ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2013.068.slv

Uradni list

Evropske unije

L 68

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 56
12. marec 2013


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 205/2013 z dne 7. marca 2013 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 2/2012 o uvozu nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla, poslanega s Filipinov, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom s Filipinov ali ne, ter ustavitvi preiskave v zvezi z morebitnim izogibanjem protidampinškim ukrepom, uvedenim z navedeno uredbo, z uvozom nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delov, poslanim iz Malezije in Tajske, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom iz Malezije in Tajske ali ne

1

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 206/2013 z dne 11. marca 2013 o izvajanju člena 12(1) Uredbe (EU) št. 359/2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Iranu

9

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 207/2013 z dne 11. marca 2013 o odstopanju od Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 glede roka za revizijo odločitve o posebni podpori za leto 2013 in od Uredbe Komisije (ES) št. 1120/2009 glede obveščanja o taki reviziji

14

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 208/2013 z dne 11. marca 2013 o zahtevah glede sledljivosti za kalčke in semena, namenjena za proizvodnjo kalčkov ( 1 )

16

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 209/2013 z dne 11. marca 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 2073/2005 glede mikrobioloških meril za kalčke in pravil vzorčenja za klavne trupe perutnine in sveže perutninsko meso ( 1 )

19

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 210/2013 z dne 11. marca 2013 o odobritvi obratov za proizvodnjo kalčkov v skladu z Uredbo (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

24

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 211/2013 z dne 11. marca 2013 o zahtevah za certificiranje za uvoz v Unijo kalčkov in semen, namenjenih za proizvodnjo kalčkov ( 1 )

26

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 212/2013 z dne 11. marca 2013 o nadomestitvi Priloge I k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 zaradi dodatkov in sprememb v zvezi s proizvodi iz navedene priloge ( 1 )

30

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 213/2013 z dne 11. marca 2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

53

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2013/9/EU z dne 11. marca 2013 o spremembi Priloge III k Direktivi 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti ( 1 )

55

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta 2013/124/SZVP z dne 11. marca 2013 o spremembi Sklepa 2011/235/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Iranu

57

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

12.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 68/1


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 205/2013

z dne 7. marca 2013

o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 2/2012 o uvozu nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla, poslanega s Filipinov, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom s Filipinov ali ne, ter ustavitvi preiskave v zvezi z morebitnim izogibanjem protidampinškim ukrepom, uvedenim z navedeno uredbo, z uvozom nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delov, poslanim iz Malezije in Tajske, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom iz Malezije in Tajske ali ne

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), zlasti člena 13 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

1.   POSTOPEK

1.1   Obstoječi ukrepi

(1)

Svet je po pregledu zaradi izteka ukrepov, uvedenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1890/2005 (2) („prvotna uredba“), z Izvedbeno uredbo (EU) št. 2/2012 (3) uvedel dokončno protidampinško dajatev v višini 24,7 % na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („LRK“) za vse druge družbe, razen tistih iz člena 1(2) navedene uredbe. Ti ukrepi so v nadaljnjem besedilu „veljavni ukrepi“ ali „prvotni ukrepi“, preiskava, ki je privedla do ukrepov, uvedenih s prvotno uredbo, pa je v nadaljnjem besedilu „prvotna preiskava“.

1.2   Začetek preiskave

(2)

Ko je Evropska komisija („Komisija“) po posvetovanju s svetovalnim odborom ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi prima facie za začetek preiskave v skladu s členom 13(3) in členom 14(5) osnovne uredbe, je sklenila, da na lastno pobudo razišče morebitno izogibanje protidampinškim ukrepom, uvedenim na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delov s poreklom iz LRK, in da za uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delov, poslanih iz Malezije, Tajske in s Filipinov, uvede registracijo, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Malezije, Tajske in s Filipinov ali ne.

(3)

Preiskava se je začela 15. junija 2012 z Uredbo Komisije (EU) št. 502/2012 (4) („uredba o začetku preiskave“).

(4)

Dokazi prima facie, ki jih je imela na voljo Komisija, so navajali, da se je po uvedbi ukrepov iz prvotne preiskave znatno spremenil vzorec trgovanja, ki zajema izvoz iz LRK, Malezije, Tajske in Filipinov v Unijo, ter da za tako spremembo razen uvedbe ukrepov iz prvotne preiskave ni zadostnega vzroka ali utemeljitve. Ta sprememba je domnevno posledica pretovarjanja nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delov s poreklom iz LRK prek Malezije, Tajske in Filipinov v Unijo.

(5)

Poleg tega so dokazi pokazali, da so bili popravljalni učinki veljavnih ukrepov oslabljeni v smislu količine in cene. Iz dokazov je razvidno, da so bile cene tega povečanega uvoza iz Malezije, Tajske in s Filipinov nižje od neškodljivih cen iz prvotne preiskave, prilagojenih za povečanje stroškov surovin.

(6)

Nazadnje so dokazi pokazali, da so bile cene nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delov, poslanih iz Malezije, Tajske in s Filipinov, dampinške v povezavi z normalno vrednostjo iz prvotne preiskave, prilagojeno za povečanje stroškov surovin.

1.3   Preiskava

(7)

Komisija je o začetku preiskave uradno obvestila pristojne organe LRK, Malezije, Tajske in Filipinov, proizvajalce izvoznike v navedenih državah, uvoznike v Uniji, za katere je znano, da jih to zadeva, ter industrijo Unije.

(8)

Obrazci zahtevka za izvzetje so bili poslani proizvajalcem/izvoznikom v Maleziji, Tajski in na Filipinih, ki so bili znani Komisiji, ali predstavništvom Evropske unije v zadevnih državah. Vprašalniki so bili poslani proizvajalcem/izvoznikom v LRK, ki so bili znani Komisiji, ali predstavništvom Evropske unije v LRK. Vprašalniki so bili poslani tudi znanim uvoznikom v Uniji.

(9)

Zainteresirane strani so imele možnost, da v roku iz uredbe o začetku preiskave v pisni obliki izrazijo svoja stališča in zahtevajo zaslišanje. Vse zainteresirane strani so bile obveščene, da se lahko zaradi nesodelovanja uporabi člen 18 osnovne uredbe in posledično ugotovitve na podlagi razpoložljivih dejstev.

(10)

Izpolnjene obrazce zahtevka za izvzetje je, kadar je bilo primerno, predložilo sedem malezijskih, šest tajskih in trije filipinski proizvajalci/izvozniki ter njihove povezane družbe v LRK. Predloženi obrazci dveh malezijskih, ene tajske in ene filipinske družbe so bili zavrnjeni zaradi formalnih razlogov, saj je bilo ugotovljeno, da zadevne družbe niso bile proizvajalci izdelka v preiskavi ali po predložitvi obrazcev za izvzetje niso sodelovale, ali pa je bil ta predložen v zelo pozni fazi preiskave.

(11)

Izpolnjene vprašalnike so predložili dva kitajska izvoznika in štirje izvozniki oziroma skupine izvoznikov iz Unije.

(12)

Komisija je izvedla preveritvene obiske v naslednjih družbah:

MCP Precision Sdn. Bhd. (Malezija),

Sofasco Industries (M) Sdn. Bhd. (Malezija),

Tigges Fastener Technology Sdn. Bhd. (Malezija) in njeni povezani trgovinski družbi Tigges Fastener Trading Sdn. Bhd. (Malezija),

Tong Heer Fasteners Co. Sdn. Bhd. (Malezija),

Well Union Metal Sdn. Bhd. (Malezija) in njenih povezanih družbah v Tajvanu: Linkwell Industry in Linkfast Industry,

A.B.P. Stainless Steel Fastener Co., Ltd. (Tajska),

Dura Fasteners Co., Ltd. (Tajska),

Taiyo Fasteners Co., Ltd. (Tajska),

Tong Heer Fasteners Co., Ltd. (Tajska),

TPC Stainless & Steel Fasteners Co., Ltd. (Tajska) in njenih povezanih družbah TPC Fasteners Co. Ltd, Thai Phaisarn Fastening Co. Ltd. in Phaisarn Fastening Ltd. Part. (Tajska),

Multi-Tek Fastenres Inc. (Filipini) in njeni povezani družbi v Tajvanu Multi-Tek Fasteners & Parts Manufacturer Inc.,

Phil Shin Works Corporation (Filipini),

Rosario Fasteners Corporation (Filipini) in njeni povezani družbi v Tajvanu Lu Chu Shin Yee Works Co., Ltd.

1.4   Obdobje poročanja in obdobje preiskave

(13)

Obdobje poročanja, tj. obdobje, za katerega sta bila opravljena testiranje za dodano vrednost ter izračun dampinga in nelojalnega nižanja ciljnih cen, je zajemalo 12 mesecev, in sicer od 1. aprila 2011 do 31. marca 2012. Obdobje preiskave („OP“), tj. obdobje, za katerega so bile opravljene analize sprememb vzorcev trgovanja in v katerem so bile preučene morebitne prakse izogibanja, je zajemalo obdobje od začetka uvedbe prvotnih ukrepov do konca obdobja poročanja.

2.   REZULTATI PREISKAVE

2.1   Splošne ugotovitve

(14)

V skladu s členom 13(1) osnovne uredbe se je obstoj izogibanja ukrepom ocenjeval z zaporedno analizo, v kateri se je ugotavljalo, ali je prišlo v vzorcu trgovanja med LRK, tremi zadevnimi državami in Unijo do spremembe, ali je ta sprememba nastala zaradi prakse, postopka ali dejavnosti, za katero razen uvedbe dajatve ni zadostnega vzroka ali ki ni gospodarsko upravičena, ali so obstajali dokazi o škodi ali o tem, da je bil popravljalni učinek dajatve oslabljen v smislu cene in/ali količine izdelka v preiskavi, in ali so obstajali dokazi o dampingu v zvezi z normalnimi vrednostmi, predhodno določenimi v prvotni preiskavi, po potrebi v skladu z določbami člena 2 osnovne uredbe.

2.2   Zadevni izdelek in izdelek v preiskavi

(15)

Izdelek, ki je predmet morebitnega izogibanja, zajema nekatere pritrdilne elemente iz nerjavnega jekla in njihove dele s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki se trenutno uvrščajo pod oznake KN 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 in 7318 15 70 („zadevni izdelek“).

(16)

Izdelek v preiskavi je enak kot zadevni izdelek, le da je poslan iz Malezije, Tajske in s Filipinov, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Malezije, Tajske in s Filipinov ali ne, ki se trenutno uvršča pod iste oznake KN kot zadevni izdelek („izdelek v preiskavi“).

(17)

Preiskava je pokazala, da imajo pritrdilni elementi iz nerjavnega jekla in njihovi deli, kakor so opredeljeni zgoraj, izvoženi v Unijo iz LRK, in tisti, poslani v Unijo iz Malezije, Tajske in s Filipinov, enake osnovne fizične in tehnične lastnosti ter enake uporabe, zato se jih šteje za podobne izdelke v smislu člena 1(4) osnovne uredbe.

2.3   Ugotovitve v zvezi s Filipini

2.3.1   Stopnja sodelovanja

(18)

Kakor je navedeno v uvodni izjavi 10, so samo tri filipinska podjetja predložila izpolnjene obrazce zahtevka za izvzetje (pozneje je bilo ugotovljeno, da eno podjetje ni bilo proizvajalec ali izvoznik izdelka v preiskavi). Zato so sodelujoče družbe predstavljale 10 % filipinskega izvoza izdelka v preiskavi v Unijo v obdobju poročanja.

(19)

Izpolnjeni vprašalnik sta predložila tudi dva kitajska proizvajalca/izvoznika, vendar nobeden od njiju v OP ni izvažal na Filipine.

(20)

Ob upoštevanju sorazmerno nizke stopnje sodelovanja med filipinskimi in kitajskimi družbami so morale ugotovitve v zvezi z uvozom nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delov s Filipinov v Unijo ter izvozom zadevnega izdelka iz LRK na Filipine temeljiti na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 18(1) osnovne uredbe. V tem primeru so bili za določitev skupnega obsega uvoza s Filipinov v Unijo uporabljeni podatki Eurostata, za določitev skupnega izvoza iz LRK na Filipine pa so bili uporabljeni kitajski statistični izvozni podatki.

(21)

V zvezi s kitajskimi statističnimi izvoznimi podatki bi bilo treba opozoriti, da statistični podatki trgovinskih tokov med LRK in Filipini zajemajo celotne oznake HS, tj. širšo skupino izdelkov, kot sta zadevni izdelek in izdelek v preiskavi. Vendar se lahko ti podatki ob upoštevanju takratnega izrazitega trenda uporabijo za ugotovitev spremembe vzorca trgovanja.

(22)

Nazadnje so bili kot dodaten vir informacij uporabljeni tudi podatki, ki so jih predložili filipinski organi. Čeprav niso bili popolni in dovolj natančni, da bi bili edina podlaga za analize, so bili primerni za preverjanje ugotovitev v zvezi z vzorcem trgovanja.

2.3.2   Sprememba vzorca trgovanja

(23)

Po uvedbi prvotnih ukrepov na uvoz iz LRK se je uvoz izdelka v preiskavi s Filipinov v Unijo nenadoma in občutno povečal. Z najnižje stopnje, ki je v letih 2004–2005 znašala manj kot 100 ton letno, je v obdobju poročanja narasel na več kot 12 000 ton.

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Obd. poročanja

Količina

(v tonah)

69

23

1 369

6 048

7 046

5 406

15 580

14 528

12 075

Vir: Eurostat.

(24)

Hkrati je od leta 2004 do obdobja poročanja izvoz iz Kitajske na Filipine strmo naraščal, in sicer s 1 100 ton na več kot 15 000 ton.

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Obd. poročanja

Količina

(v tonah)

1 104

2 022

2 107

3 727

3 856

7 513

11 262

15 553

15 632

Vir: Kitajski izvozni statistični podatki (podatkovna zbirka Global Trade Atlas).

(25)

Navedeni podatki jasno kažejo, da je bil uvoz s Filipinov v Unijo v letih 2004 in 2005 zanemarljiv. Vendar pa se je leta 2006 po uvedbi ukrepov za LRK nenadoma povečal in po obsegu delno nadomestil izvoz iz LRK na trg Unije. Poleg tega se je po uvedbi veljavnih ukrepov izvoz iz LRK v Unijo znatno zmanjšal (70 %). Nadalje je treba opozoriti, da podatki, ki so jih predložili filipinski organi, potrjujejo, da je bil le majhen odstotek uvoza iz LRK dan na trg na filipinskem carinskem območju. Večina uvoza je bila usmerjena na posebne ekonomske cone.

2.3.3   Narava izogibanja ukrepom

(26)

V skladu s členom 13(1) osnovne uredbe morajo spremembo vzorca trgovanja povzročiti praksa, postopek ali dejavnost, za katero razen uvedbe dajatve ni zadostnega vzroka ali ki ni gospodarsko upravičena. Praksa, postopek ali dejavnost med drugim vključuje pošiljanje izdelka, za katerega veljajo ukrepi, prek tretjih držav.

(27)

Opozoriti je treba, da je izvoz filipinskih sodelujočih družb v obdobju poročanja znašal približno 10 % celotnega filipinskega izvoza v Unijo. Preostali izvoz je mogoče pripisati proizvajalcem, ki niso sodelovali v preiskavi, ali pretovarjanju. Slednja ugotovitev je podprta z informacijami in podatki, ki so jih predložili filipinski organi, zlasti dejstvo, da (i) je bila večina izvoza zadevnega izdelka iz LRK namenjena na posebne ekonomske cone in ta izvoz ni vstopil na filipinsko carinsko območje ter da (ii) je število dejanskih proizvajalcev izdelka v preiskavi na Filipinih zelo omejeno.

(28)

Zato se obstoj pretovarjanja izdelkov kitajskega porekla prek Filipinov potrdi.

2.3.4   Nezadosten drugi vzrok ali gospodarska utemeljitev razen uvedbe protidampinške dajatve

(29)

S preiskavo ni bil ugotovljen noben drug ustrezen vzrok ali gospodarska utemeljitev za pretovarjanje razen izogibanje veljavnim ukrepom, ki veljajo za zadevni izdelek. Razen dajatve ni bilo nikakršnih elementov, ki bi se lahko šteli kot nadomestilo za stroške pretovarjanja, zlasti glede prevoza in natovarjanja nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delov s poreklom iz LRK prek Filipinov.

2.3.5   Slabitev popravljalnega učinka protidampinške dajatve

(30)

Za oceno, ali je uvoženi izdelek v preiskavi slabil popravljalne učinke veljavnih ukrepov za uvoz zadevnega izdelka v smislu količine in cene, so se kot najboljši razpoložljivi podatki o količinah in cenah izvoza nesodelujočih družb s Filipinov uporabili podatki Eurostata. Tako določene cene so se primerjale s stopnjo odprave škode, ki je bila določena za proizvajalce Unije v prvotni preiskavi. Glede na veliko razliko v časovnem razponu med prvotnim OP in obdobjem poročanja v sedanji preiskavi je bilo treba upoštevati znaten razvoj osnovnih elementov proizvodnih stroškov. To je bilo razvidno iz prilagoditve neškodljive cene na podlagi povečanja cene osnovnih surovin, za preostale elemente proizvodnih stroškov in prodaje pa na podlagi nihanja indeksa cen življenjskih potrebščin v Uniji.

