ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2012.123.slv

Uradni list

Evropske unije

L 123

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 55
9. maj 2012


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 392/2012 z dne 1. marca 2012 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih sušilnih strojev ( 1 )

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 393/2012 z dne 7. maja 2012 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosa o Tajski na seznam tretjih držav ali delov teh držav, iz katerih se dovolita uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Unijo in njihov tranzit skozi Unijo ( 1 )

27

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 394/2012 z dne 8. maja 2012 o določitvi količinske omejitve za izvoz izvenkvotnega sladkorja in izvenkvotne izoglukoze do konca tržnega leta 2012/2013

30

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 395/2012 z dne 8. maja 2012 o odprtju tarifne kvote za določene količine industrijskega sladkorja za tržno leto 2012/2013

32

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 396/2012 z dne 8. maja 2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

33

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 397/2012 z dne 8. maja 2012 o določitvi dodelitvenega koeficienta, zavrnitvi nadaljnjih zahtevkov in zaključku obdobja za predložitev vlog za razpoložljive dodatne količine izvenkvotnega sladkorja za prodajo na trgu Unije po znižani presežni dajatvi v tržnem letu 2011/2012

35

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2012/14/EU z dne 8. maja 2012 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev metil-nonil-ketona kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi ( 1 )

36

 

*

Direktiva Komisije 2012/15/EU z dne 8. maja 2012 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev margoza ekstrakta kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi ( 1 )

39

 

 

SKLEPI

 

 

2012/248/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 7. maja 2012 o spremembi odločb 2005/692/ES, 2005/734/ES, 2007/25/ES in 2009/494/ES v zvezi z aviarno influenco (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 2947)  ( 1 )

42

 

 

2012/249/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 7. maja 2012 o določitvi obdobij zagona in ustavitve za namene Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 2948)  ( 1 )

44

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

9.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 123/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 392/2012

z dne 1. marca 2012

o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih sušilnih strojev

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (1), ter zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2010/30/EU zahteva, da Komisija sprejme delegirane akte v zvezi z označevanjem izdelkov, povezanih z energijo, pri katerih obstaja velik potencial za prihranke energije in so med njimi velike razlike med ravnmi učinkovitosti pri enakovrednem delovanju.

(2)

Določbe za energijsko označevanje gospodinjskih sušilnih strojev so bile določene z Direktivo Komisije 95/13/ES z dne 23. maja 1995 o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih električnih sušilnih strojev (2).

(3)

Energija, ki jo porabijo gospodinjski sušilni stroji, predstavlja znaten delež v skupnem povpraševanju gospodinjstev po energiji v Uniji. Poleg že doseženih izboljšav energetske učinkovitosti je mogoče doseči še znatna dodatna zmanjšanja porabe energije gospodinjskih sušilnih strojev.

(4)

Direktivo Komisije 95/13/ES bi bilo treba preklicati in s to uredbo predpisati nove določbe ter tako zagotoviti, da energijsko označevanje dobaviteljem zagotavlja dinamične spodbude za dodatno izboljšanje energetske učinkovitosti gospodinjskih sušilnih strojev in za pospešitev preoblikovanja trga v smeri energetsko učinkovitih tehnologij.

(5)

Gospodinjski kombinirani pralno-sušilni stroji so obravnavani v Direktivi Komisije 96/60/ES z dne 19. septembra 1996 o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih pralno-sušilnih strojev (3). Imajo posebne značilnosti in jih je zato treba izvzeti iz področja uporabe te uredbe.

(6)

Podatki na nalepki morajo biti pridobljeni z zanesljivimi, natančnimi in ponovljivimi merilnimi postopki ob upoštevanju najsodobnejših splošno priznanih merilnih metod, vključno s, kjer so na voljo, harmoniziranimi standardi, ki so jih sprejeli evropski standardizacijski organi, navedeni v Prilogi I k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in predpisov (4).

(7)

Ta uredba bi morala določiti enotno obliko in vsebino nalepk za gospodinjske sušilne stroje, vključno s sušilnimi stroji na plin.

(8)

Poleg tega bi morala ta uredba določiti zahteve v zvezi s „tehnično dokumentacijo“ in „podatkovno kartico“ za gospodinjske sušilne aparate.

(9)

Ta uredba bi morala poleg tega določiti tudi zahteve v zvezi s podatki, ki jih je treba zagotoviti pri vseh oblikah prodaje na daljavo in oglaševanja gospodinjskih sušilnih strojev in v vseh vrstah tehničnega promocijskega gradiva za tovrstne naprave.

(10)

Primerno je predvideti revizijo te uredbe zaradi upoštevanja tehničnega napredka.

(11)

Zaradi lažjega prehoda z Direktive 95/13/ES na to uredbo bi se morali gospodinjski sušilni stroji, označeni v skladu s to uredbo, šteti za skladne z Direktivo 95/13/ES.

(12)

Zato bi bilo treba Direktivo 95/13/ES razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in obseg

1.   Ta uredba vzpostavlja zahteve za označevanje in zagotavljanje dodatnih podatkov o izdelku za gospodinjske sušilne stroje, ki delujejo na električno energijo iz omrežja ali na plin, in vgradne gospodinjske sušilne stroje, vključno s tistimi, ki se prodajajo za negospodinjske namene.

2.   Ta uredba se ne uporablja za kombinirane gospodinjske pralno-sušilne stroje in gospodinjske ožemalnike.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Poleg opredelitev pojmov, določenih v členu 2 Direktive 2010/30/EU, se v tej uredbi uporabljajo naslednje opredelitve:

1.

„gospodinjski sušilni stroj“ pomeni napravo, v kateri se tekstil suši s prevračanjem v vrtečem se bobnu, skozi katerega se pretaka segret zrak, in ki je namenjena predvsem uporabi za nepoklicne namene;

2.

„vgradni gospodinjski sušilni stroj“ pomeni gospodinjski sušilni stroj, namenjen namestitvi v omaro, v pripravljeno nišo v steni ali na podobno mesto, ki potrebuje zaključen pohištveni element;

3.

