ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2012.328.slv

Uradni list

Evropske unije

L 328

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 55
28. november 2012


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep št. 1104/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o spremembi Odločbe Sveta 2008/971/ES, da se vključi gozdni reprodukcijski material kategorije kvalificiran in posodobijo imena organov, pristojnih za odobritev in nadzor proizvodnje

1

 

*

Sklep št. 1105/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede podaljšanja obdobja uporabe ter posodobitve imen tretjih držav in organov, pristojnih za odobritev in nadzor proizvodnje ( 1 )

4

 

 

II   Nezakonodajni akti

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj ( 1 )

7

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1107/2012 z dne 27. novembra 2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

16

 

 

SKLEPI

 

 

2012/730/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 20. novembra 2012 o stališču, ki se ga sprejme v imenu Evropske unije v okviru mednarodne študijske skupine za juto glede pogajanj o novem mandatu po letu 2014

18

 

 

2012/731/EU

 

*

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2012/003 DK/Vestas, Danska)

19

 

 

2012/732/EU

 

*

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2012/002 DE/manroland, Nemčija)

20

 

 

2012/733/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 26. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta glede uravnoteženja ponudbe in povpraševanja po prostih delovnih mestih ter postavitve mreže EURES na nove temelje (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 8548)  ( 1 )

21

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Zakonodajni akti

SKLEPI

28.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/1


SKLEP št. 1104/2012/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 21. novembra 2012

o spremembi Odločbe Sveta 2008/971/ES, da se vključi gozdni reprodukcijski material kategorije „kvalificiran“ in posodobijo imena organov, pristojnih za odobritev in nadzor proizvodnje

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Sveta 2008/971/ES z dne 16. decembra 2008 o enakovrednosti gozdnega reprodukcijskega materiala, proizvedenega v tretjih državah (3), določa pogoje, pod katerimi se v Unijo uvaža gozdni reprodukcijski material kategorij „znanega izvora“ in „izbran“, proizveden v tretjih državah s seznama v Prilogi I k navedeni odločbi.

(2)

Nacionalna pravila za potrjevanje gozdnega reprodukcijskega materiala na Hrvaškem, v Kanadi, na Norveškem, v Srbiji, Švici, Turčiji in Združenih državah določajo izvajanje uradnih pregledov na terenu med zbiranjem in predelavo semena in proizvodnjo sadilnega materiala.

(3)

V skladu z navedenimi pravili bi morali sistemi za odobritev in registracijo izhodiščnega materiala ter naknadno proizvodnjo reprodukcijskega materiala iz tega izhodiščnega materiala upoštevati shemo OECD za potrjevanje gozdnega reprodukcijskega materiala v mednarodni trgovini (shema OECD za gozdno seme in rastline). Poleg tega se po navedenih pravilih semenski in sadilni material kategorij „znanega izvora“, „izbran“ in „kvalificiran“ uradno potrdi, semenska embalaža pa se uradno zapre v skladu s shemo OECD za gozdno seme in rastline.

(4)

Pregled navedenih pravil glede kategorije „kvalificiran“ je pokazal, da pogoji za odobritev izhodiščnega materiala izpolnjujejo zahteve iz Direktive Sveta 1999/105/ES z dne 22. decembra 1999 o trženju gozdnega reprodukcijskega materiala (4). Razen pogojev v zvezi s kakovostjo semena, vrstno čistostjo in kakovostjo sadilnega materiala, dajejo pravila teh tretjih držav enaka zagotovila glede pogojev, ki se uporabljajo za semenski in sadilni material nove kategorije „kvalificiran“, kot zagotovila iz Direktive 1999/105/ES. Zato bi bilo treba pravila v zvezi s potrjevanjem gozdnega materiala kategorije „kvalificiran“ na Hrvaškem, v Kanadi, na Norveškem, v Srbiji, Švici, Turčiji in Združenih državah šteti za enakovredna pravilom iz Direktive 1999/105/ES, pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji v zvezi s semenskim in sadilnim materialom iz Priloge II k Odločbi 2008/971/ES.

(5)

Navedeni pogoji bi morali glede materiala kategorije „kvalificiran“ vključevati informacije o tem, ali so bili proizvodi gensko spremenjeni. Take informacije bi morale olajšati uporabo zahtev iz Direktive 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje (5) ali po potrebi Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (6) ter Uredbe (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov (7).

(6)

Poleg tega so se spremenila imena nekaterih organov, pristojnih za odobritev in nadzor proizvodnje, kakor so navedeni v Prilogi I k Odločbi 2008/971/ES.

(7)

Odločbo 2008/971/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odločba 2008/971/ES se spremeni:

1.

prvi odstavek člena 1 se nadomesti z naslednjim:

„Ta odločba določa pogoje, pod katerimi se gozdni reprodukcijski material kategorij ‚znanega izvora‘, ‚izbran‘ in ‚kvalificiran‘, proizveden v tretji državi iz Priloge I, uvaža v Unijo.“;

2.

odstavek 2 člena 3 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Semenski in sadilni material kategorij ‚znanega izvora‘, ‚izbran‘ in ‚kvalificiran‘ vrst iz Priloge I k Direktivi 1999/105/ES, proizveden v tretjih državah iz Priloge I k tej odločbi, ki jih uradno potrdijo organi tretjih držav iz navedene priloge, se šteje kot enakovreden semenskemu in sadilnemu materialu, ki je v skladu z Direktivo 1999/105/ES, če izpolnjuje pogoje iz Priloge II k tej direktivi.“;

3.

prvi odstavek člena 4 se nadomesti z naslednjim:

„Kadar semenski in sadilni material vstopi v Unijo, dobavitelj, ki uvaža ta material, vnaprej obvesti uradni organ navedene države članice o uvozu. Uradni organ izda glavno spričevalo, ki temelji na uradnem spričevalu OECD o izvoru, preden je material dan na trg.“;

4.

prilogi I in II se spremenita v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2013.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Strasbourgu, 21. novembra 2012

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  UL C 351, 15.11.2012, str. 91.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2012 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 13. novembra 2012.

(3)  UL L 345, 23.12.2008, str. 83.

(4)  UL L 11, 15.1.2000, str. 17.

(5)  UL L 106, 17.4.2001, str. 1.

(6)  UL L 268, 18.10.2003, str. 1.

(7)  UL L 268, 18.10.2003, str. 24.


PRILOGA

Prilogi I in II k Odločbi 2008/971/ES se spremenita:

1.

Priloga I se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA I

Države in organi

Država (1)

Organ, odgovoren za odobritev in nadzor proizvodnje

CA

National Forest Genetic Resources Centre/Centre national des ressources génétiques forestières

Natural Resources Canada/Ressources naturelles Canada

Canadian Forest Service – Atlantic/Service canadien des forêts –Atlantique

P.O. Box 4000,

FREDERICTON, NB E3B 5P7

CH

Federal Office for the Environment (FOEN)

Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (UVEK)

Forest Division

Federal Plant Protection Service

Zürcherstraße 111

CH-8903 BIRMENSDORF

HR

Croatian Forest Research Institute – CFI

Division of Genetics, Forest Tree Breeding and Seed Science

Cvjetno naselje 41

10450 Jastrebarsko

NO

Norwegian Forest Research Institute

Høgskoleveien 12

N-1432 AAS

Norwegian Forest Seed Station

P.O. Box 118

N-2301 HAMAR

RS

Group for Forest Reproductive Material and Genetic Resources Directorate for Forest

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

Ministry of AFW – Directorate for Forest

Omladinskih brigada 1

Novi Beograd

TR

Ministry of Environment and Forestry

General Directorate of Forestation and Erosion Control

Bestepe 06560

Ankara

US

USA United States Department of Agriculture, Forest Service

Cooperative Forestry

National Seed Laboratory

5675 Riggins Mill Road

Dry Branch, Georgia 31020

URADNI DRŽAVNI ORGANI ZA POTRJEVANJE

(odobreni za izdajo certifikatov sporazuma o sodelovanju OECD s Službo za gozdove ameriškega kmetijskega ministrstva (USDA Forest Service))

Washington State Crop Improvement Association, Inc.

