ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2013.139.slv

Uradni list

Evropske unije

L 139

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 56
25. maj 2013


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 479/2013 z dne 13. maja 2013 o opustitvi zahteve za vložitev vstopne in izstopne skupne deklaracije za blago Unije, ki se prevaža preko neumskega koridorja

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 480/2013 z dne 24. maja 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 788/2012 glede obdobja prostovoljne analize nekaterih pesticidov ( 1 )

4

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 481/2013 z dne 24. maja 2013 o prilagoditvi Izvedbene uredbe (EU) št. 788/2012 glede števila vzorcev, ki jih odvzame in analizira Hrvaška za kombinacije pesticid/proizvod ( 1 )

5

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 482/2013 z dne 24. maja 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 206/2010 o seznamih tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih se odobri vnos nekaterih živali in svežega mesa v Evropsko unijo, ter o zahtevah za izdajo veterinarskih spričeval ( 1 )

6

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 483/2013 z dne 24. maja 2013 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih ( 1 )

8

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 484/2013 z dne 24. maja 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 718/2007 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1085/2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA)

11

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 485/2013 z dne 24. maja 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za registracijo aktivnih snovi klotianidin, tiametoksam in imidakloprid ter prepovedi uporabe in prodaje semen, tretiranih s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo navedene aktivne snovi ( 1 )

12

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 486/2013 z dne 24. maja 2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

27

 

 

SKLEPI

 

 

2013/235/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 23. maja 2013 o spremembi Odločbe 2009/821/ES glede seznama mejnih kontrolnih točk in veterinarskih enot v Traces (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 2905)  ( 1 )

29

 

 

 

*

Obvestilo bralcem – Uredba Sveta (EU) št. 216/2013 z dne 7. marca 2013 o elektronski izdaji Uradnega lista Evropske unije (glej notranjo stran zadnje strani ovitka)

s3

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

25.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 139/1


UREDBA SVETA (EU) št. 479/2013

z dne 13. maja 2013

o opustitvi zahteve za vložitev vstopne in izstopne skupne deklaracije za blago Unije, ki se prevaža preko neumskega koridorja

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Hrvaške in zlasti člena 3(4) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pogojih pristopa Hrvaške in zlasti člena 43 Akta,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Države članice Unije in Hrvaška so 9. decembra 2011 podpisale Pogodbo o pristopu Hrvaške k Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: Pogodba o pristopu). V skladu s členom 3(3) Pogodbe o pristopu bo začela veljati 1. julija 2013, če bodo vse listine o ratifikaciji deponirane pred navedenim datumom.

(2)

V skladu s členom 2 Akta o pogojih pristopa Hrvaške in prilagoditvah Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o delovanju Evropske unije in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Akt o pogojih pristopa) so od dneva pristopa določbe izvirnih pogodb in aktov, ki so jih institucije sprejele pred pristopom, za Hrvaško zavezujoče pod pogoji, ki jih določajo te pogodbe in Akt o pogojih pristopa.

(3)

Ozemlje Neuma (v nadaljnjem besedilu: neumski koridor) je območje, kjer se ozemlje Bosne in Hercegovine dotika jadranske obale in tako ločuje območje Dubrovnika od preostalega ozemlja Hrvaške. Turizem je zelo pomemben za lokalno gospodarstvo, poganjajo pa ga mala in srednja podjetja, odvisna od dobav s preostalega ozemlja Hrvaške. Vrednost takih dobav običajno ne presega 10 000 EUR na pošiljko, 89 % tega blaga pa ima status blaga v prostem prometu na ozemlju Hrvaške.

(4)

Člen 43 Akta o pogojih pristopa določa, da Svet, ki s kvalificirano večino na predlog Komisije določi pogoje, pod katerimi se lahko opusti zahteva za vstopno ali izstopno skupno deklaracijo v zvezi z blagom Unije, ki se prevaža prek neumskega koridorja.

(5)

V skladu s členoma 36a, 36b, 182a in 182b Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (1) (v nadaljnjem besedilu: carinski zakonik Skupnosti) mora biti blago, ki se vnaša na carinsko območje Unije ali ga zapušča, vnaprej zajeto s skupno deklaracijo, vloženo v elektronski obliki, ki vsebuje podatke, potrebne za izvedbo analize tveganja.

(6)

Glede na posebne lastnosti lokalnega gospodarstva je primerno, da se predvidijo opustitve obveznosti vložitve vstopne in izstopne skupne deklaracije za blago Unije, ki se prevaža preko neumskega koridorja.

(7)

Carinski organi bi morali na podlagi podatkov na računu in prevoznih dokumentih, ki spremljajo blago, izvajati analizo tveganja in varnostne carinske kontrole.

(8)

Sedanja ureditev odstopa od načela elektronske predložitve podatkov o varstvu in varnosti pred odhodom in pred prihodom, vzpostavljenega s Carinskim zakonikom Skupnosti. Da se zagotovijo učinkovita in uspešna analiza tveganja ter kontrole v varstvene in varnostne namene, bi morala Hrvaška zagotoviti, da so na mejnih prehodih neumskega koridorja potrebni človeški viri, oprema in kontrola.

(9)

Kadar se ugotovi, da pošiljka ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe, se za zadevno pošiljko ne bi smelo dovoliti, da se ponovno vnese na ozemlje Hrvaške, razen če je bila opravljena ocena s tem povezanega tveganja ter so bili na podlagi analize tveganja sprejeti učinkoviti in ciljno usmerjeni ukrepi.

(10)

Poleg izmenjave informacij v varstvene in varnostne namene, kot je določeno v členu 4g(2) Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (2), bi morala Hrvaška redno obveščati Komisijo v skladu s postopki skupnega okvira za obvladovanje tveganja o vseh ugotovljenih nepravilnostih in po potrebi o ukrepih, ki jih je nato sprejela v zvezi s prevozom blaga preko neumskega koridorja.

(11)

Oceno za namene preverjanja pravilne uporabe te uredbe bi morala Komisija izvesti najkasneje dve leti po dnevu pristopa Hrvaške –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

Ta uredba določa pravila, v skladu s katerimi:

(a)

se zahteva po izstopni skupni deklaraciji opusti za blago Unije, ki izstopi iz ozemlja Hrvaške zaradi prevoza preko neumskega koridorja;

(b)

se zahteva za vstopno skupno deklaracijo opusti za blago Unije, ki ponovno vstopi na ozemlje Hrvaške po prevozu preko neumskega koridorja.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„blago Unije“ pomeni blago, opredeljeno v členu 4(7) carinskega zakonika Skupnosti;

2.

„območje Dubrovnika“ pomeni Dubrovnik in njegovo okolico na ozemlju Hrvaške, ki je ločen z neumskim koridorjem od celinskega ozemlja Hrvaške;

3.

„večinsko ozemlje Hrvaške“ pomeni ozemlje Hrvaške, razen območja Dubrovnika;

4.

„neumski koridor“ pomeni območje, ki je del ozemlja Bosne in Hercegovine in ločuje območje Dubrovnika od večinskega ozemlja Hrvaške;

5.

„carinski organi“ pomeni carinske organe Hrvaške na mejnih prehodih za izstop in ponoven vstop pri neumskem koridorju;

6.

„izstop“ pomeni izstop blaga, in sicer z območja Dubrovnika na večinsko ozemlje Hrvaške preko neumskega koridorja ali z večinskega ozemlja Hrvaške na območje Dubrovnika preko neumskega koridorja;

7.

„ponovni vstop“ pomeni vstop blaga na območje Dubrovnika z večinskega ozemlja Hrvaške preko neumskega koridorja ali na večinsko ozemlje Hrvaške z območja Dubrovnika preko neumskega koridorja.

Člen 3

Opustitev zahteve za vložitev izstopne ali vstopne skupne deklaracije

1.   Izstopna skupna deklaracija se za blago Unije ob izstopu ne zahteva.

2.   Vstopna skupna deklaracija se za blago Unije ob ponovnem vstopu ne zahteva.

Člen 4

Pogoji za uporabo opustitve

Člen 3 se uporablja, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

skupna vrednost posamezne pošiljke blaga Unije, ki se prevaža preko neumskega koridorja, ne presega 10 000 EUR ali enakovredne vrednosti v lokalni valuti;

(b)

blago iz točke (a) tega člena spremljajo računi ali prevozni dokumenti, ki:

(i)

vsebujejo vsaj podrobnosti iz prvega pododstavka člena 317(2) Uredbe (EGS) št. 2454/93 in skupno vrednost blaga;

(ii)

so jih carinski organi ob izstopu potrdili z uradnimi oznakami;

(iii)

se ob ponovnem vstopu predložijo v preverjanje carinskim organom.

Člen 5

Carinske kontrole

1.   Analizo tveganja, povezano s carinskimi kontrolami, ki se uporabljajo za blago Unije, ki se prevaža preko neumskega koridorja, lahko carinski organi izvajajo na druge načine kot s tehnikami avtomatske obdelave podatkov.

