ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2013.164.slv

Uradni list

Evropske unije

L 164

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 56
18. junij 2013


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 550/2013 z dne 11. junija 2013 o prepovedi ribolova na trsko v območju Kattegat s plovili, ki plujejo pod zastavo Švedske

1

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 551/2013 z dne 11. junija 2013 o začasni prepovedi ribolova na rdečega okuna v območju NAFO 3M s plovili, ki plujejo pod zastavo Evropske unije

3

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 552/2013 z dne 12. junija 2013 o prepovedi ribolova na sluzoglavke v vodah EU in mednarodnih vodah območij III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV s plovili, ki plujejo pod zastavo Španije

5

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 553/2013 z dne 13. junija 2013 o prepovedi ribolova na morskega menka v vodah EU in mednarodnih vodah območij V, VI in VII s plovili, ki plujejo pod zastavo Španije

7

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 554/2013 z dne 13. junija 2013 o prepovedi ribolova na vahnjo na območjih VIIb–k, VIII, IX in X; v vodah EU območja CECAF 34.1.1 s plovili, ki plujejo pod zastavo Španije

9

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 555/2013 z dne 14. junija 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 glede tranzita nekaterih stranskih živalskih proizvodov iz Bosne in Hercegovine ( 1 )

11

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 556/2013 z dne 14. junija 2013 o spremembi uredb (ES) št. 798/2008, (EU) št. 206/2010, (EU) št. 605/2010 in (EU) št. 28/2012 glede tranzita nekaterih proizvodov živalskega izvora iz Bosne in Hercegovine ( 1 )

13

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 557/2013 z dne 17. junija 2013 o izvajanju Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki glede dostopa do zaupnih podatkov za znanstvene namene in o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 831/2002 ( 1 )

16

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 558/2013 z dne 17. junija 2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

20

 

 

SKLEPI

 

 

2013/290/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 14. junija 2013 o spremembi Odločbe 2009/821/ES glede seznamov mejnih kontrolnih točk in veterinarskih enot v Traces zaradi pristopa Hrvaške (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 3474)  ( 1 )

22

 

 

2013/291/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 14. junija 2013 o določitvi prehodnih ukrepov za nekatere proizvode živalskega izvora iz Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, ki so bili vneseni na Hrvaško iz tretjih držav pred 1. julijem 2013 (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 3475)  ( 1 )

25

 

 

2013/292/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 14. junija 2013 o spremembi Odločbe 2007/777/ES o tranzitu nekaterih mesnih izdelkov in obdelanih želodcev, mehurjev in črev za prehrano ljudi iz Bosne in Hercegovine (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 3484)  ( 1 )

27

 

 

 

*

Obvestilo bralcem – Uredba Sveta (EU) št. 216/2013 z dne 7. marca 2013 o elektronski izdaji Uradnega lista Evropske unije (glej notranjo stran zadnje strani ovitka)

s3

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

18.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 550/2013

z dne 11. junija 2013

o prepovedi ribolova na trsko v območju Kattegat s plovili, ki plujejo pod zastavo Švedske

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 39/2013 z dne 21. januarja 2013 o določitvi ribolovnih možnosti, ki so plovilom EU na voljo v letu 2013 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere ne veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi (2), določa kvote za leto 2013.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena kvota za leto 2013.

(3)

Zato bi bilo treba za navedeni stalež prepovedati ribolovne dejavnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2013 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja za izčrpano od datuma iz navedene priloge.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, so od datuma iz navedene priloge prepovedane za stalež iz Priloge k tej uredbi. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati ribe iz navedenega staleža, ki jih ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. junija 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 23, 25.1.2013, str. 1.


PRILOGA

Št.

04/TQ39

Država članica

Švedska

Stalež

COD/03AS.

Vrsta

Trska (Gadus morhua)

Območje

Kattegat

Datum

27.5.2013


18.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/3


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 551/2013

z dne 11. junija 2013

o začasni prepovedi ribolova na rdečega okuna v območju NAFO 3M s plovili, ki plujejo pod zastavo Evropske unije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 40/2013 z dne 21. januarja 2013 o določitvi ribolovnih možnosti, ki so na voljo v vodah EU in ki so plovilom EU na voljo v nekaterih vodah, ki niso del EU, za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi, za leto 2013 (2), določa kvote za leto 2013.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo Evropske unije ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena vmesna kvota za obdobje pred 1. julijem 2013.

(3)

Zato je treba ribolovne dejavnosti za navedeni stalež do 30. junija 2013 prepovedati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za obdobje pred 1. julijem 2013 dodeljena državam članicam iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti za stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, so prepovedane od datuma iz navedene priloge do vključno 30. junija 2013. V navedenem obdobju je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. junija 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 23, 25.1.2013, str. 54.


PRILOGA

Št.

03/TQ40

Država članica

Evropska unija (vse države članice)

Stalež

RED/N3M

Vrsta

Rdeči okun (Sebastes spp.)

Območje

NAFO 3M

Zaključni datum

3.5.2013 do 30.6.2013


18.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/5


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 552/2013

z dne 12. junija 2013

o prepovedi ribolova na sluzoglavke v vodah EU in mednarodnih vodah območij III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV s plovili, ki plujejo pod zastavo Španije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 1262/2012 z dne 20. decembra 2012 o določitvi ribolovnih možnosti za plovila EU za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2013 in 2014 (2) določa kvote za leto 2013.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena kvota za leto 2013.

(3)

Zato bi bilo treba za navedeni stalež prepovedati ribolovne dejavnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2013 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja za izčrpano od datuma iz navedene priloge.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, so od datuma iz navedene priloge prepovedane za stalež iz Priloge k tej uredbi. Po navedenem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati ribe iz navedenega staleža, ki jih ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. junija 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 356, 22.12.2012, str. 22.


PRILOGA

Št.

05/DSS

Država članica

Španija

Stalež

ALF/3X14-

Vrsta

Sluzoglavke (Beryx spp.)

Območje

Vode EU in mednarodne vode območij III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

Datum

1.6.2013


18.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/7


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 553/2013

z dne 13. junija 2013

o prepovedi ribolova na morskega menka v vodah EU in mednarodnih vodah območij V, VI in VII s plovili, ki plujejo pod zastavo Španije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 40/2013 z dne 21. januarja 2013 o določitvi ribolovnih možnosti, ki so na voljo v vodah EU in ki so plovilom EU na voljo v nekaterih vodah, ki niso del EU, za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi, za leto 2013 (2), določa kvote za leto 2013.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena kvota za leto 2013.

