ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2013.011.slv

Uradni list

Evropske unije

L 11

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 56
16. januar 2013


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 21/2013 z dne 10. januarja 2013 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 791/2011 na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, poslanih iz Tajvana in Tajske, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Tajvana in Tajske ali ne

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 22/2013 z dne 15. januarja 2013 o odobritvi aktivne snovi ciflumetofen v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

8

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 23/2013 z dne 15. januarja 2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

12

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 24/2013 z dne 15. januarja 2013 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 16. januarja 2013

14

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

16.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 11/1


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 21/2013

z dne 10. januarja 2013

o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 791/2011 na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, poslanih iz Tajvana in Tajske, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Tajvana in Tajske ali ne

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 13 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

1.   POSTOPEK

1.1   Obstoječi ukrepi

(1)

Svet je z Izvedbeno uredbo (EU) št. 791/2011 (2) („prvotna uredba“) uvedel dokončno protidampinško dajatev v višini 62,9 % na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („LRK“) za vse družbe, ki niso navedene v členu 1(2) in Prilogi I k navedeni uredbi. Ti ukrepi so v nadaljnjem besedilu „veljavni ukrepi“, preiskava, ki je privedla do ukrepov, uvedenih s prvotno uredbo, pa je v nadaljnjem besedilu „prvotna preiskava“.

1.2   Zahtevek

(2)

Evropska komisija („Komisija“) je 10. aprila 2012 prejela zahtevek v skladu s členom 13(3) in členom 14(5) osnovne uredbe, da razišče morebitno izogibanje protidampinškim ukrepom, uvedenim za uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz LRK, in uvede registracijo uvoza nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, poslanih iz Tajvana in Tajske, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Tajvana in Tajske ali ne.

(3)

Zahtevek so vložile družbe Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo es Muszakiszovet-gyarto Bt., Valmieras „Stikla Skiedra“ AS in Vitrulan Technical Textiles GmbH, štirje proizvajalci nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken v Uniji.

(4)

Zahtevek je vseboval zadostne dokaze prima facie, da se je po uvedbi veljavnih ukrepov znatno spremenil vzorec trgovanja, ki vključuje izvoz iz LRK, Tajvana in Tajske v Unijo, ter da za tako spremembo razen uvedbe veljavnih ukrepov ni zadostnega vzroka ali ni gospodarsko upravičena. Ta sprememba v vzorcu trgovanja je domnevno posledica pretovarjanja nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz LRK prek Tajvana in Tajske.

(5)

Poleg tega dokazi kažejo, da je bil popravljalni učinek veljavnih ukrepov oslabljen v smislu količine in cene. Iz dokazov je razvidno, da se je povečal uvoz iz Tajvana in Tajske po cenah, ki so nižje od neškodljive cene, določene v prvotni preiskavi.

(6)

Dokazano pa je bilo tudi, da so bile cene nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, poslanih iz Tajvana in Tajske, dampinške v primerjavi z normalno vrednostjo, določeno v prvotni preiskavi.

1.3   Začetek

(7)

Ko je Komisija po posvetovanju s svetovalnim odborom ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi prima facie za začetek preiskave na podlagi člena 13(3) in člena 14(5) osnovne uredbe, je začela preiskavo z Uredbo Komisije (EU) št. 437/2012 (3) („uredba o začetku preiskave“). Komisija je v skladu s členom 13(3) in členom 14(5) osnovne uredbe z uredbo o začetku preiskave carinskim organom tudi naložila, da registrirajo uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, poslanih iz Tajvana in Tajske.

1.4   Preiskava

(8)

Komisija je o začetku preiskave uradno obvestila pristojne organe LRK, Tajvana in Tajske, proizvajalce izvoznike v navedenih državah, uvoznike v Uniji, za katere je znano, da jih to zadeva, ter industrijo Unije. Vprašalniki so bili poslani znanim proizvajalcem/izvoznikom v LRK, Tajvanu in Tajski, ki so bili Komisiji znani iz zahtevka, ali prek predstavništva Tajpeja in misije Kraljevine Tajske pri Evropski uniji. Vprašalniki so bili poslani tudi uvoznikom v Uniji, navedenim v zahtevku. Zainteresirane strani so imele možnost, da v roku iz uredbe o začetku preiskave pisno izrazijo svoja stališča in zahtevajo zaslišanje. Vse zainteresirane strani so bile obveščene, da se lahko zaradi nesodelovanja uporabi člen 18 osnovne uredbe in posledično ugotovitve na podlagi razpoložljivih dejstev.

(9)

Vprašalnik proti izogibanju je bil poslan osmim družbam v Tajvanu in sedmim družbam v Tajski. Javile so se nekatere tajvanske in tajske družbe, ki so trdile, da ne želijo šteti za zainteresirane strani, saj ne proizvajajo izdelka v preiskavi in/ali niso izvažale v Unijo. Preostale znane družbe iz obeh zadevnih držav se sploh niso javile. Nobena od družb ni predložila izpolnjenega vprašalnika. Vprašalnik proti izogibanju je bil poslan tudi štiriinštiridesetim družbam v LRK. Vendar pa se nobeden od teh proizvajalcev izvoznikov v LRK ni javil ali predložil izpolnjenega vprašalnika. Vprašalniki so bili poslani tudi uvoznikom v Uniji, vendar se nobeden od njih ni javil ali predložil izpolnjenega vprašalnika.

