ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2013.312.slv

Uradni list

Evropske unije

L 312

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 56
21. november 2013


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1174/2013 z dne 20. novembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnih standardov računovodskega poročanja 10 in 12 ter mednarodnega računovodskega standarda 27 ( 1 )

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1175/2013 z dne 20. novembra 2013 o odobritvi aktivne snovi benalaksil-M v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

18

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1176/2013 z dne 20. novembra 2013 o odobritvi aktivne snovi piroksulam v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

23

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1177/2013 z dne 20. novembra 2013 o odobritvi aktivne snovi spirotetramat v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

28

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1178/2013 z dne 20. novembra 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za registracijo aktivne snovi etoprofos ( 1 )

33

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1179/2013 z dne 20. novembra 2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

36

 

 

DIREKTIVE

 

*

Izvedbena direktiva Komisije 2013/57/EU z dne 20. novembra 2013 o spremembi direktiv 2003/90/ES in 2003/91/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES in člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin in zelenjadnic ( 1 )

38

 

 

SKLEPI

 

 

2013/669/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 15. novembra 2013 o imenovanju danskega člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

46

 

 

2013/670/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 15. novembra 2013 o imenovanju nemškega člana in nemškega nadomestnega člana Odbora regij

47

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

21.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 312/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1174/2013

z dne 20. novembra 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnih standardov računovodskega poročanja 10 in 12 ter mednarodnega računovodskega standarda 27

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (1), zlasti člena 3(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1126/2008 (2) so bili sprejeti nekateri mednarodni standardi in pojasnila, ki so obstajali 15. oktobra 2008.

(2)

Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (UOMRS) je oktobra 2012 objavil spremembe Mednarodnega standarda računovodskega poročanja (MSRP) 10 Konsolidirani računovodski izkazi, MSRP 12 Razkritje deležev v drugih podjetjih in Mednarodnega računovodskega standarda (MRS) 27 Ločeni računovodski izkazi. MSRP 10 je bil spremenjen, da bi bolje odražal poslovni model naložbenih podjetij. V skladu z njim morajo naložbena podjetja meriti svoja odvisna podjetja po pošteni vrednosti prek poslovnega izida namesto, da jih konsolidirajo. MSRP 12 je bil spremenjen, da bi zahteval posebno razkritje o takšnih odvisnih podjetjih naložbenih podjetij. Spremembe MRS 27 so poleg tega odstranile možnost naložbenih podjetij, da merijo naložbe v določena odvisna podjetja po nabavni ali pošteni vrednosti v ločenih računovodskih izkazih. Spremembe MSRP 10, MSRP 12 in MRS 27 posledično pomenijo spremembe MSRP 1, MSRP 3, MSRP 7, MRS 7, MRS 12, MRS 24, MRS 32, MRS 34 in MRS 39, da bi se zagotovila skladnost mednarodnih računovodskih standardov.

(3)

Spremembe MSRP 10, MRS 27 in nekatere posledične spremembe drugih standardov vsebujejo sklicevanja na MSRP 9 Finančni instrumenti, ki se trenutno ne morejo uporabljati, ker Unija MSRP 9 še ni sprejela. Zato bi vsako sklicevanje na MSRP 9 v Prilogi k tej uredbi moralo pomeniti sklicevanje na MRS 39.

(4)

Posvetovanje s skupino tehničnih strokovnjakov Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje potrjuje, da spremembe MSRP 10, MSRP 12 in MRS 27 izpolnjujejo tehnična merila za sprejetje, določena v členu 3(2) Uredbe (ES) št. 1606/2002.

(5)

Uredbo (ES) št. 1126/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so skladni z mnenjem Računovodskega regulativnega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Priloga k Uredbi (ES) št. 1126/2008 se spremeni:

(a)

Mednarodni standard računovodskega poročanja (MSRP) 10 Konsolidirani računovodski izkazi se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi;

(b)

MSRP 12 Razkritje deležev v drugih podjetjih se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi;

(c)

Mednarodni računovodski standard (MRS) 27 Ločeni računovodski izkazi se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi;

(d)

MSRP 1 Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja, MSRP 3 Poslovne združitve, MSRP 7 Finančni instrumenti: razkritja, MRS 7 Izkaz denarnih tokov, MRS 12 Davek iz dobička, MRS 24 Razkrivanje povezanih strank, MRS 32 Finančni instrumenti: predstavljanje, MRS 34 Medletno računovodsko poročanje in MRS 39 Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje se spremenijo v skladu s spremembami MSRP 10, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

2.   Vsako sklicevanje na MSRP 9 Finančni instrumenti v spremembah iz odstavka 1 pomeni sklicevanje na MRS 39.

Člen 2

Posamezno podjetje začne uporabljati spremembe iz člena 1(1) najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se prične 1. januarja 2014 ali pozneje.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. novembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 243, 11.9.2002, str. 1.

(2)  UL L 320, 29.11.2008, str. 1.


PRILOGA

MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARDI

MSRP 10

MSRP 10

Konsolidirani računovodski izkazi

MSRP 12

MSRP 12

Razkritje deležev v drugih podjetjih

MRS 27

MRS 27

Ločeni računovodski izkazi

„Razmnoževanje je dovoljeno znotraj Evropskega gospodarskega prostora. Vse obstoječe pravice zunaj EGP, z izjemo pravice do razmnoževanja za osebno ali drugo pošteno uporabo, so pridržane. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani UOMRS www.iasb.org.“

Naložbena podjetja

(spremembe MSRP 10, MSRP 12 in MRS 27)

Spremembe MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi

Spremenita se 2. in 4. člen.

2

Za uresničitev cilja iz 1. člena ta MSRP:

(a)

(c)

določa, kako se uporablja načelo obvladovanja, da se ugotovi, ali naložbenik obvladuje podjetje, v katero naloži, in ga mora zato konsolidirati;

(d)

določa računovodske zahteve za pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov; in

(e)

opredeljuje naložbeno podjetje ter določa izjemo pri konsolidaciji določenih odvisnih podjetij naložbenega podjetja.

3

4

Obvladujoče podjetje mora predstaviti konsolidirane računovodske izkaze. Ta MSRP se uporablja za vsa podjetja, razen v naslednjih primerih:

(a)

(c)

naložbenemu podjetju ni treba predstaviti konsolidiranih računovodskih izkazov, če je v skladu z 31. členom tega MSRP vsa odvisna podjetja zavezano meriti po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.

Za 26. členom se dodajo naslovi in 27.–33. člen.

DOLOČANJE, ALI JE PODJETJE NALOŽBENO PODJETJE

27

Obvladujoče podjetje določi, ali je naložbeno podjetje. Naložbeno podjetje je podjetje, ki:

(a)

prejme finančna sredstva od enega ali več naložbenikov z namenom zagotavljanja storitev upravljanja finančnih naložb temu naložbeniku oziroma naložbenikom;

(b)

se svojemu naložbeniku oziroma naložbenikom zaveže, da je njegov poslovni cilj nalaganje finančnih sredstev izključno z namenom doseganja donosov iz povečevanja vrednosti dolgoročnih naložb, prihodkov od naložb ali obojega; in

(c)

uspešnost bolj ali manj vseh svojih finančnih naložb meri in ocenjuje na osnovi poštene vrednosti.

Napotki za uporabo so v B85.A–B85.M členu.

28

Pri presoji, ali ustreza opredelitvi iz 27. člena, podjetje upošteva, ali ima naslednje tipične lastnosti naložbenega podjetja:

(a)

ima več kot eno finančno naložbo (glej B85.O–B85.P člen);

(b)

ima več kot enega naložbenika (glej B85.Q–B85.S člen);

(c)

ima naložbenike, ki niso povezane osebe podjetja (glej B85.T–B85.U člen); in

(d)

ima lastniške deleže v obliki lastniškega kapitala ali podobnih deležev (glej B85.V–B85.W člen).

Odsotnost katere koli od teh tipičnih lastnosti ne pomeni nujno, da se podjetje ne more razvrstiti kot naložbeno podjetje. Naložbeno podjetje, ki nima vseh od teh tipičnih lastnosti, zagotovi dodatno razkritje, ki ga zahteva 9.A člen MRSP 12 Razkritje deležev v drugih podjetjih.

29

Če dejstva in okoliščine kažejo na to, da je prišlo do sprememb enega ali več od treh elementov, ki sestavljajo opredelitev naložbenega podjetja iz 27. člena, ali tipičnih lastnosti naložbenega podjetja iz 28. člena, obvladujoče podjetje ponovno presodi, ali je naložbeno podjetje.

30

Obvladujoče podjetje, ki preneha biti naložbeno podjetje ali pa to postane, spremembo statusa obračunava za naprej od datuma, ko je prišlo do spremembe statusa (glej B100.–B101. člen).

NALOŽBENA PODJETJA: IZJEME PRI KONSOLIDACIJI

31

Razen kot je opisano v 32. členu, naložbeno podjetje ne konsolidira odvisnih podjetij in ne uporablja MSRP 3, ko pridobi obvladovanje drugega podjetja. Namesto tega naložbeno podjetje meri finančno naložbo v odvisno podjetje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida v skladu z MSRP 9 (1).

32

Ne glede na zahtevo iz 31. člena naložbeno podjetje, če ima odvisno podjetje, ki opravlja storitve, povezane z naložbenimi dejavnostmi naložbenega podjetja (glej B85.C–B85.E člen), tako odvisno podjetje konsolidira v skladu z 19.–26. členom tega MSRP in za prevzem vsakega takega odvisnega podjetja uporabi zahteve MSRP 3.

33

Obvladujoče podjetje naložbenega podjetja konsolidira vsa podjetja, ki jih obvladuje, vključno s tistimi, ki jih obvladuje prek odvisnega naložbenega podjetja, razen če je obvladujoče podjetje naložbeno podjetje.

V Prilogi A se doda nova opredelitev.

Skupina

Naložbeno podjetje

Podjetje, ki:

(a)

prejme finančna sredstva od enega ali več naložbenikov z namenom zagotavljanja storitev upravljanja finančnih naložb temu naložbeniku oziroma naložbenikom;

(b)

se svojemu naložbeniku oziroma naložbenikom zaveže, da je njegov poslovni cilj nalaganje finančnih sredstev izključno z namenom doseganja donosov iz povečevanja vrednosti dolgoročnih naložb, prihodkov od naložb ali obojega; in

(c)

uspešnost bolj ali manj vseh svojih finančnih naložb meri in ocenjuje na osnovi poštene vrednosti.

V Prilogi B se dodajo naslov in B85.A–B85.W člen.

DOLOČANJE, ALI JE PODJETJE NALOŽBENO PODJETJE

B85A

Podjetje pri presoji, ali je naložbeno podjetje, upošteva vsa dejstva in okoliščine, vključno z namenom in obliko podjetja. Naložbeno podjetje je podjetje, za katero veljajo vsi trije elementi opredelitve naložbenega podjetja iz 27. člena. B85.B–B85.M člen opisujejo elemente opredelitve bolj podrobno.

Poslovni cilj

B85B

Opredelitev naložbenega podjetja zahteva, da je cilj podjetja nalaganje izključno za namene povečevanja vrednosti dolgoročnih naložb, prihodkov od naložb (kot so dividende, obresti ali prihodki od najemnin) ali obojega. Dokumenti, ki navajajo, kaj so naložbeni cilji podjetja, kot so njegov ponudbeni memorandum, publikacije, ki jih izda, in drugi korporativni ali partnerski dokumenti, običajno zagotavljajo dokaze o poslovnem cilju naložbenega podjetja. Drugi dokazi lahko vključujejo način, kako se podjetje predstavlja drugim osebam (kot so potencialni naložbeniki ali podjetja, v katera bi se lahko vlagalo); podjetje lahko na primer predstavi svoje poslovanje kot zagotavljanje srednjeročnih finančnih naložb za namene povečevanja vrednosti dolgoročnih naložb. Nasprotno ima podjetje, ki se predstavlja kot naložbenik, katerega cilj je razvijati, proizvajati ali tržiti proizvode skupaj s podjetji, v katera naloži, poslovni cilj, ki ni skladen s poslovnim ciljem naložbenega podjetja, saj bo podjetje ustvarjalo donose z razvojnimi, proizvodnimi ali trženjskimi dejavnostmi kot tudi s svojimi finančnimi naložbami (glej B85.I člen).

B85C

Naložbeno podjetje lahko neposredno ali prek odvisnega podjetja storitve, povezane s finančnimi naložbami (na primer storitve naložbenega svetovanja, upravljanje naložb, podpora pri naložbah, administrativne storitve), zagotavlja tretjim osebam ter svojim naložbenikom, tudi če so te dejavnosti pomembne za podjetje.

B85D

Naložbeno podjetje lahko neposredno ali prek odvisnega podjetja sodeluje tudi v naslednjih dejavnostih, povezanih s finančnimi naložbami, če se te dejavnosti izvajajo za povečevanje donosa od finančnih naložb (povečevanje vrednosti dolgoročnih naložb ali prihodki od naložb) v podjetja, v katera naloži, in ne predstavljajo ločene poslovne dejavnosti ali ločenega vira prihodkov za naložbeno podjetje, ki sta pomembna:

(a)

zagotavljanje storitev upravljanja in strateškega svetovanja podjetju, v katero naloži, in

(b)

zagotavljanje finančne podpore podjetju, v katero naloži, kot je posojilo, kapitalska obveznost ali garancija.

B85E

Če ima naložbeno podjetje odvisno podjetje, ki zagotavlja storitve ali dejavnosti, povezane s finančnimi naložbami, kot so tiste, opisane v B85.C–B85.D členu, podjetju ali drugim osebam, to odvisno podjetje konsolidira v skladu z 32. členom.

