ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2012.350.slv

Uradni list

Evropske unije

L 350

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 55
20. december 2012


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 1231/2012 z dne 17. decembra 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 7/2010 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Skupnosti za nekatere kmetijske in industrijske izdelke

1

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 1232/2012 z dne 17. decembra 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 1344/2011 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske, ribiške in industrijske proizvode

8

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1233/2012 z dne 17. decembra 2012 o prepovedi ribolova na raže v vodah EU območja VIId s plovili, ki plujejo pod zastavo Nizozemske

36

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1234/2012 z dne 19. decembra 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 468/2010 o oblikovanju seznama EU plovil, ki opravljajo nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov

38

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1235/2012 z dne 19. decembra 2012 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 669/2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora ( 1 )

44

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1236/2012 z dne 19. decembra 2012 o začetku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 511/2010 na uvoz nekaterih žic iz molibdena s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, z uvozom nekaterih nekoliko spremenjenih žic iz molibdena, ki vsebujejo 97 mas. % ali več, vendar manj kot 99,95 mas. % molibdena, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, in o registraciji takšnega uvoza

51

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1237/2012 z dne 19. decembra 2012 o odobritvi aktivne snovi Zucchini Yellow Mosaic Virus – šibki sev, v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet, in o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

55

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1238/2012 z dne 19. decembra 2012 o odobritvi aktivne snovi Trichoderma asperellum (sev T34) v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 ( 1 )

59

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1239/2012 z dne 19. decembra 2012 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 543/2008 o uvedbi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede tržnih standardov za perutninsko meso

63

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1240/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

67

 

 

SKLEPI

 

 

2012/799/EU

 

*

Sklep Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2012 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, oddelek II – Svet

69

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2012 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, oddelek II – Svet

71

 

 

2012/800/EU

 

*

Sklep Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2012 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2010

76

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2012 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2010

77

 

 

2012/801/EU

 

*

Sklep Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2012 o zaključku poslovnih knjig Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2010

81

 

 

2012/802/EU

 

*

Sklep Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2012 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2010

82

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2012 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2010

84

 

 

2012/803/EU

 

*

Sklep Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2012 o zaključku poslovnih knjig Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2010

88

 

 

2012/804/EU

 

*

Sklep Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2012 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2010

89

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2012 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2010

91

 

 

2012/805/EU

 

*

Sklep Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2012 o zaključku poslovnih knjig Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2010

95

 

 

2012/806/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 17. decembra 2012 o spremembi Odločbe 2007/767/ES glede odstopanja od pravil o poreklu iz Sklepa Sveta 2001/822/ES glede nekaterih ribiških proizvodov, uvoženih s Falklandskih otokov (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 9408)

97

 

 

2012/807/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 19. decembra 2012 o oblikovanju posebnega programa nadzora in inšpekcijskih pregledov za pelagični ribolov v zahodnih vodah severovzhodnega Atlantika

99

 

 

III   Drugi akti

 

 

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

*

Odločba Nadzornega organa Efte št. 157/12/COL z dne 9. maja 2012 o prodaji zemljišča gnr 271/8 s strani občine Oppdal (Norveška)

109

 

*

Odločba Nadzornega organa Efte št. 339/12/COL z dne 20. septembra 2012 o spremembi seznama iz točke 39 dela 1.2 poglavja I Priloge I k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru, ki navaja mejne kontrolne točke na Islandiji in Norveškem, odobrene za veterinarske preglede živih živali in živalskih proizvodov iz tretjih držav, ter o razveljavitvi Odločbe Nadzornega organa Efte št. 92/12/COL

114

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

20.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 350/1


UREDBA SVETA (EU) št. 1231/2012

z dne 17. decembra 2012

o spremembi Uredbe (EU) št. 7/2010 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Skupnosti za nekatere kmetijske in industrijske izdelke

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 31 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila zadostna in neprekinjena oskrba z nekaterimi izdelki, ki se v Uniji ne proizvajajo v zadostnih količinah, ter preprečile kakršne koli motnje na trgu nekaterih kmetijskih in industrijskih izdelkov, so bile z Uredbo Sveta (EU) št. 7/2010 (1) odprte avtonomne tarifne kvote. Izdelki v okviru navedenih tarifnih kvot se lahko uvažajo po znižanih stopnjah dajatve ali po stopnji dajatve nič. Iz istih razlogov je treba z učinkom od 1. januarja 2013 za ustrezen obseg izdelkov z zaporednimi številkami 09.2658, 09.2659, 09.2660 in 09.2661 odpreti nove tarifne kvote po stopnji dajatve nič.

(2)

Obseg kvote za avtonomne tarifne kvote z zaporednimi številkami 09.2628, 09.2634 in 09.2929 ni zadosten za zadovoljitev potreb industrije Unije v tekočem obdobju veljavnosti kvote, ki poteče 31. decembra 2012. Zato bi bilo treba obseg navedenih kvot povečati z učinkom od 1. julija 2012. Povečanje obsega kvot za avtonomno tarifno kvoto z zaporedno številko 09.2634 pa se ne bi smelo ohraniti po 31. decembru 2012.

(3)

Obseg kvote za avtonomne tarifne kvote z zaporedno številko 09.2603 bi bilo treba nadomestiti z obsegom iz Priloge k tej uredbi.

(4)

Nadaljevanje odobritev tarifnih kvot v letu 2013 za izdelke z zaporednimi številkami 09.2615, 09.2636, 09.2640, 09.2813 in 09.2986 ni več v interesu Unije. Navedene kvote bi bilo zato treba zapreti z učinkom od 1. januarja 2013 ter ustrezne izdelke črtati iz Priloge k Uredbi (EU) št. 7/2010.

(5)

Zaradi številnih sprememb in zaradi večje jasnosti bi bilo treba Prilogo k Uredbi (EU) št. 7/2010 nadomestiti v celoti.

(6)

Uredbo (EU) št. 7/2010 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Tarifne kvote bi morale učinkovati od 1. januarja 2013, zato bi bilo treba to uredbo začeti uporabljati od istega dne in bi morala začeti veljati takoj po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 7/2010 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

V Prilogi k Uredbi (EU) št. 7/2010 se z učinkom od 1. julija 2012:

1.

obseg kvote za avtonomne tarifne kvote z zaporedno številko 09.2628 določi na 3 000 000 m2;

2.

obseg kvote za avtonomne tarifne kvote z zaporedno številko 09.2634 določi na 8 000 ton za obdobje do 31. decembra 2012;

3.

obseg kvote za avtonomne tarifne kvote z zaporedno številko 09.2929 določi na 10 000 ton.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2013, razen člena 2, ki se uporablja od 1. julija 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2012

Za Svet

Predsednik

S. ALETRARIS


(1)  UL L 3, 7.1.2010, str. 1.


PRILOGA

„PRILOGA

Zaporedna št.

Oznaka KN

TARIC

Opis proizvoda

Obdobje veljavnosti kvote

Višina kvote

Dajatev znotraj kvote (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Gobe vrste Auricularia polytricha (nekuhane ali kuhane v vreli vodi ali pari), zamrznjene, namenjene za proizvodnjo pripravljenih jedi (1)  (2)

1.1.–31.12.

700 ton

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

91

Naravni nepredelan tobak, narezan ali ne na običajno velikost, s carinsko vrednostjo ne manj kot 450 EUR za 100 kg neto mase, ki se uporablja kot vezivo ali ovoj v proizvodnji izdelkov iz tarifne podštevilke 2402 10 00 (1)

1.1.–31.12.

6 000 ton

0 %

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 95

11

ex 2401 10 95

21

ex 2401 10 95

91

ex 2401 20 35

91

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 95

11

ex 2401 20 95

21

ex 2401 20 95

91

09.2928

ex 2811 22 00

40

Kremenčevo polnilo v obliki zrnc, s čistoto silicijevega dioksida 97 mas. % ali več

1.1.–31.12.

1 700 ton

0 %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanadijevi oksidi in hidroksidi, ki se uporabljajo izključno za proizvodnjo zlitin (1)

1.1.–31.12.

13 000 ton

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Volframov trioksid, vključno modri volframov oksid (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8)

1.1.–31.12.

12 000 ton

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Trikloroetilen (CAS RN 79-01-6)

1.1.–31.12.

10 000 ton

0 %

09.2837

ex 2903 79 90

10

Bromoklorometan (CAS RN 74-97-5)

1.1.–31.12.

600 ton

0 %

09.2933

ex 2903 99 90

30

1,3-diklorobenzen (CAS RN 541-73-1)

1.1.–31.12.

2 600 ton

0 %

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-kloroetanol, za proizvodnjo tekočih tioplastov iz tarifne podštevilke 4002 99 90 (CAS RN 107-07-3) (1)

1.1.–31.12.

15 000 ton

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-krezol s čistoto ne manj kot 98,5 mas. % (CAS RN 95-48-7)

1.1.–31.12.

20 000 ton

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid) (CAS RN 121-32-4)

1.1.–31.12.

950 ton

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Ocetna kislina s čistoto 99 mas. % ali več (CAS RN 64-19-7)

1.1.–31.12.

1 000 000 ton

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Anhidrid ocetne kisline (CAS RN 108-24-7)

1.1.–31.12.

20 000 ton

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimetil sebacat (CAS RN 106-79-6)

1.1.–31.12.

1 300 ton

0 %

09.2634

ex 2917 19 90

40

Dodekanedojska kislina, s čistočo več kot 98,5 mas. % (CAS RN 693-23-2)

1.1.–31.12.

4 600 ton

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

o-Acetilsalicilna kislina (CAS RN 50-78-2)

1.1.–31.12.

120 ton

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3’,4,4’-tetrakarboksilni dianhidrid (CAS RN 2421-28-5)

1.1.–31.12.

1 000 ton

0 %

09.2632

ex 2921 22 00

10

Heksametilendiamin (CAS RN 124-09-4)

1.1.–31.12.

40 000 ton

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenilendiamin (CAS RN 95-54-5)

1.1.–31.12.

1 800 ton

0 %

09.2977

2926 10 00

 

Akrilonitril (CAS RN 107-13-1)

1.1.–31.12.

75 000 ton

0 %

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cistin (CAS RN 56-89-3)

1.1.–31.12.

600 ton

0 %

09.2603

ex 2930 90 99

79

Bis(3-trietoksisililpropil) tetrasulfid (CAS RN 40372-72-3)

1.1.–31.12.

9 000 ton

0 %

09.2810

2932 11 00

 

Tetrahidrofuran (CAS RN 109-99-9)

1.1.–31.12.

20 000 ton

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.–31.12.

300 ton

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Heksan-6-olid (CAS RN 502-44-3)

1.1.–31.12.

4 000 ton

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(acetoacetilamino)benzimidazolon (CAS RN 26576-46-5)

1.1.–31.12.

200 ton

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-ksiloza (CAS RN 58-86-6)

1.1.–31.12.

400 ton

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Diatomejska zemlja, kalcinirana s topilom natrijevim karbonatom

1.1.–31.12.

30 000 ton

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Natrijev lignin sulfonat

1.1.–31.12.

40 000 ton

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Sulfatni terpentin

1.1.–31.12.

25 000 ton

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Kolofonija in smolne kisline, dobljene iz svežih oljnatih smol (oleo smol)

1.1.–31.12.

280 000 ton

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalizator, ki sestoji iz titanovega dioksida in volframovega trioksida

1.1.–31.12.

3 000 ton

0 %

09.2829

ex 3824 90 97

19

Trdni ekstrakt ostankov, nastalih pri ekstrakciji kolofonije iz lesa, netopen v alifatskih topilih in ki ima naslednje značilnosti:

vsebnost smolnih kislin ne presega 30 mas. %

kislinsko število ne presega 110

in

tališče 100 °C ali več

1.1.–31.12.

1 600 ton

0 %

09.2907

ex 3824 90 97

86

Mešanica fitosterolov, v obliki prahu, ki vsebujejo:

75 mas. % ali več sterolov

ne več kot 25 mas. % stanolov za uporabo v proizvodnji stanolov/sterolov ali estrov stanolov/sterolov (1)

1.1.–31.12.

2 500 ton

0 %

09.2644

ex 3824 90 97

96

Preparat, ki vsebuje:

55 mas. % ali več, vendar ne več kot 78 mas. % dimetil glutarata

10 mas. % ali več, vendar ne več kot 28 mas. % dimetil adipata in

ne več kot 25 mas. % dimetil sukcinata

1.1.– 30.6.2013

7 500 ton

0 %

09.2140

ex 3824 90 97

98

Mešanica tercialnih aminov, ki vsebuje:

2,0–4,0 mas. % N,N-dimetil-1-oktanamina

najmanj 94 mas. % N,N-dimetil-1-dekanamina

največ 2 mas. % N,N-dimetil-1-dodekanamina

1.1.–31.12.

4 500 ton

0 %

09.2660

ex 3902 30 00

96

Propilen-etilen kopolimer, z viskoznostjo pri taljenju največ 1 700 mPa pri 190 °C (določeno po metodi ASTM D 3236)

1.1.–31.12.

500 ton

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Polivinilalkohol (PVAL), s hidroliziranimi ali nehidroliziranimi acetatnimi skupinami

1.1.–31.12.

18 000 ton

0 %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polidimetilsiloksan s stopnjo polimerizacije 2 800 monomernih enot (± 100)

1.1.–31.12.

1 300 ton

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Kosmiči iz celuloznega acetata

1.1.–31.12.

75 000 ton

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Natrijev hialuronat, nesterilen:

s povprečno molsko maso (M) ne več kot 900 000

z ravnjo endotoksinov, ki ni višja od 0,008 enote endotoksina (EU)/mg

z vsebnostjo etanola, ki ni višja od 1 mas. %

z vsebnostjo izopropanola, ki ni višja od 0,5 mas. %

1.1.–31.12.

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Plošče iz polimetilmetakrilata, ki izpolnjujejo naslednje standarde:

EN 4364 (MIL-P-5425E) in DTD5592A ali

EN 4365 (MIL-P-8184) in DTD5592A

1.1.–31.12.

100 ton

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Celičast blok regenerirane celuloze, impregniran z vodo, ki vsebuje magnezijev klorid in kvaterno amonijevo spojino, v velikosti 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.1.–31.12.

1 300 ton

0 %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Ognjevarna opeka z:

dolžino roba večjo od 300 mm in

vsebnostjo TiO2 ne več kot 1 mas. % in

vsebnostjo Al2O3 ne več kot 0,4 mas. % ter

spremembo volumna za manj kot 9 % pri temperaturi 1 700 °C

1.1.–31.12.

75 ton

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Steklena tkana mreža iz steklenih vlaken, prevlečenih s plastiko, z maso 120 g/m2 (± 10 g/m2), za uporabo v proizvodnji navojnih komarnikov s fiksnim okvirjem

1.1.–31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Fero-krom, ki vsebuje 1,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 4 mas. % ogljika in ne več kot 70 mas. % kroma

1.1.–31.12.

50 000 ton

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Teleskopski ročaj iz aluminija, ki se uporablja za proizvodnjo prtljage (1)

1.1.–31.12.

800 000 kosov

0 %

09.2763

ex 8501 40 80

30

Električni komutatorski motor na izmenični tok, enofazni, z izhodno močjo več kot 750 W, z vhodno močjo več kot 1 600 W, vendar ne več kot 2 700 W, z zunanjim premerom več kot 120 mm (± 0,2 mm), vendar ne več kot 135 mm (± 0,2 mm), z nominalno hitrostjo več kot 30 000 obr./min, vendar ne več kot 50 000 obr./min, opremljen z ventilatorjem za indukcijo zraka, za uporabo pri proizvodnji sesalnikov za prah (1)

1.1.–31.12.

2 000 000 kosov

0 %

09.2642

ex 8501 40 80

40

Sklop, sestavljen iz naslednjega:

električni komutatorski motor na izmenični tok, enofazni, z izhodno močjo 480 W ali več, vendar ne večjo od 1 400 W, z vhodno močjo več kot 900 W, vendar ne večjo od 1 600 W, z zunanjim premerom več kot 119,8 mm, vendar ne več kot 135,2 mm, z nazivno hitrostjo več kot 30 000 obr./min, vendar ne večjo od 50 000 obr./min in

ventilator za induciranje zraka za uporabo pri proizvodnji sesalnikov za prah (1)

1.1.–31.12.

120 000 kosov

0 %

09.2633

ex 8504 40 82

20

Električni usmernik z zmogljivostjo ne več kot 1 kVA za uporabo v proizvodnji aparatov za odstranjevanje dlak (1)

1.1.–31.12.

4 500 000 kosov

0 %

09.2643

ex 8504 40 82

30

Napajalne plošče za uporabo pri proizvodnji izdelkov iz tarifnih številk 8521 in 8528 (1)

1.1.–31.12.

1 038 000 kosov

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Vezje za sistem GPS, ki vsebuje funkcijo za določanje položaja

1.1.–31.12.

3 000 000 kosov

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Z napetostjo krmiljeni frekvenčni generator, ki je sestavljen iz aktivnih in pasivnih elementov, nameščenih na tiskanem vezju, v ohišju z zunanjimi dimenzijami ne več kot 30 mm × 30 mm

1.1.–31.12.

1 400 000 kosov

0 %

09.2635

ex 9001 10 90

20

Optična vlakna za proizvodnjo kablov iz steklenih vlaken pod tarifno številko 8544 (1)

1.1.–31.12.

3 300 000 km

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Nevgrajene steklene leče, prizme in zlepljeni elementi za uporabo v proizvodnji blaga iz tarifnih oznak KN 9002, 9005, 9013 10 in 9015 (1)

1.1.–31.12.

5 000 000 kosov

0 %


(1)  Znižanje carine je v skladu s členi 291 do 300 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (UL L 253, 11.10.1993, str. 1).

(2)  Vendar ukrep ni dovoljen, če obdelavo izvajajo podjetja za trgovino na drobno ali gostinska podjetja.“


20.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 350/8


UREDBA SVETA (EU) št. 1232/2012

z dne 17. decembra 2012

o spremembi Uredbe (EU) št. 1344/2011 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske, ribiške in industrijske proizvode

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 31 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V interesu Unije je, da se povsem opustijo avtonomne dajatve skupne carinske tarife za nekatere nove proizvode, ki trenutno niso navedeni v Prilogi k Uredbi Sveta (EU) št. 1344/2011 (1).

(2)

Ohranjanje opustitev avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za 39 proizvodov, ki so trenutno navedeni v Prilogi k Uredbi (EU) št. 1344/2011, ni več v interesu Unije. Skladno s tem bi bilo treba navedene proizvode črtati.

(3)

V Prilogi k Uredbi (EU) št. 1344/2011 je treba spremeniti opise proizvodov 56 opustitev, da bi upoštevali tehnični razvoj proizvodov in gospodarska gibanja na trgu ter jezikovne prilagoditve. Poleg tega bi bilo treba spremeniti oznaki TARIC štirih proizvodov. Nadalje je za tri proizvode potrebna dvojna razvrstitev, za dva proizvoda pa večkratna razvrstitev ni več potrebna.

