ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2012.347.slv

Uradni list

Evropske unije

L 347

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 55
15. december 2012


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1203/2012 z dne 14. decembra 2012 o ločeni prodaji reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja v Uniji ( 1 )

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1204/2012 z dne 14. decembra 2012 o odobritvi sprememb specifikacije za ime, registrirano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Castelmagno (ZOP))

8

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1205/2012 z dne 14. decembra 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 802/2010 glede uspešnosti družb ( 1 )

10

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1206/2012 z dne 14. decembra 2012 o izdaji dovoljenja za pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Aspergillus oryzae (DSM 10287), kot krmni dodatek za perutnino za pitanje, odstavljene pujske in prašiče za pitanje ter o spremembi uredb (ES) št. 1332/2004 in (ES) št. 2036/2005 (imetnik dovoljenja DSM Nutritional Products) ( 1 )

12

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1207/2012 z dne 14. decembra 2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

15

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1208/2012 z dne 14. decembra 2012 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 16. decembra 2012

17

 

 

SKLEPI

 

 

2012/782/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 11. decembra 2012 o določitvi količinskih omejitev in dodelitvi kvot za snovi, ki so nadzorovane v okviru Uredbe (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2013 (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 8899)

20

 

 

2012/783/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 13. decembra 2012 o priznanju Hašemitske kraljevine Jordanije v skladu z Direktivo 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede sistemov za izobraževanje in izdajanje spričeval pomorščakom (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 9253)  ( 1 )

28

 

 

2012/784/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 13. decembra 2012 o nacionalnih določbah o nekaterih industrijskih toplogrednih plinih, o katerih je Avstrija poslala uradno obvestilo (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 9256)

29

 

 

2012/785/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 13. decembra 2012 o odobritvi nekaterih spremenjenih programov za izkoreninjenje in spremljanje živalskih bolezni in zoonoz za leto 2012 in spremembi Izvedbenega sklepa 2011/807/EU glede finančnega prispevka Unije za nekatere programe, odobrene z navedenim sklepom (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 9264)

31

 

 

2012/786/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 13. decembra 2012 o spremembi Sklepa 2010/221/EU glede nacionalnih ukrepov za preprečevanje vnosa nekaterih bolezni vodnih živali v dele Irske, Finske in Združenega kraljestva (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 9295)  ( 1 )

36

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

 

2012/787/EU

 

*

Sklep št. 1/2012 Odbora za carinsko sodelovanje ESA-EU z dne 29. novembra 2012 o odstopanju od pravil o poreklu, določenih s Protokolom 1 k Začasnemu sporazumu o določitvi okvira za sporazum o gospodarskem partnerstvu med državami Vzhodne in Južne Afrike na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani zaradi upoštevanja posebnih razmer v državah Vzhodne in Južne Afrike v zvezi s konzerviranim tunom in fileti tuna

38

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Sveta (EU) št. 692/2012 z dne 24. julija 2012 o spremembi uredb (EU) št. 43/2012 in (EU) št. 44/2012 glede zaščite mante in nekaterih ribolovnih možnosti (UL L 203, 31.7.2012)

41

 

*

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1155/2012 z dne 5. decembra 2012 o stotriinosemdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida (UL L 335, 7.12.2012)

43

 

*

Popravek Uredbe Komisije (EU) št. 601/2012 z dne 21. junija 2012 o spremljanju emisij toplogrednih plinov in poročanju o njih v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 181, 12.7.2012)

43

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

15.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1203/2012

z dne 14. decembra 2012

o ločeni prodaji reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja v Uniji

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 531/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (1), zlasti člena 5(2) Uredbe,

po posvetovanju z Organom evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 531/2012 je uvedla pojem ločene prodaje reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja. Prvič, domači ponudniki so v skladu s členom 4(1) Uredbe (EU) št. 531/2012 obvezani, da svojim porabnikom zagotovijo dostop do reguliranih storitev govornega, SMS in podatkovnega gostovanja, ki jih alternativni ponudnik gostovanja ponuja v paketu. Poleg tega določbe o ločeni prodaji reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja v členu 4(1) vključujejo zahtevo, da domači ponudniki in ponudniki gostovanja gostujočim porabnikom ne preprečijo dostopa do reguliranih storitev podatkovnega gostovanja, ki jih neposredno v obiskanem omrežju zagotavlja alternativni ponudnik gostovanja.

(2)

Da se zagotovi skladno in istočasno izvajanje ločene prodaje reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja po vsej Uniji, mora Komisija v skladu z Uredbo (EU) št. 531/2012 z izvedbenimi akti sprejeti podrobna pravila o obveznostih obveščanja gostujočih porabnikov o možnosti izbire alternativnega ponudnika gostovanja ter o tehnični rešitvi za izvajanje ločene prodaje reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja.

(3)

V skladu s členom 5(4) Uredbe (EU) št. 531/2012 lahko tehnična rešitev za izvajanje ločene prodaje reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja za namene izpolnjevanja vseh meril iz člena 5(3) Uredbe (EU) št. 531/2012 združuje eno ali več tehnik. Zato bi bilo treba morda izvajati več tehnik, če ena sama tehnika ne izpolnjuje vseh teh meril. Ta uredba bi morala določiti podrobna pravila o tej tehnični rešitvi, vključno z zahtevama za domače ponudnike, da vzpostavijo omrežne elemente in da za vsako tehniko zagotovijo s tem povezane storitve ter tako omogočijo dostop do teh zmogljivosti, ki so potrebne, da lahko alternativni ponudniki gostovanja ponudijo ločene storitve gostovanja ter zagotovijo preklapljanje med donatorskimi in sprejemnimi ponudniki gostovanja.

(4)

Obenem bi morala tehnična rešitev omogočati izpolnjevanje obveznosti iz člena 4(1) Uredbe (EU) št. 531/2012. Zato bi morala tehnična rešitev zagotoviti, da imajo porabniki dostop do reguliranih storitev govornega, SMS in podatkovnega gostovanja, ki jih alternativni ponudnik gostovanja zagotavlja v paketu, ter da domači ponudniki in ponudniki gostovanja izpolnjujejo obveznost, da porabnikom ne preprečujejo dostopa do reguliranih storitev podatkovnega gostovanja, ki jih neposredno v obiskanem omrežju zagotavlja alternativni ponudnik gostovanja.

(5)

Trenutno vse maloprodajne storitve gostovanja skupaj z domačimi mobilnimi komunikacijskimi storitvami zagotavlja domači ponudnik. Uredba (EU) št. 531/2012 gostujočim porabnikom omogoča, da izberejo alternativnega ponudnika gostovanja, ki regulirane storitve gostovanja zagotavlja v paketu, ter da navedene storitve gostovanja pridobijo ločeno od domačih mobilnih storitev. Pri tem gostujoči uporabnik z alternativnim ponudnikom gostovanja sklene pogodbo o zagotavljanju navedenih storitev.

(6)

Za izvajanje ločene prodaje storitev gostovanja v paketu obstaja več tehnik, med drugim dvojna mednarodna oznaka mobilnega naročnika (dvojna IMSI) (dve različni IMSI na isti kartici SIM) in enojna IMSI (souporaba IMSI med domačim in gostiteljskim ponudnikom). Tehnika dvojne IMSI temelji na drugem profilu kartice SIM gostujočega porabnika, ki jo lahko alternativni ponudnik gostovanja uporabi za prodajo reguliranih storitev gostovanja, medtem ko prvi profil še vedno uporablja domači ponudnik za prodajo domačih storitev in morebitnih nereguliranih storitev gostovanja. Pri tehniki enojne IMSI ločene storitve gostovanja tehnično še vedno zagotavlja domači ponudnik, ki je za alternativnega ponudnika gostovanja operater gostiteljskega mobilnega omrežja. Ločene storitve gostovanja se alternativnemu ponudniku gostovanja zagotavljajo na veleprodajni ravni, ta pa jih na maloprodajni ravni proda naprej gostujočemu porabniku. Najosnovnejša možnost je čista poprodaja. Poleg tega je čisto poprodajno tehniko mogoče izboljšati na več načinov, ki alternativnim ponudnikom gostovanja omogočajo, da nadzorujejo, katera obiskana omrežja naj se uporabljajo prednostno, ter da na veleprodajni ravni dosežejo popuste za storitve gostovanja, ki jih od operaterja gostiteljskega mobilnega omrežja kupijo na podlagi veleprodajnih sporazumov z operaterji obiskanih omrežij ali veleprodajnimi agregatorji.

(7)

V skladu s členom 5(1) Uredbe (EU) št. 531/2012 bi se moral dostop do omrežnih elementov in storitev, potrebnih za ločeno prodajo reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja, zagotavljati brezplačno. Zato člen 5(1) ne ureja oblikovanja cen dodatnih storitev, ki presegajo to, kar je potrebno za ločeno prodajo reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja. Dostop do zmogljivosti in podpornih storitev za ločeno prodajo reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja vključuje tudi zmogljivosti in storitve, potrebne za preklop porabnika.

(8)

Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) je strokovno ocenil rešitve za izvajanje ločenih storitev gostovanja (2). BEREC meni, da bi bilo izvajanje dvojne IMSI pogojeno z obsežnim razvojem in standardizacijo ter da bi stroški izvajanja povzročili bistven pribitek na maloprodajne cene. Glede na to, da bi za vključitev funkcije dvojne IMSI ta tehnika zahtevala tudi nadgradnjo trenutnih kartic SIM, tehnika dvojne IMSI ne predstavlja stroškovno učinkovite in porabniku prijazne možnosti za ločeno prodajo reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja.

(9)

Nasprotno pa se zdi tehnika enojne IMSI primernejša za izpolnjevanje meril iz člena 5(3) Uredbe (EU) št. 531/2012. Prvič, glede meril (h), (i), (j) in (k) člena 5(3) se lahko vse opredeljene tehnike, vključno s tehniko enojne IMSI, izvajajo na način, da se ta merila izpolnijo. Drugič, enojna IMSI je porabniku in uporabniku prijazna, saj se storitev gostovanja tehnično zagotavlja na enak način, kot se je do zdaj, zato se lahko pričakuje, da bodo imeli uporabniki z njo enake brezhibne izkušnje. Tretjič, izvedbeni stroški so pri enojni IMSI nižji kot pri dvojni IMSI, za njeno omogočanje pa ni potrebna večja standardizacija. BEREC tudi meni, da pri izvajanju enojne IMSI ne bi nastala ozka grla.

(10)

Tehnika enojne IMSI bi bila z vidika konkurenčnosti še učinkovitejša, če bi lahko alternativni ponudniki gostovanja gostujoči promet krmilili v obiskano omrežje po lastni izbiri. Vendar pa bi bilo izvajanje dogovorov o krmiljenju prometa pri izboljšani tehniki enojne IMSI upravičeno samo, če bi bili stroški izvajanja sorazmerni s pričakovanimi konkurenčnimi prednostmi. Zaenkrat ni dokazov, da bi se lahko potrebni dogovori o krmiljenju prometa pri izboljšani tehniki enojne IMSI do 1. julija 2014 izvajali z razumnimi stroški. Zato se zaenkrat šteje, da se tehnika enojne IMSI v obliki poprodaje gostovanja šteje za zadostno za izpolnjevanje vseh meril iz člena 5(3), razen meril (b) in (e), ki sta izpolnjeni samo delno.

(11)

Niti tehnika dvojne IMSI niti tehnika enojne IMSI s svojimi izboljšavami ne izpolnjujeta vseh meril iz člena 5(3) Uredbe (EU) št. 531/2012. Zlasti nobena od njiju ne omogoča izpolnjevanja obveznosti, naložene domačim in gostiteljskim ponudnikom, da porabnikom ne preprečujejo dostopa do reguliranih storitev podatkovnega gostovanja, ki jih neposredno v obiskanem omrežju zagotavlja alternativni gostiteljski ponudnik. Vendar pa mora najmanj ena od tehnik tehnične rešitve omogočati izpolnjevanje te obveznosti, ki je ena od obveznosti, ki jih navedena uredba nalaga v členu 4(1).

(12)

Trenutna izvedba in konfiguracija domačih omrežij preprečujeta takšne lokalne storitve podatkovnega gostovanja. Zato je za izpolnjevanje zahteve iz Uredbe (EU) št. 531/2012 potrebna druga tehnika. Da bi lokalne storitve podatkovnega gostovanja ločili od domačega paketa, se operaterjem obiskanih omrežij ne sme preprečiti tehnične obdelave podatkovnega prometa gostujočega porabnika ter zagotavljanja storitev na maloprodajni ravni.

(13)

Po drugi strani pa tehnika enojne IMSI ne omogoča, da bi se povpraševanje porabnikov po vseh kategorijah, npr. po intenzivni uporabi podatkovnih storitev, zadovoljilo na konkurenčen način. Ker veleprodajne cenovne kapice za storitve podatkovnega gostovanja niso zgolj stroškovno naravnane in se kljub pričakovanem znižanju veleprodajnih stroškov po letu 2014 ne bodo znižale, se ne zdi verjetno, da bi alternativni ponudniki gostovanja, ki so odvisni od veleprodajnih storitev podatkovnega gostovanja, intenzivnim uporabnikom podatkovnih storitev maloprodajne storitve podatkovnega gostovanja lahko ponudili po privlačnih cenah v primerjavi s cenami domačih mobilnih podatkovnih storitev. Vendar pa tehnika, ki omogoča izpolnjevanje obveznosti za domače in gostiteljske ponudnike, da porabnikom ne preprečujejo dostopa do reguliranih storitev podatkovnega gostovanja, ki jih neposredno v obiskanem omrežju zagotavlja alternativni gostiteljski ponudnik, alternativnim ponudnikom podatkovnega gostovanja omogoča, da zagotavljajo lokalne storitve podatkovnega gostovanja, tj. storitve podatkovnega gostovanja, pri katerih niso odvisni od veleprodajne storitve podatkovnega gostovanja.

