ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2013.280.slv

Uradni list

Evropske unije

L 280

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 56
22. oktober 2013


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1010/2013 z dne 17. oktobra 2013 o prepovedi ribolova na črni morski meč v vodah EU in mednarodnih vodah območij VIII, IX in X s plovili, ki plujejo pod zastavo Španije

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1011/2013 z dne 21. oktobra 2013 o odstopanjih od pravil o poreklu iz Priloge II k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani, ki se uporabljajo v okviru kvot za nekatere izdelke iz Salvadorja

3

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1012/2013 z dne 21. oktobra 2013 o odstopanjih od pravil o poreklu iz Priloge II k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani, ki se uporabljajo v okviru kvot za nekatere izdelke iz Kostarike

13

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1013/2013 z dne 21. oktobra 2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

22

 

 

SKLEPI

 

 

2013/514/EU

 

*

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, Italija)

24

 

*

Sklep Sveta 2013/515/SZVP z dne 21. oktobra 2013 o spremembi Sklepa 2010/638/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Republiki Gvineji

25

 

 

2013/516/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 6. julija 2010 glede ukrepa C 40/07 (ex NN 48/07) Romunije za ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. (prej Petrotub Roman S.A.) (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 4492)  ( 1 )

26

 

 

Popravki

 

*

Popravek Sklepa Komisije 2013/250/EU z dne 21. maja 2013 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za sanitarne armature (UL L 145, 31.5.2013)

32

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

22.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 280/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1010/2013

z dne 17. oktobra 2013

o prepovedi ribolova na črni morski meč v vodah EU in mednarodnih vodah območij VIII, IX in X s plovili, ki plujejo pod zastavo Španije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 1262/2012 z dne 20. decembra 2012 o določitvi ribolovnih možnosti za plovila EU za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2013 in 2014 (2) določa kvote za leto 2013.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena kvota za leto 2013.

(3)

Zato je treba za navedeni stalež prepovedati ribolovne dejavnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2013 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja za izčrpano od datuma iz navedene priloge.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, so od datuma iz navedene priloge prepovedane za stalež iz Priloge k tej uredbi. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati ribe iz navedenega staleža, ki jih ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. oktobra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 356, 22.12.2012, str. 22.


PRILOGA

Št.

40/DSS

Država članica

Španija

Stalež

BSF/8910-

Vrsta

Črni morski meč (Aphanopus carbo)

Cona

Vode EU in mednarodne vode območij VIII, IX in X

Datum

20.8.2013


22.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 280/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1011/2013

z dne 21. oktobra 2013

o odstopanjih od pravil o poreklu iz Priloge II k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani, ki se uporabljajo v okviru kvot za nekatere izdelke iz Salvadorja

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2012/734/EU z dne 25. junija 2012 o podpisu Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani v imenu Unije in o začasni uporabi dela IV Sporazuma glede trgovinskih zadev (1) ter zlasti člena 6 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom 2012/734/EU odobril podpis Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) v imenu Unije. V skladu s Sklepom 2012/734/EU je treba Sporazum uporabljati začasno, dokler ne bodo zaključeni postopki za njegovo sklenitev.

(2)

Priloga II k Sporazumu opredeljuje pojem „izdelki s poreklom“ ter načine upravnega sodelovanja. Za več izdelkov so v dodatku 2A k navedeni prilogi določena odstopanja od pravil o poreklu iz Dodatka 2 k Prilogi II v okviru letnih kvot. Ker se je Unija odločila, da bo uporabila to možnost, je treba zagotoviti pogoje za uporabo teh odstopanj za uvoz iz Salvadorja.

(3)

Kvote, določene v Dodatku 2A k Prilogi II, bi morala Komisija upravljati po načelu „prvi prispe, prvi dobi“ v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (2).

(4)

Za uveljavitev pravice do tarifnih koncesij bi bilo treba carinskim organom predložiti ustrezna dokazila o poreklu, kakor je predvideno v Sporazumu.

(5)

Ker se Sporazum začasno uporablja od 1. oktobra 2013, bi se morala ta uredba uporabljati od istega datuma.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za izdelke iz Priloge k tej uredbi se uporabljajo pravila o poreklu iz Dodatka 2A k Prilogi II k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

2.   Pravila o poreklu iz odstavka 1 se uporabljajo z odstopanjem od pravil o poreklu iz Dodatka 2 k Prilogi II k Sporazumu v skladu s kvotami iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Odstopanje iz člena 1 velja za zadevne izdelke le, če se predloži tudi dokazilo o poreklu, kakor je določeno v Prilogi II k Sporazumu.

Člen 3

Kvote iz Priloge se upravljajo v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 4

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. oktobra 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. oktobra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 346, 15.12.2012, str. 1.

(2)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.


PRILOGA

SALVADOR

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature se šteje, da je besedilo poimenovanja teh izdelkov zgolj informativne narave, področje uporabe preferencialne sheme pa je v okviru te priloge določeno z oznakami KN, kot obstajajo v času sprejetja te uredbe.

Skupni obseg letnih tarifnih kvot z zaporednimi številkami od 09.7078 do 09.7103 za zadevno koledarsko leto ne sme presegati naslednjega števila enot (parov):

 

2013

2014

2015

2016

2017

Od leta 2018

Skupno število enot letno (skupna letna kvota, zgornja meja za tarifno podštevilko)

2 250 000

10 157 500

11 315 000

12 472 500

13 630 000

14 787 500


Zaporedna številka

Oznaka KN

Poimenovanje

Obdobje veljavnosti kvote

Obseg letne kvote (v enotah (parih), če ni določeno drugače)

09.7078

6102 20

Plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine, vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarske bunde), vetrni jopiči, vetrovke in podobni izdelki za ženske ali deklice, pleteni ali kvačkani, razen izdelkov iz tarifne številke 6104, iz bombaža

od 1.10.2013 do 31.12.2013

123 750

od 1.1.2014 do 31.12.2014

534 600

od 1.1.2015 do 31.12.2015

574 200

od 1.1.2016 do 31.12.2016

613 800

od 1.1.2017 do 31.12.2017

653 400

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

693 000

09.7079

6102 30

Plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine, vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarske bunde), vetrni jopiči, vetrovke in podobni izdelki za ženske ali deklice, pleteni ali kvačkani, razen izdelkov iz tarifne številke 6104, iz umetnih ali sintetičnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

192 500

od 1.1.2014 do 31.12.2014

831 600

od 1.1.2015 do 31.12.2015

893 200

od 1.1.2016 do 31.12.2016

954 800

od 1.1.2017 do 31.12.2017

1 016 400

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

1 078 000

09.7080

6104 22 00

Kompleti za ženske ali deklice, iz bombaža

od 1.10.2013 do 31.12.2013

55 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

237 600

od 1.1.2015 do 31.12.2015

255 200

od 1.1.2016 do 31.12.2016

272 800

od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

290 400

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

308 000

09.7081

6104 42 00

Obleke za ženske ali deklice, iz bombaža

od 1.10.2013 do 31.12.2013

55 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

237 600

od 1.1.2015 do 31.12.2015

255 200

od 1.1.2016 do 31.12.2016

272 800

od 1.1.2017 do 31.12.2017

290 400

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

308 000

09.7082

6104 43 00

Obleke za ženske ali deklice, iz sintetičnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

110 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

475 200

od 1.1.2015 do 31.12.2015

510 400

od 1.1.2016 do 31.12.2016

545 600

od 1.1.2017 do 31.12.2017

580 800

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

616 000

09.7083

6104 44 00

Obleke za ženske ali deklice, iz umetnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

55 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

237 600

od 1.1.2015 do 31.12.2015

255 200

od 1.1.2016 do 31.12.2016

272 800

od 1.1.2017 do 31.12.2017

290 400

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

308 000

09.7084

6104 62 00

Dolge hlače (vključno pumparice in podobne hlače), hlače z naprsnikom in naramnicami ter kratke hlače za ženske ali deklice, iz bombaža

od 1.10.2013 do 31.12.2013

247 500

od 1.1.2014 do 31.12.2014

1 069 200

od 1.1.2015 do 31.12.2015

1 148 400

od 1.1.2016 do 31.12.2016

1 227 600

od 1.1.2017 do 31.12.2017

1 306 800

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

1 386 000

09.7085

6104 63 00

Dolge hlače (vključno pumparice in podobne hlače), hlače z naprsnikom in naramnicami ter kratke hlače za ženske ali deklice, iz sintetičnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

