ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2012.310.slv

Uradni list

Evropske unije

L 310

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 55
9. november 2012


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1039/2012 z dne 29. oktobra 2012 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz aluminijastih radiatorjev s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

1

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 1040/2012 z dne 7. novembra 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 754/2009 glede izključitve določenih skupin plovil iz ureditve ribolovnega napora, določenega v Uredbi (ES) št. 1342/2008, ter o spremembi uredb (EU) št. 43/2012 in (EU) št. 44/2012 glede določenih ribolovnih možnosti

13

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1041/2012 z dne 26. oktobra 2012 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (平谷大桃 (Pinggu Da Tao) (ZOP))

17

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1042/2012 z dne 7. novembra 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 1031/2010 v zvezi z navedbo dražbenega sistema, ki ga imenuje Združeno kraljestvo ( 1 )

19

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1043/2012 z dne 8. novembra 2012 o odobritvi aktivne snovi fosfan v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

24

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1044/2012 z dne 8. novembra 2012 o odstopanju od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede pravil o poreklu, ki se uporabljajo za namene sheme splošnih tarifnih preferencialov, namenjenemu upoštevanju posebnega položaja Gvatemale glede izvoza nekaterih ribiških proizvodov v Unijo

28

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1045/2012 z dne 8. novembra 2012 o odstopanju od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede pravil o poreklu, ki se uporabljajo za namene sheme splošnih tarifnih preferencialov, namenjenemu upoštevanju posebnega položaja Salvadorja glede izvoza nekaterih ribiških proizvodov v Unijo

31

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1046/2012 z dne 8. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) glede pošiljanja časovnih vrst za novo regionalno razčlenitev

34

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1047/2012 z dne 8. novembra 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1924/2006 glede seznama prehranskih trditev ( 1 )

36

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1048/2012 z dne 8. novembra 2012 o odobritvi zdravstvene trditve na živilih, ki se nanaša na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ( 1 )

38

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1049/2012 z dne 8. novembra 2012 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe sirupa poliglicitola v več kategorijah živil ( 1 )

41

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1050/2012 z dne 8. novembra 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 231/2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, glede sirupa poliglicitola ( 1 )

45

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1051/2012 z dne 8. novembra 2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

47

 

 

SKLEPI

 

 

2012/693/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 7. novembra 2012 o imenovanju danskega člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

49

 

 

2012/694/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 7. novembra 2012 o imenovanju luksemburškega člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

50

 

 

2012/695/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 7. novembra 2012 o imenovanju člana Združenega kraljestva v Evropski ekonomsko-socialni odbor

51

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

9.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 310/1


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 1039/2012

z dne 29. oktobra 2012

o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz aluminijastih radiatorjev s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba), in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju predloga, ki ga je po posvetovanju s svetovalnim odborom predložila Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija),

ob upoštevanju naslednjega:

1.   POSTOPEK

1.1   Začasni ukrepi

(1)

Komisija je z Uredbo (EU) št. 402/2012 (2) (v nadaljnjem besedilu: začasna uredba) uvedla začasno protidampinško dajatev na uvoz aluminijastih radiatorjev s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (v nadaljnjem besedilu: LRK ali zadevna država).

(2)

Postopek se je začel 12. avgusta 2011 (3), po pritožbi, ki jo je vložil Konzorcij z omejeno odgovornostjo Mednarodnega združenja proizvajalcev aluminijastih radiatorjev (International Association of Aluminium Radiator Manufacturers Limited Liability Consortium, AIRAL S.c.r.l. – v nadaljnjem besedilu: pritožnik) v imenu proizvajalcev, ki predstavljajo več kot 25 % celotne proizvodnje Unije aluminijastih radiatorjev.

(3)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 14 začasne uredbe, je preiskava dampinga in škode zajemala obdobje od 1. julija 2010 do 30. junija 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje preiskave ali OP). Preučitev gibanj, pomembnih za oceno škode, je zajela obdobje od 1. januarja 2008 do konca OP (v nadaljnjem besedilu: obravnavano obdobje).

1.2   Nadaljnji postopek

(4)

Po razkritju bistvenih dejstev in premislekov, na podlagi katerih je bila sprejeta odločitev o uvedbi začasne protidampinške dajatve (v nadaljnjem besedilu: začasno razkritje), je več zainteresiranih strani predložilo pisna stališča v zvezi z začasnimi ugotovitvami. Strani, ki so to zahtevale, so imele možnost za zaslišanje.

(5)

Komisija je nadaljevala z zbiranjem in preverjanjem vseh informacij, ki so bile po njenem mnenju potrebne za oblikovanje dokončnih ugotovitev. Po preučitvi ustnih in pisnih pripomb, ki so jih predložile zainteresirane strani, so bile začasne ugotovitve po potrebi ustrezno spremenjene.

(6)

Kot je navedeno že v uvodni izjavi 12 začasne uredbe, je ena skupina povezanih proizvajalcev izvoznikov zahtevala individualno preiskavo v skladu s členom 17(3) osnovne uredbe. Preučitev navedenih zahtevkov v začasni fazi je bila preveč obremenjujoča, da bi se jo dalo opraviti, in je bila odložena na dokončno fazo. Zato je bilo odločeno, da se skupini, ki je zahtevala individualno preiskavo, tj. skupina Sira Group, ta odobri. Glede na njene dejavnosti v LRK skupino sestavljajo Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd. in Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd.

(7)

Vse strani so bile obveščene o bistvenih dejstvih in premislekih, na podlagi katerih se je nameravala priporočiti uvedba dokončne protidampinške dajatve na uvoz aluminijastih radiatorjev s poreklom iz LRK in dokončno pobiranje zneskov, zavarovanih z začasno dajatvijo (v nadaljnjem besedilu: dokončno razkritje). Za vse strani je bil določen rok, v katerem so lahko predložile pripombe k temu dokončnemu razkritju.

(8)

Ustne in pisne pripombe, ki so jih predložile zainteresirane strani, so bile preučene in po potrebi ustrezno upoštevane.

2.   ZADEVNI IZDELEK IN PODOBNI IZDELEK

(9)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 15 začasne uredbe, so zadevni izdelek aluminijasti radiatorji in elementi ali deli, iz katerih je tak radiator sestavljen, ne glede na to, ali so taki elementi v blokih, razen električnih radiatorjev ter njihovih elementov in delov (v nadaljnjem besedilu: zadevni izdelek). Zadevni izdelek se trenutno uvršča pod oznake KN ex 7615 10 10, ex 7615 10 90, ex 7616 99 10 in ex 7616 99 90.

(10)

Po objavi začasnih ukrepov je ena stran trdila, da so jekleni radiatorji zamenljivi z zadevnim izdelkom in podobnim izdelkom ter zaprosila Komisijo, da analizira in vključi gibanja na trgu jeklenih radiatorjev ter jih primerja zlasti s trgom aluminijastih radiatorjev.

(11)

Na podlagi razpoložljivih informacij se zdi, da imajo aluminijasti radiatorji drugačne tehnične lastnosti, zlasti glede osnovnih surovin (v enem primeru jekla in drugem aluminija), teže, toplotne vztrajnosti in toplotne prevodnosti. Poleg tega zbrani podatki niso kazali na neposredno konkurenco in zamenljivost med tema dvema izdelkoma. Poleg tega stran ni predložila nobenih dokazov, ki bi podprli njene trditve. Glede na zgoraj navedeno je bil ta zahtevek zavrnjen.

(12)

Ker ni bilo drugih pripomb v zvezi z zadevnim izdelkom in podobnim izdelkom, se uvodni izjavi 15 in 23 začasne uredbe potrdita.

3.   DAMPING

3.1   Tržnogospodarska obravnava (TGO) in individualna obravnava (IO)

3.1.1   Uvodna opomba

(13)

Kot je navedeno že v uvodni izjavi 6, je bila sprejeta odločitev, da se skupini Sira Group odobri individualna preiskava. Glede na njene dejavnosti v LRK skupino sestavljajo Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd. in Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd. Skupina Sira Group je prav tako zahtevala tržnogospodarsko obravnavo (v nadaljnjem besedilu: TGO) ali individualno obravnavo (v nadaljnjem besedilu: IO).

3.1.2   Tržnogospodarska obravnava (TGO)

(14)

Treba je opozoriti, da, kot je navedeno v uvodnih izjavah 30 in 31 začasne uredbe, nobena izmed vzorčenih strani ni vložila zahtevka za TGO.

(15)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 13, je skupina Sira Group, za katero je bila po uvedbi začasnih ukrepov odobrena individualna preiskava, vložila zahtevek za TGO in predložila obrazce zahtevka za TGO za dve družbi, vključeni v proizvodnjo in trženje zadevnega izdelka.

(16)

V skladu s členom 2(7)(b) osnovne uredbe se normalna vrednost uvoza s poreklom iz LRK določi v skladu z odstavki 1 do 6 navedenega člena za tiste proizvajalce, za katere je bilo ugotovljeno, da izpolnjujejo merila iz člena 2(7)(c) osnovne uredbe. Ta merila so v nadaljevanju na kratko opisana zaradi lažjega sklicevanja:

poslovne odločitve so posledica tržnih razmer, brez večjega vmešavanja države, stroški pa odražajo tržne vrednosti,

družbe imajo jasno določeno zbirko računovodskih evidenc, ki se revidirajo neodvisno,

ni izkrivljanj, ki bi ostala še iz sistema netržnega gospodarstva,

stečajno pravo in pravo lastninskih razmerij zagotavljata stabilnost in pravno varnost, ter

pretvorbe glede menjalnega tečaja se izvajajo po tržnem tečaju.

(17)

Informacije, ki sta jih v obrazcih zahtevka za TGO zagotovili dve družbi iz skupine Sira Group, so bile ustrezno analizirane, poleg tega so bile zahtevane in pridobljene dodatne informacije. Glede na ugotovitve se ni zdelo potrebno, da se opravi preveritveni obisk v prostorih teh družb.

(18)

Preiskava v zvezi s TGO je pokazala, da skupina Sira Group ni izpolnjevala zahtev merila 1 zaradi vmešavanja države pri odločitvah, ki se nanašajo na glavno surovino, aluminij. Stroški aluminija predstavljajo približno 70 % proizvodnih stroškov zadevnega izdelka. Preiskava je pokazala, da sta oba proizvajalca iz skupine Sira Group pridobila aluminij, ki se uporablja za proizvodnjo zadevnega izdelka, na kitajskem domačem trgu. Cene temeljijo na kotaciji aluminija na šanghajski borzi barvnih kovin pod nadzorom države (v nadaljnjem besedilu: borza ali SHFE). SHFE je zaprta borza za kitajske registrirane družbe in kitajske državljane ter je pod nadzorom državne nadzorne komisije za vrednostne papirje. Več pravil, ki urejajo delovanje borze, prispeva k temu, da so na SHFE prisotna majhna nihanja in nizke cene: dnevna nihanja cen so omejena na 4 % nad ali pod poravnalno ceno predhodnega trgovalnega dne, trgovanje poteka na nizki stopnji pogostosti (do 15. dne vsakega meseca), terminske pogodbe so omejene na največ 12 mesecev, transakcijske pristojbine pa zaračunavajo borza in posredniki.

(19)

Poleg tega, kar zadeva transakcije na SHFE, se lahko fizične izročitve izvede le v odobrenem skladišču na ozemlju LRK, medtem ko so na mednarodnih borzah izročitve možne po celem svetu. Poleg tega, ker je SHFE platforma za izključno fizično izmenjavo (izvedeni finančni instrumenti se ne prodajajo), to popolnoma izolira kitajski trg aluminija. Posledično arbitraža v svetovnem merilu z Londonsko borzo kovin (London Metals Exchange – v nadaljnjem besedilu: LME) ali drugimi trgi praktično ni mogoča in izmenjava poteka ločeno od drugih svetovnih trgov. Zato izravnava med temi trgi ni mogoča. Kotacija cene aluminija na LME je bila na podlagi mesečnega povprečja za 14 % višja od kotacije na SHFE v OP.

(20)

Država se vmešava tudi v mehanizme določanja cen na SHFE, saj je prodajalec in kupec primarnega aluminija prek urada za državne rezerve ali drugih državnih organov. Poleg tega država preko pravil SHFE dnevno določa omejitve cen, ki jih odobri državni regulativni organ, tj. kitajska nadzorna komisija za vrednostne papirje (China Securities Regulatory Commission – v nadaljnjem besedilu: CSRC).

(21)

Poleg tega je preiskava pokazala, da se za primarni aluminij za izvoz uporablja 17 % DDV, ki ni vračljiv pri izvozu, medtem ko se 13 % DDV za aluminij, prodan na domačem trgu in končne izdelke, povrne. Prav tako se za primarni aluminij za izvoz uporablja 17 % izvozni davek. Zato se velik del proizvodnje primarnega aluminija proda na kitajskem trgu, kar povzroča znižanje cen domačega primarnega aluminija in pomembno stroškovno prednost za proizvajalce aluminijastih radiatorjev v LRK. Kitajska država se je poleg tega vmešavala na trg v OP, saj je med finančno krizo odpravila 5 % uvozne dajatve za kovine.

(22)

Nadaljnje izkrivljanje, ki ga kitajska država povzroča, je v obliki intervencij na trgu prek urada državnih rezerv (State Reserves Bureau – v nadaljnjem besedilu: SRB), ki je del nacionalne komisije za razvojne reforme (National Development Reform Commission – v nadaljnjem besedilu: NDRC). Ob koncu leta 2008 in v začetku leta 2009 je SRB začel iz talilnic nakupovati zaloge primarnega aluminija. To je bil paket spodbud za omejitev učinkov svetovne finančne in gospodarske krize, ki je zmanjšala povpraševanje. S takšnimi nakupi, ki jih je podprla država, se je marca in aprila 2009 porabila večina zalog na domačem trgu, zaradi česar so se cene v prvi polovici leta 2009 hitro dvignile. SRB je primarni aluminij prodajal nazaj na trg, kot na primer na začetku novembra 2010, ko je SRB na dražbi prodal 96 000 ton, kakor je poročal Bloomberg (4). Tiskovna agencija Xinhua je decembra 2008 poročala o ukrepih kopičenja in pojasnila, da se načrtuje nakopičenje 300 000 ton aluminija po cenah, ki so 10 % višje od tržne cene, da bi s tem ukrepom podprli cene (5). Načrt kopičenja s strani SRB je vključeval nakup od več kitajskih talilnic, čeprav naj bi približno polovico kupili od družbe Aluminium Corporation of China Ltd. Poleg tega je minister, pristojen za NDRC, pojasnil, da drugi deli svežnja spodbud vključujejo manj strog nadzor izvoza, subvencioniranje električne energije, nižje cene električne energije in povečanje zgornjih mej posojil. Sveženj naj bi imel takojšen učinek na cene. Zgornje ugotovitve kažejo, da ima kitajska država glavno vlogo pri določanju cen primarnega aluminija in da se vmešava v trg.

(23)

Večje vmešavanje države, kot je opisano zgoraj, je med drugim jasno usmerjeno k podpori 12. petletnemu razvojnemu načrtu za aluminij (2011–2015), v katerem vlada Kitajske izrecno navaja, da namerava „prilagoditi olajšave na davke in izvozne dajatve ter druge ekonomske vzvode in strogo nadzorovati skupno količino širitve in izvoza primarnih izdelkov“. Ta načrt nadaljuje politiko iz predhodnega načrta za aluminij. Poleg tega so bili ti načrti, kot je prikazano zgoraj, izvajani vrsto let, v OP pa je potekalo več izvedbenih ukrepov.

