ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2012.157.slv

Uradni list

Evropske unije

L 157

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 55
16. junij 2012


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba (EU) št. 500/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 302/2009 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju

1

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Zakonodajni akti

UREDBE

16.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 157/1


UREDBA (EU) št. 500/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 13. junija 2012

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 302/2009 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Unija je pogodbenica Mednarodne konvencije za ohranitev tunov Atlantiku (v nadaljnjem besedilu: Konvencija).

(2)

Na 16. posebnem zasedanju leta 2008 je Mednarodna komisija za ohranitev atlantskega tuna (v nadaljnjem besedilu: ICCAT), ustanovljena s Konvencijo, sprejela Priporočilo 08-05 za vzpostavitev novega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, ki nadomešča prejšnji načrt za obnovo staleža iz leta 2006. Uredba Sveta (ES) št. 302/2009 (3) je bila sprejeta v pričakovanju, da se bo Priporočilo 08-05 začelo uporabljati.

(3)

Na 17. posebnem zasedanju leta 2010 je ICCAT sprejel Priporočilo 10-04 o spremembi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna. Za obnovo staleža so v Priporočilu 10-04 določeni dodatno zmanjšanje celotnega dovoljenega ulova, strožji ukrepi za zmanjšanje ribolovne zmogljivosti in strožji nadzorni ukrepi, zlasti za prenos in postopke reje v mrežasti kletki; za leto 2012 predvideva tudi dodatno mnenje Stalnega odbora za raziskave in statistiko o ugotavljanju drstišč in oblikovanju zaščitenih območij.

(4)

Priporočilo 10-04 je za Unijo zavezujoče.

(5)

Poleg tega so nekatere določbe Uredbe (ES) št. 302/2009 postale zastarele in bi jih bilo treba črtati. Druge določbe bi bilo treba posodobiti, da bi odražale spremembe v zakonodaji, zlasti tiste, ki so posledica sprejetja Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (4).

(6)

Za zagotovitev enotnih pogojev za dejavnosti prenosa, postopkov reje v mrežastih kletkah ter evidentiranje ribolova tuna s pastmi in poročanje o njem bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (5).

(7)

Izraz „Skupnost“, ki se uporablja v normativnem delu Uredbe (ES) št. 302/2009 bi bilo treba spremeniti zaradi upoštevanja začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe dne 1. decembra 2009.

(8)

Priporočilo 10-04 se je začelo uporabljati 13. avgusta 2011. Vendar pa so se vse pogodbenice Konvencije, vključno z Unijo, dogovorile, da se bodo tiste določbe, ki se nanašajo na prisotnost opazovalcev, v primeru Unije to zagotovijo države članice, uporabljale od 1. januarja 2011. Zato je primerno, da se ustrezne določbe te uredbe uporabljajo retroaktivno od 1. januarja 2011.

(9)

Uredbo (ES) št. 302/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 302/2009 se spremeni:

(1)

V členu 1, členu 4(13), členu 9(3), (4), (5), (8), (9) in (10), členu 11(1), členu 14(4), členu 15(3), členu 18(2), členu 21(1) in (4), členu 23(6), členu 29(1), (3), (4) in (5), členu 31(4) in členu 34(2) in (3) se samostalnik „Skupnost“ ali ustrezni pridevnik nadomesti s samostalnikom „Unija“ ali ustreznim pridevnikom in temu ustrezno se stavek slovnično prilagodi.

(2)

V členu 1 se tretji odstavek nadomesti z naslednjim:

„Cilj načrta za obnovo staleža, ki velja od leta 2007 do konca leta 2022, je doseganje biomase, ki ustreza največjemu trajnostnemu donosu z najmanj 60 % verjetnostjo.“

(3)

Člen 2 se spremeni:

(a)

točka (d) se nadomesti z naslednjim:

„(d)

„pomožno plovilo“ pomeni vsako plovilo za prevoz mrtvega modroplavutega tuna (nepredelanega) iz mrežaste kletke ali pasti za tuna v določeno pristanišče ali plovilo za predelavo;“