2.   Hrvaška zagotovi, da so na mejnih prehodih pri izstopu blaga, ki se prevaža preko neumskega koridorja, z njenega ozemlja in njegovem ponovnem vstopu nanj, vsa potrebna sredstva, oprema, objekti za kontrole in zmogljivosti za zagotovitev uporabe te uredbe.

3.   Pri izstopu carinski organi:

(a)

določijo časovno omejitev za izvedbo prevoza blaga Unije čez neumski koridor;

(b)

navedejo to časovno omejitev skupaj z datumom potrditve na računu ali prevoznem dokumentu iz člena 4(b)(ii);

(c)

če menijo, da je to potrebno, na prostor, v katerem je blago, ali na vsak posamezen paket blaga, ki se bo prevažalo preko neumskega koridorja, namestijo carinske oznake.

4.   Pri ponovnem vstopu carinski organi:

(a)

izvedejo analizo tveganja, predvsem v varstvene in varnostne namene;

(b)

preverijo račune ali prevozne dokumente, ki spremljajo blago;

(c)

preverijo spoštovanje časovne omejitve iz odstavka (3)(a) tega člena;

(d)

preverijo neoporečnost carinskih oznak, kadar so nameščene v skladu z odstavkom (3)(c) tega člena;

(e)

po potrebi opravijo fizični pregled blaga;

(f)

odstranijo carinske oznake, ko je potrebno.

5.   Če carinski organi ugotovijo, da pogoji iz člena 4 niso izpolnjeni, se ponovni vstop takšne pošiljke dovoli, če:

(a)

je bila opravljena učinkovita analiza tveganja;

(b)

so na podlagi rezultatov analize tveganja iz točke (a) carinski organi sprejeli učinkovite ukrepe, ki so posebej usmerjeni v preprečevanje tveganj, povezanih z varstvom in varnostjo.

Člen 6

Informacije

Hrvaška kadar koli, vendar najpozneje 1. marca 2014, obvesti Komisijo o kakršnih koli nepravilnostih, ugotovljenih v zvezi z uporabo te uredbe, in o konkretnih ukrepih, ki so bili sprejeti za odpravo teh nepravilnosti.

Člen 7

Poročilo

Komisija predloži Svetu poročilo, ki vsebuje oceno uporabe te uredbe najpozneje dve leti po dnevu pristopa Hrvaške.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati pod pogojem in na dan začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. maja 2013

Za Svet

Predsednik

S. COVENEY


(1)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(2)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.


25.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 139/4


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 480/2013

z dne 24. maja 2013

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 788/2012 glede obdobja prostovoljne analize nekaterih pesticidov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1), in zlasti člena 28 ter člena 29 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 788/2012 z dne 31. avgusta 2012 o usklajenem večletnem programu nadzora Unije za leta 2013, 2014 in 2015 za zagotavljanje skladnosti z mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov v živilih rastlinskega in živalskega izvora in na njih ter oceno izpostavljenosti potrošnikov ostankom teh pesticidov (2) med drugim za leto 2013 določa prostovoljno analizo nekaterih pesticidov, zlasti tistih, ki so bili na novo dodani programu z navedeno izvedbeno uredbo ali tistih s težavno opredelitvijo ostanka, da se uradnim laboratorijem omogoči dovolj časa za validacijo metod, potrebnih za analizo navedenih pesticidov. Ker uradni laboratoriji še vedno potrebujejo nekaj časa za validacijo metod, potrebnih za analizo navedenih pesticidov, bi bilo treba analizo teh pesticidov v letu 2014 še nadalje opravljati prostovoljno.

(2)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 788/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opomba (g) v Prilogi I k Izvedbeni uredbi (EU) št. 788/2012 se nadomesti z naslednjim:

„(g)

Analiza je v letih 2013 in 2014 prostovoljna.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. maja 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  UL L 235, 1.9.2012, str. 8.


25.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 139/5


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 481/2013

z dne 24. maja 2013

o prilagoditvi Izvedbene uredbe (EU) št. 788/2012 glede števila vzorcev, ki jih odvzame in analizira Hrvaška za kombinacije pesticid/proizvod

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Hrvaške in zlasti člena 3(4) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Hrvaške in zlasti člena 50,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Hrvaška naj bi k Uniji pristopila 1. julija 2013.

(2)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 788/2012 z dne 31. avgusta 2012 o usklajenem večletnem programu nadzora Unije za leta 2013, 2014 in 2015 za zagotavljanje skladnosti z mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov v živilih rastlinskega in živalskega izvora in na njih ter oceno izpostavljenosti potrošnikov ostankom teh pesticidov (1) v Prilogi II določa število vzorcev na državo članico, ki jih je treba odvzeti in analizirati v skladu s členom 1 navedene uredbe.

(3)

Ker podatki za zgolj pol leta ne bi bili popolnoma primerljivi s podatki drugih držav članic, zbranih v celotnem letu 2013, bi morala Hrvaška v usklajenih večletnih programih Unije sodelovati od januarja 2014.

(4)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 788/2012 bi bilo zato treba ustrezno prilagoditi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V točki 5 Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) št. 788/2012 se za vrstico za Madžarsko vstavi naslednja vrstica:

„HR

12 (*)

15 (**)“

Člen 2

Ta uredba začne veljati pod pogojem in z dnem začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Hrvaške.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. maja 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 235, 1.9.2012, str. 8.


25.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 139/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 482/2013

z dne 24. maja 2013

o spremembi Uredbe (EU) št. 206/2010 o seznamih tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih se odobri vnos nekaterih živali in svežega mesa v Evropsko unijo, ter o zahtevah za izdajo veterinarskih spričeval

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (1), ter zlasti uvodnega stavka člena 8, prvega pododstavka člena 8(1) in člena 8(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 206/2010 (2) določa zahteve za izdajo veterinarskih spričeval za vnos nekaterih pošiljk živih živali ali svežega mesa v Unijo. Določa tudi sezname tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih je dovoljen vnos navedenih pošiljk v Unijo.

(2)

Uredba (EU) št. 206/2010 določa, da se pošiljke svežega mesa, namenjenega za prehrano ljudi, v Unijo lahko uvozijo le, če prihajajo iz tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov iz dela 1 Priloge II k navedeni uredbi, za katere v navedenem delu obstaja vzorec veterinarskega spričevala, ki ustreza zadevni pošiljki.

(3)

V delu 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010 so štirje deli ozemlja Bocvane navedeni kot regije, iz katerih je dovoljen uvoz nekaterih vrst svežega mesa v Unijo. Navedene regije sestavlja vrsta območij z boleznimi pod veterinarskim nadzorom.

(4)

Komisija je marca 2013 v Bocvani opravila revizijo, da bi ocenila obstoječi sistem za nadzor zdravja živali, zlasti kar zadeva nadzor nad slinavko in parkljevko. Revizija je pokazala, da tveganje vnosa virusa slinavke in parkljevke na območji z boleznimi pod veterinarskim nadzorom št. 6 in 4a ozemlja navedene tretje države ni zanemarljivo.

(5)

Pri nadzoru je bila ugotovljena prisotnost virusa slinavke in parkljevke pri kozah in divjadi na območju intenzivnega nadzora v okviru območja z boleznimi pod veterinarskim nadzorom št. 6. Izvoz svežega mesa iz navedenega območja intenzivnega nadzora v Unijo ni dovoljen. Vendar bližina tega območja in območja z boleznimi pod veterinarskim nadzorom št. 6, iz katerega je izvoz dovoljen, pomeni tveganje.

(6)

Območje z boleznimi pod veterinarskim nadzorom št. 4a meji na druga območja Bocvane, s katerih uvoz svežega mesa v Unijo ni dovoljen. Pri reviziji Komisije so bile najdene pomanjkljivosti pri nadzoru nad zdravjem živali na navedenem območju. Poleg tega je bila najdena vrsta pomanjkljivosti glede razmejitve med navedenim območjem in območji, s katerih uvoz svežega mesa v Unijo ni dovoljen. Te pomanjkljivosti pomenijo nezanemarljivo tveganje za slinavko in parkljevko.

(7)

Revizija je prav tako pokazala, da je na preostalem območju Bocvane sistem preverjanja učinkovitosti uradnega nadzora dobro organiziran in da se je stanje glede na prejšnjo revizijo iz leta 2011 izboljšalo.

(8)

Glede na tveganje vnosa slinavke in parkljevke z uvozom svežega mesa vrst, dovzetnih za navedeno bolezen, iz območij Bocvane z boleznimi pod veterinarskim nadzorom št. 6 in 4a v Unijo bi morali dovoljenje za izvoz takšnega svežega mesa iz navedenih območij začasno preklicati.

