ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2012.132.slv

Uradni list

Evropske unije

L 132

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 55
23. maj 2012


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 426/2012 z dne 22. maja 2012 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) (ZOP))

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 427/2012 z dne 22. maja 2012 o razširitvi posebnih jamstev v zvezi s salmonelo, določenih v Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, na jajca, namenjena na Dansko ( 1 )

8

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 428/2012 z dne 22. maja 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 607/2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 v zvezi z zaščitenimi označbami porekla in geografskimi označbami, tradicionalnimi izrazi, označevanjem in predstavitvijo nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja

10

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 429/2012 z dne 22. maja 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 1014/2010 z namenom določitve enotne oblike za obvestila o napakah proizvajalcev osebnih avtomobilov ( 1 )

11

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 430/2012 z dne 22. maja 2012 o začetku razpisnega postopka za pomoč za zasebno skladiščenje oljčnega olja

13

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 431/2012 z dne 22. maja 2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

16

 

 

SKLEPI

 

 

2012/270/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 16. maja 2012 glede nujnih ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja znotraj Unije organizmov Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner) (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 3137)

18

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

23.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 426/2012

z dne 22. maja 2012

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti tretjega pododstavka člena 7(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi člena 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 in v skladu s členom 17(2) Uredbe je bila vloga Grčije za registracijo imena „Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής“ (Prasines Elies Chalkidikis) kot zaščitene označbe porekla, ki je bila prejeta 27. marca 2006, objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Belgija in zasebno podjetje iz Kanade sta v skladu s členom 7(1) Uredbe (ES) št. 510/2006 ugovarjala registraciji. Ugovori so se na podlagi točk (a), (b), (c) in (d) prvega pododstavka člena 7(3) Uredbe šteli za sprejemljive. Komisija je z dopisom z dne 17. februarja 2011 zadevne strani pozvala, naj se sporazumejo.

(3)

Med Grčijo in vlagateljema ugovora je bil dosežen dogovor. V skladu s tem dogovorom sta bila specifikacija in povzetek nekoliko spremenjena, tako da sta bili na seznam dovoljenih konzervansov dodani mlečna in citronska kislina, vsebnost natrijevega klorida v slanici v fazi fermentacije pa je bila omejena na 8,5 %. Poleg tega so se Grčija in vlagatelja ugovora strinjali, da registracija imena „Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής“ (Prasines Elies Chalkidikis) ne bi smela preprečevati dajanja na trg proizvodov, katerih označba vključuje izraz „sorta Chalkidikis“, v kolikor zadevni proizvodi to sorto vsebujejo ali so iz nje pridobljeni in se potrošniki ne zavajajo, predstavlja uporaba imena sorte pošteno konkurenco in ne izkorišča ugleda zaščitene označbe porekla. Na podlagi tega dogovora je to zagotovljeno, kadar je izraz „sorta Chalkidikis“ na etiketi natisnjen z manjšimi črkami od imena proizvoda in je ustrezno oddaljen od prodajne označbe proizvoda ter je opremljen z navedbo kraja porekla, kadar ta kraj ni Halkidiki.

(4)

Glede na to je treba ime „Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής“ (Prasines Elies Chalkidikis) vpisati v Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb. Povzetek se ustrezno posodobi in objavi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V register se vpiše ime iz Priloge I k tej uredbi.

Člen 2

Posodobljeni povzetek je vključen v Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. maja 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 190, 14.7.2010, str. 37.


PRILOGA I

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi iz Priloge I k Pogodbi:

Skupina 1.6.   Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani

GRČIJA

Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) (ZOP)


PRILOGA II

POVZETEK

UREDBA SVETA (ES) št. 510/2006

„ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ“ (PRASINES ELIES CHALKIDIKIS)

ES št.: EL-PDO-0005-0539-27.03.2006

ZGO ( X ) ZOP ( )

Ta povzetek zajema glavne elemente specifikacije proizvoda za informativne namene.

1.   Pristojna služba v državi članici:

Naziv:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ – ΠΓΕ – Ιδιότυπων και Παραδοσιακών Προϊόντων (ministrstvo za razvoj podeželja in prehrano, direktorat za ekološko kmetijstvo, oddelek za ZOP, ZGO in ZTP)

Naslov:

Αχαρνών 29, Τ.Κ. 104 39, Αθήνα (Akharnon 29, CP 104 39, Athinai)

Tel.

+30 2102125152

Faks

E-naslov:

ax29u030@minagric.gr

2.   Skupina:

Naziv:

Κοινοπραξία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Πολυγύρου και Χαλκιδικής (združenje zvez kmetijskih zadrug iz Poligirosa na Halkidiki), imenovano „Βιοκαλλιεργητική Χαλκιδικής“ (Viokalliergitiki Chalkidikis – ekološko kmetijstvo Chalkidikis)

Naslov:

Κωνσταντινουπόλεως 13, ΤΚ 63100, Πολύγυρος (Konstantinoupoleos 13, CP 63100 Polygyros)

Tel.

+30 2371023076

Faks

E-naslov:

eas-pol@otenet.gr

Sestava:

Proizvajalci/predelovalci: ( X ) drugo: ( )

3.   Vrsta proizvoda:

Skupina 1.6:

Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani

4.   Specifikacija:

(povzetek zahtev v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 510/2006)

4.1   Ime:

„Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής“

(Prasines Elies Chalkidikis)

4.2   Opis:

„Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής“ (Prasines Elies Chalkidikis) so zelene oljke, ki se proizvajajo izključno iz sort „Hondrolia Chalkidikis“ in „Chalkidiki“ vrste Olea Europea. Oljke teh sort, ki se gojijo na Halkidiki, proizvajajo velike plodove z dobrim razmerjem med mesom in koščico, so sijoče zelene/zelenorumene barve, imajo nežno sadno aromo ter nekoliko grenak in pikanten okus, pri čemer ni občutiti oljnatega okusa, kar je posledica večstoletnega prilagajanja oljk posebnim pedoklimatskim razmeram na tem območju ter tudi pridelovalnih tehnik, ki jih uporabljajo pridelovalci oljk.

