ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2013.090.slv

Uradni list

Evropske unije

L 90

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 56
28. marec 2013


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 295/2013 z dne 21. marca 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 192/2007 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz polietilen tereftalata s poreklom, med drugim, iz Tajvana po pregledu glede novega izvoznika v skladu s členom 11(4) Uredbe (ES) št. 1225/2009

1

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 296/2013 z dne 26. marca 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 329/2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

4

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 297/2013 z dne 27. marca 2013 o spremembi uredb (EU) št. 44/2012, (EU) št. 39/2013 in (EU) št. 40/2013 v zvezi z nekaterimi ribolovnimi možnostmi

10

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 298/2013 z dne 27. marca 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 314/2004 o nekaterih omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju

48

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 299/2013 z dne 26. marca 2013 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2568/91 o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah

52

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 300/2013 z dne 27. marca 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 605/2010 o pogojih zdravstvenega varstva živali, javnozdravstvenih pogojih in veterinarskih spričevalih za vnos surovega mleka in mlečnih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi, v Evropsko unijo ( 1 )

71

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 301/2013 z dne 27. marca 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede letnih izboljšav mednarodnih standardov računovodskega poročanja, cikel 2009–2011 ( 1 )

78

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 302/2013 z dne 27. marca 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 616/2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot Skupnosti v sektorju za perutnino s poreklom iz Brazilije, Tajske in drugih tretjih držav

86

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 303/2013 z dne 27. marca 2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

90

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 304/2013 z dne 27. marca 2013 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. aprila 2013

92

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta 2013/160/SZVP z dne 27. marca 2013 o spremembi Sklepa 2011/101/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju

95

 

 

2013/161/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 11. marca 2013 o spremembi Sklepa 2011/163/EU o odobritvi načrtov, ki so jih predložile tretje države v skladu s členom 29 Direktive Sveta 96/23/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 1279)  ( 1 )

99

 

 

2013/162/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 26. marca 2013 o določitvi dodeljenih letnih emisij za države članice za obdobje od 2013 do 2020 v skladu z Odločbo št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 1708)

106

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

28.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/1


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 295/2013

z dne 21. marca 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 192/2007 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz polietilen tereftalata s poreklom, med drugim, iz Tajvana po pregledu glede „novega izvoznika“ v skladu s členom 11(4) Uredbe (ES) št. 1225/2009

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba), in zlasti člena 11(4) Uredbe,

ob upoštevanju predloga, ki ga je po posvetovanju s svetovalnim odborom predložila Evropska komisija,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   VELJAVNI UKREPI

(1)

V skladu s členom 5 osnovne uredbe je bila z Uredbo (ES) št. 2604/2000 (2) uvedena dokončna protidampinška dajatev na uvoz nekaterih vrst polietilen tereftalata s poreklom iz Indije, Indonezije, Malezije, Republike Koreje, Tajvana in Tajske.

(2)

Po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe je Svet z Uredbo (ES) št. 192/2007 (3) sklenil, da je treba zgoraj navedene ukrepe ohraniti.

(3)

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) je 24. februarja 2012 z obvestilom, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije  (4), začela dodatni pregled zaradi izteka ustreznih ukrepov v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe. Navedena preiskava poteka vzporedno in bo zaključena v ločenem pravnem aktu.

B.   SEDANJI POSTOPEK

1.   Zahtevek za pregled

(4)

Komisija je prejela zahtevek za začetek pregleda glede „novega izvoznika“ v skladu s členom 11(4) osnovne uredbe. Zahtevek je vložila družba Lealea Enterprise Co., Ltd. (v nadaljnjem besedilu: vložnik), ki je proizvajalec izvoznik iz Tajvana (v nadaljnjem besedilu: zadevna država).

(5)

Vložnik je trdil, da v obdobju preiskave, tj. od 1. oktobra 1998 do 30. septembra 1999 (v nadaljnjem besedilu: obdobje prvotne preiskave), ni izvažal zadevnega izdelka v Unijo.

(6)

Poleg tega je vložnik trdil, da ni bil povezan z nobenim proizvajalcem izvoznikom zadevnega izdelka, za katerega se uporabljajo zgoraj navedeni protidampinški ukrepi.

(7)

Vložnik je prav tako trdil, da je začel izvažati zadevni izdelek v Unijo po koncu obdobja prvotne preiskave.

2.   Začetek pregleda glede novega izvoznika

(8)

Komisija je preučila prima facie dokaze, ki jih je predložil vložnik, in ocenila, da so zadostni za utemeljitev začetka pregleda v skladu s členom 11(4) osnovne uredbe. Po tem, ko se je Komisija posvetovala s svetovalnim odborom in zadevni industriji Unije dala možnost za pripombe, je z Uredbo (EU) št. 653/2012 (5) začela pregled Uredbe (ES) št. 192/2007 v zvezi z vložnikom.

(9)

V skladu z Uredbo (EU) št. 653/2012 je bila protidampinška dajatev, uvedena za nekatere vrste polietilen tereftalata z Uredbo (ES) št. 192/2007, razveljavljena za uvoz zadevnega izdelka, ki ga je vložnik proizvajal in prodajal za izvoz v Unijo. Hkrati so carinski organi v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe dobili navodilo, da izvedejo ustrezne ukrepe za registracijo takega uvoza.

3.   Zadevni izdelek

(10)

Zadevni izdelek je polietilen tereftalat (v nadaljnjem besedilu: PET) z viskoznim številom 78 ml/g ali več, v skladu s standardom 1628-5 Mednarodne organizacije za standardizacijo, s poreklom iz Tajvana, trenutno uvrščen pod oznako KN 3907 60 20 (v nadaljnjem besedilu: zadevni izdelek).

4.   Zadevne strani

(11)

Komisija je industrijo Unije, vložnika in predstavnike države izvoznice uradno obvestila o začetku pregleda. Zainteresirane strani so imele možnost pisno izraziti svoja stališča in zaprositi za zaslišanje.

(12)

Komisija je vložniku in njegovim povezanim družbam poslala protidampinške vprašalnike in odgovore prejela v roku, določenem v ta namen.

(13)

Komisija si je prizadevala za preveritev vseh informacij, ki so bile po njenem mnenju potrebne za določitev statusa novega izvoznika in dampinga, opravljeni pa so bili tudi preveritveni obiski v prostorih vložnika v Tajvanu.

5.   Obdobje preiskave v zvezi s pregledom

(14)

Preiskava dampinga je zajela obdobje od 1. januarja 2011 do 30. junija 2012 (v nadaljnjem besedilu: obdobje preiskave v zvezi s pregledom ali OPP).

C.   REZULTATI PREISKAVE

1.   Status „novega izvoznika“

(15)

S preiskavo je bilo potrjeno, da družba v obdobju prvotne preiskave ni izvažala zadevnega izdelka in da ga je v Unijo začela izvažati po navedenem obdobju.

(16)

Kljub temu, da so bile izvožene količine omejene, je bilo ugotovljeno, da so zadostovale za določitev zanesljive stopnje dampinga. Glede obsega pošiljk in prometa na stranko je bil izvoz primerljiv s trgovanjem vložnika na trgih tretjih držav.

(17)

Glede ostalih pogojev za priznanje statusa novega izvoznika je družba lahko dokazala, da ni neposredno ali posredno povezana z nobenim tajvanskim proizvajalcem izvoznikom, za katerega se v zvezi z zadevnim izdelkom uporabljajo veljavni protidampinški ukrepi.

(18)

Zato se potrdi, da bi bilo družbo treba šteti za „novega izvoznika“ v skladu s členom 11(4) osnovne uredbe in bi ji zato bilo treba določiti individualno stopnjo dajatve.

2.   Damping

(19)

Vložnik proizvaja zadevni izdelek in ga prodaja na domačem ter izvoznem trgu. Vložnik prodaja neposredno na vse trge.

(20)

V skladu s členom 2(2) osnovne uredbe se domača prodaja šteje za reprezentativno, če predstavlja celotni obseg domače prodaje vsaj 5 % celotnega obsega izvoza v Unijo. Komisija je ugotovila, da je vložnik v Unijo izvažal eno samo vrsto izdelka in da je isto vrsto izdelka prodajal na domačem trgu v celotnem reprezentativnem obsegu.

(21)

Komisija je prav tako preučila, ali je mogoče za domačo prodajo zadevnega izdelka v reprezentativnih količinah šteti, da se je izvajala v običajnem poteku trgovine v skladu s členom 2(4) osnovne uredbe. To je bilo opravljeno tako, da je bil ugotovljen delež dobičkonosne domače prodaje neodvisnim strankam. Ker je bil v običajnem poteku trgovine dosežen zadosten obseg prodaje, je normalna vrednost temeljila na dejanski domači ceni.

(22)

Zadevni izdelek je bil izvožen neposredno neodvisnim strankam v Uniji. Torej je bila izvozna cena določena v skladu s členom 2(8) osnovne uredbe, tj. na podlagi plačanih ali plačljivih izvoznih cen.

(23)

Normalna vrednost in izvozne cene so se primerjale na podlagi cene franko tovarna.

(24)

Da bi zagotovili pošteno primerjavo med normalno vrednostjo in izvozno ceno, se v skladu s členom 2(10) osnovne uredbe v obliki prilagoditev ustrezno upoštevajo razlike, ki vplivajo na primerljivost cen. Prilagoditve za stroške zavarovanja, manipulativne stroške, stroške natovarjanja in druge dodatne stroške ter posojila so bile odobrene v vseh primerih, ko je bilo ugotovljeno, da so smiselne, točne in podprte s preverjenimi dokazi.

(25)

V skladu s členom 2(11) osnovne uredbe je bila stopnja dampinga določena na podlagi primerjave tehtane povprečne normalne vrednosti s tehtanim povprečjem cen vseh izvoznih transakcij v Unijo. Ker je bila količina izvoza v Unijo omejena, so se posamezne izvozne cene v Unijo primerjale tudi s tehtano povprečno normalno vrednostjo za mesece, v katerih je potekal posamezni izvoz.

(26)

V obeh primerih je ta primerjava pokazala obstoj dampinga na stopnji de minimis za vložnika, ki je izvažal v Unijo v OPP.

D.   SPREMEMBA UKREPOV V PREGLEDU

(27)

Stopnja dampinga, ugotovljena za vložnika v OPP, je bila na stopnji de minimis. Zato se predlaga, da se uvede dajatev v višini 0 EUR/tono, ki temelji na stopnji dampinga de minimis, in da se Uredba (ES) št. 192/2007 ustrezno spremeni.

E.   REGISTRACIJA

(28)

Glede na te ugotovitve bi bilo treba ustaviti registracijo uvoza, uvedenega z Uredbo (EU) št. 653/2012, brez retroaktivnega obračunavanja protidampinških dajatev.

F.   RAZKRITJE IN TRAJANJE UKREPOV

(29)

Zadevne strani so bile obveščene o bistvenih dejstvih in premislekih, na podlagi katerih je bila predvidena uvedba protidampinške dajatve v višini 0 EUR/tono na uvoz zadevnega izdelka vložnika in o ustrezni spremembi Uredbe (ES) št. 192/2007. Njihove pripombe so bile preučene in upoštevane, kjer je bilo to primerno.

(30)

V skladu s členom 11(2) osnovne uredbe ta pregled ne vpliva na datum prenehanja veljavnosti ukrepov, ki so bili uvedeni z Uredbo (ES) št. 192/2007 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   V člen 1(2) Uredbe (ES) št. 192/2007 se v preglednico med proizvajalce iz Tajvana vstavi naslednje:

Država

Družba

Protidampinška dajatev (EUR/tono)

Dodatna oznaka TARIC

„Tajvan

Lealea Enterprise Co., Ltd.

0

A996“

2.   Carinskim organom se dajo navodila, da prenehajo z registracijo uvoza zadevnega izdelka s poreklom iz Tajvana, ki ga proizvaja družba Lealea Enterprise Co., Ltd.

3.   Če ni drugače določeno, se uporabljajo veljavni carinski predpisi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. marca 2013

Za Svet

Predsednik

P. HOGAN


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL L 301, 30.11.2000, str. 21.

(3)  UL L 59, 27.2.2007, str. 59.

(4)  UL C 55, 24.2.2012, str. 4.

(5)  UL L 188, 18.7.2012, str. 8.


28.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/4


UREDBA SVETA (EU) št. 296/2013

z dne 26. marca 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 329/2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215(1) Pogodbe,

ob upoštevanju skupnih predlogov Visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 329/2007 (1) uveljavlja ukrepe iz Sklepa Sveta 2010/800/SZVP z dne 22. decembra 2010 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (2).

(2)

Svet je 18. februarja 2013 sprejel Sklep 2013/88/SZVP (3) o spremembi Sklepa 2010/800/SZVP, ki je določil dodatne omejevalne ukrepe proti Demokratični ljudski republiki Koreji (v nadaljnjem besedilu: Severna Koreja) s tem, da je uveljavil dodatne ukrepe, ki so bili zahtevani na podlagi Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov (VSZN) 2087 (2013), in dodatne samostojne ukrepe Unije.

(3)

Sklep 2013/88/SZVP vključuje dodatno merilo, na podlagi katerega Unija lahko samostojno določa osebe in subjekte, za katere veljajo omejevalni ukrepi, in sicer za osebe, ki se ukvarjajo, vključno z zagotavljanjem finančnih storitev, z dobavo orožja in sorodnega materiala vseh vrst ali predmetov, materialov, opreme, blaga in tehnologije v Severno Korejo ali iz nje, ki bi lahko prispevali k programom Severne Koreje, povezanim z jedrskim orožjem, drugim orožjem za množično uničevanje ali balističnimi izstrelki.

(4)

Poleg tega Sklep 2013/88/SZVP prepovedujejo prodajo, dobavo ali prenos v Severno Korejo nekaterega drugega blaga, ki se uporablja v programih Severne Koreje, povezanih z orožjem za množično uničevanje, zlasti v sektorju balističnih izstrelkov, predvsem nekaterih vrst aluminija.

(5)

Sklep 2013/88/SZVP prav tako prepoveduje prodajo zlata, plemenitih kovin in diamantov vladi Severne Koreje ali nakup le-teh od nje in prevoz ali posredovanje zlata, plemenitih kovin in diamantov v njenem imenu ter dostavo na novo natisnjenih ali kovanih ali neizdanih severnokorejskih bankovcev in kovancev Centralni banki Severne Koreje ali v njeno korist, ter prodajo ali nakup severnokorejskih državnih obveznic ali obveznic z jamstvom države. Poleg tega je bilo s Sklepom 2013/88/SZVP pojasnjeno, da je Svet s prepovedjo finančnih storitev prepovedal tudi zagotavljanje zavarovalnih in pozavarovalnih storitev. Zato je potrebna tehnična sprememba Uredbe (ES) št. 329/2007.

