ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2013.118.slv

Uradni list

Evropske unije

L 118

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 56
30. april 2013


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

 

2013/206/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 22. aprila 2013 o stališču, ki ga je treba v imenu Evropske unije sprejeti v Skupnem odboru EGP glede spremembe Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

1

 

 

2013/207/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 22. aprila 2013 o stališču, ki ga je treba v imenu Evropske unije sprejeti v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode

3

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 392/2013 z dne 29. aprila 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 v zvezi z nadzornim sistemom za ekološko pridelavo

5

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 393/2013 z dne 29. aprila 2013 o spremembi uredb (ES) št. 1120/2009 in (ES) št. 1122/2009 glede meril za upravičenost in obveznosti obveščanja o sortah konoplje za izvajanje shem neposrednih podpor za kmete

15

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 394/2013 z dne 29. aprila 2013 o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 37/2010 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora v zvezi s snovjo monepantel ( 1 )

17

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 395/2013 z dne 29. aprila 2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

19

 

 

SKLEPI

 

 

2013/208/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 22. aprila 2013 o smernicah za politike zaposlovanja držav članic

21

 

 

2013/209/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 26. aprila 2013 o potrditvi obračunov plačilnih agencij držav članic v zvezi z izdatki, ki jih financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) za proračunsko leto 2012 (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 2444)

23

 

 

2013/210/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 26. aprila 2013 o potrditvi obračunov plačilnih agencij držav članic v zvezi z izdatki, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) za proračunsko leto 2012 (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 2454)

30

 

 

2013/211/EU

 

*

Sklep Evropske centralne banke z dne 19. aprila 2013 o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka (ECB/2013/10)

37

 

 

SMERNICE

 

 

2013/212/EU

 

*

Smernica Evropske centralne banke z dne 19. aprila 2013 o spremembi Smernice ECB/2003/5 o uporabi ukrepov proti neskladnim reprodukcijam eurobankovcev ter o zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka (ECB/2013/11)

43

 

 

III   Drugi akti

 

 

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

*

Priporočilo št. 93/13/COL Nadzornega organa Efte z dne 21. februarja 2013 o usklajenem načrtu nadzora za ugotavljanje razširjenosti goljufivih praks pri trženju nekaterih živil

44

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

30.4.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 118/1


SKLEP SVETA

z dne 22. aprila 2013

o stališču, ki ga je treba v imenu Evropske unije sprejeti v Skupnem odboru EGP glede spremembe Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

(2013/206/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 338(1) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1) in zlasti člena 1(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) je začel veljati 1. januarja 1994.

(2)

V skladu s členom 98 Sporazuma EGP se lahko Skupni odbor EGP med drugim odloči spremeniti Prilogo XXI k Sporazumu.

(3)

Priloga XXI k Sporazumu EGP vsebuje posebne določbe in pravila v zvezi s statistiko.

(4)

Uredbo Komisije (EU) št. 555/2012 z dne 22. junija 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb v zvezi s posodobitvijo zahtev za podatke in opredelitev (3) bi bilo treba vključiti v Sporazum EGP, z nekaterimi prilagoditvami za Norveško, Islandijo in Lihtenštajn.

(5)

Prilogo XXI k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Stališče Unije v Skupnem odboru EGP bi moralo temeljiti na priloženem osnutku sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Evropske unije sprejme v Skupnem odboru EGP glede predlagane spremembe Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP, temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP, priloženega temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 22. aprila 2013

Za Svet

Predsednik

E. GILMORE


(1)  UL L 305, 30.11.1994, str. 6.

(2)  UL L 1, 3.1.1994, str. 3.

(3)  UL L 166, 27.6.2012, str. 22.


OSNUTEK

SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. …/2013

z dne

o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) št. 555/2012 z dne 22. junija 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb v zvezi s posodobitvijo zahtev za podatke in opredelitev (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XXI k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Točka 19s (Uredba (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta) Priloge XXI k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

doda se naslednja alinea:

„—

32012 R 0555: Uredba Komisije (EU) št. 555/2012 z dne 22. junija 2012 (UL L 166, 27.6.2012, str. 22).“;

2.

besedilo prilagoditve se nadomesti z naslednjim:

„(a)

Točki 1 in 2 tabele 1 v Prilogi I se ne uporabljata za Norveško.

(b)

Tabela 1 v Prilogi I se pred majem 2017 ne uporablja za Islandijo.

(c)

Ta uredba se ne uporablja za Lihtenštajn.“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) št. 555/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati […] pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Sekretarja skupnega odbora EGP


(1)  UL L 166, 27.6.2012, str. 22.

(2)  [Navedena ni nobena ustavna zahteva.] [Navedene so ustavne zahteve.]


30.4.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 118/3


SKLEP SVETA

z dne 22. aprila 2013

o stališču, ki ga je treba v imenu Evropske unije sprejeti v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode

(2013/207/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti členov 46 in 48 v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1) in zlasti člena 1(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) je začel veljati 1. januarja 1994.

(2)

V skladu s členom 98 Sporazuma EGP se lahko Skupni odbor EGP med drugim odloči spremeniti Protokol 31 k Sporazumu EGP.

(3)

Protokol 31 k Sporazumu EGP vsebuje posebne določbe in pravila glede sodelovanja na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode.

(4)

Sodelovanje pogodbenic Sporazuma EGP je primerno razširiti na dejavnosti, ki se financirajo iz proračunskih vrstic 04 01 04 08 in 04 03 05 za proračunsko leto 2013.

(5)

Protokol 31 k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Stališče Unije v Skupnem odboru EGP bi moralo temeljiti na priloženem osnutku sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki ga je treba v imenu Evropske unije sprejeti v Skupnem odboru EGP glede predlagane spremembe Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP, priloženega temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 22. aprila 2013

Za Svet

Predsednik

E. GILMORE


(1)  UL L 305, 30.11.1994, str. 6.

(2)  UL L 1, 3.1.1994, str. 3.


OSNUTEK

SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št …/2013

z dne

o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti členov 86 in 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sodelovanje pogodbenic Sporazuma EGP je primerno razširiti na sodelovanje v zvezi s prostim pretokom delovne sile, uskladitvijo sistemov socialne varnosti in ukrepi, ki se nanašajo na migrante, vključno z migranti iz tretjih držav.

(2)

Protokol 31 k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti tako, da se omogoči razširjeno sodelovanje s 1. januarjem 2013 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odstavka 5 in 12 člena 5 Protokola 31 k Sporazumu EGP se spremenita:

Besedilo „proračunsko leto 2012“ se nadomesti s „proračunski leti 2012 in 2013“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po predložitvi zadnjega uradnega obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (1).

Uporablja se od 1. januarja 2013.

Člen 3

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Sekretarja skupnega odbora EGP


(1)  [Navedena ni nobena ustavna zahteva.] [Navedene so ustavne zahteve.]


UREDBE

30.4.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 118/5


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 392/2013

z dne 29. aprila 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 v zvezi z nadzornim sistemom za ekološko pridelavo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (1) ter zlasti člena 33(2) in (3) ter člena 38(c) in (d) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 28(1) Uredbe (ES) št. 834/2007 morajo izvajalci, ki pridelujejo, pripravljajo, skladiščijo, dajejo v promet, uvažajo ali izvažajo proizvode v skladu s pravili pridelave iz navedene Uredbe, svojo dejavnost podrediti nadzornemu sistemu iz člena 27 navedene Uredbe. Podrobna pravila za izvajanje navedenega nadzornega sistema so določena v naslovu IV Uredbe Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (2).

(2)

V skladu z navedenim nadzornim sistemom morajo izvajalci o svoji dejavnosti obvestiti pristojne organe in priložiti informacije o ustreznem izvajalcu nadzora ter podpisati izjavo, da dejavnost izvajajo v skladu s pravili za ekološko pridelavo in da v primeru kršitev ali nepravilnosti privolijo v izvrševanje ukrepov.

(3)

Člen 30(2) Uredbe (ES) št. 834/2007 določa obveščanje o primerih kršitev ali nepravilnosti glede ekološkega statusa proizvoda. Za večjo učinkovitost bi morali izvajalci svoje nadzorne organe ali izvajalce nadzora obvestiti o kakršnih koli nepravilnostih ali kršitvah glede ekološkega statusa svojega proizvoda, vključno z ekološkimi proizvodi, ki jih dobijo od drugih izvajalcev.

(4)

Glede na izkušnje, pridobljene pri uporabi nadzornega sistema, in v interesu ekološkega sektorja je primerno, da se na podlagi splošne ocene tveganja neizpolnjevanja pravil za ekološko pridelavo določi najmanjše število vzorcev, ki jih nadzorni organi ali izvajalci nadzora vsako leto odvzamejo in analizirajo. Kadar nadzorni organi ali izvajalci nadzora sumijo, da se uporabljajo proizvodi, ki niso dovoljeni za ekološko pridelavo, bi morali odvzeti in analizirati vzorce zadevnih proizvodov. V takšnih primerih se najmanjše število vzorcev ne uporabi. Tudi v kakršnem koli drugem primeru lahko nadzorni organi ali izvajalci nadzora za namen odkrivanja neizpolnjevanja zahtev Unije glede ekološke pridelave odvzamejo vzorce in jih analizirajo.

(5)

Glede na izkušnje, pridobljene pri uporabi nadzornega sistema, in v interesu ekološkega sektorja je primerno, da se določi prenos ustreznih informacij v primerih, ko kontrolni pregled izvajalca ali njegovih podizvajalcev opravljajo različni nadzorni organi ali izvajalci nadzora ali ko izvajalci ali njihovi podizvajalci zamenjajo svoj nadzorni organ ali izvajalca nadzora. Za zagotovitev upravljanja nadzornega sistema bi bilo treba omogočiti ustrezno izmenjavo informacij in prenos nadzorne dokumentacije teh izvajalcev ter hkrati upoštevati zahteve glede varstva osebnih podatkov, določene v Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (3). Izvajalci bi morali sprejeti prenos in izmenjavo svojih podatkov in vseh informacij v zvezi z svojimi dejavnostmi v okviru nadzornega sistema.

(6)

Da bi zagotovili enotno uporabo nadzornega sistema in se izognili dvoumnostim, bi bilo treba v Uredbo (ES) št. 889/2008 vključiti opredelitev pojma „nadzorna dokumentacija“.

(7)

V členu 29(3) Uredbe (ES) št. 834/2007 je v zvezi z obliko dokazila navedeno elektronsko izdajanje potrdil. Primerno je poudariti, da v primeru elektronske izdaje potrdil podpis dokazila ni potreben, če se verodostojnost dokazila potrdi z elektronsko metodo, zaščiteno proti ponarejanju.

(8)

Izkušnje kažejo, da so potrebna pojasnila v zvezi z izmenjavo informacij med državami članicami v primerih, ko država članica odkrije nepravilnosti ali kršitve, kar se tiče skladnosti proizvodov, uvoženih v skladu s členom 33(2) in (3) Uredbe (ES) št. 834/2007 ali členom 19 Uredbe Komisije (ES) št. 1235/2008 z dne 8. decembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (4).

(9)

Poleg tega je primerno, da se jasno določi postopek za izmenjavo informacij med državami članicami v primerih nepravilnosti ali kršitev, pri tem pa se upoštevajo najboljše prakse, vzpostavljene od leta 2009.

(10)

Za zagotovitev skladnosti s členom 33(1) Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (5) je treba poudariti, da bi morale v primeru, ko pregledov ne izvede plačilna agencija, države članice zagotoviti, da ta plačilna agencija prejme dovolj informacij o izvedenih pregledih.

(11)

V skladu s členom 44(1)(a) Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (6) morajo države članice v svojem letnem poročilu navesti morebitne spremembe svojih večletnih nacionalnih načrtov nadzora, da se med drugim upošteva tudi nova zakonodaja. Komisija bi morala imeti na razpolago potrebne podatke in informacije o nadzoru, ki ga pristojni organi držav članic izvajajo nad ekološko pridelavo. Zato bi bilo treba od držav članic zahtevati, da spremenijo svoje nacionalne načrte nadzora tako, da upoštevajo navedeni nadzor ter vnesejo navedene spremembe in ustrezne podatke o ekološki pridelavi v letno poročilo iz člena 44 Uredbe (ES) št. 882/2004. Državam članicam bi bilo treba dovoliti, da predložijo te podatke o ekološki pridelavi kot ločeno poglavje v nacionalnem načrtu nadzora in v letnem poročilu.

(12)

Poleg obveznosti v zvezi z nadzorom, določenimi v Uredbi (ES) št. 882/2004, naslov V Uredbe (ES) št. 834/2007 in Uredba (ES) št. 889/2008 določata podrobnejše določbe o nadzoru v ekološkem sektorju. V primeru, ko pristojni organ prenese naloge nadzora na izvajalce nadzora, ki so zasebni subjekti, Uredba (ES) št. 834/2007 določa podrobnejše zahteve in obveznosti, ki jih mora izpolniti vsak izvajalec nadzora.

(13)

Izkušnje kažejo, da morajo biti posebne določbe za nadzor ekološke pridelave opredeljene podrobneje, zlasti zato, da imajo pristojni organi večji nadzor nad izvajalci nadzora, na katere so prenesli naloge nadzora. Te določbe bi bilo treba kot enotne minimalne zahteve vključiti v nadzorni sistem držav članic, vzpostavljen v skladu s členom 27 Uredbe (ES) št. 834/2007.

(14)

Pristojni organi držav članic bi morali imeti dokumentirane postopke za prenos nalog na izvajalce nadzora in njihov nadzor, da bi zagotovili spoštovanje uredbenih zahtev.

(15)

Izboljšati bi bilo treba izmenjavo informacij znotraj držav članic, med državami članicami ter med državami članicami in Komisijo v zvezi z nadzorom, ki ga izvajajo pristojni organi, in sprejeti enotne minimalne zahteve.

(16)

Uredbo (ES) št. 889/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(17)

Zaradi učinkovitosti pravil nadzora bi morale dodatne navedbe, dodane s to uredbo, ki se morajo upoštevati v obveznosti, vključeni v izjavo, ki jo podpiše izvajalec, kot je določeno v členu 63(2) Uredbe (ES) št. 889/2008, veljati tudi za izvajalce, ki so navedeno izjavo podpisali pred datumom začetka uporabe te uredbe.

(18)

Za zagotovitev gladkega prehoda s trenutnega nadzornega sistema na spremenjeni sistem bi bilo treba to uredbo uporabljati od 1. januarja 2014.

(19)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem regulativnega odbora za ekološko pridelavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Uredbe (ES) št. 889/2008

Uredba (ES) št. 889/2008 se spremeni:

1.

V členu 2 se doda naslednja točka (s):

„(s)

‚nadzorna dokumentacija‘ pomeni vse informacije in dokumente, ki jih za uporabo v nadzornem sistemu izvajalec, podvržen nadzornemu sistemu, kot je določeno v členu 28 Uredbe (ES) št. 834/2007, prenese pristojnim organom države članice ali nadzornim organom in izvajalcem nadzora, vključno z vsemi relevantnimi informacijami in dokumenti, ki se nanašajo na navedenega izvajalca ali dejavnosti navedenega izvajalca in ki jih hranijo pristojni organi, nadzorni organi in izvajalci nadzora, z izjemo informacij ali dokumentov, ki ne vplivajo na delovanje nadzornega sistema.“

2.

V prvem pododstavku člena 63(2) se dodajo naslednje točke (d) do (h):

„(d)

v primerih, ko izvajalca in/ali podizvajalce navedenega izvajalca preverijo različni nadzorni organi ali izvajalci nadzora v skladu z nadzornim sistemom, ki ga je vzpostavila zadevna država članica, privolil v izmenjavo informacij med temi organi ali izvajalci nadzora;

(e)

v primerih, ko izvajalec in/ali podizvajalci navedenega izvajalca zamenjajo svoj nadzorni organ ali izvajalca nadzora, privolil v prenos svoje nadzorne dokumentacije naslednjemu nadzornemu organu ali izvajalcu nadzora;

(f)

v primerih, ko se izvajalec umakne iz nadzornega sistema, nemudoma obvestil ustrezen pristojni organ in nadzorni organ ali izvajalca nadzora;

(g)

v primerih, ko se izvajalec umakne iz nadzornega sistema, privolil, da se nadzorna dokumentacija hrani vsaj pet let;

(h)

sprejel obvezo, da bo nemudoma obvestil ustrezni nadzorni organ/organe ali izvajalca/izvajalce nadzora o kakršnih koli nepravilnostih ali kršitvah glede ekološkega statusa svojega proizvoda ali ekoloških proizvodov, ki jih dobi od drugih izvajalcev ali podizvajalcev.“

3.

