ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2013.069.slv

Uradni list

Evropske unije

L 69

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 56
13. marec 2013


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 216/2013 z dne 7. marca 2013 o elektronski izdaji Uradnega lista Evropske unije

1

 

 

II   Nezakonodajni akti

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

 

2013/125/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 25. februarja 2013 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko Unijo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji

4

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko Unijo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji

5

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 217/2013 z dne 11. marca 2013 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih aluminijastih folij v zvitkih s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

11

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 218/2013 z dne 8. marca 2013 o odobritvi večje spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Cabrito Transmontano (ZOP))

21

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 219/2013 z dne 12. marca 2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

23

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Zakonodajni akti

UREDBE

13.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 69/1


UREDBA SVETA (EU) št. 216/2013

z dne 7. marca 2013

o elektronski izdaji Uradnega lista Evropske unije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 352 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske Komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta,

v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 297 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) ureja objavo pravnih aktov Unije v Uradnem listu Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Uradni list) in njihov začetek veljavnosti.

(2)

Uredba št. 1/1958 (1), vključno z njenimi naknadnimi spremembami, določa uradne jezike institucij Evropske unije.

(3)

Tiskana izdaja Uradnega lista, ki je na razpolago v vseh uradnih jezikih institucij Unije, je trenutno edina pravno zavezujoča oblika objave, čeprav je Uradni list na voljo tudi prek spleta.

(4)

V skladu s Sklepom 2009/496/ES, Euratom Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, Sodišča Evropskih skupnosti, Računskega sodišča, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij z dne 26. junija 2009 o organizaciji in delovanju Urada za publikacije Evropske unije (2) Urad za publikacije omogoča institucijam izpolnjevanje njihove obveznosti glede objavljanja zakonodajnih besedil.

(5)

Sodišče Evropske unije je v zadevi C-161/06 Skoma-Lux sro proti Celní ředitelství Olomouc (3) navedlo, da pravnih aktov Unije ni mogoče uporabiti zoper posameznike, če ti akti niso bili ustrezno objavljeni v Uradnem listu, in da zagotavljanje dostopa do takih aktov na spletu ne more biti enakovredno veljavni objavi v Uradnem listu brez ustrezne ureditve v zvezi s tem v pravu Unije.

(6)

Če bi objava v elektronski obliki Uradnega lista pomenila veljavno obliko objave, bi bil mogoč hitrejši in gospodarnejši dostop do prava Unije. Kljub temu bi morali državljani še vedno imeti možnost dobiti od Urada za publikacije tiskano različico izdaje Uradnega lista.

(7)

V sporočilu Komisije z naslovom „Evropska digitalna agenda“ je poudarjeno, da spletni dostop do pravnih vsebin spodbuja razvoj digitalnega notranjega trga, kar prinaša gospodarske in socialne koristi.

(8)

Zato bi bilo treba določiti pravila za zagotavljanje verodostojnosti, celovitosti in nespremenljivosti elektronske izdaje Uradnega lista.

(9)

Ta uredba bi morala določiti tudi pravila, ki se uporabijo, kadar zaradi nepredvidenih in izrednih okoliščin ni mogoče izdati in dati na razpolago elektronske izdaje Uradnega lista.

(10)

Direktiva 1999/93/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 1999 o okviru Skupnosti za elektronski podpis (4) vzpostavlja pravne učinke elektronskega podpisa kot načina za preverjanje verodostojnosti. Napredni elektronski podpis, ki v skladu z navedeno direktivo temelji na kvalificiranem potrdilu in je oblikovan z napravo za varno tvorjenje podpisa, daje uporabnikom zadostno zagotovilo glede verodostojnosti, celovitosti in nespremenljivosti elektronske izdaje Uradnega lista. Z lahko dostopnimi sredstvi bi moralo biti mogoče preveriti elektronsko podpisani Uradni list.

(11)

Dostop do spletne strani EUR-Lex je treba zagotoviti v skladu z zavezami za zaščito invalidov v skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES z dne 26. novembra 2009 o sklenitvi Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s strani Evropske skupnosti (5).

(12)

V skladu z načelom sorazmernosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji ta uredba ne presega okvira, ki je potreben za dosego cilja, da se vsem evropskim državljanom omogoči sklicevanje na elektronsko izdajo Uradnega lista, saj je področje njene uporabe omejeno na to, da se elektronski izdaji zagotovi verodostojnost, kakršno ima danes tiskana izdaja.

(13)

PDEU za sprejetje te uredbe ne predvideva drugih pooblastil, razen tistih iz člena 352 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Uradni list v skladu s to uredbo izhaja v elektronski obliki v uradnih jezikih institucij Evropske unije.

2.   Brez poseganja v člen 3 je samo Uradni list, izdan v elektronski obliki (v nadaljnjem besedilu: elektronska izdaja Uradnega lista), verodostojen in ima pravne učinke.

Člen 2

1.   Elektronska izdaja Uradnega lista je opremljena z naprednim elektronskim podpisom, ki v skladu z Direktivo 1999/93/ES temelji na kvalificiranem potrdilu in je oblikovan z napravo za varno tvorjenje podpisa. Kvalificirano potrdilo in podaljšanja njegove veljavnosti se objavijo na spletni strani EUR-Lex, da lahko uporabniki preverijo napredni elektronski podpis in verodostojnost elektronske izdaje Uradnega lista.

2.   Elektronska izdaja Uradnega lista vsebuje informacijo o datumu njene izdaje.

3.   Elektronska izdaja Uradnega lista je javnosti na voljo na spletni strani EUR-Lex v sodobni obliki in za nedoločeno obdobje. Njeno prebiranje je brezplačno.

Člen 3

1.   Če elektronske izdaje Uradnega lista ni mogoče izdati zaradi nepredvidene in izredne motnje v delovanju informacijskega sistema Urada za publikacije, se informacijski sistem čim prej ponovno vzpostavi.

Urad za publikacije ugotovi, kdaj je prišlo do take motnje.

2.   Če je treba izdati Uradni list, informacijski sistem Urada za publikacije pa zaradi motnje iz odstavka 1 ne deluje, je samo tiskana izdaja Uradnega lista verodostojna in ima pravne učinke.

Po ponovni vzpostavitvi informacijskega sistema Urada za publikacije je javnosti na spletni strani EUR-Lex na voljo ustrezna elektronska različica tiskane izdaje iz prvega pododstavka le v informativne namene in vsebuje obvestilo v zvezi s tem.

3.   Po ponovni vzpostavitvi informacijskega sistema Urada za publikacije se na spletni strani EUR-Lex zagotovijo informacije o vseh tiskanih izdajah, ki so verodostojne in imajo pravne učinke v skladu s prvim pododstavkom odstavka 2.

Člen 4

1.   V zvezi z elektronsko izdajo Uradnega lista je Urad za publikacije odgovoren za:

(a)

njeno izdajanje in zagotavljanje njene verodostojnosti;

(b)

namestitev, upravljanje in vzdrževanje informacijskega sistema za pripravo elektronske izdaje Uradnega lista ter nadgrajevanje tega sistema v skladu s prihodnjim tehničnim razvojem;

(c)

uvedbo in povečanje tehničnih zmogljivosti, da se vsem uporabnikom zagotovi dostop do elektronske izdaje Uradnega lista;

(d)

določitev pravil o notranji varnosti in dostopu v zvezi z informacijskim sistemom za pripravo elektronske izdaje Uradnega lista;

(e)

shranjevanje in arhiviranje elektronskih datotek ter njihovo obdelavo v skladu s prihodnjim tehnološkim razvojem.

2.   Urad za publikacije izvaja odgovornost iz odstavka 1 v skladu s Sklepom 2009/496/ES, Euratom.

Člen 5

Ta uredba začne veljati prvi dan četrtega koledarskega meseca, ki sledi njenemu sprejetju.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. marca 2013

Za Svet

Predsednik

A. SHATTER


(1)  Uredba št. 1 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti (UL 17, 6.10.1958, str. 385/58)

(2)  UL L 168, 30.6.2009, str. 41.

(3)  ZOdl. 2007, str. I-10841.

(4)  UL L 13, 19.1.2000, str. 12.