82 500

od 1.1.2014 do 31.12.2014

356 400

od 1.1.2015 do 31.12.2015

382 800

od 1.1.2016 do 31.12.2016

409 200

od 1.1.2017 do 31.12.2017

435 600

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

462 000

09.7075

6115

Hlačne nogavice, nogavice, dokolenke, kratke nogavice in druge nogavice, vključno nogavice z označeno stopnjo kompresije (npr. nogavice za krčne žile), pletene ali kvačkane

od 1.10.2013 do 31.12.2013

625 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

2 500 000

09.7086

6202 12

Plašči, dežni plašči, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki, za ženske ali deklice, iz bombaža

od 1.10.2013 do 31.12.2013

55 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

237 600

od 1.1.2015 do 31.12.2015

255 200

od 1.1.2016 do 31.12.2016

272 800

od 1.1.2017 do 31.12.2017

290 400

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

308 000

09.7087

6202 13

Plašči, dežni plašči, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki, za ženske ali deklice, iz umetnih ali sintetičnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

137 500

od 1.1.2014 do 31.12.2014

594 000

od 1.1.2015 do 31.12.2015

638 000

od 1.1.2016 do 31.12.2016

682 000

od 1.1.2017 do 31.12.2017

726 000

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

770 000

09.7088

6202 92 00

Vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarske bunde), vetrni jopiči, vetrovke in podobni izdelki za ženske ali deklice, razen izdelkov iz tarifne številke 6204, iz bombaža

od 1.10.2013 do 31.12.2013

55 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

237 600

od 1.1.2015 do 31.12.2015

255 200

od 1.1.2016 do 31.12.2016

272 800

od 1.1.2017 do 31.12.2017

290 400

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

308 000

09.7089

6202 93 00

Vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarske bunde), vetrni jopiči, vetrovke in podobni izdelki za ženske ali deklice, razen izdelkov iz tarifne številke 6204, iz umetnih ali sintetičnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

82 500

od 1.1.2014 do 31.12.2014

356 400

od 1.1.2015 do 31.12.2015

382 800

od 1.1.2016 do 31.12.2016

409 200

od 1.1.2017 do 31.12.2017

435 600

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

462 000

09.7090

6203 42

Dolge hlače (vključno pumparice in podobne hlače), hlače z naprsnikom in naramnicami ter kratke hlače za moške ali dečke, iz bombaža

od 1.10.2013 do 31.12.2013

137 500

od 1.1.2014 do 31.12.2014

594 000

od 1.1.2015 do 31.12.2015

638 000

od 1.1.2016 do 31.12.2016

682 000

od 1.1.2017 do 31.12.2017

726 000

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

770 000

09.7091

6205 20 00

Srajce za moške ali dečke, iz bombaža

od 1.10.2013 do 31.12.2013

206 250

od 1.1.2014 do 31.12.2014

891 000

od 1.1.2015 do 31.12.2015

957 000

od 1.1.2016 do 31.12.2016

1 023 000

od 1.1.2017 do 31.12.2017

1 089 000

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

1 155 000

09.7092

6205 30 00

Srajce za moške ali dečke, iz umetnih ali sintetičnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

275 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

1 188 000

od 1.1.2015 do 31.12.2015

1 276 000

od 1.1.2016 do 31.12.2016

1 364 000

od 1.1.2017 do 31.12.2017

1 452 000

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

1 540 000

09.7093

6207 11 00

Spodnjice in spodnjice brez hlačnic za moške ali dečke, iz bombaža

od 1.10.2013 do 31.12.2013

137 500

od 1.1.2014 do 31.12.2014

594 000

od 1.1.2015 do 31.12.2015

638 000

od 1.1.2016 do 31.12.2016

682 000

od 1.1.2017 do 31.12.2017

726 000

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

770 000

09.7094

6207 19 00

Spodnjice in spodnjice brez hlačnic za moške ali dečke, iz drugih tekstilnih materialov

od 1.10.2013 do 31.12.2013

110 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

475 200

od 1.1.2015 do 31.12.2015

510 400

od 1.1.2016 do 31.12.2016

545 600

od 1.1.2017 do 31.12.2017

580 800

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

616 000

09.7095

6207 21 00

Spalne srajce in pižame za moške ali dečke, iz bombaža

od 1.10.2013 do 31.12.2013

200 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

864 000

od 1.1.2015 do 31.12.2015

928 000

od 1.1.2016 do 31.12.2016

992 000

od 1.1.2017 do 31.12.2017

1 056 000

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

1 120 000

09.7096

6207 22 00

Spalne srajce in pižame za moške ali dečke, iz umetnih ali sintetičnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

137 500

od 1.1.2014 do 31.12.2014

594 000

od 1.1.2015 do 31.12.2015

638 000

od 1.1.2016 do 31.12.2016

682 000

od 1.1.2017 do 31.12.2017

726 000

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

770 000

09.7097

6207 91 00

Spodnje majice brez rokavov in druge majice, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, iz bombaža

od 1.10.2013 do 31.12.2013

96 250

od 1.1.2014 do 31.12.2014

415 800

od 1.1.2015 do 31.12.2015

446 600

od 1.1.2016 do 31.12.2016

477 400

od 1.1.2017 do 31.12.2017

508 200

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

539 000

09.7098

6207 99

Spodnje majice brez rokavov in druge majice, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, iz drugih tekstilnih materialov

od 1.10.2013 do 31.12.2013

55 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

237 600

od 1.1.2015 do 31.12.2015

255 200

od 1.1.2016 do 31.12.2016

272 800

od 1.1.2017 do 31.12.2017

290 400

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

308 000

09.7099

6208 21 00

Spalne srajce in pižame za ženske ali deklice, iz bombaža

od 1.10.2013 do 31.12.2013

55 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

237 600

od 1.1.2015 do 31.12.2015

255 200

od 1.1.2016 do 31.12.2016

272 800

od 1.1.2017 do 31.12.2017

290 400

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

308 000

09.7100

6208 22 00

Spalne srajce in pižame za ženske ali deklice, iz umetnih ali sintetičnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

110 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

475 200

od 1.1.2015 do 31.12.2015

510 400

od 1.1.2016 do 31.12.2016

545 600

od 1.1.2017 do 31.12.2017

580 800

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

616 000

09.7101

6208 91 00

Spodnje majice brez rokavov in druge majice, spodnjice brez hlačnic, spodnje hlačke, negližeji, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, za ženske ali deklice, iz bombaža

od 1.10.2013 do 31.12.2013

165 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

712 800

od 1.1.2015 do 31.12.2015

765 600

od 1.1.2016 do 31.12.2016

818 400

od 1.1.2017 do 31.12.2017

871 200

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

924 000

09.7102

6208 92 00

Spodnje majice brez rokavov in druge majice, spodnjice brez hlačnic, spodnje hlačke, negližeji, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, za ženske ali deklice, iz umetnih ali sintetičnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

68 750

od 1.1.2014 do 31.12.2014

297 000

od 1.1.2015 do 31.12.2015

319 000

od 1.1.2016 do 31.12.2016

341 000

od 1.1.2017 do 31.12.2017

363 000

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

385 000

09.7103

6212 10

Modrčki, vključno s pletenimi ali kvačkanimi

od 1.10.2013 do 31.12.2013

247 500

od 1.1.2014 do 31.12.2014

1 069 200

od 1.1.2015 do 31.12.2015

1 148 400

od 1.1.2016 do 31.12.2016

1 227 600

od 1.1.2017 do 31.12.2017

1 306 800

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

1 386 000

09.7076

7607 20

Aluminijaste folije (tudi tiskane ali s podlago iz papirja, kartona, plastične mase ali podobnih materialov), debeline do vključno 0,20 mm (merjeno brez podlage)

od 1.10.2013 do 31.12.2013

250 ton neto teže

od 1.1.2014 do 31.12.2014 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

1 000 ton neto teže


22.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 280/13


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1012/2013

z dne 21. oktobra 2013

o odstopanjih od pravil o poreklu iz Priloge II k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani, ki se uporabljajo v okviru kvot za nekatere izdelke iz Kostarike

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2012/734/EU z dne 25. junija 2012 o podpisu Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani v imenu Evropske unije in o začasni uporabi dela IV Sporazuma glede trgovinskih zadev (1) ter zlasti člena 6 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom 2012/734/EU odobril podpis Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) v imenu Unije. V skladu s Sklepom 2012/734/EU je treba Sporazum uporabljati začasno, dokler ne bodo zaključeni postopki za njegovo sklenitev.