„kombinirani gospodinjski pralno-sušilni stroj“ pomeni gospodinjski pralni stroj, ki ima funkcijo centrifugalnega ožemanja in je hkrati opremljen z mehanizmom, ki suši tekstil, navadno z ogrevanjem in obračanjem;

4.

„gospodinjski ožemalnik“ pomeni napravo, v kateri se voda odstranjuje iz tekstila s centrifugiranjem v vrtečem se bobnu in odvaja s samodejno črpalko, namenjena pa je predvsem uporabi v nepoklicne namene;

5.

„sušilni stroj na zračni tok“ pomeni sušilni stroj, v katerega se vsrkava svež zrak, ki prehaja prek tekstila in se navlažen odvaja v prostor ali v zunanjost;

6.

„kondenzacijski sušilni stroj“ pomeni sušilni stroj, ki vsebuje napravo (ki uporablja kondenzacijo ali kateri koli drug način) za odstranjevanje vlage iz zraka, ki se uporablja za sušenje;

7.

„avtomatski sušilni stroj“ pomeni sušilni stroj, ki izklopi proces sušenja, ko zazna določeno vsebnost vlage perila, na primer na podlagi zaznavanja prevodnosti ali temperature;

8.

„neavtomatski sušilni stroj“ pomeni sušilni stroj, ki izklopi proces sušenja po vnaprej določenem času, običajno s časovnim stikalom, izklopiti pa ga je mogoče tudi ročno;

9.

„program“ pomeni niz vnaprej določenih operacij, za katere proizvajalec navaja, da so ustrezne za sušenje nekaterih vrst tekstila;

10.

„cikel“ pomeni celoten postopek sušenja, kot je opredeljen za izbrani program;

11.

„programski čas“ pomeni čas, ki preteče od začetka do konca programa, brez morebitne zakasnitve, ki jo nastavi končni uporabnik;

12.

„nazivna zmogljivost“ pomeni največjo maso v kilogramih, ki jo dobavitelj navaja izraženo na podlagi polkilogramskih prirastkov določene vrste suhega tekstila in jo je mogoče obdelati v gospodinjskem sušilnem stroju z izbranim programom, če je ta stroj naložen v skladu s proizvajalčevimi navodili;

13.

„delna obremenitev“ pomeni polovico nazivne zmogljivosti gospodinjskega sušilnega stroja za določen program;

14.

„kondenzacijska učinkovitost“ pomeni razmerje med maso vlage, ki se kondenzira v kondenzacijskem sušilnem stroju, in maso vlage, ki se odstrani iz perila ob koncu cikla;

15.

„stanje izklopljenosti“ pomeni stanje, ko je gospodinjski sušilni stroj izklopljen z upravljalnim mehanizmom ali stikali aparata, ki so dostopni končnemu uporabniku in slednjemu namenjeni, med običajno uporabo, da se doseže najmanjša poraba energije; ta najmanjša poraba energije lahko traja neomejeno, medtem ko je gospodinjski sušilni stroj priključen na vir energije in se uporablja po dobaviteljevih navodilih; če ni upravljalnega mehanizma ali stikal, dostopnih končnemu uporabniku, je „stanje izklopljenosti“ stanje, ko gospodinjski sušilni stroj samodejno preide v stanje stabilne porabe energije;

16.

„stanje pripravljenosti“ pomeni stanje z najmanjšo porabo energije, ki lahko traja neomejeno po koncu programa, brez dodatnega poseganja končnega uporabnika, razen odstranitve perila iz bobna gospodinjskega sušilnega stroja;

17.

„enakovreden gospodinjski sušilni stroj“ pomeni model gospodinjskega sušilnega stroja, ki se da na trg in ima med sušenjem enako nazivno zmogljivost, tehnične lastnosti in učinkovitost, porabo energije, kondenzacijsko učinkovitost, če je ta relevantna, čas standardnega programa za bombaž in emisije akustičnega hrupa v zraku kot drug model gospodinjskega sušilnega stroja, ki ga isti dobavitelj da na trg pod drugo tržno številčno oznako;

18.

„končni uporabnik“ pomeni potrošnika, ki kupuje ali naj bi po pričakovanjih kupil gospodinjski sušilni stroj;

19.

„prodajno mesto“ pomeni lokacijo, kjer so gospodinjski sušilni stroji razstavljeni ali ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke;

20.

„standardni program za bombaž“ pomeni cikel, ki suši bombažno perilo z začetno vsebnostjo vlage naloženega perila 60 % do preostale vsebnosti vlage naloženega perila 0 %.

Člen 3

Obveznosti dobaviteljev

Dobavitelji zagotovijo, da:

(a)

je vsak gospodinjski sušilni stroj opremljen s tiskano nalepko z obliko in podatki, določenimi v Prilogi I;

(b)

je na voljo podatkovna kartica izdelka v skladu s Prilogo II;

(c)

je organom držav članic in Komisiji na zahtevo dana na voljo tehnična dokumentacija, določena v Prilogi III;

(d)

vsak oglas za določen model gospodinjskega sušilnega stroja navaja razred energetske učinkovitosti, če oglas vsebuje informacije v zvezi z energijo ali ceno;

(e)

vse tehnično promocijsko gradivo, ki zadeva določen model gospodinjskega sušilnega stroja in opisuje njegove posebne tehnične parametre, vključuje razred energetske učinkovitosti navedenega modela.

Člen 4

Obveznosti trgovcev

Trgovci zagotovijo, da:

(a)

je vsak gospodinjski sušilni stroj na prodajnem mestu na zunanjosti sprednje strani ali na vrhu opremljen z nalepko, ki jo zagotovijo dobavitelji, v skladu s členom 3(a), tako, da je ta jasno vidna;

(b)

se gospodinjski sušilni stroji, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik lahko videl razstavljeni izdelek, kot je določeno v členu 7 Direktive 2010/30/EU, tržijo s podatki, ki jih zagotovijo dobavitelji v skladu s Prilogo IV k tej uredbi;

(c)

vsak oglas za določen model gospodinjskega sušilnega stroja navaja razred energetske učinkovitosti, če oglas vsebuje informacije v zvezi z energijo ali ceno;

(d)

vse tehnično promocijsko gradivo, ki zadeva določen model gospodinjskega sušilnega stroja in opisuje njegove posebne tehnične parametre, vključuje razred energetske učinkovitosti navedenega modela.

