ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2012.142.slv

Uradni list

Evropske unije

L 142

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 55
1. junij 2012


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku

1

 

 

II   Nezakonodajni akti

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 458/2012 z dne 31. maja 2012 o izvajanju člena 11(1) Uredbe (EU) št. 377/2012 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau

11

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 459/2012 z dne 29. maja 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) ( 1 )

16

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 460/2012 z dne 29. maja 2012 o prepovedi ribolova v okviru kategorije 9 zamrzovalna plovila z vlečno mrežo za pelagični ribolov v mavretanski ekonomski coni s plovili, ki plujejo pod zastavo držav članic Evropske unije

25

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 461/2012 z dne 31. maja 2012 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1165/98 o kratkoročnih statističnih kazalcih in uredb Komisije (ES) št. 1503/2006, (ES) št. 657/2007 in (ES) št. 1178/2008 glede prilagoditev v zvezi z odstranitvijo spremenljivk novih industrijskih naročil ( 1 )

26

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 462/2012 z dne 31. maja 2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

30

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 463/2012 z dne 31. maja 2012 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. junija 2012

32

 

 

SKLEPI

 

 

2012/284/SZVP

 

*

Sklep Političnega in varnostnega odbora Atalanta/1/2012 z dne 25. maja 2012 o imenovanju poveljnika sil Evropske unije v vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (Atalanta)

35

 

*

Sklep Sveta 2012/285/SZVP z dne 31. maja 2012 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau in razveljavitvi Sklepa 2012/237/SZVP

36

 

 

2012/286/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 31. maja 2012 o ustanovitvi skupine strokovnjakov za varnost kopenskega prometa

47

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Zakonodajni akti

DIREKTIVE

1.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 142/1


DIREKTIVA 2012/13/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 22. maja 2012

o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 82(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Unija si je zadala cilj ohranjati in razvijati območje svobode, varnosti in pravice. V skladu s sklepi predsedstva Evropskega sveta iz Tampereja z dne 15. in 16. oktobra 1999, zlasti s točko 33 sklepov, bi načelo vzajemnega priznavanja sodb in drugih odločb pravosodnih organov moralo postati temelj pravosodnega sodelovanja, tako v civilnih kot v kazenskih zadevah v Uniji, saj bi se z okrepljenim vzajemnim priznavanjem ter potrebnim približevanjem zakonodaje izboljšalo sodelovanje med pristojnimi organi in sodno varstvo pravic posameznika.

(2)

Svet je dne 29. novembra 2000 v skladu s sklepi iz Tampereja sprejel Program ukrepov za izvajanje načela vzajemnega priznavanja odločb v kazenskih zadevah (3). V uvodu programa je zapisano, da je namen vzajemnega priznavanja „okrepiti sodelovanje med državami članicami in povečati varstvo pravic posameznika“.

(3)

Izvajanje načela vzajemnega priznavanja odločb v kazenskih zadevah temelji na predpostavki, da države članice zaupajo v kazenskopravne sisteme drugih držav članic. Obseg izvajanja vzajemnega priznavanja je v veliki meri odvisen od številnih parametrov, ki vključujejo mehanizme za varovanje pravic osumljenih ali obdolženih oseb in skupne minimalne standarde, potrebne za lažje izvajanje načela vzajemnega priznavanja.

(4)

Vzajemno priznavanje odločb v kazenskih zadevah lahko deluje učinkovito le v duhu zaupanja, kjer ne le pravosodni organi, temveč vsi udeleženci v kazenskem postopku priznavajo odločbe pravosodnih organov drugih držav članic kot enakovredne svojim lastnim, kar pomeni ne le zaupanje v ustreznost pravil drugih držav članic, ampak tudi zaupanje v pravilno uporabo teh pravil.

(5)

Pravica do poštenega sojenja je določena s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina) in s členom 6 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (v nadaljnjem besedilu: EKČP). Pravica do obrambe je zagotovljena v členu 48(2) Listine.

(6)

Pravica do svobode in osebne varnosti je določena v členu 6 Listine in členu 5 EKČP. Omejitve teh pravic ne smejo presegati omejitev, dovoljenih v skladu s členom 5 EKČP in omejitev, ki izhajajo iz sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice.

(7)

Čeprav so vse države članice pogodbenice EKČP, izkušnje kažejo, da zgolj to dejstvo ne zagotavlja vedno ustrezne stopnje zaupanja v kazenskopravne sisteme drugih držav članic.

(8)

Zaradi krepitve medsebojnega zaupanja so potrebna podrobna pravila o varovanju procesnih pravic in jamstev, določenih z Listino in EKČP.

(9)

V členu 82(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije je določeno, da se uvedejo minimalna pravila, ki se uporabljajo v državah članicah in s katerimi je olajšano vzajemno priznavanje sodb in sodnih odločb ter policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah s čezmejnimi posledicami. V navedenem členu je določeno, da so „pravice posameznikov v kazenskem postopku“ eno izmed področij, na katerih se lahko uvedejo minimalna pravila.

(10)

Skupna minimalna pravila bi morala voditi do okrepljenega zaupanja v kazenskopravne sisteme vseh držav članic, kar bi moralo po drugi strani voditi do učinkovitejšega pravosodnega sodelovanja v duhu vzajemnega zaupanja. Taka skupna minimalna pravila bi se morala uvesti na področju obveščanja v kazenskem postopku.

(11)

Svet je dne 30. novembra 2009 sprejel Resolucijo o načrtu za krepitev procesnih pravic osumljenih ali obtoženih oseb v kazenskem postopku (4) (v nadaljnjem besedilu: načrt). Načrt predvideva postopne korake za sprejetje ukrepov v zvezi s pravico do prevajanja in tolmačenja (ukrep A), pravico do obveščenosti o pravicah in obdolžitvah (ukrep B), pravico do pravnega nasveta in pravne pomoči (ukrep C), pravico do komuniciranja s sorodniki, delodajalci in konzularnimi organi (ukrep D) ter v zvezi s posebnim varstvom za osumljene ali obdolžene osebe, ki spadajo v skupino ranljivih oseb (ukrep E). V načrtu je poudarjeno, da je vrstni red pravic samo okviren, kar pomeni, da se lahko spreminja glede na prednostne naloge. Načrt je zasnovan tako, da deluje kot celota in njegove koristi se bodo lahko v celoti ocenile šele, ko bodo izvedeni vsi njegovi sestavni deli.

(12)

Evropski svet je dne 11. decembra 2009 v Stockholmskem programu – Odprta in varna Evropa, ki služi državljanom in jih varuje (5), pozdravil načrt in ga vključil v Stockholmski program (točka 2.4). Evropski svet je poudaril, da načrt ni izčrpen, ter pozval Komisijo, naj prouči nadaljnje elemente minimalnih procesnih pravic osumljenih ali obdolženih oseb in oceni, ali je treba za boljše sodelovanje na tem področju preučiti tudi druga vprašanja, na primer domnevo nedolžnosti.

(13)

Prvi ukrep, sprejet v okviru ukrepa A iz načrta, je bila Direktiva 2010/64/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih (6).

(14)

Ta direktiva se nanaša na ukrep B iz načrta. Z namenom krepitve vzajemnega zaupanja med državami članicami določa skupne minimalne standarde na področju obveščanja o pravicah in obdolžitvah, ki se zagotovijo osebam, osumljenim ali obdolženim kaznivega dejanja. Ta direktiva temelji na pravicah, določenih v Listini, zlasti členih 6, 47 in 48 Listine, ter nadgrajuje člena 5 in 6 EKČP, kakor ju razlaga Evropsko sodišče za človekove pravice. V tej direktivi je za izraz „obtožba“ iz člena 6(1) EKČP uporabljen izraz „obdolžitev“.

(15)

Komisija je v svojem sporočilu z dne 20. aprila 2010, z naslovom Zagotavljanje območja svobode, varnosti in pravice za državljane Evrope – Akcijski načrt izvajanja Stockholmskega programa, za leto 2010 napovedala predlog o pravici do obveščenosti o pravicah in obdolžitvah.

(16)

Ta direktiva bi se morala uporabljati za osumljene in obdolžene osebe, ne glede na njihov pravni status, državljanstvo ali narodnostno pripadnost.

(17)

V nekaterih državah članicah ima organ, ki ni sodišče s sodno pristojnostjo v kazenskih zadevah, pristojnost izrekanja sankcij za relativno manjše kršitve. Na primer, pri ponavljajočih se prometnih prekrških, ugotovljenih pri opravljanju nadzora prometa. V okoliščinah teh primerov od pristojnega organa ne bi bilo razumno zahtevati zagotavljanja upoštevanja vseh pravic iz te direktive. Kadar je v pravu države članice določeno, da lahko sankcije za manjše kršitve naloži tak organ in obstaja ali pravica do pritožbe ali možnost kako drugače predložiti zadevo sodišču, pristojnemu za kazenske zadeve, bi se ta direktiva morala uporabljati le za postopke pred tem sodiščem po vložitvi pritožbe ali predložitvi zadeve.

(18)

S to direktivo bi morala biti izrecno zagotovljena pravica do obveščenosti o procesnih pravicah, kakor to izhaja iz sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice.

(19)

Pristojni organi bi morali, kot je določeno v tej direktivi, osumljene ali obdolžene osebe nemudoma ustno ali pisno obvestiti o navedenih pravicah, kot se uporabljajo v nacionalnem pravu, ki so bistvenega pomena za zagotavljanje poštenosti postopka. Da bi se zagotovilo praktično in učinkovito izvajanje teh pravic, bi bilo treba osumljeno ali obdolženo osebo obvestiti pravočasno med postopkom in vsaj še pred prvim uradnim zaslišanjem na policiji ali pred drugim pristojnim organom.

(20)

Ta direktiva določa minimalna pravila glede obveščenosti o pravicah osumljenih ali obdolženih oseb. To ne vpliva na obveščanje o drugih procesnih pravicah na podlagi Listine, EKČP, nacionalnega prava ali prava Unije, ki se uporablja skupaj z razlago pristojnih sodišč. Kadar je bila oseba o posamezni pravici obveščena, pristojnim organom te osebe o tem ne bi bilo treba ponovno obveščati, razen če bi tako zahtevale posebne okoliščine zadeve ali posebna pravila nacionalnega prava.

(21)

Navedbe „osumljena ali obdolžena oseba, ki je prijeta ali pridržana“ v tej direktivi bi bilo treba razumeti kot položaj, v katerem je osumljeni ali obdolženi osebi med kazenskim postopkom odvzeta prostost v smislu člena 5(1)(c) EKČP in kakor to razlaga sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice.

(22)

Kadar so osumljene ali obdolžene osebe prijete ali pridržane, bi jih bilo treba o veljavnih procesnih pravicah obvestiti s pisnim obvestilom o pravicah, napisanim na lahko razumljiv način, z namenom tem osebam pomagati, da bi razumele svoje pravice. Takšno obvestilo o pravicah bi bilo treba vsaki prijeti osebi izročiti nemudoma, takoj ko ji je s posegom organov kazenskega pregona odvzeta prostost v okviru kazenskega postopka. Navedeno obvestilo bi moralo vključevati osnovne informacije o vseh možnostih izpodbijanja zakonitosti prijetja, pritožbe zoper pridržanje ali prošnje za začasni izpust, če in kolikor te pravice obstajajo v nacionalnem pravu. V pomoč državam članicam pri oblikovanju obvestila o pravicah je v Prilogi I prikazan vzorec. Ta vzorec je okviren in se lahko v okviru poročila Komisije o izvajanju te direktive in ob začetku veljavnosti vseh ukrepov iz načrta, spremeni. Obvestilo o pravicah lahko vključuje tudi druge zadevne procesne pravice, ki se uporabljajo v državah članicah.

(23)

Države članice v nacionalnem pravu določijo posebne pogoje in pravila v zvezi s pravico osumljenih ali obdolženih oseb, da o svojem prijetju ali pridržanju obvestijo druge osebe. V skladu z načrtom uveljavljanje navedene pravice ne bi smelo vplivati na potek kazenskega postopka.

(24)

Ta direktiva ne vpliva na določbe nacionalnega prava o varnosti oseb, ki se nahajajo v prostorih za izvrševanje pridržanja.

(25)

Države članice bi morale zagotoviti, da se osumljenim ali obdolženim osebam, če je to potrebno, pri obveščanju v skladu s to direktivo nudi prevajanje in tolmačenje v jezik, ki ga razumejo, v skladu s standardi iz Direktive 2010/64/EU.

(26)

Pristojni organi bi morali pri obveščanju osumljenih ali obdolženih oseb v skladu s to direktivo posebno pozornost nameniti osebam, ki ne morejo razumeti vsebine ali pomena informacij, na primer zaradi svoje mladosti, psihičnega ali fizičnega stanja.

(27)

Osebam, obdolženim kaznivega dejanja, bi bilo treba o tem, česar so obdolžene, dati vse informacije, ki jih potrebujejo za pripravo svoje obrambe in da bi se zaščitila poštenost postopka.

(28)

Osumljene ali obdolžene osebe bi bilo treba o tem, da so osumljene ali obdolžene kaznivega dejanja obvestiti nemudoma in vsaj še pred prvim uradnim zaslišanjem na policiji ali drugim pristojnim organom, ne da bi to vplivalo na potek preiskave. Podati bi bilo treba dovolj podroben opis dejstev, vključno s časom in krajem, če sta znana, ter z možno pravno opredelitvijo domnevnega kaznivega dejanja, katerega so te osebe osumljene ali obdolžene, ob upoštevanju dela kazenskega postopka, v katerem je bil opis podan, da bi se zaščitila poštenost postopka in omogočilo učinkovito uveljavljanje pravice do obrambe.

(29)

Med kazenskim postopkom je treba osumljene ali obdolžene osebe obveščati o vseh spremembah obdolžitev, ki bi lahko bistveno vplivale na njihov položaj, kolikor je to potrebno, da se zaščiti poštenost postopka, ter pravočasno, da se omogoči učinkovito uveljavljanje pravice do obrambe.

(30)

Listine in, kadar je to primerno, fotografije ter avdio- in video posnetki, bistveni za učinkovito izpodbijanje v skladu z nacionalnim pravom, zakonitosti prijetja ali pridržanja osumljenih ali obdolženih oseb, bi morali biti navedenim osebam ali njihovim odvetnikom dostopni še preden pristojni pravosodni organ prične z odločanjem o zakonitosti prijetja ali pridržanja v skladu s členom 5(4) EKČP, ter pravočasno, da se omogoči učinkovito uveljavljanje pravice do izpodbijanja zakonitosti prijetja ali pridržanja.