(31)

Povečanje uvoza s Filipinov v Unijo z manj kot 100 ton leta 2004 na več kot 12 000 ton v obdobju poročanja se je v smislu količine štelo za znatno.

(32)

Primerjava prilagojene stopnje odprave škode in tehtane povprečne izvozne cene je pokazala nelojalno nižanje ciljnih cen.

(33)

Zato je bilo sklenjeno, da je popravljalni učinek veljavnih ukrepov oslabljen v smislu količine in cene.

2.3.6   Dokazi o dampingu

(34)

Na koncu je bilo v skladu s členom 13(1) osnovne uredbe preučeno, ali obstajajo dokazi o dampingu v zvezi z normalno vrednostjo, določeno v prvotni preiskavi.

(35)

V prvotni uredbi je bila normalna vrednost določena na podlagi cen v Tajvanu, za katerega je bilo v navedeni preiskavi ugotovljeno, da je ustrezna primerljiva država s tržnim gospodarstvom za LRK. Vendar je bilo treba glede na veliko razliko v časovnem razponu med prvotnim OP in obdobjem poročanja v sedanji preiskavi upoštevati znaten razvoj osnovnih elementov proizvodnih stroškov. To je bilo razvidno iz prilagoditve normalne vrednosti na podlagi povečanja cene osnovnih surovin, za preostale elemente proizvodnih stroškov in prodaje pa na podlagi nihanja indeksa cen življenjskih potrebščin v Tajvanu.

(36)

Po podatkih Eurostata so izvozne cene s Filipinov temeljile na razpoložljivih dejstvih, tj. na povprečni izvozni ceni nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delih v obdobju poročanja. Uporaba razpoložljivih dejstev je bila posledica pomanjkanja sodelovanja proizvajalcev izdelka v preiskavi na Filipinih. Povprečna izvozna cena, ki se je uporabila za izračun, je bila navzkrižno preverjena s stopnjo izvoznih cen dveh sodelujočih filipinskih izvoznikov in ugotovljeno je bilo, da sta združljivi.

(37)

Za pošteno primerjavo med normalno vrednostjo in izvozno ceno je bila vrednost ustrezno popravljena s prilagoditvami za razlike, ki so vplivale na cene in primerljivost cen, v skladu s členom 2(10) osnovne uredbe. Zato so bile izvedene prilagoditve za razlike v prevozu, zavarovanju in nevračljivem DDV za izvoz v LRK. Zaradi omejenega sodelovanja proizvajalcev s Filipinov in iz LRK je bilo prilagoditve treba določiti na podlagi najboljših razpoložljivih dejstev. Zato so prilagoditve za prevoz in zavarovanje temeljile na prevozu (v tonah) in stroških zavarovanja, določenih v prvotni preiskavi.

(38)

V skladu s členom 2(11) in (12) osnovne uredbe je bil damping izračunan na podlagi primerjave tehtane povprečne normalne vrednosti, kot je bila določena v prvotni uredbi, in ustreznih tehtanih povprečnih izvoznih cen za Filipine v obdobju poročanja te preiskave ter izražen kot delež cene CIF meja Unije brez plačane dajatve.

(39)

Primerjava tako določene tehtane povprečne normalne vrednosti in tehtane povprečne izvozne cene je pokazala damping.

2.4   Ugotovitve v zvezi z Malezijo

2.4.1   Stopnja sodelovanja

(40)

Kot je bilo navedeno v uvodni izjavi 10, je sedem malezijskih družb predložilo izpolnjene obrazce zahtevka za izvzetje. Izkazalo se je, da ena družba ni bila proizvajalec izdelka v preiskavi, druga pa je predložila nepopolno izpolnjen obrazec v pozni fazi preiskave, zaradi česar ni bilo mogoče dopolniti manjkajočih elementov ter preveriti predloženih informacij in podatkov. Zato teh dveh izpolnjenih obrazcev za izvzetje ni bilo mogoče upoštevati. Kljub temu je preostalih pet sodelujočih malezijskih družb predstavljalo 93 % malezijskega izvoza izdelka v preiskavi v Unijo v obdobju poročanja.

2.4.2   Sprememba vzorca trgovanja

(41)

Po uvedbi prvotnih ukrepov na uvoz iz LRK se je uvoz izdelka v preiskavi iz Malezije v Unijo postopoma povečeval. Stopnja, ki je v letih 2004–2005 znašala manj kot 2 000 ton letno, je v obdobju poročanja narasla na več kot 13 000 ton.

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Obd. poročanja

Količina

(v tonah)

1 701

1 849

7 930

13 548

13 712

9 809

9 615

13 498

13 363

Vir: Eurostat.

(42)

Vendar bi bilo treba poudariti, da so preveritveni obiski potrdili, da se to povečanje v malezijskem izvozu v Unijo lahko razloži s povečanjem dejanske proizvodnje v Maleziji v istem obdobju. Sodelujoče družbe, za katere je bilo ugotovljeno, da so malezijski proizvajalci, ki niso vključeni v prakse izogibanja, predstavljajo 93 % izvoza v Unijo. Preiskava je pokazala, da je le ena družba od navedenih pretovarjala zadevni izdelek, vendar je ta praksa obsegala majhen del prodaje in se je zaključila leta 2009. Ugotovljeno je bilo, da nobena sodelujoča družba ni bila vključena v dejavnosti sestavljanja izdelka, pri čemer bi se uporabljali deli ali polizdelki s kitajskim poreklom.

(43)

Ob upoštevanju navedenega je bilo ugotovljeno, da je povečanje uvoza iz Malezije upravičeno z domačo proizvodnjo. Zato sprememba vzorca trgovanja med Malezijo in Unijo ni posledica izogibanja.

2.5   Ugotovitve v zvezi s Tajsko

2.5.1   Stopnja sodelovanja

(44)

Kot je bilo navedeno v uvodni izjavi 10, je šest tajskih družb predložilo izpolnjene obrazce zahtevka za izvzetje. Ena družba ni sodelovala v nadaljnjem postopku, zato ni bilo mogoče dopolniti manjkajočih elementov ter izvesti preveritvenega obiska na kraju samem v zvezi s predloženimi informacijami in podatki. Zato se ta izpolnjeni obrazec za izvzetje ni upošteval. Kljub temu je preostalih pet sodelujočih tajskih družb predstavljalo 67 % tajskega izvoza izdelka v preiskavi v Unijo v obdobju poročanja.

2.5.2   Sprememba vzorca trgovanja

(45)

Po uvedbi prvotnih ukrepov na uvoz iz LRK se je uvoz izdelka v preiskavi iz Tajske v Unijo gibal na naslednji način:

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Obd. poročanja

Količina

(v tonah)

5 373

3 308

1 290

850

453

128

367

5 546

6 715

Vir: Eurostat.

(46)

Pri analizi izvoza iz Tajske v Unijo je bilo treba upoštevati dejstvo, da je izvoz iz Tajske in LRK od novembra 2005 predmet protidampinških ukrepov Unije (5). Ti ukrepi so prenehali veljati novembra 2010. Po tem je sledil hiter porast tajskega izvoza v Unijo, in sicer s 367 ton leta 2010 na več kot 5 500 ton leta 2011 in več kot 6 700 ton v obdobju poročanja.

(47)

Vendar bi bilo treba opozoriti, da tajski izvoz izdelka v preiskavi v Unijo v obdobju poročanja v absolutnem smislu ni bil višji od izvoza leta 2004, preden so bili uvedeni protidampinški ukrepi za LRK in Tajsko. V relativnem smislu (kot delež celotnega uvoza Unije) je uvoz iz Tajske celo upadel, in sicer s skoraj 12 % na 7 %.

(48)

Preiskava ni razkrila nobenega pretovarjanja ali dejavnosti sestavljanja izdelka, pri čemer bi se uporabljali deli ali polizdelki s kitajskim poreklom. Ob upoštevanju dejstva, da je bil izvoz iz Tajske pred uvedbo protidampinških ukrepov nedvomno iz dejanske tajske proizvodnje, je težko reči, da bi sedanja stopnja izvoza, ki je po obsegu podobna, izvirala od drugod. Poudariti bi bilo treba tudi, da sta tako v prvotni preiskavi proti Tajski kot v sedanji preiskavi sodelovala dva največja tajska proizvajalca.

(49)

Ob upoštevanju navedenega je bilo ugotovljeno, da je povečanje uvoza iz Tajske v veliki meri upravičeno z domačo proizvodnjo. Zato sprememba vzorca trgovanja med Tajsko in Unijo ni posledica izogibanja.

3.   UKREPI

(50)

Glede na navedeno je bilo ugotovljeno izogibanje dokončni protidampinški dajatvi, uvedeni na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delov s poreklom iz LRK, s pretovarjanjem prek Filipinov v okviru člena 13(1) osnovne uredbe.

(51)

V skladu s prvim stavkom člena 13(1) osnovne uredbe bi bilo treba veljavne ukrepe za uvoz zadevnega izdelka razširiti na uvoz izdelka v preiskavi, tj. enakega izdelka, poslanega s Filipinov, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom s Filipinov ali ne.

(52)

Ker je bilo v tej preiskavi malo sodelujočih, bi morali biti ukrepi, ki jih je treba razširiti, ukrepi iz člena 1(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 2/2012 „za vse druge družbe“ iz LRK, kar je trenutno dokončna protidampinška dajatev v višini 27,4 %, ki se uporablja za neto ceno franko meja Unije pred plačilom dajatve.

(53)

V skladu s členom 13(3) in členom 14(5) osnovne uredbe, ki določata, da se lahko vsak razširjeni ukrep uporablja za uvoz, za katerega v Uniji velja registracija, uvedena z uredbo o začetku preiskave, bi bilo treba pobirati dajatve za navedeni registrirani uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delov, poslanega s Filipinov.

4.   USTAVITEV PREISKAVE V ZVEZI Z UVOZOM IZ MALEZIJE IN TAJSKE

(54)

Glede na ugotovitve v zvezi z Malezijo in Tajsko bi bilo treba preiskavo v zvezi z morebitnim izogibanjem protidampinškim ukrepom z uvozom nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delov, poslanim iz Malezije in Tajske, ustaviti ter zaključiti registracijo uvoza nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delov, poslanega iz Malezije in Tajske, uvedeno z uredbo o začetku preiskave.

5.   ZAHTEVKI ZA IZVZETJE

(55)

Kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 10, je 16 družb s sedežem v Maleziji, Tajski in na Filipinih predložilo izpolnjene obrazce zahtevka za izvzetje iz morebitnih razširjenih ukrepov v skladu s členom 13(4) osnovne uredbe.

(56)

Zahtevki za izvzetje malezijskih in tajskih družb niso bili ocenjeni, saj ukrepi niso razširjeni na ti dve državi.

(57)

Ugotovljeno je bilo, da ena od filipinskih družb, ki je zahtevala izvzetje, ni proizvajala in izvažala izdelka v preiskavi v OP, zato ni bilo mogoče ugotoviti vrste njene poslovne dejavnosti. Posledično navedeni družbi v tej fazi ni bilo mogoče odobriti izvzetja. Če pa bi bili po razširitvi veljavnih protidampinških ukrepov izpolnjeni pogoji iz člena 11(4) in člena 13(4) osnovne uredbe, lahko družba zahteva preučitev svojega položaja.

(58)

S preveritvenim obiskom je bilo potrjeno, da so bile navedbe preostalih dveh filipinskih proizvajalcev izvoznikov resnične. Zato se sklene, da nista bila vključena v prakse izogibanja in se jima lahko odobri izvzetje.

(59)

V tem primeru se šteje, da so za zagotovitev pravilne uporabe takih izvzetij potrebni posebni ukrepi. Tak poseben ukrep je zahteva za predložitev veljavnega trgovinskega računa carinskim organom držav članic, ki je v skladu z zahtevami iz Priloge k tej uredbi. Za uvoz, ki ga ne spremlja tak račun, velja razširjena protidampinška dajatev.

(60)

Drugi filipinski proizvajalci, ki se v tem postopku niso javili in v OP niso izvažali izdelka v preiskavi ter nameravajo na podlagi člena 11(4) in člena 13(4) osnovne uredbe vložiti zahtevek za izvzetje iz razširjene protidampinške dajatve, bodo morali izpolniti obrazec za izvzetje, da bo Komisija lahko tak zahtevek ocenila. Komisija običajno opravi tudi preveritveni obisk na kraju samem. Če so izpolnjeni pogoji iz člena 11(4) in člena 13(4) osnovne uredbe, se izvzetje lahko odobri. Komisija lahko po posvetovanju s svetovalnim odborom s sklepom odobri izvzetje uvoza podjetij, ki se ne izogibajo protidampinškim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo (EU) št. 2/2012, iz dajatve, razširjene s to uredbo.

6.   RAZKRITJE

(61)

Vse zainteresirane strani so bile obveščene o bistvenih dejstvih in premislekih, ki so pripeljali do navedenih sklepnih ugotovitev, ter so bile pozvane, naj predložijo pripombe. Po razkritju niso bile prejete nobene pripombe –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Dokončna protidampinška dajatev, ki se uporablja za „vse druge družbe“ iz LRK, uvedena s členom 1(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 2/2012 o uvozu nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, se razširi na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delov, poslan s Filipinov, ne glede na to, ali je deklariran s poreklom s Filipinov ali ne, ki se trenutno uvršča pod oznake KN ex 7318 12 10, ex 7318 14 10, ex 7318 15 30, ex 7318 15 51, ex 7318 15 61 in ex 7318 15 70 (oznake TARIC 7318121011, 7318121091, 7318141011, 7318141091, 7318153011, 7318153061, 7318153081, 7318155111, 7318155161, 7318155181, 7318156111, 7318156161, 7318156181, 7318157011, 7318157061 in 7318157081), razen za uvoz, ki ga proizvedeta spodaj navedeni družbi:

Družba

Dodatna oznaka TARIC

Multi-Tek Fasteners Inc, Clark Freeport Zone, Pampanga, Filipini

B355

Rosario Fasteners Corporation, Cavite Economic Area, Filipini

B356

2.   Uporaba izvzetij, ki jih je Komisija odobrila v skladu s členom 3(2), je za družbi, posebej navedeni v odstavku 1 tega člena, pogojena s predložitvijo veljavnega trgovinskega računa, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge, carinskim organom držav članic. Če ta račun ni predložen, se uporabi protidampinška dajatev v skladu z odstavkom 1 tega člena.

3.   Dajatev, razširjena z odstavkom 1 tega člena, se pobira za uvoz, poslan s Filipinov, ne glede na to, ali je njegovo poreklo deklarirano na Filipinih ali ne, registriran v skladu s členom 2 Uredbe (EU) št. 502/2012 ter členom 13(3) in členom 14(5) Uredbe (ES) št. 1225/2009, razen za uvoz, ki ga proizvedeta družbi iz odstavka 1.

4.   Če ni določeno drugače, se uporabljajo veljavni carinski predpisi.

Člen 2

Preiskava v zvezi z morebitnim izogibanjem protidampinškim ukrepom, uvedena z Izvedbeno uredbo (EU) št. 2/2012 o uvozu nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, z uvozom nekaterih pritrdilnih elementov iz nerjavnega jekla in njihovih delov, poslanim iz Malezije in Tajske, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Malezije ali Tajske ali ne, se ustavi.

Člen 3

1.   Zahtevki za izvzetje iz dajatve, razširjene s členom 1, se predložijo v pisni obliki v enem od uradnih jezikov Evropske unije, podpiše pa jih oseba, pooblaščena za zastopanje družbe, ki je zaprosila za izvzetje. Zahtevek je treba poslati na naslednji naslov:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 08/20

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks +32 22956505

2.   Komisija lahko v skladu s členom 13(4) Uredbe (ES) št. 1225/2009 po posvetovanju s svetovalnim odborom s sklepom odobri izvzetje iz dajatve, razširjene s členom 1, za uvoz iz družb, ki se ne izogibajo protidampinškim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo (EU) št. 2/2012.

Člen 4

Carinskim organom se odredi, da ustavijo registracijo uvoza, ki je bila določena v skladu s členom 2 Uredbe (EU) št. 502/2012.

Člen 5

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. marca 2013

Za Svet

Predsednik

A. SHATTER


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL L 302, 19.11.2005, str. 1.

(3)  UL L 5, 7.1.2012, str. 1.

(4)  UL L 153, 14.6.2012, str. 8.

(5)  UL L 302, 19.11.2005, str. 1.


PRILOGA

Izjava, ki jo podpiše uradnik subjekta, ki je izdal trgovinski račun, mora biti na veljavnem trgovinskem računu iz člena 1(2) v naslednji obliki:

1.

ime in položaj uradnika subjekta, ki je izdal trgovinski račun;

2.

naslednja izjava: „Podpisani potrjujem, da je (količino) (zadevnega izdelka), prodanega za izvoz v Evropsko unijo, ki jo zajema ta trgovinski račun, proizvedla (ime in naslov družbe) (dodatna oznaka TARIC) v (zadevna država). Izjavljam, da so informacije na tem trgovinskem računu popolne in resnične.“;

3.

datum in podpis.