(6)

Sklep 2013/88/SZVP prepoveduje odprtje novih podružnic, hčerinskih družb ali predstavništev severnokorejskih bank na ozemljih držav članic, ustanavljanje novih skupnih podjetij ali lastniško udeležbo severnokorejskih bank, vključno s Centralno banko Severne Koreje, z bankami pod sodno pristojnostjo držav članic.

(7)

Poleg tega je treba v skladu z odstavkom 13 Resolucije Varnostnega sveta ZN 2087 (2013) določiti, da se osebam ali subjektom, uvrščenim na seznam, ali kateri koli drugi osebi ali subjektu v Severni Koreji ne odobri noben zahtevek v zvezi s pogodbami ali drugimi pravnimi posli, katerih izvedba je bila ovirana zaradi teh ukrepov.

(8)

Uredbo (ES) št. 329/2007 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 329/2007 se spremeni:

1.

člen 2 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 2

1.   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati blago in tehnologijo, vključno s programsko opremo iz Prilog I, Ia in Ib, ne glede na to, ali izvira iz Unije, vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Severni Koreji ali za uporabo v tej državi;

(b)

zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih cilj ali učinek je izogib prepovedi iz točke (a).

2.   V Prilogo I se vključijo vsi izdelki, materiali, oprema, blago in tehnologija, vključno s programsko opremo, ki glede na opredelitve iz Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (4) sodijo med blago ali tehnologijo z dvojno rabo.

V Prilogo Ia se vključijo nekateri drugi izdelki, materiali, oprema, blago in tehnologija, ki bi Severni Koreji lahko pomagali pri njenih programih, povezanih z jedrskim orožjem, drugim orožjem za množično uničevanje ali balističnimi izstrelki.

V Prilogo Ib se vključijo nekatere ključne komponente sektorja balističnih izstrelkov.

3.   Blago in tehnologijo iz Prilog I, Ia in Ib je prepovedano kupovati v Severni Koreji, ju uvažati ali odpeljati iz nje ne glede na to, ali zadevni izdelek izvira iz Severne Koreje ali ne.

2.

člen 3(1) se spremeni:

(a)

točki (a) in (b) se nadomestita z naslednjim:

„(a)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč in storitve posredovanja za blago in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga EU ali iz Prilog I, Ia in Ib ali pri zagotavljanju, proizvodnji, vzdrževanju in uporabi blaga s Skupnega seznama vojaškega blaga EU ali iz Prilog I, Ia in Ib kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Severni Koreji ali za uporabo v tej državi;

(b)

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč za blago in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije ali iz Prilog I, Ia in Ib, med drugim zlasti subvencije, posojila in izvozna kreditna zavarovanja, pa tudi zavarovanja in pozavarovanja, pri nakupu, dobavi, prenosu ali izvozu tovrstnega blaga ali pri zagotavljanju pripadajoče tehnične pomoči kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Severni Koreji ali za uporabo v tej državi;“

(b)

v točkah (c) in (d) se besedilo: „prilog I in Ia“ nadomesti z besedilom: „prilog I, Ia in Ib“;

3.

v prvem pododstavku člena 3a(1) se besedilo „prilog I in Ia“ nadomesti z besedilom „prilog I, Ia in Ib“;

4.

vstavijo se naslednji členi:

„Člen 4a

1.   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati zlato, plemenite kovine in diamante, navedene v Prilogi VII, ne glede na to, ali izvirajo iz Unije ali ne, in sicer vladi Severne Koreje, organom javne uprave Severne Koreje, korporacijam in agencijam, Centralni banki Severne Koreje, vsaki osebi, subjektu ali organu, ki deluje v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta ali organa, ki je v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom;

(b)

neposredno ali posredno kupiti, uvoziti ali prevažati zlato, plemenite kovine in diamante, navedene v Prilogi VII, ne glede na to ali je poreklo zadevnega predmeta Severna Koreja, severnokorejska vlada, organi severnokorejske javne uprave, korporacije in agencije, Centralna banka Severne Koreje in katera koli oseba, subjekt ali organ, ki deluje v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta ali organa, ki je v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom;

(c)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali storitve posredovanja, financiranje ali finančno pomoč, povezano z blagom iz točk (a) in (b), vladi Severne Koreje, njenim javnim organom, korporacijam in agencijam, Centralni banki Severne Koreje in vsem osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali kateremu koli subjektu ali organu, ki je v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom.

2.   V Prilogi VII so zlato, plemenite kovine in diamanti, za katere veljajo prepovedi iz odstavka 1.

Člen 4b

Centralni banki Severne Koreje ali v njeno korist je prepovedano neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati novo natisnjene ali neizdane bankovce in kovance severnokorejske valute.“

„Člen 5a

1.   Kreditnim in finančnim institucijami, za katere se uporablja člen 16, je prepovedano:

(a)

v Severni Koreji odpreti novo predstavništvo ali ustanoviti novo podružnico ali hčerinsko družbo, ali

(b)

ustanoviti novo skupno podjetje s kreditno ali finančno institucijo s sedežem v Severni Koreji ali s katero koli kreditno ali finančno institucijo iz člena 11a(2).

2.   Prepovedano je:

(a)

dati dovoljenje kreditnim ali finančni institucijam s sedežem v Severni Koreji ali kateri koli kreditni ali finančni instituciji iz člena 11a(2), da odpre predstavništvo, podružnico ali hčerinsko družbo v Uniji;

(b)

sklepati sporazume v imenu kreditne ali finančne institucije s sedežem v Severni Koreji ali zanjo oziroma v imenu katere koli kreditne ali finančne institucije iz člena 11a(2) ali zanjo v zvezi z odprtjem predstavništva ali ustanovitve podružnice ali hčerinske družbe v Uniji;

(c)

dati dovoljenje za začetek in izvajanje poslovne dejavnosti kreditnih institucij ali za katero koli drugo poslovno dejavnost, za katero je potrebno predhodno dovoljenje, predstavništvu, podružnici ali hčerinski družbi kreditne ali finančne institucije s sedežem v Severni Koreji ali kateri koli kreditni ali finančni instituciji iz člena 11a(2), če predstavništvo, podružnica ali hčerinska družba ni delovala pred 19. februarjem 2013;

(d)

pridobiti ali povečati lastniški delež ali pridobiti kakršno koli drugo lastniško udeležbo v kreditni ali finančni instituciji, ki sodi v področje uporabe člena 16, s strani katere koli kreditne ali finančne institucije iz člena 11a(2).“;

5.

člen 6(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti ali s katerimi razpolagajo ali jih nadzirajo osebe, subjekti ali organi, navedeni v Prilogi V. Priloga V vključuje osebe, subjekte in organe, ki niso navedeni v Prilogi IV, ki jih je Svet v skladu s točkami (b), (c) in (d) člena 5(1) Sklepa Sveta 2010/800/SZVP z dne 22. decembra 2010 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (5) opredelil:

(a)

da so odgovorni za programe Severne Koreje, povezane z jedrskim orožjem, drugim orožjem za množično uničevanje ali balističnimi izstrelki, oziroma da so osebe in subjekti, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali subjekti v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom;

(b)

da opravljajo finančne storitve ali omogočajo prenos vsakršnega finančnega ali drugega premoženja ali gospodarskih virov, ki bi lahko pomagali Severni Koreji pri programih, povezanih z jedrskim orožjem, drugim orožjem za množično uničevanje ali balističnimi izstrelki, na ozemlje Unije, prek ali iz njega, ali opravljajo takšne storitve oziroma omogočajo takšen prenos ob pomoči državljanov držav članic ali subjektov, ustanovljenih v skladu z zakoni držav članic, ali oseb ali finančnih institucij na ozemlju Unije, kot tudi oseb ali subjektov, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali subjektov v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom, ali

(c)

da se ukvarjajo, vključno z zagotavljanjem finančnih storitev, z dobavo vseh vrst orožja in sorodnega materiala ali predmetov, materialov, opreme, blaga in tehnologije v Severno Korejo ali iz nje, ki bi lahko prispevali k programom Severne Koreje, povezanim z jedrskim orožjem, drugim orožjem za množično uničevanje ali balističnimi izstrelki.

Priloga V se pregleduje v rednih časovnih presledkih vsaj vsakih 12 mesecev.

6.

vstavita se naslednja člena:

„Člen 9a

Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno prodati državne obveznice ali obveznice z jamstvom države, izdane po 19. februarju 2013, naslednjim osebam, subjektom ali organom ali jih od njih kupiti:

(i)

Severni Koreji ali njeni vladi ter njenim organom javne uprave, korporacijam in agencijam;

(ii)

Centralni banki Severne Koreje;

(iii)

kreditnim ali finančnim institucijami s sedežem v Severni Koreji ali kateri koli kreditni ali finančni instituciji iz člena 11a(2);

(iv)

fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih pravne osebe, subjekta ali organa iz točk (i) ali (ii);

(v)

pravnim osebam, subjektom ali organom, ki so v lasti ali pod nadzorom osebe, subjekta ali organa iz točk (i), (ii) ali (iii);

(b)

osebam, subjektom ali organom iz točke (a) zagotavljati posredniške storitve glede državnih obveznic ali obveznic z jamstvom države, izdanih po 19. februarju 2013;

(c)

pomagati osebam, subjektom ali organom iz točke (a) z namenom izdaje državnih obveznic ali obveznic z jamstvom države, in sicer z zagotavljanjem posredniških storitev, oglaševanja ali drugih storitev v zvezi s takšnimi obveznicami.

Člen 9b

1.   V zvezi s pogodbami ali drugimi pravnimi posli, katerih izvedba je bila posredno ali neposredno, v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu s to uredbo, se ne ugodi nobenemu zahtevku, vključno z zahtevki za nadomestilo škode ali podobnimi zahtevki te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti obveznice, garancije ali jamstva, predvsem finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki ga zahteva:

(a)

določene osebe, subjekti ali organi s seznamov iz prilog IV in V;

(b)

katera koli druga oseba, subjekt ali organ v Severni Koreji, vključno z vlado Severne Koreje, ter njenimi organi javne uprave, korporacijami in agencijami;

(c)

katera koli druga oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek oseb, subjektov ali organov iz točk (a) in (b) ali v njihovem imenu.

2.   Za izvajanje pogodbe ali pravnega posla tudi velja, da so nanj vplivali ukrepi, naloženi s to uredbo, če obstoj ali vsebina zahtevka neposredno ali posredno izhaja iz navedenih ukrepov.

3.   V vseh postopkih za uveljavitev zahtevka mora oseba, ki uveljavlja zahtevek, dokazati, da izpolnitev zahtevka ni prepovedana z odstavkom 1.

4.   Ta člen ne posega v pravico oseb, subjektov in organov iz odstavka 1 do sodne presoje zakonitosti neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v skladu s to uredbo.“

7.

Vnosa v Prilogi I k tej uredbi se vstavita v obstoječo Prilogo Ia k Uredbi (ES) št 329/2007 za vnosom I.A1.020.

8.

Priloga II k tej uredbi se vstavi kot Priloga Ib k Uredbi (ES) št. 329/2007.

9.

Priloga III k tej uredbi se doda kot Priloga VII k Uredbi (ES) št. 329/2007.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. marca 2013

Za Svet

Predsednik

E. GILMORE


(1)  UL L 88, 29.3.2007, str. 1.

(2)  UL L 341, 23.12.2010, str. 32.

(3)  UL L 46, 19.2.2013, str. 28.

(4)  UL L 134, 29.5.2009, str. 1.“;

(5)  UL L 341, 23.12.2010, str. 32.“


PRILOGA I

„I.A1.021

Jeklene zlitine v listih ali ploščah, ki imajo katero od naslednjih značilnosti:

(a)

jeklene zlitine ‚z zmožnostjo‘ skrajne natezne trdnosti 1 200 MPa ali več pri 293 K (20 °C), ali

(b)

dupleksno nerjavno jeklo, stabilizirano z dušikom.

Opomba: Pojem zlitine ‚z zmožnostjo‘ zajema zlitine pred toplotno obdelavo ali po njej.

Tehnična opomba: ‚Dupleksno nerjavno jeklo, stabilizirano z dušikom‘ ima dvofazno mikrostrukturo iz feritnih in avstenitnih zrn z dodatkom dušika za stabilizacijo mikrostrukture.

1C116

1C216

I.A1.022

Ogljiko-ogljikovi kompozitni materiali.

1A002.b.1

I.A1.023

Nikljeve zlitine v surovi ali polpredelani obliki, ki vsebujejo 60 ut. % ali več niklja.

1C002.c.1.a

I.A1.024

Titanove zlitine v listih ali ploščah ‚z zmožnostjo‘ skrajne natezne trdnosti 900 MPa ali več pri 293 K (20 °C).

Opomba: Pojem zlitine ‚z zmožnostjo‘ zajema zlitine pred toplotno obdelavo ali po njej.

1C002.b.3“


PRILOGA II

„PRILOGA Ib

Blago iz tretjega pododstavka člena 2(2)

7601

Aluminij, surov

7602

Aluminijasti odpadki in ostanki

7603

Aluminijev prah in luskine

7604

Palice in profili iz aluminija

7605

Žica iz aluminija

7606

Plošče, pločevine in trakovi iz aluminija, debeline več kot 0,2 mm

7608

Aluminijaste cevi

7609

Aluminijasti pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena, oglavki)

7614

Vpredena žica, vrvi, pleteni trakovi ipd. iz aluminija, električno neizolirani“


PRILOGA III

„PRILOGA VII

Seznam zlata, plemenitih kovin in diamantov iz člena 4a

Oznaka HS

Opis

7102

Diamanti, neobdelani ali obdelani, toda nemontirani in nevdelani

7106

Srebro (vključno srebro, prevlečeno z zlatom ali platino), neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu

7108

Zlato (vključno zlato, prevlečeno s platino), neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu

7109

Navadne kovine ali srebro, platirani s slojem zlata, obdelani le do stopnje polizdelkov.

7110

Platina, neobdelana ali v obliki polizdelkov ali v prahu

7111

Navadne kovine, srebro ali zlato, platirani s slojem platine, obdelani le do stopnje polizdelkov.

7112

Odpadki in ostanki plemenitih kovin ali kovin, platiranih s slojem plemenite kovine; drugi ostanki in odpadki, ki vsebujejo plemenite kovine ali njihove spojine in se uporabljajo predvsem za ponovno pridobivanje plemenitih kovin“


28.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/10


UREDBA SVETA (EU) št. 297/2013

z dne 27. marca 2013

o spremembi uredb (EU) št. 44/2012, (EU) št. 39/2013 in (EU) št. 40/2013 v zvezi z nekaterimi ribolovnimi možnostmi

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) zahteva določitev ukrepov Unije za urejanje dostopa do voda in virov ter trajnostno izvajanje ribolovnih dejavnosti, pri čemer se upoštevajo razpoložljiva znanstvena, tehnična in gospodarska mnenja ter zlasti poročila, ki jih pripravi Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF), kot tudi nasveti, podani s strani regionalnih svetovalnih svetov.