(b)

točka (h) se nadomesti z naslednjim:

„(h)

„dejavnosti prenosa“ pomeni:

(i)

kakršen koli prenos živega modroplavutega tuna iz mreže plovila za ulov v mrežasto kletko za prenos;

(ii)

kakršen koli prenos živega modroplavutega tuna iz mrežaste kletke za prenos v drugo mrežasto kletko za prenos;

(iii)

kakršen koli prenos mrežaste kletke z modroplavutim tunom z vlačilca na drugega vlačilca;

(iv)

kakršen koli prenos mrtvega modroplavutega tuna iz mrežaste kletke za prenos na pomožno plovilo;

(v)

kakršen koli prenos iz ribogojnice modroplavutega tuna ali iz pasti za tune na plovilo za predelavo ali plovilo za prevoz ali prenos mrežaste kletke z modroplavutim tunom iz ene ribogojnice v drugo;

(vi)

kakršen koli prenos živega modroplavutega tuna iz pasti v mrežasto kletko za prenos.“;

(c)

točka (l) se nadomesti z naslednjim:

„(l)

„gojenje“ pomeni gojenje modroplavutega tuna v mrežastih kletkah za obdobje, daljše od šestih mesecev, za povečanje biomase;“

(d)

doda se naslednja točka:

„(q)

„pristojna država članica“ in „država članica, pristojna za“ pomeni državo članico zastave ali državo članico, ki je pristojna za območje, na katerem je past za tune ali ribogojnica ali, če je ribogojnica ali past za tune na odprtem morju, država članica, v kateri ima upravljavec pasti ali ribogojnice sedež.“

(4)

Člen 4 se spremeni:

(a)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Države članice vsako leto najpozneje 30. septembra Komisiji pošljejo začasni letni ribolovni načrt za prihodnje leto. Komisija zbere začasne letne nacionalne ribolovne načrte ter jih vključi v ribolovni načrt Unije, ki se pošlje sekretariatu ICCAT v potrditev.

Države članice najpozneje 31. januarja vsako leto Komisiji pošljejo končni letni ribolovni načrt. Komisija zbere končne letne nacionalne ribolovne načrte ter jih vključi v ribolovni načrt Unije, ki se pošlje sekretariatu ICCAT vsako leto do 1. marca.“;

(b)

odstavka 12 in 14 se črtata.

(5)

Člen 5 se spremeni:

(a)

odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:

„7.   Brez poseganja v odstavek 6 se ribolovna zmogljivost iz odstavkov 2 in 4 ter člena 9 zmanjša, da bi:

(a)

do začetka leta 2010 za vsako državo članico odpravili vsaj 25 % neskladij med ribolovno zmogljivostjo in ribolovno zmogljivostjo, ki je sorazmerna z njeno kvoto;

(b)

do začetka leta 2011 za vsako državo članico odpravili vsaj 75 % neskladij med ribolovno zmogljivostjo in ribolovno zmogljivostjo, ki je sorazmerna z njeno kvoto;

(c)

do začetka leta 2012 za vsako državo članico odpravili vsaj 95 % neskladij med ribolovno zmogljivostjo in ribolovno zmogljivostjo, ki je sorazmerna z njeno kvoto;

(d)

do začetka leta 2013 za vsako državo članico odpravili 100 % neskladij med ribolovno zmogljivostjo in ribolovno zmogljivostjo, ki je sorazmerna z njeno kvoto.

Izračun zmanjšanja ribolovne zmogljivosti temelji na količinah ulova za kategorije plovil v skladu z metodologijo, sprejeto na letnem zasedanju ICCAT leta 2009.

Ta zahteva za zmanjšanje se ne uporablja za državo članico, ki dokaže, da je njena ribolovna zmogljivost sorazmerna s kvoto.“;

(b)

odstavek 9 se nadomesti z naslednjim:

„9.   Vsaka država članica pripravi načrt za upravljanje ribolovne zmogljivosti za obdobje 2010–2013. Ta načrt se predloži Komisiji do 15. avgusta 2009, in vsebuje informacije iz odstavkov 2, 4, 6 in 7. Načrt vsebuje tudi podrobne informacije o načinih, ki jih države članice uporabljajo poleg razreza plovil, da bi odpravile čezmerno zmogljivost. Po potrebi se načrt vsako leto revidira in predloži Komisiji do 15. avgusta.