1610 NE Eastgate Blvd, Suite 610

Pullman, Washington 99163

2.

v Prilogi II se doda naslednji oddelek:

„C.   Dodatni pogoji, povezani s semenskim in sadilnim materialom kategorije ‚kvalificiran‘, proizvedenim v tretjih državah

Etiketa OECD in dobaviteljeva etiketa ali listina glede semenskega ali sadilnega materiala kategorije ‚kvalificiran‘ navajajo, ali je bilo za proizvodnjo izhodiščnega materiala uporabljeno gensko spreminjanje.“


(1)  CA – Kanada, CH – Švica, HR – Hrvaška, NO – Norveška, RS – Srbija, TR – Turčija, US – Združene države.“


28.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/4


SKLEP št. 1105/2012/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 21. novembra 2012

o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede podaljšanja obdobja uporabe ter posodobitve imen tretjih držav in organov, pristojnih za odobritev in nadzor proizvodnje

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Sveta 2003/17/ES z dne 16. decembra 2002 o enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov v tretjih državah in o enakovrednosti semena, pridelanega v tretjih državah (3), določa, da je poljske preglede semenskih posevkov določenih vrst, opravljene v tretjih državah, za omejeno časovno obdobje treba šteti za enakovredne poljskim pregledom, opravljenim v skladu s pravnimi akti Unije, in da je seme določenih vrst, pridelano v tretjih državah, treba šteti za enakovredno semenu, pridelanemu v skladu s pravnimi akti Unije.

(2)

Videti je, da poljski pregledi tretjih držav še naprej dajejo enaka zagotovila kot poljski pregledi, ki jih opravljajo države članice. Zato bi jih bilo treba še naprej šteti za enakovredne.

(3)

Ker bo Odločba 2003/17/ES prenehala veljati 31. decembra 2012, bi bilo treba podaljšati obdobje, za katero se priznava enakovrednost v skladu z navedeno odločbo. Zaželeno je, da se navedeno obdobje podaljša za deset let.

(4)

Sklicevanje na Jugoslavijo v Odločbi 2003/17/ES bi bilo treba črtati. Srbijo kot članico shem OECD za potrjevanje sortnosti semena v mednarodnem prometu in članico Mednarodne zveze za testiranje semena (ISTA) v zvezi z vzorčenjem in testiranjem semen bi bilo treba dodati na seznam tretjih držav v Prilogi I k Odločbi 2003/17/ES. Poleg tega so se spremenila imena nekaterih organov, pristojnih za odobritev in nadzor proizvodnje, kot je navedeno v Prilogi I k Odločbi 2003/17/ES.

(5)

Določbe Odločbe 2003/17/ES, ki se nanašajo na Odločbo Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4), bi bilo treba črtati, saj v zvezi s tem sklepom uporaba teh odločb ne bi bila združljiva s sistemom delegiranih in izvedbenih aktov iz členov 290 oziroma 291 Pogodbe.

(6)

Odločbo 2003/17/ES bi zato bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odločba 2003/17/ES se spremeni:

1.

člen 4 se črta;

2.

člen 5 se črta;

3.

v členu 6 se datum „31. decembra 2012“ nadomesti z datumom „31. decembra 2022“;

4.

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2013.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Strasbourgu, 21. novembra 2012

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  UL C 351, 15.11.2012, str. 92.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2012 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 13. novembra 2012.

(3)  UL L 8, 14.1.2003, str. 10.

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.


PRILOGA

„PRILOGA I

DRŽAVE, ORGANI IN VRSTE

Država (1)

Organ

Vrste, navedene v naslednjih direktivah

1

2

3

AR

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Av. Paseo Colón 922, 3 Piso

1063 BUENOS AIRES

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/57/ES

AU

Australian Seeds Authority LTD.

P.O. BOX 187

LINDFIELD, NSW 2070

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/57/ES

CA

Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate

59 Camelot Drive, Room 250, OTTAWA, ON K1A 0Y9

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/57/ES

CL

Ministerio de Agricoltura

Servicio Agricola y Ganadero, División de Semillas

Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 – SANTIAGO DE CHILE

2002/54/ES

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/57/ES

HR

State Institute for Seed and Seedlings,

Vinkovačka Cesta 63

31000 OSIJEK

2002/54/ES

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/57/ES

IL

Ministry of Agriculture & Rural Development

Plant Protection and Inspection Services

P.O. BOX 78, BEIT-DAGAN 50250

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/57/ES

MA

D.P.V.C.T.R.F.

Service de Contrôle des Semences et Plants,

B.P. 1308 RABAT

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/57/ES

NZ

Ministry for Primary Industries,

25 ‚THE TERRACE‘

P.O. BOX 2526

6140 WELLINGTON

2002/54/ES

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/57/ES

RS

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate

Omladinskih brigada 1, 11070 NOVI BEOGRAD

Izdajanje certifikatov OECD je Ministrstvo za kmetijstvo odobrilo naslednjim institucijam:

National Laboratory for Seed Testing

Maksima Gorkog 30 – 21000 NOVI SAD

Maize research institute ‚ZEMUN POLJE‘

Slobodana Bajica 1

11080 ZEMUN, BEOGRAD

2002/54/ES

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/57/ES

TR

Ministry of Agriculture and Rural Affairs,

Variety Registration and Seed Certification Centre

Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62

P.O.BOX: 30

06172 Yenimahalle/ANKARA

2002/54/ES

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/57/ES

US

USDA – Agricultural Marketing Service

Seed Regulatory & Testing Branch

801 Summit Crossing, Suite C, GASTONIA NC 28054

2002/54/ES

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/57/ES

UY

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29

91001 PANDO – CANELONES

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/57/ES

ZA

National Department of Agriculture,

C/O S.A.N.S.O.R.

Lynnwood Ridge, P.O. BOX 72981, 0040 PRETORIA

66/401/EGS

66/402/EGS – samo za Zea mays in Sorghum spp.

2002/57/ES


(1)  AR – Argentina, AU – Avstralija, CA – Kanada, CL – Čile, HR – Hrvaška, IL – Izrael, MA – Maroko, NZ – Nova Zelandija, RS – Srbija, TR – Turčija, US – Združene države, UY – Urugvaj, ZA – Južna Afrika.“


II Nezakonodajni akti

UREDBE

28.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/7


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1106/2012

z dne 27. novembra 2012

o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95 (1) ter zlasti člena 5(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1833/2006 z dne 13. decembra 2006 o nomenklaturi držav in ozemelj za statistiko zunanje trgovine Skupnosti in statistiko trgovine med državami članicami (2) je določila različico navedene nomenklature, veljavno od 1. januarja 2007.

