ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2013.023.slv

Uradni list

Evropske unije

L 23

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 56
25. januar 2013


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 39/2013 z dne 21. januarja 2013 o določitvi ribolovnih možnosti, ki so plovilom EU na voljo v letu 2013 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere ne veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi

1

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 40/2013 z dne 21. januarja 2013 o določitvi ribolovnih možnosti, ki so na voljo v vodah EU in ki so plovilom EU na voljo v nekaterih vodah zunaj EU, za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi, za leto 2013

54

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

25.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 23/1


UREDBA SVETA (EU) št. 39/2013

z dne 21. januarja 2013

o določitvi ribolovnih možnosti, ki so plovilom EU na voljo v letu 2013 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere ne veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) zahteva, da se ukrepi za dostop do voda in virov ter za trajnostno izvajanje ribolovnih dejavnosti uvedejo ob upoštevanju razpoložljivih znanstvenih, tehničnih in gospodarskih mnenj in zlasti poročil, ki jih pripravi Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF), kot tudi prejetih mnenj regionalnih svetovalnih svetov.

(2)

Svet je zadolžen za sprejetje ukrepov o določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti, po potrebi pa tudi nekaterih pogojev, ki so s tem funkcionalno povezani. Ribolovne možnosti bi bilo treba razdeliti med države članice tako, da vsaki državi članici zagotovijo relativno stabilnost ribolovnih dejavnosti za vsak stalež ali ribolov ter ustrezno upoštevajo cilje skupne ribiške politike, ki so bili določeni z Uredbo (ES) št. 2371/2002.

(3)

Celotne dovoljene ulove (TAC) bi bilo treba določiti na podlagi razpoložljivega znanstvenega mnenja, in sicer ob upoštevanju bioloških in družbenogospodarskih vidikov, pri čemer se zagotovi poštena obravnava med ribiškimi sektorji, ter ob upoštevanju mnenj, izraženih med posvetovanjem z zainteresiranimi stranmi, zlasti na srečanjih zadevnih regionalnih svetovalnih svetov.

(4)

Za staleže, za katere veljajo posebni večletni načrti, bi bilo treba TAC določiti v skladu s pravili iz teh načrtov. Zato bi bilo treba TAC za staleže južnega osliča, škampa, morskega lista v zahodnem Rokavskem prelivu, atlantskega sleda v vodah zahodno od Škotske ter trske v Kattegatu, vodah zahodno od Škotske in Irskem morju določiti v skladu s pravili, določenimi v Uredbi Sveta (ES) št. 2166/2005 z dne 20. decembra 2005 o določitvi ukrepov za obnovitev staležev južnega osliča in škampa v Kantabrijskem morju in zahodno od Iberskega polotoka (2), Uredbi Sveta (ES) št. 509/2007 z dne 7. maja 2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za trajnostno izkoriščanje staleža morskega lista v zahodnem Rokavskem prelivu (3), Uredbi Sveta (ES) št. 1300/2008 z dne 18. decembra 2008 o oblikovanju večletnega načrta za stalež sleda, ki se nahaja zahodno od Škotske, in ribištvo, ki izkorišča navedeni stalež (4), in Uredbi Sveta (ES) št. 1342/2008 z dne 18. decembra 2008 o določitvi dolgoročnega načrta za staleže trske in ribištvo, ki izkorišča te staleže (5) (načrt za trsko). Glede staležev severnega osliča (Uredba (ES) št. 811/2004 (6)) in morskega lista v Biskajskem zalivu (Uredba (ES) št. 388/2006 (7)) pa so bili doseženi minimalni cilji zadevnih načrtov obnovitve in upravljanja ter je zato primerno upoštevati predloženo znanstveno mnenje, da bi se dosegli oziroma ohranili TAC na ravneh največjega trajnostnega donosa.

(5)

Za staleže, za katere ni na voljo dovolj podatkov za oblikovanje ocen glede velikosti ali ti niso zanesljivi, bi morali biti ukrepi upravljanja in stopnje TAC v skladu s previdnostnim pristopom k upravljanju ribištva, kakor je opredeljen v točki (i) člena 3 Uredbe (ES) št. 2371/2002, ob hkratnem upoštevanju dejavnikov, ki so specifični za posamezen stalež, vključno z razpoložljivimi informacijami o trendih staležev in vidiki, povezanimi z mešanim ribolovom.

(6)

V skladu s členom 2 Uredbe Sveta (ES) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (8) bi bilo treba navesti staleže, za katere veljajo različni ukrepi, določeni v navedeni uredbi.

(7)

Kadar se TAC za določen stalež dodeli le eni državi članici, je treba to državo članico v skladu s členom 2(1) Pogodbe pooblastiti za določitev stopnje takšnega TAC. Sprejeti bi bilo treba določbe za zagotovitev, da zadevna država članica pri določanju stopnje TAC v celoti upošteva načela in pravila skupne ribiške politike.

(8)

Za nekatere TAC bi bilo treba državam članicam omogočiti, da plovilom, ki sodelujejo pri preskusih s popolnoma dokumentiranim ribolovom, odobrijo dodatne dodelitve. Namen preskusov je preskusiti sistem lovnih kvot, tj. sistem, pri katerem bi se vsi ulovi iztovorili in všteli v kvoto, da bi preprečili zavržke in odpadek drugače uporabnih ribolovnih virov, ki ga zavržki pomenijo. Nenadzorovani zavržki rib ogrožajo dolgoročno trajnost rib kot javno dobro in s tem cilje skupne ribiške politike. Nasprotno sistemi lovnih kvot ribiče spodbujajo, da pri svojih ribolovnih dejavnostih optimizirajo selektivnost ulova. Da bi dosegli racionalno upravljanje zavržkov, bi moral popolnoma dokumentirani ribolov zajemati vsako dejavnost na morju in ne le iztovarjanj v pristaniščih. Pogoji, pod katerimi lahko države članice odobrijo dodatne dodelitve, bi morali torej vključevati obvezno uporabo sistema televizijskih kamer zaprtega kroga (CCTV), ki je povezan s sistemom senzorjev (v nadaljnjem besedilu skupaj: sistemi CCTV). To bi moralo omogočiti podrobno evidenco vseh obdržanih in zavrženih delov ulova. Sistem, ki bi temeljil na opazovalcih na krovu in bi deloval v realnem času, bi bil manj učinkovit, dražji in manj zanesljiv. Zato je uporaba sistemov CCTV trenutno bistvena za uspešnost shem za zmanjšanje zavržkov, kot je npr. popolnoma dokumentiran ribolov. Pri uporabi tovrstnega sistema bi bilo treba upoštevati zahteve iz Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (9).

(9)

Za zagotovitev, da se lahko s preskusi s popolnoma dokumentiranim ribolovom učinkovito ocenijo možnosti sistemov lovnih kvot za nadzor nad absolutno ribolovno smrtnostjo zadevnih staležev, je nujno, da se vse ribe, ki se v navedenih preskusih ulovijo, vključno z ribami pod najmanjšo velikostjo za iztovarjanje, upoštevajo pri celotni dodelitvi za sodelujoče plovilo ter da se ribolovne dejavnosti prekinejo, kadar navedeno plovilo v celoti porabi navedeno celotno dodelitev. Ustrezno je tudi dovoliti prenose dodelitev med plovili, ki sodelujejo pri preskusih s popolnoma dokumentiranim ribolovom, in plovili, ki pri teh preskusih ne sodelujejo, vendar le, če se lahko dokaže, da se zavržki plovil, ki ne sodelujejo, ne povečajo.

(10)

Treba je določiti zgornje meje ribolovnega napora za leto 2013 v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 2166/2005, členom 5 Uredbe (ES) št. 509/2007, členoma 11 in 12 Uredbe (ES) št. 1342/2008, ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 754/2009 z dne 27. julija 2009 o izključitvi določenih skupin plovil iz ureditve ribolovnega napora, določenega v poglavju III Uredbe (ES) št. 1342/2008 (10).

(11)

Pri nekaterih vrstah, kot so nekatere vrste morskega psa, bi lahko celo omejene ribolovne dejavnosti resno ogrozile njihovo ohranitev. Ribolovne možnosti za takšne vrste bi bilo zato treba popolnoma omejiti s splošno prepovedjo ribolova teh vrst.

(12)

Ker je na štirih območjih TAC za severni stalež osliča prisoten isti biološki stalež, je ustrezno, da se za zagotovitev celotne izrabe ribolovnih možnosti dovoli izvajanje prožnih dogovorov za države članice, ki sodelujejo v tem ribolovu, med TAC za vode EU podrazdelkov 22 do 32 območja IIIa in TAC za vode EU območij IIa in IV.

(13)

Ribolovne možnosti bi bilo treba uporabljati popolnoma v skladu z veljavnim pravom Unije.

(14)

Uporaba ribolovnih možnosti, ki so na voljo plovilom EU, v skladu s to uredbo je predmet Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (11) ter zlasti členov 33 in 34 navedene uredbe v zvezi z evidentiranjem ulova in ribolovnega napora ter sporočanjem podatkov o izčrpanju ribolovnih možnosti. Zato je treba določiti oznake, ki jih države članice uporabljajo pri pošiljanju podatkov Komisiji v zvezi z iztovarjanjem staležev, ki jih ureja ta uredba.

(15)

Da se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje podeljevanja odobritev posamezni državi članici, da je upravičena do koristi zaradi upravljanja dodelitve ribolovnega napora v skladu s sistemom kilovatnih dni, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila.

(16)

Da se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila, v povezavi z dodeljevanjem dodatnega števila dni na morju za dokončno prekinitev ribolovnih dejavnosti, okrepljenim znanstvenim opazovanjem, oblikami tabel za zbiranje in prenos informacij glede prenosa dni na morju med ribiškimi plovili, ki plujejo pod zastavo države članice. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (12).

(17)

Da bi preprečili prekinitev ribolovnih dejavnosti in zagotovili preživetje ribičev v Uniji, bi bilo treba to uredbo uporabljati od 1. januarja 2013, razen določb o omejitvah ribolovnega napora, ki bi jih bilo treba uporabljati od 1. februarja 2013. Ta uredba bi morala zaradi nujnosti začeti veljati takoj po objavi –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I

SPOLŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina

1.   Ta uredba določa ribolovne možnosti, ki so plovilom EU na voljo za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere ne veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi.

2.   Ribolovne možnosti iz odstavka 1 vključujejo:

(a)

omejitve ulova za leto 2013;

(b)

omejitve ribolovnega napora za obdobje od 1. februarja 2013 do 31. januarja 2014.

Člen 2

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za plovila EU.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

"plovilo EU" pomeni ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo države članice in je registrirano v Uniji;

(b)

"vode EU" pomeni vode pod suverenostjo ali jurisdikcijo držav članic, razen voda, ki so sosedne čezmorskim državam in ozemljem, navedenim v Prilogi II k Pogodbi;

(c)

"celotni dovoljeni ulov" (TAC) pomeni količino, ki se lahko iz posameznega ribjega staleža ulovi in iztovori vsako leto;

(d)

"kvota" pomeni delež TAC, ki je dodeljen Uniji ali državi članici;

(e)

"mednarodne vode" pomeni vode, ki so zunaj suverenosti ali jurisdikcije katere koli države;

(f)

"velikost mrežnega očesa" pomeni velikost mrežnega očesa ribiških mrež, kot je določena v skladu z Uredbo (ES) št. 517/2008 (13);

(g)

"register ribiškega ladjevja EU" pomeni evidenco, ki jo je vzpostavila Komisija v skladu s členom 15(3) Uredbe (ES) št. 2371/2002;

(h)

"ribolovni ladijski dnevnik" pomeni ladijski dnevnik iz člena 14 Uredbe (ES) št. 1224/2009;

(i)

"analitična ocena" pomeni količinsko oceno trendov v danem staležu na podlagi podatkov o biologiji in izkoriščanju staleža, ki je bila v znanstvenem pregledu označena kot dovolj kakovostna za pripravo znanstvenega mnenja o možnostih za prihodnje ulove.

Člen 4

Ribolovna območja

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve območij:

(a)

območja ICES (Mednarodni svet za raziskovanje morja) pomenijo geografska območja, določena v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 218/2009 (14);

(b)

"Skagerrak" pomeni geografsko območje, ki je na zahodu omejeno s črto od svetilnika Hanstholm do svetilnika Lindesnes in na jugu s črto od svetilnika Skagen do svetilnika Tistlarna ter od te točke do najbližje točke na švedski obali;

(c)

"Kattegat" pomeni geografsko območje, ki je na severu omejeno s črto od svetilnika Skagen do svetilnika Tistlarna in od te točke do najbližje točke na švedski obali ter na jugu s črto od Hasenøreja do Gnibens Spidsa, od Korshageja do Spodsbjerga in od Gilbjerg Hoveda do Kullena;

(d)

"funkcionalna enota 16 podobmočja ICES VII" pomeni geografsko območje, ki ga določajo stranice loksodrome, ki se stikajo v naslednjih točkah:

 

53° 30′ S 15° 00′ Z,

 

53° 30′ S 11° 00′ Z,

 

51° 30′ S 11° 00′ Z,

 

51° 30′ S 13° 00′ Z,

 

51° 00′ S 13° 00′ Z,

 

51° 00′ S 15° 00′ Z,

 

53° 30′ S 15° 00′ Z;

(e)

"Cadiški zaliv" pomeni geografsko območje v razdelku ICES IXa vzhodno od zemljepisne dolžine 7° 23′ 48″ Z;

(f)

območja CECAF (Odbor za ribištvo za vzhodni osrednji Atlantik) pomenijo geografska območja, določena v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 216/2009 (15).

NASLOV II

RIBOLOVNE MOŽNOSTI

Člen 5

TAC in dodelitve

TAC za plovila EU v vodah EU ali v nekaterih vodah zunaj EU in dodelitev teh TAC državam članicam ter po potrebi pogoji, ki so s tem funkcionalno povezani, so določeni v Prilogi I.

Člen 6

TAC, ki jih določijo države članice

1.   TAC za nekatere staleže rib določi zadevna država članica. Ti staleži so določeni v Prilogi I.

2.   TAC, ki jih določi država članica:

(a)

so skladni z načeli in pravili skupne ribiške politike, predvsem z načelom trajnostnega izkoriščanja staleža, ter

(b)

vodijo do:

(i)

izkoriščanja staleža, ki se, kolikor je mogoče, sklada z največjim trajnostnim donosom od leta 2015 dalje, če so analitične ocene na voljo;

(ii)

izkoriščanja staleža v skladu s previdnostnim pristopom k upravljanju ribištva, če analitične ocene niso na voljo ali so nepopolne.

3.   Vsaka zadevna država članica do 15. marca 2013 Komisiji predloži naslednje informacije:

(a)

sprejete TAC;

(b)

podatke, ki jih zbere in oceni zadevna država članica ter na katerih temeljijo sprejeti TAC;

(c)

podrobnosti o skladnosti sprejetih TAC z odstavkom 2.

Člen 7

Dodatne dodelitve plovilom, ki sodelujejo pri preskusih s popolnoma dokumentiranim ribolovom

1.   Država članica lahko za nekatere staleže plovilom, ki plujejo pod njeno zastavo in sodelujejo pri preskusih s popolnoma dokumentiranim ribolovom, odobri dodatne dodelitve. Ti staleži so določeni v Prilogi I.

2.   Dodatna dodelitev iz odstavka 1 ne presega skupne omejitve, ki je določena v Prilogi I kot odstotek kvote, dodeljene tej državi članici.

3.   Dodatna dodelitev iz odstavka 1 izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

plovilo uporablja sistem televizijskih kamer zaprtega kroga (CCTV), ki je povezan s sistemom senzorjev (v nadaljnjem besedilu skupaj: sistemi CCTV), za evidentiranje celotnega ribolova in dejavnosti predelave na krovu;

(b)

dodatna dodelitev, odobrena posameznemu plovilu, ki sodeluje pri preskusih s popolnoma dokumentiranim ribolovom, ne presega nobene od naslednjih omejitev:

(i)

75 % zavržkov staleža, kot jih je ocenila zadevna država članica, ustvarjenih z vrsto plovila, h kateri spada posamezno plovilo, ki mu je bila odobrena dodatna dodelitev;

(ii)

30 % dodelitve za posamezno plovilo pred sodelovanjem pri preskusih;

(c)

pri dodelitvi za posamezno plovilo, ki je rezultat kakršne koli dodatne dodelitve, odobrene na podlagi tega člena, se upoštevajo vsi ulovi, ki jih v okviru staleža, za katerega se odobri dodatna dodelitev, izvede plovilo, vključno z ribami pod najmanjšo velikostjo za iztovarjanje, kakor je opredeljena v Prilogi XII k Uredbi (ES) št. 850/98;

(d)

kadar posamezno plovilo v celoti uporabi dodelitev za kateri koli stalež, za katerega se odobri dodatna dodelitev, mora zadevno plovilo ustaviti vse ribolovne dejavnosti na ustreznem območju TAC;

(e)

v zvezi s staleži, za katere se lahko uporabi ta člen, lahko države članice dovolijo prenose posamezne dodelitve ali katerega koli njenega dela s plovil, ki ne sodelujejo pri preskusih s popolnoma dokumentiranim ribolovom, na plovila, ki pri teh preskusih sodelujejo, če je mogoče dokazati, da se zavržki plovil, ki ne sodelujejo, ne povečajo.

4.   Ne glede na točko (i) točke (b) odstavka 3 lahko država članica plovilu, ki pluje pod njeno zastavo, izjemoma odobri dodatno dodelitev, ki presega 75 % ocenjenih zavržkov staleža, ustvarjenih z vrsto plovila, h kateri spada posamezno plovilo, ki mu je bila odobrena dodatna dodelitev, če:

(a)

je stopnja zavržkov staleža, kot je ocenjena za zadevno vrsto plovila, manjša od 10 %;

(b)

je vključitev te vrste plovila pomembna za oceno zmožnosti sistema CCTV za namene nadzora;

(c)

ni presežena skupna omejitev 75 % ocenjenih zavržkov staleža, ustvarjenih z vsemi plovili, ki sodelujejo pri preskusih.

5.   Če posnetki, pridobljeni v skladu s točko (a) odstavka 3, zadevajo obdelavo osebnih podatkov v smislu Direktive 95/46/ES, se navedena direktiva uporablja za obdelavo takih podatkov.

6.   Če država članica ugotovi, da plovilo, ki sodeluje pri preskusih s popolnoma dokumentiranim ribolovom, ne izpolnjuje pogojev iz odstavka 3, nemudoma umakne dodatne dodelitve, ki so bile odobrene zadevnemu plovilu, in ga za preostanek leta 2013 izključi iz nadaljnjega sodelovanja pri teh preskusih.

7.   Država članica pred odobritvijo dodatnih dodelitev iz odstavkov od 1 do 6 Komisiji predloži naslednje informacije:

(a)

seznam plovil, ki plujejo pod njeno zastavo in sodelujejo pri preskusih s popolnoma dokumentiranim ribolovom;

(b)

specifikacije elektronskega sistema daljinskega spremljanja, ki je nameščen na krovu zadevnih plovil;

(c)

zmogljivost, vrsto in specifikacijo orodij, ki se uporabljajo na navedenih plovilih;

(d)

ocenjene zavržke za vsako vrsto plovil, ki sodelujejo pri preskusih;

(e)

količino staleža, za katerega velja ustrezna omejitev TAC in so ga v letu 2012 ujela plovila, ki sodelujejo pri preskusih.

8.   Komisija lahko od vsake države članice, ki uporabi ta člen, zahteva, da znanstvenemu svetovalnemu organu v pregled predloži svojo oceno zavržkov, ki so jih ustvarile posamezne vrste plovil, da bi se spremljalo izvajanje zahteve iz točke (i) točke (b) odstavka 3. V odsotnosti ocene, ki bi potrjevala te izvržke, zadevna država članica sprejme vse ustrezne ukrepe za zagotovitev skladnosti z navedeno zahtevo in o njih obvesti Komisijo.

Člen 8

Pogoji za iztovarjanje ulova in prilova

Ribe iz staležev, za katere so določeni TAC, se smejo obdržati na krovu ali iztovarjati le, če:

(a)

so ulov opravila plovila, ki plujejo pod zastavo države članice, ki ima kvoto in ta kvota ni izčrpana, ali

(b)

je ulov sestavljen iz deleža kvote EU, ki ni bil dodeljen državam članicam s kvotami, in ta kvota EU ni bila izčrpana.

Člen 9

Omejitve ribolovnega napora

Od 1. februarja 2013 do 31. januarja 2014 se ukrepi v zvezi z ribolovnim naporom, določeni v:

(a)

Prilogi IIA, uporabljajo za upravljanje staležev trske v Kattegatu, razdelkih ICES VIIa in VIa ter vodah EU razdelka ICES Vb;

(b)

Prilogi IIB, uporabljajo za obnovitev staležev osliča in škampa v razdelkih ICES VIIIc in IXa, z izjemo Cadiškega zaliva;

(c)

Prilogi IIC, uporabljajo za upravljanje staleža morskega lista v razdelku ICES VIIe.

