ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2013.201.slv

Uradni list

Evropske unije

L 201

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 56
26. julij 2013


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Sveta 2013/42/EU z dne 22. julija 2013 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede mehanizma za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV

1

 

*

Direktiva Sveta 2013/43/EU z dne 22. julija 2013 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z neobvezno in začasno uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobavo določenega blaga in storitev, dovzetnih za goljufije

4

 

 

II   Nezakonodajni akti

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Obvestilo o začasni uporabi, s strani Evropske unije in Kolumbije, Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani

7

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 713/2013 z dne 23. julija 2013 o določitvi ribolovnih možnosti za sardona v Biskajskem zalivu za ribolovno sezono 2013/2014

8

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 714/2013 z dne 25. julija 2013 o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 1169/2012

10

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 715/2013 z dne 25. julija 2013 o merilih za določitev, kdaj odpadni baker preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta

14

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 716/2013 z dne 25. julija 2013 o pravilih za uporabo Uredbe (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač

21

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 717/2013 z dne 25. julija 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 v zvezi z izjavami o dobrem počutju živali v nekaterih vzorcih veterinarskih spričeval ( 1 )

31

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 718/2013 z dne 25. julija 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 608/2004 o označevanju živil in sestavin živil z dodanimi fitosteroli, estri fitosterolov, fitostanoli in/ali estri fitostanolov ( 1 )

49

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 719/2013 z dne 25. julija 2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

51

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 720/2013 z dne 25. julija 2013 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot, odprtih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1273/2011 za podobdobje julij 2013

53

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta 2013/395/SZVP z dne 25. julija 2013 o posodobitvi in spremembi seznama oseb, skupin in organizacij, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu in razveljavitvi Sklepa 2012/765/SZVP

57

 

 

PRIPOROČILA

 

 

2013/396/EU

 

*

Priporočilo Komisije z dne 11. junija 2013 o skupnih načelih za mehanizme kolektivnih opustitvenih in odškodninskih tožb v državah članicah v zvezi s kršitvami pravic iz prava Unije

60

 

 

IV   Akti, sprejeti pred 1. decembrom 2009 v skladu s Pogodbo ES, Pogodbo EU in Pogodbo Euratom

 

 

2013/397/ES

 

*

Sklep Komisije z dne 26. maja 2009 o sprejetju v imenu Evropske skupnosti nekaterih sprememb Priloge V k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o sanitarnih ukrepih za varovanje zdravja ljudi in živali v zvezi s trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi ( 1 )

66

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Zakonodajni akti

DIREKTIVE

26.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/1


DIREKTIVA SVETA 2013/42/EU

z dne 22. julija 2013

o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede mehanizma za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Davčne goljufije na področju davka na dodano vrednost (DDV) povzročajo znatne proračunske izgube ter vplivajo na konkurenčne pogoje in s tem na delovanje notranjega trga. Nekatere oblike nepričakovanih in velikih davčnih goljufij so se nedavno razvile zlasti z uporabo elektronskih sredstev, ki omogočajo hitro in obsežno nezakonito trgovino.

(2)

V skladu z Direktivo Sveta 2006/112/ES (3) lahko države članice zaprosijo za odstopanje od navedene direktive zaradi preprečevanja nekaterih oblik davčnih utaj ali izogibanja davkom.

(3)

Nedavne izkušnje so pokazale, da se s postopkom iz člena 395 Direktive 2006/112/ES ni mogoče dovolj hitro odzvati na zahteve držav članic po nujnih ukrepih.

(4)

Pokazale so tudi, da je določitev, da je prejemnik dolžan plačati DDV (obrnjena davčna obveznost), v nekaterih primerih učinkovit ukrep za ustavitev goljufij na področju DDV v posameznih sektorjih.

(5)

Države članice na podlagi določb o obrnjeni davčni obveznosti iz členov 199 in 199a Direktive 2006/112/ES nimajo zadostne prožnosti, da bi se lahko hitro odzvale na nepričakovane in velike goljufije, povezane z vrstami blaga in storitev, ki ne spadajo na področje uporabe teh členov. Za ustrezen odziv na te razmere je zato treba sprejeti posebne ureditve.

(6)

Ob upoštevanju primerov velikih goljufij, do katerih je prišlo, je hiter in izjemen odgovor na nadaljnje primere nepričakovanih goljufij najbolje mogoče zagotoviti s posebnim ukrepom mehanizma za hiter odziv, ki omogoča, da se po ustreznem uradnem obvestilu s strani zadevne države članice za krajše obdobje uporablja obrnjena davčna obveznost. Da bi zagotovili, da bo uporaba te možnosti sorazmerna z obsegom težave, bi morala imeti Komisija, ko prejme zadevne informacije, na voljo krajše obdobje, v katerem bi ocenila uradno obvestilo in sporočila, ali nasprotuje posebnemu ukrepu mehanizma za hiter odziv. Države članice bi morale imeti možnost, da Komisija upošteva njihova stališča, ter bi zato morale biti izčrpno obveščene o uradnem obvestilu in morebitnih dodatnih informacijah, predloženih med postopkom. Poleg tega bi moral Svet nato odločiti o morebitni nadaljnji uporabi obrnjene davčne obveznosti z izvedbenim sklepom v skladu s členom 395 Direktive 2006/112/ES.

(7)

Država članica, ki je uradno sporočila svojo namero o uporabi posebnega ukrepa mehanizma za hiter odziv, to lahko stori, potem ko Komisija uradno sporoči, da temu ne nasprotuje.

(8)

Da bi zagotovili nadaljnjo uporabo obrnjene davčne obveznosti, do katere bi prišlo čim prej in pred iztekom posebnega ukrepa mehanizma za hiter odziv, bi moral za postopek iz člena 395 Direktive 2006/112/ES veljati krajši rok.

(9)

Hitra obravnava uradnih obvestil držav članic v okviru mehanizma za hiter odziv bo olajšana, če se vzpostavi standardiziran obrazec za ta obvestila in za zagotavljanje morebitnih dodatnih informacij Komisiji. Zato bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z navedenim standardiziranim obrazcem.

(10)

Ker je mehanizem za hiter odziv lahko zgolj začasna rešitev do sprejetja dolgoročnejših zakonodajnih rešitev, s katerimi bi postal sistem DDV odpornejši proti primerom goljufij na področju DDV, bi se moral mehanizem za hiter odziv uporabljati le omejeno obdobje.

(11)

Da bi ovrednotili učinkovitost mehanizma za hiter odziv, bi morala Komisija pripraviti splošno ocenjevalno poročilo o učinku mehanizma pri odzivanju na primere nepričakovanih in velikih goljufij.

(12)

Ker cilja ukrepa, ki ga je treba sprejeti, in sicer obravnavanja pojavov nepričakovanih in velikih goljufij na področju DDV, ki imajo zelo pogosto mednarodno razsežnost, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, saj se te same ne morejo boriti proti krogotokom goljufij, ki so povezani z novimi oblikami trgovine in zajemajo več držav naenkrat, in je zato mogoče ta cilj zaradi zagotavljanja hitrejšega ter s tem tudi primernejšega in učinkovitejšega odziva na take pojave lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(13)

Direktivo 2006/112/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 2006/112/EC se spremeni:

(1)

vstavi se naslednji člen:

"Člen 199b

1.   Država članica lahko v izjemno nujnih primerih in v skladu z odstavkoma 2 in 3 ter z odstopanjem od člena 193 prejemnika določi kot osebo, zavezano za plačilo DDV za določeno dobavo blaga in opravljanje storitev, in sicer kot posebni ukrep mehanizma za hiter odziv za boj proti nepričakovanim in velikim goljufijam, ki bi lahko povzročile znatne in nenadomestljive finančne izgube.

Za posebni ukrep mehanizma za hiter odziv se uporabljajo ustrezni nadzorni ukrepi, ki jih izvaja država članica v zvezi z davčnimi zavezanci, ki dobavljajo blago ali storitve, za katere se navedeni ukrep uporablja, uporabljajo pa se največ devet mesecev.

2.   Država članica, ki želi uvesti posebni ukrep mehanizma za hiter odziv iz odstavka 1, Komisiji pošlje uradno obvestilo z uporabo standardiziranega obrazca, določenega v skladu z odstavkom 4, in ga obenem pošlje drugim državam članicam. Država članica Komisiji zagotovi informacije o zadevnem sektorju, vrsti in značilnostih goljufije, obstoju izjemno nujnih razlogov, nepričakovanem in obsežnem značaju goljufije ter o njenih posledicah v smislu znatnih in nenadomestljivih finančnih izgub. Če Komisija meni, da nima vseh potrebnih informacij, o tem v dveh tednih od prejema uradnega obvestila obvesti zadevno državo članico in opredeli, katere dodatne informacije potrebuje. Vse dodatne informacije, ki jih zagotovi zadevna država članica Komisiji, se obenem pošljejo drugim državam članicam. Če zagotovljene dodatne informacije ne zadostujejo, Komisija zadevno državo članico o tem obvesti v enem tednu.

Država članica, ki želi uvesti posebni ukrep mehanizma za hiter odziv iz odstavka 1, Komisiji obenem predloži vlogo v skladu s postopkom iz člena 395(2) in (3).

3.   Ko ima Komisija vse informacije, za katere meni, da jih potrebuje za oceno uradnega obvestila iz prvega pododstavka odstavka 2, o tem uradno obvesti države članice. Če nasprotuje posebnemu ukrepu mehanizma za hiter odziv, v enem mesecu od navedenega uradnega obvestila izda negativno mnenje ter o tem obvesti zadevno državo članico in odbor za DDV. Če Komisija ukrepu ne nasprotuje, to v enakem obdobju pisno potrdi zadevni državi članici in odboru za DDV. Država članica lahko posebni ukrep mehanizma za hiter odziv sprejme po prejemu tega potrdila. Komisija pri oceni uradnega obvestila upošteva stališča, ki jih pisno predloži katera koli druga država članica.

4.   Komisija sprejme izvedbeni akt o vzpostavitvi standardiziranega obrazca za predložitev uradnega obvestila o posebnem ukrepu mehanizma za hiter odziv iz odstavka 2 in informacij iz prvega pododstavka odstavka 2. Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz odstavka 5.

5.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (4), odbor pa je za ta namen odbor, ustanovljen s členom 58 Uredbe Sveta (EU) št. 904/2010 (5).

(2)

v členu 395 se vstavi naslednji odstavek:

"5.   V izjemno nujnih primerih iz člena 199b(1) se postopek iz odstavkov 2 in 3 zaključi v šestih mesecih po tem, ko Komisija prejme vlogo.".

Člen 2

Komisija do 1. januarja 2018 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži splošno ocenjevalno poročilo o učinku mehanizma za hiter odziv iz točke (1) člena 1.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se do 31. decembra 2018.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. julija 2013

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 7. februarja 2013 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL C 11, 15.1.2013, str. 31.

(3)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 11.12.2006, str. 1).

(4)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(5)  Uredba Sveta (EU) št. 904/2010 z dne 7. oktobra 2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost (UL L 268, 12.10.2010, str. 1).";


26.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/4


DIREKTIVA SVETA 2013/43/EU

z dne 22. julija 2013

o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z neobvezno in začasno uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobavo določenega blaga in storitev, dovzetnih za goljufije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 2006/112/ES (3) določa, da je davek na dodano vrednost (DDV) dolžan plačati vsak davčni zavezanec, ki opravlja transakcije, ki vključujejo obdavčljive dobave blaga ali storitev. Za čezmejne transakcije in za nekatere močno tvegane domače sektorje pa je določen prenos obveznosti plačila DDV na prejemnika blaga ali storitev (mehanizem obrnjene davčne obveznosti).

(2)

Glede na resnost goljufij v zvezi z DDV, bi bilo treba državam članicam omogočiti začasno uporabo mehanizma, s katerim bi za dobavo nekaterih kategorij blaga in storitev obveznost plačila DDV prenesle na prejemnika obdavčljivega blaga ali storitev, tudi kadar te kategorije niso navedene ne v členu 199 Direktive 2006/112/ES niti zanje ne veljajo posebna odstopanja, odobrena državam članicam.

(3)

Komisija je zato leta 2009 oblikovala predlog, v katerem je navedla blago in storitve, za katere bi bilo mogoče v omejenem obdobju uporabiti mehanizem obrnjene davčne obveznosti. Svet se je odločil razdeliti predlog in je sprejel Direktivo Sveta 2010/23/EU (4), ki pa je bila omejena samo na pravice do emisije toplogrednih plinov, saj je bilo treba zaradi goljufij v tem sektorju nemudoma ukrepati. Hkrati je sprejel politično zavezo, da bo nadaljeval pogajanja o preostalem delu predloga Komisije.

(4)

Medtem je prišlo do goljufij tudi v drugih sektorjih, zato bi bilo treba preostalemu delu predloga Komisije glede vnaprej določenega seznama blaga in storitev, za katere bi se lahko uporabila obrnjena davčna obveznost, dodati nove vrste blaga in storitev. Do goljufij je zlasti prišlo pri dobavah plina in električne energije, telekomunikacijskih storitev, igralnih konzol, tabličnih računalnikov in prenosnih računalnikov, žit, industrijskih rastlin, vključno z oljnicami in sladkorno peso, ter neobdelanih in polobdelanih kovin, vključno s plemenitimi kovinami.

(5)

Uvedba mehanizma obrnjene davčne obveznosti, ki bi se uporabljal za navedeno blago in storitve, ki so glede na nedavne izkušnje še zlasti dovzetne za goljufije, ne bi pa se uporabljal na splošno, ne bi smela negativno vplivati na temeljna načela sistema DDV, kot so delna plačila DDV.

(6)

Vnaprej določen seznam, s katerega bi države članice lahko izbirale, bi moral biti omejen na dobavo blaga in storitev, ki so glede na nedavne izkušnje še zlasti dovzetni za goljufije.

(7)

Države članice lahko pri uporabi mehanizma obrnjene davčne obveznosti določijo pogoje za njegovo uporabo, vključno z določitvijo pragov, kategorij dobaviteljev ali prejemnikov, za katere se ta mehanizem lahko uporablja, in delno uporabo mehanizma v okviru kategorij.

(8)

Ker je mehanizem obrnjene davčne obveznosti začasen ukrep, ki se uporablja do sprejetja dolgoročnejših zakonodajnih rešitev, s katerimi bi postal sistem DDV odpornejši proti primerom goljufij na področju DDV, bi se moral mehanizem obrnjene davčne obveznosti, vzpostavljen na podlagi člena 199a Direktive 2006/112/ES, uporabljati le za omejeno obdobje.

(9)

Da bi bilo mogoče mehanizem obrnjene davčne obveznosti uporabljati dovolj dolgo, da bi lahko bil učinkovit in da bi ga bilo mogoče oceniti, je treba podaljšati prvotno določen rok, ki se izteče 30. junija 2015. Enako bi bilo treba podaljšati tudi obdobje ocenjevanja in preložiti rok, do katerega je treba sporočiti ugotovitve o spremembi goljufivih dejanj.

(10)

Da bi lahko vse države članice na opisan način uporabile mehanizem obrnjene davčne obveznosti, je treba Direktivo 2006/112/ES ustrezno spremeniti.

(11)

Ker cilja predlaganega ukrepa, in sicer da bi proti goljufijam v zvezi z DDV uporabili začasne ukrepe, ki odstopajo od obstoječih predpisov Unije, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in se zato lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji. Ta direktiva v skladu z načelom sorazmernosti iz istega člena ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(12)

Direktivo 2006/112/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 2006/112/ES se spremeni:

(1)

V členu 193 se sklicevanje na "člene 194 do 199" nadomesti s sklicevanjem na "člene 194 do 199b";

(2)

člen 199a se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

"Države članice lahko do 31. decembra 2018 za obdobje najmanj dveh let določijo, da je oseba, ki je dolžna plačati DDV, davčni zavezanec, kateremu se opravi katera koli izmed naslednjih dobav:"

(b)

v odstavku 1 se dodajo naslednje točke:

"(c)

dobave mobilnih telefonov, to je naprav, narejenih ali prilagojenih za uporabo v povezavi z licenčnim omrežjem, ki delujejo na posebnih frekvencah, ne glede na to, ali so namenjeni drugi uporabi ali ne;

(d)

dobave naprav z integriranimi vezji, kot so mikroprocesorji in centralne procesne enote, v stanju, preden se vstavijo v proizvode za končnega uporabnika;

(e)

dobave plina in električne energije davčnemu zavezancu – preprodajalcu, kot je opredeljen v členu 38(2);

(f)

dobave certifikatov za plin in elektriko;

(g)

dobave telekomunikacijskih storitev, kot so opredeljene v členu 24(2);

(h)

dobave igralnih konzol, tabličnih računalnikov in prenosnih računalnikov;

(i)

dobave žita in industrijskih rastlin, vključno z oljnicami in sladkorno peso, ki se v nespremenjenem stanju običajno ne uporabljajo za končno potrošnjo;

(j)

dobave neobdelane in polobdelane kovine, vključno s plemenitimi kovinami, če zanje ne veljajo točka (d) člena 199(1), posebni dogovori za rabljeno blago, umetniška dela, zbirateljske predmete in starine v skladu s členi 311 do 343 ali posebna ureditev za investicijsko zlato v skladu s členi 344 do 356.";

(c)

vstavita se naslednja odstavka:

"1a.   Države članice lahko določijo pogoje za uporabo mehanizma iz odstavka 1.

