ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2013.302.slv

Uradni list

Evropske unije

L 302

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 56
13. november 2013


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1127/2013 z dne 7. novembra 2013 o odobritvi manjše spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Montasio (ZOP))

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1128/2013 z dne 7. novembra 2013 o odobritvi manjše spremembe specifikacije za ime, registrirano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Morbier (ZOP))

7

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1129/2013 z dne 7. novembra 2013 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Fal Oyster (ZOP)]

14

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1130/2013 z dne 7. novembra 2013 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Maccheroncini di Campofilone (ZGO)]

16

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1131/2013 z dne 7. novembra 2013 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Poperingse hopscheuten / Poperingse hoppescheuten (ZGO))

18

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1132/2013 z dne 7. novembra 2013 o odobritvi večje spremembe specifikacije za ime, registrirano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Stelvio/Stilfser (ZOP)]

20

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1133/2013 z dne 7. novembra 2013 o odobritvi manjše spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Kaki Ribera del Xúquer (ZOP))

22

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1134/2013 z dne 7. novembra 2013 o odobritvi večje spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Caballa de Andalucía (ZGO)]

27

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1135/2013 z dne 7. novembra 2013 o odobritvi manjše spremembe specifikacije za ime, vpisano v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Prosciutto Toscano (ZOP))

29

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1136/2013 z dne 12. novembra 2013 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja veljavnosti registracije za aktivne snovi klotianidin, dimoksistrobin, oksamil in petoksamid ( 1 )

34

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1137/2013 z dne 12. novembra 2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

36

 

 

SKLEPI

 

 

2013/648/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 6. novembra 2013 o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON89034 × 1507 × NK603 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 4719)  ( 1 )

38

 

 

2013/649/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 6. novembra 2013 o odobritvi dajanja na trg cvetnega prahu, proizvedenega iz koruze MON 810 (MON-ØØ81Ø-6), v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 4743)  ( 1 )

44

 

 

2013/650/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 6. novembra 2013 o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno (GS) koruzo MON 89034 × 1507 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, štirih sorodnih GS koruze, ki združujejo tri različne posamezne dogodke GS (MON89034 × 1507 × MON88017 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON89034 × 1507 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7), MON89034 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON 88017 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)), in štiri sorodne GS koruze, ki združujejo dva različna posamezna dogodka GS (MON89034 × 1507 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1), MON89034 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON88017 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON 88017 × 59122 (MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)) v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 4755)  ( 1 )

47

 

 

2013/651/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 8. novembra 2013 o odobritvi načrta preventivnega cepljenja proti nizkopatogeni aviarni influenci na gospodarstvu na Portugalskem, kjer gojijo race mlakarice, ter nekaterih določbah za premike teh rac in proizvode iz njih (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 7310)

53

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

13.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1127/2013

z dne 7. novembra 2013

o odobritvi manjše spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Montasio (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti drugega pododstavka člena 53(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 53(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je Komisija preučila vlogo Italije za odobritev spremembe specifikacije za zaščiteno označbo porekla „Montasio“, registrirano v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1107/96 (2), kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo (EU) št. 355/2011 (3).

(2)

Namen vloge je sprememba specifikacije z natančno določitvijo metode pridobivanja.

(3)

Komisija je zadevno spremembo preučila in sklenila, da je upravičena. Ker je sprememba manjša v smislu tretjega pododstavka člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012, jo Komisija lahko odobri brez uporabe postopka iz členov 50 do 52 Uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Specifikacija zaščitene označbe porekla „Montasio“ se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Prečiščeni enotni dokument, v katerem so navedeni glavni elementi specifikacije, je v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. novembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL L 148, 21.6.1996, str. 1.

(3)  UL L 98, 13.4.2011, str. 6.


PRILOGA I

V specifikaciji zaščitene označbe porekla „Montasio“ se odobri naslednja sprememba:

1.   sprememba

Stavek: „Mleko, ki se uporabi, mora biti pridobljeno od večerne in jutranje molže, in sicer od največ štirih zaporednih molž“ se nadomesti z naslednjim stavkom: „Mleko mora biti pridobljeno od zaporednih molž in zbrano v 48 urah po prvi molži.“

Prvotno se je mleko, dobavljeno v 48 urah, pridobivalo samo s tradicionalnimi molžami, ki so bile štiri. Uvedba avtomatizirane molže je omogočila povečanje števila zaporednih molž v 48 urah. Interval je bil torej ohranjen, spremenilo se je samo skupno število molž. S tehničnega in znanstvenega vidika uporaba sistemov avtomatizirane molže ne škoduje lastnostim mleka; njegova sestava v smislu maščob in deleža beljakovin je namreč statistično primerljiva s sestavo mleka, pridobljenega s tradicionalno molžo. S tem se izboljša zdravje krav, saj ti sistemi preprečujejo stres, ki ga v času največje laktacije povzroča praksa samo dveh molž. Zaradi možnosti črpanja velikih količin mleka več kot dvakrat na dan so vime in seski izpostavljeni manjšemu stresu, izboljša se mikrobiološka kakovost mleka in zmanjša se možnost nastanka mastitisa.

Uporaba teh sistemov omogoča tudi izboljšanje reoloških lastnosti mleka, na podlagi katerih se oceni sposobnost mleka za usirjanje, kar neposredno vpliva na hitrost encimske koagulacije in čvrstost koaguluma.

2.   sprememba

Sedanje besedilo: „Mleko za ZOP ‚Montasio‘ se ne sme pasterizirati, fosfatazni preskus pa mora biti jasno pozitiven.“

Spremenjeno besedilo: „Mleko za ZOP ‚Montasio‘ se ne sme pasterizirati. Morebitne analize, opravljene na toplotno obdelanem mleku, namenjenem za proizvodnjo ZOP ‚Montasio‘, morajo pokazati jasno pozitivno reakcijo na preskus fosfataze.“

Sirarne, ki izvajajo lasten nadzor, že več let sistematično kontrolirajo mleko, tako da vsak dan zapisujejo dejanske temperature mleka. Tako fosfatazni preskus ostaja metoda analize, ki jo nadzorni organ uporablja za preverjanje upoštevanja določb specifikacije. Ta nadzor se izvaja na podlagi analize tveganja.

3.   sprememba

Sedanje besedilo: „Sir z ZOP ‚Montasio‘ se proizvaja po naslednjem postopku:

06)

dogrevanje pri 42–48 °C in mešanje po odstavitvi z ognja, ki skupaj traja od 20 do 30 minut.“

Predlagano besedilo:

„06)

dogrevanje pri + 42–48 °C ter drobljenje ob stalnem mešanju po odstavitvi z ognja najmanj 10 minut.“

Ugotovljeno je bilo, da se lahko ti dve fazi (dogrevanje, ki mu po odstavitvi z ognja sledi drobljenje ob stalnem mešanju) zelo razlikujeta glede na obstoječe tehnične in tehnološke pogoje.

Kar zadeva opremo, sirarne, ki proizvajajo sir „Montasio“, uporabljajo bodisi bakrene kotle (1 do 1,5 tone) bodisi jeklene kotle z dvojnim plaščem s prostornino 3,5 do 8 ton.

Uporaba teh dveh vrst kotlov je dejavnik, ki določa čas segrevanja sirnih zrn, saj se hitrosti segrevanja s paro zelo razlikujejo od hitrosti pri obdelavi v bakrenih kotlih.

Faza drobljenja ob stalnem mešanju po odstavitvi z ognja, pri kateri se del sirotke izloči iz sirnih zrn, je odvisna od dosežene najvišje temperature in hitrosti hlajenja sirnih zrn, ta pa je odvisna od vrste uporabljenega kotla, predelanih količin v vsakem kotlu, velikosti sirnega zrna in vsebnosti vode v njem. Ta voda se izloči zaradi učinka temperature in mešanja.

Tudi ločevanje sirnine od sirotke pred fazo oblikovanja je mogoče pospešiti ali upočasniti glede na razpoložljiv čas in stopnjo avtomatizacije.

Na primer, če pretočimo vsebino iz jeklenega kotla z dvojnim dnom na mizo za oblikovanje, kjer se sirna zrna ločijo od sirotke, je čas – potreben za isto količino – mnogo krajši od časa, potrebnega za ročno dvigovanje sirnine z lanenimi prti iz bakrenih kotlov.

Če upoštevamo še, da optimalni trenutek za ločevanje sirnine od sirotke opredeli vsak sirar glede na dnevne ocene, osebne izkušnje in znanje itd., se zdi nujno opredeliti najkrajše trajanje dogrevanja ter drobljenja ob stalnem mešanju po odstavitvi z ognja.


PRILOGA II

PREČIŠČENI ENOTNI DOKUMENT

Uredba Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1)

„MONTASIO“

Št. ES: IT-PDO-0317-0995-26.04.2012

ZGO () ZOP (X)

1.   Ime

„Montasio“

2.   Država članica ali tretja država

Italija

3.   Opis kmetijskega proizvoda ali živila

3.1   Vrsta proizvoda

Skupina 1.3

Siri

3.2   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz točke 1

„Montasio“ je sir iz kravjega mleka s srednje dolgim ali dolgim zorenjem, valjaste oblike z ravnim ali skoraj ravnim obodom in ravnima ali rahlo izbočenima osnovnima ploskvama. Proizvaja se iz nepasteriziranega mleka in izključno na podlagi naravnih mlečnih fermentov ali odobrenih fermentov. Zorenje traja najmanj 60 dni, pri čemer se vsebnost vlage na podlagi vzorcev preveri 10. in 60. dan zorenja. Značilnosti sira z ZOP „Montasio“ morajo biti 60. dan zorenja naslednje: največja vsebnost vlage: 36,72 % ali manj; vsebnost maščob v suhi snovi: najmanj 40 %; masa: 6 do 8 kg; premer: 30 do 35 cm; obod: največ 8 cm; skorja: gladka, ravna in elastična; testo: kompaktno z nekaj luknjicami; barva: naravna, meji na slamnato rumeno; aroma: značilna; okus: prijeten, pri dolgo zorjenem siru „Montasio“ se nagiba k pikantnemu.

3.3   Surovine (samo za predelane proizvode)

ZOP „Montasio“ se proizvaja iz mleka krav, ki se redijo na območju proizvodnje.

Glavne pasme, ki se redijo, so bruna alpina, pezzata rossa italiana in pezzata nera.

Dodajanje konzervansov in toplotna obdelava nista dovoljena, razen hlajenja pri najnižji temperaturi 4 °C.

3.4   Krma (samo za proizvode živalskega izvora)

75 do 85 % krme za krave (v bruto masi) sestavljajo žita, suha in zelena krma ter silaža. Preostalih 15 do 25 % (v bruto masi) so koncentrati in beljakovinske pogače. Dovoljena je uporaba mineralnih in vitaminskih dopolnil. 60 % krme se pridobiva na geografskem območju. Prepovedana je krma, za katero se v sirarski tradiciji šteje, da zavira usirjenje, kot je krma z močvirnatih zemljišč ali zemljišč ob cestah z gostim prometom. Prav tako niso dovoljeni vrtnine, sadje in ogrščica ter stranski proizvodi iz predelave riža, moke živalskega izvora, industrijska medicirana krma, sveža, mokra ali silirana pesna pulpa, stranski proizvodi iz piva ali destiliranih proizvodov, silirana krma (razen siliranega sena in koruze) in fermentirane snovi iz industrijske predelave sadja, pese, piva in destiliranih proizvodov.

3.5   Posebni proizvodni postopki, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju

Celoten proizvodni postopek (reja goveda in proizvodnja mleka, usirjanje, obdelava sirnine, oblikovanje, odcejanje, soljenje in zorenje) mora potekati na območju, opredeljenem v točki 4.

3.6   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itn.

3.7   Posebna pravila za označevanje

Proizvod se prvotno označi v posebnem modelu, v katerem so navedeni oznaka proizvajalca, kratica pokrajine in datum proizvodnje (leto, mesec, dan). „Označbo porekla“ ZOP „Montasio“ sestavlja poševno izpisan izraz „Montasio“, ki se izmenjaje od vrha do dna hlebca zapisuje enkrat običajno, enkrat pa je napis obrnjen na glavo (slika 1).

S to „označbo porekla“ se označi celotna proizvodnja povezanih ali nepovezanih kmetijskih gospodarstev, če je bila pridobljena ob upoštevanju proizvodne specifikacije.

Image

(1) Odtis z vročim žigom označbe „Montasio“ in ploščica z navedbo „PDM“

(2) Mesec proizvodnje / (3) Dan proizvodnje / (4) Oznaka sirarja / (5) Kratica pokrajine / (VI) Leto proizvodnje

Logotip označbe je sestavljen iz stilizirane velike črke „M“, pod katero je napisano „MONTASIO“. Za ta logotip je treba vedno uporabiti pisavo „Horatio“. Pri tem je treba upoštevati razmerja, kot so razvidna na sliki 2 (na primer 8 cm širine in 6 cm višine).

Image

Kadar celotni postopek proizvodnje – od proizvodnje mleka do minimalnega zorenja 60 dni – poteka na gorskem območju v smislu opredelitve iz veljavne nacionalne zakonodaje, ki je na območju proizvodnje ZOP „Montasio“, je lahko na nalepki sira navedeno „gorski proizvod“. Za to se na obod pritrdi ploščica z navedbo „PDM“, ki pomeni „prodotto della montagna“ (gorski proizvod).

Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio lahko na zahtevo vseh povezanih ali nepovezanih proizvajalcev po predhodni preveritvi z vročim žigom vtisne logotip označbe na za to predvideni del oboda več kot 100 dni zorjenih hlebcev sira „Montasio“ (slika 2).

4.   Kratka opredelitev geografskega območja

Območje proizvodnje sira z ZOP „Montasio“ obsega: Furlanijo - Julijsko krajino: celotno ozemlje; Benečijo: celotno ozemlje pokrajin Belluno in Treviso ter del ozemlja pokrajin Padova in Venezia, ki je opredeljeno, kakor sledi: „območje od križanja z mejo med pokrajinama Treviso in Padova sledi tej črti do avtoceste Serenissima. Vzdolž te črte poteka do avtocestnega mosta čez reko Brenta, nato sledi rečni strugi do njenega ustja.“.

5.   Povezanost z geografskim območjem

5.1   Posebnosti geografskega območja

Naravni dejavniki so povezani s podnebnimi razmerami proizvodnega območja, ki ga sestavljajo predvsem gore in podgorska območja, na katerih se še vedno izvaja paša, kar vpliva na kakovost krme za prehrano krav mlekaric.

„Montasio“ je bil v letih 1773/1775 dodan na cenik mest San Daniele in Videm. To priča o njegovem trženju in dokazuje, da ne gre samo za lokalno proizvodnjo ali proizvodnjo, namenjeno domači porabi. O tesni povezavi sira „Montasio“ z območjem proizvodnje priča tudi velik zagon, ki ga je proizvodnja tega sira dala razvoju zadrug. „Montasio“ in posebna tehnika njegove proizvodnje sta se hitro razširila po Furlaniji in vzhodni Benečiji tako zaradi človeških in strukturnih dejavnikov (kot je uvedba sirarskih zadrug ali ustanovitev šole za sirarske tehnike) – tako da je bilo v šestdesetih letih dejavnih več kot 650 sirarn – kot zaradi samega okolja, v katerem se je ta tehnika najprej razvila.

Kar zadeva značilnosti območja proizvodnje, je bilo za vzhodni del Italije in je še vedno značilno obilno spomladansko in jesensko deževje, ki je ugodno za rast trave in gojenje žit (pšenice in ječmena), ki so osnovna prehrana krav mlekaric. Sčasoma sta postala pomembna tudi gojenje koruze in njena uporaba kot sveže ali silirane krme. V zadnjem času se je na območju proizvodnje uveljavilo tudi gojenje soje kot beljakovinskega dopolnila.

5.2   Posebnosti proizvoda

Glavna značilnost sira „Montasio“ je, da je zelo primeren za srednje dolgo/dolgo zorenje. V ponudbi nacionalnih sirov se „Montasio“ uvršča med srednje trde sire, ker pa lahko zori do 36 mesecev, spada tudi v redko kategorijo dolgo zorjenih trdih sirov.

Naslednja značilnost sira „Montasio“ so dimenzije hlebca.

Poleg tega se je v specifikaciji za ZOP „Montasio“ ohranila prepoved uporabe pasteriziranega mleka, da se tako ohrani čim več bakterij, ki so že naravno v mleku, pridelanem na območju proizvodnje.

5.3   Vzročna povezanost geografskega območja s kakovostjo ali značilnostmi proizvoda (pri ZOP) oziroma z določeno kakovostjo, slovesom ali značilnostjo proizvoda (pri ZGO)

Primernost za dolgo/srednje dolgo zorenje je rezultat „mehke“ tehnologije. Uporabijo se namreč majhni odmerki mlečnih fermentov (približno 1 %), temperature dogrevanja so nizke (med 42 in 48 °C), z odcejanjem in stiskanjem dobi sir srednjo čvrstost, vsebnost vlage po dveh mesecih (kar je najkrajši čas za trženje sira) pa je približno 36-odstotna.