1.5   Obdobje preiskave

(10)

Obdobje preiskave je trajalo od 1. januarja 2009 do 31. marca 2012 („OP“). Za OP so se med drugim zbirali podatki za preiskavo domnevne spremembe vzorca trgovanja. Za obdobje od 1. aprila 2011 do 31. marca 2012 („obdobje poročanja“) so bili zbrani podrobnejši podatki, da bi se preverila morebitna oslabitev popravljalnega učinka veljavnih ukrepov in obstoj dampinga.

2.   REZULTATI PREISKAVE

2.1   Splošni premisleki

(11)

V skladu s členom 13(1) osnovne uredbe se je obstoj izogibanja ukrepom ocenjeval z zaporedno analizo, v kateri se je ugotavljalo, ali je prišlo v vzorcu trgovanja med LRK, Tajvanom, Tajsko in Unijo do spremembe; ali je ta sprememba nastala zaradi prakse, postopka ali dejavnosti, za katero razen uvedbe dajatve ni zadostnega vzroka ali ni gospodarsko upravičena; ali so obstajali dokazi o škodi ali o tem, da je bil popravljalni učinek dajatve oslabljen v smislu cene in/ali količine izdelka v preiskavi; in ali so obstajali dokazi o dampingu v zvezi z normalnimi vrednostmi, predhodno določenimi v prvotni preiskavi, po potrebi v skladu z določbami člena 2 osnovne uredbe.

2.2   Zadevni izdelek in izdelek v preiskavi

(12)

Zadevni izdelek je opredeljen v prvotni preiskavi: tkanine z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken z velikostjo celice več kot 1,8 mm po dolžini in širini ter težo več kot 35 g/m2, razen diskov iz steklenih vlaken, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki se trenutno uvršča pod oznaki KN ex 7019 51 00 in ex 7019 59 00.

(13)

Izdelek v preiskavi je enak izdelku, kakor je opredeljen v predhodni uvodni izjavi, vendar je poslan iz Tajvana in Tajske, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Tajvana in Tajske ali ne.

(14)

Preiskava je pokazala, da imajo tkanine z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, kakor so opredeljene zgoraj, izvožene iz LRK v Unijo, in tiste, ki so poslane v Unijo iz Tajvana in Tajske, enake osnovne fizikalne in tehnične lastnosti ter enako uporabo, zato se jih šteje za podobne izdelke v smislu člena 1(4) osnovne uredbe.

2.3   Stopnja sodelovanja in določitev obsega trgovanja

(15)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 9, nobena od družb ni predložila izpolnjenega vprašalnika, kar pomeni, da tajvanski proizvajalci izvozniki niso sodelovali in posledično na kraju samem niso bili opravljeni preveritveni obiski. Ugotovitve v zvezi z uvozom nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken iz Tajvana v Unijo ter izvozom zadevnega izdelka iz LRK v Tajvan je bilo treba sprejeti na podlagi razpoložljivih dejstev v skladu s členom 18(1) osnovne uredbe. V tem primeru so bili za določitev skupnega obsega uvoza iz Tajvana v Unijo uporabljeni podatki COMEXT, za določitev skupnega izvoza iz LRK v Tajvan pa so bili uporabljeni kitajski nacionalni statistični podatki.

(16)

Tudi tajski proizvajalci izvozniki niso sodelovali, saj prav tako niso predložili izpolnjenih vprašalnikov, zato preveritveni obiski na kraju samem niso bili opravljeni. Ugotovitve v zvezi z uvozom nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken iz Tajske v Unijo ter izvozom zadevnega izdelka iz LRK v Tajsko je bilo treba sprejeti na podlagi razpoložljivih dejstev v skladu s členom 18(1) osnovne uredbe. V tem primeru so bili za določitev skupnega obsega uvoza iz Tajske v Unijo uporabljeni podatki COMEXT, za določitev skupnega izvoza iz LRK v Tajsko pa so bili uporabljeni kitajski nacionalni statistični podatki.

(17)

Kitajski proizvajalci izvozniki niso sodelovali. Zato je bilo treba ugotovitve v zvezi z uvozom zadevnega izdelka v Unijo in izvozom nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken iz LRK v Tajvan in Tajsko sprejeti na podlagi razpoložljivih dejstev v skladu s členom 18(1) osnovne uredbe. Tudi v tem primeru so bili za določitev skupnega obsega uvoza iz LRK v Unijo uporabljeni podatki COMEXT. Za določitev skupnega izvoza iz LRK v Tajvan in Tajsko so bili uporabljeni kitajski nacionalni statistični podatki.

(18)

Obseg uvoza, evidentiran v statističnih podatkih COMEXT, zajema skupino izdelkov, ki je večja od zadevnega izdelka in izdelka v preiskavi. Vendar se je na podlagi ocen, ki jih je priskrbela industrija Unije, lahko ugotovilo, da je znatni del obsega tega uvoza zajemal zadevni izdelek in izdelek v preiskavi. Zato je bilo podatke mogoče uporabiti za ugotovitev spremembe vzorca trgovanja.

2.4   Sprememba vzorca trgovanja

(19)

Uvoz zadevnega izdelka iz LRK v Unijo je po uvedbi začasnih ukrepov februarja 2011 (4) in dokončnih ukrepov avgusta 2011, uvedenih s prvotno uredbo, močno upadel.