1b.   Mehanizem iz odstavka 1 se za dobavo katerega koli blaga ali storitev iz točk od (c) do (j) tega odstavka uporablja pod pogojem, da se uvedejo ustrezne in učinkovite obveznosti poročanja za davčne zavezance, ki dobavijo blago ali storitve, za katere se uporablja mehanizem iz odstavka 1.";

(d)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

"2.   Države članice odbor za DDV obvestijo o uporabi mehanizma iz odstavka 1 ob njegovi uvedbi in mu pošljejo naslednje podatke:

(a)

področje uporabe ukrepa, na podlagi katerega se uporabi mehanizem, skupaj z vrsto in značilnostmi goljufije, ter podroben opis spremljevalnih ukrepov, vključno z morebitnimi obveznostmi poročanja za davčne zavezance in morebitnimi nadzornimi ukrepi;

(b)

ukrepi, s katerimi se zadevni davčni zavezanci obvestijo o začetku uporabe mehanizma;

(c)

merila za ocenjevanje za primerjavo med goljufivimi dejanji v zvezi z blagom in storitvami, navedenimi v odstavku 1, pred uporabo mehanizma in po njej, goljufivimi dejanji v zvezi z drugim blagom in storitvami pred uporabo mehanizma in po njej ter kakršnim koli porastom drugih vrst goljufivih dejanj pred uporabo mehanizma in po njej;

(d)

datum začetka uporabe in obdobje, ki ga zajema ukrep, s katerim se uvaja mehanizem.";

(e)

v prvem pododstavku odstavka 3 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

"Države članice, ki uporabljajo mehanizem iz odstavka 1, Komisiji najpozneje 30. junija 2017 pošljejo poročilo, ki temelji na merilih za ocenjevanje iz točke (c) odstavka 2.";

(f)

v drugem pododstavku odstavka 3 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

"(a)

učinek na goljufiva dejanja v zvezi z dobavo blaga ali storitev, na katere se nanaša ukrep;";

(g)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

"4.   Vsaka država članica, ki zazna spremembe v trendih goljufivih dejanj na svojem ozemlju v zvezi z blagom ali storitvami, navedenimi v odstavku 1 po začetku veljavnosti tega člena za takšno blago ali storitve, Komisiji v zvezi s tem najpozneje 30. junija 2017 predloži poročilo.

5.   Komisija najpozneje 1. januarja 2018 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o splošni oceni učinkov mehanizma iz odstavka 1 v boju proti goljufijam.".

Člen 2

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta direktiva se uporablja do 31. decembra 2018.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. julija 2013

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL C 341E, 16.12.2010, str. 81.

(2)  UL C 339, 14.12.2010, str. 41.

(3)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 11.12.2006, str. 1).

(4)  Direktiva Sveta 2010/23/EU z dne 16. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z neobvezno in začasno uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti za opravljanje nekaterih storitev, dovzetnih za goljufije (UL L 72, 20.3.2010, str. 1).


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

26.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/7


Obvestilo o začasni uporabi, s strani Evropske unije in Kolumbije, Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani

Evropska unija in Kolumbija od 1. avgusta 2013 v skladu s členom 330(3) Sporazuma začasno uporabljata Trgovinski sporazum med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, ki je bil podpisan 26 junija 2012 v Bruslju. EU na podlagi člena 3(1) Sklepa Sveta z dne 31. maja 2012 o podpisu in začasni uporabi Sporazuma do zaključka postopkov za njegovo sklenitev začasno ne uporablja členov 2, 202(1), 291 in 292 Sporazuma.


UREDBE

26.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/8


UREDBA SVETA (EU) št. 713/2013

z dne 23. julija 2013

o določitvi ribolovnih možnosti za sardona v Biskajskem zalivu za ribolovno sezono 2013/2014

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je pristojen za določanje celotnega dovoljenega ulova (TAC) za vsako vrsto ribolova ali skupino vrst ribolova. Ribolovne možnosti bi bilo treba med države članice porazdeliti tako, da se zagotovi relativna stabilnost ribolovnih dejavnosti vsake države članice za vse staleže ali skupine staležev, in ob upoštevanju ciljev skupne ribiške politike, določenih v Uredbi Sveta (ES) št. 2371/2002 (1).

(2)

Zaradi ustreznega upravljanja staleža in poenostavitve je primerno, da se TAC in kvote držav članic za stalež sardona v Biskajskem zalivu (podobmočje ICES VIII) določijo za sezono letnega upravljanja od 1. julija do 30. junija naslednje leto in ne za obdobje upravljanja po koledarskem letu. Za ribolov bi morale kljub temu veljati splošne določbe Uredbe (EU) št. 39/2013 (2) o pogojih uporabe kvot.

(3)

TAC za sardona v Biskajskem zalivu za ribolovno sezono 2013/2014 bi bilo treba določiti na podlagi razpoložljivih znanstvenih mnenj, ob upoštevanju bioloških in družbeno-gospodarskih vidikov ter ob zagotavljanju pravičnega obravnavanja različnih ribiških sektorjev.

(4)

Komisija je z namenom, da bi zagotovila večletno upravljanje staleža sardona v Biskajskem zalivu, 29. julija 2009 predstavila predlog uredbe o določitvi dolgoročnega načrta za stalež sardona v Biskajskem zalivu in ribištvo, ki izkorišča ta stalež. Ker ocena učinka, na kateri temelji predlog, določa najnovejšo oceno učinka odločitev o upravljanju za stalež, je primerno, da se TAC za sardona v Biskajskem zalivu določi skladno s tem. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) je julija 2013 predložil mnenje, v katerem je biomaso drstitvenega staleža ocenil na okoli 56 055 ton. Z ozirom na najnovejše ocene učinka na odločitve o upravljanju staleža bi bilo treba za ribolovno sezono, ki traja od 1. julija 2013 do 30. junija 2014, določiti TAC v višini 17 100 ton.

(5)

V skladu s členom 2 Uredbe Sveta (ES) št. 847/96 (3) je treba opredeliti, v kolikšni meri ukrepi iz navedene uredbe veljajo za stalež sardona v Biskajskem zalivu.

(6)

Zaradi začetka ribolovne sezone 2013/2014 in letnega poročanja o ulovu bi ta uredba morala začeti veljati čim prej po njeni objavi in bi se morala uporabljati od 1. julija 2013 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ribolovne možnosti za sardona v Biskajskem zalivu

1.   Celotni dovoljeni ulov (TAC) in njegova razdelitev med države članice za ribolovno sezono od 1. julija 2013 do 30. junija 2014 za stalež sardona na podobmočju ICES VIII, kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 218/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (4), sta (v tonah žive teže) naslednja:

Vrsta

:

Sardon

Engraulis encrasicolus

Cona ICES

:

VIII

(ANE/08.)

Španija

15 390

Analitski TAC

Francija

1 710

EU

17 100

TAC

17 100

2.   Za dodelitev ribolovnih možnosti, kot so določene v odstavku 1, in njihovo uporabo veljajo pogoji iz členov 8 in 10 Uredbe (EU) št. 39/2013.

3.   Šteje se, da za stalež iz odstavka 1 velja analitski TAC za namene Uredbe (ES) št. 847/96. Uporabljata se člen 3(2) in (3) ter člen 4 navedene uredbe.

Člen 2

Prenos podatkov

Kadar države članice v skladu s členoma 33 in 34 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 (5) Komisiji predložijo podatke o iztovarjanju količin sardona, ujetih na podobmočju ICES VIII, uporabijo oznako staleža „ANE/08“.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. julija 2013

Za Svet

Predsednik

L. LINKEVIČIUS


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (UL L 358, 31.12.2002, str. 59).

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 39/2013 z dne 21. januarja 2013 o določitvi ribolovnih možnosti, ki so plovilom EU na voljo v letu 2013 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere ne veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi (UL L 23, 25.1.2012, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 857/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (UL L 115, 9.5.1996, str. 3).

(4)  Uredba (ES) št. 218/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki ribarijo v severovzhodnem Atlantiku (UL L 87, 31.3.2009, str. 70).

(5)  Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).


26.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/10


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 714/2013

z dne 25. julija 2013

o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 1169/2012

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 z dne 27. decembra 2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu (1) in zlasti člena 2(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 10. decembra 2012 sprejel Izvedbeno uredbo (EU) št. 1169/2012 (2) o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001, v kateri je posodobljen seznam oseb, skupin in subjektov, za katere se uporablja Uredba (ES) št. 2580/2001.

(2)

Svet je vsem osebam, skupinam in subjektom, za katere je bilo to praktično izvedljivo, utemeljil razloge, zakaj so bile uvrščene na seznam Izvedbene uredbe (EU) št. 1169/2012.

(3)

Z objavo v Uradnem listu Evropske unije je Svet obvestil osebe, skupine in subjekte s seznama iz Izvedbene uredbe (EU) št. 1169/2012, da jih je sklenil obdržati na seznamu. Prav tako je Svet obvestil zadevne osebe, skupine in subjekte, da lahko od Sveta zahtevajo utemeljitve razlogov za uvrstitev na seznam, če jim te še niso bile sporočene.

(4)

Svet je opravil celovit pregled seznama oseb, skupin in subjektov, za katere se uporablja Uredba (ES) št. 2580/2001, kakor zahteva člen 2(3) navedene uredbe. Pri tem je upošteval pripombe, ki so jih zadevni predložili Svetu.

(5)

Svet je ugotovil, da so bile osebe, skupine in subjekti s seznama v Prilogi k tej uredbi vpleteni v teroristična dejanja v smislu člena 1(2) in (3) Skupnega stališča Sveta 2001/931/SZVP z dne 27. decembra 2001 o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu (3), da je pristojni organ v zvezi z njimi sprejel odločitev v smislu člena 1(4) navedenega skupnega stališča in da bi morali zanje še naprej veljati posebni omejevalni ukrepi iz Uredbe (ES) št. 2580/2001.

(6)

Svet je nadalje ugotovil, da je bila dodatna skupina vpletena v teroristična dejanja v smislu člena 1(2) in (3) Skupnega stališča 2001/931/SZVP, da je pristojni organ o tej skupini sprejel odločitev v smislu člena 1(4) navedenega skupnega stališča in da bi jo bilo treba uvrstiti na seznam oseb, skupin in organizacij, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP. Odločitev o določitvi skupine ne vpliva na zakonite finančne prenose v Libanon in dajanje pomoči, vključno s humanitarno pomočjo, s strani Evropske unije in njenih držav članic v Libanonu.

(7)

Seznam oseb, skupin in subjektov, za katere se uporablja Uredba (ES) št. 2580/2001, bi bilo treba ustrezno posodobiti, Izvedbeno uredbo (EU) št. 1169/2012 pa bi bilo treba razveljaviti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Seznam iz člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 se nadomesti s seznamom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Izvedbena uredba (EU) št. 1169/2012 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. julija 2013

Za Svet

Predsednik

L. LINKEVIČIUS


(1)  UL L 344, 28.12.2001, str. 70.

(2)  UL L 337, 11.12.2012, str. 2.

(3)  UL L 344, 28.12.2001, str. 93.


PRILOGA

Seznam oseb, skupin in subjektov iz člena 1

1.   OSEBE

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), rojen 11.8.1960 v Iranu. Potni list: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, rojen v Al Ihsi (Saudova Arabija), državljan Saudove Arabije.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, rojen 16.10.1966 v Tarutu (Saudova Arabija), državljan Saudove Arabije.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), rojen 6. ali 15.3.1955 v Iranu; državljan Irana in Združenih držav Amerike. Potni list: C2002515 (Iran); Potni list: 477845448 (ZDA). Št. nacionalne osebne izkaznice: 07442833, datum izteka veljavnosti: 15. marec 2016 (vozniško dovoljenje ZDA).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), rojen 8.3.1978 v Amsterdamu (Nizozemska) – član skupine "Hofstadgroep".

6.

FAHAS, Sofiane Yacine, rojena 10.9.1971 v Alžiru (Alžirija) – članica skupin "al-Takfir" in "al-Hijra".

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, rojen leta 1963 v Libanonu, državljan Libanona.

8.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), rojen 14.4.1965 ali 1.3.1964 v Pakistanu, potni list št. 488555.

9.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), rojen okoli leta 1957 v Iranu. Naslova: (1) Kermanshah, Iran, (2) vojaško oporišče Mehran, provinca Ilam, Iran.

10.

SHAKURI Ali Gholam, rojen okoli leta 1965 v Teheranu v Iranu.

11.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), rojen 11. marca 1957 v Iranu. iranski državljan; Potni list: 008827 (iranski, diplomatski), izdan leta 1999. Naziv: generalmajor.

2.   SKUPINE IN ORGANIZACIJE

1.

"Abu Nidal Organisation" (Organizacija Abu Nidal) – "ANO" (alias "Fatah Revolutionary Council" (Revolucionarni svet Fataha), alias "Arab Revolutionary Brigades" (Arabske revolucionarne brigade), alias "Black September" (Črni september), alias "Revolutionary Organisation of Socialist Muslims" (Revolucionarna organizacija socialističnih muslimanov)).

2.

"Al-Aqsa Martyr's Brigade" (Brigada mučenikov Al Akse).

3.

"Al-Aksa e.V.".

4.

"Al-Takfir" in "Al-Hijra".

5.

"Babbar Khalsa".

6.

"Communist Party of the Philippines" (Komunistična partija Filipinov), vključno z "New Peoples Army" (Nova ljudska vojska) – "NPA", Filipini.

7.

"Gama'a al-Islamiyya" (alias "Al-Gama'a al-Islamiyya") ("Islamic Group" (Islamistična skupina) – "IG").

8.

"İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi" – "IBDA-C" ("Great Islamic Eastern Warriors Front" (Fronta islamskih bojevnikov velikega vzhoda)).

9.

"Hamas" (vključno s "Hamas-Izz al-Din al-Qassem").

10.

"Hizballah Military Wing" (tudi "Hezbollah Military Wing", tudi "Hizbullah Military Wing", tudi "Hizbollah Military Wing", tudi "Hezballah Military Wing", tudi "Hisbollah Military Wing", tudi "Hizbu'llah Military Wing" tudi "Hizb Allah Military Wing", tudi "Jihad Council" (in vseh enot, ki ji poročajo, vključno s službo za zunanjo varnost))

11.

"Hizbul Mujahideen" – "HM".

12.

"Hofstadgroep".

13.

"Holy Land Foundation for Relief and Development" (Fundacija Svete dežele za pomoč in razvoj).

14.

"International Sikh Youth Federation" – "ISYF" (Mednarodna federacija sikhovske mladine).

15.

"Khalistan Zindabad Force" – "KZF".

16.

"Kurdistan Workers’ Party" (Delavska stranka Kurdistana) – "PKK" (alias "KADEK", alias "KONGRA-GEL").

17.

"Liberation Tigers of Tamil Eelam" (Osvobodilni tigri tamilskega Eelama) – "LTTE".

18.

"Ejército de Liberación Nacional" ("National Liberation Army" (Nacionalna osvobodilna vojska)).

19.

"Palestinian Islamic Jihad" (Palestinski islamski džihad) – "PIJ".

20.

"Popular Front for the Liberation of Palestine" (Ljudska fronta za osvoboditev Palestine) – "PFLP".

21.

"Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command" (Ljudska fronta za osvoboditev Palestine – glavno poveljstvo) (alias "PFLP-General Command" (PFLP – glavno poveljstvo)).

22.

"Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia" – "FARC" ("Revolutionary Armed Forces of Colombia" (Oborožene revolucionarne sile Kolumbije)).

23.

"Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi" – "DHKP/C" ("Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party" (Revolucionarna ljudska osvobodilna vojska/fronta/stranka) (alias "Devrimci Sol" ("Revolutionary Left" (Revolucionarna levica)), alias "Dev Sol").

24.

"Sendero Luminoso" – "SL" ("Shining Path" (Sijoča pot)).

25.

"Stichting Al Aqsa" (alias "Stichting Al Aqsa Nederland", alias "Al Aqsa Nederland").

26.

"Teyrbazen Azadiya Kurdistan" - "TAK" (alias "Kurdistan Freedom Falcons", alias "Kurdistan Freedon Hawks" (Kurdistanski sokoli svobode)).


26.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/14


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 715/2013

z dne 25. julija 2013

o merilih za določitev, kdaj odpadni baker preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (1) ter zlasti člena 6(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ocena več tokov odpadkov je pokazala, da bi bilo za trge za recikliranje odpadnega bakra koristno, če bi se izdelala posebna merila, na podlagi katerih bi se določalo, kdaj odpadni baker, pridobljen iz odpadkov, preneha biti odpadek. Ta merila bi morala zagotavljati visoko raven varstva okolja. Ne bi smela vplivati na razvrščanje odpadnega bakra kot odpadka s strani tretjih držav.

(2)

Glede na poročila Skupnega raziskovalnega središča Evropske Komisije obstajata trg in povpraševanje po odpadnem bakru, ki se uporablja kot surovina v industriji barvnih kovin. Odpadni baker bi zato moral biti dovolj čist in izpolnjevati zadevne standarde ali specifikacije, ki jih zahteva industrija barvnih kovin.

(3)

Merila za določitev, kdaj odpadni baker preneha biti odpadek, bi morala zagotavljati, da odpadni baker iz postopkov predelave izpolnjuje tehnične standarde industrije barvnih kovin, je v skladu z veljavno zakonodajo in standardi, ki veljajo za izdelke, in na splošno nima škodljivih vplivov na okolje ali zdravje ljudi. Poročila Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije so pokazala, da predlagana merila za odpadke, ki se uporabljajo kot vhodni material v postopkih predelave, za postopke in tehnike obdelave ter za odpadni baker iz postopkov predelave, izpolnjujejo te cilje, saj bi se v skladu z njimi moral proizvesti odpadni baker, ki je brez nevarnih lastnosti in v zadostni meri prost kovin, razen bakra in nekovinskih spojin.

(4)

Za zagotovitev skladnosti z merili je treba objaviti informacije o odpadnem bakru, ki ni več odpadek, in izvajati sistem upravljanja.

(5)

Merila se lahko po potrebi pregledajo, če se pri spremljanju razvoja pogojev na trgu za odpadni baker ugotovijo negativni vplivi na trg za recikliranje odpadnega bakra, zlasti v zvezi z razpoložljivostjo te odpadne kovine in dostopom do nje.

(6)

Da se bodo lahko izvajalci dejavnosti prilagodili merilom za določitev, kdaj odpadni baker preneha biti odpadek, je treba zagotoviti, da preteče ustrezno obdobje, preden se ta uredba začne uporabljati.

(7)

Odbor, ustanovljen s členom 39 Direktive 2008/98/ES, ni podal mnenja o ukrepih, določenih v tej uredbi, zato je Komisija Svetu predložila predlog glede ukrepov in ga posredovala Evropskemu parlamentu. Svet ni ukrepal v skladu z dvomesečnim rokom, določenim v členu 5a Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (2), zato je Komisija predlog nemudoma predložila Evropskemu parlamentu. Evropski parlament v štirih mesecih po predložitvi predloga temu ni nasprotoval –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Ta uredba vzpostavlja merila za določitev, kdaj odpadni baker preneha biti odpadek.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Za namene te uredbe se uporabljajo opredelitve pojmov iz Direktive 2008/98/ES.

Poleg tega se uporabljajo naslednje opredelitve:

1.

„odpadni baker“ pomeni odpadno kovino, sestavljeno predvsem iz bakra in bakrove zlitine;

2.

