ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2013.210.slv

Uradni list

Evropske unije

L 210

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 56
6. avgust 2013


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Notranji sporazum med predstavniki vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, o financiranju pomoči Evropske unije v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 v skladu s Sporazumom o partnerstvu AKP-EU in o dodelitvi finančne pomoči čezmorskim državam in ozemljem, za katere se uporablja četrti del Pogodbe o delovanju Evropske unije

1

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 751/2013 z dne 29. julija 2013 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Kraški med (ZOP))

15

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 752/2013 z dne 31. julija 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 555/2008 glede nacionalnih podpornih programov in trgovine s tretjimi državami v vinskem sektorju

17

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 753/2013 z dne 2. avgusta 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 607/2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 v zvezi z zaščitenimi označbami porekla in geografskimi označbami, tradicionalnimi izrazi, označevanjem in predstavitvijo nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja

21

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 754/2013 z dne 5. avgusta 2013 o stoosemindevetdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida

24

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 755/2013 z dne 5. avgusta 2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

26

 

 

SKLEPI

 

 

2013/424/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 16. julija 2013 o finančnem prispevku Evropske unije za nacionalne programe 11 držav članic (Bolgarije, Danske, Nemčije, Italije, Latvije, Litve, Malte, Romunije, Slovenije, Finske in Švedske) za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva za leto 2013 (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 4434)

28

 

 

2013/425/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 1. avgusta 2013 o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/782/EU o določitvi količinskih omejitev in dodelitvi kvot za snovi, ki so nadzorovane v okviru Uredbe (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2013 (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 4922)

30

 

 

 

*

Obvestilo bralcem – Uredba Sveta (EU) št. 216/2013 z dne 7. marca 2013 o elektronski izdaji Uradnega lista Evropske unije (glej notranjo stran zadnje strani ovitka)

s3

 

*

Obvestilo bralcem – Način navajanja aktov(glej notranjo stran zadnje strani ovitka)

s3

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

6.8.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/1


NOTRANJI SPORAZUM

med predstavniki vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, o financiranju pomoči Evropske unije v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 v skladu s Sporazumom o partnerstvu AKP-EU in o dodelitvi finančne pomoči čezmorskim državam in ozemljem, za katere se uporablja četrti del Pogodbe o delovanju Evropske unije

PREDSTAVNIKI VLAD DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE, KI SO SE SESTALI V OKVIRU SVETA, SO SE –

OB UPOŠTEVANJU Pogodbe o Evropski uniji,

OB UPOŠTEVANJU Pogodbe o delovanju Evropske unije,

PO POSVETOVANJU z Evropsko Komisijo,

PO POSVETOVANJU z Evropsko investicijsko banko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Sporazumu o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisan v Cotonouju dne 23. junija 2000 (1), kakor je bil prvič spremenjen v Luxembourgu 25. junija 2005 (2) in kakor je bil drugič spremenjen v Ouagadougouju 22. junija 2010 (3) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu AKP-EU), so opredeljeni finančni protokoli za vsako petletno obdobje.

(2)

Predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, so 17. julija 2006 sprejeli Notranji sporazum o financiranju pomoči Skupnosti v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2008–2013 v skladu s Sporazumom o partnerstvu AKP-ES in o dodelitvi finančne pomoči čezmorskim državam in ozemljem, za katere se uporablja četrti del Pogodbe ES (4).

(3)

Sklep Sveta 2001/822/ES z dne 27. novembra 2001 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski skupnosti (5) (v nadaljnjem besedilu: Sklep o pridružitvi čezmorskih držav), se uporablja do 31. decembra 2013. Pred tem datumom bi bilo treba sprejeti nov sklep.

(4)

Za izvajanje Sporazuma o partnerstvu AKP-EU in Sklepa o pridružitvi čezmorskih držav bi bilo treba vzpostaviti 11. Evropski razvojni sklad (ERS) ter pripraviti postopek za določitev sredstev, ki jih države članice namenijo temu skladu.

(5)

Unija in njene države članice so skupaj s skupino afriških, karibskih in pacifiških držav (v nadaljnjem besedilu: države AKP) v skladu s Prilogo Ib k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU izvedle pregled uspešnosti, s katerim so ocenile stopnjo izvedbe obveznosti in izplačil.

(6)

Določiti bi bilo treba upravna pravila za finančno sodelovanje.

(7)

Pri Komisiji bi bilo treba ustanoviti Odbor predstavnikov vlad držav članic (v nadaljnjem besedilu: Odbor ERS) in podoben odbor pri Evropski investicijski banki (EIB). Uskladiti bi bilo treba delo, ki ga opravljata Komisija in EIB pri uporabi Sporazuma AKP-EU in ustreznih določb Sklepa o pridružitvi čezmorskih držav.

(8)

Politiko razvojnega sodelovanja Unije vodijo razvojni cilji tisočletja, sprejeti na Generalni skupščini Združenih narodov 8. septembra 2000, vključno z vsemi nadaljnjimi spremembami.

(9)

Svet in predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, Evropski parlament in Komisija so 22. decembra 2005 sprejeli Skupno izjavo o razvojni politiki Evropske unije: Evropsko soglasje (6).

(10)

Svet je 9. decembra 2010 sprejel sklepe z naslovom „O vzajemni odgovornosti in preglednosti: četrto poglavje operativnega okvira EU za učinkovitost pomoči“. Ti sklepi so bili dodani h konsolidiranemu besedilu o operativnem okviru za učinkovitost pomoči, v katerem so bili potrjeni dogovori v okviru Pariške deklaracije o učinkovitosti pomoči (2005), Kodeksa ravnanja EU o dopolnjevanju in delitvi dela v okviru razvojne politike (2007) ter smernic agende EU za ukrepanje iz Akre (2008). Svet je 14. novembra 2011 sprejel skupno stališče EU, ki vključuje zagotovilo EU o preglednosti ter druge vidike preglednosti in odgovornosti, za četrti forum na visoki ravni o učinkovitosti pomoči v Busanu, Južni Koreji, katerega rezultat je bil med drugim dokument, pripravljen v Busanu. Unija in njene države članice so se dogovorile o dokumentu, pripravljenem v Busanu. Svet je 14. maja 2012 sprejel sklepe z naslovoma „Povečanje učinka razvojne politike EU: agenda za spremembe“ in „Prihodnji pristop k proračunski podpori EU za tretje države“.

(11)

Opozoriti bi bilo treba na cilje iz sklepov o uradni razvojni pomoči (URP), navedenih v uvodni izjavi 10. Pri poročanju državam članicam in Odboru OECD za razvojno pomoč o odhodkih v okviru 11. ERS bi Komisija morala ločevati med dejavnostmi, povezanimi z URP, in tistimi, ki z URP niso povezane.

(12)

Svet je 22. decembra 2009 sprejeli sklepe o odnosih med EU in čezmorskimi državami in ozemlji (ČDO).

(13)

Ta sporazum bi se moral uporabljati v skladu s Sklepom Sveta 2010/427/EU z dne 26. julija 2010 o organizaciji in delovanju Evropske službe za zunanje delovanje (7).

(14)

Da bi se izognili kakršni koli prekinitvi financiranja med marcem in decembrom 2020, je ustrezno, da se obdobje uporabe večletnega finančnega okvira 11. ERS določi tako kot za večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020, ki se uporablja za splošni proračun Unije. Zato je zaželeno, da se kot končni datum za prevzem obveznosti 11. ERS namesto 28. februar 2020, ki je končni datum uporabe Sporazuma o partnerstvu AKP-EU, določi 31. december 2020.

(15)

Na podlagi temeljnih načel Sporazuma o partnerstvu AKP-EU so cilji 11. ERS odprava revščine, trajnostni razvoj in postopno vključevanje držav AKP v svetovno gospodarstvo. Najmanj razvite države bi morale biti deležne posebne obravnave.

(16)

Za okrepitev socialno-ekonomskega sodelovanja med najbolj oddaljenimi regijami Unije in državami AKP ter ČDO na Karibih, v zahodni Afriki in Indijskem oceanu bi morali uredbi o Evropskem razvojnem skladu in evropskem ozemeljskem sodelovanju vključevati povečanje sredstev za obdobje 2014–2020, namenjenih takemu sodelovanju med njimi –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

POGLAVJE 1

FINANČNA SREDSTVA

Člen 1

Sredstva 11. ERS

1.   Države članice vzpostavijo 11. Evropski razvojni sklad (v nadaljnjem besedilu: 11. ERS).

2.   11. ERS je sestavljen iz:

(a)

zneska v višini 30 506 milijonov EUR (po tekočih cenah), ki ga prispevajo države članice:

Država članica

Razdelitveni ključ

(%)

Prispevek v milijonih EUR

Belgija

3,24927

991 222 306

Bolgarija

0,21853

66 664 762

Češka

0,79745

243 270 097

Danska

1,98045

604 156 077

Nemčija

20,5798

6 278 073 788

Estonija

0,08635

26 341 931

Irska

0,94006

286 774 704

Grčija

1,50735

459 832 191

Španija

7,93248

2 419 882 349

Francija

17,81269

5 433 939 212

Hrvaška (8)

0,22518

68 693 411

Italija

12,53009

3 822 429 255

Ciper

0,11162

34 050 797

Latvija

0,11612

35 423 567

Litva

0,18077

55 145 696

Luksemburg

0,25509

77 817 755

Madžarska

0,61456

187 477 674

Malta

0,03801

11 595 331

Nizozemska

4,77678

1 457 204 507

Avstrija

2,39757

731 402 704

Poljska

2,00734

612 359 140

Portugalska

1,19679

365 092 757

Romunija

0,71815

219 078 839

Slovenija

0,22452

68 492 071

Slovaška

0,37616

114 751 370

Finska

1,50909

460 362 995

Švedska

2,93911

896 604 897

Združeno kraljestvo

14,67862

4 477 859 817

SKUPAJ

100,00000

30 506 000 000

Znesek 30 506 milijonov EUR je na voljo od začetka veljavnosti večletnega finančnega okvira za obdobje 2014-2020 in se razporedi na naslednji način:

(i)

29 089 milijona EUR se dodeli državam AKP;

(ii)

364,5 milijona EUR se dodeli ČDO;

(iii)

1 052,5 milijonov EUR se dodeli Komisiji za odhodke za podporo, kot je navedeno v členu 6, v povezavi z načrtovanjem in izvajanjem 11. ERS; od katerih se vsaj 76,3 milijona EUR dodeli Komisiji za ukrepe za izboljšanje vpliva programov ERS, kot je navedeno v členu 6(3).