Izstopne strategije

B85F

Naložbeni načrti podjetja prav tako vsebujejo dokaze o njegovem poslovnem cilju. Ena od lastnosti, zaradi katerih se naložbeno podjetje razlikuje od drugih podjetij, je, da naložbeno podjetje svojih finančnih naložb ne namerava držati neomejeno, ampak jih drži samo določen čas. Ker se naložbe v lastniški kapital in naložbe v nefinančna sredstva lahko potencialno držijo neomejeno, mora imeti naložbeno podjetje izstopno strategijo, ki opisuje, kako namerava zagotoviti povečanje vrednosti bolj ali manj vseh naložb v lastniški kapital in naložb v nefinančna sredstva. Naložbeno podjetje ima izstopno strategijo tudi za vse dolžniške instrumente, ki se lahko potencialno držijo neomejeno, na primer za naložbe v dolžniške instrumente brez dospetja. Podjetju ni treba dokumentirati konkretnih izstopnih strategij za vsako posamezno naložbo, vendar mora določiti različne potencialne strategije za različne vrste portfeljev finančnih naložb, vključno z znatnim časovnim okvirom za izstop iz naložb. Izstopni mehanizmi, ki so vzpostavljeni samo za primere neizpolnjevanja obveznosti, kot sta kršitev ali neizvajanje pogodbe, za namene te presoje ne štejejo za izstopne strategije.

B85G

Izstopne strategije se lahko razlikujejo glede na vrsto finančne naložbe. Za naložbe v lastniške vrednostne papirje podjetij, ki ne kotirajo na borzi, primeri izstopnih strategij vključujejo prvo javno ponudbo, zasebno plasiranje, prodajo deleža podjetja, izplačila (naložbenikom) lastniških deležev v podjetjih, v katera se naloži, in prodajo sredstev (vključno s prodajo sredstev podjetja, v katero se naloži, po njegovi likvidaciji). Za naložbe v lastniški kapital, s katerimi se trguje na javnem trgu, primeri izstopnih strategij vključujejo prodajo naložbe z zasebnim plasiranjem ali na javnem trgu. Za finančne naložbe v nepremičnine primeri izstopne strategije vključujejo prodajo nepremičnine prek specializiranih trgovcev z nepremičninami ali na odprtem trgu.

B85H

Naložbeno podjetje lahko ima finančno naložbo v drugem naložbenem podjetju, ki se izvede v povezavi s podjetjem zaradi pravnih, regulativnih, davčnih ali podobnih poslovnih razlogov. V tem primeru mora imeti naložbenik v naložbeno podjetje izstopno strategijo za tako finančno naložbo pod pogojem, da ima podjetje, v katerega naložbeno podjetje naloži, ustrezne izstopne strategije za svoje finančne naložbe.

Donosi od finančnih naložb

B85I

Podjetje ne nalaga izključno z namenom povečevanja vrednosti dolgoročnih naložb, prihodkov od naložb ali obojega, če podjetje ali drug član skupine, katere del je podjetje (tj. skupina, ki jo obvladuje končno obvladujoče podjetje naložbenega podjetja), pridobi ali ima namen pridobiti druge koristi iz finančnih naložb podjetja, ki niso na voljo drugim strankam, nepovezanim s podjetjem, v katero se naloži. Takšne koristi vključujejo:

(a)

pridobitev, uporabo, izmenjavo ali izkoriščanje procesov, sredstev ali tehnologije podjetja, v katero se naloži. To bi vključevalo podjetje ali drugega člana skupine, ki ima nesorazmerne ali izključne pravice do pridobitve sredstev, tehnologije, proizvodov ali storitev katerega koli podjetja, v katero se naloži, na primer z opcijo za nakup sredstva od podjetja, v katero se naloži, če se razvoj sredstva šteje za uspešnega;

(b)

skupne aranžmaje (kot so opredeljeni v MSRP 11) ali druge sporazume med podjetjem ali drugim članom skupine in podjetjem, v katero se naloži, o razvoju, proizvodnji, trženju ali zagotavljanju proizvodov ali storitev;

(c)

finančna jamstva ali sredstva, ki jih zagotovi podjetje, v katero se naloži, in ki služijo kot zavarovanje s premoženjem za sporazume o najemu posojil, ki jih sklene podjetje ali drug član skupine (vendar bi naložbeno podjetje še vedno bilo sposobno uporabiti finančno naložbo v podjetje, v katero naloži, kot zavarovanje s premoženjem za katera koli posojila, ki jih najame);

(d)

opcijo, ki jo ima povezana stranka podjetja, za odkup lastniškega deleža v podjetju, v katero naloži podjetje, od slednjega ali od drugega člana skupine;

(e)

razen kot je opisano v B85.J členu, transakcije med podjetjem ali drugim članom skupine in podjetjem, v katero se naloži, ki:

(i)

se sklenejo pod pogoji, ki niso na voljo podjetjem, ki niso povezane stranke podjetja, drugega člana skupine ali podjetja, v katero se naloži;

(ii)

se ne sklenejo po pošteni vrednosti; ali

(iii)

predstavljajo pomemben delež poslovne dejavnosti podjetja, v katero se naloži, ali podjetja, vključno s poslovnimi dejavnostmi drugih podjetij v skupini.

B85J

Naložbeno podjetje lahko ima strategijo, v skladu s katero naloži v več podjetij v istem sektorju, na istem trgu ali na istem geografskem območju, da bi izkoristilo sinergije, ki prispevajo k povečevanju vrednosti dolgoročnih naložb in povečujejo prihodke od naložb v podjetja, v katera naloži. Ne glede na B85.I(e) člen zgolj dejstvo, da takšna podjetja, v katera naloži, trgujejo drugo z drugim, ne pomeni, da se podjetje ne more razvrstiti kot naložbeno podjetje.

Merjenje poštene vrednosti

B85K

Bistven element opredelitve naložbenega podjetja je, da to meri in ocenjuje uspešnost bolj ali manj vseh svojih finančnih naložb na osnovi poštene vrednosti, ker je uporaba rezultatov po pošteni vrednosti ustreznejši podatek kot na primer konsolidacija njegovih odvisnih podjetij ali uporaba kapitalske metode za njegove deleže v pridruženih podjetjih ali skupnih podvigih. Kot dokazilo, da ustreza temu elementu opredelitve, naložbeno podjetje:

(a)

naložbenikom zagotovi informacije o pošteni vrednosti in bolj ali manj vse svoje finančne naložbe v računovodskih izkazih meri po pošteni vrednosti, kadar koli se poštena vrednost zahteva ali je dovoljena v skladu z MSRP, in

(b)

informacije o pošteni vrednosti sporoča interno ključnemu poslovodnemu osebju (kot je opredeljeno v MRS 24), ki pošteno vrednost uporablja kot glavni atribut za merjenje pri oceni uspešnosti bolj ali manj vseh svojih finančnih naložb in pri sprejemanju naložbenih odločitev.

B85L

Da izpolni zahtevo iz B85.K(a) člena, naložbeno podjetje:

(a)

vse naložbene nepremičnine obračunava po modelu poštene vrednosti iz MRS 40 Naložbene nepremičnine;

(b)

uporabi izjemo pri uporabi kapitalske metode v MRS 28 za svoje finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige; in

(c)

finančna sredstva meri po pošteni vrednosti, pri čemer uporablja zahteve iz MSRP 9.

B85M

Naložbeno podjetje lahko ima sredstva, ki niso naložbe, kot so nepremičnina, kjer se nahaja njegov sedež, in povezana oprema. Ima lahko tudi finančne obveznosti. Merjenje po pošteni vrednosti, ki je element opredelitve naložbenega podjetja iz 27.(c) člena, se uporablja za finančne naložbe naložbenega podjetja. Naložbenemu podjetju sredstev, ki niso naložbe, ali obveznosti tako ni treba meriti po pošteni vrednosti.

Tipične lastnosti naložbenega podjetja

B85N

Pri določanju, ali ustreza opredelitvi naložbenega podjetja, podjetje upošteva, ali izkazuje njegove tipične lastnosti (glej 28. člen). Odsotnost ene ali več od teh tipičnih lastnosti ne pomeni nujno, da se podjetje ne more razvrstiti kot naložbeno podjetje, vendar kaže na to, da je pri določanju, ali je podjetje naložbeno podjetje, potrebna dodatna presoja.

Več kot ena naložba

B85O

Naložbeno podjetje običajno drži več naložb, da razprši tveganje in zagotovi čim večje donose. Podjetje lahko portfelj finančnih naložb drži neposredno ali posredno, na primer z eno samo finančno naložbo v drugo naložbeno podjetje, ki drži več finančnih naložb.

B85P

Včasih lahko podjetje drži eno samo finančno naložbo. Vendar držanje ene same finančne naložbe ne pomeni nujno, da podjetje ne ustreza opredelitvi naložbenega podjetja. Na primer, naložbeno podjetje lahko drži eno samo naložbo, kadar:

(a)

je v obdobju, ko šele začenja s poslovanjem, in še ni opredelilo primernih finančnih naložb ter tako še ni izvršilo svojega naložbenega načrta za pridobitev več naložb;

(b)

še ni pridobilo drugih naložb, da bi nadomestilo tiste, ki jih je odtujilo;

(c)

je ustanovljeno z namenom združevanja sredstev naložbenikov za namene ene same naložbe, če je slednja nedosegljiva za posamezne naložbenike (na primer, ker je zahtevana minimalna finančna naložba previsoka za posameznega naložbenika); ali

(d)

je v postopku likvidacije.

Več kot en naložbenik

B85Q

Naložbeno podjetje ima običajno več naložbenikov, ki združujejo svoja sredstva, da lahko dostopajo do storitev upravljanja finančnih naložb in naložbenih priložnosti, do katerih morda ne bi imeli dostopa posamično. Dejstvo, da ima več naložbenikov, bi zmanjšalo verjetnost, da bi podjetje ali drugi člani skupine, katere del je podjetje, prejemali druge koristi, kot so povečevanje vrednosti dolgoročnih naložb in prihodki od naložb (glej B85.I člen).

B85R

Alternativno lahko naložbeno podjetje ustanovi, ali pa se ustanovi za njega, en sam naložbenik, ki zastopa ali podpira interese širše skupine naložbenikov (na primer pokojninski sklad, državni naložbeni sklad ali skrbniški sklad družinskega premoženja).

B85S

Včasih lahko ima podjetje začasno enega samega naložbenika. Na primer, naložbeno podjetje lahko ima enega samega naložbenika, kadar:

(a)

je v obdobju prve javne ponudbe, ki še ni poteklo, in aktivno išče primerne naložbenike;

(b)

še ni določilo primernih naložbenikov, ki bi nadomestili lastniške deleže, ki so bili odkupljeni; ali

(c)

je v postopku likvidacije.

Nepovezani naložbeniki

B85T

Naložbeno podjetje ima običajno več naložbenikov, ki niso povezane stranke (kot so opredeljene v MRS 24) podjetja ali drugih članov skupine, katere del je podjetje. Dejstvo, da njegovi naložbeniki niso povezane stranke, bi zmanjšalo verjetnost, da bi podjetje ali drugi člani skupine, katere del je podjetje, prejemali druge koristi, kot so povečevanje vrednosti dolgoročnih naložb in prihodki od naložb (glej B85.I člen).

B85U

Vendar podjetje še vedno lahko izpolnjuje pogoje za razvrstitev kot naložbeno podjetje, tudi če so njegovi naložbeniki povezani z njim. Na primer, naložbeno podjetje lahko ustanovi ločen „vzporedni“ sklad za skupino zaposlenih (kot je ključno vodstveno osebje) ali druge naložbenike, ki so povezane stranke, ki drži iste naložbe, kot osrednji naložbeni sklad podjetja. Tak „vzporedni“ sklad lahko izpolnjuje pogoje za razvrstitev kot naložbeno podjetje, tudi če so vsi njegovi naložbeniki povezane stranke.

Lastniški deleži

B85V

Naložbeno podjetje je običajno ločena pravna oseba, vendar to ni obvezno. Lastniški deleži v naložbenem podjetju so običajno v obliki lastniškega kapitala ali podobnih deležev (na primer deležev partnerjev), ki se jim pripišejo sorazmerni deleži čistih sredstev naložbenega podjetja. Vendar, če ima podjetje različne razrede naložbenikov, pri čemer imajo nekateri pravice samo do določene finančne naložbe ali skupin finančnih naložb oziroma imajo različne sorazmerne deleže čistih sredstev, to ne pomeni, da podjetje ne more biti naložbeno podjetje.

B85W

Poleg tega lahko podjetje, ki ima pomembne lastniške deleže v obliki dolga, ki v skladu z drugimi zadevnimi MSRP ne ustreza opredelitvi lastniškega kapitala, še vedno izpolnjuje pogoje za razvrstitev kot naložbeno podjetje, če so imetniki dolga izpostavljeni spremenljivim donosom zaradi sprememb v pošteni vrednosti čistih sredstev podjetja.

V Prilogi B se dodajo naslov in B100.–B101. člen.

OBRAČUNAVANJE SPREMEMBE STATUSA NALOŽBENEGA PODJETJA

B100

Ko podjetje preneha biti naložbeno podjetje, za vsa odvisna podjetja, ki jih je prej merilo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida v skladu z 31. členom, uporabi MSRP 3. Datum spremembe statusa je predpostavljen datum prevzema. Poštena vrednost odvisnega podjetja na predpostavljen datum prevzema predstavlja preneseno predpostavljeno nadomestilo pri merjenju morebitnega dobrega imena ali dobička iz ugodnega nakupa, ki izhaja iz predpostavljenega prevzema. Vsa odvisna podjetja se konsolidirajo v skladu z 19.–24. členom tega MSRP od datuma spremembe statusa.