(9)

Uredbo (EU) št. 206/2010 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vnos za Bocvano v delu 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010 se nadomesti z naslednjim:

„BW – Bocvana

BW-0

Celotno ozemlje države

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

Območja z boleznimi pod veterinarskim nadzorom št. 3c, 4b, 5, 8, 9 in 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

11. maja 2011

26. junija 2012

BW-2

Območja z boleznimi pod veterinarskim nadzorom št. 10, 11, 13 in 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7. marca 2002

BW-3

Območje z boleznimi pod veterinarskim nadzorom št. 12

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

20. oktobra 2008

20. januarja 2009

BW-4

Območje z boleznimi pod veterinarskim nadzorom št. 4a, razen zaščitnega območja intenzivnega nadzora širine 10 km ob meji z območjem, kjer se opravlja cepljenje proti slinavki in parkljevki, ter z območji upravljanja prostoživečih živali

BOV

F

1

28. maja 2013

18. februarja 2011

BW-5

Območje z boleznimi pod veterinarskim nadzorom št. 6, razen območja intenzivnega nadzora na območju št. 6 med mejo z Zimbabvejem in avtocesto A1

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

28. maja 2013

26. junija 2012“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. maja 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(2)  UL L 73, 20.3.2010, str. 1.


25.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 139/8


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 483/2013

z dne 24. maja 2013

o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih (1), zlasti člena 31(1) Uredbe,

po posvetovanju z Znanstvenim odborom za varstvo potrošnikov,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Znanstveni odbor za potrošniške izdelke (ZOPI), ki ga je pozneje s Sklepom Komisije 2008/721/ES z dne 5. septembra 2008 o vzpostavitvi svetovalne strukture znanstvenih odborov in strokovnjakov na področju varstva potrošnikov, javnega zdravja in okolja ter razveljavitvi Sklepa 2004/210/ES (2), nadomestil Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov (ZOVP), je v svojem mnenju z dne 2. oktobra 2007 sklenil, da podatki iz dokumentacije dokazujejo, da ima polidokanol nizko toksičnost in ne pomeni tveganja za zdravje potrošnika, če se uporablja do koncentracije 3 % v kozmetičnih izdelkih, ki se ne odstranijo, in do koncentracije 4 % v kozmetičnih izdelkih, ki se izperejo. Poleg tega je ZOPI trdil, da nedavni znanstveni dokazi niso potrdili domnevnega lokalnega anestetičnega učinka polidokanola. Njegova prisotnost v kozmetičnih izdelkih in izdelkih za nego kože tako ne bo vplivala na zaznavanje kože. Zato bi ga bilo treba vključiti v Prilogo III k Uredbi (ES) št. 1223/2009.

(2)

ZOVP je v dodatku z dne 13.–14. decembra 2011 k mnenju ZOPI o polidokanolu potrdil ugotovitve ZOPI.

(3)

Glede na to, da je bil polidokanol v zdravilih za injiciranje in zdravilih za površinsko uporabo odkrit celo v nižjih koncentracijah od koncentracije, ki je po mnenju ZOPI varna, je Komisija zahtevala mnenje Evropske agencije za zdravila o razvrstitvi izdelkov za površinsko uporabo, ki vsebujejo navedeno snov. Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini je v svojem mnenju z dne 25. oktobra 2011 ugotovil, da se izdelki, ki vsebujejo polidokanol, ne štejejo avtomatično za zdravilo iz člena 1(2) Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (3). Poleg tega polidokanol, uporabljen v izdelkih za površinsko uporabo v priporočeni koncentraciji in namenjen priporočeni površinski uporabi (3 % za izdelke, ki se ne odstranijo, ter 4 % za izdelke, ki se izperejo), deluje kot detergent ali ionska površinsko aktivna snov, zato ti izdelki nimajo lastnosti zdravila.

(4)

Uredbo (ES) št. 1223/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Uporabo zgoraj navedenih omejitev bi bilo treba odložiti za dvanajst mesecev in tako industriji omogočiti, da pripravi potrebne prilagoditve formulacij izdelka.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za kozmetične izdelke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1223/2009 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. aprila 2014.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. maja 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 342, 22.12.2009, str. 59.

(2)  UL L 241, 10.9.2008, str. 21.

(3)  UL L 311, 28.11.2001, str. 67.


PRILOGA

V Prilogo III k Uredbi (ES) št. 1223/2009 se doda naslednji vnos:

Referenčna številka

Opredelitev snovi

Omejitve

Besedilo pogojev uporabe in opozoril

Kemijsko ime/INN

Ime iz glosarja skupnih imen sestavin

Številka CAS

Številka ES

Vrsta izdelka, deli telesa

Najvišja koncentracija v izdelkih, pripravljenih za uporabo

Drugo

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„257

Polidokanol

Laureth-9

3055-99-0

221-284-4

(a)

izdelki, ki se ne odstranijo

(a)

3,0 %

 

 

(b)

izdelki, ki se izperejo

(b)

4,0 %“


25.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 139/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 484/2013

z dne 24. maja 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 718/2007 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1085/2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1085/2006 z dne 17. julija 2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) (1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba IPA) in zlasti člena 3(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 718/2007 z dne 12. junija 2007 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1085/2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) (2) določa natančna navodila za izvajanje Uredbe IPA.

(2)

Za dosego ciljev na področjih pomoči v okviru komponente pomoči pri prehodu in vzpostavljanju institucij je pri nekaterih dejavnostih, na primer tistih, ki prispevajo k reševanju stanovanjske problematike beguncev in razseljenih oseb na zahodnem Balkanu, upravičenost izdatkov za nakup zemljišča in obstoječih zgradb nujna in pomeni temelj dejavnosti. Upravičenost izdatkov za nakup zemljišča in obstoječih zgradb je treba določiti v novem odstopanju.

(3)

Uredbo (ES) št. 718/2007 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Določbe te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora IPA –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 66(3) Uredbe (ES) št. 718/2007 se doda naslednja točka (d):

„(d)

nakup zemljišča in obstoječih zgradb, če to upravičuje narava dejavnosti.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. maja 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 210, 31.7.2006, str. 82.

(2)  UL L 170, 29.6.2007, str. 1.


25.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 139/12


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 485/2013

z dne 24. maja 2013

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za registracijo aktivnih snovi klotianidin, tiametoksam in imidakloprid ter prepovedi uporabe in prodaje semen, tretiranih s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo navedene aktivne snovi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1), zlasti prve možnosti iz člena 21(3), člena 49(2) in člena 78(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Aktivne snovi klotianidin, tiametoksam in imidakloprid so bile z direktivami Komisije 2006/41/ES (2), 2007/6/ES (3) in 2008/116/ES (4) vključene v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (5).

(2)

Direktiva Komisije 2010/21/EU (6) je spremenila Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS glede posebnih določb za neonikotinoide klotianidin, tiametoksam in imidakloprid.

(3)

Aktivne snovi iz Priloge I k Direktivi 91/414/EGS se štejejo za registrirane v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 in so navedene v delu A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (7).

(4)

Spomladi 2012 so bile objavljene nove znanstvene informacije o subletalnih posledicah neonikotinoidov za čebele. Komisija je v skladu s členom 21(2) Uredbe (ES) št. 1107/2009 prosila Evropsko agencijo za varnost hrane (v nadaljevanju: Agencija) za znanstveno in tehnično podporo pri oceni teh novih informacij in pregledu ocene tveganja, ki ga predstavljajo neonikotinoidi za čebele.

(5)

Agencija je svoje sklepe glede ocene tveganja za čebele zaradi klotianidina, tiametoksama in imidakloprida predstavila 16. januarja 2013 (8).

(6)

Agencija je za določene kmetijske rastline ugotovila visoka akutna tveganja za čebele zaradi fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo aktivne snovi klotianidin, tiametoksam ali imidakloprid. Agencija je zlasti ugotovila visoka akutna tveganja za čebele zaradi izpostavljenosti prek prahu, kar zadeva več kmetijskih rastlin, zaradi zaužitja ostankov v kontaminiranem pelodu in nektarju, kar zadeva nekatere kmetijske rastline, in zaradi izpostavljenosti prek gutacijske tekočine, kar zadeva koruzo. Poleg tega za več kmetijskih rastlin ni bilo mogoče izključiti nesprejemljivega tveganja zaradi akutnih ali kroničnih vplivov na preživetje kolonij in njihov razvoj. Poleg tega je Agencija za vsako ocenjeno kmetijsko rastlino ugotovila številne pomanjkljivosti podatkov. Predvsem glede dolgoročnega tveganja za čebele zaradi izpostavljenosti prek prahu, ostankov v pelodu in nektarju ter zaradi izpostavljenosti prek gutacijske tekočine.