(b)

Z izjemo nepovratnih sredstev za financiranje subvencij obrestne mere Sklep 2005/446/ES (9) in odstavek 5 Priloge Ib k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU, ki določata datume, po katerih sredstev 9. in 10. ERS ni mogoče več prevzeti, ne vplivata na sredstva iz prilog I in Ib k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU ter iz prilog II A in II Aa k Sklepu o pridružitvi čezmorskih držav, ki so bila dodeljena na podlagi 9. in 10. ERS za financiranje sredstev iz skladov za spodbujanje naložb. Ta sredstva se prenesejo v 11. ERS in se upravljajo v skladu z ukrepi za izvajanje 11. ERS od datuma začetka veljavnosti večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 v okviru Sporazuma o partnerstvu AKP-EU, kar zadeva sredstva iz prilog I in Ib k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU, in od datuma začetka veljavnosti sklepov Sveta o finančni pomoči ČDO za obdobje 2014–2020, kar zadeva sredstva iz prilog II A in II Aa k Sklepu o pridružitvi čezmorskih držav.

3.   Po 31. decembru 2013 ali po datumu začetka veljavnosti večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020, če ta datum nastopi pozneje, sredstev v zvezi s preostalimi zneski iz 10. ERS ali iz prejšnjih ERS ni več mogoče prevzeti, razen če Svet na predlog Komisije soglasno odloči drugače; to ne velja za preostale zneske in sredstva, ki so bila prerazporejena po zadevnem datumu in izhajajo iz sistema za zagotavljanje stabilizacije prihodkov od izvoza primarnih kmetijskih proizvodov (Stabex) v okviru ERS pred 9. ERS, ter sredstev iz odstavka 2(b).

4.   Sredstev, ki so bila prerazporejena iz projektov v okviru 10. ERS ali iz prejšnjih ERS, po 31. decembru 2013 ali po datumu začetka veljavnosti večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020, če ta datum nastopi pozneje, ni več mogoče prevzeti, razen če Svet na predlog Komisije soglasno odloči drugače; to ne velja za sredstva, ki so bila prerazporejena po zadevnem datumu in izhajajo iz sistema za zagotavljanje stabilizacije prihodkov od izvoza primarnih kmetijskih proizvodov (Stabex) v okviru ERS pred 9. ERS ter bodo samodejno prenesena v ustrezne nacionalne okvirne programe iz točke (a)(i) člena 2 in člena 3(1), ter za sredstva za financiranje sredstev skladov za spodbujanje naložb iz odstavka 2(b) tega člena.

5.   Celotni znesek sredstev 11. ERS zajema obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020. Sredstev 11. ERS in, v primeru Sklada za spodbujanje naložb, sredstev iz vrnjenih dodelitev, po 31. decembru 2020 ne bo več mogoče prevzeti, razen če Svet soglasno na predlog Komisije ne odloči drugače. Vendar so sredstva, ki so jih vpisale države članice v okviru 9., 10. in 11. ERS za financiranje Sklada za spodbujanje naložb, na voljo za izplačilo po 31. decembru 2020, do datuma, določenega v finančni uredbi iz člena 10(2).

6.   Prihodki iz obresti, ki izhajajo iz dejavnosti, financiranih v okviru obveznosti iz prejšnjih ERS in iz sredstev 11. ERS, ki jih upravlja Komisija, se knjižijo na enega ali več bančnih računov, odprtih v imenu Komisije, in se uporabijo v skladu s pogoji iz člena 6. Uporaba prihodkov iz obresti na sredstva, ki jih upravlja EIB, se določi v okviru finančne uredbe iz člena 10(2).

7.   Zneske in razdelitvene ključe iz odstavka 2(a) je mogoče spremeniti s soglasnim sklepom Sveta na podlagi predloga Komisije, če k Uniji pristopi država.

8.   Finančna sredstva se zlasti za ravnanje v skladu s členom 62(2) Sporazuma o partnerstvu AKP-EU lahko prilagodijo s soglasnim sklepom Sveta.

9.   Vsaka država članica lahko brez poseganja v pravila odločanja in postopke iz člena 8 Komisiji ali EIB izplača prostovoljne prispevke za podporo ciljev Sporazuma o partnerstvu AKP-EU. Države članice lahko tudi sofinancirajo projekte ali programe, na primer v okviru posebnih pobud, s katerimi upravlja Komisija ali EIB. Zagotovi se prevzetje odgovornosti za takšne pobude s strani držav AKP na nacionalni ravni.

Izvedbena uredba in finančna uredba iz člena 10 vključujeta potrebne določbe za sofinanciranje iz 11. ERS in za sofinanciranje, ki ga izvajajo države članice. Države članice Svet vnaprej obvestijo o svojih prostovoljnih prispevkih.

10.   Unija in njene države članice opravijo pregled uspešnosti, da bi ocenile stopnjo izvedbe obveznosti in izplačil ter rezultat in učinek zagotovljene pomoči. Pregled se izvede na podlagi predloga Komisije.

Člen 2

Sredstva, dodeljena državam AKP

Znesek v višini 29 089 milijona EUR iz točke (a)(i) člena 1(2) se dodeli instrumentom sodelovanja, in sicer:

(a)

znesek v višini 24 365 milijona EUR za financiranje nacionalnih in regionalnih okvirnih programov. Iz tega dodeljenega zneska se financirajo:

(i)

nacionalni okvirni programi držav AKP v skladu s členi 1 do 5 Priloge IV k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU;

(ii)

regionalni okvirni programi za podporo regionalnemu in medregionalnemu sodelovanju in integraciji držav AKP v skladu s členi 6 do 11 Priloge IV k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU;

(b)

znesek v višini 3 590 milijona EUR za financiranje sodelovanja med državami AKP in medregionalnega sodelovanja z več ali vsemi državami AKP v skladu s členi 12 do 14 Priloge IV k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU. Ta sklop lahko vključuje strukturno podporo institucijam in organom, ustanovljenim na podlagi Sporazuma o partnerstvu AKP-EU. Ta sklop pokriva pomoč za odhodke za delovanje sekretariata AKP iz točk 1 in 2 Protokola 1, priloženega k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU;

(c)

del sredstev iz točk (a) in (b) se lahko v skladu s členi 60, 66, 68, 72, 72a in 73 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU in členi 3 do 9 Priloge IV k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU uporabi za nepredvidene potrebe in blaženje negativnih kratkoročnih učinkov zunanjih pretresov, kar po potrebi vključuje dopolnilno kratkoročno humanitarno pomoč in nujno pomoč, kadar te pomoči ni mogoče financirati iz proračuna Unije;

(d)

znesek v višini 1 134 milijonov EUR se dodeli EIB za financiranje Sklada za spodbujanje naložb v skladu z določili in pogoji iz Priloge II k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU; ta znesek vključuje dodatni prispevek v višini 500 milijonov EUR k sredstvom Sklada za spodbujanje naložb, ki se upravlja kot obnovljivi sklad, in 634 milijonov EUR v obliki nepovratnih sredstev za financiranje subvencioniranja obrestnih mer in s projekti povezane tehnične pomoči, ki sta predvidena v členih 1, 2 in 4 Priloge II k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU v obdobju 11. ERS.

Člen 3

Sredstva, dodeljena ČDO

1.   Znesek v višini 364,5 milijona EUR iz točke (a)(ii) člena 1(2) se dodeli v skladu z novim sklepom o pridružitvi čezmorskih držav, ki ga Svet sprejme pred 31. decembrom 2013, od tega se 359,5 milijona EUR dodeli za financiranje ozemeljskih in regionalnih programov, 5 milijonov EUR pa v obliki sredstev, dodeljenih EIB za financiranje subvencioniranja obrestnih mer in tehnične pomoči v skladu z novimi sklepom o pridružitvi čezmorskih držav.

2.   Ko ČDO postane neodvisna in pristopi k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU, se s sklepom Sveta, sprejetim soglasno na podlagi predloga Komisije, znesek iz odstavka 1, in sicer 364,5 milijona EUR zniža, zneski iz točke (a)(i) člena 2 pa ustrezno zvišajo.

