ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2013.299.slv

Uradni list

Evropske unije

L 299

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 56
9. november 2013


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1116/2013 z dne 6. novembra 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 185/2010 glede pojasnitve, uskladitve in poenostavitve nekaterih posebnih ukrepov za varnost letalstva ( 1 )

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1117/2013 z dne 6. novembra 2013 o odobritvi večje spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Arancia Rossa di Sicilia (ZGO)]

18

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1118/2013 z dne 6. novembra 2013 o odobritvi večje spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Miel de Corse – Mele di Corsica (ZOP)]

20

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1119/2013 z dne 6. novembra 2013 o odobritvi večje spremembe specifikacije za ime, registrirano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Melva de Andalucía (ZGO)]

22

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1120/2013 z dne 6. novembra 2013 o odobritvi večje spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (ZOP)]

24

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1121/2013 z dne 6. novembra 2013 o odobritvi večje spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (ZOP)]

26

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1122/2013 z dne 6. novembra 2013 o odobritvi manjše spremembe specifikacije za ime, vneseno v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas) (ZOP))

28

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1123/2013 z dne 8. novembra 2013 o določanju upravičenosti do mednarodnih dobropisov v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

32

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1124/2013 z dne 8. novembra 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za registracijo aktivne snovi bifenoks ( 1 )

34

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1125/2013 z dne 8. novembra 2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

36

 

 

SKLEPI

 

 

2013/641/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 7. novembra 2013 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za stranišča na splakovanje in pisoarje (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 7317)  ( 1 )

38

 

 

2013/642/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 8. novembra 2013 o določitvi datuma začetka delovanja vizumskega informacijskega sistema (VIS) v deveti, deseti in enajsti regiji

52

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

9.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 299/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1116/2013

z dne 6. novembra 2013

o spremembi Uredbe (EU) št. 185/2010 glede pojasnitve, uskladitve in poenostavitve nekaterih posebnih ukrepov za varnost letalstva

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002 (1) ter zlasti člena 4(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izkušnje z izvajanjem Uredbe Komisije (EU) št. 185/2010 z dne 4. marca 2010 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva (2) so pokazale na potrebo po manjših spremembah načinov izvajanja nekaterih skupnih osnovnih standardov.

(2)

Nekatere posebne ukrepe za varnost letalstva bi bilo treba pojasniti, uskladiti ali poenostaviti, da bi se izboljšala pravna jasnost, standardizirala skupna razlaga zakonodaje in dodatno zagotovilo najboljše izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva.

(3)

Spremembe se nanašajo na izvajanje omejenega števila ukrepov v zvezi z nadzorom dostopa, varnostno preiskavo zrakoplova, varnostnim pregledovanjem ročne in oddane prtljage, varnostnim nadzorom za tovor, pošto, zaloge za oskrbo med letom in zaloge za oskrbo na letališču, usposabljanjem oseb in varnostno opremo.

(4)

Uredbo (EU) št. 185/2010 bi bilo zato treba temu ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za varnost civilnega letalstva –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 185/2010 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. novembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 97, 9.4.2008, str. 72.

(2)  UL L 55, 5.3.2010, str. 1.


PRILOGA

Priloga k Uredbi (EU) št. 185/2010 se spremeni:

1.

Poglavje 1 se spremeni:

(a)

doda se naslednja točka 1.0.4:

„1.0.4

‚Predmeti, ki jih nosijo osebe, ki niso potniki‘ so predmeti, namenjeni osebni uporabi osebe, ki jih nosi.“;

(b)

na koncu točke 1.2.1.1 se doda naslednji stavek:

„Za vodene oglede po letališču v spremstvu pooblaščenih oseb velja, da imajo utemeljen razlog.“;

(c)

na koncu točke 1.2.2.1 se doda naslednji stavek:

„Za vodene oglede po letališču v spremstvu pooblaščenih oseb velja, da imajo utemeljen razlog.“;

(d)

na koncu točke 1.2.7.2 se doda naslednji stavek:

„Oseba je lahko izvzeta iz zahtev v zvezi s spremstvom, če ima ta oseba pooblastilo in veljavno identifikacijsko priponko za letališče.“;

(e)

doda se naslednja točka 1.2.7.5:

„1.2.7.5

Če potnik ne potuje zaradi pogodbe za zračni prevoz, katere posledica je predaja vstopnega kupona ali enakovrednega dokumenta, je član posadke, ki spremlja takšnega potnika, lahko izvzet iz zahtev točke 1.2.7.3(a).“;

(f)

točka 1.3.1.5 se nadomesti z naslednjim:

„1.3.1.5

Točke 4.1.2.4–4.1.2.7 in 4.1.2.11 se uporabljajo za varnostni pregled osebnih predmetov, ki jih nosijo osebe razen potnikov.“

2.

Poglavje 3 se spremeni:

(a)

točka 3.1.1.3 se nadomesti z naslednjim:

„3.1.1.3

Na zrakoplovu, ki prihaja v kritični del iz tretje države, ki je ni na seznamu v Dodatku 3-B, se varnostna preiskava izvede po vsakem izkrcanju potnikov iz območja, ki ga je treba preiskati, in/ali raztovoru prtljažnega prostora.“;

(b)

točka 3.1.3 se spremeni:

(i)

druga in četrta alineja se črtata;

(ii)

tretja alineja se nadomesti z naslednjo:

„—

izhodiščni kraj prejšnjega leta.“;

(c)

točka 3.2.1.1(b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

ima zunanja vrata zaprta. Kadar je zrakoplov v kritičnem delu, se zunanja vrata, ki osebi niso dostopna s tal, štejejo za zaprta, če so bila pomagala za dostop odstranjena in postavljena dovolj daleč od zrakoplova, da se tako osebi ustrezno prepreči dostop, ali“;

(d)

drugi stavek točke 3.2.2.1 se nadomesti z naslednjim:

„Točka (a) ne velja za vrata, ki so osebi dostopna s tal.“;

(e)

točka 3.2.2.2 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.2.2

Kadar so pomagala za dostop odstranjena pri vratih, ki osebi niso dostopna s tal, morajo biti postavljena dovolj daleč od zrakoplova, da se tako ustrezno prepreči dostop.“

3.

Dodatek 3-B se nadomesti z naslednjim:

DODATEK 3-B

VARNOST ZRAKOPLOVOV

TRETJE DRŽAVE TER ČEZMORSKE DRŽAVE IN OZEMLJA, KI SO V SKLADU S POGODBO O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE V POSEBNIH ODNOSIH Z UNIJO IN ZA KATERE SE POGLAVJE O PROMETU IZ NAVEDENE POGODBE NE UPORABLJA TER ZA KATERE JE PRIZNANO, DA SE V NJIH UPORABLJAJO VARNOSTNI STANDARDI, ENAKOVREDNI SKUPNIM OSNOVNIM STANDARDOM.

Kar zadeva varnost zrakoplovov, je za naslednje tretje države ter čezmorske države in ozemlja, ki so v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije v posebnih odnosih z Unijo in za katere se poglavje o prometu iz navedene pogodbe ne uporablja, priznano, da se v njih uporabljajo varnostni standardi, enakovredni skupnim osnovnim standardom:

Združene države Amerike

Komisija nemudoma uradno obvesti ustrezne organe držav članic, če ima informacije o tem, da varnostni standardi, ki jih uporablja tretja država in ki bistveno vplivajo na splošno varnost letalstva v Uniji, niso več enakovredni skupnim osnovnim standardom Unije.

Ustrezni organi držav članic so nemudoma uradno obveščeni, če ima Komisija informacije o ukrepih, vključno z nadomestnimi ukrepi, ki potrjujejo, da je ponovno vzpostavljena enakovrednost ustreznih varnostnih standardov, ki jih uporablja tretja država.“

4.

Točka 4.1.2.11 v poglavju 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.1.2.11

Osebe, ki ročno prtljago varnostno pregledujejo z rentgenskim aparatom ali sistemi za odkrivanje eksploziva, si slik običajno ne smejo ogledovati več kot 20 minut neprekinjeno. Po vsakem takšnem ogledovanju si pregledovalec slik ne sme ogledovati najmanj 10 minut. Ta zahteva velja le, če je treba pregledovati neprekinjen tok slik.

Pregledovalce ročne prtljage nadzoruje nadzornik, da se zagotovijo optimalna sestava skupine, kakovost dela, usposabljanje, podpora in ocena.“

5.

Dodatek 4-B se nadomesti z naslednjim:

DODATEK 4-B

POTNIKI IN ROČNA PRTLJAGA

TRETJE DRŽAVE TER ČEZMORSKE DRŽAVE IN OZEMLJA, KI SO V SKLADU S POGODBO O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE V POSEBNIH ODNOSIH Z UNIJO IN ZA KATERE SE POGLAVJE O PROMETU IZ NAVEDENE POGODBE NE UPORABLJA TER ZA KATERE JE PRIZNANO, DA SE V NJIH UPORABLJAJO VARNOSTNI STANDARDI, ENAKOVREDNI SKUPNIM OSNOVNIM STANDARDOM.

Kar zadeva potnike in ročno prtljago, je za naslednje tretje države ter čezmorske države in ozemlja, ki so v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije v posebnih odnosih z Unijo in za katere se poglavje o prometu iz navedene pogodbe ne uporablja, priznano, da se v njih uporabljajo varnostni standardi, enakovredni skupnim osnovnim standardom:

Združene države Amerike

Komisija nemudoma uradno obvesti ustrezne organe držav članic, če ima informacije o tem, da varnostni standardi, ki jih uporablja tretja država in ki bistveno vplivajo na splošno varnost letalstva v Uniji, niso več enakovredni skupnim osnovnim standardom Unije.

Ustrezni organi držav članic so nemudoma uradno obveščeni, če ima Komisija informacije o ukrepih, vključno z nadomestnimi ukrepi, ki potrjujejo, da je ponovno vzpostavljena enakovrednost ustreznih varnostnih standardov, ki jih uporablja tretja država.“

6.

V poglavju 5 se doda naslednja točka 5.1.7:

„5.1.7

Osebe, ki oddano prtljago varnostno pregledujejo z rentgenskim aparatom ali sistemi za odkrivanje eksploziva, si slik običajno ne smejo ogledovati več kot 20 minut neprekinjeno. Po vsakem takšnem ogledovanju si pregledovalec slik ne sme ogledovati najmanj 10 minut. Ta zahteva velja le, če je treba pregledovati neprekinjen tok slik.

Pregledovalce oddane prtljage nadzoruje nadzornik, da se zagotovijo optimalna sestava skupine, kakovost dela, usposabljanje, podpora in ocena.“

7.

Dodatek 5-A se nadomesti z naslednjim:

DODATEK 5-A

ODDANA PRTLJAGA

TRETJE DRŽAVE TER ČEZMORSKE DRŽAVE IN OZEMLJA, KI SO V SKLADU S POGODBO O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE V POSEBNIH ODNOSIH Z UNIJO IN ZA KATERE SE POGLAVJE O PROMETU IZ NAVEDENE POGODBE NE UPORABLJA TER ZA KATERE JE PRIZNANO, DA SE V NJIH UPORABLJAJO VARNOSTNI STANDARDI, ENAKOVREDNI SKUPNIM OSNOVNIM STANDARDOM.

Kar zadeva oddano prtljago, je za naslednje tretje države ter čezmorske države in ozemlja, ki so v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije v posebnih odnosih z Unijo in za katere se poglavje o prometu iz navedene pogodbe ne uporablja, priznano, da se v njih uporabljajo varnostni standardi, enakovredni skupnim osnovnim standardom:

Združene države Amerike

Komisija nemudoma uradno obvesti ustrezne organe držav članic, če ima informacije o tem, da varnostni standardi, ki jih uporablja tretja država in ki bistveno vplivajo na splošno varnost letalstva v Uniji, niso več enakovredni skupnim osnovnim standardom Unije.

Ustrezni organi držav članic so nemudoma uradno obveščeni, če ima Komisija informacije o ukrepih, vključno z nadomestnimi ukrepi, ki potrjujejo, da je ponovno vzpostavljena enakovrednost ustreznih varnostnih standardov, ki jih uporablja tretja država.“

8.

Poglavje 6 se spremeni:

(a)

v točkah 6.3.1.2(c), 6.3.1.2(d), 6.3.1.5, 6.4.1.2(c), 6.4.1.2(e), 6.4.1.5, 6.8.1.4, 6.8.1.5, 6.8.4.1, 6.8.5.1.2, 6.8.5.1.3, 6.8.5.2, dodatku 6-A, dodatku 6-H1 ter točkah 11.6.4.1 in 11.6.4.3 se sklic na „bazo podatkov ES o reguliranih agentih in znanih pošiljateljih“ oziroma „bazo podatkov Unije o reguliranih agentih in znanih pošiljateljih“ nadomesti s sklicem na „bazo podatkov Unije o varnosti dobavne verige“;

(b)

doda se naslednja točka 6.2.1.4:

„6.2.1.4

Osebe, ki tovor varnostno pregledujejo z rentgenskim aparatom ali sistemi za odkrivanje eksploziva, si slik običajno ne smejo ogledovati več kot 20 minut neprekinjeno. Po vsakem takšnem ogledovanju si pregledovalec slik ne sme ogledovati najmanj 10 minut. Ta zahteva velja le, če je treba pregledovati neprekinjen tok slik.“;

(c)

točka 6.3.2.4 se nadomesti z naslednjim:

„6.3.2.4

Po izvedbi varnostnega nadzora iz točk 6.3.2.1 do 6.3.2.3 te uredbe in točke 6.3. Sklepa Komisije 2010/774/EU regulirani agent poskrbi:

(a)

da je dostop brez spremstva do teh pošiljk omejen na pooblaščene osebe; in

(b)

da so pošiljke zavarovane pred nepooblaščenim posegom do izročitve drugemu reguliranemu agentu ali letalskemu prevozniku. Pošiljke tovora in pošte, ki so v kritičnem delu varnostnega območja omejenega gibanja, veljajo za zavarovane pred nepooblaščenim posegom. Pošiljke tovora in pošte, ki so v delu, ki ni kritični del varnostnega območja omejenega gibanja, se nahajajo v prostorih reguliranega agenta z nadzorovanim dostopom ali so, ko se ne nahajajo v takšnih delih:

fizično zaščitene, da se prepreči vnos prepovedanih predmetov, ali

se ne pustijo brez nadzora, dostop pa je omejen na osebe, povezane z varovanjem tovora in ravnanjem z njim.“;

(d)

na koncu točke 6.3.2.6 se doda naslednji stavek:

„Regulirani agent, ki pošiljke preda drugemu reguliranemu agentu ali letalskemu prevozniku, se lahko odloči tudi, da bo posredoval le podatke iz točk (a) do (e) in (g) ter zadržal podatke iz točke (f) za čas trajanja letov oziroma za 24 ur, kar je dlje.“;

(e)

doda se naslednja točka 6.3.2.9:

„6.3.2.9

Regulirani agent poskrbi, da je vse osebje, ki izvaja varnostni nadzor, zaposleno in usposobljeno v skladu z zahtevami poglavja 11, ter da je bilo vse osebje, ki ima dostop do opredeljivega zračnega tovora ali opredeljive zračne pošte, za katero je bil izveden obvezni varnostni nadzor, zaposleno in deležno usposabljanja za boljšo ozaveščenost na področju varnosti v skladu z zahtevami poglavja 11.“;

(f)

točka 6.4.2.1 (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

da je vse osebje, ki izvaja varnostni nadzor, zaposleno in usposobljeno v skladu z zahtevami poglavja 11, ter da je bilo vse osebje, ki ima dostop do opredeljivega zračnega tovora ali opredeljive zračne pošte, za katero je bil izveden obvezni varnostni nadzor, zaposleno in deležno usposabljanja za boljšo ozaveščenost na področju varnosti v skladu z zahtevami poglavja 11; in“;

(g)

naslov točke 6.6.2 se nadomesti z naslednjim:

„6.6.2   Varovanje tovora in pošte, ki se natovarja na zrakoplov, na letališčih“;

(h)

točka 6.6.2.2 se nadomesti z naslednjim:

„6.6.2.2

Pošiljke tovora in pošte, ki so v delu, ki ni kritični del varnostnega območja omejenega gibanja, se nahajajo v prostorih reguliranega agenta z nadzorovanim dostopom, če se ne nahajajo v takšnih delih, zanje velja, da so zaščitene pred nepooblaščenim posegom, če:

(a)

so fizično zaščitene, da se prepreči vnos prepovedanih predmetov; ali

(b)

se ne pustijo brez nadzora, dostop pa je omejen na osebe, povezane z varovanjem in natovarjanjem tovora in pošte na zrakoplov.“;

(i)

na koncu točke 6.8.2.2 se doda naslednji stavek:

„Ustrezni organ lahko sprejme poročilo o potrjevanju ukrepov varovanja v letalstvu EU subjekta tretje države za imenovanje ACC3 v primerih, ko ta subjekt izvaja celotno tovorno operacijo, vključno z natovarjanjem v prtljažni prostor zrakoplova, v imenu ACC3, poročilo o potrjevanju ukrepov varovanja v letalstvu EU pa zajema vse te dejavnosti.“;

(j)

točka 6.8.3.2 se nadomesti z naslednjim:

„6.8.3.2

Do 30. junija 2014 zahteve glede varnostnega pregleda izpolnjujejo vsaj standarde ICAO. Po tem datumu se tovor in pošta, ki se prevažata v Unijo, varnostno pregledata z enim od načinov ali metod iz točke 6.2.1 Sklepa 2010/774/EU do takšne mere, da se ustrezno zagotovi, da ne vsebujeta nobenih prepovedanih predmetov.“

9.

Dodatek 6-B se nadomesti z naslednjim:

DODATEK 6-B

SMERNICE ZA ZNANE POŠILJATELJE

Te smernice vam bodo pomagale oceniti vašo obstoječo varnostno ureditev v primerjavi z zahtevanimi merili za znane pošiljatelje, opisanimi v Uredbi (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in njenih izvedbenih aktih. To bi vam moralo omogočiti, da zagotovite izpolnjevanje zahtev, preden se dogovorite za uradni validacijski obisk na kraju samem.

Pomembno je, da ima potrjevalec med validacijskim obiskom možnost pogovora s pravimi ljudmi (npr. z osebo, odgovorno za varnost, in osebo, pristojno za zaposlovanje osebja). Potrjevalec bo svoje ugotovitve beležil na kontrolni seznam EU. Potem ko bo validacijski kontrolni seznam izpolnjen, se bodo podatki na njem obravnavali kot tajni podatki.

Prosimo, upoštevajte, da so na kontrolnem seznamu EU vprašanja dveh vrst: 1. tista, pri katerih bo negativni odgovor avtomatično pomenil, da ne morete biti sprejeti kot znani pošiljatelj, in 2. tista, s pomočjo katerih bo oblikovana splošna slika vaših varnostnih določb, ki bo potrjevalcu omogočila sprejetje splošnega sklepa. Področja, na katerih bo avtomatično zabeležena ocena ‚neuspešno‘, so označena z zahtevami, navedenimi v krepkem tisku spodaj. Če se za zahteve, navedene v krepkem tisku, dodeli ocena ‚neuspešno‘, vam bodo predstavljeni razlogi in dani nasveti o popravkih, nujnih za uspešno potrditev.

Uvod

Tovor mora izvirati iz vašega podjetja na lokaciji, na kateri bo potekalo preverjanje. To zajema proizvodnjo na lokaciji ter postopke izbire in pakiranja, kadar predmeti niso opredeljivi kot zračni tovor, dokler niso izbrani z namenom izpolnitve naloga. (Glej tudi opombo.)

Morali boste opredeliti, kje pošiljka tovora/pošte postane opredeljiva kot zračni tovor/zračna pošta, in dokazati, da imate vzpostavljene ustrezne ukrepe za njeno zavarovanje pred nepooblaščenim posegom oziroma odpiranjem. To bo vključevalo podrobnosti o pripravi, pakiranju, skladiščenju in/ali odpremi.

Organizacija in odgovornosti

Posredovati boste morali podatke o svoji organizaciji (ime, številko DDV ali številko registracije pri gospodarski zbornici ali matično številko podjetja, če je primerno), naslov lokacije, ki jo je treba validirati, in glavni naslov organizacije (če je drugačen od naslova lokacije, ki jo je treba validirati). Zahtevajo se tudi datum prejšnjega validacijskega obiska in zadnja enotna črkovno-številčna oznaka (če je primerno) ter narava poslovne dejavnosti, približno število zaposlenih na lokaciji, ime in priimek ter naziv osebe, odgovorne za varnost zračnega tovora/zračne pošte, ter kontaktni podatki.

Postopek za zaposlovanje osebja

Posredovati boste morali podrobnosti o svojih postopkih zaposlovanja za vse osebje (stalno, začasno ali osebje agencij, voznike) z dostopom do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte. Postopek zaposlovanja obsega preverjanje predhodnih zaposlitev ali preverjanje preteklosti v skladu s točko 11.1 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010. Validacijski obisk na kraju samem bo vključeval razgovor z osebo, pristojno za zaposlovanje osebja. Ta bo morala predložiti dokazila (npr. prazne obrazce), ki utemeljujejo postopke podjetja. Ta postopek zaposlovanja je treba uporabljati za osebje, zaposleno po 29. aprilu 2010.

Postopek usposabljanja osebja na področju varovanja

Dokazati boste morali, da je bilo vse osebje (stalno, začasno ali osebje agencij, vozniki) z dostopom do zračnega tovora/zračne pošte deležno ustreznega usposabljanja za boljšo osveščenost na področju varnosti. To usposabljanje se izvaja v skladu s točko 11.2.7 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010. O dosežkih posameznikov na področju usposabljanja je treba voditi evidenco. Poleg tega boste morali dokazati, da je bilo vse ustrezno osebje, ki izvaja varnostni nadzor, deležno usposabljanja ali periodičnega usposabljanja v skladu s poglavjem 11 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010.

Fizična varnost

Dokazati boste morali, kako je zavarovana vaša lokacija (npr. fizična ograja ali pregrada) in da imate vzpostavljene ustrezne postopke nadzora dostopa. Kjer je primerno, boste morali posredovati podrobnosti o vsakem morebitnem alarmnem sistemu in/ali sistemu video nadzora. Bistvenega pomena je, da je dostop na območje, na katerem se obdeluje ali skladišči zračni tovor/zračna pošta, pod nadzorom. Vsa vrata, okna in druge točke dostopa do zračnega tovora/zračne pošte morajo biti varni oziroma pod nadzorom dostopa.

Priprava (kjer je primerno)

Dokazati boste morali, da je dostop na območje priprave pod nadzorom in da se proces priprave nadzoruje. Če je mogoče izdelek v postopku priprave opredeliti kot zračni tovor/zračno pošto, potem boste morali dokazati, da se v tej fazi izvajajo ukrepi za zavarovanje zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim posegom oziroma odpiranjem.

Pakiranje (kjer je primerno)

Dokazati boste morali, da je dostop na območje pakiranja pod nadzorom in da se proces pakiranja nadzoruje. Če je mogoče izdelek v postopku pakiranja opredeliti kot zračni tovor/zračno pošto, potem boste morali dokazati, da se v tej fazi izvajajo ukrepi za zavarovanje zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim posegom oziroma odpiranjem.

Posredovati boste morali podrobnosti o svojem procesu pakiranja in dokazati, da se pred pakiranjem vsi končni izdelki pregledajo.

Opisati boste morali končno zunanje pakiranje in dokazati njegovo vzdržljivost. Dokazati morate tudi, kako končno zunanje pakiranje zaščitite tako, da ga ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb, na primer z uporabo oštevilčenih pečatov, varnostnega traku, posebnih žigov ali škatel iz lepenke, prelepljenih z lepilnim trakom. Dokazati morate tudi, da slednje, kadar se ne uporabljajo, hranite na varnem in da nadzirate njihovo izdajanje.

Skladiščenje (kjer je primerno)

Dokazati boste morali, da je dostop na območje skladiščenja pod nadzorom. Če je mogoče izdelek med skladiščenjem opredeliti kot zračni tovor/zračno pošto, potem boste morali dokazati, da se v tej fazi izvajajo ukrepi za zavarovanje zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim posegom oziroma odpiranjem.

In končno, dokazati boste morali, da se končni in zapakirani zračni tovor/zračna pošta pred odpremo pregleda.

Odprema (kjer je primerno)

Dokazati boste morali, da je dostop na odpremno območje pod nadzorom. Če je mogoče izdelek v postopku odpreme opredeliti kot zračni tovor/zračno pošto, potem boste morali dokazati, da se v tej fazi izvajajo ukrepi za zavarovanje zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim posegom oziroma odpiranjem.

Prevoz

Posredovati boste morali podrobnosti o načinu prevoza tovora/pošte do reguliranega agenta.

Če uporabljate lastni prevoz, boste morali dokazati, da je usposobljenost vaših voznikov na zahtevani ravni. Če vaše podjetje uporablja pogodbenega izvajalca, boste morali zagotoviti, (a) da zračni tovor/pošto zapečatite ali zapakirate tako, da zagotovite, da ga/je ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb, in (b) da je izjavo prevoznika, vsebovano v Dodatku 6-E Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010, podpisal prevoznik.

Če ste odgovorni za prevoz zračnega tovora/zračne pošte, boste morali dokazati, da je prevozna sredstva mogoče zavarovati, bodisi z uporabo pečatov, če je to izvedljivo, bodisi s katero koli drugo metodo. Kadar se uporabljajo oštevilčeni pečati, boste morali dokazati, da je dostop do pečatov pod nadzorom in da se številke beležijo; če se uporabljajo druge metode, boste morali dokazati, kako tovor/pošto zaščitite tako, da ga/je ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb, in/ali kako zagotovite njegovo/njeno zaščito. Poleg tega boste morali dokazati, da so vzpostavljeni ukrepi za preverjanje identitete voznikov vozil, ki prevzemajo vaš zračni tovor/zračno pošto. Dokazati boste morali tudi, da zagotavljate, da je tovor/pošta, ko zapusti prostore, varen(-na). Dokazati boste morali, da je zračni tovor/zračna pošta med prevozom zavarovan(-a) pred nepooblaščenim posegom.

Ne bo vam treba predložiti dokazil o usposabljanju voznikov ali kopije izjave prevoznika, kadar je prevoz za prevzem zračnega tovora/zračne pošte iz vaših prostorov uredil regulirani agent.

Odgovornosti pošiljatelja

Izjaviti boste morali, da boste dovolili nenapovedane inšpekcijske preglede s strani inšpektorjev pristojnega organa za namen spremljanja teh standardov.

Izjaviti boste morali tudi, da boste [ime pristojnega organa] posredovali ustrezne podatke takoj oziroma najpozneje v 10 delovnih dneh, če:

(a)

je splošna odgovornost za varnost dodeljena komur koli drugemu, razen imenovani osebi;

(b)

obstajajo še kakršne koli druge spremembe prostorov ali postopkov, ki utegnejo pomembno vplivati na varnost;

(c)

bo vaše podjetje prenehalo s poslovanjem, se ne bo več ukvarjalo z zračnim tovorom/zračno pošto ali ne bo moglo več izpolnjevati zahtev ustrezne zakonodaje EU.

In končno, izjaviti boste morali, da boste vzdrževali standarde varnosti do naslednjega validacijskega obiska in/ali inšpekcijskega pregleda na kraju samem.

Nato boste morali prevzeti polno odgovornost za izjavo in podpisati validacijski dokument.

OPOMBE

Eksplozivne in zažigalne naprave

Sestavljene eksplozivne in zažigalne naprave se lahko prenašajo v pošiljkah tovora, če so zahteve vseh varnostnih predpisov v celoti izpolnjene.

Pošiljke iz drugih virov

Znani pošiljatelj lahko pošiljke, ki jih ni poslal sam, preda reguliranemu agentu, če:

(a)

so ločene od pošiljk, ki jih je poslal sam; in

(b)

je izvor jasno označen na pošiljki ali na spremni dokumentaciji.

Vse take pošiljke je treba varnostno pregledati, preden se natovorijo na zrakoplov.“

10.

Dodatek 6-C se nadomesti z naslednjim:

DODATEK 6-C

VALIDACIJSKI KONTROLNI SEZNAM ZA ZNANE POŠILJATELJE

Navodila za izpolnjevanje

Pri izpolnjevanju tega obrazca, prosimo, upoštevajte, da:

Točke, označene z zvezdico*, pomenijo zahtevane podatke in jih MORATE izpolniti.

Če je odgovor na katero koli vprašanje v krepkem tisku NE, validacija MORA biti ocenjena kot NEUSPEŠNO. To ne velja za vprašanja, ki se ne uporabljajo.

Splošna ocena je lahko določena kot USPEŠNO šele potem, ko je pošiljatelj podpisal izjavo o obveznostih na zadnji strani.

Prvotno izjavo o obveznostih mora obdržati pristojni organ ali jo imeti na voljo, dokler validacija ne preneha veljati. Kopijo izjave je treba dati tudi pošiljatelju.

DEL 1

Organizacija in odgovornosti

1.1   

Datum validacije*

Prosimo, navedite točen datum, npr. 01/10/2010

dd/mm/llll

 

1.2   

Datum prejšnje validacije in enotna oznaka, kjer je primerno.

dd/mm/llll

 

Enotna številčna oznaka

 

1.3   

Ime organizacije, ki jo je treba validirati*

Ime

DDV številka/številka registracije pri gospodarski zbornici/matična številka podjetja (če je primerno)

1.4   

Naslov lokacije, ki jo je treba validirati*

Številka/enota/zgradba

 

Ulica

 

Kraj

 

Poštna številka

 

Država

 

1.5   

Glavni naslov organizacije (če je drugačen od naslova lokacije, ki jo je treba validirati, in je v isti državi)

Številka/enota/zgradba

 

Ulica

 

Kraj

 

Poštna številka

 

Država

 

1.6

Vrsta poslovne(-ih) dejavnosti – vrste tovora, ki se obdeluje

1.7   

Ali je prosilec odgovoren za …?

