ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2012.356.slv

Uradni list

Evropske unije

L 356

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 55
22. december 2012


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

 

2012/828/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 13. novembra 2012 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Novo Zelandijo, ki spreminja Sporazum o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo

1

Sporazum med Evropsko unijo in Novo Zelandijo, ki spreminja Sporazum o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo

2

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 1261/2012 z dne 20. decembra 2012 o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2013 uporabljajo v Črnem morju

19

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 1262/2012 z dne 20. decembra 2012 o določitvi ribolovnih možnosti za plovila EU za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2013 in 2014

22

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 1263/2012 z dne 21. decembra 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

34

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1264/2012 z dne 21. decembra 2012 o izvajanju Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

55

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1265/2012 z dne 17. decembra 2012 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 837/2012 glede najmanjše aktivnosti pripravka 6-fitaze, ki jo proizvaja Aspergillus oryzae (DSM 22594), kot krmni dodatek za perutnino, odstavljene pujske, prašiče za pitanje in svinje (imetnik dovoljenja DSM Nutritional Products) ( 1 )

61

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1266/2012 z dne 21. decembra 2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

63

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1267/2012 z dne 21. decembra 2012 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. januarja 2013

65

 

 

DIREKTIVE

 

*

Izvedbena Direktiva Komisije 2012/52/EU z dne 20. decembra 2012 o določitvi ukrepov za olajšanje priznavanja zdravniških receptov, predpisanih v drugi državi članici ( 1 )

68

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta 2012/829/SZVP z dne 21. decembra 2012 o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu

71

 

 

2012/830/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 7. decembra 2012 o dodatnem finančnem prispevku državam članicam za programe spremljanja, inšpekcije in nadzora ribištva za leto 2012 (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 8967)

78

 

 

2012/831/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 20. decembra 2012 o odobritvi Španiji, da za romunske delavce podaljša začasno odložitev uporabe členov 1 do 6 Uredbe (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o prostem gibanju delavcev v Uniji

90

 

 

2012/832/EU

 

*

Sklep Evropske centralne banke z dne 10. decembra 2012 o spremembi Sklepa ECB/2010/21 o letnih računovodskih izkazih Evropske centralne banke (ECB/2012/30)

93

 

 

SMERNICE

 

 

2012/833/EU

 

*

Smernica Evropske centralne banke z dne 10. decembra 2012 o spremembah Smernice ECB/2010/20 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (ECB/2012/29)

94

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

 

2012/834/EU

 

*

Sklep št. 2/2012 Skupnega odbora Evropske unije in Švice za zračni promet, ustanovljenega na podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu z dne 30. novembra 2012 o nadomestitvi Priloge k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu

109

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

22.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 356/1


SKLEP SVETA

z dne 13. novembra 2012

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Novo Zelandijo, ki spreminja Sporazum o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo

(2012/828/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(6)(a)(v) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju privolitve Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o vzajemnem priznavanju) je začel veljati 1. januarja 1999 (2).

(2)

Komisija je v skladu s Sklepom Sveta 2011/464/EU (3) dne 23. februarja 2012 podpisala Sporazum med Evropsko unijo in Novo Zelandijo, ki spreminja Sporazum o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), s pridržkom njegove sklenitve.

(3)

Zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 je Evropska unija nadomestila in nasledila Evropsko skupnost.

(4)

Sporazum je treba skleniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sporazum med Evropsko unijo in Novo Zelandijo, ki spreminja Sporazum o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) se odobri v imenu Unije.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta imenuje osebo, pooblaščeno da v imenu Unije posreduje diplomatsko noto iz člena 2 Sporazuma, s katero Unija izrazi privolitev, da jo ta Sporazum zavezuje (4).

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 13. novembra 2012

Za Svet

Predsednik

V. SHIARLY


(1)  UL L 229, 17.8.1998, str. 62.

(2)  UL L 5, 9.1.1999, str. 74.

(3)  UL L 195, 27.7.2011, str. 1.

(4)  Generalni sekretariat Sveta bo objavil datum začetka veljavnosti Sporazuma v Uradnem listu Evropske unije.


SPORAZUM

med Evropsko unijo in Novo Zelandijo, ki spreminja Sporazum o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo

EVROPSKA UNIJA

in

NOVA ZELANDIJA,

(v nadaljevanju besedila: „pogodbenici“),

OB SKLENITVI Sporazuma o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti (1), sestavljenega v Wellingtonu 25. junija 1998 (v nadaljevanju besedila: „Sporazum o vzajemnem priznavanju“),

OB UGOTOVITVI potrebe po poenostavitvi delovanja Sporazuma o vzajemnem priznavanju,

OB UPOŠTEVANJU člena 3 Sporazuma o vzajemnem priznavanju, ki natančno določa obliko sektorskih prilog in zlasti zagotavlja, da oddelek II vsake sektorske priloge k Sporazumu o vzajemnem priznavanju vsebuje seznam imenovanih organov za ugotavljanje skladnosti,

OB UPOŠTEVANJU člena 4 Sporazuma o vzajemnem priznavanju, ki omejuje njegovo uporabo na industrijske izdelke s poreklom iz pogodbenic v skladu z nepreferencialnimi pravili o poreklu,

OB UPOŠTEVANJU člena 12 Sporazuma o vzajemnem priznavanju, ki določa, da Skupni odbor med drugim izvaja sklepe o vključitvi organov za ugotavljanje skladnosti in njihovem umiku iz sektorskih prilog ter določa postopke za tako vključitev in umik,

OB UPOŠTEVANJU členov 8 in 12 Sporazuma o vzajemnem priznavanju, ki se nanašata na predsednika Skupnega odbora,

OB UPOŠTEVANJU člena 12 Sporazuma o vzajemnem priznavanju, ki Skupnega odbora izrecno ne pooblašča za spreminjanje sektorskih prilog, razen za začetek veljavnosti odločitve organa za imenovanje, da imenuje ali prekliče imenovanje določenega organa za ugotavljanje skladnosti,

GLEDE NA TO, da je treba člen 3 Sporazuma o vzajemnem priznavanju spremeniti, da se bodo odražale predlagane spremembe njegovega člena 12, ki omejujejo Skupni odbor, da bi v zvezi s priznavanjem ali preklicem priznavanja organov za ugotavljanje skladnosti ukrepal v primerih, ki jih je izpodbijala druga pogodbenica v skladu s členom 8 Sporazuma o vzajemnem priznavanju, ter da se omogoči večja prilagodljivost strukture sektorskih prilog k Sporazumu o vzajemnem priznavanju,

GLEDE NA TO, da je treba črtati omejitev v zvezi s poreklom iz člena 4 Sporazuma o vzajemnem priznavanju, da trgovina med pogodbenicama ne bo nujno omejena,

GLEDE NA TO, da Skupnemu odboru sopredsedujeta obe pogodbenici, se sklicevanja na predsednika Skupnega odbora iz členov 8 in 12 Sporazuma o vzajemnem priznavanju črtajo,

GLEDE NA TO, da okrepljena izmenjava informacij med pogodbenicama glede delovanja Sporazuma o vzajemnem priznavanju olajša delovanje,

GLEDE NA TO, da se mora zaradi pravočasne prilagoditve sektorskih prilog, v katerih se upoštevajo tehnični napredek in drugi dejavniki, kot je širitev Evropske unije, mora biti Skupni odbor s členom 12 Sporazuma o vzajemnem priznavanju izrecno pooblaščen za spreminjanje sektorskih prilog na področjih, razen tistih, na katerih imajo organi za imenovanje pooblastila o imenovanju ali preklicu imenovanja za posamezni organ ugotavljanja skladnosti, ter za sprejemanje novih sektorskih prilog,

GLEDE NA TO, da je treba zaradi poenostavitve delovanja Sporazuma o vzajemnem priznavanju odločanje Skupnega odbora v zvezi s priznavanjem ali preklicem priznavanja organov za ugotavljanje skladnosti omejiti na primere, ki jih izpodbija druga pogodbenica v skladu s členom 8 Sporazuma o vzajemnem priznavanju,

GLEDE NA TO, da je treba zaradi poenostavitve delovanja Sporazuma o vzajemnem priznavanju v njegovem členu 12 določiti enostavnejši postopek za priznavanje, preklic priznavanja in začasni preklic priznavanja organov za ugotavljanje skladnosti ter pojasniti status ugotavljanja skladnosti, ki ga izvajajo organi, ki so pozneje začasno preklicani ali preklicani,

GLEDE NA TO, da je Sporazum o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti, certifikatov in oznak med Evropsko unijo in Avstralijo po obliki enak Sporazumu o vzajemnem priznavanju, se zato hkrati spremeni, da se ohrani usklajenost med obema sporazumoma,

GLEDE NA TO, da so pravna sklicevanja in način delovanja sektorskih prilog o nadzoru zdravil v skladu z dobro proizvodno prakso in certificiranju serij zastarela, so bila spremenjena, da se prikaže dejansko stanje –

STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Spremembe Sporazuma o vzajemnem priznavanju

Sporazum o vzajemnem priznavanju se spremeni, kakor sledi:

1.

člen 3(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Vsaka sektorska priloga na splošno vsebuje naslednje informacije:

(a)

navedba področja uporabe in veljavnosti;

(b)

zakonski in drugi predpisi, ki se nanašajo na postopke za ugotavljanje skladnosti;

(c)

organi za imenovanje;

(d)

vrsta postopkov za imenovanje organov za ugotavljanje skladnosti ter

(e)

dodatne določbe, kakor se zahteva.“;

2.

člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Področje uporabe in veljavnost

Določbe tega sporazuma se uporabljajo za izdelke, določene v navedbi področja uporabe in veljavnosti v vsaki sektorski prilogi.“;

3.

člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

Organi za imenovanje

1.   Pogodbenici zagotovita, da so organi za imenovanje, ki so pristojni za imenovanje organov za ugotavljanje skladnosti, pooblaščeni in usposobljeni za imenovanje, začasni preklic, umik začasnega preklica in preklic imenovanja teh organov.

2.   Pri teh imenovanjih, začasnih preklicih, umikih začasnega preklica in preklicih imenovanja organi za imenovanje, razen če v sektorskih prilogah ni drugače določeno, upoštevajo postopke za imenovanje iz člena 12 in Priloge.“;

4.

člen 7(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Pogodbenici izmenjujeta informacije o postopkih, s katerimi zagotavljata, da imenovani organi za ugotavljanje skladnosti, za katere sta pristojni, izpolnjujejo zahteve zakonskih in drugih predpisov, opredeljene v sektorskih prilogah, in zahteve glede usposobljenosti iz Priloge.“;

5.

člen 8 se spremeni, kakor sledi:

(a)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Tako izpodbijaje mora biti objektivno in z dokazi utemeljeno ter pisno predloženo drugi pogodbenici in Skupnemu odboru.“;

(b)

odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.   Razen kadar Skupni odbor ne odloči drugače, pristojni organ za imenovanje začasno prekliče imenovanje izpodbijanega organ za ugotavljanje skladnosti od tedaj, ko usposobljenost ali skladnost glede na ta člen postaneta vprašljivi, do tedaj, ko je v Skupnem odboru doseženo soglasje glede statusa navedenega organa ali ko pogodbenica, ki izpodbija, obvesti drugo pogodbenico in Skupni odbor, da je zadovoljna z usposobljenostjo in skladnostjo navedenih organov.“;

6.

člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Izmenjava informacij

1.   Pogodbenici izmenjujeta informacije o izvajanju zakonskih in drugih določb, opredeljenih v sektorskih prilogah, in vzdržujeta natančen seznam organov za ugotavljanje skladnosti, imenovanih v skladu s tem sporazumom.

2.   Vsaka pogodbenica, skladno s svojimi obveznostmi po Sporazumu Svetovne trgovinske organizacije o tehničnih ovirah v trgovini, drugi pogodbenici sporoči, da namerava spremeniti zakonske in druge določbe, ki se nanašajo na vsebino tega sporazuma, in drugo pogodbenico obvesti o novih določbah najmanj 60 koledarskih dni pred začetkom njihove veljavnosti, razen za primere iz odstavka 3 tega člena.

3.   Kadar pogodbenica sprejme nujne ukrepe, za katere meni, da so upravičeni iz zdravstvenih, varnostnih ali okoljevarstvenih razlogov, da bi obvladala tveganje, ki ga predstavlja izdelek, zajet v sektorski prilogi, drugo pogodbenico obvesti o ukrepih, skupaj s kratko navedbo namena in razlogov za ukrepe ali kakor je določeno v sektorski prilogi.“;

7.

v členu 12 se odstavki 3 do 7 nadomestijo z naslednjim:

„3.   Skupni odbor se sestaja vsaj enkrat letno, razen če Skupni odbor ali pogodbenici odločita drugače. Po potrebi se zaradi učinkovitega delovanja tega sporazuma ali na zahtevo ene ali druge pogodbenice skličejo dodatni sestanki.

4.   Skupni odbor lahko obravnava katero koli zadevo, ki je povezana z delovanjem tega sporazuma. Zlasti je odgovoren za:

(a)

spreminjanje sektorskih prilog v skladu s tem sporazumom;

(b)

izmenjavo informacij o postopkih, ki jih ena ali druga pogodbenica uporablja za zagotavljanje potrebne ravni usposobljenosti organov za ugotavljanje skladnosti;

(c)

določitev ene ali več skupnih ekip strokovnjakov za preverjanje tehnične usposobljenosti organa za ugotavljanje skladnosti in njegove skladnosti z drugimi ustreznimi zahtevami, v skladu s členom 8;

(d)

izmenjavo informacij in obveščanje pogodbenic o spremembah zakonskih in drugih določb iz sektorskih prilog, vključno s tistimi, zaradi katerih je treba spremeniti sektorske priloge;

(e)

reševanje vprašanj, povezanih z uporabo tega sporazuma in sektorskih prilog; ter

(f)

sprejemanje novih sektorskih prilog v skladu s tem sporazumom.

5.   Skupni odbor takoj pisno obvesti obe pogodbenici o kakršnih koli spremembah sektorskih prilog v skladu s tem sporazumom in vseh novih sektorskih prilog, sprejetih v skladu s tem sporazumom, in zanje določi začetek veljavnosti.

6.   Imenovanje organa za ugotavljanje skladnosti poteka po naslednjem postopku:

(a)

pogodbenica, ki želi imenovati kakršen koli organ za ugotavljanje skladnosti v ta namen drugi pogodbenici predloži predlog v pisni obliki in zahtevku priloži dodatno dokumentacijo, kakor to opredeli Skupni odbor;

(b)

če druga pogodbenica pristane na predlog ali če v 60 koledarskih dneh ni vložen noben ugovor v skladu s postopki Skupnega odbora, se šteje, da je organ za ugotavljanje skladnosti imenovan za organ za ugotavljanje skladnosti v skladu s členom 5;

(c)

če po členu 8 druga pogodbenica v navedenem 60-dnevnem roku izpodbija tehnično usposobljenost ali skladnost predlaganega organa za ugotavljanje skladnosti, lahko Skupni odbor sklene, da bo v skladu z navedenim členom preveril zadevni organ;

(d)

če je imenovan nov organ za ugotavljanje skladnosti, je ugotavljanje skladnosti, ki ga izvaja tak organ, veljavno od datuma imenovanja tega organa v skladu s tem sporazumom;

(e)

katera koli pogodbenica lahko začasno prekliče, umakne začasni preklic ali prekliče imenovanje organa za ugotavljanje skladnosti v njeni pristojnosti. Zadevna pogodbenica takoj pisno obvesti drugo pogodbenico in Skupni odbor o svoji odločitvi in navede datum odločitve. Začasni preklic, umik začasnega preklica in preklic imenovanja začnejo veljati od datuma odločitve pogodbenice;

(f)

v skladu s členom 8 lahko v izjemnih okoliščinah katera koli pogodbenica izpodbija tehnično usposobljenost imenovanega organa za ugotavljanje skladnosti v pristojnosti druge pogodbenice. V tem primeru se lahko Skupni odbor odloči, da v skladu s členom 8 preveri zadevni organ.

7.   Če se imenovanje organa za ugotavljanje skladnosti začasno prekliče ali prekliče, je ugotavljanje skladnosti, ki ga izvede organ za ugotavljanje skladnosti pred začetkom veljavnosti začasnega preklica ali preklica, veljavno, razen če je odgovorna pogodbenica bodisi omejila ali preklicala to veljavnost bodisi je Skupni odbor določil drugače. Pogodbenica, v pristojnosti katere je deloval organ za ugotavljanje skladnosti, katerega imenovanje je bilo začasno preklicano ali preklicano, mora drugo pogodbenico pisno obvestiti o kakršnih koli takih spremembah glede omejitve ali preklica veljavnosti.“;

8.

člen 15 se spremeni, kakor sledi:

(a)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Skupni odbor lahko sprejme sektorske priloge, na katere se nanaša člen 2, ki zagotavljajo izvedbene določbe za ta sporazum.“;

(b)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Spremembe sektorskih prilog in sprejetje novih sektorskih prilog določi Skupni odbor.“.

9.

Priloga se spremeni, kot sledi:

(a)

odstavek 9 se nadomesti z naslednjim:

„9.

Organi za imenovanje obvestijo predstavnike pogodbenice v Skupnem odboru, ustanovljenem s členom 12 tega sporazuma, o imenovanju, začasnem preklicu ali preklicu imenovanja organov za ugotavljanje skladnosti. Imenovanje, začasni preklic ali preklic imenovanja organov za ugotavljanje skladnosti poteka v skladu z določbami tega sporazuma in poslovnika Skupnega odbora.“;

(b)

odstavek 10 se nadomesti z naslednjim:

„10.

Kadar organ za imenovanje predstavnika pogodbenice v Skupnem odboru, ustanovljenem po tem sporazumu, obvešča o imenovanju organov za ugotavljanje skladnosti, navede za vsak organ za ugotavljanje skladnosti naslednje podatke:

(a)

ime;

(b)

poštni naslov;

(c)

številko telefaksa in elektronski naslov (e-naslov);

(d)

nabor izdelkov, procesov, standardov ali storitev, za ocenjevanje katerih je organ pooblaščen;

(e)

postopke ugotavljanja skladnosti, za izvajanje katerih je pooblaščen, ter

(f)

postopek imenovanja, ki se uporablja za določanje usposobljenosti.“;

10.

Sektorska priloga o nadzoru zdravil v skladu z dobro proizvodno prakso in certificiranju serij, vključno s Dodatkom 1 in Dodatkom 2, se nadomesti z naslednjim besedilom:

„SEKTORSKA PRILOGA O NADZORU ZDRAVIL V SKLADU Z DOBRO PROIZVODNO PRAKSO IN CERTIFICIRANJU SERIJ K SPORAZUMU O VZAJEMNEM PRIZNAVANJU UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN NOVO ZELANDIJO

PODROČJE UPORABE IN VELJAVNOST

1.

Določbe te sektorske priloge zajemajo vsa zdravila, ki so industrijsko izdelana v Novi Zelandiji in Evropski uniji, in za katera se uporabljajo zahteve dobre proizvodne prakse.

Za zdravila, zajeta v tej sektorski prilogi, vsaka pogodbenica prizna ugotovitve inšpekcijskih pregledov proizvajalcev, ki jih izvedejo ustrezne inšpekcijske službe druge pogodbenice, in ustrezna dovoljenja za izdelavo, ki jih izdajo pristojni organi druge pogodbenice.

Poleg tega druga pogodbenica prizna certifikat proizvajalca o skladnosti vsake serije s svojimi specifikacijami, ne da bi pri uvozu izvedla ponovno kontrolo.

„Zdravila“ so vsi izdelki, ki jih predpisujeta farmacevtski zakonodaji Evropske unije in Nove Zelandije iz oddelka I. Opredelitev zdravil vključuje vse izdelke za uporabo v humani in veterinarski medicini, kot so kemični in biološki farmacevtski izdelki, imunološki izdelki, radiofarmacevtski izdelki, zdravila, izdelana iz človeške krvi ali plazme, premiksi za pripravo veterinarske medicirane krme in, če je primerno, vitamini, minerali ter zeliščna zdravila in homeopatska zdravila.

„Dobra proizvodna praksa“ je tisti del zagotavljanja kakovosti, ki zagotavlja dosledno proizvodnjo ter nadzor izdelkov glede na standarde kakovosti, ki ustrezajo namenu njihove uporabe, in kot zahteva dovoljenje za promet, ki ga izda pogodbenica uvoznica. Za namen te sektorske priloge vključuje sistem, s katerim proizvajalec od imetnika dovoljenja za promet ali od vložnika prejme specifikacijo izdelka in/ali procesa ter zagotovi, da se zdravilo izdela v skladu s specifikacijo (enakovredno certifikatu kvalificirane osebe v Evropski uniji).

2.

Za zdravila, za katere velja zakonodaja ene pogodbenice („pogodbenica, ki predpisuje“), druge pa ne, proizvodno podjetje za namene tega sporazuma od organa, ki ga je imenovala ustrezna kontaktna točka pogodbenice iz točke 12 Oddelka III, lahko zahteva, da pristojna lokalna inšpekcijska služba opravi pregled. Ta določba se med drugim uporablja za izdelavo aktivnih farmacevtskih sestavin in vmesnih izdelkov ter izdelkov, namenjenih kliničnim preskusom, kakor tudi za dogovorjene inšpekcijske preglede pred trženjem. Operativne določbe so navedene v točki 3b oddelka III.

Certificiranje proizvajalcev

3.

Na zahtevo izvoznika, uvoznika ali pristojnega organa druge pogodbenice organi, pristojni za izdajanje proizvodnih dovoljenj in nadzor proizvodnje zdravil, potrdijo, da:

ima proizvajalec ustrezna dovoljenja za izdelavo zadevnega zdravila ali za izvajanje s specifikacijo določenega proizvodnega postopka,

pristojni organi pri njem redno izvajajo inšpekcijske preglede in

proizvajalec izpolnjuje nacionalne zahteve dobre proizvodne prakse, ki jih obe pogodbenici priznavata kot enakovredne iz oddelka I. Kadar se za sklicevanja uporabijo druge zahteve dobre proizvodne prakse (v skladu z določbami iz točke 3b oddelka III), mora biti to navedeno v certifikatu.

Na certifikatih so navedene tudi proizvodne lokacije (in morebitni pogodbeni preskuševalni laboratoriji). Obliko certifikata določi Skupna področna skupina.

Certifikati se izdajajo kar najhitreje, najpozneje pa v 30 dneh. V izjemnih primerih, če je na primer potreben nov inšpekcijski pregled, se lahko ta rok podaljša na 60 koledarskih dni.

Certificiranje serij

4.

Vsaka izvožena serija ima priložen certifikat o seriji, ki ga pripravi proizvajalec (samocertificiranje) po celoviti kvalitativni analizi, kvantitativni analizi vseh aktivnih sestavin in vseh drugih preskušanjih in preverjanjih, potrebnih za zagotovitev, da je kakovost izdelka v skladu z zahtevami dovoljenja za promet. Certifikat potrjuje, da serija izpolnjuje specifikacije, hrani pa ga uvoznik serije. Na zahtevo je na voljo pristojnemu organu.

Pri izdajanju certifikata proizvajalec upošteva določbe veljavne certifikacijske sheme Svetovne zdravstvene organizacije o kakovosti farmacevtskih izdelkov v mednarodnem blagovnem prometu. Certifikat podrobno navaja dogovorjene specifikacije izdelka, sklicevanje na analitske postopke in rezultate analiz. Vsebuje izjavo, da so podatki o predelavi in pakiranju serij preverjeni ter v skladu z dobro proizvodno prakso. Certifikat o seriji podpiše odgovorna oseba za sprostitev serije v prodajo ali za dobavo, tj. v Evropski uniji „kvalificirana oseba“ iz zadevne zakonodaje Evropske unije. V Novi Zelandiji je odgovorna oseba navedena na dovoljenju za izdelavo, izdanem v skladu z ustrezno zakonodajo Nove Zelandije.

ODDELEK I

ZAKONSKI IN DRUGI PREDPISI

Ob upoštevanju operativnih določb oddelka III se splošni inšpekcijski pregledi dobre proizvodne prakse izvajajo v skladu z zahtevami dobre proizvodne prakse pogodbenice izvoznice. Veljavne zakonske in druge določbe, povezane s to sektorsko prilogo, so navedene v preglednici.

Vendar pa morajo biti referenčne zahteve kakovosti izdelkov za izvoz, vključno z načinom izdelave in specifikacije izdelkov, enake kot na ustreznem dovoljenju za promet z izdelkom, ki ga izda pogodbenica uvoznica.

Veljavne zakonske in druge določbe za Evropsko unijo

Veljavne zakonske in druge določbe za Novo Zelandijo

Direktiva Komisije 91/412/EGS z dne 23. julija 1991 o določitvi načel in smernic dobre proizvodne prakse za zdravila za uporabo v veterinarski medicini, kot je bila spremenjena;

Direktiva 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, kot je bila spremenjena;

Direktiva 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini, kot je bila spremenjena;

Direktiva Komisije 2003/94/ES z dne 8. oktobra 1993 o določitvi načel in smernic dobre proizvodne prakse v zvezi z zdravili za uporabo v humani medicini in zdravili za uporabo v humani medicini v preskušanju

Uredba (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila, kot je bila spremenjena

Navodila o dobri distribucijski praksi (94/C 63/03)

Priloga IV - Navodila za dobro proizvodno prakso zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini.

