ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2013.313.slv

Uradni list

Evropske unije

L 313

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 56
22. november 2013


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

 

2013/671/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 15. novembra 2013 o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Francosko republiko o uporabi zakonodaje Unije o obdavčevanju prihrankov in upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja v zvezi z ozemeljsko skupnostjo Saint-Barthélemy, v imenu Evropske unije

1

 

 

2013/672/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 15. novembra 2013 o sklenitvi Protokola, ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek iz Sporazuma med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju za dve leti

3

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 1180/2013 z dne 19. novembra 2013 o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2014 uporabljajo v Baltskem morju

4

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 1181/2013 z dne 19. novembra 2013 o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi Sveta (ES) št. 73/2009, za koledarsko leto 2013 in razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 964/2013

13

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 1182/2013 z dne 19. novembra 2013 o spremembi uredb (ES) št. 754/2009, (EU) št. 1262/2012, (EU) št. 39/2013 in (EU) št. 40/2013 v zvezi z nekaterimi ribolovnimi možnostmi

15

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1183/2013 z dne 12. novembra 2013 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Slovenski med (ZGO))

30

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1184/2013 z dne 12. novembra 2013 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Prés-salés du Mont-Saint-Michel (ZOP))

32

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1185/2013 z dne 21. novembra 2013 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Pâté de Campagne Breton (ZGO))

34

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1186/2013 z dne 21. novembra 2013 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Orkney Scottish Island Cheddar (ZGO))

40

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1187/2013 z dne 21. novembra 2013 o odobritvi aktivne snovi pentiopirad v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

42

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1188/2013 z dne 21. novembra 2013 o določitvi skrajšanega obdobja obveščanja pred prihodom v pristanišče za plovila Unije, ki izvajajo ribolov na staleže južnega osliča in škampa v Kantabrijskem morju in zahodno od Iberskega polotoka ter iztovarjajo v španskih pristaniščih

47

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1189/2013 z dne 21. novembra 2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

49

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1190/2013 z dne 21. novembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z reprezentativnimi cenami v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

51

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

22.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 313/1


SKLEP SVETA

z dne 15. novembra 2013

o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Francosko republiko o uporabi zakonodaje Unije o obdavčevanju prihrankov in upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja v zvezi z ozemeljsko skupnostjo Saint-Barthélemy, v imenu Evropske unije

(2013/671/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti členov 113 in 115 v povezavi s členom 218(5) in drugim pododstavkom člena 218(8) PDEU,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Sklepom Evropskega sveta 2010/718/EU (1) otok Saint-Barthélemy z učinkom od 1. januarja 2012 ni več najbolj oddaljena regija Evropske unije in je pridobil položaj čezmorske države ali ozemlja iz četrtega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Francoska republika se je zavezala, da bo sklenila sporazume, ki bodo zaradi te spremembe potrebni za zaščito interesov Unije, da bi bilo med drugim zagotovljeno, da se bodo mehanizmi Direktive Sveta 2011/16/EU (2) in Direktive Sveta 2003/48/ES (3) uporabljali za ozemlje Saint-Barthélemy tudi po spremembi njegovega položaja.

(2)

V skladu s pooblastilom, ki ga je Komisiji podelil Svet 20. oktobra 2011, je Komisija izpogajala Sporazum med Evropsko unijo in Francosko republiko o uporabi zakonodaje Unije o obdavčevanju prihrankov in upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja v zvezi z ozemeljsko skupnostjo Saint-Barthélemy (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(3)

Namen Sporazuma je zagotoviti, da se mehanizmi iz direktiv 2011/16/EU in 2003/48/ES, katerih namen je zlasti preprečevanje čezmejne davčne utaje in izogibanja plačilu davka, še naprej uporabljajo na ozemlju Saint-Barthélemyja kljub spremembi njegovega položaja.

(4)

Sporazum bi bilo treba podpisati v imenu Unije, s pridržkom njegove poznejše sklenitve –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Sporazuma med Evropsko unijo in Francosko republiko o uporabi zakonodaje Unije o obdavčevanju prihrankov in upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja v zvezi z ozemeljsko skupnostjo Saint-Barthélemy se odobri v imenu Unije, s pridržkom sklenitve navedenega sporazuma.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu (4).

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v imenu Unije.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 15. novembra 2013

Za Svet

Predsednik

R. ŠADŽIUS


(1)  Sklep Evropskega sveta 2010/718/EU z dne 29. oktobra 2010 o spremembi položaja otoka Saint-Barthélemy v razmerju do Evropske unije (UL L 325, 9.12.2010, str. 4).

(2)  Direktiva Sveta 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS (UL L 64, 11.3.2011, str. 1).

(3)  Direktiva Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti (UL L 157, 26.6.2003, str. 38).

(4)  Besedilo Sporazuma bo objavljeno skupaj s sklepom o njegovi sklenitvi.


22.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 313/3


SKLEP SVETA

z dne 15. novembra 2013

o sklenitvi Protokola, ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek iz Sporazuma med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju za dve leti

(2013/672/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43 v povezavi s členom 218(6)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 30. novembra 2006 sprejel Uredbo (ES) št. 1801/2006 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu).

(2)

Unija se je z Islamsko republiko Mavretanijo pogajala o novem protokolu (v nadaljnjem besedilu: novi protokol), ki plovilom EU dodeljuje ribolovne možnosti v vodah, v katerih Mavretanija na področju ribištva izvaja svojo suverenost ali jurisdikcijo.

(3)

Novi protokol je bil podpisan na podlagi Sklepa Sveta 2012/827/EU (2) in se začasno uporablja od datuma njegovega podpisa.

(4)

Novi protokol bi bilo treba odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Protokol, ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek iz Sporazuma med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju za dve leti (v nadaljnjem besedilu: Protokol) (3), se odobri v imenu Unije.

Člen 2

Predsednik Sveta v imenu Unije posreduje uradno obvestilo iz člena 11 Protokola (4).

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 15. novembra 2013

Za Svet

Predsednik

R. ŠADŽIUS


(1)  UL L 343, 8.12.2006, str. 1.

(2)  UL L 361, 31.12.2012, str. 43.

(3)  Besedilo Protokola je bilo objavljeno v UL L 361, 31.12.2012, str. 44, skupaj s sklepom o podpisu.

(4)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka veljavnosti Protokola.


UREDBE

22.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 313/4


UREDBA SVETA (EU) št. 1180/2013

z dne 19. novembra 2013

o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2014 uporabljajo v Baltskem morju

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2371/2002 (1) zahteva, da se ukrepi za dostop do voda in virov ter za trajnostno izvajanje ribolovnih dejavnosti uvedejo ob upoštevanju razpoložljivih znanstvenih, tehničnih in gospodarskih mnenj, zlasti poročila, ki ga pripravi Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF), kot tudi prejetih mnenj regionalnih svetovalnih svetov.

(2)

Zato mora Svet sprejeti ukrepe za določitev in dodelitev ribolovnih možnosti po staležih ali skupinah staležev,vključno z nekaterimi pogoji, ki so z njimi funkcionalno povezani, če je to ustrezno. Ribolovne možnosti bi bilo treba med države članice razdeliti tako, da se vsaki državi članici zagotovi ustrezna stabilnost ribolovnih dejavnosti za vsak stalež ali ribolovno območje in da se upoštevajo cilji skupne ribiške politike iz Uredbe (ES) št. 2371/2002.

(3)

Celotne dovoljene ulove (TAC) bi bilo treba določiti na podlagi razpoložljivega znanstvenega mnenja ter ob upoštevanju bioloških in družbenogospodarskih vidikov, pri čemer je treba zagotoviti pošteno obravnavo med ribiškimi sektorji, ter ob upoštevanju mnenj, izraženih med posvetovanjem z zainteresiranimi stranmi, zlasti na srečanjih zadevnih regionalnih svetovalnih svetov.

(4)

Za staleže, za katere veljajo posebni večletni načrti, bi bilo treba ribolovne možnosti določiti v skladu s pravili iz teh načrtov. Zato bi bilo treba omejitve ulova in ribolovnega napora za staleže trske v Baltskem morju določiti v skladu s pravili iz Uredbe Sveta (ES) št. 1098/2007 (2) (v nadaljnjem besedilu: načrt za trsko v Baltskem morju).

(5)

Glede na znanstveno mnenje bi lahko uvedli prožnejše upravljanje ribolovnega napora za staleže trske v Baltskem morju, ne da bi pri tem ogrozili cilje načrta za trsko v Baltskem morju in povzročili višjo umrljivost rib. Takšna prožnost bi omogočila učinkovitejše upravljanje ribolovnega napora v primerih, ko kvote ne bi bile enakomerno razdeljene med ladjevja države članice, poleg tega pa bi se lažje hitro odzvali na izmenjavo kvot. Zato bi morale imeti države članice možnost dodelitve dodatnih dni odsotnosti iz pristanišča plovilom, ki plujejo pod njihovo zastavo, če bi bilo drugim plovilom, ki plujejo pod njihovo zastavo, odvzeto enako število dni odsotnosti iz pristanišča.

(6)

Za uporabo ribolovnih možnosti, kakor so določene v tej uredbi, bi morale veljati določbe Uredbe (ES) št. 1224/2009 (3), zlasti določb o evidentiranju ulova in ribolovnega napora ter sporočanju podatkov o izčrpanju ribolovnih možnosti. Zato je treba določiti oznake za pošiljanje podatkov o iztovarjanju staležev v skladu s to uredbo, ki jih morajo uporabiti države članice pri pošiljanju podatkov Komisiji.

(7)

V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 847/96 (4) je treba opredeliti staleže, za katere veljajo različni ukrepi iz navedene uredbe.

(8)

Da bi se izognili prekinitvi ribolovnih dejavnosti in da bi ribičem Unije zagotovili preživetje, je pomembno, da se ribolov na zadevne staleže, ki jih zajema ta uredba, odpre 1. januarja 2014. Zaradi nujnosti bi morala ta uredba začeti veljati takoj po objavi –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba za leto 2014 določa ribolovne možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib v Baltskem morju.

Člen 2

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za plovila Unije, ki lovijo v Baltskem morju.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„območja Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES)“ pomeni zemljepisna območja, določena v Prilogi I k Uredbi Sveta (ES) št. 2187/2005 (5);

(b)

„Baltsko morje“ pomeni podrazdelke ICES 22–32;

(c)

„plovilo Unije“ pomeni ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo države članice in je registrirano v Uniji;

(d)

„celotni dovoljeni ulov“ (TAC) pomeni količino, ki jo je vsako leto mogoče naloviti iz posameznega staleža;

(e)

„kvota“ pomeni delež celotnega dovoljenega ulova, ki je dodeljen Uniji, državi članici ali tretji državi;

(f)

„dan odsotnosti iz pristanišča“ pomeni neprekinjeno obdobje 24 ur ali del takega obdobja, v katerem plovilo ni prisotno v pristanišču.

POGLAVJE II

RIBOLOVNE MOŽNOSTI

Člen 4

Celotni dovoljeni ulovi in dodelitve

Celotni dovoljeni ulovi, kvote in po potrebi pogoji, ki so z njimi funkcionalno povezani, so določeni v Prilogi I.

Člen 5

Posebne določbe o dodelitvah

1.   Dodelitev ribolovnih možnosti državam članicam, kot je določeno v tej uredbi, ne posega v:

(a)

izmenjave v skladu s členom 20(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002;

(b)

ponovne dodelitve v skladu s členom 37 Uredbe (ES) št. 1224/2009;

(c)

dodatna iztovarjanja, dovoljena na podlagi člena 3 Uredbe (ES) št. 847/96;

(d)

zadržane količine v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 847/96;

(e)

odbitke v skladu s členi 37, 105, 106 in 107 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

2.   Razen kadar je drugače določeno v Prilogi I k tej uredbi, se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 uporablja za staleže, za katere velja previdnostni celotni dovoljeni ulov, člen 3(2) in (3) ter člen 4 navedene uredbe pa se uporabljajo za staleže, za katere velja analitski celotni dovoljeni ulov.