(2)

Priloga II k Sporazumu opredeljuje pojem „izdelki s poreklom“ ter načine upravnega sodelovanja. Za več izdelkov so v Dodatku 2A k navedeni prilogi določena odstopanja od pravil o poreklu iz Dodatka 2 k Prilogi II v okviru letnih kvot. Ker se je Unija odločila, da bo uporabila to možnost, je treba zagotoviti pogoje za uporabo teh odstopanj za uvoz iz Kostarike.

(3)

Kvote, določene v Dodatku 2A k Prilogi II, bi morala Komisija upravljati po načelu „prvi prispe, prvi dobi“ v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (2).

(4)

Za uveljavitev pravice do tarifnih koncesij bi bilo treba carinskim organom predložiti ustrezna dokazila o poreklu, kakor je predvideno v Sporazumu.

(5)

Ker se Sporazum začasno uporablja od 1. oktobra 2013, bi se morala ta uredba uporabljati od istega datuma.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za izdelke iz Priloge k tej uredbi se uporabljajo pravila o poreklu iz Dodatka 2A k Prilogi II k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

2.   Pravila o poreklu iz odstavka 1 se uporabljajo z odstopanjem od pravil o poreklu iz Dodatka 2 k Prilogi II k Sporazumu v skladu s kvotami iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Odstopanje iz člena 1 velja za zadevne izdelke le, če se predloži tudi dokazilo o poreklu, kakor je določeno v Prilogi II k Sporazumu.

Člen 3

Kvote iz Priloge se upravljajo v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 4

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. oktobra 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. oktobra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 346, 15.12.2012, str. 1.

(2)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.


PRILOGA

KOSTARIKA

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature se šteje, da je poimenovanje teh izdelkov zgolj informativne narave, področje uporabe preferencialne sheme pa je v okviru te priloge določeno z oznakami KN, kot obstajajo v času sprejetja te uredbe.

Zaporedna številka

Oznaka KN

Poimenovanje

Obdobje veljavnosti kvote

Obseg letne kvote (v enotah/parih, če ni določeno drugače)

09.7017

6103 43 00

Dolge hlače (vključno pumparice in podobne hlače), hlače z naprsnikom in naramnicami ter kratke hlače (razen kopalk), za moške ali dečke, pletene ali kvačkane, iz sintetičnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

50 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

218 000

od 1.1.2015 do 31.12.2015

236 000

od 1.1.2016 do 31.12.2016

254 000

od 1.1.2017 do 31.12.2017

272 000

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

290 000

09.7018

6105 10 00

Srajce za moške ali dečke, pletene ali kvačkane, iz bombaža

od 1.10.2013 do 31.12.2013

150 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

654 000

od 1.1.2015 do 31.12.2015

708 000

od 1.1.2016 do 31.12.2016

762 000

od 1.1.2017 do 31.12.2017

816 000

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

870 000

09. 7019

6105 90

Srajce za moške ali dečke, pletene ali kvačkane, iz drugih tekstilnih materialov

od 1.10.2013 do 31.12.2013

30 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

130 800

od 1.1.2015 do 31.12.2015

141 600

od 1.1.2016 do 31.12.2016

152 400

od 1.1.2017 do 31.12.2017

163 200

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

174 000

09.7020

6106 10 00

Bluze, srajce in srajčne bluze, za ženske ali deklice, pletene ali kvačkane, iz bombaža

od 1.10.2013 do 31.12.2013

112 500

od 1.1.2014 do 31.12.2014

490 500

od 1.1.2015 do 31.12.2015

531 000

od 1.1.2016 do 31.12.2016

571 500

od 1.1.2017 do 31.12.2017

612 000

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

652 500

09.7021

6107 11 00

Spodnjice in spodnjice brez hlačnic za moške ali dečke, pletene ali kvačkane, iz bombaža

od 1.10.2013 do 31.12.2013

58 750

od 1.1.2014 do 31.12.2014

256 150

od 1.1.2015 do 31.12.2015

277 300

od 1.1.2016 do 31.12.2016

298 450

od 1.1.2017 do 31.12.2017

319 600

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

340 750

09.7022

6107 19 00

Spodnjice in spodnjice brez hlačnic za moške ali dečke, pletene ali kvačkane, iz drugih tekstilnih materialov

od 1.10.2013 do 31.12.2013

17 500

od 1.1.2014 do 31.12.2014

76 300

od 1.1.2015 do 31.12.2015

82 600

od 1.1.2016 do 31.12.2016

88 900

od 1.1.2017 do 31.12.2017

95 200

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

101 500

09.7023

6108 21 00

Spodnjice brez hlačnic in spodnje hlače za ženske ali deklice, pletene ali kvačkane, iz bombaža

od 1.10.2013 do 31.12.2013

11 750

od 1.1.2014 do 31.12.2014

51 230

od 1.1.2015 do 31.12.2015

55 460

od 1.1.2016 do 31.12.2016

59 690

od 1.1.2017 do 31.12.2017

63 920

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

68 150

09.7024

6108 22 00

Spodnjice brez hlačnic in spodnje hlače za ženske ali deklice, iz umetnih ali sintetičnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

6 250

od 1.1.2014 do 31.12.2014

27 250

od 1.1.2015 do 31.12.2015

29 500

od 1.1.2016 do 31.12.2016

31 750

od 1.1.2017 do 31.12.2017

34 000

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

36 250

09.7025

6109 10 00

T-majice, spodnje majice brez rokavov in druge majice, pletene ali kvačkane, iz bombaža

od 1.10.2013 do 31.12.2013

465 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

2 027 400

od 1.1.2015 do 31.12.2015

2 194 800

od 1.1.2016 do 31.12.2016

2 362 200

od 1.1.2017 do 31.12.2017

2 529 600

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

2 697 000

09.7026

6111 20

Oblačila in oblačilni dodatki, za dojenčke, pleteni ali kvačkani, iz bombaža

od 1.10.2013 do 31.12.2013

50 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

218 000

od 1.1.2015 do 31.12.2015

236 000

od 1.1.2016 do 31.12.2016

254 000

od 1.1.2017 do 31.12.2017

272 000

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

290 000

09.7027

6112 41

Ženske ali dekliške kopalke, pletene ali kvačkane, iz sintetičnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

12 500

od 1.1.2014 do 31.12.2014

54 500

od 1.1.2015 do 31.12.2015

59 000

od 1.1.2016 do 31.12.2016

63 500

od 1.1.2017 do 31.12.2017

68 000

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

72 500

09.7028

6114 30 00

Druga oblačila, pletena ali kvačkana, iz umetnih ali sintetičnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

7 500

od 1.1.2014 do 31.12.2014

32 700

od 1.1.2015 do 31.12.2015

35 400

od 1.1.2016 do 31.12.2016

38 100

od 1.1.2017 do 31.12.2017

40 800

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

43 500

09.7029

6115

Hlačne nogavice, nogavice, dokolenke, kratke nogavice in druge nogavice, vključno nogavice z označeno stopnjo kompresije (npr. nogavice za krčne žile), pletene ali kvačkane

od 1.10.2013 do 31.12.2013

1 000 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

4 000 000

09.7030

6117 80

Drugi gotovi oblačilni dodatki, pleteni ali kvačkani

od 1.10.2013 do 31.12.2013

5 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

21 800

od 1.1.2015 do 31.12.2015

23 600

od 1.1.2016 do 31.12.2016

25 400

od 1.1.2017 do 31.12.2017

27 200

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

29 000

09.7031

6201 13

Plašči, dežni plašči, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki, za moške ali dečke, iz umetnih ali sintetičnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

2 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

8 720

od 1.1.2015 do 31.12.2015

9 440

od 1.1.2016 do 31.12.2016

10 160

od 1.1.2017 do 31.12.2017

10 880

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

11 600

09.7032

6202 13

Plašči, dežni plašči, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki, za ženske ali deklice, iz umetnih ali sintetičnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