(a)

Pripravo

(b)

Pakiranje

(c)

Skladiščenje

(d)

Odpremo

(e)

Drugo, navedite

 

1.8

Približno število zaposlenih na lokaciji

1.9   

Ime in priimek ter naziv osebe, odgovorne za varnost zračnega tovora/zračne pošte

Ime

 

Naziv delovnega mesta

 

1.10   

Kontaktna telefonska številka

Tel. št.

 

1.11   

E-poštni naslov*

E-pošta

 

DEL 2

Opredeljiv letalski tovor/letalska pošta (‚možnost ciljnega usmerjanja‘)

Namen: določiti točko (ali: kraj), kjer tovor/pošta postane opredeljiv(-a) kot zračni tovor/pošta. Možnost ciljnega usmerjanja pomeni zmožnost oceniti, kdaj/kje postane tovor/pošta opredeljiv(-a) kot letalski tovor/letalska pošta.

2.1

Z inšpekcijskim pregledom priprave, pakiranja, skladiščenja, izbire, odpreme in vseh drugih ustreznih področij ugotovite, kje in kako pošiljka zračnega tovora/zračne pošte postane opredeljiva kot taka.

Opišite:

OPOMBA: deli od 5 do 8 morajo vsebovati podrobne podatke o zavarovanju opredeljivega letalskega tovora/letalske pošte pred nepooblaščenimi posegi ali nedovoljenim odpiranjem.

DEL 3

Zaposlovanje in usposabljanje osebja

Namen: zagotoviti, da se je pri vsem osebju (stalno in začasno osebje, osebje agencije, vozniki), ki ima dostop do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte, opravilo ustrezno preverjanje predhodnih zaposlitev in/ali preverjanje preteklosti ter da je usposobljeno v skladu s točko 11.2.7 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010. Nadaljnji namen je zagotoviti, da je vse osebje, ki izvaja varnostni nadzor nad zalogami, usposobljeno v skladu s poglavjem 11 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010.

Ali sta vprašanji 3.1 in 3.2 v krepkem tisku ali ne (torej vprašanji, pri katerih je treba odgovor NE oceniti kot neuspešno), je odvisno od veljavnih nacionalnih predpisov države, v kateri se nahaja lokacija. Toda najmanj eno od teh dveh vprašanj mora biti v krepkem tisku, pri čemer pa je treba dovoliti tudi, da če je bilo izvedeno preverjanje preteklosti, preverjanje predhodnih zaposlitev ni več obvezno. Oseba, odgovorna za izvajanje varnostnega nadzora, mora vedno imeti opravljeno preverjanje preteklosti.

3.1   

Ali obstaja postopek zaposlovanja za vse osebje z dostopom do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte, ki obsega preverjanje predhodnih zaposlitev v skladu s točko 11.1.4 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010? To velja za osebje, zaposleno po [datumu začetka uporabe Uredbe (ES) št. 300/2008].

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kakšne vrste

 

3.2   Ali ta postopek zaposlovanja obsega tudi preverjanje preteklosti, vključno s preverjanjem kazenske evidence, v skladu s točko 11.1.3 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kakšne vrste

 

3.3   Ali proces imenovanja imenovane osebe, odgovorne za uporabo in nadzor izvajanja varnostnega nadzora na lokaciji, vključuje zahtevo za preverjanje preteklosti, vključno s preverjanjem kazenske evidence v skladu s točko 11.1.3 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

3.4   Ali je osebje z dostopom do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte deležno usposabljanja za boljšo osveščenost na področju varnosti v skladu s točko 11.2.7 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010, preden jim je omogočen dostop do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte? Ali je osebje, ki izvaja varnostni nadzor nad zalogami, deležno usposabljanja v skladu s poglavjem 11 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

3.5   Ali je osebje (kakor je navedeno zgoraj) deležno usposabljanja za osvežitev znanja v skladu s pogostostjo, določeno za to usposabljanje?

DA ali NE

 

3.6   Ocena - Ali ukrepi zadostujejo za zagotovitev, da je bilo vse osebje z dostopom do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte in osebje, ki izvaja varnostni nadzor, ustrezno zaposleno in usposobljeno v skladu s poglavjem 11 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

DEL 4

Fizična varnost

Namen: ugotoviti, ali je na lokaciji ali v prostorih raven (fizične) varnosti zadostna za zavarovanje opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim posegom.

4.1   

Ali je lokacija zavarovana s fizično ograjo ali pregrado?

DA ali NE

 

4.2   

Ali se vse točke dostopa na lokacijo nadzirajo?

DA ali NE

 

4.3   

Če je odgovor DA, ali so točke dostopa …?

Preskrbljene z osebjem

 

Ročne

 

Avtomatske

 

Elektronske

Drugo, navedite.

4.4   

Ali je objekt trdne konstrukcije?

DA ali NE

 

4.5   

Ali ima objekt učinkovit alarmni sistem?

DA ali NE

 

4.6   

Ali ima objekt učinkovit alarmni sistem video nadzora?

DA ali NE

 

4.7   

Če je odgovor DA, ali se slike video nadzora snemajo?

DA ali NE

 

4.8   

Ali so vsa vrata, okna in druge točke dostopa do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte varni oziroma se nadzirajo?

DA ali NE

 

4.9

Če je odgovor NE, navedite razloge

4.10   Ocena: Ali ukrepi organizacije zadostujejo za preprečitev nepooblaščenega dostopa do tistih delov lokacije in prostorov, kjer se obdeluje ali skladišči zračni tovor/zračna pošta?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

DEL 5

Priprava

Namen: zavarovati opredeljiv zračni tovor/zračno pošto pred nepooblaščenim posegom oziroma odpiranjem.

Na ta vprašanja odgovorite, če je bilo mogoče izdelek opredeliti kot zračni tovor/zračno pošto v okviru procesa priprave.

5.1   

Ali je dostop na območje priprave pod nadzorom?

DA ali NE

 

5.2

Če je odgovor DA, kako?

5.3   

Ali se proces priprave nadzoruje?

DA ali NE

 

5.4

Če je odgovor DA, kako?

5.5   

Ali je vzpostavljen nadzor za preprečitev odpiranja v fazi priprave?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

5.6   Ocena: Ali ukrepi organizacije zadostujejo za zavarovanje opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim posegom ali odpiranjem med pripravo?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

DEL 6

Pakiranje

Namen: zavarovati opredeljiv zračni tovor/zračno pošto pred nepooblaščenim posegom oziroma odpiranjem.

Na ta vprašanja odgovorite, če je bilo mogoče izdelek opredeliti kot zračni tovor/zračno pošto v okviru procesa pakiranja.

6.1   

Ali se proces pakiranja nadzoruje?

DA ali NE

 

6.2

Če je odgovor DA, kako?

6.3   

Prosimo, opišite končno zunanje pakiranje:

(a)   

Ali je končno zunanje pakiranje vzdržljivo?

DA ali NE

 

Opišite:

 

(b)   

Ali je končno zunanje pakiranje takšno, da ga ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb?

DA ali NE

 

Opišite:

 

6.4(a)   

Ali uporabljate oštevilčene pečate, varnostni trak, posebne žige ali škatle iz lepenke, prelepljene z lepilnim trakom, da zračni tovor/zračno pošto zaščitite tako, da ga/je ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA:

 

6.4(b)   

Ali se pečati, varnostni trak ali posebni žigi hranijo na varnem, kadar niso v uporabi?

DA ali NE

 

Opišite:

 

6.4(c)   

Ali se izdajanje oštevilčenih pečatov, varnostnega traku in/ali žigov nadzira?

DA ali NE

 

Opišite:

 

6.5

Če je odgovor na 6.4(a) DA, kako se nadzira?

6.6   Ocena: Ali postopki pakiranja zadostujejo za zavarovanje opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim posegom in/ali odpiranjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

DEL 7

Skladiščenje

Namen: zavarovati opredeljiv zračni tovor/zračno pošto pred nepooblaščenim posegom oziroma odpiranjem.

Na ta vprašanja odgovorite, če je bilo mogoče izdelek opredeliti kot zračni tovor/zračno pošto v okviru procesa skladiščenja.

7.1   

Ali je končni(-a) in zapakirani(-a) zračni tovor/zračna pošta varno shranjen(-a) in pregledan(-a), da na njem/njej ni znakov odpiranja?

DA ali NE

 

7.2   Ocena: Ali postopki skladiščenja zadostujejo za zavarovanje opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim posegom in/ali odpiranjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

DEL 8

Odprema

Namen: zavarovati opredeljiv zračni tovor/zračno pošto pred nepooblaščenim posegom oziroma odpiranjem.

Na ta vprašanja odgovorite, če je bilo mogoče izdelek opredeliti kot zračni tovor/zračno pošto v okviru procesa odpreme.

8.1   

Ali je dostop na odpremno območje pod nadzorom?

DA ali NE

 

8.2

Če je odgovor DA, kako?

8.3   

Kdo ima dostop do odpremnega območja?

Zaposleni?

DA ali NE

 

Vozniki?

DA ali NE

 

Obiskovalci?

DA ali NE

 

Pogodbeni izvajalci?

DA ali NE

 

8.4   Ocena: Ali varovanje zadostuje za zavarovanje zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim posegom oziroma odpiranjem na odpremnem območju?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

DEL 8A

Pošiljke iz drugih virov

Namen: določiti postopke za obravnavo nezavarovanih pošiljk.

Na ta vprašanja odgovorite samo, če se pošiljke za zračni prevoz prevzemajo od drugih podjetij.

8A.1   Ali podjetje prevzema pošiljke tovora, namenjene za zračni prevoz, od katerih koli drugih podjetij?

DA ali NE

 

8A.2

Če je odgovor DA, kako so ločene od lastnega tovora podjetja in kako so označene za reguliranega agenta/prevoznika?

DEL 9

Prevoz

Namen: zavarovati opredeljiv zračni tovor/zračno pošto pred nepooblaščenim posegom oziroma odpiranjem.

9.1   

Kako je zračni tovor/zračna pošta prepeljan(-a) do reguliranega agenta?

(a)   

S strani reguliranega agenta ali v njegovem imenu?

DA ali NE

 

(b)   

Lastni prevoz pošiljatelja?

DA ali NE

 

(c)   

Pogodbeni izvajalec, ki ga uporablja pošiljatelj?

DA ali NE

 

9.2   Kadar pošiljatelj uporablja pogodbenega izvajalca:

DA ali NE

 

Na naslednja vprašanja odgovorite le, kadar se uporablja 9.1(b) ali 9.1(c)

9.3   

Ali je tovorišče transportnega vozila mogoče zavarovati?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite, kako.

9.4(a)   

Kadar je tovorišče transportnega vozila mogoče zavarovati, ali se uporabljajo oštevilčeni pečati?

DA ali NE

 

9.4(b)   

Kadar se uporabljajo oštevilčeni pečati, ali je dostop do pečatov pod nadzorom in se številke ob izdaji beležijo?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite, kako.

 

9.5   

Kadar tovorišča transportnega vozila ni mogoče zavarovati, ali je zračni tovor/zračna pošta tak(-a), da ga/je ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb?

DA ali NE

9.6

Če je odgovor DA, kako poskrbite za to, da zračnega tovora/zračne pošte ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb?

9.7

Če je odgovor NE, kako zagotovite njegovo/njeno zaščito?

9.8   Ocena: Ali so ti ukrepi zadostni za zavarovanje letalskega tovora/pošte pred nepooblaščenimi posegi med prevozom?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

Izjava o obveznostih

Izjavljam naslednje:

Dovolil bom nenapovedane inšpekcijske preglede s strani inšpektorjev pristojnega organa za namen spremljanja teh standardov. Če inšpektor odkrije morebitne hujše pomanjkljivosti na področju varnosti, to lahko privede do preklica mojega statusa znanega pošiljatelja.

[Ime pristojnega organa] bom posredoval ustrezne podatke takoj oziroma najpozneje v 10 delovnih dneh, če:

bo splošna odgovornost za varnost dodeljena komur koli drugemu, razen osebi, imenovani v točki 1.9,

obstajajo še kakršne koli druge spremembe prostorov ali postopkov, ki utegnejo pomembno vplivati na varnost, in

bo podjetje prenehalo s poslovanjem, se ne bo več ukvarjalo z zračnim tovorom/zračno pošto ali ne bo moglo več izpolnjevati zahtev ustrezne zakonodaje EU.

Vzdrževal bom standarde varnosti do naslednjega validacijskega obiska in/ali inšpekcijskega pregleda na kraju samem.

Za to izjavo prevzemam polno odgovornost.

Podpis

Položaj v podjetju

 

Ocenjevanje (in obveščanje)

Uspešno/neuspešno

 

Če je splošna ocena neuspešno, spodaj navedite področja, na katerih pošiljatelj ne dosega zahtevanih varnostnih standardov ali je posebej ranljiv. Navedite tudi nasvete glede popravkov, nujnih za dosego zahtevanega standarda in s tem ocene uspešno.

Podpis

(Ime in priimek potrjevalca)

11.

Dodatek 6-C3 se spremeni:

(a)

besede: „Sklic: točka 6.8.3.1“ v petem odstavku dela 4 se črtajo;

(b)

sedmi odstavek dela 5 se nadomesti z naslednjim:

„Sklic: točka 6.8.3“;

(c)

peti odstavek dela 7 se nadomesti z naslednjim:

„Sklic: točke 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3 ter tudi točki 6.2.1 in 6.7“;

(d)

prvi odstavek dela 11 se nadomesti z naslednjim:

„Cilj: Ko je potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU ocenil prejšnjih deset delov tega kontrolnega seznama, mora ugotoviti, ali njegovo preverjanje na kraju samem ustreza vsebini dela programa varovanja letalskega prevoznika, ki opisuje ukrepe za letalski tovor/letalsko pošto, namenjeno v EU/EGP, in ali varnostni nadzor v zadostni meri izpolnjuje cilje, ki so navedeni v tem kontrolnem seznamu.“

12.

Točka 6-Fiii Dodatka 6-F se nadomesti z naslednjim besedilom:

„6-Fiii

DEJAVNOSTI POTRJEVANJA TRETJIH DRŽAV TER ČEZMORSKIH DRŽAV IN OZEMELJ, KI SO V SKLADU S POGODBO O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE V POSEBNIH ODNOSIH Z UNIJO IN ZA KATERE SE POGLAVJE O PROMETU IZ NAVEDENE POGODBE NE UPORABLJA, KI SO PRIZNANE KOT ENAKOVREDNE POTRJEVANJU UKREPOV VAROVANJA V LETALSTVU EU

13.

