ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2012.152.slv

Uradni list

Evropske unije

L 152

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 55
13. junij 2012


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 497/2012 z dne 7. junija 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 206/2010 v zvezi z zahtevami za uvoz živali, dovzetnih za bolezen modrikastega jezika ( 1 )

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 498/2012 z dne 12. junija 2012 o dodelitvi tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo

28

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 499/2012 z dne 12. junija 2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

38

 

 

SKLEPI

 

 

2012/301/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 11. junija 2012 o nacionalnih določbah, o katerih je Danska poslala uradno obvestilo v zvezi z nekaterimi industrijskimi toplogrednimi plini (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 3717)

40

 

 

2012/302/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 11. junija 2012 o spremembi Sklepa 2011/163/EU o odobritvi načrtov, ki so jih predložile tretje države v skladu s členom 29 Direktive Sveta 96/23/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 3723)  ( 1 )

42

 

 

2012/303/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 11. junija 2012 o spremembi Odločbe 2003/467/ES glede priznanja Litve kot države članice, uradno proste enzootske goveje levkoze (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 3729)  ( 1 )

48

 

 

2012/304/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 11. junija 2012 o odobritvi laboratorijev na Hrvaškem in v Mehiki za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 3761)  ( 1 )

50

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

13.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 497/2012

z dne 7. junija 2012

o spremembi Uredbe (EU) št. 206/2010 v zvezi z zahtevami za uvoz živali, dovzetnih za bolezen modrikastega jezika

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2004/68/ES z dne 26. aprila 2004 o določitvi predpisov v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za uvoz v Skupnost in tranzit skozi Skupnost nekaterih živih parkljarjev, o spremembi direktiv 90/426/EGS in 92/65/EGS ter razveljavitvi Direktive 72/462/EGS (1), in zlasti člena 6(1), člena 7(e) in člena 13(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 206/2010 z dne 12. marca 2010 o seznamih tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih se odobri vnos nekaterih živali in svežega mesa v Evropsko unijo, ter o zahtevah za izdajo veterinarskih spričeval (2) določa seznam tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih se v Unijo lahko vnašajo živi parkljarji, vključno s tistimi, ki so dovzetni za bolezen modrikastega jezika, ter zahteve za izdajo veterinarskih spričeval za tak vnos.

(2)

V zvezi z živalmi, dovzetnimi za bolezen modrikastega jezika, spričevala BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y in RUM iz dela 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010 med drugim vključujejo zlasti zahtevo, da živali izvirajo z ozemlja, ki je na dan izdaje spričevala, ki jim je priloženo, zadnjih dvanajst mesecev prosto bolezni modrikastega jezika.

(3)

Kot posledica novega tehnološkega razvoja so zdaj na voljo „inaktivirana cepiva“ proti bolezni modrikastega jezika, ki ne pomenijo tveganja nezaželenega lokalnega kroženja cepilnega virusa med necepljenimi govedom, ovcami in kozami. Zdaj je splošno sprejeto, da je cepljenje z inaktiviranimi cepivi najprimernejše orodje za nadzor bolezni modrikastega jezika in preprečevanje klinične bolezni pri takih živalih v Uniji.

(4)

Za zagotovitev boljšega nadzora nad širitvijo virusa bolezni modrikastega jezika in zmanjšanje bremena, ki ga kmetijskemu sektorju povzroča ta bolezen, so bila pravila o cepljenju iz Direktive Sveta 2000/75/ES z dne 20. novembra 2000 o določitvi posebnih določb za boj zoper in izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika (3) pred kratkim spremenjena z Direktivo 2012/5/EU Evropskega parlamenta in Sveta (4), tako da se je upošteval nedavni tehnološki razvoj pri proizvodnji cepiva.

(5)

Direktiva 2000/75/ES tako določa uporabo inaktivirana cepiva v vseh delih EU.

(6)

Zaradi spremembe epidemiološkega stanja v zvezi z boleznijo modrikastega jezika in prilagoditve standardom Mednarodne organizacije za zdravje živali (OIE) je bila pred kratkim spremenjena Uredba Komisije (ES) št. 1266/2007 z dne 26. oktobra 2007 o pravilih za izvajanje Direktive Sveta 2000/75/ES v zvezi z nadzorom, spremljanjem in omejitvami premikov nekaterih živali, ki so dovzetne za bolezen modrikastega jezika (5). Da bi ozemlje veljalo za prosto bolezni modrikastega jezika, standardi EU zahtevajo odsotnost kroženja virusa v obdobju najmanj dveh let. Zato bi bilo ustrezno spremeniti obdobje dvanajstih mesecev v zadevnih spričevalih iz dela 2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 206/2010.

(7)

Direktiva 2000/75/ES in Uredba (ES) št. 1266/2007 se uporabljata za premike živih parkljarjev vrst, dovzetnih za bolezen modrikastega jezika, znotraj Unije. Zato je primerno spremeniti vzorce veterinarskih spričeval BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y in RUM iz dela 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010, da se zahteve v zvezi z zdravjem živali za uvoz v Unijo glede bolezni modrikastega jezika uskladijo z zahtevami za premike živali, dovzetnih za navedeno bolezen, znotraj Unije.

(8)

Uredbo (EU) št. 206/2010 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 206/2010 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Za prehodno obdobje do 30. junija 2012 se lahko pošiljke živih parkljarjev, ki jim je priloženo spričevalo, izdano pred datumom začetka veljavnosti te uredbe v skladu z vzorci spričeval BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y ali RUM iz dela 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010 pred spremembami, uvedenimi s to uredbo, še naprej vnašajo v Unijo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. junija 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 321.

(2)  UL L 73, 20.3.2010, str. 1.

(3)  UL L 327, 22.12.2000, str. 74.

(4)  UL L 81, 21.3.2012, str. 1.

(5)  UL L 283, 27.10.2007, str. 37.


PRILOGA

Del 2 v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 206/2010 se spremeni:

(1)

Vzorci spričeval „BOV-X“, „BOV-Y“, „OVI-X“ in „OVI-Y“ se nadomestijo z naslednjim:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

(2)

Vzorec „RUM“ se nadomesti z naslednjim:

Image

Image

Image

Image

Image


13.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/28


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 498/2012

z dne 12. junija 2012

o dodelitvi tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2012/105/EU z dne 14. decembra 2011 o podpisu Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Rusko federacijo o upravljanju tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo, ter Protokola med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o tehničnih podrobnostih v skladu z navedenim sporazumom (1) in zlasti člena 4 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Glede na gospodarski pomen uvoza neobdelanega lesa za Evropsko unijo in pomen Ruske federacije kot dobavitelja neobdelanega lesa za Unijo se je Komisija z Rusko federacijo dogovorila, da ta sprejme obveznosti za zmanjšanje ali odpravo trenutno veljavnih izvoznih dajatev, vključno z dajatvami za neobdelan les.

