ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2013.330.slv

Uradni list

Evropske unije

L 330

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 56
10. december 2013


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o recikliranju ladij in spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 in Direktive 2009/16/ES ( 1 )

1

 

*

Uredba (EU) št. 1258/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah ( 1 )

21

 

*

Uredba (EU) št. 1259/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami

30

 

*

Uredba (EU) št. 1260/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o evropski demografski statistiki ( 1 )

39

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Zakonodajni akti

UREDBE

10.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 330/1


UREDBA (EU) št. 1257/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 20. novembra 2013

o recikliranju ladij in spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 in Direktive 2009/16/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 192(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ladje, ki predstavljajo odpadek in pri katerih je za recikliranje potreben prehod preko meja, urejata Baselska konvencija z dne 22. marca 1989 o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja (v nadaljnjem besedilu: Baselska konvencija) ter Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (3). Z Uredbo (ES) št. 1013/2006 se izvajata Baselska konvencija in sprememba (4) navedene Konvencije, sprejeta leta 1995, ki na mednarodni ravni še ni začela veljati in ki prepoveduje izvoz nevarnih odpadkov v države, ki niso članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Take ladje so na splošno opredeljene kot nevarni odpadki, ker vsebujejo nevarne materiale, in se ne smejo izvažati iz Unije za recikliranje v obrate v državah, ki niso članice OECD.

(2)

Mehanizmi za nadzor uporabe in izvrševanje veljavnega prava Unije in mednarodnega prava niso prilagojeni posebnostim ladij in mednarodnega pomorskega prometa. Prizadevanja za sodelovanje med Mednarodno organizacijo dela (MOD), Mednarodno pomorsko organizacijo (IMO) in sekretariatom Baselske konvencije glede dogovora o uvedbi obveznih zahtev na globalni ravni za zagotovitev učinkovite in uspešne rešitve v zvezi z nevarnimi in škodljivimi praksami recikliranja ladij v obliki Mednarodne konvencije iz Hongkonga o varnem in okolju prijaznem recikliranju ladij (v nadaljnjem besedilu: Konvencija iz Hongkonga) so bila uspešna.

(3)

V državah OECD je sedanja zmogljivost recikliranja ladij, ki je pravno dostopna za ladje, ki plujejo pod zastavo države članice, premajhna. Varna in okolju prijazna zmogljivost recikliranja ladij, ki je trenutno na voljo v državah, ki niso članice OECD, je zadostna za predelavo vseh ladij, ki plujejo pod zastavo države članice, in naj bi se do leta 2015 zaradi ukrepov, ki so jih države recikliranja sprejele za izpolnjevanje zahtev iz Konvencije iz Hongkonga, predvidoma še povečala.

(4)

Konvencija iz Hongkonga je bila sprejeta 15. maja 2009 pod okriljem Mednarodne pomorske organizacije. Konvencija iz Hongkonga bo začela veljati šele 24 mesecev po datumu, ko jo bo ratificiralo najmanj 15 držav, katerih skupno trgovsko ladjevje predstavlja najmanj 40 odstotkov bruto tonaže svetovnega trgovskega ladjevja in katerih skupni največji letni obseg recikliranja ladij v predhodnih 10 letih predstavlja najmanj tri odstotke bruto tonaže skupnega trgovskega ladjevja zadevnih držav.. Navedena konvencija obravnava načrtovanje, gradnjo, delovanje in pripravo ladij, ki omogočajo varno in okolju prijazno recikliranje ter ne vplivajo na varnost ladje in učinkovitost njenega delovanja. Obravnava tudi varno in okolju prijazno delovanje obratov za recikliranje ladij ter vzpostavitev ustreznega izvedbenega mehanizma za recikliranje ladij.

(5)

Cilj te uredbe je pospešitev ratifikacije Konvencije iz Hongkonga tako v Uniji kot v tretjih državah, in sicer z uporabo sorazmernega nadzora ladij ter obratov za recikliranje na podlagi navedene konvencije.

(6)

V Konvenciji iz Hongkonga je izrecno določeno, da lahko njene pogodbenice v skladu z mednarodnim pravom sprejmejo strožje ukrepe v zvezi z varnim in okolju prijaznim recikliranjem ladij, da se preprečijo, zmanjšajo ali čim bolj omejijo škodljivi učinki na zdravje ljudi in okolje. Zaradi upoštevanja navedenega bi morala ta uredba preprečevati morebitne škodljive učinke nevarnih materialov na krovu vseh ladij, ki pristanejo v pristanišču ali sidrišču države članice, obenem pa zagotavljati skladnost z določbami, ki se po mednarodnem pravu uporabljajo za te materiale. Države članice bi morale zaradi zagotovitve spremljanja skladnosti z zahtevami v zvezi z nevarnimi materiali iz te uredbe uporabljati nacionalne določbe za izvajanje Direktive 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5). Trenutno so pomorski inšpektorji v skladu z Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju (Konvencija SOLAS) zadolženi za inšpekcijske preglede priprave potrdil in aktivno analizo obstoja nevarnih materialov, med drugim tudi azbesta. Pariški memorandum o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe, zagotavlja usklajen pristop k tem dejavnostim.

(7)

Namen te uredbe je tudi zmanjšati razlike med upravljavci ladij v Uniji, državah OECD in ustreznih tretjih državah glede zdravja in varnosti pri delu in okoljskih standardov ter usmerjati ladje, ki plujejo pod zastavo države članice, k obratom za recikliranje ladij, ki uporabljajo varne in okolju prijazne metode za razstavljanje ladij, namesto k podstandardnim obratom, kar je trenutno praksa. S tem bi tudi povečali konkurenčnost varnega in okolju prijaznega recikliranja in ravnanja z ladjami v obratih za recikliranje ladij, ki se nahajajo v državi članici. Priprava evropskega seznama obratov za recikliranje ladij (v nadaljnjem besedilu: evropski seznam), ki izpolnjujejo zahteve iz te uredbe, bo prispevala k doseganju navedenih ciljev in k boljšemu izvrševanju zaradi lažjega nadzora ladij, poslanih v recikliranje, s strani države članice, pod zastavo katere ladja pluje. Navedene zahteve za obrate za recikliranje ladij morajo temeljiti na zahtevah iz Konvencije iz Hongkonga. V zvezi s tem bi morali obrati za recikliranje ladij, odobreni v skladu s to uredbo, izpolnjevati potrebne zahteve, da se zagotovi varstvo okolja, varovanje zdravja delavcev in njihova varnost ter okolju prijazno ravnanje z odpadki, nastalimi v postopku predelave recikliranih ladij. Zahteve za obrate za recikliranje ladij, ki se nahajajo v tretjih državah, bi morale zagotovili visoko raven varovanja zdravja ljudi in varstva okolja, ki je na splošno enakovredna ravni v Uniji. Obrati za recikliranje ladij, ki ne izpolnjujejo teh minimalnih zahtev, zato ne bi smeli biti vključeni na evropski seznam.

(8)

V zvezi z obrati za recikliranje ladij, ki se nahajajo v državi članici, in tistimi, ki se nahajajo v tretji državi, in ki izpolnjujejo zahteve iz te uredbe, bi bilo treba uporabljati načelo enakosti v pravu Unije in spremljati njegovo uporabo, zlasti pri pripravi in posodabljanju evropskega seznama obratov za recikliranje ladij.

(9)

Države članice naj sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev, da ladje, izvzete iz področja uporabe te uredbe, ravnajo na način, ki je v skladu s to uredbo, v kolikor je to smiselno in praktično.

(10)

Da bi se izognili podvajanju, je treba izvzeti ladje, ki plujejo pod zastavo države članice, za katere se uporablja ta uredba, iz področja uporabe Uredbe (ES) št. 1013/2006 oziroma iz Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6). Uredba (ES) št. 1013/2006 se uporablja za pošiljke odpadkov iz Unije, pri čemer so določene kategorije odpadkov, za katere se uporablja alternativna ureditev, izvzete iz nje. V skladu s to uredbo se na ladjah, ki spadajo v njeno področje uporabe, opravlja nadzor skozi njihov celotni življenjski cikel in njen namen je zagotoviti recikliranje teh ladij na okolju prijazen način. Zato je treba ustrezno opredeliti, da se za ladje, za katere se po tej uredbi uporablja alternativna nadzorna ureditev skozi njihov celotni življenjski cikel, ne bi smela uporabljati Uredba (ES) št. 1013/2006. Za ladje, ki niso zajete v področje uporabe Konvencije iz Hongkonga in te uredbe, ter vse odpadke na krovu ladje, razen odpadkov, ki nastanejo pri delovanju, bi še naprej morali uporabljati Uredbo (ES) št. 1013/2006 in direktivi 2008/98/ES oziroma 2008/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta (7).

(11)

Priznava se tudi dejstvo, da se za ladje še naprej uporabljajo druge mednarodne konvencije, da se zagotovi njihovo varno delovanje na morju med operativnim delom njihovega življenjskega cikla; od ladij se tudi zahteva, da vnaprej napovejo svoj vstop v pristanišče, četudi lahko imajo nekatere navigacijske pravice in svoboščine. Države članice bi se lahko odločile za uporabo nadaljnjih kontrol v skladu z drugimi mednarodnimi pogodbami. Dodatne prehodne kontrole torej v skladu s to uredbo niso potrebne.

(12)

Pri razlagi zahtev iz te uredbe bi bilo treba upoštevati smernice h Konvenciji iz Hongkonga, ki jih je pripravila IMO (v nadaljnjem besedilu: smernice IMO).

(13)

Za namene te uredbe se pomen pojma „recikliranje“ razlikuje od opredelitve iz Direktive 2008/98/ES. Ta uredba bi zato morala uvesti posebno opredelitev pojma“recikliranje ladij“.

(14)

Globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij se na ravni Unije izvaja z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (8). Navedena uredba skupaj z Direktivo Sveta 67/548/EGS (9) in Direktivo 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta (10) zagotavlja koristne smernice za opredelitev nevarnega materiala.

(15)

Popis nevarnih materialov na krovu ladje skozi njen celotni življenjski cikel je ključna zahteva iz Konvencije iz Hongkonga in te uredbe. V skladu s pravilom 8(2) Konvencije iz Hongkonga bi morala ladja, namenjena za recikliranje, v obdobju pred vstopom v obrat za recikliranje ladij čim bolj zmanjšati količino odpadkov, ki nastanejo pri delovanju. Če se namerava odpadke, ki nastanejo pri delovanju, skupaj z ladjo izročiti obratu za recikliranje ladij, bi morale biti približna količina in lokacije navedene v delu II popisa.

(16)

Države članice bi morale sprejeti ukrepe za preprečevanje izogibanja pravilom o recikliranju ladij in povečanje preglednosti recikliranja ladij. Države članice bi morale v skladu s Konvencijo iz Hongkonga poslati informacije o ladjah, za katere je izdano potrdilo o popisu, in o ladjah, za katere je prejeta izjava o dokončanju, ter informacije o nezakonitem recikliranju ladij in nadaljnjih ukrepih, ki so jih sprejele.

(17)

Države članice bi morale določiti pravila o kaznih za primere kršitev te uredbe in zagotoviti uporabo teh kazni, da se prepreči izogibanje pravilom o recikliranju ladij. Kazni, ki so lahko civilne ali upravne narave, morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(18)

V skladu s sodno prakso Sodišča morajo sodišča držav članic čim bolj obrazložiti postopkovna pravila v zvezi s pogoji, ki jih je treba izpolniti, da bi bili upravni ali sodni postopki v skladu s cilji člena 9(3) Aarhuške konvencije.

(19)

Komisija bi morala zaradi varovanja zdravja ljudi in varstva okolja ter ob upoštevanju načela odgovornosti povzročitelja oceniti izvedljivost vzpostavitve finančnega mehanizma za vse ladje, ki pristanejo v pristanišču in sidrišču države članice, ne glede na zastavo, pod katero plujejo, s katerim bi ustvarjali vire, ki bi pospešili okolju prijazno recikliranje in obdelavo ladij, ne da bi pri tem spodbujali odločanje za plovbo pod drugo zastavo.

(20)

Da se upošteva napredek v zvezi s Konvencijo iz Hongkonga, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s posodabljanjem prilog I in II k tej uredbi. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(21)

Da se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje te uredbe, je treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Navedena pooblastila je treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (11).

(22)

Ker cilja te uredbe, in sicer preprečiti, zmanjšati ali odpraviti škodljive učinke recikliranja, delovanja in vzdrževanja ladij pod zastavo države članice na zdravje ljudi in okolje države članice zaradi mednarodnega značaja pomorskega prometa in recikliranja ladij ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se ta cilj zaradi obsega in učinkov lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za uresničitev navedenega cilja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I

PREDMET UREJANJA, PODROČJE UPORABE IN OPREDELITEV POJMOV

Člen 1

Predmet urejanja in namen

Namen te uredbe je preprečiti, zmanjšati, čim bolj omejiti in v izvedljivem obsegu odpraviti nesreče, poškodbe in druge škodljive učinke recikliranja ladij na zdravje ljudi in okolje. Namen te uredbe je izboljšati varnost, varovanje zdravja ljudi in varstvo morskega okolja Unije skozi življenjski cikel ladje in zlasti zagotovila okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki, ki nastanejo pri takšnem recikliranju ladij.

Ta uredba določa tudi pravila za zagotovitev ustreznega ravnanja z nevarnimi materiali na ladjah.

Namen te uredbe je tudi pospešitev ratifikacije Mednarodne konvencije iz Hongkonga o varnem in okolju prijaznem recikliranju ladij iz leta 2009 (v nadaljnjem besedilu: Konvencija iz Hongkonga).

Člen 2

Področje uporabe

1.   Ta uredba se z izjemo člena 12 uporablja za ladje, ki plujejo pod zastavo države članice.

Člen 12 se uporablja za ladje, ki plujejo pod zastavo tretje države in pristanejo v pristanišču ali sidrišču države članice.

2.   Ta uredba se ne uporablja za:

(a)

vojne ladje, vojaške pomožne ladje ali druge ladje, ki so v lasti ali upravljanju države članice in dokler se uporabljajo le za nekomercialne vladne namene;

(b)

ladje, katerih bruto tonaža (BT) je manjša od 500;

(c)

ladje, ki vso življenjsko dobo delujejo v vodah pod suverenostjo ali pristojnostjo države članice, pod zastavo katere ladja pluje.

Člen 3

Opredelitev pojmov

1.   V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„ladja“ pomeni katero koli plovilo, ki deluje ali je delovalo v morskem okolju, vključno s podvodnimi in plavajočimi plovili, plavajočimi ploščadmi, samodvižnimi plavajočimi ploščadmi, plavajočimi skladiščnimi enotami (FSU) ter plavajočimi proizvodnimi, skladiščnimi in pretovornimi enotami (FPSO), in plovilo z odstranjeno opremo ali v vleki;

2.

„nova ladja“ pomeni ladjo, pri kateri je:

(a)

datum pogodbe o gradnji datum začetka uporabe te uredbe ali poznejši datum, ali

(b)

šest mesecev po datumu začetka uporabe te uredbe ali pozneje, če ni sklenjena pogodba o gradnji, položen gredelj oziroma je ladja v podobni fazi gradnje, ali

(c)

izročitev ladje trideset mesecev po datumu začetka uporabe te uredbe ali pozneje;

3.

„tanker“ pomeni tanker za prevoz nafte, kakor je opredeljen v Prilogi I h Konvenciji o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij (v nadaljnjem besedilu: konvencija MARPOL), ali tanker za prevoz škodljivih tekočih snovi, kakor je opredeljen v Prilogi II k navedeni konvenciji;

4.

„nevarni material“ pomeni kakršen koli material ali snov, zaradi katere je lahko ogroženo zdravje ljudi in/ali okolje;

5.

„odpadki, ki nastanejo pri delovanju“ pomeni odpadno vodo in ostanke, ki nastanejo pri normalnem delovanju ladij, za katere veljajo zahteve iz konvencije MARPOL;

6.

„recikliranje ladij“ pomeni dejavnost popolnega ali delnega razstavljanja ladje v obratu za recikliranje ladij, namenjeno pridobitvi sestavnih delov in materialov za predelavo, za pripravo za ponovno uporabo ali za ponovno uporabo, ki vključuje ustrezno ravnanje z nevarnimi in drugimi materiali ter s tem povezane postopke, kot sta skladiščenje ter ravnanje s sestavnimi deli in materiali na kraju samem, vendar ne vključuje njihove nadaljnje obdelave ali odstranjevanja v ločenih obratih;

7.

„obrat za recikliranje ladij“ pomeni opredeljeno območje, in sicer delovišče ali obrat, ki je v državi članici ali tretji državi in se uporablja za recikliranje ladij;

8.

„podjetje za recikliranje ladij“ pomeni lastnika obrata za recikliranje ladij ali katero koli drugo organizacijo ali osebo, ki je od lastnika obrata za recikliranje ladij prevzela odgovornost za izvajanje dejavnosti recikliranja ladij;

9.

„uprava“ pomeni vladni organ, za katerega država članica določi, da je odgovoren za naloge, povezane z ladjami, ki plujejo pod njeno zastavo, ali ladjami, ki delujejo pod njeno pristojnostjo;

10.

„priznana organizacija“ pomeni organizacijo, priznano v skladu z Uredbo (ES) št. 391/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (12);

11.

„pristojni organ“ pomeni vladni organ ali vladne organe, za katere država ali tretja država določi, da so na opredeljenem geografskem območju ali strokovnem področju odgovorni za obrate za recikliranje ladij v zvezi z vsemi dejavnostmi na območju v pristojnosti navedene države;

12.

„bruto tonaža“ pomeni bruto tonažo (BT), izračunano v skladu s pravili o izmeri tonaže iz Priloge I k Mednarodni konvenciji o izmeritvi ladij iz leta 1969 ali katere koli naslednje konvencije;

13.

„pristojna oseba“ pomeni primerno izobraženo in usposobljeno osebo, ki ima ustrezno znanje, izkušnje in spretnosti za opravljanje posameznega dela;

14.

„lastnik ladje“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki je v ladijski register vpisana kot lastnik ladje, vključno s fizično ali pravno osebo, ki ima ladjo v lasti omejeno obdobje do njene prodaje ali predaje obratu za recikliranje ladij, ali, če vpisa ni, fizično ali pravno osebo, ki ima ladjo v lasti, ali katero koli drugo organizacijo ali osebo, kot je upravljavec ali zakupnik, ki je od lastnika ladje prevzela odgovornost za delovanje ladje, in pravno osebo, ki upravlja ladjo v državni lasti;

15.