B101

Ko podjetje postane naložbeno podjetje, na datum spremembe statusa neha konsolidirati svoja odvisna podjetja, razen tistih, ki se še naprej konsolidirajo v skladu z 32. členom. Naložbeno podjetje za tista odvisna podjetja, ki jih ne konsolidira več, uporablja zahteve 25. in 26. člena, kot da bi na navedeni datum izgubilo obvladovanje takih odvisnih podjetij.

V Prilogi C se doda novi C1.B člen.

C1B

Naložbena podjetja (spremembe MSRP 10, MSRP 12 in MRS 27), izdano oktobra 2012, spremenjeni 2., 4., C2.A, C6.A člen in Priloga A ter dodani 27.–33., B85.A–B85.W, B100.–B101. in C3.A–C3.F člen. Podjetje navedene spremembe uporablja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje navedene spremembe uporabi pred tem datumom, to razkrije in vse spremembe, vključene v Naložbena podjetja, uporablja hkrati.

V Prilogi C se spremeni C2.A člen.

C2A

Ne glede na zahteve iz 28. člena MRS 8 mora podjetje pri prvi uporabi tega MSRP in kasneje pri prvi uporabi sprememb Naložbena podjetja tega MSRP predstaviti samo kvantitativne informacije, ki jih zahteva 28.(f) člen MRS 8, za letno obdobje neposredno pred datumom začetne uporabe tega MSRP („prvo predhodno obdobje“). Podjetje lahko te informacije predstavi tudi za tekoče obdobje ali za zgodnejša primerljiva obdobja, vendar pa tega ni zavezano storiti.

V Prilogi C se dodajo C3.A–C3.F člen.

C3A

Podjetje na datum začetne uporabe presodi, ali je naložbeno podjetje, in sicer na osnovi dejstev in okoliščin, ki obstajajo na ta datum. Če podjetje na datum začetne uporabe sklene, da je naložbeno podjetje, namesto zahtev iz C3.B–C3.F člena uporabi zahteve iz C5.–C5.A člena.

C3B

Razen za odvisna podjetja, ki se konsolidirajo v skladu z 32. členom (za katera se uporabljajo C3. in C6. člen ali C4.–C4.C člen, odvisno od tega, kateri so ustrezni), naložbeno podjetje meri finančno naložbo v vsako odvisno podjetje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, kot da bi zahteve tega MSRP vedno veljale. Naložbeno podjetje prilagodi za nazaj tako letno obdobje neposredno pred datumom začetne uporabe kot lastniški kapital na začetku prvega predhodnega obdobja za kakršno koli razliko med:

(a)

prejšnjo knjigovodsko vrednostjo odvisne družbe in

(b)

pošteno vrednostjo finančne naložbe naložbenega podjetja v odvisno družbo.

Skupni znesek vseh prilagoditev poštene vrednosti, ki so bile prej pripoznane v drugem vseobsegajočem donosu, se prenese v preneseni poslovni izid na začetku letnega obdobja neposredno pred datumom začetne uporabe.

C3C

Pred datumom sprejetja MSRP 13 Merjenje poštene vrednosti naložbeno podjetje uporablja zneske poštenih vrednosti, ki so se prej poročali naložbenikom ali poslovodstvu, če ti zneski predstavljajo znesek, za katerega bi se lahko finančna naložba zamenjala med dobro obveščenima in voljnima strankama v transakciji, skladni z neodvisnim tržnim načelom, na datum vrednotenja.

C3D

Če merjenje finančne naložbe v odvisno podjetje v skladu s C3.B–C3.C členom ni izvedljivo (kot je opredeljeno v MRS 8), naložbeno podjetje uporabi zahteve tega MSRP na začetku prvega obdobja, za katero je uporaba C3.B–C3.C člena izvedljiva, pri čemer je to lahko tekoče obdobje. Naložbenik prilagodi za nazaj letno obdobje neposredno pred datumom začetne uporabe, razen če je začetek prvega obdobja, za katero je uporaba tega člena izvedljiva, tekoče obdobje. V tem primeru se prilagoditev lastniškega kapitala pripozna na začetku tekočega obdobja.

C3E

Če je naložbeno podjetje odtujilo ali izgubilo obvladovanje finančne naložbe v odvisno podjetje pred datumom začetne uporabe tega MSRP, mu ni treba opraviti prilagoditev prejšnjega obračunavanja za tako odvisno podjetje.

C3F

Če podjetje uporablja spremembe Naložbena podjetja za obdobje, ki je poznejše od tistega, za katero prvič uporablja MSRP 10, sklicevanja na „datum začetne uporabe“ v C3.A–C3.E členu pomenijo „začetek letnega poročevalskega obdobja, za katero se spremembe Naložbena podjetja (spremembe MSRP 10, MSRP 12 in MRS 27), izdane oktobra 2012, prvič uporabijo.“

V Prilogi C se spremeni C6.A člen.

C6A

Ne glede na sklicevanja na letno obdobje neposredno pred datumom začetne uporabe („prvo predhodno obdobje“) v C3.B–C5.A členu lahko podjetje predstavi tudi prilagojene primerjalne informacije za katera koli predstavljena prejšnja obdobja, vendar pa tega ni zavezano storiti. Če podjetje predstavi prilagojene primerjalne informacije za katera koli prejšnja obdobja, vsa sklicevanja na „prvo predhodno obdobje“ v C3.B–C5.A členu pomenijo „prvo predstavljeno prilagojeno primerjalno obdobje“.

Dodatek

Posledične spremembe drugih standardov

V tej prilogi so opisane spremembe drugih standardov, ki so posledica izdaje sprememb Naložbena podjetja (spremembe MSRP 10, MSRP 12 in MRS 27) s strani IASB. Podjetje navedene spremembe uporablja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje. Uporaba sprememb Naložbena podjetja pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje navedene spremembe uporabi pred tem datumom, vse spremembe, vključene v Naložbena podjetja, uporablja hkrati. V spremenjenih členih je novo besedilo podčrtano, izbrisano besedilo pa prečrtano.

MSRP 1 Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja

Doda se 39.T člen.

39T

Naložbena podjetja (spremembe MSRP 10, MSRP 12 in MRS 27), izdano oktobra 2012, spremenjeni D16. in D17. člen in Priloga C ter dodani naslov in E6.–E7. člen. Podjetje navedene spremembe uporablja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje. Uporaba sprememb Naložbena podjetja pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje navedene spremembe uporabi pred tem datumom, vse spremembe, vključene v Naložbena podjetja, uporablja hkrati.

Spremeni se Priloga C.

Ta priloga je sestavni del MSRP. Podjetje naslednje zahteve uporablja za poslovne združitve, ki jih pripozna pred datumom prehoda na MSRP. Ta priloga bi se morala uporabljati samo za poslovne združitve, ki so znotraj področja uporabe MSRP 3 Poslovne združitve.

V Prilogi D se spremenita D16.–D17. člen.

D16

Če odvisno podjetje prvič uporabi standarde pozneje kot njegovo obvladujoče podjetje, mora odvisno podjetje v računovodskih izkazih svoja sredstva in obveznosti izmeriti bodisi po:

(a)

knjigovodskih vrednostih, ki bi bile vključene v konsolidirane računovodske izkaze obvladujočega podjetja na podlagi datuma prehoda obvladujočega podjetja na MSRP, če niso bile opravljene nobene prilagoditve za postopke konsolidacije in za učinke poslovne združitve, v kateri je obvladujoče podjetje prevzelo odvisno (ta možnost ni na voljo za odvisno podjetje naložbenega podjetja, kot je opredeljeno v MSRP 10, ki se mora meriti po pošteni vrednosti prek poslovnega izida); ali

(b)

D17

Če podjetje prvič uporabi MSRP pozneje kot njegovo odvisno podjetje (ali pridruženo podjetje ali skupni podvig), podjetje v konsolidiranih računovodskih izkazih meri sredstva in obveznosti odvisnega podjetja (ali pridruženega podjetja ali skupnega podviga) po istih knjigovodskih vrednostih kot v računovodskih izkazih odvisnega podjetja (ali pridruženega podjetja ali skupnega podviga), po prilagoditvi za konsolidacijo in prilagoditvi obračunavanja lastniškega kapitala ter prilagoditvi za učinke poslovne združitve, v kateri je obvladujoče podjetje prevzelo odvisno podjetje. Ne glede na to zahtevo, obvladujoče podjetje, ki ni naložbeno podjetje, ne uporablja izjeme pri konsolidaciji, ki jo uporablja katero koli odvisno naložbeno podjetje. …

V Prilogi E se za E5. členom dodajo naslov in E6.–E7. člen.

Naložbena podjetja

E6

Obvladujoče podjetje, ki prvič uporablja MSRP, presodi, ali je naložbeno podjetje, kot je opredeljeno v MSRP 10, na osnovi dejstev in okoliščin, ki obstajajo na datum prehoda na MSRP.

E7

Podjetje, ki prvič uporablja MSRP in je naložbeno podjetje, kot je opredeljeno v MSRP 10, lahko uporablja prehodne določbe v C3.C–C3.D členu MSRP 10 in 18.C–18.G členu MRS 27, če so njegovi prvi računovodski izkazi v skladu z MSRP pripravljeni za letno obdobje, ki se konča 31. decembra 2014 ali pred tem datumom. Sklicevanja v navedenih členih na letno obdobje neposredno pred datumom začetne uporabe pomenijo najzgodnejše predstavljeno letno obdobje. Posledično sklicevanja v navedenih členih pomenijo datum prehoda na MSRP.

MSRP 3 Poslovne združitve

Spremeni se 7. člen ter dodata 2.A in 64.G člen.

2A

Zahteve tega standarda se ne uporabljajo za prevzem finančne naložbe v odvisno podjetje, ki se mora meriti po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, s strani naložbenega podjetja, kot je opredeljeno v MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi.

7

Napotki v MSRP 10 se uporabijo za določitev prevzemnika …

64G

Naložbena podjetja (spremembe MSRP 10, MSRP 12 in MRS 27), izdano oktobra 2012, spremenjen 7. člen in dodan 2.A člen. Podjetje navedene spremembe uporablja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje. Uporaba sprememb Naložbena podjetja pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje navedene spremembe uporabi pred tem datumom, vse spremembe, vključene v Naložbena podjetja, uporablja hkrati.

MSRP 7 Finančni instrumenti: razkritja

Spremeni se 3. člen in doda 44.X člen.

3

Ta MSRP uporabljajo vsa podjetja za vse vrste finančnih instrumentov, razen za:

(a)

deleže v odvisnih podjetjih, pridruženih podjetjih ali skupnih podvigih, ki se obračunajo v skladu z MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi, MRS 27 Ločeni računovodski izkazi ali MRS 28 Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige. MSRP 10, MRS 27 ali MRS 28 pa v nekaterih primerih od podjetja zahtevajo ali mu dopuščajo obračunavanje deleža v odvisnem podjetju, pridruženem podjetju ali skupnem podvigu z uporabo MSRP 9; v takih primerih podjetja uporabljajo zahteve tega MSRP, za deleže, merjene po pošteni vrednosti, pa zahteve iz MSRP 13 Merjenje poštene vrednosti. Podjetja ta MSRP prav tako uporabljajo za vse izpeljane finančne instrumente, povezane z deleži v odvisnih podjetjih, pridruženih podjetjih ali skupnih podvigih, razen če izpeljan finančni instrument ustreza opredelitvi kapitalskega instrumenta iz MRS 32.

44X

Naložbena podjetja (spremembe MSRP 10, MSRP 12 in MRS 27), izdano oktobra 2012, spremenjen 3. člen. Podjetje navedeno spremembo uporablja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje. Uporaba sprememb Naložbena podjetja pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje navedeno spremembo uporabi pred tem datumom, vse spremembe, vključene v Naložbena podjetja, uporablja hkrati.

MRS 7 Izkaz denarnih tokov

Spremenita se 42.A in 42.B člen ter dodata 40.A in 58. člen.

40A

Naložbenemu podjetju, kot je opredeljeno v MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi, ni treba uporabljati 40.(c) ali 40.(d) člena za finančno naložbo v odvisno podjetje, ki jo je treba meriti po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.

42A

Denarni tokovi, ki izhajajo iz sprememb lastniških deležev v odvisnem podjetju, ki ne privedejo do izgube obvladovanja, se razvrstijo kot denarni tokovi iz dejavnosti financiranja, razen če finančno naložbo v odvisno podjetje drži naložbeno podjetje, kot je opredeljeno v MSRP 10, in jo je treba meriti po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.

42B

Spremembe lastniških deležev v odvisnem podjetju, ki ne privedejo do izgube obvladovanja, kot je naknaden nakup ali prodaja kapitalskih instrumentov odvisnega podjetja s strani obvladujočega podjetja, se obračunajo kot transakcije z lastniškim kapitalom (glej MSRP 10, razen če finančno naložbo v odvisno podjetje drži naložbeno podjetje in jo je treba meriti po pošteni vrednosti prek poslovnega izida). Skladno s tem se nastali denarni tokovi razvrstijo na enak način kot druge transakcije z lastniki, opisane v 17. členu.

58

Naložbena podjetja (spremembe MSRP 10, MSRP 12 in MRS 27), izdano oktobra 2012, spremenjena 42.A in 42.B člen ter dodan 40.A člen. Podjetje navedene spremembe uporablja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje. Uporaba sprememb Naložbena podjetja pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje navedene spremembe uporabi pred tem datumom, vse spremembe, vključene v Naložbena podjetja, uporablja hkrati.

MRS 12 Davek iz dobička

Spremenita se 58. in 68.C člen ter doda 98.C člen.

58

Odmerjeni in odloženi davek se morata pripoznati kot prihodek ali kot odhodek ter se vključiti v poslovni izid v obdobju, razen če davek izvira iz:

(a)

(b)

poslovne združitve (razen iz prevzema odvisnega podjetja, ki ga je treba meriti po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, s strani naložbenega podjetja, kot je opredeljeno v MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi (glej 66. do 68. člen)).