12.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 68/9


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 206/2013

z dne 11. marca 2013

o izvajanju člena 12(1) Uredbe (EU) št. 359/2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Iranu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 359/2011 z dne 12. aprila 2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Iranu (1) in zlasti člena 12(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 12. aprila 2011 sprejel Uredbo (EU) št. 359/2011.

(2)

Glede na stalne kršitve človekovih pravic v Iranu bi bilo treba na seznam oseb, subjektov in organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 359/2011 dodati še druge osebe in en subjekt –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Osebe in subjekt s seznama iz Priloge k tej uredbi se dodajo na seznam iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 359/2011.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. marca 2013

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 100, 14.4.2011, str. 1.


PRILOGA

Seznam oseb in subjekta iz člena 1

Osebe

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Vodja zapora Evin, imenovan približno junija/julija 2012. Po njegovem imenovanju so se razmere v zaporu poslabšale, poročila pa omenjajo vse slabše ravnanje z zaporniki. Oktobra 2012 je devet zapornic začelo gladovno stavkati v protest proti kršenju njihovih pravic in nasilnemu ravnanju paznikov v zaporu.

12.3.2013

2.

KIASATI Morteza

 

Kot sodnik v podružnici 4 revolucionarnega sodišča v Ahvazu je izrekel smrtno kazen štirim arabskim političnim zapornikom – Tahi Heidarianu, Abbasu Heidarianu, Abd al-Rahmanu Heidarianu (bratje) in Aliju Sharifiju.

Te so aretirali, mučili in obesili brez dolžnega pravnega postopanja. Ti primeri in odsotnost dolžnega pravnega postopanja so bili omenjeni v poročilu posebnega poročevalca ZN za človekove pravice v Iranu z dne 13. 9. 2012, poročilu generalnega sekretarja ZN o Iranu z dne 22. 8. 2012 in poročilih raznih nevladnih organizacij.

12.3.2013

3.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Kot sodnik v podružnici 2 revolucionarnega sodišča v Ahvazu je 17. 3. 2012 izrekel smrtno kazen petim Arabcem iz Ahvaza – Mohammadu Aliju Amouriju, Hashemu Sha'baniju Amouriju, Hadiju Rashediju, Sayedu Jaberu Alboshoki, Sayedu Mokhtarju Alboshoki – zaradi "aktivnosti zoper nacionalno varnost" in "sovraštva do Boga".

Kazni je 9. 1. 2013 potrdilo tudi iransko Vrhovno sodišče. Nevladne organizacije so poročale, da je bila peterica brez obtožnice priprta več kot leto dni ter da so jih brez dolžnega pravnega postopanja mučili in obsodili.

12.3.2013

4.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.)

(tudi: Haj-agha Sarafraz)

Datum rojstva: pribl. 1963

Kraj rojstva: Teheran

Kraj stalnega prebivališča: Teheran

Delovno mesto: sedež IRIB in PressTV, Teheran

Kot vodja IRIB World Service in Press TV je odgovoren za vse programske odločitve. Tesno je povezan z državnim varnostnim aparatom. Pod njegovim vodstvom Press TV v navezavi z IRIB sodeluje z iranskimi varnostnimi službami in tožilci ter prenaša izsiljena priznanja zapornikov; med drugim je prenašala tudi izsiljeno priznanje iransko-kanadskega novinarja in filmskega ustvarjalca Maziarja Baharija, in sicer v tedenski oddaji "Iran danes". Neodvisni regulator zaradiodfuzijo OFCOM je Press TV v Združenem kraljestvu naložil globo v višini 100.000 GBP zaradi predvajanja Baharijevega priznanja leta 2011, ki so ga posneli v zaporu, medtem ko so Bahariju grozili.

Sarafraza se torej povezuje s kršenjem pravice do dolžnega pravnega postopanja in poštenega sojenja.

12.3.2013

5.

JAFARI, Asadollah

 

Tožilec province Mazandaran, v zvezi s katerim nevladne organizacije poročajo, da je odgovoren za nezakonite aretacije in za kršitve pravic zapornikov iz Baha'ija od začetne aretacije do njihovega zadrževanja v samici obveščevalnega centra za pridržanje. Nevladne organizacije so dokumentirale šest konkretnih primerov, v katerih je bila kršena pravica do dolžnega pravnega postopanja, tudi v letih 2011 in 2012.

12.3.2013

6.

EMADI, Hamid Reza

(tudi: Hamidreza Emadi)

Datum rojstva: pribl. 1973

Kraj rojstva: Hamedan

Kraj stalnega prebivališča: Teheran

Delovno mesto: sedež Press TV, Teheran

Vodja osrednje redakcije Press TV. Odgovoren je za produkcijo in predvajanje izsiljenih priznanj zapornikov, tudi novinarjev, političnih aktivistov, pripadnikov kurdske in arabske manjšine, ter kršenje mednarodno priznanih pravic do poštenega sojenja in dolžnega pravnega postopanja. Neodvisni regulator za radiodfuzijo OFCOM je Press TV v Združenem kraljestvu naložil globo v višini 100.000 GBP zaradi predvajanja izsiljenega priznanja iransko-kanadskega novinarja in filmskega ustvarjalca Maziarja Baharija leta 2011, ki so ga posneli v zaporu, medtem ko so Bahariju grozili. Nevladne organizacije so poročale o še več primerih izsiljenih priznanj, ki jih je prenašala Press TV. Emadija se torej povezuje s kršenjem pravice do dolžnega pravnega postopanja in poštenega sojenja.

12.3.2013

7.

HAMLBAR, Rahim

 

Sodnik podružnice 1 revolucionarnega sodišča v Tabrizu. Odgovoren je za hude kazni zoper novinarje, pripadnike etnične manjšine Azerov in zagovornike pravic delavcev, ki jih je obtožil vohunjenja, dejanj zoper nacionalno varnost, propagande proti iranskemu režimu in žalitve iranskega voditelja. Njegove sodbe menda v številnih primerih niso izid dolžnega pravnega postopanja, priporniki pa naj bi bili prisiljeni v lažna priznanja. V nek odmevni primer je bilo vključenih 20 prostovoljnih humanitarnih delavcev (ki so pomagali po potresu v Iranu avgusta 2012), ki jim je naložil zaporne kazni, ker so skušali pomagati žrtvam potresa. Sodišče je delavce spoznalo za krive "sodelovanja pri zbiranju in skrivnega dogovarjanja za kazniva dejanja zoper nacionalno varnost".

12.3.2013

8.

MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza

 

Vodja revolucionarnega tožilstva v Shirazu. Odgovoren je za nezakonite aretacije in grdo ravnanje s političnimi aktivisti, zagovorniki človekovih pravic, Baha'iji in zaporniki vesti, ki so jih nadlegovali, mučili, zasliševali ter jim odrekali pravico do odvetnika in dolžnega pravnega postopanja. Nevladne organizacije so poročale, da je podpisoval sodne odločbe v zloglasnem centru za pridržanje št. 100 (moški zapor), med drugim tudi odločbo za triletno pridržanje baha'ijske zapornice Rahe Sabet v samici.

12.3.2013

9.

KHORAMABADI, Abdolsamad

Vodja "Komisije za ugotavljanje primerov kaznive vsebine".

Vodja "Komisije za ugotavljanje primerov kaznive vsebine", vladne organizacije, odgovorne za spletno cenzuro in kibernetski kriminal. Pod njegovim vodstvom je komisija "kibernetski kriminal" opredelila z več medlih kategorij, s katerimi je kriminalizirala izdelavo in objavo vsebine, za katero predstavniki režima menijo, da je neprimerna. Odgovoren je za zadušitev in blokado številnih opozicijskih spletnih strani, elektronskih časopisov, blogov, spletnih strani nevladnih organizacij, ki zagovarjajo človekove pravice, ter Googla in Gmaila od septembra 2012. Skupaj s komisijo je dejavno pripomogel k smrti blogerja Sattarja Beheshtija v priporu novembra 2012.

Komisija, ki jo vodi, je tako neposredno odgovorna za sistemske kršitve človekovih pravic, še posebej s prepovedjo in "čiščenjem" spletnih strani za širšo javnost ter z občasnim popolnim onemogočenjem internetnega dostopa.

12.3.2013


Subjekti

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Center za preiskovanje organiziranega kriminala (tudi: Urad za kibernetski kriminal ali Kibernetska policija)

Lokacija: Teheran, Iran

Spletna stran: http://www.cyberpolice.ir

Iranska kibernetska policija je enota Policije Islamske republike Iran; ustanovljena je bila januarja 2011, vodi pa jo Esmail Ahmadi-Moqaddam (na seznamu). Po poročanju medijev je vodja policije Ahmadi-Moqaddam poudaril, da se bo Kibernetska policija spopadla s protirevolucionarnimi in disidentskimi skupinami, ki so leta 2009 s pomočjo spletnih družabnih omrežij sprožile proteste proti ponovni izvolitvi predsednika Mahmuda Ahmadinedžada.

Januarja 2012 je Kibernetska policija objavila nove smernice za internetne kavarne, v katerih od uporabnikov zahteva, da posredujejo osebne podatke, ki jih morajo lastniki kavarn hraniti šest mesecev, voditi pa morajo tudi evidenco spletnih strani, ki jih uporabniki obiščejo. Pravila od lastnikov kavarn terjajo še, da namestijo televizijske kamere zaprtega kroga in šest mesecev hranijo posnetke. Na podlagi teh novih pravil lahko nastaja kontrolna knjiga, ki jo lahko organi oblasti uporabijo za izsleditev aktivistov ali kogar koli, za katerega štejejo, da ogroža nacionalno varnost.

Junija 2012 so iranski mediji poročali, da bo Kibernetska policija skušala z ostrimi ukrepi zatreti navidezna zasebna omrežja (VPN).

30. oktobra 2012 je kibernetska policija aretirala blogerja Sattarja Beheshtija (baje brez naloga) zaradi "dejanj zoper nacionalno varnost na družabnih omrežjih in Facebooku". Beheshti je v svojem blogu kritiziral iransko vlado. 3. novembra so ga našli mrtvega v zaporniški celici; domnevno so ga pripadniki organov Kibernetske policije mučili do smrti.

12.3.2013


12.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 68/14


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 207/2013

z dne 11. marca 2013

o odstopanju od Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 glede roka za revizijo odločitve o posebni podpori za leto 2013 in od Uredbe Komisije (ES) št. 1120/2009 glede obveščanja o taki reviziji

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (1) ter zlasti člena 142(c) in (r) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 68(8) Uredbe (ES) št. 73/2009 so lahko države članice do 1. septembra 2012 pregledale odločitev iz člena 69(1) navedene uredbe in se odločile, da z učinkom od leta 2013 spremenijo zneske za financiranje posebne podpore iz člena 68(1) ali prenehajo uporabljati navedeno podporo.

(2)

Zaradi stalnega zviševanja cen krme, ki so mu botrovale neugodne podnebne razmere, ki so leta 2012 prizadele nekatere najpomembnejše dobavitelje žitaric v Uniji in po svetu, se države članice spopadajo s poslabšanjem ekonomskih razmer kmetijskih gospodarstev, zlasti v sektorjih mlečnih proizvodov ter govejega, telečjega, ovčjega in kozjega mesa. Ti sektorji so se na koncu navedenega leta srečevali s hudimi finančnimi težavami, ker ima cena krme pomemben delež v njihovih proizvodnih stroških. Kjer obstaja dejansko tveganje upočasnitve ali prekinitve dejavnosti, so nastale izredne razmere, ker bo to sčasoma privedlo do zmanjšanja ali opustitve proizvodnje v teh sektorjih. Trenutnega stanja ni bilo mogoče predvideti v času, ko bi države članice lahko pregledale odločitve za leto 2013 v skladu s členom 68(8) Uredbe (ES) št. 73/2009.

(3)

Posebna podpora iz člena 68(1) se zdi primerno orodje za obravnavanje takšnih razmer, in sicer z dodelitvijo podpore podjetjem, katerih donosnost je ogrožena. Da bi se obravnavalo poslabšanje položaja kmetov v sektorju mlečnih proizvodov ter govejega, telečjega, ovčjega in kozjega mesa ter da se preprečijo resne praktične in posebne težave, ki lahko vključujejo ponovno spreminjanje namembnosti v druge kmetijske dejavnosti ali prenos gospodarstev, bi bilo treba državam članicam omogočiti, da v novem roku pregledajo odločitve, sprejete za leto 2013.

(4)

Iz istih razlogov bi bilo treba podaljšati rok iz člena 50(3) Uredbe Komisije (ES) št. 1120/2009 z dne 29. oktobra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila iz naslova III Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (2) za obveščanje Komisije o taki reviziji.

(5)

Zato je primerno odstopati od Uredbe (ES) št. 73/2009 in Uredbe (ES) št. 1120/2009.

(6)

Ker se odstopanja nanašajo na leto 2013, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za neposredna plačila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odstopanje od Uredbe (ES) št. 73/2009

Z odstopanjem od člena 68(8) Uredbe (ES) št. 73/2009 lahko države članice do 22. marca 2013 pregledajo odločitve, sprejete v skladu s členom 69(1) navedene uredbe glede posebne podpore, ki se dodeli sektorju mlečnih proizvodov ter govejega, telečjega in/ali ovčjega in kozjega mesa z učinkom od leta 2013.

Člen 2

Odstopanje od Uredbe (ES) št. 1120/2009

Z odstopanjem od prvega pododstavka člena 50(3) Uredbe (ES) št. 1120/2009 države članice do 22. marca 2013 obvestijo Komisijo o posebnih podpornih ukrepih, ki jih nameravajo izvajati v sektorju mlečnih proizvodov, govejega, telečjega in/ali ovčjega in kozjega mesa.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. marca 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 30, 31.1.2009, str. 16.

(2)  UL L 316, 2.12.2009, str. 1.


12.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 68/16


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 208/2013

z dne 11. marca 2013

o zahtevah glede sledljivosti za kalčke in semena, namenjena za proizvodnjo kalčkov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), ter zlasti člena 18(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 178/2002 določa splošna načela, ki na ravni Unije in nacionalni ravni urejajo živila in krmo na splošno ter zlasti varnost živil in krme. Člen 18 navedene uredbe določa, da se za živila, krmo, živali za pridobivanje hrane in vse druge snovi, namenjene uporabi ali za katere se pričakuje, da se bodo uporabile v živilih ali krmi, zagotovi sledljivost v vseh fazah proizvodnje, predelave in distribucije.

(2)

Navedeni člen določa tudi, da morajo biti nosilci živilske dejavnosti zmožni določiti vsako osebo, ki jim je dobavila živilo, ter da morajo imeti vzpostavljene sisteme in postopke, ki omogočajo določitev podjetij, ki prejmejo njihove proizvode. Navedene informacije morajo sporočiti pristojnemu organu na njegovo zahtevo.

(3)

Kot najverjetnejši vzrok izbruhov E. coli, ki proizvaja toksin Šiga (STEC), maja 2011 v Uniji je bilo opredeljeno uživanje kalčkov.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je 20. oktobra 2011 sprejela znanstveno mnenje o tveganju, ki ga predstavljajo bakterija Escherichia coli, ki proizvaja toksin Šiga, in druge patogene bakterije v semenih ter semenih, ki kalijo (2). Agencija je v svojem mnenju sklenila, da je kontaminacija suhih semen z bakterijskimi patogeni najverjetneje prvotni vir izbruhov, povezanih s kalčki. Poleg tega je v mnenju navedla, da se lahko bakterijski patogeni, prisotni na suhih semenih, zaradi visoke vlažnosti in ugodne temperature med kalitvijo pomnožijo in ogrozijo javno zdravje.

(5)

Sledljivost je učinkovit mehanizem za zagotavljanje varnosti živil, saj omogoča sledenje živilom v vseh fazah proizvodnje, predelave in distribucije ter posledično hiter odziv v primeru izbruhov okužb, ki se prenašajo s hrano. S pomočjo sledljivosti nekaterih živil neživalskega izvora se lahko s trga odstranijo živila, ki niso varna, in se tako zaščitijo potrošniki.

(6)

Da bi se zagotovila sledljivost v skladu s členom 18 Uredbe (ES) št. 178/2002, bi morali biti vedno na voljo imena in naslovi nosilcev živilske dejavnosti, ki dobavljajo kalčke ali semena, namenjena za proizvodnjo kalčkov, in nosilcev živilske dejavnosti, katerim so bila taka semena ali kalčki dobavljeni. Zahteva temelji na pristopu „en korak nazaj – en korak naprej“, kar pomeni, da imajo nosilci živilske dejavnosti vzpostavljen sistem, ki jim omogoča določitev njihovih neposrednih dobaviteljev in potrošnikov, razen kadar so končni potrošniki.

