ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2012.136.slv

Uradni list

Evropske unije

L 136

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 55
25. maj 2012


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 432/2012 z dne 16. maja 2012 o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok ( 1 )

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 433/2012 z dne 23. maja 2012 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1236/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o sistemu nadzora in izvrševanja, ki se uporablja na območju Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju v ribištvu severovzhodnega Atlantika

41

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

25.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 136/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 432/2012

z dne 16. maja 2012

o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (1) ter zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zdravstvene trditve na živilih so v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 1924/2006 prepovedane, razen če jih Komisija v skladu z navedeno uredbo odobri in uvrsti na seznam dovoljenih trditev.

(2)

Člen 13(2) Uredbe (ES) št. 1924/2006 določa, da države članice Komisiji najpozneje do 31. januarja 2008 predložijo nacionalne sezname zdravstvenih trditev na živilih iz člena 13(1) navedene uredbe. Nacionalnim seznamom je treba priložiti pogoje, ki se uporabljajo zanje, in navesti vire ustreznih znanstvenih utemeljitev.

(3)

Člen 13(3) Uredbe (ES) št. 1924/2006 določa, da Komisija po posvetovanju z Evropsko agencijo za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) najpozneje do 31. januarja 2010 sprejme seznam dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih iz člena 13(1) navedene uredbe in vse pogoje, potrebne za uporabo navedenih trditev.

(4)

Komisija je 31. januarja 2008 prejela sezname držav članic z več kot 44 000 zdravstvenimi trditvami. Pregled nacionalnih seznamov je pokazal, da je bilo treba zaradi veliko podvajanja in po dodatnih razpravah z državami članicami združiti nacionalne sezname v konsolidirani seznam trditev, za katere mora Agencija dati znanstveno mnenje (v nadaljnjem besedilu: konsolidirani seznam) (2).

(5)

Komisija je 24. julija 2008 Agenciji uradno poslala zahtevek za znanstveno mnenje v skladu s členom 13(3) Uredbe (ES) št. 1924/2006 skupaj z referenčnimi pogoji in prvim delom konsolidiranega seznama. Drugi deli konsolidiranega seznama so bili poslani novembra in decembra 2008. Komisija je dokončno oblikovala konsolidirani seznam z dodatkom, ki je bil Agenciji posredovan 12. marca 2010. Države članice so naknadno umaknile nekatere trditve s konsolidiranega seznama, preden jih je Agencija obravnavala. Agencija je končala svojo znanstveno oceno z objavo mnenj med oktobrom 2009 in julijem 2011 (3).

(6)

Agencija je v oceni ugotovila, da so nekateri predlogi zajeli različne učinke iz trditve ali navajali isti učinek iz trditve. Zato lahko zdravstvena trditev, ki jo obravnava ta uredba, ustreza enemu ali več vnosom na konsolidiranem seznamu.

(7)

Agencija je glede številnih zdravstvenih trditev na podlagi predloženih podatkov sklenila, da je bila med kategorijo živila, živilom ali njegovo sestavino in učinkom iz trditve ugotovljena vzročno-posledična povezava. Zdravstvene trditve, ki ustrezajo navedenim sklepom in izpolnjujejo zahteve iz Uredbe (ES) št. 1924/2006, je treba odobriti v skladu s členom 13(3) Uredbe (ES) št. 1924/2006 in jih uvrstiti na seznam dovoljenih trditev.

(8)

Člen 13(3) Uredbe (ES) št. 1924/2006 določa, da morajo biti dovoljenim zdravstvenim trditvam priloženi vsi pogoji (in omejitve), potrebni za njihovo uporabo. Zato bi moral seznam dovoljenih trditev zajemati besedilo trditev in posebne pogoje za njihovo uporabo ter po potrebi pogoje ali omejitve uporabe in/ali dodatno pojasnilo ali opozorilo v skladu s pravili iz Uredbe (ES) št. 1924/2006 in mnenji Agencije.

(9)

Eden od ciljev Uredbe (ES) št. 1924/2006 je zagotoviti, da so zdravstvene trditve resnične, jasne, zanesljive in za potrošnika uporabne. Zato je treba pri tem upoštevati besedilo in predstavitev takih trditev. Kadar ima besedilo trditev za potrošnike enak pomen kot odobrena zdravstvena trditev, ker kaže na isto povezavo med kategorijo živila, živilom ali njegovo sestavino in zdravjem, je treba te trditve uporabljati pod istimi pogoji, kot so navedeni za odobrene zdravstvene trditve.

(10)

Komisija je določila več trditev, ki so predložene v oceno in se nanašajo na vplive rastlin ali rastlinskih snovi, splošno poznanih kot „botanične“ snovi, za katere mora Agencija še dokončati znanstveno oceno. Poleg tega je več zdravstvenih trditev, za katere se bodisi zahteva nadaljnje ocenjevanje, preden se Komisija lahko odloči ali ne odloči o njihovi uvrstitvi na seznam odobrenih trditev, bodisi so že ocenjene, vendar jih Komisija zaradi drugih upravičenih dejavnikov ne more pravočasno dokončno obravnavati.

(11)

Trditve, ki jih Agencija še ni ocenila ali Komisija še ni dokončno obravnavala, bodo objavljene na spletni strani Komisije (4) in se lahko še naprej uporabljajo v skladu s členom 28(5) in (6) Uredbe (ES) št. 1924/2006.

(12)

Zdravstvene trditve je treba v skladu s členom 6(1) in členom 13(1) Uredbe (ES) št. 1924/2006 utemeljiti s splošno sprejetimi znanstvenimi dokazi. Zato se ne smejo odobriti zdravstvene trditve, katerih znanstveno utemeljitev Agencija ni ocenila pozitivno, ker ni ugotovila, da bi bila med kategorijo živila, živilom ali njegovo sestavino in učinkom iz trditve ugotovljena vzročno-posledična povezava. Odobritev se lahko upravičeno zadrži tudi pri pozitivni znanstveni oceni Agencije, če trditev ne izpolnjuje drugih splošnih in posebnih zahtev Uredbe (ES) št. 1924/2006. Zdravstvene trditve niso dovoljene, če niso v skladu s splošno sprejetimi prehranskimi in zdravstvenimi načeli. Agencija je za trditev o vplivu maščob na normalno absorpcijo vitaminov, topnih v maščobi (5), in trditev o vplivu natrija na ohranjanje normalnega delovanja mišic (6) ugotovila, da je vzročno-posledična povezava utemeljena. Uporaba navedenih zdravstvenih trditev pa bi pomenila nasprotujoče si in dvoumno sporočilo, saj bi spodbujala k uživanju navedenih hranil, katerih vnos morajo potrošniki po navodilih evropskih, nacionalnih in mednarodnih organov na podlagi splošno sprejetih znanstvenih nasvetov zmanjšati. Zato navedeni trditvi nista v skladu s točko (a) drugega odstavka člena 3 Uredbe (ES) št. 1924/2006, ki določa, da uporaba trditev ne sme biti dvoumna ali zavajajoča. Poleg tega za manjšo zmedo pri potrošnikih ne bi bilo dovolj, da bi se zadevne zdravstvene trditve odobrile samo pod posebnimi pogoji uporabe in/ali bi jih spremljale dodatne izjave ali opozorila, zato se trditve ne smejo odobriti.

(13)

To uredbo je treba začeti uporabljati šest mesecev po začetku njene veljavnosti, da se nosilcem živilske dejavnosti omogoči prilagoditev njenim zahtevam in prepovedi iz člena 10(1) Uredbe (ES) št. 1924/2006 tistih zdravstvenih trditev, katerih Agencija še ni ocenila in jih Komisija še ni dokončno obravnavala.

(14)

Člen 20(1) Uredbe (ES) št. 1924/2006 določa, da Komisija vzpostavi in vodi register Unije v zvezi s prehranskimi in zdravstvenimi trditvami na živilih, v nadaljnjem besedilu: register. Register bo zajemal vse dovoljene trditve in med drugim pogoje za njihovo uporabo. Zajemal bo tudi seznam zavrnjenih zdravstvenih trditev in razloge za njihovo zavrnitev.

(15)

Zdravstvene trditve, ki so jih države članice umaknile, ne bodo vključene na seznam zavrnjenih trditev v registru Unije. Register se posodablja redno in po potrebi glede na napredek pri zdravstvenih trditvah, ki jih Agencija še ni ocenila ali Komisija še ni dokončno obravnavala.

(16)

Pri določanju ukrepov iz te uredbe so bile ustrezno upoštevane pripombe in stališča, ki so jih Komisiji predložili predstavniki javnosti in zainteresirane strani.

(17)

Dodatek snovi živilom ali uporabo snovi v živilih ter razvrstitev proizvodov med živila in zdravila ureja posebna zakonodaja Unije in nacionalna zakonodaja. Kakršna koli odločitev o zdravstveni trditvi v skladu z Uredbo (ES) št. 1924/2006, kot je vključitev na seznam dovoljenih trditev iz člena 13(3) Uredbe, ne pomeni odobritve za trženje snovi, za katero je vložena trditev, odločitve o njeni uporabi v živilih ali odločitve glede razvrstitve določenega proizvoda kot živila.

(18)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa mu nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dovoljene zdravstvene trditve

1.   Seznam zdravstvenih trditev, ki se lahko navedejo na živilih, kakor je navedeno v členu 13(3) Uredbe (ES) št. 1924/2006, je določen v Prilogi k tej uredbi.

2.   Zdravstvene trditve iz odstavka 1 se lahko navedejo na živilih pod pogoji iz Priloge.

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporabe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 14. decembra 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. maja 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 404, 30.12.2006, str. 9.

(2)  http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip.

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm.

(4)  http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm.

(5)  Ustreza vnosoma ID 670 in ID 2902 na konsolidiranem seznamu.

(6)  Ustreza vnosu ID 359 na konsolidiranem seznamu.


PRILOGA

SEZNAM DOVOLJENIH ZDRAVSTVENIH TRDITEV

Hranilo, snov, živilo ali kategorija živil

Trditev

Pogoji uporabe trditve

Pogoji in/ali omejitve uporabe živila in/ali dodatno pojasnilo ali opozorilo

Številka v strokovni reviji EFSA

Ustrezna številka vnosa na konsolidiranem seznamu, predloženem EFSA v oceno

Aktivno oglje

Aktivno oglje prispeva k zmanjšanju prekomernih vetrov po jedi.

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki vsebuje 1 g aktivnega oglja na količinsko določen obrok. Za navedbo trditve je treba potrošnike obvestiti, da se koristni učinek doseže tako, da se 1 g snovi zaužije vsaj 30 minut pred obrokom, 1 g snovi pa takoj po obroku.

 

2011;9(4):2049

1938

Alfa-linolenska kislina

(ALA)

ALA prispeva k vzdrževanju normalne ravni holesterola v krvi.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir ALA, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR MAŠČOBNIH KISLIN OMEGA-3 iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

Potrošnike je treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 2 g ALA.

 

2009; 7(9):1252

2011;9(6):2203

493, 568

Arabinoksilan iz endosperma pšenice

Uživanje arabinoksilana kot del obroka prispeva k manjšemu porastu ravni glukoze v krvi po obroku.

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki vsebuje vsaj 8 g vlaknin iz endosperma pšenice, bogatih z arabinoksilanom (vsaj 60 mas. % arabinoksilana), na 100 g dostopnih ogljikovih hidratov v količinsko določenem obroku kot del obroka. Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z zaužitjem vlaknin iz endosperma pšenice, bogatih z arabinoksilanom, kot del obroka.

 

2011;9(6):2205

830

Baker

Baker prispeva k ohranjanju normalnega vezivnega tkiva.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir bakra, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

265, 271, 1722

Baker

Baker prispeva k sproščanju energije pri presnovi.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir bakra, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

266, 1729

Baker

Baker prispeva k delovanju živčnega sistema.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir bakra, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

267, 1723

Baker

Baker prispeva k normalni obarvanosti las.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir bakra, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Baker

Baker prispeva k prenosu železa v telesu.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir bakra, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

269, 270, 1727

Baker

Baker prispeva k normalni obarvanosti kože.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir bakra, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Baker

Baker ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir bakra, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

264, 1725

Baker

Baker ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir bakra, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

263, 1726

Beljakovine

Beljakovine prispevajo k povečanju mišične mase.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir beljakovin, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR BELJAKOVIN iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Beljakovine

Beljakovine prispevajo k vzdrževanju mišične mase.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir beljakovin, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR BELJAKOVIN iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Beljakovine

Beljakovine prispevajo k ohranjanju zdravih kosti.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir beljakovin, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR BELJAKOVIN iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

416

4704

Beta-glukani

Beta-glukani prispevajo k vzdrževanju normalne ravni holesterola v krvi.

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki vsebuje vsaj 1 g beta-glukanov iz ovsa, ovsenih otrobov, ječmena, ječmenovih otrobov ali mešanico teh virov na količinsko določen obrok. Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 3 g beta-glukanov iz ovsa, ovsenih otrobov, ječmena, ječmenovih otrobov ali mešanice teh beta-glukanov.

 

2009; 7(9):1254

2011;9(6):2207

754, 755, 757, 801, 1465, 2934

1236, 1299

Beta-glukani iz ovsa in ječmena

Uživanje beta-glukanov iz ovsa ali ječmena kot del obroka prispeva k manjšemu porastu ravni glukoze v krvi po tem obroku.

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki vsebuje vsaj 4 g beta-glukanov iz ovsa ali ječmena za vsakih 30 g dostopnih ogljikovih hidratov v količinsko določenem obroku kot del obroka. Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z zaužitjem beta-glukanov iz ovsa ali ječmena kot del obroka.

 

2011;9(6):2207

821, 824

Betain

Betain prispeva k presnovi homocisteina.

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki vsebuje vsaj 500 mg betaina na količinsko določen obrok. Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 1,5 g betaina.

Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da lahko dnevni vnos, večji od 4 g, bistveno poveča raven holesterola v krvi.

2011;9(4):2052

4325

Biotin

Biotin prispeva k sproščanju energije pri presnovi.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir biotina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

114, 117

Biotin

Biotin prispeva k delovanju živčnega sistema.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir biotina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

116

Biotin

Biotin prispeva k presnovi makrohranil.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir biotina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

113, 114, 117, 4661

Biotin

Biotin prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir biotina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1728

120

Biotin

Biotin prispeva k ohranjanju zdravih las.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir biotina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

118, 121, 2876

Biotin

Biotin prispeva k ohranjanju zdravih sluznic.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir biotina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

115

Biotin

Biotin prispeva k ohranjanju zdrave kože.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir biotina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

115, 121

Cink

Cink ima vlogo pri presnovi kislin in baz.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

360

Cink

Cink ima vlogo pri presnovi ogljikovih hidratov.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

382

Cink

Cink ima vlogo pri kognitivnih funkcijah.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

296

Cink

Cink ima vlogo pri sintezi DNK.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

292, 293, 1759

Cink

Cink ima vlogo pri plodnosti in razmnoževanju.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

297, 300

Cink

Cink ima vlogo pri presnovi makrohranil.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

2890

Cink

Cink ima vlogo pri presnovi maščobnih kislin.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

302

Cink

Cink ima vlogo pri presnovi vitamina A.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

361

Cink

Cink ima vlogo pri sintezi beljakovin.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

293, 4293

Cink

Cink prispeva k ohranjanju zdravih kosti.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

295, 1756

Cink

Cink prispeva k ohranjanju zdravih las.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

412

Cink

Cink prispeva k ohranjanju zdravih nohtov.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

412

Cink

Cink prispeva k ohranjanju zdrave kože.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

293

Cink

Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona v krvi.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

301

Cink

Cink ima vlogo pri ohranjanju vida.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

361

Cink

Cink ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

291, 1757

Cink

Cink ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

294, 1758

Cink

Cink ima vlogo pri delitvi celic.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

292, 293, 1759

Dokozaheksaenojska kislina (DHK)

DHK ima vlogo pri delovanju možganov.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki vsebuje vsaj 40 mg DHK na 100 g in na 100 kcal. Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 250 mg DHK.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294

Dokozaheksaenojska kislina (DHK)

DHK ima vlogo pri ohranjanju vida.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki vsebuje vsaj 40 mg DHK na 100 g in na 100 kcal. Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 250 mg DHK.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294

Eikozapentaenojska kislina in dokozaheksaenojska kislina

(EPK/DHK)

EPK in DHK imata vlogo pri delovanju srca.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir EPK in DHK, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR MAŠČOBNIH KISLIN OMEGA-3 iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006. Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.

 

2010;8(10):1796

2011;9(4):2078

504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360

Encim laktaza

Encim laktaza izboljšuje prebavo laktoze pri osebah, ki imajo težave s prebavo laktoze.

Trditev se lahko uporablja le za prehranska dopolnila z najmanjšim odmerkom 4 500 FCC (Food Chemicals Codex) enot, ciljno populacijo pa je treba obvestiti, da jih je treba zaužiti z vsakim obrokom, ki vsebuje laktozo.

Ciljno populacijo je treba tudi obvestiti, da je toleranca na laktozo spremenljiva in da naj zaprosijo za nasvet glede vloge te snovi v svoji prehrani.