V členu 65 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Nadzorni organ ali izvajalec nadzora odvzame in analizira vzorce, da bi ugotovil prisotnost proizvodov, ki niso odobreni za ekološko pridelavo, za preverjanje postopkov pridelave, ki niso skladni s pravili za ekološko pridelavo, ali za odkrivanje morebitne kontaminacije s proizvodi, ki niso odobreni za ekološko pridelavo. Število vzorcev, ki jih vsako leto odvzame in analizira nadzorni organ ali izvajalec nadzora, je enako vsaj 5 % števila izvajalcev pod njegovim nadzorom. Izbor izvajalcev, pri katerih se vzorci odvzamejo, temelji na podlagi splošne ocene tveganja neizpolnjevanja pravil za ekološko pridelavo. V tej splošni oceni se upoštevajo vse stopnje pridelave, priprave in distribucije.

Nadzorni organ ali izvajalec nadzora odvzame in analizira vzorce vedno, ko obstaja sum, da se uporabljajo proizvodi ali tehnike, ki niso dovoljeni za ekološko pridelavo. V takšnih primerih se najmanjše število vzorcev za odvzem in analizo ne uporabi.

Nadzorni organ ali izvajalec nadzora lahko odvzame in analizira vzorce tudi v kakršnem koli drugem primeru, da bi ugotovil prisotnost proizvodov, ki niso odobreni za ekološko pridelavo, za preverjanje postopkov pridelave, ki niso skladni s pravili za ekološko pridelavo, ali za odkrivanje morebitne kontaminacije s proizvodi, ki niso odobreni za ekološko pridelavo.“

4.

V členu 68(1) se doda naslednji pododstavek:

„V primeru elektronske izdaje potrdil iz člena 29(3) Uredbe (ES) št. 834/2007 podpis v polju št. 8 dokazila ni potreben, če se verodostojnost dokazila potrdi z elektronsko metodo, zaščiteno proti ponarejanju.“

5.

Člena 92 in 92a se nadomestita z naslednjim besedilom:

„Člen 92

Izmenjava informacij med nadzornimi organi, izvajalci nadzora in pristojnimi organi

1.   Kadar kontrolni pregled izvajalca in/ali njegovih podizvajalcev opravljajo različni nadzorni organi ali izvajalci nadzora, si nadzorni organi ali izvajalci nadzora izmenjajo ustrezne informacije o operacijah pod svojim nadzorom.

2.   Kadar izvajalec in/ali podizvajalci zamenjajo svoj nadzorni organ ali izvajalca nadzora, zadevni nadzorni organi ali izvajalci nadzora o spremembi nemudoma obvestijo pristojni organ.

Prejšnji nadzorni organ ali izvajalec nadzora izroči ustrezne dele nadzorne dokumentacije zadevnega izvajalca in poročila iz drugega pododstavka člena 63(2) naslednjemu nadzornemu organu ali izvajalcu nadzora.

Novi nadzorni organ ali izvajalec nadzora zagotovi, da je izvajalec popravil ali popravlja neskladnosti iz poročila prejšnjega nadzornega organa ali izvajalca nadzora.

3.   Kadar se izvajalec umakne iz nadzornega sistema, nadzorni organ ali izvajalec nadzora navedenega izvajalca nemudoma obvesti pristojni organ.

4.   Kadar nadzorni organ ali izvajalec nadzora odkrije nepravilnosti ali kršitve glede ekološkega statusa proizvodov, nemudoma obvesti pristojni organ države članice, ki ga je država članica imenovala ali odobrila v skladu s členom 27 Uredbe (ES) št. 834/2007.

Navedeni pristojni organ lahko na lastno pobudo zahteva tudi kakršne koli druge informacije o nepravilnostih ali kršitvah.

Navedene organe ali izvajalce nadzora prav tako obvesti v primeru, če odkrije nepravilnosti ali kršitve v zvezi s proizvodi, ki jih nadzirajo drugi nadzorni organi ali izvajalci nadzora.

5.   Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe in uvedejo dokumentirane postopke, ki omogočijo izmenjavo informacij med vsemi nadzornimi organi, ki so jih imenovale, in/ali vsemi izvajalci nadzora, ki so jih odobrile v skladu s členom 27 Uredbe (ES) št. 834/2007, vključno s postopki za izmenjavo informacij, ki se uporabljajo za preverjanje dokazil iz člena 29(1) navedene uredbe.

6.   Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe in uvedejo dokumentirane postopke ter tako zagotovijo, da se informacije o rezultatih pregledov in obiskov iz člena 65 te uredbe sporočijo plačilni agenciji v skladu s potrebami te plačilne agencije, kot je določeno v členu 33(1) Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 (7).

Člen 92a

Izmenjava informacij med različnimi državami članicami in Komisijo

1.   Kadar država članica odkrije nepravilnosti ali kršitve v zvezi z uporabo te uredbe pri določenem proizvodu, ki prihaja iz druge države članice in na katerem so navedbe iz naslova IV Uredbe (ES) št. 834/2007 ter naslova III in/ali Priloge XI k tej uredbi, nemudoma obvesti državo članico, ki je imenovala nadzorni organi ali odobrila izvajalca nadzora, druge države članice in Komisijo prek računalniškega sistema iz člena 94(1) te uredbe.

2.   Kadar država članica odkrije nepravilnosti ali kršitve, kar se tiče skladnosti proizvoda, uvoženega v skladu s členom 33(2) in (3) Uredbe (ES) št. 834/2007, z zahtevami iz navedene uredbe ali Uredbe (ES) št. 1235/2008, nemudoma obvesti druge države članice in Komisijo prek računalniškega sistema iz člena 94(1) te uredbe.

3.   Kadar država članica odkrije nepravilnosti ali kršitve, kar se tiče skladnosti proizvoda, uvoženega v skladu s členom 19 Uredbe (ES) št. 1235/2008, z zahtevami iz navedene uredbe in Uredbe (ES) št. 834/2007, nemudoma obvesti državo članico, ki je izdala dovoljenje, druge države članice in Komisijo prek računalniškega sistema iz člena 94(1) te uredbe. Če se odkrije nepravilnost ali kršitev v zvezi s proizvodom, za katerega je država članica sama izdala dovoljenje iz člena 19 Uredbe (ES) št. 1235/2008, se drugim državam članicam in Komisiji pošlje obvestilo.

4.   Država članica, ki prejme obvestilo v zvezi z neskladnimi proizvodi v skladu z odstavkom 1 in 3, ali država članica, ki je izdala dovoljenje iz člena 19 Uredbe (ES) št. 1235/2008 za proizvod, v zvezi s katerim je bila odkrita nepravilnost ali kršitev, razišče vzroke nepravilnosti ali kršitev. Nemudoma sprejme ustrezne ukrepe.

O rezultatih raziskave in ukrepih, ki jih je sprejela, obvesti državo članico, ki je obvestilo poslala, druge države članice in Komisijo, in sicer tako, da odgovori na prvotno obvestilo prek računalniškega sistema iz člena 94(1). Odgovor se pošlje v 30 koledarskih dneh od datuma prvotnega obvestila.

5.   Država članica, ki je poslala prvotno obvestilo, lahko državo članico, ki je poslala odgovor, po potrebi zaprosi za dodatne informacije. V vsakem primeru država članica, ki je poslala prvotno obvestilo, vnese potrebne navedbe in posodobitve v računalniški sistem iz člena 94(1), potem ko prejme odgovor ali dodatne informacije od obveščene države članice.

Člen 92b

Objava informacij

Države članice dajo javnosti na primeren način – tudi prek objave na svetovnem spletu – na voljo posodobljene sezname iz člena 28(5) Uredbe (ES) št. 834/2007, ki vsebujejo posodobljena dokazila o posameznih izvajalcih, kot določa člen 29(1) navedene uredbe, z uporabo vzorca iz Priloge XII k tej uredbi. Države članice ustrezno upoštevajo zahteve o varstvu osebnih podatkov iz Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (8).

6.

V naslov IV se vstavi naslednje poglavje 9:

POGLAVJE 9

Nadzor, ki ga izvajajo pristojni organi

Člen 92c

Nadzorne dejavnosti, ki se tičejo izvajalcev nadzora

1.   Pristojni organi, ki prenesejo naloge nadzora na izvajalce nadzora v skladu s členom 27(4)(b) Uredbe (ES) št. 834/2007, osredotočijo svoje nadzorne dejavnosti na oceno operativne učinkovitosti teh izvajalcev nadzora, pri tem pa upoštevajo rezultate dela nacionalnega akreditacijskega organa iz člena 2(11) Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta (9).

Te nadzorne dejavnosti vključujejo oceno notranjih postopkov izvajalcev nadzora, ki se uporabljajo za preglede, upravljanje in proučitev nadzorne dokumentacije glede na obveznosti iz Uredbe (ES) št. 834/2007, ter preverjanje ukrepanja v primeru neskladnosti in ukrepanja v primeru ugovorov in pritožb.

2.   Pristojni organi zahtevajo, da izvajalci nadzora predložijo dokumentacijo o svojem postopku analize tveganja.

Postopek analize tveganja je zasnovan tako, da:

(a)

je rezultat analize tveganja podlaga za določitev intenzivnosti nenapovedanih ali napovedanih letnih pregledov in obiskov;

(b)

se izvedejo dodatni naključni nadzorni obiski, izvedeni v skladu s členom 65(4), pri vsaj 10 % izvajalcev s sklenjeno pogodbo v skladu s kategorijo tveganja;

(c)

je nenapovedanih vsaj 10 % vseh pregledov in obiskov, ki se izvedejo v skladu s členom 65(1) in (4);

(d)

je izbor izvajalcev, pri katerih bodo nenapovedani pregledi in obiski izvedeni, določen na podlagi analize tveganja, in da se ti nenapovedani pregledi in obiski načrtujejo glede na raven tveganja.

3.   Pristojni organi, ki prenesejo naloge nadzora na izvajalce nadzora, preverijo, da ima osebje izvajalca nadzora dovolj znanja in je seznanjeno tudi z elementi tveganja, ki vplivajo na ekološki status proizvodov, da je kvalificirano, usposobljeno in ima izkušnje z ekološko pridelavo na splošno, zlasti pa z ustreznimi pravili Unije, ter da veljajo ustrezna pravila glede menjave inšpektorjev.

4.   Pristojni organi imajo dokumentirane postopke za prenos nalog na izvajalce nadzora v skladu s členom 27(5) Uredbe (ES) št. 834/2007 in za nadzor v skladu s tem členom, kjer so podrobno opredeljene informacije, ki jih morajo predložiti izvajalci nadzora.

Člen 92d

Katalog ukrepov v primeru nepravilnosti in kršitev

Pristojni organi sprejmejo katalog z seznamom, ki vsebuje vsaj kršitve in nepravilnosti glede ekološkega statusa proizvodov, skupaj z ustreznimi ukrepi, ki jih izvajalci nadzora izvedejo v primeru, ko pri izvajalcih pod svojim nadzorom ugotovijo kršitve ali nepravilnosti, ter ga predložijo izvajalcem nadzora, na katere so prenesli naloge nadzora.

Pristojni organi lahko na lastno pobudo v katalog vnesejo druge ustrezne informacije.

Člen 92e

Letni pregled izvajalcev nadzora

Pristojni organi organizirajo letni pregled izvajalcev nadzora, na katere so prenesli naloge nadzora v skladu s členom 27(4)(b) Uredbe (ES) št. 834/2007. Pri letnem pregledu pristojni organ upošteva rezultate dela nacionalnega akreditacijskega organa iz člena 2(11) Uredbe (ES) št. 765/2008. Med letnim pregledom pristojni organ preveri zlasti:

(a)

da je uporabljeni postopek v skladu s standardnim postopkom nadzora izvajalca nadzora, ki ga je ta predložil pristojnemu organu v skladu s členom 27(6)(a) Uredbe (ES) št. 834/2007;

(b)

da ima izvajalec nadzora zadostno število ustrezno usposobljenega in izkušenega osebja v skladu s členom 27(5)(b) Uredbe (ES) št. 834/2007 in da je bilo izvedeno usposabljanje v zvezi s tveganji, ki vplivajo na ekološki status proizvodov;

(c)

da izvajalec nadzora ima in upošteva dokumentirane postopke in predloge za:

(i)

letno analizo tveganja v skladu s členom 27(3) Uredbe (ES) št. 834/2007;

(ii)

pripravo strategije vzorčenja na podlagi tveganja, izvedbo vzorčenja in laboratorijsko analizo;

(iii)

izmenjavo informacij z drugimi izvajalci nadzora in s pristojnim organom;

(iv)

začetne preglede in nadaljnje preglede za spremljanje stanja izvajalcev pod njegovim nadzorom;

(v)

uporabo in nadaljnje spremljanje kataloga ukrepov, ki se izvajajo v primeru kršitev ali nepravilnosti;

(vi)

izpolnjevanje zahtev glede varstva osebnih podatkov v zvezi z izvajalci pod njegovim nadzorom, kot jih je določila država članica, v kateri navedeni pristojni organ deluje, in v skladu z Direktivo 95/46/ES.

Člen 92f

Ekološki podatki v večletnem nacionalnem načrtu nadzora in letnem poročilu

Države članice zagotovijo, da je v njihov večletni nacionalni načrti nadzora iz člena 41 Uredbe (ES) št. 882/2004 vključen nadzor pregledov ekološke pridelave v skladu s to uredbo in da letno poročilo iz člena 44 Uredbe (ES) št. 882/2004 vsebuje posebne podatke v zvezi z navedenim nadzorom (v nadaljnjem besedilu: ekološki podatki). Ekološki podatki vključujejo teme iz Priloge XIIIb k tej uredbi.

Osnova za ekološke podatke so informacije v zvezi s pregledi, ki jih izvajajo izvajalci nadzora in/ali nadzorni organi, ter revizije, ki jih izvajajo pristojni organi.

Podatki se za leto 2014 predložijo od leta 2015 dalje v obliki predloge iz Priloge XIIIc k tej uredbi.

Države članice lahko vnesejo ekološke podatke v obliki ekološkega poglavja svojega nacionalnega načrta nadzora in svojega letnega poročila.

7.

Dodata se prilogi XIIIb in XIIIc iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Prehodne določbe

Točke (d) do (h) prvega pododstavka člena 63(2) Uredbe (ES) št. 889/2008, kot so bile dodane s točko 2 člena 1 te uredbe, prav tako veljajo za izvajalce, ki so podpisali izjavo iz člena 63(2) Uredbe (ES) št. 889/2008 pred datumom začetka uporabe te uredbe.

Člen 3

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. aprila 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 189, 20.7.2007, str. 1.

(2)  UL L 250, 18.9.2008, str. 1.

(3)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(4)  UL L 334, 12.12.2008, str. 25.

(5)  UL L 25, 28.1.2011, str. 8.

(6)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

(7)  UL L 25, 28.1.2011, str. 8.

(8)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.“

(9)  UL L 218, 13.8.2008, str. 30.“


PRILOGA

PRILOGA XIIIb

Teme, ki jih pristojni nacionalni organi vključijo v ekološke podatke iz člena 92f

1.   Informacije o pristojnem organu za ekološko pridelavo:

kateri organ je pristojni organ,

sredstva, ki so na voljo pristojnemu organu,

opis revizij, ki jih opravi pristojni organ (kako, kdo),

dokumentirani postopki pristojnega organa.

2.   Opis nadzornega sistema za ekološko pridelavo:

sistem izvajalcev nadzora in/ali nadzornih organov,

registrirani izvajalci v sistemu nadzora – najmanjše število letnih pregledov,

kako se izvede pristop, ki temelji na tveganju.