Člen 4

Posojila iz lastnih sredstev EIB

1.   Znesku, ki je bil dodeljen Skladu za spodbujanje naložb v okviru 9., 10. in 11. ERS iz točke (b) člena 1(2), in znesku iz točke (d) člena 2 se doda okvirni znesek do 2 600 milijonov EUR v obliki posojil, ki jih EIB zagotovi iz lastnih sredstev. Ta sredstva se dodelijo za namene iz Priloge II k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU v znesku do 2 500 EUR, ki se lahko srednjeročno povečajo po sprejetju sklepa, ki ga sprejmejo vodstveni organi EIB in v znesku do 100 milijonov EUR za namene iz Sklepa o pridružitvi čezmorskih držav, v skladu s pogoji iz statuta ter ustreznimi pogoji financiranja naložb iz Priloge II k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU in Sklepa o pridružitvi čezmorskih držav.

2.   Države članice se z odpovedjo vsaki pravici do ugovora zavežejo, da bodo v sorazmerju s svojimi prispevki h kapitalu EIB delovale kot porok za EIB, v zvezi z vsemi finančnimi obveznostmi, ki za posojilojemalce izhajajo iz posojilnih pogodb, ki jih je EIB sklenila s svojimi lastnimi sredstvi v skladu s členom 1(1) Priloge II k Sporazumu AKP-EU in ustreznimi določbami Sklepa o pridružitvi čezmorskih držav.

3.   Jamstvo iz odstavka 2 je omejeno na 75 % skupnega zneska posojil, ki jih je EIB dala v okviru vseh posojilnih pogodb; to jamstvo se uporablja za kritje vseh tveganj za projekte javnega sektorja. Za projekte zasebnega sektorja jamstvo krije vsa politična tveganja, EIB pa bo v celoti prevzela gospodarsko tveganje.

4.   Države članice in EIB v zvezi z obveznostmi, ki izhajajo iz odstavka 2, sklenejo pogodbo o jamstvu.

Člen 5

Dejavnosti, ki jih upravlja EIB

1.   Plačila EIB v zvezi s posebnimi posojili, dodeljenimi državam AKP, ČDO in francoskim čezmorskim departmajem, skupaj s premoženjskimi koristmi in dohodkom iz transakcij tveganega kapitala, v okviru ERS pred 9. ERS, se knjižijo v dobro držav članic sorazmerno z njihovimi prispevki v ERS, s katerimi so povezani, razen če Svet na predlog Komisije soglasno ne sklene, da jih spremeni v rezervo ali da jih dodeli za druge dejavnosti.

2.   Od zneskov, ki se pripišejo državam članicam, se najprej odštejejo vse provizije, ki zapadejo v plačilo EIB za upravljanje s posojili in dejavnosti iz odstavka 1.

3.   Iztržek in prihodki, ki jih EIB prejme iz dejavnosti v okviru Sklada za spodbujanje naložb v okviru 9., 10. in 11. ERS, se uporabijo za nadaljnje dejavnosti v okviru Sklada za spodbujanje naložb, v skladu s členom 3 Priloge II k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU in po odbitku izrednih izdatkov in obveznosti, ki nastanejo v povezavi s Skladom za spodbujanje naložb.

4.   EIB se povrnejo vsi stroški za upravljanje dejavnosti, povezanih s Skladom za spodbujanje naložb iz odstavka 3, v skladu s členom 3(1a) Priloge II k Sporazuma o partnerstvu AKP-EU in zadevnimi določbami Sklepa o pridružitvi čezmorskih držav.

Člen 6

Sredstva, rezervirana za izdatke za podporo Komisije v zvezi z ERS

1.   S sredstvi 11. ERS se krijejo stroški podpornih ukrepov. S sredstvi iz točke (a)(iii) člena 1(2) in člena 1(6) se krijejo stroški, povezani z načrtovanjem in izvajanjem ERS, ki niso nujno zajeti v strateških dokumentih in večletnih okvirnih programih iz izvedbene uredbe, ki se sprejme v skladu s členom 10(1) tega sporazuma. Komisija vsaki dve leti zagotovi informacije o načinu porabe teh sredstev in o nadaljnjih naporih, da se ustvarijo prihranki učinkovitosti in zagotovijo koristi učinkovitosti. Komisija državam članicam vnaprej svetuje o kakršnih koli dodatnih zneskih, ki se črpajo iz proračuna EU za izvajanje ERS.

2.   S sredstvi za podporne ukrepe se lahko krijejo odhodki Komisije v zvezi:

(a)

s pripravo, nadaljnjimi ukrepi, spremljanjem, računovodstvom, revizijo in oceno, vključno s poročanjem o rezultatih, ki so neposredno potrebni za načrtovanje in uporabo sredstev ERS;

(b)

z doseganjem ciljev ERS z raziskovalnimi dejavnostmi razvojne politike, študijami, sestanki ter dejavnostmi obveščanja, ozaveščanja, usposabljanja in objavljanja, vključno z dejavnostmi zagotavljanja informacij in obveščanja, med drugim tudi poročanja o rezultatih programov ERS. Z dodeljenimi sredstvi za dejavnosti obveščanja na podlagi tega sporazuma se krije tudi korporativno komuniciranje o političnih prednostnih nalogah Unije, povezanih z ERS, ter

(c)

z računalniškim omrežjem za izmenjavo informacij in katere koli druge odhodke za upravno in tehnično pomoč pri načrtovanju in izvajanju ERS.

S sredstvi iz točke (a)(iii) člena 1(2) in člena 1(6) se krijejo tudi odhodki za upravno podporo na sedežih in v delegacijah Unije, ki je potrebna za načrtovanje in vodenje dejavnosti, ki se financirajo v okviru Sporazuma o partnerstvu AKP-EU in Sklepa o pridružitvi čezmorskih držav.

Sredstva iz točke (a)(iii) člena 1(2) in člena 1(6) se ne dodelijo se za ključne naloge evropske javne službe.

3.   V sredstva za podporne ukrepe za večji vpliv programov ERS iz točke (a)(iii) člena 1(2) so vključeni odhodki Komisije v zvezi z izvajanjem celovitega okvira v zvezi z rezultati ter okrepljenim spremljanjem in ocenjevanjem programov ERS od leta 2014 naprej. S sredstvi se podprejo tudi prizadevanja Komisije za izboljšanje finančnega upravljanja in ocenjevanja ERS z rednimi poročili o napredku.

POGLAVJE II

IZVEDBENE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 7

Prispevki, namenjeni 11. ERS

1.   Komisija ob upoštevanju ocen EIB glede upravljanja in delovanja Sklada za spodbujanje naložb vsako leto do 20. oktobra pripravi in predloži Svetu poročilo o obveznostih, plačilih in letnem znesku zahtevkov za prispevke, ki jih je treba izvesti v tekočem in naslednjih dveh proračunskih letih. Ti zneski so odvisni od zmožnosti za učinkovito zagotavljanje predlaganega obsega sredstev.

2.   Svet na predlog Komisije, v katerem sta določena deleža Komisije in EIB, s kvalificirano večino, kot je določeno v členu 8, odloči o zgornji meji letnega prispevka za drugo leto, ki sledi predlogu Komisije (n + 2), in v okviru zgornje meje, določene preteklo leto, o letnem znesku zahtevka za prispevke za prvo leto, ki sledi predlogu Komisije (n + 1).

3.   Če se izkaže, da prispevki, določeni v skladu z odstavkom 2, odstopajo od dejanskih potreb 11. ERS v zadevnem finančnem letu, Komisija v skladu z zgornjo mejo iz odstavka 2 Svetu predloži predloge za spremembo zneskov za prispevke. Svet v zvezi s tem sprejme sklep s kvalificirano večino, kakor je določeno v členu 8.

4.   Zahtevki za prispevke ne morejo presegati zgornje meje iz odstavka 2, niti se zgornja meja ne sme zvišati, razen če o tem s kvalificirano večino odloči Svet, kakor je določeno v členu 8, v primerih posebnih potreb, ki izhajajo iz izjemnih ali nepredvidljivih okoliščin, kot so razmere po krizi. V tem primeru Komisija in Svet zagotovita, da prispevki ustrezajo pričakovanim plačilom.

5.   Ob upoštevanju ocen EIB Komisija vsako leto do 20. oktobra Svetu pošlje svoje ocene obveznosti, izplačil in prispevkov za vsako od naslednjih treh proračunskih let.

6.   Za sredstva, prenesena iz prejšnjih ERS na 11. ERS v skladu s točko (b) člena 1(2), se prispevki vsake države članice izračunajo sorazmerno s prispevkom vsake države članice v zadevni ERS.

Za kakršna koli sredstva iz 10. ERS in predhodnih ERS, ki se ne prenesejo na 11. ERS, se učinek na prispevek vsake države članice izračuna sorazmerno s prispevkom vsake države članice za 10. ERS.

7.   Podrobna pravila za plačilo prispevkov držav članic so določena s finančno uredbo iz člena 10(2).

Člen 8

Odbor Evropskega razvojnega sklada

1.   Odbor (v nadaljnjem besedilu: Odbor ERS), ki ga sestavljajo predstavniki vlad držav članic, se ustanovi pri Komisiji za sredstva 11. ERS, s katerimi upravlja Komisija. Odboru ERS predseduje predstavnik Komisije; Komisija poskrbi za sekretariat. Opazovalec EIB sodeluje pri delu odbora, ko obravnava vprašanja, povezana z EIB.