2009; 7(9):1236

2011;9(6):2203

1697, 1818

1974

Enkrat nenasičene in/ali večkrat nenasičene maščobne kisline

Nadomestitev nasičenih maščob z nenasičenimi maščobami v prehrani prispeva k vzdrževanju normalne ravni holesterola v krvi.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je bogato z nenasičenimi maščobnimi kislinami, kakor je opredeljeno s trditvijo VISOKA VSEBNOST NENASIČENIH MAŠČOB iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2011;9(4):2069

2011;9(6):2203

621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065

674, 4335

Fluorid

Fluorid prispeva k ohranjanju mineralizacije zob.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir fluorida, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1212

2010;8(10):1797

275, 276, 338, 4238,

Folat

Folat prispeva k razvoju materinega tkiva med nosečnostjo.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir folata, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

2882

Folat

Folat prispeva k sintezi aminokislin.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir folata, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

195, 2881

Folat

Folat prispeva k nastajanju krvi.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir folata, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

79

Folat

Folat prispeva k presnovi homocisteina.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir folata, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

80

Folat

Folat prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir folata, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

81, 85, 86, 88

Folat

Folat prispeva k delovanju imunskega sistema.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir folata, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

91

Folat

Folat prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir folata, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

84

Folat

Folat ima vlogo pri delitvi celic.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir folata, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

2010;8(10):1760

193, 195, 2881

Fosfor

Fosfor prispeva k sproščanju energije pri presnovi.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir fosforja, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

329, 373

Fosfor

Fosfor ima vlogo pri delovanju celičnih membran.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir fosforja, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

328

Fosfor

Fosfor prispeva k ohranjanju zdravih kosti.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir fosforja, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Fosfor

Fosfor prispeva k ohranjanju zdravih zob.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir fosforja, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Glukomanan

(konjak manan)

Glukomanan prispeva k vzdrževanju normalne ravni holesterola v krvi.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki zagotavlja dnevni vnos 4 g glukomanana. Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 4 g glukomanana.

Treba je opozoriti na nevarnost zadušitve, do katere lahko pride pri ljudeh s težavami pri požiranju ali ob zaužitju z nezadostno količino tekočine. Svetuje se zaužitje z veliko vode, da snov doseže želodec.

2009; 7(9):1258

2010;8(10):1798

836, 1560, 3100, 3217

Glukomanan

(konjak manan)

Glukomanan ob energijsko omejeni prehrani prispeva k zmanjšanju telesne teže.

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki vsebuje 1 g glukomanana na količinsko določen obrok. Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 3 g glukomanana v treh odmerkih po 1 g z 1–2 kozarcema vode pred obroki in ob energijsko omejeni prehrani.

Treba je opozoriti na nevarnost zadušitve, do katere lahko pride pri ljudeh s težavami pri požiranju ali ob zaužitju z nezadostno količino tekočine. Svetuje se zaužitje z veliko vode, da snov doseže želodec.

2010;8(10):1798

854, 1556, 3725,

Guar gumi

Guar gumi prispeva k vzdrževanju normalne ravni holesterola v krvi.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki zagotavlja dnevni vnos 10 g guar gumija. Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 10 g guar gumija.

Treba je opozoriti na nevarnost zadušitve, do katere lahko pride pri ljudeh s težavami pri požiranju ali ob zaužitju z nezadostno količino tekočine. Svetuje se zaužitje z veliko vode, da snov doseže želodec.

2010;8(2):1464

808

Hidroksipropil metilceluloza

(HPMC)

Uživanje hidroksipropil metilceluloze z obrokom prispeva k manjšem porastu ravni glukoze v krvi po obroku.

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki vsebuje 4 g HPMC na količinsko določen obrok kot del obroka. Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z zaužitjem 4 g HPMC kot del obroka.

Treba je opozoriti na nevarnost zadušitve, do katere lahko pride pri ljudeh s težavami pri požiranju ali ob zaužitju z nezadostno količino tekočine. Svetuje se zaužitje z veliko vode, da snov doseže želodec.

2010;8(10):1739

814

Hidroksipropil metilceluloza

(HPMC)

Hidroksipropil metilceluloza prispeva k vzdrževanju normalne ravni holesterola v krvi.

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki zagotavlja dnevni vnos 5 g HPMC. Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 5 g HPMC.

Treba je opozoriti na nevarnost zadušitve, do katere lahko pride pri ljudeh s težavami pri požiranju ali ob zaužitju z nezadostno količino tekočine. Svetuje se zaužitje z veliko vode, da snov doseže želodec.

2010;8(10):1739

815

Hitozan

Hitozan prispeva k vzdrževanju normalne ravni holesterola v krvi.

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki zagotavlja dnevni vnos 3 g hitozana. Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 3 g hitozana.

 

2011;9(6):2214

4663

Holin

Holin prispeva k presnovi homocisteina.

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki vsebuje vsaj 82,5 mg holina na 100 g ali 100 ml ali na en obrok živila.

 

2011;9(4):2056

3090

Holin

Holin prispeva k presnovi maščob.

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki vsebuje vsaj 82,5 mg holina na 100 g ali 100 ml ali na en obrok živila.

 

2011;9(4):2056

3186

Holin

Holin ima vlogo pri delovanju jeter.

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki vsebuje vsaj 82,5 mg holina na 100 g ali 100 ml ali na en obrok živila.

 

2011;9(4):2056

2011;9(6):2203

1501

712, 1633

Jod

Jod ima vlogo pri kognitivnih funkcijah.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir joda, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1800

273

Jod

Jod prispeva k sproščanju energije pri presnovi.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir joda, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 402

Jod

Jod prispeva k delovanju živčnega sistema.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir joda, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1800

273

Jod

Jod prispeva k ohranjanju zdrave kože.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir joda, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

370

Jod

Jod ima vlogo pri nastajanju ščitničnih hormonov in normalnemu delovanju ščitnice.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir joda, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 1237

Kalcij

Kalcij prispeva k normalnemu strjevanju krvi.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir kalcija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

230, 236

Kalcij

Kalcij prispeva k sproščanju energije pri presnovi.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir kalcija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

234

Kalcij

Kalcij prispeva k delovanju mišic.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir kalcija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

226, 230, 235

Kalcij

Kalcij prispeva k normalnemu prenosu živčnih impulzov.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir kalcija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

227, 230, 235

Kalcij

Kalcij prispeva k normalnemu delovanju prebavnih encimov.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir kalcija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

355

Kalcij

Kalcij ima vlogo pri delitvi in specializaciji celic.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir kalcija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1725

237

Kalcij

Kalcij je potreben za ohranjanje zdravih kosti.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir kalcija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

2009; 7(9):1272

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, 4703

4704

Kalcij

Kalcij je potreben za ohranjanje zdravih zob.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir kalcija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 231, 2731, 3099,3155, 4311, 4312, 4703

4704

Kalij

Kalij prispeva k delovanju živčnega sistema.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir kalija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

386

Kalij

Kalij ima vlogo pri delovanju mišic.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir kalija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

320

Kalij

Kalij ima vlogo pri vzdrževanju normalnega krvnega tlaka.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir kalija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

321

Klorid

Klorid ima vlogo pri proizvajanju želodčne kisline in s tem pri prebavi.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir klorida, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

Trditev se ne sme navesti za klorid, katerega vir je natrijev klorid.

2010;8(10):1764

326

Kreatin

Kreatin povečuje telesno zmogljivost pri kratkih, zaporednih in zelo intenzivnih telesnih naporih.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki zagotavlja dnevni vnos 3 g kreatina. Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 3 g kreatina.

Trditev se lahko navede le na živilu, namenjenem odraslim, ki izvajajo zelo intenzivne telesne napore.

2011;9(7):2303

739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924

Krom

Krom ima vlogo pri presnovi makrohranil.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir trivalentnega kroma, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1732

260, 401, 4665, 4666, 4667

Krom

Krom prispeva k vzdrževanju normalne ravni glukoze v krvi.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir trivalentnega kroma, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1732

2011;9(6):2203

262, 4667

4698

Laktuloza

Laktuloza prispeva k hitrejšemu prehajanju črevesne vsebine.

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki vsebuje 10 g laktuloze v enem količinsko določenem obroku. Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z enkratnim odmerkom 10 g laktuloze na dan.

 

2010;8(10):1806

807

Linolna kislina

Linolna kislina prispeva k vzdrževanju normalne ravni holesterola v krvi.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki zagotavlja vsaj 1,5 g linolne kisline (LA) na 100 g in 100 kcal. Potrošnike je treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 10 g LA.

 

2009; 7(9):1276

2011;9(6):2235

489, 2899

Magnezij

Magnezij prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir magnezija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1807

244

Magnezij

Magnezij prispeva k ravnotežju elektrolitov.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir magnezija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

238

Magnezij

Magnezij prispeva k sproščanju energije pri presnovi.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir magnezija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

240, 247, 248

Magnezij

Magnezij prispeva k delovanju živčnega sistema.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir magnezija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

242

Magnezij

Magnezij prispeva k delovanju mišic.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir magnezija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

2010;8(10):1807

241, 380, 3083

Magnezij

Magnezij ima vlogo pri sintezi beljakovin.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir magnezija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

364

Magnezij

Magnezij prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir magnezija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1807

245, 246

Magnezij

Magnezij prispeva k ohranjanju zdravih kosti.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir magnezija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

239

Magnezij

Magnezij prispeva k ohranjanju zdravih zob.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir magnezija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

239

Magnezij

Magnezij ima vlogo pri delitvi celic.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir magnezija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

365

Mangan

Mangan prispeva k sproščanju energije pri presnovi.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir mangana, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

2010;8(10):1808

311, 405

Mangan

Mangan prispeva k ohranjanju zdravih kosti.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir mangana, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

310

Mangan

Mangan ima vlogo pri nastajanju vezivnega tkiva.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir mangana, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1808

404

Mangan

Mangan ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir mangana, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

309

Melatonin

Melatonin prispeva k lajšanju subjektivnih občutkov zaradi časovne razlike pri potovanju z letalom.

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki vsebuje vsaj 0,5 mg melatonina na količinsko določen obrok. Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z vnosom najmanj 0,5 mg malo pred spanjem na prvi dan potovanja in naslednjih nekaj dni po prihodu v namembni kraj.

 

2010; 8(2):1467

1953

Melatonin

Melatonin prispeva k skrajšanju časa, ki ga potrebujete, da zaspite.

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki vsebuje 1 mg melatonina na količinsko določen obrok. Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 1 mg melatonina malo pred spanjem.

 

2011;9(6):2241

1698, 1780, 4080

Meso ali ribe

Meso ali ribe prispevajo k izboljšanju absorpcije železa, kadar se uživajo z drugimi živili, ki vsebujejo železo.

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki vsebuje vsaj 50 g mesa ali rib v enem količinsko določenem obroku. Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z zaužitjem 50 g mesa ali rib skupaj z živili, ki vsebujejo železo brez hema.

 

2011;9(4):2040

1223

Molibden

Molibden ima vlogo pri presnovi aminokislin, ki vsebujejo žveplo.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir molibdena, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1745

313

Monascus purpureus

(rdeči kvasni riž)

Monakolin K iz rdečega kvasnega riža prispeva k vzdrževanju normalne ravni holesterola v krvi.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki zagotavlja dnevni vnos 10 mg monakolina K iz rdečega kvasnega riža. Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 10 mg monakolina K iz fermentiranih pripravkov rdečega kvasnega riža.

 

2011;9(7):2304

1648, 1700

Nadomestki sladkorja, tj. intenzivna sladila; ksilitol, sorbitol, manitol, maltitol, laktitol, izomalt, eritritol, sukraloza in polidekstroza; D-tagatoza in izomaltuloza

Uživanje hrane/pijače, ki vsebuje <ime nadomestka za sladkor> namesto sladkorja (1) prispeva k ohranjanju mineralizacije zob.

Za navedbo trditve je treba sladkorje v hrani ali pijači (ki zmanjšujejo pH vrednost zobnih oblog pod 5,7) nadomestiti z nadomestki za sladkor, tj. intenzivnimi sladili, kot so ksilitol, sorbitol, manitol, maltitol, laktitol, izomalt, eritritol, D-tagatoza, izomaltuloza, sukraloza ali polidekstroza, ali s kombinacijo teh sladil, v takih količinah, da uživanje takšne hrane ali pijače ne bo znižalo pH vrednosti zobnih oblog pod 5,7 med uživanjem in do 30 minut po zaužitju hrane ali pijače.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300

1134, 1167, 1283

Nadomestki za sladkor, tj. intenzivna sladila; ksilitol, sorbitol, manitol, maltitol, laktitol, izomalt, eritritol, sukraloza in polidekstroza; D-tagatoza in izomaltuloza

Uživanje hrane/pijače, ki vsebuje <ime nadomestka za sladkor> namesto sladkorja (2) povzroči manjši porast ravni glukoze v krvi po zaužitju v primerjavi s hrano/pijačo, ki vsebuje sladkor.

Za navedbo trditve je treba sladkorje v hrani ali pijači nadomestiti z nadomestki za sladkor, tj. intenzivnimi sladili, kot so ksilitol, sorbitol, manitol, maltitol, laktitol, izomalt, eritritol, sukraloza ali polidekstroza, ali s kombinacijo teh sladil, tako da hrana ali pijača vsebuje zmanjšane količine sladkorjev vsaj za količino, navedeno s trditvijo ZMANJŠANA VSEBNOST [IME HRANILA] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

D-tagatoza in izomaltuloza morata nadomestiti enake količine drugih sladkorjev v enakem razmerju, kot je navedeno s trditvijo ZMANJŠANA VSEBNOST [IME HRANILA] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920

4298

Nadomestni obrok za nadzor nad telesno težo

Nadomestitev enega dnevnega obroka pri energijsko omejeni prehrani z nadomestnim obrokom prispeva k ohranjanju telesne teže po zmanjšanju telesne teže.

Za navedbo trditve mora živilo izpolnjevati specifikacije iz Direktive 96/8/ES v zvezi z živili iz člena 1(2)(b) navedene direktive. Za dosego navedenega učinka je treba en obrok dnevno nadomestiti z nadomestnim obrokom.

 

2010; 8(2):1466

1418

Nadomestni obrok za nadzor nad telesno težo

Nadomestitev dveh dnevnih obrokov pri energijsko omejeni prehrani z nadomestnim obrokom prispeva k zmanjševanju telesne teže.

Za navedbo trditve mora živilo izpolnjevati specifikacije iz Direktive 96/8/ES v zvezi z živili iz člena 1(2)(b) navedene direktive. Za dosego navedenega učinka je treba dva obroka dnevno nadomestiti z nadomestnima obrokoma.

 

2010; 8(2):1466

1417

Niacin

Niacin prispeva k sproščanju energije pri presnovi.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir niacina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

43, 49, 54, 51

Niacin

Niacin prispeva k delovanju živčnega sistema.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir niacina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

44, 53

Niacin

Niacin prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir niacina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1757

55

Niacin

Niacin prispeva k ohranjanju zdravih sluznic.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir niacina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

45, 52, 4700

Niacin

Niacin prispeva k ohranjanju zdrave kože.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir niacina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

45, 48, 50, 52, 4700

Niacin

Niacin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir niacina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1757

47

Obstojni škrob

Nadomestitev prebavljivih škrobov z neprebavljivim škrobom v obroku prispeva k omejitvi povečanja glukoze v krvi po obroku.

Trditev se lahko uporablja le za živilo, v katerem je prebavljiv škrob nadomeščen z neprebavljivim škrobom, tako da je končna vsebina neprebavljivega škroba vsaj 14 % skupne vsebine škroba.

 

2011;9(4):2024

681

Oleinska kislina

Nadomestitev nasičenih maščob z nenasičenimi maščobami v prehrani prispeva k vzdrževanju normalne ravni holesterola v krvi. Oleinska kislina je nenasičena maščoba.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je bogato z nenasičenimi maščobnimi kislinami, kakor je opredeljeno s trditvijo VISOKA VSEBNOST NENASIČENIH MAŠČOB iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2011;9(4):2043

673, 728, 729, 1302, 4334

Orehi

Orehi prispevajo k izboljšanju elastičnosti žil.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki zagotavlja dnevni vnos 30 g orehov. Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 30 g orehov.

 

2011;9(4):2074

1155, 1157

Pantotenska kislina

Pantotenska kislina prispeva k sproščanju energije pri presnovi.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir pantotenske kisline, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

56, 59, 60, 64, 171, 172, 208

Pantotenska kislina

Pantotenska kislina ima vlogo pri sintezi in presnovi steroidnih hormonov, vitamina D in nekaterih prenašalcev živčnih impulzov.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir pantotenske kisline, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

181

Pantotenska kislina

Pantotenska kislina prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir pantotenske kisline, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1758

63

Pantotenska kislina

Pantotenska kislina prispeva k umskim zmogljivostim.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir pantotenske kisline, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

2010;8(10):1758

57, 58

Pektini

Pektini prispevajo k vzdrževanju normalne ravni holesterola v krvi.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki zagotavlja dnevni vnos 6 g pektinov. Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 6 g pektinov.

Treba je opozoriti na nevarnost zadušitve, do katere lahko pride pri ljudeh s težavami pri požiranju ali ob zaužitju z nezadostno količino tekočine. Svetuje se zaužitje z veliko vode, da snov doseže želodec.

2010;8(10):1747

818, 4236

Pektini

Uživanje pektinov z obrokom prispeva k manjšemu porastu ravni glukoze v krvi po tem obroku.

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki vsebuje 10 g pektina na količinsko določen obrok. Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z zaužitjem 10 g pektinov kot del obroka.

Treba je opozoriti na nevarnost zadušitve, do katere lahko pride pri ljudeh s težavami pri požiranju ali ob zaužitju z nezadostno količino tekočine. Svetuje se zaužitje z veliko vode, da snov doseže želodec.

2010;8(10):1747

786

Polifenoli v oljčnem olju

Polifenoli v oljčnem olju prispevajo k zaščiti lipidov v krvi pred oksidativnim stresom.

