ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2013.077.slv

Uradni list

Evropske unije

L 77

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 56
20. marec 2013


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

 

2013/138/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 18. marca 2013 o stališču, ki se sprejme v imenu Evropske unije v Mednarodnem svetu za žita v zvezi s podaljšanjem Konvencije o trgovanju z žiti iz leta 1995

1

 

 

2013/139/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 18. marca 2013 o stališču, ki se sprejme v imenu Evropske unije v Mednarodnem svetu za sladkor v zvezi s podaljšanjem Mednarodnega sporazuma o sladkorju iz leta 1992

2

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 244/2013 z dne 19. marca 2013 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe trikalcijevega fosfata (E 341 (iii)) v hranilnih pripravkih za uporabo v živilih za dojenčke in majhne otroke ( 1 )

3

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 245/2013 z dne 19. marca 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 272/2009 glede varnostnega pregledovanja tekočin, razpršil in gelov na letališčih EU ( 1 )

5

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 246/2013 z dne 19. marca 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 185/2010 glede varnostnega pregledovanja tekočin, razpršil in gelov na letališčih EU ( 1 )

8

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 247/2013 z dne 19. marca 2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

12

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 248/2013 z dne 19. marca 2013 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2013 v okviru tarifnih kvot za perutninsko meso, odprtih z Uredbo (ES) št. 533/2007

14

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 249/2013 z dne 19. marca 2013 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2013 v okviru tarifnih kvot za nekatere proizvode v sektorju za jajca in jajčni albumin, odprtih z Uredbo (ES) št. 539/2007

16

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 250/2013 z dne 19. marca 2013 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2013 v okviru tarifne kvote za perutninsko meso, odprte z Uredbo (ES) št. 1385/2007

18

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2013/10/EU z dne 19. marca 2013 o spremembi Direktive Sveta 75/324/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o aerosolnih razpršilnikih za prilagoditev njenih določb o označevanju Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi ( 1 )

20

 

 

SKLEPI

 

 

2013/140/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 18. marca 2013 o imenovanju avstrijskega nadomestnega člana Odbora regij

23

 

 

2013/141/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 18. marca 2013 o imenovanju španskega člana in treh španskih nadomestnih članov Odbora regij

24

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

20.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 77/1


SKLEP SVETA

z dne 18. marca 2013

o stališču, ki se sprejme v imenu Evropske unije v Mednarodnem svetu za žita v zvezi s podaljšanjem Konvencije o trgovanju z žiti iz leta 1995

(2013/138/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207 v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

Konvencija o trgovanju z žiti iz leta 1995 je bila sklenjena s Sklepom Sveta 96/88/ES (1) in se je redno podaljševala za nadaljnja obdobja dveh let. Nazadnje se je podaljšala s sklepom Mednarodnega sveta za žita junija 2011 in je veljavna do 30. junija 2013. V interesu Unije je nadaljnje podaljšanje. Komisijo, ki Unijo zastopa v Mednarodnem svetu za žita, bi bilo zato treba pooblastiti, da glasuje za takšno podaljšanje –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se sprejme v imenu Unije v Mednarodnem svetu za žita, je glasovati za podaljšanje Konvencije o trgovanju z žiti iz leta 1995 za nadaljnje obdobje do dveh let.

Komisija se pooblasti, da navedeno stališče izrazi v Mednarodnem svetu za žita.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 18. marca 2013

Za Svet

Predsednik

S. COVENEY


(1)  UL L 21, 27.1.1996, str. 47.


20.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 77/2


SKLEP SVETA

z dne 18. marca 2013

o stališču, ki se sprejme v imenu Evropske unije v Mednarodnem svetu za sladkor v zvezi s podaljšanjem Mednarodnega sporazuma o sladkorju iz leta 1992

(2013/139/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207 v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

Mednarodni sporazum o sladkorju iz leta 1992 je bil sklenjen s Sklepom Sveta 92/580/EGS (1) in je začel veljati 1. januarja 1993 za tri leta do 31. decembra 1995. Od takrat se je redno podaljševal za nadaljnja obdobja dveh let. Nazadnje je bil podaljšan s sklepom Mednarodnega sveta za sladkor junija 2011 in je veljaven do 31. decembra 2013. V interesu Unije je, da se Sporazum nadalje podaljša. Komisijo, ki Unijo zastopa v Mednarodnem svetu za sladkor, bi bilo zato treba pooblastiti, da glasuje za takšno podaljšanje –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se sprejme v imenu Unije v Mednarodnem svetu za sladkor, je glasovati za podaljšanje Mednarodnega sporazuma o sladkorju iz leta 1992 za nadaljnje obdobje do dveh let.