„Prasines Elies Chalkidikis“ se prodajajo kot:

1.

cele oljke;

2.

oljke brez koščice;

3.

oljke brez koščice in polnjene. Za polnilo se lahko uporabijo mandlji, rdeča paprika, korenje, kisle kumarice in česen, polnjenje pa je ročno. Proizvodi, ki se uporabijo za polnjenje, ne smejo presegati 15 % mase oljk;

4.

zdrobljene oljke.

Vse vrste oljk je mogoče aromatizirati z origanom, timijanom, lovorovimi listi, česnom, zeleno, kaprami in rdečo papriko. Aromatske sestavine ne smejo presegati 2,5 % mase oljk.

Sestavine, ki se uporabijo za polnjenje in odišavljenje oljk, so pridelane v prefekturi Halkidika.

Proizvod mora imeti ob sprostitvi na trg naslednje lastnosti:

Vrste oljk

Parametri

Cele

Brez koščice

Brez koščice in polnjene

Zdrobljene

Fizikalne značilnosti oljk

Oljke valjaste/stožčaste oblike, podaljšane z izrazito bradavico, s trdim in svetlečim perikarpom ter sijoče zelene/zelenorumene barve.

Čvrsto in sočno meso.

Meso je nekoliko zdrobljeno, z nepoškodovano koščico, sočno.

Organoleptične značilnosti oljk

Nežna sadna aroma, brez oljnatega okusa.

Nekoliko grenek in pikanten okus. Pri aromatiziranih oljkah se razloči okus po začimbah.

Nekoliko grenek in pikanten okus, ki ga dopolnjuje okus sestavin polnila.

Nekoliko grenek in pikanten okus. Pri aromatiziranih oljkah se razloči okus po začimbah.

Kakovostne lastnosti oljk

Vse oljke spadajo v kakovostna razreda „Extra“ in „Fine“, minimalna dovoljena velikost pa je 181/200 plodov/kg. Pri obeh razredih poškodovane oljke dosegajo manj kot 7 % neto teže oljk.

Značilnosti slanice

Slanica vsebuje največ 8,5 % natrijevega klorida, njen pH je od 3,8 do 4,0, vsebnost kisline pa je najmanj 0,8-odstotna.

Neto teža oljk, konzerviranih v slanici

Najmanj 65 % teže končnega proizvoda.

Najmanj 55 % teže končnega proizvoda.

Najmanj 65 % teže končnega proizvoda.

Za druga merila kakovosti in dodatke, ki se uporabljajo pri predelavi ali pakiranju, veljajo določbe živilske zakonodaje ter mednarodni standardi Mednarodnega sveta za oljke (IOC) in Komisije za Codex Alimentarius.

4.3   Geografsko območje:

Geografsko območje, s katerega izvirajo zelene oljke „Chalkidiki“, obsega prefekturo Halkidika, ki na severozahodu meji na prefekturo Solun, z drugih strani pa jo obliva Egejsko morje. Z zemljepisnega vidika obsega polotok Halkidika, ki je razdeljen še na tri polotoke; Atos, ki je najbolj na vzhodu, ne spada v prefekturo Halkidika, saj je samoupravna skupnost.

Gozdovi in gozdna območja pokrivajo 47 % prefekture, to je 137 160 ha, medtem ko je 32,7 %, to je 95 500 ha, kmetijskih zemljišč. Namakane površine je 20 000 ha, kar je 21 % vseh obdelovalnih zemljišč. Oljčni nasadi na Halkidiki ležijo na 23 000 ha površin.

4.4   Dokazilo o poreklu:

„Prasines Elies Chalkidikis“ se gojijo, predelujejo in pakirajo v prefekturi Halkidika. Pridelovalci in oljčni nasadi so vpisani v oljčni register prefekture ter integriran administrativni in kontrolni sistem (IAKS), ki se vsako leto posodobita. Količina in poreklo surovin morata biti potrjena z zahtevanimi računovodskimi vknjižbami ob vsaki dobavi v predelovalne obrate, v katerih se vodijo tudi evidence o pridelovalcih in dobaviteljih. Naziv in naslov sedeža vsakega predelovalnega obrata sta vpisana v register gospodarske in obrtne zbornice prefekture Halkidika, vsak obrat pa je pod enotno oznako vpisan tudi v register plačilne in nadzorne agencije za usmerjevalno in jamstveno pomoč Skupnosti (OPEKEPE).

4.5   Metoda pridobivanja:

1.   Gojenje in obiranje oljk

Gostota saditve v skoraj vseh oljčnih nasadih na Halkidiki je vmesna pot med tradicionalnim sadovnjakom in sodobnim oljčnim nasadom, pri čemer razdalje med drevesi znašajo 6 × 6,5, 6,5 × 6,5 in 6 × 7 m. Večina pridelovalcev prek svojih organizacij uporablja dokumentarni sistem integrirane pridelave (Integrated Crop Management). Da bi pridelovalci omejili pojav izmenične rodnosti oljk in pridelali oljke vrhunske kakovosti, sistematično izvajajo zimsko rez in odstranjujejo nove poganjke.

Letni donos se giblje okrog 9 000 kg/ha.

Oljke se vsako leto obirajo od 15. septembra do 10.–15. oktobra, ko so dovolj zrele in imajo želeno barvo glede na spremljanje stopenj zrelosti, ki ga izvajajo pridelovalci in njihove organizacije. Pridelovalci oljke obirajo ročno, pri čemer si pomagajo z lestvami, in jih zlagajo v plastične zaboje, v katerih se proizvod odpelje v obrat. Oljkam je treba odstraniti liste, delce lesa in druge tujke, biti pa morajo enotne zelene/zelenorumene barve. Prav tako ne smejo biti obtolčene, opraskane, poškodovane od žuželk, okljuvane od ptic itd. Po tehtanju in sprejemu plodov v predelovalne obrate se sestavi prejemnica, na kateri se navedeta količina in kakovost.

2.   Predelava

Po sprejemu se oljke dajo v sode, da se razgrenijo. Pri tem se namočijo v 1,5- do 2-odstotno raztopino kavstične sode, odvisno od temperature in stopnje zrelosti plodov. Ta postopek traja 12 ur. Nato se trikrat sperejo, da se odstrani raztopina kavstične sode, v sode se doda voda, v kateri ostanejo osem ur, potem pa se voda vsakih osem ur še dvakrat ali trikrat zamenja. Razgrenitev se lahko doseže tudi z naravno metodo, pri kateri se uporabi samo voda v sodih za namakanje in spiranje. Ne glede na uporabljeno metodo je treba posebej paziti na to, da oljke ohranijo nekoliko grenek okus.