Okolje, v katerem se je razvil „Montasio“, ima mikrobiološke značilnosti, prilagojene njegovemu razvoju in širjenju. Za „Montasio“ je namreč značilna termofilna mikrobna flora, na podlagi katere je bilo vedno mogoče dobiti edinstven sirarski proizvod, ki se lahko uživa svež (danes najmanj dva meseca zorenja, ker je izdelan iz nepasteriziranega mleka), lahko pa tudi zori do 36 mesecev; ta sir ima torej organoleptične lastnosti, čvrstost, okus in aromo, ki se sčasoma spremenijo, in to prav zaradi bakterij, ki so že naravno na travnikih/pašnikih in v krmi na območju proizvodnje.

Sir „Montasio“ je po dveh mesecih zorenja dejansko srednje trd sir, katerega nežen okus spominja na mleko, iz katerega je izdelan. Z daljšim zorenjem in koncentracijo snovi sir dobi izrazitejši in malce pikanten okus, njegovo testo pa postane trše in bolj drobljivo.

Z izboljšanjem vzrejnih tehnik, racionalizacijo kultur in uvedbo vedno bolj higieničnih molznih metod se je izkazalo, da je treba mleko obogatiti s sirarskimi mikroorganizmi, koristnimi za proizvodnjo sira „Montasio“. Tako so se začeli uporabljati mlečni fermenti (ki vsebujejo veliko kokov in malo bakterij), pridobljeni iz mleka z območja proizvodnje, ta praksa pa se je nato razširila.

Sklic na objavo specifikacije

(člen 5(7) Uredbe (ES) št. 510/2006)

Pristojna uprava je z objavo predloga za priznanje ZOP „Montasio“ v Uradnem listu Italijanske republike št. 271 z dne 21. novembra 2011 začela nacionalni postopek ugovora.

Celotno prečiščeno besedilo specifikacije proizvoda je na voljo na spletnem naslovu:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ali neposredno na domači strani ministrstva za kmetijsko, prehransko in gozdarsko politiko (www.politicheagricole.it), kjer se izbere „Qualità e sicurezza“ (Kakovost in varnost) (v desnem zgornjem kotu zaslona) in nato „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE“ (Specifikacije, predložene v pregled EU).


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12. Nadomeščena z Uredbo (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343, 14.12.2012, str. 1).


13.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/7


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1128/2013

z dne 7. novembra 2013

o odobritvi manjše spremembe specifikacije za ime, registrirano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Morbier (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti drugega pododstavka člena 53(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 53(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je Komisija preučila vlogo Francije za odobritev spremembe specifikacije za zaščiteno označbo porekla „Morbier“, registrirano v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1241/2002 (2), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1027/2009 (3).

(2)

Namen vloge je sprememba specifikacije z natančno določitvijo opisa proizvoda, dokazila o poreklu, metode pridobivanja, označevanja, nacionalnih zahtev in nadzornih organov za označbo.

(3)

Komisija je zadevno spremembo preučila in sklenila, da je upravičena. Ker gre v smislu tretjega pododstavka člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 za manjšo spremembo, jo lahko Komisija odobri brez uporabe postopka, opisanega v členih od 50 do 52 navedene uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Specifikacija zaščitene označbe porekla „Morbier“ se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Prečiščeni enotni dokument, v katerem so navedeni glavni elementi specifikacije, je v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. novembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL L 181, 11.7.2002, str. 4.

(3)  UL L 283, 30.10.2009, str. 34.


PRILOGA I

V specifikaciji zaščitene označbe porekla „Morbier“ se odobrijo naslednje spremembe:

1.1   Opis proizvoda

Organoleptične značilnosti

Zaradi boljšega opisa značilnosti proizvoda so bili analizirani vsi deskriptorji sira.

Pri črni vodoravni progi je bila zaradi subjektivnosti črtana beseda „dobro“ pred besedo „lepi“.

Pri skorji je bil izraz „gladka in homogena“ nadomeščen z natančnejšim besedilom „zdrgnjena, pravilne oblike in oprana s slano vodo (‚morgé‘), poleg tega pa je na njej odtis okvirja oblikovala“. Pri barvi je bil opis „med svetlo sivo in oranžno-bež“ nadomeščen z natančnejšim opisom „med bež in oranžno z rjavo-, rdeče- in roza-oranžnimi odtenki“.

Pri testu je dodano, da je „homogeno“, in pojasnjeno, da je prožno „na dotik“. Opis lukenj je bližje dejanskemu stanju. Besedilo „ima včasih komaj opazno odprtino“ je namreč nadomeščeno z besedilom „pogoste posamezne luknjice velikosti ribeza ali majhnih sploščenih mehurčkov“. Doda se, da se testo „ne lepi v ustih“ in da je njegova tekstura „gladka“.

Pri okusu je opis „blagega okusa po smetani; vonj je izrazit, saden in obstojen“ nadomeščen z opisom: „Je izrazitega okusa, ki se mu pridružujejo mlečne, karamelne, vaniljine in sadne note. Arome se s staranjem obogatijo s priokusi po praženju, začimbah in rastlinah. Okusi so uravnoteženi.“

Analitske značilnosti

Pri opisu se doda najnižja vsebnost vlage v brezmastnem siru do 58 %, da siri ne bi bili neznačilno presuhi.

1.2   Dokazilo o poreklu

Postavka „dokazila o poreklu proizvoda z geografskega območja“ je bila prečiščena ter združuje zlasti deklarativne obveznosti in vodenje registrov v zvezi s sledljivostjo proizvoda in spremljanjem proizvodnih razmer.

Ta postavka je poleg tega dopolnjena z več določbami o registrih in deklarativnih dokumentih, ki zagotavljajo sledljivost sirov.

1.3   Metoda pridobivanja

Prireja mleka

Pasme:

Zaradi lažjega nadzora je bil opredeljen pasemski tip, ukrep obveznosti uporabe lokalnih pasem pa je bil razširjen na „mlečno čredo“ in „vse krave molznice na kmetijskem gospodarstvu“. Dovoljeni so tudi „križanci teh dveh pasem s potrjenim poreklom“. Čisti pasmi in njuni križanci so zgodovinsko lokalnega porekla. Križanje nima vidnega vpliva na posebnost proizvoda.

Pašna površina:

Poved: „Reja črede poteka po lokalnih običajih,“ je bila črtana, saj je presplošna in ne omogoča nadzora.

Dodana je bila poved: „Za pašne površine za proizvodnjo sira ‚Morbier‘ se štejejo travne površine, na katerih so vedno na voljo najmanj tri različne rastlinske vrste ter na katerih rasteta najmanj ena vrsta trave in ena vrsta stročnice“, da bi se dala prednost naravnim travnikom z rastlinsko raznovrstnostjo pašnikov.

Upravljanje travnikov in gnojenje:

Zaradi ohranjanja rastlinske raznovrstnosti travnikov je bila dodana omejitev gnojenja z dušikovimi minerali na 50 enot na hektar pašne površine letno. Z istim namenom so našteta dovoljena organska gnojila: gnoj, gnojevka, gnojnica in stabilizirano blato iz čistilnih naprav. Da bi se izognili težavam pri kakovosti mleka, je kakršno koli izkoriščanje krmne površine (pašnika ali senožeti) dovoljeno šele štiri tedne po gnojenju z organskimi gnojili.

Pašniki:

Da bi se ohranila povezanost med proizvodom in ozemljem, na katerem se proizvaja, je paša postala obvezna: „Krave molznice se začnejo pasti, ko se stopi sneg in takoj ko to dopušča nosilnost tal. Posamezna krava molznica v vzreji na pašno sezono potrebuje najmanj 20 arov travnika.“

Osnovna prehrana krav molznic:

„Za boljše shranjevanje krme je dovoljen le natrijev klorid“, da se ne bi spremenile njene značilnosti.

Vlaženje krme je prepovedano, da se ne bi razvile neželene klice.

„Če se jim daje še sveža krma, se ta razdeljuje v očiščena korita, zaužiti pa jo morajo najpozneje štiri ure po košnji“, da tovrstna krma ne fermentira. Poleg tega: „Če se krmna pesa reže na kose, jo je treba pripraviti vsak dan.“

Da bi se ohranila povezanost med proizvodom in ozemljem, na katerem se proizvaja, „[se v] obrok krave molznice iz črede (vključno s posušenimi rastlinami) letno doda povprečno največ 1 800 kg koncentrata na kravo“.

Prepoved fermentirane krme, ki je veljala za „krave molznice“, se je posplošila na „mlečno čredo (krave v vzreji, krave v suhi dobi in živali za obnovo po odstavitvi)“.

Vendar je mogoče pod nekaterimi pogoji s tovrstno krmo hraniti tudi drugo, strogo ločeno čredo.

Da bi se ohranila povezanost med proizvodom in ozemljem, na katerem se proizvaja, je gensko spremenjena krma prepovedana.

Da se kakovost mleka ne bi poslabšala, „[je v] prehrani mlečne črede prepovedana krma, ki neugodno vpliva na vonj ali okus mleka“.

Molža

Ohraniti je treba naravno mikrofloro v mleku. Povečanje števila molž na dan škoduje naravni mikroflori v mleku. Enkratna dnevna molža povzroča neravnovesje v mikroflori, zato se „[krave] molzejo dvakrat dnevno, to je zjutraj in zvečer. Izpust ene molže je prepovedan. Uporabljeni proizvodi zaradi ohranjanja naravne mikroflore v mleku ne vsebujejo antiseptikov, razen če se ugotovi nepravilnost.“

Predelava

Uporabljeno mleko:

Mleko je treba zbirati vsak dan in ga hitro uporabiti, in sicer tako hitro, kot to določa lokalna tradicija.

To mleko je treba ločiti od drugih vrst mleka, da se omogoči nadzor.

„V proizvodni obrat sira ‚Morbier‘ lahko vstopi le mleko, ki je skladno s to specifikacijo, ali mleko za označbo porekla z navedenega območja, če je sledljivost zadostna, da omogoča preverjanje skladnosti dejansko uporabljenega mleka za proizvodnjo sira ‚Morbier‘ s to specifikacijo.“ Mikroflora v mleku, skladnem s specifikacijo drugih ZOP z navedenega območja, je združljiva z mikrofloro sira „Morbier“. Proizvajalci mleka za te druge ZOP so namreč opredeljeni, mleko, ki izvira s teh kmetijskih gospodarstev, pa je skladno z istimi temeljnimi pravili, kot veljajo za ZOP „Morbier“: krmljenje krav molznic s travo in senom z navedenega območja, paša, omejen čas hranjenja mleka itn. To omogoča ohranjanje prilagojenega mikrobnega okolja v proizvodnem obratu. Druge vrste mleka, ki niso v skladu s specifikacijo sira „Morbier“ niti s specifikacijo drugih ZOP, ne zagotavljajo enakih standardov. Poleg tega se različni siri seveda proizvajajo ločeno glede na prostor (različna proizvodna veriga) ali čas (zaporedne izdelave).

Predelava

Poved: „Razen delnega posnetja smetane, usirjanja mleka, dodajanja mlečnih fermentov, soli in vode za spiranje sirnine je vsako odvzemanje ali dodajanje temu mleku med proizvodnjo prepovedano“ se nadomesti s povedjo:

„Razen delnega posnetja smetane je vsako odvzemanje ali dodajanje sestavin temu mleku med proizvodnjo prepovedano, razen: - soli (natrijevega klorida), – sirila, – izbranih kultur fermentov, ki se lahko dodajo s presajanjem ali neposrednim dodajanjem, – vode in – rastlinskega oglja (carbo medicinalis vegetalis).“

Pojasnjeno je: „Sir se izdeluje v posodi iz nerjavnega jekla ali bakra,“ in sicer iz tehnoloških in tradicionalnih razlogov.

Velikost koščkov narezanih sirnih zrn se črta, saj je ni mogoče nadzorovati in ni značilna za proizvod.

Opisani so pogoji za odstranjevanje mlečnega sladkorja (laktoze) in temperatura v posodi.

Poved „Hlebci se izoblikujejo z rahlim stiskanjem,“ se črta, saj to s tehnološkega vidika ni nujno.

Pojasnjeno je, da je vtiranje rastlinskega oglja obvezno „ročno“, da lahko sirar v tej pomembni fazi proizvodnje sira „Morbier“ pokaže svoje strokovno znanje. Dovoljeno je uporabljati tradicionalna lesena oblikovala in laneni prt, saj se ta dva materiala tradicionalno uporabljata v tem sektorju.

V specifikacijo se doda, da je treba sir „Morbier“ soliti na suho ali v slanici ter da je pri razsoljevanju prepovedano kemijsko odstranjevanje slanice. Ta pomembni tehnološki postopek v prejšnji specifikaciji ni bil naveden.

Zorenje

Les je najboljša podlaga za zorenje, saj z uravnavanjem zlasti vode in soli omogoča odlično izmenjavo snovi. Les krepi tudi povezanost z opredeljenim geografskim območjem, saj se na njem zlahka razvije površinska mikroflora. Zato je dodana poved: „Sir zori na lesenih deskah.“ Izvor navedenih desk ni predpisan.

Da pa sirarne, ki zdaj sire zorijo na nerjavnem jeklu, ne bi utrpele škode, se predlaga prehodni ukrep: „Z odstopanjem se do zamenjave z drugimi podlagami in najpozneje do 31. decembra 2014 lahko uporabljajo jeklene podlage, ki so se za proizvodnjo sira ‚Morbier‘ uporabljale pred 1. januarjem 2006.“

Doda se, da zorenje „neprekinjeno“ traja najmanj 45 dni.

Pojasnjeno je: „Zorene sire je treba med skladiščenjem pred trženjem hraniti pri pozitivni temperaturi.“

1.4   Označevanje

Uporaba nacionalnega logotipa „INAO“ ni več obvezna. Doda se obveznost uporabe logotipa Evropske unije „ZOP“. Obveznost navedbe podatkov o proizvajalcu je bila nadomeščena z obveznostjo navedbe podatkov o zorilcu.

Ne glede na predpisane zahteve glede označevanja, ki veljajo za vse sire, je prepovedano dodajanje opisov ali drugih navedb tej označbi na etiketah, v oglasih, na računih ali v trgovskih dokumentih, razen posebnih blagovnih ali tovarniških znamk.

1.5   Nacionalne zahteve

V „Nacionalnih zahtevah“ se je zdelo koristno navesti „glavne točke, ki jih je treba preveriti“ ter njihove referenčne vrednosti in načine ocenjevanja.

1.6   Drugo

Navedeni so podatki o organih, ki nadzirajo proizvodne razmere, zlasti podatki o novem certifikacijskem organu, ki ga je za nadzorni organ izbrala skupina vlagateljica. Institut National de l’Origine et de la Qualité (francoski nacionalni inštitut za poreklo in kakovost) v to postavko ni več vključen.


PRILOGA II

PREČIŠČENI ENOTNI DOKUMENT

Uredba Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1)

„MORBIER“

Št. ES: FR-PDO-0205-0933-29.12.2011

ZGO ( ) ZOP (X)

1.   Ime

„Morbier“

2.   Država članica ali tretja država

Francija

3.   Opis kmetijskega proizvoda ali živila

3.1   Vrsta proizvoda

Skupina 1.3

Siri

3.2   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz 1. točke

„Morbier“ je sir iz surovega kravjega mleka, katerega testo je stiskano in ni kuhano, v obliki sploščenega valja s premerom od 30 do 40 cm, višino od 5 do 8 cm in težo od 5 do 8 kg, z ravnima osnovnima ploskvama in rahlo izbočenim obodom.

Sir ima po sredini črno vodoravno progo, ki lepi skupaj spodnji in zgornji polhlebec ter teče neprekinjeno po celotni rezini.

Skorja je naravna, zdrgnjena, pravilne oblike in oprana s slano vodo („morgé“), poleg tega pa je na njej odtis okvirja oblikovala. Barva je med bež in oranžno z rjavo-, rdeče- in roza-oranžnimi odtenki. Testo je homogeno, barva je med slonokoščeno in bledo rumeno, poleg tega pa so pogoste posamezne luknjice velikosti ribeza ali majhnih sploščenih mehurčkov. Testo je prožno na dotik, oljnato in topljivo, se ne lepi v ustih ter ima nežno in gladko teksturo. Je izrazitega okusa, ki se mu pridružujejo mlečne, karamelne, vaniljine in sadne note. Arome se s staranjem obogatijo s priokusi po praženju, začimbah in rastlinah. Okusi so uravnoteženi. Po celotnem sušenju sir vsebuje najmanj 45 g maščobe na 100 g sira. Brezmasten sir mora vsebovati med 58 % in 67 % vlage. Zorenje traja neprekinjeno vsaj 45 dni od dneva proizvodnje.