(2)

Svet je zadolžen za sprejetje ukrepov o določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti, po potrebi pa tudi nekaterih pogojev, ki so funkcionalno povezani s tem. Ribolovne možnosti bi bilo treba razdeliti med države članice tako, da bi se za vsako državo članico zagotovila relativna stabilnost ribiških dejavnosti za posamezne staleže rib ali ribolov, upoštevajoč cilje skupne ribiške politike, določene v Uredbi (ES) št. 2371/2002.

(3)

Svet je z Uredbo (EU) št. 44/2012 (2) za leto 2012 določil ribolovne možnosti za določene staleže rib in skupine staležev rib v vodah EU ter za plovila EU v nekaterih vodah, ki niso del EU. Svet je z uredbama (EU) št. 39/2013 (3) in (EU) št. 40/2013 (4) za leto 2013 določil ribolovne možnosti za določene staleže rib in skupine staležev rib v vodah EU ter za plovila EU v nekaterih vodah, ki niso del EU.

(4)

Primerno je, da se v Uredbi (EU) št. 39/2013 razjasni poseben pogoj za določitev ribolovnih možnosti za šure v območjih VIIIc in IX.

(5)

Zaradi prenosov kvot med Unijo in drugimi pogodbenicami Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika (NAFO) so bile v letu2012 dane na voljo dodatne ribolovne možnosti za grenlandsko morsko ploščo na območju NAFO 3LMNO. Zato bi bilo treba za leto 2012 spremeniti Prilogo IC Uredbe (EU) št. 44/2012 z učinkom od 1. januarja 2012, da bi odražala nove ribolovne možnosti. Te spremembe se nanašajo samo na leto 2012 in ne posegajo v načelo sorazmerne stabilnosti.

(6)

Ribolovne možnosti za plovila EU in Norveške ter pogoji za medsebojni dostop do ribolovnih možnosti v vodah druge stranke se določijo vsako leto v luči posvetovanj o ribolovnih pravicah, opravljenih v skladu z dvostranskimi sporazumi na področju ribištva z Norveško (5). Do zaključka teh posvetovanj o dogovorih za leto 2013 Uredba (EU) št. 40/2013 določa začasne ribolovne možnosti za zadevne staleže rib. Posvetovanja z Norveško so bila zaključena 18. januarja 2013. Primerno je, da se ustrezne določbe uredbe (EU) št. 40/2013 ustrezno spremenijo.

(7)

Omejitev ulova za pravo peščenko v območju Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) IIIa in v ICES območjih IIa in IV so začasno določeni v Prilogi IA k Uredbi (ES) št. 40/2013. ICES je februarja 2013 objavil znanstveno mnenje za stalež prave peščenke v vodah EU razdelkov ICES IIa in IIIa ter podobmočja ICES IV. V skladu s tem mnenjem bi morala biti omejitev ulova za območje upravljanja 1 in 2 določena v višini 224 544 ton, za območje 2 pa 17 544 ton. ICES za območje upravljanja 3 svetuje skupno omejitev ulova v višini 78 331 ton. Ker območje upravljanja 3 zajema tako ulov EU kot ulov Norveške, bi morala biti omejitev za Unijo na tem območju določena v višini 40 000 ton. ICES za območji upravljanja 4 in 6 ni imel dovolj podatkov o ulovu in podatkov iz raziskav, da bi izvedel oceno na podlagi starosti, zato je v skladu s pristopom, ki velja za druge staleže v podobnih okoliščinah, za ti območji upravljanja primerno določiti omejitve ulova v višini4 000 ton oziroma 336 ton, kar pomeni 20-odstotno zmanjšanje omejitev ulova za leto 2012 za ti območji. ICES svetuje, da bi za območji upravljanja 5 in 7 določili popolno omejitev ulova. Ker je prava peščenka stalež, ki se ga deli z Norveško ter glede na razpoložljivost prave peščenke v vodah EU v letu 2013, je primerno da se Norveška in Unija dogovorita o izmenjavi kvot. Količina dodeljena iz deleža celotnega dovoljenega ulova (TAC) Unije Norveški bi morala biti določena na 22 450 ton prave peščenke v območju upravljanja 1 v zamenjavo za 1 769 ton trske na območju severne Norveške, 131 ton vahnja na območju severne Norveške, 250 ton morske plošče v Severnem morju in 95 ton lenga v Severnem morju. Prilogo IA k Uredbi (EU) št. 40/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Na devetem letnem srečanju Komisije za ribištvo zahodnega in srednjega Pacifika (WCPFC), ki je potekalo od 2. do 9. decembra 2012 v Manili, so bili za omejitev ribolovnega napora sprejeti novi ukrepi za ohranjanje in upravljanje veleokega, rumenoplavutega in črtastega tuna, ter ukrepi na zaprtem območju za ribolov z napravami za zbiranje rib (FAD). WCPFC se je dogovorila tudi o ukrepih upravljanja, ki zadevajo območje prekrivanja med WCPFC in Medameriško komisijo za tropske tune (IATTC). V skladu s temi ukrepi se bodo morala plovila EU, navedena v registrih obeh organizacij, med ribolovom na območju prekrivanja uskladiti samo z ukrepi ohranjanja in upravljanja IATTC, določenimi v Uredbi (EU) št. 40/2013. Navedene ukrepe WCPFC bi bilo treba prenesti v pravo Unije.

(9)

Unija lahko v skladu z določbami Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT) gledeohranjanja atlantske mečarice prišteje do 200 ton svojega ulova mečarice na območju upravljanja severnega Atlantika glede na neulovljene količine svoje kvote za mečarico v južnem Atlantiku. Unija lahko prišteje tudi do 200 ton svojega ulova mečarice na območju upravljanja južnega Atlantika glede na neulovljene količine svoje kvote za mečarico v severnem Atlantiku. Navedene določbe bi bilo treba prenesti v pravo Unije.

(10)

Na svojem prvem letnem srečanju leta 2013 je Regionalna organizacija za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu (SPRFMO) določila ribolovne možnosti, ki jih sestavlja TAC za pisanega šura, in spremembo glede poročanja, ki velja za ta ribolov, ter omejitve napora za pelagični in pridneni ribolov. Navedene določbe bi bilo treba prenesti v pravo Unije.

(11)

Uredbi (EU) št. 39/2013 in (EU) št. 40/2013 se v splošnem uporabljata od 1. januarja 2013. Ta uredba bi se morala uporabljati od 1. januarja 2013 in sicer glede sprememb navedenih uredb. Takšna retroaktivna uporaba ne bo posegala v načeli pravne varnosti in varstva legitimnih pričakovanj, saj zadevne ribolovne možnosti še niso bile izkoriščene. Spremembo Uredbe (EU) 44/2012 bi bilo treba uporabljati od 1. januarja 2012. Ker prilagoditve nekaterih omejitev ulova vplivajo na gospodarske dejavnosti in načrtovanje ribolovne sezone plovil EU, je treba uredbe (EU) št. 44/2012, (EU) št. 39/2012 in (EU) št. 40/2013 nujno psremeniti. Iz istega razloga bi morala ta uredba začeti veljati takoj po objavi –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (EU) št. 44/2012

Priloga IC k Uredbi (EU) št. 44/2012 se spremeni v skladu z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

Člen 2

Spremembe Uredbe (EU) št. 39/2013

Priloga I k Uredbi (EU) št. 39/2013 se spremeni v skladu z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 3

Spremembe Uredbe (EU) št. 40/2013

Uredba (EU) št. 40/2013 se spremeni:

(1)

v členu 4 se doda naslednja točka (n):

"(n)

‧območje prekrivanja med IATTC in WCPFC‧ pomeni geografsko območje, ki ga opredeljujejo naslednje meje:

zemljepisna dolžina 150 ° Z,

zemljepisna dolžina 130 ° Z,

zemljepisna širina 4 ° J,

zemljepisna širina 50 ° J.";

(2)

člen 24 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"Člen 24

Pelagični ribolov – omejitev zmogljivosti

Države članice, ki so dejavno izvajale dejavnosti pelagičnega ribolova na območju Konvencije SPRFMO v letih 2007, 2008 ali 2009, omejijo skupno raven bruto tonaže plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo in leta 2013 lovijo pelagične staleže, na skupno raven na ravni Unije 78 600 bruto tonaže na navedenem območju.";

(3)

člen 25 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"Člen 25

Pelagični ribolov – TAC

1.   Le države članice, ki so dejavno izvajale dejavnosti pelagičnega ribolova na območju Konvencije SPRFMO v letih 2007, 2008 ali 2009, kakor je določeno v členu 24, lahko lovijo pelagične staleže na tem območju v skladu s TAC, določenim v Prilogi IJ.

2.   Ribolovne možnosti iz Priloge IJ se lahko lovijo samo pod pogojem, da države članice Komisiji z namenom obveščanja sekretariata SPRFMO najpozneje do petega dne v naslednjem mesecu pošljejo seznam plovil, ki dejavno lovijo ali so udeležena pri pretovarjanju na območju Konvencije SPRFMO, zapise sistemov za spremljanje plovil (VMS), mesečna poročila o ulovu in, kjer so na voljo, poročila o postankih v pristanišču.";

(4)

člen 29 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"Člen 29

Omejitve ribolovnega napora za veleokega, rumenoplavutega in črtastega tuna

Države članice zagotovijo, da se število ribolovnih dni, dodeljenih plovilom z zaporno plavarico, ki lovijo veleokega tuna (Thunnus obesus), rumenoplavutega tuna (Thunnus albacares) in črtastega tuna (Katsuwonus pelamis) na delu območja Konvencije WCPFC na odprtem morju, ki leži med 20 ° S in 20 ° J, ne poveča.";

(5)

v členu 30 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

"1.   Na delu območja Konvencije WCPFC, ki leži med 20 ° S in 20 ° J, se med polnočjo (00:00) 1. julija 2013 in polnočjo (24:00) 31. oktobra 2013 prepovejo ribolovne dejavnosti plovil z zaporno plavarico, ki uporabljajo naprave za zbiranje rib (FAD). V tem času lahko plovila z zaporno plavarico na tem delu območja Konvencije WCPFC izvajajo ribolovne dejavnosti le, če je na krovu opazovalec, ki nadzoruje, da plovilo v nobenem trenutku:

(a)

ne uporablja FAD ali podobnih elektronskih naprav oziroma si z njimi ne pomaga;

(b)

v povezavi s FAD ne lovi jat.";

(6)

vstavi se naslednji člen:

"Člen 30a

Območje prekrivanja med IATTC in WCPFC

1.   Plovila, navedena izključno v registru WCPFC, uporabijo ukrepe iz členov 29 do 31, ko lovijo na območju prekrivanja med IATTC in WCPFC, kot je določeno v točki (n) člena 4.

2.   Plovila, navedena tako v registru WCPFC kot v registru IATTC, ter plovila, navedena izključno v registru IATTC, uporabijo ukrepe iz točke (a) člena 27(1) in člena 27(2) do (6), ko lovijo na območju prekrivanja med IATTC in WCPFC, kot je določeno v točki (n) člena 4."

(7)

Priloge IA, IB, ID, IJ, III in VIII se spremenijo v skladu z besedilom iz Priloge III k tej uredbi.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2013.

Člen 1 se uporablja od 1. januarja 2012.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. marca 2013

Za Svet

Predsednik

E. GILMORE


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 44/2012 z dne 17. januarja 2012 o določitvi ribolovnih možnosti, ki so na voljo v vodah EU in ki so plovilom EU na voljo v nekaterih vodah, ki niso del EU, za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi, za leto 2012 (UL L 25, 27.1.2012, str. 55).

(3)  Uredba Sveta (EU) št. 39/2013 z dne 21. januarja 2013 o določitvi ribolovnih možnosti, ki so plovilom EU na voljo v letu 2013 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere ne veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi (UL L 23, 25.1.2013, str. 1).

(4)  Uredba Sveta (EU) št. 40/2013 z dne 21. januarja 2013 o določitvi ribolovnih možnosti, ki so na voljo v vodah EU in ki so plovilom EU na voljo v nekaterih vodah zunaj EU, za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi, za leto 2013 (UL L 23, 25.1.2013, str. 54).

(5)  Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško (UL L 226, 29.8.1980, str. 48).


PRILOGA I

V Prilogi IC k Uredbi (EU) št. 44/2012 se vnos za grenlandsko morsko ploščo na območju NAFO 3LMNO nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

grenlandska morska plošča

Reinhardtius hippoglossoides

Območje

:

NAFO 3 LMNO

(GHL/N3LMNO)

Estonija

328

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Nemčija

335

Latvija

46

Litva

23 (1)

Španija

4 486

Portugalska

1 875 (2)

Unija

7 093 (3)

TAC

12 098


(1)  Tej kvoti se doda dodatna količina 19,6 ton kot prenos ribolovnih možnosti iz tretje države.

(2)  Tej kvoti se doda dodatna količina 10 ton kot prenos ribolovnih možnosti iz tretje države.

(3)  Tej kvoti se doda dodatna količina 29,6 ton kot prenos ribolovnih možnosti iz tretjih držav."


PRILOGA II

1.

V delu B Priloge I k Uredbi (EU) št. 39/2013 se vnos za šure na območju VIIIc nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

šuri

Trachurus spp.

Območje

:

VIIIc

(JAX/08C.)

Španija

22 409 (1)  (3)

Analitski TAC.

Francija

388 (1)

Portugalska

2 214 (1)  (3)

Unija

25 011

TAC

25 011

2.

V delu B Priloge I k Uredbi (EU) št. 39/2013 se vnos za šure na območju IX nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

šuri

Trachurus spp.

Območje

:

IX

(JAX/09.)

Španija

7 762 (4)  (5)

Analitski TAC.

Portugalska

22 238 (4)  (5)

Unija

30 000

TAC

30 000

3.

V delu B Priloge I k Uredbi (EU) št. 39/2013 se vnos za šure na območju X v vodah EU območja CECAF nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

Šuri

Trachurus spp.

Območje

:

X; vode EU območja CECAF (6)

(JAX/X34PRT)

Portugalska

Se določi naknadno. (7)  (8)

Previdnostni TAC

Unija

Se določi naknadno. (9)

TAC

Se določi naknadno. (9)

4.

V delu B Priloge I k Uredbi (EU) št. 39/2013 se vnos za šure v vodah EU območja CECAF nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Šuri

Trachurus spp.

Območje

:

vode EU območja CECAF (10)

(JAX/341PRT)

Portugalska

Se določi naknadno. (11)  (12)

Previdnostni TAC

Unija

Se določi naknadno. (13)

TAC

Se določi naknadno. (13)


(1)  Od tega lahko ne glede na člen 19 Uredbe (ES) št. 850/98 () največ 5 % sestavlja šur med 12 in 14 cm. Za nadzor te količine se teža iztovorov pretvori s koeficientom 1,20.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (UL L 125, 27.4.1998, str. 1).