Komisija zbere nacionalne načrte upravljanja ter jih vključi v načrt Unije za upravljanje ribolovne zmogljivosti, ki se predloži Mednarodni komisiji za ohranitev atlantskega tuna v razpravo in potrditev.“

(6)

Člen 7 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Ribolov modroplavutega tuna z zaporno plavarico se v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju prepove v obdobju od 15. junija do 15. maja.“;

(b)

odstavek 6 se črta.

(7)

V členu 14 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Naknadna predložitev se ne sprejme. Naknadne spremembe seznamov iz odstavka 1 se med koledarskim letom sprejmejo le, če sporočeno ribiško plovilo ni moglo sodelovati zaradi upravičenih operativnih razlogov ali višje sile. V takih primerih zadevna država članica o tem takoj obvesti Komisijo ter pri tem navede:

(a)

vse podatke o ribiškem plovilu ali plovilih, ki naj bi nadomestilo/a plovilo iz odstavka 1; ter

(b)

podroben opis razlogov, ki utemeljujejo nadomestitev, in ustrezna dokazila ali sklicevanja.“

(8)

V členu 18 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Poleg izpolnjevanja členov 14, 15, 23 in 24 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (6) poveljnik plovila EU za ulov v ladijski dnevnik po potrebi zabeleži informacije, navedene v Prilogi II te uredbe.

(9)

V členu 19(1) se doda naslednji pododstavek:

„Skupne ribolovne dejavnosti z drugimi pogodbenicami konvencije niso dovoljene.“

(10)

Člen 22 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 22

Dejavnosti prenosa

1.   Pred kakršno koli dejavnostjo prenosa poveljnik plovila za ulov ali vlačilca ali upravljavec ribogojnice ali pasti, od koder zadevni prenos izvira, pristojnim organom pristojne države članice pošlje predhodno uradno obvestilo o prenosu, v katerem je navedeno:

(a)

ime plovila za ulov, ribogojnice ali pasti za tune in registrska številka ICCAT;

(b)

predvideni čas prenosa;

(c)

predvidena količina modroplavutega tuna za prenos;

(d)

podatki o lokaciji (zemljepisna širina/dolžina), kjer se bo prenos izvajal, in prepoznavne številke mrežastih kletk;

(e)

ime prejemnega vlačilca, število prenesenih mrežastih kletk in po potrebi registrska številka ICCAT;

(f)

namembno pristanišče, ribogojnica ali mrežasta kletka za modroplavutega tuna.

2.   Organi pristojne države članice za vsako dejavnost prenosa odločijo ali bodo dovoljenje odobrili. V ta namen se za vsako dejavnost prenosa določi enkratna identifikacijska številka, ki se sporoči poveljniku ribiškega plovila, upravljavcu pasti za tune ali ribogojnice, kot je ustrezno. Če se dovoljenje odobri, ta številka obsega tri črke oznake pogodbenice konvencije, štiri številke, ki označujejo leto, ter tri črke „AUT“ (dovoljenje), čemur sledijo zaporedne številke. Če se dovoljenje zavrne, ta številka obsega tri črke oznake pogodbenice konvencije, štiri številke, ki označujejo leto, ter tri črke „NEG“ (zavrnitev dovoljenja), čemur sledijo zaporedne številke. Dejavnosti prenosa se ne začnejo brez predhodnega dovoljenja.