(4)

Navedene opustitve, za katere so potrebne tehnične spremembe, bi bilo treba črtati s seznama opustitev iz Priloge k Uredbi (EU) št. 1344/2011 in jih ponovno vstaviti na navedeni seznam z novimi opisi proizvodov ali novimi oznakami KN ali TARIC.

(5)

Komisija je pregledala številne proizvode v skladu s členom 2(2) in (3) Uredbe (EU) št. 1344/2011. V interesu Unije je, da se določi nov obvezen pregled za te proizvode. Pregledane opustitve bi bilo zato treba črtati s seznama opustitev iz Priloge k Uredbi (EU) št. 1344/2011 in jih ponovno vstaviti na navedeni seznam z novimi roki za obvezni pregled.

(6)

Glede na njihov začasen značaj bi bilo treba opustitve iz Priloge I k tej uredbi sistematično pregledovati, in sicer pet let po njihovem začetku uporabe ali obnovitvi. Poleg tega bi morala biti odprava določenih opustitev zagotovljena kadar koli, in sicer na podlagi predloga Komisije na podlagi pregleda, izvedenega na pobudo Komisije ali na zahtevo ene ali več držav članic, kadar ohranjanje opustitev ni več v interesu Unije, ali zaradi tehničnega razvoja proizvodov, spremenjenih okoliščin ali gospodarskih gibanj na trgu.

(7)

Ker morajo opustitve iz te uredbe začeti učinkovati od 1. januarja 2013, bi se morala ta uredba uporabljati od istega dne in bi morala začeti veljati takoj po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 1344/2011 se spremeni:

1.

vstavijo se vrstice za proizvode iz Priloge I k tej uredbi;

2.

črtajo se vrstice za proizvode, katerih oznake KN in TARIC so navedene v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2012

Za Svet

Predsednik

S. ALETRARIS


(1)  UL L 349, 31.12.2011, str. 1.


PRILOGA I

Oznaka KN

TARIC

Opis proizvoda

Stopnja avtonomne dajatve

Datum, predviden za obvezni pregled

ex 2008 60 19

ex 2008 60 39

30

30

Sladke češnje, ki vsebujejo dodan alkohol, z vsebnostjo sladkorja 9 mas. % ali brez, s premerom ne več kot 19,9 mm, s koščico, za uporabo v čokoladnih izdelkih (1)

10 % (2)

30.6.2013

ex 2008 93 91

20

Sladkane suhe brusnice, razen pakiranja v smislu predelave, za proizvodnjo proizvodov v živilsko-predelovalni industriji (3)

0 %

31.12.2017

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

70

11

Blanširani listi vinske trte roda karakishmish v slanici, ki vsebuje:

14 % ali več soli, vendar največ 16 % (± 2 %),

0,2 % ali več citronske kisline, vendar največ 0,3 % (± 0,1 %) ter

0,03 % ali več natrijevega benzoata, vendar največ 0,05 % (± 0,01 %)

za pripravo listov vinske trte, polnjenih z rižem (1)

0 %

31.12.2017

ex 2009 49 30

91

Ananasov sok, razen v prahu:

z Brix vrednostjo 20 ali več, vendar ne več kot 67,

z vrednostjo več kot 30 EUR za 100 kg neto mase,

ki vsebuje dodan sladkor

za uporabo v proizvodnji proizvodov živilske industrije ali industrije pijač (1)

0 %

31.12.2014

ex 2805 19 90

10

Litijeva kovina s čistočo 99,7 mas. % ali več (CAS RN 7439-93-2)

0 %

31.12.2017

ex 2805 30 90

ex 2805 30 90

ex 2805 30 90

40

50

60

Redke zemeljske kovine, skandij in itrij s čistoto 98,5 mas. % ali več

0 %

31.12.2015

ex 2816 40 00

10

Barijev hidroksid (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2017

ex 2823 00 00

10

Titanov dioksid (CAS RN 13463-67-7):

čistoče 99,9 mas. % ali več

s povprečno velikostjo zrn 1,2 μm ali več, vendar ne več kot 1,8 μm

s specifično površino 0,5 m2/g ali več, vendar ne več kot 7,5 m2/g

0 %

31.12.2017

ex 2823 00 00

20

Titanov dioksid (CAS RN 13463-67-7) s čistočo, ki ni manjša od 99,7 %, in ki vsebuje:

manj kot 0,005 % kalija in natrija skupaj (izraženih kot natrij in elementarni kalij),

manj kot 0,01 % fosforja (izraženega kot elementarni fosfor),

za uporabo v metalurgiji (1)

0 %

31.12.2017

ex 2825 10 00

10

Hidroksilamonijev klorid (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2017

ex 2825 60 00

10

Cirkonijev dioksid (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2017

ex 2835 10 00

10

Natrijev hipofosfit monohidrat (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2017

ex 2837 20 00

20

Amonijev železov (III) heksacianoferat (II) (CAS RN 25869-00-5)

0 %

31.12.2017

ex 2839 19 00

10

Dinatrijev disilikat (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2017

ex 2841 80 00

10

Diamonijev volframat (amonijev paravolframat) (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2017

ex 2841 90 85

10

Litij-kobaltov(III) oksid z vsebnostjo kobalta vsaj 59 mas. % (CAS RN 12190-79-3)

0 %

31.12.2017

ex 2850 00 20

30

Titanov nitrid z velikostjo delcev ne več kot 250 nm (CAS RN 25583-20-4)

0 %

31.12.2017

ex 2904 90 95

40

4-Klorobenzensulfonil klorid (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 2905 19 00

70

Titanov tetrabutanolat (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2017

ex 2905 19 00

80

Titanov tetraizopropoksid (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2017

ex 2908 99 00

40

4,5-Dihidroksinaftalen-2,7-disulfonska kislina (CAS RN 148-25-4)

0 %

31.12.2017

ex 2912 49 00

20

4-Hidroksibenzaldehid (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2017

ex 2914 19 90

20

Heptan-2-on (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2017

ex 2914 19 90

30

3-Metilbutanon (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2017

ex 2914 19 90

40

Pentan-2-on (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 39 00

30

Benzofenon (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 39 00

70

Benzil (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2017

ex 2914 39 00

80

4’-Metilacetofenon (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

60

2,2-Dimetoksi-2-fenilacetofenon (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2017

ex 2914 50 00

70

16α,17α-Epoksi-3β-hidroksipregn-5-en-20-on (CAS RN 974-23-2)

0 %

31.12.2017

ex 2915 90 70

75

2,2-Dimetilbutiril klorid (CAS RN 5856-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2916 12 00

60

Oktadecil akrilat (CAS RN 4813-57-4)

0 %

31.12.2017

ex 2916 39 90

55

4-terc-Butilbenzojska kislina (CAS RN 98-73-7)

0 %

31.12.2017

ex 2916 39 90

75

m-Toluidinska kislina (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2017

ex 2916 39 90

85

(2,4,5-trifluorofenil)ocetna kislina (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2017

ex 2917 19 10

20

Dietil malonat (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2017

ex 2918 29 00

70

Pentaeritritol tetrakis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionat) (CAS RN 6683-19-8)

0 %

31.12.2017

ex 2918 29 00

80

Butil 3,5-bis(1,1-dimetiletilen)-4-hidroksibenzenpropanoat (CAS RN 52449-44-2)

0 %

31.12.2017

ex 2920 19 00

10

Fenitrotion (ISO) (CAS RN 122-14-5)

0 %

31.12.2013

ex 2921 19 60

10

2-(N,N-dietilamino) etil klorid hidroklorid (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 30 99

30

1,3-Cikloheksandimetanamin (CAS RN 2579-20-6)

0 %

31.12.2015

ex 2921 42 00

86

2,5-Dikloroanilin, s čistočo 99,5 mas. % ali več (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 42 00

87

N-Metilanilin (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2017

ex 2921 42 00

88

3,4-Dikloroanilin-6-sulfonska kislina (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2017

ex 2921 43 00

80

6-Kloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidin (CAS RN 121-50-6)

0 %

31.12.2017

ex 2921 49 00

85

4-Izopropilanilin (CAS RN 99-88-7)

0 %

31.12.2017

ex 2921 59 90

30

3,3’-Diklorobenzidin dihidroklorid (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2017

ex 2921 59 90

60

(2R,5R)-1,6-Difenilheksan-2,5-diamin dihidroklorid (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2017

ex 2922 49 85

20

3-Amino-4-klorobenzojska kislina (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2017

ex 2922 49 85

60

Etil-4-dimetilaminobenzoat (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2017

ex 2924 19 00

80

Tetrabutilsečnina (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

51

Metil 2-amino-4-[[(2,5-diklorofenil)amino]karbonil]benzoat (CAS RN 59673-82-4)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

53

4-Amino-N-[4-(aminokarbonil)fenil]benzamid (CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2017

ex 2924 29 98

86

Antranilamid, s čistočo 99,5 mas. % ali več (CAS RN 88-68-6)

0 %

31.12.2017

ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Tetrahidroizoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2017

ex 2925 19 95

30

N,N’-(m-Fenilen)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)

0 %

31.12.2017

ex 2926 90 95

18

Metil cianoacetat (CAS RN 105-34-0)

0 %

31.12.2017

ex 2927 00 00

80

4-[(2,5-Diklorofenil)azo]-3-hidroksi-2-naftojske kisline(CAS RN 51867-77-7)

0 %

31.12.2017

ex 2928 00 90

75

Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)

0 %

31.12.2016

ex 2928 00 90

80

Ciflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)

0 %

31.12.2013

ex 2928 00 90

85

Daminozid (ISO) s čistoto 99 mas. % ali več (CAS RN 1596-84-5)

0 %

31.12.2016

ex 2930 20 00

10

Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

66

Difenil sulfid (CAS RN 139-66-2)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

67

3-Bromometil-2-kloro-4-(metilsulfonil)benzojeva kislina (CAS RN 120100-05-2)

0 %

31.12.2013

ex 2930 90 99

68

Kletodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2017

ex 2930 90 99

71

Trifenilsulfonijev klorid (CAS RN 4270-70-6)

0 %

31.12.2013

ex 2930 90 99

83

Metil-p-tolil sulfon (CAS RN 3185-99-7)

0 %

31.12.2017

ex 2931 90 90

14

Natrijev diizobutilditiofosfinat (CAS RN 13360-78-6) v vodni raztopini

0 %

31.12.2017

ex 2932 20 90

20

Etil 6’-(dietilamino)-3-okso-3H-spiro[2-benzofuran-1,9’-ksanten]-2’-karboksilat (CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 2932 20 90

40

(S)-(-)-α-amino-γ-butirolaktonhidrobromid (CAS RN 15295-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2933 19 90

40

Edaravon (INN) (CAS RN 89-25-8)

0 %

31.12.2013

ex 2933 19 90

80

3-(4,5-Dihidro-3-metil-5-okso-1H-pirazol-1-il)benzensulfonska kislina (CAS RN 119-17-5)

0 %

31.12.2017

ex 2933 29 90

40

Triflumizol (ISO) (CAS RN 68694-11-1)

0 %

31.12.2013

ex 2933 39 99

12

2,3-Dikloropiridin (CAS RN 2402-77-9)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

18

6-Kloro-3-nitropiridin-2-ilamin (CAS RN 27048-04-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 39 99

55

Piriproksifen (ISO), s čistoto 97 mas. % ali več (CAS RN 95737-68-1)

0 %

31.12.2014

ex 2933 59 95

77

3-(Trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazin hidroklorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

31.12.2017

ex 2933 69 80

55

Terbutrin (ISO) (CAS RN 886-50-0)

0 %

31.12.2015

ex 2933 79 00

30

5-Vinil-2-pirolidon (CAS RN 7529-16-0)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

18

4,4’-[(9-Butil-9H-karbazol-3-il)metilen]bis[N-metil-N-fenilanilin] (CAS RN 67707-04-4)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

22

(2S)-2-Benzil-N,N-dimetilaziridin-1-sulfonamid (CAS RN 902146-43-4)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

24

1,3-Dihidro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

28

N-(2,3-Dihidro-2-okso-1H-benzimidazol-5-il)-3-hidroksinaftalen-2-karboksamid (CAS RN 26848-40-8)

0 %

31.12.2017

ex 2933 99 80

50

Metkonazol (ISO) (CAS RN 125116-23-6)

3,2 %

31.12.2013

ex 2933 99 80

89

Karbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)

0 %

31.12.2013

ex 2934 10 00

15

4-Nitrofenil tiazol-5-ilmetil karbonat (CAS RN 144163-97-3)

0 %

31.12.2017

ex 2934 10 00

25

(S)-Etil-2-(3-((2-izopropiltiazol-4-il)metil)-3-metilureido)-4-morfolinobutanoat oksalat (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

31.12.2017

ex 2934 10 00

35

(2-Izopropiltiazol-4-il)-N-metilmetanamin dihidroklorid (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

31.12.2017

ex 2934 20 80

40

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (Benziothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0 %

31.12.2017

ex 2934 30 90

10

2-Metiltio-fenotiazin (CAS RN 7643-08-5)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

12

Morfolino fosforodiamidat oligomeri (morfolino oligonukleotidi), namenjeni za genetske raziskave (1)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

14

Etil N-{[1-metil-2-({[4-(5-okso-4,5-dihidro-1,2,4-oksadiazol-3-il)fenil]amino}metil)-1H-benzimidazol-5-il]karbonil}-N-piridin-2-il-b-alaninat (CAS RN 872728-84-2)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

15

Karboksin (CAS RN 5234-68-4)

0 %

31.12.2013

ex 2934 99 90

18

3,3-Bis(2-metil-1-oktil-1H-indol-3-il)ftalid (CAS RN 50292-95-0)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

22

7-[4-(Dietilamino)-2-etoksifenil]-7-(2-metil-1-oktil-1H-indol-3-il) furo[3,4-b]piridin-5(7H)-on (CAS RN 87563-89-1)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

23

Bromukonazol (ISO) s čistoto 96 mas. % ali več (CAS RN 116255-48-2)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

74

2-Izopropiltioksanton (CAS RN 5495-84-1)

0 %

31.12.2017

ex 2934 99 90

83

Flumioksazin (ISO), s čistoto 96 mas. % ali več (CAS RN 103361-09-7)

0 %

31.12.2014

ex 2934 99 90

84

Etoksazol (ISO), s čistoto 94,8 mas. % ali več (CAS RN 153233-91-1)

0 %

31.12.2014

ex 2942 00 00

10

N,N-Dimetiloktilamin – borov triklorid (1: 1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2017

ex 3102 50 90

10

Naravni natrijev nitrat (CAS RN 7631-99-4)

0 %

31.12.2017

ex 3204 11 00

70

Barvilo C.I. Disperse Red 343

0 %

31.12.2017

ex 3204 13 00

20

(2,2’-(3,3’-Dioksidobifenil-4,4’-diildiazo)bis(6-(4-(3-(dietilamino)propilamino)-6-(3-(dietilamonijev)propilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-3-sulfonato-1-naftolato))dikoper(II) acetat laktat (CAS RN 159604-94-1)

0 %

31.12.2017

ex 3204 15 00

10

Barvilo: C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

30

Barvilo: C.I. Pigment Yellow 97

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

80

Barvilo C.I. Pigment Red 207

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

85

Barvilo C.I. Pigment Blue 61

0 %

31.12.2017

ex 3204 17 00

88

Barvilo C.I. Pigment Violet 3

0 %

31.12.2017

ex 3204 19 00

84

Barvilo C.I. Solvent Blue 67

0 %

31.12.2017

ex 3204 19 00

85

Barvilo C.I. Solvent Red HPR

0 %

31.12.2017

ex 3208 90 19

ex 3208 90 91

25

20

Tetrafluoretilen kopolimer v raztopini butilacetata z vsebnostjo topila 50 % (± 2 mas. %)

0 %

31.12.2017

ex 3208 90 19

75

Kopolimer acenaftalena v raztopini etil laktata

0 %

31.12.2017

ex 3402 13 00

20

Površinsko aktivna snov, ki vsebuje 1,4-dimetil-1,4-bis(2-metilpropil)-2-butin-1,4-diil eter, polimeriziran z oksiranom, zaključen z metilom

0 %

31.12.2017

ex 3802 90 00

11

Diatomejska zemlja, kalcinirana s topilom natrijevim karbonatom, izprana v kislini, za uporabo kot filtrirno sredstvo pri proizvodnji farmacevtskih in/ali biokemičnih prooizvodov

0 %

31.12.2017

ex 3808 91 90

10

Indoksakarb (ISO) in njegov (R) izomer, na podlagi iz silicijevega dioksida

0 %

31.12.2013

ex 3808 91 90

50

Virus jedrne poliedričnosti Spodoptera exigua (SeNPV) v vodni suspenziji glicerola

0 %

31.12.2013

ex 3808 91 90

60

Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), priprava dveh spinosin komponent (3’-etoksi-5,6-dihidro spinosin J) in (3’-etoksi- spinosin L)

0 %

31.12.2017

ex 3808 92 90

10

Fungicidi v obliki prahu, ki vsebujejo 65 mas. % ali več, vendar ne več kot 75 mas. % himeksazola (ISO), ki ni namenjen prodaji na drobno

0 %

31.12.2013

ex 3808 93 15

10

Pripravek na osnovi koncentrata, ki vsebuje 45 mas. % ali več, vendar ne več kot 55 mas. % aktivne herbicidne sestavine Penoksulam, kot vodne suspenzije

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

30

Dodatki za mazalna olja, ki vsebujejo mineralna olja iz kalcijevih soli reakcijskih produktov poliizobutilen substituiranega fenola ter salicilne kisline in formaldehida, ki se uporabljajo kot koncentrirani dodatek za proizvodnjo motornih olj s postopkom mešanja

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

40

Dodatki za mazalna olja, ki vsebujejo mineralna olja na podlagi mešanice dodecilfenol sulfida kalcijevih soli (CAS RN 68784-26-9), ki se uporabljajo kot koncentrirani dodatek za proizvodnjo motornih olj s postopkom mešanja

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

50

Dodatki za mazalna olja

na podlagi kalcijevih C16-24 alkilbenzensulfatov (CAS RN 70024-69-0),

ki vsebujejo mineralna olja,

ki se uporabljajo kot koncentrirani dodatek za proizvodnjo motornih olj s postopkom mešanja

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

60

Dodatki za mazalna olja, ki vsebujejo mineralna olja,

na podlagi kalcijevega polipropilenil substituiranega benzensulfata (CAS RN 75975-85-8) z vsebnostjo 25 mas. % ali več, vendar ne več kot 35 mas. %,

s skupnim bazičnim številom (TBN) 280 ali več, vendar ne več kot 320,

ki se uporabljajo kot koncentrirani dodatek za proizvodnjo motornih olj s postopkom mešanja

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00

70

Dodatki za mazalna olja,

ki vsebujejo poliizobutilen sukcinimid iz reakcijskih produktov polietilenpoliaminov s poliizobutenil anhidridom jantarne kisline (CAS RN 84605-20-9),

ki vsebujejo mineralna olja,

z vsebnostjo klora 0,05 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,25 mas. %,

s skupnim bazičnim številom (TBN) več kot 20,

ki se uporabljajo kot koncentrirani dodatek za proizvodnjo motornih olj s postopkom mešanja