Člen 5

Merilne metode

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v skladu s členoma 3 in 4, se pridobijo z uporabo zanesljivih, natančnih in ponovljivih merilnih postopkov, ob upoštevanju najsodobnejših splošno priznanih merilnih metod.

Člen 6

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Države članice uporabijo postopek, predpisan v Prilogi V, pri ocenjevanju skladnosti deklariranega razreda energetske učinkovitosti, porabe energije na cikel, razreda kondenzacijske učinkovitosti, če je ta relevanten, nazivne zmogljivosti, porabe energije v stanju izklopljenosti in stanju pripravljenosti, trajanja stanja pripravljenosti, programskega časa in emisij akustičnega hrupa v zraku.

Člen 7

Revizija

Komisija to uredbo revidira najpozneje tri leta po začetku njene veljavnosti, pri čemer upošteva tehnološki napredek. Pri reviziji se ocenijo zlasti tolerance preverjanja iz Priloge V.

Člen 8

Razveljavitev

Direktiva 95/13/ES se razveljavi s 29. majem 2012.

Člen 9

Prehodne določbe

1.   Člen 3(d) in (e) ter člen 4(b), (c) in (d) se ne uporabljata za tiskane oglase in tiskano tehnično promocijsko gradivo, objavljene pred 29. septembrom 2012.

2.   Gospodinjski sušilni stroji, dani na trg pred 29. majem 2012, so skladni z določbami Direktive 95/13/ES.

3.   Gospodinjski sušilni stroji, ki so skladni z določbami te uredbe in so dani na trg ali ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke pred 29. majem 2012, se štejejo za skladne z določbami Direktive 95/13/ES.

Člen 10

Začetek veljavnosti in uporaba

1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Uporablja se od 29. maja 2012. Vendar pa se člen 3(d) in (e) ter člen 4(b), (c) in (d) uporabljata od 29. septembra 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. marca 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 153, 18.6.2010, str. 1.

(2)  UL L 136, 21.6.1995, str. 28.

(3)  UL L 266, 18.10.1996, str. 1.

(4)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37.


PRILOGA I

Nalepka

1.   NALEPKA ZA GOSPODINJSKI SUŠILNI STROJ NA ZRAČNI TOK

Image

1.1

Na nalepki za gospodinjski sušilni stroj na zračni tok so naslednji podatki:

I.

dobaviteljevo ime ali blagovna znamka;

II.

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela, tj. koda, običajno črkovno-številčna, po kateri se določen model gospodinjskega sušilnega stroja loči od drugih modelov iste blagovne znamke ali z istim dobaviteljevim imenom;

III.

razred energetske učinkovitosti v skladu s točko 1 Priloge VI; konica puščice z oznako razreda energetske učinkovitosti gospodinjskega sušilnega stroja je v isti višini kot konica puščice za ustrezni razred energetske učinkovitosti;

IV.

ponderirana letna poraba energije (AEC ) v kWh na leto, zaokrožena na najbližje celo število in izračunana v skladu s Prilogo VII;

V.

podatek o tipu gospodinjskega sušilnega stroja;

VI.

čas cikla, ki ustreza standardnemu programu za bombaž pri polni obremenitvi, v minutah, zaokroženo na najbližjo minuto;

VII.

nazivna zmogljivost v kg, za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi;

VIII.

raven zvočne moči (tehtana povprečna vrednost – LWA) med fazo sušenja za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi, izražena v dB in zaokrožena na najbližje celo število.

1.2

Oblika nalepke za gospodinjske sušilne stroje na zračni tok je v skladu s točko 4 te priloge. Za model, ki mu je bil podeljen znak za okolje EU v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (1), se lahko doda kopija znaka za okolje EU.

2.   NALEPKA ZA KONDENZACIJSKI GOSPODINJSKI SUŠILNI STROJ

Image

2.1

Poleg podatkov iz točke 1.1 nalepka za kondenzacijske gospodinjske sušilne stroje vsebuje:

IX.

razred kondenzacijske učinkovitosti v skladu s točko 2 Priloge VI.

2.2

Oblika nalepke za kondenzacijske gospodinjske sušilne stroje je v skladu s točko 4 te priloge. Za model, ki mu je bil podeljen znak za okolje EU v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010, se lahko doda kopija znaka za okolje EU.

3.   NALEPKA ZA GOSPODINJSKI SUŠILNI STROJ NA PLIN

Image

3.1

Nalepka za gospodinjski sušilni stroj na plin vsebuje podatke iz točke 1.1.

3.2

Oblika nalepke za gospodinjske sušilne stroje na plin je v skladu s točko 4 te priloge. Za model, ki mu je bil podeljen znak za okolje EU v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010, se lahko doda kopija znaka za okolje EU.

4.   OBLIKA NALEPKE

4.1

Za gospodinjske sušilne stroje na zračni tok je oblika nalepke takšna, kot je prikazana na spodnji sliki.

