ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2012.199.slv

Uradni list

Evropske unije

L 199

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 55
26. julij 2012


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

 

2012/428/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 23. julija 2012 o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Ukrajino o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o poenostavitvi izdajanja vizumov v imenu Evropske unije

1

 

 

2012/429/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 24. julija 2012 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o trgovini z deli in komponentami motornih vozil med Evropsko unijo in Rusko federacijo

3

 

 

UREDBE

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 648/2012 z dne 25. julija 2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

4

 

 

SKLEPI

 

 

2012/430/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 26. junija 2012 o stališču, ki se ga v imenu Evropske unije sprejme v Skupnem odboru EU-EFTA v zvezi s sprejetjem Sklepa o spremembi Konvencije z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku

6

 

 

2012/431/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 26. junija 2012 o stališču, ki se ga v imenu Evropske unije sprejme v Skupnem odboru EU-EFTA v zvezi s sprejetjem Sklepa o spremembi Konvencije z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku

15

 

 

2012/432/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 24. julija 2012 o potrditvi sistema REDcert za dokazljivo skladnost s trajnostnimi merili iz direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta

24

 

 

2012/433/EU

 

*

Sklep Evropske centralne banke z dne 18. julija 2012 o razveljavitvi Sklepa ECB/2012/3 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, v kontekstu ponudbe Helenske republike za izmenjavo dolga (ECB/2012/14)

26

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

26.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 199/1


SKLEP SVETA

z dne 23. julija 2012

o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Ukrajino o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o poenostavitvi izdajanja vizumov v imenu Evropske unije

(2012/428/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti točke (a) člena 77(2) v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o poenostavitvi izdajanja vizumov (1) je začel veljati 1. januarja 2008.

(2)

Svet je 11. aprila 2011 Komisijo pooblastil, da začne pogajanja z Ukrajino o spremembah navedenega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o poenostavitvi izdajanja vizumov. Pogajanja so bila februarja 2012 uspešno končana s parafiranjem Sporazuma med Evropsko unijo in Ukrajino o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o poenostavitvi izdajanja vizumov (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(3)

Sporazum bi bilo treba podpisati, s pridržkom njegove sklenitve.

(4)

Ta sklep predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerem Združeno kraljestvo ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (2); Združeno kraljestvo torej ne sodeluje pri sprejetju tega akta, ki zato zanj ni zavezujoč in se v njem ne uporablja.

(5)

Ta sklep predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerem Irska ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (3); Irska torej ne sodeluje pri sprejetju tega akta, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja.

(6)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola (št. 22) o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Sporazuma med Evropsko unijo in Ukrajino o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o poenostavitvi izdajanja vizumov se odobri v imenu Unije, s pridržkom sklenitve navedenega sporazuma (4).

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v imenu Unije.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 23. julija 2012

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 332, 18.12.2007, str. 68.

(2)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(3)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

(4)  Besedilo Sporazuma se objavi skupaj s sklepom o sklenitvi sporazuma.


26.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 199/3


SKLEP SVETA

z dne 24. julija 2012

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o trgovini z deli in komponentami motornih vozil med Evropsko unijo in Rusko federacijo

(2012/429/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(6)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Sklepom Sveta 2012/106/EU (1) je bil Sporazum med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o trgovini z deli in komponentami motornih vozil med Evropsko unijo in Rusko federacijo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) podpisan 16. decembra 2011, s pridržkom njegove sklenitve.

(2)

Sporazum bi bilo treba odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sporazum med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o trgovini z deli in komponentami motornih vozil med Evropsko unijo in Rusko federacijo se odobri v imenu Unije (2).

Člen 2

Predsednik Sveta imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Unije poda(-jo) uradno obvestilo iz člena 13(2) Sporazuma, s čimer se izrazi soglasje Unije, da je Sporazum zanjo zavezujoč (3).

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 24. julija 2012

Za Svet

Predsednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  UL L 57, 29.2.2012, str. 14.