2.   V Odboru ERS se glasovi predstavnikov držav članic ponderirajo na naslednji način:

Država članica

Število glasov

Belgija

33

Bolgarija

2

Češka

8

Danska

20

Nemčija

206

Estonija

1

Irska

9

Grčija

15

Španija

79

Francija

178

Hrvaška (10)

[2]

Italija

125

Ciper

1

Latvija

1

Litva

2

Luksemburg

3

Madžarska

6

Malta

1

Nizozemska

48

Avstrija

24

Poljska

20

Portugalska

12

Romunija

7

Slovenija

2

Slovaška

4

Finska

15

Švedska

29

Združeno kraljestvo

147

Skupaj EU27

998

Skupaj EU 28 (10)

[1 000]

3.   Odbor ERS odloča s kvalificirano večino 720 glasov od 998, ki pomeni pozitiven glas vsaj 14 držav članic. Manjšina, ki lahko prepreči sprejetje odločitve, šteje 279 glasov.

4.   Če k Uniji pristopi nova država, se ponderiranje iz odstavka 2 in kvalificirana večina iz odstavka 3 spremenita s soglasnim sklepom Sveta.

5.   Svet na predlog Komisije soglasno sprejme poslovnik Odbora ERS.

Člen 9

Odbor Sklada za spodbujanje naložb

1.   Odbor (v nadaljnjem besedilu: Odbor Sklada za spodbujanje naložb), ki je sestavljen iz predstavnikov vlad držav članic ter predstavnika Komisije, se ustanovi pod pokroviteljstvom EIB. EIB poskrbi za sekretariat in podporne službe navedenega odbora. Predsednika Odbora Sklada za spodbujanje naložb člani navedenega odbora izvolijo med sabo.

2.   Svet soglasno sprejme poslovnik Odbora Sklada za spodbujanje naložb.

3.   Odbor Sklada za spodbujanje naložb odloča s kvalificirano večino, kot to določa člen 8(2) in (3).

Člen 10

Izvedbene določbe

1.   Do sprejetja uredbe Sveta o izvajanju 11. ERS (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 11. ERS) in izvedbenih pravil za Sklep o pridružitvi čezmorskih držav ostanejo v veljavi vse zadevne določbe členov Uredbe Sveta (ES) št. 617/2007 z dne 14. maja 2007 o izvajanju 10. Evropskega razvojnega sklada v okviru Sporazuma o partnerstvu AKP-EU (11) in Uredbe Komisije (ES) št. 2304/2002 z dne 20. decembra 2002 o izvajanju Sklepa Sveta 2001/822/ES (12) o pomoči ČDO, in sicer brez poseganja v člen 8 tega sporazuma in v njem določene glasovalne pravice držav članic. Izvedbena uredba 11. ERS se sprejme soglasno na predlog Komisije in po posvetovanju z EIB. Izvedbena pravila za finančno pomoč Unije ČDO se sprejmejo potem, ko Svet soglasno in po posvetovanju z Evropskim parlamentom sprejme novi sklep o pridružitvi čezmorskih držav.

Izvedbena uredba 11. ERS in izvedbena pravila Sklepa o pridružitvi čezmorskih držav vsebujejo ustrezne spremembe in izboljšave postopkov načrtovanja in odločanja ter s tem kar se da harmonizirajo postopke Unije in 11. ERS. Poleg tega Izvedbena uredba 11. ERS uvaja določene postopke upravljanja za mirovno pomoč za Afriko. Glede na to, da se bo finančna in tehnična pomoč za izvajanje člena 11b Sporazuma o partnerstvu AKP-EU financirala prek posebnih instrumentov, ki ne spadajo med instrumente za financiranje sodelovanja med AKP in EU, je treba dejavnosti, ki se razvijejo v okviru teh določb, predhodno odobriti s posebnimi postopki za upravljanje proračuna.

Izvedbena uredba 11. ERS vsebuje primerne ukrepe, s katerimi bo mogoče usklajevati financiranje posojil iz 11. ERS in Evropskega sklada za regionalni razvoj za financiranje projektov sodelovanja med najbolj oddaljenimi regijami Unije in državami AKP ter ČDO na Karibih, v zahodni Afriki in Indijskem oceanu, zlasti poenostavljenih mehanizmov za skupno upravljanje takšnih projektov.

2.   Finančno uredbo Svet sprejme s kvalificirano večino, kot je določeno v členu 8, na podlagi predloga Komisije in po tem, ko prejme mnenje EIB o določbah, ki se nanašajo nanjo, ter mnenje Računskega sodišča.

3.   Komisija bo predložila svoje predloge za uredbi iz odstavkov 1 in 2, ki med drugim predvidevata možnost, da se po potrebi izvedbene naloge prenesejo na tretje stranke.

Člen 11

Finančno izvajanje, računovodstvo, revizija in razrešnica

1.   Komisija začne finančno izvajanje sklopov, ki jih upravlja, ter zlasti finančno izvajanje projektov in programov v skladu s finančno uredbo iz člena 10(2). Za povračilo neupravičeno plačanih zneskov so odločbe Komisije izvršilni naslov v skladu s členom 299 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

2.   EIB v imenu Unije upravlja Sklad za spodbujanje naložb in izvaja dejavnosti v njegovem okviru v skladu s pravili finančne uredbe iz člena 10(2). Pri tem EIB deluje na odgovornost držav članic. Vse pravice, ki izhajajo iz takih dejavnosti, zlasti pravice upnika ali lastnika, se prenesejo na države članice.

3.   EIB v skladu s svojim statutom in najboljšo bančno prakso prevzame finančno izvajanje dejavnosti s posojili iz njenih lastnih sredstev, kakor je navedeno v členu 4, kjer je ustrezno v kombinaciji s subvencioniranjem obrestnih mer, ki se črpajo iz nepovratnih sredstev ERS.

4.   Za vsako finančno leto Komisija sestavi in potrdi obračun ERS ter ga pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču.

5.   EIB vsako leto Komisiji in Svetu pošlje letno poročilo o izvajanju dejavnosti, ki se financirajo iz sredstev ERS, s katerimi upravlja.

6.   Ob upoštevanju odstavka 9 tega člena Računsko sodišče izvaja svoja pooblastila, ki so v zvezi z dejavnostmi ERS nanj prenesena s členom 287 PDEU. Pogoji, pod katerimi Računsko sodišče izvaja svoja pooblastila, so določeni v finančni uredbi iz člena 10(2).

7.   Evropski parlament na priporočilo Sveta, ki odloča s kvalificirano večino, kakor je določeno v členu 8, podeli Komisiji razrešnico glede finančnega upravljanja ERS, razen dejavnosti, ki jih upravlja EIB.

8.   V zvezi z dejavnostmi, ki se financirajo iz sredstev ERS, s katerimi upravlja EIB, se izvedeta nadzor in postopek razrešitve, ki sta določena v statutu EIB za vse njene dejavnosti.

Člen 12

Revizijska klavzula

Svet lahko soglasno na predlog Komisije spremeni člen 1(3) in člene iz poglavja II, razen člena 8. EIB sodeluje pri predlogu Komisije v zvezi z zadevami, ki so povezane z njenimi dejavnostmi in dejavnostmi Sklada za spodbujanje naložb.

Člen 13

Evropska služba za zunanje delovanje

Uporaba tega sporazuma je v skladu s Sklepom 2010/427/EU o organizaciji in delovanju Evropske službe za zunanje delovanje.

Člen 14

Ratifikacija, začetek veljavnosti in trajanje

1.   Vsaka država članica odobri ta sporazum v skladu s svojimi ustavnimi zahtevami. Vlada vsake države članice uradno obvesti generalni sekretariat Sveta Evropske unije o zaključku postopkov, ki jih je treba izvesti za začetek veljavnosti tega sporazuma.

2.   Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po prejemu uradnega obvestila, da ga je odobrila zadnja država članica.

3.   Ta sporazum se sklene za enako obdobje veljavnosti kot večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020, priložen k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU in obdobje veljavnosti Sklepa o pridružitvi čezmorskih držav (2014–2020). Ne glede na člen 1(4) pa ostane ta sporazum veljaven tako dolgo, kolikor je potrebno za celotno izvedbo vseh dejavnosti, ki se financirajo v okviru Sporazuma o partnerstvu AKP-EU in Sklepa o pridružitvi čezmorskih držav ter večletnega finančnega okvira.

Člen 15

Verodostojni jeziki

Ta sporazum, sestavljen v enem izvirniku v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer so vsa ta besedila enako verodostojna, se deponira v arhivu generalnega sekretariata Sveta Evropske unije, ki pošlje overjeno kopijo vladi vsake države podpisnice.

Съставено в Люксембург и Брюксел съответно на двадесет и четвърти юни и на двадесет и шести юни две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Luxemburgo y en Bruselas, el veinticuatro de junio de dos mil trece y el veintiseis de junio de dos mil trece respectivamente.

V Lucemburku dne dvacátého čtvrtého června dva tisíce třináct a v Bruselu dne dvacátého šestého června dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Luxembourg og Bruxelles, henholdsvis den fireogtyvende juni og den seksogtyvende juni to tusind og tretten.

Geschehen zu Luxemburg und Brüssel am vierundzwanzigsten Juni beziehungsweise am sechsundzwanzigsten Juni zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne neljandal päeval Luxembourgis ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne kuuendal päeval Brüsselis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο και στις Βρυξέλλες στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου και στις είκοσι έξι Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία, αντιστοίχως.

Done at Luxembourg and Brussels, on the twenty-fourth day of June and on the the twenty-sixth day of June in the year two thousand and thirteen, respectively.

Fait à Luxembourg et à Bruxelles, le vingt-quatre juin et le vingt-six juin deux mille treize respectivement.