Člen 10

Posebne določbe o dodelitvah ribolovnih možnosti

1.   Dodelitev ribolovnih možnosti državam članicam, kot je določena v tej uredbi, ne posega v:

(a)

izmenjave v skladu s členom 20(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002;

(b)

ponovne dodelitve v skladu s členom 37 Uredbe (ES) št. 1224/2009 ali členom 10(4) Uredbe (ES) št. 1006/2008 (16);

(c)

dodatna iztovarjanja, dovoljena na podlagi člena 3 Uredbe (ES) št. 847/96;

(d)

zadržane količine v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 847/96;

(e)

odbitke v skladu s členi 37, 105, 106 in 107 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

2.   Razen kadar je drugače določeno v Prilogi I k tej uredbi, se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 uporablja za staleže, za katere velja previdnostni TAC, člen 3(2) in (3) ter člen 4 navedene uredbe pa za staleže, za katere velja analitski TAC.

Člen 11

Zaprta ribolovna sezona

1.   Od 1. maja do 31. maja 2013 je v Plitvini ježevcev prepovedano loviti ali obdržati na krovu naslednje vrste: trsko, krilatega romba, morsko spako, vahnjo, mola, osliča, škampa, morsko ploščo, polaka, saja, raže, morskega lista in trneža.

2.   V tem členu Plitvina ježevcev obsega geografsko območje, ki ga določajo stranice loksodrome, ki se stikajo v naslednjih točkah:

Točka

Zemljepisna širina

Zemljepisna dolžina

1

52° 27′ S

12° 19′ Z

2

52° 40′ S

12° 30′ Z

3

52° 47′ S

12° 39,600′ Z

4

52° 47′ S

12° 56′ Z

5

52° 13,5′ S

13° 53,830′ Z

6

51° 22′ S

14° 24′ Z

7

51° 22′ S

14° 03′ Z

8

52° 10′ S

13° 25′ Z

9

52° 32′ S

13° 07,500′ Z

10

52° 43′ S

12° 55′ Z

11

52° 43′ S

12° 43′ Z

12

52° 38,800′ S

12° 37′ Z

13

52° 27′ S

12° 23′ Z

14

52° 27′ S

12° 19′ Z

3.   Z odstopanjem od odstavka 1 je v skladu s členom 50(3), (4) in (5) Uredbe (ES) št. 1224/2009 skozi Plitvino ježevcev dovoljen prehod plovilom, ki imajo na krovu vrste iz odstavka 1.

Člen 12

Prepovedi

1.   Plovilom EU se prepovejo ribolov, obdržanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje naslednjih vrst:

(a)

morski pes orjak (Cetorhinus maximus) in beli morski volk (Carcharodon carcharias) v vseh vodah;

(b)

atlantski morski pes (Lamna nasus) v vseh vodah, razen kadar je določeno drugače v delu B Priloge I;

(c)

sklat (Squatina squatina) v vodah EU;

(d)

kljunata raža (Dipturus batis) v vodah EU razdelka ICES IIa ter podobmočij ICES III, IV, VI, VII, VIII, IX in X;

(e)

valovito progasta raža (Raja undulata) in bela raža (Raja alba) v vodah EU podobmočij ICES VI, VII, VIII, IX in X;

(f)

goslaši (Rhinobatidae) v vodah EU podobmočij ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X in XII;

(g)

manta (Manta birostris) v vseh vodah.

2.   Vrste iz odstavka 1 se ob naključnem ulovu ne poškodujejo. Osebki se takoj izpustijo.

Člen 13

Prenos podatkov

Kadar države članice na podlagi členov 33 in 34 Uredbe (ES) št. 1224/2009 Komisiji pošljejo podatke v zvezi z iztovarjanjem količin ujetih staležev, uporabijo oznake staležev, določene v Prilogi I k tej uredbi.

NASLOV III

KONČNE DOLOČBE

Člen 14

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za ribištvo in ribogojstvo, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 2371/2002. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 15

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2013.

Vendar se člen 9 uporablja od 1. februarja 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. januarja 2013

Za Svet

Predsednik

E. GILMORE


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 345, 28.12.2005, str. 5.

(3)  UL L 122, 11.5.2007, str. 7.

(4)  UL L 344, 20.12.2008, str. 6.

(5)  UL L 348, 24.12.2008, str. 20.

(6)  Uredba Sveta (ES) št. 811/2004 z dne 21. aprila 2004 o določitvi ukrepov za obnovitev staleža severnega osliča (UL L 150, 30.4.2004, str. 1).

(7)  Uredba Sveta (ES) št. 388/2006 z dne 23. februarja 2006 o določitvi večletnega načrta za trajnostno izkoriščanje staleža morskega lista v Biskajskem zalivu (UL L 65, 7.3.2006, str. 1).

(8)  UL L 115, 9.5.1996, str. 3.

(9)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(10)  UL L 214, 19.8.2009, str. 16.

(11)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(12)  UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

(13)  Uredba Komisije (ES) št. 517/2008 z dne 10. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 v zvezi z določanjem velikosti mrežnega očesa in ocenjevanjem debeline vrvice ribiških mrež (UL L 151, 11.6.2008, str. 5).

(14)  Uredba (ES) št. 218/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki ribarijo v severovzhodnem Atlantiku (UL L 87, 31.3.2009, str. 70).

(15)  Uredba (ES) št. 216/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki lovijo na določenih območjih izven severnega Atlantika (UL L 87, 31.3.2009, str. 1).

(16)  Uredba Sveta (ES) št. 1006/2008 z dne 29. septembra 2008 o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti ribiških plovil Skupnosti zunaj voda Skupnosti in dostopu plovil tretjih držav do voda Skupnosti (UL L 286, 29.10.2008, str. 33).


SEZNAM PRILOG

PRILOGA I

:

TAC, ki se uporabljajo za plovila EU na območjih, kjer TAC obstajajo, po vrstah in območjih:

Del A

:

Splošne določbe

Del B

:

Kattegat, podobmočja ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV, vode EU območij CECAF in vode Francoske Gvajane

PRILOGA IIA

:

Ribolovni napor za plovila v okviru upravljanja staležev trske v Kattegatu, razdelkih ICES VIa in VIIa ter vodah EU razdelka ICES Vb

PRILOGA IIB

:

Ribolovni napor za plovila v okviru obnovitve nekaterih staležev južnega osliča in škampa v razdelkih ICES VIIIc in IXa z izjemo Cadiškega zaliva

PRILOGA IIC

:

Ribolovni napor za plovila v okviru upravljanja staležev morskega lista v zahodnem Rokavskem prelivu v razdelku ICES VIIe

PRILOGA I

TAC, KI SE UPORABLJAJO ZA PLOVILA EU NA OBMOČJIH, ZA KATERA OBSTAJAJO TAC, PO VRSTAH IN OBMOČJIH

DEL A

Splošne določbe

V tabelah dela B te priloge so določeni TAC in kvote (v tonah žive teže, razen če ni določeno drugače) po staležih ter po potrebi pogoji, ki so z njimi funkcionalno povezani.

Za vse ribolovne možnosti iz te priloge veljajo pravila iz Uredbe (ES) št. 1224/2009, zlasti členov 33 in 34 navedene uredbe.

Sklici na ribolovna območja so sklici na območja ICES, razen če ni določeno drugače. Za vsako območje so staleži rib navedeni po abecednem redu latinskih imen vrste. Za namene te uredbe je v nadaljevanju primerjalna tabela latinskih in domačih imen:

Znanstveno ime

Tričrkovna oznaka

Domače ime

Amblyraja radiata

RJR

Žarkasta raža

Ammodytes spp.

SAN

Prave peščenke

Argentina silus

ARU

Velika srebrenka

Beryx spp.

ALF

Sluzoglavke

Brosme brosme

USK

Morski menek

Caproidae

BOR

Merjaščevke

Centrophorus squamosus

GUQ

Luskasti globokomorski trnež

Centroscymnus coelolepis

CYO

Portugalski morski pes

Chaceon spp.

GER

Globokomorska rdeča rakovica

Champsocephalus gunnari

ANI

Antarktična ledna krokodilka

Chionoecetes spp.

PCR

Snežni morski pajek

Clupea harengus

HER

Atlantski sled

Coryphaenoides rupestris

RNG

Okroglonosi repak

Dalatias licha

SCK

Temni morski pes

Deania calcea

DCA

Kljunati morski pes

Dipturus batis

RJB

Kljunata raža

Dissostichus eleginoides

TOP

Patagonska zobata riba

Dissostichus mawsoni

TOA

Antarktična zobata riba

Engraulis encrasicolus

ANE

Sardon

Etmopterus princeps

ETR

Veliki svetilec

Etmopterus pusillus

ETP

Gladki svetilec

Euphausia superba

KRI

Kril

Gadus morhua

COD

Trska

Galeorhinus galeus

GAG

Pepelasti morski pes

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Sivi jezik

Hippoglossoides platessoides

PLA

Ameriška morska plošča

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Navadni jezik

Hoplostethus atlanticus

ORY

Oranžna sluzoglavka

Illex illecebrosus

SQI

Severni kratkoplavuti ligenj

Lamna nasus

POR

Atlantski morski pes

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Luskasta nototenija

Lepidorhombus spp.

LEZ

Krilati rombi

Leucoraja naevus

RJN

Cvetasta raža

Limanda ferruginea

YEL

Rumenorepa limanda

Limanda limanda

DAB

Limanda

Lophiidae

ANF

Morska spaka

Macrourus spp.

GRV

Repaki

Makaira nigricans

BUM

Sinja jadrovnica

Mallotus villosus

CAP

Kapelan

Manta birostris

RMB

Manta

Martialia hyadesi

SQS

Ligenj vrste Martialia hyadesi

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Vahnja

Merlangius merlangus

WHG

Mol

Merluccius merluccius

HKE

Oslič

Micromesistius poutassou

WHB

Sinji mol

Microstomus kitt

LEM

Rdeči jezik

Molva dypterygia

BLI

Modri leng

Molva molva

LIN

Leng

Nephrops norvegicus

NEP

Škamp

Pandalus borealis

PRA

Severna kozica

Paralomis spp.

PAI

Kraljevske rakovice

Penaeus spp.

PEN

Bele kozice

Platichthys flesus

FLE

Iverka

Pleuronectes platessa

PLE

Morska plošča

Pleuronectiformes

FLX

Bokoplute

Pollachius pollachius

POL

Polak

Pollachius virens

POK

Saj

Psetta maxima

TUR

Romb

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Norveška raža

Raja alba

RJA

Bela raža

Raja brachyura

RJH

Okrasta raža

Raja circularis

RJI

Peščena raža

Raja clavata

RJC

Raža trnjevka

Raja fullonica

RJF

Raža Leucoraja fullonica

Raja microocellata

RJE

Drobnooka raža

Raja montagui

RJM

Pegasta raža

Raja undulata

RJU

Valovito progasta raža

Rajiformes

SRX

Raže

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Grenlandska morska plošča

Scomber scombrus

MAC

Skuša

Scophthalmus rhombus

BLL

Gladki romb

Sebastes spp.

RED

Rdeči okuni

Solea solea

SOL

Morski list

Solea spp.

SOO

Morski listi

Sprattus sprattus

SPR

Papalina

Squalus acanthias

DGS

Trneži

Tetrapturus albidus

WHM

Bela jadrovnica

Thunnus maccoyii

SBF

Južni tun

Thunnus obesus

BET

Veleoki tun

Thunnus thynnus

BFT

Navadni tun

Trachurus murphyi

CJM

Čilski pisani šur

Trachurus spp.

JAX

Šuri

Trisopterus esmarkii

NOP

Norveški molič

Urophycis tenuis

HKW

Bela repata tabinja

Xiphias gladius

SWO

Mečarica

V nadaljevanju je primerjalna tabela domačih in latinskih imen za razlagalne namene:

Ameriška morska plošča

PLA

Hippoglossoides platessoides

Antarktična zobata riba

TOA

Dissostichus mawsoni

Atlantski morski pes

POR

Lamna nasus

Atlantski sled

HER

Clupea harengus

Bela jadrovnica

WHM

Tetrapturus albidus

Bela raža

RJA

Raja alba

Bela repata tabinja

HKW

Urophycis tenuis

Bele kozice

PEN

Penaeus spp.

Bokoplute

FLX

Pleuronectiformes

Cvetasta raža

RJN

Leucoraja naevus

Čilski pisani šur

CJM

Trachurus murphyi

Drobnooka raža

RJE

Raja microocellata

Gladki romb

BLL

Scophthalmus rhombus

Gladki svetilec

ETP

Etmopterus pusillus

Globokomorska rdeča rakovica

GER

Chaceon spp.

Grenlandska morska plošča

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Iverka

FLE

Platichthys flesus

Južni tun

SBF

Thunnus maccoyii

Kapelan

CAP

Mallotus villosus

Kljunata raža

RJB

Dipturus batis

Kljunati morski pes

DCA

Deania calcea

Kraljevske rakovice

PAI

Paralomis spp.

Kril

KRI

Euphausia superba

Krilati rombi

LEZ

Lepidorhombus spp.

Leng

LIN

Molva molva

Ligenj vrste Martialia hyadesi

SQS

Martialia hyadesi

Limanda

DAB

Limanda limanda

Luskasta nototenija

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Luskasti globokomorski trnež

GUQ

Centrophorus squamosus

Mackerel icefish

ANI

Champsocephalus gunnari

Manta

RMB

Manta birostris

Mečarica

SWO

Xiphias gladius

Merjaščevke

BOR

Caproidae

Modri leng

BLI

Molva dypterygia

Mol

WHG

Merlangius merlangus

Morska plošča

PLE

Pleuronectes platessa

Morska spaka

ANF

Lophiidae

Morski list

SOL

Solea solea

Morski list

SOO

Solea spp.

Morski menek

USK

Brosme brosme

Navadni jezik

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Navadni tun

BFT

Thunnus thynnus

Norveška raža

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Norveški molič

NOP

Trisopterus esmarkii

Okrasta raža

RJH

Raja brachyura

Okroglonosi repak

RNG

Coryphaenoides rupestris

Oranžna sluzoglavka

ORY

Hoplostethus atlanticus

Oslič

HKE

Merluccius merluccius

Papalina

SPR

Sprattus sprattus

Patagonska zobata riba

TOP

Dissostichus eleginoides

Pegasta raža

RJM

Raja montagui

Pepelasti morski pes

GAG

Galeorhinus galeus

Peščena raža

RJI

Raja circularis

Polak

POL

Pollachius pollachius

Portugalski morski pes

CYO

Centroscymnus coelolepis

Prave peščenke

SAN

Ammodytes spp.

Raža Leucoraja fullonica

RJF

Raja fullonica

Raža trnjevka

RJC

Raja clavata

Raže

SRX

Rajiformes

Rdeči jezik

LEM

Microstomus kitt

Rdeči okuni

RED

Sebastes spp.

Repaki

GRV

Macrourus spp.

Romb

TUR

Psetta maxima

Rumenorepa limanda

YEL

Limanda ferruginea

Saj

POK

Pollachius virens

Sardon

ANE

Engraulis encrasicolus

Severna kozica

PRA

Pandalus borealis

Severni kratkoplavuti ligenj

SQI

Illex illecebrosus

Sinja jadrovnica

BUM

Makaira nigricans

Sinji mol

WHB

Micromesistius poutassou

Sivi jezik

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Skuša

MAC

Scomber scombrus

Sluzoglavke

ALF

Beryx spp.

Snežni morski pajek

PCR

Chionoecetes spp.

Škamp

NEP

Nephrops norvegicus

Šuri

JAX

Trachurus spp.

Temni morski pes

SCK

Dalatias licha

Trneži

DGS

Squalus acanthias

Trska

COD

Gadus morhua

Vahnja

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Valovito progasta raža

RJU

Raja undulata

Veleoki tun

BET

Thunnus obesus

Velika srebrenka

ARU

Argentina silus

Veliki svetilec

ETR

Etmopterus princeps

Žarkasta raža

RJR

Amblyraja radiata

DEL B

Kattegat, podobmočja ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV, vode EU območij CECAF in vode Francoske Gvajane

Vrsta

:

Velika srebrenka

Argentina silus

Območje

:

vode EU in mednarodne vode območij I in II

(ARU/1/2.)

Nemčija

24

Analitski TAC

Francija

8

Nizozemska

19

Združeno kraljestvo

39

Unija

90

TAC

90


Vrsta

:

Velika srebrenka

Argentina silus

Območje

:

vode EU območij III in IV

(ARU/34-C)

Danska

911

Analitski TAC

Nemčija

9

Francija

7

Irska

7

Nizozemska

43

Švedska

35

Združeno kraljestvo

16

Unija

1 028

TAC

1 028


Vrsta

:

Velika srebrenka

Argentina silus

Območje

:

vode EU in mednarodne vode območij V, VI in VII

(ARU/567.)

Nemčija

329

Analitski TAC

Francija

7

Irska

305

Nizozemska

3 434

Združeno kraljestvo

241

Unija

4 316

TAC

4 316


Vrsta

:

Morski menek

Brosme brosme

Območje

:

IIIa; vode EU podrazdelkov 22–32

(USK/3A/BCD)

Danska

15

Analitski TAC

Švedska

7

Nemčija

7

Unija

29

TAC

29


Vrsta

:

Merjaščevke

Caproidae

Območje

:

vode EU in mednarodne vode območij VI, VII in VIII

(BOR/678-)

Danska

20 123

Previdnostni TAC

Irska

56 666

Združeno kraljestvo

5 211

Unija

82 000

TAC

82 000


Vrsta

:

Atlantski sled

Clupea harengus

Območje

:

VIaS (1), VIIb, VIIc

(HER/6AS7BC)

Irska

1 364

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Nizozemska

136

Unija

1 500

TAC

1 500


Vrsta

:

Atlantski sled

Clupea harengus

Območje

:

VI Clyde (2)

(HER/06ACL.)

Združeno kraljestvo

Se določi naknadno. (3)

Previdnostni TAC

Unija

Se določi naknadno. (4)

TAC

Se določi naknadno. (4)


Vrsta

:

Atlantski sled

Clupea harengus

Območje

:

VIIa (5)

(HER/07A/MM)

Irska

1 300

Analitski TAC

Združeno kraljestvo

3 693

Unija

4 993

TAC

4 993


Vrsta

:

Atlantski sled

Clupea harengus

Območje

:

VIIe in VIIf

(HER/7EF.)

Francija

465

Previdnostni TAC

Združeno kraljestvo

465

Unija

931

TAC

931


Vrsta

:

Atlantski sled

Clupea harengus

Območje

:

VIIg (6), VIIh (6), VIIj (6) in VIIk (6)

(HER/7G-K.)

Nemčija

191

Analitski TAC

Francija

1 062

Irska

14 864

Nizozemska

1 062

Združeno kraljestvo

21

Unija

17 200

TAC

17 200


Vrsta

:

Sardon

Engraulis encrasicolus

Območje

:

IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Španija

4 198

Previdnostni TAC

Portugalska

4 580

Unija

8 778

TAC

8 778


Vrsta

:

Trska

Gadus morhua

Območje

:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danska

62 (7)

Analitski TAC

Nemčija

1 (7)

Švedska

37 (7)

Unija

100 (7)

TAC

100 (7)


Vrsta

:

Trska

Gadus morhua

Območje

:

VIb; vode EU in mednarodne vode na območju Vb zahodno od 12° 00′ Z ter na območjih XII in XIV

(COD/5W6-14)

Belgija

0

Previdnostni TAC

Nemčija

1

Francija

12

Irska

16

Združeno kraljestvo

45

Unija

74

TAC

74


Vrsta

:

Trska

Gadus morhua

Območje

:

VIa; vode EU in mednarodne vode območja Vb vzhodno od 12° 00′ Z

(COD/5BE6A)

Belgija

0

Analitski TAC

Nemčija

0

Francija

0

Irska

0

Združeno kraljestvo

0

Unija

0

TAC

0 (8)


Vrsta

:

Trska

Gadus morhua

Območje

:

VIIa

(COD/07A.)

Belgija

4

Analitski TAC

Francija

10

Irska

188

Nizozemska

1

Združeno kraljestvo

82

Unija

285

TAC

285


Vrsta

:

Trska

Gadus morhua

Območje

:

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgija

456

Analitski TAC

Uporablja se člen 11 te uredbe.

Francija

7 459

Irska

1 479

Nizozemska

2

Združeno kraljestvo

804

Unija

10 200

TAC

10 200


Vrsta

:

Atlantski morski pes

Lamna nasus

Območje

:

vode Francoske Gvajane, Kattegat; vode EU Skagerraka ter območij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV; vode EU območij CECAF 34.1.1, 34.1.2 in 34.2

(POR/3-1234)

Danska

0 (9)

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Francija

0 (9)

Nemčija

0 (9)

Irska

0 (9)

Španija

0 (9)

Združeno kraljestvo

0 (9)

Unija

0 (9)

TAC

0 (9)


Vrsta

:

Krilati rombi

Lepidorhombus spp.

Območje

:

vode EU območij IIa in IV

(LEZ/2AC4-C)

Belgija

6

Analitski TAC

Danska

5

Nemčija

5

Francija

32

Nizozemska

25

Združeno kraljestvo

1 864

Unija

1 937

TAC

1 937


Vrsta

:

Krilati rombi

Lepidorhombus spp.

