ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2013.084.slv

Uradni list

Evropske unije

L 84

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 56
23. marec 2013


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 273/2013 z dne 19. marca 2013 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 274/2013 z dne 19. marca 2013 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

5

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 275/2013 z dne 19. marca 2013 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

7

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 276/2013 z dne 19. marca 2013 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

9

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 277/2013 z dne 19. marca 2013 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

11

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 278/2013 z dne 19. marca 2013 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

13

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 279/2013 z dne 19. marca 2013 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

15

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 280/2013 z dne 22. marca 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 62/2006 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s telematskimi aplikacijami za tovorni podsistem vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti ( 1 )

17

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 281/2013 z dne 22. marca 2013 o posebnih ukrepih glede dajanja izvenkvotnega sladkorja in izoglukoze na trg Unije z znižanimi presežnimi dajatvami v tržnem letu 2012/2013

19

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 282/2013 z dne 22. marca 2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

24

 

 

SKLEPI

 

 

2013/148/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 21. marca 2013 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Švedskem

26

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

 

2013/149/EU

 

*

Sklep št. 1/2013 Odbora veleposlanikov AKP-EU z dne 6. marca 2013 o imenovanju članov izvršilnega odbora Centra za razvoj podjetništva (CRP)

28

 

 

Popravki

 

*

Popravek Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (UL L 268, 14.9.1992) (Slovenska posebna izdaja, poglavje 3, zvezek 13, str. 154)

29

 

*

Popravek Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (UL L 268, 24.9.1991) (Slovenska posebna izdaja, poglavje 3, zvezek 12, str. 58)

29

 

*

Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 818/2008 z dne 13. avgusta 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 2074/2004 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz določenih obročkastih mehanizmov za mape s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in o zaključku preiskave v zvezi z morebitnim izogibanjem protidampinškim ukrepom, uvedenim z navedeno uredbo, z uvozom nekaterih obročkastih mehanizmov za mape, poslanih s Tajske, s prijavljenim poreklom iz Tajske ali ne (UL L 221, 19.8.2008)

29

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 84/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 273/2013

z dne 19. marca 2013

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali ji dodaja dodatne pododdelke in se predpiše s posebnimi določbami Unije za uporabo tarifnih in drugih ukrepov pri blagovni menjavi.

(3)

Po navedenih splošnih pravilih se blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznako KN, ki je označena v stolpcu 2, iz razlogov iz stolpca 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti še tri mesece sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in niso v skladu s to uredbo (2).

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je še tri mesece mogoče sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. marca 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

1.

Elektronska naprava (t. i. „analizator telesne sestave“), ki ima prikazovalni zaslon in mere približno 30 × 30 × 4 cm, z naslednjimi sestavnimi deli:

za tehtanje: tehtalno celico in strojno opremo za obdelavo ter prikaz teže,

za merjenje: dve elektrodi na zgornji ploskvi tehtnice, upravljalne gumbe in strojno opremo za obdelavo ter prikaz meritev.

Naprava prek dveh elektrod na zgornji ploskvi pošlje električne tokove in na podlagi bioimpedance določi na primer odstotek telesne maščobe, mišic, kostne mase, vode v telesu.

Naprava se lahko uporablja tudi samo kot tehtnica.

Naprava lahko shranjuje podatke desetih uporabnikov. Prikazuje lahko vrednosti dveh meritev na uporabnika.

Naprava je zasnovana za domačo uporabo.

8423 10 90

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 3(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 8423, 8423 10 in 8423 10 90.

Naprava je sestavljen izdelek iz delov, uvrščenih v poglavji 84 in 90. Na podlagi splošnega pravila 3(b) se uvrsti, kot bi bil iz dela, ki daje izdelku njegov bistveni značaj.

Zaradi svojih objektivnih značilnosti, in sicer merilnega sistema z le dvema elektrodama, se šteje, da daje del za tehtanje napravi njen bistveni značaj.

Naprava se zato uvrsti pod oznako KN 8423 10 90 kot osebne tehtnice.

2.

Elektronska naprava (t. i. „analizator telesne sestave“), ki ima obliko osebne tehtnice, prikazovalni zaslon in mere približno 36 × 32 × 6 cm, z naslednjimi sestavnimi deli:

za tehtanje: tehtalno celico ter strojno opremo za obdelavo in prikaz teže,

za merjenje: ločen ročaj s štirimi elektrodami, štiri elektrode na zgornji ploskvi tehtnice, upravljalne gumbe ter strojno opremo za obdelavo in prikaz meritev.

Naprava prek sistema osmih elektrod na ročajih in zgornji ploskvi z večfrekvenčno meritvijo pošlje električne tokove in na podlagi bioimpedance določi na primer odstotek telesne maščobe, težo telesne maščobe, indeks telesne teže (BMI), težo skeletnih mišic, vodo v telesu.

Napravo lahko uporabljajo zdravstveni delavci, zlasti pri diagnosticiranju debelosti, ali drugi uporabniki, in sicer za namene pridobivanja informacij o svojem fizičnem stanju, preverjanja ali izboljšanja tega stanja v športne namene ali v namene izboljšanja videza.

Naprava se lahko uporablja tudi samo kot tehtnica.

Naprava lahko shranjuje podatke 99 uporabnikov in 300 meritev. Podatki se lahko z USB-pomnilniškim ključem prenesejo na računalnik.

9031 80 38

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 3(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 9031, 9031 80 in 9031 80 38.

Uvrstitev pod tarifno številko 9018 kot medicinski instrumenti ali aparati je izključena, saj se naprava na splošno ne uporablja v strokovni praksi (glej prvi odstavek pojasnjevalnih opomb HS k tarifni številki 9018).

Naprava je sestavljen izdelek iz delov, uvrščenih v poglavji 84 in 90. Na podlagi splošnega pravila 3(b) se uvrsti, kot bi bil narejen iz dela, ki daje izdelku njegov bistveni značaj.

Zaradi svojih objektivnih značilnosti, in sicer uporabljene merilne tehnologije, se šteje, da daje del za merjenje napravi bistveni značaj.