(31)

Za namene te direktive bi morala pravica dostopa do dokaznega gradiva, kot je opredeljeno v nacionalnem pravu in s katerim razpolagajo organi, pristojni za posamezno kazensko zadevo, ne glede na to ali je osumljeni ali obdolženi osebi v prid ali v breme, vključevati pravico dostopa do gradiva kot so listine in, kadar je to primerno, fotografije ter avdio- in video-posnetki. Navedeno dokazno gradivo je lahko zajeto v spisu ali shranjeno pri pristojnih organih na drug ustrezen način v skladu z njihovim nacionalnim pravom.

(32)

Dostop do dokaznega gradiva s katerim razpolagajo pristojni organi, določen v tej direktivi, se lahko, ne glede na to ali je v prid ali v breme osumljeni ali obdolženi osebi, zavrne v skladu z nacionalnim predpisom, če bi se z dostopom lahko resno ogrozilo življenje ali temeljne pravice druge osebe ali je nujno potrebno za zaščito bistvenega javnega interesa. Vsako zavrnitev dostopa je treba pretehtati glede na pravico do obrambe osumljene ali obdolžene osebe, ob upoštevanju različnih delov kazenskega postopka. Omejitve dostopa bi bilo treba razlagati restriktivno in v skladu z načelom pravice do poštenega sojenja, kot jo določa EKČP in razlaga sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice.

(33)

Pravica dostopa do gradiva zadeve ne bi smela posegati v določbe nacionalnega prava o varstvu osebnih podatkov in informacij o tem, kje se nahajajo zaščitene priče.

(34)

Dostop do gradiva zadeve, kakor ga določa ta direktiva, bi moral biti brezplačen, brez poseganja v določbe nacionalnega prava o plačilu pristojbin za izdajo dvojnikov iz spisa ali stroškov pošiljanja gradiva zadevnim osebam ali njihovemu odvetniku.

(35)

V primeru obveščanja v skladu s to direktivo bi morali pristojni organi to evidentirati v skladu z obstoječimi postopki evidentiranja v nacionalnem pravu in zaradi tega ne bi smeli imeti dodatnih upravnih bremen.

(36)

V skladu z nacionalnim pravom bi morale imeti osumljene ali obdolžene osebe oziroma njihov odvetnik pravico izpodbijati odločitev pristojnih organov zaradi opustitve ali zavrnitve pravice dostopa do informacij ali razkritja določenega gradiva zadeve v skladu s to direktivo. Ta pravica za države članice ne pomeni obveznosti uvajanja posebnega pritožbenega postopka, ločenega mehanizma ali pritožbenega postopka za izpodbijanje takšnih opustitev ali zavrnitev dostopa.

(37)

Brez poseganja v neodvisnost sodstva in razlike v organizaciji pravosodja v Uniji, bi morale države članice pristojnim uradnikom v državah članicah zagotoviti ustrezno usposabljanje o ciljih te direktive ali takšno usposabljanje spodbujati.

(38)

Države članice bi morale sprejeti vse potrebne ukrepe za upoštevanje te direktive. Praktično in učinkovito izvajanje nekaterih določb, na primer obveznosti obveščanja osumljenih ali obdolženih oseb o njihovih pravicah v preprostem in razumljivem jeziku, bi bilo mogoče zagotoviti na drugačen način, vključno z ukrepi, ki niso zakonodajni, kot je ustrezno usposabljanje pristojnih organov ali priprava obvestila o pravicah v preprostem in nestrokovnem jeziku, ki ga laična oseba lahko razume brez poznavanja kazenskega procesnega prava.

(39)

Pravica do pisne obveščenosti o pravicah ob prijetju, ki jih zagotavlja ta direktiva, bi se s potrebnimi prilagoditvami morala uporabljati tudi za osebe, prijete zaradi izvrševanja evropskega naloga za prijetje v skladu z Okvirnim sklepom Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (7). V pomoč državam članicam pri oblikovanju obvestila o pravicah teh oseb je v Prilogi II prikazan vzorec. Ta vzorec je okviren in se lahko v okviru poročila Komisije o izvajanju te direktive in ob začetku veljavnosti vseh ukrepov načrta spremeni.

(40)

S to direktivo so določena minimalna pravila. Države članice bi morale imeti možnost dopolnitve pravic iz te direktive, da bi tako zagotovile višjo raven varstva tudi v primerih, ki v tej direktivi niso izrecno obravnavani. Raven varstva nikoli ne bi smela biti nižja od standardov, ki so določeni z EKČP in kakor jih razlaga sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice.

(41)

V tej direktivi so upoštevane temeljne pravice in načela, ki jih priznava Listina. Ta direktiva si zlasti prizadeva za krepitev pravice do svobode, pravice do poštenega sojenja in pravice do obrambe. Izvajati bi jo bilo treba temu ustrezno.

(42)

Določbe te direktive, ki ustrezajo pravicam, ki jih zagotavlja EKČP, bi bilo treba razlagati in izvajati skladno s temi pravicami, kakor jih razlaga sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice.

(43)

Ker cilja te direktive, in sicer vzpostavitve skupnih minimalnih standardov glede pravice do obveščenosti v kazenskem postopku, države članice ne morejo zadovoljivo doseči enostransko na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, in ker je ta cilj zaradi njegovega obsega in učinkov lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz istega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(44)

V skladu s členom 3 Protokola (št. 21) o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, sta obe državi članici podali uradno obvestilo, da želita sodelovati pri sprejetju in uporabi te direktive.

(45)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske (št. 22), ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju te direktive, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Vsebina

Ta direktiva določa pravila glede pravice do obveščenosti osumljenih ali obdolženih oseb o njihovih pravicah v okviru kazenskega postopka in obdolžitvah zoper njih. Prav tako določa pravila glede pravice do obveščenosti oseb, za katere je izdan evropski nalog za prijetje, o njihovih pravicah.

Člen 2

Področje uporabe

1.   Ta direktiva se uporablja od trenutka, ko pristojni organi države članice seznanijo osebe, da so osumljene ali obdolžene kaznivega dejanja, do zaključka postopka, torej dokončne in pravnomočne odločbe o tem, ali je osumljena oziroma obdolžena oseba storila kaznivo dejanje in glede na primer, vključno z izrekom kazni ter odločitvijo o vseh pritožbah.

2.   Kadar je s predpisi države članice določeno, da lahko sankcije za manjše kršitve naloži organ, ki ni sodišče s sodno pristojnostjo v kazenskih zadevah in je zoper naložitev takšne sankcije možna pritožba na sodišču, se ta direktiva uporablja le za postopke pred tem sodiščem, ki sledijo pritožbi.

Člen 3

Pravica do obveščenosti o pravicah

1.   Države članice zagotovijo, da so osumljene ali obdolžene osebe zaradi učinkovitega uveljavljanja procesnih pravic v skladu z nacionalnim pravom nemudoma obveščene vsaj o naslednjem:

(a)

pravici dostopa do odvetnika;

(b)

upravičenju do brezplačnega pravnega nasveta in pogojih za njegovo pridobitev;

(c)

pravici do obveščenosti o obdolžitvah v skladu s členom 6;

(d)

pravici do tolmačenja in prevajanja;

(e)

pravici do molka.

2.   Države članice zagotovijo, da so navedene osebe o pravicah iz odstavka 1 obveščene ustno ali pisno, v preprostem in razumljivem jeziku, ob upoštevanju posebnih potreb ranljivih osumljenih ali ranljivih obdolženih oseb.

Člen 4

Obvestilo o pravicah ob prijetju ali pridržanju

1.   Države članice zagotovijo, da prijete ali pridržane osumljene ali obdolžene osebe nemudoma prejmejo pisno obvestilo o pravicah. Prav tako se jim omogoči, da obvestilo o pravicah preberejo in ga med odvzemom prostosti obdržijo.

2.   Razen informacij iz člena 3, se v obvestilu o pravicah iz odstavka 1 tega člena navedejo tudi informacije o naslednjih pravicah v skladu z nacionalnim pravom:

(a)

pravici dostopa do gradiva zadeve;

(b)

pravici do obvestila konzularnim organom in tretjim osebam;

(c)

pravici dostopa do nujne zdravniške pomoči, in

(d)

največje možno število ur ali dni odvzema prostosti osumljenim ali obdolženim osebam pred privedbo pred pravosodni organ.

3.   V obvestilu o pravicah so navedene tudi osnovne informacije o vseh možnostih v skladu z nacionalnim pravom za izpodbijanje zakonitosti prijetja, pritožbo zoper pridržanje ter prošnjo za začasni izpust.

4.   Obvestilo o pravicah je sestavljeno v preprostem in razumljivem jeziku. Okvirni vzorec obvestila o pravicah je prikazan v Prilogi I.

5.   Države članice zagotovijo, da osumljene ali obdolžene osebe prejmejo pisno obvestilo o pravicah v jeziku, ki ga razumejo. Kadar obvestila o pravicah ni možno sestaviti v ustreznem jeziku, se osumljene ali obdolžene osebe o pravicah obvesti ustno, v jeziku, ki ga razumejo. Nato se navedenim osebam brez nepotrebnega odlašanja izroči obvestilo o pravicah v jeziku, ki ga razumejo.

Člen 5

Evropski nalog za prijetje in obvestilo o pravicah

1.   Države članice zagotovijo, da osebe, ki so prijete zaradi izvršitve evropskega naloga za prijetje, nemudoma prejmejo ustrezno obvestilo z informacijami o pravicah, ki jih imajo v skladu z zakonom, s katerim se v državi članici izvršitve izvaja Okvirni sklep 2002/584/PNZ.

2.   Obvestilo o pravicah se sestavi v enostavnem in razumljivem jeziku. Okvirni vzorec obvestila o pravicah je prikazan v Prilogi II.

Člen 6

Pravica do obveščenosti o obdolžitvah

1.   Države članice zagotovijo, da so osumljene ali obdolžene osebe obveščene o kaznivem dejanju, katerega so osumljene ali obdolžene. Te informacije se podajo nemudoma in tako podrobno, kolikor je to potrebno za zaščito poštenosti postopka in učinkovito uveljavljanje pravice do obrambe.

2.   Države članice zagotovijo, da so prijete ali pridržane osebe obveščene o razlogih za prijetje ali pridržanje, vključno z navedbo kaznivega dejanja, katerega so osumljene ali obdolžene.

3.   Države članice zagotovijo, da se, najpozneje ob vložitvi obtožnice v preizkus sodišču, podajo podrobne informacije o obdolžitvah, vključno z vrsto in pravno opredelitvijo kaznivega dejanja ter naravo udeležbe obdolžene osebe.

4.   Države članice zagotovijo, da so osumljene ali obdolžene osebe, če je to potrebno za zaščito poštenosti postopka, nemudoma obveščene o vseh spremembah informacij, podanih v skladu s tem členom.

Člen 7

Pravica dostopa do gradiva zadeve

1.   Države članice zagotovijo, da so prijetim ali pridržanim osebam ali njihovim odvetnikom v vsakem delu kazenskega postopka dostopne vse listine o zadevi, ki jih imajo pristojni organi in so bistvene za učinkovito izpodbijanje, v skladu z nacionalnim pravom, zakonitosti prijetja ali pridržanja.

2.   Države članice zagotovijo, da pristojni organi osumljenim ali obdolženim osebam ali njihovim odvetnikom odobrijo dostop vsaj do vsega dokaznega gradiva, s katerim razpolagajo, ne glede na to, ali je to gradivo v prid ali v breme osumljenim ali obdolženim osebam, da bi se zaščitila poštenost postopka in pripravila njihova obramba.

3.   Brez poseganja v odstavek 1 se dostop do dokaznega gradiva iz odstavka 2 odobri pravočasno, da se omogoči učinkovito uveljavljanje pravice do obrambe in vsaj ob predložitvi obtožnice sodišču v preizkus. Kadar pristojni organi pridobijo dodatno dokazno gradivo, omogočijo dostop do tega gradiva v času, ki zadostuje za njegovo preučitev.

4.   Z odstopanjem od odstavkov 2 in 3 se lahko dostop do določenega gradiva zavrne, pod pogojem, da to ne vpliva na pravico do poštenega sojenja in kadar bi s tem lahko bilo resno ogroženo življenje ali temeljne pravice druge osebe, ali če je to nujno potrebno za zaščito bistvenega javnega interesa, kot na primer, ko bi dostop lahko vplival na potek preiskave ali resno škodoval notranji varnosti države članice, v kateri je uveden kazenski postopek. Države članice zagotovijo, da ob upoštevanju postopkov nacionalnega prava o zavrnitvi dostopa do določenega gradiva v skladu s tem odstavkom odloči pravosodni organ, ob upoštevanju postopkov nacionalnega prava ali zagotovijo vsaj, da za takšno odločitev pravosodnega organa obstaja možnost sodnega nadzora.

5.   Dostop iz tega člena se zagotovi brezplačno.

Člen 8

Vodenje evidence in pravica do pritožbe

1.   Države članice zagotovijo, da se o vseh informacijah, danih osumljenim ali obdolženim osebam v skladu s členi 3 do 6, vodi evidenca po postopku evidentiranja, določenem v predpisih zadevne države članice.

2.   Države članice zagotovijo, da imajo osumljene ali obdolžene osebe ali njihov odvetnik v skladu s postopki nacionalnega prava pravico do izpodbijanja odločitev pristojnih organov zaradi opustitve ali zavrnitve pravice dostopa do informacij v skladu s to direktivo.

Člen 9

Usposabljanje

Brez poseganja v neodvisnost sodstva in različne oblike organizacij pravosodja v Uniji države članice zaprosijo tiste, ki so odgovorni za usposabljanje sodnikov, tožilcev, policije in zaposlenih v pravosodju, ki sodelujejo v kazenskih postopkih, da zagotovijo ustrezno usposabljanje o ciljih te direktive.

Člen 10

Klavzula o omejitvah ali izjemah

Zaradi uporabe te direktive ne morejo nastati omejitve ali izjeme od procesnih pravic ali jamstev v postopku, ki jih zagotavljajo Listina, EKČP in druge zadevne določbe mednarodnega prava ali pravo katere koli države članice, ki zagotavlja višjo stopnjo varstva.

Člen 11

Prenos

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 2. junija 2014.

2.   Države članice posredujejo Komisiji besedila zadevnih določb navedenih predpisov.

3.   Ko države članice sprejmejo navedene ukrepe, se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 12

Poročanje

Komisija do 2. junija 2015 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo z oceno, v kolikšnem obsegu so države članice sprejele potrebne ukrepe za izpolnjevanje te direktive, po potrebi skupaj z zakonodajnimi predlogi.