68C

Kot je navedeno v členu 68A, se lahko znesek davčne olajšave (ali ocenjene bodoče davčne olajšave, merjene v skladu s členom 68B) razlikuje od povezanih kumulativnih odhodkov zaslužka. 58. člen standarda zahteva, da se odmerjeni in odloženi davek pripoznata kot prihodek ali odhodek in vključita v izkaz poslovnega izida za obdobje, razen če davek izvira iz (a) transakcije ali drugega poslovnega dogodka, ki je pripoznan izven poslovnega izida v istem ali drugem obdobju, ali (b) poslovne združitve (razen iz prevzema odvisnega podjetja, ki ga je treba meriti po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, s strani naložbenega podjetja). Če znesek davčne olajšave (ali ocenjene prihodnje davčne olajšave) presega znesek povezanih kumulativnih odhodkov za plače, to kaže, da se davčna olajšava ne nanaša samo na odhodke za plače, temveč tudi na postavko lastniškega kapitala. V tem primeru je treba presežek povezanega odmerjenega ali odloženega davka pripoznati neposredno v lastniškem kapitalu.

98C

Naložbena podjetja (spremembe MSRP 10, MSRP 12 in MRS 27), izdano oktobra 2012, spremenjena 58. in 68.C člen. Podjetje navedene spremembe uporablja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje. Uporaba sprememb Naložbena podjetja pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje navedene spremembe uporabi pred tem datumom, vse spremembe, vključene v Naložbena podjetja, uporablja hkrati.

MRS 24 Razkrivanje povezanih strank

Spremenita se 4. in 9. člen ter doda 28.B člen.

4

Transakcije in neporavnane obveznosti povezanih strank z drugimi podjetji v skupini se razkrijejo v računovodskih izkazih posameznega podjetja. Transakcije in neporavnane obveznosti med povezanimi strankami znotraj skupine, razen tistih med naložbenim podjetjem in njegovimi odvisnimi podjetji, merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, se ne vključijo v konsolidirane računovodske izkaze skupine podjetij.

9

Pojmi „obvladovanje“, „naložbeno podjetje“, „skupno obvladovanje“ in „pomemben vpliv“ so opredeljeni v MSRP 10, MSRP 11 Skupni aranžmaji in MRS 28 Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige ter se v tem standardu uporabljajo v smislu iz navedenih MSRP.

28B

Naložbena podjetja (spremembe MSRP 10, MSRP 12 in MRS 27), izdano oktobra 2012, spremenjena 4. in 9. člen. Podjetje navedene spremembe uporablja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje. Uporaba sprememb Naložbena podjetja pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje navedene spremembe uporabi pred tem datumom, vse spremembe, vključene v Naložbena podjetja, uporablja hkrati.

MRS 32 Finančni instrumenti: predstavljanje

Spremeni se 4. člen in doda 97.N člen.

4

Ta standard morajo uporabljati vsa podjetja za vse vrste finančnih instrumentov, razen za:

(a)

deleže v odvisnih podjetjih, pridruženih podjetjih ali skupnih podvigih, ki se obračunajo v skladu z MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi, MRS 27 Ločeni računovodski izkazi ali MRS 28 Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige. MSRP 10, MRS 27 ali MRS 28 pa v nekaterih primerih od podjetja zahtevajo ali mu dopuščajo obračunavanje deleža v odvisnem podjetju, pridruženem podjetju ali skupnem podvigu z uporabo MSRP 9; v teh primerih veljajo za podjetje zahteve iz tega standarda. Podjetja morajo uporabljati ta standard tudi za vse izpeljane finančne instrumente, povezane z deleži v odvisnih podjetjih, pridruženih podjetjih ali v skupnih podvigih.

97N

Naložbena podjetja (spremembe MSRP 10, MSRP 12 in MRS 27), izdano oktobra 2012, spremenjen 4. člen. Podjetje navedeno spremembo uporablja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje. Uporaba sprememb Naložbena podjetja pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje navedeno spremembo uporabi pred tem datumom, vse spremembe, vključene v Naložbena podjetja, uporablja hkrati.

MRS 34 Medletno računovodsko poročanje

Spremeni se 16.A člen in doda 54. člen. Novo besedilo je podčrtano.

16A

Poleg razkritja pomembnih dogodkov in transakcij v skladu s 15.–15.C členom mora podjetje v pojasnila vmesnih računovodskih izkazov vključiti naslednje informacije, če te niso razkrite drugje v vmesnem računovodskem poročilu. Informacije je treba običajno sporočiti za poslovno leto do zadevnega datuma.

(a)

(k)

za podjetja, ki postanejo ali prenehajo biti naložbena podjetja, kot je opredeljeno v MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi, razkritja iz 9.B člena MSRP 12 Razkritje deležev v drugih podjetjih.

54

Naložbena podjetja (spremembe MSRP 10, MSRP 12 in MRS 27), izdano oktobra 2012, dodan 16.A člen. Podjetje navedeno spremembo uporablja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014. Uporaba sprememb Naložbena podjetja pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje navedeno spremembo uporabi pred tem datumom, vse spremembe, vključene v Naložbena podjetja, uporablja hkrati.

MRS 39 Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje

Spremenita se 2. in 80. člen ter doda 103.R člen.

2

Ta standard morajo uporabljati vsa podjetja za vse vrste finančnih instrumentov, razen za:

(a)

deleže v odvisnih podjetjih, pridruženih podjetjih in skupnih podvigih, ki se obračunavajo v skladu z MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi, MRS 27 Ločeni računovodski izkazi ali MRS 28 Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige. MSRP 10, MRS 27 ali MRS 28 pa v nekaterih primerih od podjetja zahtevajo ali mu dopuščajo obračunavanje deleža v odvisnem podjetju, pridruženem podjetju ali skupnem podvigu v skladu z nekaterimi ali vsemi zahtevami tega standarda. Podjetja morajo ta standard uporabljati tudi za izpeljane finančne instrumente na deleže v odvisnem podjetju, pridruženem podjetju ali skupnem podvigu, razen če izpeljan finančni instrument ustreza opredelitvi kapitalskega instrumenta podjetja po MRS 32 Finančni instrumenti: Predstavljanje.

(b)

(g)

katero koli terminsko pogodbo med prevzemnikom in delničarjem, ki prodaja, o nakupu ali prodaji prevzetega podjetja, ki bo na prihodnji datum prevzema privedla do poslovne združitve v okviru področja uporabe MSRP 3 Poslovne združitve. Veljavnost terminske pogodbe ne sme biti daljša od razumnega obdobja, ki je navadno potrebno za pridobitev morebitnih dovoljenj in dokončanje transakcije.

80

… Iz tega sledi, da se obračunavanje varovanja pred tveganji lahko uporablja za transakcije med podjetji v isti skupini le v posameznih ali ločenih računovodskih izkazih teh podjetij in ne v konsolidiranih računovodskih izkazih skupine, razen v konsolidiranih računovodskih izkazih naložbenega podjetja, kot je opredeljeno v MSRP 10, kjer transakcije med naložbenim podjetjem in njegovimi odvisnimi podjetji, merjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ne bodo izključene iz konsolidiranih računovodskih izkazov. …

103R

Naložbena podjetja (spremembe MSRP 10, MSRP 12 in MRS 27), izdano oktobra 2012, spremenjena 2. in 80. člen. Podjetje navedene spremembe uporablja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje. Uporaba sprememb Naložbena podjetja pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje navedene spremembe uporabi pred tem datumom, vse spremembe, vključene v Naložbena podjetja, uporablja hkrati.

Spremembe MSRP 12 Razkritje deležev v drugih podjetjih

Spremeni se 2. člen.

2

Za doseganje cilja iz 1. člena mora podjetje razkriti:

(a)

pomembne presoje in predpostavke, ki jih je oblikovalo pri določitvi:

(i)

vrste svojega deleža v drugem podjetju ali aranžmaju;

(ii)

vrste skupnega aranžmaja, v katerem ima delež (7.–9. člen);

(iii)

da ustreza opredelitvi naložbenega podjetja, če je potrebno (9.A člen); in

(b)

Za 9. členom se dodajo naslov in 9.A–9.B člen.

Status naložbenega podjetja

9A

Ko obvladujoče podjetje določi, da je naložbeno podjetje v skladu s 27. členom MSRP 10, razkrije informacije o pomembnih presojah in predpostavkah, ki jih je oblikovalo pri določitvi, da je naložbeno podjetje. Če naložbeno podjetje nima ene ali več tipičnih značilnosti naložbenega podjetja (glej 28. člen MSRP 10), razkrije razloge, zaradi katerih je sklenilo, da je kljub temu naložbeno podjetje.

9B

Ko podjetje postane ali preneha biti naložbeno podjetje, razkrije spremembo statusa naložbenega podjetja in razloge za spremembo. Poleg tega podjetje, ki postane naložbeno podjetje, razkrije učinke spremembe statusa na računovodske izkaze za predstavljeno obdobje, vključno s:

(a)

skupno pošteno vrednostjo odvisnih podjetij, ki jih je prenehalo konsolidirati, na datum spremembe statusa;

(b)

skupnim morebitnim dobičkom ali izgubo, izračunanima v skladu z B101. členom MSRP 10; in

(c)

vrstično(-imi) postavko(-ami) v poslovnem izidu, v katerem(-ih) so pripoznani dobički ali izgube (če niso predstavljeni ločeno).

Za 19. členom se dodajo naslov in 19.A–19.G člen.

DELEŽI V NEKONSOLIDIRANIH ODVISNIH PODJETJIH (NALOŽBENA PODJETJA)

19A

Naložbeno podjetje, ki mora v skladu z MSRP 10 uporabljati izjemo pri konsolidaciji in namesto tega finančno naložbo v odvisno podjetje obračunavati po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, to dejstvo razkrije.

19B

Naložbeno podjetje za vsako nekonsolidirano odvisno podjetje razkrije:

(a)

naziv odvisnega podjetja;

(b)

glavni kraj poslovanja (in državo registracije, če se razlikuje od glavnega kraja poslovanja) odvisnega podjetja; in

(c)

delež lastniškega deleža, ki ga ima naložbeno podjetje, in delež njegovih glasovalnih pravic, če je ta drugačen.

19C

Če je naložbeno podjetje obvladujoče podjetje drugega naložbenega podjetja, obvladujoče podjetje zagotovi tudi razkritja iz 19.B(a)–(c) člena za naložbe, ki jih obvladuje njegovo odvisno naložbeno podjetje. Razkritje se lahko zagotovi tako, da se v računovodske izkaze obvladujočega podjetja vključijo računovodski izkazi odvisnega podjetja (ali podjetij), ki vsebujejo zgornje informacije.

19D

Naložbeno podjetje razkrije:

(a)

naravo in obseg vseh pomembnejših omejitev (na primer takšnih, ki izhajajo iz sporazumov o najemu posojil, regulativnih zahtev ali pogodbenih sporazumov) v zvezi s sposobnostjo nekonsolidiranega odvisnega podjetja, da prenese finančna sredstva na naložbeno podjetje v obliki denarnih dividend ali da odplača posojila ali predujme, ki jih je nekonsolidiranemu odvisnemu podjetju dalo naložbeno podjetje; in

(b)

vse tekoče obveze ali namere o zagotavljanju finančne ali druge podpore nekonsolidiranemu odvisnemu podjetju, vključno z obvezami in namerami o pomoči odvisnemu podjetju pri pridobivanju finančne podpore.

19E

Če je v poročevalskem obdobju naložbeno podjetje ali katero koli od njegovih odvisnih podjetij, brez da bi bilo k temu pogodbeno zavezano, zagotovilo finančno podporo ali drugo vrsto podpore nekonsolidiranemu odvisnemu podjetju (na primer z nakupom sredstev odvisnega podjetja ali instrumentov, ki jih je izdalo, ali s pomočjo odvisnemu podjetju pri pridobivanju finančne podpore), podjetje razkrije:

(a)

vrsto in znesek podpore, zagotovljene vsakemu nekonsolidiranemu odvisnemu podjetju; in

(b)

razloge za zagotovitev podpore.

19F

Naložbeno podjetje razkrije pogoje vseh pogodbenih sporazumov, ki bi lahko od podjetja ali njegovih nekonsolidiranih odvisnih podjetij zahtevali, da nekonsolidiranemu obvladovanemu strukturiranemu podjetju zagotovijo finančno podporo, vključno z dogodki ali okoliščinami, ki bi poročajoče podjetje lahko izpostavili izgubi (na primer likvidnostni sporazumi ali sprožilci spremembe bonitetne ocene, povezani z obveznostmi nakupa sredstev strukturiranega podjetja ali zagotovitve finančne podpore).

19G

Če je v poročevalskem obdobju naložbeno podjetje ali katero koli od njegovih odvisnih podjetij, brez da bi bilo k temu pogodbeno zavezano, zagotovilo finančno podporo ali drugo vrsto podpore nekonsolidiranemu, strukturiranemu podjetju, ki ga naložbeno podjetje ni obvladovalo, in če je taka podpora privedla do obvladovanja strukturiranega podjetja s strani naložbenega podjetja, naložbeno podjetje z razkritjem obrazloži zadevne dejavnike, ki so privedli do odločitve o zagotovitvi take podpore.

Za 21. členom se doda 21.A člen.

21A

Naložbenemu podjetju ni treba zagotoviti razkritij, ki se zahtevajo v 21.(b)–21.(c) členu.

Za 25. členom se doda 25.A člen.

25A

Naložbenemu podjetju ni treba zagotoviti razkritij, ki se zahtevajo v 24. členu, za nekonsolidirano strukturirano podjetje, ki ga obvladuje in za katerega predstavi razkritja, ki se zahtevajo v 19.A–19.G členu.