3.3   Surovine (samo za predelane proizvode)

Mleko, ki se uporablja za proizvodnjo sira „Morbier“, mora biti pridobljeno izključno z molžo krav pasme montbeliard pasemskega tipa 46 ali francoske lisaste pasme (simmental) pasemskega tipa 35 ali križancev teh dveh pasem s potrjenim poreklom.

3.4   Krma (samo za proizvode živalskega izvora)

Osnovno prehrano krav molznic sestavlja trava, popasena v celotni rastni sezoni, pozimi pa seno ali otava, ki prav tako izvirata s travnikov na geografskem območju.

Da se zagotovi tesna povezanost med območjem in proizvodom s posebno krmo z geografskega območja, lahko krave molznice letno zaužijejo največ 1 800 kg dopolnilnih krmnih mešanic. Vsaka kmetija mora imeti na voljo vsaj hektar dejansko izkoriščene travne površine na kravo molznico.

Zaradi ohranjanja tradicionalnega načina paše so prepovedana kmetijska gospodarstva, na katerih se krmljenje izvaja izključno v hlevih. Krave molznice se začnejo pasti, ko se stopi sneg in takoj ko to dopušča nosilnost tal. Posamezna krava molznica v vzreji potrebuje najmanj 20 arov travnika na pašno sezono. Te omejitve pomenijo, da najmanj 70 % krme izvira z opredeljenega geografskega območja.

Uporaba fermentirane krme, v obliki silaže ali drugačne, je za krmljenje mlečne črede prepovedana vse leto zaradi tehnoloških tveganj v postopkih proizvodnje in zorenja sirov.

Da bi krma ostala tradicionalna, so za krmljenje mlečne črede dovoljene le surovine in dopolnilne krmne mešanice, ki ne izhajajo iz gensko spremenjenih proizvodov.

3.5   Posebni proizvodni postopki, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju

Proizvodnja mleka, pridelava in zorenje sirov potekajo na opredeljenem geografskem območju.

3.6   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itn.

3.7   Posebna pravila za označevanje

Na etiketi sirov z označbo porekla „Morbier“ mora biti navedeno ime označbe, napisano s črkami, ki so najmanj enake velikosti največjih črk na etiketi.

Na etiketi mora biti obvezno znak „ZOP“ Evropske unije.

Identifikacija obrata za zorenje je jasno zapisana na etiketah hlebcev (naziv proizvajalca ali podjetja in naslov).

Ne glede na predpisane zahteve glede označevanja, ki veljajo za vse sire, je prepovedano dodajanje opisov ali drugih navedb tej označbi na etiketah, v oglasih, na računih ali v trgovskih dokumentih, razen posebnih blagovnih ali tovarniških znamk.

4.   Kratka opredelitev geografskega območja

Geografsko območje vključuje ozemlje naslednjih občin:

Departma Ain: občine Apremont, Bellegarde-sur-Valserine v delu, ki ustreza nekdanji občini Coupy, Belleydoux, Champfromier, Charix, Chezery-Forens, Confort, Echallon, Giron, Lancrans, Leaz, Lelex, Mijoux, Plagne, Montanges in Saint-Germain-de-Joux.

Departma Doubs: vse občine.

Departma Jura: vse občine razen občin Annoire, Aumur, Champdivers, Chemin, Longwy-sur-le-Doubs, Molay, Peseux, Petit-Noir, Saint-Aubin, Saint-Loup in Tavaux.

Departma Saône-et-Loire: občine Beaurepaire-en-Bresse, Beauvernois, Bellevesvre, Champagnat, Cuiseaux, Flacey-en-Bresse, Fretterans, Joudes, Mouthier-en-Bresse, Sagy, Saillenard, Savigny-en-Revermont in Torpes.

5.   Povezanost z geografskim območjem

5.1   Posebnost geografskega območja

Naravni dejavniki

Opredeljeno geografsko območje zajema jursko pogorje in apnenčaste planote, ki se nadaljujejo v majhen del sosednje ravnine. Pogosta je visoka nadmorska višina. V pokrajini se izmenjujejo travniki in gozdovi. Naravno travniško rastlinje, ki raste na apnenčastih tleh, je zelo raznovrstno.

Za celotno območje je značilno celinsko podnebje z velikimi temperaturnimi razlikami med zimo in poletjem ter s padavinami, ki so kljub celoletni enakomerni porazdelitvi močnejše poleti. Za navedeno območje je značilno tudi severno podnebje z nizko povprečno letno temperaturo (kljub poletnim vročinskim obdobjem) in pogosto zmrzaljo. Gre za gorsko ali podgorsko okolje z obilnimi padavinami, katerih letna količina vedno presega 900 mm, običajno pa 1 000 mm. Te padavine so močne že na manjših višinah, proti notranjosti gorovja pa se še krepijo. Zaradi porazdelitve količine padavin med letom ni sušnih obdobij. Podnebje je primerno zlasti za rast trave.

Človeški dejavniki

V osrednjem in severnem delu jurskega pogorja so pašniki zaradi svoje pomembnosti odločilno vplivali na regionalno gospodarstvo, ki temelji zlasti na živinoreji, predvsem pa prireji mleka.

Najstarejši dokument, v katerem je naveden sir „Morbier“, sega v leto 1799. Tedaj je bil ta sir v Parizu že znan, iz česar je mogoče sklepati, da so njegovi začetki še zgodnejši.

Najprej se je proizvajal, ko je bilo mleka malo, zlasti pa ne dovolj za proizvodnjo hlebca sira „Comté“. Proizvodnji sirov „Morbier“ in „Comté“ sta tesno povezani.

Glede začetka proizvodnje sira „Morbier“ je več predpostavk. Po eni od njih naj bi se sir „Morbier“ proizvajal zato, ker je bilo treba na kmetijah za proizvodnjo od 8- do 10-kilogramskega hlebca sira uporabiti mleko dveh zaporednih molž. V prvi polhlebec sirnine se je pred pridružitvijo sirnine iz naslednje obdelave vtrlo saje, ki so se nabrale na dnu sirarskega kotla, da se je tako zaščitil pred zunanjimi okužbami in površinsko oksidacijo. Preostanek plasti je označeval mesto združitve polhlebcev iz obeh obdelav.

Pri ročnem vtiranju oglja je potrebno ustrezno ravnotežje med sirnino, ki je presuha, in sirnino, ki je prevlažna. Ohranjanje ročne obdelave zagotavlja ohranjanje sirarskega znanja, povezanega s sirom „Morbier“, in spoštovanje tradicije.

Goveja pasma montbeliard je plod izbora več generacij rejcev z jurskega pogorja in je posebej prilagojena lokalnim naravnim razmeram, njeno mleko pa je primerno za regionalno sirarsko tehnologijo. Rejci so izbrali tudi pomožno pasmo simmental, ki je manj pogosta.

5.2   Posebnosti proizvoda

„Morbier“ je sir iz kravjega mleka, ki tehta od 5 do 8 kg.

Prepoznaven je po črni vodoravni progi po sredini, ki teče neprekinjeno po celotni rezini ter lepi skupaj spodnji in zgornji polhlebec. Črna vodoravna proga po sredini se naredi izključno z vtiranjem rastlinskega oglja po eni od ravnin polhlebca pred stiskanjem. Testo, ki ima po sredini znamenito črno vodoravno progo, je homogeno, barva je med slonokoščeno in bledo rumeno, poleg tega pa so pogoste posamezne luknjice.

Je izrazitega okusa, ki se mu pridružujejo mlečne, karamelne, vaniljine in sadne note. Arome se s staranjem obogatijo s priokusi po praženju, začimbah in rastlinah.

5.3   Vzročna povezanost geografskega območja s kakovostjo ali značilnostmi proizvoda (pri ZOP) oziroma z določeno kakovostjo, slovesom ali značilnostjo proizvoda (pri ZGO)

Prevlada trave v krmi krav vpliva na značilnosti mleka in organoleptične značilnosti sira „Morbier“. Vsaka sprememba v rastlinski sestavi na travnikih se kaže v spremenjenih aromatičnih značilnostih sira. Ta vpliv je mogoče brez težav potrditi skozi letne čase. Zato je cilj več proizvodnih pogojev iz specifikacije ohraniti naravno rastlinsko raznovrstnost. Ti travniški viri se ohranjajo s prepovedjo genetsko spremenjenih kultur, ki bi lahko spremenile rastlinsko sestavo ali omejile njeno raznovrstnost. Rastlinska raznovrstnost travnikov se ohranja tudi z omejevanjem gnojenja.

Oblika sira (srednje velik valj) je bila prvotno prilagojena proizvodnji na gorskih kmetijah. Dve izdelavi, ki se izvajata zaradi dveh molž, omogočata pridobivanje razmeroma velikih sirov in omejitev izgub med skladiščenjem. To obliko so pozneje prevzele „fruitières“ (sirarske zadruge) in tako omogočile proizvodnjo sira, kadar je prireja mleka majhna. Povezanost s proizvodnjo toplotno obdelane stisnjene sirnine, zlasti sira „Comté“, izhaja iz postopkov vtiranja maže na skorjo („emmorgement“). Tak postopek daje siru ne le poseben videz, temveč tudi okus.

Uporaba lesene podlage za zorenje je tesno povezana po eni strani s tehnološkimi zahtevami, po drugi strani pa z bližino prostranih iglastih gozdov, povezanih z naravnim okoljem.

Za pridobitev nežne in gladke teksture ter izražanje blagih not v okusu sira „Morbier“ je treba nujno uporabljati surovo mleko s posebno mikrofloro v mleku. Odstranjevanje mlečnega sladkorja (laktoze) vpliva na teksturo sira „Morbier“ in omogoča, da pridejo do izraza sekundarne aromatične značilnosti.

Črna vodoravna proga po sredini se je prvotno naredila tako, da so se uporabile saje, ki so se nabrale na kotlu. Ta postopek potrjuje povezanost s proizvodnjo toplotno obdelane sirnine v regiji Franche-Comté.

Sklic na objavo specifikacije

(člen 5(7) Uredbe (ES) št. 510/2006)

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCMorbier.pdf


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12. Nadomeščena z Uredbo (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343, 14.12.2012, str. 1).


13.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/14


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1129/2013

z dne 7. novembra 2013

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Fal Oyster (ZOP)]

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1), zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1151/2012 je razveljavila in nadomestila Uredbo Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (2).

(2)

V skladu s členom 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Združenega kraljestva za registracijo imena „Fal Oyster“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (3).

(3)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba ime „Fal Oyster“ registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. novembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(3)  UL C 384, 13.12.2012, str. 17.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.7   Sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni proizvodi

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Fal Oyster (ZOP)


13.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/16


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1130/2013

z dne 7. novembra 2013

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Maccheroncini di Campofilone (ZGO)]

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1), zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je bila vloga Italije za registracijo imena „Maccheroncini di Campofilone“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobene izjave o ugovoru, je treba ime „Maccheroncini di Campofilone“ registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. novembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL C 78, 16.3.2013, str. 5.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi in živila, našteti v točki I Priloge I k Uredbi (EU) št. 1151/2012:

Skupina 2.7   Testenine

ITALIJA

Maccheroncini di Campofilone (ZGO)


13.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/18


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1131/2013

z dne 7. novembra 2013

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Poperingse hopscheuten / Poperingse hoppescheuten (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je bila vloga Belgije za registracijo imena „Poperingse hopscheuten“/„Poperingse hoppescheuten“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobene izjave o ugovoru, je treba ime „Poperingse hopscheuten“/„Poperingse hoppescheuten“ registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. novembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL C 57, 27.2.2013, str. 6.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.6   Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani

BELGIJA

Poperingse hopscheuten/Poperingse hoppescheuten (ZGO)


13.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/20


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1132/2013

z dne 7. novembra 2013

o odobritvi večje spremembe specifikacije za ime, registrirano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Stelvio/Stilfser (ZOP)]

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1), zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v skladu s prvim pododstavkom člena 53(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012 proučila vlogo Italije za odobritev spremembe specifikacije za zaščiteno označbo porekla „Stelvio“/„Stilfser“, registrirano v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 148/2007 (2).

(2)

Ker zadevna sprememba ni manjša v smislu člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012, je Komisija v skladu s členom 50(2)(a) navedene uredbe vlogo za spremembo objavila v Uradnem listu Evropske unije  (3).

(3)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobene izjave o ugovoru, je treba spremembo specifikacije odobriti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba specifikacije, objavljena v Uradnem listu Evropske unije v zvezi z imenom iz Priloge k tej uredbi, se odobri.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. novembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL L 46, 16.2.2007, str. 14.

(3)  UL C 77, 15.3.2013, str. 29.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.3   Siri

ITALIJA

Stelvio/Stilfser (ZOP)


13.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/22


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1133/2013

z dne 7. novembra 2013

o odobritvi manjše spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Kaki Ribera del Xúquer (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti drugega pododstavka člena 53(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 53(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je Komisija proučila vlogo Španije za odobritev spremembe specifikacije za zaščiteno označbo porekla „Kaki Ribera del Xúquer“, registrirano v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 245/2002 2002 (2).

(2)

Namen vloge je sprememba specifikacije z natančno določitvijo opisa proizvoda, in sicer z vnosom omejitev največjega dovoljenega odstopanja za manjše nepravilnosti lupine, ki jih lahko ima proizvod.

(3)

Komisija je zadevno spremembo preučila in sklenila, da je upravičena. Ker je sprememba manjša v smislu tretjega pododstavka člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012, jo Komisija lahko odobri brez uporabe postopka iz členov 50 do 52 Uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Specifikacija zaščitene označbe porekla „Kaki Ribera del Xúquer“ se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Prečiščeni enotni dokument, v katerem so navedeni glavni elementi specifikacije, je v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. novembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL L 39, 9.2.2002, str. 12.


PRILOGA I

V specifikaciji zaščitene označbe porekla „Kaki Ribera del Xúquer“ se odobri naslednja sprememba:

Del opisa proizvoda, v katerem so navedene nepravilnosti, ki jih lahko ima proizvod, se glasi:

„Meso sadežev ne sme biti poškodovano, manjše nepravilnosti lupine, ki ne vplivajo na splošno stanje proizvoda, njegovo kakovost, sposobnost ohranjanja kakovosti in predstavitev v pakiranju, pa se lahko dovolijo v okviru spodnjih omejitev:

največ 1 cm2 celotne površine za nepravilnosti podolgovate ali pravokotne oblike. Največje dovoljeno odstopanje je 2 cm2 in nikoli ne presega 20 % sadeža. V obeh primerih so različne omejitve glede na vrsto nepravilnosti določene s standardi kakovosti Regulativnega sveta,

nepravilnosti okrogle oblike lahko zavzemajo površino, ki ustreza krogu s premerom največ 1,5 cm. Največje dovoljeno odstopanje je 2,5 cm2 in nikoli ne presega 20 % sadeža. V obeh primerih so različne omejitve glede na vrsto nepravilnosti določene s standardi kakovosti Regulativnega sveta.“


PRILOGA II

PREČIŠČENI ENOTNI DOKUMENT

Uredba Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1)

„KAKI RIBERA DEL XÚQUER“

Št. ES: ES-PDO-0105-0114 - 1.4.2011

ZGO ( ) ZOP (X)

1.   Ime

„Kaki Ribera del Xúquer“

2.   Država članica ali tretja država

Španija

3.   Opis kmetijskega proizvoda ali živila

3.1   Vrsta proizvoda

Skupina 1.6.

Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani

3.2   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz 1. točke

Sadež kakija (Diospyros kaki) sorte „Rouge brillant“, ki se zaužije svež. Gre za jagodo, ki se navadno razvije partenokarpno; ker opraševanja ni, ta sadež ne vsebuje semen.

Značilnosti sadeža: v času obiranja je oranžno rumen, ko dozori, pa postane živo rdeč. Napol sprijeta lupina je srednje debela. Čvrsto meso je v času obiranja oranžno rdeče barve, ko dozori, pa postane živo rdeče. Ko kaki dozori, trpek okus postane sladek; sadež je v prečnem prerezu okrogle oblike, v vzdolžnem prerezu pa rahlo podolgovat.

Kakiji morajo med odpošiljanjem:

biti celi,

imeti čašico in pecelj,

bit zdravi (izključeni so sadeži s poškodovanim ali gnilim mesom),

čisti, dejansko brez kakršne koli vidne tuje snovi,

brez nenormalne zunanje vlage,

brez tujega vonja in/ali okusa.

Kakiji z zaščiteno označbo porekla morajo v premeru meriti najmanj 61 mm.

Meso sadežev ne sme biti poškodovano, manjše nepravilnosti lupine, ki ne vplivajo na splošno stanje proizvoda, njegovo kakovost, sposobnost ohranjanja kakovosti in predstavitev v pakiranju, se lahko dovolijo v okviru spodnjih omejitev:

največ 1 cm2 celotne površine za estetske nepravilnosti (ki ne vplivajo na meso sadeža) podolgovate ali pravokotne oblike. Največje dovoljeno odstopanje je 2 cm2 in nikoli ne presega 20 % sadeža. V obeh primerih so različne omejitve glede na vrsto nepravilnosti določene s standardi kakovosti zaščitene označbe porekla „Kaki Ribera del Xúquer“,

estetske nepravilnosti (ki ne vplivajo na meso sadeža) okrogle oblike lahko zavzemajo površino, ki ustreza krogu s premerom največ 1,5 cm. Največje dovoljeno odstopanje je 2,5 cm2 in nikoli ne presega 20 % sadeža. V obeh primerih so različne omejitve glede na vrsto nepravilnosti določene s standardi kakovosti zaščitene označbe porekla „Kaki Ribera del Xúquer“.