(5)  UL L 23, 27.1.2010, str. 35.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

13.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 69/4


SKLEP SVETA

z dne 25. februarja 2013

o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko Unijo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji

(2013/125/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s točko (v) člena 218(6)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 29. januarja 2007 pooblastil Komisijo, da na podlagi člena XXIV:6 Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 začne pogajanja z nekaterimi drugimi članicami Svetovne trgovinske organizacije v okviru pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji.

(2)

Pogajanja je vodila Komisija v okviru pogajalskih smernic, ki jih je sprejel Svet.

(3)

Ta pogajanja so se zaključila in Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je predstavnik Evropske unije parafiral 21. decembra 2011, predstavnik Združenih držav Amerike pa 17. februarja 2012.

(4)

Sporazum je bil s pridržkom njegove poznejše sklenitve podpisan v imenu Evropske unije dne 7. decembra 2012,v skladu s Sklepom Sveta 2012/644/EU (1).

(5)

Sporazum bi bilo treba odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) se odobri v imenu Unije.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Unije opravi uradno obvestilo, določeno v Sporazumu (2).

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 25. februarja 2013

Za Svet

Predsednik

S. COVENEY


(1)  UL L 287, 18.10.2012, str. 2.

(2)  Generalni sekretariat Sveta objavi datum začetka veljavnosti Sporazuma v Uradnem listu Evropske unije.


SPORAZUM

v obliki izmenjave pisem med Evropsko Unijo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji

Ženeva, 7. december 2012

Spoštovani,

po pogajanjih v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe seznamov ugodnosti Republike Bolgarije in Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji potrjujem naslednji dogovor:

1.

Evropska unija na svoj seznam STO za carinsko območje EU-27 vključi in potrdi ugodnosti, ki so bile na njenem seznamu za carinsko območje EU-25, s spremembami iz tega pisma.

K tarifni kvoti EU za „meso in užitne klavnične proizvode perutnine, sveže, ohlajene ali zamrznjene“, dodeljeni državi (ZDA), se doda 4 680 ton, pri čemer se ohranijo obstoječe tarifne stopnje v okviru kvote (tarifne številke 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290, 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1410, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1450, 0207 1460, 0207 1470, 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2710, 0207 2720, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770, 0207 2780).

K tarifni kvoti EU za „zamrznjene šunke in hrbte brez kosti“, dodeljeni državi (ZDA), se doda 200 ton, pri čemer se ohranijo obstoječe tarifne stopnje 250 EUR/tono v okviru kvote (tarifni številki ex ex 0203 1955 in ex ex 0203 2955).

Oblikuje se tarifna kvota v višini 1 550 ton za „pripravke hrane“, dodeljena državi (ZDA), s stopnjo v okviru kvote „kmetijska komponenta“ (tarifna številka 2106 9098).

K tarifni kvoti EU za „kose domačih prašičev, sveže, ohlajene ali zamrznjene, s kostmi ali brez, razen ločeno predloženega fileja“ se doda 600 ton (erga omnes), pri čemer se ohranijo obstoječe tarifne stopnje v okviru kvote (tarifne številke 0203 1211, 0203 1219, 0203 1911, 0203 1913, 0203 1915, ex ex 0203 1955, 0203 1959, 0203 2211, 0203 2219, 0203 2911, 0203 2913, 0203 2915, ex ex 0203 2955, 0203 2959).

K tarifni kvoti EU za „piščančje kose, sveže, ohlajene ali zamrznjene“ se doda 500 ton (erga omnes), pri čemer se ohranijo obstoječe tarifne stopnje v okviru kvote (tarifne številke 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460).

K tarifni kvoti EU za „kose kokoši in petelinov“ se doda 400 ton (erga omnes), pri čemer se ohrani obstoječa stopnja 795 EUR/tono v okviru kvote (tarifna številka 0207 1410).

K tarifni kvoti EU za „puranje meso, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno“ se doda 580 ton (erga omnes), pri čemer se ohranijo obstoječe tarifne stopnje v okviru kvote (tarifne številke 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770).

Če vsi notranji postopki, ki jih EU potrebuje za vključitev in potrditev sprememb iz tega pisma na svoj seznam STO, niso zaključeni 60 dni pred iztekom roka Združenih držav Amerike za uveljavljanje pravice, da v skladu s členom XXVIII GATT ukinejo bistveno enakovredne ugodnosti, bo EU pri Svetu za trgovino z blagom STO vložila zahtevek za odobritev podaljšanja obdobja pred njegovim iztekom. Tako podaljšanje mora biti dovolj dolgo, da se vsi navedeni notranji postopki EU zaključijo 60 dni pred iztekom roka Združenih držav Amerike za uveljavljanje pravic iz člena XXVIII GATT.

2.

Skladno s pogajanji o navedenih spremembah in prav tako v povezavi s širitvijo carinskega območja Evropske unije na Republiko Bolgarijo in Romunijo morajo Združene države Amerike v roku 21 dni po začetku veljavnosti tega sporazuma za objavo v Zveznem registru ZDA predložiti obvestilo o spremembi uvoznih tarifnih kvot za sire, dodeljenih za Evropsko unijo v dodatnih opombah ZDA 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 in 25 poglavja 04 usklajenega tarifnega programa Združenih držav Amerike, da se odrazi širitev carinskega območja Evropske unije na Republiko Bolgarijo in Romunijo.

3.

Posvetovanja se lahko opravijo kadar koli in o vseh zadevah iz tega sporazuma ter na zahtevo katere koli od pogodbenic.

Hvaležen Vam bom, če potrdite, da se Vaša vlada strinja z vsebino tega pisma. Če se strinja, predlagam, da to pismo in Vaša potrditev skupaj sestavljata Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

Evropska unija in Združene države Amerike se medsebojno pisno obvestijo o zaključku vsakršnih notranjih postopkov, potrebnih za začetek veljavnosti tega sporazuma. Ta sporazum začne veljati 14 dni po datumu prejema zadnjega uradnega obvestila.

S spoštovanjem,

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Genève, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Γενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje

Kelt Genfben,

Magħmul f’Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie dnia

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä

Utfärdat i Genève den

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Ženeva, 7. december 2012

Spoštovani,

potrjujem prejem Vašega pisma z današnjim datumom, ki se glasi:

„po pogajanjih v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe seznamov ugodnosti Republike Bolgarije in Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji potrjujem naslednji dogovor:

1.

Evropska unija na svoj seznam STO za carinsko območje EU-27 vključi in potrdi ugodnosti, ki so bile na njenem seznamu za carinsko območje EU-25, s spremembami iz tega pisma.

K tarifni kvoti EU za „meso in užitne klavnične proizvode perutnine, sveže, ohlajene ali zamrznjene“, dodeljeni državi (ZDA), se doda 4 680 ton, pri čemer se ohranijo obstoječe tarifne stopnje v okviru kvote (tarifne številke 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290, 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1410, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1450, 0207 1460, 0207 1470, 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2710, 0207 2720, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770, 0207 2780).

K tarifni kvoti EU za „zamrznjene šunke in hrbte brez kosti“, dodeljeni državi (ZDA), se doda 200 ton, pri čemer se ohranijo obstoječe tarifne stopnje 250 EUR/tono v okviru kvote (tarifni številki ex ex 0203 1955 in ex ex 0203 2955).

Oblikuje se tarifna kvota v višini 1 550 ton za „pripravke hrane“, dodeljena državi (ZDA), s stopnjo v okviru kvote „kmetijska komponenta“ (tarifna številka 2106 9098).

K tarifni kvoti EU za „kose domačih prašičev, sveže, ohlajene ali zamrznjene, s kostmi ali brez, razen ločeno predloženega fileja“ se doda 600 ton (erga omnes), pri čemer se ohranijo obstoječe tarifne stopnje v okviru kvote (tarifne številke 0203 1211, 0203 1219, 0203 1911, 0203 1913, 0203 1915, ex ex 0203 1955, 0203 1959, 0203 2211, 0203 2219, 0203 2911, 0203 2913, 0203 2915, ex ex 0203 2955, 0203 2959).