Člen 6

Pogoji za iztovarjanje ulova in prilova

Ribe iz staležev, za katere so določene omejitve ulova, se ne obdržijo na krovu ali iztovarjajo, razen ulova in prilova plovil države članice, ki ima kvoto in ta kvota ni izčrpana.

Člen 7

Omejitve ribolovnega napora

1.   Omejitve ribolovnega napora so določene v Prilogi II.

2.   Omejitve iz odstavka 1 se uporabljajo tudi za podrazdelka ICES 27 in 28.2, razen če se je Komisija v skladu s členom 29(2) Uredbe (ES) št. 1098/2007 odločila, da navedena podrazdelka izključi iz omejitev, določenih v členu 8(1)(b), členu 8(3), (4) in (5) ter členu 13 navedene uredbe.

3.   Omejitve iz odstavka 1 se ne uporabljajo za podrazdelek ICES 28.1, razen če se je Komisija v skladu s členom 29(4) Uredbe (ES) št. 1098/2007 odločila, da se omejitve iz člena 8(1)(b), in člena 8(3), (4) in (5) Uredbe (ES) št. 1098/2007 uporabljajo za navedeni podrazdelek.

POGLAVJE III

KONČNE DOLOČBE

Člen 8

Prenos podatkov

Kadar države članice v skladu s členi 33 in 34 Uredbe (ES) št. 1224/2009 Komisiji pošljejo podatke v zvezi z iztovarjanjem količine ujetih staležev, uporabijo kode staležev, določene v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. novembra 2013

Za Svet

Predsednik

L. LINKEVIČIUS


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (UL L 358, 31.12.2002, str. 59).

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1098/2007 z dne 18. septembra 2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske v Baltskem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže, o spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 779/97 (UL L 248, 22.9.2007, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (UL L 115, 9.5.1996, str. 3).

(5)  Uredba Sveta (ES) št. 2187/2005 z dne 21. decembra 2005 o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi v Baltskem morju, Beltih in Soundu, spremembah Uredbe (ES) št. 1434/98 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 88/98 (UL L 349, 31.12.2005, str. 1).


PRILOGA I

TAC, KI SE UPORABLJAJO ZA PLOVILA UNIJE NA OBMOČJIH, KJER TAC OBSTAJAJO, PO VRSTAH IN OBMOČJIH

V naslednjih preglednicah so določeni celotni dovoljeni ulovi in kvote (v tonah žive teže, razen če ni določeno drugače) po staležu ter po potrebi pogoji, ki so z njimi funkcionalno povezani.

Če ni drugače določeno, so sklici na ribolovna območja sklici na območja ICES.

Staleži rib so navedeni po abecednem redu latinskih imen vrst.

Za namene te uredbe je podana naslednja korelacijska preglednica latinskih in domačih imen:

Znanstveno ime

Tričrkovna oznaka

Domače ime

Clupea harengus

HER

atlantski sled

Gadus morhua

COD

trska

Pleuronectes platessa

PLE

morska plošča

Salmo salar

SAL

atlantski losos

Sprattus sprattus

SPR

papalina


Vrsta

:

atlantski sled

Clupea harengus

Območje

:

podrazdelka 30 in 31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finska

112 977

analitski TAC

Švedska

24 823

Unija

137 800

TAC

137 800


Vrsta

:

atlantski sled

Clupea harengus

Območje

:

podrazdelki 22–24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danska

2 769

analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Nemčija

10 900

Finska

1

Poljska

2 570

Švedska

3 514

Unija

19 754

TAC

19 754


Vrsta

:

atlantski sled

Clupea harengus

Območje

:

vode Unije podrazdelkov 25–27, 28.2, 29 in 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; Her/3d28.2; HER/3D29.; HER/3D32.

Danska

2 480

analitski TAC

Nemčija

658

Estonija

12 664

Finska

24 721

Latvija

3 125

Litva

3 291

Poljska

28 085

Švedska

37 701

Unija

112 725

TAC

ni relevantno


Vrsta

:

atlantski sled

Clupea harengus

Območje

:

podrazdelek 28.1

HER/03D.RG

Estonija

14 186

analitski TAC

Latvija

16 534

Unija

30 720

TAC

30 720


Vrsta

:

trska

Gadus morhua

Območje

:

vode Unije podrazdelkov 25–32

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danska

15 147

analitski TAC

Nemčija

6 025

Estonija

1 476

Finska

1 159

Latvija

5 632

Litva

3 710

Poljska

17 440

Švedska

15 345

Unija

65 934

TAC

ni relevantno


Vrsta

:

trska

Gadus morhua

Območje

:

podrazdelki 22–24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danska

7 436

analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Nemčija

3 636

Estonija

165

Finska

146

Latvija

615

Litva

399

Poljska

1 990

Švedska

2 650

Unija

17 037

TAC

17 037


Vrsta

:

Morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje

:

vode Unije podrazdelkov 22–32

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danska

2 443

previdnostni TAC

Nemčija

271

Poljska

511

Švedska

184

Unija

3 409

TAC

3 409


Vrsta

:

atlantski losos

Salmo salar

Območje

:

vode Unije podrazdelkov 22-31

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danska

22 087 (1)

analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Nemčija

2 457 (1)

Estonija

2 245 (1)

Finska

27 541 (1)

Latvija

14 049 (1)

Litva

1 651 (1)

Poljska

6 700 (1)

Švedska

29 857 (1)

Unija

106 587 (1)

TAC

ni relevantno


Vrsta

:

atlantski losos

Salmo salar

Območje

:

vode Unije podrazdelka 32

SAL/3D32.

Estonija

1 344 (2)

previdnostni TAC

Finska

11 762 (2)

Unija

13 106 (2)

TAC

ni relevantno


Vrsta

:

papalina

Sprattus sprattus

Območje

:

vode Unije podrazdelkov 22–32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danska

23 672 (3)

analitski TAC

Nemčija

14 997 (3)

Estonija

27 489 (3)

Finska

12 392 (3)

Latvija

33 200 (3)

Litva

12 010 (3)

Poljska

70 456 (3)

Švedska

45 763 (3)

Unija

239 979

TAC

ni relevantno


(1)  Izraženo s številom posameznih rib.

(2)  Izraženo s številom posameznih rib.

(3)  Papalina mora znašati najmanj 92 % iztovorjenega ulova, ki se všteva v kvoto. Prilov atlantskega sleda se všteje v preostalih 8 % kvote (HER/*3BCDC).


PRILOGA II

OMEJITVE RIBOLOVNEGA NAPORA

1.

Države članice dodelijo plovilom, ki plujejo pod njihovo zastavo in lovijo z vlečnimi mrežami, danskimi potegalkami ali podobnim orodjem z velikostjo mrežnega očesa najmanj 90 mm, z zabodnimi mrežami, zapletnimi mrežami ali trislojnimi mrežami z velikostjo mrežnega očesa najmanj 90 mm, s pridnenimi parangali, parangali, razen visečih parangalov, ročnimi vrvicami in vrvicami s svetlečimi vabami, pravico do:

(a)

147 dni odsotnosti iz pristanišča v podrazdelkih ICES 22–24, razen v obdobju od 1. do 30. aprila, ko se uporablja člen 8(1)(a) Uredbe (ES) št. 1098/2007; ter

(b)

146 dni odsotnosti iz pristanišča v podrazdelkih ICES 25–28, razen v obdobju od 1. julija do 31. avgusta, ko se uporablja člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 1098/2007.

2.

Največje število dni odsotnosti iz pristanišča na leto, ko je plovilo lahko prisotno na obeh območjih iz točk 1(a) in (b), če lovi z orodjem iz točke 1, ne sme presegati največjega števila dni odsotnosti iz pristanišča, dodeljenega enemu izmed navedenih dveh območij.

3.

Če je to potrebno za učinkovito upravljanje ribolovnih možnosti, lahko država članica z odstopanjem od točk 1 in 2 plovilom, ki plujejo pod njeno zastavo, dodeli pravico do dodatnih dni odsotnosti iz pristanišča, če se drugim plovilom, ki plujejo pod njeno zastavo in za katera velja omejitev napora na istem območju, odvzame enako število dni odsotnosti iz pristanišča in če je zmogljivost, izražena v kW, vsakega plovila dajalca enaka ali večja od zadevnih prejemnih plovil. Število prejemnih plovil ne sme presegati 15 % skupnega števila plovil zadevne države članice, kot je navedeno v točki 1.


22.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 313/13


UREDBA SVETA (EU) št. 1181/2013

z dne 19. novembra 2013

o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi Sveta (ES) št. 73/2009, za koledarsko leto 2013 in razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 964/2013

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je 25. marca 2013 sprejela predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi Sveta (ES) št. 73/2009 (1), za koledarsko leto 2013. Ker Evropski parlament in Svet navedene prilagoditve nista določila do 30. junija, kot je določeno v členu 11(2) Uredbe (ES) št. 73/2009, jo je Komisija v skladu s členom 18(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 (2) določila sama v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 964/2013 (3).

(2)

Napovedi za neposredna plačila in odhodke, povezane s trgom, iz dopolnilnega pisma Komisije št. 2 k predlogu proračuna za leto 2014 kažejo, da je treba prilagoditi znesek v okviru finančne discipline, ki je bil upoštevan v predlogu proračuna za leto 2014. To dopolnilno pismo je bilo pripravljeno ob upoštevanju zneska v okviru finančne discipline v višini 902,9 milijona EUR, vključno z zneskom za rezervo za krizne razmere v kmetijskem sektorju.

(3)

Komisija je 16. oktobra 2013 na podlagi člena 18(4) in (5) Uredbe (ES) št. 1290/2005 sprejela predlog uredbe Sveta za določitev nadaljnje prilagoditvene stopnje za neposredna plačila za koledarsko leto 2013.

(4)

Komisija je člen 18(4) Uredbe (ES) št. 1290/2005, ki Komisijo pooblašča, da določi te prilagoditve, uporabila kot podlago za Izvedbeno uredbo (EU) št. 964/2013.

(5)

Člen 18(5) Uredbe (ES) št. 1290/2005 določa, da lahko Svet do 1. decembra na podlagi novo pridobljenih informacij uskladi prilagoditveno stopnjo za neposredna plačila. Vendar pa se ob upoštevanju sodbe Sodišča z dne 6. maja 2008 v zadevi C-133/06 (4) ta izvedena pravna podlaga ne more več zakonito uporabljati.

(6)

Svet lahko v skladu s členom 43(3) PDEU sprejme ukrepe o določitvi pomoči. Zato je treba v okviru finančne discipline prilagoditveno stopnjo za neposredna plačila, ki se odobrijo kmetu na podlagi zahtevka za pomoč, določiti na tej pravni podlagi.

(7)

Praviloma kmetje, ki vložijo zahtevek za pomoč za neposredna plačila za eno koledarsko leto (N), plačilo prejmejo v predpisanem plačilnem obdobju, ki spada v proračunsko leto (N + 1). Vendar imajo države članice ob določenih omejitvah možnost, da izvedejo pozna plačila kmetom po preteku tega plačilnega obdobja brez kakršnih koli časovnih omejitev. Takšna pozna plačila se lahko izvedejo v poznejšem proračunskem letu. Pri izvajanju finančne discipline za določeno koledarsko leto prilagoditvene stopnje ne bi smeli uporabljati pri plačilih, v zvezi s katerimi so bili zahtevki za pomoč vloženi v koledarskih letih, za katera se finančna disciplina ne izvaja. Da bi zagotovili enako obravnavanje kmetov, bi bilo zato ustrezno določiti, da se prilagoditvena stopnja uporablja samo za plačila, v zvezi s katerimi so bili zahtevki za pomoč vloženi v koledarskem letu, za katero se finančna disciplina izvaja, ne glede na to, kdaj se plačila kmetom izvedejo.