V Dodatku 8-B se prva alineja v točki (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

poskrbel, da so osebe z dostopom do zalog za oskrbo med letom deležne splošnega usposabljanja za boljšo osveščenost na področju varnosti v skladu s točko 11.2.7 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010, preden jim je omogočen dostop do teh zalog. Poleg tega je treba zagotoviti, da so osebe, ki izvajajo varnostne preglede zalog za oskrbo med letom, deležne usposabljanja v skladu s točko 11.2.3.3 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010, ter da so osebe, ki izvajajo drug varnostni nadzor v zvezi z zalogami za oskrbo med letom, deležne usposabljanja v skladu s točko 11.2.3.10 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010; in“

14.

Poglavje 9 se spremeni:

(a)

točka 9.0.2(a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

‚zaloge za oskrbo na letališču‘ pomenijo vse predmete, ki so namenjeni za to, da se prodajajo, uporabljajo ali dajejo na voljo za kakršen koli namen ali dejavnost na letaliških varnostnih območjih omejenega gibanja, in ki niso ‚predmeti, ki jih nosijo osebe razen potnikov‘;“;

(b)

točka 9.1.1.1(b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

je obvezni varnostni nadzor na zalogah izvedel znani dobavitelj ali regulirani dobavitelj in so bile zaloge zavarovane pred nepooblaščenim posegom od trenutka, ko je bil ta nadzor izveden, do dostave na varnostno območje omejenega gibanja.“

15.

V Dodatku 9-A se prva alineja v točki (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

poskrbel, da so osebe z dostopom do zalog za oskrbo na letališču deležne splošnega usposabljanja za boljšo osveščenost na področju varnosti v skladu s točko 11.2.7 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010, preden jim je omogočen dostop do teh zalog. Poleg tega je treba zagotoviti, da so osebe, ki izvajajo varnostne preglede zalog za oskrbo na letališču, deležne usposabljanja v skladu s točko 11.2.3.3 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010, ter da so osebe, ki izvajajo drug varnostni nadzor v zvezi z zalogami za oskrbo na letališču, deležne usposabljanja v skladu s točko 11.2.3.10 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010; in“

16.

Poglavje 11 se spremeni:

(a)

točka 11.1.5 se nadomesti z naslednjim:

„11.1.5

Preverjanje preteklosti oziroma predhodnih zaposlitev se opravi, preden oseba začne z usposabljanjem na področju varovanja, ki vključuje dostop do podatkov, ki niso javno dostopni. Preverjanje preteklosti se ponavlja v rednih časovnih presledkih, ki niso daljši od petih let.“;

(b)

točka 11.2.3.7(b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

poznavanje postopkov plombiranja zrakoplova, če je to primerno za osebo, ki se usposablja;“;

(c)

prvi stavek točke 11.2.3.9 se nadomesti z naslednjim:

„Rezultat usposabljanja oseb, ki izvajajo varnostni nadzor za tovor in pošto, razen varnostnih pregledov, je pridobitev naslednjih veščin:“;

(d)

na koncu točke 11.2.6.1 se doda naslednji stavek:

„Iz objektivnih razlogov lahko ustrezni organ izvzame osebe iz te zahteve za usposabljanje, če je njihov dostop omejen na območja terminala, ki so dostopna potnikom.“;

(e)

na koncu točke 11.3.1 se doda naslednji stavek:

„Osebe, ki opravljajo naloge iz točke 11.2.3.3, se lahko izvzamejo iz teh zahtev, če so pooblaščene le za izvajanje vizualnih pregledov in/ali ročnih preiskav.“;

(f)

točka 11.5.3(a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

imajo znanje in veščine iz točke 11.5.4; ter“;

(g)

prvi stavek točke 11.5.4 se nadomesti:

„Za certifikacijo za inštruktorja, kvalificiranega za vodenje usposabljanja, opredeljenega v točkah 11.2.3.1 do 11.2.3.5 ter v točkah 11.2.4 (razen če zadeva usposabljanje nadzornikov, ki nadzorujejo izključno osebe iz točk 11.2.3.6 do 11.2.3.10) in 11.2.5, mora oseba poznati delovno okolje na ustreznem področju varnosti letalstva ter imeti kvalifikacije in veščine na naslednjih področjih:“

17.

Poglavje 12 se spremeni:

(a)

točka 12.1.2.2 se nadomesti z naslednjim:

„12.1.2.2

Vsi prehodni detektorji kovin, ki se uporabljajo izključno za varnostni pregled oseb razen potnikov, izpolnjujejo vsaj standard 1.“;

(b)

dodata se naslednji točki 12.5.1.4 in 12.5.1.5:

„12.5.1.4

Skrbnik programa za projekcijo slik nevarnih predmetov je odgovoren za konfiguracijo sistema programa za projekcijo slik nevarnih predmetov.

12.5.1.5

Ustrezni organ redno spremlja pravilno izvajanje sistema programa za projekcijo slik nevarnih predmetov in zagotovi, da so sistemi pravilno konfigurirani, vključno z realistično in zadevno projekcijo predmetov, da so skladni z zahtevami ter imajo ažurirane knjižnice slik.“;

(c)

točka 12.8.2 se nadomesti z naslednjim:

„12.8.2

Pred načrtovano uvedbo zadevna država članica pisno obvesti Komisijo in ostale države članice o predlagani metodi varnostnega pregleda, ki jo namerava dovoliti, pri čemer priloži oceno, iz katere je razvidno, kako bo zagotovila, da bo uporaba nove metode izpolnjevala zahtevo iz točke 12.8.1(b). Obvestilo vsebuje tudi podrobne informacije o lokacijah, na katerih se načrtuje uporaba metode varnostnega pregleda, in o predvideni dolžini obdobja ocenjevanja.“;

(d)

doda se naslednja točka 12.10:

„12.10   DETEKTOR KOVIN (MDE)

Podrobne določbe o uporabi detektorja kovin so določene v ločenem sklepu Komisije.“


9.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 299/18


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1117/2013

z dne 6. novembra 2013

o odobritvi večje spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Arancia Rossa di Sicilia (ZGO)]

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1), zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1151/2012 je razveljavila in nadomestila Uredbo Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (2).

(2)

Komisija je v skladu s prvim pododstavkom člena 9(1) Uredbe (ES) št. 510/2006 preučila vlogo Italije za odobritev spremembe specifikacije za zaščiteno geografsko označbo „Arancia Rossa di Sicilia“, registrirano na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1107/96 (3).

(3)

Ker zadevna sprememba ni manjša, je Komisija v skladu s členom 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 vlogo za spremembo objavila v Uradnem listu Evropske unije  (4). Ker v skladu s členom 7 navedene uredbe Komisija ni prejela nobene izjave o ugovoru, bi bilo treba spremembo specifikacije odobriti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba specifikacije, objavljena v Uradnem listu Evropske unije v zvezi z imenom iz Priloge k tej uredbi, se odobri.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. novembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12 2012, str. 1.

(2)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(3)  UL L 148, 21.6.1996, str. 1.

(4)  UL C 369, 29.11.2012, str. 16.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.6   Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani

ITALIJA

Arancia Rossa di Sicilia (ZGO)


9.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 299/20


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1118/2013

z dne 6. novembra 2013

o odobritvi večje spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Miel de Corse – Mele di Corsica (ZOP)]

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1), zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v skladu s prvim pododstavkom člena 53(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012 preučila vlogo Francije za odobritev spremembe specifikacije za zaščiteno označbo porekla „Miel de Corse – Mele di Corsica“, registrirano v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1187/2000 (2).

(2)

Ker zadevna sprememba ni manjša v smislu člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012, je Komisija v skladu s točko (a) člena 50(2) navedene uredbe vlogo za spremembo objavila v Uradnem listu Evropske unije  (3).

(3)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št.1151/2012 Komisija ni prejela nobene izjave o ugovoru, bi bilo treba spremembo odobriti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba specifikacije, objavljena v Uradnem listu Evropske unije v zvezi z imenom iz Priloge k tej uredbi, se odobri.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. novembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL L 133, 6.6.2000, str. 19.

(3)  UL C 134, 14.5.2013, str. 39.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi iz Priloge I k Pogodbi:

Skupina 1.4.   Drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med, različni mlečni proizvodi razen masla itd.)

FRANCIJA

Miel de Corse – Mele di Corsica (ZOP)


9.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 299/22


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1119/2013

z dne 6. novembra 2013

o odobritvi večje spremembe specifikacije za ime, registrirano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Melva de Andalucía (ZGO)]

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1), zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v skladu s prvim pododstavkom člena 53(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012 preučila vlogo Španije za odobritev spremembe specifikacije za zaščiteno geografsko označbo „Melva de Andalucía“, registrirano na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 289/2009 (2).

(2)

Ker zadevna sprememba ni manjša v smislu člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012, je Komisija v skladu s členom 50(2)(a) navedene uredbe vlogo za spremembo objavila v Uradnem listu Evropske unije  (3).

(3)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobene izjave o ugovoru, bi bilo treba spremembo specifikacije odobriti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba specifikacije, objavljena v Uradnem listu Evropske unije v zvezi z imenom iz Priloge k tej uredbi, se odobri.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. novembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL L 94, 8.4.2009, str. 15.

(3)  UL C 60, 1.3.2013, str. 15.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.7.   Sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni proizvodi

ŠPANIJA

Melva de Andalucía (ZGO)


9.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 299/24


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1120/2013

z dne 6. novembra 2013

o odobritvi večje spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (ZOP)]

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1), zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v skladu s prvim pododstavkom člena 53(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012 preučila vlogo Francije za odobritev spremembe specifikacije za zaščiteno označbo porekla „Piment d’Espelette“/„Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra“, registrirano na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1495/2002 (2).

(2)

Ker zadevna sprememba ni manjša v smislu člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012, je Komisija v skladu s točko a) člena 50(2) navedene uredbe vlogo za spremembo objavila v Uradnem listu Evropske unije  (3).

(3)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobene izjave o ugovoru, bi bilo treba spremembo specifikacije odobriti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba specifikacije, objavljena v Uradnem listu Evropske unije v zvezi z imenom iz Priloge k tej uredbi, se odobri.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. novembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL L 225, 22.8.2002, str. 11.

(3)  UL C 57, 27.2.2013, str. 11.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.8.   Ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itd.)

FRANCIJA

Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (ZOP)


9.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 299/26


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1121/2013

z dne 6. novembra 2013

o odobritvi večje spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (ZOP)]

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1), zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 53(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je Komisija proučila vlogo Francije za odobritev spremembe specifikacije za zaščiteno označbo porekla „Volaille de Bresse“/„Poulet de Bresse“/„Poularde de Bresse“/„Chapon de Bresse“, registrirano v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1107/96 (2), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1509/2000 (3).

(2)

Namen zahtevka je sprememba specifikacije z natančno navedbo imena proizvoda, njegovega opisa, geografskega območja, dokazila o poreklu, metode pridobivanja, označevanja, nacionalnih zahtev ter podatkov o združenju proizvajalcev in nadzornih organih za zaščitene označbe.

(3)

Ker zadevna sprememba ni manjša v smislu člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012, je Komisija v skladu s točko a) člena 50(2) navedene uredbe vlogo za spremembo objavila v Uradnem listu Evropske unije  (4).

(4)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobene izjave o ugovoru, bi bilo treba spremembo specifikacije odobriti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba specifikacije, objavljena v Uradnem listu Evropske unije v zvezi z imenom iz Priloge k tej uredbi, se odobri.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. novembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL L 148, 21.6.1996, str. 1.

(3)  UL L 174, 13.7.2000, str. 7.

(4)  UL C 102, 9.4.2013, str. 12.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.1.   Sveže meso (in drobovina)

FRANCIJA

Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (ZOP)


9.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 299/28


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1122/2013

z dne 6. novembra 2013

o odobritvi manjše spremembe specifikacije za ime, vneseno v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas) (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti drugega pododstavka člena 53(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v skladu s prvim pododstavkom člena 53(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012 preučila vlogo Grčije za odobritev spremembe specifikacije za zaščiteno označbo porekla „Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas)“, registrirano v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1263/96 (2).

(2)

Vloga zadeva spremembo specifikacije pod naslovom „opis in način proizvodnje“, zlasti za vključitev dodatnega komercialnega tipa, razkoščičene oljke.

(3)

Komisija je zadevno spremembo preučila in odločila, da je utemeljena. Ker gre za manjšo spremembo v skladu s členom 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012, jo lahko Komisija odobri brez uporabe postopka iz členov 50 do 52 navedene uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Specifikacija za zaščiteno označbo porekla „Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas)“ se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Prečiščen enotni dokument z glavnimi točkami specifikacije je vključen v Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. novembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL L 163, 2.7.1996, str. 19.


PRILOGA I

Odobrijo se naslednje spremembe specifikacije za zaščiteno označbo porekla „Κονσερβολιά Στυλίδας“ (Konservolia Stylidas) so bile odobrene:

1.

Opis proizvoda:

Opis se spremeni tako, da v niz proizvodov „Konservolia Stylidas“ vključuje cele izkoščičene oljke. Zahteve trga ter spremenjene navade potrošnikov so privedle do potrebe po spremembi komercialnih tipov, ki so na voljo na trgu.

Značilnosti izkoščičenih oljk (okus, barva, vonj) se na noben način ne razlikujejo od celih oljk „Konservolia Stylidas“, ker izkoščičenje poteka, ko so oljke že pridobile svoje končne organoleptične lastnosti, zato se povezava z geografskim območjem proizvoda ne spremeni. Poleg tega je sestava slanice, ki lahko na splošno spremeni okus proizvoda, prav tako popolnoma enaka za cele in izkoščičene oljke.

2.

Metoda proizvodnje:

Ta oddelek se spremeni, da vključuje tudi izkoščičenje oljk. Cele izkoščičene oljke so oljke „Konservolia Stylidas“, povečini zelene, ki so bile fermentirane, da ima proizvod že svoje končne fizikalne, kemijske in organoleptične lastnosti. Koščica se odstrani z uporabo posebnih strojev za izkoščičenje, vedno čez glavno os sadeža (koščice oljke se ne da odstraniti čez kratko os). Oljke se nato namočijo v 7–9-odstotni slanici, natančno tako kot cele oljke „Konservolia Stylidas“. Ta postopek ne spreminja fizikalnih, kemijskih ali organoleptičnih lastnosti „Konservolia Stylidas“.


PRILOGA II

Prečiščeni enotni dokument

Uredba Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1)

„ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ“ (KONSERVOLIA STYLIDAS)

Št. ES: EL-PDO-0117-0345-01.01.2012

ZGO ( ) ZOP (X)

1.   Ime

„Κονσερβολιά Στυλίδας“ (Konservolia Stylidas)

2.   Država članica ali tretja država

Grčija

3.   Opis kmetijskega proizvoda ali živila

3.1   Vrsta proizvoda

Skupina 1.6.

Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani

3.2   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz 1. točke

To so namizne oljke, pridobljene iz sorte Konservolia, cele ali cele izkoščičene. Proizvod ima saden okus in čvrsto meso, iz katerega se enostavno odstrani koščica, in je stabilen. Barva črnih oljk obsega od črne do barve črnila, medtem ko so zelene oljke zelene do slamnato rumene barve. Povprečna masa sadeža znaša 7 g. Razmerje med koščico in sadežem znaša 6 proti 1. Oljke ne smejo biti poškodovane s strani oljčne muhe, kazati znakov poškodb ali vsebovati nečistoč. Oljke se razvrstijo po velikosti, kot sledi, v skladu z mednarodnimi standardi:

Trgovsko ime

Število oljk na kilogram

Super Super Mammoth

70–90

Super Mammoth

91–100

Mammoth

101–110

Super Colossal

111–120

Colossal

121–140

Giants

141–160

Extra Jumbo

161–180

Jumbo

181–200

Extra Large

201–230

Large

231–260

Superior

261–290

Brilliants

291–320

Fine

321–350

Bullets

351–380

3.3   Surovine (samo za predelane proizvode)

3.4   Krma (samo za proizvode živalskega izvora)

3.5   Posebni proizvodni postopki, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju

„Konservolia Stylidas“ morajo dozoreti in biti predelane na opredeljenem geografskem območju.

3.6   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itn.

3.7   Posebna pravila za označevanje

4.   Kratka opredelitev geografskega območja

Območje proizvodnje je območje znotraj upravnih meja občin Glifa, Vathikilo, Pelasgia, Mili, Spartia, Achladi, Raches, Paleokerasia, Achinos, Karavomilos, Anidro, Neraida, Stylida, Avlaki, Agia Marina, Limogardi in Longitsi v provinci Fthiotida v prefekturi Fthiotida.

5.   Povezanost z geografskim območjem

5.1   Posebnosti geografskega območja

Podnebje v prefekturi Fthiotida je blago mediteransko. Meteorološki podatki za zadnjih pet let:

 

Povprečna temperatura: 16,5 °C

 

Relativna vlažnost: 65–70 %

 

Količina padavin: 589 mm/leto

 

Sončna svetloba: 210 ur/mesec

Prst je pretežno peščena ilovica, na položnih ali strmih pobočjih.

5.2   Posebnosti proizvoda

Proizvod ima saden okus in čvrsto meso, iz katerega se enostavno odstrani koščica, in je stabilen. Barva črnih oljk obsega od črne do barve črnila, medtem ko so zelene oljke zelene do slamnato rumene barve. Zaradi odličnih fizikalnih, kemijskih in organoleptičnih lastnosti so namizne oljke Stylida dobro znane na grškem in mednarodnem trgu. Osvojile so številne nagrade na grških in mednarodnih sejmih.

5.3   Vzročna povezanost geografskega območja s kakovostjo ali značilnostmi proizvoda (pri ZOP) oziroma z določeno kakovostjo, slovesom ali drugimi značilnostmi proizvoda (pri ZGO)

Sorta oljk, proizvedena na tem geografskem območju, je „Konservolia“, ki jo tradicionalno gojijo na območju že od nekdaj, ter obrodi značilne namizne oljke, ki so znane po odličnih fizikalnih, kemijskih in organoleptičnih značilnostih. Oljke „Konservolia Stylidas“ rastejo na območjih prefekture Fthiotida, kjer so blage zime in sveža poletja. Ta specifična sorta oljke se je popolnoma prilagodila prsti in podnebju, ki v kombinaciji z običajnim gojenjem, obiranjem in načini predelave, ki se uporabljajo, oblikujeta posebne lastnosti končnega proizvoda.

Sklic na objavo specifikacije

(Člen 5(7) Uredbe (ES) št. 510/2006)

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/prodiagrafes_konserbopolis_stilidas200313.pdf


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12. Nadomeščena z Uredbo (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343, 14.12.2012, str. 1).


9.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 299/32


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1123/2013

z dne 8. novembra 2013

o določanju upravičenosti do mednarodnih dobropisov v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (1) ter zlasti člena 11a(8) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (Kjotski protokol) je ustanovil dva mehanizma za vzpostavitev mednarodnih dobropisov, ki jih pogodbenice lahko uporabijo za zmanjšanje emisij. Skupno izvajanje zagotavlja določitev enot zmanjšanja emisij (ERU), medtem ko mehanizem čistega razvoja zagotavlja določitev potrjenih zmanjšanj emisij (CER).

(2)

Nacionalni načrti razdelitve pravic držav članic, sprejeti v skladu s členom 9 Direktive 2003/87/ES, upravljavcem zagotavljajo uporabo določenih količin CER in ERU, da lahko izpolnijo svoje obveznosti in predajo pravice iz člena 12 Direktive 2003/87/ES za obdobje 2008–2012.

(3)

Člen 11a Direktive 2003/87/ES predvideva dolgoročno uporabo CER in ERU, izdanih v okviru Kjotskega protokola prek sistema trgovanja z emisijami, določenega v Direktivi 2003/87/ES, za obdobje 2013–2020 in vključuje določbe o ravneh, do katerih je upravičen upravljavec in operater zrakoplovov, da lahko izpolni svoje obveznosti in preda pravice, kakor določa člen 12 Direktive 2003/87/ES. Člen 11a(8) predvideva določene minimalne, v odstotkih izražene upravičenosti do mednarodnih dobropisov za upravljavce in operaterje zrakoplovov za obdobje 2008–2020 in predvideva ukrepe za natančno določitev odstotnih mejnih vrednosti.

(4)

Direktiva 2003/87/ES je zagotovila povezavo med projektno osnovanimi mehanizmi kjotskega protokola s sistemom trgovanja z emisijami, s čimer bi povečala stroškovno učinkovitost pri doseganju zmanjševanja globalnih emisij toplogrednih plinov. Zaradi števila veljavnih pravic v obdobju 2013–2020, izdanih v skladu z drugim pododstavkom člena 13(2) Direktive 2003/87/ES, bi morale biti upravičenosti do uporabe mednarodnih dobropisov določene najmanj na ravni, kot jo določata prvi in tretji pododstavek člena 11a(8). Zato se bo upoštevala skupna omejitev uporabe mednarodnih dobropisov, določenih v petem pododstavku člena 11a(8) Direktive 2003/87/ES, drugi pododstavek in drugi stavek četrtega pododstavka člena 11a(8) Direktive 2003/87/ES pa se ne bosta uporabljala. Preostala upravičenost operaterjev zrakoplovov za leto 2012 se ohrani v skladu s členi 11a(2), (3) in (4) Direktive 2003/87/ES.

(5)

Upravljavci nepremičnih naprav z bistvenim povečanjem zmogljivosti v skladu s členom 20 Sklepa Komisije 2011/278/EU z dne 27. aprila 2011 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES (2) Evropskega parlamenta in Sveta bi morali biti obravnavani kot obstoječi upravljavci ali novi udeleženci.

(6)

Členi 58 do 61 Uredbe Komisije (EU) št. 389/2013 z dne 2. maja 2013 o določitvi registra Unije v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter odločbama št. 280/2004/ES in št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Komisije (EU) št. 920/2010 in št. 1193/2011 (3) določajo podrobnosti konkretnega izvajanja mejnih vrednosti upravičenosti iz te uredbe.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za podnebne spremembe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Vsak upravljavec nepremičnih naprav, ki je prejel brezplačno dodelitev ali upravičenost do uporabe mednarodnih dobropisov v obdobju 2008–2012, je upravičen do uporabe mednarodnih dobropisov v obdobju 2008–2020 do višine zneska, ki mu je bil odobren v obdobju 2008–2012, ali do zneska, ki ustreza največ 11 % njegove dodelitve v obdobju 2008–2012; uporabi se višji znesek.

2.   Vsak upravljavec nepremičnih naprav, ki ni prejel niti brezplačne dodelitve niti upravičenosti do uporabe mednarodnih dobropisov v obdobju 2008–2012, in, z odstopanjem od odstavka 1, vsak upravljavec nepremičnih naprav v smislu prvih dveh alinej člena 3(h) Direktive 2003/87/ES je upravičen do uporabe mednarodnih dobropisov v obdobju 2008–2020 do zneska v višini največ 4,5 % svojih preverjenih emisij v obdobju 2013–2020.

3.   Vsak upravljavec nepremičnih naprav z bistvenim povečanjem zmogljivosti v skladu s členom 20 Sklepa 2011/278/EU je upravičen do uporabe mednarodnih dobropisov za obdobje 2008–2020 do zneska, ki je bil upravljavcu odobren za obdobje 2008–2012, ali do zneska, ki ustreza največ 11 % njegove dodelitve v obdobju 2008–2012, ali do največ 4,5 % njegovih preverjenih emisij v obdobju 2013–2020; uporabi se višji znesek.

4.   Vsak upravljavec nepremičnih naprav, ki je za obdobje 2008–2012 prejel brezplačno dodelitev in je izvajal dejavnosti, ki niso navedene v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 219/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (4), so pa navedene v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5), je upravičen do uporabe mednarodnih dobropisov v obdobju 2008–2020 do zneska, ki mu je bil odobren v obdobju 2008–2012 ali do zneska, ki ustreza največ 11 % njegove dodelitve v obdobju 2008–2012, ali do največ 4,5 % njegovih preverjenih emisij v obdobju 2013–2020; uporabi se višji znesek.

5.   Vsak operater zrakoplovov je upravičen do uporabe mednarodnih dobropisov v višini največ 1,5 % svojih preverjenih emisij v obdobju 2013–2020 brez poseganja v katero koli preostalo upravičenost za leto 2012.

Člen 2

1.   Države članice v skladu s členom 1(1) izračunajo in objavijo upravičenost do mednarodnega dobropisa za vsakega od svojih upravljavcev ter Komisijo v skladu s členom 59 Uredbe (EU) št. 389/2013 obvestijo en mesec po dnevu začetka veljavnosti te uredbe.

2.   Za vsakega upravljavca iz člena 1(2) in operaterje zrakoplovov iz člena 1(5) je na podlagi preverjenih emisij izračunana in letno posodobljena upravičenost do mednarodnega dobropisa. Za upravljavce iz členov 1(3) in 1(4) bo posodobljena upravičenost do mednarodnega dobropisa izračunana glede na višjo od upravičenosti iz člena 1(1) ali 4,5 % preverjenih emisij v obdobju 2013–2020. Ko so preverjene emisije odobrene, države članice Komisijo v skladu s členom 59 Uredbe (EU) št. 389/2013 obvestijo o spremembah v zvezi z upravičenostjo do mednarodnih dobropisov.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. novembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32.

(2)  UL L 130, 17.5.2011, str. 1.

(3)  UL L 122, 3.5.2013, str. 1.

(4)  UL L 87, 31.3.2009, str. 109.

(5)  UL L 140, 5.6.2009, str. 63.


9.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 299/34


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1124/2013

z dne 8. novembra 2013

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za registracijo aktivne snovi bifenoks

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1), zlasti prve alternative člena 21(3) in člena 78(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Direktivo Komisije 2008/66/ES (2) je bil bifenoks vključen kot aktivna snov v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (3).

(2)

Aktivne snovi, vključene v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, se štejejo za registrirane v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 in so navedene na seznamu v delu A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (4).

(3)

V skladu s prvim pododstavkom člena 21(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009 je Belgija Komisiji predložila zahtevek za pregled registracije bifenoksa zaradi novih znanstvenih in tehničnih spoznanj, ki izhajajo iz informacij, ki jih je navedeni državi članici predložil prijavitelj v skladu s členom 56(1) navedene uredbe. Navedene informacije obravnavajo tvorbo nitrofena zaradi uporabe bifenoksa.

(4)

Belgija je ocenila informacije, ki jih je predložil prijavitelj. Svojo oceno je v obliki dodatka k osnutku poročila o oceni 21. marca 2013 predložila drugim državam članicam, Komisiji in Evropski agenciji za varnost hrane.

(5)

Zaradi navedenih informacij je Komisija menila, da obstajajo znaki, da bifenoks ne izpolnjuje več meril za registracijo iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(6)

Komisija je prijavitelja pozvala, naj predloži pripombe.

(7)

Komisija je sklenila, da glede na dejstvo, da se lahko v določenih okoljskih pogojih pri uporabi bifenoksa tvori nitrofen, ni mogoče izključiti tveganja za okolje drugače kot z uvedbo nadaljnjih omejitev.

(8)

Potrjeno je, da se aktivna snov bifenoks šteje za registrirano v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009. Pri ocenjevanju zahtevkov za registracijo fitofarmacevtskih sredstev bi morale biti države članice zlasti pozorne na potencial bifenoksa, da tvori nitrofen, in določiti omejitve glede pogojev uporabe, kjer je to primerno.

(9)

Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. novembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Direktiva Komisije 2008/66/ES z dne 30. junija 2008 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve bifenoksa, diflufenikana, fenoksapropa-P, fenpropidina in kvinoklamina kot aktivnih snovi (UL L 171, 1.7.2008, str. 9).

(3)  Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 230, 19.8.1991, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).


PRILOGA

Stolpec „Posebne določbe“ v vrstici 180 za bifenoks v delu A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se nadomesti z naslednjim:

„DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu bifenoksa in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 14. marca 2008.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

(a)

varnost izvajalcev in zagotoviti, da je v pogojih uporabe po potrebi predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme;

(b)

izpostavljenost potrošnikov ostankom bifenoksa v proizvodih živalskega izvora in kmetijskih rastlinah, ki sledijo v kolobarju;

(c)

okoljske pogoje, v katerih bi se lahko tvoril nitrofen.

Države članice uvedejo omejitve glede pogojev uporabe, kadar je to primerno zaradi točke (c).“


9.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 299/36


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1125/2013

z dne 8. novembra 2013

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. novembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

36,9

MA

42,5

MK

33,9

ZZ

37,8

0707 00 05

AL

45,1

EG

177,3

MK

59,9

TR

144,2

ZZ

106,6

0709 93 10

AL

48,7

MA

88,1

TR

154,7

ZZ

97,2

0805 20 10

AU

136,9

MA

63,3

ZA

148,2

ZZ

116,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

PE

125,0

SZ

56,1

TR

80,2

UY

92,8

ZA

154,1

ZZ

101,6

0805 50 10

TR

73,0

ZA

74,0

ZZ

73,5

0806 10 10

BR

247,5

LB

239,8

PE

271,8

TR

165,1

US

324,1

ZZ

249,7

0808 10 80

BA

64,2

CL

210,3

NZ

138,3

US

133,2

ZA

174,4

ZZ

144,1

0808 30 90

CN

65,8

TR

113,5

ZZ

89,7


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

9.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 299/38


SKLEP KOMISIJE

z dne 7. novembra 2013

o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za stranišča na splakovanje in pisoarje

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 7317)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/641/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o znaku EU za okolje (1) in zlasti člena 8(2) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom Evropske unije za znak za okolje,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010 se lahko znak EU za okolje podeli proizvodom, ki imajo zmanjšan vpliv na okolje v celotnem življenjskem krogu.

(2)

Uredba (ES) št. 66/2010 določa, da se uvedejo posebna merila za podelitev znaka EU za okolje po skupinah proizvodov.