Območje

:

vode EU in mednarodne vode območja Vb; VI; mednarodne vode območij XII in XIV

(LEZ/56-14)

Španija

385

Analitski TAC

Francija

1 501

Irska

439

Združeno kraljestvo

1 062

Unija

3 387

TAC

3 387


Vrsta

:

Krilati rombi

Lepidorhombus spp.

Območje

:

VII

(LEZ/07.)

Belgija

470 (10)

Analitski TAC

Uporablja se člen 11 te uredbe.

Španija

5 216 (10)

Francija

6 329 (10)

Irska

2 878 (10)

Združeno kraljestvo

2 492 (10)

Unija

17 385

TAC

17 385


Vrsta

:

Krilati rombi

Lepidorhombus spp.

Območje

:

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

(LEZ/8ABDE.)

Španija

950

Analitski TAC

Francija

766

Unija

1 716

TAC

1 716


Vrsta

:

Krilati rombi

Lepidorhombus spp.

Območje

:

VIIIc, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Španija

1 121

Analitski TAC

Francija

56

Portugalska

37

Unija

1 214

TAC

1 214


Vrsta

:

Morska spaka

Lophiidae

Območje

:

VI; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

(ANF/56-14)

Belgija

177

Previdnostni TAC

Nemčija

202

Španija

189

Francija

2 179

Irska

492

Nizozemska

170

Združeno kraljestvo

1 515

Unija

4 924

TAC

4 924


Vrsta

:

Morska spaka

Lophiidae

Območje

:

VII

(ANF/07.)

Belgija

2 693 (11)  (12)

Analitski TAC

Uporablja se člen 11 te uredbe.

Nemčija

300 (11)  (12)

Španija

1 070 (11)  (12)

Francija

17 282 (11)  (12)

Irska

2 209 (11)  (12)

Nizozemska

349 (11)  (12)

Združeno kraljestvo

5 241 (11)  (12)

Unija

29 144 (11)

TAC

29 144 (11)


Vrsta

:

Morska spaka

Lophiidae

Območje

:

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

(ANF/8ABDE.)

Španija

1 190

Analitski TAC

Francija

6 619

Unija

7 809

TAC

7 809


Vrsta

:

Morska spaka

Lophiidae

Območje

:

VIIIc, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Španija

2 063

Analitski TAC

Francija

2

Portugalska

410

Unija

2 475

TAC

2 475


Vrsta

:

Vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Območje

:

vode EU in mednarodne vode območij Vb in VIa

(HAD/5BC6A.)

Belgija

5

Analitski TAC

Nemčija

6

Francija

232

Irska

690

Združeno kraljestvo

3 278

Unija

4 211

TAC

4 211


Vrsta

:

Vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Območje

:

VIIb–k, VIII, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgija

157 (13)

Analitski TAC

Uporablja se člen 11 te uredbe.

Francija

9 432 (13)

Irska

3 144 (13)

Združeno kraljestvo

1 415 (13)

Unija

14 148 (13)

TAC

14 148


Vrsta

:

Vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Območje

:

VIIa

(HAD/07A.)

Belgija

19

Analitski TAC

Francija

86

Irska

515

Združeno kraljestvo

569

Unija

1 189

TAC

1 189


Vrsta

:

Mol

Merlangius merlangus

Območje

:

VI; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

(WHG/56-14)

Nemčija

2

Analitski TAC

Francija

36

Irska

87

Združeno kraljestvo

167

Unija

292

TAC

292


Vrsta

:

Mol

Merlangius merlangus

Območje

:

VIIa

(WHG/07A.)

Belgija

0

Analitski TAC

Francija

3

Irska

49

Nizozemska

0

Združeno kraljestvo

32

Unija

84

TAC

84


Vrsta

:

Mol

Merlangius merlangus

Območje

:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj in VIIk

(WHG/7X7A-C)

Belgija

239

Analitski TAC

Uporablja se člen 11 te uredbe.

Francija

14 700

Irska

6 812

Nizozemska

120

Združeno kraljestvo

2 629

Unija

24 500

TAC

24 500


Vrsta

:

Mol

Merlangius merlangus

Območje

:

VIII

(WHG/08.)

Španija

1 270

Previdnostni TAC

Francija

1 905

Unija

3 175

TAC

3 175


Vrsta

:

Mol

Merlangius merlangus

Območje

:

IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

(WHG/9/3411)

Portugalska

Se določi naknadno. (14)

Previdnostni TAC

Unija

Se določi naknadno. (15)

TAC

Se določi naknadno. (15)


Vrsta

:

Oslič

Merluccius merluccius

Območje

:

IIIa; vode EU podrazdelkov 22–32

(HKE/3A/BCD)

Danska

1 531 (17)

Analitski TAC

Švedska

130 (17)

Unija

1 661

TAC

1 661 (16)


Vrsta

:

Oslič

Merluccius merluccius

Območje

:

vode EU območij IIa in IV

(HKE/2AC4-C)

Belgija

28

Analitski TAC

Danska

1 119

Nemčija

128

Francija

248

Nizozemska

64

Združeno kraljestvo

348

Unija

1 935

TAC

1 935 (18)


Vrsta

:

Oslič

Merluccius merluccius

Območje

:

VI in VII; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

(HKE/571214)

Belgija

284 (19)  (21)

Analitski TAC

Uporablja se člen 11 te uredbe.

Španija

9 109 (21)

Francija

14 067 (19)  (21)

Irska

1 704 (21)

Nizozemska

183 (19)  (21)

Združeno kraljestvo

5 553 (19)  (21)

Unija

30 900

TAC

30 900 (20)

Posebni pogoj:

V mejah navedenih kvot se na naslednjih območjih ne sme uloviti več od naslednjih količin:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgija

37

Španija

1 469

Francija

1 469

Irska

184

Nizozemska

18

Združeno kraljestvo

827

Unija

4 004


Vrsta

:

Oslič

Merluccius merluccius

Območje

:

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

(HKE/8ABDE.)

Belgija

9 (22)

Analitski TAC

Španija

6 341

Francija

14 241

Nizozemska

18 (22)

Unija

20 609

TAC

20 609 (23)

Posebni pogoj:

V mejah navedenih kvot se na naslednjih območjih ne sme uloviti več od naslednjih količin:

 

VI in VII; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

(HKE/*57-14)

Belgija

2

Španija

1 837

Francija

3 305

Nizozemska

6

Unija

5 150


Vrsta

:

Oslič

Merluccius merluccius

Območje

:

VIIIc, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Španija

9 051

Analitski TAC

Francija

869

Portugalska

4 224

Unija

14 144

TAC

14 144


Vrsta

:

Modri leng

Molva dypterygia

Območje

:

mednarodne vode območja XII

(BLI/12INT-)

Estonija

2 (24)

Previdnostni TAC

Španija

739 (24)

Francija

18 (24)

Litva

7 (24)

Združeno kraljestvo

7 (24)

Drugi

2 (24)

Unija

774 (24)

TAC

774 (24)


Vrsta

:

Modri leng

Molva dypterygia

Območje

:

vode EU in mednarodne vode območij II in IV

(BLI/24-)

Danska

4

Previdnostni TAC

Nemčija

4

Irska

4

Francija

23

Združeno kraljestvo

14

Drugi (25)

4

Unija

53

TAC

53


Vrsta

:

Modri leng

Molva dypterygia

Območje

:

vode EU in mednarodne vode območja III

(BLI/03-)

Danska

3

Previdnostni TAC

Nemčija

2

Švedska

3

Unija

8

TAC

8


Vrsta

:

Leng

Molva molva

Območje

:

IIIa; vode EU območja IIIbcd

(LIN/3A/BCD)

Belgija

6 (26)

Analitski TAC

Danska

50

Nemčija

6 (26)

Švedska

19

Združeno kraljestvo

6 (26)

Unija

87

TAC

87


Vrsta

:

Škamp

Nephrops norvegicus

Območje

:

vode EU območij IIa in IV

(NEP/2AC4-C)

Belgija

908

Analitski TAC

Danska

908

Nemčija

13

Francija

27

Nizozemska

467

Združeno kraljestvo

15 027

Unija

17 350

TAC

17 350


Vrsta

:

Škamp

Nephrops norvegicus

Območje

:

VI; vode EU in mednarodne vode območja Vb

(NEP/5BC6.)

Španija

34

Analitski TAC

Francija

135

Irska

226

Združeno kraljestvo

16 295

Unija

16 690

TAC

16 690


Vrsta

:

Škamp

Nephrops norvegicus

Območje

:

VII

(NEP/07.)

Španija

1 384 (27)

Analitski TAC

Uporablja se člen 11 te uredbe.

Francija

5 609 (27)

Irska

8 506 (27)

Združeno kraljestvo

7 566 (27)

Unija

23 065 (27)

TAC

23 065 (27)


Vrsta

:

Škamp

Nephrops norvegicus

Območje

:

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

(NEP/8ABDE.)

Španija

234

Analitski TAC

Francija

3 665

Unija

3 899

TAC

3 899


Vrsta

:

Škamp

Nephrops norvegicus

Območje

:

VIIIc

(NEP/08C.)

Španija

71

Analitski TAC

Francija

3

Unija

74

TAC

74


Vrsta

:

Škamp

Nephrops norvegicus

Območje

:

IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

(NEP/9/3411)

Španija

62

Analitski TAC

Portugalska

184

Unija

246

TAC

246


Vrsta

:

Bele kozice

Penaeus spp.

Območje

:

vode Francoske Gvajane

(PEN/FGU.)

Francija

Se določi naknadno. (28)  (29)

Previdnostni TAC

Unija

Se določi naknadno. (29)  (30)

TAC

Se določi naknadno. (29)  (30)


Vrsta

:

Morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje

:

VI; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

(PLE/56-14)

Francija

9

Previdnostni TAC

Irska

261

Združeno kraljestvo

388

Unija

658

TAC

658


Vrsta

:

Morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje

:

VIIa

(PLE/07A.)

Belgija

42

Analitski TAC

Francija

18

Irska

1 063

Nizozemska

13

Združeno kraljestvo

491

Unija

1 627

TAC

1 627


Vrsta

:

Morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje

:

VIIb in VIIc

(PLE/7BC.)

Francija

11

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 11 te uredbe.

Irska

63

Unija

74

TAC

74


Vrsta

:

Morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje

:

VIId in VIIe

(PLE/7DE.)

Belgija

1 047 (31)

Analitski TAC

Francija

3 491 (31)

Združeno kraljestvo

1 862 (31)

Unija

6 400

TAC

6 400


Vrsta

:

Morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje

:

VIIf in VIIg

(PLE/7FG.)

Belgija

46

Analitski TAC

Francija

83

Irska

197

Združeno kraljestvo

43

Unija

369

TAC

369


Vrsta

:

Morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje

:

VIIh, VIIj in VIIk

(PLE/7HJK.)

Belgija

9

Analitski TAC

Uporablja se člen 11 te uredbe.

Francija

18

Irska

61

Nizozemska

35

Združeno kraljestvo

18

Unija

141

TAC

141


Vrsta

:

Morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje

:

VIII, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

(PLE/8/3411)

Španija

66

Previdnostni TAC

Francija

263

Portugalska

66

Unija

395

TAC

395


Vrsta

:

Polak

Pollachius pollachius

Območje

:

VI; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

(POL/56-14)

Španija

6

Previdnostni TAC

Francija

190

Irska

56

Združeno kraljestvo

145

Unija

397

TAC

397


Vrsta

:

Polak

Pollachius pollachius

Območje

:

VII

(POL/07.)

Belgija

420

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 11 te uredbe.

Španija

25

Francija

9 667

Irska

1 030

Združeno kraljestvo

2 353

Unija

13 495

TAC

13 495


Vrsta

:

Polak

Pollachius pollachius

Območje

:

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

(POL/8ABDE.)

Španija

252

Previdnostni TAC

Francija

1 230

Unija

1 482

TAC

1 482


Vrsta

:

Polak

Pollachius pollachius

Območje

:

VIIIc

(POL/08C.)

Španija

208

Previdnostni TAC

Francija

23

Unija

231

TAC

231


Vrsta

:

Polak

Pollachius pollachius

Območje

:

IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

(POL/9/3411)

Španija

273 (32)

Previdnostni TAC

Portugalska

9 (32)

Unija

282 (32)

TAC

282


Vrsta

:

Saj

Pollachius virens

Območje

:

VII, VIII, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgija

6

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 11 te uredbe.

Francija

1 245

Irska

1 491

Združeno kraljestvo

434

Unija

3 176

TAC

3 176


Vrsta

:

Raže

Rajiformes

Območje

:

vode EU območij IIa in IV

(SRX/2AC4-C)

Belgija

211 (33)  (34)  (35)

Previdnostni TAC

Danska

8 (33)  (34)  (35)

Nemčija

10 (33)  (34)  (35)

Francija

33 (33)  (34)  (35)

Nizozemska

180 (33)  (34)  (35)

Združeno kraljestvo

814 (33)  (34)  (35)

Unija

1 256 (33)  (35)

TAC

1 256 (35)


Vrsta

:

Raže

Rajiformes

Območje

:

vode EU območja IIIa

(SRX/03A-C.)

Danska

41 (36)  (37)

Previdnostni TAC

Švedska

11 (36)  (37)

Unija

52 (36)  (37)

TAC

52 (37)


Vrsta

:

Raže

Rajiformes

Območje

:

vode EU območij VIa, VIb, VIIa–c in VIIe–k

(SRX/67AKXD)

Belgija

806 (38)  (39)  (40)

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 11 te uredbe.

Estonija

5 (38)  (39)  (40)

Francija

3 615 (38)  (39)  (40)

Nemčija

11 (38)  (39)  (40)

Irska

1 165 (38)  (39)  (40)

Litva

19 (38)  (39)  (40)

Nizozemska

3 (38)  (39)  (40)

Portugalska

20 (38)  (39)  (40)

Španija

974 (38)  (39)  (40)

Združeno kraljestvo

2 306 (38)  (39)  (40)

Unija

8 924 (38)  (39)  (40)

TAC

8 924 (39)


Vrsta

:

Raže

Rajiformes

Območje

:

vode EU območja VIId

(SRX/07D.)

Belgija

72 (41)  (42)  (43)

Previdnostni TAC

Francija

602 (41)  (42)  (43)

Nizozemska

4 (41)  (42)  (43)

Združeno kraljestvo

120 (41)  (42)  (43)

Unija

798 (41)  (42)  (43)

TAC

798 (42)


Vrsta

:

Raže

Rajiformes

Območje

:

vode EU območij VIII in IX

(SRX/89-C.)

Belgija

8 (44)  (45)

Previdnostni TAC

Francija

1 441 (44)  (45)

Portugalska

1 168 (44)  (45)

Španija

1 175 (44)  (45)

Združeno kraljestvo

8 (44)  (45)

Unija

3 800 (44)  (45)

TAC

3 800 (45)


Vrsta

:

Morski list

Solea solea

Območje

:

IIIa; vode EU podrazdelkov 22–32

(SOL/3A/BCD)

Danska

470

Analitski TAC

Nemčija

27 (46)

Nizozemska

45 (46)

Švedska

18

Unija

560

TAC

560


Vrsta

:

Morski list

Solea solea

Območje

:

VI; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

(SOL/56-14)

Irska

46

Previdnostni TAC

Združeno kraljestvo

11

Unija

57

TAC

57


Vrsta

:

Morski list

Solea solea

Območje

:

VIIa

(SOL/07A.)

Belgija

36

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Francija

0

Irska

58

Nizozemska

11

Združeno kraljestvo

35

Unija

140

TAC

140


Vrsta

:

Morski list

Solea solea

Območje

:

VIIb in VIIc

(SOL/7BC.)

Francija

6

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 11 te uredbe.

Irska

36

Unija

42

TAC

42


Vrsta

:

Morski list

Solea solea

Območje

:

VIId

(SOL/07D.)

Belgija

1 588

Analitski TAC

Francija

3 177

Združeno kraljestvo

1 135

Unija

5 900

TAC

5 900


Vrsta

:

Morski list

Solea solea

Območje

:

VIIe

(SOL/07E.)

Belgija

32 (47)

Analitski TAC

Francija

337 (47)

Združeno kraljestvo

525 (47)

Unija

894

TAC

894


Vrsta

:

Morski list

Solea solea

Območje

:

VIIf in VIIg

(SOL/7FG.)

Belgija

688

Analitski TAC

Francija

69

Irska

34

Združeno kraljestvo

309

Unija

1 100

TAC

1 100


Vrsta

:

Morski list

Solea solea

Območje

:

VIIh, VIIj in VIIk

(SOL/7HJK.)

Belgija

33

Analitski TAC

Uporablja se člen 11 te uredbe.

Francija

67

Irska

181

Nizozemska

54

Združeno kraljestvo

67

Unija

402

TAC

402


Vrsta

:

Morski list

Solea solea

Območje

:

VIIIa in VIIIb

(SOL/8AB.)

Belgija

51

Analitski TAC

Španija

9

Francija

3 758

Nizozemska

282

Unija

4 100

TAC

4 100


Vrsta

:

Morski list

Solea spp.

Območje

:

VIIIc, VIIId, VIIIe, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1

(SOO/8CDE34)

Španija

403

Previdnostni TAC

Portugalska

669

Unija

1 072

TAC

1 072


Vrsta

:

Papalina

Sprattus sprattus

Območje

:

VIId in VIIe

(SPR/7DE.)

Belgija

26

Previdnostni TAC

Danska

1 674

Nemčija

26

Francija

361

Nizozemska

361

Združeno kraljestvo

2 702

Unija

5 150

TAC

5 150


Vrsta

:

Trneži

Squalus acanthias

Območje

:

vode EU območja IIIa

(DGS/03A-C.)

Danska

0

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Švedska

0

Unija

0

TAC

0


Vrsta

:

Trneži

Squalus acanthias

Območje

:

vode EU območij IIa in IV

(DGS/2AC4-C)

Belgija

0 (48)

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Danska

0 (48)

Nemčija

0 (48)

Francija

0 (48)

Nizozemska

0 (48)

Švedska

0 (48)

Združeno kraljestvo

0 (48)

Unija

0 (48)

TAC

0 (48)


Vrsta

:

Trneži

Squalus acanthias

Območje

:

vode EU in mednarodne vode območij I, V, VI, VII, VIII, XII in XIV

(DGS/15X14)

Belgija

0 (49)

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 11 te uredbe.

Nemčija

0 (49)

Španija

0 (49)

Francija

0 (49)

Irska

0 (49)

Nizozemska

0 (49)

Portugalska

0 (49)

Združeno kraljestvo

0 (49)

Unija

0 (49)

TAC

0 (49)


Vrsta

:

Šuri

Trachurus spp.

Območje

:

VIIIc

(JAX/08C.)

Španija

22 409 (50)  (52)

Analitski TAC

Francija

388 (50)

Portugalska

2 214 (50)  (52)

Unija

25 011

TAC

25 011


Vrsta

:

Šuri

Trachurus spp.

Območje

:

IX

(JAX/09.)

Španija

7 762 (53)  (54)

Analitski TAC

Portugalska

22 238 (53)  (54)

Unija

30 000

TAC

30 000


Vrsta

:

Šuri

Trachurus spp.

Območje

:

X; vode EU območja CECAF (55)

(JAX/X34PRT)

Portugalska

Se določi naknadno. (56)  (57)

Previdnostni TAC

Unija

Se določi naknadno. (58)

TAC

Se določi naknadno. (58)


Vrsta

:

Šuri

Trachurus spp.

Območje

:

vode EU območja CECAF (59)

(JAX/341PRT)

Portugalska

Se določi naknadno. (60)  (61)

Previdnostni TAC

Unija

Se določi naknadno. (62)

TAC

Se določi naknadno. (62)


Vrsta

:

Šuri

Trachurus spp.

Območje

:

vode EU območja CECAF (63)

(JAX/341SPN)

Španija

Se določi naknadno. (64)

Previdnostni TAC

Unija

Se določi naknadno. (65)

TAC

Se določi naknadno. (65)


(1)  Gre za stalež atlantskega sleda na območju VIa južno od 56° 00′ S in zahodno od 7° 00′ Z.

(2)  Stalež v Clydu: gre za stalež atlantskega sleda na morskem območju severovzhodno od črte med Mull of Kintyre in Corsewall Point.

Mull of Kintyre (55° 19′ S, 05° 48′ Z);

določena točka (55° 04′ S, 05° 23′ Z) in

Corsewall Point (55° 01′ S, 05° 10′ Z).

(3)  Uporablja se člen 6 te uredbe.

(4)  Določen pri isti količini, kot je določena v skladu z opombo 2.

(5)  To območje se zmanjša za območje, omejeno:

na severu z zemljepisno širino 52° 30′ S,

na jugu z zemljepisno širino 52° 00′ S,

na zahodu z obalo Irske,

na vzhodu z obalo Združenega kraljestva.

(6)  To območje se poveča za območje, omejeno:

na severu z zemljepisno širino 52° 30′ S,

na jugu z zemljepisno širino 52° 00′ S,

na zahodu z obalo Irske,

na vzhodu z obalo Združenega kraljestva.