Komisija se pooblasti, da navedeno stališče izrazi v Mednarodnem svetu za sladkor.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 18. marca 2013

Za Svet

Predsednik

S. COVENEY


(1)  UL L 379, 23.12.1992, str. 15.


UREDBE

20.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 77/3


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 244/2013

z dne 19. marca 2013

o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe trikalcijevega fosfata (E 341 (iii)) v hranilnih pripravkih za uporabo v živilih za dojenčke in majhne otroke

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) in zlasti člena 10(3) ter člena 30(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 določa seznam Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v aditivih za živila, encimih za živila, aromah za živila in hranilih, ter pogoje njihove uporabe.

(2)

Navedeni seznam se lahko spremeni v skladu s postopkom iz Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (2).

(3)

V skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1331/2008 se lahko na pobudo Komisije ali na podlagi zahtevka seznam Unije aditivov za živila posodobi.

(4)

Vloga za odobritev uporabe trikalcijevega fosfata (E 341 (iii)) kot sredstva proti sprijemanju, ki se dodaja hranilnim pripravkom za uporabo v začetnih formulah za dojenčke ter nadaljevalnih formula za dojenčke in majhne otroke v skladu z Direktivo Komisije 2006/141/ES z dne 22. decembra 2006 o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke in o spremembi Direktive 1999/21/ES (3), je bila vložena 19. junija 2009 in je na voljo državam članicam.

(5)

Vloga zadeva nov vnos v oddelek B dela 5 Priloge III k Uredbi (ES) št. 1333/2008. Tehnološka potreba po vključitvi trikalcijevega fosfata (E 341 (iii)) kot aditiva za živila je povezana z njegovo zmožnostjo, da kot sipko sredstvo zagotovi edinstvene lastnosti v mešanicah v prahu. Proizvod lahko iz okolja absorbira količino vlage, ki ustreza do 10 % njegove teže, s čimer se preprečuje nastajanje grudic v mešanici in zagotavlja sipkost pripravkov, kar je za potrošnika prednost.

(6)

Znanstveni odbor za hrano je svetoval o varnosti trikalcijevega fosfata (E 341 (iii)) kot aditiva za živila v hranilnih pripravkih za uporabo v začetnih formulah za dojenčke ter nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke in 7. junija 1996 podal mnenje (4), v katerem je ugotovil, da je njegova uporaba sprejemljiva, če se skupne ravni kalcija, fosforja in razmerja med njima ne presežejo.

(7)

Kalcijeve soli ortofosforne kisline, vključno s trikalcijevim fosfatom, so mineralne snovi, katerih uporaba je dovoljena v začetnih formulah za dojenčke ter nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke v skladu s Prilogo III k Direktivi 2006/141/ES. Odobritev uporabe trikalcijevega fosfata (E 341 (iii)) kot sredstva proti sprijemanju v hranilnih pripravkih za uporabo v začetnih formulah za dojenčke ter nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke zato ne pomeni nevarnosti, če skupna količina kalcija in fosforja ostane v mejah za ti dve vrsti mineralnih snovi in če je njuno razmerje v skladu z določbami navedene direktive.

(8)

V skladu s členom 3(2) Uredbe (ES) št. 1331/2008 se mora Komisija za posodobitev seznama Unije aditivov za živila iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 posvetovati z Evropsko agencijo za varnost hrane, razen če zadevna posodobitev ne vpliva na zdravje ljudi.

(9)

Ker bi morala biti odobritev uporabe trikalcijevega fosfata (E 341 (iii)) kot sredstva proti sprijemanju v hranilnih pripravkih za uporabo v začetnih formulah za dojenčke ter nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke v skladu z omejitvami za kalcij in fosfor ter razmerje med njima iz Direktive 2006/141/ES, posodobitev navedenega seznama ne vpliva na zdravje ljudi. Zato ni treba pridobiti mnenja Evropske agencije za varnost hrane.

(10)

Zato je primerno odobriti uporabo trikalcijevega fosfata (E 341 (iii)) kot sredstva proti sprijemanju v hranilnih pripravkih za uporabo v začetnih formulah za dojenčke ter nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke.

(11)

Prilogo III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. marca 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(2)  UL L 354, 31.12.2008, str. 1.

(3)  UL L 401, 30.12.2006, str. 1.

(4)  Poročila Znanstvenega odbora za hrano, štirideseta serija, 1997.