Fatto a Lussemburgo e a Bruxelles, rispettivamente addì ventiquattro giugno e ventisei giugno duemilatredici.

Luksemburgā un Briselē, attiecīgi, divi tūkstoši trīspadsmitā gada divdesmit ceturtajā jūnijā un divdesmit sestajā jūnijā.

Priimta atitinkamai du tūkstančiai tryliktų metų birželio dvidešimt ketvirtą dieną ir birželio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge ir Briuselyje.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-tizenharmadik év június havának huszonnegyedik napján, illetve Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év június havának huszonhatodik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu u fi Brussell, fl-erbgħa u għoxrin jum ta' Ġunju u fis-sitta u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u tlettax, rispettivament.

Gedaan te Luxemburg en te Brussel, op vierentwintig, respectievelijk zesentwintig juni tweeduizend dertien

Sporządzono w Luksemburgu i w Brukseli odpowiednio dnia dwudziestego czwartego czerwca i dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące trzynastego

Feito no Luxemburgo e em Bruxelas, em vinte e quarto e vinte e seis de junho de dois mil e treze, respetivamente.

Întocmit la Luxemburg și Bruxelles, la douăzeci și patru iunie și, respectiv, la douăzeci și șase iunie două mii treisprezece.

V Luxemburgu dvadsiateho štvrtého júna a v Bruseli dvadsiateho šiesteho júna dvetisíctrinásť.

Sestavljeno v Luxembourgu in Bruslju na štiriindvajseti dan meseca junija oziroma šestindvajseti dan meseca junija leta dva tisoč trinajst.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta ja Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Luxemburg och Bryssel den tjugofjärde juni respektive den tjugosjätte juni tjugohundratretton.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

За Република България

Image

Za prezidenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

Magyarország köztársasági elnöke részéről

Image

Għall-President tar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

För republiken Finlands regering

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty The Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(2)  UL L 287, 28.10.2005, str. 4.

(3)  UL L 287, 4.11.2010, str. 3.

(4)  UL L 247, 9.9.2006, str. 32.

(5)  UL L 314, 30.11.2001, str. 1.

(6)  UL C 46, 24.2.2006, str. 1.

(7)  UL L 201, 3.8.2010, str. 30.

(8)  Predvideni znesek.

(9)  Sklep 2005/446/ES predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 30. maja 2005 o določitvi roka za dodelitev sredstev devetega Evropskega razvojnega sklada (ERS) (UL L 156, 18.6.2005, str. 19).

(10)  Predvideno število glasov.

(11)  UL L 152, 13.6.2007, str 1.

(12)  UL L 348, 21.12.2002, str. 82.


UREDBE

6.8.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/15


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 751/2013

z dne 29. julija 2013

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Kraški med (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1151/2012 je razveljavila in nadomestila Uredbo Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (2).

(2)

V skladu s členom 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Slovenije za registracijo imena „Kraški med“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (3).

(3)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, bi bilo treba ime „Kraški med“ registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. julija 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(3)  UL C 290, 26.9.2012, str. 7.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi iz Priloge I k Pogodbi:

Skupina 1.4   Drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med, različni mlečni proizvodi razen masla itd.)

SLOVENIJA

Kraški med (ZOP)


6.8.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/17


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 752/2013

z dne 31. julija 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 555/2008 glede nacionalnih podpornih programov in trgovine s tretjimi državami v vinskem sektorju

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) ter zlasti člena 103za in člena 158a(4) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člena 4 in 5 Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 (2) določata merila o izpolnjevanju pogojev za dejavnosti promocije vin na trgih tretjih držav, vključenih v nacionalne podporne programe, in za postopek izbire teh dejavnosti.

(2)

Ob upoštevanju specifične narave ukrepov promocije vina na trgih tretjih držav in v luči izkušenj, pridobljenih med izvajanjem nacionalnih podpornih programov, bi bilo treba vzpostaviti pravila glede upravičenosti stroškov dela in režijskih stroškov, ki jih je imel upravičenec pri izvajanju takih ukrepov.

(3)

Člen 19(2) Uredbe (ES) št. 555/2008 ureja finančno poslovodenje v zvezi z naložbenimi ukrepi. V času izvajanja programskega obdobja 2014–2018 bi bilo treba dvigniti zgornjo mejo za predplačila za leti 2014 in 2015, da se olajša uresničevanje naložbenih projektov. Isti pristop bi se moral uporabiti tudi za uresničevanje naložbenih projektov ob koncu prvega programskega obdobja 2009–2013. Zato bi bilo treba zgornjo mejo za predplačila dvigniti tudi za leto 2013.

(4)

Primerno je uvesti ukrepe, ki zagotavljajo dobro finančno poslovodenje in izboljšujejo nadzor nad predplačili Unije, ki jih upravičenci prejmejo v okviru nacionalnih podpornih programov. Glede na čas, ki ga države članice potrebujejo za izvedbo teh ukrepov, bi se morali začeti uporabljati leta 2014, razen če se države članice odločijo, da v letu 2013 odobrijo višja predplačila do zgornjih mej, ki se bodo vnesle v člen 19(2) Uredbe (ES) št. 555/2008.

(5)

Oddelek 2 poglavja II naslova III Uredbe (ES) št. 555/2008 določa zahteve, ki morajo biti izpolnjene za uvoz vina, grozdnega soka in grozdnega mošta v Unijo. Zlasti določa zahtevo po predložitvi dokumenta V I 1, sestavljenega na obrazcu V I 1, ki ustreza vzorcu iz Priloge IX k navedeni uredbi, ki ga podpišeta uradnik uradnega organa in uradnik priznanega laboratorija, ali poenostavljenega papirnega dokumenta V I 1 za vinske proizvode, ki se uvozijo v Unijo. Zaradi razvoja računalniških sistemov v tem sektorju in za lažje spremljanje gibanja vinskih proizvodov in nadzora nad njimi je primerno dovoliti tudi uporabo računalniških sistemov in elektronskih dokumentov. Uporaba računalniških sistemov bi morala kljub temu izpolnjevati določene pogoje in pridobiti priznanje Unije, da sistem nadzora, vzpostavljen v tretji državi, nudi zadostna jamstva glede narave, izvora in sledljivosti vinskih proizvodov, ki se v Unijo uvozijo iz te tretje države. Zato je treba določiti minimalne pogoje za uradno priznanje Unije, da je sistem nadzora v zadevni tretji državi enakovreden sistemu, ki deluje v Uniji.

(6)

Tretje države, ki so vzpostavile sistem nadzora, ki je bil priznan za enakovrednega s strani Unije, bi bilo treba zaradi večje preglednosti vključiti na seznam.

(7)

Po proučitvi vloge za uporabo poenostavljenega postopka iz člena 45 Uredbe (ES) št. 555/2008, ki so jo vložili pristojni organi Čila, in priznanju Unije, da sistem nadzora v čilskem vinskem sektorju nudi posebna jamstva glede nadzora in sledljivosti vin, proizvedenih v Čilu, bi bilo treba dokumente V I 1, ki jih pripravijo čilski proizvajalci vina, ki so prejeli posamično odobritev od svojih pristojnih organov in so jih ti pregledali, šteti za potrdila ali analizne izvide, ki jih sestavijo agencije in laboratoriji, vključeni na seznam iz člena 48 navedene uredbe. Seznam tretjih držav iz člena 43(2) in člena 45 Uredbe (ES) št. 555/2008 in določen v Prilogi XII k Uredbi bi bilo treba ustrezno dopolniti.

(8)

Uredbo (ES) št. 555/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 555/2008 se spremeni:

1.

v oddelku 1 poglavja II naslova II se doda naslednji člen 5a:

„Člen 5a

Upravičeni stroški

1.   Stroški dela upravičenca iz člena 4 se štejejo za upravičene, če nastanejo v povezavi s pripravo, izvedbo ali spremljanjem določenega podprtega promocijskega projekta, vključno z vrednotenjem. To vključuje stroške osebja, ki ga upravičenec najame posebej za promocijski projekt, in stroške, ki ustrezajo deležu delovnih ur, ki ga v promocijski projekt vloži stalno osebje upravičenca.

Države članice stroške osebja sprejmejo kot upravičene le, če upravičenci zagotovijo dokazila s podrobnostmi o dejansko opravljenem delu v zvezi s podprtim promocijskim projektom.

2.   Režijski stroški upravičenca se štejejo za upravičene le v naslednjih primerih:

(a)

če so povezani s pripravo, izvedbo ali spremljanjem projekta in

(b)

če ne presegajo 4 % dejanskih stroškov izvajanja projektov.

Države članice se lahko o upravičenosti režijskih stroškov odločijo na podlagi pavšalne vrednosti ali predloženih dokazil. V slednjem primeru izračun stroškov temelji na računovodskih načelih, pravilih in metodah, ki se uporabljajo v državi upravičenca.“;

2.

v členu 19(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Znesek predplačila ne presega 20 % državne pomoči za naložbo, pogoj za izplačilo pa je odprtje bančne garancije ali enakovrednega jamstva v višini 110 % zneska predplačila. Vendar pa se v primeru naložb, za katere se v proračunskih letih 2013, 2014 ali 2015 sprejme posamična odločitev o odobritvi podpore, višina predplačila lahko poviša za do 50 % državne pomoči, povezane s to naložbo. Za namene Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 282/2012 (3) je treba celotni znesek predplačila porabiti za izvajanje zadevnega ukrepa v dveh letih po izplačilu.