(3)  Posebni pogoj: do 5%te kvote se lahko ulovi na območju VIIIc (JAX/*09)."

(4)  Od tega lahko ne glede na člen 19 Uredbe (ES) št. 850/98 največ 5 % sestavlja šur med 12 in 14 cm. Za nadzor te količine se teža iztovorov pretvori s koeficientom 1,20.

(5)  Posebni pogoj: do 5%te kvote se lahko ulovi na območju VIIIc (JAX/*08C)."

(6)  Vode, ki mejijo na Azore.

(7)  Od tega lahko ne glede na člen 19 Uredbe (ES) št. 850/98 največ 5 % sestavlja šur med 12 in 14 cm. Za nadzor te količine se teža iztovorov pretvori s koeficientom 1,20.

(8)  Uporablja se člen 6 te uredbe.

(9)  Določen pri isti količini, kot je določena v skladu z opombo 3."

(10)  Vode, ki mejijo na Madeiro.

(11)  Od tega lahko ne glede na člen 19 Uredbe (ES) št. 850/98 največ 5 % sestavlja šur med 12 in 14 cm. Za nadzor te količine se teža iztovorov pretvori s koeficientom 1,20.

(12)  Uporablja se člen 6 te uredbe.

(13)  Določen pri isti količini, kot je določena v skladu z opombo 3.“


PRILOGA III

1.

Priloga IA k Uredbi (EU) št. 40/2013 se spremeni:

(a)

vnos za pravo peščenko in z njo povzanim prilovom v vodah EU območij IIa, IIIa in IV se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Prava peščenka in z njo povezan prilov

Ammodytes spp.

Območje

:

vode EU območij IIa, IIIa in IV (1)

Danska

249 006 (2)

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Združeno kraljestvo

5 443 (2)

Nemčija

381 (2)

Švedska

9 144 (2)

Unija

263 974

Norveška

22 450

TAC

286 424

Posebni pogoj:

V mejah navedenih kvot se na naslednjih območjih upravljanja prave peščenke, kakor so določena v Prilogi IIB, ne sme uloviti več od naslednjih količin:

Območje

:

Vode EU območja upravljanja prave peščenke

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Danska

190 635

16 549

37 731

3 773

0

317

0

Združeno kraljestvo

4 167

362

825

82

0

7

0

Nemčija

292

25

58

6

0

0

0

Švedska

7 000

608

1 386

139

0

12

0

Unija

202 094

17 544

40 000

4 000

0

336

0

Norveška

22 450

0

0

0

0

0

0

Skupaj

224 544

17 544

40 000

4 000

0

336

0“

(b)

vnos za morsko spako v norveških vodah območja IV se nadomesti z naslednjim

”Vrsta

:

Morska spaka

Lophiidae.

Območje

:

Norveške vode območja IV

(ANF/04-N)

Belgija

45

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Danska

1 152

Nemčija

18

Nizozemska

16

Združeno kraljestvo

269

Unija

1 500

TAC

Ni relevantno“

(c)

vnos za morskega menka v vodah EU in mednarodnih vodah območij V, VI in VII se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

morski menek

Brosme brosme

Območje

:

vode EU in mednarodne vode območij V, VI in VII

(USK/567EI.)

Nemčija

13

Analitski TAC.

Uporablja se člen 11 te uredbe.

Španija

46

Francija

548

Irska

53

Združeno kraljestvo

264

Drugi

13 (3)

Unija

937

Norveška

2 923 (4)  (5)  (6)

TAC

3 860

(d)

vnos za sleda na območju IIIa se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

sled (7)

Clupea harengus

Območje

:

IIIa

(HER/03A.)

Danska

23 115 (8)

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Nemčija

370 (8)

Švedska

24 180 (8)

Unija

47 665 (8)

TAC

55 000

(e)

vnos za sleda v vodah EU in norveških vodah območja IV severno od 53° 30′ S se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

sled (9)

Clupea harengus

Območje

:

vode EU in norveške vode območja IV severno od 53° 30′ S

(HER/4AB).

Danska

81 945

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Nemčija

50 632

Francija

23 464

Nizozemska

59 995

Švedska

4 863

Združeno kraljestvo

65 901

Unija

286 800

Norveška

138 620 (10)

TAC

478 000

Posebni pogoj:

v mejah zgoraj navedenih kvot se na naslednjem območju ne sme uloviti več od naslednjih količin:

 

norveške vode južno

od 62° S (HER/*04N-) ()

Unija

50 000

()  Iztovarjanje sleda, ulovljenega pri ribolovu z mrežo z velikostjo mrežnega očesa 32 mm ali več. Države članice ločeno poročajo o iztovarjanju sleda na območjih IVa (HER/*4AN.) in IVb (HER/*4BN.)."

(f)

vnos za sleda v norveških vodah južno od 62° S se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

sled (12)

Clupea harengus

Območje

:

norveške vode južno od 62° S

(HER/04-N.)

Švedska

922 (12)

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Unija

922

TAC

478 000

(g)

vnos za sleda na območju IIIa se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

sled (13)

Clupea harengus

Območje

:

IIIa

(HER/03A-BC)

Danska

5 692

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Nemčija

51

Švedska

916

Unija

6 659

TAC

6 659

(h)

vnos za sleda na območjih IV, VIId in v vodah EU območja IIa se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

sled (14)

Clupea harengus

Območje

:

IV, VIId in vode EU območja IIa

(HER/2A47DX)

Belgija

71

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Danska

13 787

Nemčija

71

Francija

71

Nizozemska

71

Švedska

67

Združeno kraljestvo

262

Unija

14 400

TAC

14 400

(i)

vnos za sleda na območjih IVc in VIId se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

sled (15)

Clupea harengus

Območje

:

IVc, VIId (16)

(HER/4CXB7D)

Belgija

9 285 (17)

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Danska

1 187 (17)

Nemčija

733 (17)

Francija

13 035 (17)

Nizozemska

23 276 (17)

Združeno kraljestvo

5 064 (17)

Unija

52 580

TAC

478 000

(j)

vnos za trsko v Skagerraku se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

trska

Gadus morhua

Območje

:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgija

9 (18)

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Danska

3 026 (18)

Nemčija

76 (18)

Nizozemska

19 (18)

Švedska

530 (18)

Unija

3 660

TAC

3 783

(k)

vnos za trsko na območju IV, v vodah EU območja IIa in na delu območja IIIa, ki ne spada k Skagerraku in Kattegatu, se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

trska

Gadus morhua

Območje

:

IV, vode EU območja IIa, del območja IIIa, ki ne spada k Skagerraku in Kattegatu

(COD/2A3AX4)

Belgija

782 (19)

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Danska

4 495 (19)

Nemčija

2 850 (19)

Francija

966 (19)

Nizozemska

2 540 (19)

Švedska

30 (19)

Združeno kraljestvo

10 311 (19)

Unija

21 974

Norveška

4 501 (20)

TAC

26 475

Posebni pogoj:

v mejah zgoraj navedenih kvot se na naslednjem območju ne sme uloviti več od naslednjih količin:

 

norveške vode območja IV

(COD/*04N-)

Unija

19 099"

(l)

vnos za trsko v norveških vodah južno od 62° S se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

trska

Gadus morhua

Območje

:

norveške vode južno od 62° S

(COD/04-N.)

Švedska

382 (21)

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Unija

382

TAC

Ni relevantno.

(m)

vnos za trsko na območju VIId se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

trska

Gadus morhua

Območje

:

VIId

(COD/07D.)

Belgija

66 (22)

Analitski TAC.

Francija

1 295 (22)

Nizozemska

39 (22)

Združeno kraljestvo

143 (22)

Unija

1 543

TAC

1 543

(n)

vnos za vahnjo na območju IIIa in v vodah EU pododdelkov 22–32 se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Območje

:

IIIa, vode EU pododdelkov 22–32

(HAD/3A/BCD)

Belgija

13

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Danska

2 231

Nemčija

142

Nizozemska

3

Švedska

264

Unija

2 653

TAC

2 770"

(o)

vnos za vahnjo na območju IV in v vodah EU območja IIa se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Območje

:

IV; vode EU območja IIa

(HAD/2AC4.)

Belgija

257

Analitski TAC.

Danska

1 770

Nemčija

1 126

Francija

1 963

Nizozemska

193

Švedska

178

Združeno kraljestvo

29 194

Unija

34 681

Norveška

10 359

TAC

45 040

Posebni pogoj:

v mejah zgoraj navedenih kvot se na naslednjem območju ne sme uloviti več od naslednjih količin:

 

norveške vode območja IV

(HAD/*04N-)

Unija

25 798"

(p)

vnos za vahnjo v norveških vodah južno od 62° S se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Območje

:

norveške vode južno od 62° S

(HAD/04-N.)

Švedska

707 (23)

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Unija

707

TAC

Ni relevantno.

(q)

vnos za mola na območju IIIa se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

mol

Merlangius merlangus

Območje

:

IIIa

(WHG/03A.)

Danska

929

Previdnostni TAC.

Nizozemska

3

Švedska

99

Unija

1 031

TAC

1 050"

(r)

vnos za mola na območju IV in v vodah EU območja IIa se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

mol

Merlangius merlangus

Območje

:

IV; vode EU območja IIa

(WHG/2AC4.)

Belgija

365

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Danska

1 577

Nemčija

410

Francija

2 370

Nizozemska

912

Švedska

3

Združeno kraljestvo

11 402

Unija

17 039

Norveška

1 893 (24)

TAC

18 932

Posebni pogoj:

v mejah zgoraj navedenih kvot se na naslednjem območju ne sme uloviti več od naslednjih količin:

 

norveške vode IV

(WHG/*04N-)

Unija

11 544"

(s)

vnos za mola in polaka v norveških vodah južno od 62° S se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

mol in polak

Merlangius merlangus in Pollachius pollachius

Območje

:

norveške vode južno od 62° S

(WHG/04-N.) za mola;

(POL/04-N.) za polaka

Švedska

190 (25)

Previdnostni TAC.

Unija

190

TAC

Ni relevantno.

(t)

vnos za sinjega mola v norveških vodah območij II in IV se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

sinji mol

Micromesistius poutassou

Območje

:

norveške vode območij II in IV

(WHB/24-N.)

Danska

0

Analitski TAC.

Združeno kraljestvo

0

Unija

0

TAC

643 000"

(u)

vnos za sinjega molja za vode EU in mednarodne vode območij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

sinji mol

Micromesistius poutassou

Območje

:

vode EU in mednarodne vode območij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

(WHB/1X14)

Danska

17 715 (26)

Analitski TAC.

Nemčija

6 888 (26)

Španija

15 018 (26)  (27)

Francija

12 328 (26)

Irska

13 718 (26)

Nizozemska

21 601 (26)

Portugalska

1 395 (26)  (27)

Švedska

4 382 (26)

Združeno kraljestvo

22 987 (26)

Unija

116 032 (26)

Norveška

45 000

TAC

643 000

(v)

vnos za sinjega mola na območjih VIIIc, IX in X ter v vodah EU območja CECAF 34.1.1 se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

sinji mol

Micromesistius poutassou

Območje

:

VIIIc, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Španija

13 213

Analitski TAC.

Portugalska

3 303

Unija

16 516 (28)

TAC

643 000

(w)

vnos za sinjega mola v vodah EU območij II, IVa, V, VI severno od 56° 30 S in na območju VII zahodno od 12° Z se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

sinji mol

Micromesistius poutassou

Območje

:

vode EU območij II, IVa, V, VI severno od 56° 30′ S in območje VII zahodno od 12° Z

(WHB/24A567)

Norveška

113 630 (29)  (30)

Analitski TAC.

TAC

643 000

(x)

vnos za modrega lenga v vodah EU in mednarodnih vodah območij Vb, VI in VII se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

modri leng

Molva dypterygia

Območje

:

vode EU in mednarodne vode območij Vb, VI, VII

(BLI/5B67-)

Nemčija

25

Analitski TAC.

Uporablja se člen 11 te uredbe.

Estonija

4

Španija

79

Francija

1 806

Irska

7

Litva

2

Poljska

1

Združeno kraljestvo

459

Drugi

7 (31)

Unija

2 390

Norveška

150 (32)

TAC

2 540

(y)

vnos za lenga v vodah EU in mednarodnih vodah območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

leng

Molva molva

Območje

:

vode EU in mednarodne vode območij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

(LIN/6X14.)

Belgija

30

Analitski TAC.

Uporablja se člen 11 te uredbe.

Danska

5

Nemčija

109

Španija

2 211

Francija

2 357

Irska

591

Portugalska

5

Združeno kraljestvo

2 716

Unija

8 024

Norveška

6 140 (33)  (34)

TAC

14 164

(z)

vnos za lenga v norveških vodah območja IV se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

leng

Molva molva

Območje

:

norveške vode območja IV

(LIN/04-N.)

Belgija

7

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Danska

831

Nemčija

23

Francija

9

Nizozemska

1

Združeno kraljestvo

74

Unija

945

TAC

Ni relevantno."

(aa)

vnos za škampa v norveških vodah območja IV se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

škamp

Nephrops norvegicus

Območje

:

norveške vode območja IV

(NEP/04-N.)

Danska

947

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Nemčija

0

Združeno kraljestvo

53

Unija

1 000

TAC

Ni relevantno."

(bb)

vnos za severno kozico na območju IIIa se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

severna kozica

Pandalus borealis

Območje

:

IIIa

(PRA/03A.)

Danska

2 308

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Švedska

1 243

Unija

3 551

TAC

6 650"

(cc)

vnos za severno kozico v norveških vodah južno od 62° S se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

severna kozica

Pandalus borealis

Območje

:

norveške vode južno od 62° S

(PRA/04-N.)

Danska

357

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Švedska

123 (35)

Unija

480

TAC

Ni relevantno.

(dd)

vnos za morsko ploščo v Skagerraku se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje

:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgija

55

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Danska

7 117

Nemčija

37

Nizozemska

1 369

Švedska

381

Unija

8 959

TAC

9 142"

(ee)

vnos za morsko ploščo na območju IV ter v vodah EU območja IIa in na delu območja IIIa, ki ne spada v Skagerrak in Kattegat, se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje

:

IV; vode EU območja IIa; del območja IIIa, ki ni zajet v Skagerraku in Kattegatu

(PLE/2A3AX4)

Belgija

5 614

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Danska

18 245

Nemčija

5 263

Francija

1 053

Nizozemska

35 086

Združeno kraljestvo

25 964

Unija

91 225

Norveška

5 845

TAC

97 070

Posebni pogoj:

v mejah zgoraj navedenih kvot se na naslednjem območju ne sme uloviti več od naslednjih količin:

 

norveške vode območja IV

(PLE/*04N-)

Unija

37 331"

(ff)

vnos za saja na območjih IIIa in IV ter v vodah EU območij IIa, IIIb, IIIc in podrazdelkov 22–32 se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

saj

Pollachius virens

Območje

:

IIIa in IV, vode EU območij IIa, IIIb, IIIc in podrazdelkov 22–32

(POK/2A34.)