(2)

Južni Sudan je postal neodvisna država.

(3)

Nizozemski Antili ne obstajajo več.

(4)

Saint-Barthélemy ni več del carinskega ozemlja Evropske unije.

(5)

Za transakcije, ki zajemajo naprave na odprtem morju (naftne ploščadi, vetrne elektrarne, čezoceanski kabli), je potrebna oznaka.

(6)

Črkovno označevanje držav in ozemelj mora temeljiti na veljavnem dvočrkovnem standardu ISO, kolikor je združljiv z zahtevami zakonodaje Unije ter s statističnimi zahtevami Unije.

(7)

Zato je treba sestaviti novo različico te nomenklature, ki upošteva novosti in spremembe, ki vplivajo na nekatere oznake.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za statistiko v blagovni menjavi z državami nečlanicami –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Različica nomenklature držav in ozemelj za statistiko zunanje trgovine Unije in statistiko trgovine med državami članicami, veljavna od 1. januarja 2013, je določena v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Uredba (ES) št. 1833/2006 se s 1. januarjem 2013 razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. novembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 152, 16.6.2009, str. 23.

(2)  UL L 354, 14.12.2006, str. 19.


PRILOGA

NOMENKLATURA DRŽAV IN OZEMELJ ZA STATISTIKO ZUNANJE TRGOVINE UNIJE IN STATISTIKO TRGOVINE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI

(Različica, veljavna od 1. januarja 2013)

Oznaka

Besedilo

Opis

AD

Andora

 

AE

Združeni arabski emirati

Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah in Umm al Qaiwain

AF

Afganistan

 

AG

Antigva in Barbuda

 

AI

Angvila

 

AL

Albanija

 

AM

Armenija

 

AO

Angola

Vključno Cabinda

AQ

Antarktika

Ozemlje južno od 60° južne zemljepisne širine; ne vključuje Francoskega južnega ozemlja (TF), Bouvetovega otoka (BV), Južne Georgie in otokov Južni Sandwich (GS)

AR

Argentina

 

AS

Ameriška Samoa

 

AT

Avstrija

 

AU

Avstralija

 

AW

Aruba

 

AZ

Azerbajdžan

 

BA

Bosna in Hercegovina

 

BB

Barbados

 

BD

Bangladeš

 

BE

Belgija

 

BF

Burkina Faso

 

BG

Bolgarija

 

BH

Bahrajn

 

BI

Burundi

 

BJ

Benin

 

BL

Saint-Barthélemy

 

BM

Bermudi

 

BN

Država Brunej

Pogosto imenovana Brunej

BO

Večnacionalna država Bolivija

Pogosto imenovana Bolivija

BQ

Bonaire, St. Eustatius in Saba

 

BR

Brazilija

 

BS

Bahami

 

BT

Butan

 

BV

Bouvetov otok

 

BW

Bocvana

 

BY

Belorusija

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CC

Kokosovi (Keeling) otoki

 

CD

Demokratična republika Kongo

Nekdaj Zair

CF

Srednjeafriška republika

 

CG

Kongo

 

CH

Švica

Vključno nemško ozemlje Büsingen in italijanska občina Campione d’Italia

CI

Slonokoščena obala

 

CK

Cookovi otoki

 

CL

Čile

 

CM

Kamerun

 

CN

Kitajska

 

CO

Kolumbija

 

CR

Kostarika

 

CU

Kuba

 

CV

Zelenortski otoki

 

CW

Curaçao

 

CX

Božični otok

 

CY

Ciper

 

CZ

Češka republika

 

DE

Nemčija

Vključno otok Heligoland; brez ozemlja Büsingen

DJ

Džibuti

 

DK

Danska

 

DM

Dominika

 

DO

Dominikanska republika

 

DZ

Alžirija

 

EC

Ekvador

Vključno otočje Galapagos

EE

Estonija

 

EG

Egipt

 

EH

Zahodna Sahara

 

ER

Eritreja

 

ES

Španija

Vključno Balearski otoki in Kanarski otoki; brez Ceute (XC) in Melille (XL)

ET

Etiopija

 

FI

Finska

Vključno Alandski otoki

FJ

Fidži

 

FK

Falklandski otoki

 

FM

Mikronezija (Federativne države)

Chuuk, Kosrae, Pohnpei in Yap

FO

Ferski otoki

 

FR

Francija

Vključno Monako in francoski čezmorski departmaji (Francoska Gvajana, Guadeloupe, Martinik in Réunion) ter francoski severni del St. Martina

GA

Gabon

 

GB

Združeno kraljestvo

Velika Britanija, Severna Irska, Kanalski otoki in otok Man

GD

Grenada

Vključno južni Grenadini

GE

Gruzija

 

GH

Gana

 

GI

Gibraltar

 

GL

Grenlandija

 

GM

Gambija

 

GN

Gvineja

 

GQ

Ekvatorialna Gvineja

 

GR

Grčija

 

GS

Južna Georgia in otoki Južni Sandwich

 

GT

Gvatemala

 

GU

Guam

 

GW

Gvineja Bissau

 

GY

Gvajana

 

HK

Hongkong

Posebna upravna regija Ljudske republike Kitajske Hongkong

HM

Heardov otok in McDonaldovi otoki

 

HN

Honduras

Vključno otoki Swan

HR

Hrvaška

 

HT

Haiti

 

HU

Madžarska

 

ID

Indonezija

 

IE

Irska

 

IL

Izrael

 

IN

Indija

 

IO

Britansko ozemlje Indijskega oceana

Otočje Chagos

IQ

Irak

 

IR

Iran (Islamska republika)

 

IS

Islandija

 

IT

Italija

Vključno Livigno; brez občine Campione d’Italia

JM

Jamajka

 

JO

Jordanija

 

JP

Japonska

 

KE

Kenija

 

KG

Kirgiška republika

 

KH

Kambodža

 

KI

Kiribati

 

KM

Komori

Anjouan, Grande Comore in Moheli

KN

Saint Kitts in Nevis

 

KP

Demokratična ljudska republika Koreja

Pogosto imenovana Severna Koreja

KR

Republika Koreja

Pogosto imenovana Južna Koreja

KW

Kuvajt

 

KY

Kajmanski otoki

 

KZ

Kazahstan

 

LA

Laoška ljudska demokratična republika

Pogosto imenovana Laos

LB

Libanon

 

LC

Saint Lucia

 

LI

Lihtenštajn

 

LK

Šrilanka

 

LR

Liberija

 

LS

Lesoto

 

LT

Litva

 

LU

Luksemburg

 

LV

Latvija

 

LY

Libija

 

MA

Maroko

 

MD

Republika Moldavija

 

ME

Črna gora

 

MG

Madagaskar

 

MH

Marshallovi otoki

 

MK  (1)

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

 

ML

Mali

 

MM

Mjanmar

Pogosto imenovan Burma

MN

Mongolija

 

MO

Macao

Posebna upravna regija Ljudske republike Kitajske Macao

MP

Severni Marianski otoki

 

MR

Mavretanija

 

MS

Montserrat

 

MT

Malta

Vključno Gozo in Comino

MU

Mauritius

Mauritius, otok Rodrigues, otoki Agalega in plitvina Cargados Carajos (otočje Saint Brandon)

MV

Maldivi

 

MW

Malavi

 

MX

Mehika

 