3 750

od 1.1.2014 do 31.12.2014

16 350

od 1.1.2015 do 31.12.2015

17 700

od 1.1.2016 do 31.12.2016

19 050

od 1.1.2017 do 31.12.2017

20 400

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

21 750

09.7033

6203 11 00

Obleke za moške ali dečke, iz volne ali fine živalske dlake

od 1.10.2013 do 31.12.2013

87 500

od 1.1.2014 do 31.12.2014

381 500

od 1.1.2015 do 31.12.2015

413 000

od 1.1.2016 do 31.12.2016

444 500

od 1.1.2017 do 31.12.2017

476 000

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

507 500

09.7034

6203 12 00

Obleke za moške ali dečke, iz sintetičnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

87 500

od 1.1.2014 do 31.12.2014

381 500

od 1.1.2015 do 31.12.2015

413 000

od 1.1.2016 do 31.12.2016

444 500

od 1.1.2017 do 31.12.2017

476 000

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

507 500

09.7035

6203 31 00

Suknjiči in blazerji za moške ali dečke, iz volne ali fine živalske dlake

od 1.10.2013 do 31.12.2013

43 750

od 1.1.2014 do 31.12.2014

190 750

od 1.1.2015 do 31.12.2015

206 500

od 1.1.2016 do 31.12.2016

222 250

od 1.1.2017 do 31.12.2017

238 000

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

253 750

09.7036

6203 33

Suknjiči in blazerji za moške ali dečke, iz sintetičnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

66 250

od 1.1.2014 do 31.12.2014

288 850

od 1.1.2015 do 31.12.2015

312 700

od 1.1.2016 do 31.12.2016

336 550

od 1.1.2017 do 31.12.2017

360 400

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

384 250

09.7037

6203 41

Dolge hlače (vključno pumparice in podobne hlače), hlače z naprsnikom in naramnicami ter kratke hlače, za moške ali dečke, iz volne ali fine živalske dlake

od 1.10.2013 do 31.12.2013

125 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

545 000

od 1.1.2015 do 31.12.2015

590 000

od 1.1.2016 do 31.12.2016

635 000

od 1.1.2017 do 31.12.2017

680 000

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

725 000

09.7038

6203 43

Dolge hlače (vključno pumparice in podobne hlače), hlače z naprsnikom in naramnicami ter kratke hlače, za moške ali dečke, iz sintetičnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

130 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

566 800

od 1.1.2015 do 31.12.2015

613 600

od 1.1.2016 do 31.12.2016

660 400

od 1.1.2017 do 31.12.2017

707 200

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

754 000

09.7039

6204 31 00

Jakne in blazerji za ženske ali deklice, iz volne ali fine živalske dlake

od 1.10.2013 do 31.12.2013

43 750

od 1.1.2014 do 31.12.2014

190 750

od 1.1.2015 do 31.12.2015

206 500

od 1.1.2016 do 31.12.2016

222 250

od 1.1.2017 do 31.12.2017

238 000

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

253 750

09.7040

6204 33

Jakne in blazerji za ženske ali deklice, iz sintetičnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

41 250

od 1.1.2014 do 31.12.2014

179 850

od 1.1.2015 do 31.12.2015

194 700

od 1.1.2016 do 31.12.2016

209 550

od 1.1.2017 do 31.12.2017

224 400

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

239 250

09.7041

6204 53 00

Krila in hlačna krila za ženske ali deklice, iz sintetičnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

7 500

od 1.1.2014 do 31.12.2014

32 700

od 1.1.2015 do 31.12.2015

35 400

od 1.1.2016 do 31.12.2016

38 100

od 1.1.2017 do 31.12.2017

40 800

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

43 500

09.7042

6204 61

Dolge hlače (vključno pumparice in podobne hlače), hlače z naprsnikom in naramnicami ter kratke hlače, za ženske ali deklice, iz volne ali fine živalske dlake

od 1.10.2013 do 31.12.2013

17 500

od 1.1.2014 do 31.12.2014

76 300

od 1.1.2015 do 31.12.2015

82 600

od 1.1.2016 do 31.12.2016

88 900

od 1.1.2017 do 31.12.2017

95 200

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

101 500

09.7043

6204 63

Dolge hlače (vključno pumparice in podobne hlače), hlače z naprsnikom in naramnicami ter kratke hlače, za ženske ali deklice, iz sintetičnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

70 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

305 200

od 1.1.2015 do 31.12.2015

330 400

od 1.1.2016 do 31.12.2016

355 600

od 1.1.2017 do 31.12.2017

380 800

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

406 000

09.7044

6211 33

Druga oblačila za moške ali dečke, iz umetnih ali sintetičnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

11 250

od 1.1.2014 do 31.12.2014

49 050

od 1.1.2015 do 31.12.2015

53 100

od 1.1.2016 do 31.12.2016

57 150

od 1.1.2017 do 31.12.2017

61 200

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

65 250

09.7045

6211 43

Druga oblačila za ženske ali deklice, iz umetnih ali sintetičnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

11 250

od 1.1.2014 do 31.12.2014

49 050

od 1.1.2015 do 31.12.2015

53 100

od 1.1.2016 do 31.12.2016

57 150

od 1.1.2017 do 31.12.2017

61 200

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

65 250

09.7046

6212 10

Modrčki, vključno s pletenimi ali kvačkanimi

od 1.10.2013 do 31.12.2013

25 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

109 000

od 1.1.2015 do 31.12.2015

118 000

od 1.1.2016 do 31.12.2016

127 000

od 1.1.2017 do 31.12.2017

136 000

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

145 000


22.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 280/22


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1013/2013

z dne 21. oktobra 2013

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. oktobra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

53,1

MK

46,1

ZZ

49,6

0707 00 05

MK

58,4

TR

126,8

ZZ

92,6

0709 93 10

TR

151,2

ZZ

151,2

0805 50 10

AR

100,6

CL

101,0

IL

97,0

TR

81,5

ZA

102,4

ZZ

96,5

0806 10 10

BR

216,8

TR

156,8

ZZ

186,8

0808 10 80

CL

140,0

NZ

123,1

US

156,2

ZA

123,4

ZZ

135,7

0808 30 90

TR

122,6

ZZ

122,6


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

22.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 280/24


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 9. oktobra 2013

o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, Italija)

(2013/514/EU)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (1) in zlasti točke 28 navedenega sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (2) in zlasti člena 12(3) navedene uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za zagotavljanje dodatne podpore presežnim delavcem, odpuščenim zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)

Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sredstev ESPG do letne zgornje meje 500 milijonov EUR.

(3)

Italija je 5. novembra 2012 vložila vlogo za uporabo ESPG v zvezi s presežnimi delavci v podjetju De Tomaso Automobili S.p.A. in jo dopolnila z dodatnimi informacijami do vključno 5. marca 2013. Navedena vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnih prispevkov iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006. Komisija zato predlaga uporabo zneska v višini 2 594 672 EUR.

(4)

Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek za vlogo, ki jo je vložila Italija –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi znesek 2 594 672 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 9. oktobra 2013

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 406, 30.12.2006, str. 1.


22.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 280/25


SKLEP SVETA 2013/515/SZVP

z dne 21. oktobra 2013

o spremembi Sklepa 2010/638/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Republiki Gvineji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 25. oktobra 2010 sprejel Sklep 2010/638/SZVP (1).

(2)

Na podlagi pregleda Sklepa 2010/638/SZVP bi bilo treba omejevalne ukrepe podaljšati do 27. oktobra 2014.

(3)

Sklep 2010/638/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V členu 8 Sklepa 2010/638/SZVP se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Ta sklep se uporablja do 27. oktobra 2014. Redno se pregleduje. Če Svet meni, da cilji tega sklepa niso bili doseženi, ga lahko po potrebi podaljša ali spremeni.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 21. oktobra 2013

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  Sklep Sveta 2010/638/SZVP z dne 25. oktobra 2010 o omejevalnih ukrepih proti Republiki Gvineji (UL L 280, 26.10.2010, str. 10).