(8)

V političnem dogovoru o reformi skupne kmetijske politike z dne 26. junija 2013 je bilo določeno, da se bo finančna disciplina izvajala za neposredna plačila, ki presegajo 2 000 EUR. Poleg tega je bilo dogovorjeno tudi, da bi povračilo (morebitnih) odobritev, ki ostanejo neporabljene na koncu proračunskega leta, kmetom izplačali naslednje leto, v katerem se izvaja finančna disciplina. Za zagotovitev doslednosti je ustrezno določiti enak prag za vsa leta. Finančno disciplino bi morali na podoben način izvajati za koledarsko leto 2013, da bi bila v skladu s tem, kar je bilo dogovorjeno glede uporabe v prihodnosti; zato je ustrezno določiti uporabo prilagoditvene stopnje samo za zneske, ki presegajo 2 000 EUR.

(9)

Člen 11(3) Uredbe (ES) št. 73/2009 določa, da se v okviru uporabe razporeda povečanj iz člena 121 navedene uredbe za vsa neposredna plačila, ki se odobrijo v novih državah članicah v smislu člena 2(g) navedene uredbe, finančna disciplina ne izvaja za nove države članice do začetka koledarskega leta, za katero je raven neposrednih plačil, ki se uporabljajo v novih državah članicah, vsaj enaka tedaj veljavni ravni takih plačil v drugih državah članicah. Ker se za neposredna plačila v Bolgariji in Romuniji v koledarskem letu 2013 še vedno uporablja razpored povečanj, se prilagoditvene stopnje, določene s to uredbo, ne bi smeli uporabljati za plačila kmetom v teh državah članicah.

(10)

Uredba (ES) št. 73/2009 je bila spremenjena z Aktom o pristopu Hrvaške. Ker se za Hrvaško v koledarskem letu 2013 uporablja razpored povečanj iz člena 121 Uredbe (ES) št. 73/2009, prilagoditvene stopnje, določene s to uredbo, ne bi smeli uporabljati za plačila kmetom na Hrvaškem.

(11)

Da bi zagotovili, da bo prilagojena stopnja veljala od datuma, določenega v Uredbi (ES) št. 73/2009, ko bi morali začeti izplačevati plačila kmetom, bi se morala ta uredba uporabljati od 1. decembra 2013.

(12)

Novo prilagoditveno stopnjo bi morali upoštevati za izračun vseh plačil, ki se odobrijo kmetu na podlagi zahtevka za pomoč, vloženega za koledarsko leto 2013. Zaradi jasnosti bi bilo treba zato Izvedbeno uredbo (EU) št. 964/2013 razveljaviti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Zneski neposrednih plačil v smislu člena 2(d) Uredbe (ES) št. 73/2009, ki presegajo 2 000 EUR in se dodelijo kmetu na podlagi zahtevka za pomoč, vloženega za koledarsko leto 2013, se znižajo za 2,453658 %.

2.   Znižanje iz odstavka 1 se ne uporablja v Bolgariji, v Romuniji in na Hrvaškem.

Člen 2

Izvedbena uredba (EU) št. 964/2013 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. decembra 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. novembra 2013

Za Svet

Predsednik

L. LINKEVIČIUS


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L 30, 31.1.2009, str. 16).

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L 209, 11.8.2005, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 964/2013 z dne 9. oktobra 2013 o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi Sveta (ES) št. 73/2009, za koledarsko leto 2013 (UL L 268, 10.10.2013, str. 5).

(4)  Zadeva C-133/06, Evropski parlament proti Svetu, ZOdl. 2008, str. I-3189.


22.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 313/15


UREDBA SVETA (EU) št. 1182/2013

z dne 19. novembra 2013

o spremembi uredb (ES) št. 754/2009, (EU) št. 1262/2012, (EU) št. 39/2013 in (EU) št. 40/2013 v zvezi z nekaterimi ribolovnimi možnostmi

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2371/2002 (1) zahteva, da se ukrepi za dostop do voda in virov ter za trajnostno izvajanje ribolovnih dejavnosti uvedejo ob upoštevanju razpoložljivih znanstvenih, tehničnih in gospodarskih mnenj, zlasti poročil, ki jih pripravi Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF), ter prejetih mnenj regionalnih svetovalnih svetov.

(2)

Svet je z Uredbo Sveta (ES) št. 754/2009 (2) izključil nekatere skupine plovil iz ureditve ribolovnega napora, določenega v poglavju III Uredbe Sveta (ES) št. 1342/2008 (3). Dovoljeni ribolovni napor za plovila, za katera velja navedena ureditev, je trenutno določen v Prilogi IIA k Uredbi Sveta (EU) št. 39/2013 (4) in v Prilogi IIA k Uredbi Sveta (EU) št. 40/2013 (5).

(3)

Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES) je junija 2013 objavil mnenje o staležu severnega osliča za leto 2014. ICES v tem mnenju navaja, da je biomasa tega staleža v letu 2013 dosegla rekordno vrednost, poleg tega pa je v zadnjih letih ribolovna smrtnost močno upadla. ICES je predlagal, da bi se celotni dovoljeni ulov v letu 2014 lahko zvišal za 49 % na 81 846 ton. Irska in Španija sta ob upoštevanju navedenega mnenja zahtevali, naj se veljavni celotni dovoljeni ulov za ta stalež v teku leta zviša s 55 105 ton na 69 440 ton, da bi dosegli raven iztovorjenih proizvodov, za katero ICES ocenjuje, da ustreza sedanjim ravnem ribolovne smrtnosti, ki so skladne z največjim trajnostnim donosom. Ta zahteva se glede na zavezo zadevnih držav članic, da z doslednim nadzorom ribištva zagotovijo, da bodo ribolovni napor in s tem stopnje ribolovne smrtnosti ostali nespremenjeni, zdi sprejemljiva.

(4)

Skupina plovil, ki plujejo pod zastavo Španije in lovijo v vodah zahodno od Škotske, je zdaj izključena iz uporabe ureditve ribolovnega napora, določenega v Uredbi (ES) št. 1342/2008. Na podlagi informacij, ki jih je v letu 2013 predložila Španija, STECF ni mogel oceniti, ali so bili pogoji iz Uredbe (ES) št. 1342/2008 izpolnjeni tudi v obdobju upravljanja 2012. Zato je primerno, da se ta skupina španskih plovil ponovno vključi v navedeno ureditev ribolovnega napora. Uredbo (ES) št. 754/2009 in Prilogo IIA k Uredbi (EU) št. 39/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Skupina plovil, ki plujejo pod zastavo Francije in lovijo v Severnem morju, je trenutno izključena iz uporabe ureditve ribolovnega napora, določenega v Uredbi (ES) št. 1342/2008. Na podlagi informacij, ki jih je predložila Francija v letu 2013, je STECF ocenil, da je ulov navedenih plovil presegel določeni prag. Zato je primerno, da se navedena skupina francoskih plovil ponovno vključi v navedeno ureditev ribolovnega napora. Uredbo (ES) št. 754/2009 in Prilogo IIA k Uredbi (EU) št. 40/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Skupina plovil, ki plujejo pod zastavo Združenega kraljestva in lovijo kraljevske pokrovače (Aequipecten opercularis) okrog Otoka Man v Irskem morju, je trenutno izključena iz uporabe ureditve ribolovnega napora, določenega v Uredbi (ES) št. 1342/2008. Vendar zgornje meje ribolovnega napora iz Priloge IIA k Uredbi (EU) št. 39/2013 zaradi matematične napake ne odražajo te izključitve. Uredbo (EU) št. 39/2013 bi bilo zato treba ustrezno popraviti.

(7)

Uredba Sveta (EU) št. 1262/2012 (6) določa omejitve ulova za leti 2013 in 2014 za seznam globokomorskih morskih psov. Komisija je ICES zaprosila za nasvet, ali je navedeni seznam treba popraviti. ICES je sklenil, da je na voljo dovolj znanstvenih dokazov za izključitev črnouste morske mačke (Galeus melastomus) s seznama globokomorskih morskih psov in vključitev vseh vrst iz rodu Centrophorus (Centrophorus spp.) na navedeni seznam. Uredbo (EU) št. 1262/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

V skladu z izidom posvetovanj med obalnimi državami o upravljanju staležev skuše, sinjega mola, atlantskega sleda in vahnje v Severnem morju lahko Unija plovilom Unije dovoli do 10 % večji ulov od kvote, ki je na voljo Uniji, pod pogojem, da se vsakršna uporabljena količina, večja od kvote, ki je na voljo Uniji, odšteje od kvote Unije za leto 2014. Podobno lahko Unija v letu 2014 izkoristi vso neizkoriščeno količino do 10 % kvote, ki je na voljo Uniji v letu 2013. Ustrezno je, da se pri določanju teh ribolovnih možnosti zagotovi takšna prožnost, da bi plovilom Unije omogočili enake konkurenčne pogoje, in sicer tako, da se imajo zadevne države članice možnost odločiti za uporabo prožne kvote. Če se država članica v zvezi s posameznim staležem ne odloči za uporabo prožne kvote, je primerno, da se v skladu s členom 10(2) Uredbe (EU) št. 40/2013 še naprej uporabljata člena 3 in 4 Uredbe (ES) št. 847/96.

(9)

Komisija za tune v Indijskem oceanu (IOTC) je na svojem letnem zasedanju leta 2013 sprejela resolucijo za zaščito dolgoplavutega morskega psa, ki se uporablja za ribiška plovila iz registra IOTC pooblaščenih plovil, in kot začasni pilotski ukrep prepovedala obdržati na krovu, pretovarjati, iztovarjati ali skladiščiti kateri koli del ali celotni trup dolgoplavutega morskega psa. Resolucija določa izjemo za mali ribolov, in sicer za ribiška plovila, ki opravljajo ribolovne dejavnosti v izključni ekonomski coni (IEC) države članice, pod katere zastavo plujejo. Uredbo (EU) št. 40/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Komisija za ribištvo zahodnega in srednjega Pacifika (WCPFC) je na svojem letnem zasedanju leta 2010 sprejela priporočilo o omejitvi števila plovil, ki aktivno lovijo južnopacifiškega belega tuna na območju konvencije, južno od 20° J. Zato je treba zagotoviti, da plovila Unije še naprej opravljajo ribolovne dejavnosti, a ne lovijo navedene vrste na območju konvencije WCPFC, južno od 20° J. Uredbo (EU) št. 40/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ribolovne možnosti za plovila Unije v norveških vodah in za norveška plovila v vodah Unije se določijo vsako leto glede na posvetovanja o ribolovnih pravicah, ki potekajo v skladu z dvostranskimi sporazumi na področju ribištva z Norveško (7). Do zaključka navedenih posvetovanj o ureditvi za leto 2013 določa Uredba (EU) št. 40/2013 začasne ribolovne možnosti za zadevne staleže rib. Posvetovanja z Norveško so bila zaključena 18. januarja 2013, z Uredbo Sveta (EU) št. 297/2013 (8) pa so bile spremenjene zadevne določbe Uredbe (EU) št. 40/2013. Vendar pa je bil stalež morskega menka v norveških vodah območja IV pomotoma izključen iz Uredbe (EU) št. 297/2013. Poleg tega količina sinjega mola, ki ga Norveška lahko ulovi v vodah Unije na območjih II, IVa, V in VI severno od 56° 30′ S in območju VII zahodno od 12° Z, ni v skladu s potrjenim zapisnikom posvetovanja z navedeno državo. Prilogo IA k Uredbi (EU) št. 40/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Ugotovljena je bila napaka v številu ladij in zmogljivosti, dodeljenih Uniji, ki imajo dovoljenje za ribolov mečarice in belega tuna na območju konvencije IOTC. Prilogo VI k Uredbi (EU) št. 40/2013 bi bilo zato treba ustrezno popraviti.