Člen 13

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 14

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice v skladu s Pogodbama.

V Strasbourgu, 22. maja 2012

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

N. WAMMEN


(1)  UL C 54, 19.2.2011, str. 48.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. decembra 2011 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 26. aprila 2012.

(3)  UL C 12, 15.1.2001, str. 10.

(4)  UL C 295, 4.12.2009, str. 1.

(5)  UL C 115, 4.5.2010, str. 1.

(6)  UL L 280, 26.10.2010, str. 1.

(7)  UL L 190, 18.7.2002, str. 1.


PRILOGA I

Image

Okvirni vzorec obvestila o pravicah

Namen tega vzorca je pomagati nacionalnim organom pri pripravi obvestila o pravicah na nacionalni ravni. Države članice niso zavezane uporabiti tega vzorca. Pri pripravi obvestila o pravicah lahko države članice ta vzorec spremenijo, da bi ga uskladile z nacionalnimi predpisi in dodajo druge koristne informacije. Države članice morajo obvestilo o pravicah vročiti ob prijetju ali pridržanju osebe. Kljub temu lahko države članice osumljenim ali obdolženim osebam med kazenskim postopkom zagotavljajo pisne informacije.

A.   POMOČ ODVETNIKA/PRAVICA DO PRAVNE POMOČI

Pravico imate do zaupnega pogovora z odvetnikom. Odvetnik je neodvisen od policije. Če potrebujete pomoč pri izbiri odvetnika, zaprosite policijo za pomoč in pomagali vam bodo. V nekaterih primerih je pomoč lahko brezplačna. Za dodatne informacije se obrnite na policijo.

B.   INFORMACIJE O OBDOLŽITVAH

Pravico imate vedeti, zakaj ste bili prijeti ali pridržani in česa ste osumljeni ali obdolženi.

C.   TOLMAČENJE IN PREVAJANJE

Če ne govorite ali razumete jezika policije ali drugih pristojnih organov, imate pravico do brezplačne pomoči tolmača. Tolmač vam lahko pomaga pri pogovoru z vašim odvetnikom in mora ohraniti vsebino tega pogovora kot zaupno. Pravico imate do prevoda vsaj bistvenih delov ključnih listin, vključno z vsako odredbo sodnika o vašem prijetju ali pridržanju, obtožnim predlogom, obtožnico ali sodbo. V nekaterih primerih se vam lahko priskrbi ustni prevod ali povzetek.

D.   PRAVICA DO MOLKA

Med zaslišanjem na policiji ali pred drugim pristojnim organom vam ni treba odgovarjati na vprašanja o domnevnem kaznivem dejanju. Pri odločitvi o tem vam lahko pomaga vaš odvetnik.

E.   DOSTOP DO LISTIN

Ob prijetju ali pridržanju, imate vi (ali vaš odvetnik) pravico dostopa do bistvenih listin, ki jih potrebujete za pritožbo zoper prijetje ali pridržanje. Če se zadeva obravnava pred sodiščem, imate vi ali vaš odvetnik pravico dostopa do dokaznega gradiva, ki vam je v prid ali v breme.

F.   OBVEŠČANJE TRETJE OSEBE O VAŠEM PRIJETJU ALI PRIDRŽANJU/ OBVEŠČANJE VAŠEGA KONZULATA ALI VELEPOSLANIŠTVA

Ob prijetju ali pridržanju imate pravico policijo zaprositi, da o vašem pridržanju obvestijo na primer vašega družinskega člana ali delodajalca. V nekaterih primerih se lahko začasno omeji pravica do obveščanja tretjih oseb o vašem pridržanju. V takih primerih vas bo policija obvestila o vaših možnostih.

Če ste tujec, sporočite policiji ali želite, da se o vašem pridržanju obvesti konzularni organ ali veleposlaništvo. Prav tako lahko sporočite policiji, da želite stopiti v stik z uradnikom vašega konzularnega organa ali veleposlaništva.

G.   NUJNA ZDRAVNIŠKA POMOČ

Ko ste prijeti ali pridržani, imate pravico do nujne zdravniške pomoči. Prosimo, sporočite policiji, če potrebujete takšno pomoč.

H.   ČAS ODVZEMA PROSTOSTI

Po prijetju vam je lahko prostost odvzeta oziroma ste lahko pridržani za največ … [vpisati ustrezno število ur/dni]. Potem morate biti ali izpuščeni ali vas mora zaslišati sodnik, ki bo odločil o vašem nadaljnjem pridržanju. Pozanimajte se pri svojem odvetniku ali sodniku o pravici do izpodbijanja zakonitosti prijetja, pritožbe zoper pridržanje ter prošnje za začasni izpust.


PRILOGA II

Image

Okvirni vzorec obvestila o pravicah oseb, prijetih na podlagi evropskega naloga za prijetje

Namen tega vzorca je pomagati nacionalnim organom pri pripravi obvestila o pravicah na nacionalni ravni. Države članice niso zavezane uporabiti tega vzorca. Pri pripravi obvestila o pravicah lahko države članice ta vzorec spremenijo zaradi uskladitve z nacionalnimi predpisi in dodajo druge koristne informacije.

A.   PODATKI O EVROPSKEM NALOGU ZA PRIJETJE

Pravico imate biti obveščeni o vsebini evropskega naloga za prijetje, na podlagi katerega ste bili prijeti.

B.   POMOČ ODVETNIKA

Pravico imate do zaupnega pogovora z odvetnikom. Odvetnik je neodvisen od policije. Če potrebujete pomoč pri izbiri odvetnika, zaprosite policijo za pomoč in pomagali vam bodo. V nekaterih primerih je pomoč lahko brezplačna. Za dodatne informacije se obrnite na policijo.

C.   TOLMAČENJE IN PREVAJANJE

Če ne govorite ali razumete jezika policije ali drugih pristojnih organov, imate pravico do brezplačne pomoči tolmača. Tolmač vam lahko pomaga pri pogovoru z vašim odvetnikom in mora ohraniti vsebino tega pogovora kot zaupno. Pravico imate do prevoda evropskega naloga za prijetje v jezik, ki ga razumete. V nekaterih primerih se vam lahko priskrbi ustni prevod ali povzetek.

D.   MOŽNOST SOGLASJA

Imate pravico izbire o tem, ali soglašate z izročitvijo državi, ki zahteva vaše prijetje. Soglasje bi pospešilo postopek. [Možni dodatek za nekatere države članice: V poznejšem delu postopka bo to odločitev morda težko ali celo nemogoče spremeniti]. Za dodatne informacije se obrnite na pristojne organe ali vašega odvetnika.

E.   ZASLIŠANJE

Če z izročitvijo ne soglašate, imate pravico do zaslišanja pred pravosodnim organom.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

1.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 142/11


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 458/2012

z dne 31. maja 2012

o izvajanju člena 11(1) Uredbe (EU) št. 377/2012 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 377/2012 (1) ter zlasti člena 11(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 3. maja 2012 sprejel Uredbo (EU) št. 377/2012.

(2)

Ob upoštevanju resnosti razmer v Gvineji Bissau in v skladu s Sklepom Sveta 2012/285/SZVP z dne 31. maja 2012 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau (2) bi se morale na seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 377/2012 vključiti dodatne osebe –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Seznam iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 377/2012 se nadomesti s seznamom iz Priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. maja 2012

Za Svet

Predsednik

N. WAMMEN


(1)  UL L 119, 4.5.2012, str. 1.

(2)  Glej stran 36 tega Uradnega lista.


PRILOGA

Seznam oseb iz člena 1

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti (datum in kraj rojstva (d. r. in k. r.), številka potnega lista ali osebne izkaznice itd.)

Razlogi za uvrstitev na seznam

Datum uvrstitve na seznam

 

 

 

Po tem državnem udaru je prvo sporočilo vojaškega poveljstva izdal generalštab oboroženih sil, ki ga vodi general Injai.

 

2.

Generalmajor Mamadu TURE (N'KRUMAH)

Državljanstvo – Gvineja Bissau

d. r.: 26.4.1947

Uradna funkcija: namestnik načelnika štaba oboroženih sil

Diplomatski potni list št. DA0002186

Datum izdaje: 30.3.2007

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 26.8.2013

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

3.5.2012

3.

General Estêvão NA MENA

d. r.: 07.3.1956

Uradna funkcija: generalni inšpektor oboroženih sil

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

3.5.2012

4.

Brigadni general Ibraima CAMARA (tudi "Papa Camara")

Državljanstvo – Gvineja Bissau

d. r.: 11.5.1964

Starševstvo: Suareba Camara in Sale Queita

Uradna funkcija: načelnik štaba zračnih sil

Diplomatski potni list št. AAID00437

Datum izdaje: 18.2.2010

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 18.2.2013

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

3.5.2012

5.

Podpolkovnik Daba NA WALNA (tudi "Daba Na Walna")

Državljanstvo – Gvineja Bissau

d. r.: 6.6.1966

Starševstvo: Samba Naualna in In-Uasne Nanfafe

Uradna funkcija: tiskovni predstavnik vojaškega poveljstva

Številka potnega lista: SA 0000417

Datum izdaje: 29.10.2003

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 10.3.2013

Tiskovni predstavnik vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

3.5.2012

6.

General Augusto MÁRIO CÓ

Uradna funkcija: načelnik štaba kopenske vojske.

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

3.5.2012

7.

General Saya Braia Na NHAPKA

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Uradna funkcija: vodja predsedniške garde.

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

1.6.2012

8.

Polkovnik Tomás DJASSI

Državljanstvo: Gvineja Bissau

D. r.: 18.9.1968

Uradna funkcija: poveljnik nacionalne garde.

Potni list: AAIS00820

Datum izdaje: 24.11.2010

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 27.4.2012

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Tesni svetovalec načelnika štaba oboroženih sil Antónia Injaija.

1.6.2012

9.

Polkovnik Cranha DANFÁ

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Uradna funkcija: operativni vodja združenega štaba oboroženih sil

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Tesni svetovalec načelnika štaba oboroženih sil Antónia Injaija.

1.6.2012

10.

Polkovnik Celestino de CARVALHO

Državljanstvo: Gvineja Bissau

D. r.: 14.6.1955

Starševstvo: Domingos de Carvalho in Josefa Cabral

Uradna funkcija: predsednik nacionalnega inštituta za obrambo

Potni list: diplomatski potni list št. DA0002166

Datum izdaje: 19.2.2007

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 15.4.2013

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Nekdanji načelnik štaba zračnih sil. Njegova prisotnost v delegaciji, ki se je 26. aprila sestala z organizacijo ECOWAS, potrjuje njegovo sodelovanje v vojaškem poveljstvu.

1.6.2012

11.

Stotnik (mornarica) Sanhá CLUSSÉ

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Datum rojstva: 28.9.1965

Starševstvo: Clusse Mutcha in Dalu Imbungue

Uradna funkcija: vršilec dolžnosti načelnika pomorskih operacij

Potni list: SA 0000515

Datum izdaje: 8.12.2003

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 29.8.2013

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Njegova prisotnost v delegaciji, ki se je 26. aprila sestala z organizacijo ECOWAS, potrjuje njegovo sodelovanje v vojaškem poveljstvu.

1.6.2012

12.

Podpolkovnik Júlio NHATE

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Leto rojstva: 1972

Uradna funkcija: poveljnik padalske enote

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Podpolkovnik Júlio Nhate je vodil vojaško operacijo v podporo državnemu udaru 12. aprila 2012.

1.6.2012

13.

Podpolkovnik Tchipa NA BIDON

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Datum rojstva: 28.5.1954

Starševstvo: “Nabidom”

Uradna funkcija: vodja vojaške obveščevalne službe

Potni list: diplomatski potni list št. DA0001564

Datum izdaje: 30.11.2005

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 15.5.2011

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

1.6.2012

14.

Podpolkovnik Tcham NA MAN (tudi Namam)

Državljanstvo: Gvineja Bissau

D. r.: 27.2.1953

Starševstvo: Biute Naman in Ndjade Na Noa

Uradna funkcija: vodja vojaške bolnišnice oboroženih sil

Potni list: SA0002264

Datum izdaje: 24.7.2006

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 23.7.2009

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Podpolkovnik Tcham Na Man je tudi član visokega vojaškega poveljstva.

1.6.2012

15.

Major Samuel FERNANDES

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Datum rojstva: 22.1.1965

Starševstvo: José Fernandes in Segunda Iamite

Uradna funkcija: pomočnik načelnika operativnega oddelka nacionalne garde

Potni list: AAIS00048

Datum izdaje: 24.3.2009

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 24.3.2012

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

1.6.2012

16.

Major Idrissa DJALÓ

Državljanstvo: Gvineja Bissau

D. r.: 6.1.1962

Uradna funkcija: svetovalec za protokol pri načelniku štaba oboroženih sil

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Bil je eden prvih častnikov, ki je s podpisom enega svojih prvih službenih sporočil (št. 5 z dne 13. aprila) javno izkazal svojo povezavo z vojaškim poveljstvom. Major Djaló dela tudi za vojaško obveščevalno službo.

1.6.2012

17.

Poveljnik (mornarica) Bion NA TCHONGO (tudi Nan Tchongo

Državljanstvo: Gvineja Bissau

D. r.: 8.4.1961

Starševstvo: Cunha Nan Tchongo in Bucha Natcham

Uradna funkcija: vodja mornariške obveščevalne službe

Potni list: diplomatski potni list št. DA0001565

Datum izdaje: 1.12.2005

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 30.11.2008

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

1.6.2012

18.

Poveljnik (mornarica) Agostinho Sousa CORDEIRO

Državljanstvo: Gvineja Bissau

D. r.: 28.5.1962

Starševstvo: Luis Agostinho Cordeiro in Domingas Soares

Uradna funkcija: vodja logistike združenega štaba oboroženih sil

Potni list: SA0000883

Datum izdaje: 14.4.2004

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 15.4.2013

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

1.6.2012

20.

Poročnik Lassana CAMARÁ

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Uradna funkcija: vodja finančne službe oboroženih sil

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Odgovoren je za nezakonito prisvajanje javnih sredstev v lasti carinske uprave, generalnega direktorata za promet ter generalnega direktorata za meje in migracije. S temi sredstvi se financira vojaško poveljstvo.

1.6.2012

21.

Poročnik Julio NA MAN

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Uradna funkcija: pribočnik načelnika štaba oboroženih sil

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Poročnik Na Man je dejavno sodeloval pri operativnem vodenju državnega udara 12. aprila 2012 na podlagi ukazov Antónia Injaija. Prav tako je v imenu vojaškega poveljstva sodeloval na sestankih s političnimi strankami.