(14)

Maloprodajne storitve podatkovnega gostovanja trenutno zagotavljajo domači ponudniki na podlagi veleprodajnih sporazumov z operaterji obiskanih omrežij. Podatkovnogostovalni promet se pošilja in sprejema prek radijskega dostopovnega omrežja operaterja obiskanega omrežja ter se usmerja med obiskanim in domačim omrežjem. Operater domačega omrežja zagotovi povezavo do internetne storitve in storitev podatkovnega gostovanja zaračuna gostujočemu porabniku. Veljavni standardi GSM/GPRS, EDGE in UMTS operaterju obiskanega omrežja že omogočajo tehnično obdelavo podatkovnogostovalnega prometa in zagotavljanje povezave do internetne storitve brez usmerjanja med domačim in obiskanim omrežjem. Vendar pa je dosedanja praksa v panogi taka, da operater domačega omrežja porabniku storitev podatkovnega gostovanja še vedno zaračuna ter da operater obiskanega omrežja domačemu operaterju obdelavo prometa zagotovi kot veleprodajno storitev.

(15)

Zahtevo o nepreprečevanju dostopa do lokalnih storitev podatkovnega gostovanja je mogoče izpolniti na več načinov. Osnovni zahtevi sta izvajanje in aktiviranje obdelave podatkovnogostovalnega prometa v obiskanem omrežju ter zahteva o nepreprečevanju ročne ali samodejne izbire obiskanega omrežja. Morebitne izboljšave vključujejo spreminjanje prometnokrmilnih elementov, da se ne prekine trenutna lokalna seja podatkovnega gostovanja, in zagotavljanje posebnih zmogljivosti, ki bi gostujočim porabnikom pomagale izbrati obiskano omrežje ali podpirale samodejno izbiro obiskanih omrežij. Takšne osnovne zahteve bi morale omogočati razvoj različnih poslovnih modelov za začasno ali stalno zagotavljanje lokalnih storitev podatkovnega gostovanja.

(16)

Pri začasnih lokalnih storitvah podatkovnega gostovanja lahko gostujoči porabnik za zagotavljanje maloprodajnih storitev podatkovnega gostovanja v posamezni državi neposredno izbere lokalnega mobilnega omrežnega operaterja, če je storitev na voljo v obiskani državi ter če sta operater obiskanega omrežja in operater domačega omrežja sklenila sporazum o gostovanju. Začasni značaj te storitve pomeni, da se omrežje ali oprema terminala ne konfigurirata stalno, zaradi česar po prenehanju uporabe storitve podatkovnega gostovanja ponovno nastopi prvotno vedenje gostovanja. Porabnik bi imel s to vrsto storitve podobne izkušnje kot z brezžičnimi lokalnimi omrežji, kot je WIFI, ki se trenutno uporablja na številnih prenosnih računalnikih, pametnih telefonih ali tabličnih računalnikih pri gostovanju v tujini. Storitve govornega in SMS gostovanja ter s tem povezane storitve bi kot običajno zagotavljal operater domačega omrežja, razen če ponudnik gostovanja te storitve zagotavlja tudi v obiskanem omrežju.

(17)

Pri stalnih lokalnih storitvah podatkovnega gostovanja gostujoči porabnik sklene pogodbo s ponudnikom lokalnih storitev podatkovnega gostovanja namesto s ponudnikom gostovanja, ki uporablja domače omrežje. Pri tem bi alternativni ponudnik gostovanja, npr. operater mobilnega omrežja ali poprodajalec, gostujočim porabnikom na stalni podlagi v eni ali več državah članicah zagotovil lokalne storitve podatkovnega gostovanja in potrebno tehnično podporo (v obliki posebnih aplikacij ipd.) z lastnim omrežnim pokritjem in/ali omrežnimi pokritji, ki jih upravlja operater mobilnega omrežja, s katerim je sklenil sporazume o poprodaji v vsaki državi.

(18)

Medtem ko najpreprostejše komercialne ponudbe zahteve o prijaznosti uporabnikom verjetno ne izpolnjujejo najbolje, saj zahtevajo, da gostujoči porabnik spremeni nastavitve terminala ali po SMS pošlje kodo, s katero aktivira storitev, in da izbere obiskano omrežje, se lahko pričakuje, da bodo ponudniki lokalnih storitev podatkovnega gostovanja ter dobavitelji terminalov in aplikacij ali drugi akterji ob zadostni priljubljenosti razvili tržne rešitve, ki bodo izboljšale prijaznost uporabnikom. Lokalne storitve podatkovnega gostovanja se štejejo za porabniku prijazne zaradi njihove prožnosti, ki omogoča neposredno izbiro ponudnikov lokalnih storitev podatkovnega gostovanja ali takojšnjo prekinitev povezave z njimi. Lokalne storitve podatkovnega gostovanja alternativnim ponudnikom gostovanja omogočajo, da uporabljajo lastne infrastrukturne zmogljivosti in komercialne sporazume o podatkovnem gostovanju, npr. z dogovori o poprodaji ali stalnimi lokalnimi storitvami podatkovnega gostovanja v več državah. Po mnenju BEREC se lahko lokalne storitve podatkovnega gostovanja uvedejo dokaj hitro in so stroškovno učinkovite, saj večino stroškov nosijo alternativni ponudniki v razmerju z dejansko vzpostavitvijo lokalnih storitev podatkovnega gostovanja. Interoperabilnost je velika, saj standardi za obdelavo prometa v obiskanem omrežju že obstajajo. Zato tehnika, ki omogoča dostop do lokalnih storitev podatkovnega gostovanja, izpolnjuje vsa merila iz člena 5(3) Uredbe (EU) št. 531/2012, razen meril (b) in (e), ki sta izpolnjeni samo delno.

(19)

Tehnika, ki omogoča dostop do lokalnih storitev podatkovnega gostovanja, zagotavlja dostop samo do storitev podatkovnega gostovanja. Zato merila (e) iz člena 5(3) Uredbe (EU) št. 531/2012 ne izpolnjuje v celoti. Poleg tega ta tehnika ne izpolnjuje v celoti merila (b), saj naj bi bil dostop do lokalnih storitev podatkovnega gostovanja privlačen samo za uporabnike podatkovnih storitev.

(20)

Tehnična rešitev, ki združuje obe tehniki, tj. tehniko enojne IMSI, ki se izvaja kot poprodajna storitev gostovanja, in tehniko, ki omogoča dostop do lokalnih storitev podatkovnega gostovanja v obiskanem omrežju, izpolnjuje vsa merila iz člena 5(3) Uredbe (EU) št. 531/2012. Medtem ko niti tehnika enojne IMSI niti tehnika, ki omogoča dostop do lokalnih storitev podatkovnega gostovanja, samih meril (b) in (e) ne izpolnjujeta v celoti, se med seboj dopolnjujeta ter merili (b) in (e) izpolnjujeta samo skupaj.

(21)

V skladu s členom 4(2) Uredbe (EU) št. 531/2012 se preklop med ponudniki gostovanja opravi brez nepotrebnega odlašanja, vsekakor pa v najkrajšem možnem času, odvisno od tehnične rešitve, izbrane za izvajanje ločene prodaje reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja. Pri tehniki enojne IMSI tako kot pri zamenjavi ponudnika domačih storitev po sklenitvi pogodbe z alternativnim ponudnikom gostovanja ni potrebna nadaljnja interakcija z uporabnikom. Ta tehnika omogoča, da se preklop opravi podobno hitro kot preklop domačih storitev, tj. v enem delovnem dnevu. Zato bi se pri tehniki enojne IMSI vsak preklop na alternativnega ponudnika gostovanja ali od njega, ki presega rok, določen za preklop domačih storitev, moral šteti za nepotrebno odlašanje, saj ni bistvenih tehničnih pogojev za daljšo zamudo kot pri primerljivem preklopu med domačimi storitvami. Pri tehniki, ki omogoča dostop do lokalnih storitev podatkovnega gostovanja, se od gostujočih porabnikov pričakuje, da alternativnega gostiteljskega ponudnika lokalnih storitev podatkovnega gostovanja izberejo neposredno pred nameravano uporabo lokalnih storitev podatkovnega gostovanja. Tehnika po sklenitvi pogodbe s sprejemnim ponudnikom gostovanja omogoča takojšnji preklop na ponudnike lokalnih storitev podatkovnega gostovanja in med njimi.

(22)

Da se zagotovi usklajeno tehnično izvajanje ločenih storitev gostovanja, morajo tržni udeleženci, BEREC in Komisija med seboj sodelovati in se usklajevati. Razviti bi morali zlasti usklajen pristop, da se opredelijo ustrezni tehnični vmesniki in zagotovi pravilno izvajanje teh vmesnikov ter tako omogoči skladno in istočasno izvajanje ločene prodaje reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja po vsej Uniji. Panožna platforma, ki bi bila odprta za vse tržne udeležence, bi morala predstavljati uporaben forum za takšno usklajevanje.

(23)

Da bi se ločena prodaja reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja izvedla pravočasno, podjetja pred 1. julijem 2014 ne bi smela zavrniti preskušanja tehničnih vmesnikov pred komercialno vzpostavitvijo maloprodajnih storitev gostovanja, ki jih zagotavljajo alternativni ponudniki gostovanja.

(24)

V skladu z uvodno izjavo 38 Uredbe (EU) št. 531/2012 bi moral BEREC v sodelovanju z ustreznimi zainteresiranimi stranmi razviti smernice za tehnične elemente, ki so potrebni za ločeno prodajo storitev gostovanja.

(25)

Člen 4(4) Uredbe (EU) št. 531/2012 vsebuje splošne določbe o tem, kako in kdaj je treba porabnike obvestiti o možnosti izbire alternativnega ponudnika gostovanja. Nadalje je treba opredeliti vsebino informacij in možne načine, kako jih sporočiti porabniku, da se porabniku olajša obveščeno odločanje. Za izboljšanje porabnikove ozaveščenosti o trgu gostovanja je potrebna kombinacija vseh razpoložljivih sredstev, ki bo porabnikom pomagala pri tem, da bodo imeli koristi od odprtih trgov.

(26)

Da se zagotovi, da bi vsi porabniki imeli koristi od alternativnih ponudb, bi domači ponudniki morali zagotoviti, da pogodbe, sklenjene ali podaljšane po 1. juliju 2014, porabniku omogočajo, da gostiteljskega ponudnika zamenja kadar koli, ne da bi mu donatorski ponudnik gostovanja to zaračunal.

(27)

Ponudniki gostovanja, vključno z alternativnimi ponudniki gostovanja, ki ponujajo lokalne storitve podatkovnega gostovanja, bi morali pri podatkovnih storitvah, ki jih zagotavljajo, zagotavljati preglednost in izvajati zaščitne mehanizme v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 531/2012. Da se zagotovi preglednost, bi morali ponudniki gostovanja gostujočim porabnikom zagotoviti informacije o storitvah, ki jim med uporabo lokalnih storitev podatkovnega gostovanja morda ne bodo na voljo, kot so lastniške storitve, ki jih podpira domače omrežje.

(28)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za komunikacije –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

Ta uredba določa podrobna pravila za ločeno prodajo reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja v Uniji.

Določa podrobna pravila za tehnično rešitev za izvajanje ločene prodaje reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja. Določa tudi podrobna pravila za obveznosti obveščanja domačih ponudnikov do svojih gostujočih porabnikov o možnosti izbire storitev gostovanja, ki jih zagotavlja alternativni ponudnik gostovanja.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporablja naslednja opredelitev pojmov:

(a)

„poprodaja maloprodajnih storitev gostovanja“ pomeni zagotavljanje reguliranih storitev gostovanja v paketu in s tem povezanih storitev, kot so npr. govorne storitve poštnega predala, ki so navadno na voljo porabnikom gostovanja, ne da bi bilo treba gostujočim porabnikom pri tem zamenjati kartico SIM ali mobilno napravo, v skladu z veleprodajnim sporazumom, sklenjenim med alternativnim gostiteljskim in domačim ponudnikom;

(b)

„lokalna storitev podatkovnega gostovanja“ pomeni regulirano storitev podatkovnega gostovanja, ki jo gostujočim porabnikom neposredno v obiskanem omrežju začasno ali stalno zagotavlja alternativni ponudnik gostovanja, ne da bi bilo treba gostujočim porabnikom pri tem zamenjati kartico SIM ali mobilno napravo;

(c)

„ime internetne dostopovne točke v EU“ pomeni nabor skupnih razpoznavnih oznak, vnesen ročno ali samodejno, v mobilni napravi gostujočega porabnika, ki ga prepoznata domače in obiskano omrežje ter ki navaja izbiro gostujočega porabnika o uporabi lokalnih storitev podatkovnega gostovanja;

(d)

„krmiljenje prometa“ pomeni kontrolno funkcijo, ki jo uporablja operater domačega omrežja, s katero na podlagi prednostnega seznama prednostnih obiskanih omrežij izbere obiskana omrežja za svoje gostujoče porabnike;

(e)

„omrežna zapora“ pomeni kontrolno funkcijo, ki jo uporablja operater domačega omrežja, da prepreči izbiro določenih obiskanih omrežij za svoje gostujoče porabnike;

(f)

„trajni medij“ pomeni instrument, na katerem lahko porabnik shranjuje nanj osebno naslovljene informacije tako, da ima ustrezno dolgo zagotovljen dostop za prihodnjo uporabo, pri čemer se upoštevajo nameni, za katere se navedene informacije lahko uporabljajo, ter ki omogoča nespremenjeno reprodukcijo shranjenih informacij;

(g)

„sprejemni ponudnik gostovanja“ pomeni ponudnika gostovanja, ki po zamenjavi ponudnika gostovanja zagotavlja storitve gostovanja namesto storitev gostovanja, ki jih zagotavlja donatorski ponudnik gostovanja;

(h)

„donatorski ponudnik gostovanja“ pomeni ponudnika gostovanja, ki trenutno porabniku zagotavlja storitve gostovanja.

Člen 3

Tehnika za izvajanje ločene prodaje reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja v paketu

1.   Da se gostujočim porabnikom omogoči dostop do reguliranih storitev govornega, SMS in podatkovnega gostovanja, ki jih alternativni ponudnik gostovanja zagotavlja v paketu, domači ponudniki, ki upravljajo prizemno javno mobilno komunikacijsko omrežje, zagotovijo potrebne omrežne elemente in s tem povezane storitve, ki alternativnemu ponudniku gostovanja poleg zagotavljanja domačih mobilnih komunikacijskih storitev omogočajo poprodajo maloprodajnih storitev gostovanja porabnikom domačega ponudnika, ne da bi porabniki gostovanja pri tem morali zamenjati kartico SIM ali mobilno napravo.

