ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2013.346.slv

Uradni list

Evropske unije

L 346

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 56
20. december 2013


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (Euratom) št. 1368/2013 z dne 13. decembra 2013 o podpori Unije za programa pomoči pri razgradnji jedrskih elektrarn v Bolgariji in na Slovaškem in razveljavitvi uredb (Euratom) št. 549/2007 in (Euratom) št. 647/2010

1

 

*

Uredba Sveta (Euratom) št. 1369/2013 z dne 13. decembra 2013 o podpori Unije za programe pomoči pri razgradnji jedrskih elektrarn v Litvi in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1990/2006

7

 

*

Uredbe Sveta (EU) št. 1370/2013 z dne 16. decembra 2013 o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode

12

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1371/2013 z dne 16. decembra 2013 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (ES) št. 791/2011 na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, poslanih iz Indije in Indonezije, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Indije in Indonezije ali ne

20

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1372/2013 z dne 19. decembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 ( 1 )

27

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1373/2013 z dne 19. decembra 2013 o podrobnih pravilih za izvajanje sistema izvoznih dovoljenj v sektorju prašičjega mesa

29

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1374/2013 z dne 19. decembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnega računovodskega standarda 36 ( 2 )

38

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1375/2013 z dne 19. decembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnega računovodskega standarda 39 ( 2 )

42

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1376/2013 z dne 19. decembra 2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

47

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1377/2013 z dne 19. decembra 2013 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2013 v okviru tarifne kvote za perutninsko meso, odprte z Uredbo (ES) št. 1385/2007

49

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1378/2013 z dne 19. decembra 2013 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2013 v okviru tarifnih kvot za perutninsko meso, odprtih z Uredbo (ES) št. 533/2007

51

 

 

SKLEPI

 

 

2013/777/SZVP

 

*

Sklep Političnega in varnostnega odbora EUTM Somalia/1/2013 z dne 17. decembra 2013 o imenovanju poveljnika misije EU v vojaški misiji Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju somalskih varnostnih sil (EUTM Somalia)

53

 

 

2013/778/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 13. decembra 2013 o ustanovitvi Izvajalske agencije za raziskave ter razveljavitvi Sklepa 2008/46/ES

54

 

 

2013/779/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 17. decembra 2013 o ustanovitvi Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta ter razveljavitvi Sklepa 2008/37/ES

58

 

 

2013/780/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. decembra 2013 o določitvi odstopanja od člena 13(1)(ii) Direktive Sveta 2000/29/ES glede žaganega lesa brez lubja iz rodov Quercus L. in Platanus L. ter vrste Acer saccharum Marsh. s poreklom iz Združenih držav Amerike (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 9166)

61

 

 

2013/781/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. decembra 2013 o odobritvi odstopanja, ki ga je zahtevalo Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska za Anglijo, Škotsko in Wales na podlagi Direktive Sveta 91/676/EGS o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 9167)

65

 

 

2013/782/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. decembra 2013 o spremembi Odločbe 2002/757/ES glede zahteve za izdajo fitosanitarnega spričevala v zvezi s škodljivim organizmom Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. za žagan les brez lubja vrste Acer macrophyllum Pursh in iz rodu Quercus spp. L. s poreklom iz Združenih držav Amerike (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 9181)

69

 

 

2013/783/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. decembra 2013 o ugotovitvi, da začasna opustitev preferencialnih carin, vzpostavljenih v okviru stabilizacijskega mehanizma za banane iz Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, za uvoz banan s poreklom iz Peruja za leto 2013 ni primerna

73

 

 

2013/784/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. decembra 2013 o spremembi vzorcev veterinarskih zdravstvenih spričeval I, II in III za trgovino znotraj Unije z ovcami in kozami za zakol, pitanje in pleme iz Priloge E k Direktivi Sveta 91/68/EGS (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 9208)  ( 2 )

75

 

 

Popravki

 

*

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1363/2013 z dne 12. decembra 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom v zvezi z opredelitvijo namensko proizvedenih nanomaterialov( UL L 343, 19.12.2013 )

89

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP in Švico

 

(2)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

20.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/1


UREDBA SVETA (EURATOM) št. 1368/2013

z dne 13. decembra 2013

o podpori Unije za programa pomoči pri razgradnji jedrskih elektrarn v Bolgariji in na Slovaškem in razveljavitvi uredb (Euratom) št. 549/2007 in (Euratom) št. 647/2010

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 203 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Protokolom o pogojih in načinu sprejema Republike Bolgarije in Romunije v Evropsko unijo (2) se je Bolgarija zavezala, da bo do 31. decembra 2002 zaprla enoti 1 in 2 oziroma do 31. decembra 2006 enoti 3 in 4 jedrske elektrarne Kozloduj in nato te enote razgradila. V skladu s svojimi obveznostmi je Bolgarija v ustreznih rokih zaprla vse zadevne enote.

(2)

V skladu s Protokolom št. 9 o enotah 1 in 2 jedrske elektrarne Bohunice V1 na Slovaškem (3) k Aktu o pristopu iz leta 2003, se je Slovaška zavezala, da bo do 31. decembra 2006 zaprla enoto 1 jedrske elektrarne Bohunice V1 in do 31. decembra 2008 enoto 2 in nato ti enoti razgradila. V skladu s svojimi obveznostmi je Slovaška v ustreznih rokih zaprla vse zadevne enote.

(3)

V skladu z obveznostmi iz pristopne pogodbe in s podporo pomoči Unije sta Bolgarija in Slovaška zaprli jedrski elektrarni Kozloduj in Bohunice V1 in dosegli pomemben napredek pri razgradnji. Da bi dosegli nadaljnji napredek pri dejanskih dejavnostih dekontaminacije, razgradnje, ravnanja z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki ter da bi dosegli dokončno stanje v postopku razgradnje v skladu z zadevnimi načrti za razgradnjo, je potrebno dodatno delo, hkrati pa je treba zagotavljati uporabo najvišjih varnostnih standardov. Na podlagi razpoložljivih ocen bodo za dokončanje razgradnje potrebna izdatna dodatna finančna sredstva.

(4)

Predčasna zaustavitev in z njo povezana razgradnja jedrske elektrarne Bohunice V1 z dvema enotama skupne zmogljivosti 880 MW tipa WWER 440 V 230 je imela za Slovaško ne le socialne in energetske posledice, temveč je z neposrednimi in posrednimi stroški pomenila tudi znatno finančno breme.

(5)

Predčasna zaustavitev in z njo povezana razgradnja štirih enot tipa WWER 440 V 230 v jedrski elektrarni Kozloduj skupne zmogljivosti 1 760 MW je pomenila dolgoročno energetsko, gospodarsko, okoljsko in socialno breme za bolgarske državljane.

(6)

Unija se je zavezala, da bo Bolgariji in Slovaški pomagala pri izjemnem finančnem bremenu, ki ga pomeni razgrajevanje. Od obdobja pred pristopom Bolgarija in Slovaška od Unije prejemata izdatno finančno podporo, in sicer prek programov Kozloduj in Bohunice, ki sta bila sprejeta za obdobje 2007–2013. Finančna podpora Unije v okviru tega programa, bo prenehala leta 2013.

(7)

Po zahtevi Bolgarije, Litve in Slovaške za dodatno financiranje je Komisija v svojem predlogu za naslednji večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020: „Proračun za strategijo Evropa 2020“ v splošnem proračunu Unije za jedrsko varnost in razgradnjo predvidela znesek 700 milijonov EUR. Od tega je 500 milijonov EUR glede na cene iz leta 2011, kar je približno 553 milijonov EUR glede na sedanje cene, predvidenih za novi program za dodatno podporo za razgradnjo enot 1 in 2 jedrske elektrarne Bohunice V1, enot 1 in 2 jedrske elektrarne Ignalina in enot 1 do 4 jedrske elektrarne Kozloduj v obdobju od leta 2014 do leta 2020.

(8)

Na podlagi rezultatov iz poročil o vmesnem in končnem ocenjevanju je mogoče pregledati znesek odobritev za programa Kozloduj in Bohunice, pa tudi programsko obdobje in razdelitev sredstev med programe Kozloduj, Bohunice in Ignalina.

(9)

S podporo, ki jo zajema ta uredba, bi bilo treba zagotoviti nemoteno nadaljevanje razgradnje, usmerjena pa bi moral biti v ukrepe za dosego dokončnega stanja v postopku razgradnje, pri čemer bi bilo treba hkrati zagotavljati uporabo najvišjih varnostnih standardov; ti ukrepi bi namreč imeli največjo dodano vrednost za Unijo, medtem ko bi glavno odgovornost za jedrsko varnost še naprej nosila zadevna država članica. Ta uredba ne vpliva na izid prihodnjih postopkov dodelitve državne pomoči, ki bi se lahko izvajali v skladu s členoma 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

(10)

Ta uredba ne vpliva na pravice in obveznosti zadevnih držav članic iz pristopnih pogodb, zlasti iz protokolov iz uvodnih izjav 1 in 2.

(11)

Za razgradnjo jedrskih elektrarn, zajetih v tej uredbi, bi bilo treba uporabiti najboljše strokovne izkušnje in znanje, ki so na voljo, ter ustrezno upoštevati značilnosti in tehnološke specifikacije enot, ki jih je treba zapreti, da bi zagotovili največjo možno učinkovitost ter upoštevali najboljše mednarodne prakse.

(12)

Dejavnosti, ki jih zajema ta uredba, in operacije, ki jih podpirajo, bi morale biti v skladu z veljavnim pravom Unije in nacionalnim pravom. Razgradnja jedrskih elektrarn po tej uredbi bi morala potekati v skladu z zakonodajo o jedrski varnosti, to je Direktivo Sveta 2009/71/Euratom (4), ravnanju z odpadki, to je Direktivo Sveta 2011/70/Euratom (5), ter okolju, zlasti Direktivo 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6) in Direktivo 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta (7).

(13)

Dejavnosti, ki jih zajema ta uredba, in operacije, ki jih podpirajo, bi morale temeljiti na posodobljenem načrtu za razgradnjo, ki bi zajemal dejavnosti razgradnje, časovni načrt zanje, stroške in potrebne človeške vire. Stroške bi bilo treba ugotoviti v skladu z mednarodno priznanimi standardi za stroškovno oceno razgradnje, kot je na primer mednarodna struktura za razčlenitev stroškov razgradnje (International Structure for Decommissioning Costing), ki so jo skupaj objavile Agencija za jedrsko energijo, Mednarodna agencija za atomsko energijo in Evropska komisija.

(14)

Komisija bi morala zagotoviti učinkovit nadzor razvoja postopka razgradnje, da bi zagotovila najvišjo dodano vrednost za Unijo pri financiranju v okviru te uredbe, čeprav končno odgovornost za razgradnjo nosijo zadevne države članice. Sem spadata učinkovito merjenje uspešnosti in ocena korektivnih ukrepov med zadevnim programom.

(15)

Finančne interese Unije bi bilo treba v celotnem ciklu odhodkov zaščititi z ustreznimi ukrepi, ki vključujejo preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje nepravilnosti, povračilo izgubljenih, napačno plačanih ali nepravilno uporabljenih sredstev ter po potrebi kazni.

(16)

Ker ciljev te uredbe, zlasti v zvezi z določbami za zadostna finančna sredstva za nadaljevanje varne razgradnje, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi obsega ali učinkov ukrepa lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(17)

Nekateri ukrepi v okviru programov Kozloduj in Bohunice utegnejo terjati visoko stopnjo financiranja s strani Unije, ki lahko v izjemnih in dobro utemeljenih primerih doseže višino celotnega zneska financiranja. Kljub temu bi bilo treba storiti vse potrebno, da se nadaljuje praksa sofinanciranja, ki je bila uvedena pri predpristopni pomoči in pri pomoči, zagotovljeni v obdobju 2007–2013 za prizadevanja Litve pri razgradnji, pa tudi, da se pritegne sofinanciranje iz drugih virov, če tako narekujejo okoliščine.

(18)

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi s sprejetjem letnih programov dela in podrobnih izvedbenih postopkov. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (8).

(19)

Uredbo Sveta (Euratom) št. 549/2007 (9) in Uredbo Sveta (Euratom) št. 647/2010 (10) bi bilo treba razveljaviti.

(20)

Posebno poročilo Računskega sodišča št. 16/2011 o finančni pomoči EU za razgradnjo jedrskih elektrarn v Bolgariji, Litvi in na Slovaškem ter zadevna priporočila in odgovor Komisije so bili ustrezno upoštevani –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

S to uredbo se uvede program za izvajanje finančne podpore Unije za ukrepe, povezane z razgradnjo enot 1 do 4 jedrske elektrarne Kozloduj v Bolgariji (v nadaljnjem besedilu: program Kozloduj) ter enot 1 in 2 jedrske elektrarne Bohunice V1 na Slovaškem (v nadaljnjem besedilu: program Bohunice)(v nadaljnjem besedilu skupaj imenovana: programa Kozloduj in Bohunice).

Člen 2

Cilji

1.   Splošni cilj za programa Kozloduj in Bohunice je pomagati zadevnima državama članicama, da bi dosegli dokončno stanje v postopku razgradnje enot 1 do 4 jedrske elektrarne Kozloduj v Bolgariji ter enot 1 in 2 jedrske elektrarne Bohunice V1 na Slovaškem v skladu z načrtoma za njuno razgradnjo, ter hkrati ohraniti najvišjo raven varnosti.

2.   Glavni specifični cilji za programa Kozloduj in Bohunice v obdobju financiranja so naslednji:

(a)

za program Kozloduj:

(i)

izvajanje razgradnje enot 1 do 4 v turbinskih dvoranah in v pomožnih objektih; meri se glede na število in vrsto razgrajenih sistemov;

(ii)

razgradnja velikih sestavnih delov in opreme v reaktorskih objektih enot 1 do 4; meri se glede na število in vrsto razgrajenih sistemov in opreme;

(iii)

varno ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri razgradnji, v skladu s podrobnim načrtom za ravnanje z odpadki; meri se glede na količino in vrsto varno pripravljenih odpadkov;

(b)

za program Bohunice:

(i)

izvajanje razgradnje v turbinski dvorani in pomožnih objektih reaktorja V1; meri se glede na število in vrsto razgrajenih sistemov;

(ii)

razgradnja velikih sestavnih delov in opreme v reaktorskih objektih V1; meri se glede na število in vrsto razgrajenih sistemov in opreme;

(iii)

varno ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri razgradnji, v skladu s podrobnim načrtom za ravnanje z odpadki; meri se glede na količino in vrsto varno pripravljenih odpadkov.

3.   Programa Kozloduj in Bohunice lahko vključujeta tudi ukrepe za ohranitev visoke ravni varnosti v enotah v postopku razgradnje, vključno s podporo za osebje jedrskih elektrarn.

Člen 3

Proračun

1.   Finančna sredstva za izvajanje programa Kozloduj in Bohunice za obdobje od 2014 do 2020 po tekočih cenah znašajo 323 318 000 EUR. Ta znesek se med programa Kozloduj in Bohunice razdeli takole:

(a)

208 503 000 EUR za program Kozloduj za obdobje od 2014 do2020;

(b)

114 815 000 EUR za program Bohunice za obdobje od 2014 do 2020.

Ta uredba v nobenem pogledu ne prejudicira finančnih obveznosti v prihodnjih večletnih finančnih okvirih.

2.   Komisija v okviru vmesnega ocenjevanja iz člena 9 do konca leta 2017 pregleda uspešnost programov Kozloduj in Bohunice ter napredek programov Kozloduj in Bohunice oceni glede na mejnike in ciljne datume iz člena 7. Na podlagi rezultatov te ocene se lahko pregleda znesek odobritev za programa Kozloduj in Bohunice, pa tudi programsko obdobje in razdelitev sredstev med programa Kozloduj in Bohunice ter program Ignalina, kot je opredeljen v Uredbi Sveta (Euratom) št. 1369/2013 (11), da bi tako upoštevali napredek pri izvajanju teh programov in zagotovili, da načrtovanje programov in dodelitev sredstev temeljita na dejanskih plačilnih potrebah in absorpcijskih zmogljivostih.

3.   Finančna dodelitev za programa Kozloduj in Bohunice lahko krije tudi stroške, povezane s pripravljalnimi dejavnostmi in dejavnostmi spremljanja, nadzora, revizije in vrednotenja, ki so potrebne za upravljanje vsakega programa in uresničitev njunih ciljev. Zlasti se lahko krijejo stroški študij, srečanj strokovnjakov, informacijskih in komunikacijskih ukrepov, vključno z obveščanjem o političnih prednostnih nalogah Unije znotraj institucij, če so povezane s splošnimi cilji te uredbe in stroški, povezani z omrežji IT, namenjenimi obdelavi in izmenjavi informacij, ter vsi drugi stroški tehnične in upravne pomoči, ki jih ima Komisija pri upravljanju programov Kozloduj in Bohunice.

Finančna dodelitev za programa Kozloduj in Bohunice lahko krije tudi stroške za tehnično in upravno pomoč, potrebno za prehod s programa na ukrepe, sprejete v skladu z uredbama (Euratom) št. 549/2007 in (Euratom) št. 647/2010.

Člen 4

Predhodni pogoji

1.   Do 1. januarja 2014 Bolgarija in Slovaška sprejmeta ustrezne ukrepe za izpolnitev naslednjih predhodnih pogojev:

(a)

skladnost s pravnim redom Pogodbe Euratom na področju jedrske varnosti, zlasti kar zadeva prenos direktiv 2009/71/Euratom in 2011/70/Euratom;

(b)

vzpostavitev finančnega načrta v nacionalnem okviru, v katerem bi bili opredeljeni celotni stroški in predvideni viri financiranja, potrebni za varno dokončanje razgradnje jedrskih enot, vključno z ravnanjem z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki, v skladu s to uredba;

(c)

predložitev Komisiji revidiranega podrobnega načrta za razgradnjo, razčlenjenega do ravni dejavnosti razgradnje, vključno s časovnim načrtom in ustrezno stroškovno strukturo na podlagi mednarodno priznanih standardov za stroškovno oceno razgradnje.

2.   Bolgarija in Slovaška Komisiji zagotovita potrebne informacije o izpolnjevanju predhodnih pogojev iz odstavka 1, in sicer najpozneje do roka za sprejetje proračunske obveznosti v letu 2014.

3.   Komisija pri pripravi letnega delovnega programa za leto 2014 iz člena 6(1) oceni informacije iz odstavka 2. Če poda Komisija obrazloženo mnenje, da je prišlo do kršitve v skladu s členom 258 PDEU zaradi neizpolnjevanja predhodnih pogojev iz odstavka 1(a) ali če predhodni pogoji iz odstavka 1(b) ali 1(c) niso zadovoljivo izpolnjeni, se v skladu s postopkom pregleda iz člena 11(2) sprejme odločitev o začasni ustavitvi vse ali dela finančne pomoči Unije. Takšna odločitev se odraža v sprejetju letnega delovnega programa za leto 2014. Znesek začasno ustavljene pomoči se določi v skladu z merili, določenimi v izvedbenem aktu iz člena 7.

Člen 5

Oblike izvajanja

1.   Programa Kozloduj in Bohunice se izvajata v eni ali več oblikah, določenih v Uredbi (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta (12), zlasti z nepovratnimi sredstvi in javnimi naročili.

2.   Komisija lahko izvajanje finančne pomoči Unije v okviru programov Kozloduj in Bohunice prenese na organe iz člena 58(1)(c) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012.

Člen 6

Letni delovni programi

1.   Na začetku vsakega leta Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 11(2) z izvedbenimi akti sprejme skupni letni delovni program za programa Kozloduj in Bohunice, v katerem so za vsak program določeni cilji, pričakovani rezultati, s tem povezani kazalniki uspešnosti in časovni razpored uporabe sredstev v okviru posamezne letne finančne obveznosti.

2.   Na koncu vsakega leta Komisija pripravi poročilo o napredku izvajanja dela, opravljenega v preteklih letih. To poročilo o napredku se pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu ter je osnova za sprejetje naslednjega skupnega letnega delovnega programa.

Člen 7

Podrobni izvedbeni postopki

Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 11(2) do 31. decembra 2014 z izvedbenimi akti sprejme podrobne izvedbene postopke za programa Kozloduj in Bohunice za celotno trajanje programov. V teh izvedbenih aktih so za v zvezi s tema programoma podrobneje opredeljeni cilji, pričakovani rezultati, mejniki, ciljni končni datumi in ustrezni kazalniki uspešnosti. Izvedbeni akti vsebujejo pregledana podrobna načrta za razgradnjo iz člena 4(1)(c), ki služita kot osnova za spremljanje napredka in pravočasno doseganje pričakovanih rezultatov.

Člen 8

Zaščita finančnih interesov Unije

1.   Komisija sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da se pri izvajanju ukrepov, financiranih v skladu s to uredbo, finančni interesi Unije zaščitijo s preventivnimi ukrepi proti goljufijam, korupciji in kakršnim koli drugim nezakonitim dejavnostim, z učinkovitimi pregledi ter, če se ugotovijo nepravilnosti, z izterjavo neupravičeno plačanih zneskov in po potrebi z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi.

2.   Komisija ali njeni predstavniki in Računsko sodišče so pooblaščeni za izvajanje revizij na podlagi dokumentov in na kraju samem pri vseh prejemnikih donacij, izvajalcih in podizvajalcih, ki so prejeli sredstva Unije.

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) lahko izvaja preglede in inšpekcije na kraju samem pri gospodarskih subjektih, ki jih neposredno ali posredno zadeva financiranje Unije, v skladu s postopki, določenimi v Uredbi (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (13) in Uredba Sveta (Euratom, ES) št.2185/96 (14), da bi ugotovil, ali je v povezavi s sporazumom, sklepom o donaciji ali pogodbo o financiranju s strani Unije prišlo do goljufije, korupcije ali katerega koli drugega protipravnega ravnanja, ki škodi finančnim interesom Unije.

3.   Ne glede odstavka 1 in 2 se v sporazumih o sodelovanju s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami, sporazumih, sklepih o donacijah in pogodbah, ki izhajajo iz izvajanja te uredbe, Komisija, Računsko sodišče in OLAF izrecno pooblastijo za opravljanje revizij ter pregledov in inšpekcij na kraju samem iz navedenih odstavkov v skladu z njihovimi pristojnostmi.

Člen 9

Vmesno ocenjevanje

1.   Komisija v tesnem sodelovanju z državami članicami do 31. decembra 2017 pripravi poročilo o vmesnem ocenjevanju doseganja ciljev vseh ukrepov v zvezi s programoma Kozloduj in Bohunice na ravni rezultatov in učinkov, učinkovitosti porabe sredstev in njene dodane vrednosti za Unijo, kar je podlaga za odločitev o podaljšanju, spremembi ali opustitvi ukrepov. V ocenjevalnem poročilu so obravnavane tudi možnosti za spremembo specifičnih ciljev in podrobnih izvedbenih postopkov, opisanih v členu 2(2) oziroma členu 7.

2.   Pri vmesnem ocenjevanju se upošteva napredek glede na kazalnike uspešnosti iz člena 2(2).

3.   Komisija zaključke ocenjevanja iz odstavka 1 posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.

Člen 10

Končno ocenjevanje

1.   Komisija v tesnem sodelovanju z državami članicami izvede naknadno ocenjevanje uspešnosti in učinkovitosti programov Kozloduj in Bohunice ter učinkovitosti financiranih ukrepov z vidika učinkov, porabe sredstev in dodane vrednosti za Unijo.

2.   Pri končnem ocenjevanju se upošteva napredek glede na kazalnike uspešnosti iz člena 2(2).

3.   Komisija zaključke ocenjevanja iz odstavka 1 posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.

Člen 11

Odbor

1.   Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Kadar je treba pridobiti mnenje odbora na podlagi pisnega postopka, se ta postopek zaključi brez izida, če se v roku za izdajo mnenja za to odloči predsednik odbora ali če to zahteva navadna večina članov odbora.

Člen 12

Prehodne določbe

Ta uredba ne vpliva na nadaljnje izvajanje ali spreminjanje zadevnih projektov, vključno z njihovim celotnim ali delnim preklicem, do zaključka projektov ali na nadaljnje izvajanje ali spreminjanje finančne pomoči, ki jo je dodelila Komisija na podlagi uredb (Euratom) št. 549/2007 in (Euratom) št. 647/2010 ali katere koli druge zakonodaje, ki ureja navedeno pomoč na dan 31. decembra 2013 in ki se za zadevne ukrepe uporablja do njihovega zaključka.

Člen 13

Razveljavitev

Uredbi (Euratom) št. 549/2007 in (Euratom) št. 647/2010 se razveljavita z učinkom od 1. januarja 2014.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2013

Za Svet

Predsednik

V. MAZURONIS


(1)  Mnenje z dne 19. novembra 2013 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 157, 21.6.2005, str. 29.

(3)  UL L 236, 23.9.2003, str. 954.

(4)  Direktiva Sveta 2009/71/Euratom z dne 25. junija 2009 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov (UL L 172, 2.7.2009, str. 18).

(5)  Direktiva Sveta 2011/70/Euratom z dne 19. julija 2011 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki(UL L 199, 2.8.2011, str. 48).

(6)  Direktiva 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida in spremembi Direktive Sveta 85/337/EGS, direktiv 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 1013/2006 (UL L 140, 5.6.2009, str. 114).