(7)

Pogoji za proizvodnjo kalčkov lahko resno ogrozijo javno zdravje, saj lahko povzročijo znatno razmnoževanje patogenov, ki se prenašajo s hrano. Zato je v primeru okužb, ki se prenašajo s hrano in so povezane z uživanjem kalčkov, hitro sledenje zadevnega blaga ključnega pomena, da se omeji vpliv takega izbruha na javno zdravje.

(8)

Poleg tega je trgovina s semeni, namenjenimi za proizvodnjo kalčkov, zelo razširjena, zato je sledenje še toliko bolj potrebno.

(9)

V tej uredbi bi bilo zato treba določiti posebna pravila glede sledljivosti kalčkov in semen, namenjenih za proizvodnjo kalčkov.

(10)

Še zlasti je primerno, da se za nosilce živilske dejavnosti določi zahteva, da morajo zagotoviti dodatne informacije o obsegu ali količini takih semen ali kalčkov, datumu odpreme, skupaj z referenco za določitev serije in podrobnim opisom semen ali kalčkov.

(11)

Za zmanjšanje upravnega bremena za nosilce živilske dejavnosti je primerno, da se omogoči prilagodljivost glede oblike, v kateri nosilci živilske dejavnosti hranijo evidenco in posredujejo ustrezne informacije v okviru zahtev glede sledljivosti.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa pravila o sledljivosti serij:

(i)

kalčkov;

(ii)

semen, namenjenih za proizvodnjo kalčkov.

Ta uredba se ne uporablja za kalčke, ki so bili obdelani s postopkom za odpravo mikrobioloških tveganj, skladnim z zakonodajo Evropske unije.

Člen 2

Opredelitev

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„kalčki“ pomenijo proizvod, pridobljen iz kalitve semen in njihovega razvoja v vodi ali drugem gojišču, ki so pobrani, preden se na njih razvijejo pravi listi, in ki se jedo celi, vključno s semenom;

(b)

„serija“ pomeni količino kalčkov ali semen, namenjenih za proizvodnjo kalčkov, z istim taksonomski imenom, ki se odpremi iz istega obrata v isti namembni kraj na isti dan. Ena ali več serij lahko sestavljajo pošiljko. Vendar se za eno serijo štejejo tudi semena z različnimi taksonomskimi imeni, ki so v isti embalaži in so namenjena za kaljenje skupaj, ter kalčki iz teh semen.

V tej uredbi se uporablja tudi opredelitev pojma „pošiljka“ iz člena 2 Uredbe Komisije (EU) št. 211/2013 (3).

Člen 3

Zahteve glede sledljivosti

1.   Nosilci živilske dejavnosti na vseh stopnjah proizvodnje, predelave in distribucije zagotovijo, da so zabeležene naslednje informacije o serijah semen, namenjenih za proizvodnjo kalčkov, ali serijah kalčkov. Nosilci živilske dejavnosti zagotovijo tudi, da se informacije, potrebne za zagotavljanje skladnosti s temi določbami, posredujejo nosilcu živilske dejavnosti, kateremu so semena ali kalčki dobavljeni:

(a)

natančen opis semen ali kalčkov, vključno s taksonomskim imenom rastline;

(b)

obseg ali količina dobavljenih semen ali kalčkov;

(c)

kadar semena ali kalčke odpremi drugi nosilec živilske dejavnosti, ime in naslov:

(i)

nosilca živilske dejavnosti, ki je odpremil semena ali kalčke;

(ii)

pošiljatelja (lastnika), če se razlikuje od nosilca živilske dejavnosti, ki je odpremil semena ali kalčke;

(d)

ime in naslov nosilca živilske dejavnosti, kateremu so semena ali kalčki odpremljeni;

(e)

ime in naslov prejemnika (lastnika), če se razlikuje od nosilca živilske dejavnosti, kateremu so semena ali kalčki odpremljeni;

(f)

referenca za določitev serije, kot je primerno;

(g)

datum odpreme.

2.   Informacije iz odstavka 1 se lahko zabeležijo in posredujejo v kateri koli primerni obliki, če lahko nosilec živilske dejavnosti, kateremu so dobavljena semena ali kalčki, do njih enostavno dostopa.

3.   Nosilci živilske dejavnosti morajo ustrezne informacije iz odstavka 1 posredovati dnevno. Evidence iz odstavka 1 se dnevno posodabljajo in so na voljo vsaj do takrat, ko se lahko domneva, da so bili kalčki zaužiti.

4.   Nosilec živilske dejavnosti pristojnemu organu na zahtevo takoj zagotovi informacije iz odstavka 1.

Člen 4

Zahteve glede sledljivost za uvožena semena in kalčke

1.   Pošiljke semen, namenjenih za proizvodnjo kalčkov, in pošiljke kalčkov ob uvozu v Unijo spremlja spričevalo iz člena 3 Uredbe (EU) št. 211/2013.

2.   Nosilec živilske dejavnosti, ki uvaža semena ali kalčke, hrani spričevalo iz odstavka 1 vsaj do takrat, ko se lahko domneva, da so bili kalčki zaužiti.

3.   Vsi nosilci živilske dejavnosti, ki ravnajo z uvoženimi semeni, namenjenimi za proizvodnjo kalčkov, vsem nosilcem živilske dejavnosti, katerim so bila semena odpremljena, zagotovijo izvode spričevala iz odstavka 1, dokler navedenih semen ne prejme proizvajalec kalčkov.

Kadar se semena, namenjena za proizvodnjo kalčkov, prodajajo pakirana na drobno, vsi nosilci živilske dejavnosti, ki ravnajo z uvoženimi semeni, vsem nosilcem živilske dejavnosti, katerim so bila semena odpremljena, zagotovijo izvode spričevala iz odstavka 1, dokler navedena semena niso pakirana za prodajo na drobno.

Člen 5

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. marca 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(11):2424.

(3)  Glej stran 26 tega Uradnega lista.


12.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 68/19


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 209/2013

z dne 11. marca 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 2073/2005 glede mikrobioloških meril za kalčke in pravil vzorčenja za klavne trupe perutnine in sveže perutninsko meso

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (1) in zlasti člena 4(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 852/2004 določa splošna pravila o higieni živil za nosilce živilske dejavnosti, ki še zlasti upoštevajo postopke, ki temeljijo na načelih analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP). Člen 4 navedene uredbe določa, da morajo nosilci živilske dejavnosti sprejeti posebne higienske ukrepe, ki se med drugim nanašajo na skladnost z mikrobiološkimi merili za živila ter zahteve za vzorčenje in analize.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila (2) določa mikrobiološka merila za nekatere mikroorganizme in izvedbena pravila, ki jih morajo izpolnjevati nosilci živilske dejavnosti pri izvajanju splošnih in posebnih higienskih ukrepov iz člena 4 Uredbe (ES) št. 852/2004.

(3)

Poglavje 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 2073/2005 določa merila za varnost živil, ki jih morajo izpolnjevati nekatere kategorije živil, vključno z načrti vzorčenja, analitskimi referenčnimi metodami in omejitvami za mikroorganizme ali njihove toksine in metabolite. Navedeno poglavje navaja merila za varnost živil za semena, ki kalijo, glede salmonele.

(4)

Kot najverjetnejši vzrok izbruhov bakterije E. coli, ki proizvaja toksin Šiga (STEC), maja 2011 v Uniji je bilo opredeljeno uživanje kalčkov.

(5)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je 20. oktobra 2011 sprejela znanstveno mnenje o tveganju, ki ga predstavljajo bakterija Escherichia coli, ki proizvaja toksin Šiga, in druge patogene bakterije v semenih ter semenih, ki kalijo (3). Agencija je v svojem mnenju sklenila, da je kontaminacija suhih semen z bakterijskimi patogeni najverjetneje prvotni vir izbruhov, povezanih s kalčki. Poleg tega je v mnenju navedla, da se lahko bakterijski patogeni, prisotni na suhih semenih, zaradi visoke vlažnosti in ugodne temperature med kalitvijo pomnožijo in ogrozijo javno zdravje.

(6)

Agencija v svojem mnenju med drugim predlaga, da bi bilo treba poostriti mikrobiološka merila, saj so eden od sestavnih delov sistema zagotavljanja varnosti živil za proizvodno verigo semen, ki kalijo. Navedeno priporočilo zadeva obstoječa mikrobiološka merila za salmonelo za semena, ki kalijo, in mnenje o mikrobioloških merilih za druge patogene. Agencija navaja tudi, da razpoložljivi podatki kažejo na visoko tveganje za kalčke v primerjavi z drugimi semeni, ki kalijo.

(7)

Agencija v svojem mnenju obravnava različne možnosti za mikrobiološka merila za patogene E. coli za semena: pred začetkom proizvodnega postopka, med kaljenjem in v končnem proizvodu. V zvezi s tem navaja, da bi lahko odkrivanje in zmanjšanje onesnaženja že v proizvodni verigi za semena, ki kalijo, pomenilo prednost, saj preprečuje, da bi se onesnaževanje med kaljenjem povečalo. Priznava tudi, da samo testiranje semen ne omogoča odkrivanja onesnaženja, do katerega lahko pride pozneje v proizvodnem postopku. Zato Agencija ugotavlja, da bi lahko bila mikrobiološka merila koristna med kaljenjem in/ali za končni proizvod. Glede mikrobiološkega merila za končna semena, ki kalijo, Agencija ugotavlja, da zaradi časa, potrebnega za metode za odkrivanje patogenih bakterij v kombinaciji s kratkim rokom trajanja, v primeru neskladnosti proizvoda morda ne bi bilo mogoče umakniti pravočasno. V svojem mnenju je navedla, da trenutno ni mogoče ovrednotiti obsega varovanja javnega zdravja, ki ga zagotavljajo posebna mikrobiološka merila za semena in semena, ki kalijo. Zato je potrebno zbirati podatke, da se opravi kvantitativna ocena tveganja. To merilo bi bilo zato treba ponovno pregledati ob upoštevanju napredka v znanosti, tehnologiji in metodologiji, novih patogenih mikroorganizmov v živilih ter podatkov iz ocene tveganja.

(8)

Da bi zagotovili varovanje javnega zdravja v Uniji ob upoštevanju navedenega mnenja Agencije, sta bili sprejeti Uredba Komisije (EU) št. 211/2013 z dne 11. marca 2013 o zahtevah za certificiranje za uvoz v Unijo kalčkov in semen, namenjenih za proizvodnjo kalčkov (4), ter Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 208/2013 z dne 11. marca 2013 o zahtevah glede sledljivosti za kalčke in semena, namenjena za proizvodnjo kalčkov (5).

(9)

Poleg ukrepov iz navedenih aktov in ob upoštevanju potencialnega velikega zdravstvenega tveganja, ki ga predstavlja morebitna prisotnost patogenov v kalčkih, bi bilo treba v skladu s priporočili Agencije določiti dodatna mikrobiološka merila, zlasti za serološke skupine STEC, ki veljajo za najpomembnejše tveganje za javno zdravje.

(10)

Mikrobiološka merila so ena od številnih možnosti nadzora na področju varnosti živil in bi jih morali nosilci živilske dejavnosti uporabljati kot sredstvo za preverjanje izvajanja učinkovitega sistema zagotavljanja varnosti živil. Vendar je zaradi nizke in heterogene razširjenosti nekaterih patogenov v semenih in semenih, ki kalijo, statističnih omejitev načrtov vzorčenja ter pomanjkanja informacij o uporabi dobrih kmetijskih praks pri proizvodnji semen treba testirati vse serije semen v zvezi s prisotnostjo patogenov v primerih, ko nosilci živilske dejavnosti niso vzpostavili sistemov zagotavljanja varnosti živil, vključno s postopki za zmanjšanje mikrobioloških tveganj. Če so sistemi zagotavljanja varnosti živil vzpostavljeni in so njihovo učinkovitost potrdili pretekli podatki, je morda treba razmisliti o zmanjšanju pogostosti vzorčenja. Vendar bi bilo treba vzorčenje opravljati vsaj enkrat mesečno.

(11)

Pri določanju mikrobioloških meril za kalčke bi bilo treba glede stopenj vzorčenja in vrste vzorcev, ki jih je treba odvzeti, zagotoviti prilagodljivost, da se upošteva raznovrstnost proizvodnih sistemov, obenem pa se ohranijo enakovredni standardi za varnost hrane. Še zlasti je primerno, da se zagotovijo alternativne možnosti za vzorčenje kalčkov v primerih, kadar je vzorčenje tehnično zahtevno. Testiranje izrabljene vode za namakanje glede patogenih bakterij je bilo predlagano kot alternativna strategija, saj se zdi, da je dober pokazatelj vrst mikroorganizmov v kalčkih. Zaradi negotovosti v zvezi z občutljivostjo te strategije morajo nosilci živilske dejavnosti, ki uporabljajo to alternativno možnost, izdelati načrt vzorčenja, vključno s postopki vzorčenja in mesti vzorčenja izrabljene vode za namakanje.

(12)

Za nekatere serološke skupine STEC (O157, O26, O103, O111, O145 in O104:H4) je znano, da povzročijo največ primerov hemolitično-uremičnega sindroma v EU. Poleg tega je serotip O104:H4 maja 2011 povzročil izbruh v Uniji. Zato bi bilo treba upoštevati mikrobiološka merila za teh šest seroloških skupin. Ni namreč mogoče izključiti, da druge serološke skupine STEC niso patogene za ljudi. Pravzaprav lahko taka STEC povzroči manj resne oblike bolezni, kot sta driska in/ali krvava driska, pa tudi hemolitično-uremični sindrom in torej predstavljajo nevarnost za zdravje potrošnikov.

(13)

Kalčki bi se morali šteti za pripravljeno živilo, saj se lahko zaužijejo brez kuhanja ali druge predelave, kar bi bil sicer učinkovit način za odpravljanje patogenih mikroorganizmov ali njihovo zmanjšanje na sprejemljivo raven. Nosilci živilske dejavnosti, ki proizvajajo kalčke, bi morali zato v okviru svojega programa vzorčenja izpolnjevati merila za varnost pripravljenih živil iz zakonodaje Unije, vključno z vzorčenjem predelovalnih prostorov in opreme.

(14)

Cilj Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljih zoonoz, ki se prenašajo z živili (6), je zagotoviti, da se sprejmejo ustrezni in učinkoviti ukrepi za odkrivanje in nadzor salmonele in drugih povzročiteljev zoonoz v vseh zadevnih fazah proizvodnje, predelave in distribucije zaradi zmanjševanja njihove razširjenosti in tveganja za javno zdravje.

(15)

Uredba (ES) št. 2160/2003, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 1086/2011 (7), določa podrobna pravila za merila v zvezi z varnostjo hrane glede salmonele za sveže perutninsko meso. Zaradi spremembe Uredbe (ES) št. 2160/2003 je bila z Uredbo (EU) št. 1086/2011 spremenjena tudi Uredba (ES) št. 2073/2005. Vendar so bile v besedilo Uredbe (ES) št. 2073/2005 zaradi navedene spremembe vključene tudi nekatere terminološke nejasnosti. Zaradi jasnosti in doslednosti zakonodaje Unije bi bilo treba navedene nejasnosti razjasniti.

(16)

Uredbo (ES) št. 2073/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(17)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2073/2005 se spremeni:

1.

v členu 2 se doda točka (m):

„(m)

opredelitev pojma ‚kalčki‘ v členu 2(a) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 208/2013 z dne 11. marca 2013 o zahtevah glede sledljivosti za kalčke in semena, namenjena za proizvodnjo kalčkov (8).

2.

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. marca 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 338, 22.12.2005, str. 1.

(3)  EFSA Journal 2011, 9(11):2424.

(4)  Glej stran 26 tega Uradnega lista.

(5)  Glej stran 16 tega Uradnega lista.

(6)  UL L 325, 12.12.2003, str. 1.

(7)  UL L 281, 28.10.2011, str. 7.

(8)  Glej stran 16 tega Uradnega lista.“;


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 2073/2005 se spremeni:

1.

poglavje 1 se spremeni:

(a)

opomba 12 se črta;

(b)

v vrstici 1.18 se sklicevanje na opombo 12 nadomesti s sklicevanjem na opombo 23;

(c)

dodajo se naslednja vrstica 1.29 ter ustrezni opombi 22 in 23:

„1.29

Kalčki (2)

E. coli, ki proizvaja toksin Šiga (STEC) O157, O26, O111, O103, O145 in O104:H4

5

0

odsotnost v 25 g

CEN/ ISO TS 13136 (1)

Proizvodi, dani v promet med rokom uporabnosti

2.

poglavje 3 se spremeni:

(a)

v oddelku 3.2 se del, ki se nanaša na „Pravila vzorčenja za klavne trupe perutnine in sveže perutninsko meso“ spremeni:

(i)

prvi odstavek se nadomesti z naslednjim:

„Klavnice izvajajo vzorčenje za preiskave na salmonelo pri celih klavnih trupih perutnine s kožo vratu. Razsekovalni in predelovalni obrati, razen tistih, ki so v bližini klavnice ter razsekujejo in predelujejo meso le iz te klavnice, prav tako odvzamejo vzorce za preiskave na salmonelo. Pri tem dajejo prednost celim klavnim trupom perutnine s kožo vratu, če je ta na voljo, vendar zagotovijo, da se zajamejo tudi deli piščancev s kožo in/ali deli piščancev brez kože ali z le malo kože ter da izbira temelji na tveganju.“;

(ii)

četrti odstavek se nadomesti z naslednjim:

„Za preiskave na salmonelo pri svežem perutninskem mesu, pri katerem ne gre za klavne trupe perutnine, se iz ene serije odvzame pet vzorcev po najmanj 25 g. Vzorec iz delov perutnine s kožo vsebuje kožo in tanek površinski mišični reženj, če količina kože ne zadošča za vzorčno enoto. Vzorec iz delov perutnine brez kože ali z le malo kože vsebuje tanek površinski mišični reženj ali režnje, ki se dodajo, da skupaj z morebitno kožo tvorijo ustrezno vzorčno enoto. Režnji mesa se odvzamejo tako, da vključujejo čim več površine mesa.“;

(b)

doda se naslednji oddelek 3.3:

„3.3   Pravila vzorčenja za kalčke

V tem oddelku se uporablja opredelitev pojma ‚serija‘ iz člena 2(b) Izvedbene uredbe (EU) št. 208/2013.