3.

v poglavju III naslova II se doda naslednji člen 37b:

„Člen 37b

Obveščanje v zvezi s predplačili

1.   Kadar se predplačila odobrijo v skladu s členi 5(7), 9(2), 19(2) in 24(3), se od upravičencev zahteva, da plačilnim agencijam vsako leto za vsak projekt zagotovijo naslednje informacije:

(a)

izjave o stroških, ki po ukrepih upravičujejo uporabo predplačil do 15. oktobra; in

(b)

potrdilo o stanju neuporabljenih predplačil po ukrepih na dan 15. oktobra.

Države članice v svojih nacionalnih predpisih določijo datum predložitve teh informacij, da se lahko vključijo v tekoče letne računovodske izkaze plačilnih agencij iz člena 6 Uredbe (ES) št. 885/2006 v roku, določenem v členu 7(2) navedene uredbe.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja za letne računovodske izkaze za leto 2013, razen kadar se predplačila v višini 20 %–50 % državne pomoči za naložbe odobrijo v skladu z drugim pododstavkom člena 19(2).

3.   Za namene člena 18(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2012 je dokazilo o dokončni upravičenosti, ki se predloži, zadnja izjava o stroških in potrdilo o stanju iz odstavka 1.

Za predplačila na podlagi členov 9(2) in 19(2) te uredbe se zadnja izjava o stroških in potrdilo o stanju iz odstavkov 1 in 2 predložita do konca drugega proračunskega leta po njihovem plačilu.“;

4.

v poglavju II naslova III se vstavi naslednji člen 45a:

„Člen 45a

Elektronski dokument

1.   Dokumenti V I 1, sestavljeni v skladu s členoma 43 in 45, se lahko nadomestijo z elektronskim dokumentom za uvoz vinskih proizvodov iz tretjih držav v Unijo, če imajo tretje države vzpostavljen sistem nadzora, ki ga je Unija sprejela kot enakovrednega tistemu, ki ga je za iste proizvode vzpostavila zakonodaja Unije.

Sistem nadzora v tretji državi je lahko sprejet za enakovrednega tistemu, ki ga je za iste proizvode vzpostavila zakonodaja Unije, če izpolnjuje vsaj naslednje pogoje:

(a)

če ponuja zadostna jamstva glede narave, izvora in sledljivosti vinskih proizvodov, ki se proizvajajo ali tržijo na ozemlju zadevne tretje države;

(b)

če zagotavlja dostop do podatkov, shranjenih v uporabljenem elektronskem sistemu, zlasti glede registracije in identifikacije subjektov, nadzornih organov in laboratorijev za analize;

(c)

če zagotavlja možnost preverjanja podatkov iz točke (b) v okviru medsebojnega upravnega sodelovanja.

Tretje države s sistemom nadzora, ki ga je Unija v skladu z drugim pododstavkom sprejela kot enakovrednega, se vključijo na seznam v delu C Priloge XII.

2.   Elektronski dokument iz odstavka 1 vsebuje vsaj informacije, ki so potrebne za sestavo dokumenta V I 1.

Elektronskemu dokumentu pristojni organi tretje države izvoza dodelijo enotno administrativno referenčno oznako ali pa se ta dodeli pod njihovim nadzorom. Ta oznaka se vključi v trgovinske dokumente, potrebne za uvoz na ozemlje Unije.

3.   Dostop do elektronskega dokumenta ali do podatkov, potrebnih za njegovo pripravo, se odobri na zahtevo pristojnih organov namembne države članice.

Podatki iz prvega pododstavka se lahko zahtevajo v obliki papirnega dokumenta, v katerem se podatki predstavijo v obliki podatkovnih elementov, izraženih na isti način kot v elektronskem dokumentu.“;

5.

Priloga XII se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L 170, 30.6.2008, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 282/2012 z dne 28. marca 2012 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema varščin za kmetijske proizvode (UL L 92, 30.3.2012, str. 4).“;


PRILOGA

„PRILOGA XII

Seznam tretjih držav iz člena 43(2), člena 45 in člena 45a

DEL A

:

Seznam tretjih držav iz člena 43(2):

Avstralija

Čile

DEL B

:

Seznam tretjih držav iz člena 45:

Avstralija

Čile

Združene države Amerike

DEL C

:

Seznam tretjih držav iz člena 45a:

-;“


6.8.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/21


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 753/2013

z dne 2. avgusta 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 607/2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 v zvezi z zaščitenimi označbami porekla in geografskimi označbami, tradicionalnimi izrazi, označevanjem in predstavitvijo nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) ter zlasti točk (k) in (m) prvega pododstavka člena 121 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Hrvaška je pristopila k Evropski uniji 1. julija 2013.

(2)

Zakonodaja vinskega sektorja, ki se je na Hrvaškem uporabljala pred njenim pristopom k Uniji, ne vključuje določb glede zaščitenih označb porekla in geografskih označb ter določb glede označevanja vinskih proizvodov, ki ustrezajo določbam prava Unije, zlasti tistim, ki jih določa Uredba Komisije (ES) št. 607/2009 (2). Da bi gospodarskim subjektom s sedežem na Hrvaškem omogočili trženje proizvodov, proizvedenih v skladu z določbami, veljavnimi na Hrvaškem pred njenim pristopom k Uniji, je treba tem subjektom omogočiti prodajo zalog vinskih proizvodov, proizvedenih v skladu s pravili, veljavnimi pred pristopom.

(3)

Hrvaška je zaradi pristopa k Evropski uniji 1. julija 2013 v skladu s členom 62(3) Uredbe (ES) št. 607/2009 zahtevala, da se imena sort vinskih trt „Alicante Bouschet“, „Burgundac crni“, „Burgundac sivi“, „Burgundac bijeli“, „Borgonja istarska“ in „Frankovka“, ki se tradicionalno uporabljajo za prodajo vina, proizvedenega na njenem ozemlju, in so sestavljena iz zaščitene označbe porekla ali geografske označbe ali tako označbo vsebujejo, lahko še naprej uporabljajo na etiketah hrvaških vin z zaščiteno označbo porekla ali geografsko označbo. Po pregledu Komisija potrjuje, da se lahko ime Hrvaške z datumom pristopa k EU vpiše v del A Priloge XV k navedeni uredbi v zvezi z imeni sort vinskih trt, na katere se ta zahteva nanaša.

(4)

Hrvaška je zahtevala tudi, da so imena sort vinskih trt in njihovi sinonimi „Aglianico crni“, „Nebbiolo“, „Primitivo“, „Rajnski rizling“, „Radgonska ranina“, „Sangiovese“, „Stajerska belina“, „Stajerka“ in „Vermentino“, ki so delno sestavljeni iz zaščitene označbe porekla ali geografske označbe in se neposredno nanašajo na geografski element zaščitene označbe porekla ali zadevne geografske označbe, lahko navedeni na etiketi hrvaškega proizvoda z zaščiteno označbo porekla ali geografsko označbo. Po pregledu Komisija potrjuje, da se lahko ime Hrvaške z datumom pristopa k EU vpiše v del B Priloge XV k navedeni uredbi v zvezi z imeni sort vinskih trt, na katere se ta zahteva nanaša.

(5)

Uredbo (ES) št. 607/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 607/2009 se spremeni:

1.

členu 73 se doda odstavek 4:

„4.   Vina, proizvedena na Hrvaškem do vključno 30. junija 2013, ki so skladna z določbami, ki so na ta datum veljala na Hrvaškem, se lahko tržijo do porabe zalog. Ti proizvodi se lahko označujejo v skladu z določbami, ki so se na Hrvaškem uporabljale na dan 30. junija 2013.“;

2.

Priloga XV se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. avgusta 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 193, 24.7.2009, str. 60.


PRILOGA

Priloga XV k Uredbi (ES) št. 607/2009 se spremeni:

1.

Del A se spremeni:

(a)

v vrstici št. 2 se v četrti stolpec doda ime „Hrvaška“;

(b)

za vrstico št. 14 se vstavi vrstica 14a:

„14a

Bourgogne (FR)

Borgonja istarska

Hrvaška“

(c)

za vrstico št. 15 se vstavi vrstica 15a:

„15a

Bourgogne (FR)

Burgundac bijeli

Hrvaška“

(d)

vrstica št. 16 se črta;

(e)

v vrstici št. 17 se v četrti stolpec doda ime „Hrvaška“;

(f)

v vrstici št. 39 se v četrti stolpec doda ime „Hrvaška“.

2.

Del B se spremeni:

(a)

za vrstico št. 2 se vstavi vrstica 2a:

„2a

Aglianico del Taburno (IT)

Aglianico crni

Hrvaška“

(b)

v vrstici št. 33 se v četrti stolpec doda ime „Hrvaška“;

(c)

v vrstici št. 37 se v četrti stolpec doda ime „Hrvaška“;

(d)

v vrstici št. 39 se v četrti stolpec doda ime „Hrvaška“;

(e)

v vrstici št. 45 se v četrti stolpec doda ime „Hrvaška“;

(f)

v vrstici št. 51 se v četrti stolpec doda ime „Hrvaška“;

(g)

v vrstici št. 52 se v četrti stolpec doda ime „Hrvaška“;

(h)

za vrstico št. 52 se vstavi vrstica 52a:

„52a

Štajerska Slovenija (SV)

Štajerka

Hrvaška“

(i)

v vrstici št. 58 se v četrti stolpec doda ime „Hrvaška“.