(7)  Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L 26, 28.1.2012, str. 1).

(8)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(9)  Uredba Sveta (Euratom) št. 549/2007 z dne 14. maja 2007 o izvajanju Protokola št. 9 o enoti 1 in enoti 2 jedrske elektrarne Bohunice V1 na Slovaškem k Aktu o pogojih pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške („program Bohunice“) (UL L 131, 23.5.2007, str. 1).

(10)  Uredba Sveta (Euratom) 647/2010 z dne 22. julija 2010 o finančni pomoči Unije v zvezi z razgradnjo enot 1 do 4 jedrske elektrarne Kozloduj v Bolgariji, („program Kozloduj“) (UL L 189, 22.7.2010, str. 9).

(11)  Uredba Sveta (Euratom) št. 1369/2013 z dne 13. decembra 2013 o podpori Unije za programe pomoči pri razgradnji jedrskih elektrarn v Litvi in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1990/2006 (Glej stran 7 tega Uradnega lista.).

(12)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

(13)  Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. Septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

(14)  Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).


20.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/7


UREDBA SVETA (EURATOM) št. 1369/2013

z dne 13. decembra 2013

o podpori Unije za programe pomoči pri razgradnji jedrskih elektrarn v Litvi in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1990/2006

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Akta o pristopu iz leta 2003 ter zlasti člena 56 Akta in Protokola št. 4 k Aktu,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Protokolom št. 4 o jedrski elektrarni Ignalina v Litvi (1) k Aktu o pristopu iz leta 2003 (v nadaljnjem besedilu: Protokol št. 4), v katerem je bila leta 2004 s potrjena pripravljenost Unije, da Litvi zagotovi ustrezno dodatno pomoč Unije pri razgraditvi jedrske elektrarne Ignalina, in s poudarkom na tem izrazu solidarnosti, se je Litva zavezala, da bo enoto 1 jedrske elektrarne Ignalina zaprla pred letom 2005, enoto 2 tega obrata pa najpozneje do 31. decembra 2009 in nato ti enoti razgradila. V skladu s svojimi obveznostmi je Litva v ustreznih rokih zaprla obe zadevni enoti.

(2)

V skladu z obveznostmi iz pristopne pogodbe in s podporo pomoči Unije je Litva zaprla jedrsko elektrarno Ignalina in dosegla pomemben napredek pri razgradnji. Da bi dosegli nadaljnji napredek pri dejanskih dejavnostih dekontaminacije, razgradnje, ravnanja z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki ter da bi dosegli dokončno stanje v postopku razgradnje v skladu z načrtom za razgradnjo, so potrebna nadaljnja prizadevanja, hkrati pa je treba zagotavljati uporabo najvišjih varnostnih standardov. Na podlagi razpoložljivih ocen bodo za dokončanje razgradnje potrebna izdatna dodatna finančna sredstva.

(3)

Ob priznavanju, da sta predčasna zaustavitev in posledična razgradnja jedrske elektrarne Ignalina z dvema reaktorjema tipa RBMK z močjo 1 500 MW, ki sta bila podedovana od bivše Sovjetske zveze, brez primere in za Litvo predstavljata izjemno finančno breme, ki je nesorazmerno z velikostjo in gospodarsko močjo države, je v Protokolu št. 4 navedeno, da bo Unija v okviru naslednjih finančnih načrtov tudi po letu 2006 še naprej neprekinjeno zagotavljala finančno pomoč za program Ignalina.

(4)

Unija se je zavezala, da bo Litvi pomagala nositi izjemno finančno breme, ki ga predstavlja postopek razgradnje. Od predpristopnega obdobja je Litva od Unije prejela izdatno finančno podporo, zlasti prek programa Ignalina, vzpostavljenega za obdobje 2007–2013. Finančna podpora Unije v okviru tega programa bo prenehala leta 2013.

(5)

Ob priznavanju zaveze Unije iz Protokola št. 4 ter na podlagi prošnje Bolgarije, Litve in Slovaške za dodatno financiranje je Komisija v svojem predlogu za naslednji večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 „Proračun za strategijo Evropa 2020“ v splošnem proračunu Unije za jedrsko varnost in razgradnjo predvidela znesek 700 milijonov EUR. Od tega je 500 milijonov EUR glede na cene iz leta 2011, kar je približno 553 milijonov EUR glede na sedanje cene, predvidenih za novi program za dodatno podporo za razgradnjo enot 1in 2 jedrske elektrarne Bohunice V1, enot 1 in 2 jedrske elektrarne Ignalina in enot 1 do 4 jedrske elektrarne Kozloduj v obdobju od leta 2014 do leta 2020.

(6)

Na podlagi rezultatov poročil o vmesnem in končnem ocenjevanju je mogoče pregledati znesek odobritev za programe Kozloduj, Ignalina in Bohunice, pa tudi programsko obdobje in razdelitev sredstev med programe Kozloduj, Ignalina in Bohunice.

(7)

S podporo, ki jo zajema ta uredba, bi bilo treba zagotoviti nemoteno nadaljevanje razgradnje, usmerjena pa bi morala biti v ukrepe za dosego dokončnega stanja v postopku razgradnje, pri čemer bi bilo treba hkrati zagotavljati uporabo najvišjih varnostnih standardov; ti ukrepi bi namreč imeli največjo dodano vrednost za Unijo, medtem ko bi glavno odgovornost za jedrsko varnost še naprej nosila zadevna država članica. Ta uredba ne vpliva na izid prihodnjih postopkov dodelitve državne pomoči, ki bi se lahko izvajali v skladu s členoma 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

(8)

Ta uredba ne vpliva na pravice in obveznosti zadevne države članice iz pristopne pogodbe, zlasti iz Protokola št. 4.

(9)

Za razgradnjo jedrske elektrarne, zajete v tej uredbi, bi bilo treba uporabiti najboljše strokovne izkušnje in znanje, ki so na voljo, ter ustrezno upoštevati značilnosti in tehnološke specifikacije enot, ki jih je treba zapreti, da bi zagotovili največjo možno učinkovitost in pri tem upoštevali najboljše mednarodne prakse.

(10)

Dejavnosti, ki jih zajema ta uredba, in operacije, ki jih podpirajo, bi morale biti v skladu z veljavnim pravom Unije in nacionalnim pravom. Razgradnjo jedrske elektrarne, ki jo zadeva ta uredba, bi bilo treba izvajati v skladu z zakonodajo o jedrski varnosti, to je Direktivo Sveta 2009/71/Euratom (2), ravnanju z odpadki, to je Direktivo Sveta 2011/70/Euratom (3) ter okolju, zlasti Direktivo 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4) in Direktivo 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta (5).

(11)

Dejavnosti, ki jih zajema ta uredba, in operacije, ki jih te dejavnosti podpirajo, bi morale temeljiti na posodobljenem načrtu za razgradnjo, ki bi zajemal dejavnosti razgradnje, časovni načrt zanje, stroške in potrebne človeške vire. Stroške bi bilo treba ugotoviti v skladu z mednarodno priznanimi standardi za stroškovno oceno razgradnje, kot je na primer mednarodna struktura za razčlenitev stroškov razgradnje (International Structure for Decommissioning Costing), ki so jo skupaj objavile Agencija za jedrsko energijo, Mednarodna agencija za atomsko energijo in Evropska komisija.

(12)

Komisija bi morala zagotoviti učinkovit nadzor razvoja postopka razgradnje, da bi zagotovila najvišjo dodano vrednost za Unijo pri financiranju v okviru te uredbe, čeprav končno odgovornost za razgradnjo nosi zadevna država članica. Sem spadata učinkovito merjenje uspešnosti in ocena korektivnih ukrepov med programom Ignalina.

(13)

Finančne interese Unije bi bilo treba v celotnem ciklu odhodkov zaščititi z ustreznimi ukrepi, ki vključujejo preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje nepravilnosti, povračilo izgubljenih, napačno plačanih ali nepravilno uporabljenih sredstev ter po potrebi kazni.

(14)

Ker ciljev te uredbe, zlasti v zvezi z določbami za zadostna finančna sredstva za nadaljevanje varne razgradnje, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi obsega ali učinkov ukrepa lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(15)

Nekateri ukrepi v okviru programa Ignalina lahko zahtevajo visoko stopnjo financiranja s strani Unije, ki lahko v izjemnih in dobro utemeljenih primerih zagotovi financiranje do višine celotnega zneska. Kljub temu bi bilo treba storiti vse potrebno, da se nadaljuje praksa sofinanciranja, ki je bila uvedena pri predpristopni pomoči in pri pomoči, zagotovljeni v obdobju 2007–2013 za napore Litve pri razgradnji, pa tudi, da se pritegne sofinanciranje iz drugih virov, kadar je to ustrezno.

(16)

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi s sprejetjem letnih programov dela in podrobnih izvedbenih postopkov. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (6).

(17)

Uredbo Sveta (ES) št. 1990/2006 (7) bi bilo treba razveljaviti.

(18)

Posebno poročilo Računskega sodišča št. 16/2011 o finančni pomoči EU za razgradnjo jedrskih elektrarn v Bolgariji, Litvi in na Slovaškem ter zadevna priporočila in odgovor Komisije so bili ustrezno upoštevani –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Ta uredba uvaja za izvajanje finančne podpore Unije za ukrepe, povezane z razgradnjo enot 1 in 2 jedrske elektrarne Ignalina v Litvi (v nadaljnjem besedilu: program Ignalina).

Člen 2

Cilji

1.   Splošni cilj programa Ignalina je pomagati zadevni državi članici, da bo dosegla dokončno stanje v postopku razgradnje enot 1 in 2 jedrske elektrarne Ignalina v skladu z načrtom za razgradnjo, ter hkrati ohraniti najvišjo raven varnosti.

2.   Glavni specifični cilji programa Ignalina v obdobju financiranja so:

(a)

praznjenje jedra reaktorja enote 2 in reaktorskih bazenov za gorivo enot 1 in 2 v suhem objektu za skladiščenje izrabljenega jedrskega goriva; meri se glede na število sestav brez goriva;

(b)

varno vzdrževanje enot reaktorja; meri se glede na število zabeleženih izrednih dogodkov;

(c)

izvajanje razgradnje v turbinski dvorani in drugih pomožnih zgradbah ter varno ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri razgradnji v skladu s podrobnim načrtom za ravnanje z odpadki; meri se glede na vrsto in število razgrajenih pomožnih sistemov in količino ter vrsto varno pripravljenih odpadkov.

3.   Program Ignalina lahko vključuje tudi ukrepe za ohranitev visoke ravni varnosti v enotah v postopku razgradnje, vključno s podporo za osebje jedrskih elektrarn.

Člen 3

Proračun

1.   Finančna sredstva za izvajanje Programa Ignalina za obdobje od 2014 do 2020 v tekočih cenah znašajo 229 629 000 EUR. Ta uredba v nobenem pogledu ne prejudicira finančnih obveznosti v prihodnjih večletnih finančnih okvirih.

2.   Komisija v okviru vmesnega vrednotenja iz člena 9 do konca leta 2017 pregledala uspešnost programa Ignalina in ocenila napredek programa Ignalina glede na mejnike in ciljne datume iz člena 7. Na podlagi rezultatov te ocene je mogoče pregledati znesek odobritev za program, pa tudi programsko obdobje in razdelitev sredstev med program Ignalina ter programa Kozloduj in Bohunice, kot so opredeljeni v Uredbi Sveta (Euratom) št. 1368/2013 (8), da bi tako upoštevali napredek pri izvajanju programov in zagotovili, da načrtovanje programov in dodelitev sredstev temeljita na dejanskih plačilnih potrebah in absorpcijskih zmogljivostih.

3.   Finančna sredstva, dodeljena za program Ignalina, lahko krijejo tudi stroške, povezane s dejavnostmi priprave, spremljanja, nadzora, revizije in vrednotenja, ki so potrebne za upravljanje programa in doseganje njegovih ciljev Zlasti se lahko krijejo stroški študij, srečanj strokovnjakov, informacijskih in komunikacijskih ukrepov, vključno z obveščanjem o političnih prednostnih nalogah Unije znotraj institucij, če so povezane s splošnimi cilji te uredbe in stroški, povezani z omrežji IT, ki se osredotočajo na obdelavo in izmenjavo informacij, ter vsi drugi stroški tehnične in upravne pomoči, ki jih ima Komisija pri upravljanju programa Ignalina.

Finančna dodelitev za program Ignalina lahko krije tudi stroške tehnične in upravne pomoči, potrebne za zagotovitev prehoda med programom in ukrepi, sprejetimi v skladu z Uredbo (ES) št. 1990/2006.

Člen 4

Predhodni pogoji

1.   Do 1. januarja 2014 Litva sprejme ustrezne ukrepe za izpolnitev naslednjih predhodnih pogojev:

(a)

skladnost s pravnim redom Pogodbe Euratom na področju jedrske varnosti; zlasti kar zadeva prenos Direktive 2009/71/Euratom in Direktive 2011/70/Euratom v nacionalno zakonodajo;

(b)

vzpostavitev finančnega načrta v nacionalnem okviru, v katerem bi bili opredeljeni celotni stroški in predvideni viri financiranja, potrebni za varno dokončanje razgradnje jedrskih enot, vključno z ravnanjem z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki, v skladu s to uredbo;

(c)

predložitev Komisiji revidiranega podrobnega načrta za razgradnjo, razčlenjenega do ravni dejavnosti razgradnje, vključno s časovnim načrtom in ustrezno stroškovno strukturo na podlagi mednarodno priznanih standardov za stroškovno oceno razgradnje.

2.   Litva Komisiji zagotovi potrebne informacije o izpolnjevanju predhodnih pogojev iz odstavka 1, in sicer najpozneje do roka za sprejetje proračunske obveznosti v letu 2014.

3.   Komisija pri pripravi letnega delovnega programa za leto 2014 iz člena 6(1) oceni informacije iz odstavka 2. Če poda Komisija obrazloženo mnenje, da je prišlo do kršitve v skladu s členom 258 PDEU zaradi neizpolnjevanja predhodnih pogojev iz odstavka 1(a) ali če predhodni pogoji iz odstavka 1(b) ali 1(c) niso zadovoljivo izpolnjeni, se v skladu s postopkom pregleda iz člena 11(2) sprejme odločitev o začasni ustavitvi vse ali dela finančne pomoči Unije. Takšna odločitev se odraža v sprejetju letnega delovnega programa za leto 2014. Znesek začasno ustavljene pomoči se določi v skladu z merili, določenih v izvedbenem aktu iz člena 7.

Člen 5

Oblike izvajanja

1.   Program Ignalina se izvaja v eni ali več oblikah, določenih v Uredbi (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (9), zlasti z nepovratnimi sredstvi in javnimi naročili.

2.   Komisija lahko izvajanje finančne pomoči Unije v okviru programa Ignalina prenese na organe iz člena 58(1)(c) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012.

Člen 6

Letni delovni programi

1.   Na začetku vsakega leta Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 11(2) z izvedbenimi akti sprejme letni delovni program za program Ignalina, v katerem so določeni cilji, pričakovani rezultati, s tem povezani kazalniki uspešnosti in časovni razpored uporabe sredstev v okviru posamezne letne finančne obveznosti.

2.   Na koncu vsakega leta Komisija pripravi poročilo o napredku izvajanja dela, opravljenega v preteklih letih. To poročilo o napredku se pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu ter je osnova za sprejetje naslednjega skupnega letnega delovnega programa.

Člen 7

Podrobni izvedbeni postopki

Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 11(2) do 31. decembra 2014 z izvedbenimi akti sprejme podrobne izvedbene postopke za program Ignalina za celotno trajanje programa. V teh izvedbenih aktih so za program Ignalina podrobneje opredeljeni cilji, pričakovani rezultati, mejniki, ciljni končni datumi in ustrezni kazalniki uspešnosti. Izvedbeni akti vsebujejo pregledan podrobni načrt za razgradnjo iz člena 4(1)(c), ki služi kot osnova za spremljanje napredka in pravočasno doseganje pričakovanih rezultatov.

Člen 8

Zaščita finančnih interesov Unije

1.   Komisija sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da se pri izvajanju ukrepov, financiranih v skladu s to uredbo, finančni interesi Unije zaščitijo s preventivnimi ukrepi proti goljufijam, korupciji in kakršnim koli drugim nezakonitim dejavnostim, z učinkovitimi pregledi ter, če se ugotovijo nepravilnosti, z izterjavo neupravičeno plačanih zneskov in po potrebi z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi.

2.   Komisija ali njeni predstavniki in Računsko sodišče so pooblaščeni za izvajanje revizij na podlagi dokumentov in na kraju samem pri vseh prejemnikih donacij, izvajalcih in podizvajalcih, ki so prejeli sredstva Unije.

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) lahko izvaja preglede in inšpekcije na kraju samem pri gospodarskih subjektih, ki jih neposredno ali posredno zadeva financiranje Unije, v skladu s postopki, določenimi v Uredbi (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (10) in Uredbi Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 (11), da bi ugotovil, ali je v povezavi s sporazumom, sklepom o donaciji ali pogodbo o financiranju s strani Unije prišlo do goljufije, korupcije ali katerega koli drugega protipravnega ravnanja, ki škodi finančnim interesom Unije.

3.   Ne glede na odstavka 1 in 2 se v sporazumih o sodelovanju s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami ter sporazumih, sklepih o donacijah in pogodbah, ki izhajajo iz izvajanja te uredbe, Komisija, Računsko sodišče in OLAF izrecno pooblastijo za opravljanje takšnih revizij ter pregledov in inšpekcij na kraju samem iz navedenih odstavkov v skladu z njihovimi pristojnostmi.

Člen 9

Vmesno ocenjevanje

1.   Komisija v tesnem sodelovanju z državami članicami najpozneje do 31. decembra 2017 pripravi poročilo o vmesnem ocenjevanju doseganja ciljev vseh ukrepov v zvezi s programom Ignalina na ravni rezultatov in učinkov, učinkovitosti porabe sredstev in njene dodane vrednosti za Unijo, kar je podlaga za odločitev o podaljšanju, spremembi ali opustitvi ukrepov. V ocenjevalnem poročilu so obravnavane tudi možnosti za spremembo specifičnih ciljev in podrobnih izvedbenih postopkov, opisanih v členu 2(2) oziroma členu 7.

2.   Pri vmesnem ocenjevanju se upošteva napredek glede na kazalnike uspešnosti iz člena 2(2).

3.   Komisija zaključke ocenjevanja iz odstavka 1 posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.

Člen 10

Končno ocenjevanje

1.   Komisija v tesnem sodelovanju z državami članicami izvede naknadno ocenjevanje uspešnosti in učinkovitosti programa Ignalina ter učinkovitosti financiranih ukrepov z vidika učinkov, porabe sredstev in dodane vrednosti za Unijo.

2.   Pri končnem ocenjevanju se upošteva napredek glede na kazalnike uspešnosti iz člena 2(2).

3.   Komisija zaključke ocenjevanja iz odstavka 1 posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.

Člen 11

Odbor

1.   Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Kadar je treba pridobiti mnenje odbora na podlagi pisnega postopka, se ta postopek zaključi brez izida, če se v roku za izdajo mnenja za to odloči predsednik odbora ali če to zahteva navadna večina članov odbora.

Člen 12

Prehodne določbe

Ta uredba do zaključka zadevnih projektov ne vpliva na njihovo nadaljnje izvajanje ali spreminjanje niti na njihov celotni ali delni preklic, prav tako pa ne vpliva na nadaljnje izvajanje ali spreminjanje finančne pomoči, ki jo je dodelila Komisija na podlagi Uredbe (ES) št. 1990/2006 ali katere koli druge zakonodaje, ki se za navedeno pomoč uporablja na dan 31. decembra 2013 in ki se za zadevne ukrepe uporablja do njihovega zaključka.

Člen 13

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 1990/2006 se razveljavi z učinkom od 1. januarja 2014.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2013

Za Svet

Predsednik

V. MAZURONIS


(1)  UL L 236, 23.9.2003, str. 944.

(2)  Direktiva Sveta 2009/71/Euratom z dne 25. junija 2009 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov. (UL L 172, 2.7.2009, str. 18).

(3)  Direktiva Sveta 2011/70/Euratom z dne 19. julija 2011 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki. (UL L 199, 2.8.2011, str. 48).

(4)  Direktiva 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida in spremembi Direktive Sveta 85/337/EGS, direktiv 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 1013/2006 (UL L 140, 5.6.2009, str. 114).

(5)  Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L 26, 28.1.2012, str. 1).

(6)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(7)  Uredba Sveta (ES) št. 1990/2006 z dne 21. decembra 2006 o izvajanju Protokola št. 4 o jedrski elektrarni Ignalina v Litvi k Aktu o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovaške in Slovenije (program Ignalina) (UL L 411, 30.12.2006, str. 10).

(8)  UREDBA SVETA (EURATOM) št. 1368/2013 z dne 13. decembra 2013 o podpori Unije za programa pomoči pri razgradnji jedrskih elektrarn v Bolgariji in na Slovaškem in razveljavitvi uredb (Euratom) št. 549/2007 in (Euratom) št. 647/2010 (Glej stran 1 tega Uradnega lista).

(9)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

(10)  Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

(11)  Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).


20.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/12


UREDBE SVETA (EU) št. 1370/2013

z dne 16. decembra 2013

o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Skupna kmetijska politika proti letu 2020: odziv na prihodnje izzive, povezane s hrano, naravnimi viri in ozemljem“, so opredeljeni morebitni izzivi, cilji in usmeritve skupne kmetijske politike (SKP) po letu 2013. Na podlagi razprave o tem sporočilu bi bilo treba SKP s 1. januarjem 2014 reformirati. Reforma bi morala obsegati vse glavne instrumente SKP, vključno z Uredbo Sveta (ES) št. 1234/2007 (1). V okviru reformiranega regulativnega okvira bi bilo treba sprejeti ukrepe za določitev cen, dajatev, pomoči in količinskih omejitev.

(2)

Zaradi jasnosti in preglednosti bi bilo treba za določbe o javni intervenciji predvideti skupno strukturo, pri čemer bi bilo treba nadaljevati politiko, ki se izvaja v vsakem sektorju. V ta namen je primerno razlikovati med referenčnimi pragi iz Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2) na eni strani in intervencijskimi cenami na drugi strani, ter opredeliti slednje. Uporabljenim administrativno določenim cenam iz prvega stavka osmega odstavka Priloge 3 k Sporazumu STO o kmetijstvu (tj. tržni podpori) ustrezajo samo intervencijske cene za javno intervencijo. V povezavi s tem je treba razumeti, da lahko tržna intervencija poteka v obliki javne intervencije in drugih oblik intervencije, ki ne temeljijo na predhodno določenih navedbah cen.

(3)

Določiti bi bilo treba višino cene javne intervencije, po kateri se odkup izvede po fiksni ceni ali v okviru razpisnega postopka, tudi za primere, ko je treba prilagoditi cene javne intervencije. Sprejeti je treba tudi ukrepe za določitev količinskih omejitev v primeru odkupa po fiksni ceni. V obeh primerih bi cene in količinske omejitve morale odražati pridobljeno prakso in izkušnje iz predhodnih skupnih ureditev trgov.

(4)

Uredba (EU) št. 1308/2013 določa, da se pomoč za zasebno skladiščenje dodeli kot ukrep tržne intervencije. Opredeliti je treba ukrepe za določitev zneskov pomoči. Glede na pridobljeno prakso in izkušnje iz predhodnih skupnih ureditev trgov je primerno določiti, da se zneski pomoči določijo vnaprej in z razpisnim postopkom ter da se pri vnaprejšnji določitvi zneskov pomoči upoštevajo nekateri elementi.

(5)

Da se zagotovi dobro proračunsko upravljanje sheme šolskega sadja in zelenjave, bi bilo treba določiti fiksno zgornjo mejo za pomoč Unije in najvišjo stopnjo sofinanciranja. Da bi vse države članice lahko vpeljale stroškovno učinkovito shemo šolskega sadja in zelenjave, bi bilo treba določiti minimalen znesek pomoči Unije.

(6)

Da bi zagotovili pravilno delovanje pomoči za razdeljevanje mleka in mlečnih proizvodov otrokom v izobraževalnih ustanovah ter prožnost pri upravljanju takšne sheme, bi bilo treba določiti največjo možno količino mleka, upravičenega do pomoči ter znesek pomoči Unije.

(7)

V skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 se bo več ukrepov v sektorju sladkorja prenehalo izvajati ob koncu tržnega leta za sladkor 2016/2017, ko bo ukinjen sistem kvot.

(8)

V skladu s podaljšanjem sistema kvot do 30. septembra 2017 bi bilo v tej uredbi treba opredeliti ukrepe za določitev proizvodne dajatve, ki se zaračuna za kvote za sladkor, izoglukozo in inulinski sirup, določene v sektorju sladkorja.

(9)

Da bi zagotovili učinkovit sistem proizvodnih nadomestil za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, bi bilo treba opredeliti ustrezne pogoje za določitev zneska proizvodnega nadomestila.

(10)

Treba bi bilo določiti najnižjo ceno za kvotno sladkorno peso, ki ustreza standardni kakovosti, ki bi jo bilo treba opredeliti, da bi se pridelovalcem sladkorne pese in sladkornega trsa v Uniji zagotovil primeren življenjski standard.