22.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 280/26


SKLEP KOMISIJE

z dne 6. julija 2010

glede ukrepa C 40/07 (ex NN 48/07) Romunije za ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. (prej Petrotub Roman S.A.)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 4492)

(Besedilo v romunskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/516/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 108(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru in zlasti člena 62(1)(a) Sporazuma,

ob upoštevanju določb iz Priloge VII in Dodatka A k Prilogi VII k Protokolu o prehodnih ukrepih k Pristopni pogodbi Romunije,

po pozivu vsem zainteresiranim stranem, naj predložijo svoje pripombe v skladu z navedenimi določbami (1), in ob upoštevanju teh pripomb,

ob upoštevanju naslednjega:

I.   POSTOPEK

(1)

Z dopisom z dne 2. Februarja 2007 je Komisija zaprosila Romunijo, naj posreduje informacije o odstopu terjatev in reprogramiranju javnih dolgov za podjetje Petrotub Roman S.A. (v nadaljnjem besedilu: Petrotub) v okviru njegove privatizacije leta 2003 (po privatizaciji se je podjetje preimenovalo v Mittal Steel Roman in nato v ArcelorMittal Tubular Products S.A. (2) (v nadaljnjem besedilu: AM Roman)).

(2)

Z dopisom z dne 25. septembra 2007 je Komisija sporočila Romuniji, da bo začela postopek v skladu s členom 108(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (3) glede morebitne pomoči pri privatizaciji podjetja Petrotub. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu Evropske unije  (4). Komisija je pozvala zainteresirane strani, naj predložijo svoje pripombe glede ukrepa.

(3)

Romunija je svoje pripombe poslala z dopisom z dne 26. novembra 2007, evidentiranim istega dne. Z dopisoma z dne 28. januarja 2008, evidentiranima 29. januarja 2008, sta ArcelorMittal (matična družba) in AM Roman (hčerinska družba) poslali svoje pripombe, ki so bile Romuniji posredovane 12. februarja 2008. Romunija je odgovorila z dopisom z dne 11. marca 2008, evidentiranim istega dne.

(4)

Komisija je v dopisih z dne 26. februarja 2009, 8. oktobra 2009 in 29. januarja 2010 zaprosila za dodatne informacije. Romunija je odgovorila v dopisih z dne 27. aprila 2009, 19. oktobra 2009 in 3. februarja 2010, evidentiranimi istega dne.

II.   OPIS DEJSTEV

1.   Podjetje

(5)

Podjetje AM Roman je proizvajalec brezšivnih jeklenih cevi s sedežem v Romunski regiji Roman, ki prejema pomoč v skladu s členom 107(3)(a) PDEU (5). Pred privatizacijo leta 2003 je podjetje, ki se je takrat imenovalo Petrotub, proizvajalo brezšivne jeklene cevi, njegova proizvodnja pa je zajemala vroče in hladno valjane jeklene cevi s premeri med 6 in 620 mm ter debelino sten med 0,5 in 70 mm. Ti proizvodi so namenjeni različnim uporabam v energetski industriji (nafta, plin, kemikalije ter jedrska in konvencionalna energija) ter v strojni in gradbeni industriji. Po privatizaciji je podjetje ostalo dejavno na istem proizvodnem trgu. Podjetje ArcelorMittal Tubular Products Holding B.V. Rotterdam NLD (iz skupine ArcerlorMittal) ima zdaj 69,76-odstotni delež v podjetju (6).

2.   Zadevni ukrep

(6)

23. julija 2003 je romunska agencija za privatizacijo APAPS (zdaj AVAS) (7) objavila, da bo prodala svoj 70-odstotni delež v podjetju Petrotub. Privatizacija je potekala prek javnega razpisa. 28. oktobra 2003 je bila s podjetjem LNM Holding NV (zdaj ArcelorMittal) podpisana pogodba o prodaji, in sicer po nakupni ceni 6 milijonov USD (5,1 milijona EUR (8)).

(7)

V okviru privatizacije se je agencija APAPS v imenu Romunije dogovorila o odstopu terjatev v vrednosti 22,5 milijona EUR javnega dolga in o reprogramiranju preostalih javnih dolgov.

(8)

Leta 1998 je podjetje Petrotub pri nemški razvojni banki Kreditanstalt für Wiederaufbau (v nadaljnjem besedilu: KfW) najelo komercialno posojilo v znesku [30–50] (9) milijonov DEM [15–25 milijonov EUR] s trajanjem do leta 2011, da bi pri podjetju Mannesmann AG kupilo novo proizvodno linijo. Paket financiranja banke KfW je bil za različne segmente zavarovan z državnimi jamstvi, ki sta jih odobrili Nemčija in Avstrija, in z bančnim jamstvom romunske banke Banca Comercială Română (BCR). Nemško državno jamstvo je bilo zavarovano s posrednim osebnim jamstvom romunske države. Romunsko posredno osebno jamstvo je pokrivalo 85 % skupnega posojila banke KfW v znesku 30–50 milijonov DEM. Romunija je podjetju Petrotub zaračunala enkratno pristojbino v višini [3–7 %].

III.   SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA

(9)

V sklepu o začetku postopka je Komisija sporočila Romuniji, da je podlaga za začetek formalnega postopka preiskave oddelek B o prestrukturiranju jeklarstva Priloge VII k Protokolu k Pristopni pogodbi Romunije (v nadaljnjem besedilu: Priloga VII) in da bo Komisija ob upoštevanju neobstoja posebnih določb v Prilogi VII glede pravnega položaja romunskih proizvajalcev cevi med privatizacijo na tej podlagi proučila obstoj in združljivost državne pomoči podjetju AM Roman.

(10)

Komisija je ugotovila, da nabavna cena (5,1 milijona EUR) ni pokrila izgube države v obliki odstopa terjatev v znesku 22,5 milijona EUR javnega dolga, o katerem se je v okviru privatizacije dogovorila romunska agencija za privatizacijo APAPS.

(11)

Pred začetkom formalnega postopka preiskave je Romunija predložila poročilo zunanjega svetovalca (10), da bi pokazala, da je bila privatizacija v navedenih pogojih najugodnejša rešitev za državo.

(12)

V poročilu je bilo ugotovljeno, da bi imela privatizacija najugodnejši izid za Romunijo. V spodnji preglednici je primerjava zneskov, ki bi jih po ocenah dobil posamezni javni upnik v privatizaciji in scenarijih likvidacije (11).

 

Privatizacija

likvidacija

Sklad socialne varnosti

[…] milijonov EUR

[…] milijonov EUR

Sklad za zaposlovanje

[…] milijonov EUR

[…] milijonov EUR

Zdravstveni sklad

[…] milijonov EUR

[…] milijonov EUR

APAPS

[…] milijonov EUR

(vključno s prodajno ceno v znesku 5,1 milijona EUR)

0

Država skupaj

[4–9] milijonov EUR

[19–26] milijonov EUR

(13)

Poročilo je temeljilo na predpostavki, da bi se pri likvidaciji uveljavilo jamstvo iz leta 1998, s čimer bi država (prek ministrstva za finance) postala odgovorna za poravnavo neplačanega posojila iz leta 1998, ki ga je podjetje Petrotub najelo pri banki KfW, tj. [15–25] milijonov EUR. Drugače rečeno, pri scenariju likvidacije bi država končno prejela samo [2–9] milijonov EUR, kar je manj v primerjavi s skupno [4-9] milijonov EUR pri privatizaciji.

(14)

V sklepu o začetku je Komisija izrazila pomisleke glede tega, ali naj se izid privatizacije in scenarijev likvidacije oceni za državo kot celoto, kot je predlagano v strokovnem poročilu, ali za vsakega javnega upnika posebej, in sicer v skladu s sodno prakso v zadevi HAMSA  (12).

(15)

Med drugim je Komisija imela pomisleke tudi glede tega, da se lahko pri oceni izida likvidacije upošteva izguba v znesku [15–25] milijonov EUR kot posledica uveljavitve jamstva iz leta 1998. V skladu z zadevama HYTAS (13) in Gröditzer (14) je treba razlikovati med obveznostmi, ki jih mora država prevzeti kot delničarka podjetja, in obveznostmi, ki jih mora prevzeti kot javni organ. Stroškov, prevzetih v povezavi z ukrepom javnega organa, torej ni mogoče upoštevati pri oceni stroškov, ki bi jih lahko prevzel in tudi želel prevzeti zasebni delničar. Komisija meni, da dejstvo, da je romunsko ministrstvo za finance leta 1998 izdalo državno jamstvo za podjetje Petrotub, nakazuje na to, da zasebni delničar ne bi mogel izdati takega jamstva. V tem smislu na to nakazuje tudi dejstvo, da je bilo jamstvo leta 1998 odobreno po pogojih, ki jih zasebni delničar morda ne bi sprejel.