(3)

Ker poraba vode znatno prispeva k skupnim vplivom stanovanjskih in nestanovanjskih stavb na okolje, je ustrezno, da se oblikujejo merila za podelitev znaka EU za skupino proizvodov „stranišča na splakovanje in pisoarji“. Merila naj bi predvsem spodbujala proizvode z učinkovito rabo vode, ki prispevajo k zmanjšanju porabe vode in so povezani z drugimi koristmi, kot je manjša poraba energije.

(4)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 16 Uredbe (ES) št. 66/2010 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Skupina proizvodov „stranišča na splakovanje in pisoarji“ zajema: opremo za stranišča na splakovanje in opremo za pisoarje, ki je opredeljena v členu 2. Ta skupina proizvodov zajema proizvode za domačo uporabo in proizvode, ki niso namenjeni za domačo uporabo.

2.   Skupina proizvodov „stranišča na splakovanje in pisoarji“ ne zajema:

(a)

straniščnih desk in pokrovov, razen če so bili dani v promet ali se prodajajo posebej, ne skupaj z opremo za stranišča na splakovanje ali pisoarje;

(b)

opreme za stranišča, ki ne uporablja vode, uporablja kemikalije in vodo za splakovanje, ter stranišč, kjer splakovalni sistemi potrebujejo pomožno energijo.

Člen 2

V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve:

1.

„oprema za stranišče na splakovanje“ pomeni bodisi straniščni komplet, straniščno školjko ali splakovalni sistem stranišča;

2.

„straniščni komplet“ pomeni sanitarno napravo, ki v funkcionalno enoto združuje splakovalni sistem in straniščno školjko, ki sprejme in odplakne človeški urin in blato ter ju usmeri v odtočni sistem;

3.

„straniščna školjka“ pomeni sanitarno napravo, ki sprejme in odplakne človeški urin in blato ter ju usmeri v odtočni sistem;

4.

„oprema za pisoarje“ pomeni bodisi pisoarni komplet, pisoar, pisoar brez vodnega splakovanja ali splakovalni sistem pisoarja;

5.

„oprema za pisoarje na splakovanje“ pomeni bodisi pisoarni komplet, pisoar ali splakovalni sistem pisoarja;

6.

„pisoarni komplet“ pomeni sanitarno napravo, ki v funkcionalno enoto združuje splakovalni sistem in pisoar, ki sprejme in odplakne človeški urin in ga usmeri v odtočni sistem;

7.

„pisoar“ pomeni sanitarno napravo, ki sprejme človeški urin in vodo, ki se uporablja za splakovanje, ter ju usmeri v odtočni sistem;

8.

„talni pisoar“ pomeni sanitarno napravo z ali brez splakovalnega sistema, ki vključuje talni kanal in ploščo ali ploskev, pritrjeno na steno, ki sprejme urin in vodo, ki se uporablja za splakovanje, ter ju usmeri v odtočni sistem;

9.

„pisoar brez vodnega splakovanja“ pomeni sanitarno napravo, ki sprejme urin in ga usmeri v odtočni sistem ter deluje brez vode;

10.

„splakovalni sistem“ pri opremi za stranišča na splakovanje in za pisoarje na splakovanje pomeni bodisi splakovalnik z vgrajeno prelivno cevjo – ali napravo, ki ne šteje za nič manj učinkovito, ter naprave za dovod/odvod ali tlačni splakovalni ventil;

11.

„naprava za varčevanje z vodo“ pomeni splakovalno napravo, ki omogoča, da se celotna količina vode za splakovanje izpusti prek mehanizma z dvojnim delovanjem (s prekinitvijo) ali mehanizma z dvojnim krmiljenjem (dvojno splakovanje);

12.

„celotni volumen splakovanja“ pomeni celotno količino vode, ki se izpusti iz splakovalnega sistema v splakovalnem ciklu;

13.

„zmanjšani volumen splakovanja“ pomeni del celotnega volumna splakovanja, ki ga izpusti naprava za varčevanje z vodo v splakovalnem ciklu in ki obsega največ dve tretjini celotnega volumna splakovanja;

14.

„povprečni volumen splakovanja“ pomeni aritmetično sredino enega celotnega volumna splakovanja in treh zmanjšanih volumnov splakovanja, izračunano v skladu z metodologijo, ki je opredeljena v Dodatku 1 k Prilogi;

15.

„krmilnik splakovanja na zahtevo“ pomeni splakovalno napravo sanitarne naprave, s katero lahko uporabnik upravlja ročno z ročko, vzvodom, gumbom, nožnim pedalom ali katerim koli enakovrednim sprožilcem splakovanja, ali prek senzorja, ki zazna uporabo sanitarne naprave;

16.

„prilagoditvena naprava“ pomeni napravo, ki omogoča prilagoditev celotnega volumna splakovanja in po potrebi zmanjšanega volumna splakovanja v splakovalnem sistemu.

Člen 3

Merila za podelitev znaka EU za okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010 za proizvod, ki sodi v skupino proizvodov „stranišča na splakovanje in pisoarji“, opredeljeno v členu 1 tega sklepa, kot tudi s tem povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje so opredeljeni v Prilogi.

Člen 4

Merila in povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje, ki so opredeljeni v Prilogi, veljajo štiri leta od 7. novembra 2013.

Člen 5

Za upravne namene se skupini proizvodov „stranišča na splakovanje in pisoarji“ dodeli kodna številka 41.

Člen 6

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 7. novembra 2013

Za Komisijo

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  UL L 27, 30.1.2010, str. 1.


PRILOGA

MERILA ZA PODELITEV ZNAKA EU ZA OKOLJE IN ZAHTEVE ZA OCENJEVANJE

Merila za podelitev znaka EU za okolje za opremo za stranišča na splakovanje in pisoarje:

1.

učinkovita raba vode;

2.

učinkovitost proizvoda;

3.

izključene ali omejene snovi in zmesi;

4.

les kot surovina iz gozdov s trajnostnim gospodarjenjem;

5.

dolga življenjska doba proizvoda;

6.

zmanjšani vplivi izrabljenega proizvoda;

7.

navodila za montažo in informacije za uporabnika;

8.

informacije na znaku EU za okolje.

Preglednica 1 navaja veljavnost različnih meril za vsako kategorijo opreme za stranišča na splakovanje in pisoarje.

Pri vsakem merilu so navedene posebne zahteve za ocenjevanje in preverjanje.

Če se od vlagatelja zahteva, da predloži izjave, dokumentacijo, analize, poročila o preskusih ali druga dokazila o izpolnjevanju meril, lahko ti po potrebi izvirajo od vlagatelja in/ali njegovega dobavitelja.

Kadar je mogoče, preskuse opravijo laboratoriji, ki izpolnjujejo splošne zahteve iz evropskega standarda EN ISO 17025 ali enakovrednega standarda.

Po potrebi se lahko namesto preskusnih metod, navedenih za posamezno merilo, uporabijo tudi druge, če njihovo enakovrednost potrdi pristojni organ, ki ocenjuje vlogo.

Po potrebi lahko pristojni organi zahtevajo dokazno dokumentacijo in opravijo neodvisna preverjanja.

Vlagatelj poda izjavo o skladnosti proizvoda s pravnimi zahtevami države (držav), kjer namerava proizvod dati v promet.

V standardih za preskuse se straniščni kompleti, straniščne školjke, pisoarji in splakovalni sistemi razlikujejo po vrsti in/ali tipu. Zadevna vrsta ali vrste ali tip ali tipi proizvoda se prijavijo pristojnemu organu, ki ocenjuje vlogo, in vsi preskusi, ki jih je treba izvesti, se opravijo za vsako vrsto in/ali tip, ki ga vlagatelj prijavi, v skladu z zadevnim standardom.

Preglednica 1

Veljavnost različnih meril za vsako kategorijo opreme za stranišča na splakovanje in pisoarje

Oprema za stranišča na splakovanje in pisoarje

Merila

Straniščni kompleti

Straniščne školjke

Splakovalni straniščni sistemi

Pisoarni kompleti

Pisoarji

Pisoarji brez vodnega splakovanja

Splakovalni sistemi za pisoarje

1(a)

– Celotni volumen splakovanja

x

x

x

x

x

 

x

1(b)

– Varčevanje z vodo

x

x

x

x

x

 

x

1(c)

– Povprečni volumen splakovanja

x

x

x

 

 

 

 

1(d)

– Prilagajanje volumna splakovanja

x

 

x

x

 

 

x

2(a)

– Zahteve glede splakovalnega sistema

x

 

x

x

 

 

x

2(b)

– Učinkovitost splakovanja

x

x

 

x

x

 

 

2(c)

– Zahteve za pisoarje brez vodnega splakovanja

 

 

 

 

 

x

 

3(a)

– Nevarne snovi in zmesi

x

x

x

x

x

x

x

3(b)

– Snovi, navedene v skladu s členom 59(1) Uredbe (ES) 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (1)

x

x

x

x

x

x

x

4

– Les kot surovina iz gozdov s trajnostnim gospodarjenjem

x

x

x

x

x

x

x

5(a)

– Možnost popravila in razpoložljivost nadomestnih delov

x

x

x

x

x

x

x

5(b)

– Garancija

x

x

x

x

x

x

x

6

– Zmanjšani vplivi izrabljenega proizvoda

x

x

x

x

x

x

x

7

– Navodila za montažo in informacije za uporabnika

x

x

x

x

x

x

x

8

– Informacije na znaku EU za okolje

x

x

x

x

x

x

x

Merilo 1.   Učinkovita raba vode

(a)   Celotni volumen splakovanja

Celotni volumen splakovanja opreme za stranišča na splakovanje in pisoarje na splakovanje, ko se da na trg, ne sme presegati vrednosti, podane v preglednici 2, ne glede na tlak vode.

Preglednica 2

Najvišja omejitev celotnega volumna splakovanja za opremo za stranišča na splakovanje in pisoarje na splakovanje

Proizvod

Celotni volumen splakovanja [l/splakovanje]

Oprema za stranišča na splakovanje

6,0

Oprema za pisoarje na splakovanje

1,0

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj poda izjavo o skladnosti proizvoda s temi zahtevami in navede celotni nominalni volumen splakovanja (v l/splakovanje) proizvoda, skupaj z rezultati preskusov, ki so bili izvedeni v skladu s postopkom preskušanja, navedenim v ustreznih standardih EN za takšen proizvod (glej preglednico 3). Pri talnih pisoarjih se celotni volumen splakovanja nanaša na vodo, ki se splakne v širini 60 cm neprekinjene stene.

Preglednica 3

Standardi EN za merjenje celotnega volumna splakovanja opreme za stranišča na splakovanje in pisoarje

Proizvod

Standard

Naslov standarda

Straniščni kompleti in straniščne školjke

EN 997

WC školjke in WC naprave z integriranim sifonom

Pisoarni kompleti in pisoarji

EN 13407

Zidni pisoar – Funkcionalne zahteve in preskusne metode

Splakovalni sistemi, sestavljeni iz splakovalnika

EN 14055

Splakovalniki za WC in pisoarje

Splakovalni sistemi, sestavljeni iz splakovalnega ventila z ročnim sprožilcem

EN 12541

Sanitarne armature – Tlačni izplakovalniki WC in pisoarjev – Samozaporni PN10

Splakovalni sistemi, sestavljeni iz brezkontaktnega splakovalnega ventila

EN 15091

Sanitarne armature – Elektronsko odpiranje in zapiranje sanitarnih armatur

(b)   Varčevanje z vodo

Straniščni kompleti s celotnim volumnom splakovanja, ki presega 4,0 litra, in splakovalni straniščni sistemi morajo biti opremljeni z napravo za varčevanje z vodo. Ko se dajo na trg, zmanjšani volumen splakovanja, ki se sprosti ob delovanju naprave za varčevanje z vodo, ne sme presegati 3,0 l/splakovanje, ne glede na tlak vode.

Straniščne školjke morajo omogočati uporabo naprave za varčevanje z vodo, katere zmanjšani volumen splakovanja, ki se sprosti ob delovanju naprave za varčevanje z vodo, ne sme presegati 3,0 l/splakovanje, ne glede na tlak vode.

Pisoarni kompleti in splakovalni sistemi za pisoarje morajo biti opremljeni s posameznim krmilnikom splakovanja na zahtevo. Talni pisoarji s splakovalnim sistemom morajo imeti posamezen krmilnik splakovanja na zahtevo, ki pokriva največ 60 cm širine neprekinjene stene.

Pisoarji morajo omogočati uporabo posameznega krmilnika splakovanja na zahtevo. Talni pisoarji brez splakovalnega sistema morajo omogočati namestitev posameznih krmilnikov splakovanja na zahtevo na največ vsakih 60 cm širine neprekinjene stene.

Vsak krmilnik splakovanja s senzorjem mora onemogočati lažno sprožitev in zagotavljati, da se splakovanje izvede šele po dejanski uporabi proizvoda.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj poda izjavo o skladnosti proizvoda s temi zahtevami in posreduje dokumentacijo, ki opisuje tehnologijo ali napravo, uporabljeno v proizvodu. Za opremo za stranišče na splakovanje mora vlagatelj navesti zmanjšani volumen splakovanja (v l/splakovanje) proizvoda, skupaj z rezultati preskusov, ki so bili izvedeni v skladu s postopkom preskušanja, navedenim v ustreznih standardih EN za takšen proizvod (glej preglednico 4). Za proizvode, opremljene s krmilnikom splakovanja s senzorjem, mora vlagatelj predložiti kratek opis ukrepov, sprejetih pri oblikovanju proizvoda, da se prepreči lažna sprožitev in zagotovi izvedba splakovanja šele po dejanski uporabi proizvoda.

Preglednica 4

Standardi EN za merjenje zmanjšanega volumna splakovanja opreme za stranišča na splakovanje

Proizvod

Standard

Naslov standarda

Straniščni kompleti in straniščne školjke

EN 997

WC školjke in WC naprave z integriranim sifonom

Splakovalni straniščni sistem, sestavljen iz splakovalnika

EN 14055

Splakovalniki za WC in pisoarje

(c)   Povprečni volumen splakovanja

Ob dajanju opreme za stranišče na splakovanje v promet povprečni volumen splakovanja, izračunan skladno z metodologijo, opredeljeno v Dodatku 1, ne sme presegati 3,5 l/splakovanje. Ta zahteva ne velja za straniščne komplete s celotnim volumnom splakovanja 4,0 litra ali manj.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj poda izjavo o skladnosti proizvoda s temi zahtevami in navede izračunani povprečni volumen splakovanja (v l/splakovanje) proizvoda, skupaj z rezultati preskusov, ki so bili izvedeni v skladu z metodologijo, ki je opredeljena v Dodatku 1.