„imetnik“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki ima v posesti odpadni baker;

3.

„proizvajalec“ pomeni imetnika, ki odpadni baker prvič prenese na drugega imetnika kot odpadni baker, ki ni več odpadek;

4.

„uvoznik“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo s stalnim prebivališčem ali sedežem v Uniji, ki pripelje odpadni baker, ki ni več odpadek, na carinsko območje Unije;

5.

„usposobljeno osebje“ pomeni osebje, ki je zaradi izkušenj ali šolanja usposobljeno za spremljanje in ocenjevanje lastnosti odpadnega bakra;

6.

„vizualni pregled“ pomeni pregled odpadnega bakra, pri katerem se vsi deli pošiljke pregledajo s človekovimi čutili ali kakršno koli nespecializirano opremo;

7.

„pošiljka“ pomeni serijo odpadnega bakra, ki naj bi jo proizvajalec dobavil drugemu imetniku in je lahko v eni ali več enotah za prevoz, na primer v zabojnikih.

Člen 3

Merila za odpadni baker

Odpadni baker ni več odpadek, kadar so ob prenosu od proizvajalca do drugega imetnika izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

1.

odpadni baker, ki nastane v postopku predelave, izpolnjuje merila iz oddelka 1 Priloge I;

2.

odpadek, ki se uporabi kot vhodni material v postopku predelave, izpolnjuje merila iz oddelka 2 Priloge I;

3.

odpadek, ki se uporabi kot vhodni material v postopku predelave, je bil obdelan v skladu z merili iz oddelka 3 Priloge I;

4.

proizvajalec izpolnjuje zahteve iz členov 4 in 5.

Člen 4

Izjava o skladnosti

1.   Proizvajalec ali uvoznik za vsako pošiljko odpadnega bakra izda izjavo o skladnosti po vzorcu iz Priloge II.

2.   Proizvajalec ali uvoznik posreduje izjavo o skladnosti naslednjemu imetniku pošiljke odpadnega bakra. Proizvajalec ali uvoznik izvod izjave o skladnosti hrani vsaj eno leto po datumu izdaje in ga na zahtevo da na voljo pristojnim organom.

3.   Izjava o skladnosti je lahko v elektronski obliki.

Člen 5

Sistem upravljanja

1.   Proizvajalec uporablja sistem upravljanja, s katerim se lahko dokaže izpolnjevanje meril iz člena 3.

2.   Sistem upravljanja vključuje sklop dokumentiranih postopkov za vsakega od naslednjih vidikov:

(a)

spremljanje kakovosti odpadnega bakra, ki nastane pri postopku predelave iz oddelka 1 Priloge I (vključno z vzorčenjem in analizo);

(b)

učinkovitost spremljanja sevanja v skladu z oddelkom 1.5 Priloge I;

(c)

nadzor sprejemljivosti odpadkov, ki se uporabijo kot vhodni material v postopku predelave v skladu z oddelkom 2 Priloge;

(d)

spremljanje postopkov in tehnik obdelave iz oddelka 3.3 Priloge I;

(e)

povratne informacije strank o izpolnjevanju zahtev glede kakovosti odpadnega bakra;

(f)

vodenje evidence rezultatov spremljanja iz točk (a) do (d);

(g)

pregled in izboljšanje sistema upravljanja;

(h)

usposabljanje uslužbencev.

3.   Sistem upravljanja določa tudi posebne zahteve za spremljanje, ki so za vsako merilo določene v Prilogi I.

4.   Kadar predhodni imetnik izvede katero od obdelav iz oddelka 3.3 Priloge I, proizvajalec zagotovi, da dobavitelj uporablja sistem upravljanja, ki izpolnjuje zahteve iz tega člena.

5.   Organ za ugotavljanje skladnosti iz Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta (3), ki je pridobil akreditacijo v skladu z navedeno uredbo, ali okoljski preveritelj iz člena 2(20)(b) Uredbe (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (4), ki je akreditiran ali licenciran v skladu z navedeno uredbo, preveri, ali sistem upravljanja izpolnjuje zahteve iz tega člena. Preverjanje je treba opraviti vsaka tri leta.

Le preveritelji s sledečimi akreditacijami ali licencami, ki temeljijo na kodah NACE, kot so določene v Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (5), imajo dovolj izkušenj za preverjanje, omenjeno v tej uredbi:

(a)

* koda NACE 38 (Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi; pridobivanje sekundarnih surovin), ali

(b)

* koda NACE 24 (Proizvodnja kovin), še zlasti vključena podkoda 24.44 (Proizvodnja bakra).

6.   Uvoznik od svojih dobaviteljev zahteva, da uporabljajo sistem upravljanja, ki izpolnjuje zahteve iz odstavkov 1, 2 in 3 ter ga je preveril neodvisni zunanji preveritelj.

Dobaviteljev sistem upravljanja potrdi organ za ugotavljanje skladnosti, ki ga akreditira:

(a)

akreditacijski organ, ki ga je priznani organ iz člena 14 Uredbe (ES) št. 765/2008 uspešno medsebojno ocenil za opravljanje te dejavnosti;

(b)

okoljski preveritelj, ki ga je akreditiral ali licenciral akreditacijski ali licenčni organ v skladu z Uredbo (ES) št. 1221/2009, za katerega prav tako velja medsebojno ocenjevanje iz člena 31 navedene uredbe.

Preveritelji, ki želijo delovati v tretjih državah, morajo pridobiti posebno akreditacijo ali licenco v skladu s specifikacijami iz Uredbe (ES) št. 765/2008 ali Uredbe (ES) št. 1221/2009 ter Sklepom Komisije 2011/832/EU (6).

7.   Proizvajalec na zahtevo pristojnih organov omogoči dostop do sistema upravljanja.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. julija 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 312, 22.11.2008, str. 3.

(2)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(3)  UL L 218, 13.8.2008, str. 30.

(4)  UL L 342, 22.12.2009, str. 1.

(5)  UL L 393, 30.12.2006, str. 1.

(6)  UL L 330, 14.12.2011, str. 25.


PRILOGA I

Merila za odpadni baker

Merila

Zahteve za lastno spremljanje

Oddelek 1.   Kakovost odpadnega bakra, ki nastane pri postopku predelave

1.1

Odpadna kovina se razvrsti glede na specifikacijo stranke, specifikacijo industrije ali standard za neposredno uporabo v proizvodnji kovin ali kovinskih predmetov v talilnicah, rafinerijah, obratih za sekundarno taljenje ali pri proizvajalcih kovin.

Usposobljeno osebje razvrsti vsako pošiljko.

1.2

Skupna količina tujih snovi znaša ≤ 2 mas. %.

Tuje snovi so:

kovine, razen bakra in bakrovih zlitin,

nekovinski materiali, kot so zemlja, prah, izolacijski material in steklo,

gorljivi nekovinski materiali, kot so guma, plastika, tkanine, les in druge kemične ali organske snovi,

žlindra, posnemki, prah vrečastih filtrov, prah od brušenja, mulj.

Usposobljeno osebje opravi vizualni pregled vsake pošiljke.

Reprezentativni vzorci vseh vrst odpadnega bakra se v ustreznih časovnih razmikih (vsaj vsakih šest mesecev) analizirajo, da se izmeri skupna količina tujih materialov. Skupna količina tujih materialov se izmeri z maso, potem ko so bili kovinski delci bakrove zlitine in predmeti ročno ali z drugim načinom ločevanja (na primer z magnetom ali uporabo gostote kot podlage) ločeni od delcev in predmetov iz tujih materialov.

Ustrezna pogostost analiziranja reprezentativnih vzorcev se določi ob upoštevanju naslednjih dejavnikov:

pričakovanega vzorca spremenljivosti (na primer na podlagi preteklih rezultatov),

inherentnega tveganja spremenljivosti kakovosti odpadka, ki se uporablja kot vhodni material v postopku predelave, in učinkovitosti obdelave,

inherentne natančnosti metode spremljanja ter

koliko so rezultati blizu zgornji meji skupne količine tujih materialov.

Postopek določanja pogostosti spremljanja je treba dokumentirati kot del sistema upravljanja in mora biti na voljo za presojo.

1.3

Odpadna kovina ne vsebuje prekomernih količin kovinskega oksida v kateri koli obliki; izjema so značilne količine, ki nastanejo pri zunanjem skladiščenju pripravljene odpadne kovine pod normalnimi atmosferskimi pogoji.

Usposobljeno osebje opravi vizualni pregled vsake pošiljke.

1.4

Na odpadni kovini niso vidni olje, oljne emulzije, maziva ali mast, razen v zanemarljivih količinah, zaradi katerih ne bo prišlo do kapljanja.

Usposobljeno osebje opravi vizualni pregled vsake pošiljke, pri čemer posebno pozornost nameni tistim delom, pri katerih je največja verjetnost kapljanja olja.

1.5

V skladu z nacionalnimi ali mednarodnimi predpisi o postopkih spremljanja in odzivanja za radioaktivno odpadno kovino ukrepi za odzivanje niso potrebni.

Ta zahteva ne posega v zakonodajo o varovanju zdravja delavcev in prebivalstva, sprejeto v okviru Poglavja III Pogodbe Euratom, zlasti Direktivo Sveta 96/29/Euratom (1).

Usposobljeno osebje spremlja radioaktivnost vsake pošiljke. Vsaka pošiljka odpadne kovine je opremljena s certifikatom v skladu z nacionalnimi ali mednarodnimi predpisi o postopkih spremljanja in odzivanja za radioaktivne odpadne kovine. Certifikat se lahko priloži drugi dokumentaciji, ki spremlja pošiljko.

1.6

Odpadna kovina nima nobenih nevarnih lastnosti iz Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sklepa. Pri odpadni kovini so izpolnjene mejne koncentracije iz Odločbe Komisije 2000/532/ES (2), mejne koncentracije iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 850/2004 (3) Evropskega parlamenta in Sveta pa niso presežene.

Lastnosti zlitin kovin v bakrovih zlitinah pri tej zahtevi niso pomembne.

Usposobljeno osebje opravi vizualni pregled vsake pošiljke. Kadar se pri vizualnem pregledu pojavijo sumi možnih nevarnih lastnosti, se po potrebi sprejmejo ustrezni nadaljnji ukrepi spremljanja, kot sta vzorčenje in testiranje. Osebje je usposobljeno na področju možnih nevarnih lastnosti odpadnega bakra ter sestavin ali značilnosti, na podlagi katerih lahko prepozna nevarne lastnosti. Postopek prepoznavanja nevarnih snovi se dokumentira v okviru sistema upravljanja.

1.7

Odpadna kovina ne vsebuje posod pod pritiskom, zaprtih ali nezadostno odprtih posod, ki lahko povzročijo eksplozije v peči za pridobivanje kovin.

Usposobljeno osebje opravi vizualni pregled vsake pošiljke.

1.8

Odpadne kovine ne vsebujejo PVC v obliki oblog, barv, plastike.

Usposobljeno osebje opravi vizualni pregled vsake pošiljke.

Oddelek 2.   Odpadki, uporabljeni kot vhodni material v postopku predelave

2.1

Samo odpadki, ki vsebujejo baker ali bakrove zlitine, ki jih je mogoče predelati, se lahko uporabijo kot vhodni material.

2.2

Nevarni odpadki se ne uporabijo kot vhodni material, razen če je dokazano, da so bili uporabljeni postopki in tehnike, določeni v „merilih o postopkih in tehnikah obdelave“, za odstranitev vseh nevarnih lastnosti.

2.3

Naslednji odpadki se ne uporabijo kot vhodni material:

opilki in ostružki, ki vsebujejo tekočine, kot sta olje ali oljne emulzije, in

sodi in posode, razen opreme iz izrabljenih vozil, ki vsebujejo ali so vsebovali olje ali barvo.

Osebje, usposobljeno na področju prepoznavanja odpadkov, ki ne izpolnjuje meril iz tega oddelka, preveri sprejemljivost vseh prejetih odpadkov (z vizualnim pregledom) in priložene dokumentacije.

Oddelek 3.   Postopki in tehnike obdelave

3.1

Odpadni baker je bil ločen pri viru ali med zbiranjem ali pa je bil vhodni material obdelan, da se je odpadni baker ločil od nekovinskih in nebakrenih sestavin. Odpadni baker, ki zaradi teh dejanj nastane, se hrani ločeno od drugih odpadkov.

3.2

Vsi postopki mehanske obdelave (kot so rezanje, striženje, drobljenje ali granuliranje; razvrščanje, ločevanje, čiščenje, odstranjevanje škodljivih snovi, praznjenje), ki so potrebni za pripravo odpadne kovine za neposredni vnos v končno uporabo, so končani.

3.3

Za odpadke, ki vsebujejo nevarne sestavine, veljajo naslednje posebne zahteve:

vhodni materiali, ki izvirajo iz odpadne električne ali elektronske opreme ali izrabljenih vozil, so obdelani v skladu z vsemi postopki, zahtevanimi v členu 6 Direktive 2002/96/ES (4) Evropskega parlamenta in Sveta ter členu 6 Direktive 2000/53/ES (5) Evropskega parlamenta in Sveta,

klorofluoroogljikovodiki v zavrženi opremi so bili zajeti s postopkom, ki so ga odobrili pristojni organi,

kabli so odrezani ali odstranjeni. Pri kablih z organsko (plastično) prevleko je bila ta odstranjena v skladu z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami,

sodi in posode so spraznjeni in očiščeni,

nevarne snovi v odpadkih, ki niso navedeni pod točko 1, so bile učinkovito odstranjene v postopku, ki ga je odobril pristojni organ.

 


(1)  UL L 159, 29.6.1996, str. 1.

(2)  UL L 226, 6.9.2000, str. 3.

(3)  UL L 158, 30.4.2004, str. 7.

(4)  UL L 37, 13.2.2003, str. 24.

(5)  UL L 269, 21.10.2000, str. 34.


PRILOGA II

Izjava o skladnosti z merili, da odpadek ni več odpadek, iz člena 4(1)

1.

Proizvajalec/uvoznik odpadne kovine:

Ime:

Naslov:

Kontaktna oseba:

Telefon:

Telefaks:

E-naslov:

2.

(a)

Ime ali oznaka kategorije odpadne kovine v skladu s specifikacijo industrije ali standardom:

(b)

Po potrebi glavne tehnične določbe specifikacij stranke, kot so sestava, velikost, vrsta in lastnosti:

3.

Pošiljka odpadnih kovin je v skladu s specifikacijo ali standardom industrije iz točke 2(a) ali s specifikacijami stranke iz točke 2(b).

4.

Količina pošiljke v kg:

5.

Certifikat o opravljenem testu radioaktivnosti je bil izdan v skladu z nacionalnimi ali mednarodnimi predpisi o postopkih spremljanja in odzivanja za radioaktivno odpadno kovino.

6.

Proizvajalec odpadne kovine uporablja sistem upravljanja v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 715/2013, ki ga je potrdil akreditirani organ za ugotavljanje skladnosti ali okoljski preveritelj ali – v primeru uvoza odpadne kovine, ki ni več odpadek, na carinsko območje Unije – neodvisni zunanji preveritelj.

7.

Pošiljka odpadne kovine izpolnjuje merila iz odstavkov 1 do 3 člena 3 Uredbe (EU) št. 715/2013.

8.

Izjava proizvajalca/uvoznika odpadne kovine: Potrjujem, da so zgornje informacije po moji najboljši vednosti popolne in točne:

Ime:

Datum:

Podpis:


26.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/21


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 716/2013

z dne 25. julija 2013

o pravilih za uporabo Uredbe (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač (1) ter zlasti člena 24(3) in člena 27 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za razjasnitev nekaterih določb Uredbe (ES) št. 110/2008 in za zagotavljanje njihovega enotnega izvajanja v državah članicah morajo biti sprejeta podrobna pravila, zlasti glede uporabe sestavljenih izrazov, sklicevanj, prodajnih poimenovanj in geografskih označb za predstavitev žganih pijač.

(2)

V skladu s členoma 10(1) in (2) Uredbe (ES) št. 110/2008 lahko žgana pijača ali drugo živilo pod določenimi pogoji v svoji predstavitvi vsebujeta sestavljen izraz, ki vključuje poimenovanje ene izmed kategorij iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 110/2008 ali ene izmed geografskih označb, navedenih v Prilogi III k Uredbi, ali vsebuje enega ali več sklicevanj, ki vključujejo eno ali več kategorij ali geografskih označb. Za zagotovitev enotne uporabe sestavljenih izrazov in sklicevanj v državah članicah je treba vzpostaviti podrobna pravila njihove uporabe za predstavitev žganih pijač ali drugih živil.

(3)

Če predstavitev živila vsebuje sklic na določeno žgano pijačo, mora ta žgana pijača izpolnjevati vse zahteve Uredbe (ES) št. 110/2008 in ne sme biti razredčena. Treba je razložiti pomen izraza „razredčitev“ kar zadeva žgane pijače, saj se nekateri proizvodni postopki ne smejo označiti kot razredčitev.

(4)

Za zagotovitev izpolnjevanja pogojev za registracijo geografskih označb, določenih z Uredbo (ES) št. 110/2008, mora Komisija preučiti zahteve za registracijo, vzpostavljena morajo biti tudi podrobna pravila postopkov predložitve zahtev, preučitve, ugovora in izbrisa geografskih označb za žgane pijače. Za zagotovitev enotnega izvajanja teh pravil je treba sestaviti obrazce za zahteve za registracijo, tehnično dokumentacijo, izjave o ugovoru, spremembo tehnične dokumentacije in izbris geografske označbe.

(5)

Za lažjo komunikacijo med Komisijo, državami članicami in tretjimi državami v zvezi z geografskimi označbami bi morale države članice in tretje države za registrirane geografske označbe Komisiji poleg popolne tehnične dokumentacije sporočiti tudi glavne specifikacije tehnične dokumentacije svojih geografskih označb.

(6)

Omejitve v zvezi z pakiranjem žganih pijač z geografsko označbo, na primer obvezno pakiranje žgane pijače v določenem geografskem območju, pomenijo omejitve prostega pretoka blaga in glede svobode opravljanja storitev. Take omejitve bi morale biti dovoljene le, če je to potrebno, sorazmerno in primerno za zaščito ugleda geografske označbe.

(7)

Za geografske označbe žganih pijač bi morali uvesti znak Unije, da bi lahko potrošniki prepoznali določene žgane pijače, katerih značilnosti so povezane z njihovim izvorom.