A.   Splošna pravila za vzorčenje in testiranje

1.   Predhodno testiranje serije semen

Nosilci živilske dejavnosti, ki proizvajajo kalčke, opravijo predhodno testiranje reprezentativnega vzorca vseh serij semen. Reprezentativni vzorec vključuje vsaj 0,5 % teže serije semen v delnih vzorcih po 50 g ali je izbran na podlagi strukturirane strategije vzorčenja, ki je statistično enakovredna in jo preveri pristojni organ.

Za izvajanje predhodnega testiranja mora nosilec živilske dejavnosti semena kaliti v reprezentativnem vzorcu pod enakimi pogoji, kot bo kaljen preostanek serije semen.

2.   Vzorčenje in testiranje kalčkov in izrabljene vode za namakanje

Nosilci živilske dejavnosti, ki proizvajajo kalčke, odvzamejo vzorce za mikrobiološke preiskave v fazi, v kateri je verjetnost za odkritje E. coli, ki proizvaja toksin Šiga (STEC), in Salmonelle spp. najvišja, vsekakor pa ne prej kot 48 ur po začetku kaljenja.

Vzorci kalčkov se analizirajo v skladu z zahtevami iz vrstic 1.18 in 1.29 poglavja 1.

Če pa ima nosilec živilske dejavnosti, ki proizvaja kalčke, načrt vzorčenja, vključno s postopki vzorčenja in mesti vzorčenja izrabljene vode za namakanje, lahko zahteve za vzorčenje v skladu z načrti vzorčenja iz vrstic 1.18 in 1.29 poglavja 1 nadomesti z analizo 5 vzorcev po 200 ml vode, ki je bila uporabljena za namakanje kalčkov.

V tem primeru se zahteve iz vrstice 1.18 in 1.29 poglavja 1 uporabljajo za analizo vode, ki je bila uporabljena za namakanje kalčkov, z mejo zaznavnosti pri 200 ml.

Pri prvem testiranju serije semen lahko nosilci živilske dejavnosti dajo kalčke na trg le, če so rezultati mikrobiološke analize skladni z vrsticama 1.18 in 1.29 poglavja 1 ali z mejo zaznavnosti pri 200 ml, če se analizira izrabljena voda za namakanje.

3.   Pogostost vzorčenja

Nosilci živilske dejavnosti, ki proizvajajo kalčke, odvzamejo vzorce za mikrobiološke preiskave vsaj enkrat na mesec v fazi, kjer je verjetnost za odkritje E. coli, ki proizvaja toksin Šiga (STEC), in Salmonelle spp. najvišja, vsekakor pa ne prej kot 48 ur po začetku kaljenja.

B.   Odstopanje od predhodnega testiranja vseh serij semen iz točke A.1 tega oddelka

Nosilci živilske dejavnosti, ki proizvajajo kalčke, so lahko izvzeti iz vzorčenja iz točke A.1 tega oddelka, kadar je to upravičeno na podlagi naslednjih pogojev in to odobri pristojni organ:

(a)

pristojni organ ugotovi, da nosilec živilske dejavnosti izvaja sistem zagotavljanja varnosti živil v navedenem obratu, kar lahko vključujejo ukrepe v proizvodnem procesu, ki zmanjšuje mikrobiološko tveganje, ter

(b)

pretekli podatki potrjujejo, da so bile v zadnjih 6 zaporednih mesecih pred izdajo dovoljenja vse serije različnih vrst kalčkov proizvedene v obratu, ki izpolnjuje merila za varnost živil iz vrstic 1.18 in 1.29 poglavja 1.“


(1)  Ob upoštevanju najnovejših prilagoditev, ki jih je referenčni laboratorij Evropske unije za odkrivanje STEC O104:H4 opravil za Escherichia coli, vključno z verotoksično E. coli (VTEC).

(2)  Razen kalčkov, ki so bili učinkovito obdelani za preprečevanje Salmonelle spp. in STEC.“;


12.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 68/24


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 210/2013

z dne 11. marca 2013

o odobritvi obratov za proizvodnjo kalčkov v skladu z Uredbo (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (1) in zlasti člena 6(3)(c) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 852/2004 določa splošna pravila za nosilce živilske dejavnosti glede higiene živil, med drugim za primarno proizvodnjo in z njo povezane dejavnosti. Navedena uredba določa, da morajo nosilci živilske dejavnosti zagotoviti, da pristojni organ odobri ustrezni obrat, in sicer po vsaj enem obisku na kraju samem, kadar se odobritev zahteva v skladu z nacionalno zakonodajo, v skladu z Uredbo (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (2) ali na podlagi sklepa, sprejetega na podlagi Uredbe (ES) št. 852/2004.

(2)

Kot najverjetnejši vzrok izbruhov bakterije E. coli, ki proizvaja toksin Šiga, maja 2011 v Uniji je bilo opredeljeno uživanje kalčkov.

(3)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: EFSA) je 20. oktobra 2011 sprejela znanstveno mnenje o tveganju, ki ga predstavljajo bakterija Escherichia coli, ki proizvaja toksin Šiga (STEC), in druge patogene bakterije v semenih ter semenih, ki kalijo (3). EFSA je v svojem mnenju sklenila, da je kontaminacija suhih semen z bakterijskimi patogeni najverjetneje prvotni vir izbruhov, povezanih s kalčki. Poleg tega je v mnenju navedla, da se lahko bakterijski patogeni, prisotni na suhih semenih, zaradi visoke vlažnosti in ugodne temperature med kalitvijo pomnožijo in ogrozijo javno zdravje.

(4)

Za zaščito javnega zdravja v Uniji in v skladu z mnenjem agencije EFSA so bile sprejete Uredba Komisije (EU) št. 209/2013 (4) o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila (5), Uredba Komisije (EU) št. 211/2013 (6) in Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 208/2013 (7).

(5)

Poleg ukrepov iz navedenih aktov bi morali biti obrati za proizvodnjo kalčkov odobreni v skladu z Uredbo (ES) št. 852/2004. Take odobritve, ki zahtevajo vsaj en predhodni obisk na kraju samem, bi zagotovile, da obrati izpolnjujejo ustrezna higienska pravila, ki omogočajo visoko raven varovanja javnega zdravja. Odobritev takih obratov bi morala biti odvisna od izpolnjevanja vrste zahtev, ki bi omogočile zmanjšanje možnosti za kontaminacijo obrata za proizvodnjo kalčkov.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V tej uredbi se uporablja opredelitev „kalčkov“ iz člena 2 Izvedbene uredbe (EU) št. 208/2013.

Člen 2

Nosilci živilske dejavnosti zagotovijo, da obrate za proizvodnjo kalčkov odobri pristojni organ v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 852/2004. Pristojni organ odobri navedene obrate samo pod pogojem, da so v skladu z zahtevami iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 852/2004 in Priloge k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. marca 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(11):2424.

(4)  Glej stran 19 tega Uradnega lista.

(5)  UL L 338, 22.12.2005, str. 1.

(6)  Glej stran 26 tega Uradnega lista.

(7)  Glej stran 16 tega Uradnega lista.


PRILOGA

Zahteve za odobritev obratov za proizvodnjo kalčkov

1.

Oblika in razporeditev obratov omogoča dobro higiensko prakso pri ravnanju z živili, vključno z zaščito pred kontaminacijo med izvajanjem dejavnosti in v času med njimi. Še zlasti je pomembno, da se površine (vključno s površinami opreme) prostorov, kjer se ravna z živili, in tiste, ki so v stiku z živili, ohranjajo v dobrem stanju, so enostavne za čiščenje in po potrebi za razkuževanje.

2.

Zagotovijo se ustrezne naprave za čiščenje, razkuževanje in skladiščenje delovnega orodja in opreme. Te naprave so enostavne za čiščenje ter imajo primerno napeljavo vroče in mrzle vode.

3.

Če je potrebno, je treba zagotoviti ustrezne pogoje za pranje živil. Pri vsakem koritu ali drugi napravi, namenjeni pranju živil, se zagotovi ustrezna oskrba s pitno vodo, čiščenje in po potrebi razkuževanje.

4.

Vsa oprema, s katero semena in kalčki pridejo v stik, je zasnovana, izdelana iz takih materialov in vzdrževana v takem stanju, da se kar najbolj zmanjša kakršno koli tveganje kontaminacije ter da jo je mogoče očistiti in po potrebi razkužiti.

5.

Pri tem veljajo ustrezni postopki, s katerimi se zagotovi:

(a)

čistost obrata za proizvodnjo kalčkov in po potrebi njegova razkužitev;

(b)

temeljito čiščenje vse opreme, s katero semena in kalčki pridejo v stik, in njena morebitna razkužitev. Čiščenje in razkuževanje take opreme se izvaja dovolj pogosto, da se prepreči kakršno koli tveganje kontaminacije.


12.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 68/26


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 211/2013

z dne 11. marca 2013

o zahtevah za certificiranje za uvoz v Unijo kalčkov in semen, namenjenih za proizvodnjo kalčkov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (1), in zlasti člena 48(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 882/2004 določa splošna pravila za izvajanje uradnega nadzora, da se preveri upoštevanje pravil, ki se nanašajo zlasti na preprečevanje, odstranjevanje ali zmanjševanje tveganja za ljudi in živali na sprejemljivo raven, neposredno ali prek okolja.

(2)

Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (2), določa splošna načela, ki urejajo živila in krmo na splošno ter zlasti varnost živil in krme na ravni Unije in nacionalni ravni. Navedena uredba določa, da morajo živila in krma, ki se v Unijo uvažajo za dajanje na trg v Uniji, izpolnjevati ustrezne zahteve živilske zakonodaje ali pogoje, ki jih Unija priznava kot vsaj enakovredne navedeni zakonodaji.

(3)

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (3) določa splošna pravila za nosilce živilske dejavnosti glede higiene živil. Navedena uredba določa, da morajo nosilci živilske dejavnosti zagotoviti, da vse faze proizvodnje, predelave in distribucije živil pod njihovim nadzorom izpolnjujejo ustrezne higienske zahteve iz Uredbe. Uredba (ES) št. 852/2004 še zlasti določa, da morajo nosilci živilske dejavnosti, ki opravljajo primarno proizvodnjo in povezane delovne postopke iz Priloge I k Uredbi, izpolnjevati splošne določbe o higieni iz dela A navedene priloge.

(4)

Kot najverjetnejši vzrok izbruhov bakterije E. coli, ki proizvaja toksin Šiga (STEC), maja 2011 v Uniji je bilo opredeljeno uživanje kalčkov.

(5)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je 20. oktobra 2011 sprejela znanstveno mnenje o tveganju, ki ga predstavljajo bakterija Escherichia coli, ki proizvaja toksin Šiga, in druge patogene bakterije v semenih ter semenih, ki kalijo (4). Agencija je v svojem mnenju sklenila, da je kontaminacija suhih semen z bakterijskimi patogeni najverjetneje prvotni vir izbruhov, povezanih s kalčki. Poleg tega je v mnenju navedla, da se lahko bakterijski patogeni, prisotni na suhih semenih, zaradi visoke vlažnosti in ugodne temperature med kalitvijo pomnožijo in ogrozijo javno zdravje.

(6)

Za varovanje javnega zdravja v Uniji in ob upoštevanju mnenja Agencije je bila sprejeta Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 208/2013 (5). Navedena izvedbena uredba določa pravila o sledljivosti pošiljk kalčkov in semen, namenjenih za proizvodnjo kalčkov.

(7)

Za zagotovitev ustrezne ravni varovanja javnega zdravja je primerno, da kalčki in semena, namenjena za proizvodnjo kalčkov, ki so uvoženi v Unijo, prav tako izpolnjujejo zahteve iz Uredbe (ES) št. 852/2004 ter da kalčki izpolnjujejo zahteve glede sledljivosti iz Izvedbene uredbe (EU) št. 208/2013 in mikrobiološka merila iz Uredbe Komisije (ES) št. 2073/2005 (6). Zato bi bilo treba za tako blago, ki se uvaža v Unijo, določiti ustrezne zahteve za certificiranje.

(8)

Zakonodaja Unije trenutno ne vključuje spričeval za uvoz v Unijo kalčkov in semen, namenjenih za proizvodnjo kalčkov. Zato je primerno, da se v to uredbo vključi vzorec spričevala za uvoz takega blaga v Unijo.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za pošiljke kalčkov ali semen, namenjenih za proizvodnjo kalčkov, uvoženih v Unijo, vendar se ne uporablja za kalčke, ki so bili obdelani s postopkom za odpravo mikrobioloških tveganj, skladnim z zakonodajo Evropske unije.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi:

(a)

se uporablja opredelitev pojma „kalčki“ iz člena 2(a) Izvedbene uredbe (EU) št. 208/2013;

(b)

„pošiljka“ pomeni količino kalčkov ali semen, namenjenih za proizvodnjo kalčkov, ki:

(i)

izvira iz iste tretje države;

(ii)

je zajeta v istih spričevalih;

(iii)

se prevaža z istim prevoznim sredstvom.

Člen 3

Zahteva za certificiranje

1.   Pošiljke kalčkov ali semen, namenjenih za proizvodnjo kalčkov, ki so uvožene v Unijo in izvirajo iz tretje države ali so iz nje odpremljene, spremlja spričevalo v skladu z vzorcem iz Priloge, ki potrjuje, da so bili kalčki ali semena proizvedeni pod pogoji, skladnimi s splošnimi določbami o higieni za primarno proizvodnjo in z njo povezane delovne postopke iz dela A Priloge I k Uredbi (ES) št. 852/2004, ter da so bili kalčki proizvedeni pod pogoji, ki so skladni z zahtevami glede sledljivosti iz Izvedbene uredbe (EU) št. 208/2013, in v obratih, odobrenih v skladu z zahtevami iz člena 2 Uredbe Komisije (EU) št. 210/2013 (7), ter da izpolnjujejo mikrobiološka merila iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 2073/2005.

Spričevalo mora biti sestavljeno v uradnem jeziku ali uradnih jezikih tretje države odpreme in države članice, v katero se uvaža v EU, ali pa mu mora biti priložen overjen prevod v navedene jezike. Če tako zahteva namembna država članica, morajo biti spričevalom priloženi tudi overjeni prevodi v uradni jezik ali uradne jezike navedene države članice. Vendar lahko država članica soglaša z uporabo uradnega jezika Unije, ki ni njen uradni jezik.

2.   Izvirnik spričevala mora pošiljko spremljati, dokler ne prispe v namembni kraj, naveden v spričevalu.

3.   Če se pošiljka razdeli na več delov, mora biti izvod spričevala priložen vsakemu delu pošiljke.

Člen 4

Prehodna določba

V prehodnem obdobju do 1. julija 2013 se lahko pošiljke kalčkov ali semen, namenjenih za proizvodnjo kalčkov, s poreklom iz tretjih držav ali odpremljene iz njih še naprej uvažajo v Unijo brez spričevala iz člena 3.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. marca 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(4)  EFSA Journal 2011; 9(11):2424.

(5)  Glej stran 16 tega Uradnega lista.

(6)  UL L 338, 22.12.2005, str. 1.

(7)  Glej stran 24 tega Uradnega lista.


PRILOGA

VZOREC SPRIČEVALA ZA UVOZ KALČKOV ALI SEMEN, NAMENJENIH ZA PROIZVODNJO KALČKOV

Image

Image


12.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 68/30


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 212/2013

z dne 11. marca 2013

o nadomestitvi Priloge I k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 zaradi dodatkov in sprememb v zvezi s proizvodi iz navedene priloge

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) in zlasti člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Nekaj držav članic je zahtevalo spremembe in dodatke v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 396/2005 v stolpcu „Primeri sorodnih vrst, varietet ali drugih živil, za katere velja ista MRL“.

(2)

Navedeni dodatki so potrebni, da se v Prilogo I k Uredbi (ES) št. 396/2005 vključijo novo sadje, zelenjava in žita, ki so na voljo na trgih v državah članicah.