(13)

V skladu z Aktom o pristopu iz leta 2012 in ob upoštevanju pristopa Hrvaške 1. julija 2013 bi bilo treba določbe o dodelitvi ribolovnih možnosti na ravni Unije za Hrvaško v letu 2013 vključiti v zadevne instrumente Unije. Številke v zvezi z ribolovnimi zmogljivosti in zmogljivostmi ribogojstva za modroplavutega tuna na Hrvaškem, dodane s to uredbo, odražajo določbe načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna za Hrvaško do leta 2013, ki ga je pripravila Mednarodna komisija za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT). Poleg tega v skladu s členom 5 Uredbe Sveta (ES) št. 302/2009 (9) vsaka država članica zagotovi, da je njena ribolovna zmogljivost sorazmerna s kvoto.

(14)

Določbe te uredbe glede omejitev ribolovnega napora bi se morale uporabljati od 1. februarja 2013. Določbe glede omejitev ulova in dodelitev bi se morale uporabljati od 1. januarja 2013, razen novih določb glede WCPFC in IOTC, ki bi se morale uporabljati od datuma začetka veljavnosti te uredbe. Določbe, ki so vnesene zaradi pristopa Hrvaške k Evropski uniji, bi se morale uporabljati od datuma njenega pristopa. Taka retroaktivna uporaba ne bo vplivala na načelo pravne varnosti, saj zadevne ribolovne možnosti še niso bile izkoriščene. Ker spremembe ureditve ribolovnega napora neposredno vplivajo na gospodarske dejavnosti zadevnih ladjevij, bi morala ta uredba začeti veljati takoj ob objavi –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (ES) št. 754/2009

V členu 1 Uredbe (ES) št. 754/2009 se črtata točki (b) in (j).

Člen 2

Spremembe Uredbe (EU) št. 1262/2012

Priloga k Uredbi (EU) št. 1262/2012 se spremeni v skladu z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

Člen 3

Spremembe Uredbe (EU) št. 39/2013

1.   Priloga I k Uredbi (EU) št. 39/2013 se spremeni v skladu z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

2.   Priloga IIA k Uredbi (EU) št. 39/2013 se spremeni v skladu z besedilom iz Priloge III k tej uredbi.

Člen 4

Spremembe Uredbe (EU) št. 40/2013

Uredba (EU) št. 40/2013 se spremeni:

1.

vstavi se nov člen:

„Člen 6a

Prožnost pri določanju ribolovnih možnosti za nekatere staleže

1.   Ta člen se uporablja za naslednje staleže:

(a)

vahnja na območju IV; v vodah EU območja IIa;

(b)

sinji mol v vodah EU in mednarodnih vodah območij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV;

(c)

skuša na območjih IIIa in IV; v vodah EU območij IIa, IIIb, IIIc in IIId;

(d)

skuša na območjih VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; v vodah EU in mednarodnih vodah območja Vb; v mednarodnih vodah območij IIa, XII in XIV;

(e)

skuša na območjih VIIIc, IX in X; v vodah EU območja CECAF 34.1.1;

(f)

skuša v norveških vodah območij IIa in IVa;

(g)

sled v vodah EU ter norveških in mednarodnih vodah območij I in II.

2.   Država članica se lahko za katerega koli od staležev iz odstavka 1 odloči za povečanje svoje prvotne kvote, določene v Prilogi I, za do 10 %. Zadevna država članica o takšni odločitvi uradno pisno obvesti Komisijo. Na podlagi takšnega uradnega obvestila se povečana kvota šteje za kvoto, dodeljeno tej državi članici za leto 2013.

3.   Vsakršna količina, uporabljena v letu 2013 v okviru takšne povečane kvote, ki presega prvotno kvoto, se po načelu ‚tona za tono‘ odšteje pri izračunu kvote zadevne države članice za ta stalež za leto 2014.

4.   Vsakršna količina v višini do 10 % prvotne kvote, ki ni bila uporabljena v okviru te kvote, se prišteje pri izračunu kvote zadevne države članice za ta stalež za leto 2014.

5.   Vsakršna količina, prenesena na druge države članice v skladu s členom 20(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002, ter vsakršna količina, odšteta v skladu s členi 37, 105 in 107 Uredbe (ES) št. 1224/2009, se upošteva pri določitvi količin, ki so bile uporabljene oziroma niso bile uporabljene na podlagi odstavkov 3 in 4 tega člena.

6.   Če država članica v zvezi z določenim staležem uporabi možnost iz odstavka 2 tega člena, se člena 3 in 4 Uredbe (ES) št. 847/96 za ta stalež v zvezi s to državo članico ne uporabljata.“;

2.

v členu 10(2) se črtajo besede „Prilogi I k“;

3.

člen 23 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 23

Morski psi

1.   Obdržanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje katerega koli dela ali celotnega trupa morskih lisic vseh vrst iz družine Alopiidae pri kateri koli vrsti ribolova je prepovedano.

2.   Obdržanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje katerega koli dela ali celotnega trupa dolgoplavutega morskega psa (Carcharhinus longimanus) pri kateri koli vrsti ribolova je prepovedano, razen za plovila, krajša od 24 metrov skupne dolžine, ki opravljajo izključno ribolovne dejavnosti v izključni ekonomski coni države članice, pod katere zastavo plujejo, in pod pogojem, da je njihov ulov namenjen izključno za lokalno uporabo.

3.   Vrste iz odstavkov 1 in 2 se ob nenamernem ulovu ne poškodujejo. Osebki se takoj izpustijo.“;

4.

člen 29 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 29

Pogoji za veleokega tuna, rumenoplavutega tuna, črtastega tuna in južnopacifiškega belega tuna

1.   Države članice zagotovijo, da se število ribolovnih dni, dodeljenih plovilom z zaporno plavarico, ki lovijo veleokega tuna (Thunnus obesus), rumenoplavutega tuna (Thunnus albacares) in črtastega tuna (Katsuwonus pelamis) na delu območja konvencije WCPFC na odprtem morju, ki leži med 20° S in 20° J, ne poveča.

2.   Plovila EU ne lovijo južnopacifiškega belega tuna (Thunnus alalunga) na območju konvencije WCPFC, južno od 20° J.“;

5.

Priloga IA se spremeni v skladu z besedilom iz Priloge IV k tej uredbi;

6.

Priloga ID se spremeni v skladu z besedilom iz Priloge V k tej uredbi;

7.

Priloga IIA se spremeni v skladu z besedilom iz Priloge VI k tej uredbi;

8.

Priloga IV se spremeni v skladu z besedilom iz Priloge VII k tej uredbi;

9.

Priloga VI se spremeni v skladu z besedilom iz Priloge VIII k tej uredbi.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Vendar se členi 3(1), 4(1), 4(2), 4(5) in 4(9) uporabljajo od 1. januarja 2013. Členi 1, 3(2) in 4(7) se uporabljajo od 1. februarja 2013, člen 4(6) in (8) pa od 1. julija 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. novembra 2013

Za Svet

Predsednik

L. LINKEVIČIUS


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (UL L 358, 31.12.2002, str. 59).

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 754/2009 z dne 27. julija 2009 o izključitvi določenih skupin plovil iz ureditve ribolovnega napora, določenega v poglavju III Uredbe (ES) št. 1342/2008 (UL L 214, 19.8.2009, str. 16).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1342/2008 z dne 18. decembra 2008 o določitvi dolgoročnega načrta za staleže trske in ribištvo, ki izkorišča te staleže, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 423/2004 (UL L 348, 24.12.2008, str. 20).

(4)  Uredba Sveta (EU) št. 39/2013 z dne 21. januarja 2013 o določitvi ribolovnih možnosti, ki so plovilom EU na voljo v letu 2013 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere ne veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi (UL L 23, 25.1.2013, str. 1).

(5)  Uredba Sveta (EU) št. 40/2013 z dne 21. januarja 2013 o določitvi ribolovnih možnosti, ki so na voljo v vodah EU in ki so plovilom EU na voljo v nekaterih vodah zunaj EU, za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi, za leto 2013 (UL L 23, 25.1.2013, str. 54).

(6)  Uredba Sveta (EU) št. 1262/2012 z dne 20. decembra 2012 o določitvi ribolovnih možnosti za plovila EU za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2013 in 2014 (UL L 356, 22.12.2012, str. 22).

(7)  Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško (UL L 226, 29.8.1980, str. 48).

(8)  Uredba Sveta (EU) št. 297/2013 z dne 27. marca 2013 o spremembi uredb (EU) št. 44/2012, (EU) št. 39/2013 in (EU) št. 40/2013 v zvezi z nekaterimi ribolovnimi možnostmi (UL L 90, 28.3.2013, str. 10).

(9)  Uredba Sveta (ES) št. 302/2009 z dne 6. aprila 2009 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, spremembah Uredbe (ES) št. 43/2009 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1559/2007 (UL L 96, 15.4.2009, str. 1).


PRILOGA I

V delu 1 Priloge k Uredbi (EU) št. 1262/2012 se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

V tej uredbi izraz ‚globokomorski morski psi‘ pomeni naslednji seznam vrst:

Splošno ime

Koda Alpha-3

Znanstveno ime

Globokomorska morska mačka iz rodu Apristurus

API

Apristurus spp.

Ovratničarski šesteroškrgar

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Globokomorski trnež

CWO

Centrophorus spp.

Portugalski morski pes

CYO

Centroscymnus coelolepis

Morski pes vrste Centroscymnus crepidater

CYP

Centroscymnus crepidater

Črna morska mačka

CFB

Centroscyllium fabricii

Kljunati morski pes

DCA

Deania calcea

Temni morski pes

SCK

Dalatias licha

Veliki svetilec

ETR

Etmopterus princeps

Črni svetilec

ETX

Etmopterus spinax

Morska mačka vrste Galeus murinus

GAM

Galeus murinus

Morski pes šesteroškrgar

SBL

Hexanchus griseus

Morski pes vrste Oxynotus paradoxus

OXN

Oxynotus paradoxus

Morski pes vrste Scymnodon ringens

SYR

Scymnodon ringens

Grenlandski morski pes

GSK

Somniosus microcephalus


PRILOGA II

V delu B Priloge I k Uredbi (EU) št. 39/2013 se štirje vnosi za severni del staleža osliča nadomestijo z naslednjimi:

„Vrsta

:

Oslič

Merluccius merluccius

Območje

:

IIIa; vode EU podrazdelkov 22–32

(HKE/3A/BCD)

Danska

1 929 (2)

Analitski TAC

Švedska

164 (2)

Unija

2 093

TAC

2 093 (1)


Vrsta

:

Oslič

Merluccius merluccius

Območje

:

vode EU območij IIa in IV

(HKE/2AC4-C)

Belgija

35

Analitski TAC

Danska

1 409

Nemčija

162

Francija

312

Nizozemska

81

Združeno kraljestvo

439

Unija

2 438

TAC

2 438 (3)


Vrsta

:

Oslič

Merluccius merluccius

Območje

:

VI in VII; vode EU in mednarodne vode območja Vb;

mednarodne vode območij XII in XIV

(HKE/571214)

Belgija

358 (4)  (6)

Analitski TAC

Uporablja se člen 11 te uredbe.

Španija

11 478 (6)

Francija

17 726 (4)  (6)

Irska

2 148 (6)

Nizozemska

231 (4)  (6)

Združeno kraljestvo

6 998 (4)  (6)

Unija

38 939

TAC

38 939 (5)

Posebni pogoj:

v mejah navedenih kvot se na naslednjih območjih ne sme uloviti več od naslednjih količin:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe (HKE/*8ABDE)

Belgija

46

Španija

1 852

Francija

1 852

Irska

231

Nizozemska

23

Združeno kraljestvo

1 042

Unija

5 046


Vrsta

:

Oslič

Merluccius merluccius

Območje

:

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

(HKE/8ABDE.)

Belgija

12 (7)

Analitski TAC

Španija

7 991

Francija

17 944

Nizozemska

23 (7)

Unija

25 970

TAC

25 970 (8)

Posebni pogoj:

v mejah navedenih kvot se na naslednjih območjih ne sme uloviti več od naslednjih količin:

 

VI in VII; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV (HKE/*57-14)

Belgija

2

Španija

2 315

Francija

4 166

Nizozemska

7

Unija

6 490“


(1)  V okviru naslednjega skupnega TAC za severni stalež osliča:

69 440

(2)  Ta kvota se lahko prenese na vode EU območij IIa in IV. Vendar je treba o teh prenosih vnaprej uradno obvestiti Komisijo.