Po tem postopku se oljke prenesejo v sode za fermentacijo in potopijo v največ 8,5-odstotno slanico. Koncentracija soli v raztopini in pH slanice se redno preverjata, po potrebi pa se ta še dosoli. Oljke se v tej obliki hranijo, dokler se slanica ne ustali pri zaželeni vsebnosti soli. Postopek fermentacije se je začel že v predhodni fazi, traja pa od dva do štiri mesece, odvisno od zrelosti plodov in temperature okolja.

Izkoščičenje je mehansko. Pri tem se oljka na enem koncu prečno prereže, pri peclju pa se naredi križna zareza. Koščica se izvleče z vodo ali mehanskim pritiskom. Pri „drobljenju“ oljk se uporabijo lahke mehanske stiskalnice, ki ne poškodujejo sadnega mesa in ne zdrobijo koščice.

Oljke, ki so namenjene polnjenju, se razporedijo po delovni površini, nato pa jih izkušene delavke ročno polnijo. Polnjenje oljk je na Halkidiki tradicionalen postopek, pri katerem se kot sestavine uporabijo mandlji ali koščki rdeče paprike, korenja, kislih kumaric in česna.

Oljke se lahko odišavijo z lokalnimi aromatičnimi rastlinami (origanom, timijanom, lovorovimi listi, česnom, zeleno in rdečo papriko).

3.   Prebiranje in razvrščanje po velikosti – pakiranje

Oljke se po fermentaciji in izkoščičenju poberejo iz sodov in odpeljejo do delovnih površin. Izkušeni delavci tam plodove vizualno pregledajo ter ročno izločijo poškodovane, obtolčene ali kako drugače nepopolne oljke. Oljke se nato po tekočem traku prepeljejo do sortirnih naprav, razvrstijo glede na velikost in zapakirajo v embalažo.

Oljke se ne glede na težo vsebine največkrat pakirajo v plastične posode iz materiala, ki je varen za potrošnike in nima škodljivih učinkov na proizvod, pa tudi v pločevinke in steklene kozarce. Posode se napolnijo s slanico, ki se ji lahko za boljšo ohranitev proizvoda doda L-askorbinska kislina, citronska kislina ali mlečna kislina v skladu z zakonodajo EU in Grčije.

Oljke se lahko pakirajo v obratih zunaj prefekture Halkidika, v katere se proizvod dostavi po predelavi, če je zagotovljena sledljivost na podlagi prevoznih listin, zadevnih računovodskih izkazov in pravil označevanja iz točke 4.8.

4.6   Povezava:

1.   Naravna

Tla v prefekturi Halkidika so z agronomskega vidika zelo primerna za gojenje oljke, saj ta raste in obrodi na različnih podlagah, ki segajo od revnih apnenčastih (kamnitih) tal v goratih predelih do rodovitnih naplavinskih tal apnenčastega izvora na ravninah.

Halkidika ima značilnost, ki je za oljko izjemno ugodna: čeprav leži na severu Grčije, je zaradi širokega južnega dela polotoka, ki meji na Egejsko morje (630 km obale), na istih najvišjih in najnižjih izotermah kot prefekture Mesenija, Etolija-Akarnanija in Atika, zanjo pa je značilnih tudi veliko padavin s povprečnimi letnimi količinami med 450 mm (na ravninah) in 850 mm (v goratih predelih).

Tudi podnebje Halkidike je ugodno za gojenje oljke, saj so zanj glede na nadmorsko višino značilni zmerne do mrzle zime, zmerna do vroča in suha poletja z veliko sonca ter dolgotrajna prehodna obdobja. Povprečne temperature poleti ne presežejo 22 °C, medtem ko se pozimi najnižje temperature celo v goratih predelih redko spustijo do –10 °C, kar so idealne razmere za gojenje oljke.

Za „Prasines Elies Chalkidikis“ so poleg njihove velikosti značilni trd in svetleč perikarp sijoče zelene/zelenorumene barve, debelo, čvrsto in sočno meso, nežna sadna aroma ter nekoliko grenek in pikanten okus.

Pedoklimatske razmere na Halkidiki ter tehnike gojenja in predelave oljk vplivajo na zgoraj navedene odlike proizvoda iz naslednjih razlogov:

dolgo obdobje razmeroma nizkih temperatur med obiranjem v povezavi z gojitvenimi tehnikami, zlasti obrezovanjem in odstranjevanjem novih poganjkov, skupaj z raznolikostjo sort prispeva k stalnosti pridelave ter velikosti plodov in dobremu razmerju med mesom in koščico,

ker so tla v glavnem apnenčastega izvora, so oljke bogate s hlapljivimi snovmi, ki jim dajejo nežno sadno aromo,

zaradi veliko sonca, zmernih poletnih temperatur in postopkov nadaljnjega zorenja, ki jih uporabljajo pridelovalci in njihove organizacije, so oljke ob obiranju sijoče zelene barve, imajo sočno meso in ustrezno trdnost, tako da se zlahka izkoščičijo, ne da bi se pri tem obtolkle ali kako drugače poškodovale,

zaradi gojitvenih tehnik, še zlasti namakanja in postopkov nadaljnjega zorenja, oljke ohranijo majhno vsebnost olja, kar pripomore k nemastnemu okusu in poudari aromatične značilnosti, hkrati pa se prepreči oksidacija in tako podaljša rok uporabnosti oljk,

tradicionalna metoda ročnega obiranja zagotavlja brezhiben fizični videz oljke in uspešno poznejšo predelavo, ročno prebiranje in polnjenje oljk pa zagotavljata odličnost in pristnost končnega proizvoda.

Tudi predelovalni obrati so predelovalne metode v povezavi s tradicionalnimi postopki prilagodili zadevnim sortam in njihovim posebnostim ter tako rešili težave s fermentacijo oljke, ohranili njene nespremenjene organoleptične značilnosti in trajno zagotovili izjemen proizvod, ki je po vsej Grčiji poznan po nekoliko grenkem in pikantnem okusu. Tudi usmeritev številnih obratov v izvoz je pripomogla k temu, da se „Prasines Elies Chalkidikis“ tržijo v številnih tujih državah.