K tarifni kvoti EU za „piščančje kose, sveže, ohlajene ali zamrznjene“ se doda 500 ton (erga omnes), pri čemer se ohranijo obstoječe tarifne stopnje v okviru kvote (tarifne številke 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460).

K tarifni kvoti EU za „kose kokoši in petelinov“ se doda 400 ton (erga omnes), pri čemer se ohrani obstoječa stopnja 795 EUR/tono v okviru kvote (tarifna številka 0207 1410).

K tarifni kvoti EU za „puranje meso, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno“ se doda 580 ton (erga omnes), pri čemer se ohranijo obstoječe tarifne stopnje v okviru kvote (tarifne številke 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770).

Če vsi notranji postopki, ki jih EU potrebuje za vključitev in potrditev sprememb iz tega pisma na svoj seznam STO, niso zaključeni 60 dni pred iztekom roka Združenih držav Amerike za uveljavljanje pravice, da v skladu s členom XXVIII GATT ukinejo bistveno enakovredne ugodnosti, bo EU pri Svetu za trgovino z blagom STO vložila zahtevek za odobritev podaljšanja obdobja pred njegovim iztekom. Tako podaljšanje mora biti dovolj dolgo, da se vsi navedeni notranji postopki EU zaključijo 60 dni pred iztekom roka Združenih držav Amerike za uveljavljanje pravic iz člena XXVIII GATT.

2.

Skladno s pogajanji o navedenih spremembah in prav tako v povezavi s širitvijo carinskega območja Evropske unije na Republiko Bolgarijo in Romunijo morajo Združene države Amerike v roku 21 dni po začetku veljavnosti tega sporazuma za objavo v Zveznem registru ZDA predložiti obvestilo o spremembi uvoznih tarifnih kvot za sire, dodeljenih za Evropsko unijo v dodatnih opombah ZDA 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 in 25 poglavja 04 usklajenega tarifnega programa Združenih držav Amerike, da se odrazi širitev carinskega območja Evropske unije na Republiko Bolgarijo in Romunijo.

3.

Posvetovanja se lahko opravijo kadar koli in o vseh zadevah iz tega sporazuma ter na zahtevo katere koli od pogodbenic.

Hvaležen Vam bom, če potrdite, da se Vaša vlada strinja z vsebino tega pisma. Če se strinja, predlagam, da to pismo in Vaša potrditev skupaj sestavljata Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

Evropska unija in Združene države Amerike se medsebojno pisno obvestijo o zaključku vsakršnih notranjih postopkov, potrebnih za začetek veljavnosti tega sporazuma. Ta sporazum začne veljati 14 dni po datumu prejema zadnjega uradnega obvestila.“

V imenu svoje vlade izražam strinjanje s tem pismom.

S spoštovanjem,

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Genève, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Γενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje

Kelt Genfben,

Magħmul f’Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie dnia

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä

Utfärdat i Genève den

Image

От името на Съединените американски щати

En nombre de los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

På vegne af Amerikas Forenede Stater

Im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Εξ ονόματος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

On behalf of the United States of America

Au nom des États-Unis d'Amérique

Per degli Stati Uniti d’America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā —

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

Az Amerikai Egyesült Államok nevében

F’isem l-Istati Uniti tal-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Em nome dos Estados Unidos da América

În numele Statelor Unite ale Americii

V mene Spojených štátov amerických

V imenu Združenih držav Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

På Amerikas förenta staters vägnar

Image


UREDBE

13.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 69/11


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 217/2013

z dne 11. marca 2013

o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih aluminijastih folij v zvitkih s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 9(4) Uredbe,

ob upoštevanju predloga, ki ga je po posvetovanju s svetovalnim odborom predložila Evropska komisija („Komisija“),

ob upoštevanju naslednjega:

1.   POSTOPEK

1.1   Začasni ukrepi

(1)

Komisija je z Uredbo (EU) št. 833/2012 (2) („začasna uredba“) uvedla začasne protidampinške dajatve („začasni ukrepi“) na uvoz nekaterih aluminijastih folij v zvitkih s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („LRK“).

(2)

Postopek se je začel na podlagi pritožbe, ki jo je 9. novembra 2011 vložilo Evropsko združenje za kovine (Eurométaux) („pritožnik“) v imenu proizvajalcev, ki predstavljajo več kot 50 % celotne proizvodnje Unije nekaterih aluminijastih folij v zvitkih. Pritožba je vsebovala dokaze prima facie o dampingu navedenega izdelka in znatni škodi, ki je nastala zaradi dampinga, kar je zadostovalo za upravičenost začetka postopka. Kot je navedeno v uvodni izjavi 17 začasne uredbe, je preiskava dampinga in škode zajemala obdobje od 1. oktobra 2010 do 30. septembra 2011 („obdobje preiskave“ ali „OP“). Proučitev gibanj, pomembnih za oceno škode, je zajela obdobje od januarja 2008 do konca OP („obravnavano obdobje“).

1.2   Nadaljnji postopek

(3)

Po razkritju bistvenih dejstev in premislekov, na podlagi katerih je bila sprejeta odločitev za uvedbo začasnih protidampinških ukrepov („začasno razkritje“), je več zainteresiranih strani predložilo pisna stališča v zvezi z začasnimi ugotovitvami. Stranem, ki so zahtevale zaslišanje, je bila ta možnost odobrena. Zlasti en proizvajalec izvoznik je zahteval zaslišanje pred pooblaščencem za zaslišanje GD za trgovino, ki mu je bilo odobreno.

(4)

Komisija je nadaljevala z zbiranjem in preverjanjem vseh informacij, ki so bile po njenem mnenju potrebne za oblikovanje dokončnih ugotovitev.

(5)

Po objavi začasne uredbe so trije sodelujoči kitajski proizvajalci izvozniki navedli, da so bila v členu 1(2) začasne uredbe njihova imena nepravilno zapisana. Zato je bil v Uradnem listu Evropske unije objavljen popravek (3) začasne uredbe, v katerem so bila imena zadevnih družb pravilno zapisana.

2.   ZADEVNI IZDELEK IN PODOBNI IZDELEK

(6)

Zadevni izdelek je aluminijasta folija debeline 0,007 mm ali več, vendar manj kot 0,021 mm, brez podlage, samo valjana in ne dalje obdelana, reliefna ali ne, v lahkih zvitkih z maso največ 10 kg („zadevni izdelek“ ali „aluminijasta folija v zvitkih“ ali „AHF“). Zadevni izdelek je trenutno uvrščen pod oznaki KN ex 7607 11 11 in ex 7607 19 10.

(7)

Zadevni izdelek se na splošno uporablja kot potrošniški izdelek za pakiranje in drugo uporabo v gospodinjstvu/gostinstvu. Opredelitvi izdelka ni ugovarjal nihče.

(8)

Preiskava je pokazala, da imajo aluminijasta folija v zvitkih, ki se proizvaja v LRK in se iz nje izvaža, aluminijasta folija v zvitkih, ki jo proizvajajo in prodajajo proizvajalci Unije v Uniji, ter aluminijasta folija v zvitkih, ki jo proizvaja in prodaja sodelujoči turški proizvajalec v Turčiji (primerljiva država), enake osnovne fizikalne in tehnične lastnosti ter so v osnovi namenjene podobni uporabi, zato se lahko v smislu člena 1(4) osnovne uredbe štejejo za enake.

(9)

Ker ni bilo nobene pripombe v zvezi z zadevnim izdelkom in podobnim izdelkom, se uvodne izjave 18 do 20 začasne uredbe potrdijo.

3.   VZORČENJE

(10)

Ker ni bilo pripomb v zvezi z vzorčenjem, se uvodne izjave 21 do 26 začasne uredbe potrdijo.

4.   DAMPING

4.1   Tržnogospodarska obravnava (TGO)

(11)

Po začasnem razkritju je družba CeDo (Shanghai) Ltd („CeDo“) predložila pripombe v zvezi z ugotovitvami glede merila iz tretje alineje točke (c) člena 2(7) osnovne uredbe. Zadevna družba je v svojih pripombah in na zaslišanju pri pooblaščencu za zaslišanje izpodbijala ugotovitev, da je bila za njene odločitve o pridobitvi posojil iz tujine potrebna odobritev države, kar je povzročilo izkrivljanje njenih finančnih razmer. Družba CeDo je trdila, da kitajski predpisi o izvedbi registracije zunanjega dolga niso imeli učinka izkrivljanja na njene finančne razmere, saj je šlo pri njenem posojilu za posojilo znotraj skupine, ki ga je financirala povezana družba s sedežem zunaj Kitajske in ki je temeljilo izključno na finančnih premislekih skupine. Družba je poleg tega trdila, da je bil prenos plačil obresti in glavnice samodejno odobren.