(2)  Sporazum je bil objavljen v UL L 57, 29.2.2012, str. 15, skupaj s sklepom o podpisu.

(3)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka veljavnosti Sporazuma.


UREDBE

26.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 199/4


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 648/2012

z dne 25. julija 2012

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. julija 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

96,1

ZZ

96,1

0805 50 10

AR

83,2

TR

89,0

UY

106,7

ZA

102,2

ZZ

95,3

0806 10 10

EG

140,2

IL

196,3

MA

135,3

TR

165,3

ZZ

159,3

0808 10 80

AR

204,7

BR

93,3

CL

106,4

CN

126,4

NZ

133,2

US

136,9

UY

52,1

ZA

107,3

ZZ

120,0

0808 30 90

AR

143,8

CL

130,0

NZ

175,8

ZA

106,1

ZZ

138,9

0809 10 00

AR

124,4

TR

169,0

ZZ

146,7

0809 29 00

TR

349,6

ZZ

349,6

0809 30

TR

172,7

ZZ

172,7

0809 40 05

BA

74,7

IL

84,6

ZZ

79,7


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

26.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 199/6


SKLEP SVETA

z dne 26. junija 2012

o stališču, ki se ga v imenu Evropske unije sprejme v Skupnem odboru EU-EFTA v zvezi s sprejetjem Sklepa o spremembi Konvencije z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku

(2012/430/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 15a Konvencije z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku (1) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) omogoča tretji državi, da postane pogodbenica Konvencije, potem ko Skupni odbor, vzpostavljen s Konvencijo, sprejme sklep o povabilu državi.

(2)

Člen 15 Konvencije pooblašča Skupni odbor, naj s sklepi priporoči in sprejme spremembe k tej Konvenciji in njenim dodatkom.

(3)

Turčija je uradno izrazila željo, da se pridruži skupnemu tranzitnemu sistemu in je bila 19. januarja 2012 povabljena s sklepom Skupnega odbora.

(4)

Po izpolnitvi pravnih in strukturnih zahtev ter zahtev v zvezi z informacijsko tehnologijo, ki so predpogoji za pristop, in po uradnem postopku za pristop bo Turčija pristopila h Konvenciji.

(5)

Zaradi širitve skupnega tranzitnega sistema bodo potrebne določene spremembe Konvencije. Te zadevajo nove jezikovne reference v turščini ter ustrezne prilagoditve zavarovalnih dokumentov.

(6)

Predlagana sprememba je bila predstavljena v delovni skupini EU-EFTA, ki je o njej tudi razpravljala, in besedilo je bilo predhodno odobreno.

(7)

Zato bi bilo treba opredeliti stališče Evropske unije o predlagani spremembi –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče Evropske unije v Skupnem odboru EU-EFTA za skupni tranzit v zvezi s sprejetjem Sklepa št. XXX navedenega odbora o spremembi Konvencije z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku temelji na osnutku Sklepa, ki je priložen temu sklepu.

Predstavniki Unije v Skupnem odboru EU-EFTA se lahko sporazumejo o manjših spremembah osnutka Sklepa po tem, ko so o tem obvestili Svet.

Člen 2

Komisija Sklep Skupnega odbora EU-EFTA za skupni tranzit po sprejetju objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Luxembourgu, 26. junija 2012

Za Svet

Predsednik

N. WAMMEN


(1)  UL L 226, 13.8.1987, str. 2.


OSNUTEK

SKLEP št. XXX SKUPNEGA ODBORA EU-EFTA ZA SKUPNI TRANZIT

z dne

o spremembi Konvencije z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku […]

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Konvencije z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku (1) in zlasti člena 15(3)(a) Konvencije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Turčija je izrazila željo, da pristopi h Konvenciji z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) in je bila 19. januarja 2012 povabljena s sklepom Skupnega odbora, vzpostavljenega na podlagi Konvencije.

(2)

Zato bi bilo treba prevode jezikovnih referenc iz Konvencije v turškem jeziku v pravilnem vrstnem redu vključiti v Konvencijo.