3.3   Surovine (samo za predelane proizvode)

3.4   Krma (samo za proizvode živalskega izvora)

3.5   Posebni proizvodni postopki, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju

Vse faze proizvodnje je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju.

3.6   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itn.

3.7   Posebna pravila za označevanje

Nadzorni organ bo lahko preveril trgovske etikete vseh izvajalcev, s čimer bo zagotovil pravilno uporabo nomenklature in oznak zaščitene označbe porekla. Etikete morajo imeti obvezno navedbo „denominación de origen protegida ‚Kaki Ribera del Xúquer‘ “.

4.   Kratka opredelitev geografskega območja

Območje proizvodnje vključuje primerna zemljišča za gojenje tega pridelka v naslednjih občinah: Albalat de la Ribera, Alberic, Alcàntera de Xúquer, L'Alcúdia, Alfarp, Algemesí, Alginet, Almussafes, Alzira, Antella, Beneixida, Benicull de Xúquer, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Cárcer, Carlet, Catadau, Corbera, Cullera, Lènova, Favara, Fortaleny, Gavarda, Guadassuar, Llaurí, Llombai, Manuel, Masalavés, Monserrat, Montroy, La Pobla Llarga, Polinyà de Xúquer, Rafelguaraf, Real de Montroi, Riola, San Juan de Énova, Sellent, Senyera, Sollana, Sueca, Sumacàrcer, Tous, Turís, Villanueva de Castellón, ki so vse del province Valencija v avtonomni pokrajini Valencija.

Gojenje kakija zavzema približno 1 300 ha na tem območju.

5.   Povezanost z geografskim območjem

5.1   Posebnosti geografskega območja

Zgodovina

Persimon je sadno drevo iz družine Ebenaceae (ebenovke) s poreklom s Kitajske, kjer so ga začeli gojiti v 8. stoletju. V drugi polovici 19. stoletja so kaki začeli gojiti v zahodni Evropi, v Španiji se pojavi leta 1870. Danes nacionalna proizvodnja poteka predvsem v avtonomni pokrajini Valencija, v kateri se nahaja območje, zaščiteno z označbo porekla „Kaki Ribera del Xúquer“, ki združuje 50 % celotne proizvodnje.

Kaki „Rouge brillant“ se je pojavil samodejno po sejanju semen ob meji ene od parcel občine Carlet. Okrog leta 1960 je bil nato cepljen prvi homogen nasad v občini Alcudia, kar je bil začetek hitrega razvoja sorte v regiji.

Naravno območje

Ribera del Xúquer je naravno območje province Valencija, ki ga obkroža prostrana dolina iz obdobja kvartarja oziroma naplavinska ravnina, ki jo prečkata reka Júcar (Xúquer v valencijanščini) in njen pritok Magro.

Velik del zemljišč, namenjenih gojenju, se nahaja na nižinskih obrežjih rek Júcar in Magro, kjer je prst zelo bogata in kompaktna. Gre za naplavinska tla, naplavine pa je prinesel vodni tok reke Júcar in njenih pritokov, ki se spuščajo z gorskih območij. Poleg tega na spodnjem delu položnih strmin doline najdemo koluvialno prst rožnate barve, ki je mehka in zlasti primerna za intenzivno pridelavo.

Občina ima blago podnebje s povprečno letno temperaturo 17 °C ter povprečnimi temperaturami od 9 do 10 °C meseca januarja in od 24 do 25 °C meseca avgusta. Ker je oblačnost šibka, povprečna letna količina padavin nikoli ne preseže 400 do 500 mm. Poleg tega so rastline zaščitene pred zmrzaljo z okoliškimi hribi, še zlasti v dolinah pritokov.

5.2   Posebnosti proizvoda

Sorta „Rouge brillant“ je avtohtona sorta območja in je rezultat samodejne mutacije druge lokalne sorte, zato je popolnoma prilagojena na regijo Ribera del Xúquer, kjer njeno gojenje poteka na optimalen način.

Kakiji, gojeni na zaščitenem območju, imajo večje razmerje višina/premer in bolj koničasto obliko. „Kaki Ribera del Xúquer“ je drugačen zaradi svoje koničaste oblike, ki je nekoliko bolj podolgovata in ima zato večje razmerje višina/premer, kar daje sadežem iz zaščitenega območja značilno obliko. Poleg tega je zaradi blagega podnebja in odsotnosti ekstremnih temperatur na območju sadež v povprečju večji kot na drugih območjih pridelave.

„Kaki Ribera del Xúquer“ ima tudi značilno izrazito rdečo barvo in sladek okus, ko je zrel, ki se zaradi razmer na območju pojavi bolj zgodaj; sadež se lahko pobere tudi preden dozori, tehnika odstranjevanja trpkosti pa omogoča trženje sadeža, ko je njegovo meso čvrsto, zelo sladko in ima značilen okus kakijev, proizvedenih v regiji Ribera del Xúquer.

5.3   Vzročna povezanost geografskega območja s kakovostjo ali značilnostmi proizvoda (pri ZOP) oziroma z določeno kakovostjo, slovesom ali značilnostjo proizvoda (pri ZGO)

Za regijo Ribera del Xúquer velja, da je zibelka kakija „Rouge brillant“, saj se je ta sorta pojavila v tej regiji po samodejni mutaciji; sorta je danes dobro razširjena v regiji in na trgu.

Pedoklimatski dejavniki omejenega geografskega območja se odražajo v značilnostih kakija.

Kombinacija blagega podnebja zaradi bližine sredozemskega morja ter koluvialne obdelovalne zemlje, nastale zaradi prisotnosti tokov Júcar in Magro, ki obkrožajo regijo, daje sadežu „Kaki Ribera del Xúquer“ njegove posebne značilnosti – bolj koničasto obliko in posledično večje razmerje višina/premer, sadež pa je na splošno večji in značilno obarvan, ko dozori.

Sklic na objavo specifikacije

(Člen 5(7) Uredbe (ES) št. 510/2006)

http://www.agricultura.gva.es/documents/170659/179611/030712+Pliego+de+condiciones+kaki+def.pdf/b354d4a8-425e-40fa-8e8b-0ae6d3588fe6


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12. Nadomeščena z Uredbo (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343, 14.12.2012, str. 1).


13.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/27


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1134/2013

z dne 7. novembra 2013

o odobritvi večje spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Caballa de Andalucía (ZGO)]

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1), zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1151/2012 je razveljavila in nadomestila Uredbo Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (2).

(2)

Komisija je v skladu s prvim pododstavkom člena 9(1) Uredbe (ES) št. 510/2006 proučila vlogo Španije za odobritev spremembe specifikacije za zaščiteno geografsko označbo „Caballa de Andalucía“, registrirano v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 289/2009 (3).

(3)

Ker zadevna sprememba ni manjša, je Komisija v skladu s členom 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 vlogo za spremembo objavila v Uradnem listu Evropske unije  (4). Ker v skladu s členom 7 navedene uredbe Komisija ni prejela nobene izjave o ugovoru, je treba spremembo specifikacije odobriti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba specifikacije, objavljena v Uradnem listu Evropske unije v zvezi z imenom iz Priloge k tej uredbi, se odobri.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. novembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(3)  UL L 94, 8.4.2009, str. 15.

(4)  UL C 387, 15.12.2012, str. 22.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.7   Sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni proizvodi

ŠPANIJA

Caballa de Andalucía (ZGO)


13.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/29


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1135/2013

z dne 7. novembra 2013

o odobritvi manjše spremembe specifikacije za ime, vpisano v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Prosciutto Toscano (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti drugega pododstavka člena 53(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 53(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je Komisija proučila vlogo Italije za odobritev spremembe specifikacije za zaščiteno označbo porekla „Prosciutto Toscano“, registrirano v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1263/96 (2), kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 777/2010 (3).

(2)

Namen zahtevka je spremeniti specifikacijo tako, da se navede, da pri proizvodnji pršuta „Prosciutto Toscano“ uporaba aditivov ali konzervansov ni več dovoljena.

(3)

Komisija je zadevno spremembo proučila in sklenila, da je upravičena. Ker je sprememba manjša v smislu tretjega pododstavka člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012, jo Komisija lahko odobri brez uporabe postopka iz členov 50 do 52 Uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Specifikacija označbe porekla „Prosciutto Toscano“ se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Prečiščeni enotni dokument, v katerem so navedeni glavni elementi specifikacije, je v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. novembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL L 163, 2.7.1996, str. 19.

(3)  UL L 233, 3.9.2010, str. 11.


PRILOGA I

V specifikaciji zaščitene označbe porekla „Prosciutto Toscano“ se odobri naslednja sprememba:

Pri proizvodnji pršuta „Prosciutto Toscano“ uporaba aditivov ali konzervansov ni več dovoljena. Predelava pršuta poteka po značilni metodi, ki zagotavlja, da takšnih substanc v proizvodu ni. Prepoved uporabe nitritov in nitratov posebej poglablja povezanost z zgodovinsko metodo pridobivanja proizvoda „Prosciutto Toscano“ in odpravlja prisotnost aditivov in konzervansov (E251 in E252) v končnem proizvodu.


PRILOGA II

Prečiščeni enotni dokument

Uredba Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1)

„PROSCIUTTO TOSCANO“

Št. ES: IT-PDO-0317-01009-2.7.2012

ZGO ( ) ZOP (X)

1.   Ime

„Prosciutto Toscano“

2.   Država članica ali tretja država

Italija

3.   Opis kmetijskega proizvoda ali živila

3.1   Vrsta proizvoda

Skupina 1.2:

Mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itd.)

3.2   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz 1. točke

„Prosciutto Toscano“ mora imeti ob dajanju v promet naslednje fizične, organoleptične, kemične in fizikalno-kemične lastnosti: zaobljen zgornji del zaradi mesnatega dela, ki sega največ 8 cm čez glavo stegnenice; teža približno 8–9 kg in nikoli pod 7,5 kg; v prerezu je meso živo rdeče do svetlo rdeče barve z malo medmišične slanine; podkožna slanina je čiste bele barve z rahlo rožnatimi žilicami, kompaktna, brez prog, ki bi ločevale plasti, in dobro sprijeta s površino mišice. „Prosciutto Toscano“ se lahko da v promet največ 30 mesecev po začetku predelave svežih stegen. Lahko se trži tudi brez kosti, v kosih, to je razrezan na kose različne oblike in teže, ali v rezinah.

Meso ima prefinjen in značilen okus, njegov dišeč in značilen vonj pa je rezultat tradicionalne metode predelave in zorenja.

Fizikalno-kemične lastnosti:

Sol (izraženo v NaCl):

%

največ 8,3

Vlažnost mišice:

%

največ 61,0

Stopnja proteolize:

%

največ 30,0

3.3   Surovine (samo za predelane proizvode)

Sveža stegna za proizvodnjo pršuta „Prosciutto Toscano“ izvirajo iz prašičev, ki so rojeni, vzrejeni in zaklani na območju iz točke 4 tega dokumenta. Tehtati morajo najmanj 160 kg (z dovoljenim 10-odstotnim odstopanjem) in biti stari najmanj 9 mesecev. „Prosciutto Toscano“ se pridobiva iz svežih stegen težkih čistopasemskih prašičev ali križancev s tradicionalnima osnovnima pasmama Large White in Landrace. Obrezana sveža stegna ne smejo biti lažja od 11,8 kg.

3.4   Krma (samo za proizvode živalskega izvora)

Krma v glavnem izvira z opredeljenega območja, ki je enako kot območje vzreje prašičev iz točke 4 tega enotnega dokumenta, in se uporablja v skladu z integriranim sistemom zadevnega sektorja.

3.5   Posebni proizvodni postopki, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju

Značilne faze proizvodnje proizvoda „Prosciutto Toscano“ – soljenje, sušenje, mazanje z mastjo in zorenje – se izvajajo na območju tradicionalne proizvodnje, ki zajema celotno ozemlje dežele Toskane.

3.6   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itn.

Vse vrste proizvoda (brez kosti, razrezan na kose ali rezine), ki so bile predhodno označene, se po pakiranju tržijo v primerni in pravilno nepredušno zaprti živilski embalaži. Ob koncu zorenja je treba pršut narezati na rezine in zapakirati na območju proizvodnje iz točke 4, da se zagotovi upoštevanje različnega časa zorenja, določenega za narezan proizvod, in ohranitev lastnosti glede vlažnosti ter videza mišičnine in slanine rezine iz točke 3.2. Če se pršut, namenjen razrezu na rezine ali kose brez kosti, nedoločen čas hrani v drugačnih okoljskih pogojih od predpisanih, se lahko razvijejo lastnosti, ki se razlikujejo od priznanih lastnosti pršuta „Prosciutto Toscano“, na primer pojav neobičajnih plesni, neobičajen razpad beljakovin in s tem sprememba stopnje proteolize ali žaltavost slanine, zaradi česar se lahko razvijejo okusi in vonji, drugačni od tistih, ki jih potrošniki tradicionalno cenijo. Če pa so kosi mesa in rezin pred pakiranjem izpostavljeni zraku, lahko to povzroči močno oksidacijo užitnih površin, tako da meso postane rjavo in se zgornja plast mišičnine, izpostavljena zraku, izsuši ali pa se meso zaradi prevelike vlažnosti razmehča.

3.7   Posebna pravila za označevanje

Zaščitena označba porekla „Prosciutto Toscano“ mora biti na etiketi prikazana z razločnimi in neizbrisljivimi črkami ter se jasno razlikovati od vseh drugih napisov na etiketi. Neposredno za imenom mora stati navedba „Denominazione di origine protetta“ ali kratica „DOP“. Prepovedano je dodajanje kakršnih koli opisov, ki niso izrecno določeni. Dovoljena je uporaba navedb, ki se nanašajo na nazive ali imena podjetij ali zasebne blagovne znamke, pod pogojem, da ne hvalijo proizvoda in ne zavajajo kupcev. Na pršutu je lahko tudi ime prašičje farme, s katere izvirajo prašiči, iz katerih je bil narejen proizvod, pod pogojem, da surovina v celoti izhaja z zadevne farme.

4.   Kratka opredelitev geografskega območja

Prašiči, namenjeni za proizvodnjo pršuta „Prosciutto Toscano“, se morajo rediti na ozemlju dežel Lombardija, Emilia Romagna, Marke, Umbrija, Lacij in Toskana. „Prosciutto Toscano“ se predeluje, nareže in pakira na tradicionalnem območju proizvodnje, ki zajema celotno ozemlje dežele Toskane.

5.   Povezanost z geografskim območjem

5.1   Posebnosti geografskega območja

Okoljski dejavniki so tesno povezani z lastnostmi območja proizvodnje, na katerem prevladujejo hladne doline, bogate z vodo, in gozdnati griči, ki odločilno vplivajo na podnebje in lastnosti končnega proizvoda. Proizvodnja pršuta „Prosciutto Toscano“ na omejenem območju je utemeljena z razmerami ožjega opredeljenega območja: dežela Toskana je s svojo obliko in geografskimi lastnostmi primerna za proizvodnjo kakovostnega pršuta. Tudi podnebje, ki se zelo razlikuje od podnebja sosednjih dežel, je še posebej primerno za optimalno zorenje proizvoda. To podnebje je torej primerno za vzpostavljanje ugodnega razmerja med okoljem in značilnimi proizvodi dežele ter omogoča počasno in zdravo zorenje proizvodov, kot so vino, olje, sir in seveda pršut. V takšnem okolju so ljudje razvili posebne predelovalne tehnike obrezovanja in soljenja, ki so bolj prilagojene okoljskim razmeram in so se ohranile do danes ter še vedno odločilno vplivajo na značilnosti pršuta „Prosciutto Toscano“, kot so navedene v točki 3.2.

5.2   Posebnosti proizvoda

„Prosciutto Toscano“ se odlikuje po dišečem in značilnem vonju ter prefinjenem in značilnem okusu.

Pri pršutih „Prosciutto Toscano“ faza zorenja od soljenja do trženja za proizvode s končno težo med 7,5 kg in 8,5 kg ne sme biti krajša od 10 mesecev, pri pršutih, težjih od 8,5 kg, pa od 12 mesecev. „Prosciutto Toscano“, namenjen razrezu na rezine, mora zoreti dodatna dva meseca v primerjavi z zgornjimi navedbami, in sicer najmanj 12 mesecev, če tehta od 7,5 do 8,5 kg, in najmanj 14 mesecev, če tehta več kot 8,5 kg.