(3)  V okviru naslednjega skupnega TAC za severni stalež osliča:

69 440

(4)  Ta kvota se lahko prenese na vode EU območij IIa in IV. Vendar je treba o teh prenosih vnaprej uradno obvestiti Komisijo.

(5)  V okviru naslednjega skupnega TAC za severni stalež osliča:

69 440

(6)  Država članica lahko poleg te kvote pod pogoji iz poglavja II naslova II te uredbe plovilom, ki plujejo pod njeno zastavo in sodelujejo pri preskusih s popolnoma dokumentiranim ribolovom, odobri dodatne dodelitve v okviru skupne omejitve 1 % kvote, dodeljene zadevni državi članici.

Posebni pogoj:

v mejah navedenih kvot se na naslednjih območjih ne sme uloviti več od naslednjih količin:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe (HKE/*8ABDE)

Belgija

46

Španija

1 852

Francija

1 852

Irska

231

Nizozemska

23

Združeno kraljestvo

1 042

Unija

5 046

(7)  Ta kvota se lahko prenese na območje IV in vode EU območja IIa. Vendar je treba o teh prenosih vnaprej uradno obvestiti Komisijo.

(8)  V okviru naslednjega skupnega TAC za severni stalež osliča:

69 440

Posebni pogoj:

v mejah navedenih kvot se na naslednjih območjih ne sme uloviti več od naslednjih količin:

 

VI in VII; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV (HKE/*57-14)

Belgija

2

Španija

2 315

Francija

4 166

Nizozemska

7

Unija

6 490“


PRILOGA III

Priloga IIA k Uredbi (EU) št. 39/2013 se spremeni:

(a)

stolpec za Združeno kraljestvo (UK) v razpredelnici (c) v Dodatku 1 se nadomesti z naslednjim:

„Regulirano orodje

UK

TR1

339 592

TR2

1 086 399

TR3

0

BT1

0

BT2

111 693

GN

5 970

GT

158

LL

70 614“

(b)

stolpec za Španijo (ES) v razpredelnici (d) v Dodatku 1 se nadomesti z naslednjim:

„Regulirano orodje

ES

TR1

249 152

TR2

0

TR3

0

BT1

0

BT2

0

GN

13 836

GT

0

LL

1 402 142“


PRILOGA IV

Priloga IA k Uredbi (EU) št. 40/2013 se spremeni:

(a)

vnos za morskega menka v norveških vodah območja IV se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

morski menek

Brosme brosme

Območje

:

norveške vode območja IV

(USK/04-N.)

Belgija

0

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Danska

165

Nemčija

1

Francija

0

Nizozemska

0

Združeno kraljestvo

4

Unija

170

TAC

ni relevantno“

(b)

vnos za sinjega mola v vodah EU območij II, IVa, V in VI severno od 56° 30′ S in na območju VII zahodno od 12° Z se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

sinji mol

Micromesistius poutassou

Območje

:

vode EU območij II, IVa, V in VI severno od 56° 30′ S in območje VII zahodno od 12° Z

(WHB/24A567)

Norveška

99 408 (1)  (2)

Analitski TAC

TAC

643 000


(1)  Se všteje v norveško kvoto omejitve ulova, določeno v sporazumu obalnih držav.

(2)  Posebni pogoj: ulov na območju IV ne presega 24 852 ton, tj. 25 % dovoljene kvote za dostop za Norveško.“


PRILOGA V

V Prilogi ID k Uredbi (EU) št. 40/2013 se vnos za navadnega tuna v Atlanskem oceanu vzhodno od 45° Z in Sredozemskem morju nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Navadni tun

Thunnus thynnus

Območje

:

Atlantski ocean vzhodno od 45° Z in Sredozemsko morje

(BFT/AE45WM)

Ciper

69,44 (4)  (7)

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Grčija

129,07 (7)

Španija

2 504,45 (2)  (4)  (7)

Francija

2 471,23 (2)  (3)  (4)  (7)

Italija

1 950,42 (4)  (5)  (7)

Hrvaška

390,59 (6)  (7)

Malta

160,02 (4)  (7)

Portugalska

235,50 (7)

Druge države članice

27,93 (1)  (7)

Unija

7 938,65 (2)  (3)  (4)  (5)  (7)

TAC

13 400


(1)  Razen Cipra, Grčije, Španije, Francije, Hrvaške, Italije, Malte in Portugalske ter samo kot prilov.

(2)  Posebni pogoj: v okviru tega TAC za ulov navadnega tuna med 8 kg/75 cm in 30 kg/115 cm s plovili iz točke 1 Priloge IV (BFT/*8301) veljajo naslednje omejitve ulova in dodelitve med državami članicami:

Španija

364,09

Francija

164,27

Unija

528,36

(3)  Posebni pogoj: v okviru tega TAC za ulov navadnega tuna, ki tehta najmanj 6,4 kg ali meri najmanj 70 cm, s plovili iz točke 1 Priloge IV (BFT/*641) veljajo naslednje omejitve ulova in dodelitve med državami članicami:

Francija

100

Unija

100

(4)  Posebni pogoj: v okviru tega TAC za ulov navadnega tuna med 8 kg/75 cm in 30 kg/115 cm s plovili iz točke 2 Priloge IV (BFT/*8302) veljajo naslednje omejitve ulova in dodelitve med državami članicami:

Španija

50,09

Francija

49,42

Italija

39,01

Ciper

3,20

Malta

4,71

Unija

146,43

(5)  Posebni pogoj: v okviru tega TAC za ulov navadnega tuna med 8 kg/75 cm in 30 kg/115 cm s plovili iz točke 3 Priloge IV (BFT/*643) veljajo naslednje omejitve ulova in dodelitve med državami članicami:

Italija

39,01

Unija

39,01

(6)  Posebni pogoj: v okviru tega TAC za ulov navadnega tuna med 8 kg/75 cm in 30 kg/115 cm s plovili iz točke 3 Priloge IV zaradi gojenja (BFT/*8303F) veljajo naslednje omejitve ulova in dodelitve med državami članicami:

Hrvaška

351,53

Unija

351,53

(7)  Z odstopanjem od člena 7(2) Uredbe (ES) 302/2009 je ribolov navadnega tuna z zaporno plavarico dovoljen v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju od 26. maja do vključno 24. junija 2013.“


PRILOGA VI

V Prilogi IIA k Uredbi (EU) št. 40/2013 se stolpec za Francijo (FR) v Dodatku 1 nadomesti z naslednjim:

„Regulirano orodje

FR

TR1

1 505 354

TR2

6 496 811

TR3

101 316

BT1

0

BT2

1 202 818

GN

342 579

GT

4 338 315

LL

125 141“


PRILOGA VII

Priloga IV k Uredbi (EU) št. 40/2013 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA IV

OBMOČJE KONVENCIJE ICCAT  (1)

1.

Največje število plovil EU za prevoz vabe in plovil, ki lovijo s panulo, ki imajo dovoljenje za aktivni ribolov navadnega tuna med 8 kg/75 cm in 30 kg/115 cm v vzhodnem Atlantiku

Španija

60

Francija

8

Unija

68

2.

Največje število plovil EU za mali obalni ribolov, ki imajo dovoljenje za aktivni ribolov navadnega tuna med 8 kg/75 cm in 30 kg/115 cm v Sredozemskem morju

Španija

119

Francija

87

Italija

30

Ciper

7

Malta

28

Unija

316

3.

Največje število plovil EU, ki imajo dovoljenje za aktivni ribolov navadnega tuna med 8 kg/75 cm in 30 kg/115 cm v Jadranskem morju zaradi gojenja:

Hrvaška

9

Italija

12

Unija

21

4.

Največje število in skupna zmogljivost v bruto tonaži ribiških plovil vsake države članice, ki se jim lahko izda dovoljenje za ribolov, obdržanje na krovu, pretovarjanje, prevoz ali iztovarjanje navadnega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju

Razpredelnica A

Število ribiških plovil

 

Ciper

Hrvaška

Grčija

Italija

Francija

Španija

Malta (2)

Plovila z zaporno plavarico

1

9

1

12

17

6

1

Parangalke

4

0

0

30

8

12

20

Plovila za prevoz vabe

0

0

0

0

8

60

0

Plovila z ročnimi ribiškimi vrvicami

0

12

0

0

29

2

0

Plovila za ribolov z vlečnimi mrežami

0

0

0

0

57

0

0

Druga plovila za mali ribolov (3)

0

0

16

0

87

32

0

Razpredelnica B

Skupna zmogljivost v bruto tonaži

 

Ciper

Hrvaška

Grčija

Italija

Francija

Španija

Malta

Plovila z zaporno plavarico

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Parangalke

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Plovila za prevoz vabe

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Plovila z ročnimi ribiškimi vrvicami

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Plovila za ribolov z vlečnimi mrežami

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Druga plovila za mali ribolov

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

5.

Največje število pasti, ki se uporabljajo pri ribolovu navadnega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju ter jih odobri vsaka država članica

 

Število pasti

Španija

5

Italija

6

Portugalska

1 (4)

6.

Največja zmogljivost gojenja in pitanja navadnega tuna za posamezno državo članico in največji vnos divjega ulovljenega navadnega tuna, ki ga lahko posamezna država članica dodeli svojim ribogojnicam v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju

Razpredelnica A

Največja zmogljivost gojenja in pitanja tuna

 

Število ribogojnic

Zmogljivost (v tonah)

Španija

17

11 852

Italija

15

13 000

Grčija

2

2 100

Ciper

3

3 000

Hrvaška

7

7 880

Malta

8

12 300

Razpredelnica B

Največji vnos divjega ulovljenega navadnega tuna (v tonah)

Španija

5 855

Italija

3 000

Grčija

785

Ciper

2 195

Hrvaška

2 947

Malta

8 768“


(1)  Števila, prikazana v oddelkih 1, 2 in 3, se lahko zmanjšajo, da bi bile izpolnjene mednarodne obveznosti Unije.

(2)  Eno srednje veliko plovilo, ki lovi z zaporno plavarico, lahko nadomesti največ 10 plovil s parangalom.

(3)  Večnamenska plovila, ki uporabljajo različna orodja (parangal, ročna ribiška vrvica, panula).

(4)  Ta številka se lahko še poveča, če so mednarodne obveznosti Unije izpolnjene.


PRILOGA VIII

V Prilogi VI k Uredbi (EU) št. 40/2013 se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

Najvišje število plovil EU, ki se jim dovoli ribolov mečarice in belega tuna na območju konvencije IOTC:

Država članica

Največje število plovil

Zmogljivost (bruto tonaža)

Španija

27

11 590

Francija

41

5 382

Portugalska

15

6 925

Združeno kraljestvo

4

1 400

Unija

87

25 297“


22.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 313/30


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1183/2013

z dne 12. novembra 2013

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Slovenski med (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je bila vloga Slovenije za registracijo imena „Slovenski med“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobene izjave o ugovoru v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012, bi bilo treba navedeno ime registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. novembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL C 157, 4.6.2013, str. 12.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.4:   Drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med, različni mlečni proizvodi razen masla itd.)

SLOVENIJA

Slovenski med (ZGO)


22.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 313/32


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1184/2013

z dne 12. novembra 2013

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Prés-salés du Mont-Saint-Michel (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je bila vloga Francije za registracijo imena „Prés-salés du Mont-Saint-Michel“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobene izjave o ugovoru, bi bilo treba ime „Prés-salés du Mont-Saint-Michel“ registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. novembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL C 57, 27.2.2013, str. 19.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.1   Sveže meso (in drobovina)

FRANCIJA

Prés-salés du Mont-Saint-Michel (ZOP)


22.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 313/34


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1185/2013

z dne 21. novembra 2013

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Pâté de Campagne Breton (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1151/2012 je razveljavila in nadomestila Uredbo Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (2).