(20)

Skupni izvoz izdelka v preiskavi iz Tajvana v Unijo se je znatno povečal leta 2011 in zlasti po uvedbi dokončnih ukrepov avgusta 2011. Glede na podatke COMEXT se je izvoz iz Tajvana v Unijo nenadoma povečal v drugem polletju 2011, medtem ko je bil v prejšnjih letih neznaten. Ta uvoz se je še bolj drastično povečal v četrtletju od januarja do marca 2012, potem ko se je novembra 2011 začela preiskava proti izogibanju v zvezi s tkaninami z odprto mrežno strukturo s poreklom iz LRK in poslanih prek Malezije (5). Ta trend potrjujejo ustrezni kitajski statistični podatki v zvezi z izvozom tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken iz LRK v Tajvan.

(21)

Kar zadeva Tajsko, se je skupni izvoz izdelka v preiskavi v Unijo leta 2011 prav tako močno povečal. Po podatkih COMEXT se je izvoz iz Tajske v Unijo v četrtletju od junija do avgusta 2011 drastično povečal, medtem ko je bil v prejšnjih letih zanemarljiv. Ta uvoz se je še dodatno povečal v četrtletju od januarja do marca 2012, potem ko se je novembra 2011 začela preiskava proti izogibanju v zvezi s tkaninami z odprto mrežno strukturo s poreklom iz LRK in poslanih prek Malezije (6). Ta trend potrjujejo ustrezni kitajski statistični podatki v zvezi z izvozom tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken iz LRK v Tajsko.

(22)

Preglednica 1 kaže uvožene količine nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken iz LRK, Tajvana in Tajske v Unijo v obdobju od 1. januarja 2009 do 31. marca 2012.

Preglednica 1

Obseg uvoza

(v milijonih m2)

2009

2010

2011

1.4.2011–31.3.2012

LRK

294,90

383,72

193,07

121,30

Tajvan

1,33

1,03

10,67

17,07

Tajska

0,66

0,04

10,40

24,11

Vir: Statistični podatki COMEXT.

Podatki COMEXT so navedeni v kilogramih, medtem ko se zadevni izdelek meri v kvadratnih metrih. Industrija Unije je priskrbela pretvorbene količnike za obe oznaki, zajeti v postopku, ki so bili uporabljeni za izračun podatkov v preglednicah.

(23)

Navedeni podatki jasno kažejo, da je bil uvoz iz Tajvana in Tajske v Unijo v letih 2009 in 2010 zanemarljiv. Vendar pa se je po uvedbi ukrepov leta 2011 uvoz nenadoma povečal in po obsegu delno nadomestil izvoz iz LRK na trg Unije. Poleg tega se je po uvedbi veljavnih ukrepov izvoz iz LRK v Unijo znatno zmanjšal (70 %).

(24)

Za isto obdobje je bilo značilno tudi močno povečanje izvoza tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken iz LRK v Tajvan. S sorazmerno majhnega obsega leta 2009 (748 000 m2) se je izvoz naglo povečal na 14,39 milijona m2 v obdobju poročanja.

(25)

Preglednica 2 kaže izvoz tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken iz LRK v Tajvan od 1. januarja 2009 do 31. marca 2012.

Preglednica 2

Tajvan

2009

2010

2011

1.4.2011–31.3.2012

Količina

(v milijonih m2)

0,75

2,45

7,58

14,39

Letna sprememba (%)

 

227

209

90

Indeks (2009 = 100)

100

327

1 011

1 919

Vir: Kitajski statistični podatki.

(26)

Enak trend je mogoče opaziti pri izvozu tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken iz LRK v Tajsko. Obseg izvoza je leta 2009 znašal le 1,83 milijona m2, medtem ko se je v obdobju poročanja drastično povečal na 41,70 milijona m2.

(27)

Preglednica 3 kaže izvoz tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken iz LRK v Tajsko od 1. januarja 2009 do 31. marca 2012.

Preglednica 3

Tajska

2009

2010

2011

1.4.2011–31.3.2012

Količina

(v milijonih m2)

1,83

9,80

25,51

41,70

Letna sprememba (%)

 

436

160

63

Indeks (2009 = 100)

100

535

1 394

2 279

Vir: Kitajski statistični podatki.

(28)

Za določitev gibanja trgovinskega toka nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken iz LRK v Tajvan in Tajsko so bili upoštevani kitajski statistični podatki, čeprav so ti na voljo le na ravni skupine izdelkov, ki presega raven zadevnega izdelka. Glede na podatke COMEXT in ocene, ki jih je zagotovila industrija Unije, o količinah, ki se uvrščajo pod obe oznaki KN ex 7019 51 00 in ex 7019 59 00, je bilo vendarle mogoče ugotoviti, da zadevni izdelek zajema znaten del kitajskih statističnih podatkov. Zato so se ti podatki lahko upoštevali.

(29)

Preglednice 1 do 3 jasno kažejo, da je strmemu padcu kitajskega izvoza tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken v Unijo sledilo znatno povečanje kitajskega izvoza tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken v Tajvan in Tajsko ter posledično močno povečanje tajvanskega in tajskega izvoza tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken v Unijo v obdobju poročanja.