MY

Malezija

Polotok Malezija in Vzhodna Malezija (Labuan, Sabah in Sarawak)

MZ

Mozambik

 

NA

Namibija

 

NC

Nova Kaledonija

Vključno otočje Loyalty (Lifou, Mare in Ouvea)

NE

Niger

 

NF

Norfolški otok

 

NG

Nigerija

 

NI

Nikaragva

Vključno z otočjem Corn

NL

Nizozemska

 

NO

Norveška

Vključno otočje Svalbard in otok Jan Mayen

NP

Nepal

 

NR

Nauru

 

NU

Niue

 

NZ

Nova Zelandija

Brez Rossovega odvisnega ozemlja (Antarktika)

OM

Oman

 

PA

Panama

Vključno nekdanja cona prekopa

PE

Peru

 

PF

Francoska Polinezija

Otoki Marquesas, otoki Society (vključno s Tahitijem), otoki Tuamotu, otoki Gambier in otočje Austral

PG

Papua Nova Gvineja

Vzhodni del Nove Gvineje; Bismarckovo otočje (vključno z Novo Britanijo, Novo Irsko, Lavongai (New Hanover) in otočjem Admirality); Severni Salomonovi otoki (Bougainville in Buka); otoki Trobriand, otok Woodlark; otočje d’Entrecasteaux in otočje Louisiade

PH

Filipini

 

PK

Pakistan

 

PL

Poljska

 

PM

Saint Pierre in Miquelon

 

PN

Pitcairn

Vključno z otoki Ducie, Henderson in Oeno

PS

Zasedeno palestinsko ozemlje

Zahodni breg (vključno z Vzhodnim Jeruzalemom) in Gaza

PT

Portugalska

Vključno z Azori in Madeiro

PW

Palau

 

PY

Paragvaj

 

QA

Katar

 

RO

Romunija

 

RU

Ruska federacija

Pogosto imenovana Rusija

RW

Ruanda

 

SA

Saudova Arabija

 

SB

Salomonovi otoki

 

SC

Sejšeli

Otok Mahe, otok Praslin, La Digue, Fregate in Silhouette; otočje Amirantes (vključno Desroches, Alphonse, Plate in Coëtivy); otočje Farquhar (vključno s Providence); otoki Aldabra in Cosmoledo

SD

Sudan

 

SE

Švedska

 

SG

Singapur

 

SH

Saint Helena

 

SI

Slovenija

 

SK

Slovaška

 

SL

Sierra Leone

 

SM

San Marino

 

SN

Senegal

 

SO

Somalija

 

SR

Surinam

 

SS

Južni Sudan

 

ST

Sao Tome in Principe

 

SV

Salvador

 

SX

Sint Maarten (nizozemski del)

Otok Saint Martin je razdeljen na francoski severni in nizozemski južni del

SY

Sirska arabska republika

Pogosto imenovana Sirija

SZ

Svazi

 

TC

Otoki Turks in Caicos

 

TD

Čad

 

TF

Francosko južno ozemlje

Vključno otočje Kerguelen, otok Amsterdam, otok Svetega Pavla, otočje Crozet in francoski otoki, razpršeni v Indijskem oceanu, ki zajemajo Bassas da Indija, otok Europa, otočje Glorioso ter otoka Juan de Nova in Tromelin

TG

Togo

 

TH

Tajska

 

TJ

Tadžikistan

 

TK

Tokelau

 

TL

Vzhodni Timor

 

TM

Turkmenistan

 

TN

Tunizija

 

TO

Tonga

 

TR

Turčija

 

TT

Trinidad in Tobago

 

TV

Tuvalu

 

TW

Tajvan

Ločeno carinsko območje Tajvan, Penghu, Kinmen in Matsu

TZ

Združena republika Tanzanija

Pemba, Tanganjika in otok Zanzibar

UA

Ukrajina

 

UG

Uganda

 

UM

Stranski zunanji otoki Združenih držav

Vključno otoki Baker, Howland in Jarvis, atol Johnston, greben Kingman, otoki Midway, otok Navassa, atol Palmyra ter otok Wake

US

Združene države

Vključno Portoriko

UY

Urugvaj

 

UZ

Uzbekistan

 

VA

Sveti sedež (Vatikanska mestna država)

 

VC

Saint Vincent in Grenadine

 

VE

Bolivarska republika Venezuela

Pogosto imenovana Venezuela

VG

Deviški otoki (britanski)

 

VI

Deviški otoki (ZDA)

 

VN

Vietnam

 

VU

Vanuatu

 

WF

Otoki Wallis in Futuna

Vključno otok Alofi

WS

Samoa

Nekdaj poznana kot Zahodna Samoa

XC

Ceuta

 

XK

Kosovo

Kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999

XL

Melilla

Vključno Peñon de Velez de la Gomera, Peñon de Alhucemas in otoki Chafarinas

XS

Srbija

 

YE

Jemen

Nekdaj Severni Jemen in Južni Jemen

YT

Mayotte

Grande-Terre in Pamandzi

ZA

Južna Afrika

 

ZM

Zambija

 

ZW

Zimbabve

 

RAZNO

EU

Evropska unija

Oznaka, rezervirana za določitev porekla blaga v okviru trgovine z državami nečlanicami, v skladu s pogoji iz ustreznih določb EU. Oznaka se ne uporablja za statistične namene.

QP

Odprto morje

Pomorsko območje zunaj teritorialnih voda

QQ

Zaloge in oskrba

Neobvezna rubrika

ali

 

 

QR

Zaloge in oskrba v okviru trgovine znotraj Unije

Neobvezna rubrika

QS

Zaloge in oskrba v okviru trgovine s tretjimi državami

Neobvezna rubrika

QU

Države in ozemlja, ki niso navedena

Neobvezna rubrika

ali

 

 

QV

Države in ozemlja, ki niso navedena v okviru trgovine znotraj Unije

Neobvezna rubrika

QW

Države in ozemlja, ki niso navedena v okviru trgovine s tretjimi državami

Neobvezna rubrika

QX

Države in ozemlja, ki niso navedena iz komercialnih ali vojaških razlogov

Neobvezna rubrika

ali

 

 

QY

Države in ozemlja, ki niso navedena iz komercialnih ali vojaških razlogov v okviru trgovine znotraj Unije

Neobvezna rubrika

QZ

Države in ozemlja, ki niso navedena iz komercialnih ali vojaških razlogov v okviru trgovine s tretjimi državami

Neobvezna rubrika


(1)  Začasna oznaka, ki ne vpliva na dokončno poimenovanje države, ki bo določeno po zaključku pogajanj, ki trenutno potekajo v Združenih narodih.


28.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/16


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1107/2012

z dne 27. novembra 2012

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. novembra 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

44,1

MA

50,0

MK

37,4

TN

73,5

TR

64,0

ZZ

53,8

0707 00 05

AL

64,5

MA

141,4

MK

58,4

TR

89,6

ZZ

88,5

0709 93 10

MA

88,6

TR

100,6

ZZ

94,6

0805 20 10

MA

76,3

ZZ

76,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

65,5

HR

35,6

TR

81,7

ZZ

60,9

0805 50 10

AR

68,7

TR

85,8

ZA

49,1

ZZ

67,9

0808 10 80

MK

38,5

NZ

138,3

US

125,4

ZA

113,0

ZZ

103,8

0808 30 90

CN

59,5

TR

116,3

US

136,8

ZZ

104,2


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

28.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/18


SKLEP SVETA

z dne 20. novembra 2012

o stališču, ki se ga sprejme v imenu Evropske unije v okviru mednarodne študijske skupine za juto glede pogajanj o novem mandatu po letu 2014

(2012/730/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207(3) in (4) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

S Sklepom Sveta 2002/312/ES (1) je bil Sporazum o uvedbi projektne naloge mednarodne študijske skupine za juto 2001 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) sprejet v imenu Evropske skupnosti.