(7)  Izključno za prilov. V okviru te kvote usmerjeni ribolov ni dovoljen.

(8)  Prilov trske na območju, za katerega velja ta TAC, se lahko iztovori, če ne obsega več kot 1,5 % žive teže celotnega ulova, ki se med ribolovnim potovanjem obdrži na krovu.

(9)  Naključno ulovljenih osebkov te vrste ni dovoljeno poškodovati. Osebki se takoj izpustijo.

(10)  Poleg te kvote lahko država članica pod pogoji iz člena 7 te uredbe plovilom, ki plujejo pod njeno zastavo in sodelujejo pri preskusih s popolnoma dokumentiranim ribolovom, odobri dodatne dodelitve v okviru skupne omejitve 1 % kvote, dodeljene zadevni državi članici.

(11)  Posebni pogoj: od tega je do 5 % dovoljeno uloviti na območjih VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe (ANF/*8ABDE).

(12)  Poleg te kvote lahko država članica pod pogoji iz člena 7 te uredbe plovilom, ki plujejo pod njeno zastavo in sodelujejo pri preskusih s popolnoma dokumentiranim ribolovom, odobri dodatne dodelitve v okviru skupne omejitve 1 % kvote, dodeljene zadevni državi članici.

(13)  Poleg te kvote lahko država članica pod pogoji iz člena 7 te uredbe plovilom, ki plujejo pod njeno zastavo in sodelujejo pri preskusih s popolnoma dokumentiranim ribolovom, odobri dodatne dodelitve v okviru skupne omejitve 5 % kvote, dodeljene zadevni državi članici.

(14)  Uporablja se člen 6 te uredbe.

(15)  Določen pri isti količini, kot je določena v skladu z opombo 1.

(16)  V okviru skupnega TAC 55 105 ton za severni stalež osliča.

(17)  Ta kvota se lahko prenese na vode EU območij IIa in IV. Vendar se o teh prenosih vnaprej obvesti Komisijo.

(18)  V okviru skupnega TAC 55 105 ton za severni stalež osliča.

(19)  Ta kvota se lahko prenese na vode EU območij IIa in IV. Vendar se o teh prenosih vnaprej obvesti Komisijo.

(20)  V okviru skupnega TAC 55 105 ton za severni stalež osliča.

(21)  Poleg te kvote lahko država članica pod pogoji iz člena 7 te uredbe plovilom, ki plujejo pod njeno zastavo in sodelujejo pri preskusih s popolnoma dokumentiranim ribolovom, odobri dodatne dodelitve v okviru skupne omejitve 1 % kvote, dodeljene zadevni državi članici.

Posebni pogoj:

V mejah navedenih kvot se na naslednjih območjih ne sme uloviti več od naslednjih količin:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgija

37

Španija

1 469

Francija

1 469

Irska

184

Nizozemska

18

Združeno kraljestvo

827

Unija

4 004

(22)  Ta kvota se lahko prenese na območje IV in vode EU območja IIa. Vendar se o teh prenosih vnaprej obvesti Komisijo.

(23)  V okviru skupnega TAC 55 105 ton za severni stalež osliča.

Posebni pogoj:

V mejah navedenih kvot se na naslednjih območjih ne sme uloviti več od naslednjih količin:

 

VI in VII; vode EU in mednarodne vode območja Vb; mednarodne vode območij XII in XIV

(HKE/*57-14)

Belgija

2

Španija

1 837

Francija

3 305

Nizozemska

6

Unija

5 150

(24)  Izključno za prilov. V okviru te kvote usmerjeni ribolov ni dovoljen.

(25)  Izključno za prilov. V okviru te kvote usmerjeni ribolov ni dovoljen.

(26)  Ta kvota se lahko lovi le v vodah EU območja IIIa in vodah EU območja IIIbcd.

(27)  Posebni pogoj: od tega se lahko v funkcionalni enoti 16 podobmočja ICES VII (NEP/*07U16) ulovijo samo naslednje kvote:

Španija

543

Francija

340

Irska

653

Združeno kraljestvo

264

Unija

1 800

(28)  Uporablja se člen 6 te uredbe.

(29)  Ribolov kozic Penaeus subtilis in Penaeus brasiliensis je prepovedan v vodah, ki niso globoke vsaj 30 m.

(30)  Določen pri isti količini, kot je določena v skladu z opombo 1.

(31)  Poleg te kvote lahko država članica pod pogoji iz člena 7 te uredbe plovilom, ki plujejo pod njeno zastavo in sodelujejo pri preskusih s popolnoma dokumentiranim ribolovom, odobri dodatne dodelitve v okviru skupne omejitve 1 % kvote, dodeljene zadevni državi članici.

(32)  Posebni pogoj: od tega je do 5 % dovoljeno naloviti v vodah EU območja VIIIc (POL/*08C.).

(33)  Ulovi cvetaste raže (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), raže trnjevke (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), okraste raže (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C), pegaste raže (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) in žarkaste raže (Amblyraja radiata) (RJR/2AC4-C) se sporočajo posebej.

(34)  Kvota prilova. Te vrste na enem ribolovnem potovanju ne obsegajo več kot 25 % žive teže ulova, ki se obdrži na krovu. Ta pogoj velja le za plovila s skupno dolžino več kakor 15 metrov.

(35)  Se ne uporablja za kljunato ražo (Dipturus batis). Naključno ulovljenih osebkov teh vrst ni dovoljeno poškodovati. Osebki se takoj izpustijo. Ribiči se spodbujajo, da razvijajo in uporabljajo tehnike in opremo, ki omogočajo hiter in varen izpust vrst.

(36)  Ulovi cvetaste raže (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), okraste raže (Raja brachyura) (RJH/03A-C.), pegaste raže (Raja montagui) (RJM/03A-C.) in žarkaste raže (Amblyraja radiate) (RJR/03A-C.) se sporočajo posebej.

(37)  Se ne uporablja za kljunato ražo (Dipturus batis) in ražo trnjevko (Raja clavata). Naključno ulovljenih osebkov teh vrst ni dovoljeno poškodovati. Osebki se takoj izpustijo. Ribiči se spodbujajo, da razvijajo in uporabljajo tehnike in opremo, ki omogočajo hiter in varen izpust vrst.

(38)  Ulovi cvetaste raže (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), raže trnjevke (Raja clavata) (RJC/67AKXD), okraste raže (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), pegaste raže (Raja montagui) (RJM/67AKXD), drobnooke raže (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), peščene raže (Raja circularis) (RJI/67AKXD) in raže Leucoraja fullonica (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) se sporočajo posebej.

(39)  Se ne uporablja za valovito progasto ražo (Raja undulata), kljunato ražo (Dipturus batis), norveško ražo (Raja (Dipturus) nidarosiensis) in belo ražo (Raja alba). Naključno ulovljenih osebkov teh vrst ni dovoljeno poškodovati. Osebki se takoj izpustijo. Ribiči se spodbujajo, da razvijajo in uporabljajo tehnike in opremo, ki omogočajo hiter in varen izpust vrst.

(40)  Posebni pogoj: od tega je do 5 % dovoljeno naloviti v vodah EU območja VIId (SRX/*07D.). Ulovi cvetaste raže (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), raže trnjevke (Raja clavata) (RJC/*07D.), okraste raže (Raja brachyura) (RJH/*07D.), pegaste raže (Raja montagui) (RJM/*07D.), drobnooke raže (Raja microocellata) (RJE/*07D.), peščene raže (Raja circularis) (RJI/*07D.) in raže Leucoraja fullonica (Raja fullonica) (RJF/*07D.) se sporočajo posebej.

(41)  Ulovi cvetaste raže (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), raže trnjevke (Raja clavata) (RJC/07D.), okraste raže (Raja brachyura) (RJH/07D.), pegaste raže (Raja montagui) (RJM/07D.), drobnooke raže (Raja microocellata) (RJE/07D.) in žarkaste raže (Amblyraja radiata) (RJR/07D.) se sporočajo posebej.

(42)  Se ne uporablja za kljunato ražo (Dipturus batis) in valovito progasto ražo (Raja undulata). Naključno ulovljenih osebkov teh vrst ni dovoljeno poškodovati. Osebki se takoj izpustijo. Ribiči se spodbujajo, da razvijajo in uporabljajo tehnike in opremo, ki omogočajo hiter in varen izpust vrst.

(43)  Posebni pogoj: od tega je do 5 % mogoče uloviti v vodah EU območij VIa, VIb, VIIa–c in VIIe–k (SRX/*67AKD). Ulovi cvetaste raže (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), raže trnjevke (Raja clavata) (RJC/*67AKD), okraste raže (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), pegaste raže (Raja montagui) (RJM/*67AKD), drobnooke raže (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) in žarkaste raže (Amblyraja radiata) (RJR/*67AKD) se sporočajo posebej.

(44)  Ulovi cvetaste raže (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), okraste raže (Raja brachyura) (RJH/89-C.) in raže trnjevke (Raja clavata) (RJC/89-C.) se sporočajo posebej.

(45)  Se ne uporablja za valovito progasto ražo (Raja undulata), kljunato ražo (Dipturus batis) in belo ražo (Raja alba). Naključno ulovljenih osebkov teh vrst ni dovoljeno poškodovati. Osebki se takoj izpustijo. Ribiči se spodbujajo, da razvijajo in uporabljajo tehnike in opremo, ki omogočajo hiter in varen izpust vrst.

(46)  Ta kvota se lahko lovi le v vodah EU podrazdelkov 22–32 območja IIIa.

(47)  Poleg te kvote lahko država članica pod pogoji iz člena 7 te uredbe plovilom, ki plujejo pod njeno zastavo in sodelujejo pri preskusih s popolnoma dokumentiranim ribolovom, odobri dodatne dodelitve v okviru skupne omejitve 5 % kvote, dodeljene zadevni državi članici.

(48)  Ulovi s parangali pepelastega morskega psa (Galeorhinus galeus), temnega morskega psa (Dalatias licha), kljunatega morskega psa (Deania calcea), luskastega globokomorskega trneža (Centrophorus squamosus), velikega svetilca (Etmopterus princeps), gladkega svetilca (Etmopterus pusillus), portugalskega morskega psa (Centroscymnus coelolepis) in trneža (Squalus acanthias) so vključeni. Naključno ulovljenih osebkov teh vrst ni dovoljeno poškodovati. Osebki se takoj izpustijo.

(49)  Ulovi s parangali pepelastega morskega psa (Galeorhinus galeus), temnega morskega psa (Dalatias licha), kljunatega morskega psa (Deania calcea), luskastega globokomorskega trneža (Centrophorus squamosus), velikega svetilca (Etmopterus princeps), gladkega svetilca (Etmopterus pusillus), portugalskega morskega psa (Centroscymnus coelolepis) in trneža (Squalus acanthias) so vključeni. Naključno ulovljenih osebkov teh vrst ni dovoljeno poškodovati. Osebki se takoj izpustijo.

(50)  Od tega lahko ne glede na člen 19 (2)(a) Uredbe (ES) št. 850/98 () največ 5 % žive teže celotnega ulova na krovu sestavlja šur med 12 in 14 cm. Za nadzor te količine se teža iztovorov pretvori s koeficientom 1,20.

(51)  Uredba Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (UL L 125, 27.4.1998, str. 1).

(52)  Posebni pogoj: do 5 % te kvote se lahko ulovi na območju VIIIc (JAX/*08C).

(53)  Od tega lahko ne glede na člen 19 (2)(a) Uredbe (ES) št. 850/98 največ 5 % žive teže celotnega ulova na krovu sestavlja šur med 12 in 14 cm. Za nadzor te količine se teža iztovorov pretvori s koeficientom 1,20.

(54)  Posebni pogoj: do 5 % te kvote se lahko ulovi na območju IX (JAX/*09.).

(55)  Vode, ki mejijo na Azore.

(56)  Od tega lahko ne glede na člen 19 (2)(a) Uredbe (ES) št. 850/98 največ 5 % žive teže celotnega ulova na krovu sestavlja šur med 12 in 14 cm. Za nadzor te količine se teža iztovorov pretvori s koeficientom 1,20.

(57)  Uporablja se člen 6 te uredbe.

(58)  Določen pri isti količini, kot je določena v skladu z opombo 3.

(59)  Vode, ki mejijo na Madeiro.

(60)  Od tega lahko ne glede na člen 19 (2) (a) Uredbe (ES) št. 850/98 največ 5 % žive teže celotnega ulova na krovu sestavlja šur med 12 in 14 cm. Za nadzor te količine se teža iztovorov pretvori s koeficientom 1,20.

(61)  Uporablja se člen 6 te uredbe.

(62)  Določen pri isti količini, kot je določena v skladu z opombo 3.

(63)  Vode, ki mejijo na Kanarske otoke.

(64)  Uporablja se člen 6 te uredbe.

(65)  Določen pri isti količini, kot je določena v skladu z opombo 2.

PRILOGA IIA

RIBOLOVNI NAPOR ZA PLOVILA V OKVIRU UPRAVLJANJA STALEŽEV TRSKE V KATTEGATU, RAZDELKIH ICES VIa IN VIIa TER VODAH EU RAZDELKA ICES Vb

1.   Področje uporabe

1.1.

Ta priloga se uporablja za plovila EU, ki imajo na krovu ali uporabljajo katero koli orodje iz točke 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1342/2008 in so prisotna na katerem koli geografskem območju iz točke 2 te priloge.

1.2.

Ta priloga se ne uporablja za plovila s skupno dolžino manj kot 10 metrov. Takšnim plovilom ni treba imeti dovoljenj za ribolov, izdanih v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1224/2009. Zadevne države članice ocenijo ribolovni napor teh plovil glede na skupine napora, v katere so uvrščena, pri čemer uporabijo ustrezne metode vzorčenja. Komisija v letu 2013 pridobi znanstveno mnenje za oceno izvajanja napora teh plovil, na podlagi katerega bodo v prihodnosti vključena v ureditev ribolovnega napora.

2.   Regulirano orodje in geografska območja

Za namene te priloge se uporabljajo skupine orodja iz točke 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1342/2008 (v nadaljnjem besedilu: regulirano orodje) in skupine geografskih območij iz točke 2(a), (c) in (d) navedene priloge.

3.   Dovoljenja

Država članica, ki se ji zdi to ustrezno, da bi okrepila trajnostno izvajanje te ureditve ribolovnega napora, na vseh geografskih območjih, za katera se uporablja ta priloga, ne izda dovoljenja za ribolov z reguliranim orodjem nobenemu plovilu, ki pluje pod njeno zastavo in takih ribolovnih dejavnosti prej ni opravljalo, razen če zagotovi, da se na tem območju prepreči ribolov enakovredne zmogljivosti, merjene v kilovatih.

4.   Največji dovoljeni ribolovni napor

4.1.

Največji dovoljeni ribolovni napor iz člena 12(1) Uredbe (ES) št. 1342/2008 za obdobje upravljanja 2013, tj. od 1. februarja 2013 do 31. januarja 2014, za vsako skupino napora posamezne države članice je določen v Dodatku 1 k tej prilogi.

4.2.

Najvišje stopnje letnega ribolovnega napora, določene v skladu z Uredbo (ES) št. 1954/2003 (1), ne vplivajo na največji dovoljeni ribolovni napor iz te priloge.

5.   Upravljanje

5.1.

Države članice največji dovoljeni napor upravljajo v skladu s pogoji iz člena 4 in členov 13 do 17 Uredbe (ES) št. 1342/2008 ter členov 26 do 35 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

5.2.

Država članica lahko uvede obdobja upravljanja za dodelitev celotnega največjega dovoljenega napora ali dela največjega dovoljenega napora posameznim plovilom ali skupinam plovil. V tem primeru zadevna država članica sama določi število dni ali ur v obdobju upravljanja, ko je plovilo lahko prisotno na območju. V takih obdobjih upravljanja lahko zadevna država članica prerazporedi napor med posameznimi plovili ali skupinami plovil.

5.3.

Če država članica plovilom, ki plujejo pod njeno zastavo, prisotnost na območju odobri po urah, še naprej meri porabo dni v skladu s pogoji iz točke 5.1. Na zahtevo Komisije zadevna država članica predstavi previdnostne ukrepe, ki jih je sprejela, da bi preprečila čezmerno porabo napora na območju zaradi plovil, ki prisotnost na območju končajo pred iztekom 24-urnega obdobja.

6.   Poročilo o ribolovnem naporu

Za plovila, ki spadajo v področje uporabe te priloge, se uporablja člen 28 Uredbe (ES) št. 1224/2009. Geografsko območje iz navedenega člena se za namene upravljanja trske razume kot vsaka od skupin geografskih območij iz točke 2 te priloge.

7.   Sporočanje ustreznih podatkov

Države članice Komisiji v skladu s členoma 33 in 34 Uredbe (ES) št. 1224/2009 sporočijo podatke o ribolovnem naporu, ki ga izvajajo njihova ribiška plovila. Podatki se sporočijo prek sistema izmenjave ribolovnih podatkov ali morebitnega prihodnjega sistema zbiranja podatkov, ki ga uporablja Komisija.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1954/2003 z dne 4. novembra 2003 o upravljanju ribolovnega napora v zvezi z nekaterimi ribolovnimi območji in viri Skupnosti (UL L 289, 7.11.2003, str. 1).

Dodatek 1 k Prilogi IIA

Največji dovoljeni ribolovni napor v kilovatnih dneh

Geografsko območje

Regulirano orodje

DK

DE

SE

(a)

Kattegat

TR1

197 929

4 212

16 610

TR2

830 041

5 240

327 506

TR3

441 872

0

490

BT1

0

0

0

BT2

0

0

0

GN

115 456

26 534

13 102

GT

22 645

0

22 060

LL

1 100

0

25 339


Geografsko območje

Regulirano orodje

BE

FR

IE

NL

UK

(c)

Razdelek ICES VIIa

TR1

0

48 193

33 539

0

339 592

TR2

10 166

744

475 649

0

1 088 238

TR3

0

0

1 422

0

0

BT1

0

0

0

0

0

BT2

843 782

0

514 584

200 000

111 693

GN

0

471

18 255

0

5 970

GT

0

0

0

0

158

LL

0

0

0

0

70 614


Geografsko območje

Regulirano orodje

BE

DE

ES

FR

IE

UK

(d)

Razdelek ICES VIa in vode EU razdelka ICES Vb

TR1

0

9 320

0

1 057 828

428 820

1 033 273

TR2

0

0

0

34 926

14 371

2 972 845

TR3

0

0

0

0

273

16 027

BT1

0

0

0

0

0

117 544

BT2

0

0

0

0

3 801

4 626

GN

0

35 442

13 836

302 917

5 697

213 454

GT

0

0

0

0

1 953

145

LL

0

0

1 402 142

184 354

4 250

630 040

PRILOGA IIB

RIBOLOVNI NAPOR ZA PLOVILA V OKVIRU OBNOVITVE NEKATERIH STALEŽEV JUŽNEGA OSLIČA IN ŠKAMPA V RAZDELKIH ICES VIIIc IN IXa Z IZJEMO CADIŠKEGA ZALIVA

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

1.   Področje uporabe

Ta priloga se uporablja za plovila EU skupne dolžine 10 metrov ali več, ki imajo na krovu ali uporabljajo vlečne mreže, danske potegalke ali podobno orodje z velikostjo mrežnega očesa 32 mm ali več, zabodne mreže z velikostjo mrežnega očesa 60 mm ali več ter pridnene parangale v skladu z Uredbo (ES) št. 2166/2005 in ki so prisotna v razdelkih ICES VIIIc in IXa z izjemo Cadiškega zaliva.

2.   Opredelitev pojmov

V tej prilogi:

(a)

"skupina orodja" pomeni skupino, ki jo sestavljata naslednji dve kategoriji orodja:

(i)

vlečne mreže, danske potegalke ali podobno orodje z velikostjo mrežnega očesa 32 mm ali več, in

(ii)

zabodne mreže z velikostjo mrežnega očesa 60 mm ali več ter pridneni parangali;

(b)

"regulirano orodje" pomeni katero koli od dveh kategorij orodja iz skupine orodja;

(c)

"območje" pomeni razdelka ICES VIIIc in IXa z izjemo Cadiškega zaliva;

(d)

"obdobje upravljanja 2013" pomeni obdobje od 1. februarja 2013 do 31. januarja 2014;

(e)

"posebna pogoja" pomenita posebna pogoja iz točke 6.1.

3.   Omejitev dejavnosti

Brez poseganja v člen 29 Uredbe (ES) št. 1224/2009 vsaka država članica zagotovi, da so plovila EU, ki plujejo pod njeno zastavo in če imajo na krovu regulirano orodje, na območju prisotna največ toliko dni, kot je določeno v poglavju III te priloge.

POGLAVJE II

DOVOLJENJA

4.   Plovila z dovoljenem

4.1.

Država članica na tem območju ne izda dovoljenja za ribolov z reguliranim orodjem nobenemu plovilu, ki pluje pod njeno zastavo in v obdobju od leta 2002 do 2012 na tem območju ni opravljalo takih ribolovnih dejavnosti, z izjemo ribolovnih dejavnosti, ki so posledica prenosa dni med ribiškimi plovili, razen če zagotovi, da se na tem območju prepreči ribolov enakovredne zmogljivosti, merjene v kilovatih.