5.3   Vzročna povezanost geografskega območja s kakovostjo ali značilnostmi proizvoda (pri ZOP) oziroma z določeno kakovostjo, slovesom ali značilnostjo proizvoda (pri ZGO)

Podnebje, ki na območju proizvodnje omogoča pridelavo dragocenih agroživilskih proizvodov, je naklonjeno postopku zorenja pršuta „Prosciutto Toscano“ in prispeva k razvoju njegovih značilnosti. V preteklosti se je stkala globoka in tesna vez med kmetijskimi proizvodi in njihovo predelavo ter navedenim območjem; ta vez se je je še utrdila in potrdila z razvojem socialnih, gospodarskih in proizvodnih dejavnikov ter se skozi stoletja okrepila s človeškimi izkušnjami. Na opredeljenem območju, iz katerega izvira surovina, so geografski in okoljski dejavniki ter izkušnje, pridobljene pri proizvodnji v živinorejskem sektorju, v veliki meri stalni in tipični. Na območju oskrbe s surovino je razvoj zootehnike povezan z močno razširjenostjo pridelovanja žit in sistemov predelave, zaradi katerih se je proizvodnja usmerila v prašičerejo.

Na območju predelave, ki je še bolj omejeno, prepletenost okoljskih, podnebnih, naravnih in človeških dejavnikov tvori celoto, ki je omogočila opredelitev tradicionalne metode predelave z določitvijo tehnik, ki omogočajo značilne lastnosti proizvoda z zaščiteno označbo porekla „Prosciutto Toscano“. Značilna vonj in okus sta posledica posebnih tehnik predelave, ki so predpisane od 15. stoletja in ki določajo zlasti: zaobljeno obrezovanje, za katerega je značilen rez v obliki črke V od začetka noge, ki omogoča učinkovitejše in globlje sušenje mesa med soljenjem; „suh“ postopek soljenja s soljo, poprom in naravnimi rastlinskimi dišavami; mazanje z mastjo ter s poprom in naravnimi rastlinskimi dišavami, na koncu pa zorenje, na katerega pozitivno vplivajo okoljski pogoji območja proizvodnje. Dolgo zorenje, med katerim so stegna izpostavljena naravni vlagi, ter poper in dišave, ki se glede na lokalne običaje uporabijo med postopkoma soljenja in mazanja z mastjo, odločilno vplivajo na dišeč vonj ter prefinjen in značilen okus pršuta „Prosciutto Toscano“.

Sklic na objavo specifikacije

(člen 5(7) Uredbe (ES) št. 510/2006)

Besedilo spremenjene proizvodne specifikacije je na voljo na spletni strani:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ali neposredno na domači strani ministrstva za kmetijsko, prehrambno in gozdarsko politiko (www.politicheagricole.it), kjer v desnem zgornjem kotu zaslona izberete „Qualità e sicurezza“ in nato „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE“.


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12. Nadomeščena z Uredbo (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343, 14.12.2012, str. 1).


13.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/34


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1136/2013

z dne 12. novembra 2013

o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja veljavnosti registracije za aktivne snovi klotianidin, dimoksistrobin, oksamil in petoksamid

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti prvega odstavka člena 17 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (2) določa aktivne snovi, ki se štejejo za registrirane v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009.

(2)

Registracije aktivnih snovi klotianidin, dimoksistrobin, oksamil in petoksamid potečejo med 31. julijem 2016 in 30. septembrom 2016. Vložene so bile vloge za podaljšanje registracij teh aktivnih snovi. Ker za navedene aktivne snovi veljajo zahteve iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 844/2012 (3), je treba vložnikom omogočiti dovolj časa za dokončanje postopka podaljšanja registracije v skladu z navedeno uredbo. Zato bodo registracije navedenih aktivnih snovi verjetno prenehale veljati pred sprejetjem sklepa o njihovem podaljšanju. Zato je treba podaljšati njihovo veljavnost.

(3)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 540/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Glede na cilj prvega odstavka člena 17 Uredbe (ES) št. 1107/2009 v zvezi s primeri, v katerih dopolnilna dokumentacija v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 844/2012 ni bila predložena v roku 30 mesecev pred ustreznim datumom poteka veljavnosti registracije iz Priloge k tej uredbi, bo Komisija določila isti datum poteka veljavnosti registracije kot je veljal pred to uredbo ali prvi možni datum po tem.

(5)

Glede na cilj prvega odstavka člena 17 Uredbe (ES) št. 1107/2009 v zvezi s primeri, v katerih Komisija sprejme uredbo, ki določa, da se registracija aktivne snovi iz Priloge k tej uredbi ne podaljša, ker merila za registracijo niso izpolnjena, bo Komisija določila isti datum poteka veljavnosti registracije kot je veljal pred to uredbo ali na datum začetka veljavnosti Uredbe, ki določa, da se veljavnost registracije aktivne snovi ne podaljša, odvisno od tega, kateri datum je poznejši.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Del A Priloge k Uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. novembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 844/2012 z dne 18. septembra 2012 o opredelitvi določb, potrebnih za izvedbo postopka podaljšanja odobritve aktivnih snovi, kot je določeno z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 252, 19.9.2012, str. 26).


PRILOGA

Del A Priloge k Uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni:

1.

V šestem stolpcu vrstice 116 za oksamil se datum veljavnosti registracije 31. julij 2016 nadomesti z 31. januar 2018.

2.

V šestem stolpcu vrstice 121 za klotianidin se datum veljavnosti registracije 31. julij 2016 nadomesti z 31. januar 2018.

3.

V šestem stolpcu vrstice 122 za petoksamid se datum veljavnosti registracije 31. julij 2016 nadomesti z 31. januar 2018.

4.

V šestem stolpcu vrstice 128 za dimoksistrobin se datum veljavnosti registracije 30. september 2016 nadomesti z 31. januar 2018.


13.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/36


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1137/2013

z dne 12. novembra 2013

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. novembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

51,8

MA

61,9

MK

28,7

ZZ

47,5

0707 00 05

AL

45,1

MK

50,7

TR

136,4

ZZ

77,4

0709 93 10

AL

48,7

MA

121,9

TR

158,8

ZZ

109,8

0805 20 10

AU

136,9

MA

62,6

ZA

148,2

ZZ

115,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

PE

125,0

SZ

56,1

TR

74,2

UY

92,8

ZA

157,1

ZZ

101,0

0805 50 10

TR

65,7

ZA

74,0

ZZ

69,9

0806 10 10

BR

248,2

LB

239,8

PE

322,3

TR

166,2

US

305,1

ZZ

256,3

0808 10 80

BA

64,2

NZ

132,4

US

146,2

ZA

164,6

ZZ

126,9

0808 30 90

CN

65,8

TR

131,0

ZZ

98,4


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

13.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/38


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 6. novembra 2013

o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON89034 × 1507 × NK603 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 4719)

(Besedilo v angleškem, francoskem in nizozemskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/648/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (1), zlasti člena 7(3) in člena 19(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Družba Dow AgroSciences Ltd v imenu družbe Dow AgroSciences LLC in družba Monsanto Europe S.A. v imenu družbe Monsanto Company sta 29. januarja 2009 v skladu s členom 5 in členom 17 Uredbe (ES) št. 1829/2003 pristojnemu organu Nizozemske predložili vlogo za dajanje na trg živil, živilskih sestavin in krme, ki vsebujejo koruzo MON89034 × 1507 × NK603, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni (v nadaljnjem besedilu: vloga). Vloga je zajemala tudi vse možne kombinacije posameznih dogodkov GS.

(2)

Vloga zajema tudi dajanje na trg drugih proizvodov, ki niso živila in krma ter vsebujejo koruzo MON89034 × 1507 × NK603 ali so iz nje sestavljeni ter se uporabljajo enako kot katera koli druga koruza, razen za gojenje. Zato vloga v skladu s členom 5(5) in členom 17(5) Uredbe (ES) št. 1829/2003 vključuje podatke in informacije, zahtevane v prilogah III in IV k Direktivi 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov (GSO) v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS (2), ter informacije in ugotovitve o oceni tveganja, opravljeni po načelih iz Priloge II k Direktivi 2001/18/ES. Vloga vključuje tudi načrt spremljanja učinkov na okolje v skladu s Prilogo VII k Direktivi 2001/18/ES.

(3)

Gensko spremenjene kmetijske rastline, ki vsebujejo dva ali več različnih posameznih dogodkov GS, se imenujejo zložbe dogodkov GS. Pridelek koruze z zložbami dogodkov GS ima zaradi razmnoževalne biologije koruze posebne značilnosti. Pridelek, ki zraste iz semena koruze z zložbami dogodkov GS s tremi različnimi posameznimi dogodki GS, ne vsebuje le semen z vsemi tremi različnimi dogodki GS, temveč tudi semena, ki vsebujejo en ali dva različna posamezna dogodka GS, ter semena, ki ne vsebujejo nobenega od treh posameznih dogodkov GS (nevtralni segreganti). Odobritev koruze z zložbo dogodkov GS bi zato morala zajeti vse možne kombinacije njenih posameznih dogodkov GS, razen tistih, ki so že odobreni.

(4)

Vse sorte gensko spremenjene koruze z enim samim posameznim dogodkom GS ter vse kombinacije posameznih dogodkov GS se obravnavajo kot specifični GSO v smislu člena 3(1) in člena 15(1) Uredbe (ES) št. 1829/2003. V skladu s členom 4(2) in členom 16(2) Uredbe (ES) št. 1829/2003 se nobenega GSO za uporabo za živila ali za živila iz člena 3(1) ali za uporabo za krmo ali za krmo iz člena 15(1) ne sme dati na trg, če ni zajet v odobritvi, izdani v skladu z Uredbo. Zato bi bilo treba zagotoviti, da so ob odobritvi zložbe dogodkov GS odobrene vse možne kombinacije posameznih dogodkov GS, ki jo sestavljajo.

(5)

Pogoj za oceno tveganja zložbe dogodkov GS so ocene tveganja posameznih dogodkov GS, ki jo sestavljajo. Trije posamezni dogodki GS, ki sestavljajo koruzo MON89034 × 1507 × NK603, so že odobreni (3).

(6)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: EFSA) je 27. septembra 2010 objavila ugodno mnenje v skladu s členom 6 in členom 18 Uredbe (ES) št. 1829/2003. To mnenje zajema koruzo MON89034 × 1507 × NK603 in samo tiste kombinacije posameznih dogodkov GS, ki so prisotni v njenem segregiranem potomstvu. EFSA meni, da (i) je koruza MON89034 × 1507 × NK603 enako varna kot gensko nespremenjena koruza glede možnih učinkov na zdravje človeka in živali ali okolje ter da (ii) ni nobenega biološkega razloga, da bi katera koli od podkombinacij, ki izhajajo iz te zložbe dogodkov GS, s svojim segregiranim potomstvom pomenila tveganje za varnost v okviru svoje predvidene uporabe (4).

(7)

EFSA je 10. novembra 2011 na zahtevo Komisije sprejela izjavo, ki dopolnjuje njeno prejšnje mnenje o koruzi MON89034 × 1507 × NK603, da bi tako zajela vse podkombinacije, ne glede na njihov izvor (5). Svet EFSA za gensko spremenjene organizme je menil, da ni verjetno, da bi podkombinacije koruze MON89034 × 1507 × NK603 imele škodljive učinke na zdravje ljudi, živali ali okolje ob uporabi, predvideni s tem sklepom.

(8)

EFSA je v svojih mnenjih preučila vsa posebna vprašanja in pomisleke držav članic s posvetovanja s pristojnimi nacionalnimi organi v skladu s členom 6(4) in členom 18(4) navedene uredbe.

(9)

EFSA je tudi ugotovila, da je načrt spremljanja okolja, sestavljen iz splošnega načrta spremljanja, ki sta ga predložila vložnika, v skladu s predvideno uporabo proizvodov.

(10)

Zložbe dogodkov GS koruze MON89034 × 1507, koruze MON89034 × NK603 in koruze 1507 × NK603 združujejo dva specifična posamezna dogodka GS, ki sestavljata koruzo MON89034 × 1507 × NK603. Te zložbe dogodkov GS so bile že odobrene (6). Vložnika sta v dopisu z dne 13. marca 2013 pojasnila, da vloga ne zajema več teh gensko spremenjenih koruz.

(11)

Ob upoštevanju navedenega bi bilo treba te proizvode odobriti.

(12)

Vsakemu GSO bi bilo treba dodeliti posebni identifikator v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 65/2004 z dne 14. januarja 2004 o vzpostavitvi sistema za razvijanje in dodeljevanje posebnih identifikatorjev za gensko spremenjene organizme (7).

(13)

Na podlagi mnenj EFSA za živila, živilske sestavine in krmo, ki vsebujejo koruzo MON89034 × 1507 × NK603, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, niso potrebne nobene druge zahteve za označevanje, razen zahtev iz člena 13(1) in člena 25(2) Uredbe (ES) št. 1829/2003. Vendar mora biti iz oznak krme, ki vsebuje koruzo MON89034 × 1507 × NK603 ali je iz nje sestavljena, ter drugih proizvodov, ki niso živila in krma ter vsebujejo koruzo MON89034 × 1507 × NK603 ali so iz nje sestavljeni, za katere je predložena vloga za odobritev, jasno razvidno, da se zadevni proizvodi ne smejo uporabljati za gojenje, s čimer se zagotovi uporaba proizvodov v okviru odobritve iz tega sklepa.

(14)

Člen 4(6) Uredbe (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov, ter o spremembi Direktive 2001/18/ES (8) določa zahteve za označevanje proizvodov, ki vsebujejo GSO ali so iz njih sestavljeni. Zahteve za sledljivost proizvodov, ki vsebujejo GSO ali so iz njih sestavljeni, so določene v odstavkih (1) do (5) člena 4, zahteve za živila in krmo, proizvedene iz GSO, pa so določene v členu 5 navedene uredbe.

(15)

Imetnika odobritve bi morala predložiti letna poročila o izvajanju in rezultatih dejavnosti iz načrta spremljanja okoljskih učinkov. Navedene rezultate bi bilo treba predložiti v skladu z Odločbo Komisije št. 2009/770/ES z dne 13. oktobra 2009 o določitvi standardnih obrazcev za poročanje o rezultatih spremljanja namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje, kot proizvodov ali v proizvodih, namenjenih dajanju v promet, v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (9).

(16)

Na podlagi mnenja agencije EFSA ni utemeljena uvedba posebnih pogojev ali omejitev pri dajanju na trg in/ali posebnih pogojev ali omejitev pri uporabi in ravnanju, vključno z zahtevami za spremljanje uporabe živila in krme po dajanju na trg, ali posebnih pogojev za varstvo posebnih ekosistemov/okolja in/ali geografskih območij v skladu s členom 6(5)(e) in členom 18(5)(e) Uredbe (ES) št. 1829/2003.

(17)

Vse ustrezne informacije o odobritvi proizvodov bi bilo treba vnesti v register Skupnosti za gensko spremenjena živila in krmo, kakor določa Uredba (ES) št. 1829/2003.

(18)

O tem sklepu je treba prek Urada za izmenjavo informacij o biološki varnosti obvestiti podpisnice Kartagenskega protokola o biološki varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti v skladu s členom 9(1) in členom 15(2)(c) Uredbe (ES) št. 1946/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov (10).

(19)

S tem sklepom se odobri dajanje na trg proizvodov v okviru področja uporabe vloge. Vendar ta sklep ne zajema posameznih dogodkov GS in kombinacij posameznih dogodkov GS, odobrenih z odločbami 2004/643/ES, 2005/448/ES, 2005/772/ES, 2007/703/ES in 2009/813/ES ter s sklepi Komisije 2006/197/ES, 2010/420/EU, 2011/365/EU in Izvedbenim sklepom 2013/650/EU. Nosilci dejavnosti bi zato morali upoštevati dejstvo, da morajo biti v skladu s členom 4(2) in/ali členom 16(2) Uredbe (ES) št. 1829/2003 vsi GSO (posamezni dogodki GS in kombinacije posameznih dogodkov GS), ki so prisotni v pridelku MON89034 × 1507 × NK603, zajeti v odobritvi, preden se da pridelek na trg. Če veljavnost odobritve enega od GSO, prisotnih v pridelku MON89034 × 1507 × NK603, poteče brez vloge za obnovitev odobritve ali se odobritev prekliče ali začasno prekliče, proizvodov iz tega pridelka ni mogoče dati na trg.

(20)

O ukrepih iz tega sklepa je bil opravljen posvet z vložnikoma.

(21)

Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali ni izdal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik. Potreben je bil izvedbeni akt, zato je predsednik odboru za pritožbe predložil osnutek izvedbenega akta v nadaljnjo obravnavo. Odbor za pritožbe ni podal mnenja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Gensko spremenjeni organizem in posebni identifikator

Gensko spremenjeni koruzi (Zea mays L.) MON89034 × 1507 × NK603, opredeljeni v točki (b) Priloge k temu sklepu, se dodeli posebni identifikator MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6, kakor je določeno v Uredbi (ES) št. 65/2004.