(30)

Ker podjetja iz Tajvana in Tajske niso sodelovala, ni bilo mogoče dobiti podatkov o možni ravni dejanske proizvodnje izdelka v preiskavi v teh dveh državah.

2.5   Sklep glede spremembe vzorca trgovanja

(31)

Splošno zmanjšanje izvoza iz LRK v Unijo ter vzporedno povečanje izvoza iz Tajvana in Tajske v Unijo ter izvoza iz LRK v Tajvan in Tajsko po uvedbi začasnih ukrepov februarja 2011 in dokončnih ukrepov avgusta 2011 pomeni spremembo v vzorcu trgovanja med navedenimi državami na eni strani in izvoza teh držav v Unijo na drugi.

2.6   Narava izogibanja ukrepom

(32)

V skladu s členom 13(1) osnovne uredbe morajo spremembo vzorca trgovanja povzročiti praksa, postopek ali dejavnost, za katere razen uvedbe dajatve ni zadostnega vzroka ali ni gospodarsko upravičena. Praksa, postopek ali dejavnost med drugim vključuje pošiljanje izdelka, za katerega veljajo ukrepi, prek tretjih držav.

(33)

Komisija ima dokaze o poslovnih stikih kitajskih subjektov z uvozniki v Uniji, ki potrjujejo obstoj prakse pretovarjanja prek Tajske. Poleg tega kaže odsotnost sodelovanja vseh proizvajalcev izdelka v preiskavi v Tajvanu in Tajski na prakso pretovarjanja, ki se izvaja v navedenih državah v zvezi s tkaninami z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken. Poleg tega kaže nedaven porast uvoza iz teh dveh držav, da je posledica pretovarjanja kitajskih izdelkov v Unijo prek tajvanskih in tajskih trgovcev.

(34)

Obstoj pretovarjanja izdelkov kitajskega porekla prek Tajvana in Tajske se zato potrdi.

2.7   Nezadosten drug vzrok ali gospodarska utemeljitev razen uvedbe protidampinške dajatve

(35)

S preiskavo ni bil ugotovljen noben drug ustrezen vzrok ali gospodarska utemeljitev za pretovarjanje razen izogibanje veljavnim ukrepom, ki veljajo za zadevni izdelek. Razen dajatve ni bilo nikakršnih elementov, ki bi lahko šteli za nadomestilo za stroške pretovarjanja, še zlasti glede prevoza in natovarjanja nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz LRK prek Tajvana in Tajske.

2.8   Slabitev popravljalnega učinka protidampinške dajatve

(36)

Za oceno, ali je uvoženi izdelek v preiskavi s količinami in cenami spodkopaval popravljalne učinke veljavnih ukrepov za uvoz zadevnega izdelka, so se uporabili podatki COMEXT kot najboljši razpoložljivi podatki o količinah in cenah izvoza nesodelujočih družb iz Tajvana in Tajske. Tako določene cene so se primerjale z ravnijo, ki je bila določena za odpravo škode za proizvajalce v Uniji v uvodni izjavi 74 prvotne uredbe.

(37)

Povečanje uvoza iz Tajvana v Unijo z 1,03 milijona m2 v letu 2010 na 17,07 milijona m2 v obdobju poročanja se je štelo za znatno v smislu količine.

(38)

Tudi povečanje uvoza iz Tajske v Unijo s 40 000 m2 v letu 2010 na 24,11 milijona m2 v obdobju poročanja se je štelo za znatno v smislu količine.

(39)

Primerjava stopnje odprave škode, kot je bila določena v prvotni uredbi, in tehtane povprečne izvozne cene (določene v tej preiskavi za Tajvan oziroma Tajsko ter prilagojene ob upoštevanju stroškov po uvozu in prilagoditev kakovosti, ugotovljenih v prvotni preiskavi) je pokazala znatno nelojalno nižanje ciljnih cen za obe zadevni državi. Zato je bilo sklenjeno, da je popravljalni učinek veljavnih ukrepov oslabljen v smislu količine in cene.

2.9   Dokazi o dampingu

(40)

Na koncu je bilo v skladu s členom 13(1) osnovne uredbe preučeno, ali obstajajo dokazi o dampingu v zvezi z normalno vrednostjo, predhodno določeno v prvotni preiskavi.

(41)

V prvotni uredbi je bila normalna vrednost določena na podlagi cen v Kanadi, za katero je bilo v navedeni preiskavi ugotovljeno, da je ustrezna primerljiva država s tržnim gospodarstvom za LRK. V skladu s členom 13(1) osnovne uredbe se je zdelo ustrezno uporabiti normalno vrednost, predhodno določeno v prvotni preiskavi.

(42)

Izvozne cene iz Tajvana oziroma Tajske so temeljile na razpoložljivih dejstvih, tj. na povprečni izvozni ceni nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken v obdobju poročanja po podatkih COMEXT. Uporaba razpoložljivih dejstev je bila posledica pomanjkanja sodelovanja proizvajalcev izdelka v preiskavi v dveh zadevnih državah.