(2)

V skladu s členom 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Francije za registracijo imena „Pâté de Campagne Breton“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (3)

(3)

Nizozemska je v skladu s členom 7(1) Uredbe (ES) št. 510/2006 registraciji ugovarjala. Ugovor se je na podlagi člena 7(3) Uredbe štel za sprejemljiv.

(4)

Izjava o ugovoru se je nanašala zlasti na neizpolnjevanje pogojev iz člena 2(1)(b) Uredbe (ES) št. 510/2006 ter konkretno na to, da mora surovina, to je svinjina, izvirati iz pasem prašičev, priznanih v Franciji, in na to, da niso bila upoštevana objektivna merila kakovosti.

(5)

Komisija je v dopisu z dne 24. oktobra 2012 zainteresirani strani povabila, da se ustrezno posvetujeta.

(6)

Francija in Nizozemska sta v predpisanih šestih mesecih dosegli dogovor. V skladu s tem dogovorom je bilo v specifikacijo in enotni dokument vnesenih nekaj manjših sprememb, tako da so bili odstavki o genetiki prašičev črtani in nadomeščeni z objektivnimi merili za zagotovitev vzročne povezave med kakovostjo svinjine in končnega proizvoda.

(7)

Ime „Pâté de Campagne Breton“ bi bilo torej treba vpisati v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, enotni dokument pa bi bilo treba ustrezno posodobiti in njegovo spremenjeno različico objaviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge I k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Prečiščen enotni dokument, v katerem so navedeni glavni elementi specifikacije, je v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. novembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(3)  UL C 91, 28.3.2012, str. 4.


PRILOGA I

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, navedeni v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.2   Mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itd.)

FRANCIJA

Pâté de Campagne Breton (ZGO)


PRILOGA II

Prečiščeni enotni dokument

Uredba Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1)

„PÂTÉ DE CAMPAGNE BRETON“

Št. ES: FR-PGI-0005-0879-23.5.2011

ZGO (X) ZOP ( )

1.   Ime

„Pâté de Campagne Breton“

2.   Država članica ali tretja država

Francija

3.   Opis kmetijskega proizvoda ali živila

3.1   Vrsta proizvoda

Skupina 1.2

Mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itd.)

3.2   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz 1. točke

Pâté de campagne breton je svinjska pašteta, izdelana iz svinjskega mesa in svinjske drobovine. V njej so obvezne naslednje mesne sestavine: vrat brez kože in hrustanca (≥ 25 %), jetra (≥ 20 %) in pečena koža (≥ 5 %) ter sveža čebula (≥ 5 %). Mesne sestavine in čebula morajo biti sveže.

Pâté de campagne breton zaradi grobo nasekljanih sestavin vsebuje velike in številne koščke, ki so enakomerno porazdeljeni po rezini. Je precej temne barve, njena tekstura je čvrsta in ima izrazit okus po mesu, jetrih in čebuli.

Poleg sestavin, ki morajo biti obvezno v pâté de campagne breton, je v masi za izdelavo te paštete največ 15 % nemesnih sestavin, razen čebule: voda (v vseh oblikah), bujon ≤ 5 %, sladkorji (saharoza, dekstroza, laktoza) ≤ 1 %, sveža cela jajca, sveži beljaki ≤ 2 % v suhi snovi, moka, škrob ≤ 3 %, askorbinska kislina in natrijev askorbat (največ 0,03 % mešanice), žele in svinjska želatina, sol ≤ 2 %, poper ≤ 0,3 %, druge začimbe (muškatni orešček, česen, šalotka, peteršilj, timijan, lovor), jabolčnik in alkohol na osnovi jabolk (žganje, lambig itd.), bretonska medica, natrijev ali kalijev nitrit, navadna karamela zaradi barve.

Mešanica za izdelavo ne sme vsebovati več kot 1,7 % naslednjih sestavin skupaj: žele in svinjska želatina, muškatni orešček, česen, šalotka, peteršilj, timijan, lovor, jabolčnik in alkohol na osnovi jabolk (žganje, lambig itd.), bretonska medica, natrijev ali kalijev nitrit.

Pri izdelavi je premer koščkov prilagojen velikosti paštete, da bi se dosegel zadovoljiv videz, ne glede na velikost rezine:

pri pakiranjih ≥ 200 g => premer koščkov ≥ 8 mm,

pri pakiranjih ≤ 200 g => premer koščkov ≥ 6 mm;

Koščki se nato zmešajo v fini nadev iz sesekljanih mesnih in nemesnih sestavin. Maščobe se lahko segrejejo in tople dodajo mešanici. Mešanica se nato pripravi za peko v pečici ali apertizacijo (v pločevinki, kozarcu ali posodi za konzerviranje).

Pri proizvodih, ki se ponudijo sveži, se pripravek prekrije s svežo svinjsko mrežico, nato speče v pečici, pri čemer se oblikuje značilna skorjica. Paštete v pločevinki se zapečejo v pečici, da se oblikuje rjava skorjica, nato se zaprejo in sterilizirajo.

3.3   Surovine (samo za predelane proizvode)

Da bi se zmanjšalo število živali z genetsko neugodnimi lastnostmi, morajo biti prašiči prosti alelov Rn–.

Meso, uporabljeno pri izdelavi pâté de campagne breton, mora biti pridobljeno iz prašičjih trupov, težjih od 80 kilogramov. Prelahki trupi z nizko hranilno in tehnološko vrednostjo so izključeni.

Da bi omejili stres, ki škodljivo vpliva na kakovost mesa in maščobe, morajo biti živali proste alelov, ki povzročajo občutljivost na halotan, med raztovorom živali v klavnici in njenim zakolom pa morata preteči najmanj dve uri.

3.4   Krma (samo za proizvode živalskega izvora)

V specifikaciji niso navedene posebne zahteve.

3.5   Posebni proizvodni postopki, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju

Izdelava pâté de campagne breton poteka na geografskem območju.

3.6   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itd.

Pâté de campagne breton je pripravljena:

sveža in pakirana v lončeno posodo, v prozorno folijo ali v prilagojeni atmosferi ali vakuumsko, ali

sveža in razrezana na samem kraju izdelave, ali

sveža, v rezinah, pakirana v prozorno folijo ali v prilagojeni atmosferi ali vakuumsko, za samopostrežno prodajo, ali

apertizirana in pakirana v kozarec, pločevinko ali posodo za konzerviranje.

Njena teža je med 40 g in 10 kg.

3.7   Posebna pravila za označevanje

Na nalepki morajo biti naslednji podatki: ime ZGO „pâté de campagne breton“, ime in naslov certifikacijskega organa ter morebiti kolektivna certifikacijska znamka v skladu z opredeljenimi pravili uporabe in logotip ZGO Evropske unije.

4.   Kratka opredelitev geografskega območja

Geografsko območje je tradicionalno območje izdelave tega proizvoda. Obsega naslednje departmaje: Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique in Morbihan.

5.   Povezanost z geografskim območjem

5.1   Posebnosti geografskega območja

Tradicionalno območje izdelave pâté de campagne breton ustreza zgodovinski Bretanji. Bretonska tradicija mesnih delikates obstaja že stoletja. V 16. stoletju, ko je bila Bretanja vojvodstvo, so bretonske družine klale prašiče in izdelovale svoje mesne delikatese – nasoljeno meso.

Bretonci so izkoristili to posebnost z izdelavo raznovrstnih mesnih delikates in zlasti pâté de campagne breton, pri kateri se drobovina in preostalo meso iz razreza prašiča ne zavržejo.

5.2   Posebnosti proizvoda

Posebnosti pâté de campagne breton temeljijo na določeni kakovosti, posebnem znanju in izkušnjah ter slovesu.

A.   Določena kakovost

Sestavine pâté de campagne breton so jetra, vrat, koža in morebiti užitni deli glave ali srce. Jetra, ki veljajo za najboljši del, dajejo pašteti barvo, sočnost in poseben okus. Vrat, pečena koža in čebula so še tri tradicionalne in nepogrešljive sestavine pâté de campagne breton, ki tudi prispevajo k posebnim organoleptičnim lastnostim proizvoda. Čebula, ki jo je mogoče najti v večini tradicionalnih bretonskih receptov, se uporablja za začinjanje.

Jetra, pusto meso in maščoba morajo biti nasekljani na grobo.. Veliki koščki mesa so povezani z metodami izdelave iz preteklosti. Danes morajo proizvajalci mesnih delikates za ohranitev te posebnosti obvladati tehniko sekljanja, da bi dobili koščke z velikim premerom.

Mrežica na vrhu paštete, ki se je najprej uporabljala za oblikovanje mešanice in zaščito proizvoda, je danes še vedno obvezna na pâté de campagne breton, ki se ponudi sveža, da bi ohranila videz iz starih časov.

To omogoča, da se razvijejo posebne organoleptične lastnosti: čvrsta in hrustljava tekstura, izrazit okus po mesu, pečeni svinjini, jetrih in čebuli.

B.   Druga značilnost: posebno znanje in izkušnje

Včasih so meso uporabili takoj po razrezu prašiča. V preteklosti so zaradi uporabe mehanskih sredstev (sekire, noži) za razrez prašičev in mesa dobili velike koščke in zato izdelali grobo sesekljano domačo pašteto.

Pâté de campagne breton so včasih pekli v pekovski ali vaški krušni peči v odprtih plitvih posodah, imenovanih „plats sabots“ ali „casse à pâté“, ali v lončenih posodah. Peka v pečici s suhim zrakom v odprtih plitvih posodah povzroči karamelizacijo sladkorjev in reakcije, zaradi katerih se skorjica obarva rjavo. Pašteto so pred peko prekrili tudi s svinjsko mrežico, njena vloga pa je bila zgladitev, oblikovanje in zaščita mase. S tem so preprečili, da bi mešanica uhajala čez rob in da bi se proizvod izsušil. Zaradi načina izdelave, ki so ga tako iz roda v rod prenašali vsi izdelovalci mesnih delikates, ima pâté de campagne breton svoje posebnosti, ki so priznane, saj je posebej opredeljena v razredu „Pâté de campagne supérieur“ v Code des usages de la Charcuterie, de la Salaison et des Conserves de Viandes.

C.   Sloves

Domača izdelava pâté de campagne breton, v kateri je povzeta tradicija družinske izdelave, se je ohranila skozi leta. Včasih se je ta domača jed pripravljala po „Fest an oc’h“, prazniku žrtvovanja prašičev.

Pâté de campagne breton, ki ohranja svoj sloves, ima pomembno mesto v kulinarični dediščini Francije.

Pred več kot 30 leti so se bretonski podjetniki združili, da bi sloves in posebnost pâté de campagne breton ohranili do danes. Pâté de campagne breton je mesna delikatesa, ki jo cenijo distributerji in potrošniki.

V Bretanji se je konec 19. stoletja zelo razvila industrija ribjih konzerv. Ta podjetja so z apertizacijo hitro začela konzervirati tudi druga živila. Apertizirana pâté de campagne breton je bila prvič izdelana že pred več desetletji. Danes potrošniki enako cenijo svežo ali apertizirano pâté de campagne breton.

5.3   Vzročna povezanost geografskega območja s kakovostjo ali značilnostmi proizvoda (pri ZOP) oziroma z določeno kakovostjo, slovesom ali značilnostjo proizvoda (pri ZGO)

Pâté de campagne breton izhaja iz dolge tradicije prašičereje in predelave prašičev na kraju reje. Bretonsko kmetijstvo se je zelo hitro usmerilo v rejo, zlasti v prašičerejo na vsaki kmetiji.

Tako so se proizvajalci naučili predelati vse kose mesa, ki so jih imeli na voljo. S pripravo proizvoda takoj po razrezu so temu zagotovili svežino, saj so bila takrat sredstva za konzerviranje mesa omejena.