(11)

Da bi se izognili tveganju, ki ga za stanje na trgu sladkorja predstavlja kopičenje količin sladkorja, izoglukoze in inulinskega sirupa, ki ne izpolnjujejo veljavnih pogojev, bi bilo treba predvideti presežno dajatev.

(12)

V Uredbi (EU) št. 1308/2013 je predviden mehanizem za zagotovitev zadostne in uravnotežene ponudbe sladkorja na trgih Unije, v skladu s katerim lahko Komisija v ta namen sprejme ustrezne ukrepe. Instrumenti upravljanja trga, ki omogočajo uveljavitev tega mehanizma, so začasne prilagoditve uvozne dajatve, ki jo je treba plačati za uvoz surovega sladkorja, in začasna uporaba dajatve na izvenkvotno proizvodnjo, ki se sprosti na notranji trg zaradi prilagoditve ponudbe povpraševanju, zato bi bilo v to uredbo treba vključiti posebno določbo, ki bi Komisiji omogočala uporabo takšne dajatve in določitev njenega zneska.

(13)

Da bi zagotovili pravilno delovanje sistema izvoznih nadomestil, bi bilo treba opredeliti ustrezne ukrepe za določitev zneska nadomestil. Poleg tega bi bilo treba za sektorja žita in riža opredeliti ustrezne ukrepe za določitev korekcijskih zneskov in prilagoditev zneska nadomestila v skladu z morebitnimi spremembami višine intervencijske cene.

(14)

Da bi zagotovili učinkovito tekoče vodenje SKP, bi bilo treba ukrepe za določitev pomoči, nadomestil in cen, določenih v tej uredbi, omejiti na splošne pogoje, ki omogočajo določitev konkretnih zneskov glede na okoliščine posameznega primera. Da bi zagotovili enotne pogoje za izvajanje te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za določitev teh zneskov. Ta izvedbena pooblastila bi bilo treba izvajati s pomočjo Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov in v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (3). Poleg tega bi bilo treba za zagotovitev hitrega odziva na hitro spreminjajoče se razmere na trgu Komisijo pooblastiti za določitev novih stopenj nadomestil ter za prilagoditev korekcijskega zneska v sektorjih žita in riža brez uporabe Uredbe (EU) št. 182/2011 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

V tej uredbi so predvideni ukrepi za določitev cen, dajatev, pomoči in količinskih omejitev v zvezi z enotno skupno ureditvijo kmetijskih trgov, vzpostavljeno z Uredbo (EU) št. 1308/2013.

Člen 2

Cene javne intervencije

1.   Višina cene javne intervencije:

(a)

je za navadno pšenico, trdo pšenico, ječmen, koruzo, neoluščeni riž in posneto mleko v prahu v primeru odkupa po fiksni ceni enaka ustreznim referenčnim pragom, določenim v členu 7 Uredbe (EU) št. 1308/2013, in v primeru odkupa po razpisnem postopku ne presega ustreznih referenčnih pragov;

(b)

je za maslo v primeru odkupa po fiksni ceni enaka 90 % referenčnega praga, določenega v členu 7 Uredbe (EU) št. 1308/2013, in v primeru odkupa po razpisnem postopku ne presega 90 % tega referenčnega praga;

(c)

za goveje in telečje meso ne preseže stopnje iz člena 13(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

2.   Cene javne intervencije za navadno pšenico, trdo pšenico, ječmen, koruzo in neoluščeni riž iz odstavka 1 se prilagodijo navzgor ali navzdol glede na glavna merila kakovosti za proizvode.

3.   Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi zvišanje ali znižanje cene javne intervencije za proizvode iz odstavka 2 tega člena v skladu s pogoji iz navedenega odstavka. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2).

Člen 3

Odkupne cene in veljavne količinske omejitve

1.   Ko se javna intervencija začne v skladu s členom 13(1)(a) Uredbe (EU) št. 1308/2013, se odkup izvede po fiksni ceni iz člena 2 te uredbe in ne preseže naslednjih količinskih omejitev za vsako obdobje iz člena 12 Uredbe (EU) št. 1308/2013:

(a)

za navadno pšenico, 3 milijone ton;

(b)

za maslo, 50 000 ton;

(c)

za posneto mleko v prahu, 109 000 ton.

2.   Ko se javna intervencija začne v skladu s členom 13(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013:

(a)

za navadno pšenico, maslo in posneto mleko v prahu prek količinskih omejitev iz odstavka 1 tega člena ter

(b)

za trdo pšenico, ječmen, koruzo, neoluščeni riž ter za goveje in telečje meso

se odkup izvede po razpisnem postopku, da se določi najvišja odkupna cena.

Najvišja odkupna cena ne preseže ustrezne stopnje iz člena 2(1) te uredbe in se določi z izvedbenimi akti.

3.   V posebnih in ustrezno utemeljenih primerih lahko Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi:

(a)

omeji razpisne postopke na državo članico ali regijo države članice ali

(b)

ob upoštevanju člena 2(1) določi odkupne cene za javno intervencijo za državo članico ali regijo države članice na podlagi zabeleženih povprečnih tržnih cen.

4.   Odkupna cena iz odstavkov 2 in 3 za navadno pšenico, trdo pšenico, ječmen, koruzo in neoluščeni riž se prilagodi navzgor ali navzdol glede na glavna merila kakovosti za te proizvode.

Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi zvišanja ali znižanja odkupnih cen.

5.   Izvedbeni akti iz odstavkov 2, 3 in 4 tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2).

6.   Komisija brez uporabe postopka iz člena 14(2) sprejme potrebne izvedbene akte, s katerimi zagotovi:

(a)

spoštovanje intervencijskih omejitev iz odstavka 1 tega člena in

(b)

uporabo razpisnega postopka iz odstavka 2 tega člena za navadno pšenico, maslo in posneto mleko v prahu prek količinskih omejitev iz odstavka 1 tega člena.

Člen 4

Pomoč za zasebno skladiščenje

1.   Pri določitvi zneska pomoči za zasebno skladiščenje za proizvode iz člena 17 Uredbe (EU) št. 1308/2013, pri katerih se pomoč dodeli v skladu s členom 18(2) navedene uredbe, se uvede razpisni postopek za omejeno obdobje ali pa se pomoč določi vnaprej. Pomoč se lahko določi za državo članico ali regijo države članice.

2.   Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi:

(a)

določi najvišji znesek pomoči za zasebno skladiščenje, če se uporabi razpisni postopek;

(b)

določi znesek pomoči na podlagi stroškov skladiščenja ali drugih ustreznih tržnih elementov, če se pomoč določi vnaprej.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2).

Člen 5

Pomoč pri razdeljevanju sadja in zelenjave otrokom

1.   Pomoč Unije pri razdeljevanju sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave ter banan iz člena 23 Uredbe (EU) št. 1308/2013 otrokom:

(a)

ne presega nobene izmed naslednjih zgornjih mej:

(i)

150 milijonov EUR na šolsko leto;

(ii)

75 % stroškov razdeljevanja in s tem povezanih stroškov iz člena 23(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 oziroma 90 % takšnih stroškov v manj razvitih regijah in v najbolj oddaljenih regijah iz člena 349 Pogodb;e niti

(b)

ne zajema drugih stroškov razen stroškov razdeljevanja in s tem povezanih stroškov iz člena 23(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Za namene točke (b) prvega pododstavka „manj razvite regije“ pomeni regije, ki so kot take opredeljen v točki (a) prvega pododstavka člena 90(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4)

2.   Vsaka država članica, ki sodeluje v shemi šolskega sadja in zelenjave, prejme vsaj 290 000 EUR pomoči Unije.

Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi na podlagi meril iz člena 23(5) Uredbe (EU) št. 1308/2013 določi okvirno dodelitev pomoči iz odstavka 1 tega člena za vsako državo članico.

Komisija najmanj vsake tri leta oceni, ali je okvirna dodelitev še naprej skladna z merili iz člena 23(5) Uredbe (EU) št. 1308/2013. Komisija po potrebi sprejme izvedbene akte, s katerimi določi novo okvirno dodelitev.

Komisija na podlagi zahtev držav članic v skladu z drugim pododstavkom člena 23(5) Uredbe (EU) št. 1308/2013 vsako leto sprejme izvedbene akte, s katerimi v skladu s pogoji iz odstavka 1 tega člena določi dokončno dodelitev pomoči iz navedenega odstavka med sodelujočimi državami članicami.

Izvedbeni akti iz tega odstavka se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2) te uredbe.

Člen 6

Pomoč pri razdeljevanju mleka in mlečnih proizvodov otrokom

1.   Pomoč Unije pri razdeljevanju mleka in mlečnih proizvodov iz člena 26 Uredbe (EU) št. 1308/2013 otrokom se dodeli za maksimalno količino 0,25 litra ekvivalenta mleka na otroka in na šolski dan.

2.   Pomoč Unije znaša 18,15 EUR/100 kg za vse mleko.

3.   Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi višino pomoči za upravičene mlečne proizvode razen mleka, zlasti na podlagi mlečne sestave zadevnega proizvoda. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2).

Člen 7

Proizvodna dajatev v sektorju sladkorja

1.   Proizvodna dajatev za kvote za sladkor, izoglukozo in inulinski sirup iz člena 128 Uredbe (EU) št. 1308/2013 znaša 12,00 EUR na tono za kvotni sladkor in kvotni inulinski sirup. Proizvodna dajatev za izoglukozo znaša 50 % dajatve, ki se uporablja za sladkor.

2.   Država članica podjetjem na svojem ozemlju zaračuna skupno proizvodno dajatev, ki se plača v skladu z odstavkom 1, na podlagi kvote, ki jo imajo v zadevnem tržnem letu.

Podjetja opravijo plačila najpozneje do konca februarja ustreznega tržnega leta.

3.   Podjetja za proizvodnjo sladkorja in inulinskega sirupa iz Unije lahko od pridelovalcev sladkorne pese ali sladkornega trsa ter dobaviteljev cikorije zahtevajo, da krijejo do 50 % zadevne proizvodne dajatve.

Člen 8

Proizvodno nadomestilo v sektorju sladkorja

Komisija z izvedbenimi akti določi proizvodno nadomestilo za proizvode v sektorju sladkorja iz člena 129 Uredbe (EU) št. 1308/2013 na podlagi:

(a)

stroškov, nastalih pri uporabi uvoženega sladkorja, ki bi jih morala nositi industrija v primeru dobave s svetovnega trga, in

(b)

cene presežnega sladkorja, ki je na voljo na trgu Unije, ali če na tem trgu ni presežnega sladkorja, referenčnega praga za sladkor iz člena 7(1)(c) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2) te uredbe.

Člen 9

Najnižja cena sladkorne pese

1.   Najnižja cena za kvotno sladkorno peso iz člena 135 Uredbe (EU) št. 1308/2013 znaša 26,29 EUR na tono do konca tržnega leta 2016/2017za sladkor, dne 30 septembra 2017.

2.   Najnižja cena iz odstavka 1 velja za sladkorno peso standardne kakovosti, opredeljene v delu B Priloge III k Uredbi (EU) št. 1308/2013.

3.   Podjetja za proizvodnjo sladkorja morajo pri nakupu kvotne sladkorne pese, ki je primerna za predelavo v sladkor in namenjena za predelavo v kvotni sladkor, plačati vsaj najnižjo ceno, prilagojeno navzgor ali navzdol, zato da se omogočijo odstopanja od standardne kakovosti. Takšna zvišanja ali znižanja cene določi Komisija z izvedbenimi akti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2).

4.   Za količine sladkorne pese, ki ustrezajo količinam industrijskega sladkorja ali presežnega sladkorja, za katere velja presežna dajatev iz člena 11, zadevno podjetje za proizvodnjo sladkorja prilagodi nabavno ceno tako, da je vsaj enaka najnižji ceni za kvotno sladkorno peso.

Člen 10

Prilagoditev nacionalnih kvot za sladkor

Svet lahko v skladu s členom 43(3) Pogodbe na predlog Komisije prilagodi kvote iz Priloge XII k Uredbi (EU) št. 1308/2013 na podlagi odločitev držav članic, sprejetih v skladu s členom 138 navedene uredbe.

Člen 11

Presežna dajatev v sektorju sladkorja

1.   Presežna dajatev, tudi kakor to določa člen 142 Uredbe (EU) št. 1308/2013, je zadosti visoka, da onemogoča kopičenje količin iz navedenega člena. To dajatev določi Komisija z izvedbenimi akti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2) te uredbe.

2.   Država članica zaračuna podjetjem na svojem ozemlju presežno dajatev iz odstavka 1 glede na proizvodne količine iz navedenega odstavka, ki so bile ugotovljene za ta podjetja v zadevnem tržnem letu.

Člen 12

Začasni mehanizem upravljanja trga v sektorju sladkorja

Da se zagotovi zadostna in uravnotežena ponudba sladkorja na trgu Unije do konca tržnega leta 2016/2017 za sladkor, dne 30. septembra 2017, lahko Komisija ne glede na člen 14 Uredbe (EU) št. 1308/2013 za potrebno količino in potrebno časovno obdobje z izvedbenimi akti sprejme začasno presežno dajatev za izvenkvotno proizvodnjo iz točke (e) člena 139(1) navedene uredbe.

Komisija z izvedbenimi akti določi znesek takšne dajatve.

Izvedbeni akti iz tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2) te uredbe.

Člen 13

Določitev izvoznih nadomestil

1.   Komisija lahko pod pogoji iz člena 196 Uredbe (EU) št. 1308/2013 in v skladu s členom 198 navedene uredbe sprejme izvedbene akte, s katerimi določi izvozna nadomestila:

(a)

za proizvode iz seznama iz člena 196(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 v rednih časovnih razmikih;

(b)

za žito, riž, sladkor ter mleko in mlečne proizvode z razpisnimi postopki.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2) te uredbe.

2.   Pri določanju izvoznih nadomestil za proizvod se upošteva eden ali več naslednjih vidikov:

(a)

trenutne razmere in predvidena gibanja glede:

(i)

cen in razpoložljivosti zadevnega proizvoda na trgu Unije,

(ii)

cen zadevnega proizvoda na svetovnem trgu;

(b)

cilji skupne ureditve trga, ki morajo zagotoviti uravnoteženost ter naravno gibanje cen in trgovine na tem trgu;

(c)

potreba po izogibanju motnjam, ki lahko povzročijo daljše neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem na trgu Unije;

(d)

gospodarski vidik predlaganega izvoza;

(e)

omejitve, ki so posledica mednarodnih sporazumov, sklenjenih v skladu s Pogodbo;

(f)

potreba po vzpostavitvi ravnovesja med uporabo osnovnih proizvodov Unije pri proizvodnji predelanega blaga za izvoz v tretje države in uporabo proizvodov tretjih držav, vnesenih v okviru postopkov oplemenitenja;

(g)

najugodnejši stroški dajanja na trg in prevoza s trgov Unije do pristanišč Unije ali drugih krajev izvoza, skupaj s stroški pošiljanja v ciljne države;

(h)

povpraševanje na trgu Unije;

(i)

v sektorjih prašičjega mesa, jajc in perutnine razlika med cenami v Uniji in cenami na svetovnem trgu za količino krmnega žita, ki je potrebna za proizvodnjo proizvodov iz teh sektorjev v Uniji.

3.   Višino nadomestila lahko Komisija z izvedbenimi akti prilagodi na zahtevo države članice ali na svojo pobudo, če je to potrebno za zagotovitev hitrega odziva na hitro spreminjajoče se razmere na trgu. Ti izvedbeni akti se sprejmejo brez uporabe postopka iz člena 15(2).

Člen 14

Posebni ukrepi za izvozna nadomestila za žito in riž

1.   Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi korekcijske zneske za izvozna nadomestila, določena za sektorja žita in riža. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2).

Komisija lahko za zagotovitev hitrega odziva na hitro spreminjajoče se razmere na trgu sprejme izvedbene akte, ne da bi uporabila postopek iz člena 15(2), s katerimi spremeni takšne korekcijske zneske.

Komisija lahko uporabi ta odstavek za proizvode iz sektorjev žita in riža, ki se izvozijo v obliki predelanega blaga v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1216/2009 (5).

2.   V prvih treh mesecih tržnega leta se za izvoz slada, ki se hrani v skladišču na koncu predhodnega tržnega leta ali je pridobljen iz ječmena, ki je takrat na zalogi, uporabi nadomestilo, ki bi se za zadevno izvozno dovoljenje uporabljalo pri izvozu, opravljenem v zadnjem mesecu predhodnega tržnega leta.

3.   Komisija lahko z izvedbenimi akti prilagodi nadomestilo za proizvode, navedene v točkah (a) in (b) dela I Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013, uvedeno v skladu s členom 199(2) navedene uredbe, v skladu z morebitnimi spremembami višine intervencijske cene.

Prvi pododstavek se lahko v celoti ali delno uporablja za proizvode iz točk (c) in (d) dela I Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013 ter za proizvode iz dela I navedene priloge, ki se izvozijo v obliki predelanega blaga v skladu z Uredbo (ES) št. 1216/2009. V tem primeru Komisija z izvedbenimi akti prilagoditev iz prvega pododstavka tega odstavka popravi z uporabo koeficienta, ki izraža razmerje med količino osnovnega proizvoda in količino tega proizvoda, vsebovano v predelanem proizvodu, ki se izvozi ali uporabi za izvoženo blago.

Izvedbeni akti iz tega odstavka se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2) te uredbe.

Člen 15

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov, ustanovljen s členom 229 Uredbe (EU) št. 1308/2013. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 16

Korelacijska tabela

Sklicevanja na ustrezne določbe Uredbe (ES) št. 1234/2007, potem ko bo razveljavljena z Uredbo (EU) št. 1308/2013, se razumejo kot sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge k tej uredbi.

Člen 17

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

Členi 7 do 12 se uporabljajo do konca tržnega leta 2016/2017 za sladkor, dne 30. septembra 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2013

Za Svet

Predsednik

V. JUKNA


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/01 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671)

(3)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije. (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(4)  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320)

(5)  Uredba Sveta (ES) št. 1216/2009 z dne 30 november 2009 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (UL L 328, 15.12.2009, str. 10).


PRILOGA

KORELACIJSKA TABELA

iz čena 16

Uredba (ES) št. 1234/2007

ta uredba

člen 18(1) in (3)

člen 2

člen 18(2)(a)

člen 3(1)(a)

člen 13(1)(c)

člen 3(1)(b)

člen 13(1)(d)

člen 3(1)(c)

člen 18(2), prvi pododstavek

člen 3(2)

člen 18(2), drugi pododstavek

člen 3(3)

člen 18(4)

člen 3(4)

člen 43(aa)

člen 3(5)

člen 31(2)

člen 4

člen 103ga(4)

člen 5(1)

člen 103ga(5)

člen 5(2)

člen 102(4)

člen 6(1)

člen 102(3)

člen 6(2) in (3)

člen 51(2)

člen 7(1)

člen 51(3)

člen 7(2)

člen 51(4)

člen 7(3)

člen 97

člen 8

člen 49

člen 9

člen 64(2)

člen 11(1)

člen 64(3)

člen 11(2)

člen 164(2)

člen 13(1) in (3)

člen 164(3)

člen 13(2)

člen 164(4)

člen 14(1)

člen 165

člen 14(2)

člen 166

člen 14(3)


20.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/20


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 1371/2013

z dne 16. decembra 2013

o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (ES) št. 791/2011 na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, poslanih iz Indije in Indonezije, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Indije in Indonezije ali ne

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), zlasti člena 13 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

1.   POSTOPEK

1.1   Obstoječi ukrepi

(1)

Svet je z Izvedbeno uredbo (EU) št. 791/2011 (2) („prvotna uredba“) uvedel dokončno protidampinško dajatev v višini 62,9 % na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („LRK“) za vse družbe, ki niso navedene v členu 1(2) in Prilogi 1 k navedeni uredbi. Ti ukrepi so veljavni ukrepi, preiskava, ki je privedla do uvedbe ukrepov, pa je prvotna preiskava.

(2)

Veljavni ukrepi so bili predhodno razširjeni z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 672/2012 (3) na Malezijo in z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 21/2013 na Tajvan in Tajsko (4).

1.2   Zahtevek

(3)

Evropska komisija („Komisija“) je 25. februarja 2013 prejela zahtevek v skladu s členom 13(3) in členom 14(5) osnovne uredbe, da razišče morebitno izogibanje protidampinškim ukrepom, uvedenim za uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz LRK, in uvede registracijo uvoza nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, poslanih iz Indije in Indonezije, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Indije in Indonezije ali ne.

(4)

Zahtevek so vložile družbe Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo es Muszakiszovet-gyarto Bt., Valmieras „Stikla Skiedra“ AS in Vitrulan Technical Textiles GmbH, štirje proizvajalci nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken v Uniji.

(5)

Zahtevek je vseboval zadostne dokaze prima facie, da se je po uvedbi veljavnih ukrepov znatno spremenil vzorec trgovanja, ki vključuje izvoz iz LRK, Indije in Indonezije v Unijo, ter da za tako spremembo razen uvedbe veljavnih ukrepov ni zadostnega vzroka ali ni gospodarsko upravičena. Ta sprememba v vzorcu trgovanja je domnevno posledica pošiljanja nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz LRK prek Indije in Indonezije in/ali lažne deklaracije porekla za kitajske izdelke.

(6)

Poleg tega dokazi kažejo, da je bil popravljalni učinek veljavnih ukrepov oslabljen v smislu količine in cene. Iz dokazov je razvidno, da se je povečal uvoz iz Indije in Indonezije po cenah, ki so nižje od neškodljive cene, določene v prvotni preiskavi.

(7)

Dokazano pa je bilo tudi, da so bile cene nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, dobavljenih iz Indije in Indonezije, dampinške v primerjavi z normalno vrednostjo, določeno za podoben izdelek v prvotni preiskavi.

1.3   Začetek

(8)

Ko je Komisija po posvetovanju s svetovalnim odborom ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi prima facie za začetek preiskave na podlagi člena 13(3) in člena 14(5) osnovne uredbe, je začela preiskavo z Uredbo Komisije (EU) št. 322/2013 (5) („uredba o začetku preiskave“). V skladu s členom 13(3) in členom 14(5) osnovne uredbe je Komisija z uredbo o začetku preiskave carinskim organom tudi naložila, da registrirajo uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, poslanih iz Indije in Indonezije.

1.4   Preiskava

(9)

Komisija je o začetku preiskave uradno obvestila pristojne organe LRK, Indije in Indonezije, proizvajalce/izvoznike v navedenih državah, uvoznike v Uniji, za katere je znano, da jih to zadeva, ter industrijo Unije. Vprašalniki so bili poslani proizvajalcem/izvoznikom v LRK, Indiji in Indoneziji, ki so bili Komisiji znani ali ki so se sami javili v rokih iz uvodne izjave (15) uredbe o začetku preiskave. Vprašalniki so bili poslani tudi uvoznikom v Uniji. Zainteresirane strani so imele možnost, da v roku iz uredbe o začetku preiskave pisno izrazijo svoja stališča in zahtevajo zaslišanje. Vse zainteresirane strani so bile obveščene, da se lahko zaradi nesodelovanja uporabi člen 18 osnovne uredbe in posledično ugotovitve na podlagi razpoložljivih dejstev.

(10)

Dva proizvajalca izvoznika v Indiji in en nepovezan uvoznik v Uniji so se javili in predložili izpolnjene vprašalnike. Uvoznik Unije je kasneje Komisijo obvestil, da je v preteklosti uvažal druge izdelke in ne izdelek v preiskavi. Odgovora ni poslal noben proizvajalec izvoznik iz Indonezije. Kot odgovor sta obrazec za izvzetje poslala naslednja proizvajalca izvoznika iz Indije:

Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd. („Montex“) in

Urja Products Pvt.Ltd.

(11)

Družba Urja Products Pvt.Ltd. je po tem obvestila Komisijo, da ne proizvaja izdelka v preiskavi in da imajo njeni izdelki različne tehnične značilnosti in drugačne uporabe (uvrščeni so pod druge oznake KN). Posledično je preveritveni obisk potekal le v prostorih Montex.

1.5   Obdobje preiskave

(12)

Obdobje preiskave je trajalo od 1. aprila 2009 do 31. marca 2013 („OP“). Za OP so se med drugim zbirali podatki za preiskavo domnevne spremembe vzorca trgovanja. Za obdobje od 1. aprila 2012 do 31. marca 2013 („obdobje poročanja“) so se zbrali podrobnejši podatki, da bi se preverila morebitna oslabitev popravljalnega učinka veljavnih ukrepov in obstoj dampinga.

2.   REZULTATI PREISKAVE

2.1   Splošne ugotovitve

(13)

V skladu s členom 13(1) osnovne uredbe se je obstoj izogibanja ukrepom ocenjeval z zaporedno analizo, v kateri se je ugotavljalo, ali je prišlo do spremembe v trgovinskem vzorcu med LRK, Indijo, Indonezijo in Unijo; ali je ta sprememba nastala zaradi prakse, postopka ali dejavnosti, za katero razen uvedbe dajatve ni zadostnega vzroka ali ni gospodarsko upravičena; ali so obstajali dokazi o škodi ali o tem, da je bil popravljalni učinek dajatve oslabljen v smislu cene in/ali količine izdelka v preiskavi; in ali so obstajali dokazi o dampingu v zvezi z normalnimi vrednostmi, predhodno določenimi za zadevni izdelek, po potrebi v skladu z določbami člena 2 osnovne uredbe.