(2)

Te obveznosti, ki bodo ob pristopu Ruske federacije k Svetovni trgovinski organizaciji (STO) postale del seznama koncesij Ruske federacije v okviru STO, vključujejo tarifne kvote za izvoz lesa nekaterih vrst iglavcev, katerih delež je dodeljen za izvoz v Unijo.

(3)

V okviru pogajanj o pristopu Ruske federacije k STO je Komisija v imenu Unije z Rusko federacijo dosegla Sporazum v obliki izmenjave pisem o upravljanju navedenih tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa nekaterih vrst iglavcev iz Ruske federacije v Unijo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(4)

Kot je določeno v Sporazumu, sta se Unija in Ruska federacija dogovorili o tehničnih podrobnostih glede upravljanja tarifnih kvot, ki so vključene v sporazum v obliki Protokola, sklenjenega med Unijo in vlado Ruske federacije (v nadaljnjem besedilu: Protokol).

(5)

V okviru izvajanja Sporazuma in Protokola bi bilo treba uvesti metode za dodeljevanje tarifnih kvot glede na datum predložitve zahtevkov uvoznikov, prav tako pa bi bilo treba določiti pravila in metode za opredelitev pravic tradicionalnih uvoznikov za vsako kvotno obdobje in za vsako skupino izdelkov.

(6)

Treba bi bilo določiti pravila o neprekinjenem poslovanju, da se ugotovi, ali je uvoznik, ki zahteva status tradicionalnega uvoznika, ista fizična ali pravna oseba, ki je uvozila zajete izdelke v referenčnih obdobjih, opredeljenih v tej uredbi.

(7)

Treba bi bilo določiti pravila in postopke, povezane z neuporabljenimi dovoljenji za kvote.

(8)

Vzpostaviti bi bilo treba prehodna pravila, ki se bodo uporabljala v prvih treh kvotnih obdobjih od začetka uporabe te uredbe v povezavi z izbiro referenčnih obdobij za izračun zgornjih meja dovoljenj za kvote za tradicionalne uvoznike.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora za les, ustanovljenega s Sklepom 2012/105/EU –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE 1

PODROČJE UPORABE IN OPREDELITEV POJMOV

Člen 1

Ta uredba določa podrobna pravila o dodelitvi dovoljenj za kvote v skladu s členom 5(2) Protokola in vse druge določbe, ki so potrebne, da Unija lahko upravlja količine tarifnih kvot, dodeljenih za izvoz v Unijo v okviru izvajanja Sporazuma in Protokola.

Člen 2

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve iz člena 1(3), člena 2 in člena 5(3) in (4) Protokola.

Poleg tega se uporablja naslednja opredelitev: „skupina izdelkov“ pomeni vsako od dveh kategorij zajetih izdelkov v skladu z uvrščanjem takih izdelkov po tarifni in statistični nomenklaturi, ki se uporablja v Ruski federaciji, in sicer smreka (tarifni postavki 4403 20 110 in 4403 20 190) in bor (tarifni postavki 4403 20 310 in 4403 20 390). Zadevne tarifne oznake, ki se uporabljajo v Ruski federaciji, ter ustrezne oznake kombinirane nomenklature (2) in oznake TARIC so navedene v Prilogi I.

POGLAVJE 2

NAČELA DODELJEVANJA

Člen 3

Metoda za dodeljevanje tarifne kvote je odvisna od datuma predložitve zahtevka uvoznika, kot sledi:

(a)

za vsak zahtevek, predložen do 31. julija vsako leto (v nadaljnjem besedilu: prvi del kvotnega obdobja), Komisija v skladu s členom 5(2)(b) Protokola dodeli tarifne kvote glede na kategoriji „tradicionalnih“ ali „novih“ uvoznikov ter

(b)

za vsak zahtevek, predložen po 1. avgustu (v nadaljnjem besedilu: drugi del kvotnega obdobja), Komisija v skladu s členom 5(2)(a) Protokola dodeli preostale količine tarifnih kvot kronološko, kakor je Komisija prejela uradna obvestila od pristojnih organov držav članic (v nadaljnjem besedilu: uradi za izdajo dovoljenj) o predloženih zahtevkih posameznih uvoznikov.

Člen 4

1.   V prvem delu kvotnega obdobja:

(a)

se 70 % vsake tarifne kvote na skupino izdelkov dodeli tradicionalnim uvoznikom (v nadaljnjem besedilu: kvota za tradicionalne uvoznike) in

(b)

30 % vsake tarifne kvote na skupino izdelkov se dodeli novim uvoznikom (v nadaljnjem besedilu: kvota za nove uvoznike).

2.   Kvota za nove uvoznike se dodeli kronološko, kakor je Komisija od uradov za izdajo dovoljenj prejela uradna obvestila o zahtevkih takih uvoznikov za dovoljenje za kvote.

3.   Vsakemu novemu uvozniku se odobri največ 1,5 % tarifne kvote za vsako skupino izdelkov v skladu s postopkom dodeljevanja iz odstavka 2.

Člen 5

V drugem delu kvotnega obdobja se vsakemu uvozniku odobri največ 5 % preostale tarifne kvote za vsako skupino izdelkov.

Člen 6

1.   V prvem delu kvotnega obdobja lahko vsak tradicionalni uvoznik zahteva samo dovoljenje za kvote za poseben delež kvote za tradicionalne uvoznike za vsako skupino izdelkov (v nadaljnjem besedilu: zgornja meja), izračunan v skladu z odstavkom 2. Vsa dovoljenja za kvote, odobrene tradicionalnemu uvozniku v prvem delu kvotnega obdobja, se izračunajo glede na take zgornje meje uvoznika.

2.   Zgornja meja za vsako skupino izdelkov tradicionalnega uvoznika, ki se uporablja v kvotnem obdobju (v nadaljnjem besedilu: kvotno obdobje n + 1), se v skladu s povprečjem dejanskega uvoza zajetih izdelkov, ki ga opravi tak uvoznik v dveh kvotnih obdobjih pred letom izračuna take zgornje meje, izračuna na podlagi naslednje formule:

Ci = T * (Īi/ΣĪi)

pri čemer:

 

„Ci“ pomeni zgornjo mejo za zadevno skupino izdelkov (smreka ali bor) za uvoznika i v kvotnem obdobju n + 1;

 

„T“ pomeni kvoto za tradicionalne uvoznike, ki je na voljo za zadevno skupino izdelkov v letu izračuna zgornje meje (v nadaljnjem besedilu: kvotno obdobje n);

 

„Īi“ pomeni povprečje dejanskega uvoza zadevne skupine izdelkov, ki ga opravi tradicionalni uvoznik i v dveh kvotnih obdobjih pred izračunom (v nadaljnjem besedilu: kvotno obdobje n–2 oz. kvotno obdobje n–1), kot sledi:

[(dejanski uvoz uvoznika i v kvotnem obdobju n–2) + (dejanski uvoz uvoznika i v kvotnem obdobju n–1)]/2

 

„ΣĪi“ pomeni vsoto celotnega povprečnega uvoza Īi tradicionalnih uvoznikov za zadevno skupino izdelkov.