Tradicionalno so se uporabljali vsi užitni deli prašiča, ki so proizvodu dali posebno teksturo in okus. Jetra, ki so na začetku 20. stoletja veljala za boljši del prašiča, so se zelo hitro izkazala za eno od glavnih značilnosti pâté de campagne breton, saj proizvodu dajejo rožnato barvo in zelo poseben okus.

Proizvajalci so izkoristili obilje lokalne zelenjave in v pâté de campagne breton vključili čebulo. Ta prispeva k posebnemu okusu proizvoda, saj se pri peki izrazi ves aromatični okus čebule, ki se odlično združi z mesnim okusom.

Pâté de campagne breton je plod znanja in izkušenj proizvajalcev, ki so znali proizvodu dati posebne značilnosti. Poleg sestavin je proizvod pri razrezu mogoče preprosto prepoznati po grobo nasekljanih koščkih mesa. Rjavo skorjico zagotovo povezujejo s proizvodom zaradi tradicionalne peke v občinskih pečeh.

Kar zadeva sloves, je pâté de campagne breton v več virih uvrščena med tradicionalne bretonske proizvode ali pa je v njih predstavljen recept za izdelavo te paštete. Številni bretonski vodniki, med katerimi je „Le Finistère gourmand 1997/1998“, omenjajo raznovrstne bretonske specialitete in hvalijo zlasti pâté de campagne breton. Tradicijo bretonskih mesnih delikates opeva tudi vodnik „Terroir de Bretagne“: „(…) V podeželski mesnici vsak teden izdelajo štirideset ali celo petdeset kilogramov pâté de campagne breton. Vsakdo ljubosumno hrani svoj recept, toda vsi upoštevajo osnovne deleže: 1/3 drobovine in 2/3 vratu (…)“. Številne stare in sodobne knjige z recepti tudi omenjajo pâté de campagne breton:

Gastronomie bretonne d’hier et d’aujourd’hui (S. Morand, 1965),

Les cuisines de France – Bretagne (M. Raffael in D. Lozambard, 1990),

Tout est bon dans le cochon (J. C. Frentz, C. Vence, 1988),

L’inventaire du patrimoine culinaire de la France, Bretagne – Produits du terroir et recettes traditionnelles (CNAC, 1994),

Le bottin gourmand 1996,

La France des saveurs, Gallimard 1997,

Vivre ici, hors Bretagne 1994.

Sloves je torej povezan z imenom in ga je mogoče pripisati geografskemu območju.

Vsi ti elementi omogočajo preprosto razlikovanje pâté de campagne breton od drugih paštet in zagotavljajo značilno proizvodnjo, ustaljeno v njeni regiji izvora.

Sklic na objavo specifikacije

(člen 5(7) Uredbe (ES) št. 510/2006)

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCIGPPateDeCampagneBretonV2.pdf


(1)   UL L 93, 31.3.2006, str. 12. Nadomeščena z Uredbo (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343, 14.12.2012, str. 1).


22.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 313/40


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1186/2013

z dne 21. novembra 2013

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Orkney Scottish Island Cheddar (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1151/2012 je razveljavila in nadomestila Uredbo Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (2).

(2)

V skladu s členom 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Združenega kraljestva za registracijo imena „Orkney Scottish Island Cheddar“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (3).

(3)

Združenja Dairy Australia, Dairy Companies Association of New Zealand in Consortium for Common Food Names so v skladu s členom 7(3)(b) Uredbe (ES) št. 510/2006 nasprotovala tej registraciji. Ti ugovori so se na podlagi člena 7(3) navedene uredbe šteli za sprejemljive.

(4)

Zgoraj navedeni ugovori zlasti poudarjajo, da bi registracija zadevnega imena ogrozila obstoj imen, blagovnih znamk ali proizvodov, ki so bili zakonito na trgu vsaj pet let pred dnevom objave iz člena 6(2), ter da je ime, predlagano za registracijo, generično.

(5)

Komisija je v dopisu z dne 20. marca 2013 zainteresirane strani povabila, naj se ustrezno posvetujejo.

(6)

Združeno kraljestvo in stranke, ki so vložile ugovor, so se v treh mesecih sporazumeli in 8. julija 2013 o tem uradno obvestili Komisijo.

(7)

Iz zgoraj navedenih posvetovanj izhaja, da je glavni pomislek nasprotnikov status izraza „Cheddar“, ki je del sestavljenega imena „Orkney Scottish Island Cheddar“. Vendar proizvajalčeva zahteva za zaščito zajema le navedeno sestavljeno ime v celoti. V skladu z zadnjim pododstavkom člena 13(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012 se lahko ime „Cheddar“ še naprej uporablja na ozemlju Evropske unije, če se spoštujejo veljavna načela in pravila iz pravnega reda Unije.

(8)

Zato je treba ime „Orkney Scottish Island Cheddar“ vnesti v Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Ne glede na prvi odstavek se lahko ime „Cheddar“ še naprej uporablja na ozemlju Unije, če se upoštevajo veljavna načela in pravila iz pravnega reda Unije.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. novembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(3)  UL C 239, 9.8.2012, str. 5.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.3.   Siri

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Orkney Scottish Island Cheddar (ZGO)


22.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 313/42


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1187/2013

z dne 21. novembra 2013

o odobritvi aktivne snovi pentiopirad v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 13(2) in člena 78(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 80(1)(a) Uredbe (ES) št. 1107/2009 ter ob upoštevanju postopka in pogojev za odobritev je treba Direktivo Sveta 91/414/EGS (2) uporabljati za aktivne snovi, v zvezi s katerimi je bila pred 14. junijem 2011 sprejeta odločitev v skladu s členom 6(3) navedene direktive. S Sklepom Komisije 2010/466/EU (3) je bilo potrjeno, da pentiopirad izpolnjuje pogoje iz člena 80(1)(a) Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(2)

Združeno kraljestvo je 10. decembra 2009 v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS prejelo zahtevek družbe LKC UK Ltd za vključitev aktivne snovi pentiopirad v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. S Sklepom 2010/466/EU je bilo potrjeno, da je dokumentacija „popolna“ v smislu načelnega izpolnjevanja zahtev po podatkih in informacijah iz prilog II in III k Direktivi 91/414/EGS.

(3)

Za navedeno aktivno snov so bili v skladu z določbami člena 6(2) in (4) Direktive 91/414/EGS ocenjeni vplivi na zdravje ljudi in živali ter na okolje pri vrstah uporabe, ki jih je predlagal vložnik. Država članica poročevalka je 31. januarja 2012 predložila osnutek poročila o oceni.

(4)

Osnutek poročila o oceni so pregledale države članice in Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija). Agencija je 7. februarja 2013 Komisiji predložila sklep o oceni tveganja za pesticide z aktivno snovjo pentiopirad (4). Osnutek poročila o oceni in sklep Agencije so države članice in Komisija pregledale v Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter njegovo končno različico pripravile 3. oktobra 2013 v obliki poročila Komisije o pregledu pentiopirada.

(5)

Različne preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo pentiopirad, lahko pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) ter člena 5(3) Direktive 91/414/EGS, zlasti v zvezi z različnimi vrstami uporabe, ki so bile proučene in podrobno navedene v poročilu Komisije o pregledu. Zato je primerno, da se pentiopirad odobri.

(6)

V skladu s členom 13(2) Uredbe (ES) št. 1107/2009 v povezavi s členom 6 Uredbe ter ob upoštevanju sedanjih znanstvenih in tehničnih dognanj pa je treba vključiti nekatere pogoje in omejitve. Zlasti je primerno zahtevati dodatne potrditvene informacije.

(7)

Pred odobritvijo bi bilo treba določiti primeren rok, da se bodo države članice in zainteresirane strani lahko pripravile na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo nastale z odobritvijo.

(8)

Brez poseganja v obveznosti iz Uredbe (ES) št. 1107/2009, ki izhajajo iz odobritve, in ob upoštevanju posebnega položaja, ki je nastal s prehodom od Direktive 91/414/EGS k Uredbi (ES) št. 1107/2009, bi bilo treba upoštevati naslednje. Državam članicam bi bilo treba po odobritvi omogočiti šestmesečno obdobje, v katerem bi pregledale registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo pentiopirad. Države članice bi morale registracije po potrebi spremeniti, nadomestiti ali preklicati. Z odstopanjem od navedenega roka bi bilo treba določiti daljše obdobje za predložitev in oceno celotne dokumentacije iz Priloge III za vsako fitofarmacevtsko sredstvo in za vsako nameravano uporabo po enotnih načelih iz Direktive 91/414/EGS.

(9)

Izkušnje iz prejšnjih vključitev aktivnih snovi, ocenjenih na podlagi Uredbe Komisije (EGS) št. 3600/92 (5), v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS so pokazale, da lahko pride do težav pri razlagi dolžnosti imetnikov obstoječih registracij v zvezi z dostopom do podatkov. Da bi se izognili nadaljnjim težavam, se zato zdi nujno razjasniti obveznosti držav članic, zlasti obveznost, da preverijo, ali ima imetnik registracije dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k navedeni direktivi. Vendar ta razjasnitev državam članicam ali imetnikom registracij ne nalaga novih obveznosti v primerjavi z doslej sprejetimi direktivami o spremembah Priloge I k navedeni direktivi ali uredbami, s katerimi so bile odobrene aktivne snovi.

(10)

V skladu s členom 13(4) Uredbe (ES) št. 1107/2009 bi bilo treba ustrezno spremeniti Prilogo k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (6).

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odobritev aktivne snovi

Aktivna snov pentiopirad, kot je opredeljena v Prilogi I, se odobri v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ponovna ocena fitofarmacevtskih sredstev

1.   Države članice v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 do 31. oktobra 2014 po potrebi spremenijo ali prekličejo veljavne registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo pentiopirad kot aktivno snov.

Do navedenega datuma zlasti preverijo, ali so pogoji iz Priloge I k tej uredbi izpolnjeni, razen pogojev iz stolpca o posebnih določbah v navedeni prilogi, in ali ima imetnik registracije dokumentacijo ali dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k Direktivi 91/414/EGS v skladu s pogoji iz člena 13(1) do (4) navedene direktive ter člena 62 Uredbe (ES) št. 1107/2009.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice najpozneje do 30. aprila 2014 znova ocenijo vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje pentiopirad kot edino aktivno snov ali kot eno od aktivnih snovi, vključenih v Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011, po enotnih načelih iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS, in ob upoštevanju stolpca o posebnih določbah iz Priloge I k tej uredbi. Na podlagi navedene ocene države članice presodijo, ali sredstvo izpolnjuje pogoje iz člena 29(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009.

Države članice nato:

(a)

če sredstvo vsebuje pentiopirad kot edino aktivno snov, po potrebi spremenijo ali prekličejo registracijo najpozneje do 31. oktobra 2015, ali

(b)

če sredstvo vsebuje pentiopirad kot eno od aktivnih snovi, registracijo po potrebi spremenijo ali prekličejo najpozneje do 31. oktobra 2015 ali do datuma, določenega za tako spremembo ali preklic v ustreznih aktih, s katerimi so bile zadevne snovi dodane v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS oziroma s katerimi so bile zadevne snovi odobrene, pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 3

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 4

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. novembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 230, 19.8.1991, str. 1).

(3)  Sklep Komisije 2010/466/EU z dne 24. avgusta o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v podroben pregled zaradi možne vključitve pentiopirada v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (UL L 224, 26.8.2010, str. 6).

(4)  EFSA Journal 2013;11(2):3111. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu

(5)  Uredba Komisije (EGS) št. 3600/92 z dne 11. decembra 1992 o podrobnih pravilih za izvajanje prve faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 366, 15.12.1992, str. 10).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).