3.   Informacije o izvajalcih nadzora/nadzornih organih:

seznam izvajalcev nadzora/nadzornih organov,

naloge, ki se prenesejo na izvajalce nadzora/ dodelijo nadzornim organom,

nadzor izvajalcev nadzora, na katere se prenesejo naloge nadzora (kdo in kako),

usklajevanje dejavnosti v primeru več kot enega izvajalca nadzora/organa,

izobraževanje osebja, ki izvaja preglede,

napovedani/nenapovedani pregledi in obiski.

PRILOGA XIIIc

Predloge za ekološke podatke iz člena 92f

Poročilo o uradnih pregledih v ekološkem sektorju

Država:

Leto:

1.   Informacije o pregledih izvajalcev

Številka oznake izvajalca nadzora ali nadzornega organa

Število registriranih izvajalcev na izvajalca nadzora ali nadzorni organ

Število registriranih izvajalcev

Število letnih pregledov

Število dodatnih obiskov, ki temeljijo na tveganjih

Skupno število pregledov/obiskov

Kmetijski pridelovalci (1)

Proizvodne enote živali iz ribogojstva

Predelovalci (2)

Uvozniki

Izvozniki

Drugi izvajalci (3)

Kmetijski pridelovalci (1)

Proizvodne enote živali iz ribogojstva

Predelovalci (2)

Uvozniki

Izvozniki

Drugi izvajalci (3)

Kmetijski pridelovalci (1)

Proizvodne enote živali iz ribogojstva

Predelovalci (2)

Uvozniki

Izvozniki

Drugi izvajalci (3)

Kmetijski pridelovalci (1)

Proizvodne enote živali iz ribogojstva

Predelovalci (2)

Uvozniki

Izvozniki

Drugi izvajalci (3)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Številka oznake izvajalca nadzora ali nadzornega organa ali ime pristojnega organa

Število registriranih izvajalcev

Število analiziranih vzorcev

Število vzorcev, ki kažejo na kršitev Uredbe (ES) št. 834/2007 in Uredbe (ES) št. 1235/2008

Kmetijski pridelovalci (4)

Proizvodne enote živali iz ribogojstva

Predelovalci (5)

Uvozniki

Izvozniki

Drugi izvajalci (6)

Kmetijski pridelovalci (4)

Proizvodne enote živali iz ribogojstva

Predelovalci (5)

Uvozniki

Izvozniki

Drugi izvajalci (6)

Kmetijski pridelovalci (4)

Proizvodne enote živali iz ribogojstva

Predelovalci (5)

Uvozniki

Izvozniki

Drugi izvajalci (6)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Številka oznake izvajalca nadzora ali nadzornega organa

Število registriranih izvajalcev

Število ugotovljenih nepravilnosti ali kršitev (10)

Število ukrepov, izvedenih na pošiljko ali proizvodno serijo (11)

Število ukrepov, izvedenih na izvajalca (12)

Kmetijski pridelovalci (7)

Proizvodne enote živali iz ribogojstva

Predelovalci (8)

Uvozniki

Izvozniki

Drugi izvajalci (9)

Kmetijski pridelovalci (7)

Proizvodne enote živali iz ribogojstva

Predelovalci (8)

Uvozniki

Izvozniki

Drugi izvajalci (9)

Kmetijski pridelovalci (7)

Proizvodne enote živali iz ribogojstva

Predelovalci (8)

Uvozniki

Izvozniki

Drugi izvajalci (9)

Kmetijski pridelovalci (7)

Proizvodne enote živali iz ribogojstva

Predelovalci (8)

Uvozniki

Izvozniki

Drugi izvajalci (9)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Informacije o nadzoru in revizijah

Številka oznake izvajalca nadzora ali nadzornega organa

Število registriranih izvajalcev na izvajalca nadzora ali nadzorni organ

Število registriranih izvajalcev

Pregled dokumentov in revizija v pisarni (16)

(število preverjenih dokumentacij izvajalcev)

Število revizij s pregledom (17)

Število opazovalnih revizij (18)

Kmetijski pridelovalci (13)

Proizvodne enote živali iz ribogojstva

Predelovalci (14)

Uvozniki

Izvozniki

Drugi izvajalci (15)

Kmetijski pridelovalci (13)

Proizvodne enote živali iz ribogojstva

Predelovalci (14)

Uvozniki

Izvozniki

Drugi izvajalci (15)

Kmetijski pridelovalci (13)

Proizvodne enote živali iz ribogojstva

Predelovalci (14)

Uvozniki

Izvozniki

Drugi izvajalci (15)

Kmetijski pridelovalci (13)

Proizvodne enote živali iz ribogojstva

Predelovalci (14)

Uvozniki

Izvozniki

Drugi izvajalci (15)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Zaključki v zvezi z nadzornim sistemom za ekološko pridelavo

Številka oznake izvajalca nadzora ali nadzornega organa

Odvzem dovoljenja

Ukrepi, sprejeti za zagotovitev učinkovitega delovanja nadzornega sistema za ekološko pridelavo (izvrševanje)

Da/ne

Od

(datum)

Do

(datum)

MS-BIO-01

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

Rezultat delovanja nadzornega sistema za ekološko pridelavo na splošno:


(1)  Kmetijski pridelovalci so samo kmetijski pridelovalci, pridelovalci, ki so tudi predelovalci, pridelovalci, ki so tudi uvozniki, in drugi mešani pridelovalci, drugje neuvrščeni (d. n.).

(2)  Predelovalci so samo predelovalci, predelovalci, ki so tudi uvozniki, in drugi mešani predelovalci (d. n.).

(3)  Drugi izvajalci so trgovci (na debelo in na drobno) in drugi izvajalci (d. n.).

(4)  Kmetijski pridelovalci so samo kmetijski pridelovalci, pridelovalci, ki so tudi predelovalci, pridelovalci, ki so tudi uvozniki, in drugi mešani pridelovalci, drugje neuvrščeni (d. n.).

(5)  Predelovalci so samo predelovalci, predelovalci, ki so tudi uvozniki, in drugi mešani predelovalci (d. n.).

(6)  Drugi izvajalci so trgovci (na debelo in na drobno) in drugi izvajalci (d. n.).

(7)  Kmetijski pridelovalci so samo kmetijski pridelovalci, pridelovalci, ki so tudi predelovalci, pridelovalci, ki so tudi uvozniki, in drugi mešani pridelovalci, drugje neuvrščeni (d. n.).

(8)  Predelovalci so samo predelovalci, predelovalci, ki so tudi uvozniki, in drugi mešani predelovalci (d. n.).

(9)  Drugi izvajalci so trgovci (na debelo in na drobno) in drugi izvajalci (d. n.).

(10)  Vključene so samo nepravilnosti in kršitve, ki vplivajo na ekološki status proizvodov in/ali ki so bile podlaga za izvedbo ukrepa.

(11)  Če se odkrije nepravilnost pri izpolnjevanju zahtev, ki jih predpisuje ta uredba, nadzorni organ ali izvajalec nadzora zagotovi, da označevanje in oglaševanje celotne serije ali proizvodne serije, pri kateri se je pojavila nepravilnost, ne vsebuje sklicevanja na ekološko pridelavo, če je tak ukrep sorazmeren glede na pomembnost zahteve, ki ni bila izpolnjena, na naravo in posebne okoliščine nepravilnosti (kot je navedeno v prvem pododstavku člena 30(1) Uredbe (ES) št. 834/2007).

(12)  Če se odkrije huda kršitev ali kršitev z dolgoročnim učinkom, nadzorni organ ali izvajalec nadzora zadevnemu izvajalcu prepove trženje proizvodov, ki se pri označevanju in oglaševanju sklicujejo na postopek ekološke pridelave, za obdobje, ki se ga določi skupaj s pristojnim organom države članice (kot je navedeno v drugem pododstavku člena 30(1) Uredbe (ES) št. 834/2007).

(13)  Kmetijski pridelovalci so samo kmetijski pridelovalci, pridelovalci, ki so tudi predelovalci, pridelovalci, ki so tudi uvozniki, in drugi mešani pridelovalci, drugje neuvrščeni (d. n.).

(14)  Predelovalci so samo predelovalci, predelovalci, ki so tudi uvozniki, in drugi mešani predelovalci (d. n.).

(15)  Drugi izvajalci so trgovci (na debelo in na drobno) in drugi izvajalci (d. n.).

(16)  Pregled ustreznih splošnih dokumentov, ki opisujejo strukturo, delovanje in vodenje kakovosti izvajalcev nadzora. Revizija v pisarni izvajalca nadzora, vključno s preverjanjem dokumentacije izvajalcev in preverjanjem ukrepanja v primeru neskladnosti in pritožb, skupaj z najmanjšo pogostostjo pregledov, uporabo pristopa, ki temelji na tveganju, nenapovedanimi obiski in obiski za spremljanje stanja, politiko vzorčenja in izmenjavo informacij z drugimi izvajalci nadzora in nadzornimi organi.

(17)  Revizija s pregledom: pregled izvajalca, ki ga izvede pristojni organ, da bi preveril, če so uporabljeni postopki skladni z operativnimi postopki izvajalca nadzora, in njegovo učinkovitost.

(18)  Revizija s pregledom: pristojni organ opazuje pregled, ki ga opravlja inšpektor izvajalca nadzora.


30.4.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 118/15


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 393/2013

z dne 29. aprila 2013

o spremembi uredb (ES) št. 1120/2009 in (ES) št. 1122/2009 glede meril za upravičenost in obveznosti obveščanja o sortah konoplje za izvajanje shem neposrednih podpor za kmete

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (1), ter zlasti členov 39(2) in 142(h) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 39(1) Uredbe (ES) št. 73/2009 so površine, ki se uporabljajo za pridelavo konoplje, upravičene do neposrednih plačil samo, če vsebnost tetrahidrokanabinola pri uporabljenih sortah ne presega 0,2 %. V členu 124(3) Uredbe (ES) št. 73/2009 je določeno, da se člen 39 navedene uredbe uporablja tudi za površine v okviru sheme enotnega plačila v novih državah članicah.

(2)

V členu 10 Uredbe Komisije (ES) št. 1120/2009 z dne 29. oktobra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila iz naslova III Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (2) je določeno, da je plačilo pravic za površine, ki so vezane na konopljo, pogojeno z uporabo semen sort, naštetih v „Skupnem katalogu sort poljščin“, razen sort Finola in Tiborszállási, za kateri so trenutno upravičene le površine na Finskem oz. Madžarskem.

(3)

Na podlagi obvestil nekaterih držav članic in glede na to, da je že predviden postopek za izključitev dane sorte na ravni držav članic, se lahko shema na ravni Unije poenostavi s črtanjem določbe, ki omejuje upravičenost površin, ki uporabljajo sorti Finola in Tiborszállási, na določeno državo članico.

(4)

Člen 40 Uredbe Komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. novembra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina (3) določa postopek, ki ga je treba uporabiti, kadar vzorci dane sorte presegajo vsebnost tetrahidrokanabinola, določeno v členu 39(1) Uredbe (ES) št. 73/2009.

(5)

Glede na to, da imajo države članice imajo na voljo vse informacije, ki so potrebne, da lahko Komisijo zaprosijo za dovoljenje za prepoved trženja sorte konoplje, katere vsebnost tetrahidrokanabinola presega vsebnost, določeno v členu 39(1) Uredbe (ES) št. 73/2009, in za izključitev takšne sorte, kar zadeva upravičenost do neposrednih plačil, se lahko shema dodatno poenostavi s črtanjem obveznosti poročanja o ugotovitvah o tetrahidrokanabinolu v zvezi z vzorci zadevne sorte.

(6)

Uredbi (ES) št. 1120/2009 in (ES) št. 1122/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za neposredna plačila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 10 Uredbe (ES) št. 1120/2009 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

Proizvodnja konoplje

Za namene člena 39 Uredbe (ES) št. 73/2009 je plačilo pravic za površine, ki so zasajene s konopljo, pogojeno z uporabo semen sort, naštetih v „Skupnem katalogu sort poljščin“ 15. marca v letu, za katerega se dodeli plačilo, in objavljenih v skladu s členom 17 Direktive Sveta 2002/53/ES (4). Seme je certificirano v skladu z Direktivo Sveta 2002/57/ES (5).

Člen 2

Drugi pododstavek člena 40(2) Uredbe (ES) št. 1122/2009 se črta.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. aprila 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 30, 31.1.2009, str. 16.

(2)  UL L 316, 2.12.2009, str. 1.

(3)  UL L 316, 2.12.2009, str. 65.

(4)  UL L 193, 20.7.2002, str. 1.

(5)  UL L 193, 20.7.2002, str. 74.“


30.4.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 118/17


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 394/2013

z dne 29. aprila 2013

o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 37/2010 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora v zvezi s snovjo monepantel

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o določitvi postopkov Skupnosti za določitev mejnih vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 in spremembi Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (1), zlasti člena 14 v povezavi s členom 17 Uredbe,

ob upoštevanju mnenja Evropske agencije za zdravila, ki ga je oblikoval Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 470/2009 bi bilo treba določiti mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za farmakološko aktivne snovi, ki so namenjene uporabi v Uniji v zdravilih za uporabo v veterinarski medicini za živali za proizvodnjo živil ali v biocidnih proizvodih, ki se uporabljajo pri živinoreji.

(2)

Farmakološko aktivne snovi in njihova razvrstitev glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora so določene v Prilogi k Uredbi Komisije (EU) št. 37/2010 z dne 22. decembra 2009 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora (2).

(3)

Monepantel je trenutno vključen v razpredelnico 1 v Prilogi k Uredbi (EU) št. 37/2010 kot dovoljena snov za mišičje, maščevje, jetra in ledvice ovc in koz, razen za živali, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

(4)

Evropski agenciji za zdravila je bil predložen zahtevek za razširitev obstoječega vnosa za monepantel na ovčje mleko.

(5)

V skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 470/2009 Evropska agencija za zdravila preuči, ali se lahko MRL, ki je za neko farmakološko aktivno snov v posameznem živilu že določena, uporabi tudi za drugo živilo, pridobljeno iz iste živalske vrste, ali pa se MRL, ki je za neko farmakološko aktivno snov že določena za eno ali več živalskih vrst, uporabi tudi za druge živalske vrste. Odbor za zdravila za veterinarsko uporabo je priporočil določitev MRL za monepantel za ovčje mleko in ekstrapolacijo MRL za monepantel z ovčjega na kozje mleko.

(6)

Vnos za monepantel v razpredelnici 1 Priloge k Uredbi (EU) št. 37/2010 bi bilo treba spremeniti, da se vključijo MRL za ovčje in kozje mleko.

(7)

Primerno je določiti razumen rok, da lahko zadevne zainteresirane strani sprejmejo ukrepe, ki so morda potrebni za uskladitev z novimi mejnimi vrednostmi ostankov.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravila za uporabo v veterinarski medicini –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 37/2010 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 29. junija 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. aprila 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 152, 16.6.2009, str. 11.

(2)  UL L 15, 20.1.2010, str. 1.


PRILOGA

V razpredelnici 1 Priloge k Uredbi (EU) št. 37/2010 se vnos za monepantel nadomesti z naslednjim:

Farmakološko aktivna snov

Marker ostanek

Živalska vrsta

MRL

Ciljna tkiva

Druge določbe (v skladu s členom 14(7) Uredbe (ES) št. 470/2009)

Terapevtska razvrstitev

„monepantel

monepantel-sulfon

Ovce koze

700 μg/kg

mišičje

 

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti endoparazitom“

7 000 μg/kg

maščevje

5 000 μg/kg

jetra

2 000 μg/kg

ledvice

170 μg/kg

mleko


30.4.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 118/19


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 395/2013

z dne 29. aprila 2013

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. aprila 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

75,7

TN

97,0

TR

124,1

ZZ

98,9

0707 00 05

AL

65,0

TR

129,8

ZZ

97,4

0709 93 10

TR

108,2

ZZ

108,2

0805 10 20

EG

55,9

IL

72,0

MA

53,1

TN

69,6

TR

68,0

ZZ

63,7

0805 50 10

TR

90,8

ZA

105,6

ZZ

98,2

0808 10 80

AR

116,6

BR

102,2

CL

120,3

CN

73,9

MK

30,8

NZ

137,7

US

237,3

ZA

107,9

ZZ

115,8

0808 30 90

AR

139,1

CL

136,5

CN

69,8

NZ

199,4

ZA

135,6

ZZ

136,1


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

30.4.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 118/21


SKLEP SVETA

z dne 22. aprila 2013

o smernicah za politike zaposlovanja držav članic

(2013/208/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 148(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

po posvetovanju z Odborom regij,

ob upoštevanju mnenja Odbora za zaposlovanje,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 145 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) je določeno, da si države članice in Unija prizadevajo za razvoj usklajene strategije zaposlovanja in zlasti za spodbujanje kvalificirane, usposobljene in prilagodljive delovne sile in trgov dela, ki se prilagajajo gospodarskim spremembam, z namenom, da bi dosegle cilje, opredeljene v členu 3 Pogodbe o Evropski uniji (PEU).