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

10

Dodatki za mazalna olja iz reakcijskih produktov difenilamina z razvejanim nonenom (CAS RN 36878-20-3 in CAS RN 27177-41-9), ki se uporabljajo kot koncentrirani dodatek za proizvodnjo motornih olj s postopkom mešanja

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

20

Dodatki za mazalna olja iz reakcijskih produktov bis(2-metilpentan-2-il) ditiofosforne kisline s propilen oksidom, fosforjevim oksidom in amini s C12-14 alkilnimi verigami, ki se uporabljajo kot koncentrirani dodatek za proizvodnjo motornih olj s postopkom mešanja

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

30

Dodatki za mazalna olja iz reakcijskih produktov butil-cikloheks-3-enekarboksilata, žvepla in trifenil fosfita (CAS RN 93925-37-2), ki se uporabljajo kot koncentrirani dodatek za proizvodnjo motornih olj s postopkom mešanja

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

40

Dodatki za mazalna olja iz reakcijskih produktov 2-metil-prop-1-en z žveplovim monokloridom in natrijevim sulfidom (CAS RN 68511-50-2) z 0,05 mas. % ali več klora, vendar ne več kot 0,5 mas. %, ki se uporabljajo kot koncentrirani dodatek za proizvodnjo motornih olj s postopkom mešanja

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00

50

Dodatki za mazalna olja iz mešanice N,N-dialkil -2-hidroksiacetamidov z alkilno verigo dolžine od 12 do 18 ogljikovih atomov (CAS RN 866259-61-2), ki se uporabljajo kot koncentrirani dodatek za proizvodnjo motornih olj s postopkom mešanja

0 %

31.12.2017

ex 3811 90 00

30

Raztopina (dimetilamino)metil-derivata poliizobutilen fenola, ki vsebuje 10 mas. % ali več destilirane nafte, vendar ne več kot 19,9 mas. %

0 %

31.12.2017

ex 3811 90 00

40

Raztopina kvaterne amonijeve soli na podlagi poliizobutenil sukcinimida, ki vsebuje 20 mas. % ali več, vendar ne več kot 29,9 mas. %, 2-etilheksanola

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

16

Iniciator na osnovi dimetilaminopropilsečnine

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

18

Oksidacijski katalizator z aktivno učinkovino di[mangan (1 +)], 1,2-bis(oktahidro-4,7-dimetil-1H-1,4,7-triazonin-1-il-kN1, kN4, kN7) etan-di-μ-okso-μ-(etanoato-kO, kO‘)-, di[klorid (1-)], ki se uporablja za pospeševanje kemijske oksidacije ali beljenja (CAS RN 1217890-37-3)

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

85

Katalizator na osnovi aluminijevega silikata (zeolita), za alkilizacijo aromatičnih ogljikovodikov, za transalkilizacijo akriloaromatskih ogljikovodikov ali za oligomerizacijo olefinov (1)

0 %

31.12.2017

ex 3815 90 90

89

Bakterije rhodococcus rhodocrous J1 z encimi, raztopljenimi v poliakrilamidnem gelu ali v vodi, ki se uporabljajo kot katalizatorji pri proizvodnji akrilamida s hidratacijo akrilonitrila (1)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

33

Pripravek, ki vsebuje:

trioktilfosfin oksid (CAS RN 78-50-2),

dioktilheksilfosfin oksid (CAS RN 31160-66-4),

oktildiheksilfosfin oksid (CAS RN 31160-64-2) in

triheksilfosfin oksid (CAS RN 9084-48-8)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

35

Zmes:

3,3-bis(2-metil-1-oktil-1H-indol-3-il)ftalida (CAS RN 50292-95-0) in

etil-6’- (dietilamino)-3-okso-spiro-[izobenzofuran-1(3H), 9’-[9H]ksanten]-2’-karboksilata (CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

36

Pripravek na osnovi 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecin-5,8-diol etoksilata (CAS RN 169117-72-0)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

37

Zmes tekočih kristalov za uporabo pri proizvodnji prikazovalnikov (1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

38

Pripravek na osnovi alkilkarbonata, ki vsebuje tudi absorber UV žarkov, ki se uporablja pri proizvodnji leč za očala (1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

41

Pripravek, ki je sestavljen iz:

dipropilen glikola,

tripropilen glikola,

tetrapropilen glikola in

pentapropilen glikola

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

43

Nikljev hidroksid, dopiran z 12 mas. % ali več, vendar ne več kot 18 mas. %, cinkovega hidroksida in kobaltovega hidroksida, ki se uporablja za proizvodnjo pozitivnih elektrod za akumulatorje

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

44

Mešanica fitosterolov, ki ni v obliki prahu in vsebuje:

75 mas. % ali več sterolov

ne več kot 25 mas. % stanolov

za uporabo v proizvodnji stanolov/sterolov ali estrov stanolov/sterolov (1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

70

Pasta, ki vsebuje 75 mas. % ali več, vendar ne več kot 85 mas. % bakra in vsebuje tudi anorganske okside, etil celulozo in topilo

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97

78

Mešanica fitosterolov iz lesa in olj na osnovi lesnega olja (talovega olja) v obliki prahu z velikostjo delcev ne več kot 300 μm, ki vsebuje:

60 mas. % ali več, vendar ne več kot 80 mas. % sitosterolov,

ne več kot 15 mas. % kampesterolov,

ne več kot 5 mas. % stigmasterolov,

ne več kot 15 mas. % betasitostanolov

0 %

31.12.2017

ex 3903 90 90

ex 3911 90 99

35

43

Kopolimerα-metilstirena in stirena, z zmehčiščem več kot 113 °C

0 %

31.12.2013

ex 3903 90 90

86

Zmes, ki vsebuje:

45 mas. % ali več, vendar ne več kot 65 mas. % polimerov stirena,

35 mas. % ali več, vendar ne več kot 45 mas. % poli(fenilen etra),

ne več kot 10 mas. % drugih dodatkov

in ima enega ali več naslednjih posebnih barvnih učinkov:

kovinski ali biserni učinek z vizualnim metamerizmom pod kotom, ki ga povzroča najmanj 0,3 % barvilo na osnovi kosmičev;

fluorescenčni učinek, opisan kot oddajanje svetlobe med absorpcijo ultravijoličnega sevanja;

učinek svetlo bele barve, opredeljen z barvno lestvico CIELab, pri čemer je os L*najmanj 92 ter barvni koordinati b* največ 2 in a* med – 5 in 7

0 %

31.12.2013

ex 3904 69 80

85

Kopolimer etilena s klorotrifluoretilenom, modificiranim ali nemodificiranim s heksafluoroizobutilenom, v prahu, s polnili ali brez njih

0 %

31.12.2017

ex 3907 30 00

60

Poliglicerol poliglicidil eter smola (CAS RN 105521-63-9)

0 %

31.12.2017

ex 3907 60 80

50

Prilagodljivi paketi (za polimere, občutljive za kisik), izdelani iz laminata::

ki ne presega 75μm polietilena,

ki ne presega 50 μm poliamida,

ki ne presega 15 μm polietilen tereftalata in

ki ne presega 9 μm aluminija,

z natezno trdnostjo več kot 70 N/15 mm in stopnjo prenosa kisika manj kot 0,1 cm3/m2/24 ur pri 0,1 MPa

0 %

31.12.2017

ex 3907 99 90

25

Kopolimer, ki vsebuje 72 mas. % ali več tereftalne kisline in/ali njenih izomerov in cikloheksandimetanola

0 %

31.12.2017

ex 3907 99 90

60

Kopolimer tereftalne kisline in izoftalne kisline z bisfenolom A

0 %

31.12.2017

ex 3908 90 00

60

Kopolimer, ki sestoji iz:

heksandiojske kisline,

12-aminododekanojske kisline,

heksahidro-2H-azepin-2-ona in

1,6-heksandiamina

0 %

31.12.2017

ex 3909 40 00

20

Termoreaktivna smola v prahu, v katerem so magnetni delci enakomerno porazdeljeni, za uporabo v proizvodnji tonerjev za fotokopirne stroje, fakse, tiskalnike in večnamenske naprave (1)

0 %

31.12.2015

ex 3909 40 00

30

Zmes:

alkilfenol formaldehidne smole, bromirane ali ne, in

cinkovega oksida

0 %

31.12.2017

ex 3910 00 00

50

Lepljivi premaz v topilu na osnovi silikona, občutljiv na tlak, in vsebuje kopoli(dimetilsiloksan/difenilsiloksan) gumo

0 %

31.12.2017

ex 3911 90 19

30

Kopolimer etilenimina in etilenimin ditiokarbamata v vodni raztopini natrijevega hidroksida

0 %

31.12.2017

ex 3911 90 99

53

Hidrogenirani polimer 1,2,3,4,4a, 5,8,8a-oktahidro-1,4:5,8-dimetanonaftalena s 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metano-1H-indena in 4,4a, 9,9a-tetrahidro-1,4-metano-1H-fluorena (CAS RN 503442-46-4)

0 %

31.12.2017

ex 3911 90 99

57

Hidrogenirani polimer 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-1,4:5,8-dimetanonaftalena z 4,4a,9,9a-tetrahidro-1,4-metano-1H-flourena (CAS RN 503298-02-0)

0 %

31.12.2017

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

43

26

Film iz etilena in vinil acetata:

debeline 100 μm ali več,

na eni strani prekrit z akrilnim lepilnim premazom, občutljivim na pritisk ali UV svetlobo, ter poliestrsko prevleko

0 %

31.12.2014

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

45

45

Ojačan trak iz polietilenske pene, na obeh straneh premazan z akrilnim lepljivim premazom z mikrokanali, občutljivim na pritisk, ter na eni strani s premazom debeline 0,38 mm ali več, vendar ne več kot 1,53 mm

0 %

31.12.2017

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

55

53

Trak iz akrilne pene, na eni strani prekrit s toplotno aktivnim lepilnim premazom ali akrilnim lepilnim premazom, občutljivim na pritisk, na drugi strani pa prekrit z akrilnim lepilnim premazom, občutljivim na pritisk in odstranljivim zaščitnim listom, z lepljivostjo pri odstranitvi pod kotom 90o več kot 25 N/cm (kot je določeno z metodo ASTM D 3 330)

0 %

31.12.2017

ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

85

28

Film iz poli(vinil klorida) ali polietilena ali katerega drugega poliolefina:

debeline 65 μm ali več,

prevlečena na eni strani z akrilnim lepilom, občutljivim na UV svetlobo, in zaščitno plastjo iz poliestra

0 %

31.12.2014

ex 3919 90 00

25

Film sestavljen iz večplastnega poli(etilen tereftalata) ter kopolimera butilakrilata in metilmetakrilata, na eni strani premazan z akrilnim premazom, odpornim proti obrabi, ki vsebuje nanodelce antimon-kositrovega oksida in industrijskega oglja, na drugi strani pa je premazan z akrilnim lepljivim premazom, občutljivim na pritisk, in s silikonom premazano zaščitno prevleko iz poli(etilen tereftalata)

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00

ex 9001 20 00

47

40

Polarizirajoči film v zvitkih, sestavljen iz večplastnega filma polivinilalkohola, ki je na vsaki strani podprt s triacetil celuloznim filmom in prevlečen z lepilnim premazom, občutljivim na pritisk, in odstranljivo zaščitno folijo na eni strani

0 %

31.12.2017

ex 3920 10 40

30

Koekstrudirana sedem do devet plastna folija predvsem iz kopolimerov etilena ali funckcionaliziranih polimerov etilena, ki je sestavljena iz:

triplastne pregrade z osrednjo plastjo predvsem iz etilen vinil alkohola, na vsaki strani prekrita s plastjo pretežno iz cikličnih olefin polimerov,

na vsaki strani prekrita z dvema ali več plastmi polimernega materiala,

in s skupno debelino ne več kot 110 μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 20 29

ex 3920 20 80

55

93

Koekstrudirana sedem do devet plastna folija predvsem iz kopolimerov propilena, sestavljena iz:

triplastne pregrade z osrednjo plastjo predvsem iz etilen vinil alkohola, na vsaki strani prekrite s plastjo pretežno iz cikličnih olefin polimerov,

na vsaki strani prekrite z dvema ali več plasti polimernega materiala,

in s skupno debelino ne več kot 110 μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 20 29

94

Koekstrudiran trislojni film,

katerega vsak sloj vsebuje mešanico polipropilena in polietilena;

ki vsebuje največ 3 mas. % drugih polimerov;

ki vsebuje titanov dioksid v osrednjem sloju ali ne;

s skupno debelino največ 70 μm

0 %

31.12.2016

ex 3920 51 00

40

Plošče iz polimetilmetakrilata, ki izpolnjujejo standard EN 4 366 (MIL-PRF-25690)

0 %

31.12.2013

ex 3920 62 19

42

Film poli(etilentereftalata) debeline 18μm ali več, vendar ne več kot 25μm, s:

skrčenjem v smeri stroja 3,4 (± 0,1) % (po metodi ASTM D 1204 na 190 °C za 20 min) in

skrčenjem v prečni smeri 0,3 (± 0,2) % (po metodi ASTM D 1204 na 190 °C za 20 min)

0 %

31.12.2013

ex 3920 62 19

81

Folija iz poli(etilentereftalata), debeline ne več kot 20 μm, obojestransko prevlečena s plastjo, nepropustno za pline, ki sestoji iz polimerne osnove, v kateri je bil razpršen silicijev dioksid in debeline ne več kot 2 μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 79 90

10

Film iz celuloznega acetil butirata, združen ali ne s plastjo polikarbonata debeline ne več kot 0,81 mm, ki vsebuje mikrolamele s tipičnim zornim kotom 30 stopinj, ki se ga izmeri na vsaki strani površinske normale

0 %

31.12.2013

ex 3920 92 00

30

Folija iz poliamida, debeline ne več kot 20 μm, obojestransko prevlečena s plastjo, nepropustno za pline, ki sestoji iz polimerne osnove, v kateri je bil razpršen silicijev dioksid in debeline ne več kot 2 μm

0 %

31.12.2013

ex 5407 10 00

10

Tekstilna tkanina, sestavljena iż osnove filamentne preje iż poliamida-6,6 in votka filamentne preje iż poliamida-6,6, poliuretana in kopolimera teraftalne kisline, p-fenilendiamina in 3,4’-oksibis(fenilenamina)

0 %

31.12.2017

ex 5603 11 10

ex 5603 11 90

20

20

Netkano blago, s težo ne več kot 20 g/m2, ki vsebujejo vpredene filamente in filamente plasti pridobljene s talilno-pihalnim postopkom, zlepljene v sendvič z dvema zunanjima plastema, ki vsebujejo fine neskončne filamente (s premerom ne manj kot 10 μm, vendar ne več kot 20 μm) in notranjo plastjo z zelo finimi neskončnimi filamenti (s premerom ne manj kot 1 μm, vendar ne več kot 5 μm) za proizvodnjo otroških plenic, pleničnih predlog in podobnih sanitarnih izdelkov (1)

0 %

31.12.2017

ex 5603 12 90

50

Netkano blago:

z maso 30 g/m2 ali več, vendar ne več kot 60 g/m2,

ki vsebuje vlakna polipropilena ali polipropilena in polietilena,

potiskano ali ne,

na eni strani s krožnimi bunkicami s premerom 4 mm na 65 % skupne površine, ki so sestavljene iz dvignjenih nepovezanih kodrastih vlaken, pritrjenih na podlago, primernih za pritrditev ekstrudiranih materialov za zapenjanje, preostalih 35 % površine pa je sestavljenih iz povezanih vlaken, in

na drugi strani iz gladke neteksturirane površine,

za uporabo pri proizvodnji otroških plenic, pleničnih predlog in podobnih sanitarnih izdelkov (1)

0 %

31.12.2017

ex 5603 12 90

ex 5603 13 90

ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

70

70

40

10

Netkan tekstil iz polipropilena:

s plastjo, pridobljeno s talilno-pihalnim postopkim, na obeh straneh laminiran z vpredenimi filamenti polipropilena,

z maso ne več kot 150 g/m2,

v metraži ali enostavno narezan v kvadrate ali pravokotnike in

neimpregniran

0 %

31.12.2013

ex 5603 92 90

ex 5603 94 90

70

40

Netkan tekstil, ki sestoji iz več plasti mešanice vlaken, pridobljenih po talilno-pihalnem postopku ter rezanih vlaken iz polipropilena in poliestra, laminiranih ali ne na eni strani ali na obeh straneh, z vpredenimi filamenti polipropilena

0 %

31.12.2013

ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

80

50

Netkan material iz poliolefina, sestavljen iz elastomernega sloja, na vsaki strani laminiran s filamenti iz poliolefina:

teže 25 g/m2 ali več, vendar ne več kot 150 g/m2,

v kosu ali enostavno narezan na kvadrate ali pravokotnike,

neimpregniran,

z razteznimi lastnostmi, ki se usmerjajo navzkrižno ali s stroji;

za uporabo v proizvodnji izdelkov za nego dojenčkov/otrok (1)

0 %

31.12.2016

ex 6909 19 00

15

Keramični obroč s pravokotnim prečnim presekom z zunanjim premerom 19 mm ali več (+ 0,00 mm/– 0,10 mm), vendar ne več kot 29 mm (+ 0,00 mm/– 0,2 mm), notranjim premerom 10 mm ali več (+ 0,00 mm/– 0,2 mm), vendar ne več kot 19 mm (+ 0,00 mm/– 0,30 mm), debeline od 2 mm (± 0,10 mm) do 3,70 mm (± 0,20 mm) in odpornosti proti toploti 240 °C ali več, ki vsebuje:

90 mas. % (± 1,5 mas. %) aluminijevega oksida,

7 mas. % (± 1 mas. %) titanovega dioksida

0 %

31.12.2017

ex 7005 10 30

10

Float steklo:

debeline 4,0 mm ali več, vendar ne več kot 4,2 mm,

s prepustnostjo svetlobe 91 % ali več, izmerjeno z uporabo svetlobnega vira tipa D,

z odsevno plastjo prevlečeno s kositrovim dioksidom dopiranim s fluorom

0 %

31.12.2017

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

05

25

Rovingi od 1 980 do 2 033 teksov, sestavljeni iz nepretrganih steklenih filamentov 9 μm (± 0,5 μm)

0 %

31.12.2013

ex 7019 19 10

15

Preja iz S-stekla številke 33 teksov ali večkratnika 33 teksov (± 13 %), izdelana iz nepretrganih steklenih filamentov z vlakni premera 9 μm (– 1 μm/+ 1,5 μm)

0 %

31.12.2017

ex 7326 90 98

40

Stojalo za TV-sprejemnik s kovinskim zgornjim delom za pritrditev in stabiliziranje TV-sprejemnika