Zakon o zdravilih 1981

Predpisi o zdravilih 1984

Novozelandski kodeks dobre proizvodne prakse za izdelavo in distribucijo terapevtskih proizvodov, del 1, 2, 4 in 5

Zakon o kmetijskih spojinah in Zakon o zdravilih v veterini 1997

Zakon o kmetijskih spojinah in Predpisi o zdravilih za živali 2001

Kodeks dobre proizvodne prakse za kmetijske spojine in zdravila za živali

Smernice dobre proizvodne prakse za kmetijske spojine in zdravila za živali

in katera koli zakonodaja, ki je sprejeta na podlagi navedene zakonodaje ali jo spreminja

ODDELEK II

URADNE INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

Seznam uradnih inšpekcijskih služb, povezanih s to sektorsko prilogo, sta sestavili pogodbenici, ki ga tudi vzdržujeta. Če pogodbenica od druge pogodbenice zahteva kopijo njenih zadnjih seznamov uradnih inšpekcijskih služb, pogodbenica od katere se zahteva kopija, pogodbenici, ki je zahtevala kopijo, zagotovi kopijo navedenih seznamov v 30 koledarskih dneh od datuma prejema zahteve.

ODDELEK III

OPERATIVNE DOLOČBE

1.   Pošiljanje inšpekcijskih poročil

Na utemeljeno zahtevo ustrezna inšpekcijska služba pošlje kopijo zadnjega inšpekcijskega poročila o proizvodnem ali, če analitične postopke izvajajo zunanji sodelavci, kontrolnem laboratoriju. Zahteva se lahko nanaša na „popolno inšpekcijsko poročilo“ ali „podrobno poročilo“ (glej točko 2). Pogodbenici obravnavata ta inšpekcijska poročila s stopnjo zaupnosti, ki jo zahteva matična pogodbenica.

Če za proizvodne postopke zadevnega zdravila inšpekcijski pregled že dalj časa ni bil opravljen, in sicer, če datum zadnjega inšpekcijskega pregleda ni starejši od dveh let, ali če je bila ugotovljena posebna potreba po inšpekcijskem pregledu, se lahko zahteva poseben in podroben inšpekcijski pregled. Pogodbenici zagotovita, da so inšpekcijska poročila poslana najpozneje v 30 koledarskih dneh, če pa je potrebno izvesti nov inšpekcijski pregled, se ta rok podaljša na 60 koledarskih dni.

2.   Inšpekcijska poročila

„Popolno inšpekcijsko poročilo“ vsebuje glavno datoteko (Site Master File), ki jo sestavi proizvajalec ali inšpektorat, in opisno poročilo inšpektorata. „Podrobno poročilo“ odgovarja na specifična vprašanja o podjetju, ki jih postavi druga pogodbenica.

3.   Referenčna načela dobre proizvodne prakse

(a)

Pri proizvajalcih se opravi inšpekcijski pregled glede na veljavno dobro proizvodno prakso pogodbenice izvoznice (glej oddelek I).

(b)

Zdravila, za katere velja farmacevtska zakonodaja pogodbenice uvoznice, ne pa tudi pogodbenice izvoznice, pristojna lokalna inšpekcijska služba, ki je pripravljena izvesti pregled ustreznih proizvodnih postopkov, preveri glede na svojo lastno dobro proizvodno prakso ali, če ni specifičnih zahtev dobre proizvodne prakse, glede na veljavno dobro proizvodno prakso pogodbenice uvoznice. To velja tudi v primeru, če se lokalno veljavna načela dobre proizvodne prakse na ravni zagotavljanja kakovosti končnih izdelkov ne štejejo kot enakovredna dobri proizvodni praksi pogodbenice uvoznice.

Enakovrednost zahtev dobre proizvodne prakse za specifične izdelke ali razrede izdelkov (npr. zdravila v preskušanju, vhodne snovi) se ugotavlja v skladu s postopkom, ki ga določi Skupna področna skupina.

4.   Narava inšpekcijskih pregledov

(a)

Z inšpekcijskimi pregledi se redno ocenjuje proizvajalčeva skladnost z dobro proizvodno prakso. To so splošni inšpekcijski pregledi dobre proizvodne prakse (tudi redni, periodični ali rutinski inšpekcijski pregledi).

(b)

„V izdelke ali postopke usmerjeni“ inšpekcijski pregledi (ki so po potrebi lahko inšpekcijski pregledi „pred trženjem“) so osredotočeni na izdelavo enega izdelka ali ene serije izdelkov ali na postopke ter vključujejo oceno validacije in skladnosti s specifičnimi procesnimi ali kontrolnimi vidiki, opisanimi v dovoljenju za promet. Po potrebi se inšpektoratu zaupno pošljejo ustrezne informacije o izdelku (dokumentacija o kakovosti vloge ali dokumentacija za izdajo dovoljenja).

5.   Inšpekcijske/ustanovitvene pristojbine

Režim inšpekcijskih/ustanovitvenih pristojbin se določi na podlagi lokacije proizvajalca. Proizvajalcem na ozemlju druge pogodbenice za izdelke, zajete v tej sektorski prilogi, ni treba plačati nobenih inšpekcijskih/ustanovitvenih pristojbin.

6.   Zaščitna klavzula za inšpekcijske preglede

Vsaka pogodbenica si pridržuje pravico izvajati svoje lastne inšpekcijske preglede iz razlogov, ki jih sporoči drugi pogodbenici. O takih inšpekcijskih pregledih je treba vnaprej obvestiti drugo pogodbenico, ki ima možnost, da se inšpekcijskemu pregledu pridruži. Ta zaščitna klavzula se uporablja le izjemoma. Stroški morebitnega inšpekcijskega pregleda se lahko povrnejo.

7.   Izmenjava informacij med pristojnimi organi in približevanje zahtev glede kakovosti

Skladno s splošnimi določbami tega sporazuma si pogodbenici izmenjata vse relevantne informacije, potrebne za vzajemno priznavanje inšpekcijskih pregledov. Zaradi dokazovanja sposobnosti v primerih znatnih sprememb regulativnih sistemov v kateri koli pogodbenici lahko vsaka pogodbenica zahteva dodatne specifične informacije v zvezi z uradnimi inšpekcijskimi službami. V takih specifičnih zahtevah so lahko zajete informacije o usposabljanju, inšpekcijskih postopkih, splošnih informacijah in izmenjavi dokumentov ter preglednosti revizij agencij o uradnih inšpekcijskih službah, ki se nanašajo na delovanje te sektorske priloge. Take zahteve mora izvajati in upravljati Skupna področna skupina kot del obstoječega programa vzdrževanja.

Poleg tega ustrezni pristojni organi Nove Zelandije in Evropske unije drug drugega obveščajo o vseh novih tehničnih smernicah ali spremembah v inšpekcijskih postopkih. Pogodbenici se pred njihovim sprejetjem posvetujeta.

8.   Uradna sprostitev serije

Postopek za uradno sprostitev serije je dodatno preverjanje varnosti in učinkovitosti imunoloških zdravil (cepiv) in krvnih derivatov, ki ga opravijo pristojni organi pred distribucijo vsake serije izdelka. Ta sporazum ne vključuje vzajemnega priznavanja uradnega sproščanja serij. Kadar se uporabi uradna sprostitev serije, proizvajalec na zahtevo pogodbenice voznice zagotovi certifikat o uradni sprostitvi serije, če so zadevno serijo testirali kontrolni organi pogodbenice izvoznice.

Postopek za uradno sprostitev serij za zdravila za humano uporabo za Evropsko unijo objavi Evropski direktorat za kakovost zdravil in zdravstvenega varstva. Za Novo Zelandijo je postopek uradne sprostitve serije določen v dokumentu „Serija strokovnih poročil WHO, št. 822, 1992“.

9.   Usposabljanje inšpektorjev

V skladu s splošnimi določbami tega sporazuma so inšpektorjem druge pogodbenice dostopni tečaji usposabljanja inšpektorjev, ki jih organizirajo pristojni organi. Pogodbenici se obveščata o teh usposabljanjih.

10.   Skupni inšpekcijski pregledi

V skladu s splošnimi določbami tega sporazuma lahko pogodbenici po vzajemnem dogovoru odobrita skupne inšpekcijske preglede. Ti inšpekcijski pregledi so namenjeni razvijanju skupnega razumevanja ter razlag prakse in zahtev. Priprava teh inšpekcijskih pregledov in njihova oblika bosta določeni v postopkih, ki jih odobri Skupna področna skupina.

11.   Sistem opozarjanja

Pogodbenici imenujeta kontaktne točke, ki pristojnim organom in proizvajalcem omogočajo hitro obveščanje organov druge pogodbenice v primeru slabe kakovosti, razveljavitev serij, ponarejanja in drugih težav v zvezi s kakovostjo, zaradi katerih bi lahko bile potrebne dodatne kontrole ali začasni preklic distribucije serije. Podroben postopek opozarjanja določita skupaj.

Pogodbenici zagotovita, da druga drugo z ustrezno stopnjo nujnosti obvestita o vsakem začasnem preklicu ali preklicu dovoljenja za izdelavo (v celoti ali delno), ki temeljita na neusklajenosti z dobro proizvodno prakso in ki bi lahko vplivala na varstvo javnega zdravja.

12.   Kontaktne točke

Za namene te sektorske priloge so kontaktne točke za kakršna koli tehnična vprašanja, kot so izmenjava inšpekcijskih poročil, tečaji usposabljanja inšpektorjev in tehnične zahteve, naslednje:

ZA NOVO ZELANDIJO:

Za zdravila za uporabo v humani medicini:

Group Manager

Medicines and Medical Devices Safety Authority (Medsafe)

PO Box 5013

Wellington

New Zealand

Tel. 64-4-819 6874

Telefaks: 64-4-819 6806

Za zdravila za uporabo za živali:

The Director, Approvals and ACVM Standards

Ministry of Agriculture and Forestry (MAF)

PO Box 2526

Wellington 6140

New Zealand

Tel. 64-4-894 2541

Telefaks: 64-4-894 2501

ZA EVROPSKO UNIJO:

The Director of the European Medicines Agency

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Tel. 44-171-418 8400

Faks 44-171-418 8416

13.   Skupna področna skupina

Skupna področna skupina, sestavljena iz predstavnikov pogodbenic, se ustanovi v skladu s to sektorsko prilogo. Odgovorna je za učinkovito delovanje te sektorske priloge. Skupnemu odboru poroča po njegovih navodilih.

Skupna področna skupina določi svoj poslovnik. Odločitve in priporočila sprejema soglasno. Lahko se odloči, da naloge prenese na podskupine.

14.   Razlike v mnenjih

Pogodbenici po svojih najboljših močeh odpravljata kakršne koli razlike v mnenjih, ki se med drugim nanašajo na skladnost proizvajalcev in ugotovitve inšpekcijskih poročil. Nerazrešene razlike v mnenjih se posredujejo Skupni področni skupini.

ODDELEK IV

SPREMEMBE SEZNAMA URADNIH INŠPEKCIJSKIH SLUŽB

Pogodbenici priznavata potrebo po tej sektorski prilogi zaradi prilagoditve spremembam, zlasti glede vpisa novih uradnih inšpekcijskih služb ali sprememb v naravi ali vlogi že ustanovljenih pristojnih organov. Ob znatnih spremembah glede uradnih inšpekcijskih služb Skupna področna skupina upošteva, katere dodatne informacije, če sploh, se zahtevajo za preveritev programov in vzpostavitev ali ohranitev vzajemnega priznavanja inšpekcijskih pregledov, v skladu s točko 7 oddelka III.“;

11.

Sektorska priloga o medicinskih pripomočkih se nadomesti z naslednjim besedilom:

SEKTORSKA PRILOGA O MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH K SPORAZUMU O VZAJEMNEM PRIZNAVANJU UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN NOVO ZELANDIJO

PODROČJE UPORABE IN VELJAVNOST

Določbe te sektorske priloge se uporabljajo za naslednje izdelke:

Izdelki za izvoz v Evropsko unijo

Izdelki za izvoz v Novo Zelandijo

(1)

Vsi medicinski pripomočki:

(a)

izdelani v Novi Zelandiji; ter

(b)

ki jih tretja stranka pregleda s postopki za ugotavljanje skladnosti izdelka in kakovosti sistema; ter

(c)

ki so določeni v Direktivi Sveta 90/385/EGS z dne 20. junija 1990 o približevanju zakonodaje držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev, kakor je bila spremenjena; ter

(d)

ki so določeni v Direktivi Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih, kakor je bila spremenjena.

(1)

Vsi medicinski pripomočki:

(a)

izdelani v Evropski uniji; ter

(b)

ki jih tretja stranka pregleda s postopki za ugotavljanje skladnosti izdelka in kakovosti sistema ali za katere veljajo zahteve v skladu z zakonodajo iz oddelka I, kakor je bila spremenjena.

(2)

Za namene odstavka 1:

(a)

se medicinski pripomočki iz Dodatka izključijo; ter

(b)

razen če ni drugače določeno ali se pogodbenici ne dogovorita drugače, „izdelava“ medicinskega pripomočka ne vključuje:

(i)

postopkov obnove in prenove, kot so popravilo, remont, revizija ali obnova; ali

(ii)

postopkov, kot so stiskanje, označevanje, etiketiranje, pakiranje in priprava za prodajo, ki se izvajajo samostojno ali v povezavi en z drugim; ali

(iii)

samo inšpekcijskih kontrol kakovosti; ali

(iv)

samo sterilizacije.

(2)

Za namene odstavka 1:

(a)

se medicinski pripomočki iz Dodatka izključijo; ter

(b)

razen če ni drugače določeno ali se pogodbenici ne dogovorita drugače, „izdelava“ medicinskega pripomočka ne vključuje:

(i)

postopkov obnove in prenove, kot so popravilo, remont, revizija ali obnova; ali

(ii)

postopkov, kot so stiskanje, označevanje, etiketiranje, pakiranje in priprava za prodajo, ki se izvajajo samostojno ali v povezavi en z drugim; ali

(iii)

samo inšpekcijskih kontrol kakovosti; ali

(iv)

samo sterilizacije.

ODDELEK I

ZAKONSKI IN DRUGI PREDPISI

Zakonski in drugi predpisi Evropske unije, s katerimi organi za ugotavljanje skladnosti, ki jih je imenovala Nova Zelandija, ugotavljajo skladnost

Zakonski in drugi predpisi Nove Zelandije, s katerimi organi za ugotavljanje skladnosti, ki jih je imenovala Evropska unija, ugotavljajo skladnost

Direktiva Sveta 90/385/EGS z dne 20. junija 1990 o približevanju zakonodaje držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev, kakor je bila spremenjena

Direktiva Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih, kakor je bila spremenjena

in katera koli zakonodaja Evropske unije, sprejeta na podlagi teh direktiv

Zakon o radijskih zvezah 1989 in predpisi na podlagi navedenega zakona

Zakon o električni energiji 1992 in predpisi na podlagi navedenega zakona

Zakon o zdravilih 1981

Predpisi o zdravilih 1984

Predpisi o zdravilih (podatkovna baza o medicinskih pripomočkih) 2003

in katera koli zakonodaja, ki je sprejeta na podlagi navedene zakonodaje ali jo spreminja

ODDELEK II

ORGANI, ODGOVORNI ZA IMENOVANJE ORGANOV ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI V SKLADU S TO SEKTORSKO PRILOGO

Za organe za ugotavljanje skladnosti, ki jih je imenovala Nova Zelandija

Za organe za ugotavljanje skladnosti, ki jih je imenovala Evropska unija

Ministrstvo za zdravje

Belgija

Ministère de la Santé publique, de l’Environnement et de l’Intégration sociale

Ministerie van Volksgezondheid, Leefmilieu en Sociale Integratie

Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé – Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Bolgarija

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Češka

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Danska

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Lægemiddelstyrelsen

Nemčija

ZLG - Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten, Bonn

ZLS - Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik, München

Estonija

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Irska

Department of Health

Irish Medicines Board

Grčija

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Španija

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

Francija

Ministère de la Santé

Agence Française de Sécurité Sanitaire des produits de Santé

Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

Italija

Ministero della Salute – Dipartimento dell‘ Innovazione – Direzione Generale Farmaci e Dispositivi Medici

Ciper

The Drugs Council, Pharmaceutical Services (Ministry of Health)

Veterinary Services (Ministry of Agriculture)

Latvija

Zāļu valsts aģentūra

Veselības ministrija

Litva

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Luksemburg

Ministère de la Santé

Division de la Pharmacie et des Médicaments

Madžarska

Országos Gyógyszerészeti Intézet

Malta

Direttorat tal-Affarijiet Regolatorji, Awtorità Maltija dwar l-iStandards

Nizozemska

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Avstrija

Bundesministerium für Gesundheit

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Poljska

Ministerstwo Zdrowia

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Portugalska

INFARMED:I.P. (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.)

Romunija

Ministerul Sănătății – Departament Dispozitive Medicale

Sloveniija

Ministrstvo za zdravje

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Slovaška

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Finska

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

Švedska

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

Združeno kraljestvo

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency

ODDELEK III

POSTOPKI ZA IMENOVANJE ORGANOV ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

Postopki za ocenjevanje izdelkov po zahtevah Evropske unije, ki jih upošteva Nova Zelandija pri imenovanju organov za ugotavljanje skladnosti

Postopki za ocenjevanje izdelkov po zahtevah Nove Zelandije, ki jih upošteva Evropska unija pri imenovanju organov za ugotavljanje skladnosti

Organi za ugotavljanje skladnosti, ki bodo imenovani za namene te sektorske priloge, izpolnjujejo zahteve direktiv iz oddelka I, pri čemer upoštevajo Prilogo II k Sklepu št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov, kot je bila spremenjena, in so lahko izbrani na podlagi postopkov opredeljenih v Prilogi k temu sporazumu. To se lahko dokaže na naslednje načine:

(a)

Certifikacijski organi za izdelke, ki delujejo v skladu z zahtevami EN 45011 ali Navodil ISO 28 in 40, ali bodisi

jih pooblasti Sistem skupne akreditacije Avstralije in Nove Zelandije (JAS-ANZ) bodisi

lahko dokažejo usposobljenost drugače v skladu z oddelkoma A in B Priloge k temu sporazumu.

(b)

Certifikacijski organi za kakovost sistema, ki delujejo v skladu z zahtevami EN 45012 ali Navodil ISO 62, ali ki jih bodisi

pooblasti JAS-ANZ bodisi

lahko dokažejo usposobljenost drugače v skladu z oddelkoma A in B Priloge k temu sporazumu.

(c)

Inšpekcijski organi, ki delujejo v skladu z zahtevami ISO/IEC 17020 in ki jih bodisi

pooblasti Svet za registracijo preskuševalnih laboratorijev Nove Zelandije ali kateri koli drugi organ, ustanovljen z zakonodajo Nove Zelandije, ki ga nadomešča in ima iste funkcije, bodisi

lahko dokažejo usposobljenost drugače v skladu z oddelkoma A in B Priloge k temu sporazumu.

V skladu z odstavkom 5.2 oddelka IV se imenovanje pripomočkov z velikim tveganjem iz odstavka 5.1 istega oddelka izvede na podlagi programa graditve zaupanja.

1.

Postopki za imenovanje organov za ugotavljanje skladnosti so v skladu z načeli in postopki iz Priloge k temu sporazumu.

2.

Šteje se, da so naslednji postopki v skladu s tistimi iz Priloge k temu sporazumu:

(a)

Certifikacijski organi:

ki jih pooblastijo akreditacijski organi, podpisniki multilateralnega sporazuma Evropskega združenja za akreditacijo (EA) za certifikacijo izdelkov,

člani sheme IECEE CB,

ki jih pooblastijo akreditacijski organi, s katerimi je JAS-ANSZ podpisala sporazum o vzajemnem priznavanju, ali

ki lahko dokažejo usposobljenost drugače v skladu z oddelkoma A in B Priloge k temu sporazumu.

(b)

Preskuševalni laboratoriji:

ki jih pooblastijo akreditacijski organi, podpisniki multilateralnega sporazuma Evropskega združenja za akreditacijo (EA) za umerjevalne in preskuševalne laboratorije,

ki so priznani v okviru sheme IECEE CB ali

ki lahko dokažejo usposobljenost drugače v skladu z oddelkoma A in B Priloge k temu sporazumu.

V skladu z odstavkom 5.2 oddelka IV se imenovanje pripomočkov z velikim tveganjem iz odstavka 5.1 istega oddelka izvede na podlagi programa graditve zaupanja.

ODDELEK IV

DODATNE DOLOČBE

1.   Nova zakonodaja

Pogodbenici navajata, da namerava Nova Zelandija uvesti novo zakonodajo o medicinskih pripomočkih ter skupaj določata, da se določbe te sektorske priloge uporabljajo za to zakonodajo, takoj ko začne veljati v Novi Zelandiji.

Pogodbenici skupaj izjavljata, da načrtujeta razširiti področje uporabe te sektorske priloge na diagnostiko in vitro, takoj ko bo začela veljati nova novozelandska zakonodaja o medicinskih pripomočkih.

2.   Izmenjava informacij

Pogodbenici se medsebojno obveščata o dogodkih v okviru postopka nadzora medicinskih pripomočkov ali glede zadev v zvezi z varnostjo izdelkov. Pogodbenici se medsebojno obveščata o:

preklicanih, začasno preklicanih, omejenih ali razveljavljenih certifikatih, ter

kakršni koli zakonodaji ali spremembi obstoječe zakonodaje, sprejetih na osnovi pravnih besedil iz oddelka I.

Kontaktne točke, prek katerih se lahko pošiljajo informacije, so:

Nova Zelandija:

The Manager

Medicines and Medical Devices Safety Authority (Medsafe)

PO Box 5013

Wellington

New Zealand

Tel. 64 48196874

Telefaks: 64 48196806

ter

Group Manager

Energy Safety and Radio Spectrum Management

Ministry of Economic Development (MED)

P.O. Box 1473

Wellington

New Zealand

Tel. 64 44720030

Telefaks: 64 44710500

Evropska unija:

European Commission

Directorate-General for Health and Consumers

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Brussels

Tel. 32 22991111

Pogodbenici lahko izmenjata informacije o učinkih vzpostavitve Eudameda.

Poleg tega Agencija za varnost zdravil in medicinskih pripomočkov poroča o vseh izdanih certifikatih.

3.   Podizvajanje

Kadar to zahtevajo novozelandski zakonski in drugi predpisi, organi za ugotavljanje skladnosti Evropske unije, ki preskušanje v celoti ali delno oddajajo pogodbenikom, sklenejo pogodbo le s preskuševalnimi laboratoriji, pooblaščenimi v skladu s točko 2 oddelka III.

4.   Zapisovanje izdanih dovoljenj

Poleg zahtev o imenovanju organa za ugotavljanje skladnosti, ki jih določa Priloga k temu sporazumu, zadevni organ za imenovanje Evropske unije Novi Zelandiji za vsak imenovani organ za ugotavljanje skladnosti zagotovi podrobne metode, ki jih navedeni organ za ugotavljanje skladnosti namerava sprejeti za zapisovanje izdanega dovoljenja, ki ga imenovani vladni uradnik v skladu z Zakonom o električni energiji 1992 (in predpisi na podlagi navedenega zakona) zahteva za električno opremo in naprave, ki se bodo prodajale ali ponudile za prodajo v Novi Zelandiji.

5.   Gradnja zaupanja v zvezi s pripomočki z velikim tveganjem

5.1

Postopek gradnje zaupanja za okrepitev zaupanja pri imenovanju sistemov za vsako pogodbenico se uporablja za naslednje medicinske pripomočke:

aktivni medicinski pripomočki za vsaditev, kakor so določeni v zakonodaji iz oddelka I,

pripomočki, ki so razvrščeni v razred pripomočkov III v skladu z zakonodajo iz oddelka I,

medicinski pripomočki za vsaditev, in sicer intraokularne leče,

medicinski pripomočki, in sicer intraokularna viskoelastična tekočina, ter

mehanski medicinski pripomočki za kontracepcijo ali preprečitev spolno prenosljivih bolezni.

5.2

Pogodbenici v ta namen pripravita podroben program, pri čemer bodo sodelovali Agencija za varnost zdravil in medicinskih pripomočkov in pristojni organe Evropske unije.

5.3

Obdobje graditve zaupanja se pregleda po dveh letih od datuma začetka veljavnosti sektorske priloge, kakor je bila spremenjena.

5.4

Dodatne posebne zahteve za napredek na regulativnem področju:

5.4.1

Na podlagi členov 2, 7(1), 8(1) in 9(1) tega sporazuma lahko katera koli pogodbenica zahteva dodatne posebne zahteve v zvezi z organi za ugotavljanje skladnosti za dokazovanje izkušenj v razvijajočih se regulativnih sistemih.