(43)

Za pošteno primerjavo med normalno vrednostjo in izvozno ceno se je vrednost popravila s prilagoditvami za razlike, ki so vplivale na cene in primerljivost cen, v skladu s členom 2(10) osnovne uredbe. V skladu s tem so bile izvedene prilagoditve za razlike v stroških prevoza, zavarovanja in pakiranja. Ker proizvajalci iz Tajvana, Tajske in LRK niso sodelovali, je bilo prilagoditve treba določiti na podlagi najboljših razpoložljivih dejstev. Tako je prilagoditev za te razlike temeljila na deležu, izračunanem kot deležih skupnih stroškov prevoza, zavarovanja in pakiranja v vrednosti prodajnih transakcij v Uniji pod dobavnimi pogoji CIF, ki so jih predložili sodelujoči kitajski proizvajalci izvozniki v prvotni preiskavi.

(44)

V skladu s členom 2(11) in (12) osnovne uredbe je bil damping izračunan na podlagi primerjave tehtane povprečne normalne vrednosti, kot je bila določena v prvotni uredbi, in ustreznih tehtanih povprečnih izvoznih cen za zadevni državi v obdobju poročanja te preiskave ter izražen kot delež cene CIF meja Unije brez plačane dajatve.

(45)

Primerjava tako določene tehtane povprečne normalne vrednosti in tehtane povprečne izvozne cene je pokazala damping.

3.   UKREPI

(46)

Glede na navedeno je bilo ugotovljeno izogibanje dokončni protidampinški dajatvi, uvedeni na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz LRK, s pretovarjanjem prek Tajvana in Tajske v skladu s členom 13(1) osnovne uredbe.

(47)

V skladu s prvim stavkom člena 13(1) osnovne uredbe bi bilo treba veljavne ukrepe za uvoz zadevnega izdelka razširiti na uvoz izdelka v preiskavi, tj. enak izdelek, poslan iz Tajvana in Tajske, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Tajvana in Tajske ali ne.

(48)

Zaradi nesodelovanja v tej preiskavi bi morali biti ukrepi, ki jih je treba razširiti, ukrepi iz člena 1(2) prvotne uredbe „za vse druge družbe“, kar je trenutno dokončna protidampinška dajatev v višini 62,9 %, ki se uporablja za neto ceno franko meja Unije, pred plačilom dajatve.

(49)

V skladu s členom 13(3) in členom 14(5) osnovne uredbe, ki določata, da bi se moral vsak razširjeni ukrep uporabljati za uvoz, za katerega v Uniji velja registracija, uvedena z uredbo o začetku preiskave, bi bilo treba pobirati dajatve za navedeni registrirani uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, poslanih iz Tajvana in Tajske.

4.   ZAHTEVKI ZA IZVZETJE

(50)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 9, se po začetku ni javil nobeden od proizvajalcev v dveh zadevnih državah. Zato ni bil podan tudi noben zahtevek za izvzetje iz morebitnih razširjenih ukrepov v skladu s členom 13(4) osnovne uredbe.

(51)

Brez poseganja v člen 11(3) osnovne uredbe bodo morali proizvajalci v Tajvanu in Tajski, ki se niso javili v tem postopku in v obdobju poročanja niso izvažali izdelka v preiskavi v Unijo ter bi hoteli vložiti zahtevek za izvzetje iz razširjene protidampinške dajatve v skladu s členom 11(4) in členom 13(4) osnovne uredbe, izpolniti vprašalnik, s pomočjo katerega bo Komisija določila, ali se jim lahko odobri izvzetje. Tako izvzetje se lahko odobri po oceni razmer na trgu, proizvodne zmogljivosti in izkoriščenosti zmogljivosti, naročil in prodaje, verjetnega nadaljevanja praks, za katere ni zadostnega vzroka ali niso gospodarsko upravičene, ter dokazov o dampingu. Komisija običajno opravi tudi preveritveni obisk na kraju samem. Zahtevek je treba nasloviti na Komisijo, in sicer z vsemi pomembnimi informacijami, zlasti o vsaki spremembi dejavnosti družbe, povezani s proizvodnjo in prodajo.

(52)

Kadar je izvzetje utemeljeno, bo Komisija po posvetovanju s svetovalnim odborom v skladu s tem predlagala spremembo veljavnih razširjenih ukrepov. Nato se bo vsako odobreno izvzetje spremljalo, da se zagotovi skladnost s pogoji iz tega izvzetja.

5.   RAZKRITJE

(53)

Vse zainteresirane strani so bile obveščene o bistvenih dejstvih in premislekih, ki so pripeljali do navedenih sklepnih ugotovitev, ter bile pozvane, naj predložijo pripombe. Po razkritju je pripombe vložil oddelek za zunanjo trgovino tajskega ministrstva za trgovino. Zahtevali so, naj se upošteva tudi tajske uvozne in izvozne statistike za trgovino s tkanino z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken. Statistični podatki, ki so jih predložili tajski organi, so bili upoštevani in se izkazali za uporaben vir informacij. Vendar na koncu niso bili uporabljeni za dokončne ugotovitve, saj so podatki COMEXT in kitajski nacionalni statistični podatki kazali bolj usklajen trend. Zato navedene pripombe niso spremenile dokončnih ugotovitev –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Dokončna protidampinška dajatev, uporabljena „za vse druge družbe“ in uvedena s členom 1(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 791/2011 na uvoz tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken z velikostjo celice več kot 1,8 mm po dolžini in širini ter težo več kot 35 g/m2, razen diskov iz steklenih vlaken, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, se razširi na uvoz tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken z velikostjo celice več kot 1,8 mm po dolžini in širini ter težo več kot 35 g/m2, razen diskov iz steklenih vlaken, poslanih iz Tajvana in Tajske, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Tajvana in Tajske ali ne, ki se trenutno uvrščajo pod oznaki KN ex 7019 51 00 in ex 7019 59 00 (oznake TARIC 7019510012, 7019510013, 7019590012 in 7019590013).