Država članica, pristojna za plovilo za ulov, vlačilec, ribogojnico ali past za tune, kot je ustrezno, v 48 urah po predložitvi predhodnega uradnega obvestila o prenosu prenos odobri ali ga zavrne. Država članica ne odobri prenosa, če ob prejemu predhodnega uradnega obvestila o prenosu meni, da:

(a)

plovilo za ulov ali past za tune, za katero je navedeno, da je ulovilo ribe, nima zadostne kvote;

(b)

plovilo za ulov ali upravljavec pasti za tune ni ustrezno sporočil količine rib ali je ni bilo odobreno prenesti v mrežasto kletko in ni bila upoštevana pri porabi kvote, ki se uporablja;

(c)

plovilo za ulov, za katerega je navedeno, da je ulovilo ribe, nima dovoljenja za ribolov modroplavutega tuna, ali

(d)

vlačilec, za katerega je navedeno, da naj bi prejel prenos rib, ni registriran v evidenci ICCAT drugih ribiških plovil (razen plovil za ulov) z dovoljenjem za ribolov modroplavutega tuna, iz člena 14(3), ali ni opremljen s sistemom za spremljanje plovil (VMS).

3.   Če prenos ni odobren:

(a)

država članica, pristojna za plovilo za ulov, izda nalog za izpust in obvesti poveljnika plovila za ulov, da prenos ni odobren in da mora izpustiti ribe v morje;

(b)

poveljnik plovila za ulov ali upravljavec ribogojnice ali pasti za tune, kar je ustrezno, izpusti ribe v morje;

(c)

izpust modroplavutega tuna v morje se posname s kamero v prisotnosti regionalnega opazovalca ICCAT, ki sestavi poročilo in ga skupaj z video posnetkom predloži sekretariatu ICCAT.

4.   Poveljnik plovila za ulov ali vlačilca ali upravljavec pasti za tune ali ribogojnice po končanem prenosu izpolni in pristojnim organom pristojne države članice pošlje deklaracijo o prenosu ICCAT v skladu z vzorcem iz Priloge VIIIa.

Pristojni organi države članice, pristojne za plovilo, ribogojnico ali past za tune, od koder prenos izvira, oštevilčijo obrazce deklaracije o prenosu. Sistem številčenja zajema tričrkovno oznako pogodbenice konvencije, ki ji sledijo štiri številke, ki označujejo leto, in tri zaporedne številke, čemur sledijo tri črke „ITD“ (CPC-20**/xxx/ITD).

Prenos rib spremlja izvirna deklaracija o prenosu. Izvod deklaracije obdrži poveljnik plovila za ulov, upravljavec pasti za tune, poveljnik vlačilca ali upravljavec ribogojnice.

5.   Poveljniki plovil, ki izvajajo dejavnosti prenosa (vključno z vlačilci), v ladijski dnevnik dnevno zabeležijo težo in število prenesenih rib ter ime, zastavo in registrsko številko ICCAT plovila za ulov, imena in registrske številke ICCAT vseh drugih udeleženih plovil, datum in položaj prenosa ter namembno ribogojnico. Ladijski dnevnik vsebuje podatke o vseh prenosih, ki se izvedejo v ribolovni sezoni. Ladijski dnevnik se hrani na krovu in je vedno dostopen za namene nadzora.

6.   Dovoljenje za prenos pristojne države zastave ne posega v dovoljenja za rejo v mrežasti kletki.

7.   Poveljnik plovila za ulov ali upravljavec ribogojnice ali pasti za tune, ki prenese modroplavutega tuna, zagotovi, da se dejavnosti prenosa spremljajo z video kamero v vodi.

Vsak video posnetek prenosa ima dve kopiji. Ena kopija se pošlje regionalnemu opazovalcu, ena pa opazovalcu pogodbenice konvencije ali nacionalnemu opazovalcu, kot je ustrezno, na krovu vlačilca. Kopija, ki se pošlje opazovalcu pogodbenice konvencije ali nacionalnemu opazovalcu, spremlja deklaracijo o prenosu in zadevne ulove, na katere se nanaša. Začetek ali konec vsakega video posnetka, ki nenehno prikazuje čas in datum, je opremljen s številko deklaracije o prenosu ICCAT. Države članice na zahtevo Komisije video posnetke predložijo znanstvenemu odboru ICCAT.