4.2.

Plovilu, ki pluje pod zastavo države članice in na območju nima kvote, se na tem območju ne odobri ribolova z reguliranim orodjem, razen če se plovilu dodeli kvota po prenosu v skladu s členom 20(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002 in se mu dodelijo dnevi na morju v skladu s točko 11 ali 12 te priloge.

POGLAVJE III

ŠTEVILO DNI PRISOTNOSTI NA OBMOČJU, DODELJENO PLOVILOM EU

5.   Največje število dni

5.1.

Največje število dni na morju v obdobju upravljanja 2013, ki ga lahko država članica zastave odobri plovilu, da je prisotno na območju, če ima na krovu katero koli regulirano orodje, je prikazano v Tabeli I.

5.2.

Če lahko plovilo dokaže, da njegov ulov osliča obsega manj kot 4 % skupne žive teže rib, ulovljenih med zadevnim ribolovnim potovanjem, se državi članici zastave plovila dovoli, da dni na morju v okviru tega ribolovnega potovanja ne upošteva pri največjem številu dni na morju, določenem v Tabeli I.

6.   Posebna pogoja za dodelitev dni

6.1.

Za določanje največjega števila dni na morju, ki ga lahko država članica zastave odobri plovilu EU, da je prisotno na območju, se uporabljata naslednja posebna pogoja v skladu s Tabelo I:

(a)

skupno število iztovarjanj osliča v letu 2010 ali 2011, ki jih je opravilo zadevno plovilo, obsega manj kot 5 ton v skladu z iztovarjanji v živi teži, ter

(b)

skupno število iztovarjanj škampa v letu 2010 ali 2011, ki jih je opravilo zadevno plovilo, obsega manj kot 2,5 tone v skladu z iztovarjanji v živi teži.

6.2.

Če je plovilo zaradi skladnosti s posebnima pogojema upravičeno do neomejenega števila dni, njegova iztovarjanja v obdobju upravljanja 2013 ne presegajo 5 ton skupnega števila iztovarjanj v živi teži osliča in 2,5 tone skupnega števila iztovarjanj v živi teži škampa.

6.3.

Če plovilo ne izpolni katerega izmed teh pogojev, takoj izgubi pravico do dodelitve dni, ki ustrezajo danima posebnima pogojema.

6.4.

Uporaba posebnih pogojev iz točke 6.1 se lahko prenese z enega plovila na eno ali več drugih plovil, ki nadomestijo to plovilo v ladjevju, če nadomestno plovilo uporablja podobno orodje in nima za nobeno leto svojega delovanja zabeleženega iztovarjanja osliča ali škampa, ki bi preseglo količini iz točke 6.1.

Tabela I

Največje število dni na leto, ko je plovilo lahko prisotno na območju, glede na ribolovno orodje

Posebni pogoj

Regulirano orodje

Največje število dni

 

pridnene vlečne mreže, danske potegalke in podobne vlečne mreže z velikostjo mrežnega očesa ≥ 32 mm, zabodne mreže z velikostjo mrežnega očesa ≥ 60 mm in pridneni parangali

ES

141

 

FR

134

 

PT

140

6.1(a) in 6.1(b)

pridnene vlečne mreže, danske potegalke in podobne vlečne mreže z velikostjo mrežnega očesa ≥ 32 mm, zabodne mreže z velikostjo mrežnega očesa ≥ 60 mm in pridneni parangali

neomejeno

7.   Sistem kilovatnih dni

7.1.

Država članica lahko upravlja dodelitve ribolovnega napora v skladu s sistemom kilovatnih dni. S tem sistemom lahko država članica vsakemu zadevnemu plovilu za katero koli regulirano orodje in kateri koli posebni pogoj iz Tabele I odobri, da je na območju prisotno največje število dni, ki je drugačno od števila iz navedene tabele, če ni preseženo skupno število kilovatnih dni, ki ustreza reguliranemu orodju in posebnemu pogoju.

7.2.

To skupno število kilovatnih dni je vsota vseh posameznih ribolovnih naporov, dodeljenih plovilom, ki plujejo pod zastavo zadevne države članice ter izpolnjujejo pogoje za regulirano orodje in po potrebi posebna pogoja. Posamezni ribolovni napori se izračunajo v kilovatnih dnevih kot zmnožek moči motorja posameznega plovila in števila dni na morju, do katerih bi bilo plovilo upravičeno v skladu s Tabelo I, če se točka 7.1 ne bi uporabljala. Če število dni v skladu s tabelo I ni omejeno, je dejansko število dni, do katerega bi bilo plovilo upravičeno, 360.

7.3.

Država članica, ki želi uporabljati sistem iz točke 7.1, Komisiji predloži zahtevek skupaj s poročili v elektronski obliki, ki za regulirano orodje in posebna pogoja iz tabele I vsebujejo podrobnosti izračuna, ki temelji na:

(a)

seznamu plovil z dovoljenjem za ribolov z navedbo njihove številke v registru ribiškega ladjevja EU (CFR) in moči motorja;

(b)

evidencah teh plovil iz let 2010 in 2011, iz katerih je razvidna sestava ulova, opredeljena v posebnih pogojih iz točke 6.1(a) ali (b), če za plovila veljata posebna pogoja;

(c)

številu dni na morju, ki bi bilo vsakemu plovilu prvotno odobreno za ribolov v skladu s Tabelo I, in številu dni na morju, do katerega bi bilo vsako plovilo upravičeno ob uporabi točke 7.1.

7.4.

Komisija na podlagi tega zahtevka oceni, ali so izpolnjeni pogoji iz točke 7, in lahko državi članici po potrebi dovoli uporabo sistema iz točke 7.1.

8.   Dodelitev dodatnih dni za dokončno prekinitev ribolovnih dejavnosti

8.1.

Komisija lahko državi članici dodeli dodatno število dni na morju, ki ga lahko država članica zastave odobri plovilu, da je prisotno na območju, če ima na krovu katero koli regulirano orodje, in sicer na podlagi dokončne prekinitve ribolovnih dejavnosti med 1. februarjem 2012 in 31. januarjem 2013 v skladu s členom 23 Uredbe (ES) št. 1198/2006 (1) ali Uredbe (ES) št. 744/2008 (2). Komisija lahko za vsak primer posebej na podlagi pisnega in ustrezno utemeljenega zahtevka zadevne države članice upošteva dokončno prekinitev zaradi drugih okoliščin. V takem pisnem zahtevku so identificirana zadevna plovila in za vsako posebej je potrjeno, da ne bo nikoli več opravljalo ribolovnih dejavnosti.

8.2.

V kilovatnih dneh merjen napor, ki so ga v letu 2003 porabila umaknjena plovila, ki uporabljajo regulirano orodje, se deli z naporom, ki so ga v letu 2003 porabila vsa plovila, ki uporabljajo to orodje. Dodatno število dni na morju se nato izračuna s pomnožitvijo tako dobljenega deleža s številom dni, ki bi bilo dodeljeno v skladu s Tabelo I. Vsak del dneva, ki izhaja iz tega izračuna, se zaokroži na najbližji celi dan.

8.3.

Točki 8.1 in 8.2 se ne uporabljata, če je bilo plovilo nadomeščeno v skladu s točko 3 ali 6.4 ali če je bil umik že uporabljen v prejšnjih letih za pridobitev dodatnih dni na morju.

8.4.

Država članica, ki želi uporabiti dodelitve iz točke 8.1, Komisiji do 15. junija 2013 predloži zahtevek skupaj s poročili v elektronski obliki, ki za skupino orodij in posebna pogoja iz Tabele I vsebujejo podrobnosti izračuna, ki temelji na:

(a)

seznamih umaknjenih plovil z njihovo številko v registru ribiškega ladjevja EU (CFR) in močjo motorja;

(b)

ribolovni dejavnosti teh plovil v letu 2003, izračunani v dnevih na morju po zadevni skupini ribolovnega orodja in po potrebi po posebnih pogojih.

8.5.

Na podlagi takega zahtevka države članice lahko Komisija z izvedbenimi akti tej državi članici poleg števila dni iz točke 5.1 dodeli dodatno število dni. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 14(2).

8.6.

Država članica lahko v obdobju upravljanja 2013 prerazporedi dodatno število dni na morju na vsa preostala plovila v ladjevju, ki izpolnjujejo pogoje za regulirano orodje, ali na del teh plovil. Dodatnih dni, pripadajočih umaknjenemu plovilu, ki je bilo upravičeno do posebnega pogoja iz točke 6.1(a) ali (b), se ne sme dodeliti plovilu, ki nadaljuje z dejavnostjo in ni upravičeno do posebnega pogoja.

8.7.

Kadar Komisija dodeli dodatne dni na morju zaradi dokončne prekinitve ribolovnih dejavnosti v obdobju upravljanja 2013, se največje število dni na državo članico in orodje iz Tabele I za obdobje upravljanja 2014 ustrezno prilagodi.

9.   Dodelitev dodatnih dni zaradi okrepljenega znanstvenega opazovanja

9.1.

Komisija lahko državi članici na podlagi programa okrepljenega znanstvenega opazovanja v okviru partnerstva med znanstveniki in ribiško industrijo dodeli tri dodatne dni, ko sme biti plovilo prisotno na območju, če ima na krovu katero koli regulirano orodje. Tak program je usmerjen zlasti na ravni zavržkov in sestavo ulova ter presega zahteve glede zbiranja podatkov za nacionalne programe iz Uredbe (ES) št. 199/2008 (3) in njenih izvedbenih pravil.

9.2.

Znanstveni opazovalci so neodvisni od lastnika in poveljnika plovila ter vseh članov posadke.

9.3.

Država članica, ki želi izkoristiti dodelitve iz točke 9.1, Komisiji v odobritev predloži opis svojega programa okrepljenega znanstvenega opazovanja.

9.4.

Na podlagi tega opisa in po posvetovanju s STECF lahko Komisija z izvedbenimi akti zadevni državi članici poleg števila dni, navedenega v točki 5.1 za to državo članico ter za plovila, območje in orodje, ki jih zadeva program okrepljenega znanstvenega opazovanja, dodeli dodatno število dni. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 14(2).

9.5.

Če je Komisija program okrepljenega znanstvenega opazovanja, ki ga je predložila država članica, že odobrila v preteklosti in ga želi zadevna država članica brez sprememb še naprej uporabljati, obvesti Komisijo o nadaljnji uporabi programa štiri tedne pred začetkom obdobja, za katerega se program uporablja.

POGLAVJE IV

UPRAVLJANJE

10.   Splošna obveznost

Države članice največji dovoljeni napor upravljajo v skladu s pogoji iz člena 8 Uredbe (ES) št. 2166/2005 in členov 26 do 35 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

11.   Obdobja upravljanja

11.1.

Država članica lahko dneve prisotnosti na območju iz Tabele I razdeli v obdobja upravljanja, ki trajajo en ali več koledarskih mesecev.

11.2.

Število dni ali ur v obdobju upravljanja, ko je plovilo lahko prisotno na območju, določi zadevna država članica.

11.3.

Če država članica plovilom, ki plujejo pod njeno zastavo, prisotnost na območju odobri po urah, še naprej meri porabo dni, kot je navedeno v točki 10. Na zahtevo Komisije država članica predstavi previdnostne ukrepe, ki jih je sprejela, da bi preprečila čezmerno porabo dni na območju zaradi plovila, ki prisotnost na območju konča pred iztekom 24-urnega obdobja.

POGLAVJE V

IZMENJAVA DODELITEV RIBOLOVNEGA NAPORA

12.   Prenos dni med ribiškimi plovili, ki plujejo pod zastavo iste države članice

12.1.

Država članica lahko kateremu koli ribiškemu plovilu, ki pluje pod njeno zastavo, dovoli, da prenese dneve prisotnosti na območju, do katerih je upravičeno, na drugo plovilo, ki pluje pod njeno zastavo, če je zmnožek dni, ki jih je prejelo plovilo, in moči njegovega motorja v kilovatih (kilovatni dnevi) enak ali manjši od zmnožka dni, ki jih prenese plovilo dajalec, in moči motorja tega plovila v kilovatih. Moč motorja plovil v kilovatih je moč, ki je za vsako plovilo zabeležena v registru ribiškega ladjevja EU.

12.2.

Skupno število dni prisotnosti na območju, prenesenih v skladu s točko 12.1, pomnoženih z močjo motorja plovila dajalca v kilovatih, ni večje od zabeleženega povprečnega letnega števila dni plovila dajalca na tem območju, kot je potrjeno v ribolovnem ladijskem dnevniku, v letih 2010 in 2011, pomnoženo z močjo motorja tega plovila v kilovatih.

12.3.

Prenos dni iz točke 12.1 je dovoljen med plovili, ki izvajajo dejavnosti s katerim koli reguliranim orodjem in v istem obdobju upravljanja.

12.4.

Prenos dni je dovoljen samo za plovila, ki so upravičena do dodelitve ribolovnih dni brez posebnih pogojev.

12.5.

Države članice na zahtevo Komisije predložijo informacije o opravljenih prenosih. Oblike preglednice za zbiranje in prenos informacij iz te točke lahko določi Komisija z izvedbenimi akti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 14(2).

13.   Prenos dni med ribiškimi plovili, ki plujejo pod zastavo različnih držav članic

Države članice lahko dovolijo prenos dni prisotnosti na območju za isto obdobje upravljanja in na istem območju med katerimi koli ribiškimi plovili, ki plujejo pod njihovo zastavo, če se smiselno uporabljajo točke 4.1, 4.2 in 12. Če se države članice odločijo, da bodo takšen prenos odobrile, Komisijo pred samim prenosom obvestijo o podrobnostih prenosa, vključno s številom prenesenih dni, ribolovnim naporom in po potrebi s tem povezanimi ribolovnimi kvotami.

POGLAVJE VI

OBVEZNOSTI POROČANJA

14.   Poročilo o ribolovnem naporu

Za plovila, ki spadajo v področje uporabe te priloge, se uporablja člen 28 Uredbe (ES) št. 1224/2009. Geografsko območje iz navedenega člena se razume kot območje, določeno v točki 2 te priloge.

15.   Zbiranje ustreznih podatkov

Države članice na podlagi informacij, ki se uporabljajo za upravljanje ribolovnih dni prisotnosti na območju iz te priloge, za vsako četrtletje zberejo informacije o skupnem ribolovnem naporu na območju za vlečno in mirujoče orodje, o naporu plovil, ki na območju uporabljajo druge vrste orodja, in o moči motorja teh plovil v kilovatnih dneh.

16.   Sporočanje ustreznih podatkov

Države članice Komisiji na njeno zahtevo pošljejo preglednico s podatki iz točke 15 v obliki, določeni v tabelah II in III, na ustrezen elektronski poštni naslov, ki ga Komisija sporoči državam članicam. Države članice Komisiji na njeno zahtevo pošljejo podrobne informacije o dodeljenem in porabljenem naporu za celoto ali del obdobij upravljanja 2012 in 2013, in sicer v obliki, določeni v tabelah IV in V.

Tabela II

Oblika poročila za kilovatne dni na leto

Država članica

Orodje

Leto

Kumulativna prijava napora

(1)

(2)

(3)

(4)


Tabela III

Oblika podatkov za kilovatne dni na leto

Naziv postavke

Največje število znakov/števk

Razvrstitev (4) L(evo)/D(esno)

Opredelitev in opombe

(1)

Država članica

3

 

Država članica (tričrkovna oznaka ISO), v kateri je plovilo registrirano

(2)

Orodje

2

 

Ena od naslednjih vrst orodja:

TR

=

vlečne mreže, danske potegalke in podobno orodje ≥ 32 mm

GN

=

zabodne mreže ≥ 60 mm

LL

=

pridneni parangali

(3)

Leto

4

 

2006 ali 2007 ali 2008 ali 2009 ali 2010 ali 2011 ali 2012 ali 2013

(4)

Kumulativna prijava napora

7

D

Kumulativna količina ribolovnega napora, izražena v kilovatnih dneh, od 1. januarja do 31. decembra zadevnega leta


Tabela IV

Oblika poročila za informacije o plovilu

Država članica

CFR

Zunanja oznaka

Trajanje obdobja upravljanja

Prijavljeno orodje

Posebni pogoj, ki se uporablja za prijavljena orodja

Št. dni, ko je uporaba prijavljenih orodij dovoljena

Št. izkoriščenih dni s prijavljenimi orodji

Prenos dni

št. 1

št. 2

št. 3

št. 1

št. 2

št. 3

št. 1

št. 2

št. 3

št. 1

št. 2

št. 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

(8)

(8)

(8)

(9)


Tabela V

Oblika podatkov za informacije o plovilu

Naziv postavke

Največje število znakov/števk

Razvrstitev (5) L(evo)/D(esno)

Opredelitev in opombe

(1)

Država članica

3

 

Država članica (tričrkovna oznaka ISO), v kateri je plovilo registrirano

(2)

CFR

12

 

Številka v registru ribiškega ladjevja EU (CFR)

Enotna identifikacijska številka ribiškega plovila

Država članica (tričrkovna oznaka ISO), ki ji sledi razpoznavni niz devetih znakov. Če ima niz manj kot devet znakov, se na levo stran pripišejo dodatne ničle.

(3)

Zunanja oznaka

14

L

V skladu z Uredbo (EGS) št. 1381/87 (6)

(4)

Trajanje obdobja upravljanja

2

L

Dolžina obdobja upravljanja v mesecih

(5)

Prijavljena orodja

2

L

Ena od naslednjih vrst orodja:

TR

=

vlečne mreže, danske potegalke in podobno orodje ≥ 32 mm

GN

=

zabodne mreže ≥ 60 mm

LL

=

pridneni parangali

(6)

Posebni pogoj, ki se uporablja za prijavljena orodja

2

L

Navedba posebnega pogoja iz točke 6.1(a) ali (b) Priloge IIB, če se uporablja

(7)

Št. dni, ko je dovoljena uporaba prijavljenih orodij

3

L

Število dni, ko je v skladu s Prilogo IIB plovilo upravičeno do uporabe prijavljenega orodja in prijavljenega trajanja obdobja upravljanja

(8)

Št. izkoriščenih dni s prijavljenimi orodji

3

L

Število dni, ko je bilo plovilo dejansko prisotno na območju in je uporabljalo prijavljeno orodje v prijavljenem obdobjem upravljanja

(9)

Prenosi dni

4

L

Prenesene dni označite "– število prenesenih dni", prejete dni pa "+ število prenesenih dni"


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija 2006 o Evropskem skladu za ribištvo (UL L 223, 15.8.2006, str. 1).

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 744/2008 z dne 24. julija 2008 o uvedbi začasnega posebnega ukrepa za spodbujanje prestrukturiranja ribiških flot Evropske skupnosti, ki jih je prizadela gospodarska kriza (UL L 202, 31.7.2008, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 199/2008 z dne 25. februarja 2008 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko (UL L 60, 5.3.2008, str. 1).

(4)  Pomembne informacije za prenos podatkov s formatiranjem s fiksno dolžino.

(5)  Pomembne informacije za prenos podatkov s formatiranjem s fiksno dolžino.

(6)  Uredba Komisije (EGS) št. 1381/87 z dne 20. maja 1987 o določitvi podrobnih pravil za označevanje in dokumentacijo ribiških plovil (UL L 132, 21.5.1987, str. 9).

PRILOGA IIC

RIBOLOVNI NAPOR ZA PLOVILA V OKVIRU UPRAVLJANJA STALEŽEV MORSKEGA LISTA V ZAHODNEM ROKAVSKEM PRELIVU V RAZDELKU ICES VIIe

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

1.   Področje uporabe

1.1.

Ta priloga se uporablja za plovila EU skupne dolžine 10 metrov ali več, ki imajo na krovu ali uporabljajo vlečne mreže z gredjo z velikostjo mrežnega očesa 80 mm ali več in mirujoče mreže, vključno z zabodnimi mrežami, trislojnimi mrežami in zapletnimi mrežami, z velikostjo mrežnega očesa 220 mm ali manj v skladu z Uredbo (ES) št. 509/2007 in ki so prisotna v razdelku ICES VIIe. V tej prilogi sklicevanje na obdobje upravljanja 2013 pomeni obdobje od 1. februarja 2013 do 31. januarja 2014.

1.2.

Plovila, ki lovijo z mirujočimi mrežami z velikostjo mrežnega očesa 120 mm ali več in ki imajo na podlagi njihovih ribolovnih evidenc v zadnjih treh letih evidenco ulova manj kot 300 kg žive teže morskega lista na leto, so izvzeta iz uporabe te priloge ob upoštevanju naslednjih pogojev:

(a)

takšna plovila ulovijo manj kot 300 kg žive teže morskega lista v obdobju upravljanja 2013;

(b)

takšna plovila na morju ne pretovorijo nobenih rib na drugo plovilo ter

(c)

vsaka zadevna država članica do 31. julija 2013 in 31. januarja 2014 Komisiji predloži poročilo o evidencah teh plovil glede ulova morskega lista v zadnjih treh letih ter ulova morskega lista v letu 2013.