(3)

Zato bi bilo treba za navedeni stalež prepovedati ribolovne dejavnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2013 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja za izčrpano od datuma iz navedene priloge.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, so od datuma iz navedene priloge prepovedane za stalež iz Priloge k tej uredbi. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati ribe iz navedenega staleža, ki jih ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. junija 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 23, 25.1.2013, str. 54.


PRILOGA

Št.

06/TQ40

Država članica

Španija

Stalež

USK/567EI.

Vrsta

morski menek (Brosme brosme)

Območje

vode EU in mednarodne vode območij V, VI in VII

Datum

1.6.2013


18.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/9


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 554/2013

z dne 13. junija 2013

o prepovedi ribolova na vahnjo na območjih VIIb–k, VIII, IX in X; v vodah EU območja CECAF 34.1.1 s plovili, ki plujejo pod zastavo Španije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 39/2013 z dne 21. januarja 2013 o določitvi ribolovnih možnosti, ki so plovilom EU na voljo v letu 2013 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere ne veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi (2), določa kvote za leto 2013.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena kvota za leto 2013.

(3)

Zato bi bilo treba za navedeni stalež prepovedati ribolovne dejavnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2013 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja za izčrpano od datuma iz navedene priloge.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge k tej uredbi ali so v njej registrirana, so od datuma iz navedene priloge prepovedane za stalež iz navedene priloge. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati ribe iz navedenega staleža, ki jih ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. junija 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 23, 25.1.2013, str. 1.


PRILOGA

Št.

07/TQ39

Država članica

Španija

Stalež

HAD/7X7A34

Vrsta

vahnja (Melanogrammus aeglefinus)

Območje

VIIb–k, VIII, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

Datum

1.6.2013


18.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/11


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 555/2013

z dne 14. junija 2013

o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 glede tranzita nekaterih stranskih živalskih proizvodov iz Bosne in Hercegovine

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (1) in zlasti drugega pododstavka člena 41(3) in člena 42(2)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo (2), določa izvedbene ukrepe za zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi.

(2)

Za tranzit pošiljk živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov skozi Unijo, ki potujejo v tretje države iz Bosne in Hercegovine, bi bilo treba določiti posebne pogoje zaradi geografskega položaja in potrebe po ohranitvi dostopa do hrvaškega pristanišča Ploče po pristopu Hrvaške k Uniji.

(3)

Odločba Komisije 2009/821/ES (3) vsebuje seznam odobrenih mejnih kontrolnih točk in določa nekatera pravila za kontrolne preglede, ki jih izvajajo veterinarski strokovnjaki Komisije, ter opredeljuje veterinarske enote v Traces. Ker lahko ureditve za tranzit zadevnih pošiljk živalskih stranskih proizvodov skozi Unijo, ki potujejo v tretje države iz Bosne in Hercegovine, učinkovito delujejo le prek dostopa na hrvaških mejnih kontrolnih točkah Nova Sela in Ploče, bi bilo treba navedeni mejni kontrolni točki vključiti na seznam v Prilogi I k Odločbi 2009/821/ES, takoj ko so tehnični pogoji za njuno odobritev izpolnjeni.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Uredbo (EU) št. 142/2011 se vstavi naslednji člen 29a:

„Člen 29a

Posebne zahteve za tranzit živalskih stranskih proizvodov, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine in so namenjeni v tretje države, skozi Hrvaško

1.   Premiki pošiljk živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine in so namenjeni v tretje države skozi Unijo, po cesti, neposredno med mejno kontrolno točko Nova Sela in mejno kontrolno točko Ploče, se odobrijo pod pogojem, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa pošiljko zapečati z zalivko s serijsko številko;

(b)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa dokumente, ki spremljajo pošiljko in so navedeni v členu 7 Direktive 97/78/ES, na vsaki strani označi z žigom ‚SAMO ZA TRANZIT V TRETJE DRŽAVE SKOZI EU‘;

(c)

postopkovne zahteve iz člena 11 Direktive 97/78/ES so izpolnjene;

(d)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa potrdi v skupnem veterinarskem vstopnem dokumentu, določenem v členu 2(1) Uredbe (ES) št. 136/2004, da je pošiljka sprejemljiva za tranzit.

2.   Iztovarjanje ali skladiščenje, kot je opredeljeno v členu 12(4) ali členu 13 Direktive 97/78/ES, za take pošiljke v Uniji ni dovoljeno.

3.   Pristojni organ opravlja redne preglede za zagotovitev, da število pošiljk in količine proizvodov, ki zapuščajo Unijo, ustrezajo vstopnemu številu in količinam.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati ob upoštevanju in na dan začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Hrvaške.

Uporablja se od datuma začetka uporabe sprememb Odločbe 2009/821/ES, s katerimi se vstavita vnosa za Nova Sela in Ploče v Prilogo I k Odločbi.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. junija 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 300, 14.11.2009, str. 1.

(2)  UL L 54, 26.2.2011, str. 1.

(3)  UL L 296, 12.11.2009, str. 1.


18.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/13


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 556/2013

z dne 14. junija 2013

o spremembi uredb (ES) št. 798/2008, (EU) št. 206/2010, (EU) št. 605/2010 in (EU) št. 28/2012 glede tranzita nekaterih proizvodov živalskega izvora iz Bosne in Hercegovine

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (1), zlasti tretje alinee člena 8(5), člena 9(2)(b) in člena 9(4)(c) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 798/2008 (2) določa seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovolita uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Unijo in njihov tranzit skozi Unijo, ter zahteve za izdajanje veterinarskih spričeval.

(2)

Uredba Komisije (EU) št. 206/2010 (3) določa seznam tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih se odobri vnos nekaterih živali in svežega mesa v Unijo, ter o zahtevah po veterinarskem certificiranju.

(3)

Uredba Komisije (EU) št. 605/2010 (4) določa pogoje zdravstvenega varstva živali, javnega zdravstva in pogoje za pridobitev veterinarskih spričeval za vnos surovega mleka in mlečnih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo.

(4)

Uredba Komisije (EU) št. 28/2012 (5) določa zahteve za certificiranje uvoza in tranzita skozi Unijo za nekatere sestavljene proizvode.