(3)

Uporaba tega sklepa je vezana na datum pristopa Turčije h Konvenciji.

(4)

Da bi se omogočila uporaba zavarovalnih obrazcev, natisnjenih v skladu z merili, ki so veljala pred pristopom Turčije h Konvenciji, bi bilo treba določiti prehodno obdobje, v katerem je mogoče še naprej uporabljati te natisnjene obrazce z nekaterimi prilagoditvami.

(5)

Zato bi bilo treba Konvencijo ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Dodatek III h Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

1.   Ta sklep se uporablja od datuma pristopa Turčije k Konvenciji.

2.   Obrazci iz prilog C1, C2, C3, C4, C5 in C6 k Dodatku III se lahko še naprej uporabljajo s potrebnimi prilagoditvami geografskih podatkov in službenega naslova ali naslova zastopnika najpozneje do zaključka dvanajstega meseca, ki sledi datumu začetka uporabe tega sklepa.

V Bruslju,

Za Skupni odbor

Predsednik


(1)  UL L 226, 13.8.1987, str. 2.

PRILOGA

1.

V polju 51 Priloge B1 se za Švico doda naslednja alinea:

„Turčija TR“.

2.

Naslov III Priloge B6 se spremeni:

   TR Sınırlı Geçerli“;

2.1

v prvem delu razpredelnice „Omejena veljavnost – 99200“ se za NO doda naslednja alinea:

„—

   TR Vazgeçme“;

2.2

v drugem delu razpredelnice „Opustitev – 99201“ se za NO doda naslednja alinea:

„—

   TR Alternatif Kanıt“;

2.3

v tretjem delu razpredelnice „Alternativno dokazilo – 99202“ se za NO doda naslednja alinea:

„—

   TR Değișiklikler: Eșyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi)“;

2.4

v četrtem delu razpredelnice „Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo … (naziv in država) – 99203“ se za NO doda naslednja alinea:

„—

   TR Eșyanın … ’dan çıkıșı … No.lu Tüzük / Direktif / Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir“;

2.5

v petem delu razpredelnice „Iznos iz … zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. … – 99204“ se za NO doda naslednja alinea:

„—

   TR Zorunlu Güzergahtan Vazgeçme“;

2.6

v šestem delu razpredelnice „Opustitev predpisane poti – 99205“ se za NO doda naslednja alinea:

„—

   TR İzinli Gönderici“;

2.7

v sedmem delu razpredelnice „Pooblaščeni pošiljatelj – 99206“ se za NO doda naslednja alinea:

„—

   TR İmzadan Vazgeçme“;

2.8

v osmem delu razpredelnice „Opustitev podpisa – 99207“ se za NO doda naslednja alinea:

„—

   TR Kapsamlı teminat yasaklanmıștır“;

2.9

v devetem delu razpredelnice „Prepovedano splošno zavarovanje – 99208“ se za NO doda naslednja alinea:

„—

   TR Kısıtlanmamıș kullanım“;

2.10

v desetem delu razpredelnice „Neomejena uporaba – 99209“ se za NO doda naslednja alinea:

„—

   TR Sonradan Düzenlenmiștir“;

2.11

v enajstem delu razpredelnice „Izdano naknadno – 99210“ se za NO doda naslednja alinea:

„—

   TR Çeșitli“;

2.12

v dvanajstem delu razpredelnice „Razno – 99211“ se za NO doda naslednja alinea:

„—

   TR Dökme“;

2.13

v trinajstem delu razpredelnice „Razsuto – 99212“ se za NO doda naslednja alinea:

„—

   TR Gönderici“.

2.14

v štirinajstem delu razpredelnice „Pošiljatelj – 99213“ se za NO doda naslednja alinea:

„—

3.

Priloga C1 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA C1

SKUPNI/SKUPNOSTNI TRANZITNI POSTOPEK

Image

Image

4.

Priloga C2 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA C2

SKUPNI/SKUPNOSTNI TRANZITNI POSTOPEK

Image

Image

5.