„nova namestitev“ pomeni namestitev sistemov, opreme, izolacije ali drugega materiala na ladji po datumu začetka uporabe te uredbe;

16.

„načrt za recikliranje ladje“ pomeni načrt, ki ga upravljavec obrata za recikliranje ladij pripravi za vsako posamezno ladjo, ki bo reciklirana pod njegovo odgovornostjo, pri čemer upošteva ustrezne smernice in resolucije Mednarodne pomorske organizacije (IMO);

17.

„načrt za obrat za recikliranje ladij“ pomeni načrt, ki ga pripravi upravljavec obrata za recikliranje ladij in sprejme odbor ali ustrezni upravljavski organ podjetja za recikliranje ladij ter v katerem so opisani operativni postopki, ki se izvajajo pri recikliranju ladij v obratu za recikliranje ladij, in ki zajema predvsem varnost in usposabljanje delavcev, varovanje zdravja ljudi in varstvo okolja, vlogo in odgovornost osebja, pripravljenost na nujne primere in ukrepanje v takšnih primerih ter sisteme spremljanja, poročanja in evidentiranja, ob upoštevanju ustreznih smernic in resolucij IMO;

18.

„varno za vstop“ pomeni prostor, ki izpolnjuje naslednja merila:

(a)

vsebnost kisika v ozračju in koncentracija vnetljivih hlapov sta v varnih mejah;

(b)

koncentracija strupenih materialov v ozračju je dopustna;

(c)

ostanki ali materiali, povezani z delom, ki ga odobri pristojna oseba, ne povzročajo nenadzorovanega sproščanja strupenih materialov ali nevarne koncentracije vnetljivih hlapov v obstoječih atmosferskih pogojih, kadar se vzdržujejo po navodilih;

19.

„varno za delo z vročino“ pomeni prostor, ki izpolnjuje vsa naslednja merila:

(a)

vzpostavljeni so varni pogoji, ki ne predstavljajo tveganja eksplozij, vključno s stanjem brez plina, za uporabo opreme za elektroobločno ali plinsko varjenje, opreme za rezanje ali sežiganje ali drugih oblik odprtega plamena ter postopke segrevanja ali mletja ali vžigalne postopke;

(b)

izpolnjena so merila glede varnosti za vstop iz točke 18;

(c)

zaradi dela z vročino se ne spremenijo obstoječi atmosferski pogoji;

(d)

vsi sosednji prostori v bližini so očiščeni, zagotovljena je njihova inertnost ali pa so obdelani tako, da se prepreči vžig ali širjenje ognja;

20.

„izjava o dokončanju“ pomeni potrdilo, ki ga izda upravljavec obrata za recikliranje ladij in v katerem je navedeno, da je recikliranje ladje končano v skladu s to uredbo;

21.

„potrdilo o popisu“ pomeni potrdilo za posamezno ladjo, ki se izda ladjam, ki plujejo pod zastavo države članice v skladu s členom 9 in ki je dopolnjeno s popisom nevarnih materialov v skladu s členom 5;

22.

„potrdilo o pripravljenosti za recikliranje“ pomeni potrdilo za posamezno ladjo, ki se izda ladjam, ki plujejo pod zastavo države članice v skladu s členom 9(9) in ki je dopolnjeno s popisom nevarnih materialov v skladu s členom 5(7) in odobrenim načrtom za recikliranje ladje v skladu s členom 7;

23.

„izjava o skladnosti“ pomeni potrdilo za posamezno ladjo, ki se izda ladjam, ki plujejo pod zastavo tretje države in ki je dopolnjeno s popisom nevarnih materialov v skladu s členom 12;

24.

„tone lahkega izpodriva (LDT)“ pomeni težo ladij v tonah brez tovora, goriva, mazalnega olja v rezervoarjih, balastne vode, sveže vode, pitne vode, uporabne preskrbe ter potnikov, posadke in njihovega imetja in predstavlja vsoto teže trupa, konstrukcije, strojne in druge opreme in delov ladje.

2.   V členu 7(2)(d) in členih 13, 15 in 16:

(a)

„odpadki“, „nevarni odpadki“, „obdelava“ in „ravnanje z odpadki“ pomeni enako kot v členu 3 Direktive 2008/98/ES;

(b)

„inšpekcijski pregled na terenu“ pomeni inšpekcijski pregled obrata za recikliranje ladij, pri katerem se oceni, ali je stanje na terenu skladno s tistim, ki je opisano v kateri koli predloženi dokumentaciji;

(c)

„delavec“ pomeni osebo, ki stalno ali začasno opravlja delo v okviru delovnega razmerja, vključno z osebjem, ki dela za izvajalce in podizvajalce;

(d)

„okolju prijazno ravnanje“ pomeni sprejetje vseh izvedljivih ukrepov za zagotovitev, da se z odpadki in nevarnimi materiali ravna na način, ki varuje zdravje ljudi in okolje pred škodljivimi učinki, ki jih lahko povzročijo taki nevarni materiali in odpadki.

3.   Pristojna oseba iz točke 13 odstavka 1 je lahko usposobljen delavec ali vodstveni delavec, ki lahko prepozna in oceni nevarnosti pri delu, tveganja in izpostavljenost delavcev potencialno nevarnim materialom ali nevarnim razmeram v obratu za recikliranje ladij in opredeli potrebne zaščitne in preventivne ukrepe, ki jih je treba sprejeti za odpravo ali zmanjšanje navedenih nevarnosti, tveganj ali izpostavljenosti.

Brez poseganja v Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES (13) lahko pristojni organ opredeli ustrezna merila za imenovanje takšnih oseb in določi naloge, ki se jim dodelijo.

NASLOV II

LADJE

Člen 4

Nadzor nad nevarnimi materiali

Namestitev ali uporaba nevarnih materialov iz Priloge I na ladjah je prepovedana ali omejena, kakor je opredeljeno v Prilogi I, brez poseganja v druge zahteve ustreznega prava Unije, na podlagi katere so lahko potrebni nadaljnji ukrepi.

Člen 5

Popis nevarnih materialov

1.   Vsaka nova ladja ima na krovu popis nevarnih materialov, v katerem bodo navedeni vsaj nevarni materiali iz Priloge II, vsebovani v konstrukciji ali opremi ladje, njihova lokacija in približna količina.

2.   Ob upoštevanju točke (b) člena 32(2) so obstoječe ladje v izvedljivem obsegu skladne z odstavkom 1.

V primeru ladij, poslanih v recikliranje, so te v izvedljivem obsegu skladne z odstavkom 1 tega člena od datuma objave evropskega seznama obratov za recikliranje ladij (v nadaljnjem besedilu: evropski seznam), kakor je določeno v členu 16(2).

Ob upoštevanju točke (b) člena 32(2) se pri pripravi popisa nevarnih materialov določijo vsaj nevarni materiali iz Priloge I.

3.   Popis nevarnih materialov:

(a)

je pripravljen za posamezno ladjo;

(b)

dokazuje, da ladja izpolnjuje prepovedi ali omejitve glede namestitve ali uporabe nevarnih materialov v skladu s členom 4;

(c)

se pripravi ob upoštevanju ustreznih smernic IMO;

(d)

preveri uprava ali priznana organizacija, ki jo uprava pooblasti.

4.   Poleg odstavka 3 se za obstoječe ladje pripravi načrt, v katerem je opisan vizualni pregled ali pregled z vzorčenjem, na podlagi katerega je pripravljen popis nevarnih materialov, ob upoštevanju ustreznih smernic IMO.

5.   Popis nevarnih materialov je sestavljen iz treh delov:

(a)

seznama nevarnih materialov iz prilog I in II, v skladu z določbami odstavkov 1 in2 tega člena, ki jih vsebuje konstrukcija ali oprema ladje, z navedbo njihove lokacije in približne količine (del I);

(b)

seznama odpadkov na krovu ladje, ki nastanejo pri delovanju (del II);

(c)

seznama zalog na krovu ladje (del III).

6.   Del I popisa nevarnih materialov se med celotno obratovalno dobo ladje ustrezno vodi in posodablja, pri čemer so v njem navedene nove namestitve, ki vsebujejo nevarne materiale iz Priloge II, ter ustrezne spremembe konstrukcije in opreme ladje.

7.   Poleg ustrezno vodenega in posodobljenega dela I se v popis pred recikliranjem in ob upoštevanju ustreznih smernic IMO vključi del II za odpadke, ki nastanejo pri delovanju, in del III za zaloge, pri čemer popis preveri uprava ali priznana organizacija, ki jo uprava pooblasti.

8.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24 v zvezi s posodobitvijo seznama točk popisa nevarnih materialov iz prilog I in II zaradi zagotovitve, da seznami vsebujejo najmanj snovi, naštete v dodatkih I in II h Konvenciji iz Hongkonga.

Komisija sprejme ločen delegirani akt za vsako snov, ki se doda v Prilogo I ali v Prilogo II ali črta iz ene od njiju.

Člen 6

Splošne zahteve za lastnike ladij

1.   Lastniki ladij pri pripravi na pošiljanje ladje za recikliranje:

(a)

upravljavcu obrata za recikliranje predložijo vse informacije o ladji, potrebne za pripravo načrta za recikliranje ladje v skladu s členom 7;

(b)

ustrezno upravo pisno in v roku, ki ga določi ta uprava, uradno obvestijo o nameri o recikliranju ladje v opredeljenem obratu ali opredeljenih obratih za recikliranje ladij. To uradno obvestilo obsega vsaj:

(i)

popis nevarnih materialov in

(ii)

vse informacije o ladji iz točke (a).

2.   Lastniki ladij zagotovijo, da (so) ladje, namenjene za recikliranje:

(a)

reciklirane izključno v obratih za recikliranje ladij, ki so navedeni na evropskem seznamu;

(b)

v obdobju pred vstopom v obrat za recikliranje ladij izvajajo dejavnosti tako, da se čim bolj zmanjša količina ostankov tovora, preostalega kurilnega olja in ladijskih odpadkov, ki ostanejo na krovu;

(c)

imajo pred recikliranjem ladje in po prejetju načrta za recikliranje ladje, odobrenega v skladu s členom 7(3), potrdilo o pripravljenosti za recikliranje, ki ga izda uprava ali priznana organizacija, ki jo uprava pooblasti.

3.   Lastniki ladij zagotovijo, da stanje prostorov za tovor in črpalnih postaj tankerjev ob prihodu v obrat za recikliranje ladij omogoča potrditev, da je tanker varen za delo z vročino.

4.   Lastniki ladij upravljavcu obrata za recikliranje ladij predložijo izvod potrdila o pripravljenosti za recikliranje, izdanega v skladu s členom 9.

5.   Lastniki ladij so odgovorni za ladjo in ravnajo tako, da ladjo ohranjajo v stanju, ki ustreza zahtevam uprave države članice, pod katere zastavo pluje ladja, vse dokler upravljavec obrata za recikliranje ladij ne sprejme odgovornosti za navedeno ladjo. Upravljavec obrata za recikliranje ladij se lahko odloči, da ladje ne bo recikliral, če se stanje ladje bistveno razlikuje od podatkov iz potrdila o popisu, vključno kadar del I popisa nevarnih materialov ni ustrezno voden in posodobljen ter v njem niso upoštevane spremembe konstrukcije in opreme ladje. V takšnih primerih ohrani odgovornost za to ladjo in o tem nemudoma obvesti upravo.

Člen 7

Načrt za recikliranje ladje

1.   Pred vsakim recikliranjem ladje se za posamezno ladjo pripravi načrt za recikliranje ladje. V tem načrtu so obravnavani vsi pomisleki v zvezi s posamezno ladjo, ki niso zajeti v načrtu za obrat za recikliranje ladij ali zaradi katerih so potrebni posebni postopki.

2.   Načrt za recikliranje ladje:

(a)

pripravi upravljavec obrata za recikliranje ladij v skladu z ustreznimi določbami Konvencije iz Hongkonga ter ob upoštevanju ustreznih smernic Mednarodne pomorske organizacije in informacij o ladji, ki jih predloži lastnik ladje v skladu s členom 6(1)(a), tako da je vsebina informacij skladna z informacijami iz popisa nevarnih materialov;

(b)

vsebuje pojasnilo, ali in v kolikšni meri se bodo izvajala pripravljalna dela – kot so predpriprave, opredelitev morebitnih nevarnosti in odstranitev zalog – na lokaciji, ki ni obrat za recikliranje ladij, opredeljen v načrtu za recikliranje ladje. Načrt za recikliranje ladje bi moral vsebovati lokacijo, na kateri se bo nahajala ladja med dejavnostmi recikliranja, in natančen načrt za vplutje in varno namestitev posamezne ladje, ki bo reciklirana;

(c)

vsebuje informacije o vzpostavitvi, vzdrževanju in spremljanju pogojev za varnost za vstop in varnost za delo z vročino za posamezno ladjo, ob upoštevanju njene konstrukcije, oblike, prejšnjega tovora ipd., ter druge potrebne informacije o tem, kako izpolnjevati načrt za recikliranje ladje;

(d)

vsebuje informacije o vrsti in količini nevarnih materialov in odpadkov, ki nastanejo pri recikliranju posamezne ladje, vključno z materiali in odpadki, opredeljenimi v popisu nevarnih materialov, ter informacije o načinu ravnanja z njimi ter načinu hrambe v obratu za recikliranje ladij in tudi v naknadnih obratih, in

(e)

kadar se uporabi več kot en obrat za recikliranje ladij, ga vsak udeleženi obrat za recikliranje ladij načeloma pripravi ločeno ter v njem opredeli zaporedje uporabe in odobrene dejavnosti, ki se bodo izvajale v teh obratih.

3.   Po potrebi pristojni organ v skladu z zahtevami države, v kateri je obrat za recikliranje ladij, tiho ali izrecno odobri načrt za recikliranje ladje.

Načrt je izrecno odobren, ko pristojni organ upravljavcu obrata za recikliranje ladij, lastniku ladje in upravi pošlje pisno uradno obvestilo o svoji odločitvi o načrtu za recikliranje ladje.

Predvideva se, da je načrt tiho odobren, če pristojni organ upravljavcu obrata za recikliranje ladij, lastniku ladje in upravi v obdobju pregleda, po potrebi določenem v skladu z zahtevami države, v kateri je obrat za recikliranje ladij, in navedenem v skladu s členom 15(2)(b), ne sporoči pisnega ugovora glede načrta za recikliranje ladje

4.   Države članice lahko od svoje uprave zahtevajo, naj pristojnemu organu države, v kateri je obrat za recikliranje ladij, pošlje informacije, ki jih je v skladu s členom 6(1)(b) predložil lastnik ladje, in naslednje podrobnosti:

(i)

datum registracije ladje s strani države, pod katere zastavo pluje ladja;

(ii)

identifikacijsko številko ladje (številko IMO);

(iii)

številko trupa pri izročitvi novega plovila;

(iv)

ime in vrsto ladje;

(v)

pristanišče, v katerem je ladja registrirana;

(vi)

ime in naslov lastnika ladje ter identifikacijsko številko IMO registriranega lastnika ladje;

(vii)

ime in naslov podjetja;

(viii)

ime vseh klasifikacijskih zavodov, pri katerih je ladja razvrščena;

(ix)

glavne podatke o ladji (skupna dolžina (LOA), širina (konstrukcijska), globina (prostora), tone lahkega izpodriva (LDT), bruto in neto tonaža ter vrsta motorja in nazivno število vrtljajev motorja);

Člen 8

Pregledi

1.   Preglede ladij izvajajo uradne osebe v upravi ali priznani organizaciji, ki jo ta uprava pooblasti, ob upoštevanju ustreznih smernic IMO.

2.   Kadar uprava za izvajanje pregledov uporablja priznane organizacije, kot je opisano v odstavku 1, pooblasti takšne priznane organizacije vsaj za to, da:

zahtevajo, da je ladja, ki jo pregledujejo, skladna s to uredbo, in

na zahtevo ustreznih organov države članice izvajajo preglede.

3.   Na ladjah se opravijo naslednji pregledi:

(a)

prvi pregled;

(b)

redni pregled;

(c)

dodatni pregled;

(d)

končni pregled.

4.   Prvi pregled nove ladje se opravi, preden začne ladja delovati ali preden se izda potrdilo o popisu. Prvi pregled obstoječih ladij se opravi do 31. decembra 2020. V navedenem pregledu se preveri, ali del I popisa nevarnih materialov izpolnjuje zahteve iz te uredbe.

5.   Redni pregled se izvaja v časovnih presledkih, ki jih določi uprava in niso daljši od pet let. V rednem pregledu se preveri, ali del I popisa nevarnih materialov izpolnjuje zahteve iz te uredbe.

6.   Dodatni splošni ali delni pregled, odvisno od okoliščin, se na zahtevo lastnika opravi po spremembi, zamenjavi ali večjem popravilu konstrukcije, opreme, sistemov, delov, naprav in materiala, kar vpliva na popis nevarnih materialov. Pregled je takšen, da se zagotovi, da so vse spremembe, zamenjave ali večja popravila izvedeni na način, ki zagotavlja, da ladja še naprej izpolnjuje zahteve iz te uredbe, in da je del I popisa nevarnih materialov ustrezno spremenjen.

7.   Končni pregled se opravi, preden se ladja preneha uporabljati in preden se začne njeno recikliranje.

V navedenem pregledu se preveri, ali:

(a)

popis nevarnih materialov izpolnjuje zahteve iz člena 5;

(b)

so v načrtu za recikliranje ladje ustrezno upoštevane informacije iz popisa nevarnih materialov in izpolnjene zahteve člena 7;

(c)

je obrat za recikliranje ladij, v katerem bo ladja reciklirana, vključen na evropski seznam.

8.   Za obstoječe ladje, namenjene za recikliranje, se prvi in končni pregled lahko opravita hkrati.

Člen 9

Izdaja potrdil in vnašanje zaznamkov v potrdila

1.   Po uspešnem zaključku prvega ali rednega pregleda uprava ali priznana organizacija, ki jo uprava pooblasti, izda potrdilo o popisu. Temu potrdilu se priloži del I popisa nevarnih materialov iz člena 5(5)(a).

Kadar se prvi in končni pregled opravita hkrati, kot je določeno v členu 8(8), se izda le potrdilo o pripravljenosti za recikliranje iz odstavka 9 tega člena.