V Prilogi A se doda izraz.

Naslednji izrazi so opredeljeni v MRS 27 (kakor je bil spremenjen leta 2011), MRS 28 (kakor je bil spremenjen leta 2011), MSRP 10 in MSRP 11 Skupni aranžmaji ter se v tem MSRP uporabljajo v smislu iz navedenih MSRP:

pridruženo podjetje

konsolidirani računovodski izkazi

obvladovanje podjetja

kapitalska metoda

skupina

naložbeno podjetje

skupni aranžma

V Prilogi C se doda C1.B člen.

C1B

Naložbena podjetja (spremembe MSRP 10, MSRP 12 in MRS 27), izdano oktobra 2012, spremenjena 2. člen in Priloga A ter dodani 9.A–9.B, 19.A–19.G, 21.A in 25.A člen. Podjetje navedene spremembe uporablja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje navedene spremembe uporabi pred tem datumom, to razkrije in vse spremembe, vključene v Naložbena podjetja, uporablja hkrati.

Spremembe MRS 27 Ločeni računovodski izkazi

Spremenita se 5. in 6. člen.

5

Naslednji izrazi so opredeljeni v Prilogi A k MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi, Prilogi A k MSRP 11 Skupni aranžmaji in 3. členu MRS 28 Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige:

pridruženo podjetje

obvladovanje podjetja, v katero se naloži

skupina

naložbeno podjetje

skupno obvladovanje

6

Ločeni računovodski izkazi so izkazi, pripravljeni poleg konsolidiranih računovodskih izkazov ali poleg računovodskih izkazov, v katerih so finančne naložbe v pridružena podjetja ali skupne podvige obračunane z uporabo kapitalske metode, razen v primerih iz 8.–8.A člena. Ločeni računovodski izkazi so tem računovodskim izkazom lahko priloženi ali jih spremljajo ali pa ne.

Za 8. členom se doda 8.A člen.

8A

Naložbeno podjetje, ki mora v celotnem tekočem obdobju in vseh primerjalnih obdobjih, ki jih predstavi, uporabljati izjemo pri konsolidaciji za vsa svoja odvisna podjetja v skladu z 31. členom MSRP 10, ločene računovodske izkaze predstavi kot svoje edine računovodske izkaze.

Za 11. členom se dodajo 11.A–11.B člen.

11A

Če mora obvladujoče podjetje v skladu z 31. členom MSRP 10 svojo finančno naložbo v odvisno podjetje meriti po pošteni vrednosti prek poslovnega izida v skladu z MSRP 9, finančno naložbo v odvisno podjetje na enak način obračunava tudi v svojih ločenih računovodskih izkazih.

11B

Ko obvladujoče podjetje preneha biti naložbeno podjetje ali postane naložbeno podjetje, spremembo statusa obračunava od datuma, ko je do nje prišlo, kot sledi:

(a)

ko podjetje preneha biti naložbeno podjetje, v skladu s členom 10:

(i)

finančno naložbo v odvisno podjetje obračunava po nabavni vrednosti. Poštena vrednost odvisnega podjetja na datum spremembe statusa se uporablja kot predpostavljena vrednost na ta datum; ali

(ii)

finančno naložbo v odvisno podjetje še naprej obračunava v skladu z MSRP 9.

(b)

ko podjetje postane naložbeno podjetje, obračunava finančno naložbo v odvisno podjetje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida v skladu z MSRP 9. Razlika med prejšnjo knjigovodsko vrednostjo odvisnega podjetja in njegovo pošteno vrednostjo na datum spremembe statusa naložbenika se pripozna kot dobiček ali izguba v poslovnem izidu. Skupni znesek vseh prilagoditev poštene vrednosti, ki so bile prej v zvezi z navedenimi odvisnimi podjetji pripoznane v drugem vseobsegajočem donosu, se obravnava, kot da bi naložbeno podjetje navedena odvisna podjetja odtujilo na datum spremembe statusa.

Za 16. členom se doda 16.A člen.

16A

Kadar naložbeno podjetje, ki je obvladujoče podjetje (vendar ni obvladujoče podjetje iz 16. člena), v skladu z 8.A členom pripravlja ločene računovodske izkaze kot svoje edine računovodske izkaze, to dejstvo razkrije. Naložbeno podjetje prav tako predstavi razkritja, povezana z naložbenimi podjetji, ki jih zahteva MSRP 12 Razkritje deležev v drugih podjetjih .

Spremeni se 17. člen.

17

Kadar obvladujoče podjetje (ki ni obvladujoče podjetje iz 16.-16.A člena) ali naložbenik s skupnim obvladovanjem podjetja, v katero naloži, ali s pomembnim vplivom nad tem podjetjem pripravi ločene računovodske izkaze, obvladujoče podjetje ali naložbenik navede računovodske izkaze, pripravljene v skladu z MSRP 10, MSRP 11 ali MRS 28 (kakor je bil spremenjen leta 2011), na katere se nanašajo. Obvladujoče podjetje ali naložbenik mora v svojih ločenih računovodskih izkazih razkriti tudi:

(a)

Spremeni se 18. člen.

18

… Če podjetje uporablja ta standard prej, mora to razkriti ter hkrati uporabljati MSRP 10, MSRP 11, MSRP 12 in MRS 28 (kakor je bil spremenjen leta 2011).

Za 18. členom se dodajo 18.A–18.I člen.

18A

Naložbena podjetja (spremembe MSRP 10, MSRP 12 in MRS 27), izdano oktobra 2012, spremenjeni 5., 6., 17. in 18. člen ter dodani 8.A, 11.A–11.B, 16.A in 18.B–18.I člen. Podjetje navedene spremembe uporablja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje navedene spremembe uporabi pred tem datumom, to razkrije in vse spremembe, vključene v Naložbena podjetja, uporablja hkrati.

18B

Če na datum začetne uporabe sprememb Naložbena podjetja (ki je za namene tega MSRP začetek letnega poročevalskega obdobja, za katero se navedene spremembe prvič uporabljajo) obvladujoče podjetje sklene, da je naložbeno podjetje, za svojo finančno naložbo v odvisno podjetje uporablja 18.C–18.I člen.

18C

Na datum začetne uporabe naložbeno podjetje, ki je finančno naložbo v odvisno podjetje prej merilo po nabavni vrednosti, namesto tega finančno naložbo meri po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, kot da bi zahteve tega MSRP vedno veljale. Naložbeno podjetje prilagodi za nazaj letno obdobje neposredno pred datumom začetne uporabe in preneseni poslovni izid na začetku prvega predhodnega obdobja prilagodi za kakršno koli razliko med:

(a)

prejšnjo knjigovodsko vrednostjo finančne naložbe in

(b)

pošteno vrednostjo naložbenikove finančne naložbe v odvisno družbo.

18D

Na datum začetne uporabe naložbeno podjetje, ki je finančno naložbo v odvisno podjetje prej merilo po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, to finančno naložbo še naprej meri po pošteni vrednosti. Skupni znesek vseh prilagoditev poštene vrednosti, ki so bile prej pripoznane v drugem vseobsegajočem donosu, se prenese v preneseni poslovni izid na začetku letnega obdobja neposredno pred datumom začetne uporabe.

18E

Na datum začetne uporabe naložbeno podjetje ne opravi nobenih prilagoditev prejšnjega obračunavanja deleža v odvisni družbi, za katerega je prej izbralo merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida v skladu z MSRP 9, kot je dovoljeno v 10. členu.

18F

Pred datumom sprejetja MSRP 13 Merjenje poštene vrednosti naložbeno podjetje uporablja zneske poštenih vrednosti, ki so se prej poročali vlagateljem ali poslovodstvu, če ti zneski predstavljajo znesek, za katerega bi se lahko naložba zamenjala med dobro obveščenima in voljnima strankama v transakciji, skladni z neodvisnim tržnim načelom, na datum vrednotenja.

18G

Če merjenje finančne naložbe v odvisno podjetje v skladu z 18.C–18.F členom ni izvedljivo (kot je opredeljeno v MRS 8 Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake), naložbeno podjetje uporabi zahteve tega MSRP na začetku prvega obdobja, za katero je uporaba 18.C–18.F člena izvedljiva, pri čemer je to lahko tekoče obdobje. Naložbenik prilagodi za nazaj letno obdobje neposredno pred datumom začetne uporabe, razen če je začetek prvega obdobja, za katero je uporaba tega člena izvedljiva, tekoče obdobje. Če je datum, ko je merjenje poštene vrednosti odvisnega podjetja za naložbeno podjetje izvedljivo, zgodnejši od začetka prvega predhodnega obdobja, naložbenik prilagodi lastniški kapital na začetku prvega predhodnega obdobja za kakršno koli razliko med:

(a)

prejšnjo knjigovodsko vrednostjo finančne naložbe in

(b)

pošteno vrednostjo naložbenikove finančne naložbe v odvisno družbo.

Če je prvo obdobje, za katero je uporaba tega člena izvedljiva, tekoče obdobje, se prilagoditev lastniškega kapitala pripozna na začetku tekočega obdobja.

18H

Če je naložbeno podjetje odtujilo ali izgubilo obvladovanje finančne naložbe v odvisno podjetje pred datumom začetne uporabe sprememb Naložbena podjetja, mu ni treba opraviti prilagoditev prejšnjega obračunavanja za tako finančno naložbo.

18I

Ne glede na sklicevanja na letno obdobje neposredno pred datumom začetne uporabe („prvo predhodno obdobje“) v 18.C–18.G členu lahko podjetje predstavi tudi prilagojene primerjalne informacije za katera koli predstavljena prejšnja obdobja, vendar pa tega ni zavezano storiti. Če podjetje predstavi prilagojene primerjalne informacije za katera koli prejšnja obdobja, vsa sklicevanja na „prvo predhodno obdobje“ v 18.C–18.G pomenijo „prvo predstavljeno prilagojeno primerjalno obdobje“. Če podjetje predstavi neprilagojene primerjalne informacije za katerokoli prejšnje obdobje, jasno opredeli informacije, ki niso bile prilagojene, navede, da so bile pripravljene na drugačni podlagi, in razloži to podlago.


(1)  C7. člen MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi navaja: „Če podjetje uporablja ta MSRP, vendar še ne uporablja MSRP 9, v tem MSRP vsako sklicevanje na MSRP 9 pomeni sklicevanje na MRS 39 Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje.“


21.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 312/18


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1175/2013

z dne 20. novembra 2013

o odobritvi aktivne snovi benalaksil-M v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 13(2) in člena 78(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 80(1)(a) Uredbe (ES) št. 1107/2009 ter ob upoštevanju postopka in pogojev za odobritev je treba Direktivo 91/414/EGS (2) uporabljati za aktivne snovi, v zvezi s katerimi je bila pred 14. junijem 2011 sprejeta odločitev v skladu s členom 6(3) navedene direktive. Odločba Komisije 2003/35/ES (3) je potrdila, da benalaksil-M izpolnjuje pogoje iz člena 80(1)(a) Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(2)

V skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS je Portugalska 22. februarja 2002 prejela zahtevek podjetja Isagro SpA za vključitev aktivne snovi benalaksil-M v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Z Odločbo 2003/35/ES je bilo potrjeno, da je dokumentacija „popolna“ v smislu načelnega izpolnjevanja zahtev po podatkih in informacijah iz prilog II in III k Direktivi 91/414/EGS.

(3)

Za navedeno aktivno snov so bili v skladu z določbami člena 6(2) in (4) Direktive 91/414/EGS ocenjeni vplivi na zdravje ljudi in živali ter na okolje za uporabe, ki jih je predlagal vložnik. Država članica poročevalka je 21. novembra 2003 predložila osnutek poročila o oceni. Osnutek poročila o oceni so pregledale države članice in Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija). Agencija je 28. julija 2007 Komisiji predložila sklep (4) o pregledu ocene tveganja za pesticide z aktivno snovjo benalaksil-M.

(4)

Agencija v svojem sklepu ni upoštevala vseh informacij, ki jih je predložil vložnik in jih je država članica poročevalka ocenila pred tem datumom. Komisija je Agencijo zaprosila, naj pregleda svoj sklep in upošteva vse predložene informacije.

(5)

Država članica poročevalka je ocenila vse informacije, ki jih je predložil vložnik, in je 16. aprila 2012 predložila dodatek k osnutku poročila o oceni.

(6)

Dodatek k osnutku poročila o oceni so pregledale države članice in Agencija. Agencija je 21. marca 2013 Komisiji predložila prvo različico sklepa (5) o pregledu ocene tveganja za pesticide z aktivno snovjo benalaksil-M, 25. marca 2013 pa je predložila še spremenjeno različico sklepa. Posodobljeni osnutek poročila o oceni in sklep Agencije so države članice in Komisija pregledale v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 3. oktobra 2013 v obliki poročila Komisije o pregledu benalaksila-M.

(7)

Različne preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo benalaksil-M, lahko pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) ter člena 5(3) Direktive 91/414/EGS, zlasti v zvezi z uporabami, ki so bile proučene in podrobno navedene v poročilu Komisije o pregledu. Zato je primerno, da se benalaksil-M odobri.

(8)

Pred odobritvijo bi bilo treba določiti primeren rok, da se bodo države članice in zainteresirane strani lahko pripravile na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo nastale z odobritvijo.

(9)

Brez poseganja v obveznosti iz Uredbe (ES) št. 1107/2009, ki izhajajo iz odobritve, in ob upoštevanju posebnega položaja, ki je nastal s prehodom od Direktive 91/414/EGS k Uredbi (ES) št. 1107/2009, bi bilo treba upoštevati naslednje. Državam članicam bi bilo treba po odobritvi omogočiti šestmesečno obdobje, da pregledajo registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo benalaksil-M. Države članice bi morale registracije po potrebi spremeniti, nadomestiti ali preklicati. Z odstopanjem od navedenega roka bi bilo treba določiti daljše obdobje za predložitev in oceno celotne dokumentacije iz Priloge III za vsako fitofarmacevtsko sredstvo in za vsako nameravano uporabo po enotnih načelih iz Direktive 91/414/EGS.