(24)

Zato izkrivljanje cen kitajskega primarnega aluminija, večkrat povzročeno s strani države, vpliva na cene surovin. Poleg tega imajo proizvajalci koristi od teh izkrivljanj, saj običajno kupujejo na kitajskem trgu od lokalnih dobaviteljev, ki kot merilo uporabljajo kitajske promptne tržne cene (ali SHFE). Med OP so bile te cene približno 15 % nižje od cen na svetovnem trgu. V teoriji lahko kitajske družbe določene količine kupijo tudi po cenah LME, če so cene na kitajskem trgu kot posledica posredovanja države višje – obenem pa nasprotno ne velja za nekitajske subjekte.

(25)

Pregled odgovorov na vprašalnike družb Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd. in Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd. je pokazal, da sta v OP kupovali izdelke iz primarnega aluminija po cenah, povezanih s ceno SHFE, in da so njune nakupne cene daljše obdobje sledile indeksu SHFE.

(26)

Poleg tega je preiskava pokazala, da je eno od dveh zadevnih podjetij imelo koristi od t. i. „prvi dve leti brez davka, nato tri leta polovična davčna stopnja“ popusta na poslovni davek na dohodek. Ta sistem popustov kitajske države pomeni, da ko podjetje začne ustvarjati dobiček, prvi dve leti ne plačuje poslovnega davka na dohodek, nato pa naslednja tri leta plačuje polovico tega davka. Taka izkrivljanja so v izkazu poslovnega izida prikazana kot negativni stroški, s čimer se poveča dobičkonosnost.

(27)

V takih okoliščinah nobeno od podjetij ni moglo dokazati, da njihove poslovne odločitve v zvezi s pridobivanjem surovin niso predmet večjega vmešavanja države in da stroški glavnih vložkov bistveno odražajo tržne vrednosti. Zato nista mogli dokazati, da izpolnjujeta merilo 1.

(28)

Glede na navedene ugotovitve glede merila 1 se je po posvetovanju s svetovalnim odborom štelo, da se TGO skupini Sira Group zavrne.

(29)

Glede na navedeno druga merila TGO iz člena 2(7)(b) osnovne uredbe niso bila dodatno analizirana.

(30)

Komisija je rezultate ugotovitev o TGO uradno razkrila skupini povezanih zadevnih podjetij iz LRK in pritožniku. Ti so imeli tudi možnost, da predstavijo svoja stališča v pisni obliki in zahtevajo zaslišanje, če so zanj obstajali posebni razlogi.

(31)

Po razkritju TGO je skupina Sira Group predložila pripombe o predlaganih ugotovitvah o TGO. Vendar je Komisija pripombe obravnavala na dvostranski ravni s pomočjo posebnega dokumenta o razkritju, saj je skupina Sira Group svoje pripombe označila kot zaupne. Pripombe niso spremenile ugotovitev glede merila 1.

(32)

Na podlagi navedenega in ker ni bilo nobenih pripomb, se uvodni izjavi 30 in 31 začasne uredbe potrdita.

3.1.3   Individualna obravnava (IO)

(33)

V skladu s členom 2(7)(a) osnovne uredbe se za države, ki jih zajema navedeni člen, po potrebi uvede dajatev na ravni države, razen v tistih primerih, ko lahko podjetja dokažejo, da izpolnjujejo vsa merila iz člena 9(5) osnovne uredbe. Ta merila so zaradi lažjega sklicevanja na kratko določena v uvodni izjavi 32 začasne uredbe.

(34)

Oba povezana proizvajalca izvoznika skupine Sira Group sta zahtevala IO, če jima TGO ne bi bila odobrena. Zahtevka sta bila preučena. Preiskava je pokazala, da izpolnjujeta vse pogoje iz člena 9(5) osnovne uredbe.

(35)

Skupini Sira Group je zato bila odobrena IO.

(36)

Organ STO za reševanje sporov (Dispute Settlement Body – v nadaljnjem besedilu: DSB) je 28. julija 2011 sprejel poročilo pritožbenega organa in poročilo odbora, kot je bilo spremenjeno s poročilom pritožbenega organa v primeru „Evropske skupnosti – dokončni protidampinški ukrepi za nekatere železne ali jeklene pritrdilne elemente s Kitajske“ (6) (v nadaljnjem besedilu: poročila).

(37)

V poročilih je bilo med drugim ugotovljeno, da člen 9(5) osnovne uredbe ni v skladu s členi 6.10, 9.2 in 18.4 Protidampinškega sporazuma STO, ter členom XVI:4 Sporazuma STO. Člen 9(5) osnovne uredbe določa, da bo za posamezne proizvajalce izvoznike v državah brez tržnega gospodarstva, ki niso deležne tržnogospodarske obravnave v skladu s členom 2(7)(c) osnovne uredbe, veljala stopnja dajatve na ravni države, razen če takšni izvozniki lahko dokažejo, da izpolnjujejo pogoje za individualno obravnavo iz člena 9(5) osnovne uredbe (v nadaljnjem besedilu: ugotovitev DSB o členu 9(5) osnovne uredbe).

(38)

Vsak proizvajalec izvoznik v LRK, ki meni, da bi bilo to uredbo treba pregledati glede na pravne razlage v zvezi s členom 9(5), vsebovane v poročilih, je pozvan, da zahteva pregled na podlagi člena 2 Uredbe Sveta (ES) št. 1515/2001 z dne 23. julija 2001 o ukrepih, ki jih Skupnost lahko uvede na podlagi poročila, ki ga sprejme Organ STO za reševanje sporov v zvezi s protidampinškimi in protisubvencijskimi zadevami (7) (v nadaljnjem besedilu: pooblastitvena uredba STO).

(39)

Zadevna institucija Unije lahko zaradi upoštevanja ugotovitev pregleda razveljavi, spremeni ali ohrani pregledane ukrepe. Strani, ki zahtevajo pregled, bi se morale zavedati, da v primeru, če ugotovitve zahtevajo spremembo ukrepov, take spremembe lahko povzročijo zmanjšanje ali povečanje ravni ukrepov.

(40)

Poleg tega niso bile prejete nobene pripombe v zvezi z dodeljevanjem IO, zato se uvodne izjave 32 do 34 začasne uredbe potrdijo.

3.2   Primerljiva država

(41)

Ker ni bilo nobenih pripomb k primerljivi državi, se uvodne izjave 35 do 41 začasne uredbe potrdijo.

3.3   Normalna vrednost

(42)

Za določitev normalne vrednosti za skupino Sira Group je bila uporabljena enaka metodologija, kot je opisana v uvodnih izjavah 42 do 46 začasne uredbe. Ker ni bilo nobenih pripomb k normalni vrednosti, se uvodne izjave 42 do 46 začasne uredbe potrdijo.

3.4   Izvozna cena

(43)

Za skupino Sira Group je bila izvozna cena izračunana v skladu s členom 2(9) osnovne uredbe, saj je izvoz potekal po transfernih cenah, ki so se štele za nezanesljive. Izvozne cene so bile zato izračunane na podlagi cen pri nadaljnji prodaji prvim neodvisnim strankam na trgu Unije, z ustreznimi odbitki za stroške in dobiček, da bi se izvozno ceno prilagodilo osnovi franko tovarna. Prilagoditve cene pri nadaljnji prodaji prvi neodvisni stranki v Uniji so bile opravljene za vse stroške, vključno z dajatvami in davki, nastalimi med uvozom in nadaljnjo prodajo, in tudi za razumno stopnjo za PSA-stroške in dobičke. V zvezi s stopnjo dobička je bil uporabljen dobiček, ki ga ustvari sodelujoči nepovezani uvoznik zadevnega izdelka, saj se je za dejanski dobiček povezanega uvoznika štelo, da zaradi odnosa med proizvajalcem izvoznikom in povezanim uvoznikom ni zanesljiv.

(44)

Ker ni bilo nobenih pripomb v zvezi z izvozno ceno, se za vzorčene izvoznike uvodna izjava 47 začasne uredbe potrdi.

3.5   Primerjava

(45)

Predložene so bile določene pripombe v zvezi s primerjavo med normalno vrednostjo in izvozno ceno.

(46)

Metal Group Ltd. je nasprotovala primerjavi med normalno vrednostjo in izvozno ceno, saj naj primerjava ne bi bila pravična zaradi ustrezne metodologije, pri čemer podjetje trdi, da obstajajo razlike v fizikalnih lastnostih.

(47)

Kar zadeva primerjavo, je Metal Group predlagala alternativno metodo, ki temelji zgolj na teži. Ta metodologija je bila zavrnjena, ker ne upošteva drugih pomembnih področij, vključenih v sistem primerjave vrst izdelkov, npr. moči, kar zagotavlja boljšo primerljivost.

(48)

Trditev o fizikalnih razlikah, ki jo je navedla Metal Group Ltd., je bila trojna in je bila podana po roku za predložitev pripomb. Nobena od treh trditev v zvezi s tem ni bila navedena v odgovorih na vprašalnik (ki posebej sprašuje po takih trditvah). Poleg tega te trditve niso bile navedene med preveritvenim obiskom, ko bi preiskovalna skupina imela priložnost preveriti njihovo veljavnost in obseg.

(49)

Prva trditev je vključevala vrsto aluminijevih zlitin, uporabljenih v proizvodnji. V zvezi s tem se je trdilo, da kitajski standard te zlitine ni bil enak kot zlitina z enakim imenom, ki se uporablja v Uniji. Čeprav je jasno, da te zlitine niso enake, pa ni bil predložen noben dokaz, da obstajajo kakršne koli razlike v stroških.

(50)

Druga trditev navaja, da se pri dodelavi uporablja domnevno cenejša različica zaključnega prahu. Tudi v tem primeru ni bil predložen noben dokaz, ki bi dokazal to trditev, poleg tega je treba navesti, da ta zaključni prah predstavlja tako majhen odstotek celotnih proizvodnih stroškov, da bi imel le majhen učinek.

(51)

Tretja trditev je bila, da za razliko od izdelka izdelanega v EU podjetje ni naneslo nobenega notranjega protikorozijskega preparata. Kot v obeh zgoraj navedenih primerih za to trditev niso bili predloženi nobeni dokazi.

(52)

Glede na zgoraj navedeno je bila trditev glede razlik v fizikalnih lastnostih zavrnjena.

(53)

Ker ni bilo nobenih drugih pripomb, se uvodne izjave 48 do 50 začasne uredbe potrdijo.

3.6   Stopnje dampinga

(54)

Za skupino Sira Group je bila stopnja dampinga izračunana na podlagi metodologije iz uvodne izjave 51 začasne uredbe in je bila določena na 23,0 %.

(55)

Ker ni bilo nobenih drugih pripomb, se uvodne izjave 51 do 54 začasne uredbe potrdijo.

4.   ŠKODA

4.1   Celotna proizvodnja Unije

(56)

Ker ni bilo pripomb v zvezi s celotno proizvodnjo Unije, se uvodne izjave 55 do 57 začasne uredbe potrdijo.

4.2   Potrošnja Unije

(57)

Ker v zvezi s potrošnjo Unije ni bilo pripomb, se uvodne izjave 58 do 61 začasne uredbe potrdijo.

4.3   Uvoz iz zadevne države

4.3.1   Cene uvoza in nelojalno nižanje cen

(58)

Po razkritju začasnih ugotovitev je ena stran trdila, da je bila ugotovljena stopnja nelojalnega nižanja cen v OP nizka, tj. 6,1 %, in ne bi mogla povzročiti znatne škode industriji Unije.

(59)

Nelojalno nižanje kitajskih izvoznikov bi bilo treba obravnavati glede na pritisk, ki ga je izvajalo na trg Unije, in vpliv na raven cen industrije Unije. Preiskava je pokazala, da industrija Unije zaradi pritiska poceni dampinškega uvoza na cene ni mogla določiti cene na ravni, ki krije stroške in doseže primerno stopnjo dobička, zlasti med OP.

(60)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 65 začasne uredbe, je preiskava potrdila, da so bile cene uvoza iz LRK dampinške in da so bile vedno nižje od prodajnih cen industrije Unije v obravnavanem obdobju. Zaradi stalnega nelojalnega nižanja kitajskih izvoznikov sta zrasla njihov obseg prodaje in tržni delež, zlasti v OP. Poleg tega je bilo ugotovljeno, da je bila razlika v ceni za nekatere vrste radiatorjev precej višja od ugotovljenega povprečnega nelojalnega nižanja. Zato negativnega vpliva nelojalnega nižanja na trg Unije in industrijo Unije ne gre podcenjevati. Trditev je bila zato zavrnjena.

(61)

Ista stran je ponovno poudarila, da so bili kitajski radiatorji slabše kakovosti v primerjavi s tistimi, ki se proizvajajo v Uniji, in da zato ne bi mogli biti vzrok kakršne koli škode za industrijo Unije.

(62)

Ta trditev ni bila utemeljena in preiskava ni privedla do dejstev, ki bi podprli to trditev. Kot je navedeno v uvodni izjavi 23 začasne uredbe, je preiskava pokazala, da imajo aluminijasti radiatorji, ko so proizvedeni in izvoženi iz LRK, in aluminijasti radiatorji, ki jih v Uniji proizvajajo in prodajajo proizvajalci Unije, enake osnovne fizikalne in tehnične značilnosti ter enako osnovno uporabo. Poleg tega so tudi povsem zamenljivi in enakega izgleda, zlasti za javnost. Zato se šteje, da so enaki v smislu člena 1(4) osnovne uredbe.

(63)

Treba je omeniti, da se stopnjo nelojalnega nižanja cen in stopnjo odprave škode določi na podlagi podrobne primerjave vrste izdelka na Kitajskem in v Uniji. Zato se pri podrobni primerjavi cene upošteva vsakršna domnevna razlika med različnimi vrstami radiatorjev. Glede na zgoraj navedeno je bila ta trditev zavrnjena.

(64)

Ker v zvezi z uvozom iz zadevne države ni bilo drugih pripomb, se uvodne izjave 62 do 67 začasne uredbe potrdijo.

4.4   Gospodarski položaj industrije Unije

(65)

Ker glede uvodnih pripomb ni bilo nobenih drugih pripomb, se uvodne izjave 68 do 71 začasne uredbe potrdijo.

4.4.1   Proizvodnja, proizvodna zmogljivost in izkoriščenost zmogljivosti

(66)

Ker ni bilo pripomb v zvezi s proizvodnjo, proizvodno zmogljivostjo in izkoriščenostjo zmogljivosti, se uvodne izjave 72 do 74 začasne uredbe potrdijo.

4.4.2   Obseg prodaje in tržni delež

(67)

Ker ni bilo pripomb v zvezi z razvojem obsega prodaje in tržnega deleža industrije Unije, se uvodna izjava 75 začasne uredbe potrdi.

4.4.3   Rast

(68)

Ker ni bilo pripomb v zvezi z rastjo, se uvodna izjava 76 začasne uredbe potrdi.

4.4.4   Zaposlovanje

(69)

Ker ni bilo pripomb v zvezi z zaposlovanjem, se uvodni izjavi 77 in 78 začasne uredbe potrdita.

4.4.5   Povprečne cene na enoto v Uniji in proizvodni stroški

(70)

Ker ni bilo pripomb v zvezi s povprečnimi cenami na enoto v Uniji in stroški proizvodnje, se uvodni izjavi 79 in 80 začasne uredbe potrdita.

4.4.6   Dobičkonosnost, denarni tok, naložbe, donosnost naložb in zmožnost zbiranja kapitala

(71)

Ker ni bilo pripomb v zvezi s dobičkonosnostjo, denarnim tokom, naložbami, donosnostjo naložb in zmožnostjo zbiranja kapitala, se uvodne izjave 81 do 83 začasne uredbe potrdijo.