2.   Dajatev, razširjena z odstavkom 1 tega člena, se pobira za uvoz, poslanih iz Tajvana in Tajske, ne glede na to, ali je deklariran s poreklom iz Tajvana in Tajske ali ne, ki je registriran v skladu s členom 2 Uredbe (EU) št. 437/2012 ter členom 13(3) in členom 14(5) Uredbe (ES) št. 1225/2009.

3.   Če ni določeno drugače, se uporabljajo veljavni carinski predpisi.

Člen 2

1.   Zahtevki za izvzetje iz dajatve, razširjene s členom 1, se predložijo v pisni obliki v enem od uradnih jezikov Evropske unije, podpiše pa jih oseba, pooblaščena za zastopanje družbe, ki je zaprosila za izvzetje. Zahtevek je treba poslati na naslov:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 08/20

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Telefaks: +32 22956505

2.   Komisija lahko v skladu s členom 13(4) Uredbe (ES) št. 1225/2009 po posvetovanju s svetovalnim odborom s sklepom odobri izvzetje iz dajatve, razširjene s členom 1, za uvoz iz družb, ki se ne izogibajo protidampinškim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo (EU) št. 791/2011.

Člen 3

Carinskim organom se odredi, da ustavijo registracijo uvoza, ki je bila določena v skladu s členom 2 Uredbe (EU) št. 437/2012.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. januarja 2013

Za Svet

Predsednik

E. GILMORE


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL L 204, 9.8.2011, str. 1.

(3)  UL L 134, 24.5.2012, str. 12.

(4)  UL L 43, 17.2.2011, str. 9.

(5)  UL L 292, 10.11.2011, str. 4.

(6)  Glej opombo 5.


16.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 11/8


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 22/2013

z dne 15. januarja 2013

o odobritvi aktivne snovi ciflumetofen v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1), zlasti člena 13(2) in člena 78(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 80(1)(a) Uredbe (ES) št. 1107/2009 ter ob upoštevanju postopka in pogojev za odobritev se mora Direktiva Sveta 91/414/EGS (2) uporabljati za aktivne snovi, v zvezi s katerimi je bila pred 14. junijem 2011 sprejeta odločitev v skladu s členom 6(3) navedene direktive. S Sklepom Komisije 2010/244/EU (3) je bilo potrjeno, da ciflumetofen izpolnjuje pogoje iz člena 80(1)(a) Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(2)

V skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS je Nizozemska 21. septembra 2009 prejela zahtevek podjetja Otsuka Chemical Co. Ltd za vključitev aktivne snovi ciflumetofen v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. S Sklepom 2010/244/EU je bilo potrjeno, da je dokumentacija „popolna“ v smislu načelnega izpolnjevanja zahtev po podatkih in informacijah iz prilog II in III k Direktivi 91/414/EGS.

(3)

Za navedeno aktivno snov so bili ocenjeni vplivi na zdravje ljudi in živali ter na okolje v skladu z določbami člena 6(2) in (4) Direktive 91/414/EGS za uporabe, ki jih je predlagal vlagatelj. Država članica poročevalka je 12. novembra 2010 predložila osnutek poročila o oceni.

(4)

Osnutek poročila o oceni so pregledale države članice in Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija). Agencija je 16. decembra 2011 Komisiji predložila sklep o pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo ciflumetofen (4). Osnutek poročila o oceni in sklep Agencije so države članice in Komisija pregledale v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 20. novembra 2012 v obliki poročila Komisije o pregledu ciflumetofena.

(5)

Različne preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo ciflumetofen, lahko pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) ter člena 5(3) Direktive 91/414/EGS, zlasti v zvezi z uporabami, ki so bile proučene in podrobno navedene v poročilu Komisije o pregledu. Zato je primerno odobriti ciflumetofen.

(6)

V skladu s členom 13(2) Uredbe (ES) št. 1107/2009 v povezavi s členom 6 navedene uredbe ter ob upoštevanju sedanjih znanstvenih in tehničnih dognanj pa je treba vključiti nekatere pogoje in omejitve. Zlasti je primerno zahtevati dodatne potrditvene informacije.

(7)

Pred odobritvijo bi bilo treba določiti primeren rok, da se bodo države članice in zainteresirane strani lahko pripravile na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo nastale z odobritvijo.

(8)

Brez poseganja v obveznosti iz Uredbe (ES) št. 1107/2009, ki izhajajo iz odobritve, in ob upoštevanju posebnega položaja, ki je nastal s prehodom od Direktive 91/414/EGS k Uredbi (ES) št. 1107/2009, bi bilo treba upoštevati naslednje. Državam članicam bi bilo treba po odobritvi omogočiti šestmesečno obdobje, da pregledajo registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo ciflumetofen. Države članice bi morale registracije po potrebi spremeniti, nadomestiti ali preklicati. Z odstopanjem od navedenega roka bi bilo treba za predložitev in oceno celotne posodobljene dokumentacije iz Priloge III vsakega fitofarmacevtskega sredstva za vsako nameravano uporabo po enotnih načelih iz Direktive 91/414/EGS določiti daljše obdobje.