Image

Pri čemer velja:

(a)

nalepka je široka najmanj 110 mm in visoka najmanj 220 mm. Če je format natisnjene nalepke večji, mora razmerje kljub temu ustrezati zgornjim specifikacijam;

(b)

ozadje je belo;

(c)

barve so CMYK – cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črna;

(d)

nalepka mora izpolnjevati vse naslednje zahteve (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

Image

obroba nalepke EU: 5 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

Image

logotip EU – barve: X-80-00-00 in 00-00-X-00;

Image

energijska oznaka: barva: X-00-00-00; piktogram, kakršen je prikazan: logotip EU in logotip za energijo (skupaj): širina: 92 mm, višina: 17 mm;

Image

črta pod logotipoma: 1 pt – barva: cianova 100 % – dolžina: 92,5 mm;

Image

lestvica A-G:

puščica: višina: 7 mm, presledek: 0,75 mm – barve:

najvišji razred: X-00-X-00,

drugi razred: 70-00-X-00,

tretji razred: 30-00-X-00,

četrti razred: 00-00-X-00,

peti razred: 00-30-X-00,

šesti razred: 00-70-X-00,

zadnji razred: 00-X-X-00,

besedilo: Calibri krepko 18 pt, velike tiskane črke bele barve; „+“ simboli: Calibri krepko 12 pt, bela barva, poravnano v eni vrstici;

Image

razred energetske učinkovitosti:

puščica: širina: 26 mm, višina: 14 mm, 100 % črna,

besedilo: Calibri krepko 29 pt, velike tiskane črke bele barve; „+“ simboli: Calibri krepko 18 pt, bela barva, poravnano v eni vrstici;

Image

energija:

besedilo: Calibri navadno 11 pt, velike črke, 100 % črna;

Image

ponderirana letna poraba energije:

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 30 pt, 100 % črna,

druga vrstica: Calibri navadno 14 pt, 100 % črna;

Image

vrsta gospodinjskega sušilnega stroja:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

Image

čas cikla:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 24 pt, 100 % črna; in Calibri navadno16 pt, 100 % črna;

Image

nazivna zmogljivost:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 24 pt, 100 % črna; in Calibri navadno 16 pt, 100 % črna;

Image

raven zvočne moči:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 24 pt, 100 % črna; in Calibri navadno16 pt, 100 % črna;

Image

zvezdica: Calibri navadno 6 pt, 100 % črna;

Image

dobaviteljev naziv ali blagovna znamka;

Image

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela;

Image

dobaviteljev naziv ali blagovno znamko in identifikacijsko oznako modela mora biti mogoče zapisati na prostoru velikosti 92 × 15 mm;

Image

številka uredbe: Calibri krepko 9 pt, 100 % črna.

4.2

Za kondenzacijske gospodinjske sušilne stroje je oblika nalepke takšna, kot je prikazana na spodnji sliki.

Image

Pri čemer velja:

(a)

nalepka je široka najmanj 110 mm in visoka najmanj 220 mm. Če je format natisnjene nalepke večji, mora razmerje kljub temu ustrezati zgornjim specifikacijam;

(b)

ozadje je belo;

(c)

barve so CMYK – cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črna;

(d)

nalepka mora zadostiti vsem naslednjim zahtevam (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

Image

obroba nalepke EU: 5 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

Image

logotip EU – barve: X-80-00-00 in 00-00-X-00;

Image

energijska oznaka: barva: X-00-00-00; piktogram, kakršen je prikazan: logotip EU in logotip za energijo (skupaj): širina: 92 mm, višina: 17 mm;

Image

črta pod logotipoma: 1 pt – barva: cianova 100 % – dolžina: 92,5 mm;

Image

lestvica A-G:

puščica: višina: 7 mm, presledek: 0,75 mm – barve:

najvišji razred: X-00-X-00,

drugi razred: 70-00-X-00,

tretji razred: 30-00-X-00,

četrti razred: 00-00-X-00,

peti razred: 00-30-X-00,

šesti razred: 00-70-X-00,

zadnji razred: 00-X-X-00,

besedilo: Calibri krepko 18 pt, velike tiskane črke bele barve; „+“ simboli: Calibri krepko 12 pt, bela barva, poravnano v eni vrstici;

Image

razred energetske učinkovitosti:

puščica: širina: 26 mm, višina: 14 mm, 100 % črna,

besedilo: Calibri krepko 29 pt, velike tiskane črke bele barve; „+“ simboli: Calibri krepko 18 pt, bela barva, poravnano v eni vrstici;

Image

energija:

besedilo: Calibri navadno 11 pt, velike črke, 100 % črna;

Image

ponderirana letna poraba energije:

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 30 pt, 100 % črna,

druga vrstica: Calibri navadno 14 pt, 100 % črna;

Image

vrsta gospodinjskega sušilnega stroja:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

Image

čas cikla:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 24 pt, 100 % črna; in Calibri navadno16 pt, 100 % črna;

Image

nazivna zmogljivost:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 24 pt, 100 % črna; in Calibri navadno 16 pt, 100 % črna;

Image

raven zvočne moči:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 24 pt, 100 % črna; in Calibri navadno16 pt, 100 % črna;

Image

zvezdica: Calibri navadno 6 pt, 100 % črna;

Image

dobaviteljev naziv ali blagovna znamka;

Image

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela;

Image

dobaviteljev naziv ali blagovno znamko in identifikacijsko oznako modela mora biti mogoče zapisati na prostoru velikosti 92 × 15 mm;

Image

številka uredbe: Calibri krepko 9 pt, 100 % črna;

Image

razred kondenzacijske učinkovitosti:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri navadno 16 pt, raztezanje besedila v vodoravni smeri 75 %, 100 % črna in Calibri krepko 22 pt, raztezanje besedila v vodoravni smeri 75 %, 100 % črna.

4.3

Za gospodinjske sušilne stroje na plin je oblika nalepke takšna, kot je prikazana na spodnji sliki.