(8)

Glede na čas, ki ga države članice potrebujejo za izvedbo ukrepov, povezanih z uporabo sestavljenih izrazov in sklicevanj, bi morala biti uporaba teh ukrepov odložena.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za žgane pijače –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

VSEBINA IN OPREDELITVE POJMOV

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa podrobna pravila za izvajanje Uredbe (ES) št. 110/2008, zlasti v zvezi z:

(a)

uporabo sestavljenih izrazov in sklicevanj iz člena 10 Uredbe (ES) št. 110/2008 v opisu, predstavitvi in označevanju živil;

(b)

geografskimi označbami žganih pijač, navedenimi v členu 15 Uredbe (ES) št. 110/2008, in uporabo znaka Unije za geografske označbe žganih pijač.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Opredelitev pojmov tej uredbi:

(a)

„kategorija žgane pijače“ pomeni eno izmed kategorij od 1 do 46 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 110/2008;

(b)

„geografska označba“ pomeni eno izmed geografskih označb, registriranih v Prilogi III k Uredbi št. 110/2008;

(c)

„sestavljeni izraz“ je kombinacija enega od izrazov, naštetih v kategorijah od 1 do 46 Priloge II k Uredbi (ES) št. 110/2008, ali geografske označbe žgane pijače, iz katere izvira ves alkohol končnega proizvoda, in:

(i)

imena enega ali več živil, razen tistih, ki se uporabljajo za proizvodnjo navedene žgane pijače v skladu z Prilogo II k Uredbi (ES) št. 110/2008, ali pridevnikov, izpeljanih iz teh imen, in/ali

(ii)

izraza „liker“;

(d)

„sklicevanje“ pomeni neposredno ali posredno navezovanje na eno ali več kategorij žganih pijač ali geografskih označb, razen navezovanj na sestavljeni izraz ali seznam sestavin, navedenih v členu 9(9) Uredbe (ES) št. 110/2008.

POGLAVJE II

PRAVILA ZA UPORABO SESTAVLJENIH IZRAZOV IN SKLICEVANJ

Člen 3

Sestavljeni izrazi

1.   Izraz „žgana pijača“ ni del sestavljenega izraza, ki opisuje alkoholno pijačo.

2.   Sestavljeni izraz, ki opisuje alkoholno pijačo, ni sestavljen iz izraza „liker“ in poimenovanja ene izmed kategorij od 33 do 40 iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 110/2008.

3.   Sestavljeni izraz ne zamenja prodajnega poimenovanja žgane pijače.

4.   Sestavljeni izraz, ki opisuje alkoholno pijačo, se označi z enotnimi znaki iste pisave, velikosti in barve. Ne sme ga prekiniti besedilni ali slikovni element, ki ni del njega, velikost pisave pa ne sme biti večja od velikosti pisave prodajnega poimenovanja.

Člen 4

Sklicevanje

Sklicevanje na katero koli kategorijo žgane pijače ali geografsko označbo za predstavitev živila ni v isti vrstici kot prodajno poimenovanje proizvoda. Za alkoholne pijače se sklicevanje izpiše z manjšo pisavo od tiste, ki se uporablja za prodajno poimenovanje in sestavljeni izraz.

Člen 5

Razredčitev žgane pijače

Za namene člena 10(2) Uredbe (ES) št. 110/2008 bo zmanjšanje deleža alkohola pod najmanjši delež, določen za to žgano pijačo v ustrezni kategoriji Priloge II k navedeni uredbi, in sicer izključno z dodajanjem vode, razumljeno kot razredčitev.

POGLAVJE III

GEOGRAFSKE OZNAČBE

Člen 6

Zahteva za registracijo geografske označbe

Zahteva za registracijo geografske označbe iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 110/2008 se predloži Komisiji in je sestavljena iz:

(a)

vloge za registracijo v skladu z vzorcem iz Priloge I k tej Uredbi;

(b)

tehnične dokumentacije v skladu z vzorcem iz Priloge II k tej Uredbi;

(c)

glavnih specifikacij tehnične dokumentacije iz točke (b).

Člen 7

Čezmejne zahteve za registracijo

1.   Kjer čezmejna geografska označba zadeva le države članice, ustrezno zahtevo predložijo skupaj ali jo ena od držav članic predloži v imenu ostalih. V slednjem primeru se zahtevi priloži dokument vsake izmed ostalih držav članic, s katerimi državo članico, ki bo posredovala vlogo, pooblastijo, da deluje v njihovem imenu.

Če čezmejna geografska označba vključuje samo tretje države, zadevno zahtevo Komisiji predloži bodisi eden od vložnikov v imenu ostalih ali ena izmed tretjih držav v imenu ostalih; zahteva vključuje:

(a)

dokazilo, da je ime zaščiteno v zadevnih tretjih državah, in

(b)

dokument vsake izmed ostalih tretjih držav, s katerim pooblaščajo tretjo državo, ki bo predložila zahtevo, da deluje v njihovem imenu.

Kjer čezmejna geografska označba vključuje vsaj eno državo članico in vsaj eno tretjo državo, Komisiji zahtevo predloži ena izmed držav članic, organi tretje države ali zasebni subjekt iz zadevne tretje države; zahteva vključuje:

(a)

dokazilo, da je ime zaščiteno v zadevnih tretjih državah, in

(b)

dokument vsake izmed zadevnih držav članic ali tretjih držav, s katerim pooblaščajo pogodbenico, ki posreduje vlogo, da deluje v njihovem imenu.

2.   Država članica ali organ tretje države ali zasebni subjekt iz zadevne tretje države, ki Komisiji predloži čezmejno zahtevo, postane prejemnik vseh obvestil ali sklepov, ki jih izda Komisija.

Člen 8

Prejem vloge

1.   Datum predložitve vloge je enak datumu prejema vloge s strani Komisije.

2.   Država članica, organ tretje države ali zasebni subjekt iz zadevne tretje države prejme potrdilo o prejemu z navedbo najmanj naslednjega:

(a)

številke dokumentacije;

(b)

imena za registracijo;

(c)

števila prejetih strani;

(d)

datuma prejema zahteve.

Člen 9

Uveljavljene geografske označbe

1.   Če iz tehnične dokumentacije za uveljavljeno geografsko označbo, predložene v skladu z členom 20(1) Uredbe (ES) št. 110/2008, ni razvidno, da so zahteve iz člena 15(1) navedene uredbe izpolnjene, Komisija določil časovno obdobje za njeno spremembo, umik ali za predložitev pripomb s strani držav članic.

2.   Če države članice pomanjkljivosti ne odpravijo v časovnem obdobju, navedenem v prvem odstavku, se šteje, da tehnična dokumentacija ni bila predložena, in se uporabi člen 20(3) Uredbe (ES) št. 110/2008.

Člen 10

Pakiranje na zadevnem geografskem območju

Če je v tehnični dokumentaciji navedeno, da mora biti žgana pijača pakirana na označenem geografskem območju ali v njegovi neposredni bližini, se za to zahtevo v zvezi z zadevnim proizvodom poda obrazložitev.

Člen 11

Dopustnost zahteve

1.   Zahteva je dopustna, če vsebuje vse elemente, navedene v členu 6.

2.   Če zahteva ni popolna, Komisija vložnika pozove, da pomanjkljivosti odpravi v dveh mesecih. Če pomanjkljivosti v navedenem časovnem obdobju niso odpravljene, Komisija zahtevo zavrne kot nedopustno.

Člen 12

Preučitev pogojev veljavnosti

1.   Če geografska označba ni v skladu s členom 15 Uredbe (ES) št. 110/2008 ali če zahteva za registracijo ne izpolnjuje zahtev iz člena 17 Uredbe (ES) št. 110/2008, Komisija določi rok za spremembo, umik ali predložitev pripomb s strani države članice, organa tretje države ali zasebnega subjekta iz zadevne tretje države.

2.   Če država članica, organ tretje države ali zasebni subjekt iz zadevne tretje države ne odpravi pomanjkljivosti v roku, navedenem v odstavku 1, Komisija zahtevo zavrne.

Člen 13

Ugovor registraciji

1.   Ugovori iz člena 17(7) Uredbe (ES) št. 110/2008 se oblikujejo v skladu z obrazcem iz Priloge III k Uredbi in se predložijo Komisiji. Datum predložitve ugovora je enak datumu prejema vloge s strani Komisije.

2.   Vložnik ugovora prejme potrdilo o prejemu z navedbo najmanj naslednjega:

(a)

številke dokumentacije;

(b)

števila prejetih strani;

(c)

datuma prejema ugovora.

Člen 14

Dopustnost ugovora

1.   Ugovor je dopusten, če so v njem navedene prednostne pravice, kadar te obstajajo, in razlogi za ugovor ter če ga je Komisija prejela v roku, navedenem v členu 17(7) Uredbe (ES) št. 110/2008.

2.   Če ugovor temelji na obstoju predhodne ugledne in priznane blagovne znamke, ki se v skladu s členom 23(3) Uredbe (ES) št. 110/2008 v Uniji že uporablja, je ugovoru priloženo dokazilo o predložitvi zahteve za registracijo, registraciji ali uporabi zadevne blagovne znamke, na primer potrdilo o registraciji ali dokazilo o njeni uporabi, ter dokazilo o njenem ugledu in slovesu.

3.   Vsak ugovor vsebuje podrobne podatke o dejstvih, dokazila in predložene pripombe v podporo ugovoru, ter ustrezno dokazno dokumentacijo.

Posredovane informacije in dokazila v podporo uporabi predhodne blagovne znamke morajo navesti območje, trajanje, obseg in naravo uporabe ter ugleda in slovesa blagovne znamke.

4.   Če informacije in dokumenti iz odstavkov 1, 2 in 3 niso bili predloženi, Komisija vložnika ugovora pozove, da v dveh mesecih te pomanjkljivosti odpravi. Če v navedenem časovnem obdobju pomanjkljivosti niso odpravljene, Komisija ugovor zavrne kot nedopusten.

Člen 15

Preučitev ugovora

1.   Če je ugovor dopusten, ga Komisija posreduje državi članici, organu tretje države ali zasebnemu subjektu iz zadevne tretje države ter jih pozove, da v dveh mesecih predložijo svoja stališča. Vse pripombe, prejete v navedenem roku, se sporočijo vložniku ugovora.

2.   Komisija strani pozove, da v dveh mesecih predložijo pripombe k stališčem, ki so jih predložile ostale stranke.

3.   Če Komisija ugotovi, da je ugovor utemeljen, zahtevo za registracijo zavrne.

4.   Če v primeru več ugovorov po predhodnem pregledu enega ali več takih ugovorov zahteve za registracijo ni mogoče sprejeti, lahko Komisija ostale postopke ugovora zaustavi. Komisija ostale vložnike ugovorov obvesti o vseh sklepih, ki jih zadevajo.

5.   Če je zahteva za registracijo zavrnjena, se postopki ugovora, ki so bili ustavljeni, štejejo za zaključene, zadevni vložniki ugovorov pa so o tem ustrezno obveščeni.

Člen 16

Sklepi Komisije

1.   Sklepi, ki jih Komisija sprejme v skladu s členi 9(2), 11(2), 12(2) in 15(3), temeljijo na dokumentih in informacijah, ki so ji na voljo.

Država članica, organ tretje države in zasebni subjekt iz zadevne tretje države ter, če je primerno, vložnik ugovora bodo o sklepih in razlogih zanje obveščeni.

2.   Razen če je zahteva za registracijo geografske označbe v skladu s členi 11(2), 12(2) in 15(3) Uredbe zavrnjena, Komisija sklene, da bo v skladu s členom 17(8) Uredbe (ES) št. 110/2008 geografsko označbo registrirala v Prilogi III k navedeni uredbi.

Člen 17

Uporaba jezikov

Geografska označba bo registrirana jezikih, v katerih je bil zadevni proizvod na pripadajočem geografskem območju opisan, in v izvirnem zapisu.

Člen 18

Predložitev zahtevka za izbris

1.   Zahtevek za izbris geografske označbe se sestavi v skladu z obrazcem iz Priloge IV in se predloži Komisiji. Za datum predložitve zahtevka za izbris velja dan, na katerega je Komisija prejela zahtevek.

2.   Avtor zahtevka za izbris prejme potrdilo o prejemu z navedbo najmanj naslednjega:

(a)

številke dokumentacije;

(b)

števila prejetih strani in

(c)

datuma prejema zahtevka.

Člen 19

Dopustnost zahtevka za izbris

1.   Zahtevek za izbris je dopusten, če avtor zahtevka za izbris jasno navede svoj pravni interes in pojasni razloge za izbris.

2.   Vsak zahtevek za izbris mora vsebovati podrobnosti dejstev, dokazil in pripomb, ki so predložene v podporo izbrisu. Priloženi morajo biti ustrezni dokazilni dokumenti, zlasti izjave držav članic ali organov tretjih držav, kjer ima avtor zahtevka stalno prebivališče ali registriran sedež.

3.   Če informacije in dokumenti iz odstavkov 1 in 2 niso bili posredovani ob istem času kot zahtevek za izbris, Komisija avtorja zahtevka pozove, da v dveh mesecih odpravi pomanjkljivosti. Če pomanjkljivosti v navedenem časovnem obdobju niso odpravljene, Komisija zahtevek zavrne kot nedopusten.

Komisija o sklepu o nedopustnosti obvesti avtorja zahtevka za izbris ter državo članico, organ tretje države ali zasebni subjekt iz tretje države, ki jo zahtevek za izbris geografske označbe zadeva.

Člen 20

Preučitev izbrisa

1.   Če Komisija v skladu s členom 19(3) ni zavrnila zahtevka za izbris, zahtevek posreduje državi članici, organu tretje države ali zasebnemu subjektu iz tretje države, ki jo zahtevek za izbris geografske označbe zadeva, in jih pozove, da v dveh mesecih predložijo svoja stališča. Avtorja zahtevka za izbris se obvesti o vseh stališčih, prejetih v navedenem roku.

2.   Če država članica, organ tretje države ali zasebni subjekt iz zadevne tretje države ne predloži nobenih stališč ali jih ne predloži v dveh mesecih, Komisija sprejme sklep o izbrisu.

3.   Komisija sklep o izbrisa zadevne geografske označbe sprejeme na podlagi dokazov, ki so ji na voljo po izteku roka za predložitev stališč. Komisija preuči, ali usklajenost s tehnično dokumentacijo geografske označbe ni več mogoča oziroma je ni več mogoče zagotavljati, zlasti če pogoji iz člena 17 Uredbe (ES) št. 110/2008 niso več izpolnjeni ali jih morda ne bo več mogoče izpolnjevati v bližnji prihodnosti.

Sklep o izbrisu se sporoči državi članici, organu države članice, zasebnemu subjektu iz zadevne tretje države ali avtorju zahtevka za izbris.

4.   Če je bil za eno geografsko označbo predložen več kot en zahtevek za izbris in če je po predhodnem pregledu enega ali več zahtevkov Komisija sklenila, da zaščita geografske označbe ni več utemeljena, lahko zaustavi ostale postopke izbrisa v zvezi s to geografsko označbo. Komisija avtorje zahtevkov za izbris obvesti o vseh sklepih, ki jih zadevajo.

Če je geografska označba izbrisana, bo Komisija zaključila postopke izbrisa, ki so bili zaustavljeni, in v skladu s tem obvestila ostale avtorje zahtevkov za izbris.

Člen 21

Sprememba tehnične dokumentacije

1.   Vloga za spremembo tehnične dokumentacije za registrirano geografsko oznako iz člena 21 Uredbe (ES) št. 110/2008 se sestavi v skladu z Prilogo V k Uredbi in predloži v elektronski obliki.

2.   Za namene vloge iz odstavka 1 se smiselno uporabljajo členi 8 do 15 Uredbe. Ti postopki zadevajo le tiste točke tehnične dokumentacije, ki so predmet spremembe.

3.   Če vlogo za spremembo tehnične dokumentacije predloži vložnik, ki ni prvotni vložnik, Komisija vlogo posreduje prvotnemu vložniku.

Člen 22

Uporaba znaka Unije za registrirane geografske označbe

1.   Znak Unije za registrirane geografske označbe iz Priloge V k Uredbi Komisije (ES) št. 1898/2006 (2) se lahko uporabi za žgane pijače. Znak se ne sme uporabiti skupaj s sestavljenim izrazom, ki vsebuje geografsko označbo. Navedba „ZAŠČITENA GEOGRAFSKA OZNAČBA“ se lahko zamenja z enakovrednim izrazom v drugem uradnem jeziku Unije, kot je določeno v navedeni prilogi.

2.   Če je na etiketi žgane pijače znak Unije iz odstavka 1, ga spremlja ustrezna geografska označba.

POGLAVJE IV

Končne določbe

Člen 23

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. septembra 2013. Člena 3 in 4 se uporabljata od 1. marca 2015.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. julija 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 39, 13.2.2008, str. 16.

(2)  UL L 369, 23.12.2006, str. 1.