5.4.2

Te posebne zahteve lahko vključujejo usposabljanje, revizije opazovanega organa za ugotavljanje skladnosti, obiske ter izmenjavo informacij in dokumentov, vključno z revizijskimi poročili.

5.4.3

Te zahteve se lahko uporabljajo tudi v zvezi z imenovanjem organa za ugotavljanje skladnosti v skladu s tem sporazumom.

6.   Skupna področna skupina

Skupna področna skupina, sestavljena iz predstavnikov pogodbenic, se ustanovi v skladu s to sektorsko prilogo. Odgovorna je za učinkovito delovanje te sektorske priloge. Skupnemu odboru poroča po njegovih navodilih.

Skupna področna skupina določi svoj poslovnik. Odločitve in priporočila sprejema soglasno. Lahko se odloči, da naloge prenese na podskupine.

7.   Razlike v mnenjih

Pogodbenici po svojih najboljših močeh odpravljata kakršne koli razlike v mnenjih, ki se med drugim nanašajo na skladnost proizvajalcev in ugotovitve poročil o ugotavljanju skladnosti. Nerazrešene razlike v mnenjih se posredujejo Skupni področni skupini.

Dodatek

Določbe te sektorske priloge se ne uporabljajo za naslednje izdelke:

medicinski pripomočki, ki vsebujejo ali so izdelani iz celic, tkiv ali derivatov tkiv živalskega izvora, ki so postali neaktivni, kadar zaradi varnosti v zvezi z virusi ali drugimi prenosljivimi agensi zahtevajo preverjene metode za uničenje ali inaktivacijo virusov med postopkom izdelave,

medicinski pripomočki, ki vsebujejo tkiva, celice ali snovi mikrobnega, bakterijskega ali rekombinantnega izvora, in so namenjeni uporabi na ali v človeškem telesu,

medicinski pripomočki, ki vsebujejo tkiva ali derivate tkiv človeškega izvora,

medicinski pripomočki, ki vsebujejo stabilne derivate človeške krvi ali plazme in katerih deli so v stiku s človeškim telesom,

medicinski pripomočki, ki kot glavno sestavino vsebujejo ali nameravajo vsebovati snov, ki se samostojno lahko šteje kot zdravilo in katerih del je v stiku s človeškim telesom, ter

medicinski pripomočki, ki jih proizvajalec namerava uporabiti posebej za kemijsko dezinfekcijo drugega medicinskega pripomočka, razen aparatov za sterilizacijo na suho vročino, vlažno vročino ali etilen oksid.

Pogodbenici lahko s skupnim dogovorom razširita uporabo te sektorske priloge na navedene medicinske pripomočke.

“.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po izmenjavi diplomatskih not med pogodbenicama, ki potrjujeta, da so bili njuni postopki za začetek veljavnosti tega sporazuma končani.

V Bruslju, dne 23. februarja 2012, v dveh izvirnikih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Нοва Зeлaндия

Por Nueva Zelanda

Za Nový Zéland

For New Zealand

Für Neuseeland

Uus-Meremaa nimel

Για τη Nέα Ζηλανδία

For New Zealand

Pour la Nouvelle-Zélande

Per la Nuova Zelanda

Jaunzēlandes vārdā –

Naujosios Zelandijos vardu

Uj-Zéland részéről

Gћal New Zealand

Voor Nieuw-Zeeland

W imieniu Nowej Zelandii

Pela Nova Zelândia

Pentru Noua Zeelandă

Za Nový Zéland

Za Novo Zelandijo

Unden-Seelannin puolesta

För Nya Zeeland

Image


(1)  UL L 229, 17.8.1998, str. 62.


UREDBE

22.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 356/19


UREDBA SVETA (EU) št. 1261/2012

z dne 20. decembra 2012

o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2013 uporabljajo v Črnem morju

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 43(3) Pogodbe določa, da Svet na predlog Komisije sprejme ukrepe o določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti.

(2)

Uredba Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) zahteva, da se določijo ukrepi, ki urejajo dostop do voda in virov ter trajnostno opravljanje ribolovnih dejavnosti, ob upoštevanju razpoložljivih znanstvenih mnenj in zlasti poročila, ki ga pripravi Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF).

(3)

Zato mora Svet sprejeti ukrepe o določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti po staležih ali skupinah staležev, po potrebi vključno z nekaterimi pogoji, ki so z njimi funkcionalno povezani. Ribolovne možnosti bi morale biti razdeljene med države članice tako, da se vsaki državi članici zagotovi ustrezna stabilnost ribolovnih dejavnosti za vsak stalež ali ribolovno območje in da se upoštevajo cilji skupne ribiške politike iz Uredbe (ES) št. 2371/2002.

(4)

Celotni dovoljeni ulov (TAC) mora biti določen na podlagi razpoložljivega znanstvenega mnenja ob upoštevanju bioloških in družbeno-gospodarskih vidikov ter ob zagotavljanju pravične obravnave med ribiškimi sektorji in upoštevanju mnenj, izraženih med posvetovanjem z zainteresiranimi stranmi.

(5)

Uporaba ribolovnih možnosti, kot je določeno v tej uredbi, bi morala biti predmet Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (2), zlasti člena 33 navedene uredbe o evidentiranju ulova in ribolovnega napora in člena 34 navedene uredbe glede obvestila o podatkih o izčrpanju ribolovnih možnosti. Zato je treba določiti oznake, ki jih države članice uporabljajo pri pošiljanju podatkov Komisiji v zvezi z iztovarjanji staležev, za katere velja ta uredba.

(6)

V skladu s členom 2 Uredbe Sveta (ES) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (3) je treba navesti staleže, za katere veljajo razni ukrepi, določeni v navedeni uredbi.

(7)

Da bi se izognili prekinitvi ribolovnih dejavnosti in da bi ribičem Unije zagotovili preživetje, je pomembno, da se ta ribolovna območja odprejo 1. januarja 2013. Ta uredba bi morala iz nujnih razlogov začeti veljati nemudoma po objavi –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PODROČJE UPORABE IN OPREDELITEV POJMOV

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa ribolovne možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2013 uporabljajo v Črnem morju.

Člen 2

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za plovila EU, ki delujejo v Črnem morju.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„GFCM“ pomeni Generalno komisijo za ribištvo v Sredozemlju;

(b)

„Črno morje“ pomeni zemljepisno podobmočje 29, kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1343/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) (4) in Resoluciji GFCM/33/2009/2;

(c)

„plovilo EU“ pomeni ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo države članice in je registrirano v Uniji;

(d)

„celotni dovoljeni ulov (TAC)“ pomeni količino, ki jo je vsako leto mogoče naloviti iz posameznega staleža;

(e)

„kvota“ pomeni delež TAC, ki je dodeljen Uniji, državi članici ali tretji državi.

POGLAVJE II

RIBOLOVNE MOŽNOSTI

Člen 4

TAC in dodelitve

TAC, dodelitve teh TAC državam članicam in pogoji, ki so z njimi funkcionalno povezani, če je to ustrezno, so določeni v Prilogi.

Člen 5

Posebne določbe o dodelitvah

Dodelitev ribolovnih možnosti državam članicam, kakor je določena v tej uredbi, ne posega v:

(a)

izmenjave v skladu s členom 20(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002;

(b)

odbitke in ponovne dodelitve v skladu s členom 37 Uredbe (ES) št. 1224/2009;

(c)

dodatna iztovarjanja, dovoljena na podlagi člena 3 Uredbe (ES) št. 847/96;

(d)

zadržane količine v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 847/96;

(e)

odbitke na podlagi členov 105 in 107 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

Člen 6

Pogoji za iztovarjanje ulova in prilova

Ribe iz staležev, za katere ta uredba določa ribolovne možnosti, se obdržijo na krovu ali iztovorijo le, če:

(a)

so ulov opravila plovila države članice, ki ima kvoto in ta kvota ni izčrpana, ali

(b)

je ulov sestavljen iz deleža kvote Unije, ki državam članicam ni bil dodeljen s kvotami, in kvota Unije ni bila izčrpana.

POGLAVJE III

KONČNE DOLOČBE

Člen 7

Prenos podatkov

Če države članice na podlagi členov 33 in 34 Uredbe (ES) št. 1224/2009 pošljejo Komisiji podatke v zvezi z iztovarjanjem količine ujetih staležev, uporabijo oznake staležev iz Priloge k tej uredbi.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2012

Za Svet

Predsednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(3)  UL L 115, 9.5.1996, str. 3.

(4)  UL L 347, 30.12.2011, str. 44.


PRILOGA

TAC, ki veljajo za plovila EU na območjih, kjer obstajajo TAC po vrstah in območjih

V naslednjih preglednicah so določeni TAC in kvote (v tonah žive teže, razen če je določeno drugače) po staležu ter po potrebi pogoji, ki so z njimi funkcionalno povezani.

Staleži rib so navedeni po abecednem redu latinskih imen vrste. Za namene te uredbe je podana naslednja primerjalna preglednica domačih in latinskih imen:

Znanstveno ime

Tričrkovna oznaka

Domače ime

Psetta maxima

TUR

romb

Sprattus sprattus

SPR

papalina


Vrsta

:

romb

Psetta maxima

Območje

:

vode EU v Črnem morju

TUR/F37.4.2.C.

Bolgarija

43,2

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Romunija

43,2

Unija

86,4 (1)

TAC

Ni relevantno.


Vrsta

:

papalina

Sprattus sprattus

Območje

:

vode EU v Črnem morju

SPR/F37.4.2.C

Bolgarija

8 032,5

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Romunija

3 442,5

Unija

11 475

TAC

Ni relevantno.


(1)  Od 15. aprila do 15. junija 2013 ni dovoljena nobena ribiška dejavnost, vključno s pretovarjanjem, sprejemanjem na krov, iztovarjanjem in prvo prodajo.


22.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 356/22


UREDBA SVETA (EU) št. 1262/2012

z dne 20. decembra 2012

o določitvi ribolovnih možnosti za plovila EU za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2013 in 2014

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 43(3) Pogodbe določa, da Svet na predlog Komisije sprejme ukrepe o določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti.

(2)

Uredba Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) zahteva določitev ukrepov za urejanje dostopa do voda in virov ter trajnostno izvajanje ribolovnih dejavnosti, pri čemer se upoštevajo razpoložljiva znanstvena, tehnična in gospodarska mnenja ter zlasti poročila, ki jih pripravi Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF), ter kakršna koli mnenja prejeta s strani regionalnih svetovalnih svetov.

(3)

Svet sprejme ukrepe o določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti glede na ribolov ali skupino ribolova, po potrebi tudi z nekaterimi pogoji, ki so funkcionalno s tem povezani. Ribolovne možnosti bi bilo treba med države članice razdeliti tako, da se vsaki državi članici zagotovi sorazmerna stabilnost ribolovnih dejavnosti za vsak stalež ali ribolov, in ob upoštevanju ciljev skupne ribiške politike iz Uredbe (ES) št. 2371/2002.

(4)

Celotni dovoljeni ulovi (TAC) bi morali biti določeni na podlagi razpoložljivih znanstvenih mnenj ter ob upoštevanju bioloških in družbenogospodarskih vidikov, pri čemer se zagotovi pravična obravnava ribiških sektorjev, ter glede na mnenja, izražena na posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi, zlasti na zasedanjih Odbora za ribištvo in ribogojstvo ter zadevnih regionalnih svetovalnih svetov.

(5)

Ribolovne možnosti bi morale biti v skladu z mednarodnimi sporazumi in načeli, kot je Sporazum Združenih narodov iz leta 1995 glede ohranjanja in upravljanja čezconskih staležev rib in izrazito selivskih staležev rib (2), ter v skladu s podrobnimi načeli upravljanja iz mednarodnih smernic Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo za upravljanje globokomorskega ribolova na odprtih morjih iz leta 2008, v skladu s katerimi bi moral biti upravni organ previdnejši, če so podatki negotovi, nezanesljivi ali nepopolni. Pomanjkanje ustreznih znanstvenih podatkov ne bi smelo biti razlog za odlaganje ali nesprejetje ukrepov ohranjanja in upravljanja.

(6)

V najnovejšem znanstvenem mnenju Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) in STECF je navedeno, da se večina globokomorskih staležev ne lovi trajnostno, pri čemer bi bilo treba ribolovne možnosti za te staleže zaradi zagotovitve njihove trajnosti zmanjšati, dokler se obsegi staležev ne bi spet začeli povečevati. Poleg tega je ICES mnenja, da usmerjeni ribolov oranžne sluzoglavke ne bi smel biti dovoljen na vseh območjih in za nekatere staleže modrega lenga in okatega ribona.

(7)

Glede globokomorskih morskih psov štejejo glavne tržne vrste za izčrpane in zato ne bi smelo prihajati do usmerjenega ribolova.

(8)

Ribolovne možnosti za globokomorske vrste, kot so opredeljene v členu 2(a) Uredbe Sveta (ES) št. 2347/2002 z dne 16. decembra 2002 o določitvi posebnih pogojev dostopa in z njimi povezanih pravil za ribolov globokomorskih staležev (3) se določijo vsaki dve leti. Vendar so izjema staleži velike srebrenke in glavni stalež modrega lenga, glede katerega so ribolovne možnosti odvisne od izida letnih pogajanj z Norveško. Ribolovne možnosti za te staleže bi bilo treba določiti v drugi zadevni letni uredbi o določitvi ribolovnih možnosti.

(9)

V interesu poenostavitve bi bilo treba TAC modrega lenga, ki jih Unija avtonomno določi, urediti v istem pravnem instrumentu. Zato bi bilo treba TAC za modrega lenga v mednarodnih vodah II, III in IV, skupaj s TAC za modrega lenga v mednarodnih vodah XII, vključiti v Uredbo o določitvi ribolovnih možnosti, ki so razpoložljive za plovila EU za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki niso predmet mednarodnih pogajanj ali sporazumov.

(10)

V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (4) bi bilo treba določiti staleže, za katere veljajo razni ukrepi iz navedene uredbe. Previdnostne TAC bi bilo treba uporabljati za staleže, za katere ni na voljo nobene znanstveno utemeljene ocene ribolovnih možnosti za leto, v katerem je treba določiti TAC; v vseh drugih primerih bi bilo treba uporabljati analitske TAC. Glede na mnenje ICES in STECF glede globokomorskih staležev ter predvsem dejstva, da za zadevne ribolovne možnosti večinoma ne obstaja znanstvena ocena, bi morali veljati previdnostni TAC iz te uredbe.

(11)

Glede na znanstveno mnenje biološka porazdelitev nekaterih staležev okroglonosega repaka nujno ne ustreza področjem TAC iz te uredbe. Da bi se olajšalo trajnostno izkoriščanje teh staležev, je primerno, da se dovoli povečana prožnost med področji TAC Vb, VI in VII na eni strani ter področji TAC VIII, IX, X, XII in XIV na drugi strani.

(12)

Da se izogne prekinitvi ribolovnih dejavnosti in da se zagotovi preživljanje ribičev Unije, bi se morala ta uredba uporabljati od 1. januarja 2013. Zaradi nujnosti bi morala ta uredba začeti veljati takoj po objavi –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa letne ribolovne možnosti, ki so na voljo za plovila EU za staleže rib nekaterih globokomorskih vrst za leti 2013 in 2014 v vodah EU in nekaterih vodah zunaj EU, za katere se zahtevajo omejitve ulova.

Člen 2

Opredelitev pojmov

1.   V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„plovilo EU“ pomeni ribiško plovilo, ki plove pod zastavo države članice in je registrirano v Uniji;

(b)

„vode EU“ pomeni vode pod suverenostjo ali pristojnostjo držav članic, razen voda, ki mejijo na ozemlja iz Priloge II k Pogodbi;

(c)

„celotni dovoljeni ulov“ (TAC) pomeni količino, ki se lahko iz posameznega staleža rib ulovi in iztovori vsako leto;

(d)

„kvota“ pomeni delež TAC, ki je dodeljen Uniji, državi članici ali tretji državi;

(e)

„mednarodne vode“ pomeni vode, ki so zunaj suverenosti ali pristojnosti katere koli države.

2.   V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve con:

(a)

cone ICES (Mednarodni svet za raziskovanje morja) so geografska območja, določena v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 218/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (5);

(b)

cone CECAF (Odbor za ribištvo za vzhodni osrednji Atlantik) so geografska območja, določena v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 216/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (6).

Člen 3

TAC in dodelitve

TAC za globokomorske vrste, ki jih ulovijo plovila EU v vodah EU ali v nekaterih vodah zunaj EU, dodelitev takih TAC državam članicam ter po potrebi pogoji, ki so s tem funkcionalno povezani, so določeni v Prilogi k tej Uredbi.

Člen 4

Posebne določbe o dodelitvah ribolovnih možnosti

1.   Dodelitev ribolovnih možnosti državam članicam, kot je določena v tej uredbi, ne posega v:

(a)

izmenjave v skladu s členom 20(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002;

(b)

odbitke in ponovne dodelitve v skladu s členom 37 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 (7) ali členom 10(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 (8);

(c)

dodatna iztovarjanja, dovoljena na podlagi člena 3 Uredbe (ES) št. 847/96;

(d)

zadržane količine v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 847/96;

(e)

odbitke v skladu s členi 105, 106 in 107 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

2.   Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se uporablja za staleže, za katere velja previdnostni TAC, člen 3(2) in (3) ter člen 4 navedene uredbe pa za staleže, za katere velja analitski TAC, razen kadar Priloga k tej uredbi določa drugače.

Člen 5

Pogoji za iztovarjanje ulova in prilova

Ribe iz staležev, za katere so določeni TAC, se obdržijo na krovu ali iztovarjajo le, če ulov ulovijo plovila, ki plovejo pod zastavo države članice in imajo kvoto ter ta kvota ni izčrpana.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2012

Za Svet

Predsednik

S. ALETRARIS


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  Sporazum o izvajanju določb Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu z dne 10. decembra 1982 glede ohranjanja in upravljanja čezconskih staležev rib in izrazito selivskih staležev rib (UL L 189, 3.7.1998, str. 16).

(3)  UL L 351, 28.12.2002, str. 6.

(4)  UL L 115, 9.5.1996, str. 3.

(5)  Uredba (ES) št. 218/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki ribarijo v severovzhodnem Atlantiku (UL L 87, 31.3.2009, str. 70).

(6)  Uredba (ES) št. 216/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki lovijo na določenih območjih izven severnega Atlantika (UL L 87, 31.3.2009, str. 1).

(7)  Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).

(8)  Uredba Sveta (ES) št. 1006/2008 z dne 29. septembra 2008 o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti ribiških plovil Skupnosti zunaj voda Skupnosti in dostopu plovil tretjih držav do voda Skupnosti (UL L 286, 29.10.2008, str. 33).


PRILOGA

Če ni drugače določeno, so sklici na ribolovna območja sklici na območja ICES.

DEL 1

Opredelitev vrst in skupin vrst

1.

Na seznamu iz dela 2 te priloge so staleži rib navedeni po abecednem redu latinskih imen vrst. Globokomorski morski psi so na začetku navedenega seznama. Za namene te uredbe je v nadaljevanju prikazana primerjalna tabela s splošnimi in latinskimi imeni:

Splošno ime

Tričrkovna oznaka

Znanstveno ime

Črni morski meč

BSF

Aphanopus carbo

Sluzoglavke

ALF

Beryx spp.

Okroglonosi repak

RNG

Coryphaenoides rupestris

Oranžna sluzoglavka

ORY

Hoplostethus atlanticus

Modri leng

SBR

Molva dypterygia

Okati ribon

GFB

Pagellus bogaraveo

2.

V tej uredbi izraz „globokomorski morski psi“ pomeni naslednji seznam vrst:

Splošno ime

Tričrkovna oznaka

Znanstveno ime

Globokomorske morske mačke iz rodu Apristurus Ovratničarski šesteroškrgar

API

Apristurus spp. Chlamydoselachus anguineus

Trnež vrste Centrophorus granulosus

HXC

Centrophorus granulosus Gulper shark

Luskasti globokomorski trnež

GUP

Centrophorus squamosus

Portugalski morski pes

GUQ

Centroscymnus coelolepis

Morski pes vrste Centroscymnus crepidater

CYO

Centroscymnus crepidater

Črna morska mačka

CYP

Centroscyllium fabricii

Kljunati morski pes

CFB

Deania calcea

Temni morski pes

DCA

Dalatias licha

Veliki svetilec

SCK

Etmopterus princeps

Črni svetilec

ETR

Etmopterus spinax

Črnousta morska mačka Galeus melastomus

ETX

Galeus melastomus

Morska mačka vrste Galeus murinus

SHO

Galeus murinus

Morski pes šesteroškrgar

GAM

Hexanchus griseus

Morski pes vrste Oxynotus paradoxus

SBL

Oxynotus paradoxus

Morski pes vrste Scymnodon ringens

OXN

Scymnodon ringens

Grenlandski morski pes

SYR

Sonmniusus microcephalus

Globokomorske morske mačke iz rodu Apristurus Ovratničarski šesteroškrgar

GSK

Apristurus spp. Chlamydoselachus anguineus

DEL 2

Letne ribolovne možnosti, ki se uporabljajo za plovila EU v območjih s TAC po vrstah in po območjih (v tonah žive teže)

Vrsta

:

globokomorski morski psi

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode con V, VI, VII, VIII in IX (DWS/56789-)

Leto

2013

2014

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Nemčija

0

0

Estonija

0

0

Irska

0

0

Španija

0

0

Francija

0

0

Litva

0

0

Poljska

0

0

Portugalska

0

0

Združeno kraljestvo

0

0

Unija

0

0

TAC

0

0


Vrsta

:

globokomorski morski psi

Cona

:

vode EU in mednarodne vode cone X (DWS/10-)

Leto

2013

2014

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Portugalska

0

0

Unija

0

0

TAC

0

0


Vrsta

:

Globokomorski morski psi, Deania hystricosa in Deania profundorum

Cona

:

mednarodne vode cone XII (DWS/12INT-)

Leto

2013

2014

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Irska

0

0

Španija

0

0

Francija

0

0

Združeno kraljestvo

0

0

Unija

0

0

TAC

0

0


Vrsta

:

črni morski meč

Aphanopus carbo

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode con I, II, III in IV (BSF/1234-)

Leto

2013

2014

Previdnostni TAC

Nemčija

3

3

Francija

3

3

Združeno kraljestvo

3

3

Unija

9

9

TAC

9

9


Vrsta

:

črni morski meč

Aphanopus carbo

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode con V, VI, VII in XII (BSF/56712-)

Leto

2013

2014

Analitski TAC

Nemčija

35

46

Estonija

17

22

Irska

87

113

Španija

174

226

Francija

2 440

3 172

Latvija

113

147

Litva

1

1

Poljska

1

1

Združeno kraljestvo

174

226

Drugi (1)

9

12

Unija

3 051

3 966

TAC

3 051

3 966


Vrsta

:

črni morski meč

Aphanopus carbo

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode con VIII, IX in X (BSF/8910-)

Leto

2013

2014

Analitski TAC

Španija

12

12

Francija

29

29

Portugalska

3 659

3 659

Unija

3 700

3 700

TAC

3 700

3 700


Vrsta

:

črni morski meč

Aphanopus carbo

Cona

:

vode EU in mednarodne vode cone CECAF 34.1.2. (BSF/C3412-)

Leto

2013

2014

Previdnostni TAC

Portugalska

3 674

3 490

Unija

3 674

3 490

TAC

3 674

3 490


Vrsta

:

sluzoglavke

Beryx spp.

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode con III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV (ALF/3X14-)

Leto

2013

2014

Analitski TAC

Irska

10

9

Španija

70

67

Francija

19

18

Portugalska

203

193

Združeno kraljestvo

10

9

Unija

312

296

TAC

312

296


Vrsta

:

okroglonosi repak

Coryphaenoides rupestris

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode con I, II in IV (RNG/124-)

Leto

2013

2014

Previdnostni TAC

Danska

1

1

Nemčija

1

1

Francija

10

10

Združeno kraljestvo

1

1

Unija

13

13

TAC

13

13


Vrsta

:

okroglonosi repak

Coryphaenoides rupestris

Cona

:

vode EU in mednarodne vode cone III (RNG/03-) (2)

Leto

2013

2014

Previdnostni TAC

Danska

643

515

Nemčija

4

3

Švedska

33

26

Unija

680

544

TAC

680

544


Vrsta

:

okroglonosi repak

Coryphaenoides rupestris

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode con Vb, VI, VII (RNG/5B67-).