2.   Omrežni elementi in s tem povezane storitve iz odstavka 1 med drugim obsegajo:

(a)

zmogljivosti, potrebne za postopek zamenjave ponudnika gostovanja v skladu z odstavkom 5;

(b)

zmogljivosti v zvezi s porabniškimi informacijami, kot so podatki o lokaciji porabnika in zapisi o podatkih porabnika za podporo pri zaračunavanju, ki so potrebne za zagotavljanje maloprodajnih storitev gostovanja;

(c)

zmogljivosti, potrebne za podpiranje izvajanja finančnih omejitev za določeno obdobje uporabe storitev podatkovnega gostovanja v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 531/2012.

3.   Domači ponudniki, ki upravljajo prizemno javno mobilno komunikacijsko omrežje, ugodijo vsem upravičenim zahtevkom za dostop do omrežnih elementov in storitev v skladu z odstavkoma 1 in 2.

4.   Domači ponudniki zagotovijo, da lahko gostujoči porabniki alternativnih ponudnikov gostovanja še naprej uporabljajo obstoječe govorne storitve poštnega nabiralnika.

5.   Donatorski ponudnik gostovanja sodeluje s sprejemnim ponudnikom gostovanja tako, da lahko gostujoči porabniki, ki sklenejo pogodbo s sprejemnim ponudnikom gostovanja, storitve, ki jih zagotavlja slednji, začnejo uporabljati v enem delovnemu dnevu.

Člen 4

Tehnika za izvajanje dostopa do lokalnih storitev podatkovnega gostovanja v obiskanem omrežju

1.   Da se gostujočim porabnikom ne prepreči dostopa do reguliranih storitev podatkovnega glasovanja, ki jih neposredno v obiskanem omrežju zagotavlja alternativni ponudnik gostovanja, domači ponudniki, ki upravljajo prizemno javno mobilno komunikacijsko omrežje, ugodijo upravičenim zahtevkom za dostop do omrežnih elementov in s tem povezanih storitev, ki so potrebni, da se alternativnemu ponudniku gostovanja omogoči obdelava podatkovnogostovalnega prometa v obiskanem omrežju in maloprodajno zagotavljanje lokalnih storitev podatkovnega gostovanja.

2.   Omrežni elementi in s tem povezane storitve iz odstavka 1 med drugim obsegajo:

(a)

zmogljivosti, ki so potrebne, da lahko gostujoči porabnik preklopi med ponudnikom gostovanja, ki uporablja domače omrežje, in alternativnim ponudnikom lokalnih storitev podatkovnega gostovanja ter tako uporablja storitve podatkovnega gostovanja v skladu z odstavkom 4;

(b)

zmogljivosti, ki omogočajo ustvarjanje uporabniških dostopnih profilov za internetno dostopovno točko v EU v domačem omrežju in mehanizma v domačem omrežju, ki omogoča obdelavo podatkovnogostovalnega prometa v obiskanem omrežju, preusmerjanje podatkovnogostovalnega prometa k izbranemu alternativnemu ponudniku gostovanja in maloprodajno zagotavljanje storitve podatkovnega gostovanja s strani operaterja obiskanega omrežja za te uporabniške dostopne profile;

(c)

zmogljivosti, ki zagotavljajo, da se uporabnikom zaradi krmiljenja prometa, omrežne zapore ali drugih mehanizmov, ki se uporabljajo v domačem omrežju, ne preprečuje izbire obiskanega omrežja za lokalne storitve podatkovnega gostovanja po lastni izbiri;

(d)

zmogljivosti, ki zagotavljajo, da se uporabnikova povezava z obiskanim omrežjem, v katerem želi uporabljati lokalne storitve podatkovnega gostovanja po lastni izbiri, ne prekine zaradi krmiljenja prometa ali drugih mehanizmov, ki se uporabljajo v domačem omrežju.

3.   Če namerava alternativni ponudnik gostovanja ponuditi lokalne storitve podatkovnega gostovanja, domači ponudniki, ki upravljajo prizemno javno mobilno komunikacijsko omrežje, v ta namen ugodijo upravičenim zahtevkom alternativnega ponudnika gostovanja za veleprodajni gostovalni dostop ter omogočijo, da med uporabo lokalnih storitev podatkovnega gostovanja lokalne storitve podatkovnega gostovanja zagotavlja alternativni ponudnik gostovanja, preostale storitve gostovanja (govorne storitve in storitve SMS) pa ponudnik gostovanja, ki uporablja domače omrežje.

4.   Donatorski ponudnik gostovanja sodeluje s sprejemnim ponudnikom gostovanja tako, da lahko gostujoči porabniki, ki s sprejemnim ponudnikom gostovanja sklenejo pogodbo o zagotavljanju lokalnih storitev podatkovnega gostovanja, storitve, ki jih zagotavlja ta ponudnik, začnejo uporabljati takoj, ko sprejemni ponudnik gostovanja pošlje zahtevek donatorskemu ponudniku gostovanja.

Donatorski in alternativni ponudnik gostovanja zagotovita, da ima pri izvajanju tehnike vsak gostujoči porabnik, ki uporablja lokalne storitve podatkovnega gostovanja, možnost, da kadar koli preneha uporabljati lokalne storitve podatkovnega gostovanja in da ponovno uporablja privzete storitve gostovanja, ki jih zagotavlja donatorski ponudnik gostovanja. Alternativni ponudnik gostovanja, ki zagotavlja lokalne storitve podatkovnega gostovanja, ne preprečuje samodejne ponovne vzpostavitve teh privzetih storitev gostovanja neprekinjeno od trenutka, ko donatorski ponudnik gostovanja pošlje zahtevek alternativnemu ponudniku gostovanja.

Člen 5

Tehnična rešitev za izvajanje ločene prodaje reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja

Domači ponudniki, ki upravljajo prizemno javno mobilno komunikacijsko omrežje, izvajajo tako tehniko za izvajanje ločene prodaje reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja v paketu kot tudi tehniko za izvajanje dostopa do lokalnih storitev podatkovnega gostovanja v obiskanem omrežju.

Ponudniki gostovanja med seboj sodelujejo ter tako na podlagi skupno dogovorjenih standardov zagotovijo interoperabilnost vmesnikov za tehnično rešitev za izvajanje ločene prodaje reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja. Uporabljajo se lahko referenčni dokumenti in postopki podatkovnih zbirk, ki jih uporabljajo omrežni operaterji za namene gostovanja, pod pogojem, da so ti javno dostopni ter v skladu z Uredbo (EU) št. 531/2012 in to uredbo.

Člen 6

Porabniške informacije o ločeni prodaji reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja

1.   Domači ponudniki obstoječe porabnike gostovanja obveščajo od 1. julija 2014 in novim uporabnikom pred sklenitvijo pogodbe zagotovijo informacije o možnosti izbire ločenih storitev gostovanja, ki jih zagotavljajo alternativni ponudniki gostovanja. Zagotovijo zlasti naslednje informacije:

(a)

podrobnosti o potrebnih korakih, ki jim morajo gostujoči porabniki slediti za preklop na alternativne ponudnike gostovanja ali med njimi;

(b)

o možnosti, da je preklop na alternativne ponudnike ali med njimi mogoč kadar koli brezplačno;

(c)

o spremembah, ki bodo vključene v obstoječe pogodbene pogoje, pri čemer zagotovijo, da donatorski ponudnik gostovanja preklopa ne zaračuna porabniku;

(d)

o tem, koliko časa bo trajal preklop na alternativne ponudnike gostovanja ali med njimi;

(e)

opozorilo, da pri zamenjavi domačega ponudnika novi domači ponudnik ni zavezan, da podpira storitve gostovanja, ki jih zagotavlja določen alternativni ponudnik gostovanja;

(f)

pri sklepanju nove ali podaljševanju obstoječe pogodbe porabniki izrecno potrdijo, da so bili obveščeni o možnosti izbire alternativnega ponudnika gostovanja.

2.   Informacije iz odstavka 1 se zagotovijo jasno in razumljivo na trajnem mediju v lahko dostopni obliki. Porabnike predplačniških storitev, katerih kontaktnih podatkov domači ponudniki ne poznajo, domači ponudniki obvestijo s SMS ali drugim primernim sredstvom.

Gostujoči porabniki imajo pravico, da kadar koli brezplačno zahtevajo in prejmejo podrobnejše informacije o možnosti zamenjave ponudnikov gostovanja.

Člen 7

Ponovni pregled

Komisija pri opravljanju ponovnega pregleda v skladu s členom 19 Uredbe (EU) št. 531/2012 po posvetovanju z BEREC oceni, ali je izbrana tehnična rešitev učinkovita za izvajanje ločene prodaje reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja ter ali jo je treba posodobiti glede na tehnološki ali tržni razvoj. Pri ponovnem pregledu zlasti oceni, ali tehnična rešitev še vedno najučinkoviteje izpolnjuje merila iz člena 5(3) Uredbe (EU) št. 531/2012.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2014 do 30. junija 2022.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 172, 30.6.2012, str. 10.

(2)  BoR(12) 68 in BoR(12) 109.


15.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/8


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1204/2012

z dne 14. decembra 2012

o odobritvi sprememb specifikacije za ime, registrirano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Castelmagno (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1), zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 in z uporabo člena 17(2) navedene uredbe je bil zahtevek Italije za odobritev sprememb specifikacije za ime „Castelmagno“ objavljen v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Luksemburg je Komisiji uradno sporočil ugovor v skladu s členom 7(3)(a) Uredbe (ES) št. 510/2006.

(3)

Komisija je v dopisu z dne 23. septembra 2010 zainteresirani strani povabila, da se ustrezno posvetujeta. V roku šestih mesecev med zainteresiranima stranema ni prišlo do dogovora. Vendar je Luksemburg svoj ugovor umaknil z dopisom z dne 2. avgusta 2012 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe specifikacije, objavljene v Uradnem listu Evropske unije z dne 24. decembra 2009 v zvezi z imenom iz Priloge k tej uredbi, se odobrijo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 320, 24.12.2009, str. 27.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.3.   Siri

ITALIJA

Castelmagno (ZOP)


15.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/10


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1205/2012

z dne 14. decembra 2012

o spremembi Uredbe (EU) št. 802/2010 glede uspešnosti družb

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pomorski inšpekciji države pristanišča (1), zlasti člena 27 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uspešnost družbe je eden od splošnih parametrov, ki določa rizični profil ladje.

(2)

Pri ocenjevanju uspešnost družbe bi bilo treba upoštevati stopnje pomanjkljivosti in zadržanj vseh ladij v floti družbe, na katerih je bil opravljen inšpekcijski pregled v Uniji in na območju, ki ga ureja Pariški memorandum o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe (Pariški memorandum).

(3)

Izvedbena pravila za izračunavanje meril uspešnosti družbe za rizični profil ladij in metodologijo priprave seznamov, ki se objavijo, določa Uredba Komisije (EU) št. 802/2010 z dne 13. septembra 2010 o izvajanju člena 10(3) in člena 27 Direktive 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede uspešnosti družb (2).

(4)

Iz simulacij objav seznamov na podlagi informacij, zabeleženih v podatkovni bazi inšpekcijskih pregledov, je razvidno, da bi morala biti metodologija za objavo iz Uredbe (EU) št. 802/2010 bolj ciljno naravnana.

(5)

Da bi bili seznami podpovprečno uspešnih in neuspešnih družb zanesljivi, je treba spremeniti merila, ki se uporabljajo za pripravo teh seznamov, tako da bodo ti seznami osredotočeni predvsem na najmanj uspešne družbe. To ne bi smelo spreminjati izračuna uspešnosti družb za rizični profil ladje.

(6)

Na seznam podpovprečno uspešnih ali neuspešnih družb se uvrstijo tiste družbe, katerih uspešnost je bila v zadnjih 36 mesecih pred objavo neprekinjeno slaba. Neprekinjeno slaba uspešnost v tako dolgem obdobju kaže na pomanjkanje volje v družbi ali njeno nezmožnost izboljšanja uspešnosti. Glede na to, da objava na seznamu temelji na obdelavi podatkov o uspešnosti družb v obdobju 36 mesecev, bi bilo pred prvo objavo treba zagotoviti dovolj časa, da se v podatkovni bazi THETIS zbere dovolj podatkov, ki jih države članice sporočijo v skladu z Direktivo 2009/16/ES.

(7)

Družbe, ki se objavijo na seznamu, se določijo izključno na podlagi informacij, ki so jih v skladu s členom 24(3) Direktive 2009/16/ES v podatkovno bazo inšpekcijskih pregledov posredovale in potrdile države članice. Te informacije vključujejo inšpekcijske preglede ladij, pomanjkljivosti, ugotovljene med inšpekcijskimi pregledi, in zadržanja. Prav tako vključujejo informacije o ladjah (ime, identifikacijsko številko IMO, klicni znak in zastavo) ter ime lastnika ali osebe, kot je na primer upravljavec ali zakupnik ladijskega prostora, ki je prevzel tako odgovornost za operacije ladje kot tudi dolžnosti in odgovornosti, ki jih nalaga Mednarodni kodeks ravnanja za varno upravljanje (kodeks ISM). Na ta način se lahko uspešnost družbe in ladij, za katere je ta odgovorna, samodejno spremlja v podatkovni bazi inšpekcijskih pregledov, sezname pa je mogoče posodobiti vsak dan.

(8)

Komisiji bi moralo biti omogočeno pridobivati podatke iz podatkovne baze inšpekcijskih pregledov, in sicer z uporabo samodejnih funkcij baze, da bi lahko določila družbe, ki se vključijo na seznam podpovprečno uspešnih in neuspešnih družb.

(9)

Metodologija za določitev matrike uspešnosti družb temelji na obdelavi indeksa zadržanja in indeksa pomanjkljivosti družbe, kot to določa Priloga k Uredbi (EU) št. 802/2010.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja morja z ladij –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 3(2) Uredbe (EU) št. 802/2010 se nadomesti z naslednjim:

„2.   EMSA na svoji javni spletni strani od 1. januarja 2014 objavlja in dnevno posodablja naslednje informacije:

(a)

seznam družb, ki so bile v obdobju 36 mesecev neprekinjeno neuspešne;

(b)

seznam družb, ki so bile v obdobju 36 mesecev neprekinjeno podpovprečno uspešne ali neuspešne;

(c)

seznam družb, ki so bile v obdobju 36 mesecev neprekinjeno podpovprečno uspešne.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 131, 28.5.2009, str. 57.