Trditev se lahko uporablja le za oljčno olje, ki vsebuje vsaj 5 mg hidroksitirosola in njegovih derivatov (npr. kompleks oleuropeina in tirosol) na 20 g oljčnega olja. Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 20 g oljčnega olja.

 

2011;9(4):2033

1333, 1638, 1639, 1696, 2865

Rastlinski steroli in rastlinski stanoli

Rastlinski steroli/stanoli prispevajo k vzdrževanju normalne ravni holesterola v krvi.

Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom vsaj 0,8 g rastlinskih sterolov/stanolov.

 

2010;8(10):1813

2011;9(6):2203

549, 550, 567, 713, 1234, 1235, 1466, 1634, 1984, 2909, 3140 568

Raztopine ogljikovih hidratov in elektrolitov

Raztopine ogljikovih hidratov in elektrolitov prispevajo k ohranjanju vzdržljivosti pri daljših telesnih naporih

Za navedbo trditve morajo raztopine ogljikovih hidratov in elektrolitov vsebovati 80–350 kcal/L iz ogljikovih hidratov in vsaj 75 % energije mora izhajati iz ogljikovih hidratov, ki sprožijo močan glikemični odziv, kot so glukoza, glukozni polimeri in saharoza. Poleg tega morajo te pijače vsebovati med 20 mmol/L (460 mg/L) in 50 mmol/L (1 150 mg/L) natrija, njihova osmolalnost pa mora znašati 200–330 mOsm/kg vode.

 

2011;9(6):2211

466, 469

Raztopine ogljikovih hidratov in elektrolitov

Raztopine ogljikovih hidratov in elektrolitov povečujejo absorpcijo vode med telesno dejavnostjo.

Za navedbo trditve morajo raztopine ogljikovih hidratov in elektrolitov vsebovati 80–350 kcal/L iz ogljikovih hidratov in vsaj 75 % energije mora izhajati iz ogljikovih hidratov, ki sprožijo močan glikemični odziv, kot so glukoza, glukozni polimeri in saharoza. Poleg tega morajo te pijače vsebovati med 20 mmol/L (460 mg/L) in 50 mmol/L (1 150 mg/L) natrija, njihova osmolalnost pa mora znašati 200–330 mOsm/kg vode.

 

2011;9(6):2211

314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin prispeva k sproščanju energije pri presnovi.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir riboflavina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

29, 35, 36, 42

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin prispeva k delovanju živčnega sistema.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir riboflavina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

213

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin prispeva k ohranjanju zdravih sluznic.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir riboflavina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

31

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin ima vlogo pri ohranjanju normalnih rdečih krvničk.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir riboflavina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

40

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin prispeva k ohranjanju zdrave kože.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir riboflavina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

31, 33

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin ima vlogo pri ohranjanju vida.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir riboflavina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

39

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin ima vlogo pri presnovi železa.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir riboflavina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

30, 37

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir riboflavina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

207

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir riboflavina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

41

Selen

Selen ima vlogo pri nastajanju semenčic.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir selena, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

396

Selen

Selen prispeva k ohranjanju zdravih las.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir selena, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

281

Selen

Selen prispeva k ohranjanju zdravih nohtov.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir selena, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

281

Selen

Selen ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir selena, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

278, 1750

Selen

Selen ima vlogo pri delovanju ščitnice.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir selena, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

2009; 7(9):1220

279, 282, 286, 410, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293

Selen

Selen ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir selena, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

277, 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, 1292

Tiamin

Tiamin prispeva k sproščanju energije pri presnovi.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir tiamina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

21, 24, 28

Tiamin

Tiamin prispeva k delovanju živčnega sistema.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir tiamina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

22, 27

Tiamin

Tiamin prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir tiamina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1755

205

Tiamin

Tiamin ima vlogo pri delovanju srca.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir tiamina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

20

Vitamin A

Vitamin A ima vlogo pri presnovi železa.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina A, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

206

Vitamin A

Vitamin A prispeva k ohranjanju zdravih sluznic.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina A, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 4702

Vitamin A

Vitamin A prispeva k ohranjanju zdrave kože.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina A, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 17, 4660, 4702

Vitamin A

Vitamin A ima vlogo pri ohranjanju vida.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina A, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

16, 4239, 4701

Vitamin A

Vitamin A ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina A, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

2011;9(4):2021

14, 200, 1462

Vitamin A

Vitamin A ima vlogo pri specializaciji celic.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina A, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

14

Vitamin B6

Vitamin B6 ima vlogo pri sintezi cisteina.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina B6, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

4283

Vitamin B6

Vitamin B6 prispeva k sproščanju energije pri presnovi.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina B6, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

75, 214

Vitamin B6

Vitamin B6 prispeva k delovanju živčnega sistema.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina B6, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

66

Vitamin B6

Vitamin B6 prispeva k presnovi homocisteina.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina B6, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

73, 76, 199

Vitamin B6

Vitamin B6 ima vlogo pri presnovi beljakovin in glikogena.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina B6, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

65, 70, 71

Vitamin B6

Vitamin B6 prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina B6, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

77

Vitamin B6

Vitamin B6 ima vlogo pri nastajanju rdečih krvničk.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina B6, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

67, 72, 186

Vitamin B6

Vitamin B6 ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina B6, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

68

Vitamin B6

Vitamin B6 prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina B6, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

78

Vitamin B6

Vitamin B6 ima vlogo pri uravnavanju delovanja hormonov.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina B6, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

69

Vitamin B12

Vitamin B12 prispeva k sproščanju energije pri presnovi.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina B12, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

99, 190

Vitamin B12

Vitamina B12 prispeva k delovanju živčnega sistema.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina B12, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitamin B12

Vitamin B12 prispeva k presnovi homocisteina.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina B12, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

96, 103, 106

Vitamin B12

Vitamin B12 prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina B12, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitamin B12

Vitamin B12 ima vlogo pri nastajanju rdečih krvničk.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina B12, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

92, 101

Vitamin B12

Vitamin B12 ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina B12, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

107

Vitamin B12

Vitamin B12 prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina B12, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

108

Vitamin B12

Vitamin B12 ima vlogo pri delitvi celic.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina B12, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

2010;8(10):1756

93, 212

Vitamin C

Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema med intenzivno telesno dejavnostjo in po njej.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki zagotavlja dnevni vnos 200 mg vitamina C. Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 200 mg poleg priporočenega dnevnega vnosa vitamina C.

 

2009; 7(9):1226

144

Vitamin C

Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina C, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

130, 131, 149

Vitamin C

Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje kosti.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina C, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamin C

Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje hrustanca.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina C, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamin C

Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje dlesni.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina C, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 136, 149

Vitamin C

Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje kože.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina C, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 137, 149

Vitamin C

Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje zob.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina C, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamin C

Vitamin C prispeva k sproščanju energije pri presnovi.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina C, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

135, 2334, 3196

Vitamin C

Vitamin C prispeva k delovanju živčnega sistema.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina C, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

133

Vitamin C

Vitamin C prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina C, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

140

Vitamin C

Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina C, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

134, 4321

Vitamin C

Vitamin C ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina C, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

129, 138, 143, 148, 3331

Vitamin C

Vitamin C prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina C, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

139, 2622

Vitamin C

Vitamin C prispeva k obnovi reducirane oblike vitamina E.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina C, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

202

Vitamin C

Vitamin C povečuje absorpcijo železa.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina C, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

132, 147

Vitamin D

Vitamin D prispeva k normalni absorpciji/uporabi kalcija in fosforja.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina D, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

152, 157, 215

Vitamin D

Vitamin D prispeva k normalni ravni kalcija v krvi.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina D, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

2011;9(6):2203

152, 157

215

Vitamin D

Vitamin D prispeva k ohranjanju zdravih kosti.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina D, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

150, 151, 158, 350

Vitamin D

Vitamin D prispeva k delovanju mišic.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina D, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1468

155

Vitamin D

Vitamin D prispeva k ohranjanju zdravih zob.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina D, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

151, 158

Vitamin D

Vitamin D prispeva k delovanju imunskega sistema.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina D, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1468

154, 159

Vitamin D

Vitamin D ima vlogo pri delitvi celic.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina D, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

153

Vitamin E

Vitamin E ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina E, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1816

160, 162, 1947

Vitamin K

Vitamin K prispeva k normalnemu strjevanju krvi.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina K, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7 (9):1228

124, 126

Vitamin K

Vitamin K prispeva k ohranjanju zdravih kosti.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina K, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7 (9):1228

123, 127, 128, 2879

Vlaknine iz ječmenovega zrnja

Vlaknine iz ječmenovega zrnja prispevajo k povečanju količine blata.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je bogato z navedenimi vlakninami, kakor je opredeljeno s trditvijo VISOKA VSEBNOST PREHRANSKE VLAKNINE iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2011;9(6):2249

819

Vlaknine iz pšeničnih otrobov

Vlaknine iz pšeničnih otrobov prispevajo k pospeševanju prehajanja črevesne vsebine.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je bogato z navedenimi vlakninami, kakor je opredeljeno s trditvijo VISOKA VSEBNOST PREHRANSKE VLAKNINE iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006. Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se navedeni učinek doseže z dnevnim vnosom vsaj 10 g vlaknin iz pšeničnih otrobov.

 

2010;8(10):1817

828, 839, 3067, 4699

Vlaknine iz pšeničnih otrobov

Vlaknine iz pšeničnih otrobov prispevajo k povečani količini blata.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je bogato z navedenimi vlakninami, kakor je opredeljeno s trditvijo VISOKA VSEBNOST PREHRANSKE VLAKNINE iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1817

3066

Vlaknine iz rži

Vlaknine iz rži prispevajo k normalnemu delovanju črevesja.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je bogato z navedenimi vlakninami, kakor je opredeljeno s trditvijo VISOKA VSEBNOST PREHRANSKE VLAKNINE iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2011;9(6):2258

825

Vlaknine iz zrnja ovsa

Vlaknine iz zrnja ovsa prispevajo k povečani količini blata.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je bogato z navedenimi vlakninami, kakor je opredeljeno s trditvijo VISOKA VSEBNOST PREHRANSKE VLAKNINE iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2011;9(6):2249

822

Voda

Voda prispeva k ohranjanju normalnih telesnih in kognitivnih funkcij.

Za navedbo trditve je treba potrošnike obvestiti, da je za dosego koristnega učinka treba zaužiti vsaj 2 l vode dnevno iz vseh virov.

Trditev se lahko uporablja le za vodo, ki je v skladu s Direktivo 2009/54/ES in/ali Direktivo 98/83/ES.

2011;9(4):2075

1102, 1209, 1294, 1331

Voda

Voda ima vlogo pri uravnavanju telesne temperature.

Za navedbo trditve je treba potrošnike obvestiti, da je za dosego koristnega učinka treba zaužiti vsaj 2 l dnevno iz vseh virov.

Trditev se lahko uporablja le za vodo, ki je v skladu s Direktivo 2009/54/ES in/ali Direktivo 98/83/ES.

2011;9(4):2075

1208

Železo

Železo ima vlogo pri kognitivnih funkcijah.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir železa, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

253

Železo

Železo prispeva k sproščanju energije pri presnovi.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir železa, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

251, 1589, 255

Železo

Železo ima vlogo pri nastajanju rdečih krvničk in hemoglobina.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir železa, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

249, 1589, 374, 2889

Železo

Železo ima vlogo pri prenosu kisika v telesu.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir železa, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

250, 254, 256, 255

Železo

Železo ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir železa, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

252, 259

Železo

Železo prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir železa, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2010;8(10):1740

255, 374, 2889

Železo

Železo ima vlogo pri delitvi celic.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir železa, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

368

Žive kulture v jogurtu

Žive kulture v jogurtu ali fermentiranem mleku izboljšujejo prebavo laktoze pri osebah, ki imajo težave pri prebavi laktoze.

Za navedbo trditve mora jogurt ali fermentirano mleko vsebovati vsaj 108 kolonijskih enot živih starter mikroorganizmov (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus in Streptococcus thermophilus) na gram.

 

2010;8(10):1763

1143, 2976

Živila z nizko ali zmanjšano vsebnostjo nasičenih maščobnih kislin.

Zmanjšanje uživanja nasičenih maščob prispeva k vzdrževanju normalnih ravni holesterola v krvi.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki ima vsaj nizko vsebnost nasičenih maščobnih kislin, kakor je opredeljeno s trditvijo NIZKA VSEBNOST NASIČENIH MAŠČOB, ali zmanjšano vsebnost nasičenih maščobnih kislin, kakor je opredeljeno s trditvijo

ZMANJŠANJA VSEBNOST [IME HRANILA] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2011;9(4):2062

620, 671, 4332

Živila z nizko ali zmanjšano vsebnostjo natrija

Zmanjšanje uživanja natrija prispeva k vzdrževanju normalnega krvnega tlaka.

Trditev se lahko navede le na živilu, ki ima vsaj nizko vsebnost natrija/soli, kakor je opredeljeno s trditvijo NIZKA VSEBNOST NATRIJA/SOLI

ali zmanjšano vsebnost natrija/soli, kakor je opredeljeno s trditvijo

ZMANJŠANJA VSEBNOST [IME HRANILA] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

 

2011;9(6):2237

336, 705, 1148, 1178, 1185, 1420

Žvečilni gumi brez sladkorja

Žvečilni gumi brez sladkorja prispeva k ohranjanju mineralizacije zob.

Trditev se lahko navede le na žvečilnem gumiju, ki izpolnjuje pogoje uporabe prehranske trditve BREZ SLADKORJEV iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

Potrošnike je treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z žvečenjem vsaj 20 minut po jedi ali pitju.

 

2009; 7(9):1271

2011;9(4):2072

2011;9(6):2266

1151, 1154

486, 562, 1181

Žvečilni gumi brez sladkorja

Žvečilni gumi brez sladkorja prispeva k nevtralizaciji kislin v zobnih oblogah.

Trditev se lahko navede le na žvečilnem gumiju, ki izpolnjuje pogoje uporabe prehranske trditve BREZ SLADKORJEV iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

Potrošnike je treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z žvečenjem vsaj 20 minut po jedi ali pitju.

 

2009; 7(9):1271

2011;6(6):2266

1150

485

Žvečilni gumi brez sladkorja

Žvečilni gumi brez sladkorja prispeva k zmanjševanju suhosti v ustih.

Trditev se lahko navede le na žvečilnem gumiju, ki izpolnjuje pogoje uporabe prehranske trditve BREZ SLADKORJEV iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

Potrošnike je treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z žvečenjem žvečilnega gumija, kadar so usta suha.

 

2009; 7(9):1271

1240

Žvečilni gumi brez sladkorja s karbamidom

Žvečilni gumi brez sladkorja s karbamidom nevtralizira kisline v zobnih oblogah učinkoviteje kot žvečilni gumi brez sladkorja in karbamida.

Trditev se lahko navede le na žvečilnem gumiju, ki izpolnjuje pogoje uporabe prehranske trditve BREZ SLADKORJEV iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.

Za navedbo trditve mora vsak kos žvečilnega gumija brez sladkorja vsebovati vsaj 20 mg karbamida. Potrošnike je treba obvestiti, da je žvečilni gumi treba žvečiti vsaj 20 minut po jedi ali pitju.

 

2011;9(4):2071

1153


(1)  V primeru D-tagatoze in izomaltuloze je treba tu navesti „drugih sladkorjev“.

(2)  V primeru D-tagatoze in izomaltuloze je treba tu navesti „drugih sladkorjev“.


25.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 136/41


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 433/2012

z dne 23. maja 2012

o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1236/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o sistemu nadzora in izvrševanja, ki se uporablja na območju Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju v ribištvu severovzhodnega Atlantika

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1236/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o sistemu nadzora in izvrševanja, ki se uporablja na območju Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju v ribištvu severovzhodnega Atlantika, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2791/1999 (1) ter zlasti členov 4(5), 5(2), 8(4), 9(4), 10(3), 11, 12(2), 16(2), 18(3) in (4), 19, 20(9), 24(4), 27(1) in 45(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1236/2010 določa nekatere posebne nadzorne ukrepe za spremljanje ribolovnih dejavnosti Unije na območju, ki ga ureja Komisija za ribištvo severovzhodnega Atlantika (NEAFC), ter dopolnjuje nadzorne ukrepe iz Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (2). Treba bi bilo določiti podrobna pravila za uporabo Uredbe (EU) št. 1236/2010. Priloge k številnim priporočilom o vzpostavitvi sistema nadzora in izvrševanja (v nadaljnjem besedilu: sistem), ki se uporablja za ribiška plovila, ki delujejo v vodah območja Konvencije zunaj voda pod ribolovno jurisdikcijo pogodbenic, ki jih je sprejela NEAFC, določajo obrazce za sporočanje podatkov in vzorce nekaterih nadzornih orodij, ki jih je treba prenesti v pravo Unije.

(2)

Ker Uredba (EU) št. 1236/2010 določa nov sistem nadzora in izvrševanja, je treba Uredbo Komisije (ES) št. 1085/2000 z dne 15. maja 2000 o podrobnih pravilih za uporabo nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju, zajetem v Konvenciji o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severovzhodnega Atlantika (3), razveljaviti in nadomestiti s to uredbo.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„sporočilo o položaju“ pomeni poročilo o položaju plovila, ki se prek satelitske sledilne naprave plovila avtomatično prenese centrom za spremljanje ribištva države članice zastave;

(b)

„poročilo o položaju“ pomeni poročilo poveljnika plovila, kot je določeno v členu 25 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 404/2011 (4);

(c)

„številka CFR“ pomeni identifikacijsko številko registra flote Skupnosti plovila, kot je določena v členu 10 Uredbe Komisije (ES) št. 26/2004 (5).