(12)

Po ponovni proučitvi dodatnih informacij, ki jih je zagotovila navedena družba, in argumentov, ki jih je predložila po začasnem razkritju, je bilo ocenjeno, da je pri tem posojilu znotraj skupine kljub registraciji dolga in zahtevam po odobritvi odplačila mogoče ugotoviti, da na finančne razmere zadevne družbe ni pomembno vplivalo izkrivljanje, saj je družba odplačala obresti in glavnico v skladu s pogoji posojilne pogodbe. V teh okoliščinah velja, da družba izpolnjuje merilo iz tretje alineje točke (c) člena 2(7) osnovne uredbe.

(13)

Ker v zvezi s TGO ni bilo drugih pripomb, se uvodne izjave 27 do 53 začasne uredbe potrdijo s pridržkom izvedbe zgoraj navedenih popravkov.

4.2   Individualna obravnava (IO)

(14)

Ker v zvezi z IO ni bilo pripomb, se uvodne izjave 54 do 56 začasne uredbe potrdijo.

4.3   Primerljiva država

(15)

Nobena stran ni nasprotovala izbiri Turčije kot primerljive države za dokončno ugotovitev.

(16)

Ker v zvezi z izbiro primerljive države ni bilo pripomb, se uvodne izjave 57 do 64 začasne uredbe potrdijo.

4.4   Normalna vrednost

(17)

Normalna vrednost je izračunana na podlagi podatkov, ki jih je predložil edini sodelujoči proizvajalec iz primerljive države (tj. Turčije). Zato je bila normalna vrednost določena na podlagi domačih prodajnih cen in konstruirane normalne vrednosti enega turškega proizvajalca podobnega izdelka.

(18)

Družba Ningbo Favored Commodity Co., Ltd („Ningbo Favored“) je izrazila dvom, da so lahko podatki enega samega turškega proizvajalca dovolj reprezentativni, da se določi stopnja dampinga za skupek vseh kitajskih proizvajalcev izvoznikov, in tudi presenečenje nad tem, da so domače cene v Turčiji znatno višje kot v Uniji. Kar zadeva turški trg za aluminijasto folijo, je bilo, kakor je navedeno v uvodni izjavi 63 začasne uredbe, ocenjeno, da je Turčija ustrezna primerljiva država na podlagi obsega in vrednosti domače proizvodnje, uvoza in izvoza. Dejstvo, da so cene na turškem trgu višje od cen v Uniji, ni odločilni dejavnik pri izbiri ustrezne primerljive države. Poleg tega je mogoče razliko v ceni delno pojasniti z dejstvom, da je bila industrija Unije v OP blizu pragu dobička. Če industriji Unije uspe doseči razumno stopnjo dobička (tj. 5 %, kakor je omenjeno v uvodni izjavi 158 začasne uredbe), se bo cenovna vrzel med cenami na turškem trgu in tistimi na trgu Unije zmanjšala.

(19)

Družba Ningbo Favored je v svojih pripombah navedla tudi, da institucije niso zagotovile zadostnih informacij glede konstruirane normalne vrednosti.

(20)

V zvezi s tem je treba opozoriti, da je Komisija, kot je pojasnjeno v izjavi 70, strani zagotovila vse pomembne informacije v zvezi s podatki, ki so bili uporabljeni za izračun normalne vrednosti in ki ji jih je lahko sporočila, ne da bi kršila določbe člena 19 osnovne uredbe, tj. hkrati je zagotovila, da se morebitne zaupne informacije, ki jih je zagotovil edini proizvajalec iz Turčije, tudi tako obravnavajo in se ne razkrijejo drugim stranem. Informacije, ki so bile zagotovljene proizvajalcu izvozniku, so bile tehtne in so mu omogočile, da razume metodologijo, uporabljeno v skladu z določbami člena 2 osnovne uredbe. Poleg tega je bila družba Ningbo Favored na zaslišanju, ki je bilo izvedeno na njeno zahtevo, obveščena, da so bile za izračun dampinga uporabljene celotne kontrolne številke izdelka („PCN“), če turški proizvajalec ni prodajal točno take vrste izdelka, pa je bila normalna vrednost določena s prilagoditvijo najbolj podobne kontrolne številke izdelka, ki ga prodaja turški proizvajalec. Poleg tega so bile družbi Ningbo Favored in drugim vzorčenim kitajskim izvoznikom ob razkritju dokončnih ugotovitev zagotovljene dodatne informacije glede določitve konstruirane normalne vrednosti. Zato je treba zgornje trditve zavrniti.

(21)

Ker ni bilo drugih pripomb, se uvodne izjave 65 do 72 začasne uredbe potrdijo.

4.5   Izvozna cena

(22)

Družba Ningbo Favored je zaprosila, da se vrednosti izvoza na seznamu posameznih transakcij pretvorijo iz ameriških dolarjev v kitajsko valuto po mesečnem menjalnem tečaju, navedenem v vprašalniku, in ne po dejanskem menjalnem tečaju, ki je veljal v času posameznih transakcij. V skladu s členom 2(10)(j) „pretvorba valut“ osnovne uredbe se pretvorba valut za namen primerjave cen izvede z uporabo menjalnega tečaja na dan prodaje. Prav tako je v navodilih za izpolnjevanje vprašalnika izrecno navedeno, da se uporabijo zneski v obračunski valuti, v kateri so bili knjiženi v knjigovodskih evidencah anketirane družbe. Družba je bila torej ustrezno obveščena o menjalnem tečaju, ki ga je treba uporabiti. Te trditve zato ni mogoče sprejeti.

(23)

Po uvedbi začasnih ukrepov je bil v prostorih enega od nepovezanih uvoznikov izveden preveritveni obisk, za katerega je bila določena stopnja dobička iz uvodne izjave 75 začasne uredbe. Na podlagi rezultatov tega obiska se je stopnja dobička, uporabljena pri konstruiranju izvoznih cen v skladu s členom 2(9) osnovne uredbe, zmanjšala.

(24)

Ker ni bilo drugih pripomb, se uvodne izjave 73 do 75 začasne uredbe potrdijo s pridržkom izvedbe zgoraj navedenih popravkov.

4.6   Primerjava

(25)

V zvezi s primerjavo niso bile prejete pripombe. Ker ni bilo drugih pripomb, se uvodne izjave 76 do 78 začasne uredbe potrdijo.

4.7   Stopnje dampinga

(26)

V zvezi s stopnjami dampinga niso bile predložene pripombe. Ker ni bilo drugih pripomb, se uvodne izjave 79 do 81 začasne uredbe potrdijo.

(27)

Zaradi popravljene stopnje dobička nepovezanih uvoznikov, kakor je navedeno v uvodni izjavi 23, in po odpravi nekaterih očitnih pisnih napak so dokončne stopnje dampinga, izražene kot delež cene CIF meja Unije, brez plačane dajatve, naslednje:

Ime družbe

Stopnja dampinga

CeDo (Shanghai) Ltd

37,4 %

Ningbo Favored Commodity Co., Ltd

30,6 %

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co., Ltd

32,9 %

Druge sodelujoče družbe

34,9 %

Stopnja dampinga na ravni države

45,6 %

(28)

Na podlagi dejstev iz uvodne izjave 81 začasne uredbe je bila dokončna stopnja dampinga na ravni države za LRK določena na podlagi najvišjih dampinških transakcij sodelujočih izvoznikov. Tako izračunana dokončna stopnja dampinga je znašala 45,6 %.

5.   ŠKODA

5.1   Proizvodnja Unije in industrija Unije

(29)

Ker v zvezi s proizvodnjo Unije in industrijo Unije ni bilo pripomb, se uvodna izjava 83 začasne uredbe potrdi.