Naprava se zato uvrsti pod oznako KN 9031 80 38 kot drugi elektronski instrumenti za merjenje.

3.

Elektronska naprava (t. i. „analizator telesne sestave“), ki ima ploskev za tehtanje in dvignjeni del z nadzorno ploščo, na kateri je prikazovalni zaslon, z merami približno 120 × 87 × 52 cm in naslednjimi sestavnimi deli:

za tehtanje: tehtalno celico ter strojno opremo za obdelavo in prikaz teže,

za merjenje: dva ločena ročaja s po dvema elektrodama, štiri elektrode na zgornji ploskvi tehtnice, upravljalne gumbe ter strojno opremo za obdelavo in prikaz meritev.

Naprava prek sistema osmih elektrod na ročajih in zgornji ploskvi z večfrekvenčno meritvijo pošlje električne tokove ter na podlagi bioimpedance določi na primer celično tekočino, zunajcelično tekočino, proteinsko maso, mineralno maso, težo telesne maščobe, vodo celotnega telesa, pusto maso, indeks telesne teže (BMI), težo skeletnih mišic.

Naprava je opremljena z naslednjimi vmesniki:

RJ45,

USB,

RS232,

priključkom 25 pin D-sub.

Napravo lahko uporabljajo zdravstveni delavci, zlasti pri diagnosticiranju debelosti, ali drugi uporabniki, in sicer za pridobivanje informacij o svojem fizičnem stanju, preverjanja ali izboljšanja tega stanja, v športne namene ali v namene izboljšanja videza.

Napravo je mogoče povezati z računalnikom ali tiskalnikom.

9031 80 38

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 3(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 9031, 9031 80 in 9031 80 38.

Uvrstitev pod tarifno številko 9018 kot medicinski instrumenti ali aparati je izključena, saj se naprava na splošno ne uporablja v strokovni praksi (glej prvi odstavek pojasnjevalnih opomb HS k tarifni številki 9018).

Naprava je sestavljen izdelek iz delov, uvrščenih v poglavji 84 in 90. Na podlagi splošnega pravila 3(b) se uvrsti, kot bi bil iz dela, ki daje izdelku njegov bistveni značaj.

Zaradi svojih objektivnih značilnosti, in sicer uporabljene merilne tehnologije, se šteje, da daje del za merjenje napravi bistveni značaj.

Naprava se zato uvrsti pod oznako KN 9031 80 38 kot drugi elektronski instrumenti za merjenje.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 84/5


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 274/2013

z dne 19. marca 2013

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali ji dodaja dodatne pododdelke in se predpiše s posebnimi določbami Unije za uporabo tarifnih in drugih ukrepov pri blagovni menjavi.

(3)

V skladu z navedenimi splošnimi pravili bi bilo treba blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge uvrstiti pod oznako KN, ki je označena v stolpcu 2, iz razlogov iz stolpca 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) še tri mesece sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu s to uredbo.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je za obdobje treh mesecev mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. marca 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Barvni zaslon s tekočimi kristali (LCD) z diagonalo zaslona 16,5 cm (6,5 col), s stranskimi napravami za vgradnjo in hladilnikom iz aluminija na hrbtni strani, z merami približno 16 × 10 × 2 cm.

Modul sestavljajo sprejemnik nizkonapetostnega diferencialnega signaliziranja (LVDS, low-voltage differential signaling), enota za osvetlitev ozadja iz svetlečih diod (LED) z vgrajenim upravljanjem svetlosti, vezje za LED-gonilnik, tiskano vezje s krmilno elektroniko, namenjeno izključno naslavljanju točk z mikrokrmilnikom, in vmesnik LVDS z 10 kontakti.

Zaslon ima naslednje lastnosti:

ločljivost 400 × 240 točk,

razmerje stranic zaslona 16:9,

velikost točke 0,1195(*3) × 0,3305 mm.

Modul ne vključuje nobenega sestava za obdelavo video signala, na primer video pretvornikov, normirnega vezja ali sprejemnika.

Modul je namenjen vgradnji v armaturno ploščo motornega vozila in prikazovanju video signalov.

8529 90 92

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 2(b) k oddelku XVI, opomba 2(f) k oddelku XVII ter besedilo oznak KN 8529, 8529 90 in 8529 90 92.

Ker modul ne vsebuje komponent za obdelavo video signala, je uvrstitev pod tarifno številko 8528 kot nepopolni monitor izključena.

Modula ni mogoče uvrstiti pod tarifno številko 8531, saj ni električni aparat za vizualno signalizacijo, ki bi se uvrščal pod tarifno številko 8531, ali del takega aparata v skladu z njegovimi značilnostmi (glej tudi pojasnjevalne opombe HS za tarifno številko 8531).

Modul vsebuje enoto za osvetlitev ozadja, vezje za LED-gonilnik in tiskano vezje s krmilno elektroniko, namenjeno izključno naslavljanju točk. Posledično je izključena uvrstitev pod tarifno številko 9013 (glej tudi pojasnjevalne opombe HS za tarifno številko 9013 (1)).

Ker je modul namenjen prikazovanju video signalov, se uvršča pod tarifno številko 8529 (glej tudi pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature k tarifni podštevilki 8529 90 92). Zato se uvrsti pod oznako KN 8529 90 92 kot del, ki je primeren izključno ali pretežno za uporabo z aparatom iz tarifne številke 8528.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 84/7


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 275/2013

z dne 19. marca 2013

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali ji dodaja dodatne pododdelke in se predpiše s posebnimi določbami Unije za uporabo tarifnih in drugih ukrepov pri blagovni menjavi.

(3)

V skladu z navedenimi splošnimi pravili bi bilo treba blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge uvrstiti pod oznako KN, ki je označena v stolpcu 2, iz razlogov iz stolpca 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) še tri mesece sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu s to uredbo.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je za obdobje treh mesecev mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. marca 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Modul z zaslonom s tekočimi kristali (LCD), z diagonalo zaslona dolžine približno 11 cm (4,3 col) in ločljivostjo 480 × 272 točk, v okviru, opremljen s ploščo tiskanega vezja za naslavljanje točk in za osvetlitev ozadja.