Člen 2

Kontaktne točke

1.   Države članice pošljejo sekretarju NEAFC in Evropski agenciji za nadzor ribištva (v nadaljnjem besedilu: Agencija) v računalniško berljivi obliki informacije o kontaktnih točkah iz člena 4(3) in (4) Uredbe (EU) št. 1236/2010.

2.   Države članice objavijo informacije iz odstavka 1 na varnem delu svojega spletnega mesta, vzpostavljenega s členoma 114 in 116 Uredbe (EU) št. 1224/2009.

POGLAVJE II

NADZORNI UKREPI

Člen 3

Sodelovanje Unije

1.   Seznam iz člena 5(1) Uredbe (EU) št. 1236/2010 vključuje plovila, ki jim je dovoljen ribolov enega ali več virov, urejenih s predpisi, razčlenjenih po vrstah.

Kjer je primerno, se seznam sklicuje na številko CFR, ki je dodeljena vsakemu plovilu.

2.   Države članice Komisijo z računalniškim prenosom nemudoma obvestijo o plovilih, za katera so bila dovoljenja za ribolov na upravnem območju razveljavljena ali začasno ukinjena.

Člen 4

Evidentiranje ulova

1.   Ribolovni ladijski dnevnik iz člena 8 Uredbe (EU) št. 1236/2010 vsebuje poleg informacij iz člena 14 Uredbe (ES) št. 1224/2009 tudi informacije iz dela A Priloge I k tej uredbi.

2.   Proizvodni ladijski dnevnik iz člena 8(2) in (3) Uredbe (EU) št. 1236/2010 je takšen, kakor ga določa del B Priloge I.

3.   Načrt natovarjanja iz člena 8(2) in (3) je takšen, kakor ga določa del C Priloge I.

4.   Koda, ki se uporablja za posamezno vrsto, je koda, ki jo je določila Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), kakor je določeno v Prilogi II.

Člen 5

Poročanje o ulovih virov, urejenih s predpisi, in položaju

Države članice za prenose sekretarju NEAFC v skladu s členoma 9 in 11 Uredbe (EU) št. 1236/2010 uporabijo obliko in specifikacije, kakor so določene v Prilogi III.

Člen 6

Zbirno poročanje o ulovih

Države članice podatke iz člena 10(1) in (2) Uredbe (EU) št. 1236/2010 prenesejo v obliki XML.

POGLAVJE III

INŠPEKCIJSKI PREGLEDI

Člen 7

Imenovani organ

Agencija je imenovana za:

(a)

usklajevanje nadzornih in inšpekcijskih dejavnosti iz člena 17(1) Uredbe (EU) št. 1236/2010;

(b)

sprejemanje, pošiljanje in posredovanje obvestil iz člena 18(2), člena 19(1) in člena 20(9) Uredbe (EU) št. 1236/2010;

(c)

vodenje evidenc iz člena 18(4) Uredbe (EU) št. 1236/2010.

Člen 8

Identifikacija inšpektorjev in inšpekcijskih sredstev

1.   Poseben identifikacijski dokument iz člena 16(2) Uredbe (EU) št. 1236/2010 ustreza vzorcu, določenemu v delu A Priloge IV.

2.   Poseben signal inšpektorjev iz člena 18(3) Uredbe (EU) št. 1236/2010 ustreza vzorcu, določenemu v delu B Priloge IV.

Člen 9

Inšpekcijske dejavnosti

Države članice pošljejo Agenciji informacije v zvezi z datumom in uro začetka in konca dejavnosti inšpekcijskih plovil in zrakoplovov iz člena 18(4) Uredbe (EU) št. 1236/2010 v skladu z obliko iz Priloge V.

Člen 10

Postopek nadzora

1.   Poročila o opaženem plovilu iz člena 19(1) Uredbe (EU) št. 1236/2010 se pošljejo z uporabo obrazca, določenega v delu A Priloge VI.

2.   Poročila o nadzoru iz člena 19(2) Uredbe (EU) št. 1236/2010 se sestavijo z uporabo obrazca, določenega v delu B Priloge VI.

Člen 11

Poročila o inšpekcijskem pregledu

Poročila o inšpekcijskem pregledu iz člena 20(9) Uredbe (EU) št. 1236/2010 se sestavijo v skladu z obliko, določeno v Prilogi VII.

POGLAVJE IV

POMORSKA INŠPEKCIJA

Člen 12

Predhodno uradno obvestilo o prihodu v pristanišče

Predhodno uradno obvestilo iz člena 24 Uredbe (EU) št. 1236/2010 se predloži v obliki obrazca pomorske inšpekcije (PSC) iz Priloge VIII, pri čemer je del A pravilno izpolnjen, kot sledi:

(a)

obrazec PSC 1 se uporabi, če plovilo iztovarja lastni ulov;

(b)

obrazec PSC 2 se uporabi, če plovilo izvaja dejavnosti pretovarjanja. V takšnih primerih se uporabi ločen obrazec za vsako plovilo dajalca.

Člen 13

Obdelava predhodnega uradnega obvestila

Kadar se predhodno uradno obvestilo v skladu s členom 25 Uredbe (EU) št. 1236/2010 ponovno predloži, država članica zastave uporabi obrazec PSC iz Priloge VIII, pri čemer je del B pravilno izpolnjen.

Člen 14

Poročila o inšpekcijskih pregledih v pristanišču

Poročila o inšpekcijskih pregledih iz člena 27 Uredbe (EU) št. 1236/2010 se sestavijo v skladu z obliko, določeno v Prilogi IX, ter pošljejo sekretarju NEAFC, en izvod pa Komisiji.

POGLAVJE V

KRŠITVE

Člen 15

Imenovani organ

Agencija je imenovana za sprejemanje, pošiljanje in posredovanje informacij iz členov 29, 30, 32, 33, 34, 36 in 43 Uredbe (EU) št. 1236/2010.

POGLAVJE VI

PODATKI

ODDELEK 1

Sporočanje podatkov

Člen 16

Sporočanje sekretarju NEAFC

Obrazci in protokoli za izmenjavo podatkov iz člena 12(2) Uredbe (EU) št. 1236/2010, ki se uporabljajo za pošiljanje poročil in informacij sekretarju NEAFC, so v skladu s pravili iz Priloge X; ustrezne kode, ki se uporabljajo pri komunikaciji s sekretarjem NEAFC, so določene v Prilogi XI.

ODDELEK 2

Varnost podatkov in zaupnost

Člen 17

Splošne določbe o varnosti podatkov in zaupnosti

1.   Ta oddelek določa podrobna pravila o zaupnosti za izvajanje člena 45 Uredbe (EU) št. 1236/2010. Uporablja se za vsa elektronska poročila in sporočila v okviru te uredbe z izjemo zbirnega poročanja o ulovih iz člena 6 te uredbe.

2.   Kadar je treba, vsaka država članica na zahtevo sekretarja NEAFC popravi oziroma izbriše elektronska poročila ali sporočila, ki niso bila obdelana v skladu z Uredbo (EU) št. 1236/2010 in s to uredbo.

3.   Elektronska poročila in sporočila se uporabljajo le za namene, določene v sistemu iz Uredbe (EU) št. 1236/2010.

Člen 18

Podatki, pridobljeni z inšpekcijskimi pregledi

1.   Države članice, ki izvedejo inšpekcijski pregled, lahko obdržijo in shranijo elektronska poročila in sporočila, ki jih je posredoval sekretar NEAFC, 24 ur po dokončnem odhodu plovila, na katerega se podatki nanašajo, z upravnega območja. Kot odhod šteje časovna točka šest ur po sporočitvi namena o izhodu z upravnega območja.

2.   Države članice, ki izvedejo inšpekcijski pregled, zagotovijo varno obdelavo elektronskih poročil in sporočil v svojih sistemih za obdelavo elektronskih podatkov, zlasti kadar obdelava vključuje prenos prek omrežja.

3.   Države članice sprejmejo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito elektronskih poročil in sporočil pred naključnim ali nezakonitim uničenjem oziroma pred naključno izgubo, spremembo, nedovoljenim razkritjem ali dostopom ter pred vsemi neustreznimi oblikami obdelave.

4.   Države članice, ki izvedejo inšpekcijski pregled, omogočijo razpoložljivost elektronskih poročil in sporočil zgolj za namene inšpekcije in zgolj inšpektorjem, ki so bili dodeljeni sistemu iz Uredbe (EU) št. 1236/2010.

Člen 19

Sistemi za obdelavo podatkov

1.   Sistemi za obdelavo podatkov, ki jih uporabljajo države članice, Komisija in Agencija, so v skladu z minimalnimi varnostnimi zahtevami iz dela A Priloge XII.

2.   Države članice morajo za svoje glavne računalniške sisteme izpolnjevati merila, določena v delu B Priloge XII.

3.   Za sporočanje podatkov v okviru sistema iz Uredbe (EU) št. 1236/2010 se uporabi protokol https. Kadar se taki podatki sporočajo, se za zagotovitev zaupnosti in verodostojnosti uporabijo ustrezni šifrirni protokoli.

4.   Omejitev dostopa do podatkov se zagotovi z mehanizmom fleksibilne identifikacije uporabnika in fleksibilnega gesla. Vsak uporabnik ima dostop le do podatkov, ki jih potrebuje za svojo nalogo.

5.   Tehnični standardi za izmenjavo elektronskih podatkov med državami članicami, Komisijo in Agencijo se lahko določijo po posvetovanju z državami članicami, Komisijo in Agencijo.

POGLAVJE VII

KONČNE DOLOČBE

Člen 20

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 1085/2000 se razveljavi.

Člen 21

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. maja 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 348, 31.12.2010, str. 17.

(2)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(3)  UL L 128, 29.5.2000, str. 1.

(4)  UL L 112, 30.4.2011, str. 1.

(5)  UL L 5, 9.1.2004, str. 25.


PRILOGA I

BELEŽENJE ULOVA

A.   Beleženje v ladijski dnevnik

Podatkovni element

Koda polja

Obvezno/neobvezno

Opombe

Informacije ob vstopu na upravno območje

Datum

DA

O

Podatek o dejavnosti; datum vstopa na upravno območje

Čas ob vstopu

TI

O

Podatek o dejavnosti; čas vstopa na upravno območje

Položaj

 

 

Podatek o dejavnosti; položaj ob vstopu na upravno območje

Zemljepisna širina

LA

O

Položaj ob vstopu

Zemljepisna dolžina

LO

O

Položaj ob vstopu

Količina na krovu

OB

 

Podatek o dejavnosti; količina na krovu po vrstah

Ime vrste (1)

 

O

Koda vrste FAO za vrste iz Priloge II

Količina (1)

 

O

Živa teža v kilogramih

Ulov na izvlek ali ribolovno dejavnost

Položaj izvajanja ribolova

 

 

Podatek o dejavnosti; položaj

Zemljepisna širina

LA

O (2)

Položaj ob začetku ribolovne dejavnosti

Zemljepisna dolžina

LO

O (2)

Položaj ob začetku ribolovne dejavnosti

Čas

TI

O (2)

Podatek o dejavnosti; čas ob začetku ribolovne dejavnosti

Ulov

CA

 

Podatek o dejavnosti; na krovu obdržan ulov na ribolovno dejavnost po vrstah

Vrsta (1)

 

O (2)

Koda vrste FAO za vrste iz Priloge II

Količina (1)

 

O (2)

Živa teža v kilogramih

Ribolovna globina

FD

O (3)

Razdalja med površino vode in najnižjim delom ribolovnega orodja (v metrih)

Informacije o dnevnem ulovu

Skupno število izvlekov/ribolovnih operacij v enem dnevu

FO

O (4)

Podatek o dejavnosti; število ribolovnih operacij v 24 urah

Ulov, ki se zavrže

RJ

 

Podatek o dejavnosti; ulovljena in zavržena količina po vrstah

Vrsta

 

O

Koda vrste FAO

Količina

 

O

Živa teža v kilogramih

Skupni ulov

CC

 

Podatek o dejavnosti; predviden skupni ulov od vstopa na upravno območje po vrstah

Vrsta (1)

 

O

Koda vrste FAO za vrste iz Priloge II

Količina (1)

 

O

Živa teža v kilogramih

Informacije o pretovarjanju

Datum

DA

O

Podatek o dejavnosti; datum(-i) pretovarjanj

Pretovarjanje

KG

 

Podatek o dejavnosti; količine natovorjenih ali iztovorjenih rib po vrstah na upravnem območju

Vrsta (1)

 

O

Koda vrste FAO za vrste iz Priloge II

Količina (1)

 

O

Živa teža v kilogramih

Pretovor na

TT

O

Podatek o registraciji plovila; radijski klicni znak prejemnega plovila

Pretovorjeno z

TF

O

Podatek o registraciji plovila; radijski klicni znak plovila dajalca

Informacije o prenosu poročil

Datum

DA

O

Podatek o sporočilu; datum prenosa poročila

Čas

TI

O

Podatek o sporočilu; datum prenosa poročila (UTC)

Uporabljen način prenosa poročil

TU

O (4)

Podatek o sporočilu; ime radijske postaje, preko katere se poročilo prenese

Vrsta poročila

TM

O

Podatek o sporočilu;

Informacije ob izstopu z upravnega območja

Čas

TI

O

Podatek o dejavnosti; čas izhoda (UTC)

Datum

DA

O

Podatek o dejavnosti; datum izhoda

Funkcija

 

 

Podatek o dejavnosti; položaj ob izhodu z upravnega območja

Zemljepisna širina

LA

O

Položaj ob izhodu

Zemljepisna dolžina

LO

O

Položaj ob izhodu

Skupni ulov na krovu

OB

 

Podatek o dejavnosti; skupni ulov, obdržan na krovu, po vrstah

Vrsta (1)

 

O

Koda vrste FAO za vrste iz Priloge II

Količina (1)

 

O

Živa teža v kilogramih

Ime in podpis poveljnika

MA

O

 

B.   Beleženje v proizvodni ladijski dnevnik

Podatkovni element

Koda polja

Obvezno/neobvezno

Opombe

1.   Identiteta plovila  (5)

Radijski klicni znak

RC

O

Podatek o registraciji plovila; mednarodni radijski klicni znak

Ime plovila

NA

N

Podatek o registraciji plovila; ime plovila

Interna referenčna številka pogodbenice

IR

N

Podatek o registraciji plovila; enotna številka plovila pogodbenice kot tričrkovna koda države zastave, ki ji sledi številka

Zunanja registrska številka plovila

XR

N

Podatek o registraciji plovila; številka na boku plovila ali številka IMO, če številke na boku plovila ni

2.   Informacije o proizvodnji

Datum

DA

O

Podatek o dejavnosti; datum proizvodnje

Proizvedena količina

QP

 

Podatek o dejavnosti; proizvedena količina dnevno po vrstah

Ime vrste

 

O

Koda vrste FAO

Količina

 

O

Skupna teža proizvoda v kilogramih

Oblika proizvoda

 

O

Koda oblike proizvoda (del E Priloge XI)

Količina

 

O

Teža proizvoda v kilogramih

Koda oblike proizvoda in teža proizvoda: uporabi se toliko parov, kot je potrebno za zajetje vseh proizvodov

Skupna proizvodnja v obdobju

AP

 

Podatek o dejavnosti; celotna količina, proizvedena od vstopa na upravno območje po vrstah

Ime vrste

 

O

Koda vrste FAO

Količina

 

O

Skupna teža proizvoda v kilogramih

Oblika proizvoda

 

O

Koda oblike proizvoda (del E Priloge XI)

Količina

 

O

Teža proizvoda v kilogramih

Koda oblike proizvoda in teža proizvoda: uporabi se toliko parov, kot je potrebno za zajetje vseh proizvodov

3.   Informacije o embalaži

Ime vrste

SN

N

Podatek o dejavnosti; koda vrste FAO

Oznaka proizvoda

PR

N

Podatek o dejavnosti; koda proizvoda (del E Priloge XI)

Vrsta pakiranja

TY

N

Podatek o dejavnosti; vrsta embalaže (del F Priloge XI)

Teža enote

NE

N

Podatek o dejavnosti; skupna teža proizvoda v kilogramih

Število enot

NU

N

Podatek o dejavnosti; število pakiranih enot

4.

Ime in naslov poveljnika

MA

O

 

C.   Načrt natovarjanja

1.

Predelani ulovi se morajo natovoriti in označiti tako, da se iste kategorije vrst in proizvodov ter količine po natovarjanju v različne dele skladišča lahko identificirajo.

2.

Načrt natovarjanja mora prikazovati lokacijo proizvodov v skladišču in količine proizvodov na krovu, izražene v kilogramih.

3.

Načrt natovarjanja se vsak dan posodablja za prejšnji dan od 00.00 (UTC) do 24.00 (UTC).


(1)  Zabeležiti je treba vsako vrsto, za katero ulov presega 50 kg.

(2)  Vsaka država članica mora zagotoviti, da njena ribolovna plovila zabeležijo te informacije vsak dan oz. za vsak izvlek ali ribolovno dejavnost oz. oboje.

(3)  Obvezno, kjer to zahtevajo posebni upravljalni ukrepi.

(4)  Obvezno le, če se uporabi radijska postaja.

(5)  En element identitete plovila poleg radijskega klicnega znaka je obvezen.


PRILOGA II

SEZNAM VRST

Tričrkovna

koda FAO

Splošno ime

Znanstveno ime

ALF

Sluzoglavke

Beryx spp.