Leto

2013 (3)

2014 (3)

Analitski TAC

Nemčija

8

8

Estonija

63

63

Irska

279

279

Španija

70

70

Francija

3 539

3 539

Litva

81

81

Poljska

41

41

Združeno kraljestvo

208

208

Drugi (4)

8

8

Unija

4 297

4 297

TAC

4 297

4 297


Vrsta

:

okroglonosi repak

Coryphaenoides rupestris

Cona

:

Vode EU ter mednarodne vode con VIII, IX, X, XII in XIV (RNG/8X14-)

Leto

2013 (5)

2014 (5)

Analitski TAC

Nemčija

23

21

Irska

5

4

Španija

2 573

2 317

Francija

119

107

Latvija

41

37

Litva

5

4

Poljska

805

724

Združeno kraljestvo

10

9

Unija

3 581

3 223

TAC

3 581

3 223


Vrsta

:

oranžna sluzoglavka

Hoplostethus atlanticus

Cona

:

vode EU in mednarodne vode cone VI (ORY/06-)

Leto

2013

2014

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Irska

0

0

Španija

0

0

Francija

0

0

Združeno kraljestvo

0

0

Unija

0

0

TAC

0

0


Vrsta

:

oranžna sluzoglavka

Hoplostethus atlanticus

Cona

:

vode EU in mednarodne vode cone VII (ORY/07-)

Leto

2013

2014

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Irska

0

0

Španija

0

0

Francija

0

0

Združeno kraljestvo

0

0

Drugi

0

0

Unija

0

0

TAC

0

0


Vrsta

:

oranžna sluzoglavka

Hoplostethus atlanticus

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode con I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII in XIV (ORY/1CX14)

Leto

2013

2014

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Irska

0

0

Španija

0

0

Francija

0

0

Portugalska

0

0

Združeno kraljestvo

0

0

Unija

0

0

TAC

0

0


Vrsta

:

okati ribon

Pagellus bogaraveo

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode con VI, VII in VIII (SBR/678-)

Leto

2013

2014(

Analitski TAC

Irska

6

5

Španija

156

143

Francija

8

7

Združeno kraljestvo

20

18

Drugi (6)

6

5

Unija

196

178

TAC

196

178


Vrsta

:

okati ribon

Pagellus bogaraveo

Cona

:

vode EU in mednarodne vode cone IX (SBR/09-)

Leto

2013 (7)

2014 (7)

Analitski TAC

Španija

614

614

Portugalska

166

166

Unija

780

780

TAC

780

780


Vrsta

:

okati ribon

Pagellus bogaraveo

Cona

:

vode EU in mednarodne vode cone X (SBR/10-)

Leto

2013

2014

Analitski TAC

Španija

9

8

Portugalska

1 004

904

Združeno kraljestvo

9

8

Unija

1 022

920

TAC

1 022

920


Vrsta

:

tabinja belica

Phycis blennoides

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode con I, II, III in IV (GFB/1234-)

Leto

2013

2014

Analitski TAC

Nemčija

9

9

Francija

9

9

Združeno kraljestvo

13

13

Unija

31

31

TAC

31

31


Vrsta

:

tabinja belica

Phycis blennoides

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode con V, VI in VII (GFB/567-)

Leto

2013 (8)

2014 (8)

Analitski TAC

Nemčija

10

10

Irska

260

260

Španija

588

588

Francija

356

356

Združeno kraljestvo

814

814

Unija

2 028

2 028

TAC

2 028

2 028


Vrsta

:

tabinja belica

Phycis blennoides

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode con VIII in IX (GFB/89-)

Leto

2013 (9)

2014 (9)

Analitski TAC

Španija

242

242

Francija

15

15

Portugalska

10

10

Unija

267

267

TAC

267

267


Vrsta

:

tabinja belica

Phycis blennoides

Cona

:

vode EU ter mednarodne vode con X in XII (GFB/1012-)

Leto

2013

2014

Analitski TAC

Francija

9

9

Portugalska

36

36

Združeno kraljestvo

9

9

Unija

54

54

TAC

54

54


(1)  Izključno za prilov. V okviru te kvote usmerjeni ribolov ni dovoljen.

(2)  Med posvetovanji med Evropsko unijo in Norveško ni dovoljen usmerjeni ribolov okroglonosega repaka v ICES coni IIIa.

(3)  Največ 10 % vsake kvote se lahko lovi v vodah EU in mednarodnih vodah con VIII, IX, X, XII in XIV (RNG/*8X14-).

(4)  Izključno za prilov. V okviru te kvote usmerjeni ribolov ni dovoljen.

(5)  Največ 10 % vsake kvote se lahko lovi v vodah EU in mednarodnih vodah con Vb, VI, VII (RNG/*5B67-).

(6)  Izključno za prilov. V okviru te kvote usmerjeni ribolov ni dovoljen.

(7)  Največ 8 % vsake kvote se lahko lovi v vodah EU in mednarodnih vodah con VI, VII in VIII (SBR/*678-).

(8)  Največ 8 % vsake kvote se lahko lovi v vodah EU in mednarodnih vodah con VIII in IX (GFB/*89-).

(9)  Največ 8 % vsake kvote se lahko lovi v vodah EU in mednarodnih vodah con V, VI, VII (GFB/*567-).


22.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 356/34


UREDBA SVETA (EU) št. 1263/2012

z dne 21. decembra 2012

o spremembi Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/413/SZVP z dne 26. julija 2010 o omejevalnih ukrepih in proti Iranu (1),

ob upoštevanju skupnega predloga Visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 267/2012 (2) uveljavlja ukrepe iz Sklepa 2010/413/SZVP. Svet je 15. oktobra 2012 sprejel Sklep 2012/635/SZVP (3), ki spreminja Sklepa 2010/413/SZVP in določa dodatne omejevalne ukrepe proti Iranu.

(2)

Ti dodatni omejevalni ukrepi obsegajo predvsem prepoved izvoza ključne pomorske opreme in tehnologije, ki se uporablja za gradnjo, vzdrževanje ali nadgradnjo ladij. Poleg tega bi bilo treba prepovedati trgovino z grafitom, nekaterimi neobdelanimi ali polobdelanimi kovinami, kot sta aluminij in jeklo, ter programsko opremo za nekatere industrijske postopke.

(3)

Ti dodatni omejevalni ukrepi vključujejo tudi prepoved uvoza, nakupa ali prevoza iranskega zemeljskega plina. Za učinkovito izvajanje te prepovedi so potrebni ukrepi za prepoved zamenjav zemeljskega plina, za katere se ve, da z izogibanjem prepovedi povečujejo izvoz zemeljskega plina iz Irana, oziroma je to mogoče utemeljeno domnevati. Prepoved uvoza zemeljskega plina ne bi smela vplivati na pogodbe za uporabo cevovoda, neposredno priključenega na prenosno omrežje zemeljskega plina Unije brez vstopne točke, ki so namenjene poenostavitvi nakupa ali povečanju izvoza zemeljskega plina, ki izvira iz Irana..

(4)

Sklep 2012/635/SZVP je pozval k pregledu omejevalnih ukrepov v zvezi z blagom in tehnologijo z dvojno rabo s seznama iz Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (4) z namenom, da se v del 2 njegove kategorije 5 vključi blago, ki bi lahko bilo pomembno za industrijo, ki je pod neposrednim ali posrednim nadzorom združenih sil islamske revolucionarne garde, ali ki bi lahko bilo pomembno za iranski jedrski in vojaškim program ter program balističnih raket, ob upoštevanju potrebe po tem, da se izogne nenameravanim učinkom na civilno prebivalstvo Irana.

(5)

Za zagotovitev učinkovitega izvajanja prepovedi prodaje, dobave, prenosa ali izvoza dodatne ključne opreme ali tehnologije Iranu, ki bi se lahko uporabljali v ključnih sektorjih naftne industrije in industrije zemeljskega plina ter v petrokemični industriji, bi bilo treba oblikovati dodaten seznam takšne ključne opreme in tehnologije.

(6)

Iz istega razloga bi bilo treba oblikovati tudi seznam blaga, za katerega veljajo trgovinske omejitve za zemeljski plin, grafit, neobdelane in polobdelane kovine, kot sta aluminij in jeklo, ter programsko opremo za nekatere industrijske postopke.

(7)

Sklep 2012/635/SZVP prav tako prepoveduje transakcije med Unijo ter iranskimi bankami in finančnimi institucijami, razen če take transakcije vnaprej odobri zadevna država članica.

(8)

Poleg tega Sklep 2012/635/SZVP določa prepoved zagotavljanja storitev dodeljevanja zastav in klasifikacije za iranske tankerje za prevoz nafte in tovorna plovila, kot tudi dobavo plovil, namenjenih za prevoz ali shranjevanje nafte in petrokemičnih izdelkov, iranskim osebam in subjektom ali drugim osebam in subjektom, ki bi ta plovila uporabljala za prevoz ali shranjevanje nafte in petrokemičnih izdelkov iz Irana.

(9)

Da se zaščiti okolje ter zagotovita zdravje in varnost delavcev, je treba pristojnim organom v državah članicah omogočiti, da lahko sprejmejo kakršne koli ukrepe, ki se jim zdijo potrebni za zagotavljanje spoštovanja pravnih obveznosti v zvezi z zdravjem in varnostjo delavcev ter varstvom okolja. V nujnih primerih bi bilo treba državi članici dovoliti, da take ukrepe sprejme brez predhodnega obvestila, pod pogojem, da o njih druge države članice in Komisijo obvesti takoj, ko je mogoče, po njihovem sprejetju.

(10)

Če je država članica izdala licenco za opravljanje dejavnosti izkoriščanja ogljikovodikov osebi, subjektu ali organu pred njihovo uvrstitvijo na seznam, lahko pristojni organ te države članice dovoli odstopanja od nekaterih prepovedi iz Uredbe (EU) št. 267/2012, če so ta odstopanja potrebna za preprečitev ali odpravo okoljske škode ali trajnega uničenja vrednosti licence.

(11)

Ti ukrepi spadajo na področje uporabe Pogodbe, zato je za njihovo izvajanje potreben regulativni ukrep na ravni Unije predvsem zaradi zagotovitve, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali.

(12)

Uredbo (EU) št. 267/2012 bi bilo treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 267/2012 se spremeni:

(1)

člen 2 se spremeni:

(a)

odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

"2.   Priloga I vsebuje seznam blaga in tehnologije, vključno s programsko opremo, ki so blago ali tehnologija z dvojno rabo, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 428/2009, razen za nekatero blago in tehnologijo, kot je določeno v delu A Priloge I k tej uredbi.";

(b)

vstavi se naslednji odstavek:

"2a.   Zadevna država članica v štirih tednih obvesti druge države članice in Komisijo o izdaji dovoljenj v skladu z Uredbo (ES) št. 428/2009 v zvezi z blagom in tehnologijo, opredeljenih v delu A Priloge I te uredbe.";.

(2)

v členu 6 se dodajo naslednje točke:

"(d)

izvajanje pogodb, sklenjenih pred 22. decembrom 2012, za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije iz dela C Priloge I k tej uredbi oziroma pomožnih pogodb, ki so potrebne za izvajanje takšnih pogodb, do 15. aprila 2013,

(e)

izvajanje pogodb, sklenjenih pred 22. decembra 2012, za zagotavljanje tehnične pomoči ali financiranje ali finančno pomoč, povezano z blagom in tehnologijo iz dela C Priloge I k tej uredbi, do 15. aprila 2013."

V zvezi s točko (d), zadevna država članica v štirih tednih obvesti druge države članice in Komisijo o izdaji dovoljenja v skladu z Uredbo (ES) št. 428/2009.

(3)

člen 8 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 8

1.   Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati ključno opremo ali tehnologijo iz prilog VI in VIA vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu.

2.   Prilogi VI in VIA vsebujeta ključno opremo in tehnologijo za naslednje ključne sektorje naftne in plinske industrije v Iranu:

(a)

iskanje surove nafte in zemeljskega plina,

(b)

pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina,

(c)

rafiniranje,

(d)

utekočinjanje zemeljskega plina.

3.   Prilogi VI in VIA vključujeta tudi ključno opremo in tehnologijo za petrokemično industrijo v Iranu.

4.   Prilogi VI in VIA ne vsebujeta blaga s skupnega seznama vojaškega blaga oziroma iz prilog I, II ali III".;

(4)

člen 9 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 9

Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali posredniške storitve, ki so povezane s ključno opremo in tehnologijo iz prilog VI in VIA ali z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga iz prilog VI in VIA, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu;

(b)

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč, povezano s ključno opremo in tehnologijo iz prilog VI in VIA, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu.";

(5)

člen 10 se zamenja z naslednjim:

"Člen 10

1.   Prepovedi iz členov 8 in 9 se ne uporabljajo za:

(a)

izvajanje transakcij, do 15. aprila 2013, določenih s trgovsko pogodbo v zvezi s ključno opremo ali tehnologijo za iskanje surove nafte in zemeljskega plina, pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina, rafiniranje in utekočinjanje zemeljskega plina, kot je navedeno v Prilogi VI, sklenjeno pred 27. oktobrom 2010, ali s pomožno pogodbo, potrebno za izvajanje navedenih pogodb ali s pogodbo ali sporazumom, sklenjenima pred 26. julijem 2010, ki sta povezana z naložbo v Iranu, opravljeno pred 26. julijem 2010; te prepovedi tudi ne preprečujejo izpolnitve obveznosti, ki izhaja iz zadevnih pravnih poslov;

(b)

izvajanje, do 15. aprila 2013, transakcij, določenih s trgovsko pogodbo v zvezi s ključno opremo ali tehnologijo za petrokemično industrijo iz Priloge VI, sklenjeno pred 24. marcem 2012 ali s pomožno pogodbo, potrebno za izvajanje navedenih pogodb ali s pogodbo ali sporazumom, sklenjenima pred 23. januarjem 2012, ki sta povezana z naložbo v Iranu, opravljeno pred 23. januarjem 2012; te prepovedi tudi ne preprečujejo izpolnitve obveznosti, ki izhaja iz zadevnih pravnih poslov;

(c)

izvajanje transakcij, do 15. aprila 2013, določenih s trgovsko pogodbo v zvezi s ključno opremo ali tehnologijo za iskanje surove nafte in zemeljskega plina, pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina, rafiniranje in utekočinjanje zemeljskega plina ter za petrokemično industrijo iz Priloge VIA, sklenjene pred 16. oktobrom 2012 in povezanih z naložbo v Iranu v iskanje surove nafte in zemeljskega plina, pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina, rafiniranje, utekočinjanje zemeljskega plina, opravljeno pred 26. julijem 2010 ali povezanih z naložbo v Iranu v petrokemično industrijo, opravljeno pred 23. januarjem 2012; te prepovedi tudi ne preprečujejo izpolnitve obveznosti, ki izhaja iz zadevnih pravnih poslov; ali

(d)

zagotavljanje tehnične pomoči, namenjene izključno vgradnji opreme ali tehnologije, dobavljene v skladu s točkami (a), (b) in (c),

če fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi sodelovati v teh pravnih poslih ali zagotavljati pomoč v zvezi s takšnimi transakcijami, o transakciji ali pomoči vsaj 20 delovnih dni vnaprej uradno obvesti pristojni organ države članice, v kateri ima prebivališče ali sedež.

2.   Prepovedi iz členov 8 in 9 ne vplivajo na izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz pogodb, navedenih v členu 12(1)(b) in členu 14(1)(b), pod pogojem, da te obveznosti izhajajo iz pogodb o storitvah ali pomožnih pogodb, ki so potrebne za njihovo izpolnitev, ter pod pogojem, da je bila izpolnitev teh obveznosti vnaprej odobrena s strani zadevnega pristojnega organa ter da je zadevna država članica obvestila druge države članice in Komisijo o svoji nameri, da izda dovoljenje."

(6)

vstavijo se naslednji členi:

"Člen 10a

1.   Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati ključno pomorsko opremo ali tehnologijo iz Priloge VIB vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu.

2.   Priloga VIB zajema ključno pomorsko opremo ali tehnologijo, ki se uporablja za gradnjo, vzdrževanje ali nadgradnjo ladij, vključno z opremo ali tehnologijo, ki se uporablja pri gradnji tankerjev za prevoz nafte.

Člen 10b

1.   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali posredniške storitve, ki so povezane s ključno opremo in tehnologijo iz Priloge VIB ali z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga iz Priloge VIB, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu;

(b)

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč, povezano s ključno opremo in tehnologijo iz Priloge VIB, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu.

Člen 10c

1.   Prepovedi iz členov 10a in 10b ne posegajo v dobavo ključne pomorske opreme in tehnologije za plovilo, ki ni v lasti ali pod nadzorom iranske osebe, subjekta ali organa in ki je bilo zaradi višje sile prisiljeno vpluti v iransko pristanišče ali v njegove teritorialne vode.

2.   Prepovedi iz členov 10a in 10b se ne uporabljajo za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do 15. februarja 2013 na podlagi pogodb, sklenjenih pred 22. decembrom 2012, ali pomožnih pogodb, ki so potrebne za izvajanje takšnih pogodb.

Člen 10d

1.   Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati programsko opremo iz Priloge VIIA vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu.

2.   Priloga VIIA vključuje programsko opremo za povezovanje industrijskih postopkov, pomembno za industrije, ki so pod neposrednim ali posrednim nadzorom združenih sil islamske revolucionarne garde, ali pomembno za iranski jedrski ali vojaškim program oziroma program balističnih raket.

Člen 10e

1.   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali posredniške storitve, ki so povezane s programsko opremo iz Priloge VIIA ali z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga iz Priloge VIIA, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu;

(b)

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč, povezano s programsko opremo iz Priloge VIIA, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu.

Člen 10f

1.   Prepovedi iz členov 10d in 10e ne vplivajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do 15. januarja 2013 na podlagi pogodb, sklenjenih pred 22. decembrom 2012 ali pomožnih pogodb, ki so potrebne za izvajanje takšnih pogodb."

(7)

člen 12(1) se nadomesti z naslednjim_

"1.   Prepovedi iz člena 11 se ne uporabljajo za:

(a)

izvrševanje trgovskih pogodb, sklenjenih pred 23. januarjem 2012, ali pomožnih pogodb, ki so potrebne za izvrševanje trgovskih pogodb, in sicer do 1. julija 2012,

(b)

izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 23. januarjem 2012, ali pomožnih pogodb, ki so potrebne za izvrševanje takšnih pogodb, kadar takšna pogodba izrecno določa, da sta dobava iranske surove nafte in naftnih derivatov ali iztržek od njihove dobave namenjena poplačilu terjatev do oseb, subjektov ali organov, ki so v pristojnosti držav članic;

(c)

surovo nafto ali naftne derivate, ki so bili izvoženi iz Irana pred 23. januarjem 2012, ali za izvoz v skladu s točko (a), in sicer 1. julija 2012 ali pred tem; ali za izvoz v skladu s točko (b),

(d)

nakup ladijskega goriva, ki ga proizvaja in dobavlja tretja država, ki ni Iran, in ki je namenjeno za pogon motorjev plovila,

(e)

nakup ladijskega goriva, namenjenega za pogon motorjev plovila, ki je bilo zaradi višje sile privedeno v pristanišče v Iranu ali v iranske teritorialne vode,

če oseba, subjekt ali organ, ki želi izvrševati pogodbo iz točk (a), (b) in (c), o dejavnosti ali pravnem poslu vsaj 20 delovnih dni vnaprej uradno obvesti pristojni organ države članice, v kateri ima prebivališče ali sedež. ";

(8)

v členu 14(1) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

"(c)

petrokemične proizvode, ki so bili izvoženi iz Irana pred 23. januarjem 2012, ali za izvoz v skladu s točko (a) 1. maja 2012 ali pred tem ali kadar za izvoz v skladu s točko (b), ";

(9)

vstavi se naslednji člen:

"Člen 14a

1.   Prepovedano je:

(a)

kupiti, prevažati ali uvažati zemeljski plin, ki izvira iz Irana ali je bil iz Irana izvožen, v Unijo,

(b)

menjavati zemeljski plin, ki izvira iz Irana ali je bil iz Irana izvožen,

(c)

neposredno ali posredno zagotavljati posredniške storitve, financiranje ali finančno pomoč, vključno s finančnimi derivati, ter zavarovanja in pozavarovanja ter posredniške storitve, povezane z zavarovanjem in pozavarovanjem v zvezi z dejavnostmi iz točk (a) ali (b).

2.   Prepovedi iz odstavka 1 se ne uporabljajo za:

(a)

zemeljski plin, ki je bil izvožen iz države, ki ni Iran, če je bil ta izvožen plin v okviru infrastrukture države, ki ni Iran, zmešan s plinom, ki izvira iz Irana,

(b)

nakup zemeljskega plina v Iranu s strani državljanov držav članic za civilne namene, vključno z gretjem stanovanj ali energijo ali za vzdrževanje diplomatskih predstavništev; ali

(c)

izvajanje pogodb za dobavo zemeljskega plina, ki izvira iz države, ki ni Iran, v Unijo

3.   "Zemeljski plin" pomeni proizvode, naštete v Prilogi IVA.

4.   V tem odstavku "menjavanje" pomeni izmenjavo tokov zemeljskega plina iz različnih virov."

(10)

vstavijo se naslednji členi:

"Člen 15a

1.   Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati grafit, neobdelane in polobdelane kovine iz Priloge VIIB vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu.

2.   Priloga VIIB zajema grafit ter neobdelane ali polobdelane kovine, kot sta aluminij in jeklo, pomembne za industrijo, ki je pod neposrednim ali posrednim nadzorom združenih sil islamske revolucionarne garde, ali pomembne za iranski jedrski in vojaškim program ter program balističnih raket.

3.   Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za blago iz prilog I, II in III.

Člen 15b

1.   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali posredniške storitve, ki so povezane z blagom iz Priloge VIIB ali z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga iz Priloge VIIB, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu;

(b)

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč, povezano z blagom iz Priloge VIIB, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu.

2.   Prepovedi iz odstavka 1 se ne uporabljajo za blago iz prilog I, II in III.

Člen 15c

Prepovedi iz člena 15a ne vplivajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do 15. aprila 2013 na podlagi pogodb, sklenjenih pred 22. decembrom 2012, ali pomožnih pogodb, ki so potrebne za izvajanje takšnih pogodb."

(11)

člen 23 se spremeni:

(a)

v odstavku 2 se točki (c) in (d) nadomestita z naslednjim:

"(c)

člani islamske revolucionarne garde ali pravne osebe, subjekti ali organi, ki so v lasti ali pod nadzorom islamske revolucionarne garde oziroma enega ali več njenih članov, ali fizične ali pravne osebe, ki delujejo v njihovem imenu ali ki jim zagotavljajo zavarovanje ali druge bistvene storitve;

(d)

druge osebe, subjekti ali organi, ki zagotavljajo podporo, kot je materialna, logistična ali finančna podpora, iranski vladi, subjekti v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom ter osebe in subjekti, povezani z njimi;";

(b)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

"4.   Brez poseganja v odstopanja iz členov 24, 25, 26, 27, 28, 28a ali 29 je prepovedano zagotavljati specializirane finančne komunikacijske storitve, ki se uporabljajo za medsebojno izmenjavo finančnih podatkov, fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz prilog VIII ali IX.";

(12)

v členu 25 se točka (a)(ii) nadomesti z naslednjim:

"(ii)

plačilo ne bo prispevalo k dejavnosti, prepovedani s to uredbo.Če je plačilo izvedeno za trgovsko dejavnost, ki je že bila izvršena in je pristojni organ druge države članice dal predhodno soglasje, da dejavnost ni bila prepovedana v trenutku, ko je bila izvedena, se šteje, da plačilo prima facie ne bo prispevalo k prepovedani dejavnosti; in";

(14)

v členu 26(1)(2) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

"(a)

zadevni pristojni organ ugotovi, da so sredstva ali gospodarski viri:

(i)

potrebni za zadovoljevanje osnovnih potreb oseb, navedenih v Prilogi VIII ali IX, in njihovih nepreskrbljenih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravstveno oskrbo, davke, zavarovalne premije in pristojbine za storitve javnih služb;

(ii)

namenjeni izključno za plačilo zmernih honorarjev in nadomestil za stroške, povezane z zagotavljanjem pravnih storitev;

(iii)

namenjeni izključno za plačilo honorarjev ali stroškov storitev za redno hranjenje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov; ali

(iv)

namenjeni izključno za plačilo stroškov, povezanih z odvzemom registracije plovila, in";

(14)

člen 28 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 28

Z odstopanjem od člena 23(2) lahko pristojni organi pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, dovolijo tudi:

(a)

sprostitev določenih sredstev ali gospodarskih virov Iranske centralne banke, potem ko ugotovijo, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri potrebni za zagotavljanje likvidnosti kreditnih ali finančnih institucij za financiranje trgovine ali za storitve posojil za trgovanje; ali

(b)

sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov Iranske centralne banke, potem ko ugotovijo, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri potrebni za povračilo zahtevka iz pogodbe ali sporazuma, ki ju je iranska oseba, subjekt ali organ sklenil pred 16. oktobrom 2012, če sta pogodba ali sporazum namenjena poplačilu zapadlih terjatev do oseb, subjektov ali organov, ki so v pristojnosti držav članic;

če zadevna država članica uradno obvesti druge države članice in Komisijo o svoji nameri, da bo izdala dovoljenje, in sicer najmanj deset delovnih dni pred njegovo izdajo.";

(15)

člen 30 se nadomesti z naslednjimi členi:

"Člen 30

1.   Prenos sredstev je prepovedan med finančnimi in kreditnimi institucijami, za katere se uporablja ta uredba, kakor so opredeljene v členu 49, na eni strani, ter na drugi strani

(a)

kreditnimi in finančnimi institucijami ter menjalnicami s sedežem v Iranu;

(b)

podružnicami in hčerinskimi družbami kreditnih in finančnih institucij ter menjalnic s sedežem v Iranu, za katere se uporablja ta uredba;

(c)

podružnicami in hčerinskimi družbami kreditnih in finančnih institucij ter menjalnic s sedežem v Iranu, za katere se ne uporablja ta uredba; in

(d)

kreditnimi in finančnimi institucijami ter menjalnicami, ki nimajo sedeža v Iranu, vendar jih nadzirajo osebe, subjekti ali organi s sedežem v Iranu,

razen kadar taki prenosi spadajo pod odstavek 2 in so bili obravnavani v skladu z odstavkom 3.