1.6.2012


1.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 142/16


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 459/2012

z dne 29. maja 2012

o spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (1) ter zlasti člena 5(3),

ob upoštevanju Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva) (2) in zlasti člena 39(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 715/2007 in Uredba Komisije (ES) št. 692/2008 z dne 18. julija 2008 o izvajanju in spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (3) določata skupne tehnične zahteve za homologacijo motornih vozil in njihovih nadomestnih delov glede na njihove emisije ter določata pravila za skladnost v uporabi, trajnost naprav za uravnavanje onesnaževanja, vgrajene sisteme za diagnostiko na vozilu (OBD), merjenje porabe goriva ter dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil.

(2)

V skladu z Uredbo (ES) 715/2007 je treba določiti standard za število delcev (particle number; v nadaljnjem besedilu: PN) za vozila z motorjem na prisilni vžig, ki bodo odobrena v skladu s standardi Euro 6.

(3)

Delci, ki jih oddajajo vozila, se lahko nalagajo v pljučnih mešičkih ljudi, kar lahko vodi v dihalne in srčno-žilne bolezni ter povečano umrljivost. Zato je visoka raven zaščite pred navedenimi delci v javnem interesu.

(4)

Za merjenje emisij delcev pri vozilih z motorjem na prisilni vžig se trenutno uporablja protokol merjenja Programa za merjenje delcev (PMD), ki je bil razvit za dizelska vozila. Vendar dokazi kažejo, da se lahko spekter velikosti in kemična sestava emisij delcev pri motorju na prisilni vžig razlikujeta od spektra in sestave emisij delcev pri dizelskih vozilih. Spekter velikosti in kemično sestavo delcev ter učinkovitost veljavne tehnike merjenja za nadzorovanje škodljivih emisij delcev je treba še naprej spremljati. V prihodnosti bo morda potrebna revizija navedenega protokola merjenja za vozila z motorjem na prisilni vžig.

(5)

Po danes znanih podatkih je raven emisij delcev iz konvencionalnih motorjev s posrednim vbrizgavanjem goriva, ki goriva ne vbrizgavajo neposredno v zgorevalni prostor, ampak v sesalni kolektor ali vstopni kanal, nizka. Zato se zaenkrat zdi upravičeno, da se regulativni ukrepi omejijo na vozila z motorji z neposrednim vbrizgom, vendar je treba še naprej raziskovati in spremljati emisije delcev pri vseh motorjih na prisilni vžig, zlasti spekter velikosti in kemično sestavo oddanih delcev, pa tudi dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, Komisija pa mora po potrebi in ob upoštevanju prihodnjega tržnega deleža vozil s posrednim vbrizgavanjem goriva predlagati nadaljnje regulativne ukrepe.

(6)

Uredba (ES) št. 692/2008 je za dizelska vozila Euro 6 določila mejno vrednost emisij delcev 6 × 1011 #/km. V skladu z načelom tehnološko nevtralne zakonodaje mora biti zadevna mejna vrednost emisij za vozila Euro 6 z motorjem na prisilni vžig enaka, saj ni nobenega dokaza, da je specifična toksičnost delcev, ki jih oddajajo motorji na prisilni vžig, nižja od specifične toksičnosti delcev, ki jih oddajajo dizelski motorji.

(7)

Filtri delcev za bencinske motorje, pri katerih gre za učinkovito tehnološko rešitev za naknadno obdelavo, namenjeno omejevanju emisij delcev iz motorjev na prisilni vžig, naj bi bili v prihodnje na voljo za vgradnjo v nekatera vozila Euro 6 po razumnih cenah. Poleg tega se verjetno lahko v treh letih od obveznih datumov za stopnjo Euro 6 iz člena 10 Uredbe (ES) št. 715/2007 za številne uporabe doseže podobno zmanjšanje emisij delcev z notranjimi ukrepi v motorjih in z znatno nižjimi stroški. Vsi ukrepi v motorjih morajo veljati za vse delovne pogoje delovanja motorja, da se ob odsotnosti naprav za naknadno obdelavo ravni emisij v dejanskih voznih razmerah ne bi poslabšale.

(8)

Da se omogoči razvoj vseh potrebnih tehnologij in dovolj časa za prilagoditev proizvodnje, je treba sprejeti dvostopenjski pristop, pri katerem bi se mejne vrednosti števila delcev stopnje Euro 6 za dizelska vozila v drugi fazi uporabljale tudi za vozila z motorjem na prisilni vžig in neposrednim vbrizgom.

(9)

Pozornost je treba nameniti emisijam delcev vozil z motorjem na prisilni vžig v dejanskih voznih razmerah in razvoju ustreznih preskusnih postopkov. Komisija mora razviti in uvesti ustrezne merilne postopke najpozneje tri leta po začetku veljavnosti stopnje Euro 6.

(10)

Komisija mora še naprej spremljati učinek ukrepov za zmanjšanje števila delcev na emisije CO2 pri motorjih na prisilni vžig.

(11)

V skladu s členom 4(7) Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 se lahko vozila, zajeta v okviru navedene uredbe, homologirajo po emisijskih standardih Euro 6 šele po uvedbi mejnih vrednosti za vgrajene sisteme za diagnostiko na vozilu (OBD). OBD je pomembno orodje za prepoznavanje napačnega delovanja naprav za uravnavanje onesnaževanja.

(12)

Komisija je v svojem sporočilu 2008/C 182/08 o uporabi in prihodnjem razvoju zakonodaje Skupnosti v zvezi z emisijami iz lahkih tovornih vozil ter dostopom do informacij o popravilu in vzdrževanju (Euro 5 in 6) (4) predlagala vrsto mejnih vrednosti za vgrajene sisteme za diagnostiko na vozilu, ki na splošno odražajo mejne vrednosti, ki se bodo uporabljala za večino lahkih tovornih vozil v Združenih državah in Kanadi od leta 2013 naprej in kjer je večina sistemov OBD v vozilih skladna z zakonodajo, ki jo je sprejel kalifornijski odbor za zaščito zraka (Californian Air Resources Board – CARB). Uskladitev zahtev Unije z zahtevami Združenih držav bi bila v skladu s cilji mednarodnega usklajevanja in bi zagotovila visoko stopnjo okoljske zaščite.

(13)

Vendar pa so zahteve v Združenih državah za vgrajene sisteme za diagnostiko na vozilu za proizvajalce vozil, ki ne izvažajo v Združene države, tehnološko zahtevne. Zato je treba za vgrajene sisteme za diagnostiko na vozilu določiti začetno obdobje treh let, v katerem zahteve ne bi bile tako stroge, kar bi industriji zagotovilo daljši čas za prilagoditev proizvodnje.

(14)

Končne mejne vrednosti za vgrajene sisteme za diagnostiko na vozilu Euro 6 za ogljikov monoksid, nemetanske ogljikovodike in trdne delce iz Uredbe (ES) št. 692/2008 ne smejo biti tako stroge kot vrednosti, predlagane v Sporočilu 2008/C 182/08, temveč morajo upoštevati posebne tehnične težave na navedenih področjih. Poleg tega se s to uredbo ne smejo sprejeti mejne vrednosti za vgrajene sisteme za diagnostiko na vozilu Euro 6 za število delcev.

(15)

Pozneje je treba oceniti okoljsko potrebo, tehnično izvedljivost ter razmerji med stroški in koristmi strožjih mejnih vrednosti za vgrajene sisteme za diagnostiko na vozilu Euro 6 za ogljikov monoksid in ne-metanske ogljikovodike ter določitve mejnih vrednosti za vgrajene sisteme za diagnostiko na vozilu Euro 6 za število delcev. Morebitne spremembe regulativnih zahtev na podlagi te ocene je treba uvesti tako, da bo imela industrija dovolj časa za prilagoditev proizvodnje. Glede na kompleksnost sistemov za diagnostiko na vozilu za to običajno potrebuje tri do štiri leta.

(16)

Uredbi (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 692/2008 je zato treba ustrezno spremeniti.

(17)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Tehničnega odbora za motorna vozila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 715/2007 se spremeni:

1.

V členu 3 se na koncu točke 17 pika zamenja s podpičjem.

2.

V členu 3 se doda naslednja točka 18:

„18.

‚Motor z neposrednim vbrizgom‘ pomeni motor, ki lahko deluje v načinu, pri katerem se gorivo vbrizga v polnilni zrak, potem ko je bil zrak vsesan skozi ventile za dovajanje.“

3.

V členu 10 se doda naslednji odstavek 7:

„7.   Do tri leta po ustreznih datumih, določenih v odstavkih 4 in 5 za nove homologacije in registracijo, prodajo ali začetek uporabe novih vozil, se, če se proizvajalec tako odloči, mejne vrednosti emisij delcev 6 × 1012 #/km uporabljajo za vozila z motorjem na prisilni vžig in neposrednim vbrizgom.“

4.

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Uredba (ES) št. 692/2008 se spremeni:

1.

odstavek 7 člena 4 se črta;

2.

priloge I, XI in XVI se spremenijo v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. maja 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 171, 29.6.2007, str. 1.

(2)  UL L 263, 9.10.2007, str. 1.

(3)  UL L 199, 28.7.2008, str. 1.

(4)  UL C 182, 19.7.2008, str. 17.


PRILOGA I

Spremembe Uredbe (ES) št. 715/2007

Priloga I k Uredbi (ES) št. 715/2007 se spremeni:

1.

Besedilo v drugi vrstici zadnjega stolpca tabele 1 (Mejne vrednosti emisij Euro 5) se nadomesti z naslednjim:

„Število delcev (PN)“

.

2.

Tabela 2 se nadomesti z naslednjo tabelo:

Tabela 2

Mejne vrednosti emisij Euro 6

 

Referenčna masa

(RM)

(kg)

Mejne vrednosti

Masa ogljikovega monoksida

(CO)

Masa vseh ogljikovodikov

(THC)

Masa nemetanskih ogljikovodikov

(NMHC)

Masa dušikovih oksidov

(NOx)

Skupna masa vseh ogljikovodikov in dušikovih oksidov

(THC + NOx)

Masa trdnih delcev

(PM) (1)

Število delcev

(PN)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Kategorija

Razred

 

PV

KV

PV

KV

PV

KV

PV

KV

PV

KV

PV (2)

KV

PV (2)  (3)

KV

M

Skupaj

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N1

I

RM ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

II

1 305 < RM ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

105

195

4,5

4,5

6,0 x 1011

6,0 x 1011

III

1 760 < RM

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N2

Skupaj

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

Legenda: PV = prisilni vžig, KV = kompresijski vžig


(1)  Mejna vrednost emisij za maso trdnih delcev 5,0 mg/km se uporablja za vozila, homologirana pred 1.9.2011 za mejne vrednosti emisij iz te tabele s prejšnjim protokolom za merjenje trdnih delcev.

(2)  Mejne vrednosti za maso in število delcev pri prisilnem vžigu se uporabljajo samo za vozila z motorji z neposrednim vbrizgavanjem goriva.

(3)  Do tri leta po datumih iz člena 10(4) in (5) za nove homologacije oziroma nova vozila se po izbiri proizvajalca uporablja mejna vrednost emisij za število delcev 6,0 × 1012 #/km za vozila Euro 6 z motorjem na prisilni vžig in neposrednim vbrizgom. Najpozneje do navedenih datumov se uporablja homologacijska preskusna metoda, ki zagotavlja učinkovito omejevanje števila delcev, ki jih vozila oddajo v dejanskih voznih razmerah.“


PRILOGA II

Spremembe Uredbe (ES) št. 692/2008

Uredba (ES) št. 692/2008 se spremeni:

1.

Dodatek 6 Priloge I se spremeni:

(a)

V točki 1 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„Tej številki sledi en ali več znakov, ki odražajo različne kategorije v skladu s tabelo 1.“;

(b)

tabela 1 se nadomesti z naslednjo tabelo:

Tabela 1

Znak

Standard za emisije

Standard za vgrajeno napravo za diagnostiko na vozilu

Kategorija in razred vozila

Motor

Pričetek veljavnosti: novi tipi

Pričetek veljavnosti: nova vozila

Zadnji datum registracije

A

Euro 5a

Euro 5

M, N1 razred I.

PV, KV

1.9.2009

1.1.2011

31.12.2012

B

Euro 5a

Euro 5

M1 za izpolnjevanje posebnih družbenih potreb

(razen M1G)

KV

1.9.2009

1.1.2012

31.12.2012

C

Euro 5a

Euro 5

M1G za izpolnjevanje posebnih družbenih potreb

KV

1.9.2009

1.1.2012

31.8.2012

D

Euro 5a

Euro 5

N1 razred II

PV, KV

1.9.2010

1.1.2012

31.12.2012

E

Euro 5a

Euro 5

N1 razred III, N2

PV, KV

1.9.2010

1.1.2012

31.12.2012

F

Euro 5b

Euro 5

M, N1 razred I.

PV, KV

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

G

Euro 5b

Euro 5

M1 za izpolnjevanje posebnih družbenih potreb

(razen M1G)

KV

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

H

Euro 5b

Euro 5

N1 razred II

PV, KV

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

I

Euro 5b

Euro 5

N1 razred III, N2

PV, KV

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

J

Euro 5b

Euro 5+

M, N1 razred I.

PV, KV

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2015

K

Euro 5b

Euro 5+

M1 za izpolnjevanje posebnih družbenih potreb

(razen M1G)

KV

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2015

L

Euro 5b

Euro 5+

N1 razred II

PV, KV

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2016

M

Euro 5b

Euro 5+

N1 razred III, N2

PV, KV

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2016

N

Euro 6a

Euro 6-

M, N1 razred I.

KV

 

 

31.12.2012

O

Euro 6a

Euro 6-

N1 razred II

KV

 

 

31.12.2012

P

Euro 6a

Euro 6-

N1 razred III, N2

KV

 

 

31.12.2012

Q

Euro 6b

Euro 6-

M, N1 razred I.

KV

 

 

31.12.2013

R

Euro 6b

Euro 6-

N1 razred II

KV

 

 

31.12.2013

S

Euro 6b

Euro 6-

N1 razred III, N2

KV

 

 

31.12.2013

T

Euro 6b

Euro 6-plus IUPR

M, N1 razred I.

KV

 

 

31.8.2015

U

Euro 6b

Euro 6-plus IUPR

N1 razred II

KV

 

 

31.8.2016

V

Euro 6b

Euro 6-plus IUPR

N1 razred III, N2

KV

 

 

31.8.2016

W

Euro 6b

Euro 6-1

M, N1 razred I.