ALC

Bairdova gladkoglavka

Alepocephalus bairdii

ANT

Sinja antimora

Antimora rostrata

API

Morska mačka iz rodu Apristuris

Apristuris spp.

ARG

Srebrenke

Argentina spp.

BLI

Modri leng

Molva dypterygia

BRF

Okun

Helicolenus dactylopterus

BSF

Črni morski meč

Aphanopus carbo

BSH

Sinji morski pes

Prionace glauca

BSK

Morski pes orjak

Cetorhinus maximus

BSS

Brancin

Dicentrarchus labrax

CAP

Kapelan

Mallotus villosus

CAS

Pegasti ostrigar

Anarhichas minor

CAT

Ostrigar

Anarhichas spp.

CFB

Črna morska mačka

Centroscyllium fabricii

CMO

Morska podgana

Chimaera monstrosa

COD

Trska

Gadus morhua

COE

Ugor

Conger conger

CYO

Portugalski morski pes

Centroscymnus coelolepis

CYH

Veleoka morska podgana

Hydrolagus mirabilis

CYP

Morski pes vrste Centroscymnus crepidater

Centroscymnus crepidater

DCA

Kljunati morski pes

Deania calceus

ELP

Esmarkova ogorčica

Lycods esmarkii

EPI

Veleoki globokomorski kraljiček

Epigonus telescopus

FOR

Tabinja

Phycis phycis

GAM

Morska mačka vrste Galeus murinus

Galeus murinus

GHL

Grenlandska morska plošča

Reinhardtius hippoglossoides

GFB

Tabinja belica

Phycis blennoides

GSK

Grenlandski morski pes

Sonmnousus microcephalus

GUP

Trnež vrste Centrophorus granulosus

Centrophorus granulosus

GUQ

Luskasti globokomorski trnež

Centrophorus squamosus

HAD

Vahnja

Melanogrammus aeglefinus

HAL

Navadni jezik

Hippoglossus hippoglossus

HER

Atlantski sled

Clupea harengus

HOM

Šur

Trachurus trachurus

HPR

Sredozemska sluzoglavka

Hoplostethus mediterraneus

HXC

Ovratničarski šesteroškrgar

Chlamydoselachus anguineus

JAD

Norveška kljunata raža

Raja nidarosiensus

KCD

Rdeča kraljevska rakovica

Paralithodes camtschaticus

KEF

Globokomorska rdeča rakovica

Chacon (Geyron) affinis

LIN

Leng

Molva molva

LUM

Morski zajec

Cyclopterus lumpus

MAC

Skuša

Scomber scombrus

MOR

Globokomorske trske

Moridae

ORY

Oranžna sluzoglavka

Hoplosthethus atlanticus

OXN

Morski pes vrste Oxynotus paradoxus

Oxynotus paradoxus

PHO

Rissojeva gladkoglavka

Alepocephalus rostratus

PLA

Ameriška morska plošča

Hippoglossoides platessoides

PLE

Morska plošča

Pleuronectes platessa

POC

Polarna trska

Boreogadus saida

POK

Saj

Pollachius virens

PRA

Severna kozica

Pandalus borealis

REB

Kljunati okun

Sebastes mentella

RED

Rdeči okuni (nedoločeni)

Sebastes spp.

REG

Veliki rdeči okun

Sebastes marinus

RHG

Čebulastooki repak

Macrourus berglax

RIB

Mora

Mora moro

RNG

Okroglonosi repak

Coryphaenoides rupestris

SBL

Morski pes šesteroškrgar

Hexanchus griseus

SBR

Okati ribon

Pagellus bogaraveo

SCK

Temni morski pes

Dalatias licha

SFS

Morski meč

Lepidopus caudatus

SHL

Veliki svetilec

Etmopterus princeps

SHL

Črni svetilec

Etmopterus spinax

SHO

Črnousta morska mačka

Galeus melastomus

RCT

Kopjenosa morska podgana

Rhinochimaera atlantica

RJG

Arktična raža

Raja hyperborea

RJY

Okrogla raža

Raja fyllae

SFV

Rdeči okun

Sebastes viviparus

SKA

Raže

Raja spp.

SKH

Morski psi

Selachimorpha

SYR

Morski pes vrste Scymnodon ringens

Scymnodon ringens

TJX

Hrapavi okun

Trachyscorpia cristulata

USK

Morski menek

Brosme brosme

WHB

Sinji mol

Micromesistius poutassou

WRF

Globinska kirnja

Polyprion americanus


PRILOGA III

POROČANJE O ULOVIH, PRETOVARJANJU IN POLOŽAJIH

1)   Poročilo o „ULOVU OB VSTOPU“

Podatkovni element

Koda polja

Obvezno/neobvezno

Opombe

Začetek zapisa

SR

O

Podatek o sistemu; označuje začetek zapisa

Naslov

AD

O

Podatek o sporočilu; namembni kraj, „XNE“ za NEAFC

Zaporedna številka

SQ

O

Podatek o sporočilu; serijska številka v tekočem letu

Vrsta sporočila

TM

O

Podatek o sporočilu; vrsta sporočila, „COE“ kot je poročilo o ulovu ob vstopu

Radijski klicni znak

RC

O

Podatek o registraciji plovila; mednarodni radijski klicni znak plovila

Številka ribolovnega potovanja

TN

N

Podatek o dejavnosti; serijska številka ribolovnega potovanja v tekočem letu

Ime plovila

NA

N

Podatek o registraciji plovila; ime plovila

Številka registra flote Skupnosti (CFR)

IR

N

Podatek o registraciji plovila. Enotna številka plovila pogodbenice kot tričrkovna ISO koda države zastave, ki ji sledi razpoznavni niz (devetih znakov)

Zunanja registrska številka

XR

N

Podatek o registraciji plovila; številka na boku plovila ali številka IMO, če številke na boku plovila ni

Zemljepisna širina

LA

O

Podatek o dejavnosti; položaj v času prenosa

Zemljepisna dolžina

LO

O

Podatek o dejavnosti; položaj v času prenosa

Količina na krovu

OB

 

Podatek o dejavnosti; količina na krovu po vrstah, po potrebi v parih

Vrsta

 

O

Koda vrste FAO

Živa teža

 

O

Živa teža v kilogramih, zaokrožena na najbližjih 100 kilogramov

Datum

DA

O

Podatek o sporočilu; datum prenosa

Čas

TI

O

Podatek o sporočilu; čas prenosa

Konec zapisa

ER

O

Podatek o sistemu; označuje konec zapisa


2)   Poročilo o „ULOVU“

Podatkovni element

Koda polja

Obvezno/ neobvezno

Opombe

Začetek zapisa

SR

O

Podatek o sistemu; označuje začetek zapisa

Naslov

AD

O

Podatek o sporočilu; namembni kraj, „XNE“ za NEAFC

Zaporedna številka

SQ

O

Podatek o sporočilu; zaporedna številka sporočila v tekočem letu

Vrsta sporočila

TM

O

Podatek o sporočilu; vrsta sporočila, „CAT“ kot poročilo o ulovu

Radijski klicni znak

RC

O

Podatek o registraciji plovila; mednarodni radijski klicni znak plovila

Številka ribolovnega potovanja

TN

N

Podatek o dejavnosti; serijska številka ribolovnega potovanja v tekočem letu

Ime plovila

NA

N

Podatek o registraciji plovila; ime plovila

Številka registra flote Skupnosti (CFR)

IR

N

Podatek o registraciji plovila. Enotna številka plovila pogodbenice kot tričrkovna ISO koda države zastave, ki ji sledi razpoznavni niz (devetih znakov)

Zunanja registrska številka

XR

N

Podatek o registraciji plovila; številka na boku plovila ali številka IMO, če številke na boku plovila ni

Zemljepisna širina

LA

O (1)

Podatek o dejavnosti; položaj v času prenosa

Zemljepisna dolžina

LO

O (1)

Podatek o dejavnosti; položaj v času prenosa

Tedenski ulov

CA

 

Podatek o dejavnosti; skupni ulov po vrstah, obdržan na krovu, bodisi od začetka ribolova na upravnem območju (2) ali od zadnjega poročila o ulovu, po potrebi v paru

Vrsta

 

O

Koda vrste FAO

Živa teža

 

O

Živa teža v kilogramih, zaokrožena na najbližjih 100

Število ribolovnih dni

DF

O

Podatek o dejavnosti; število ribolovnih dni na upravnem območju od začetka ribolova ali od zadnjega poročila o ulovu

Datum

DA

O

Podatek o sporočilu; datum prenosa

Čas

TI

O

Podatek o sporočilu; čas prenosa

Konec zapisa

ER

O

Podatek o sistemu; označuje konec zapisa


3)   Poročilo o „ULOVU OB IZSTOPU“

Podatkovni element

Koda polja

Obvezno/neobvezno

Opombe

Začetek zapisa

SR

O

Podatek o sistemu; označuje začetek zapisa

Naslov

AD

O

Podatek o sporočilu; namembni kraj, „XNE“ za NEAFC

Zaporedna številka

SQ

O

Podatek o sporočilu; zaporedna številka sporočila v tekočem letu

Vrsta sporočila

TM

O

Podatek o sporočilu; „COX“ kot poročilo o ulovu ob izstopu

Radijski klicni znak

RC

O

Podatek o registraciji plovila; mednarodni radijski klicni znak plovila

Številka ribolovnega potovanja

TN

N

Podatek o dejavnosti; serijska številka ribolovnega potovanja v tekočem letu

Ime plovila

NA

N

Podatek o registraciji plovila; ime plovila

Številka registra flote Skupnosti (CFR)

IR

N

Podatek o registraciji plovila. Enotna številka plovila pogodbenice kot tričrkovna ISO koda države zastave, ki ji sledi razpoznavni niz (devetih znakov)

Zunanja registrska številka

XR

N

Podatek o registraciji plovila; številka na boku plovila ali številka IMO, če številke na boku plovila ni

Zemljepisna širina

LA

O (3)

Podatek o dejavnosti; položaj v času prenosa

Zemljepisna dolžina

LO

O (3)

Podatek o dejavnosti; položaj v času prenosa

Tedenski ulov

CA

 

Podatek o dejavnosti; skupni ulov po vrstah, obdržan na krovu, bodisi od začetka ribolova na upravnem območju (4) ali od zadnjega poročila o ulovu, po potrebi v paru

Vrsta

 

O

Koda vrste FAO

Živa teža

 

O

Živa teža v kilogramih, zaokrožena na najbližjih 100

Število ribolovnih dni

DF

O

Podatek o dejavnosti; število ribolovnih dni na upravnem območju od začetka ribolova ali od zadnjega poročila o ulovu

Datum

DA

O

Podatek o sporočilu; datum prenosa

Čas

TI

O

Podatek o sporočilu; čas prenosa

Konec zapisa

ER

O

Podatek o sistemu; označuje konec zapisa


4)   Poročilo o „PRETOVARJANJU“

Podatkovni element

Koda polja

Obvezno/neobvezno

Opombe

Začetek zapisa

SR

O

Podatek o sistemu; označuje začetek zapisa

Naslov

AD

O

Podatek o sporočilu; namembni kraj, „XNE“ za NEAFC

Zaporedna številka

SQ

O

Podatek o sporočilu; zaporedna številka sporočila v tekočem letu

Vrsta sporočila

TM

O

Podatek o sporočilu; vrsta sporočila, „TRA“ kot poročilo o pretovarjanju

Radijski klicni znak

RC

O

Podatek o registraciji plovila; mednarodni radijski klicni znak plovila

Številka ribolovnega potovanja

TN

N

Podatek o dejavnosti; serijska številka ribolovnega potovanja v tekočem letu

Ime plovila

NA

N

Podatek o registraciji plovila; ime plovila

Številka registra flote Skupnosti (CFR)

IR

N

Podatek o registraciji plovila. Enotna številka plovila pogodbenice kot tričrkovna ISO koda države zastave, ki ji sledi razpoznavni niz (devetih znakov)

Zunanja registrska številka

XR

N

Podatek o registraciji plovila; številka na boku plovila ali številka IMO, če številke na boku plovila ni

Natovorjena in iztovorjena količina

KG

 

Količina natovorjenih ali iztovorjenih vrst na upravnem območju, po potrebi v parih

Vrsta

 

O

Koda vrste FAO

Živa teža

 

O

Živa teža v kilogramih, zaokrožena na najbližjih 100 kilogramov

Pretovorjeno na

TT

O (5)

Podatek o registraciji plovila; mednarodni radijski klicni znak prejemnega plovila

Pretovorjeno s

TF

O (5)

Podatek o registraciji plovila; mednarodni radijski klicni znak plovila dajalca

Zemljepisna širina

LA

O (6)

Podatek o dejavnosti; predvidena zemljepisna širina, na kateri namerava poveljnik pretovoriti tovor

Zemljepisna dolžina

LO

O (6)

Podatek o dejavnosti; predvidena zemljepisna dolžina, na kateri namerava poveljnik pretovoriti tovor

Predviden datum

PD

O (6)

Podatek o dejavnosti; predviden datum UTC, ko namerava poveljnik pretovoriti tovor (LLLLMMDD)

Predviden čas

PT

O (6)

Podatek o dejavnosti; predviden čas UTC, ko namerava poveljnik pretovoriti tovor (UUMM)

Datum

DA

O

Podatek o sporočilu; datum prenosa

Čas

TI

O

Podatek o sporočilu; čas prenosa

Konec zapisa

ER

O

Podatek o sistemu; označuje konec zapisa


5)   Poročilo/sporočilo „O POLOŽAJU“

Podatkovni element

Koda polja

Obvezno/neobvezno

Opombe

Začetek zapisa

SR

O

Podatek o sistemu; označuje začetek zapisa

Naslov

AD

O

Podatek o sporočilu; prejemnik; „XNE“ za NEAFC

Zaporedna številka

SQ

O (7)

Podatek o sporočilu; zaporedna številka sporočila v tekočem letu

Vrsta sporočila

TM (8)

O

Podatek o sporočilu; vrsta sporočila; „POS“ kot poročilo/sporočilo o položaju, ki se pošlje z VMS ali na kakšen drug način, če je satelitska sledilna naprava plovila pokvarjena

Radijski klicni znak

RC

O

Podatek o registraciji plovila; mednarodni radijski klicni znak plovila

Številka ribolovnega potovanja

TN

N

Podatek o dejavnosti; serijska številka ribolovnega potovanja v tekočem letu

Ime plovila

NA

N

Podatek o registraciji plovila; ime plovila

Številka registra flote Skupnosti (CFR)

IR

N

Podatek o registraciji plovila. Enotna številka plovila pogodbenice kot tričrkovna ISO koda države zastave, ki ji sledi razpoznavni niz (devetih znakov)

Zunanja registrska številka

XR

N

Podatek o registraciji plovila; številka na boku plovila ali številka IMO, če številke na boku plovila ni

Zemljepisna širina

LA

O (9)

Podatek o dejavnosti; položaj v času prenosa

Zemljepisna dolžina

LO

O (9)

Podatek o dejavnosti; položaj v času prenosa

Zemljepisna širina (decimalni zapis)

LT

O (10)

Podatek o dejavnosti; položaj v času prenosa

Zemljepisna dolžina (decimalni zapis)

LG

O (10)

Podatek o dejavnosti; položaj v času prenosa

Hitrost

SP

O

Podatek o dejavnosti; hitrost plovila

Smer

CO

O

Podatek o dejavnosti; smer plovila

Država zastave

FS

O (11)

Podatek o dejavnosti; država zastave plovila

Datum

DA

O

Podatek o sporočilu; datum prenosa

Čas

TI

O

Podatek o sporočilu; čas prenosa

Konec zapisa

ER

O

Podatek o sistemu; označuje konec zapisa


6)   Poročilo o „PRISTANIŠČU iztovarjanja“

Podatkovni element

Koda polja

Obvezno/neobvezno

Opombe

Začetek zapisa

SR

O

Podatek o sistemu; označuje začetek zapisa

Naslov

AD

O

Podatek o sporočilu; prejemnik, „XNE“ za NEAFC

Zaporedna številka

SQ

O

Podatek o sporočilu; serijska številka poročila plovila v zadevnem letu

Vrsta sporočila

TM

O

Podatek o sporočilu; vrsta sporočila, „POR“

Radijski klicni znak

RC

O

Podatek o registraciji plovila; mednarodni radijski klicni znak plovila

Številka ribolovnega potovanja

TN

N

Podatek o dejavnosti; serijska številka ribolovnega potovanja v tekočem letu

Ime plovila

NA

N

Podatek o registraciji plovila; ime plovila

Številka registra flote Skupnosti (CFR)

IR

N

Podatek o registraciji plovila. Enotna številka plovila pogodbenice kot tričrkovna ISO koda države zastave, ki ji sledi razpoznavni niz (devetih znakov)

Zunanja registrska številka

XR

N

Podatek o registraciji plovila; številka na boku plovila ali številka IMO, če številke na boku plovila ni

Zemljepisna širina

LA

O (12)

Podatek o dejavnosti; položaj v času prenosa

Zemljepisna dolžina

LO

O (12)

Podatek o dejavnosti; položaj v času prenosa

Obalna država

CS

O

Podatek o dejavnosti; obalna država pristanišča iztovarjanja

Ime pristanišča

PO

O

Podatek o dejavnosti; ime pristanišča iztovarjanja

Predviden datum

PD

O

Podatek o dejavnosti; predviden datum UTC, ko namerava poveljnik biti v pristanišču (LLLLMMDD)

Predviden čas

PT

O

Podatek o dejavnosti; predviden čas UTC, ko namerava poveljnik biti v pristanišču (UUMM)

Količina, ki bo iztovorjena

KG

O

Podatek o dejavnosti; količina po vrstah, ki bo iztovorjena v pristanišču, po potrebi v parih

Vrsta

 

 

Koda vrste FAO

Živa teža

 

 

Živa teža v kilogramih, zaokrožena na najbližjih 100

Količina na krovu

OB

O

Podatek o dejavnosti; količina na krovu po vrstah, po potrebi v parih

Vrsta

 

 

Koda vrste FAO

Živa teža

 

 

Živa teža v kilogramih, zaokrožena na najbližjih 100

Datum

DA

O

Podatek o sporočilu; datum UTC prenosa

Čas

TI

O

Podatek o sporočilu; čas UTC prenosa

Konec zapisa

ER

O

Podatek o sistemu; označuje konec zapisa


7)   Poročilo o „PREKLICU“

Podatkovni element

Koda polja

Obvezno/ neobvezno

Opombe

Začetek zapisa

SR

O

Podatek o sistemu; označuje začetek zapisa

Pošiljatelj

FR

O

Ime pošiljateljice

Naslov

AD

O

Podatek o sporočilu; prejemnik, „XNE” za NEAFC

Vrsta sporočila

TM

O

Podatek o sporočilu; vrsta sporočila, „CAN“ (13) kot poročilo o ulovu

Radijski klicni znak

RC

O

Podatek o registraciji plovila; mednarodni radijski klicni znak plovila

Preklicano poročilo

CR

O

Podatek o sporočilu; številka zapisa poročila, ki se prekliče

Leto preklicanega poročila

YR

O

Podatek o sporočilu; leto poročila, ki se prekliče

Datum

DA

O

Podatek o sporočilu; datum prenosa

Čas

TI

O

Podatek o sporočilu; čas prenosa

Konec zapisa

ER

O

Podatek o sistemu; označuje konec zapisa


(1)  Neobvezno, če je plovilo satelitsko spremljano v skladu s členom 11 Uredbe (EU) št. 1236/2010.