2.   V skladu z odstavkom 3 so lahko odobreni naslednji prenosi:

(a)

prenose v zvezi z živili, zdravstvenim varstvom, medicinsko opremo ali v kmetijske ali humanitarne namene;

(b)

prenose v zvezi z osebnimi nakazili;

(c)

prenose v zvezi s posebno trgovinsko pogodbo, pod pogojem, da tak prenos ni prepovedan v skladu s to uredbo;

(d)

prenose v zvezi z diplomatskimi ali konzularnimi predstavništvi ali mednarodnimi organizacijami, ki imajo imuniteto v skladu z mednarodnim pravom, če so taki prenosi namenjeni za uradne naloge diplomatskih ali konzularnih predstavništev ali organizacij, ki imajo imuniteto v skladu z mednarodnim pravom;

(e)

prenosi v zvezi s plačili, da se poravna zahtevke iranskih oseb ali subjektov ali zoper njih oziroma prenosi podobne narave, če ne prispevajo k dejavnostim, ki so prepovedane v skladu s to uredbo, in sicer za vsak primer posebej, če je zadevna država članica najmanj 10 dni vnaprej obvestila druge države članice in Komisijo o svoji nameri, da bo izdala dovoljenje;

(f)

prenosi, potrebni za izvršitev obveznosti iz pogodb iz člena 12(1)(b).

3.   Prenosi sredstev, ki se lahko dovolijo v skladu z odstavkom 2, se obravnavajo na naslednji način:

(a)

prenosi na podlagi transakcij v zvezi z živili, zdravstvenim varstvom, medicinsko opremo ali v kmetijske ali humanitarne namene pod 100 000 EUR ali enakovrednim zneskom ter prenosi v zvezi z osebnimi nakazili v vrednosti pod 40 000 EUR ali enakovrednim zneskom potekajo brez predhodnega dovoljenja.

Prenos se vnaprej v pisni obliki sporoči pristojnemu zadevne organu države članice, če gre za znesek, ki je enak ali višji od 10 000 EUR, ali enakovreden znesek;

(b)

za prenose na podlagi transakcij v zvezi z živili, zdravstvenim varstvom, medicinsko opremo ali v kmetijske ali humanitarne namene v znesku, ki je enak ali višji od 100 000 EUR, ali enakovrednem znesku, ter prenose v zvezi z osebnimi nakazili v znesku, ki je enak ali višji od 40 000 EUR, ali enakovrednem znesku je potrebno predhodno dovoljenje pristojnega organa zadevne države članice v skladu z odstavkom 2.

Države članice se vsake tri mesece medsebojno obveščajo o vseh izdanih dovoljenjih;

(c)

za vsak drug prenos v znesku, ki je enak ali višji od 10 000 EUR, ali enakovredni znesek je potrebno predhodno dovoljenje pristojnega organa zadevne države članice v skladu z odstavkom 2.

Države članice se vsake tri mesece medsebojno obveščajo o vseh izdanih dovoljenjih.

4.   Za prenose sredstev v vrednosti manj kot 10 000 EUR ali enakovrednemu znesku nista potrebna predhodna odobritev ali obvestilo.

5.   Uradna obvestila in vloge za izdajo dovoljenja, ki se nanašajo na prenos sredstev subjektom, ki spadajo v okvir odstavka 1(a) do (d), se s strani izvajalca plačilnih storitev plačnika ali v njegovem imenu naslovijo na pristojne organe države članice, v kateri v kateri ima izvajalec plačilnih storitev svoj sedež.

Uradna obvestila in vloge za izdajo dovoljenja, ki se nanašajo na prenos sredstev subjektom, ki spadajo v okviru odstavka 1(a) do (d), se s strani izvajalca plačilnih storitev prejemnika plačila ali v njegovem imenu naslovijo na pristojne organe države članice, v kateri v kateri ima izvajalec plačilnih storitev svoj sedež.

Če izvajalec plačilnih storitev plačnika ali prejemnika plačila ne spada na področje uporabe te uredbe, se uradna obvestila in vloge za izdajo dovoljenja v primeru prenosa subjekta, ki spada v okvir odstavka 1(a) do (d) s strani plačnika ter v primeru prenosa od subjekta, ki spada v okvir odstavka 1(a) do (d) pa s strani prejemnika plačila naslovijo na pristojne organe države članice, v kateri ima plačnik ali prejemnik plačila stalno prebivališče ali sedež.

6.   Kreditne in finančne institucije, ki spadajo na področje uporabe te uredbe, pri poslovanju s subjekti iz odstavka 1 (a) do (d) in da se prepreči kršenje določb te uredbe temeljiteje izvajajo naslednje ukrepe:

(a)

nenehno pozorno spremljajo gibanje na računih, zlasti s svojimi programi za skrbno preverjanje strank;

(b)

zahtevajo, da se na plačilnih nalogih izpolnijo vsi podatki, ki se nanašajo na izdajatelja in prejemnika zadevnega pravnega posla in zavrnejo izvršitev pravnega posla, če ti podatki niso zagotovljeni;

(c)

pet let hranijo vse evidence pravnih poslov in jih na zahtevo dajo na voljo nacionalnim organom;

(d)

če utemeljeno domnevajo, da bi lahko dejavnosti s kreditnimi in finančnimi institucijami kršile določbe te uredbe, o tem nemudoma poročajo enoti za finančni nadzor (FIU) ali drugemu pristojnemu organu, ki ga je določila država članica, in sicer ne glede na člena 5 in 23. Enota za finančni nadzor ali drug pristojni organ deluje kot nacionalni center za sprejemanje in analizo poročil o sumljivih pravnih poslih glede morebitnih kršitev te uredbe. Enoti za finančni nadzor ali drugemu pristojnemu organu se pravočasno omogoči neposreden ali posreden dostop do finančnih in upravnih informacij ter informacij o kazenskem pregonu, ki jih potrebuje za pravilno izvedbo svojih nalog, vključno z analizo poročil o sumljivih pravnih poslih.

Člen 30a

1.   Prenosi sredstev na iransko osebo, subjekt ali organ in prenosi sredstev od njih, ki ne spadajo na področje uporabe člena 30(1), potekajo na naslednji način:

(a)

prenosi na podlagi pravnih poslov v zvezi z živili, zdravstvenim varstvom, medicinsko opremo ali v kmetijske ali humanitarne namene potekajo brez predhodnega dovoljenja.

Prenos se vnaprej v pisni obliki sporoči pristojnemu zadevne organu države članice, če gre za znesek, ki je enak ali višji od 10 000 EUR, ali enakovreden znesek;

(b)

vsak drug prenos, ki ne presega 40 000 EUR ali enakovrednega zneska, se izvede brez predhodnega dovoljenja.

Prenos se vnaprej v pisni obliki sporoči pristojnemu zadevne organu države članice, če gre za znesek, ki je enak ali višji od 10 000 EUR, ali enakovreden znesek;

(c)

za vsak drug prenos, ki je enak ali višji od 40 000 EUR oziroma temu enakovreden znesek je potrebno predhodno dovoljenje pristojnega organa zadevne države članice.

Države članice se vsake tri mesece medsebojno obveščajo o vseh zavrnitvah dovoljenj.

2.   Za prenose sredstev v vrednosti manj kot 10 000 EUR ali enakovredni znesek nista potrebna predhodna odobritev ali obvestilo.

3.   Pošiljanje obvestil in vlog za izdajo dovoljenja, ki se nanašajo na prenos sredstev, se opravi na naslednji način:

(a)

v primeru elektronskih prenosov sredstev, ki jih opravijo kreditne ali finančne institucije, se obvestila ali vloge za izdajo dovoljenja v zvezi s prenosom sredstev opravijo na naslednji način:

(i)

priglasitve in vloge za izdajo dovoljenja za prenos sredstev na iransko osebo, subjekt ali organ, ki se nahaja izven Unije, se s strani izvajalca plačilnih storitev plačnika ali v njegovem imenu naslovijo na pristojne organe države članice, v kateri ima izvajalec plačilnih storitev sedež;

(ii)

priglasitve in vloge za izdajo dovoljenja za prenos sredstev od iranske osebe, subjekta ali organa, ki se nahaja izven Unije, se s strani izvajalca plačilnih storitev prejemnika plačila ali v njegovem imenu naslovijo na pristojne organe države članice, v kateri ima izvajalec plačilnih storitev sedež;

(iii)

če, v primerih iz točk (i) in (ii), izvajalec plačilnih storitev plačnika ali prejemnika plačila ne spada na področje uporabe te uredbe, uradna obvestila in vloge za izdajo dovoljenja naslovi, v primeru prenosa na iransko osebo, subjekt ali organ plačnik, v primeru prenosa od iranske osebe, subjekta ali organa pa prejemnik plačila, in sicer na pristojne organe države članice, v kateri ima plačnik ali prejemnik plačila stalno prebivališče ali sedež;

(iv)

uradna obvestila in vloge za izdajo dovoljenja v zvezi s prenosom sredstev iranski osebi, subjektu ali organu, ki je v Uniji izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačila naslovi, ali se naslovijo v njegovem imenu, na pristojni organ države članice, v kateri ima prejemnik plačila svoje bivališče ali v kateri ima izvajalec plačilnih storitev sedež;

(v)

uradna obvestila in vloge za izdajo dovoljenja v zvezi s prenosom sredstev iranski osebi, subjektu ali organu, ki se nahaja v Uniji, izvajalec plačilnih storitev plačnika naslovi, ali se naslovijo v njegovem imenu, na pristojni organ države članice, v kateri ima izvajalec plačilnih storitev sedež;

(vi)

če, v primerih iz točk (iv) in (v), izvajalec plačilnih storitev plačnika ali prejemnika plačila ne spada na področje uporabe te uredbe, uradna obvestila in vloge za izdajo dovoljenja naslovi, v primeru prenosa na iransko osebo, subjekt ali organ plačnik, v primeru prenosa od iranske osebe, subjekta ali organa pa prejemnik plačila, in sicer na pristojne organe države članice, v kateri ima plačnik oziroma prejemnik plačila stalno prebivališče ali sedež;

(vii)

v zvezi s prenosom finančnih sredstev iranski osebi, subjektu ali organu ali od njega, če ne plačnik ne prejemnik plačila ne njun izvajalec plačilnih storitev ne spada na področje uporabe te uredbe, vendar pa izvajalec plačilnih storitev, ki spada na področje uporabe te uredbe, deluje kot posrednik, mora ta izvajalec plačilnih storitev izpolniti obveznost obveščanja ali vložitve vloge za izdajo dovoljenja, kot je primerno, če ve ali bi lahko utemeljeno domneval, da gre za prenos iranski osebi, subjektu ali organu ali od njega. Kadar več izvajalcev plačilnih storitev deluje kot posrednik, se le od prvega izvajalca plačilnih storitev, ki opravi prenos, zahteva, da izpolnjuje obveznost obveščanja ali vložitve vloge za izdajo dovoljenja, kot je primerno. Vsako obvestilo ali vlogo za izdajo dovoljenja je treba nasloviti na pristojne organe države članice, v kateri ima izvajalec plačilnih storitev sedež;

(viii)

če več kot en izvajalec plačilnih storitev sodeluje v vrsti povezanih prenosov sredstev, prenosi znotraj Unije vključujejo sklic na dovoljenje, izdano v skladu s tem členom;

(b)

v primeru neelektronskih prenosov sredstev se obvestila ali vloge za izdajo dovoljenja v zvezi s prenosom sredstev opravijo na naslednji način:

(i)

uradna obvestila in vloge za izdajo dovoljenja v zvezi s prenosom sredstev iranski osebi, subjektu ali organu plačnik naslovi na pristojni organ države članice, v kateri ima plačnik bivališče;

(ii)

uradna obvestila in vloge za izdajo dovoljenja v zvezi s prenosom sredstev iranski osebi, subjektu ali organu prejemnik plačila naslovi na pristojni organ države članice, v kateri ima prejemnik plačila bivališče.

Člen 30b

1.   Če se dovoljenje izda v skladu s členi 24, 25, 26, 27, 28 ali 28a, se člena 30 in 30a ne uporabljata.

Zahtevek za predhodno dovoljenje za prenos sredstev iz člena 30(3)(b) ne vpliva na izvrševanje prenosov sredstev, ki so bili vnaprej sporočeni ali dovoljeni s strani pristojnega organa pred 22. decembrom 2012. Taki prenosi sredstev se izvrši pred 15. aprilom 2013.

Člena 30 in 30a se ne uporabljata v zvezi s prenosi sredstev iz člena 29.

2.   Člena 30(3) in 30a(1) se uporabljata ne glede na to, ali se prenos sredstev izvrši z enkratno transakcijo ali z več transakcijami, ki se zdijo povezane. Za namene te uredbe "dejanja, ki se zdijo povezana", vključujejo:

(a)

zaporedne prenose od iste finančne ali kreditne institucije v okviru člena 30(1)(a) do (d) ali nanjo ali od iste iranske osebe, subjekta ali organa ali nanj, ki so opravljeni v zvezi z eno obveznostjo opraviti prenos sredstev, če je vsak posamezni prenos nižji od ustreznega praga iz členov 30 in 31, vendar prenosi skupaj izpolnjujejo merila za obveznost obveščanja ali pridobitve dovoljenja; ali

(b)

verigo prenosov, ki zajema različne izvajalce plačilnih storitev ali fizične ali pravne osebe, vendar je namenjena izpolnitvi ene obveznosti opraviti prenos sredstev.

3.   Za namene člena 30(3)(b) in 30(3)(c) ter člena 30a(1)(c) pristojni organi izdajo dovoljenje pod pogoji, kot se jim zdijo primerni, razen če utemeljeno sklepajo, da bi lahko prenos sredstev, v zvezi s katerim je vložena vloga za dovoljenje, kršil prepovedi ali obveznosti iz te uredbe.

Pristojni organ lahko za obravnavo vlog za izdajo dovoljenja zaračuna pristojbino.

4.   Za namene člena 30a(1)(c) se šteje, da je dovoljenje izdano, če je pristojni organ prejel pisno vlogo za izdajo dovoljenja in v štirih tednih ni pisno nasprotoval prenosu sredstev. Če organ prenosu nasprotuje zaradi tekoče preiskave, to navede in nemudoma sporoči svojo odločitev. Pristojnim organom se pravočasno omogoči neposreden ali posreden dostop do finančnih in upravnih informacij ter informacij o kazenskem pregonu, ki jih potrebujejo za izvedbo preiskave.

5.   Naslednje osebe, subjekti ali organi ne spadajo v področje uporabe členov 30 in 30a:

(a)

osebe, subjekti ali organi, ki zgolj spreminjajo dokumente v papirni obliki v elektronske podatke in delujejo na podlagi pogodbe s kreditno ali finančno institucijo;

(b)

osebe, subjekti ali organi, ki kreditnim ali finančnim institucijami zagotavljajo zagotavlja zgolj sistem obveščanja ali drug sistem podpore za prenos sredstev; ali

(c)

osebe, subjekti ali organi, ki kreditnim ali finančnim institucijam zagotavljajo izključno klirinške sisteme in sisteme poravnave."

(16)

člen 31 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 31

1.   Tiste podružnice in hčerinske družbe kreditnih in finančnih institucij s sedežem v Iranu, ki spadajo v področje uporabe te uredbe, kakor so opredeljene v členu 49, obvestijo pristojni organ države članice, v kateri imajo sedež, o vseh izvršenih prenosih sredstev ali prejetih sredstvih, imenih strank, znesku in datumu pravnega posla, in sicer v petih delovnih dneh od izvršitve zadevnega prenosa ali prejema sredstev. Če so podatki na voljo, je treba v uradnem obvestilu navesti naravo transakcije in, če je primerno, tudi vrsto blaga, ki je predmet transakcije, ter zlasti označiti, ali gre za blago iz Priloge I, II, III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA ali VIIB k tej uredbi, če je za izvoz tega blaga potrebno dovoljenje, pa navesti tudi številko izdanega dovoljenja.

2.   Obveščeni pristojni organi ob upoštevanju dogovorov o izmenjavi informacij ali v skladu s temi dogovori podatke o obvestilih iz odstavka 1 po potrebi nemudoma pošljejo pristojnim organom drugih držav članic, v katerih imajo sedež partnerji, ki jih takšni pravni posli zadevajo, da bi preprečili vsak pravni posel, ki bi lahko prispeval k dejavnostim, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja, ali k razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja.";

(17)

člen 32 se črta;

(18)

v členih 33 in 34 se sklicevanja na člen 32(2) nadomestijo s sklicevanjem na člen 30(1);

(19)

vstavita se naslednja člena:

"Člen 37a

1.   Prepove se zagotavljanje naslednjih storitev za tankerje za prevoz nafte in tovorna plovila, ki plujejo pod zastavo Islamske republike Iran ali so neposredno ali posredno v lasti ali v najemu iranske osebe, subjekta ali organa, oziroma jih ta upravlja:

(a)

zagotavljanje storitev vseh vrst klasifikacije, med drugim:

(i)

proizvodnja in uporaba klasifikacijskih pravil ali tehničnih specifikacij glede zasnove, gradnje, opreme in vzdrževanje ladij ter sistemov upravljanja na krovu ladje;

(ii)

opravljanje pregledov in izvajanje nadzora v skladu s klasifikacijskimi pravili in postopki;

(iii)

dodeljevanje zapisa o razredu ter dostava, odobritev ali obnovitev potrdil o skladnosti s klasifikacijskimi pravili ali specifikacijami;

(b)

nadzor in sodelovanje pri snovanju, gradnji in popravilu ladij in njihovih delov, vključno z bloki, elementi, stroji ter električno in nadzorno napeljavo, kakor tudi s tem povezana tehnična pomoč ter financiranje ali finančna pomoč;

(c)

pregled, preskušanje in certificiranje pomorske opreme, materialov in sestavnih delov ter nadzor namestitve in nadzor nad integracijo sistema;

(d)

izvajanje pregledov, inšpekcij, revizij in obiskov ter izdajanje, podaljševanje ali potrjevanje ustreznih potrdil in dokumentov o skladnosti v imenu uprave države zastave v skladu z Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju iz leta 1974, kakor je bila spremenjena (SOLAS 1974), ter njenim protokolom iz leta 1988; Mednarodno konvencijo za preprečevanje onesnaževanja morja z ladij, 1973, kakor je bila spremenjena s protokolom iz leta 1978 (MARPOL 73/78); Konvencijo o mednarodnih pravilih za izogibanje trčenju na morju iz leta 1972, kakor je bila spremenjena (COLREG 1972); Mednarodno konvencijo o tovornih črtah iz leta 1966 (LL 1966), in njenim protokolom iz leta 1988; Mednarodno konvencijo o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov iz leta 1978 (STCW), kakor je bila spremenjena, ter Mednarodno konvencijo o izmeritvi ladij iz leta 1969 (TONNAGE 1969);

2.   Prepoved iz odstavka 1 se uporablja od 15. januarja 2013.

Člen 37b

1.   Prepovedano je dajanje na razpolago plovil za prevoz ali skladiščenje nafte in petrokemičnih izdelkov:

(i)

vsem iranskim osebam, subjektom ali organom; ali

(ii)

kateri koli osebi, subjektu ali organu, razen kadar so ponudniki plovil, sprejeli potrebne ukrepe za preprečitev, da se plovila uporabijo za prevoz ali shranjevanje nafte ali petrokemičnih izdelkov, ki izvirajo iz Irana ali so bili izvoženi iz Irana.

2.   Prepoved iz odstavka 1 ne vpliva na izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz pogodb ter povezanih pogodb, navedenih v členu 12(1)(b) in (c) in členu 14(1)(b) in (c), pod pogojem, da je bil uvoz in prevoz iranske surove nafte, naftnih derivatov ali petrokemičnih proizvodov sporočen pristojnemu organu v skladu s členom 12(1) ali 14(1)."

(20)

člen 41 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 41

Prepovedano je zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih cilj ali učinek je zaobiti ukrepe iz člena 2, 5(1), 8, 9, 10a, 10b, 10d, 10e, 11, 13, 14a, 15a, 15b, 17, 22, 23,30, 34, 35, 37a ali 37b.";

(21)

v členu 43 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

"3.   Zadevna država članica uradno obvesti druge države članice in Komisijo o odločitvi iz odstavka 1 in svoji nameri, da bo izdala dovoljenje, in sicer najmanj deset delovnih dni pred njegovo izdajo. V primeru nevarnosti za okolje in/ali za zdravje in varnost delavcev v Uniji, ki zahteva nujno ukrepanje, lahko zadevna država članica izda dovoljenje brez predhodnega obvestila in o tem uradno obvesti druge države članice in Komisijo v treh delovnih dneh po izdaji dovoljenja.";

(22)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 43a

1.   Z odstopanjem od členov 8 in 9, člena 17(1) v zvezi z iransko osebo, subjektom ali organom iz člena 17(2)(b), člena 23(2) in (3) v kolikor se nanaša na osebe, subjekte ali organe iz Priloge IX ter členov 30 in 35, lahko pristojni organi države članice pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo dejavnosti, povezane z iskanjem ali izkoriščanjem ogljikovodikov v Uniji v skladu z licenco za takšno iskanje ali izkoriščanje, ki jo je država članica izdala osebi, subjektu ali organu s seznama v Prilogi IX, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

licenca za iskanje ali izkoriščanje ogljikovodikov v Uniji je bila izdana pred datumom uvrstitve osebe, subjekta ali organa iz Priloge IX na seznam; in

(b)

dovoljenje je potrebno za preprečitev ali odpravo okoljske škode v Uniji ali za preprečitev trajnega uničenja vrednosti licence, vključno z zavarovanjem uporabe cevovoda in infrastrukture, ki se uporabljajo v zvezi z licenčno dejavnostjo, in sicer začasno. To dovoljenje lahko vključuje ukrepe, sprejete v skladu z nacionalno zakonodajo.

2.   Odstopanje iz odstavka 1 se dovoli samo za obdobje, ki je dejansko potrebno, njegova veljavnost pa ne presega obdobja veljavnosti licence, ki je bila izdana osebi, subjektu ali organu s seznama v Prilogi IX. Če pristojni organ meni, da sta potrebni pogodbena subrogacija ali zagotovitev odškodnin, obdobje veljavnosti odstopanja ne sme presegati pet let.

3.   Zadevna država članica uradno obvesti druge države članice in Komisijo o svoji nameri, da bo izdala dovoljenje, in sicer najmanj deset delovnih dni pred izdajo dovoljenja. V primeru nevarnosti za okolje v Uniji, ki zahteva nujno ukrepanje za preprečitev škode za okolje, lahko zadevna država članica izda dovoljenje brez predhodnega obvestila in o tem uradno obvesti druge države članice in Komisijo v treh delovnih dneh po izdaji dovoljenja.“;

(23)

v naslovu Priloge X se doda sklicevanje na člen 43a;

(24)

v členu 45 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

"(b)

spremeni priloge III, IV, IVA, V, VI VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB in X na podlagi informacij, ki so jih predložile države članice.";

(25)

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi;

(26)

besedilo iz Priloge II k tej uredbi se vstavi kot Priloga IVA;

(27)

besedilo iz Priloge III k tej uredbi se vstavi kot Priloga VIA;

(28)

besedilo iz Priloge IV k tej uredbi se vstavi kot Priloga VIB;

(29)

besedilo iz Priloge V k tej uredbi se vstavi kot Priloga VIIA;

(30)

besedilo iz Priloge VI k tej uredbi se vstavi kot Priloga VIIB.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2012

Za Svet

Predsednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  UL L 195, 27.7.2010, str. 39.

(2)  UL L 88, 24.3.2012, str. 1.

(3)  UL L 282, 16.10.2012, str. 58.

(4)  UL L 134, 29.5.2009, str. 1.