Image

Pri čemer velja:

(a)

nalepka je široka najmanj 110 mm in visoka najmanj 220 mm. Če je format natisnjene nalepke večji, mora razmerje kljub temu ustrezati zgornjim specifikacijam;

(b)

ozadje je belo;

(c)

barve so CMYK – cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črna;

(d)

nalepka mora zadostiti vsem naslednjim zahtevam (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

Image

obroba nalepke EU: 5 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

Image

logotip EU – barve: X-80-00-00 in 00-00-X-00;

Image

energijska oznaka: barva: X-00-00-00; piktogram, kakršen je prikazan: logotip EU in logotip za energijo (skupaj): širina: 92 mm, višina: 17 mm;

Image

črta pod logotipoma: 1 pt – barva: cianova 100 % – dolžina: 92,5 mm;

Image

lestvica A-G:

puščica: višina: 7 mm, presledek: 0,75 mm – barve:

najvišji razred: X-00-X-00,

drugi razred: 70-00-X-00,

tretji razred: 30-00-X-00,

četrti razred: 00-00-X-00,

peti razred: 00-30-X-00,

šesti razred: 00-70-X-00,

zadnji razred: 00-X-X-00,

besedilo: Calibri krepko 18 pt, velike tiskane črke bele barve; „+“ simboli: Calibri krepko 12 pt, bela barva, poravnano v eni vrstici;

Image

razred energetske učinkovitosti:

puščica: širina: 26 mm, višina: 14 mm, 100 % črna,

besedilo: Calibri krepko 29 pt, velike tiskane črke bele barve; „+“ simboli: Calibri krepko 18 pt, bela, poravnano v eni vrstici;

Image

energija:

besedilo: Calibri navadno 11 pt, velike črke, 100 % črna;

Image

ponderirana letna poraba energije:

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 30 pt, 100 % črna,

druga vrstica: Calibri navadno 14 pt, 100 % črna;

Image

vrsta gospodinjskega sušilnega stroja:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

Image

čas cikla:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 24 pt, 100 % črna; in Calibri navadno16 pt, 100 % črna;

Image

nazivna zmogljivost:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 24 pt, 100 % črna; in Calibri navadno 16 pt, 100 % črna;

Image

raven zvočne moči:

piktogram, kot je prikazan,

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

vrednost: Calibri krepko 24 pt, 100 % črna; in Calibri navadno 16 pt, 100 % črna;

Image

zvezdica: Calibri navadno 6 pt, 100 % črna;

Image

dobaviteljev naziv ali blagovna znamka;

Image

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela;

Image

dobaviteljev naziv ali blagovno znamko in identifikacijsko oznako modela mora biti mogoče zapisati na prostoru velikosti 92 × 15 mm;

Image

številka uredbe: Calibri krepko 9 pt, 100 % črna.


(1)  UL L 27, 30.1.2010, str. 1.


PRILOGA II

Podatkovna kartica izdelka

1.

Podatki na podatkovni kartici izdelka za gospodinjski sušilni stroj so navedeni v naslednjem zaporedju in so vključeni v prospekt izdelka ali drugo literaturo, priloženo izdelku:

(a)

dobaviteljevo ime ali blagovna znamka;

(b)

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela, tj. koda, običajno črkovno-številčna, po kateri se določen model gospodinjskega sušilnega stroja loči od drugih modelov iste blagovne znamke ali z istim dobaviteljevim imenom;

(c)

nazivna zmogljivost v kg bombažnega perila, za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi;

(d)

ali gre za gospodinjski sušilni stroj na zračni tok, kondenzacijski gospodinjski sušilni stroj ali gospodinjski sušilni stroj na plin;

(e)

razred energetske učinkovitosti v skladu s točko 1 Priloge VI;

(f)

za gospodinjski sušilni stroj, ki se napaja iz električnega omrežja:

ponderirana letna poraba energije (AEc ), zaokrožena na eno decimalno mesto; opisana je kot: „Poraba energije ‚X‘ kWh na leto, na podlagi 160 sušilnih ciklov standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi, in poraba v načinih nizke porabe energije. Dejanska poraba energije na cikel je odvisna od načina uporabe aparata.“;

za gospodinjski sušilni stroj na plin:

 

ponderirana letna poraba energije (AEC(Gas) ), zaokrožena na eno decimalno mesto; opisana je kot: „Poraba energije ‚X‘ kWh-Gas na leto, na podlagi 160 sušilnih ciklov standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi. Dejanska poraba energije na cikel je odvisna od načina uporabe aparata.“;

in

 

ponderirana letna poraba energije (AEC(Gas)el ), zaokrožena na eno decimalno mesto; opisana je kot: „Poraba energije ‚X‘ kWh na leto, na podlagi 160 sušilnih ciklov standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi, in poraba v načinih nizke porabe energije. Dejanska poraba energije na cikel je odvisna od načina uporabe aparata.“;

(g)

navedba, ali gre za „avtomatski gospodinjski sušilni stroj“ ali „neavtomatski gospodinjski sušilni stroj“;

(h)

če je bil gospodinjskemu sušilnemu stroju podeljen „znak za okolje EU“ v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010, je lahko naveden tudi ta podatek;

(i)

poraba energije (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi;

(j)

poraba energije v stanju izklopljenosti (Po ) in v stanju pripravljenosti (Pl ) za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi;

(k)

če je gospodinjski sušilni stroj opremljen s sistemom za upravljanje porabe energije, navedba dolžine trajanja stanja pripravljenosti;

(l)

navedba, da je „standardni program za bombaž“, ki se uporablja pri polni in delni obremenitvi, standardni sušilni program, na katerega se nanašajo informacije na nalepki in na podatkovni kartici, in da je ta program primeren za sušenje običajnega vlažnega bombažnega perila ter da je to najučinkovitejši program glede porabe energije za bombaž;

(m)

ponderirani programski čas (Tt ) „standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi“ v minutah in zaokrožen na najbližjo minuto, programski čas „standardnega programa za bombaž pri polni obremenitvi“ (Tdry ) ter programski čas „standardnega programa za bombaž pri delni obremenitvi“ (Tdry½ ) v minutah in zaokroženo na najbližjo minuto;

(n)

če je gospodinjski sušilni stroj kondenzacijski sušilni stroj: razred kondenzacijske učinkovitosti v skladu s točko 2 Priloge VI, izražen kot „razred kondenzacijske učinkovitosti ‚X‘ na lestvici od G (najmanj učinkovit) do A (najbolj učinkovit)“; to je lahko izraženo drugače pod pogojem, da je jasno, da lestvica sega od G (najmanj učinkovit) do A (najbolj učinkovit);

(o)

če je gospodinjski sušilni stroj kondenzacijski sušilni stroj: povprečna kondenzacijska učinkovitost Cdry in Cdry½ standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi in ponderirana kondenzacijska učinkovitost (Ct ) za „standardni program za bombaž pri polni in delni obremenitvi“, kot odstotni delež in zaokroženo na najbližjo celo odstotno vrednost;

(p)

raven zvočne moči (tehtana povprečna vrednost – LWA), izražena v dB in zaokrožena na najbližje celo število, za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi;

(q)

če je gospodinjski sušilni stroj namenjen vgradnji, navedba tega dejstva.