IV.   PRIPOMBE ROMUNIJE IN ZAINTERESIRANIH STRANI

(16)

V dopisu z dne 27. novembra 2007 je Romunija v glavnem trdila, da privatizacija podjetja Petrotub oktobra 2003 ni pomenila prednosti za podjetje Petrotub ali kupca in zato ni vključevala državne pomoči v smislu člena 107(1) PDEU.

(17)

Romunija je najprej poudarila, da je bilo podjetje Petrotub prodano po odprtem, preglednem in brezpogojnem razpisnem postopku, kar po mnenju romunskih organov kaže na to, da je bilo podjetje Petrotub prodano po tržni ceni in da kupec od nakupa ni imel nobene ugodnosti. Kot drugo je Romunija menila, da je ravnala enako, kot bi ravnal kateri koli zasebni prodajalec, saj se je država pri izbiri med privatizacijo in scenariji likvidacije odločila za možnost, ki je bila najugodnejša izključno zaradi finančnih pogojev ter brez upoštevanja netržnih in političnih pomislekov, ki so po svoji naravi značilni za delovanje javnega organa.

(18)

V zvezi s to drugo trditvijo je Romunija navedla, da je morala agencija za privatizacijo AVAS v skladu z nacionalnim pravom oceniti in primerjati splošne izide privatizacije in likvidacije ob upoštevanju državnega proračuna kot celote, za kar je bila tudi pooblaščena. Drugače rečeno, agencija za privatizacijo izbere scenarij, ki je najugodnejši za državni proračun kot celoto, enako kot bi to naredila večja matična družba, ki zajema več upnikov. S tega vidika in v nasprotju z mnenji Komisije država torej ni mogla in ji tudi ni bilo treba oceniti izidov privatizacije in likvidacije za vsak zadevni javni organ posebej.

(19)

Poleg tega je država pri ocenjevanju izidov likvidacije upravičeno upoštevala izgubo v povezavi z uveljavitvijo jamstva iz leta 1998, saj bi v danih pogojih podjetju Petrotub takšno jamstvo odobril tudi zasebni vlagatelj. Podjetje v času odobritve jamstva ni bilo v težavah in premija za tveganje, ki ga je za jamstvo plačalo podjetje Petrotub, je bila primerno nadomestilo za jamstvo delničarja, izdano za podjetje, ki je takrat bilo v dobrem stanju.

(20)

Poleg tega je jamstvo iz leta 1998 treba oceniti ob upoštevanju ustreznih pravil o državni pomoči, ki so se takrat uporabljala. V Sporočilu Komisije o kratkoročnem zavarovanju izvoznih kreditov, ki se je takrat uporabljalo, so bila iz obsega izključena dolgoročna zavarovanja izvoznih kreditov pregleda v skladu s členom 107(1) PDEU (takrat člen 87(1) PES) (15). Romunija je poudarila tudi, da je podjetje Petrotub leta 1998, ko je bilo odobreno posojilo, proizvajalo cevi in zato zanj ni veljala opredelitev za jeklo iz Pogodbe ESPJ ali določbe Protokola 2 o jeklenih izdelkih, ki jih zajema Pogodba ESPJ, k Evropskemu sporazumu.

(21)

Podjetje AM Roman in njegova matična družba ArcelorMittal sta v celoti podprla utemeljitev Romunije. Podjetji sta poudarili tudi, da državno jamstvo, izdano leta 1998 za podjetje Petrotub, na podlagi takrat veljavne romunske zakonodaje in pravil o državni pomoči iz Evropskega sporazuma ni vključevalo državne pomoči. Poleg tega je jamstvo iz leta 1998 pomenilo jasno izvršljivo komercialno obveznost, ki jo je prevzela država kot večinska lastnica zadevnega podjetja, zato ga je mogoče vključiti v oceno stroškov likvidacije. Podjetje ArcelorMittal je tudi poudarilo, da je za nakup podjetja Petrotub plačalo tržno ceno in bi zato morebitne ugodnosti, izhajajoče iz privatizacije (kar pa ne drži), v vsakem primeru imela država kot prodajalka.

V.   OCENA

1.   Veljavna zakonodaja in pristojnosti Komisije

(22)

Ta postopek se nanaša na dogodke pred pristopom Romunije k Evropski uniji (1. januarja 2007). Podjetje Petrotub je bilo privatizirano oktobra 2003, leta 1998 pa je Romunija zanj izdala jamstvo v povezavi s posojilom pri banki KfW v znesku [30-50] milijonov EUR za nakup nove proizvodne linije. Posojilo iz leta 1998 je povezano s privatizacijo leta 2003 zaradi trditve Romunije, da je treba pri oceni privatizacije leta 2003 v okviru preskusa nosilcev dejavnosti v tržnem gospodarstvu upoštevati stroške posojila, ki bi nastali pri likvidaciji.

(23)

Člena 107 in 108 PDEU se praviloma ne uporabljata za ukrepe, odobrene pred pristopom, ki jih po pristopu ni mogoče več uporabiti (16). Z odstopanjem od tega splošnega pravila je Komisija tako izjemoma pristojna za revizijo državne pomoči, ki jo je podelila Romunija v okviru prestrukturiranja jeklarske industrije pred pristopom, in sicer na podlagi Priloge VII k Pogodbi o pristopu Romunije (17).

(24)

Priloga VII vsebuje določbe, ki Romuniji omogočajo dokončanje prestrukturiranja jeklarske industrije, ki se je začelo še pred pristopom. Predpristopno prestrukturiranje romunskega jeklarskega sektorja se je izvajalo na podlagi Protokola 2 o jeklenih izdelkih, ki jih zajema pogodba ESPJ, priloženemu Evropskemu sporazumu (v nadaljnjem besedilu: Protokol 2) in kakor je bil razširjen z Dodatnim protokolom, podpisanim 23. oktobra 2002 (v nadaljnjem besedilu: Dodatni protokol).

(25)

S Protokolom 2 je bilo Romuniji odobreno „obdobje odloga“ petih let, in sicer od leta 1993 do konca leta 1998, da lahko pred pristopom prestrukturira industrijo jeklenih izdelkov ESPJ. „Obdobje odloga“ je bilo podaljšano do leta 2004 z Dodatnim protokolom, odobrenim s Sklepom Sveta z dne 29. julija 2002 in podpisanim 23. oktobra 2002. V skupnem „obdobju odloga“, tj. od leta 1993 do konca leta 2004, je Romunija lahko dodelila pomoč za prestrukturiranje jeklarskega sektorja pod pogoji iz Protokola 2 (kakor je bil razširjen z Dodatnim protokolom) in na podlagi nacionalnega programa prestrukturiranja (v nadaljnjem besedilu: NPP), kakor je določila Skupnost. Romunski NPP je Svet odobril 18. julija 2005 (18).

(26)

Priloga VII je „zaščitni mehanizem“, ki Komisiji omogoča, da po 1. januarju 2007 (datum pristopa) spremlja državno pomoč, ki jo je Romunija dodelila jeklarskemu sektorju pred pristopom na podlagi Protokola 2 (kakor je bil razširjen z Dodatnim protokolom) in NPP. Poleg tega daje Priloga VII Komisiji pooblastila za izterjavo pomoči, dodeljene v nasprotju s Protokolom 2 in NPP. Priloga VII je lex specialis, ki omogoča, izjemoma in z odstopanjem od splošne ureditve, retroaktivno spremljanje in preverjanje državne pomoči, ki jo je Romunija dodelila svoji jeklarski industriji pred pristopom. V nedavnih sodbah v zvezi s predpristopno državno pomočjo, dodeljeno poljskim jeklarskim podjetjem (19), je Splošno sodišče potrdilo lex specialis Protokola 8 k Pristopni pogodbi Poljske, ki vsebuje določbe, enakovredne tistim iz Priloge VII.

(27)

V okviru tega postopka mora Komisija oceniti, ali izredna pristojnost za retroaktivni nadzor iz uvodnih izjav (23) do (26) zajema tudi ukrepe, ki jih je Romunija dodelila proizvajalcem cevi pred pristopom. V ta namen je treba pravne podlage, ki veljajo za ta primer, tj. Priloga VII skupaj s Protokolom 2 in Dodatnim protokolom, razlagati z namenom določitve, ali njihove določbe zajemajo ukrepe, dodeljene romunskim proizvajalcem cevi pred pristopom.