(7)

Ob upoštevanju novih znanstvenih in tehničnih izsledkov je Komisija ocenila, da obstajajo dokazi, da odobrene rabe klotianidina, tiametoksama in imidakloprida ne izpolnjujejo več registracijskih meril iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009 zaradi njihovega vpliva na čebele ter da visokega tveganja za čebele ni mogoče izključiti razen z uvedbo dodatnih omejitev. V pričakovanju ocene Agencije glede foliarne uporabe je Komisija zlasti mnenja, da je tveganje, ki ga za čebele predstavlja foliarno tretiranje, zaradi sistemskega prenosa aktivnih snovi klotianidina, tiametoksama in imidakloprida podobno tveganju, ki ga je Agencija ugotovila za tretiranje semen in tal.

(8)

Komisija je prijavitelje pozvala, naj predložijo svoje pripombe.

(9)

Države članice in Komisija so ugotovitve Agencije pregledale v Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 15. marca 2013 v obliki dodatka k poročilom o pregledu klotianidina, tiametoksama in imidakloprida.

(10)

Komisija je sklenila, da visokega tveganja za čebele ni mogoče izključiti razen z uvedbo dodatnih omejitev.

(11)

Dejstvo je, da se aktivne snovi klotianidin, tiametoksam in imidakloprid štejejo za odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009. Da pa se čim bolj zmanjša izpostavljenost čebel, je primerno omejiti uporabo navedenih aktivnih snovi, zagotoviti določene ukrepe za zaščito čebel za zmanjšanje tveganja in omejiti uporabo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedene aktivne snovi, na profesionalne uporabnike. Zlasti bi bilo treba uporabo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo klotianidin, tiametoksam in imidakloprid, za tretiranje semen in tal prepovedati za kmetijske rastline, ki privlačijo čebele, in za žita, razen za uporabe v toplih gredah in ozimna žita. Foliarno tretiranje s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo klotianidin, tiametoksam ali imidakloprid, bi bilo treba prepovedati za kmetijske rastline, ki privlačijo čebele, in za žita, razen za uporabe v toplih gredah in po cvetenju. Za kmetijske rastline, ki se pobirajo pred cvetenjem, se ne šteje, da privlačijo čebele.

(12)

Glede uporab klotianidina, tiametoksama ali imidakloprida, ki so lahko registrirane v skladu z Uredbo, je primerno, da se zahtevajo dodatne potrditvene informacije.

(13)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 540/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(14)

Tveganja za čebele so bila ugotovljena zlasti zaradi izpostavitve prek prahu, kar zadeva več kmetijskih rastlin, zaradi zaužitja ostankov v kontaminiranem pelodu in nektarju, kar zadeva nekatere kmetijske rastline, in zaradi izpostavitve prek gutacijske tekočine, kar zadeva koruzo. Ob upoštevanju teh tveganj, povezanih z uporabo tretiranih semen, bi se morala uporaba in dajanje na trg semen, tretiranih s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo klotianidin, tiametoksam ali imidakloprid, prepovedati za kmetijske rastline, ki privlačijo čebele, in za semena žit, razen za ozimna žita in semena, ki se uporabljajo v toplih gredah.

(15)

Državam članicam bi bilo treba zagotoviti dovolj časa za preklic registracij za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo klotianidin, tiametoksam ali imidakloprid.

(16)

Za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo klotianidin, tiametoksam ali imidakloprid, za katera države članice odobrijo prehodno obdobje v skladu s členom 46 Uredbe (ES) št. 1107/2009, se to obdobje izteče najpozneje 30. novembra 2013. V dveh letih po začetku veljavnosti te Uredbe bo Komisija brez neupravičenega odlašanja začela pregled novih prejetih znanstvenih informacij.

(17)

Člen 36(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 določa, da lahko države članice v nekaterih okoliščinah sprejmejo nadaljnje ukrepe za zmanjšanje tveganja ali omejitve dajanja na trg ali uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo klotianidin, tiametoksam ali imidakloprid. Uredba (ES) št. 1107/2009 glede dajanja na trg in uporabe semen, tretiranih s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo klotianidin, tiametoksam ali imidakloprid, določa, da lahko države članice sprejmejo izredne ukrepe v skladu s členom 71.

(18)

Prepoved dajanja na trg tretiranih semen bi morala začeti veljati šele 1. decembra 2013, da se zagotovi dovolj dolgo prehodno obdobje. Začasni nacionalni varnostni ukrepi, ki so že bili sprejeti v skladu s členom 71 Uredbe (ES) št. 1107/2009, se lahko v skladu s členom 71(3) navedene uredbe do navedenega datuma ohranijo.

(19)

Semena, tretirana s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo klotianidin, tiametoksam ali imidakloprid, za katera veljajo omejitve iz člena 1 te uredbe, se lahko v skladu s členom 54 Uredbe (ES) št. 1107/2009 uporabljajo za preskuse ali teste za raziskovalne ali razvojne namene.

(20)

Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali ni podal svojega mnenja. Ker je bilo treba zagotoviti izvedbeni akt, je predsednik odboru za pritožbe v nadaljnjo obravnavo predložil osnutek izvedbenega akta. Odbor za pritožbe ni podal mnenja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Prepoved dajanja na trg tretiranih semen

Semena kmetijskih rastlin iz Priloge II, tretirana s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo klotianidin, tiametoksam ali imidakloprid, se ne smejo uporabljati in ne smejo dati na trg, razen semen, ki se uporabljajo v toplih gredah.

Člen 3

Prehodni ukrepi

Države članice v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 do 30. septembra 2013 po potrebi spremenijo ali prekličejo veljavne registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo klotianidin, tiametoksam ali imidakloprid kot aktivno snov.

Člen 4

Prehodno obdobje

Morebitno prehodno obdobje, ki ga odobrijo države članice v skladu s členom 46 Uredbe (ES) št. 1107/2009, je čim krajše in traja največ do vključno 30. novembra 2013.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati in se začne uporabljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Vendar pa se člen 2 uporablja od 1. decembra 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. maja 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  UL L 187, 8.7.2006. str. 24.

(3)  UL L 43, 15.2.2007, str. 13.

(4)  UL L 337, 16.12.2008, str. 86.

(5)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(6)  UL L 65, 13.3.2010, str. 27.

(7)  UL L 153, 11.6.2011, str. 1.

(8)  Evropska agencija za varnost hrane; Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo klotianid za čebele. EFSA Journal 2013; 11(1):3066. [str. 58] doi:10.2903/j.efsa.2013.3066.

Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo imadikloprid za čebele. EFSA Journal 2013; 11(1):3068. [55 str.] doi:10.2903/j.efsa.2013.

Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo tiametoksam za čebele. EFSA Journal 2013; 11(1):3067. [str. 68] doi:10.2903/j.efsa.2013.3067. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


PRILOGA I

Spremembe Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011

1.

Stolpec „Posebne določbe“ v vrstici 121, klotianidin, Dela A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se nadomesti z naslednjim:

„DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid za profesionalne uporabe.

Registrirati se ne sme za tretiranje semen in tal za naslednja žita, kadar se sejejo med januarjem in junijem:

ječmen, proso, oves, riž, rž, sirek, tritikala, pšenica.

Registrirati se ne sme za foliarno tretiranje za naslednja žita:

ječmen, proso, oves, riž, rž, sirek, tritikala, pšenica.

Registrirati se ne sme za tretiranje semen in tal ter foliarno tretiranje za naslednje kmetijske rastline, razen za uporabo v toplih gredah in foliarno tretiranje po cvetenju:

 

lucerna (Medicago sativa)

 

mandljevci (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)

 

janež (Pimpinella anisum); badijan ali zvezdasti janež (Illicium verum); navadna kumina (Carum carvi); koriander (Coriandrum sativum); kumina (Cuminum cyminum); komarček (Foeniculum vulgare); brinove jagode (Juniperus communis)

 

jablane (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)

 

marelica (Prunus armeniaca)

 

avokado (Persea americana)

 

bananovci (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)

 

fižol (Phaseolus spp.)

 

robida (Rubus fruticosus)

 

borovnica (Vaccinium myrtillus); ameriška borovnica (V. corymbosum)

 

bob (Vicia faba var. major; var. equina; var. minor)

 

ajda (Fagopyrum esculentum)

 

rožič (Ceratonia siliqua)

 

kloščevec (Ricinus communis)

 

češnja (Prunus avium)

 

kostanj (Castanea spp.)

 

čičerika (Cicer arietinum)

 

čiliji (Capsicum frutescens; C. annuum); piment (Pimenta officinalis)

 

detelja (Trifolium spp.)

 

kavovec (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

bombaževec (Gossypium spp.)