PRILOGA I

ZAHTEVA ZA REGISTRACIJO GEOGRAFSKE OZNAČBE

Datum prejema (DD/MM/LLLL) …

(izpolni Komisija)

Število strani (vključno s to stranjo) …

Jezik, v katerem se predloži zahteva …

Referenčna številka …

(izpolni Komisija)

Geografska označba, ki se registrira

Kategorija žganih pijač

Vložnik

Ime pravne ali fizične osebe …

Polni naslov (ulica in hišna številka, kraj in poštna številka, država) …

Pravni status, velikost in sestava (pri pravnih osebah)

Državljanstvo …

Telefon, e-naslov …

Posrednik

Država(-e) članica(-e) (*) —

Organ tretje države (*)

((*) neustrezno prečrtajte)

Ime(-na) posrednika(-ov) …

Polni naslov(-i) (ulica in hišna številka, kraj in poštna številka, država) …

Telefon, e-naslov …

Dokazilo o zaščiti v tretji državi

Tehnična dokumentacija

Število strani …

Ime(-na) podpisnika(-ov) …

Podpis(-i) …


PRILOGA II

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Datum prejema (DD/MM/LLLL) …

(izpolni Komisija)

Število strani (vključno s to stranjo) …

Jezik, v katerem se predloži vloga …

Referenčna številka …

(izpolni Komisija)

Geografska označba, ki se registrira

Kategorija žganih pijač

Opis žganih pijač

Fizikalne, kemijske in/ali organoleptične lastnosti

Posebne značilnosti (v primerjavi s pijačami iz iste kategorije)

Zadevna geografska območja

Metoda za pridobivanje žgane pijače

Povezava z geografskim okoljem ali izvorom

Podrobnosti o geografskem območju ali izvoru, ki so pomembne za povezavo

Posebne lastnosti žgane pijače, ki so posledica geografskega območja

Določbe Evropske unije ali nacionalne/regionalne določbe

Vložnik

Država članica, tretja država ali pravna/fizična oseba …

Polni naslov (ulica in hišna številka, kraj in poštna številka, država) …

Pravni status (pri pravnih osebah) …

Dopolnilo h geografski označbi

Podrobna pravila označevanja


PRILOGA III

ZAHTEVEK ZA UGOVOR ZOPER GEOGRAFSKO OZNAČBO

Datum prejema (DD/MM/LLLL) …

(izpolni Komisija)

Število strani (vključno s to stranjo) …

Jezik, v katerem se predloži zahtevek za ugovor …

Referenčna številka …

(izpolni Komisija)

Vložnik zahtevka

Ime pravne ali fizične osebe …

Polni naslov (ulica in hišna številka, kraj in poštna številka, država) …

Državljanstvo …

Telefon, e-naslov …

Posrednik

Država(-e) članica(-e) (*)

Organ tretje države (neobvezno) (*)

((*) neustrezno prečrtajte)

Ime(-na) posrednika(-ov) …

Polni naslov(-i) (ulica in hišna številka, kraj in poštna številka, država) …

Geografska označba, zoper katero se vlaga ugovor

Predhodne pravice

Registrirana geografska označba (*)

Nacionalna geografska označba (*)

((*) neustrezno prečrtajte)

Ime …

Številka registracije …

Datum registracije (DD/MM/LLLL) …

Blagovna znamka

Oznaka …

Seznam proizvodov in storitev …

Številka registracije …

Datum registracije …

Država porekla …

Ugled/sloves (*) …

((*) neustrezno prečrtajte)

Razlogi za ugovor

Ime podpisnika …

Podpis …


PRILOGA IV

ZAHTEVEK ZA IZBRIS GEOGRAFSKE OZNAČBE

Datum prejema (DD/MM/LLLL) …

(izpolni Komisija)

Število strani (vključno s to stranjo) …

Avtor zahtevka za izbris …

Referenčna številka …

(izpolni Komisija)

Jezik, v katerem se predloži zahtevek za izbris

Ime pravne ali fizične osebe …

Polni naslov (ulica in hišna številka, kraj in poštna številka, država)

Državljanstvo …

Telefon, e-naslov …

Sporna geografska označba

Pravni interes avtorja zahtevka

Izjava države članice ali tretje države

Razlogi za izbris

Ime podpisnika …

Podpis …


PRILOGA V

VLOGA ZA SPREMEMBO TEHNIČNE DOKUMENTACIJE ZA GEOGRAFSKO OZNAČBO

Datum prejema (DD/MM/LLLL) …

(izpolni Komisija)

Število strani (vključno s to stranjo) …

Jezik, v katerem se predloži vlogo …

Referenčna številka …

(izpolni Komisija)

Posrednik

Država(-e) članica(-e) (*) —

Organ tretje države (neobvezno) (*)

((*) neustrezno prečrtajte)

Ime(-na) posrednika(-ov) …

Polni naslov(-i) (ulica in hišna številka, kraj in poštna številka, država) …

Telefon, e-naslov …

Ime geografske označbe

Postavka specifikacije, na katero vpliva sprememba

Zaščiteno ime (*)

Opis proizvoda (*)

Geografsko območje (*)

Povezava (*)

Imena in naslovi nadzornih organov (*)

Drugo (*)

((*) neustrezno prečrtajte)

Sprememba

Sprememba specifikacije proizvoda, ki ne povzroča spremembe glavnih specifikacij (*)

Sprememba specifikacije proizvoda, ki povzroča spremembo glavnih specifikacij (*)

((*) neustrezno prečrtajte) —

Obrazložitev spremembe

Spremenjene glavne specifikacije

(na ločenem listu)

Ime podpisnika …

Podpis …


26.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/31


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 717/2013

z dne 25. julija 2013

o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 v zvezi z izjavami o dobrem počutju živali v nekaterih vzorcih veterinarskih spričeval

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (uredba o živalskih stranskih proizvodih) (1), ter zlasti prvega pododstavka člena 42(2)(d) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo (2) določa, da morajo biti živalskim stranskim proizvodom in pridobljenim proizvodom za uvoz v Unijo ali tranzit skozi njo priložena veterinarska spričevala v skladu z vzorci iz Priloge XV k Uredbi.

(2)

Nekateri vzorci veterinarskih spričeval iz Priloge XV k Uredbi (EU) št. 142/2011 določajo, da mora uradni veterinar dokazati skladnost s pravili o dobrem počutju živali, določenimi v Direktivi Sveta 93/119/ES z dne 22. decembra 1993 o zaščiti živali pri zakolu ali usmrtitvi (3).

(3)

Uredba Sveta (ES) št. 1099/2009 z dne 24. septembra 2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi (4) je razveljavila in nadomestila Direktivo 93/119/EGS. Uredba (ES) št. 1099/2009 se uporablja od 1. januarja 2013.

(4)

Zaradi jasnosti bi bilo treba posodobiti izjave o dobrem počutju živali v vzorcih veterinarskih spričeval v poglavju 3(D), točki II.1.3 (b)(iv) poglavja 3(F) in točki II.2.2(b)(iv) poglavja 8 Priloge XV k Uredbi (EU) št. 142/2011.

(5)

Za preprečitev kakršnega koli oviranja trgovine bi bilo treba v prehodnem obdobju odobriti uporabo spričeval, izdanih v skladu z Uredbo (EU) št. 142/2011 pred začetkom veljavnosti te uredbe.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga XV k Uredbi (EU) št. 142/2011 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

V prehodnem obdobju do 31. januarja 2014 se lahko pošiljke proizvodov živalskega izvora, ki so jim priložena veterinarska spričevala, izdana pred 1. decembrom 2013 v skladu z vzorci iz Priloge XV k Uredbi (EU) št. 142/2011 pred spremembami iz te uredbe, še naprej vnašajo v Unijo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. decembra 2013.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. julija 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 300, 14.11.2009, str. 1.

(2)  UL L 54, 26.2.2011, str. 1.

(3)  UL L 340, 31.12.1993, str. 21.

(4)  UL L 303, 18.11.2009, str. 1.


PRILOGA

Priloga XV k Uredbi (EU) št. 142/2011 se spremeni:

(1)

Poglavje 3(D) se nadomesti z naslednjim:

„POGLAVJE 3(D)

Veterinarsko spričevalo

za surovo hrano za hišne živali za neposredno prodajo ali za živalske stranske proizvode, namenjene krmljenju kožuharjev, za odpremo v Evropsko unijo ali tranzit skozi (2) njo

Image

Image

Image

Image

Image

(2)

Poglavje 3(F) se nadomesti z naslednjim:

„POGLAVJE 3(F)

Veterinarsko spričevalo

za živalske stranske proizvode (3), namenjene za proizvodnjo hrane za hišne živali, za odpremo v Evropsko unijo ali tranzit (2) skozi njo

Image

Image

Image

Image

Image

Image

(3)

Poglavje 8 se nadomesti z naslednjim:

„POGLAVJE 8

Veterinarsko spričevalo

za živalske stranske proizvode za uporabo v namene zunaj krmne verige ali za trgovske vzorce (2), namenjene odpremi v Evropsko unijo ali tranzitu skozi (2) njo

Image

Image

Image

Image

Image

Image


26.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/49


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 718/2013

z dne 25. julija 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 608/2004 o označevanju živil in sestavin živil z dodanimi fitosteroli, estri fitosterolov, fitostanoli in/ali estri fitostanolov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil (1) ter zlasti člena 4(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi mnenja Znanstvenega odbora za hrano (ZOH) z dne 26. septembra 2002 (2) in za zagotovitev ustreznih informacij potrošnikom pri nakupovanju živil in sestavin živil z dodanimi fitosteroli, estri fitosterolov, fitostanoli ali estri fitostanolov je Uredba Komisije (ES) št. 608/2004 z dne 31. marca 2004 o označevanju živil in sestavin živil z dodanimi fitosteroli, estri fitosterolov, fitostanoli in/ali estri fitostanolov (3) določila, kateri podatki so poleg tistih iz člena 3 Direktive 2000/13/ES obvezni na oznakah takih živil.

(2)

Uredba (ES) št. 608/2004 določa, da oznake takih živil in sestavin živil med drugim vsebujejo izjavo, da je proizvod namenjen izključno ljudem, ki želijo znižati svojo raven holesterola v krvi. Namen te obvezne izjave je zagotoviti, da proizvod doseže svojo ciljno skupino, in tako preprečiti, da bi izdelek po nepotrebnem uživali predstavniki neciljnih skupin.

(3)

Prostovoljno vključitev prehranskih ali zdravstvenih trditev na oznakah živil ureja Uredba (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (4). Zato so bile z Uredbo Komisije (ES) št. 983/2009 z dne 21. oktobra 2009 o odobritvi in zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (5), Uredbo Komisije (EU) št. 384/2010 z dne 5. maja 2010 o odobritvi in zavrnitvi odobritve zdravstvenih trditev na živilih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (6), in Uredbo Komisije (EU) št. 432/2012 z dne 16. maja 2012 o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (7), pod določenimi pogoji uporabe odobrene zdravstvene trditve v zvezi z znižanjem in vzdrževanjem holesterola v krvi za živila, ki vsebujejo rastlinske sterole in stanole.

(4)

Uredba (ES) št. 983/2009 je pod nekaterimi pogoji uporabe odobrila naslednje zdravstvene trditve: „Rastlinski steroli dokazano bistveno znižujejo holesterol v krvi. Povišan holesterol je dejavnik tveganja za razvoj koronarne bolezni srca.“ in „Estri rastlinskih stanolov dokazano bistveno znižujejo holesterol v krvi. Povišan holesterol je dejavnik tveganja za razvoj koronarne bolezni srca.“

(5)

Uredba (EU) št. 384/2010 je pod nekaterimi pogoji uporabe odobrila naslednjo zdravstveno trditev: „Rastlinski steroli in estri rastlinski stanolov dokazano znižujejo holesterol v krvi. Povišan holesterol je dejavnik tveganja za razvoj koronarne bolezni srca.“

(6)

Uredba (EU) št. 432/2012 je pod nekaterimi pogoji uporabe odobrila naslednjo zdravstveno trditev: „Rastlinski steroli/stanoli prispevajo k vzdrževanju normalne ravni holesterola v krvi.“

(7)

Besedilo odobrenih zdravstvenih trditev bi lahko v kombinaciji z obvezno izjavo za ciljno skupino iz Uredbe (ES) št. 608/2004 povzročilo, da bi proizvod uporabljali potrošniki, ki jim ni treba nadzirati ravni holesterola v krvi. Zato je za zagotovitev skladnosti informacij na oznakah živil in sestavinah živil z dodanimi fitosteroli, estri fitosterolov, fitostanoli in/ali estri fitostanolov primerno spremeniti obvezno izjavo iz Uredbe (ES) št. 608/2004, hkrati pa zagotoviti, da informativna značilnost tega besedila ustreza namenu, zaradi katerega je bila prvotno uvedena.

(8)

Za uporabo te uredbe je pomembno zagotoviti ustrezno prehodno obdobje, da bi lahko nosilci živilske dejavnosti prilagodili oznake svojih izdelkov zahtevam, ki jih uvaja ta uredba.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Uredbe (ES) št. 608/2004

V členu 2 Uredbe (ES) št. 608/2004 se točka 3 nadomesti z naslednjim:

„3.

navede se izjava, da proizvod ni namenjen ljudem, ki jim ni treba nadzirati ravni holesterola v krvi.“

Člen 2

Prehodni ukrepi

Živila in sestavine živil z dodanimi fitosteroli, estri fitosterolov, fitostanoli in/ali estri fitostanolov, ki so bila dana na trg ali označena pred 15. februarjem 2014 in niso v skladu z zahtevami te uredbe, se lahko tržijo do odprodaje zalog živil.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. julija 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 109, 6.5.2000, str. 29.

(2)  Mnenje ZOH z naslovom „Splošno mnenje o dolgoročnih učinkih uživanja povišanih ravni fitosterolov iz različnih virov prehrane“ (General view on the long-term effects of the intake of elevated levels of phytosterols from multiple dietary sources).

(3)  UL L 97, 1.4.2004, str. 44.

(4)  UL L 404, 30.12.2006, str. 9.

(5)  UL L 277, 22.10.2009, str. 3.

(6)  UL L 113, 6.5.2010, str. 6.

(7)  UL L 136, 25.5.2012, str. 1.


26.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/51


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 719/2013

z dne 25. julija 2013

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. julija 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0707 00 05

TR

133,1

ZZ

133,1

0709 93 10

TR

128,9

ZZ

128,9

0805 50 10

AR

88,6

CL

73,3

TR

70,0

UY

72,5

ZA

92,0

ZZ

79,3

0806 10 10

CL

51,4

EG

143,5

TR

171,3

ZZ

122,1

0808 10 80

AR

185,9

BR

117,1

CL

133,9

CN

96,1

NZ

132,0

US

154,6

ZA

124,5

ZZ

134,9

0808 30 90

AR

98,1

CL

142,7

CN

77,3

TR

225,6

ZA

111,0

ZZ

130,9

0809 10 00

TR

191,7

ZZ

191,7

0809 29 00

TR

345,7

ZZ

345,7

0809 30

TR

173,0

ZZ

173,0

0809 40 05

BA

63,8

TR

115,1

XS

88,4

ZZ

89,1


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


26.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/53


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 720/2013

z dne 25. julija 2013

o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot, odprtih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1273/2011 za podobdobje julij 2013

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1273/2011 z dne 7. decembra 2011 o odprtju in zagotovitvi upravljanja nekaterih tarifnih kvot za uvoz riža in lomljenega riža (3) in zlasti prvega odstavka člena 5 Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 1273/2011 je odprla in določila način upravljanja nekaterih uvoznih tarifnih kvot za riž in lomljeni riž, porazdeljenih po državi porekla in razdeljenih v več podobdobij v skladu s Prilogo I k navedeni izvedbeni uredbi.

(2)

Julij je tretje podobdobje za kvoto, ki je določena v členu 1(1)(a) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011, in drugo podobdobje za kvoto, ki je določena v členu 1(1)(b), (c) in (d) navedene izvedbene uredbe.

(3)

Iz sporočil, poslanih v skladu s členom 8(a) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011, izhaja, da zahtevki za kvote z zaporedno številko 09.4154 – 09.4166, predloženi v prvih desetih delovnih dneh meseca julija 2013 v skladu s členom 4(1) navedene izvedbene uredbe, zajemajo količino, ki presega razpoložljivo količino. Zato bi bilo treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevano količino za zadevne kvote, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja.

(4)

Iz navedenih sporočil izhaja, da zahtevki za kvote z zaporedno številko 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153, predloženi v prvih desetih delovnih dneh meseca julija 2013 v skladu s členom 4(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011, zajemajo količino, ki je manjša od razpoložljive količine.

(5)

Za kvote z zaporednimi številkami 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 bi bilo treba tudi določiti skupno razpoložljivo količino za naslednje podobdobje v skladu s prvim pododstavkom člena 5 Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011.

(6)

Za zagotovitev učinkovitega upravljanja postopka izdaje uvoznih dovoljenj bi morala ta uredba začeti veljati takoj po objavi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Na podlagi zahtevkov za uvozna dovoljenja za riž v okviru kvot z zaporedno številko 09.4154 – 09.4166 iz Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011, predloženih v prvih desetih delovnih dneh meseca julija 2013, se izdajo dovoljenja za zahtevane količine, za katere se uporabijo koeficienti dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

2.   Skupna razpoložljiva količina za naslednje podobdobje v okviru kvot z zaporedno številko 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 iz Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011 je določena v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. julija 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 325, 8.12.2011, str. 6.


PRILOGA

Količine, ki se dodelijo za podobdobje julij 2013, in razpoložljive količine za naslednje podobdobje v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1273/2011

(a)

Kvota za popolnoma brušen riž ali manj brušen riž iz oznake KN 1006 30, kot je določena v členu 1(1)(a) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011:

Poreklo

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za podobdobje julij 2013

Skupna razpoložljiva količina za podobdobje september 2013 (v kg)

Združene države

09.4127

 (1)

23 797 401

Tajska

09.4128

 (1)

1 000 890

Avstralija

09.4129

 (1)

480 370

Drugo poreklo

09.4130

 (2)

313

(b)

Kvota za oluščen riž iz oznake KN 1006 20, kot je določena v členu 1(1)(b) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011:

Poreklo

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za podobdobje julij 2013

Skupna razpoložljiva količina za podobdobje oktober 2013 (v kg)

Vse države

09.4148

 (3)

1 494 000

(c)

Kvota za lomljen riž iz oznake KN 1006 40 00, kot je določena v členu 1(1)(c) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011:

Poreklo

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za podobdobje julij 2013

Tajska

09.4149

 (4)

Avstralija

09.4150

 (4)

Gvajana

09.4152

 (5)

Združene države

09.4153

 (5)

Drugo poreklo

09.4154

15,487488 %

(d)

Kvota za popolnoma brušen riž ali manj brušen riž iz oznake KN 1006 30, kot je določena v členu 1(1)(d) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011:

Poreklo

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za podobdobje julij 2013

Skupna razpoložljiva količina za podobdobje september 2013 (v kg)

Tajska

09.4112

 (6)

10 985

Združene države

09.4116

 (6)

23 384

Indija

09.4117

 (6)

40 694

Pakistan

09.4118

 (6)

432

Drugo poreklo

09.4119

 (6)

239 251

Vse države

09.4166

0,785369 %

0


(1)  Zahtevki zajemajo količine, ki so nižje od razpoložljivih količin ali jim enake: vsi zahtevki se upoštevajo.

(2)  Za to podobdobje ni razpoložljive količine.

(3)  Za to podobdobje se koeficient dodelitve ne uporabi: Komisiji ni bil poslan noben zahtevek za izdajo dovoljenja.

(4)  Zahtevki zajemajo količine, ki so nižje od razpoložljivih količin ali jim enake: vsi zahtevki se upoštevajo.

(5)  Za to podobdobje se koeficient dodelitve ne uporabi: Komisiji ni bil poslan noben zahtevek za izdajo dovoljenja.

(6)  Za to podobdobje ni razpoložljive količine.