(2)

„Strategija Evropa 2020“, ki jo je predlagala Komisija, omogoča Uniji, da svoje gospodarstvo usmerja k pametni, trajnostni in vključujoči rasti, ki jo bo spremljala visoka stopnja zaposlenosti, produktivnosti in socialne kohezije. Svet je 13. julija 2010 sprejel Priporočilo o širših smernicah ekonomskih politik držav članic in Unije (3). Po tem je Svet dne 21. oktobra 2010 sprejel Sklep 2010/707/EU o smernicah za politike zaposlovanja držav članic (4) (v nadaljnjem besedilu: smernice za zaposlovanje). Navedene smernice skupaj prestavljajo integrirane smernice za izvajanje Strategije Evropa 2020. Pet krovnih ciljev, navedenih pod ustreznimi smernicami, predstavlja skupne cilje, na katerih temelji ukrepanje držav članic ob upoštevanju njihovih različnih izhodiščnih položajev in nacionalnih okoliščin ter stališč in okoliščin Unije. Evropska strategija zaposlovanja igra vodilno vlogo pri uresničevanju ciljev Strategije Evropa 2020, ki zadevajo zaposlovanje in trge dela.

(3)

Te integrirane smernice so usklajene s sklepi Evropskega sveta z dne 17. junija 2010. Smernice dajejo natančna navodila državam članicam za oblikovanje nacionalnih programov reform in izvajanje reform. Smernice za zaposlovanje bi morale biti podlaga za vsa priporočila posameznim državam, ki jih lahko Svet naslovi na države članice v skladu s členom 148(4) PDEU, skupaj s priporočili posameznim državam, ki so naslovljena na države članice v skladu s členom 121(2) PDEU. Smernice za zaposlovanje bi morale biti tudi podlaga za pripravo skupnega poročila o zaposlovanju, ki ga Svet in Komisija vsako leto pošljeta Evropskemu svetu.

(4)

Pregled osnutkov nacionalnih programov reform držav članic iz osnutka skupnega poročila o zaposlovanju, ki ga je Svet sprejel 28. februarja 2013, kaže, da bi si morale države članice še naprej z vsemi močmi prizadevati, da bi dosegle naslednje prednostne cilje: povečanje udeležbe na trgu dela in zmanjšanje strukturne brezposelnosti, razvoj kvalificirane delovne sile, ki ustreza potrebam trga dela, ter spodbujanje kakovostnih delovnih mest in vseživljenjskega učenja, izboljšanje uspešnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja na vseh ravneh ter spodbujanje vključevanja v terciarno izobraževanje, socialnega vključevanja in boj proti revščini.

(5)

Smernice za zaposlovanje, sprejete leta 2010, bi morale do leta 2014 ostati nespremenjene, da bi se osredotočili na njihovo izvajanje. Do konca leta 2014 bi moralo biti kakršno koli posodabljanje smernic za zaposlovanje strogo omejeno. V letih 2011 in 2012 so bile smernice za zaposlovanje nespremenjene. V letu 2013 bi morale biti nespremenjene.

(6)

Države članice bi morale pri izvajanju smernic za zaposlovanje proučiti uporabo Evropskega socialnega sklada –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Smernice za politike zaposlovanja držav članic, kot so določene v Prilogi k Sklepu 2010/707/EU, ostajajo v letu 2013 nespremenjene in jih države članice upoštevajo v svojih politikah zaposlovanja.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Luxembourgu, 22. aprila 2013

Za Svet

Predsednik

S. COVENEY


(1)  Mnenje z dne 6. februarja 2013 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje z dne 13. februarja 2013 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL L 191, 23.7.2010, str. 28.

(4)  UL L 308, 24.11.2010, str. 46.


30.4.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 118/23


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 26. aprila 2013

o potrditvi obračunov plačilnih agencij držav članic v zvezi z izdatki, ki jih financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) za proračunsko leto 2012

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 2444)

(2013/209/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (1), zlasti členov 27, 30 in 33 Uredbe,

po posvetovanju z Odborom za kmetijske sklade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 30 Uredbe (ES) št. 1290/2005 Komisija na podlagi letnih računovodskih izkazov, ki jih predložijo države članice, skupaj s podatki, ki se zahtevajo za potrditev obračunov, ter potrdilom o celovitosti, točnosti in verodostojnosti obračunov in poročil certifikacijskih organov, potrdi obračune plačilnih agencij iz člena 6 navedene uredbe.

(2)

V skladu s členom 5 Uredbe Komisije (ES) št. 883/2006 z dne 21. junija 2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem računovodskih evidenc plačilnih agencij, izjavami o izdatkih in prejemkih ter pogojih za povračila izdatkov v okviru EKJS in EKSRP (2) se proračunsko leto za obračune EKJS začne 16. oktobra leta N – 1 in konča 15. oktobra leta N. V okviru potrjevanja obračunov in z namenom uskladitve referenčnega obdobja za izdatke EKSRP z obdobjem za EKJS bi bilo treba za proračunsko leto 2012 upoštevati izdatke, ki so jih imele države članice med 16. oktobrom 2011 in 15. oktobrom 2012.

(3)

Drugi pododstavek člena 10(2) Uredbe Komisije (ES) št. 885/2006 z dne 21. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 glede akreditacije plačilnih agencij in drugih organov ter potrditve obračunov Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (3) določa, da se zneski, ki se izterjajo od vsake države članice ali se ji plačajo v skladu s sklepom o potrditvi obračunov iz prvega pododstavka člena 10(1) navedene uredbe, določijo tako, da se vmesna plačila glede na zadevno proračunsko leto, odštejejo od izdatkov, priznanih za isto leto v skladu z odstavkom 1. Komisija navedeni znesek odšteje od vmesnega plačila oziroma ga temu plačilu doda.

(4)

Komisija je preverila podatke, ki so jih predložile države članice, in pred 31. marcem 2013 državam članicam sporočila rezultate preverjanj, skupaj s potrebnimi spremembami.

(5)

Komisija lahko na podlagi letnih obračunov in spremnih dokumentov za nekatere plačilne agencije odloči o popolnosti, točnosti in verodostojnosti predloženih letnih obračunov. V Prilogi I so navedeni zneski, ki so jih potrdile države članice, in zneski, ki jih je od držav članic treba izterjati ali jih državam članicam plačati.

(6)

Podatke, ki so jih predložile nekatere druge plačilne agencije, je treba dodatno preučiti, zato njihovi obračuni ne morejo biti potrjeni s tem sklepom. Te plačilne agencije so navedene v Prilogi II.

(7)

Komisija lahko v skladu s členom 27 Uredbe (ES) št. 1290/2005 zmanjša ali začasno prekine vmesna plačila državam članicam. O tem obvesti zadevno državo članico. Da bi se izognili kakršnemu koli prezgodnjemu ali začasnemu povračilu zadevnih zneskov, se jih v tem sklepu ne bi smelo priznati in bi jih bilo treba nadalje pregledati v skladu s postopkom potrditve skladnosti iz člena 31 Uredbe (ES) št. 1290/2005.

(8)

V skladu s členom 33(8) Uredbe (ES) št. 1290/2005 zadevna država članica krije 50 % finančnih posledic neizvršene izterjave, če do izterjave ni prišlo pred zaključkom programa razvoja podeželja v štirih letih po datumu prve upravne ali sodne ugotovitve ali v osmih letih, če je izterjava predmet tožbe pred nacionalnimi sodišči, ali ob zaključku programa, če ti roki potečejo pred njegovim zaključkom. V skladu s členom 33(4) navedene uredbe morajo države članice Komisiji skupaj z letnimi obračuni predložiti poročilo o postopkih izterjav zaradi nepravilnosti. Podrobna pravila za izpolnjevanje obveznosti poročanja držav članic o zneskih, ki jih je treba izterjati, so določena v Uredbi (ES) št. 885/2006. V Prilogi III k navedeni uredbi je preglednica, ki so jo države članice morale predložiti v letu 2013. Na podlagi preglednic, ki jih izpolnijo države članice, bi morala Komisija sprejeti sklep glede finančnih posledic neizvršene izterjave, ki nastanejo zaradi nepravilnosti, ki so starejše od štirih oziroma osmih let. Ta sklep je ne glede na prihodnje sklepe o uskladitvi v skladu s členom 33(5) Uredbe (ES) št. 1290/2005.

(9)

V skladu s členom 33(7) Uredbe (ES) št. 1290/2005 se lahko države članice po zaključku programa razvoja podeželja odločijo, da ne bodo izvajale postopka izterjave. Takšno odločitev je mogoče sprejeti le, če je skupna vsota obstoječih in verjetnih stroškov izterjave višja od zneska izterjave ali če izterjave ni mogoče izvršiti zaradi plačilne nesposobnosti dolžnika ali oseb, ki so pravno odgovorne za nepravilnost, pri čemer je plačilna nesposobnost ugotovljena in priznana v skladu z nacionalno zakonodajo. Če je navedena odločitev sprejeta v štirih letih po prvi upravni ali sodni ugotovitvi ali v osmih letih, če je izterjava v postopku pred nacionalnimi sodišči, bi bilo treba 100 % finančnih posledic neizvršene izterjave kriti iz proračuna EU. V zbirnem poročilu iz člena 33(4) Uredbe (ES) št. 1290/2005 so navedeni zneski, za katere so se države članice odločile, da jih ne bodo izterjale, in razlogi za takšno odločitev. Za te zneske se ne bremeni zadevnih držav članic in se zato krijejo iz proračuna EU. Ta sklep je ne glede na prihodnje sklepe o uskladitvi v skladu s členom 33(5) navedene uredbe.

(10)

V skladu s členom 30(2) Uredbe (ES) št. 1290/2005 ta sklep ne posega v poznejše sklepe Komisije, s katerimi se iz financiranja Evropske unije izvzamejo izdatki, ki niso bili izvršeni v skladu s predpisi Evropske unije –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Razen plačilnih agencij iz člena 2 se obračuni plačilnih agencij držav članic v zvezi z izdatki, ki jih financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) za proračunsko leto 2012, potrdijo.

Zneski, ki se izterjajo od vsake države članice ali izplačajo vsaki državi članici v skladu z vsakim programom razvoja podeželja na podlagi tega sklepa, vključno s tistimi, ki izhajajo iz uporabe člena 33(8) Uredbe (ES) št. 1290/2005, so določeni v Prilogi I.

Člen 2

Za proračunsko leto 2012 se obračuni plačilnih agencij držav članic za izdatke na program razvoja podeželja, ki ga financira EKSRP, opredeljeni v Prilogi II, izključijo iz tega sklepa in se obravnavajo v enem od prihodnjih sklepov o potrditvi obračunov.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 26. aprila 2013

Za Komisijo

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1.

(2)  UL L 171, 23.6.2006, str. 1.

(3)  UL L 171, 23.6.2006, str. 90.


PRILOGA I

POTRJENI IZDATKI EKSRP ZA POSAMEZNE PROGRAME RAZVOJA PODEŽELJA V PRORAČUNSKEM LETU 2012

Znesek, ki se izterja od države članice ali plača državi članici

Odobreni programi s prijavljenimi izdatki za EKSRP

(v EUR)

CCI

Izdatki 2012

Popravki

Skupaj

Zneski, ki se jih ne da ponovno uporabiti

Sprejeti zneski, potrjeni za proračunsko leto 2012

Vmesna plačila, povrnjena državi članici za zadevno proračunsko leto

Znesek, ki se izterja (–) od države članice ali plača (+) državi članici

 

 