(2)  UL L 241, 14.9.2010, str. 4.


15.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/12


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1206/2012

z dne 14. decembra 2012

o izdaji dovoljenja za pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Aspergillus oryzae (DSM 10287), kot krmni dodatek za perutnino za pitanje, odstavljene pujske in prašiče za pitanje ter o spremembi uredb (ES) št. 1332/2004 in (ES) št. 2036/2005 (imetnik dovoljenja DSM Nutritional Products)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj. Člen 10 navedene uredbe določa, da je treba ponovno oceniti dodatke, odobrene v skladu z Direktivo Sveta 70/524/EGS (2).

(2)

Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze (ES 3.2.1.8), ki jo proizvaja Aspergillus oryzae (DSM 10287), je bil v skladu z Direktivo 70/524/EGS odobren kot krmni dodatek za piščance za pitanje, purane za pitanje in pujske brez časovne omejitve z Uredbo Komisije (ES) št. 1332/2004 (3) ter za štiri leta za prašiče za pitanje in race z Uredbo Komisije (ES) št. 2036/2005 (4). Navedeni pripravek je bil naknadno vpisan v register krmnih dodatkov kot obstoječi proizvod v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(3)

V skladu s členom 10(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 in v povezavi s členom 7 navedene uredbe je bil vložen zahtevek za ponovno oceno pripravka endo-1,4-beta-ksilanaze (ES 3.2.1.8), ki jo proizvaja Aspergillus oryzae (DSM 10287), kot krmnega dodatka za piščance in purane za pitanje, odstavljene pujske, prašiče za pitanje in race ter v skladu s členom 7 navedene uredbe za novo uporabo za vse vrste perutnine za pitanje ter za uvrstitev navedenega dodatka v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili navedenemu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v svojem mnenju z dne 12. junija 2012 (5) navedla, da pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze (ES 3.2.1.8), ki jo proizvaja Aspergillus oryzae (DSM 10287), v predlaganih pogojih uporabe nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali na okolje ter da lahko njegova uporaba izboljša proizvodnost piščancev za pitanje, puranov za pitanje in rac za pitanje. To je mogoče ekstrapolirati tudi za vse manjše vrste perutnine za pitanje. Prav tako je sklenila, da lahko dodatek izboljša prirast teže pri pujskih in prašičih za pitanje. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s spremljanjem po dajanju na trg. Potrdila je tudi poročilo o analitski metodi krmnega dodatka, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5)

Pri oceni pripravka endo-1,4-beta-ksilanaze (ES 3.2.1.8), ki jo proizvaja Aspergillus oryzae (DSM 10287), se je pokazalo, da so pogoji za izdajo dovoljenja iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedenega pripravka, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Zaradi izdaje novega dovoljenja v skladu z Uredbo (ES) št. 1831/2003 bi bilo treba ustrezno spremeniti uredbi (ES) št. 1332/2004 in (ES) št. 2036/2005.

(7)

Ker ni varnostnih razlogov, zaradi katerih bi morali takoj začeti veljati spremenjeni pogoji za izdajo dovoljenja, je primerno zagotoviti prehodno obdobje, da se lahko zainteresirane strani pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev zaradi izdaje dovoljenja.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izdaja dovoljenja

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „pospeševalci prebavljivosti“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Spremembi Uredbe (ES) št. 1332/2004

Uredba (ES) št. 1332/2004 se spremeni:

1.

člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Pripravki, ki spadajo v skupino ‚encimov‘, kot je opredeljeno v Prilogi II, se brez časovne omejitve dovolijo kot dodatki v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.“;

2.

Priloga I se črta.

Člen 3

Sprememba Uredbe (ES) št. 2036/2005

V Prilogi III k Uredbi (ES) št. 2036/2005 se črta vnos št. 5 za endo-1,4-beta-ksilanazo (ES 3.2.1.8).

Člen 4

Prehodni ukrepi

Pripravek iz Priloge in krma, ki vsebuje navedeni pripravek, ki sta proizvedena in označena pred 4. julijem 2013 v skladu s pravili, ki se uporabljajo pred 4. januarjem 2013, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog.

Člen 5

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  UL L 270, 14.12.1970, str. 1.

(3)  UL L 247, 21.7.2004, str. 8.

(4)  UL L 328, 15.12.2005, str. 13.

(5)  EFSA Journal 2012; 10(7):2790.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: pospeševalci prebavljivosti

4a1607

DSM Nutritional Products

Endo-1,4-beta-ksilanaza

ES 3.2.1.8

 

Sestava dodatka

Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Aspergillus oryzae (DSM 10287), z najmanjšo aktivnostjo:

 

v trdni obliki: 1 000 FXU (1)/g

 

v tekoči obliki: 650 FXU/ml

 

Lastnosti aktivne snovi

Endo-1,4-beta-ksilanaza, ki jo proizvaja Aspergillus oryzae (DSM 10287)

 

Analitska metoda  (2)

Za količinsko opredelitev endo-1,4-betaksilanaze, ki jo proizvaja Aspergillus oryzae (DSM 10287), v krmnem dodatku:

kolorimetrična metoda, s katero se merijo vodotopni obarvani fragmenti, ki se med delovanjem endo-1,4-betaksilanaze sprostijo iz substrata azo-arabinoksilana iz pšenice, obarvanega z remazol-brilliant-blue.

Za količinsko opredelitev endo-1,4-betaksilanaze, ki jo proizvaja Aspergillus oryzae (DSM 10287), v premiksih in krmnih mešanicah:

kolorimetrična metoda, s katero se merijo vodotopni obarvani fragmenti, ki se med delovanjem endo-1,4-betaksilanaze sprostijo iz substrata arabinoksilana iz pšenice, navzkrižno vezanega z azurinom.

Perutnina za pitanje

100 FXU

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Priporočeni največji odmerek na kilogram popolne krmne mešanice:

perutnina za pitanje 200 FXU,

pujski (odstavljeni): 400 FXU,

prašiči za pitanje: 200 FXU.

3.

Za uporabo v krmi, bogati z neškrobnimi polisaharidi (predvsem arabinoksilani).

4.

Za uporabo pri odstavljenih pujskih do približno 35 kg.

5.

Zaradi varnosti je treba med ravnanjem uporabljati zaščito za dihala in rokavice.

4. januar 2023

Pujski (odstavljeni)

Prašiči za pitanje

200 FXU


(1)  1 FXU je količina encima, ki sprosti 7,8 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz azoarabinoksilana iz pšenice na minuto pri pH 6,0 in 50 °C.

(2)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslovu referenčnega laboratorija:

http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


15.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/15


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1207/2012

z dne 14. decembra 2012

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

48,7

MA

82,6

TN

99,6

TR

81,9

ZZ

78,2

0707 00 05

AL

88,1

JO

174,9

TR

104,4

ZZ

122,5

0709 93 10

MA

141,3

TR

108,9

ZZ

125,1

0805 10 20

MA

64,0

TR

49,9

ZA

51,3

ZW

43,2

ZZ

52,1

0805 20 10

MA

70,6

ZZ

70,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

100,7

JM

129,1

MA

106,4

TR

84,6

ZZ

105,2

0805 50 10

TR

81,0

ZZ

81,0

0808 10 80

MK

32,3

NZ

165,3

US

150,2

ZA

138,0

ZZ

121,5

0808 30 90

CN

65,3

TR

135,1

US

200,5

ZZ

133,6


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


15.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/17


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1208/2012

z dne 14. decembra 2012

o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 16. decembra 2012

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EU) št. 642/2010 z dne 20. julija 2010 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (2), zlasti člena 2(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da je uvozna dajatev za proizvode z oznakami KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (navadna pšenica, semenska), ex 1001 99 00 (visokokakovostna navadna pšenica, razen semenske), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 in 1007 90 00 enaka veljavni intervencijski ceni za te proizvode ob uvozu, povečani za 55 % in zmanjšani za uvozno ceno CIF zadevne pošiljke. Ta dajatev ne sme presegati stopnje dajatev skupne carinske tarife.

(2)

Člen 136(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se za izračun uvozne dajatve iz odstavka 1 navedenega člena za zadevne proizvode redno določajo reprezentativne uvozne cene CIF.

(3)

V skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 642/2010 je cena za izračun uvozne dajatve za proizvode z oznakami KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (navadna pšenica, semenska), ex 1001 99 00 (visokokakovostna navadna pšenica, razen semenske), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 in 1007 90 00 enaka dnevni reprezentativni uvozni ceni CIF v skladu z metodo iz člena 5 navedene uredbe.

(4)

Uvozne dajatve, ki se uporabljajo do začetka veljavnosti nove določitve se določijo za obdobje od 16. decembra 2012.

(5)

Ker je treba zagotoviti, da se ta ukrep uporablja čim prej po tem, ko se zagotovijo ažurirani podatki, mora ta uredba začeti veljati na dan objave –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

S 16. decembrom 2012 se uvozne dajatve v sektorju žit iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določijo v Prilogi I k tej uredbi na podlagi podatkov iz Priloge II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 187, 21.7.2010, str. 5.


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007, ki se uporabljajo od 16. decembra 2012

Oznaka KN

Opis blaga

Uvozna dajatev (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

trda PŠENICA, visokokakovostna

0,00

srednjekakovostna

0,00

nizkokakovostna

0,00

ex 1001 91 20

navadna PŠENICA, semenska

0,00

ex 1001 99 00

navadna PŠENICA, visokokakovostna, razen semenske

0,00

1002 10 00

1002 90 00

0,00

1005 10 90

semenska KORUZA, razen hibridne

0,00

1005 90 00

KORUZA, razen semenske (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SIREK v zrnju, razen hibridnega, za setev

0,00


(1)  V skladu s členom 2(4) Uredbe (EU) št. 642/2010 je lahko uvoznik upravičen do znižanja uvozne dajatve za:

3 EUR/t, če se pristanišče raztovarjanja nahaja v Sredozemlju (onstran Gibraltarske ožine) ali Črnem morju in če blago prihaja po Atlantskem oceanu ali Sueškem kanalu,

2 EUR/t, če se pristanišče raztovarjanja nahaja na Danskem, Irskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski, na Finskem, Švedskem, v Veliki Britaniji ali na atlantski obali Iberskega polotoka ter če blago prihaja v Unijo po Atlantskem oceanu.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če izpolnjuje pogoje iz člena 3 Uredbe (EU) št. 642/2010.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev iz Priloge I

30.11.2012-13.12.2012

1.

Povprečje za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 642/2010:

(EUR/t)

 

Navadna pšenica (1)

Koruza

Trda pšenica, visokokakovostna

Trda pšenica, srednjekakovostna (2)

Trda pšenica, nizkokakovostna (3)

Borza

Minnéapolis

Chicago

Kotacija

274,78

224,02

Cena FOB ZDA

264,60

254,60

234,60

Premija za Zaliv

23,20

Premija za Velika jezera

26,11

2.

Povprečje za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 642/2010:

Prevozni stroški: Mehiški zaliv–Rotterdam:

14,78 EUR/t

Prevozni stroški: Velika jezera–Rotterdam:

46,98 EUR/t


(1)  Pozitivna premija 14 EUR/t (člen 5(3) Uredbe (EU) št. 642/2010).

(2)  Negativna premija 10 EUR/t (člen 5(3) Uredbe (EU) št. 642/2010).

(3)  Negativna premija 30 EUR/t (člen 5(3) Uredbe (EU) št. 642/2010).


SKLEPI

15.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/20


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 11. decembra 2012

o določitvi količinskih omejitev in dodelitvi kvot za snovi, ki so nadzorovane v okviru Uredbe (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2013

(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 8899)

(Besedilo v angleškem, francoskem, italijanskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem in španskem jeziku je edino verodostojno)

(2012/782/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (1), ter zlasti člena 10(2) in člena 16(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za sprostitev uvoženih nadzorovanih snovi v prosti promet v Uniji veljajo količinske omejitve.

(2)

Komisija mora določiti navedene omejitve in podjetjem dodeliti kvote.

(3)

Poleg tega mora Komisija določiti količine nadzorovanih snovi, ki niso delno halogenirani klorofluoroogljikovodiki in se smejo uporabljati za bistvene laboratorijske in analitske uporabe, ter gospodarske družbe, ki jih smejo uporabljati.

(4)

Določitev dodeljenih kvot za bistvene laboratorijske in analitske uporabe mora zagotoviti, da se spoštujejo količinske omejitve iz člena 10(6), in sicer z uporabo Uredbe Komisije (EU) št. 537/2011 z dne 1. junija 2011 o mehanizmu za dodeljevanje količin nadzorovanih snovi, ki so dovoljene za laboratorijske in analitske uporabe v Uniji v skladu z Uredbo (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (2). Ker navedene količinske omejitve vključujejo tudi dovoljene količine delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov za laboratorijske in analitske uporabe, mora navedena dodelitev zajemati tudi proizvodnjo in uvoz delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov za takšne uporabe.

(5)

Komisija je objavila obvestilo podjetjem, ki nameravajo leta 2013 v Evropsko unijo uvažati ali iz nje izvažati nadzorovane snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, in podjetjem, ki nameravajo za leto 2013 zaprositi za kvoto za te snovi, namenjene laboratorijski in analitski uporabi (2012/C 53/09) (3), ter tako prejela izjave o nameravanem uvozu v letu 2013.

(6)

Količinske omejitve in kvote je treba določiti za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2013 v skladu z letnim ciklom poročanja v okviru Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč.

(7)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 25(1) Uredbe (ES) št. 1005/2009 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Količinske omejitve za sprostitev v prosti promet

Količine nadzorovanih snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1005/2009, ki se smejo v letu 2013 sprostiti v prosti promet v Uniji iz virov zunaj Unije, so naslednje:

Nadzorovane snovi

Količina

(v kilogramih dejavnika škodljivosti za ozon (ODP))

Skupina I (klorofluoroogljikovodiki 11, 12, 113, 114 in 115) in skupina II (drugi popolnoma halogenirani klorofluoroogljikovodiki)

22 033 000,00

Skupina III (haloni)

18 222 010,00

Skupina IV (ogljikov tetraklorid)

9 295 220,00

Skupina V (1,1,1-trikloroetan)

1 500 001,50

Skupina VI (metilbromid)

870 120,00

Skupina VII (delno halogenirani bromofluoroogljikovodiki)

1 869,00

Skupina VIII (delno halogenirani klorofluoroogljikovodiki)

5 314 106,00

Skupina IX (bromoklorometan)

294 012,00

Člen 2

Dodelitev kvot za sprostitev v prosti promet

1.   Kvote za klorofluoroogljikovodike 11, 12, 113, 114 in 115 ter druge popolnoma halogenirane klorofluoroogljikovodike se v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2013 dodelijo za namene in podjetja iz Priloge I.