Če zadevna plovila ne izpolnijo katerega koli od teh pogojev, takoj prenehajo biti izvzeta iz uporabe te priloge.

2.   Opredelitev pojmov

V tej prilogi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

"skupina orodja" pomeni skupino, ki jo sestavljata naslednji dve kategoriji orodja:

(i)

vlečne mreže z gredjo z velikostjo mrežnega očesa 80 mm ali več;

(ii)

mirujoče mreže, vključno z zabodnimi mrežami, trislojnimi mrežami in zapletnimi mrežami, z velikostjo mrežnega očesa 220 mm ali manj;

(b)

"regulirano orodje" pomeni katero koli od dveh kategorij orodja iz skupine orodja;

(c)

"območje" pomeni razdelek ICES VIIe;

(d)

"obdobje upravljanja 2013" pomeni obdobje od 1. februarja 2013 do 31. januarja 2014.

3.   Omejitev dejavnosti

Brez poseganja v člen 29 Uredbe (ES) št. 1224/2009 vsaka država članica zagotovi, da so ribiška plovila EU, ki plujejo pod njeno zastavo in so registrirana v Uniji, če imajo na krovu regulirano orodje, na območju prisotna največ toliko dni, kot je določeno v poglavju III te priloge.

POGLAVJE II

DOVOLJENJA

4.   Plovila z dovoljenem

4.1

Država članica ne dovoli ribolova z reguliranim orodjem na območju nobenemu plovilu, ki pluje pod njeno zastavo in takih ribolovnih dejavnosti v letih od 2002 do 2012 ni opravljalo, razen če zagotovi, da se na tem območju prepreči ribolov enakovredne zmogljivosti, merjene v kilovatih.

4.2

Vendar lahko plovilo, ki ima zabeleženo uporabo reguliranega orodja, uporabi drugo ribolovno orodje, če je število dni, dodeljeno temu slednjemu orodju, enako ali večje od števila dni, dodeljenega reguliranemu orodju.

4.3

Plovilu, ki pluje pod zastavo države članice in na območju nima kvote, se na tem območju ne odobri ribolova z reguliranim orodjem, razen če se plovilu dodeli kvota po prenosu v skladu s členom 20(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002 in se mu dodelijo dnevi na morju v skladu s točko 10 ali 11 te priloge.

POGLAVJE III

ŠTEVILO DNI PRISOTNOSTI NA OBMOČJU, DODELJENO PLOVILOM EU

5.   Največje število dni

Največje število dni na morju v obdobju upravljanja 2013, ki ga lahko država članica zastave odobri plovilu, ki ima na krovu katero koli regulirano orodje, da je prisotno na območju, je prikazano v Tabeli I.

Tabela I

Največje število dni, ko je plovilo lahko prisotno na območju glede na kategorijo reguliranega orodja na leto

Regulirano orodje

Največje število dni

Vlečne mreže z gredjo z velikostjo mrežnega očesa ≥ 80 mm

164

Mirujoče mreže z velikostjo mrežnega očesa ≤ 220 mm

164

6.   Sistem kilovatnih dni

6.1.

Država članica lahko v obdobju upravljanja 2013 upravlja dodelitve ribolovnega napora v skladu s sistemom kilovatnih dni. S tem sistemom lahko država članica vsakemu zadevnemu plovilu za katero koli regulirano orodje iz Tabele I odobri, da je na območju prisotno največje število dni, ki je drugačno od števila iz navedene tabele, če ni preseženo skupno število kilovatnih dni, ki ustreza reguliranemu orodju.

6.2.

To skupno število kilovatnih dni je vsota vseh posameznih ribolovnih naporov, dodeljenih plovilom, ki plujejo pod zastavo zadevne države članice ter izpolnjujejo pogoje za regulirano orodje. Posamezni ribolovni napori se izračunajo v kilovatnih dnevih kot zmnožek moči motorja posameznega plovila in števila dni na morju, do katerih bi bilo plovilo upravičeno v skladu s Tabelo I, če se točka 6.1 ne bi uporabljala.

6.3.

Država članica, ki želi uporabljati sistem iz točke 6.1, Komisiji predloži zahtevek skupaj s poročili v elektronski obliki, ki za regulirano orodje iz tabele I vsebujejo podrobnosti izračuna, ki temelji na:

(a)

seznamu plovil z dovoljenjem za ribolov z navedbo njihove številke v registru ribiškega ladjevja EU (CFR) in moči motorja;

(b)

številu dni na morju, ki bi bilo vsakemu plovilu prvotno odobreno za ribolov v skladu s Tabelo I, in številu dni na morju, do katerega bi bilo vsako plovilo upravičeno ob uporabi točke 6.1.

6.4.

Komisija na podlagi tega zahtevka oceni, ali so izpolnjeni pogoji iz točke 6, in lahko državi članici po potrebi dovoli uporabo sistema iz točke 6.1.

7.   Dodelitev dodatnih dni za dokončno prekinitev ribolovnih dejavnosti

7.1.

Komisija lahko državi članici dodeli dodatno število dni na morju, ki ga lahko država članica zastave odobri plovilu, da je prisotno na območju, če ima na krovu katero koli regulirano orodje, in sicer na podlagi dokončne prekinitve ribolovnih dejavnosti od 1. januarja 2004 v skladu s členom 23 Uredbe (ES) št. 1198/2006 ali Uredbe (ES) št. 744/2008. Komisija lahko za vsak primer posebej na podlagi pisnega in ustrezno utemeljenega zahtevka zadevne države članice upošteva dokončno prekinitev zaradi drugih okoliščin. V takem pisnem zahtevku so identificirana zadevna plovila in za vsako posebej je potrjeno, da ne bo nikoli več opravljalo ribolovnih dejavnosti.

7.2.

V kilovatnih dneh merjen napor, ki so ga v letu 2003 porabila umaknjena plovila, ki uporabljajo zadevno skupino orodja, se deli z naporom, ki so ga v letu 2003 porabila vsa plovila, ki uporabljajo to skupino orodja. Dodatno število dni na morju se nato izračuna s pomnožitvijo tako dobljenega deleža s številom dni, ki bi bilo dodeljeno v skladu s Tabelo I. Vsak del dneva, ki izhaja iz tega izračuna, se zaokroži na najbližji celi dan.

7.3.

Točki 7.1 in 7.2 se ne uporabljata, če je bilo plovilo nadomeščeno v skladu s točko 4.2 ali če je bil umik že uporabljen v prejšnjih letih za pridobitev dodatnih dni na morju.

7.4.

Država članica, ki želi uporabiti dodelitve iz točke 7.1, Komisiji do 15. junija 2013 predloži zahtevek skupaj s poročili v elektronski obliki, ki za skupino orodij iz Tabele I vsebujejo podrobnosti izračuna, ki temelji na:

(a)

seznamih umaknjenih plovil z njihovo številko v registru ribiškega ladjevja EU (CFR) in močjo motorja;

(b)

ribolovni dejavnosti teh plovil v letu 2003, izračunani v dnevih na morju glede na skupino ribolovnega orodja.

7.5.

Na podlagi takega zahtevka države članice lahko Komisija z izvedbenimi akti tej državi članici poleg števila dni, ki je določeno v točki 5 za navedeno državo članico, dodeli dodatno število dni. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 14(2).

7.6.

Država članica lahko v obdobju upravljanja 2013 prerazporedi dodatno število dni na morju na vsa preostala plovila v ladjevju, ki izpolnjujejo pogoje za regulirano orodje, ali na del teh plovil.

7.7.

Država članica v obdobju upravljanja 2013 ne sme prerazporediti nobenega dodatnega števila dni, ki izhaja iz dokončne prekinitve dejavnosti in ga je Komisija predhodno dodelila, razen če Komisija sprejme odločitev, s katero ponovno oceni to dodatno število dni na podlagi trenutnih skupin orodja in omejitev dni na morju. Na podlagi zahtevka države članice, da se ponovno oceni število dni, se državi članici do sprejetja odločitve Komisije začasno dovoli, da prerazporedi 50 % dodatnega števila dni.

8.   Dodelitev dodatnih dni zaradi okrepljenega znanstvenega opazovanja

8.1.

Komisija lahko državi članici na podlagi programa okrepljenega znanstvenega opazovanja v okviru partnerstva med znanstveniki in ribiško industrijo dodeli tri dodatne dni, ko sme biti plovilo prisotno na območju, če ima na krovu katero koli regulirano orodje. Tak program je usmerjen zlasti na ravni zavržkov in sestavo ulova ter presega zahteve glede zbiranja podatkov za nacionalne programe iz Uredbe (ES) št. 199/2008 in njenih izvedbenih pravil.

8.2.

Znanstveni opazovalci so neodvisni od lastnika in kapitana ribiškega plovila ter vseh članov posadke.

8.3.

Država članica, ki želi izkoristiti dodelitve iz točke 8.1, Komisiji v odobritev predloži opis svojega programa okrepljenega znanstvenega opazovanja.

8.4.

Na podlagi tega opisa in po posvetovanju s STECF lahko Komisija z izvedbenimi akti zadevni državi članici poleg števila dni, navedenega v točki 5 za to državo članico ter za plovila, območje in orodje, ki jih zadeva program okrepljenega znanstvenega opazovanja, dodeli dodatno število dni. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 14(2).

8.5.

Če je Komisija program okrepljenega znanstvenega opazovanja, ki ga je predložila država članica, že odobrila v preteklosti in ga želi zadevna država članica brez sprememb še naprej uporabljati, obvesti Komisijo o nadaljnji uporabi programa štiri tedne pred začetkom obdobja, za katerega se program uporablja.

POGLAVJE IV

UPRAVLJANJE

9.   Splošna obveznost

Države članice največji dovoljeni napor upravljajo v skladu s členi 26 do 35 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

10.   Obdobja upravljanja

10.1.

Država članica lahko dneve prisotnosti na območju iz Tabele I razdeli v obdobja upravljanja, ki trajajo en ali več koledarskih mesecev.

10.2.

Število dni ali ur v obdobju upravljanja, ko je plovilo lahko prisotno na območju, določi zadevna država članica.

10.3.

Če država članica plovilom, ki plujejo pod njeno zastavo, prisotnost na območju odobri po urah, še naprej meri porabo dni, kot je navedeno v točki 9. Na zahtevo Komisije država članica predstavi previdnostne ukrepe, ki jih je sprejela, da bi preprečila čezmerno porabo dni na območju zaradi plovila, ki prisotnost na območju konča pred iztekom 24-urnega obdobja.

POGLAVJE V

IZMENJAVA DODELITEV RIBOLOVNEGA NAPORA

11.   Prenos dni med ribiškimi plovili, ki plujejo pod zastavo iste države članice

11.1.

Država članica lahko kateremu koli ribiškemu plovilu, ki pluje pod njeno zastavo, dovoli, da prenese dneve prisotnosti na območju, do katerih je upravičeno, na drugo plovilo, ki pluje pod njeno zastavo, če je zmnožek dni, ki jih je prejelo plovilo, in moči njegovega motorja v kilovatih (kilovatni dnevi) enak ali manjši od zmnožka dni, ki jih prenese plovilo dajalec, in moči motorja tega plovila v kilovatih. Moč motorja plovil v kilovatih je moč, ki je za vsako plovilo zabeležena v registru ribiškega ladjevja EU.

11.2.

Skupno število dni prisotnosti na območju, prenesenih v skladu s točko 11.1, pomnoženih z močjo motorja plovila dajalca v kilovatih, ni večje od zabeleženega povprečnega letnega števila dni plovila dajalca na tem območju, kot je potrjeno v ribolovnem ladijskem dnevniku, v letih 2001, 2002, 2003, 2004 in 2005, pomnoženo z močjo motorja tega plovila v kilovatih.

11.3.

Prenos dni iz točke 11.1 je dovoljen med plovili, ki izvajajo dejavnosti s katerim koli reguliranim orodjem in v istem obdobju upravljanja.

11.4.

Države članice na zahtevo Komisije predložijo informacije o opravljenih prenosih. Oblike preglednice za zbiranje in prenos informacij iz te točke lahko določi Komisija z izvedbenimi akti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 14(2).

12.   Prenos dni med ribiškimi plovili, ki plujejo pod zastavo različnih držav članic

Države članice lahko dovolijo prenos dni prisotnosti na območju za isto obdobje upravljanja in na istem območju med katerimi koli ribiškimi plovili, ki plujejo pod njihovo zastavo, če se smiselno uporabljajo točke 4.2, 4.4, 5, 6 in 10. Če se države članice odločijo, da bodo takšen prenos odobrile, Komisijo pred samim prenosom obvestijo o podrobnostih prenosa, vključno s številom prenesenih dni, ribolovnim naporom in po potrebi s tem povezanimi ribolovnimi kvotami.

POGLAVJE VI

OBVEZNOSTI POROČANJA

13.   Poročilo o ribolovnem naporu

Za plovila, ki spadajo v področje uporabe te priloge, se uporablja člen 28 Uredbe (ES) št. 1224/2009. Geografsko območje iz navedenega člena se razume kot območje, določeno v točki 2 te priloge.

14.   Zbiranje ustreznih podatkov

Države članice na podlagi informacij, ki se uporabljajo za upravljanje ribolovnih dni prisotnosti na območju iz te priloge, za vsako četrtletje zberejo informacije o skupnem ribolovnem naporu na območju za vlečno in mirujoče orodje, o naporu plovil, ki na območju uporabljajo druge vrste orodja, in o moči motorja teh plovil v kilovatnih dneh.

15.   Sporočanje ustreznih podatkov

Države članice Komisiji na njeno zahtevo pošljejo preglednico s podatki iz točke 14 v obliki, določeni v tabelah II in III, na ustrezen elektronski poštni naslov, ki ga Komisija sporoči državam članicam. Države članice Komisiji na njeno zahtevo pošljejo podrobne informacije o dodeljenem in porabljenem naporu za celoto ali del obdobij upravljanja 2012 in 2013, in sicer v obliki, določeni v tabelah IV in V.

Tabela II

Oblika poročila za kilovatne dni na leto

Država članica

Orodje

Leto

Kumulativna prijava napora

(1)

(2)

(3)

(4)


Tabela III

Oblika podatkov za kilovatne dni na leto

Naziv postavke

Največje število znakov/števk

Razvrstitev (1)

L(evo)/D(esno)

Opredelitev in opombe

(1)

Država članica

3

 

Država članica (tričrkovna oznaka ISO), v kateri je plovilo registrirano

(2)

Orodje

2

 

Ena od naslednjih vrst orodja:

BT

=

vlečne mreže z gredjo ≥ 80 mm

GN

=

zabodne mreže < 220 mm

TN

=

trislojne mreže ali zapletne mreže < 220 mm

(3)

Leto

4

 

2006 ali 2007 ali 2008 ali 2009 ali 2010 ali 2011 ali 2012 ali 2013

(4)

Kumulativna prijava napora

7

D

Kumulativna količina ribolovnega napora, izražena v kilovatnih dneh, od 1. januarja do 31. decembra zadevnega leta


Tabela IV

Oblika poročila za informacije o plovilu

Država članica

CFR

Zunanja oznaka

Trajanje obdobja upravljanja

Prijavljeno orodje

Št. dni, ko je uporaba prijavljenih orodij dovoljena

Št. izkoriščenih dni s prijavljenimi orodji

Prenos dni

št. 1

št. 2

št. 3

št. 1

št. 2

št. 3

št. 1

št. 2

št. 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)


Tabela V

Oblika podatkov za informacije o plovilu

Naziv postavke

Največje število znakov/števk

Razvrstitev (2)

L(evo)/D(esno)

Opredelitev in opombe

(1)

Država članica

3

 

Država članica (tričrkovna oznaka ISO), v kateri je plovilo registrirano

(2)

CFR

12

 

Številka v registru ribiškega ladjevja EU (CFR)

Enotna identifikacijska številka ribiškega plovila

Država članica (tričrkovna oznaka ISO), ki ji sledi razpoznavni niz devetih znakov. Če ima niz manj kot devet znakov, se na levo stran pripišejo dodatne ničle.

(3)

Zunanja oznaka

14

L

Na podlagi Uredbe (EGS) št. 1381/87

(4)

Trajanje obdobja upravljanja

2

L

Dolžina obdobja upravljanja v mesecih

(5)

Prijavljena orodja

2

L

Ena od naslednjih vrst orodja:

BT

=

vlečne mreže z gredjo ≥ 80 mm

GN

=

zabodne mreže < 220 mm

TN

=

trislojne mreže ali zapletne mreže < 220 mm

(6)

Posebni pogoj, ki se uporablja za prijavljena orodja

3

L

Število dni, ko je v skladu s Prilogo IIC plovilo upravičeno do uporabe prijavljenega orodja in prijavljenega trajanja obdobja upravljanja

(7)

Izkoriščeni dnevi s prijavljenimi orodji

3

L

Število dni, ko je bilo plovilo dejansko prisotno na območju in je uporabljalo prijavljeno orodje v prijavljenem obdobjem upravljanja

(8)

Prenosi dni

4

L

Prenesene dni označite "– število prenesenih dni", prejete dni pa "+ število prenesenih dni"


(1)  Pomembne informacije za prenos podatkov s formatiranjem s fiksno dolžino.

(2)  Pomembne informacije za prenos podatkov s formatiranjem s fiksno dolžino.


25.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 23/54


UREDBA SVETA (EU) št. 40/2013

z dne 21. januarja 2013

o določitvi ribolovnih možnosti, ki so na voljo v vodah EU in ki so plovilom EU na voljo v nekaterih vodah zunaj EU, za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi, za leto 2013

SVET EVROPSKE SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) zahteva določitev ukrepov Unije za urejanje dostopa do voda in virov ter trajnostno izvajanje ribolovnih dejavnosti, pri čemer se upoštevajo razpoložljiva znanstvena, tehnična in gospodarska mnenja ter zlasti poročila, ki jih pripravi Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF), kot tudi nasveti, podani s strani regionalnih svetovalnih svetov.

(2)

Svet je zadolžen za sprejetje ukrepov o določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti, po potrebi pa tudi nekaterih pogojev, ki so funkcionalno povezani s tem. Ribolovne možnosti bi bilo treba razdeliti med države članice tako, da bi se za vsako državo članico zagotovila relativna stabilnost ribiških dejavnosti za posamezne staleže rib ali ribolov, upoštevajoč cilje skupne ribiške politike, določene v Uredbi (ES) št. 2371/2002.

(3)

Za nekatere celotne dovoljene ulove (TAC) bi bilo treba državam članicam dovoliti, da odobrijo dodatne dodelitve plovilom, ki sodelujejo pri preskusih s popolnoma dokumentiranim ribolovom. Cilj teh preskusov je preskusiti sistem ribolovnih kvot, tj. sistem, pri katerem bi bilo treba ves ulov iztovoriti in všteti v kvote, da bi preprečili zavržke in s tem izgubo drugače uporabnih ribolovnih virov. Nenadzorovani zavržki rib ogrožajo dolgoročno trajnost ribjih staležev kot javne dobrine in s tem cilje skupne ribiške politike. Nasprotno sistemi ribolovnih kvot ribiče spodbujajo, da pri svojih dejavnostih izboljšajo selektivnost ribolova. Da bi dosegli racionalno upravljanje zavržkov, bi moral popolnoma dokumentirani ribolov zajemati vsako dejavnost na morju in ne le iztovarjanje v pristaniščih. Pogoji držav članic za odobritev dodatnih dodelitev bi morali zato vključevati obvezno uporabo sistema televizijskih kamer zaprtega kroga (CCTV), povezanega s sistemom senzorjev (v nadaljnjem besedilu: sistem CCTV). Tako bi bilo mogoče natančno zabeležiti vse obdržane in zavržene dele ulova. Sistem človeških opazovalcev, ki v realnem času izvajajo nadzor na krovu plovila, bi bil manj učinkovit, dražji in manj zanesljiv. Zato je uporaba sistemov CCTV pogoj za uspešnost shem za zmanjšanje zavržkov, kot je npr. popolnoma dokumentiran ribolov. Pri uporabi tovrstnega sistema bi bilo treba upoštevati zahteve iz Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (2).

(4)

Za zagotovitev, da se s preskusi s popolnoma dokumentiranim ribolovom lahko učinkovito oceni možnost sistemov ribolovnih kvot za nadzor nad absolutno ribolovno smrtnostjo zadevnih staležev, je nujno, da se vse ribe, ki se v navedenih preskusih ulovijo, vključno z ribami pod najmanjšo velikostjo za iztovarjanje, vštejejo v celotno dodelitev za sodelujoče plovilo ter da se ribolovne dejavnosti prekinejo, ko navedeno plovilo v celoti porabi navedeno celotno dodelitev. Prav tako je primerno dovoliti prenose dodelitev med plovili, ki sodelujejo pri preskusih s popolnoma dokumentiranim ribolovom, in plovili, ki pri teh preskusih ne sodelujejo, če se lahko prikaže, da se zavržki nesodelujočih plovil ne povečajo.

(5)

TAC bi bilo treba določiti na podlagi razpoložljivega znanstvenega mnenja, ob upoštevanju bioloških in družbeno-gospodarskih vidikov, ob hkratnem zagotavljanju pravične obravnave med ribiškimi sektorji ter upoštevanju mnenj, izraženih med posvetovanjem z zainteresiranimi stranmi, zlasti na zasedanjih zadevnih regionalnih svetovalnih svetov.