0 %

31.12.2016

ex 7601 20 20

ex 7601 20 80

10

10

Pločevine in palice iz sekundarne aluminijeve zlitine, ki vsebujejo litij

0 %

31.12.2017

ex 7604 29 10

ex 7606 12 99

10

20

Listi in palice iz zlitin aluminija in litija

0 %

31.12.2015

ex 7606 12 92

ex 7607 11 90

20

20

Legiran trak iz aluminija in magnezija:

v zvitkih,

debeline 0,14 mm ali več, vendar ne več kot 0,40 mm,

širine 12,5 mm ali več, vendar ne več kot 359 mm,

natezne trdnosti 285 N/mm2 ali več,

raztezka do pretrga pri 1 % ali več ter

ki vsebuje:

93,3 mas. % ali več aluminija,

2,2 mas. % ali več, vendar ne več kot 5 mas. % magnezija in

največ 1,8 mas. % drugih elementov

0 %

31.12.2017

ex 7607 11 90

30

Laminirana aluminijeva folija:

z 99 mas. % ali več aluminija;

s hidrofilno prevleko brez silicijevega dioksida in vodnega stekla;

s skupno debelino največ 0,120 mm;

natezno trdnostjo 100 N/mm2 ali več (kot je bila določena z metodo testiranja ASTM E8) in

raztezkom do pretrga pri 1 % ali več

0 %

30.6.2013

ex 7607 20 90

10

Večplastna aluminijasta folija skupne debeline ne več kot 0,123 mm iz sloja aluminija debeline ne več kot 0,040 mm, podlage iz poliamida in polipropilena ter zaščitnega sloja pred korozijo s fluorovodikovo kislino, za uporabo pri proizvodnji litij-polimernih baterij (1)

0 %

31.12.2017

ex 8102 10 00

10

Molibden v obliki praha

s čistočo 99 mas. % ali več in

z delci velikosti 1,0 μm ali več, vendar ne več kot 5,0 μm

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 30

20

Palice in žica iz zlitine titana in aluminija, ki vsebuje 1 mas. % ali več, vendar ne več kot 2 mas. % aluminija, za proizvodnjo dušilcev zvoka in izpušnih cevi iz tarifnih podštevilk 8708 92 ali 8714 10 00 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

30

Zlitina titana in silicija, ki vsebuje 0,15 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,60 mas. % silicija, v lističih ali zvitkih, ki se uporablja pri proizvodnji:

izpušnih sistemov za motorje z notranjim izgorevanjem ali

cevi iz tar. podšt. 8108 90 60 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

40

Lističi zlitine titana za proizvodnjo konstrukcijskih delov letal (1)

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

50

Plošče, listi, trakovi in folije iz zlitine titana, bakra in niobija, ki vsebuje 0,8 mas. % ali več, vendar ne več kot 1,2 mas. % bakra ter 0,4 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,6 mas. % niobija

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50

85

Plošče, trakovi in folije iz nelegiranega titana

0 %

31.12.2017

ex 8113 00 90

10

Nosilna plošča iz aluminijevega silicijevega karbida (AlSiC-9) za elektronska vezja

0 %

31.12.2017

ex 8207 30 10

10

Sklop za prenos in/ali tandem stiskalnega orodja za hladno oblikovanje, stiskanje, vlečenje, rezanje, prerezovanje, upogibanje, kalibracijo in izdolbljanje kovinskih plošč za uporabo v proizvodnji delov okvira motornih vozil (1)

0 %

31.12.2017

ex 8407 33 00

ex 8407 90 80

ex 8407 90 90

10

10

10

Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata, s prostornino valjev ne manj kot 300 cm3 in močjo ne manj kot 6 kW, vendar ne več kot 20,0 kW, za proizvodnjo:

samovoznih vrtnih kosilnic s sedežem iz tarifne podštevilke 8433 11 51 in ročno upravljanih vrtnih kosilnic iz tarifne podštevilke 8433 11 90

traktorjev iz tarifne podštevilke 8701 90 11, katerih glavna funkcija je enaka funkciji vrtne kosilnice

štiritaktnih kosilnic z motorjem prostornine valja ne manj kot 300 cm3 iz tarifne podštevilke 8433 20 10 ali

snežnih plugov in snežnih odmetalnikov iz tarifne podštevilke 8430 20 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8408 90 43

ex 8408 90 45

ex 8408 90 47

30

20

30

4 Cilindrični, 4 ciklični, tekočinsko hlajeni motor s kompresijskim vžigom:

z zmogljivostjo največ 3 850 cm3 in

z nazivno izhodno vrednostjo 15 kW ali več, vendar ne več kot 55 kW

za uporabo v proizvodnji vozil pod tarifno številko 8 427 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8411 99 00

30

Sestavni del plinske turbine v obliki kolesa z rezili, kot se uporablja v turbopuhalih:

iz precizno ulite zlitine na osnovi niklja v skladu s standardom DIN G- NiCr13Al16MoNb ali DIN NiCo10W10Cr9AlTi ali AMS AISI:686,

odporne proti toploti največ 1 100 °C,

s premerom 30 mm ali več, vendar največ 80 mm,

višine najmanj 30 mm, vendar največ 50 mm

0 %

31.12.2017

ex 8481 80 69

60

Štirismerni ventil za hladilnike, sestavljen iz:

elektromagnetni pilotni ventil,

ohišje ventila iz medenine, skupaj s tesnilom ventila in bakrenimi priključki,

z delovnim pritiskom do 4,5 Mpa.

0 %

31.12.2017

ex 8483 30 38

30

Nosilno ogrodje v obliki valja:

iz precizno ulitega sivega litega železa v skladu s standardom DIN EN 1561,

s posodami za olje,

brez ležajev,

s premerom 60 mm ali več, vendar največ 180 mm,

višine najmanj 60 mm, vendar največ 120 mm,

s posodami za vodo in priključki ali brez

0 %

31.12.2017

ex 8501 31 00

70

Motor na enosmerni tok, brez krtačk, z

zunanjim premerom 80 mm ali več, vendar največ 100 mm,

napajalno napetostjo 12 V,

izhodno močjo pri 20 °C 300 W ali več, vendar največ 550 kW,

navorom pri 20 °C 2,90 Nm ali več, vendar največ 5,30 Nm,

z hitrostjo vrtenja pri 20 °C 600 rpm ali več, vendar največ 1 200 rpm,

opremljen s senzorjem pozicije rotorja vrste resolver ali 3D magnetim senzorjem,

kot se uporabljajo pri krmilnih sistemih za avtomobile.

0 %

31.12.2017

ex 8501 33 00

ex 8501 40 80

ex 8501 53 50

30

50

10

Električni pogon za motorna vozila z močjo ne več kot 315 kW:

z motorjem na izmenični alienosmerni tok s prenosom ali brez prenosa,

in močnostno elektroniko

0 %

31.12.2016

ex 8501 62 00

30

Sistem gorivnih celic,

ki vsebuje vsaj gorivne celice s fosforno kislino,

v ohišju z integriranim upravljanjem z vodo in obdelavo plinov,

namenjen stalni stacionarni oskrbi z energijo

0 %

31.12.2017

ex 8504 31 80

20

Transformator za uporabo pri proizvodnji inverterjev v LCD-modulih (1)

0 %

31.12.2017

ex 8504 31 80

40

Električni transformatorji:

z zmogljivostjo 1 kVA ali manj

brez vtikačev ali kablov

za notranjo uporabo v proizvodnji set top naprav in televizorjev (1)

0 %

31.12.2017

ex 8504 40 82

40

Tiskano vezje z mostičnim usmernikom ter ostalimi aktivnimi in pasivnimi komponentami

z dvema izhodnima konektorjema

z dvema vhodnima konektorjema, ki sta oba hkrati dostopna in hkrati uporabna

z možnostjo preklopa med nezatemnjenim in zatemnjenim načinom delovanja

z vhodno napetostjo 40 V (+ 25 % – 15 %) ali 42 V (+ 25 % – 15 %) v nezatemnjenem načinu delovanja in vhodno napetostjo 30 V (± 4 V) v zatemnjenem načinu delovanja oziroma

z vhodno napetostjo 230 V (+ 20 % – 15 %) v nezatemnjenem načinu delovanja in vhodno napetostjo 160 V (± 15 %) v zatemnjenem načinu delovanja oziroma

z vhodno napetostjo 120 V (+ 15 % – 35 %) v nezatemnjenem načinu delovanja in vhodno napetostjo 60 V (± 20 %) v zatemnjenem načinu delovanja

z vhodnim tokom, ki doseže 80 % svoje nominalne vrednosti v 20 ms

z vhodno frekvenco najmanj 45 Hz in največ 65 Hz pri različicah za 42 V in 230 V ter 45–70Hz pri različici za 120 V

s konično tokovno prekoračitvijo največ 250 % vhodnega toka

s trajanjem konične tokovne prekoračitve največ 100 ms

z največjim možnim padcem vhodnega toka na 50 % vhodnega toka

s trajanjem največjega možnega padca vhodnega toka največ 20 ms

z vnaprej nastavljivim izhodnim tokom

z izhodnim tokom, ki doseže 90 % svoje nominalne vnaprej nastavljene vrednosti v 50 ms

z izhodnim tokom, ki doseže vrednost nič v 30 ms po odstranitvi vhodne napetosti

z opredeljenim statusom napake v stanju brez obremenitve ali prevelike obremenitve (funkcija „end-of-life“)

0 %

30.6.2013

ex 8504 40 82

50

Transformator v ohišju

nazivna moč največ 30 W,

vhodna napetost 90 V ali več, vendar največ 305 V,

vhodna frekvenca 47 Hz ali več, vendar največ 63 Hz,

stalni izhodni tok 350 mA ali več, vendar največ 1 050 mA,

zagonski tok največ 10 A,

z delovno temperaturo v razponu od – 20 °C ali več do največ + 65 °C,

primeren za zagon LED

0 %

31.12.2017

ex 8504 50 95

50

Magnetni trak s

porabo energije ne več kot 6 W,

izolacijsko upornostjo več kot 100 M omov in

odprtino za vstavljanje 11,4 mm ali več, vendar ne več kot 11,8 mm

0 %

31.12.2017

ex 8505 11 00

33

Trajni magneti iz zlitine neodima, železa in bora, bodisi v obliki pravokotnika z zaobljenimi robovi z merami, ki ne presegajo 15mm × 10mm × 2mm, bodisi v obliki diska s premerom, ki ne presega 90mm, z ali brez luknje v sredini

0 %

31.12.2013

ex 8505 11 00

50

Posebej oblikovani ingoti, ki so namenjeni, da po magnetenju postanejo trajni magneti, ter vsebujejo neodim, železo in bor, naslednjih dimenzij:

dolžine 15 mm ali več, vendar največ 52 mm,

širine 5 mm ali več, vendar ne več kot 42 mm,

ki se bodo uporabljali pri izdelavi električnihservomotorjev za industrijsko avtomatizacijo

0 %

31.12.2017

ex 8505 11 00

60

Obroči, cevi, puši ali obročki iz zlitine neodima, železa in bora

s premerom ne več kot 45 mm,

višino največ 45 mm,

ki se uporabljajo v proizvodnji trajnih magnetov po magnetenju

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

40

Ionski litijevi električni akumulatorji, polnljivi:

dolžine 1 203 mm ali več, vendar največ 1 297 mm,

širine 282 mm ali več, vendar največ 772 mm,

višine 792 mm ali več, vendar največ 839 mm,

teže 260 kg ali več, vendar največ 293 kg,

moči 22 kWh ali 26 kWh in

sestavljen iz of 24 ali 48 modulov

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

50

Moduli za baterije z ionskimi litijevimi električnimi akumulatorji:

dolžino 298 mm ali več, vendar največ 408 mm,

širine 33,5 mm ali več, vendar največ 209 mm,

višino 138 mm ali več, vendar največ 228 mm,

teže 3,6 kg ali več, vendar največ 17 kg in

moči 485 kWh ali več, vendar največ 2 158 kWh

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

55

Litij-ionski akumulator valjaste oblike:

s podlago v obliki elipse, ki je na sredini stisnjena,

dolžine najmanj 49 mm (brez priključkov),

širine najmanj 33,5 mm,

debeline najmanj 9,9 mm,

z nominalno zmogljivostjo najmanj 1,75 Ah in

z nominalno napetostjo 3,7 V,

za izdelavo baterij za ponovno polnjenje (1)

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00

57

Litij-ionski akumulator kockaste oblike:

s posameznimi zaobljenimi koti,

dolžine najmanj 76 mm (brez priključkov),

širine najmanj 54,5 mm,

debeline najmanj 5,2 mm,

z nominalno zmogljivostjo najmanj 3 100 mAh in

z nominalno napetostjo 3,7 V,

za izdelavo baterij za ponovno polnjenje (1)

0 %

31.12.2017

ex 8507 90 80

70

Prirezana plošča iz nikljane bakrene folije:

s širino 70 mm (± 5 mm),

z debelino 0,4 mm (± 0,2 mm),

z dolžino največ 55 mm

za uporabo pri proizvodnji litijsko-ionskih akumulatorjev za električna vozila (1)

0 %

31.12.2016

ex 8518 29 95

30

Zvočniki z:

uporom 4 Ohm ali več, vendar največ 16 Ohm,

nazivno močjo 2 W ali več, vendar največ 20 W,

plastičnim nosilcem ali brez in

električnim kablom s priključki ali brez,

kot se uporablja pri proizvodnji televizorjev in video zaslonov

0 %

31.12.2017

ex 8522 90 80

96

Trdi disk s pogonom za vgradnjo v izdelke iz številke 8 521 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8528 59 40

20

Barvni video monitor s prikazovalnikom s tekočimi kristali (LCD) z enosmerno vhodno napetostjo 7 V ali več, vendar ne več kot 30 V, z diagonalo ekrana 33,2 cm ali manj,

brez ohišja, z zadnjo stranjo in vgradnim okvirjem,

ali z ohišjem, posebej oblikovanim za vgradnjo,

primeren za vključitev med blago iz poglavij 84 do 90 in 94

0 %

31.12.2013

ex 8529 90 65

75

Moduli, ki obsegajo vsaj polprevodniške čipe za:

proizvajanje krmilnih signalov za naslavljanje slikovnih točk

ali krmiljenje naslovnih slikovnih točk

0 %

31.12.2017

ex 8529 90 92

47

Površinski slikovni senzorji (medlinijski senzor CCD „progressive scan“ ali CMOS sentor) za digitalne videokamere v obliki analognega ali digitalnega monolitskega integriranega vezja s slikovnimi točkami, katerih dimenzije ne presegajo 12 μm × 12 μm, in enobarvnim opazovalnim oknom ter nizom mikroleč s po eno lečo, nameščeno na vsaki posamezni slikovni točki (vrsta mikroleč) ali večbarvnim opazovalnim oknom z barvnim filtrom, z nizom mikroleč, nameščenih na vsaki posamezni slikovni točki

0 %

31.12.2014

ex 8529 90 92

50

Plošča barvnega LCD zaslona za LCD monitorje iz tarifne številke 8 528:

z diagonalno izmero zaslona 14,48 cm ali več, vendar ne več kot 31,24 cm;

z osvetlitvijo ozadja, mikro kontrolerjem;

s kontrolerjem CAN (lokalnega omrežja, v katerega so povezana tipala in računalnik v avtu) z vmesnikom LVDC (Low-voltage differential signaling) in vtičnico za napajanje CAN ali s kontrolerjem APIX (Automotive Pixel link) z vmesnikom APIX;

v ohišju s ponorom toplote iz aluminija na zadnjem delu ali brez njega;

brez modula za obdelavo signala,

za uporabo v proizvodnji vozil iz poglavja 87 (1)

0 %

31.12.2015

ex 8536 69 90

81

Spojnik („pitch connector“) za proizvodnjo LCD-televizijskih sprejemnikov (1)

0 %

31.12.2017

ex 8536 69 90

87

Priključki tipa D-subminiature (D-sub), vgrajeni v plastično ali kovinsko ohišje, s 15 nožicami v treh vrstah, za uporabo v proizvodnji izdelkov iz tarifnih številk 8 521 in 8 528 (1)

0 %

31.12.2016

ex 8536 69 90

88

Ženski priključki varnih digitalnih (SD), CompactFlash, „pametnih kartic“ in 64- pin PC-kartic, ki se uporabljajo za mehko spajkanje za tiskana vezja, za povezovanje električnih aparatov in tokokrogov ter vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov za napetost, ki ne presega 1 000 V

0 %

31.12.2017

ex 8537 10 91

30

Kontrolni sistem armaturne plošče vozila za obdelavo in ocenjevanje podatkov, ki deluje prek avtobusnega protokola CAN in vključuje vsaj:

mikroprocesne releje,

koračni motor,

električno izbrisljivi programabilni bralni pomnilnik (EEPROM) in

druge pasivne komponente (npr. konektorje, diode, stabilizatorje napetosti, upore, kondenzatorje, tarnzistorje),

z napetostjo 13,5 V

0 %

31.12.2017

ex 8543 90 00

40

Del naprave za elektrolizo, ki ga sestavljata plošča iz niklja, opremljena z žičnato mrežo iz niklja, pritrjeno z rebri iz niklja, ter plošča iz titana, opremljena z žičnato mrežo iz titana, pritrjeno z rebri iz titana, ki sta pritrjeni skupaj tako, da se dotikata na hrbtni strani

0 %

31.12.2017

ex 8544 20 00

ex 8544 42 90

ex 8544 49 93

ex 8544 49 95

10

20

20

10

PET/PVC izoliran prožni kabel z:

napetostjo ne več kot 60 V,

električnim tokom ne več kot 1 A,

odpornostjo proti toploti ne več kot 105 °C,

posameznimi žicami debeline ne več kot 0,1 mm (± 0,01 mm) in širine ne več kot 0,8 mm (± 0,03 mm),

z razdaljo med prevodniki ne več kot 0,5 mm in

razmikom (razdalja med središčnimi črtami prevodnikov) ne več kot 1,25 mm

0 %

31.12.2013

ex 8544 42 90

10

Kabel za prenos podatkov z zmogljivostjo bitne hitrosti prenosa 600 Mbit/s ali več:

z napetostjo 1,25 V (± 0,25 V),

s priključkom na eni ali obeh straneh, od katerih ima vsaj eden nožice z razmikom 1 mm,

z zunanjim zaščitnim ovojem,

ki se uporablja samo za komunikacijo med zaslonom LCD, PDP ali OLED in elektronskimi vezji za obdelavo videa

0 %

31.12.2013

ex 8548 90 90

50

Filtri s feromagnetnim jedrom, ki se uporabljajo za preprečevanje visokofrekvenčnega hrupa v elektronskih vezjih, za proizvodnjo televizijskih sprejemnikov in monitorjev pod tarifno številko 8528 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8704 23 91

20

Šasije za motorna vozila z zmogljivostjo samovžiga najmanj 8 000 cm3, opremljene s kabino za voznika na 3, 4 ali 5 kolesih, z medosno razdaljo najmanj 480 cm, brez delovnih priključkov, namenjene za vgradnjo v motorna vozila za posebne namene, s širino najmanj 300 cm (1)

0 %

31.12.2017

ex 9001 20 00

10

Material iz polarizirajočega filma, v zvitkih ali ne, z ene ali obeh strani ojačanega s prozornim materialom, z lepljivo plastjo ali brez, prekritim na eni ali obeh straneh z zaščitno folijo

0 %

31.12.2017

ex 9001 90 00

75

Prednji filter, ki obsega steklene ploskve s posebno prevleko za tiskanje za uporabo pri proizvodnji modulov s plazma zaslonom (1)

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

20

Leče,

ki merijo ne več kot 80 mm × 55 mm × 50 mm,

z ločljivostjo 160 črt/mm ali boljšo in

z zoom razmerjem 18-krat,

vrste, ki se uporablja za proizvodnjo vizualizatorjev ali kamer za prenos živih slik

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

30

Leče,

ki merijo ne več kot 180 mm × 100 mm × 100 mm pri maksimalni goriščni razdalji, večji od 200 mm,

z ločljivostjo 130 črt/mm ali boljšo in

z zoom razmerjem 18-krat,

vrste, ki se uporablja za proizvodnjo vizualizatorjev ali kamer za prenos živih slik

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

40

Leče,

ki merijo ne več kot 125 mm × 65 mm × 65 mm,

z ločljivostjo 125 črt/mm ali boljšo in

z zoom razmerjem 16-krat,

vrste, ki se uporablja za proizvodnjo vizualizatorjev ali kamer za prenos živih slik

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00

70

Leče,

ki merijo ne več kot 180 mm × 100 mm × 100 mm pri maksimalni goriščni razdalji, večji od 200 mm,

s svetlobno prevodnostjo 7 steradian mm2 ali boljšo in

z zoom razmerjem 16-krat,

vrste, ki se uporablja za proizvodnjo vizualizatorjev ali kamer za prenos živih slik

0 %

31.12.2017

ex 9032 89 00

40

Digitalni regulator pritiska za nadzorovanje tekočin in plinov

0 %

31.12.2017

ex 9405 40 39

30

Električna svetila, ki vsebujejo:

plošče tiskanega vezja

in svetleče diode (LED),

za proizvodnjo enot za osvetlitev ozadja za televizorje z ravnim zaslonom (1)

0 %

30.6.2013


(1)  Za opustitev dajatev veljajo členi 291 do 300 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (UL L 253, 11.10.1993, str. 1).