SKLEPI

26.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/57


SKLEP SVETA 2013/395/SZVP

z dne 25. julija 2013

o posodobitvi in spremembi seznama oseb, skupin in organizacij, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu in razveljavitvi Sklepa 2012/765/SZVP

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 27. decembra 2001 sprejel Skupno stališče 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu (1).

(2)

Svet je 10. decembra 2012 sprejel Sklep 2012/765/SZVP o posodobitvi seznama oseb, skupin in organizacij, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP (2).

(3)

V skladu s členom 1(6) Skupnega stališča 2001/931/SZVP je treba opraviti celovit pregled seznama oseb, skupin in organizacij, za katere se uporablja Sklep 2012/765/SZVP.

(4)

V tem sklepu je izid pregleda, ki ga je opravil Svet v zvezi z osebami, skupinami in organizacijami, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP.

(5)

Svet je sklenil, da so osebe, skupine in organizacije, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP, vpletene v teroristična dejanja v smislu člena 1(2) in (3) Skupnega stališča 2001/931/SZVP, da je pristojni organ glede njih sprejel odločitev v smislu člena 1(4) navedenega skupnega stališča in da bi morali zanje še naprej veljati posebni omejevalni ukrepi iz navedenega skupnega stališča.

(6)

Svet je nadalje ugotovil, da je bila dodatna skupina vpletena v teroristična dejanja v smislu člena 1(2) in (3) Skupnega stališča 2001/931/SZVP, da je pristojni organ o tej skupini sprejel odločitev v smislu člena 1(4) navedenega skupnega stališča in da bi jo bilo treba uvrstiti na seznam oseb, skupin in organizacij, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP. Odločitev o določitvi skupine ne vpliva na zakonite finančne prenose v Libanon in dajanje pomoči, vključno s humanitarno pomočjo, s strani Evropske unije in njenih držav članic v Libanonu.

(7)

Seznam oseb, skupin in organizacij, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP, bi bilo treba ustrezno posodobiti, Sklep 2012/765/SZVP pa bi bilo treba razveljaviti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Seznam oseb, skupin in organizacij, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP, je v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Sklep 2012/765/SZVP se razveljavi.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 25. julija 2013

Za Svet

Predsednik

L. LINKEVIČIUS


(1)  UL L 344, 28.12.2001, str. 93.

(2)  UL L 337, 11.12.2012, str. 50.


PRILOGA

Seznam oseb, skupin in organizacij iz člena 1

1.   OSEBE

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), rojen 11.8.1960 v Iranu. Potni list: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, rojen v Al Ihsi (Saudova Arabija), državljan Saudove Arabije.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, rojen 16.10.1966 v Tarutu (Saudova Arabija), državljan Saudove Arabije.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), rojen 6. ali 15.3.1955 v Iranu; državljan Irana in Združenih držav Amerike. Potni list: C2002515 (Iran); Potni list: 477845448 (ZDA). Št. nacionalne osebne izkaznice: 07442833, datum izteka veljavnosti: 15. marec 2016 (vozniško dovoljenje ZDA).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), rojen 8.3.1978 v Amsterdamu (Nizozemska) – član skupine "Hofstadgroep".

6.

FAHAS, Sofiane Yacine, rojena 10.9.1971 v Alžiru (Alžirija) – članica skupin "al-Takfir" in "al-Hijra".

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, rojen leta 1963 v Libanonu, državljan Libanona.

8.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), rojen 14.4.1965 ali 1.3.1964 v Pakistanu, potni list št. 488555.

9.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), rojen okoli leta 1957 v Iranu. Naslova: (1) Kermanshah, Iran, (2) vojaško oporišče Mehran, provinca Ilam, Iran.

10.

SHAKURI Ali Gholam, rojen okoli leta 1965 v Teheranu v Iranu.

11.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), rojen 11. marca 1957 v Iranu. iranski državljan; Potni list: 008827 (iranski, diplomatski), izdan leta 1999. Naziv: generalmajor.

2.   SKUPINE IN ORGANIZACIJE

1.

"Abu Nidal Organisation" (Organizacija Abu Nidal) – "ANO" (alias "Fatah Revolutionary Council" (Revolucionarni svet Fataha), alias "Arab Revolutionary Brigades" (Arabske revolucionarne brigade), alias "Black September" (Črni september), alias "Revolutionary Organisation of Socialist Muslims" (Revolucionarna organizacija socialističnih muslimanov)).

2.

"Al-Aqsa Martyr's Brigade" (Brigada mučenikov Al Akse).

3.

"Al-Aksa e.V.".

4.

"Al-Takfir" in "Al-Hijra".

5.

"Babbar Khalsa".

6.

"Communist Party of the Philippines" (Komunistična partija Filipinov), vključno z "New Peoples Army" (Nova ljudska vojska) – "NPA", Filipini.

7.

"Gama'a al-Islamiyya" (alias "Al-Gama'a al-Islamiyya") ("Islamic Group" (Islamistična skupina) – "IG").

8.

"İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi" – "IBDA-C" ("Great Islamic Eastern Warriors Front" (Fronta islamskih bojevnikov velikega vzhoda)).

9.

"Hamas" (vključno s "Hamas-Izz al-Din al-Qassem").

10.

"Hizballah Military Wing" (tudi "Hezbollah Military Wing", tudi "Hizbullah Military Wing", tudi "Hizbollah Military Wing", tudi "Hezballah Military Wing", tudi "Hisbollah Military Wing", tudi "Hizbu'llah Military Wing" tudi "Hizb Allah Military Wing", tudi "Jihad Council"(in vseh enot, ki ji poročajo, vključno s službo za zunanjo varnost))

11.

"Hizbul Mujahideen" – "HM".

12.

"Hofstadgroep".

13.

"Holy Land Foundation for Relief and Development" (Fundacija Svete dežele za pomoč in razvoj).

14.

"International Sikh Youth Federation" – "ISYF" (Mednarodna federacija sikhovske mladine).

15.

"Khalistan Zindabad Force" – "KZF".

16.

"Kurdistan Workers' Party" (Delavska stranka Kurdistana) – "PKK" (alias "KADEK", alias "KONGRA-GEL").

17.

"Liberation Tigers of Tamil Eelam" (Osvobodilni tigri tamilskega Eelama) – "LTTE".

18.

"Ejército de Liberación Nacional" ("National Liberation Army" (Nacionalna osvobodilna vojska)).

19.

"Palestinian Islamic Jihad" (Palestinski islamski džihad) – "PIJ".

20.

"Popular Front for the Liberation of Palestine" (Ljudska fronta za osvoboditev Palestine) – "PFLP".

21.

"Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command" (Ljudska fronta za osvoboditev Palestine – glavno poveljstvo) (alias "PFLP-General Command" (PFLP – glavno poveljstvo)).

22.

"Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia" – "FARC" ("Revolutionary Armed Forces of Colombia" (Oborožene revolucionarne sile Kolumbije)).

23.

"Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi" – "DHKP/C" ("Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party" (Revolucionarna ljudska osvobodilna vojska/fronta/stranka) (alias "Devrimci Sol" ("Revolutionary Left" (Revolucionarna levica)), alias "Dev Sol").

24.

"Sendero Luminoso" – "SL" ("Shining Path" (Sijoča pot)).

25.

"Stichting Al Aqsa" (alias "Stichting Al Aqsa Nederland", alias "Al Aqsa Nederland").

26.

"Teyrbazen Azadiya Kurdistan" – "TAK" (alias "Kurdistan Freedom Falcons", alias "Kurdistan Freedon Hawks" (Kurdistanski sokoli svobode)).


PRIPOROČILA

26.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/60


PRIPOROČILO KOMISIJE

z dne 11. junija 2013

o skupnih načelih za mehanizme kolektivnih opustitvenih in odškodninskih tožb v državah članicah v zvezi s kršitvami pravic iz prava Unije

(2013/396/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 292 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Unija si je postavila cilj ohranjati in razvijati območje svobode, varnosti in pravice, med drugim z olajšanjem dostopa do sodnega varstva, pa tudi cilj zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov.

(2)

V sodobnem gospodarstvu se včasih zgodi, da je zaradi enakih nezakonitih ravnanj, s katerimi trgovec ali več trgovcev oziroma drugih oseb krši pravice iz prava Unije, oškodovanih veliko ljudi („primer množičnega oškodovanja“). Ti imajo zato pravico zahtevati prenehanje takih ravnanj ali uveljavljati odškodnino.

(3)

Komisija je leta 2005 (1) sprejela zeleno knjigo o odškodninskih tožbah zaradi kršitve protimonopolnih pravil in leta 2008 belo knjigo, ki je vključevala predloge politike v zvezi s posebnimi kolektivnimi pravnimi sredstvi zaradi kršitve protimonopolnih pravil (2). Leta 2008 je objavila zeleno knjigo o kolektivnih odškodninah za potrošnike (3), v letu 2011 pa je izvedla javno posvetovanje z naslovom „Za skladnejši evropski pristop h kolektivnim pravnim sredstvom“ (4).

(4)

Evropski parlament je 2. februarja 2012 sprejel resolucijo z naslovom „Usklajenemu evropskemu pristopu h kolektivnim tožbam naproti“, v kateri je pozval, naj bodo vsi predlogi s področja kolektivnih tožb v obliki horizontalnega okvira, ki bo vključeval skupna načela in nudil enoten dostop do sodnega varstva s kolektivnimi tožbami v Uniji ter še posebej, vendar ne izključno, obravnaval kršitve pravic potrošnikov. Ob tem je poudaril, da je treba ustrezno upoštevati pravno tradicijo in pravno ureditev posameznih držav članic ter okrepiti usklajevanje primerov dobre prakse med državami članicami (5).

(5)

Komisija je 11. junija 2013 objavila sporočilo z naslovom „Evropskemu horizontalnemu okviru za kolektivna pravna sredstva naproti“ (6), v katerem so povzeti dosedanji ukrepi ter mnenja zainteresiranih strani in Evropskega parlamenta, predstavljeno pa je tudi stališče Komisije o nekaterih osrednjih vprašanjih, povezanih s kolektivnimi pravnimi sredstvi.

(6)

Preprečevanje kršitev pravic iz prava Unije in nalaganje kazni zanje je ključna naloga javnega izvrševanja. Možnost oseb zasebnega prava, da uveljavljajo zahtevke na podlagi kršitev takih pravic, dopolnjuje javno izvrševanje. Kjer se to priporočilo nanaša na kršitev pravic iz prava Unije, so zajeti vsi primeri, v katerih so bile ali bi lahko bile fizične ali pravne osebe oškodovane zaradi kršitve pravil Unije.

(7)

Med področji, na katerih je dodatno zasebno uveljavljanje pravic iz prava Unije s kolektivnimi pravnimi sredstvi koristno, so varstvo potrošnikov, konkurenca, varstvo okolja, varstvo osebnih podatkov, zakonodaja o finančnih storitvah in varstvo vlagateljev. Načela iz tega priporočila bi bilo treba horizontalno in enotno uporabljati na navedenih področjih, pa tudi na vseh drugih področjih, na katerih bi bile ustrezne kolektivne opustitvene ali odškodninske tožbe v zvezi s kršitvami pravic, dodeljenih na podlagi prava Unije.

(8)

Individualne tožbe, na primer v postopku v sporih majhne vrednosti v potrošniških zadevah, so običajna orodja za obravnavo sporov, da se z njimi prepreči škoda, pa tudi zahteva odškodnina.

(9)

Vse države članice so poleg individualnih pravnih sredstev uvedle tudi različne vrste mehanizmov kolektivnih pravnih sredstev. Namen teh ukrepov je preprečiti in ustaviti nezakonita ravnanja ter zagotoviti odškodnino za škodo, povzročeno v primerih množičnega oškodovanja. Možnost združevanja in skupnega uveljavljanja zahtevkov lahko pomeni boljši dostop do sodnega varstva, zlasti kadar bi stroški individualnih tožb oškodovance odvrnili od tega, da bi se obrnili na sodišče.

(10)

Namen tega priporočila je olajšati dostop do sodnega varstva v zvezi s kršitvami pravic iz prava Unije in v ta namen priporočiti, naj vse države članice na nacionalni ravni uredijo sisteme kolektivnih pravnih sredstev, ki temeljijo na enakih osnovnih načelih v vsej Uniji, pri čemer je treba upoštevati pravne tradicije držav članic in onemogočiti zlorabe.

(11)

Evropski parlament in Svet sta na področju opustitvenih tožb že sprejela Direktivo 2009/22/ES o opustitvenih tožbah zaradi varstva interesov potrošnikov. (7) Vendar postopek opustitvene tožbe, uveden z Direktivo, osebam, ki trdijo, da so utrpele škodo zaradi nezakonitega ravnanja, ne omogoča, da bi prejele nadomestilo zanjo.

(12)

Nekatere države članice so uvedle različno obsežne postopke za vložitev kolektivnih odškodninskih tožb. Vendar se obstoječi postopki za vložitev zahtevkov v okviru kolektivnih pravnih sredstev med državami članicami zelo razlikujejo.

(13)

To priporočilo vsebuje več načel v zvezi s sodnimi in izvensodnimi kolektivnimi pravnimi sredstvi, ki bi jih bilo treba enotno uporabljati v vsej Uniji, ob upoštevanju različnih pravnih tradicij držav članic. Ta načela bi morala zagotavljati ohranitev temeljnih procesnih pravic strank in z ustreznimi varovalkami preprečevati zlorabe.

(14)

V tem priporočilu so obravnavane kolektivne odškodninske tožbe ter (če so ustrezne in upoštevne za posamezna načela) opustitvene tožbe. To ne vpliva na obstoječe sektorske mehanizme odškodninskih tožb na podlagi prava Unije.

(15)

Z mehanizmi kolektivnih pravnih sredstev bi bilo treba ohraniti procesna jamstva in jamstva strank v postopkih s civilnimi tožbami. Da bi se izognili razvoju kulture nepoštenega pravdanja v primerih množičnega oškodovanja, bi morali nacionalni mehanizmi kolektivnih pravnih sredstev vsebovati osnovna jamstva, opredeljena v tem priporočilu. Praviloma bi se bilo treba izogibati elementom, kot so kaznovalne odškodnine, moteči predhodni preiskovalni postopki in nagrada poroti, ki so večinoma nepoznani v pravnih tradicijah večine držav članic.

(16)

Učinkovit način za pridobitev odškodnine v primerih množičnega oškodovanja so lahko postopki alternativnega reševanja sporov. Ti bi morali vedno biti na voljo ob kolektivnih pravnih sredstvih ali kot njihov neobvezen element.

(17)

Procesno upravičenje za vložitev kolektivne tožbe je v državah članicah odvisno od vrste mehanizma kolektivnih pravnih sredstev. Pri nekaterih vrstah kolektivnih tožb, kot so skupinske tožbe, pri katerih lahko tožbo skupaj vložijo osebe, ki trdijo, da so bile oškodovane, je vprašanje procesnega upravičenja bolj jasno kot v primeru zastopniških tožb, kjer je treba vprašanje procesnega upravičenja posledično še pojasniti.

(18)

V primeru zastopniške tožbe bi morali imeti procesno upravičenje za vložitev zastopniške tožbe samo v ta namen potrjeni subjekti, imenovani zastopniški subjekti, ki izpolnjujejo nekatera zakonsko določena merila, ali javni organi. Od zastopniškega subjekta bi bilo treba zahtevati, da dokaže upravno in finančno zmogljivost za ustrezno zastopanje interesov tožnikov.

(19)

Razpoložljivost sredstev za financiranje postopkov s kolektivnimi pravnimi sredstvi bi morala biti urejena tako, da ne more omogočiti zlorabe sistema ali povzročiti navzkrižja interesov.

(20)

Za preprečitev zlorabe sistema in v interesu ustreznosti sodnega varstva bi morale biti kolektivne tožbe dovoljene samo, če so izpolnjeni zakonsko določeni pogoji za dopustnost.

(21)

Sodišča bi morala imeti ključno vlogo pri varovanju pravic in interesov vseh strank, udeleženih v kolektivnih tožbah, pa tudi pri učinkovitem vodenju postopkov s kolektivnimi tožbami.

(22)

Na pravnih področjih, na katerih je javni organ pristojen za sprejetje odločbe o ugotovitvi kršitve prava Unije, je treba zagotoviti doslednost med končno odločbo o navedeni kršitvi in izidom kolektivne tožbe. Poleg tega se v primeru kolektivnih tožb, vloženih po odločitvi javnega organa (nadaljnje tožbe), lahko domneva, da je javni interes in potrebo po preprečitvi zlorab, kar zadeva ugotovitev kršitve prava Unije, upošteval že javni organ.

(23)

V zvezi z okoljsko zakonodajo se v tem priporočilu upoštevajo določbe člena 9(3), (4) in (5) Konvencije Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah („Aarhuška konvencija“), ki spodbujajo širok dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah, določajo merila, ki bi jih bilo treba upoštevati v postopkih, vključno z merili, da morajo biti postopki pravočasni in ne pretirano dragi, oziroma obravnavajo obveščanje javnosti in preučitev mehanizmov pomoči.

(24)

Države članice bi morale najpozneje v dveh letih po objavi tega priporočila sprejeti ukrepe, potrebne za izvajanje načel, ki so v njem določena.

(25)

Države članice bi morale Komisiji poročati o izvajanju tega priporočila, Komisija pa bi morala na podlagi njihovega poročanja spremljati in ocenjevati ukrepe, ki so jih sprejele države članice.

(26)

Komisija bi morala v štirih letih po objavi tega priporočila oceniti, ali so za zagotovitev izpolnjevanja vseh ciljev iz tega priporočila potrebni nadaljnji ukrepi, vključno z zakonodajnimi ukrepi. Zlasti bi morala oceniti izvajanje tega priporočila in njegov učinek na dostop do sodnega varstva, pravico do pridobitve nadomestila, potrebo po preprečitvi nepoštenega pravdanja ter na delovanje enotnega trga, gospodarstvo Evropske unije in zaupanje potrošnikov –

SPREJELA NASLEDNJE PRIPOROČILO:

I.   NAMEN IN VSEBINA

1.

Namen tega priporočila je olajšati dostop do sodnega varstva, ustaviti nezakonita ravnanja in oškodovancem omogočiti pridobitev nadomestila v primerih množičnega oškodovanja zaradi kršitev pravic iz prava Unije, ob tem pa zagotoviti ustrezna procesna jamstva za preprečitev nepoštenega pravdanja.

2.