Modul je namenjen vgradnji v različne proizvode, ki spadajo v poglavje 85, npr. multimedijske predvajalnike in radijske sprejemnike, ki se lahko uvrstijo v različne tarifne številke, kot so 8519, 8521, 8527 ali 8528.

8548 90 90

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 2(c) k oddelku XVI ter besedilo oznak KN 8548, 8548 90 in 8548 90 90.

Ker je modul možno vgraditi v naprave, ki se na primer uvrščajo v tarifne številke 8519, 8521, 8527 ali 8528, ni primeren za izključno ali pretežno uporabo z aparati iz tarifne številke 8519 ali 8521 ali za uporabo izključno ali pretežno z aparati iz tarifnih številk 8525 do 8528. Zato je uvrstitev pod tarifni številki 8522 in 8529 izključena.

Modul se zato uvrsti pod oznako KN 8548 90 90 kot drugi električni deli strojev ali aparatov, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu v poglavju 85.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 84/9


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 276/2013

z dne 19. marca 2013

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali ji dodaja dodatne pododdelke in se predpiše s posebnimi določbami Unije za uporabo tarifnih in drugih ukrepov pri blagovni menjavi.

(3)

V skladu z navedenimi splošnimi pravili bi bilo treba blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge uvrstiti pod oznako KN, ki je označena v stolpcu 2, iz razlogov iz stolpca 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) še tri mesece sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in niso v skladu s to uredbo.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je še tri mesece mogoče sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. marca 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Plošča za oblogo iz lesnega kompozita, ki meri približno 0,15 m × 0,02 m × 3,7 m in je sestavljena iz odpadnih lesnih vlaken (60 %), reciklirane plastike (HDPE) (30 %), aditivov, ki niso iz plastičnih mas, polnil, UV-stabilizatorjev in pigmentov (10 %). Plošča je izdelana z ekstrudiranjem. Ima pravokoten profil, njena gostota pa znaša 1,20 g/cm3.

Zgornja površina je vlaknata in strukturirana, spodnja površina pa je rebrasta. Plošča ima utore, ki potekajo ob strani po vsej dolžini.

Ima lastnosti togega, neupogljivega plastičnega izdelka, pri čemer je njegovo polnilo sestavljeno iz lesnih odpadkov. Gre za lesno nadomestilo, ki se uporablja npr. za izdelavo teras in poti.

3918 90 00

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 3(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 3918 in 3918 90 00.

Glede na to, da so lesna vlakna le polnilo ter da plastika ta vsebuje in daje izdelku bistveni značaj, je uvrstitev v poglavje 44 kot lesni izdelek izključena (glej tudi pojasnjevalne opombe HS k poglavju 44). Izdelek se tako šteje za plastično maso, ki se uporablja za obloge.

Zato se uvrsti pod oznako KN 3918 90 00 kot talna obloga iz plastike.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 84/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 277/2013

z dne 19. marca 2013

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali ji dodaja dodatne pododdelke in se predpiše s posebnimi določbami Unije za uporabo tarifnih in drugih ukrepov pri blagovni menjavi.

(3)

Po navedenih splošnih pravilih se blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznako KN, ki je označena v stolpcu 2, iz razlogov iz stolpca 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) še tri mesece sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in niso v skladu s to uredbo.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je še tri mesece mogoče sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. marca 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Izdelek, narejen iz plastičnih mas, z več majhnimi odprtinami. Predstavlja izolacijo telesa spojnika. Ne vsebuje kovinskih priključkov, končnikov ali drugih prevodnih materialov.

Izdelek je namenjen izolaciji in pritrditvi električnih žic s končniki ali kontaktnimi priključki na njihovih koncih.

Žice se vstavijo v odprtine telesa spojnika. Izdelek zavaruje in izolira prevodne priključke enega od drugega, s čimer preprečuje kratki stik, ter od zunanjega okolja, da se na primer prepreči vdor umazanije.

 (1) Glej sliko.

8547 20 00

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 2(a) k oddelku XVI ter besedilo oznak KN 8547 in 8547 20 00.

Izdelek je v celoti izdelan iz neprevodnega materiala in je zasnovan za izolacijo; gre za izolirni del iz plastičnih mas (glej tudi prvi odstavek točke (A) pojasnjevalnih opomb HS k tarifni številki 8547).

Uvrstitev pod tarifno številko 8538 kot del, ki je izključno ali pretežno namenjen uporabi z aparati pod tarifno številko 8535, 8536 ali 8537, je izključena, saj je izdelek vključen pod tarifno številko 8547 in ga je zato treba uvrstiti pod ustrezno tarifno številko v skladu z opombo 2(a) k oddelku XVI.

Izdelek se zato uvrsti pod oznako KN 8547 20 00 kot izolirni deli iz plastičnih mas.

Image


(1)  Slika je zgolj informativna.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 84/13


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 278/2013

z dne 19. marca 2013

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali ji dodaja dodatne pododdelke in se predpiše s posebnimi določbami Unije za uporabo tarifnih in drugih ukrepov pri blagovni menjavi.

(3)

Po navedenih splošnih pravilih se blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznako KN, ki je označena v stolpcu 2, iz razlogov iz stolpca 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti še tri mesece sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in niso v skladu s to uredbo (2).

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je še tri mesece mogoče sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. marca 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Škatla z merami 33 × 10 × 10 cm, narejena iz pločevine z debelino približno 0,2 mm.

Na zunanji strani škatle sta logotip in ime blagovne znamke.

Na notranji strani škatle je enostavno odstranljiv plastični vložek, ki je posebej oblikovan za steklenico.

Škatla se uporablja kot embalaža za steklenico vina.

Škatla je brez steklenice.

7326 90 98

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 7326, 7326 90 in 7326 90 98.