4.4.7   Zaloge

(72)

Ker ni bilo pripomb v zvezi z zalogami, se uvodna izjava 84 začasne uredbe potrdi.

4.4.8   Višina dejanske stopnje dampinga

(73)

Ker ni bilo nobenih pripomb glede velikosti dejanske stopnje dampinga, se uvodna izjava 85 začasne uredbe potrdi.

4.4.9   Sklep o škodi

(74)

Preiskava je potrdila, da je večina kazalnikov škode v obravnavanem obdobju kazala padajoč trend. Zato se sklep iz uvodnih izjav 86 do 89 začasne uredbe, da je industrija Unije utrpela znatno škodo v smislu člena 3(5) osnovne uredbe, potrdi.

5.   VZROČNA ZVEZA

5.1   Uvod

(75)

Ker ni bilo nobenih pripomb glede uvodne izjave 90 začasne uredbe, se navedena uvodna izjava potrdi.

5.2   Učinek dampinškega uvoza

(76)

Ker ni bilo nobenih pripomb v zvezi z učinkom dampinškega uvoza, se uvodne izjave 91 do 95 začasne uredbe potrdijo.

5.3   Učinek drugih dejavnikov

5.3.1   Uvoz iz tretjih držav

(77)

Ker ni bilo nobenih pripomb v zvezi z uvozom iz tretjih držav, se uvodna izjava 96 začasne uredbe potrdi.

5.3.2   Gospodarska kriza

(78)

Ena stran je trdila, da je vzrok morebitne škode, ki jo je utrpela industrija Unije, gospodarska kriza, ki je prevladovala v gradbenem in stanovanjskem sektorju, zlasti v nekaterih državah članicah, kot sta Španija in Italija, ki sta po mnenju te strani glavna trga prodaje za industrijo Unije.

(79)

Vendar je preiskava pokazala, da je industrija Unije velike količine radiatorjev prodala tudi v druge države članice poleg Španije in Italije. Poleg tega trg zadevnega izdelka in podobnega izdelka presega gradbena in stanovanjska trga Španije in Italije. Tudi če ni mogoče izključiti, da je gospodarska kriza vplivala na trg Unije, je večji obseg poceni kitajskega dampinškega uvoza okrepil morebitne negativne učinke upada gospodarske rasti v obravnavanem obdobju in je preprečeval, da bi industrija Unije imela koristi od splošne oživitve gospodarstva v OP. Zato je bila trditev zavrnjena.

(80)

Ker ni bilo drugih pripomb v zvezi z gospodarsko krizo, se uvodne izjave 97 do 100 začasne uredbe potrdijo.

5.3.3   Razvoj proizvodnih stroškov industrije Unije

(81)

Trdilo se je, da je bil vzrok za škodo, ki jo je utrpela industrija Unije, povišanje cen aluminija, saj ta predstavlja velik delež stroškov proizvodnje podobnega izdelka.

(82)

Vendar pa se šteje, da se na trgu, na katerem vlada poštena konkurenca, cene lahko določi na ravni, da se pokrije stroške in doseže razumno stopnjo dobička. Kot je potrjeno v uvodni izjavi 60, so v obravnavanem obdobju povprečne cene uvoza iz LRK nenehno nelojalno nižale cene industrije Unije. Ko so se stroški povečali, industrija Unije zaradi nenehnega pritiska na cene ni mogla ustrezno povečati svojih cen. Ta trditev je bila zato zavrnjena.

(83)

Ker ni bilo nobenih drugih pripomb v zvezi z razvojem stroškov proizvodnje industrije Unije, se uvodne izjave 101 do 103 začasne uredbe potrdijo.

5.3.4   Uspešnost izvoza vzorčene industrije Unije

(84)

Ena stran je trdila, da je imela raven in zmanjšanje izvoza industrije Unije velik vpliv na njeno splošno gospodarsko uspešnost v obravnavanem obdobju.

(85)

Preiskava pa je pokazala, da čeprav se je izvozna prodaja industrije Unije v obravnavanem obdobju zmanjšala, je ostal pomemben del, saj je predstavljal 51 % celotne prodaje industrije Unije v EU v OP in 27 % celotne proizvodnje industrije Unije v OP. Zato je, kot je navedeno v uvodni izjavi 106 začasne uredbe, izvozna prodaja industriji Unije dala možnost, da doseže ekonomijo obsega in se zato ne bi moglo šteti, da je povzročil znatno škodo, ki jo je industrija Unije utrpela v obravnavanem obdobju. Gibanje in raven izvozne prodaje industrije Unije niso takšni, da bi prekinili vzročno zvezo med škodo in poceni dampinškim uvozom iz LRK. Zato je bila trditev zavrnjena.

(86)

Ista stran je zahtevala razkritje vrednosti izvoza industrije Unije in s tem cen, saj je bil v začasni uredbi objavljen le obseg izvoza. Vendar ti podatki ne morejo biti razkriti, saj se obravnavajo kot zaupni.

(87)

Ker ni bilo drugih pripomb v zvezi z uspešnostjo izvoza vzorčene industrije Unije, se uvodne izjave 104 do 106 začasne uredbe potrdijo.

5.4   Sklep o vzročni zvezi

(88)

Ena stran je trdila, da sta odločitev industrije Unije, da poveča proizvodne zmogljivosti v letu 2008, in težak gospodarski položaj, ki je prevladoval tudi v naslednjih letih, glavna vzroka za zmanjšanje izkoriščenosti zmogljivosti industrije Unije in njeno negativno donosnost. Zato se je trdilo, da so škodo povzročili različni domači dejavniki, kot so gospodarska kriza in napačne naložbene odločitve industrije Unije.

(89)

Vendar se analiza škode oceni z upoštevanjem vseh dejavnikov škode, med katerimi sta izkoriščenost zmogljivosti in dobičkonosnost le dva. Preiskava škode je zlasti pokazala, da se je obseg prodaje industrije Unije v obravnavanem obdobju zmanjšal za 16 %, medtem ko se je uvoz iz LRK v obravnavanem obdobju povečal za 77 %, tržni delež pa je v obravnavanem obdobju zrasel s 13 % na 24 %. Celo v OP, ko se je v primerjavi z letom 2009 povečala poraba, se je tržni delež industrije Unije krčil. Ne glede na poslabšanje drugih dejavnikov škode se dodaten znak težkega gospodarskega položaja, ki ga je utrpela industrija Unije, kaže v ravni zalog industrije Unije, ki so se v obravnavanem obdobju znatno zvišale. Da bi imeli celotno sliko, bi bilo zato treba povečanje proizvodne zmogljivosti industrije Unije v letu 2008 analizirati skupaj z vsemi temi drugimi elementi.

(90)

Čeprav je gospodarska kriza imela določen negativni vpliv na položaj industrije Unije, ne smemo prezreti, da se je poceni kitajski dampinški uvoz v obravnavanem obdobju znatno povečal in tako okrepil morebitne negativne učinke upada gospodarske rasti v obravnavanem obdobju ter preprečil, da bi industrija Unije imela koristi od splošnega gospodarskega okrevanja v OP.

(91)

Preiskava je pokazala, da je med letom 2009 in v OP prišlo do 9 % povečanja potrošnje, medtem ko se je tržni delež industrije Unije še naprej zmanjševal in tudi v boljših splošnih gospodarskih razmerah si industrija Unije ni mogla okrepiti, saj je bila ves čas pod pritiskom poceni dampinškega uvoza iz LRK. Glede na zgoraj navedeno je bila trditev zavrnjena.

(92)

Ker ni bilo drugih pripomb v zvezi s sklepno ugotovitvijo o vzročni zvezi, se uvodne izjave 107 do 110 začasne uredbe potrdijo.

6.   INTERES UNIJE

(93)

S strani uporabnikov v tej preiskavi ni bilo sodelovanja in kljub prizadevanjem po objavi začasnih ugotovitev, se ni javil nobeden od uporabnikov.

(94)

Na podlagi razpoložljivih informacij je bilo ugotovljeno, da so glavni kupci aluminijastih radiatorjev velika gradbena podjetja, distributerji in trgovci na debelo, ki jih naprej prodajajo specializiranim verigam ali trgovcem na drobno za prodajo manjšim gradbenim podjetjem ali končnim uporabnikom. Ocena možnih vplivov, ki bi jih uvedba dokončnih dajatev lahko imela na zadevne stranke, je pokazala, da se kljub potencialnemu povečanju cen na uvoz aluminijastih radiatorjev na enoto za 61 %, kar je najvišja predlagana protidampinška dajatev, to zvišanje cen zdi precej nizko, saj je zadevni izdelek običajno del velikih projektov, pri katerih je njihova cena samo majhen delež skupnih stroškov poslovanja. Zato se tudi ob upoštevanju najslabšega primera zdi, da bi bilo povišanje cene mogoče zlahka absorbirati v verigi nadaljnje prodaje.

(95)

Ker ni bilo pripomb v zvezi z interesom Unije, se uvodne izjave 111 do 118 začasne uredbe potrdijo.

7.   DOKONČNI PROTIDAMPINŠKI UKREPI

7.1   Stopnja odprave škode

(96)

Trdilo se je, da je bila stopnja dobička, ki se je uporabila za izračun višine dajatve, potrebne za odpravo učinkov škodljivega dampinga, previsoka. Trdili so, da je stopnja 7,4 %, ki so jo vzorčeni proizvajalci Unije dosegli leta 2008, izjemna in nerealistična. Gospodarska kriza, ki je v naslednjih letih prizadela trg, je onemogočila doseganje takšne ravni dobička.

(97)

Opozoriti bi bilo treba, da je bila ta stopnja dobička preverjena med preiskavo kot stopnja dobička, ki so jo vzorčene družbe dosegle v normalnih tržnih pogojih, to je brez škodljivega dampinga. Ni mogoče sklepati, da gospodarska kriza ni imela nobenega vpliva na položaj industrije Unije, vendar je obseg poceni dampinškega uvoza iz LRK, ki je nelojalno nižal cene industrije Unije, stalno naraščal v celotnem obravnavanem obdobju v škodo cen in tržnega deleža industrije Unije. Zato je jasno, da je dampinški uvoz iz LRK kakršen koli vpliv upada gospodarske rasti na industrijo Unije še okrepil. Zato je bila ta trditev zavrnjena.

(98)

Trdilo se je tudi, da so stroški po uvozu, ki se uporabljajo za izračun nelojalnega nižanja in stopnje škode (0,2 %, vključno z vsemi stroški, potrebnimi za sprostitev blaga v prosti promet v EU, kot so manipulativni stroški in pristojbina za carinjenje, vendar brez uvoznih dajatev), ocenjeni prenizko. Po navedbah te strani bi morali stroški, nastali po uvozu, vključevati manipulativne stroške, stroške carinjenja in stroške notranjega prevoza, ocenjene na 3,5 %. Za izračun nelojalnega nižanja in prodaje po prenizkih cenah, se za ceno na meji EU uporabi primerjavo s ceno franko tovarna proizvajalcev industrije Unije. Cena na meji EU mora vključevati vse stroške, potrebne za sprostitev blaga v prosti promet v EU (tj. pristojbina za carinjenje in manipulativni stroški), vendar ne kakršnega koli notranjega prevoza, kot je to trdila stran. Zato je bila ta trditev zavrnjena.

(99)

Ker ni bilo nobenih drugih pripomb v zvezi s stopnjo odprave škode, se metodologija iz uvodnih izjav 119 do 123 začasne uredbe potrdi.

7.2   Oblika in stopnja dajatev

(100)

Glede na navedeno se šteje, da bi bilo treba v skladu s členom 9(4) osnovne uredbe dokončne protidampinške ukrepe uvesti za uvoz zadevnega izdelka na ravni nižjih stopenj dampinga in škode v skladu s pravilom nižje dajatve. V skladu s tem bi morale biti vse stopnje dajatev določene na ravni ugotovljenih stopenj škode.

(101)

Predlagane dokončne protidampinške dajatve so:

Država

Družba

Stopnja dampinga

Stopnja škode

Dokončna dajatev

LRK

Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd.

23,0 %

12,6 %

12,6 %

 

Metal Group Co., Ltd.

70,8 %

56,2 %

56,2 %

 

Sira Group (Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd. in Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd.

23,0 %

14,9 %

14,9 %

 

Druge sodelujoče družbe

32,5 %

21,2 %

21,2 %

 

Vse druge družbe (stopnja dampinga na ravni države)

76,6 %

61,4 %

61,4 %

(102)

Stopnje protidampinških dajatev za posamezne družbe, navedene v tej uredbi, so bile določene na podlagi ugotovitev sedanje preiskave. Zato odražajo stanje, ki je bilo ugotovljeno v zvezi s temi družbami med navedeno preiskavo. Te stopnje dajatve (v nasprotju z dajatvijo na ravni države, ki se uporablja za „vse druge družbe“) se tako uporabljajo izključno za uvoz izdelkov s poreklom iz LRK, ki jih proizvedejo te družbe, torej poimensko navedeni pravni subjekti. Uvoz zadevnega izdelka, ki ga proizvaja katera koli druga družba, ki v izvedbenem delu te uredbe ni posebej navedena z nazivom in naslovom, vključno s subjekti, ki so povezani s katerim koli posebej navedenim subjektom, teh stopenj ne morejo uporabiti in zanje velja stopnja dajatve, ki se uporablja za „vse druge družbe“.

(103)

Da se zmanjša tveganje izogibanja zaradi velike razlike v stopnjah dajatve, se šteje, da so v tem primeru potrebni posebni ukrepi za zagotovitev ustrezne uporabe protidampinških dajatev. Ti posebni ukrepi vključujejo predložitev veljavnega trgovinskega računa carinskim organom držav članic, ki je skladen z zahtevami iz Priloge II k tej uredbi. Za uvoz, ki ga ne spremlja tak račun, velja preostala protidampinška dajatev, ki se uporablja za vse druge izvoznike.

(104)

Če bi se po uvedbi zadevnih ukrepov obseg izvoza ene od družb, za katere veljajo nižje individualne stopnje dajatev, znatno povečal, bi se tako povečanje obsega lahko obravnavalo kot sprememba v vzorcu trgovanja, nastala zaradi uvedbe ukrepov v smislu člena 13(1) osnovne uredbe. V takšnih okoliščinah in če so izpolnjeni pogoji, se lahko začne preiskava proti izogibanju. S to preiskavo se lahko med drugim preuči potreba po odpravi individualnih stopenj dajatve in posledični uvedbi dajatve na ravni države.

(105)

Vsak zahtevek za uporabo individualne stopnje protidampinške dajatve (npr. zaradi spremembe imena subjekta ali ustanovitve novih proizvodnih ali prodajnih obratov) bi se moral takoj nasloviti na Komisijo (8) skupaj z vsemi ustreznimi informacijami, zlasti o kakršni koli spremembi dejavnosti družbe na področju proizvodnje, domače in izvozne prodaje, povezanimi na primer s spremembo imena ali tako spremembo proizvodnih in prodajnih subjektov. Ta uredba bo po potrebi ustrezno spremenjena s posodobitvijo seznama družb, upravičenih do individualnih stopenj protidampinških dajatev.

(106)

Za zagotovitev ustreznega izvajanja protidampinške dajatve bi bilo treba stopnjo dajatve na ravni države uporabljati za nesodelujoče proizvajalce izvoznike in tudi za tiste proizvajalce, ki v OP niso izvažali v Unijo.