PRILOGA

V oddelku B dela 5 Priloge III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se vnos za aditiv za živila E 341 (iii) nadomesti z naslednjim:

„E 341 (iii)

trikalcijev fosfat

najvišja dovoljena vrednost prenosa 150 mg/kg v obliki P2O5 in v mejah za kalcij, fosfor ter razmerje med kalcijem in fosforjem iz Direktive 2006/141/ES

vsa hranila

začetne formule za dojenčke ter nadaljevalne formule za dojenčke in majhne otroke, kot so opredeljene v Direktivi 2006/141/ES

upošteva se najvišja dovoljena vsebnost 1 000 mg/kg v obliki P2O5 iz vseh uporab v končnem živilu, navedena v točki 13.1.3 dela E Priloge II

vsa hranila

žitne kašice ter hrana za dojenčke in majhne otroke, kot so opredeljene v Direktivi 2006/125/ES“


20.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 77/5


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 245/2013

z dne 19. marca 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 272/2009 glede varnostnega pregledovanja tekočin, razpršil in gelov na letališčih EU

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002 (1) in zlasti člena 4(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 300/2008 Komisija sprejme splošne ukrepe, namenjene spreminjanju nebistvenih določb skupnih osnovnih standardov iz Priloge I k navedeni uredbi, tako da jih dopolni.

(2)

Splošne ukrepe, ki dopolnjujejo skupne osnovne standarde na področju varovanja v civilnem letalstvu, določa Priloga k Uredbi Komisije (ES) št. 272/2009 z dne 2. aprila 2009 o dopolnitvi skupnih osnovnih standardov na področju varovanja v civilnem letalstvu iz Priloge k Uredbi (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (2). Priloga k Uredbi (ES) št. 272/2009 zlasti določa metode, vključno s tehnologijami za odkrivanje tekočih eksplozivov, na podlagi katerih se lahko tekočine, razpršila in geli vnašajo na varnostna območja omejenega gibanja in krov zrakoplova.

(3)

Za postopno uvajanje sistema za varnostno pregledovanje, pri katerem naj bi se odkrili tekoči eksplozivi, Priloga k Uredbi Komisije (EU) št. 297/2010 z dne 9. aprila 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 272/2009 o dopolnitvi skupnih osnovnih standardov na področju varovanja v civilnem letalstvu (3) določa dva datuma: 29. april 2011 za varnostno pregledovanje tekočin, razpršil in gelov, kupljenih na letališču tretje države ali krovu zrakoplova letalskega prevoznika države zunaj Skupnosti, ter 29. april 2013 za varnostno pregledovanje vseh tekočin, razpršil in gelov.

(4)

V Uredbi Komisije (EU) št. 720/2011 z dne 22. julija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 272/2009 o dopolnitvi skupnih osnovnih standardov na področju varovanja v civilnem letalstvu v zvezi s postopnim uvajanjem varnostnega pregledovanja tekočin, aerosolov in gelov na letališčih EU (4) je bil črtan datum 29. april 2011, saj je bilo iz razvoja dogodkov na ravni EU in mednarodni ravni kmalu pred 29. aprilom 2011 razvidno, da bi lahko dejansko le nekaj letališč zagotovilo varnostno pregledovanje, potnikom pa ne bi bilo jasno, ali lahko tekočine, razpršila in gele, kupljene na letališču v tretji državi ali krovu zrakoplova letalskega prevoznika države zunaj Skupnosti, vnašajo na varnostna območja omejenega gibanja in krov zrakoplova.

(5)

Tehnološki in regulativni razvoj tako na ravni Unije kot tudi na mednarodni ravni lahko vplivata na roke, določene v Prilogi k Uredbi (ES) št. 272/2009, Komisija pa lahko po potrebi predlaga revizijo, zlasti ob upoštevanju operativnosti opreme in olajšav za potnike.

(6)

Komisija je tesno sodelovala z vsemi zadevnimi partnerji, da bi do julija 2012 ocenila stanje varnostnega pregledovanja tekočin, razpršil in gelov na letališčih EU. Pri tem so bili opravljeni preskusi delovanja. Komisija je oceno stanja julija 2012 predložila Evropskemu parlamentu in Svetu v obliki poročila Komisije (5).

(7)

Na podlagi navedene ocene in zlasti ob upoštevanju precejšnjega operativnega tveganja, ki bi ga povzročilo obvezno varnostno pregledovanje vseh tekočin, razpršil in gelov, pri katerem naj bi se odkrili tekoči eksplozivi, na vseh letališčih Unije od 29. aprila 2013 dalje, Komisija meni, da bi bilo treba ta datum nadomestiti s postopnim odpravljanjem omejitev, pri katerem bi bile zagotovljene visoka raven varnosti in olajšave za potnike na vseh stopnjah, kakor je podrobno opredeljeno v izvedbenih pravilih.

(8)

Prilogo k Uredbi (ES) št. 272/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Regulativnega odbora za varnost civilnega letalstva –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 272/2009 se spremeni, kot določa Priloga k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. marca 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 97, 9.4.2008, str. 72.