(3)

Primerno je dodati naslednje sadje, zelenjavo, žita in živalske proizvode: Budova roka, tangor, žižula/kitajski datelj/navadni čičmak, Tayeva robida, longan (Dimocarpus longan), langsat, salak (kažji sadež), sieboldov čišljak (Stachys sieboldii), navadni repinec, druge čebulnice, pri katerih se uporablja čebula, druge čebulnice, pri katerih se uporablja zeleni del, afriški jajčevec (Solanum macrocarpon), momordika/grenka melona, rebrasta lufa, kačasta buča, vodnjača, čajota, buča (pozna varieteta), mlada koruza v storžu, kalčki fižola mung/zelena soja, kalčki lucerne, regratovi listi, listi kolerabice, listi karibskega zelja, bitterblad/bitawiri, cejlonska špinača, listi bananovca, vodna špinača/kangkung, vodna detelja (Marsilea crenata), vodna mimoza (Neptunia oleracea), nepravi koriander, listi korenastega peteršilja, indijska bazilika, sladka bazilika, dlakava bazilika, limonska trava, vodni popnjak, listi kadoka (Piper sarmentosum), curryjevi listi, cvet bananovca, guar, sveža soja v zrnju, divji riž, listi in peclji boreča (Acacia pennata), micelij gob, trpotčasti gadovec, indijska prosenka, sivozeleni muhvič, semena kanarske pisane trave, zeleni poper, jelenjad in satje.

(4)

Zaradi doslednosti je primerno divjad iz kategorije „Druge rejne živali“ prestaviti v kategorijo „Drugi proizvodi iz kopenskih živali“, užitno cvetje pa iz kategorije „Drugo“ v kategorijo rastlinskih proizvodov.

(5)

Zaradi boljše uporabe pravil o mednarodni taksonomski nomenklaturi je primerno prilagoditi latinska imena za pistacije, jabolka, češnje, jagode, ostrožnice, borovnice, kumkvat, krompir, jam, rdečo peso, papriko, jedilni oslez (okro), brokoli, glavnato zelje, kitajski kapus, kodrolistni ohrovt, kolerabico, endivijo, rukolo, liste in poganjke kapusnic, blitvo, vitlof, liste zelene, baziliko, palmove srčke, sirek, kavna zrna, cvetne liste vrtnice, cvetove jasmina, lipo, liste rooibos, koper, sečuanski poper, cimet, kurkumo, sladkorno peso in banane.

(6)

Ob upoštevanju zahtev zainteresiranih strani in izvršnih organov ter oblike proizvodov na trgu bi bilo treba uvesti nekatere spremembe glede delov proizvodov, za katere se uporabljajo MRL.

(7)

Take spremembe je primerno uvesti za čaj, kakav v zrnu, hmelj, kolerabico in za proizvode živalskega izvora.

(8)

Zaradi jasnosti je primerno nadomestiti Prilogo I k Uredbi (ES) št. 396/2005.

(9)

Uredbo (ES) št. 396/2005 bi zato bilo treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 396/2005 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 11. marca 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.


PRILOGA

„PRILOGA I

Proizvodi rastlinskega in živalskega izvora iz člena 2(1)

Številčna koda (1)

Proizvodi, za katere veljajo MRL

Primeri posameznih proizvodov iz skupin, za katere se uporabljajo MRL

Taksonomsko ime (2)

Primeri sorodnih vrst, varietet ali drugih proizvodov, za katere velja ista MRL

Deli proizvoda, za katere velja MRL

0100000

1.

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE; LUPINARJI

 

 

 

 

0110000

(i)

Citrusi

 

 

 

Cel plod

0110010

 

Grenivke

Citrus paradisi

Pomelo, sweeties, tangelo (razen mineole), ugli in drugi hibridi

 

0110020

 

Pomaranče

Citrus sinensis

Bergamot, grenka pomaranča, chinotto in drugi hibridi

 

0110030

 

Limone

Citrus limon

Citrona, limona, Budova roka (Citrus medica var. sarcodactylis)

 

0110040

 

Limete

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

Mandarine

Citrus reticulata

Klementine, tangerine, mineole in drugi hibridi, tangor (Citrus reticulata x sinensis)

 

0110990

 

Drugo (3)

 

 

 

0120000

(ii)

Lupinarji

 

 

 

Cel plod brez lupine (razen kostanja)

0120010

 

Mandeljni

Prumis dulcis

 

 

0120020

 

Brazilski oreški

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

Indijski orehi

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

Kostanj

Castanea sativa

 

 

0120050

 

Kokosovi orehi

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

Lešniki

Corylus avellana

Lešniki iz rodu Corylus

 

0120070

 

Makadamija

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

Pekani

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

Pinjole

Pinus pinea

 

 

0120100

 

Pistacije

Pistacia vera

 

 

0120110

 

Orehi

Juglans regia

 

 

0120990

 

Drugo (3)

 

 

 

0130000

(iii)

Pečkato sadje

 

 

 

Cel plod brez peclja

0130010

 

Jabolka

Malus domestica

Lesnika

 

0130020

 

Hruške

Pyrus communis

Naši

 

0130030

 

Kutine

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

Nešplja (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

Japonska nešplja (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Drugo (3)

 

 

 

0140000

(iv)

Koščičasto sadje

 

 

 

Cel plod brez peclja

0140010

 

Marelice

Prunus armeniaca

 

 

0140020

 

Češnje

Prunus avium, Prunus cerasus

Češnje, višnje

 

0140030

 

Breskve

Prunus persica

Nektarine in podobni hibridi

 

0140040

 

Slive

Prunus domestica

Cibora, ringlo, mirabela, plodovi črnega trna, žižola/ kitajski datelj/navadni čičmak (Ziziphus ziziphus)

 

0140990

 

Drugo (3)

 

 

 

0150000

(v)

Jagodičje in drobno sadje

 

 

 

Cel plod brez venčnih listov/ostankov čaše, pecljev razen pri ribezu: plod s pecljevino

0151000

(a)

Namizno in vinsko grozdje

 

 

 

 

0151010

 

Namizno grozdje

Vitis vinifera

 

 

0151020

 

Vinsko grozdje

Vitis vinifera

 

 

0152000

(b)

Jagode

 

Fragaria spp.

 

 

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

 

 

 

0153010

 

Robide

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

Ostrožnice

Rubus caesius

Loganova robida, Tayeva robida, Boysenova robida, barjanska robida in drugi križanci iz rodu Rubus

 

0153030

 

Maline

Rubus idaeus

Japonska malina, arktična malina (Rubus arcticus), robida križanec arktične maline in rdečeščetinave (Rubus arcticus x Rubus idaeus)

 

0153990

 

Drugo (3)

 

 

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

 

 

 

0154010

 

Ameriške borovnice

Vaccinium spp. razen V. macrocarpon in V. vitis-idaea

Gozdne borovnice

 

0154020

 

Ameriške brusnice

Vaccinium macrocarpon

Evropska brusnica (V. vitis-idaea)

 

0154030

 

Ribez (rdeči, črni in beli)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

Kosmulje

Ribes uva-crispa

Vključno s hibridi z drugimi vrstami iz rodu Ribes

 

0154050

 

Šipek

Rosa canina

 

 

0154060

 

Murva (4)

Morus spp.

Navadna jagodičnica

 

0154070

 

Plodovi gloga (4) (sredozemska nešplja)

Crataegus azarolus

Drobnoplodni kivi (Actinidia arguta)

 

0154080

 

Bezgove jagode (4)

Sambucus nigra

Aronija (Aronia melanocarpa), jerebika, krhlika, (navadni rakitovec), glog, šmarna hrušica in drugo jagodičevje

 

0154990

 

Drugo (3)

 

 

 

0160000

(vi)

Mešano sadje

 

 

 

Cel plod brez pecljev ali krone (ananas)

0161000

(a)

Užitna lupina

 

 

 

 

0161010

 

Dateljni

Phoenix dectylifera

 

 

0161020

 

Fige

Ficus carica

 

 

0161030

 

Namizne olive

Olea europaea

 

 

0161040

 

Kumkvat (4)

Fortunella spp.

Marumi kumkvati, nagami kumkvati, limkvati (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)

 

0161050

 

Karambola (4)

Averrhoa carambola

Bilimbi

 

0161060

 

Kaki (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

Jambolan (4) (javanska sliva)

Syzygium cumini

Javansko jabolko (Syzygium javanicum Miq.) (water apple), malajsko jabolko (Syzygium Malaccense), rose apple (Syzygium jambos), brazilska češnja (Eugenia brasiliensis), surinamska češnja (Eugenia uniflora)

 

0161990

 

Drugo (3)

 

 

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

 

 

 

0162010

 

Kivi

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

Liči

Litchi chinensis

Pulsan (Nephelium mutabile), rambutan, mangostin, longan (Dimocarpus longan), salak (kažji sadež)

 

0162030

 

Pasijonka

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

Opuncija (4) (kaktusov sadež)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

Zvezdasto jabolko (4)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

Persimon (4) (Virginijski kaki)

Diospyros virginiana

Črni sapotovec, beli sapotovec, zeleni sapotovec, rumeni sapotovec (Pouteria campechiana) in Pouteria sapota

 

0162990

 

Drugo (3)

 

 

 

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

 

 

0163010

 

Avokado

Persea americana

 

 

0163020

 

Banane

Musa x paradisiaca, M cuminata

Mini banana, rajska smokva, apple banana

 

0163030

 

Mango

Mangifera indica

 

 

0163040

 

Papaja

Carica papaya

 

 

0163050

 

Granatno jabolko

Punica granatum

 

 

0163060

 

Cherimoya (4)

Annona cherimola

Annona reticulata L., Annona squamosa, Annona daversifolia in druge vrste iz rodu Annonaceae s srednje velikimi plodovi

 

0163070

 

Guava (4)

Psidium guajava

Rdeča pitaja ali zmajev sadež (Hylocereus undatus)

 

0163080

 

Ananas

Ananas comosus

 

 

0163090

 

Kruhovec (4)

Artocarpus altilis

Jackfruit (Artocarpus heterophyllus)

 

0163100

 

Durian (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

Graviola (4)

Annona muricata

 

 

0163990

 

Drugo (3)

 

 

 

0200000

2.

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

 

 

0210000

(i)

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

 

 

 

Cel koren ali gomolj po odstranitvi zgornjega dela (če obstaja) in sprimkov prsti

0211000

(a)

Krompir

 

Solanum tuberosum

 

 

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

 

 

 

 

0212010

 

Kasava (manioka)

Manihot esculenta

Kolokazija (Clocasia esculenta), karibsko zelje (Xanthosoma sagittifolium)

 

0212020

 

Sladki krompir

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

Jam

Dioscorea spp.

Jicama (yam bean), mehiški yam bean

 

0212040

 

Maranta (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

Drugo (3), (4)

 

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

 

 

 

0213010

 

Rdeča pesa

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva

 

 

0213020

 

Korenje

Daucus carota

 

 

0213030

 

Gomoljna zelena

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

Hren

Armoracia rusticana

Korenine angelike, korenine luštrka, encijanove korenine

 

0213050

 

Topinambur

Helianthus tuberosus

Sieboldov čišljak (Stachys sieboldii)

 

0213060

 

Pastinak

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

Peteršilj – koren

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

Redkev

Raphanus sativus var. sativus

Črna redkev, kitajska redkev, mesečna redkvica in podobne varietete, užitna ostrica (Cyperus esculentus)

 

0213090

 

Beli koren

Tragopogon porrifolius

Kozja brada, črni koren, navadni repinec

 

0213100

 

Podzemna koleraba

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

Repa

Brassica rapa

 

 

0213990

 

Drugo (3)

 

 

 

0220000

(ii)

Zelenjava – čebulnice

 

 

 

Cela čebula ali strok po odstranitvi vrhnjih luskolistov, ki se zlahka odstranijo, in zemlje (pri suhi) ali korenin in zemlje (pri sveži)

0220010

 

Česen

Allium sativum

 

 

0220020

 

Čebula

Allium cepa

Druga čebula; srebrnjak

Čebule ali čebulice

0220030

 

Šalotka

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

Spomladanska čebula in zimski luk

Allium cepa; Allium fistulosum

Druge vrste čebule, pri katerih se uporablja zeleni del, in podobne varietete

Čebule ali čebulice z nepravimi stebli in listi

0220990

 

Drugo (3)

 

 

 

0230000

(iii)

Zelenjava – plodovke

 

 

 

Cel plod brez peclja (pri sladki koruzi brez ličja in pri volčjem jabolku brez venčnih listov)

0231000

(a)

Razhudnikovke

 

 

 

 

0231010

 

Paradižnik

Lycopersicum esculentum

Paradižnik češnjevec, volčje jabolko, plod navadne kustovnice (Lycium barbarum in L. chinense), drevesni paradižnik

 

0231020

 

Paprike

Capsicum annuum var. grossum in var. longum

Feferoni

 

0231030

 

Jajčevec

Solanum melongena

Pepino – črnikasti razhudnik (Solanum muricatum), afriški jajčevec (S. macrocarpon)

 

0231040

 

Bamija (okra)

Abelmoschus esculentus

 

 

0231990

 

Drugo (3)

 

 

 

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

 

 

 

 

0232010

 

Kumare

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

Kumarice za vlaganje

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

Bučke

Cucurbita pepo var. melopepo

Patisonke, cukini, vodnjača (Lagenaria siceraria), čajota, momordika/grenka melona, kačasta buča, rebrasta lufa

 

0232990

 

Drugo (3)

 

 

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

 

 

 

 

0233010

 

Melone

Cucumis melo

Kivano (afriške kumare)

 

0233020

 

Orjaška buča

Cucurbita maxima

Buča (pozna varieteta)

 

0233030

 

Lubenice

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

Drugo (3)

 

 

 

0234000

(d)

Sladka koruza

 

Zea mays var. sacharata

Mlada koruza v storžu

Zrna s storžem brez ličja

0239000

(e)

Druge plodovke

 

 

 

 

0240000

(iv)

Kapusnice

 

 

 

 

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

 

 

 

Samo brsti

0241010

 

Brokoli

Brassica oleracea var. italica

Kalabrijski brokoli, brokoli raab, kitajski brokoli

 

0241020

 

Cvetača

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

Drugo (3)

 

 

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

 

 

Cela rastlina brez korenin in odmrlih listov

0242010

 

Brstični ohrovt

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Samo brsti

0242020

 

Glavnato zelje

Brassica oleracea convar. capitata

Koničasto zelje, rdeče zelje, glavnati ohrovt, belo zelje

 

0242990

 

Drugo (3)

 

 

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

 

 

Cela rastlina brez korenin in odmrlih listov

0243010

 

Kitajski kapus

Brassica rapa var. pekinensis

Sarepatska ogrščica, pak choi, listnati kitajski kapus, parakitajski kapus (ai goo choi), choi sum, pekinško zelje (pe-tsai)

 

0243020

 

Listni ohrovt

Brassica oleracea convar. acephala

Kodrolistni ohrovt, portugalski listni ohrovt, portugalsko zelje, krmni ohrovt

 

0243990

 

Drugo (3)

 

 

 

0244000

(d)

Kolerabica

 

Brassica oleracea var. gongyloides

 

Cela rastlina brez korenin, vrhnjega dela in sprimkov prsti (če so)

0250000

(v)

Listna zelenjava in sveža zelišča

 

 

 

Cela rastlina brez korenin, odmrlih zunanjih listov in prsti (če je)

0251000

(a)

Solata in druge solatnice, vključno z Brassicacea

 

 

 

 

0251010

 

Motovilec

Valerianella locusta

Volnatoplodni motovilec

 

0251020

 

Solata

Lactuca sativa

Glavnata solata, rozetasta solata (rezivka), ledenka, vezivka

 

0251030

 

Endivija (eskarijolka)

Cichorium endivia var. latifolium

Cikorija, rdeči radič, kodrolistna endivija, sladkorni radič (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), regratovi listi

 

0251040

 

Kreša (4)

Lepidium sativum

Kalčki fižola mung (zelena soja) in kalčki lucerne

 

0251050

 

Rana barbica (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

Rukvica, rukola (4)

Eruca sativa

Divja rukvica (Diplotaxis spp.)

 

0251070

 

Ogrščica (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

Listi in poganjki Brassica spp. (4), vključno z lističi repe

Brassica spp.