5.2   Potrošnja Unije

(30)

Ker v zvezi s potrošnjo Unije ni bilo nobenih pripomb, se uvodne izjave 84 do 86 začasne uredbe potrdijo.

5.3   Uvoz iz LRK v Unijo

5.3.1   Količine in tržni delež

(31)

Ker v zvezi z ravnijo uvoza v Unijo iz LRK in tržnim deležem ni bilo pripomb, se uvodne izjave 87 do 89 začasne uredbe potrdijo.

5.3.2   Cena dampinškega uvoza in nelojalno nižanje prodajnih cen

(32)

Kakor je ustrezno pojasnjeno v uvodni izjavi 47, je bilo na podlagi opravljene analize pripomb, prejetih po začasnem razkritju, ugotovljeno, da ni primerno izvesti prilagoditve trgovinske ravni za primerjavo cen zadevnega izdelka s cenami aluminijaste folije, ki jo proizvede industrija Unije. Ta sprememba metodologije je rahlo vplivala na stopnje nelojalnega nižanja prodajnih cen.

(33)

Poleg tega je bila stopnja nelojalnega nižanja prodajnih cen v skupini CeDo znižana s popravkom stopnje dobička nepovezanih uvoznikov (glej uvodno izjavo 23). Vendar pa je tehtana povprečna stopnja nelojalno znižanih prodajnih cen vzorčenih proizvajalcev izvoznikov še vedno nad 7 %.

(34)

Ker v zvezi s cenami dampinškega uvoza in nelojalnim nižanjem prodajnih cen ni bilo drugih pripomb, se metodologija iz uvodnih izjav 90 do 94 začasne uredbe za ugotovitev nelojalnega nižanja prodajnih cen potrdi, razen navedenih sprememb.

5.4   Gospodarski položaj industrije Unije in reprezentativnih proizvajalcev Unije

5.4.1   Uvodne opombe in podatki v zvezi z industrijo Unije

(35)

Ker v zvezi s tem ni bilo pripomb, se začasne ugotovitve iz uvodnih izjav 95 do 107 začasne uredbe potrdijo.

5.4.2   Višina dejanske stopnje dampinga

(36)

Ker v zvezi s tem ni bilo pripomb, se uvodna izjava 108 začasne uredbe potrdi.

5.5   Sklepne ugotovitve o škodi

(37)

Na podlagi navedenega se začasne ugotovitve iz uvodnih izjav 109 do 112 začasne uredbe potrdijo.

6.   VZROČNA ZVEZA

(38)

Komisija ni prejela pripomb k začasnim ugotovitvam v zvezi z vzročno zvezo med dampingom in škodo. Zato se potrdi, da je dampinški uvoz iz LRK industriji Unije povzročil znatno škodo v smislu člena 3(6) osnovne uredbe in da ni drugih znanih dejavnikov, ki bi lahko prekinili vzročno zvezo med dampinškim uvozom iz LRK in škodo, ki jo je utrpela industrija Unije. Zato se sklepi iz uvodnih izjav 113 do 136 začasne uredbe potrdijo.

7.   INTERES UNIJE

7.1   Industrija Unije

(39)

Ker v zvezi z interesom industrije Unije ni bilo pripomb, se uvodne izjave 138 do 142 začasne uredbe potrdijo.

7.2   Uvozniki/prodajalci na debelo

(40)

Sodelovanje uvoznega sektorja je bilo zelo skromno in, kakor je bilo omenjeno v uvodni izjavi 146 začasne uredbe, sta na vprašalnik odgovorila samo dva uvoznika. Kakor je zapisano v uvodni izjavi 23, je bil po uvedbi začasnih ukrepov obiskan največji uvoznik (Robinson Young, Združeno kraljestvo), da bi se preverili njegovi odgovori na vprašalnik. Na podlagi tega preveritvenega obiska je bil izveden popravek sporočene dobičkonosnosti te družbe iz naslova njenih zadevnih dejavnosti. Zato se je tehtana povprečna stopnja dobička dveh sodelujočih vzorčenih uvoznikov zmanjšala. Vendar pa se dobiček zadevnih sodelujočih uvoznikov z vidika analize interesov Unije ni znatno zmanjšal, ker sta bili obe stopnji dobička (pred in po popravku) zmerni.

(41)

Eden od vzorčenih uvoznikov je izpodbijal prvotno ugotovitev, povzeto v uvodni izjavi 148 začasne uredbe, in sicer da naj bi učinek ukrepov na uvozni sektor na splošno ne bil nesorazmeren, ker bi bil zadevni uvoznik ob potrditvi ukrepov lahko prisiljen zapustiti trg. Vendar pa je bilo v začasni uredbi dejansko ugotovljeno, da bi industrija Unije verjetno lahko znova pridobila nekatere pogodbe na škodo uvoznega sektorja. Nobenega dvoma ni, da bo uvoz zadevnega izdelka še naprej služil trgu Unije, vendar od zdaj naprej pod poštenimi konkurenčnimi pogoji in zato morda v manjšem obsegu. Glede na navedeno se potrdi, da učinek na uvozni sektor na splošno ni nesorazmeren.

(42)

V zvezi z interesi uvoznikov in prodajalcev na debelo niso bile predložene dodatne pripombe ali informacije. Zato se začasne ugotovitve iz uvodnih izjav 143 do 149 začasne uredbe o interesu teh skupin potrdijo.

7.3   Prodajalci na drobno in potrošniki

(43)

Ker v zvezi z interesi prodajalcev na drobno in potrošnikov ni bilo pripomb, se uvodne izjave 150 do 153 začasne uredbe potrdijo.

7.4   Sklep o interesu Unije

(44)

Glede na navedeno se potrdijo začasne ugotovitve v zvezi z interesom Unije, in sicer da ni utemeljenih razlogov proti uvedbi dokončnih ukrepov za uvoz nekaterih aluminijastih folij v zvitkih s poreklom iz LRK.

8.   DOKONČNI PROTIDAMPINŠKI UKREPI

8.1   Stopnja odprave škode

(45)

Družba Ningbo Favored je po razkritju začasnih ugotovitev predložila stališče v zvezi z metodologijo, ki je bila uporabljena za izračun stopenj škode. Družba je trdila, da so prilagoditve strukture PCN povzročile neravnovesje. Menila je zlasti, da so stroški pakiranja verjetno povzročili izkrivljanje podatkov. Drugi argument se je navezoval na metodo, ki je bila uporabljena za zagotovitev poštene primerjave z vidika trgovinske ravni. V začasni fazi so bili podatki za Unijo razdeljeni glede na prodajne poti za prodajo na drobno in tiste za prodajo na debelo; družba Ningbo Favored je trdila, da sta bili s tem ustvarjeni dve ciljni ceni za posamezno vrsto izdelka, kar je bilo po njenem mnenju nezakonito.

(46)

Kar zadeva trditev v zvezi s prilagoditvijo strukture PCN, so simulacije pokazale, da bi prišlo do izkrivljanja, če struktura PCN ne bi bila prilagojena. Navedene prilagoditve strukture PCN (s katerimi so bili podatki dejansko konsolidirani, da bi se izboljšala stopnja ujemanj in reprezentativnost) so odpravile izkrivljanje in prispevale k večji zanesljivosti izračunov. Zato je treba to trditev zavrniti.

(47)

Ustrezno je bil proučen tudi drugi argument družbe Ningbo Favored v zvezi z metodo, ki je bila uporabljena v začasni fazi za zagotovitev poštene primerjave z vidika trgovinske ravni. V zvezi s tem je bilo ugotovljeno, da so se cene pri navedenih dveh prodajnih poteh običajno razlikovale, vendar v obravnavani zadevi ni bilo mogoče ugotoviti prepoznavnega ali doslednega vzorca. V nekaterih primerih so bile namreč proizvajalčeve prodajne cene za prodajalce na drobno nižje od tistih za prodajalce na debelo, v spet drugih primerih pa je veljalo nasprotno. Zato je bila sprejeta odločitev, da se ta argument družbe sprejme, torej da se prilagoditev trgovinske ravni ne izvede, ker pogoji za to niso izpolnjeni. Dokončni izračuni stopenj odprave škode so zato temeljili na konsolidiranih cenah proizvajalcev izvoznikov in tudi industrije Unije, pri čemer trgovinska raven ni bila prilagojena. Ta sprememba metodologije je rahlo vplivala na stopnje škode.