Glede na lastnosti je proizvod kovinska darilna škatla z odstranljivim vložkom. Tarifna številka 4202 zajema izdelke drugačne narave, primerne za dolgoročno uporabo (na primer toke za daljnoglede, toke za glasbila in toke za puške ter podobne izdelke), ki so posebej oblikovani ali imajo tako prilagojeno notranjost, da se v njih lahko hrani posebno orodje z dodatki ali brez njih. Izdelek ni podoben škatlam in embalaži pod tarifno številko 4202 (glej tudi pojasnjevalne opombe HS k tarifni številki 4202). Uvrstitev pod tarifno številko 4202 kot škatle in podobna embalaža je zato izključena.

Uvrstitev pod tarifno številko 7310 kot škatle ali podobna embalaža je prav tako izključena, saj izdelek ni večja embalaža, ki se uporablja za komercialni prevoz in pakiranje blaga, ali manjša embalaža, ki se uporablja predvsem kot prodajna embalaža za maslo, pivo, piškote itd. Pod tarifno številko 7310 so uvrščeni izdelki, ki se uporabljajo kot embalaža za prenos ali prodajo blaga, ta izdelek pa je darilna škatla, ki drži steklenico in izboljša njen videz, steklenica pa vsebuje tekočino (glej tudi pojasnjevalne opombe HS k tarifni številki 7310).

Uvrstitev pod tarifno številko 7323 kot namizni, kuhinjski in drugi izdelki za gospodinjstvo je prav tako izključena, saj se izdelek ne uporablja za kuhanje, kot namizna posoda ali v druge gospodinjske namene, temveč je kovinska darilna škatla z omejeno uporabo (glej tudi pojasnjevalne opombe HS k tarifni številki 7323).

Izdelek se zato uvrsti pod oznako KN 7326 90 98 kot drugi železni ali jekleni izdelki.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 84/15


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 279/2013

z dne 19. marca 2013

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali ji dodaja dodatne pododdelke in se predpiše s posebnimi določbami Unije za uporabo tarifnih in drugih ukrepov pri blagovni menjavi.

(3)

Po navedenih splošnih pravilih se blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznako KN, ki je označena v stolpcu 2, iz razlogov iz stolpca 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) še tri mesece sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu s to uredbo.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je še tri mesece mogoče sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. marca 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Gibljiva poliamidna cevka s prozornim zadnjim delom, z notranje strani ojačena s pleteno mrežico iz tanke žice, ki je sestavni del cevke. Cevka je dolga 125,5 cm, njen zunanji premer pa je 2,8 mm.

Cevka ob predložitvi ni sterilizirana. Predložena je nezvita v dvojni embalaži.

Namenjena je uporabi v medicini za vstavljanje žilne opornice „stenta“ v človeško telo. Po uporabi se odstrani iz telesa.

3917 39 00

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 8 k poglavju 39 ter besedilo oznak KN 3917 in 3917 39 00.

Glede na svoje objektivne značilnosti in lastnosti proizvod izpolnjuje pogoje za tarifno številko 3917 in zahteve iz opombe 8 k poglavju 39.

Predvidena uporaba cevke ne izhaja iz njenih objektivnih lastnosti, saj je ob predložitvi ni mogoče identificirati kot instrument ali pripomoček, ki se uporablja v medicini. Uvrstitev pod tarifno številko 9018 je zato izključena.

Izdelek se zato uvrsti pod oznako KN 3917 39 00 kot druge plastične cevi.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 84/17


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 280/2013

z dne 22. marca 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 62/2006 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s telematskimi aplikacijami za tovorni podsistem vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (1) in, zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4b Uredbe Komisije (ES) št. 62/2006 z dne 23. decembra 2005 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s telematskimi aplikacijami za tovorni podsistem vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti (2) določa, da Evropska agencija za železniški promet posodablja dokumente iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 62/2006 na podlagi zahtev za spremembe, potrjenih pred 13. majem 2012.

(2)

Komisija je prejela priporočilo Evropske agencije za železniški promet ERA/REC/06a-2012/INT z dne 24. julija 2012 za posodobitev Priloge A k Uredbi (ES) št. 62/2006, da bi se sklicevala na tehnične dokumente, ki so bili spremenjeni v skladu s postopkom upravljanja sprememb („končna različica 5.2“).

(3)

Uredbo (ES) št. 62/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 29(1) Direktive 2008/57/ES –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga A k Uredbi (ES) št. 62/2006 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. marca 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 191, 18.7.2008, str. 1.

(2)  UL L 13, 18.1.2006, str. 1.


PRILOGA

„PRILOGA A

SEZNAM SPREMNIH DOKUMENTOV

Seznam obveznih specifikacij

Zaporedna številka

Številka

Naslov dokumenta

Različica

5

ERA_FRS_TAF_A_Index_ 5.doc

TAF TSI – PRILOGA A.5: številke in diagrami zaporedja v sporočilih TAF TSI

1.0


Dodatek

Številka

Naslov dokumenta

Različica

A

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_A.doc

TAF TSI – PRILOGA D.2: DODATEK A (NAČRTOVANJE POTOVANJA VAGONA/ILU)

1.0

B

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_B.doc

TAF TSI – PRILOGA D.2: DODATEK B – OPERATIVNA PODATKOVNA BAZA ZA VAGONE IN INTERMODALNE ENOTE (WIMO)

1.1

C

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_C.doc

TAF TSI – PRILOGA D.2: DODATEK C – REFERENČNE DATOTEKE

1.1

D

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_D.doc

TAF TSI – PRILOGA D.2: DODATEK D – PODATKI O OMEJITVAH INFRASTRUKTURE

1.1

E

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_E.doc

TAF TSI – PRILOGA D.2: DODATEK E – SKUPNI VMESNIK

1.0

F

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_F.doc

TAF TSI – PRILOGA D.2: DODATEK F – VZOREC PODATKOV IN SPOROČIL TAF TSI

1.1“


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 84/19


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 281/2013

z dne 22. marca 2013

o posebnih ukrepih glede dajanja izvenkvotnega sladkorja in izoglukoze na trg Unije z znižanimi presežnimi dajatvami v tržnem letu 2012/2013

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 64(2) in člena 186 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V tržnem letu za sladkor 2011/2012 je povprečna cena franko tovarna belega sladkorja v razsutem stanju v Uniji dosegla 175 % referenčne cene 404 EUR/tono in je bila za približno 275 EUR/tono višja od cene na svetovnem trgu. Cena v Uniji se je zdaj ustalila na okoli 700 EUR/tono, kar je najvišja stopnja od reforme ureditve trga sladkorja in ovira nemoteno dobavo sladkorja na trgu Unije. Pričakovano povečanje te že tako visoke cene v tržnem letu 2012/2013 povečuje tveganje za resne motnje na trgu, ki bi jih bilo treba s potrebnimi ukrepi preprečiti.