(107)

Za zagotovitev enakega obravnavanja katerih koli novih izvoznikov in sodelujočih družb, ki niso vključene v vzorec, navedenih v Prilogi I k tej uredbi, bi bilo treba sprejeti določbe za tehtano povprečno dajatev, uvedeno za slednje družbe, ki se morajo uporabiti za katere koli nove izvoznike, ki bi bili sicer upravičeni do pregleda v skladu s členom 11(4) osnovne uredbe, pri čemer navedeni člen ne velja, kadar je bilo uporabljeno vzorčenje.

7.3   Dokončno pobiranje začasnih protidampinških dajatev

(108)

Glede na obseg ugotovljene stopnje dampinga in glede na raven škode, povzročene industriji Unije, se šteje za nujno, da se zneski, zavarovani z začasno protidampinško dajatvijo, ki je bila uvedena z začasno uredbo, dokončno poberejo v obsegu višine uvedenih dokončnih dajatev –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Uvede se dokončna protidampinška dajatev na uvoz aluminijastih radiatorjev in elementov ali delov, iz katerih so taki radiatorji sestavljeni, ne glede na to, ali so taki elementi ali deli v blokih, razen električnih radiatorjev ter njihovih elementov in delov, trenutno uvrščenih pod oznake KN ex 7615 10 10, ex 7615 10 90, ex 7616 99 10 in ex 7616 99 90 (oznake TARIC 7615101010, 7615109010, 7616991091, 7616999001 in 7616999091) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

2.   Stopnje dokončne protidampinške dajatve, ki se uporabljajo za neto ceno franko meja Unije pred plačilom dajatve za izdelek, opisan v odstavku 1, ki ga proizvajajo družbe v nadaljevanju, so:

Družba

Dokončna dajatev

Dodatna oznaka TARIC

Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd.

12,6 %

B272

Metal Group Co. Ltd.

56,2 %

B273

Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd.

14,9 %

B279

Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd.

14,9 %

B280

Družbe, navedene v Prilogi I

21,2 %

 

Vse druge družbe

61,4 %

B999

3.   Uporaba individualnih stopenj dajatve, ki so določene za družbe iz odstavka 2, je pogojena s predložitvijo veljavnega trgovinskega računa carinskim organom držav članic, ki je skladen z zahtevami iz Priloge II. Če noben takšen račun ni predložen, se uporablja dajatev, ki velja za vse druge družbe.

4.   Če ni določeno drugače, se uporabljajo veljavni carinski predpisi.

Člen 2

Zneski, zavarovani z začasno protidampinško dajatvijo v skladu z Uredbo (EU) št. 402/2012 o uvozu aluminijskih radiatorjev s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, se dokončno poberejo. Zavarovani zneski, ki presegajo stopnjo dokončne protidampinške dajatve, se sprostijo.

Člen 3

Če kateri koli novi proizvajalec izvoznik v Ljudski republiki Kitajski Komisiji zagotovi zadostne dokaze, da:

izdelka, opisanega v členu 1(1), v obdobju preiskave (od 1. julija 2010 do 30. junija 2011) ni izvažal v Unijo,

ni povezan z nobenim izvoznikom ali proizvajalcem v Ljudski republiki Kitajski, za katerega veljajo ukrepi, uvedeni s to uredbo,

je zadevni izdelek dejansko izvažal v Unijo po obdobju preiskave, na kateri temeljijo ukrepi, ali da je prevzel nepreklicno pogodbeno obveznost, da izvozi znatno količino v Unijo,

lahko Svet z navadno večino na predlog Komisije, po posvetovanju s svetovalnim odborom, spremeni člen 1(2) tako, da na seznam sodelujočih družb, ki niso vključene v vzorec in za katere velja tehtana povprečna stopnja dajatve v višini 21,2 %, doda novega proizvajalca izvoznika.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 29. oktobra 2012

Za Svet

Predsednik

E. FLOURENTZOU


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL L 124, 11.5.2012, str. 17.

(3)  UL C 236, 12.8.2011, str. 18.

(4)  www.bloomberg.com

(5)  http://news.xinhuanet.com/english/2008-12/26/content_10564812.htm.

(6)  STO, poročilo pritožbenega organa, AB-2011-2, WT/DS397/AB/R, 15. julij 2011. STO, poročilo ugotovitvenega sveta, WT/DS397/R, 29. september 2010. Poročila so na voljo za prenos s spletišča STO (http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds397_e.htm).

(7)  UL L 201, 26.7.2001, str. 10.

(8)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Office: NERV-105, 08/020, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.


PRILOGA I

LRK SODELUJOČI PROIZVAJALCI IZVOZNIKI, KI NISO VKLJUČENI V VZOREC

Ime

Dodatna oznaka TARIC

Jinyun Shengda Industry Co., Ltd.

B274

Ningbo Ephriam Radiator Equipment Co., Ltd.

B275

Ningbo Everfamily Radiator Co., Ltd.

B276

Ningbo Ningshing Kinhil Industrial Co., Ltd.

B277

Ningbo Ninhshing Kinhil International Co., Ltd.

B278

Yongkang Jinbiao Machine Electric Co., Ltd.

B281

Yongkang Sanghe Radiator Co., Ltd.

B282

Zhejiang Aishuibao Piping Systems Co., Ltd.

B283

Zhejiang Botai Tools Co., Ltd.

B284

Zhejiang East Industry Co., Ltd.

B285

Zhejiang Guangying Machinery Co., Ltd.

B286

Zhejiang Kangfa Industry & Trading Co., Ltd.

B287

Zhejiang Liwang Industrial and Trading Co., Ltd.

B288

Zhejiang Ningshuai Industry Co., Ltd.

B289

Zhejiang Rongrong Industrial Co., Ltd.

B290

Zhejiang Yuanda Machinery & Electrical Manufacturing Co., Ltd.

B291


PRILOGA II

Izjava, ki jo podpiše uradnik subjekta, ki je izdal trgovinski račun v naslednji obliki, mora biti na veljavnem trgovinskem računu iz člena 1(3):

1.

ime in položaj uradnika subjekta, ki je izdal trgovinski račun;

2.

naslednja izjava:

„Podpisani potrjujem, da je (obseg) aluminijastih radiatorjev in elementov ali delov, iz katerih so taki radiatorji sestavljeni, prodanih za izvoz v Evropsko unijo, ki jih zajema ta račun, proizvedla (ime družbe in registrirani sedež družbe) (dodatna oznaka TARIC) v Ljudski republiki Kitajski. Izjavljam, da so informacije, navedene na tem računu, celovite in resnične.

Datum in podpis“.


9.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 310/13


UREDBA SVETA (EU) št. 1040/2012

z dne 7. novembra 2012

o spremembi Uredbe (ES) št. 754/2009 glede izključitve določenih skupin plovil iz ureditve ribolovnega napora, določenega v Uredbi (ES) št. 1342/2008, ter o spremembi uredb (EU) št. 43/2012 in (EU) št. 44/2012 glede določenih ribolovnih možnosti

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ocena staleža sleda v Irskem morju iz leta 2011 je temeljila na oceni trendov, sprejet pa je bil znižan previdnostni celotni dovoljeni ulov (TAC). Oblikovanje referenčnih meril za ta stalež leta 2012 je izboljšalo metodologijo ocenjevanja, tako da se lahko zagotovi napoved ulova, ki temelji na pristopu največjega trajnostnega donosa. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) je bil pozvan, naj da mnenje o retroaktivnem povečanju ribolovnih možnosti za ta stalež in razloži vpliv takega povečanja na znanstveno mnenje za leto 2013. Na podlagi analize STECF se lahko povečajo ribolovne možnosti za leto 2012, pod pogojem, da se ustrezno prilagodi TAC za leto 2013, da ostane pogin rib skladen z ravnjo največjega trajnostnega donosa. Uredbo Sveta (EU) št. 43/2012 z dne 17. januarja 2012 o določitvi ribolovnih možnosti, ki so plovilom EU na voljo v letu 2012 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere ne veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi (1), bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(2)

Francija je predložila informacije o ulovu trske za tri ribolovna območja in tri skupine plovil: skupino plovil s pridnenimi vlečnimi mrežami, ki v Severnem morju lovi saja, skupino plovil s pridnenimi vlečnimi mrežami, ki v vodah zahodno od Škotske lovi saja in globokomorske vrste, ter skupino plovil, ki v vodah zahodno od Škotske s parangali lovi osliča. STECF je ocenil, da je na podlagi teh informacij mogoče ugotoviti, da ulov trske teh treh skupin plovil, vključno z zavržki, ne presega 1,5 % celotnega ulova vsake skupine plovil v vsakem od treh območij. Poleg tega je ob upoštevanju sprejetih ukrepov za zagotavljanje spremljanja in nadzora ribolovnih dejavnosti teh skupin plovil in ob upoštevanju dejstva, da bi vključitev teh skupin predstavljala upravno breme, nesorazmerno njihovemu celotnemu vplivu na staleže trsk, primerno, da se te tri skupine plovil izključijo iz uporabe ureditve ribolovnega napora iz Uredbe Sveta (ES) št. 1342/2008 z dne 18. decembra 2008 o določitvi dolgoročnega načrta za staleže trske in ribištvo, ki izkorišča te staleže (2). Uredbo Sveta (ES) št. 754/2009 z dne 27. julija 2009 o izključitvi določenih skupin plovil iz ureditve ribolovnega napora, določenega v poglavju III Uredbe (ES) št. 1342/2008 (3), Uredbo (EU) št. 43/2012 in Uredbo Sveta (EU) št. 44/2012 z dne 17. januarja 2012 o določitvi ribolovnih možnosti, ki so na voljo v vodah EU in ki so plovilom EU na voljo v nekaterih vodah, ki niso del EU, za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi, za leto 2012 (4) bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES) je oktobra 2012 objavil znanstveno mnenje o staležu norveškega moliča v Severnem morju, Skagerraku in Kattegatu. ICES v mnenju navaja, da ulovi leta 2012 ne bi smeli preseči 101 000 ton. V zvezi s kvotami pa 75 % TAC za norveškega moliča na tem območju pripada kvoti Unije, od tega pa bi bilo treba 5 000 ton dodeliti Norveški. Preostanek kvote Unije bi bilo treba razdeliti med države članice.

(4)

Omejitve ulova, določene s to uredbo, bi se morale začeti uporabljati s 1. januarjem 2012, razen določb glede omejitev ribolovnega napora, ki bi se morale začeti uporabljati s 1. februarjem 2012. Takšna retroaktivna uporaba ne bo vplivala na načeli pravne varnosti in varstva legitimnih pričakovanj v zvezi z zadevnimi ribolovnimi možnostmi, ki še niso bile izkoriščene. Ker omejitve ulova vplivajo na gospodarske dejavnosti in načrtovanje ribolovne sezone plovil Unije, bi morala ta uredba začeti veljati takoj po objavi.

(5)

Uredbo (ES) št. 754/2009, Uredbo (EU) št. 43/2012 in Uredbo (EU) št. 44/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (ES) št. 754/2009

V členu 1 Uredbe (ES) št. 754/2009 se dodajo naslednje točke:

„(j)

skupina plovil, opredeljena v zahtevku Francije z dne 8. junija 2012, ki pluje pod francosko zastavo in v Severnem morju (cona ICES IV) lovi saja s pridnenimi vlečnimi mrežami z velikostjo mrežnega očesa, ki je enaka ali večja od 100 mm (kategorija opreme TR1);

(k)

skupina plovil, opredeljena v zahtevku Francije z dne 8. junija 2012, ki pluje pod francosko zastavo in v vodah zahodno od Škotske (cona ICES VI) lovi saja in globokomorske vrste s pridnenimi vlečnimi mrežami z velikostjo mrežnega očesa, ki je enaka ali večja od 100 mm (kategorija opreme TR1);

(l)

skupina plovil, opredeljena v zahtevku Francije z dne 8. junija 2012, ki pluje pod francosko zastavo in v vodah zahodno od Škotske (cona ICES VI) s parangali (kategorija opreme LL) lovi osliča.“

Člen 2

Spremembe Uredbe (EU) št. 43/2012

Prilogi I in IIA k Uredbi (EU) št. 43/2012 se spremenita v skladu z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

Člen 3

Spremembe Uredbe (EU) št. 44/2012

Prilogi IA in IIA k Uredbi (EU) št. 44/2012 se spremenita v skladu z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Točka 1 Priloge I in točka 1 Priloge II se uporabljata od 1. januarja 2012.

Člen 1, točka 2 Priloge I in točka 2 Priloge II se uporabljajo od 1. februarja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. novembra 2012

Za Svet

Predsednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  UL L 25, 27.1.2012, str. 1.

(2)  UL L 348, 24.12.2008, str. 20.

(3)  UL L 214, 19.8.2009, str. 16.

(4)  UL L 25, 27.1.2012, str. 55.


PRILOGA I

1.

V delu B Priloge I k Uredbi (EU) št. 43/2012 se vnos v zvezi s sledom v coni VIIa nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

sled

Clupea harengus

Cona

:

VIIa (1)

(HER/07A/MM)

Irska

1 374

Analitski TAC

Združeno kraljestvo

3 906

Unija

5 280

TAC

5 280

2.

V Dodatku 1 k Prilogi IIA k Uredbi (EU) št. 43/2012 se v preglednici (d) stolpec glede Francije (FR) nadomesti z naslednjim:

„FR

1 057 828

34 926

0

0

0

302 917

0

184 354“


(1)  Ta cona se zmanjša za območje, omejeno:

na sever z zemljepisno širino 52° 30′ S,

na jug z zemljepisno širino 52° 00′ S,

na zahod z obalo Irske,

na vzhod z obalo Združenega kraljestva.“


PRILOGA II

1.

V Prilogi IA k Uredbi (EU) št. 44/2012 se vnos v zvezi z norveškim moličem in povezanim prilovom v coni „podobmočje IIIa; vode EU podobmočij IIa in IV“ nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

norveški molič in povezan prilov

Trisopterus esmarki

Cona

:

podobmočje IIIa; vode EU podobmočij IIa in IV

(NOP/2A3A4.)

Danska

70 684 (1)

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Nemčija

14 (1)  (2)

Nizozemska

52 (1)  (2)

Unija

75 750 (1)  (3)

TAC

Ni relevantno.

2.

V Dodatku 1 k Prilogi IIA k Uredbi (EU) št. 44/2012 se stolpec glede Francije (FR) nadomesti z naslednjim:

„FR

533 451

6 496 811

101 316

0

1 202 818

342 579

4 338 315

125 141“


(1)  Norveški molič mora predstavljati najmanj 95 % iztovorjenega ulova, ki se šteje v kvoto. Prilovi vahnje in mola se vštevajo v preostalih 5 % kvote.

(2)  Ta kvota se lahko lovi le v vodah EU con ICES IIa, IIIa in IV.

(3)  Od česar se 5 000 ton dodeli Norveški.“


9.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 310/17


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1041/2012

z dne 26. oktobra 2012

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Image (Pinggu Da Tao) (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Kitajske za registracijo imena „

Image

(Pinggu Da Tao)“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba navedeno ime registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. oktobra 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 48, 18.2.2012, str. 28.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.6   Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani

KITAJSKA

Image (Pinggu Da Tao) (ZOP)


9.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 310/19


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1042/2012

z dne 7. novembra 2012

o spremembi Uredbe (EU) št. 1031/2010 v zvezi z navedbo dražbenega sistema, ki ga imenuje Združeno kraljestvo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (1) ter zlasti členov 3d(3) in 10(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Države članice, ki ne sodelujejo v skupnem ukrepu v skladu s členom 26(1) in (2) Uredbe Komisije (EU) št. 1031/2010 z dne 12. novembra 2010 o časovnem načrtu, upravljanju in drugih vidikih dražbe pravic do emisije toplogrednih plinov na podlagi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (2), lahko imenujejo svoj dražbeni sistem za dražbo svojega deleža pravic iz poglavij II in III Direktive 2003/87/ES. V skladu s tretjim pododstavkom člena 30(5) Uredbe (EU) št. 1031/2010 je pogoj za imenovanje takih dražbenih sistemov vključitev zadevnega dražbenega sistema na seznam v Prilogi III k navedeni uredbi.