PRILOGA I

„PRILOGA I

DEL A

Blago in tehnologija iz členov 2(1),(2) in (4), 3(3), 5(1), 6, 8(4), 17(2) in 31(1)

Ta priloga obsega vse vrste blaga in tehnologije iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009, kot so opredeljene v njej, razen tistih, ki so navedene v delu A, in do 15. aprila 2013 tudi razen tistih, ki so navedene v delu C.

 

Opis

1.

Sistemi za "informacijsko varnost" in oprema za končno uporabo pri javnih telekomunikacijskih storitvah in zagotavljanju internetnih storitev ali za zaščito teh storitev s strani mrežnih upravljavcev teh storitev, vključno s komponentami, potrebnimi za izvajanje, vgradnjo (vključno z vgradnjo na mestu samem), vzdrževanje (preverjanje), popravila, nadomestila in storitve, povezane z navedenimi sistemi in opremo:

a.

Sistemi, oprema, "elektronski sklopi" za določene aplikacije, moduli in integrirana vezja za "informacijsko varnost" v zvezi z medmrežjem kot na primer wifi, 2G, 3G, 4G ali stacionarnimi mrežami (klasična, ADSL ali optična vlakna) ter druge komponente zanje, posebej zasnovane za "informacijsko varnost":

Opomba:

Za nadzor opreme za sprejem v globalnih navigacijskih satelitskih sistemih (GNSS), ki vsebuje ali uporablja dešifriranje (tj. GPS ali GLONASS), glej točko 7A005 Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009.

1.

Zasnovani ali prirejeni za uporabo "kriptografije", ki uporablja digitalne tehnike za izvajanje katere koli kriptografske funkcije, razen prepoznavanja ali digitalnega podpisa, in ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

1.

Funkcije prepoznavanja in digitalnega podpisa vključujejo funkcijo upravljanja njihovega ključa.

2.

Prepoznavanje vključuje vse vidike kontrole dostopa, kadar se enkripcija datotek ali besedila ne izvaja, razen tistih, ki se neposredno navezujejo na varovanje gesel, osebnih identifikacijskih številk (PIN) ali podobnih podatkov za preprečevanje nepooblaščenega dostopa.

3.

"Kriptografija" ne vključuje "nespremenljivega" stiskanja podatkov ali tehnik kodiranja.

Opomba:

Točka 1.a.1. vključuje opremo, izdelano ali prirejeno za uporabo "kriptografije", ki uporablja analogne principe, če je uporabljena skupaj z digitalno tehniko.

a.

"simetrični algoritem", ki uporablja dolžino ključa, večjo od 56 bitov ali

b.

"asimetrični algoritem", pri katerem varnost algoritma temelji na:

1.

faktorizaciji celih števil nad 512 bitov (npr. RSA);

2.

izračunu skritih logaritmov v multiplikativni skupini končnega polja, večjega od 512 bitov (npr. Diffie-Hellman nad Z/pZ) ali

3.

skritih logaritmih v skupini, razen tistih iz točke 1.a.1.b.2 nad 112 bitov

(npr. Diffie-Hellman nad eliptično krivuljo);

2.

"Programska oprema" za končno uporabo pri javnih telekomunikacijskih storitvah, zagotavljanju internetnih storitev ali za zaščito teh storitev s strani upravljavca mreže:

a.

"programska oprema", zasnovana ali prirejena posebej za "uporabo" opreme iz točke 1.a.1 ali "programske opreme" iz točke 2.b.1;

b.

posebna "programska oprema":

1.

"programska oprema", ki ima lastnosti ali izvaja ali simulira funkcije opreme iz točke 5A002.a.1;

3.

"Tehnologija", ki je skladna s Splošno opombo o tehnologiji za "uporabo" opreme iz točke 1.a.1 ali "programske opreme" iz točke 2.a. ali 2.b.1 tega seznama, za končno uporabo pri javnih telekomunikacijskih storitvah, zagotavljanju internetnih storitev ali za zaščito teh storitev s strani upravljavca mreže.

DEL B

Člen 6 se uporablja za naslednje blago:

Blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

Opis

0A001

"Jedrski reaktorji" in posebej zanje zasnovana ali pripravljena oprema in komponente:

a.

"jedrski reaktorji";

b.

kovinske posode ali njihovi glavni tovarniško zasnovani deli, vključno z glavo reaktorske tlačne posode, ki so posebej zasnovani ali pripravljeni tako, da lahko vsebujejo sredico "jedrskega reaktorja";

c.

oprema, ki je zasnovana ali pripravljena posebej za vstavljanje ali odstranjevanje goriva v "jedrskem reaktorju";

d.

kontrolne palice, ki so zasnovane ali pripravljene posebej za nadzor cepitvenega procesa v "jedrskem reaktorju", vključno s podpornimi in obesnimi deli ter pogonskimi mehanizmi in vodili za kontrolne palice;

e.

tlačne cevi, ki so zasnovane ali pripravljene posebej za vstavitev gorivnih elementov in primarnega hladila v "jedrskem reaktorju" pri delovnem tlaku nad 5,1 MPa;

f.

kovinski cirkonij in cirkonij v zlitinah, v obliki cevi ali snopov cevi, kjer je masno razmerje med hafnijem in cirkonijem manjše od 1: 500 in ki so posebej konstruirane ali izdelane za uporabo v "jedrskih reaktorjih";

g.

črpalke, ki so zasnovane ali pripravljene posebej za kroženje primarnega hladila v "jedrskih reaktorjih";

h.

,notranji deli jedrskega reaktorja‘, ki so zasnovani ali pripravljeni posebej za uporabo v "jedrskem reaktorju", vključno z nosilnimi stebri za sredico, gorilnimi kanali, termičnimi ščiti, loputami, mrežnimi podpornimi ploščami sredice reaktorja in mešalnimi ploščami;

Opomba:

V točki 0A001.h. pojem ,notranji deli jedrskega reaktorja‘ pomeni kateri koli glavni element znotraj reaktorske posode, ki ima eno ali več pomožnih nalog, kot so podpora sredice, vzdrževanje položaja gorivnih elementov, usmerjanje toka primarnega hladila, zagotavljanje radiacijske zaščite za reaktorsko posodo in omogočanje postavitve merilnih instrumentov v sredici.

i.

toplotni izmenjevalniki (uparjalniki), ki so zasnovani ali pripravljeni posebej za uporabo v primarnem hladilnem krogu "jedrskega reaktorja";

j.

instrumenti za detekcijo nevtronov in merilni instrumenti, ki so zasnovani ali pripravljeni posebej za določanje nevtronskega toka v sredici "jedrskega reaktorja".

0C002

Nizko obogateni uran iz točke 0C002, vsebovan v sestavljenih jedrskih gorivnih elementih.


DEL C

Blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

Opis

5A002

Sistemi za "informacijsko varnost", oprema in komponente zanje:

a.

Sistemi, oprema, "elektronski sklopi" za določene aplikacije, moduli in integrirana vezja za "informacijsko varnost" ter druge, posebej zanje zasnovane komponente:

Opomba:

Za nadzor opreme za sprejem v globalnih satelitskih navigacijskih sistemih (GNSS), ki vsebuje ali uporablja dešifriranje (tj. GPS ali GLONASS), glej točko 7A005.

1.

Zasnovani ali prirejeni za uporabo "kriptografije", ki uporablja digitalne tehnike za izvajanje katere koli kriptografske funkcije, razen prepoznavanja ali digitalnega podpisa, in ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

1.

Funkcije prepoznavanja in digitalnega podpisa vključujejo funkcijo upravljanja njihovega ključa.

2.

Prepoznavanje vključuje vse vidike kontrole dostopa, kadar se enkripcija datotek ali besedila ne izvaja, razen tistih, ki se neposredno navezujejo na varovanje gesel, osebnih identifikacijskih številk (PIN) ali podobnih podatkov za preprečevanje nepooblaščenega dostopa.

3.

"Kriptografija" ne vključuje "nespremenljivega" stiskanja podatkov ali tehnik kodiranja.

Opomba:

Točka 5A002.a.1 vključuje opremo, zasnovano ali prirejeno za uporabo "kriptografije" po analognih principih, kadar se uporablja skupaj z digitalnimi tehnikami.

a.

"simetrični algoritem", ki uporablja dolžino ključa, večjo od 56 bitov ali

b.

"asimetrični algoritem", pri katerem varnost algoritma temelji na:

1.

faktorizaciji celih števil nad 512 bitov (npr. RSA);

2.

izračunu skritih logaritmov v multiplikativni skupini končnega polja, večjega od 512 bitov (npr. Diffie-Hellman nad Z/pZ) ali

3.

skritih logaritmih v skupini, razen tistih iz točke 5A002.a.1.b.2 nad 112 bitov

(npr. Diffie-Hellman nad eliptično krivuljo);

5D002

"Programska oprema":

a.

"programska oprema", zasnovana ali prirejena posebej za "uporabo" opreme iz točke 5A002.a.1 ali "programske opreme" iz točke 5D002.c.1;

c.

posebna "programska oprema":

1.

"programska oprema", ki ima lastnosti ali izvaja ali simulira funkcije opreme iz točke 5A002.a.1;

Opomba:

Predmet nadzora točke 5D002 ni naslednja "programska oprema":

a.

"programska oprema", potrebna za "uporabo" opreme, izključene iz nadzora na podlagi opombe k točki 5A002;

b.

"programska oprema", ki omogoča katero koli od funkcij opreme, izključeno iz nadzora na podlagi opombe k točki 5A002.

5E002

"Tehnologija", ki je skladna s Splošno opombo o tehnologiji za "uporabo" opreme iz točke 5A002.a.1 ali "programske opreme" iz točke 5D002.a. ali 5D002.c.1 tega seznama.“.


PRILOGA II

"PRILOGA IVA

Proizvodi iz členov 14a in 31(1)

Zemeljski plin in drugi plinasti ogljikovodiki

Oznaka HS

Opis

2709 00 10

Kondenzati naravnega plina

2711 11 00

Utekočinjen zemeljski plin

2711 21 00

Zemeljski plin v plinskem stanju

2711 12

Propan

2711 13

Butan

2711 19 00

Drugo".


PRILOGA III

"PRILOGA VIA

Ključna oprema in tehnologija iz členov 8, 10(1)(c) in 31(1)

Oznaka HS

Opis

 

– Zaščitne cevi ("casing"), proizvodne cevi ("tubing") in vrtalne cevi, ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina:

7304 22

– vrtalne cevi iz nerjavnega jekla

7304 23

– – druge vrtalne cevi

7304 24

– – druge, iz nerjavnega jekla

7304 29

– – drugo

ex ex 7305

Druge cevi (npr. varjeni, kovičeni ali zaprti na podoben način) s krožnim prečnim prerezom premera več kot 406,4 mm iz železa ali jekla, ki vsebujejo najmanj 1 % kroma in so odporne na temperature tudi pod –120°C.

 

– Cevi za naftovode ali plinovode:

7306 11

– – varjene, iz nerjavnega jekla

7306 19

– – drugi

 

– Zaščitne cevi ("casing") in proizvodne cevi ("tubing"), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina:

7306 21 00

– – varjene, iz nerjavnega jekla

7306 29 00

– – drugi

 

Vsebniki za komprimirane ali utekočinjene pline, iz železa ali jekla:

7311 00 99

– s prostornino 1 000 litrov ali več

ex ex 7613

Aluminijasti kontejnerji za komprimirane ali utekočinjene pline, s prostornino 1 000 litrov ali več".


PRILOGA IV

"PRILOGA VIB

Seznam ključne opreme in tehnologije iz členov 10a, 10b, 10c in 31(1)

Oznaka HS

Opis

8406 10 00

Parne turbine za pogon plovil

ex ex 8406 90

Deli parnih turbin za pogon plovil

8407 21

Motorji za pogon plovil, izvenkrmni motorji

ex ex 8407 29

Motorji za pogon plovil, drugo

8408 10

Motorji za pogon plovil

ex ex 8409 91 00

Deli, ki so primerni izključno ali pretežno za stroje iz podštevilk 8407 21 ali 8407 29

ex ex 8409 99 00

Deli, ki so primerni izključno ali pretežno za stroje iz podštevilke 8408 10

ex ex 8411 81

Druge plinske turbine, katerih moč ne presega 5 000 kW, za pogon plovil

ex ex 8411 82

Druge plinske turbine, katerih moč presega 5 000 kW, za pogon plovil

ex ex 8468

Stroji in aparati za spajkanje in varjenje, vključno s stroji, ki lahko režejo, razen strojev iz tarifne številke 8515; stroji in aparati na plin za površinsko kaljenje

ex ex 8483

Pogonske gredi (vključno z odmičnimi gredmi in ročičnimi gredmi) in ročice; ohišja ležajev in drsni ležaji; zobniki; navojna vretena s kroglicami ali valji; menjalniki in drugi prenosi hitrosti, vključno s pretvorniki navora; vztrajniki, jermenice in vrvenice (vključno s tistimi za škripčevja); sklopke in gredne vezi (vključno križni in kardanski zglobi), zasnovanimi za pogon plovil z največjo nosilnostjo (pri najglobljem dovoljenem ugrezu) 55 000 ton ali več)

8487 10

Propelerji in njihove lopatice za ladje ali čolne

ex ex 8515

Stroji in aparati za mehko in trdo spajkanje ali varjenje, električni (vključno z električno segrevalnim plinom), laserski ali na principu druge svetlobe ali fotonskega snopa, ultrazvoka, elektronskega snopa, magnetnih impulzov ali plazemskega obloka, vključno s tistimi, s katerimi se lahko reže; električni stroji in aparati za vroče brizganje kovin ali kermetov

ex ex 9014 10 00

Kompasi, tudi navigacijski, izključno za pomorsko industrijo

ex ex 9014 80 00

Drugi navigacijski instrumenti in aparati, izključno za pomorsko industrijo

ex ex 9014 90 00

Deli in pribor za podštevilki 9014 10 00 in 9014 80 00, izključno za pomorsko industrijo

ex ex 9015

Geodetski (tudi fotogrametrijski), hidrografski, oceanografski, hidrološki, meteorološki ali geofizikalni instrumenti in aparati, razen kompasov; daljinomeri, izključno za pomorsko industrijo ".


PRILOGA V

"PRILOGA VIIA

Programska oprema za povezovanje industrijskih procesov iz členov l0d, 10e, 10f in 31(1)

1.

Programska oprema za načrtovanje virov podjetja, posebej zasnovana za uporabo v jedrsi, vojaški, plinski, oljni, pomorski, letalski, finančni in gradbeni industriji.

Pojasnilo: Programska oprema za načrtovanje virov podjetja je programska oprema, ki se uporablja za finančno računovodstvo, poslovodno računovodstvo, človeške vire, proizvodnjo, upravljanje dobavne verige, vodenje projektov, upravljanje odnosov s strankami, podatkovne storitve ali nadzor dostopa.".


PRILOGA VI

"PRILOGA VIIB

Grafit in neobdelane ali polobdelane kovine iz členov 15a, 15b, 15c in 31(1)

Uvodna opomba: Vključitev blaga na to prilogo je brez vpliva na pravila, ki se uporabljajo za blago, vključeno v priloge I, II in III.

1.   Grafit

Oznaka HS

Opis

2504

Grafit, naravni

3801

Umetni grafit; koloidni ali polkoloidni grafit; preparati na osnovi grafita ali drugih vrst ogljika v obliki paste, blokov, plošč in drugih polizdelkov

6815 10

Izdelki iz grafita ali drugega ogljika, vključno z ogljikovimi vlakni, ki niso namenjeni za elektrotehniko

6903 10

Retorte, talilni lonci, dušilci, šobe, čepi, podloge, kadi, cevi, obloge, palice in drugi izdelki iz ognjevzdržne keramike. Razen tistih iz silikatne fosilne moke ali podobnih silikatnih zemljin, ki po teži vsebujejo več kot 50 % grafita, drugih oblik ogljika ali njegove mešanice.

8545

Ogljene elektrode, ogljene ščetke, oglje za žarnice, oglje za baterije in drugi izdelki iz grafita ali drugega oglja, s kovino ali brez nje, za električne namene


2.   Železo in jeklo

Oznaka HS

Opis

7201

Grodelj in zrcalovina, v štrucah, blokih in drugih primarnih oblikah

7202

Ferozlitine

7203

Železo, dobljeno z direktno redukcijo železove rude, in gobasti izdelki iz železa, v kosih, peletih in podobnih oblikah; železo minimalne čistoče 99,94 mas. %, v kosih, peletih ali podobnih oblikah

7204

Odpadki in ostanki železa ali jekla; odpadni ingoti iz železa ali jekla za pretaljevanje

7205

Granule in prah iz grodlja, zrcalovine, železa ali jekla

7206

Železo in nelegirano jeklo, v ingotih ali drugih primarnih oblikah

7207

Polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla

7218

Nerjavno jeklo v ingotih ali drugih primarnih oblikah; polizdelki iz nerjavnega jekla

7224

Druga legirana jekla v ingotih ali drugih primarnih oblikah; polizdelki iz drugih legiranih jekel


3.   Baker in bakreni izdelki

Oznaka HS

Opis

7401 00 00

Bakrov kamen; cementni baker (precipitat-oborina bakra)

7402 00 00

Neprečiščen baker; bakrene anode za elektrolitsko rafinacijo

7403

Prečiščen baker in bakrove zlitine, surovi

7404 00

Bakrovi odpadki in ostanki,

7405 00 00

Predzlitine bakra.

7406

Bakrov prah in luske

7407

Bakrene palice in profili

7410

Bakrene folije (tudi tiskane ali s podlago iz papirja, kartona, plastične mase ali podobnih podložnih materialov), debeline do vključno 0,15 mm (brez vštete podlage)

7413 00 00

Vpredena žica, vrvi, pleteni trakovi ipd., iz bakra, električno neizolirani


4.   Nikelj in nikljevi izdelki

Oznaka HS

Opis

7501

Nikljev kamen, sintrani nikljevi oksidi in drugi vmesni izdelki pri metalurgiji niklja

7502

Surovi nikelj

7503 00

Nikljasti odpadki in ostanki

7504 00 00

Nikljasti prah in luskine

7505

Nikljeve palice, profili in žica

7506

Nikljeve plošče, pločevina, trak in folije

7507

Cevi in pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena, oglavki), iz niklja


5.   Aluminium

Oznaka HS

Opis

7601

Aluminij, surov

7602

Aluminijasti odpadki in ostanki

7603

Aluminijev prah in luskine

7605

Žica iz aluminija

7606

Plošče, pločevine in trakovi iz aluminija, debeline več kot 0,20 mm

7609 00 00

Aluminijasti pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena, oglavki)

7614

Vpredena žica, vrvi, pleteni trakovi ipd. iz aluminija, električno neizolirani


6.   Svinec

Oznaka HS

Opis

7801

Surovi svinec

7802 00 00

svinčeni odpadki in ostanki.

7804

Plošče, pločevine, trakovi in folije, iz svinca; prah in luskine iz svinca


7.   Cink

Oznaka HS

Opis

7901

Cink, surov,

7902 00 00

Cinkovi odpadki in ostanki.

7903

Cinkov prah in luske

7904 00 00

Cinkove palice, profili in žica

7905 00 00

Cinkove plošče, pločevine, trakovi in folije


8.   Kositer

Oznaka HS

Opis

8001

Kositer, surov,

8002 00 00

Kositrni odpadki in ostanki

8003 00 00

Kositrne palice, profili in žica


9.   Druge navadne kovine, kermeti, njihovi izdelki

Oznaka HS

Opis

ex ex 8101

Volfram in volframovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki, ki niso anti-katode za cevi za rentgenske žarke

ex ex 8102

Molibden in molibdenovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki, ki niso izdelki, ki so posebej oblikovani za uporabo v zobozdravstvu

ex ex 8103

Tantal in tantalovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki, ki niso zobni instrumenti in kirurški pripomočki ter izdelki posebno oblikovani za ortopedske in kirurške namene

8104

Magnezij in magnezijevi izdelki, vključno z odpadki in ostanki

8105

Kobaltni mate in drugi vmesni izdelki metalurgije kobalta; kobalt in kobaltovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki

ex ex 8106 00

Bismut in bismutovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki, ki niso posebej pripravljeni za pripravo kemijskih spojin za farmacevtsko uporabo

8107

Kadmij in kadmijevi izdelki, vključno z odpadki in ostanki

8108

Titan in titanovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki

8109

Cirkonij in cirkonijevi izdelki, vključno z odpadki in ostanki

8110

Antimon in antimonovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki

8111 00

Mangan in manganovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki

ex ex 8112

Berilij, krom, germanij, vanadij, galij, hafnij, indij, niobij (kolumbij), renij in talij ter izdelki iz teh kovin, vključno z odpadki in ostanki, ki niso okna za cevi z rentgenskimi žarki

8113 00

Kermeti in izdelki iz kermetov; vključno z odpadki in ostanki".


22.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 356/55


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 1264/2012

z dne 21. decembra 2012

o izvajanju Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

SVET EVROPSKE UNIJE JE -

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 267/2012 z dne 23. marca 2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (1) in zlasti člena 46(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 23. marca 2012 sprejel Uredbo (EU) št. 267/2012.

(2)

Zaradi razmer v Iranu in v skladu s Sklepom 2012/829/SZVP (2) bi bilo treba na seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov iz Priloge IX k Uredbi (EU) št. 267/2012, za katere veljajo omejevalni ukrepi, uvrstiti dodatne osebe in subjekte.

(3)

Poleg tega bi bilo treba določene subjekte črtati s seznama fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov iz Priloge IX k Uredbi (EU) št. 267/2012, za katere veljajo omejevalni ukrepi, pri čemer bi bilo treba spremeniti vnose za določene subjekte.

(4)

Da bi se zagotovila učinkovitost ukrepov, določenih v tej uredbi, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga IX k Uredbi (EU) št. 267/2012 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2012

Za Svet

Predsednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  UL L 88, 24.3.2012, str. 1.

(2)  Glej stran 71 tega Uradnega lista.


PRILOGA

I.

Osebe in subjekti v nadaljevanju se dodajo na seznam iz Priloge IX k Uredbi (EU) št. 267/2012.

„I.   Osebe in subjekti, vključeni v jedrske dejavnosti ali dejavnosti v zvezi z balističnimi raketami ter osebe in subjekti, ki zagotavljajo podporo iranski vladi

Oseba

 

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Babak Zanjani

Datum rojstva: 12. marec 1971

Babak Zanjani pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju določb uredbe EU o Iranu in finančno podpira vlado Irana. Zanjani je ključni posrednik pri naftnih poslih Irana in pri nakazilih denarja, povezanega z nafto. Zanjani je lastnik skupine Sorinet s sedežem v ZAE in jo tudi upravlja, poleg tega pa uporablja nekatere njene družbe za usmerjanje plačil, povezanih z nafto.

22.12.2012


Subjekti

 

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

National Iranian Oil Products distribution Company (NIOPDC)

No.1, Teheran, Iranshahr Ave.Shadab.St,

P.O.Box: 79145/3184

tel.: +98-21-77606030

spletna stran: www.niopdc.ir

Podružnica iranske državne družbe za predelavo in distribucijo nafte (National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)).

22.12.2012

2.

Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)

No.194, Teheran, Sepahbod Gharani Ave.

tel.: +98-21-88801960/+98-21-66152223

faks: +98-21-66154351

spletna stran: www.ioptc.com

Podružnica iranske državne družbe za predelavo in distribucijo nafte (National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)).

22.12.2012

3.

National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)

No.263, Teheran, Ostad Nejatollahi Ave.

P.O.Box: 11365/6714

tel.: +98-21-88907472

faks: +98-21-88907472

spletna stran: www.nioec.org

Podružnica iranske državne družbe za predelavo in distribucijo nafte (National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)).

22.12.2012

4.

Iran Composites Institute

Iran Composites Institute,

Iranian University of Science and Technology,

16845-188, Teheran, Iran,

tel.: 98 217 3912858

faks: 98 217 7491206

e-pošta: ici@iust.ac.ir

spletna stran: http://www.irancomposites.org

Iranian Composites Institute (ICI, alias Composite Institute of Iran) pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju sankcij, ki so jih ZN in EU uvedli proti Iranu, ter neposredno podpira dejavnosti Irana, povezane s širjenjem jedrskega orožja. ICI je leta 2011 sklenila pogodbo za dobavo rotorjev za centrifuge IR-2M družbi Iran Centrifuge Technology Company (TESA), ki jo je EU uvrstila na seznam.

22.12.2012

5.

Jelvesazan Company

22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Iran

tel.: 98 0311 2658311 15

faks: 98 0311 2679097

Jelvesazan Company pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju sankcij, ki so jih ZN in EU uvedli proti Iranu, ter neposredno podpira dejavnosti Irana, povezane s širjenjem jedrskega orožja. Jelvesazan je skušala v začetku leta 2012 dobaviti nadzorovane vakuumske črpalke družbi Iran Centrifuge Technology Company (TESA), ki jo je EU uvrstila na seznam.

22.12.2012

6.

