ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2012.268.slv

Uradni list

Evropske unije

L 268

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 55
3. oktober 2012


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 900/2012 z dne 2. oktobra 2012 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Agneau de lait des Pyrénées (ZGO))

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 901/2012 z dne 2. oktobra 2012 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Štajersko prekmursko bučno olje (ZGO))

3

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 902/2012 z dne 2. oktobra 2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

5

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 903/2012 z dne 2. oktobra 2012 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki so za tržno leto 2012/2013 določene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 892/2012

7

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

3.10.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 268/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 900/2012

z dne 2. oktobra 2012

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Agneau de lait des Pyrénées (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1), zlasti tretjega pododstavka člena 7(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Francije z dne 10. decembra 2007 za registracijo imena „Agneau de lait des Pyrénées“ kot zaščitene geografske označbe objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Španija je zoper zadevno registracijo vložila ugovor v skladu s členom 7(1) Uredbe (ES) št. 510/2006. Ugovor je bil sprejet na podlagi točk (a) in (c) prvega pododstavka člena 7(3) navedene uredbe.

(3)

Komisija je v dopisu z dne 8. novembra 2010 zadevni državi članici pozvala, da v skladu z njunimi notranjimi postopki dosežeta medsebojni dogovor.

(4)

Ker Španija in Francija v določenem roku nista dosegli dogovora, bi morala Komisija sprejeti sklep v skladu s postopkom iz člena 15(2) Uredbe (ES) št. 510/2006.

(5)

Bistvo ugovora Španije sta bili zlasti domnevno nepravilna razmejitev geografskega območja ter domnevna odsotnost posebne povezave med značilnostmi zadevnega proizvoda in Pirenejskim gorovjem. Vendar Komisija v predloženi vlogi ni ugotovila nobene očitne napake glede navedenih elementov, niti ni odkrila kakršne koli neskladnosti med zadevno vlogo in zahtevami Uredbe (ES) št. 510/2006.

(6)

Nadalje je bila Španija v ugovoru mnenja, da bo registracija imena „Agneau de lait des Pyrénées“ verjetno zavajala potrošnike glede njegovega dejanskega porekla, ker Pireneji niso izključno francosko gorovje, in ker se proizvodi, ki so podobni tistim iz vloge, tradicionalno proizvajajo v španskem delu Pirenejskega gorovja, vključno z že zaščiteno geografsko označbo „Cordero de Navarra“.

(7)

Kadar po vložitvi ugovora ni dosežen dogovor, Komisija odloči v skladu s postopkom iz tretjega pododstavka člena 7(5) Uredbe (ES) št. 510/2006. Izraz „Agneau de lait des Pyrénées“ v prevodu ter zlasti v španskem jeziku, bi lahko potrošnike zavajal glede dejanskega porekla proizvoda. Čeprav ni razloga, da ne bi registrirali izraza „Agneau de lait des Pyrénées“, je potrebno preprečiti tako zamenjavo različnih pojmov in zagotoviti pravično uporabo. Zato se pri trženju proizvoda, ki ustreza specifikaciji za „Agneau de lait des Pyrénées“, geografski del označbe „Agneau de lait des Pyrénées“ ne bi smel prevajati v druge jezike. Navedeno bi torej veljalo za uporabo takega prevoda na oznaki in pri predstavitvah ali oglaševanju proizvoda. Poleg tega bi bilo treba na oznaki državo porekla navesti v istem vidnem polju kot izraz „Agneau de lait des Pyrénées“, in sicer s črkami enake velikosti, kot so tiste, uporabljene za zadevni izraz.

(8)

Glede na navedeno bi bilo treba ime „Agneau de lait des Pyrénées“ vpisati v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zaščitene geografske označbe in zaščitene označbe porekla –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Označba iz Priloge k tej uredbi se vpiše v register.

Člen 2

Sklici na izraz „Pyrénées“ se pri trženju proizvodov, ki ustrezajo specifikaciji označbe iz Priloge k tej uredbi, ne prevajajo.

Na oznakah z navedbo označbe iz Priloge k tej uredbi se državo porekla navede v istem vidnem polju, in sicer s črkami enake velikosti, kot so tiste, s katerimi je zapisana označba.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. oktobra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 93, 13.4.2010, str. 20.