Člen 7

1.   Komisija v skladu z metodo iz člena 6(2) vsako leto izračuna zgornje meje, ki se uporabljajo za vsakega tradicionalnega uvoznika za naslednje kvotno obdobje.

2.   Za namene takega izračuna uradi za izdajo dovoljenj Komisiji najpozneje 31. marca kvotnega obdobja n predložijo zbirno poročilo o dejanskem uvozu zajetih izdelkov v kvotnem obdobju n–1, v zvezi s katerim so prejeli uradno obvestilo v skladu s členom 11(1). Tako zbirno poročilo se predloži elektronsko v obliki tabele v skladu s predlogo iz Priloge IV.

3.   Komisija najpozneje 30. aprila kvotnega obdobja n urade za izdajo dovoljenj obvesti o spremenjenih zgornjih mejah po izračunih v skladu s členom 6(2).

POGLAVJE 3

NEPREKINJENO POSLOVANJE

Člen 8

1.   Kadar uvoznik, ki zahteva status tradicionalnega uvoznika v skladu s členom 5(4) Protokola (v nadaljnjem besedilu: vložnik), ne zagotovi zadovoljivih dokazov, da gre za isto fizično ali pravno osebo, ki je uvozila zajete izdelke v referenčnem obdobju iz člena 17(2) (v nadaljnjem besedilu: predhodnik), uradu za izdajo dovoljenj predloži potrebne dokaze o neprekinjenem poslovanju z dejavnostmi predhodnika.

2.   Poslovanje iz odstavka 1 je neprekinjeno, kadar:

(a)

sta vložnik in predhodnik pod nadzorom iste pravne osebe v smislu Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (3), ali

(b)

je gospodarska dejavnost predhodnika v zvezi z zajetimi izdelki pravno prenesena na vložnika, na primer kot rezultat združitve ali prevzema v smislu Uredbe (ES) št. 139/2004.

3.   Uvozniki, ki ne predložijo dokazov o neprekinjenem poslovanju, se obravnavajo kot novi uvozniki.

Člen 9

Določbe iz člena 8 se smiselno uporabljajo, kadar uvoznik zahteva status tradicionalnega uvoznika v skladu s členom 5(3) Protokola.

POGLAVJE 4

ZAHTEVKI ZA DOVOLJENJA ZA KVOTE

Člen 10

1.   Zahtevki za dovoljenja za kvote se predložijo v obliki, določeni v Prilogi II. Če se informacije iz zahtevka štejejo za pomanjkljive, lahko urad za izdajo dovoljenj od vložnika zaprosi dodatne podrobnosti.

2.   Dovoljenje za kvote se odobri na podlagi zahteve po predelavi zadevnih izdelkov na carinskem območju Unije, tako da se štejejo za izdelke po poreklu iz Unije v skladu s členom 24 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (4).

3.   Zahtevku za dovoljenje za kvote je priložena pisna izjava vložnika, s katero se zavezuje, da bo:

(a)

zagotovil predvideni postopek predelave zadevnih izdelkov v enem letu od datuma, ko so pristojni carinski organi sprejeli carinsko deklaracijo za sprostitev v prosti promet, ki vključuje natančni opis blaga in oznake TARIC;

(b)

vodil in hranil ustrezne evidence v državi članici, v kateri je bilo dovoljenje odobreno, tako da lahko urad za izdajo dovoljenj izvede kakršna koli preverjanja, ki se mu zdijo potrebna, tako da se dejansko zagotovi predvideni postopek predelave za izdelke; v tem pododstavku „evidence“ pomenijo podatke z vsemi potrebnimi informacijami in tehničnimi podrobnostmi na kakršnem koli nosilcu, ki uradom za izdajo dovoljenj omogoča, da nadzirajo in kontrolirajo dejavnosti;

(c)

uradu za izdajo dovoljenj omogočil, da lahko zadovoljivo sledi zadevnim izdelkom v prostorih zadevnega podjetja v času celotnega postopka predelave izdelkov;

(d)

urad za izdajo dovoljenj uradno obvestil o vseh dejavnikih, ki lahko vplivajo na dovoljenje.

4.   Kadar se zadevni izdelki prenašajo, vložnik predloži zadostne dokaze o zagotovitvi predpisanega postopka predelave v skladu z odstavkom 3(a).

5.   Uporabi se člen 308d Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (5).

6.   Če uvoznik ali katera koli fizična ali pravna oseba, na katero uvoznik naknadno prenese take izdelke, ne izpolnjuje zavez iz odstavka 3 tega člena, se neizpolnjevanje zavez v skladu s členom 13 obravnava enako kot neuporabljeno dovoljenje za kvote za zadevno količino izdelkov.

7.   Komisija objavi seznam uradov za izdajo dovoljenj v Uradnem listu Evropske unije in ga po potrebi posodablja.

POGLAVJE 5

DOKAZ O DEJANSKEM UVOZU

Člen 11

1.   Najpozneje 15 koledarskih dni po koncu vsakega tretjega meseca uvozniki urad države članice za izdajo dovoljenj, od katerega so prejeli dovoljenje za kvote, obvestijo o njihovem dejanskem uvozu zajetih izdelkov v navedeno državo članico v preteklih treh mesecih. Uvozniki uradu za izdajo dovoljenj v ta namen pošljejo izvod carinske deklaracije o zadevnem uvozu.

2.   Kadar je količina, navedena v carinski deklaraciji, izmerjena brez lubja, količina, navedena v vnosu 9 na obrazcu dovoljenja za kvote, pa vključuje lubje, uvoznik uradu za izdajo dovoljenj poleg informacij iz odstavka 1 v istem roku predloži pravilne uvozne količine za vsako carinsko deklaracijo, v kateri se upošteva lubje. Pravilne količine se določijo z uporabo korekcijskih koeficientov iz Priloge III.