Komisija sprejme izvedbene akte za določitev oblike potrdila o popisu, da se zagotovi njegova skladnost z Dodatkom 3 h Konvenciji iz Hongkonga. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 25 te uredbe.

2.   Po uspešnem zaključku dodatnega pregleda, opravljenega v skladu s členom 8(6), uprava ali priznana organizacija, ki jo uprava pooblasti, na zahtevo lastnika ladje odobri potrdilo o pregledu.

3.   Po uspešnem zaključku rednega pregleda uprava ali priznana organizacija, ki jo uprava pooblasti, ob upoštevanju odstavka 4 izda oziroma odobri, kot je ustrezno, potrdilo o popisu:

(a)

v obdobju treh mesecev pred iztekom veljavnosti obstoječega potrdila o popisu, novo potrdilo pa je veljavno od datuma zaključka rednega pregleda do datuma, ki ne presega pet let od datuma izteka veljavnosti obstoječega;

(b)

po izteku veljavnosti obstoječega potrdila o popisu, novo potrdilo pa je veljavno od datuma zaključka rednega pregleda do datuma, ki ne presega pet let od datuma izteka veljavnosti obstoječega;

(c)

več kot tri mesece pred iztekom veljavnosti obstoječega potrdila o popisu, novo potrdilo pa je veljavno od datuma zaključka rednega pregleda do datuma, ki ne presega pet let od datuma zaključka rednega pregleda.

4.   Po uspešnem zaključku rednega pregleda in če novega potrdila o popisu ni mogoče izdati ali dostaviti na krov pred iztekom veljavnosti obstoječega potrdila, uprava ali priznana organizacija, ki jo uprava pooblasti, odobri obstoječe potrdilo in tako potrdilo šteje za veljavno za nadaljnje obdobje, ki ne presega pet mesecev od datuma izteka njegove veljavnosti.

5.   V primeru potrdila o popisu, ki se izda za obdobje, krajše od pet let, lahko uprava ali priznana organizacija, ki jo uprava pooblasti, podaljša veljavnost obstoječega potrdila za nadaljnje obdobje, ki ne presega pet let.

6.   V posebnih okoliščinah, ki jih opredeli uprava, ni potrebno, da ima novo potrdilo o popisu datum izteka veljavnosti obstoječega potrdila, kot se to zahteva v skladu s točkama (a) in (b) odstavka 3 ter odstavkov 7 in 8. V teh okoliščinah je novo potrdilo veljavno za obdobje, ki ne presega pet let od datuma zaključka rednega pregleda.

7.   Kadar ladje ob izteku veljavnosti potrdila o popisu ni v pristanišču ali sidrišču, kjer naj bi bila pregledana, lahko uprava po potrebi podaljša obdobje veljavnosti potrdila o popisu za obdobje, ki ne presega tri mesece, da bi lahko ladja dokončala svoje potovanje do pristanišča, v katerem naj bi bila pregledana. Taka odobritev podaljšanja je odvisna od zaključka pregleda v zadevnem pristanišču pred odhodom ladje. Ladja, ki ji je podaljšanje odobreno, ob vplutju v pristanišče, v katerem naj bi bila pregledana, nima pravice na podlagi takšnega podaljšanja zapustiti pristanišče brez novega potrdila. Po opravljenem rednem pregledu novo potrdilo velja za obdobje, ki ne presega pet let od datuma izteka veljavnosti obstoječega potrdila še pred odobritvijo podaljšanja.

8.   Potrdilo o popisu za ladjo, ki opravlja kratka potovanja, ki ni bilo podaljšano v skladu s pogoji iz odstavka 7, lahko uprava podaljša za obdobje odloga, in sicer največ en mesec po izteku njegove veljavnosti. Po opravljenem rednem pregledu novo potrdilo o popisu velja za obdobje, ki ne presega pet let od datuma izteka veljavnosti obstoječega potrdila še pred odobritvijo podaljšanja.

9.   Po uspešnem zaključku končnega pregleda v skladu s členom 8(7) uprava ali priznana organizacija, ki jo uprava pooblasti, izda potrdilo o pripravljenosti za recikliranje. Temu potrdilu se priložita popis nevarnih materialov in načrt za recikliranje ladje.

Komisija sprejme izvedbene akte za določitev oblike potrdila o popisu, da se zagotovi njegova skladnost z Dodatkom 4 h Konvenciji iz Hongkonga. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 25 te uredbe. Potrdilo o pripravljenosti za recikliranje, ki se izda po končnem pregledu v skladu s prvim pododstavkom tega odstavka, sprejmejo druge države članice, pri čemer ima to potrdilo za namene te uredbe enako veljavnost kot potrdilo o pripravljenosti za recikliranje, ki ga izdajo same.

Člen 10

Trajanje in veljavnost potrdil

1.   Ob upoštevanju člena 9 se potrdilo o popisu izda za obdobje, ki ga določi uprava in ni daljše od pet let.

2.   Potrdilo o popisu, izdano ali odobreno v skladu s členom 9, preneha veljati v naslednjih primerih:

(a)

če se stanje ladje bistveno razlikuje od tistega, prikazanega v podatkih iz potrdila o popisu, med drugim tudi, kadar del I popisa nevarnih materialov ni ustrezno voden in posodobljen ter v njem niso upoštevane spremembe konstrukcije in opreme ladje, ob upoštevanju ustreznih smernic IMO;

(b)

kadar redni pregled ni zaključen v časovnih presledkih, določenih v členu 8(5).

3.   Potrdilo o pripravljenosti za recikliranje izda uprava ali priznana organizacija, ki jo uprava pooblasti, za obdobje, ki ni daljše od treh mesecev.

4.   Potrdilo o pripravljenosti za recikliranje, izdano v skladu s členom 9(9), preneha veljati, če se stanje ladje bistveno razlikuje od tistega, prikazanega v podatkih iz potrdila o popisu.

5.   Z odstopanjem od odstavka 3, lahko potrdilo o pripravljenosti za recikliranje uprava ali priznana organizacija, ki jo uprava pooblasti, podaljša za enkratno plovbo ladje do obrata za recikliranje ladij.

Člen 11

Pomorska inšpekcija

1.   Države članice uporabljajo določbe o nadzoru ladij v skladu s svojim nacionalnim pravom in pri tem upoštevajo Direktivo 2009/16/ES. Ob upoštevanju odstavka 2 so takšni inšpekcijski pregledi omejeni na preverjanje, ali se na krovu nahaja potrdilo o popisu ali potrdilo o pripravljenosti za recikliranje, ki se, če je veljavno, šteje za zadostno za odobritev inšpekcije.

2.   Ustrezni organ, pristojen za pomorsko inšpekcijo, lahko opravi podroben inšpekcijski pregled ob upoštevanju ustreznih smernic IMO, če ladja nima veljavnega potrdila ali obstajajo upravičeni razlogi za sum, da:

(a)

stanje ladje ali njene opreme v glavnem ne ustreza podatkom na tem potrdilu ali delu I popisa nevarnih materialov oziroma nobenemu od teh dveh, ali

(b)

se na krovu ladje ne izvaja postopek za vodenje dela I popisa nevarnih materialov.

3.   Ladjo je mogoče po potrebi ali na zahtevo pristojnih organov države članice opozoriti, pridržati, odsloviti ali izključiti iz pristanišč ali priobalnih terminalov v pristojnosti te države članice, če navedenim pristojnim organom ne predloži izvoda potrdila o popisu ali potrdila o pripravljenosti za recikliranje, brez poseganja v člen 9. Država članica, ki sprejme tak ukrep, o tem nemudoma obvesti zadevno upravo. Neposodobljen popis nevarnih materialov ne velja za pomanjkljivost, zaradi katere bi ladjo pridržali, vendar je treba o nedoslednostih v popisu teh materialov poročati zadevni upravi in jih ponovno preveriti med naslednjim pregledom.

4.   Ustrezni pristojni organ države članice lahko dovoli dostop do določenega pristanišča ali sidrišča v primeru višje sile, prevladujočih varnostnih razlogov, da zmanjša ali omili nevarnost onesnaženja ali da se odpravijo pomanjkljivosti, pod pogojem, da lastnik, upravljavec ali poveljnik ladje izvede ustrezne ukrepe za zagotovitev varnega vplutja, ki jih pristojni organ te države članice sprejme kot zadostne.

Člen 12

Zahteve za ladje, ki plujejo pod zastavo tretje države

1.   Ob upoštevanju točke (b) člena 32(2) mora imeti ladja, ki pluje pod zastavo tretje države, ob pristanku v pristanišču ali sidrišču države članice, na krovu popis nevarnih materialov v skladu z določbo iz člena 5(2)

Ne glede na prvi pododstavek ustrezni organ države članice lahko dovoli dostop do določenega pristanišča ali sidrišča v primeru višje sile, prevladujočih varnostnih razlogov, da zmanjša ali omili nevarnost onesnaženja ali da se odpravijo pomanjkljivosti, pod pogojem, da lastnik, upravljavec ali poveljnik ladje izvede ustrezne ukrepe za zagotovitev varnega vplutja, ki jih ustrezni organ te države članice sprejme kot zadostne.

2.   Namestitev nevarnih materialov iz Priloge I na ladjah, ki plujejo pod zastavo tretje države in pristanejo v pristanišču države članice, je prepovedana ali omejena, kot je določeno v Prilogi I.

Uporaba nevarnih materialov iz Priloge I na ladjah, ki plujejo pod zastavo tretje države in pristanejo v pristanišču ali sidrišču države članice, je prepovedana ali omejena, kot je določeno v Prilogi I; to ne vpliva na veljavne dogovore o izjemah in prehodne dogovore, ki se uporabljajo za te materiale v skladu z mednarodnim pravom.

3.   Popis nevarnih materialov se pripravi za vsako ladjo posebej v skladu z ustreznimi smernicami IMO in je namenjen pojasnilu, da je ladja v skladu s odstavkom 2 tega člena. Pri pripravi popisa nevarnih materialov se navedejo vsaj nevarni materiali iz Priloge I. Ladja, ki pluje pod zastavo tretje države, pripravi načrt, v katerem opiše vizualni pregled/pregled z vzorčenjem, na podlagi katerega je pripravljen popis nevarnih materialov, ob upoštevanju ustreznih smernic IMO.

4.   Popis nevarnih materialov mora biti ustrezno voden in posodobljen v celotni obratovalni dobi ladje, vključevati mora vse nove naprave, ki vsebujejo nevarne materiale iz Priloge II ter zadevne spremembe strukture in opreme ladje, ob upoštevanju dogovorov o izjemah in prehodnih dogovorov, ki se uporabljajo za te materiale v skladu z mednarodno zakonodajo.

5.   Ladjo, ki pluje pod zastavo tretje države, je mogoče po potrebi ali na zahtevo ustreznih organov države članice opozoriti, pridržati, odsloviti ali izključiti iz pristanišč ali priobalnih terminalov v pristojnosti te države članice, če navedenim ustreznim organom ne predloži izvoda izjave o skladnosti, v skladu z odstavkoma 6 in 7, skupaj s popisom nevarnih materialov. Država članica, ki sprejme tak ukrep, o tem nemudoma obvesti ustrezne organe tretje države, pod katere zastavo zadevna ladja pluje. Neposodobljen popis nevarnih materialov ne velja za pomanjkljivost, zaradi katere bi ladjo pridržali, vendar je treba o nedoslednostih v popisu teh materialov poročati ustreznim organom tretje države, pod katere zastavo navedena ladja pluje.

6.   Izjava o skladnosti se izda, ko ustrezni organi tretje države, pod katere zastavo pluje ladja, ali organizacije, ki jih ti organi pooblastijo, v skladu z nacionalnimi zahtevami preverijo popis nevarnih materialov. Izjava o skladnosti se lahko oblikuje na podlagi Dodatka 3 h Konvenciji iz Hongkonga.

7.   Potrdilo o skladnosti in popis nevarnih materialov sta pripravljena v uradnem jeziku ustreznih organov tretje države, pod katere zastavo pluje ladja, ki so ju izdali, če pa jezik, ki se uporablja, ni angleščina, francoščina ali španščina, se potrdili prevedeta v enega od navedenih jezikov.

8.   Ob upoštevanju točke (b) člena 32(2) ladja, ki pluje pod zastavo tretje države in je predložila vlogo za registracijo pod zastavo države članice, zagotovi, da se, kakor je določeno v členu 5(2), na krovu vodi popis nevarnih materialov ali da bo ta popis pripravljen v šestih mesecih po registraciji pod zastavo navedene države članice oziroma med katerim koli sledečim pregledom v skladu s členom 8(3), pri čemer se upošteva zgodnejši datum.

NASLOV III

OBRATI ZA RECIKLIRANJE LADIJ

Člen 13

Potrebne zahteve za obrate za recikliranje ladij, da se vključijo na evropski seznam

1.   Obrat za recikliranje ladij je vključen na evropski seznam, če izpolnjuje naslednje zahteve, v skladu z ustreznimi določbami Konvencije iz Hongkonga in ob upoštevanju ustreznih smernic IMO, MOD, Baselske konvencije in Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih in drugih mednarodnih smernic:

(a)

ima odobritev pristojnih organov za opravljanje dejavnosti recikliranja ladij;

(b)

je zasnovan, zgrajen in deluje na varen in okolju prijazen način;

(c)

obratuje iz objektov;

(d)

vzpostavi sisteme, postopke in tehnike upravljanja in spremljanja, katerih namen je preprečevanje, zmanjševanje, čim večje omejevanje in v izvedljivem obsegu dejansko odpravljanje:

(i)

nevarnosti za zdravje zadevnih delavcev in prebivalstva v bližini obrata za recikliranje ladij in

(ii)

škodljive učinke na okolje zaradi recikliranja ladij;

(e)

pripravi načrt za obrat za recikliranje ladij;

(f)

preprečuje škodljive učinke na zdravje ljudi in okolje in med drugim dokaže nadzor uhajanja, zlasti v bibavični pas;

(g)

zagotavlja varno in okolju prijazno ravnanje z nevarnimi materiali in njihovo skladiščenje, in sicer med drugim:

(i)

zagotavlja zadrževanje vseh nevarnih materialov na krovu med celotnim postopkom recikliranja ladje, da se prepreči sproščanje navedenih materialov v okolje, in poleg tega ravna z nevarnimi materiali in z odpadki, nastalimi med postopkom recikliranja ladje, le na neprepustnih tleh z učinkovitimi osuševalnimi sistemi;

(ii)

zagotavlja, da se vsi odpadki, nastali pri recikliranju ladje, in njihova količina zabeležijo in da se premestijo le v obrate za ravnanje z odpadki, vključno z obrati za recikliranje odpadkov, ki so odobreni za ravnanje z njimi brez ogrožanja zdravja ljudi in na okolju prijazen način;

(h)

pripravi in vzdržuje načrt pripravljenosti in ukrepanja v nujnih primerih; zagotovi hiter dostop za opremo za ukrepanje ob nesrečah, kot je oprema in vozila za gašenje požarov, reševalna vozila in žerjave do vseh delov obrata za recikliranje ladij;

(i)

zagotovi varnost delavcev in njihovo usposabljanje, vključno z zagotovitvijo uporabe osebne zaščitne opreme za postopke, pri katerih je takšna uporaba potrebna;

(j)

vzpostavi evidence o incidentih, nesrečah, poklicnih boleznih in kroničnih učinkih ter, če to zahtevajo pristojni organi, poroča o vseh incidentih, nesrečah, poklicnih boleznih ali kroničnih učinkih, ki povzročajo ali bi lahko povzročili nevarnosti za varnost delavcev, zdravje ljudi in okolje;

(k)

soglaša glede skladnosti z zahtevami iz odstavka 2.

2.   Upravljavec objekta za recikliranje ladij mora:

(a)

poslati načrt za recikliranje ladje, ko je potrjen v skladu s členom 7(3), lastniku ladje in upravi ali priznani organizaciji, ki jo uprava pooblasti:

(b)

poročati upravi, da je obrat za recikliranje ladij v vseh vidikih pripravljen na začetek recikliranja;

(c)

ko je popolno ali delno recikliranje ladje zaključeno v skladu s to uredbo, v 14 dneh po datumu zaključka popolnega ali delnega recikliranja v skladu z načrtom za recikliranje, poslati izjavo o zaključku upravi, ki je izdala potrdilo o pripravljenosti za recikliranje. Izjava o zaključku recikliranja vsebuje poročilo o morebitnih incidentih in nesrečah, ki so škodovale zdravju ljudi in/ali okolju.

3.   Komisija sprejme delegirane akte za določitev oblike:

(a)

poročila iz točke (b) odstavka 2 tega člena, da se zagotovi njegova skladnost z Dodatkom 6 h Konvenciji iz Hongkonga, in

(b)

poročila iz točke (c) odstavka 2 tega člena, da se zagotovi njegova skladnost z Dodatkom 7 h Konvenciji iz Hongkonga.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 25 te uredbe.

Člen 14

Izdaja dovoljenj obratom za recikliranje ladij v državi članici

1.   Brez poseganja v druge ustrezne določbe prava Unije, pristojni organi izdajo obratom za recikliranje ladij na svojem ozemlju, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 13, dovoljenje za izvajanje recikliranja ladij. Navedeno dovoljenje se lahko izda zadevnim obratom za recikliranje ladij za največ pet let in se lahko ustrezno podaljša.

Vsa dovoljenja, izdana na podlagi drugih ustreznih določb nacionalnega prava ali prava Unije, ki izpolnjujejo vse zahteve te uredbe, se lahko združijo z dovoljenjem iz tega člena v eno samo dovoljenje, če se s takšno obliko upravljavec obrata za recikliranje ladij oziroma podjetje za recikliranje ladij ali pristojni organ izogne odvečnemu podvajanju informacij in dvojnemu delu. V teh primerih se dovoljenje lahko podaljša v skladu s sistemom dovoljenj iz prvega odstavka, vendar le do največ pet let.

2.   Države članice pripravijo in posodabljajo seznam obratov za recikliranje ladij, ki so jim izdale dovoljenje v skladu z odstavkom 1.

3.   Komisija je o seznamu iz odstavka 2 obveščena takoj in najpozneje 31. marca 2015.

4.   Kadar obrat za recikliranje ladij ne izpolnjuje več zahtev iz člena 13, država članica, kjer se nahaja obrat za recikliranje ladij, začasno razveljavi ali prekliče dovoljenje zadevnega obrata ali od zadevnega podjetja za recikliranje ladij zahteva korektivne ukrepe in o tem nemudoma obvesti Komisijo.