PRILOGA I

Splošno ime, identifikacijske številke

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

pentiopirad

št. CAS 183675-82-3

št. CIPAC 824

(RS)-N-[2-(1,3-dimethylbutyl)-3-thienyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxamide

≥ 980 g/kg

(50:50 racemna zmes)

1. maj 2014

30. april 2024

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu pentiopirada ter zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. oktobra 2013.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

(a)

zaščito izvajalcev in delavcev;

(b)

tveganje za vodne in talne organizme;

(c)

zaščito podtalnice, kadar se snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami;

(d)

raven ostankov v kmetijskih rastlinah, ki sledijo v kolobarju, po večletni zaporedni uporabi aktivne snovi.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Vložnik predloži potrditvene informacije o:

1.

relevantnosti metabolita M11 (3-metil-1-{3-[(1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-karbonil)amino]tiofen-2-il} pentanojska kislina) za podtalnico, z izjemo dokazov o tveganju rakotvornosti, ki je odvisno od razvrstitve navedene aktivne snovi in je navedeno ločeno pod točko 3;

2.

toksikološkem profilu in referenčnih vrednostih metabolita PAM;

3.

relevantnosti metabolitov M11 (3-metil-1-{3-[(1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-karbonil)amino]tiofen-2-il} pentanojska kislina), DM-PCA (3-trifluorometil-1H-pirazol-4-karboksilna kislina), PAM (1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-karboksamid) in PCA (1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-karboksilna kislina) in tveganju za kontaminacijo podtalnice z njimi, če je pentiopirad v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 razvrščen med rakotvorne snovi iz kategorije 2.

Vložnik predloži Komisiji, državam članicam in Agenciji ustrezne informacije iz točk (1) in (2) do 30. aprila 2016 ter informacije iz točke (3) v šestih mesecih od obvestila o odločitvi o razvrstitvi pentiopirada.


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


PRILOGA II

V delu B Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se doda naslednji vnos:

Številka

Splošno ime, identifikacijske številke

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„57

pentiopirad

št. CAS 183675-82-3

št. CIPAC 824

(RS)-N-[2-(1,3-dimethylbutyl)-3-thienyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxamide

≥ 980 g/kg

(50 : 50 racemna zmes)

1. maj 2014

30. april 2024

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu pentiopirada ter zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. oktobra 2013.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

(a)

zaščito izvajalcev in delavcev;

(b)

tveganje za vodne in talne organizme;

(c)

zaščito podtalnice, kadar se snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami;

(d)

raven ostankov v kmetijskih rastlinah, ki sledijo v kolobarju, po večletni zaporedni uporabi aktivne snovi.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Vložnik predloži potrditvene informacije o:

1.

relevantnosti metabolita M11 (3-metil-1-{3-[(1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-karbonil)amino]tiofen-2-il} pentanojska kislina) za podtalnico, z izjemo dokazov o tveganju rakotvornosti, ki je odvisno od razvrstitve navedene aktivne snovi in je navedeno ločeno pod točko 3;

2.

toksikološkem profilu in referenčnih vrednostih metabolita PAM;

3.

relevantnosti metabolitov M11 (3-metil-1-{3-[(1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-karbonil)amino]tiofen-2-il} pentanojska kislina), DM-PCA (3-trifluorometil-1H-pirazol-4-karboksilna kislina), PAM (1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-karboksamid) in PCA (1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-karboksilna kislina) in tveganju za kontaminacijo podtalnice z njimi, če je pentiopirad v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 razvrščen med rakotvorne snovi iz kategorije 2.

Vložnik predloži Komisiji, državam članicam in Agenciji ustrezne informacije iz točk (1) in (2) do 30. aprila 2016 ter informacije iz točke (3) v šestih mesecih od obvestila o odločitvi o razvrstitvi pentiopirada.“


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


22.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 313/47


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1188/2013

z dne 21. novembra 2013

o določitvi skrajšanega obdobja obveščanja pred prihodom v pristanišče za plovila Unije, ki izvajajo ribolov na staleže južnega osliča in škampa v Kantabrijskem morju in zahodno od Iberskega polotoka ter iztovarjajo v španskih pristaniščih

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (1) ter zlasti člena 17(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 17(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009 morajo kapitani ribiških plovil Unije, katerih skupna dolžina je 12 metrov ali več in ki izvajajo ribolov na staleže v okviru večletnega načrta, za katere velja obveznost elektronskega beleženja podatkov iz ribolovnega ladijskega dnevnika, pristojne organe svoje države članice zastave o nameravanem iztovarjanju obvestiti vsaj štiri ure pred predvidenim prihodom v pristanišče.

(2)

Kadar nameravajo ribiška plovila Unije vpluti v pristanišče države članice, ki ni država članica zastave, morajo pristojni organi države članice zastave v skladu s členom 17(2) Uredbe elektronsko predhodno obvestilo takoj po prejemu posredovati pristojnim organom obalne države članice.

(3)

Komisija lahko v skladu s členom 17(6) Uredbe določi drugačen rok za obveščanje, pri čemer med drugim upošteva vrsto ribiških proizvodov ter oddaljenost med ribolovnimi območji, kraji iztovarjanja in pristanišči, v katerih so plovila registrirana.

(4)

Španija je 28. septembra 2012 prosila za skrajšanje roka za obveščanje iz člena 17(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009 na najmanj dve uri in pol za plovila, ki plujejo pod zastavo Španije ter izvajajo ribolov na staleže južnega osliča in škampa v Kantabrijskem morju in zahodno od Iberskega polotoka. Izmed različnih ladjevij, ki izvajajo dejavnosti v okviru načrta, se prošnja nanaša na plovila s pridnenimi vlečnimi mrežami, plovila z mrežami in plovila s pridnenim parangalom za ribolov v Kantabrijskem morju in severozahodno od Iberskega polotoka ter plovila s pridnenimi vlečnimi mrežami v portugalskih vodah.

(5)

Staleže južnega osliča in škampa v Kantabrijskem morju in zahodno od Iberskega polotoka ureja večletni načrt, ki ga določa Uredba Sveta (ES) št. 2166/2005 z dne 20. decembra 2005 o določitvi ukrepov za obnovitev staležev južnega osliča in škampa v Kantabrijskem morju in zahodno od Iberskega polotoka ter o spremembi Uredbe (ES) št. 850/98 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (2).

(6)

Iz prostorskih podatkov, ki jih je zagotovila Španija, je razvidno, da posebna ladjevja iz uvodne izjave 4, ki plujejo pod zastavo Španije, na splošno izvajajo dejavnosti v ribolovnih območjih, ki so manj kot štiri ure oddaljena od pristanišč iztovarjanja. Poleg tega so ta pristanišča iztovarjanja vedno manj kot dve uri in pol oddaljena od uradov španskih organov za nadzor. Če bi bila zadevna plovila izbrana za inšpekcijski pregled, bi najmanj dve in polurni rok za predhodno obveščanje omogočil, da zadevni nadzorni organi izvedejo inšpekcijski pregled. Zato je primerno, da se rok za predhodno obveščanje skrajša na najmanj dve uri in pol.

(7)

Zaradi enake obravnave bi se moral isti skrajšani rok za predhodno obveščanje uporabljati tudi za plovila drugih držav članic, ki nameravajo iztovarjati v španskih pristaniščih.

(8)

Španija bi morala eno leto po začetku veljavnosti te uredbe oceniti učinek skrajšanega roka za obveščanje na nadzor iztovarjanj zadevnih plovil ter Komisiji predložiti poročilo. Komisija bo uporabo skrajšanega roka za predhodno obveščanje spremljala z vidika učinkovitosti nadzora zadevnih plovil s strani nacionalnih nadzornih organov. Če se bo na podlagi ugotovitev poročila, ki ga bo predložila Španija, ali na podlagi preverjanj, inšpekcijskih pregledov in revizij, ki jih bo Komisija izvedla v skladu z naslovom X Uredbe (ES) št. 1224/2009, pokazalo, da skrajšani rok za obveščanje ne zadostuje za zagotovitev ustreznega nadzora iztovarjanj s strani Španije, bo Komisija navedeno obdobje ustrezno spremenila.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za ribiška plovila Unije, ki izvajajo ribolov v okviru večletnega načrta, ki ga določa Uredba (ES) št. 2166/2005, ter iztovarjajo svoj ulov v Španiji in pripadajo ladjevjem iz odstavka 2, se najmanj štiriurni rok za obveščanje iz člena 17(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009 skrajša na dve uri in pol.

2.   Odstavek 1 se uporablja samo za naslednja ribiška plovila:

(a)

plovila s pridnenimi vlečnimi mrežami (TR), plovila z mrežami (GN) in plovila s pridnenim parangalom (LL), ki izvajajo ribolov na staleže južnega osliča in škampa v okviru večletnega načrta, ki ga določa Uredba (ES) št. 2166/2005, v Kantabrijskem morju in severozahodno od Iberskega polotoka (razdelka ICES VIIIc in IXa);

(b)

plovila s pridnenimi vlečnimi mrežami (TR), ki izvajajo ribolov na staleže južnega osliča in škampa v okviru večletnega načrta, ki ga določa Uredba (ES) št. 2166/2005, v portugalskih vodah (razdelek ICES IXa).

Člen 2

Španija eno leto po začetku veljavnosti te uredbe Komisiji predloži poročilo o učinku skrajšanega roka za obveščanje na nadzor iztovarjanj plovil iz člena 1.

Člen 3

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. novembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 345, 28.12.2005, str. 5.


22.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 313/49


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1189/2013

z dne 21. novembra 2013

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. novembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

46,6

MA

41,5

MK

36,9

TR

116,2

ZZ

60,3

0707 00 05

AL

32,3

MK

57,9

TR

96,7

ZZ

62,3

0709 93 10

MA

114,0

TR

105,7

ZZ

109,9

0805 20 10

MA

73,6

TR

76,1

ZA

87,1

ZZ

78,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

78,7

TR

80,1

UY

56,3

ZA

155,9

ZZ

92,8

0805 50 10

TR

71,2

ZZ

71,2

0808 10 80

BA

54,0

BR

93,9

CL

102,3

MK

47,7

NZ

93,9

US

113,5

ZA

204,1

ZZ

101,3

0808 30 90

CN

57,5

TR

116,3

ZZ

86,9


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


22.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 313/51


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1190/2013

z dne 21. novembra 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z reprezentativnimi cenami v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) in zlasti člena 143 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 614/2009 z dne 7. julija 2009 o skupnem sistemu trgovine za ovalbumin in laktalbumin (2) ter zlasti člena 3(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1484/95 (3) določa podrobna pravila za izvajanje sistema dodatnih uvoznih dajatev in določa reprezentativne cene v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc.

(2)

Iz rednega spremljanja podatkov, ki so podlaga za določanje reprezentativnih cen za proizvode v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc, sledi, da je treba spremeniti reprezentativne cene za uvoz nekaterih proizvodov ob upoštevanju sprememb cen glede na poreklo.

(3)

Uredbo (ES) št. 1484/95 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Zaradi potrebe, da se ta ukrep začne uporabljati takoj, ko je to mogoče, po objavi posodobljenih podatkov, mora ta uredba začeti veljati na dan objave.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1484/95 se nadomesti z besedilom Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. novembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 181, 14.7.2009, str. 8.

(3)  UL L 145, 29.6.1995, str. 47.


PRILOGA

„PRILOGA I

Oznaka KN

Poimenovanje

Reprezentativna cena

(v EUR/100 kg)

Varščina iz člena 3(3)

(v EUR/100 kg)

Poreklo (1)

0207 12 10

Piščančji trupi, znani kot 70 % piščanci, zamrznjeni

128,4

0

AR

0207 12 90

Piščančji trupi, znani kot 65 % piščanci, zamrznjeni

130,3

0

AR

157,2

0

BR

0207 14 10

Kosi kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus brez kosti, zamrznjeni

299,9

0

AR

228,9

21

BR

319,9

0

CL

253,8

14

TH

0207 27 10

Kosi purana brez kosti, zamrznjeni

298,5

0

BR

312,6

0

CL

0408 91 80

Jajca brez lupine, sušena

488,5

0

AR

1602 32 11

Pripravki iz nekuhanih kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus

251,3

11

BR

312,2

0

CL


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka ‚ZZ‘ predstavlja ‚druga porekla‘.“