(2)

Na podlagi ocenjene ponudbe in povpraševanja za leto 2012/2013 se pričakuje, da bodo končne zaloge na trgu sladkorja za najmanj 0,5 milijona tone nižje kot v letu 2011/2012. Ta številka že upošteva uvoz iz tretjih držav, za katere veljajo določeni preferencialni sporazumi.

(3)

Po drugi strani pa je zaradi pričakovane dobre žetve ocenjena proizvodnja sladkorja za skoraj 5 400 000 ton presegla kvoto za sladkor iz člena 56 Uredbe (ES) št. 1234/2007. Ob upoštevanju predvidljivih pogodbenih obveznosti proizvajalcev sladkorja glede nekaterih vrst industrijske uporabe iz člena 62 navedene uredbe in izvoznih obveznosti za izvenkvotni sladkor za leto 2012/2013 bi bile še vedno na voljo znatne količine izvenkvotnega sladkorja v obsegu najmanj 2 000 000 ton. Del tega sladkorja bi lahko namenili za ublažitev omejene ponudbe sladkorja na živilskem trgu Unije in preprečevanje čezmernega zvišanja cen.

(4)

Da bi zagotovili pretočnost trga, je izvenkvotni sladkor treba dati na trg. Tak ukrep bi moral biti mogoč, vsakič ko je potreben v tržnem letu 2012/2013.

(5)

Na podlagi členov 186 in 188 Uredbe (ES) št. 1234/2007 se lahko sprejmejo ukrepi, kadar je to potrebno, za odpravo motenj na trgu ali tveganj za motnje, zlasti kadar so le-te posledica znatnega povišanja cen v Uniji, pod pogojem, da tega cilja ni mogoče doseči z drugimi ukrepi, ki so na voljo v okviru te uredbe. Glede na trenutne razmere na trgu pa Uredba (ES) št. 1234/2007 razen ukrepov na podlagi člena 186 ne določa posebnih ukrepov, ki bi omejili trend visoke cene sladkorja in omogočili dobavo sladkorja na trg Unije po primernih cenah.

(6)

V skladu s členom 64(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 lahko Komisija določi presežno dajatev na proizvedeno količino sladkorja in izoglukoze, ki presega kvoto, na zadostno visoki ravni, da se je mogoče izogniti kopičenju presežnih količin. Uredba Komisije (ES) št. 967/2006 z dne 29. junija 2006 o podrobnih izvedbenih pravilih za Uredbo Sveta (ES) št. 318/2006 glede proizvodnje izvenkvotnega sladkorja (2) v členu 3(1) dajatev določa na 500 EUR na tono.

(7)

Za omejeno količino sladkorja, ki presega kvoto, je treba določiti znižano presežno dajatev na ravni na tono, ki bo omogočala pravično obravnavo proizvajalcev sladkorja v Uniji, zagotovila dobro delovanje trga sladkorja v Uniji in pripomogla k zmanjšanju razlik med cenami sladkorja v Uniji in na svetovnem trgu, ne da bi ustvarila tveganje za kopičenje presežkov na trgu Unije.

(8)

Ker Uredba (ES) št. 1234/2007 določa kvote za sladkor in izoglukozo, bi moral podoben ukrep veljati tudi za primerno količino proizvedene izoglukoze, ki presega kvoto, saj je ta do določene mere trgovsko nadomestilo za sladkor.

(9)

Da bi povečali ponudbo, bi morali proizvajalci sladkorja in izoglukoze pri pristojnih organih držav članic zaprositi za dovoljenja za prodajo določenih količin, ki presegajo kvoto, na trgu Unije z znižano presežno dajatvijo.

(10)

Znižano presežno dajatev bi bilo treba plačati po tem, ko je vloga sprejeta, in preden je izdano dovoljenje.

(11)

Veljavnost dovoljenj je treba časovno omejiti, da bi spodbudili hitro izboljšanje razmer v ponudbi.

(12)

Z določitvijo zgornjih mej pri količinah, za katere lahko zaprosi vsak proizvajalec v enem prijavnem obdobju, in omejitvijo dovoljenj na proizvode iz lastne proizvodnje vlagatelja naj bi preprečili špekulacije v sistemu, ki ga uvaja ta uredba.

(13)

Proizvajalci sladkorja bi se z vlogo morali obvezati, da bodo plačali najnižjo ceno za sladkorno peso, s katero bodo proizvedli količino sladkorja, za katero so zaprosili. Treba je določiti minimalne pogoje za upravičenost do predložitve vlog.

(14)

Pristojni organi držav članic bi morali o prejetih vlogah obvestiti Komisijo. Zagotoviti je treba vzorce, da bi poenostavili in standardizirali ta obvestila.

(15)

Komisija bi morala zagotoviti, da se dovoljenja odobrijo samo v okviru količinskih omejitev iz te uredbe. Zato je treba Komisiji po potrebi omogočiti, da lahko za prejete vloge določi koeficient dodeljevanja.

(16)

Države članice bi morale vlagatelje takoj obvestiti, ali je bila zaprošena količina odobrena v celoti ali delno.

(17)

Pristojni organi bi morali Komisijo obvestiti o količinah, za katere so bila izdana dovoljenja za znižano presežno dajatev. Zato mora Komisija zagotoviti vzorce.