(28)

Splošno priznano načelo zakona je, da je treba določbe lex specialis, ki odstopajo od splošne ureditve, razlagati v ožjem pomenu. Ozka razlaga navedenih pravnih podlag (glej uvodne izjave (29) do (43)) vodi do zaključka, da je izredna pristojnost Komisije za retroaktivni nadzor omejena na (morebitno) predpristopno pomoč proizvajalcem ESPJ, s čimer je izključena (morebitna) pomoč proizvajalcem cevi.

(29)

Odstavka (12) in (17) Priloge VII določata pristojnost Komisije za spremljanje in retroaktivni nadzor v zvezi s predpristopno pomočjo za romunsko jeklarsko industrijo. Odstavek (12) daje Komisiji in Svetu pristojnost za spremljanje izvajanja romunskega NPP pred pristopom in po njem, do leta 2009. Odstavek (17) daje Komisiji pooblastilo za izterjavo državne pomoči, dodeljene v nasprotju z odstavki (1) do (3) Priloge VII (kot je navedeno v uvodnih izjavah (30) do (32)).

(30)

Odstavek (1) Priloge VII določa, da se državna pomoč, ki jo je podelila Romunija v namene prestrukturiranja „določenim delom romunske jeklarske industrije“ od 1993 do 2004, šteje za združljivo s skupnim trgom pod pogojem, da: „[…] se obdobje iz člena 9(4) Protokola 2 o proizvodih ESPJ k Evropskemu sporazumu […] podaljša do 31. decembra 2005“; se upoštevajo pogoji iz NPP; se po 1. januarju 2005 upravičencem iz NPP ne dodeli ali izplača nadaljnja državna pomoč; in „[…] se po 31. decembru 2004 romunskemu jeklarskemu sektorju ne […] izplača nobena državna pomoč za prestrukturiranje“. Določa tudi: „Za namene teh določb in Dodatka A državna pomoč za prestrukturiranje pomeni ukrep za jeklarska podjetja, ki spada v državno pomoč v smislu člena 87(1) Pogodbe ES in se ne more šteti za združljivega s skupnim trgom v skladu z običajnimi pravili, ki se uporabljajo v Skupnosti“.

(31)

Odstavek (2) Priloge VII določa, da lahko samo podjetja, ki so našteta kot upravičenci NPP (našteta tudi v Dodatku A k Prilogi VII), upravičena do državne pomoči po obdobju od 1993 do 2004.

(32)

Odstavek (6) Priloge VII določa, da podjetja, ki niso navedena kot upravičenci NPP, „niso upravičena do državne pomoči za prestrukturiranje ali katerekoli druge pomoči“ in jim tudi ni treba zmanjšati zmogljivosti.

(33)

Prvi pododstavek odstavka (1) Priloge VII se nanaša izrecno na člen 9(4) Protokola 2, kakor je bil razširjen z Dodatnim protokolom, podpisanim 23. oktobra 2002. Protokol 2 je zajemal samo jeklene izdelke ESPJ in je celo navajal jeklene izdelke ESPJ v prilogi. Slednji je vseboval enak seznam jeklenih izdelkov ESPJ kot v Prilogi I k Pogodbi ESPJ, kjer opredelitev „jeklenih izdelkov ESPJ“ izrecno izključuje jeklene cevi („cevi (brezšivne ali varjene) […] svetle palice in železne odlitke (različne cevi in pribor ter drugi železni odlitki)“).

(34)

Pogodba ESPJ je prenehala veljati 23. julija 2002. Od tega datuma naprej je za državno pomoč za jeklarsko industrijo veljala splošna ureditev ES. Ob tej priložnosti je bila razširjena opredelitev evropskega jeklarskega sektorja z namenom vključitve proizvajalcev cevi. To je bilo kodificirano v členu 27 in Prilogi B k Večsektorskemu okviru za regionalno pomoč, namenjeno večjim naložbenim projektom (20), v katerem je evropski jeklarski sektor opredeljen kot sektor, ki vključuje brezšivne cevi in široke varjene cevi (s premerom več kot 406,4 mm). Razširjena opredelitev jeklarskega sektorja je bila pozneje povzeta v Prilogi I k Smernicam o državni regionalni pomoči za 2007–2013 (21) in v točki 29 člena 2 Uredbe o splošnih skupinskih izjemah (22).

(35)

Vendar pa niti Protokol 2 niti Dodatni protokol nista bila izrecno spremenjena z namenom vključitve te razširjene opredelitve jeklarskega sektorja EU, ki vključuje proizvajalce cevi. Protokol 2 je prenehal veljati 31. decembra 1997. Dodatni protokol je podaljšal veljavnost Protokola 2 od 1. januarja 1998 za dodatnih osem let ali do datuma pristopa Romunije k EU (kar je bilo prej). Dodatni protokol se nanaša na „jeklene izdelke“ na splošno, vendar pa je njegovo področje uporabe posebej povezano tudi s členom 9(4) Protokola 2, ki je zajemal samo izdelke ESPJ. Zlasti je bilo podaljšanje Protokola 2 v skladu s členom 2 Dodatnega protokola pogojeno s tem, da Romunija Komisiji predloži NPP in načrte prestrukturiranja podjetij za upravičence NPP, ki izpolnjujejo „zahteve iz člena 9(4) Protokola 2 k Evropskemu sporazumu in ki jih je ocenil ter potrdil Nacionalni organ za državne pomoči (Svet za konkurenco)“.

(36)

Zato je treba zaključiti, da odstavek 17 Priloge VII, ki se razlaga glede na točke odstavka (1) in (2) ter (6) Priloge VI skupaj s Protokolom 2 in Dodatnim protokolom, Komisiji ne daje pooblastil za nadzor pomoči, dodeljene romunskim proizvajalcem cevi pred pristopom, zlasti v obdobju 1993 do 2004.

(37)

Poleg pravne razlage obsega zadevnih pravnih podlag (tj. Priloge VI, Protokola 2 in Dodatnega protokola – glej uvodne izjave (29) do (36)) je Komisija proučila tudi vprašanje, ali so izvedbena pravila za uporabo določb o državni pomoči v Evropskem sporazumu in Protokolu 2, kot sta jih leta 2001 sprejeli Skupnost in Romunija (v nadaljnjem besedilu: izvedbena pravila (23)), pomembna za določitev obsega pristojnosti Komisije za retroaktivni nadzor v zvezi z (morebitnimi) predpristopnimi ukrepi, dodeljenimi romunskim proizvajalcem cevi.

(38)

Na splošno izvedbena pravila vsebujejo poslovnik, ki ga je treba razlikovati od vsebinskih določb o državni pomoči v Evropskem sporazumu in Protokolu 2. Vendar pa je treba upoštevati, da izvedbena pravila vsebujejo tudi posebne določbe o merilih za oceno združljivosti pomoči z Evropskim sporazumom oziroma s Protokolom 2.

(39)

Prvi stavek člena 2(1) izvedbenih pravil določa: „Ocena združljivosti posameznih dodeljenih pomoči in programov z Evropskim sporazumom, kot je določeno v členu 1 teh pravil, se izvede na podlagi meril, ki izhajajo iz uporabe pravil člena 87 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, vključno s sedanjo in prihodnjo sekundarno zakonodajo, okviri, smernicami in drugimi zadevnimi upravnimi akti, ki veljajo v Skupnosti, kot tudi iz sodne prakse Sodišča prve stopnje in Sodišča Evropskih skupnosti ter sklepov, ki jih Pridružitveni svet sprejme v skladu s členom 4(3).“ Ta stavek vzpostavlja splošno načelo, da so vsebinska merila za oceno združljivosti državne pomoči na splošno z Evropskim sporazumom „razvojna“ v smislu vključitve vseh sprememb/razvojnih dogodkov v pravu in sodni praksi EU.