(d)   Prilagajanje volumna splakovanja

Splakovalni sistemi morajo biti opremljeni s prilagoditveno napravo, ki monterju omogoča, da prilagodi volumen splakovanja ob upoštevanju lokalnih pogojev odtočnega sistema. Celotni volumen splakovanja po prilagoditvi v skladu z navodili za montažo ne sme presegati 6 l/splakovanje za opremo za stranišče na splakovanje ali 4 l/splakovanje, če straniščni komplet ni opremljen z napravo za varčevanje z vodo, in 1 l/splakovanje za opremo za pisoarje na splakovanje. Zmanjšani volumen splakovanja po prilagoditvi v skladu z navodili za montažo ne sme presegati 3 l/splakovanje za opremo za stranišče na splakovanje.

V primeru splakovalnih sistemov, sestavljenih iz splakovalnika, je največji celotni volumen splakovanja po prilagoditvi označen na splakovalniku s črto ali oznako za vodo.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj poda izjavo o skladnosti proizvoda s temi zahtevami in posreduje dokumentacijo, ki opisuje tehnologijo ali napravo, uporabljeno v proizvodu.

Merilo 2.   Učinkovitost proizvoda

(a)   Zahteve glede splakovalnega sistema

Splakovalni sistemi morajo izpolnjevati zahteve iz ustreznih standardov EN, naštetih v preglednici 5. Deli ustreznih standardov EN, naštetih v preglednici 5, ki se nanašajo na celotni in zmanjšani volumen splakovanja, so izključeni iz tega merila.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj poda izjavo o skladnosti proizvoda s temi zahtevami in posreduje rezultate preskusov, ki so bili izvedeni v skladu s postopkom preskušanja, navedenim v ustreznih standardih EN za takšen proizvod (glej preglednico 5).

Preglednica 5

Skladnost splakovalnega sistema s standardi EN

Splakovalni sistem

Standard

Naslov standarda

Splakovalniki za stranišča in pisoarje

EN 14055

Splakovalniki za WC in pisoarje

Splakovalni ventili z ročnim sprožilcem za stranišča in pisoarje

EN 12541

Sanitarne armature – Tlačni splakovalniki WC in pisoarjev – Samozaporni PN10

Brezkontaktni splakovalni ventili za stranišča in pisoarje

EN 15091

Sanitarne armature – Elektronsko odpiranje in zapiranje sanitarnih armatur

(b)   Učinkovitost splakovanja

Učinkovitost splakovanja straniščnih in pisoarnih kompletov, straniščnih školjk in pisoarjev mora biti skladna z zahtevami ustreznih standardov EN, ki so navedeni v preglednici 6.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj poda izjavo o skladnosti proizvoda s temi zahtevami in posreduje rezultate preskusov, ki so bili izvedeni v skladu s postopkom preskušanja, navedenim v ustreznih standardih EN za takšen proizvod (glej preglednico 6). Straniščni kompleti in straniščne školjke, ki niso zajeti v nobenem standardu EN, morajo imeti izkazano učinkovitost splakovanja, ki je podobna enakovrednemu razredu in tipu, zajetem v standardu EN 997. V tem primeru vlagatelj predloži rezultate preskusov, ki so bili izvedeni v skladu s postopkom preskušanja, navedenim v standardu EN 997 za proizvode enakovrednega razreda in tipa. Pisoarni kompleti in pisoarji, ki niso zajeti v nobenem standardu EN, morajo imeti izkazano učinkovitost splakovanja, ki je podobna enakovrednemu razredu in tipu, zajetem v standardu EN 13407. V tem primeru vlagatelj predloži rezultate preskusov, ki so bili izvedeni v skladu s postopkom preskušanja, navedenim v standardu EN 13407 za proizvode enakovrednega razreda in tipa.

Preglednica 6

Skladnost učinkovitosti splakovanja proizvoda s standardi EN

Proizvod

Standard

Naslov standarda

Straniščni kompleti in straniščne školjke

EN 997

WC školjke in WC naprave z integriranim sifonom

Pisoarni kompleti in pisoarji

EN 13407

Zidni pisoar – Funkcionalne zahteve in preskusne metode

(c)   Zahteve za pisoarje brez vodnega splakovanja

Pisoarji brez vodnega splakovanja izpolnjujejo zahteve, opredeljene v Dodatku 2.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj poda izjavo o skladnosti proizvoda s temi zahtevami in posreduje rezultate preskusov, ki so bili izvedeni v skladu s postopkom preskušanja, opredeljenim v Dodatku 2. Sprejme se tudi vsaka enakovredna metodologija, s katero se dokaže, da so izpolnjene zahteve, opredeljene v Dodatku 2.

Merilo 3.   Izključene ali omejene snovi in zmesi

(a)   Nevarne snovi in zmesi

V skladu s členom 6(6) Uredbe (ES) št. 66/2010 se znak EU za okolje ne sme dodeliti nobenemu izdelku ali kateremu koli njegovemu delu, kot je opredeljen v členu 3(3) Uredbe (ES) št. 1907/2006, ali njegovemu homogenemu delu, ki vsebuje snovi, ki izpolnjujejo merila za razvrstitev v spodaj navedene stavke o nevarnosti ali opozorilne stavke iz preglednice 7 v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (2) ali Direktivo Sveta 67/548/EGS (3), ali snovi iz člena 57 Uredbe (ES) št. 1907/2006. Če se mejna vrednost za razvrstitev snovi ali zmesi iz razreda nevarnosti razlikuje od vrednosti iz opozorilnega stavka, prevlada prva. Opozorilni stavki, navedeni v preglednici 7, se na splošno nanašajo na snovi. Če informacij o snoveh ni mogoče pridobiti, se uporabljajo pravila za razvrščanje zmesi. Snovi ali zmesi, katerih lastnosti se spremenijo z obdelavo in tako niso več biološko razpoložljive, ali se kemično spremenijo tako, da predhodno ugotovljena nevarnost ni več prisotna, so izvzete iz merila 3(a).

Preglednica 7

Stavki o nevarnosti in opozorilni stavki

Stavek o nevarnosti

Opozorilni stavek

H300 Smrtno pri zaužitju.

R28

H301 Strupeno pri zaužitju.

R25

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

R65

H310 Smrtno v stiku s kožo.

R27

H311 Strupeno v stiku s kožo.

R24

H330 Smrtno pri vdihavanju.

R23/26

H331 Strupeno pri vdihavanju.

R23

H340 Lahko povzroči genetske okvare.

R46

H341 Sum povzročitve genetskih okvar.

R68

H350 Lahko povzroči raka.

R45

H350i Lahko povzroči raka pri vdihavanju.

R49

H351 Sum povzročitve raka.

R40

H360F Lahko škoduje plodnosti.

R60

H360D Lahko škoduje nerojenemu otroku.

R61

H360FD Lahko škoduje plodnosti. Lahko škoduje nerojenemu otroku.

R60/61/60-61

H360Fd Lahko škoduje plodnosti. Sum škodljivosti za nerojenega otroka.

R60/63

H360Df Lahko škoduje nerojenemu otroku. Sum škodljivosti za plodnost.

R61/62

H361f Sum škodljivosti za plodnost.

R62

H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka.

R63

H361fd Sum škodljivosti za plodnost. Sum škodljivosti za nerojenega otroka.

R62-63

H362 Lahko škoduje dojenim otrokom.

R64

H370 Škoduje organom.

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Lahko škoduje organom.

R68/20/21/22

H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti

R48/25/24/23

H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

R48/20/21/22

H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

R50

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

R50-53

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

R51-53

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

R52-53

H413 Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.

R53

EUH059 Nevarno za ozonski plašč.

R59

EUH029 V stiku z vodo se sprošča strupen plin.

R29

EUH031 V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.

R31

EUH032 V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin.

R32

EUH 070 Strupeno ob stiku z očmi.

R39-41

Mejne koncentracije za snovi ali zmesi, ki se jim lahko dodelijo oziroma so jim bili dodeljeni stavki o nevarnosti ali opozorilni stavki, navedeni v preglednici 7, ali ki izpolnjujejo merila za razvrstitev v razrede ali kategorije nevarnosti, ter za snovi, ki izpolnjujejo merila iz točk (a), (b) ali (c) člena 57 Uredbe (ES) št. 1907/2006, ne presegajo splošnih ali posebnih mejnih koncentracij, določenih v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 1272/2008. Če so določene posebne mejne koncentracije, imajo prednost pred splošnimi.

Mejne koncentracije za snovi, ki izpolnjujejo merila iz točk (d), (e) ali (f) člena 57 Uredbe (ES) št. 1907/2006, ne presegajo 0,1 % mase na maso.

Končni proizvod se ne označi s stavkom o nevarnosti.

Za opremo za stranišče na splakovanje in opremo za pisoarje so snovi/sestavine iz preglednice 8 izvzete iz obveznosti iz člena 6(6) Uredbe (ES) št. 66/2010 po uporabi člena 6(7) iste uredbe:

Preglednica 8

Izvzete snovi/sestavine

Snov/sestavina

Stavki o nevarnosti in opozorilni stavki

Proizvodi z maso pod 25 g

Vsi stavki o nevarnosti in opozorilni stavki

Homogeni deli kompleksnih proizvodov z maso pod 25 g

Vsi stavki o nevarnosti in opozorilni stavki

Nikelj in nerjavno jeklo vseh vrst

H351, H372 in R40/48/23

Elektronski sestavni deli opreme za stranišča na splakovanje in pisoarje, ki izpolnjujejo zahteve, določene v členu 4 Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (4)

Vsi stavki o nevarnosti in opozorilni stavki

Ocenjevanje in preverjanje: za proizvod ali kateri koli njegov del ali homogeni del vlagatelj predloži izjavo o skladnosti z merilom 3(a), skupaj s pripadajočo dokumentacijo, kot so izjave o skladnosti, ki jih podpišejo njegovi dobavitelji, izjave, da snovi ali materiali niso uvrščeni v nobenega od razredov nevarnosti, ki ustrezajo stavkom o nevarnosti iz preglednice 7 v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, kolikor je to mogoče določiti vsaj na podlagi podatkov, ki izpolnjujejo zahteve iz Priloge VII k Uredbi (ES) št. 1907/2006. Tej izjavi priloži povzetek informacij o ustreznih lastnostih, povezanih s stavki o nevarnosti iz preglednice 7, in sicer z natančnostjo iz oddelkov 10, 11 in 12 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006.

Informacije o intrinzičnih lastnostih snovi se lahko razen s preskusi pridobijo tudi na druge načine, na primer z uporabo alternativnih metod, kot so metode in vitro, s kvantitavnimi modeli razmerja med strukturo in aktivnostjo ali z razvrščanjem v skupine ali navzkrižnim branjem v skladu s Prilogo XI k Uredbi (ES) št. 1907/2006. Priporoča se izmenjava ustreznih podatkov v dobavni verigi.

Predložene informacije se nanašajo na oblike ali fizikalno stanje snovi ali zmesi, kot se uporabljajo v končnem proizvodu.

Za snovi iz Prilog IV in V k Uredbi (ES) št. 1907/2006, ki so na podlagi točk (a) in (b) člena 2(7) navedene uredbe izvzete iz obveznosti za registracijo, za dokazovanje skladnosti z merilom 3(a) zadostuje izjava vlagatelja.

(b)   Snovi, razvrščene v skladu s členom 59(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006

Za snovi, opredeljene kot snovi, ki lahko vzbujajo veliko zaskrbljenost in so vključene na seznam iz člena 59(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006 (5), odstopanje od izvzetja iz člena 6(6) Uredbe (ES) št. 66/2010 ni mogoče, če koncentracija teh snovi v zmeseh, proizvodu ali katerem koli homogenem delu kompleksnega proizvoda presega 0,1 %. Če je koncentracija nižja od 0,1 %, veljajo posebne mejne koncentracije, določene v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 1272/2008.

Ocenjevanje in preverjanje: sklicevanje na seznam snovi, ki so opredeljene kot snovi, ki lahko vzbujajo veliko zaskrbljenost, se navede na datum vloge. Vlagatelj predloži izjavo o skladnosti z merilom 3(b), skupaj s pripadajočo dokumentacijo, vključno z izjavami o skladnosti, ki jih podpišejo dobavitelji materialov, in izvode ustreznih varnostnih listov za snovi ali zmesi v skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 za snovi in zmesi. Mejne koncentracije se v varnostnih listih določijo v skladu s členom 31 Uredbe (ES) št. 1907/2006 za snovi in zmesi.

Merilo 4.   Les iz gozdov s trajnostnim gospodarjenjem

Les ali lesni deli, ki se uporabljajo v straniščih na splakovanje in pisoarjih, so lahko iz recikliranega ali neobdelanega materiala.

Za neobdelan les morajo biti izdani veljavni certifikati, ki dokazujejo, da izvira iz gozdov in proizvodnih verig s trajnostnim gospodarjenjem. Certifikate izdajo neodvisne organizacije, ki upravljajo s shemami certificiranja, kot so FSC, PEFC ali podobne.

Toda kjer shema certificiranja dopušča mešanje certificiranega in necertificiranega materiala v proizvodu ali družini proizvodov, delež necertificiranega materiala ne presega 50 %. Takšen necertificiran material je zajet v nadzorni sistem, ki zagotavlja, da je bil pridobljen na zakonit način in izpolnjuje vse ostale zahteve za necertificiran material iz sheme certificiranja.

Organi, ki izdajajo certifikate v zvezi z gozdovi in/ali proizvodno verigo, so akreditirani oz. priznani s strani zadevne sheme certificiranja.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži ustrezno dokumentacijo, v kateri so navedeni vrste, količine in poreklo lesa ali lesnih delov, ki se uporabljajo v straniščih na splakovanje in pisoarjih.

Kadar se uporabi neobdelan les, morajo za proizvod biti izdani veljavni certifikati, ki dokazujejo, da izvira iz gozdov in proizvodnih verig s trajnostnim gospodarjenjem. Certifikate izdajo neodvisne organizacije, ki upravljajo s shemami certificiranja, kot so FSC, PEFC ali podobne. Če je proizvod ali družina proizvodov tudi iz necertificiranega materiala, je treba predložiti dokazilo, da delež necertificiranega materiala ne presega 50 % in je zajet v nadzorni sistem, ki zagotavlja, da je bil pridobljen na zakonit način in izpolnjuje vse ostale zahteve za necertificiran material iz sheme certificiranja.

Merilo 5.   Dolga življenjska doba proizvoda

(a)   Možnost popravila in razpoložljivost nadomestnih delov

Proizvod je oblikovan tako, da lahko končni uporabnik ali strokovni pooblaščeni serviser njegove zamenljive sestavne dele zamenja na preprost način. Podatki o tem, katere elemente se lahko zamenja, so jasno navedeni v informacijskem listu, ki se predloži v tiskani in/ali elektronski obliki. Vlagatelj zagotovi tudi jasna navodila, ki končnemu uporabniku ali usposobljenim strokovnjakom omogočajo, da opravijo osnovna popravila.

Vlagatelj zagotovi tudi, da so originalni nadomestni deli ali enakovredni deli razpoložljivi najmanj deset let od datuma nakupa.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj poda izjavo o skladnosti proizvoda s temi zahtevami in predloži vzorec ali vzorce informacijskega lista proizvoda, ki se predloži v tiskani in/ali elektronski obliki.