 

vigna (Vigna unguiculata)

 

veleplodna mahovnica (Vaccinium macrocarpon); dlakava mahovnica (Vaccinum oxycoccus)

 

kumara (Cucumis sativus)

 

črni ribez (Ribes nigrum); rdeči in beli ribez (R. rubrum)

 

dateljevec (Phoenix dactylifera)

 

črni bezeg (Sambucus nigra)

 

kosmulja (Ribes uva-crispa)

 

grenivka (C. paradisi)

 

grozdje (Vitis vinifera)

 

zemeljski orešek, arašid (Arachis hypogea)

 

lešnik (Corylus avellana)

 

konoplja (Cannabis sativa)

 

japonski šipek (Rosa rugosa)

 

kivi (Actinidia chinensis)

 

stročnice: navadna nokota (Lotus corniculatus); Lespedeza spp.; kudzu (Pueraria lobata); Sesbania spp.; navadna turška detelja (Onobrychis sativa); medenica (Hedysarum coronarium)

 

limone in limete (Citrus limon); C. aurantiifolia; C. limetta

 

leča (Lens esculenta; Ervum lens)

 

laneno seme (Linum usitatissimum)

 

volčji bob (Lupinus spp.)

 

koruza (Zea mays)

 

seme melone (Cucumis melo)

 

gorčična semena: bela gorjušica (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); črna ogrščica (Brassica nigra; Sinapis alba)

 

bamija (Abelmoschus esculentus); okra (Hibiscus esculentus)

 

oljka (Olea europaea)

 

pomarančevec, sladka pomaranča (Citrus sinensis); C. aurantium

 

breskve in nektarine (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)

 

hruška (Pyrus communis)

 

navadni grah (Pisum sativum); krmni grah (P. arvense)

 

poprova meta (Mentha spp.: M. piperita)

 

kakiji (Diospyros kaki: D. virginiana)

 

rujevina (Pistacia vera)

 

slive in trnulje, ringlo, mirabela, cibora (Prunus domestica); črni trn (P. spinosa)

 

makovo seme (Papaver somniferum)

 

buče (Cucurbita spp.)

 

bolhač (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

kutine (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)

 

oljna ogrščica (Brassica napus var. oleifera)

 

malinjak (Rubus idaeus)

 

seme navadnega rumenika (Carthamus tinctorius)

 

goseničnik (Ornithopus sativus)

 

sezamovo seme (Sesamum indicum)

 

soja (Glycine soja)

 

začimbe: lovor (Laurus nobilis); seme kopra (Anethum graveolens); seme triplata (Trigonella foenumgraecum); žafran (Crocus sativus); timijan (Thymus vulgaris); kurkuma (Curcuma longa)

 

jagodnjaki (Fragaria spp.)

 

sončnično seme (Helianthus annuus)

 

tangerina (Citrus tangerina); mandarina (Citrus reticulata), klementina (C. unshiu)

 

repe (Brassica rapa var. rapifera in oleifera spp.)

 

grašice; grahorasta/navadna grašica (Vicia sativa)

 

španski gadnjak (Scorzonera hispanica)

 

orehi (Jugland spp.: J. regia)

 

navadna lubenica (Citrullus vulgaris)

 

okrasne rastline, ki cvetijo v letu, ko se izvede tretiranje.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu klotianidina ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 27. januarja 2006, ter ugotovitve iz dodatka h končnemu poročilu o pregledu klotianidina, ki ga je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 15. marca 2013.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami,

tveganje za semenojede ptice in sesalce, kadar se snov uporablja za tretiranje semen.

Države članice zagotovijo, da:

se piliranje semena izvaja samo v profesionalnih objektih za tretiranje semena. V navedenih objektih je treba uporabljati najboljše razpoložljive tehnike, da se čim bolj zmanjša izpust prahu med uporabo, skladiščenjem in prevozom,

se uporablja ustrezna oprema za sejanje semena, da se zagotovi visoka raven vnosa v tla, čim manjše razlitje in čim manjši izpust prahu,

pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja za zaščito čebel,

se po potrebi začnejo programi spremljanja, da se potrdi dejanska izpostavljenost čebel klotianidinu na območjih, ki jih intenzivno uporabljajo čebele za pašo ali čebelarji.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Prijavitelj predloži potrditvene informacije o:

(a)

tveganju za opraševalce, ki niso medonosne čebele;

(b)

tveganju za medonosne čebele, ki iščejo nektar ali pelod na kmetijskih rastlinah, ki sledijo v kolobarju;

(c)

morebitnem prenosu prek korenin na cvetoči plevel;

(d)

tveganju za medonosne čebele, ki se hranijo z medeno roso;

(e)

morebitni izpostavljenosti gutacijski tekočini ter akutnem in dolgoročnem tveganju za preživetje kolonij in njihov razvoj ter tveganju za čebeljo zalego zaradi take izpostavljenosti;

(f)

morebitni izpostavljenosti prahu, ki se raznaša med sejanjem, ter akutnem in dolgoročnem tveganju za preživetje kolonij in njihovem razvoju ter tveganju za čebeljo zalego zaradi take izpostavljenosti;

(g)

akutnem in dolgoročnem tveganju za preživetje kolonij in njihov razvoj ter tveganju za zalego medonosnih čebel zaradi zaužitja kontaminiranega nektarja in peloda.

Prijavitelj predloži te informacije Komisiji, državam članicam in Agenciji do 31. decembra 2014.“

2.

Stolpec „Posebne določbe“ v vrstici 140, tiametoksam, Dela A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se nadomesti z naslednjim:

„DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid za profesionalne uporabe.

Registrirati se ne sme za tretiranje semen in tal za naslednja žita, kadar se sejejo med januarjem in junijem:

ječmen, proso, oves, riž, rž, sirek, tritikala, pšenica.

Registrirati se ne sme za foliarno tretiranje za naslednja žita:

ječmen, proso, oves, riž, rž, sirek, tritikala, pšenica.

Registrirati se ne sme za tretiranje semen in tal ter foliarno tretiranje za naslednje kmetijske rastline, razen za uporabo v toplih gredah in za foliarno tretiranje po cvetenju:

 

lucerna (Medicago sativa)

 

mandljevci (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)

 

janež (Pimpinella anisum); badijan ali zvezdasti janež (Illicium verum); navadna kumina (Carum carvi); koriander (Coriandrum sativum); kumina (Cuminum cyminum); komarček (Foeniculum vulgare); brinove jagode (Juniperus communis)

 

jablane (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)

 

marelica (Prunus armeniaca)

 

avokado (Persea americana)

 

bananovci (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)

 

fižol (Phaseolus spp.)

 

robida (Rubus fruticosus)

 

borovnica (Vaccinium myrtillus); ameriška borovnica (V. corymbosum)

 

bob (Vicia faba var. major; var. equina; var. minor)

 

ajda (Fagopyrum esculentum)

 

rožič (Ceratonia siliqua)

 

kloščevec (Ricinus communis)

 

češnja (Prunus avium)

 

kostanj (Castanea spp.)

 

čičerika (Cicer arietinum)

 

čiliji (Capsicum frutescens; C. annuum); piment (Pimenta officinalis)

 

detelja (Trifolium spp.)

 

kavovec (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

bombaževec (Gossypium spp.)

 

vigna (Vigna unguiculata)

 

veleplodna mahovnica (Vaccinium macrocarpon); dlakava mahovnica (Vaccinum oxycoccus)

 

kumara (Cucumis sativus)

 

črni ribez (Ribes nigrum); rdeči in beli ribez (R. rubrum)

 

dateljevec (Phoenix dactylifera)

 

črni bezeg (Sambucus nigra)

 

kosmulja (Ribes uva-crispa)

 

grenivka (C. paradisi)

 

grozdje (Vitis vinifera)

 

zemeljski orešek, arašid (Arachis hypogea)

 

lešnik (Corylus avellana)

 

konoplja (Cannabis sativa)

 

japonski šipek (Rosa rugosa)

 

kivi (Actinidia chinensis)

 

stročnice: navadna nokota (Lotus corniculatus); Lespedeza spp.; kudzu (Pueraria lobata); Sesbania spp.; navadna turška detelja (Onobrychis sativa); medenica (Hedysarum coronarium)

 

limone in limete (Citrus limon); C. aurantiifolia; C. limetta

 

leča (Lens esculenta; Ervum lens)

 

laneno seme (Linum usitatissimum)

 

volčji bob (Lupinus spp.)

 

koruza (Zea mays)

 

seme melone (Cucumis melo)

 

gorčična semena: bela gorjušica (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); črna ogrščica (Brassica nigra; Sinapis alba)

 

bamija (Abelmoschus esculentus); okra (Hibiscus esculentus)

 

oljka (Olea europaea)

 

pomarančevec, sladka pomaranča (Citrus sinensis); C. aurantium

 

breskve in nektarine (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)

 

hruška (Pyrus communis)

 

navadni grah (Pisum sativum); krmni grah (P. arvense)

 

poprova meta (Mentha spp.: M. piperita)

 

kakiji (Diospyros kaki: D. virginiana)

 

rujevina (Pistacia vera)

 

slive in trnulje, ringlo, mirabela, cibora (Prunus domestica); črni trn (P. spinosa)

 

makovo seme (Papaver somniferum)

 

buče (Cucurbita spp.)