2.

Ena podatkovna kartica lahko zajema več modelov gospodinjskega sušilnega stroja istega dobavitelja.

3.

Podatki na podatkovni kartici so lahko prikazani v obliki barvne ali črno-bele kopije nalepke. V takem primeru se navedejo tudi podatki iz točke 1, ki še niso prikazani na nalepki.


PRILOGA III

Tehnična dokumentacija

1.

Tehnična dokumentacija iz člena 3(c) vsebuje:

(a)

naziv in naslov dobavitelja;

(b)

splošni opis modela gospodinjskega sušilnega stroja, ki zadostuje za enostavno in nedvomno prepoznavanje;

(c)

po potrebi sklicevanja na uporabljene harmonizirane standarde;

(d)

po potrebi druge uporabljene tehnične standarde in specifikacije;

(e)

ime in podpis osebe, ki je pooblaščena, da pravno zaveže dobavitelja;

(f)

tehnične parametre za meritve:

(i)

za gospodinjski sušilni stroj, ki se napaja iz električnega omrežja:

poraba energije (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi;

za gospodinjski sušilni stroj na plin:

 

ponderirana letna poraba energije (AEC(Gas)), zaokrožena na eno decimalno mesto; opisana je kot: „Poraba energije ‚,X‘ kWh-Gas na leto, na podlagi 160 sušilnih ciklov standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi. Dejanska poraba energije na cikel je odvisna od načina uporabe aparata.“;

in

 

ponderirana letna poraba energije (AEC(Gas)el), zaokrožena na eno decimalno mesto; opisana je kot: „Poraba energije ‚X‘ kWh na leto, na podlagi 160 sušilnih ciklov standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi, in poraba v načinih nizke porabe energije. Dejanska poraba energije na cikel je odvisna od načina uporabe aparata.“;

(ii)

poraba energije v stanju izklopljenosti in poraba energije v stanju pripravljenosti;

(iii)

programski čas za „standardni program za bombaž pri polni obremenitvi“ (Tdry ) in programski čas za „standardni program za bombaž pri delni obremenitvi“ (Tdry½ ), v minutah, zaokroženo na najbližjo minuto;

(iv)

če je gospodinjski sušilni stroj opremljen s sistemom za upravljanje porabe energije, navedba dolžine trajanja stanja pripravljenosti;

(v)

če je gospodinjski sušilni stroj kondenzacijski sušilni stroj: povprečno kondenzacijsko učinkovitost standardnega programa za bombaž pri polni obremenitvi Cdry in povprečno kondenzacijsko učinkovitost standardnega programa za bombaž pri delni obremenitvi Cdry½ ;

(vi)

raven zvočne moči;

(g)

rezultate izračunov, opravljenih v skladu s Prilogo VII.

2.

Če so bili podatki, vključeni v tehnično dokumentacijo za določen model gospodinjskega sušilnega stroja, pridobljeni z izračunom na podlagi načrta ali ekstrapolacije iz podatkov drugih enakovrednih gospodinjskih sušilnih strojev ali obojega, mora dokumentacija vsebovati podrobne podatke o takih izračunih ali ekstrapolacijah ali obojem ter preskusih, ki so jih opravili dobavitelji za preverjanje točnosti opravljenih izračunov. Podatki vsebujejo tudi seznam vseh drugih modelov enakovrednih gospodinjskih sušilnih strojev, pri katerih so bili podatki pridobljeni na enaki podlagi.


PRILOGA IV

Informacije, ki morajo biti zagotovljene v primerih, ko ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabniki lahko videli razstavljeni izdelek

1.

Podatki iz člena 4(b) se navedejo v naslednjem vrstnem redu:

(a)

nazivna zmogljivost v kg bombaža, za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi;

(b)

navedba, ali gre za gospodinjski sušilni stroj na zračni tok, kondenzacijski gospodinjski sušilni stroj ali gospodinjski sušilni stroj na plin;

(c)

razred energetske učinkovitosti v skladu s točko 1 Priloge VI;

(d)

za gospodinjski sušilni stroj, ki se napaja iz električnega omrežja:

ponderirana letna poraba energije (AEc ), zaokrožena na najbližje celo število, opiše se takole: „Poraba energije ‚X‘ kWh na leto, na podlagi 160 sušilnih ciklov standardnih programov za bombaž pri polni in delni obremenitvi, in poraba v stanjih nizke porabe energije. Dejanska poraba energije na cikel je odvisna od načina uporabe aparata.“;

za gospodinjski sušilni stroj na plin:

 

ponderirana letna poraba energije (AEC(Gas) ), zaokrožena na eno decimalno mesto; opisana je kot: „Poraba energije ‚X‘ kWh-Gas na leto, na podlagi 160 sušilnih ciklov standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi. Dejanska poraba energije na cikel je odvisna od načina uporabe aparata.“;

in

 

ponderirana letna poraba energije (AEC(Gas)el ), zaokrožena na eno decimalno mesto; opisana je kot: „Poraba energije ‚X‘ kWh na leto, na podlagi 160 sušilnih ciklov standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi, in poraba v načinih nizke porabe energije. Dejanska poraba energije na cikel je odvisna od načina uporabe aparata.“;

(e)

navedba, ali gre za „avtomatski gospodinjski sušilni stroj“ ali „neavtomatski gospodinjski sušilni stroj“;