POGLAVJE 6

NEUPORABLJENA DOVOLJENJA ZA KVOTE

Člen 12

1.   Kadar je dovoljenje za kvote po 6 mesecih od izdaje še vedno neuporabljeno, ga uvoznik vrne uradu za izdajo dovoljenj ali pa ta urad uradno obvesti, da ga namerava uporabiti v preostalem delu kvotnega obdobja. Kadar se dovoljenje za kvote izda pred začetkom kvotnega obdobja v skladu s členom 4 Protokola, se 6-mesečno obdobje začne s 1. januarjem tistega leta, ki ustreza kvotnemu obdobju.

2.   Uradi za izdajo dovoljenj Komisijo takoj uradno obvestijo o kakršnih koli dovoljenjih za kvote, ki jim jih uvozniki vrnejo v skladu z odstavkom 1. Zgornje meje za tradicionalne uvoznike za zadevno skupino izdelkov se spremenijo za ustrezno količino.

Člen 13

1.   Kadar je obseg dejanskega uvoza zajetih izdelkov, ki ga opravi tradicionalni uvoznik v kvotnem obdobju n–1, manjši od 85 % količin, zajetih v vseh dovoljenjih za kvote, odobrenih takemu uvozniku v istem kvotnem obdobju, se zgornje meje uvoza uvoznika za obe skupini izdelkov v kvotnem obdobju n + 1 zmanjšajo za znesek, ki je sorazmeren z velikostjo manjkajočega dejanskega uvoza.

2.   Zmanjšanje iz odstavka 1 se izračuna, kot sledi:

ri = (0,85 * ΣΑi – Ii)/ΣΑi

pri čemer:

 

„ri“ pomeni zmanjšanje zgornje meje uvoza uvoznika i za obe skupini izdelkov v kvotnem obdobju n + 1;

 

„ΣΑi“ pomeni vsoto dovoljenj za kvote, odobrenih tradicionalnemu uvozniku i v kvotnem obdobju n–1;

 

„Ii“ pomeni dejanski uvoz zajetih izdelkov uvoznika i v kvotnem obdobju n–1.

Člen 14

1.   Kadar dovoljenje za kvote, ki ni bilo vrnjeno po 6 mesecih od izdaje v skladu s členom 12, ostane neuporabljeno ob koncu kvotnega obdobja n–1, se zgornje meje uvoza uvoznika za obe skupini izdelkov v kvotnem obdobju n + 1 zmanjšajo za dvakratni znesek, ki je sorazmeren z velikostjo neuporabljenega dovoljenja za kvote.

2.   Zmanjšanje iz odstavka 1 se izračuna, kot sledi:

Ri = 2 * (ΣUi/ΣΑi)

pri čemer:

 

„Ri“ pomeni zmanjšanje zgornje meje uvoza uvoznika i za obe skupini izdelkov v kvotnem obdobju n + 1;

 

„ΣUi“ pomeni vsoto neuporabljenih dovoljenj za kvote, odobrenih uvozniku i v kvotnem obdobju n–1;

 

„ΣΑi“ pomeni vsoto dovoljenj za kvote, odobrenih uvozniku i za obe skupini izdelkov v kvotnem obdobju n–1.

Člen 15

Če sta sočasno izpolnjena pogoja za zmanjšanje zgornjih meja uvoza iz členov 13 in 14, se uporabi samo večje zmanjšanje (Ri ali ri).

POGLAVJE 7

PREHODNI UKREPI, KI SE UPORABLJAJO V PRVIH TREH KVOTNIH OBDOBJIH

Člen 16

1.   Metoda dodelitve iz člena 4 te uredbe se uporablja za celo prvo kvotno obdobje uporabe te uredbe. V tem kvotnem obdobju se določbe iz poglavja 6 ne uporabljajo.

2.   Členi od 17 do 19 se uporabljajo v prvih treh kvotnih obdobjih od začetka uporabe te uredbe.

Člen 17

1.   Referenčno obdobje iz člena 5(4) Protokola je po izbiri uvoznika lahko leto 2004, leto 2007 ali kombinacija obeh let.

2.   Uvozniki, ki zahtevajo status tradicionalnega uvoznika, najpozneje v 20 koledarskih dneh od začetka veljavnosti te uredbe opredelijo, katera od treh možnosti iz odstavka 1 naj se uporablja za izračun njihove zgornje meje v skladu s členom 6.

3.   Referenčno obdobje za vsakega uvoznika v skladu z odstavkom 2 velja za vsa tri prva kvotna obdobja od začetka uporabe te uredbe.

Člen 18

1.   Uvozniki, ki zahtevajo status tradicionalnega uvoznika, urade držav članic za izdajo dovoljenj, ki jih nameravajo zaprositi dovoljenja za kvote, najpozneje v 20 koledarskih dneh po začetku veljavnosti te uredbe obvestijo o svojem dejanskem uvozu zajetih izdelkov v navedene države članice v referenčnem obdobju iz člena 17(2). Uvozniki za utemeljitev takih trditev o dejanskem uvozu uradu za izdajo dovoljenj zagotovijo izvod carinske deklaracije o zadevnem uvozu.

2.   Uradi za izdajo dovoljenj Komisiji najpozneje v 35 koledarskih dneh od začetka veljavnosti te uredbe predložijo zbirno poročilo o dejanskem uvozu zajetih izdelkov, v zvezi s katerim so prejeli uradno obvestilo v skladu z odstavkom 1 tega člena. Tako zbirno poročilo se predloži elektronsko v obliki tabele v skladu s predlogo iz Priloge V.

Člen 19

1.   Kadar se v skladu s členom 17(2) opredeli eno samo leto, spremenljivka Īi iz člena 6(2) pomeni dejanski uvoz zadevne skupine izdelkov uvoznika v navedenem letu.

2.   Kadar je v skladu s členom 17(2) izbrana kombinacija let 2004 in 2007, spremenljivka Īi iz člena 6(2) pomeni povprečje dejanskega uvoza zadevne skupine izdelkov, ki ga opravi uvoznik v letih 2004 in 2007, ki se izračuna, kot sledi:

[(dejanski uvoz v letu 2004) + (dejanski uvoz v letu 2007)]/2.

3.   Komisija najpozneje v 65 koledarskih dneh od začetka veljavnosti te uredbe urade za izdajo dovoljenj obvesti o zgornjih mejah na podlagi izračunov v skladu s členom 6(2).

4.   Če se zgornje meje iz člena 6 ne izračunajo do začetka začasne uporabe Sporazuma in Protokola, se tarifne kvote na skupino izdelkov dodelijo za vse uvoznike v skladu s postopkom dodeljevanja iz člena 3(b), dokler Komisija uradov za izdajo dovoljenj uradno ne obvesti, da so bile določene zgornje meje in da se je postopek dodeljevanja iz člena 3(b) zaključil. Za namene tega odstavka se vsakemu uvozniku odobri največ 2,5 % tarifne kvote za vsako skupino izdelkov.