8.   Regionalni opazovalec ICCAT na krovu plovila za ulov iz regionalnega opazovalnega programa ICCAT iz Priloge VII evidentira izvedene dejavnosti prenosa ter o njih poroča, preverja položaj plovila za ulov, ko to izvaja dejavnosti prenosa, opazuje in ocenjuje prenesen ulov ter potrjuje vnose v predhodno uradno obvestilo o prenosu iz odstavka 2 ter v deklaracijo o prenosu ICCAT iz odstavka 4.

Kadar je ocena regionalnega opazovalca o ulovu za vsaj 10 % višja od števila in/ali povprečne teže, ki ga/jo navede poveljnik plovila za ulov, država članica, pristojna za plovilo za ulov, začne preiskavo in jo konča pred dajanjem v mrežaste kletke v ribogojnici. Dokler niso znani izsledki preiskave, se dajanje v mrežaste kletke ne odobri in oddelek o ulovu dokumenta o ulovu modroplavutega tuna se ne potrdi.

9.   Regionalni opazovalci ICCAT podpišejo deklaracijo o prenosu ICCAT z jasno izpisanim imenom in svojo številko ICCAT. Potrdijo, da je deklaracija o prenosu ICCAT pravilno izpolnjena in ustrezno vročena poveljniku vlačilca.

Upravljavec pasti za tune na koncu prenosa na ribiško plovilo izpolni in pristojnim organom svoje države članice pošlje deklaracijo o prenosu ICCAT, v skladu z vzorcem iz Priloge IV.

10.   Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi podrobna pravila za dejavnosti prenosa v skladu z odstavkoma 2 in 7 tega člena. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 38a.“

(11)

Člen 24 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 24

Postopek reje v mrežasti kletki

1.   Država članica, ki je pristojna za ribogojnico, v enem tednu po koncu postopka reje v mrežasti kletki predloži državi članici ali pogodbenici konvencije, katere plovila so lovila tuna, in Komisiji poročilo o reji v mrežasti kletki, ki ga potrdi opazovalec. Komisija te informacije takoj posreduje sekretariatu ICCAT. To poročilo vsebuje informacije iz deklaracije o reji v mrežasti kletki, kot je določeno v Priporočilu 06-07 ICCAT o gojenju modroplavutega tuna.

2.   Pristojni organ države članice, pristojne za ribogojnico, pred vsakim postopkom reje v mrežasti kletki obvesti pristojno državo članico ali pogodbenico konvencije, ki je država zastave plovila za ulov, o prenosu količine rib, ki jih ulovijo plovila za ulov pod njeno zastavo, v mrežasto kletko.

3.   Država članica, pristojna za plovilo za ulov, od države članice ali pogodbenice konvencije, pristojne za ribogojnico, zahteva, naj v skladu s postopkom iz člena 22(3) zaseže ulov in izpusti ribe v morje, če po prejemu informacij iz odstavka 2 meni, da:

(a)

plovilo za ulov, za katerega je navedeno, da je ulovilo ribe, ni imelo zadostne kvote za modroplavutega tuna, danega v rejo v mrežasti kletki;

(b)

plovilo za ulov ni pravilno sporočilo količine rib in da ta ni bila upoštevana pri izračunu kvote, ki se uporablja;

(c)

plovilo za ulov, za katerega je navedeno, da je ulovilo ribe, nima dovoljenja za ribolov modroplavutega tuna.

4.   Postopek reje v mrežasti kletki se ne začne brez predhodnega dovoljenja pogodbenice konvencije, ki je država zastave plovila za ulov, ali države članice, ki je pristojna za plovilo za ulov.

Modroplavuti tun se prenese v kletko pred 31. julijem, razen če država članica ali pogodbenica konvencije, ki je pristojna za ribogojnico, ki prejme ribe, poda utemeljene razloge, vključno z višjo silo. Ti razlogi so predloženi skupaj s poročilom o reji v mrežasti kletki.

5.   Država članica, pristojna za ribogojnico, sprejme potrebne ukrepe za prepoved dajanja modroplavutega tuna v mrežaste kletke za gojenje ali pitanje, ki ga ne spremlja dokumentacija, ki jo zahteva ICCAT, vključno z dokumentacijo, ki jo zahteva ta uredba in Uredba (EU) št. 640/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov Thunnus thynnus (7). Taka dokumentacija mora biti točna, popolna in potrjena.