6.8.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/24


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 754/2013

z dne 5. avgusta 2013

o stoosemindevetdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida (1), zlasti člena 7(1)(a), člena 7a(1) in člena 7a(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 23. julija 2013 sklenil dodati eno fizično osebo na seznam oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov. Poleg tega je sklenil spremeniti štiri vnose na seznamu.

(3)

Prilogo I k Uredbi (ES) št. 881/2002 bi bilo zato treba ustrezno posodobiti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. avgusta 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Vodja službe za instrumente zunanje politike


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

(1)

pod naslov „Fizične osebe“ se doda naslednji vnos:

„Abu Mohammed Al-Jawlani (tudi (a) Abu Mohamed al-Jawlani, (b) Abu Muhammad al-Jawlani, (c) Abu Mohammed al-Julani, (d) Abu Mohammed al-Golani, (e) Abu Muhammad al-Golani, (f) Abu Muhammad Aljawlani, (g) Muhammad al-Jawlani, (h) Shaykh al-Fatih, (i) Al Fatih. Datum rojstva: med letoma 1975 in 1979. Kraj rojstva: Sirija. Državljanstvo: sirsko. Naslov: v Siriji od junija 2013. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 24. 7. 2013.“;

(2)

vnos „Haji Muhammad Ashraf (tudi Haji M. Ashraf). Datum rojstva: 1. 3. 1965. Državljanstvo: pakistansko. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 10. 12. 2008. Drugi podatki: ime očeta je Noor Muhammad.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Haji Muhammad Ashraf (tudi (a) Haji M. Ashraf, (b) Muhammad Ashraf Manshah, (c) Muhammad Ashraf Munsha). Datum rojstva: (a) 1. 3. 1965, (b) 1955. Kraj rojstva: Faisalabad, Pakistan. Državljanstvo: pakistansko. Potni list št.: (a) AT0712501 (pakistanski, izdan 12. 3. 2008, prenehal veljati 11. 3. 2013), (b) A-374184 (pakistanski). Nacionalna identifikacijska številka: (a) 6110125312507 (pakistanska), (b) 24492025390 (pakistanska). Drugi podatki: ime očeta je Noor Muhammad. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 10. 12. 2008.“;

(3)

vnos „Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (tudi (a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; (b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Datum rojstva: 2. 3. 1984. Kraj rojstva: Bahrajn. Št. potnega lista: 1632207 (Bahrajn). Drugi podatki: (a) deloval v imenu Al-Kaide in libijske islamske borbene skupine ter jima zagotavljal finančno, materialno in logistično podporo, vključno z zagotavljanjem električnih delov za razstreliva, računalnike, naprave GPS in vojaško opremo; (b) Al-Kaida ga je v južni Aziji usposabljala za uporabo orožja majhnega kalibra in razstreliva, v Afganistanu se je boril na strani Al-Kaide; (c) januarja 2007 je bil na podlagi obtožb, da je član Al-Kaide in libijske islamske borbene skupine, aretiran v Združenih arabskih emiratih (ZAE); (d) po obsodbi proti koncu leta 2007 v Združenih arabskih emiratih je bil na začetku leta 2008 premeščen v Bahrajn, kjer naj bi odslužil preostalo kazen.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (tudi (a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; (b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Datum rojstva: 2. 3. 1984. Kraj rojstva: Bahrajn. Državljanstvo: bahrajnsko. Potni list št.: 1632207 (bahrajnski). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 10. 10. 2008.“;

(4)

vnos „Sayf al-Adl (tudi Saif Al-’Adil). Datum rojstva: 1963. Kraj rojstva: Egipt. Drugi podatki: (a) verjetno egiptovski državljan, (b) odgovoren za varnost Osame bin Ladna. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25. 1. 2001.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

‘Sayf-Al Adl (tudi (a) Saif Al-’Adil, (b) Seif al Adel, (c) Muhamad Ibrahim Makkawi, (d) Ibrahim al-Madani). Datum rojstva: (a) 1963, (b) 11. 4. 1963, (c) 11. 4. 1960. Kraj rojstva: Egipt. Državljanstvo: egiptovsko. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25. 1. 2001.“;

(5)

vnos „Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen Al-Peshawari (tudi (a) Shaykh Aminullah, (b) Sheik Aminullah, (c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari, (d) Abu Mohammad Amin Bishawri, (e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri, (f) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari, (g) Shaykh Aminullah Al-Peshawari). Naslov: okrožje Ganj, Pešavar, Pakistan. Datum rojstva: (a) okrog leta 1967, (b) okrog leta 1961, (c) okrog leta 1973. Kraj rojstva: provinca Konar, Afganistan. Drugi podatki: v priporu (stanje junija 2009). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 29. 6. 2009.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen Al-Peshawari (tudi (a) Shaykh Aminullah, (b) Sheik Aminullah, (c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari, (d) Abu Mohammad Amin Bishawri, (e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri, (f) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari, (g) Shaykh Aminullah Al-Peshawari). Državljanstvo: afganistansko. Datum rojstva: (a) okrog leta 1967, (b) okrog leta 1961, (c) okrog leta 1973. Kraj rojstva: vas Shunkrai, okrožje Sarkani, provinca Konar, Afganistan. Naslov: okrožje Ganj, Pešavar, Pakistan. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 29. 6. 2009.“


6.8.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/26


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 755/2013

z dne 5. avgusta 2013

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. avgusta 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0709 93 10

TR

118,5

ZZ

118,5

0805 50 10

AR

88,7

BO

85,6

CL

83,0

TR

71,0

UY

84,0

ZA

93,3

ZZ

84,3

0806 10 10

CL

140,3

EG

187,0

MA

180,7

TR

166,8

ZZ

168,7

0808 10 80

AR

142,6

BR

98,1

CL

121,6

CN

100,2

NZ

131,4

US

144,3

ZA

116,3

ZZ

122,1

0808 30 90

AR

121,0

CL

167,1

NZ

148,9

TR

157,9

ZA

113,0

ZZ

141,6

0809 29 00

CA

303,6

TR

336,4

ZZ

320,0

0809 30

TR

149,8

ZZ

149,8

0809 40 05

BA

44,5

TR

141,2

XS

57,7

ZZ

81,1


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

6.8.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/28


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 16. julija 2013

o finančnem prispevku Evropske unije za nacionalne programe 11 držav članic (Bolgarije, Danske, Nemčije, Italije, Latvije, Litve, Malte, Romunije, Slovenije, Finske in Švedske) za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva za leto 2013

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 4434)

(besedilo v bolgarskem, danskem, nemškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, malteškem, romunskem, slovenskem, finskem in švedskem jeziku je edino verodostojno)

(2013/424/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 z dne 22. maja 2006 o vzpostavitvi finančnih ukrepov Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike in na področju pomorskega prava (1) ter zlasti člena 24(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 861/2006 določa pogoje, pod katerimi lahko države članice prejmejo prispevek Evropske unije za izdatke, ki so nastali z izvajanjem njihovih nacionalnih programov za zbiranje in upravljanje podatkov.

(2)

Navedeni programi bi morali biti sestavljeni v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 199/2008 z dne 25. februarja 2008 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko (2) ter Uredbo Komisije (ES) št. 665/2008 (3).

(3)

Bolgarija, Danska, Nemčija, Italija, Latvija, Litva, Malta, Romunija, Slovenija, Finska in Švedska so predložile nacionalne programe za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva za obdobje 2011–2013, kakor je določeno v členu 4(4) in členu 4(5) Uredbe (ES) št. 199/2008. Navedeni programi so bili v letu 2011 odobreni v skladu s členom 6(3) Uredbe (ES) št. 199/2008.

(4)

Navedene države članice so predložile letne proračunske napovedi za leto 2013 v skladu s členom 2(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1078/2008 z dne 3. novembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 glede izdatkov držav članic za zbiranje in upravljanje osnovnih ribolovnih podatkov (4). Komisija je ovrednotila letne proračunske napovedi držav članic v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1078/2008, pri čemer je upoštevala odobrene nacionalne programe.

(5)

Člen 5 Uredbe (ES) št. 1078/2008 določa, da Komisija odobri letno proračunsko napoved in sprejme odločitev o letnem finančnem prispevku Unije za vsak nacionalni program v skladu s postopkom iz člena 24 Uredbe (ES) št. 861/2006 in na podlagi rezultata vrednotenja letnih proračunskih napovedi iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1078/2008.

(6)

Člen 24(3)(b) Uredbe (ES) št. 861/2006 določa, da se s sklepom Komisije določi višina finančnega prispevka. Člen 16 navedene uredbe določa, da finančni ukrepi Unije na področju zbiranja osnovnih podatkov ne smejo presegati 50 % izdatkov držav članic, nastalih pri izvajanju programa zbiranja, upravljanja in uporabe podatkov v sektorju ribištva.

(7)

Ta sklep je sklep o financiranju v smislu člena 84(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (5).

(8)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Največji skupni zneski finančnega prispevka Unije, ki se dodelijo vsaki državi članici za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva za leto 2013, ter višina finančnega prispevka Unije so določeni v Prilogi.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Republiko Bolgarijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Italijansko republiko, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Republiko Malto, Romunijo, Republiko Slovenijo, Republiko Finsko in Kraljevino Švedsko.

V Bruslju, 16. julija 2013

Za Komisijo

Maria DAMANAKI

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 14.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 60, 5.3.2008, str. 1.

(3)  UL L 186, 15.7.2008, str. 3.

(4)  UL L 295, 4.11.2008, str. 24.

(5)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.