2.   Kvote za halone se v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2013 dodelijo za namene in podjetja iz Priloge II.

3.   Kvote za ogljikov tetraklorid se v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2013 dodelijo za namene in podjetja iz Priloge III.

4.   Kvote za ogljikov 1,1,1-trikloroetan se v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2013 dodelijo za namene in podjetja iz Priloge IV.

5.   Kvote za metilbromid se v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2013 dodelijo za namene in podjetja iz Priloge V.

6.   Kvote za delno halogenirane bromofluoroogljikovodike se v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2013 dodelijo za namene in podjetja iz Priloge VI.

7.   Kvote za delno halogenirane klorofluoroogljikovodike se v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2013 dodelijo za namene in podjetja iz Priloge VII.

8.   Kvote za bromoklorometan se v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2013 dodelijo za namene in podjetja iz Priloge VIII.

9.   Posamezne kvote za podjetja so določene v Prilogi IX.

Člen 3

Kvote za laboratorijsko in analitsko uporabo

Kvote za uvoz in proizvodnjo nadzorovanih snovi za laboratorijske in analitske uporabe za leto 2013 se dodelijo podjetjem iz Priloge X.

Največje količine, ki so dodeljene tem podjetjem in se lahko v letu 2013 proizvedejo ali uvozijo za laboratorijske in analitske uporabe, so navedene v Prilogi XI.

Člen 4

Obdobje veljavnosti

Ta sklep se uporablja od 1. januarja 2013 in preneha veljati 31. decembra 2013.

Člen 5

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na naslednja podjetja:

1

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Nemčija

2

Aesica Queenborough Ltd.

North Street

Queenborough

Kent, ME11 5EL

Združeno kraljestvo

3

AGC Chemicals Europe, Ltd.

PO Box 4, Hillhouse Site

Thornton Cleveleys, Lancs, FY5 4QD

Združeno kraljestvo

4

Airbus Operations S.A.S.

Route de Bayonne 316

31300 Toulouse

Francija

5

Albany Molecular Research (UK) Ltd

Mostyn Road

Holywell

Flintshire, CH8 9DN

Združeno kraljestvo

6

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

1348 Louvain-la-Neuve

Belgija

7

Arkema France SA

420, rue d’Estienne D’Orves

92705 Colombes Cedex

Francija

8

Arkema Quimica S.A.

Avenida de Burgos 12

28036 Madrid

Španija

9

Ateliers Bigata SAS

10, rue Jean Baptiste Perrin,

33320 Eysines Cedex

Francija

10

BASF Agri Production SAS

32, rue de Verdun

76410 Saint-Aubin lès Elbeuf

Francija

11

Bayer Crop Science AG

Gebäude A729

41538 Dormagen

Nemčija

12

Diverchim S.A.

100, rue Louis Blanc

60765 Montataire Cedex

Francija

13

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Bützflether Sand

21683 Stade

Nemčija

14

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Nizozemska

15

Dyneon GmbH

Industrieparkstrasse 1

84508 Burgkirchen

Nemčija

16

Eras Labo

222 D1090

38330 Saint Nazaire les Eymes

Francija

17

Eusebi Impianti Srl

Via Mario Natalucci 6

60131 Ancona

Italija

18

Eusebi Service Srl

Via Vincenzo Pirani 4

60131 Ancona

Italija

19

Fire Fighting Enterprises Ltd.

9 Hunting Gate

Hitchin SG4 0TJ

Združeno kraljestvo

20

Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV

Keetberglaan 1A

Haven 1061

2070 Zwijndrecht

Belgija

21

Gedeon Richter Nyrt.

Gyömrői út 19–21.

1103 Budapest

Madžarska

22

Gielle di Luigi Galantucci

Via Ferri Rocco, 32

70022 Altamura (BA)

Italija

23

Halon & Refrigerants Services Ltd.

J.Reid Trading Estate

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Flintshire CH5 2QJ

Združeno kraljestvo

24

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda, Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

Združeno kraljestvo

25

Honeywell Fluorine Products Europe B.V.

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Nizozemska

26

Honeywell Specialty Chemicals GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

Nemčija

27

Hovione Farmaciencia SA

Sete Casas

2674-506 Loures

Portugalska

28

Hydraulik-liftsysteme / Walter Mayer GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 3

76646 Bruchsal

Nemčija

29

ICL-IP Europe B.V.

Fosfaatweeg 48

1013 BM Amsterdam

Nizozemska

30

Laboratorios Miret SA

Geminis 4

08228 Terrassa, Barcelona

Španija

31

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Nemčija

32

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios SL

C/Mestre Joan Corrales 107-109

08950 Esplugas de Llobregat, Barcelona

Španija

33

Ludwig-Maximilians-Universität

Department Chemie

Butenandstr. 5-13 (Haus D)

81377 München

Nemčija

34

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

Belgija

35

Merck KgaA

Frankfurter Strasse 250

64271 Darmstadt

Nemčija

36

Meridian Technical Services Ltd

P.O. Box 16919

UJ- SE3 9WE London

Združeno kraljestvo

37

Mexichem UK Ltd.

PO Box 13

The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QX

Združeno kraljestvo

38

Ministry of Defence

Defence Fuel Lubricants and Chemicals

P.O. Box 10.000

1780 CA Den Helder

Nizozemska

39

Panreac Quimica S.L.U.

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf 2

08211 Castellar del Vallès-Barcelona

Španija

40

Poż-Pliszka Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 45

80-392 Gdańsk

Poljska

41

R.P. Chem s.r.l.

Via San Michele 47

31062 Casale sul Sile (TV)

Italija

42

Safety Hi-Tech S.r.l.

Via Cavour 96

67051 Avezzano (AQ)

Italija

43

Savi Technologie Sp. z o.o.

Ul. Wolnosci 20

Psary

51-180 Wroclaw

Poljska

44

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstrasse 2

89555 Steinheim

Nemčija

45

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’isle d’abeau Chesnes

38297 St Quentin Fallavier

Francija

46

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

Združeno kraljestvo

47

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

30173 Hannover

Nemčija

48

Solvay Fluores France

25, rue de Clichy

75442 Paris

Francija

49

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la Republique

39501 Tavaux Cedex

Francija

50

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

Italija

51

Sterling Chemical Malta Ltd

48 Squad Nru 2, Triqix, Xatt, Pta

9044 Pieta

Malta

52

Sterling S.p.A.

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo di Corciano (PG)

Italija

53

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

30 Priestly Road

Guildford Surrey GU2 7YH

Združeno kraljestvo

54

Tazzetti S.p.A.

Corso Europa n. 600/a

10070 Volpiano (TO)

Italija

55

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Strasse 18

97076 Würzburg

Nemčija

56

Thomas Swan & Co Ltd.

Rotary Way

Consett

County Durham DH8 7ND

Združeno kraljestvo

V Bruslju, 11. decembra 2012

Za Komisijo

Connie HEDEGAARD

Članica Komisije


(1)  UL L 286, 31.10.2009, str. 1.

(2)  UL L 147, 2.6.2011, str. 4.

(3)  UL C 53, 23.2.2012, str. 18.


PRILOGA I

SKUPINI I IN II

Uvozne kvote za klorofluoroogljikovodike 11, 12, 113, 114 in 115 ter druge popolnoma halogenirane klorofluoroogljikovodike, dodeljene uvoznikom v skladu z Uredbo (ES) št. 1005/2009 za uporabo za surovine in predelovalna sredstva v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2013.

Gospodarska družba

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Mexichem UK Limited (UK)

Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. (IT)

Syngenta Crop Protection (UK)

Tazzetti S.p.A. (IT)

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH (DE)


PRILOGA II

SKUPINA III

Uvozne kvote za halone, dodeljene uvoznikom v skladu z Uredbo (ES) št. 1005/2009 za uporabo za surovine in nujne uporabe v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2013.

Gospodarska družba

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Ateliers Bigata (FR)

BASF Agri Production SAS (FR)

ERAS Labo (FR)

Eusebi Impianti Srl (IT)

Eusebi Service Srl (IT)

Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)

Gielle di Luigi Galantucci (IT)

Halon & Refrigerant Services Ltd (UK)

Hydraulik-liftsysteme / Walter Mayer GmbH (DE)

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios SL (ES)

Meridian Technical Services Ltd (UK)

Poz Pliszka (PL)

Safety Hi-Tech S.r.l. (IT)

Savi Technologie Sp. z o.o. (PL)


PRILOGA III

SKUPINA IV

Uvozne kvote za ogljikov tetraklorid, dodeljene uvoznikom v skladu z Uredbo (ES) št. 1005/2009 za uporabo za surovine in predelovalna sredstva v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2013.

Gospodarska družba

Arkema France SA (FR)

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (DE)

Mexichem UK Limited (UK)

Solvay Fluores France (FR)


PRILOGA IV

SKUPINA V

Uvozne kvote za 1,1,1-trikloretan, dodeljene uvoznikom v skladu z Uredbo (ES) št. 1005/2009 za uporabo za surovine v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2013.

Gospodarska družba

Arkema France SA (FR)

Fujifilm Electronic Materials Europe (BE)


PRILOGA V

SKUPINA VI

Uvozne kvote za metilbromid, dodeljene uvoznikom v skladu z Uredbo (ES) št. 1005/2009 za uporabo za surovine v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2013.

Gospodarska družba

Albemarle Europe SPRL (BE)

ICL-IP Europe BV (NL)

Mebrom NV (BE)

Sigma Aldrich Chemie GmbH (DE)


PRILOGA VI

SKUPINA VII

Uvozne kvote za delno halogenirane bromofluoroogljikovodike, dodeljene uvoznikom v skladu z Uredbo (ES) št. 1005/2009 za uporabo za surovine v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2013.

Gospodarska družba

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Albany Molecular Research (UK)

Hovione Farmaciencia SA (PT)

R.P. Chem s.r.l. (IT)

Sterling Chemical Malta Ltd (MT)

Sterling S.p.A. (IT)


PRILOGA VII

SKUPINA VIII

Uvozne kvote za delno halogenirane klorofluoroogljikovodike, dodeljene uvoznikom v skladu z Uredbo (ES) št. 1005/2009 za uporabo za surovine v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2013.

Gospodarska družba

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

AGC Chemicals Europe, Ltd. (UK)

Aesica Queenborough Ltd. (UK)

Arkema France SA (FR)

Arkema Quimica SA (ES)

Bayer CropScience AG (DE)

DuPont de Nemours (Nederland) B.V. (NL)

Dyneon GmbH (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe B.V. (NL)

Mexichem UK Limited (UK)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. (IT)

Tazzetti S.p.A. (IT)


PRILOGA VIII

SKUPINA IX

Uvozne kvote za bromoklorometan, dodeljene uvoznikom v skladu z Uredbo (ES) št. 1005/2009 za uporabo za surovine v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2013.

Gospodarska družba

Albemarle Europe SPRL (BE)

ICL-IP Europe BV (NL)

Laboratorios Miret SA (ES)

Sigma Aldrich Chemie GmbH (DE)

Thomas Swan & Co Ltd (UK)


PRILOGA IX

(Zaupni poslovni podatki – ni za objavo)


PRILOGA X

Podjetja, ki so upravičena do proizvodnje ali uvoza za laboratorijske in analitske uporabe

Kvote nadzorovanih snovi, ki se smejo uporabljati za laboratorijske in analitske uporabe, se dodelijo:

Gospodarska družba

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Airbus Operations SAS (FR)

Arkema France SA (FR)

Diverchim S.A. (FR)

Gedeon Richter Nyrt. (HU)

Harp International Ltd. (UK)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Honeywell Specialty Chemicals GmbH (DE)

LGC Standards GmbH (DE)

Ludwig-Maximilians-Universität (DE)

Merck KGaA (DE)

Mexichem UK Limited (UK)

Ministry of Defense (NL)

Panreac Quimica SLU (ES)

Sigma Aldrich Chemie GmbH (DE)

Sigma Aldrich Chimie SARL (FR)

Sigma Aldrich Company Ltd (UK)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Tazzetti S.p.A. (IT)


PRILOGA XI

(Zaupni poslovni podatki – ni za objavo)


15.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/28


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 13. decembra 2012

o priznanju Hašemitske kraljevine Jordanije v skladu z Direktivo 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede sistemov za izobraževanje in izdajanje spričeval pomorščakom

(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 9253)

(Besedilo velja za EGP)

(2012/783/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov (1), zlasti prvega pododstavka člena 19(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo 2008/106/ES se lahko države članice odločijo, da overijo ustrezna spričevala pomorščakov, ki so jih izdale tretje države, če je zadevno tretjo državo priznala Komisija. Navedene tretje države morajo izpolnjevati vse zahteve Konvencije Mednarodne pomorske organizacije (IMO) o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov (Konvencija STCW) iz leta 1978, kakor je bila revidirana leta 1995.

(2)

Helenska republika je z dopisom z dne 21. julija 2008 zaprosila za priznanje Hašemitske kraljevine Jordanije. Na podlagi te prošnje je Komisija ocenila sisteme za izobraževanje in izdajanje spričeval v Hašemitski kraljevini Jordaniji, da bi preverila, ali ta država izpolnjuje vse zahteve Konvencije STCW in ali so bili sprejeti ustrezni ukrepi za preprečevanje goljufij, povezanih s spričevali. Ocena je temeljila na rezultatih inšpekcijskih pregledov, ki so jo novembra 2009 opravili izvedenci Evropske agencije za pomorsko varnost. Med navedenim inšpekcijskim pregledom so bile v sistemih za izobraževanje in izdajanje spričeval odkrite nekatere pomanjkljivosti.

(3)

Komisija je državam članicam predložila poročilo o rezultatih ocene.

(4)

Komisija je z dopisoma z dne 21. septembra 2010 in 13. februarja 2012 jordanske organe obvestila o odkritih pomanjkljivostih in od Hašemitske kraljevine Jordanije zahtevala predložitev dokazov, da so bile odkrite pomanjkljivosti odpravljene.