2.   Zgodovinska

Zapisi o oljkah na Halkidiki segajo v leto 1415: tako se omenjajo oljčni nasad Andronikos na gospodarskem posestvu samostana Agios Pavlos na polotoku Kassandra, zelo stare oljke, razpršene po gospodarskem poslopju samostana Vatopedi, Souflari v mestu Kalamaria (Nea Triglia) in v sosednji vasici Daoutlou (Elaiochoria), pa tudi mlin pri samostanu Iviron na otoku Kafkania blizu Olimpije. V preostalem delu Halkidike so gojili domače oljke, ki so se pogosto znašle v krajevnih imenih. Plodovi teh dreves naj bi se uporabljali predvsem kot namizne oljke.

Nekje sredi 19. stoletja so se prebivalci Halkidike začeli sistematično posvečati gojenju oljk, cepljenju divjih oljk, deloma pa tudi presajanju domačih oljk. Glavni razlog za to spremembo naj bi bile ugodne davčne določbe „pravilnika o odobritvi novih oljčnih nasadov“, izdanega leta 1863. Christakis Zografos je že leta 1887 v vasi Portaria zasadil prvi velik nasad oljk, ki je meril približno 500 ha in imel 32 000 dreves. Ravno takrat je Chatzi-Osman v Gerakini blizu mesta Poligiros postavil velik parni mlin, ki označuje začetek posodobitve pripadajočih objektov in naprav na Halkidiki.

Kot izhaja iz zgodovinskih listin, povezava Halkidike z oljko kot drevesom in njegovim plodom temelji na večstoletnem gojenju oljke in proizvodnji oljčnih proizvodov, pa tudi na obsežnem ljudskem izročilu, ki živi še danes. Oljka je na Halkidiki vsaj v zadnjih dveh stoletjih pomembna referenčna točka v gospodarstvu, družbeni dejavnosti in kulturni tradiciji prebivalcev.

4.7   Nadzorni organ:

Naziv:

Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) (Organ za certificiranje in nadzor kmetijskih proizvodov (O.P.E.G.E.P.) – AGROCERT)

Naslov:

Πατησίων & Άνδρου 1, 11257 Αθήνα (Patission & Androu 1, CP 11257 Athinai)

Tel.

+30 2108231277

Faks

+30 2108231438

E-naslov:

info@agrocert.gr

Naziv:

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (Uprava prefekture Halkidika, oddelek za razvoj podeželja)

Naslov:

63100 Πολύγυρος (63100 Polygyros)

Tel.

+30 2371039314

Faks

+30 2371339207

E-naslov:

agro6@halkidiki.gov.gr

4.8   Označevanje:

Poleg zaščitene označbe porekla „Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής“ (Prasines Elies Chalkidikis) in ustreznih oznak morata biti z etiket razvidna poreklo in zaščita, navedeni pa morajo biti tudi:

številska oznaka leta pridelave, predelovalnega obrata, serije in končne pakirnice, če se končno pakiranje izvaja v drugem obratu,

rok trajanja proizvoda pri končnem pakiranju,

logotip, sestavljen iz imena proizvoda v grški pisavi ali latinici, ki obkroža elipsasto sliko zemljevida Halkidike s kamnotiska iz leta 1829, katerega avtorica je Society for the Diffusion of Useful Knowledge (družba za razširjanje uporabnega znanja), v ozadju ter oljčno vejico in oljke v ospredju.

Image

Če se „Prasines Elies Chalkidikis“ uporabijo za pripravo namaza, je navedba „Πάστα από ‚Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής ΠΟΠ‘ “ (namaz iz oljk „Prasines Elies Chalkidikis ZOP“) dovoljena samo, če se za pripravo namaza uporabijo izključno „Prasines Elies Chalkidikis“, ki se jim lahko doda samo do 7 % ekstra deviškega oljčnega olja.


23.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/8


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 427/2012

z dne 22. maja 2012

o razširitvi posebnih jamstev v zvezi s salmonelo, določenih v Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, na jajca, namenjena na Dansko

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (1) in zlasti člena 8(3)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 853/2004 za nosilce živilske dejavnosti določa posebna higienska pravila za živila živalskega izvora. Člen 8 navedene uredbe določa posebna jamstva za živila živalskega izvora, namenjena na finski in švedski trg. Zato morajo nosilci živilske dejavnosti, ki nameravajo v teh državah članicah dati na trg jajca, izpolnjevati nekatera pravila v zvezi s salmonelo. Navedena uredba določa tudi, da morajo biti pošiljke takih jajc opremljene s spričevalom, ki navaja, da so bili mikrobiološki preskusi negativni v skladu z zakonodajo Unije.

(2)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1688/2005 z dne 14. oktobra 2005 o izvajanju Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih jamstvih v zvezi s salmonelo za pošiljke nekaterih vrst mesa in jajc na Finsko in Švedsko (2) so bila taka posebna jamstva odobrena.

(3)

Poleg tega Uredba (ES) št. 1688/2005 določa pravila za vzorčenje izvornih jat jajc in mikrobiološke metode za pregledovanje teh vzorcev. Določa tudi vzorec veterinarskega spričevala, ki mora biti priloženo pošiljkam jajc.

(4)

V skladu z Uredbo (ES) št. 853/2004 se posebna jamstva v zvezi z nekaterimi živili živalskega izvora lahko v celoti ali delno razširijo na katero koli državo članico ali regijo države članice s programom nadzora, ki se šteje za enakovrednega tistemu, odobrenemu za Švedsko in Finsko v zvezi z zadevnim živilom živalskega izvora.

(5)

Danska veterinarska in živilska uprava je 5. oktobra 2007 Komisiji poslala vlogo za odobritev posebnih jamstev za Dansko v zvezi s salmonelo v jajcih, in sicer za celotno ozemlje Danske v skladu z Uredbo (ES) št. 853/2004. Vloga vključuje opis danskega programa nadzora za salmonelo v jajcih.

(6)

Na sestanku 18. junija 2008 se je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali dogovoril o delovnem dokumentu služb Komisije z naslovom „Smernice za minimalne zahteve za programe nadzora salmonele, ki se bodo šteli za enakovredne tistim, odobrenim za Švedsko in Finsko v zvezi z mesom in jajci Gallus gallus“ (v nadaljnjem besedilu: smernice).