(6)

Za staleže, za katere veljajo posebni večletni načrti, bi bilo treba TAC določiti v skladu s pravili iz teh načrtov. Zato bi bilo treba TAC za staleže morskega lista v Severnem morju, morske plošče v Severnem morju, trske v Severnem morju, Skagerraku in vzhodnem Rokavskem prelivu, navadnega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju ter atlantskega sleda zahodno od Škotske določiti v skladu s pravili iz Uredbe Sveta (ES) št. 676/2007 z dne 11. junija 2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za ribištva, ki izkoriščajo staleže morske plošče in morskega lista v Severnem morju (3), Uredbe Sveta (ES) št. 1300/2008 z dne 18. decembra 2008 o oblikovanju večletnega načrta za stalež sleda, ki se nahaja zahodno od Škotske, in ribištvo, ki izkorišča navedeni stalež (4), Uredbe Sveta (ES) št. 1342/2008 z dne 18. decembra 2008 o določitvi dolgoročnega načrta za staleže trske in ribištvo, ki izkorišča te staleže (5) (v nadaljnjem besedilu: načrt za trsko) ter Uredbe Sveta (ES) št. 302/2009 z dne 6. aprila 2009 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju (6).

(7)

V primeru staležev, za katere ni zadostnih ali zanesljivih podatkov za oceno njihove velikosti, bi morali biti ukrepi upravljanja in stopnje TAC v skladu s previdnostnim pristopom k upravljanju ribištva, kakor je opredeljeno v točki (i) člena 3 Uredbe (ES) št. 2371/2002, ob upoštevanju dejavnikov, značilnih za posamezne staleže, še posebej razpoložljivih informacij o gibanju staležev ter dejavnikih mešanega ribištva.

(8)

V skladu s členom 2 Uredbe Sveta (ES) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (7) bi bilo treba navesti staleže, za katere veljajo posamezni ukrepi, določeni v Uredbi.

(9)

V primeru nekaterih vrst, kot so nekatere vrste morskega psa, bi lahko celo omejene ribolovne dejavnosti resno ogrozile njihovo ohranitev. Ribolovne možnosti za takšne vrste bi zato bilo treba popolnoma omejiti s splošno prepovedjo ribolova teh vrst.

(10)

Ob upoštevanju mnenja Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) je primerno ohraniti in revidirati sistem za upravljanje prave peščenke v vodah EU razdelkov ICES IIa in IIIa ter podobmočja ICES IV.

(11)

Določiti je treba zgornje meje ribolovnega napora za leto 2013 v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 676/2007, členoma 11 in 12 Uredbe (ES) št. 1342/2008 ter členoma 5 in 9 Uredbe (ES) št. 302/2009 in ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 754/2009 z dne 27. julija 2009 o izključitvi določenih skupin plovil iz ureditve ribolovnega napora, določenega v poglavju III Uredbe (ES) št. 1342/2008 (8).

(12)

Unija je v skladu s postopkom, določenim v sporazumih ali protokolih o odnosih na področju ribištva z Norveško (9), Ferskimi otoki (10) in Islandijo (11), s temi partnerji opravila posvetovanja o ribolovnih pravicah. Posvetovanja z Norveško še niso zaključena, dogovori za leto 2013 pa naj bi bili sklenjeni šele v začetku leta 2013. Da bi se izognili prekinitvi ribolovnih dejavnosti Unije, obenem pa predvideli prožnost, potrebno za sklenitev teh dogovorov v začetku leta 2013, je primerno, da se začasno določijo ribolovne možnosti za staleže, ki so predmet teh dogovorov. Posvetovanj s Ferskimi otoki in Islandijo o ribolovnih dogovorih za leto 2013 ni bilo mogoče zaključiti. V skladu s postopkom iz sporazuma in protokola o odnosih na področju ribištva z Grenlandijo (12) je Skupni odbor določil višine ribolovnih možnosti, ki so na voljo Uniji v vodah Grenlandije v 2013. V skladu s sklepom Skupnega odbora se kvote za kapelana, ki so Uniji na voljo v grenlandskih vodah na podobmočjih ICES V in XIV, samodejno povečale, če bi raven ulova dosegla 70 % prvotne kvote.

(13)

Unija je pogodbenica v več organizacijah za ribištvo in sodeluje v drugih organizacijah kot sodelujoča nepogodbenica. Poleg tega na podlagi Akta o pristopu iz leta 2003 Unija od datuma pristopa Republike Poljske Unija upravlja z ribiškimi sporazumi, ki jih je ta država sklenila pred tem datumom, kot je Konvencija o ohranjanju in upravljanju virov saja v osrednjem Beringovem morju. Te ribiške organizacije so za leto 2013 priporočile uvedbo vrste ukrepov, vključno z ribolovnimi možnostmi za plovila EU. Te ribolovne možnosti bi bilo treba vključiti v pravo Unije.

(14)

Regionalne organizacije za upravljanje ribištva (RFMO) lahko dovolijo prenose in izmenjave kvot med pogodbenicami. Da bi bili takšni prenosi in izmenjave kvot med Unijo in drugimi pogodbenicami lažji, bi morale biti države članice pooblaščene, da z drugimi pogodbenicami RFMO preučijo možnosti za prenose in izmenjave kvot in, če je to primerno, določijo možne osnutke nameravanega prenosa ali izmenjave kvot. Komisija in druga pogodbenica bi si morali izmenjati soglasje, s katerim bi se zavezali k takšnemu prenosu ali izmenjavi kvot, Komisija pa bi tudi morala uradno obvestiti RFMO o tem prenosu ali izmenjavi. Ribolovne možnosti, prejete ali prenesene v okviru takšnega prenosa ali izmenjave kvot, bi morale veljati za ribolovne možnosti, dodeljene zadevni državi članici ali odštete od dodelitve za zadevno državo članico, tudi za namene uporabe ustreznih določb Uredbe (ES) 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavtvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (13). Vendar pa v skladu z načelom relativne stabilnosti ribolovnih dejavnosti takšen ad hoc prenos ali izmenjava kvot ne bi smela spremeniti obstoječega delitvenega ključa za namen dodelitve ribolovnih možnosti med države članice.

(15)

Organizacija za ribištvo severozahodnega Atlantika (NAFO) je na svojem 34. letnem zasedanju leta 2012 sprejela določeno število ribolovnih možnosti za leto 2013 za nekatere staleže na podobmočjih 1–4 območja Konvencije NAFO. V tem okviru je NAFO sprejela postopek za povečanje TAC za belo repato tabinjo v podrazdelku NAFO 3NO, ki je bil določen za leto 2013, če so izpolnjeni določeni pogoji v zvezi s stanjem tega staleža. Pogodbenica NAFO lahko uradno obvesti izvršilnega sekretarja NAFO, da so bili v podrazdelku NAFO 3NO opaženi ulovi staleža bele repate tabinje, ki so bili večji kot običajni ulovi na enoto napora. Če NAFO potrdi povečanje TAC v teku leta 2013, bi ga bilo treba vključiti v pravo Unije.

(16)

Medameriška komisija za tropske tune (IATTC) je na 83. letnem zasedanju leta 2012 sprejela ukrepe za ohranitev rumenoplavutega tuna, veleokega tuna in črtastega tuna. Poleg tega je IATTC sprejela resolucijo o ohranjanju oceanskega beloplavutega morskega psa. Te ukrepe bi bilo treba prenesti v pravo Unije.

(17)

Mednarodna komisija za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT) je na letnem zasedanju leta 2012 sprejela revidiran večletni načrt za obnovo staleža navadnega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, v skladu s katerim se je kvota Unije povečala. Poleg tega je bila zaprta ribolovna sezona za nekatera ribiška orodja nadomeščena z odprto sezono in za deset dni premaknjena nazaj. Prav tako je bilo sprejeto podaljšanje obstoječega TAC in kvot mečarice v južnem Atlantiku ter novi načrt za obnovo populacije sinje in bele jadrovnice. Tako se kvota Unije za mečarico v južnem Atlantiku v primerjavi z letom 2012 ni spremenila, kvota Unije za sinjo jadrovnico pa se je nenehno povečevala, da bi upoštevali lov malih ribičev v najbolj oddaljenih regijah Unije. Kvota Unije za belo jadrovnico je ostala enaka. Te ukrepe bi bilo treba prenesti v pravo Unije.

(18)

Komisija za tune v Indijskem oceanu (IOTC) na svojem letnem zasedanju leta 2012 ni spremenila svojih ukrepov v zvezi z ribolovnimi možnostmi, kot se trenutno izvajajo v pravu Unije. Zdaj veljavne ukrepe, ki jih je sprejela IOTC, bi bilo treba prenesti v pravo Unije.

(19)

Prvo letno zasedanje regionalne organizacije za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu (SPRFMO) bo potekalo od 28. januarja do 1. februarja 2013. Primerno je, da do tega letnega zasedanja trenutni začasni ukrepi, kakor se izvajajo z Uredbo (EU) št. 44/2012, ostanejo v veljavi.

(20)

Organizacija za ribištvo jugovzhodnega Atlantika (SEAFO) na letnem zasedanju leta 2012 ni spremenila TAC za patagonsko zobato ribo, oranžno sluzoglavko, sluzoglavke in rdeče rakovice, o katerih je bil na letnem zasedanju leta 2010 dosežen dogovor za leti 2011 in 2012. Zdaj veljavne ukrepe, ki jih je sprejela IOTC, bi bilo treba prenesti v pravo Unije.

(21)

V skladu z najnovejšim znanstvenim mnenjem ICES ter mednarodnimi obveznostmi v okviru Konvencije za ribištvo severovzhodnega Atlantika (NEAFC) je treba omejiti ribolovni napor za določene globokomorske vrste.

(22)

Komisija za ribištvo zahodnega in srednjega Pacifika (WCPFC) na svojem devetem letnem zasedanju leta 2012 ni spremenila svojih ukrepov glede ribolovnih možnosti, kot se trenutno izvajajo v pravu Unije, razen glede krepitve zaprtega območja za ribolov z napravami za zbiranje rib (FAD). Na podlagi revizije tega zaprtega območja za ribolov FAD se mora Unija kot pogodbenica WCPFC odločiti za eno od dveh razpoložljivih možnosti za dodatne ukrepe za krepitev zaprtega območja. Do sprejetja takšne odločitve bi bilo treba trenutno veljavne ukrepe, ki jih je sprejela WCPFC, še naprej prenašati v pravo Unije.

(23)

Pogodbenice Konvencije o ohranjanju in upravljanju virov saja v osrednjem Beringovem morju na svojem letnem zasedanju leta 2012 niso spremenile svojih ukrepov glede ribolovnih možnosti. Te ukrepe bi bilo treba prenesti v pravo Unije.

(24)

Pogodbenice Komisije za ohranjanje živih morskih virov na Antarktiki (CCAMLR) so na svojem letnem zasedanju leta 2012 sprejele omejitve ulova za ciljne vrste in vrste prilova. Te ukrepe bi bilo treba prenesti v pravo Unije.

(25)

Nekatere mednarodne ukrepe, ki ustvarjajo ali omejujejo ribolovne možnosti za Unijo, zadevne RFMO sprejmejo ob koncu leta, uporabljati pa se začnejo pred začetkom veljavnosti te uredbe. Zato bi bilo treba določbe, ki takšne ukrepe prenašajo v pravo Unije, uporabljati retroaktivno. Ker ribolovna sezona območja Konvencije CCAMLR (Komisija za ohranjanje živih morskih virov na Antarktiki) traja od 1. decembra do 30. novembra in ker so zato nekatere ribolovne možnosti ali prepovedi na območju Konvencije CCAMLR določene za obdobje, ki se začne s 1. decembrom 2012, je ustrezno, da zadevne določbe te uredbe veljajo od navedenega datuma. Takšna retroaktivna uporaba ne bo posegala v načelo legitimnih pričakovanj, saj je članicam CCAMLR prepovedano loviti brez dovoljenja na območju Konvencije CCAMLR.

(26)

V skladu z izjavo, ki jo je podala Unija Bolivarski republiki Venezueli (v nadaljnjem besedilu: Venezuela) o odobritvi ribolovnih možnosti v vodah EU za ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Venezuele v izključni ekonomski coni (IEC) ob obali Francoske Gvajane (14), je treba določiti ribolovne možnosti za hlastače, ki so na voljo Venezueli v vodah EU.

(27)

Uporabo ribolovnih možnosti, ki so na voljo plovilom EU in so določene v tej uredbi, ureja Uredba (ES) št. 1224/2009, zlasti člena 33 in 34 navedene uredbe o evidentiranju ulova in ribolovnega napora ter sporočanju podatkov o izčrpanju ribolovnih možnosti. Zato je treba določiti kode, ki jih države članice uporabljajo pri pošiljanju podatkov Komisiji v zvezi z iztovarjanjem staležev, ki jih ureja ta uredba.

(28)

Da bi se izognili prekinitvi ribolovnih dejavnosti in zagotovili preživljanje ribičev v Uniji, bi bilo treba to uredbo uporabljati od 1. januarja 2013, razen določb o omejitvah ribolovnega napora, ki bi jih bilo treba uporabljati od 1. februarja 2013, in posebnih določb v posameznih regijah, za katere bi moral veljati poseben datum začetka uporabe, kot je navedeno v uvodni izjavi 23. Zaradi nujnosti bi morala ta uredba začeti veljati takoj po objavi.

(29)

Ribolovne možnosti bi bilo treba uporabljati popolnoma v skladu z uporabnim pravom Unije –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina

1.   Ta uredba določa ribolovne možnosti, ki so na voljo v vodah EU in za plovila EU v nekaterih vodah zunaj EU, za nekatere staleže rib ali skupine staležev rib, za katere veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi.

2.   Ribolovne možnosti iz odstavka 1 vključujejo:

(a)

omejitve ulova za leto 2013 in, kadar je tako določeno v tej uredbi, za leto 2014;

(b)

omejitve ribolovnega napora za obdobje od 1. februarja 2013 do 31. januarja 2014;

(c)

ribolovne možnosti za obdobje od 1. decembra 2012 do 30. novembra 2013 za nekatere staleže na območju Konvencije CCAMLR in

(d)

ribolovne možnosti za obdobja iz člena 27 za nekatere staleže na območju Konvencije IATTC za leto 2013 in, kadar je tako določeno v tej uredbi, za leto 2014.

3.   Ta uredba poleg tega določa začasne ribolovne možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere veljajo dvostranski ribolovni dogovori z Norveško, in sicer dokler ne bodo zaključena posvetovanja o teh dogovorih za leto 2013.

Člen 2

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za naslednja plovila:

(a)

plovila EU

(b)

plovila tretjih držav v vodah EU.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„plovilo EU“ pomeni ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo države članice in je registrirano v Uniji;

(b)

„plovilo tretje države“ pomeni ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo tretje države in je v njej registrirano;

(c)

„vode EU“ pomeni vode pod suverenostjo ali pristojnostjo držav članic, razen voda, ki so sosedne čezmorskim državam in ozemljem, navedenim v Prilogi II k Pogodbi;

(d)

„celotni dovoljeni ulov“ (TAC) pomeni količino, ki se lahko iz posameznega ribjega staleža rib ulovi in iztovori vsako leto;

(e)

„kvota“ pomeni delež TAC, ki je dodeljen Uniji, državi članici ali tretji državi;

(f)

„mednarodne vode“ pomeni vode, ki so zunaj suverenosti ali pristojnosti katere koli države;

(g)

„velikost mrežnega očesa“ pomeni velikost mrežnega očesa ribiških mrež, kot je določena v skladu z Uredbo (ES) št. 517/2008 (15).

Člen 4

Ribolovna območja

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve območij:

(a)

območja ICES (Mednarodni svet za raziskovanje morja) so geografska območja, določena v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 218/2009 (16);

(b)

„Skagerrak“ je geografsko območje, ki je na zahodu omejeno s črto od svetilnika Hanstholm do svetilnika Lindesnes in na jugu s črto od svetilnika Skagen do svetilnika Tistlarna ter od te točke do najbližje točke na švedski obali;

(c)

„Kattegat“ je geografsko območje, ki je na severu omejeno s črto od svetilnika Skagen do svetilnika Tistlarna in od te točke do najbližje točke na švedski obali ter na jugu s črto od Hasenøreja do Gnibens Spidsa, od Korshageja do Spodsbjerga in od Gilbjerg Hoveda do Kullena;

(d)

območja CECAF (Odbor za ribištvo za vzhodni osrednji Atlantik) so geografska območja, določena v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 216/2009 (17);

(e)

območja NAFO (Organizacija za ribištvo severozahodnega Atlantika) so geografska območja, določena v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 217/2009 (18);

(f)

„območje Konvencije SEAFO (Organizacija za ribištvo jugovzhodnega Atlantika)“ je geografsko območje, opredeljeno v Konvenciji o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov v jugovzhodnem Atlantiku (19);

(g)

„območje Konvencije ICCAT (Mednarodna komisija za ohranitev tunov v Atlantiku)“ je geografsko območje, opredeljeno v Mednarodni Konvenciji za ohranitev tunov v Atlantiku (20);

(h)

„območje Konvencije CCAMLR (Komisija za ohranjanje živih morskih virov na Antarktiki)“ je geografsko območje, opredeljeno v točki (a) člena 2 Uredbe (ES) št. 601/2004 (21);

(i)

„območje Konvencije IATTC (Medameriška komisija za tropske tune)“ je geografsko območje, opredeljeno v Konvenciji o krepitvi Medameriške komisije za tropske tune, ustanovljene leta 1949 s Konvencijo med Združenimi državami Amerike in Republiko Kostariko (22);

(j)

„območje Konvencije IOTC (Komisija za tune v Indijskem oceanu)“ je geografsko območje, opredeljeno v Sporazumu o ustanovitvi Komisije za tuna v Indijskem oceanu (23);

(k)

„območje Konvencije SPRFMO (Regionalna organizacija za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu)“ je geografsko območje odprtega morja južno od vzporednika severne zemljepisne širine 10°, severno od območja Konvencije CCAMLR, vzhodno od območja Konvencije SIOFA, kakor je opredeljeno v Sporazumu o ribolovu v južnem Indijskem oceanu (24), ter zahodno od območij, ki so pod ribolovno pristojnostjo južnoameriških držav;

(l)

„območje Konvencije WCPFC (Komisija za ribištvo zahodnega in srednjega Pacifika)“ je geografsko območje, opredeljeno v Konvenciji o ohranjanju in upravljanju izrazito selivskih staležev rib v zahodnem in osrednjem delu Tihega oceana (25);

(m)

„odprto morje Beringovega morja“ je geografsko območje odprtega morja Beringovega morja več kot 200 morskih milj od temeljnih črt, od katerih se meri širina teritorialnega morja obalnih držav Beringovega morja.

NASLOV II

RIBOLOVNE MOŽNOSTI ZA PLOVILA EU

POGLAVJE I

Splošne določbe

Člen 5

Celotni dovoljeni ulovi in dodelitve

1.   TAC za plovila EU v vodah EU ali nekaterih vodah, ki niso del EU, in dodelitev teh celotnih dovoljenih ulovov državam članicam ter po potrebi pogoji, ki so funkcionalno povezani s tem, so določeni v Prilogi I.

2.   Plovila EU imajo dovoljenje za ulov v okviru TAC iz Priloge I v vodah, ki spadajo pod ribolovno pristojnost Ferskih otokov, Grenlandije, Islandije in Norveške, ter na ribolovnem območju okrog otoka Jan Mayen, ob upoštevanju pogojev iz člena 14 te uredbe in Priloge III k njej ter pogojev iz Uredbe (ES) št. 1006/2008 (26) in njenih izvedbenih določb.

Člen 6

Dodatne dodelitve za plovila, ki sodelujejo pri preskusih s popolnoma dokumentiranim ribolovom

1.   Država članica lahko za nekatere staleže plovilom, ki plujejo pod njeno zastavo in sodelujejo pri preskusih s popolnoma dokumentiranim ribolovom, odobri dodatno dodelitev. Ti staleži so določeni v Prilogi I.

2.   Dodatna dodelitev iz odstavka 1, ki jo država članica lahko odobri za določen stalež za plovila, ki plujejo pod njeno zastavo, ne sme presegati skupne omejitve iz Priloge I kot odstotek kvote, dodeljene tej državi članici.