2.2   Zadevni izdelek in izdelek v preiskavi

(14)

Zadevni izdelek je opredeljen v prvotni preiskavi: tkanine z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken z velikostjo celice več kot 1,8 mm po dolžini in širini ter težo več kot 35 g/m2, razen diskov iz steklenih vlaken, s poreklom iz LRK, ki se trenutno uvršča pod oznaki KN ex 7019 51 00 in ex 7019 59 00.

(15)

Izdelek v preiskavi je enak izdelku, kakor je opredeljen v predhodni uvodni izjavi, vendar je poslan iz Indije in Indonezije, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Indije in Indonezije ali ne.

(16)

Preiskava je pokazala, da imajo tkanine z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, kakor so opredeljene zgoraj, izvožene iz LRK v Unijo, in tiste, ki so poslane v Unijo iz Indije in Indonezije, enake osnovne fizikalne in tehnične lastnosti ter enako uporabo, zato se jih šteje za podobne izdelke v smislu člena 1(4) osnovne uredbe.

2.3   Stopnja sodelovanja

2.3.1   Indija

(17)

Kot je bilo navedeno v uvodni izjavi (10), sta le dve indijski družbi predložili obrazec za izvzetje. Ker je bilo ugotovljeno, da družba Urja Products Pvt.Ltd. ne proizvaja izdelka v preiskavi, je v preiskavi sodelovala samo družba Montex. Družba je v celotnem obsegu izvoza iz Indije predstavljala samo 1 % izvoza iz Indije v Unijo v obdobju poročanja. Zato so bile v skladu s členom 18 osnovne uredbe ugotovitve glede Indije utemeljene z razpoložljivimi dejstvi.

2.3.2   Indonezija

(18)

Kot je navedeno v uvodni izjavi (10), ni izpolnjenih vprašalnikov predložila nobena indonezijska družba. Indonezijske družbe niso sodelovale. Zato so bile v skladu s členom 18 osnovne uredbe ugotovitve glede Indonezije utemeljene z razpoložljivimi dejstvi.

2.3.3   Ljudska republika Kitajska

(19)

Kitajski proizvajalci izvozniki niso sodelovali. Zato so bile v skladu s členom 18 osnovne uredbe ugotovitve glede LRK utemeljene z razpoložljivimi dejstvi.

2.4   Sprememba vzorca trgovanja

(20)

Da se ugotovi, ali je prišlo do spremembe v vzorcu trgovanja, je bil ocenjen uvoz izdelka v preiskavi iz Indije in Indonezije v Unijo ter izvoz izdelka v preiskavi iz LRK v Indijo in Indonezijo. Glede na razmeroma nizko raven sodelovanja oziroma nesodelovanje indijskih, indonezijskih in kitajskih družb (glej oddelek 2.3), je bil uvoz v skladu s členom 18(1) osnovne uredbe določen na podlagi razpoložljivih dejstev.

(21)

V ta namen so bili za analizo uporabljeni statistični podatki COMEXT (6), statistični podatki trgovanja v Indiji in Indoneziji, ki so jih posredovali njuni nacionalni organi in podatki podjetja Global Trade Information Services (7).. Uporabljena so bila 12-mesečna obračunska leta od 1. aprila do 31. marca.

(22)

Obseg uvoza, evidentiran v statističnih podatkih COMEXT, zajema skupino izdelkov, ki je večja od zadevnega izdelka in izdelka v preiskavi. Vendar se je na podlagi ocen, ki jih je priskrbela industrija Unije, lahko ugotovilo, da je znatni del obsega tega uvoza zajemal zadevni izdelek in izdelek v preiskavi. Zato je bilo te podatke mogoče uporabiti za ugotovitev spremembe vzorca trgovanja.

2.4.1   Uvoz v Unijo

(23)

Statistični podatki COMEXT kažejo znatno spremembo vzorca trgovanja v OP (glej preglednico 1 spodaj).

Preglednica 1

Obseg uvoza (v mio. m2) (8)

aprila 2009/marca 2010

aprila 2010/marca 2011

aprila 2011/marca 2012

aprila 2012/marca 2013

LRK

288,40

385,85

110,30

85,93

Indija

0,35

0,28

0,89

13,13

Indonezija

0,004

0,16

3,22

33,31

Vir: statistični podatki COMEXT

Uvoz iz LRK

(24)

Glede na statistične podatke COMEXT je uvoz zadevnega izdelka iz LRK v Unijo po uvedbi začasnih ukrepov februarja 2011 (9) in dokončnih ukrepov avgusta 2011 (10) močno upadel. Zgornja preglednica 1 kaže, da se je uvoz iz LRK v Unijo v obdobjih 2010/2011 in 2011/2012 zmanjšal s 385,85 milijonov m2 na 110,30 milijonov m2 (za približno 70 %) ter v obdobjih 2010/2011 in 2012/2013 za nadaljnjih 85,9 milijonov m2 (približno 80 %).

Uvoz iz Indije

(25)

Po statističnih podatkih COMEXT je obseg uvoza iz Indije v Unijo v obračunskem letu 2009/2010 znašal 0,35 milijona m2 in v obračunskem letu 2010/2011 0,28 milijona m2, ta se je močno povečal v obračunskih letih 2011/2012 in 2012/2013, saj je v slednjem dosegel 13,13 milijona m2.

(26)

Kot je navedeno v uvodni izjavi (17), je družba Montex v Unijo izvažala zelo majhno količino izdelka v preiskavi v OP – v primerjavi s skupnim izvozom iz Indije je ta predstavljala 1 % izvoza iz Indije v Unijo v obdobju 2012/2013. Nadalje je bilo ugotovljeno, da družba Montex izvaža izdelek v preiskavi pod napačno oznako KN, in sicer pod oznako KN – 7019 52. Izvoz te družbe je zato treba prišteti statističnim podatkom COMEXT, kot prikazuje preglednica 1 zgoraj.

Uvoz iz Indonezije

(27)

Po statističnih podatkih COMEXT je obseg uvoza iz Indonezije v Unijo v obračunskem letu 2009/2010 znašal 0,004 milijona m2 in v obračunskem letu 2010/2011 0,16 milijona m2 ter se je močno povečal med obračunskimi leti 2011/2012 in 2012/2013, ko se je povečal s 3,22 milijona m2 na 33,31 milijona m2.

2.4.2   Izvoz iz LRK v Indijo in Indonezijo

(28)

V istem obdobju je mogoče opaziti tudi izjemno veliko povečanje izvoza iz LRK v Indijo in Indonezijo.

Preglednica 2

Obseg uvoza (v mio. m2)

aprila 2009/marca 2010

aprila 2010/marca 2011

aprila 2011/marca 2012

aprila 2012/marca 2013

Indija

4,80

16,35

18,38

29,28

Indonezija

5,78

4,01

8,94

11,54

Vir: Statistični podatki kitajskih carinskih organov

Izvoz iz LRK v Indijo

(29)

Glede na statistične podatke kitajskih carinskih organov se je uvoz izdelka v preiskavi iz LRK v Indijo povečal s 4,8 milijona m2 v obračunskem letu 2009/2010 na 29,3 milijona m2 v obračunskem letu 2012/2013.

Izvoz iz LRK v Indonezijo

(30)

Glede na statistične podatke kitajskih carinskih organov se je uvoz izdelka v preiskavi iz LRK v Indonezijo povečal s 5,78 milijona m2 v obračunskem letu 2009/2010 na 11,54 milijona m2 v obračunskem letu 2012/2013.

2.4.3   Sklep glede spremembe vzorca trgovanja

(31)

Splošno zmanjšanje izvoza iz LRK v Unijo ter vzporedno povečanje tako izvoza iz Indije in Indonezije v Unijo ter izvoza iz LRK v Indijo in Indonezijo po uvedbi začasnih ukrepov februarja 2011 in dokončnih ukrepov avgusta 2011 pomeni spremembo v vzorcu trgovanja med navedenimi državami na eni strani in izvoza teh držav v Unijo na drugi.

2.5   Narava izogibanja ukrepom

(32)

V skladu s členom 13(1) osnovne uredbe morajo spremembo v trgovinskem vzorcu povzročiti praksa, postopek ali dejavnost, za katere razen uvedbe dajatve ni zadostnega vzroka ali niso gospodarsko upravičeni. V skladu s členom 13(2) osnovne uredbe praksa, postopek ali dejavnost med drugim vključujejo pošiljko izdelka, za katerega veljajo ukrepi, preko tretjih držav.

(33)

Med preiskavo so bili zbrani dokazi o praksah pretovarjanja prek Indonezije in Indije, in/ali nepravilnih potrdilih o poreklu. Na primer, del uvoza zadevnega izdelka v Unijo je bil pretovorjen prek Dubaja ali Singapurja s potrdili o poreklu iz Indije ali Indonezije, ki se pretovarjajo prek Dubaja ali Singapurja s potrdili o poreklu blaga Indonezije/Indije, del uvoza v Unijo pa je bil pretovorjen prek indijske družbe, ki ni sodelovala v preiskavi. Nesodelovanje proizvajalcev izdelka v preiskavi, z izjemo družbe Montex, je pokazatelj, da v Indiji in Indoneziji ne obstaja pristna proizvodnja, ki bi lahko upravičila obseg izvoza iz Indonezije in Indije v Unijo. Smiselno je pričakovati, da bi se pristni proizvajalci želeli izločiti iz suma izvajanja praks izogibanja predvsem s sodelovanjem v tej preiskavi. Poleg tega preiskava ni razkrila dokazov o obstoju pristne proizvodnje, razen tiste družbe Montex. Nadalje, porast uvoza iz teh dveh držav kaže na to, da so kitajski izdelki, namenjeni v Unijo, pretovorjeni prek Indije in Indonezije in/ali z nepravilnimi potrdili o poreklu.

(34)

Obstoj pretovarjanja izdelkov kitajskega porekla prek Indije in Indonezije se zato potrdi.

2.6   Nezadosten drug vzrok ali gospodarska utemeljitev razen uvedbe protidampinške dajatve

(35)

S preiskavo ni bil ugotovljen noben drug ustrezen vzrok ali gospodarska utemeljitev za pretovarjanje razen izogibanje veljavnim ukrepom, ki veljajo za zadevni izdelek. Razen dajatve ni bilo nikakršnih elementov, ki bi lahko šteli za nadomestilo za stroške pretovarjanja, še zlasti glede prevoza in natovarjanja nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz LRK iz LRK prek Indije in Indonezije.

2.7   Slabitev popravljalnega učinka protidampinške dajatve

(36)

Nato je bilo ocenjeno, ali je uvoz izdelka v preiskavi v Unijo oslabil popravljalne učinke veljavnih ukrepov v smislu količin in cen. Uporabljeni so bili podatki COMEXT kot najboljši razpoložljivi podatki o količinah in cenah izvoza nesodelujočih družb v Indiji in Indoneziji. Tako določene cene so se primerjale z ravnijo, ki je bila določena za odpravo škode za industrijo Unije v uvodni izjavi (74) prvotne uredbe.

(37)

Povečanje uvoza iz Indije v Unijo z 0,35 milijona m2 v obdobju poročanja na 13,10 milijona m2 v obdobju poročanja je bistveno glede količin, če jih primerjamo z (zelo nizkimi) količinami uvoza iz Indije pred uvedbo začasnih ukrepov leta 2009/2010. Povečanje uvoza iz Indonezije v Unijo z 0,04 m2 v obdobju poročanja na 33,31 milijona m2 v obdobju poročanja se šteje kot bistveno glede količin, če jih primerjamo z (zelo nizkimi) količinami uvoza iz Indonezije pred uvedbo začasnih ukrepov leta 2009/2010.

(38)

Za oceno, ali so bili popravljalni učinki veljavnih ukrepov oslabljeni v smislu cen, so bile primerjane cene uvoza iz Indonezije in Indije in s stopnjo odprave škode, kot je bila določena v prvotni uredbi. Stopnja odprave škode, kot je bila določena v prvotni uredbi, je bila prilagojena za inflacijo. Tehtana povprečna izvozna cena izvoza iz Indije in Indonezije je bila prilagojena za stroške po uvozu in prilagoditve kakovosti, kot je bila določena v prvotni preiskavi za uvoz iz LRK. Primerjava je pokazala znatno nižje izvozne cene za izvoz iz zadevnih držav v Unijo. Zato je bilo sklenjeno, da je popravljalni učinek veljavnih ukrepov oslabljen tudi v smislu količine in cene.

2.8   Dokazi o dampingu

(39)

Nazadnje je bilo v skladu s členom 13(1) osnovne uredbe preučeno, ali obstajajo dokazi o dampingu.

(40)

V prvotni uredbi je bila normalna vrednost določena na podlagi cen v Kanadi, za katero je bilo v navedeni preiskavi ugotovljeno, da je ustrezna primerljiva država s tržnim gospodarstvom za LRK. V skladu s členom 13(1) osnovne uredbe je bila uporabljena normalna vrednost, predhodno določena v prvotni preiskavi.

(41)

Izvozne cene iz Indije in Indonezije temeljijo na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 18 osnovne uredbe. Izvozna cena je povprečna izvozna cena nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken iz vsake od obeh zadevnih držav v obdobju poročanja po podatkih COMEXT. Izvoz indijske družbe Montex ni vključen v statističnih podatkih zaradi napačnih razvrstitev njenih izdelkov (glej uvodno izjavo (25)), in ni bil uporabljen za izračun stopnje dampinga.

(42)

Za pošteno primerjavo med normalno vrednostjo in izvozno ceno je bila vrednost ustrezno popravljena s prilagoditvami za razlike, ki so vplivale na cene in primerljivost cen, v skladu s členom 2(10) osnovne uredbe. V skladu s tem so bile izvedene prilagoditve za razlike v stroških prevoza, zavarovanja in pakiranja. Glede na to, da na podlagi razpoložljivih podatkov ni bilo mogoče določiti potrebne stopnje prilagoditve, je bilo treba prilagoditve določiti na podlagi razpoložljivih dejstev. Tako je prilagoditev za te razlike temeljila na deležu, izračunanem kot deležih skupnih stroškov prevoza, zavarovanja in pakiranja v vrednosti prodajnih transakcij v Uniji pod dobavnimi pogoji CIF, ki so jih predložili sodelujoči kitajski proizvajalci izvozniki v prvotni preiskavi.

(43)

V skladu s členom 2(11) in (12) osnovne uredbe je bil damping izračunan na podlagi primerjave tehtane povprečne normalne vrednosti, kot je bila določena v prvotni uredbi, in ustreznih tehtanih povprečnih izvoznih cen za zadevni državi v obdobju poročanja te preiskave ter izražen kot delež cene CIF meja Unije brez plačane dajatve.

(44)

Primerjava tako določene tehtane povprečne normalne vrednosti in tehtane povprečne izvozne cene je pokazala damping.

3.   UKREPI

(45)

Glede na navedeno je bilo ugotovljeno izogibanje dokončni protidampinški dajatvi, uvedeni na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz LRK, s pretovarjanjem prek Indije in Indonezije v okviru člena 13(1) osnovne uredbe.

(46)

V skladu s prvim stavkom člena 13(1) osnovne uredbe bi bilo treba veljavne ukrepe za uvoz zadevnega izdelka razširiti na uvoz enakega izdelka, poslanega iz Indije in Indonezije, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Indije in Indonezije ali ne.

(47)

Ukrepi, ki jih je treba razširiti, so ukrepi iz člena 1(2) Uredbe (EU) št. 791/2011 za „vsa druga podjetja“, in sicer dokončna protidampinška dajatev v višini 62,9 %, ki se uporablja za neto ceno franko meja Unije, pred plačilom dajatve.

(48)

V skladu s členom 13(3) in členom 14(5) osnovne uredbe, ki določata, da bi se moral vsak razširjeni ukrep uporabljati za uvoz, za katerega v Uniji velja registracija, uvedena z uredbo o začetku preiskave, bi bilo treba pobirati dajatve za navedeni registrirani uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, poslanih iz Indije in Indonezije.

4.   ZAHTEVKI ZA IZVZETJE

4.1   Indija

(49)

Kot je navedeno v uvodni izjavi (10), sta se po začetku javila dva proizvajalca izvoznika (Montex in Urja Products), ki sta predložila izpolnjene vprašalnike in zaprosila za izvzetje v skladu s členom 13(4) osnovne uredbe.

(50)

Kot je navedeno v uvodni izjavi (11), je bilo ugotovljeno, da ena družba (Urja Products) ne proizvaja izdelka v preiskavi. Izvzete v skladu s členom 13(4) osnovne uredbe se za to družbo ne uporablja.

(51)

Za družbo Montex se je ugotovilo, da ni vključena v prakse izogibanja, ki so predmet sedanje preiskave. Družba je dokazala, da gre za pristnega proizvajalca, katere proizvodnja zmogljivost presega obseg izvoza izdelka v preiskavi v Unijo. Družba je predložila celotno dokumentacijo in je bila preverjena na kraju samem. Preverjeni podatki glede ustanovitve družbe, nakupa strojev, proizvodnega procesa, zmogljivosti, zalog, nabave surovin in stroškov proizvodnje so podlaga za sklep. Poleg tega je ta proizvajalec lahko dokazal, da ni povezan z nobenim od kitajskih proizvajalcev/izvoznikov, za katere se uporabljajo veljavni ukrepi ali z družbami, ki so vključene v prakse izogibanja. Zato se je tej družbi lahko odobrilo izvzetje iz razširjenih ukrepov.

4.2   Indonezija

(52)

Kot je navedeno v uvodni izjavi (10), ni noben proizvajalec izvoznik iz Indonezije predložil zahtevka za izvzetje v skladu s členom 13(4) osnovne uredbe. Preiskava ni razkrila nobenega pristnega proizvajalca izdelka v preiskavi iz Indonezije.

4.3   Novi proizvajalci/izvozniki

(53)

Proizvajalci iz Indije in Indonezije, ki niso sodelovali v preiskavi in/ali niso izvažali izdelka v preiskavi v Unijo v obdobju poročanja, lahko zaprosijo za izvzetje iz razširjene protidampinške dajatve v skladu s členom 11(3), 11(4) in 13(4) osnovne uredbe. Izpolniti bodo morali vprašalnik, ki bo Komisiji omogočil, da določi, ali je izvzetje upravičeno. Tako izvzetje se lahko odobri po oceni razmer na trgu zadevnega izdelka, proizvodne zmogljivosti in izkoriščenosti zmogljivosti, naročil in prodaje, verjetnega nadaljevanja praks, za katere ni zadostnega vzroka ali niso gospodarsko upravičene, ter dokazov o dampingu. Komisija običajno opravi tudi preveritveni obisk na kraju samem. Zahtevek je treba nasloviti na Komisijo, in sicer z vsemi pomembnimi informacijami, zlasti o vsaki spremembi dejavnosti družbe, povezani s proizvodnjo in prodajo.

(54)

Kadar je izvzetje utemeljeno, bo Komisija po posvetovanju s svetovalnim odborom v skladu s tem predlagala spremembo veljavnih razširjenih ukrepov. Nato se bo vsako odobreno izvzetje spremljalo, da se zagotovi skladnost z njegovimi pogoji.

5.   RAZKRITJE

(55)

Vse zainteresirane strani so bile obveščene o bistvenih dejstvih in premislekih, ki so pripeljali do navedenih ugotovitev, ter bile pozvane, da predložijo pripombe. Upoštevale so se ustne in pisne pripombe, ki so jih predložile strani. Nobeden od predloženih argumentov ni bil osnova za spremembo dokončnih ugotovitev –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Dokončna protidampinška dajatev, uporabljena „za vsa druga podjetja“ in uvedena s členom 1(2) Uredbe (EU) št. 791/2011 na uvoz tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken z velikostjo celice več kot 1,8 mm po dolžini in širini ter težo več kot 35 g/m2, razen diskov iz steklenih vlaken, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, se razširi na uvoz tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken z velikostjo celice več kot 1,8 mm po dolžini in širini ter težo več kot 35 g/m2, razen diskov iz steklenih vlaken, poslanih iz Indije in Indonezije, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Indije in Indonezije ali ne, ki se trenutno uvrščajo pod oznaki KN ex 7019 51 00 in ex 7019 59 00 (oznake TARIC 7019510014, 7019510015, 7019590014 in 7019590015), razen tistih, ki jih proizvaja družba Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd. (dodatna oznaka TARIC B942).

2.   Uporaba izvzetja, ki je bilo odobreno družbi Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd., je pogojena s predložitvijo veljavnega trgovinskega računa carinskim organom držav članic, ki je skladen z zahtevami iz Priloge k uredbi. Če ta račun ni predložen, se uporabi protidampinška dajatev v skladu z odstavkom 1 tega člena.

3.   Dajatev, razširjena z odstavkom 1 tega člena, se pobira za uvoz izdelkov, poslanih iz Indije in Indonezije, ne glede na to, ali so deklarirani s poreklom iz Indije in Indonezije ali ne, ki je registriran v skladu s členom 2 Uredbe (EU) št. 322/2013 ter členom 13(3) in členom 14(5) Uredbe (ES) št. 1225/2009.

4.   Če ni določeno drugače, se uporabljajo veljavni carinski predpisi.

Člen 2

1.   Zahtevki za izvzetje iz dajatve, razširjene s členom 1, se predložijo v pisni obliki v enem od uradnih jezikov Evropske unije, podpiše pa jih oseba, pooblaščena za zastopanje družbe, ki je zaprosila za izvzetje. Zahtevek je treba poslati na naslov:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 8/20

1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Telefaks: +32 22956505

2.   Uvoz družb, ki se ne izogibajo protidampinškim ukrepom, uvedenim z Uredbo (EU) št. 791/2011, se lahko v skladu z ustreznimi določbami osnovne uredbe izvzame iz dajatve, razširjene s členom 1.

Člen 3

Carinskim organom se odredi, da ustavijo registracijo uvoza, ki je bila določena v skladu s členom 2 Uredbe (EU) št. 322/2013.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2013

Za Svet

Predsednik

V. JUKNA


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL L 204, 9.8.2011, str. 1.

(3)  UL L 196, 24.7.2012, str. 1.

(4)  UL L 11, 16.1.2013, str. 1.

(5)  UL L 101, 10.4.2013, str. 1.

(6)  Comext je podatkovna zbirka statističnih podatkov o zunanji trgovini, ki jih vodi Eurostat.

(7)  Global Trade Information Services so statistični podatki o trgovanju, ki jih zbira komercialni ponudnik podatkovnih zbirk.

(8)  Comext navaja obseg v metričnih tonah in jih pretvarja v kvadratne metre po metodologiji pretvarjanja IU, v tem primeru za CN 70 195 100: 1 m2 = 0,05 kg, za CN 70 195 900: 1 m2 = 0,14 kg.

(9)  UL L 43, 17.2.2011, str. 9.

(10)  UL L 204, 9.8.2011, str. 1.


PRILOGA

Izjava, ki jo podpiše uradnik subjekta, ki je izdal trgovinski račun, mora biti na veljavnem trgovinskem računu iz člena 1(2) v naslednji obliki:

1.

ime in položaj odgovorne osebe subjekta, ki je izdal trgovinski račun;

2.

naslednja izjava: „Podpisani potrjujem, da je (količino) (zadevnega izdelka), prodanega za izvoz v Evropsko unijo, ki jo zajema ta trgovinski račun, proizvedla (ime in naslov družbe) (dodatna oznaka TARIC) v (zadevna država). Izjavljam, da so informacije na tem trgovinskem računu popolne in resnične.“;

3.

Datum in podpis


20.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/27


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1372/2013

z dne 19. decembra 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004

(Besedilo velja za EGP in Švico)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (1),

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (2) in zlasti člena 92 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Države članice so Upravni komisiji za koordinacijo sistemov socialne varnosti poslale zahtevke za spremembo Priloge VIII in Priloge XI k Uredbi (ES) št. 883/2004 ter Priloge 1 in Priloge 5 k Uredbi (ES) št. 987/2009, da bi navedene priloge uskladili s spremembami v njihovih nacionalnih zakonodajah ali poenostavili uporabo navedenih uredb.

(2)

Namen prilog k Uredbi (ES) št. 883/2004 je prikazati pregled držav članic, ki ne uporabljajo sorazmernega izračuna za starostne pokojnine in pokojnine preživelih oseb, ter pregled posebnih določb glede uporabe zakonodaje držav članic.

(3)

Namen prilog k Uredbi (ES) št. 987/2009 je prikazati pregled izvedbenih določb za dvostranske sporazume, ki ostajajo v veljavi ali začnejo veljati, ter držav članic, ki najvišji znesek povračila dajatev za brezposelnost določajo na podlagi povprečnega zneska dajatev za brezposelnost, določenega v skladu z zakonodajo teh držav članic v preteklem koledarskem letu.

(4)

Upravna komisija za koordinacijo sistemov socialne varnosti se je z zahtevanimi spremembami strinjala ter je Komisiji predložila ustrezne predloge za tehnično prilagoditev prilog k Uredbi (ES) št. 987/2009 in Uredbi (ES) št. 883/2004.

(5)

Komisija se lahko strinja z vključitvijo predlogov za tehnično prilagoditev prilog iz uvodne izjave 4.