(2)

V skladu s členom 30(4) Uredbe (EU) št. 1031/2010 je Združeno kraljestvo obvestilo Komisijo o svoji odločitvi, da ne bo sodelovalo v skupnem ukrepu, kot je določen v členu 26(1) in (2) navedene uredbe, in da bo imenovalo svoj lasten dražbeni sistem.

(3)

Združeno kraljestvo je 30. aprila 2012 Komisijo obvestilo, da namerava imenovati ICE Futures Europe („ICE“) kot dražbeni sistem iz člena 30(1) Uredbe (EU) št. 1031/2010.

(4)

Združeno kraljestvo je 25. aprila 2012 predložilo uradno obvestilo Odboru za podnebne spremembe, ustanovljenemu v skladu s členom 9 Odločbe št. 280/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov v Skupnosti in o izvajanju Kjotskega protokola (3). Poleg tega je Združeno kraljestvo Komisiji predložilo nadaljnje informacije in pojasnila ter tako ustrezno dopolnilo uradno obvestilo.

(5)

Za zagotovitev, da je predlagano imenovanje ICE kot dražbenega sistema iz člena 30(1) Uredbe (EU) št. 1031/2010 združljivo z zahtevami iz navedene uredbe in skladno s cilji iz člena 10(4) Direktive 2003/87/ES, je treba za ICE določiti več pogojev in obveznosti.

(6)

V skladu s členi 18 do 21 Uredbe (EU) št. 1031/2010 opravlja dražbeni sistem vrsto nalog v zvezi dostopom oseb do licitiranja na dražbah, ki vključujejo izvajanje ukrepov glede dolžnosti skrbnosti pri ugotavljanju identitete stranke, za zagotovitev, da vlogo za dostop do neposrednega licitiranja na dražbah predložijo le upravičene osebe. Obveznosti dražbenega sistema so povezane tudi s preučitvijo, ali prosilci izpolnjujejo nekatere minimalne zahteve za dostop do licitiranja, predložitvijo in obdelavo vlog za dostop do licitiranja ter odločitvami o odobritvi ali zavrnitvi dostopa do licitiranja in preklicu ali začasni odpovedi dostopa do licitiranja, ki je že bil odobren. Člani borze ICE in nekatere njihove stranke bodo na podlagi modela sodelovanja med ICE ter njegovimi člani borze in njihovimi strankami opravljali take funkcije dostopa za svoje obstoječe ali potencialne stranke. Tak model sodelovanja je lahko združljiv z določbami Uredbe (EU) št. 1031/2010, če ICE zagotovi skladnost z obveznostmi, ki veljajo za dražbeni sistem na podlagi Uredbe (EU) št. 1031/2010.

(7)

Poleg tega mora v skladu s točko (b) člena 35(3) Uredbe (EU) št. 1031/2010 imenovan dražbeni sistem zagotoviti poln, pravičen in enakovreden dostop do licitiranja na dražbah za mala in srednje velika podjetja (MSP) ter dostop do licitiranja na dražbah za male onesnaževalce. Da se to zagotovi, bi moral ICE takim MSP in malim onesnaževalcem zagotoviti pregledne, celovite in najnovejše informacije o možnostih dostopa do dražb, ki jih izvaja ICE za Združeno kraljestvo, vključno z vsemi potrebnimi praktičnimi navodili, kako te možnosti čim bolje izkoristiti. Take informacije bi morale biti javno dostopne na spletni strani ICE. Poleg tega bi moral ICE nadzorniku dražbe, imenovanemu v skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) št. 1031/2010, poročati o pokritosti, doseženi v okviru njegovega modela sodelovanja s člani borze in njihovimi strankami, vključno z doseženo stopnjo geografske pokritosti, pri čemer bi moral v največji možni meri upoštevati priporočila nadzornika dražbe v zvezi s tem, da zagotovi izpolnjevanje obveznosti iz člena 35(3)(a) in (b) navedene uredbe.

(8)

V skladu s točko (e) člena 35(3) Uredbe (EU) št. 1031/2010 morajo države članice pri imenovanju dražbenega sistema upoštevati, do kakšne mere lahko dražbeni sistem, ki kandidira, prepreči izkrivljanje konkurence na notranjem trgu, vključno s trgom ogljika. Dražbeni sistem zlasti ne bi smel uporabljati pogodbe o svojem imenovanju za krepitev konkurenčnosti svojih drugih dejavnosti, zlasti sekundarnega trga, ki ga organizira. Poleg tega bi morala biti vključitev ICE kot dražbenega sistema na seznam odvisna od tega, ali ICE, vključno z vsemi člani borze ali klirinškimi člani, ki jih ICE sprejme, kandidatom ponudnikom zagotavlja možnost, da sodelujejo na dražbah, ne da bi za to morali postati člani borze ali sodelovati na sekundarnem trgu, ki ga organizira ICE ali katero koli drugo mesto trgovanja, ki ga upravlja ICE ali katera koli tretja oseba.

(9)

V skladu s točko (h) člena 35(3) Uredbe (EU) št. 1031/2010 morajo države članice pri imenovanju dražbenega sistema upoštevati, do kakšne mere se izvajajo ustrezni ukrepi, ki od dražbenega sistema zahtevajo, da vsa opredmetena in neopredmetena sredstva, potrebna za izvajanje dražb, preda nasledniku zadevnega dražbenega sistema. Taki ukrepi so določeni v strategiji izstopa, ki bi jo moral preveriti nadzornik dražbe. ICE bi moral pravočasno razviti jasno strategijo izstopa ter pri tem v največji možni meri upoštevati mnenje nadzornika dražbe.

(10)

V skladu s členom 51(3) Uredbe (EU) št. 1031/2010 morajo biti vse pristojbine in pogoji, ki jih uporablja dražbeni sistem, ter pristojbine in pogoji klirinškega sistema ali sistema poravnave jasno navedeni, lahko razumljivi in javno dostopni. Glede na model sodelovanja, ki ga določi ICE, bi morale biti tudi vse dodatne pristojbine in pogoji, ki jih uporabljajo člani borze in njihove stranke v zvezi s funkcijami dostopa, ki jih opravljajo, jasno navedene, lahko razumljive in javno dostopne na spletnih straneh subjektov, ki ponujajo zadevne storitve, pri čemer bi morala biti na spletni strani ICE navedena neposredna napotila na te spletne strani.

(11)

V skladu s členom 64(1) Uredbe (EU) št. 1031/2010 mora dokončni dražbeni sistem zagotoviti, da ima vzpostavljene izvensodne mehanizme za obravnavo pritožb prosilcev za dostop do licitiranja, ponudnikov, ki imajo dostop do licitiranja, in ponudnikov, ki jim je bil dostop do licitiranja zavrnjen, preklican ali začasno odpovedan. Prosilci za dostop do licitiranja, ponudniki, ki imajo dostop do licitiranja, ali ponudniki, ki jim je bil dostop do licitiranja zavrnjen, preklican ali začasno odpovedan, bi morali imeti možnosti uveljavljanja pravice do pritožbe iz člena 64 Uredbe (EU) št. 1031/2010, tudi kadar take odločitve sprejmejo člani borze ICE in njihove stranke.

(12)

Poleg sprememb borznih pravil ICE, potrebnih za zagotovitev, da so v celoti izpolnjeni vsi pogoji in obveznosti iz Priloge k tej uredbi, bi moral ICE sprejeti vse dodatne ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev te polne skladnosti, in ki lahko vključujejo prilagoditve pogodbenih dogovorov med ICE in njegovimi člani borze, med člani borze in njihovimi strankami ter drugimi člani v verigi.

(13)

Poleg tega bi bilo treba nekatere navedbe iz člena 25(2) Uredbe (EU) št. 1031/2010 spremeniti, da se odpravijo pomanjkljivosti v spremljanju dražbenega postopka, ki ga izvaja nadzornik dražbe, in se zagotovi skladnost z drugimi določbami navedene uredbe.

(14)

Uredbo (EU) št. 1031/2010 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(15)

Za zagotovitev predvidljivih in pravočasnih dražb dražbenega sistema, ki ga imenuje Združeno kraljestvo, bi morala ta uredba začeti veljati takoj.

(16)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za podnebne spremembe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 1031/2010 se spremeni:

1.

Odstavek 2 člena 25 se spremeni:

(a)

točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

vse dokaze o protikonkurenčnem obnašanju, zlorabah trga, pranju denarja, financiranju terorizma ali kriminalni dejavnosti;“

(b)

točka (f) se nadomesti z naslednjim:

„(f)

informacije o številu, naravi in statusu vseh pritožb, vloženih na podlagi člena 59(4) ali 64(1), ter vseh pritožb, vloženih zoper dražbeni sistem pri nacionalnih organih, pristojnih za nadzor zadevnega pritožbenega sistema, sodiščih ali pristojnih upravnih organih, določenih v nacionalnih predpisih, s katerimi se prenaša člen 52(2) Direktive 2004/39/ES.“

2.

Priloga III se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. novembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32.

(2)  UL L 302, 18.11.2010, str. 1.

(3)  UL L 49, 19.2.2004, str. 1.


PRILOGA

V preglednici iz Priloge III k Uredbi (EU) št. 1031/2010 se doda naslednje:

Dražbeni sistemi, ki jih imenuje Združeno kraljestvo

2

Dražbeni sistem

ICE Futures Europe (ICE)

 

Mandat

Od najbolj zgodaj 10. novembra 2012 do najpozneje 9. novembra 2017, brez poseganja v drugi pododstavek člena 30(5).

 

Opredelitev pojmov

Za namene pogojev in obveznosti, ki veljajo za ICE, se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)   ‚borzna pravila ICE‘– pomenijo pravila ICE, zlasti tudi pogodbena pravila in postopke v zvezi z ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT in ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT;

(b)   ‚član borze‘– pomeni člana, kakor je opredeljen v oddelku A.1 borznih pravil ICE;

(c)   ‚stranka‘– pomeni stranko člana borze in stranke njihovih strank, ki omogočajo dostop oseb do licitiranja na dražbah in delujejo v imenu ponudnikov.

 

Pogoji

Dostop do dražb ni odvisen od članstva na borzi ali sodelovanja na sekundarnem trgu, ki ga organizira ICE ali katero koli drugo mesto trgovanja, ki ga upravlja ICE ali katera koli tretja oseba.

 

Obveznosti

1.

ICE zahteva, da člani borze ICE ali njihove stranke vse odločitve, ki jih sprejmejo v zvezi z odobritvijo dostopa do licitiranja na dražbah oziroma preklicem ali začasno odpovedjo takega dostopa, sporočijo ICE na naslednji način:

(a)

odločitve o zavrnitvi dostopa do licitiranja in odločitve o preklicu ali začasni odpovedi dostopa do licitiranja sporočijo za vsak primer posebej in brez odlašanja;

(b)

druge odločitve sporočajo na zahtevo.

ICE zagotovi, da lahko preuči skladnost vsake take odločitve z obveznostmi, ki veljajo za dražbeni sistem na podlagi te uredbe, in da člani borze ICE ali njihove stranke upoštevajo ugotovitve vsake take preučitve, ki jo izvede ICE. To lahko med drugim vključuje uporabo katerih koli borznih pravil ICE, vključno z disciplinskimi postopki, ali katerega koli drugega ukrepa, ustreznega za zagotavljanje dostopa do licitiranja na dražbah.

2.

ICE na svoji spletni strani objavi in vzdržuje celovit in posodobljen seznam članov borze ali njihovih strank, ki so upravičeni do omogočanja dostopa MSP in malim onesnaževalcem do dražb Združenega kraljestva na ICE, skupaj z enostavno razumljivimi praktičnimi navodili, da se MSP in mali onesnaževalci lahko seznanijo s koraki, s katerimi lahko pridobijo dostop do dražb prek takih članov borze ali njihovih strank.

3.

V šestih mesecih od začetka dražb ali dveh mesecih od imenovanja nadzornika dražbe, kar je pozneje, ICE nadzorniku dražbe poroča o pokritosti, doseženi v okviru njegovega modela sodelovanja s člani borze in njihovimi strankami, vključno z doseženo stopnjo geografske pokritosti, pri čemer v največji možni meri upošteva priporočila nadzornika dražbe v zvezi s tem, da se zagotovi izpolnjevanje njegovih obveznosti iz člena 35(3)(a) in (b) te uredbe.

4.

Vse pristojbine in pogoji, ki jih uporabljata ICE in njegov klirinški sistem za osebe, ki imajo dostop do licitiranja, ali ponudnike, so jasno navedeni, lahko razumljivi in javno dostopni na spletni strani ICE, ki se posodablja.

Kadar član borze in njegova stranka za dostop do licitiranja uporablja dodatne pristojbine in pogoje, ICE zagotovi, da so tudi take pristojbine in pogoji jasno navedeni, lahko razumljivi in javno dostopni na spletnih straneh subjektov, ki ponujajo zadevne storitve, in da so na spletni strani ICE navedena neposredna napotila na te spletne strani.

5.

Brez poseganja v druga pravna sredstva ICE zagotovi, da so na voljo postopki ICE za reševanje pritožb, v okviru katerih se obravnavajo pritožbe, ki se lahko vložijo v povezavi z odločitvami članov borze ICE ali njihovih strank o odobritvi dostopa do licitiranja na dražbah, zavrnitvi dostopa do licitiranja na dražbah, in preklicu ali začasni odpovedi dostopa do licitiranja, ki je že bil odobren, kot je podrobneje določeno v točki 1.

6.

ICE svoja borzna pravila spremeni za zagotovitev, da so v celoti izpolnjeni vsi pogoji in obveznosti za njegovo vključitev na seznam, ki so določeni v tej prilogi. Spremenjena borzna pravila ICE zlasti določajo obveznosti iz točk 1, 2, 4 in 5.

7.

V dveh mesecih od 10. novembra 2012 ICE Združenemu kraljestvu predloži podrobno strategijo izstopa v posvetovanje nadzorniku dražbe. ICE v dveh mesecih od prejetja mnenja nadzornika dražbe pregleda svojo strategijo izstopa, pri čemer v največji možni meri upošteva njegovo mnenje.

8.

Združeno kraljestvo Komisijo obvesti o vseh vsebinskih spremembah pogodbenih dogovorov z ICE, o katerih je Komisijo uradno obvestila 30. aprila, 4. maja in 14. junija 2012 ter ki jih je sporočila Odboru za podnebne spremembe 15. maja in 3. julija 2012.“


9.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 310/24


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1043/2012

z dne 8. novembra 2012

o odobritvi aktivne snovi fosfan v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 13(2) in člena 78(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 80(1)(a) Uredbe (ES) št. 1107/2009 ter ob upoštevanju postopka in pogojev za odobritev se mora Direktiva Sveta 91/414/EGS (2) uporabljati za aktivne snovi, v zvezi s katerimi je bila pred 14. junijem 2011 sprejeta odločitev v skladu s členom 6(3) navedene direktive. S Sklepom Komisije 2008/566/ES (3) je bilo potrjeno, da fosfan izpolnjuje pogoje iz člena 80(1)(a) Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(2)

V skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS je Nemčija 11. novembra 2007 prejela zahtevek podjetja S&A Service- und Anwendungstechnik GmbH za vključitev aktivne snovi fosfan v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. S Sklepom 2008/566/ES je bilo potrjeno, da je dokumentacija „popolna“ v smislu načelnega izpolnjevanja zahtev po podatkih in informacijah iz prilog II in III k Direktivi 91/414/EGS.