(2)  UL L 91, 3.4.2009, str. 7.

(3)  UL L 90, 10.4.2010, str. 1.

(4)  UL L 193, 23.7.2011, str. 19.

(5)  COM(2012) 404 z dne 18. julija 2012, še neobjavljeno.


PRILOGA

Priloga k Uredbi (ES) št. 272/2009 se spremeni:

(a)

v delu A se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

Za varnostno pregledovanje ročne prtljage, predmetov, ki jih nosijo osebe, ki niso potniki, pošte in materiala letalskega prevoznika, razen kadar sta predvidena za prevoz v prtljažnem prostoru zrakoplova, zalog za oskrbo med letom in zalog za oskrbo na letališču:

(a)

ročna preiskava;

(b)

vizualni pregled;

(c)

rentgenski;

(d)

sistemi za odkrivanje eksplozivov (EDS);

(e)

psi za odkrivanje eksplozivov (EDD);

(f)

naprave za zaznavanje sledi eksplozivov (ETD) in

(g)

sistemi za odkrivanje tekočih eksplozivov (LEDS).“;

(b)

del B1 se nadomesti z naslednjim:

„DEL B1

Tekočine, razpršila in geli

Tekočine, razpršila in geli se lahko vnašajo na varnostna območja omejenega gibanja, če so varnostno pregledani ali izvzeti iz varnostnega pregledovanja v skladu z zahtevami izvedbenih pravil, sprejetih v skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 300/2008.“


20.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 77/8


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 246/2013

z dne 19. marca 2013

o spremembi Uredbe (EU) št. 185/2010 glede varnostnega pregledovanja tekočin, razpršil in gelov na letališčih EU

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002 (1) in zlasti člena 4(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 300/2008 Komisija sprejme podrobne ukrepe za izvajanje skupnih osnovnih standardov na področju varovanja v civilnem letalstvu iz Priloge I k navedeni uredbi.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 272/2009 (2) o dopolnitvi skupnih osnovnih standardov na področju varovanja v civilnem letalstvu, kakor je bila spremenjena, določa metode, vključno s tehnologijami za odkrivanje tekočih eksplozivov, na podlagi katerih se lahko tekočine, razpršila in geli vnašajo na varnostna območja omejenega gibanja in krov zrakoplova.

(3)

Komisija lahko predloži predloge za revizijo, zlasti ob upoštevanju operativnosti opreme in olajšav za potnike ter poročila (3) Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o oceni stanja varnostnega pregledovanja tekočin, razpršil in gelov na letališčih EU. Komisija meni, da je ustrezno uvesti obvezno varnostno pregledovanje, da se odkrijejo tekoči eksplozivi v tekočinah, razpršilih in gelih, kupljenih na letališču in krovu letalskega prevoznika ter zatesnjenih v vrečki, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb, kot tudi v tekočinah, razpršilih in gelih, ki se uporabljajo med potovanjem za medicinske namene ali zaradi posebnih dietetičnih potreb, vključno s hrano za dojenčke.

(4)

Komisija se zavzema za popolno odpravo omejitev pri prenašanju tekočin, razpršil in gelov. Na podlagi izkušenj, pridobljenih z izvajanjem varnostnega pregledovanja od januarja 2014 dalje, bo Komisija do konca leta 2014 pregledala stanje in v tesnem sodelovanju z vsemi zadevnimi partnerji opredelila enega ali več naslednjih ukrepov za dosego tega cilja, po možnosti v naslednjih dveh letih po prvem ukrepu.

(5)

Komisija bo budno spremljala tehnološki razvoj sistemov za odkrivanje tekočih eksplozivov, da bi letališčem omogočila, da bi lahko v prihodnosti uvedli sisteme za varnostno pregledovanje, ki bi lahko učinkovito odkrili več groženj hkrati (npr. trdne in tekoče eksplozive) in poenostavili postopke odlaganja predmetov.

(6)

Uredbo Komisije (EU) št. 185/2010 z dne 4. marca 2010 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva (4) bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za varnost civilnega letalstva –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 185/2010 se spremeni, kot določa Priloga k tej uredbi.

Člen 2

Letališča ali subjekti, pristojni za varnostno pregledovanje, do 30. junija 2013 ustreznim organom poročajo o stanju izvajanja predpisov o uvedbi opreme za varnostno pregledovanje tekočin in njeni uporabi. Države članice poročajo o tem Komisiji do 1. septembra 2013.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Točka 2 Priloge se uporablja od 31. januarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. marca 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 97, 9.4.2008, str. 72.

(2)  UL L 91, 3.4.2009, str. 7.