Iran Aluminium Company

Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, Iran

tel.: 98 861 4130430

faks: 98 861 413023

spletna stran: www.iralco.net

Iran Aluminium Company (alias IRALCO, Iranian Aluminium Company) pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju sankcij, ki so jih ZN in EU uvedli proti Iranu, ter neposredno podpira dejavnosti Irana, povezane s širjenjem jedrskega orožja. IRALCO je sredi leta 2012 sklenil pogodbo za dobavo aluminija družbi Iran Centrifuge Technology Company (TESA), ki jo je EU uvrstila na seznam.

22.12.2012

7.

Simatec Development Company

 

Simatec Development Company pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju sankcij, ki so jih ZN in EU uvedli proti Iranu, ter neposredno podpira dejavnosti Irana, povezane s širjenjem jedrskega orožja. Družba Kalaye Electric Company (KEC), ki so jo ZN uvrstili na seznam, je v začetku leta 2010 sklenila pogodbo s podjetjem Simatec za naročilo razsmernikov Vacon, namenjenih poganjanju centrifug za bogatenje urana. Simatec je sredi leta 2012 poskušal nabaviti razsmernike, ki so pod nadzorom EU.

22.12.2012

8.

Aluminat

1.

Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (tovarna)

2.

Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Teheran

tel.: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237

faks: 98 21 22057127

spletna stran: www.aluminat.com

Aluminat pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju sankcij, ki so jih ZN in EU uvedli proti Iranu, ter neposredno podpira dejavnosti Irana, povezane s širjenjem jedrskega orožja. Aluminat je v začetku leta 2012 sklenil pogodbo za dobavo aluminija 6061-T6 družbi Iran Centrifuge Technology Company (TESA), ki jo je EU uvrstila na seznam.

22.12.2012

9.

Organisation of Defensive Innovation and Research

 

Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) pomaga osebam in subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju sankcij, ki so jih ZN in EU uvedli proti Iranu, ter neposredno podpira dejavnosti Irana, povezane s širjenjem jedrskega orožja. MAAE je SPND povezala z grožnjami glede morebitne vojaške razsežnosti iranskega jedrskega programa, v zvezi s katerim Iran še vedno zavrača sodelovanje. SPND vodi Mohsen Fakhrizadeh, ki so ga ZN uvrstili na seznam,in je del Ministrstva za obrambo in logistiko oboroženih sil (MODAFL, ki ga je EU uvrstila na seznam maja 2011). Davouda Babaeia je EU decembra 2011 uvrstila na seznam zaradi njegove funkcije vodje varnostne službe SPND, kjer je odgovoren za preprečevanje razkrivnanja informacij, tudi MAAE.

22.12.2012

10.

First Islamic Investment Bank

Podružnica: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450

tel.: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110

Podružnica: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malezija; Labuan F.T; 87000

Odnosi z vlagatelji (Investor Relations): Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonesia; South Jakarta; Jakarta; 12950

First Islamic Investment Bank (FIIB) pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju določb uredbe EU o Iranu in finančno podpira vlado Irana. FIIB je del skupine Sorinet, katere lastnik je Babak Zanjani, ki skupino tudi upravlja. Uporablja se za usmerjanje plačil, povezanih z nafto.

22.12.2012

11.

International Safe Oil

 

International Safe Oil (ISO) pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju določb uredbe EU o Iranu in finančno podpira vlado Irana. ISO je del skupine Sorinet, katere lastnik je Babak Zanjani, ki skupino tudi upravlja. Uporablja se za usmerjanje plačil.

22.12.2012

12.

Sorinet Commercial Trust

SCT Bankers Company

Podružnica: št.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheik Zayed Road, Dubai, UAE, P.O.Box 31988

tel.: 0097 14 3257022-99

e-pošta: INFO@SCTBankers.com

koda SWIFT za Dubaj: SCTSAEA1

Podružnica: št. 301, 3rd Floor Sadaf Building Kish Island, Iran, P.O.Box 1618

tel.: +98 764 444 32 341-2

faks: +98 764 444 50 390-1

Sorinet Commercial Trust (SCT) pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju določb uredbe EU o Iranu in finančno podpira vlado Irana. SCT je del skupine Sorinet, katere lastnik je Babak Zanjani, ki skupino tudi upravlja. Uporablja se za usmerjanje plačil.

22.12.2012

13.

Hong Kong Intertrade Company Ltd

Hong Kong Intertrade Company, Hong Kong

Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO) pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju določb uredbe EU o Iranu in finančno podpira vlado Irana. HKICO je navidezna družba pod nadzorom družbe National Iranian Oil Company (NIOC), ki jo je EU uvrstila na seznam. HKICOnaj bi sredi leta 2012 od NIOC predvidoma prejela milijone dolarjev, ki jih je ta družba zaslužila s prodajo nafte.

22.12.2012

14.

Petro Suisse

Petro Suisse

Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Švica

Petro Suisse pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju določb uredbe EU o Iranu in finančno podpira vlado Irana. To je navidezna družba pod nadzorom NIOC, ki jo je EU uvrstila na seznam. NIOC je ustanovila Petro Suisse kot družbo in uporabljala njene račune za nakazovanje in prejemanje plačil. Petro Suisse je bila v letu 2012 še naprej v stiku z NIOC.

22.12.2012

15.

Oil Industry Pension Fund Investment Company

Taleghani St 234, Teheran Iran

Iran's Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, alias Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund, Petroleum Ministry Pension Fund) finančno podpira iransko vlado OPIC deluje v okviru iranskega ministrstva za nafto in družbe National Iranian Oil Company (NIOC), ki ju je EU uvrstila na seznam. Ima deleže v več subjektih, ki jih je EU uvrstila na seznam.

22.12.2012

16.

CF Sharp and Company Private Limited

 

Ta subjekt je družbi Irano-Hind Shipping Company (IHSC) (ki so jo Združeni narodi 9. junija 2010 uvrstili na seznam) pomagal pri izogibanju sankcijam, sprejetim v zvezi s sankcijami proti njej. IHS je po uvrstitvi na seznam poskušal prikriti svoje lastništvo treh tankerjev, tako da je njihovo upravljanje prenesel na Noah Ship Management, nato pa na Marian Ship Management. CF Sharp and Co je sodeloval pri tem poskusu, tako da je z IHSC sklenil pogodbo o upravljanju osebja, odgovornega za navigacijo teh treh tankerjev. To pogodbo sta izvajali Noah Ship Management in Marian Ship Management.

22.12.2012

17.

Sharif University of Technology

Azadi Ave, 11365-8639, Teheran, Iran

tel.: 98 21 66022727

faks: 98 21 66036005

spletna stran: www.sharif.ir

Sharif University of Technology (SUT) pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju sankcij, ki so jih ZN in EU uvedli proti Iranu, ter podpira Iran pri dejavnostih, povezanih s širjenjem jedrskega orožja. SUT je od konca leta 2011 naprej družbi Kalaye Electric Company (KEC), tj. subjektu, vključenemu v jedrskedejavnosti, ki so ga ZN uvrstili na seznam, in družbi Iran Centrifuge Technology Company (TESA), ki jo je EU uvrstila na seznam, omogočal uporabo laboratorijev.

22.12.2012

18.

Moallem Insurance Company (znana tudi kot:

Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Export and Investment Insurance Co.)

Haghani Boulevard 56, Vanak Square, Teheran 1517973511, Iran PO Box 19395-6314, Sharif Ave 11/1, Vanaq Square, Teheran 19699, Iran

tel: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835

faks: (98-21) 88771245

spletna stran: www.mic-ir.com

Glavna zavarovalnica podjetja IRISL

22.12.2012“

II.

Vnosi za subjekte iz Priloge IX k Uredbi (EU) št. 267/2012 v nadaljevanju se nadomestijo z vnosi v nadaljevanju.

„B.   Subjekti

 

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Urad za tehnološko sodelovanje urada iranskega predsednika – Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office (alias

Center za inovacije in tehnologijo – Center for Innovation and Technology (CITC))

Teheran, Iran.

Pristojen za tehnološki napredek Irana s pomočjo ustreznih tujih javnih naročil in usposabljanja. Podpira jedrske in raketne programe.

26. 7. 2010

2.

Sureh (alias Soreh), podjetje za gorivo za jedrske reaktorje – Nuclear Reactors Fuel Company (alias Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran)

Sedež: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Teheran

Kompleks (Complex): Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Esfahan

Podjetje pod pristojnostjo Iranske organizacije za atomsko energij (AEOI), za katero veljajo sankcije ZN, sestavljeno iz obrata za konverzijo urana, obrata za proizvodnjo goriva in obrata za pridobivanje cirkonija.

23. 5. 2011

3.

Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.; Faraz Royal Qeshm Company LLC)

Poštni naslov: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, next to Saie Park, Teheran, Iran.

V lasti ali pod nadzorom IRGC.

23. 1. 2012“

III.

Subjekti v nadaljevanju se črtajo s seznama iz Priloge IX k Uredbi (EU) št. 267/2012.

1.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

2.

Soreh (podjetje za gorivo za jedrske reaktorje)


22.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 356/61


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1265/2012

z dne 17. decembra 2012

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 837/2012 glede najmanjše aktivnosti pripravka 6-fitaze, ki jo proizvaja Aspergillus oryzae (DSM 22594), kot krmni dodatek za perutnino, odstavljene pujske, prašiče za pitanje in svinje (imetnik dovoljenja DSM Nutritional Products)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1), zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uporaba pripravka 6-fitaze (EC 3.1.3.26), ki jo proizvaja Aspergillus oryzae (DSM 22594) in ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“, je bila z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 837/2012 (2) dovoljena za deset let kot krmni dodatek za perutnino, odstavljene pujske, prašiče za pitanje in svinje.

(2)

V skladu s členom 13(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 je imetnik dovoljenja predlagal spremembo pogojev dovoljenja za zadevni pripravek, in sicer dodatek nove formulacije v trdni obliki z najmanjšo aktivnostjo 10 000 FYT/g. Zahtevku so bili priloženi ustrezni podporni podatki. Komisija je zahtevek poslala Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljevanju: Agencija).

(3)

Agencija je v svojem mnenju z dne 24. maja 2012 (3) navedla, da ni pričakovati, da bi nova formulacija encima v trdni obliki predstavljala tveganja za ciljne vrste, potrošnike in uporabnike ali okolje, ki še niso bili upoštevana, ter da je učinkovita pri najmanjši aktivnosti 10 000 FYT/g. Potrdila je tudi poročilo o analitski metodi krmnega dodatka, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(4)

Pogoji iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 so izpolnjeni.

(5)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 837/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 837/2012 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  UL L 252, 19.9.2012, str. 7.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(6):2730.


PRILOGA

Priloga k Izvedbeni uedbi (EU) št. 837/2012 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: pospeševalci prebavljivosti.

4a18

DSM Nutritional Products

6-fitaza (EC 3.1.3.26)

 

Sestava dodatka:

pripravek 6-fitaze (EC 3.1.3.26), ki jo proizvaja Aspergillus oryzae

(DSM 22594), z najmanjšo aktivnostjo:

 

10 000 FYT (1)/g v trdni obliki

 

20 000 FYT/g v tekoči obliki

 

Lastnosti aktivne snovi:

6-fitaza (EC 3.1.3.26), ki jo proizvaja Aspergillus oryzae (DSM 22594)

 

Analitska metoda  (2)

za kvantifikacijo 6-fitaze v krmi:

Kolorimetrična metoda merjenja anorganskega fosfata, ki ga 6-fitaza sprosti iz fitata (ISO 30024:2009).

perutnina

prašiči za pitanje

pujski

(odstavljeni)

500 FYT

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Priporočeni odmerek na kilogram popolne krmne mešanice:

perutnina, pujski (odstavljeni) in prašiči za pitanje: 500–4 000 FYT;

svinje: 1 000–4 000 FYT.

3.

Za uporabo v krmi, ki vsebuje več kot 0,23 % fitinsko vezanega fosforja.

4.

Zaradi varnosti je treba pri ravnanju uporabljati zaščito za dihala, zaščitna očala in rokavice.

5.

Za uporabo pri odstavljenih pujskih do 35 kg.

9. oktober 2022

svinje

1 000FYT


(1)  1 FYT je količina encima, ki sprosti 1 μmol anorganskega fosfata iz fitata na minuto, če je koncentracija fitata 5,0 mM pri pH 5,5 in 37 °C.

(2)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslovu referenčnega laboratorija: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.“


22.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 356/63


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1266/2012

z dne 21. decembra 2012

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

56,9

MA

79,5

TN

111,9

TR

123,6

ZZ

93,0

0707 00 05

AL

87,0

TR

136,9

ZZ

112,0

0709 93 10

MA

110,2

TR

137,7

ZZ

124,0

0805 10 20

MA

61,3

TR

63,0

ZA

51,2

ZZ

58,5

0805 20 10

MA

69,9

ZZ

69,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

86,6

JM

129,1

MA

98,7

TR

84,1

ZZ

99,6

0805 50 10

TR

79,2

ZZ

79,2

0808 10 80

BA

56,8

CA

156,3

CN

174,8

MK

40,0

US

132,7

ZA

123,7

ZZ

114,4

0808 30 90

CN

72,9

TR

135,1

US

182,0

ZZ

130,0


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


22.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 356/65


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1267/2012

z dne 21. decembra 2012

o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. januarja 2013

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EU) št. 642/2010 z dne 20. julija 2010 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (2), zlasti člena 2(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da je uvozna dajatev za proizvode z oznakami KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (navadna pšenica, semenska), ex 1001 99 00 (visokokakovostna navadna pšenica, razen semenske), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 in 1007 90 00 enaka veljavni intervencijski ceni za te proizvode ob uvozu, povečani za 55 % in zmanjšani za uvozno ceno CIF zadevne pošiljke. Ta dajatev ne sme presegati stopnje dajatev skupne carinske tarife.

(2)

Člen 136(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se za izračun uvozne dajatve iz odstavka 1 navedenega člena za zadevne proizvode redno določajo reprezentativne uvozne cene CIF.

(3)

V skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 642/2010 je cena za izračun uvozne dajatve za proizvode z oznakami KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (navadna pšenica, semenska), ex 1001 99 00 (visokokakovostna navadna pšenica, razen semenske), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 in 1007 90 00 enaka dnevni reprezentativni uvozni ceni CIF v skladu z metodo iz člena 5 navedene uredbe.

(4)

Uvozne dajatve, ki se uporabljajo do začetka veljavnosti nove določitve se določijo za obdobje od 1. januarja 2013.

(5)

Ker je treba zagotoviti, da se ta ukrep uporablja čim prej po tem, ko se zagotovijo ažurirani podatki, mora ta uredba začeti veljati na dan objave –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

S 1. januarja 2013 se uvozne dajatve v sektorju žit iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določijo v Prilogi I k tej uredbi na podlagi podatkov iz Priloge II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 187, 21.7.2010, str. 5.


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007, ki se uporabljajo od 1. januarja 2013

Oznaka KN

Opis blaga

Uvozna dajatev (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

trda PŠENICA, visokokakovostna

0,00

srednjekakovostna

0,00

nizkokakovostna

0,00

ex 1001 91 20

navadna PŠENICA, semenska

0,00

ex 1001 99 00

navadna PŠENICA, visokokakovostna, razen semenske

0,00

1002 10 00

1002 90 00

0,00

1005 10 90

semenska KORUZA, razen hibridne

0,00

1005 90 00

KORUZA, razen semenske (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SIREK v zrnju, razen hibridnega, za setev

0,00


(1)  V skladu s členom 2(4) Uredbe (EU) št. 642/2010 je lahko uvoznik upravičen do znižanja uvozne dajatve za:

3 EUR/t, če se pristanišče raztovarjanja nahaja v Sredozemlju (onstran Gibraltarske ožine) ali Črnem morju in če blago prihaja po Atlantskem oceanu ali Sueškem kanalu,

2 EUR/t, če se pristanišče raztovarjanja nahaja na Danskem, Irskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski, na Finskem, Švedskem, v Veliki Britaniji ali na atlantski obali Iberskega polotoka ter če blago prihaja v Unijo po Atlantskem oceanu.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če izpolnjuje pogoje iz člena 3 Uredbe (EU) št. 642/2010.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev iz Priloge I

14.12.2012-20.12.2012

1.

Povprečje za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 642/2010:

(EUR/t)

 

Navadna pšenica (1)

Koruza

Trda pšenica, visokokakovostna

Trda pšenica, srednjekakovostna (2)

Trda pšenica, nizkokakovostna (3)

Borza

Minnéapolis

Chicago

Kotacija

263,55

213,34

Cena FOB ZDA

259,19

249,19

229,19

Premija za Zaliv

18,17

Premija za Velika jezera

25,89

2.

Povprečje za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 642/2010:

Prevozni stroški: Mehiški zaliv–Rotterdam:

14,52 EUR/t

Prevozni stroški: Velika jezera–Rotterdam:

46,05 EUR/t


(1)  Pozitivna premija 14 EUR/t (člen 5(3) Uredbe (EU) št. 642/2010).

(2)  Negativna premija 10 EUR/t (člen 5(3) Uredbe (EU) št. 642/2010).

(3)  Negativna premija 30 EUR/t (člen 5(3) Uredbe (EU) št. 642/2010).


DIREKTIVE

22.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 356/68


IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE 2012/52/EU

z dne 20. decembra 2012

o določitvi ukrepov za olajšanje priznavanja zdravniških receptov, predpisanih v drugi državi članici

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu (1), zlasti člena 11(2) (a), (c) in (d) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 11(2) Direktive 2011/24/EU je Komisija obvezana sprejeti ukrepe za olajšanje priznavanja zdravniških receptov, predpisanih v eni državi članici in izdanih v drugi.

(2)

V skladu s točko (a) člena 11(2) Direktive 2011/24/EU mora Komisija sprejeti neizčrpen seznam elementov, ki jih morajo vsebovati navedeni recepti. Navedeni seznam bi zdravstvenemu delavcu, ki izdaja zdravila, moral omogočati, da preveri, ali je recept verodostojen in ali ga je v drugi državi članici predpisal pripadnik reguliranega zdravstvenega poklica, ki je za to pravno upravičen.

(3)

Elementi, ki jih je treba vključiti v recepte, bi morali omogočati pravilno identifikacijo zdravil ali medicinskih pripomočkov, kot je navedeno v točki (c) člena 11(2) Direktive 2011/24/EU.

(4)

Navajati je treba splošna imena zdravil, da se omogoči pravilna identifikacija zdravil, ki se tržijo pod različnimi imeni blagovne znamke po vsej Uniji in tistih, ki se ne tržijo v vseh državah članicah. Splošno ime, ki ga je treba uporabiti, mora biti mednarodno nelastniško ime, ki ga priporoča Svetovna zdravstvena organizacija ali, če tega imena ni, običajno splošno ime. Nasprotno pa bi moralo ime znamke zdravila služiti le jasni opredelitvi bioloških zdravil, kot je opredeljeno v točki 3.2.1.1(b) Priloge I k Direktivi 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (2), zaradi posebnih značilnosti navedenih proizvodov, ali drugih zdravil, kadar je to po mnenju zdravstvenega delavca, ki predpisuje zdravila, potrebno iz zdravstvenega vidika.

(5)

Medicinski pripomočki nimajo splošnih imen, kot to velja za zdravila. Zato bi moral recept vključevati tudi direktne kontaktne podatke predpisovalca, da lahko zdravstveni delavec, ki izdaja recept, po potrebi poizve o predpisanem medicinskem pripomočku in ga pravilno opredeli.

(6)

Neizčrpen seznam elementov, ki jih morajo vključevati recepti, bi moral omogočiti razumljivost informacij za paciente v zvezi z receptom in navodili za uporabo zdravila, kot je navedeno v točki (d) člena 11(2) Direktive 2011/24/EU. Komisija bo redno preverjala stanje, da bi ocenila, ali so potrebni dodatni ukrepi za zagotovitev razumljivih informacij za paciente v zvezi z navodili za uporabo zdravil.

(7)

Da bi pacienti lahko dobili ustrezne recepte, je pomembno, da nacionalne kontaktne točke iz člena 6 Direktive 2011/24/EU pacientom zagotovijo ustrezne informacije o vsebini in namenu neizčrpnega seznama elementov, ki bi jih morali vsebovati navedeni recepti.

(8)

Glede na to, da je splošen vpliv čezmejnega zdravstvenega varstva omejen, bi se moral neizčrpen seznam elementov uporabljati samo za recepte, namenjene uporabi v drugi državi članici.

(9)

Ker načelo vzajemnega priznavanja receptov izhaja iz člena 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ta direktiva ne preprečuje državam članicam, da uporabljajo načelo vzajemnega priznavanja za recepte, ki ne vsebujejo elementov iz neizčrpnega seznama. Prav tako nobena določba te direktive ne preprečuje državam članicam predpisati dodatnih elementov za recepte, ki se izdajajo na njihovem ozemlju, z namenom, da se izdajo v drugi državi članici, v okviru pravil, ki se uporabljajo na njihovem ozemlju, če so ta pravila v skladu s pravom Unije.

(10)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 16(1) Direktive 2011/24/EU –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Vsebina

Ta direktiva določa ukrepe za enotno izvajanje člena 11(1) Direktive 2011/24/EU o priznavanju zdravniških receptov, izdanih v drugi državi članici.

Člen 2

Področje uporabe

Ta direktiva se uporablja za recepte, kot so opredeljeni v točki (k) člena 3 Direktive 2011/24/EU, ki se predpišejo na zahtevo pacienta, ki jih namerava uporabiti v drugi državi članici.

Člen 3

Vsebina receptov

Države članice zagotovijo, da recepti vsebujejo vsaj elemente, določene v Prilogi.

Člen 4

Zahteve o obveščanju

Države članice zagotovijo, da nacionalne kontaktne točke iz člena 6 Direktive 2011/24/EU obvestijo paciente o elementih, ki jih morajo na podlagi te direktive vsebovati recepti, ki se predpišejo v eni državi članici in izdajo v drugi.

Člen 5

Prenos

1.   Države članice najpozneje do 25. oktobra 2013 sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji nemudoma sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 7

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. decembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 88, 4.4.2011, str. 45–65.

(2)  UL L 311, 28.11.2001, str. 67.


PRILOGA

Neizčrpen seznam elementov, ki jih morajo vsebovati zdravniški recepti

V recepte ni treba vključiti naslove, ki so v tej prilogi označeni s krepkim tiskom

Identifikacija pacienta

Priimek/priimki

Ime/imena (izpisano v celoti, tj. brez kratice)

Datum rojstva

Avtentikacija recepta

Datum izdaje

Identifikacija zdravstvenega delavca, ki je predpisal zdravilo

Priimek/priimki

Ime/imena (izpisano v celoti, tj. brez kratice)

Poklicne kvalifikacije

Neposredni kontaktni podatki (elektronska pošta in telefon ali telefaks z mednarodno dohodno številko)

Službeni naslov (vključno z imenom zadevne države članice)

Podpis (pisni ali digitalni, odvisno od medija, izbranega za izdajo recepta)

Identifikacija predpisanega zdravila, kadar je to potrebno

Splošno ime, kot je opredeljeno v členu 1 Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini

Ime blagovne znamke, če:

(a)

je predpisano zdravilo biološko zdravilo, kakor je opredeljeno v točki 3.2.1.1(b) Priloge I (del I) k Direktivi 2001/83/ES; ali

(b)

če je po mnenju zdravstvenega delavca, ki je predpisal zdravilo, to potrebno iz zdravstvenega vidika; v tem primeru je treba v receptu na kratko navesti razloge, ki upravičujejo uporabo določene blagovne znamke.

Farmacevtska sestava (tableta, raztopina itd.)

Količina

Jakost, kakor je opredeljena v členu 1 Direktive 2001/83/ES.

Režim odmerjanja


SKLEPI

22.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 356/71


SKLEP SVETA 2012/829/SZVP

z dne 21. decembra 2012

o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 26. julija 2010 sprejel Sklep 2010/413/SZVP (1).

(2)

V Sklep 2010/413/SZVP bi bilo treba vstaviti določbo glede okrepljenega nadzora vsega poslovanja finančnih ustanov iz Unije z iranskimi finančnimi ustanovami.

(3)

Poleg tega bi bilo treba spremeniti tudi določbo v Sklepu 2010/413/SZVP glede zamrznitve sredstev in gospodarskih virov.

(4)

Nadalje bi bilo treba na seznam oseb in subjektov iz Priloge II k Sklepu 2010/413/SZVP, za katere veljajo omejevalni ukrepi, uvrstiti dodatne osebe in subjekte, določene subjekte bi bilo treba z navedenega seznama črtati, vnose glede določenih subjektov pa spremeniti.