Priloga C4 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA C4

SKUPNI/SKUPNOSTNI TRANZITNI POSTOPEK

Image

Image

6.

V polju 7 Priloge C5 se med besedi „Švica“ in „Andora“ vstavi beseda „Turčija“.

7.

V polju 6 Priloge C6 se med besedi „Švica“ in „Andora“ vstavi beseda „Turčija“.


26.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 199/15


SKLEP SVETA

z dne 26. junija 2012

o stališču, ki se ga v imenu Evropske unije sprejme v Skupnem odboru EU-EFTA v zvezi s sprejetjem Sklepa o spremembi Konvencije z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku

(2012/431/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 15a Konvencije z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku (1) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) omogoča tretji državi, da postane pogodbenica Konvencije, po tem ko Skupni odbor, vzpostavljen s Konvencijo, sprejme sklep o povabilu državi.

(2)

Člen 15 Konvencije pooblašča Skupni odbor, naj s sklepi priporoči in sprejme spremembe k tej Konvenciji in njenim dodatkom.

(3)

Hrvaška je uradno izrazila željo, da se pridruži skupnemu tranzitnemu sistemu in je bila 19. januarja 2012 povabljena s sklepom Skupnega odbora.

(4)

Po izpolnitvi pravnih in strukturnih zahtev ter zahtev v zvezi z informacijsko tehnologijo, ki so predpogoji za pristop, in po uradnem postopku za pristop bo Hrvaška pristopila h Konvenciji.

(5)

Zaradi širitve skupnega tranzitnega sistema bodo potrebne določene spremembe Konvencije. Te zadevajo nove jezikovne reference v hrvaščini ter ustrezne prilagoditve zavarovalnih dokumentov.

(6)

Predlagana sprememba je bila predstavljena v delovni skupini EU-EFTA, ki je o njej tudi razpravljala, in besedilo je bilo predhodno odobreno.

(7)

Zato bi bilo treba opredeliti stališče Evropske unije o predlagani spremembi –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče Evropske unije v Skupnem odboru EU-EFTA za skupni tranzit v zvezi s sprejetjem Sklepa št. XXX navedenega odbora o spremembi Konvencije z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku temelji na osnutku Sklepa, ki je priložen temu sklepu.

Predstavniki Unije v Skupnem odboru EU-EFTA se lahko sporazumejo o manjših spremembah osnutka Sklepa po tem, ko so o tem obvestili Svet.

Člen 2

Komisija Sklep Skupnega odbora EU-EFTA za skupni tranzit po sprejetju objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Luxembourgu, 26. junija 2012

Za Svet

Predsednik

N. WAMMEN


(1)  UL L 226, 13.8.1987, str. 2.


OSNUTEK

SKLEP št. XXX SKUPNEGA ODBORA EU-EFTA ZA SKUPNI TRANZIT

z dne

o spremembi Konvencije z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku […]

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Konvencije z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku (1) in zlasti člena 15(3)(a) Konvencije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Hrvaška je izrazila željo, da pristopi h Konvenciji z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) in je bila 19. januarja 2012 povabljena s sklepom Skupnega odbora, vzpostavljenega na podlagi Konvencije.

(2)

Zato bi bilo treba prevode jezikovnih referenc iz Konvencije v hrvaškem jeziku v pravilnem vrstnem redu vključiti v Konvencijo.

(3)

Uporaba tega sklepa je vezana na datum pristopa Hrvaške h Konvenciji.

(4)

Da bi se omogočila uporaba zavarovalnih obrazcev, natisnjenih v skladu z merili, ki so veljala pred pristopom Hrvaške h Konvenciji, bi bilo treba določiti prehodno obdobje, v katerem je mogoče še naprej uporabljati te natisnjene obrazce z nekaterimi prilagoditvami.