5.   Kadar se obratu za recikliranje ladij izda dovoljenje v skladu z odstavkom 1, zadevna država članica o tem nemudoma obvesti Komisijo.

Člen 15

Obrati za recikliranje ladij iz tretjih držav

1.   Podjetje za recikliranje ladij, ki ima obrat za recikliranje v tretji državi in želi reciklirati ladje pod zastavo države članice, Komisiji predloži vlogo za vključitev navedenega obrata za recikliranje ladij na evropski seznam.

2.   Vlogi iz odstavka 1 se priložijo dokazila, da zadevni obrat za recikliranje ladij izpolnjuje zahteve iz člena 13, ki so potrebna za izvajanje recikliranja ladij in vključitev na evropski seznam v skladu s členom 16.

Obrat za recikliranje ladij zlasti:

(a)

opredeli odobritev, licenco ali dovoljenje, ki so jih podelili pristojni organi za izvajanje recikliranja ladij, in po potrebi odobritev, licenco ali dovoljenje, ki so jih podelili pristojni organi vsem izvajalcem in podizvajalcem, ki so neposredno vključeni v postopek recikliranja ladje, in navede vse informacije iz člena 16(2);

(b)

navede, ali bo pristojni organ potrdil načrt za recikliranje po tihem ali izrecnem postopku, in po potrebi določi obdobje za pregled v primeru tihega postopka, v skladu z nacionalnimi zahtevami;

(c)

potrdi, da bo za recikliranje sprejel le ladjo, ki pluje pod zastavo države članice, v skladu s to uredbo;

(d)

predloži dokazila, da lahko obrat za recikliranje ladij med celotnim postopkom recikliranja ladje vzpostavi, vzdržuje in spremlja merila varnosti za delo z vročino in glede varnosti za vstop;

(e)

priloži zemljevid meje obrata za recikliranje ladij in lokacije izvajanja postopkov recikliranja ladij v njem;

(f)

za vsak nevarni material iz Priloge I in dodatni nevarni material, ki je lahko del konstrukcije ladje, določi:

(i)

ali je obrat za recikliranje ladij pooblaščen za odstranjevanje nevarnega materiala. V primeru takega pooblastila se zagotovi zadevno osebje, pooblaščeno za odstranjevanje, in predložijo dokazila o njegovi usposobljenosti;

(ii)

kateri postopek ravnanja z odpadki se bo uporabljal v obratu za recikliranje ladij ali zunaj njega, tj. sežiganje, odlaganje ali druga metoda obdelave odpadkov, ime in naslov obrata za obdelavo odpadkov, če se ta razlikuje od obrata za recikliranje ladij, in zagotovi dokaze, da se bo uporabljeni postopek izvajal tako, da ne bo ogrožal zdravja ljudi in na okolju prijazen način;

(g)

potrdi, da je podjetje sprejelo načrt za recikliranje ladje in pri tem upoštevalo ustrezne smernice IMO;

(h)

zagotovi informacije, potrebne za identifikacijo obrata za recikliranje ladij.

3.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih aktov za določitev oblike informacij, potrebnih za identifikacijo obrata za recikliranje ladij. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 25.

4.   Pred vključitvijo obratov za recikliranje ladij, ki se nahajajo v tretjih državah, na evropski seznam, je treba potrditi izpolnjevanje zahtev iz člena 13, in sicer na podlagi inšpekcijskega pregleda na terenu, ki ga opravi ustrezno usposobljeni neodvisni preglednik. Podjetje za recikliranje ladij predloži potrdilo Komisiji, ko vloži zahtevek za vključitev na evropski seznam in nato vsakih pet let, pri podaljšanju vključitve na ta seznam. Začetno vključitev na seznam in njeno podaljšanje mora dopolnjevati vmesni pregled, da se potrdi izpolnjevanje zahtev iz člena 13.

Vložitev zahtevka za vključitev na evropski seznam pomeni, da se podjetja za recikliranje ladij strinjajo z možnostjo, da Komisija ali zastopniki v njenem imenu pred vključitvijo obratov na evropski seznam ali po njej izvedejo inšpekcijski pregled teh obratov na terenu, da se preveri izpolnjevanje zahtev iz člena 13. Neodvisni preglednik, Komisija ali zastopniki v njenem imenu pri izvedbi teh inšpekcijskih pregledov na terenu sodelujejo s pristojnimi organi tretje države, kjer se nahaja obrat za recikliranje ladij.

Komisija lahko izda tehničnih smernice za poenostavitev tega postopka potrditve.

5.   Za namene iz člena 13 se v zvezi z zadevnim postopkom za predelavo odpadkov ali njihovo odstranjevanje domneva, da gre za okolju prijazno ravnanje le, kadar lahko podjetje za recikliranje ladij dokaže, da bo obrat za recikliranje ladij, ki prejme odpadke, deloval v skladu s standardi varovanja zdravja ljudi in varstva okolja, ki so na splošno enakovredni ustreznim mednarodnim standardom in standardom Unije.

6.   V primeru sprememb informacij, poslanih Komisiji, podjetje za recikliranje ladij nemudoma predloži nove dokaze in v vsakem primeru tri mesece pred iztekom posameznega petletnega obdobja vključitve na evropski seznam izjavi, da:

(a)

so dokazi, ki jih je predložilo, popolni in najnovejši;

(b)

obrat za recikliranje ladij še naprej izpolnjuje in bo izpolnjeval zahteve iz člena 13.

Člen 16

Priprava in posodabljanje evropskega seznama

1.   Komisija sprejme izvedbene akte za pripravo evropskega seznama obratov za recikliranje ladij, ki:

(a)

se nahajajo v Evropski uniji in so jih države članice sporočile v skladu s členom 14(3);

(b)

se nahajajo v tretji državi in katerih vključitev temelji na podlagi ocene informacij in predloženih ali zbranih priloženih dokazov v skladu s členom 15.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 25.

2.   Evropski seznam se objavi v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani Komisije najpozneje 31. decembra 2016. Razdeljen je na dva dela, tj. podseznama obratov za recikliranje ladij, ki se nahajajo v državi članici, in obratov za recikliranje ladij, ki se nahajajo v tretji državi.

Evropski seznam vključuje naslednje informacije o obratu za recikliranje ladij:

(a)

metodo recikliranja;

(b)

vrsto in velikost ladij, ki jih je mogoče reciklirati;

(c)

vse omejitve in pogoje, pod katerimi lahko deluje obrat za recikliranje ladij, vključno s tistimi, ki se nanašajo na ravnanje z nevarnimi odpadki;

(d)

podrobnosti v zvezi s tihim ali izrecnim postopkom iz člena 7(3) za odobritev načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa, in

(e)

največji letni obseg recikliranja ladij.

3.   V evropskem seznamu se navede datum prenehanja vključitve obrata za recikliranje ladij na seznam. Vključitev velja največ pet let in se lahko podaljša.

4.   Komisija sprejme izvedbene akte za redno posodabljanje evropskega seznama, da se:

(a)

obrat za recikliranje ladij vključi na evropski seznam, kadar je:

(i)

izdano dovoljenje v skladu s členom 14, ali

(ii)

o njegovi vključitvi na evropski seznam odločeno v skladu z odstavkom 1(b) tega člena;

(b)

obrat za recikliranje ladij odstrani z evropskega seznama kadar:

(i)

obrat za recikliranje ladij ne izpolnjuje več zahtev iz člena 13, ali

(ii)

vsaj tri mesece pred iztekom petletnega obdobja iz odstavka 3 tega člena niso predloženi najnovejši dokazi.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 25.

5.   Pri pripravi in posodabljanju evropskega seznama Komisija deluje v skladu z načeli iz Pogodb in v skladu z mednarodnimi obveznostmi Unije.

6.   Države članice Komisiji sporočijo vse informacije, ki so lahko pomembne za posodabljanje evropskega seznama. Komisija vse pomembne podatke posreduje drugim državam članicam.

NASLOV IV

SPLOŠNE UPRAVNE DOLOČBE

Člen 17

Jezik

1.   Načrt za recikliranje ladje iz člena 7 se pripravi v jeziku, ki ga sprejme država, ki je obratu za recikliranje ladij izdala dovoljenje. Kadar uporabljeni jezik ni angleščina, francoščina ali španščina, se načrt za recikliranje ladij prevede v enega od navedenih jezikov, razen če uprava meni, da to ni potrebno.

2.   Potrdilo o popisu in potrdilo o pripravljenosti za recikliranje, izdana v skladu s členom 9, se pripravita v uradnem jeziku uprave, ki ju izda. Kadar uporabljeni jezik ni angleščina, francoščina ali španščina, besedilo vključuje prevod v enega od navedenih jezikov.

Člen 18

Imenovanje pristojnih organov in uprav

1.   Države članice imenujejo pristojne organe in uprave, odgovorne za izvajanje te uredbe, in o navedenih imenovanjih obvestijo Komisijo. Če se te informacije kakor koli spremenijo, države članice o tem takoj obvestijo Komisijo.

2.   Komisija na svoji spletni strani objavi seznam imenovanih organov in uprav in jih po potrebi posodablja.

Člen 19

Imenovanje kontaktnih oseb

1.   Države članice in Komisija vsaka posebej imenujejo eno ali več kontaktnih oseb, odgovornih za obveščanje fizičnih ali pravnih oseb, ki povprašujejo po informacijah, ali svetovanje tem osebam. Kontaktna oseba Komisije posreduje kontaktnim osebam držav članic vsa prejeta vprašanja, povezana z državo članico, in obratno.

2.   Države članice Komisijo uradno obvestijo o imenovanju kontaktnih oseb. Če se te informacije kakor koli spremenijo, države članice o tem takoj obvestijo Komisijo.

3.   Komisija na svoji spletni strani objavi seznam imenovanih kontaktnih oseb in ga po potrebi posodablja.

Člen 20

Srečanje kontaktnih oseb

Komisija redno organizira srečanja kontaktnih oseb, ki so namenjena obravnavi vprašanj v zvezi z izvajanjem te uredbe, če to zahtevajo države članice ali če je po njenem mnenju to primerno. Na ta srečanja ali dele srečanj so povabljene tudi ustrezne zainteresirane strani, če se vse države članice in Komisija strinjajo, da je to ustrezno.

NASLOV V

POROČANJE IN IZVRŠEVANJE

Člen 21

Poročila držav članic

1.   Vsaka država članica Komisiji predloži poročilo, ki vsebuje naslednje informacije:

(a)

seznam ladij pod njeno zastavo, ki jim je izdano potrdilo o pripravljenosti za recikliranje, ter ime podjetja za recikliranje ladij in lokacijo obrata za recikliranje ladij, ki sta navedena na potrdilu o pripravljenosti za recikliranje;

(b)

seznam ladij pod njeno zastavo, za katere je prejeta izjava o dokončanju;

(c)

informacije o nezakonitem recikliranju ladij, kaznih in nadaljnjih ukrepih, ki jih sprejme država članica.

2.   Države članice po elektronski poti predložijo poročilo Komisiji najpozneje devet mesecev po zaključku triletnega obdobja, na katerega se nanaša.

Prvo po elektronski poti predloženo poročilo se nanaša na obdobje od začetka uporabe te uredbe do konca prvega rednega triletnega obdobja poročanja, kot je določeno v členu 5 Direktive Sveta 91/692/EGS (14), ki sledi začetnemu datumu prvega obdobja poročanja.

Komisija objavi poročilo o izvajanju te uredbe najpozneje devet mesecev po prejemu poročil držav članic.

3.   Komisija vključi te informacije v elektronsko zbirko podatkov, ki je ves čas na voljo javnosti.

Člen 22

Izvrševanje v državah članicah

1.   Države članice določijo kazni, ki se uporabljajo za kršitve te uredbe in sprejmejo potrebne ukrepe, da se zagotovi njihova uporaba. Določene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.   Države članice dvostransko ali večstransko sodelujejo, da bi olajšale preprečevanje in odkrivanje morebitnega izogibanja tej uredbi in njenih kršitev.

3.   Države članice imenujejo člane stalnega osebja, odgovorne za sodelovanje iz odstavka 2. Navedene informacije se pošljejo Komisiji, ki sestavi seznam in ga pošlje navedenim članom.

4.   Države članice sporočijo Komisiji določbe nacionalnega prava v zvezi z izvrševanjem te uredbe in kaznimi, ki se uporabljajo.

Člen 23

Zahteva za ukrepanje

1.   Fizične ali pravne osebe, ki imajo ali bi lahko imele škodo zaradi kršitve člena 13 v povezavi s členom 15 in členom 16(1)(b) te uredbe ali imajo zadosten interes pri okoljskem odločanju v zvezi s kršitvijo člena 13 v povezavi s členom 15 in členom 16(1)(b) te uredbe, lahko pošljejo Komisiji zahtevo za ukrepanje v skladu s to uredbo v zvezi s takšno kršitvijo ali neposredno grožnjo za takšno kršitev.

Za namen prvega pododstavka velja kot zadosten interes katere koli nevladne organizacije, ki spodbuja varstvo okolja in izpolnjuje zahteve iz člena 11 Uredbe (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (15).

2.   Zahtevi za ukrepanje je treba priložiti ustrezne informacije in podatke, na katerih temelji navedena zahteva.

3.   Kadar zahteva za ukrepanje in priložene informacije in podatki prepričljivo dokazujejo kršitev člena 13 v povezavi s členom 15 in členom 16(1)(b) ali da taka kršitev neposredno grozi, Komisija preuči takšne zahteve za ukrepanje ter informacije in podatke. V takšnih okoliščinah Komisija zadevnemu podjetju za recikliranje ladij omogoči, da predstavi svoja stališča v zvezi z zahtevo za ukrepanje in priloženimi informacijami in podatki.

4.   Komisija takoj in v skladu z ustreznimi določbami prava Unije obvesti osebe, ki so vložile zahtevo v skladu z odstavkom 1, o svoji odločitvi glede soglašanja z zahtevo ali njeno zavrnitvijo in navede razloge zanjo.

NASLOV VI

KONČNE DOLOČBE

Člen 24

Izvajanje pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(8) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 30. decembra 2013. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet ne nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.   Pooblastilo iz člena 5(8) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi.. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Takoj ko Komisija sprejme delegiran akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.   Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 5(8), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 25

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Kadar odbor ne poda mnenja, Komisija osnutka izvedbenega akta ne sprejme in se uporabi tretji pododstavek člena 5(4) Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 26

Prehodna določba

Od datuma objave evropskega seznama dalje smejo države članice pred datumom začetka uporabe te uredbe izdati dovoljenje za recikliranje ladij v obratih za recikliranje ladij, ki so na evropskem seznamu. V teh okoliščinah se Uredba (ES) št. 1013/2006 ne uporablja.

Člen 27

Sprememba Uredbe (ES) št. 1013/2006

V členu 1(3) Uredbe (ES) št. 1013/2006 se doda naslednja točka:

„(i)

ladje, ki plujejo pod zastavo države članice, za katere se uporablja Uredba (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (*1).

Člen 28

Sprememba Direktive 2009/16/ES

V Prilogi IV se doda naslednja točka:

„49.

Potrdilo o popisu nevarnih materialov ali izjava o skladnosti, kakor se uporablja v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (*2).

Člen 29

Finančne spodbude

Komisija do 31. decembra 2016 predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o izvedljivosti vzpostavitve finančnega instrumenta, s katerim bi spodbujali varno in dobro premišljeno recikliranje ladij, in svojemu poročilu po potrebi priloži zakonodajni predlog.

Člen 30

Pregled

1.   Komisija oceni, katere kršitve te uredbe bi lahko spadale v področje uporabe Direktive 2008/99/ES, da bi zagotovili enakovredno obravnavo določb glede kršitev v tej uredbi in Uredbi (ES) št. 1013/2006. Komisija do 31. decembra 2014 poroča o svojih ugotovitvah Evropskemu parlamentu in Svetu in svojemu poročilu po potrebi priloži zakonodajni predlog.

2.   Komisija pregleda to uredbo najpozneje 18 mesecev pred začetkom veljavnosti Konvencije iz Hongkonga in hkrati po potrebi predloži ustrezne zakonodajne predloge. V ta pregled bi lahko vključili obrate za recikliranje ladij, pooblaščene s Konvencijo iz Hongkonga, na evropski seznam, da bi preprečili dvojno delo in upravne obremenitve.

3.   Komisija pregleduje to uredbo in po potrebi pravočasno pripravi predloge v odziv na najnovejša dogajanja v zvezi z mednarodnimi konvencijami, med drugim z Baselsko konvencijo, če bi bilo to potrebno.

4.   Ne glede na odstavek 2 Komisija pet let po začetku uporabe te uredbe Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju te uredbe in mu po potrebi predloži zakonodajne predloge, da se zagotovi uresničevanje njenih ciljev ter njenega utemeljenega učinka.

Člen 31

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 32

Uporaba

1.   Datum začetka uporabe te uredbe je eden od navedenih, in sicer tisti, ki bo prej, vsekakor pa ne prej kot 31. decembra 2015:

(a)

šest mesecev po datumu, ko skupni največji letni obseg recikliranja ladij obratov za recikliranje ladij, ki so navedeni na evropskem seznamu, predstavlja najmanj 2,5 milijona ton lahkega izpodriva (LDT). Letni obseg recikliranja ladij obratov za recikliranje ladij je vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LTD. Največji letni obseg recikliranja ladij se določi z izbiro najvišje vrednosti v preteklem desetletnem obdobju za vsak obrat za recikliranje ladij ali, če gre za novi obrat za recikliranje ladij, najvišje letne vrednosti, dosežene v tem obratu v preteklem letu, ali

(b)

31. december 2018.

2.   Vendar se sledeče določbe uporabljajo od naslednjih datumov:

(a)

člen 2, drugi pododstavek člena 5(2), členi 13, 14, 15, 16, 25 in 26 od 31. decembra 2014;

(b)

prvi in tretji pododstavek člena 5(2) ter člen 12(1) in (8) od 31. decembra 2020.

3.   Ko so izpolnjeni pogoji iz točke (a) odstavka 1, Komisija objavi obvestilo o začetku uporabe te uredbe v Uradnem listu Evropske unije.