(2)

Sedanji mandat se izteče 30. aprila 2014 in vprašanje začetka pogajanj o obnovitvi tega mandata bo obravnavano na 15. seji sveta mednarodne študijske skupine za juto decembra 2012.

(3)

Podaljšanje Sporazuma ni v interesu Unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se ga sprejme v imenu Evropske unije, ki jo zastopa Komisija, v okviru mednarodne študijske skupine za juto je, da glasuje proti začetku pogajanj o podaljšanju mandata po letu 2014.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 20. novembra 2012

Za Svet

Predsednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  UL L 112, 27.4.2002, str. 34.


28.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/19


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 21. novembra 2012

o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2012/003 DK/Vestas, Danska)

(2012/731/EU)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (1) ter zlasti točke 28 tega sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (2) in zlasti člena 12(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za zagotavljanje dodatne pomoči presežnim delavcem, odpuščenim zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)

Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sredstev iz ESPG do letne zgornje meje 500 000 000 EUR.

(3)

Danska je 14. maja 2012 vložila vlogo za uporabo sredstev sklada ESPG v zvezi s presežnimi delavci v podjetju Vestas Group, ter jo do 10. julija 2012 dopolnila z dodatnimi informacijami. Ta vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnih prispevkov iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006. Komisija zato predlaga uporabo zneska v višini 7 488 000 EUR.

(4)

Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek za vlogo, ki jo je vložila Danska –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji zagotovi vsota 7 488 000 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 21. novembra 2012

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 406, 30.12.2006, str. 1.


28.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/20


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 21. novembra 2012

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2012/002 DE/manroland, Nemčija)

(2012/732/EU)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (1) ter zlasti točke 28 tega sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (2) in zlasti člena 12(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za zagotavljanje dodatne pomoči presežnim delavcem, odpuščenim zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)

Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sredstev ESPG do letne zgornje meje 500 000 000 EUR.

(3)

Nemčija je vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi z odpuščenimi delavci v podjetju manroland AG in dveh njegovih podružnicah ter pri enem dobavitelju predložila 4. maja 2012, z dodatnimi informacijami pa jo je dopolnila do 10. julija 2012. Ta vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnih prispevkov iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006. Komisija zato predlaga uporabo zneska v višini 5 352 944 EUR.

(4)

Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek za vlogo, ki jo je vložila Nemčija –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji zagotovi vsota 5 352 944 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 21. novembra 2012

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 406, 30.12.2006, str. 1.


28.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/21


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 26. novembra 2012

o izvajanju Uredbe (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta glede uravnoteženja ponudbe in povpraševanja po prostih delovnih mestih ter postavitve mreže EURES na nove temelje

(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 8548)

(Besedilo velja za EGP)

(2012/733/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji (1) in zlasti člena 38 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Velik napredek je bil dosežen od prvotne vzpostavitve mreže EURES, ustanovljene z Odločbo Komisije 93/569/EGS z dne 22. oktobra 1993 o izvedbi Uredbe Sveta (EGS) št. 1612/68 o prostem gibanju delavcev v Skupnosti, zlasti kar zadeva mrežo z imenom EURES (Evropske službe za zaposlovanje) (2), za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 1612/68 (3). Za utrditev in okrepitev je bila mreža z Odločbo Komisije 2003/8/ES (4) preoblikovana in postavljena na nove temelje.

(2)

Evropski svet je 17. junija 2010 potrdil strategijo Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast, hkrati pa pozval k polnemu aktiviranju ustreznih instrumentov in politik EU, da bi podprli doseganje skupnih ciljev, in pozval države članice k bolj usklajenemu ukrepanju.

(3)

Evropski svet je 28. in 29. junija 2012 sprejel „Pakt za rast in delovna mesta“ ter na osnovi sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „K okrevanju s številnimi novimi delovnimi mesti“ z dne 18. aprila 2012 zahteval, da je treba portal EURES razviti v pravi evropski instrument za posredovanje delovnih mest in zaposlovanje.

(4)

EURES bi moral spodbujati boljše delovanje trgov dela in zadovoljevanje gospodarskih potreb z olajševanjem nadnacionalne in čezmejne geografske mobilnosti delavcev, hkrati pa zagotavljati mobilnost pod poštenimi pogoji in spoštovanje veljavnih delovnih standardov. Prizadevati bi si moral za še večjo preglednost trgov dela z zagotavljanjem izmenjave in obdelave ponudb in prijav za zaposlitev (tj. „uravnoteženja ponudbe in povpraševanja po prostih delovnih mestih“ ali „uravnavanja ponudbe in povpraševanja“ v smislu Uredbe) in podpiranjem dejavnosti na področju zaposlovanja, svetovanja in usmerjanja na nacionalni in čezmejni ravni, s čimer bo prispeval k uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020.

(5)

Glede na izkušnje, pridobljene od prvotne vzpostavitve leta 1993 in reforme iz leta 2003, ter ob upoštevanju potreb po nadaljnji krepitvi in razširitvi mreže, da bi ta polno podprla cilje strategije Evropa 2020, bi bilo treba sedanjo sestavo mreže, delitev odgovornosti in postopke sprejemanja odločitev ter katalog zagotovljenih storitev preoblikovati.

(6)

V ta namen bi bilo treba EURES močneje usmeriti k upravljanju za doseganje ciljev in rezultatov v smislu uravnavanja ponudbe in povpraševanja ter posredovanja delovnih mest in zaposlovanja. V tem okviru se posredovanje delovnih mest lahko razume kot zagotavljanje storitev, ki jih opravi posrednik med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela s ciljem zaposlitve, pri čemer zaposlitev pomeni zapolnitev prostega delovnega mesta.

(7)

Ukinitev monopolov je skupaj z drugim razvojem privedla do pojava številnih ponudnikov storitev zaposlovanja na trgu dela. Da bi dosegel svoj polni potencial, bi bilo treba EURES odpreti za udeležbo teh izvajalcev, ki si prizadevajo za polno upoštevanje veljavnih delovnih standardov in pravnih zahtev ter drugih standardov kakovosti EURES.

(8)

Storitve EURES je treba jasno opredeliti, da bi zagotovili, da se obveznosti za države članice, ki jih določa Uredba, in sicer uravnoteženje ponudbe in povpraševanja po prostih delovnih mestih ter izmenjava in zagotavljanje informacij, povezanih s trgom dela, izpolnijo na učinkovit in uspešen način. To bi vključevalo različne akterje, med katerimi bi bili po potrebi tudi socialni partnerji.