(5)

Za tranzit pošiljk perutninskih proizvodov, svežega mesa, surovega mleka in mlečnih proizvodov ter nekaterih sestavljenih proizvodov skozi Unijo, ki potujejo v tretje države iz Bosne in Hercegovine, bi bilo treba določiti posebne pogoje zaradi geografskega položaja in potrebe po ohranitvi dostopa do hrvaškega pristanišča Ploče po pristopu Hrvaške k Uniji.

(6)

Odločba Komisije 2009/821/ES (6) vsebuje seznam odobrenih mejnih kontrolnih točk in določa nekatera pravila za kontrolne preglede, ki jih izvajajo veterinarski strokovnjaki Komisije, ter določa veterinarske enote v Traces. Ker lahko ureditve za tranzit pošiljk, zajetih v uredbah (ES) št. 798/2008, (EU) št. 206/2010, (EU) št. 605/2010 in (EU) št. 28/2012, v tretje države iz Bosne in Hercegovine skozi Unijo učinkovito delujejo le prek dostopa na hrvaških mejnih kontrolnih točkah Nova Sela in Ploče, bi bilo treba navedeni mejni kontrolni točki vključiti na seznam v Prilogi I k Odločbi 2009/821/ES, takoj ko bodo tehnični pogoji za njuno odobritev izpolnjeni.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Uredbe (ES) št. 798/2008

V Uredbo (ES) št. 798/2008 se vstavi naslednji člen 18a:

„Člen 18a

Odstopanje za tranzit pošiljk skozi Hrvaško, ki iz Bosne in Hercegovine potujejo v tretje države

1.   Z odstopanjem od člena 4(4) se dovoli neposreden cestni tranzit med mejno kontrolno točko Nova Sela in mejno kontrolno točko Ploče za pošiljke mesa, mletega mesa in mehansko izkoščenega mesa perutnine, vključno z ratiti in divjimi pticami, jajc in jajčnih izdelkov ter jajc, prostih specificiranih patogenih organizmov, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine ter so namenjene v tretje države, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki vnosa pošiljko zapečati z zalivko s serijsko številko;

(b)

uradni veterinar na vsako stran dokumentov, ki so priloženi pošiljki, kakor je določeno v členu 7 Direktive 97/78/ES, na mejni kontrolni točki vstopa odtisne besedilo ‚SAMO ZA TRANZIT V TRETJE DRŽAVE SKOZI EU‘;

(c)

postopkovne zahteve iz člena 11 Direktive 97/78/ES so izpolnjene;

(d)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa na skupnem veterinarskem vstopnem dokumentu iz člena 2(1) Uredbe Komisije (ES) št. 136/2004 (7) pošiljko potrdi kot sprejemljivo za tranzit.

2.   Raztovarjanje ali skladiščenje, kot je opredeljeno v členu 12(4) ali členu 13 Direktive 97/78/ES, za take pošiljke v Uniji ni dovoljeno.

3.   Pristojni organ opravlja redne revizije, da zagotovi ujemanje števila pošiljk in količin proizvodov, ki zapuščajo Unijo, s številom in količinami proizvodov, ki vstopajo v Unijo.

Člen 2

Sprememba Uredbe (EU) št. 206/2010

V Uredbo (EU) št. 206/2010 se vstavi naslednji člen 17a:

„Člen 17a

Odstopanje za tranzit pošiljk skozi Hrvaško, ki iz Bosne in Hercegovine potujejo v tretje države

1.   Z odstopanjem od člena 16 se odobri neposreden cestni tranzit med mejno kontrolno točko Nova Sela in mejno kontrolno točko Ploče za pošiljke skozi Unijo, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine ter so namenjene v tretje države, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa pošiljko zapečati z zalivko s serijsko številko;

(b)

dokumente, ki spremljajo pošiljko in so navedeni v členu 7 Direktive 97/78/ES, opremi uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa na vsaki strani z napisom ‚SAMO ZA TRANZIT V TRETJE DRŽAVE SKOZI EU‘;

(c)

postopkovne zahteve iz člena 11 Direktive 97/78/ES so izpolnjene;

(d)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa na skupnem veterinarskem vstopnem dokumentu iz člena 2(1) Uredbe (ES) št. 136/2004 pošiljko potrdi kot sprejemljivo za tranzit.

2.   Raztovarjanje ali skladiščenje, kot je opredeljeno v členu 12(4) ali členu 13 Direktive 97/78/ES, za take pošiljke na ozemlju Unije ni dovoljeno.

3.   Pristojni organ opravlja redne preglede za zagotovitev, da število pošiljk in količine proizvodov, ki zapuščajo Unijo, ustrezajo vstopnemu številu in količinam.“

Člen 3

Sprememba Uredbe (EU) št. 605/2010

V Uredbo (EU) št. 605/2010 se vstavi naslednji člen 7a:

„Člen 7a

Odstopanje za tranzit pošiljk skozi Hrvaško, ki iz Bosne in Hercegovine potujejo v tretje države

1.   Z odstopanjem od člena 6 se dovoli neposreden cestni tranzit skozi Unijo med mejno kontrolno točko Nova Sela in mejno kontrolno točko Ploče za pošiljke, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine ter so namenjene v tretje države, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa pošiljko zapečati z zalivko s serijsko številko;

(b)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa dokumente, ki so priloženi pošiljki in so navedeni v členu 7 Direktive 97/78/ES, na vsaki strani označi z žigom ‚SAMO ZA TRANZIT V TRETJE DRŽAVE SKOZI EU‘;

(c)

izpolnjene so postopkovne zahteve iz člena 11 Direktive 97/78/ES;

(d)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa pošiljko na skupnem veterinarskem vstopnem dokumentu iz člena 2(1) Uredbe (ES) št. 136/2004 potrdi kot sprejemljivo za tranzit.

2.   Raztovarjanje ali skladiščenje, kot je opredeljeno v členu 12(4) ali členu 13 Direktive 97/78/ES, teh pošiljk na ozemlju Unije ni dovoljeno.