(6)

Uredbo (ES) št. 883/2004 in Uredbo (ES) št. 987/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 883/2004 se spremeni:

1.

del 2 Priloge VIII se spremeni:

(a)

v oddelku „AVSTRIJA“ se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Starostne pokojnine in iz njih pridobljene pokojnine preživelih oseb, ki temeljijo na pokojninskem računu na podlagi Splošnega zakona o pokojninah (APG) z dne 18. novembra 2004.“;

(b)

za oddelkom „BOLGARIJA“ se doda naslednji novi oddelek:

„ČEŠKA

Pokojnine iz sheme drugega stebra, vzpostavljene z Zakonom št. 426/2011 Coll. o pokojninskem varčevanju.“;

2.

v Prilogi XI se v oddelku „NIZOZEMSKA“ za točko (f) vstavi naslednja točka (fa):

„(fa)

Vsaka oseba iz člena 69(1) Zorgverzekeringswet (Zakon o zdravstvenem zavarovanju), ki na zadnji dan meseca pred mesecem, v katerem doseže starost 65 let, prejema pokojnino ali dajatev, ki se na podlagi odstavka 1(f) tega oddelka šteje kot pokojnina, ki se izplača po nizozemski zakonodaji, se obravnava kot vlagatelj zahtevka za pokojnino iz člena 22 te uredbe, dokler ta oseba ne doseže upokojitvene starosti iz člena 7a Algemene Ouderdomswet (Splošni zakon o starostnih pokojninah).“

Člen 2

Uredba (ES) št. 987/2009 se spremeni:

1.

Priloga 1 se spremeni:

(a)

oddelek „DANSKA – FRANCIJA“ se črta;

(b)

oddelek „DANSKA – NIZOZEMSKA“ se črta;

(c)

oddelek „GRČIJA – NIZOZEMSKA“ se črta;

(d)

oddelek „ŠPANIJA – NIZOZEMSKA“ se črta;

(e)

v oddelku „FRANCIJA – LUKSEMBURG“:

(i)

se točki (a) in (b) črtata;

(ii)

se točki (c) in (d) nadomestita z naslednjim:

„(a)

Sporazum z dne 2. julija 1976 o odpovedi povračilu stroškov upravnega preverjanja in zdravniških pregledov iz člena 105(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 z dne 21. marca 1972

(b)

Izmenjava pisem z dne 17. julija in 20. septembra 1995 v zvezi s pogoji za ureditev medsebojnih zahtevkov v skladu s členi 93, 95 in 96 Uredbe (EGS) št. 574/72“;

(f)

v oddelku „FRANCIJA – NIZOZEMSKA“:

(i)

se točki (b) in (c) črtata;

(ii)

se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„Sporazum z dne 28. aprila 1997 o odpovedi povračilu stroškov upravnega preverjanja in zdravniških pregledov v skladu s členom 105 Uredbe (EGS) št. 574/72“;

(g)

oddelek „ITALIJA – NIZOZEMSKA“ se črta;

(h)

v oddelku „NIZOZEMSKA – ZDRUŽENO KRALJESTVO“:

(i)

se točka (b) črta;

(ii)

se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„Drugi stavek člena 3 Upravnega dogovora z dne 12. junija 1956 o izvajanju Konvencije z dne 11. avgusta 1954“;

2.

v Prilogi 5 se za oddelkom „NEMČIJA“ doda novi oddelek „NIZOZEMSKA“.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 166, 30.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 284, 30.10.2009, str. 1.


20.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/29


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1373/2013

z dne 19. decembra 2013

o podrobnih pravilih za izvajanje sistema izvoznih dovoljenj v sektorju prašičjega mesa

(kodificirano besedilo)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) in zlasti člena 161(3), prvega odstavka člena 170 in člena 192(2), v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1518/2003 z dne 28. avgusta 2003 o podrobnih pravilih za izvajanje sistema izvoznih dovoljenj v sektorju prašičjega mesa (2) je bila večkrat bistveno spremenjena (3). Zaradi jasnosti in racionalnosti je treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Za sektor prašičjega mesa je treba določiti posebna izvedbena pravila za izvozna dovoljenja, predvsem določbe glede vložitve zahtevkov in glede podatkov, ki morajo biti navedeni v zahtevkih in dovoljenjih, poleg tistih, ki so zajeti v Uredbi Komisije (ES) št. 376/2008 z dne 23. aprila 2008 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (4).

(3)

Da bi zagotovili ustrezno upravljanje sistema izvoznih dovoljenj, je treba določiti stopnjo varščine za izvozna dovoljenja v okviru tega sistema. Glede na nevarnost špekulacij znotraj sistema v sektorju prašičjega mesa, izvozna dovoljenja ne smejo biti prenosljiva, določiti pa je treba tudi natančne pogoje glede pristopa izvajalcev v ta sistem.

(4)

V skladu s členom 169 Uredbe (ES) št. 1234/2007 je treba upoštevanje obveznosti, ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih na podlagi člena 218 Pogodbe, glede količine izvoza, zagotoviti na podlagi izvoznih dovoljenj. Zato je treba določiti podroben način za vložitev zahtevkov in za izdajo dovoljenj.

(5)

Poleg tega je treba odločitev glede zahtevkov za izvozna dovoljenja priglasiti šele po določenem času, v katerem se zahtevek preuči. V tem času naj bi Komisija ovrednotila zahtevane količine, kakor tudi zadevne stroške, in naj bi, če je primerno, sprejela posebne ukrepe zlasti za zahtevke, ki še niso rešeni. V interesu izvajalcev je, da se zahtevek za dovoljenje po določitvi odstotka odobritve umakne.

(6)

Za upravljanje sistema dovoljenj mora imeti Komisija natančne informacije o zahtevkih za dovoljenja ter uporabi izdanih dovoljenj. Za učinkovito upravljanje morajo države članice uporabljati informacijski sistem v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 z dne 31. avgusta 2009 o določitvi podrobnih pravil za pošiljanje informacij in dokumentov držav članic Komisiji pri izvajanju skupnih tržnih ureditev, sheme neposrednih plačil, promocije kmetijskih proizvodov in shem, ki veljajo za najbolj oddaljene regije in manjše egejske otoke (5).

(7)

Pri zahtevkih za količine, enake ali manjše od 25 ton, je treba izvozno dovoljenje, če ga izvajalec zahteva, izdati takoj. V tem primeru se za dovoljenja ne sprejmejo nobeni posebni ukrepi Komisije.

(8)

Da bi zagotovili natančno upravljanje količin za izvoz, je treba določiti odstopanje od pravil glede dovoljenih odstopanj iz Uredbe (ES) št. 376/2008.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so skladni z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za vse izvoze proizvodov iz sektorja prašičjega mesa, za katere se zahteva izvozno nadomestilo, je treba predložiti izvozno dovoljenje z vnaprej določenim nadomestilom.

Člen 2

1.   Izvozna dovoljenja so veljavna 90 dni od dneva izdaje v smislu člena 22(2) Uredbe (ES) št. 376/2008.

2.   Zahtevki za dovoljenja in dovoljenja vsebujejo v oddelku 15 poimenovanje proizvoda, v oddelku 16 pa 12–številčno oznako proizvoda iz nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila.

3.   Kategorije proizvodov iz drugega pododstavka člena 13(1) Uredbe (ES) št. 376/2008, kakor tudi stopnje varščine za izvozna dovoljenja so navedena v Prilogi I k tej uredbi.

4.   V zahtevkih za dovoljenja in v dovoljenjih so v oddelku 20 navedene najmanj navedbe iz Priloge II.

Člen 3

1.   Zahtevki za izvozna dovoljenja se lahko vložijo pri pristojnih organih vsak teden od ponedeljka do petka.

2.   Vlagatelji zahtevkov za izvozna dovoljenja morajo biti fizične ali pravne osebe, ki lahko ob vložitvi zahtevkov pristojnim organom v državah članicah dokažejo, da so vsaj v zadnjih 12 mesecih trgovali v sektorju prašičjega mesa. Vendar pa trgovine na drobno ali restavracije, ki prodajajo svoje proizvode končnim uporabnikom, ne morejo vložiti zahtevkov.

3.   Izvozna dovoljenja se izdajo prvo sredo po preteku obdobja iz odstavka 1, pod pogojem, da Komisija v tem času ni uvedla nobenega posebnega ukrepa iz odstavka 4.

4.   Kadar bi izdajanje izvoznih certifikatov povzročilo, ali bi lahko povzročilo preseganje razpoložljivih proračunskih sredstev ali izčrpanje največjih količin, ki se lahko z nadomestilom izvozijo v zadevnem obdobju, in ob upoštevanju omejitev iz člena 169 Uredbe (ES) št. 1234/2007, ali ko z izdajo izvoznih certifikatov ne bi bilo več možno zagotoviti neprekinjenega izvoza v preostanku tega obdobja, lahko Komisija:

(a)

določi enotni odstotek odobritve zahtevanih količin;

(b)

zavrne zahteve, za katere izvozni certifikati še niso bili odobreni;

(c)

začasno prekine sprejemanje zahtev po izvoznih certifikatih za obdobje največ petih delovnih dni, ki ga je mogoče podaljšati v skladu s postopkom iz člena 195(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007.

V primeru iz prve alinee točke (c) so zahteve po izvoznih certifikatih, ki so predložene v obdobju začasne prekinitve, neveljavne.

Ukrepi iz prve alinee se lahko sprejmejo ali spremenijo po kategoriji izdelka in po končnem cilju.

5.   Ukrepi, ki so določeni v odstavku 4, se lahko prav tako sprejmejo, kadar se povpraševanje po izvoznih certifikatih nanaša na količine, ki presegajo, ali bi lahko presegale količine običajnega pretoka za enega od končnih ciljev, ali če izdajanje zahtevanih certifikatov predstavlja nevarnost špekulacij, izkrivljanja konkurence med izvajalci ali motenj zadevnih izmenjav ali notranjega trga.

6.   Kadar so zahtevane količine zavrnjene ali zmanjšane, se varščine za neodobrene količine nemudoma sprostijo.

7.   Ne glede na odstavek 3 se, kadar je določen enotni odstotek odobritve manjši od 80 %, dovoljenje izda najpozneje enajsti delovni dan po objavi odstotka v Uradnem listu Evropske unije. V 10 delovnih dneh po objavi lahko izvajalec:

(a)

umakne svoj zahtevek in v tem primeru se varščina nemudoma sprosti; ali

(b)

zahteva takojšnjo izdajo dovoljenja in v tem primeru ga pristojni organ izda takoj, vendar ne pred običajnim dnem izdaje v zadevnem tednu.

8.   Z odstopanjem od odstavka 3 lahko Komisija za izdajo izvoznih dovoljenj določi kak drug dan poleg srede, kadar tega dneva ni mogoče spoštovati.

Člen 4

1.   Na zahtevo izvajalca, zahtevki za dovoljenja za do 25 ton proizvodov niso predmet nobenih posebnih ukrepov, navedenih v členu 3(4), in zahtevana dovoljenja se izdajo takoj.

V takih primerih je, ne glede na člen 2(1), rok veljavnosti dovoljenja omejen na pet delovnih dni od dneva dejanske izdaje v smislu člena 22(2) Uredbe (ES) št. 376/2008 in oddelek 20 zahtevkov za dovoljenje ter dovoljenj vsebuje vsaj eno od navedb iz Priloge III.

2.   Komisija lahko, kadar je potrebno, odloži uporabo tega člena.

Člen 5

Izvozna dovoljenja niso prenosljiva.

Člen 6

1.   Količine, izvožene v okviru dovoljenega odstopanja iz člena 7(4) Uredbe (ES) št. 376/2008, niso upravičene do plačila nadomestila.

2.   V oddelku 22 dovoljenja se navede vsaj eno od navedb iz Priloge IV.

Člen 7

1.   Države članice vsak teden do petka Komisiji sporočijo naslednje informacije:

(a)

zahtevki za izvozna dovoljenja, kot je navedeno v členu 1, vloženi od ponedeljka do petka istega tedna, z navedbo ali spadajo v področje uporabe člena 4 ali ne;

(b)

količine, zajete v izvozna dovoljenja, izdana prejšnjo sredo, brez tistih, ki so bila po členu 4 izdana takoj;

(c)

količine, za katere so bili v predhodnem tednu zahtevki za izvozna dovoljenja skladno s členom 3(7) umaknjeni.

2.   V obvestilu o zahtevkih iz točke (a) odstavka 1 je navedeno:

(a)

količina v masi proizvoda za vsako kategorijo iz člena 2(3);

(b)

razčlenitev količine po namembnih krajih za vsako kategorijo v primeru, ko se stopnja nadomestila razlikuje glede na namembni kraj;

(c)

stopnja uporabljenega nadomestila;

(d)

celotni znesek vnaprej določenega nadomestila v eurih glede na kategorijo.

3.   Države članice po izteku veljavnosti izvoznih dovoljenj mesečno obvestijo Komisijo o neuporabljeni količini izvoznih dovoljenj.

4.   Obvestila iz te uredbe, vključno z obvestilom o ničnih zahtevkih, se pošljejo v skladu z Uredbo (ES) št. 792/2009.

Člen 8

Uredba (ES) št. 1518/2003 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo se štejejo kakor sklici na to uredbo in se berejo v skladu s tabelo ujemanja iz Priloge VI.

Člen 9

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 217, 29.8.2003, str. 35.

(3)  Glej Prilogo V.

(4)  UL L 114, 26.4.2008, str. 3.

(5)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.


PRILOGA I

Oznaka proizvoda v skladu z nomenklaturo za izvozna nadomestila za kmetijske proizvode (1)

Kategorija

Znesek varščine (EUR/100 kg) Neto teža

0203 11 10 9000

0203 21 10 9000

1

10

0203 12 11 9100

0203 12 19 9100

0203 19 11 9100

0203 19 13 9100

0203 19 55 9110

0203 22 11 9100

0203 22 19 9100

0203 29 11 9100

0203 29 13 9100

0203 29 55 9110

2

10

0203 19 15 9100

0203 19 55 9310

0203 29 15 9100

3

6

0210 11 31 9110

0210 11 31 9910

4

14

0210 12 19 9100

5

0

0210 19 81 9100

6

14

0210 19 81 9300

7

14

1601 00 91 9120

8

5

1601 00 99 9110

9

4

1602 41 10 9110

10

8

1602 42 10 9110

11

6

1602 41 10 9130

1602 42 10 9130

1602 49 19 9130

12

5


(1)  Uredba Komisije (EGS) št. 3846/87 Sektor 6 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).


PRILOGA II

Navedbe iz člena 2(4)

:

V bolgarščini

:

Регламент за изпълнение (ЕC) № […]

:

V španščini

:

Reglamento de Ejecución (UE) no […]

:

V češčini

:

Prováděcí nařízení (EU) č. […]

:

V danščini

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. […]

:

V nemščini

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. […]

:

V estonščini

:

Rakendusmäärus (EL) nr […]

:

V grščini

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […]

:

V angleščini

:

Implementing Regulation (EU) No […]

:

V francoščini

:

Règlement d’exécution (UE) no […]

:

V hrvaščini

:

Provedbena uredba (EU) br. […]

:

V italijanščini

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. […]

:

V latvijščini

:

Īstenošanas regula (ES) Nr. […]

:

V litovščini

:

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. […]

:

V madžarščini

:

…/…/EU végrehajtási rendelet

:

V malteščini

:

Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru […]

:

V nizozemščini

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. […]

:

V poljščini

:

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr […]

:

V portugalščini

:

Regulamento de Execução (UE) n.o […]

:

V romunščini

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. […]

:

V slovaščini

:

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. […]

:

V slovenščini

:

Izvedbena uredba (EU) št. […]

:

V finščini

:

Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o […]

:

V švedščini

:

Genomförandeförordning (EU) nr […]


PRILOGA III

Navedbe iz drugega pododstavka člena 4(1)

:

V bolgarščini

:

Лицензия, валидна пет работни дни

:

V španščini

:

Certificado válido durante cinco días hábiles

:

V češčini

:

Licence platná pět pracovních dní

:

V danščini

:

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage

:

V nemščini

:

Fünf Arbeitstage gültige Lizenz

:

V estonščini

:

Litsents kehtib viis tööpäeva

:

V grščini

:

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες

:

V angleščini

:

Licence valid for five working days

:

V francoščini

:

Certificat valable cinq jours ouvrables

:

V hrvaščini

:

Dozvola vrijedi pet radnih dana

:

V italijanščini

:

Titolo valido cinque giorni lavorativi

:

V latvijščini

:

Licences derīguma termiņš ir piecas darbdienas

:

V litovščini

:

Licencijos galioja penkias darbo dienas

:

V madžarščini

:

Öt munkanapig érvényes tanúsítvány

:

V malteščini

:

Liċenza valida għal ħamest ijiem tax-xogħol

:

V nizozemščini

:

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen

:

V poljščini

:

Pozwolenie ważne pięć dni roboczych

:

V portugalščini

:

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis

:

V romunščini

:

Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare

:

V slovaščini

:

Licencia platí päť pracovných dní

:

V slovenščini

:

Dovoljenje velja 5 delovnih dni

:

V finščini

:

Todistus on voimassa viisi työpäivää

:

V švedščini

:

Licensen är giltig fem arbetsdagar


PRILOGA IV

Navedbe iz člena 6(2)

:

V bolgarščini:

:

Възстановяване, валидно за […] тона (количество, за което е издадена лицензията).

:

V španščini

:

Restitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado).

:

V češčini

:

Náhrada platná pro […] tun (množství, pro které je licence vydána).

:

V danščini

:

Restitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen vedrører).

:

V nemščini

:

Erstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde).

:

V estonščini

:

Eksporditoetus kehtib […] tonni kohta (kogus, millele on antud ekspordilitsents).

:

V grščini

:

Επιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό).

:

V angleščini

:

Refund valid for […] tonnes (quantity for which the licence is issued).

:

V francoščini

:

Restitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré).

:

V hrvaščini:

:

Subvencija vrijedi za […] tona (količina za koju je izdana dozvola).

:

V italijanščini

:

Restituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato).

:

V latvijščini

:

Kompensācija ir spēkā attiecībā uz […] tonnām (daudzums par kuru ir izsniegta licence).

:

V litovščini

:

Grąžinamoji išmoka galioja […] tonoms (kiekis, kuriam išduota licencija).

:

V madžarščini

:

A visszatérítés […] tonnára érvényes (azt a mennyiséget kell feltüntetni, amelyre az engedélyt kiadták).

:

V malteščini

:

Rifużjoni valida għal […] tunnellati (kwantità li għaliha tinħareġ il-liċenza).

:

V nizozemščini

:

Restitutie geldig voor […] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven).

:

V poljščini

:

Refundacja ważna dla […] ton (ilość, dla której zostało wydane pozwolenie).

:

V portugalščini

:

Restituição válida para […] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado).

:

V romunščini

:

Restituire valabilă pentru […] tone (cantitatea pentru care a fost eliberată licența).

:

V slovaščini

:

Náhrada je platná pre […] ton (množstvo, pre ktoré bola vydaná licencia).

:

V slovenščini

:

Nadomestilo velja za […] ton (količina, za katero je bilo dovoljenje izdano).

:

V finščini

:

Tuki on voimassa […] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty).

:

V švedščini

:

Ger rätt till exportbidrag för […] ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).


PRILOGA V

Razveljavljena Uredba z njenimi zaporednimi spremembami

Uredba Komisije (ES) št. 1518/2003

(UL L 217, 29.8.2003, str. 35).

 

Uredba Komisije (ES) št. 130/2004

(UL L 19, 27.1.2004, str. 14)

 

Uredba Komisije (ES) št. 1361/2004

(UL L 253, 29.7.2004, str. 9).

 

Uredba Komisije (ES) št. 1713/2006

(UL L 321, 21.11.2006, str. 11).

Samo člen 12

Uredba Komisije (EU) št. 557/2010

(UL L 159, 25.6.2010, str. 13).

Samo člen 1

Uredba Komisije (EU) št. 519/2013

(UL L 158, 10.6.2013, str. 74).

Samo točka 6.G.2. Priloge


PRILOGA VI

Korelacijska Tabela

Uredba (ES) št. 1518/2003

Ta Uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2(1) prvi pododstavek

Člen 2(1)

Člen 2(1) drugi pododstavek

Člen 2(2) in (3)

Člen 2(2) in (3)

Člen 2(4), uvodne besede

Člen 2(4)

Člen 2(4), prva do enajsta alinea

Priloga II

Člen 3(1) do (4)

Člen 3(1) do (4)

Člen 3(4a)

Člen 3(5)

Člen 3(5)

Člen 3(6)

Člen 3(6)

Člen 3(7)

Člen 3(7)

Člen 3(8)

Člen 4 in 5

Člen 4 in 5

Člen 6(1)

Člen 6(1)

Člen 6(2), uvodne besede

Člen 6(2)

Člen 6(2), prva do enajsta alinea

Priloga IV

Člen 7

Člen 7

Člen 8

Člen 8

Člen 9

Člen 9

Priloga I

Priloga I

Priloga Ia

Priloga III

Priloga III

Priloga IV

Priloga V

Priloga VI


20.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/38


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1374/2013

z dne 19. decembra 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnega računovodskega standarda 36

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (1) in zlasti člena 3(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1126/2008 (2) so bili sprejeti nekateri mednarodni standardi in pojasnila, ki so obstajali 15. oktobra 2008.

(2)

Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde je 29. maja 2013 objavil spremembe Mednarodnega računovodskega standarda (MRS) 36 Oslabitev sredstev. Cilj teh sprememb je pojasniti, da je obseg razkritij podatkov o nadomestljivi vrednosti sredstev, kadar ta znesek temelji na pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške odtujitve, omejen na oslabljena sredstva.

(3)

Posvetovanje s skupino tehničnih strokovnjakov Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje potrjuje, da spremembe MRS 36 izpolnjujejo tehnična merila za sprejetje, določena v členu 3(2) Uredbe (ES) št. 1606/2002.

(4)

Uredbo (ES) št. 1126/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so skladni z mnenjem Računovodskega regulativnega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Mednarodni računovodski standard (MRS) 36 Oslabitev sredstev v Prilogi k Uredbi (ES) št. 1126/2008 se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Posamezno podjetje začne spremembe iz člena 1 uporabljati najkasneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2014 ali kasneje.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 243, 11.9.2002, str. 1.

(2)  UL L 320, 29.11.2008, str. 1.


PRILOGA

MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARDI

MRS 36

MRS 36

Oslabitev sredstev

Razmnoževanje je dovoljeno znotraj Evropskega gospodarskega prostora. Vse obstoječe pravice so pridržane zunaj EGP, z izjemo pravice do razmnoževanja za osebno ali drugo pošteno uporabo. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani UOMRS: www.iasb.org

Spremembe MRS 36 Oslabitev sredstev

Razkritja nadomestljive vrednosti za nefinančna sredstva

Spremenijo se 130., 134. člen in naslov pred 138. členom ter doda se 140.J člen.

Razkritje

130

Podjetje mora razkriti naslednje informacije za posamezno sredstvo (vključno z dobrim imenom) ali denar ustvarjajočo enoto, za katero se v obdobju pripozna ali razveljavi izguba zaradi oslabitev:

(a)

...

(e)

nadomestljivo vrednost sredstva (denar ustvarjajoče enote) in ali je nadomestljiva vrednost sredstva (denar ustvarjajoče enote) njegova poštena vrednost, zmanjšana za stroške odtujitve, ali njegova vrednost pri uporabi,

(f)

če je nadomestljiva vrednost poštena vrednost, zmanjšana za stroške odtujitve, podjetje razkrije naslednje informacije:

(i)

raven hierarhije poštene vrednosti (glej MSRP 13), znotraj katere se v celoti razvrsti merjenje poštene vrednosti sredstva (denar ustvarjajoče enote) (brez upoštevanja, ali je mogoče opazovati „stroške odtujitve“),

(ii)

za merjenja poštene vrednosti, razvrščena na ravni 2 in 3 hierarhije poštene vrednosti, opis tehnike ali tehnik ocenjevanja vrednosti, ki se uporabljajo za merjenje poštene vrednosti, zmanjšane za stroške odtujitve. Če pride do spremembe v zvezi s tehniko ocenjevanja, podjetje razkrije spremembo in razloge zanjo, ter

(iii)

za merjenja poštene vrednosti, razvrščena na ravni 2 in 3 hierarhije poštene vrednosti, opis vseh ključnih predpostavk, na podlagi katerih je poslovodstvo določilo pošteno vrednost, zmanjšano za stroške odtujitve. Ključne predpostavke so tiste, na katere je nadomestljiva vrednost sredstva (denar ustvarjajoče enote) najbolj občutljiva. Podjetje mora razkriti tudi diskontno(-e) stopnjo(-e), uporabljeno(-e) pri sedanjem merjenju in prejšnjem merjenju, če se poštena vrednost, zmanjšana za stroške odtujitve, meri z uporabo tehnike sedanje vrednosti,

(g)

Ocene za merjenje nadomestljivih vrednosti denar ustvarjajočih enot, ki vsebujejo dobro ime ali neopredmetena sredstva z nedoločeno dobo koristnosti

134

Podjetje mora razkriti informacije iz točk (a)–(f) za vsako denar ustvarjajočo enoto (skupino enot), katere knjigovodska vrednost dobrega imena ali neopredmetenih sredstev z nedoločeno dobo koristnosti, razporejenih na to enoto (skupino enot), je pomembna v primerjavi s celotno knjigovodsko vrednostjo dobrega imena podjetja ali njegovih neopredmetenih sredstev z nedoločeno dobo koristnosti:

(a)

...