(5)

Glavne pomanjkljivosti so zadevale izvajanje nekaterih določb STCW v jordanski zakonodaji, in sicer določb o spričevalih za častnike, zlasti odsotnost zahteve po ocenjevanju sposobnosti v nekaterih primerih in trajanje dela na ladji. Poleg tega sistem standardov kakovosti ni zajemal vseh ustreznih dejavnosti uprave, postopki pa niso vedno zagotavljali doseganja predpisanih standardov usposobljenosti. V izobraževalnem zavodu so manjkale tudi nekatere infrastrukture za usposabljanje.

(6)

Z dopisi z dne 21. novembra 2010, 18. aprila 2011 in 12. marca 2012 je Hašemitska kraljevina Jordanija Komisijo obvestila o ukrepih, ki jih je sprejela za odpravo navedenih pomanjkljivosti. Zlasti so jordanski organi navedli, da so nacionalne določbe o zahtevah glede spričeval uskladili s Konvencijo. Prav tako so predložili dokaze, da uprava sistem standardov kakovosti celovito izvaja, in dokaze o novih postopkih za odobritev izobraževanj. Poleg tega so bili Komisiji poslani tudi dokazi, da so bile pridobljene in vzpostavljene manjkajoče infrastrukture za usposabljanje.

(7)

Končni rezultat ocene kaže, da Hašemitska kraljevina Jordanija izpolnjuje zahteve Konvencije STCW in da je sprejela ustrezne ukrepe za preprečevanje goljufij v zvezi s spričevali.

(8)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Hašemitska kraljevina Jordanija se prizna za namene člena 19 Direktive 2008/106/ES glede sistemov za izobraževanje in izdajanje spričeval pomorščakom.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 13. decembra 2012

Za Komisijo

Siim KALLAS

Podpredsednik


(1)  UL L 323, 3.12.2008, str. 33.


15.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/29


SKLEP KOMISIJE

z dne 13. decembra 2012

o nacionalnih določbah o nekaterih industrijskih toplogrednih plinih, o katerih je Avstrija poslala uradno obvestilo

(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 9256)

(Besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno)

(2012/784/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114(6) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z dopisom z dne 27. junija 2012 in v skladu s členom 114(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) je Avstrija uradno obvestila Komisijo, da namerava ohraniti nacionalne določbe o nekaterih industrijskih toplogrednih plinih, ki so strožje od Uredbe (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (1), tudi po 31. decembru 2012, tj. datumu poteka dovoljenj iz Odločbe Komisije 2008/80/ES z dne 21. decembra 2007 o nacionalnih določbah o nekaterih fluoriranih toplogrednih plinih, o katerih je Republika Avstrija poslala uradno obvestilo (2), sprejetih v skladu s členom 95(6) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES) (zdaj člen 114(6) PDEU).

(2)

Uredba (ES) št. 842/2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (F-plinih) je namenjena preprečevanju in zadrževanju emisij nekaterih F-plinov (HFC, PFC in SF6), ki jih zajema Kjotski protokol. Uredba vsebuje tudi omejeno število prepovedi uporabe in dajanja na trg, kadar je ugotovljeno, da so na ravni Skupnosti na voljo stroškovno učinkovite alternative in da izboljšanje zadrževanja in zajemanja emisij ni izvedljivo.

(3)

Uredba ima dvojno pravno podlago, tj. vse določbe temeljijo na členu 175(1) PES (zdaj člen 192(1) PDEU), razen členov 7, 8 in 9, ki temeljijo na členu 95 PES (zdaj člen 114 PDEU) zaradi njihovega učinka na prosti pretok blaga na enotnem trgu Unije.

(4)

Avstrija ima nacionalne določbe o nekaterih fluoriranih toplogrednih plinih že od leta 2002. Republika Avstrija je 29. junija 2007 v skladu s členom 9(3)(b) Uredbe (ES) št. 842/2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih Komisijo obvestila o teh nacionalnih ukrepih (BGBl. II št. 447/2002 – Odredba zveznega ministra za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in upravljanje z vodami o prepovedih in omejitvah za delno in popolnoma fluorirane ogljikovodike in žveplov heksafluorid, objavljena v Zveznem uradnem listu 10. decembra 2002), kakor je bila pozneje spremenjena z Odredbo BGBl. II št. 139/2007, 21.6.2007 (v nadaljnjem besedilu: Odredba).

(5)

Odredba zadeva toplogredne pline, ki so navedeni v Kjotskem protokolu – večina teh plinov ima visok potencial globalnega segrevanja: fluorirani ogljikovodiki (HFC), perfluorirani ogljikovodiki (PFC) in žveplov heksafluorid (SF6) – ter je bila sprejeta z namenom, da bi Avstrija izpolnila cilje zmanjšanja emisij. Komisija je 21. decembra 2007 v zvezi s členom 95(6) PES (zdaj člen 114(6) PDEU) odločila Avstriji dovoliti, da te določbe ohrani do 31. decembra 2012.

(6)

Od sprejetja Odločbe 2008/80/ES so okoliščine, ki upravičujejo ohranitev strožjih določb, kot je določeno v navedeni odločbi, še vedno prisotne. Nacionalni predpisi so del širše strategije, ki jo je uvedla Avstrija, da bi izpolnila svoj cilj za zmanjšanje emisij po Kjotskem protokolu in posledičnem Sporazumu o notranji porazdelitvi bremen, ki je bil sprejet na ravni Unije. Na podlagi te ureditve bo Avstrija v obdobju 2008–2012 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za 13 % v primerjavi z izhodiščnima letoma 1990 in 1985.

(7)

V odločbah, ki sta jih skupaj sprejela Evropski parlament in Svet, o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (3), bo Avstrija še naprej zmanjševala emisije v letu 2020 za 16 % v primerjavi z letom 2005.

(8)

Priglašeni ukrepi so po poročanju znatno prispevali k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v Avstriji in preprečili pričakovan porast navedenih emisij. Odstopanja iz Odredbe in možnost posameznih odstopanj od splošne prepovedi zagotavljajo sorazmernost ukrepa. Poleg tega se Odredba nanaša le na novo opremo in dovoljuje uporabo fluoriranih toplogrednih plinov za servisiranje in vzdrževanje obstoječe opreme, tako da ni nepotrebnega opuščanja opreme.

(9)

Čeprav Komisija opaža, da Odredba vpliva na prost pretok blaga v Uniji, so določbe splošne in veljajo tako za nacionalne kot uvožene izdelke. Ni dokazov, da so priglašene nacionalne določbe bile ali bodo uporabljene kot sredstvo samovoljne diskriminacije med gospodarskimi subjekti v Uniji. Glede na tveganja za okolje zaradi uporabe nekaterih fluoriranih toplogrednih plinov Komisija potrjuje svojo oceno, da priglašene nacionalne določbe ne pomenijo nesorazmernih ovir za delovanje notranjega trga, kar zadeva zastavljene cilje, še zlasti ob upoštevanju zaključkov nedavne ocene uporabe, učinkov in ustreznosti Uredbe (ES) št. 842/2006 (4), da so nadaljnji ukrepi za zmanjšanje emisij fluoriranih toplogrednih plinov potrebni za doseganje dogovorjenih ciljev emisij toplogrednih plinov v Uniji.

(10)

Komisija meni, da je zahteva Avstrije, predložena 27. junija 2012, za ohranitev nacionalne zakonodaje, ki je strožja od Uredbe (ES) št. 842/2006, v zvezi z dajanjem na trg izdelkov in opreme, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, in v zvezi z uporabo takih snovi, dopustna.

(11)

Poleg tega Komisija potrjuje svojo Odločbo 2008/80/ES, da nacionalne določbe v Odredbi:

ustrezajo potrebam glede varstva okolja,

upoštevajo obstoj ter tehnično in gospodarsko razpoložljivost nadomestnih snovi za prepovedane uporabe v Avstriji,

bodo verjetno imele le omejen gospodarski vpliv,

niso sredstvo samovoljne diskriminacije,

ne pomenijo prikritega omejevanja trgovine med državami članicami in

so zato združljive s Pogodbo.

Zato Komisija meni, da se lahko odobrijo.

(12)

Komisija lahko kadar koli ponovno oceni, ali so pogoji za odobritev še vedno izpolnjeni. To lahko še posebej postane relevantno v primeru bistvenih sprememb Uredbe (ES) št. 842/2006 ali Odločbe št. 406/2009/ES. Ob upoštevanju te možnosti in dolgoročnih obveznosti EU ter držav članic, da zmanjšajo emisije toplogrednih plinov, omejitev trajanja odobritve na določen datum ni potrebna –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Nacionalne določbe o nekaterih fluoriranih toplogrednih plinih, o katerih je Avstrija uradno obvestila Komisijo z dopisom z dne 27. junija 2012 in ki so strožje od določb Uredbe (ES) št. 842/2006 v zvezi z dajanjem na trg izdelkov in opreme, ki vsebujejo ali potrebujejo fluorirane toplogredne pline, in v zvezi z uporabo takih snovi, se odobrijo.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Republiko Avstrijo.

V Bruslju, 13. decembra 2012

Za Komisijo

Connie HEDEGAARD

Članica Komisije


(1)  UL L 161, 14.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 24, 29.1.2008, str. 45.

(3)  Odločba št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (UL L 140, 5.6.2009, str. 136).

(4)  Poročilo Komisije o uporabi, učinkih in ustreznosti Uredbe o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (Uredba (ES) št. 842/2006), COM(2011) 581, final.


15.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/31


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 13. decembra 2012

o odobritvi nekaterih spremenjenih programov za izkoreninjenje in spremljanje živalskih bolezni in zoonoz za leto 2012 in spremembi Izvedbenega sklepa 2011/807/EU glede finančnega prispevka Unije za nekatere programe, odobrene z navedenim sklepom

(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 9264)

(2012/785/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 2009/470/ES z dne 25. maja 2009 o odhodkih na področju veterine (1), zlasti člena 27(5) in (6) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba 2009/470/ES določa postopke za dodelitev finančnega prispevka Unije za programe za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje živalskih bolezni in zoonoz.

(2)

Odločba Komisije 2008/341/ES z dne 25. aprila 2008 o določitvi meril Skupnosti za nacionalne programe za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje nekaterih živalskih bolezni in zoonoz (2) določa, da morajo programi za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje živalskih bolezni in zoonoz iz Priloge I k navedeni odločbi, ki jih države članice predložijo Komisiji, izpolnjevati vsaj merila iz Priloge k Odločbi 2008/341/ES, da bi bili odobreni v skladu z ukrepi iz člena 27(1) Odločbe 2009/470/ES.

(3)

Z Izvedbenim sklepom Komisije 2011/807/EU z dne 30. novembra 2011 o odobritvi letnih in večletnih programov ter finančnega prispevka Unije za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje nekaterih živalskih bolezni in zoonoz, ki so jih države članice predložile za leto 2012 in naslednja leta (3) so bili odobreni nekateri nacionalni programi ter določena stopnja in najvišji znesek finančnega prispevka Unije za vsak program, ki so ga predložile države članice.

(4)

Do znatnega ponovnega izbruha afriške prašičje kuge je prišlo v Italiji (na Sardiniji) v letu 2012: do več izbruhov je prišlo v 7 od 8 provincah na Sardiniji, ne le na majhnih kmetijah, temveč tudi na velikih komercialnih kmetijah. Afriška prašičja kuga je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki prizadene domače prašiče in divje prašiče. Če se proti bolezni ne bo ustrezno ukrepalo na Sardiniji, ima to lahko znatne posledice za zdravje in gospodarske razmere v vseh državah članicah.

(5)

Posledično je Italija, da bi ustrezno ukrepala proti bolezni, za leto 2012 predložila spremenjen program za nadzor in spremljanje afriške prašičje kuge. Italija je obvestila Komisijo, da je zaradi izjemnih epidemioloških razmer in visokega tveganja za širjenje bolezni izven Sardinije potrebna dodatna podpora za pogodbeno osebje, ki je potrebno za zagotovitev izvajanja načrtovanih ukrepov.

(6)

Portugalska je predložila spremenjen program za izkoreninjenje goveje bruceloze, goveje tuberkuloze in bolezni modrikastega jezika. Združeno kraljestvo je predložilo spremenjen program za izkoreninjenje goveje tuberkuloze. Španija je predložila spremenjen program za izkoreninjenje bruceloze ovc in koz ter bolezni modrikastega jezika. Slovenija je predložila spremenjen program za nadzor in spremljanje klasične prašičje kuge. Italija in Grčija sta predložili spremenjene programe za transmisivno spongiformno encefalopatijo, govejo spongiformno encefalopatijo in praskavec, Bolgarija pa je predložila spremenjen program za izkoreninjenje stekline.

(7)

Komisija je navedene spremenjene programe ocenila z veterinarskega in finančnega vidika. Ugotovljeno je bilo, da so skladni z ustrezno veterinarsko zakonodajo Unije in zlasti z merili iz Priloge k Odločbi 2008/341/ES. Zato bi bilo treba spremenjene programe odobriti.

(8)

Poleg tega je Komisija ocenila vmesna poročila, ki so jih predložile države članice v skladu s členom 27(7) Odločbe 2009/470/ES o odhodkih, ki so nastali zaradi navedenih programov. Rezultati navedene ocene kažejo, da nekatere države članice dodeljenih sredstev za leto 2012 ne bodo porabile v celoti, druge pa jih bodo porabile več.

(9)

Zato je treba finančni prispevek Unije za številne nacionalne programe prilagoditi. Da bi optimizirali uporabo namenskih kreditov je primerno, da se sredstva iz nacionalnih programov, za katere se ne bodo porabila vsa dodeljena sredstva, dodeli tistim, ki bodo predvidoma presegli dodeljena sredstva zaradi nepredvidenega zdravstvenega stanja živali v navedenih državah članicah. Prerazporeditev bi morala temeljiti na najnovejših podatkih o odhodkih, ki so v zadevnih državah članicah dejansko nastali.

(10)

Izvedbeni sklep 2011/807/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odobritev spremenjenega programa za izkoreninjenje goveje bruceloze, ki ga je predložila Portugalska

Spremenjeni program za govejo brucelozo, ki ga je 30. aprila 2012 predložila Portugalska, se s tem sklepom odobri za obdobje od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012.

Člen 2

Odobritev spremenjenih programov za izkoreninjenje goveje tuberkuloze, ki sta jih predložili Portugalska in Združeno kraljestvo

Spremenjeni program za govejo tuberkulozo, ki ga je 30. aprila 2012 predložila Portugalska, se s tem sklepom odobri za obdobje od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012.