PRILOGA

Živila iz Priloge I k Uredbi (ES) No 510/2006:

Skupina 1.1   Sveže meso (in drobovina)

FRANCIJA

Agneau de lait des Pyrénées (ZGO)


3.10.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 268/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 901/2012

z dne 2. oktobra 2012

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Štajersko prekmursko bučno olje (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1), zlasti tretjega pododstavka člena 7(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Vloga Slovenije za registracijo imena „Štajersko prekmursko bučno olje“ kot zaščitene geografske označbe, ki je bila prejeta 29. oktobra 2004, je bila v skladu s členom 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Več fizičnih in pravnih oseb v Avstriji je nasprotovalo predlagani registraciji s predložitvijo utemeljenih ugovorov pri avstrijskih pristojnih organih v skladu s členom 7(2) Uredbe (ES) št. 510/2006.

(3)

Ugovor registraciji je nato vložila Avstrija v skladu s členom 7(1) Uredbe (ES) št. 510/2006. Ugovor se je na podlagi točk (a), (b) in (c) prvega pododstavka člena 7(3) Uredbe štel za sprejemljivega.

(4)

Komisija je v dopisu z dne 8. oktobra 2009 zadevni državi članici pozvala, naj med seboj dosežeta dogovor v skladu z njunimi notranjimi postopki.

(5)

Ker v določenem roku soglasje ni bilo doseženo, bi morala Komisija sprejeti sklep v skladu s postopkom iz člena 15(2) Uredbe (ES) št. 510/2006.

(6)

Ugovor zaradi domnevne neskladnosti s členom 2 Uredbe (ES) št. 510/2006 se je nanašal na izvor surovin, ki ni niti omejen na določeno geografsko območje niti naveden; način proizvodnje, ki domnevno ni ne specifičen ne tradicionalen; domnevno pomanjkanje povezave med ugledom proizvoda in območjem, na katerem se proizvaja; ter domnevno nepravilno rabo imena regije za geografsko označbo. Vendar Komisija ni ugotovila nobene nepravilnosti v zvezi z navedenimi elementi. Slovenija je predložila dodatna dokazila, ki so potrdila, da se ime „Štajersko prekmursko bučno olje“ uporablja v smislu člena 2(1)(b) Uredbe (ES) št. 510/2006.

(7)

V ugovoru je navedeno, da je bila blagovna znamka, ki je vsebovala ime „Steirisches Kürbiskernöl“, registrirana, preden je bila predložena vloga za registracijo imena „Štajersko prekmursko bučno olje“ kot zaščitene geografske označbe. Kljub temu pa ni bilo nikakršnih dokazov, da bi potrošniki lahko bili zavedeni, kar zadeva resnično identiteto proizvoda, trženega pod imenom „Štajersko prekmursko bučno olje“. Komisija zato ne more zaključiti, da bi bila registracija imena „Štajersko prekmursko bučno olje“ v nasprotju s členom 3(4) Uredbe (ES) št. 510/2006.

(8)

To blagovno znamko se lahko še naprej uporablja, kljub temu, da je ime „Štajersko prekmursko bučno olje“ registrirano kot geografska označba, razen če se v okviru prava blagovnih znamk pojavijo razlogi za razveljavitev ali preklic njene registracije.

(9)

Poleg tega bi bilo treba upoštevati, da je ime „Steirisches Kürbiskernöl“ prav tako geografska označba, registrirana v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1263/96 (3). Imeni „Štajersko prekmursko bučno olje“ in „Steirisches Kürbiskernöl“, kot se imenujeta v svojih izvornih jezikih, se med seboj jasno razlikujeta, tako da je mogoče skleniti, da ne gre za enakozvočni poimenovanji; zato obstoj imena „Steirisches Kürbiskernöl“ z registracijo imena „Štajersko prekmursko bučno olje“ ne bi bilo ogroženo v smislu člena 7(3)(c) Uredbe (ES) št. 510/2006.