(9)

V „Paktu za rast in delovna mesta“ je Evropski svet zahteval, naj se preuči možnost razširitve mreže EURES na vajeništva in pripravništva. Za zagotovitev sinergij in omogočitev, da bi EURES polno prispeval k doseganju ciljev strategije Evropa 2020, zlasti za povečanje stopnje zaposlenosti na 75 % do leta 2020, ob upoštevanju področja uporabe Uredbe, bi moral biti EURES zmožen vključiti vajeništva in pripravništva, v kolikor se zadevne osebe štejejo za delavce v smislu Uredbe ter so stare 18 let ali več, ko se šteje, da je dostop do takih informacij v skladu z ustreznimi standardi izvedljiv.

(10)

Za zagotavljanje storitev na najbolj učinkovit način bi bilo treba EURES vključiti v splošno ponudbo storitev sodelujočih organizacij, ki lahko prejmejo sredstva za nacionalne in čezmejne dejavnosti iz Evropskega socialnega sklada.

(11)

Da bi učinkovito prispeval k boljšemu delovanju trgov dela in s tem k razvoju evropskega trga dela, bi EURES prav tako moral imeti pomembnejšo vlogo pri zapolnjevanju težavnih delovnih mest in podpiranju posebnih skupin delavcev in delodajalcev. S tem namenom bi bilo treba razširiti mrežo EURES za podporo dejavnostim mobilnosti na ravni EU, zlasti da se spodbudi izmenjava mladih delavcev.

(12)

V celoti bi bilo treba upoštevati možnosti, ki jih omogočajo nova orodja na področju informacijske in komunikacijske tehnologije, za nadaljnjo okrepitev in racionalizacijo ponujenih storitev.

(13)

Kakršno koli obdelavo osebnih podatkov v okviru tega sklepa bi bilo treba izvajati v skladu z zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

(14)

Zaradi jasnosti je priporočljivo, da se mreža EURES postavi na nove temelje in pri tem natančneje opredelijo njena sestava, statut in naloge.

(15)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Svetovalnega odbora za prosto gibanje delavcev –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Mreža EURES

Za izpolnitev obveznosti iz poglavja II Uredbe (EU) št. 492/2011 Komisija in države članice vzpostavijo in upravljajo Evropsko mrežo zavodov za zaposlovanje, imenovano EURES.

Člen 2

Cilji

V korist iskalcev zaposlitve, delavcev in delodajalcev EURES spodbuja, če je primerno, v sodelovanju z drugimi evropskimi službami ali mrežami:

(a)

razvoj evropskega trga delovne sile, ki je odprt in dostopen vsakomur ter v celoti upošteva veljavne delovne standarde in zakonske zahteve;

(b)

uravnoteženje ponudbe in povpraševanja po prostih delovnih mestih ter posredovanje delovnih mest na nadnacionalni, medregionalni in čezmejni ravni prek izmenjave prostih delovnih mest in prijav za zaposlitev ter sodelovanje v ciljnih dejavnostih mobilnosti na ravni EU;

(c)

preglednost in izmenjavo informacij o evropskih trgih dela, vključno z življenjskimi in delovnimi razmerami ter možnostmi pridobivanja spretnosti;

(d)

razvoj ukrepov za spodbujanje in olajšanje mobilnost mladih delavcev;

(e)

izmenjavo informacij o pripravništvih in vajeništvih v smislu Uredbe (EU) št. 492/2011 in, če je primerno, posredovanje pripravnikov in vajencev;

(f)

razvoj potrebnih metodologij in kazalnikov.

Člen 3

Sestava

EURES obsega naslednje kategorije:

(a)

Evropski koordinacijski urad za koordinacijo uravnoteženja ponudbe in povpraševanja po prostih delovnih mestih v skladu s členi 18, 19 in 20 Uredbe (EU) št. 492/2011;

(b)

člani EURES, t.j. strokovne službe, ki jih države članice določijo v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) št. 492/2011 (v nadaljnjem besedilu: nacionalni koordinacijski uradi), kakor je določeno v členu 5;

(c)

partnerji EURES v skladu s členom 15(1) Uredbe (EU) št. 492/2011; partnerje EURES določijo posamezni člani EURES in lahko vključujejo javne ali zasebne ponudnike storitev, ki so dejavni na ustreznem področju posredovanja delovnih mest in zaposlovanja, ter sindikate in organizacije delodajalcev. Kandidati za status partnerjev EURES se morajo obvezati, da bodo izpolnjevali naloge in pristojnosti iz člena 7;

(d)

pridruženi partnerji EURES, ki v skladu s členom 6 zagotavljajo omejene storitve pod nadzorom in odgovornostjo partnerja EURES ali Evropskega koordinacijskega urada.

Člen 4

Naloge in pristojnosti Evropskega koordinacijskega urada

1.   Komisija je pristojna za upravljanje Evropskega koordinacijskega urada.

2.   Evropski koordinacijski urad nadzoruje skladnost z določbami poglavja II Uredbe (EU) št. 492/2011 in pomaga mreži pri izvajanju njenih dejavnosti.

3.   Zlasti skrbi za:

(a)

oblikovanje usklajenega celostnega pristopa in zagotavljanje horizontalne podpore v korist mreže EURES in njenih uporabnikov, kot so

1.

delovanje in razvoj evropskega spletnega portala za zaposlitveno mobilnost (v nadaljnjem besedilu: portal EURES) ter z njim povezane storitve IT, vključno s sistemi in postopki za izmenjavo informacij o prostih delovnih mestih in prijavah za zaposlitev v obliki motivacijskega pisma, življenjepisa, potnega lista spretnosti in podobnega ter drugih informacij, v sodelovanju z drugimi ustreznimi evropskimi službami ali mrežami;

2.

dejavnosti informiranja in komuniciranja o EURES;

3.

usposabljanje osebja, ki sodeluje v EURES;

4.

lajšanje povezovanja v mreže, izmenjava dobrih praks in vzajemno učenje med člani in partnerji EURES;

5.

sodelovanje EURES v ciljnih dejavnostih mobilnosti na ravni EU.

(b)

analizo geografske in poklicne mobilnosti z vidika doseganja ravnotežja med ponudbo in povpraševanjem ter pripravo splošnega pristopa k mobilnosti v skladu z evropsko strategijo zaposlovanja;

(c)

celotno spremljanje in ocenjevanje dejavnosti EURES, opredelitev uspešnosti, posredovanja delovnih mest in drugih kazalnikov rezultatov ter drugih ukrepov, da preveri, ali se izvajajo v skladu z Uredbo (EU) št. 492/2011 in s tem sklepom.

4.   Urad svoje delovne programe in cilje za mrežo EURES sprejme v sodelovanju s koordinacijsko skupino EURES in po posvetovanju z upravnim odborom EURES.

Člen 5

Naloge in pristojnosti nacionalnih koordinacijskih uradov

1.   Vsaka država članica imenuje strokovno službo, kot je določeno v členu 11(2) Uredbe (EU) št. 492/2011, ki je zadolžena za organizacijo dela mreže EURES v zadevni državi članici.

2.   Nacionalni koordinacijski urad zagotovi, da se vse obveznosti države članice iz Uredbe (EU) št. 492/2011, zlasti tiste v zvezi z izmenjavo informacij iz členov 12, 13 in 14, izpolnijo, in sicer z

(a)

vzpostavitvijo in vzdrževanjem celotne tehnične in funkcionalne infrastrukture in sistemov, ki so potrebni, da lahko partnerji EURES in pridruženi partnerji EURES sodelujejo v sistemu izmenjave;

(b)

zagotavljanjem potrebnih informacij, ki jih zagotovi sam ali prek partnerjev EURES, ki so v njegovi pristojnosti.