(10)

Izkušnje iz prejšnjih vključitev aktivnih snovi, ocenjenih na podlagi Uredbe Komisije (EGS) št. 3600/92 (6), v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS so pokazale, da lahko pride do težav pri razlagi dolžnosti imetnikov veljavnih registracij v zvezi z dostopom do podatkov. Da bi se izognili nadaljnjim težavam, se zato zdi nujno razjasniti obveznosti držav članic, zlasti obveznost, da preverijo, ali ima imetnik registracije dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k navedeni direktivi. Vendar ta razjasnitev državam članicam ali imetnikom registracij ne nalaga novih obveznosti v primerjavi z doslej sprejetimi direktivami o spremembah Priloge I k navedeni direktivi ali uredbami, s katerimi so bile odobrene aktivne snovi.

(11)

V skladu s členom 13(4) Uredbe (ES) št. 1107/2009 bi bilo treba ustrezno spremeniti Prilogo k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (7).

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odobritev aktivne snovi

Aktivna snov benalaksil-M, kot je opredeljena v Prilogi I, se odobri v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ponovna ocena fitofarmacevtskih sredstev

1.   Države članice v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 do 31. oktobra 2014 po potrebi spremenijo ali prekličejo veljavne registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo benalaksil-M kot aktivno snov.

Do navedenega datuma zlasti preverijo, ali so pogoji iz Priloge I k tej uredbi izpolnjeni, razen pogojev iz stolpca o posebnih določbah v navedeni prilogi, in ali ima imetnik registracije dokumentacijo ali dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k Direktivi 91/414/EGS v skladu s pogoji iz člena 13(1) do (4) navedene direktive ter člena 62 Uredbe (ES) št. 1107/2009.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice znova ocenijo vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje benalaksil-M kot edino aktivno snov ali kot eno od več aktivnih snovi, vključenih v Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 najpozneje do 30. aprila 2014, po enotnih načelih iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009, na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS, in ob upoštevanju stolpca o posebnih določbah iz Priloge I k tej uredbi. Na podlagi navedene ocene države članice presodijo, ali sredstvo izpolnjuje pogoje iz člena 29(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009.

Države članice nato:

(a)

če sredstvo vsebuje benalaksil-M kot edino aktivno snov, po potrebi spremenijo ali prekličejo registracijo najpozneje do 31. oktobra 2015, ali

(b)

če sredstvo vsebuje benalaksil-M kot eno od več aktivnih snovi, registracijo po potrebi spremenijo ali prekličejo najpozneje do 31. oktobra 2015 ali do datuma, določenega za tako spremembo ali preklic v ustreznih aktih, s katerimi so bile zadevne snovi dodane v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS oziroma s katerimi so bile zadevne snovi odobrene, pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 3

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 4

Začetek veljavnosti in uporabe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. novembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 230, 19.8.1991, str. 1).

(3)  Odločba Komisije 2003/35/ES z dne 10. januarja 2003 o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v podroben pregled glede mogoče vključitve benalaksila-M, bentiavalikarba, 1-metilciklopropena, protiokonazola in fluoksastrobina v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 11, 16.1.2003, str. 52).

(4)  Znanstveno poročilo EFSA (2007) 108, 1–86.

(5)  EFSA Journal 2013; 11(1): 3052. Na voljo na spletu: http://www.efsa.europa.eu

(6)  Uredba Komisije (EGS) št. 3600/92 z dne 11. decembra 1992 o podrobnih pravilih za izvajanje prve faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 366, 15.12.1992, str. 10).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).


PRILOGA I

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

benalaksil-M

št. CAS: 98243-83-5

št. CIPAC: 766

Methyl N-(phenylacetyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate

≥ 950 g/kg

1. maj 2014

30. april 2024

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu benalaksila-M ter zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. oktobra 2013.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito delavcev pri ponovnem vstopu,

tveganje za podtalnico zaradi metabolitov BM-M2 (N-(malonil)-N-(2,6-ksilil)-DL-alanin) in BM-M3 (N-(malonil)-N-(2,6-ksilil)-D-alanin), kadar se snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


PRILOGA II

V delu B Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se doda naslednji vnos:

Številka

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„58

Benalaksil-M

št. CAS: 98243-83-5

št. CIPAC: 766

Methyl N-(phenylacetyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate

≥ 950 g/kg

1. maj 2014

30. april 2024

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu benalaksila-M ter zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. oktobra 2013.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito delavcev pri ponovnem vstopu,

tveganje za podtalnico zaradi metabolitov BM-M2 (N-(malonil)-N-(2,6-ksilil)-DL-alanin) in BM-M3 (N-(malonil)-N-(2,6-ksilil)-D-alanin), kadar se snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.“


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


21.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 312/23


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1176/2013

z dne 20. novembra 2013

o odobritvi aktivne snovi piroksulam v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 13(2) in člena 78(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 80(1)(a) Uredbe (ES) št. 1107/2009 ter ob upoštevanju postopka in pogojev za odobritev je treba Direktivo Sveta 91/414/EGS (2) uporabljati za aktivne snovi, v zvezi s katerimi je bila pred 14. junijem 2011 sprejeta odločitev v skladu s členom 6(3) navedene direktive. Z Odločbo Komisije 2007/277/ES (3) je bilo potrjeno, da piroksulam izpolnjuje pogoje iz člena 80(1)(a) Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(2)

V skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS je Združeno kraljestvo 28. februarja 2006 prejelo zahtevek družbe Dow AgroSciences GmbH za vključitev aktivne snovi piroksulam v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Z Odločbo 2007/277/ES je bilo potrjeno, da je dokumentacija „popolna“ v smislu načelnega izpolnjevanja zahtev po podatkih in informacijah iz prilog II in III k Direktivi 91/414/EGS.

(3)

Za navedeno aktivno snov so bili v skladu z določbami člena 6(2) in (4) Direktive 91/414/EGS ocenjeni vplivi na zdravje ljudi in živali ter na okolje za uporabe, ki jih je predlagal vložnik. Država članica poročevalka je 20. marca 2008 predložila osnutek poročila o oceni. V skladu s členom 11(6) Uredbe Komisije (EU) št. 188/2011 (4) so se od vložnika 5. julija 2012 zahtevale dodatne informacije. Združeno Kraljestvo je novembra 2012 oceno dodatnih informacij predložilo v obliki posodobljenega osnutka poročila o oceni.

(4)

Osnutek poročila o oceni so pregledale države članice in Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija). Agencija je 3. aprila 2013 Komisiji predložila sklep o oceni tveganja pesticidov z aktivno snovjo piroksulam (5). Osnutek poročila o oceni in sklep Agencije so države članice in Komisija pregledale v Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 3. oktobra 2013 v obliki poročila Komisije o pregledu piroksulama.

(5)

Različne preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo piroksulam, lahko pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) ter člena 5(3) Direktive 91/414/EGS, zlasti v zvezi z uporabami, ki so bile proučene in podrobno navedene v poročilu Komisije o pregledu. Zato je primerno, da se piroksulam odobri.

(6)

V skladu s členom 13(2) Uredbe (ES) št. 1107/2009 v povezavi s členom 6 Uredbe ter ob upoštevanju sedanjih znanstvenih in tehničnih dognanj pa je treba vključiti nekatere pogoje in omejitve. Zlasti je primerno zahtevati dodatne potrditvene informacije.

(7)

Pred odobritvijo bi bilo treba določiti primeren rok, da se bodo države članice in zainteresirane strani lahko pripravile na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo nastale z odobritvijo.

(8)

Brez poseganja v obveznosti iz Uredbe (ES) št. 1107/2009, ki izhajajo iz odobritve, in ob upoštevanju posebnega položaja, ki je nastal s prehodom od Direktive 91/414/EGS k Uredbi (ES) št. 1107/2009, bi bilo treba upoštevati naslednje. Državam članicam bi bilo treba omogočiti, da v šestih mesecih po odobritvi pregledajo registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo piroksulam. Države članice bi morale registracije po potrebi spremeniti, nadomestiti ali preklicati. Z odstopanjem od navedenega roka bi bilo treba določiti daljše obdobje za predložitev in oceno celotne dokumentacije iz Priloge III za vsako fitofarmacevtsko sredstvo in za vsako nameravano uporabo po enotnih načelih iz Direktive 91/414/EGS.

(9)

Izkušnje iz prejšnjih vključitev aktivnih snovi, ocenjenih na podlagi Uredbe Komisije (EGS) št. 3600/92 (6), v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS so pokazale, da se lahko pri razlagi obveznosti imetnikov veljavnih registracij glede dostopa do podatkov pojavijo težave. Da bi se izognili nadaljnjim težavam, se zato zdi nujno razjasniti obveznosti držav članic, zlasti obveznost, da preverijo, ali ima imetnik registracije dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k navedeni direktivi. Vendar ta razjasnitev državam članicam ali imetnikom registracij ne nalaga novih obveznosti v primerjavi z doslej sprejetimi direktivami o spremembah Priloge I k navedeni direktivi ali uredbami, s katerimi so bile odobrene aktivne snovi.

(10)

V skladu s členom 13(4) Uredbe (ES) št. 1107/2009 bi bilo treba ustrezno spremeniti Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 (7).

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odobritev aktivne snovi

Aktivna snov piroksulam, kot je opredeljena v Prilogi I, se odobri v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ponovna ocena fitofarmacevtskih sredstev

1.   Države članice v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 do 31. oktobra 2014 po potrebi spremenijo ali prekličejo veljavne registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo piroksulam kot aktivno snov.

Do navedenega datuma zlasti preverijo, ali so pogoji iz Priloge I k tej uredbi izpolnjeni, razen pogojev iz stolpca o posebnih določbah v navedeni prilogi, in ali ima imetnik registracije dokumentacijo ali dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k Direktivi 91/414/EGS v skladu s pogoji iz člena 13(1) do (4) navedene direktive ter člena 62 Uredbe (ES) št. 1107/2009.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice najpozneje do 30. aprila 2014 znova ocenijo vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje piroksulam kot edino aktivno snov ali kot eno od več aktivnih snovi, vključenih v Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011, po enotnih načelih iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS, in ob upoštevanju stolpca o posebnih določbah iz Priloge I k tej uredbi. Na podlagi navedene ocene države članice presodijo, ali sredstvo izpolnjuje pogoje iz člena 29(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009.

Države članice nato:

(a)

če sredstvo vsebuje piroksulam kot edino aktivno snov, po potrebi spremenijo ali prekličejo registracijo najpozneje do 31. oktobra 2015, ali

(b)

če sredstvo vsebuje piroksulam kot eno od več aktivnih snovi, registracijo po potrebi spremenijo ali prekličejo najpozneje do 31. oktobra 2015 ali do datuma, določenega za tako spremembo ali preklic v ustreznih aktih, s katerimi so bile zadevne snovi dodane v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS oziroma s katerimi so bile zadevne snovi odobrene, pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 3

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 4

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. novembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 230, 19.8.1991, str. 1).

(3)  Odločba Komisije 2007/277/ES z dne 20. aprila 2007 o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v podroben pregled zaradi možne vključitve piroksulama v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (UL L 116, 4.5.2007, str. 59).

(4)  Uredba Komisije (EU) št. 188/2011 z dne 25. februarja 2011 o podrobnih pravilih za izvajanje Direktive Sveta 91/414/EGS glede postopka za oceno aktivnih snovi, ki niso bile v prometu dve leti po dnevu notifikacije navedene direktive (UL L 53, 26.2.2011, str. 51).

(5)  EFSA Journal 2013; 11(4): 3182. Na voljo na spletu: http://www.efsa.europa.eu

(6)  Uredba Komisije (EGS) št. 3600/92 z dne 11. decembra 1992 o podrobnih pravilih za izvajanje prve faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 366, 15.12.1992, str. 10).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).


PRILOGA I

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

piroksulam

št. CAS 422556-08-9

št. CIPAC 793

N-(5,7-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonamide

≥ 965 g/kg

1. maj 2014

30. april 2024

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu piroksulama ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. oktobra 2013.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

(a)

tveganje za podtalnico, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi ali neugodnimi podnebnimi razmerami;

(b)

tveganje za vodne organizme.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Vložnik predloži potrditvene informacije o:

1.

toksikološki pomembnosti nečistoče št. 3 (kakor je navedeno v poročilu o pregledu);

2.

akutni toksičnosti metabolita PSA;

3.

toksikološki pomembnosti metabolita 6-Cl-7-OH-XDE-742.

Vložnik Komisiji, državam članicam in Agenciji navedene informacije predloži do 30. aprila 2016.


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


PRILOGA II

V delu B Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se doda naslednji vnos:

Št.

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„61

piroksulam

št. CAS 422556-08-9

št. CIPAC 793

N-(5,7-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonamide

≥ 965 g/kg

1. maj 2014

30. april 2024

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu piroksulama ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. oktobra 2013.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

(a)

tveganje za podtalnico, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi ali neugodnimi podnebnimi razmerami;

(b)

tveganje za vodne organizme.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Vložnik predloži potrditvene informacije o:

1.

toksikološki pomembnosti nečistoče št. 3 (kakor je navedeno v poročilu o pregledu);

2.

akutni toksičnosti metabolita PSA;

3.

toksikološki pomembnosti metabolita 6-Cl-7-OH-XDE-742.