(2)  Mišljeno je prvo „poročilo o ulovu“ na tem ribolovnem potovanju na upravnem območju.

(3)  Neobvezno, če je plovilo satelitsko spremljano v skladu s členom 11 Uredbe (EU) št. 1236/2010.

(4)  Mišljeno je prvo sporočilo o ulovu na tem ribolovnem potovanju na upravnem območju.

(5)  Kar je bolj ustrezno.

(6)  Neobvezno za poročila, ki jih pošilja plovilo prejemnik po pretovoru.

(7)  Neobvezno v primeru sporočila prek VMS.

(8)  

 

Vrsta sporočila je „ENT“ za prvo sporočilo VMS z upravnega območja, kot ga zazna FMC pogodbenice.

 

Vrsta sporočila je „EXI“ za prvo sporočilo VMS, poslano izven upravnega območja, kot ga zazna FMC pogodbenice, navedba zemljepisne dolžine in širine pa je pri tej vrsti sporočila neobvezna.

 

Vrsta sporočila je „MAN“ za poročila, ki jih pošljejo plovila s sledilno napravo z napako v smislu člena 25 Uredbe (EU) št. 404/2011.

(9)  Obvezno za ročno poslana sporočila.

(10)  Obvezno za sporočila VMS.

(11)  Obvezna navedba; uporablja se le za prenos med sekretarjem NEAFC in FMC.

(12)  Neobvezno, če ima plovilo satelitsko sledenje.

(13)  Poročilo o preklicu se ne uporablja za preklic drugega poročila o preklicu.


PRILOGA IV

IDENTIFIKACIJA INŠPEKTORJA

A.   Identifikacijska izkaznica inšpektorja

Image

Image

Velikost izkaznice je 10 × 7 cm, izkaznica je lahko plastificirana.

Barve zastavice inšpekcije NEAFC so navedene v Prilogi VI(B).

Številka izkaznice je sestavljena iz tričrkovne kode države, ki ji sledi štirištevilčna serijska številka številka pogodbenice.

B.   Signal inšpekcije NEAFC

1.

Podnevi in v razmerah normalne vidljivosti morata biti izobešeni dve zastavici, in sicer neposredno ena nad drugo.

Image

Razdalja med zastavicama ni večja od enega metra.

Image

2.

V zgornjih razmerah je na vozilu za dostop izobešena ena od inšpekcijskih zastavic. Zastavica je lahko polovične velikosti. Lahko je tudi naslikana na trupu ali na kateri koli navpični površini vozila. Pri naslikani zastavici se črni črki „NE“ lahko izpustita.


PRILOGA V

OBVEŠČANJE O INŠPEKCIJSKIH IN NADZORNIH DEJAVNOSTIH

A.   Poročilo o vstopu inšpekcijskega in nadzornega vozila na upravno območje

Podatkovni element

Oznaka

Obvezno/ neobvezno

Opombe

Začetek zapisa

SR

O

Podatek o sistemu; označuje začetek zapisa

Naslov

AD

O

Podatek o sporočilu; namembni kraj, „XNE“ za NEAFC

Pošiljatelj

FR

O

Podatek o sporočilu; naslov pogodbenice pošiljateljice

Številka zapisa

RN

O

Podatek o sporočilu; zaporedna številka sporočila v tekočem letu

Vrsta sporočila

TM

O

Podatek o sporočilu; vrsta sporočila, „SEN“ kot poročilo o vstopu nadzornega vozila na upravno območje

Datum zapisa

RD

O

Podatek o sporočilu; datum prenosa

Čas zapisa

RT

O

Podatek o sporočilu; čas prenosa

Način nadzora

MI

O

Podatek o nadzoru; „VES“ za površinsko vozilo, „AIR“ za zrakoplov z nepremičnimi krili, „HEL“ za helikopter

Radijski klicni znak

RC

O

Podatek o nadzoru; mednarodni radijski klicni znak nadzornega vozila

Identifikacija dodeljenega inšpektorja

AI

O

Podatek o nadzoru; številka izkaznice, po potrebi se ponovi

Datum

DA

O

Podatek o nadzoru; datum vstopa (1)

Čas

TI

O

Podatek o nadzoru; čas ob vstopu (1)

Zemljepisna širina

LA

O

Podatek o nadzoru; položaj ob vstopu (1)

Zemljepisna dolžina

LO

O

Podatek o nadzoru; položaj ob vstopu (1)

Konec zapisa

ER

O

Podatek o sistemu; označuje konec zapisa


B.   Poročilo o izstopu inšpekcijskega in nadzornega vozila z upravnega območja

Podatkovni element

Oznaka

Obvezno/ neobvezno

Opombe

Začetek zapisa

SR

O

Podatek o sistemu; označuje začetek zapisa

Naslov

AD

O

Podatek o sporočilu; prejemnik, „XNE“ za NEAFC

Pošiljatelj

FR

O

Podatek o sporočilu; naslov pogodbenice pošiljateljice

Številka zapisa

RN

O

Podatek o sporočilu; zaporedna številka sporočila v tekočem letu

Vrsta sporočila

TM

O

Podatek o sporočilu; vrsta sporočila, „SEX“ kot poročilo o izstopu nadzornega vozila z upravnega območja

Datum zapisa

RD

O

Podatek o sporočilu; datum prenosa

Čas zapisa

RT

O

Podatek o sporočilu; čas prenosa

Način nadzora

MI

O

Podatek o nadzoru; „VES“ za površinsko vozilo, „AIR“ za zrakoplov z nepremičnimi krili, „HEL“ za helikopter

Radijski klicni znak

RC

O

Podatek o nadzoru; mednarodni radijski klicni znak nadzornega vozila

Datum

DA

O

Podatek o nadzoru; datum izhoda (2)

Čas

TI

O

Podatek o nadzoru; čas ob izhodu (2)

Zemljepisna širina

LA

O

Podatek o nadzoru; položaj ob izhodu (2)

Zemljepisna dolžina

LO

O

Podatek o nadzoru; položaj ob izhodu (2)

Konec zapisa

ER

O

Podatki o sistemu; označuje konec zapisa


(1)  Predviden podatek, če se sporočilo pošlje pred vstopom nadzornega vozila na upravno območje.

(2)  Enako kot pri predvidenem podatku o nadzoru v sporočilu SEN, ko je to sporočilo preklicano.


PRILOGA VI

POROČILA O NADZORU IN OPAŽENIH PLOVILIH

A.   Poročilo o opaženih plovilih NEAFC

Podatkovni element

Koda

Obvezno/neobvezno

Opombe

Začetek zapisa

SR

O

Podatek o sistemu; označuje začetek zapisa

Naslov

AD

O

Podatek o sporočilu; prejemnik, „XNE“ za NEAFC

Pošiljatelj

FR

O

Podatek o sporočilu; naslov pošiljateljice (pogodbenice)

Številka zapisa

RN

O

Podatek o sporočilu; serijska številka v tekočem letu

Vrsta sporočila

TM

O

Podatek o sporočilu; vrsta sporočila, „OBS“ kot poročilo o opazovanju

Radijski klicni znak

RC

O

Podatek o nadzoru; mednarodni radijski klicni znak nadzornega vozila

Datum zapisa

RD

O

Podatek o sporočilu; datum prenosa

Čas zapisa

RT

O

Podatek o sporočilu; čas prenosa

Serijska številka opazovanja

OS

O

Podatek o nadzoru; serijska številka opazovanja

Datum

DA

O

Podatek o nadzoru; datum, ko je bilo plovilo opaženo

Čas

TI

O

Podatek o nadzoru; čas, ko je bilo plovilo opaženo

Zemljepisna širina

LA

O

Podatek o nadzoru; zemljepisna širina, ko je bilo plovilo opaženo

Zemljepisna dolžina

LO

O

Podatek o nadzoru; zemljepisna dolžina, ko je bilo plovilo opaženo

Identifikacija predmeta opazovanja

OI

O

Podatek o registraciji plovila; radijski klicni znak prejemnega plovila

Zunanja registrska številka

XR

O

Podatek o registraciji plovila; številka na boku opaženega plovila ali številka IMO, če številke na boku plovila ni

Ime plovila

NA

N

Podatek o registraciji plovila; ime opaženega plovila

Država zastave

FS

O

Podatek o registraciji plovila; država zastave opaženega plovila

Tip plovila

TP

N

Značilnosti plovila; vrsta opaženega plovila

Hitrost

SP

N

Podatek o nadzoru; hitrost opaženega plovila

Smer

CO

N

Podatek o nadzoru; smer opaženega plovila

Dejavnost

AC

O

Podatek o nadzoru; dejavnost opaženega plovila iz Priloge XI(B)

Fotografija

PH

O

Podatek o nadzoru; je bilo opaženo plovilo fotografirano? „D“ ali „N“

Opombe

MS

N

Podatek o nadzoru; poljubno besedilo za zaključek poročila

Konec zapisa

ER

O

Podatek o sistemu; označuje konec zapisa

Plovilo velja za dejansko identificirano le, če je mogoča vizualna potrditev radijskega klicnega znaka ali zunanje registrske številke, ki je vidna na plovilu.

Če takšna identifikacija ni mogoča, se razlog za to navede v polju „Opombe“.

B.   Poročilo o nadzoru NEAFC

POGODBENICA

DODELJENO NADZORNO VOZILO:

TIP …

KLICNI ZNAK …

ŠTEVILKA NEAFC …

DODELJENI INŠPEKTORJI:

IME …

ŠTEVILKA NEAFC …

IME …

ŠTEVILKA NEAFC …

A.   PATRULJA

A1

PRIHOD PATRULJE NA UPRAVNO OBMOČJE:

DATUM …

URA …

UTC

ZEMLJEPISNA ŠIRINA …

ZEMLJEPISNA DOLŽINA …

A2

ODHOD PATRULJE Z UPRAVNEGA OBMOČJA:

DATUM …

URA …

UTC

ZEMLJEPISNA ŠIRINA …

ZEMLJEPISNA DOLŽINA …

A3

UPORABLJENA OPREMA ZA DOLOČITEV POLOŽAJA:

B.   OPAŽANJA

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

Št.

Datum

Čas UTC

Položaj

Opaženo plovilo (1)

Mednarodni radijski klicni znak/ zunanja oznaka

Država zastave

Smer plovbe /hitrost

Tip plovila

Dejavnost

Fotografija št.

Kršitve ali opažanja

Zemljepisna širina

Zemljepisna dolžina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podpis pooblaščenega(-ih) inšpektorja(-ev): …

Podpis …


(1)  Identifikacija (ime/številka)


PRILOGA VII

POROČILO O INŠPEKCIJSKIH PREGLEDIH NEAFC

POGODBENICA:

 

DODELJENO INŠPEKCIJSKO VOZILO:

IME

REGISTRSKA ŠTEVILKA

KLICNI ZNAK

ŠTEVILKA NEAFC

DODELJENI INŠPEKTORJI:

IME

ŠTEVILKA NEAFC

IME

ŠTEVILKA NEAFC

DEL A:   IDENTIFIKACIJA PREGLEDANEGA PLOVILA

A.1.1.

Številka IMO …

A.1.2.

Mednarodni radijski klicni znak …

A.1.3.

Ime plovila …

A.2.

Zunanja registrska številka …

A.3.

Tip plovila …

A.4.

Položaj pregleda, kakor ga je ugotovilo inšpekcijsko plovilo

DATUM …

URA … UTC

Zemljepisna širina … Zemljepisna dolžina …

A.5.

Uporabljena oprema za določitev položaja

A.6.

Država zastave …

A.7.

Ime in naslov poveljnika …

A.8.

Dejavnost plovila …

A.9.

Položaj pregleda, kakor ga je določilo pregledano plovilo

DATUM …

URA … UTC

Zemljepisna širina … Zemljepisna dolžina …

A.10.

Uporabljena oprema za določitev položaja

Morebitna opažanja inšpektorjev: …

… parafa: …

DEL B:   PREGLED  (1)

B.1.

Dokumentacija plovila

Preverjeno: D/N

B.1.1.

Dovoljenje za ribolov na upravnem območju NEAFC:

D/N

B.1.2.

Dovoljenje za ribolov naslednjih virov, urejenih s predpisi: …

 

B.1.3.

Kjer je primerno,

D/N

potrjena skica ali opis prostora za shranjevanje rib na krovu:

D/N

B.1.4.

Kjer je primerno,

D/N

potrjena skica ali opis rezervoarjev globoko hlajene morske vode na krovu:

D/N

B.1.5.

Kjer je primerno,

D/N

potrjene umeritvene tabele rezervoarjev globoko hlajene morske vode na krovu:

D/N

Morebitna opažanja inšpektorjev:

… parafa: …


B.2.

Poročanje o premikih plovila/VMS

Preverjeno: D/N

B.2.1.

Ribolovno potovanje

B.2.2.

Poročila/VMS

 

Prihod na upravno območje NEAFC

Zadnji sporočeni položaj

Vgrajen VMS transponder

D/N

Delujoč sistem VMS

D/N

Datum

 

 

So bila poročila posredovana?

D/N – Če da, navedite:

Čas

 

 

(a)

Poročilo o ulovu ob vstopu

datum: …

Zemljepisna dolžina

 

 

(b)

Tedensko poročilo o ulovu

datum: …

Zemljepisna širina

 

 

(c)

Pretovarjanje

datum: …

Število dni na upravnem območju NEAFC

 

(d)

Zadnje ročno poročilo o položaju

datum: …

(e)

Poročilo o ulovu ob izstopu

datum: …

B.3.   Beleženje ribolovnih naporov in ulova

B.3.1.

Ribolovni ladijski dnevnik

Preverjeno: D/N

B.3.1.1.

Ali so zapisi narejeni v skladu s členom 9 (2)?

D/N

B.3.1.1.1.

Če niso, navedite netočne ali manjkajoče zapise:

 

(a)

ladijski dnevnik nima oštevilčenih strani;

(b)

uporabljeno ribolovno orodje;

(c)

beleženje ulova po vrstah in skupno;

(d)

ribolovna območja/lokacija;

(e)

kjer je primerno,

D/N

pretovarjanja;

(f)

kjer je primerno,

D/N

prenos poročil po radiu;

(g)

poveljnikova potrditev zapisov;

(h)

drugo: …


B.3.2

Proizvodni ladijski dnevnik in razporeditveni načrt

Preverjeno: D/N

B.3.2.1.

Ali se zahtevata proizvodni ladijski dnevnik in razporeditveni načrt:

D/N

B.3.2.2.

Proizvodni ladijski dnevnik na voljo:

D/N

Če ne, pojdite na 3.2.4

B.3.2.3.

Če da, so informacije:

POPOLNE/NEPOPOLNE

B.3.2.3.1.

Če ne, navedite manjkajoče informacije:

 

(a)

na krovu obdržane količine po teži proizvoda in tipu trgovske predstavitve in po vrstah;

(b)

faktorji pretvorbe za vsak tip predstavitve;

(c)

poveljnikova potrditev zapisov;

(d)

drugo: …

B.3.2.4.

Ali se vzdržuje razporeditveni načrt:

D/N

B.3.2.5.

Če da, so informacije:

POPOLNE/NEPOPOLNE

B.3.2.5.1.

Če ne, navedite manjkajoče informacije:

 

(a)

količine, ki niso spravljene po tipu trgovske predstavitve in vrstah, kakor je navedeno v načrtu;

(b)

zadržane količine, ki niso opredeljene po tipu trgovske predstavitve in vrstah;

(c)

drugo: …


B.4.

Na krovu obdržan ulov

Preverjeno: D/N

B.4.1.

Količine, ki jih je navedel poveljnik

Vrsta

Navedene količine na krovu

(kilogrami žive teže)

Če je na voljo

Predelane količine

(predelana teža v kilogramih)

Faktor pretvorbe

Na krovu (3)

Ulovljeno (4)

Pretovorjeno (5)

Skupaj na krovu (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 


B.4.2.