(c)

osnovo, na kateri je bila določena nadomestljiva vrednost enote (skupine enot) (to je vrednost pri uporabi ali poštena vrednost, zmanjšana za stroške odtujitve),

(d)

PREHODNE DOLOČBE IN DATUM UVELJAVITVE

138

...

140J

V maju 2013 so bili spremenjeni 130. člen, 134. člen in naslov pred 138. členom. Podjetje mora uporabljati navedene spremembe za nazaj za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Podjetje ne uporablja teh sprememb v obdobjih (vključno s primerjalnimi obdobji), v katerih ne uporablja tudi MSRP 13.


20.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/42


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1375/2013

z dne 19. decembra 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnega računovodskega standarda 39

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (1) in zlasti člena 3(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1126/2008 (2) so bili sprejeti nekateri mednarodni standardi in pojasnila, ki so obstajali 15. oktobra 2008.

(2)

27. junija 2013 je Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde objavil spremembe mednarodnega računovodskega standarda (MRS) 39 Finančni instrumenti. Pripoznavanje in merjenje z naslovom Prenova izvedenih finančnih instrumentov in nadaljevanje obračunavanja varovanja pred tveganjem. Spremembe so namenjene za zagotovitev pomoči v primerih, ko se izvedeni finančni instrument, ki je bil označen kot instrument za varovanje pred tveganjem, prenese od ene nasprotne stranke na centralno nasprotno stranko v skladu z zakonom ali predpisi. Takšna pomoč pomeni, da se lahko obračunavanje varovanja pred tveganjem nadaljuje ne glede na prenovo, kar brez spremembe ne bi bilo dovoljeno.

(3)

Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (3) zahteva centralni kliring nekaterih razredov izvedenih finančnih instrumentov OTC. Posledično bi se morale nasprotne stranke nekaterih instrumentov za varovanje pred tveganjem dogovoriti o zamenjavi prvotne nasprotne stranke v transakciji za varovanje pred tveganjem s centralno nasprotno stranko, ki upošteva zahteve navedene uredbe.

(4)

Da bi preprečili breme finančnega poročanja, ki izhaja iz prenosa izvedenih finančnih instrumentov OTC na centralno nasprotno stranko zaradi zakonov ali predpisov ali uvedbe zakonov ali predpisov, je treba zagotoviti izjemo k obstoječim zahtevam za prenehanje obračunavanja varovanja pred tveganjem v MRS 39.

(5)

Posvetovanje s skupino tehničnih strokovnjakov Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje potrjuje, da spremembe MRS 39 izpolnjujejo tehnična merila za sprejetje, določena v členu 3(2) Uredbe (ES) št. 1606/2002.

(6)

Uredbo Komisije (ES) št. 1126/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so skladni z mnenjem Računovodskega regulativnega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi k Uredbi (ES) št. 1126/2008 se Mednarodni računovodski standard (MRS) 39 Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje spremeni, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Posamezno podjetje začne spremembe iz člena 1 uporabljati najkasneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2014 ali kasneje.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 243, 11.9.2002, str. 1.

(2)  UL L 320, 29.11.2008, str. 1.

(3)  Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 27.7.2012, str. 1).


PRILOGA

MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARDI

MRS 39

MRS 39

Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje

„Razmnoževanje je dovoljeno znotraj Evropskega gospodarskega prostora. Vse obstoječe pravice so pridržane zunaj EGP, z izjemo pravice do razmnoževanja za osebno ali drugo pošteno uporabo. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani UOMRS: www.iasb.org.“

Spremembe MRS 39 Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje

Novacija izpeljanih finančnih instrumentov in nadaljevanje obračunavanja varovanja pred tveganjem

Spremenita se 91. in 101. člen.

Varovanje poštene vrednosti pred tveganjem

91

Podjetje mora za naprej prenehati obračunavati varovanje pred tveganjem, določeno v 89. členu, če:

(a)

instrument za varovanje pred tveganjem preneha veljati ali se proda, odpove ali izkoristi. Za ta namen se zamenjava ali prevalitev instrumenta za varovanje pred tveganjem na drug instrument za varovanje pred tveganjem ne obravnava kot prenehanje veljavnosti ali odpoved, če je del olistinjene strategije podjetja o varovanju pred tveganjem. Poleg tega se za ta namen ne šteje, da je prišlo do prenehanja veljavnosti ali odpovedi instrumenta za varovanje pred tveganjem, če:

(i)

se pogodbenice instrumenta za varovanje pred tveganjem kot posledica zakonov ali drugih predpisov ali uvedbe zakonov ali drugih predpisov strinjajo, da ena ali več klirinških nasprotnih strank nadomesti prvotno nasprotno stranko, da postane nova nasprotna stranka vsake od pogodbenic. Za ta namen je klirinška nasprotna stranka centralna nasprotna stranka (včasih se imenuje „klirinška organizacija“ ali „klirinška agencija“) ali podjetje ali podjetja, na primer klirinški član klirinške organizacije ali stranka klirinškega člana klirinške organizacije, ki delujejo kot nasprotna stranka, da bi izvedli kliring prek centralne nasprotne stranke. Če pogodbenice instrumenta za varovanje pred tveganjem nadomestijo svoje prvotne nasprotne stranke z različnimi nasprotnimi strankami, pa se ta odstavek uporablja le, če vsaka od teh pogodbenic izvede kliring z isto centralno nasprotno stranko;

(ii)

so morebitne druge spremembe instrumenta za varovanje pred tveganjem omejene na tiste, ki so potrebne za izvedbo take nadomestitve nasprotne stranke. Takšne spremembe so omejene na tiste v skladu s pogoji, ki bi bili pričakovani, če bi kliring instrumenta za varovanje pred tveganjem prvotno izvedla klirinška nasprotna stranka. Te spremembe vključujejo spremembe zahtev glede jamstev, pravic za pobotanje terjatev in obveznosti ter zaračunanih dajatev;

(b)

Varovanje denarnih tokov pred tveganjem

101

V vsaki od spodaj naštetih okoliščin mora podjetje za naprej prenehati obračunavati varovanje pred tveganjem, določeno v 95.–100. členu:

(a)

instrument za varovanje pred tveganjem preneha veljati ali se proda, odpove ali izkoristi. V tem primeru kumulativni dobiček ali izguba iz instrumenta za varovanje pred tveganjem, ki je pripoznan(-a) neposredno v drugem vseobsegajočem donosu iz obdobja, ko je bilo varovanje pred tveganjem uspešno (glejte 95.(a) člen), ostane posebej pripoznan(-a) v lastniškem kapitalu, dokler ne pride do napovedane transakcije. Ko pride do transakcije, se uporabijo 97., 98. ali 100. člen. Za namen tega pododstavka se zamenjava ali prevalitev instrumenta za varovanje pred tveganjem na drug instrument za varovanje pred tveganjem ne obravnava kot prenehanje veljavnosti ali odpoved, če je del olistinjene strategije podjetja o varovanju pred tveganjem. Poleg tega se za namen tega pododstavka ne šteje, da je prišlo do prenehanja veljavnosti ali odpovedi instrumenta za varovanje pred tveganjem, če:

(i)

se pogodbenice instrumenta za varovanje pred tveganjem kot posledica zakonov ali drugih predpisov ali uvedbe zakonov ali drugih predpisov strinjajo, da ena ali več klirinških nasprotnih strank nadomesti prvotno nasprotno stranko, da postane nova nasprotna stranka vsake od pogodbenic. Za ta namen je klirinška nasprotna stranka centralna nasprotna stranka (včasih se imenuje „klirinška organizacija“ ali „klirinška agencija“) ali podjetje ali podjetja, na primer klirinški član klirinške organizacije ali stranka klirinškega člana klirinške organizacije, ki delujejo kot nasprotna stranka, da bi izvedli kliring prek centralne nasprotne stranke. Če pogodbenice instrumenta za varovanje pred tveganjem nadomestijo svoje prvotne nasprotne stranke z različnimi nasprotnimi strankami, pa se ta odstavek uporablja le, če vsaka od teh pogodbenic izvede kliring z isto centralno nasprotno stranko;

(ii)

so morebitne druge spremembe instrumenta za varovanje pred tveganjem omejene na tiste, ki so potrebne za izvedbo take nadomestitve nasprotne stranke. Takšne spremembe so omejene na tiste v skladu s pogoji, ki bi bili pričakovani, če bi kliring instrumenta za varovanje pred tveganjem prvotno izvedla klirinška nasprotna stranka. Te spremembe vključujejo spremembe zahtev glede jamstev, pravic za pobotanje terjatev in obveznosti ter zaračunanih dajatev;

(b)

Dodata se 108.D člen in AG113.A člen v Dodatku A.

Datum uveljavitve in prehod

108D

Novacija izpeljanih finančnih instrumentov in nadaljevanje obračunavanja varovanja pred tveganjem (spremembe MRS 39), objavljena junija 2013, je spremenila 91. in 101. člen ter dodala člen AG113A. Podjetje te člene uporablja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje. Podjetje te spremembe uporabi za nazaj v skladu z MRS 8 Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporablja te spremembe za zgodnejše obdobje, mora to razkriti.

Ocenjevanje uspešnosti varovanja pred tveganjem

AG113A

V izogib dvomu se učinki nadomestitve prvotne nasprotne stranke s klirinško nasprotno stranko ter s tem povezane spremembe, kot so opisane v 91.(a)(ii) in 101.(a)(ii) členu, odrazijo v merjenju instrumenta za varovanje pred tveganjem ter torej pri oceni uspešnosti varovanja pred tveganjem in merjenju uspešnosti varovanja pred tveganjem.


20.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/47


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1376/2013

z dne 19. decembra 2013

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

55,3

IL

216,6

MA

72,6

TN

99,8

TR

107,5

ZZ

110,4

0707 00 05

AL

106,5

MA

158,2

TR

139,1

ZZ

134,6

0709 93 10

MA

98,4

TR

171,8

ZZ

135,1

0805 10 20

AR

26,3

MA

57,5

TR

57,5

ZA

44,9

ZZ

46,6

0805 20 10

MA

57,5

ZZ

57,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

35,9

IL

96,3

JM

133,9

MA

69,9

TR

73,1

ZZ

81,8

0805 50 10

AR

102,8

TR

70,7

ZZ

86,8

0808 10 80

CN

77,6

MK

34,4

NZ

153,0

US

124,5

ZZ

97,4

0808 30 90

TR

120,5

US

155,6

ZZ

138,1


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


20.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/49


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1377/2013

z dne 19. decembra 2013

o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2013 v okviru tarifne kvote za perutninsko meso, odprte z Uredbo (ES) št. 1385/2007

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1385/2007 z dne 26. novembra 2007 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in zagotavljanju upravljanja določenih tarifnih kvot Skupnosti za perutninsko meso (3) in zlasti člena 5(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2013 za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2014, so pri nekaterih kvotah višje od razpoložljivih. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za zahtevke za uvozna dovoljenja, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 predloženi za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2014, se uporabijo koeficienti dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 20. decembra 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 309, 27.11.2007, str. 47.


PRILOGA

Številka skupine

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za zahtevke za uvozna dovoljenja, predložene za podobdobje od 1.1.2014–31.3.2014

(%)

1

09.4410

0,250375

2

09.4411

0,253228

3

09.4412

0,267952

4

09.4420

0,26178

6

09.4422

0,262743


20.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/51


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1378/2013

z dne 19. decembra 2013

o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2013 v okviru tarifnih kvot za perutninsko meso, odprtih z Uredbo (ES) št. 533/2007

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 533/2007 z dne 14. maja 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju za perutninsko meso (3) in zlasti člena 5(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 533/2007 je odprla tarifne kvote za uvoz proizvodov v sektorju za perutninsko meso.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2013 za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2014, so pri nekaterih kvotah višje od razpoložljivih. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za zahtevke za uvozna dovoljenja, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 533/2007 predloženi za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2014 se uporabijo koeficienti dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 20. decembra 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 125, 15.5.2007, str. 9.


PRILOGA

Številka skupine

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za zahtevke za uvozna dovoljenja, predložene za podobdobje od 1.1.2014–31.3.2014

(%)

P1

09.4067

1,302094

P3

09.4069

0,270933


SKLEPI

20.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/53


SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA EUTM SOMALIA/1/2013

z dne 17. decembra 2013

o imenovanju poveljnika misije EU v vojaški misiji Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju somalskih varnostnih sil (EUTM Somalia)

(2013/777/SZVP)

POLITIČNI IN VARNOSTNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 38 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/96/SZVP z dne 15. februarja 2010 o vojaški misiji Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju somalskih varnostnih sil (1), in zlasti člena 5 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je v skladu s členom 5(1) Sklepa 2010/96/SZVP Politični in varnostni odbor (PVO) pooblastil za sprejemanje odločitev o imenovanju poveljnika misije EU v vojaški misiji Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju somalskih varnostnih sil (EUTM Somalia).

(2)

Svet je 22. januarja 2013 sprejel Sklep 2013/44/SZVP (2) o spremembi in podaljšanju Sklepa 2010/96/SZVO in v katerem se za poveljnika misije EU imenuje brigadnega generala Geralda AHERNA.

(3)

Italijanska republika je predlagala, da se za novega poveljnika misije EU imenuje brigadnega generala Massima MINGIARDIJA, ki bo zamenjal brigadnega generala Geralda AHERNA.

(4)

Vojaški odbor EU ta predlog podpira.

(5)

V skladu s členom 5 Protokola (št. 22) o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri pripravi in izvajanju sklepov in ukrepov Unije, ki zadevajo obrambo. Danska zato ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Brigadni general Massimo MINGIARDI se s 15. februarjem 2014 imenuje za poveljnika misije EU v vojaški misiji Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju somalskih varnostnih sil (EUTM Somalia).

Člen 2

Ta sklep začne veljati 15. februarja 2014.

V Bruslju, 17. decembra 2013

Za Politični in varnostni odbor

Predsednik

W. STEVENS


(1)  UL L 44, 19.2.2010, str. 16.

(2)  Sklep Sveta 2013/44/SZVP z dne 22. januarja 2013 o spremembi in podaljšanju Sklepa 2010/96/SZVP o vojaški misiji Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju somalskih varnostnih sil (UL L 20, 23.1.2013, str. 57).


20.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/54


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 13. decembra 2013

o ustanovitvi Izvajalske agencije za raziskave ter razveljavitvi Sklepa 2008/46/ES

(2013/778/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti (1), in zlasti člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 58/2003 pooblašča Komisijo, da v svojem imenu in pod svojo odgovornostjo prenese pooblastila za izvajanje celotnega programa ali projekta Unije ali njegovega dela na izvajalske agencije.

(2)

Komisija pooblašča izvajalske agencije za izvajanje programov z namenom, da bi se lahko usmerila na ključne dejavnosti in naloge, ki jih ni mogoče oddati v zunanje izvajanje, ne da bi izgubila nadzor ali končno odgovornost za dejavnosti, ki jih upravljajo navedene izvajalske agencije.

(3)

Prenos nalog, povezanih z izvajanjem programov, na izvajalske agencije zahteva jasno ločevanje med programskimi fazami, ki vključujejo veliko mero diskrecije pri sprejemanju odločitev, ki so odvisne od stališč politike, za kar so pristojne službe Komisije, in izvajanjem programov, za kar bi bilo treba pooblastiti izvajalske agencije.

(4)

Komisija je s Sklepom 2008/46/ES (2) ustanovila Izvajalsko agencijo za raziskave (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in jo pooblastila za upravljanje ukrepov Skupnosti na področju raziskav, da bi ji zaupala naloge, povezane z izvajanjem posebnega programa „Ljudje“ za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (3), posebnega programa „Zmogljivosti“ za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (4) ter posebnega programa „Sodelovanje“ za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (5) v okviru Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (6) (v nadaljnjem besedilu: sedmi okvirni program).

(5)

Agencija je pokazala, da je prenos nalog na izvajalske agencije popolnoma ustrezna rešitev za izboljšanje stroškovne učinkovitosti, kar Komisiji omogoča upravljanje večjega proračuna z manj kot sorazmernim povečanjem skupnega števila zaposlenih. Zaradi delitve nalog glede na to, ali gre za oblikovanje politike, za kar je pristojna Komisija, ali izvajanje programov, za kar je pristojna Agencija, lahko obe strani bolje opravljata svoje ključne naloge. Zunanje ocenjevanje, izvedeno v skladu s členom 25 Uredbe (ES) št. 58/2003, je pokazalo, da je Agencija učinkovito in uspešno upravljala ukrepe, povezane z MSP, v okviru posebnega programa „Zmogljivosti“, ukrepe Marie Curie v okviru posebnega programa „Ljudje“ in raziskovalne dejavnosti na področju vesolja in varnosti v okviru posebnega programa „Sodelovanje“ ter zagotavljala upravne in logistične podporne storitve za vsa programska področja posebnih programov „Ljudje“, „Zmogljivosti“ in „Sodelovanje“. Prihranki, ki so posledica prenosa nalog na Agencijo, so bili ocenjeni na približno 106 milijonov EUR v obdobju 2009–2013.

(6)

Komisija je v sporočilu z dne 29. junija 2011„Proračun za strategijo Evropa 2020“ (7) predlagala, da se obstoječe izvajalske agencije še bolj izkoristijo za izvajanje programov Unije v večletnem finančnem okviru 2014–2020.

(7)

Analiza stroškov in koristi, ki je bila izvedena v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 58/2003, je pokazala, da je v primerjavi s Komisijo delovanje Agencije učinkovitejše. Novi dodeljeni programi so tematsko skladni s trenutnimi pristojnostmi in pooblastili Agencije ter nadaljujejo njene sedanje dejavnosti. Agencija že ima znanja, spretnosti in zmogljivosti, ki so neposredno povezani s temi programi. Primerna je za nadaljnje upravljanje raziskovalnih programov v večletnem finančnem okviru 2014–2020. Prenos upravljanja programov na Agencijo bi zagotovil neprekinjenost poslovanja za upravičence programov glede na to, da ima Agencija ustrezna znanja in zmogljivosti s poudarkom na raziskovalni skupnosti. Prenos upravljanja programov na Agencijo bi po ocenah omogočil prihranek v višini 158 milijonov EUR v obdobju 2014–2024 v primerjavi z upravljanjem s strani služb Komisije.

(8)

Da bi imele izvajalske agencije jasno identiteto, je Komisija, kolikor je bilo mogoče, pri dodeljevanju novih nalog delo razdelila po tematskih področjih politike.

(9)

Agenciji bi morali v upravljanje dodeliti naslednje dele posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) Obzorje 2020 (8):

del I „Odlična znanost“, ki je naslednik podobnih dejavnosti, ki jih v večletnem finančnem okviru 2007–2013 upravlja Komisija in za katere so značilni projekti, ki vključujejo veliko število homogenih in standardiziranih operacij,

del II „Vodilni položaj industrije“, ki je naslednik podobnih dejavnosti, ki jih v večletnem finančnem okviru 2007–2013 delno že upravlja Agencija in ki vključujejo izvajanje tehničnih projektov, pri katerih sprejemanje političnih odločitev ni potrebno, zahtevajo pa visoko raven znanstvenega in finančnega strokovnega znanja in izkušenj ves čas trajanja projekta,

del III „Družbeni izzivi“, ki je naslednik podobnih dejavnosti, ki jih v večletnem finančnem okviru 2007–2013 upravlja Komisija in ki vključujejo izvajanje tehničnih projektov, pri katerih sprejemanje političnih odločitev ni potrebno, zahtevajo pa visoko raven znanstvenega in finančnega strokovnega znanja in izkušenj ves čas trajanja projekta,

del IIIa „Širjenje odličnosti in udeležbe“, ki je naslednik podobnih dejavnosti, ki jih v večletnem finančnem okviru 2007–2013 upravlja Komisija in ki vključujejo izvajanje tehničnih projektov, pri katerih sprejemanje političnih odločitev ni potrebno, zahtevajo pa visoko raven znanstvenega in finančnega strokovnega znanja in izkušenj ves čas trajanja projekta,

del IIIb „Znanost z družbo in za njo“, ki je naslednik podobnih dejavnosti, ki jih v večletnem finančnem okviru 2007–2013 upravlja Komisija in ki vključujejo izvajanje tehničnih projektov, pri katerih sprejemanje političnih odločitev ni potrebno, zahtevajo pa visoko raven znanstvenega in finančnega strokovnega znanja in izkušenj ves čas trajanja projekta.

(10)

Agencija bi morala nadaljevati izvajanje delov sedmega okvirnega programa, ki ji je že bilo dodeljeno v večletnem finančnem okviru 2007–2013.

(11)

Agencija bi morala biti odgovorna za zagotavljanje upravnih in logističnih podpornih storitev, zlasti kadar bi centralizacija teh podpornih storitev omogočila dodatne prihranke in ekonomijo obsega.

(12)

Za zagotovitev skladnega in pravočasnega izvajanja tega sklepa in zadevnih programov je treba zagotoviti, da Agencija izvaja svoje naloge, povezane z izvajanjem navedenih programov, pod pogojem in z dnem začetka izvajanja teh programov.

(13)

Ustanoviti bi bilo treba Izvajalsko agencijo za raziskave. Nadomestiti in naslediti bi morala izvajalsko agencijo, ustanovljeno s Sklepom 2008/46/ES. Delovati bi morala v skladu s splošnim statutom, določenim z Uredbo (ES) št. 58/2003.

(14)

Zato bi bilo treba Sklep 2008/46/ES razveljaviti in določiti prehodne določbe.

(15)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Odbora za izvajalske agencije –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Ustanovitev

Ustanovi se Izvajalska agencija za raziskave (v nadaljnjem besedilu: Agencija) ter nadomesti in nasledi izvajalsko agencijo, ustanovljeno s Sklepom 2008/46/ES, in sicer za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2024, njen statut pa ureja Uredba (ES) št. 58/2003.

Člen 2

Sedež

Sedež Agencije je v Bruslju.

Člen 3

Cilji in naloge

1.   Agencija je pooblaščena, da izvaja naslednje dele v okviru posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) Obzorje 2020:

(a)

del I „Odlična znanost“;

(b)

del II „Vodilni položaj industrije“;

(c)

del III „Družbeni izzivi“;

(d)

del IIIa „Širjenje odličnosti in udeležbe“;

(e)

del IIIb „Znanost z družbo in za njo“.

Ta odstavek se uporablja pod pogojem in z dnem začetka izvajanja posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) Obzorje 2020.

2.   Agencija je pooblaščena, da izvaja preostanek delov naslednjih programov v okviru sedmega okvirnega programa:

(a)

dejavnosti „Raziskav v korist MSP“ in „Raziskav v korist združenjem MSP“ v okviru posebnega programa „Zmogljivosti“;

(b)

tem „Vesolje“ in „Varnost“ posebnega programa „Sodelovanje“;

(c)

posebnega programa „Ljudje“.

3.   Agencija je odgovorna za naslednje naloge, povezane z izvajanjem delov programov Unije iz odstavkov 1 in 2:

(a)

upravljanje nekaterih faz izvajanja programov in nekaterih faz posameznih projektov na podlagi ustreznih delovnih programov, ki jih sprejme Komisija, na osnovi pooblastila Komisije v aktu o prenosu pooblastil;

(b)

sprejemanje instrumentov za proračunsko izvrševanje prihodkov in odhodkov ter izvajanje vseh potrebnih ukrepov za upravljanje programov na osnovi pooblastila Komisije v aktu o prenosu pooblastil;

(c)

zagotavljanje podpore pri izvajanju programov na osnovi pooblastila Komisije v aktu o prenosu pooblastil.

4.   Agencija je odgovorna za zagotavljanje upravnih in logističnih podpornih storitev, kakor so opredeljene v aktu o prenosu pooblastil. Te storitve opravlja v korist organov, ki izvajajo programe, in v okviru programov, navedenih v aktu o prenosu pooblastil.

Člen 4

Trajanje mandatov

1.   Člani usmerjevalnega odbora so imenovani za dve leti.

2.   Direktor je imenovan za štiri leta.

Člen 5

Nadzor in poročilo o izvajanju

Agencija je pod nadzorom Komisije in redno poroča o napredku pri izvajanju programov Unije ali delov teh programov ter o storitvah upravne in logistične podpore, za katere je odgovorna, kakor je določeno v aktu o prenosu pooblastil.

Člen 6

Izvrševanje operativnega proračuna

Agencija izvršuje svoj operativni proračun v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 1653/2004 (9).

Člen 7

Razveljavitev in prehodne določbe

1.   Sklep 2008/46/ES se razveljavi s 1. januarjem 2014. Sklicevanja na razveljavljeni sklep se razumejo kot sklicevanja na ta sklep.

2.   Šteje se, da je Agencija pravna naslednica izvajalske agencije, ustanovljene s Sklepom 2008/46/ES.

3.   Brez poseganja v spremembo razvrščanja napotenih uradnikov v razrede, predvideno v aktu o prenosu pooblastil, ta sklep ne vpliva na pravice in obveznosti uslužbencev Agencije, tudi direktorja.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

V Bruslju, 13. decembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 11, 16.1.2003, str. 1.

(2)  UL L 11, 15.1.2008, str. 9.

(3)  UL L 54, 22.2.2007, str. 91.

(4)  UL L 54, 22.2.2007, str. 101.

(5)  UL L 54, 22.2.2007, str. 30.

(6)  UL L 412, 30.12.2006, str. 1.

(7)  COM(2011) 500 final.

(8)  UL L 347, 20.12.2013, str. 965.