POGLAVJE 8

Člen 20

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uredba se preneha uporabljati na datum, ko se preneha začasno uporabljati Protokol.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. junija 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 57, 29.2.2012, str. 1.

(2)  Ki se trenutno uvrščajo v Uredbo Komisije (EU) št. 1006/2011 (UL L 282, 28.10.2011, str. 1).

(3)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(4)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(5)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.


PRILOGA I

Zadevne tarifne kvote, ki se uporabljajo v Ruski federaciji, ter ustrezne oznake KN in TARIC (gl. člen 2 te uredbe)

 

Oznaka KN

Oznaka TARIC

Ruska tarifna oznaka

Poimenovanje v celoti

1.

ex 4403 20 11

10

4403 20 110 1

Les, smreka vrste Picea abies Karst. ali jelka Abies alba Mill., premera najmanj 15 cm, toda največ 24 cm, dolžine najmanj 1,0 m

ex 4403 20 19

10

2.

ex 4403 20 11

10

4403 20 110 2

Les, smreka vrste Picea abies Karst. ali jelka (Abies alba Mill.), premera več kot 24 cm, dolžine najmanj 1,0 m

ex 4403 20 19

10

3.

ex 4403 20 19

10

4403 20 190 1

Les, smreka vrste Picea abies Karst. ali jelka (Abies alba Mill.), neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan), premera največ 15 cm

4.

ex 4403 20 19

10

4403 20 190 9

Drug les, smreka vrste Picea abies Karst. ali jelka (Abies alba Mill.)

5.

ex 4403 20 31

10

4403 20 310 1

Les, bor vrste Pinus sylvestris L., premera najmanj 15 cm, toda največ 24 cm, dolžine najmanj 1,0 m

ex 4403 20 39

10

6.

ex 4403 20 31

10

4403 20 310 2

Les, bor vrste Pinus sylvestris L., premera več kot 24 cm, dolžine najmanj 1,0 m

ex 4403 20 39

10

7.

ex 4403 20 39

10

4403 20 390 1

Les, bor vrste Pinus sylvestris L. (neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan)), premera največ 15 cm

8.

ex 4403 20 39

10

4403 20 390 9

Drug les, bor vrste Pinus sylvestris L.


PRILOGA II

Vzorec zahtevka za dovoljenje za kvote (gl. člen 10(1) te uredbe)

Image

Priloga k vzorcu zahtevka za dovoljenje za kvote: pisna izjava v skladu s členom 10(3) te uredbe

Pisna izjava

Pisna izjava … (Ime deklaranta)

Spodaj podpisani izjavljam:

V zvezi z mojim zahtevkom za dovoljenje za kvote z dne (DD/MM/LL) se zavezujem, da bom:

(1)

zagotovil predvideni postopek predelave zadevnih izdelkov v enem letu od datuma, ko so pristojni carinski organi sprejeli carinsko deklaracijo za sprostitev v prosti promet, ki vključuje natančni opis blaga in oznake TARIC;

(2)

vodil in hranil ustrezne evidence v državi članici, v kateri je bilo dovoljenje odobreno, tako da urad za izdajo dovoljenj lahko izvede kakršna koli preverjanja, ki se mu zdijo potrebna, tako da se dejansko zagotovi predvideni postopek predelave za izdelke,

(3)

uradu za izdajo dovoljenj omogočil, da lahko zadovoljivo sledi zadevnim izdelkom v prostorih zadevnega podjetja v času celotnega postopka predelave izdelkov;

(4)

urad za izdajo dovoljenj uradno obvestil o vseh dejavnikih, ki lahko vplivajo na dovoljenje.

Spodaj podpisani izrecno potrjujem, da je moja pisna izjava resnična in pravilna in da noben del ni napačen.

Kraj/datum

 

Podpis


PRILOGA III

Korekcijski koeficienti v skladu s členom 11(2) te uredbe

Korekcijski koeficienti v skladu s členom 11(2) te uredbe se določijo, kot sledi:

Oznaka KN

Korekcijski koeficient

4403 20 11

0,90

4403 20 19

0,88

4403 20 31

0,88

4403 20 39

0,87


PRILOGA IV

Zbirno poročilo o dejanskem uvozu v skladu s členom 7(2) v povezavi s členom 11(1) te uredbe

Ime družbe uvoznice

Št. DDV družbe uvoznice

Dejanski uvoz smreke (Σ KN 4403 20 11 in 4403 20 19) v m3 v kvotnem obdobju n–1 (…–…)

Dejanski uvoz bora (Σ KN 4403 20 31 in 4403 20 39) v m3 v kvotnem obdobju n–1 (…–…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOGA V

Zbirno poročilo o dejanskem uvozu v skladu s členom 18(2) v povezavi s členom 18(1) te uredbe

Ime družbe uvoznice

Št. DDV družbe uvoznice

Dejanski uvoz smreke (Σ KN 4403 20 11 in 4403 20 19) v m3 v referenčnem letu …

Dejanski uvoz bora (Σ KN 4403 20 31 in 4403 20 39) v m3 v referenčnem letu …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/38


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 499/2012

z dne 12. junija 2012

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. junija 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

55,3

MK

52,8

TR

51,8

ZZ

53,3

0707 00 05

MK

26,2

TR

119,2

ZZ

72,7

0709 93 10

TR

97,5

ZZ

97,5

0805 50 10

AR

75,2

BO

105,1

TR

107,0

ZA

95,9

ZZ

95,8

0808 10 80

AR

113,1

BR

82,2

CL

97,3

CN

136,2

NZ

132,4

US

153,6

UY

61,9

ZA

113,2

ZZ

111,2

0809 10 00

TR

226,2

ZZ

226,2

0809 29 00

TR

440,0

ZZ

440,0

0809 40 05

ZA

300,5

ZZ

300,5


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

13.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/40


SKLEP KOMISIJE

z dne 11. junija 2012

o nacionalnih določbah, o katerih je Danska poslala uradno obvestilo v zvezi z nekaterimi industrijskimi toplogrednimi plini

(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 3717)

(Besedilo v danskem jeziku je edino verodostojno)

(2012/301/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114(6) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z dopisom z dne 13. februarja 2012 in v skladu s členom 114(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) je Kraljevina Danska obvestila Komisijo, da namerava ohraniti nacionalne določbe o nekaterih industrijskih toplogrednih plinih, ki so strožje od Uredbe (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (1), tudi po 31. decembru 2012, tj. datumu poteka dovoljenj iz Odločbe Komisije 2007/62/ES (2), sprejetih v skladu s členom 95(6) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES) (sedaj člen 114(6) PDEU).