Vložnik Komisiji, državam članicam in Agenciji navedene informacije predloži do 30. aprila 2016.“


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


21.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 312/28


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1177/2013

z dne 20. novembra 2013

o odobritvi aktivne snovi spirotetramat v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 13(2) in člena 78(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 80(1)(a) Uredbe (ES) št. 1107/2009 ter ob upoštevanju postopka in pogojev za odobritev je treba Direktivo Sveta 91/414/EGS (2) uporabljati za aktivne snovi, v zvezi s katerimi je bila pred 14. junijem 2011 sprejeta odločitev v skladu s členom 6(3) navedene direktive. Z Odločbo Komisije 2007/560/ES (3) je bilo potrjeno, da spirotetramat izpolnjuje pogoje iz člena 80(1)(a) Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(2)

V skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS je Avstrija 9. oktobra 2006 prejela zahtevek družbe Bayer CropScience AG za vključitev aktivne snovi spirotetramat v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Z Odločbo 2007/560/ES je bilo potrjeno, da je dokumentacija „popolna“ v smislu načelnega izpolnjevanja zahtev po podatkih in informacijah iz prilog II in III k Direktivi 91/414/EGS.

(3)

Za navedeno aktivno snov so bili v skladu z določbami člena 6(2) in (4) Direktive 91/414/EGS ocenjeni vplivi na zdravje ljudi in živali ter na okolje za uporabe, ki jih je predlagal vložnik. Država članica poročevalka je 5. maja 2008 predložila osnutek poročila o oceni.

(4)

Osnutek poročila o oceni so pregledale države članice in Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija). Agencija je 27. maja 2013 Komisiji predložila sklep o oceni tveganja pesticidov z aktivno snovjo spirotetramat (4). Osnutek poročila o oceni in sklep Agencije so države članice in Komisija pregledale v Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 3. oktobra 2013 v obliki poročila Komisije o pregledu spirotetramata.

(5)

Različne preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo spirotetramat, lahko pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) ter člena 5(3) Direktive 91/414/EGS, zlasti v zvezi z uporabo, ki je bila proučena in podrobno navedena v poročilu Komisije o pregledu. Zato je primerno, da se spirotetramat odobri.

(6)

V skladu s členom 13(2) Uredbe (ES) št. 1107/2009 v povezavi s členom 6 Uredbe ter ob upoštevanju sedanjih znanstvenih in tehničnih dognanj pa je treba vključiti nekatere pogoje in omejitve. Zlasti je primerno zahtevati dodatne potrditvene informacije.

(7)

Pred odobritvijo bi bilo treba določiti primeren rok, da se bodo države članice in zainteresirane strani lahko pripravile na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo nastale z odobritvijo.

(8)

Brez poseganja v obveznosti iz Uredbe (ES) št. 1107/2009, ki izhajajo iz odobritve, in ob upoštevanju posebnega položaja, ki je nastal s prehodom od Direktive 91/414/EGS k Uredbi (ES) št. 1107/2009, bi bilo treba upoštevati naslednje. Državam članicam bi bilo treba omogočiti, da v šestih mesecih po odobritvi pregledajo registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo spirotetramat. Države članice bi morale registracije po potrebi spremeniti, nadomestiti ali preklicati. Z odstopanjem od navedenega roka bi bilo treba določiti daljše obdobje za predložitev in oceno celotne dokumentacije iz Priloge III za vsako fitofarmacevtsko sredstvo in za vsako nameravano uporabo po enotnih načelih iz Direktive 91/414/EGS.

(9)

Izkušnje iz prejšnjih vključitev aktivnih snovi, ocenjenih na podlagi Uredbe Komisije (EGS) št. 3600/92 (5), v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS so pokazale, da se lahko pri razlagi obveznosti imetnikov veljavnih registracij glede dostopa do podatkov pojavijo težave. Da bi se izognili nadaljnjim težavam, se zato zdi nujno razjasniti obveznosti držav članic, zlasti obveznost, da preverijo, ali ima imetnik registracije dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k navedeni direktivi. Vendar ta razjasnitev državam članicam ali imetnikom registracij ne nalaga novih obveznosti v primerjavi z doslej sprejetimi direktivami o spremembah Priloge I k navedeni direktivi ali uredbami, s katerimi so bile odobrene aktivne snovi.

(10)

V skladu s členom 13(4) Uredbe (ES) št. 1107/2009 bi bilo treba ustrezno spremeniti Prilogo k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (6).

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odobritev aktivne snovi

Aktivna snov spirotetramat, kot je opredeljena v Prilogi I, se odobri v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ponovna ocena fitofarmacevtskih sredstev

1.   Države članice v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 do 31. oktobra 2014 po potrebi spremenijo ali prekličejo veljavne registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo spirotetramat kot aktivno snov.

Do navedenega datuma zlasti preverijo, ali so pogoji iz Priloge I k tej uredbi izpolnjeni, razen pogojev iz stolpca o posebnih določbah v navedeni prilogi, in ali ima imetnik registracije dokumentacijo ali dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k Direktivi 91/414/EGS v skladu s pogoji iz člena 13(1) do (4) navedene direktive ter člena 62 Uredbe (ES) št. 1107/2009.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice najpozneje do 30. aprila 2014 znova ocenijo vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje spirotetramat kot edino aktivno snov ali kot eno od več aktivnih snovi, vključenih v Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011, po enotnih načelih iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS, in ob upoštevanju stolpca o posebnih določbah iz Priloge I k tej uredbi. Na podlagi navedene ocene države članice presodijo, ali sredstvo izpolnjuje pogoje iz člena 29(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009.

Države članice nato:

(a)

če sredstvo vsebuje spirotetramat kot edino aktivno snov, po potrebi spremenijo ali prekličejo registracijo najpozneje do 31. oktobra 2015, ali

(b)

če sredstvo vsebuje spirotetramat kot eno od več aktivnih snovi, registracijo po potrebi spremenijo ali prekličejo najpozneje do 31. oktobra 2015 ali do datuma, določenega za tako spremembo ali preklic v ustreznih aktih, s katerimi so bile zadevne snovi dodane v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS oziroma s katerimi so bile zadevne snovi odobrene, pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 3

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 4

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. novembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 230, 19.8.1991, str. 1).

(3)  Odločba Komisije 2007/560/ES z dne 2. avgusta 2007 o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v podroben pregled zaradi možne vključitve chlorantraniliprole, heptamaloxyglucan, spirotetramat in Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (UL L 213, 15.8.2007, str. 29).

(4)  EFSA Journal (2013) 11(6): 3243. Na voljo na spletu: http://www.efsa.europa.eu.

(5)  Uredba Komisije (EGS) št. 3600/92 z dne 11. decembra 1992 o podrobnih pravilih za izvajanje prve faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 366, 15.12.1992, str. 10).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).


PRILOGA I

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

spirotetramat

št. CAS 203313-25-1

št. CIPAC 795

cis-4-(ethoxycarbonyloxy)-8-methoxy-3-(2,5-xylyl)-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one

≥ 970 g/kg

1. maj 2014

30. april 2024

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu spirotetramata ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. oktobra 2013.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na tveganje za žužkojede ptice.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Vložnik Komisiji, državam članicam in Agenciji predloži potrditvene informacije o morebitnih učinkih na delovanje endokrinega sistema pri pticah in ribah v dveh letih po sprejetju smernic OECD za preskušanje učinkov na delovanje endokrinega sistema ali smernic za preskušanje, sprejetih na ravni Skupnosti.


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


PRILOGA II

V delu B Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se doda naslednji vnos:

Št.

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„60

spirotetramat

št. CAS 203313-25-1

št. CIPAC 795

cis-4-(ethoxycarbonyloxy)-8-methoxy-3-(2,5-xylyl)-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one

≥ 970 g/kg

1. maj 2014

30. april 2024

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu spirotetramata ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. oktobra 2013.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na tveganje za žužkojede ptice.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Vložnik Komisiji, državam članicam in Agenciji predloži potrditvene informacije o morebitnih učinkih na delovanje endokrinega sistema pri pticah in ribah v dveh letih po sprejetju smernic OECD za preskušanje učinkov na delovanje endokrinega sistema ali smernic za preskušanje, sprejetih na ravni Skupnosti.“


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


21.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 312/33


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1178/2013

z dne 20. novembra 2013

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za registracijo aktivne snovi etoprofos

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti druge alternative člena 21(3) in člena 78(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Aktivna snov etoprofos je bila z Direktivo Komisije 2007/52/ES (2) vključena v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (3) pod pogojem, da zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelj, na čigar zahtevo je bil etoprofos vključen v navedeno prilogo, predloži nadaljnje potrditvene informacije o tveganju za ptice in sesalce, ki se hranijo z deževniki, v obliki študij.

(2)

Aktivne snovi iz Priloge I k Direktivi 91/414/EGS se štejejo za registrirane v okviru Uredbe (ES) št. 1107/2009 in so navedene v delu A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (4).

(3)

Prijavitelj je Združenemu kraljestvu, državi članici poročevalki, v za to določenem roku predložil dodatne informacije v obliki študij, da bi potrdil oceno tveganja za ptice in sesalce, ki se hranijo z deževniki.

(4)

Združeno kraljestvo je ocenilo dodatne informacije, ki jih je predložil prijavitelj. Svojo oceno je v obliki dodatka k osnutku poročila o oceni 5. septembra 2011 predložilo drugim državam članicam, Komisiji in Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

(5)

Komisija se je posvetovala z Agencijo, ki je svoje mnenje o oceni tveganja etoprofosa predstavila 30. januarja 2013 (5). Države članice in Komisija so osnutek poročila o oceni, dodatno poročilo in mnenje Agencije pregledale v Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 3. oktobra 2013 v obliki poročila Komisije o pregledu etoprofosa.

(6)

Komisija je prijavitelja pozvala, naj predloži pripombe na poročilo o pregledu etoprofosa.

(7)

Komisija je na podlagi dodatnih potrditvenih informacij sklenila, da visokega tveganja za ptice in sesalce, ki se hranijo z deževniki, ni mogoče izključiti razen z uvedbo dodatnih omejitev.

(8)

Potrjeno je, da se aktivna snov etoprofos šteje za registrirano v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009. Da bi se čim bolj zmanjšala izpostavljenost ptic in sesalcev, ki se hranijo z deževniki, pa je kljub temu primerno dodatno omejiti uporabo te aktivne snovi in zagotoviti posebne ukrepe za zmanjšanje tveganja za zaščito navedenih vrst.

(9)

Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Državam članicam bi bilo treba zagotoviti čas za spremembo ali preklic registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo etoprofos.

(11)

Za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo etoprofos in pri katerih države članice odobrijo prehodno obdobje v skladu s členom 46 Uredbe (ES) št. 1107/2009, bi to obdobje moralo trajati največ osemnajst mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Prehodni ukrepi

Države članice v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 do 11. junija 2014 po potrebi spremenijo ali prekličejo veljavne registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo etoprofos kot aktivno snov.

Člen 3

Prehodno obdobje

Morebitno prehodno obdobje, ki ga odobrijo države članice v skladu s členom 46 Uredbe (ES) št. 1107/2009, je čim krajše in traja največ do 11. junija 2015.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. novembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Direktiva Komisije 2007/52/ES z dne 16. avgusta 2007 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve etoprofosa, pirimifos-metila in fipronila kot aktivnih snovi (UL L 214, 17.8.2007, str. 3).

(3)  Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 230, 19.8.1991, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).

(5)  Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov na podlagi potrditvenih podatkov, predloženih za aktivno snov etoprofos (Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance glufosinate). EFSA Journal 2013;11(2):3089. [str. 27] doi:10.2903/j.efsa.2013.3089. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


PRILOGA

Stolpec „Posebne določbe“ v vrstici 155 za etoprofos dela A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se nadomesti z naslednjim:

„DEL A

Registrira se lahko samo kot nematicid in insekticid za uporabo v tleh. Dovoli se samo en nanos v sezoni v največjem odmerku 6 kg aktivne snovi/ha.

Registracije je treba omejiti na profesionalne uporabnike.

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo etoprofos in so namenjena za druge uporabe, razen za krompir, ki ni namenjen za prehrano ljudi ali živali, so države članice zlasti pozorne na merila iz člena 29(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in zagotovijo, da se pred odobritvijo take registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu etoprofosa in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 16. marca 2007.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

(a)

prehransko izpostavljenost potrošnikov;

(b)

varnost izvajalcev, pri čemer morajo zagotoviti, da je v pogojih uporabe predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme in opreme za zaščito dihal ter drugi ukrepi za zmanjšanje tveganja, kot so uporaba zaprtega prenosnega sistema za vnos proizvoda;

(c)

zaščito ptic, sesalcev, vodnih organizmov ter površinske vode in podtalnice v občutljivih razmerah.

Pogoji za registracijo vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so varnostni pasovi in zagotovitev popolnega vnosa zrn v tla.“


21.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 312/36


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2013

z dne 20. novembra 2013

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. novembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

59,9

MA

40,6

MK

50,7

TR

116,2

ZZ

66,9

0707 00 05

AL

44,6

MK

57,9

TR

91,5

ZZ

64,7

0709 93 10

MA

97,2

TR

134,2

ZZ

115,7

0805 20 10

MA

73,6

TR

76,1

ZA

155,8

ZZ

101,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

78,7

TR

75,0

UY

56,3

ZZ

70,0

0805 50 10

TR

72,6

ZZ

72,6

0808 10 80

BA

54,0

BR

93,9

CL

102,3

MK

38,5

NZ

93,9

US

117,9

ZA

204,0

ZZ

100,6

0808 30 90

CN

57,5

TR

116,3

ZZ

86,9


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


DIREKTIVE

21.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 312/38


IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE 2013/57/EU

z dne 20. novembra 2013

o spremembi direktiv 2003/90/ES in 2003/91/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES in člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin in zelenjadnic

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin (1) in zlasti člena 7(2)(a) in (b) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (2) in zlasti člena 7(2)(a) in (b) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivi Komisije 2003/90/ES (3) in 2003/91/ES (4) sta bili sprejeti za zagotovitev, da sorte iz nacionalnih katalogov držav članic izpolnjujejo smernice, ki jih je določil Urad skupnosti za rastlinske sorte (CPVO) glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju različnih vrst, in minimalnih pogojev za preskušanje sort, če so bile takšne smernice oblikovane. Za druge sorte navedeni direktivi določata uporabo smernic Mednarodne zveze za varstvo novih sort rastlin (UPOV).