(9)

Izkušnje iz vključitev aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, ocenjenih na podlagi Uredbe Komisije (EGS) št. 3600/92 z dne 11. decembra 1992 o podrobnih pravilih za izvajanje prve faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (5), so pokazale, da se lahko pri razlagi obveznosti imetnikov veljavnih registracij glede dostopa do podatkov pojavijo težave. Da bi se izognili nadaljnjim težavam, se zato zdi nujno razjasniti obveznosti držav članic, zlasti obveznost, da preverijo, ali ima imetnik registracije dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje pogoje iz Priloge II k navedeni direktivi. Vendar ta razjasnitev državam članicam ali imetnikom registracij ne nalaga novih obveznosti v primerjavi z doslej sprejetimi direktivami o spremembah Priloge I k navedeni direktivi ali uredbami, s katerimi so bile odobrene aktivne snovi.

(10)

V skladu s členom 13(4) Uredbe (ES) št. 1107/2009 bi bilo treba ustrezno spremeniti Prilogo k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (6).

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odobritev aktivne snovi

Aktivna snov ciflumetofen, kot je opredeljena v Prilogi I, se odobri v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ponovna ocena fitofarmacevtskih sredstev

1.   Države članice v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 do 30. novembra 2013 po potrebi spremenijo ali prekličejo veljavne registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo ciflumetofen kot aktivno snov.

Do navedenega datuma zlasti preverijo, ali so izpolnjeni pogoji iz Priloge I k tej uredbi, z izjemo tistih iz stolpca o posebnih določbah iz navedene priloge, in ali ima imetnik registracije dokumentacijo ali dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k Direktivi 91/414/EGS v skladu s pogoji iz člena 13(1) do (4) navedene direktive ter člena 62 Uredbe (ES) št. 1107/2009.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice znova ocenijo vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje ciflumetofen kot edino aktivno snov ali kot eno od več aktivnih snovi, vključenih v Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 najpozneje do 31. maja 2013, po enotnih načelih iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009, na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS, in ob upoštevanju stolpca o posebnih določbah iz Priloge I k tej uredbi. Na podlagi navedene ocene države članice presodijo, ali sredstvo izpolnjuje pogoje iz člena 29(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009.

Države članice nato:

(a)

če sredstvo vsebuje ciflumetofen kot edino aktivno snov, najpozneje do 30. novembra 2014 po potrebi spremenijo ali prekličejo registracijo, ali

(b)

če sredstvo vsebuje ciflumetofen kot eno od več aktivnih snovi, registracijo po potrebi spremenijo ali prekličejo najpozneje do 30. novembra 2014 ali do datuma, določenega za tako spremembo ali preklic v ustreznih aktih, s katerimi so bile zadevne snovi dodane v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS oziroma s katerimi so bile zadevne snovi odobrene, pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 3

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 4

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. junija 2013.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. januarja 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(3)  UL L 107, 29.4.2010, str. 22.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(1):2504. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu.

(5)  UL L 366, 15.12.1992, str. 10.

(6)  UL L 153, 11.6.2011, str. 1.


PRILOGA I

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

ciflumetofen

št. CAS 400882-07-7

št. CIPAC 721

2-methoxyethyl (RS)-2-(4-tert-butylphenyl)-2-cyano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluoro-o-tolyl)propionate

≥ 975 g/kg (racemat)

1. junij 2013

31. maj 2023

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu ciflumetofena in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 20. novembra 2012.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito izvajalcev in delavcev,

zaščito podtalnice, kadar se snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami,

zaščito pitne vode,

tveganje za vodne organizme.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.

Vlagatelj predloži potrditvene informacije o:

(a)

morebitni mutagenosti metabolita B3 (2-(trifluorometil)benzamida) z izključitvijo in vivo pomena ugotovljenih in vitro učinkov prek ustreznega testnega protokola;

(b)

dodatnih informacijah za določitev ARfD za metabolit B3;

(c)

dodatnih ekotoksikoloških študijah in ocenah za vodne vretenčarje, ki zajemajo njihov celotni življenjski cikel.

Vlagatelj Komisiji, državam članicam in Agenciji take informacije predloži do 31. maja 2015.


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


PRILOGA II

V delu B Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se doda naslednji vnos:

Št.

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„31

ciflumetofen

št. CAS 400882-07-7

št. CIPAC 721

2-methoxyethyl (RS)-2-(4-tert-butylphenyl)-2-cyano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluoro-o-tolyl)propionate

≥ 975 g/kg (racemat)

1. junij 2013

31. maj 2023

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu ciflumetofena in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 20. novembra 2012.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito izvajalcev in delavcev,

zaščito podtalnice, kadar se snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami,

zaščito pitne vode,

tveganje za vodne organizme.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot je uporaba osebne zaščitne opreme.

Vlagatelj predloži potrditvene informacije o:

(a)

morebitni mutagenosti metabolita B3 (2-(trifluorometil)benzamida), z izključitvijo in vivo pomena ugotovljenih in vitro učinkov prek ustreznega testnega protokola;

(b)

dodatnih informacijah za določitev ARfD za metabolit B3;

(c)

dodatnih ekotoksikoloških študijah in ocenah za vodne vretenčarje, ki zajemajo njihov celotni življenjski cikel.