(3)  COM(2012) 404 z dne 18. julija 2012, še neobjavljeno.

(4)  UL L 55, 5.3.2010, str. 1.


PRILOGA

1.

Priloga k Uredbi (EU) št. 185/2010 se spremeni:

(a)

v poglavju 4 se točki 4.0.4 doda naslednja točka (c):

„(c)

‚sistemi za odkrivanje tekočih eksplozivov (LEDS)‘ so oprema, ki lahko odkriva nevarne snovi in izpolnjuje določbe točke 12.7 Priloge k Sklepu Komisije C(2010) 774.“;

(b)

v poglavju 4 se točka 4.1.3.4(g) nadomesti z naslednjim:

„(g)

je potnik tekočine, razpršila in gele kupil na letališču v tretji državi, ki je na seznamu iz Dodatka 4-D, pod pogojem, da so tekočine, razpršila in geli zatesnjeni v varnostni vrečki, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb in vsebuje viden zadovoljiv dokaz o nakupu v predhodnih 36 urah na nadzorovanem delu zadevnega letališča. Izjeme iz te točke se lahko uporabljajo najpozneje do 30. januarja 2014.“;

(c)

v poglavju 4 se črtata točki 4.1.3.1 in 4.1.3.2;

(d)

v poglavju 12 se točka 12.7.1.1 nadomesti z naslednjim:

„12.7.1.1

Sistemi LEDS lahko odkrijejo in z alarmom opozorijo na določene in višje posamezne količine nevarnih snovi v tekočinah, razpršilih in gelih.“;

(e)

v poglavju 12 se točka 12.7.2 nadomesti z naslednjim:

„12.7.2   Standardi za sisteme za odkrivanje tekočih eksplozivov (LEDS)

12.7.2.1

Za sisteme LEDS veljajo trije standardi. Podrobne zahteve glede teh standardov so predpisane v ločenem sklepu Komisije.

12.7.2.2

Vsi sistemi LEDS izpolnjujejo standard 1.

Sistemi LEDS, ki izpolnjujejo standard 1, se lahko uporabljajo najpozneje do 30. januarja 2016.

12.7.2.3

Standard 2 velja za vse sisteme LEDS, nameščene od dneva začetka veljavnosti te uredbe.

Vsi sistemi LEDS izpolnjujejo standard 2 najpozneje z 31. januarjem 2016.“

2.

Z 31. januarjem 2014 se Priloga k Uredbi (EU) št. 185/2010 spremeni:

(a)

v poglavju 4 se točka 4.1.2.2 nadomesti z naslednjim:

„4.1.2.2

Ustrezni subjekt na vseh letališčih ob vstopu na varnostno območje omejenega gibanja varnostno pregleda najmanj tekočine, razpršila in gele, kupljene na letališču ali krovu zrakoplova in zatesnjene v vrečki, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb in vsebuje viden zadovoljiv dokaz o nakupu na letališču ali krovu zrakoplova, kot tudi tekočine, razpršila in gele, ki se uporabljajo med potovanjem za medicinske namene ali zaradi posebnih dietetičnih potreb, vključno s hrano za dojenčke.

Pred varnostnim pregledom se tekočine, razpršila in geli odstranijo iz ročne prtljage in pregledajo ločeno od drugih predmetov ročne prtljage, razen če se lahko z opremo, ki se uporablja za varnostni pregled ročne prtljage, pregleda tudi več zaprtih posod s tekočinami, razpršili in geli znotraj prtljage.

Če so bili tekočine, razpršila in geli odstranjeni iz ročne prtljage, potnik predloži:

(a)

vse tekočine, razpršila in gele v posameznih posodah s prostornino največ 100 mililitrov ali enakovredno v eni prozorni plastični vrečki, ki jo je mogoče znova zatesniti in katere prostornina ne presega enega litra, pri čemer je plastična vrečka primerno zapolnjena in popolnoma zaprta, ter

(b)

vse ostale tekočine, razpršila in gele, vključno z vrečko, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb in ki vsebuje tekočine, razpršila in gele.