(5)

Zato bi bilo treba Konvencijo ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Dodatek III h Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

1.   Ta sklep se uporablja od datuma pristopa Hrvaške h Konvenciji.

2.   Obrazci iz prilog C1, C2, C3, C4, C5 in C6 k Dodatku III se lahko še naprej uporabljajo s potrebnimi prilagoditvami geografskih podatkov in službenega naslova ali naslova zastopnika najpozneje do zaključka dvanajstega meseca, ki sledi datumu začetka uporabe tega sklepa.

V Bruslju,

Za Skupni odbor

Predsednik


(1)  UL L 226, 13.8.1987, str. 2.

PRILOGA

1.

V polju 51 Priloge B1 se med Združenim kraljestvom in Islandijo doda naslednja alinea:

„Hrvaška HR“.

2.

Naslov III Priloge B6 se spremeni:

   HR Valjanost ograničena“;

2.1

v prvem delu razpredelnice „Omejena veljavnost – 99200“ se pred IS doda naslednja alinea:

„—

   HR Oslobođeno“;

2.2

v drugem delu razpredelnice „Opustitev – 99201“ se pred IS doda naslednja alinea:

„—

   HR Alternativni dokaz“;

2.3

v tretjem delu razpredelnice „Alternativno dokazilo – 99202“ se pred IS doda naslednja alinea:

„—

   HR Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja)“;

2.4

v četrtem delu razpredelnice „Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo … (naziv in država) – 99203“ se pred IS doda naslednja alinea:

„—

   HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br …“;

2.5

v petem delu razpredelnice „Iznos iz … zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. … – 99204“ se pred IS doda naslednja alinea:

„—

   HR Oslobođeno od propisanog plana puta“;

2.6

v šestem delu razpredelnice „Opustitev predpisane poti – 99205“ se pred IS doda naslednja alinea:

„—

   HR Ovlašteni pošiljatelj“;

2.7

v sedmem delu razpredelnice „Pooblaščeni pošiljatelj – 99206“ se pred IS doda naslednja alinea:

„—

   HR Oslobođeno potpisa“;

2.8

v osmem delu razpredelnice „Opustitev podpisa – 99207“ se pred IS doda naslednja alinea:

„—

   HR Zabranjeno zajedničko jamstvo“;

2.9

v devetem delu razpredelnice „Prepovedano splošno zavarovanje – 99208“ se pred IS doda naslednja alinea:

„—

   HR Neograničena uporaba“;

2.10

v desetem delu razpredelnice „Neomejena uporaba – 99209“ se pred IS doda naslednja alinea:

„—

   HR Izdano naknadno“;

2.11

v enajstem delu razpredelnice „Izdano naknadno – 99210“ se pred IS doda naslednja alinea:

„—

   HR Razni“;

2.12

v dvanajstem delu razpredelnice „Razno – 99211“ se pred IS doda naslednja alinea:

„—

   HR Rasuto“;

2.13

v trinajstem delu razpredelnice „Razsuto – 99212“ se pred IS doda naslednja alinea:

„—

   HR Pošiljatelj“.

2.14

v štirinajstem delu razpredelnice „Pošiljatelj – 99213“ se pred IS doda naslednja alinea:

„—

3.

Priloga C1 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA C1

SKUPNI/SKUPNOSTNI TRANZITNI POSTOPEK

Image

Image

4.

Priloga C2 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA C2

SKUPNI/SKUPNOSTNI TRANZITNI POSTOPEK

Image

Image

5.

Priloga C4 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA C4

SKUPNI/SKUPNOSTNI TRANZITNI POSTOPEK

Image

Image

6.

V polju 7 Priloge C5 se med besede „Evropska skupnost“ in „Islandija“ vstavi beseda „Hrvaška“.

7.

V polju 6 Priloge C6 se med besede „Evropska skupnost“ in „Islandija“ vstavi beseda „Hrvaška“.