Količine na krovu, ki so jih ugotovili inšpektorji

Vrsta

Količina

(v kilogramih predelane teže)

Obseg/faktor gostote/faktor pretvorbe

Izračunane količine

(v kilogramih žive teže)

Razlika v % (7)

Opažanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 


B.5.

Ribolovno orodje in oznake

Preverjeno: D/N

B.5.1.

Vrsta uporabljenega ribolovnega orodja (Dodatek 2(A) k Prilogi II (8)): …

B.5.2.

Vrsta uporabljenih dodatkov k mrežam (Dodatek 2(B) k Prilogi II (9)): …

B.5.3.

Uporabljeno označeno fiksno ribolovno orodje:

D/N

Opomba: …

B.5.4.

Neuporabljeno orodje, varno zvezano in shranjeno:

D/N

Opomba: …


B.5.5.

Velikost mrežnega očesa uporabljene opreme

Preverjeno: D/N

B.5.5.1.

Vreča (vključno s podaljški, če obstajajo – vzorec 20 mrežnih očes)

Vrsta orodja (10)

STANJE: MOKRO/SUHO

MATERIAL: …

Povprečna širina

Predpisana velikost

VELIKOST MREŽNEGA OČESA (ŠIRINA)

v milimetrih

(v mm)

(v mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.5.5.2.

Zaščita – vzorci … mrežnih očes

Vrsta (12)

STANJE: MOKRO/SUHO

MATERIAL: …

Povprečna širina

Predpisana velikost

VELIKOST MREŽNEGA OČESA (ŠIRINA)

v milimetrih

(v mm)

(v mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.5.5.3.

Preostala mreža – vzorec 20 očes

Vrsta (14)

STANJE: MOKRO/SUHO

MATERIAL: …

Povprečna širina

Predpisana velikost

VELIKOST MREŽNEGA OČESA (ŠIRINA)

v milimetrih

(v mm)

(v mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL C   VREDNOTENJE

C.1.

Analiza zadnjega ulova

Preverjeno: D/N

JEMANJE VZORCA: D/N

Teža: … v kg.

VIZUALNA OCENA D/N

Črkovna koda vrste FAO

Teža vrste

(živa teža v kg)

Podmerske ribe

(v %)

Zavržki

(v %)

Opombe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

DEL D   SODELOVANJE

D.1.

:

Primerna raven sodelovanja

:

D/N

D.1.1.

:

Če ne, navedite pomanjkljivosti

:

(a)

oviranje inšpektorja pri izpolnjevanju njegovih dolžnosti;

(b)

ponarejanje ali prikrivanje oznak, identitete ali registracije ribolovnega plovila;

(c)

prikrivanje, poneverjanje ali uničevanje dokazov, povezanih s preiskavo;

(d)

onemogočeno takojšnje in varno vkrcanje in izkrcanje;

(e)

inšpektorjem ni bila omogočena komunikacija z organi pogodbenice zastave in pogodbenico, ki izvaja pregled;

f)

ni bil zagotovljen dostop do ustreznih območij, palub in prostorov ribolovnega plovila, do ulova (predelanega ali nepredelanega), mrež in drugega orodja, opreme in ustreznih dokumentov.

Morebitna opažanja inšpektorjev: …

… parafa: …

DEL E   KRŠITVE IN OPAŽANJA

E.1.

Ugotovljene kršitve

Člen

Navedite kršeno(-e) določbo(-e) NEAFC ter strnite opažanja in ustrezna dejstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka(-e) plombe

Sklic na dokazila, dokumentacijo ali fotografije

 

 

 

 

 

 

 

 

E.2.   Opažanja inšpektorjev

_

_

_

_

_

_

parafa: …

Izjava priče: _

_

_

datum: _ podpis: _

ime: _ naslov:_

E.3.   Opažanja poveljnika

_

_

_

_

_

_

Spodaj podpisani poveljnik plovila … potrjujem, da sem na današnji datum prejel kopijo tega poročila in dvojnike posnetih fotografij. Moj podpis ne pomeni, da se strinjam s katerim koli delom vsebine poročila, razen s svojimi morebitnimi opažanji.

Podpis: _ Datum: _

DEL F   IZJAVA INŠPEKTORJEV NEAFC

Datum … in čas prihoda na krov … UTC.

Datum … in čas prenosa … UTC.

Kjer je primerno, datum … in čas zaključka inšpekcije … UTC.

Podpis inšpektorja(-ev): …

Ime(-na) inšpektorja(-ev) …


(1)  Če je rezultat pregleda pozitiven, obkrožite D, če je negativen, obkrožite N, sicer pa navedite ali zabeležite zahtevane informacije.

(2)  Člen 9 sistema ustreza členu 8 Uredbe (EU) št. 1236/2010.

(3)  Količine na krovu ob vstopu na upravno območje NEAFC.

(4)  Količine, ki so bile ulovljene in obdržane na krovu na upravnem območju NEAFC.

(5)  Količine, ki so bile natovorjene (+) ali iztovorjene (–) na upravnem območju NEAFC.

(6)  Celotne navedene količine na krovu v času pregleda.

(7)  Razlika med količinami na krovu, ki so jih ugotovili inšpektorji, in celotnimi količinami na krovu, ki jih je navedel poveljnik.

(8)  Dodatek 2(A) Priloge II k sistemu ustreza delu C Priloge XI k tej uredbi.

(9)  Dodatek 2(B) Priloge II k sistemu ustreza delu D Priloge XI k tej uredbi.

(10)  Dodatek 2(A) k Prilogi II ()

(11)  Dodatek 2(A) Priloge II k sistemu ustreza delu C Priloge XI k tej uredbi.

(12)  Dodatek 2(B) k Prilogi II ()

(13)  Dodatek 2(B) Priloge II k sistemu ustreza delu D Priloge XI k tej uredbi.

(14)  Dodatek 2(B) k Prilogi II


PRILOGA VIII

OBRAZCI POMORSKE INŠPEKCIJE

Image

Image


PRILOGA IX

POROČILO O INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU

Image

Image

Image


PRILOGA X

OBLIKA IN PROTOKOLI IZMENJAVE PODATKOV

A.   Oblika izmenjave podatkov

1.

Podatkovni znaki so v skladu z ISO 8859.1.

2.

Vsak prenos podatkov je strukturiran na naslednji način:

 

dvojna poševnica (//) in črki „SR“ pomenijo začetek sporočila;

 

dvojna poševnica (//) in koda polja pomenita začetek elementa podatka;

 

enojna poševnica (/) ločuje kodo polja in podatke;

 

pari podatkov so ločeni z razmikom;

 

črki „ER“ in dvojna poševnica (//) pomenijo konec zapisa.

B.   Protokoli izmenjave podatkov

Protokoli izmenjave podatkov za elektronski prenos poročil in sporočil med državami članicami in sekretarjem se ustrezno testirajo.

C.1   Oblika elektronske izmenjave podatkov o spremljanju, inšpekcijskih pregledih in nadzoru ribištva

Kategorija

Podatkovni element

Koda polja

Vrsta

Vsebina

Opredelitve pojmov

Sistem Podatki

Začetek zapisa

SR

 

 

Označuje začetek zapisa

Konec zapisa

ER

 

 

Označuje konec zapisa

Povratni status

RS

Črka*3

Oznake

ACK/NAK = potrjeno/nepotrjeno

Številka povratne informacije o napaki

RE

Štev*3

001–999

Kode, ki označujejo napake, kot jih je prejel operativni center

Sporočilo Podatki

Naslov prejemnika

AD

Črka*3

Naslov ISO-3166

Naslov stranke, ki prejme sporočilo, „XNE“ za NEAFC

Pošiljatelj

FR

Črka*3

Naslov ISO-3166

Naslov stranke pošiljateljice (pogodbenice)

Vrsta sporočila

TM

Črka*3

Koda

Prve tri črke tipa sporočila

Zaporedna številka

SQ

Štev*6

ŠŠŠŠŠŠ

Zaporedna številka sporočila

Številka zapisa

RN

Štev*6

ŠŠŠŠŠŠ

Zaporedna številka zapisa v zadevnem letu

Datum zapisa

RD

Štev*8

LLLLMMDD

Leto, mesec in dan

Čas zapisa

RT

Štev*4

UUMM

Ure in minute (UTC)

Datum

DA

Štev*8

LLLLMMDD

Leto, mesec in dan

Čas

TI

Štev*4

UUMM

Ure in minute (UTC)

Preklicano poročilo

CR

Štev*6

ŠŠŠŠŠŠ

Leto poročila, ki se prekliče

Leto poročila, ki se prekliče

YR

Štev*4

ŠŠŠŠ

Leto poročila, ki se prekliče

Plovilo Registracija Podatki

Radijski klicni znak

RC

Črka*7

Koda IRCS

Mednarodni radijski klicni znak plovila

Ime plovila

NA

Črka*30

 

Ime plovila

Zunanja registracija

XR

Črka*14

 

Številka na boku plovila ali številka IMO, če številke na boku plovila ni

Država zastave

FS

Črka*3

ISO-3166

Država registracije

Notranja referenčna številka pogodbenice

IR

Črka*3

ISO-3166

Enotna številka plovila, ki jo je dodelila država zastave ob registraciji

Štev*9

+ največ 9Š

Ime pristanišča

PO

Črka*20

 

Pristanišče, kjer je plovilo registrirano

Lastnik plovila

VO

Črka*60

 

Ime in naslov lastnika plovila

Zakupnik plovila

VC

Črka*60

 

Ime in naslov zakupnika plovila

Plovilo Lastnosti Podatki

Kapaciteta plovila

VT

Črka*2

„OC“/„LC“

Skladno z: „OC“ Konvencija iz Osla 1947/„LC“ Londonska konvencija ICTM-69

Enota

 

Štev*4

Tonaža

Zmogljivost plovila v metričnih tonah

Moč plovila

VP

Črka*2

0–99999

Navedba merske enote, ki se uporablja: „HP“ ali „KW“

Enota

 

Štev*5

 

Skupna moč glavnega motorja

Dolžina plovila

VL

Črka*2

„A“/„PP“

Enota „OA“ celotna dolžina, „PP“ dolžina med navpičnicama

 

 

Štev*3

Dolžina v metrih

Skupna dolžina plovila v metrih, zaokrožena na najbližji celi meter

Vrsta plovila

TP

Črka*3

Koda

Kot je navedeno v delu A Priloge XI

Ribolovno orodje

GE

Črka*3

Koda FAO

Mednarodna standardna statistična klasifikacija ribolovnega orodja (del C Priloge XI)

Dovoljenje Podatki

Datum izdaje

IS

Štev*8

LLLLMMDD

Datum odobritve dovoljenja za ribolov ene ali več vrst, urejenih s predpisi

Viri, urejeni s predpisi

RR

Črka*3

Koda vrste FAO

Koda vrste FAO za vir, urejen s predpisi

Datum začetka

SD

Štev*8

LLLLMMDD

Datum začetka veljavnosti/začasnega odvzema dovoljenja

Končni datum

ED

Štev*8

LLLLMMDD

Datum poteka veljavnosti dovoljenja za ribolov vira, urejenega s predpisi

Omejena odobritev

LU

Črka*1

 

„D“ ali „N“ za označitev, ali je omejeno dovoljenje veljavno ali ne

Zadevno območje

RA

Črka*6

Koda ICES

Prepovedana območja

Ime vrste

SN

Črka*3

Koda vrste FAO

Prepovedane vrste

Dejavnost Podatki

Zemljepisna širina

LA

Črka*5

SSSMM (WGS-84)

Npr. //LA/S6235 = 62°35’ severno

Zemljepisna dolžina

LO

Črka*6

V/ZSSSMM (WGS-84)

Npr. //LO/Z02134 = 21°34’ zahodno

Zemljepisna širina (decimalni zapis)

LT

Črka*7

+/–SS.mmm1

Vrednost je negativna, če je zemljepisna širina na južni polobli1 (WGS84)

Zemljepisna dolžina (decimalni zapis)

LG

Char*8

+/–SSS.mmm1

Vrednost je negativna, če je zemljepisna dolžina na zahodni polobli1 (WGS84)

Številka ribolovnega potovanja

TN

Štev*3

001–999

Številka ribolovnega potovanja v tekočem letu

Število ribolovnih dni

DF

Štev*3

1–365

Število dni, ko se je plovilo med ribolovnim potovanjem nahajalo na upravnem območju

Predviden datum

PD

Štev*8

LLLLMMDD

Predviden datum UTC za prihodnji dogodek

Predviden čas

PT

Štev*4

UUMM

Predviden čas UTC za prihodnji dogodek

Tedenski ulov

CA

 

 

Celotni ulov, ki se obdrži na krovu, po vrstah, v kilogramih žive teže, zaokroženo na najbližjih 100 kg, od vstopa plovila na upravno območje, če pa je bilo med istim potovanjem že poslano kakšno poročilo, od zadnjega poročila „o ulovu“, v parih, če je treba

Vrsta

 

Črka*3

Koda vrste FAO

 

Količina

 

Štev*7

0–9999999

 

Količina na krovu

OB

 

 

Količina na krovu plovila, po vrstah, v kilogramih žive teže, zaokroženo na najbližjih 100 kg, v parih, če je treba

Vrsta

 

Črka*3

Oznake FAO

 

Količina

 

Štev*7

0–9999999

 

Pretovorjene vrste

KG

 

 

Informacije o količinah, ki so bile pretovorjene med plovili, po vrstah, v kilogramih žive teže, zaokroženo na najbližjih 100 kg, med delovanjem na upravnem območju.

Vrsta

 

Črka*3

Kode FAO v parih

 

Količina

 

Štev*7

0–9999999

 

Pretovorjeno s

TF

Črka*7

Koda IRCS

Mednarodni radijski klicni znak plovila, s katerega je bil ulov pretovorjen

Pretovorjeno na

TT

Črka*7

Koda IRCS

Mednarodni radijski klicni znak plovila, na katero je bil ulov pretovorjen

Obalna država

CS

Črka*3

ISO-3166

Obalna država

Ime pristanišča

PO

Črka*20

 

Ime dejanskega pristanišča

Poročanje Podatki

Ulov

CA

 

 

Celoten ulov, izkrcan ali pretovorjen, ki ga je ulovilo ribolovno plovilo pogodbenice, po vrstah, kakor so navedene, v tonah žive teže, zaokroženo na polne tone, v parih, če je treba

Vrsta

 

Črka*3

Koda vrste FAO

 

Količina

 

Štev*6

0–9999999

 

Skupni ulov

CC

 

 

Skupni celotni ulov, izkrcan ali pretovorjen, ki ga je ulovilo ribolovno plovilo pogodbenice, po vrstah, kakor so navedene, v tonah žive teže, zaokroženo na polne tone, v parih, če je treba

Vrsta

 

Črka*3

Koda vrste FAO

 

Količina

 

Štev*6

0–9999999

 

Zadevno območje

RA

Črka*6

Kode ICES/NAFO

Koda zadevnega ribolovnega območja

Območje

ZO

Črka*3

ISO-3166

Koda cone pogodbenice

Leto in mesec

YM

Štev*6

LLLLMM

Zadevno leto in mesec poročanja

Podatki nadzora/opazovanja

Zemljepisna širina

LA

Črka*5

SSSMM (WGS-84)

Npr. //LA/S6535 = 65°35’ severno

Zemljepisna dolžina

LO

Črka*6

V/ZSSSMM (WGS-84)

Npr. //LO/Z02134 = 21°34' zahodno

Hitrost

SP

Štev*3

Vozli * 10

Npr. //SP/105 = 10,5 vozla

Smer

CO

Štev*3

360-stopinjska lestvica

Npr. //CO/270 = 270°

Dejavnost

AC

Črka*3

Koda dejavnosti

Prve tri črke dejavnosti, glej del B Priloge XI

Sredstvo nadzora

MI

Črka*3

Koda NEAFC

„VES“ = površinsko plovilo, „AIR“ = zrakoplov z nepremičnimi krili, „HEL“ = helikopter

CP ID dodeljenega inšpektorja

AI

Črka*7

Koda NEAFC

Koda ISO-3166 za pogodbenico, ki ji sledi štirimestna številka, ponovljena, če je treba

Zaporedna številka opazovanja

OS

Štev*3

0–999

Zaporedna številka opazovanja med zadevno patruljo na upravnem območju

Datum opažanja

DA

Štev*8

LLLLMMDD

Datum, ko je bilo plovilo opaženo

Čas opažanja

TI

Štev*4

UUMM

Čas po UTC, ko je bilo plovilo opaženo

Identifikacija predmeta opazovanja

OI

Črka*7

Koda IRCS

Mednarodni radijski klicni znak opaženega plovila

Fotografija

PH

Črka*1

 

Ali je bila posneta fotografija, „D“ ali „N“

Vrstica za poljubno besedilo

MS

Črka*255

 

Prostor za poljubno besedilo

C.2   Kode polj, ki so uporabljene v prilogah, ne pa tudi pri elektronski izmenjavi podatkov med sekretarjem NEAFC in pogodbenicami

Kategorija

Podatkovni element

Koda polja

Vrsta

Vsebina

Opredelitve pojmov

Ladijski dnevnik

Dnevni ulov

CD

 

 

Celotni ulov, obdržan na krovu po vrstah in po številu ribolovnih operacij v 24 urah

Vrsta

 

Črka*3

Koda vrste FAO

Koda vrste FAO za vrste iz Priloge II

Količina

 

Štev*7

0–9999999

Živa teža v kilogramih

Skupno število izvlekov/ribolovnih operacij v enem dnevu

FO

Štev*6

0–999999

Število ribolovnih operacij v 24 urah

Ulov, ki se zavrže

RJ

 

 