i

ii

Formula

iv

Formula

vi

Formula

AT

2007AT06RPO001

536 750 710,55

0,00

536 750 710,55

0,00

536 750 710,55

536 889 693,18

– 138 982,63

BE

2007BE06RPO001

38 717 525,91

0,00

38 717 525,91

0,00

38 717 525,91

38 717 490,21

35,70

BE

2007BE06RPO002

28 714 739,97

0,00

28 714 739,97

0,00

28 714 739,97

28 716 204,48

–1 464,51

BG

2007BG06RPO001

308 461 739,36

0,00

308 461 739,36

0,00

308 461 739,36

308 461 766,20

–26,84

CY

2007CY06RPO001

19 979 798,73

0,00

19 979 798,73

0,00

19 979 798,73

19 977 169,29

2 629,44

CZ

2007CZ06RPO001

420 405 062,51

0,00

420 405 062,51

0,00

420 405 062,51

420 404 919,20

143,31

DE

2007DE06RAT001

402 133,08

0,00

402 133,08

0,00

402 133,08

402 133,11

–0,03

DE

2007DE06RPO004

210 119 186,29

0,00

210 119 186,29

0,00

210 119 186,29

210 119 186,29

0,00

DE

2007DE06RPO007

185 163 802,40

0,00

185 163 802,40

0,00

185 163 802,40

185 163 861,88

–59,48

DE

2007DE06RPO009

3 069 982,65

0,00

3 069 982,65

0,00

3 069 982,65

3 069 987,85

–5,20

DE

2007DE06RPO011

122 658 529,48

0,00

122 658 529,48

0,00

122 658 529,48

122 658 529,49

–0,01

DE

2007DE06RPO012

124 722 137,43

0,00

124 722 137,43

0,00

124 722 137,43

124 722 136,25

1,18

DE

2007DE06RPO015

45 640 598,90

0,00

45 640 598,90

0,00

45 640 598,90

45 640 598,96

–0,06

DE

2007DE06RPO017

32 444 966,09

0,00

32 444 966,09

0,00

32 444 966,09

32 444 966,09

0,00

DE

2007DE06RPO018

5 642 155,06

0,00

5 642 155,06

0,00

5 642 155,06

5 642 155,04

0,02

DE

2007DE06RPO019

166 108 621,46

0,00

166 108 621,46

0,00

166 108 621,46

166 108 621,45

0,01

DE

2007DE06RPO020

144 647 436,45

0,00

144 647 436,45

0,00

144 647 436,45

144 647 436,41

0,04

DE

2007DE06RPO021

38 874 673,75

0,00

38 874 673,75

0,00

38 874 673,75

38 874 699,12

–25,37

EE

2007EE06RPO001

129 931 680,74

0,00

129 931 680,74

0,00

129 931 680,74

129 931 856,59

– 175,85

ES

2007ES06RAT001

12 605 523,30

0,00

12 605 523,30

0,00

12 605 523,30

12 605 523,29

0,01

ES

2007ES06RPO002

44 410 451,88

0,00

44 410 451,88

0,00

44 410 451,88

44 411 263,01

– 811,13

ES

2007ES06RPO003

46 565 987,62

0,00

46 565 987,62

0,00

46 565 987,62

46 565 977,49

10,13

ES

2007ES06RPO004

4 728 268,02

0,00

4 728 268,02

0,00

4 728 268,02

4 728 266,87

1,15

ES

2007ES06RPO005

6 355 287,75

0,00

6 355 287,75

0,00

6 355 287,75

6 355 287,82

–0,07

ES

2007ES06RPO006

11 509 387,33

0,00

11 509 387,33

0,00

11 509 387,33

11 509 387,33

0,00

ES

2007ES06RPO007

88 731 043,58

0,00

88 731 043,58

0,00

88 731 043,58

88 731 040,54

3,04

ES

2007ES06RPO008

94 769 354,19

0,00

94 769 354,19

0,00

94 769 354,19

94 769 380,73

–26,54

ES

2007ES06RPO009

30 099 390,74

0,00

30 099 390,74

0,00

30 099 390,74

30 099 338,76

51,98

ES

2007ES06RPO010

91 947 161,33

0,00

91 947 161,33

0,00

91 947 161,33

92 023 646,85

–76 485,52

ES

2007ES06RPO011

102 629 746,17

0,00

102 629 746,17

0,00

102 629 746,17

102 629 745,16

1,01

ES

2007ES06RPO012

7 282 917,77

0,00

7 282 917,77

0,00

7 282 917,77

7 282 917,38

0,39

ES

2007ES06RPO013

24 869 738,26

0,00

24 869 738,26

0,00

24 869 738,26

24 869 737,90

0,36

ES

2007ES06RPO014

20 959 053,96

0,00

20 959 053,96

0,00

20 959 053,96

20 959 062,52

–8,56

ES

2007ES06RPO015

13 565 898,04

0,00

13 565 898,04

0,00

13 565 898,04

13 568 195,86

–2 297,82

ES

2007ES06RPO016

6 657 518,54

0,00

6 657 518,54

0,00

6 657 518,54

6 657 514,28

4,26

ES

2007ES06RPO017

2 432 274,93

0,00

2 432 274,93

0,00

2 432 274,93

2 432 290,65

–15,72

FI

2007FI06RPO001

306 194 739,68

0,00

306 194 739,68

0,00

306 194 739,68

306 205 706,94

–10 967,26

FI

2007FI06RPO002

2 476 684,91

0,00

2 476 684,91

0,00

2 476 684,91

2 476 684,88

0,03

FR

2007FR06RPO002

13 474 359,90

0,00

13 474 359,90

0,00

13 474 359,90

13 474 771,64

– 411,74

GR

2007GR06RPO001

330 814 547,86

0,00

330 814 547,86

0,00

330 814 547,86

330 814 547,83

0,03

HU

2007HU06RPO001

444 085 578,73

0,00

444 085 578,73

0,00

444 085 578,73

443 956 972,20

128 606,53

IE

2007IE06RPO001

322 067 654,67

0,00

322 067 654,67

0,00

322 067 654,67

322 067 614,63

40,04

IT

2007IT06RAT001

6 506 208,56

0,00

6 506 208,56

0,00

6 506 208,56

6 506 208,56

0,00

IT

2007IT06RPO001

24 379 135,72

0,00

24 379 135,72

0,00

24 379 135,72

24 380 736,23

–1 600,51

IT

2007IT06RPO002

17 564 520,93

0,00

17 564 520,93

0,00

17 564 520,93

17 564 521,29

–0,36

IT

2007IT06RPO003

65 039 830,31

0,00

65 039 830,31

0,00

65 039 830,31

65 039 828,99

1,32

IT

2007IT06RPO004

15 657 996,80

0,00

15 657 996,80

0,00

15 657 996,80

15 664 080,33

–6 083,53

IT

2007IT06RPO005

47 329 565,62

0,00

47 329 565,62

0,00

47 329 565,62

47 339 294,23

–9 728,61

IT

2007IT06RPO006

14 777 673,53

0,00

14 777 673,53

0,00

14 777 673,53

14 786 581,96

–8 908,43

IT

2007IT06RPO007

90 362 021,28

0,00

90 362 021,28

0,00

90 362 021,28

90 362 024,63

–3,35

IT

2007IT06RPO008

16 936 677,31

0,00

16 936 677,31

0,00

16 936 677,31

17 328 986,74

– 392 309,43

IT

2007IT06RPO009

75 301 501,51

0,00

75 301 501,51

0,00

75 301 501,51

75 301 501,48

0,03

IT

2007IT06RPO010

55 292 452,79

0,00

55 292 452,79

0,00

55 292 452,79

55 292 452,33

0,46

IT

2007IT06RPO011

22 479 775,82

0,00

22 479 775,82

0,00

22 479 775,82

22 479 775,77

0,05

IT

2007IT06RPO012

58 700 494,85

0,00

58 700 494,85

0,00

58 700 494,85

58 718 426,04

–17 931,19

IT

2007IT06RPO013

7 077 988,03

0,00

7 077 988,03

0,00

7 077 988,03

7 077 988,21

–0,18

IT

2007IT06RPO014

83 205 962,61

0,00

83 205 962,61

0,00

83 205 962,61

83 205 960,22

2,39

IT

2007IT06RPO015

14 019 405,51

0,00

14 019 405,51

0,00

14 019 405,51

14 019 423,76

–18,25

IT

2007IT06RPO016

72 825 928,02

0,00

72 825 928,02

0,00

72 825 928,02

72 854 508,13

–28 580,11

IT

2007IT06RPO017

60 734 732,80

0,00

60 734 732,80

–5 006 487,10

55 728 245,70

55 719 550,02

8 695,68

IT

2007IT06RPO018

98 749 442,94

0,00

98 749 442,94

0,00

98 749 442,94

98 748 375,78

1 067,16

IT

2007IT06RPO019

124 100 396,67

0,00

124 100 396,67

0,00

124 100 396,67

124 120 192,75

–19 796,08

IT

2007IT06RPO020

124 337 336,44

0,00

124 337 336,44

0,00

124 337 336,44

124 510 471,21

– 173 134,77

IT

2007IT06RPO021

226 053 238,71

0,00

226 053 238,71

0,00

226 053 238,71

226 139 550,09

–86 311,38

LT

2007LT06RPO001

237 177 796,40

0,00

237 177 796,40

0,00

237 177 796,40

237 121 459,60

56 336,80

LU

2007LU06RPO001

9 348 661,78

0,00

9 348 661,78

0,00

9 348 661,78

9 378 940,94

–30 279,16

LV

2007LV06RPO001

214 814 466,80

0,00

214 814 466,80

0,00

214 814 466,80

214 813 938,09

528,71

MT

2007MT06RPO001

9 002 133,91

0,00

9 002 133,91

0,00

9 002 133,91

9 002 133,88

0,03

NL

2007NL06RPO001

97 078 371,06

0,00

97 078 371,06

0,00

97 078 371,06

98 217 487,71

–1 139 116,65

PL

2007PL06RPO001

2 041 824 877,34

0,00

2 041 824 877,34

0,00

2 041 824 877,34

2 041 821 110,52

3 766,82

PT

2007PT06RAT001

2 100 675,90

0,00

2 100 675,90

0,00

2 100 675,90

2 100 675,68

0,22

PT

2007PT06RPO001

48 442 865,80

0,00

48 442 865,80

0,00

48 442 865,80

48 442 855,88

9,92

PT

2007PT06RPO002

601 644 296,63

0,00

601 644 296,63

0,00

601 644 296,63

601 644 193,09

103,54

PT

2007PT06RPO003

26 722 075,59

0,00

26 722 075,59

0,00

26 722 075,59

26 722 055,59

20,00

SE

2007SE06RPO001

294 264 230,85

0,00

294 264 230,85

0,00

294 264 230,85

298 089 364,84

–3 825 133,99

SI

2007SI06RPO001

122 609 926,69

0,00

122 609 926,69

0,00

122 609 926,69

122 610 210,36

– 283,67

SK

2007SK06RPO001

274 899 210,89

0,00

274 899 210,89

0,00

274 899 210,89

274 899 689,64

– 478,75

UK

2007UK06RPO001

469 465 696,13

0,00

469 465 696,13

0,00

469 465 696,13

469 411 107,94

54 588,19

UK

2007UK06RPO002

51 445 616,04

0,00

51 445 616,04

0,00

51 445 616,04

51 445 684,02

–67,98

UK

2007UK06RPO003

166 234 309,63

0,00

166 234 309,63

0,00

166 234 309,63

166 904 508,81

– 670 199,18

UK

2007UK06RPO004

54 428 821,51

0,00

54 428 821,51

0,00

54 428 821,51

54 428 841,38

–19,87


PRILOGA II

POTRDITEV OBRAČUNOV PLAČILNIH AGENCIJ

PRORAČUNSKO LETO 2012 – EKSRP

Seznam plačilnih agencij in programov, katerih obračuni so izvzeti in bodo predmet poznejše odločitve o potrditvi obračunov

Država članica

Plačilna agencija

Program

Danska

DAFA

2007DK06RPO001

Nemčija

Baden-Württemberg

2007DE06RPO003

Thüringen

2007DE06RPO023

Helaba

2007DE06RPO010

Francija

ASP

2007FR06RPO001

ASP

2007FR06RPO003

ASP

2007FR06RPO004

ASP

2007FR06RPO005

ASP

2007FR06RPO006

Romunija

PARDF

2007RO6RPO001

Španija

Andalucía

2007ES06RPO001


30.4.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 118/30


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 26. aprila 2013

o potrditvi obračunov plačilnih agencij držav članic v zvezi z izdatki, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) za proračunsko leto 2012

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 2454)

(2013/210/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (1) in zlasti členov 30 in 32 Uredbe,

po posvetovanju z Odborom za kmetijske sklade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 30 Uredbe (ES) št. 1290/2005 Komisija na podlagi letnih računovodskih izkazov, ki jih predložijo države članice, skupaj s podatki, ki se zahtevajo za potrditev obračunov, ter potrdilom o celovitosti, točnosti in verodostojnosti obračunov in poročil certifikacijskih organov, potrdi obračune plačilnih agencij iz člena 6 navedene uredbe.

(2)

V skladu z drugim pododstavkom člena 5(1) Uredbe Komisije (ES) št. 883/2006 z dne 21. junija 2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem računovodskih evidenc plačilnih agencij, izjavami o izdatkih in prejemkih ter pogojih za povračila izdatkov v okviru EKJS in EKSRP (2) se za proračunsko leto 2012 upoštevajo izdatki, ki so jih imele države članice med 16. oktobrom 2011 in 15. oktobrom 2012.

(3)

Prvi pododstavek člena 10(2) Uredbe Komisije (ES) št. 885/2006 z dne 21. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 glede akreditacije plačilnih agencij in drugih organov ter potrditve obračunov Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (3) določa, da se zneski, ki se izterjajo od vsake države članice ali se ji plačajo v skladu s sklepom o potrditvi obračunov iz prvega pododstavka člena 10(1) navedene uredbe, določijo tako, da se mesečna plačila glede na zadevno proračunsko leto, tj. 2012, odštejejo od izdatkov, priznanih za navedeno leto v skladu z odstavkom 1. Komisija ta znesek odšteje od mesečnega plačila za izvedene odhodke za drugi mesec po mesecu sprejetja sklepa o potrditvi obračuna oziroma ga temu plačilu doda.

(4)

Komisija je preverila podatke, ki so jih predložile države članice, in pred 31. marcem 2013 državam članicam sporočila rezultate preverjanj, skupaj s potrebnimi spremembami.

(5)

Komisija lahko na podlagi letnih obračunov in spremnih dokumentov za nekatere plačilne agencije odloči o popolnosti, točnosti in verodostojnosti predloženih letnih obračunov. V Prilogi I so navedeni potrjeni zneski po posameznih državah članicah in zneski, ki jih je od držav članic treba izterjati ali jih državam članicam plačati.

(6)

Podatke, ki so jih predložile nekatere druge plačilne agencije, je treba dodatno preučiti, zato njihovi obračuni ne morejo biti potrjeni s tem sklepom. Te plačilne agencije so navedene v Prilogi II.

(7)

V skladu s členom 9(4) Uredbe (ES) št. 883/2006 se morebitne prekoračitve rokov v avgustu, septembru in oktobru upoštevajo pri sklepu o potrditvi obračunov. Posamezni izdatki, ki so jih nekatere države članice prijavile med navedenimi meseci leta 2012, so nastali po veljavnih rokih. V tem sklepu bi bilo zato treba določiti ustrezna znižanja.

(8)

Komisija je v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 1290/2005 in členom 9 Uredbe (ES) št. 883/2006 že zmanjšala ali začasno ustavila vrsto mesečnih plačil pri vknjižbi izdatkov za proračunsko leto 2012. Da bi se izognili kakršnemu koli prezgodnjemu ali začasnemu povračilu zadevnih zneskov, se jih v tem sklepu ne bi smelo priznati in bi jih bilo treba nadalje pregledati v skladu s postopkom potrditve skladnosti iz člena 31 Uredbe (ES) št. 1290/2005.

(9)

V skladu s členom 32(5) Uredbe (ES) št. 1290/2005 zadevna država članica krije 50 % finančnih posledic zaradi neizvršene izterjave v primeru nepravilnosti, če do izterjave ni prišlo v štirih letih po datumu prve upravne ali sodne ugotovitve ali v osmih letih, če je izterjava predmet tožbe pred nacionalnimi sodišči. V skladu s členom 32(3) navedene uredbe morajo države članice Komisiji skupaj z letnimi obračuni predložiti poročilo o postopkih izterjav zaradi nepravilnosti. Podrobna pravila za izpolnjevanje obveznosti poročanja držav članic o zneskih, ki jih je treba izterjati, so določena v Uredbi (ES) št. 885/2006. V Prilogi III k navedeni uredbi je preglednica, ki so jo države članice morale predložiti v letu 2013. Na podlagi preglednic, ki jih izpolnijo države članice, bi morala Komisija sprejeti sklep glede finančnih posledic neizvršene izterjave, ki nastanejo zaradi nepravilnosti, ki so starejše od štirih oziroma osmih let. Ta sklep je ne glede na prihodnje sklepe o uskladitvi v skladu s členom 32(8) Uredbe (ES) št. 1290/2005.

(10)

V skladu s členom 32(6) Uredbe (ES) št. 1290/2005 se lahko države članice odločijo, da ne bodo izvajale postopka izterjave. Takšno odločitev je mogoče sprejeti le, če je skupna vsota obstoječih in verjetnih stroškov izterjave višja od zneska izterjave ali če izterjave ni mogoče izvršiti zaradi plačilne nesposobnosti dolžnika ali oseb, ki so pravno odgovorne za nepravilnost, pri čemer je plačilna nesposobnost ugotovljena in priznana v skladu z nacionalno zakonodajo. Če je takšna odločitev sprejeta v štirih letih po prvi upravni ali sodni ugotovitvi ali v osmih letih, če je izterjava v postopku pred nacionalnimi sodišči, bi bilo treba 100 % finančnih posledic zaradi neizvršene izterjave kriti iz proračuna EU. V poročilu iz člena 32(3) Uredbe (ES) št. 1290/2005 so navedeni zneski, za katere so se države članice odločile, da jih ne bodo izterjale, in razlogi za takšno odločitev. Za te zneske se ne bremeni zadevnih držav članic in se zato krijejo iz proračuna EU. Ta sklep je ne glede na prihodnje sklepe o uskladitvi v skladu s členom 32(8) navedene uredbe.

(11)

V skladu s členom 30(2) Uredbe (ES) št. 1290/2005 ta sklep ne posega v poznejše sklepe Komisije, s katerimi se iz financiranja Evropske unije izvzamejo izdatki, ki niso bili izvršeni v skladu s predpisi Evropske unije –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Razen plačilnih agencij iz člena 2 se obračuni plačilnih agencij držav članic v zvezi z izdatki, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) za proračunsko leto 2012, potrdijo.

Zneski, ki se izterjajo od vsake države članice ali izplačajo vsaki državi članici na podlagi tega sklepa, vključno s tistimi, ki izhajajo iz uporabe člena 32(5) Uredbe (ES) št. 1290/2005, so določeni v Prilogi I.

Člen 2

Za proračunsko leto 2012 se obračuni plačilnih agencij držav članic za izdatke, ki jih financira EKJS, opredeljeni v Prilogi II, izključijo iz tega sklepa in bodo obravnavani v prihodnjem sklepu o potrditvi obračunov.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 26. aprila 2013

Za Komisijo

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1.

(2)  UL L 171, 23.6.2006, str. 1.

(3)  UL L 171, 23.6.2006, str. 90.


PRILOGA I

POTRDITEV OBRAČUNOV PLAČILNIH AGENCIJ

PRORAČUNSKO LETO 2012

Znesek, ki se izterja od države članice ali plača državi članici

Opomba: Nomenklatura 2013 : 05 07 01 06, 6701, 6702.