3.   Pristojni organ opravlja redne revizije, da se zagotovi usklajenost števila pošiljk in količin proizvodov, ki zapuščajo Unijo, s številom in količinami proizvodov, ki vstopajo v Unijo.“

Člen 4

Sprememba Uredbe (EU) št. 28/2012

V Uredbi (EU) št. 28/2012 se vstavi naslednji člen 5a:

„Člen 5a

Odstopanje za tranzit pošiljk skozi Hrvaško, ki iz Bosne in Hercegovine potujejo v tretje države

1.   Z odstopanjem od člena 4 se odobri neposreden cestni tranzit skozi Unijo med mejno kontrolno točko Nova Sela in mejno kontrolno točko Ploče za pošiljke sestavljenih proizvodov iz člena 3, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine ter so namenjene v tretje države, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki vnosa v Unijo pošiljko zapečati z zalivko s serijsko številko;

(b)

dokumente, ki so priloženi pošiljki in navedeni v členu 7 Direktive 97/78/ES, uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa na vsaki strani opremi z napisom ‚SAMO ZA TRANZIT V TRETJE DRŽAVE SKOZI EU‘;

(c)

postopkovne zahteve iz člena 11 Direktive 97/78/ES so izpolnjene;

(d)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa pošiljko na skupnem veterinarskem vstopnem dokumentu iz člena 2(1) Uredbe (ES) št. 136/2004 potrdi kot sprejemljivo za tranzit.

2.   Raztovarjanje ali skladiščenje, kot je opredeljeno v členu 12(4) ali členu 13 Direktive 97/78/ES, za take pošiljke v Uniji ni dovoljeno.

3.   Pristojni organ opravlja redne preglede za zagotovitev, da število pošiljk in količine proizvodov, ki zapuščajo Unijo, ustrezajo vstopnemu številu in količinam.“

Člen 5

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati pod pogojem in z dnem začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Hrvaške.

Uporablja se od datuma začetka uporabe sprememb Odločbe 2009/821/ES, s katerimi se vstavita vnosa za Nova Sela in Ploče v Prilogo I k Odločbi.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. junija 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(2)  UL L 226, 23.8.2008, str. 1.

(3)  UL L 73, 20.3.2010, str. 1.

(4)  UL L 175, 10.7.2010, str. 1.

(5)  UL L 12, 14.1.2012, str. 1.

(6)  UL L 296, 12.11.2009, str. 1.

(7)  UL L 21, 28.1.2004, str. 11.“


18.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/16


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 557/2013

z dne 17. junija 2013

o izvajanju Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki glede dostopa do zaupnih podatkov za znanstvene namene in o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 831/2002

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki (1) in zlasti člena 23 Uredbe,

ob upoštevanju mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 223/2009 vzpostavlja pravni okvir za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike, vključno s splošnimi določbami o varstvu zaupnih podatkov in dostopu do njih.

(2)

Koristi podatkov, zbranih za namene evropske statistike, bi bilo treba čim bolj povečati, med drugim z izboljšanjem dostopa raziskovalcev do zaupnih podatkov za znanstvene namene.

(3)

Na mnoga vprašanja na področju ekonomskih, družbenih, okoljskih in političnih ved je mogoče ustrezno odgovoriti le na podlagi relevantnih in podrobnih podatkov, ki omogočajo poglobljene analize. Kakovost in pravočasnost razpoložljivih podrobnih informacij za raziskave je tako postala pomemben element znanstvenega razumevanja in upravljanja družbe.

(4)

Raziskovalna skupnost bi zato morala imeti širši dostop do zaupnih podatkov, ki se uporabljajo za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike, za analizo v interesu znanstvenega napredka, brez ogrožanja visoke stopnje varstva, ki jo zahtevajo zaupni statistični podatki.

(5)

Organi s ciljem pospeševanja in zagotavljanja dostopa do podatkov v interesu znanstvenih raziskav na družbeno in politično pomembnih področjih bi lahko prispevali k procesu objave zaupnih podatkov za znanstvene namene, s čimer bi se izboljšala dostopnost zaupnih podatkov.

(6)

Da bi več vrst zaupnih podatkov postalo dostopnih v znanstvene namene, hkrati pa bi se ohranila zaupnost anketirancev in statističnih enot, bi bil najbolj učinkovit model pristop obvladovanja tveganja.

(7)

Fizično in logično zaščito zaupnih podatkov bi bilo treba zagotoviti z regulativnimi, upravnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi. Ti ukrepi ne bi smeli biti tako obsežni, da bi omejili uporabnost podatkov za namene znanstvenega raziskovanja.

(8)

Države članice in Komisija bi morale v skladu z Uredbo (ES) št. 223/2009 v ta namen sprejeti ustrezne ukrepe za preprečitev in sankcioniranje kršitev statistične zaupnosti.

(9)

Ta uredba zlasti zagotavlja popolno spoštovanje zasebnega in družinskega življenja ter varstva osebnih podatkov (člena 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah).

(10)

To uredbo bi bilo treba uporabljati brez poseganja v Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (2) ter v Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (3).

(11)

Ta uredba bi se morala uporabljati brez poseganja v Direktivo 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju (4) in v Uredbo (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti (5).

(12)

Uredbo Komisije (ES) št. 831/2002 z dne 17. maja 2002 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti glede dostopa do zaupnih podatkov v znanstvene namene (6) bi bilo treba razveljaviti.

(13)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem (Odbor ESS) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa pogoje, pod katerimi se lahko dostop do zaupnih podatkov, predloženih Komisiji (Eurostatu), odobri za omogočanje statističnih analiz za znanstvene namene, in pravila sodelovanja med Komisijo (Eurostat) in nacionalnimi statističnimi organi, da bi se tak dostop olajšal.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„zaupni podatki za znanstvene namene“ pomenijo podatke, ki omogočajo le posredno identifikacijo statističnih enot in so v obliki datotek za varno uporabo ali datotek za znanstveno uporabo;

2.

„datoteke za varno uporabo“ pomenijo zaupne podatke za znanstvene namene, pri katerih niso bile uporabljene druge metode nadzora razkrivanja statističnih podatkov;

3.

„datoteke za znanstveno uporabo“ pomenijo zaupne podatke za znanstvene namene, pri katerih so bile uporabljene metode nadzora razkrivanja statističnih podatkov, da bi se tveganje prepoznavanja statistične enote zmanjšalo na ustrezno raven in v skladu z najboljšo obstoječo prakso;

4.

„metode nadzora razkrivanja statističnih podatkov“ pomenijo metode za zmanjšanje tveganja razkrivanja informacij o statističnih enotah, običajno na podlagi omejitev količine ali spremembe objavljenih podatkov;

5.

„sistemi dostopa“ pomenijo fizično ali virtualno okolje in njegov organizacijski okvir, v katerem je omogočen dostop do zaupnih podatkov za znanstvene namene;

6.

„nacionalni statistični organi“ pomenijo nacionalne statistične urade in druge nacionalne organe, ki so v vsaki državi članici odgovorni za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike in so imenovani v skladu z Uredbo (ES) št. 223/2009.