(7)

Danski program nadzora za salmonelo v jajcih se šteje za enakovrednega tistemu, odobrenemu za Švedsko in Finsko, in je v skladu s smernicami. Poleg tega so danski organi 20. maja 2011 predložili informacije, ki kažejo, da je bila razširjenost salmonele v jatah nesnic in odraslih nesnic na Danskem v letih 2008, 2009 in 2010 prav tako v skladu s smernicami.

(8)

Posebna jamstva bi bilo zato treba razširiti na pošiljke jajc, namenjene na Dansko. Poleg tega bi morala pravila iz Uredbe (ES) št. 1688/2005 v zvezi z vzorčenjem izvornih jat jajc, mikrobiološkimi metodami za pregledovanje teh vzorcev in vzorcem zdravstvenega spričevala veljati za take pošiljke.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Danski se odobri uporaba posebnih jamstev v zvezi s salmonelo, določenih v členu 8(2) Uredbe (ES) št. 853/2004, za pošiljke jajc, namenjene na Dansko, kakor je opredeljeno v točki 5.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004.

Člen 2

1.   Vzorčenje izvornih jat jajc iz člena 1 se opravi v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1688/2005.

2.   Za vzorce iz odstavka 1 se opravijo mikrobiološki preskusi za salmonelo v skladu s členom 5(1) Uredbe (ES) št. 1688/2005.

Člen 3

Pošiljke jajc iz člena 1 so opremljene s spričevalom, skladnim z vzorcem iz člena 6(2) Uredbe (ES) št. 1688/2005.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. maja 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(2)  UL L 271, 15.10.2005, str. 17.


23.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/10


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 428/2012

z dne 22. maja 2012

o spremembi Uredbe (ES) št. 607/2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 v zvezi z zaščitenimi označbami porekla in geografskimi označbami, tradicionalnimi izrazi, označevanjem in predstavitvijo nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT (1)) ter zlasti člena 121(1)(m) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združene države Amerike so v skladu s sporazumom med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o trgovini z vini (2) zahtevale, da se njihovo ime vpiše v del B Priloge XV k Uredbi Komisije (ES) št. 607/2009 (3) v stolpec, v katerem so navedene države, ki lahko uporabljajo ime ene od vinskih sort, ki se lahko uporabijo na etiketah vin v skladu s členom 62(4) navedene Uredbe. Potem ko se preveri, ali so pogoji iz člena 62(1)(b) in člena 62(4) navedene uredbe izpolnjeni, se Združene države Amerike vpišejo v ustrezni stolpec navedene priloge poleg imena vinske sorte iz tega zahtevka.

(2)

Uredbo (ES) št. 607/2009 je zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V delu B Priloge XV k Uredbi (ES) št. 607/2009 se vrstica 58 nadomesti z naslednjim:

„58

Vermentino di Gallura (IT)

Vermentino di Sardegna (IT)

Vermentino

Italija, Avstralija, Združene države Amerike

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. maja 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 87, 24.3.2006, str. 2.

(3)  UL L 193, 24.7.2009, str. 60.


23.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 429/2012

z dne 22. maja 2012

o spremembi Uredbe (EU) št. 1014/2010 z namenom določitve enotne oblike za obvestila o napakah proizvajalcev osebnih avtomobilov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil (1), zlasti prvega pododstavka člena 8(9) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Glede na to, da je obvestilo o napakah v podatkih o emisijah CO2 proizvajalca v skladu s prvim pododstavkom člena 8(5) Uredbe (ES) št. 443/2009 pomemben korak pri preverjanju podatkov, ki so osnova za izračun ciljev specifičnih emisij in povprečnih specifičnih emisij za vse proizvajalce, je za zadevno obvestilo primerno določiti jasen in pregleden postopek.

(2)

Prav tako je primerno določiti uporabo enotne oblike za obvestila o napakah, da se zagotovi možnost pravočasne preverbe in obdelave informacij, ki jih proizvajalci sporočijo Komisiji.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za podnebne spremembe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 9 Uredbe Komisije (EU) št. 1014/2010 (2) se doda naslednje odstavke 3, 4 in 5:

„3.   Proizvajalci, ki sporočijo napake v skladu s prvim pododstavkom člena 8(5) Uredbe (ES) št. 443/2009, kot osnovo za obvestilo uporabijo začasne podatkovne zbirke, ki jih Komisija sporoči v skladu s členom 8(4).

Obvestilo o napaki vsebuje vse podatkovne zbirke, ki se nanašajo na registracije vozil, za katere je odgovoren proizvajalec, ki predloži obvestilo.

Napako se označi z ločenim vnosom v podatkovno zbirko za vsako različico, naslovljenim s „Pripombe proizvajalca“, v katerem se navede ena od naslednjih oznak:

(a)

oznaka A, če je evidence spremenil proizvajalec;

(b)

oznaka B, če vozila ni mogoče identificirati;

(c)

oznaka C, če vozilo ne sodi v področje uporabe Uredbe (ES) št. 443/2009 ali se več ne proizvaja.

Za namene točke (b) tretjega pododstavka vozila ni mogoče identificirati, če proizvajalec ne more identificirati ali popraviti oznake za tip, varianto in različico ali, če je to primerno, homologacijske številke, navedene v začasni podatkovni zbirki.

4.   Če proizvajalec Komisije ni obvestil o napakah v skladu z odstavkom 3 ali če se obvestilo predloži po preteku trimesečnega obdobja iz člena 8(5) Uredbe (ES) št. 443/2009, se začasne vrednosti, sporočene v skladu s členom 8(4) navedene uredbe, štejejo za dokončne.

5.   Obvestilo o napaki iz odstavka 3 se predloži na elektronskem neizbrisljivem nosilcu podatkov z oznako „Obvestilo o napaki – CO2 iz avtomobilov“ in se pošlje po pošti na naslednji naslov:

European Commission

Secretariat General

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Elektronski izvod obvestila se pošlje v vednost na naslednja namenska poštna naslova:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

in

CO2-monitoring@eea.europa“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. maja 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 140, 5.6.2009, str. 1.

(2)  UL L 293, 11.11.2010, str. 15.