26.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 199/24


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 24. julija 2012

o potrditvi sistema „REDcert“ za dokazljivo skladnost s trajnostnimi merili iz direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(2012/432/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (1) ter zlasti člena 18(6) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 98/70/ES z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva (2), kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/30/ES (3), in zlasti člena 7c(6) Direktive,

po posvetovanju s svetovalnim odborom, ustanovljenim s členom 25(2) Direktive 2009/28/ES,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivi 98/70/ES in 2009/28/ES določata trajnostna merila za biogoriva. Določbe členov 7b in 7c ter Priloge IV k Direktivi 98/70/ES so podobne določbam členov 17 in 18 ter Priloge V k Direktivi 2009/28/ES.

(2)

Kjer se pogonska biogoriva in druga tekoča biogoriva upoštevajo za namene iz člena 17(1)(a), (b) in (c) Direktive 2009/28/ES, bi morale države članice od gospodarskih subjektov zahtevati, da dokažejo skladnost pogonskih biogoriv in drugih tekočih biogoriv s trajnostnimi merili iz člena 17(2) do (5) Direktive 2009/28/ES.

(3)

Uvodna izjava 76 Direktive 2009/28/ES navaja, da bi se bilo treba izogniti nerazumnim obremenitvam industrije in da lahko prostovoljni sistemi pomagajo oblikovati učinkovite rešitve za zagotavljanje skladnosti z navedenimi trajnostnimi merili.

(4)

Komisija lahko odloči, da nacionalni ali mednarodni sistem dokazuje, da so pošiljke biogoriv skladne s trajnostnimi merili iz člena 17(3) do (5) Direktive 2009/28/ES ali da prostovoljni nacionalni ali mednarodni sistem za merjenje prihrankov emisij toplogrednih plinov vsebuje točne podatke za namene člena 17(2) navedene direktive.

(5)

Komisija lahko takšen prostovoljni sistem prizna za obdobje 5 let.

(6)

Če gospodarski subjekt predloži dokaz ali podatke, pridobljene v skladu s prostovoljnim sistemom, ki ga je priznala Komisija, v okviru navedenega sklepa o priznanju, država članica od dobavitelja ne bi smela zahtevati dodatnih dokazil o skladnosti s trajnostnimi merili.

(7)

Sistem „REDcert“ je bil skupaj s prošnjo za priznanje 21. februarja 2012 predložen Komisiji. Sistem lahko zajema veliko različnih pogonskih biogoriv in drugih tekočih biogoriv. Priznani sistem bi moral biti na voljo na platformi za preglednost, uvedeni z Direktivo 2009/28/ES. Komisija bi se morala ob upoštevanju preudarkov o poslovni občutljivosti odločiti le za delno objavo sistema.

(8)

Ocena sistema „REDcert“ je pokazala, da zadostno upošteva trajnostna merila iz člena 7b(3), (4) in (5) Direktive 98/70/ES ter člena 17(3), (4) in (5) Direktive 2009/28/ES ter da uporablja metodo masne bilance v skladu z zahtevami člena 7c(1) Direktive 98/70/ES in člena 18(1) Direktive 2009/28/ES.

(9)

Ocena sistema „REDcert“ je pokazala, da dosega ustrezne standarde zanesljivosti, preglednosti in neodvisne revizije ter izpolnjuje metodološke zahteve iz Priloge IV k Direktivi 98/70/ES in Priloge V k Direktivi 2009/28/ES.

(10)

Dodatnih elementov glede trajnosti, ki jih vključuje sistem „REDcert“, ta sklep ne obravnava. Takšni dodatni elementi glede trajnosti niso obvezni za dokaz skladnosti s trajnostnimi zahtevami iz direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prostovoljni sistem „REDcert“, za katerega je bila prošnja za priznanje Komisiji predložena 21. februarja 2012, dokazuje, da so pošiljke biogoriv skladne s trajnostnimi merili iz člena 17(3), (4) in (5) Direktive 2009/28/ES ter člena 7b(3), (4) in (5) Direktive 98/70/ES. Sistem vsebuje tudi točne podatke za namene člena 17(2) Direktive 2009/28/ES in člena 7b(2) Direktive 98/70/ES.

Prostovoljni sistem „REDcert“ se lahko uporablja za dokazovanje skladnosti s členom 7c(1) Direktive 98/70/ES in členom 18(1) Direktive 2009/28/ES.