(2)

Uredba (ES) št. 842/2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (F-plinih) je namenjena preprečevanju in zadrževanju emisij nekaterih F-plinov (HFC, PFC in SF6), ki jih zajema Kjotski protokol. Uredba vsebuje tudi omejeno število prepovedi uporabe in dajanja v promet, kadar je ugotovljeno, da so na ravni Skupnosti na voljo stroškovno učinkovite nadomestne snovi in da izboljšanje zadrževanja in rekuperacije emisij ni izvedljivo.

(3)

Uredba ima dvojno pravno podlago, vse določbe temeljijo na členu 175(1) PES (sedaj člen 192(1) PDEU), razen členov 7, 8 in 9, ki temeljijo na členu 95 PES (sedaj člen 114 PDEU), zaradi njihovega učinka na prosti pretok blaga na enotnem trgu Unije.

(4)

Danska ima nacionalne določbe o nekaterih fluoriranih toplogrednih plinih od leta 2002 in je Komisijo o njih obvestila v dopisu z dne 2. junija 2006. Ob splošni prepovedi uvoza, prodaje in uporabe novih izdelkov, ki vsebujejo zajete F-pline, so določena odstopanja, navedena v Prilogi I k Odredbi. Ta odstopanja se nanašajo na številne zelo posebne uporabe in v primeru številnih bolj splošnih uporab temeljijo na količini toplogrednih plinov, uporabljenih v teh sistemih; ter pri čemer pa so izvzete na primer hladilne enote, toplotne črpalke ali enote klimatskih naprav z maso sredstva za hladitev med 0,15 kg in 10 kg ter hladilni sistemi za rekuperacijo toplote z maso sredstva za hladitev 50 kg ali manj. Izvzeti so izdelki za ladje in vojaško uporabo ter uporaba SF6 v enotah visoke napetosti. Dne 8. decembra 2006 se je Komisija v zvezi s členom 95(6) PES (sedaj člen 114(6) PDEU) odločila Danski dovoliti, da te določbe ohrani do 31. decembra 2012.

(5)

Od sprejetja Odločbe 2007/62/ES so okoliščine, ki upravičujejo ohranitev strožjih določb, kot je določeno v navedeni odločbi, še vedno prisotne. Nacionalni predpisi so del širše strategije, ki jo je uvedla Danska, da bi izpolnila svoj cilj za zmanjšanje emisij po Kjotskem protokolu in posledičnem Sporazumu o notranji porazdelitvi bremen, ki je bil sprejet na ravni Unije. Na podlagi te ureditve bo Danska v obdobju 2008–2012 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za 21 % v primerjavi z izhodiščnim letom 1990. Priglašeni ukrepi so po poročanju znatno prispevali k zmanjšanju emisij HFC na Danskem. V odločbah, ki sta jih Evropski parlament in Svet skupaj sprejela, o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (3), bo Danska še nadalje zmanjšala emisije v letu 2020 za 20 % v primerjavi z ravnjo iz leta 2005.

(6)

Odstopanja iz Odredbe in možnost posameznih odstopanj od splošne prepovedi v zelo specifičnih primerih zagotavljajo sorazmernost ukrepa. Poleg tega se Odredba nanaša le na novo opremo in dovoljuje uporabo F-plinov za servisiranje in vzdrževanje obstoječe opreme, tako da ni nepotrebnega opuščanja opreme.

(7)

Čeprav Komisija opaža, da Odredba vpliva na prost pretok blaga v Uniji, so določbe splošne in veljajo tako za nacionalne kot uvožene izdelke. Ni dokazov, da so bile ali bodo priglašene nacionalne določbe uporabljene kot sredstvo samovoljne diskriminacije med gospodarskimi subjekti v Uniji. Glede na tveganja za okolje zaradi uporabe nekaterih F-plinov Komisija potrjuje svojo oceno, da priglašene nacionalne določbe ne pomenijo nesorazmernih ovir za delovanje notranjega trga kar zadeva zastavljene cilje, še zlasti ob upoštevanju zaključkov nedavne ocene uporabe, učinkov in ustreznosti Uredbe (ES) št. 842/2006 (4), da so nadaljnji ukrepi za zmanjšanje emisij F-plinov potrebni za doseg dogovorjenih ciljev emisij toplogrednih plinov v Uniji.

(8)

Komisija meni, da je zahteva Danske, predložena 13. februarja 2012, za ohranitev nacionalne zakonodaje, ki je strožja od Uredbe (ES) št. 842/2006, v zvezi z dajanjem v promet izdelkov in opreme, ki vsebujejo F-pline ali katerih delovanje je odvisno od njih, dopustna.

(9)

Poleg tega Komisija potrjuje svojo Odločbo 2007/62/ES, da nacionalne določbe v Odredbi št. 552 z dne 2. julija 2002:

ustrezajo potrebam glede varstva okolja,

upoštevajo obstoj ter tehnično in gospodarsko razpoložljivost nadomestnih snovi za prepovedane uporabe na Danskem,

bodo verjetno imele le omejen gospodarski vpliv,

niso sredstvo samovoljne diskriminacije,

ne pomenijo prikritega omejevanja trgovine med državami članicami in

so zato združljive s Pogodbo.

Zato Komisija meni, da se lahko odobrijo.

(10)

Komisija lahko kadar koli ponovno oceni, ali so pogoji za odobritev še vedno izpolnjeni. To lahko še posebej postane relevantno v primeru bistvenih sprememb Uredbe (ES) št. 842/2006 ali Odločbe št. 406/2009/ES. Ob upoštevanju te možnosti in dolgoročnih obveznosti EU ter držav članic, da zmanjšajo emisije toplogrednih plinov, omejitev trajanja odobritve na določen datum ni potrebna –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Nacionalne določbe o nekaterih fluoriranih toplogrednih plinih, o katerih je Kraljevina Danska uradno obvestila Komisijo z dopisom z dne 13. februarja 2012 in ki so strožje od Uredbe (ES) št. 842/2006 v zvezi z dajanjem v promet izdelkov in opreme, ki vsebujejo F-pline ali katerih delovanje je od njih odvisno, se odobrijo.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Kraljevino Dansko.

V Bruslju, 11. junija 2012

Za Komisijo

Connie HEDEGAARD

Članica Komisije


(1)  UL L 161, 14.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 32, 6.2.2007, str. 130.

(3)  Odločba št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (UL L 140, 5.6.2009, str. 136).

(4)  Poročilo Komisije o uporabi, učinkih in ustreznosti Uredbe o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (Uredba (ES) št. 842/2006), COM(2011) 581, final.