Belgija

32

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Danska

3 757

Nemčija

9 487

Francija

22 326

Nizozemska

95

Švedska

516

Združeno kraljestvo

7 273

Unija

43 486

Norveška

47 734 (36)

TAC

91 220

(gg)

vnos za saja na območju VI, v vodah EU in mednarodnih vodah območij Vb, XII in XIV se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

saj

Pollachius virens

Območje

:

VI; vode EU in mednarodne vode območij Vb, XII in XIV

(POK/56-14)

Nemčija

484

Analitski TAC.

Francija

4 805

Irska

421

Združeno kraljestvo

3 254

Unija

8 964

Norveška

500 (37)

TAC

9 464

(hh)

vnos za saja v norveških vodah južno od 62° S se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

saj

Pollachius virens

Območje

:

norveške vode južno od 62° S

(POK/04-N.)

Švedska

880 (38)

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Unija

880

TAC

Ni relevantno.

(ii)

vnos za grenlandsko morsko ploščo v vodah EU območij IIa in IV, v vodah EU ter mednarodnih vodah območij VB in VI se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

grenlandska morska plošča

Reinhardtius hippoglossoides

Območje

:

vode EU območij IIa in IV, vode EU in mednarodne vode območij Vb in VI

(GHL/2A-C46)

Danska

13

Analitski TAC.

Nemčija

23

Estonija

13

Španija

13

Francija

218

Irska

13

Litva

13

Poljska

13

Združeno kraljestvo

857

Unija

1 176

Norveška

824 (39)

TAC

2 000

(jj)

vnos za skušo na območjih IIIa in IV ter v vodah EU območij IIa, IIIb, IIIc in podrazdelkov 22–32 se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

skuša

Scomber scombrus

Območje

:

IIIa in IV, vode EU območij IIa, IIIb, IIIc in podrazdelkov 22–32

(MAC/2A34.)

Belgija

440 (42)

Analitski TAC.

Danska

15 072 (42)

Nemčija

459 (42)

Francija

1 387 (42)

Nizozemska

1 396 (42)

Švedska

4 174 (40)  (41)  (42)

Združeno kraljestvo

1 293 (42)

Unija

24 221 (40)  (42)

Norveška

141 809 (43)

TAC

Ni relevantno.

Posebni pogoj:

v mejah zgoraj navedenih kvot se na naslednjih območjih ne sme uloviti več od naslednjih količin.

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa in IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI, mednarodne vode območja IIa, od 1. januarja do 31. marca 2013 ter v decembru 2013

(MAC/*2A6.)

Danska

0

4 130

0

0

8 107

Francija

0

490

0

0

0

Nizozemska

0

490

0

0

0

Švedska

0

0

390

10

1 573

Združeno kraljestvo

0

490

0

0

0

Norveška

3 000

0

0

0

0"

(kk)

vnos za skušo na območjih VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe, v vodah EU in mednarodnih vodah območja Vb ter v mednarodnih vodah območij IIa, XII in XIV se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

skuša

Scomber scombrus

Območje

:

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe, vode EU in mednarodne vode območja Vb, mednarodne vode območij IIa, XII in XIV

(MAC/2CX14-)

Nemčija

17 326

Analitski TAC.

Španija

18

Estonija

144

Francija

11 552

Irska

57 753

Latvija

106

Litva

106

Nizozemska

25 267

Poljska

1 220

Združeno kraljestvo

158 825

Unija

272 317

Norveška

11 788 (44)  (45)

TAC

Ni relevantno.

Posebni pogoj:

v mejah zgoraj navedenih kvot se na naslednjih območjih in v navedenih obdobjih ne sme uloviti več od naslednjih količin:

 

vode EU in norveške vode območja IVa

(MAC/*4A-EN)

med obdobjema od 1. januarja do 15. februarja 2013 in od 1. septembra do 31. decembra 2013

norveške vode območja IIa

(MAC/*2AN-)

Nemčija

6 971

710

Francija

4 648

473

Irska

23 237

2 366

Nizozemska

10 166

1 035

Združeno kraljestvo

63 905

6 507

Unija

108 927

11 091"

(ll)

vnos za skušo na območjih VIIIc, IX in X ter v vodah EU območja CECAF 34.1.1 se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

skuša

Scomber scombrus

Območje

:

VIIIc, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

(MAC/8C3411)

Španija

25 682 (46)

Analitski TAC.

Francija

170 (46)

Portugalska

5 308 (46)

Unija

31 160

TAC

Ni relevantno.

Posebni pogoj:

v mejah zgoraj navedenih kvot se na naslednjem območju ne sme uloviti več od naslednjih količin:

 

območje VIIIb

(MAC/*08B.)

Španija

2 157

Francija

14

Portugalska

446"

(mm)

vnos za skušo v norveških vodah območij IIa in IVa se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

skuša

Scomber scombrus

Območje

:

norveške vode območij IIa in IVa

(MAC/2A4A-N)

Danska

10 694 (47)

Analitski TAC.

Unija

10 694 (47)

TAC

Ni relevantno.

(nn)

vnos za morskega lista v vodah EU območij II in IV se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

morski list

Solea solea

Območje

:

vode EU območij II in IV

(SOL/24-C.)

Belgija

1 164

Analitski TAC.

Danska

532

Nemčija

931

Francija

233

Nizozemska

10 511

Združeno kraljestvo

599

Unija

13 970

Norveška

30 (48)

TAC

14 000

(oo)

vnos za papalino in z njo povezanim prilovom na območju IIIa se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

papalina in z njo povezan prilov

Sprattus sprattus

Območje

:

IIIa

(SPR/03A.)

Danska

27 875 (49)

Previdnostni TAC.

Nemčija

58 (49)

Švedska

10 547 (49)

Unija

38 480

TAC

41 600

(pp)

vnos za papalino in z njo povezanim prilovom v vodah EU na območju IIa in IV se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

papalina in z njo povezan prilov

Sprattus sprattus

Območje

:

vode EU na območju IIa in IV

(SPR/2AC4-C)

Belgija

1 737 (51)

Previdnostni TAC.

Danska

137 489 (51)

Nemčija

1 737 (51)

Francija

1 737 (51)

Nizozemska

1 737 (51)

Švedska

1 330 (50)  (51)

Združeno kraljestvo

5 733 (51)

Unija

151 500

Norveška

10 000

TAC

161 500

(qq)

vnos za šura in z njim povezam prilov v vodah EU območij IVb, IVc in VIId se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

šur in z njimi povezan prilov

Trachurus spp.

Območje

:

vode EU območij IVb, IVc in VIId

(JAX/4BC7D)

Belgija

38 (54)

Previdnostni TAC.

Danska

16 367 (54)

Nemčija

1 445 (52)  (54)

Španija

304 (54)

Francija

1 358 (52)  (54)

Irska

1 029 (54)

Nizozemska

9 854 (52)  (54)

Portugalska

35 (54)

Švedska

75 (54)

Združeno kraljestvo

3 895 (52)  (54)

Unija

34 400

Norveška

3 550 (53)

TAC

37 950

(rr)

vnos za šura in z njim povezan prilov v vodah EU območij IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe, v vodah EU in mednarodnih vodah območja Vb ter v mednarodnih vodah območij XII in XIV se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

šur in z njim povezan prilov

Trachurus spp.

Območje

:

vode EU območij IIa, IVa, VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe, vode EU in mednarodne vode območja Vb ter mednarodne vode območij XII in XIV

(JAX/2A-14).

Danska

15 702 (55)  (57)

Analitski TAC.

Nemčija

12 251 (55)  (56)  (57)

Španija

16 711 (57)

Francija

6 306 (55)  (56)  (57)

Irska

40 803 (55)  (57)

Nizozemska

49 156 (55)  (56)  (57)

Portugalska

1 610 (57)

Švedska

675 (55)  (57)

Združeno kraljestvo

14 775 (55)  (56)  (57)

Unija

157 989

TAC

157 989

(ss)

vnos za norveškega moliča in z njim povezan prilov na območju IIIa, v vodah EU območij IIa in IV se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

norveški molič in z njim povezan prilov

Trisopterus esmarki

Območje

:

IIIa; vode EU območij IIa in IV

(NOP/2A3A4.)

Danska

167 345 (58)

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Nemčija

32 (58)  (59)

Nizozemska

123 (58)  (59)

Unija

167 500 (58)

Norveška

20 000

TAC

187 500

(tt)

vnos za ribe za industrijsko uporabo v norveških vodah območja IV se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

ribe za industrijsko uporabo

Območje

:

norveške vode območja IV

(I/F/04-N.)

Švedska

800 (60)  (61)

Previdnostni TAC.

Unija

800

TAC

Ni relevantno.

(uu)

vnos za druge vrste v vodah EU območij Vb, VI in VII se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

druge vrste

Območje

:

vode EU območij Vb, VI in VII

(OTH/5B67-C)

Unija

Ni relevantno.

Previdnostni TAC.

Norveška

140 (62)

TAC

Ni relevantno.

(vv)

vnos za druge vrste v norveških vodah območja IV se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

druge vrste

Območje

:

norveške vode območja IV

(OTH/04-N.)

Belgija

35

Previdnostni TAC.

Danska

3 250

Nemčija

366

Francija

151

Nizozemska

260

Švedska

Ni relevantno. (63)

Združeno kraljestvo

2 438

Unija

6 500 (64)

TAC

Ni relevantno.

(ww)

vnos za druge vrste v vodah EU območij IIa, IV in VIa severno od 56° 30′ S se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

druge vrste

Območje

:

vode EU območij IIa, IV in VIa severno od 56° 30′ S

(OTH/2A46AN)

Unija

Ni relevantno.

Previdnostni TAC.

Norveška

3 250 (65)  (66)

TAC

Ni relevantno.

2.

Priloga IB k Uredbi (EU) št. 40/2013 se spremeni:

(a)

vnos za sleda v vodah EU ter norveških in mednarodnih vodah območij I in II se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

sled

Clupea harengus

Območje

:

vode EU ter norveške in mednarodne vode območij I in II

(HER/1/2-)

Belgija

14 (67)

Analitski TAC.

Danska

13 806 (67)

Nemčija

2 418 (67)

Španija

46 (67)

Francija

596 (67)

Irska

3 574 (67)

Nizozemska

4 941 (67)

Poljska

699 (67)

Portugalska

46 (67)

Finska

214 (67)

Švedska

5 116 (67)

Združeno kraljestvo

8 827 (67)

Unija

40 297 (67)

Norveška

34 695 (68)

TAC

619 000

Posebni pogoj:

v mejah zgoraj navedenega deleža Unije pri TAC se ne sme uloviti več kot 34 695 ton na naslednjem območju:

norveške vode severno od 62° S in ribolovno območje okrog otoka Jan Mayen

(HER/*2AJMN)“

(b)

vnos za trsko v norveških vodah območij I in II se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

trska

Gadus morhua

Območje

:

norveške vode območij I in II

(COD/1N2AB.)

Nemčija

2 413

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Grčija

299

Španija

2 691

Irska

299

Francija

2 215

Portugalska

2 691

Združeno kraljestvo

9 363

Unija

19 971

TAC

Ni relevantno."

(c)

vnos za trsko v grenlandskih vodah območja NAFO 1 in grenlandskih vodah območja XIV se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

trska

Gadus morhua

Območje

:

grenlandske vode območja NAFO 1 in grenlandske vode območja XIV

(COD/N1GL14)

Nemčija

1 391 (69)  (70)  (71)

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Združeno kraljestvo

309 (69)  (70)  (71)

Unija

1 700 (69)  (70)  (71)

Norveška

500

TAC

Ni relevantno.

(d)

vnos za trsko na območjih I in IIb se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

trska

Gadus morhua

Območje

:

I in IIb

(COD/1/2B.)

Nemčija

7 739 (74)

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Španija

14 329 (74)

Francija

3 758 (74)

Poljska

3 057 (74)

Portugalska

2 816 (74)

Združeno kraljestvo

5 223 (74)

Druge države članice

250 (72)  (74)

Unija

37 172 (73)

TAC

986 000

(e)

vnos za navadni jezik v grenlandskih vodah območij V in XIV se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

navadni jezik

Hippoglossus hippoglossus

Območje

:

grenlandske vode območij V in XIV

(HAL/514GRN)

Portugalska

125

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Unija

125

Norveška

75 (75)

TAC

Ni relevantno.

(f)

vnos za navadni jezik v grenlandskih vodah območja NAFO 1 se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

navadni jezik

Hippoglossus hippoglossus

Območje

:

grenlandske vode območja NAFO 1

(HAL/N1GRN.)

Unija

125

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Norveška

75 (76)

TAC

Ni relevantno.

(g)

vnos za repake v grenlandskih vodah območij V in XIV se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

repaki

Macrourus spp.

Območje

:

grenlandske vode območij V in XIV

(GRV/514GRN)

Unija

140 (77)

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

TAC

Ni relevantno. (78)

(h)

vnos za repake v grenlandskih vodah območja NAFO 1 se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

repaki

Macrourus spp.

Območje

:

grenlandske vode območja NAFO 1

(GRV/N1GRN.)

Unija

140 (79)

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

TAC

Ni relevantno. (80)

(i)

vnos za kapelana v grenlandskih vodah območij V in XIV se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

kapelan

Mallotus villosus

Območje

:

grenlandske vode območij V in XIV

(CAP/514GRN)

Danska

4 909

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Združeno kraljestvo

46

Švedska

352

Nemčija

214

Vse države članice

254 (81)  (82)

Unija

5 775 (83)

TAC

Ni relevantno.

(j)

vnos za vahnjo v norveških vodah območij I in II se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Območje

:

norveške vode območij I in II

(HAD/1N2AB.)

Nemčija

317

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Francija

191

Združeno kraljestvo

973

Unija

1 481

TAC

Ni relevantno."

(k)

vnos za severno kozico v grenlandskih vodah območij V in XIV se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

severna kozica

Pandalus borealis

Območje

:

grenlandske vode območij V in XIV

(PRA/514GRN)

Danska

2 400

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Francija

2 400

Unija

4 800

Norveška

2 700

TAC

Ni relevantno."

(l)

vnos za saja v norveških vodah območij I in II se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

saj

Pollachius virens

Območje

:

norveške vode območij I in II

(POK/1N2AB.)

Nemčija

2 040

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Francija

328

Združeno kraljestvo

182

Unija

2 550

TAC

Ni relevantno."

(m)

vnos za grenlandsko morsko ploščo v norveških vodah območij I in II se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

grenlandska morska plošča

Reinhardtius hippoglossoides

Območje

:

norveške vode območij I in II

(GHL/1N2AB.)

Nemčija

25 (84)

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Združeno kraljestvo

25 (84)

Unija

50 (84)

TAC

Ni relevantno.