(b)   Garancija

Za proizvod velja garancija za popravila ali zamenjavo najmanj pet let.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj poda izjavo o skladnosti proizvoda s temi zahtevami in predloži vzorec garancijskih pogojev.

Merilo 6.   Zmanjšani vplivi izrabljenega proizvoda

Plastični deli z maso 25 g ali več, se označijo v skladu z zahtevami standarda EN ISO 11469, tako da se lahko materiale opredeli za reciklažo, predelavo ali odstranjevanje, ko se izrabijo.

Pisoarji brez vodnega splakovanja uporabljajo lahko biološko razgradljivo tekočino ali delujejo povsem brez tekočine.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj poda izjavo o skladnosti proizvoda s temi zahtevami. Za pisoarje brez vodnega splakovanja vlagatelj predloži tudi dokumentacijo, ki opisuje uporabljeno tehnologijo, in v primeru uporabe tekočine poročilo o preskusu, ki dokazuje, da je tekočina lahko biološko razgradljiva, v skladu z opredelitvijo in preskusnimi metodami, predvidenimi v „Smernicah o uporabi meril za razvrščanje, označevanje in pakiranje“ (6), v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.

Merilo 7.   Navodila za montažo in informacije za uporabnika

Proizvodu se priložijo ustrezne informacije o montaži in informacije za uporabnika, ki vsebujejo vse potrebne tehnične podrobnosti za ustrezno montažo in napotke o ustrezni in okolju prijazni uporabi proizvoda kot tudi o njegovem vzdrževanju. Navodila za montažo in informacije za uporabnika zajemajo vsaj navodila in informacije o naslednjih točkah, navedene na embalaži ali v dokumentaciji, ki je priložena proizvodu v tiskani ali elektronski obliki:

(a)

navodila za ustrezno montažo, vključno z:

v primeru straniščnih školjk, pisoarjev in splakovalnih sistemov, ki se dajo na trg posebej, podatek o tem, s katerimi proizvodi tvorijo popolno delujočo enoto, ki je varčna z vodo,

podatek o tem, kateri razred(i) in/ali tip(i) proizvodov so bili preskušeni,

podatek o posebnem obratovalnem tlaku, za katerega je proizvod primeren,

podatek o tem, s katerimi vrstami odtočnega sistema na podlagi standarda EN 12056 lahko proizvod deluje,

podatke, ki opisujejo, kako prilagoditi volumen splakovanja kot tudi posledice v smislu ravni preostale vode in ravni polnjenja,

opombo, ki navaja, da se je treba pred montažo proizvodov seznaniti z ustreznimi nacionalnimi in lokalnimi predpisi;

(b)

podatek, ki navaja, da je glavni vpliv na okolje povezan s porabo vode, in napotek o tem, kako je mogoče z racionalno uporabo čim bolj zmanjšati vpliv na okolje, predvsem podatek o ustrezni uporabi proizvoda, da se čim bolj zmanjša poraba vode;

(c)

podatek, da je bil proizvodu podeljen znak EU za okolje, skupaj s kratko, vendar natančno razlago pomena znaka, in splošni podatki, navedeni poleg logotipa znaka EU za okolje;

(d)

celotni volumen splakovanja v l/splakovanje (preskušen, kot je navedeno v merilu 1(a));

(e)

za opremo za stranišča na splakovanje, ki so opremljena z napravo za varčevanje z vodo ali omogoča njeno uporabo, zmanjšani in povprečni volumen splakovanja v l/splakovanje (preskušen, kot je navedeno v merilu 1(b) oziroma 1(c));

(f)

za straniščne školjke in pisoarje, dane na trg posebej, podatek, da je treba proizvod kombinirati z ustreznim splakovalnim sistemom, ki ima znak za okolje, da tvori popolno delujočo enoto, ki je varčna z vodo, predvsem podatek o celotnem volumnu splakovanja in po potrebi podatek o zmanjšanem in povprečnem volumnu splakovanja splakovalnega sistema, s katerim ga je treba kombinirati;

(g)

za splakovalne sisteme, dane na trg posebej, podatek, da je treba proizvod kombinirati z ustrezno straniščno školjko in/ali pisoarjem, ki ima znak za okolje, da tvori popolno delujočo enoto, ki je varčna z vodo, predvsem podatek o celotnem volumnu splakovanja in po potrebi podatek o zmanjšanem in povprečnem volumnu splakovanja straniščne školjke in/ali pisoarja, s katero oz. katerim ga je treba kombinirati;

(h)

priporočila o ustrezni uporabi in vzdrževanju proizvoda z navedbo vseh ustreznih navodil, predvsem:

napotka o vzdrževanju in uporabi proizvodov,

podatka o tem, katere nadomestne dele je mogoče zamenjati,

navodil o zamenjavi tesnil in drugih elementov, če proizvod pušča,

napotka o čiščenju proizvoda z ustreznimi orodji in čistili, da se preprečijo poškodbe površine proizvoda;

(i)

za pisoarje brez vodnega splakovanja navodila o sistemu vzdrževanja, vključno z, če je to primerno, podatki o ohranjanju in vzdrževanju zamenljive kartuše ter o tem, kako in kdaj jo zamenjati, ter seznam ponudnikov storitev rednega vzdrževanja.

(j)

za pisoarje brez vodnega splakovanja se posredujejo ustrezna priporočila o odlaganju zamenljivih kartuš, zlasti s podrobnostmi o vzpostavljenem programu oz. programih vrnitve;

(k)

priporočila o ustreznem odlaganju izrabljenega proizvoda.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj poda izjavo o skladnosti proizvoda s temi zahtevami in zagotovi vzorec ali vzorce podatkov za uporabnika in/ali povezavo do spletne strani proizvajalca, ki vsebuje te podatke.

Merilo 8.   Informacije, ki so navedene na znaku EU za okolje

Neobvezni del nalepke s poljem za besedilo vsebuje naslednje besedilo:

zelo učinkovita raba vode in zmanjšanje odpadne vode,

s tem proizvodom, ki ima znak za okolje, prihranite vodo in denar,

zmanjšani vplivi izrabljenega proizvoda.

Navodila za uporabo neobvezne oznake z besedilnim poljem so na voljo v „Navodilih za uporabo logotipa znaka EU za okolje“ na spletni strani:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj poda izjavo o skladnosti proizvoda s temi zahtevami in predloži vzorec znaka.


(1)  OJ L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.

(3)  UL 196, 16.8.1967, str. 1.

(4)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.

(5)  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf

Dodatek 1

Metodologija za merjenje in izračun povprečnega volumna splakovanja

1.   Preskusne metode

Namestite stranišče na splakovanje ali opremo v skladu z navodili za montažo, ki jih je posredoval proizvajalec. V primeru straniščnih školjk se oprema namesti s preskusnim splakovalnim sistemom, kot je opisano v ustreznih standardih EN.

Montirajte nameščeno opremo na trdno vodoravno ali navpično ravno površino, kot je ustrezno.

Povežite dovodni ventil z dovodom vode s statičnim tlakom 0,2 ± 0,01 MPa (2 ± 0,1 bar) in odprite ventil za dovod vode. Ventil za dovod vode pustite odprt med vsemi preskusi.

Sprožite krmilni mehanizem za celotno splakovanje, zberite izpuščeno vodo in jo zavrzite.

1.1   Ocena celotnega volumna splakovanja

Sprožite krmilni mehanizem za celotno splakovanje in zberite izpuščeno vodo.

Izmerite volumen s kalibriranim zbiralnikom.

Zabeležite izmerjeni volumen.

Preskus opravite trikrat.

Če se izpuščeni volumen razlikuje, izračunajte celotni volumen splakovanja (Vf) kot aritmetično sredino treh zabeleženih volumnov.

1.2   Ocena zmanjšanega volumna splakovanja

Sprožite krmilni mehanizem za zmanjšano splakovanje in zberite izpuščeno vodo.

Izmerite volumen s kalibriranim zbiralnikom.

Zabeležite izmerjeni volumen.

Preskus opravite trikrat.

Če se izpuščeni volumen razlikuje, izračunajte zmanjšani volumen splakovanja (Vr) kot aritmetično sredino treh zabeleženih volumnov.

2.   Izračun povprečnega volumna splakovanja

Izračunajte povprečni volumen splakovanja (Va) na naslednji način:

Formula

Dodatek 2

Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati pisoarji brez vodnega splakovanja, in preskusne metode

1.   Zahteve za pisoarje brez vodnega splakovanja

Pisoarji brez vodnega splakovanja morajo prestati vse naslednje preskuse:

preskus obremenitve,

preskus odvajanja,

preskus tesnosti,

preskus preprečevanja povratnega toka zraka z neprijetnimi vonjavami in vodni preskus.

2.   Preskusne metode za pisoarje brez vodnega splakovanja

2.1   Preskus obremenitve

Šteje se, da pisoarji brez vodnega splakovanja prestanejo preskus obremenitve, če izpolnijo zahteve o obremenitvi tako, da prestanejo preskus statične obremenitve, ki je podoben preskusom, opredeljenim v EN 13407. Sprejme se vsaka enakovredna metoda.

2.2   Preskus odvajanja

Šteje se, da pisoarji brez vodnega splakovanja prestanejo preskus odvajanja, če izpolnijo zahteve o odvajanju vode tako, da prestanejo preskus odvajanja vode, ki je podoben preskusom, opredeljenim v EN 14688. Ker je preskus v EN 14688 opredeljen za umivalna korita, se sprejme vsaka prilagoditev preskusa za namen preskušanja pisoarjev brez vodnega splakovanja. Sprejme se vsaka enakovredna metoda.

2.3   Preskus tesnosti

Šteje se, da pisoarji brez vodnega splakovanja prestanejo preskus tesnosti, če zagotavljajo, da se vsa tekočina, ki steče vanje, odstrani samo prek izhodnega priključka. Za ta preskus se uporablja obarvana voda, ki pripomore k zaznavi morebitnega puščanja. Sprejme se vsaka enakovredna metoda.

Šteje se tudi, da pisoarji brez vodnega splakovanja prestanejo preskus tesnosti, če izpolnijo zahteve o absorpciji vode tako, da prestanejo preskus za določitev absorpcije vode, ki je podoben preskusom, opredeljenim v EN 13407. Sprejme se vsaka enakovredna metoda.

2.4   Preskus preprečevanja povratnega toka zraka z neprijetnimi vonjavami in vodni preskus

Šteje se, da pisoarji brez vodnega splakovanja prestanejo preskus preprečevanja povratnega toka zraka z neprijetnimi vonjavami in vodni preskus, če izpolnijo zahteve o neprepuščanju vonja in odpornosti vodnega tesnila na tlak, podobne tistim, ki so opredeljene v EN 1253-1, tako da prestanejo preskus o neprepuščanju vonja oziroma odpornosti vodnega tesnila na tlak, ki je podoben preskusom, opredeljenim v EN 1253-2. Sprejme se vsaka enakovredna metoda.


9.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 299/52


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 8. novembra 2013

o določitvi datuma začetka delovanja vizumskega informacijskega sistema (VIS) v deveti, deseti in enajsti regiji

(2013/642/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov med državami članicami o vizumih za kratkoročno prebivanje (Uredba VIS) (1) in zlasti člena 48(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Izvedbenim sklepom 2012/274/EU z dne 24. aprila 2012 o določitvi druge skupine regij za začetek delovanja vizumskega informacijskega sistema (VIS) (2) so v deveto regijo, v kateri bi se moralo začeti zbiranje podatkov in njihovo pošiljanje v VIS za vse vloge, vključene Kazahstan, Kirgizistan, Tadžikistan, Turkmenistan in Uzbekistan; v deseto: Brunej, Burma/Mjanmar, Kambodža, Indonezija, Laos, Malezija, Filipini, Singapur, Tajska in Vietnam; ter enajsto: Zasedeno palestinsko ozemlje.

(2)

Države članice so obvestile Komisijo, da so sprejele vse potrebne tehnične in pravne ukrepe za zbiranje in posredovanje podatkov iz člena 5(1) Uredbe VIS v vizumski informacijski sistem za vse vloge iz navedenih regij, vključno z ukrepi za zbiranje in/ali posredovanje podatkov v imenu druge države članice.

(3)

Ker je torej izpolnjen pogoj iz prvega stavka člena 48(3) Uredbe VIS, je treba določiti datum začetka delovanja VIS v deveti, deseti in enajsti regiji.

(4)

Zaradi potrebe po določitvi datuma začetka delovanja VIS v bližnji prihodnosti bi moral ta sklep začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

(5)

Ker Uredba VIS nadgrajuje schengenski pravni red, je Danska v skladu s členom 5 Protokola o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, uradno sporočila, da je Uredbo VIS prenesla v svoje nacionalno pravo. Danska je tako v skladu z mednarodnim pravom zavezana izvajati ta sklep.

(6)

Ta sklep pomeni razvoj določb schengenskega pravnega reda, v katerem Združeno kraljestvo ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (3). Sklep zato za Združeno kraljestvo ni zavezujoč niti se zanj ne uporablja.

(7)

Ta sklep pomeni razvoj določb schengenskega pravnega reda, v katerem Irska ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (4). Sklep zato za Irsko ni zavezujoč niti se zanjo ne uporablja.

(8)

Za Islandijo in Norveško ta sklep pomeni razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o pridružitvi obeh k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (5), ki spadajo na področje iz točke B člena 1 Sklepa Sveta 1999/437/ES (6) o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo navedenega sporazuma.

(9)

Za Švico ta sklep pomeni razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (7), ki spadajo na področje iz točke B člena 1 Sklepa 1999/437/ES v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2008/146/ES (8).

(10)

Za Lihtenštajn ta sklep pomeni razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (9), ki spadajo na področje iz točke B člena 1 Sklepa 1999/437/ES v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2011/350/EU (10).

(11)

Za Ciper ta sklep pomeni akt, ki nadgrajuje schengenski pravni red ali je z njim kako drugače povezan v smislu člena 3(2) Akta o pristopu iz leta 2003.

(12)

Za Bolgarijo in Romunijo ta sklep pomeni akt, ki nadgrajuje schengenski pravni red ali je z njim kako drugače povezan v smislu člena 4(2) Akta o pristopu iz leta 2005.

(13)

Za Hrvaško ta sklep pomeni akt, ki nadgrajuje schengenski pravni red ali je z njim kako drugače povezan v smislu člena 4(2) Akta o pristopu iz leta 2011 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Vizumski informacijski sistem začne v deveti, deseti in enajsti regiji, ki so določene z Izvedbenim sklepom Komisije 2012/274/EU, delovati 14. novembra 2013.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep se uporablja v skladu s Pogodbama.

V Bruslju, 8. novembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 218, 13.8.2008, str. 60.

(2)  UL L 134, 24.5.2012, str. 20.

(3)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(4)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

(5)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(6)  UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

(7)  UL L 53, 27.2.2008, str. 52.

(8)  UL L 53, 27.2.2008, str. 1.

(9)  UL L 160, 18.6.2011, str. 21.

(10)  UL L 160, 18.6.2011, str. 19.