PRILOGA

NACIONALNI PROGRAMI 2011–2013

Upravičeni izdatki in najvišji prispevek Unije za leto 2013

(v EUR)

Država članica

Upravičeni izdatki

Najvišji prispevek Unije

(v višini 50 %)

Bolgarija

180 214,85

90 107,43

Danska

5 956 908,05

2 978 454,03

Nemčija

6 938 161,00

3 469 080,50

Italija

9 245 522,75

4 622 761,38

Latvija

374 348,04

187 174,02

Litva

244 900,00

122 450,00

Malta

799 170,09

399 585,05

Romunija

449 247,00

224 623,50

Slovenija

160 896,42

80 448,21

Finska

1 880 999,00

940 499,50

Švedska

6 158 792,00

3 079 396,00

Skupaj

32 389 159,20

16 194 579,60


6.8.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/30


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 1. avgusta 2013

o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/782/EU o določitvi količinskih omejitev in dodelitvi kvot za snovi, ki so nadzorovane v okviru Uredbe (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2013

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 4922)

(Besedilo v angleškem, francoskem, hrvaškem, italijanskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem in španskem jeziku je edino verodostojno)

(2013/425/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (1), ter zlasti člena 10(2) in člena 16(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Hrvaška je postala članica Evropske unije 1. julija 2013.

(2)

Zato je treba pri določitvi količinskih omejitev in dodeljevanju kvot za snovi, ki so nadzorovane v okviru Uredbe (ES) št. 1005/2009, upoštevati hrvaška podjetja.

(3)

Izvedbeni sklep Komisije 2012/782/EU z dne 11. decembra 2012 o določitvi količinskih omejitev in dodelitvi kvot za snovi, ki so nadzorovane v okviru Uredbe (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2013 (2) je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 25(1) Uredbe (ES) št. 1005/2009 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Izvedbeni sklep 2012/782/EU se spremeni:

1.

v členu 1 se v tabeli vrstica

„Skupina III (haloni)

18 222 010,00“

nadomesti z naslednjim:

„Skupina III (haloni)

18 376 510,00“

2.

prilogi II in X se spremenita, kot je določeno v Prilogi I k temu sklepu;

3.

prilogi IX in XI se spremenita, kot je določeno v Prilogi II k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na naslednja podjetja:

1

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co.

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Nemčija

2

Aesica Queenborough Ltd.

North Street

Queenborough

Kent, ME11 5EL

Združeno kraljestvo

3

AGC Chemicals Europe, Ltd.

York House, Hillhouse International

Thornton Cleveleys, Lancs, FY5 4QD

Združeno kraljestvo

4

Airbus Operations S.A.S.

Route de Bayonne 316

31300 Toulouse

Francija

5

Albany Molecular Research (UK) Ltd.

Mostyn Road

Holywell

Flintshire, CH8 9DN

Združeno kraljestvo

6

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

1348 Louvain-la-Neuve

Belgija

7

Arkema France SA

420, rue d’Estienne D’Orves

92705 Colombes Cedex

Francija

8

Arkema Quimica S.A.

Avenida de Burgos 12

28036 Madrid

Španija

9

Ateliers Bigata SAS

10, rue Jean Baptiste Perrin,

33320 Eysines Cedex

Francija

10

BASF Agri Production SAS

32, rue de Verdun

76410 Saint-Aubin lès Elbeuf

Francija

11

Bayer Crop Science AG

Gebäude A729

41538 Dormagen

Nemčija

12

Diverchim S.A.

100, rue Louis Blanc

60765 Montataire Cedex

Francija

13

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Bützflether Sand

21683 Stade

Nemčija

14

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Nizozemska

15

Dyneon GmbH

Industrieperkstrasse 1

84508 Burgkirchen

Nemčija

16

Eras Labo

222 D1090

38330 Saint Nazaire les Eymes

Francija

17

Eusebi Impianti Srl

Via Mario Natalucci 6

60131 Ancona

Italija

18

Eusebi Service Srl

Via Vincenzo Pirani 4

60131 Ancona

Italija

19

Fire Fighting Enterprises Ltd.

9 Hunting Gate

Hitchin SG4 0TJ

Združeno kraljestvo

20

Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV

Keetberglaan 1A

2070 Zwijndrecht

Belgija

21

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19–21

1103, Budimpešta

Madžarska

22

Gielle di Luigi Galantucci

Via Ferri Rocco, 32

70022 Altamura (BA)

Italija

23

Halon & Refrigerants Services Ltd.

J. Reid Trading Estate

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Flintshire CH5 2QJ

Združeno kraljestvo

24

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda, Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

Združeno kraljestvo

25

Honeywell Fluorine Products Europe B.V.

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Nizozemska

26

Honeywell Specialty Chemicals GmbH

Wunstorfer Strasse 40

30918 Seelze

Nemčija

27

Hovione Farmaciencia SA

Quinta de S. Pedro - Sete Casas

2674-506 Loures

Portugalska

28

Hydraulik-liftsysteme / Walter Mayer GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 3

76646 Bruchsal

Nemčija

29

ICL-IP Europe B.V.

Fosfaatweeg 48

1013 BM Amsterdam

Nizozemska

30

Laboratorios Miret SA

Geminis 4

08228 Terrassa, Barcelona

Španija

31

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Nemčija

32

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios SL

C/Mestre Joan Corrales 107-109

08950 Esplugas de Llobregat,

Barcelona

Španija

33

Ludwig-Maximilians-Universität

Department Chemie

Butenandstr. 5-13 (Haus D)

81377 München

Nemčija

34

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

Belgija

35

Merck KgaA

Frankfurter Strasse 250

64271 Darmstadt

Nemčija

36

Meridian Technical Services Ltd

Hailey Road 14

DA18 4AP Erith

Združeno kraljestvo

37

Mexichem UK Ltd.

The Heath Business & Technical Park

Runcorn Cheshire WA7 4QX

Združeno kraljestvo

38

Ministry of Defense – Chemical Laboratory – Den Helder

Bevesierweg 4

1780 CA Den Helder

Nizozemska

39

Panreac Quimica S.L.U.

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf 2

08211 Castellar del Vallès-Barcelona

Španija

40

Poż-Pliszka Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 45

80-392 Gdańsk

Poljska

41

R. P. Chem s.r.l.

Via San Michele 47

31062 Casale sul Sile (TV)

Italija

42

Safety Hi-Tech S.r.l.

Via di Porta Pinciana 6

00187 Roma

Italija

43

Savi Technologie Sp. z o.o.

Ul. Wolności 20

Psary

51-180 Wrocław

Poljska

44

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstrasse 2

89555 Steinheim

Nemčija

45

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’isle d’abeau Chesnes

38297 St Quentin Fallavier

Francija

46

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham, Dorset SP8 4XT

Združeno kraljestvo

47

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

30173 Hannover

Nemčija

48

Solvay Fluores France

25 rue de Clichy

75442 Pariz

Francija

49

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la Republique

39501 Tavaux Cedex

Francija

50

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

Italija

51

Sterling Chemical Malta Ltd

V. Dimech Street 4

1504 Floriana

Malta

52

Sterling S.p.A.

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo di Corciano (PG)

Italija

53

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

30 Priestly Road

Guildford Surrey GU2 7YH

Združeno kraljestvo

54

Tazzetti S.p.A.

Corso Europa n. 600/a

10070 Volpiano (TO)

Italija

55

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Strasse 18

97076 Würzburg

Nemčija

56

Thomas Swan & Co Ltd.

Rotary Way

Consett

County Durham DH8 7ND

Združeno kraljestvo

57

Medic d.o.o.

Trg Dražena Petrovića 3/VI

10000 Zagreb

Hrvaška

58

Simat Prom d.o.o.

Rudeška cesta 96

10000 Zagreb

Hrvaška

59

Vatro-Servis d.o.o.

Croatian Halon Bank

Dravska 61

42202 Trnovec

Hrvaška

V Bruslju, 1. avgusta 2013

Za Komisijo

Connie HEDEGAARD

Članica Komisije


(1)  UL L 286, 31.10.2009, str. 1.

(2)  UL L 347, 15.12.2012, str. 20.


PRILOGA I

1.   V Prilogi II k Izvedbenemu sklepu 2012/782/EU se dodata naslednji podjetji:

Simat Prom d.o.o. (HR)

Vatro-Servis d.o.o. (HR)

2.   V Prilogi X k Izvedbenemu sklepu 2012/782/EU se doda naslednje podjetje:


PRILOGA II

Zaupni poslovni podatki – ni za objavo


6.8.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/s3


OBVESTILO BRALCEM

Uredba Sveta (EU) št. 216/2013 z dne 7. marca 2013 o elektronski izdaji Uradnega lista Evropske unije

V skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 216/2013 z dne 7. marca 2013 o elektronski izdaji Uradnega lista Evropske unije (UL L 69, 13.3.2013, str. 1) je s 1. julijem 2013 verodostojna in ima pravne učinke samo elektronska izdaja Uradnega lista.

Če elektronske izdaje Uradnega lista ni mogoče izdati zaradi nepredvidenih in izrednih okoliščin, je v skladu s pogoji iz člena 3 Uredbe (EU) št. 216/2013 verodostojna in ima pravne učinke samo tiskana izdaja Uradnega lista.


6.8.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/s3


OBVESTILO BRALCEM – NAČIN NAVAJANJA AKTOV

S 1. julijem 2013 je način navajanja aktov spremenjen.

V prehodnem obdobju se uporablja bodisi novi bodisi prejšnji način.