(5)

Sklep 2010/413/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2010/413/SZVP se spremeni:

(1)

V člen 10 se vstavi naslednji odstavek:

"3a.   Od finančnih ustanov se zahteva, da pri poslovanju z bankami in finančnimi ustanovami iz odstavka 1:

(a)

stalno spremljajo gibanje na računih, vključno s programi za skrbno preverjanje strank in v okviru svojih obveznosti v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma;

(b)

zahtevajo, da se na plačilnih nalogih izpolnijo vsi podatki, ki se nanašajo na izdajatelja in prejemnika zadevne transakcije, in zavrnejo izvedbo transakcije, če ti podatki niso zagotovljeni;

(c)

pet let hranijo vse evidence pravnih poslov in jih na zahtevo dajo na voljo nacionalnim organom;

(d)

če sumijo ali imajo utemeljen razlog za sum, da so sredstva povezana s financiranjem širjenja jedrskega orožja, to takoj sporočijo enoti za finančni nadzor (FIU) ali drugemu pristojnemu organu, ki ga je imenovala zadevna država članica. FIU ali drugemu takemu pristojnemu organu se pravočasno, posredno ali neposredno, omogoči dostop do finančnih in upravnih podatkov ter podatkov o kazenskem pregonu, ki jih potrebuje za pravilno izvedbo svojih nalog, vključno z analizo poročil o sumljivih transakcijah."

(2)

Člen 20(1)(b) se nadomesti z naslednjim:

"(b)

osebe in subjekti, ki niso navedeni v Prilogi I in ki sodelujejo v dejavnostih Irana, nevarnih z vidika širjenja jedrskega orožja, ali pri razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja, so z njimi neposredno povezani ali jih podpirajo, vključno s sodelovanjem pri nabavi prepovedanih predmetov, blaga, opreme, surovin in tehnologije, ali osebe ali subjekti, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali subjekti, ki so v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom, tudi na nezakonit način, ali osebe in subjekti, ki so osebam ali subjektom, uvrščenim na seznam, pomagale pri izogibanju ali kršenju določb RVSZN 1737 (2006), RVSZN 1747 (2007), RVSZN 1803 (2008) in RVSZN 1929 (2010) ali tega sklepa, pa tudi drugi člani in subjekti IRGC in IRISL in subjekti, ki so v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom ali delujejo v njihovem imenu ali jim zagotavljajo zavarovanje ali druge bistvene storitve; ti so navedeni v Prilogi II."

Člen 2

Priloga II k Sklepu 2010/413/SZVP se spremeni, kot je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 21. decembra 2012

Za Svet

Predsednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  UL L 195, 27.7.2010, str. 39.


PRILOGA

I.

Seznamu iz Priloge II k Sklepu 2010/413/SZVP se dodajo osebe in subjekti, navedeni v nadaljevanju.

„I.   Osebe in subjekti, vključeni v jedrske dejavnosti ali dejavnosti v zvezi z balističnimi raketami ter osebe in subjekti, ki zagotavljajo podporo iranski vladi

Oseba

 

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Babak Zanjani

Datum rojstva: 12. marec 1971

Babak Zanjani pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju določb uredbe EU o Iranu in finančno podpira vlado Irana. Zanjani je ključni posrednik pri naftnih poslih Irana in pri nakazilih denarja, povezanega z nafto. Zanjani je lastnik skupine Sorinet s sedežem v ZAE in jo tudi upravlja, poleg tega pa uporablja nekatere njene družbe za usmerjanje plačil, povezanih z nafto.

22.12.2012


Subjekti

 

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

National Iranian Oil Products distribution Company (NIOPDC)

No.1, Teheran, Iranshahr Ave.Shadab.St,

P.O.Box: 79145/3184

tel.: +98-21-77606030

spletna stran: www.niopdc.ir

Podružnica iranske državne družbe za predelavo in distribucijo nafte (National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)).

22.12.2012

2.

Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)

No.194, Teheran, Sepahbod Gharani Ave.

tel.: +98-21-88801960/+98-21-66152223

faks: +98-21-66154351

spletna stran: www.ioptc.com

Podružnica iranske državne družbe za predelavo in distribucijo nafte (National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)).

22.12.2012

3.

National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)

No.263, Teheran, Ostad Nejatollahi Ave.

P.O.Box: 11365/6714

tel.: +98-21-88907472

faks: +98-21-88907472

spletna stran: www.nioec.org

Podružnica iranske državne družbe za predelavo in distribucijo nafte (National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)).

22.12.2012

4.

Iran Composites Institute

Iran Composites Institute,

Iranian University of Science and Technology,

16845-188, Teheran, Iran,

tel.: 98 217 3912858

faks: 98 217 7491206

e-pošta: ici@iust.ac.ir

spletna stran: http://www.irancomposites.org

Iranian Composites Institute (ICI, alias Composite Institute of Iran) pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju sankcij, ki so jih ZN in EU uvedli proti Iranu, ter neposredno podpira dejavnosti Irana, povezane s širjenjem jedrskega orožja. ICI je leta 2011 sklenila pogodbo za dobavo rotorjev za centrifuge IR-2M družbi Iran Centrifuge Technology Company (TESA), ki jo je EU uvrstila na seznam.

22.12.2012

5.

Jelvesazan Company

22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Iran

tel.: 98 0311 2658311 15

faks: 98 0311 2679097

Jelvesazan Company pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju sankcij, ki so jih ZN in EU uvedli proti Iranu, ter neposredno podpira dejavnosti Irana, povezane s širjenjem jedrskega orožja. Jelvesazan je skušala v začetku leta 2012 dobaviti nadzorovane vakuumske črpalke družbi Iran Centrifuge Technology Company (TESA), ki jo je EU uvrstila na seznam.

22.12.2012

6.

Iran Aluminium Company

Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, Iran

tel.: 98 861 4130430

faks: 98 861 413023

spletna stran: www.iralco.net

Iran Aluminium Company (alias IRALCO, Iranian Aluminium Company) pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju sankcij, ki so jih ZN in EU uvedli proti Iranu, ter neposredno podpira dejavnosti Irana, povezane s širjenjem jedrskega orožja. IRALCO je sredi leta 2012 sklenil pogodbo za dobavo aluminija družbi Iran Centrifuge Technology Company (TESA), ki jo je EU uvrstila na seznam.

22.12.2012

7.

Simatec Development Company

 

Simatec Development Company pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju sankcij, ki so jih ZN in EU uvedli proti Iranu, ter neposredno podpira dejavnosti Irana, povezane s širjenjem jedrskega orožja. Družba Kalaye Electric Company (KEC), ki so jo ZN uvrstili na seznam, je v začetku leta 2010 sklenila pogodbo s podjetjem Simatec za naročilo razsmernikov Vacon, namenjenih poganjanju centrifug za bogatenje urana. Simatec je sredi leta 2012 poskušal nabaviti razsmernike, ki so pod nadzorom EU.

22.12.2012

8.

Aluminat

1.

Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (tovarna)

2.

Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Teheran

tel.: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237

faks: 98 21 22057127

spletna stran: www.aluminat.com

Aluminat pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju sankcij, ki so jih ZN in EU uvedli proti Iranu, ter neposredno podpira dejavnosti Irana, povezane s širjenjem jedrskega orožja. Aluminat je v začetku leta 2012 sklenil pogodbo za dobavo aluminija 6061-T6 družbi Iran Centrifuge Technology Company (TESA), ki jo je EU uvrstila na seznam.

22.12.2012

9.

Organisation of Defensive Innovation and Research

 

Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) pomaga osebam in subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju sankcij, ki so jih ZN in EU uvedli proti Iranu, ter neposredno podpira dejavnosti Irana, povezane s širjenjem jedrskega orožja. MAAE je SPND povezala z grožnjami glede morebitne vojaške razsežnosti iranskega jedrskega programa, v zvezi s katerim Iran še vedno zavrača sodelovanje. SPND vodi Mohsen Fakhrizadeh, ki so ga ZN uvrstili na seznam,in je del Ministrstva za obrambo in logistiko oboroženih sil (MODAFL, ki ga je EU uvrstila na seznam maja 2011). Davouda Babaeia je EU decembra 2011 uvrstila na seznam zaradi njegove funkcije vodje varnostne službe SPND, kjer je odgovoren za preprečevanje razkrivnanja informacij, tudi MAAE.

22.12.2012

10.

First Islamic Investment Bank

Podružnica: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450

tel.: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110

Podružnica: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malezija; Labuan F.T; 87000

Odnosi z vlagatelji (Investor Relations): Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonesia; South Jakarta; Jakarta; 12950

First Islamic Investment Bank (FIIB) pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju določb uredbe EU o Iranu in finančno podpira vlado Irana. FIIB je del skupine Sorinet, katere lastnik je Babak Zanjani, ki skupino tudi upravlja. Uporablja se za usmerjanje plačil, povezanih z nafto.

22.12.2012

11.

International Safe Oil

 

International Safe Oil (ISO) pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju določb uredbe EU o Iranu in finančno podpira vlado Irana. ISO je del skupine Sorinet, katere lastnik je Babak Zanjani, ki skupino tudi upravlja. Uporablja se za usmerjanje plačil.

22.12.2012

12.

Sorinet Commercial Trust

SCT Bankers Company

Podružnica: št.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheik Zayed Road, Dubai, UAE, P.O.Box 31988

tel.: 0097 14 3257022-99

e-pošta: INFO@SCTBankers.com

koda SWIFT za Dubaj: SCTSAEA1

Podružnica: št. 301, 3rd Floor Sadaf Building Kish Island, Iran, P.O.Box 1618

tel.: +98 764 444 32 341-2

faks: +98 764 444 50 390-1

Sorinet Commercial Trust (SCT) pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju določb uredbe EU o Iranu in finančno podpira vlado Irana. SCT je del skupine Sorinet, katere lastnik je Babak Zanjani, ki skupino tudi upravlja. Uporablja se za usmerjanje plačil.

22.12.2012

13.

Hong Kong Intertrade Company Ltd

Hong Kong Intertrade Company, Hong Kong

Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO) pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju določb uredbe EU o Iranu in finančno podpira vlado Irana. HKICO je navidezna družba pod nadzorom družbe National Iranian Oil Company (NIOC), ki jo je EU uvrstila na seznam. HKICO najbi sredi leta 2012 od NIOC predvidoma prejela milijone dolarjev, ki jih je ta družba zaslužila s prodajo nafte.

22.12.2012

14.

Petro Suisse

Petro Suisse

Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Švica

Petro Suisse pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju določb uredbe EU o Iranu in finančno podpira vlado Irana. To je navidezna družba pod nadzorom NIOC, ki jo je EU uvrstila na seznam. NIOC je ustanovila Petro Suisse kot družbo in uporabljala njene račune za nakazovanje in prejemanje plačil. Petro Suisse je bila v letu 2012 še naprej v stiku z NIOC.

22.12.2012

15.

Oil Industry Pension Fund Investment Company

Taleghani St 234, Teheran Iran

Iran's Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, alias Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund, Petroleum Ministry Pension Fund) finančno podpira iransko vlado OPIC deluje v okviru iranskega ministrstva za nafto in družbe National Iranian Oil Company (NIOC), ki ju je EU uvrstila na seznam. Ima deleže v več subjektih, ki jih je EU uvrstila na seznam.

22.12.2012

16.

CF Sharp and Company Private Limited

 

Ta subjekt je družbi Irano-Hind Shipping Company (IHSC) (ki so jo Združeni narodi 9. junija 2010 uvrstili na seznam) pomagal pri izogibanju sankcijam, sprejetim v zvezi s sankcijami proti njej. IHS je po uvrstitvi na seznam poskušal prikriti svoje lastništvo treh tankerjev, tako da je njihovo upravljanje prenesel na Noah Ship Management, nato pa na Marian Ship Management. CF Sharp and Co je sodeloval pri tem poskusu, tako da je z IHSC sklenil pogodbo o upravljanju osebja, odgovornega za navigacijo teh treh tankerjev. To pogodbo sta izvajali Noah Ship Management in Marian Ship Management.

22.12.2012

17.

Sharif University of Technology

Azadi Ave, 11365-8639, Teheran, Iran

tel.: 98 21 66022727

faks: 98 21 66036005

spletna stran: www.sharif.ir

Sharif University of Technology (SUT) pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju sankcij, ki so jih ZN in EU uvedli proti Iranu, ter podpira Iran pri dejavnostih, povezanih s širjenjem jedrskega orožja. SUT je od konca leta 2011 naprej družbi Kalaye Electric Company (KEC), tj. subjektu, vključenemu v jedrske dejavnosti,ki so ga ZN uvrstili na seznam, in družbi Iran Centrifuge Technology Company (TESA), ki jo je EU uvrstila na seznam, omogočal uporabo laboratorijev.

22.12.2012

18.

Moallem Insurance Company (znana tudi kot:

Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Export and Investment Insurance Co.)

Haghani Boulevard 56, Vanak Square, Teheran 1517973511, Iran PO Box 19395-6314, Sharif Ave 11/1, Vanaq Square, Teheran 19699, Iran

tel: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835

faks: (98-21) 88771245

spletna stran: www.mic-ir.com

Glavna zavarovalnica podjetja IRISL

22.12.2012“

II.

Vnosi za subjekte, navedene v Prilogi II k Sklepu 2010/413/SZVP se nadomestijo z vnosi v nadaljevanju.

„B.   Subjekti

 

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Urad za tehnološko sodelovanje urada iranskega predsednika – Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office (alias

Center za inovacije in tehnologijo – Center for Innovation and Technology (CITC))

Teheran, Iran.

Pristojen za tehnološki napredek Irana s pomočjo ustreznih tujih javnih naročil in usposabljanja. Podpira jedrske in raketne programe.

26. 7. 2010

2.

Sureh (alias Soreh), podjetje za gorivo za jedrske reaktorje – Nuclear Reactors Fuel Company (alias Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran)

Sedež: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Teheran

Komleks: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Esfahan

Podjetje pod pristojnostjo Iranske organizacije za atomsko energijo (AEOI), za katero veljajo sankcije ZN, sestavljeno iz obrata za konverzijo urana, obrata za proizvodnjo goriva in obrata za pridobivanje cirkonija.

23. 5. 2011

3.

Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.; Faraz Royal Qeshm Company LLC)

Poštni naslov: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, next to Saie Park, Teheran, Iran.

V lasti ali pod nadzorom IRGC.

23. 1. 2012“

III.

Subjekti v nadaljevanju se črtajo s seznama iz Priloge II k Sklepu 2010/413/SZVP:

1.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

2.

Soreh (podjetje za gorivo za jedrske reaktorje)


22.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 356/78


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 7. decembra 2012

o dodatnem finančnem prispevku državam članicam za programe spremljanja, inšpekcije in nadzora ribištva za leto 2012

(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 8967)

(Besedilo v angleškem, bolgarskem, danskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, španskem in švedskem jeziku je edino verodostojno)

(2012/830/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 z dne 22. maja 2006 o vzpostavitvi finančnih ukrepov Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike in na področju pomorskega prava (1), zlasti člena 21 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi zahtevkov za sofinanciranje Unije, ki so jih predložile države članice v programih za nadzor ribištva za leto 2012, je Komisija sprejela Izvedbeni sklep 2012/294/EU z dne 25. maja 2012 o finančnem prispevku Unije državam članicam za programe spremljanja, inšpekcije in nadzora ribištva za leto 2012 (2), s katerim je ostalo nekaj sredstev proračuna za leto 2012 neporabljenih.

(2)

Neporabljeni del sredstev iz proračuna za leto 2012 je treba zdaj dodeliti z novim sklepom.

(3)

V skladu s členom 21(2) Uredbe (ES) št. 861/2006 so bile države članice pozvane, da predložijo programe v zvezi z dodatnim financiranjem na prednostnih področjih, ki jih je Komisija določila v svojem dopisu državam članicam z dne 25. aprila 2012, t.j. projekti, katerih cilj je izboljšanje nadzornega sistema države članice, ki ga skupaj določita država članica in Komisija, meritve moči motorja in sledljivost ribiških proizvodov. Komisija je zahteve, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in/ali države članice, ki vlagajo v projekte v zvezi s sledljivostjo, opredelila v svojem dopisu z dne 14. maja 2012.

(4)

Na tej podlagi in ob upoštevanju proračunskih omejitev so bili zahtevki v programih za financiranje Unije na področju dejavnosti, kot so pilotni projekti ter izgradnja in posodobitev patruljnih plovil in zrakoplovov, in tistih projektov usposabljanja, ki niso povezani z morebitnimi izboljšavami nadzornih sistemov držav članic, zavrnjeni, saj niso bili določeni kot navedena prednostna področja. V okviru prednostnih področij, ki jih je navedla Komisija, zaradi proračunskih omejitev ne morejo biti upoštevani vsi projekti v programih. Komisija je morala projekte za sofinanciranje izbrati na podlagi morebitnih izboljšav nadzornih sistemov držav članic in svojih zahtev v zvezi s sledljivostjo. Do financiranja Unije so upravičeni zahtevki za ukrepe iz člena 8(1)(a) Uredbe (ES) št. 861/2006.

(5)

Pri projektih v zvezi s sledljivostjo je pomembno zagotoviti, da so razviti na podlagi mednarodno priznanih standardov, kot zahteva člen 67(8) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 404/2011 (3).

(6)

Zahtevki za financiranje Unije so bili ocenjeni glede skladnosti s predpisi Uredbe Komisije (ES) št. 391/2007 z dne 11. aprila 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 glede izdatkov držav članic za izvajanje sistemov spremljanja in nadzora, ki se uporabljajo v skupni ribiški politiki (4).

(7)

Komisija je ocenila projekte, katerih izdatki ne presegajo 40 000 EUR brez DDV, in ohranila tiste projekte, ki so upravičeni do sofinanciranja Unije na podlagi morebitnih izboljšav nadzornih sistemov držav članic prosilk.

(8)

Primerno je določiti najvišje zneske in stopnjo finančnega prispevka Unije v okviru omejitev iz člena 15 Uredbe (ES) št. 861/2006 ter pogoje za odobritev navedenega prispevka.

(9)

Za spodbujanje naložb v prednostne ukrepe, ki jih je opredelila Komisija, in zaradi negativnega učinka finančne krize na proračune držav članic morajo biti izdatki za navedena prednostna področja upravičeni do visoke stopnje sofinanciranja v okviru omejitev iz člena 15 Uredbe (ES) št. 861/2006.

(10)

Za upravičenost do prispevka bi morali projekti, ki se sofinancirajo na podlagi navedene uredbe, izpolnjevati vse zadevne določbe zakonodaje Unije, zlasti Izvedbeno uredbo (EU) št. 404/2011.

(11)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Vsebina

Ta sklep določa dodatni finančni prispevek Unije za izdatke držav članic v letu 2012 pri izvajanju sistemov spremljanja in nadzora, ki se uporabljajo v skupni ribiški politiki, kakor je navedeno v členu 8(1)(a) Uredbe (ES) št. 861/2006. Določa znesek finančnega prispevka Unije za vsako državo članico, stopnjo finančnega prispevka Unije in pogoje za njegovo odobritev.

Člen 2

Poravnava neporavnanih obveznosti

Zadevne države članice do 30. junija 2016 opravijo vsa plačila, za katera se zahteva povračilo. Plačila, ki jih države članice opravijo po tem roku, niso upravičena do povračila. Neporabljena odobrena proračunska sredstva v zvezi s tem sklepom se razveljavijo najpozneje 31. decembra 2017.

Člen 3

Nove tehnologije in informacijske mreže

1.   Za izdatke za projekte iz Priloge I za vzpostavitev novih tehnologij in informacijskih mrež, da se omogoči učinkovito in varno zbiranje in upravljanje podatkov v zvezi s spremljanjem, nadzorom in pregledom ribolovnih dejavnosti, je finančni prispevek 90 % upravičenih izdatkov v okviru omejitev iz navedene Priloge.

2.   Pri projektih v zvezi s sledljivostjo je prispevek EU za naložbe organov držav članic omejen na 1 000 000 EUR, za zasebne naložbe pa na 250 000 EUR. Celotno število projektov v zvezi s sledljivostjo, ki jih izvajajo zasebni izvajalci, je omejeno na 8 projektov na državo članico in finančni sklep.

3.   Za upravičenost do finančnega prispevka iz odstavka 2 vsi projekti, ki so sofinancirani na podlagi tega sklepa, izpolnjujejo veljavne zahteve iz Uredbe Sveta (EU) št. 1224/2009 (5) in Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011.

Člen 4

Avtomatske naprave za določanje položaja

1.   Za izdatke za projekte iz Priloge II za nakup avtomatskih naprav za določanje položaja in njihovo namestitev na ribiških plovilih, da lahko center za spremljanje ribištva na daljavo spremlja plovila s sistemom za spremljanje plovil (VMS), je finančni prispevek 90 % upravičenih izdatkov v okviru omejitev iz navedene priloge.

2.   Finančni prispevek iz odstavka 1 se izračuna na podlagi cene, omejene na 2 500 EUR na plovilo.

3.   Za upravičenost do finančnega prispevka iz odstavka 1 morajo naprave za elektronsko določanje položaja plovil izpolnjevati zahteve iz Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011.

Člen 5

Sistemi za elektronsko zapisovanje in poročanje

Za izdatke za projekte iz Priloge III za razvoj, nakup, namestitev ter tehnično pomoč za sestavne dele, potrebne za sisteme za elektronsko zapisovanje in poročanje (ERS), da se omogoči učinkovita in varna izmenjava podatkov v zvezi s spremljanjem, nadzorom in pregledom ribolovnih dejavnosti, je finančni prispevek 90 % upravičenih izdatkov v okviru omejitev iz navedene priloge.

Člen 6

Naprave za elektronsko zapisovanje in poročanje

1.   Za izdatke za projekte iz Priloge IV za nakup naprav za elektronsko zapisovanje in poročanje ter njihovo namestitev na ribiških plovilih, da lahko plovila elektronsko zapisujejo in poročajo centru za spremljanje ribištva o ribolovnih dejavnostih, je finančni prispevek 90 % upravičenih izdatkov v okviru omejitev iz navedene priloge.

2.   Finančni prispevek iz odstavka 1 se izračuna na podlagi cene, omejene na 3 000 EUR na plovilo, brez poseganja v odstavek 4.

3.   Za upravičenost do finančnega prispevka morajo naprave za elektronsko zapisovanje in poročanje izpolnjevati zahteve iz Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011.

4.   Za naprave s sistemi za elektronsko zapisovanje in poročanje ter sistemom za spremljanje plovil, ki izpolnjujejo zahteve iz Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011, se finančni prispevek iz odstavka 1 tega člena izračuna na podlagi cene, ki je omejena na 4 500 EUR na plovilo.

Člen 7

Skupni najvišji prispevek Unije na državo članico

Načrtovani izdatki, njihovi upravičeni deleži in najvišji prispevek Unije na državo članico so določeni, kot sledi:

(EUR)

Država članica

Načrtovani izdatki iz dodatnega nacionalnega programa za nadzor ribištva

Izdatki za projekte, izbrane v skladu s tem sklepom

Najvišji prispevek Unije

Belgija

194 250

94 250

84 825

Bolgarija

30 678

30 678

27 610

Danska

5 055 113

3 522 171

2 941 347

Nemčija

4 511 100

425 000

382 500

Irska

52 005 000

1 000 000

900 000

Grčija

1 246 750

1 246 750

1 122 075

Španija

10 528 653

7 029 087

6 326 179

Francija

4 815 437

3 349 587

3 014 628

Italija

9 299 000

2 880 000

2 592 000

Latvija

76 355

76 355

68 719

Litva

150 462

150 462

135 416

Malta

1 098 060

951 860

856 674

Nizozemska

2 639 439

250 000

225 000

Avstrija

409 102

128 179

115 361

Poljska

4 771 695

1 516 741

1 365 067

Portugalska

2 013 500

1 863 500

1 677 150

Finska

2 560 000

2 280 000

2 052 000

Švedska

2 980 000

2 900 000

2 610 000

Združeno kraljestvo

1 284 738

545 284

490 755

Skupaj

105 669 332

30 239 904

26 987 307

Člen 8

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Republiko Francijo, Italijansko republiko, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Republiko Portugalsko, Republiko Finsko, Republiko Švedsko ter Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska.

V Bruslju, 7. decembra 2012

Za Komisijo

Maria DAMANAKI

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 14.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 150, 9.6.2012, str. 86.

(3)  UL L 112, 30.4.2011, str. 1.

(4)  UL L 97, 12.4.2007, str. 30.

(5)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.


PRILOGA I

NOVE TEHNOLOGIJE IN INFORMACIJSKE MREŽE

(EUR)

Država članica in šifra projekta

Načrtovani izdatki iz dodatnega nacionalnega programa za nadzor ribištva

Izdatki za projekte, izbrane v skladu s tem sklepom

Najvišji prispevek Unije

Belgija:

BE/12/08

30 000

30 000

27 000

BE/12/09

4 250

4 250

3 825

BE/12/10

100 000

0

0

Vmesna vsota

134 250

34 250

30 825

Bolgarija:

BG/12/02

30 678

30 678

27 610

Vmesna vsota

30 678

30 678

27 610

Danska:

DK/12/20

336 419

0

0

DK/12/22

269 136

0

0

DK/12/23

538 271

0

0

DK/12/24

134 568

134 568

121 111

DK/12/25

95 637

0

0

DK/12/26

158 911

0

0

DK/12/27

275 864

275 864

248 278

DK/12/28

272 500

272 500

245 250

DK/12/29