(2)  Uporablja se posebna dodatna carina.

(3)  Nadzor uvoza blaga, ki ga zajema ta tarifna opustitev, se določi v skladu s postopkom iz člena 308d Uredbe (EGS) št. 2454/93.


PRILOGA II

Oznaka KN

TARIC

ex 2008 60 19

30

ex 2008 60 39

30

ex 2008 93 91

20

ex 2009 49 30

91

ex 2710 12 25

10

ex 2805 30 90

30

ex 2823 00 00

10

ex 2835 10 00

10

ex 2839 19 00

10

ex 2841 80 00

10

ex 2841 90 85

10

ex 2850 00 20

30

ex 2904 10 00

40

ex 2914 19 90

20

ex 2914 19 90

30

ex 2914 19 90

40

ex 2914 39 00

30

ex 2914 39 00

40

ex 2914 50 00

60

ex 2914 50 00

70

ex 2916 39 90

55

ex 2917 39 95

40

ex 2918 23 00

10

ex 2920 19 00

10

ex 2921 30 99

20

ex 2921 30 99

30

ex 2921 59 90

30

ex 2922 49 85

60

ex 2924 29 98

35

ex 2924 29 98

86

ex 2928 00 90

75

ex 2928 00 90

80

ex 2928 00 90

85

ex 2930 20 00

10

ex 2930 90 99

66

ex 2930 90 99

67

ex 2930 90 99

68

ex 2930 90 99

69

ex 2930 90 99

71

ex 2930 90 99

82

ex 2930 90 99

83

ex 2932 99 00

60

ex 2933 19 90

40

ex 2933 29 90

40

ex 2933 39 99

55

ex 2933 69 80

35

ex 2933 69 80

55

ex 2933 79 00

30

ex 2933 99 80

50

ex 2933 99 80

73

ex 2933 99 80

89

ex 2934 20 80

40

ex 2934 99 90

15

ex 2934 99 90

23

ex 2934 99 90

74

ex 2934 99 90

78

ex 2934 99 90

83

ex 2934 99 90

84

ex 3204 15 00

10

ex 3204 17 00

30

ex 3204 17 00

75

ex 3208 90 19

75

ex 3208 90 91

10

ex 3402 13 00

20

ex 3808 91 90

10

ex 3808 91 90

50

ex 3808 92 90

10

ex 3808 93 15

10

ex 3808 93 27

20

ex 3815 19 90

41

ex 3815 90 90

16

ex 3815 90 90

85

ex 3815 90 90

89

ex 3824 90 97

33

ex 3824 90 97

36

ex 3824 90 97

37

ex 3824 90 97

38

ex 3824 90 97

44

ex 3824 90 97

47

ex 3824 90 97

70

ex 3824 90 97

78

ex 3901 10 10

10

ex 3901 20 90

30

ex 3903 90 90

35

ex 3903 90 90

86

ex 3906 10 00

10

ex 3907 99 90

60

ex 3909 40 00

20

ex 3910 00 00

50

ex 3911 90 19

30

ex 3919 10 80

45

ex 3919 10 80

55

ex 3919 90 00

25

ex 3919 90 00

26

ex 3919 90 00

28

ex 3919 90 00

45

ex 3919 90 00

47

ex 3919 90 00

53

ex 3919 90 00

55

ex 3920 20 29

94

ex 3920 51 00

10

ex 3920 51 00

40

ex 3920 62 19

41

ex 3920 62 19

43

ex 3920 62 19

80

ex 3920 62 19

82

ex 3920 79 90

10

ex 3920 92 00

30

ex 5407 10 00

10

ex 5603 11 10

20

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

ex 5603 12 90

70

ex 5603 13 90

70

ex 5603 92 90

40

ex 5603 92 90

70

ex 5603 92 90

80

ex 5603 93 90

10

ex 5603 93 90

50

ex 5603 94 90

40

ex 7005 10 25

10

ex 7005 10 30

10

ex 7006 00 90

60

ex 7007 19 20

20

ex 7326 90 98

40

ex 7410 22 00

10

ex 7601 20 99

10

ex 7604 29 10

10

ex 7606 12 92

20

ex 7606 12 99

20

ex 7607 11 90

20

ex 7607 11 90

30

ex 7607 20 90

10

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

30

ex 8108 90 50

40

ex 8108 90 50

50

ex 8113 00 90

10

ex 8407 31 00

10

ex 8407 33 00

10

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

ex 8412 21 80

50

ex 8419 89 98

30

ex 8419 89 98

40

ex 8462 21 80

10

ex 8477 59 80

10

ex 8501 33 00

30

ex 8501 40 80

50

ex 8501 53 50

10

ex 8504 31 80

20

ex 8504 40 82

40

ex 8505 11 00

33

ex 8507 90 80

70

ex 8522 90 80

96

ex 8528 59 40

20

ex 8529 90 49

10

ex 8529 90 65

75

ex 8529 90 65

80

ex 8529 90 92

46

ex 8529 90 92

47

ex 8529 90 92

50

ex 8529 90 92

60

ex 8536 69 90

81

ex 8536 69 90

87

ex 8540 91 00

95

ex 8543 90 00

40

ex 8544 42 90

10

ex 8544 49 93

20

ex 8704 23 91

20

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

40

ex 9001 90 00

75

ex 9032 10 89

20

ex 9032 89 00

40

ex 9405 40 39

30


20.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 350/36


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1233/2012

z dne 17. decembra 2012

o prepovedi ribolova na raže v vodah EU območja VIId s plovili, ki plujejo pod zastavo Nizozemske

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 43/2012 z dne 17. januarja 2012 o določitvi ribolovnih možnosti, ki so plovilom EU na voljo v letu 2012 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere ne veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi (2), določa kvote za leto 2012.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena kvota za leto 2012.

(3)

Zato je treba za navedeni stalež prepovedati ribolovne dejavnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2012 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja za izčrpano od datuma iz navedene priloge.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, so od datuma iz navedene priloge prepovedane za stalež iz Priloge k tej uredbi. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati ribe iz navedenega staleža, ki jih ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 25, 27.1.2012, str. 1.


PRILOGA

Št.

80/TQ43

Država članica

Nizozemska

Stalež

SRX/07D.

Vrsta

Raže (rajiformes)

Območje

Vode EU območja VIId

Datum

30.11.2012


20.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 350/38


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1234/2012

z dne 19. decembra 2012

o spremembi Uredbe (EU) št. 468/2010 o oblikovanju seznama EU plovil, ki opravljajo nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2004 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999 (1) ter zlasti člena 30 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V poglavju V Uredbe (ES) št. 1005/2008 so določeni postopki za opredelitev ribiških plovil, ki opravljajo nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov (v nadaljnjem besedilu: ribiška plovila IUU), ter postopki za oblikovanje seznama Unije takih plovil. V členu 37 navedene uredbe so določeni ukrepi, ki jih je treba sprejeti v zvezi z ribiškimi plovili z navedenega seznama.

(2)

Prvi seznam Unije ribiških plovil IUU je bil vzpostavljen z Uredbo Komisije (EU) št. 468/2010 (2) in nato spremenjen z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 724/2011 (3).

(3)

Seznam Unije bi moral v skladu s členom 30(1) Uredbe (ES) št. 1005/2008 vključiti tudi ribiška plovila s seznamov plovil IUU, ki so jih sprejele regionalne organizacije za upravljanje ribištva.

(4)

Vse regionalne organizacije za upravljanje ribištva so sprejele načelo, da objavijo seznam plovil IUU in posodobijo svoje lastne sezname na svojih letnih zasedanjih (4).

(5)

Komisija v skladu s členom 30 Uredbe (ES) št. 1005/2008 posodobi seznam Unije, potem ko od regionalnih organizacij za upravljanje ribištva prejme sezname ribiških plovil, ki so domnevno ali dokazano vpletena v ribolov IUU.

(6)

Komisija je z letnih zasedanj regionalnih organizacij za upravljanje ribištva prejela posodobljene sezname.

(7)

Glede na to, da je lahko isto plovilo navedeno pod različnimi imeni in/ali zastavami, odvisno od časa, ko je bilo vključeno na seznam regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, bi moral posodobljeni seznam Unije vsebovati ta različna imena in/ali zastave, kot so jih ugotovile posamezne regionalne organizacije za upravljanje ribištva.

(8)

Uredbo (EU) št. 468/2010 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Del B Priloge k Uredbi (EU) št. 468/2010 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 286, 29.10.2008, str. 1.

(2)  UL L 131, 29.5.2010, str. 22.

(3)  UL L 194, 26.7.2011, str. 14.

(4)  Zadnje posodobitve: CCAMLR: seznam IUU 2011, kot je bil sprejet na letnem zasedanju CCAMLR-XXX od 24. oktobra do 4. novembra 2011; SEAFO: SEAFO vključuje v svoj seznam IUU tudi sezname CCAMLR, NEAFC-B in NAFO; ICCAT: seznam IUU 2012, kot je bil sprejet na letnem zasedanju novembra 2011 (Priporočilo 11-18); IATTC: seznam 2012, kot je bil sprejet na 83. zasedanju IATTC junija 2012; NEAFC: seznam IUU B AM 2011-18, kot je bil sprejet na 30. letnem zasedanju novembra 2011; NAFO: seznam 2012, kot je bil sprejet na 33. letnem zasedanju od 19. do 23. septembra 2011; WCPFC: seznam plovil WCPFC IUU za leto 2012, kot je bil sprejet 30. marca 2012 (velja od 30. maja 2012).


PRILOGA

„DEL B

Seznam plovil v skladu s členom 30 Uredbe (ES) št. 1005/2008

Identifikacijska številka ladje IMO (1)/referenca regionalne organizacije za upravljanje ribištva

Ime plovila (prejšnje ime) (2)

Država zastave ali območje zastave [glede na regionalno organizacijo za upravljanje ribištva] (2)

Seznam regionalne organizacije za upravljanje ribištva (2)

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

neznana (zadnja znana država zastave: Honduras)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

neznana (zadnja znana država zastave: Honduras)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Panama (prejšnja država zastave: St. Kitts in Nevis)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA 1)

Tanzanija (prejšnji državi zastave: Togo, Honduras)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II, LOME [CCAMLR]/ ICEBERG II, NOEMI [SEAFO])

neznana (prejšnji državi zastave: Togo, Belize)

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC) / 20110011 (ICCAT)

BHASKARA No10

neznana (zadnja znana država zastave: Indonezija)

IATTC, ICCAT

12291 (IATTC) / 20110012 (ICCAT)

BHASKARA No9

neznana (zadnja znana država zastave: Indonezija)

IATTC, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

neznana

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

neznana

ICCAT

9407 (IATTC) / 20110013 (ICCAT)

CAMELOT

neznana

IATTC, ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE)

Panama (prejšnji državi zastave: Ekvatorialna Gvineja, Združeno kraljestvo)

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC) / 20110014 (ICCAT)

CHIA HAO No 66

neznana

IATTC, ICCAT

20080001(ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Republika Gvineja (Conakry)

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

neznana (prejšnji državi zastave: Rusija, Gruzija [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

6163 (IATTC)

DRAGON III

neznana

IATTC

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama (prejšnja država zastave: Sejšeli)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7355662

FU LIEN No. 1

Gruzija

WCPFC

200800005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

neznana (zadnji znani državi zastave: Libija, Otok Man)

ICCAT

6591 (IATTC)

GOIDAU RUEY No 1

neznana

IATTC

7020126

GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V)

Nigerija [CCAMLR] /Niger [SEAFO] (prejšnja država zastave: Belize)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

neznana (zadnji znani državi zastave: Sierra Leone, Panama [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

2009003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

neznana

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY SEA [CCAMLR] / HEAVY SEAS [SEAFO]

(DUERO/KETA)

Panama

CCAMLR, SEAFO

201000004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

neznana (prejšnja država zastave: Malezija)

IOTC, ICCAT

7322897

HUANG HE 22 [CCAMLR] / SIMA QIAN BARU 22 [SEAFO] (SIMA QIAN BARU 22, CORVUS [CCAMLR] / CORVUS, GALAXY [SEAFO])

Tanzanija (prejšnji državi zastave: Severna Koreja (DPRK), Panama)

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS 1

Panama [NAFO, SEAFO]/neznana [NEAFC]

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

JINN FENG TSAIR No 1

Tajvan

WCPFC

9505 (IATTC)

JYI LIH 88

neznana

IATTC

7905443

KOOSHA 4

Iran (prejšnja država zastave: Španija)

CCAMLR

6905408

KUKO (TYPHOON-1, RUBIN [CCAMLR]/ TYPHOON-1, ARTIC RANGER [SEAFO])

neznana (prejšnji državi zastave: Mongolija, Togo)

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1)

neznana (prejšnji državi zastave: Mongolija, Togo)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

neznana (zadnja znana država zastave: Panama)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

neznana (zadnji znani državi zastave: Togo, Gana)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

neznana

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

neznana

ICCAT

7325746

MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I [SEAFO])

Republika Gvineja (Conakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

20110001 (ICCAT)

MAR CANTABRICO

Bolivija

ICCAT

20060002 (ICCAT)

MARIA

Neznana

ICCAT

9435 (IATTC) / 20110002 (ICCAT)

MARTA LUCIA R

Kolumbija

IATTC, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

neznana (zadnja znana država zastave: Panama)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

neznana (zadnja znana država zastave: Panama)

ICCAT

7385174

MURTOSA

neznana (zadnja znana država zastave: Togo [NAFO,]/Portugalska [SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

14613 (IATTC) 20110003 (ICCAT)

NEPTUNE

Gruzija

IATTC, ICCAT, WCPFC,

20060003 (ICCAT)

No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

neznana (zadnja znana država zastave: Panama)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

No. 2 CHOYU

neznana (zadnja znana država zastave: Honduras)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

No. 3 CHOYU

neznana (zadnja znana država zastave: Honduras)

ICCAT

9230658

NORTH OCEAN (BOSTON/BOSTON-1)

Kitajska (prejšnji državi zastave: Gruzija, Rusija)

SEAFO

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

neznana

ICCAT

7826233

OCEAN LION

neznana (zadnja znana država zastave: Ekvatorialna Gvineja)

IOTC, ICCAT

11369 (IATTC) /

ORCA

neznana (zadnja znana država zastave: Belize)

IATTC

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

neznana (zadnja znana država zastave: Honduras)

ICCAT

5062479

PERLON [CCAMLR)/ CHERNE [SEAFO] (CHERNE, BIGARO, [CCAMLR] / BIGARO, LUGALPESCA [SEAFO])

neznana (zadnji znani državi zastave: Mongolija, Togo)

CCAMLR, SEAFO

8713392

PION [CCAMLR]/ THE BIRD [SEAFO],

(THE BIRD, CHU LIN [CCAMLR] / (ULYSES, GALE [SEAFO])

Honduras [CCAMLR]/neznana [SEAFO] (zadnji znani državi zastave: Mongolija, Togo [CCAMLR]/Ekvatorialna Gvineja, Urugvaj [SEAFO])

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY [CCAMLR]/ KILY [SEAFO] (KILY, CONSTANT [CCAMLR] / CONSTANT, ISLA GRACIOSA [SEAFO])

Belize (zadnji znani državi zastave: Mongolija, Ekvatorialna Gvineja)

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Panama (prejšnja država zastave: Republika Gvineja [Conakry])

NEAFC, NAFO, SEAFO

95 (IATTC) /

REYMAR 6

neznana (zadnja znana država zastave: Belize)

IATTC

6803961

SEABULL 22

(CARMELA /GOLD DRAGON)

Nigerija (zadnji znani državi zastave: Togo, Ekvatorialna Gvineja)

CCAMLR, SEAFO

200800004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA I/ POSEIDON)

neznana (zadnji znani državi zastave: Libija, Združeno kraljestvo)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

neznana (zadnja znana država zastave: Saint Vincent in Grenadine)

ICCAT

9405 (IATTC)

TA FU 1

neznana

IATTC

6818930

TCHAW (INCA, VIKING [CCAMLR]/REX, AROSA CUARTO [SEAFO])

neznana (zadnji znani državi zastave: Togo, Sejšeli)

CCAMLR, SEAFO

13568 (IATTC)

TCHING YE No. 6

neznana (zadnji znani državi zastave: Panama, Belize)

IATTC

129 (IATTC)

WEN TENG No. 688

neznana (zadnja znana država zastave: Belize)

IATTC

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DARVIN)

Kitajska (prejšnji državi zastave: Gruzija, Rusija)

SEAFO

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI 44) [CCAMLR]/YANGZI HUA 44 [SEAFO]

(YANGZI HUA 44, TROSKY [CCAMLR]/TROSKY, JIAN HUAN [SEAFO])

Tanzanija [CCAMLR]/neznana [SEAFO] (prejšnji državi zastave: Mongolija, Namibija)

CCAMLR, SEAFO

9042001

SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33 DRACO-1, LIBERTY [CCAMLR]/ DRACO-1, CARRAN [SEAFO])

Tanzanija (prejšnji državi zastave: Severna Koreja (DPRK), Panama)

CCAMLR, SEAFO

 

YU FONG 168

Tajvan

WCPFC

2009002 (ICCAT)

YU MAAN WON

neznana (zadnja znana država zastave: Gruzija)

IOTC, ICCAT

7321374

YUCATAN BASIN [NEAFC, SEAFO]/ YUCUTAN BASIN [NAFO] (ENXEMBRE/FONTE NOVA)

Panama (prejšnja država zastave: Maroko)

NEAFC, NAFO, SEAFO


(1)  Mednarodna pomorska organizacija.