Člen 3

Splošna načela

Komisija (Eurostat) lahko odobri dostop do zaupnih podatkov za znanstvene namene, ki jih ima za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike, kot je navedeno v členu 1 Uredbe (ES) št. 223/2009, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

dostop zahteva priznani raziskovalni subjekt;

(b)

predložen je bil ustrezni predlog raziskave;

(c)

navedena je bila zahtevana vrsta zaupnih podatkov za znanstvene namene;

(d)

dostop zagotovi Komisija (Eurostat) ali drug sistem dostopa, ki ga akreditira Komisija (Eurostat);

(e)

ustrezni nacionalni statistični organ, ki je podatke predložil, je dal soglasje.

Člen 4

Raziskovalni subjekti

1.   Priznavanje raziskovalnih subjektov temelji na merilih, ki se nanašajo na:

(a)

namen subjekta; ocena namena subjekta se opravi na podlagi njegovega statuta, poslanstva ali druge izjave o namenu; namen subjekta vključuje sklicevanje na raziskave;

(b)

dokazila ali ugled subjekta kot organa, ki pripravlja kakovostne raziskave in jih javno objavlja; izkušnje subjekta pri izvajanju raziskovalnih projektov se ocenijo med drugim na podlagi seznamov publikacij in raziskovalnih projektov, v katere je bil subjekt vključen;

(c)

notranje organizacijske ureditve za raziskave; raziskovalni subjekt je ločena organizacija s pravno osebnostjo, usmerjena v raziskave, ali raziskovalni oddelek v organizaciji; raziskovalni subjekt mora biti neodvisen, samostojen pri oblikovanju znanstvenih ugotovitev in ločen od področij politike organa, ki mu pripada;

(d)

zaščitne ukrepe za zagotavljanje varnosti podatkov; raziskovalni subjekt izpolnjuje tehnične zahteve in zahteve glede infrastrukture, ki zagotavljajo varnost podatkov.

2.   Ustrezno imenovani predstavnik raziskovalnega subjekta podpiše zavezo zaupnosti, ki vključuje vse raziskovalce subjekta, ki bodo imeli dostop do zaupnih podatkov za znanstvene namene, in določa pogoje za dostop, obveznosti raziskovalcev, ukrepe za spoštovanje zaupnosti statističnih podatkov ter sankcije v primeru kršitve teh obveznosti.

3.   Komisija (Eurostat) v sodelovanju z Odborom ESS pripravi smernice za ocenjevanje raziskovalnih subjektov, vključno z zavezo zaupnosti iz člena 4(2). Kadar je ustrezno utemeljeno, Komisija (Eurostat) posodobi smernice v skladu s postopki, ki jih odobri Odbor ESS.

4.   Poročila o oceni raziskovalnih subjektov so na voljo nacionalnim statističnim organom.

5.   Komisija (Eurostat) na svojem spletišču vzdržuje in objavlja posodobljen seznam priznanih raziskovalnih subjektov.

6.   Komisija (Eurostat) redno opravlja ponovne ocene raziskovalnih subjektov s seznama.

Člen 5

Predlog raziskave

1.   Predlog raziskave dovolj podrobno navaja:

(a)

legitimni namen raziskave;

(b)

pojasnilo, zakaj ta namen ne more biti dosežen z uporabo nezaupnih podatkov;

(c)

subjekt, ki zahteva dostop;

(d)

posamezne raziskovalce, ki bodo imeli dostop do podatkov;

(e)

sisteme dostopa, ki se uporabljajo;

(f)

podatkovne nize, do katerih se dostopa, metode njihove analize in

(g)

predvidene rezultate raziskave, ki se objavijo ali kako drugače izkazujejo.

2.   Predlog raziskave spremljajo posamezne izjave o zaupnosti, ki jih podpišejo raziskovalci, ki bodo imeli dostop do podatkov.

3.   Komisija (Eurostat) v sodelovanju z Odborom ESS pripravi smernice za ocenjevanje predlogov raziskav. Kadar je ustrezno utemeljeno, Komisija (Eurostat) posodobi smernice v skladu s postopki, ki jih odobri Odbor ESS.

4.   Poročila o oceni predlogov raziskav so na voljo nacionalnim statističnim organom, ki so zadevne zaupne podatke poslali Komisiji (Eurostatu).

Člen 6

Stališče nacionalnih statističnih organov

1.   Pred odobritvijo dostopa se za vsak predlog raziskave pridobi soglasje nacionalnega statističnega urada, ki je poslal zadevne zaupne podatke. Nacionalni statistični organ Eurostatu predloži svoje stališče v štirih tednih od datuma, ko je prejel ustrezno poročilo o oceni predloga raziskave.

2.   Nacionalni statistični organi, ki so poslali zadevne zaupne podatke, in Komisija (Eurostat) se, kadar je mogoče, dogovorijo o poenostavitvi postopka posvetovanja in izboljšanju pravočasnosti.

Člen 7

Zaupni podatki za znanstvene namene

1.   Dostop do datotek za varno uporabo se lahko odobri samo, če se rezultati raziskave pred objavo preverijo in se zagotovi, da ne razkrivajo zaupnih podatkov. Dostop do datotek za varno uporabo se lahko zagotovi le znotraj sistema dostopa Komisije (Eurostata) ali drugih sistemov dostopa, ki jih je Komisija (Eurostat) akreditirala za zagotovitev dostopa do datotek za varno uporabo.

2.   Dostop do datotek za znanstveno uporabo se lahko odobri, če raziskovalni subjekt, ki zahteva dostop, sprejme ustrezne zaščitne ukrepe. Komisija (Eurostat) objavi informacije o potrebnih zaščitnih ukrepih.

3.   Komisija (Eurostat) v sodelovanju z nacionalnimi statističnimi organi pripravi podatkovne nize za uporabo v raziskavah, ki so usmerjeni v različne vrste zaupnih podatkov za znanstvene namene. Pri pripravi podatkovnega niza za uporabo v raziskavah Komisija (Eurostat) in nacionalni statistični organi upoštevajo tveganje in učinek nezakonitega razkritja zaupnih podatkov.

Člen 8

Sistemi dostopa

1.   Dostop do zaupnih podatkov za znanstvene namene se lahko odobri prek sistemov dostopa, ki jih je akreditirala Komisija (Eurostat).