(n)

vnos za grenlandsko morsko ploščo v grenlandskih vodah območja NAFO 1 se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

grenlandska morska plošča

Reinhardtius hippoglossoides

Območje

:

grenlandske vode območja NAFO 1

(GHL/N1GRN.)

Nemčija

2 075

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Unija

2 075 (85)

Norveška

575

TAC

Ni relevantno.

(o)

vnos za grenlandsko morsko ploščo v grenlandskih vodah območij V in XIV se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

grenlandska morska plošča

Reinhardtius hippoglossoides

Območje

:

grenlandske vode območij V in XIV

(GHL/514GRN)

Nemčija

3 695

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Združeno kraljestvo

195

Unija

3 890 (86)

Norveška

575

TAC

Ni relevantno.

(p)

vnos za rdečega okuna v norveških vodah območij I in II se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

rdeči okun

Sebastes spp.

Območje

:

norveške vode območij I in II

(RED/1N2AB.)

Nemčija

766 (87)

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Španija

95 (87)

Francija

84 (87)

Portugalska

405 (87)

Združeno kraljestvo

150 (87)

Unija

1 500 (87)

TAC

Ni relevantno.

(q)

vnos za rdečega okuna (pelagični) v grenlandskih vodah območja NAFO 1F in grenlandskih vodah območij V in XIV se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

rdeči okuni (pelagični)

Sebastes spp.

Območje

:

grenlandske vode območja NAFO 1F in grenlandske vode območij V in XIV

(RED/N1G14P)

Nemčija

2 173 (88)  (89)

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Francija

11 (88)  (89)

Združeno kraljestvo

16 (88)  (89)

Unija

2 200 (88)  (89)

Norveška

800 (90)

TAC

Ni relevantno.

(r)

vnos za druge vrste v norveških vodah območij I in II se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

druge vrste

Območje

:

norveške vode območij I in II

(OTH/1N2AB.)

Nemčija

117 (91)

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Francija

47 (91)

Združeno kraljestvo

186 (91)

Unija

350 (91)

TAC

Ni relevantno.

3.

Priloga ID k Uredbi (EU) št. 40/2013 se spremeni:

(a)

vnos za mečarico v Atlantiku severno od 5° S se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta

:

mečarica

Xiphias gladius

Območje

:

Atlantik severno od 5° S

(SWO/AN05N)

Španija

6 949 (92)

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Portugalska

1 263 (92)

Druge države članice

135,5 (92)  (93)

Unija

8 347,5

TAC

13 700

(b)

vnos za mečarico v Atlantiku južno od 5° S se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

mečarica

Xiphias gladius

Območje

:

Atlantik južno od 5° S

(SWO/AS05N)

Španija

4 818,18 (94)

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Portugalska

361,82 (94)

Unija

5 180

TAC

15 000

4.

Priloga IJ k Uredbi (EU) št. 40/2013 se nadomesti z naslednjim:

"PRILOGA IJ

OBMOČJE KONVENCIJE SPRFMO

Vrsta

:

pisani šur

Trachurus murphyi

Območje

:

območje Konvencije SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Nemčija

7 808,07

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Nizozemska

8 463,14

Litva

5 433,05

Poljska

9 341,74

Unija

31 046"

5.

Priloga III k Uredbi (EU) št. 40/2013 se nadomesti z naslednjim:

"PRILOGA III

Največje število dovoljenj za ribolov za plovila eu, ki lovijo v vodah tretjih držav

Ribolovno območje

Ribolov

Število dovoljenj za ribolov

Razdelitev dovoljenj za ribolov med države članice

Največje število kadar koli navzočih plovil

norveške vode in ribolovno območje okrog otoka Jan Mayen

sled, severno od 62° 00′ S

77

DK: 25

DE: 5

FR: 1

IE: 8

NL: 9

PL: 1

SV: 10

UK: 18

57

pridnene vrste, severno od 62° 00′ S

80

DE: 16

IE: 1

ES: 20

FR: 18

PT: 9

UK: 14

Nedodeljeno: 2

50

skuša

Ni relevantno

Ni relevantno

70 (95)

vrste za industrijsko uporabo, južno od 62° 00′ S

480

DK: 450

UK: 30

150

6.

Priloga VIII k Uredbi (EU) št. 40/2013 se nadomesti z naslednjim:

"PRILOGA VIII

KOLIČINSKE OMEJITVE DOVOLJENJ ZA RIBOLOV ZA PLOVILA TRETJIH DRŽAV, KI LOVIJO V VODAH EU

Država zastave

Ribolov

Število dovoljenj za ribolov

Največje število kadar koli navzočih plovil

Norveška

sled, severno od 62° 00' S

20

20

Venezuela (96)

hlastači (vode Francoske Gvajane)

45

45


(1)  Brez voda znotraj šestih morskih milj od temeljnih črt Združenega kraljestva pri Šetlandskih otokih, Fair Isle in Foula.

(2)  Prava peščenka obsega najmanj 98 % iztovorjene količine, ki se všteva v to kvoto. Prilov limande, skuše in mola se všteje v preostala 2 % kvote (OT1/*2A3A4).

Posebni pogoj:

V mejah navedenih kvot se na naslednjih območjih upravljanja prave peščenke, kakor so določena v Prilogi IIB, ne sme uloviti več od naslednjih količin:

Območje

:

Vode EU območja upravljanja prave peščenke

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Danska

190 635

16 549

37 731

3 773

0

317

0

Združeno kraljestvo

4 167

362

825

82

0

7

0

Nemčija

292

25

58

6

0

0

0

Švedska

7 000

608

1 386

139

0

12

0

Unija

202 094

17 544

40 000

4 000

0

336

0

Norveška

22 450

0

0

0

0

0

0

Skupaj

224 544

17 544

40 000

4 000

0

336

0“

(3)  Izključno za prilov. V okviru te kvote ni dovoljen usmerjen ribolov.

(4)  Lovi se v vodah EU območij IIa, IV, Vb, VI in VII (USK/*24X7C).

(5)  Posebni pogoj: od tega je dovoljen naključni ulov drugih vrst v višini 25 % na ladjo v katerem koli trenutku na območjih Vb, VI in VII, vendar se lahko ta odstotek v prvih 24 urah po začetku ribolova preseže iz posebnega razloga. Skupni naključni ulov drugih vrst na območjih Vb, VI in VII ne presega 3 000 ton (OTH/*5B67-).

(6)  Vključno z lengom. Kvote za Norveško so: 6 140 ton lenga (LIN/*5B67-) in 2 923 ton morskega menka (USK/*5B67-), ki so medsebojno zamenljive do 2 000 ton in se lovijo samo s parangali na območjih Vb, VI in VII."

(7)  Iztovarjanje sleda, ulovljenega pri ribolovu z mrežo z velikostjo mrežnega očesa 32 mm ali več.

(8)  Posebni pogoj: do 50 % te količine se lahko ulovi v vodah EU območja IV (HER/*04-C.)."

(9)  Iztovarjanje sleda, ulovljenega pri ribolovu z mrežo z velikostjo mrežnega očesa 32 mm ali več. Države članice ločeno poročajo o iztovarjanju sleda na območjih IVa (HER/04A.) in IVb (HER/04B.).

(10)  Od tega se lahko do 50 000 ton ulovi v vodah EU območij IVa in IVb (HER/*4AB-C). Ulov v okviru te kvote se odšteje od norveškega deleža TAC.

Posebni pogoj:

v mejah zgoraj navedenih kvot se na naslednjem območju ne sme uloviti več od naslednjih količin:

 

norveške vode južno

od 62° S (HER/*04N-) ()

Unija

50 000

()  Iztovarjanje sleda, ulovljenega pri ribolovu z mrežo z velikostjo mrežnega očesa 32 mm ali več. Države članice ločeno poročajo o iztovarjanju sleda na območjih IVa (HER/*4AN.) in IVb (HER/*4BN.)."

(11)  Iztovarjanje sleda, ulovljenega pri ribolovu z mrežo z velikostjo mrežnega očesa 32 mm ali več. Države članice ločeno poročajo o iztovarjanju sleda na območjih IVa (HER/*4AN.) in IVb (HER/*4BN.)."

(12)  Prilovi trske, vahnje, polaka, mola in saja se vštevajo v kvote za te vrste."

(13)  Izključno za iztovarjanje sleda, ulovljenega kot prilov pri ribolovu z mrežo z velikostjo mrežnega očesa, manjšo od 32 mm."

(14)  Izključno za iztovarjanje sleda, ulovljenega kot prilov pri ribolovu z mrežo z velikostjo mrežnega očesa, manjšo od 32 mm."

(15)  Izključno za iztovarjanje sleda, ulovljenega pri ribolovu z mrežo z velikostjo mrežnega očesa 32 mm ali več.

(16)  Razen staleža v Blackwater: gre za stalež sleda v morskem delu ustja Temze na območju, omejenem z loksodromo, ki teče naravnost na jug od Landguard Point (51° 56' S, 1° 19,1' V) do zemljepisne širine 51° 33' S in nato naravnost na zahod do točke na obali Združenega kraljestva.

(17)  Posebni pogoj: do 50 % te kvote se lahko ulovi na območju IVb (HER/* 04B)."

(18)  Poleg te kvote lahko država članica pod pogoji iz člena 6 te uredbe plovilom, ki plujejo pod njeno zastavo in sodelujejo pri preskusih s popolnoma dokumentiranim ribolovom, odobri dodatno dodelitev v okviru skupne omejitve 12 % kvote, dodeljene navedeni državi članici."

(19)  Poleg te kvote lahko država članica pod pogoji iz člena 6 te uredbe plovilom, ki plujejo pod njeno zastavo in sodelujejo pri preskusih s popolnoma dokumentiranim ribolovom, odobri dodatno dodelitev v okviru skupne omejitve 12 % kvote, dodeljene navedeni državi članici.

(20)  Lovi se lahko v vodah EU. Ulovi v okviru te kvote se odštejejo od norveškega deleža TAC.

Posebni pogoj:

v mejah zgoraj navedenih kvot se na naslednjem območju ne sme uloviti več od naslednjih količin:

 

norveške vode območja IV

(COD/*04N-)

Unija

19 099"

(21)  Prilovi vahnje, polaka, mola in saja se vštevajo v kvote za te vrste."

(22)  Poleg te kvote lahko država članica pod pogoji iz člena 6 te uredbe plovilom, ki plujejo pod njeno zastavo in sodelujejo pri preskusih s popolnoma dokumentiranim ribolovom, odobri dodatno dodelitev v okviru skupne omejitve 12 % kvote, dodeljene navedeni državi članici."

(23)  Prilovi trske, polaka, mola in saja se vštevajo v kvote za te vrste."

(24)  Lovi se lahko v vodah EU. Ulovi v okviru te kvote se odštejejo od norveškega deleža TAC.

Posebni pogoj:

v mejah zgoraj navedenih kvot se na naslednjem območju ne sme uloviti več od naslednjih količin:

 

norveške vode IV

(WHG/*04N-)

Unija

11 544"

(25)  Prilovi trske, vahnje in saja se vštevajo v kvote za te vrste."

(26)  Posebni pogoj: od tega je lahko do 64 % ulovljenih v norveški ekonomski coni ali na ribolovnem območju okrog otoka Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

(27)  Ta kvota se lahko prenese na območja VIIIc, IX in X ter vode EU območja CECAF 34.1.1, vendar je treba o teh prenosih vnaprej obvestiti Komisijo."

(28)  Posebni pogoj: od tega je lahko do 64 % ulovljenih v norveški IEC ali v ribolovnem območju okoli otoka Jan Mayen (WHB/*NZJM2)."

(29)  Se všteva v norveške omejitve ulova, določene v sporazumu obalnih držav.

(30)  Posebni pogoj: ulov na območju IV ne presega 28 408 ton, tj. 25 % dovoljene kvote za dostop za Norveško."

(31)  Izključno za prilov. V okviru te kvote ni dovoljen usmerjen ribolov.

(32)  Lovi se v vodah EU območij IIa, IV, Vb, VI in VII (BLI/*24x7C)."

(33)  Posebni pogoj: od tega je dovoljen naključni ulov drugih vrst v višini 25 % na ladjo v katerem koli trenutku na območjih Vb, VI in VII, vendar se lahko ta odstotek v prvih 24 urah po začetku ribolova preseže iz posebnega razloga. Celotni naključni ulov drugih vrst na območjih VI in VII ne presega 3 000 ton (OTH/*6X14.).

(34)  Vključno z morskim menkom. Kvote za Norveško so: 6 140 ton lenga in 2 923 ton morskega menka, ki so medsebojno zamenljive do 2 000 ton in se lahko lovijo le s parangali na območjih Vb, VI in VII."

(35)  Prilovi trske, vahnje, polaka, mola in saja se vštevajo v kvote za te vrste."

(36)  Lovi se lahko samo v vodah EU območij IV in IIIa (POK/*3A4-C). Ulov v okviru te kvote se odšteje od norveškega deleža TAC."

(37)  Lovi se severno od 56° 30' S (POK/*5614N).”

(38)  Prilov trske, vahnje, polaka in mola se vštevajo v kvote za te vrste."

(39)  Lovi se v vodah EU območij IIa in VI. Na območju VI se ta količina lahko ulovi samo s parangali. (GHL/*2A6-C)."

(40)  Posebni pogoj: vključno s 242 tonami, ki se lovijo v norveških vodah južno od 62° S (MAC/*04N-).

(41)  Pri ribolovu v norveških vodah se prilovi trske, vahnje, polaka, mola in saja vštevajo v kvote za te vrste.

(42)  Lovi se lahko tudi v norveških vodah območja IVa (MAC/*4AN.).

(43)  Odšteje se od norveškega deleža TAC (kvota za dostop). Ta količina vključuje norveški delež TAC v Severnem morju v višini 39 599 ton. Ta kvota se lahko lovi le na območju IVa (MAC/*04A.), razen 3 000 ton, ki se lahko lovijo na območju IIIa (MAC/*03A.).

Posebni pogoj:

v mejah zgoraj navedenih kvot se na naslednjih območjih ne sme uloviti več od naslednjih količin.

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa in IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI, mednarodne vode območja IIa, od 1. januarja do 31. marca 2013 ter v decembru 2013

(MAC/*2A6.)

Danska

0

4 130

0

0

8 107

Francija

0

490

0

0

0

Nizozemska

0

490

0

0

0

Švedska

0

0

390

10

1 573

Združeno kraljestvo

0

490

0

0

0

Norveška

3 000

0

0

0

0"

(44)  Lovi se lahko na območjih IIa, VIa severno od 56° 30′ S ter IVa, VIId, VIIe, VIIf in VIIh (MAC/*AX7H).

(45)  Poleg tega lahko Norveška severno od 56° 30′ S ulovi dodatnih 28 362 ton kvote za dostop, ki se všteje v njeno omejitev ulova (MAC/*N6530).