Člen 2

Odobritev

Za namene člena 4(2) in člena 16(2) Uredbe (ES) št. 1829/2003 se pod pogoji iz tega sklepa odobrijo naslednji proizvodi:

(a)

živila in živilske sestavine, ki vsebujejo koruzo MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni;

(b)

krma, ki vsebuje koruzo MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6, je iz nje sestavljena ali proizvedena;

(c)

koruza MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6 v proizvodih, ki jo vsebujejo ali so iz nje sestavljeni, za uporabo v drug namen kot v točkah (a) in (b), razen za gojenje.

Člen 3

Označevanje

1.   Za namene zahtev za označevanje iz člena 13(1) in člena 25(2) Uredbe (ES) št. 1829/2003 ter člena 4(6) Uredbe (ES) št. 1830/2003 je „ime organizma“„koruza“.

2.   Proizvodi, ki vsebujejo koruzo MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6 ali so iz nje sestavljeni, in dokumenti, priloženi tem proizvodom, se označijo z besedami „ni za gojenje“, z izjemo proizvodov iz člena 2(a).

Člen 4

Spremljanje učinkov na okolje

1.   Imetnika odobritve zagotovita, da se sprejme in izvaja načrt spremljanja učinkov na okolje iz točke (h) Priloge.

2.   Imetnika odobritve v skladu z Odločbo 2009/770/ES Komisiji predložita letna poročila o izvajanju in rezultatih dejavnosti iz načrta spremljanja.

Člen 5

Register Skupnosti

Podatki iz Priloge k temu sklepu se vnesejo v register EU za gensko spremenjena živila in krmo iz člena 28 Uredbe (ES) št. 1829/2003.

Člen 6

Imetnika odobritve

1.   Imetnika odobritve sta:

(a)

Dow AgroSciences Ltd, Združeno kraljestvo, kot predstavnik DowAgroSciences LLC, ZDA; in

(b)

Monsanto Europe S. A., Belgija, kot predstavnik Monsanto Company, ZDA.

2.   Oba imetnika odobritve sta odgovorna za izpolnjevanje dolžnosti imetnikov odobritve v skladu s tem sklepom in Uredbo (ES) št. 1829/2003.

Člen 7

Veljavnost

Ta sklep se uporablja 10 let od datuma uradnega obvestila.

Člen 8

Naslovnika

Ta sklep je naslovljen na:

(a)

Dow AgroSciences Ltd, European Development Centre, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Združeno kraljestvo; in

(b)

Monsanto Europe S.A., Avenue de Tervuren 270-272, B-1150 Bruselj – Belgija.

V Bruslju, 6. novembra 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 1.

(2)  UL L 106, 17.4.2001, str. 1.

(3)  Odločba Komisije 2009/813/ES z dne 30. oktobra 2009 o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 89034 (MON-89Ø34-3), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 289, 5.11.2009, str. 21); Odločba Komisije št. 2005/772/ES z dne 3. novembra 2005 z dne 3. novembra 2005 o dajanju v promet koruznega proizvoda (Zea mays L., linija 1507), gensko spremenjenega za odpornost proti nekaterim škodljivcem iz reda Lepidoptera in toleranco na herbicid glufosinat-amonij (UL L 291, 5.11.2005, str. 42), v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta; Sklep Komisije št. 2006/197/ES z dne 3. marca 2006 o odobritvi dajanja na trg živil, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo sorte 1507 (DAS- Ø15Ø7-1) so iz nje sestavljena ali proizvedena, in o podaljšanju odobritve dajanja na trg krme, proizvedene iz takšne koruze; v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1829/2003 (UL L 70, 9.3.2006, str. 82); Sklep Komisije št. 2011/365/EU z dne 17. junija 2011 o spremembi Sklepa 2006/197/ES o podaljšanju odobritve dajanja na trg obstoječe krme, proizvedene iz gensko spremenjene koruze sorte 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 163, 23.6.2011, str. 52); Odločba Komisije št. 2004/643/ES z dne 19. julija 2004 o dajanju v promet gensko spremenjenega koruznega proizvoda (Zea mays L. linija NK603) s toleranco za glifosat v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 295, 18.9.2004, str. 35); Odločba Komisije št. 2005/448/ES z dne 3. marca 2005 o odobritvi postopka, da se živila in živilske sestavine, pridobljene iz gensko spremenjene koruze linije NK 603, daje na trg kot nova živila ali nove živilske sestavine v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 258/97 (UL L 158, 21.6.2005, str. 20).

(4)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2009-00413

(5)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00169

(6)  Izvedbeni sklep Komisije 2013/650/EU (glej stran 47 tega Uradnega lista); Sklep Komisije 2010/420/EU z dne 28. julija 2010 o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON89034×NK603 (MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 197, 29.7.2010, str. 15); Odločba Komisije 2007/703/ES z dne 24. oktobra 2007 o odobritvi dajanja v promet proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo sorte 1507×NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1829/2003 (UL L 285, 31.10.2007, str. 47).

(7)  UL L 10, 16.1.2004, str. 5.

(8)  UL L 268, 18.10.2003, str. 24.

(9)  UL L 275, 21.10.2009, str. 9.

(10)  UL L 287, 5.11.2003, str. 1.


PRILOGA

(a)   Vložnika in imetnika odobritve

Naziv

:

Dow AgroSciences Ltd

Naslov

:

European Development Centre, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Združeno kraljestvo,

v imenu Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, Združene države Amerike;

in

Naziv

:

Monsanto Europe S.A.

Naslov

:

Avenue de Tervuren 270-272, 1150 Bruselj – Belgija,

v imenu Monsanto Company – 800 N. Lindbergh Boulevard - St. Louis, Missouri 63167 – Združene države Amerike.

(b)   Oznaka in specifikacija proizvodov

(1)

Živila in živilske sestavine, ki vsebujejo koruzo MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni;

(2)

krma, ki vsebuje koruzo MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6, je iz nje sestavljena ali proizvedena;

(3)

koruza MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6 v proizvodih, ki jo vsebujejo ali so iz nje sestavljeni, za uporabo v drug namen kot v točkah (1) in (2), razen za gojenje.

Gensko spremenjena koruza MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6, kakor je opisana v vlogi, je proizvedena s križanjem koruz, ki vsebujejo dogodke MON-89Ø34-3, DAS-Ø15Ø7-1 in MON-ØØ6Ø3-6, ter izraža proteine Cry1A.105, Cry2Ab2 in Cry1F, ki varujejo pred nekaterimi škodljivci iz reda Lepidoptera, protein CP4 EPSPS, ki omogoča odpornost proti herbicidu glifosat, in protein PAT, ki omogoča odpornost proti herbicidu glufosinat-amonij.

(c)   Označevanje

(1)

Za namene posebnih zahtev za označevanje iz člena 13(1) in člena 25(2) Uredbe (ES) št. 1829/2003 ter člena 4(6) Uredbe (ES) št. 1830/2003 je „ime organizma“„koruza“;

(2)

proizvodi, ki vsebujejo koruzo MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6 ali so iz nje sestavljeni, in dokumenti, priloženi tem proizvodom, se označijo z besedami „ni za gojenje“, z izjemo proizvodov iz člena 2(a).

(d)   Postopek za odkrivanje

Kvantitativni, za pojav specifični postopki, ki temeljijo na verižni reakciji s polimerazo (PCR) v realnem času, za gensko spremenjene koruze MON-89Ø34-3, DAS-Ø15Ø7-1 in MON-ØØ6Ø3-6, validirani na posameznih dogodkih GS in preverjeni na koruzi MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6;

postopek za ekstrakcijo DNK, ki ga na podlagi zdrobljenih koruznih semen validira referenčni laboratorij Skupnosti, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1829/2003, objavi pa se na spletni strani http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx

referenčni material: ERM®-BF418 (za DAS-Ø15Ø7-1) in ERM®-BF415 (za MON-ØØ6Ø3-6), na voljo pri Skupnem raziskovalnem središču (SRS) Evropske komisije, Inštitut za referenčne materiale in meritve (IRMM), na spletni strani https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue, ter AOCS 0906-E in AOCS 0406-A (za MON-89Ø34-3), na voljo pri American Oil Chemists Society na spletni strani http://www.aocs.org/tech/crm

(e)   Posebni identifikator

MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6.

(f)   Zahtevane informacije v skladu s Prilogo II h Kartagenskemu protokolu o biološki varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti

Urad za izmenjavo informacij o biološki varnosti, številka vpisa: glej [izpolniti po obvestilu].

(g)   Pogoji ali omejitve pri dajanju proizvodov na trg, uporabi ali ravnanju z njimi

Se ne zahteva.

(h)   Načrt spremljanja

Načrt spremljanja učinkov na okolje v skladu s Prilogo VII k Direktivi 2001/18/ES.

[Povezava: načrt je objavljen na spletu].

(i)   Zahteve za spremljanje uporabe živila za prehrano ljudi po dajanju na trg

Se ne zahteva.

Opomba: povezave do ustreznih dokumentov bo morda sčasoma treba spremeniti. Navedene spremembe bodo javnosti na voljo s posodabljanjem registra Skupnosti za gensko spremenjena živila in krmo.


13.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/44


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 6. novembra 2013

o odobritvi dajanja na trg cvetnega prahu, proizvedenega iz koruze MON 810 (MON-ØØ81Ø-6), v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 4743)

(Besedilo v francoskem in nizozemskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/649/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (1) in zlasti člena 7(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Družba Monsanto Europe S.A. je 12. marca 2012 v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1829/2003 pri pristojnem organu Nizozemske vložila vlogo za dajanje na trg cvetnega prahu, proizvedenega iz koruze MON 810, v živilih in živilskih sestavinah ali kot živilo in živilsko sestavino (v nadaljnjem besedilu: vloga).

(2)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: EFSA) je 19. decembra 2012 dala ugodno mnenje v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 1829/2003. Menila je, da genska sprememba koruze MON 810 ne pomeni dodatnega tveganja za zdravje, če cvetni prah te koruze v živilih ali kot živilo zamenja cvetni prah gensko nespremenjene koruze.

(3)

EFSA je v svojem mnenju preučila vsa specifična vprašanja in pomisleke držav članic s posvetovanja s pristojnimi nacionalnimi organi.

(4)

Ob upoštevanju navedenega bi bilo treba odobriti cvetni prah, proizveden iz koruze MON 810, v živilih in živilskih sestavinah ali kot živilo in živilsko sestavino.

(5)

Vsakemu gensko spremenjenemu organizmu (v nadaljnjem besedilu: GSO) bi bilo treba dodeliti posebni identifikator, kakor določa Uredba Komisije (ES) št. 65/2004 z dne 14. januarja 2004 o vzpostavitvi sistema za razvijanje in dodeljevanje posebnih identifikatorjev za gensko spremenjene organizme (2).

(6)

Na podlagi mnenja EFSA za živila in živilske sestavine, proizvedene iz cvetnega prahu koruze MON 810, niso potrebne nobene druge zahteve za označevanje, razen zahtev iz člena 13(1) Uredbe (ES) št. 1829/2003.

(7)

Člen 5 Uredbe (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov, ter o spremembi Direktive 2001/18/ES (3) določa zahteve o sledljivosti proizvodov, proizvedenih iz GSO. Vse ustrezne informacije o odobritvi proizvodov je treba vnesti v register Skupnosti za gensko spremenjena živila in krmo, kakor določa Uredba (ES) št. 1829/2003.

(8)

O ukrepih iz tega sklepa je bil opravljen posvet z vložnikom.

(9)

Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali ni izdal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik. Potreben je bil izvedbeni akt, zato je predsednik odboru za pritožbe predložil osnutek izvedbenega akta v nadaljnjo obravnavo. Odbor za pritožbe ni podal mnenja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Gensko spremenjeni organizem in posebni identifikator

Gensko spremenjeni koruzi (Zea mays L.) MON 810, kakor je opredeljena v točki (b) Priloge k temu sklepu, se dodeli posebni identifikator MON-ØØ81Ø-6 v skladu z Uredbo (ES) št. 65/2004.

Člen 2

Odobritev

Za namene člena 4(2) Uredbe (ES) št. 1829/2003 se pod pogoji iz tega sklepa odobri cvetni prah, proizveden iz koruze MON 810, v živilih in živilskih sestavinah ali kot živilo in živilska sestavina.

Člen 3

Označevanje

Za namene zahtev za označevanje iz člena 13(1) Uredbe (ES) št. 1829/2003 je „ime organizma“„koruza“.

Člen 4

Register Skupnosti

Podatki iz Priloge k temu sklepu se vnesejo v register Skupnosti za gensko spremenjena živila in krmo iz člena 28 Uredbe (ES) št. 1829/2003.

Člen 5

Imetnik odobritve

Imetnik odobritve je družba Monsanto Europe S.A., Belgija, kot predstavnik Monsanto Company, Združene države Amerike.

Člen 6

Veljavnost

Ta sklep se uporablja 10 let od datuma uradnega obvestila.

Člen 7

Naslovnik

Ta sklep je naslovljen na Monsanto Europe S.A., Avenue de Tervuren 270–272, 1150 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGÏE.

V Bruslju, 6. novembra 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 1.

(2)  UL L 10, 16.1.2004, str. 5.

(3)  UL L 268, 18.10.2003, str. 24.


PRILOGA

(a)   Vložnik in imetnik odobritve

Naziv

:

Monsanto Europe S.A.

Naslov

:

Avenue de Tervuren 270–272, 1150 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGÏE,

v imenu Monsanto Company, Združene države Amerike.

(b)   Oznaka in specifikacija proizvodov

Cvetni prah, proizveden iz koruze MON-ØØ81Ø-6, v živilih in živilskih sestavinah ali kot živilo in živilska sestavina.

Gensko spremenjena koruza MON-ØØ81Ø-6, kakor je opisana v vlogi, izraža protein Cry1Ab, ki varuje pred nekaterimi škodljivci iz reda Lepidoptera.

(c)   Označevanje

Za namene posebnih zahtev za označevanje iz člena 13(1) Uredbe (ES) št. 1829/2003 je „ime organizma“„koruza“.

(d)   Postopek za odkrivanje

Kvantitativen, za pojav specifičen postopek, ki temelji na polimerazni verižni reakciji (PCR) v realnem času, za koruzo MON-ØØ81Ø-6.

Postopek je na podlagi zdrobljenih koruznih semen (certificirani referenčni materiali [CRM IRMM-413]), sestavljenih iz mešanice gensko spremenjene MON 810 koruze in konvencionalne koruze, validiral Zvezni inštitut za oceno tveganja (BfR) v sodelovanju z American Association of Cereal Chemists (AACC) (Ameriško združenje kemikov za žita), s Skupnim raziskovalnim središčem Evropske komisije (Inštitut za referenčne materiale in meritve [IRMM], Inštitut za zdravje in varstvo potrošnikov [IHCP]) in z GeneScan, Berlin; postopek je objavljen na spletu:

http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/summaries/Mon810_validation_report.pdf

Referenčni material: ERM-BF413k, na voljo pri Inštitutu za referenčne materiale in meritve (IRMM) Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije na spletu:

http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm

(e)   Posebni identifikator

MON-ØØ81Ø-6

(f)   Zahtevane informacije v skladu s Prilogo II h Kartagenskemu protokolu o biološki varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti

Se ne zahteva.

(g)   Pogoji ali omejitve pri dajanju proizvodov na trg, uporabi ali ravnanju z njimi

Se ne zahteva.

(h)   Načrt spremljanja

Se ne zahteva.

(i)   Zahteve za spremljanje uporabe živila za prehrano ljudi po dajanju na trg

Se ne zahteva.

Opomba: Povezave do ustreznih dokumentov bo morda sčasoma treba spremeniti. Navedene spremembe bodo javnosti na voljo s posodabljanjem registra Skupnosti za gensko spremenjena živila in krmo.


13.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/47


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 6. novembra 2013

o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno (GS) koruzo MON 89034 × 1507 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, štirih sorodnih GS koruze, ki združujejo tri različne posamezne dogodke GS (MON89034 × 1507 × MON88017 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON89034 × 1507 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7), MON89034 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON 88017 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)), in štiri sorodne GS koruze, ki združujejo dva različna posamezna dogodka GS (MON89034 × 1507 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1), MON89034 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON88017 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON 88017 × 59122 (MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)) v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 4755)

(Besedilo v angleškem, francoskem in nizozemskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/650/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (1) ter zlasti člena 7(3) in člena 19(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Družba Dow AgroSciences Ltd v imenu družbe Dow AgroSciences LLC in družba Monsanto Europe S.A. v imenu družbe Monsanto Company sta 24. oktobra 2008 v skladu s členoma 5 in 17 Uredbe (ES) št. 1829/2003 pristojnemu organu Češke republike predložili vlogo za dajanje na trg živil, živilskih sestavin in krme, ki vsebujejo koruzo MON89034 × 1507 × MON88017 × 59122, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni (v nadaljnjem besedilu: vloga). Vloga zajema tudi vse možne kombinacije posameznih dogodkov GS, ki sestavljajo koruzo MON89034 × 1507 × MON88017 × 59122.