(2)  Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh regionalnih organizacij za upravljanje ribištva.“


20.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 350/44


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1235/2012

z dne 19. decembra 2012

o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 669/2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (1), zlasti člena 15(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 669/2009 (2) določa pravila glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu krme in živil neživalskega izvora iz Priloge I (v nadaljnjem besedilu: seznam) k Uredbi na vstopnih točkah na območja iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 882/2004.

(2)

Člen 2 Uredbe (ES) št. 669/2009 določa, da se seznam pregleduje redno, najmanj štirikrat letno, pri čemer je treba upoštevati vsaj vire informacij iz navedenega člena.

(3)

Pojav in pomen incidentov v zvezi z živili, ki so bili sporočeni prek sistema hitrega obveščanja za živila in krmo, ugotovitve revizij Urada za prehrano in veterinarstvo v tretjih državah ter četrtletna poročila o pošiljkah krme in živil neživalskega izvora, ki jih države članice Komisiji predložijo v skladu s členom 15 Uredbe (ES) št. 669/2009, kažejo na to, da bi bilo treba seznam spremeniti.

(4)

Zlasti za pošiljke suhega grozdja iz Afganistana, lubenic iz Brazilije, jagod iz Kitajske, graha in fižola iz Kenije, mete iz Maroka, semen lubenic in proizvodov iz njih iz Sierre Leone ter nekaterih zelišč, začimb in zelenjave iz Vietnama so ustrezni viri informacij opozorili na pojav novih tveganj in/ali na določeno stopnjo neskladnosti z ustreznimi varnostnimi zahtevami, zato bi bilo treba zanje uvesti poostren uradni nadzor. Vnose za navedene pošiljke bi bilo zato treba vključiti v seznam.

(5)

Prav tako bi bilo treba seznam spremeniti tako, da se zmanjša intenzivnost uradnih pregledov za blago, za katero razpoložljivi viri informacij kažejo na splošno izboljšanje skladnosti z ustreznimi varnostnimi zahtevami, ki jih določa zakonodaja Unije, in za katere sedanja pogostost uradnega nadzora zato ni več upravičena. Vnose v seznamu glede jajčevcev in momordike iz Dominikanske republike, začimb iz Indije ter špargljevega fižola, jajčevcev in kapusnic iz Tajske bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Seznam bi bilo treba spremeniti tudi tako, da se črtajo vnosi za blago, za katero razpoložljivi viri informacij kažejo na splošno zadovoljivo stopnjo skladnosti z ustreznimi varnostnimi zahtevami, ki jih določa zakonodaja Unije, in za katero povečana pogostost uradnega nadzora zato ni več upravičen. Vnose v seznamu glede breskev iz Egipta, krmnih dodatkov in premiksov iz Indije ter Capsicum annuum iz Peruja bi bilo zato treba črtati.

(7)

Za lažjo identifikacijo nekaterih proizvodov iz seznama je treba dodati oznako TARIC, kadar je to primerno. Prav tako je treba uskladiti spremembe nekaterih oznak KN z revidirani oznakami kombiniranega nomenklature, ki se bodo uporabljale od 1. januarja 2013.

(8)

Zaradi doslednosti in jasnosti zakonodaje Unije je primerno nadomestiti Prilogo I k Uredbi (ES) št. 669/2009 z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

(9)

Uredbo (ES) št. 669/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 669/2009 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2013.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 194, 25.7.2009, str. 11.


PRILOGA

„PRILOGA I

Krma in živila neživalskega izvora, za katere velja poostren uradni nadzor na določenih vstopnih točkah

Krma in živila

(predvidena uporaba)

Oznaka KN (1)

Pododdelek TARIC

Država izvora

Nevarnost

Pogostnost fizičnih in identifikacijskih pregledov

(%)

suho grozdje

0806 20

 

Afganistan (AF)

ohratoksin A

50

(živila)

 

lešniki

(oluščeni ali neoluščeni)

0802 21 00; 0802 22 00

 

Azerbajdžan (AZ)

aflatoksini

10

(krma in živila)

 

lubenice

0807 11 00

 

Brazilija (BR)

salmonela

10

(živila)

 

zemeljski oreški (arašidi), neoluščeni

1202 41 00

 

Brazilija (BR)

aflatoksini

10

zemeljski oreški (arašidi), oluščeni

1202 42 00

arašidno maslo

2008 11 10

zemeljski oreški (arašidi), drugače pripravljeni ali konzervirani

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(krma in živila)

 

jagode (zamrznjene)

0811 10

 

Kitajska (CN)

norovirus in hepatitis A

5

(živila)

 

Brassica oleracea

(in druge užitne kapusnice, „kitajski brokoli“) (13)

ex 0704 90 90

40

Kitajska (CN)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (14)

10

(živila – sveža ali ohlajena)

 

 

posušeni rezanci

ex 1902 11 00;

10

Kitajska (CN)

aluminij

10

ex 1902 19 10;

10

ex 1902 19 90;

10

ex 1902 20 10;

10

ex 1902 20 30;

10

ex 1902 20 91;

10

ex 1902 20 99;

10

ex 1902 30 10;

10

ex 1902 30 10

91

(živila)

 

 

pomelo

ex 0805 40 00

31; 39

Kitajska (CN)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (11)

20

(živila – sveža)

 

 

čaj, aromatiziran ali ne

0902

 

Kitajska (CN)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (10)

10

(živila)

 

jajčevci

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Dominikanska republika (DO)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (3)

10

momordika (Mormodica charantia)

ex 0709 99 90;

70

ex 0710 80 95

70

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena zelenjava)

 

 

špargljev fižol (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Dominikanska republika (DO)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (3)

20

ex 0710 22 00

10

paprika (sladka in nesladka) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99

20

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena zelenjava)

 

 

pomaranče (sveže ali suhe)

0805 10 20; 0805 10 80

 

Egipt (EG)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (7)

10

granatna jabolka

ex 0810 90 75

30

jagode

0810 10 00

 

(živila sveže sadje)

 

paprika (sladka in nesladka) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99;

20

Egipt (EG)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (12)

10

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena)

 

 

zemeljski oreški (arašidi), neoluščeni

1202 41 00

 

Gana (GH)

aflatoksini

50

zemeljski oreški (arašidi), oluščeni

1202 42 00

arašidno maslo

2008 11 10

(krma in živila)

 

curryjevi listi (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 86

10

Indija (IN)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (5)

50

(živila – sveža zelišča)

 

 

Capsicum annuum, celi

0904 21 10

 

Indija (IN)

aflatoksini

10

Capsicum annuum, zdrobljeni ali zmleti

ex 0904 22 00

10

suhi sadeži rodu Capsicum, razen sladke paprike (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

curry (izdelki s čilijem)

0910 91 05

muškatni orešček (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

muškatov cvet (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

ingver (Zingiber officinale)

0910 11 00; 0910 12 00

kurkuma (Curcuma longa)

0910 30 00

(živila – suhe začimbe)

 

zemeljski oreški (arašidi), neoluščeni

1202 41 00

 

Indija (IN)

aflatoksini

20

zemeljski oreški (arašidi), oluščeni

1202 42 00

arašidno maslo

2008 11 10

zemeljski oreški (arašidi), drugače pripravljeni ali konzervirani

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(krma in živila)

 

bamija

ex 0709 99 90

20

Indija (IN)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (2)

50

(živila – sveža)

 

muškatni orešček (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

 

Indonezija (ID)

aflatoksini

20

muškatov cvet (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

(živila – suhe začimbe)

 

grah s stroki (neoluščen)

ex 0708 10 00

40

Kenija (KE)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (16)

10

fižol s stroki (neoluščen)

ex 0708 20 00

40

(živila – sveža ali ohlajena)

 

 

seme lubenic (Egusi, Citrullus lanatus) in proizvodi iz njih

ex 1207 70 00;

10

Nigerija (NG)

aflatoksini

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(živila)

 

 

meta

ex 1211 90 86

30

Maroko (MA),

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (17)

10

(živila – sveža zelišča)

 

 

seme lubenic (Egusi, Citrullus lanatus) in proizvodi iz njih

ex 1207 70 00;

10

Sierra Leone (SL)

aflatoksini

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(živila)

 

 

paprika (nesladka) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Tajska (TH)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (9)

10

(živila – sveža)

 

 

listi koriandra

ex 0709 99 90

72

Tajska (TH)

salmonela (6)

10

bazilika (Ocimum tenuiflorum, Ocimum basilicum)

ex 1211 90 86

20

meta

ex 1211 90 86

30

(živila – sveža zelišča)

 

 

listi koriandra

ex 0709 99 90

72

Tajska (TH)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (4)

20

bazilika (Ocimum tenuiflorum, Ocimum basilicum)

ex 1211 90 86

20

(živila – sveža zelišča)

 

 

špargljev fižol (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Tajska (TH)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (4)

20

ex 0710 22 00

10

jajčevci

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

kapusnice

0704; ex 0710 80 95

76

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena zelenjava)

 

 

sladka paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0710 80 51

 

Turčija (TR)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (8)

10

paradižniki

0702 00 00; 0710 80 70

(živila – sveža, ohlajena ali zamrznjena zelenjava)

 

suho grozdje

0806 20

 

Uzbekistan (UZ)

ohratoksin A

50

(živila)

 

listi koriandra

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (15)

20

bazilika (Ocimum tenuiflorum, Ocimum basilicum)

ex 1211 90 86

20

meta

ex 1211 90 86

30

peteršilj

ex 0709 99 90

40

(živila – sveža zelišča)

 

 

bamija

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

ostanki pesticidov, analizirani z multirezidualno metodo, ki temelji na metodah plinske in tekočinske kromatografije z masnim spektrometrom, ali z metodami posameznega ostanka (15)

20

paprika (nesladka) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(živila – sveža)

 

 

zemeljski oreški (arašidi), neoluščeni

1202 41 00

 

Južna Afrika (ZA)

aflatoksini

10

zemeljski oreški (arašidi), oluščeni

1202 42 00

arašidno maslo

2008 11 10

zemeljski oreški (arašidi), drugače pripravljeni ali konzervirani

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(krma in živila)

 


(1)  Kadar se pregledi zahtevajo le za nekatere proizvode pod katero koli oznako KN in v nomenklaturi blaga pod navedeno oznako ne obstaja noben specifičen pododdelek, je oznaka KN označena z „ex“.

(2)  Zlasti ostanki: acefata, metamidofosa, triazofosa, endosulfana, monokrotofosa, metomila, tiodikarba, diafentiurona, tiametoksama, fipronila, oksamila, acetamiprida, indoksakarba in mandipropamida.

(3)  Zlasti ostanki: amitraza, acefata, aldikarba, benomila, karbendazima, klorfenapirja, klorpirifosa, CS2 (ditiokarbamatov), diafentiurona, diazinona, diklorvosa, dikofola, dimetoata, endosulfana, fenamidona, imidakloprida, malationa, metamidofosa, metiokarba, metomila, monokrotofosa, ometoata, oksamila, profenofosa, propikonazola, tiabendazola in tiakloprida.

(4)  Zlasti ostanki: acefata, karbarila, karbendazima, karbofurana, klorpirifosa, klorpirifos-metila, dimetoata, etiona, malationa, metalaksila, metamidofosa, metomila, monokrotofosa, ometoata, profenofosa, protiofosa, gvinalfosa, triadimefona, triazofosa, dikrotofosa, EPN, triforina.

(5)  Zlasti ostanki: triazofosa, oksidemeton-metila, klorpirifosa, acetamiprida, tiametoksama, klotianidina, metamidofosa, acefata, propargita in monokrotofosa.

(6)  Referenčna metoda EN/ISO 6579 ali metoda, validirana na podlagi navedene referenčne metode, kot določa člen 5 Uredbe Komisije (ES) št. 2073/2005 (UL L 338, 22.12.2005, str. 1).

(7)  Zlasti ostanki: karbendazima, ciflutrina, ciprodinila, diazinona, dimetoata, etiona, fenitrotiona, fenpropatrina, fludioksonila, heksaflumurona, lambda-cihalotrina, metiokarba, metomila, ometoata, oksamila, fentoata, tiofanat-metila.

(8)  Zlasti ostanki: metomila, oksamila, karbendazima, klofentezina, duafentiurona, dimetoata, formetanata, malationa, procimidona, tetradifona, tiofanat-metila.

(9)  Zlasti ostanki: karbofurana, metomila, ometoata, dimetoata, triazofosa, malationa, profenofosa, protiofosa, etiona, karbendazima, triforina, procimidona, formetanata.

(10)  Zlasti ostanki: buprofezina, imidakloprida, fenvalerata in esfenvalerata (vsota izomerov RS in SR), profenofosa, trifluralina, triazofosa, triadimefona in triadimenola (vsota triadimefona in triadimenola), cipermetrina (cipermetrin, vključno z drugimi zmesmi izomerov (vsota izomerov)).

(11)  Zlasti ostanki: karbofurana, karbendazima (vsota), klorpirifosa, profenofosa, permetrina, heksakonazola, difenokonazola, propikonazola, fipronila, propargita, flusilazola, fentoata, cipermetrina, metomila, gvinalfosa, pencikurona, metidationa, dimetoata (vsota), fenbukonazola.

(12)  Zlasti ostanki: karbofurana (vsota), klorpirifosa, cipermetrina (vsota), ciprokonazola, dikofola (vsota), difenokonazola, dinotefurana, etiona, flusilazola, folpeta, prokloraza, profenofosa, propikonazola, tiofanat-metila in triforina.

(13)  Vrste iz rodu Brassica oleracea L. convar. Botrytis (l) Alef var. italica plenck, kultivar alboglabra. Poznane tudi kot „Kai Lan“, „Gai Lan“, „Gailan“, „Kailan“ oz. „kitajski goli Jielan“.

(14)  Zlasti ostanki: klorfenapirja, fipronila, karbendazima, acetamiprida, dimetomorfa in propikonazola.

(15)  Zlasti ostanki: triazofosa, triadimefona in triadimenola (vsota triadimefona in triadimenola), paration-metila, fentoata, metidationa.

(16)  Zlasti ostanki: dimetoata (vosta), klorpirifosa, acefata, metamidofosa, metomila, diafentiurona in indoksakarba.

(17)  Zlasti ostanki: klorpirifosa, cipermetrina, dimetoata (vsota), endosulfana (vsota), heksakonazola, paration-metila (vsota), metomila, flutriafola, karbendazima (vsota), flubendiamida, miklobutanila in malationa (vsota).“


20.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 350/51


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1236/2012

z dne 19. decembra 2012

o začetku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 511/2010 na uvoz nekaterih žic iz molibdena s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, z uvozom nekaterih nekoliko spremenjenih žic iz molibdena, ki vsebujejo 97 mas. % ali več, vendar manj kot 99,95 mas. % molibdena, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, in o registraciji takšnega uvoza

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), ter zlasti člena 13(3) in člena 14(5) Uredbe,

po posvetovanju s svetovalnim odborom v skladu s členom 13(3) in členom 14(5) osnovne uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   ZAHTEVEK

(1)

Evropska komisija („Komisija“) je prejela zahtevek v skladu s členom 13(3) in členom 14(5) osnovne uredbe, da razišče morebitno izogibanje protidampinškim ukrepom, uvedenim za nekatere žice iz molibdena s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, z uvozom nekaterih nekoliko spremenjenih žic iz molibdena, ki vsebujejo 97 mas. % ali več, vendar manj kot 99,95 mas. % molibdena, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, in da uvede registracijo takšnega uvoza.

(2)

Zahtevek je 5. novembra 2012 vložila družba Plansee SE, proizvajalec nekaterih žic iz molibdena v Uniji.

B.   IZDELEK

(3)

Izdelek, ki ga zadeva morebitno izogibanje, je žica iz molibdena, ki vsebuje najmanj 99,95 mas. % molibdena, s prečnim prerezom med 1,35 mm in 4,0 mm, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki se trenutno uvršča pod oznako KN ex 8102 96 00 (oznaki TARIC 8102960011 in 8102960019) („zadevni izdelek“).

(4)

Izdelek v preiskavi je enak kot tisti, ki je opredeljen v prejšnji uvodni izjavi, le da vsebuje 97 mas. % ali več, vendar manj kot 99,95 mas. % molibdena, ki se trenutno uvršča pod isto oznako KN kot zadevni izdelek, vendar se uvršča pod različno oznako TARIC (tj. 8102960090 do začetka veljavnosti te uredbe) in s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („izdelek v preiskavi“).

C.   OBSTOJEČI UKREPI

(5)

Trenutno veljavni ukrepi, ki so predmet domnevnega izogibanja, so protidampinški ukrepi, uvedeni z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 511/2010 (2) na uvoz nekaterih žic iz molibdena s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

D.   RAZLOGI

(6)

Zahtevek vsebuje zadostne dokaze prima facie, da so protidampinški ukrepi za uvoz nekaterih žic iz molibdena s poreklom iz Ljudske republike Kitajske predmet izogibanja z uvozom izdelka v preiskavi.

(7)

Predloženi so naslednji dokazi prima facie.

(8)

Iz zahtevka je razvidno, da se je občutno spremenil vzorec trgovanja, ki vključuje izvoz iz Ljudske republike Kitajske v Unijo po uvedbi dokončne protidampinške dajatve za zadevne izdelke, uvedene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 511/2010, ter da za takšno spremembo razen uvedbe dajatve ni zadostnega vzroka ali ni gospodarsko upravičena.

(9)

Zdi se, da je ta sprememba posledica uvoza izdelka v preiskavi v Unijo. Zahtevek vsebuje zadostne dokaze prima facie, da ima izdelek v preiskavi enake bistvene lastnosti in uporabe kot zadevni izdelek.

(10)

Poleg tega zahtevek vsebuje zadostne prima facie dokaze, da so popravljalni učinki obstoječih protidampinških ukrepov za zadevni izdelek oslabljeni v smislu količine in cene. Zdi se, da so uvoz zadevnega izdelka nadomestile znatne količine uvoza izdelka v preiskavi. Obstajajo tudi zadostni dokazi prima facie, da so cene uvoza izdelka v preiskavi nižje od neškodljive cene, določene v preiskavi, ki je privedla do obstoječih ukrepov.