Spremenjeni program za govejo tuberkulozo, ki ga je 3. avgusta 2012 predložilo Združeno kraljestvo, se s tem sklepom odobri za obdobje od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012.

Člen 3

Odobritev spremenjenega programa za izkoreninjenje bruceloze ovc in koz, ki ga je predložila Španija

Spremenjeni program za brucelozo ovc in koz, ki ga je 30. marca 2012 predložila Španija, se s tem sklepom odobri za obdobje od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012.

Člen 4

Odobritev spremenjenih programov za izkoreninjenje in spremljanje bolezni modrikastega jezika, ki sta jih predložili Španija in Portugalska

Spremenjeni program za bolezen modrikastega jezika, ki ga je 14. septembra 2012 predložila Španija, se s tem sklepom odobri za obdobje od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012.

Spremenjeni program za bolezen modrikastega jezika, ki ga je 31. decembra 2011 predložila Portugalska, se s tem sklepom odobri za obdobje od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012.

Člen 5

Odobritev spremenjenega programa za klasično prašičjo kugo, ki ga je predložila Slovenija

Spremenjeni program za nadzor in spremljanje klasične prašičje kuge, ki ga je 19. junija 2012 predložila Slovenija, se s tem sklepom odobri za obdobje od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012.

Člen 6

Odobritev spremenjenega programa za afriško prašičjo kugo, ki ga je predložila Italija

Spremenjeni program za nadzor in spremljanje afriške prašičje kuge, ki ga je 2. oktobra 2012 predložila Italija, se s tem sklepom odobri za obdobje od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012.

Člen 7

Odobritev spremenjenih programov za transmisivno spongiformno encefalopatijo, bovino spongiformno encefalopatijo in praskavec, ki sta jih predložili Grčija in Italija

Spremenjeni program za spremljanje transmisivnih spongiformnih encefalopatij ter za izkoreninjenje bovine spongiformne encefalopatije in praskavca, ki ga je Grčija predložila 9. januarja 2012, se s tem sklepom odobri za obdobje od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012.

Spremenjeni program za spremljanje transmisivnih spongiformnih encefalopatij ter za izkoreninjenje bovine spongiformne encefalopatije in praskavca, ki ga je Italija predložila 26. septembra 2012, se s tem sklepom odobri za obdobje od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012.

Člen 8

Odobritev spremenjenega programa za steklino, ki ga je predložila Bolgarija

Spremenjeni program za steklino, ki ga je 27. decembra 2011 predložila Bolgarija, se s tem sklepom odobri za obdobje od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012.

Člen 9

Spremembe Izvedbenega sklepa 2011/807/EU

Izvedbeni sklep 2011/807/EU se spremeni:

1.

v členu 1(2) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

ne presega naslednjih vrednosti:

(i)

3 600 000 EUR za Španijo;

(ii)

2 300 000 EUR za Italijo;

(iii)

1 050 000 EUR za Portugalsko;

(iv)

1 050 000 EUR za Združeno kraljestvo.“

2.

v členu 2(2) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

se dodeli v obliki pavšalnega zneska za povrnitev vseh stroškov, ki nastanejo pri izvajanju naslednjih dejavnosti in/ali testov:

(i)

0,5 EUR na domačo žival, ki je zajeta v vzorec gama interferonskega testiranja in pri kateri obstaja sum na pozitivni rezultat v klavnici;

(ii)

1,5 EUR na tuberkulinski test;

(iii)

5 EUR na gama interferonski test;

(iv)

20 EUR na bakteriološki test;“

3.

v členu 2(2) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

ne presega naslednjih vrednosti:

(i)

19 000 000 EUR za Irsko;

(ii)

14 000 000 EUR za Španijo;

(iii)

4 000 000 EUR za Italijo;

(iv)

2 650 000 EUR za Portugalsko;

(v)

31 000 000 EUR za Združeno kraljestvo.“

4.

v členu 3(2) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

ne presega naslednjih vrednosti:

(i)

800 000 EUR za Grčijo;

(ii)

8 900 000 EUR za Španijo;

(iii)

3 700 000 EUR za Italijo;

(iv)

180 000 EUR za Ciper;

(v)

1 800 000 EUR za Portugalsko.“

5.

v členu 4(2) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

ne presega naslednjih vrednosti:

(i)

150 000 EUR za Belgijo;

(ii)

15 000 EUR za Bolgarijo;

(iii)

40 000 EUR za Češko;

(iv)

80 000 EUR za Nemčijo;

(v)

10 000 EUR za Estonijo;

(vi)

25 000 EUR za Irsko;

(vii)

60 000 EUR za Grčijo;

(viii)

700 000 EUR za Španijo;

(ix)

1 200 000 EUR za Francijo;

(x)

650 000 EUR za Italijo;

(xi)

20 000 EUR za Latvijo;

(xii)

10 000 EUR za Litvo;

(xiii)

10 000 EUR za Luksemburg;

(xiv)

30 000 EUR za Madžarsko;

(xv)

10 000 EUR za Malto;

(xvi)

20 000 EUR za Nizozemsko;

(xvii)

10 000 EUR za Avstrijo;

(xviii)

50 000 EUR za Poljsko;

(xix)

300 000 EUR za Portugalsko;

(xx)

150 000 EUR za Romunijo;

(xxi)

40 000 EUR za Slovenijo;

(xxii)

50 000 EUR za Slovaško;

(xxiii)

10 000 EUR za Finsko;

(xxiv)

10 000 EUR za Švedsko.“

6.

v členu 5(3) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

ne presega naslednjih vrednosti:

(i)

1 200 000 EUR za Belgijo;

(ii)

20 000 EUR za Bolgarijo;

(iii)

1 200 000 EUR za Češko;

(iv)

250 000 EUR za Dansko;

(v)

900 000 EUR za Nemčijo;

(vi)

30 000 EUR za Estonijo;

(vii)

200 000 EUR za Irsko;

(viii)

1 000 000 EUR za Grčijo;

(ix)

1 100 000 EUR za Španijo;

(x)

1 550 000 EUR za Francijo;

(xi)

1 200 000 EUR za Italijo;

(xii)

100 000 EUR za Ciper;

(xiii)

350 000 EUR za Latvijo;

(xiv)

10 000 EUR za Luksemburg;

(xv)

2 000 000 EUR za Madžarsko;

(xvi)

150 000 EUR za Malto;

(xvii)

2 700 000 EUR za Nizozemsko;

(xviii)

1 100 000 EUR za Avstrijo;

(xix)

500 000 EUR za Poljsko;

(xx)

50 000 EUR za Portugalsko;

(xxi)

350 000 EUR za Romunijo;

(xxii)

70 000 EUR za Slovenijo;

(xxiii)

600 000 EUR za Slovaško;

(xxiv)

75 000 EUR za Združeno kraljestvo.“

7.

Člen 6 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se spremeni:

(i)

uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„Finančni prispevek Unije za programe, ki so jih predložile države članice iz točke (a) odstavka 1:“

(ii)

točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

ne presega naslednjih vrednosti:

(i)

210 000 EUR za Bolgarijo;

(ii)

1 200 000 EUR za Nemčijo;

(iii)

200 000 EUR za Francijo;

(iv)

10 000 EUR za Luksemburg;

(v)

340 000 EUR za Madžarsko;

(vi)

900 000 EUR za Romunijo;

(vii)

30 000 EUR za Slovenijo;

(viii)

500 000 EUR za Slovaško.“

(b)

doda se odstavek 3:

„3.

Finančni prispevek Unije za program, ki ga je predložila Italija, kot je navedeno v točki (b) odstavka 1:

(a)

znaša 50 % stroškov Italije, nastalih za:

(i)

izvajanje laboratorijskih testov, ki ne presegajo:

2 EUR na test ELISA

10 EUR na test PCR in

10 EUR na virološki test;

(ii)

plače pogodbenega osebja, zaposlenega izrecno za izvajanje ukrepov navedenega programa, razen za izvajanje laboratorijskih testov;

(b)

ne presega 850 000 EUR.“

8.

v členu 8(2) se točka (c) spremeni:

(a)

točka (ix) se nadomesti z naslednjim:

„(ix)

140 000 EUR za Španijo;“;

(b)

točka (xi) se nadomesti z naslednjim:

„(xi)

1 000 000 EUR za Italijo;“;

(c)

točka (xxii) se nadomesti z naslednjim:

„(xxii)

350 000 EUR za Romunijo;“;

(d)

točka (xxvii) se nadomesti z naslednjim:

„(xxvii)

110 000 EUR za Združeno kraljestvo.“

9.

v členu 9(2) se točka (c) spremeni:

(a)

točka (ii) se nadomesti z naslednjim:

„(ii)

340 000 EUR za Bolgarijo;“;

(b)

točka (iv) se nadomesti z naslednjim:

„(iv)

750 000 EUR za Dansko;“;

(c)

točka (v) se nadomesti z naslednjim:

„(v)

6 300 000 EUR za Nemčijo;“;

(d)

točka (viii) se nadomesti z naslednjim:

„(viii)

1 800 000 EUR za Grčijo;“;

(e)

točka (xi) se nadomesti z naslednjim:

„(xi)

4 800 000 EUR za Italijo;“;

(f)

točka (xvi) se nadomesti z naslednjim:

„(xvi)

1 300 000 EUR za Madžarsko;“;

(g)

točka (xviii) se nadomesti z naslednjim:

„(xviii)

2 200 000 EUR za Nizozemsko;“;

(h)

točka (xxi) se nadomesti z naslednjim:

„(xxi)

1 100 000 EUR za Portugalsko“;

(i)

točka (xxvii) se nadomesti z naslednjim:

„(xxvii)

5 100 000 EUR za Združeno kraljestvo.“

10.

v členu 10(2) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

ne presega naslednjih vrednosti:

(i)

1 650 000 EUR za Bolgarijo;

(ii)

620 000 EUR za Estonijo;

(iii)

1 400 000 EUR za Madžarsko;

(iv)

9 850 000 EUR za Poljsko;

(v)

2 200 000 EUR za Romunijo;

(vi)

400 000 EUR za Slovaško.“

11.

v členu 11(5) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

ne presega naslednjih vrednosti:

(i)

1 200 000 EUR za Italijo;

(ii)

1 700 000 EUR za Latvijo;

(iii)

2 950 000 EUR za Litvo;

(iv)

190 000 EUR za Avstrijo;

(v)

840 000 EUR za Slovenijo;

(vi)

360 000 EUR za Finsko.“

Člen 10

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 13. decembra 2012

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 155, 18.6.2009, str. 30.

(2)  UL L 115, 29.4.2008, str. 44.

(3)  UL L 322, 6.12.2011, str. 11.


15.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/36


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 13. decembra 2012

o spremembi Sklepa 2010/221/EU glede nacionalnih ukrepov za preprečevanje vnosa nekaterih bolezni vodnih živali v dele Irske, Finske in Združenega kraljestva

(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 9295)

(Besedilo velja za EGP)

(2012/786/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/88/ES z dne 24. oktobra 2006 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz ribogojstva ter o preprečevanju in nadzoru nekaterih bolezni pri vodnih živalih (1) in zlasti člena 43(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Komisije 2010/221/EU z dne 15. aprila 2010 o odobritvi nacionalnih ukrepov za omejevanje vpliva nekaterih bolezni pri živalih iz ribogojstva in prosto živečih vodnih živalih v skladu s členom 43 Direktive Sveta 2006/88/ES (2) nekaterim državam članicam omogoča, da uporabljajo omejitve za pošiljke navedenih živali za preprečevanje vnosa nekaterih bolezni na njihovo ozemlje, če dokažejo, da na njihovem ozemlju oziroma na nekaterih njihovih razmejenih območjih ni navedenih bolezni, ali če vzpostavijo program za izkoreninjenje ali program nadzora bolezni.

(2)

Celinski deli ozemlja Finske so navedeni v Prilogi II k Sklepu 2010/221/EU kot ozemlja z odobrenim programom za izkoreninjenje bakterijskega nefritisa (BKD).

(3)

Zato so bili s Sklepom 2010/221/EU odobreni nekateri nacionalni ukrepi Finske glede pošiljk živali iz akvakulture tistih vrst, ki so dovzetne za bolezni, na navedena območja.

(4)

Finska je sporočila Komisiji, da čeprav je bil na več območjih že storjen napredek, so nekatera območja še vedno okužena z BKD. Finska je zato zaprosila, da se povodje Vesijärvi izključi iz programa za izkoreninjenje. Prilogo II bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

V Prilogi III k Sklepu 2010/221/EU je trenutno navedenih devet kompartmentov na ozemlju Irske z odobrenim programom nadzora ostreidnega herpesvirusa 1 μνar (OsHV-1 μνar).

(6)

Irska je Komisijo obvestila o odkritju OsHV-1 μνar v Drumcliff v kompartmentu 3, Shannon Estuary v kompartmentu 6 in Oysterhaven Bay v kompartmentu 9. Geografsko mejo navedenih kompartmentov v Prilogi III k Sklepu 2010/221/EU bi bilo zato treba spremeniti.

(7)

Priloga III k Sklepu 2010/221/EU navaja ozemlja Velike Britanije, Severne Irske in Guernseya kot ozemlja z odobrenim programom nadzora OsHV-1 μνar.

(8)

Združeno kraljestvo je obvestilo Komisijo o odkritju OsHV-1 μνar v Angliji in na Severnem Irskem. Geografsko mejo navedenih ozemelj v Prilogi III k Sklepu 2010/221/EU bi bilo zato treba spremeniti.

(9)

Sklep 2010/221/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prilogi II in III k Sklepu 2010/221/EU se nadomestita z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 13. decembra 2012

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 328, 24.11.2006, str. 14.

(2)  UL L 98, 20.4.2010, str. 7.


PRILOGA

PRILOGA II

Države članice in njihovi deli s programi za izkoreninjenje nekaterih bolezni živali iz ribogojstva, ki imajo odobritev za sprejetje nacionalnih ukrepov za nadzor navedenih bolezni v skladu s členom 43(2) Direktive 2006/88/ES

Bolezen

Država članica

Oznaka

Geografska meja območja z odobrenimi nacionalnimi ukrepi

Bakterijski nefritis (BKD)

Finska

FI

Naslednja povodja:

Kymijoki (razen povodje Vesijärvi), Juustilanjoki, Hounijoki, Tervajoki, Vilajoki, Urpalanjoki, Vaalimaanjoki, Virojoki, Vehkajoki, Summajoki, Vuoksi, Jänisjoki, Kiteenjoki-Tohmajoki, Hiitolanjoki, Tenojoki, Näätämöjoki, Uutuanjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki.