Vlagatelj Komisiji, državam članicam in Agenciji take informacije predloži do 31. maja 2015.“


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


16.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 11/12


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 23/2013

z dne 15. januarja 2013

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. januarja 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

62,1

TN

102,6

TR

130,0

ZZ

98,2

0707 00 05

EG

194,1

TR

130,5

ZZ

162,3

0709 91 00

EG

158,2

ZZ

158,2

0709 93 10

MA

104,4

TR

132,7

ZZ

118,6

0805 10 20

EG

54,9

MA

59,8

TR

63,5

ZA

103,6

ZZ

70,5

0805 20 10

IL

162,4

MA

95,8

ZZ

129,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

113,9

KR

140,9

TR

94,1

ZZ

116,3

0805 50 10

TR

76,9

ZZ

76,9

0808 10 80

BA

47,0

CN

99,8

MK

38,5

US

183,6

ZZ

92,2

0808 30 90

CN

65,3

US

134,8

ZZ

100,1


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


16.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 11/14


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 24/2013

z dne 15. januarja 2013

o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 16. januarja 2013

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EU) št. 642/2010 z dne 20. julija 2010 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (2), zlasti člena 2(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da je uvozna dajatev za proizvode z oznakami KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (navadna pšenica, semenska), ex 1001 99 00 (visokokakovostna navadna pšenica, razen semenske), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 in 1007 90 00 enaka veljavni intervencijski ceni za te proizvode ob uvozu, povečani za 55 % in zmanjšani za uvozno ceno CIF zadevne pošiljke. Ta dajatev ne sme presegati stopnje dajatev skupne carinske tarife.

(2)

Člen 136(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se za izračun uvozne dajatve iz odstavka 1 navedenega člena za zadevne proizvode redno določajo reprezentativne uvozne cene CIF.

(3)

V skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 642/2010 je cena za izračun uvozne dajatve za proizvode z oznakami KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (navadna pšenica, semenska), ex 1001 99 00 (visokokakovostna navadna pšenica, razen semenske), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 in 1007 90 00 enaka dnevni reprezentativni uvozni ceni CIF v skladu z metodo iz člena 5 navedene uredbe.

(4)

Uvozne dajatve, ki se uporabljajo do začetka veljavnosti nove določitve se določijo za obdobje od 16. januarja 2013.

(5)

Ker je treba zagotoviti, da se ta ukrep uporablja čim prej po tem, ko se zagotovijo ažurirani podatki, mora ta uredba začeti veljati na dan objave –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

S 16. januarjem 2013 se uvozne dajatve v sektorju žit iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določijo v Prilogi I k tej uredbi na podlagi podatkov iz Priloge II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. januarja 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 187, 21.7.2010, str. 5.


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007, ki se uporabljajo od 16. januarja 2013

Oznaka KN

Opis blaga

Uvozna dajatev (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

trda PŠENICA, visokokakovostna

0,00

srednjekakovostna

0,00

nizkokakovostna

0,00

ex 1001 91 20

navadna PŠENICA, semenska

0,00

ex 1001 99 00

navadna PŠENICA, visokokakovostna, razen semenske

0,00

1002 10 00

1002 90 00

0,00

1005 10 90

semenska KORUZA, razen hibridne

0,00

1005 90 00

KORUZA, razen semenske (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SIREK v zrnju, razen hibridnega, za setev

0,00


(1)  V skladu s členom 2(4) Uredbe (EU) št. 642/2010 je lahko uvoznik upravičen do znižanja uvozne dajatve za:

3 EUR/t, če se pristanišče raztovarjanja nahaja v Sredozemlju (onstran Gibraltarske ožine) ali Črnem morju in če blago prihaja po Atlantskem oceanu ali Sueškem kanalu,

2 EUR/t, če se pristanišče raztovarjanja nahaja na Danskem, Irskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski, na Finskem, Švedskem, v Veliki Britaniji ali na atlantski obali Iberskega polotoka ter če blago prihaja v Unijo po Atlantskem oceanu.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če izpolnjuje pogoje iz člena 3 Uredbe (EU) št. 642/2010.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev iz Priloge I

2.1.2013-14.1.2013

1.

Povprečje za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 642/2010:

(EUR/t)

 

Navadna pšenica (1)

Koruza

Trda pšenica, visokokakovostna

Trda pšenica, srednjekakovostna (2)

Trda pšenica, nizkokakovostna (3)

Borza

Minnéapolis

Chicago

Kotacija

250,05

208,35

Cena FOB ZDA

303,11

293,11

273,11

Premija za Zaliv

76,71

17,95

Premija za Velika jezera

2.

Povprečje za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 642/2010:

Prevozni stroški: Mehiški zaliv–Rotterdam:

14,22 EUR/t

Prevozni stroški: Velika jezera–Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Pozitivna premija 14 EUR/t (člen 5(3) Uredbe (EU) št. 642/2010).

(2)  Negativna premija 10 EUR/t (člen 5(3) Uredbe (EU) št. 642/2010).

(3)  Negativna premija 30 EUR/t (člen 5(3) Uredbe (EU) št. 642/2010).