13.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/42


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 11. junija 2012

o spremembi Sklepa 2011/163/EU o odobritvi načrtov, ki so jih predložile tretje države v skladu s členom 29 Direktive Sveta 96/23/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 3723)

(Besedilo velja za EGP)

(2012/302/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in v živalskih proizvodih ter razveljavitvi direktiv 85/358/EGS in 86/469/EGS in odločb 89/187/EGS in 91/664/EGS (1) ter zlasti četrtega pododstavka člena 29(1) in člena 29(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 96/23/ES določa ukrepe za spremljanje snovi in skupin ostankov, ki so navedene v Prilogi I k Direktivi. V skladu z Direktivo 96/23/ES morajo zadevne tretje države za vključitev na sezname tretjih držav, iz katerih lahko države članice uvažajo živali in živalske proizvode, ki jih zajema navedena direktiva, ter za ohranitev na teh seznamih predložiti načrte z jamstvi, ki jih zagotavljajo v zvezi z nadzorom skupin ostankov in snovi iz navedene priloge. Navedene načrte je treba na zahtevo Komisije dopolniti, zlasti kadar je to potrebno zaradi nekaterih pregledov.

(2)

S Sklepom Komisije 2011/163/EU (2) so bili odobreni načrti iz člena 29 Direktive 96/23/ES (v nadaljnjem besedilu: načrti), ki so jih predložile nekatere tretje države s seznama v Prilogi k Sklepu za živali in živalske proizvode z navedenega seznama.

(3)

Glede na nedavne načrte, ki so jih predložile nekatere tretje države, in dodatne informacije, ki jih je dobila Komisija, je treba posodobiti seznam tretjih držav, iz katerih je državam članicam dovoljeno uvažati nekatere živali in živalske proizvode, kot določa Direktiva 96/23/ES, in ki so trenutno navedeni v Prilogi k Sklepu 2011/163/EU (v nadaljnjem besedilu: seznam).

(4)

Belize je predložil Komisiji načrt za akvakulturo. Navedeni načrt zadostuje kot jamstvo in bi ga bilo treba odobriti. Zato bi bilo treba vnos za akvakulturo za Belize vključiti na seznam.

(5)

Čile je trenutno vključen na seznam za ovce/koze, vendar s sklicem na opombo 3 v Prilogi k Sklepu 2011/163/EU. Navedena opomba omejuje takšen uvoz iz Čila zgolj na ovce. Čile je Komisiji predložil načrt za koze. Navedeni načrt zadostuje kot jamstvo in bi ga bilo treba odobriti. Sklic na opombo 3 bi bilo zato treba črtati s seznama za Čile.

(6)

Curaçao je trenutno vključen na seznam za mleko. Vendar Curaçao ni predložil načrta, kakor zahteva člen 29 Direktive 96/23/ES. Vnos za Curaçao bi bilo zato treba črtati s seznama.

(7)

Hongkong je trenutno vključen na seznam za perutnino in akvakulturo. Vendar Hongkong ni predložil načrta, kakor zahteva člen 29 Direktive 96/23/ES. Hongkong bi bilo zato treba črtati s seznama.

(8)

Gambija je Komisiji predložila načrt za akvakulturo. Navedeni načrt zadostuje kot jamstvo in bi ga bilo treba odobriti. Zato bi bilo treba vnos za akvakulturo za Gambijo vključiti na seznam.

(9)

Sklep Skupnega odbora EGP št. 133/2007 z dne 26. oktobra 2007 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP (3) razširja določbe navedene priloge na Islandijo. Vnos za Islandijo bi bilo zato treba črtati s seznama.

(10)

Jamajka je trenutno vključena na seznam za akvakulturo in med. Vendar Jamajka ni predložila načrta za akvakulturo, kakor zahteva člen 29 Direktive 96/23/ES. Vnos za akvakulturo za Jamajko bi bilo zato treba črtati s seznama.

(11)

Kenija je Komisiji predložila načrt za kamelje mleko. Navedeni načrt zadostuje kot jamstvo in bi ga bilo treba odobriti. Zato bi bilo treba vnos za kamelje mleko za Kenijo vključiti na seznam.

(12)

Libanon je Komisiji predložil načrt za med. Navedeni načrt zadostuje kot jamstvo in bi ga bilo treba odobriti. Zato bi bilo treba vnos za med za Libanon vključiti na seznam.

(13)

Namibija je trenutno vključena na seznam za govedo, ovce/koze, divjad in gojeno divjad. Vendar Namibija ni predložila načrta za gojeno divjad, kakor zahteva člen 29 Direktive 96/23/ES. Vnos za gojeno divjad za Namibijo bi bilo zato treba črtati s seznama.

(14)

Nova Kaledonija je trenutno vključena na seznam za govedo, akvakulturo, divjad, gojeno divjad in med. Navedena tretja država je Komisijo obvestila, da ni več zainteresirana za izvoz svežega govejega mesa v Unijo. Nova Kaledonija je sicer zagotovila ustrezno jamstvo za ohranitev vnosa za govedo na seznamu, vendar z opombo s pojasnilom, da tretja država uporablja le surovine iz držav članic ali drugih tretjih držav, odobrenih za uvoz take surovine Unijo. Zato bi bilo treba pri vnosu za govedo za Novo Kaledonijo dodati ustrezno opombo.

(15)

Sint Maarten je trenutno vključen na seznam za mleko. Vendar Sint Maarten ni predložil načrta, kakor zahteva člen 29 Direktive 96/23/ES. Sint Maarten bi bilo zato treba črtati s seznama.

(16)

San Marino je trenutno vključen na seznam za govedo, prašiče in med. Navedena tretja država je Komisijo obvestila, da ni več zainteresirana za izvoz svinjskega mesa v Unijo. Vnos za prašiče za San Marino bi bilo zato treba črtati s seznama.

(17)

Da bi preprečili motnje v trgovini, bi bilo treba določiti prehodno obdobje za zadevne pošiljke s Curaçaa, Hongkonga, Jamajke, Namibije in Sint Maartena, ki so bile potrjene in odposlane v Unijo pred datumom začetka uporabe tega sklepa.

(18)

Sklep 2011/163/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(19)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Sklepu 2011/163/EU se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Države članice v prehodnem obdobju do 15. avgusta 2012 sprejmejo pošiljke mleka s Curaçaa, perutnine in akvakulture iz Hongkonga, akvakulture z Jamajke, gojene divjadi iz Namibije in mleka s Sint Maartena, če uvoznik takih proizvodov dokaže, da so bili proizvodi potrjeni in odposlani v Unijo pred 1. julijem 2012.

Člen 3

Ta sklep se uporablja od 1. julija 2012.