(2)

Vloga zajema tudi dajanje na trg drugih proizvodov, ki niso živila in krma ter vsebujejo te GS koruze ali so iz njih sestavljeni, za enako uporabo kot katera koli druga koruza, razen za gojenje. Zato vloga v skladu s členom 5(5) in členom 17(5) Uredbe (ES) št. 1829/2003 vključuje podatke in informacije, zahtevane v prilogah III in IV k Direktivi 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS (2), ter informacije in ugotovitve o oceni tveganja, opravljeni po načelih iz Priloge II k Direktivi 2001/18/ES. Vloga vključuje tudi načrt spremljanja učinkov na okolje v skladu s Prilogo VII k Direktivi 2001/18/ES.

(3)

Gensko spremenjene kmetijske rastline, ki vsebujejo dva ali več različnih posameznih dogodkov GS, se imenujejo zložbe dogodkov GS. Pridelek koruze z zložbami dogodkov GS ima zaradi razmnoževalne biologije koruze posebne značilnosti. Pridelek, ki zraste iz semena koruze z zložbami dogodkov GS s štirimi različnimi posameznimi dogodki GS, ne vsebuje le semen z vsemi štirimi različnimi dogodki GS, temveč tudi semena, ki vsebujejo en, dva ali tri različne posamezne dogodke GS, ter semena, ki ne vsebujejo nobenega od štirih posameznih dogodkov GS (nevtralni segreganti).

(4)

Vse sorte GS koruze z enim samim posameznim dogodkom GS ter vse kombinacije posameznih dogodkov GS se obravnavajo kot specifični gensko spremenjeni organizmi (GSO) v smislu člena 3(1) in člena 15(1) Uredbe (ES) št. 1829/2003. V skladu s členom 4(2) in členom 16(2) Uredbe (ES) št. 1829/2003 se nobenega GSO za uporabo za živila ali za živila iz člena 3(1) ali za uporabo za krmo ali za krmo iz člena 15(1) ne sme dati na trg, če ni zajet v odobritvi, izdani v skladu z uredbo. Zato bi bilo treba zagotoviti, da so ob odobritvi zložbe dogodkov GS odobrene vse možne kombinacije posameznih dogodkov GS, ki jo sestavljajo.

(5)

Pogoj za oceno tveganja zložbe dogodkov GS so ocene tveganja posameznih dogodkov GS, ki jo sestavljajo. Štirje posamezni dogodki GS, ki sestavljajo koruzo MON89034 × 1507 × MON88017 × 59122, so že odobreni (3).

(6)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: EFSA) je 27. septembra 2010 objavila ugodno mnenje v skladu s členoma 6 in 18 Uredbe (ES) št. 1829/2003 (4). To mnenje zajema koruzo MON89034 × 1507 × MON88017 × 59122 in samo tiste kombinacije posameznih dogodkov GS, ki so prisotni v njenem segregiranem potomstvu. EFSA je menila, da (i) je koruza MON89034 × 1507 × MON88017 × 59122 enako varna kot gensko nespremenjena koruza glede možnih učinkov na zdravje človeka in živali ali okolje ter da (ii) ni nobenega biološkega razloga, da bi katera koli od podkombinacij, ki izhajajo iz te zložbe dogodkov GS, s svojim segregiranim potomstvom povzročila tveganje za varnost v okviru svoje predvidene uporabe.

(7)

EFSA je 10. novembra 2011 na zahtevo Komisije dopolnila svoje prejšnje mnenje, da bi tako zajela vse kombinacije posameznih dogodkov GS, ne glede na njihov izvor. Svet EFSA za gensko spremenjene organizme je menil, da ni verjetno, da bi katera koli kombinacija posameznih dogodkov GS koruze MON89034, 1507, MON88017 in 59122 imela škodljive učinke na zdravje ljudi, živali ali okolje v okviru svoje predvidene uporabe (5).

(8)

EFSA je v svojih mnenjih preučila vsa posebna vprašanja in pomisleke držav članic s posvetovanja s pristojnimi nacionalnimi organi v skladu s členom 6(4) in členom 18(4) navedene uredbe.

(9)

EFSA je tudi ugotovila, da je načrt spremljanja okolja, sestavljen iz splošnega načrta spremljanja, ki sta ga predložila vložnika, v skladu z uporabo, predvideno v tem sklepu.

(10)

Zložbe dogodkov GS koruze MON89034 × MON88017 in koruze 1507 × 59122 združujeta dva specifična posamezna dogodka GS, ki sestavljata koruzo MON89034 × 1507 × MON88017 × 59122. Te zložbe dogodkov GS so bile že odobrene (6). Vložnika sta v dopisu z dne 13. marca 2013 pojasnila, da vloga ne zajema več teh gensko spremenjenih koruz.

(11)

Ob upoštevanju navedenega bi bilo treba te proizvode odobriti.

(12)

Vsakemu GSO bi bilo treba dodeliti posebni identifikator v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 65/2004 z dne 14. januarja 2004 o vzpostavitvi sistema za razvijanje in dodeljevanje posebnih identifikatorjev za gensko spremenjene organizme (7).

(13)

Na podlagi mnenj EFSA za živila, živilske sestavine in krmo, ki vsebujejo koruzo MON89034 × 1507 × MON88017 × 59122, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, vključno z vsemi možnimi kombinacijami posameznih dogodkov GS, niso potrebne nobene druge zahteve za označevanje, razen zahtev iz člena 13(1) in člena 25(2) Uredbe (ES) št. 1829/2003. Vendar mora biti iz oznak krme, ki vsebuje GSO ali je iz njih sestavljena, ter drugih proizvodov, ki niso živila in krma ter vsebujejo GSO ali so iz njih sestavljeni, za katere je predložena vloga za odobritev, jasno razvidno, da se zadevni proizvodi ne smejo uporabljati za gojenje, tako da se zagotovi uporaba proizvodov v okviru odobritve iz tega sklepa.

(14)

Člen 4(6) Uredbe (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov, ter o spremembi Direktive 2001/18/ES (8) določa zahteve za označevanje proizvodov, ki vsebujejo GSO ali so iz njih sestavljeni. Zahteve za sledljivost proizvodov, ki vsebujejo GSO ali so iz njih sestavljeni, so določene v odstavkih 1 do 5 člena 4, zahteve za živila in krmo, proizvedene iz GSO, pa so določene v členu 5 navedene uredbe.

(15)

Imetnika odobritve morata predložiti letna poročila o izvajanju in rezultatih dejavnosti iz načrta spremljanja za okoljske učinke. Navedene rezultate bi bilo treba predložiti v skladu z Odločbo Komisije 2009/770/ES z dne 13. oktobra 2009 o določitvi standardnih obrazcev za poročanje o rezultatih spremljanja namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje, kot proizvodov ali v proizvodih, namenjenih dajanju v promet, v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (9).

(16)

Na podlagi mnenja agencije EFSA ni utemeljena uvedba posebnih pogojev ali omejitev pri dajanju na trg in/ali posebnih pogojev ali omejitev pri uporabi in ravnanju, vključno z zahtevami za spremljanje uporabe živila in krme po dajanju na trg, ali posebnih pogojev za varstvo posebnih ekosistemov/okolja in/ali geografskih območij v skladu s členom 6(5)(e) in členom 18(5)(e) Uredbe (ES) št. 1829/2003.

(17)

Vse ustrezne informacije o odobritvi proizvodov bi bilo treba vnesti v register Skupnosti za gensko spremenjena živila in krmo, kakor določa Uredba (ES) št. 1829/2003.

(18)

O tem sklepu je treba prek Urada za izmenjavo informacij o biološki varnosti obvestiti podpisnice Kartagenskega protokola o biološki varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti v skladu s členom 9(1) in členom 15(2)(c) Uredbe (ES) št. 1946/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov (10).

(19)

S tem sklepom se odobri dajanje na trg proizvodov v okviru področja uporabe vloge. Vendar ta sklep ne zajema posameznih dogodkov GS in tistih kombinacij posameznih dogodkov GS, ki so bili že odobreni s sklepi 2006/197/ES, 2010/432/EU, 2011/365/EU in 2011/366/EU ter z odločbami 2005/772/ES, 2007/702/ES, 2009/813/ES in 2009/814/ES. Nosilci dejavnosti bi zato morali upoštevati dejstvo, da morajo biti v skladu s členom 4(2) in/ali členom 16(2) Uredbe (ES) št. 1829/2003 vsi GSO (posamezni dogodki GS in kombinacije posameznih dogodkov GS), ki so prisotni v pridelku koruze MON89034 × 1507 × MON88017 × 59122 ali v pridelku ene od drugih zložb dogodkov GS, zajetih v tem sklepu, odobreni, preden se dajo na trg. Če veljavnost odobritve enega od GSO, prisotnih v pridelku koruze MON89034 × 1507 × MON88017 × 59122 ali v pridelku ene od drugih zložb dogodkov GS, zajetih v tem sklepu, poteče brez vloge za obnovitev odobritve ali se odobritev prekliče ali začasno prekliče, proizvodov iz tega pridelka ni mogoče dati na trg.

(20)

O ukrepih iz tega sklepa je bil opravljen posvet z vložnikoma.

(21)

Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali ni izdal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik. Potreben je bil izvedbeni akt, zato je predsednik odboru za pritožbe predložil osnutek izvedbenega akta v nadaljnjo obravnavo. Odbor za pritožbe ni podal mnenja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Gensko spremenjeni organizem in posebni identifikatorji

V skladu z Uredbo (ES) št. 65/2004 se dodelijo naslednji posebni identifikatorji:

(a)

za gensko spremenjeno koruzo (Zea mays L.) MON89034 × 1507 × MON 88017 × 59122:

posebni identifikator MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7;

(b)

za gensko spremenjeno koruzo (Zea mays L.) MON89034 × 1507 × MON 88017:

posebni identifikator MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3;

(c)

za gensko spremenjeno koruzo (Zea mays L.) MON 89034 × 1507 × 59122:

posebni identifikator MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7;

(d)

za gensko spremenjeno koruzo (Zea mays L.) MON 89034 × MON88017 × 59122:

posebni identifikator MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7;

(e)

za gensko spremenjeno koruzo (Zea mays L.) 1507 × MON 88017 × 59122:

posebni identifikator DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7;

(f)

za gensko spremenjeno koruzo (Zea mays L.) MON 89034 × 1507:

posebni identifikator MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1;

(g)

za gensko spremenjeno koruzo (Zea mays L.) MON 89034 × 59122:

posebni identifikator MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7;

(h)

za gensko spremenjeno koruzo (Zea mays L.) MON 1507 × MON 88017:

posebni identifikator DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3;

(i)

za gensko spremenjeno koruzo (Zea mays L.) MON 88017 × 59122:

posebni identifikator MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7.

Te gensko spremenjene koruze (Zea mays L.) so opredeljene v točki (b) Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Odobritev

Za namene člena 4(2) in člena 16(2) Uredbe (ES) št. 1829/2003 se pod pogoji iz tega sklepa odobrijo naslednji proizvodi:

(a)

živila in živilske sestavine, ki vsebujejo GSO, opredeljene z njihovimi posebnimi identifikatorji v členu 1, so iz njih sestavljeni ali proizvedeni;

(b)

krma, ki vsebuje GSO, opredeljene z njihovimi posebnimi identifikatorji v členu 1, je iz njih sestavljena ali proizvedena;

(c)

GSO, opredeljeni z njihovimi posebnimi identifikatorji v členu 1, v proizvodih, ki jih vsebujejo ali so iz njih sestavljeni, za uporabo v drug namen kot v točkah (a) in (b), razen za gojenje.

Člen 3

Označevanje

1.   Za namene zahtev za označevanje iz člena 13(1) in člena 25(2) Uredbe (ES) št. 1829/2003 ter člena 4(6) Uredbe (ES) št. 1830/2003 je „ime organizma“„koruza“.

2.   Proizvodi, ki vsebujejo GSO, opredeljene z njihovimi posebnimi identifikatorji v členu 1, ali so iz njih sestavljeni, in dokumenti, priloženi tem proizvodom, se označijo z besedami „ni za gojenje“, z izjemo proizvodov iz člena 2(a).

Člen 4

Spremljanje učinkov na okolje

1.   Imetniki odobritve zagotovijo, da se sprejme in izvaja načrt spremljanja učinkov na okolje iz točke (h) Priloge.

2.   Imetniki odobritve v skladu z Odločbo 2009/770/ES Komisiji predložijo letna poročila o izvajanju in rezultatih dejavnosti iz načrta spremljanja.

Člen 5

Register Skupnosti

Podatki iz Priloge k temu sklepu se vnesejo v register EU za gensko spremenjena živila in krmo iz člena 28 Uredbe (ES) št. 1829/2003.

Člen 6

Imetnika odobritve

1.   Imetnika odobritve sta:

(a)

Dow AgroSciences Ltd, Združeno kraljestvo, kot predstavnik Dow AgroSciences LLC, ZDA, in

(b)

Monsanto Europe S. A., Belgija, kot predstavnik Monsanto Company, ZDA.

2.   Oba imetnika odobritve sta odgovorna za izpolnjevanje dolžnosti imetnikov odobritve v skladu s tem sklepom in Uredbo (ES) št. 1829/2003.

Člen 7

Veljavnost

Ta sklep se uporablja 10 let od datuma uradnega obvestila.

Člen 8

Naslovnika

Ta sklep je naslovljen na:

(a)

Dow AgroSciences Ltd, European Development Centre, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Združeno kraljestvo, in

(b)

Monsanto Europe S.A., Avenue de Tervuren 270–272, 1150 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË.

V Bruslju, 6. novembra 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 1.

(2)  UL L 106, 17.4.2001, str. 1.

(3)  Odločba Komisije 2009/813/ES z dne 30. oktobra 2009 o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON89034 (MON-89Ø34-3), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 289, 5.11.2009, str. 21); Odločba Komisije 2005/772/ES z dne 3. novembra 2005 o dajanju v promet koruznega proizvoda (Zea mays L., linija 1507), gensko spremenjenega za odpornost proti nekaterim škodljivcem iz reda Lepidoptera in toleranco na herbicid glufosinat-amonij, v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 291, 5.11.2005, str. 42); Sklep Komisije 2006/197/ES z dne 3. marca 2006 o odobritvi dajanja na trg živil, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo sorte 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), so iz nje sestavljena ali proizvedena, v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1829/2003 (UL L 70, 9.3.2006, str. 82); Sklep Komisije 2011/365/EU z dne 17. junija 2011 o spremembi Sklepa 2006/197/ES o podaljšanju odobritve dajanja na trg obstoječe krme, proizvedene iz gensko spremenjene koruze sorte 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 163, 23.6.2011, str. 52); Odločba Komisije 2009/814/ES z dne 30. oktobra 2009 o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 88017 (MON-88Ø17-3), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 289, 5.11.2009, str. 25); Odločba Komisije 2007/702/ES z dne 24. oktobra 2007 o odobritvi dajanja v promet proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo sorte 59122 (DAS-59122-7), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 285, 31.10.2007, str. 42).

(4)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2008-764

(5)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-01132

(6)  Sklep Komisije 2011/366/EU z dne 17. junija 2011 o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 89034 × MON 88017 (MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 163, 23.6.2011, str. 55); Sklep Komisije 2010/432/EU z dne 28. julija 2010 o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo 1507 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 202, 4.8.2010, str. 11).

(7)  UL L 10, 16.1.2004, str. 5.

(8)  UL L 268, 18.10.2003, str. 24.

(9)  UL L 275, 21.10.2009, str. 9.

(10)  UL L 287, 5.11.2003, str. 1.


PRILOGA

(a)   Vložnika in imetnika odobritve

Naziv

:

Dow AgroSciences Ltd

Naslov

:

European Development Centre, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Združeno kraljestvo,

v imenu Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, Združene države Amerike,

in

Naziv

:

Monsanto Europe S.A.

Naslov

:

Avenue de Tervuren 270–272, 1150 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË,

v imenu Monsanto Company – 800 N. Lindbergh Boulevard - St. Louis, Missouri 63167 – Združene države Amerike.

(b)   Oznaka in specifikacija proizvodov

1.

Živila in živilske sestavine, ki vsebujejo gensko spremenjene koruze (Zea mays L.), opredeljene v točki (e), so iz njih sestavljeni ali proizvedeni;

2.

krma, ki vsebuje gensko spremenjene koruze (Zea mays L.), opredeljene v točki (e), je iz njih sestavljena ali proizvedena;

3.

gensko spremenjene koruze (Zea mays L.), opredeljene v točki (e), v proizvodih, ki jih vsebujejo ali so iz njih sestavljeni, za uporabo v drug namen kot v točkah 1 in 2, razen za gojenje.

Koruza MON-89Ø34-3 izraža proteina Cry1A.105 in Cry2Ab2, ki varujeta pred nekaterimi škodljivci iz reda Lepidoptera.