4.   Če je država članica zaključila nacionalni register ladij ali če v treh letih ni bila registrirana nobena ladja pod njeno zastavo, lahko ta država članica v času, ko nobena ladja ni registrirana pod njeno zastavo, odstopa od določb te uredbe, razen od členov 4, 5, 11, 12, 13, 14, 16(6), 18, 19, 20, 21 in 22. Kadar namerava država članica uporabiti to odstopanje, o tem obvesti Komisijo najpozneje na dan začetka uporabe te uredbe. Sporoči ji tudi vse ostale naknadne spremembe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 20. novembra 2013

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  UL C 299, 4.10.2012, str. 158.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 22. oktobra 2013 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 15. novembra 2013.

(3)  Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (UL L 190, 12.7.2006, str. 1).

(4)  Sprememba Baselske konvencije (v nadaljnjem besedilu: sprememba o prepovedi), sprejeta s Sklepom III/1 pogodbenic Baselske konvencije.

(5)  Direktiva 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pomorski inšpekciji države pristanišča (UL L 131, 28.5.2009, str. 57).

(6)  Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).

(7)  Direktiva 2008/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o kazenskopravnem varstvu okolja (UL L 328, 6.12.2008, str. 28).

(8)  Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

(9)  Direktiva Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (UL 196, 16.8.1967, str. 1).

(10)  Direktiva 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov (UL L 200, 30.7.1999, str. 1).

(11)  Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(12)  Uredba (ES) št. 391/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o skupnih pravilih in standardih za organizacije, pooblaščene za tehnični nadzor in pregled ladij (UL L 131, 28.5.2009, str. 11).

(13)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L 255, 30.9.2005, str. 22).

(14)  Direktiva Sveta 91/692/EGS z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L 377, 31.12.1991, str. 48).

(15)  Uredba (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti (UL L 264, 25.9.2006, str. 13).


PRILOGA I

NADZOR NAD NEVARNIMI MATERIALI

Nevarni materiali

Opredelitev pojmov

Nadzorni ukrepi

Azbest

Materiali, ki vsebujejo azbest

Na vseh ladjah je prepovedano novo nameščanje materialov, ki vsebujejo azbest.

Snovi, ki tanjšajo ozonski plašč

Nadzorovane snovi, opredeljene v členu 1(4) Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč, 1987, in navedene v prilogah A, B, C ali E k navedenemu protokolu, ki velja v času uporabe ali razlage te priloge.

Snovi, ki tanjšajo ozonski plašč in jih je mogoče najti na ladji, med drugim vključujejo:

 

halon 1211 bromoklorodifluorometan

 

halon 1301 bromotrifluorometan

 

halon 2402 1,2-dibromo-1,1,2,2-tetrafluoroetan (znan tudi kot halon 114B2)

 

CFC-11 triklorofluorometan

 

CFC-12 diklorodifluorometan

 

CFC-113 1,1,2-trikloro-1,2,2-trifluorometan

 

CFC-114 1,2-dikloro-1,1,2,2-tetrafluoroetan

 

CFC-115 kloropentafluoroetan

 

HCFC-22

 

klorodifluorometan

Na vseh ladjah je prepovedano novo nameščanje materialov, ki vsebujejo snovi, ki tanjšajo ozonski plašč.

poliklorirani bifenili (PCB)

„Poliklorirani befenili“ pomeni aromatske spojine, ki so oblikovane tako, da se lahko hidrogeni atomi na befenilni molekuli (dva benzenska obroča, povezana z enojno vezjo ogljik-ogljik) nadomestijo z do deset klorinovimi atomi.

Na vseh ladjah je prepovedano novo nameščanje materialov, ki vsebujejo poliklorirane bifenile.

perfluorooktan sulfonat (PFOS) (1)

„Perfluorooktan sulfonat “(PFOS) pomeni perfluorooktan sulfonsko kislino in njene derivate.

Novo nameščanje materialov, ki vsebujejo perfluorooktan sulfonsko (PFOS) kislino in njene derivate je prepovedano v skladu z Uredbo (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

Spojine in sistemi proti obraščanju

Spojine in sisteme proti obraščanju ureja Priloga I k Mednarodni konvenciji o nadzoru škodljivih sistemov proti obraščanju na ladjah iz leta 2001 (konvencija AFS), ki velja v času uporabe ali razlage te priloge.

1.

Nobena ladja ne sme uporabljati sistemov proti obraščanju, ki vsebujejo organokositrne spojine kot biocide ali katerih koli drugih sistemov proti obraščanju, ki so prepovedani v skladu s konvencijo AFS.

2.

Nobena nova ladja ali nove naprave ne smejo uporabljati ali nameščati spojin ali sistemov proti obraščanju na način, ki ni v skladu s konvencijo AFS.


(1)  Ne velja za ladje, ki plujejo pod zastavo tretje države.

(2)  Uredba (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (UL L 158, 30.4.2004, str. 7).


PRILOGA II

SEZNAM TOČK ZA POPIS NEVARNIH MATERIALOV

1.

Vsi nevarni materiali iz Priloge I

2.

Kadmij in njegove spojine

3.

Šestvalentni krom in njegove spojine

4.

Svinec in njegove spojine

5.

Živo srebro in njegove spojine

6.

Polibromirani bifenili (PBB)

7.

Polibromirani difeniletri (PBDE)

8.

Poliklorirani naftaleni (več kot trije klorovi atomi)

9.

Radioaktivne snovi

10.

Nekateri kratkoverižni klorirani parafini (alkani, C10-C13, kloro)

11.

Bromirani zaviralci ognja (HBCDD)


10.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 330/21


UREDBA (EU) št. 1258/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 20. novembra 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je 7. januarja 2010 v skladu s členom 16 Uredbe (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (3) sprejela poročilo o izvajanju in delovanju zakonodaje Skupnosti o spremljanju in nadzoru trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge.

(2)

Komisija je v navedenem poročilu predlagala, da bi bilo treba dodatno preučiti načine za okrepitev nadzora nad trgovino z anhidridom ocetne kisline, snov s seznama skupine 2 iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 273/2004, v skladu s členom 2(a) navedene uredbe, da bi se izboljšalo preprečevanje preusmerjanja anhidrida ocetne kisline za namene nezakonite proizvodnje heroina.

(3)

V svojih sklepih z dne 25. maja 2010 o delovanju in izvajanju zakonodaje EU o predhodnih sestavinah za prepovedane droge je Svet pozval Komisijo, naj predloži ustrezne zakonodajne predloge po tem, ko bo pozorno preučila njihove morebitne učinke na organe držav članic in na gospodarske subjekte.

(4)

Ta uredba pojasnjuje opredelitev pojma snovi s seznama: pojem „farmacevtski pripravek“, ki izvira iz Konvencije Združenih narodov zoper nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi, sprejete 19. decembra 1988 na Dunaju, se zato črta, saj je že zajet z ustrezno terminologijo v pravnih aktih Unije, in sicer s pojmom „zdravila“. Poleg tega se črta pojem „drugi pripravki“, saj podvaja pojem „zmes“, ki je že uporabljen navedeni opredelitvi.

(5)

Za osebe, ki posedujejo snovi za druge namene kot njihovo dajanje v promet, bi bilo treba uvesti opredelitev pojma „uporabnik“, pojasniti pa bi bilo treba, da morajo osebe, ki uporabljajo snovi s seznama skupine 1 iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 273/2004 za druge namene kot njihovo dajanje v promet, pridobiti licenco.

(6)

Uvesti bi bilo treba podrobnejša pravila za registracijo, da bi v vseh državah članicah zagotovili enotne pogoje za registracijo snovi s seznama skupine 2 iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 273/2004. Pri snoveh s seznama nove podskupine 2A iz Priloge I k navedeni uredbi bi morala zahteva za registracijo poleg za izvajalce veljati tudi za uporabnike.

(7)

Kadar se za pridobitev licence ali registracijo zaračunavajo pristojbine, bi morale države članice razmisliti o prilagoditvi pristojbin, da bi tako zavarovale konkurenčnost mikropodjetij.

(8)

Pojasnjeno bi moralo biti, da lahko države članice ukrepajo pri sumljivih poslih s snovmi, ki niso na seznamu; to bi jim omogočilo hitrejše odzivanje na nove trende pri nezakoniti proizvodnji prepovedanih drog.

(9)

Vzpostaviti bi bilo treba evropsko bazo podatkov o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (v nadaljnjem besedilu: evropska baza podatkov), s katero bi poenostavili poročanje držav članic o zasegih in zaustavljenih pošiljkah, po možnosti na združen in anonimiziran način, pri čemer bi bila obdelava osebnih podatkov opravljena na čim manj moteč način ob upoštevanju najnovejše tehnologije za boljše varovanje zasebnosti in načela o omejitvi podatkov. Evropska baza podatkov bi morala služiti tudi kot evropski register izvajalcev in uporabnikov z licenco ali registracijo, ki bi olajšal preverjanje zakonitosti trgovskih poslov s snovmi s seznama ter izvajalcem omogočili, da pristojnim organom pošljejo informacije o svojih poslih, ki vključujejo snovi s seznama.

(10)

Uredba (ES) št. 273/2004, kakor je spremenjena s to uredbo, predvideva obdelavo informacij, vključno z obdelavo osebnih podatkov, ki pristojnim organom omogoča, da spremljajo dajanje predhodnih sestavin za prepovedane droge v promet in preprečijo preusmerjanje snovi s seznama. Obdelava osebnih podatkov bi morala biti opravljena na način, združljiv z namenom navedene uredbe in v skladu z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4) in Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (5), zlasti pa z zahtevami Unije, ki se nanašajo na kakovost podatkov, sorazmernost in omejitev namena, s pravico do informacij, dostopa, popravka, izbrisa in blokiranja podatkov, organizacijskimi in tehničnimi ukrepi ter mednarodnim prenosom osebnih podatkov.

(11)

Obdelava osebnih podatkov za namene Uredbe (ES) št. 273/2004, kakor je spremenjena s to uredbo, in kateri koli delegirani in izvedbeni akti, sprejeti na podlagi navedene uredbe, bi morali spoštovati temeljno pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, zagotovljeno s členom 8 Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kakor tudi pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja in pravico do varstva osebnih podatkov iz členov 7 oziroma 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Delegirani in izvedbeni akti bi morali zagotoviti tudi, da vsaka obdelava osebnih podatkov poteka v skladu z Direktivo 95/46/ES in Uredbo (ES) št. 45/2001.

(12)

Anhidrid ocetne kisline, ki je zdaj razvrščen v skupino 2 iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 273/2004, bi bilo treba vključiti v novo podskupino 2A iz Priloge I k navedeni uredbi, da se omogoči povečan nadzor nad trgovino z njim. Preostale snovi iz skupine 2 iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 273/2004 bi bilo treba razvrstiti v podskupino 2B iz Priloge I k navedeni uredbi.

(13)

Na Komisijo so za izvajanje nekaterih določb iz Uredbe (ES) št. 273/2004 podeljena pooblastila, ki jih mora izvajati v skladu s postopki iz Sklepa Sveta 1999/468/ES (6).

(14)

Zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe bi bilo treba ta pooblastila uskladiti s členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

(15)

Za uresničitev ciljev Uredbe (ES) št. 273/2004, kakor je spremenjena s to uredbo, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 PDEU, s katerimi opredeli zahteve in pogoje za registracijo in podeljevanje licence, vnos izvajalcev in uporabnikov, ki so registrirani ali imajo licenco, v evropsko bazo podatkov, pridobivanje in uporabo izjav kupca, dokumentiranje in označevanje zmesi, ki vsebujejo snovi s seznama, predložitev informacij izvajalcev o poslih, ki vključujejo snovi s seznama, in informacij o izvajanju nadzornih ukrepov iz Uredbe (ES) št. 273/2004, ki jih zagotovijo države članice, ter za spremembo prilog k navedeni uredbi. V teh delegiranih aktih bi morale biti določene tudi kategorije osebnih podatkov, ki jih lahko v skladu z Uredbo (ES) št. 273/2004 obdelujejo države članice in izvajalci, kategorije osebnih podatkov, ki se lahko shranijo v evropsko bazo podatkov, in zaščitni ukrepi pri obdelavi osebnih podatkov. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(16)

Prav tako je pomembno, da Komisija pri pripravi delegiranih aktov, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov, zaprosi za mnenje evropskega nadzornika za varstvo podatkov

(17)

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja Uredbe (ES) št. 273/2004 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (7). Za sprejetje izvedbenih aktov bi se moral uporabiti postopek pregleda, da se določijo podrobnosti o načinu predložitve izjav strank v elektronski obliki in o načinu vnosa informacij o poslih izvajalcev s snovmi s seznama v evropsko bazo podatkov.

(18)

Ker cilja te uredbe, in sicer uvedbe strožjih pravil za registracijo izvajalcev, ki dajejo v promet ali posedujejo snovi s seznama iz skupine 2 iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 273/2004, zlasti anhidrida ocetne kisline, s katerimi bi preprečili preusmerjanje anhidrid ocetne kisline za namene nezakonite proizvodnje prepovedanih drog, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, saj trgovci s prepovedanimi drogami izkoriščajo razlike v nacionalnih predpisih glede registracije in svoje nezakonite posle selijo tja, kjer je predhodne sestavine za prepovedane droge najlažje preusmeriti, temveč se te cilje zaradi obsega in učinkov predlaganega ukrepa lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(19)

V skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001 je bilo opravljeno posvetovanje z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je podal mnenje 18. januarja 2013 (8).

(20)

Uredbo (ES) št. 273/2004 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 273/2004 se spremeni:

1.

člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Področje uporabe in cilji

Ta uredba določa usklajene ukrepe znotraj Unije za nadzor in spremljanje nekaterih snovi, pogosto uporabljenih za nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog ali psihotropnih snovi, zaradi preprečevanja preusmerjanja teh snovi.“;

2.

člen 2 se spremeni:

(a)

točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

‚snov s seznama‘ je katera koli snov, našteta v Prilogi I, ki se lahko uporabi za nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog ali psihotropnih snovi, vključno z zmesmi in naravnimi proizvodi, ki take snovi vsebujejo; izvzeti so zmesi in naravni proizvodi, ki vsebujejo snovi s seznama in so sestavljeni tako, da snovi s seznama na enostaven način ni mogoče uporabiti ali ekstrahirati z razpoložljivimi ali ekonomsko smiselnimi načini, zdravila, kakor so opredeljena v členu 1(2) Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta (*1) in zdravila za uporabo v veterinarski medicini, kakor so opredeljena v členu 1(2) Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta (*2);

(*1)  Direktiva 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (UL L 311, 28.11.2001, str. 67)."

(*2)  Direktiva 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (UL L 311, 28.11.2001, str. 1).“;"

(b)

točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

‚dajanje v promet‘ je kakršna koli dobava, za plačilo ali brezplačno, snovi s seznama v Unijo; ali skladiščenje, izdelava, proizvodnja, predelava, trgovina, distribucija ali posredovanje teh snovi za namen dobave v Unijo;“;

(c)

dodajo se naslednje točke:

„(h)

‚uporabnik‘ pomeni fizično ali pravno osebo, ki ni izvajalec in poseduje snov s seznama ter je vključena v predelavo, formulacijo, porabo, skladiščenje, hranjenje, obdelavo, polnjenje v posode, premestitev iz ene posode v drugo, mešanje, pretvorbo ali katero koli drugo uporabo snovi s seznama;

(i)

‚naravni proizvodi‘ pomenijo organizme ali njihove dele v kakršni koli obliki ali kakršne koli snovi, ki se nahajajo v naravi, kakor so opredeljene v točki 39 člena 3 Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (*3).

(*3)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).“;"

3.

člen 3 se spremeni:

(a)

odstavka 2 in 3 se nadomestita z naslednjim:

„2.   Izvajalci in uporabniki morajo od ustreznih organov države članice, v kateri imajo sedež, pridobiti licenco, preden lahko posedujejo ali dajo v promet snovi s seznama skupine 1 iz Priloge I. Pristojni organi lahko izdajo posebno licenco lekarnam, ambulantam za veterinarsko medicino, nekaterim vrstam organov oblasti ali oboroženim silam. Take posebne licence veljajo samo za uporabo snovi s seznama skupine 1 iz Priloge I v okviru uradnih dolžnosti zadevnih izvajalcev.

3.   Kateri koli izvajalec, ki je imetnik licence, snovi s seznama skupine 1 iz Priloge I dobavlja samo izvajalcem ali uporabnikom, ki tudi imajo tako licenco in so podpisali izjavo kupca, kakor je predvideno v členu 4(1).“;

(b)

odstavki 5, 6 in 7 se nadomestijo z naslednjim:

„5.   Brez poseganja v odstavek 8 lahko pristojni organi omejijo veljavnost licence na obdobje, ki ni daljše od treh let, ali od izvajalcev in uporabnikov zahtevajo, da v rednih časovnih razmikih, ki niso daljši od treh let, dokažejo, da so pogoji, pod katerimi je bila licenca izdana, še vedno izpolnjeni. V licenci se navedejo dejavnost ali dejavnosti, za katere licenca velja, in zadevne snovi s seznama. Pristojni organi načeloma izdajajo posebne licence za neomejen čas trajanja, vendar jih lahko začasno odpravijo ali razveljavijo, kadar upravičeno domnevajo, da imetnik ni več ustrezna oseba za posedovanje licence, ali če pogoji, pod katerimi je bila licenca izdana, niso več izpolnjeni.

6.   Izvajalci se morajo pred dajanjem v promet snovi s seznama skupine 2 iz Priloge I registrirati pri pristojnih organih države članice, v kateri imajo sedež. Po 1. juliju 2015 se morajo uporabniki registrirati pri pristojnih organih države članice, v kateri imajo sedež, preden lahko posedujejo snovi s seznama podskupine 2A iz Priloge I. Pristojni organi lahko izdajo posebno registracijo lekarnam, ambulantam za veterinarsko medicino, nekaterim vrstam organov oblasti ali oboroženim silam. Take posebne registracije se štejejo za veljavne samo za uporabo snovi s seznama skupine 2 iz Priloge I v okviru uradnih dolžnosti zadevnih izvajalcev ali uporabnikov.

6a.   Kateri koli izvajalec, imetnik registracije, snovi s seznama podskupine 2A iz Priloge I dobavlja samo drugim izvajalcem ali uporabnikom, ki tudi imajo registracijo in so podpisali izjavo kupca, kakor je predvideno v členu 4(1).