(10)

Ker sporazum ni bil dosežen, bi morala Komisija sprejeti odločitev v skladu s tretjim pododstavkom člena 7(5) Uredbe (ES) št. 510/2006. Označba „Steierisches Kürbiskernöl“ je bila registrirana pred imenom „Štajersko prekmursko bučno olje“. Označba „Steierisches Kürbiskernöl“ je v skladu s členom 13(1)(b) Uredbe (ES) št. 510/2006 zaščitena pred uporabo, kadar je to ime prevedeno. Izraz „Štajersko“ se šteje za dobeseden prevod geografskega imena „Steirisches“. Poleg tega sta si ti dve poimenovanji pri prevodu v tretji jezik lahko zelo podobni. Čeprav ni razloga, ki bi preprečeval registracijo izraza „Štajersko prekmursko bučno olje“, je treba vseeno zaščititi obstoječe starejše pravice in zagotoviti pravično uporabo. Zato se geografske komponente označbe „Štajersko prekmursko bučno olje“ ne bi smele prevajati v druge jezike pri trženju proizvoda, ki ustreza specifikacijam za „Štajersko prekmursko bučno olje“. Navedeno bi torej veljalo za uporabo takega prevoda na oznaki in pri predstavitvah ali oglaševanju proizvoda. Poleg tega bi bilo treba na oznaki državo porekla navesti v istem vidnem polju kot izraz „Štajersko prekmursko bučno olje“ in sicer s črkami enake velikosti, kot so tiste, uporabljene za zadevni izraz.

(11)

Glede na to bi bilo treba ime „Štajersko prekmursko bučno olje“ vpisati v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zaščitene geografske označbe in zaščitene označbe porekla –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se vpiše v register.

Člen 2

Sklici na regiji Štajersko in Prekmurje se ne prevajajo za namene trženja proizvodov, ki ustrezajo specifikacijam označbe iz Priloge k tej uredbi.

Na oznakah z omembo označbe iz Priloge k tej uredbi se državo porekla navede v istem vidnem polju, in sicer s črkami enake velikosti, kot so tiste, s katerimi je zapisana označba.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. oktobra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 72, 26.3.2009, str. 67.

(3)  UL L 163, 2.7.1996, str. 19.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.5   Olja in masti (maslo, margarina, olje itd.)

SLOVENIJA

Štajersko prekmursko bučno olje (ZGO)


3.10.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 268/5


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 902/2012

z dne 2. oktobra 2012

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. oktobra 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

55,0

MK

53,7

XS

41,5

ZZ

50,1

0707 00 05

MK

27,7

TR

126,8

ZZ

77,3

0709 93 10

TR

111,2

ZZ

111,2

0805 50 10

AR

76,5

CL

108,8

TR

75,6

UY

66,4

ZA

104,0

ZZ

86,3

0806 10 10

MK

35,9

TR

119,1

ZZ

77,5

0808 10 80

BR

89,7

CL

180,3

NZ

137,1

US

145,3

ZA

109,4

ZZ

132,4

0808 30 90

AR

193,5

CN

70,4

TR

111,2

ZZ

125,0


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


3.10.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 268/7


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 903/2012

z dne 2. oktobra 2012

o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki so za tržno leto 2012/2013 določene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 892/2012

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka odstavka 2 člena 36 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto 2012/2013 so določene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 892/2012 (3).

(2)

Iz podatkov, ki so trenutno na voljo Komisiji, je razvidno, da je treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s členom 36 Uredbe (ES) št. 951/2006.

(3)

Ker je treba zagotoviti, da se ta ukrep uporablja čim prej po tem, ko se zagotovijo ažurirani podatki, mora ta uredba začeti veljati na dan objave –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, ki so za tržno leto 2012/2013 določene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 892/2012, se spremenijo v skladu s prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. oktobra 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 263, 28.9.2012, str. 37.


PRILOGA

Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 3. oktobra 2012

(v EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1701 12 10 (1)

38,12

0,00

1701 12 90 (1)

38,12

3,17

1701 13 10 (1)

38,12

0,00

1701 13 90 (1)

38,12

3,47

1701 14 10 (1)

38,12

0,00

1701 14 90 (1)

38,12

3,47

1701 91 00 (2)

44,46

4,13

1701 99 10 (2)

44,46

1,00

1701 99 90 (2)

44,46

1,00

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)  Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.