3.   Urad v tesnem sodelovanju z Evropskim koordinacijskim uradom in drugimi nacionalnimi koordinacijskimi uradi zlasti skrbi za:

(a)

imenovanje enega ali več partnerjev EURES na podlagi sistema za izbiro in akreditacijo iz člena 10(2)(b)(vii) in nadzor njihovih dejavnosti;

(b)

načrtovanje in redno poročanje o dejavnostih in rezultatih nacionalne mreže EURES Evropskemu koordinacijskemu uradu;

(c)

koordinacijo sodelovanja EURES pri zadevnih ciljnih dejavnosti mobilnosti na ravni EU.

4.   Nacionalni koordinacijski urad si pri imenovanju partnerjev EURES prizadeva za dosego najboljše možne geografske razporeditve in pokritosti trga dela ter optimalnih storitev za iskalce zaposlitve, delavce in delodajalce, ki jih zagotovi z ustrezno vključenostjo zadevnih služb za zaposlovanje in akterjev na trgu dela.

5.   Na osnovi skupno dogovorjenih operativnih ciljev nacionalni koordinacijski urad pripravi delovne programe za svojo nacionalno mrežo, ki se predložijo Evropskemu koordinacijskemu uradu. V delovnem programu so navedeni zlasti:

(a)

glavne dejavnosti, ki jih izvajajo nacionalni koordinacijski urad, partnerji EURES in pridruženi partnerji EURES, ki so v njegovi pristojnosti v okviru mreže EURES, vključno z nadnacionalnimi, čezmejnimi in sektorskimi dejavnostmi, določenimi v členu 15 Uredbe (EU) št. 492/2011;

(b)

človeški in finančni viri, dodeljeni za izvajanje poglavja II Uredbe (EU) št. 492/2011;

(c)

mehanizmi za spremljanje in ocenjevanje načrtovanih dejavnosti.

Delovni programi vsebujejo tudi oceno dejavnosti in napredka, doseženega v predhodnem obdobju.

Glede delovnih programov se na ustrezni ravni posvetuje s socialnimi partnerji in drugimi zadevnimi zainteresiranimi stranmi EURES.

6.   Nacionalni koordinacijski urad se lahko odloči, da bo storitve EURES sam zagotavljal neposredno iskalcem zaposlitve in delodajalcem, in v zvezi s tem zanj veljajo pravila, ki veljajo za partnerje EURES, ki izvajajo enake storitve. V takem primeru nacionalni koordinacijski urad Evropski koordinacijski urad zaprosi za akreditacijo kot partner EURES.

7.   Vsaka država članica zagotovi, da ima nacionalni koordinacijski urad na voljo osebje in druge vire, potrebne za izvajanje nalog.

8.   Nacionalni koordinacijski urad vodi nacionalni koordinator EURES, kot določa člen 10(2)(b)(iii).

Člen 6

Naloge in pristojnosti partnerjev EURES

1.   Organizacija, ki želi postati partner EURES, se prijavi pri svojem nacionalnem koordinacijskem uradu, ki jo lahko imenuje v skladu s členom 3(b), pod pogojem, da se zaveže, da bo pod nadzorom nacionalnega koordinacijskega urada sodelovala na regionalni, nacionalni in evropski ravni v okviru mreže EURES ter zagotavljala vsaj vse univerzalne storitve, kakor so določene v členu 7.

2.   Partner EURES sam ali v sodelovanju z drugimi partnerji EURES določi eno ali več kontaktnih točk, kot so uradi za posredovanje delovnih mest in zaposlovanje, klicni centri, samopostrežna orodja in podobno, prek katerih lahko iskalci zaposlitve, delavci in delodajalci dobijo dostop do njegovih storitev.

3.   Partner EURES jasno navede svojo ponudbo storitev iz kataloga storitev EURES. Raven in vsebina storitev se lahko razlikujeta od ene kontaktne točke do druge, dokler celota storitev, ki jih zagotavlja partner EURES, vključuje vse zahtevane univerzalne storitve.

4.   Vsi partnerji EURES se zavežejo k polnemu sodelovanju pri izmenjavi prostih delovnih mest in prijav za zaposlitev iskalcev zaposlitve, ki se zanimajo za delo v drugi državi članici, v skladu s členom 13(a) in (b) Uredbe (EU) št. 492/2011 in členom 4(a)(i) tega sklepa. Partnerji zagotovijo, da ima vso osebje, ki sodeluje pri zagotavljanju storitev EURES, poln dostop do informacijskih in drugih komunikacijskih orodij, ki jih ima mreža na voljo.

5.   Partner EURES, ki ne zagotavlja posebne dopolnilne storitve, vključene v katalog storitev EURES, poskrbi, da so zahtevki za navedeno storitev preusmerjeni k drugim partnerjem EURES, ki navedeno storitev zagotavljajo.

6.   Partner EURES lahko zaupa opravljanje storitev, ki pomenijo dodano vrednost za njegove storitve, drugi organizaciji. Navedena organizacija se v zvezi s tem šteje kot pridruženi partner EURES, za njeno delovanje pa je v celoti pristojen partner EURES, kateremu je pridružena.

7.   Za izpolnitev svoje vloge lahko partner EURES vzpostavi partnerstva z enim ali več partnerji EURES v drugih državah članicah.

8.   Od partnerja EURES ali pridruženega partnerja EURES se lahko zahteva, da prispeva k tehnični in funkcionalni infrastrukturi in sistemom iz člena 5(2)(a).

9.   Da bi partner EURES ohranil svojo akreditacijo, še naprej izpolnjuje svoje obveznosti in zagotavlja dogovorjene storitve, zanj pa veljajo tudi redni pregledi iz sistema za izbiro in akreditacijo, določenega v členu 10(2)(b)(vii).

Člen 7

Storitve EURES

1.   Celotna paleta storitev EURES obsega zaposlovanje, usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela ter posredovanje delovnih mest in zajema vse faze posredovanja delovnih mest od priprave pred zaposlitvijo do pomoči po zaposlitvi, vključno s povezanimi informacijami in svetovanjem.

2.   Storitve se podrobneje določijo v katalogu storitev EURES, ki je del statuta EURES, kakor je določen v členu 10, in jih sestavljajo univerzalne storitve, ki jih zagotavljajo vsi partnerji EURES, in dopolnilne storitve.

3.   Univerzalne storitve so storitve, določene v poglavju II Uredbe (EU) št. 492/2011, zlasti v členu 12(3) in členu 13. Dopolnilne storitve niso obvezne v smislu poglavja II Uredbe (EU) št. 492/2011, vendar zapolnjujejo pomembne potrebe trga dela.

4.   Vse storitve za iskalce zaposlitve in delavce so brezplačne. Če partner EURES zaračuna pristojbine za storitve drugim uporabnikom, ne sme razlikovati med pristojbinami, ki jih zaračuna za storitve EURES, in tistimi, ki veljajo za druge primerljive storitve, ki jih zagotavlja navedeni partner EURES. Kakršno koli financiranje, prejeto od Evropske unije za podporo zagotavljanju storitev EURES, se upošteva pri določanju pristojbin, da bi se izognili kakršni koli možnosti dvojnega financiranja.

Člen 8

Upravni odbor EURES

1.   Upravni odbor EURES pomaga Komisiji, Evropskemu koordinacijskemu uradu in nacionalnim koordinacijskim uradom pri pospeševanju in nadziranju razvoja EURES.