6b.   Pri odločanju o odobritvi registracije pristojni organi upoštevajo zlasti usposobljenost in neoporečnost vlagatelja. Registracijo zavrnejo, če obstaja utemeljen dvom o ustreznosti in zanesljivosti vlagatelja ali uslužbenca, odgovornega za promet s snovmi s seznama. Pristojni organi lahko začasno odpravijo ali razveljavijo registracijo, kadar upravičeno domnevajo, da imetnik ni več ustrezna oseba za posedovanje registracije, ali če pogoji, pod katerimi je bila registracija izdana, niso več izpolnjeni.

6c.   Pristojni organi lahko zahtevajo plačilo pristojbin, ki jih izvajalci in uporabniki plačajo za vloge za licenco ali registracijo.

Če se zaračunava pristojbina, pristojni organi razmislijo o prilagoditvi njene višine glede na velikost podjetja. Taka pristojbina se zaračuna brez razlikovanja in ne presega stroškov obdelave vloge.

7.   Pristojni organi izvajalce in uporabnike, ki so pridobili licenco ali registracijo, vpišejo v evropsko bazo podatkov iz člena 13a.

8.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a v zvezi z zahtevami in pogoji za:

(a)

podelitev licence, po potrebi vključno s kategorijami osebnih podatkov, ki se predložijo;

(b)

odobritev registracije, po potrebi vključno s kategorijami osebnih podatkov, ki se predložijo;

(c)

vpis izvajalcev in uporabnikov v evropsko bazo podatkov iz člena 13a v skladu z odstavkom 7 tega člena.

Kategorije osebnih podatkov iz točk (a) in (b) prvega pododstavka tega odstavka ne vključujejo podatkov posebnih vrst iz člena 8(1) Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (*4).

(*4)  Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).“;"

4.

člen 4 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Brez poseganja v odstavek 4 tega člena ter v člena 6 in 14 kateri koli izvajalec s sedežem v Uniji, ki kupcu dobavlja snov s seznama skupine 1 ali 2 iz Priloge I, od kupca pridobi izjavo, v kateri je prikazana posebna uporaba ali uporabe snovi s seznama. Izvajalec za vsako snov s seznama pridobi ločeno izjavo. Ta izjava ustreza vzorcu iz točke 1 Priloge III. Če gre za pravne osebe, je izjava napisana na pisemskem papirju z glavo.“;

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Izvajalec, ki dobavi snovi s seznama skupine 1 Priloge I, izvod opremi z žigom in datumom, s čimer potrdi, da je izvod točna kopija izvirnika. Taka kopija mora vedno spremljati te snovi, ki se premikajo znotraj Unije, na zahtevo pa jo je treba vedno pokazati organom, odgovornim za pregled vsebine vozila med prevozom.

4.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a v zvezi z zahtevami in pogoji za pridobitev in uporabo izjav kupca.“;

5.

v členu 5 se doda naslednji odstavek:

„7.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a v zvezi z zahtevami in pogoji za dokumentiranje zmesi, ki vsebujejo snovi s seznama.“;

6.

členu 7 se doda naslednji odstavek:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a v zvezi z zahtevami in pogoji za označevanje zmesi, ki vsebujejo snovi s seznama.“;

7.

člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Uradno obveščanje pristojnih organov

1.   Izvajalci pristojne organe takoj obvestijo o vseh okoliščinah, kot so nenavadna naročila snovi s seznama, ki bodo dane v promet, ali posli, ki vključujejo takšne snovi, ki kažejo na to, da bi bile lahko te snovi preusmerjene za namene nezakonite proizvodnje prepovedanih drog ali psihotropnih snovi. V ta namen izvajalci predložijo vse razpoložljive informacije, ki pristojnim organom omogočijo preverjanje zakonitosti zadevnega naročila ali posla.

2.   Izvajalci pristojnim organom v zgoščeni obliki predložijo zadevne informacije o svojih poslih, ki vključujejo snovi s seznama.

3.   Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 15a sprejme delegirane akte v zvezi z zahtevami in pogoji za predložitev informacij izvajalcev, kakor je navedeno v odstavku 2 tega člena, po potrebi vključno s kategorijami osebnih podatkov, ki bodo obdelani v ta namen, in zaščitnimi ukrepi za obdelavo takšnih osebnih podatkov.

4.   Izvajalci lahko osebne podatke, zbrane na podlagi te uredbe, razkrijejo le pristojnim organom.“;

8.

odstavek 1 člena 9 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Komisija pripravi in dopolnjuje smernice za lažje sodelovanje med pristojnimi organi, izvajalci in kemijsko industrijo, zlasti pri snoveh, ki niso na seznamu.“;

9.

člen 10 se spremeni:

(a)

točki (b) in (c) odstavka 1 se nadomestita z naslednjim:

„(b)

vstop v poslovne prostore izvajalcev in uporabnikov z namenom pridobivanja dokazov o nepravilnostih;

(c)

zadržanje in zaseg pošiljk, ki niso v skladu s to uredbo, če je to potrebno.“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Vsaka država članica lahko sprejme potrebne ukrepe, s katerimi svojim pristojnim organom omogoči nadzor in spremljanje sumljivih poslov, ki vključujejo snovi, ki niso na seznamu, zlasti:

(a)

pridobivanje informacij o vseh naročilih snovi, ki niso na seznamu, ali poslih, ki vključujejo snovi, ki niso na seznamu;

(b)

vstop v poslovne prostore z namenom pridobivanja dokazov o sumljivih poslih, ki vključujejo snovi, ki niso na seznamu;

(c)

zadržanje in zaseg pošiljk, če je to potrebno, da se prepreči uporaba določenih snovi, ki niso na seznamu, za nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

3.   Pristojni organi upoštevajo zaupnost poslovnih informacij.“;

10.

členi 13 do 16 se nadomestijo z naslednjim:

„Člen 13

Sporočila držav članic

1.   Da bi omogočili kakršne koli potrebne prilagoditve ureditev za nadzor prometa s snovmi s seznama in snovmi, ki niso na seznamu, pristojni organi vsake države članice Komisiji prek evropske baze podatkov iz člena 13a v elektronski obliki pravočasno sporočijo vse ustrezne informacije o izvajanju ukrepov nadzora iz te uredbe, zlasti glede snovi, uporabljenih za nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog ali psihotropnih snovi, ter načinov njihovega preusmerjanja in nezakonite proizvodnje ter dovoljenega prometa z njimi.

2.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a, s katerimi določi pogoje in zahteve za predložitev informacij iz odstavka 1 tega člena.

3.   Komisija v skladu s členom 12(12) Konvencije Združenih narodov in po posvetovanju z državami članicami predloži povzetek sporočil iz odstavka 1 tega člena Mednarodnemu svetu za nadzor drog.

Člen 13a

Evropska baza podatkov o prehodnih sestavinah za prepovedane droge

1.   Komisija vzpostavi evropsko bazo podatkov o predhodnih sestavinah za prepovedane droge za:

(a)

poenostavljenje sporočanja informacij, po možnosti na združen in anonimiziran način, v skladu s členom 13(1), sintezo in analizo informacij na ravni Unije ter poročanje Mednarodnemu svetu za nadzor drog v skladu s členom 13(3);

(b)

vzpostavitev evropskega registra izvajalcev in uporabnikov, ki jim je bila podeljena licenca ali registracija;

(c)

omogočanje, da izvajalci pristojnim organom predložijo informacije o svojih poslih v skladu s členom 8(2) v elektronski obliki, kakor je določeno v izvedbenih ukrepih, sprejetih v skladu s členom 14.

Osebni podatki se v evropsko bazo podatkov vključijo šele po sprejetju delegiranih aktov iz člena 3(8) in člena 8(3).

2.   Komisija in pristojni organi sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti, zaupnosti in točnosti osebnih podatkov v evropski bazi podatkov; s temi ukrepi tudi zagotovijo, da so pravice oseb, na katere se podatki nanašajo, zaščitene v skladu z Direktivo 95/46/ES in Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (*5).

3.   Informacije, prejete v skladu s to uredbo, tudi osebni podatki, se uporabljajo v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in se ne hranijo dlje, kot je potrebno za namene te uredbe. Obdelava posebnih vrst podatkov iz člena 8(1) Direktive 95/46/ES in člena 10(1) Uredbe (ES) št. 45/2001 je prepovedana.

4.   Komisija na jasen, izčrpen in razumljiv način javno objavi informacije v zvezi z evropsko bazo podatkov v skladu s členoma 10 in 11 Uredbe (ES) št. 45/2001.

Člen 13b

Varstvo podatkov

1.   Pristojni organi v državah članicah obdelujejo osebne podatke v skladu z nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi, ki prenašajo Direktivo 95/46/ES, in pod nadzorom nadzornega organa države članice iz člena 28 navedene direktive.

2.   Brez poseganja v člen 13 Direktive 95/46/ES se osebni podatki, prejeti ali obdelani v skladu s to uredbo, uporabljajo le za preprečevanje preusmerjanja snovi s seznama.

3.   Komisija obdeluje osebne podatke, vključno za namene evropske baze podatkov, v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 ter pod nadzorom evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

4.   Države članice in Komisija osebnih podatkov ne obdelujejo na način, ki bi bil nezdružljiv z nameni, določenimi v členu 13a.

Člen 14

Izvedbeni akti

1.   Komisija lahko sprejme naslednje izvedbene akte:

(a)

pravila za predložitev izjav kupca iz člena 4 v elektronski obliki, kadar so ta potrebna;

(b)

pravila za predložitev informacij iz člena 8(2), po potrebi tudi v elektronski obliki, v evropsko bazo podatkov;

(c)

postopkovna pravila za registracijo in podeljevanje licenc oziroma vpis izvajalcev in uporabnikov v evropsko bazo podatkov, kakor je navedeno v členu 3(2), (6) oziroma (7).

2.   Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 14a(2).

Člen 14a

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za predhodne sestavine prepovedanih drog, ustanovljen s členom 30 Uredbe Sveta (ES) št. 111/2005 (*6). Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (*7).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 15

Prilagoditev prilog

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a zaradi prilagoditve prilog I, II in III novim trendom pri preusmerjanju predhodnih sestavin za prepovedane droge in zaradi upoštevanja sprememb v preglednicah iz Priloge h Konvenciji Združenih narodov.

Člen 15a

Izvajanje pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(8), člena 4(4), člena 5(7), drugega odstavka člena 7, člena 8(3), člena 13(2) in člena 15 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 30. decembra 2013. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet ne nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(8), člena 4(4), člena 5(7), drugega odstavka člena 7, člena 8(3), člena 13(2) in člena 15 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.   Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(8), členom 4(4), členom 5(7), drugim odstavkom člena 7, členom 8(3), členom 13(2) ali členom 15, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 16

Informacije o ukrepih, ki jih sprejmejo države članice

1.   Države članice Komisijo obvestijo o ukrepih, sprejetih na podlagi te uredbe, in zlasti o ukrepih, sprejetih na podlagi členov 10 in 12. Komisijo uradno obveščajo tudi o vseh poznejših spremembah teh ukrepov.

2.   Komisija sporoči te informacije ostalim državam članicam.

3.   Komisija do 31. decembra 2019 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju in delovanju te uredbe, zlasti o morebitni potrebi po uvedbi dodatnih ukrepov za spremljanje in nadzor sumljivih poslov s snovmi, ki niso na seznamu.

(*5)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1)."

(*6)  Uredba Sveta (ES) št. 111/2005 z dne 22. decembra 2004 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami (UL L 22, 26.1.2005, str. 1)."

(*7)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).“;"

11.

Priloga I se spremeni:

(a)

naslov se nadomesti z naslednjim:

„Spisek snovi s seznama“;

(b)

v skupini 1 se oznaka KN za norefedrin nadomesti z:

„2939 44 00“;

(c)

v skupini 1 se snovem s seznama doda naslednja snov:

„alfa-fenilacetoacetonitril, oznaka KN 2926 90 95, št. CAS 4468-48-8“;

(d)

besedilo za skupino 2 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi;

12.

iz Priloge III se črta beseda „dovoljenja/“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 20. novembra 2013

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  UL C 76, 14.3.2013, str. 54.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2013 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 15. novembra 2013.

(3)  Uredba (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (UL L 47, 18.2.2004, str. 1).

(4)  Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

(5)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(6)  Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

(7)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(8)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.


PRILOGA

SKUPINA 2

PODSKUPINA 2A

Snov

Poimenovanje KN

(če se razlikuje)

Oznaka KN (1)

Št. CAS (2)

anhidrid ocetne kisline

 

2915 24 00

108-24-7

Soli snovi, naštetih na seznamu te skupine, če je obstoj soli možen.


PODSKUPINA 2B

Snov

Poimenovanje KN

(če se razlikuje)

Oznaka KN (1)

Št. CAS (2)

fenilocetna kislina

 

2916 34 00

103-82-2

antranilna kislina

 

2922 43 00

118-92-3

piperidin

 

2933 32 00

110-89-4

kalijev permanganat

 

2841 61 00

7722-64-7

Soli snovi, naštetih na seznamu te skupine, če je obstoj soli možen.


(1)  UL L 290, 28.10.2002, str. 1.

(2)  Št. CAS je „registrska številka po mednarodnem seznamu Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov“; je edinstvena številčna oznaka za vsako snov in njeno sestavo. Vsak izomer in vsaka sol izomera ima svojo št. CAS. Treba je vedeti, da bodo številke CAS za soli zgoraj naštetih snovi drugačne od navedenih.


10.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 330/30


UREDBA (EU) št. 1259/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 20. novembra 2013

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je 7. januarja 2010 v skladu s členom 32 Uredbe Sveta (ES) št. 111/2005 (2) sprejela poročilo o izvajanju in delovanju zakonodaje Skupnosti o spremljanju in nadzoru trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge.

(2)

V sedanjem nadzornem sistemu Unije za predhodne sestavine za prepovedane droge ni nadzora nad trgovino z zdravili, ker so trenutno izključena iz opredelitve snovi s seznama.

(3)

Komisija je v poročilu poudarila, da so bila zdravila, ki vsebujejo efedrin in psevdoefedrin, preusmerjana v proizvodnjo prepovedanih drog zunaj Unije kot nadomestek za mednarodno nadzorovana efedrin in psevdoefedrin. Zato je Komisija priporočila intenzivnejši nadzor nad mednarodno trgovino z zdravili, ki vsebujejo efedrin ali psevdoefedrin in se izvažajo iz carinskega območja Unije ali so v tranzitu prek njega, da bi se preprečila njihova preusmeritev v proizvodnjo prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

(4)

V svojih sklepih z dne 25. maja 2010 o delovanju in izvajanju zakonodaje EU o predhodnih sestavinah za prepovedane droge je Svet pozval Komisijo, naj predloži ustrezne zakonodajne predloge sprememb po tem, ko bo natančno preučila njihove morebitne učinke na organe držav članic in na gospodarske subjekte.

(5)

Ta uredba pojasni opredelitev pojma snovi s seznama: pojem „farmacevtski pripravek“, ki izvira iz Konvencije Združenih narodov proti nedovoljenemu prometu s prepovedanimi drogami in psihotropnimi snovmi, sprejete 19. decembra 1988 na Dunaju (v nadaljnjem besedilu: Konvencija Združenih narodov), se zato črta, saj je že zajet z ustrezno terminologijo v pravnih aktih Unije, in sicer s pojmom „zdravila“. Poleg tega se črta pojem „drugi pripravki“, saj podvaja pojem „zmes“, ki je že uporabljen v navedeni opredelitvi.

(6)

Treba bi bilo uvesti pravila o začasnem preklicu ali razveljavitvi registracije izvajalca z namenom uskladitve z veljavnimi pravili za začasni preklic ali razveljavitev licence.

(7)

Zdravila in zdravila za uporabo v veterinarski medicini (v nadaljnjem besedilu: zdravila), ki vsebujejo efedrin ali psevdoefedrin, bi bilo treba nadzorovati, ne da bi ovirali zakonito trgovanje z njimi. V ta namen bi bilo treba seznamu zdravil v Prilogi k Uredbi (ES) št. 111/2005 dodati novo skupino (skupino 4), v katero se vključijo zdravila, ki vsebujejo določene snovi s seznama.

(8)

Pred izvozom zdravil, naštetih v skupini 4 na seznamu v Prilogi k Uredbi (ES) št. 111/2005, kakor je spremenjena s to uredbo, bi bilo treba pridobiti izvozno dovoljenje, pristojni organi v Uniji pa bi morali pristojnim organom v namembni državi poslati predhodno uradno obvestilo o izvozu.

(9)

Pristojni organi držav članic bi morali biti pooblaščeni za zadržanje ali zaseg tistih zdravil pri njihovem izvozu, uvozu ali tranzitu, za katere obstaja utemeljen razlog za sum, da so namenjena za proizvodnjo prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

(10)

Da bi državam članicam omogočili hitrejši odziv na nove trende glede preusmerjanja predhodnih sestavin za prepovedane droge, bi bilo treba pojasniti njihove možnosti ukrepanja v primerih sumljivih poslov, ki vključujejo snovi, ki niso na seznamu. V ta namen bi države članice morale imeti možnost, da svoje pristojne organe pooblastijo za pridobivanje informacij o vsakršnih naročilih ali operacijah v zvezi s snovmi, ki niso na seznamu, oziroma za vstop v poslovne prostore zaradi pridobivanja dokazov o sumljivih poslih s takšnimi snovmi. Poleg tega bi morali pristojni organi preprečevati vnos snovi, ki niso na seznamu, v carinsko območje Unije in njihov iznos s tega območja, če je mogoče dokazati, da bodo te snovi namenjene proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi. Take snovi, ki niso na seznamu, bi bilo treba obravnavati kot predlagane za vključitev v seznam za prostovoljno spremljanje snovi, ki niso na seznamu.

(11)

Pristojni organi držav članic bi morali prek evropske baze podatkov o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (v nadaljnjem besedilu: evropska baza podatkov), ki je bila vzpostavljena na podlagi Uredbe (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (3), med seboj in s Komisijo izmenjavati informacije o zasegih in zadržanih pošiljkah, da bi izboljšali splošno raven informacij o trgovini s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge, vključno z zdravili. Evropsko bazo podatkov bi bilo treba uporabiti za poenostavitev poročanja držav članic v zvezi z zasegi in zadržanimi pošiljkami. Služiti bi morala tudi kot evropski register izvajalcev, imetnikov licence ali registracije, kar bo olajšalo preverjanje zakonitosti njihovih poslov, ki vključujejo snovi s seznama, in bi morala omogočiti izvajalcem, da pristojnim organom predložijo informacije o svojih izvoznih, uvoznih ali posredniških dejavnostih, ki vključujejo snovi s seznama. Ta evropski register bi bilo treba redno posodabljati, vsebovane informacije pa bi Komisija in pristojni organi držav članic morali uporabljati samo za preprečevanje preusmerjanja predhodnih sestavin za prepovedane droge na nezakoniti trg.