(18)

Za količine sladkorja, dane na trg Unije, bi bilo treba za količine, ki presegajo količine iz dovoljenj, izdanih na podlagi te uredbe, zahtevati presežno dajatev iz člena 64(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007. Zato je primerno, da vsak vlagatelj, ki količine iz izdanega dovoljenja ne da na trg Unije, prav tako plača znesek v višini 500 EUR na tono. Ta usklajeni pristop je namenjen preprečevanju zlorabe mehanizma, ki ga uvaja ta uredba.

(19)

Za vzpostavitev povprečnih cen za sladkor iz kvote in izvenkvotni sladkor na trgu Unije v skladu s členom 13(1) Uredbe Komisije (ES) št. 952/2006 z dne 29. junija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006, kar zadeva upravljanje notranjega trga za sladkor in sistem kvot (3), se mora sladkor iz dovoljenja, izdanega na podlagi te uredbe, obravnavati kot sladkor iz kvote.

(20)

V skladu s členom 2(1)(a) Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (4) morajo prispevki in druge dajatve, določeni v okviru skupne organizacije trgov v sektorju sladkorja, sestavljati vire lastnih sredstev. Zato je treba določiti datum določitve zadevnih zneskov ob upoštevanju člena 2(2) in člena 6(3)(a) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (5).

(21)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Začasno zmanjšanje presežne dajatve

1.   Z odstopanjem od člena 3(1) Uredbe (ES) št. 967/2006 se znesek presežne dajatve za največjo dovoljeno količino 150 000 ton sladkorja, izraženo v ekvivalentu belega sladkorja, in 8 000 ton izoglukoze, izraženo v suhi snovi, ki sta bila proizvedena nad kvoto iz Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1234/2007 in dana na trg Unije v tržnem letu 2012/2013, določi na 172 EUR na tono.

2.   Znižana presežna dajatev iz odstavka 1 se plača po tem, ko je sprejeta vloga iz člena 2, in preden je izdano dovoljenje iz člena 6.

Člen 2

Vloga za izdajo dovoljenja

1.   Proizvajalci sladkorja in izoglukoze zaprosijo za izdajo dovoljenja, da bi lahko uveljavljali pogoje iz člena 1.

2.   Vlagatelji so lahko samo podjetja, ki proizvajajo pesni in trsni sladkor ali izoglukozo, za katere jim je bila podeljena odobritev v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1234/2007 in za katere jim je bila v skladu s členom 56 navedene uredbe dodeljena proizvodna kvota za tržno leto 2012/2013.

3.   Vsak vlagatelj lahko v prijavnem obdobju predloži največ eno vlogo za sladkor in eno za izoglukozo.

4.   Vloge za izdajo dovoljenja se po telefaksu ali elektronski pošti pošljejo pristojnemu organu države članice, v kateri je bilo podjetju izdano dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Pristojni organi držav članic lahko zahtevajo, da se elektronskim vlogam priloži napredni elektronski podpis v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 1999/93/ES (6).

5.   Vloga je sprejemljiva, če izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

navaja:

(i)

ime, naslov in številko DDV vlagatelja ter

(ii)

zaprošene količine, izražene v tonah ekvivalenta belega sladkorja in v tonah izoglukoze v suhi snovi, zaokrožene na najbližje celo število;

(b)

količine, zaprošene v tem prijavnem obdobju, izražene v tonah ekvivalenta belega sladkorja in v tonah izoglukoze v suhi snovi, ne presegajo 50 000 ton za sladkor in 2 500 ton za izoglukozo;

(c)

pri vlogi za sladkor se vlagatelj obveže, da bo za količino sladkorja iz dovoljenj, izdanih v skladu s členom 6 te uredbe, plačal najnižjo ceno za sladkorno peso iz člena 49 Uredbe (ES) št. 1234/2007;

(d)

vloga mora biti napisana v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov države članice, v kateri se predloži;

(e)

vloga se mora sklicevati na to uredbo in vsebovati datum poteka predložitve vlog;

(f)

vlagatelj ne sme uvajati nobenih dodatnih pogojev poleg pogojev iz te uredbe.

6.   Vloga, ki ni predložena v skladu z odstavki 1 do 5, ni sprejemljiva.

7.   Vloge po predložitvi ni mogoče umakniti ali spreminjati, čeprav se zaprošena količina odobri le delno.

Člen 3

Predložitev vlog

Obdobje za predložitev vlog se konča 3. aprila 2013 ob 12:00 po bruseljskem času.

Člen 4

Posredovanje vlog s strani držav članic

1.   Pristojni organi držav članic odločajo o sprejemljivosti vlog na podlagi pogojev iz člena 2. Če se pristojni organi odločijo, da je vloga nesprejemljiva, o tem takoj obvestijo vlagatelja.

2.   Pristojni organ najpozneje v petek Komisiji po telefaksu ali elektronski pošti sporoči popolne vloge, ki so mu bile poslane v predhodnem prijavnem obdobju. To obvestilo ne vsebuje podatkov iz člena 2(5)(a)(i). Države članice, ki ne prejmejo vlog in sta jim bili za tržno leto 2012/2013 dodeljeni kvoti za sladkor ali izoglukozo, Komisiji v istem roku pošljejo obvestila o ničnih zahtevkih.

3.   Oblika in vsebina obvestil se določita na podlagi predlog, ki jih Komisija da na voljo državam članicam.

Člen 5

Presežene omejitve

Če pristojni organi držav članic v informacijah, ki jih sporočijo v skladu s členom 4(2), navedejo, da zaprošene količine presegajo omejitve iz člena 1, Komisija:

(a)

določi koeficient dodeljevanja, ki ga države članice upoštevajo pri količinah iz sporočenih vlog za izdajo dovoljenja;

(b)

zavrne nesporočene vloge.

Člen 6

Izdajanje dovoljenj

1.   Brez poseganja v člen 5 pristojni organ deseti delovni dan, ki sledi tednu, v katerem se je prijavno obdobje končalo, izda dovoljenja za vloge, ki jih je sporočil Komisiji, v skladu s členom 4(2).

2.   Države članice Komisiji vsak ponedeljek sporočijo količine sladkorja in/ali izoglukoze, za katere so v predhodnem tednu izdale dovoljenja.