2.   Upravni odbor sestavlja po en predstavnik vsake države članice.

3.   Kadar je potrebno, če se dejavnosti EURES v državi članici financirajo s finančnim instrumentom EU, kot je Evropski socialni sklad, se lahko pridruži nacionalni organ, ki zagotavlja to financiranje.

4.   Predstavniki organizacij evropskih socialnih partnerjev so vabljeni k udeležbi na sestankih upravnega odbora kot opazovalci.

5.   Upravni odbor določi svoje delovne metode in sprejme svoj poslovnik. Predsedujoči ga praviloma skliče dvakrat na leto. Odbor sprejme svoja stališča z navadno večino.

6.   Upravnemu odboru predseduje predstavnik Evropskega koordinacijskega urada, ki zagotavlja tajniško podporo.

7.   Komisija se posvetuje z upravnim odborom EURES glede vprašanj, ki se nanašajo na strateško načrtovanje, razvoj, izvajanje, spremljanje ter ocenjevanje storitev in dejavnosti iz tega sklepa, vključno s:

(a)

statutom EURES v skladu s členom 10;

(b)

strategijami, operativnimi cilji in delovnimi programi za mrežo EURES;

(c)

poročili Komisije v skladu s členom 17 Uredbe (EU) št. 492/2011.

Člen 9

Koordinacijska skupina EURES

1.   Evropski koordinacijski urad v pomoč razvoju, izvajanju in spremljanju dejavnosti EURES ustanovi koordinacijsko skupino, sestavljeno iz nacionalnih koordinatorjev EURES, od katerih vsakdo predstavlja člana EURES. Evropski koordinacijski urad lahko povabi predstavnike evropskih socialnih partnerjev in, kadar je primerno, predstavnike drugih partnerjev EURES in strokovnjake, da se udeležijo sestankov koordinacijske skupine.

2.   Koordinacijska skupina dejavno sodeluje pri pripravi programov dela in koordinaciji njihovega izvajanja.

3.   Koordinacijska skupina lahko ustanovi stalne ali ad hoc delovne skupine, zlasti za načrtovanje in izvajanje horizontalnih podpornih dejavnosti.

4.   Evropski koordinacijski urad organizira delo koordinacijske skupine.

Člen 10

Statut EURES

1.   Komisija sprejme statut EURES v skladu s postopki iz člena 12(2), člena 13(2), člena 19(1) in člena 20 Uredbe (EU) št. 492/2011 po posvetovanju z upravnim odborom EURES, ustanovljenim v skladu s členom 8 tega sklepa.

2.   Ob upoštevanju načela, da morajo biti vsa prosta delovna mesta in prijave za zaposlitev, ki jih objavi kateri koli član EURES, dostopni na celotnem ozemlju Unije, statut EURES vsebuje zlasti:

(a)

katalog storitev EURES z opisom univerzalnih in dopolnilnih storitev, ki jih zagotavljajo člani in partnerji EURES, vključno s storitvami za usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela, kot je individualno svetovanje strankam, t.j. iskalcem zaposlitve, delavcem ali delodajalcem;

(b)

razvoj inovativnega transnacionalnega in čezmejnega sodelovanja med službami za zaposlovanje, kot so skupne agencije za posredovanje delovnih mest, z namenom izboljšanja delovanja trgov dela, njihovega povezovanja in doseganja večje mobilnosti. Sodelovanje lahko zajema socialne službe, socialne partnerje in druge zadevne institucije;

(c)

spodbujanje koordiniranega spremljanja in ocenjevanja presežkov in pomanjkanja spretnosti;

(d)

operativne cilje mreže EURES, standarde kakovosti, ki jih je treba uporabljati, ter obveznosti članov in partnerjev EURES, kar vključuje:

(i)

interoperabilnost ustreznih podatkovnih zbirk o prostih delovnih mestih in prijavah za zaposlitev v sistem EURES za izmenjavo ponudb za prosta delovna mesta z ravnijo storitev, ki se uporablja;

(ii)

vrsto informacij, na primer o trgih dela, življenjskih razmerah in delovnih pogojih, ponudbah in povpraševanju za zaposlitev, pripravništvih in vajeništvih, ukrepih za spodbujanje mobilnosti mladih, pridobivanju spretnosti ter ovirah za mobilnost, ki jih morajo zagotoviti svojim strankam in preostalemu delu mreže, v sodelovanju z drugimi zadevnimi evropskimi službami ali mrežami;

(iii)

opise nalog in merila za imenovanje nacionalnih koordinatorjev, svetovalcev EURES in drugega ključnega osebja na nacionalni ravni;

(iv)

izobrazbo in kvalifikacije, zahtevane za osebje EURES, ter pogoje in postopke za organizacijo obiskov in službenih potovanj uradnikov in specializiranega osebja;

(v)

pripravo delovnih programov, predložitev teh programov Evropskemu koordinacijskemu uradu in njihovo izvajanje;

(vi)

pogoje, ki urejajo uporabo logotipa EURES s strani članov in partnerjev EURES;

(vii)

sistem za izbiro in akreditacijo partnerjev EURES;

(viii)

načela glede spremljanja in ocenjevanja dejavnosti EURES.

(e)

postopke za vzpostavitev enotnega sistema in skupnih predlog za izmenjavo informacij o trgu dela in mobilnosti v okviru mreže EURES, kakor je določeno v členih 12, 13 in 14 Uredbe (EU) št. 492/2011, vključno z informacijami o delovnih mestih in možnostih za izobraževanje v Evropski uniji, ki jih treba vključiti v portal EURES.

Člen 11

Promocija mreže EURES

1.   Člani in partnerji EURES dejavno promovirajo mrežo EURES.

2.   Vključeni so v celovito komunikacijsko strategijo, namenjeno zagotavljanju doslednosti in enotnosti mreže v odnosu do njenih uporabnikov, in sodelujejo v skupnih dejavnostih informiranja in promocije.

3.   Akronim EURES se uporablja izključno za dejavnosti v okviru mreže EURES. Ponazorjen je s standardnim logotipom, katerega grafična podoba je natančno določena, sprejme pa jo Evropski koordinacijski urad.

4.   Logotip, ki je registriran kot znamka Skupnosti pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT), uporabljajo člani in partnerji EURES pri vseh svojih dejavnostih, povezanih z mrežo EURES, za zagotovitev skupne celostne podobe.

Člen 12

Sodelovanje z drugimi službami in mrežami

Člani in partnerji EURES dejavno sodelujejo z drugimi evropskimi službami in mrežami za informiranje in svetovanje na evropski, nacionalni in regionalni ravni za dosego sinergij in preprečevanje prekrivanja.

Člen 13

Razveljavitev

Odločba 2003/8/ES se razveljavi. Vendar se še naprej uporablja za postopke, glede katerih je bila vložena vloga še pred začetkom veljavnosti tega sklepa.

Člen 14

Datum začetka uporabe

Ta sklep se uporablja od 1. januarja 2014.

Člen 15

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 26. novembra 2012

Za Komisijo

László ANDOR

Član Komisije


(1)  UL L 141, 27.5.2011, str. 1.

(2)  UL L 274, 6.11.1993, str. 32.

(3)  UL L 257, 19.10.1968, str. 2.

(4)  UL L 5, 10.1.2003, str. 16.