(12)

V Uredbi (ES) št. 111/2005 je predvidena obdelava podatkov. Ta obdelava lahko vključuje tudi osebne podatke in bi jo bilo treba izvajati v skladu s pravom Unije.

(13)

Obdelava osebnih podatkov za namene Uredbe (ES) št. 111/2005, kakor je spremenjena s to uredbo, in kateri koli delegirani in izvedbeni akti, sprejeti na podlagi navedene uredbe, bi morali spoštovati temeljno pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, zagotovljeno s členom 8 Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ter pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja in pravice do varstva osebnih podatkov, zagotovljenih s členoma 7 oziroma 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

(14)

Države članice in Komisija bi morale osebne podatke obdelovati samo na način, ki je skladen z nameni Uredbe (ES) št. 111/2005, kakor je spremenjena s to uredbo, ter delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi navedene uredbe. Te podatke bi bilo treba obdelovati v skladu z zakonodajo Unije o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, zlasti Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4) ter Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (5).

(15)

Uredba (ES) št. 111/2005 na Komisijo prenaša pooblastila za izvajanje nekaterih njenih določb, ki se izvajajo v skladu s postopki, določenimi v Sklepu Sveta 1999/468/ES (6).

(16)

Zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe bi bilo treba navedena pooblastila uskladiti s členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

(17)

Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 111/2005, kakor je spremenjena s to uredbo, bi bilo treba pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 PDEU prenesti na Komisijo, da se določijo pogoji za izdajo licenc in registracij ter za opredelitev primerov, v katerih se licenca ali registracija ne zahteva, da se opredelijo merila za določanje, kako se lahko izkaže zakonite namene posla, da se določijo informacije, ki jih pristojni organi in Komisija potrebujejo za spremljanje izvoznih, uvoznih ali posredniških dejavnosti izvajalcev, da se določi seznam namembnih držav, za izvoz v katere bi bilo treba za snovi s seznama, uvrščene v skupini 2 in 3 v Prilogi k Uredbi (ES) št. 111/2005 poslati predhodno uradno obvestilo o izvozu, da se določijo poenostavljeni postopki za predhodno uradno obvestilo o izvozu in skupna merila, ki jih uporabljajo pristojni organi, da se določijo poenostavljeni postopki v zvezi z izvoznimi dovoljenji in skupna merila, ki jih uporabljajo pristojni organi, ter da se prilagodi Priloga k Uredbi (ES) št. 111/2005, da bi se odzvali na nove trende preusmerjanja predhodnih sestavin za prepovedane droge in upoštevali vse spremembe preglednic v Prilogi h Konvenciji Združenih narodov. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(18)

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja Uredbe (ES) št. 111/2005, kakor je spremenjena s to uredbo, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila, in sicer za določitev vzorca za licence, postopkovnih pravil o zagotavljanju informacij, ki jih zahtevajo pristojni organi za nadzor izvoznih, uvoznih ali posredniških dejavnosti izvajalcev, in ukrepov za zagotovitev učinkovitega nadzora trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Unijo in tretjimi državami, zlasti v zvezi s pripravo in uporabo obrazcev za izvozna in uvozna dovoljenja, da se prepreči preusmerjanje predhodnih sestavin za prepovedane droge. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (7).

(19)

Delegirani in izvedbeni akti, sprejeti na podlagi Uredbe (ES) št. 111/2005, kakor je spremenjena s to uredbo, bi morali jamčiti sistematičen in dosleden nadzor in spremljanje izvajalcev.

(20)

V skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001 je bilo opravljeno posvetovanje z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je podal mnenje 18. januarja 2013 (8).

(21)

Uredbo (ES) št. 111/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 111/2005 se spremeni:

1.

v naslovu Uredbe ter v členu 1, v točkah (d) in (e) člena 2, v členu 10(1), v prvem odstavku člena 17, v prvem odstavku člena 20 ter v členu 25 se beseda „Skupnost“ v vseh sklonih nadomesti z besedo „Unija“ v ustreznem sklonu in stavek se temu primerno slovnično prilagodi; v točki (e) člena 2, v točki (d) člena 13(1), v prvem pododstavku člena 12(1), v prvem pododstavku člena 14(1), v členu 14(2), v členu 18 in v prvem odstavku člena 22 se izraz „carinsko območje Skupnosti“ v vseh sklonih nadomesti s terminom „carinsko območje Unije“ v ustreznem sklonu in stavek se temu primerno slovnično prilagodi;

2.

v členu 2 se:

(a)

točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

‚snov s seznama‘ pomeni katero koli snov, navedeno v Prilogi, ki se lahko uporabi za nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog ali psihotropnih snovi, vključno z zmesmi in naravnimi proizvodi, ki vsebujejo take snovi, izvzete pa so zmesi in naravni proizvodi, ki vsebujejo snovi s seznama in so sestavljeni tako, da snovi s seznama na enostaven način ni mogoče uporabiti ali ekstrahirati z razpoložljivimi ali ekonomsko smiselnimi načini, zdravila, kakor so opredeljena v točki 2 člena 1 Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta (*1), in zdravila za uporabo v veterinarski medicin, kakor so opredeljena v točki 2 člena 1 Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta (*2), razen zdravil in zdravil za uporabo v veterinarski medicini, navedenih v Prilogi;

(*1)  Direktiva 2001/83/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (UL L 311, 28.11.2001, str. 67)."

(*2)  Direktiva 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (UL L 311, 28.11.2001, str. 1).“;"

(b)

točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

‚uvoz‘ pomeni vsak vnos na carinsko območje Unije snovi s seznama, ki ni blago Unije, vključno z začasno hrambo, vnosom v prosto cono ali prosto skladišče, vnosom v odložni postopek in sprostitvijo v prosti promet v smislu Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (*3).

(*3)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).“;"

(c)

točka (j) se nadomesti z naslednjim:

„(j)

‚naravni proizvodi‘ pomenijo organizme ali njihove dele v kakršni koli obliki ali kakršne koli snovi, ki se nahajajo v naravi, kakor so opredeljene v točki 39 člena 3 Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (*4).

(*4)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).“;"

3.

prvi odstavek člena 3 se nadomesti z naslednjim:

„Vsak uvoz, izvoz in posredniško dejavnost, ki vključuje snovi s seznama v Prilogi, razen snovi, razvrščene v skupino 4, izvajalec dokumentira s carinsko in poslovno dokumentacijo, kot so skupne deklaracije, carinske deklaracije, računi, tovorni manifesti, vozni listi in druge odpremne listine.“;

4.

člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Izvajalci zagotovijo, da so nalepke pritrjene na vsako embalažo, ki vsebuje snovi s seznama v Prilogi, razen snovi, razvrščene v skupino 4, in da označujejo njihovo ime, kot je navedeno v Prilogi, ali, v primeru zmesi ali naravnega proizvoda, njeno oziroma njegovo ime in ime vsake snovi s seznama v Prilogi, razen snovi, razvrščene v skupino 4, ki jo vsebuje zmes ali naravni proizvod, kot je navedeno v Prilogi. Izvajalci lahko dodatno pritrdijo običajne oznake.“;

5.

člen 6 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Če ni drugače določeno, morajo izvajalci s sedežem v Uniji, ki niso carinski zastopniki in prevozniki, kadar delujejo le v tej vlogi, pri opravljanju uvozne, izvozne ali posredniške dejavnosti, ki vključuje snovi, razvrščene v skupino 1 s seznama v Prilogi, imeti licenco. Licenco izda pristojni organ države članice, v kateri ima izvajalec sedež.

Pri presojanju o izdaji licence pristojni organ upošteva usposobljenost in neoporečnost vlagatelja zahtevka, zlasti odsotnost hujših ali ponavljajočih se kršitev zakonodaje na področju predhodnih sestavin za prepovedane droge in odsotnost hujših kaznivih dejanj.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 30b za določitev pogojev za izdajo licence in primerov, v katerih licenca ni potrebna.“;

(b)

doda se naslednji odstavek:

„3.   Komisija z izvedbenimi akti določi vzorec za licence. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 30(2).“;

6.

člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

1.   Če ni drugače določeno, morajo biti izvajalci s sedežem v Uniji, ki niso carinski zastopniki in prevozniki, kadar delujejo le v tej vlogi, pri opravljanju uvozne, izvozne ali posredniške dejavnosti, ki vključuje snovi, razvrščene v skupino 2 s seznama v Prilogi, ali pri uvozu snovi, razvrščene v skupino 3 s seznama v Prilogi, registrirani. Registracijo izda pristojni organ države članice, v kateri ima izvajalec sedež.

Pri presojanju o izdaji registracije pristojni organ upošteva usposobljenost in neoporečnost vlagatelja zahtevka, zlasti odsotnost hujših ali ponavljajočih se kršitev zakonodaje na področju predhodnih sestavin za prepovedane droge ter odsotnost hujših kaznivih dejanj.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 30b za določitev pogojev za izdajo registracije in primerov, v katerih registracija ni potrebna.

2.   Pristojni organi lahko registracijo začasno prekličejo ali razveljavijo, kadar pogoji, pod katerimi je bila registracija izdana, niso več izpolnjeni ali kadar obstajajo upravičeni razlogi za sum, da obstaja nevarnost preusmerjanja snovi s seznama.“;

7.

člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

1.   Ko so snovi s seznama vnesene na carinsko območje Unije zaradi raztovarjanja ali pretovarjanja, za začasno hrambo, za njihovo skladiščenje v prosti coni kontrolne vrste I ali v prostem skladišču ali za njihovo predložitev v zunanji tranzitni postopek Unije, mora izvajalec na zahtevo pristojnega organa izkazati zakonite namene.

2.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 30b, s katerimi opredeli merila za določitev izkazovanja zakonitih namenov posla, da se pristojnim organom omogoči spremljanje vseh gibanj snovi s seznama na carinskem območju Unije in da se čim bolj zmanjša nevarnost preusmerjanja.“;

8.

člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

1.   Izvajalci s sedežem v Uniji pristojne organe takoj uradno obvestijo o vseh okoliščinah, kot so nenavadna naročila in posli, ki vključujejo snovi s seznama, pri katerih se kaže, da bi take snovi, namenjene uvozu, izvozu ali posredniškim dejavnostim, lahko bile preusmerjene za nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

V ta namen izvajalci predložijo vse razpoložljive informacij, kot so:

(a)

ime snovi s seznama;

(b)

količina in teža snovi s seznama;

(c)

imena in naslovi izvoznika, uvoznika, končnega prejemnika in po potrebi osebe, ki sodeluje v posredniških dejavnostih.

Te informacije se zbirajo izključno zaradi preprečevanja preusmerjanja snovi s seznama.

2.   Izvajalci pristojnim organom predložijo informacije o svojih izvoznih, uvoznih ali posredniških dejavnostih v obliki zbirnega poročila.

Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 30b za določitev informacij, ki jih zahtevajo pristojni organi, da se jim omogoči spremljanje teh dejavnosti.

Komisija z izvedbeni akti določi postopkovna pravila za zagotavljanje teh informacij, po potrebi tudi v elektronski obliki, v evropsko bazo podatkov o predhodnih sestavinah za prepovedane droge, vzpostavljeno na podlagi Uredbe (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (*5) (v nadaljnjem besedilu: evropska baza podatkov). Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 30(2).

(*5)  Uredba (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (UL L 47, 18.2.2004, str. 1).“;"

9.

v členu 10 se dodata naslednja odstavka:

„4.   Za hiter odziv na nove trende glede preusmerjanja lahko pristojni organi držav članic in Komisija predlagajo, da se v seznam iz odstavka 2(b) vključi snov, ki sicer ni na seznamu, zaradi začasnega nadzora nad trgovino z njo. Podrobnosti in merila za vključitev v seznam ali črtanje z njega se določijo v smernicah iz odstavka 1.

5.   Če se oceni, da prostovoljno spremljanje industrije ne zadostuje za preprečevanje uporabe snovi, ki ni na seznamu, za proizvodnjo prepovedanih drog ali psihotropnih snovi, lahko Komisija z delegiranimi akti v skladu s členom 30b snov, ki ni na seznamu, vključi v Prilogo.“;

10.

člen 11 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„1.   Za vsak izvoz snovi s seznama, uvrščene v skupini 1 in 4 v Prilogi, ter izvoz snovi s seznama, uvrščenih v skupini 2 in 3 v Prilogi, v določene namembne države je potrebno predhodno uradno obvestilo o izvozu, ki ga pristojni organi v Uniji pošljejo pristojnim organom namembne države v skladu s členom 12(10) Konvencije Združenih narodov. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 30b za določitev seznamov namembnih držav za izvoz snovi s seznama, uvrščenih v skupini 2 in 3 v Prilogi, da se čim bolj zmanjša nevarnost za preusmerjanje snovi s seznama.“;

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pristojni organi lahko uporabijo poenostavljene postopke predhodnega uradnega obveščanja o izvozu, kadar so prepričani, da ni nobene nevarnosti za preusmerjanje snovi s seznama. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 30b za določitev teh postopkov in za opredelitev splošnih meril, ki jih uporabljajo pristojni organi.“;

11.

v členu 12(1) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Vendar je za izvoz snovi s seznama, uvrščene v skupino 3 v Prilogi, izvozno dovoljenje potrebno le, če se za njih zahteva predhodno uradno obvestilo o izvozu.“;

12.

v členu 13(1) se doda naslednji pododstavek:

„Vloga za izvozno dovoljenje za izvoz snovi s seznama, uvrščene v skupino 4 v Prilogi, vsebuje informacije iz točk (a) do (e) prvega pododstavka.“;

13.

člen 19 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 19

Pristojni organi lahko uporabijo poenostavljene postopke za izdajo izvoznega dovoljenja, kadar so prepričani, da ni nobene nevarnosti za preusmerjanje snovi s seznama. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 30b za določitev teh postopkov in za opredelitev splošnih meril, ki jih uporabljajo pristojni organi.“;

14.

v členu 20 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Uvozno dovoljenje pa se ne zahteva, če so snovi iz prvega odstavka raztovorjene ali pretovorjene, skladiščene v prosti coni kontrolne vrste I ali v prostem skladišču ali dane v zunanji tranzitni postopek Unije.“;

15.

člen 26 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Brez poseganja v člene 11 do 25 ter v odstavke 2 in 3 tega člena pristojni organi vsake države članice prepovejo vnos snovi s seznama na carinsko območje Unije ali iznos snovi iz tega območja, kadar obstajajo upravičeni razlogi za sum, da so te snovi namenjene proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.“;

(b)

vstavita se naslednja odstavka:

„3a.   Pristojni organi vsake države članice prepovejo vnos pošiljk snovi, ki niso na seznamu, na carinsko območje Unije ali njihov iznos s tega območja, kadar obstajajo zadostni dokazi, da so te snovi namenjene proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

Pristojni organ po postopku iz člena 27 o tem takoj obvesti pristojne organe ostalih držav članic in Komisijo.

Te snovi se obravnavajo kot predlagane za vključitev na seznam snovi, ki niso na seznamu, iz točke (b) člena 10(2).

3b.   Vsaka država članica lahko sprejme potrebne ukrepe, s katerimi svojim pristojnim organom omogoči nadzor in spremljanje sumljivih poslov, ki vključujejo snovi, ki niso na seznamu, zlasti:

(a)

pridobivanje informacij o vseh naročilih ali poslih, ki vključujejo snovi, ki niso na seznamu;

(b)

vstop v poslovne prostore z namenom pridobivanja dokazov o sumljivih poslih, ki vključujejo snovi, ki niso na seznamu.“;

16.

naslov poglavja V se nadomesti z naslednjim:

„DELEGIRANI IN IZVEDBENI AKTI“;

17.

člen 28 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 28

Poleg ukrepov iz člena 26 se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejetje izvedbenih aktov, da se po potrebi določijo ukrepi za zagotovitev učinkovitega nadzora nad trgovino s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Unijo in tretjimi državami, zlasti v zvezi s pripravo in uporabo obrazcev za izvozna in uvozna dovoljenja, da se prepreči preusmerjanje predhodnih sestavin za prepovedane droge. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 30(2).“;

18.

člen 29 se črta;

19.

člen 30 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 30

1.   Komisiji pomaga Odbor za predhodne sestavine prepovedanih drog. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (*6).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

(*6)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).“;"

20.

vstavita se naslednja člena:

„Člen 30a

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 30b te uredbe za prilagoditev Priloge novim trendom preusmerjanja predhodnih sestavin za prepovedane droge, zlasti snovi, ki jih je mogoče enostavno preoblikovati v snovi s seznama, in za uskladitev s spremembo tabel v Prilogi h Konvenciji Združenih narodov.

Člen 30b

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz tretjega pododstavka člena 6(1), tretjega pododstavka člena 7(1), člena 8(2), drugega pododstavka člena 9(2), člena 10(5), člena 11(1) in (3), členov 19 in 30a ter člena 32(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 30. decembra 2013. Komisija najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, če Evropski parlament ali Svet ne nasprotujeta temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.   Pooblastilo iz tretjega pododstavka člena 6(1), tretjega pododstavka člena 7(1), člena 8(2), drugega pododstavka člena 9(2), člena 10(5), člena 11(1) in (3), členov 19 in 30a ter člena 32(2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati pooblastilo, navedeno v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov ne vpliva.

4.   Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.   Delegirani akt, sprejet v skladu s tretjim pododstavkom člena 6(1), tretjim pododstavkom člena 7(1), členom 8(2), drugim pododstavkom člena 9(2), členom 10(5), členom 11(1) in (3), členoma 19 in 30a ter členom 32(2), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“;

21.

člen 32 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 32

1.   Pristojni organi držav članic Komisiji prek evropske baze podatkov v elektronski obliki pravočasno sporočijo vse ustrezne informacije o izvajanju ukrepov spremljanja iz te uredbe, zlasti glede snovi, uporabljenih za proizvodnjo prepovedanih drog ali psihotropnih snovi, ter načinov njihovega preusmerjanja in nezakonite proizvodnje ter dovoljenega prometa z njimi.

2.   Na Komisijo se prenese pooblastilo, za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 30b, s katerimi določi pogoje in zahteve za predložitev informacij iz odstavka 1 tega člena.