Ulovljena in zavržena količina po vrstah

Vrsta

 

Črka*3

Koda vrste FAO

Koda vrste FAO

Količina

 

Štev*7

0–9999999

Živa teža v kilogramih

Uporabljen način prenosa poročil

TU

 

 

Ime radijske postaje, preko katere se poročilo prenese

Ime poveljnika

MA

Črka*30

 

Ime poveljnika

Proizvodni ladijski dnevnik

Proizvedena količina

QP

 

 

Proizvedena količina dnevno po vrstah

Ime vrste

 

 

 

Koda vrste FAO

Količina

 

 

 

Skupna teža proizvoda v kilogramih

Oblika proizvoda

 

 

 

Koda oblike proizvoda (del E Priloge XI)

Količina

 

 

 

Teža proizvoda v kilogramih

 

 

 

 

Koda oblike proizvoda in teža proizvoda: uporabi se toliko parov, kot je potrebno za zajetje vseh proizvodov

Skupna proizvodnja v obdobju

AP

 

 

Celotna količina, proizvedena od vstopa na upravno območje po vrstah

Ime vrste

 

 

 

Koda vrste FAO

Količina

 

 

 

Skupna teža proizvoda v kilogramih

Oblika proizvoda

 

 

 

Koda oblike proizvoda (del E Priloge XI)

Količina

 

 

 

Teža proizvoda v kilogramih

 

 

 

 

Koda oblike proizvoda in teža proizvoda: uporabi se toliko parov, kot je potrebno za zajetje vseh proizvodov

Oznaka proizvoda

PR

Črka*1

 

Koda proizvoda (del E Priloge XI)

Vrsta pakiranja

TY

Črka*3

 

Vrsta embalaže (del F Priloge XI)

Teža enote

NE

 

 

Skupna teža proizvoda v kilogramih

Število enot

NU

 

 

Število pakiranih enot

C.3   Kode polj, opisane v C.1 ali C.2, po abecednem vrstnem redu

Koda polja

Podatkovni element

Uporabi se v poročilu ali sporočilu

AC

Dejavnost

OBS

AD

Naslov prejemnika

Vse

AI

Dodeljeni inšpektor

SEN

AP

Skupna proizvodnja v obdobju

Proizvodni ladijski dnevnik

CA

Ulov

REP, JUR ,CAT, COX, ladijski dnevnik

CC

Skupni ulov

REP, JUR, ladijski dnevnik

CD

Dnevni ulov

Ladijski dnevnik

CO

Smer

OBS

CR

Preklicano poročilo

CAN

CS

Obalna država

POR

DA

Datum

COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, SEN, SEX, OBS, ladijski dnevnik, proizvodni ladijski dnevnik, RET

DF

Število ribolovnih dni

CAT, COX

ED

Končni datum

LIM, AUT

ER

Konec zapisa

Vse

FO

Skupno število izvlekov/ribolovnih operacij v enem dnevu

Ladijski dnevnik

FR

Pošiljatelj

Vse

FS

Država zastave

NOT, OBS

GE

Ribolovno orodje

NOT, ladijski dnevnik

IR

Notranja referenčna številka pogodbenice

NOT, WIT, LIM, AUT, SUS, COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, ladijski dnevnik, proizvodni ladijski dnevnik

IS

Datum izdaje

AUT

KG

Pretovorjene vrste

TRA, POR, ladijski dnevnik

LA

Zemljepisna širina

COE, CAT, COX, TRA, POR, MAN, SEN, SEX, OBS, ladijski dnevnik

LG

Zemljepisna dolžina (decimalni zapis)

POS, ENT

LO

Zemljepisna dolžina

COE, CAT, COX, TRA, POR, MAN, SEN, SEX, OBS, ladijski dnevnik

LT

Zemljepisna širina (decimalni zapis)

POS, ENT

LU

Omejena odobritev

NOT

MA

Ime poveljnika

Ladijski dnevnik, proizvodni ladijski dnevnik

MI

Sredstvo nadzora

SEN, SEX

MS

Vrstica za poljubno besedilo

OBS

NA

Ime plovila

NOT, WIT, LIM, AUT, SUS, COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, OBS, ladijski dnevnik, proizvodni ladijski dnevnik

NE

Teža enote

Proizvodni ladijski dnevnik

NU

Število enot

Proizvodni ladijski dnevnik

OB

Količina na krovu

COE, POR, ladijski dnevnik

OI

Identifikacija predmeta opazovanja

OBS

OS

Zaporedna številka opažanja

OBS

PD

Predviden datum

TRA, POR

PH

Fotografija

OBS

PO

Ime pristanišča

NOT, POR

PR

Oznaka proizvoda

Proizvodni ladijski dnevnik

PT

Predvidena ura

TRA, POR

QP

Proizvedena količina

Proizvodni ladijski dnevnik

RA

Zadevno območje

REP, JUR, LIM, ladijski dnevnik

RC

Radijski klicni znak

Vse

RD

Datum zapisa

Vse

RE

Številka povratne informacije o napaki

RET

RJ

Ulov, ki se zavrže

Ladijski dnevnik

RN

Številka zapisa

Vse

RR

Viri, urejeni s predpisi

AUT, SUS

RS

Povratni status

RET

RT

Čas zapisa

Vse

SD

Datum začetka

WIT, LIM, AUT, SUS

SN

Ime vrste

Proizvodni ladijski dnevnik, LIM

SP

Hitrost

OBS

SQ

Zaporedna številka

COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN

SR

Začetek zapisa

Vse

TF

Pretovorjeno s

TRA, ladijski dnevnik

TI

Čas

Vse

TM

Vrsta sporočila

Vse razen ladijskega dnevnika in proizvodnega ladijskega dnevnika

TN

Številka ribolovnega potovanja

ENT, COE, CAT, COX, EXI, POS, MAN, TRA, POR, ladijski dnevnik

TP

Tip plovila

NOT, OBS

TT

Pretovorjeno na

TRA, ladijski dnevnik

TU

Uporabljen način prenosa poročil

Ladijski dnevnik

TY

Vrsta pakiranja

Proizvodni ladijski dnevnik

VC

Zakupnik plovila

NOT

VL

Dolžina plovila

NOT

VO

Lastnik plovila

NOT

VP

Moč plovila

NOT

VT

Kapaciteta plovila

NOT

XR

Zunanja registracija

NOT, OBS, COE, CAT, COX, TRA, POS, MAN, POR, WIT, AUT, LIM, SUS

YM

Leto in mesec

REP, JUR

YR

Leto preklicanega poročila

CAN

ZO

Območje

JUR

D. 1   Struktura poročil in sporočil, kot je določena v Prilogi III, kadar jih države članice posredujejo sekretarju NEAFC

Kadar je primerno, vsaka država članica posreduje sekretarju NEAFC poročila in sporočila, ki jih je prejela od svojih plovil, v skladu s členoma 9 in 11 Uredbe (EU) št. 1236/2010 ter ob upoštevanju naslednjih sprememb:

naslov (AD) se nadomesti z naslovom sekretarja NEAFC (XNE),

vstavijo se podatki „datum zapisa“ (RD), „čas zapisa“ (RT), „številka zapisa“ (RN) in „pošiljatelj“ (FR).

D. 2   Povratna sporočila

Če pogodbenica tako zahteva, sekretar NEAFC pošlje povratno sporočilo vsakič, ko prejme elektronsko posredovano poročilo ali sporočilo.

a)

Oblika povratnega sporočila:

Podatkovni element

Koda polja

Obvezno/neobvezno

Opombe

Začetek zapisa

SR

O

Podatek o sistemu; označuje začetek zapisa

Naslov

AD

O

Podatek o sporočilu; naslov, pogodbenica, ki pošlje poročilo

Pošiljatelj

FR

O

Podatek o sporočilu; XNE je NEAFC (kdo pošilja povratno sporočilo)

Vrsta sporočila

TM

O

Podatek o sporočilu; vrsta sporočila RET za povratno sporočilo

Zaporedna številka

SQ

N

Podatek o poročanju; serijska številka poročila plovila v zadevnem letu, prepisana iz prejetega poročila

Radijski klicni znak

RC

N

Podatek o poročanju; mednarodni klicni znak plovila, prepisan iz prejetega poročila

Povratni status

RS

O

Podatek o poročanju; koda, ki kaže, ali je poročilo/sporočilo potrjeno ali ne (ACK ali NAK)

Povratna številka napake

RE

N

Podatek o poročanju; številka, ki kaže vrsto napake Glej razpredelnico b) za povratne številke napak

Številka zapisa

RN

O

Podatek o poročanju; številka zapisa za prejeto poročilo/sporočilo

Datum

DA

O

Podatek o sporočilu; datum prenosa sporočila RET

Čas

TI

O

Podatek o sporočilu; čas prenosa sporočila RET

Konec zapisa

ER

O

Podatek o sistemu; označuje konec zapisa

b)

Povratna številka napake:

Vsebina/priloga

Napake

Razlog napake

Zahtevano nadaljnje ukrepanje

Sprejeto

Sporočanje

101

 

Sporočilo ni berljivo

 

102

 

Vrednost ali velikost podatkov izven okvira

 

104

 

Manjkajoči obvezni podatki

 

105

 

To poročilo je dvojnik in ima status „nepotrjeno“ (NAK), ker je bil tak predhodni status ob prejemu

 

106

 

Nedovoljen vir podatkov

 

 

150

Napaka v zaporedju

 

 

151

Datum/čas v prihodnosti

 

 

155

To poročilo je dvojnik in ima status „potrjeno“ (ACK), ker je bil tak predhodni status ob prejemu

Priloga I

 

250

Poskus ponovne obvestitve plovila

 

 

251

Plovilo ni obveščeno

 

 

252

Vrste niso AUT, LIM ali SUS

Priloga III

301

 

Ulov pred ulovom pri vstopu

 

302

 

Pretovarjanje pred ulovom pri vstopu

 

303

 

Ulov pri izhodu pred ulovom pri vstopu

 

304

 

Sporočilo o položaju ni prejeto (CAT, TRA, COX)

 

 

350

Sporočilo o položaju brez ulova pri vstopu

Priloga VIII

401

 

Nadzor pri izstopu pred nadzorom pri vstopu

 

 

450

Opazovanje brez nadzora pri vstopu

 

 

451

Inšpektorji ali inšpekcijsko plovilo niso obveščeni


PRILOGA XI

KODE, KI SE UPORABLJAJO ZA SPOROČILA SEKRETARJU NEAFC

A.   Glavne vrste plovil

Koda FAO

Vrsta plovila

BO

Varovalno plovilo

CO

Plovilo za usposabljanje v ribolovu

DB

Plavajoči bager s prekinjenim delovanjem

DM

Plavajoči bager z neprekinjenim delovanjem

DO

Plovilo, ki lovi z vlečno mrežo z gredjo

DOX

Plavajoči bager, d. n.

FO

Ladja za prevoz rib

FX

Ribiško plovilo, d. n.

GO

Plovilo z zabodno mrežo

HOX

Matična ladja, d. n.

HSF

Matična ladja za predelavo

KO

Bolniška ladja

LH

Plovilo, ki lovi z ročnimi ribiškimi vrvicami

LL

Plovilo za lov s parangali

LO

Plovilo za lov z ribiškimi vrvicami

LP

Plovilo za lov z ribiško palico

LT

Plovilo, ki lovi s panulo

MO

Večnamenska plovila

MSN

Plovilo, ki lovi z ročno potegalko

MTG

Plovilo, ki lovi z visečo vlečno mrežo

MTS

Plovilo, ki lovi z zaporno plavarico

NB

Spremljevalno plovilo plovila, ki lovi z dvižno mrežo

NO

Plovilo, ki lovi z dvižno mrežo

NOX

Plovilo, ki lovi z dvižno mrežo, d. n.

PO

Plovilo, ki uporablja črpalke

SN

Plovilo, ki lovi z mrežo potegalko

SO

Plovilo, ki lovi s potegalko

SOX

Plovilo, ki lovi s potegalko, d. n.

SP

Plovilo, ki lovi z zaporno plavarico

SPE

Plovilo, ki lovi z evropsko zaporno plavarico

SPT

Plovilo z zaporno plavarico za lov tuna

TO

Plovilo, ki lovi z vlečno mrežo

TOX

Plovila, ki lovijo z vlečno mrežo, d. n.

TS

Plovilo, ki lovi z vlečno mrežo na boku

TSF

Zamrzovalno plovilo z vlečno mrežo na boku

TSW

Plovilo z vlečno mrežo na boku, ki shranjuje ribe na ledu

TT

Plovilo, ki lovi z vlečno mrežo na krmi

TTF

Zamrzovalno plovilo z vlečno mrežo na krmi

TTP

Plovilo za predelavo, ki lovi z vlečno mrežo na krmi

TU

Plovilo s previsnim nosilcem, ki lovi z vlečno mrežo

WO

Plovilo, ki nastavlja pasti

WOP

Plovila, ki lovijo z vršami

WOX

Plovila, ki nastavljajo pasti, d. n.

ZO

Ribiško raziskovalno plovilo

DRN

Plovilo za ribolov z visečo mrežo

d. n. = drugje neomenjeno


B.   Glavne dejavnosti plovil

Črkovna koda

Kategorija

ANC

Sidranje

DRI

Plovba

FIS

Ribolov

HAU

Izvlek

PRO

Predelava

STE

Termična obdelava s paro

TRX

Pretovarjanje na rampo ali z nje

OTH

Drugo – potrebno opredeliti


C.   Glavne vrste orodja

Črkovna koda FAO

Vrsta orodja

Obkroževalne mreže

PS

Z zapornimi vrvmi

PS1

1 plovilo z zapornimi plavaricami

PS2

2 plovili z zapornimi plavaricami

Potegalke

SSC

Škotske potegalke

Pridnene vlečne mreže

OTB

Pridnena vlečna mreža s širilkami

PTB

Pridnene vlečne mreže za vleko v paru

TBN

Pridnena vlečna mreža za škampe

TBS

Pridnena vlečna mreža za kozice

OTT

Dvojna vlečna mreža s širilkami

Vlečne mreže – pelagične

OTM

Pelagična vlečna mreža s širilkami

PTM

Pelagična vlečna mreža za vleko v paru

Zabodne in zapletne mreže

GNS

Zasidrana zabodna mreža

GND

Viseče mreže

GEN

Zabodne zapletne mreže (neopredeljeno)

Pasti

FPO

Vrša

Trnki in vrvice

LHP

Ročne ribiške vrvice

LHM

Mehanska ročna ribiška vrvica

LLS

Set line parangal

LLD

Viseči parangal

LL

Parangal

LTL

Parangal s panulo

LX

Trnki in vrvice

Nabiralno orodje

HMP

Črpalke


D.   Glavne kategorije naprav in dodatkov ribolovnega orodja

Tričrkovna Koda FAO

Dodatek ali naprava

BSC

Spodnja torna zaščita

TSC

Zgornja torna zaščita

SBG

Ojačevalna vreča

CPP

Zaščitni pas

CDL

Vrv za stisnjenje vreče

LST

Dvižna stremena

RST

Okrogla stremena

FLP

Zaklopnica

SNT

Izločevalna mreža

SRP

Ojačevalne vrvi

TQT

„Torquette“

MLT

Srednja spona hlačne vreče

STL

Ojačevalna spona

LAR

Vezna vrv

FLT

Plovec

EMD

Elektro-mehanske naprave

KTE

Zmaj

SPG

Ločevalne rešetke

SMP

Ploskev s kvadratastimi mrežnimi očesi

CSS

Vreča v ožjem pomenu

OTH

Drugo (navesti)


E.   Kode oblike proizvodov

Tričrkovna koda

Oblika proizvodov

Opis

CBF

Velika plamenka

HEA s kožo, hrbtenico in repom

CLA

Klešče

Samo klešče

DWT

Koda ICCAT

Brez škrg, drobovja, dela glave in plavuti

FIL

V filetih

HEA + GUT + TLD + kosti; iz vsake ribe nastaneta dva fileta

FIS

V filetih brez kože

FIL + SKI; iz vsake ribe nastaneta dva fileta, ki nista združena

FSB

V filetih s kožo in kostmi

V filetih s kožo in kostmi

FSP

V filetih brez kože, s hrbtno kostjo

V filetih z odstranjeno kožo in s hrbtno kostjo

GHT

Brez drobovja, glave in repa

GUH + TLD

GUG

Brez drobovja in škrg

Odstranjeno drobovje in škrge

GUH

Brez drobovja in glave

Odstranjeno drobovje in glava

GUL

Brez drobovja, z jetri

GUT; z jetri

GUS

Brez drobovja, glave in kože

GUH + SKI

GUT

Brez drobovja

Odstranjeno celotno drobovje

HEA

Brez glave

Odstranjena glava

HET

Brez glave in brez repa

Odstranjena glava in rep

JAP

Japonski način razreza

Prečni razrez, pri katerem se odstranijo vsi deli od glave do trebuha

JAT

Brez repa, z japonskim načinom razreza

Japonski način razreza z odstranjenim repom

LAP

Lappen

Dva fileta, HEA, s kožo, repom in plavutmi

LVR

Jetra

Samo jetra. Pri skupni obliki* uporabite kodo LVR-C.

OTH

Drugo

Druge oblike

ROE

Ikre

Samo ikre. Pri skupni obliki* uporabite kodo ROE-C.

SAD

Posušene, soljene

Brez glave, s kožo, hrbtenico in repom, posušena in soljena

SAL

Mokro nasoljene, lahke

CFB + soljene

SGH

Soljene, brez drobovja in glave

GUH + soljene

SGT

Soljene in brez drobovja

GUT + soljene

SKI

Brez kože

Odstranjena koža

SUR

Surimi

Surimi