6.   Pristojna država članica ali pristojna pogodbenica konvencije, kar je ustrezno, v 48 urah po predložitvi informacij iz odstavka 2 odobri ali zavrne rejo v mrežasti kletki. Če reja v mrežasti kletki ni odobrena, država članica ali pogodbenica konvencije, pristojna za plovilo za ulov, izda nalog za izpust državi članici ali pogodbenici konvencije, pristojni za vlačilca, in/ali državi članici ali pogodbenici konvencije, pristojni za ribogojnico, kar je ustrezno, v skladu s členom 22(3).

7.   Država članica, ki je pristojna za ribogojnico, zagotovi, da se postopek reje v mrežasti kletki spremlja z video kamero v vodi.

Za vsak postopek reje v mrežasti kletki se naredi video posnetek. Na začetku ali koncu vsakega video posnetka, ki nenehno prikazuje čas in datum, je prikazana številka deklaracije o prenosu ICCAT.

8.   Kadar se oceni regionalnega opazovalca in upravljavca ribogojnice razlikujeta za več kot 10 % glede povprečne teže ali glede števila, država članica, pristojna za ribogojnico, v sodelovanju z državo zastave plovila za ulov začne preiskavo. Dokler niso znani izsledki preiskave, se nabiranje ne izvaja in se oddelek o gojenju dokumenta o ulovu modroplavutega tuna ne potrdi.

Če se preiskava ne konča v 10 delovnih dneh ali izsledki preiskave kažejo, da število ali povprečna teža modroplavutega tuna za 10 % presega število ali povprečno težo, ki jo je navedel upravljavec ribogojnice, pogodbenica konvencije, ki je država zastave plovila za ulov ali država članica, pristojna za plovilo za ulov, izda nalog za izpust presežnega števila ali teže.

Država članica, pristojna za ribogojnico, zagotovi, da upravljavec ribogojnice spoštuje nalog za izpust v 48 urah po prihodu regionalnega opazovalca. Izpust se izvede v skladu s členom 22(3).

Če je končna ocena ob dajanju v mrežasto kletko v ribogojnici večja od končne ocene ob prvem prenosu s plovila za ulov, država članica ali pogodbenica konvencije, pristojna za plovilo za ulov, določi končno izkoriščenost kvot, ki jo potrdi v zadevnih dokumentih o ulovu modroplavutega tuna.

9.   Države članice izvajajo pilotne študije o tem, kako bolje oceniti število in težo modroplavutega tuna ob ulovu in dajanju v mrežasto kletko, tudi z uporabo stereoskopskih sistemov, ter o izsledkih poročajo znanstvenemu odboru ICCAT. Ob dajanju v mrežaste kletke se uvede program vzorčenja in/ali alternativni program, da bi izboljšali štetje rib v kletkah in oceno njihove teže.

10.   Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi podrobna pravila za postopek reje v mrežasti kletki v skladu z odstavki 6, 7, 8 in 9 tega člena. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 38a.

(12)

V členu 25(1) se dodajo naslednji pododstavki:

„Ribiška plovila, vključena v evidenco ICCAT plovil za ulov z dovoljenjem za ribolov modroplavutega tuna iz člena 14(3), začnejo ICCAT posredovati podatke VMS vsaj 15 dni pred začetkom ribolovne sezone in to nadaljujejo vsaj 15 dni po koncu ribolovne sezone, razen če je Komisiji predhodno poslan zahtevek za umik plovil iz evidence plovil ICCAT.

Za namene nadzora se prenos podatkov VMS z ribiških plovil, ki imajo dovoljenje za ribolov modroplavutega tuna, ne prekine, ko so plovila v pristanišču, razen če se ob vplutju v pristanišče in izplutju iz njega uporablja signalizacijski sistem.