3.   Predloga dovoljenja je določena v Prilogi.

Člen 7

Veljavnost dovoljenj

Dovoljenja so veljavna do konca drugega meseca, ki sledi mesecu izdaje.

Člen 8

Prenosljivost dovoljenj

Pravice in obveznosti iz dovoljenj niso prenosljive.

Člen 9

Poročanje o cenah

Za namene člena 13(1) Uredbe (ES) št. 952/2006 se količina prodanega sladkorja iz dovoljenja, izdanega na podlagi te uredbe, šteje za sladkor iz kvote.

Člen 10

Spremljanje

1.   Vlagatelji mesečnim obvestilom v skladu iz člena 21(1) Uredbe (ES) št. 952/2006 dodajo količine, za katere so prejeli dovoljenja v skladu s členom 6 te uredbe.

2.   Do 31. oktobra 2013 vsak imetnik dovoljenja na podlagi te uredbe pošlje pristojnim organom držav članic dokazilo, da so bile vse količine iz njegovih dovoljenj dane na trg Unije. Za vsako tono iz dovoljenja, ki ni bila dana na trg Unije iz drugih razlogov, kot je višja sila, se plača znesek v višini 328 EUR na tono.

3.   Države članice Komisiji sporočijo količine, ki niso bile dane na trg Unije.

4.   Države članice izračunajo razliko med skupno količino sladkorja in izoglukoze, ki jo je vsak proizvajalec proizvedel nad kvoto, in količinami, ki so jih proizvajalci prodali v skladu z drugim pododstavkom člena 4(1) Uredbe (ES) št. 967/2006, ter jo sporočijo Komisiji. Če so proizvajalčeve preostale količine izvenkvotnega sladkorja ali izoglukoze manjše od količin, izdanih temu proizvajalcu na podlagi te uredbe, proizvajalec za to razliko plača znesek v višini 500 EUR na tono.

5.   Obvestila iz odstavkov 3 in 4 morajo biti poslana najpozneje do 30. junija 2014.

Člen 11

Datum določitve pravice

Za namene člena 2(2) in člena 6(3)(a) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 je datum določitve pravice Unije dan, ko vlagatelji plačajo presežno dajatev v skladu s členom 1(2) te uredbe.

Člen 12

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Veljati preneha 30. junija 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. marca 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 176, 30.6.2006, str. 22.

(3)  UL L 178, 1.7.2006, str. 39.

(4)  UL L 163, 23.6.2007, str. 17.

(5)  UL L 130, 31.5.2000, str. 1.

(6)  UL L 13, 19.1.2000, str. 12.


PRILOGA

Predloga dovoljenja iz člena 6(3)

DOVOLJENJE

za zmanjšanje dajatve iz člena 3 Uredbe (ES) št. 967/2006 za tržno leto 2012/2013

Država članica:

Imetnik kvote:

 

Proizvod:

 

Zaprošena količina:

 

Izdana količina:

 

Plačana dajatev (EUR/t):

172

Za tržno leto 2012/2013 se dajatev iz člena 3 Uredbe (ES) št. 967/2006 ne uporablja za količine, odobrene s tem dovoljenjem, pod pogojem, da se upoštevajo pravila iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 281/2013, zlasti člena 2(5)(c).

Podpis predstavnika pristojnega organa države članice

Datum izdaje

To dovoljenje je veljavno do konca drugega meseca, ki sledi datumu izdaje.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 84/24


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 282/2013

z dne 22. marca 2013

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. marca 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

JO

97,3

MA

73,3

TN

98,3

TR

136,5

ZZ

101,4

0707 00 05

MA

158,2

TR

161,4

ZZ

159,8

0709 91 00

EG

66,7

ZZ

66,7

0709 93 10

MA

45,3

TR

102,3

ZZ

73,8

0805 10 20

EG

55,3

IL

66,6

MA

60,0

TN

59,3

TR

65,0

ZZ

61,2

0805 50 10

TR

81,1

ZZ

81,1

0808 10 80

AR

116,3

BR

91,8

CL

136,2

CN

73,1

MK

29,3

US

169,1

ZA

101,5

ZZ

102,5

0808 30 90

AR

113,0

CL

167,5

CN

85,7

TR

171,6

US

150,6

ZA

108,5

ZZ

132,8


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 84/26


SKLEP SVETA

z dne 21. marca 2013

o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Švedskem

(2013/148/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu (1), ter zlasti člena 2(3) in člena 25 Sklepa,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/616/PNZ z dne 23. junija 2008 o izvajanju Sklepa 2008/615/PNZ (2) ter zlasti člena 20 in poglavja 4 Priloge k Sklepu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Protokolom o prehodni ureditvi, priloženim Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, akti institucij, organov, uradov in agencij Unije, sprejeti pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, ohranijo pravni učinek, dokler niso razveljavljeni, razglašeni za nične ali spremenjeni zaradi izvajanja Pogodb.

(2)

Skladno s tem se uporablja člen 25 Sklepa 2008/615/PNZ, Svet pa mora soglasno odločiti, ali države članice izvajajo določbe poglavja 6 navedenega sklepa.

(3)

Člen 20 Sklepa 2008/616/PNZ določa, da se sklepi iz člena 25(2) Sklepa 2008/615/PNZ sprejemajo na podlagi poročila o oceni, ki temelji na vprašalniku. Kar zadeva avtomatizirano izmenjavo podatkov v skladu s poglavjem 2 Sklepa 2008/615/PNZ, se poročilo o oceni pripravi na podlagi ocenjevalnega obiska in preskusa.

(4)

Švedska je v skladu s členom 36(2) Sklepa 2008/615/PNZ obvestila generalni sekretariat Sveta o nacionalnih zbirkah podatkov o preiskavah DNK, za katere se uporabljajo členi 2 do 6 navedenega sklepa, ter o pogojih za avtomatizirano iskanje iz člena 3(1) navedenega sklepa.

(5)

V skladu s točko 1.1 poglavja 4 Priloge k Sklepu 2008/616/PNZ se vprašalnik, ki ga je pripravila ustrezna delovna skupina Sveta, nanaša na vsako avtomatizirano izmenjavo podatkov in ga država članica izpolni takoj, ko meni, da izpolnjuje predpogoje za delitev podatkov v ustrezni kategoriji podatkov.