(48)

Po razkritju dokončnih ugotovitev je družba Ningbo Favored trdila, da je bila metoda, uporabljena za izračun nelojalnega nižanja ciljnih cen, pomanjkljiva in nezanesljiva, saj je bila izhodiščna točka za industrijo Unije prodajna cena v Uniji na PCN in ne proizvodni stroški na PCN. Družba Ningbo Favored je sklenila, da proizvodni stroški na PCN niso bili uporabljeni, ker uslužbenci Komisije družbe „niso pozvali k nujni predložitvi“ zadevnih podatkov in bi bilo treba postopek zato ustaviti zaradi „pomanjkanja dokazov“.

(49)

Osnovna uredba dejansko ne predpisuje načina za določanje ciljne cene industrije Unije. V skladu z uveljavljeno prakso se to stori bodisi na podlagi proizvodnih stroškov na PCN, ki se povečajo za ciljni dobiček, bodisi na podlagi prodajnih cen franko tovarna na PCN, zaračunanih nepovezanim strankam na trgu Unije, ki se prilagodijo glede na dejanski dobiček ali izgubo v OP in povečajo za določeni ciljni dobiček. Obe metodologiji sta zanesljivi in se lahko (odvisno od okoliščin) izmenično uporabljata. V okviru preiskave je bila uporabljena drugonavedena metoda (tj. na podlagi dejanskih prodajnih cen v Uniji, zaračunanih nepovezanim strankam), ker nekateri vzorčeni proizvajalci Unije niso mogli na zanesljiv način izračunati proizvodnih stroškov na PCN.

(50)

Glede na navedeno se trditev, da uporabljena metodologija ni zanesljiva, in argument, da bi bilo treba postopek zato končati, zavrneta.

(51)

Skupina CeDo je trdila, da metodologija, ki je bila uporabljena za izračun njenih začasnih stopenj škode, ni bila pravilna, ker ni v celoti upoštevala strukture skupine. Dejansko uvoznik CeDo UK, ki je povezan z vzorčenim sodelujočim proizvajalcem izvoznikom („CeDo (Shanghai)“), na trgu Unije dobavlja aluminijaste folije, ki so proizvedene v LRK, in tudi tiste, ki so proizvedene v Uniji, in sicer v obeh primerih prek povezanega uvoznika/trgovca. Skupina je trdila, da se prodajni, splošni in administrativni stroški povezanega uvoznika in stopnja dobička ne bi smeli odbiti od cene skupine CeDo pri nadaljnji prodaji, ker konkurenca poteka na ravni strank v Uniji. Trdila je, da njene prodajne cene na ravni strank ne bi povzročile škode industriji Unije.

(52)

Trditev skupine CeDo glede njenih prodajnih cen v primerjavi s prodajnimi cenami industrije Unije so v več predložitvah stališč izpodbijali proizvajalci Unije, ki so se pritožili. Vendar pa tega vprašanja ni bilo mogoče nadalje proučiti, ker informacij, ki so jih predložile strani, ni bilo več mogoče preveriti v tako napredni fazi preiskave.

(53)

Treba je opomniti, da je namen izračuna stopnje škode ugotoviti, ali bi uporaba stopnje dajatve za ceno CIF dampinškega uvoza, ki bi bila nižja od tiste, določene na podlagi stopnje dampinga, zadostovala za odpravo škode, ki jo povzroči dampinški uvoz. Ta ocena bi morala temeljiti na ceni CIF zadevnega uvoza, ki velja za primerljivo s ceno franko tovarna industrije Unije. Po analogiji s pristopom, ki se uporablja za izračune stopenj dampinga – ki jih za določitev stopnje dajatev v skladu s pravilom nižje dajatve lahko nadomestijo izračuni stopnje škode – se v zvezi z uvozom prek povezanih uvoznikov cena CIF konstruira na podlagi cene pri nadaljnji prodaji prvi neodvisni stranki, ki se ustrezno prilagodi v skladu s členom 2(9) osnovne uredbe. Drugič, brez poseganja v prejšnja opažanja je treba omeniti, da bi metodologija, ki jo zagovarja skupina CeDo, neizogibno povzročila uporabo cen, povezanih s proizvodnjo aluminijastih folij skupine CeDo v Uniji, saj je, kot je navedeno zgoraj, povezani uvoznik/trgovec na trg Unije dobavljal aluminijaste folije, ki so bile proizvedene tako na Kitajskem kot v Uniji.

(54)

Skupina CeDo je to vprašanje ponovno izpostavila v zaključni fazi postopka. Prav tako je v zvezi s tem zahtevala zaslišanje pred pooblaščencem za zaslišanje GD za trgovino, ki je bilo tudi organizirano. Skupina CeDo je ponovila prejšnje argumente in hkrati oporekala zgornjemu pojasnilu v zvezi s členom 2(9), pri čemer je navedla, da je člen 2(9) med določbami o dampingu osnovne uredbe in ga zato ni mogoče po analogiji uporabljati za izračun škode v obravnavani zadevi. Institucije so poudarile, da se člen 2 resda navezuje na vprašanja dampinga, vendar člen 2(9) spada v podpoglavje „izvozna cena“ ter daje navodila za izračun izvozne cene v primeru, ko prodaja izdelkov v Uniji poteka prek povezanega uvoznika. V zvezi s tem nobena druga določba osnovne uredbe ne daje podrobnejših navodil.

(55)

Skupina CeDo je opozorila na sodbo Splošnega sodišča v zadevi Kazchrome (4), ki po njenem mnenju zagotavlja usmeritve v zvezi s tem, saj navaja, da je najnatančnejši način za izračun nelojalnega nižanja prodajnih cen primerjava cen uvoženih izdelkov in cen izdelkov industrije Skupnosti, vključno z vsemi stroški za transport do obratov strank. Vendar pa je Sodišče hkrati priznalo, da ta pristop ni praktičen, in iz sodbe je jasno razvidno, da je uporaba cen CIF sprejemljiva metodologija za izračun stopenj škode. Poleg tega se je zadeva Kazchrome navezovala na posebne okoliščine, v katerih so bili izdelki prvič vneseni na ozemlje EU v Litvi in so bili nato prepeljani v Rotterdam, kjer so bili carinjeni. V navedenem primeru se je Komisija odločila izračunati stopnje nelojalnega nižanja prodajnih in ciljnih cen na podlagi cen na točki tranzita namesto cen po carinjenju. To pa ne velja v obravnavani preiskavi, saj izračuni nelojalnega nižanja prodajnih in ciljnih cen, ki temeljijo na cenah CIF skupine CeDo po carinjenju, niso sporni. Poleg tega je Sodišče v svoji sodbi jasno navedlo, da se njegove ugotovitve nanašajo izključno na obravnavano zadevo.

(56)

Skupina CeDo je poleg tega zastavila vprašanje v zvezi s pošteno primerjavo in se je sklicevala na dve poročili ugotovitvenih svetov STO (5). Institucije so prepričane, da cene skupine CeDo, kakor so jih določile službe Komisije, in cene franko tovarna industrije Unije (za izračun nelojalnega nižanja tako prodajnih kot tudi ciljnih cen) tvorijo osnovo poštene in razumne primerjave. Treba je spomniti, da bi idealna primerjava pomenila, da bi se upoštevale samo ponudbe za isto pogodbo, saj bi bili prodajni pogoji enaki samo v takem primeru. Ker idealna primerjava v obravnavanem primeru ni bila možna, so institucije prepričane, da njihova metodologija (ki uporablja povprečne cene za podobne proizvode v časovnem obdobju, ki ustreza obdobju enega leta OP) omogoča pošteno primerjavo. Ob razkritju je bila ta metodologija jasno opisana.