(f)

poraba energije (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi, zaokrožena na dve decimalni mesti in izračunana v skladu s Prilogo VII;

(g)

poraba energije v stanju izklopljenosti (Po ) in v stanju pripravljenosti (Pl ) za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi;

(h)

programski čas za „standardni program za bombaž pri polni obremenitvi“ (Tdry ) in programski čas za „standardni program za bombaž pri delni obremenitvi“ (Tdry½ ), v minutah, zaokrožena na najbližjo minuto, izračunana v skladu s Prilogo VII;

(i)

če je gospodinjski sušilni stroj kondenzacijski sušilni stroj: razred kondenzacijske učinkovitosti v skladu s točko 2 Priloge VI;

(j)

raven zvočne moči (tehtana povprečna vrednost – LWA) za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi, izražena v dB in zaokrožena na najbližje celo število;

(k)

če je gospodinjski sušilni stroj namenjen vgradnji, navedba tega dejstva.

2.

V primeru, da so navedeni tudi drugi podatki s podatkovne kartice izdelka, morata biti njihova oblika in vrstni red v skladu s Prilogo II.

3.

Velikost in oblika pisave za natis ali prikaz vseh podatkov iz te priloge morata biti čitljiva.


PRILOGA V

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Zaradi skladnosti in preverjanja skladnosti z zahtevami iz te uredbe se meritve in izračuni opravijo v skladu z usklajenimi standardi, referenčne številke katerih so bile objavljene v Uradnem listu Evropske unije, ali z drugimi zanesljivimi, točnimi in ponovljivimi metodami, ki upoštevajo splošno priznane najsodobnejše merilne metode ter dajejo rezultate, ki veljajo za zelo zanesljive.

Za preverjanje skladnosti z zahtevami iz členov 3 in 4 organi držav članic preskusijo en sam gospodinjski sušilni stroj. Če izmerjeni parametri ne ustrezajo razponu vrednosti iz tabele 1, ki jih je navedel dobavitelj, se meritve opravijo še na treh gospodinjskih sušilnih strojih. Aritmetična sredina izmerjenih vrednosti teh treh gospodinjskih sušilnih strojev mora ustrezati razponu vrednosti iz tabele 1, ki jih je navedel dobavitelj.

V nasprotnem primeru velja, da ta model in drugi modeli enakovrednih gospodinjskih sušilnih strojev ne izpolnjujejo zahtev iz členov 3 in 4.

Preglednica 1

Merjeni parameter

Dovoljeno odstopanje pri preverjanju

Ponderirana letna poraba energije

Izmerjena vrednost ne presega nazivne vrednosti (1) AEC za več kot 6 %.

Ponderirana poraba energije

Izmerjena vrednost ne presega nazivne vrednosti Et za več kot 6 %.

Ponderirana kondenzacijska učinkovitost

Izmerjena vrednost ni manjša od nazivne vrednosti Ct za več kot 6 %.

Ponderirani programski čas

Izmerjena vrednost ne presega nazivnih vrednosti Tt za več kot 6 %.

Poraba energije v stanju izklopljenosti in stanju pripravljenosti

Izmerjena vrednost porabe energije Po in Pl , ki je večja od 1,00 W, ne presega nazivne vrednosti za več kot 6 %. Izmerjena vrednost porabe energije Po in Pl , ki znaša 1,00 W ali manj, ne presega nazivne vrednosti za več kot 0,10 W.

Trajanje stanja pripravljenosti

Izmerjena vrednost ne sme presegati nazivne vrednosti Tl za več kot 6 %.

Raven zvočne moči – LWA

Izmerjena vrednost ne presega nazivne vrednosti.


(1)  „Nazivna vrednost“ pomeni vrednost, ki jo je navedel dobavitelj. 6 % negotovosti pri merjenju je sedanja sprejemljiva napaka preskusnega laboratorija pri merjenju navedenih parametrov z novo merilno metodo, ki se uporablja za nove zahteve glede označevanja z nalepkami in ekološke zasnove, vključno s cikli s polno in delno obremenitvijo.


PRILOGA VI

Razredi energetske učinkovitosti in razredi kondenzacijske učinkovitosti

1.   RAZREDI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Razred energetske učinkovitosti gospodinjskega sušilnega stroja se določi na podlagi njegovega indeksa energetske učinkovitosti (EEI – Energy Efficiency Index) v skladu s preglednico 1.

Indeks energetske učinkovitosti (EEI) gospodinjskega sušilnega stroja se določi v skladu s točko 1 Priloge VII.

Preglednica 1

Razredi energetske učinkovitosti

Razred energetske učinkovitosti

Indeks energetske učinkovitosti

A+++ (najučinkovitejši)

EEI < 24

A++

24 ≤ EEI < 32

A+

32 ≤ EEI < 42

A

42 ≤ EEI < 65

B

65 ≤ EEI < 76

C

76 ≤ EEI < 85

D (najmanj učinkovit)

85 ≤ EEI

2.   RAZREDI KONDENZACIJSKE UČINKOVITOSTI

Razred kondenzacijske učinkovitosti gospodinjskega kondenzacijskega sušilnega stroja se določi na podlagi ponderirane kondenzacijske učinkovitosti (Ct ) v skladu s preglednico 2.

Ponderirana kondenzacijska učinkovitost (Ct ) gospodinjskega kondenzacijskega sušilnega stroja se določi v skladu s točko 2 Priloge VII.

Preglednica 2

Razredi kondenzacijske učinkovitosti

Razred kondenzacijske učinkovitosti

Ponderirana kondenzacijska učinkovitost

A (najučinkovitejši)

Ct > 90

B

80 < Ct ≤ 90

C

70 < Ct ≤ 80

D

60 < Ct ≤ 70

E

50 < Ct ≤ 60

F

40 < Ct ≤ 50

G (najmanj učinkovit)

Ct ≤ 40


PRILOGA VII

Metoda izračuna indeksa energetske učinkovitosti in ponderirane kondenzacijske učinkovitosti

1.   IZRAČUN INDEKSA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Za izračun indeksa energetske učinkovitosti (EEI) modela gospodinjskega sušilnega stroja se ponderirana letna poraba energije gospodinjskega sušilnega stroja za standardni program za bombaž pri polni in delni obremenitvi primerja z njegovo standardno letno porabo energije.