(11)

Zahtevek nenazadnje vsebuje zadostne dokaze prima facie, da so cene izdelka v preiskavi dampinške v primerjavi z normalno vrednostjo, ki je bila predhodno določena za zadevni izdelek.

(12)

Če se med preiskavo poleg navedene prakse ugotovijo še druge prakse izogibanja v skladu s členom 13 osnovne uredbe, lahko preiskava zajame tudi te prakse.

E.   POSTOPEK

(13)

Glede na zgoraj navedeno je Komisija ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi, ki upravičujejo začetek preiskave v skladu s členom 13(3) osnovne uredbe ter registracijo uvoza izdelka v preiskavi v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe.

(a)   Vprašalniki

(14)

Za pridobitev informacij, ki so po mnenju Komisije potrebne za preiskavo, bo Komisija poslala vprašalnike znanim izvoznikom/proizvajalcem in znanim združenjem izvoznikov/proizvajalcev v Ljudski republiki Kitajski, znanim uvoznikom in znanim združenjem uvoznikov v Uniji ter organom Ljudske republike Kitajske. Informacije se lahko po potrebi zahtevajo tudi od industrije Unije.

(15)

Vse zainteresirane strani bi morale vzpostaviti stik s Komisijo takoj, vendar najpozneje v roku iz člena 3 te uredbe, in po potrebi zahtevati vprašalnik v roku iz člena 3(1) te uredbe, saj rok iz člena 3(2) te uredbe velja za vse zainteresirane strani.

(16)

Organi Ljudske republike Kitajske bodo o začetku preiskave uradno obveščeni.

(b)   Zbiranje informacij in zaslišanja

(17)

Vse zainteresirane strani so pozvane, da izrazijo svoja stališča v pisni obliki in predložijo ustrezna dokazila. Poleg tega lahko Komisija zainteresirane strani zasliši, če te vložijo pisni zahtevek, v katerem navedejo posebne razloge, zaradi katerih bi morale biti zaslišane.

(c)   Izvzetje uvoza iz registracije ali ukrepov

(18)

V skladu s členom 13(4) osnovne uredbe je lahko uvoz izdelka v preiskavi izvzet iz registracije ali ukrepov, če pri uvozu ne gre za izogibanje.

(19)

Ker do morebitnega izogibanja prihaja zunaj Unije, se v skladu s členom 13(4) osnovne uredbe lahko odobri izvzetje proizvajalcem izdelka v preiskavi v Ljudski republiki Kitajski, ki lahko dokažejo, da niso povezani (3) z nobenim proizvajalcem, za katerega veljajo ukrepi (4), in za katere se ugotovi, da niso vpleteni v izogibanje, kakor je opredeljeno v členu 13(1) in (2) osnovne uredbe. Proizvajalci, ki želijo biti izvzeti, bi morali predložiti zahtevek z ustreznimi dokazili v roku iz člena 3(3) te uredbe.

F.   REGISTRACIJA

(20)

V skladu s členom 14(5) osnovne uredbe se uvoz izdelka v preiskavi registrira, da se v primeru izogibanja lahko zagotovi zaračunavanje protidampinških dajatev v ustreznem znesku od datuma registracije takega uvoza.

G.   ROKI

(21)

Zaradi dobrega upravljanja bi bilo treba določiti roke, znotraj katerih:

se lahko zainteresirane strani javijo Komisiji, pisno predstavijo svoja stališča in predložijo izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije, ki jih je treba upoštevati med preiskavo,

lahko proizvajalci v Ljudski republiki Kitajski zahtevajo izvzetje uvoza iz registracije ali ukrepov,

lahko zainteresirane strani vložijo pisni zahtevek, da jih Komisija zasliši.

(22)

Opozoriti je treba na dejstvo, da je uveljavljanje večine procesnih pravic, določenih v osnovni uredbi, odvisno od tega, ali se stran javi v roku iz člena 3 te uredbe.

H.   NESODELOVANJE

(23)

Kadar katera koli zainteresirana stran zavrne dostop do potrebnih informacij, jih ne predloži v rokih ali močno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 18 osnovne uredbe na podlagi razpoložljivih dejstev sprejmejo pozitivne ali negativne ugotovitve.

(24)

Če se ugotovi, da je katera koli zainteresirana stran predložila napačne ali zavajajoče informacije, se te informacije ne upoštevajo, uporabijo pa se lahko razpoložljiva dejstva.

(25)

Če zainteresirana stran ne sodeluje ali sodeluje le delno in zato ugotovitve temeljijo na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 18 osnovne uredbe, je lahko izid za to stran manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovala.

I.   ČASOVNI OKVIR PREISKAVE

(26)

Preiskava se v skladu s členom 13(3) osnovne uredbe zaključi v devetih mesecih po objavi te uredbe v Uradnem listu Evropske unije.

J.   OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

(27)

Vsi osebni podatki, zbrani v tej preiskavi, bodo obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (5).

K.   POOBLAŠČENEC ZA ZASLIŠANJE

(28)

Zainteresirane strani lahko zahtevajo posredovanje pooblaščenca za zaslišanje iz Generalnega direktorata za trgovino. Pooblaščenec za zaslišanje je posrednik med zainteresiranimi stranmi in preiskovalnimi službami Komisije. Pooblaščenec za zaslišanje obravnava zahtevke za dostop do dokumentacije, nestrinjanja z zaupnostjo podatkov, zahtevke za podaljšanje rokov in zahtevke tretjih oseb za zaslišanje. Pooblaščenec za zaslišanje lahko s posamezno zainteresirano stranjo organizira zaslišanje in nastopi kot posrednik, da se v celoti upoštevajo njene pravice do obrambe.

(29)

Zahtevek za zaslišanje pri pooblaščencu za zaslišanje bi bilo treba vložiti pisno in navesti razloge zanj. Pooblaščenec za zaslišanje ravno tako omogoči vpletenim stranem, da med zaslišanjem predstavijo različna stališča in nasprotne argumente.

(30)

Dodatne informacije in kontaktni podatki so zainteresiranim stranem na voljo na spletnih straneh pooblaščenca za zaslišanje na spletišču Generalnega direktorata za trgovino: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V skladu s členom 13(3) Uredbe (ES) št. 1225/2009 se začne preiskava, da se ugotovi, ali se z uvozom žice iz molibdena, ki vsebuje 97 mas. % ali več, vendar manj kot 99,95 mas. % molibdena, s prečnim prerezom med 1,35 mm in 4,0 mm, in ki se trenutno uvršča pod oznako KN ex 8102 96 00 (oznaka TARIC 8102960030), s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, v Unijo izogiba ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo (EU) št. 511/2010.

Člen 2

Carinski organi v skladu s členom 13(3) in členom 14(5) Uredbe (ES) št. 1225/2009 sprejmejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza iz člena 1 te uredbe v Unijo.

Registracija preneha veljati devet mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

Komisija lahko z uredbo odredi carinskim organom, da ustavijo registracijo uvoza v Unijo za izdelke tistih proizvajalcev, ki so zaprosili za izvzetje iz registracije in za katere se ugotovi, da izpolnjujejo pogoje za odobritev izvzetja.

Člen 3

1.   Za vprašalnike je treba zaprositi pri Komisiji v 15 dneh od objave te uredbe v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Če zainteresirane strani želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, pisno predstaviti svoja stališča in predložiti izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije v 37 dneh od datuma objave te uredbe v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

3.   Proizvajalci iz Ljudske republike Kitajske, ki zahtevajo izvzetje uvoza iz registracije ali ukrepov, morajo predložiti zahtevek z ustreznimi dokazili v istem 37-dnevnem roku.

4.   Zainteresirane strani lahko zaprosijo tudi za zaslišanje pred Komisijo v istem 37-dnevnem roku.

5.   Zainteresirane strani morajo svoja stališča in zahtevke predložiti v elektronski obliki (nezaupno dokumentacijo po elektronski pošti, zaupno na CD-R/DVD) ter pri tem navesti svoje ime, naslov, elektronski naslov ter telefonsko številko in številko telefaksa. Vsa pooblastila, podpisana potrdila in kakršne koli dopolnitve teh dokumentov, priloženi izpolnjenim vprašalnikom, pa morajo biti predloženi v papirni obliki, tj. po pošti ali osebno, na spodnji naslov. Če zainteresirana stran ne more predložiti stališč in zahtevkov v elektronski obliki, mora o tem takoj obvestiti Komisijo v skladu s členom 18(2) osnovne uredbe. Dodatne informacije o korespondenci s Komisijo so zainteresiranim stranem na voljo na zadevnem spletišču Generalnega direktorata za trgovino: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Vsa pisna stališča, vključno z informacijami, zahtevanimi v tej uredbi, izpolnjenimi vprašalniki in korespondenco, ki jih zainteresirane strani predložijo na zaupni osnovi, se označijo z „Limited (6) ter se jim mora v skladu s členom 19(2) osnovne uredbe priložiti nezaupna različica z oznako „For inspection by interested parties“.

Naslov Komisije za korespondenco:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Telefaks: +32 22986287

Elektronski naslov: TRADE-MW-CIRCUMVENTION@ec.europa.eu

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL L 150, 16.6.2010, str. 17.

(3)  V skladu s členom 143 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (UL L 253, 11.10.1993, str. 1) o določbah za izvajanje carinskega zakonika Skupnosti se osebi štejeta za povezani samo, če: (a) je ena od njiju član vodstva ali uprave podjetja drugega in obratno; (b) sta pravno priznana poslovna partnerja; (c) sta delodajalec in delojemalec; (d) katera koli oseba neposredno ali posredno poseduje, nadzoruje ali ima v lasti 5 % ali več deležev z glasovalno pravico ali delnic obeh oseb; (e) ena od njiju neposredno ali posredno nadzira drugo; (f) obe neposredno ali posredno nadzira tretja oseba; (g) skupaj neposredno ali posredno nadzirata tretjo osebo; ali (h) sta članici iste družine. Osebi se štejeta za člana iste družine, če sta v enem od naslednjih sorodstvenih razmerij: (i) mož in žena, (ii) starši in otrok, (iii) bratje in sestre (tudi polbratje ali polsestre), (iv) stari starši in vnuk, (v) stric ali teta in nečak ali nečakinja, (vi) tast in tašča ter zet ali snaha, (vii) svaki in svakinje. Pri tem „oseba“ pomeni fizično ali pravno osebo.

(4)  Tudi če so proizvajalci v prej navedenem smislu povezani z družbami, za katere veljajo ukrepi za uvoz s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (prvotni protidampinški ukrepi), se izvzetje lahko odobri, če ni dokazov, da je bil odnos z družbami, za katere veljajo prvotni ukrepi, vzpostavljen ali uporabljen za izogibanje prvotnim ukrepom.

(5)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(6)  Dokument z oznako „Limited“ se šteje za zaupnega v skladu s členom 19 Uredbe (ES) št. 1225/2009 in členom 6 Sporazuma STO o izvajanju člena VI GATT 1994 (Protidampinški sporazum). Poleg tega je dokument zaščiten v skladu s členom 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).


20.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 350/55


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1237/2012

z dne 19. decembra 2012

o odobritvi aktivne snovi Zucchini Yellow Mosaic Virus – šibki sev, v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet, in o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1), zlasti členov 13(2) in 78(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 80(1)(a) Uredbe (ES) št. 1107/2009 ter ob upoštevanju postopka in pogojev za odobritev se mora Direktiva Sveta 91/414/EGS (2) uporabljati za aktivne snovi, v zvezi s katerimi je bila pred 14. junijem 2011 sprejeta odločitev v skladu s členom 6(3) navedene direktive. Za Zucchini Yellow Mosaic Virus – šibki sev so pogoji iz člena 80(1)(a) Uredbe (ES) št. 1107/2009 izpolnjeni z Odločbo Komisije 2006/586/ES (3).

(2)

V skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS je Združeno kraljestvo 16. marca 2005 prejelo zahtevek podjetja Bio-Oz Biotechnologies Ltd za vključitev aktivne snovi Zucchini Yellow Mosaic Virus – šibki sev v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. S Sklepom 2006/586/ES je bilo potrjeno, da je dokumentacija „popolna“ v smislu načelnega izpolnjevanja zahtev po podatkih in informacijah iz prilog II in III k Direktivi 91/414/EGS.

(3)

Za navedeno aktivno snov so bili ocenjeni vplivi na zdravje ljudi in živali ter na okolje v skladu z določbami člena 6(2) in (4) Direktive 91/414/EGS za uporabe, ki jih je predlagal vlagatelj. Država članica poročevalka je 30. junija 2006 predložila osnutek poročila o oceni.

(4)

Osnutek poročila o oceni so pregledale države članice in Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija). Agencija je Komisiji 28. maja 2012 predložila sklep o pregledu ocene tveganja pesticidov za aktivno snov Zucchini Yellow Mosaic Virus – šibki sev (4). Osnutek poročila o oceni in sklep Agencije so države članice in Komisija pregledale v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 20. novembra 2012 v obliki poročila Komisije o pregledu glede Zucchini Yellow Mosaic Virus – šibkega seva.

(5)

Različne preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo Zucchini Yellow Mosaic Virus – šibki sev, lahko pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) ter člena 5(3) Direktive 91/414/EGS, zlasti v zvezi z uporabami, ki so bile preučene in podrobno navedene v poročilu Komisije o pregledu. Zato je primerno odobriti Zucchini Yellow Mosaic Virus – šibki sev.

(6)

Pred odobritvijo bi bilo treba določiti primeren rok, da se lahko države članice in zainteresirane strani pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo nastale z odobritvijo.

(7)

Brez poseganja v obveznosti iz Uredbe (ES) št. 1107/2009, ki izhajajo iz odobritve, in ob upoštevanju posebnega položaja, ki je nastal s prehodom od Direktive 91/414/EGS k Uredbi (ES) št. 1107/2009, bi bilo treba upoštevati naslednje. Državam članicam bi bilo treba po odobritvi omogočiti šestmesečno obdobje, da pregledajo registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo Zucchini Yellow Mosaic Virus – šibki sev. Države članice bi morale registracije po potrebi spremeniti, nadomestiti ali preklicati. Z odstopanjem od navedenega roka bi bilo treba za predložitev in oceno celotne posodobljene dokumentacije iz Priloge III vsakega fitofarmacevtskega sredstva za vsako nameravano uporabo po enotnih načelih iz Direktive 91/414/EGS določiti daljše obdobje.

(8)

Izkušnje iz vključitev aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, ocenjenih na podlagi Uredbe Komisije (EGS) št. 3600/92 z dne 11. decembra 1992 o podrobnih pravilih za izvajanje prve faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (5), so pokazale, da se lahko pri razlagi obveznosti imetnikov veljavnih registracij glede dostopa do podatkov pojavijo težave. Da bi se izognili nadaljnjim težavam, se zato zdi nujno razjasniti obveznosti držav članic, zlasti obveznost, da preverijo, ali ima imetnik registracije dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje pogoje iz Priloge II k navedeni direktivi. Vendar ta razjasnitev državam članicam ali imetnikom registracij ne nalaga novih obveznosti v primerjavi z doslej sprejetimi direktivami o spremembah Priloge I k navedeni direktivi ali uredbami, s katerimi so bile odobrene aktivne snovi.

(9)

V skladu s členom 13(4) Uredbe (ES) št. 1107/2009 bi bilo treba ustrezno spremeniti Prilogo k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (6).

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odobritev aktivne snovi

Aktivna snov Zucchini Yellow Mosaic Virus – šibki sev, kot je opredeljena v Prilogi I, se odobri v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ponovna ocena fitofarmacevtskih sredstev

1.   Države članice v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 do 30. novembra 2013 po potrebi spremenijo ali prekličejo veljavne registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo Zucchini Yellow Mosaic Virus – šibki sev kot aktivno snov.

Do navedenega datuma zlasti preverijo, ali so izpolnjeni pogoji iz Priloge I k tej uredbi, z izjemo tistih iz stolpca o posebnih določbah iz navedene priloge, in ali ima imetnik registracije dokumentacijo ali dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k Direktivi 91/414/EGS v skladu s pogoji iz člena 13(1) do (4) navedene direktive ter člena 62 Uredbe (ES) št. 1107/2009.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice najpozneje do 31. maja 2013 po enotnih načelih iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009, na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS, in ob upoštevanju stolpca o posebnih določbah iz Priloge I k tej uredbi znova ocenijo vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje Zucchini Yellow Mosaic Virus – šibki sev kot edino aktivno snov ali kot eno od več aktivnih snovi, vključenih v Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011. Na podlagi navedene ocene države članice presodijo, ali sredstvo izpolnjuje pogoje iz člena 29(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009.

Države članice nato:

(a)

če sredstvo vsebuje Zucchini Yellow Mosaic Virus – šibki sev kot edino aktivno snov, po potrebi spremenijo ali prekličejo registracijo najpozneje do 30. novembra 2014, ali

(b)

če sredstvo vsebuje Zucchini Yellow Mosaic Virus – šibki sev kot eno od več aktivnih snovi, registracijo po potrebi spremenijo ali prekličejo do 30. novembra 2014 ali do datuma, določenega za tako spremembo ali preklic v ustreznih aktih, s katerimi so bile zadevne snovi dodane v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS oziroma s katerimi so bile zadevne snovi odobrene, pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 3

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 4

Začetek veljavnosti in datum uporabe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. junija 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(3)  UL L 236, 31.8.2006, str. 31.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(6):2754. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu.

(5)  UL L 366, 15.12.1992, str. 10.

(6)  UL L 153, 11.6.2011, str. 1.


PRILOGA I

Splošno ime,

identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

Zucchini yellow mosaic virus – šibki sev

ATCC številka pristopa: PV-593

Ni relevantno

≥ 0,05 mg/l

1. junij 2013

31. maj 2023

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu Zucchini Yellow Mosaic Virus – šibkega seva ter zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 20. novembra 2012.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na tveganje za neciljne rastline, če je pridelek rastlin okužen tudi z drugim virusom, ki se lahko prenaša z ušmi.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


PRILOGA II

V delu B Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se doda naslednji vnos:

Številka

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„30

Zucchini yellow mosaic virus – šibki sev

ATCC številka pristopa: PV-593

Ni relevantno

≥ 0,05 mg/l

1. junij 2013

31. maj 2023

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu Zucchini Yellow Mosaic Virus – šibkega seva ter zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 20. novembra 2012.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na tveganje za neciljne rastline, če je pridelek rastlin okužen tudi z drugim virusom, ki se lahko prenaša z ušmi.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.“


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


20.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 350/59


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1238/2012

z dne 19. decembra 2012

o odobritvi aktivne snovi Trichoderma asperellum (sev T34) v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1), zlasti člena 13(2) in člena 78(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 80(1)(a) Uredbe (ES) št. 1107/2009 ter ob upoštevanju postopka in pogojev za odobritev se mora Direktiva Sveta 91/414/EGS (2) uporabljati za aktivne snovi, v zvezi s katerimi je bila pred 14. junijem 2011 sprejeta odločitev v skladu s členom 6(3) navedene direktive. S Sklepom Komisije 2010/132/EU (3) je bilo potrjeno, da Trichoderma asperellum (sev T34) izpolnjuje pogoje iz člena 80(1)(a) Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(2)

V skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS je Združeno kraljestvo 22. aprila 2010 prejelo zahtevek podjetja Biocontrol Technologies S.L. za vključitev aktivne snovi Trichoderma asperellum (sev T34) v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. S Sklepom 2010/132/EU je bilo potrjeno, da je dokumentacija „popolna“ v smislu načelnega izpolnjevanja zahtev po podatkih in informacijah iz prilog II in III k Direktivi 91/414/EGS.