(57)

Poleg navedenega velja, da bi metoda, ki jo zagovarja skupina CeDo, povzročila neenako obravnavo pri izračunu njenih stopenj in stopenj drugih vzorčenih proizvajalcev izvoznikov, ki izdelek prodajajo neodvisnim uvoznikom. Metodologija, ki je bila uporabljena za druge vzorčene proizvajalce izvoznike, je temeljila na izvozni ceni na ravni CIF, ki izključuje PSA-stroške ter dobiček Unije, ustvarjen pri nadaljnji prodaji v Uniji po carinjenju. Komisija meni, da na določitev ustrezne uvozne cene za izračun stopnje nelojalnega nižanja prodajnih in ciljnih cen ne bi smelo vplivati to, ali je izvoz namenjen povezanim ali neodvisnim gospodarskim subjektom v Uniji. Metodologija, ki jo je uporabila Komisija, zagotavlja enako obravnavo v obeh primerih. Ne nazadnje, kakor je že bilo omenjeno v uvodni izjavi 53, bi pristop, ki ga zagovarja skupina CeDo Shanghai, zlasti glede na razmere te skupine, povzročil zmedo in onemogočil razlikovanje med dvema ločenima statusoma, v skladu s katerima skupina posluje kot dobavitelj aluminijastih folij na trgu Unije. Dejansko skupina CeDo oskrbuje trg Unije kot proizvajalec s sedežem v Uniji in tudi kot preprodajalec aluminijastih folij, uvoženih iz Kitajske. Namen izračunov škode ni izmeriti stopnje škode, ki jo družba CeDo UK kot proizvajalec uvoznik v Uniji povzroča proizvajalcem Unije, temveč ugotoviti, ali ima zaradi nelojalnega nižanja prodajnih in ciljnih cen proizvajalcev Unije tak učinek izvoz, ki ga opravi družba CeDo. V ta namen so cene, ki se upoštevajo, cene, po katerih se zadevni izdelek prodaja v Unijo, in ne cene, po katerih proizvajalci uvozniki v Uniji nato preprodajo uvoženi izdelek. To je v skladu s pristopom, ki se uporablja pri izračunu stopnje škode pri uvozu, ki ga opravijo domači proizvajalci v Uniji.

(58)

Poleg tega je treba omeniti, da je treba cene proizvajalcev Unije prilagoditi na raven franko tovarna, pri čemer se poleg kreditnih zapisov, popustov in rabatov odštejejo tudi provizije (kot del stroškov prodaje) in stroški, povezani s transportom. Zato primerjava uvoznikove cene pri nadaljnji prodaji s ceno franko tovarna Unije ne bi bila poštena.

(59)

Iz navedenih razlogov velja, da zahteve za spremembo metodologije za izračun stopnje škode za skupino CeDo ni mogoče sprejeti.

(60)

Vendar pa je popravljena stopnja dobička nepovezanih uvoznikov (spremenjena iz razlogov, navedenih v uvodni izjavi 23) vplivala na stopnjo škode, določeno za skupino CeDo, saj se odšteje od cen skupine pri nadaljnji prodaji. Poleg tega je na vse stopnje nelojalnega nižanja ciljnih cen vplivala odprava manjših očitnih pisnih napak pri uporabi ciljnega dobička v začasni fazi.

(61)

Na podlagi zgoraj navedenega so dokončne stopnje škode naslednje:

Ime družbe

Nelojalno nižanje ciljnih cen

CeDo (Shanghai) Ltd

14,2 %

Ningbo Favored Commodity Co. Ltd

14,6 %

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co. Ltd

15,6 %

Tehtano povprečje za druge sodelujoče

14,6 %

Ostali

35,6 %

8.2   Dokončni ukrepi

(62)

Glede na sklepne ugotovitve v zvezi z dampingom, škodo, vzročno zvezo in interesom Unije ter v skladu s členom 9(4) osnovne uredbe je treba uvesti dokončno protidampinško dajatev na uvoz nekaterih aluminijastih folij v zvitkih s poreklom iz LRK na ravni ugotovljene stopnje dampinga ali stopnje škode, če je ta nižja, v skladu s pravilom nižje dajatve. V tem primeru se dajatev določi na ugotovljeno stopnjo škode.

(63)

Na podlagi zgoraj navedenega se naložijo naslednje stopnje dajatev:

Ime družbe

Stopnja dampinga

Stopnja odprave škode

Stopnja protidampinške dajatve

CeDo (Shanghai) Ltd

37,4 %

14,2 %

14,2 %

Ningbo Favored Commodity Co. Ltd

30,6 %

14,6 %

14,6 %

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co. Ltd

32,9 %

15,6 %

15,6 %

Druge sodelujoče družbe

34,9 %

14,6 %

14,6 %

Stopnja dampinga na ravni države

45,6 %

35,6 %

35,6 %

(64)

Stopnje protidampinških dajatev za posamezne družbe, navedene v tej uredbi, so bile določene na podlagi ugotovitev te preiskave. Zato odražajo stanje, v kakršnem so bile te družbe med navedeno preiskavo. Te stopnje dajatev (v nasprotju z dajatvijo na ravni države, ki se uporablja za „vse druge družbe“) se tako uporabljajo izključno za uvoz zadevnih izdelkov s poreklom iz LRK, ki jih proizvedejo te družbe, torej poimensko navedene pravne osebe. Uvoz zadevnega izdelka, ki ga proizvaja katera koli druga družba, ki v izvedbenem delu te uredbe ni izrecno navedena z nazivom in naslovom, vključno s subjekti, ki so povezani s katerim koli izrecno navedenim subjektom, teh stopenj ne morejo uporabiti in zanje velja stopnja dajatve, ki se uporablja za „vse druge družbe“.

(65)

Da se zmanjša tveganje izogibanja zaradi velike razlike v stopnjah dajatve, se šteje, da so v tem primeru potrebni posebni ukrepi za zagotovitev ustrezne uporabe protidampinških dajatev. Ti posebni ukrepi vključujejo predložitev veljavnega trgovinskega računa carinskim organom držav članic, ki je skladen z zahtevami iz Priloge k tej uredbi. Za uvoz, ki ga ne spremlja tak račun, velja preostala protidampinška dajatev, ki se uporablja za vse druge izvoznike.

(66)

Če bi se po uvedbi zadevnih ukrepov obseg izvoza ene od družb, za katere veljajo nižje individualne stopnje dajatev, znatno povečal, bi se tako povečanje obsega lahko obravnavalo kot sprememba v vzorcu trgovanja, nastala zaradi uvedbe ukrepov v smislu člena 13(1) osnovne uredbe. V takšnih okoliščinah in če so izpolnjeni pogoji, se lahko začne preiskava proti izogibanju. S to preiskavo se lahko med drugim prouči potreba po odpravi individualnih stopenj dajatve in posledični uvedbi dajatve na ravni države.

(67)

Vsak zahtevek za uporabo stopnje protidampinške dajatve za posamezno družbo (npr. zaradi spremembe imena subjekta ali ustanovitve novih proizvodnih ali prodajnih obratov) se takoj naslovi na Komisijo (6) skupaj z vsemi ustreznimi informacijami, zlasti o kakršni koli spremembi dejavnosti družbe na področju proizvodnje, domače prodaje in izvoza, povezanimi na primer z navedeno spremembo imena ali spremembo proizvodnih in prodajnih obratov. Ta uredba bo po potrebi ustrezno spremenjena s posodobitvijo seznama družb, upravičenih do individualnih stopenj protidampinških dajatev.

(68)

Za zagotovitev ustreznega izvajanja protidampinške dajatve bi bilo treba stopnjo dajatve na ravni države uporabljati za nesodelujoče proizvajalce izvoznike in tudi za tiste proizvajalce, ki v OP niso izvažali v Unijo.

(69)

Za zagotovitev enake obravnave katerih koli novih izvoznikov in sodelujočih družb, navedenih v preglednici v členu 1(2), ki niso bile vključene v vzorec in za katere velja tehtana povprečna stopnja dajatve v višini 14,6 %, bi bilo treba sprejeti določbo, v skladu s katero bi se tehtana povprečna dajatev, uvedena za navedene družbe, uporabljala za vse nove izvoznike, ki bi bili sicer upravičeni do pregleda v skladu s členom 11(4) osnovne uredbe, pri čemer navedeni člen ne velja, kadar se uporabi vzorčenje.