Švedska

SE

Celinski deli ozemlja

Virus nalezljive nekroze trebušne slinavke (IPN)

Švedska

SE

Obalni deli ozemlja

PRILOGA III

Države članice in območja s programi nadzora ostreidnega herpesvirusa 1 μνar (OsHV-1 μνar), ki imajo odobritev za sprejetje nacionalnih ukrepov za nadzor navedene bolezni v skladu s členom 43(2) Direktive 2006/88/ES

Bolezen

Država članica

Oznaka

Geografska meja območij z odobrenimi nacionalnimi ukrepi

(države članice, območja in predeli)

Ostreidni herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Irska

IE

Kompartment 1: Sheephaven Bay

Kompartment 2: Gweebara Bay

Kompartment 3: Killala, Broadhaven in Blacksod Bays

Kompartment 4: Streamstown Bay

Kompartment 5: Bertraghboy in Galway Bays

Kompartment 6: Poulnasharry, Askeaton in Ballylongford Bays

Kompartment 7: Kenmare Bay

Kompartment 8: Dunmanus Bay

Kompartment 9: Kinsale Bay

Združeno kraljestvo

UK

Ozemlje Velike Britanije, razen Whitstable Bay, Kent.

Ozemlje Severne Irske, razen Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough in Strangford Lough.

Ozemlje Guernseyja.


AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

15.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/38


SKLEP št. 1/2012 ODBORA ZA CARINSKO SODELOVANJE ESA-EU

z dne 29. novembra 2012

o odstopanju od pravil o poreklu, določenih s Protokolom 1 k Začasnemu sporazumu o določitvi okvira za sporazum o gospodarskem partnerstvu med državami Vzhodne in Južne Afrike na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani zaradi upoštevanja posebnih razmer v državah Vzhodne in Južne Afrike v zvezi s konzerviranim tunom in fileti tuna

(2012/787/EU)

ODBOR ZA CARINSKO SODELOVANJE JE –

ob upoštevanju Začasnega sporazumu o določitvi okvira za sporazum o gospodarskem partnerstvu med državami Vzhodne in Južne Afrike na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani ter zlasti člena 41(4) Protokola 1 k Sporazumu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Začasni sporazum o določitvi okvira za sporazum o gospodarskem partnerstvu med državami Vzhodne in Južne Afrike na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani (1) (v nadaljnjem besedilu: Začasni sporazum) se od 14. maja 2012 začasno uporablja med Unijo ter Republiko Madagaskar, Republiko Mauritius, Republiko Sejšeli in Republiko Zimbabve.

(2)

Protokol 1 k Začasnemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja vsebuje pravila o poreklu za uvoz izdelkov s poreklom iz držav ESA v Unijo.

(3)

V skladu s členom 42(8) Protokola 1 k Začasnemu sporazumu se odstopanja od teh pravil o poreklu avtomatično odobrijo v okviru letne kvote 8 000 ton za tuna v pločevinkah in 2 000 ton za filete tuna.

(4)

Da se omogoči učinkovito in popolno uporabo kvote, ki je na voljo, so Mauritius, Sejšeli in Madagaskar zaprosili za odstopanje, ki pokriva letne količine 8 000 ton tuna v pločevinkah in 2 000 ton filetov tuna, uvoženih v Unijo med 1. januarjem 2013 in 31. decembrom 2022.

(5)

Ker so zaprošene količine znotraj omejitev za letno kvoto, ki se na prošnjo držav ESA avtomatično odobri, bi moral Odbor za carinsko sodelovanje državam ESA dodeliti skupno kvoto. Zato bi bilo treba državam ESA za zaprošene količine odobriti odstopanje za tuna v pločevinkah in filete tuna.

(6)

V členu 42(8) Protokola 1 k Začasnemu sporazumu je treba sklicevanje na „tuna v pločevinkah“ razumeti kot tuna, konzerviranega v rastlinskem olju ali na druge načine. Za te vrste tunov Priloga I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (2) (v nadaljnjem besedilu: kombinirana nomenklatura) uporablja izraz „konzervirani“. Izraz „konzervirani tuni“ vsebuje v pločevinke konzervirane tune, a tudi vakuumsko zapakirane tune v plastičnih vrečkah ali drugi embalaži. Zato je primerno uporabiti izraz „konzervirani tuni“.

(7)

Zaradi jasnosti je primerno izrecno določiti, da je edini material brez porekla, ki se lahko uporablja za proizvodnjo konzerviranega tuna in filetov tuna z oznako KN 1604 14 16, tun iz tarifne številke HS 0302 ali 0303, da se za konzervirane tune in filete tuna lahko koristi odstopanje.

(8)

Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (3) določa pravila za upravljanje tarifnih kvot. Zaradi učinkovitega upravljanja, ki ga v tesnem sodelovanju izvajajo organi držav ESA, carinski organi Unije in Komisija, bi se morala navedena pravila smiselno uporabljati za količine, uvožene v skladu z odstopanjem, odobrenim s tem sklepom.

(9)

Odstopanje bi bilo treba odobriti za obdobje 5 let, kot določa člen 42(10)(a) Protokola 1 k Začasnemu sporazumu.

(10)

Za zagotovitev učinkovitega spremljanja izvajanja odstopanja morajo organi držav ESA Komisiji redno sporočati podrobne podatke o izdanih potrdilih o gibanju blaga EUR.1 –

SKLENIL:

Člen 1

Z odstopanjem od Protokola 1 k Začasnemu sporazumu in v skladu s členom 42(8) navedenega protokola se konzervirani tun in fileti tuna s tarifno številko HS 1604, proizvedeni iz tuna brez porekla s tarifno številko HS 0302 ali 0303, štejejo za izdelke s poreklom iz držav ESA v skladu s pogoji iz členov 2 do 5 tega sklepa.

Člen 2

Odstopanje iz člena 1 se uporablja na letni osnovi za izdelke in količine iz Priloge k temu sklepu, prijavljene za sprostitev v prosti promet v Uniji iz držav ESA med 1. januarjem 2013 in 31. decembrom 2017.

Člen 3

Količine iz Priloge se upravljajo v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 4

Carinski organi držav ESA izvajajo količinske preglede izvoza izdelkov iz člena 1.

Vsa potrdila o gibanju blaga EUR.1, ki jih izdajo za izdelke iz člena 1, vsebujejo sklic na ta sklep.

Pred koncem meseca, ki sledi posameznemu četrtletju, carinski organi navedenih držav Komisiji preko Sekretariata Odbora za carinsko sodelovanje posredujejo poročilo o količinah, za katere so bila na podlagi tega sklepa izdana potrdila o gibanju EUR.1, ter zaporedne številke navedenih potrdil.

Člen 5

Polje 7 potrdila o gibanju blaga EUR.1, izdanega v skladu s tem sklepom, vsebuje eno od naslednjih navedb:

„Derogation - Decision No 1/2012 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of […]“; „Dérogation - Décision no 1/2012 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du […]“.

Člen 6

1.   Države ESA in Unija vsaka na svoji strani sprejmejo ukrepe, potrebne za izvajanje tega sklepa.

2.   Če Unija na podlagi objektivnih informacij odkrije nepravilnosti, goljufije ali ponavljajoče se nespoštovanje obveznosti iz člena 4, lahko zahteva začasno opustitev odstopanja iz člena 1 v skladu s postopkom iz člena 22(5) in (6) Začasnega sporazuma.

Člen 7

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

Ta sklep se uporablja od 1. januarja 2013.

V Bruslju, 29. novembra 2012

Za Odbor za carinsko sodelovanje ESA–EU

Sopredsednika

Péter KOVÁCS, Vivianne FOCK TAVE


(1)  UL L 111, 24.4.2012, str. 2.

(2)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(3)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.


PRILOGA

Zaporedna št.

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Obdobje

Količine

(tone)

09.1618

ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70

Konzervirani tun (1)

1.1.2013 – 31.12.2013

8 000

1.1.2014 – 31.12.2014

8 000

1.1.2015 – 31.12.2015

8 000

1.1.2016 – 31.12.2016

8 000

1.1.2017 – 31.12.2017

8 000

09.1619

1604 14 16

Fileti tuna

1.1.2013 – 31.12.2013

2 000

1.1.2014 – 31.12.2014

2 000

1.1.2015 – 31.12.2015

2 000

1.1.2016 – 31.12.2016

2 000

1.1.2017 – 31.12.2017

2 000


(1)  V kateri koli obliki pakiranja, s čimer se proizvod šteje kot konzerviran v pomenu številke HS ex ex1604.


Popravki

15.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/41


Popravek Uredbe Sveta (EU) št. 692/2012 z dne 24. julija 2012 o spremembi uredb (EU) št. 43/2012 in (EU) št. 44/2012 glede zaščite mante in nekaterih ribolovnih možnosti

( Uradni list Evropske unije L 203 z dne 31. julija 2012 )

Stran 3, člen 3, tretji odstavek:

besedilo:

„Z odstopanjem od drugega pododstavka tega člena se točka (1) člena 1, točki (2) in (4) člena 2, točka (1) Priloge I ter točka (1) Priloge II uporabljajo od 23. februarja 2012 in točka (3) člena 2 uporablja od 31. marca 2012.“

se glasi:

„Vendar pa se točka 1 člena 1, točki 2 in 4 člena 2, točka 1 Priloge I ter točka 1 Priloge II uporabljajo od 23. februarja 2012 in točka 3 člena 2 se uporablja od 31. marca 2012.“

Stran 11, Priloga II, točka 2, točka (f):

besedilo:

„(f)

vnos za skušo na območjih IIIa in IV; v vodah EU območij IIa, IIIb, IIIc in podrazdelkov 22–32 se nadomesti z naslednjim: …“

se glasi:

„(f)

vnos za skušo na območjih IIIa in IV; v vodah EU območij IIa, IIIb, IIIc in IIId se nadomesti z naslednjim: …“

Stran 18, Priloga II, točka 4, točka (a), vnos za Unijo:

besedilo:

„5 330,5“

se glasi:

„5 292“.

Stran 18, Priloga II, točka 4, točka (b):

Točka (b) se črta.

Stran 21, Priloga II, točka 4, točka (g):

Za točko (g) se doda nova točka:

„(h)

vnos za belo repato tabinjo na območju NAFO 3NO se nadomesti z naslednjim:

‚Vrsta

:

bela repata tabinja

Urophycis tenuis

Cona

:

NAFO 3NO

(HKW/N3NO.)

Španija

1 273

Analitski TAC.

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.‘

Portugalska

1 667

Unija

2 940

TAC

5 000“

Stran 21, Priloga II, točka 6:

besedilo:

„6.

V Prilogi VI se točka 2 nadomesti z naslednjim:

‘2.

Najvišje število plovil EU, katerim se dovoli ribolov na mečarice in belega tuna na območju Konvencije IOTC:

PRILOGA VI

OBMOČJE KONVENCIJE IOTC

1.

Najvišje število plovil EU, katerim se dovoli ribolov na tropske tune na območju Konvencije IOTC:

Država članica

Najvišje število plovil

Zmogljivost

(bruto tone)

Španija

22

61 364

Francija

22

33 604

Portugalska

5

1 627

Unija

49

96 595

2.

Najvišje število plovil EU, katerim se dovoli ribolov na mečarice in belega tuna na območju Konvencije IOTC:

Država članica

Najvišje število plovil

Zmogljivost

(bruto tone)

Španija

27

11 590

Francija

41

5 382

Portugalska

15

6 925

Združeno kraljestvo

4

1 400

Unija

87

25 297

3.

Plovilom iz točke 1 se dovoli tudi ribolov mečarice in belega tuna na območju Konvencije IOTC.

4.

Plovilom iz točke 2 se dovoli tudi ribolov na tropske tune na območju Konvencije IOTC.

‘ “

se glasi:

„6.

V Prilogi VI se točka 2 nadomesti z naslednjim:

‚2.

Najvišje število plovil EU, katerim se dovoli ribolov na mečarice in belega tuna na območju Konvencije IOTC:

Država članica

Najvišje število plovil

Zmogljivost

(bruto tone)

Španija

27

11 590

Francija

41

5 382

Portugalska

15

6 925

Združeno kraljestvo

4

1 400

Unija

87

25 297‘ “


15.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/43


Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1155/2012 z dne 5. decembra 2012 o stotriinosemdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida

( Uradni list Evropske unije L 335 z dne 7. decembra 2012 )

Stran 41, Priloga, vnos (b):

besedilo:

„Benevolence International Foundation (tudi (a) Al-Bir Al-Dawalia, (b) BIF, (c) BIF-USA, (d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel’nyj Fond). Naslov: (a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, ZDA, (b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, ZDA, (c) (nekdanja lokacija) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, ZDA, (d) (nekdanja lokacija) 20–24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, ZDA, (e) P.O. box 1937, Kartum, Sudan, (f) Bangladeš, (g) območje Gaze, (h) Jemen. Drugi podatki: (a) identifikacijska številka delodajalca: 36-3823186 (Združene države Amerike), (b) naziv fundacije na Nizozemskem: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).“

se glasi:

„Benevolence International Fund (tudi (a) Benevolent International Fund, (b) BIF-Canada). Naslov: (a) 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Kanada; (b) P.O. box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Kanada; (c) P.O. box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Kanada; (d) 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Kanada. Drugi podatki: povezave s fundacijo Benevolence International Foundation. Datum uvrstitve na seznam iz člena 2a(4)(b): 21.11.2002.“


15.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/43


Popravek Uredbe Komisije (EU) št. 601/2012 z dne 21. junija 2012 o spremljanju emisij toplogrednih plinov in poročanju o njih v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta

( Uradni list Evropske unije L 181 z dne 12. julija 2012 )

Stran 41, člen 25(1), šesta vrstica:

besedilo:

„3 664 t CO2/t C,“

se glasi:

„3,664 t CO2/t C,“.

Stran 45, člen 36(3), tretja vrstica:

besedilo:

„3 664 t CO2/t C.“

se glasi:

„3,664 t CO2/t C.“