(3)

Za navedeno aktivno snov so bili ocenjeni vplivi na zdravje ljudi in živali ter na okolje v skladu z določbami člena 6(2) in (4) Direktive 91/414/EGS za uporabe, ki jih je predlagal vlagatelj. Država članica poročevalka je 16. maja 2011 predložila osnutek poročila o oceni.

(4)

Osnutek poročila o oceni so pregledale države članice in Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija). Agencija je 20. aprila 2012 Komisiji predložila sklep o pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo Trichoderma asperellum (sev T34) (4). Osnutek poročila o oceni in sklep Agencije so države članice in Komisija pregledale v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 20. novembra 2012 v obliki poročila Komisije o pregledu Trichoderma asperellum (sev T34).

(5)

Različne preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo Trichoderma asperellum (sev T34), lahko pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) ter člena 5(3) Direktive 91/414/EGS, zlasti pri uporabah, ki so bile preučene in podrobno navedene v poročilu Komisije o pregledu. Zato je primerno odobriti Trichoderma asperellum (sev T34).

(6)

Pred odobritvijo bi bilo treba določiti primeren rok, da se bodo države članice in zainteresirane strani lahko pripravile na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo nastale z odobritvijo.

(7)

Brez poseganja v obveznosti iz Uredbe (ES) št. 1107/2009, ki izhajajo iz odobritve, in ob upoštevanju posebnega položaja, ki je nastal s prehodom od Direktive 91/414/EGS k Uredbi (ES) št. 1107/2009, bi bilo treba upoštevati naslednje. Državam članicam bi bilo treba po odobritvi omogočiti šestmesečno obdobje, da pregledajo registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo Trichoderma asperellum (sev T34). Države članice bi morale registracije po potrebi spremeniti, nadomestiti ali preklicati. Z odstopanjem od navedenega roka bi bilo treba za predložitev in oceno celotne posodobljene dokumentacije iz Priloge III vsakega fitofarmacevtskega sredstva za vsako nameravano uporabo po enotnih načelih iz Direktive 91/414/EGS določiti daljše obdobje.

(8)

Izkušnje iz vključitev aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, ocenjenih na podlagi Uredbe Komisije (EGS) št. 3600/92 z dne 11. decembra 1992 o podrobnih pravilih za izvajanje prve faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (5), so pokazale, da se lahko pri razlagi obveznosti imetnikov veljavnih registracij glede dostopa do podatkov pojavijo težave. Da bi se izognili nadaljnjim težavam, se zato zdi nujno razjasniti obveznosti držav članic, zlasti obveznost, da preverijo, ali ima imetnik registracije dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje pogoje iz Priloge II k navedeni direktivi. Vendar ta razjasnitev državam članicam ali imetnikom registracij ne nalaga novih obveznosti v primerjavi z doslej sprejetimi direktivami o spremembah Priloge I k navedeni direktivi ali uredbami, s katerimi so bile odobrene aktivne snovi.

(9)

V skladu s členom 13(4) Uredbe (ES) št. 1107/2009 bi bilo treba ustrezno spremeniti Prilogo k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (6).

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odobritev aktivne snovi

Aktivna snov Trichoderma asperellum (sev T34), kot je opredeljena v Prilogi I, se odobri v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ponovna ocena fitofarmacevtskih sredstev

1.   Države članice v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 do 30. novembra 2013 po potrebi spremenijo ali prekličejo veljavne registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo Trichoderma asperellum (sev T34) kot aktivno snov.

Do navedenega datuma zlasti preverijo, ali so izpolnjeni pogoji iz Priloge I k tej uredbi, z izjemo tistih iz stolpca o posebnih določbah iz navedene priloge, in ali ima imetnik registracije dokumentacijo ali dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k Direktivi 91/414/EGS v skladu s pogoji iz člena 13(1) do (4) navedene direktive ter člena 62 Uredbe (ES) št. 1107/2009.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice znova ocenijo vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje Trichoderma asperellum (sev T34) kot edino aktivno snov ali kot eno od več aktivnih snovi, vključenih v Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011, najpozneje do 31. maja 2013 po enotnih načelih iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009, na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS, in ob upoštevanju stolpca o posebnih določbah Priloge I k tej uredbi. Na podlagi navedene ocene države članice presodijo, ali sredstvo izpolnjuje pogoje iz člena 29(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009.

Države članice nato:

(a)

če sredstvo vsebuje Trichoderma asperellum (sev T34) kot edino aktivno snov, najpozneje do 30. novembra 2014 po potrebi spremenijo ali prekličejo registracijo, ali

(b)

če sredstvo vsebuje Trichoderma asperellum (sev T34) kot eno od več aktivnih snovi, registracijo po potrebi spremenijo ali prekličejo najpozneje do 30. novembra 2014 ali do datuma, določenega za tako spremembo ali preklic v ustreznih aktih, s katerimi so bile zadevne snovi dodane v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS oziroma s katerimi so bile zadevne snovi odobrene, pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 3

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 4

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. junija 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(3)  UL L 52, 3.3.2010, str. 51.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(1):2666. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu.

(5)  UL L 366, 15.12.1992, str. 10.

(6)  UL L 153, 11.6.2011, str. 1.


PRILOGA I

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

Trichoderma asperellum (sev T34)

številka CECT: 20417

ni relevantno

1 × 1010 cfu/g

1. junij 2013

31. maj 2023

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu Trichoderma asperellum (sev T34) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 20. novembra 2012.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na zaščito izvajalcev in delavcev ob upoštevanju, da lahko Trichoderma asperellum (sev T34) povzroča preobčutljivost.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


PRILOGA II

V delu B Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se doda naslednji vnos:

Št.

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„29

Trichoderma asperellum (sev T34)

številka CECT: 20417

ni relevantno

1 × 1010 cfu/g

1. junij 2013

31. maj 2023

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu Trichoderma asperellum (sev T34) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 20. novembra 2012.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na zaščito izvajalcev in delavcev ob upoštevanju, da lahko Trichoderma asperellum (sev T34) povzroča preobčutljivost.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.“


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


20.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 350/63


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1239/2012

z dne 19. decembra 2012

o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 543/2008 o uvedbi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede tržnih standardov za perutninsko meso

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1), zlasti člena 121(e) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 15(1) in člen 20(1) Uredbe Komisije (ES) št. 543/2008 (2) določata, da se lahko zamrznjeni in hitro zamrznjeni piščanci ter nekateri perutninski kosi tržijo v Uniji le, če vsebnost vode ne presega tehnično neizogibnih vrednosti, določenih z analitskimi metodami, opisanimi v prilogah VI, VII in VIII k navedeni uredbi.

(2)

Člen 16(1) Uredbe (ES) št. 543/2008 določa, da se redni pregledi glede absorpcije vode v skladu s Prilogo IX k navedeni uredbi ali pregledi v skladu s Prilogo VI k navedeni uredbi izvajajo v klavnicah.

(3)

Prilogi VI in VII k Uredbi (ES) št. 543/2008 določata mejne vrednosti za vsebnost vode v zamrznjenih in hitro zamrznjenih trupih piščancev, Priloga VIII k navedeni uredbi določa mejne vrednosti za vsebnost vode v nekaterih perutninskih kosih, Priloga IX k navedeni uredbi pa določa mejne vrednosti za vsebnost vode v svežem perutninskem mesu pri pregledu absorpcije vode v proizvodnem obratu. Te mejne vrednosti so določene glede na tri postopke hlajenja iz člena 10 navedene uredbe, in sicer zračno hlajenje, hlajenje s pršenjem in hlajenje s potapljanjem.

(4)

Nove tehnologije so omogočile razvoj novih postopkov hlajenja, za katere bi morala veljati ista pravila kot za postopke hlajenja iz člena 10 Uredbe (ES) št. 543/2008. Zato je treba določiti mejne vrednosti, ki veljajo, ko se uporabljajo novi postopki hlajenja.

(5)

Ker se bodo nove tehnologije za hlajenje perutninskih trupov preučevale, da bi izboljšale splošno kakovost perutninskega mesa, mejne vrednosti za te nove postopke hlajenja ne bi smele presegati najnižje mejne vrednosti, določene za zračno hlajenje.

(6)

Priloga XI k Uredbi Komisije (ES) št. 543/2008 vsebuje seznam nacionalnih referenčnih laboratorijev. Pristojni organi Malte so Komisijo uradno obvestili o imenovanju novega nacionalnega referenčnega laboratorija.

(7)

Uredbo (ES) št. 543/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge VI do IX in Priloga XI k Uredbi (ES) št. 543/2008 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 17.6.2008, str. 46.


PRILOGA

Priloge VI do IX in Priloga XI k Uredbi (ES) št. 543/2008 se spremenijo:

1.

V Prilogi VI se točka 7 nadomesti z naslednjim:

„7.   Ovrednotenje rezultatov

Če na vzorcu 20 trupov povprečna količina izgube vode pri odmrznitvi preseže spodaj navedene odstotke, se šteje, da količina absorbirane vode med obdelavo presega dovoljeno mejo.

Odstotki so za:

 

zračno hlajenje: 1,5 %,

 

hlajenje s pršenjem: 3,3 %,

 

hlajenje s potapljanjem: 5,1 %;

 

druge postopke hlajenja ali kombinacijo dveh ali več postopkov iz člena 10: 1,5 %.“

2.

V Prilogi VII se točka 6 nadomesti z naslednjim:

„6.   Izračun rezultatov

6.1

(a)

Teža vode (W) v vsakem trupu se izračuna s formulo aP1/100, teža beljakovin (RP) pa s formulo bP1/100; obe vrednosti se izrazita v gramih. Določi se skupna teža vode (W7) in beljakovin (RP7) sedmih analiziranih trupov.

(b)

V primeru analize sestavljenega vzorca se določita povprečna vsebnost vode (a %) in beljakovin (b %) iz dveh analiziranih vzorcev. Teža vode (W7) sedmih trupov se izračuna s formulo aP7/100, teža beljakovin (RP7) pa s formulo bP7/100; obe vrednosti se izrazita v gramih.

6.2

Povprečna teža vode (WA) in beljakovin (RPA) se izračuna tako, da se W7 oz. RP7 deli s sedem.

6.3

Teoretična vsebnost fiziološke tekočine v gramih, ki je ugotovljena po tej metodi, se izračuna z naslednjo formulo:

pri piščancih: Formula.

6.4

(a)

Zračno hlajenje

Ob predpostavki, da minimalna tehnično neizogibna absorpcija vode med pripravo znaša 2 % (1), se najvišja dovoljena meja za skupno vsebnost vode (WG) v gramih, kot je določena s to metodo, izračuna z naslednjo formulo (vključno z intervalom zaupanja):

pri piščancih: Formula.

(b)

Hlajenje s pršenjem

Ob predpostavki, da minimalna tehnično neizogibna absorpcija vode med pripravo znaša 4,5 % (1), se najvišja dovoljena meja za skupno vsebnost vode (WG) v gramih, kot je določena s to metodo, izračuna z naslednjo formulo (vključno z intervalom zaupanja):

pri piščancih: Formula.

(c)

Hlajenje s potapljanjem

Ob predpostavki, da tehnično neizogibna absorpcija vode med pripravo znaša 7 % (1), se najvišja dovoljena meja za skupno vsebnost vode (WG) v gramih, kot je določena s to metodo, izračuna z naslednjo formulo (vključno z intervalom zaupanja):

pri piščancih: Formula.

(d)

Drugi postopki hlajenja ali kombinacija dveh ali več postopkov iz člena 10

Ob predpostavki, da minimalna tehnično neizogibna absorpcija vode med pripravo znaša 2 % (1), se najvišja dovoljena meja za skupno vsebnost vode (WG) v gramih, kot je določena s to metodo, izračuna z naslednjo formulo (vključno z intervalom zaupanja):

pri piščancih: Formula.

6.5

Če povprečna vsebnost vode (WA) sedmih trupov, kot se izračuna v skladu s točko 6.2, ne presega vrednosti iz točke 6.4 (WG), se šteje, da je pregledana perutnina ustrezna.

3.

V Prilogi VIII se točka 6 nadomesti za naslednjim:

„6.   Izračun rezultatov

6.1

(a)

Teža vode (W) v vsakem kosu se izračuna s formulo aP1/100, teža beljakovin (RP) pa s formulo bP1/100; obe vrednosti se izrazita v gramih.

Določi se skupna teža vode (W5) in beljakovin (RP5) petih analiziranih kosov.

(b)

V primeru analize sestavljenega vzorca se določita povprečna vsebnost vode (a %) in beljakovin (b %) iz dveh analiziranih vzorcev. Teža vode (W5) v vsakem od petih kosov se izračuna s formulo aP5/100, teža beljakovin (RP5) pa s formulo bP5/100; obe vrednosti se izrazita v gramih.

6.2

Povprečna teža vode (WA) in beljakovin (RPA) se izračuna tako, da se W5 oz. RP5 deli s pet.

6.3

Teoretično srednje razmerje W/RP, določeno po tej metodi, je:

 

za piščančji prsni file: 3,19 ± 0,12;

 

za piščančje noge in četrti nog: 3,78 ± 0,19;

 

za puranji prsni file: 3,05 ± 0,15;

 

za puranja bedra: 3,58 ± 0,15;

 

za puranje bedro brez kosti: 3,65 ± 0,17.

6.4

Ob predpostavki, da minimalna tehnično neizogibna absorpcija vode med pripravo znaša 2 %, 4 % ali 6 % (2) glede na vrsto proizvoda in uporabljeni postopek hlajenja, so najvišja dovoljena razmerja W/RP, kot je določeno s to metodo, naslednja:

 

Zračno hlajenje

Hlajenje s pršenjem

Hlajenje s potapljanjem

piščančji prsni file brez kože

3,40

3,40

3,40

piščančje prsi s kožo

3,40

3,50

3,60

piščančja stegna, krače, bedra, bedra z delom hrbta, četrti nog, s kožo

4,05

4,15

4,30

puranji prsni file brez kože

3,40

3,40

3,40

puranje prsi s kožo

3,40

3,50

3,60

puranja stegna, krače, bedra s kožo

3,80

3,90

4,05

meso puranjih beder brez kosti in brez kože

3,95

3,95

3,95

V primeru drugega postopka hlajenja ali kombinacije dveh ali več postopkov iz člena 10 se predpostavlja, da neizogibna vsebnost vode znaša 2 %, najvišja dovoljena razmerja W/PR pa so enakovredna tistim, ki so določena za postopek zračnega hlajenja v zgornji razpredelnici.

Če povprečno razmerje WA/RPA v petih kosih, kot se izračuna iz vrednosti iz točke 6.2, ne presega razmerja iz točke 6.4, se šteje, da so pregledani kosi perutnine ustrezni.

4.

V Prilogi IX se doda naslednja točka 11:

„11.

Kadar so trupi ohlajeni z drugim postopkom hlajenja ali kombinacijo dveh ali več postopkov iz člena 10, najvišji odstotek vsebnosti vode ne presega 0 % prvotne teže trupa.“

5.

V Prilogi XI se vnos za Malto nadomesti z naslednjim:

Malta

MCCAA Laboratory Services Directorate

Standards and Metrology Institute

Malta Competition and ConsumerAffairs Authority

F22, Mosta Technopark

Mosta MST3000

Malta“


(1)  Izračunano na osnovi trupa, brez absorpcije tuje vode.

(2)  Izračunano na osnovi kosa, brez absorpcije tuje vode. Za file (brez kože) in meso puranjih beder brez kosti je za vsak postopek hlajenja odstotek 2 %.“


20.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 350/67


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1240/2012

z dne 19. decembra 2012

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

32,6

MA

80,2

TN

114,7

TR

94,8

ZZ

80,6

0707 00 05

TR

117,4

ZZ

117,4

0709 93 10

MA

140,4

TR

134,6

ZZ

137,5

0805 10 20

MA

71,3

TR

44,0

ZA

51,8

ZZ

55,7

0805 20 10

MA

66,7

ZZ

66,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

97,8

JM

129,1

MA

98,7

TR

84,7

ZZ

102,6

0805 50 10

TR

78,8

ZZ

78,8

0808 10 80

MK

39,0

NZ

165,3

US

141,8

ZA

123,7

ZZ

117,5

0808 30 90

CN

59,8

TR

135,1

US

156,8

ZZ

117,2


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

20.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 350/69


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA

z dne 23. oktobra 2012

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, oddelek II – Svet

(2012/799/EU)

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010 (1),

ob upoštevanju zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2010 (COM(2011) 473 — C7-0258/2011) (2),

ob upoštevanju letnega poročila Sveta organu za podelitev razrešnice o opravljenih notranjih revizijah v letu 2010,

ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2010 z odgovori institucij (3),

ob upoštevanju izjave o zanesljivosti (4) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij, ki jo predloži Računsko sodišče za proračunsko leto 2010 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju svojega sklepa z dne 10. maja 2012 (5) o odlogu sklepa o podelitvi razrešnice za proračunsko leto 2010 in priložene resolucije,

ob upoštevanju člena 314(10) in členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (6), zlasti členov 50, 86, 145, 146 in 147,

ob upoštevanju Sklepa generalnega sekretarja Sveta/visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko št. 31/2008 o povračilu potnih stroškov predstavnikom članov Sveta (7),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (8),

ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0301/2012),

1.

zavrne podelitev razrešnice generalnemu sekretarju Sveta glede izvrševanja proračuna Sveta za proračunsko leto 2010;

2.

navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in priloženo resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic in Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

Predsednik

Martin SCHULZ

Generalni sekretar

Klaus WELLE


(1)  UL L 64, 12.3.2010.

(2)  UL C 332, 14.11.2011, str. 1.

(3)  UL C 326, 10.11.2011, str. 1.

(4)  UL C 332, 14.11.2011, str. 134.

(5)  UL L 286, 17.10.2012, str. 22.

(6)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(7)  Sklep, izhajajoč iz poslovnika Sveta, z dne 22. julija 2002 (UL L 230, 28.8.2002, str. 7).

(8)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.


RESOLUCIJA EVROPSKEGA PARLAMENTA

z dne 23. oktobra 2012

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, oddelek II – Svet

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010 (1),

ob upoštevanju zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2010 (COM(2011) 473 – C7-0258/2011) (2),

ob upoštevanju letnega poročila Sveta organu za podelitev razrešnice o opravljenih notranjih revizijah v letu 2010,

ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2010 z odgovori institucij (3),