PV, KV

1.9.2014

1.9.2015

31.8.2018

X

Euro 6b

Euro 6-1

N1 razred II

PV, KV

1.9.2015

1.9.2016

31.8.2019

Y

Euro 6b

Euro 6-1

N1 razred III, N2

PV, KV

1.9.2015

1.9.2016

31.8.2019

ZA

Euro 6c

Euro 6-2

M, N1 razred I.

PV, KV

1.9.2017

1.9.2018

 

ZB

Euro 6c

Euro 6-2

N1 razred II

PV, KV

1.9.2018

1.9.2019

 

ZC

Euro 6c

Euro 6-2

N1 razred III, N2

PV, KV

1.9.2018

1.9.2019

 

ZX

n. r.

n. r.

vsa vozila

akumulator, popolnoma električen

1.9.2009

1.1.2011

 

ZY

n. r.

n. r.

vsa vozila

gorivna celica, popolnoma električna

1.9.2009

1.1.2011

 

ZZ

n. r.

n. r.

vsa vozila s certifikati v skladu s točko 2.1.1 Priloge I

PV, KV

1.9.2009

1.1.2011

 

Standard emisij ‚Euro 5a‘= izključuje spremenjen postopek merjenja za trdne delce, standard za število delcev in preskus emisij pri nizkih temperaturah z biogorivom za vozila s prilagodljivim tipom goriva;

Standard emisij ‚Euro 5b‘= celotne zahteve za emisije Euro 5, vključno s spremenjenim postopkom merjenja za trdne delce, standardom za število delcev za vozila z motorjem na kompresijski vžig in preskusom emisij pri nizki temperaturi z biogorivom za vozila s prilagodljivim tipom goriva;

Standard emisij ‚Euro 6a‘= izključuje spremenjen postopek merjenja za trdne delce, standard za število delcev in preskus emisij pri nizkih temperaturah z biogorivom za vozila s prilagodljivim tipom goriva;

Standard emisij ‚Euro 6b‘= zahteve za emisije Euro 6, vključno s spremenjenim postopkom merjenja za trdne delce, standardom za število delcev (predhodne vrednosti za vozila z motorjem na prisilni vžig) in preskusom emisij pri nizki temperaturi z biogorivom za vozila s prilagodljivim tipom goriva;

Standard emisij ‚Euro 6c‘= celotne zahteve za emisije Euro 6, tj. standard emisij Euro 6b in končni standardi za število delcev za vozila z motorjem na prisilni vžig;

‚Euro 5‘ standard za vgrajene naprave za diagnostiko na vozilu= osnovne zahteve Euro 5 za vgrajene naprave za diagnostiko, brez razmerja učinkovitosti med uporabo (IUPR), spremljanja dušikovih oksidov pri vozilih s pogonom na bencin in poostrenih mejnih vrednosti za trdne delce (PM) pri dizelskih vozilih;

„Euro 5+“ standard za vgrajene naprave za diagnostiko na vozilu= vključuje ublaženo razmerje učinkovitosti med uporabo (IUPR), spremljanje dušikovih oksidov za vozila s pogonom na bencin in poostrene mejne vrednosti za trdne delce (PM) pri dizelskih vozilih;

„Euro 6-“ standard za vgrajene naprave za diagnostiko na vozilu= ublažene mejne vrednosti za vgrajene naprave za diagnostiko na dizelskih vozilih;

„Euro 6- plus IUPR“ standard za vgrajene naprave za diagnostiko na vozilu= vključuje ublažene mejne vrednosti za vgrajene naprave za diagnostiko na dizelskih vozilih in ublaženo razmerje učinkovitosti med uporabo (IUPR);

„Euro 6-1“ standard za vgrajene naprave za diagnostiko na vozilu= celotne zahteve Euro 6 za vgrajene naprave za diagnostiko, vendar s predhodnimi mejnimi vrednostmi za vgrajene naprave za diagnostiko na vozilu, kakor so opredeljene v točki 2.3.4 Priloge XI, in delno ublaženim razmerjem učinkovitosti med uporabo (IUPR);

„Euro 6-2“ standard za vgrajene naprave za diagnostiko na vozilu= celotne zahteve Euro 6 za vgrajene naprave za diagnostiko, vendar s končnimi mejnimi vrednostmi za vgrajene naprave za diagnostiko na vozilu, kakor so opredeljene v točki 2.3.3 Priloge XI.“

2.

Priloga XI se spremeni:

(a)

Vstavita se naslednji točki 2.3.3 in 2.3.4:

„2.3.3

Mejne vrednosti za vgrajene sisteme za diagnostiko na vozilih, ki so homologirana v skladu z mejnimi vrednostmi emisij Euro 6 iz tabele 2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 715/2007 za obdobje po preteku treh let po datumih iz člena 10(4) in 10(5) te uredbe, so navedene v naslednji tabeli:

Končne mejne vrednosti za vgrajene naprave za diagnostiko na vozilu Euro 6

 

Referenčna masa

(RM)

(kg)

Masa ogljikovega monoksida

Masa nemetanskih ogljikovodikov

Masa dušikovih oksidov

Masa trdnih delcev

Število delcev

(CO)

(mg/km)

(NMHC)

(mg/km)

(NOx)

(mg/km)

(PM)

(mg/km)

(PN)

(#/km)

Kategorija

Razred

 

PV

KV

PV

KV

PV

KV

KV

PV

KV

PV

M

Skupaj

1 900

1 750

170

290

90

140

12

12

 

 

N1(3)

I

RM ≤ 1 305

1 900

1 750

170

290

90

140

12

12

 

 

II

1 305 < RM ≤ 1 760

3 400

2 200

225

320

110

180

12

12

 

 

III

1 760 < RM

4 300

2 500

270

350

120

220

12

12

 

 

N2

Skupaj

4 300

2 500

270

350

120

220

12

12

 

 

Legenda: PV = prisilni vžig, KV = kompresijski vžig.

Pojasnilo:

Komisija do 1. septembra 2014 opravi pregled mejnih vrednosti za vgrajene naprave za diagnostiko iz tabele. Če se izkažejo za tehnično neizvedljive, je treba vrednosti ali obvezni datum uporabe ob upoštevanju učinka drugih novih zahtev in preskusov, ki bodo uvedeni za vozila Euro 6, ustrezno spremeniti. Če pregled pokaže okoljsko potrebo, tehnično izvedljivost in čisto finančno korist, je treba sprejeti strožje vrednosti in uvesti mejne vrednosti za vgrajene sisteme za diagnostiko na vozilu za število delcev in po potrebi za druga, s predpisi urejena onesnaževala. Pri tem je treba industriji dati dovolj časa za uvedbo tehničnih sprememb.

2.3.4.

Do tri leta po datumih iz člena 10(4) in (5) Uredbe (ES) št. 715/2007 za nove homologacije oziroma nova vozila se, po izbiri proizvajalca, za vozila, homologirana v skladu z mejnimi vrednostmi emisij Euro 6 iz tabele 2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 715/2007, uporabljajo naslednje mejne vrednosti za vgrajene sisteme za diagnostiko na vozilu:

Predhodne mejne vrednosti za vgrajene naprave za diagnostiko na vozilu Euro 6

 

Referenčna masa

(RM)

(kg)

Masa ogljikovega monoksida

Masa nemetanskih ogljikovodikov

Masa dušikovih oksidov

Masa trdnih delcev

(CO)

(mg/km)

(NMHC)

(mg/km)

(NOx)

(mg/km)

(PM)

(mg/km)

Kategorija

Razred

 

PV

KV

PV

KVI(2)

PV

KV

KV

PV

M

Skupaj

1 900

1 750

170

290

150

180

25

25

N1(3)

I

RM ≤ 1 305

1 900

1 750

170

290

150

180

25

25

II

1 305 < RM ≤ 1 760

3 400

2 200

225

320

190

220

25

25

III

1 760 < RM

4 300

2 500

270

350

210

280

30

30

N2

Skupaj

4 300

2 500

270

350

210

280

30

30

Legenda: PV = prisilni vžig, KV = kompresijski vžig.“

(b)

Točka 2.14. se nadomesti z naslednjim:

„2.14.

V nasprotju s točko 3.3.5. Priloge 11 k Pravilniku UN/ECE št. 83 se naslednje naprave spremljajo glede popolne odpovedi ali odstranitve, če je slednja povzročila prekoračitev veljavnih mejnih vrednosti emisij:

od 1. septembra 2011, lovilnik delcev, ki je na motor na kompresijski vžig nameščen kot samostojna enota ali vgrajen v kombinirano napravo za uravnavanje emisij,

pri vozilih, certificiranih na podlagi mejnih vrednosti za vgrajene sisteme za diagnostiko na vozilu, navedenih v tabelah iz točke 2.3.3. ali 2.3.4., sistem za naknadno obdelavo dušikovih oksidov, ki je na motor na kompresijski vžig nameščen kot samostojna enota ali vgrajen v kombinirano napravo za uravnavanje emisij,

pri vozilih, certificiranih na podlagi mejnih vrednosti za vgrajene sisteme za diagnostiko na vozilu, navedenih v tabelah iz točke 2.3.3. ali 2.3.4., dizelski oksidacijski katalizatorji (DOC), ki so na motorje na kompresijski vžig nameščeni kot samostojna enota ali vgrajeni v kombinirano napravo za uravnavanje emisij.

Naprave iz prvega odstavka se spremljajo tudi glede morebitne odpovedi, če je slednja povzročila prekoračitev veljavnih mejnih vrednosti za vgrajene sisteme za diagnostiko na vozilu.“

(c)

V točki 3.1.5. Dodatka 1 se doda naslednji stavek:

„Za nove homologacije in nova vozila ima nadzorna naprava iz točke 2.9. te priloge razmerje učinkovitosti med uporabo (IUPR) večje ali enako 0,1 do tri leta po datumih iz člena 10(4) in (5) Uredbe (ES) št. 715/2007.“

3.

V Prilogi XVI se točka 6.2 nadomesti z naslednjim:

„6.2

Proizvajalec dokaže, da se pri uporabi tipal iz točke 6.1. in drugih tipal na vozilu vključi sistem za opozarjanje voznika iz točke 3., prikaže sporočilo z ustreznim opozorilom (npr. ‚previsoke emisije – preverite sečnino‘, ‚previsoke emisije – preverite AdBlue‘, ‚previsoke emisije – preverite reagent‘) in vključi sistem za prisilo voznika, kot je določeno v točki 8.3., če nastanejo okoliščine iz točk 4.2., 5.4. in 5.5.

Za namene te točke se predvideva, da te okoliščine nastopijo:

pri vozilih, homologiranih za mejne vrednosti emisij Euro 5 iz tabele 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 715/2007, če se preseže veljavna mejna vrednost emisij NOx iz te tabele, pomnožena s faktorjem 1,5,

pri vozilih, homologiranih za mejne vrednosti emisij Euro 6 iz tabele 2. Priloge I k Uredbi (ES) št. 715/2007, če se preseže veljavna mejna vrednost za vgrajene sisteme za diagnostiko na vozilu za emisije NOx iz točk 2.3.2, 2.3.3 in 2.3.4. Priloge XI.

Emisije NOx med preskusom za dokazovanje skladnosti s temi zahtevami ne smejo presegati vrednosti iz drugega odstavka za več kot 20 %.“


1.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 142/25


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 460/2012

z dne 29. maja 2012

o prepovedi ribolova v okviru kategorije 9 „zamrzovalna plovila z vlečno mrežo za pelagični ribolov“ v mavretanski ekonomski coni s plovili, ki plujejo pod zastavo držav članic Evropske unije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 704/2008 z dne 15. julija 2008 o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka v skladu s Sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo za obdobje od 1. avgusta 2008 do 31. julija 2012 (2) omejuje ribolovne možnosti za kategorijo 9 (zamrzovalna plovila z vlečno mrežo za pelagični ribolov) na referenčno tonažo 250 000 ton.

(2)

Ob upoštevanju, da je bila v skladu s členom 2(3) navedene uredbe dodeljena dodatna kvota 2 654 ton za obdobje od 1. avgusta 2011 do 31. julija 2012, s čimer se je referenčna tonaža povečala na 252 654 ton.

(3)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, so ulovi staleža, prijavljeni v tej ribolovni kategoriji s plovili, ki plujejo pod zastavami zadevnih držav članic, izčrpali kvoto za navedeno obdobje.

(4)

Zato je treba za navedeno ribolovno kategorijo prepovedati ribolovne dejavnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota, dodeljena zadevnim državam članicam, velja za izčrpano od 24. aprila 2012.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti iz kategorije 9 s plovili, ki plujejo pod zastavami zadevnih držav članic, se prepovejo od polnoči 23. aprila 2012. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati ribe, ki jih ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. maja 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 203, 31.7.2008, str. 1.


1.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 142/26


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 461/2012

z dne 31. maja 2012

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1165/98 o kratkoročnih statističnih kazalcih in uredb Komisije (ES) št. 1503/2006, (ES) št. 657/2007 in (ES) št. 1178/2008 glede prilagoditev v zvezi z odstranitvijo spremenljivk novih industrijskih naročil

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1165/98 z dne 19. maja 1998 o kratkoročnih statističnih kazalcih (1) in zlasti člena 17(b) do (g) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1165/98 je vzpostavila skupni okvir za pripravo kratkoročne statistike Skupnosti o poslovnem ciklu in določila potrebne spremenljivke za analizo kratkoročnega razvoja ponudbe in povpraševanja, produkcijskih faktorjev in cen.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1503/2006 z dne 28. septembra 2006 o izvajanju in spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1165/98 o kratkoročnih statističnih kazalcih v zvezi z opredelitvijo spremenljivk, seznamom spremenljivk in pogostostjo zbiranja podatkov (2) je opredelila namen in karakteristike spremenljivk.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 657/2007 z dne 14. junija 2007 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1165/98 o kratkoročnih statističnih kazalcih glede vzpostavitve evropskih vzorčnih načrtov (3) je določila pravila in pogoje glede pošiljanja podatkov držav članic, ki sodelujejo pri evropskih vzorčnih načrtih za kratkoročne statistične kazalce.

(4)

Uredba Komisije (ES) št. 1178/2008 z dne 28. novembra 2008 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1165/98 o kratkoročnih statističnih kazalcih ter uredb Komisije (ES) št. 1503/2006 in (ES) št. 657/2007 glede prilagoditev po reviziji statističnih klasifikacij NACE in CPA (4) je posodobila pravila in pogoje za evropske vzorčne načrte po sprejetju Uredbe (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (5) ter Uredbe (ES) št. 451/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o novi statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3696/93 (6).