Koruza DAS-Ø15Ø7-1 izraža protein Cry1F, ki varuje pred nekaterimi škodljivci iz reda Lepidoptera, in protein PAT, ki daje odpornost proti herbicidu glufosinat-amonij.

Koruza MON-88Ø17-3 izraža spremenjeni protein Cry3Bb1, ki varuje pred nekaterimi škodljivimi vrstami hroščev, in protein CP4 EPSPS, ki daje odpornost proti herbicidu glufosinat-amonij.

Koruza DAS-59122-7 izraža proteina Cry34Ab1 in Cry35Ab1, ki varujeta pred nekaterimi škodljivimi vrstami hroščev, ter protein PAT, ki daje odpornost proti herbicidu glufosinat-amonij.

(c)   Označevanje

1.

Za namene posebnih zahtev za označevanje iz člena 13(1) in člena 25(2) Uredbe (ES) št. 1829/2003 ter člena 4(6) Uredbe (ES) št. 1830/2003 je „ime organizma“„koruza“;

2.

proizvodi, ki vsebujejo koruze, opredeljene v točki (e), ali so iz njih sestavljeni, in dokumenti, priloženi tem proizvodom, se označijo z besedami „ni za gojenje“, z izjemo proizvodov iz člena 2(a).

(d)   Postopek za odkrivanje

Kvantitativni, za pojav specifični postopki, ki temeljijo na verižni reakciji s polimerazo (PCR) v realnem času, za gensko spremenjene koruze MON-89Ø34-3, DAS-Ø15Ø7-1, MON-88Ø17-3 in DAS-59122-7; postopki odkrivanja, validirani na posameznih dogodkih GS in preverjeni na MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7, bi bili primerljivo učinkoviti za posamezne GSO, ki so opredeljeni v točki (e),

postopek za ekstrakcijo DNK, ki ga na podlagi zdrobljenih koruznih semen validira referenčni laboratorij Skupnosti, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1829/2003, objavi pa se na spletni strani http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx

referenčni material: ERM®-BF424 (za DAS-59122-7) in ERM®-BF418 (za DAS-Ø15Ø7-1), na voljo pri Skupnem raziskovalnem središču (SRS) Evropske komisije, Inštitut za referenčne materiale in meritve (IRMM), na spletni strani https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue ter AOCS 0906-E in AOCS 0406-A (za MON-89Ø34-3) in AOCS 0406-D in AOCS 0406-A (za MON-88Ø17-3), na voljo pri American Oil Chemists Society na spletni strani http://www.aocs.org/tech/crm

(e)   Posebni identifikatorji

 

MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7;

 

MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3;

 

MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7;

 

MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7;

 

DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7;

 

MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1;

 

MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7;

 

DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3;

 

MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7.

(f)   Zahtevane informacije v skladu s Prilogo II h Kartagenskemu protokolu o biološki varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti

Urad za izmenjavo informacij o biološki varnosti, številka vpisa: glej [izpolniti po obvestilu].

(g)   Pogoji ali omejitve pri dajanju proizvodov na trg, uporabi ali ravnanju z njimi

Se ne zahteva.

(h)   Načrt spremljanja

Načrt spremljanja učinkov na okolje v skladu s Prilogo VII k Direktivi 2001/18/ES.

[Povezava: načrt je objavljen na spletu].

(i)   Zahteve za spremljanje uporabe živila za prehrano ljudi po dajanju na trg

Se ne zahteva.

Opomba: Povezave do ustreznih dokumentov bo morda sčasoma treba spremeniti. Navedene spremembe bodo javnosti na voljo s posodabljanjem registra Skupnosti za gensko spremenjena živila in krmo.


13.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/53


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 8. novembra 2013

o odobritvi načrta preventivnega cepljenja proti nizkopatogeni aviarni influenci na gospodarstvu na Portugalskem, kjer gojijo race mlakarice, ter nekaterih določbah za premike teh rac in proizvode iz njih

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 7310)

(Besedilo v portugalskem jeziku je edino verodostojno)

(2013/651/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS (1) ter zlasti člena 57(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2005/94/ES določa, da države članice zagotovijo, da je cepljenje proti aviarni influenci na njihovem ozemlju prepovedano, razen kadar se cepljenje v nujnih primerih ali preventivno cepljenje izvaja v skladu s pogoji, določenimi v ustreznih oddelkih poglavja IX navedene direktive.

(2)

Oddelek 3 poglavja IX Direktive 2005/94/ES določa, da lahko države članice kot dolgoročni ukrep za nadzor navedene bolezni uvedejo preventivno cepljenje perutnine, če na podlagi ocene tveganja menijo, da so nekatera območja njihovega ozemlja, način reje perutnine ali nekatere kategorije perutnine izpostavljeni tveganju okužbe z aviarno influenco.

(3)

Člen 52(1)(c) nadalje določa, da morajo države članice zagotoviti, da so cepiva, ki se uporabljajo za cepljenje perutnine ali drugih ptic v ujetništvu proti aviarni influenci, odobrena v skladu z Direktivo 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) ali Uredbo (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(4)

Po izbruhih nizkopatogene aviarne influence v letih 2007 in 2008 na nekaterih perutninskih gospodarstvih v osrednjem in zahodnem delu Portugalske, zlasti na gospodarstvih, kjer gojijo perutnino, namenjeno za obnovo populacije divjih ptic, je bil v skladu z Odločbo Komisije 2008/285/ES (4) izveden načrt za cepljenje v nujnih primerih, bolezen pa je bila izkoreninjena.

(5)

Vendar so glede na rezultate ocene tveganja dragocene vzrejne race mlakarice na enem gospodarstvu v Vila Nova da Barquinha v regiji Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, še vedno izpostavljene morebitnemu tveganju okužbe z aviarno influenco zaradi možnega posrednega stika z divjimi pticami.

(6)

Zato je Portugalska predložila Komisiji v odobritev načrt preventivnega cepljenja proti aviarni influenci, ki se je kot dolgotrajni ukrep izvajal do 31. julija 2009. Navedeni načrt je bil odobren z Odločbo Komisije 2008/838/ES (5). Nadaljnja načrta preventivnega cepljenja proti nizkopatogeni aviarni influenci, ki ju je predložila Portugalska, sta bila odobrena s Sklepom Komisije 2010/189/EU (6) in Izvedbenim sklepom Komisije 2012/110/EU (7).

(7)

Načrt preventivnega cepljenja proti nizkopatogeni aviarni influenci, ki je bil odobren z Izvedbenim sklepom 2012/110/EU, je Portugalska izvedla do 31. julija 2013. Portugalska je v skladu s členom 8 navedenega sklepa Stalnemu odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali predložila poročilo o izvajanju navedenega načrta. Iz navedenega poročila je razvidno, da je bilo kroženje virusa uspešno preprečeno v cepljenih jatah rac mlakaric ter tudi na perutninskih gospodarstvih v okolici.

(8)

Portugalska je 26. avgusta 2013 Komisiji v odobritev predložila nov načrt preventivnega cepljenja proti nizkopatogeni aviarni influenci. Navedeni načrt naj bi se uporabljal do 31. decembra 2014 („načrt preventivnega cepljenja“).

(9)

Znanstvena mnenja Evropske agencije za varnost hrane iz let 2005 (8), 2007 (9) in 2008 (10) potrjujejo, da preventivno cepljenje uspešno dopolnjuje nadzorne ukrepe za aviarno influenco.

(10)

Poleg tega bi bilo treba v skladu z načrtom preventivnega cepljenja izvajati nadzor in laboratorijske teste na gospodarstvu, kjer gojijo cepljene race mlakarice in necepljene kontrolne ptice, da bi lahko odkrili morebitno tiho kroženje virusa pri cepljenih pticah, ter izvesti individualno identifikacijo navedene perutnine.

(11)

Prav tako je v skladu z načrtom preventivnega cepljenja primerno uvesti nekatere omejitve za premike cepljenih rac mlakaric, njihovih valilnih jajc ter rac mlakaric, izvaljenih iz takšnih rac. Zaradi majhnega števila rac mlakaric na gospodarstvu, kjer je treba opraviti preventivno cepljenje, ter zaradi sledljivosti in logistike se cepljenih rac mlakaric ne bi smelo preseliti z navedenega gospodarstva, temveč bi jih bilo treba po koncu razmnoževalnega cikla usmrtiti v skladu z zahtevami iz člena 18 Uredbe Sveta (ES) št. 1099/2009 (11) in varno odstraniti v skladu z zahtevami iz Uredbe Komisije (EU) št. 142/2011 (12).

(12)

Portugalska je v skladu z Odločbo Komisije 2006/605/ES (13) sprejela dodatne ukrepe za trgovino s perutnino, namenjeno za obnovo populacije divjih ptic.

(13)

Da bi se zmanjšal gospodarski učinek na zadevno gospodarstvo, bi bilo treba dovoliti nekatera odstopanja od omejitev premikov za race mlakarice, izvaljene iz cepljenih rac mlakaric, pod pogojem, da takšni premiki ne povečajo nevarnosti širjenja aviarne influence ter da se izvaja uradni nadzor in so izpolnjene posebne zahteve glede zdravstvenega varstva živali za trgovino znotraj Unije.

(14)

Ob upoštevanju epidemiološkega stanja nizkopatogene aviarne influence na Portugalskem, tveganja, povezanega z vrsto zadevnega gospodarstva, in omejenega obsega načrta preventivnega cepljenja bi bilo treba načrt odobriti in izvajati do 31. decembra 2014.

(15)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.   Ta sklep določa nekatere ukrepe, ki jih je treba uporabiti na Portugalskem na enem gospodarstvu v občini Vila Nova da Barquinha, v regiji Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, kjer se preventivno cepljenje rac mlakaric (Anas platyrhynchos), namenjenih za obnovo populacije divjih ptic („race mlakarice“), izvede na gospodarstvu, ki je izpostavljeno tveganju za vnos virusa aviarne influence.

Ti ukrepi vključujejo:

(a)

nekatere omejitve premikov na Portugalskem ter odpošiljanja cepljenih rac mlakaric, njihovih valilnih jajc in rac mlakaric, izvaljenih iz njih, s Portugalske;

(b)

odstranjevanje cepljenih rac mlakaric.

2.   Ta sklep se uporablja brez poseganja v zaščitne ukrepe, ki jih mora sprejeti Portugalska v skladu z Direktivo 2005/94/ES ter Odločbo 2006/605/ES.

Člen 2

Odobritev načrta preventivnega cepljenja

1.   Načrt preventivnega cepljenja proti nizkopatogeni aviarni influenci na Portugalskem do 31. decembra 2014 („načrt preventivnega cepljenja“), kot ga je Portugalska predložila Komisiji 26. avgusta 2013, se odobri.

2.   Komisija objavi načrt preventivnega cepljenja na svoji spletni strani.

Člen 3

Pogoji za izvajanje načrta preventivnega cepljenja

1.   Portugalska zagotovi, da se načrt preventivnega cepljenja izvede z monovalentnim inaktiviranim cepivom, ki vsebuje podtip aviarne influence H5 in je odobren v skladu z Direktivo 2001/82/ES ali Uredbo (ES) št. 726/2004.

2.   Portugalska zagotovi, da se načrt preventivnega cepljenja izvede v takšni obliki, kot je bil sporočen.

Člen 4

Označevanje, omejitve premikov in odpošiljanja ter odstranjevanje cepljenih rac mlakaric

Portugalska zagotovi, da se cepljene race mlakarice na gospodarstvu iz člena 1(1):

(a)

označijo posamezno;

(b)

ne preselijo na druga perutninska gospodarstva na Portugalskem;

(c)

ne odpošljejo s Portugalske.

Po obdobju razmnoževanja se te race mlakarice usmrtijo na gospodarstvu iz člena 1(1) tega sklepa, v skladu z zahtevami iz člena 18 Uredbe (ES) št. 1099/2009, njihova trupla pa se varno odstranijo v skladu z zahtevami iz Uredbe (EU) št. 142/2011.

Člen 5

Omejitve premikov in odpošiljanja valilnih jajc rac mlakaric na gospodarstvu iz člena 1(1)

Portugalska zagotovi, da se valilna jajca cepljenih rac mlakaric na gospodarstvu iz člena 1(1):

(a)

premaknejo samo v valilnico na Portugalskem;

(b)

ne odpošljejo s Portugalske.

Člen 6

Omejitve premikov in odpošiljanja rac mlakaric, ki izhajajo iz cepljenih rac mlakaric

1.   Portugalska zagotovi, da se race mlakarice, ki izhajajo iz cepljenih starševskih rac mlakaric, preselijo z gospodarstva iz člena 1(1) na gospodarstvo, ki se nahaja na območju, ki obdaja navedeno gospodarstvo, šele po izvalitvi.

Navedeno območje opredeli in določi Portugalska, kakor je določeno v načrtu preventivnega cepljenja.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko race mlakarice, ki izhajajo iz cepljenih starševskih rac mlakaric pod pogojem, da so starejše od štirih mesecev:

(a)

izpustijo na prostost na Portugalskem ali

(b)

odpošljejo s Portugalske, če:

(i)

so rezultati nadzora in laboratorijskih testov, določeni v načrtu preventivnega cepljenja, zadovoljivi;

(ii)

so pogoji za odpošiljanje perutnine za obnovo populacije divjih ptic iz Odločbe 2006/605/ES izpolnjeni.

Člen 7

Veterinarska spričevala za trgovino znotraj Unije z racami mlakaricami, ki izhajajo iz cepljenih rac mlakaric

Portugalska zagotovi, da veterinarska spričevala za trgovino znotraj Unije s perutnino, namenjeno za obnovo populacije divjih ptic, ki spremljajo race mlakarice, odposlane v skladu s členom 6(2)(b), vključujejo naslednji stavek:

„Zdravstveno stanje živali iz te pošiljke je v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije 2013/651/EU (14).

Člen 8

Poročila

Portugalska predloži Komisiji poročilo o izvajanju načrta preventivnega cepljenja v enem mesecu od datuma obvestila o tem sklepu ter nato vsakih šest mesecev poroča na srečanju Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Člen 9

Uporaba

Ta sklep se uporablja do 31. decembra 2014.

Člen 10

Naslovnik

Ta sklep je naslovljen na Portugalsko republiko.

V Bruslju, 8. novembra 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 10, 14.1.2006, str. 16.

(2)  Direktiva 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (UL L 311, 28.11.2001, str. 1).

(3)  Uredba (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila (UL L 136, 30.4.2004, str. 1).

(4)  Odločba Komisije 2008/285/ES z dne 19. marca 2008 o cepljenju v nujnih primerih proti nizko patogeni aviarni influenci pri racah mlakaricah na Portugalskem in nekaterih ukrepih, ki omejujejo premike takšne perutnine in njenih proizvodov (UL L 92, 3.4.2008, str. 37).

(5)  Odločba Komisije 2008/838/ES z dne 3. novembra 2008 o preventivnem cepljenju proti nizko patogeni aviarni influenci pri racah mlakaricah na Portugalskem in nekaterih ukrepih, ki omejujejo premike takšne perutnine in njenih proizvodov (UL L 299, 8.11.2008, str. 40).

(6)  Sklep Komisije 2010/189/EU z dne 29. marca 2010 o preventivnem cepljenju proti nizko patogeni aviarni influenci pri racah mlakaricah na Portugalskem in nekaterih ukrepih, ki omejujejo premike takšne perutnine in njenih proizvodov (UL L 83, 30.3.2010, str. 62).

(7)  Izvedbeni sklep Komisije 2012/110/EU z dne 10. februarja 2012 o preventivnem cepljenju proti nizko patogeni aviarni influenci pri racah mlakaricah na Portugalskem in nekaterih ukrepih, ki omejujejo premike takšne perutnine in njenih proizvodov (UL L 50, 23.2.2012, str. 46).

(8)  Znanstveno mnenje o vplivih aviarne influence na zdravje in dobrobit živali (Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza) (The EFSA Journal (2005) 266, str. 1–21).

(9)  Znanstveno mnenje o cepljenju domače perutnine in ptic v ujetništvu proti aviarni influenci podtipov H5 in H7 (Scientific Opinion on Vaccination against avian influenza of H5 and H7 subtypes in domestic poultry and captive birds) (The EFSA Journal (2007) 489).

(10)  Znanstveno mnenje o vplivih aviarne influence na zdravje in dobrobit živali in tveganjih, povezanih z njenim vnosom na perutninska gospodarstva EU (Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of avian influenza and the risks of its introduction into the EU poultry holdings) (The EFSA Journal (2008) 715, str. 1–161).

(11)  Uredba Sveta (ES) št. 1099/2009 z dne 24. septembra 2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi (UL L 303, 18.11.2009, str. 1).

(12)  Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo (UL L 54, 26.2.2011, str. 1).

(13)  Odločba Komisije 2006/605/ES z dne 6. septembra 2006 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s trgovino perutnine znotraj Skupnosti, namenjene za obnovo populacije divjih ptic (UL L 246, 8.9.2006, str. 12).

(14)  UL L 302, 13.11.2013, str. 53.“