3.   Dodatna dodelitev iz odstavka 1, ki je bila odobrena na plovilo, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

(a)

plovilo uporablja sistem televizijskih kamer zaprtega kroga (CCTV), ki je povezan s sistemom senzorjev (v nadaljnjem besedilu: sistem CCTV), ki evidentirajo ves ribolov in dejavnosti predelave na krovu;

(b)

dodatna dodelitev, odobrena za posamezno plovilo, ki sodeluje pri preskusih s popolnoma dokumentiranim ribolovom, ne presega nobene od naslednjih mejnih vrednosti:

(i)

75 % zavržkov staleža, kot jih je ocenila zadevna država članica, ustvarjenih z vrsto plovila, h kateri spada posamezno plovilo, ki mu je bila odobrena dodatna dodelitev;

(ii)

30 % dodelitve za posamezno plovilo pred sodelovanjem pri preskusih;

(c)

vsi ulovi staleža, za katerega se odobri dodatna dodelitev, ki jih opravi plovilo, vključno z ribami pod najmanjšo velikostjo za iztovarjanje, kakor je opredeljena v Prilogi XII k Uredbi (ES) št. 850/98, se vštejejo v posamezno dodelitev za plovilo, ki je rezultat katere koli dodatne dodelitve, odobrene na podlagi tega člena;

(d)

kadar posamezno plovilo v celoti uporabi dodelitev za kateri koli stalež, za katerega se odobri dodatna dodelitev, mora zadevno plovilo ustaviti vse ribolovne dejavnosti na ustreznem območju TAC;

(e)

v zvezi s staleži, za katere se lahko uporabi ta člen, lahko države članice dovolijo prenose posamezne dodelitve ali katerega koli dela te dodelitve s plovil, ki ne sodelujejo pri preskusih s popolnoma dokumentiranim ribolovom, na plovila, ki pri teh preskusih sodelujejo, če je mogoče dokazati, da se zavržki nesodelujočih plovil ne povečujejo.

4.   Ne glede na točko (i) točke (b) odstavka 3 lahko država članica plovilu, ki pluje pod njeno zastavo, izjemoma odobri dodatno dodelitev, ki presega 75 % ocenjenih zavržkov staleža, ustvarjenih z vrsto plovila, h kateri spada posamezno plovilo, ki mu je bila odobrena dodatna dodelitev, če:

(a)

je stopnja zavržkov staleža, kot je ocenjena za zadevno vrsto plovila, manjša od 10 %;

(b)

je vključitev te vrste plovila pomembna za oceno zmožnosti sistema CCTV za nadzor;

(c)

ni presežena skupna zgornja meja 75 % ocenjenih zavržkov staleža vseh plovil, ki sodelujejo pri preskusih.

5.   Če posnetki, pridobljeni v skladu s točko (a) odstavka 3, zadevajo obdelavo osebnih podatkov v smislu Direktive 95/46/ES, se navedena direktiva uporablja za obdelavo takih podatkov.

6.   Če država članica ugotovi, da plovilo, ki sodeluje pri preskusih s popolnoma dokumentiranim ribolovom, ne izpolnjuje pogojev iz odstavka 3, nemudoma umakne dodatno dodelitev, ki je bila odobrena zadevnemu plovilu, in zadevno plovilo za preostanek leta 2013 izključi iz nadaljnjega sodelovanja pri teh preskusih.

7.   Država članica pred odobritvijo dodatnih dodelitev iz odstavkov 1 do 6 Komisiji predloži naslednje informacije:

(a)

seznam plovil, ki plujejo pod njeno zastavo in sodelujejo pri preskusih s popolnoma dokumentiranim ribolovom;

(b)

specifikacije elektronske opreme za daljinsko spremljanje, ki je nameščena na krovu teh plovil;

(c)

zmogljivost, vrsto in specifikacijo orodij, ki se uporabljajo na navedenih plovilih;

(d)

ocenjene zavržke za vsako vrsto plovil, ki sodeluje pri preskusih;

(e)

količino staleža, za katerega velja ustrezna omejitev TAC in so ga v letu 2012 ujela plovila, ki sodelujejo pri preskusih.

8.   Komisija lahko od vsake države članice, ki uporabi ta člen, zahteva, da predloži svojo oceno zavržkov, ki so jih ustvarile posamezne vrste plovil, v pregled znanstvenemu svetovalnemu organu, in sicer za nadzor izvajanja zahteve iz točke (i) točke (b) odstavka 3. Če ni ocene, ki bi potrjevala takšne zavržke, zadevna država članica sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev skladnosti z navedeno zahtevo in o njih obvesti Komisijo.

Člen 7

Pogoji za iztovarjanje ulova in prilova

Ribe iz staležev, za katere so določeni TAC, se obdržijo na krovu ali iztovarjajo le, če:

(a)

so ulov opravila plovila, ki plujejo pod zastavo države članice, ki ima kvoto in ta kvota ni izčrpana ali

(b)

je ulov sestavljen iz deleža kvote EU, ki ni bil dodeljen državam članicam s kvotami, in kvota EU ni bila izčrpana.

Člen 8

Omejitve ribolovnega napora

Od 1. februarja 2013 do 31. januarja 2014 se ukrepi v zvezi z ribolovnim naporom iz Priloge IIA uporabljajo za upravljanje nekaterih staležev trske, morske plošče in morskega lista:

(a)

v Skagerraku;

(b)

v delu razdelka ICES IIIa, ki ga Skagerrak in Kattegat ne vključujeta;

(c)

na podobmočju ICES IV;

(d)

v vodah EU razdelka ICES IIa in

(e)

v razdelku ICES VIId.

Člen 9

Omejitve ulova in napora za globokomorski ribolov

1.   Člen 3(1) Uredbe (ES) št. 2347/2002 (27), v skladu s katerim je potrebno dovoljenje za globokomorski ribolov, velja za grenlandsko morsko ploščo. Za ulov, obdržanje na krovu, pretovarjanje in raztovarjanje grenlandske morske plošče veljajo pogoji iz navedenega člena.

2.   Države članice zagotovijo, da ravni ribolovnega napora plovil z dovoljenji za globokomorski ribolov iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 2347/2002, merjene v kilovatnih dnevih odsotnosti iz pristanišča, v letu 2013 ne presegajo 65 % povprečnega letnega ribolovnega napora, ki so ga plovila zadevne države članice zabeležila v letu 2003 pri potovanjih na podlagi dovoljenj za globokomorski ribolov ali pri ulovu globokomorskih vrst s seznamov v prilogah I in II k navedeni uredbi. Ta odstavek se uporablja samo za ribolovna potovanja, na katerih se ujame več kot 100 kilogramov globokomorskih vrst z izjemo velike srebrenke.

Člen 10

Posebne določbe o dodelitvah ribolovnih možnosti

1.   Dodelitev ribolovnih možnosti državam članicam, kot je določena v tej uredbi, ne posega v:

(a)

izmenjave v skladu s členom 20(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002;

(b)

ponovne dodelitve v skladu s členom 37 Uredbe (ES) št. 1224/2009 ali členom 10(4) Uredbe (ES) št. 1006/2008;

(c)

dodatna iztovarjanja, dovoljena na podlagi člena 3 Uredbe (ES) št. 847/96;

(d)

zadržane količine v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 847/96;

(e)

odbitke na podlagi členov 37, 105, 106 in 107 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

(f)

prenose in izmenjave kvot v skladu s členom 15 te uredbe.

2.   Razen kadar je drugače določeno v Prilogi I k tej uredbi, se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 uporablja za staleže, za katere velja previdnostni TAC, člen 3(2) in (3) ter člen 4 navedene uredbe pa za staleže, za katere velja analitski TAC.

Člen 11

Zaprta ribolovna sezona

1.   Od 1. do 31. maja 2013 je v Plitvini ježevcev prepovedano loviti ali obdržati na krovu naslednje vrste: morski menek, modri leng in leng.

2.   V tem členu Plitvina ježevcev obsega geografsko območje, ki ga določajo stranice loksodrome, ki se stikajo v naslednjih točkah:

Točka

Zemljepisna širina

Zemljepisna dolžina

1

52° 27′ S

12° 19′ Z

2

52° 40′ S

12° 30′ Z

3

52° 47′ S

12° 39,600′ Z

4

52° 47′ S

12° 56′ Z

5

52° 13,5′ S

13° 53,830′ Z

6

51° 22′ S

14° 24′ Z

7

51° 22′ S

14° 03′ Z

8

52° 10′ S

13° 25′ Z

9

52° 32′ S

13° 07,500′ Z

10

52° 43′ S

12° 55′ Z

11

52° 43′ S

12° 43′ Z

12

52° 38,800′ S

12° 37′ Z

13

52° 27′ S

12° 23′ Z

14

52° 27′ S

12° 19′ Z

3.   Z odstopanjem od odstavka 1 je v skladu s členom 50(3), (4) in (5) Uredbe (ES) št. 1224/2009 skozi Plitvino ježevcev dovoljen prehod plovilom, ki imajo na krovu vrste iz navedenega odstavka.

Člen 12

Prepovedi

1.   Plovilom EU se prepovejo ribolov, obdržanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje naslednjih vrst:

(a)

morskega psa orjaka (Cetorhinus maximus) in belega morskega volka (Carcharodon carcharias) v vseh vodah;

(b)

atlantskega morskega psa (Lamna nasus) v vseh vodah, razen kadar je drugače določeno v delu B Priloge I k Uredbi (EU) št. 39/2013 (28);

(c)

sklata (Squatina squatina) v vodah EU;

(d)

kljunate raže (Dipturus batis) v vodah EU razdelka ICES IIa ter podobmočij ICES III, IV, VI, VII, VIII, IX in X;

(e)

valovito progaste raže (Raja undulata) in bele raže (Raja alba) v vodah EU podobmočij ICES VI, VII, VIII, IX in X;

(f)

goslašev (Rhinobatidae) v vodah EU podobmočij ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X in XII;

(g)

mante (Manta birostris) v vseh vodah.

2.   Ob nenamernem ulovu se vrste iz odstavka 1 ne poškodujejo. Osebki se nemudoma izpustijo.

Člen 13

Prenos podatkov

Kadar države članice na podlagi členov 33 in 34 Uredbe (ES) št. 1224/2009 Komisiji pošljejo podatke v zvezi z iztovarjanjem količin ujetih staležev, uporabijo oznake staležev, določene v Prilogi I k tej uredbi.

POGLAVJE II

Dovoljenja za ribolov v vodah tretjih držav

Člen 14

Dovoljenja za ribolov

1.   Največje število dovoljenj za ribolov za plovila EU, ki lovijo v vodah tretje države, je določeno v Prilogi III.

2.   Če ena država članica prenese kvoto na drugo državo članico („zamenjava“) na ribolovnih območjih iz Priloge III na podlagi člena 20(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002, prenos vključuje ustrezen prenos dovoljenj za ribolov in se sporoči Komisiji. Vendar se ne preseže skupno število dovoljenj za ribolov za posamezno ribolovno območje, določeno v Prilogi III.

POGLAVJE III

Ribolovne možnosti v vodah regionalnih organizacij za upravljanje ribištva

Člen 15

Prenosi in izmenjave kvot

1.   Če so v skladu s pravili regionalnih organizacij za upravljanje ribištva (RFMO) prenosi ali izmenjave kvot dovoljeni med pogodbenicami RFMO, lahko država članica (zadevna država članica) s pogodbenico RFMO preuči možnosti za prenose in izmenjave kvot in, če je to primerno, določi možen osnutek nameravanega prenosa ali izmenjave kvot.

2.   Komisija lahko po uradnem obvestilu zadevne države članice odobri osnutek nameravanega prenosa ali izmenjave kvot, o katerem je država članica preučila možnosti z zadevno pogodbenico RFMO. Nato si brez nepotrebnega odlašanja izmenja soglasje z zadevno pogodbenico RFMO, s katerim se zavežeta k takšnemu prenosu ali izmenjavi kvot. Komisija o dogovorjenem prenosu ali izmenjavi kvot uradno obvesti sekretariat RFMO v skladu s pravili navedene organizacije.

3.   Komisija obvesti države članice o dogovorjenem prenosu ali izmenjavi kvot.

4.   Ribolovne možnosti, prejete od zadevne pogodbenice RFMO ali prenesene nanjo v okviru prenosa ali izmenjave kvot, se štejejo za kvote, dodeljene zadevni državi članici ali odštete od dodelitve za zadevno državo članico, od trenutka, ko prenos ali izmenjava kvot začne učinkovati v skladu s pogoji dogovora, doseženega z zadevno pogodbenico RFMO, ali v skladu s pravili zadevne RFMO, kar je primerno. V skladu z načelom relativne stabilnosti ribolovnih dejavnosti takšna dodelitev ne spremeni obstoječega delitvenega ključa za namen dodelitve ribolovnih možnosti med države članice.

Oddelek 1

Območje Konvencije ICCAT

Člen 16

Omejitve ribolovnih zmogljivosti ter zmogljivosti gojenja in pitanja za navadnega tuna

1.   Število plovil EU za prevoz vabe in plovil, ki lovijo s panulo, za katera je bil odobren dejavni ribolov navadnega tuna med 8 kg/75 cm in 30 kg/115 cm v vzhodnem Atlantiku, se omeji v skladu s točko 1 Priloge IV.

2.   Število plovil EU za mali obalni ribolov, za katera je bil odobren dejavni ribolov navadnega tuna med 8 kg/75 cm in 30 kg/115 cm v Sredozemskem morju, se omeji v skladu s točko 2 Priloge IV.

3.   Število plovil EU, ki lovijo navadnega tuna v Jadranskem morju zaradi gojenja, za katera je bil odobren dejavni ribolov navadnega tuna med 8 kg/75 cm in 30 kg/115 cm, se omeji v skladu s točko 3 Priloge IV.

4.   Število in skupna zmogljivost v bruto tonaži ribiških plovil, ki imajo dovoljenje za ribolov, obdržanje na krovu, pretovarjanje, prevoz ali iztovarjanje navadnega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, se omejita v skladu s točko 4 Priloge IV.

5.   Število pasti za navadnega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju je omejeno v skladu s točko 5 Priloge IV.

6.   Zmogljivosti gojenja in pitanja navadnega tuna ter največji vnos divjega ulovljenega navadnega tuna, dodeljenega ribogojnicam v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, so omejeni v skladu s točko 6 Priloge IV.

Člen 17

Ljubiteljski in športni ribolov

Države članice dodelijo iz svojih kvot, dodeljenih v Prilogi ID, posebno kvoto navadnega tuna za ljubiteljski in športni ribolov.

Člen 18

Morski psi

1.   Obdržanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje katerega koli dela ali celotnega trupa velikooke morske lisice (Alopias superciliosus) je prepovedano pri kateri koli vrsti ribolova.

2.   Prepove se usmerjeni ribolov vrst morske lisice iz rodu Alopias.

3.   Obdržanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje dela ali celotnega trupa kladvenic družine Sphyrnidae (razen Sphyrna tiburo) v povezavi z ribolovom na območju Konvencije ICCAT je prepovedano.

4.   Obdržanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje katerega koli dela ali celotnega trupa oceanskega beloplavutega morskega psa (Carcharhinus longimanus) je prepovedano pri kateri koli vrsti ribolova.

5.   Obdržanje na krovu svilnatega morskega psa (Carcharhinus falciformis) je prepovedano pri kateri koli vrsti ribolova.

Oddelek 2

Območje Konvencije CCAMLR

Člen 19

Prepovedi in omejitve ulova

1.   Neposredni ribolov vrst iz dela A Priloge V je prepovedan na območjih in v obdobjih, določenih v navedeni prilogi.

2.   Za raziskovalni ribolov se TAC in omejitve prilova, določene v delu B Priloge V, uporabljajo na podobmočjih iz navedene priloge.

Člen 20

Raziskovalni ribolov

1.   Samo države članice, ki so članice Komisije CCAMLR, lahko v letu 2013 sodelujejo v raziskovalnem ribolovu na Dissostichus spp. s parangalom na podobmočjih FAO 88.1 in 88.2 ter v razdelkih 58.4.1, 58.4.2 in 58.4.3a zunaj območij nacionalne jurisdikcije. Če namerava katera od teh držav članic sodelovati pri tem ribolovu, o tem obvesti Sekretariat CCAMLR v skladu s členoma 7 in 7a Uredbe (ES) št. 601/2004, vsekakor pa najpozneje do 1. junija 2013.

2.   Kar zadeva podobmočji FAO 88.1 in 88.2 ter razdelke 58.4.1, 58.4.2 in 58.4.3a, so TAC in omejitve prilova po podobmočjih in razdelkih ter njihova razporeditev med manjše raziskovalne enote v vsakem izmed njih navedeni v Prilogi V dela B. Ribolov v kateri koli manjši raziskovalni enoti preneha, ko prijavljeni ulov doseže določeni TAC, in navedena manjša raziskovalna enota ustavi ribolov do konca sezone.

3.   Ribolov se odvija na čim večjem geografskem in globinskem obsegu, da bi dobili informacije, potrebne za določitev ribolovnega potenciala, in se izognili preveliki koncentraciji ulova in ribolovnega napora. Vendar pa je ribolov na podobmočjih FAO 88.1 in 88.2 ter v razdelkih 58.4.1, 58.4.2 in 58.4.3a prepovedan v globini do 550 m.

Člen 21

Ribolov krila v ribolovni sezoni 2013/2014

1.   Le države članice, ki so članice Komisije CCAMLR, lahko v ribolovni sezoni 2013/2014 na območju Konvencije CCAMLR lovijo kril (Euphausia superba). Če namerava katera od teh držav članic loviti kril na območju Konvencije CCAMLR, o tem uradno obvesti Sekretariat CCAMLR v skladu s členom 5a Uredbe (ES) št. 601/2004 in Komisijo, vsekakor pa najpozneje do 1. junija 2013, o:

(a)

svojem namenu loviti kril (z uporabo obrazca iz dela C Priloge V);

(b)

obliki konfiguracij mrež (z uporabo obrazca iz dela D Priloge V).

2.   Uradno obvestilo iz odstavka 1 tega člena vključuje tudi informacije iz člena 3 Uredbe (ES) št. 601/2004 za vsako plovilo, ki mu država članica dovoli ribolov krila.

3.   Država članica, ki namerava na območju Konvencije CCAMLR loviti kril, o tem uradno obvesti CCAMLR samo v primeru plovil z dovoljenji, ki v času obveščanja plujejo pod njeno zastavo ali ki plujejo pod zastavo druge članice CCAMLR in se od njih v času ribolova pričakuje, da bodo plula pod zastavo navedene države članice.

4.   Države članice lahko dovolijo sodelovanje pri ribolovu krila plovilom, ki niso plovila, prijavljena Sekretariatu CCAMLR v skladu z odstavki 1, 2 in 3 tega člena, če plovilo z dovoljenjem ne more sodelovati zaradi upravičenih operativnih razlogov ali višje sile. V takšnih primerih zadevna država članica nemudoma obvesti Sekretariat CCAMLR in Komisijo ter pri tem navede:

(a)

vse podatke o predvidenih nadomestnih plovilih, vključno z informacijami iz člena 3 Uredbe (ES) št. 601/2004;

(b)

podroben opis razlogov, ki utemeljujejo nadomestitev, in katera koli ustrezna dokazila ali sklicevanja.

5.   Države članice plovilom, navedenim na katerem koli seznamu plovil CCAMLR, ki so vpletena v nezakonite, neprijavljene ali neregulirane ribolovne dejavnosti (plovila IUU), ne dovolijo sodelovati pri ribolovu krila.

Oddelek 3

Območje Konvencije IOTC

Člen 22

Omejitev ribolovne zmogljivosti plovil, ki lovijo na območju Konvencije IOTC

1.   Največje število plovil EU, ki lovijo tropskega tuna na območju Konvencije IOTC, in ustrezna zmogljivost v bruto tonaži sta določena v točki 1 Priloge VI.

2.   Največje število plovil EU, ki lovijo mečarico (Xiphias gladius) in belega tuna (Thunnus alalunga) na območju Konvencije IOTC, in ustrezna zmogljivost v bruto tonaži sta določena v točki 2 Priloge VI.

3.   Države članice lahko plovila, določena za eno od dveh vrst ribolova iz odstavkov 1 in 2, prerazporedijo na drug ribolov, če lahko Komisiji dokažejo, da ta sprememba ne bo pomenila večjega ribolovnega napora za zadevne staleže rib.

4.   Kadar je predlagan prenos zmogljivosti na floto držav članic, slednje zagotovijo, da so plovila, ki se bodo prenesla, na seznamu plovil IOTC ali na seznamu plovil drugih regionalnih organizacij za ribolov tuna. Poleg tega ne sme biti preneseno nobeno plovilo na seznamu plovil, ki so vpletena v nezakonite, neprijavljene ali neregulirane ribolovne dejavnosti (plovila IUU), katere koli RFMO.

5.   Zaradi upoštevanja izvajanja razvojnih načrtov, predloženih IOTC, lahko države članice povečajo svoje ribolovne zmogljivosti prek zgornjih meja iz odstavkov 1 in 2 le v okviru omejitev, določenih v teh načrtih.

Člen 23

Morski psi

1.   Obdržanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje katerega koli dela ali celotnega trupa morskih lisic vseh vrst iz družine Alopiidae pri kateri koli vrsti ribolova je prepovedano.

2.   Ob nenamernem ulovu se vrste iz odstavka 1 ne poškodujejo. Osebki se nemudoma izpustijo.

Oddelek 4

Območje Konvencije SPRFMO

Člen 24

Pelagični ribolov – omejitev zmogljivosti

Države članice, ki so v letih 2007, 2008 ali 2009 dejavno izvajale pelagične ribolovne dejavnosti na območju Konvencije SPRFMO, omejijo skupno raven bruto tonaže plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo in leta 2013 lovijo pelagične staleže, na skupno raven 78 610 bruto tonaže na tem območju na način, ki