(5)

Spremenljivke novih industrijskih naročil, uvedene z Uredbo (ES) št. 1165/98, so bile namenjene za uporabo kot glavni kazalnik prihodnje proizvodnje. Vendar se je zmogljivost napovedovanja teh spremenljivk izkazala za omejeno in ker te spremenljivke niso pokazale lastnosti stabilnih kazalnikov po vseh državah članicah, se je Odbor za evropski statistični sistem strinjal, da je treba zbiranje podatkov o novih industrijskih naročilih končati v okviru določanja prednostnih nalog v razvoju in proizvodnji statistike glede na zmanjšanje sredstev in s ciljem zmanjšanja bremena za evropski statistični sistem.

(6)

Za odstranitev spremenljivk novih industrijskih naročil je treba odstraniti vsa sklicevanja na te spremenljivke v povezavi s seznamom spremenljivk, referenčnim obdobjem, nivojem razčlenitve, rokom za pošiljanje, prehodnim obdobjem in opredelitvami, ki jih je treba uporabljati za te spremenljivke, ter glede na pogoje evropskega vzorčnega načrta glede novih naročil na tujem trgu.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga A k Uredbi (ES) št. 1165/98 se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1503/2006 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

V Uredbi (ES) št. 657/2007 se člena 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

„Člen 1

Evropski vzorčni načrti se lahko uporabljajo pri urejanju statističnih podatkov, ki razlikujejo med euroobmočjem in območjem brez eura za naslednji dve spremenljivki iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 1165/98:

Spremenljivka

Ime

312

Prodajne cene na tujem trgu

340

Uvozne cene

Člen 2

Države članice, ki sodelujejo v evropskem vzorčnem načrtu iz člena 1, pošljejo Komisiji (Eurostatu) podatke vsaj za dejavnosti NACE (za spremenljivko št. 312) in proizvode CPA (za spremenljivko št. 340), opredeljene v Prilogi.“

Člen 4

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1178/2008 se spremeni v skladu s Prilogo III k tej uredbi.

Člen 5

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. maja 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 162, 5.6.1998, str. 1.

(2)  UL L 281, 12.10.2006, str. 15.

(3)  UL L 155, 15.6.2007, str. 7.

(4)  UL L 319, 29.11.2008, str. 16.

(5)  UL L 393, 30.12.2006, str. 1.

(6)  UL L 145, 4.6.2008, str. 65.


PRILOGA I

Priloga A k Uredbi (ES) št. 1165/98 se spremeni:

1.

Točka (c) (Seznam spremenljivk) se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se črtajo spremenljivke „130 Prejeta nova naročila“, „131 Domača nova naročila“ in „132 Tuja nova naročila“;

(b)

odstavka 3 in 8 se črtata.

2.

V točki (e) (Referenčno obdobje) se spremenljivke 130, 131 in 132 ter njihova zadevna referenčna obdobja črtajo.

3.

Točka (f) (Nivo razčlenitve) se spremeni:

(a)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.

Poleg tega se vse spremenljivke razen spremenljivk o poslovnih prihodkih (št. 120, 121, 122) pošljejo za vso industrijo, opredeljeno kot področja B do E NACE Rev. 2, in za glavne industrijske skupine (MIGS), kakor so opredeljene v Uredbi Komisije (ES) št. 586/2001 (1).

(b)

odstavek 6 se črta;

(c)

odstavek 9 se nadomesti z naslednjim:

„9.

Spremenljivki za tuje trge (št. 122 in 312) se pošljeta posebej za euroobmočje in posebej za območje brez eura. To razlikovanje se uporablja za vso industrijo, opredeljeno kot področja B do E NACE Rev. 2, MIGS, področje (ena črka) in dvomestno raven oddelka NACE Rev. 2. Informacije za področji D in E NACE Rev. 2 niso potrebne za spremenljivko 122. Poleg tega se spremenljivka uvozne cene (št. 340) pošlje glede na razdelitev na euroobmočje in območje brez eura. To razlikovanje se uporablja za vso industrijo, opredeljeno kot področja B do E CPA, MIGS, področje (ena črka) in dvomestno raven oddelka CPA. Komisija lahko za razlikovanje med euroobmočjem in območjem brez eura določi pogoje za uporabo evropskih vzorčnih načrtov, kot je opredeljeno v točki (d) prvega pododstavka člena 4(2). Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih sestavnih delov te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3). V evropskem vzorčnem načrtu je obseg spremenljivke uvoznih cen lahko omejen na uvoz proizvodov iz držav, ki niso v euroobmočju. Tistim državam članicam, ki niso sprejele eura za svojo valuto, pri posredovanju spremenljivk 122, 312 in 340 ni treba razlikovati med euroobmočjem in območjem brez eura.“

4.

V odstavku 1 točke (g) (Roki posredovanja podatkov) se spremenljivke 130, 131 in 132 ter njihovi zadevni roki „1 mesec in 20 koledarskih dni“ črtajo.

5.

V točki (j) (Prehodno obdobje) se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.

Za spremenljivko 340 in za razlikovanje med euroobmočjem ter območjem brez eura, za spremenljivke 122, 312, 340 se lahko v skladu s postopkom iz člena 18(2) odobri prehodno obdobje do 11. avgusta 2007.“


(1)  UL L 86, 27.3.2001, str. 11.“;


PRILOGA II

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1503/2006 se spremeni:

spremenljivke: „130 Nova prejeta naročila“, „131 Domača nova naročila“ in „132 Tuja nova naročila“ se črtajo.


PRILOGA III

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1178/2008 se spremeni:

odstavek „132 TUJA NOVA NAROČILA“ se črta.


1.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 142/30


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 462/2012

z dne 31. maja 2012

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. maja 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

87,5

MA

66,7

TR

75,8

ZZ

76,7

0707 00 05

MK

53,3

TR

126,8

ZZ

90,1

0709 93 10

TR

100,9

ZZ

100,9

0805 50 10

TR

59,0

ZA

80,4

ZZ

69,7

0808 10 80

AR

114,9

BR

84,6

CA

161,4

CL

98,5

CN

87,3

NZ

145,0

US

182,9

UY

67,3

ZA

101,6

ZZ

115,9

0809 29 00

US

577,9

ZZ

577,9


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


1.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 142/32


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 463/2012

z dne 31. maja 2012

o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. junija 2012

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EU) št. 642/2010 z dne 20. julija 2010 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (2), zlasti člena 2(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da je uvozna dajatev za proizvode z oznakami KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (navadna pšenica, semenska), ex 1001 99 00 (visokokakovostna navadna pšenica, razen semenske), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 in 1007 90 00 enaka veljavni intervencijski ceni za te proizvode ob uvozu, povečani za 55 % in zmanjšani za uvozno ceno CIF zadevne pošiljke. Ta dajatev ne sme presegati stopnje dajatev skupne carinske tarife.

(2)

Člen 136(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se za izračun uvozne dajatve iz odstavka 1 navedenega člena za zadevne proizvode redno določajo reprezentativne uvozne cene CIF.

(3)

V skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 642/2010 je cena za izračun uvozne dajatve za proizvode z oznakami KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (navadna pšenica, semenska), ex 1001 99 00 (visokokakovostna navadna pšenica, razen semenske), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 in 1007 90 00 enaka dnevni reprezentativni uvozni ceni CIF v skladu z metodo iz člena 5 navedene uredbe.

(4)

Uvozne dajatve, ki se uporabljajo do začetka veljavnosti nove določitve se določijo za obdobje od 1. junija 2012.

(5)

Ker je treba zagotoviti, da se ta ukrep uporablja čim prej po tem, ko se zagotovijo ažurirani podatki, mora ta uredba začeti veljati na dan objave –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Od 1. junija 2012 se uvozne dajatve v sektorju žit iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določijo v Prilogi I k tej uredbi na podlagi podatkov iz Priloge II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. maja 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 187, 21.7.2010, str. 5.


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007, ki se uporabljajo od 1. junija 2012

Oznaka KN

Opis blaga

Uvozna dajatev (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

trda PŠENICA, visokokakovostna

0,00

srednjekakovostna

0,00

nizkokakovostna

0,00

ex 1001 91 20

navadna PŠENICA, semenska

0,00

ex 1001 99 00

navadna PŠENICA, visokokakovostna, razen semenske

0,00

1002 10 00

1002 90 00

0,00

1005 10 90

semenska KORUZA, razen hibridne

0,00

1005 90 00

KORUZA, razen semenske (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SIREK v zrnju, razen hibridnega, za setev

0,00


(1)  V skladu s členom 2(4) Uredbe (EU) št. 642/2010 je lahko uvoznik upravičen do znižanja uvozne dajatve za:

3 EUR/t, če se pristanišče raztovarjanja nahaja v Sredozemlju (onstran Gibraltarske ožine) ali Črnem morju in če blago prihaja po Atlantskem oceanu ali Sueškem kanalu,

2 EUR/t, če se pristanišče raztovarjanja nahaja na Danskem, Irskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski, na Finskem, Švedskem, v Veliki Britaniji ali na atlantski obali Iberskega polotoka ter če blago prihaja v Unijo po Atlantskem oceanu.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če izpolnjuje pogoje iz člena 3 Uredbe (EU) št. 642/2010.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev iz Priloge I

15.5.2012-30.5.2012

1.

Povprečje za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 642/2010:

(EUR/t)

 

Navadna pšenica (1)

Koruza

Trda pšenica, visokokakovostna

Trda pšenica, srednjekakovostna (2)

Trda pšenica, nizkokakovostna (3)

Borza

Minnéapolis

Chicago

Kotacija

239,77

184,86

Cena FOB ZDA

234,22

224,22

204,22

Premija za Zaliv

26,24

Premija za Velika jezera

47,85

2.

Povprečje za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 642/2010:

Prevozni stroški: Mehiški zaliv–Rotterdam:

18,32 EUR/t

Prevozni stroški: Velika jezera–Rotterdam:

53,36 EUR/t


(1)  Pozitivna premija 14 EUR/t (člen 5(3) Uredbe (EU) št. 642/2010).

(2)  Negativna premija 10 EUR/t (člen 5(3) Uredbe (EU) št. 642/2010).

(3)  Negativna premija 30 EUR/t (člen 5(3) Uredbe (EU) št. 642/2010).


SKLEPI

1.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 142/35


SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA ATALANTA/1/2012

z dne 25. maja 2012

o imenovanju poveljnika sil Evropske unije v vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (Atalanta)

(2012/284/SZVP)

POLITIČNI IN VARNOSTNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 38 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 2008/851/SZVP z dne 10. novembra 2008 o vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (1) (Atalanta), ter zlasti člena 6 Skupnega ukrepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je v skladu s členom 6(1) Skupnega ukrepa 2008/851/SZVP pooblastil Politični in varnostni odbor (PVO) za sprejemanje sklepov o imenovanju poveljnika sil EU v vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo.

(2)

PVO je 2. decembra 2011 sprejel Sklep Atalanta/4/2011 (2), s katerim je kapitana Jorgeja MANSA imenoval za poveljnika sil EU.

(3)

Poveljnik operacije EU je priporočil, da se kontraadmiral Jean-Baptiste DUPUIS imenuje za novega poveljnika sil EU.

(4)

Vojaški odbor EU to priporočilo podpira.

(5)

V skladu s členom 5 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri pripravi in izvajanju sklepov in ukrepov Unije, ki zadevajo obrambo –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Kontraadmiral Jean-Baptiste DUPUIS je imenovan za poveljnika sil EU v vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 6. aprila 2012.

V Bruslju, 25. maja 2012

Za Politični in varnostni odbor

Predsednik

O. SKOOG


(1)  UL L 301, 12.11.2008, str. 33.

(2)  UL L 320, 3.12.2011, str. 32.


1.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 142/36


SKLEP SVETA 2012/285/SZVP

z dne 31. maja 2012

o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau in razveljavitvi Sklepa 2012/237/SZVP

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 3. maja 2012 sprejel Sklep 2012/237/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau (1).

(2)

Varnostni svet Združenih narodov je 18. maja 2012 sprejel Resolucijo 2048 (2012), s katero je bila uvedena prepoved potovanja osebam, ki poskušajo preprečiti obnovitev ustavnega reda ali s svojimi dejanji spodkopavajo stabilnost v Republiki Gvineji Bissau, zlasti tistim, ki so imeli vodilno vlogo pri državnem udaru 12. aprila 2012 in ki s svojimi dejanji poskušajo oslabiti pravno državo, omejiti moč civilne oblasti ter ohraniti prakso nekaznovanja in nestabilnosti v državi.

(3)

Zaradi resnosti razmer v Republiki Gvineji Bissau bi bilo treba na sezname oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa 2012/237/SZVP, uvrstiti dodatne osebe.

(4)

Sklep 2012/237/SZVP bi bilo zato treba razveljaviti in ga nadomestiti s tem sklepom –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da preprečijo vstop na njihovo ozemlje ali tranzit preko njega:

(a)

osebam s seznama v Prilogi k RVSZN 2048 (2012) in drugim osebam, ki jih je določil Varnostni svet ali odbor, ustanovljen v skladu z odstavkom 9 RVSZN 2048 (2012) (v nadaljnjem besedilu: odbor), v skladu z odstavkom 6 RVSZN 2048 (2012), kot so navedene na seznamu v Prilogi I;

(b)

osebam, ki niso zajete v Prilogi I in ki sodelujejo v dejanjih, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau, ali osebam, ki te dejavnosti podpirajo, kakor tudi osebam, povezanim s temi osebami, kot so navedene na seznamu v Prilogi II.

2.   Odstavek 1 države članice ne zavezuje, da lastnim državljanom odkloni vstop na svoje ozemlje.

3.   Odstavek 1(a) se ne uporablja, kadar odbor odloči, da:

(a)

je potovanje upravičeno zaradi nujnih humanitarnih potreb, vključno z verskimi obveznostmi, ali

(b)

bi z izjemo prispevali k izpolnitvi cilja vzpostavitve miru in nacionalne sprave v Republiki Gvineji Bissau ter stabilnosti v regiji.

4.   Odstavek 1(a) se ne uporablja, kadar je vstop v državo ali tranzit preko njenega ozemlja potreben zaradi sodnega postopka.

5.   Odstavek 1(b) ne posega v primere, v katerih državo članico zavezuje mednarodnopravna obveznost, in sicer:

(a)

kot državo gostiteljico mednarodne medvladne organizacije;

(b)

kot državo gostiteljico mednarodne konference, ki jo skličejo Združeni narodi ali pa je pod njihovim okriljem;

(c)

v skladu z večstranskim sporazumom o dodeljenih privilegijih in imunitetah ali

(d)

v okviru Lateranske pogodbe, ki sta jo leta 1929 sklenila Sveti sedež (Vatikanska mestna država) in Italija.