(3)

Za navedeno aktivno snov so bili ocenjeni vplivi na zdravje ljudi in živali ter na okolje v skladu z določbami člena 6(2) in (4) Direktive 91/414/EGS za uporabe, ki jih je predlagal vlagatelj. Država članica poročevalka je 24. februarja 2010 predložila osnutek poročila o oceni.

(4)

Osnutek poročila o oceni so pregledale države članice in Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija). Agencija je 22. februarja 2012 Komisiji predložila sklep o pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo fosfan (4). Osnutek poročila o oceni so države članice in Komisija pregledale v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 28. septembra 2012 v obliki poročila Komisije o pregledu fosfana.

(5)

Različne preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo fosfan, lahko pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) ter člena 5(3) Direktive 91/414/EGS, zlasti v zvezi z uporabami, ki so bile proučene in podrobno navedene v poročilu Komisije o pregledu. Zato je primerno, da se fosfan odobri.

(6)

V skladu s členom 13(2) Uredbe (ES) št. 1107/2009 v povezavi s členom 6 navedene uredbe ter ob upoštevanju sedanjih znanstvenih in tehničnih dognanj pa je treba vključiti nekatere pogoje in omejitve.

(7)

Brez poseganja v obveznosti iz Uredbe (ES) št. 1107/2009, ki izhajajo iz odobritve, in ob upoštevanju posebnega položaja, ki je nastal s prehodom od Direktive 91/414/EGS k Uredbi (ES) št. 1107/2009, bi bilo treba upoštevati naslednje. Državam članicam bi bilo treba po odobritvi omogočiti šestmesečno obdobje, da pregledajo registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo fosfan. Države članice bi morale registracije po potrebi spremeniti, nadomestiti ali preklicati. Z odstopanjem od navedenega roka bi bilo treba za predložitev in oceno celotne posodobljene dokumentacije iz Priloge III vsakega fitofarmacevtskega sredstva za vsako nameravano uporabo po enotnih načelih iz Direktive 91/414/EGS določiti daljše obdobje.

(8)

Izkušnje iz vključitev aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, ocenjenih na podlagi Uredbe Komisije (EGS) št. 3600/92 z dne 11. decembra 1992 o podrobnih pravilih za izvajanje prve faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (5), so pokazale, da se lahko pri razlagi obveznosti imetnikov veljavnih registracij glede dostopa do podatkov pojavijo težave. Da bi se izognili nadaljnjim težavam, se zato zdi nujno razjasniti obveznosti držav članic, zlasti obveznost, da preverijo, ali ima imetnik registracije dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje pogoje iz Priloge II k navedeni direktivi. Vendar ta razjasnitev državam članicam ali imetnikom registracij ne nalaga novih obveznosti v primerjavi z doslej sprejetimi direktivami o spremembah Priloge I k navedeni direktivi ali uredbami, s katerimi so bile odobrene aktivne snovi.

(9)

V skladu s členom 13(4) Uredbe (ES) št. 1107/2009 bi bilo treba ustrezno spremeniti Prilogo k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (6).

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odobritev aktivne snovi

Aktivna snov fosfan, kot je opredeljena v Prilogi I, se odobri v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ponovna ocena fitofarmacevtskih sredstev

1.   Države članice v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 do 30. septembra 2013 po potrebi spremenijo ali prekličejo veljavne registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo fosfan kot aktivno snov.

Do navedenega datuma zlasti preverijo, ali so izpolnjeni pogoji iz Priloge I k tej uredbi, z izjemo tistih iz stolpca o posebnih določbah iz navedene priloge, in ali ima imetnik registracije dokumentacijo ali dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k Direktivi 91/414/EGS v skladu s pogoji iz člena 13(1) do (4) navedene direktive ter člena 62 Uredbe (ES) št. 1107/2009.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice znova ocenijo vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje fosfan kot edino aktivno snov ali kot eno od več aktivnih snovi, vključenih v Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 najpozneje do 31. marca 2013, po enotnih načelih iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009, na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS, in ob upoštevanju stolpca o posebnih določbah iz Priloge I k tej uredbi. Na podlagi navedene ocene države članice presodijo, ali sredstvo izpolnjuje pogoje iz člena 29(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009.

Države članice nato:

(a)

če sredstvo vsebuje fosfan kot edino aktivno snov, najpozneje do 30. septembra 2014 po potrebi spremenijo ali prekličejo registracijo, ali

(b)

če sredstvo vsebuje fosfan kot eno od več aktivnih snovi, registracijo po potrebi spremenijo ali prekličejo najpozneje do 30. septembra 2014 ali do datuma, določenega za tako spremembo ali preklic v ustreznih aktih, s katerimi so bile zadevne snovi dodane v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS oziroma s katerimi so bile zadevne snovi odobrene, pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 3

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 4

Začetek veljavnosti in datum uporabe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. aprila 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. novembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(3)  UL L 181, 10.7.2008, str. 52.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(3):2595. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu.

(5)  UL L 366, 15.12.1992, str. 10.

(6)  UL L 153, 11.6.2011, str. 1.


PRILOGA I

Splošno ime, identifikacijske številke

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

fosfan

št. CAS 7803-51-2

št. CIPAC 127

Phosphane

≥ 994 g/kg

Relevantna nečistoča arzan ne sme presegati 0,023 g/kg tehničnega materiala.

1. april 2013

31. marec 2023

Registracije so omejene na profesionalne uporabnike.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu fosfana in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 28. septembra 2012.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito izvajalcev znotraj tretiranih območij in okoli njih med nanosom ter med prezračevanjem in po njem,

zaščito delavcev znotraj tretiranih območij in okoli njih med nanosom ter med prezračevanjem in po njem,

zaščito drugih navzočih oseb znotraj tretiranih območij in okoli njih med nanosom ter med prezračevanjem in po njem.

Pogoji uporabe vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so stalno spremljanje koncentracije fosfana z avtomatskimi napravami, uporaba osebne zaščitne opreme ter vzpostavitev območja okoli tretiranega območja, kamor je prepovedan vstop drugim navzočim osebam, kadar je to primerno.


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


PRILOGA II

V delu B Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se doda naslednji vnos:

Številka

Splošno ime, identifikacijske številke

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„28

fosfan

št. CAS 7803-51-2

št. CIPAC 127

Phosphane

≥ 994 g/kg

Relevantna nečistoča arzan ne sme presegati 0,023 g/kg tehničnega materiala.

1. april 2013

31. marec 2023

Registracije so omejene na profesionalne uporabnike.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu fosfana in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 28. septembra 2012.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito izvajalcev znotraj tretiranih območij in okoli njih med nanosom ter med prezračevanjem in po njem,

zaščito delavcev znotraj tretiranih območij in okoli njih med nanosom ter med prezračevanjem in po njem,

zaščito drugih navzočih oseb znotraj tretiranih območij in okoli njih med nanosom ter med prezračevanjem in po njem.

Pogoji uporabe vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so stalno spremljanje koncentracije fosfana z avtomatskimi napravami, uporaba osebne zaščitne opreme ter vzpostavitev območja okoli tretiranega območja, kamor je prepovedan vstop drugim navzočim osebam, kadar je to primerno.“


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


9.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 310/28


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1044/2012

z dne 8. novembra 2012

o odstopanju od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede pravil o poreklu, ki se uporabljajo za namene sheme splošnih tarifnih preferencialov, namenjenemu upoštevanju posebnega položaja Gvatemale glede izvoza nekaterih ribiških proizvodov v Unijo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (1), zlasti člena 247 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (2), zlasti člena 89(1)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 732/2008 (3) o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov od 1. januarja 2009 je Unija Gvatemali podelila splošne tarifne preferenciale.

(2)

Uredba (EGS) št. 2454/93 uvaja opredelitev pojma „izdelki s poreklom“, ki se uporablja za namene sheme splošnih tarifnih preferencialov (GSP). Člen 89 navedene uredbe določa odstopanje od navedene opredelitve v korist državam upravičenkam, ki koristijo ugodnosti iz GSP.

(3)

Z dopisom z dne 24. januarja 2012 je Gvatemala predložila zahtevek za odstopanje od pravil o poreklu za namene GSP v skladu s členom 89 Uredbe (EGS) št. 2454/93. Z dopisi z 28. marca 2012, 21. junija 2012 in 27. junija 2012 je Gvatemala predložila dodatne informacije v podporo temu zahtevku.

(4)

Zahtevek zadeva celotno letno količino 4 000 ton kuhanih, zamrznjenih in vakuumsko pakiranih filetov tuna, znanih kot „loins“ (v nadaljnjem besedilu: fileti tuna) z oznako KN 1604 14 16 za obdobje od 1. aprila 2012 do 31. decembra 2013.

(5)

Zahtevek kaže, da bi bila brez tega odstopanja bistveno prizadeta zmožnost gvatemalske industrije predelave rib, da še naprej izvaža v Unijo filete tuna, upravičene do preferencialne tarifne obravnave.

(6)

Odstopanje je zato potrebno, da bi imela Gvatemala na voljo dovolj dolgo obdobje za uskladitev svoje industrije predelave rib s pravili za pridobitev preferencialnega porekla filetov tuna. Tako dovolj dolgo obdobje je potrebno, da bi vlada in predelovalna industrija Gvatemale zagotovili ustrezne tokove tuna s poreklom v državo.

(7)

Zaradi obstoječih dobavnih tokov in načinov proizvodnje je treba odstopanje odobriti za letno količino 1 975 ton za filete tuna z oznako KN ex 1604 14 16. Da se zagotovi, da se začasno odstopanje omeji na čas, ki je potreben, da Gvatemala doseže skladnost s pravili za pridobitev preferencialnega porekla filetov tuna, je treba odstopanje odobriti od 1. januarja 2012 do 30. junija 2013. Višino kvote za leto 2013 je treba določiti v sorazmerju z dolžino obdobja odobrenega odstopanja. V skladu s tem bi morala znašati kvota za leto 2012 1 975 ton, za leto 2013 pa 987,5 tone.

(8)

Da bi zagotovili neprekinjenost izvoza predelanih rib, upravičenih do preferencialne tarifne obravnave, iz Gvatemale v Unijo, je treba odstopanje odobriti z retroaktivnim učinkom od 1. januarja 2012.

(9)

Zaradi jasnosti in da bi se pri filetih tuna z oznako KN ex 1604 14 16 lahko izkoristilo odstopanje, je primerno izrecno določiti, da so ribe brez porekla, ki se lahko uporabljajo za proizvodnjo navedenih filetov tuna, lahko le tuni z oznako HS 0302 ali 0303.

(10)

Uredba (EGS) št. 2454/93 določa pravila v zvezi z upravljanjem tarifnih kvot. Da bi zagotovili učinkovito upravljanje, ki ga v tesnem sodelovanju izvajajo organi Gvatemale, carinski organi Unije in Komisija, bi se morala navedena pravila smiselno uporabljati za količine, uvožene v skladu z odstopanjem, ki je odobreno s to uredbo.

(11)

Da bi omogočili učinkovito spremljanje izvajanja odstopanja, je treba določiti obveznost organov Gvatemale, da Komisijo redno obveščajo o podrobnostih izdanih potrdil o poreklu (obrazec A).

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od členov 72, 73 in 75 do 79 Uredbe (EGS) št. 2454/93 se kuhani, zamrznjeni in vakuumsko pakirani fileti tuna, znani kot „loins“, z oznako KN ex 1604 14 16, proizvedeni v Gvatemali iz tuna brez porekla z oznako HS 0302 ali 0303, štejejo kot izdelki s poreklom iz Gvatemale v skladu s pogoji iz členov 2, 3 in 4 te uredbe.

Člen 2

Odstopanje iz člena 1 velja za izdelke, ki se izvažajo iz Gvatemale in se deklarirajo za sprostitev v prosti promet v Uniji v obdobju od 1. januarja 2012 do 30. junija 2013, in sicer do količin, določenih v Prilogi k tej uredbi.

Člen 3

Količine iz Priloge k tej uredbi se upravljajo v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 4

Carinski organi Gvatemale sprejmejo potrebne ukrepe za opravljanje količinskih pregledov pri izvozu izdelkov iz člena 1.

V polju 4 na potrdilih o poreklu (obrazec A), ki jih v skladu s to uredbo izdajo pristojni organi Gvatemale, je eden od naslednjih zaznamkov:

„Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) No 1044/2012“,

„Excepción — Reglamento de Ejecución (UE) no 1044/2012 de la Comisión “.

Pristojni organi Gvatemale Komisiji do konca meseca, ki sledi posameznemu koledarskemu četrtletju, pošljejo četrtletno poročilo o količinah, za katere so bila v skladu s to uredbo izdana potrdila o poreklu (obrazec A), in zaporedne številke navedenih potrdil.

Člen 5

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2012.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. novembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(2)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(3)  UL L 211, 6.8.2008, str. 1.


PRILOGA

Zaporedna številka

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Obdobje

Količina

(v tonah neto teže)

09.1627

ex 1604 14 16

Kuhani, zamrznjeni in vakuumsko pakirani fileti tuna, znani kot „loins“

Od 1.1.2012 do 31.12.2012

1 975

Od 1.1.2013 do 30.6.2013

987,5


9.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 310/31


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1045/2012

z dne 8. novembra 2012

o odstopanju od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede pravil o poreklu, ki se uporabljajo za namene sheme splošnih tarifnih preferencialov, namenjenemu upoštevanju posebnega položaja Salvadorja glede izvoza nekaterih ribiških proizvodov v Unijo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (1) in zlasti člena 247 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) in zlasti člena 89(1)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 732/2008 (3) o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov od 1. januarja 2009 je Unija Salvadorju podelila splošne tarifne preferenciale.

(2)

Uredba (EGS) št. 2454/93 uvaja opredelitev pojma „izdelki s poreklom“, ki se uporablja za namene sheme splošnih tarifnih preferencialov (GSP). Člen 89 navedene uredbe določa odstopanje od navedene opredelitve v korist državam upravičenkam, ki koristijo ugodnosti iz GSP.

(3)

Z dopisom z dne 30. marca 2012 je Salvador predložil zahtevek za odstopanje od pravil o poreklu za namene GSP v skladu s členom 89 Uredbe (EGS) št. 2454/93. Z dopisoma z 20. junija 2012 in 30. julija 2012 je Salvador predložil dodatne informacije v podporo temu zahtevku.

(4)

Zahtevek zadeva celotno letno količino 4 000 ton kuhanih, zamrznjenih in vakuumsko pakiranih filetov tuna, znanih kot „loins“ (v nadaljnjem besedilu: fileti tuna) z oznako KN 1604 14 16 za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2012.

(5)

Zahtevek kaže, da bi brez tega odstopanja bila bistveno prizadeta zmožnost salvadorske industrije predelave rib, da še naprej izvaža v Unijo filete tuna, upravičene do preferencialne tarifne obravnave.

(6)

Odstopanje je zato potrebno, da bi imel Salvador na voljo dovolj dolgo obdobje za uskladitev svoje industrije predelave rib s pravili za pridobitev preferencialnega porekla filetov tuna. Tako dovolj dolgo obdobje je potrebno, da bi vlada in predelovalna industrija Salvadorja zagotovili ustrezne tokove tuna s poreklom v državo.