Vse države članice bi morale na nacionalni ravni urediti mehanizme kolektivnih pravnih sredstev za opustitvene in odškodninske zahtevke, pri katerih se upoštevajo osnovna načela iz tega priporočila. Ta načela bi morala biti skupna v vsej Uniji, hkrati pa bi bilo treba upoštevati različne pravne tradicije držav članic. Države članice bi morale zagotoviti, da so postopki s kolektivnimi pravnimi sredstvi pošteni, pravični, pravočasni in ne pretirano dragi.

II.   OPREDELITEV POJMOV IN PODROČJE UPORABE

3.

V tem priporočilu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„kolektivno pravno sredstvo“ pomeni (i) pravni mehanizem, na podlagi katerega lahko dve ali več fizičnih ali pravnih oseb ali subjekt, pooblaščen za vložitev zastopniške tožbe, skupaj zahtevajo ustavitev nezakonitega ravnanja (kolektivna opustitvena tožba); (ii) pravni mehanizem, na podlagi katerega lahko dve ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki trdijo, da so bile oškodovane v primeru množičnega oškodovanja, ali subjekt, pooblaščen za vložitev zastopniške tožbe, skupaj zahtevajo nadomestilo (kolektivna odškodninska tožba);

(b)

„primer množičnega oškodovanja“ pomeni primer, v katerem dve ali več fizičnih ali pravnih oseb trdi, da so bile oškodovane zaradi iste nezakonite dejavnosti ene ali več fizičnih ali pravnih oseb;

(c)

„odškodninska tožba“ pomeni tožbo, s katero se pri nacionalnem sodišču vloži odškodninski zahtevek;

(d)

„zastopniška tožba“ pomeni tožbo, ki jo zastopniški subjekt, v ta namen potrjen subjekt ali javni organ vloži v imenu dveh ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki trdijo, da so izpostavljene tveganju, da bodo oškodovane, ali da so bile oškodovane v primeru množičnega oškodovanja, pri čemer navedene osebe niso stranke v postopku;

(e)

„kolektivna nadaljnja tožba“ pomeni kolektivno odškodninsko tožbo, ki se vloži po tem, ko javni organ sprejme končno odločbo, s katero ugotovi kršitev prava Unije.

V tem priporočilu so opredeljena skupna načela, ki bi jih bilo treba uporabljati v vseh primerih kolektivnih pravnih sredstev, pa tudi načela, ki se posebej nanašajo bodisi na opustitveno kolektivno tožbo bodisi na odškodninsko kolektivno tožbo.

III.   NAČELA, KI SO SKUPNA KOLEKTIVNIM OPUSTITVENIM IN ODŠKODNINSKIM TOŽBAM

Procesno upravičenje za vložitev zastopniške tožbe

4.

Države članice bi morale imenovati zastopniške subjekte, ki lahko vložijo zastopniške tožbe na podlagi jasno opredeljenih pogojev za upravičenost. Ti pogoji bi morali vključevati vsaj naslednje zahteve:

(a)

subjekt bi moral imeti nepridobitno naravo;

(b)

obstajati bi morala neposredna povezava med glavnimi cilji subjekta in pravicami iz prava Unije, ki naj bi bile kršene in v zvezi s katerimi se vlaga tožba, ter

(c)

subjekt bi moral imeti zadostno zmogljivost v smislu finančnih sredstev, človeških virov in pravnega znanja za zastopanje več tožnikov v njihovem najboljšem interesu.

5.

Države članice bi morale zagotoviti, da imenovani subjekt izgubi svoj status, če eden ali več pogojev ni več izpolnjenih.

6.

Države članice bi morale zagotoviti, da lahko zastopniške tožbe vložijo samo subjekti, ki so bili predhodno uradno imenovani, kot se priporoča v točki 4, ali subjekti, ki so jih nacionalni organi držav članic ali sodišča posebej potrdili za posamezno zastopniško tožbo.

7.

Države članice bi morale poleg tega oziroma kot drugo možnost za vlaganje zastopniških tožb pooblastiti javne organe.

Dopustnost vloge

8.

Države članice bi morale čim prej v postopku zagotoviti preverjanje, da se primeri, v katerih niso izpolnjeni pogoji za kolektivne tožbe, in očitno neutemeljeni primeri ne nadaljujejo.

9.

Sodišča bi morala v ta namen na lastno pobudo izvesti potrebno preverjanje.

Obveščanje o kolektivni tožbi

10.

Države članice bi morale zagotoviti, da lahko zastopniški subjekti ali skupina tožnikov razširjajo informacije o zatrjevani kršitvi pravic iz prava Unije in svoji nameri, da vložijo opustitveno tožbo za ustavitev kršitve, pa tudi o primeru množičnega oškodovanja in svoji nameri, da vložijo odškodninsko tožbo v obliki kolektivnega pravnega sredstva. Enake možnosti bi morali imeti zastopniški subjekt, v ta namen potrjen subjekt, javni organ ali skupina tožnikov tudi glede obveščanja o tekočih postopkih z odškodninskimi tožbami.

11.

Pri metodah razširjanja informacij bi bilo treba upoštevati posebne okoliščine zadevnega primera množičnega oškodovanja, svobodo izražanja, pravico do obveščanja in pravico do varstva ugleda ali vrednosti podjetja toženca, preden se z dokončno sodbo sodišča ugotovi njena odgovornost za domnevno kršitev ali škodo.

12.

Metode razširjanja informacij ne posegajo v pravila Unije o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji.

Plačilo stroškov postopka stranke, ki v postopku uspe

13.

Države članice bi morale zagotoviti, da stranka, ki v postopku s kolektivno tožbo ne uspe, v skladu s pogoji iz zadevne nacionalne zakonodaje plača nujne stroške postopka stranke, ki je v postopku uspela (načelo „kdor izgubi, plača“).

Financiranje

14.

Od tožnika bi bilo treba na začetku postopka zahtevati, da sodišču prijavi izvor sredstev, ki jih bo uporabil za financiranje sodnega postopka.

15.

Sodišču bi moralo biti dovoljeno, da postopek ustavi, če v primeru uporabe finančnih sredstev, ki jih zagotovi tretja oseba:

(a)

obstaja navzkrižje interesov med tretjo osebo ter tožnikom in člani njegovega kolektiva;

(b)

tretja oseba nima zadostnih sredstev za izpolnitev finančnih obveznosti do tožnika, ki je začel postopek s kolektivnim pravnim sredstvom;

(c)

tožnik nima zadostnih sredstev za poplačilo stroškov nasprotne stranke, če v postopku s kolektivno tožbo ne bi uspel.

16.

Države članice bi morale zagotoviti, da je v primerih, ko kolektivno tožbo financira tretja oseba, ki je oseba zasebnega prava, prepovedano, da bi takšna tretja oseba:

(a)

skušala odločilno vplivati na procesne odločitve tožnika, vključno z odločitvami za poravnavo;

(b)

financirala kolektivno tožbo zoper tožnika, ki je konkurent financerja, ali zoper tožnika, od katerega je financer odvisen;

(c)

za zagotovljena finančna sredstva zaračunala previsoke obresti.

Čezmejne zadeve

17.

Države članice bi morale zagotoviti, da pri sporih, ki se nanašajo na fizične ali pravne osebe iz več držav članic, nacionalna pravila o dopustnosti ali procesnem upravičenju tujih skupin tožnikov ali zastopniških subjektov iz drugih nacionalnih pravnih sistemov ne preprečujejo skupne kolektivne tožbe pred enim sodiščem.

18.

Vsakemu zastopniškemu subjektu, ki mu je država članica predhodno uradno priznala procesno upravičenje za vložitev zastopniških tožb, bi moralo biti dovoljeno, da se obrne na sodišče v državi članici, ki ima pristojnost za odločanje v primeru množičnega oškodovanja.

IV.   POSEBNA NAČELA V ZVEZI S KOLEKTIVNIMI OPUSTITVENIMI TOŽBAMI

Hitri postopki za zahtevke za opustitvene odredbe

19.

Sodišča in pristojni javni organi bi morali zahtevke za opustitvene odredbe, s katerimi se zahteva ustavitev ali prepoved kršitve pravic iz prava Unije, obravnavati z zahtevano nujnostjo in po potrebi v okviru skrajšanega postopka, da se prepreči morebitno nadaljnje oškodovanje zaradi take kršitve.

Učinkovito izvrševanje opustitvenih odredb

20.

Države članice bi morale predpisati ustrezne sankcije za toženca, ki v postopku ne uspe, da se zagotovi učinkovito upoštevanje opustitvene odredbe, vključno s plačilom fiksnega zneska za vsak dan zamude ali drugega zneska, določenega z nacionalno zakonodajo.

V.   POSEBNA NAČELA V ZVEZI S KOLEKTIVNIMI ODŠKODNINSKIMI TOŽBAMI

Sestava kolektiva tožnika po načelu „privolitve“

21.

Kolektiv tožnika bi moral biti sestavljen na podlagi izrecnega soglasja fizičnih ali pravnih oseb, ki trdijo, da so bile oškodovane (načelo „privolitve“). Vsako izjemo od tega pravila, na podlagi zakona ali po odredbi sodišča, morajo upravičevati razlogi ustreznosti sodnega varstva.

22.

Član kolektiva tožnika bi moral imeti možnost, da tožnika zapusti kadar koli pred izrekom dokončne sodbe ali drugačne rešitve zadeve, pod enakimi pogoji, kot veljajo za umik individualnih tožb, ne da bi izgubil možnost, da svoje zahtevke uveljavlja v drugačni obliki, če to ne slabi ustreznosti sodnega varstva.

23.

Fizičnim ali pravnim osebam, ki trdijo, da so bile oškodovane v istem primeru množičnega oškodovanja, bi bilo treba omogočiti, da se tožniku pridružijo kadar koli pred izrekom sodbe ali drugačno rešitvijo zadeve, če to ne slabi ustreznosti sodnega varstva.

24.

Toženec bi moral biti obveščen o sestavi kolektiva tožnika in vseh spremembah te sestave.

Kolektivno alternativno reševanje sporov in kolektivne poravnave

25.

Države članice bi morale zagotoviti, da se stranki v sporu zaradi množičnega oškodovanja spodbudita k sporazumni ali izvensodni rešitvi spora o odškodnini, tako v fazi pred obravnavo kot tudi med civilnim postopkom, pri čemer je treba upoštevati tudi zahteve iz Direktive 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah (8).

26.

Države članice bi morale zagotoviti, da mehanizme kolektivnih pravnih sredstev spremljajo ustrezna sredstva kolektivnega alternativnega reševanja sporov, ki so strankama na voljo med sodnim postopkom in po njem. Uporaba takih sredstev bi morala biti odvisna od soglasja strank, udeleženih v zadevi.

27.

Vsak zastaralni rok v zvezi z zahtevki bi moral biti prekinjen od trenutka, ko se stranki dogovorita, da bosta spor skušali rešiti v postopku alternativnega reševanja sporov, pa vsaj do trenutka, ko se ena ali obe stranki izrecno umakneta iz navedenega postopka alternativnega reševanja spora.

28.

Zakonitost zavezujočega izida kolektivne poravnave bi morala preverjati sodišča, ob upoštevanju ustreznega varstva interesov in pravic vseh udeleženih strank.

Pravno zastopanje in odvetniške nagrade

29.

Države članice bi morale zagotoviti, da odvetniške nagrade in metoda, po kateri se izračunajo, ne spodbujajo sodnih sporov, ki z vidika interesov katere koli od strank niso nujni.

30.

Države članice ne bi smele dovoliti odvetniških nagrad, vezanih na višino odškodnine, ki bi lahko povzročile take spodbude. Države članice, ki izjemoma dovoljujejo takšne nagrade, bi morale zagotoviti ustrezno nacionalno ureditev navedenih nagrad v zadevah na podlagi kolektivnih pravnih sredstev, pri čemer bi bilo treba zlasti upoštevati pravico članov kolektiva tožnika do polnega nadomestila.

Prepoved kaznovalnih odškodnin

31.

Nadomestilo, dodeljeno fizičnim ali pravnim osebam, oškodovanim v primeru množičnega oškodovanja, ne bi smelo biti višje od nadomestila, ki bi bilo dodeljeno, če bi se zahtevek uveljavljal z individualnimi tožbami. Zlasti bi morale biti prepovedane kaznovalne odškodnine, ki bi pripeljale do previsokega nadomestila tožniku za utrpelo škodo.

Financiranje kolektivnih odškodninskih tožb

32.

Kadar kolektivne odškodninske tožbe financira tretja oseba, ki je oseba zasebnega prava, bi morale države članice zagotoviti, da je poleg splošnih načel financiranja prepovedano, da bi bili plačilo financerju ali obresti, ki jih ta zaračuna, odvisni od zneska dosežene poravnave ali dodeljenega nadomestila, razen če tako ureditev financiranja nadzoruje javni organ, da se zavarujejo interesi strank.

Kolektivne nadaljnje tožbe

33.

Na pravnih področjih, na katerih je javni organ pristojen za sprejetje odločbe o kršitvi prava Unije, bi morale države članice zagotoviti, da se kolektivne tožbe praviloma začnejo šele po tem, ko so končani vsi postopki javnega organa, ki so se začeli pred vložitvijo zasebne tožbe. Če se postopek javnega organa začne po vložitvi kolektivne tožbe, bi se moralo sodišče izogibati sprejetju odločitve v nasprotju z odločbo, ki jo namerava sprejeti javni organ. Sodišče lahko v ta namen prekine postopek s kolektivno tožbo, dokler ni končan postopek javnega organa.

34.

Države članice bi morale zagotoviti, da v zadevi na podlagi kolektivne nadaljnje tožbe osebe, ki trdijo, da so bile oškodovane, zaradi izteka prekluzivnih ali zastaralnih rokov ne izgubijo možnosti uveljavljanja odškodninskih zahtevkov pred koncem postopka javnega organa.

VI.   SPLOŠNE INFORMACIJE

Register kolektivnih tožb

35.

Države članice bi morale vzpostaviti nacionalni register kolektivnih tožb.

36.

Nacionalni register bi moral biti vsem zainteresiranim strankam na voljo brezplačno v elektronski ali drugačni obliki. Na spletiščih, na katerih so objavljeni registri, bi moral biti zagotovljen dostop do celovitih in nepristranskih informacij o mehanizmih, ki so na voljo za pridobitev nadomestila, vključno z izvensodnimi mehanizmi.

37.

Države članice bi si morale ob pomoči Komisije prizadevati za usklajenost informacij, zbranih v registrih, in njihovo povezljivost.

VII.   NADZOR IN POROČANJE

38.

Države članice bi morale načela iz tega priporočila v nacionalne sisteme kolektivnih pravnih sredstev uvesti najpozneje do 26. julija 2015.

39.

Države članice bi morale zbirati zanesljive letne statistične podatke o številu izvensodnih in sodnih postopkov s kolektivnimi pravnimi sredstvi ter informacije o strankah, vsebini in izidu zadev.

40.

Države članice bi morale informacije, zbrane v skladu s točko 39, vsako leto sporočiti Komisiji, prvič najpozneje do 26. julija 2016.

41.

Komisija bi morala oceniti izvajanje priporočila na podlagi praktičnih izkušenj najpozneje do 26. julija 2017. V okviru tega bi morala zlasti oceniti njegov učinek na dostop do sodnega varstva, pravico do odškodnine, potrebo po preprečitvi nepoštenega pravdanja ter na delovanje enotnega trga, MSP, konkurenčnost gospodarstva Evropske unije in zaupanje potrošnikov. Ob tem bi morala tudi oceniti, ali bi bilo treba predlagati nadaljnje ukrepe za utrditev in okrepitev horizontalnega pristopa, izraženega v priporočilu.

Končne določbe

42.

Priporočilo bi moralo biti objavljeno v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 11. junija 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2005) 672, 19.12.2005.

(2)  COM(2008) 165, 2.4.2008.

(3)  COM(2008) 794, 27.11.2008.

(4)  COM(2010) 135 final, 31.3.2010.

(5)  2011/2089(INI)

(6)  COM(2013) 401 final.

(7)  UL L 110, 1.5.2009, str. 30.

(8)  UL L 136, 24.5.2008, str. 3.


IV Akti, sprejeti pred 1. decembrom 2009 v skladu s Pogodbo ES, Pogodbo EU in Pogodbo Euratom

26.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/66


SKLEP KOMISIJE

z dne 26. maja 2009

o sprejetju v imenu Evropske skupnosti nekaterih sprememb Priloge V k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o sanitarnih ukrepih za varovanje zdravja ljudi in živali v zvezi s trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi

(Besedilo velja za EGP)

(2013/397/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 1999/201/ES z dne 14. decembra 1998 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o sanitarnih ukrepih za varovanje zdravja ljudi in živali v zvezi s trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi (1) in zlasti tretjega odstavka člena 4 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o sanitarnih ukrepih za varovanje zdravja ljudi in živali v zvezi s trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) določa možnost priznanja enakovrednosti sanitarnih ukrepov, če izvoznica objektivno dokaže, da njeni ukrepi dosegajo ustrezno stopnjo varovanja pogodbenice uvoznice. Sporazum je Skupnost odobrila s Sklepom 1999/201/ES.

(2)

Ugotavljanje enakovrednosti je bilo s Kanado opravljeno in končano za enakovrednost ukrepov za varovanje javnega zdravja v zvezi z ribiškimi proizvodi. Enakovrednost je bila ugotovljena vzajemno.

(3)

Skupni upravljalni odbor, ustanovljen v okviru Sporazuma („Skupni upravljalni odbor“) je na sestanku 5. in 6. oktobra 2006 izdal priporočilo glede ugotavljanja enakovrednosti higienskih predpisov za ribiške proizvode. Poleg tega je Skupni upravljalni odbor na sestanku 3. in 4. oktobra 2007 izdal posebno priporočilo glede enakovrednosti mikrobioloških meril za ribiške proizvode.

(4)

Skupni upravljalni odbor je na sestanku 5. in 6. oktobra 2006 izdal priporočilo glede določitve predpisov za uvoz rib v Evropsko skupnost, ulovljenih v okviru dovoljenja za rekreacijski ribolov, ki ga izda Kanada. Skupni upravljalni odbor je na sestanku 5. in 6. oktobra 2006 izdal priporočilo glede svežega mesa, da bi se posodobila pravna podlaga standardov EU in Kanade.

(5)

Skupni upravljalni odbor je na sestanku 5. in 6. oktobra 2006 izdal priporočilo glede mletega mesa in posodobitve pravne podlage standardov EU.