23.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/13


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 430/2012

z dne 22. maja 2012

o začetku razpisnega postopka za pomoč za zasebno skladiščenje oljčnega olja

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 43(a), (d) in (j) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 33 Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se Komisija lahko odloči, da pooblasti organe, ki dajejo zadostna jamstva in so jih odobrile države članice, za sklenitev pogodb za skladiščenje oljčnega olja, ki ga tržijo, kadar gre za hude motnje na trgu v nekaterih regijah Evropske unije.

(2)

V Španiji in Grčiji, državah članicah, ki skupaj proizvedeta več kot dve tretjini vsega oljčnega olja, proizvedenega v Uniji, je povprečna cena oljčnega olja, zabeležena na trgu v obdobju iz člena 4 Uredbe Komisije (ES) št. 826/2008 z dne 20. avgusta 2008 o skupnih pravilih za dodelitev pomoči za zasebno skladiščenje za nekatere kmetijske proizvode (2), pod ravnijo iz člena 33 Uredbe (ES) št. 1234/2007. To povzroča resne motnje na trgih teh držav članic. Za trg oljčnega olja v Uniji je značilna visoka raven medsebojne odvisnosti in zato obstaja nevarnost, da bi se hujše motnje na španskem in grškem trgu razširile na vse države članice, ki proizvajajo oljčno olje.

(3)

Člen 31 Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se pomoč za zasebno skladiščenje lahko dodeli za oljčno olje in da Komisija določi pomoč vnaprej ali z razpisnim postopkom.

(4)

Uredba (ES) št. 826/2008 določa skupna pravila za izvajanje sheme pomoči za zasebno skladiščenje. V skladu s členom 6 navedene uredbe se razpisni postopek začne v skladu s podrobnimi pravili in pogoji iz člena 9 navedene uredbe.

(5)

Največjo skupno količino, ki se lahko dodeli za pomoč za zasebno skladiščenje, bi bilo treba določiti na taki ravni, da bo v skladu z analizo trga prispevala k stabilizaciji trga.

(6)

Za olajšanje upravnega in nadzornega dela v zvezi s sklepanjem pogodb bi bilo treba določiti najmanjšo količino proizvoda za vsako ponudbo.

(7)

Določiti bi bilo treba varščino za zagotovitev, da bodo izvajalci izpolnili svoje pogodbene obveznosti in da bo ukrep imel želeni učinek na trgu.

(8)

Glede na spreminjanje razmer na trgu v tekočem tržnem letu in napovedi za prihodnje tržno leto se Komisija lahko odloči, da skrajša trajanje pogodb, ki se izvajajo, in ustrezno prilagodi raven pomoči. To možnost je treba vključiti v pogodbo, kot je določeno v členu 21 Uredbe (ES) št. 826/2008.

(9)

V skladu s členom 12(3) Uredbe (ES) št. 826/2008 je treba določiti obdobje, v katerem države članice obvestijo Komisijo o vseh veljavnih ponudbah.

(10)

Za preprečitev nenadzorovanih padcev cen, hiter odziv na izredne razmere na trgu ter zagotovitev učinkovitega upravljanja tega ukrepa bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(11)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni dal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

1.   Začne se razpisni postopek, da se določi raven pomoči za zasebno skladiščenje iz člena 31(1)(b) Uredbe (ES) št. 1234/2007 za kategorije oljčnega olja iz Priloge k tej uredbi in točke 1 Priloge XVI k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

2.   Največja skupna količina, ki se lahko dodeli za pomoč za zasebno skladiščenje, je 100 000 ton.

Člen 2

Veljavna pravila

Če s to uredbo ni drugače določeno, se uporablja Uredba (ES) št. 826/2008.

Člen 3

Oddaja ponudb

1.   Podobdobje za oddajo ponudb za prvi delni javni razpis se začne 31. maja 2012 in konča 5. junija 2012 ob 11:00 po bruseljskem času.

Podobdobje za oddajo ponudb v odgovor na drugi delni javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku predhodnega podobdobja in konča 19. junija 2012 ob 11:00 po bruseljskem času.

2.   Ponudbe veljajo za obdobje skladiščenja 180 dni.

3.   Vsaka ponudba zajema najmanjšo količino najmanj 50 ton.

4.   Kjer izvajalec sodeluje v razpisnem postopku za več kakor eno kategorijo olja ali kadi za olje, ki so na različnih naslovih, mora oddati ločeno ponudbo za vsak primer posebej.

5.   Ponudbe je mogoče vložiti samo v Grčiji, Španiji, Franciji, Italiji, na Cipru, Malti, Portugalskem in v Sloveniji.

Člen 4

Varščine

Ponudnik položi varščino v višini 50 EUR na tono oljčnega olja, zajetega v ponudbi.

Člen 5

Skrajšanje pogodbenega obdobja

Komisija se lahko na podlagi sprememb na trgu oljčnega olja in obetov za prihodnost v skladu s postopkom iz člena 195(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 odloči, da skrajša trajanje pogodb, ki se izvajajo, in ustrezno prilagodi raven pomoči. Pogodba z izbranim ponudnikom navaja to možnost.

Člen 6

Obveščanje Komisije o ponudbah

V skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 826/2008 države članice Komisijo obvestijo o vsaki veljavni ponudbi posebej v 24 urah po izteku vsakega razpisnega podobdobja iz člena 3(1) te uredbe.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. maja 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

Michel BARNIER

Član Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 223, 21.8.2008, str. 3.


PRILOGA

Kategorije oljčnega olja iz člena 1(1)

Ekstra deviško oljčno olje

Deviško oljčno olje


23.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/16


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 431/2012

z dne 22. maja 2012

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. maja 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

98,8

MA

53,8

TR

87,5

ZZ

80,0

0707 00 05

AL

41,0

JO

183,3

MK

59,4

TR

130,7

ZZ

103,6

0709 93 10

JO

183,3

TR

112,3

ZZ

147,8

0805 10 20

EG

50,0

IL

75,0

MA

52,2

ZZ

59,1

0805 50 10

TR

94,2

ZA

84,1

ZZ

89,2

0808 10 80

AR

123,8

BR

83,4

CA

135,2

CL

94,8

CN

82,4

EC

94,2

MK

29,3

NZ

147,6

US

188,4

UY

67,9

ZA

95,7

ZZ

103,9


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

23.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/18


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 16. maja 2012

glede nujnih ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja znotraj Unije organizmov Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 3137)

(2012/270/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti tretjega stavka člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Iz ocene, ki jo je Komisija izvedla na osnovi analize nevarnosti škodljivih organizmov, ki jo je opravila Evropska in sredozemska organizacija za varstvo rastlin, je razvidno, da organizmi Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner) povzročajo škodljive učinke na občutljivih rastlinah. Vplivajo zlasti na gomolje Solanum tuberosum L., vključno s tistimi, ki so namenjeni za sajenje (v nadaljnjem besedilu: gomolji krompirja), ki se proizvajajo po vsej Uniji. Zadevni organizmi niso navedeni ne v Prilogi I ne v Prilogi II k Direktivi 2000/29/ES.