6.   Odstavek 5 se uporablja tudi v primerih, ko je država članica država gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).

7.   Svet je ustrezno obveščen o vseh primerih, v katerih posamezna država članica odobri izjemo v skladu z odstavkoma 5 ali 6.

8.   Države članice lahko odobrijo izvzetje iz ukrepov na podlagi odstavka 1(b), kadar je potovanje utemeljeno z nujnimi humanitarnimi potrebami ali udeležbo na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, ki jih podpira Unija, ali jih gosti država članica, ki predseduje OVSE, in na katerih poteka politični dialog za neposredno podporo demokraciji, človekovim pravicam in pravni državi v Republiki Gvineji Bissau.

9.   Država članica, ki želi odobriti izvzetje iz odstavka 8, o tem pisno obvesti Svet. Izvzetje se šteje za odobreno, če eden ali več članov Sveta ne pošlje pisnega ugovora v dveh delovnih dneh po prejemu uradnega obvestila o predlaganem izvzetju. Če eden ali več članov Sveta vloži ugovor, lahko Svet s kvalificirano večino vseeno odloči, da bo predlagano izvzetje odobril.

10.   V primerih, ko posamezna država članica na podlagi odstavkov 5, 6, 8 in 9 dovoli vstop na svoje ozemlje ali tranzit prek njega osebam, kot so navedene v Prilogi II, se dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo odobreno, in na osebe, na katere se nanaša.

Člen 2

1.   Vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti, s katerimi razpolagajo ali jih nadzorujejo fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, ki sodelujejo v dejanjih, ki ogrožajo mir, varnost ali stabilnost Republike Gvineje Bissau, ali osebe, subjekti ali organi, ki ta dejanja podpirajo, in z njimi povezane fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, navedeni v Prilogi III, se zamrznejo.

2.   Fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s seznama v Prilogi III ne smejo biti dana na razpolago ali v njihovo korist nikakršna sredstva ali gospodarski viri, ne posredno ne neposredno.

3.   Pristojni organ države članice lahko pod pogoji, ki se mu zdijo primerni, odobri sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali zagotovitev nekaterih sredstev ali gospodarskih virov, ko ugotovi, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri:

(a)

potrebni za osnovne potrebe oseb, navedenih v Prilogi III, in njihovih vzdrževanih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravljenje, davke, zavarovalne premije in pristojbine za storitve javnih gospodarskih služb;

(b)

namenjeni izključno za plačilo zmernih strokovnih honorarjev in povračilo nastalih stroškov, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev;

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za redno hranjenje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev in gospodarskih virov;

(d)

nujni za kritje izrednih stroškov, pod pogojem, da je pristojni organ o razlogih, zaradi katerih meni, da bi bilo treba izdati posebno dovoljenje, uradno obvestil druge pristojne organe in Komisijo vsaj dva tedna pred izdajo dovoljenja.

Države članice obvestijo druge države članice in Komisijo o vsakršnem dovoljenju, izdanem na podlagi tega odstavka.

4.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organ države članice dovoli sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

zadevna sredstva ali gospodarski viri so predmet sodnega, upravnega ali arbitražnega zasega, določenega pred datumom, ko je bila fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz odstavka 1 vključena na seznam iz Priloge III, ali pravne, upravne ali arbitražne sodbe, izdane pred navedenim datumom;

(b)

sredstva in gospodarski viri se bodo uporabljali izključno za poravnavo terjatev, ki so zavarovane s takšno zastavno pravico ali priznane kot veljavne v takšni sodbi, v mejah, določenih z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami;

(c)

zastavna pravica ali sodba ni v korist fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, naštetim v Prilogi III;

(d)

priznanje zastavne pravice ali sodbe ni v nasprotju z javnim redom v zadevni državi članici.

Države članice obvestijo druge države članice in Komisijo o vsakršnem dovoljenju, izdanem na podlagi tega odstavka.

5.   Odstavek 2 se ne uporablja za prilive na zamrznjenih računih, kot so:

(a)

obresti ali drugi dohodki na teh računih ali

(b)

zapadla plačila po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so bili sklenjeni ali so nastali pred datumom, od katerega za te račune veljajo določbe tega sklepa,

pod pogojem, da za takšne obresti, druge dohodke in plačila še naprej velja odstavek 1.

Člen 3

1.   Svet izvede spremembe Priloge I na podlagi ugotovitev Varnostnega sveta ali odbora.

2.   Svet na predlog države članice ali visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko po potrebi sprejme spremembe seznamov iz prilog II in III.

3.   Svet o svojem sklepu in razlogih za vključitev na seznam obvesti zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ s seznama iz Priloge III, bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo uradnega obvestila, s tem pa navedeni fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu da možnost, da predloži pripombe.

4.   Če so podane pripombe ali predloženi novi tehtni dokazi, Svet ponovno pregleda svoj sklep in o tem ustrezno obvesti zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ s seznama iz Priloge III.

Člen 4

Da bi bili ukrepi iz tega sklepa čim bolj učinkoviti, Unija spodbuja tretje države k sprejetju omejevalnih ukrepov, podobnih ukrepom iz tega sklepa.

Člen 5

1.   Ta sklep se revidira, spremeni ali razveljavi, kot je ustrezno, predvsem v skladu z ustreznimi odločitvami Varnostnega sveta.

2.   Ukrepi iz člena 1(1)(b) in člena 2 se revidirajo v rednih časovnih presledkih in najmanj vsakih 12 mesecev. Za zadevne osebe in subjekte bodo prenehali veljati, če Svet v skladu s postopkom iz člena 3(2) ugotovi, da pogoji za njihovo veljavnost niso več izpolnjeni.

Člen 6

Sklep 2012/237/SZVP se razveljavi.

Člen 7

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 31. maja 2012

Za Svet

Predsednik

N. WAMMEN


(1)  UL L 119, 4.5.2012, str. 43.


PRILOGA I

Seznam oseb iz člena 1(1)(a)

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

(datum in kraj rojstva (d. r. in k. r.), številka potnega lista ali osebne izkaznice itd.)

Razlogi za uvrstitev na seznam

1.

General António INJAI

(tudi António INDJAI)

Državljanstvo: Gvineja Bissau

d. r.: 20. 1. 1955

k. r.: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Gvineja Bissau

Starševstvo: Wasna Injai in Quiritche Cofte

Uradna funkcija: generalpodpolkovnik oboroženih sil

Potni list: diplomatski potni list AAID00435

Datum izdaje: 18. 2. 2010

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 18. 2. 2013

António Injai je bil osebno udeležen pri načrtovanju in vodenju upora 1. aprila 2010, zaradi katerega je prišlo do nezakonitega prijetja predsednika vlade Carla Gomesa mlajšega in Joséja Zamore Indute, takratnega načelnika generalštaba oboroženih sil. Med volilnim obdobjem leta 2012 je Injai kot načelnik generalštaba oboroženih sil dajal izjave, v katerih je grozil z rušenjem izvoljene oblasti in prekinitvijo volilnega procesa. Antonio Injai je bil vpleten v operativno načrtovanje državnega udara 12. aprila 2012. Po tem državnem udaru je prvo sporočilo vojaškega poveljstva izdal generalštab oboroženih sil, ki ga vodi general Injai.

2.

Generalmajor Mamadu TURE (N'KRUMAH)

Državljanstvo: Gvineja Bissau

d. r.: 26. 4. 1947

Uradna funkcija: namestnik načelnika štaba oboroženih sil

Diplomatski potni list št. DA0002186

Datum izdaje: 30. 3. 2007

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 26. 8. 2013

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

3.

General Estêvão NA MENA

d. r.: 7. 3. 1956

Uradna funkcija: generalni inšpektor oboroženih sil

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

4.

Brigadni general Ibraima CAMARÁ

(tudi Papa Camará)

Državljanstvo: Gvineja Bissau

d. r.: 11. 5. 1964

Starševstvo: Suareba Camará in Sale Queita

Uradna funkcija: načelnik štaba zračnih sil

Diplomatski potni list št. AAID00437

Datum izdaje: 18. 2. 2010

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 18. 2. 2013

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

5.

Podpolkovnik Daba NA WALNA

(tudi Daba Na Walna)

Državljanstvo: Gvineja Bissau

d. r.: 6. 6. 1966

Starševstvo: Samba Naualna in In-Uasne Nanfafe

Uradna funkcija: tiskovni predstavnik vojaškega poveljstva

Številka potnega lista: SA 0000417

Datum izdaje: 29. 10. 2003

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 10. 3. 2013

Tiskovni predstavnik vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.


PRILOGA II

Seznam oseb iz člena 1(1)(b)

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

(datum in kraj rojstva (d. r. in k. r.), številka potnega lista ali osebne izkaznice itd.)

Razlogi za uvrstitev na seznam

Datum uvrstitve na seznam

1.

General Augusto MÁRIO CÓ

Uradna funkcija: načelnik štaba kopenske vojske

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

1.6.2012

2.

General Saya Braia Na NHAPKA

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Uradna funkcija: vodja predsedniške garde.

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

1.6.2012

3.

Polkovnik Tomás DJASSI

Državljanstvo: Gvineja Bissau

D. r.: 18. september 1968

Uradna funkcija: poveljnik nacionalne garde.

Potni list: AAIS00820

Datum izdaje: 24.11.2010

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 27.4.2012

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Tesni svetovalec načelnika štaba oboroženih sil Antónia Injaija.

1.6.2012

4.

Polkovnik Cranha DANFÁ

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Uradna funkcija: operativni vodja združenega štaba oboroženih sil

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Tesni svetovalec načelnika štaba oboroženih sil Antónia Injaija.

1.6.2012

5.

Polkovnik Celestino de CARVALHO

Državljanstvo: Gvineja Bissau

D. r.: 14.6.1955

Starševstvo: Domingos de Carvalho in Josefa Cabral

Uradna funkcija: predsednik nacionalnega inštituta za obrambo

Potni list: diplomatski potni list št. DA0002166

Datum izdaje: 19.2.2007

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 15.4.2013

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Nekdanji načelnik štaba zračnih sil Njegova prisotnost v delegaciji, ki se je 26. aprila sestala z organizacijo ECOWAS, potrjuje njegovo sodelovanje v vojaškem poveljstvu.

1.6.2012

6.

Stotnik (mornarica) Sanhá CLUSSÉ

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Datum rojstva: 28.9.1965

Starševstvo: Clusse Mutcha in Dalu Imbungue

Uradna funkcija: vršilec dolžnosti načelnika pomorskih operacij

Potni list: SA 0000515

Datum izdaje: 8.12.2003

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 29.8.2013

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Njegova prisotnost v delegaciji, ki se je 26. aprila sestala z organizacijo ECOWAS, potrjuje njegovo sodelovanje v vojaškem poveljstvu.

1.6.2012

7.

Podpolkovnik Júlio NHATE

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Leto rojstva: 1972

Uradna funkcija: poveljnik padalske enote

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Podpolkovnik Júlio Nhate je vodil vojaško operacijo v podporo državnemu udaru 12. aprila 2012.

1.6.2012

8.

Podpolkovnik Tchipa NA BIDON

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Datum rojstva: 28.5.1954

Starševstvo: “Nabidom”

Uradna funkcija: vodja vojaške obveščevalne službe

Potni list: diplomatski potni list št. DA0001564

Datum izdaje: 30.11.2005

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 15.5.2011

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

1.6.2012

9.

Podpolkovnik Tcham NA MAN (tudi Namam)

Državljanstvo: Gvineja Bissau

D. r.: 27.2.1953

Starševstvo: Biute Naman in Ndjade Na Noa

Uradna funkcija: vodja vojaške bolnišnice oboroženih sil

Potni list: SA0002264

Datum izdaje: 24.7.2006

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 23.7.2009

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Podpolkovnik Tcham Na Man je tudi član visokega vojaškega poveljstva.

1.6.2012

10.

Major Samuel FERNANDES

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Datum rojstva: 22.1.1965

Starševstvo: José Fernandes in Segunda Iamite

Uradna funkcija: pomočnik načelnika operativnega oddelka nacionalne garde

Potni list: AAIS00048

Datum izdaje: 24.3.2009

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 24.3.2012

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

1.6.2012

11.

Major Idrissa DJALÓ

Državljanstvo: Gvineja Bissau

D. r.: 6.1.1962

Uradna funkcija: svetovalec za protokol pri načelniku štaba oboroženih sil

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Bil je eden prvih častnikov, ki je s podpisom enega svojih prvih službenih sporočil (št. 5 z dne 13. aprila) javno izkazal svojo povezavo z vojaškim poveljstvom. Major Djaló dela tudi za vojaško obveščevalno službo.

1.6.2012

12.

Poveljnik (mornarica) Bion NA TCHONGO (tudi Nan Tchongo

Državljanstvo: Gvineja Bissau

D. r.: 8.4.1961

Starševstvo: Cunha Nan Tchongo in Bucha Natcham

Uradna funkcija: vodja mornariške obveščevalne službe

Potni list: diplomatski potni list št. DA0001565

Datum izdaje: 1.12.2005

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 30.11.2008

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

1.6.2012

13.

Poveljnik (mornarica) Agostinho Sousa CORDEIRO

Državljanstvo: Gvineja Bissau

D. r.: 28.5.1962

Starševstvo: Luis Agostinho Cordeiro in Domingas Soares

Uradna funkcija: vodja logistike združenega štaba oboroženih sil

Potni list: SA0000883

Datum izdaje: 14.4.2004

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 15.4.2013

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

1.6.2012

14.

Stotnik Paulo SUNSAI

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Uradna funkcija: pomočnik vojaškega poveljnika za severno regijo

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

1.6.2012

15.

Poročnik Lassana CAMARÁ

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Uradna funkcija: vodja finančne službe oboroženih sil

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Odgovoren je za nezakonito prisvajanje javnih sredstev v lasti carinske uprave, generalnega direktorata za promet ter generalnega direktorata za meje in migracije. S temi sredstvi se financira vojaško poveljstvo.

1.6.2012

16.

Poročnik Julio NA MAN

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Uradna funkcija: pribočnik načelnika štaba oboroženih sil

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Poročnik Na Man je dejavno sodeloval pri operativnem vodenju državnega udara 12. aprila 2012 na podlagi ukazov Antónia Injaija. Prav tako je v imenu vojaškega poveljstva sodeloval na sestankih s političnimi strankami.