Ustrezni organi, letalske družbe in letališča potnikom zagotovijo ustrezne informacije glede varnostnega pregledovanja tekočin, razpršil in gelov na njihovem letališču.“;

(b)

v poglavju 4 se točka 4.1.3 nadomesti z naslednjim:

„4.1.3   Varnostno pregledovanje tekočin, razpršil in gelov

4.1.3.1

Tekočine, razpršila in geli, ki jih imajo s seboj potniki, se lahko izvzamejo iz varnostnega pregledovanja s sistemi LEDS ob vstopu na varnostno območje omejenega gibanja:

(a)

če so tekočine, razpršila in geli v posameznih posodah s prostornino največ 100 mililitrov ali enakovredno v eni prozorni plastični vrečki, ki jo je mogoče znova zatesniti in katere prostornina ne presega enega litra, pri čemer je plastična vrečka primerno zapolnjena in popolnoma zaprta, ali

(b)

če so bili tekočine, razpršila in geli ob lokalnem nakupu na nadzorovanem delu letališča zatesnjeni v namenski vrečki, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb;

(c)

če tekočine, razpršila in geli v vrečki, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb, izvirajo z drugega letališča EU ali zrakoplova prevoznika EU in so ponovno zatesnjeni v namenski vrečki, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb, pred odhodom z varnostnega območja omejenega gibanja letališča;

(d)

če so tekočine, razpršila in geli lokalno varnostno pregledani s sistemi LEDS na nadzorovanem delu letališča in nato zatesnjeni v namenski vrečki, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb.

Izjeme iz točk (c) in (d) prenehajo veljati 31. decembra 2015.

4.1.3.2

Namenska vrečka, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb, iz točk (b) do (d) točke 4.1.3.1:

(a)

je jasno razpoznavna kot vrečka zadevnega letališča, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb;

(b)

vsebuje viden dokaz o nakupu ali ponovni zatesnitvi na zadevnem letališču v predhodnih treh urah;

(c)

izpolnjuje dodatne določbe iz ločenega sklepa Komisije.

4.1.3.3

Varnostno pregledovanje tekočin, razpršil in gelov izpolnjuje tudi dodatne določbe iz ločenega sklepa Komisije.“;

(c)

Dodatek 4-D se črta.


20.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 77/12


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 247/2013

z dne 19. marca 2013

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. marca 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

73,8

TN

97,8

TR

121,1

ZZ

97,6

0707 00 05

JO

194,1

MA

152,2

TR

139,5

ZZ

161,9

0709 91 00

EG

66,7

ZZ

66,7

0709 93 10

MA

42,0

TR

90,4

ZZ

66,2

0805 10 20

EG

61,2

IL

69,8

MA

62,8

TN

55,9

TR

70,7

ZZ

64,1

0805 50 10

TR

78,4

ZZ

78,4

0808 10 80

AR

116,0

BR

97,9

CL

134,3

CN

76,4

MK

32,3

US

184,9

ZA

115,3

ZZ

108,2

0808 30 90

AR

113,5

CL

155,7

CN

84,8

TR

168,0

US

194,3

ZA

103,8

ZZ

136,7


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


20.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 77/14


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 248/2013

z dne 19. marca 2013

o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2013 v okviru tarifnih kvot za perutninsko meso, odprtih z Uredbo (ES) št. 533/2007

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 533/2007 z dne 14. maja 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju za perutninsko meso (3) in zlasti člena 5(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 533/2007 je odprla tarifne kvote za uvoz proizvodov v sektorju za perutninsko meso.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2013 za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2013, so pri nekaterih kvotah višje od razpoložljivih. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za zahtevke za uvozna dovoljenja, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 533/2007 predloženi za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2013 se uporabijo koeficienti dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 20. marca 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. marca 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 125, 15.5.2007, str. 9.


PRILOGA

Številka skupine

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za zahtevke za uvozna dovoljenja, predložene za podobdobje od 1.4.2013–30.6.2013

(%)

P1

09.4067

9,733479

P3

09.4069

0,329972


20.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 77/16


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 249/2013

z dne 19. marca 2013

o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2013 v okviru tarifnih kvot za nekatere proizvode v sektorju za jajca in jajčni albumin, odprtih z Uredbo (ES) št. 539/2007

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 539/2007 z dne 15. maja 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju za jajca in jajčni albumin (3) ter zlasti člena 5(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 539/2007 je odprla tarifne kvote za uvoz proizvodov v sektorju za jajca in jajčni albumin.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2013 za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2013, so pri nekaterih kvotah višje od razpoložljivih. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za zahtevke za uvozna dovoljenja, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 539/2007 predloženi za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2013, se uporabijo koeficienti dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 20. marca 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. marca 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 128, 16.5.2007, str. 19.


PRILOGA

Številka skupine

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za zahtevke za uvozna dovoljenja, predložene za podobdobje od 1.4.2013–30.6.2013

(%)

E2

09.4401

35,679089


20.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 77/18


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 250/2013

z dne 19. marca 2013

o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2013 v okviru tarifne kvote za perutninsko meso, odprte z Uredbo (ES) št. 1385/2007

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1385/2007 z dne 26. novembra 2007 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in zagotavljanju upravljanja določenih tarifnih kvot Skupnosti za perutninsko meso (3) in zlasti člena 5(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2013 za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2013, so pri nekaterih kvotah višje od razpoložljivih. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za zahtevke za uvozna dovoljenja, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 predloženi za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2013, se uporabijo koeficienti dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 20. marca 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. marca 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 309, 27.11.2007, str. 47.