Ribiška plovila, vključena v evidenco ICCAT drugih ribiških plovil (razen plovil za ulov) z dovoljenjem za ribolov modroplavutega tuna, iz člena 14(3), prenašajo podatke VMS ICCAT ves čas veljavnosti dovoljenja.“

(13)

Člen 26 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 26

Evidentiranje in poročanje o ribolovu s pastmi za tune

1.   V 48 urah po koncu vsake ribolovne dejavnosti s pastmi za tune se evidentira ulov in se pristojnemu organu države članice, pristojne za zadevno past, pošljejo podatki v elektronski obliki ali kako drugače. Ta evidenca vsebuje podatke o ocenjenih količinah preostalih rib v pasti.

2.   Ko država članica prejme evidenco o ulovu iz odstavka 1, jo v elektronski obliki pošlje Komisiji. Komisija te informacije takoj posreduje sekretariatu ICCAT.

3.   Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi podrobna pravila za evidentiranje in poročanje o ribolovu s pastmi za tune v skladu z odstavkom 1 tega člena. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 38a.“

(14)

V členu 29(2) se doda naslednji pododstavek:

„Če več kot 15 ribiških plovil države članice izvaja dejavnosti ribolova modroplavutega tuna na območju Konvencije, ta država članica pošlje inšpekcijsko plovilo za inšpekcijske preglede in nadzor na morju na območju Konvencije za celotno obdobje, ko se tam nahajajo ta plovila. Ta obveznost velja za izpolnjeno, če države članice sodelujejo pri pošiljanju inšpekcijskega plovila ali če se na območje Konvencije pošlje inšpekcijsko plovilo EU.“

(15)

V členu 30 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Vsaka država članica za plovila, ki izvajajo ribolov modroplavutega tuna, zagotovi prisotnost nacionalnih opazovalcev najmanj v navedenem odstotku za:

(a)

100 % njenih dejavnih plovil za ulov z zaporno plavarico, dolgih 24 m ali manj, v letu 2011;

(b)

100 % njenih dejavnih plovil za ulov z zaporno plavarico, dolgih 20 m ali manj, v letu 2012;

(c)

20 % njenih dejavnih plovil s pelagičnimi vlečnimi mrežami (daljših od 15 m);

(d)

20 % njenih dejavnih parangalk (daljših od 15 m);

(e)

20 % njenih dejavnih plovil za prevoz vabe (daljših od 15 m);

(f)

100 % njenih pasti za tune med postopkom nabiranja;

(g)

100 % njenih vlačilcev.“

(16)

Člen 31 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Vsaka država članica zagotovi, da je regionalni opazovalec ICCAT navzoč na:

(a)

vseh plovilih z zaporno plavarico, daljših od 24 m, med celotno ribolovno sezono 2011;

(b)

vseh plovilih z zaporno plavarico, daljših od 20 m, med celotno ribolovno sezono 2012;

(c)

vseh plovilih z zaporno plavarico, ne glede na dolžino, med celotno ribolovno sezono od leta 2013 naprej.

Plovila z zaporno plavarico iz točk (a), (b) in (c) brez regionalnega opazovalca ICCAT nimajo dovoljenja za lov modroplavutega tuna ali za delovanje na področju ribolova modroplavutega tuna.“;

(b)

v odstavku 2 se doda naslednji pododstavek:

„Če se modroplavuti tun nabira iz mrežastih kletk in se z njim trguje kot s svežim proizvodom, je lahko regionalni opazovalec ICCAT, ki opazuje nabiranje, državljan države članice, ki je pristojna za ribogojnico.“

(17)

Člen 32 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 32

Dostop do video posnetkov

1.   Vsaka država članica zagotovi, da so video posnetki iz člena 22(7) in člena 24(7) na voljo inšpektorjem in opazovalcem ICCAT.

2.   Vsaka država članica, pristojna za ribogojnico, zagotovi, da so video posnetki iz člena 22(7) in člena 24(7) na voljo inšpektorjem in opazovalcem Unije.