(9)  UL L 297, 22.9.2004, str. 6.


20.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/58


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 17. decembra 2013

o ustanovitvi Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta ter razveljavitvi Sklepa 2008/37/ES

(2013/779/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti (1), in zlasti člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 58/2003 pooblašča Komisijo, da v svojem imenu in pod svojo odgovornostjo prenese pooblastila za izvajanje celotnega programa ali projekta Unije ali njegovega dela na izvajalske agencije.

(2)

Komisija pooblašča izvajalske agencije za izvajanje programov z namenom, da bi se lahko usmerila na ključne dejavnosti in naloge, ki jih ni mogoče oddati v zunanje izvajanje, ne da bi izgubila nadzor ali končno odgovornost za dejavnosti, ki jih upravljajo navedene izvajalske agencije.

(3)

V skladu s členom 6 posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) Obzorje 2020 (2) (v nadaljnjem besedilu: posebni program za izvajanje programa Obzorje 2020) naj bi Komisija ustanovila Evropski raziskovalni svet (v nadaljnjem besedilu: ERC). ERC naj bi nasledil Evropski raziskovalni svet, ki je bil ustanovljen s Sklepom Komisije 2007/134/ES (3) z namenom izvajanja Odločbe Sveta 2006/972/ES (4) (v nadaljnjem besedilu: posebni program „Zamisli“). ERC naj bi sestavljala neodvisni znanstveni svet (v nadaljnjem besedilu: znanstveni svet ERC) in posebna izvedbena struktura v obliki izvajalske agencije.

(4)

Prenos nalog v zvezi z izvajanjem programa na izvajalsko agencijo zahteva jasno ločevanje med programskimi fazami, ki jih določi znanstveni svet ERC in sprejme Komisija, in izvajanjem programa v skladu z načeli in metodologijo, ki jo določi znanstveni svet ERC, kar bi moralo biti zaupano izvajalski agenciji.

(5)

Komisija je s Sklepom 2008/37/ES (5) ustanovila Izvajalsko agencijo Evropskega raziskovalnega sveta (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in jo pooblastila za upravljanje ukrepov Skupnosti na področju pionirskih raziskav, da bi ji zaupala nalogo izvajanja posebnega programa „Zamisli“.

(6)

Agencija, ustanovljena s Sklepom 2008/37/ES, je pokazala, da je pridobila velik ugled v znanstveni skupnosti v Evropi in po svetu. Uveljavila se je kot bistveni element pri financiranju raziskav Unije z dobro prepoznavnostjo in sprejetostjo med zunanjimi deležniki. Zunanje ocenjevanje Agencije, izvedeno v skladu s členom 25 Uredbe (ES) št. 58/2003, je pokazalo, da je bila ustanovitev Agencije koristna zaradi njene znanstvene specializacije in sposobnosti zagotavljanja boljše storitve zaradi dejstva, da je blizu upravičencem, saj se je s tem izboljšala komunikacija in prepoznavnost programov ter zagotovilo hitrejše plačilo upravičencem. Prihranki, ki so posledica prenosa nalog na Agencijo, so bili ocenjeni na približno 45 milijonov EUR v obdobju 2009–2012.

(7)

Komisija je v sporočilu z dne 29. junija 2011„Proračun za strategijo Evropa 2020“ (6) predlagala, da se obstoječe izvajalske agencije še bolj izkoristijo za izvajanje programov Unije v večletnem finančnem okviru 2014–2020.

(8)

Analiza stroškov in koristi, ki je bila izvedena v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 58/2003, je pokazala, da bi morala Komisija Agenciji zaupati izvajanje posebnega cilja, da „z dejavnostmi Evropskega raziskovalnega sveta krepi pionirske raziskave“, iz dela I „Odlična znanost“ posebnega programa za izvajanje programa Obzorje 2020. Agencija ima kakovostno upravljanje programa in izvajanje storitev, prepoznavnost in obstoječe komunikacijske kanale, ki so se izkazali kot učinkoviti. Posebni cilj, da „z dejavnostmi Evropskega raziskovalnega sveta krepi pionirske raziskave“, je v skladu s sedanjimi cilji in nalogami Agencije. Z uporabo pridobljenih izkušenj in strokovnega znanja Agencije bi dosegli večjo učinkovitost. Poleg tega Komisija tega programa ni nikoli upravljala notranje, zato bi prišlo do prekinitve izvajanja dejavnosti in pomanjkanja znanja in izkušenj. S prenosom nalog na Agencijo je mogoče pričakovati tudi prihranek v višini 79 milijonov EUR v obdobju 2014–2024 v primerjavi s scenarijem internega upravljanja, pri katerem bi program upravljala Komisija.

(9)

Agencija bi morala biti pooblaščena za upravljanje posebnega cilja, da „z dejavnostmi Evropskega raziskovalnega sveta krepi pionirske raziskave“, iz dela I „Odlična znanost“ posebnega programa za izvajanje programa Obzorje 2020 ter izvajati podobne dejavnosti, ki jih Agencija v večletnem finančnem okviru 2007–2013 že upravlja in za katere so značilni projekti, pri katerih sprejemanje političnih odločitev ni potrebno, zahtevajo pa visoko raven znanstvenega in finančnega strokovnega znanja in izkušenj ves čas trajanja projekta.

(10)

Agencija bi morala nadaljevati izvajanje posebnega programa „Zamisli“, ki ji je bilo dodeljeno v večletnem finančnem okviru 2007–2013.

(11)

Za zagotovitev skladnega in pravočasnega izvajanja tega sklepa in zadevnih programov je treba zagotoviti, da Agencija izvaja svoje naloge, povezane z izvajanjem navedenih programov, pod pogojem in z dnem začetka izvajanja teh programov.

(12)

Agencijo bi bilo treba ustanoviti. Nadomestiti in naslediti bi morala izvajalsko agencijo, ustanovljeno s Sklepom 2008/37/ES. Delovati bi morala v skladu s splošnim statutom, določenim z Uredbo (ES) št. 58/2003.

(13)

Zato bi bilo treba Sklep 2008/37/ES razveljaviti in določiti prehodne določbe.

(14)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Odbora za izvajalske agencije –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Ustanovitev

Ustanovi se Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (v nadaljnjem besedilu: Agencija) ter nadomesti in nasledi izvajalsko agencijo, ustanovljeno s Sklepom Komisije 2008/37/ES, in sicer za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2024, njen statut pa ureja Uredba (ES) št. 58/2003.

Člen 2

Sedež

Sedež Agencije je v Bruslju.

Člen 3

Cilji in naloge

1.   Agencija je posebna izvedbena struktura Evropskega raziskovalnega sveta, odgovorna za upravno in praktično izvajanje programa.

2.   Agencija je v okviru posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) Obzorje 2020 odgovorna za izvajanje posebnega cilja, da „z dejavnostmi Evropskega raziskovalnega sveta krepi pionirske raziskave“, iz dela I „Odlična znanost“. Ta odstavek se uporablja pod pogojem in z dnem začetka izvajanja posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) Obzorje 2020.

3.   Agencija je pooblaščena, da v okviru Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (7) nadaljuje izvajanje preostanka posebnega programa „Zamisli“.

4.   Agencija je odgovorna za naslednje naloge v okviru upravljanja delov programov Unije iz odstavkov 2 in 3:

(a)

upravljanje izvajanja programov in posebnih projektov na podlagi ustreznih delovnih programov, ki jih določi znanstveni svet Evropskega raziskovalnega sveta (v nadaljnjem besedilu: znanstveni svet ERC) in sprejme Komisija na podlagi pooblastila Komisije v aktu o prenosu pooblastil;

(b)

sprejemanje instrumentov za proračunsko izvrševanje prihodkov in odhodkov ter izvajanje vseh potrebnih ukrepov za upravljanje programov na osnovi ustreznega pooblastila Komisije v aktu o prenosu pooblastil;

(c)

zagotavljanje podpore pri izvajanju programov na podlagi pooblastila Komisije v aktu o prenosu pooblastil;

(d)

zagotavljanje podpore znanstvenemu svetu ERC pri opravljanju vseh njegovih nalog.

Člen 4

Trajanje mandatov

1.   Člani usmerjevalnega odbora so imenovani za dve leti.

2.   Direktor je imenovan za štiri leta, pri čemer se upoštevajo stališča znanstvenega sveta ERC.

3.   Pri imenovanju višjih uslužbencev Agencije se upoštevajo stališča znanstvenega sveta ERC.

Člen 5

Nadzor in poročilo o izvajanju

Agencija je pod nadzorom Komisije in redno poroča o napredku pri izvajanju programov Unije ali delov teh programov, za katere je odgovorna, na način in tako pogosto, kakor je določeno v aktu o prenosu pooblastil.

Člen 6

Izvrševanje operativnega proračuna

Agencija izvršuje svoj operativni proračun v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 1653/2004 (8).

Člen 7

Razveljavitev in prehodne določbe

1.   Sklep 2008/37/ES se razveljavi s 1. januarjem 2014. Sklicevanja na razveljavljeni sklep se razumejo kot sklicevanja na ta sklep.

2.   Šteje se, da je Agencija pravna naslednica izvajalske agencije, ustanovljene s Sklepom 2008/37/ES.

3.   Brez poseganja v spremembo razvrščanja napotenih uradnikov v razrede, predvideno v aktu o prenosu pooblastil, ta sklep ne vpliva na pravice in obveznosti uslužbencev Agencije, tudi direktorja.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

V Bruslju, 17. decembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 11, 16.1.2003, str. 1.

(2)  UL L 347, 20.12.2013, str. 965.

(3)  Sklep Komisije 2007/134/ES z dne 2. februarja 2007 o ustanovitvi Evropskega raziskovalnega sveta (UL L 57, 24.2.2007, str. 14).

(4)  Odločba Sveta 2006/972/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu „Zamisli“ za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 243).

(5)  Sklep Komisije 2008/37/ES z dne 14. decembra 2007 o ustanovitvi „Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta“ za upravljanje posebnega programa Skupnosti „Zamisli“ na področju pionirskih raziskav pri uporabi Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 9, 12.1.2008, str. 15).

(6)  COM(2011) 500 final.

(7)  UL L 412, 30.12.2006, str. 1.

(8)  Uredba Komisije (ES) št. 1653/2004 z dne 21. septembra 2004 o standardni finančni uredbi za izvajalske agencije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 58/2003 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti (UL L 297, 22.9.2004, str. 6).


20.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/61


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 18. decembra 2013

o določitvi odstopanja od člena 13(1)(ii) Direktive Sveta 2000/29/ES glede žaganega lesa brez lubja iz rodov Quercus L. in Platanus L. ter vrste Acer saccharum Marsh. s poreklom iz Združenih držav Amerike

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 9166)

(2013/780/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1), ter zlasti druge alineje člena 15(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2000/29/ES določa zaščitne ukrepe za preprečevanje vnosa iz tretjih držav v Unijo organizmov, ki so škodljivi za rastline ali rastlinske proizvode.

(2)

Žagan les brez lubja iz rodov Quercus L. in Platanus L. ter vrste Acer saccharum Marsh. s poreklom iz Združenih držav Amerike, zajet v eni od oznak KN in opisih iz oddelka I(6) dela B Priloge V k Direktivi 2000/29/ES, se ne sme vnašati v Unijo, razen če ga spremlja fitosanitarno spričevalo iz člena 13(1)(ii) navedene direktive.

(3)

Direktiva 2000/29/ES omogoča odstopanje od člena 13(1)(ii), kadar so z alternativnimi dokumenti ali oznakami zagotovljena enakovredna jamstva za les.

(4)

Komisija je na podlagi informacij, ki so jih predložile Združene države Amerike, sporočila, da je služba ameriškega kmetijskega ministrstva za zdravje živali in rastlin kot uradni program odobrila program za potrjevanje žaganega trdega lesa, sušenega v pečeh, ki ga bo izvajalo ameriško nacionalno združenje za trd les (US National Hardwood Lumber Association, NHLA).

(5)

Program za potrjevanje žaganega trdega lesa, sušenega v pečeh, zagotavlja, da obrati v ZDA, odobreni za poslovanje s trdim lesom, delujejo v skladu s standardom za žagan trd les. Navedeni standard zagotavlja, da so bili vsi deli žaganega trdega lesa, izvoženega v okviru navedenega programa, sušeni v pečeh in da se je s tem postopkom vsebnost vlage v njem zmanjšala pod 20 mas. % v vsakem ciklu sušenja v pečeh ter so brez lubja.

(6)

Navedeni standard tudi zagotavlja, da je vsem svežnjem trdega lesa, sušenega v pečeh, pripeta jeklena identifikacijska priponka NHLA z žigom „NHLA – KD“, vsakemu svežnju pa je dodeljena enkratna številka. Vsaka številka je navedena na ustreznem spričevalu trdega lesa, sušenega v pečeh (v nadaljnjem besedilu: spričevalo o sušenju v pečeh).

(7)

Zato bi bilo treba državam članicam omogočiti, da dovolijo vnos žaganega lesa brez lubja iz rodov Quercus L. in Platanus L. ter vrste Acer saccharum Marsh. s poreklom iz Združenih držav Amerike na svoje ozemlje, kadar ga spremlja spričevalo o sušenju v pečeh, ki nadomešča fitosanitarno spričevalo, in če so izpolnjeni nekateri pogoji.

(8)

Komisija bi morala zagotoviti, da dajo Združene države Amerike na voljo vse tehnične podatke, potrebne za oceno delovanja programa. Poleg tega bi morale države članice stalno ocenjevati uporabo identifikacijskih priponk NHLA in priloženega spričevala o sušenju v pečeh.

(9)

Odstopanje iz tega sklepa bi bilo treba preklicati, če se ugotovi, da posebni pogoji iz tega sklepa ne zadostujejo za preprečevanje vnosa škodljivih organizmov v Unijo ali niso bili upoštevani ali obstajajo dokazi, ki kažejo, da program ne deluje učinkovito.

(10)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 13(1)(ii) Direktive 2000/29/ES države članice dovolijo uvoz na svoje ozemlje žaganega lesa brez lubja iz rodov Quercus L. in Platanus L. ter vrste Acer saccharum Marsh. s poreklom iz Združenih držav Amerike, zajetega v eni od oznak KN in opisih iz oddelka I(6) dela B Priloge V k navedeni direktivi, tudi če ga ne spremlja fitosanitarno spričevalo, če takšen les izpolnjuje pogoje iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

1.   Države članice pisno obvestijo Komisijo in druge države članice, kadar uporabijo odstopanje iz člen 1.

Države članice, ki uporabijo odstopanje, do 15. julija vsako leto predložijo Komisiji in drugim državam članicam informacije o številu pošiljk, uvoženih v preteklem letu v skladu s členom 1 tega sklepa, ter podrobno poročilo o vseh primerih zadržanja v skladu odstavkom 2 tega člena.

2.   Države članice uradno obvestijo Komisijo in druge države članice najpozneje dva delovna dneva po datumu zadržanja vsake pošiljke, vnesene na njihovo ozemlje v skladu s členom 1, ki ni v skladu s pogoji iz Priloge.

3.   Komisija od Združenih držav Amerike zahteva, da ji predložijo tehnične podatke, ki jih Komisija potrebuje za oceno delovanja programa za potrjevanje žaganega trdega lesa, sušenega v pečeh.

Člen 3

Ta sklep preneha veljati 30. novembra 2016.

Člen 4

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 18. decembra 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.


PRILOGA

DEL I

Pogoji iz člena 1

Pogoji iz člena 1, v skladu s katerimi države članice dovolijo uvoz na svoje ozemlje žaganega lesa brez lubja iz rodov Quercus L. in Platanus L. ter vrste Acer saccharum Marsh. s poreklom iz Združenih držav Amerike, zajetega v eni od oznak KN in opisih iz oddelka I(6) dela B Priloge V k Direktivi 2000/29/ES, tudi če ga ne spremlja fitosanitarno spričevalo, so naslednji:

1.

les se obdeluje na žagah ali v primernih obratih, ki jih za sodelovanje v programu za potrjevanje žaganega trdega lesa, sušenega v pečeh (v nadaljnjem besedilu: program), odobri in revidira ameriško nacionalno združenje za trd les (US National Hardwood Lumber Association, NHLA);

2.

les se suši v peči do manj kot 20 % vsebnosti vlage, izražene kot odstotek suhe snovi, kar je bilo doseženo ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda;

3.

ko je izpolnjen pogoj iz točke 2, uradnik, ki ga za to imenuje žaga iz točke 1, pritrdi na vsak sveženj standardno jekleno identifikacijsko priponko ali se priponka pritrdi pod njegovim nadzorom. Na vsaki identifikacijski priponki je žig „NHLA – KD“ z enkratno številko, ki je dodeljena vsakemu svežnju;

4.

za zagotovitev, da so izpolnjeni pogoji iz točk 2 in 3, se les pregleda po sistemu, ki je vzpostavljen v okviru programa in vključuje inšpekcijski pregled pred odpremo ter spremljanje odobrenih žag, ki ga izvajajo neodvisni tretji revizorji, usposobljeni in pooblaščeni za ta namen. Služba ameriškega kmetijskega ministrstva za zdravje živali in rastlin izvaja občasne inšpekcijske preglede pred odpremo, šestmesečne revizije evidenc NHLA in postopkov, povezanih s programom, neodvisnih tretjih revizorjev in žag ter drugih ustreznih obratov, ki sodelujejo v programu;

5.

lesu se priloži standardno „spričevalo o sušenju v pečeh“, ki je v skladu z vzorcem iz dela II te priloge in ga izda oseba ali osebe, ki jim je dovoljeno sodelovati v programu, ter ga potrdi inšpektor NHLA. Izpolnjeno spričevalo o sušenju v pečeh vključuje informacijo o količini žaganega lesa brez lubja, izraženi v čevljih deske in kubičnih metrih. V spričevalu se prav tako navede skupno število svežnjev in vsaka številka identifikacijske priponke, dodeljena navedenim svežnjem.

DEL II

Model of Certificate of Kiln Drying

Agreement No 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and are bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818 | Fax 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK


20.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/65


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 18. decembra 2013

o odobritvi odstopanja, ki ga je zahtevalo Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska za Anglijo, Škotsko in Wales na podlagi Direktive Sveta 91/676/EGS o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 9167)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(2013/781/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (1) in zlasti tretjega pododstavka odstavka 2 Priloge III k Direktivi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Če se količina živinskega gnojila, ki jo namerava država članica letno vnesti na hektar, razlikuje od količin, navedenih v prvem stavku drugega pododstavka odstavka 2 Priloge III k Direktivi 91/676/EGS in v točki (a) navedenega pododstavka, mora biti ta količina določena tako, da ne posega v doseganje ciljev iz člena 1 navedene direktive, in upravičena glede na objektivna merila, kot so dolga rastna doba in posevki, ki sprejmejo veliko dušika.

(2)

Komisija je 29. maja 2009 sprejela Odločbo 2009/431/ES, s katero je Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska odobrila za Anglijo, Škotsko in Wales odstopanje na podlagi Direktive Sveta 91/676/EGS o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (2) in tako dovolila vnos živinskega gnojila, ki vsebuje do 250 kg dušika na hektar letno, pod določenimi pogoji v okviru delovnih programov v Angliji (Predpisi 2008 št. 2349), na Škotskem (Predpisi 2008 št. 298 z vsemi spremembami) in v Walesu (Predpisi 2008 št. 3143), katere veljavnost preneha 31. decembra 2012.

(3)

Odstopanje, odobreno z Odločbo 2009/431/ES, je v letu 2010 zajemalo 433 kmetij (425 v Angliji, 6 na Škotskem in 2 v Walesu), v letu 2011 404 kmetije (396 v Angliji, 7 na Škotskem in 1 v Walesu) ter v letu 2012 390 kmetij (385 v Angliji, 4 na Škotskem in 1 v Walesu). Odstopanje, odobreno z Odločbo 2009/431/ES, je v letih 2009–2012 zajemalo približno 110 000 glav živine (kar predstavlja 0,9 % skupnega števila), 45 000 hektarjev travišč (kar predstavlja 0,4 % skupnega števila) in 5 000 hektarjev ornih zemljišč (kar predstavlja 0,1 % skupnega števila) v Veliki Britaniji.

(4)

Združeno kraljestvo je 20. decembra 2012 Komisiji predložilo zahtevek za podaljšanje odstopanja na podlagi tretjega pododstavka odstavka 2 Priloge III k Direktivi 91/676/EGS ob upoštevanju enakih pogojev, kot so določeni v Direktivi 2009/431/ES.

(5)

Združeno kraljestvo je uvedlo delovne programe za obdobje 2013–2016 v skladu s členom 5 Direktive 91/676/EGS, in sicer z naslednjimi predpisi: predpisi o preprečevanju onesnaževanja z nitrati iz leta 2008 (SI 2008/2349) in predpisi, ki jih spreminjajo, in sicer SI 2009/3160, SI 2012/1849, SI 2013/1001 ter SI 2013/2619 v Angliji, predpisi o delovnem programu za območja, ranljiva za onesnaženje z nitrati, iz leta 2008 (škotski SI 2008/298) in predpisi, ki jih spreminjajo (škotski SI 2013/123) na Škotskem, ter predpisi o preprečevanju onesnaževanja z nitrati (Wales) iz leta 2013 (SI 2013/2506 (W. 245)) v Walesu.

(6)

Opredeljena ranljiva območja, na katera se nanašajo delovni programi iz predpisov SI 2013/2619 za Anglijo, škotskih SI 2002 št. 276 in SI 2002 št. 546 za Škotsko ter predpisov SI 2013/2506 (W. 245) za Wales, pokrivajo 58 % skupne površine Anglije, 14 % skupne površine Škotske in 2,3 % skupne površine Walesa.

(7)

Predloženi podatki o kakovosti vode kažejo, da ima v Angliji 85 % teles podzemne vode povprečno koncentracijo nitratov pod 50 mg/l, 60 % pa pod 25 mg/l. V Walesu ima 95 % teles podzemne vode povprečno koncentracijo nitratov pod 50 mg/l, 87 % pa pod 25 mg/l. Na Škotskem ima več kot 87 % teles podzemne vode povprečno koncentracijo nitratov pod 50 mg/l, 62 % pa pod 25 mg/l. V površinski vodi v Angliji je na 59 % krajev spremljanja povprečna koncentracija nitratov pod 25 mg/l, na 8 % krajev spremljanja pa nad 50 mg/l. Na Škotskem in v Walesu je na 95 % krajev spremljanja povprečna koncentracija nitratov pod 25 mg/l. Na Škotskem ni krajev spremljanja s povprečno koncentracijo nitratov nad 50 mg/l, v Walesu pa je za 1 % krajev spremljanja povprečna koncentracija nitratov nad 50 mg/l.

(8)

Po proučitvi zahtevka Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih z odstopanjem, določenim v Odločbi 2009/431/ES, Komisija meni, da količina živinskega gnojila, ki ga predlaga Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska, tj. 250 kg dušika na hektar letno, ne bo posegala v doseganje ciljev iz Direktive 91/676/EGS, če bodo izpolnjeni določeni strogi pogoji.

(9)

Spremni dokumenti, ki jih je predložilo Združeno kraljestvo, kažejo, da je predlagana količina 250 kg dušika iz živinskega gnojila pašne živine letno na hektar na travniških kmetijah utemeljena na podlagi objektivnih meril, kot so velika neto količina padavin, dolge rastne dobe in veliki pridelki trave, ki sprejme veliko dušika.

(10)

Veljavnost Odločbe 2009/431/ES preneha 31. decembra 2012. Da bi zadevni kmetje lahko še naprej uživali prednosti odstopanja, je primerno, da se veljavnost Odločbe 2009/431/ES podaljša.

(11)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za nitrate, ustanovljenega v skladu s členom 9 Direktive 91/676/EGS –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odstopanje, ki ga je Združeno kraljestvo zahtevalo za Anglijo, Škotsko in Wales z dopisom z dne 20. decembra 2012 za vnos večje količine živinskega gnojila od tiste, ki jo določa prvi stavek drugega pododstavka odstavka 2 Priloge III k Direktivi 91/676/EGS in točka (a) navedenega pododstavka, se odobri ob upoštevanju pogojev iz tega sklepa.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„travniška kmetija“ pomeni kmetijsko gospodarstvo, na katerem 80 % ali več kmetijske površine, ki je na voljo za gnojenje z živinskim gnojilom, pokriva trava;

(b)

„pašna živina“ pomeni govedo (razen telet, rejenih za meso), ovce, jelenjad, koze in konje;

(c)

„trava“ pomeni trajno ali začasno travišče (začasno pomeni, da leži manj kot štiri leta);

(d)

„poljina“ pomeni posamezno polje ali skupino polj, ki so enotna glede posevkov, tipa tal in praks gnojenja.

Člen 3

Področje uporabe

Ta sklep se uporablja za posamične primere in pod pogoji iz členov 4, 5 in 6 za travniške kmetije.

Člen 4

Letni zahtevek in obveznosti

1.   Kmetje, ki želijo, da se jim odobri odstopanje v skladu s tem sklepom, vsako leto pristojnim organom predložijo zahtevek.

2.   Poleg predložitve letnega zahtevka iz odstavka 1 se tudi pisno obvežejo, da bodo izpolnjevali pogoje iz členov 5 in 6.