(2)

Portugalska je Komisijo obvestila, da sta organizma Epitrix cucumeris (Harris) in Epitrix similaris (Gentner) navzoča v tej državi članici. Obvestilo, ki ga je predložila Španija 8. septembra 2010 potrjuje prva odkritja organizma Epitrix similaris (Gentner) v eni regiji zadevne države članice. Informacije, ki so na voljo, kažejo tudi, da sta organizma Epitrix cucumeris (Harris) in Epitrix tuberis (Gentner) navzoča v tretji državi, ki trenutno izvaža gomolje krompirja v Unijo.

(3)

Treba bi bilo zagotoviti ukrepe glede vnosa v Unijo gomoljev krompirja iz tretjih držav, za katere je znano, da so v njih navzoči organizmi Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ali Epitrix tuberis (Gentner). Prav tako bi bilo treba zagotoviti ukrepe glede premeščanja gomoljev krompirja s poreklom z območij Unije, na katerih je bila potrjena navzočnost enega navedenega organizma ali več navedenih organizmov.

(4)

Sistematične raziskave o navzočnosti organizmov Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner) bi bilo treba opraviti na gomoljih krompirja in na poljih krompirja v vseh državah članicah, o rezultatih pa poslati uradno obvestilo. Države članice se lahko odločijo opraviti sistematične raziskave tudi o drugih rastlinah.

(5)

Ukrepi bi morali zagotoviti, da države članice vzpostavijo razmejena območja v primerih, kadar je potrjena prisotnost organizmov Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ali Epitrix tuberis (Gentner), da se izkorenini ali vsaj zadrži širjenje zadevnih organizmov in zagotovi intenzivno spremljanje njihove navzočnosti.

(6)

Države članice bi morale, če je potrebno, prilagoditi svojo zakonodajo za dosego skladnosti s tem sklepom.

(7)

Ta sklep bi moral veljati do 30. septembra 2014, da se omogoči dovolj časa za oceno njegove učinkovitosti.

(8)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prepovedi v zvezi z organizmi Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner)

Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner) (v nadaljnjem besedilu: navedeni organizmi) se ne vnesejo ali širijo v Uniji.

Člen 2

Vnos gomoljev krompirja v Unijo

1.   Gomolji Solanum tuberosum L., vključno s tistimi, ki so namenjeni za sajenje (v nadaljnjem besedilu: gomolji krompirja), s poreklom (2) iz tretjih držav, za katere je znano, da je v njih navzoč en navedeni organizem ali navzočih več navedenih organizmov, se lahko vnesejo v Unijo samo, če so v skladu s posebnimi uvoznimi zahtevami iz točke 1 oddelka 1 Priloge I.

2.   Gomolje krompirja ob vstopu v Unijo pregleda pristojni uradni organ v skladu s točko 5 oddelka 1 Priloge I.

Člen 3

Premeščanje gomoljev krompirja v Uniji

Gomolji krompirja s poreklom z razmejenih območij v Uniji, vzpostavljenih v skladu s členom 5, se lahko premeščajo znotraj Unije samo, če izpolnjujejo pogoje iz točke 1 oddelka 2 Priloge I.

Gomolji krompirja, ki so bili v skladu s členom 2 vneseni v Unijo iz tretjih držav, za katere je znano, da je v njih navzoč en navedeni organizem ali navzočih več navedenih organizmov, se lahko premeščajo znotraj Unije samo, če izpolnjujejo pogoje iz točke 3 oddelka 2 Priloge I.

Člen 4

Sistematične raziskave in obveščanje o navedenih organizmih

1.   Države članice opravijo uradne letne sistematične raziskave o navzočnosti navedenih organizmov na gomoljih krompirja in, kadar je to primerno, drugih gostiteljih, vključno s polji, na katerih se pridelujejo gomolji krompirja, na svojem ozemlju.

Države članice uradno obvestijo o rezultatih navedenih sistematičnih raziskav Komisijo in druge države članice do 30. aprila vsako leto.

2.   O vsaki navzočnosti navedenega organizma ali sumu nanj se nemudoma obvesti pristojne uradne organe.

Člen 5

Razmejena območja in ukrepi, ki jih je treba sprejeti na takšnih območjih

1.   Če na podlagi rezultatov sistematičnih raziskav iz člena 4(1) ali drugih dokazov država članica potrdi navzočnost navedenega organizma na delu svojega območja, navedena država članica brez odlašanja določi razmejeno območje, ki ga sestavljata napadeno območje in varovalni pas, kakor sta določena v oddelku 1 Priloge II.

Država članica sprejme ukrepe, določene v oddelku 2 Priloge II.

2.   Kadar država članica sprejme ukrepe v skladu z odstavkom 1, nemudoma pošlje uradno obvestilo o seznamu razmejenih območij, informacijah o njihovih mejah, vključno z zemljevidi z označbo njihove lokacije, in opisu ukrepov, uporabljenih na zadevnih razmejenih območjih.

Člen 6

Izpolnjevanje določb

Države članice sprejmejo vse ukrepe, potrebne za uskladitev s tem sklepom, in po potrebi spremenijo ukrepe, ki so jih sprejele, da se zavarujejo pred vnosom in širjenjem navedenih organizmov, tako da so navedeni ukrepi skladni s tem sklepom. O navedenih ukrepih nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 7

Začetek uporabe

Ta sklep se uporablja do 30. septembra 2014.

Člen 8

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 16. maja 2012

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  Glosar fitosanitarnih izrazov – Referenčni standard ISPM št. 5 in Fitosanitarna spričevala – Referenčni standard ISPM št. 12 Sekretariata Mednarodne konvencije o varstvu rastlin, Rim.