2.   Sistem dostopa obstaja v okviru nacionalnih statističnih organov. Izjemoma so lahko sistemi dostopa zunaj nacionalnih statističnih organov, za kar je potrebna izrecna predhodna odobritev nacionalnih statističnih organov, ki so zadevne podatke zagotovili.

3.   Akreditacija sistemov dostopa temelji na merilih, ki se nanašajo na namen sistema dostopa, njegovo organizacijsko strukturo ter standarde za varnost in upravljanje podatkov.

4.   Komisija (Eurostat) v sodelovanju z Odborom ESS pripravi smernice za ocenjevanje sistemov dostopa. Kadar je ustrezno utemeljeno, Komisija (Eurostat) posodobi smernice v skladu s postopki, ki jih odobri Odbor ESS.

5.   Poročila o oceni sistemov dostopa so na voljo nacionalnim statističnim organom. Poročila vključujejo priporočilo o vrsti zaupnih podatkov, do katerih lahko sistem dostopa zagotovi dostop. Komisija (Eurostat) se pred sprejetjem odločitve o akreditaciji sistema dostopa posvetuje z Odborom ESS.

6.   Ustrezno imenovani zastopnik sistema dostopa ali organizacije, v okviru katere obstaja sistem dostopa, in Komisija (Eurostat) podpišeta pogodbo, v kateri se določijo obveznosti sistema dostopa v zvezi z zaščito zaupnih podatkov in organizacijski ukrepi. Komisija (Eurostat) je redno obveščena o dejavnostih, ki jih izvajajo sistemi dostopa.

7.   Komisija (Eurostat) na svojem spletišču vzdržuje in objavlja seznam akreditiranih sistemov dostopa.

Člen 9

Organizacijske zadeve

1.   Komisija (Eurostat) redno obvešča Odbor ESS o upravnih, tehničnih in organizacijskih ukrepih za zagotovitev fizičnega in logičnega varstva zaupnih podatkov ter za spremljanje in preprečevanje tveganja nezakonitega razkritja ali kakršne koli uporabe, ki presega namene, za katere je bil odobren dostop.

2.   Komisija (Eurostat) na svojem spletišču objavi:

(a)

smernice za ocenjevanje raziskovalnih subjektov, predlogov raziskav in sistemov dostopa;

(b)

seznam priznanih raziskovalnih subjektov;

(c)

seznam akreditiranih sistemov dostopa;

(d)

seznam podatkovnih nizov za uporabo v raziskavah z ustrezno dokumentacijo in razpoložljivimi načini dostopa.

Člen 10

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 831/2002 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo.

Člen 11

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 87, 31.3.2009, str. 164.

(2)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(3)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(4)  UL L 41, 14.2.2003, str. 26.

(5)  UL L 264, 25.9.2006, str. 13.

(6)  UL L 133, 18.5.2002, str. 7.


18.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/20


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 558/2013

z dne 17. junija 2013

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

MK

49,2

TR

57,0

ZZ

53,1

0707 00 05

MK

27,2

TR

142,5

ZZ

84,9

0709 93 10

TR

138,4

ZZ

138,4

0805 50 10

AR

93,4

TR

102,5

ZA

84,7

ZZ

93,5

0808 10 80

AR

159,9

BR

113,2

CL

133,4

CN

95,9

NZ

138,6

US

145,5

ZA

88,2

ZZ

125,0

0809 10 00

IL

342,4

TR

216,8

ZZ

279,6

0809 29 00

TR

411,1

US

660,1

ZZ

535,6

0809 30

IL

214,0

MA

207,9

TR

174,9

ZZ

198,9

0809 40 05

CL

151,0

IL

308,9

ZA

104,7

ZZ

188,2


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

18.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/22


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 14. junija 2013

o spremembi Odločbe 2009/821/ES glede seznamov mejnih kontrolnih točk in veterinarskih enot v Traces zaradi pristopa Hrvaške

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 3474)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/290/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Hrvaške in zlasti člena 3(4) Pogodbe,

ob upoštevanju akta o pristopu Hrvaške in zlasti člena 50 akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2009/821/ES z dne 28. septembra 2009 o sestavi seznama odobrenih mejnih kontrolnih točk, določitvi nekaterih pravil za kontrolne preglede, ki jih izvajajo veterinarski strokovnjaki Komisije, in določitvi veterinarskih enot v Traces (1) v Prilogi I določa seznam mejnih kontrolnih točk, odobrenih v skladu z direktivama Sveta 91/496/EGS (2) in 97/78/ES (3), v Prilogi II pa seznam glavnih, regionalnih in območnih uradov v celovitem računalniškem veterinarskem sistemu (Traces).

(2)

Odločba 2009/821/ES, ki jo je sprejela Komisija, ostaja veljavna po 1. juliju 2013 in jo treba zaradi pristopa Hrvaške prilagoditi. Potrebne prilagoditve niso zagotovljene v aktu o pristopu Hrvaške (4), zato jih je treba s tem sklepom sprejeti pred pristopom, da bi ob pristopu stopile v veljavo.

(3)

S postopkom širitve bo prišlo do bistvenih sprememb kopenske meje nove Unije s sosednjimi tretjimi državami, podaljšala se bo obalna meja z vključitvijo dodatnih delov obale Sredozemskega morja in dodano bo mednarodno letališče.

(4)

Točke, predlagane za mejne kontrolne točke s tretjimi državami na Hrvaškem, je pregledala Nadzorna služba Komisije (prej imenovana Inšpekcijska služba Komisije) Urada za prehrano in veterinarstvo (FVO). Šteje se, da bo seznam teh točk do pristopa v skladu z zahtevami Unije. Zato bi bilo treba predlagane točke dodati na seznam odobrenih mejnih kontrolnih točk v državah članicah, ki so določene v Prilogi I k Odločbi 2009/821/ES.

(5)

Obenem nekatere države članice, tj. Madžarska in Slovenija, zaradi pristopa Hrvaške ne bodo imele več meja s tretjimi državami. Določene mejne kontrolne točke v teh državah članicah torej ne bodo več potrebne. Zato bi bilo treba seznam odobrenih mejnih kontrolnih točk v teh državah članicah iz Priloge I k Odločbi 2009/821/ES ustrezno spremeniti.

(6)

Poleg tega se bo zaradi širitve povečalo število območnih veterinarskih enot na Hrvaškem, ki se vnesejo v sistem Traces. Zato je treba te območne veterinarske enote držav članic dodati na seznam območnih enot v Traces iz Priloge II k Odločbi 2009/821/ES.