(40)

Drugi stavek člena 2(1) se zlasti nanaša na merila združljivosti v skladu s Protokolom 2: „Če so dodeljene pomoči ali programi pomoči namenjeni izdelkom iz Protokola 2 k Evropskemu sporazumu, prvi stavek v tem odstavku v celoti velja, s to izjemo, da se ocena ne izvede na podlagi meril, ki izhajajo iz uporabe pravil člena 87 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, temveč na podlagi meril, ki izhajajo iz uporabe pravil glede državnih pomoči Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo.“ Treba je opozoriti, da besedilo tega stavka jasno navaja, da se, v nasprotju s splošno pomočjo, zajeto v prvem stavku člena 2(1) (glej uvodno izjavo (41)), za namene pomoči, ki jo zajema Protokol 2, merila združljivosti razvijajo glede na Pogodbo ESPJ. V zvezi z razvojem meril združljivosti po izteku veljavnosti Pogodbe ESPJ leta 2002 ni nobenih posebnih navedb.

(41)

Člena 2(2) in 2(3) izvedbenih pravil določata mehanizem, s katerim mora Romunija vključiti spremembe evropskih meril združljivosti. Zlasti se Romunija obvešča o vseh spremembah meril združljivosti Skupnosti, ki niso bile objavljene, in „če Romunija tem spremembam ne ugovarja v roku treh mesecev po prejemu uradnih informacij o spremembah, spremembe postanejo merila združljivosti, kot je določeno v odstavku 1 tega člena. Če Romunija tem spremembam ugovarja, se izvedejo posvetovanja v skladu s členoma 7 in 8 teh pravil, ob upoštevanju približevanja zakonodaje, kot je določeno v Evropskem sporazumu.“

(42)

Četudi Romunija v roku treh mesecev ni ugovarjala spremembi iz leta 2002 v zvezi z opredelitvijo jeklarske industrije s strani Skupnosti za vključitev proizvajalcev cevi, te spremembe v pravu Skupnosti ne bi mogle začeti veljati za ukrepe, ki ne spadajo v področje uporabe Evropskega sporazuma, tj. tiste ukrepe, ki jih Pogodba ESPJ ni zajemala. Poleg tega je Priloga VII lex specialis, zato se Komisija za določitev njenega področja uporabe ne more opirati na razširitev opredelitve jeklarskega sektorja EU po izteku veljavnosti Pogodbe ESPJ. Zato je treba zaključiti, da je treba jasno razlikovati med „razvojno“ naravo zakonodaje, ki velja za državno pomoč za jeklarski sektor v Romuniji pred pristopom po Evropskem sporazumu, na eni strani, in na drugi strani nujno ozko razlago obsega pristojnosti Komisije za retroaktivni nadzor, kot izhaja iz Priloge VII, Protokola 2 in Dodatnega protokola.

VI.   SKLEPNA UGOTOVITEV

(43)

Na podlagi navedenih pomislekov (glej zlasti uvodni izjavi (36) in (42)) Komisija zaključi, da ni pristojna za preverjanje ukrepov v korist romunskih proizvajalcev cevi pred pristopom, zlasti v obdobju med letoma 1993 in 2004, na podlagi Priloge VII. Ta postopek je zaključen, ker Komisija ni pristojna za oceno dejanj, ki jih zajema ta postopek –

SKLENILA:

Člen 1

Formalni postopek preiskave iz člena 108(2) PDEU, ki je bil začet z dopisom Romuniji dne 25. septembra 2007, se zaključi, ker Komisija na podlagi določb oddelka B Priloge VII k Pristopni pogodbi Romunije ni pristojna za preverjanje ukrepov, ki jih je Romunija dodelila podjetju Petrotub Roman S.A. v okviru privatizacije leta 2003.

Člen 2

Ta sklep ja naslovljen na Romunijo.

V Bruslju, 6. julija 2010

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Podpredsednik


(1)  UL C 287, 29.11.2007, str. 29.

(2)  Podjetje Petrotub je bilo leta 2003 prodano podjetju LNM Holdings, slednje pa se je leta 2004 združilo s podjetjem ISPAT International v skupino Mittal Steel. Leta 2006 sta se podjetji Mittal Steel in Arcelor združili v skupino ArcelorMittal. Od 31. Decembra 2009 ima podjetje ArcelorMittal Tubular Products Holding B.V. Rotterdam NLD 69,7684-odstotni delež v skupini ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.

(3)  Z učinkom od 1. decembra 2009 sta člena 87 in 88 Pogodbe ES postala člena 107 oziroma 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Člena sta vsebinsko enaka prejšnjima členoma. V tem sklepu je treba sklicevanje na člena 107 in 108 PDEU razumeti kot sklicevanje na člena 87 oziroma 88 Pogodbe ES, kadar je to primerno.

(4)  Glej sprotno opombo 1.

(5)  Roman je drugo največje mesto v severovzhodni romunskem okrožju, ki se uvršča med regije, upravičene do pomoči po členu 107(3)(a) PDEU v skladu z Odločbo Komisije z dne 24. januarja 2007 o karti regionalnih državnih pomoči za Romunijo (N 2/07) (UL C 73, 30.3.2007, str. 17).

(6)  Nadaljnje podrobnosti o sedanjem profilu podjetja so na voljo na spletnem mestu skupine ArcelorMittal (glej http://www.arcelormittal.com/tubular/roman-54.html).

(7)  Maja 2004 se je romunska agencija za privatizacijo APAPS (romunska kratica organa za privatizacijo in upravljanje državnih deležev) združila z organom AVAB (romunska kratica organa za upravljanje sredstev bank) in se preimenovala v AVAS (romunska kratica organa za upravljanje državnih sredstev).

(8)  Zneski v eurih so izračunani na podlagi menjalnega tečaja ROL/EUR z dne 30. septembra 2003; 1 EUR = 38 185 ROL.

(9)  Zaupne informacije.

(10)  BDO Conti Audit SA, poročilo za oktober 2007.

(11)  Zneski izraženi v romunskih levih so pretvorjeni v eure na podlagi menjalnega tečaja, ki je veljal 30. septembra 2003; glej sprotno opombo 8.

(12)  Zadeva T-152/99 HAMSA in Španija proti Komisiji, Recueil, str. II-3049.

(13)  Združene zadeve C-278/92 do 280/92 Španija proti Komisiji (HYTASA), Recueil, str. I-4103.

(14)  Zadeva C-344/99 Nemčija proti Komisiji (Gröditzer Stahlwerke), Recueil, str. I-1139.

(15)  Sporočilo Komisije državam članicam po členu 93(1) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti o uporabi členov 92 in 93 Pogodbe za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov (UL C 281, 17.9.1997, str. 4). Besedilo je na voljo na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y0917%2801%29:SL:NOT.

(16)  V sodbi z dne 1. julija 2009 v združenih zadevah T-273/06 in T-297/06 ISD Polska in drugi proti Komisiji je Splošno sodišče v točki 90 potrdilo, „[…] da se člena 87 ES in 88 ES načeloma ne uporabljata za državne pomoči, dodeljene pred pristopom, ki jih po pristopu ni mogoče več uporabiti“. Glej tudi Odločbo Komisije 2006/937/ES z dne 5. julija 2005 o državni pomoči št. C 20/04 (prej NN 25/04) za Huta Częstochowa S.A. (UL L 366, 21.12.2006, str. 1, odstavek 108).

(17)  UL L 157, 21.6.2005.

(18)  Sklep Sveta z dne 18. julija 2005 o izpolnjevanju pogojev iz člena 3 Dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Romunijo na drugi strani v zvezi s podaljšanjem obdobja, predvidenega v členu 9(4) Protokola 2 k Evropskemu sporazumu (UL L 195, 27.7.2005, str. 22).

(19)  Zadeva T288/06 Regionalny Fundusz Gospodarczy proti Komisiji, sodba z dne 1. julija 2009, točke 40–44, in združeni zadevi T-273/06 in T-297/06 ISD Polska in drugi proti Komisiji, sodba z dne 1. julija 2009, točke 91–-97.

(20)  UL C 70, 19.3.2002, str. 8.

(21)  UL C 54, 4.3.2006, str. 13.

(22)  UL L 214, 9.8.2008, str. 3.

(23)  UL L 138, 22.5.2001, str. 16.


Popravki

22.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 280/32


Popravek Sklepa Komisije 2013/250/EU z dne 21. maja 2013 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za sanitarne armature

( Uradni list Evropske unije L 145 z dne 31. maja 2013 )

Stran 7, člen 5:

besedilo:

„Za upravne namene se skupini proizvodov ‚sanitarne armature‘ dodeli kodna številka ‚x‘.“

se glasi:

„Za upravne namene se skupini proizvodov ‚sanitarne armature‘ dodeli kodna številka ‚40‘.“