3.   Na podlagi informacij iz odstavka 1 tega člena Komisija ob posvetovanju z državami članicami oceni učinkovitost te uredbe in v skladu s členom 12(12) Konvencije Združenih narodov pripravi letno poročilo, ki se predloži Mednarodni upravi za kontrolo narkotikov.

4.   Komisija do 31. decembra 2019 predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju in delovanju te uredbe in zlasti o morebitni potrebi po dodatnih ukrepih za spremljanje in nadzor sumljivih poslov s snovmi, ki niso na seznamu.“;

22.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 32a

Pristojni organi držav članic in Komisija uporabljajo evropsko bazo podatkov v skladu s pogoji za njeno uporabo za naslednje dejavnosti:

(a)

lažje sporočanje informacij v skladu s členom 32(1) ter poročanje Mednarodni upravi za kontrolo narkotikov v skladu s členom 32(3);

(b)

upravljanje evropskega registra izvajalcev, ki jim je bila izdana licenca ali registracija;

(c)

omogočanje izvajalcem, da pristojnim organom predložijo informacije o svojih izvoznih, uvoznih ali posredniških dejavnostih v skladu s členom 9(2) v elektronski obliki.“;

23.

člen 33 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 33

1.   Pristojni organi v državah članicah obdelujejo osebne podatke v skladu z nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi, ki prenašajo Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (*7), in pod nadzorom nadzornega organa države članice iz člena 28 navedene direktive.

2.   Obdelava osebnih podatkov s strani Komisije, vključno za namene evropske baze podatkov, poteka v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (*8) in pod nadzorom evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

3.   Nobene posebne vrste podatkov iz člena 8(1) Direktive 95/46/ES se ne obdelujejo za namene te uredbe.

4.   Osebnih podatkov, ki se zbirajo za namene te uredbe, ni mogoče dodatno obdelovati na način, ki ni v skladu z Direktivo 95/46/ES ali Uredbo (ES) št. 45/2001, in jih ni mogoče hraniti dlje, kot je potrebno za namene, za katere so bili zbrani.

5.   Države članice in Komisija osebnih podatkov ne obdelujejo na način, ki bi bil nezdružljiv z nameni iz člena 32a.

Brez poseganja v člen 13 Direktive 95/46/ES se osebni podatki, prejeti ali obdelani v skladu s to uredbo, uporabljajo za preprečevanje preusmerjanja snovi s seznama.

(*7)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31)."

(*8)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).“;"

24.

Priloga se spremeni:

(a)

naslov se nadomesti z naslednjim:

„Spisek snovi s seznama“;

(b)

pred prvo razpredelnico se vstavi naslednji naslov:

„Skupina 1“;

(c)

v skupini 1 se oznaka KN za norefedrin nadomesti z naslednjim:

„2939 44 00“;

(d)

v skupini 1 se snovem s seznama doda naslednja snov:

„Alfa-fenilacetoacetonitril, oznaka KN 2926 90 95, št. CAS 4468-48-8“;

(e)

doda se naslednja skupina:

„Skupina 4

Snov

Poimenovanje KN (če se razlikuje)

Oznaka KN

Zdravila in zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo efedrin ali njegove soli

Prisotnost efedrina ali njegovih soli

3003 40 20

3004 40 20

Zdravila in zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo psevdoefedrin ali njegove soli

Prisotnost psevdoefedrina (INN) ali njegovih soli

3003 40 30

3004 40 30 “

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 20. novembra 2013

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2013 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 15. novembra 2013.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 111/2005 z dne 22. decembra 2004 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami (UL L 22, 26.1.2005, str. 1).

(3)  Uredba (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (UL L 47, 18.2.2004, str. 1).

(4)  Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

(5)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(6)  Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

(7)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(8)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.


10.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 330/39


UREDBA (EU) št. 1260/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 20. novembra 2013

o evropski demografski statistiki

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 338(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 16(4) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) se kvalificirana večina članov Sveta od 1. novembra 2014 med drugim opredeli na podlagi prebivalstva držav članic.

(2)

Svet za ekonomske in finančne zadeve redno pooblašča Odbor za ekonomsko politiko za ocenitev dolgoročne vzdržnosti in kakovosti javnih financ na podlagi projekcij prebivalstva, ki jih pripravlja Eurostat.

(3)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (2) morajo biti vsi statistični podatki, ki jih države članice posredujejo Komisiji in so razvrščeni po teritorialnih enotah, razvrščeni v skladu s klasifikacijo NUTS. Posledično bi morale biti teritorialne enote za vzpostavitev primerljive regionalne statistike opredeljene v skladu s klasifikacijo NUTS.

(4)

V skladu z drugim odstavkom člena 175 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) Komisija vsaka tri leta predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij poročilo o napredku, doseženem pri uresničevanju ekonomske, socialne in teritorialne kohezije. Za pripravo teh poročil in redno spremljanje demografskega razvoja ter možnih prihodnjih demografskih izzivov v regijah Unije, vključno z različnimi vrstami regij, kot so mejne regije, metropolitanske regije, ruralne regije ter gorske in otoške regije, so potrebni letni regionalni podatki na regionalni ravni NUTS 3. Glede na to, da obstajajo pri staranju prebivalstva velike regionalne razlike, mora Eurostat pripraviti redne regionalne projekcije za dopolnitev demografskega prikaza regij NUTS 2 v Uniji.

(5)

V skladu s členom 159 PDEU Komisija vsako leto sestavi poročilo o napredku pri doseganju ciljev iz člena 151 PDEU, skupaj z demografskim stanjem v Uniji.

(6)

Komisija je v sporočilu z dne 20. oktobra 2009 z naslovom „Solidarnost na področju zdravja: zmanjšanje neenakosti na področju zdravja v EU“ podprla nadaljnji razvoj in zbiranje podatkov, ter nadaljnji razvoj kazalnikov na področju zdravja po starosti, spolu, socialno-ekonomskem položaju in geografski razsežnosti.

(7)

Cilj strategije Unije za trajnostni razvoj, ki jo je Evropski svet sprejel v Göteborgu leta 2001 in obnovil junija 2006, je stalno izboljšanje kakovosti življenja za sedanje in prihodnje generacije. Poročilo Komisije (Eurostata) o spremljanju, ki je objavljeno vsaki dve leti, zagotavlja objektivni statistični prikaz napredka na podlagi niza kazalnikov Unije o trajnostnem razvoju.

(8)

Letna demografska statistika je bistvena za preučitev in opredelitev vrste politik, zlasti glede socialnih in ekonomskih vprašanj na nacionalni in regionalni ravni. Statistika prebivalstva je pomemben imenovalec za vrsto kazalnikov politike.

(9)

Strateški cilj H.3. poglavja IV pekinških izhodišč za ukrepanje (iz leta 1995) daje državam članicam okvir za pridobivanje in razširjanje po spolu ločenih podatkov in informacij za načrtovanje in oceno politik.

(10)

Demografska statistika pomeni bistven sestavni del za oceno celotnega prebivalstva v okviru Evropskega sistema računov. Pri pripravi statistik na evropski ravni je pomembno posodabljati in pregledovati podatke.

(11)

Za zagotovitev kakovosti, zlasti pa primerljivosti podatkov, poslanih iz držav članic, ter za pripravo zanesljivih pregledov na ravni Unije bi morali uporabljeni podatki temeljiti na enakih konceptih in bi se morali nanašati na isti referenčni datum ali referenčno obdobje.

(12)

Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (3) določa referenčni okvir za evropsko demografsko statistiko. Zahteva zlasti skladnost z načeli strokovne neodvisnosti, nepristranskosti, objektivnosti, zanesljivosti, statistične zaupnosti in stroškovne učinkovitosti.

(13)

Demografske informacije bi morale biti skladne z ustreznimi informacijami, zbranimi na podlagi Uredbe (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta (4) ter Uredbe (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (5). V ta namen bi bilo treba oceniti znanstveno utemeljene in pravilno dokumentirane metode statističnega ocenjevanja in spodbujati njihovo uporabo.

(14)

Pri razvoju, pripravi in razširjanju evropskih statističnih podatkov bi morali nacionalni in evropski statistični organi ter po potrebi drugi ustrezni nacionalni in regionalni organi upoštevati načela iz Kodeksa ravnanja evropske statistike, kakor ga je Odbor za evropski statistični sistem pregledal in posodobil 28. septembra 2011.

(15)

Ta uredba zagotavlja pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja ter pravico do varstva osebnih podatkov, kakor sta določeni v členih 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

(16)

Glede obdelave osebnih podatkov v okviru te uredbe se uporabljata Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6) in Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (7).

(17)

Ker cilja te uredbe, in sicer vzpostavitve skupnega pravnega okvira za sistematično pripravo evropskih statističnih podatkov, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se ga zaradi njegovega obsega in učinkov lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 PEU. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(18)

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (8)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa skupni pravni okvir za razvoj, pripravo in razširjanje evropske statistike o prebivalstvu in ključnih dogodkih.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„nacionalen“ se nanaša na ozemlje države članice v skladu z Uredbo (ES) št. 1059/2003, ki velja v referenčnem času;

(b)

„regionalen“ pomeni na ravni NUTS 1, NUTS 2 ali NUTS 3 v skladu z Uredbo (ES) št. 1059/2003, ki velja v referenčnem času; kadar se ta izraz uporablja v zvezi z državami, ki niso članice Unije, „regionalen“ pomeni statistične regije na ravni 1, 2 ali 3, kakor je dogovorjeno med temi državami in Komisijo (Eurostatom) in veljavno v referenčnem času;

(c)

„prebivalstvo z običajnim prebivališčem“ pomeni vse osebe, ki imajo svoje običajno prebivališče v referenčnem času v kateri od držav članic;

(d)

„običajno prebivališče“ pomeni kraj, v katerem oseba običajno preživi svoj dnevni počitek, ne glede na začasno odsotnost za namene rekreacije, počitnic, obiskov pri prijateljih in sorodnikih, poslov, zdravljenja ali verskega romanja. Kot običajni prebivalci določenega geografskega območja se upoštevajo samo osebe, ki:

(i)

so pred referenčnim časom najmanj 12 mesecev neprekinjeno živele v kraju svojega običajnega prebivališča, ali

(ii)

so v zadnjih 12 mesecih pred referenčnim časom prispele v kraj svojega običajnega prebivališča z namenom, da bodo tam ostale najmanj eno leto.

Kadar okoliščin iz točk (i) ali (ii) ni mogoče ugotoviti, „običajno prebivališče“ lahko pomeni kraj pravnega ali registriranega prebivališča, razen za namene člena 4.

Pri uporabi opredelitve „običajno prebivališče“ države članice obravnavajo posebne primere v skladu s Prilogo k Uredbi Komisije (ES) št. 1201/2009 (9);

(e)

„živorojeni“ pomeni rojstvo otroka, ki diha ali kaže kakršne koli druge znake življenja, kot so srčni utrip, utripanje popkovine ali premikanje skeletnih mišic ne glede na nosečnostno starost;

(f)

„smrt“ pomeni dokončno izginotje vsakih dokazov obstoja življenja kadar koli po živem rojstvu (poporodno prenehanje življenjskih funkcij brez možnosti oživljanja);

(g)

„ključni dogodki“ pomeni živa rojstva in smrti, kakor so opredeljena v točkah (e) in (f).

Člen 3

Podatki o prebivalstvu in ključnih dogodkih

1.   Države članice Komisiji (Eurostatu) predložijo podatke o svojem prebivalstvu z običajnim prebivališčem v referenčnem času. Predloženi podatki zajemajo prebivalstvo glede na starost, spol in regijo prebivališča.

2.   Države članice Komisiji (Eurostatu) predložijo podatke o njihovih ključnih dogodkih, ki so se zgodili v referenčnem obdobju. Države članice uporabljajo isto opredelitev prebivalstva kot jo uporabljajo za podatke iz odstavka 1. Predloženi podatki zajemajo naslednje spremenljivke:

(a)

živorojene po spolu, mesecu in vrstnem redu rojstva ter starosti, letu rojstva, državi rojstva, državi državljanstva in regiji prebivališča matere;

(b)

smrti po starosti, spolu, letu rojstva, regiji prebivališča, državi rojstva, državi državljanstva in mesecu dogodka.

3.   Države članice uporabljajo isto opredelitev prebivalstva za vse „nacionalne“ in „regionalne“ ravni kot so opredeljene v tej uredbi.

4.   Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi enotne pogoje za razčlenitev podatkov iz odstavkov 1 in 2, roke in revizije podatkov. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 10(2).

Člen 4

Celotno prebivalstvo za posebne namene Unije

1.   Za namene glasovanja s kvalificirano večino v Svetu države članice Komisiji (Eurostatu) v osmih mesecih po koncu referenčnega leta predložijo podatke o celotnem prebivalstvu na nacionalni ravni v referenčnem času v skladu s členom 2(c).

2.   Države članice lahko celotno prebivalstvo iz odstavka 1 ocenijo na podlagi podatkov o prebivalstvu z zakonitim prebivališčem ali registriranem prebivalstvu z uporabo znanstveno utemeljenih, pravilno dokumentiranih in javno dostopnih metod statističnega ocenjevanja.

Člen 5

Pogostost in referenčni čas

1.   Države članice vsako leto Komisiji (Eurostatu) predložijo podatke o svojem prebivalstvu in njihovih ključnih dogodkih iz člena 3(1) in točk (a) in (b) člena 3(2) v preteklem letu.

2.   Države članice Komisiji (Eurostatu) vsako leto predložijo podatke o celotnem prebivalstvu na nacionalni ravni iz člena 4.

3.   V tej uredbi referenčni čas pomeni referenčni datum iz odstavka 4 ali referenčno obdobje iz odstavka 5, kakor je ustrezno.

4.   Referenčni datum za podatke o prebivalstvu je konec referenčnega obdobja (polnoč 31. decembra). Prvi referenčni datum je v letu 2013, zadnji pa v letu 2027.

5.   Referenčno obdobje za podatke o ključnih dogodkih je koledarsko leto dogodkov. Prvo referenčno obdobje je leto 2013, zadnje pa leto 2027.

Člen 6

Zagotovitev podatkov in metapodatkov

Države članice Komisiji (Eurostatu) dajo na voljo podatke in metapodatke, ki jih zahteva ta uredba, v skladu s standardi za izmenjavo podatkov in metapodatkov, ki jih je določila Komisija (Eurostat). Države članice te podatke in metapodatke zagotovijo prek storitev enotnega portala za vnos, tako da jih Komisija (Eurostat) lahko pridobi, ali pa jih posredujejo prek storitev enotnega portala za vnos.

Člen 7

Viri podatkov

Podatki temeljijo na virih podatkov, ki jih izbere država članica v skladu z nacionalnim pravom in prakso. Kadar je primerno, se uporabljajo znanstveno utemeljene in pravilno dokumentirane metode statističnega ocenjevanja.

Člen 8

Študije izvedljivosti

1.   Države članice opravijo študije izvedljivosti glede uporabe opredelitve „običajnega prebivališča“ za prebivalstvo in ključne dogodke iz člena 3(1) in (2).

2.   Rezultati študij izvedljivosti iz odstavka 1 se Komisiji posredujejo do 31. decembra 2016.

3.   Da bi olajšali opravljanje študij izvedljivosti iz odstavka 1 tega člena, lahko Unija zagotovi finančno pomoč nacionalnim statističnim uradom in drugim nacionalnim organom iz člena 5 Uredbe (ES) št. 223/2009.

Člen 9

Zahteve glede kakovosti

1.   Države članice zagotovijo kakovost posredovanih podatkov.

2.   Za namene te uredbe se za podatke, ki jih je treba posredovati, uporabljajo merila kakovosti iz člena 12(1) Uredbe (ES) št. 223/2009.

3.   Države članice Komisiji (Eurostatu) poročajo o referenčnih metapodatkih z uporabo standardov evropskega statističnega sistema in zlasti o virih podatkov, opredelitvah in metodah ocenjevanja, uporabljenih za prvo referenčno leto, Komisijo (Eurostat) pa obveščajo tudi o kakršnih koli tovrstnih spremembah.

4.   Na zahtevo Komisije (Eurostata) ji države članice predložijo vse potrebne informacije za oceno kakovosti statističnih informacij.

5.   Države članice zagotovijo, da so podatki o prebivalstvu, ki se zahtevajo v členu 3 te uredbe, skladni s podatki, zahtevanimi v točki (c) člena 3(1) Uredbe (ES) št. 862/2007.

Člen 10

Postopek v odboru

1.   Komisiji pri delu pomaga Odbor za evropski statistični program, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 223/2009. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 11

Revizijska klavzula

1.   Komisija do 31. decembra 2018 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži prvo poročilo o izvajanju te uredbe, drugo poročilo pa do 31. decembra 2023. Komisija v teh poročilih ob upoštevanju ustreznih informacij, ki jih zagotovijo države članice, oceni kakovost posredovanih podatkov, metode, uporabljene za zbiranje podatkov, dodatno breme za države članice in dajalce podatkov ter primerljivost te statistike. V teh poročilih se oceni uporaba znanstveno utemeljenih, pravilno dokumentiranih metod statističnega ocenjevanja za oceno „prebivalstva z običajnim prebivališčem“ na podlagi zakonito prebivajočega ali registriranega prebivalstva z zakonitim prebivališčem ali registriranega prebivalstva. Prvo poročilo obsega tudi rezultate študij izvedljivosti iz člena 8.

2.   Po potrebi so tema poročiloma priloženi predlogi za nadaljnje izboljšanje skupnega pravnega okvira za razvoj, pripravo in razširjanje evropske statistike o prebivalstvu in ključnih dogodkih na podlagi te uredbe.

Člen 12

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba se preneha uporabljati 31. avgusta 2028.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 20. novembra 2013

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 22. oktobra 2013 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 15. novembra 2013.

(2)  Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL L 154, 21.6.2003, str. 1).

(3)  Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164).

(4)  Uredba (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o statistikah Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 311/76 o zbiranju statističnih podatkov o tujih delavcih (UL L 199, 31.7.2007, str. 23).

(5)  Uredba (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj (UL L 218, 13.8.2008, str. 14).

(6)  Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

(7)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 45/2001 z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(8)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(9)  Uredba Komisije (ES) št. 1201/2009 z dne 30. novembra 2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o popisih prebivalstva in stanovanj v zvezi s tehničnimi specifikacijami za vsebine in posamezne razčlembe teh vsebin (UL L 329, 15.12.2009, str. 29).