3.   Vsaka država članica sprejme ukrepe, ki so potrebni za preprečitev nadomestitve, montaže ali manipulacije izvirnega video posnetka.“

(18)

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 33a

Pošiljanje načrta inšpekcijskih pregledov

Države članice vsako leto najpozneje 30. septembra Komisiji pošljejo načrt inšpekcijskih pregledov za prihodnje leto. Komisija zbere nacionalne načrte inšpekcijskih pregledov ter jih vključi v načrt inšpekcijskih pregledov Unije, ki se pošlje sekretariatu ICCAT v potrditev.“

(19)

V členu 34 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   V Uniji je prepovedana trgovina, iztovarjanje, uvoz, izvoz, dajanje v mrežaste kletke za namene pitanja ali gojenja, ponovni izvoz in pretovarjanje vzhodnoatlantskega in sredozemskega modroplavutega tuna, ki jim ni priložena točna, popolna in potrjena dokumentacija, ki se zahteva s to uredbo in Uredbo (EU) št. 640/2010.“

(20)

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 38a

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za ribištvo in ribogojstvo, ustanovljen s členom 30(1) Uredbe (ES) št. 2371/2002. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.“

(21)

Priloga III se nadomesti z besedilom v Prilogi I k tej uredbi.

(22)

Priloga VI se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se doda naslednja točka:

„(q)

pretovarjanje na morju.“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.

Če pooblaščeni inšpektorji med vkrcavanjem in inšpekcijskim pregledom ribiškega plovila ugotovijo dejavnost ali okoliščine, ki bi pomenile hudo kršitev v skladu z odstavkom 1, organi države zastave inšpekcijskega plovila takoj – neposredno in prek sekretariata ICCAT – obvestijo državo zastave ribiškega plovila. V teh primerih inšpektorji, kadar je to mogoče, obvestijo tudi pristojne organe države zastave ribiškega plovila, kot je bilo sporočeno sekretariatu ICCAT, in katero koli inšpekcijsko plovilo države zastave ribiškega plovila, za katero je znano, da je v bližini.

Inšpektorji ICCAT zabeležijo izvedene inšpekcijske preglede in vse ugotovljene kršitve v ladijski dnevnik ribiškega plovila.“;

(c)

v prvem pododstavku odstavka 3 se beseda „takoj“ nadomesti z besedno zvezo „v 72 urah“;

(d)

odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:

„7.

V skladu z ureditvijo, dogovorjeno na podlagi odstavka 12 te priloge, se plovilo, ki trenutno lovi tuna ali tunu podobne ribe na območju Konvencije zunaj voda v nacionalni pristojnosti, ustavi, kadar mu ladja, na kateri je inšpektor, da ustrezen signal po mednarodnem kodeksu signalov, razen če dejansko izvaja ribolovne dejavnosti, pri čemer se v takšnem primeru ustavi takoj po koncu takšne dejavnosti. Poveljnik plovila dovoli inšpektorju, ki ga lahko spremlja priča, da se vkrca na plovilo, in v ta namen zagotovi lestev za vkrcanje. Poveljnik omogoči inšpektorju, da preveri ulov ali orodje in katere koli zadevne dokumente, ki se mu zdijo potrebni za potrditev upoštevanja veljavnih priporočil Komisije ICCAT v zvezi z državo zastave zadevnega plovila, zahteva pa lahko tudi vsa potrebna pojasnila.

Skupina inšpektorjev je sestavljena iz največ dveh inšpektorjev ICCAT, razen če okoliščine upravičujejo dodatne inšpektorje. Zgolj za namene usposabljanja lahko skupino inšpektorjev spremlja pomočnik.“

(23)

V Prilogi VII se odstavek 1 črta.

(24)

Besedilo Priloge II k tej uredbi se vstavi kot Priloga VIIIa.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 13. junija 2012

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

N. WAMMEN


(1)  UL C 24, 28.1.2012, str. 116.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 23. maja 2012 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 11. junija 2012.

(3)  UL L 96, 15.4.2009, str. 1.

(4)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(5)  UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

(6)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.“

(7)  UL L 194, 24.7.2010, str. 1.“


PRILOGA I

„PRILOGA III

Image

Image


PRILOGA II

„PRILOGA VIIIa

Image

Image