PRILOGA

Številka skupine

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za zahtevke za uvozna dovoljenja, predložene za podobdobje od 1.4.2013–30.6.2013

(%)

1

09.4410

0,275711

2

09.4411

0,282249

3

09.4412

0,303802

4

09.4420

0,415976

6

09.4422

0,418413


DIREKTIVE

20.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 77/20


DIREKTIVA KOMISIJE 2013/10/EU

z dne 19. marca 2013

o spremembi Direktive Sveta 75/324/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o aerosolnih razpršilnikih za prilagoditev njenih določb o označevanju Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 75/324/EGS z dne 20. maja 1975 o približevanju zakonodaje držav članic o aerosolnih razpršilnikih (1) in zlasti člena 5 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 75/324/EGS vključuje razvrstitev aerosolnih razpršilnikov na „nevnetljive“, „vnetljive“ in „zelo lahko vnetljive“ v skladu z merili za razvrščanje, določenimi v Prilogi. Kadar je aerosolni razpršilnik razvrščen kot „vnetljiv“ ali „zelo lahko vnetljiv“, mora biti na njem prikazan simbol za plamen, vključevati pa mora tudi obvestilna stavka S2 in S16 iz Direktive Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (2).

(2)

Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (3) določa uskladitev razvrščanja in označevanja snovi ter zmesi v Uniji. Na ravni Unije vključuje merila za razvrščanje in označevanje snovi in zmesi, ki jih določa globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij, sprejet na mednarodni ravni v okviru Združenih narodov.

(3)

Uredba (ES) št. 1272/2008 bo s 1. junijem 2015 razveljavila in nadomestila Direktivo 67/548/EGS in Direktivo 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov (4). Zato je treba določbe o označevanju iz Direktive 75/324/EGS prilagoditi navedeni uredbi.

(4)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 bi bilo treba razlikovati med datumom začetka uporabe nacionalnih določb o prenosu za aerosolne razpršilnike, ki vsebujejo posamezno snov, in datumom začetka uporabe nacionalnih določb o prenosu za aerosolne razpršilnike, ki vsebujejo zmesi. Vendar bi bilo treba proizvajalcem aerosolnih razpršilnikov, ki vsebujejo zmesi, dovoliti, da lahko prej prostovoljno uporabijo zahteve za označevanje iz te direktive.

(5)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 in da bi se izognili nepotrebnemu bremenu za podjetja, velja za aerosolne razpršilnike, ki vsebujejo zmesi ter so bili označeni v skladu z veljavnimi določbami in dani na trg pred 1. junijem 2015, prehodno obdobje, s čimer se jim omogoči nadaljnje trženje brez ponovnega označevanja.

(6)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Odbora za prilagajanje direktive o aerosolnih razpršilnikih tehničnemu napredku –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe Direktive 75/324/EGS

Direktiva 75/324/EGS se spremeni:

1.

V členu 8 se spremeni odstavek 1:

(a)

uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„1.   Brez poseganja v Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (5) mora imeti vsak aerosolni razpršilnik, oziroma kadar se podatkov ne da pritrditi nanj, ker je premajhen (največja prostornina 150 ml ali manj), pritrjeno nalepko z naslednjimi podatki, napisanimi z vidnimi, čitljivimi in neizbrisnimi črkami:

(b)

točka (d) se nadomesti z naslednjim:

„(d)

podrobnosti, navedene v točki 2.2 Priloge,“.

2.

Priloga k se spremeni:

(a)

v točko 1 se vstavita točki 1.7a in 1.7b:

„1.7a   Snov

‚Snov‘ pomeni snov, kakor je opredeljena v členu 2(7) Uredbe (ES) št. 1272/2008.

1.7b   Zmes

‚Zmes‘ pomeni zmes, kakor je opredeljena v členu 2(8) Uredbe (ES) št. 1272/2008.“;

(b)

v točki 2 se točke 2.2 do 2.4 se nadomestijo z naslednjim:

„2.2   Označevanje

Brez poseganja v Uredbo (ES) št. 1272/2008 mora imeti vsak aerosolni razpršilnik vidno pritrjeno naslednjo čitljivo in neizbrisno oznako:

(a)

ne glede na vsebino:

(i)

stavek o nevarnosti H229: ‚Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju;‘

(ii)

previdnostna stavka P210 in P251 iz dela 1 tabele 6.2 Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1272/2008;

(iii)

previdnostni stavek P410 + P412 iz dela 1 tabele 6.4 Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1272/2008;