 

2012 - Izdatki/Namenski prejemki za plačilne agencije, katerih obračuni so

Skupaj a + b

Znižanja in opustitve za celo proračunsko leto (1)

Znižanja v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1290/2005

Skupni znesek z znižanji in opustitvami

Plačila državam članicam za proračunsko leto

Znesek, ki se izterja (–) od države članice ali plača (+) državi članici (2)

potrjeni

izvzeti

= izdatki/namenski prejemki, navedeni v letnem poročilu

= skupni izdatki/namenski prejemki v mesečnih izjavah

 

 

a

b

Formula

d

e

Formula

g

Formula

BE

EUR

626 505 990,43

17 563 033,17

644 069 023,60

– 835 758,00

–9 465,76

643 223 799,84

643 268 110,28

–44 310,44

BG

EUR

409 313 564,46

0,00

409 313 564,46

0,00

0,00

409 313 564,46

409 382 531,46

–68 967,00

CZ

EUR

756 245 858,01

0,00

756 245 858,01

12 287 000,00

0,00

768 532 858,01

768 528 458,42

4 399,59

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–66 422,98

–66 422,98

0,00

–66 422,98

DK

EUR

920 591 828,88

0,00

920 591 828,88

0,00

0,00

920 591 828,88

920 419 781,93

172 046,95

DE

EUR

5 208 255 884,14

226 507 719,74

5 434 763 603,88

–10 670,90

– 116 714,81

5 434 636 218,17

5 434 442 720,94

193 497,23

EE

EUR

84 668 605,91

0,00

84 668 605,91

6 584 000,00

0,00

91 252 605,91

91 240 137,57

12 468,34

IE

EUR

1 285 148 754,42

0,00

1 285 148 754,42

–41 641,57

–56 295,34

1 285 050 817,51

1 283 663 941,98

1 386 875,53

EL

EUR

2 291 882 303,19

0,00

2 291 882 303,19

– 261 095,95

–1 786 932,58

2 289 834 274,66

2 291 621 207,24

–1 786 932,58

ES

EUR

5 785 117 916,91

0,00

5 785 117 916,91

– 289 492,07

–1 953 186,99

5 782 875 237,85

5 785 098 764,38

–2 223 526,53

FR

EUR

8 574 978 838,60

0,00

8 574 978 838,60

– 618 018,77

–2 836 879,32

8 571 523 940,51

8 573 913 709,81

–2 389 769,30

IT

EUR

4 584 038 546,05

0,00

4 584 038 546,05

–5 943 018,39

–5 281 611,90

4 572 813 915,76

4 574 209 766,71

–1 395 850,95

CY

EUR

37 135 164,63

0,00

37 135 164,63

115 000,00

0,00

37 250 164,63

37 185 681,72

64 482,91

LV

EUR

126 627 252,89

0,00

126 627 252,89

202 904,04

0,00

126 830 156,93

126 811 515,51

18 641,42

LT

LTL

0,00

0,00

0,00

0,00

– 184,79

– 184,79

0,00

– 184,79

LT

EUR

323 440 802,21

0,00

323 440 802,21

3 181 000,00

0,00

326 621 802,21

326 572 046,77

49 755,44

LU

EUR

33 823 988,14

0,00

33 823 988,14

–2 597,78

– 998,55

33 820 391,81

33 608 834,43

211 557,38

HU

HUF

0,00

0,00

0,00

0,00

– 250 657 247,00

– 250 657 247,00

0,00

– 250 657 247,00

HU

EUR

1 156 158 797,34

0,00

1 156 158 797,34

0,00

0,00

1 156 158 797,34

1 156 147 681,97

11 115,37

MT

EUR

5 237 634,56

0,00

5 237 634,56

0,00

0,00

5 237 634,56

5 225 133,76

12 500,80

NL

EUR

865 043 698,77

0,00

865 043 698,77

– 124 990,78

–3 055,23

864 915 652,76

866 711 150,74

–1 795 497,98

AT

EUR

731 289 360,97

0,00

731 289 360,97

0,00

0,00

731 289 360,97

731 300 872,35

–11 511,38

PL

PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

– 519 914,58

– 519 914,58

0,00

– 519 914,58

PL

EUR

2 819 440 069,24

0,00

2 819 440 069,24

12 429 920,20

0,00

2 831 869 989,44

2 832 111 656,96

– 241 667,52

PT

EUR

753 645 124,44

0,00

753 645 124,44

–2 860 720,53

– 424 567,26

750 359 836,65

750 267 141,91

92 694,74

RO

EUR

989 121 603,72

0,00

989 121 603,72

–65 967,69

0,00

989 055 636,03

991 300 594,37

–2 244 958,34

SI

EUR

124 384 026,71

0,00

124 384 026,71

393 000,00

– 954,10

124 776 072,61

124 777 026,71

– 954,10

SK

EUR

328 103 748,64

0,00

328 103 748,64

3 634 000,00

0,00

331 737 748,64

331 777 829,53

–40 080,89

FI

EUR

550 258 170,47

0,00

550 258 170,47

–73 951,98

–23 890,45

550 160 328,04

550 231 344,07

–71 016,03

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 631 641,70

– 631 641,70

0,00

– 631 641,70

SE

EUR

639 766 558,88

0,00

639 766 558,88

–24 704,47

0,00

639 741 854,41

639 799 725,33

–57 870,92

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–51 932,23

–51 932,23

0,00

–51 932,23

UK

EUR

3 313 755 544,68

0,00

3 313 755 544,68

– 578 462,05

0,00

3 313 177 082,63

3 308 426 422,77

4 750 659,86


 

Izdatki (3)

Namenski prejemki (3)

Člen 32 (= e)

Skupaj (= h)

05 07 01 06

6701

6702

 

 

i

j

k

Formula

BE

EUR

–34 844,68

0,00

–9 465,76

–44 310,44

BG

EUR

–68 967,00

0,00

0,00

–68 967,00

CZ

EUR

4 399,59

0,00

0,00

4 399,59

DK

DKK

0,00

0,00

–66 422,98

–66 422,98

DK

EUR

172 046,95

0,00

0,00

172 046,95

DE

EUR

310 212,04

0,00

– 116 714,81

193 497,23

EE

EUR

12 468,34

0,00

0,00

12 468,34

IE

EUR

1 443 170,87

0,00

–56 295,34

1 386 875,53

EL

EUR

0,00

0,00

–1 786 932,58

–1 786 932,58

ES

EUR

– 270 339,54

0,00

–1 953 186,99

–2 223 526,53

FR

EUR

447 110,02

0,00

–2 836 879,32

–2 389 769,30

IT

EUR

3 885 760,95

0,00

–5 281 611,90

–1 395 850,95

CY

EUR

64 482,91

0,00

0,00

64 482,91

LV

EUR

18 641,42

0,00

0,00

18 641,42

LT

LTL

0,00

0,00

– 184,79

– 184,79

LT

EUR

199 389,51

– 149 634,07

0,00

49 755,44

LU

EUR

212 555,93

0,00

– 998,55

211 557,38

HU

HUF

0,00

0,00

– 250 657 247,00

– 250 657 247,00

HU

EUR

11 115,37

0,00

0,00

11 115,37

MT

EUR

12 500,80

0,00

0,00

12 500,80

NL

EUR

–1 792 442,75

0,00

–3 055,23

–1 795 497,98

AT

EUR

–11 511,38

0,00

0,00

–11 511,38

PL

PLN

0,00

0,00

– 519 914,58

– 519 914,58

PL

EUR

– 241 667,52

0,00

0,00

– 241 667,52

PT

EUR

517 262,00

0,00

– 424 567,26

92 694,74

RO

EUR

–2 244 958,34

0,00

0,00

–2 244 958,34

SI

EUR

0,00

0,00

– 954,10

– 954,10

SK

EUR

–38 443,34

–1 637,55

0,00

–40 080,89

FI

EUR

–5 519,31

–41 606,27

–23 890,45

–71 016,03

SE

SEK

0,00

0,00

– 631 641,70

– 631 641,70

SE

EUR

–57 870,92

0,00

0,00

–57 870,92

UK

GBP

0,00

0,00

–51 932,23

–51 932,23

UK

EUR

4 750 659,86

0,00

0,00

4 750 659,86


(1)  Znižanja in opustitve so tisti, ki se upoštevajo pri predplačilu, dodani pa so jim zlasti popravki zaradi neupoštevanja plačilnih rokov, določenih v avgustu, septembru in oktobru 2012, ter popravki za presežek zalog.

(2)  Pri izračunu zneska, ki ga je treba izterjati od države članice ali plačati državi članici, se v primeru potrjenih izdatkov (stolpec a) upošteva skupna vsota v letnem poročilu, v primeru izvzetih izdatkov (stolpec b) pa skupna vsota v mesečnih izjavah.

Veljavni menjalni tečaj: člen 7(2) Uredbe (ES) št. 883/2006.

(3)  Če so namenski prejemki v korist državi članici, jih je treba prijaviti pod 05 07 01 06.

Opomba: Nomenklatura 2013 : 05 07 01 06, 6701, 6702.


PRILOGA II

POTRDITEV OBRAČUNOV PLAČILNIH AGENCIJ

PRORAČUNSKO LETO 2012 - EKJS

Seznam plačilnih agencij, katerih obračuni so izvzeti in bodo predmet poznejše odločitve o potrditvi obračunov

Država članica

Plačilna agencija

Nemčija

Hamburg-Jonas

Nemčija

Helaba

Belgija

BIRB


30.4.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 118/37


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 19. aprila 2013

o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka

(prenovitev)

(ECB/2013/10)

(2013/211/EU)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 128(1) Pogodbe,

ob upoštevanju člena 16 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Področje uporabe Sklepa ECB/2003/4 z dne 20. marca 2003 o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka (1) je treba razširiti, da se zajamejo prihodnje serije eurobankovcev. V ta namen so potrebne številne tehnične spremembe Sklepa ECB/2003/4. Poleg tega je treba glede na izkušnje pri uporabi in razlagi Sklepa ECB/2003/4 podrobneje pojasniti in izboljšati nekatera pravila in postopke. Zaradi uvedbe zgoraj navedenih sprememb je treba torej Sklep ECB/2003/4 v interesu jasnosti in preglednosti prenoviti.

(2)

Člen 128(1) Pogodbe in člen 16 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke določata, da ima Evropska centralna banka (ECB) izključno pravico, da v Uniji odobri izdajo eurobankovcev. Te določbe prav tako določajo, da te bankovce lahko izdajajo ECB in nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro (v nadaljnjem besedilu: NCB). V skladu s členom 10 Uredbe Sveta (ES) št. 974/98 z dne 3. maja 1998 o uvedbi eura (2) dajejo ECB in NCB eurobankovce v obtok.

(3)

Evropski monetarni inštitut (EMI) je izvedel pripravljalna dela za izdelavo in izdajo eurobankovcev ter zlasti glede dizajna eurobankovcev olajšal prepoznavanje in dobro sprejetje apoenov in specifikacij novih eurobankovcev s strani uporabnikov, upoštevajoč posebne vizualne in tehnične zahteve Evropskih združenj uporabnikov bankovcev.

(4)

ECB kot naslednik EMI razpolaga z avtorsko pravico nad različnimi vrstami dizajnov eurobankovcev, ki je prvotno pripadala EMI. ECB in NCB, ki delujejo v imenu ECB, lahko uveljavljajo to avtorsko pravico v zvezi z reprodukcijami, ki so izdane ali distribuirane v nasprotju s to avtorsko pravico, kot so med drugim reprodukcije, ki lahko škodujejo ugledu eurobankovcev.

(5)

ECB in NCB bodo občasno uvedle nove serije eurobankovcev z izboljšanimi zaščitnimi elementi, ki bodo upoštevali napredek v tehnologiji na področju bankovcev od uvedbe prve serije.

(6)

Pravica ECB in NCB do izdaje eurobankovcev vključuje pristojnost za vse vrste pravnega ukrepanja z namenom zaščititi integriteto eurobankovcev kot plačilnega sredstva. ECB sprejme ukrepe, ki zagotavljajo minimalno raven zaščite v vseh državah članicah, katerih valuta je euro, in s tem zagotovi, da lahko širša javnost loči reprodukcije od eurobankovcev, ki jih izdajo ECB in NCB ter niso ponarejeni bankovci po členu 2(a) Uredbe Sveta (ES) št. 1338/2001 z dne 28. junija 2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem (3) (v nadaljnjem besedilu: pristni eurobankovci). Zato je treba oblikovati skupna pravila, po katerih bo reprodukcija eurobankovcev dovoljena.

(7)

Ta sklep ne sme posegati v uporabo kazenskega prava, zlasti v zvezi s ponarejanjem.

(8)

Reprodukcije eurobankovcev v elektronski obliki se štejejo za zakonite, če izdelovalec v zvezi s tem sprejme ustrezne tehnične ukrepe za preprečitev izpisov, ki bi jih širša javnost utegnila pomotoma zamenjati za pristne eurobankovce.

(9)

Pristojnost ukrepanja glede zaščite integritete pristnih eurobankovcev kot plačilnega sredstva vključuje pristojnost sprejemanja skupnih pravil, po katerih so NCB pripravljene zamenjati poškodovane pristne eurobankovce. V skladu s temi pravili so določene nekatere kategorije eurobankovcev, ki naj bi jih NCB zadržale, ko so jim te predložene v zamenjavo.

(10)

Del originalnega eurobankovca, ki je predložen v zamenjavo, mora izpolnjevati minimalne zahteve glede mer, da ga je mogoče zamenjati. Da se prepreči popačenje mer, na primer kadar je eurobankovec poškodovan zaradi krčenja, morajo biti te mere podane v odstotkih površine originalnega eurobankovca pred poškodbo.

(11)

Uredba (ES) št. 1338/2001 zahteva, da kreditne institucije in drugi ponudniki plačilnih storitev v okviru svojih plačilnih dejavnosti ter vse druge institucije, ki sodelujejo pri obdelavi bankovcev in kovancev ter njihovi distribuciji v javnosti, zagotovijo, da se preveri pristnost eurobankovcev in eurokovancev, ki so jih prejeli in jih nameravajo dati ponovno v obtok, in da se odkrijejo ponaredki.

(12)

Ker se lahko pristni eurobankovci poškodujejo s protiropnimi napravami v okviru storjenega kaznivega dejanja ali poskusa kaznivega dejanja, je treba zagotoviti, da lahko v takih primerih bankovce zamenja samo žrtev tega kaznivega dejanja ali poskusa kaznivega dejanja.

(13)

Za spodbujanje vseh institucij in gospodarskih subjektov, navedenih v členu 6(1) Uredbe (ES) št. 1338/2001, k pravilnemu ravnanju s protiropnimi napravami je primerno, da jim NCB zaračunajo pristojbino kot plačilo za analize, opravljene v zvezi z zamenjavo pristnih eurobankovcev, ki so bili poškodovani s protiropnimi napravami.

(14)

Ta pristojbina se ne sme zaračunati, kadar so bili bankovci poškodovani zaradi poskusa ali dejanskega ropa ali tatvine, in, da bi se izognili zanemarljivim pristojbinam, je treba te zaračunavati samo, kadar se predloži v zamenjavo minimalno število poškodovanih pristnih eurobankovcev.

(15)

Večje količine pristnih eurobankovcev, ki so bile poškodovane zaradi sprožitve protiropnih naprav, je treba predložiti v zamenjavo, če tako zahtevajo NCB, v svežnjih, ki vsebujejo minimalno število eurobankovcev.

(16)

S ciljem podpreti prizadevanja po okrepitvi varnosti gotovinskega cikla in v izogib kaznovanju uporabe protiropnih naprav je primerno, da se institucijam in gospodarskim subjektom, navedenim v členu 6(1) Uredbe (ES) št. 1338/2001, ki predložijo v zamenjavo pristne eurobankovce, ki so bili naključno poškodovani s protiropnimi napravami, njihova vrednost knjiži v dobro na dan prejema takih bankovcev, na podoben način kot pri rednih pologih gotovine.

(17)

S ciljem podpreti aktivnosti Evropske unije v zvezi s preprečevanjem uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma je primerno, da Eurosistem opredeli pravila za obravnavanje zahtev katerega koli prosilca za zamenjavo poškodovanih pristnih eurobankovcev v vrednosti najmanj 7 500 EUR. Ta pravila ne posegajo v morebitne strožje zahteve glede identifikacije in poročanja, ki jih sprejmejo države članice pri prenosu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (4).