 

bolhač (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

kutine (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)

 

oljna ogrščica (Brassica napus var. oleifera)

 

malinjak (Rubus idaeus)

 

seme navadnega rumenika (Carthamus tinctorius)

 

goseničnik (Ornithopus sativus)

 

sezamovo seme (Sesamum indicum)

 

soja (Glycine soja)

 

začimbe: lovor (Laurus nobilis); seme kopra (Anethum graveolens); seme triplata (Trigonella foenumgraecum); žafran (Crocus sativus); timijan (Thymus vulgaris); kurkuma (Curcuma longa)

 

jagodnjaki (Fragaria spp.)

 

sončnično seme (Helianthus annuus)

 

tangerina (Citrus tangerina); mandarina (Citrus reticulata), klementina (C. unshiu)

 

repe (Brassica rapa var. rapifera in oleifera spp.)

 

grašice; grahorasta/navadna grašica (Vicia sativa)

 

španski gadnjak (Scorzonera hispanica)

 

orehi (Jugland spp.: J. regia)

 

navadna lubenica (Citrullus vulgaris)

 

okrasne rastline, ki cvetijo v letu, ko se izvede tretiranje

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu tiametoksama ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 14. julija 2006, ter ugotovitve iz dodatka h končnemu poročilu o pregledu tiametoksama, ki ga je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 15. marca 2013.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

možnost onesnaženja podtalnice, zlasti z aktivno snovjo in njenimi metaboliti NOA 459602, SYN 501406 in CGA 322704, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali podnebnimi razmerami,

zaščito vodnih organizmov,

dolgoročno tveganje za male rastlinojede živali, kadar se snov uporablja za tretiranje semen.

Države članice zagotovijo, da:

se piliranje semena izvaja samo v profesionalnih objektih za tretiranje semena. V navedenih objektih je treba uporabljati najboljše razpoložljive tehnike, da se čim bolj zmanjša izpust prahu med uporabo, skladiščenjem in prevozom,

se uporablja ustrezna oprema za sejanje semena, da se zagotovi visoka raven vnosa v tla, čim manjše razlitje in čim manjši izpust prahu,

pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja za zaščito čebel,

se po potrebi začnejo izvajati programi spremljanja, da se potrdi dejanska izpostavljenost čebel tiametoksamu na območjih, ki jih intenzivno uporabljajo čebele za pašo ali čebelarji.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Prijavitelj predloži potrditvene informacije o:

(a)

tveganju za opraševalce, ki niso medonosne čebele;

(b)

tveganju za medonosne čebele, ki iščejo nektar ali pelod na kmetijskih rastlinah, ki sledijo v kolobarju;

(c)

morebitnem prenosu prek korenin na cvetoči plevel;

(d)

tveganju za medonosne čebele, ki se hranijo z medeno roso;

(e)

morebitni izpostavljenosti gutacijski tekočini ter akutnem in dolgoročnem tveganju za preživetje kolonij in njihov razvoj ter tveganju za čebeljo zalego zaradi take izpostavljenosti;

(f)

morebitni izpostavljenosti prahu, ki se raznaša med sejanjem, ter akutnem in dolgoročnem tveganju za preživetje kolonij in njihovem razvoju ter tveganju za čebeljo zalego zaradi take izpostavljenosti;

(g)

akutnem in dolgoročnem tveganju za preživetje kolonij in njihov razvoj ter tveganju za zalego medonosnih čebel zaradi zaužitja kontaminiranega nektarja in peloda.

Prijavitelj predloži te informacije Komisiji, državam članicam in Agenciji do 31. decembra 2014.“

3.

Stolpec „Posebne določbe“ v vrstici 216, imidakloprid, Dela A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se nadomesti z naslednjim:

„DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid za profesionalne uporabe.

Registrirati se ne sme za tretiranje semen in tal za naslednja žita, kadar se sejejo med januarjem in junijem:

ječmen, proso, oves, riž, rž, sirek, tritikala, pšenica.

Registrirati se ne sme za foliarno tretiranje za naslednja žita:

ječmen, proso, oves, riž, rž, sirek, tritikala, pšenica.

Registrirati se ne sme za tretiranje semen in tal ali foliarno tretiranje za naslednje kmetijske rastline, razen za uporabo v toplih gredah in za foliarno tretiranje po cvetenju:

 

lucerna (Medicago sativa)

 

mandljevci (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)

 

janež (Pimpinella anisum); badijan ali zvezdasti janež (Illicium verum); navadna kumina (Carum carvi); koriander (Coriandrum sativum); kumina (Cuminum cyminum); komarček (Foeniculum vulgare); brinove jagode (Juniperus communis)

 

jablane (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)

 

marelica (Prunus armeniaca)

 

avokado (Persea americana)

 

bananovci (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)

 

fižol (Phaseolus spp.)

 

robida (Rubus fruticosus)

 

borovnica (Vaccinium myrtillus); ameriška borovnica (V. corymbosum)

 

bob (Vicia faba var. major; var. equina; var. minor)

 

ajda (Fagopyrum esculentum)

 

rožič (Ceratonia siliqua)

 

kloščevec (Ricinus communis)

 

češnja (Prunus avium)

 

kostanj (Castanea spp.)

 

čičerika (Cicer arietinum)

 

čiliji (Capsicum frutescens; C. annuum); piment (Pimenta officinalis)

 

detelja (Trifolium spp.)

 

kavovec (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

bombaževec (Gossypium spp.)

 

vigna (Vigna unguiculata)

 

veleplodna mahovnica (Vaccinium macrocarpon); dlakava mahovnica (Vaccinum oxycoccus)

 

kumara (Cucumis sativus)

 

črni ribez (Ribes nigrum); rdeči in beli ribez (R. rubrum)

 

dateljevec (Phoenix dactylifera)

 

črni bezeg (Sambucus nigra)

 

kosmulja (Ribes uva-crispa)

 

grenivka (C. paradisi)

 

grozdje (Vitis vinifera)

 

zemeljski orešek, arašid (Arachis hypogea)

 

lešnik (Corylus avellana)

 

konoplja (Cannabis sativa)

 

japonski šipek (Rosa rugosa)

 

kivi (Actinidia chinensis)

 

stročnice: navadna nokota (Lotus corniculatus); Lespedeza spp.; kudzu (Pueraria lobata); Sesbania spp.; navadna turška detelja (Onobrychis sativa); medenica (Hedysarum coronarium)

 

limone in limete (Citrus limon); C. aurantiifolia; C. limetta

 

leča (Lens esculenta; Ervum lens)

 

laneno seme (Linum usitatissimum)

 

volčji bob (Lupinus spp.)

 

koruza (Zea mays)

 

seme melone (Cucumis melo)

 

gorčična semena: bela gorjušica (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); črna ogrščica (Brassica nigra; Sinapis alba)

 

bamija (Abelmoschus esculentus); okra (Hibiscus esculentus)

 

oljka (Olea europaea)

 

pomarančevec, sladka pomaranča (Citrus sinensis); C. aurantium

 

breskve in nektarine (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)

 

hruška (Pyrus communis)

 

navadni grah (Pisum sativum); krmni grah (P. arvense)

 

poprova meta (Mentha spp.: M. piperita)

 

kakiji (Diospyros kaki: D. virginiana)

 

rujevina (Pistacia vera)

 

slive in trnulje, ringlo, mirabela, cibora (Prunus domestica); črni trn (P. spinosa)

 

makovo seme (Papaver somniferum)

 

buče (Cucurbita spp.)

 

bolhač (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

kutine (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)

 

oljna ogrščica (Brassica napus var. oleifera)

 

malinjak (Rubus idaeus)

 

seme navadnega rumenika (Carthamus tinctorius)

 

goseničnik (Ornithopus sativus)

 

sezamovo seme (Sesamum indicum)

 

soja (Glycine soja)

 

začimbe: lovor (Laurus nobilis); seme kopra (Anethum graveolens); seme triplata (Trigonella foenumgraecum); žafran (Crocus sativus); timijan (Thymus vulgaris); kurkuma (Curcuma longa)

 

jagodnjaki (Fragaria spp.)

 

sončnično seme (Helianthus annuus)

 

tangerina (Citrus tangerina), mandarina (Citrus reticulata), klementina (C. unshiu)

 

repe (Brassica rapa var. rapifera in oleifera spp.)