(7)

Odločbo 2009/821/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prilogi I in II k Odločbi 2009/821/ES se spremenita v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Spremembe iz Priloge začnejo veljati pod pogojem in na dan začetka veljavnosti pogodbe o pristopu Republike Hrvaške.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 14. junija 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 296, 12.11.2009, str. 1.

(2)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56.

(3)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

(4)  UL L 112, 24.4.2012, str. 21.


PRILOGA

Prilogi I in II k Odločbi 2009/821/ES se spremenita:

1.

Priloga I se spremeni:

(a)

Po seznamu za Francijo se doda seznam za Hrvaško:

Страна: ХЪРВАТИЯ — Země: CHORVATSKO — Land: KROATIEN — Land: KROATIEN — Riik: HORVAATIA — Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ — Country: CROATIA — País: CROACIA — Pays: CROATIE — Zemlja: HRVATSKA — Paese: CROAZIA — Valsts: HORVĀTIJA — Šalis: KROATIJA — Ország: HORVÁTORSZÁG — Pajjiż: KROAZJA — Land: KROATIË — Kraj: CHORWACJA — País: CROÁCIA — Țara: CROAȚIA — Krajina: CHORVÁTSKO — Država: HRVAŠKA — Maa: KROATIA — Land: KROATIEN

Bajakovo

HR VUK 3

R

 

HC (2), NHC(2)

 

Karasovići

HR KRS 3

R

 

HC (2), NHC(2)

 

Nova Sela

HR MET 3

R

 

HC(2), NHC(2)

E, O

Ploče

HR PLE 1

P

 

HC, NHC

 

Rijeka

HR RJK 1

P

 

HC, NHC

 

Stara Gradiška

HR SGS 3

R

 

HC, NHC

U, E, O

Zagreb

HR ZAG 4

A

 

HC (2), NHC(2)

O“

(b)

V razpredelnici, ki zadeva Madžarsko, se odstranita vnos za železnico v kraju Gyékényes in vnos za cesto v kraju Letenye.

(c)

V razpredelnici, ki zadeva Slovenijo, se odstranijo vnos za železnico v kraju Dobova in vnosi za cesto v krajih Gruškovje, Jelšane in Obrežje.

2.

V Prilogi II se po seznamu za Francijo doda seznam za Hrvaško:

Страна: ХЪРВАТИЯ — Šalis: KROATIJA — Země: CHORVATSKO — Ország: HORVÁTORSZÁG — Land: KROATIË — Pajjiż: KROAZJA — Land: KROATIEN — Land: KROATIEN — Riik: HORVAATIA — Kraj: CHORWACJA — Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ — País: CROACIA — Country: CROATIA — Țara: CROAȚIA — País: CROÁCIA — Krajina: CHORVÁTSKO — Pays: CROATIE — Zemlja: HRVATSKA — Država: HRVAŠKA — Paese: CROAZIA — Maa: KROATIA — Valsts: HORVĀTIJA — Land: KROATIEN

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITA‘ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – LOKALNE JEDINICE – OBMOĆNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

HR00001

BJELOVAR

HR00007

GRAD ZAGREB

HR00002

OSIJEK

HR00003

RIJEKA

HR00009

ŠIBENIK

HR00008

SLAVONSKI BROD

HR00004

SPLIT

HR00005

VARAžDIN

HR00006

ZAGREB“


18.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/25


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 14. junija 2013

o določitvi prehodnih ukrepov za nekatere proizvode živalskega izvora iz Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, ki so bili vneseni na Hrvaško iz tretjih držav pred 1. julijem 2013

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 3475)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/291/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Republike Hrvaške in zlasti člena 3(4) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Republike Hrvaške in zlasti člena 42 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Hrvaška naj bi k Uniji pristopila 1. julija 2013. Za proizvode živalskega izvora bodo veljale zahteve iz Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (1). Vendar nekateri proizvodi živalskega izvora, ki so bili vneseni na Hrvaško pred tem datumom, niso v skladu z ustreznimi pravili iz navedene uredbe.

(2)

Nekateri od navedenih proizvodov so bili sproščeni v prosti promet na Hrvaškem, medtem ko drugi še niso šli skozi carinski postopek in so še vedno pod carinskim nadzorom.

(3)

Za lažji prehod z obstoječe ureditve na Hrvaškem na ureditev, ki izhaja iz uporabe zakonodaje Unije, je primerno določiti prehodne ukrepe za trženje navedenih proizvodov.

(4)

Navedene proizvode bi morali dati na hrvaški domači trg le pod ustreznimi pogoji. Zlasti ob upoštevanju, da sedanji sistem sledljivosti ni zadovoljiv, se navedeni neustrezni proizvodi ne bi smeli predelovati v obratih, ki imajo dovoljenje, da svoje proizvode odpremljajo v druge države članice.

(5)

Proizvodov, ki niso v skladu z Uredbo (ES) št. 853/2004, ne bi smeli vnašati v druge države članice. Da bi države članice zagotovile, da se z zadevnimi proizvodi v Uniji ne trguje, bi morale opravljati ustrezne preglede v skladu z Direktivo Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (2).

(6)

Izvoz takih proizvodov v tretje države bi moral biti v skladu z ustrezno ureditvijo in z Uredbo (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (3).

(7)

Proizvode, ki še niso bili sproščeni v prosti promet in dani na hrvaški trg ali izvoženi ter so ostali v skladišču pod carinskim nadzorom, bi bilo po enem letu od datuma pristopa treba uničiti.

(8)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Področje uporabe

Ta sklep se uporablja za proizvode živalskega izvora, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a)

spadajo na področje uporabe Uredbe (ES) št. 853/2004;

(b)

ne izpolnjujejo zahtev iz Uredbe (ES) št. 853/2004;

(c)

na Hrvaško so bili vneseni iz tretjih držav pred 1. julijem 2013.

Člen 2

Proizvodi živalskega izvora, sproščeni v prosti promet na Hrvaškem pred 1. julijem 2013

Proizvodi iz člena 1, ki so bili sproščeni v prosti promet na Hrvaškem pred 1. julijem 2013, lahko ostanejo na trgu hrvaškega ozemlja eno leto po navedenem datumu, če izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

ne smejo se predelovati v obratih, ki imajo dovoljenje, da svoje proizvode odpremljajo v druge države članice;

(b)

imeti morajo nacionalno oznako, ki jo določajo hrvaška nacionalna pravila, veljavna na dan sprostitve v prosti promet, in ki se razlikuje od oznake zdravstvene ustreznosti iz poglavja III oddelka I Priloge I k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 (4) ali od identifikacijske oznake iz oddelka I Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004.