(18)

Izključna pravica ECB, da odobri izdajo eurobankovcev v Uniji, vključuje pristojnost za jemanje eurobankovcev iz obtoka in določitev skupnih pravil, po katerih lahko ECB in NCB takšno jemanje iz obtoka izvedejo –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Apoeni in specifikacije

1.   Eurobankovci vključujejo sedem apoenov eurobankovcev, od pet eurov do petsto eurov, na katerih je upodobljena tema „Evropska obdobja in stili“ z naslednjimi osnovnimi specifikacijami:

Nominalna vrednost

(EUR)

Mere (prva serija)

Mere (druga serija)

Prevladujoča barva

Dizajn

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

siva

klasicizem

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

rdeča

romanski slog

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

modra

gotika

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

oranžna

renesansa

100

147 × 82 mm

Bo določeno

zelena

barok in rokoko

200

153 × 82 mm

Bo določeno

rumeno rjava

obdobje arhitekture železa in stekla

500

160 × 82 mm

Bo določeno

vijolična

moderna arhitektura 20. stoletja

2.   Na sedmih apoenih serije eurobankovcev so prikazana vrata in okna na sprednji strani (recto) ter mostovi na zadnji strani (verso). Upodobitve na vseh sedmih apoenih so tipične za različna zgoraj navedena obdobja evropske kulturne zgodovine. Drugi elementi dizajna vključujejo:

(a)

simbol Evropske unije;

(b)

ime valute, izpisano v latinici in z grškimi črkami, ter dodatno, za drugo serijo eurobankovcev, ime valute, izpisano v cirilici;

(c)

začetnice ECB v različicah uradnih jezikov Evropske unije; za prvo serijo eurobankovcev se začetnice ECB omejijo na naslednje različice petih uradnih jezikov: BCE, ECB, EZB, EKT in EKP, dodatno za drugo serijo eurobankovcev pa se začetnice ECB omejijo na naslednje različice devetih uradnih jezikov: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE in EBC;

(d)

simbol ©, ki označuje, da je ECB imetnik avtorske pravice, ter

(e)

podpis predsednika ECB.

Člen 2

Pravila za reprodukcijo eurobankovcev

1.   „Reprodukcija“ pomeni vsako fizično ali nefizično podobo, ki uporablja vse ali samo en del eurobankovca, kot je opredeljeno v členu 1, ali dele njegovih posameznih elementov dizajna, kot so med drugim barva, mere, uporaba črk ali simbolov, ki so lahko podobni pristnemu eurobankovcu ali dajejo splošen vtis pristnega eurobankovca, neodvisno od:

(a)

velikosti podobe, ali

(b)

materialov ali tehnik, uporabljenih za njeno izdelavo, ali

(c)

tega, ali so bili elementi dizajna eurobankovca, kot so črke ali simboli, spremenjeni ali dodani ali ne.

2.   Reprodukcije, ki jih utegne širša javnost pomotoma zamenjati za pristne eurobankovce, se štejejo za nezakonite.

3.   Reprodukcije, ki ustrezajo naslednjim merilom, se štejejo za zakonite, ker ni nevarnosti, da bi jih širša javnost utegnila pomotoma zamenjati za pristne eurobankovce:

(a)

enostranske reprodukcije eurobankovcev, kakor je določeno v členu 1, pod pogojem, da velikost reprodukcije po dolžini in širini znaša 125 % ali več oziroma 75 % ali manj dolžine in širine zadevnega eurobankovca, kakor je določeno v členu 1, ali

(b)

dvostranske reprodukcije eurobankovca, kakor je določeno v členu 1, pod pogojem, da velikost reprodukcije po dolžini in širini znaša 200 % ali več oziroma 50 % ali manj dolžine in širine zadevnega eurobankovca, kakor je določeno v členu 1, ali

(c)

reprodukcije posameznih elementov dizajna eurobankovca, kakor je določeno v členu 1, pod pogojem, da takšen element dizajna ni upodobljen na ozadju, ki spominja na bankovec, ali

(d)

enostranske reprodukcije, ki upodabljajo del sprednje ali zadnje strani eurobankovca, pod pogojem, da je takšen del manjši od ene tretjine originalne sprednje ali zadnje strani eurobankovca, kakor je določeno v členu 1, ali

(e)

reprodukcije, narejene iz materiala, ki se jasno razlikuje od papirja in izgleda izrazito drugače od materiala, ki se uporablja za bankovce, ali

(f)

nefizične reprodukcije, dostopne elektronsko na spletnih straneh, po žici ali brezžično, ali preko drugih sredstev, ki posameznikom omogočajo dostop do teh nefizičnih reprodukcij s kraja ali v času, ki ga sami izberejo, če:

je beseda SPECIMEN (vzorec) vtisnjena diagonalno čez reprodukcijo v pisavi Arial ali Arialu podobni pisavi, in

resolucija elektronske reprodukcije v njeni 100-odstotni velikosti ne presega 72 pik na palec (pnp).

4.   V primeru reprodukcij po odstavku 3(f)

mora biti dolžina besede SPECIMEN enaka vsaj 75 % dolžine reprodukcije in

višina besede SPECIMEN mora biti enaka vsaj 15 % širine reprodukcije ter

beseda SPECIMEN mora biti prikazana v neprozorni barvi, ki je kontrastna prevladujoči barvi zadevnega eurobankovca, kakor je določeno v členu 1.

5.   ECB in NCB po prejemu pisne zahteve potrdijo, da so tudi reprodukcije, ki ne ustrezajo merilom iz odstavka 3, zakonite, če jih splošna javnost ne more pomotoma zamenjati s pristnimi eurobankovci, kakor je določeno v členu 1. Kadar je reprodukcija izdelana na ozemlju ene same države članice, katere valuta je euro, se zahteve v zvezi s prej navedenim naslovijo na NCB te države članice. V vseh drugih primerih se takšne zahteve naslovijo na ECB.

6.   Pravila za reprodukcijo eurobankovcev se uporabljajo tudi za eurobankovce, ki so bili vzeti iz obtoka ali pa so na podlagi tega sklepa izgubili status zakonitega plačilnega sredstva.

Člen 3

Zamenjava poškodovanih pristnih eurobankovcev

1.   NCB na zahtevo in pod pogoji, ki so določeni v odstavku 2 in v ustreznem sklepu Sveta ECB iz člena 6, zamenjajo poškodovane pristne eurobankovce, kadar:

(a)

je predloženo več kot 50 % eurobankovca, ali

(b)

je predloženo 50 % ali manj eurobankovca, če prosilec dokaže, da je bil manjkajoči del uničen.

2.   Poleg odstavka 1 veljajo za zamenjavo poškodovanih pristnih eurobankovcev naslednji dodatni pogoji:

(a)

v primeru dvoma, da je prosilec zakoniti lastnik eurobankovcev: prosilec je dolžan priskrbeti dokazilo o svoji identiteti in o tem, da je lastnik ali kako drugače pooblaščen prosilec;

(b)

v primeru dvoma, da so eurobankovci pristni: prosilec je dolžan priskrbeti dokazilo o svoji identiteti;

(c)

če so predloženi s črnilom popackani, umazani ali impregnirani pristni eurobankovci: prosilec je dolžan predložiti pisno razlago o vrsti madeža, umazanije ali impregnacije;

(d)

če so pristne eurobankovce poškodovale protiropne naprave: prosilec mora predložiti pisno izjavo o vzroku nevtralizacije;

(e)

če so pristne eurobankovce poškodovale protiropne naprave zaradi poskusa ali dejanskega ropa, tatvine ali druge kriminalne dejavnosti: bankovci se zamenjajo samo na zahtevo lastnika ali kako drugače pooblaščenega prosilca, ki je žrtev poskusa ali dejanske kriminalne dejavnosti, ki je privedla do poškodbe bankovcev;

(f)

če so pristne eurobankovce poškodovale protiropne naprave in so jih predložile institucije in gospodarski subjekti, navedeni v členu 6(1) Uredbe (ES) št. 1338/2001: institucije in gospodarski subjekti morajo predložiti pisno izjavo o vzroku nevtralizacije, navedbo in značilnosti protiropne naprave, podrobnosti o stranki, ki je predložila poškodovane bankovce, in datum njihove predložitve;

(g)

če je bila zaradi sprožitve protiropnih naprav poškodovana večja količina pristnih eurobankovcev: kolikor je mogoče in če tako zahtevajo NCB, je treba eurobankovce predložiti v svežnjih po 100 kosov eurobankovcev, pod pogojem, da količina predloženih eurobankovcev zadostuje za oblikovanje takšnega svežnja;

(h)

če institucije in gospodarski subjekti, navedeni v členu 6(1) Uredbe (ES) št. 1338/2001, z eno ali več transakcijami predložijo v zamenjavo poškodovane pristne eurobankovce v vrednosti najmanj 7 500 EUR: institucije in gospodarski subjekti morajo predložiti dokumentacijo o izvoru bankovcev in podatke o identiteti stranke ali, kjer je primerno, dejanskega lastnika, kakor je opredeljeno v Direktivi 2005/60/ES. Ta obveznost se uporablja tudi v primeru dvoma, ali je dosežena mejna vrednost 7 500 EUR. Pravila iz tega odstavka ne posegajo v morebitne strožje zahteve glede identifikacije in poročanja, ki jih sprejmejo države članice pri prenosu Direktive 2005/60/ES.

3.   Ne glede na zgoraj navedeno:

(a)

kadar NCB vedo ali imajo zadosten razlog za sum, da so bili pristni eurobankovci namerno poškodovani, zamenjavo zavrnejo in zadržijo eurobankovce, da se prepreči vrnitev takšnih eurobankovcev v obtok ali da se prosilcu prepreči, da bi jih predložil v zamenjavo drugi NCB. Vendar pa bodo poškodovane pristne eurobankovce zamenjale, če vedo ali imajo zadosten razlog, da verjamejo, da so prosilci v dobri veri, ali če prosilci lahko dokažejo, da so v dobri veri. Eurobankovci, ki so poškodovani v manjšem obsegu, npr. če vsebujejo komentarje, številke ali krajše stavke, se načeloma ne štejejo za pristne eurobankovce, ki so bili namerno poškodovani, in

(b)

kadar NCB vedo ali imajo zadosten razlog za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, zavrnejo zamenjavo poškodovanih pristnih eurobankovcev in jih proti potrdilu o prejemu zadržijo, da se kot dokaz predložijo pristojnim organom za začetek preiskave kaznivega dejanja ali v podporo preiskavi kaznivega dejanja, ki je v teku. Če pristojni organi ne odločijo drugače, pristni eurobankovci po zaključku preiskave izpolnjujejo pogoje za zamenjavo pod pogoji iz odstavkov 1 in 2.

(c)

Kadar NCB vedo ali imajo zadosten razlog za sum, da so poškodovani pristni eurobankovci umazani tako, da predstavljajo nevarnost za zdravje in varnost, zamenjajo poškodovane pristne eurobankovce, če lahko prosilec predloži oceno pristojnih organov glede zdravja in varnosti.

Člen 4

Oblikovanje pristojbine za zamenjavo pristnih eurobankovcev, ki so jih poškodovale protiropne naprave

1.   NCB zaračunavajo institucijam in gospodarskim subjektom, navedenim v členu 6(1) Uredbe (ES) št. 1338/2001, pristojbino, ko jih ti v skladu s členom 3 prosijo za zamenjavo pristnih eurobankovcev, ki so jih poškodovale protiropne naprave.

2.   Pristojbina znaša 10 centov za en poškodovan eurobankovec.

3.   Pristojbina se zaračunava samo, kadar se zamenja vsaj 100 poškodovanih eurobankovcev. Pristojbina se zaračuna za vse zamenjane eurobankovce.

4.   Pristojbina se ne zaračuna za eurobankovce, ki so bili poškodovani zaradi poskusa ali dejanskega ropa, tatvine ali druge kriminalne dejavnosti.

Člen 5

Knjiženje v dobro vrednosti pristnih eurobankovcev, ki so bili naključno poškodovani s protiropnimi napravami in predloženi v zamenjavo

1.   NCB institucijam in gospodarskim subjektom, navedenim v členu 6(1) Uredbe (ES) št. 1338/2001, ki imajo račun pri zadevni NCB, knjižijo v dobro vrednost pristnih eurobankovcev, ki so jih naključno poškodovale protiropne naprave, na dan prejema teh bankovcev, če:

(a)

eurobankovci niso bili poškodovani zaradi dejanskega ropa, tatvine ali druge kriminalne dejavnosti;

(b)

lahko NCB takoj preverijo, ali zahtevani znesek vsaj približno ustreza vrednosti predloženih bankovcev, in

(c)

so predložene vse ostale informacije, ki jih zahteva NCB.

2.   Vsaka po obdelavi odkrita razlika med vrednostjo naključno poškodovanih pristnih eurobankovcev, predloženih v zamenjavo, in zneskom, knjiženim v dobro pred obdelavo, se knjiži, odvisno od primera, bodisi v breme bodisi v dobro institucije ali gospodarskega subjekta, ki je predložil eurobankovce v zamenjavo.

3.   Pristojbine iz člena 4 se bodo izračunale na podlagi dejanskega števila naključno poškodovanih pristnih eurobankovcev, ki jih obdelajo NCB.

Člen 6

Jemanje eurobankovcev iz obtoka

Jemanje enega tipa ali serije eurobankovcev iz obtoka se ureja s sklepom Sveta ECB, ki se objavi za namene splošnega informiranja v Uradnem listu Evropske unije in drugih medijih. Ta sklep pokriva vsaj naslednje točke:

tip ali serijo eurobankovcev, ki bodo vzeti iz obtoka, in

rok, v katerem se bo opravljala zamenjava, in

datum, na katerega bo tip ali serija eurobankovcev izgubila status zakonitega plačilnega sredstva, in

ravnanje s predloženimi eurobankovci po preteku roka za zamenjavo in/ali po izgubi statusa zakonitega plačilnega sredstva.

Člen 7

Začetek veljavnosti in razveljavitev

1.   Sklep ECB/2003/4 se razveljavi.

2.   Sklicevanja na Sklep ECB/2003/4 se razlagajo kot sklicevanja na ta sklep.

3.   Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 19. aprila 2013

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 78, 25.3.2003, str. 16.

(2)  UL L 139, 11.5.1998, str. 1.

(3)  UL L 181, 4.7.2001, str. 6.

(4)  UL L 309, 25.11.2005, str. 15.


PRILOGA

KORELACIJSKA TABELA

Sklep ECB/2003/4

Ta sklep

Člen 1

Člen 1

Člen 2

Člen 2

Člen 3

Člen 3

Člen 4

Člen 4

Člen 5

Člen 6

Člen 6

Člen 7


SMERNICE

30.4.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 118/43


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 19. aprila 2013

o spremembi Smernice ECB/2003/5 o uporabi ukrepov proti neskladnim reprodukcijam eurobankovcev ter o zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka

(ECB/2013/11)

(2013/212/EU)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 128(1) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti členov 12.1 in 14.3 ter člena 16 Statuta,

ob upoštevanju Sklepa ECB/2013/10 z dne 19. aprila 2013 o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Glede na izkušnje pri uporabi in razlagi Smernice ECB/2003/5 z dne 20. marca 2003 o uporabi ukrepov proti neskladnim reprodukcijam eurobankovcev ter o zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka (2) ter zaradi doslednega navajanja pristnih eurobankovcev, ki so zakonito plačilno sredstvo, je primerno uporabljati samo pojem „poškodovani“ eurobankovci.

(2)

Zato bi bilo treba Smernico ECB/2003/5 ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Sprememba

Člen 4 Smernice ECB/2003/5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Zamenjava poškodovanih eurobankovcev

1.   NCB ustrezno izvajajo Sklep ECB/2013/10 (3).

2.   Pri izvajanju Sklepa ECB/2013/10 in s pridržkom kakršnih koli pravnih omejitev lahko NCB uničijo vse poškodovane eurobankovce ali njihove dele, razen če obstaja pravna podlaga za njihovo ohranitev ali vračilo prosilcu.

3.   NCB določijo enotni organ ali telo za sprejemanje odločitev o zamenjavi poškodovanih eurobankovcev v primerih, predvidenih s členom 3(1)(b) Sklepa ECB/2013/10, in o tem obvestijo ECB.

Člen 2

Učinkovanje

Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno obveščene nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro.

Člen 3

Naslovniki

Ta smernica je naslovljena na nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro.

V Frankfurtu na Majni, 19. aprila 2013

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  Glej stran 37 tega Uradnega lista.