(6)

Švedska je izpolnila vprašalnik o varstvu podatkov in vprašalnik o izmenjavi podatkov o DNK.

(7)

Švedska je opravila uspešen preskus z Nizozemsko.

(8)

Na Švedskem je bil opravljen ocenjevalni obisk, o katerem je nizozemska ocenjevalna skupina pripravila poročilo in ga poslala ustrezni delovni skupini Sveta.

(9)

Celovito poročilo o oceni, v katerem so povzeti rezultati vprašalnika, ocenjevalnega obiska in preskusa izmenjave podatkov o DNK, je bilo predloženo Svetu –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Švedska za namene avtomatiziranega iskanja in primerjave podatkov o DNK v celoti izvaja splošne določbe o varstvu podatkov iz poglavja 6 Sklepa 2008/615/PNZ ter je upravičena prejemati in pošiljati osebne podatke v skladu s členoma 3 in 4 navedenega sklepa, in sicer od datuma začetka veljavnosti tega sklepa.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 21. marca 2013

Za Svet

Predsednik

P. HOGAN


(1)  UL L 210, 6.8.2008, str. 1.

(2)  UL L 210, 6.8.2008, str. 12.


AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 84/28


SKLEP št. 1/2013 ODBORA VELEPOSLANIKOV AKP-EU

z dne 6. marca 2013

o imenovanju članov izvršilnega odbora Centra za razvoj podjetništva (CRP)

(2013/149/EU)

ODBOR VELEPOSLANIKOV AKP-EU JE –

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (1), kakor je bil prvič spremenjen v Luxembourgu 25. junija 2005 (2) in drugič v Ouagadougouju 22. junija 2010 (3), ter zlasti člena 2(6) Priloge III Sporazuma,

ob upoštevanju Sklepa Odbora veleposlanikov AKP-ES št. 8/2005 z dne 20. julija 2005 o statutu in poslovniku Centra za razvoj podjetništva (CRP) (4) in zlasti člena 9(1) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 9 Statuta in Poslovnika Centra za razvoj podjetništva (CRP), ki sta bila sprejeta s Sklepom št. 8/2005, določa, da Odbor veleposlanikov imenuje člane izvršilnega odbora za obdobje največ pet let.

(2)

Mandat sedanjih članov izvršilnega odbora Centra za razvoj podjetništva, spremenjen s Sklepom št. 3/2009 Odbora veleposlanikov AKP-EU (5), se izteče 6. marca 2013.

(3)

Treba je zagotoviti stabilnost in kontinuiteto CRP, upoštevajoč dejstvo, da ga upravlja začasni direktor –

SKLENIL:

Člen 1

Mandat sedanjih članov izvršilnega odbora Centra za razvoj podjetništva se podaljša za obdobje 6 mesecev in se izteče 6. septembra 2013.

Izvršilni odbor CRP torej sestavljajo:

Ibrahim IDDI ANGO

Adrien SIBOMANA

Valerie Patricia VEIRA

Bayo AKINDEINDE

Giovannangelo MONTECCHI PALAZZI

Vera VENCLIKOVÁ.

Člen 2

Sklep začne veljati z dnem sprejetja.

V Bruslju, 6. marca 2013

Za Odbor veleposlanikov AKP-EU

Predsednik

R. MONTGOMERY


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(2)  Sporazum o spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (UL L 209, 11.8.2005, str. 27).

(3)  Sporazum o drugi spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000, kakor je bil prvič spremenjen v Luxembourgu 25. junija 2005 (UL L 287, 4.11.2010, str. 3).

(4)  UL L 66, 8.3.2006, str. 16.

(5)  UL L 171, 1.7.2009, str. 36.


Popravki

23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 84/29


Popravek Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS

( Uradni list Evropskih skupnosti L 268 z dne 14. septembra 1992 )

(Slovenska posebna izdaja, poglavje 3, zvezek 13, str. 154)

Stran 64, člen 20, drugi odstavek:

besedilo:

„Do izvedbe sklepov, predvidenih v členu 8(3) in v členu 30 Direktive 91/496/EGS, …“

se glasi:

„Do izvedbe sklepov, predvidenih v točki B člena 8 in v členu 30 Direktive 91/496/EGS, …“.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 84/29


Popravek Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS

( Uradni list Evropskih skupnosti L 268 z dne 24. septembra 1991 )

(Slovenska posebna izdaja, poglavje 3, zvezek 12, str. 58)

Stran 67, člen 30, odstavek 2, prvi pododstavek:

besedilo:

„2.   Sprejmejo se podrobna pravila za uporabo te direktive, zlasti v zvezi s členom 8(3), …“

se glasi:

„2.   Sprejmejo se podrobna pravila za uporabo te direktive, zlasti v zvezi s točko B člena 8, …“.


23.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 84/29


Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 818/2008 z dne 13. avgusta 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 2074/2004 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz določenih obročkastih mehanizmov za mape s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in o zaključku preiskave v zvezi z morebitnim izogibanjem protidampinškim ukrepom, uvedenim z navedeno uredbo, z uvozom nekaterih obročkastih mehanizmov za mape, poslanih s Tajske, s prijavljenim poreklom iz Tajske ali ne

( Uradni list Evropske unije L 221 z dne 19. avgusta 2008 )

Stran 5, člen 3:

besedilo:

„Preiskava, ki se je začela z Uredbo (ES) št. 1434/2004 v zvezi z morebitnim izogibanjem protidampinškim ukrepom, uvedenim z Uredbo (ES) št. 2074/2004 na uvoz nekaterih obročkastih mehanizmov za mape s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, …“

se glasi:

„Preiskava, ki se je začela z Uredbo (ES) št. 1434/2007 v zvezi z morebitnim izogibanjem protidampinškim ukrepom, uvedenim z Uredbo (ES) št. 2074/2004 na uvoz nekaterih obročkastih mehanizmov za mape s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, …“