 

grašice; grahorasta/navadna grašica (Vicia sativa)

 

španski gadnjak (Scorzonera hispanica)

 

orehi (Jugland spp.: J. regia)

 

navadna lubenica (Citrullus vulgaris)

 

okrasne rastline, ki cvetijo v letu, ko se izvede tretiranje

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo imidakloprid, so države članice zlasti pozorne na merila iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in zagotovijo, da se pred odobritvijo take registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu imidakloprida ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 26. septembra 2008, ter ugotovitve iz dodatka h končnemu poročilu o pregledu imidakloprida, ki ga je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 15. marca 2013.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

varnost izvajalcev in delavcev ter zagotoviti, da je v pogojih uporabe predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme,

vpliv na vodne organizme, neciljne členonožce, deževnike in druge talne makroorganizme ter zagotoviti, da pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Države članice zagotovijo, da:

se piliranje semena izvaja samo v profesionalnih objektih za tretiranje semena. V navedenih objektih je treba uporabljati najboljše razpoložljive tehnike, da se čim bolj zmanjša izpust prahu med uporabo, skladiščenjem in prevozom,

se uporablja ustrezna oprema za sejanje semena, da se zagotovi visoka raven vnosa v tla, čim manjše razlitje in čim manjši izpust prahu,

pogoji za registracijo po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja za zaščito čebel,

se po potrebi začnejo izvajati ustrezni programi spremljanja, da se potrdi dejanska izpostavljenost medonosnih čebel imidaklopridu na območjih, ki jih intenzivno uporabljajo čebele za pašo ali čebelarji.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Prijavitelj predloži potrditvene informacije o:

(a)

tveganju za opraševalce, ki niso medonosne čebele;

(b)

tveganju za medonosne čebele, ki iščejo nektar ali pelod na kmetijskih rastlinah, ki sledijo v kolobarju;

(c)

morebitnem prenosu prek korenin na cvetoči plevel;

(d)

tveganju za medonosne čebele, ki se hranijo z medeno roso;

(e)

morebitni izpostavljenosti gutacijski tekočini ter akutnem in dolgoročnem tveganju za preživetje kolonij in njihov razvoj ter tveganju za čebeljo zalego zaradi take izpostavljenosti;

(f)

morebitni izpostavljenosti prahu, ki se raznaša med sejanjem, ter akutnem in dolgoročnem tveganju za preživetje kolonij in njihovem razvoju ter tveganju za čebeljo zalego zaradi take izpostavljenosti;

(g)

akutnem in dolgoročnem tveganju za preživetje kolonij in njihov razvoj ter tveganju za zalego medonosnih čebel zaradi zaužitja kontaminiranega nektarja in peloda.

Prijavitelj predloži te informacije Komisiji, državam članicam in Agenciji do 31. decembra 2014.“


PRILOGA II

Seznam semen iz člena 2

Semena, tretirana s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo klotianidin, tiametoksam ali imidakloprid, katerih uporaba in dajanje na trg sta prepovedana:

 

ječmen, proso, oves, riž, rž, sirek, tritikala in pšenica, če se sejejo med januarjem in junijem

 

lucerna (Medicago sativa)

 

janež (Pimpinella anisum); badijan ali zvezdasti janež (Illicium verum); navadna kumina (Carum carvi); koriander (Coriandrum sativum); kumina (Cuminum cyminum); komarček (Foeniculum vulgare); brinove jagode (Juniperus communis)

 

fižol (Phaseolus spp.)

 

bob (Vicia faba var. major; var. equina; var. minor)

 

ajda (Fagopyrum esculentum)

 

kloščevec (Ricinus communis)

 

čičerika (Cicer arietinum)

 

čiliji (Capsicum frutescens; C. annuum); piment (Pimenta officinalis)

 

detelja (Trifolium spp.), kavovec (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

bombaževec (Gossypium spp.)

 

vigna (Vigna unguiculata)

 

navadna kumara (Cucumis sativus)

 

zemeljski orešek, arašid (Arachis hypogaea)

 

konoplja (Cannabis sativa)

 

stročnice: navadna nokota (Lotus corniculatus); Lespedeza spp.; kudzu (Pueraria lobata); Sesbania spp.; navadna turška detelja (Onobrychis sativa); medenica (Hedysarum coronarium)

 

leča (Lens esculenta; Ervum lens)

 

laneno seme (Linum usitatissimum)

 

volčji bob (Lupinus spp.)

 

koruza (Zea mays)

 

melona (Cucumis melo)

 

gorčično seme, bela gorjušica (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); črna ogrščica (Brassica nigra; Sinapis alba);

 

bamija (Abelmoschus esculentus); okra (Hibiscus esculentus)

 

navadni grah (Pisum sativum); krmni grah (P. arvense)

 

poprova meta (Mentha spp.: M. piperita)

 

makovo seme (Papaver somniferum)

 

buče (Cucurbita spp.)

 

bolhač (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

oljna ogrščica (Brassica napus var. oleifera)

 

seme rumenika (Carthamus tinctorius)

 

sezamovo seme (Sesamum indicum)

 

soja (Glycine soja)

 

začimbe: lovor (Laurus nobilis); seme kopra (Anethum graveolens); seme triplata (Trigonella foenumgraecum); žafran (Crocus sativus); timijan (Thymus vulgaris); kurkuma (Curcuma longa)

 

jagodnjaki (Fragaria spp.)

 

sončnično seme (Helianthus annuus)

 

repe (Brassica rapa var. rapifera in oleifera spp.)

 

grašice; grahorasta/navadna grašica (Vicia sativa)

 

navadna lubenica (Citrullus vulgaris)

 

okrasne rastline, ki cvetijo v letu, ko se izvede tretiranje


25.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 139/27


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 486/2013

z dne 24. maja 2013

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. maja 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

15,0

MA

61,6

TN

74,5

TR

54,4

ZZ

51,4

0707 00 05

AL

27,7

MK

45,5

TR

132,0

ZZ

68,4

0709 93 10

MA

110,7

TR

128,2

ZZ

119,5

0805 10 20

EG

54,2

IL

71,7

MA

77,9

ZZ

67,9

0805 50 10

AR

87,1

TR

71,0

ZA

109,7

ZZ

89,3

0808 10 80

AR

135,7

BR

109,6

CL

135,5

CN

80,7

MK

42,6

NZ

144,6

US

207,5

ZA

119,8

ZZ

122,0

0809 29 00

US

557,8

ZZ

557,8


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

25.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 139/29


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 23. maja 2013

o spremembi Odločbe 2009/821/ES glede seznama mejnih kontrolnih točk in veterinarskih enot v Traces

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 2905)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/235/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (1), ter zlasti člena 20(1) in (3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka člena 6(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (3), in zlasti člena 6(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2009/821/ES z dne 28. septembra 2009 o sestavi seznama odobrenih mejnih kontrolnih točk, določitvi nekaterih pravil za kontrolne preglede, ki jih izvajajo veterinarski strokovnjaki Komisije, in določitvi veterinarskih enot v Traces (4) določa seznam mejnih kontrolnih točk, odobrenih v skladu z direktivama 91/496/EGS in 97/78/ES. Navedeni seznam je v Prilogi I k navedeni odločbi.

(2)

Danska je sporočila, da je bilo mejnim kontrolnim točkam dodano novo kontrolno središče v pristanišču Esbjerg. Seznam vnosov za navedeno državo članico iz Priloge I k Odločbi 2009/821/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Na podlagi sporočil Nemčije, Španije, Francije, Italije, Latvije, Nizozemske in Portugalske bi bilo treba spremeniti vnose na seznamu mejnih kontrolnih točk v navedenih državah članicah iz Priloge I k Odločbi 2009/821/ES.

(4)

Nadzorna služba Komisije (Urad za prehrano in veterinarstvo, FVO, prej Inšpekcijska služba Komisije) je opravila pregled v Španiji, po katerem je pripravila številna priporočila za navedeno državo članico. Španija je sporočila, da bi bilo treba začasno zapreti mejne kontrolne točke v enem pristanišču in na več letališčih. Vnose za navedene mejne kontrolne točke iz Priloge I k Odločbi 2009/821/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Italija je sporočila, da bi bilo treba mejno kontrolno točko v pristanišču Brindisi črtati s seznama vnosov za navedeno državo članico. Portugalska je sporočila, da bi bilo treba mejno kontrolno točko v pristanišču Viana do Castelo črtati s seznama vnosov za navedeno državo članico. Seznam vnosov za navedeni državi članici iz Priloge I k Odločbi 2009/821/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Združeno kraljestvo je sporočilo, da bi bilo treba mejno kontrolno točko Hull začasno zapreti. Seznam vnosov za navedeno državo članico iz Priloge I k Odločbi 2009/821/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Po uspešnem pregledu Urada za prehrano in veterinarstvo v Litvi se lahko odobritev cestne mejne kontrolne točke Kybartai, ki bo uradno odprta 21. maja 2013, razširi na žive živali za vse kategorije (U, E in O). Zadevni vnos za navedeno državo članico iz Priloge I k Odločbi 2009/821/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Priloga II k Odločbi 2009/821/ES določa seznam glavnih, regionalnih in območnih uradov v celovitem računalniškem veterinarskem sistemu (Traces).