(7)

Zaradi obstoječih dobavnih tokov in načinov proizvodnje je treba odstopanje odobriti za letno količino 1 975 ton za filete tuna z oznako KN ex 1604 14 16. Da se zagotovi, da se začasno odstopanje omeji na čas, ki je potreben, da Salvador doseže skladnost s pravili za pridobitev preferencialnega porekla filetov tuna, je treba odstopanje odobriti od 1. januarja 2012 do 30. junija 2013. Višino kvote za leto 2013 je treba določiti v sorazmerju z dolžino obdobja odobrenega odstopanja. V skladu s tem bi morala znašati kvota za leto 2012 1 975 ton, za leto 2013 pa 987,5 ton.

(8)

Da bi zagotovili neprekinjenost izvoza predelanih rib, upravičenih do preferencialne tarifne obravnave, iz Salvadorja v Unijo, je treba odstopanje odobriti z retroaktivnim učinkom od 1. januarja 2012.

(9)

Zaradi jasnosti in da bi se pri filetih tuna z oznako KN ex 1604 14 16 lahko izkoristilo odstopanje, je primerno izrecno določiti, da so ribe brez porekla, ki se lahko uporabljajo za proizvodnjo navedenih filetov tuna, lahko le tuni z oznako HS 0302 ali 0303.

(10)

Uredba (EGS) št. 2454/93 določa pravila v zvezi z upravljanjem tarifnih kvot. Da bi zagotovili učinkovito upravljanje, ki ga v tesnem sodelovanju izvajajo organi Salvadorja, carinski organi Unije in Komisija, bi se morala navedena pravila smiselno uporabljati za količine, uvožene v skladu z odstopanjem, ki je odobreno s to uredbo.

(11)

Da bi omogočili učinkovito spremljanje izvajanja odstopanja, je treba določiti obveznost organov Salvadorja, da Komisijo redno obveščajo o podrobnostih izdanih potrdil o poreklu (obrazec A).

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od členov 72, 73 in 75 do 79 Uredbe (EGS) št. 2454/93 se kuhani, zamrznjeni in vakuumsko pakirani fileti tuna, znani kot „loins“, z oznako KN ex 1604 14 16, proizvedeni v Salvadorju iz tuna brez porekla z oznako HS 0302 ali 0303, štejejo kot izdelki s poreklom iz Salvadorja v skladu s pogoji iz členov 2, 3 in 4 te uredbe.

Člen 2

Odstopanje iz člena 1 velja za izdelke, ki se izvažajo iz Salvadorja in se deklarirajo za sprostitev v prosti promet v Uniji v obdobju od 1. januarja 2012 do 30. junija 2013, in sicer do količin, določenih v Prilogi k tej uredbi.

Člen 3

Količine iz Priloge k tej uredbi se upravljajo v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 4

Carinski organi Salvadorja sprejmejo potrebne ukrepe za opravljanje količinskih pregledov pri izvozu izdelkov iz člena 1.

V polju 4 na potrdilih o poreklu (obrazec A), ki jih v skladu s to uredbo izdajo pristojni organi Salvadorja, je eden od naslednjih zaznamkov:

„Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) No …/2012“,

„Excepción — Reglamento de Ejecución (UE) no …/2012 de la Comisión“.

Pristojni organi Salvadorja Komisiji do konca meseca, ki sledi posameznemu koledarskemu četrtletju, pošljejo četrtletno poročilo o količinah, za katere so bila v skladu s to uredbo izdana potrdila o poreklu (obrazec A), in zaporedne številke navedenih potrdil.

Člen 5

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. novembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(2)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(3)  UL L 211, 6.8.2008, str. 1.


PRILOGA

Zaporedna številka

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Obdobje

Količina

(v tonah neto teže)

09.1629

ex 1604 14 16

Kuhani, zamrznjeni in vakuumsko pakirani fileti tuna, znani kot „loins“

od 1.1.2012 do 31.12.2012

1 975

od 1.1.2013 do 30.6.2013

987,5


9.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 310/34


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1046/2012

z dne 8. novembra 2012

o izvajanju Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) glede pošiljanja časovnih vrst za novo regionalno razčlenitev

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (1) in zlasti člena 5(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1059/2003 vzpostavlja pravni okvir za regionalno klasifikacijo, da se omogoči zbiranje, obdelava in razširjanje usklajene regionalne statistike v Uniji.

(2)

V skladu s členom 5(5) Uredbe (ES) št. 1059/2003 bi ob spremembi klasifikacije NUTS zadevna država članica morala Komisiji poslati časovno vrsto statističnih podatkov za novo regionalno razčlenitev za nadomestitev že poslanih podatkov. Seznam časovnih vrst in njihovo dolžino bi Komisija morala opredeliti ob upoštevanju izvedljivosti njihovega zagotavljanja. Te časovne vrste je treba zagotoviti v dveh letih po spremembi klasifikacije NUTS.

(3)

Klasifikacija NUTS je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 31/2011 (2) z učinkom od 1. januarja 2012.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Države članice Komisiji pošljejo časovne vrste za novo regionalno razčlenitev v skladu s seznamom iz Priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. novembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 154, 21.6.2003, str. 1.

(2)  UL L 13, 18.1.2011, str. 3.


PRILOGA

Zahtevano začetno leto po statističnih področjih

Področje

Raven NUTS 2

Raven NUTS 3

Kmetijstvo – kmetijsko knjigovodstvo

2007 (1)

 

Kmetijstvo – živalske populacije

2007

 

Kmetijstvo – rastlinska pridelava

2007

 

Kmetijstvo – proizvodnja mleka

2010

 

Kmetijstvo – struktura kmetijskih gospodarstev

2007

 

Demografija

1990 (1)

1990 (1)

Zaposlovanje, brezposelnost

2005

2005 (1)

Okolje – trdni odpadki

2004

 

Zdravstvo – vzroki smrti

1994 (1)

 

Zdravstvo – infrastruktura

1993 (1)

 

Zdravstvo – pacienti

2000 (1)

 

Računi gospodinjstev

2000

 

Informacijska družba

2007 (1)

 

Regionalni računi

2000

2000

Znanost in tehnologija – izdatki za raziskave in razvoj ter osebje

2009

 

Turizem

2004

2004


(1)  Pošiljanje ni obvezno.


9.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 310/36


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1047/2012

z dne 8. novembra 2012

o spremembi Uredbe (ES) št. 1924/2006 glede seznama prehranskih trditev

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (1) ter zlasti člena 8(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8(1) Uredbe (ES) št. 1924/2006 določa, da so prehranske trditve na živilih dovoljene le, če so navedene v Prilogi k navedeni uredbi, v kateri so določeni tudi pogoji za uporabo takih trditev.

(2)

Po posvetovanju z državami članicami in zainteresiranimi stranmi, zlasti nosilci živilske dejavnosti in potrošniškimi skupinami, je bilo sklenjeno, da je treba na seznam dovoljenih prehranskih trditev dodati nove prehranske trditve ter spremeniti pogoje uporabe za trditve, ki so že dovoljene z Uredbo (ES) št. 1924/2006.

(3)

Sol se uporablja kot konzervans in ojačevalec okusa. Zaradi razvoja nove tehnologije in splošnega sprejetja znanstvenih priporočil o soli si proizvajalci prizadevajo, da bi proizvedli vse več izdelkov brez dodatka soli, kadar je to tehnološko izvedljivo. Vendar trenutno trditev, da sol/natrij ni bil dodan določenemu živilu, ni dovoljena. Ker je spodbujanje takih inovacij zelo smiselno z zdravstvenega vidika, bi bilo proizvajalcem primerno omogočiti, da lahko potrošnike seznanijo s tem posebnim vidikom proizvodnega procesa. Da bi se izognili uporabi take trditve na živilih, ki imajo naravno visoko vsebnost natrija, bi bilo treba njeno uporabo omejiti na živila z nizko vsebnostjo natrija.

(4)

Evropski parlament je v resoluciji z dne 2. februarja 2012 o osnutku uredbe Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1924/2006 glede seznama prehranskih trditev ocenil, da bi bila nova prehranska trditev, ki sporoča skromnejša zmanjšanja v primerjavi s tem, kar opredeljuje trditev „lahek“, v neskladju z namenom in vsebino temeljnega dokumenta.

(5)

Zmanjšanje nasičenih maščob je koristno samo, kadar se te maščobe ne nadomestijo ali kadar se nadomestijo z nenasičenimi maščobami. Nadomeščanje nasičenih maščob s trans-maščobnimi kislinami ni koristno za zdravje, zato bi bilo treba popraviti pogoje uporabe prehranske trditve o zmanjšanju nasičenih maščob, da se prepreči nadomeščanje s trans-maščobnimi kislinami.

(6)

Pod sedanjimi pogoji je mogoče trditi, da gre za zmanjšanje vsebnosti sladkorjev celo takrat, kadar se sladkorji nadomestijo z maščobami, zaradi česar ima sestava izdelka višjo energijsko vrednost. Trditev o zmanjšani vsebnosti sladkorjev bi bilo torej treba dovoliti samo, kadar se po spremembi sestave živila ne poveča njegova energijska vrednost. Strožje pogoje, ki zahtevajo zmanjšanje energijske vrednosti v skladu z zmanjšanjem vsebnosti sladkorjev, bi bilo mogoče upoštevati le pri zelo omejenem številu izdelkov, kar bi močno otežilo uporabo trditve.

(7)

Prilogo k Uredbi (ES) št. 1924/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 1924/2006 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Izdelki, ki se dajo na trg pred 1. junijem 2014 in niso v skladu z zahtevami iz Uredbe (ES) št. 1924/2006, kakor jo spreminja ta uredba, se lahko tržijo do odprodaje zalog.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. novembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 404, 30.12.2006, str. 9.


PRILOGA

Priloga k Uredbi (ES) št. 1924/2006 se spremeni:

1.

Za vnosom v zvezi s trditvijo „BREZ NATRIJA ali SOLI“ se vstavi naslednji vnos:

„BREZ DODANEGA NATRIJA ali SOLI

Trditev, da živilu nista bila dodana natrij ali sol, in katera koli trditev s podobnim pomenom za potrošnika je dopustna samo, kadar izdelek ne vsebuje dodanega natrija ali soli ali druge sestavine, ki vsebuje dodan natrij ali dodano sol, in vsebuje največ 0,12 g natrija ali enakovredne vrednosti soli na 100 g ali 100 ml.“

2.

V vnos v zvezi s trditvijo „ZMANJŠANA VSEBNOST [IME HRANILA]“ se vstavijo naslednji odstavki:

„Trditev ‚zmanjšana vsebnost maščobe‘ in katera koli trditev s podobnim pomenom za potrošnika je dopustna samo:

(a)

kadar je vsota nasičenih maščobnih kislin in trans-maščobnih kislin v izdelku, na katerem je navedena trditev, za vsaj 30 % manjša od vsote nasičenih maščobnih kislin in trans-maščobnih kislin v podobnem izdelku ter

(b)

kadar je vsebnost trans-maščobnih kislin v izdelku, na katerem je navedena trditev, enaka vsebnosti v podobnem izdelku ali manjša od nje.

Trditev ‚zmanjšana vsebnost sladkorjev‘ in katera koli trditev s podobnim pomenom za potrošnika je dopustna samo, kadar je energijska vrednost izdelka, na katerem je navedena trditev, enaka energijski vrednosti podobnega izdelka ali manjša od nje.“


9.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 310/38


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1048/2012

z dne 8. novembra 2012

o odobritvi zdravstvene trditve na živilih, ki se nanaša na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (1) ter zlasti člena 17(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1924/2006 so zdravstvene trditve na živilih prepovedane, razen če jih Komisija v skladu z navedeno uredbo odobri in uvrsti na seznam dovoljenih trditev.

(2)

Uredba (ES) št. 1924/2006 določa tudi, da nosilci živilske dejavnosti lahko vloge za odobritev zdravstvenih trditev predložijo pristojnemu nacionalnemu organu države članice. Pristojni nacionalni organ veljavne vloge pošlje Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

(3)

Agencija po prejemu vloge takoj obvesti druge države članice in Komisijo ter pripravi mnenje o zadevni zdravstveni trditvi.

(4)

Komisija ob upoštevanju mnenja Agencije odloči o odobritvi zdravstvenih trditev.

(5)

Družba Cargill Incorporated je v skladu s členom 14(1)(a) Uredbe (ES) št. 1924/2006 predložila vlogo ter zahtevala zakonsko zaščito podatkov za eno metaanalizo (2) in informacije o proizvodnem postopku za beta-vlaknine iz ječmena (BarlivTM), Agencija pa je morala pripraviti mnenje o zdravstveni trditvi v zvezi z učinki beta-glukanov iz ječmena na znižanje holesterola v krvi in zmanjšanje tveganja za (koronarno) bolezen srca (vprašanje št. EFSA-Q-2011-00798) (3). Vlagatelj je predlagal naslednjo trditev: „Beta-glukani iz ječmena dokazano znižujejo holesterol v krvi. Znižanje holesterola v krvi lahko zmanjša tveganje za (koronarno) bolezen srca.“

(6)

Agencija je v svojem mnenju, ki so ga Komisija in države članice prejele 8. decembra 2011, na podlagi predloženih podatkov sklenila, da je vzročno-posledična povezava med uživanjem beta-glukanov iz ječmena ter znižanjem koncentracij LDL-holesterola v krvi utemeljena. Zdravstveno trditev, ki odraža ta sklep, bi zato bilo treba šteti za skladno z zahtevami iz Uredbe (ES) št. 1924/2006 in jo uvrstiti na seznam dovoljenih trditev Unije. Metaanalizo in informacije o proizvodnem postopku za beta-vlaknine iz ječmena (BarlivTM), za katere je vlagatelj zahteval zakonsko zaščito podatkov, Agencija ni obravnavala kot potrebne za dosego svojega sklepa. Zato se šteje, da zahteva iz člena 21(1)(c) Uredbe (ES) št. 1924/2006 ni izpolnjena in zakonska zaščita podatkov ne bi smela biti odobrena.

(7)

Družba Valens Int. d.o.o. je v skladu s členom 14(1)(a) Uredbe (ES) št. 1924/2006 predložila vlogo, Agencija pa je morala pripraviti mnenje o zdravstveni trditvi v zvezi z učinki beta-glukanov iz ječmena na znižanje holesterola v krvi in zmanjšanje tveganja za (koronarno) bolezen srca (vprašanje št. EFSA-Q-2011-00799) (4). Vlagatelj je predlagal naslednjo trditev: „Beta-glukani iz ječmena dokazano znižujejo holesterol v krvi. Znižanje holesterola v krvi lahko zmanjša tveganje za bolezen srca.“

(8)

Agencija je v svojem mnenju, ki so ga Komisija in države članice prejele 8. decembra 2011, na podlagi predloženih podatkov sklenila, da je vzročno-posledična povezava med uživanjem beta-glukanov iz ječmena ter znižanjem koncentracij LDL-holesterola v krvi utemeljena. Zdravstveno trditev, ki odraža ta sklep, bi zato bilo treba šteti za skladno z zahtevami iz Uredbe (ES) št. 1924/2006 in jo uvrstiti na seznam dovoljenih trditev Unije.