Člen 2

Sklep velja pet let od začetka veljavnosti. Če se po sprejetju tega sklepa sistem vsebinsko spremeni na način, ki bi lahko vplival na podlago tega sklepa, je treba o spremembah nemudoma obvestiti Komisijo. Komisija oceni spremembe, o katerih je bila obveščena, in odloči, ali sistem še vedno zadostno upošteva trajnostna merila, za katera je bil potrjen.

Če se jasno dokaže, da sistem ne izvaja elementov, ki veljajo za odločilne za ta sklep, ali v primeru resnih strukturnih kršitev navedenih elementov, lahko Komisija sklep razveljavi.

Člen 3

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 24. julija 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 140, 5.6.2009, str. 16.

(2)  UL L 350, 28.12.1998, str. 58.

(3)  UL L 140, 5.6.2009, str. 88.


26.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 199/26


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 18. julija 2012

o razveljavitvi Sklepa ECB/2012/3 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, v kontekstu ponudbe Helenske republike za izmenjavo dolga

(ECB/2012/14)

(2012/433/EU)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti prve alinee člena 3.1, člena 12.1, člena 18 in druge alinee člena 34.1,

ob upoštevanju Smernice ECB/2011/14 z dne 20. septembra 2011 o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema (1) ter zlasti oddelka 1.6 in oddelkov 6.3.1 in 6.3.2 v Prilogi I k Smernici,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 18.1 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke lahko Evropska centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro, sklepajo kreditne posle s kreditnimi institucijami in drugimi udeleženci na trgu na podlagi ustreznega zavarovanja posojil. Merila za ugotavljanje primernosti zavarovanja za potrebe operacij denarne politike Eurosistema so določena v Prilogi I k Smernici ECB/2011/14.

(2)

V skladu z oddelkom 1.6 Priloge I k Smernici ECB/2011/14 lahko Svet ECB kadar koli spremeni instrumente, pogoje, merila in postopke za izvajanje operacij denarne politike Eurosistema. V skladu z oddelkom 6.3.1 Priloge I k Smernici ECB/2011/14 si Eurosistem pridržuje pravico, da na podlagi informacij, ki so zanj relevantne, ugotovi, ali izdaja, izdajatelj, dolžnik ali garant izpolnjujejo njegove zahteve glede visokih bonitetnih standardov.

(3)

V kontekstu ponudbe za izmenjavo dolga, ki jo je Helenska republika dala imetnikom tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči grška država, je bilo dne 24. februarja 2012 v korist nacionalnih centralnih bank zagotovljeno izboljšanje kakovosti zavarovanja v obliki sheme povratnega nakupa za podkrepitev kakovosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje jamči Helenska republika.

(4)

Kot izjemen ukrep se na podlagi Sklepa ECB/2012/3 z dne 5. marca 2012 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, v kontekstu ponudbe Helenske republike za izmenjavo dolga (2) minimalne zahteve Eurosistema glede pragov kreditne kvalitete začasno niso uporabljale za tržne dolžniške instrumente, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, ti instrumenti pa so bili označeni kot primerni za čas trajanja izboljšanja kakovosti zavarovanja.

(5)

Ob koncu izboljšanja kakovosti zavarovanja in glede na to, da trenutno ni zagotovljeno, da bi tržni dolžniški instrumenti, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, predstavljali ustrezno zavarovanje, je Svet ECB odločil, da za te instrumente veljajo pragovi kreditne kvalitete v Eurosistemu, določeni v oddelku 6.3.2 v Prilogi I k Smernici ECB/2011/14.

(6)

Sklep ECB/2012/3 je zato treba razveljaviti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Razveljavitev Sklepa ECB/2012/3

Sklep ECB/2012/3 se razveljavi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dne 25. julija 2012.

V Frankfurtu na Majni, 18. julija 2012

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  1 UL L 331, 14.12.2011, str. 1.

(2)  2 UL L 77, 16.3.2012, str. 19.