(9)

Na podlagi sporočil Danske, Nemčije, Italije, Nizozemske, Avstrije in Združenega kraljestva bi bilo treba spremeniti nekatere vnose na seznamu glavnih, regionalnih in območnih uradov v sistemu Traces za navedene države članice iz Priloge II k Odločbi 2009/821/ES.

(10)

Odločbo 2009/821/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prilogi I in II k Odločbi 2009/821/ES se spremenita v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Sprememba iz točke 1(g) Priloge se uporablja od 21. maja 2013.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 23. maja 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(2)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56.

(3)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

(4)  UL L 296, 12.11.2009, str. 1.


PRILOGA

Prilogi I in II k Odločbi 2009/821/ES se spremenita:

1.

Priloga I se spremeni:

(a)

v delu, ki zadeva Dansko, se vnos za pristanišče Esbjerg nadomesti z naslednjim:

„Esbjerg

DK EBJ 1

P

Intercargo Coldstores ApS

HC-T(FR)(1)(2), HC-NT(6), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(6)(11)

 

E D & F Man Terminals Denmark ApS

HC-NT(6), NHC-NT(6)(11)“

 

(b)

del, ki zadeva Nemčijo, se spremeni:

(i)

vnos za pristanišče Cuxhaven se nadomesti z naslednjim:

„Cuxhaven

DE CUX 1

P

 

HC-T(FR)(2)(3)“

 

(ii)

vnos za pristanišče Hannover-Langenhagen se nadomesti z naslednjim:

„Hannover-Langenhagen

DE HAJ 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O(10)“

(iii)

vnos za pristanišče Jade-Weser-Port Wilhelmshaven se nadomesti z naslednjim:

„JadeWeserPort Wilhelmshaven

DE WVN 1

P

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT“

 

(c)

del, ki zadeva Španijo, se spremeni:

(i)

vnos za letališče Almería se nadomesti z naslednjim:

„Almería(*)

ES LEI 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)“

(ii)

vnos za letališče Bilbao se nadomesti z naslednjim:

„Bilbao(*)

ES BIO 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)“

(iii)

vnos za letališče Gerona se nadomesti z naslednjim:

„Gerona(*)

ES GRO 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)“

 

(iv)

vnos za pristanišče Las Palmas de Gran Canaria se nadomesti z naslednjim:

„Las Palmas de Gran Canaria

ES LPA 1

P

Productos

HC, NHC

 

Animales(*)

 

U(*), E(*), O(*)“

(v)

vnos za letališče Madrid se nadomesti z naslednjim:

„Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC(2)

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

O“

(vi)

vnos za pristanišče Málaga se nadomesti z naslednjim:

„Málaga

ES AGP 1

P

 

HC, NHC(*)

U(*), E(*), O“

(vii)

vnos za letališče Palma de Mallorca se nadomesti z naslednjim:

„Palma de Mallorca(*)

ES PMI 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)“

(viii)

vnosa za letališče in pristanišče Santander se nadomestita z naslednjim:

„Santander(*)

ES SDR 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

 

Santander(*)

ES SDR 1

P

 

HC(*), NHC(*)“

 

(ix)

vnos za letališče Santiago de Compostela se nadomesti z naslednjim:

„Santiago de Compostela(*)

ES SCQ 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)“

 

(x)

vnos za letališče Vigo se nadomesti z naslednjim:

„Vigo(*)

ES VGO 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)“

 

(xi)

vnos za letališče Vitoria se nadomesti z naslednjim:

„Vitoria(*)

ES VIT 4

A

 

HC(2)(*), NHC-NT(2)(*), NHC-T(CH)(2)(*)

U(*), E(*), O(*)“

(d)

v delu, ki zadeva Francijo, se vnos za pristanišče Sète nadomesti z naslednjim:

„Sète

FR SET 1

P

 

HC(1)(2), NHC-NT“

 

(e)

del, ki zadeva Italijo, se spremeni:

(i)

vnos za pristanišče Brindisi se črta;

(ii)

vnos za pristanišče Livorno-Pisa se nadomesti z naslednjim:

„Livorno-Pisa

IT LIV 1

P

Porto Commerciale

HC, NHC-NT

 

Sintemar(*)

HC(*), NHC(*)

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC“

 

(iii)

vnos za pristanišče Taranto se nadomesti z naslednjim:

„Taranto

IT TAR 1

P

 

HC, NHC-NT“

 

(f)

v delu, ki zadeva Latvijo, se vnos za pristanišče Riga (BFT) nadomesti z naslednjim:

„Riga (BFT)

LV RIX 1b

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)“

 

(g)

v delu, ki zadeva Litvo, se vnos za cesto v mestu Kybartai nadomesti z naslednjim:

„Kybartai(13)

LT KBK 3

R

 

HC, NHC

U, E, O“

(h)

v delu, ki zadeva Nizozemsko, se vnos za letališče Amsterdam nadomesti z naslednjim:

„Amsterdam

NL AMS 4

A

Aviapartner Cargo B.V.

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

O(14)

Schiphol Animal Centre

 

U(8), E

KLM-2

 

U, E, O(14)

Freshport

HC(2), NHC(2)

O(14)“

(i)

del, ki zadeva Portugalsko, se spremeni:

(i)

vnos za letališče Porto se nadomesti z naslednjim:

„Porto

PT OPO 4

A

 

HC-T(CH)(2), NHC-NT(2)“

 

(ii)

vnos za pristanišče Viana do Castelo se črta;

(j)

v delu, ki zadeva Združeno kraljestvo, se vnos za pristanišče Hull nadomesti z naslednjim:

„Hull(*)

GB HUL 1

P

 

HC-T(1,3)(*), HC-NT (1,3)(*)“

 

2.

Priloga II se spremeni:

(a)

v delu, ki zadeva Dansko, se vnos za območni urad „DK00100 RØDOVRE“ nadomesti z naslednjim:

„DK00100

GLOSTRUP“

(b)

v delu, ki zadeva Nemčijo, se vnos za območni urad „DE32403 OSNABRÜCK, STADT“ črta;

(c)

del, ki zadeva Italijo, se spremeni:

(i)

vnos za območni urad „IT00410 TERNI-AREA ORVIETANA“ se nadomesti z naslednjim:

„IT00410

TERNI“

(ii)

naslednji vnosi za regionalni urad „IT00010 UMBRIA“ se črtajo:

„IT00110

CITTÀ DI CASTELLO

IT00310

FOLIGNO“

(d)

del, ki zadeva Nizozemsko, se spremeni:

(i)

vnos za glavni urad „NL00000 VWA“ se nadomesti z naslednjim:

„NL00000

NVWA“

(ii)

vnosi za sedanjih pet regionalnih uradov VWA NOORD, VWA NOORDWEST, VWA OOST, VWA ZUID in VWA ZUIDWEST se nadomestijo z naslednjim:

„NL00001

NVWA NOORD

NL00002

NVWA NOORDWEST

NL00003

NVWA OOST

NL00004

NVWA ZUID

NL00005

NVWA ZUIDWEST“

(e)

del, ki zadeva Avstrijo, se spremeni:

(i)

vnos za območni urad „AT00602 BRUCK AN DER MUR“ se nadomesti z naslednjim:

„AT00602

BRUCK-MÜRZZUSCHLAG“

(ii)

vnos za območni urad „AT00604 FELDBACH“ se nadomesti z naslednjim:

„AT00604

SÜDOSTSTEIERMARK“

(iii)

vnos za območni urad „AT00608 HARTBERG“ se nadomesti z naslednjim:

„AT00608

HARTBERG-FÜRSTENFELD“

(iv)

naslednji vnosi za regionalni urad „AT00600 STEIERMARK“ se črtajo:

„AT00605

FÜRSTENFELD

AT00615

MÜRZZUSCHLAG

AT00616

RADKERSBURG“

(f)

v delu, ki zadeva Združeno kraljestvo, se vnos za območni urad „GB07104 LARNE“ nadomesti z naslednjim:

„GB07104

MALLUSK“


25.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 139/s3


OBVESTILO BRALCEM

Uredba Sveta (EU) št. 216/2013 z dne 7. marca 2013 o elektronski izdaji Uradnega lista Evropske unije

V skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 216/2013 z dne 7. marca 2013 o elektronski izdaji Uradnega lista Evropske unije (UL L 69, 13.3.2013, str. 1) je s 1. julijem 2013 verodostojna in ima pravne učinke samo elektronska izdaja Uradnega lista.

Če elektronske izdaje Uradnega lista ni mogoče izdati zaradi nepredvidenih in izrednih okoliščin, je v skladu s pogoji iz člena 3 Uredbe (EU) št. 216/2013 verodostojna in ima pravne učinke samo tiskana izdaja Uradnega lista.