PRILOGA I

ODDELEK 1

Posebne zahteve za vnos v EU

1.

Brez poseganja v določbe, navedene v Direktivi 2000/29/ES, spremlja gomolje krompirja s poreklom iz tretjih držav, za katere je znano, da je v njih navzoč en navedeni organizem ali navzočih več navedenih organizmov, fitosanitarno spričevalo iz prvega pododstavka točke (ii) odstavka 1 člena 13 Direktive 2000/29/ES (v nadaljnjem besedilu: spričevalo), ki pod naslovom „dopolnilna izjava“ vsebuje informacije iz točk 2 in 3.

2.

Spričevalo vsebuje informacije iz točke (a) ali točke (b):

(a)

gomolji krompirja so bili pridelani na nenapadenem območju, ki ga je določila nacionalna organizacija za varstvo rastlin v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe;

(b)

gomolji krompirja so bili oprani ali skrtačeni, tako da ni ostalo več kot 0,1 % zemlje, ali je bil na njih uporabljen enakovreden postopek, da bi se dosegli enaki rezultati in odstranili navedeni zadevni organizmi ter zagotovilo, da ni nevarnosti širjenja navedenega organizma.

3.

Spričevalo vsebuje naslednje:

(a)

vključuje informacije, da je bilo za gomolje krompirja ugotovljeno, da na njih navedeni zadevni organizmi niso navzoči in ne kažejo simptomov ter ne vsebujejo več kot 0,1 % zemlje, v uradnem pregledu, opravljenem neposredno pred izvozom;

(b)

vključuje informacije, da je embalaža, v kateri se uvažajo gomolji krompirja, čista.

4.

Kadar se navajajo informacije, določene v točki 2(a), se ime nenapadenega območja navede pod naslovom „kraj izvora“.

5.

Gomolji krompirja, vneseni v Unijo v skladu s točkami 1 do 4, se pregledajo na vstopnem mestu ali namembnem kraju, določenem v skladu z Direktivo Komisije 2004/103/ES (1) za potrditev, da izpolnjujejo zahteve, določene v točkah 1 do 4.

ODDELEK 2

Pogoji za premeščanje

1.

Gomolji krompirja, s poreklom z razmejenih območij v Uniji, se lahko premeščajo s takšnih območij na nerazmejena območja v Uniji le, če jih spremlja rastlinski potni list, pripravljen in izdan v skladu z določbami Direktive Komisije 92/105/EGS (2), in če izpolnjujejo pogoje iz točke 2.

2.

Gomolji krompirja morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

(a)

gomolji krompirja so bili pridelani na registriranem mestu pridelave v skladu z Direktivo Komisije 92/90/EGS (3) ali s strani registriranega pridelovalca v skladu z Direktivo Komisije 93/50/EGS (4) ali premeščeni iz skladišča ali odpremnega centra, registriranega v skladu z Direktivo 93/50/EGS;

(b)

gomolji krompirja so bili oprani ali skrtačeni, tako da ni ostalo več kot 0,1 % zemlje, ali je bil na njih uporabljen enakovreden postopek, da bi se dosegli enaki rezultati in odstranili navedeni zadevni organizmi ter zagotovilo, da ni nevarnosti širjenja navedenega organizma, ter

(c)

embalaža, v kateri se premeščajo gomolji krompirja, je čista.

3.

Gomolji krompirja, ki so bili v skladu z oddelkom 1 vneseni v Unijo iz tretjih držav, za katere je znano, da je v njih navzoč en navedeni organizem ali navzočih več navedenih organizmov, se lahko premeščajo znotraj Unije samo, če jih spremlja rastlinski potni list iz točke 1.


(1)  UL L 313, 12.10.2004, str. 16.

(2)  UL L 4, 8.1.1993, str. 22.

(3)  UL L 344, 26.11.1992, str. 38.

(4)  UL L 205, 17.8.1993, str. 22.


PRILOGA II

RAZMEJENA OBMOČJA IN UKREPI IZ ČLENA 5

ODDELEK 1

Vzpostavitev razmejenih območij

1.

Razmejena območja obsegajo naslednja območja:

(a)

napadeno območje, ki vključuje vsaj polja, na katerih je bila potrjena navzočnost navedenega organizma, in tudi polja, na katerih so bili pridelani gomolji krompirja; ter

(b)

varovalni pas s polmerom najmanj 100 metrov od meje napadenega območja; kadar je del polja znotraj navedenega polmera, je celo polje del varovalnega pasu.

2.

V primerih, da se več varovalnih pasov prekriva ali so si geografsko blizu, se določi razmejeno območje, ki vključuje območje, ki ga zajemajo ustrezna razmejena območja in območja med njimi.

3.

Pri določanju napadenega območja in varovalnega pasu države članice ob upoštevanju tehtnih znanstvenih načel upoštevajo naslednje elemente: biologijo navedenih organizmov, stopnjo infestacije, porazdelitev gostiteljev, dokaze o naselitvi določenih organizmov in zmogljivost naravnega širjenja nekaterih organizmov.

4.

Če je navzočnost navedenega organizma potrjena zunaj napadenega območja, se preveri razmejitev napadenega območja in varovalnega pasu ter ustrezno spremeni.

5.

Kadar na podlagi sistematičnih raziskav iz člena 4(1) zadevni navedeni organizem ni bil odkrit na razmejenem območju v obdobju dveh let, zadevna država članica potrdi, da navedeni organizem ni več navzoč na zadevnem območju in da območje preneha biti razmejeno. O tem uradno obvesti Komisijo in države članice.

ODDELEK 2

Ukrepi na razmejenih območjih, kot je določeno v drugem pododstavku člena 5(1)

Ukrepi, ki jih sprejmejo države članice na razmejenih območjih, so vsaj naslednji:

1.

ukrepi za izkoreninjenje ali zadržanje navedenih organizmov, vključno z zdravljenjem in dezinsekcijo ter tudi prepovedjo saditve gostiteljev, kjer je to potrebno;

2.

intenzivno spremljanje navzočnosti navedenih organizmov s primernimi pregledi.

3.

stalni nadzor premeščanja gomoljev krompirja ven iz razmejenih območij.