(6)

Skupni upravljalni odbor je na sestanku 3. in 4. oktobra 2007 izdal priporočilo v zvezi z ugotavljanjem enakovrednosti zahtev glede pregleda perutninskega mesa.

(7)

Skupni upravljalni odbor je na sestanku 27. in 28. aprila 2005 izdal priporočilo, ki omogoča uvoz živih školjk, razen živih školjk tržne velikosti, za mokro shranjevanje, ponovno nasaditev ali očiščenje iz Kanade v Skupnost v skladu z zakonodajo Skupnosti.

(8)

Zaradi navedenih priporočil je primerno spremeniti ustrezne dele Priloge V k Sporazumu.

(9)

V skladu s členom 16(3) Sporazuma se pogodbenici dogovorita o spremembah prilog z izmenjavo pisem.

(10)

Zato mora Skupnost priporočene spremembe Priloge V k Sporazumu odobriti.

(11)

Sklep Komisije C(2008) 2633 z dne19. junija 2008, ki ni bil objavljen v Uradnem listu Evropske unije, je uvedel nekatere spremembe Priloge V k Sporazumu.

(12)

V besedilu pisem iz Priloge k Sklepu C(2008) 2633 so potrebne nekatere prilagoditve diplomatske narave. Zaradi jasnosti je treba navedeni Sklep razveljaviti in nadomestiti s tem sklepom.

(13)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SKLENILA:

Člen 1

V skladu s priporočili Skupnega upravljalnega odbora, ustanovljenega na podlagi člena 16(1) Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o sanitarnih ukrepih za varovanje zdravja ljudi in živali v zvezi s trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi se spremembe Priloge V k navedenemu sporazumu odobrijo v imenu Skupnosti.

Besedilo za izmenjavo pisem med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade, ki določa navedene spremembe Priloge V k navedenemu sporazumu, je v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Generalni direktor za zdravje in varstvo potrošnikov je pooblaščen, da v imenu Skupnosti podpiše pismo Evropske skupnosti.

Člen 3

Ta sklep razveljavlja in nadomešča Sklep C(2008) 2633.

V Bruslju, 26. maja 2009

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 71, 18.3.1999, str. 1.


PRILOGA

Izmenjava pisem o spremembah Priloge V k Sporazumu med vlado Kanade in Evropsko skupnostjo o sanitarnih ukrepih za varovanje zdravja ljudi in živali v zvezi s trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi

22. marec 2010

Spoštovani,

v zvezi s členom 16(2) in (3) Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o sanitarnih ukrepih za varovanje zdravja ljudi in živali v zvezi s trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi, podpisanega v Ottawi dne 17. decembra 1998 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), predlagam spremembe Priloge V k Sporazumu v skladu s priporočili Skupnega upravljalnega odbora, ustanovljenega na podlagi člena 16(1) Sporazuma:

1.

preglednica za sveže meso v točki 6 Priloge V k Sporazumu se nadomesti s preglednico v Dodatku I k tej izmenjavi pisem;

2.

preglednica za ribiške proizvode za prehrano ljudi v točki 11 Priloge V k Sporazumu se nadomesti s preglednico v Dodatku II k tej izmenjavi pisem;

3.

preglednica za mleto meso v točki 15 Priloge V k Sporazumu se nadomesti s preglednico v Dodatku III k tej izmenjavi pisem;

4.

odstavek 1 poglavja II opombe A v Prilogi V k Sporazumu se črta;

5.

odstavek 1 poglavja I opombe B v Prilogi V k Sporazumu se nadomesti z naslednjim:

„Za ribe, ulovljene v okviru dovoljenja za rekreacijski ribolov z imenom uvoznika, ki ga izda Kanada, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

ribe so bile ulovljene v kanadskih ribolovnih vodah v obdobju veljavnosti dovoljenja v skladu s kanadskimi predpisi o športnem ribolovu in ob upoštevanju omejitev ulova,

drobovje rib je bilo odstranjeno v skladu z ustreznimi higienskimi in varovalnimi ukrepi,

ribe ne spadajo med strupene vrste ali med vrste, ki bi lahko vsebovale biotoksine,

ribe morajo biti uvožene v Skupnost v enem mesecu po datumu prenehanja veljavnosti dovoljenja za rekreacijski ribolov in ne smejo biti namenjene dajanju na trg. Spremnemu dokumentu mora biti priložena kopija dovoljenja za rekreacijski ribolov.“

6.

odstavki 3, 4 in 5 poglavja I opombe B v Prilogi V k Sporazumu se črtajo;

7.

odstavki 1, 2, 3, 4 in 5 poglavja II opombe B v Prilogi V k Sporazumu se črtajo;

8.

odstavek 2 poglavja I opombe C v Prilogi V k Sporazumu se nadomesti z naslednjim:

„Žive školjke tržne velikosti morajo biti namenjene za neposredno prehrano ljudi in ne za mokro shranjevanje, ponovno nasaditev ali očiščenje v ES.“

Če so to pismo in dodatki, ki so enako verodostojni v angleškem in francoskem jeziku, za Vašo vlado sprejemljivi, predlagam, da to pismo skupaj z Vašo potrditvijo sestavlja sporazum o spremembi Sporazuma, ki bo začel veljati z datumom zadnje note v izmenjavi diplomatskih not med vlado Kanade in Evropsko skupnostjo, ki bo potrjevala, da so končani vsi notranji postopki, potrebni za začetek veljavnosti tega sporazuma.

Prosim, sprejmite izraze mojega globokega spoštovanja.

Za Evropsko skupnost

Robert MADELIN

16. april 2010

Spoštovani,

potrjujem prejem Vašega pisma z dne 22. marca 2010, ki se glasi:

„Spoštovani,

v zvezi s členom 16(2) in (3) Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o sanitarnih ukrepih za varovanje zdravja ljudi in živali v zvezi s trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi, podpisanega v Ottawi dne 17. decembra 1998 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), predlagam spremembe Priloge V k Sporazumu v skladu s priporočili Skupnega upravljalnega odbora, ustanovljenega na podlagi člena 16(1) Sporazuma:

1.

preglednica za sveže meso v točki 6 Priloge V k Sporazumu se nadomesti s preglednico v Dodatku I k tej izmenjavi pisem.

2.

preglednica za ribiške proizvode za prehrano ljudi v točki 11 Priloge V k Sporazumu se nadomesti s preglednico v Dodatku II k tej izmenjavi pisem.

3.

preglednica za mleto meso v točki 15 Priloge V k Sporazumu se nadomesti s preglednico v Dodatku III k tej izmenjavi pisem;

4.

odstavek 1 poglavja II opombe A v Prilogi V k Sporazumu se črta;

5.

odstavek 1 poglavja I opombe B v Prilogi V k Sporazumu se nadomesti z naslednjim:

„Za ribe, ulovljene v okviru dovoljenja za rekreacijski ribolov z imenom uvoznika, ki ga izda Kanada, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

ribe so bile ulovljene v kanadskih ribolovnih vodah v obdobju veljavnosti dovoljenja v skladu s kanadskimi predpisi o športnem ribolovu in ob upoštevanju omejitev ulova,

drobovje rib je bilo odstranjeno v skladu z ustreznimi higienskimi in varovalnimi ukrepi,

ribe ne spadajo med strupene vrste ali med vrste, ki bi lahko vsebovale biotoksine,

ribe morajo biti uvožene v Skupnost v enem mesecu po datumu prenehanja veljavnosti dovoljenja za rekreacijski ribolov in ne smejo biti namenjene dajanju na trg. Spremnemu dokumentu mora biti priložena kopija dovoljenja za rekreacijski ribolov.“

6.

odstavki 3, 4 in 5 poglavja I opombe B v Prilogi V k Sporazumu se črtajo;

7.

odstavki 1, 2, 3, 4 in 5 poglavja II opombe B v Prilogi V k Sporazumu se črtajo;

8.

odstavek 2 poglavja I opombe C v Prilogi V k Sporazumu se nadomesti z naslednjim:

„Žive školjke tržne velikosti morajo biti namenjene za neposredno prehrano ljudi in ne za mokro shranjevanje, ponovno nasaditev ali očiščenje v ES.“

Če so to pismo in dodatki, ki so enako verodostojni v angleškem in francoskem jeziku, za Vašo vlado sprejemljivi, predlagam, da to pismo skupaj z Vašo potrditvijo sestavlja sporazum o spremembi Sporazuma, ki bo začel veljati z datumom zadnje note v izmenjavi diplomatskih not med vlado Kanade in Evropsko skupnostjo, ki bo potrjevala, da so končani vsi notranji postopki, potrebni za začetek veljavnosti tega sporazuma.“

Potrjujem, da so pismo in dodatki sprejemljivi za našo vlado, in da Vaše pismo in ta odgovor ter priloženi dodatki, ki so enako verodostojni v angleškem in francoskem jeziku, skupaj sestavljajo v skladu z Vašim predlogom sporazum o spremembi Sporazuma, ki začne veljati z datumom zadnje note v izmenjavi diplomatskih not med vlado Kanade in Evropsko skupnostjo, ki bo potrjevala, da so končani vsi notranji postopki, potrebni za začetek veljavnosti te izmenjave pisem.

Prosim, sprejmite izraze mojega globokega spoštovanja.

Za pristojni organ vlade Kanade

Ross HORNBY

Dodatek I

6.   Sveže meso

Proizvod

Izvoz iz ES v Kanado

Izvoz iz Kanade v ES

Pogoji trgovanja

Enakovrednost

Posebni pogoji

Ukrep

Pogoji trgovanja

Enakovrednost

Posebni pogoji

Ukrep

Standardi ES

Kanadski standardi

Kanadski standardi

Standardi ES

Zdravje živali

Prežvekovalci

2002/99/ES

Uredba (ES) št. 999/2001

H of A Act and Regs.

oddelka 40, 41

Da 2

Izjava o poreklu

 

H of A Act and Regs.

2002/99/ES Uredba (ES) št. 999/2001

Odločba 79/542/EGS

Da 3

 

 

Kopitarji

2002/99/ES

H of A Act and Regs.

oddelka 40, 41

Da 2

Izjava o poreklu

 

H of A Act and Regs.

2002/99/ES Odločba 79/542/EGS

Da 3

 

 

Prašiči

2002/99/ES

H of A Act and Regs.

oddelka 40, 41

Da 2

Izjava o poreklu

 

H of A Act and Regs.

2002/99/ES Odločba 79/542/EGS

Da 3

 

 

Javno zdravje

uredbe (ES) št. 852/2004, (ES) št. 853/2004, (ES) št. 854/2004

Meat Inspection Act & Regs.

Food and Drugs Act & Regs.

Consumer Packaging & Labelling Act & Regs. (če se pakira za maloprodajo)

Canada Agricultural Products Act& Livestock and Poultry Carcass Grading Regs. (če gre za goveje meso)

Da 1

 

Nekatere določbe bodo pregledane, ko bo spremenjen Pravilnik o pregledu mesa

Meat Inspection Act & Regs.

Food and Drugs Act & Regs.

Consumer Packaging & Labelling Act & Regs. (če se pakira za maloprodajo)

Canada Agricultural Products Act& Livestock and Poultry Carcass Grading Regs. (če gre za goveje meso)

uredbe (ES) št. 852/2004, (ES) št. 853/2004, (ES) št. 854/2004

Odločba 79/542/EGS Odločba 2005/290/ES

Da 1

Pododdelka 2 in 3 oddelka 11.7.3 o Evropski uniji Poglavja 11 Priročnika o higieni mesa, kakor je predpisano v Direktivi o higieni mesa (št. 2008/33/ES) (1)

Določbe pred in po zakolu, opredelitev tržnih prašičev in druge higienske zahteve bodo pregledane, ko se bodo začele uporabljati nove uredbe EU o higieni živil.


(1)  http://www.inspection.gc.ca/francais/anima/meavia/mmopmmhv/chap11/eu-uef.shtml za francosko različico in

http://www.inspection.gc.ca/english/anima/meavia/mmopmmhv/chap11/eu-uee.shtml za angleško različico.

Dodatek II

11.   Ribiški proizvodi in žive školjke

Proizvod

Izvoz iz ES v Kanado

Izvoz iz Kanade v ES

Pogoji trgovanja

Enakovrednost

Posebni pogoji

Ukrep

Pogoji trgovanja

Enakovrednost

Posebni pogoji

Ukrep

Standardi ES

Kanadski standardi

Kanadski standardi

Standardi ES

Zdravje živali

1.

Žive živali iz ribogojstva in proizvodi, namenjeni za prehrano ljudi ali ribogojstvo

2.

Mrtve ribe z odstranjenim drobovjem za prehrano ljudi

3.

Mrtve ribe z drobovjem za prehrano ljudi

4.

Žive ikre za ribogojstvo

5.

Žive ribe za ribogojstvo (vključno s kostnicami, mehkužci, raki in drugimi nevretenčarji)

Direktiva 2006/88/ES

Fish Health Protection Regulations made under the Fisheries Act, R.S.C. 1985, c.F-14

1.

NE

2.

Da 2

3.

NE

4.

NE

5.

NE

Zdravstveno spričevalo za ribe, ki ga izda uradni organ

 

Fish Health Protection Regulations made under the Fisheries Act, R.S.C. 1985, c. F-14

Direktiva 2006/88/ES

odločbe 2003/858/ES 2003/804/ES 2006/656/ES

Uredba (ES) št. 1251/2008

Uredbe (ES) št. 2074/2005, (ES) št. 1250/2008

1.

NE

2.

Da 2

3.

NE

4.

NE

5.

NE

Uradno zdravstveno spričevalo

 

Javno zdravje

Ribe in ribiški proizvodi za prehrano ljudi

uredbe (ES) št. 852/2004, (ES) št. 853/2004, (ES) št. 854/2004, (ES) št. 2073/2005

Fish Inspection Regulations made under the Fish Inspection Act, R.S.C., 1985, c. F-12

Food and Drugs Act and Regulations

Consumer Packaging and Labelling Regulations (če je pakirano za maloprodajo)

Da 1

Prekajene ribe, pakirane v hermetično zaprti embalaži, ki niso zamrznjene, morajo vsebovati vsaj 9 % soli (metoda vodne faze).

Kanadski sistem in sistem EU morata zagotoviti enakovredno raven varstva glede mikrobioloških zahtev. Vendar se mikrobiološka merila, ki jih za nadzor končnih proizvodov uporabljata Kanada in EU, nekoliko razlikujejo. Izvoznik je tisti, ki mora zagotoviti, da njegovi izvoženi proizvodi izpolnjujejo pogoje države uvoznice.

 

Fish Inspection Regulations made under the Fish Inspection Act, R.S.C., 1985, c. F-12

uredbe (ES) št. 852/2004, (ES) št. 853/2004, (ES) št. 854/2004, (ES) št. 2073/2005

Odločba 2005/290/ES

Da 1

Opomba B (I)

Kanadski sistem in sistem EU morata zagotoviti enakovredno raven varstva glede mikrobioloških zahtev. Vendar se mikrobiološka merila, ki jih za nadzor končnih proizvodov uporabljata Kanada in EU, nekoliko razlikujejo. Izvoznik je tisti, ki mora zagotoviti, da njegovi izvoženi proizvodi izpolnjujejo pogoje države uvoznice.

Health Canada se pozove, da prednostno pregleda predpise o prekajenih ribah.

Žive školjke za prehrano ljudi, vključno z iglokožci, plaščarji in morskimi polži

uredbe (ES) št. 852/2004, (ES) št. 853/2004, (ES) št. 854/2004

Fish Inspection Regulations made under the Fish Inspection Act, R.S.C., 1985, c. F-12 Food and Drugs Act and Regulations

Da 2

Opomba C (ii)

ES predloži seznam odobrenih središč za pošiljanje. ES zahteva od Kanade, da pregleda mejne vrednosti onesnaževal za oceno enakovrednosti.

Fish Inspection Regulations made under the Fish Act, R.S.C., 1985, c. F-12

Management of Contaminated Fisheries

Regulations made under the Fisheries Act, R.S.C. 1985, c. F-14

uredbe (ES) št. 852/2004, (ES) št. 853/2004, (ES) št. 854/2004, (ES) št. 2074/2005

Da 2

Opomba C (ii)

Uradno spričevalo

Oceniti enakovrednost bakteriološke kakovosti na podlagi primerjave vode za gojenje školjk in mesa lupinarjev.

Kanada predloži seznam odobrenih obratov za predelavo.

Dodatek III

15.   Mleto meso

Proizvod

Izvoz iz ES v Kanado

Izvoz iz Kanade v ES

Pogoji trgovanja

Enakovrednost

Posebni pogoji

Ukrep

Pogoji trgovanja

Enakovrednost

Posebni pogoji

Ukrep

Standardi ES

Kanadski standardi

Kanadski standardi

Standardi ES

Zdravje živali

Prežvekovalci

Direktiva 2002/99/ES

H of A Act and Regs.

Sec 40—52

Da 3

Kakor je opredeljeno v Pravilniku o pregledu mesa

 

H of A Act and Regs

Direktiva 2002/99/ES

Odločba 79/542/EGS

Da 3

 

 

Prašiči

Direktiva 2002/99/ES

H of A Act and Regs.

Sec 40—52

Da 3

Kakor je opredeljeno v Pravilniku o pregledu mesa

 

H of A Act and Regs

Direktiva 2002/99/ES

Odločba 79/542/EGS

Da 3

 

 

Kopitarji

Direktiva 2002/99/ES

H of A Act and Regs.

oddelki 40–52

Da 3

 

 

H of A Act and Regs

Direktiva 2002/99/ES

Da 3

 

 

Perutnina/ prostoživeča divjad/ gojena divjad

Direktiva 2002/99/ES

H of A Act and Regs.

Sec 40—52

Da 3

 

 

H of A Act and Regs

Direktiva 2002/99/ES

Da 3

 

 

Javno zdravje

uredbe (ES) št. 852/2004, (ES) št. 853/2004, (ES) št. 854/2004

Meat Inspection Act & Regs

Food and Drugs Act & Regs

Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (če se pakira za maloprodajo)

Da 2

Ni trgovanja z mletim mesom prostoživeče divjadi

 

Meat Inspection Act & Regs.

Food and Drugs Act & Regs.

Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (če se pakira za maloprodajo)

Uredbe (ES) št. 852/2004, (ES) št. 853/2004, (ES) št. 854/2004

Odločba 79/542/EGS

Da 3

Opomba A (I)