Člen 5

Uporaba živinskega gnojila in drugih gnojil

1.   Količina živinskega gnojila pašne živine, ki se letno vnese v tla na travniških kmetijah, vključno z živalskimi iztrebki, ne sme presegati količine gnojila, ki vsebuje 250 kg dušika na hektar, pod pogoji iz odstavkov 2 do 7.

2.   Skupni vnos dušika ne sme presegati predvidljivih potreb po hranilih zadevnega posevka, upoštevati mora vnos iz tal in ne sme presegati standardov največjega dovoljenega vnosa za kmetijo, ki so določeni v delovnem programu za nitrate.

3.   Vsaka kmetija mora imeti načrt gnojenja, kjer je opisano kolobarjenje na kmetijskem zemljišču ter načrtovana uporaba živinskega gnojila in drugih gnojil. Pripravljen mora biti vsako koledarsko leto do 1. marca. Načrt gnojenja vključuje najmanj naslednje:

(a)

načrt za kolobarjenje, v katerem mora biti opredeljena površina poljin s travo in poljin z drugimi posevki, vključno s skico zemljevida, ki prikazuje lokacijo posameznih poljin;

(b)

število glav živine, opis stavb in sistema skladiščenja, vključno z velikostjo prostora, ki je na voljo za skladiščenje gnojila;

(c)

izračun proizvedenega dušika in fosforja iz gnojila na kmetiji;

(d)

količino, vrsto in lastnosti gnojila, dostavljenega zunaj kmetije ali na kmetijo;

(e)

predvidene potrebe posevka po dušiku in fosforju na posameznih poljinah;

(f)

rezultate analize tal glede stanja dušika in fosforja v tleh;

(g)

lastnosti gnojila, ki se bo uporabilo;

(h)

izračun vnosa dušika in fosforja z gnojilom na posameznih poljinah;

(i)

izračun vnosa dušika in fosforja s kemičnimi in drugimi gnojili na posameznih poljinah.

Načrte je treba popraviti najpozneje sedem dni po vsaki spremembi kmetijske prakse, da se zagotovi skladnost med načrti in dejansko kmetijsko prakso.

4.   Vsak kmet vodi bilanco gnojenja, vključno z informacijami o upravljanju z vnosi dušika in fosforja. Bilanca gnojenja se predloži pristojnemu organu za vsako koledarsko leto.

5.   Za vsako travniško kmetijo, za katero je odobreno odstopanje, se kmet strinja, da se zahtevek iz člena 4(1), načrt gnojenja in bilanca gnojenja preverjajo.

6.   Vsak kmet, ki mu je bilo odobreno odstopanje, za namene natančnega gnojenja izvaja redne analize dušika in fosforja v tleh.

Vzorčenje in analiza se morata izvajati najmanj enkrat na štiri leta za vsako homogeno površino na kmetiji, ob upoštevanju kolobarjenja in značilnosti tal.

Izvede se vsaj ena analiza na pet hektarjev kmetijskega zemljišča.

Rezultati analize dušika in fosforja v tleh morajo biti dostopni na kmetiji, za katero je odobreno odstopanje.

7.   Živinskega gnojila se ne sme nanašati jeseni pred začetkom setve trave.

Člen 6

Upravljanje zemljišč

1.   Na 80 % ali več površin, ki so na kmetijah na voljo za vnos gnojila, se goji trava.

2.   Kmetje, ki jim je bilo odobreno posamezno odstopanje, izvajajo naslednje ukrepe:

(a)

začasno travišče na peščenih tleh se orje spomladi;

(b)

preorani travi na vseh tipih tal takoj sledijo posevki z visoko potrebo po dušiku;

(c)

kolobarjenje ne vključuje stročnic in drugih rastlin, ki vežejo atmosferski dušik.

3.   Vendar pa točka (c) odstavka 2 ne velja za deteljo v travišču z manj kot 50 % detelje ali za druge stročnice, podsejane s travo.

Člen 7

Spremljanje

1.   Pristojni organ zagotovi, da se izdelajo in vsako leto posodobijo zemljevidi, ki za vsako upravno enoto prikazujejo deleže travniških kmetij, živine in kmetijskih zemljišč, za katere je odobreno posamezno odstopanje, kot tudi zemljevidi, ki prikazujejo lokalno rabo zemljišč.

2.   Spremljajo se tla, površinska voda in podzemna voda, da se pridobijo podatki o koncentraciji dušika in fosforja v talni vodi, o mineralnem dušiku v profilu tal in o koncentraciji nitratov v podzemni in površinski vodi, tako pod pogoji odstopanja kot tudi pod pogoji brez odstopanja. Spremljanje se izvede na kmetijskih gospodarstvih in na kmetijskih območjih spremljanja. Kraji spremljanja vključujejo glavne tipe tal, prakse gnojenja in posevke.

3.   Na kmetijskih območjih, ki se nahajajo v bližini najbolj občutljivih vodnih teles, se poostri spremljanje kakovosti vode.

4.   Pregled lokalne rabe zemljišč, kolobarjenja in kmetijske prakse se izvede na kmetijah, za katere je odobreno posamezno odstopanje. Zbrani podatki ter podatki, ki izvirajo iz analiz hranil iz člena 5(6) in spremljanja iz odstavka 2 tega člena, se uporabijo za modelno zasnovane izračune obsega izgub nitratov in fosforja na kmetijah, za katere je bilo odobreno odstopanje.

Člen 8

Nadzor

1.   Pristojni organi zagotovijo, da so vsi zahtevki za odstopanje predmet upravnega nadzora. Kadar nadzor pokaže, da pogoji iz členov 5 in 6 niso izpolnjeni, se vložnika o tem obvesti. V tem primeru zahtevek velja za zavrnjenega.

2.   Program poljskih pregledov se vzpostavi na podlagi analize tveganja, rezultatov nadzora iz prejšnjih let in rezultatov splošnega naključnega nadzora uporabe zakonodaje o izvajanju Direktive 91/676/EGS. Poljski pregledi zajemajo najmanj 5 % kmetij, za katere je odobreno posamezno odstopanje, glede na pogoje iz členov 5 in 6 in tega sklepa. Kadar preverjanja razkrijejo neupoštevanje pogojev, se o tem obvesti kmeta. V tem primeru zahtevek za odstopanje naslednje leto velja za zavrnjenega.

3.   Pristojnim organom se dodelijo potrebna pooblastila in sredstva za preverjanje skladnosti z odstopanjem, ki se odobri v skladu s tem sklepom.

Člen 9

Poročanje

Pristojni organi vsako leto do junija predložijo poročilo, ki vključuje naslednje podatke:

(a)

zemljevide, ki za vsako upravno enoto prikazujejo delež kmetij, živine in kmetijskih zemljišč, za katere je odobreno posamezno odstopanje, kot tudi zemljevide, ki prikazujejo lokalno rabo zemljišč, iz člena 7(1);

(b)

rezultate spremljanja kakovosti podzemne in površinske vode, kar zadeva koncentracijo nitratov, vključno z informacijami o trendih kakovosti vode, tako pod pogoji odstopanja kot tudi pod pogoji brez odstopanja, ter učinek odstopanja na kakovost vode, v skladu s členom 7(2);

(c)

rezultate spremljanja tal, kar zadeva koncentracijo dušika in fosforja v talni vodi ter mineralnega dušika v profilu tal, tako pod pogoji odstopanja kot tudi pod pogoji brez odstopanja, v skladu s členom 7(2);

(d)

povzetek in oceno podatkov, dobljenih pri poostrenem spremljanju kakovosti vode, iz člena 7(3);

(e)

rezultate pregledov lokalne rabe zemljišč, kolobarjenja in kmetijskih praks iz člena 7(4);

(f)

rezultate modelno zasnovanih izračunov obsega izgub nitratov in fosforja na kmetijah, za katere je odobreno posamezno odstopanje, iz člena 7(4);

(g)

oceno izvajanja pogojev za odstopanje na podlagi nadzora na ravni kmetij in podatke o kmetijah, ki pogojev ne izpolnjujejo, na podlagi rezultatov upravnega nadzora in poljskih pregledov iz člena 8(1) in (2).

Člen 10

Začetek uporabe

Ta sklep se uporablja v povezavi s predpisi za opredelitev ranljivih območij v Angliji (SI 2013/2619), na Škotskem (škotski SI 2002 št. 276 in SI 2002 št. 546) in v Walesu (SI 2013/2506 (W. 245)) ter v povezavi s predpisi za izvajanje delovnega programa v Angliji (SI 2008/2349 in predpisi, ki jih spreminjajo, in sicer SI 2009/3160, SI 2012/1849, SI 2013/1001 ter SI 2013/2619), na Škotskem (škotski SI 2008/298 in predpisi, ki jih spreminjajo, in sicer škotski SI 2013/123) in v Walesu (SI 2013/2506 (W. 245)).

Ta sklep preneha veljati 31. decembra 2016.

Člen 11

Ta sklep je naslovljen na Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska.

V Bruslju, 18. decembra 2013

Za Komisijo

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  UL L 375, 31.12.1991, str. 1.

(2)  UL L 141, 6.6.2009, str. 48.


20.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/69


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 18. decembra 2013

o spremembi Odločbe 2002/757/ES glede zahteve za izdajo fitosanitarnega spričevala v zvezi s škodljivim organizmom Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. za žagan les brez lubja vrste Acer macrophyllum Pursh in iz rodu Quercus spp. L. s poreklom iz Združenih držav Amerike

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 9181)

(2013/782/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1), ter zlasti četrtega stavka člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2002/757/ES (2) določa, da morajo države članice sprejeti ukrepe za zaščito pred vnosom v Unijo škodljivega organizma Phytopthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov., ki ni naveden v Prilogi I ali II k Direktivi 2000/29/ES.

(2)

Žagan les brez lubja vrste Acer macrophyllum Pursh in iz rodu Quercus spp. L. s poreklom iz Združenih držav Amerike se ne sme vnašati v Unijo, razen če ga spremlja fitosanitarno spričevalo iz člena 13(1)(ii) Direktive 2000/29/ES in točke 2 Priloge k Odločbi 2002/757/ES.

(3)

Komisija je na podlagi informacij, ki so jih predložile Združene države Amerike, sporočila, da je služba ameriškega kmetijskega ministrstva za zdravje živali in rastlin kot uradni program odobrila program za potrjevanje žaganega trdega lesa, sušenega v pečeh, ki ga bo izvajalo ameriško nacionalno združenje za trd les (US National Hardwood Lumber Association, NHLA).

(4)

Program za potrjevanje žaganega trdega lesa, sušenega v pečeh, zagotavlja, da obrati v ZDA, odobreni za poslovanje s trdim lesom, delujejo v skladu s standardom za žagan trd les. Navedeni standard zagotavlja, da so bili vsi deli žaganega trdega lesa, izvoženega v okviru navedenega programa, sušeni v pečeh in da se je s tem postopkom vsebnost vlage v njem zmanjšala pod 20 mas. % v vsakem ciklu sušenja v pečeh ter so brez lubja.

(5)

Navedeni standard tudi zagotavlja, da je vsem svežnjem trdega lesa, sušenega v pečeh, pripeta jeklena identifikacijska priponka NHLA z žigom „NHLA – KD“, vsakemu svežnju pa je dodeljena enkratna številka. Vsaka številka je navedena na ustreznem spričevalu trdega lesa, sušenega v pečeh (v nadaljnjem besedilu: spričevalo o sušenju v pečeh).

(6)

Zato bi bilo treba določiti odstopanje, da se odobri vnos žaganega lesa brez lubja vrste Acer macrophyllum Pursh in iz rodu Quercus spp. L. s poreklom iz Združenih držav Amerike v Unijo, kadar ga spremlja spričevalo o sušenju v pečeh, ki nadomešča fitosanitarno spričevalo, in če so izpolnjeni nekateri pogoji.

(7)

Komisija bi morala zagotoviti, da dajo Združene države Amerike na voljo vse tehnične podatke, potrebne za oceno delovanja programa. Poleg tega bi morale države članice stalno ocenjevati uporabo identifikacijskih priponk NHLA in priloženega spričevala o sušenju v pečeh.

(8)

Odstopanje iz drugega pododstavka člena 3(1) Odločbe 2002/757/ES, kakor se spremeni s tem sklepom, bi se moralo uporabljati do 30. novembra 2016, da bo v skladu z zahtevami iz Izvedbenega sklepa Komisije 2013/780/EU (3).

Odločbo 2002/757/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odločba 2002/757/ES se spremeni:

1.

v členu 3 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Občutljive rastline in občutljivi les se lahko vnesejo na ozemlje Unije le, če so skladni z nujnimi fitosanitarnimi ukrepi iz točk 1a in 2 Priloge I k tej odločbi, če so izpolnjene vse formalnosti iz prvega pododstavka člena 13(1) Direktive 2000/29/ES ter če se pri navedenih formalnostih v zvezi z navzočnostjo neevropskih izolatov škodljivega organizma ugotovi, da občutljive rastline in občutljivi les niso napadeni s škodljivim organizmom.

Z odstopanjem od prvega pododstavka se lahko žagan les brez lubja vrste Acer macrophyllum Pursh in iz rodu Quercus spp. L. s poreklom iz Združenih držav Amerike vnaša na ozemlje Unije do 30. novembra 2016, čeprav ni v skladu s točko 2 Priloge I k tej odločbi, če izpolnjuje pogoje iz Priloge II k tej odločbi.“;

2.

v členu 3(2) in (3) ter členu 5(1) se besedna zveza „priloge k tej odločbi“ nadomesti z zvezo „Priloge I k tej odločbi“ in temu ustrezno se tudi slovnično prilagodi besedilo;

3.

vstavi se naslednji člen 6a:

„Člen 6a

1.   Države članice pisno obvestijo Komisijo in druge države članice, kadar uporabijo odstopanje iz drugega pododstavka člen 3(1).

Države članice, ki uporabijo odstopanje, do 15. julija vsako leto predložijo Komisiji in drugim državam članicam informacije o številu pošiljk, uvoženih v preteklem letu v skladu z drugim pododstavkom člena 3(1) te odločbe, ter podrobno poročilo o vseh primerih zadržanja v skladu odstavkom 2 tega člena.

2.   Države članice uradno obvestijo Komisijo in druge države članice najpozneje dva delovna dneva po datumu zadržanja vsake pošiljke, vnesene na njihovo ozemlje v skladu z drugim pododstavkom člen 3(1), ki ni v skladu s pogoji iz Priloge II.

3.   Komisija od Združenih držav Amerike zahteva, da ji predložijo tehnične podatke, ki jih Komisija potrebuje za oceno delovanja programa za potrjevanje žaganega trdega lesa, sušenega v pečeh.“;

4.

Priloga se preimenuje v Prilogo I;

5.

doda se Priloga II, katere besedilo je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 18. decembra 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  Odločba Komisije 2002/757/ES z dne 19. septembra 2002 o začasnih izrednih fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. v Skupnost in njenega širjenja v Skupnosti (UL L 252, 20.9.2002, str. 37).

(3)  Izvedbeni sklep Komisije 2013/780/EU z dne 18. decembra 2013 o določitvi odstopanja od člena 13(1)(ii) Direktive Sveta 2000/29/ES glede žaganega lesa brez lubja iz rodov Quercus L. in Platanus L. ter vrst Acer saccharum Marsh. s poreklom iz Združenih držav Amerike (glej stran 61 tega Uradnega lista).


PRILOGA

„PRILOGA II

DEL I

Pogoji iz drugega pododstavka člena 3(1)

Pogoji iz drugega pododstavka člena 3(1), v skladu s katerimi se lahko žagan les brez lubja vrste Acer macrophyllum Pursh in iz rodu Quercus spp. L. s poreklom iz Združenih držav Amerike vnaša na ozemlje Unije, čeprav ni v skladu s točko 2 Priloge I, so naslednji:

1.

les se obdeluje na žagah ali v primernih obratih, ki jih za sodelovanje v programu za potrjevanje žaganega trdega lesa, sušenega v pečeh (v nadaljnjem besedilu: program), odobri in revidira ameriško nacionalno združenje za trd les (US National Hardwood Lumber Association, NHLA);

2.

les se suši v peči, dokler vsebnost vlage ne pade pod 20 %, izražene kot odstotek suhe snovi, kar je bilo doseženo ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda;

3.

ko je izpolnjen pogoj iz točke 2, uradnik, ki ga za to imenuje žaga iz točke 1, pritrdi na vsak sveženj standardno jekleno identifikacijsko priponko ali se priponka pritrdi pod njegovim nadzorom. Na vsaki identifikacijski priponki je žig ‚NHLA – KD‘ z enkratno številko, ki je dodeljena vsakemu svežnju;

4.

za zagotovitev, da so izpolnjeni pogoji iz točk 2 in 3, se les pregleda po sistemu, ki je vzpostavljen v okviru programa in vključuje inšpekcijski pregled pred odpremo ter spremljanje odobrenih žag, ki ga izvajajo neodvisni tretji revizorji, usposobljeni in pooblaščeni za ta namen. Služba ameriškega kmetijskega ministrstva za zdravje živali in rastlin izvaja občasne inšpekcijske preglede pred odpremo, šestmesečne revizije evidenc NHLA in postopkov, povezanih s programom, neodvisnih tretjih revizorjev in žag ter drugih ustreznih obratov, ki sodelujejo v programu;

5.

lesu se priloži standardno ‚spričevalo o sušenju v pečeh‘, ki je v skladu z vzorcem iz dela II te priloge in ga izda oseba ali osebe, ki jim je dovoljeno sodelovati v programu, ter ga potrdi inšpektor NHLA. Izpolnjeno spričevalo o sušenju v pečeh vključuje informacijo o količini žaganega lesa brez lubja, izraženi v čevljih deske in kubičnih metrih. V spričevalu se prav tako navede skupno število svežnjev in vsaka številka identifikacijske priponke, dodeljena navedenim svežnjem.

DEL II

Model of Certificate of Kiln drying

Agreement No. 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and are bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518, Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818|Faks 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK


20.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/73


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 18. decembra 2013

o ugotovitvi, da začasna opustitev preferencialnih carin, vzpostavljenih v okviru stabilizacijskega mehanizma za banane iz Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, za uvoz banan s poreklom iz Peruja za leto 2013 ni primerna

(2013/783/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 19/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani (1) in zlasti člena 15 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Stabilizacijski mehanizem za banane je bil uveden s Trgovinskim sporazumom med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, ki je v zvezi s Kolumbijo in Perujem začel začasno veljati 1. avgusta 2013 oziroma 1. marca 2013.

(2)

Na podlagi tega mehanizma in člena 15(2) Uredbe (EU) št. 19/2013 potem, ko je presežen sprožitveni obseg uvoza svežih banan (tarifna oznaka 0803 90 10 kombinirane nomenklature Evropske unije) iz Kolumbije ali Peruja, Komisija sprejme izvedbeni akt, s katerim lahko začasno opusti preferencialno carino, ki se uporablja za uvoz banan iz Kolumbije ali Peruja, ali določi, da takšna opustitev ni primerna.

(3)

Komisija sprejme sklep v skladu s členom 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (2) v povezavi s členom 4 Uredbe.

(4)

Novembra 2013 je bilo videti, da je uvoz svežih banan s poreklom iz Peruja v Evropsko unijo presegel mejno vrednost iz zgoraj navedenega trgovinskega sporazuma.

(5)

Komisija je zato v skladu s členom 15(3) Uredbe (EU) št. 19/2013 proučila učinek zadevnega uvoza na trg Evropske unije za banane, pri čemer je med drugim upoštevala učinek zadevnega uvoza na raven cen v Uniji, razvoj uvoza iz drugih virov ter celotno stabilnost trga Unije.

(6)

Uvoz svežih banan iz Peruja je v obdobju od oktobra 2012 do septembra 2013 predstavljal samo 1,8 % celotnega uvoza svežih banan v Evropsko unijo (podatki Eurostata).

(7)

Uvoz svežih banan iz drugih običajnih držav uvoznic, zlasti Kolumbije, Kostarike in Paname, je bil močno pod mejnimi vrednostmi, ki so določene zanje s primerljivimi stabilizacijskimi mehanizmi, v zadnjih treh letih pa je sledil istim trendom in vrednostim na enoto.

(8)

Povprečna veleprodajna cena banan na trgu Unije novembra 2013 (0,99 EUR/kg) se v primerjavi s povprečnimi cenami iz prejšnjih mesecev ni občutno spremenila.

(9)

Poleg tega nič ne kaže, da bi bila stabilnost trga Unije ogrožena zaradi uvoza svežih banan iz Peruja, ki presega sprožitveni obseg uvoza, ali da bi ta imel večji vpliv na proizvajalce iz EU.

(10)

Na podlagi zgornjega pregleda je Komisija sklenila, da začasna opustitev preferencialnih carin za uvoz svežih banan s poreklom iz Peruja ni primerna. Komisija bo še naprej pozorno spremljala uvoz banan iz Peruja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Začasna opustitev preferencialnih carin za uvoz svežih banan iz tarifne oznake 0803 90 10 kombinirane nomenklature Evropske unije s poreklom iz Peruja za leto 2013 ni primerna.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 18. decembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 17, 19.1.2013, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).


20.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/75


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 18. decembra 2013

o spremembi vzorcev veterinarskih zdravstvenih spričeval I, II in III za trgovino znotraj Unije z ovcami in kozami za zakol, pitanje in pleme iz Priloge E k Direktivi Sveta 91/68/EGS

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 9208)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/784/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/68/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z ovcami in kozami (1), ter zlasti člena 14(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 91/68/EGS določa pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovino znotraj Unije z ovcami in kozami. Med drugim določa, da mora ovce in koze med prevozom na cilj spremljati veterinarsko zdravstveno spričevalo, ki ustreza pripadajočemu vzorcu I, II ali III v Prilogi E k navedeni direktivi.

(2)

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 (2) določa pravila za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij pri govedu, ovcah in kozah. Priloga VII k navedeni uredbi določa ukrepe za nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij. Poleg tega poglavje A Priloge VIII k navedeni uredbi določa pogoje za trgovino znotraj Unije z živimi živalmi, semenom in zarodki. Poglavje A v Prilogi VIII k Uredbi (ES) št. 999/2001 je bilo pred kratkim spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 630/2013 (3).

(3)

Zaradi zahtev v zvezi s trgovino znotraj Unije z ovcami in kozami za pitanje in pleme, določenih v Uredbi (ES) št. 999/2001, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 630/2013, sta bila vzorci veterinarskih zdravstvenih spričeval II in III iz Priloge E k Direktivi 91/68/EGS nedavno spremenjena z Izvedbenim sklepom Komisije 2013/445/EU (4).

(4)

V okviru navedene spremembe je bila možnost, da se pod nekaterimi pogoji ovce in koze za pleme premaknejo v države članice z odobrenim programom nadzora klasičnega praskavca, pomotoma izpuščena. Zato bi bilo treba točko II.9 dela II vzorca veterinarskega zdravstvenega spričevala III za trgovino znotraj Unije z ovcami in kozami za pleme iz Priloge E k Direktivi 91/68/EGS spremeniti.

(5)

Poleg tega je treba v vzorcu veterinarskega zdravstvenega spričevala II za trgovino znotraj Unije z ovcami in kozami za pitanje in v vzorcu veterinarskega zdravstvenega spričevala III za trgovino znotraj Unije z ovcami in kozami za pleme iz Priloge E k Direktivi 91/68/EGS pregledati nekatera sklicevanja na Uredbo (ES) št. 999/2001 in po potrebi odpraviti dvoumnosti.

(6)

Vzorca veterinarskih zdravstvenih spričeval II in III v Prilogi E k Direktivi 91/68/EGS bi bilo zato treba spremeniti, da bosta pravilno odražala zahteve v zvezi s trgovino znotraj Unije z ovcami in kozami za pitanje in pleme, določene v Uredbi (ES) št. 999/2001, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 630/2013.

(7)

Zaradi zagotovitve skladnosti terminologije v vseh vzorcih veterinarskih zdravstvenih spričeval za trgovino znotraj Unije z ovcami in kozami iz Priloge E k Direktivi 91/68/EGS bi bilo treba te vzorce veterinarskih zdravstvenih spričeval ustrezno spremeniti in jih nadomestiti z vzorci veterinarskih zdravstvenih spričeval I, II in III iz Priloge k temu sklepu.

(8)

Direktivo 91/68/EGS bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga E k Direktivi 91/68/EGS se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 18. decembra 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 46, 19.2.1991, str. 19.

(2)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L 147, 31.5.2001, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 630/2013 z dne 28. junija 2013 o spremembi prilog k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L 179, 29.6.2013, str. 60).

(4)  Izvedbeni sklep Komisije 2013/445/EU z dne 29. avgusta 2013 o spremembi Priloge E k Direktivi Sveta 91/68/EGS v zvezi z vzorci veterinarskih spričeval za trgovanje znotraj Unije z ovcami in kozami ter zahtevami za zdravstveno varstvo v zvezi s praskavcem (UL L 233, 31.8.2013, str. 48).


PRILOGA

„PRILOGA E

VZOREC I

Image

Image

Image

VZOREC II

Image

Image

Image

Image

VZOREC III

Image

Image

Image

Image

Image


Popravki

20.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/89


Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1363/2013 z dne 12. decembra 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom v zvezi z opredelitvijo „namensko proizvedenih nanomaterialov“

( Uradni list Evropske unije L 343 z dne 19. decembra 2013 )

Objava Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1363/2013 se šteje za nično in neveljavno.