Posebni pogoj:

v mejah zgoraj navedenih kvot se na naslednjih območjih in v navedenih obdobjih ne sme uloviti več od naslednjih količin:

 

vode EU in norveške vode območja IVa

(MAC/*4A-EN)

med obdobjema od 1. januarja do 15. februarja 2013 in od 1. septembra do 31. decembra 2013

norveške vode območja IIa

(MAC/*2AN-)

Nemčija

6 971

710

Francija

4 648

473

Irska

23 237

2 366

Nizozemska

10 166

1 035

Združeno kraljestvo

63 905

6 507

Unija

108 927

11 091"

(46)  Posebni pogoj: količine, ki se lahko izmenjujejo z drugimi državami članicami, se lahko lovijo na območjih VIIIa, VIIIb in VIIId (MAC/*8ABD.). Kljub temu količine, ki jih za namen zamenjave dajo na voljo Španija, Portugalska ali Francija in ki se ulovijo na območjih VIIIa, VIIIb in VIIId, ne presegajo 25 % kvot države članice dajalke.

Posebni pogoj:

v mejah zgoraj navedenih kvot se na naslednjem območju ne sme uloviti več od naslednjih količin:

 

območje VIIIb

(MAC/*08B.)

Španija

2 157

Francija

14

Portugalska

446"

(47)  O ulovih na območjih IIa (MAC/*02A.) in IVa (MAC/*4A.) se poroča ločeno."

(48)  Lovi se lahko le v vodah EU območja IV (SOL/*04-C.)."

(49)  Papalina mora obsegati najmanj 95 % iztovorjenega ulova, ki se všteva v to kvoto. Prilovi limande, mola in vahnje se vštevajo v preostalih 5 % kvote (OTH/*03A.)."

(50)  Vključno s pravo peščenko.

(51)  Papalina mora obsegati najmanj 98 % iztovorjenega ulova, ki se všteva v to kvoto. Prilovi limande in mola se vštevajo v preostala 2 % kvote (OTH/*2AC4C.)."

(52)  Posebni pogoj: do 5 % te kvote, ulovljene v razdelku VIId, se lahko všteje v kvoto za območja: vode EU območij IIa, IVa, VI, VIIa–c,VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe, vode EU in mednarodne vode območja Vb ter mednarodne vode območij XII in XIV (JAX/*2A-14).

(53)  Ribolov dovoljen le v vodah EU območja IV (JAX/*04-C.).

(54)  Šur mora obsegati najmanj 95 % iztovorjenega ulova, ki se všteva v to kvoto. Prilovi merjaščevke, vahnje, mola in skuše se vštevajo v preostalih 5 % kvote (OTH/*4BC7D)."

(55)  Posebni pogoj: do 5 % te kvote, ulovljene v vodah EU območij IIa ali IVa pred 30. junijem 2013, se lahko všteje v kvoto za vode EU območij IVb, IVc in VIId (JAX/*4BC7D).

(56)  Posebni pogoj: do 5 % te kvote se lahko ulovi na območju VIId (JAX/* 07D.).

(57)  Šur mora obsegati najmanj 95 % iztovorjenega ulova, ki se všteva v to kvoto. Prilovi merjaščevke, vahnje, mola in skuše se vštevajo v preostalih 5 % kvote (OTH/*2A-14)."

(58)  Norveški molič mora obsegati najmanj 95% iztovorjenega ulova, ki se všteva v to kvoto. Prilovi vahnje in mola se vštevajo v preostalih 5% kvote (OT2/*2A3A4).

(59)  Kvota se lahko lovi samo v vodah EU območij ICES IIa, IIIa in IV."

(60)  Prilovi trske, vahnje, polaka, mola in saja se vštevajo v kvote za te vrste.

(61)  Posebni pogoj: od tega največ 400 ton šura (JAX/*04-N.)."

(62)  Samo ribolov s parangali."

(63)  Kvota, ki jo Norveška običajno dodeli Švedski za "druge vrste".

(64)  Vključno z ribolovom, ki ni posebej naveden. Po potrebi se po posvetovanjih lahko uvedejo izjeme."

(65)  Omejeno na območji IIa in IV (OTH/*2A4-C).

(66)  Vključno z ribolovom, ki ni posebej naveden. Po potrebi se po posvetovanjih lahko uvedejo izjeme."

(67)  Ob sporočanju ulova Komisiji se hkrati sporočijo tudi ulovljene količine na vsakem od naslednjih območij: upravno območje NEAFC, vode EU, vode Ferskih otokov, norveške vode, ribolovno območje okrog otoka Jan Mayen, zaščiteno ribolovno območje okrog Svalbarda.

(68)  Ulov v okviru te kvote je treba odšteti od deleža TAC Norveške (kvota za dostop). V okviru te kvote se lahko lovi v vodah EU severno od 62° S.

Posebni pogoj:

v mejah zgoraj navedenega deleža Unije pri TAC se ne sme uloviti več kot 34 695 ton na naslednjem območju:

norveške vode severno od 62° S in ribolovno območje okrog otoka Jan Mayen

(HER/*2AJMN)“

(69)  Območje na vzhodu Grenlandije z imenom "Kleine Banke" je zaprto za ves ribolov. To območje je omejeno z naslednjimi koordinatami:

 

64° 40′ S 37° 30′ Z

 

64° 40′ S 36° 30′ Z

 

64° 15′ S 36° 30′ Z in

 

64° 15′ S 37° 30′ Z.

(70)  Lahko se lovi na vzhodu ali zahodu Grenlandije, vendar je na vzhodu Grenlandije ribolov dovoljen samo:

s plovilom za ribolov z vlečnimi mrežami od 1. julija do 31. decembra 2013;

s plovilom za ribolov s parangali od 1. aprila do 31. decembra 2013.

(71)  Ribolov ves čas (100 %) spremljajo opazovalci, preverjajo pa se tudi zapisi sistemov za spremljanje plovil (VMS). Največ 80 % kvote se lahko ulovi v enem od spodaj navedenih območij. Poleg tega je treba na vsakem območju opraviti vsaj 10 izvlekov na plovilo:

Območje

Meja

1.

Vzhodna Grenlandija (COD/N65E44)

severno od 65° S, vzhodno od 44° Z.

2.

Vzhodna Grenlandija (COD/645E44)

med 64° S in 65° S, vzhodno od 44° Z.

3.

Vzhodna Grenlandija (COD/624E44)

med 62° S in 64° S, vzhodno od 44° Z.

4.

Vzhodna Grenlandija (COD/S62E44)

južno od 62° S, vzhodno od 44° Z.

5.

Zahodna Grenlandija (COD/S62W44)

južno od 62° S, zahodno od 44° Z.

6.

Zahodna Grenlandija (COD/N62W44)

severno od 62° S, zahodno od 44° Z."

(72)  Razen Nemčije, Španije, Francije, Poljske, Portugalske in Združenega kraljestva.

(73)  Dodelitev dela staleža trske, ki je na voljo Uniji na območju Spitzbergna in otoka Bear, in z njim povezan prilov vahnje v ničemer ne posegata v pravice in obveznosti, ki izhajajo iz Pariške pogodbe iz leta 1920.

(74)  Prilov vahnje lahko obsega do 15 % ulova na izvlek. Količina prilova vahnje se prišteje kvoti za trsko."

(75)  Lovi se s parangali (HAL/*514GN)."

(76)  Lovi se s parangali (HAL/*N1GRN)."

(77)  Posebni pogoj: okroglonosi repak (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) in čebulastooki repak (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) se ne lovita. Lovita se le kot prilov, o katerem se poroča posebej.

(78)  Skupno 120 ton se dodeli Norveški; lahko se ulovijo na tem območju TAC ali pa v grenlandskih vodah območja NAFO 1 (GRV/514N1G). Posebni pogoj: okroglonosi repak (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) in čebulastooki repak (Macrourus berglax) (RHG/514N1G) se ne lovita. Lovita se le kot prilov, o katerem se poroča posebej."

(79)  Posebni pogoj: okroglonosi repak (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) in čebulastooki repak (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) se ne lovita. Lovita se le kot prilov, o katerem se poroča posebej.

(80)  Skupno 120 ton se dodeli Norveški; lahko se ulovijo na tem območju TAC ali pa v grenlandskih vodah območij V in XIV (GRV/514N1G). Posebni pogoj: okroglonosi repak (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) in čebulastooki repak (Macrourus berglax) (RHG/514N1G) se ne lovita. Lovita se le kot prilov, o katerem se poroča posebej".

(81)  Razen držav članic z več kot 10 % kvote Unije.

(82)  Države članice z dodeljeno kvoto lahko uporabljajo kvoto, namenjeno vsem državam članicam, le, ko so lastno kvoto že izčrpale.

(83)  Lovi se od 1. januarja do 30. aprila 2013. Če raven ulova do 15. aprila 2013 doseže 70 % te prvotne kvote Unije, se ta kvota Unije samodejno poveča še za 5 775 ton, ki se lovijo v istem obdobju. Ta dodatna kvota Unije se šteje za dodeljeno v skladu z enakim delitvenim ključem."

(84)  Izključno za prilov. Usmerjeni ribolov v okviru te kvote ni dovoljen."

(85)  Lovi se južno od 68° S."

(86)  Lovi se lahko z največ šestimi plovili hkrati."

(87)  Izključno za prilov. Usmerjeni ribolov v okviru te kvote ni dovoljen."

(88)  Ribolov dovoljen le z vlečno mrežo.

(89)  Posebni pogoj: kvote se lahko ulovijo na upravnem območju NEAFC pod pogojem, da se o kvotah, ki se tam lovijo, poroča ločeno (RED/*5-14P). Kvota se v upravnem območju NEAFC od 10. maja 2013 lahko ulovi le kot stalež rdečih okunov (globoki pelagični) in samo znotraj območja (v nadaljnjem besedilu: predel NEAFC), omejenega s črtami, ki povezujejo naslednje koordinate:

Točka št.

Zemljepisna širina S

Zemljepisna dolžina Z

1

64° 45′

28° 30′

2

62° 50′

25° 45′

3

61° 55′

26° 45′

4

61° 00′

26° 30′

5

59° 00′

30° 00′

6

59° 00′

34° 00′

7

61° 30′

34° 00′

8

62° 50′

36° 00′

9

64° 45′

28° 30′

(90)  Lovijo se samo v predelu NEAFC, opredeljenem v opombi 2 (RED/* 5- 14N).“

(91)  Izključno za prilov. Usmerjeni ribolov v okviru te kvote ni dovoljen."

(92)  Posebni pogoj: do 2,39 % te količine se lahko ulovi v Atlantiku južno od 5° S (SWO/*AS05N).

(93)  Razen Španije in Portugalske ter samo kot prilov."

(94)  Posebni pogoj: do 3,86 % te količine se lahko ulovi v Atlantiku severno od 5° S (SWO/*AN05N).“

(95)  Brez poseganja v dodatna dovoljenja, ki jih je Norveška podelila Švedski v skladu z ustaljeno prakso."

(96)  Za izdajo navedenih dovoljenj za ribolov je treba predložiti dokazila, da obstaja veljavna pogodba med lastnikom plovila, ki zaprosi za dovoljenje, in predelovalnim podjetjem iz Francoske Gvajane in da ta pogodba vsebuje obveznost iztovarjanja najmanj 75 % celotnega ulova hlastačev zadevnega plovila na tem območju, tako da se lahko predela v obratu navedenega podjetja. Takšno pogodbo morajo overiti francoski organi, ki zagotovijo, da je skladna z dejansko zmogljivostjo pogodbenega predelovalnega podjetja in s cilji za razvoj gvajanskega gospodarstva. Izvod ustrezno overjene pogodbe se priloži zahtevku za izdajo dovoljenja za ribolov. Če francoski organi zavrnejo overitev pogodbe, o tem uradno obvestijo zadevno pogodbenico in Komisijo ter navedejo razloge za zavrnitev."


28.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/48


UREDBA SVETA (EU) št. 298/2013

z dne 27. marca 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 314/2004 o nekaterih omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju skupnega predloga Visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 314/2004 (1) uveljavlja več ukrepov, določenih s Sklepom Sveta 2011/101/SZVP (2), vključno z zamrznitvijo sredstev in gospodarskih virov nekaterih fizičnih in pravnih oseb, subjektov ter organov.

(2)

Svet je 23. julija 2012 in 18. februarja 2013 sklenil, da bi miroljubna in kredibilna ustavna reforma v Zimbabveju pomenila pomembno prelomnico v pripravi demokratičnih volitev v tej državi, kar bi opravičilo takojšnjo odpravo večine vseh preostalih ciljno usmerjenih omejevalnih ukrepov, ki jih je Unija uvedla proti posameznikom in subjektom.

(3)

Glede na izid zimbabvejskega ustavnega referenduma, ki je bil 16. marca 2013, je Svet sklenil prekiniti prepoved potovanj in zamrznitev sredstev, ki se uporabljata za večino posameznikov in subjektov s seznama v Prilogi I k Sklepu 2011/101/SZVP. Prekinitev bi moral Svet v luči razvoja na tem območju pregledati vsake 3 mesece.

(4)

Nekateri od navedenih ukrepov spadajo na področje uporabe Pogodbe o delovanju Evropske unije, zato je predvsem zaradi zagotovitve, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali, za njihovo izvajanje potreben regulativni ukrep na ravni Unije.

(5)

Uredbo (ES) št. 314/2004 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uporaba člena 6 Uredbe (ES) št. 314/2004 se prekine do 20. februarja 2014, kolikor se nanaša na osebe in subjekte s seznama iz Priloge k tej uredbi. Prekinitev se preveri vsake 3 mesece.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. marca 2013

Za Svet

Predsednik

E. GILMORE


(1)  UL L 55, 24.2.2004, str. 1.

(2)  UL L 42, 16.2.2011, str. 6.


PRILOGA

I.   Osebe

 

Ime (in vsi vzdevki)

1.

Abu Basutu, Titus Mehliswa Johna

2.

Buka (tudi Bhuka), Flora

3.

Bvudzijena, Wayne

4.

Charamba, George

5.

Chidarikire, Faber Edmund

6.

Chigwedere, Aeneas Soko

7.

Chihota, Phineas

8.

Chinamasa, Patrick Anthony

9.

Chindori-Chininga, Edward Takaruza

10.

Chinotimba, Joseph

11.

Chipwere, Augustine

12.

Chombo, Ignatius Morgan Chiminya

13.

Dinha, Martin

14.

Goche, Nicholas Tasunungurwa

15.

Gono, Gideon

16.

Gurira, Cephas T.

17.

Gwekwerere, Stephen (tudi Steven)

18.

Kachepa, Newton

19.

Karakadzai, Mike Tichafa

20.

Kasukuwere, Saviour

21.

Kazangarare, Jawet

22.

Khumalo, Sibangumuzi

23.

Kunonga, Nolbert (tudi Nobert)

24.

Kwainona, Martin

25.

Langa, Andrew

26.

Mabunda, Musarashana

27.