Člen 4

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 11. junija 2012

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 125, 23.5.1996, str. 10.

(2)  UL L 70, 17.3.2011, str. 40.

(3)  UL L 100, 10.4.2008, str. 27.


PRILOGA

„PRILOGA

Oznaka ISO2

Država

Govedo

Ovce/koze

Prašiči

Enoprsti kopitarji

Perutnina

Akvakultura

Mleko

Jajca

Kunci

Prostoživeča divjad

Gojena divjad

Med

AD

Andora

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Združeni arabski emirati

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albanija

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Avstralija

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosna in Hercegovina

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BD

Bangladeš

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunej

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazilija

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Bocvana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Belorusija

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Švica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Čile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Kitajska

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Kostarika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Ekvador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandski otoki

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Ferski otoki

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Gana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Grenlandija

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Gvatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

HR

Hrvaška

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Indonezija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Izrael

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Indija

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamajka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japonska

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenija

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kirgizija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Južna Koreja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LB

Libanon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Šrilanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroko

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldavija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ME

Črna gora

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mehika

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malezija

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibija

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

NC

Nova Kaledonija

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nikaragva

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nova Zelandija

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PF

Francoska Polinezija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Filipini

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paragvaj

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Srbija (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusija

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

SA

Saudova Arabija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapur

X (3)

X (3)

X (3)

 

X (3)

X

X (3)

 

 

 

 

 

SM

San Marino

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Svazi

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Tajska

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunizija

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turčija

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Tajvan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzanija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukrajina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Združene države

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Urugvaj

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YT

Mayotte

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Južna Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabve

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Samo kamelje mleko.

(2)  Izvoz živih enoprstih kopitarjev za zakol v Unijo (samo živali za proizvodnjo hrane).

(3)  Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija; dokončna nomenklatura za to državo bo sprejeta po koncu pogajanj, ki trenutno potekajo na ravni ZN.

(4)  Tretje države, ki uporabljajo le surovine iz držav članic ali drugih tretjih držav, odobrenih za uvoz take surovine v Unijo v skladu s členom 2.

(5)  Brez Kosova (ta oznaka ne prejudicira stališča o statusu Kosova in je v skladu z RVSZN 1244 ter z mnenjem Meddržavnega sodišča glede razglasitve neodvisnosti Kosova).

(6)  Samo za severne jelene z območij Murmansk in Yamalo-Nenets.“


13.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/48


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 11. junija 2012

o spremembi Odločbe 2003/467/ES glede priznanja Litve kot države članice, uradno proste enzootske goveje levkoze

(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 3729)

(Besedilo velja za EGP)

(2012/303/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (1), ter zlasti Priloge D(I)(E) k Direktivi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 64/432/EGS se uporablja za trgovino z govedom in prašiči znotraj Unije. Določa pogoje, pod katerimi se lahko država članica ali regija države članice prizna kot uradno prosta enzootske goveje levkoze glede čred goveda.

(2)

Priloga III k Odločbi Komisije 2003/467/ES z dne 23. junija 2003 o uvedbi statusa nekaterih držav članic in regij držav članic, uradno prostih tuberkuloze, bruceloze in enzootske goveje levkoze glede čred goveda (2), navaja države članice in njihove regije, ki so priznane kot uradno proste enzootske goveje levkoze.

(3)

Litva je Komisiji predložila dokumentacijo o skladnosti s pogoji iz Direktive 64/432/EGS za podelitev celotnemu območju navedene države statusa države, uradno proste enzootske goveje levkoze.

(4)

Po pregledu dokumentacije, ki jo je predložila Litva, bi bilo treba navedeno državo članico priznati kot uradno prosto enzootske goveje levkoze.

(5)

Odločbo 2003/467/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga III k Odločbi 2003/467/ES se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 11. junija 2012

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64.

(2)  UL L 156, 25.6.2003, str. 74.


PRILOGA

V Prilogi III k Odločbi 2003/467/ES se poglavje 1 nadomesti z naslednjim:

POGLAVJE 1

Države članice, uradno proste enzootske goveje levkoze

Oznaka ISO

Država članica

BE

Belgija

CZ

Češka

DK

Danska

DE

Nemčija

IE

Irska

ES

Španija

FR

Francija

CY

Ciper

LT

Litva

LU

Luksemburg

NL

Nizozemska

AT

Avstrija

SI

Slovenija

SK

Slovaška

FI

Finska

SE

Švedska

UK

Združeno kraljestvo“


13.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/50


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 11. junija 2012

o odobritvi laboratorijev na Hrvaškem in v Mehiki za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini

(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 3761)

(Besedilo velja za EGP)

(2012/304/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 2000/258/ES z dne 20. marca 2000 o imenovanju posebnega inštituta, pristojnega za uvajanje meril, ki so potrebna za standardizacijo seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini (1), in zlasti člena 3(2) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Odločbo 2000/258/ES je bil laboratorij Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (v nadaljnjem besedilu: ANSES) iz Nancyja v Franciji (prej: Agence française de sécurité sanitaire des aliments, AFSSA) imenovan za posebni inštitut, pristojen za uvajanje meril, ki so potrebna za standardizacijo seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini.

(2)

Navedena odločba določa tudi, da mora ANSES dokumentirati oceno laboratorijev v tretjih državah, ki so se prijavili za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini.

(3)

Pristojni organ Hrvaške je vložil vlogo za odobritev laboratorija za steklino in splošno virologijo znotraj veterinarskega inštituta v navedeni tretji državi, ki bi izvajal takšne serološke teste. Navedeni vlogi je bilo priloženo pozitivno poročilo ANSES z dne 20. septembra 2011 o oceni navedenega laboratorija.

(4)

Pristojni organ v Mehiki je vložil vlogo za odobritev laboratorija v središču Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal v navedeni tretji državi, ki bi izvajal takšne serološke teste. Navedeni vlogi je bilo priloženo pozitivno poročilo ANSES z dne 20. septembra 2011 o oceni navedenega laboratorija.

(5)

Navedena laboratorija bi bilo zato treba odobriti za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini pri psih, mačkah in belih dihurjih.

(6)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V skladu s členom 3(2) Odločbe 2000/258/ES se za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini pri psih, mačkah in belih dihurjih odobrijo naslednji laboratoriji:

(a)

Croatian Veterinary Institute

Laboratory for rabies and general virology

Savska cesta 143

Zagreb 10000

Hrvaška;

(b)

Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal

Km. 37.5 Carretera Federal México–Pachuca

55740 Tecámac

Mehika.

Člen 2

Ta sklep se uporablja od 1. julija 2012.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 11. junija 2012

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 79, 30.3.2000, str. 40.