Mizuna, listi graha in redkve ter ostali plodovi z mladimi listi, vključno s plodovi brassica (plodovi se pobirajo do faze osmega pravega lista), listi kolerabice (5)

 

0251990

 

Drugo (3)

 

 

 

0252000

(b)

Špinača in podobno (listi)

 

 

 

 

0252010

 

Špinača

Spinacia oleracea

Novozelandska špinača, vitkocvetni ščir (pak-khom, tampara), listi karibskega zelja, bitterblad/bitawiri

 

0252020

 

Portulak (4)

Portulaca oleracea

Kubanska špinača (Claytonia perfoliata), vrtni tolščak, tolščak, navadna kislica, osočnik, vrtna kreša (Salsola soda)

 

0252030

 

Blitva

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. cicla in B. vulgaris subsp. vulgaris var. flavescens

Listi drugih rastlin iz družine Brassicae

 

0252990

 

Drugo (3)

 

 

 

0253000

(c)

Trni listi (4)

 

Vitis vinifera

Cejlonska špinača, listi bananovca (Acacia pennata)

 

0254000

(d)

Vodna kreša

 

Nasturtium officinale

Vodna špinača/kangkung (Ipomea aquatica), vodna detelja (Marsilea crenata), vodna mimoza (Neptunia oleracea)

 

0255000

(e)

Vitlof

 

Cichorium intybus var. foliosum

 

 

0256000

(f)

Zelišča

 

 

 

 

0256010

 

Prava krebuljica

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

Drobnjak

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

Listi zelene

Apium graveolens var. secalinum

Listi janeža, koriandra, kopra, kumine, luštrka, angelike, navadnega osočnika in drugih rastlin iz družine Apiacea, nepravi koriander (Eryngium foetidum)

 

0256040

 

Peteršilj

Petroselinum crispum

Listi korenastega peteršilja

 

0256050

 

Žajbelj (4)

Salvia officinalis

Zimski in vrtni šatraj, listi boreča (Borago officinalis)

 

0256060

 

Rožmarin (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

Materina dušica (4)

Thymus spp.

Majaron, origano

 

0256080

 

Bazilika (4)

Ocimum spp.

Listi melise, meta, poprova meta, indijska bazilika, sladka bazilika, dlakava bazilika, užitni cvetovi (cvetovi ognjiča in drugi), vodni popnjak, listi kadoka (Piper sarmentosum), curryjevi listi

 

0256090

 

Lovorovi listi (lovor) (4)

Laurus nobilis

Limonska trava

 

0256100

 

Pehtran (4)

Artemisia dracunculus

Ožep

 

0256990

 

Drugo (3)

 

 

 

0260000

(vi)

Stročnice (presne)

 

 

 

Cel plod

0260010

 

Fižol (s stroki)

Phaseolus vulgaris

Navadni fižol (nizek fižol), laški fižol, stročji fižol, asparagus fižol, guar, soja

 

0260020

 

Fižol v zrnju (brez strokov)

Phaseolus vulgaris

Bob, Canavalia ensiformis, limski fižol, vigna (Vigna unguiculata L. Walp.)

 

0260030

 

Grah (s stroki)

Pisum sativum

Sladkorni grah

 

0260040

 

Grah (brez strokov)

Pisum sativum

Grah, veliki, navadni grah, navadna čičerika

 

0260050

 

Leča (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

Drugo (3)

 

 

 

0270000

(vii)

Stebelna zelenjava (presna)

 

 

 

Cela rastlina brez odmrlih tkiv, prsti in korenin

0270010

 

Špargelj

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

Kardij

Cynara cardunculus

Stebla boreča (Borago officinalis)

 

0270030

 

Belušna zelena

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

Koromač

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

Artičoke

Cynara scolymus

Cvet bananovca

Cela cvetna glava s cvetiščem

0270060

 

Por

Allium porrum

 

 

0270070

 

Rabarbara

Rheum x hybridum

 

Stebla brez korenin in listov

0270080

 

Bambusovi vršički (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

Palmovi srčki (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, Daemonorops jenkinsiana

 

 

0270990

 

Drugo (4)

 

 

 

0280000

(viii)

Gobe

 

 

 

Cela goba brez prsti ali drugega substrata

0280010

 

Gojene

 

Dvotrosni kukmak (4), bukov ostrigar, šitake (4), micelj gob (vegetativni deli)

 

0280020

 

Gozdne (4)

 

Navadna lisička, poletna gomoljka, mavrah, užitni gobani

 

0280990

 

Drugo (3)

 

 

 

0290000

(ix)

Morske alge  (4)

 

 

 

Cela rastlina brez odmrlih delov

0300000

3.

STROČNICE, SUŠENE

 

 

 

Suha zrna

0300010

 

Fižol

Phaseolus vulgaris

Bob, beli fižol, fižol, Canavalia ensiformis, limski fižol, vigna (Vigna unguiculata L. Walp.)

 

0300020

 

Leča

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

Grah

Pisum sativum

Čičerka, njivski grah, grahor

 

0300040

 

Volčji bob (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

Drugo (3)

 

 

 

0400000

4.

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

 

 

 

Cel proizvod brez lupine, koščic in ličja, če je mogoče

0401000

(i)

Seme oljnic

 

 

 

 

0401010

 

Laneno seme

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

Zemeljski oreški

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

Makovo seme

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

Sezamovo seme

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

Sončnično seme

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

Seme oljne ogrščice

Brassica napus

Bird rapeseed (Brassica rapa), oljna repica

 

0401070

 

Soja

Glycine max

 

 

0401080

 

Gorčično seme

Brassica nigra

 

 

0401090

 

Bombaževo seme

Gossypium spp.

 

Brez puha

0401100

 

Bučno seme (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

Drugo seme bučnic

 

0401110

 

Navadni rumenik (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

Boreč (4)

Borago officinalis

Trpotčasti gadovec (Echium plantagineum) njivsko ptičje seme (Buglossoides arvensis)

 

0401130

 

Navadni riček (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

Konoplja (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

Kloščevec

Ricinus communis

 

 

0401990

 

Drugo (3)

 

 

 

0402000

(ii)

Plodovi oljnic

 

 

 

 

0402010

 

Olive za proizvodnjo olja (4)

Olea europaea

 

Celi plodovi brez pecljev (če so) in prsti (če je)

0402020

 

Orehi oljne palme (koščice oljne palme) (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

Plodovi oljne palme (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

Kapokovec (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

Drugo (3)

 

 

 

0500000

5.

ŽITA

 

 

 

Cela zrna

0500010

 

Ječmen

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

Ajda

Fagopyrum esculentum

Ščir, kvinoja

 

0500030

 

Koruza

Zea mays

 

 

0500040

 

Proso (4)

Panicum spp.

Italijansko proso, tef, indijska prosenka, sivozeleni muhvič

 

0500050

 

Oves

Avena sativa

 

 

0500060

 

Riž

Oryza sativa

Divji riž (Zizania aquatica)

 

0500070

 

Secale cereale

 

 

0500080

 

Sirek (4)

Sorghum spp.

 

 

0500090

 

Pšenica

Triticum aestivum, T. durum

Pira, tritikala

 

0500990

 

Drugo (3)

 

Semena kanarske pisane trave (Phalaris canariensis)

 

0600000

6.

ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI IN KAKAV

 

 

 

 

0610000

(i)

Čaj

Čaj

Camellia sinensis

 

Posušeni listi, peclji in cvetovi Camellia sinensis, fermentirani ali drugače obdelan i

0620000

(ii)

Kavna zrna  (4)

 

Coffea arabica, Coffea canephora, Coffea liberica

 

Zelena zrna

0630000

(iii)

Zelišči čaji  (4), (6) (sušeni)

 

 

 

 

0631000

(a)

Cvetovi

 

 

 

Cvetovi brez stebla in odmrlih listov

0631010

 

Cvetovi kamilice

Matricaria recutita, Chamaemelum nobile

 

 

0631020

 

Cvetovi hibiskusa

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

Cvetni listi vrtnice

Rosa spp.

 

 

0631040

 

Cvetovi jasmina

Jasminum officinale,

Bezgov cvet (Sambucus nigra)

 

0631050

 

Lipa

Tilia cordata

 

 

0631990

 

Drugo (3)

 

 

 

0632000

(b)

Listi

 

 

 

Cela rastlina brez korenin in odmrlih listov

0632010

 

Jagodni listi

Fragaria spp.

 

 

0632020

 

Listi rooibos

Aspalathus spp.

Listi ginka

 

0632030

 

Mate

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

Drugo (3)

 

 

 

0633000

(c)

Koreni, korenike

 

 

 

Cel koren ali gomolj po odstranitvi vrhnjega dela in sprimkov prsti

0633010

 

Zdravilna špajka, baldrijan

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

Koren ginsenga

Panax ginseng

 

 

0633990

 

Drugo (3)

 

 

 

0639000

(d)

Drugi zeliščni čaji

 

 

 

 

0640000

(iv)

Kakavova zrna  (4), (fermentirana ali sušena)

 

Theobroma cacao

 

Zelena zrna

0650000

(v)

Rožičevec  (4)

 

Ceratonia siliqua

 

Cel plod brez stebla ali ostankov čaše

0700000

7.

HMELJ (sušen)

 

Humulus lupulus

 

Posušeni storži, vključno s hmeljnim granulatom in nekoncentriranim prahom

0800000

8.

ZAČIMBE  (4)

 

 

 

Cel proizvod, sušen

0810000

(i)

Semena

 

 

 

 

0810010

 

Janež

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

Črnika

Nigella sativa

 

 

0810030

 

Semena zelene

Apium graveolens

Semena luštrka

 

0810040

 

Semena koriandra

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

Semena kumine

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

Semena kopra

Anethum graveolens

 

 

0810070

 

Janeževa semena

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

Božja rutica

Trigonella foenum- graecum

 

 

0810090

 

Muškatni orešček

Myristica fragans

 

 

0810990

 

Drugo (3)

 

 

 

0820000

(ii)

Sadje in jagodičevje

 

 

 

 

0820010

 

Piment

Pimenta dioica

 

 

0820020

 

Sečuanski poper (janežev poper japonski poper)

Zanthoxylum piperitum

 

 

0820030

 

Kumina

Carum carvi

 

 

0820040

 

Kardamom

Elettaria cardamomum

 

 

0820050

 

Brinove jagode

Juniperus communis

 

 

0820060

 

Poper (črni, zeleni in beli)

Piper nigrum

Dolgi poper, rdeči plodovi nepravega poprovca

 

0820070

 

Stroki vanilije

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820080

 

Tamarinda

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

Drugo (3)

 

 

 

0830000

(iii)

Skorja

 

 

 

 

0830010

 

Cimet

Cinnamomum spp.

Kitajski cimet (kasija)

 

0830990

 

Drugo (3)

 

 

 

0840000

(iv)

Korenine ali korenike

 

 

 

 

0840010

 

Sladki koren (likviricija)

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

Ingver

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

Kurkuma

Curcuma spp.

 

 

0840040

 

Hren

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

Drugo (3)

 

 

 

0850000

(v)

Brsti

 

 

 

 

0850010

 

Dišeči klinčevec

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

Kapre

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

Drugo (3)

 

 

 

0860000

(vi)

Cvetni pestiči

 

 

 

 

0860010

 

Žafran

Crocus sativus

 

 

0860990

 

Drugo (3)

 

 

 

0870000

(vii)

Semenski ovoj

 

 

 

 

0870010

 

Muškatov cvet

Myristica fragans

 

 

0870990

 

Drugo (3)

 

 

 

0900000

9.

SLADKORNE  (4) RASTLINE

 

 

 

 

0900010

 

Sladkorna pesa (koren)

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima

 

Cel koren po odstranitvi vrhnjega dela in sprimkov prsti

0900020

 

Sladkorni trs

Saccharum officinarum

 

Cela rastlina brez odmrlih tkiv, prsti in korenin

0900030

 

Koren cikorije (4)

Cichorium intybus

 

Cel koren po odstranitvi vrhnjega dela in sprimkov prsti

0900990

 

Drugo (3)

 

 

 

1000000

10.

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

 

 

 

 

1010000

(i)

Tkiva

 

 

 

Cel proizvod

1011000

(a)

Prašiči

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

Mišičje

 

 

Meso brez maščobnega tkiva

1011020

 

Maščevje

 

 

 

1011030

 

Jetra

 

 

 

1011040

 

Ledvice

 

 

 

1011050

 

Užitna drobovina

 

 

 

1011990

 

Drugo (3)

 

 

 

1012000

(b)

Govedo

 

Bos spp.

 

 

1012010

 

Mišičje

 

 

Meso brez maščobnega tkiva

1012020

 

Maščevje

 

 

 

1012030

 

Jetra

 

 

 

1012040

 

Ledvice

 

 

 

1012050

 

Užitna drobovina

 

 

 

1012990

 

Drugo (3)

 

 

 

1013000

(c)

Ovce

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

Mišičje

 

 

Meso brez maščobnega tkiva

1013020

 

Maščevje

 

 

 

1013030

 

Jetra

 

 

 

1013040

 

Ledvice

 

 

 

1013050

 

Užitna drobovina

 

 

 

1013990

 

Drugo (3)

 

 

 

1014000

(d)

Koze

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

Mišičje

 

 

Meso brez maščobnega tkiva

1014020

 

Maščevje

 

 

 

1014030

 

Jetra

 

 

 

1014040

 

Ledvice

 

 

 

1014050

 

Užitna drobovina

 

 

 

1014990

 

Drugo (3)

 

 

 

1015000

(e)

Konji, osli, mule ali mezgi

 

Equus spp.

 

 

1015010

 

Mišičje

 

 

Meso brez maščobnega tkiva

1015020

 

Maščevje

 

 

 

1015030

 

Jetra

 

 

 

1015040

 

Ledvice

 

 

 

1015050

 

Užitna drobovina

 

 

 

1015990

 

Drugo (3)

 

 

 

1016000

(f)

Perutnina, (piščanci, gosi, race, purani, pegatke) noji, golobi

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba spp.

 

 

1016010

 

Mišičje

 

 

Meso brez maščobnega tkiva

1016020

 

Maščevje

 

 

 

1016030

 

Jetra

 

 

 

1016040

 

Ledvice

 

 

 

1016050

 

Užitna drobovina

 

 

 

1016990

 

Drugo (3)

 

 

 

1017000

(g)

Druge rejne živali

 

 

Kunci, kenguruji, jelenjad in srnjad

 

1017010

 

Mišičje

 

 

Meso brez maščobnega tkiva

1017020

 

Maščevje

 

 

 

1017030

 

Jetra

 

 

 

1017040

 

Ledvice

 

 

 

1017050

 

Užitna drobovina

 

 

 

1017990

 

Drugo (3)

 

 

 

1020000

(ii)

Mleko

 

 

 

Celotni proizvod, kot osnova se upošteva mleko z vsebnostjo 4 utežnih % maščobe (7)

1020010

 

Govedo

 

 

 

1020020

 

Ovce

 

 

 

1020030

 

Koze

 

 

 

1020040

 

Konji

 

 

 

1020990

 

Drugo (3)

 

 

 

1030000

(iii)

Ptičja jajca

 

 

 

Cel proizvod brez lupine (8)

1030010

 

Piščanci

 

 

 

1030020

 

Race

 

 

 

1030030

 

Gosi

 

 

 

1030040

 

Prepelice

 

 

 

1030990

 

Drugo (3)

 

 

 

1040000

(iv)

Med

 

Apis mellifera, Melipona spp.

Matični mleček, cvetni prah, satje z medom

Cel proizvod

1050000

(v)

Dvoživke in plazilci

 

Rana spp. Crocodilia spp.

Žabji kraki, krokodili

 

1060000

(vi)

Polži

 

Helix spp.

 

Cel, brez lupine

1070000

(vii)

Drugi proizvodi iz kopenskih živali

 

 

Divjačina

Meso brez maščobnega tkiva

1100000

11.

RIBE, RIBJI PROIZVODI, LUPINARJI, MEHKUŽCI IN DRUGI MORSKI ALI SLADKOVODNI ŽIVILSKI PROIZVODI  (9)

 

 

 

 

1200000

12.

POLJŠČINE ali deli poljščin SAMO ZA ŽIVALSKO KRMO  (9)

 

 

 

 


(1)  Številčna koda se uvede s to prilogo in se uporablja za uvrščanje v to prilogo in ostale priloge iz Uredbe (ES) št. 396/2005.

(2)  Kadar je ustrezno in primerno, se navede taksonomsko ime, ki ustreza navedbi proizvoda v stolpcu ‚Posamezna živila iz skupin, za katere se uporabljajo MRL‘. Če je mogoče, se priporoča uporaba Mednarodnega nomenklaturnega kodeksa za gojene rastline.

(3)  Izraz ‚drugo‘ zajema vse, kar ni eksplicitno navedeno pod ostalimi kodnimi številkami iz rubrike ‚Skupine živil, za katere veljajo MRL‘.

(4)  MRL iz prilog II in III za proizvod ne veljajo za proizvode ali dele proizvodov, ki se uporabljajo izključno za krmo; v ta namen bodo določne posebne MRL.

(5)  Od 1. januarja 2017 se bodo MRL uporabljale tudi za liste kolerabice.

(6)  Če niso določeni v drugih skupinah proizvodov.

(7)  V vseh primerih so vrednosti MRL izražene v mg/kg surovega mleka.

Kadar je ostanek opredeljen kot topen v maščobi (s črko F), se MRL določi na podlagi surovega kravjega mleka z vsebnostjo 4 utežnih % maščobe; za surovo mleko drugih vrst živali se MRL sorazmerno prilagodi glede na vsebnost maščobe v surovem mleku živali navedene vrste.

(8)  V vseh primerih so vrednosti MRL izražene v mg/kg jajc.