(70)

Vse strani so bile obveščene o bistvenih dejstvih in premislekih, na podlagi katerih se je nameravala priporočiti uvedba dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih aluminijastih folij v zvitkih s poreklom iz LRK in dokončno pobiranje zneskov, zavarovanih z začasno dajatvijo (dokončno razkritje). Za vse strani je bil določen rok, v katerem so lahko predložile pripombe k temu dokončnemu razkritju.

(71)

Ustne in pisne pripombe, ki so jih predložile zainteresirane stranke, so bile ustrezno obravnavane in upoštevane.

9.   DOKONČNO POBIRANJE ZAČASNIH DAJATEV

(72)

Ob upoštevanju višine ugotovljenih stopenj dampinga in stopenj škode, povzročene industriji Unije, velja, da je treba zneske, zavarovane z začasno protidampinško dajatvijo, ki je bila uvedena z začasno uredbo, dokončno pobrati.

(73)

Če so dokončne dajatve višje od začasnih dajatev, bi bilo treba dokončno pobrati le zneske, zavarovane na stopnji začasnih dajatev, medtem ko bi bilo treba zavarovane zneske, ki presegajo dokončno stopnjo protidampinških dajatev, sprostiti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Uvede se dokončna protidampinška dajatev na uvoz aluminijaste folije debeline 0,007 mm ali več, vendar manj kot 0,021 mm, brez podlage, samo valjana in ne dalje obdelana, reliefna ali ne, v lahkih zvitkih z maso največ 10 kg, ki se trenutno uvršča pod oznaki KN ex 7607 11 11 in ex 7607 19 10 (oznaki TARIC 7607111110 in 7607191010), s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

2.   Stopnja veljavne dokončne protidampinške dajatve za neto ceno franko meja Unije pred plačilom dajatev za izdelek iz odstavka 1, ki ga proizvajajo družbe, navedene v nadaljevanju, je:

Gospodarska družba

Dajatev

Dodatna oznaka TARIC

CeDo (Shanghai) Ltd, Shanghai

14,2 %

B299

Ningbo Favored Commodity Co. Ltd, Yuyao City

14,6 %

B301

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co. Ltd, Ningbo

15,6 %

B300

Able Packaging Co. Ltd, Shanghai

14,6 %

B302

Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co. Ltd, Guangzhou

14,6 %

B303

Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co. Ltd, Yuyao City

14,6 %

B304

Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co. Ltd, Shanghai

14,6 %

B305

Weifang Quanxin Aluminum Foil Co. Ltd, Linqu

14,6 %

B306

Zhengzhou Zhuoshi Tech Co. Ltd, Zhengzhou City

14,6 %

B307

Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co. Ltd, Zhouzhou City

14,6 %

B308

Zibo Hengzhou Aluminium Plastic Packing Material Co.,Ltd, Zibo

14,6 %

B309

Yuyao Caelurn Aluminium Foil Products Co. Ltd, Yuyao

14,6 %

B310

vse druge družbe

35,6 %

B999

3.   Uporaba individualnih stopenj dajatve, določenih za družbe iz odstavka 2, je pogojena s predložitvijo veljavnega trgovinskega računa carinskim organom držav članic, ki je skladen z zahtevami iz Priloge k tej uredbi. Če tak račun ni predložen, se uporablja dajatev, ki velja za „vse druge družbe“.

4.   Če ni drugače določeno, se uporabljajo veljavni carinski predpisi.

Člen 2

Zneski, zavarovani z začasno protidampinško dajatvijo v skladu z Uredbo (EU) št. 833/2012, se dokončno poberejo. Zavarovani zneski, ki presegajo znesek dokončnih protidampinških dajatev, se sprostijo.

Člen 3

Če novi proizvajalec izvoznik v Ljudski republiki Kitajski Komisiji zagotovi zadostne dokaze, da:

izdelka iz člena 1(1) v obdobju preiskave (od 1. oktobra 2010 do 30. septembra 2011) ni izvažal v Unijo,

ni povezan z nobenim izvoznikom ali proizvajalcem v Ljudski republiki Kitajski, za katerega veljajo ukrepi, uvedeni s to uredbo,

je zadevni izdelek dejansko izvažal v Unijo po obdobju preiskave, na kateri temeljijo ukrepi, ali da je prevzel nepreklicno pogodbeno obveznost, da izvozi znatno količino v Unijo,

lahko Svet z navadno večino in na predlog Komisije, ki se je posvetovala s svetovalnim odborom, spremeni člen 1(2) tako, da na seznam sodelujočih družb, ki niso vključene v vzorec in za katere velja tehtana povprečna stopnja dajatve v višini 14,6 %, doda novega proizvajalca izvoznika.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. marca 2013

Za Svet

Predsednik

E. GILMORE


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL L 251, 18.9.2012, str. 29.

(3)  UL L 331, 1.12.2012, str. 56.

(4)  Sodba Sodišča v zadevi Transnational Company „Kazchrome“ AO in ENRC Marketing AG proti Svetu Evropske unije in Evropski komisiji (T-107/08), [2011] še ni objavljena v ZOdl.

(5)  Poročilo odbora STO, Kitajska – izravnalna dajatev in protidampinška dajatev za zrnato usmerjeno ploščato valjano eklektropločevino iz ZDA – WT/DS414/R in protidampinški ukrep za gojeni atlantski losos z Norveške – WT/DS337/R.

(6)  Evropska Komisija, Generalni direktorat za trgovino, Direktorat H, pisarna: NERV-105, 08/020, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.


PRILOGA

Izjava, ki jo podpiše uradnik subjekta, ki je izdal trgovinski račun, mora biti na veljavnem trgovinskem računu iz člena 1(3) v naslednji obliki:

1.

ime in položaj uradnika subjekta, ki je izdal trgovinski račun;

2.

naslednja izjava:

„Podpisani potrjujem, da je (količina) nekaterih aluminijastih folij v zvitkih, prodanih za izvoz v Evropsko unijo, ki jih zajema ta račun, proizvedla (ime in registrirani sedež družbe) (dodatna oznaka TARIC) v Ljudski republiki Kitajski. Izjavljam, da so informacije, navedene na tem računu, popolne in resnične.

datum in podpis“.


13.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 69/21


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 218/2013

z dne 8. marca 2013

o odobritvi večje spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Cabrito Transmontano (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1151/2012 je začela veljati 3. januarja 2013. Razveljavila in nadomestila je Uredbo Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (2).

(2)

Komisija je v skladu s prvim pododstavkom člena 9(1) Uredbe (ES) št. 510/2006 preučila vlogo Portugalske za odobritev spremembe specifikacije za zaščiteno označbo porekla „Cabrito Transmontano“, registrirano v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1263/1996 (3).

(3)

Ker zadevna sprememba ni manjša, je Komisija v skladu s členom 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 vlogo za spremembo objavila v Uradnem listu Evropske unije  (4). Ker v skladu s členom 7 zadevne uredbe Komisija ni prejela nobene izjave o ugovoru, bi bilo treba spremembo odobriti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba specifikacije, objavljena v Uradnem listu Evropske unije v zvezi z imenom iz Priloge k tej uredbi, se odobri.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. marca 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(3)  UL L 163, 2.7.1996, str. 19.

(4)  UL C 122, 27.4.2012, str. 20.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi iz Priloge I k Pogodbi:

Skupina 1.1   Sveže meso (in drobovina)

PORTUGALSKA

Cabrito Transmontano (ZOP)


13.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 69/23


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 219/2013

z dne 12. marca 2013

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. marca 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

107,2

MA

70,0

TN

101,4

TR

111,5

ZZ

97,5

0707 00 05

MA

170,1

TR

169,8

ZZ

170,0

0709 93 10

MA

55,6

TR

126,5

ZZ

91,1

0805 10 20

EG

57,0

IL

71,4

MA

52,6

TN

56,6

TR

65,0

ZZ

60,5

0805 50 10

TR

77,1

ZZ

77,1

0808 10 80

AR

116,3

BR

81,6

CL

122,3

CN

76,3

MK

31,3

US

170,8

ZZ

99,8

0808 30 90

AR

124,4

BR

113,7

CL

133,7

TR

171,6

US

191,0

ZA

107,5

ZZ

140,3


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.