(2)  UL L 78, 25.3.2003, str. 20.

(3)  UL L 118, 30.4.2013, str. 37


III Drugi akti

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

30.4.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 118/44


PRIPOROČILO št. 93/13/COL NADZORNEGA ORGANA EFTE

z dne 21. februarja 2013

o usklajenem načrtu nadzora za ugotavljanje razširjenosti goljufivih praks pri trženju nekaterih živil

NADZORNI ORGAN EFTE JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, zlasti člena 109 in Protokola 1 Sporazuma,

ob upoštevanju Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi Nadzornega organa in Sodišča ter zlasti člena 5(2)(b) in Protokola 1 Sporazuma,

ob upoštevanju akta iz točke 54zzzi poglavja XII Priloge II k Sporazumu EGP (Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali), kot je bil popravljen in spremenjen, zlasti člena 53 tega akta,

ob upoštevanju Sklepa 75/13/COL Nadzornega organa Efte z dne 19. februarja 2013 o pooblastitvi pristojnega člana kolegija za sprejetje končnega priporočila, ki ga je odobril veterinarski in fitosanitarni odbor Efte (dogodek št. 663341),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 53 Uredbe (ES) št. 882/2004 lahko Nadzorni organ Efte po potrebi predlaga usklajene načrte, ki so organizirani priložnostno, zlasti zaradi ugotavljanja razširjenosti tveganja v krmi, živilih ali živalih.

(2)

Direktiva 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil (1) določa pravila EGP o označevanju živil, ki se uporabljajo za vsa živila.

(3)

V skladu z Direktivo 2000/13/ES označevanje in uporabljene metode ne bi smeli zavajati potrošnika, predvsem glede značilnosti živila, vključno z njegovo dejansko naravo in identiteto. Če ne obstajajo posebni predpisi na ravni EGP ali nacionalni ravni, mora biti ime, pod katerim se živilo prodaja, ime, ki je običajno v državi EGP, kjer se prodaja, ali pa mora biti opis živila dovolj jasen, da kupcu omogoča razpoznavanje dejanske narave živila.

(4)

Poleg tega morajo biti na oznaki predpakiranih živil, namenjenih končnemu potrošniku ali obratom javne prehrane, navedene vse sestavine. Zlasti mora biti na živilih, katerih sestavina je meso in ki so namenjena končnemu potrošniku ali obratom javne prehrane, neposredno na embalaži ali na oznaki, ki ji je priložena, navedena tudi živalska vrsta izvora mesa. Če je sestavina navedena v imenu živila, mora biti njen delež v odstotkih naveden tudi v seznamu sestavin, da ne pride do zavajanja potrošnika glede identitete in sestave živila.

(5)

Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (2) določa dodatne zahteve glede označevanja, ki se uporabljajo za posebna živila. Zlasti določa, da je treba embalažo, namenjeno za dobavo končnemu potrošniku, ki med drugim vsebuje mleto meso kopitarjev, opremiti z opozorilom, da je treba te proizvode pred uporabo skuhati, če je to potrebno in kolikor to zahtevajo nacionalna pravila v državi članici, na ozemlju katere se proizvod daje na trg.

(6)

Oddelek III Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004 določa, da morajo nosilci živilske dejavnosti, ki upravljajo klavnice, zahtevati, sprejemati, preverjati oziroma upoštevati pri svojem ravnanju podatke o prehranjevalni verigi v zvezi z vsemi živalmi razen z divjadjo, poslanimi ali namenjenimi za pošiljanje v klavnico. Ustrezne informacije o prehranski verigi zajemajo zlasti veterinarska zdravila, ki so bila dana živalim v ustreznem obdobju in s karenco večjo od nič, skupaj z datumi dajanja in karenc. Uredba (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (3) med drugim zahteva, da uradni veterinar izvaja nadzorne in inšpekcijske preglede. Uradni veterinar zlasti preveri in analizira zadevne podatke iz evidenc gospodarstva, od koder izvirajo živali, namenjene za zakol, vključno s podatki o prehranski verigi, in upošteva dokumentirane rezultate tega pregleda in analize pri izvajanju ante mortem in post mortem pregleda.

(7)

Po uradnem nadzoru, ki se od decembra 2012 izvaja v več državah članicah Evropske unije, se je pokazalo, da so nekateri predpakirani proizvodi vsebovali konjsko meso, ki ni bilo navedeno na seznamu sestavin neposredno na embalaži ali na priloženi oznaki. Namesto tega so imena nekaterih od teh živil in/ali priloženi seznam sestavin zavajajoče navajali zgolj prisotnost govedine.

(8)

V skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (4), nosilci živilske dejavnosti v vseh fazah pridelave, predelave in distribucije v podjetjih pod njihovim nadzorom zagotavljajo, da živila izpolnjujejo zahteve živilske zakonodaje, ki veljajo za njihove dejavnosti, in preverjajo izpolnjevanje teh zahtev.

(9)

Konji so živalska vrsta, ki je namenjena proizvodnji živil ali pa ne. Uporaba veterinarskega zdravila fenilbutazona je v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 37/2010 z dne 22. decembra 2009 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi uvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora dovoljena samo pri živalih, ki niso namenjene proizvodnji živil (5). V skladu s tem konji, ki niso namenjeni proizvodnji živil in so bili kadar koli zdravljeni s fenilbutazonom, ne morejo biti vključeni v prehransko verigo. Glede na goljufive prakse z neoznačeno prisotnostjo konjskega mesa v nekaterih živilih je zaradi preprečevanja primerno preveriti, ali so bili v prehransko verigo vključeni konji, ki niso namenjeni proizvodnji živil in so bili zdravljeni s fenilbutazonom.

(10)

Zato je nujno, da Nadzorni organ Efte Norveški in Islandiji priporoči, naj v enem mesecu izvedejo usklajeni načrt nadzora, da se ugotovi razširjenost goljufivih praks pri trženju nekaterih živil. To obdobje se lahko podaljša za nadaljnja dva meseca.

(11)

Priporočeni načrt nadzora bi moral biti sestavljen iz dveh ukrepov.

(12)

Pri prvem ukrepu gre za ustrezen nadzor, ki se na maloprodajni ravni izvaja na živilih, ki so namenjena končnim potrošnikom ali obratom javne prehrane in na katerih je označeno, da vsebujejo govedino, in/ali se kot taka tržijo. Ta nadzor bi se lahko razširil tudi na druge obrate (npr. hladilnice). Cilj tega nadzora bi bil ugotoviti, ali taki proizvodi vsebujejo konjsko meso, ki ni ustrezno označeno na embalaži, v primeru živil, ki niso predpakirana, pa, ali informacije o prisotnosti konjskega mesa niso na voljo potrošnikom ali obratom javne prehrane. Takšen nadzor bi bilo treba izvesti na reprezentativnem vzorcu.

(13)

Obstajajo zanesljive metode, s katerimi se lahko v vzorcu z zadostno stopnjo natančnosti odkrije prisotnost beljakovin neprijavljenih vrst. Referenčni laboratorij Evropske unije za živalske beljakovine v krmi lahko zagotovi koristne nasvete o teh metodah in njihovi uporabi. Pristojne organe Norveške in Islandije bi bilo treba pozvati, naj glede metod, ki se lahko uporabijo, upoštevajo nasvete navedenega laboratorija.

(14)

Pri drugem ukrepu gre za ustrezen nadzor v obratih za obdelavo konjskega mesa, namenjenega za prehrano ljudi, vključno z živili s poreklom iz tretjih držav, zaradi odkrivanja ostankov fenilbutazona. Tudi ta nadzor bi bilo treba izvajati na reprezentativnem vzorcu, pri čemer se upošteva obseg proizvodnje in uvoza. Pri tem se je primerno sklicevati na metode iz Odločbe Komisije 2002/657/ES o izvajanju Direktive Sveta 96/23/ES glede opravljanja analitskih metod in razlage rezultatov (6).

(15)

Norveška in Islandija bi morale Nadzornemu organu Efte redno poročati o rezultatih nadzora, da se ocenijo izsledki in sprejmejo ustrezni ukrepi. Ti rezultati se bodo posredovali Evropski komisiji.

Ukrepi, predvideni v tem priporočilu, so v skladu z mnenjem veterinarskega in fitosanitarnega odbora Efte, ki pomaga Nadzornemu organu Efte –

SPREJEL NASLEDNJE PRIPOROČILO:

Norveška in Islandija izvedeta usklajen načrt nadzora v skladu s Prilogo k temu priporočilu, ki zajema naslednje ukrepe:

(a)

uraden nadzor živil, namenjenih končnim potrošnikom ali obratom javne prehrane in na katerih je označeno, da vsebujejo govedino, in/ali se kot taka tržijo; ter

(b)

uraden nadzor konjskega mesa, namenjenega za prehrano ljudi, zaradi odkrivanja ostankov fenilbutazona.

V Bruslju, 21. februarja 2013

Za Nadzorni organ Efte

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Član kolegija

Xavier LEWIS

Direktor


(1)  Akt, naveden v točki 18 poglavja XII Priloge II k Sporazumu EGP.

(2)  Akt, naveden v točki 6.1.17 poglavja I Priloge I k Sporazumu EGP.

(3)  Akt, naveden v točki 1.1.12 poglavja I Priloge I k Sporazumu EGP.

(4)  Akt, naveden v točki 54zzzc poglavja XII Priloge II k Sporazumu EGP.

(5)  Akt, naveden v točki 13 poglavja XIII Priloge II k Sporazumu EGP.

(6)  Akt, naveden v točki 7.2.19 poglavja I Priloge I k Sporazumu EGP.


PRILOGA

Usklajen načrt nadzora za ugotavljanje razširjenosti goljufivih praks pri trženju nekaterih živil

I.   UKREPI IN PODROČJE UPORABE USKLAJENEGA NAČRTA NADZORA

Usklajen načrt nadzora zajema dva ukrepa:

UKREP 1:   Nadzor živil, na katerih je označeno, da vsebujejo govedino, in/ali se kot taka tržijo

A.   Vključeni proizvodi

1.

Živila, na katerih je označeno, da vsebujejo govedino, in/ali se kot taka tržijo (npr. mleto mesto, mesni izdelki, mesni pripravki) ter spadajo v naslednje kategorije:

(a)

predpakirana živila, namenjena končnemu potrošniku ali obratom javne prehrane in na katerih je označeno, da vsebujejo govedino;

(b)

živila, ki so naprodaj končnemu potrošniku ali obratom javne prehrane v nepredpakirani obliki, ter živila, pakirana na mestu prodaje na željo kupca ali predpakirana za neposredno prodajo, na katerih je označeno, da vsebujejo govedino, ali se kot taka tržijo.

2.

V tem usklajenem načrtu nadzora se za izraz „predpakirano živilo“ uporablja opredelitev iz člena 1(3)(b) Direktive 2000/13/ES.

3.

V tem usklajenem načrtu nadzora se za izraze „mleto meso“, „mesni pripravki“ in „mesni izdelki“ uporabljajo opredelitve iz točk 1.13, 1.15 in 7.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004.

B.   Cilj

Pristojni organi Norveške in Islandije v skladu s predpisi EGP in morebitnimi nacionalnimi predpisi izvajajo uradni nadzor, da ugotovijo, ali proizvodi iz točke A vsebujejo konjsko meso, ki ni ustrezno označeno na embalaži, oziroma da v primeru nepredpakiranega živila ugotovijo, ali podatki o vsebnosti konjskega mesa potrošnikom ali obratom javne prehrane niso na voljo.

C.   Mesta vzorčenja in postopek

1.

Vzorec mora biti reprezentativen za zadevne proizvode in zajemati različne proizvode.

2.

Vzorčenje proizvodov mora potekati na maloprodajni ravni (npr. v veleblagovnicah, manjših prodajalnah, mesnicah), lahko pa se razširi tudi na druge obrate (npr. hladilnice).

D.   Število vzorcev in način odvzema

Spodnja tabela prikazuje pregled okvirnega priporočenega najmanjšega števila vzorcev, ki jih je treba odvzeti v roku, ki je določen v oddelku II. Pristojne organe Norveške in Islandije se poziva, da po možnosti odvzamejo še več vzorcev. Porazdelitev vzorcev po državah temelji na številu prebivalcev, pri čemer je treba odvzeti vsaj 10 vzorcev zadevnega proizvoda na državo članico na koledarski mesec v skladu z oddelkom II.

Živila, na katerih je označeno, da vsebujejo govedino, in/ali se kot taka tržijo

Država prodaje

Okvirno priporočeno število vzorcev, odvzetih na mesec

Norveška

50

Islandija

10

E.   Metode

Pristojni organi Norveške in Islandije naj bi uporabili metodo ali metode, ki jih priporoča referenčni laboratorij Evropske unije za živalske beljakovine v krmi.

UKREP 2:   Nadzor konjskega mesa, namenjenega za prehrano ljudi

A.   Vključeni proizvodi

Meso konjev, oslov, mul ali mezgov, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno, uvrščeno pod oznako KN 0205 in namenjeno za prehrano ljudi.

B.   Cilj

Pristojni organi Norveške in Islandije izvajajo uradni nadzor, da ugotovijo morebitno prisotnost ostankov fenilbutazona v proizvodih iz točke A.

C.   Mesta vzorčenja in postopek

Vzorčenje proizvodov poteka v obratih, ki obdelujejo proizvode iz točke A (npr. klavnice, mejne kontrolne točke).

D.   Število vzorcev in način odvzema

Priporočeno najmanjše število vzorcev, ki jih je treba odvzeti v obdobju iz oddelka II, je 1 vzorec na vsakih 50 ton proizvodov iz točke A, pri čemer mora vsaka država odvzeti najmanj 5 vzorcev.

E.   Metode

Pristojni organi Norveške in Islandije morajo uporabiti metode, ki so validirane v skladu z Odločbo Komisije 2002/657/ES. Te metode so na voljo na spletišču referenčnega laboratorija Evropske unije za ostanke veterinarskih zdravil in kontaminantov v živilih živalskega izvora za ostanke iz Priloge I, skupine A(5) in skupine B(2)(a), (b), (e) k Direktivi 96/23/ES  (1).

II.   TRAJANJE USKLAJENEGA NAČRTA NADZORA

Usklajeni načrt nadzora se izvaja en mesec od datuma sprejetja tega priporočila ali najpozneje do 1. marca 2013.

III.   POROČANJE O REZULTATIH

1.

Pristojni organi Norveške in Islandije morajo sporočiti povzetek naslednjih podatkov za vsak ukrep, naveden v oddelku I te priloge:

(a)

število odvzetih vzorcev na kategorijo proizvodov;

(b)

Uporabljena metoda ali metode analize in vrsta izvedene analize;

(c)

število pozitivnih vzorcev;

(d)

nadaljnji nadzor pri pozitivnih vzorcih proizvodov iz točke A v okviru ukrepa 1, če je ugotovljena prisotnost konjskega mesa večja od 1 %;

(e)

nadaljnji nadzor pri pozitivnih vzorcih proizvodov iz točke A v okviru ukrepa 2;

(f)

rezultati nadaljnjega nadzora;

(g)

pri pozitivnih vzorcih proizvodov iz točke A v okviru ukrepa 2 ime države, v kateri je bilo izdano spričevalo za zakol zadevne živali.

Poročilo se pošlje Nadzornemu organu Efte v 15 dneh po koncu enomesečnega obdobja iz oddelka II.

Poročilo se predloži v obliki, ki jo zagotovi Nadzorni organ Efte.

2.

Pristojni organi Norveške in Islandije prek sistema hitrega obveščanja za živila in krmo Nadzornemu organu Efte nemudoma sporočijo pozitivne rezultate uradnega nadzora, izvedenega v okviru ukrepov 1 in 2 iz oddelka I.

3.

Pristojni organi Norveške in Islandije morajo Nadzornemu organu Efte sporočiti tudi rezultate morebitne notranje kontrole, ki jo na njihovo zahtevo izvajajo nosilci živilske dejavnosti. Te informacije, katerim se morajo priložiti podatki iz točke 1, se predložijo v obliki, ki jo zagotovi Nadzorni odbor Efte.


(1)  Akt, naveden v točki 2 dela 7.1 poglavja I Priloge I k Sporazumu EGP.