Kadar je ostanek opredeljen kot topen v maščobi (s črko F), se MRL določi na podlagi surovega kravjega mleka z vsebnostjo 4 utežnih % maščobe; za surovo mleko drugih vrst živali se MRL sorazmerno prilagodi glede

(9)  MRL se ne uporabljajo, dokler se ne opredelijo in navedejo posamezni proizvodi.“


12.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 68/53


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 213/2013

z dne 11. marca 2013

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. marca 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

120,3

MA

74,5

TN

96,9

TR

111,0

ZZ

100,7

0707 00 05

EG

191,6

MA

170,1

TR

167,5

ZZ

176,4

0709 93 10

MA

53,0

TR

149,2

ZZ

101,1

0805 10 20

EG

54,2

IL

73,3

MA

92,7

TN

59,6

TR

73,8

ZZ

70,7

0805 50 10

TR

76,2

ZZ

76,2

0808 10 80

AR

116,3

BR

93,6

CL

118,1

CN

76,1

MK

28,7

US

163,9

ZZ

99,5

0808 30 90

AR

126,6

CL

125,1

TR

167,1

US

191,0

ZA

115,4

ZZ

145,0


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


DIREKTIVE

12.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 68/55


DIREKTIVA KOMISIJE 2013/9/EU

z dne 11. marca 2013

o spremembi Priloge III k Direktivi 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (1) in zlasti člena 30(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih elementov Direktive 2008/57/ES v zvezi s prilagoditvijo prilog II do IX k navedeni direktivi, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 29(4) Direktive 2008/57/ES.

(2)

Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov, katere podpisnica je tudi Evropska unija (2), v členu 3 opredeljuje dostopnost kot eno svojih splošnih načel in v členu 9 določa, da države pogodbenice sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi invalidom zagotovijo enak dostop kot drugim. Ti ukrepi vključujejo prepoznavanje in odpravljanje ovir za dostopnost in se med drugim nanašajo tudi na prevoz. V skladu s členom 216(2) PDEU so sporazumi, ki jih sklene Unija, zavezujoči za njene institucije in države članice, Direktiva 2008/57/ES pa mora kot instrument sekundarne zakonodaje spoštovati obveznosti, ki izhajajo iz Konvencije.

(3)

V uvodni izjavi 10 Uredbe (ES) št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (3) je navedeno, da imajo invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo tako kot vsi drugi državljani pravico do prostega gibanja, svobode izbire in nediskriminacije ter da bi morale biti njihove možnosti za potovanje po železnici primerljive s tistimi, ki jih imajo drugi državljani. Člen 21 Uredbe določa, da morajo prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj v skladu s TSI za osebe z omejeno mobilnostjo zagotoviti, da so postaje, peroni, vozna sredstva in druge naprave dostopne invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo.

(4)

Prilogo III k Direktivi 2008/57/ES je treba prilagoditi, tako da se vanjo vključi izrecen sklic na dostopnost. Dostopnost je bistvena zahteva, ki je obenem tudi splošna zahteva za interoperabilnost železniškega sistema in se navezuje zlasti na podsisteme infrastruktura, tirna vozila, vodenje in telematske aplikacije za potniški promet. Prilogo III k Direktivi 2008/57/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz te direktive nikakor ne vplivajo na načelo postopnega uvajanja iz Direktive 2008/57/ES, zlasti ker je cilje v zvezi s podsistemi, navedenimi v posamezni TSI, možno doseči postopno v razumnem roku in ker bi vsaka TSI morala navajati izvedbeno strategijo, da se omogoči postopen prehod z obstoječega do končnega stanja, ko bo skladnost s TSI postala normativ.

(6)

Ukrepi iz te direktive so skladni s pristopom k zagotavljanju enakopravnega dostopa z uporabo tehničnih rešitev ali operativnih ukrepov ali obojega.

(7)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 29(1) Direktive 2008/57/ES –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga III k Direktivi 2008/57/ES, ki določa bistvene zahteve, se spremeni:

1.

oddelku 1 se dodata naslednja odstavka:

„1.6   Dostopnost

1.6.1

Podsistema ‚infrastruktura‘ in ‚tirna vozila‘ morata biti invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo enako dostopna kot drugim, kar se zagotovi s preprečevanjem nastanka ali odstranitvijo ovir in drugimi ustreznimi ukrepi. Ti vključujejo projektiranje, izgradnjo, obnovo, nadgradnjo, vzdrževanje in delovanje zadevnih delov podsistemov, ki so dostopni javnosti.

1.6.2

Podsistema ‚vodenje‘ in ‚telematske aplikacije za potniški promet‘ morata zagotavljati funkcionalnost, ki je potrebna, da se invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo zagotovi enak dostop kot drugim, kar se doseže s preprečevanjem ali odstranitvijo ovir in drugimi ustreznimi ukrepi.“;

2.

pododstavku 1 oddelka 2 se doda naslednji odstavek:

„2.1.2   Dostopnost

2.1.2.1

Podsistemi infrastrukture, ki so dostopni javnosti, morajo biti v skladu s točko 1.6 dostopni invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo.“;

3.

pododstavku 4 oddelka 2 se doda naslednji odstavek:

„2.4.5   Dostopnost

2.4.5.1

Podsistemi tirnih vozil, ki so dostopni javnosti, morajo biti v skladu s točko 1.6 dostopni invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo.“;

4.

pododstavku 6 oddelka 2 se doda naslednji odstavek:

„2.6.4   Dostopnost

2.6.4.1

Sprejeti je treba ustrezne ukrepe, da bodo operativni predpisi zagotavljali funkcionalnost, ki je potrebna za zagotavljanje dostopnosti invalidnim osebam in osebam z zmanjšano mobilnostjo.“;

5.

pododstavku 7 oddelka 2 se doda naslednji odstavek:

„2.7.5   Dostopnost

2.7.5.1

Sprejeti je treba ustrezne ukrepe, da bodo podsistemi telematskih aplikacij za potniški promet zagotavljali funkcionalnost, ki je potrebna za zagotavljanje dostopnosti invalidnim osebam in osebam z zmanjšano mobilnostjo.“

Člen 2

1.   Države članice najpozneje do 1. januarja 2014 sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji nemudoma sporočijo besedila navedenih predpisov.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedila glavnih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

3.   Obveznost prenosa in izvajanja te direktive se ne uporablja za Republiko Ciper in Republiko Malto, dokler se na njunih ozemljih ne vzpostavi železniški sistem.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 11. marca 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 191, 18.7.2008, str. 1.

(2)  Sklep Sveta 2010/48/ES z dne 26. novembra 2009 o sklenitvi Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s strani Evropske skupnosti (UL L 23, 27.1.2010, str. 35).

(3)  UL L 315, 3.12.2007, str. 14.


SKLEPI

12.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 68/57


SKLEP SVETA 2013/124/SZVP

z dne 11. marca 2013

o spremembi Sklepa 2011/235/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Iranu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 12. aprila 2011 sprejel Sklep 2011/235/SZVP (1).

(2)

Na podlagi pregleda Sklepa 2011/235/SZVP bi bilo treba omejevalne ukrepe podaljšati do 13. aprila 2014.

(3)

Glede na resnost razmer na področju človekovih pravic v Iranu bi bilo treba poleg tega na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge k Sklepu 2011/235/SZVP vključiti še druge osebe in en drugi subjekt.

(4)

Sklep 2011/235/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 6(2) Sklepa 2011/235/SZVP se nadomesti z naslednjim:

„2.   Ta sklep se uporablja do 13. aprila 2014. Redno se ga pregleduje. Če Svet meni, da cilji tega sklepa niso bili doseženi, ga podaljša ali ustrezno spremeni.“

Člen 2

Osebe in subjekt, navedeni v Prilogi k temu sklepu, se vključijo na seznam iz Priloge k Sklepu 2011/235/SZVP.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave.

V Bruslju, 11. marca 2013

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 100, 14.4.2011, str. 51.


PRILOGA

Seznam oseb in subjekta iz člena 2

Osebe

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Vodja zapora Evin, imenovan približno junija/julija 2012. Po njegovem imenovanju so se razmere v zaporu poslabšale, poročila pa omenjajo vse slabše ravnanje z zaporniki. Oktobra 2012 je devet zapornic začelo gladovno stavkati v protest proti kršenju njihovih pravic in nasilnemu ravnanju paznikov v zaporu.

12.3.2013

2.

1)

KIASATI Morteza

 

Kot sodnik v podružnici 4 revolucionarnega sodišča v Ahvazu je izrekel smrtno kazen štirim arabskim političnim zapornikom – Tahi Heidarianu, Abbasu Heidarianu, Abd al-Rahmanu Heidarianu (bratje) in Aliju Sharifiju.

Te so aretirali, mučili in obesili brez dolžnega pravnega postopanja. Ti primeri in odsotnost dolžnega pravnega postopanja so bili omenjeni v poročilu posebnega poročevalca ZN za človekove pravice v Iranu z dne 13. 9. 2012, poročilu generalnega sekretarja ZN o Iranu z dne 22. 8. 2012 in poročilih raznih nevladnih organizacij.

12.3.2013

3.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Kot sodnik v podružnici 2 revolucionarnega sodišča v Ahvazu je 17. 3. 2012 izrekel smrtno kazen petim Arabcem iz Ahvaza – Mohammadu Aliju Amouriju, Hashemu Sha'baniju Amouriju, Hadiju Rashediju, Sayedu Jaberu Alboshoki, Sayedu Mokhtarju Alboshoki – zaradi "aktivnosti zoper nacionalno varnost" in "sovraštva do Boga".

Kazni je 9. 1. 2013 potrdilo tudi iransko Vrhovno sodišče. Nevladne organizacije so poročale, da je bila peterica brez obtožnice priprta več kot leto dni ter da so jih brez dolžnega pravnega postopanja mučili in obsodili.

12.3.2013

4.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.)

(tudi: Haj-agha Sarafraz)

Datum rojstva: pribl. 1963

Kraj rojstva: Teheran

Kraj stalnega prebivališča: Teheran

Delovno mesto: sedež IRIB in PressTV, Teheran

Kot vodja IRIB World Service in Press TV je odgovoren za vse programske odločitve. Tesno je povezan z državnim varnostnim aparatom. Pod njegovim vodstvom Press TV v navezavi z IRIB sodeluje z iranskimi varnostnimi službami in tožilci ter prenaša izsiljena priznanja zapornikov; med drugim je prenašala tudi izsiljeno priznanje iransko-kanadskega novinarja in filmskega ustvarjalca Maziarja Baharija, in sicer v tedenski oddaji "Iran danes". Neodvisni regulator za radiodfuzijo OFCOM je Press TV v Združenem kraljestvu naložil globo v višini 100.000 GBP zaradi predvajanja Baharijevega priznanja leta 2011, ki so ga posneli v zaporu, medtem ko so Bahariju grozili.

Sarafraza se torej povezuje s kršenjem pravice do dolžnega pravnega postopanja in poštenega sojenja.

12.3.2013

5.

JAFARI, Asadollah

 

Tožilec province Mazandaran, v zvezi s katerim nevladne organizacije poročajo, da je odgovoren za nezakonite aretacije in za kršitve pravic zapornikov iz Baha'ija od začetne aretacije do njihovega zadrževanja v samici obveščevalnega centra za pridržanje. Nevladne organizacije so dokumentirale šest konkretnih primerov, v katerih je bila kršena pravica do dolžnega pravnega postopanja, tudi v letih 2011 in 2012.

12.3.2013

6.

EMADI, Hamid Reza

(tudi: Hamidreza Emadi)

Datum rojstva: pribl. 1973

Kraj rojstva: Hamedan

Kraj stalnega prebivališča: Teheran

Delovno mesto: sedež Press TV, Teheran

Vodja osrednje redakcije Press TV. Odgovoren je za produkcijo in predvajanje izsiljenih priznanj zapornikov, tudi novinarjev, političnih aktivistov, pripadnikov kurdske in arabske manjšine, ter kršenje mednarodno priznanih pravic do poštenega sojenja in dolžnega pravnega postopanja. Neodvisni regulator za radiodfuzijo OFCOM je Press TV v Združenem kraljestvu naložil globo v višini 100.000 GBP zaradi predvajanja izsiljenega priznanja iransko-kanadskega novinarja in filmskega ustvarjalca Maziarja Baharija leta 2011, ki so ga posneli v zaporu, medtem ko so Bahariju grozili. Nevladne organizacije so poročale o še več primerih izsiljenih priznanj, ki jih je prenašala Press TV. Emadija se torej povezuje s kršenjem pravice do dolžnega pravnega postopanja in poštenega sojenja.

12.3.2013

7.

HAMLBAR, Rahim

 

Sodnik podružnice 1 revolucionarnega sodišča v Tabrizu. Odgovoren je za hude kazni zoper novinarje, pripadnike etnične manjšine Azerov in zagovornike pravic delavcev, ki jih je obtožil vohunjenja, dejanj zoper nacionalno varnost, propagande proti iranskemu režimu in žalitve iranskega voditelja. Njegove sodbe menda v številnih primerih niso izid dolžnega pravnega postopanja, priporniki pa naj bi bili prisiljeni v lažna priznanja. V nek odmevni primer je bilo vključenih 20 prostovoljnih humanitarnih delavcev (ki so pomagali po potresu v Iranu avgusta 2012), ki jim je naložil zaporne kazni, ker so skušali pomagati žrtvam potresa. Sodišče je delavce spoznalo za krive "sodelovanja pri zbiranju in skrivnega dogovarjanja za kazniva dejanja zoper nacionalno varnost".

12.3.2013

8.

MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza

 

Vodja revolucionarnega tožilstva v Shirazu. Odgovoren je za nezakonite aretacije in grdo ravnanje s političnimi aktivisti, zagovorniki človekovih pravic, Baha'iji in zaporniki vesti, ki so jih nadlegovali, mučili, zasliševali ter jim odrekali pravico do odvetnika in dolžnega pravnega postopanja. Nevladne organizacije so poročale, da je podpisoval sodne odločbe v zloglasnem centru za pridržanje št. 100 (moški zapor), med drugim tudi odločbo za triletno pridržanje baha'ijske zapornice Rahe Sabet v samici.

12.3.2013

9.

KHORAMABADI, Abdolsamad

Vodja "Komisije za ugotavljanje primerov kaznive vsebine".

Vodja "Komisije za ugotavljanje primerov kaznive vsebine", vladne organizacije, odgovorne za spletno cenzuro in kibernetski kriminal. Pod njegovim vodstvom je komisija "kibernetski kriminal" opredelila z več medlih kategorij, s katerimi je kriminalizirala izdelavo in objavo vsebine, za katero predstavniki režima menijo, da je neprimerna. Odgovoren je za zadušitev in blokado številnih opozicijskih spletnih strani, elektronskih časopisov, blogov, spletnih strani nevladnih organizacij, ki zagovarjajo človekove pravice, ter Googla in Gmaila od septembra 2012. Skupaj s komisijo je dejavno pripomogel k smrti blogerja Sattarja Beheshtija v priporu novembra 2012. Komisija, ki jo vodi, je tako neposredno odgovorna za sistemske kršitve človekovih pravic, še posebej s prepovedjo in "čiščenjem" spletnih strani za širšo javnost ter z občasnim popolnim onemogočenjem internetnega dostopa.

12.3.2013


Subjekti

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Center za preiskovanje organiziranega kriminala

(tudi: Urad za kibernetski kriminal ali Kibernetska policija)

Lokacija: Teheran, Iran

Spletna stran: http://www.cyberpolice.ir

Iranska kibernetska policija je enota Policije Islamske republike Iran; ustanovljena je bila januarja 2011, vodi pa jo Esmail Ahmadi-Moqaddam (na seznamu). Po poročanju medijev je vodja policije Ahmadi-Moqaddam poudaril, da se bo Kibernetska policija spopadla s protirevolucionarnimi in disidentskimi skupinami, ki so leta 2009 s pomočjo spletnih družabnih omrežij sprožile proteste proti ponovni izvolitvi predsednika Mahmuda Ahmadinedžada.

Januarja 2012 je Kibernetska policija objavila nove smernice za internetne kavarne, v katerih od uporabnikov zahteva, da posredujejo osebne podatke, ki jih morajo lastniki kavarn hraniti šest mesecev, voditi pa morajo tudi evidenco spletnih strani, ki jih uporabniki obiščejo. Pravila od lastnikov kavarn terjajo še, da namestijo televizijske kamere zaprtega kroga in šest mesecev hranijo posnetke. Na podlagi teh novih pravil lahko nastaja kontrolna knjiga, ki jo lahko organi oblasti uporabijo za izsleditev aktivistov ali kogar koli, za katerega štejejo, da ogroža nacionalno varnost.

Junija 2012 so iranski mediji poročali, da bo Kibernetska policija skušala z ostrimi ukrepi zatreti navidezna zasebna omrežja (VPN).

30. oktobra 2012 je kibernetska policija aretirala blogerja Sattarja Beheshtija (baje brez naloga) zaradi "dejanj zoper nacionalno varnost na družabnih omrežjih in Facebooku". Beheshti je v svojem blogu kritiziral iransko vlado. 3. novembra so ga našli mrtvega v zaporniški celici; domnevno so ga pripadniki organov Kibernetske policije mučili do smrti.

12.3.2013