(2)

CPVO in UPOV sta od takrat oblikovala dodatne smernice in posodobila obstoječe.

(3)

Direktivi 2003/90/ES in 2003/91/ES bi zato bilo treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za semenski material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Prilogi I in II k Direktivi 2003/90/ES se nadomestita z besedilom iz dela A Priloge k tej direktivi.

Člen 2

Prilogi k Direktivi 2003/91/ES se nadomestita z besedilom iz dela B Priloge k tej direktivi.

Člen 3

Za preskušanja, ki se začnejo pred 1. julijem 2014, lahko države članice uporabljajo direktivi 2003/90/ES in 2003/91/ES v različicah, ki sta se uporabljali, preden sta bili spremenjeni s to direktivo.

Člen 4

Države članice najpozneje do 30. junija 2014 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Države članice Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Navedene predpise uporabljajo od 1. julija 2014.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 5

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. novembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 193, 20.7.2002, str. 1.

(2)  UL L 193, 20.7.2002, str. 33.

(3)  Direktiva Komisije 2003/90/ES z dne 6. oktobra 2003 o določitvi podrobnih pravil za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin (UL L 254, 8.10.2003, str. 7).

(4)  Direktiva Komisije 2003/91/ES z dne 6. oktobra 2003 o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preizkušanju, in minimalnih pogojev za preizkušanje določenih sort zelenjadnic (UL L 254, 8.10.2003, str. 11).


PRILOGA

DEL A

PRILOGA I

Seznam vrst iz člena 1(2)(a), ki morajo biti skladne s protokoli za preskušanje CPVO

Znanstveno ime

Splošno ime

Protokol CPVO

Festuca filiformis Pourr.

tankolistna ovčja bilnica

TP 67/1 z dne 23.6.2011

Festuca ovina L.

ovčja bilnica

TP 67/1 z dne 23.6.2011

Festuca rubra L.

rdeča bilnica

TP 67/1 z dne 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

raskavolistna bilnica

TP 67/1 z dne 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

mnogocvetna (laška) ljuljka

TP 4/1 z dne 23.6.2011

Lolium perenne L.

trpežna (angleška) ljuljka

TP 4/1 z dne 23.6.2011

Lolium x boucheanum Kunth

oldenburška (skrižana) ljuljka

TP 4/1 z dne 23.6.2011

Pisum sativum L.

krmni grah

TP 7/2 z dne 11.3.2010

Brassica napus L.

švedska repica

TP 36/2 z dne 16.11.2011

Cannabis sativa L.

konoplja

TP 276/1 z dne 28.11.2012

Helianthus annuus L.

sončnica

TP 81/1 z dne 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

lan/laneno seme

TP 57/1 z dne 21.3.2007

Avena nuda L.

mali goli oves

TP 20/1 z dne 6.11.2003

Avena sativa L. (vključuje A. byzantina K. Koch)

navadni oves in sredozemski oves

TP 20/1 z dne 6.11.2003

Hordeum vulgare L.

ječmen

TP 19/3 z dne 21.3.2012

Oryza sativa L.

riž

TP 16/2 z dne 21.3.2012

Secale cereale L.

TP 58/1 z dne 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

hibridi, ki izhajajo iz križanja vrst iz rodu Triticum z vrstami iz rodu Secale

TP 121/2 razl. 1 z dne 16.2.2011

Triticum aestivum L.

pšenica

TP 3/4 razl. 2 z dne 16.2.2011

Triticum durum Desf.

pšenica durum

TP 120/2 z dne 6.11.2003

Zea mays L.

koruza

TP 2/3 z dne 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

krompir

TP 23/2 z dne 1.12.2005

Besedilo teh protokolov je na voljo na spletni strani CPVO (www.cpvo.europa.eu).

PRILOGA II

Seznam vrst iz člena 1(2)(b), ki morajo biti skladne s smernicami za preskušanje UPOV

Znanstveno ime

Splošno ime

Smernica UPOV

Beta vulgaris L.

krmna pesa

TG/150/3 z dne 4.11.1994

Agrostis canina L.

pasja šopulja

TG/30/6 z dne 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

orjaška šopulja

TG/30/6 z dne 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

plazeča šopulja

TG/30/6 z dne 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

lasasta šopulja

TG/30/6 z dne 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

čistilna stoklasa

TG/180/3 z dne 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

aljaška šopulja

TG/180/3 z dne 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

pasja trava

TG/31/8 z dne 17.4.2002

Festuca arundinacea Schreber

trstikasta bilnica

TG/39/8 z dne 17.4.2002

Festuca pratensis Huds.

travniška bilnica

TG/39/8 z dne 17.4.2002

xFestulolium Asch. et Graebn.

hibridi, ki izhajajo iz križanja vrst iz rodu Festuca z vrstami iz rodu Lolium

TG/243/1 z dne 9.4.2008

Phleum nodosum L.

kolenčasti mačji rep

TG/34/6 z dne 7.11.1984

Phleum pratense L.

mačji rep

TG/34/6 z dne 7.11.1984

Poa pratensis L.

travniška latovka

TG/33/6 z dne 12.10.1990

Lotus corniculatus L.

navadna nokota

TG/193/1 z dne 9.4.2008

Lupinus albus L.

beli volčji bob

TG/66/4 z dne 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

ozkolistni volčji bob

TG/66/4 z dne 31.3.2004

Lupinus luteus L.

rumeni volčji bob

TG/66/4 z dne 31.3.2004

Medicago sativa L.

lucerna

TG/6/5 z dne 6.4.2005

Medicago x varia T. Martyn

pisana meteljka

TG/6/5 z dne 6.4.2005

Trifolium pratense L.

črna detelja

TG/5/7 z dne 4.4.2001

Trifolium repens L.

bela (plazeča) detelja

TG/38/7 z dne 9.4.2003

Vicia faba L.

krmni bob

TG/8/6 z dne 17.4.2002

Vicia sativa L.

navadna grašica

TG/32/7 z dne 20.3.2013

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

podzemna koleraba

TG/89/6 razl. z dne 4.4.2001 + 1.4.2009

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

oljna redkev

TG/178/3 z dne 4.4.2001

Arachis hypogea L.

zemeljski orešček/arašid

TG/93/3 z dne 13.11.1985

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

oljna repica

TG/185/3 z dne 17.4.2002

 

 

 

Carthamus tinctorius L.

žafranika (barvilni rumenik)

TG/134/3 z dne 12.10.1990

Gossypium spp.

bombaž

TG/88/6 z dne 4.4.2001

Papaver somniferum L.

mak

TG/166/3 z dne 24.3.1999

Sinapis alba L.

bela gorjušica

TG/179/3 z dne 4.4.2001

Glycine max (L.) Merrill

soja

TG/80/6 z dne 1.4.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench

sirek

TG/122/3 z dne 6.10.1989

Besedilo teh smernic je na voljo na spletni strani UPOV (www.upov.int).

DEL B

PRILOGA I

Seznam vrst iz člena 1(2)(a), ki morajo biti skladne s protokoli za preskušanje CPVO

Znanstveno ime

Splošno ime

Protokol CPVO

Allium cepa L. (Cepa group)

čebula

TP 46/2 z dne 1.4.2009

Allium cepa L. (Aggregatum group)

šalotka

TP 46/2 z dne 1.4.2009

Allium fistulosum L.

zimski luk

TP 161/1 z dne 11.3.2010

Allium porrum L.

por

TP 85/2 z dne 1.4.2009

Allium sativum L.

česen

TP 162/1 z dne 25.3.2004

Allium schoenoprasum L.

drobnjak

TP 198/1 z dne 1.4.2009

Apium graveolens L.

belušna zelena

TP 82/1 z dne 13.3.2008

Apium graveolens L.

gomoljna zelena

TP 74/1 z dne 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

špargelj

TP 130/2 z dne 16.2.2011

Beta vulgaris L.

rdeča pesa, vključno s cheltenhamsko peso

TP 60/1 z dne 1.4.2009

Brassica oleracea L.

kodrolistni ohrovt

TP 90/1 z dne 16.2.2011

Brassica oleracea L.

cvetača

TP 45/2 z dne 11.3.2010

Brassica oleracea L.

brokoli ali kalabrijski brokoli

TP 151/2 z dne 21.3.2007

Brassica oleracea L.

brstični ohrovt

TP 54/2 z dne 1.12.2005

Brassica oleracea L.

kolerabica

TP 65/1 z dne 25.3.2004

Brassica oleracea L.

ohrovt, belo zelje in rdeče zelje

TP 48/3 z dne 16.2.2011

Brassica rapa L.

kitajski kapus

TP 105/1 z dne 13.3.2008

Capsicum annuum L.

čili ali poper

TP 76/2 z dne 21.3.2007

Cichorium endivia L.

kodrolistna endivija in endivija eskariol

TP 118/2 z dne 1.12.2005

Cichorium intybus L.

industrijska cikorija

TP 172/2 z dne 1.12.2005

Cichorium intybus L.

korenasti radič

TP 173/1 z dne 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai

lubenica

TP 142/1 z dne 21.3.2007

Cucumis melo L.

melona

TP 104/2 z dne 21.3.2007

Cucumis sativus L.

kumara in kumarice za vlaganje

TP 61/2 z dne 13.3.2008

Cucurbita pepo L.

vrtna buča ali bučka

TP 119/1 z dne 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

artičoka in kardij

TP 184/2 z dne 27. 2. 2013

Daucus carota L.

korenje in krmno korenje

TP 49/3 z dne 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

koromač

TP 183/1 z dne 25.3.2004

Lactuca sativa L.

solata

TP 13/5 z dne 16.2.2011

Solanum tuberosum L.

paradižnik

TP 44/4 razl. z dne 27.2.2013

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

peteršilj

TP 136/1 z dne 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

turški (laški) fižol

TP 9/1 z dne 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

navadni fižol in visoki fižol

TP 12/4 z dne 27.2.2013

Pisum sativum L. (partim)

oglatozrnati grah, okroglozrnati grah in sladkorni grah

TP 7/2 z dne 11.3.2010

Raphanus sativus L.

redkvica, vrtna redkev

TP 64/2 z dne 27.2.2013

Solanum melongena L.

jajčevec

TP 117/1 z dne 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

špinača

TP 55/5 z dne 27.2.2013

Valerianella locusta (L.) Laterr.

navadni motovilec

TP 75/2 z dne 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

bob

TP Broadbean/1 z dne 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

sladka koruza in pokovka

TP 2/3 z dne 11.3.2010

Besedilo teh protokolov je na voljo na spletni strani CPVO (www.cpvo.europa.eu).

PRILOGA II

Seznam vrst iz člena 1(2)(b), ki morajo biti skladne s smernicami za preskušanje UPOV

Znanstveno ime

Splošno ime

Smernica UPOV

Beta vulgaris L.

mangold

TG/106/4 z dne 31.3.2004

Brassica rapa L.

strniščna repa

TG/37/10 z dne 4.4.2001

Cichorium intybus L.

listnati ali glavnati radič

TG/154/3 z dne 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

navadna buča

TG/155/4 razl. z dne 28.3.2007 + 1.4.2009

Rheum rhabarbarum L.

rabarbara

TG/62/6 z dne 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

črni koren (navadni gadnjak)

TG/116/4 z dne 24.3.2010

Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

paradižnikove podlage

TG/294/1 z dne 20.3.2013

Besedilo teh smernic je na voljo na spletni strani UPOV (www.upov.int).


SKLEPI

21.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 312/46


SKLEP SVETA

z dne 15. novembra 2013

o imenovanju danskega člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

(2013/669/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 302 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga danske vlade,

ob upoštevanju mnenja Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 13. septembra 2010 sprejel Sklep 2010/570/EU, Euratom o imenovanju članov Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za obdobje od 21. septembra 2010 do 20. septembra 2015 (1).

(2)

Zaradi konca mandata Pedra Muncha HANSNA se je sprostilo mesto člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Bernt FALLENKAMP se za preostanek mandata, ki se izteče 20. septembra 2015, imenuje za člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 15. novembra 2013

Za Svet

Predsednik

R. ŠADŽIUS


(1)  UL L 251, 25.9.2010, str. 8.


21.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 312/47


SKLEP SVETA

z dne 15. novembra 2013

o imenovanju nemškega člana in nemškega nadomestnega člana Odbora regij

(2013/670/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 305 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga nemške vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. decembra 2009 in 18. januarja 2010 sprejel sklepa 2009/1014/EU (1) in 2010/29/EU (2) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2010 do 25. januarja 2015.

(2)

Zaradi konca mandata Martine KROGMANN se je sprostilo mesto člana Odbora regij.

(3)

Zaradi konca mandata Wilhelma HOGREFEJA se je sprostilo mesto nadomestnega člana Odbora regij –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2015, se v Odbor regij imenujeta:

(a)

za članico:

Birgit HONÉ, Staatssekretärin,

in

(b)

za nadomestnega člana:

Sven AMBROSY, Landrat des Kreises Friesland.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 15. novembra 2013

Za Svet

Predsednik

R. ŠADŽIUS


(1)  UL L 348, 29.12.2009, str. 22.

(2)  UL L 12, 19.1.2010, str. 11.