(9)

Člen 16(4) Uredbe (ES) št. 1924/2006 določa, da bi moralo mnenje, ki podpira odobritev zdravstvene trditve, vključevati nekatere podatke. Navedene podatke v zvezi z odobreno trditvijo bi zato bilo treba določiti v Prilogi k tej uredbi ter vanje vključiti, odvisno od primera, spremenjeno besedilo trditve, posebne pogoje uporabe trditve in, kadar je to ustrezno, pogoje ali omejitve uporabe živila in/ali dodatno pojasnilo ali opozorilo v skladu s pravili iz Uredbe (ES) št. 1924/2006 in mnenji Agencije.

(10)

Eden od ciljev Uredbe (ES) št. 1924/2006 je zagotoviti, da so zdravstvene trditve resnične, jasne, zanesljive in uporabne za potrošnika ter da se pri tem upoštevata besedilo in predstavitev trditve. Kadar ima besedilo trditev za potrošnike enak pomen kot odobrena zdravstvena trditev, ker je med njima ista povezava kot med kategorijo živila, živilom ali njegovo sestavino in zdravjem, bi bilo treba te trditve uporabljati pod istimi pogoji, kot so navedeni v Prilogi k tej uredbi.

(11)

Pri določanju ukrepov iz te uredbe so bile upoštevane pripombe, ki so jih vlagatelji in predstavniki javnosti poslali Komisiji v skladu s členom 16(6) Uredbe (ES) št. 1924/2006.

(12)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa mu nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Zdravstvena trditev iz Priloge k tej uredbi se lahko navede na živilih na trgu Evropske unije v skladu s pogoji iz navedene priloge.

2.   Zdravstvena trditev iz odstavka 1 se uvrsti na seznam dovoljenih trditev Unije v skladu s členom 14(1) Uredbe (ES) št. 1924/2006.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. novembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 404, 30.12.2006, str. 9.

(2)  Harland JI, 2011 (neobjavljeno); Metaanaliza učinkov beta-glukana iz ječmena na lipide v krvi.

(3)  The EFSA Journal 2011; 9(12): 2470.

(4)  The EFSA Journal 2011; 9(12): 2471.


PRILOGA

Dovoljena zdravstvena trditev

Vloga – ustrezne določbe Uredbe (ES) št. 1924/2006

Vlagatelj – naslov

Hranilo, snov, živilo ali kategorija živil

Trditev

Pogoji uporabe trditve

Pogoji in/ali omejitve uporabe živila in/ali dodatno pojasnilo ali opozorilo

Referenčno mnenje Evropske agencije za varnost hrane

Zdravstvena trditev po členu 14(1)(a), ki se nanaša na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni

Cargill Incorporated, ki deluje prek Cargill Health and Nutrition, c/o Cargill R&D Centre Europe, Havenstraat 84, B-1800 Vilvoorde, Belgija

beta-glukani iz ječmena

Beta-glukani iz ječmena dokazano znižujejo holesterol v krvi. Povišan holesterol je dejavnik tveganja za razvoj koronarne bolezni srca.

Potrošnike se obvesti, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 3 g beta-glukanov iz ječmena.

Trditev se lahko uporablja za živila, v katerih je zagotovljen vsaj 1 g beta-glukanov iz ječmena na količinsko določen obrok.

 

Q-2011-00798

Valens Int. d.o.o., Kidričeva ulica 24b, SI-3000 Celje, Slovenija

Q-2011-00799


9.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 310/41


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1049/2012

z dne 8. novembra 2012

o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe sirupa poliglicitola v več kategorijah živil

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) ter zlasti člena 10(3) in člena 30(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 je določen seznam Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v živilih, in pogoji njihove uporabe.

(2)

Navedeni seznam se lahko spremeni v skladu s postopkom iz Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (2).

(3)

V skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1331/2008 se lahko na pobudo Komisije ali na podlagi zahtevka seznam Unije aditivov za živila posodobi.

(4)

Zahtevek za odobritev uporabe sirupa poliglicitola v več kategorijah živil je bil predložen in je dostopen državam članicam.

(5)

Evropska agencija za varnost hrane je ocenila varnost sirupa poliglicitola, kadar se ta uporablja kot aditiv za živila (3). Meni, da kemijski in toksikološki podatki, ki so na razpolago za sirup poliglicitola, ne zadoščajo za določitev sprejemljivega dnevnega vnosa. Vendar pa ugotavlja, da razpoložljivi podatki za predlagano uporabo in raven uporabe ne kažejo na tveganje za varnost.

(6)

Obstaja tehnološka potreba po uporabi sirupa poliglicitola kot alternativnega poliola za druge poliole, ki so že dovoljeni. Sirup poliglicitola je manj sladek in zagotavlja večjo prostornino, motnost, vezljivost ter stabilnost v proizvodih z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez sladkorja. Zato je primerno, da se dovoli uporaba sirupa poliglicitola v kategorijah živil, za katere je bil predložen zahtevek, in se navedenemu aditivu za živila dodeli številka E, in sicer E 964.

(7)

V skladu s prehodnimi določbami Uredbe Komisije (EU) št. 1129/2011 z dne 11. novembra 2011 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo seznama Unije aditivov za živila (4) se Priloga II s seznamom Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v živilih, in pogoji uporabe uporablja od 1. junija 2013. Da se dovoli uporaba sirupa poliglicitola v zadevnih kategorijah živil pred navedenim datumom, je treba določiti zgodnejši datum uporabe navedenega aditiva za živila.

(8)

Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. novembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(2)  UL L 354, 31.12.2008, str. 1.

(3)  EFSA Journal 2009;7(12):1413.

(4)  UL L 295, 12.11.2011, str. 1.


PRILOGA

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni:

1.

v točki 2 dela B se za vnosom za E 962 vstavi naslednji vnos za E 964:

„E 964

sirup poliglicitola“

2.

v delu E se v številčnem zaporedju v ustrezne kategorije živil vstavijo naslednji vnosi za E 964:

03.

Sladoledi

E 964

sirup poliglicitola

200 000

 

samo proizvodi z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

obdobje uporabe:

od 29. novembra 2012

04.2.5.1

Ekstra džemi in ekstra želeji, kot so opredeljeni v Direktivi 2001/113/ES

E 964

sirup poliglicitola

500 000

 

samo proizvodi z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

obdobje uporabe:

od 29. novembra 2012

04.2.5.2

Džemi, želeji in marmelade ter sladkan kostanjev pire, kot so opredeljeni v Direktivi 2001/113/ES

E 964

sirup poliglicitola

500 000

 

samo proizvodi z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

obdobje uporabe:

od 29. novembra 2012

04.2.5.3

Drugi podobni sadni in zelenjavni namazi

E 964

sirup poliglicitola

500 000

 

samo proizvodi z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

obdobje uporabe:

od 29. novembra 2012

05.1

Kakavovi in čokoladni proizvodi, ki jih zajema Direktiva 2000/36/ES

E 964

sirup poliglicitola

200 000

 

samo proizvodi z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

obdobje uporabe:

od 29. novembra 2012

05.2

Drugi slaščičarski izdelki, vključno z mikro sladkornimi izdelki za osvežitev daha

E 964

sirup poliglicitola

200 000

 

samo slaščičarski izdelki, narejeni na osnovi kakava z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

obdobje uporabe:

od 29. novembra 2012

E 964

sirup poliglicitola

600 000

 

samo slaščičarski izdelki na osnovi škroba z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

obdobje uporabe:

od 29. novembra 2012

E 964

sirup poliglicitola

800 000

 

samo žvečilni bonboni brez dodanega sladkorja

obdobje uporabe:

od 29. novembra 2012

E 964

sirup poliglicitola

990 000

 

samo bonboni brez dodanega sladkorja

obdobje uporabe:

od 29. novembra 2012

05.3

Žvečilni gumi

E 964

sirup poliglicitola

200 000

 

samo brez dodanega sladkorja

obdobje uporabe:

od 29. novembra 2012

06.3

Žitni kosmiči za zajtrk

E 964

sirup poliglicitola

200 000

 

samo žitni kosmiči za zajtrk ali proizvodi na osnovi žitnih kosmičev z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

obdobje uporabe:

od 29. novembra 2012

07.2

Fini pekovski izdelki

E 964

sirup poliglicitola

300 000

 

samo proizvodi z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

obdobje uporabe:

od 29. novembra 2012

16.

Deserti, razen proizvodov, zajetih v kategorijah 1, 3 in 4

E 964

sirup poliglicitola

300 000

 

samo proizvodi z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

obdobje uporabe:

od 29. novembra 2012“


9.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 310/45


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1050/2012

z dne 8. novembra 2012

o spremembi Uredbe (EU) št. 231/2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, glede sirupa poliglicitola

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) in zlasti člena 14 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (2) in zlasti člena 7(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 231/2012 (3) določa specifikacije za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008.

(2)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je svoje mnenje o varnosti sirupa poliglicitola izrazila s tem, ko je specifikacije, ki jih je predlagatelj predložil 24. novembra 2009, obravnavala kot aditiv za živila (4). Navedeni aditiv za živila je bil zaradi svoje posebne uporabe nato odobren z Uredbo Komisije (EU) št. 1049/2012 z dne 8. novembra 2012 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe sirupa poliglicitola v več kategorijah živil (5), pri čemer mu je bila dodeljena številka E 964. Zato je treba sprejeti specifikacije za navedeni aditiv za živila.

(3)

Upoštevati je treba specifikacije in analitske tehnike za aditive, kot jih predlaga Skupni strokovni odbor FAO/WHO za aditive za živila.

(4)

Uredbo (EU) št. 231/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 231/2012 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah.

V Bruslju, 8. novembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(2)  UL L 354, 31.12.2008, str. 1.

(3)  UL L 83, 22.3.2012, str. 1.

(4)  Svet EFSA za aditive za živila in hranilne vire, dodane živilom (ANS); Znanstveno mnenje o uporabi sirupa poliglicitola kot aditiva za živila na zahtevo Evropske komisije. EFSA Journal 2009;7(12):1413.

(5)  Glej stran 41 tega Uradnega lista.


PRILOGA

V Prilogi k Uredbi (EU) št. 231/2012 se za vnosom za E 962 vstavi naslednji vnos za E 964:

E 964 SIRUP POLIGLICITOLA

Sinonimi

Hidrolizat hidrogeniranega škroba, hidrogenirani glukozni sirup in poliglicitol

Opredelitev

Je zmes, sestavljena pretežno iz maltitola in sorbitola ter manjše količine hidrogeniranih oligo- in polisaharidov ter maltrotriitola. Pridobiva se s katalitičnim hidrogeniranjem zmesi hidrolizatov škroba, ki vsebujejo glukozo, maltozo in višještevilčne glukozne polimere, postopek pa je podoben katalitičnemu hidrogeniranju pri proizvodnji sirupa maltitola. Sirup, ki nastane s tem postopkom, se razsoli z ionsko izmenjavo in koncentrira na želeno raven.

EINECS

 

Kemijsko ime

Sorbitol: D-glucitol

Maltitol: (α)-D-glukopiranozil-1,4-D-glucitol

Kemijska formula

Sorbitol: C6H14O6

Maltitol: C12H24O11

Molekulska masa

Sorbitol: 182,2

Maltitol: 344,3

Analiza

Vsebnost ne manj kot 99 % vseh hidrogeniranih saharidov, izraženo na brezvodno osnovo, ne manj kot 50 % poliolov z višjo molekulsko maso, ne več kot 50 % maltitola in ne več kot 20 % sorbitola, izraženo na brezvodno osnovo.

Opis

Bistra brezbarvna viskozna tekočina brez vonja

Identifikacija

 

Topnost

Dobro topen v vodi in rahlo topen v etanolu

Preskus na maltitol

Prestane preskus

Preskus na sorbitol

5-gramskemu vzorcu se doda 7 ml metanola, 1 ml benzaldehida in 1 ml klorovodikove kisline. Mešamo in stresamo v mehaničnem mešalniku, dokler ne nastanejo kristali. Kristale filtriramo in jih raztopimo v 20 ml vrele vode, ki vsebuje 1 g natrijevega bikarbonata. Kristale filtriramo, jih izperemo s 5 ml mešanice metanola in vode (1: 2) in posušimo na zraku. Kristali tako pridobljenega monobenzilidenovega derivata sorbitola se topijo med 173 in 179 °C.

Čistost

 

Vsebnost vode

Ne več kot 31 % (metoda po Karlu Fischerju)

Kloridi

Ne več kot 50 mg/kg

Sulfati

Ne več kot 100 mg/kg

Reducirajoči sladkorji

Ne več kot 0,3 %

Nikelj

Ne več kot 2 mg/kg

Svinec

Ne več kot 1 mg/kg“


9.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 310/47


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1051/2012

z dne 8. novembra 2012

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. novembra 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

36,4

MA

37,6

MK

30,8

TR

65,0

ZZ

42,5

0707 00 05

AL

31,8

TR

77,5

ZZ

54,7

0709 93 10

TR

94,7

ZZ

94,7

0805 20 10

PE

72,2

ZA

152,8

ZZ

112,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

96,7

HR

51,5

PE

42,6

TR

74,9

UY

101,2

ZA

174,3

ZZ

90,2

0805 50 10

AR

60,7

TR

89,1

ZA

98,8

ZZ

82,9

0806 10 10

BR

271,2

PE

308,9

TR

153,1

US

264,9

ZZ

249,5

0808 10 80

CL

151,5

CN

83,7

MK

34,4

NZ

136,8

ZA

141,9

ZZ

109,7

0808 30 90

CN

90,7

TR

112,8

ZZ

101,8


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

9.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 310/49


SKLEP SVETA

z dne 7. novembra 2012

o imenovanju danskega člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

(2012/693/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 302 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga danske vlade,

ob upoštevanju mnenja Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 13. septembra 2010 sprejel Sklep 2010/570/EU, Euratom o imenovanju članov Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za obdobje od 21. septembra 2010 do 20. septembra 2015 (1).

(2)

Zaradi konca mandata Nilsa Juhla ANDREASENA se je sprostilo mesto člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Rikke EDSJÖ, Senior Consultant, Danish Agriculture and Food Council, se za preostanek mandata, ki se izteče 20. septembra 2015, imenuje za članico Evropskega ekonomsko-socialnega odbora.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 7. novembra 2012

Za Svet

Predsednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  UL L 251, 25.9.2010, str. 8.


9.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 310/50


SKLEP SVETA

z dne 7. novembra 2012

o imenovanju luksemburškega člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

(2012/694/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 302 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga luksemburške vlade,

ob upoštevanju mnenja Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 13. septembra 2010 sprejel Sklep 2010/570/EU, Euratom o imenovanju članov Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za obdobje od 21. septembra 2010 do 20. septembra 2015 (1).

(2)

Zaradi konca mandata g. Christiana ZEYENA se je sprostilo mesto člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 20. septembra 2015, se za člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora imenuje g. Christophe ZEEB, Conseiller à la Chambre de Commerce du Luxembourg.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 7. novembra 2012

Za Svet

Predsednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  UL L 251, 25.9.2010, str. 8.


9.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 310/51


SKLEP SVETA

z dne 7. novembra 2012

o imenovanju člana Združenega kraljestva v Evropski ekonomsko-socialni odbor

(2012/695/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 302 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga vlade Združenega kraljestva,

ob upoštevanju mnenja Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 13. septembra 2010 sprejel Sklep 2010/570/EU, Euratom o imenovanju članov Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za obdobje od 21. septembra 2010 do 20. septembra 2015 (1).

(2)

Zaradi konca mandata g. Sukhdeva SHARME se je sprostilo mesto člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 20. septembra 2015, se za člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora imenuje g. Richard BALFE.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 7. novembra 2012

Za Svet

Predsednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  UL L 251, 25.9.2010, str. 8.