Machaya, Jason (tudi Jaison) Max Kokerai

28.

Made, Joseph Mtakwese

29.

Madzongwe, Edna (tudi Edina)

30.

Maluleke, Titus

31.

Mangwana, Paul Munyaradzi

32.

Marumahoko, Reuben

33.

Masuku, Angeline

34.

Mathema, Cain Ginyilitshe Ndabazekhaya

35.

Mathuthu, Thokozile (tudi Sithokozile)

36.

Matibiri, Innocent Tonderai

37.

Matiza, Joel Biggie

38.

Matonga, Brighton (tudi Bright)

39.

Mhandu, Cairo (tudi Kairo)

40.

Mhonda, Fidellis

41.

Midzi, Amos Bernard (Mugenva)

42.

Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

43.

Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

44.

Moyo, Jonathan Nathaniel

45.

Moyo, Sibusio Bussie

46.

Moyo, Simon Khaya

47.

Mpofu, Obert Moses

48.

Muchena, Henry

49.

Muchena, Olivia Nyembesi (tudi Nyembezi)

50.

Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange

51.

Mudede, Tobaiwa (tudi Tonneth)

52.

Mujuru, Joyce Teurai Ropa

53.

Mumbengegwi, Simbarashe Simbanenduku

54.

Murerwa, Herbert Muchemwa

55.

Musariri, Munyaradzi

56.

Mushohwe, Christopher Chindoti

57.

Mutezo, Munacho Thomas Alvar

58.

Mutinhiri, Ambros (tudi Ambrose)

59.

Mzembi, Walter

60.

Mzilikazi, Morgan S.

61.

Nguni, Sylvester Robert

62.

Nhema, Francis Chenayimoyo Dunstan

63.

Nyanhongo, Magadzire Hubert

64.

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

65.

Rugeje, Engelbert Abel

66.

Rungani, Victor Tapiwa Chashe

67.

Sakupwanya, Stanley Urayayi

68.

Savanhu, Tendai

69.

Sekeramayi, Sydney (tudi Sidney) Tigere

70.

Sekeremayi, Lovemore

71.

Shamu, Webster Kotiwani

72.

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa

73.

Shungu, Etherton

74.

Sibanda, Chris

75.

Sibanda, Misheck Julius Mpande

76.

Sigauke, David

77.

Sikosana, (tudi Sikhosana), Absolom

78.

Tarumbwa, Nathaniel Charles

79.

Tomana, Johannes

80.

Veterai, Edmore

81.

Zimondi, Paradzai Willings


II.   Subjekti

 

Ime

1.

Cold Comfort Farm Trust Co-operative

2.

Comoil (PVT) Ltd

3.

Famba Safaris

4.

Jongwe Printing and Publishing Company (PVT) Ltd (tudi Jongwe Printing and Publishing Co., tudi Jongwe Printing and Publishing Company)

5.

M & S Syndicate (PVT) Ltd

6.

OSLEG Ltd (tudi Operation Sovereign Legitimacy)

7.

Swift Investments (PVT) Ltd

8.

Zidco Holdings (tudi Zidco Holdings (PVT) Ltd)


28.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/52


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 299/2013

z dne 26. marca 2013

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2568/91 o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 113(1)(a) in točke (a) prvega odstavka člena 121 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2568/91 z dne 11. julija 1991 o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah (2) opredeljuje kemijske in senzorične značilnosti oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter metode ocenjevanja teh značilnosti. Navedene metode bi bilo treba posodobiti ob upoštevanju mnenja kemijskih strokovnjakov in v skladu z opravljenim delom v okviru Mednarodnega sveta za oljke (v nadaljnjem besedilu: IOC).

(2)

Države članice morajo v skladu s členom 113(3) Uredbe (ES) št. 1234/2007 preveriti, ali oljčno olje in olje iz oljčnih tropin ustrezata tržnim standardom iz Uredbe (EGS) št. 2568/91, in po potrebi uporabiti kazni. Podrobna pravila za navedena preverjanja skladnosti so določena v členih 2 in 2a Uredbe (EGS) št. 2568/91. Navedena pravila bi morala zagotavljati, da oljčno olje, za katero je bil določen standard kakovosti, dejansko ustreza navedenemu standardu. Pravila bi bilo treba podrobneje določiti, vključno z analizo tveganja. Za namene navedenih preverjanj skladnosti bi bilo treba opredeliti pojem „oljčno olje, dano na trg“.

(3)

Izkušnje so pokazale nekatere nevarnosti goljufij, ki ovirajo poln učinek varstva potrošnikov na podlagi Uredbe (EGS) št. 2568/91. Imetniki oljčnega olja bi zato morali za vsako kategorijo olja voditi evidenco dobav in izdanih količin. Da bi preprečili pretirano upravno breme in pri tem ne škodovali ciljem registra oljčnega olja, bi moralo biti zbiranje informacij do faze polnjenja oljčnega olja v steklenice omejeno.

(4)

Da bi zagotovili nadaljnje spremljanje in ocenili ukrepe iz Uredbe (EGS) št. 2568/91, bi morale države članice ne samo uradno obvestiti Komisijo o nacionalnih izvedbenih ukrepih, temveč ji tudi poročati o rezultatih preverjanj skladnosti.

(5)

Da bi nadaljevali usklajevanje z mednarodnimi standardi, ki jih je določil IOC, bi bilo treba nekatere analizne metode iz Uredbe (EGS) št. 2568/91 posodobiti. Analizno metodo iz Priloge XVIII k navedeni uredbi bi bilo torej treba nadomestiti z učinkovitejšo metodo. Primerno je tudi, da se odpravijo nekatere nedoslednosti in pomanjkljivosti analiznih metod iz Priloge IX k Uredbi.

(6)

Države članice potrebujejo prehodno obdobje, da lahko začnejo uporabljati nova pravila iz te uredbe.

(7)

Komisija je razvila informacijski sistem, ki omogoča elektronsko upravljanje dokumentov in postopkov v okviru lastnih notranjih delovnih postopkov in odnosov z organi, pristojnimi za skupno kmetijsko politiko. Šteje se, da je mogoče z navedenim sistemom izpolniti obveznosti obveščanja iz Uredbe (EGS) št. 2568/91 v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 z dne 31. avgusta 2009 o določitvi podrobnih pravil za pošiljanje informacij in dokumentov držav članic Komisiji pri izvajanju skupnih tržnih ureditev, sheme neposrednih plačil, promocije kmetijskih proizvodov in shem, ki veljajo za najbolj oddaljene regije in manjše egejske otoke (3).

(8)

Uredbo (EGS) št. 2568/91 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov svojega mnenja ni podal v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 2568/91 se spremeni:

1.

člen 2a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2a

1.   Za namene tega člena ‚oljčno olje, dano na trg‘ pomeni skupno količino oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin posamezne države članice, ki se porabi v navedeni državi članici ali se iz nje izvozi.

2.   Države članice zagotovijo, da se na podlagi analize tveganja selektivno in dovolj pogosto opravijo preverjanja skladnosti, in tako zagotovijo, da je oljčno olje, dano na trg, skladno z deklarirano kategorijo.

3.   Merila za ocenjevanje tveganja lahko vključujejo:

(a)

kategorijo olja, čas proizvodnje, ceno olja v primerjavi z drugimi rastlinskimi olji, mešanje in pakiranje, skladiščne prostore in razmere, državo porekla, namembno državo, prevozno sredstvo ali količino serije;

(b)

položaj izvajalcev v tržni verigi, količino in/ali vrednost, ki jo tržijo, razpon kategorij olja, ki jih tržijo, vrsto dejavnosti, ki se izvajajo, kot so mletje, skladiščenje, rafiniranje, mešanje, pakiranje ali prodaja na drobno;

(c)

ugotovitve iz prejšnjih pregledov, vključno s številom in vrsto ugotovljenih pomanjkljivosti, običajno kakovost olja, danega na trg, učinkovitost uporabljene tehnične opreme;

(d)

zanesljivost sistemov izvajalcev za zagotavljanje kakovosti ali samonadzor v zvezi s skladnostjo s tržnimi standardi;

(e)

mesto, kjer se opravi preverjanje, zlasti, če je to mesto prvega vstopa v Unijo, mesto zadnjega izstopa iz Unije, ali mesto, kjer se olje proizvaja, pakira, natovarja ali prodaja končnemu potrošniku;

(f)

kakršne koli informacije, ki bi lahko nakazovale tveganje za neskladnost.

4.   Države članice vnaprej določijo:

(a)

merila za ocenjevanje tveganja za neskladnost serij;

(b)

na podlagi analize tveganja za vsako kategorijo tveganja najmanjše število izvajalcev ali serij in/ali količin, pri katerih se preverja skladnost.

Vsako leto je treba izvesti vsaj eno preverjanje skladnosti na tisoč ton oljčnega olja, danega na trg v državi članici.

5.   Države članice preverjajo skladnost:

(a)

z izvedbo analiz, po katerem koli vrstnem redu, iz Priloge I, ali

(b)

z upoštevanjem vrstnega reda iz Priloge Ib o drevesu odločanja, dokler se ne sprejme ena od odločitev iz drevesa odločanja.“

2.

Člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Kadar se ugotovi, da olje ne ustreza opisu svoje kategorije, mora zadevna država članica, brez poseganja v kakršne koli druge kazni, uporabiti učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni, ki se določijo glede na resnost odkrite nepravilnosti.

Če se pri pregledih odkrijejo večje nepravilnosti, države članice opravljajo pogostejše preglede v zvezi s fazo trženja, kategorijo olja, poreklom ali drugimi merili.“

3.

Vstavi se člen 7a:

„Člen 7a

Fizične ali pravne osebe in skupine oseb, ki imajo v lasti oljčno olje in olje iz oljčnih tropin od faze pridobivanja olja v oljarni do ustekleničenja, v kakršne koli poslovne ali komercialne namene, morajo za vsako kategorijo teh olj voditi evidence dobav in izdanih količin.

Države članice zagotovijo, da je obveznost iz prvega odstavka ustrezno izpolnjena.“

4.

Člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

1.   Države članice morajo obvestiti Komisijo o ukrepih, sprejetih za izvajanje te uredbe. Komisijo obvestijo o kakršnih koli naknadnih spremembah.

2.   Države članice Komisiji vsako leto najpozneje 31. maja predložijo poročilo o izvajanju te uredbe v preteklem koledarskem letu. Poročilo vsebuje vsaj rezultate opravljenih preverjanj skladnosti oljčnega olja v skladu s predlogami iz Priloge XXI.

3.   Obvestila iz te uredbe se predložijo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (4).

5.

Priloga IX se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

6.

Priloga XVIII se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

7.

Doda se Priloga XXI, katere besedilo je določeno v Prilogi III k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014. Člen 8(2) pa se uporablja od 1. januarja 2015.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. marca 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 248, 5.9.1991, str. 1.

(3)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.

(4)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.“


PRILOGA I

PRILOGA IX

SPEKTROFOTOMETRIČNO MERJENJE NA UV-OBMOČJU

PREDGOVOR

Spektrofotometrično merjenje na UV-območju lahko da podatke o kakovosti maščobe, njenem stanju ohranitve in spremembah, ki so jih v njej povzročili tehnološki procesi.

Valovne dolžine, določene v postopku, se absorbirajo zaradi prisotnosti konjugiranih dienov in trienov. Te absorpcije so izražene kot specifične ekstinkcije E 1 % 1 cm (ekstinkcija 1-odstotne raztopine maščobe v specificiranem topilu, v debelini 1 cm), konvencionalno označene s K (imenuje se tudi „ekstinkcijski koeficient“).

1.   PODROČJE UPORABE

Ta metoda opisuje postopek za izvajanje spektrofotometrične preiskave oljčnega olja (opisane v Dodatku) na UV-območju.

2.   PRINCIP METODE

Zadevna maščoba se raztopi v zahtevanem topilu in ekstinkcija raztopine se potem določi pri specifični valovni dolžini glede na čisto topilo. Specifične ekstinkcije se izračunajo iz spektrofotometričnih odčitkov. Izračuna se specifična absorbanca pri 232 nm in 268 nm v izo-oktanu ali pri 232 nm in 270 nm v cikloheksanu za koncentracijo 1 g/100 ml v 10-milimetrski kiveti.

3.   OPREMA

3.1   Spektrofotometer za merjenje ekstinkcije na UV-območju med 220 in 360 nm z možnostjo odčitavanja posameznih nanometrskih enot. Pred uporabo je priporočljivo preveriti lestvice valovnih dolžin in absorbanc spektrometra, kot sledi.

3.1.1

Lestvica valovnih dolžin: preveriti jo je mogoče z referenčnim materialom, ki ga sestavlja filter iz optičnega stekla s holmijevim oksidom, ki ima izrazite absorpcijske pasove. Referenčni material je namenjen preverjanju in kalibriranju lestvic valovnih dolžin spektrofotometrov za vidno in ultravijolično svetlobo z nominalnimi spektralnimi širinami 5 nm ali manj. Izmeri se absorbanca steklenega filtra s holmijevim oksidom proti zraku kot slepemu vzorcu v razponu valovnih dolžin od 640 do 240 nm. Za vsako spektralno širino (0,10 – 0,25 – 0,50 – 1,00 – 1,50 – 2,00 in 3,00) se izvede korekcija bazne linije s praznim nosilcem kivete. Valovne dolžine spektralne širine so navedene v certifikatu referenčnega materiala v standardu ISO 3656.

3.1.2

Lestvica absorbance: preveriti jo je mogoče z referenčnim materialom, ki ga sestavljajo štiri raztopine kalijevega dikromata v perklorovi kislini, zaprtega v štirih kvarčnih kivetah za UV-območje, da se izmeri referenčna vrednost linearnosti in fotometrične natančnosti na UV-območju. Kivete, napolnjene s kalijevim dikromatom (40 mg/ml, 60 mg/ml, 80 mg/ml in 100 mg/ml), se izmerijo proti slepemu vzorcu perklorove kisline. Neto vrednosti absorbance so navedene v certifikatu referenčnega materiala v standardu ISO 3656.

3.2   Pravokotne kvarčne kivete, s pokrovčki, z optično dolžino 1 cm. Če jih napolnimo z vodo ali drugim primernim topilom, ne smejo kazati razlik med njimi za več kot 0,01 ekstinkcijske enote.

3.3   25-mililitrske merilne bučke.

3.4   Analitska tehtnica, ki omogoča tehtanje do 0,0001 g natančno.

4.   REAGENTI

Uporabljajte samo reagente priznane analitske čistosti, razen če ni navedeno drugače.

Topilo: izo-oktan (2,2,4-trimetilpentan) za merjenje pri 232 nm in 268 nm ali cikloheksan za merjenje pri 232 nm in 270 nm z absorbanco, manjšo od 0,12 pri 232 nm in manjšo od 0,05 pri 250 nm, proti destilirani vodi, izmerjeno v 10-milimetrski