1.6.2012


PRILOGA III

Seznam oseb, subjektov ali organov iz člena 2

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti (datum in kraj rojstva (d. r. in k. r.), številka potnega lista ali osebne izkaznice itd.)

Razlogi za uvrstitev na seznam

Datum uvrstitve na seznam

 

 

 

Po tem državnem udaru je prvo sporočilo vojaškega poveljstva izdal generalštab oboroženih sil, ki ga vodi general Injai.

 

2.

Generalmajor Mamadu TURE (N'KRUMAH)

Državljanstvo – Gvineja Bissau

d. r.: 26. april 1947

Uradna funkcija: namestnik načelnika štaba oboroženih sil

Diplomatski potni list št. DA0002186

Datum izdaje: 30.3.2007

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 26.8.2013

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

3.5.2012

3.

General Estêvão NA MENA

d. r.: 7.3.1956

Uradna funkcija: generalni inšpektor oboroženih sil

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

3.5.2012

4.

Brigadni general Ibraima CAMARA (tudi "Papa Camara")

Državljanstvo – Gvineja Bissau

d. r.: 11.5.1964

Starševstvo: Suareba Camara in Sale Queita

Uradna funkcija: načelnik štaba zračnih sil

Diplomatski potni list št. AAID00437

Datum izdaje: 18.2.2010

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 18.2.2013

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

3.5.2012

5.

Podpolkovnik Daba NA WALNA (tudi "Daba Na Walna")

Državljanstvo – Gvineja Bissau

d. r.: 6.6.1966

Starševstvo: Samba Naualna in In-Uasne Nanfafe

Uradna funkcija: tiskovni predstavnik vojaškega poveljstva

Številka potnega lista: SA 0000417

Datum izdaje: 29.10.2003

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 10.3.2013

Tiskovni predstavnik vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

3.5.2012

6.

General Augusto MÁRIO CÓ

Uradna funkcija: načelnik štaba kopenske vojske.

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

3.5.2012

7.

General Saya Braia Na NHAPKA

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Uradna funkcija: vodja predsedniške garde.

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

1.6.2012

8.

Polkovnik Tomás DJASSI

Državljanstvo: Gvineja Bissau

D. r.: 18. september 1968

Uradna funkcija: poveljnik nacionalne garde.

Potni list: AAIS00820

Datum izdaje: 24.11.2010

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 27.4.2012

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Tesni svetovalec načelnika štaba oboroženih sil Antónia Injaija.

1.6.2012

9.

Polkovnik Cranha DANFÁ

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Uradna funkcija: operativni vodja združenega štaba oboroženih sil

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Tesni svetovalec načelnika štaba oboroženih sil Antónia Injaija.

1.6.2012

10.

Polkovnik Celestino de CARVALHO

Državljanstvo: Gvineja Bissau

D. r.: 14.6.1955

Starševstvo: Domingos de Carvalho in Josefa Cabral

Uradna funkcija: predsednik nacionalnega inštituta za obrambo

Potni list: diplomatski potni list št. DA0002166

Datum izdaje: 19.2.2007

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 15.4.2013

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Nekdanji načelnik štaba zračnih sil. Njegova prisotnost v delegaciji, ki se je 26. aprila sestala z organizacijo ECOWAS, potrjuje njegovo sodelovanje v vojaškem poveljstvu.

1.6.2012

11.

Stotnik (mornarica) Sanhá CLUSSÉ

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Datum rojstva: 28.9.1965

Starševstvo: Clusse Mutcha in Dalu Imbungue

Uradna funkcija: vršilec dolžnosti načelnika pomorskih operacij

Potni list: SA 0000515

Datum izdaje: 8.12.2003

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 29.8.2013

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Njegova prisotnost v delegaciji, ki se je 26. aprila sestala z organizacijo ECOWAS, potrjuje njegovo sodelovanje v vojaškem poveljstvu.

1.6.2012

12.

Podpolkovnik Júlio NHATE

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Leto rojstva: 1972

Uradna funkcija: poveljnik padalske enote

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Podpolkovnik Júlio Nhate je vodil vojaško operacijo v podporo državnemu udaru 12. aprila 2012.

1.6.2012

13.

Podpolkovnik Tchipa NA BIDON

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Datum rojstva: 28.5.1954

Starševstvo: “Nabidom”

Uradna funkcija: vodja vojaške obveščevalne službe

Potni list: diplomatski potni list št. DA0001564

Datum izdaje: 30.11.2005

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 15.5.2011

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

1.6.2012

14.

Podpolkovnik Tcham NA MAN (tudi Namam)

Državljanstvo: Gvineja Bissau

D. r.: 27.2.1953

Starševstvo: Biute Naman in Ndjade Na Noa

Uradna funkcija: vodja vojaške bolnišnice oboroženih sil

Potni list: SA0002264

Datum izdaje: 24.7.2006

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 23.7.2009

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Podpolkovnik Tcham Na Man je tudi član visokega vojaškega poveljstva.

1.6.2012

15.

Major Samuel FERNANDES

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Datum rojstva: 22.1.1965

Starševstvo: José Fernandes in Segunda Iamite

Uradna funkcija: pomočnik načelnika operativnega oddelka nacionalne garde

Potni list: AAIS00048

Datum izdaje: 24.3.2009

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 24.3.2012

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

1.6.2012

16.

Major Idrissa DJALÓ

Državljanstvo: Gvineja Bissau

D. r.: 6.1.1962

Uradna funkcija: svetovalec za protokol pri načelniku štaba oboroženih sil

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Bil je eden prvih častnikov, ki je s podpisom enega svojih prvih službenih sporočil (št. 5 z dne 13. aprila) javno izkazal svojo povezavo z vojaškim poveljstvom. Major Djaló dela tudi za vojaško obveščevalno službo.

1.6.2012

17.

Poveljnik (mornarica) Bion NA TCHONGO (tudi Nan Tchongo

Državljanstvo: Gvineja Bissau

D. r.: 8.4.1961

Starševstvo: Cunha Nan Tchongo in Bucha Natcham

Uradna funkcija: vodja mornariške obveščevalne službe

Potni list: diplomatski potni list št. DA0001565

Datum izdaje: 1.12.2005

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 30.11.2008

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

1.6.2012

18.

Poveljnik (mornarica) Agostinho Sousa CORDEIRO

Državljanstvo: Gvineja Bissau

D. r.: 28.5.1962

Starševstvo: Luis Agostinho Cordeiro in Domingas Soares

Uradna funkcija: vodja logistike združenega štaba oboroženih sil

Potni list: SA0000883

Datum izdaje: 14.4.2004

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 15.4.2013

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

1.6.2012

20.

Poročnik Lassana CAMARÁ

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Uradna funkcija: vodja finančne službe oboroženih sil

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Odgovoren je za nezakonito prisvajanje javnih sredstev v lasti carinske uprave, generalnega direktorata za promet ter generalnega direktorata za meje in migracije. S temi sredstvi se financira vojaško poveljstvo.

1.6.2012

21.

Poročnik Julio NA MAN

Državljanstvo: Gvineja Bissau

Uradna funkcija: pribočnik načelnika štaba oboroženih sil

Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012. Poročnik Na Man je dejavno sodeloval pri operativnem vodenju državnega udara 12. aprila 2012 na podlagi ukazov Antónia Injaija. Prav tako je v imenu vojaškega poveljstva sodeloval na sestankih s političnimi strankami.

1.6.2012


1.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 142/47


SKLEP KOMISIJE

z dne 31. maja 2012

o ustanovitvi skupine strokovnjakov za varnost kopenskega prometa

(2012/286/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 90 Pogodbe določa, da se cilji Pogodb v zvezi s prevozom uresničujejo v okviru skupne prometne politike, katere pomemben del je prometna varnost.

(2)

V točki 1.3 Priloge I k beli knjigi „Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu“ (1) je določena pobuda v zvezi z ustanovitvijo stalne skupine strokovnjakov za varnost kopenskega prometa.

(3)

Zato je treba ustanoviti skupino strokovnjakov na področju varnosti kopenskega prometa ter opredeliti njene naloge in sestavo.

(4)

Skupina naj bi pomagala Komisiji pri oblikovanju in izvajanju dejavnosti Unije, usmerjenih k oblikovanju politike o varnosti v zvezi s kopenskim prometom, ter bo podpirala stalne izmenjave relevantnih izkušenj, politik in praks med državami članicami in različnimi vključenimi stranmi.

(5)

Skupina bi morala biti sestavljena iz pristojnih organov držav članic. Slednji bi morali imenovati strokovnjake iz vladnih služb, ki so pristojne za vprašanja prometa in varnosti ali vzdrževanje reda.

(6)

Za člane skupine bi bilo treba določiti pravila o razkrivanju informacij.

(7)

Osebne podatke članov skupine je treba obdelati v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (2)

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Vsebina

Ustanovi se skupina strokovnjakov za varnost kopenskega prometa (v nadaljnjem besedilu: skupina).

Člen 2

Naloge

1.   Skupina pomaga Komisiji pri oblikovanju in izvajanju dejavnosti Evropske unije, usmerjenih k oblikovanju politike o varnosti v zvezi s kopenskim prometom, ter podpira stalne izmenjave relevantnih izkušenj, politik in praks med državami članicami in različnimi vključenimi stranmi.

2.   Za doseganje ciljev iz odstavka 1 skupina:

pomaga Komisiji pri oblikovanju instrumentov za spremljanje, ocenjevanje in širjenje rezultatov ukrepov, sprejetih na ravni Evropske unije na področju varnosti kopenskega prometa,

prispeva k izvajanju delovnih programov Evropske unije na tem področju, predvsem z analizo rezultatov in s predlogi izboljšav sprejetih ukrepov,

spodbuja izmenjavo informacij o ukrepih, sprejetih na vseh ravneh, za spodbujanje varnosti kopenskega prometa in po potrebi podaja predloge za morebitno ukrepanje na ravni Evropske unije,

podaja mnenja ali predloži poročila Komisiji bodisi na njeno zahtevo ali na lastno pobudo o kateri koli zadevi, ki se nanaša na spodbujanje varnosti kopenskega prometa v Evropski uniji.

Člen 3

Posvetovanje

Komisija se lahko s skupino posvetuje o kateri koli zadevi, ki se nanaša na varnost kopenskega prometa.

Člen 4

Članstvo

1.   Člani so pristojni organi držav članic. Ti organi imenujejo dva predstavnika:

(a)

enega predstavnika na državo članico iz ministrstev ali vladnih služb, pristojnih za kopenski promet;

(b)

enega predstavnika na državo članico iz ministrstev ali vladnih služb, pristojnih za vprašanja varnosti ali vzdrževanje reda.

2.   Predstavniki Komisije lahko posameznikom podelijo status opazovalca ali povabijo evropske predstavnike mednarodnih in strokovnih organizacij, ki se ukvarjajo z varnostjo kopenskega prometa ali jih ta neposredno zadeva, ter organizacije uporabnikov prevoza.

3.   Imena posameznikov iz odstavka 1(a) in (b) so objavljena v registru skupin strokovnjakov Komisije in drugih podobnih subjektov (v nadaljnjem besedilu: register). V registru se lahko objavijo imena organov držav članic. V registru se objavijo imena posameznikov in organizacij iz odstavka 2, pri čemer se razkrije zastopani interes (3).

4.   Osebni podatki se zbirajo, obdelujejo in objavljajo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.

Člen 5

Delovanje

1.   Skupini predseduje predstavnik Komisije.

2.   V dogovoru s Komisijo lahko skupina ustanovi delovna telesa za proučitev posebnih vprašanj na podlagi mandata, ki ga določi skupina. Taka delovna telesa se razpustijo takoj, ko izpolnijo svoj mandat.

3.   Komisija lahko povabi katero koli osebo, ki je posebej usposobljena za določeno temo dnevnega reda, da priložnostno sodeluje pri delu skupine. Povabljeni strokovnjaki sodelujejo samo pri delu v zvezi s posamezno temo, za katero se zaprosi njihova navzočnost.

4.   Za pripravo mnenj lahko skupina imenuje enega od predstavnikov držav članic kot poročevalca, katerega naloga je oblikovanje poročil.

5.   Skupino skliče Komisija in se običajno sestane v njenih prostorih. Sestane se najmanj dvakrat na leto. Komisija zagotovi tajniške storitve. Sestankov skupine in njenih delovnih teles se lahko udeležujejo tudi drugi uradniki Komisije, ki jih zanimajo razprave.

6.   Na razpravah skupine se obravnavajo zahteve za mnenje, ki ji jih predloži Komisija, ali mnenja, ki jih skupina poda na lastno pobudo. O njih se ne glasuje.

7.   Komisija objavi vse ustrezne dokumente v registru ali s povezavo iz registra na namensko spletno stran. Izjeme glede objave so mogoče, kadar bi razkritje dokumenta oslabilo varstvo javnega ali zasebnega interesa, kakor je opredeljeno v členu 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (4).

8.   Člani skupine in njihovi predstavniki ter povabljeni strokovnjaki in opazovalci spoštujejo obveznosti varovanja poslovne skrivnosti iz Pogodb in njihovih izvedbenih pravil ter Pravilnik Komisije o varnosti v zvezi z zaščito tajnih podatkov EU iz Priloge k Sklepu Komisije 2001/844/ES, ESPJ, Euratom z dne 29. novembra 2001 o spremembah njenega poslovnika (5). Če teh obveznosti ne spoštujejo, lahko Komisija sprejme vse potrebne ukrepe.

Člen 6

Stroški sestankov in finančne posledice

1.   Udeleženci dejavnosti skupine za opravljanje storitev niso plačani.

2.   Komisija predstavnikom članov povrne potne stroške in plača dnevnice v zvezi z dejavnostmi skupine v skladu z veljavnimi določbami Komisije. Potni stroški in dnevnice v zvezi z dejavnostmi skupine se povrnejo tudi opazovalcem in povabljenim strokovnjakom.

3.   Navedeni stroški se povrnejo v mejah razpoložljivih odobrenih sredstev, dodeljenih po letnem postopku razporeditve sredstev.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 31. maja 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2011) 144 konč.

(2)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(3)  Člani, ki ne želijo, da bi bilo njihovo ime objavljeno, lahko zaprosijo za izjemo od tega pravila. Zahteva za neobjavo imena člana skupine strokovnjakov se šteje za utemeljeno, kadar bi objava lahko ogrozila njegovo varnost ali integriteto ali neupravičeno posegla v njegovo zasebnost.

(4)  UL L 145, 31.5.2001, str. 43.

(5)  UL L 317, 3.12.2001, str. 1.