(iv)

previdnostni stavek P102 iz dela 1 tabele 6.1 Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1272/2008, kadar je aerosolni razpršilnik potrošniški proizvod;

(v)

katera koli dodatna opozorila o delovanju, ki opozarjajo uporabnike na posebne nevarnosti proizvoda; če so aerosolnemu razpršilniku priložena ločena navodila za uporabo, morajo tudi ta odražati takšna opozorila o delovanju;

(b)

kadar je aerosol razvrščen kot ‚nevnetljiv‘ v skladu z merili iz točke 1.9, besedo ‚opozorilo‘;

(c)

kadar je aerosol razvrščen kot ‚vnetljiv‘ v skladu z merili iz točke 1.9, besedo ‚opozorilo‘ in druge elemente etikete za vnetljive aerosole kategorije 2 iz tabele 2.3.2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008;

(d)

kadar je aerosol razvrščen kot ‚zelo lahko vnetljiv‘ v skladu z merili iz točke 1.9, besedo ‚opozorilo‘ in druge elemente etikete za vnetljive aerosole kategorije 1 iz tabele 2.3.2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008.

2.3   Prostornina tekoče faze

Prostornina tekoče faze pri 50 °C ne sme presegati 90 % neto prostornine.“

Člen 2

Prehodne določbe

1.   Z odstopanjem od tretjega pododstavka člena 3(1) se lahko aerosolni razpršilniki, ki vsebujejo zmesi, označijo v skladu s členom 1 pred 1. junijem 2015.

2.   Z odstopanjem od tretjega pododstavka člena 3(1) aerosolnih razpršilnikov, ki vsebujejo zmesi in so bili dani na trg pred 1. junijem 2015, do 1. junija 2017 ni treba ponovno označiti v skladu s členom 1.

Člen 3

Prenos

1.   Države članice najpozneje do 19. marca 2014 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji nemudoma sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Navedene predpise od 19. junija 2013 uporabljajo v zvezi z aerosolnimi razpršilniki, ki vsebujejo snov.

Navedene predpise od 1. junija 2015 uporabljajo v zvezi z aerosolnimi razpršilniki, ki vsebujejo zmesi.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedila temeljnih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 19. marca 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 147, 9.6.1975, str. 40.

(2)  UL 196, 16.8.1967, str. 1.

(3)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.

(4)  UL L 200, 30.7.1999, str. 1.

(5)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.“


SKLEPI

20.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 77/23


SKLEP SVETA

z dne 18. marca 2013

o imenovanju avstrijskega nadomestnega člana Odbora regij

(2013/140/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 305 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga avstrijske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. decembra 2009 in 18. januarja 2010 sprejel sklepa 2009/1014/EU (1) in 2010/29/EU (2) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2010 do 25. januarja 2015.

(2)

Zaradi konca mandata Elisabeth GROSSMANN se je sprostilo mesto nadomestnega člana Odbora regij –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2015, se za nadomestnega člana Odbora regij imenuje:

Michael SCHICKHOFER, Landesrat.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 18. marca 2013

Za Svet

Predsednik

S. COVENEY


(1)  UL L 348, 29.12.2009, str. 22.

(2)  UL L 12, 19.1.2010, str. 11.


20.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 77/24


SKLEP SVETA

z dne 18. marca 2013

o imenovanju španskega člana in treh španskih nadomestnih članov Odbora regij

(2013/141/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 305 Pogodbe,

ob upoštevanju predlogov španske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. decembra 2009 in 18. januarja 2010 sprejel sklepa 2009/1014/EU (1) in 2010/29/EU (2) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2010 do 25. januarja 2015.

(2)

Zaradi konca mandata Francisca Javierja LÓPEZA ÁLVAREZA se je sprostilo mesto člana Odbora regij – Zaradi konca mandatov Guillerma ECHENIQUA GONZÁLEZA, Senéna FLORENSE I PALAUA in Elvire SAINT-GERONS HERRERA so se sprostila mesta treh nadomestnih članov –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2015, se v Odbor regij imenujejo:

(a)

za člana:

Iñigo URKULLU RENTERIA, Presidente del Gobierno Vasco,

in

(b)

za nadomestne člane:

María Ángeles ELORZA ZUBIRÍA, Secretaria General de Acción Exterior del Gobierno Vasco,

Roger ALBINYANA I SAIGÍ, Secretario de Asuntos Exteriores, Generalitat de Cataluña,

Maria Sol CALZADO GARCÍA, Secretaria General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 18. marca 2013

Za Svet

Predsednik

S. COVENEY


(1)  UL L 348, 29.12.2009, str. 22.

(2)  UL L 12, 19.1.2010, str. 11.