Člen 3

Proizvodi živalskega izvora, vneseni na Hrvaško, ne pa tudi sproščeni v prosti promet pred 1. julijem 2013

Proizvodi iz člena 1, ki so bili vneseni na Hrvaško pred 1. julijem 2013, ne pa tudi sproščeni v prosti promet pred tem datumom, se lahko sprostijo v prosti promet na Hrvaškem in dajo na trg hrvaškega ozemlja le do 30. junija 2014, če izpolnjujejo zahteve iz člena 2.

Člen 4

Prepoved odpreme proizvodov živalskega izvora iz Hrvaške v druge države članice

1.   Proizvodi iz člena 1 se ne odpremljajo iz Hrvaške v druge države članice.

2.   Države članice v skladu z Direktivo 89/662/EGS, zlasti členom 3 Direktive, zagotovijo, da se proizvodi iz člena 1 ne tržijo med državami članicami.

Člen 5

Izvoz v tretje države

V prehodnem obdobju do 1. julija 2014 se proizvodi iz člena 1 lahko še naprej izvažajo iz Hrvaške v tretje države, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a)

izvoz mora potekati v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 178/2002;

(b)

vsaka pošiljka mora biti s hrvaškega ozemlja odpremljena neposredno pod nadzorom pristojnega organa, ne da bi pri tem prečkala ozemlje druge države članice;

(c)

vsako pošiljko je treba izvoziti s prevoznim sredstvom, ki ga zapečati pristojni organ, pečate pa je treba ob izstopu iz Hrvaške preveriti.

Člen 6

Uničevanje pošiljk pod carinskim nadzorom 1. julija 2014

Pošiljke proizvodov iz člena 1, ki bodo 1. julija 2014 še vedno pod carinskim nadzorom, bodo uničene pod nadzorom pristojnega organa.

Vse stroške takega uničenja nosi lastnik pošiljke.

Člen 7

Uporaba

Ta sklep se uporablja v skladu s Pogodbo o pristopu Republike Hrvaške in z dnem začetka njene veljavnosti.

Člen 8

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 14. junija 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(2)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

(3)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(4)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206.


18.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/27


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 14. junija 2013

o spremembi Odločbe 2007/777/ES o tranzitu nekaterih mesnih izdelkov in obdelanih želodcev, mehurjev in črev za prehrano ljudi iz Bosne in Hercegovine

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 3484)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/292/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (1), in zlasti tretje alinee člena 8(5), člena 9(2)(b) in člena 9(4)(c) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2007/777/ES (2) določa pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnozdravstvenim varstvom ter vzorcih spričeval za uvoz iz tretjih držav nekaterih mesnih izdelkov in obdelanih želodcev, mehurjev in črev za prehrano ljudi.

(2)

Za tranzit pošiljk mesnih izdelkov skozi Unijo, ki potujejo v tretje države iz Bosne in Hercegovine, bi bilo treba določiti posebne pogoje zaradi geografskega položaja in potrebe po ohranitvi dostopa do hrvaškega pristanišča Ploče po pristopu Hrvaške k Uniji.

(3)

Odločba Komisije 2009/821/ES (3) določa seznam odobrenih mejnih kontrolnih točk, nekatera pravila za kontrolne preglede, ki jih izvajajo veterinarski strokovnjaki Komisije, in veterinarske enote v Traces. Ker lahko ureditve za tranzit pošiljk mesnih izdelkov skozi Unijo, ki potujejo v tretje države iz Bosne in Hercegovine, učinkovito delujejo le prek dostopa na hrvaških mejnih kontrolnih točkah Nova Sela in Ploče, bi bilo treba navedeni mejni kontrolni točki vključiti na seznam v Prilogi I k Odločbi 2009/821/ES, takoj ko so tehnični pogoji za njuno odobritev izpolnjeni.

(4)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V Odločbi 2007/777/ES se doda člen 6a:

„Člen 6a

Odstopanje glede tranzita pošiljk skozi Hrvaško, ki iz Bosne in Hercegovine potujejo v tretje države

1.   Z odstopanjem od člena 5 se neposreden cestni tranzit med mejno kontrolno točko Nova Sela in mejno kontrolno točko Ploče za pošiljke skozi Unijo, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine in so namenjene v tretje države, odobri, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki vnosa v Unijo pošiljko zapečati z zalivko s serijsko številko;

(b)

uradni veterinar dokumente, ki spremljajo pošiljko in so navedeni v členu 7 Direktive 97/78/ES, na mejni kontrolni točki vstopa na vsaki strani označi z žigom „SAMO ZA TRANZIT V TRETJE DRŽAVE SKOZI EU“;

(c)

postopkovne zahteve iz člena 11 Direktive 97/78/ES so izpolnjene;

(d)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa v skupnem veterinarskem vstopnem dokumentu, določenem v členu 2(1) Uredbe Komisije (ES) št. 136/2004 (4), potrdi, da je pošiljka sprejemljiva za tranzit.

2.   Iztovarjanje ali skladiščenje takih pošiljk, kot je opredeljeno v členu 12(4) ali členu 13 Direktive 97/78/ES, v Uniji ni dovoljeno.

3.   Pristojni organ opravlja redne revizije, da zagotovi usklajenost števila pošiljk in količin proizvodov, ki zapuščajo Skupnost, s številom in količinami ob vstopu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 14. junija 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(2)  UL L 312, 30.11.2007, str. 49.

(3)  UL L 296, 12.11.2009, str. 1.

(4)  UL L 21, 28.1.2004, str. 11.“


18.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/s3


OBVESTILO BRALCEM

Uredba Sveta (EU) št. 216/2013 z dne 7. marca 2013 o elektronski izdaji Uradnega lista Evropske unije

V skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 216/2013 z dne 7. marca 2013 o elektronski izdaji Uradnega lista Evropske unije (UL L 69, 13.3.2013, str. 1) je s 1. julijem 2013 verodostojna in ima pravne učinke samo elektronska izdaja Uradnega lista.

Če elektronske izdaje Uradnega lista ni mogoče izdati zaradi nepredvidenih in izrednih okoliščin, je v skladu s pogoji iz člena 3 Uredbe (EU) št. 216/2013 verodostojna in ima pravne učinke samo tiskana izdaja Uradnega lista.