(a)

Indeks energetske učinkovitosti (EEI) se izračuna na naslednji način in zaokroži na eno decimalno mesto:

Formula

pri čemer je:

AEC

=

ponderirana letna poraba energije pri gospodinjskem sušilnem stroju,

SAEC

=

standardna letna poraba energije pri gospodinjskem sušilnem stroju.

(b)

Standardna letna poraba energije (SAEC ) v kWh/leto se izračuna na naslednji način in zaokroži na dve decimalni mesti:

za vse gospodinjske sušilne stroje, ki ne delujejo na zračni tok:

SAEC  = 140 × c 0,8

za gospodinjske sušilne stroje na zračni tok:

Formula

pri čemer velja:

c

=

nazivna zmogljivost gospodinjskega sušilnega stroja za standardni program za bombaž,

Tt

=

ponderirani programski čas za standardni program za bombaž.

(c)

Ponderirana letna poraba energije (AEC ) se izračuna v kWh/leto na naslednji način in zaokroži na dve decimalni mesti:

(i)

Formula

pri čemer je:

Et

=

ponderirana poraba energije, v kWh, zaokrožena na dve decimalni mesti,

Po

=

moč v „stanju izklopljenosti“ za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi, izražena v W in zaokrožena na dve decimalni mesti,

Pl

=

moč v „stanju pripravljenosti“ za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi, izražena v W in zaokrožena na dve decimalni mesti,

Tt

=

ponderirani programski čas, v minutah, zaokrožen na najbližjo minuto,

160

=

skupno število sušilnih ciklov na leto.

(ii)

Kadar je gospodinjski sušilni stroj opremljen s sistemom za upravljanje porabe energije, pri katerem se gospodinjski sušilni stroj po koncu programa samodejno vrne v „stanje izklopa“, se ponderirana letna poraba električne energije (AEC ) izračuna ob upoštevanju dejanskega trajanja „stanja pripravljenosti“ v skladu z naslednjo formulo:

Formula

pri čemer je:

Tl

=

trajanje „stanja pripravljenosti“ za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi, v minutah, zaokroženo na najbližjo minuto.

(d)

Ponderiran programski čas (Tt ) za standardni program za bombaž v minutah se izračuna na naslednji način in zaokroži na najbližjo minuto:

Tt  = (3 × Tdry  + 4 × Tdry½ )/7

pri čemer je:

Tdry

=

programski čas za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi, v minutah, zaokroženo na najbližjo minuto,

Tdry½

=

programski čas za standardni program za bombaž pri delni obremenitvi, v minutah, zaokroženo na najbližjo minuto.

(e)

Ponderirana poraba energije (Et ) se izračuna v kWh na naslednji način in zaokroži na dve decimalni mesti:

Et  = (3 × Edry  + 4 × Edry½ )/7

pri čemer je:

Edry

=

poraba energije standardnega programa za bombaž pri polni obremenitvi, izražena v kWh in zaokrožena na dve decimalni mesti,

Edry½

=

poraba energije standardnega programa za bombaž pri delni obremenitvi, izražena v kWh in zaokrožena na dve decimalni mesti.

(f)

Za gospodinjske sušilne stroje na plin se poraba energije za standardni program za bombaž pri polni in delni obremenitvi izračuna v kWh in zaokroži na dve decimalni mesti, kot:

Formula Formula

pri čemer je:

Edry

=

poraba plina standardnega programa za bombaž pri polni obremenitvi, izražena v kWh in zaokrožena na dve decimalni mesti,

Edry½

=

poraba plina standardnega programa za bombaž pri delni obremenitvi, izražena v kWh in zaokrožena na dve decimalni mesti,

Egdry,a

=

dodatna poraba električne energije standardnega programa za bombaž pri polni obremenitvi, izražena v kWh in zaokrožena na dve decimalni mesti,

Egdry½,a

=

dodatna poraba električne energije standardnega programa za bombaž pri delni obremenitvi, izražena v kWh in zaokrožena na dve decimalni mesti,

fg

=

2,5.

2.   IZRAČUN ZA PODATKE O IZDELKU IZ „PRILOGE II PODATKOVNA KARTICA IZDELKA“, „PRILOGE III TEHNIČNA DOKUMENTACIJA“ IN „PRILOGE IV INFORMACIJE, KI MORAJO BITI ZAGOTOVLJENE V PRIMERIH, KO NI MOGOČE PRIČAKOVATI, DA BI KONČNI UPORABNIKI LAHKO VIDELI RAZSTAVLJENI IZDELEK“

Za gospodinjske sušilne stroje na plin se poraba energije za plin za standardni program za bombaž pri polni ali delni obremenitvi za podatke iz prilog II, III in IV izračuna v kWhGas in zaokroži na dve decimalni mesti na naslednji način:

AE C(Gas) = 160 × (3 × Egdry  + 4 × Egdry1/2 )/7

Za gospodinjske sušilne stroje na plin se poraba električne energije za standardni program za bombaž pri polni ali delni obremenitvi za podatke iz prilog II, III in IV izračuna v kWh in zaokroži na dve decimalni mesti na naslednji način:

AEC(Gas)el  = 160 × (3 × Egdry,a  + 4 × Egdry1/2,a )/7 + ((Pl  × Tl  × 160) + Po  × [525 600 – (Tt  ×160) – (Tl  × 160)])/60 × 1 000

3.   IZRAČUN PONDERIRANE KONDENZACIJSKE UČINKOVITOSTI

Kondenzacijska učinkovitost programa je razmerje med maso vlage, ki se kondenzira in zbere v zbiralniku kondenzacijskega sušilnega stroja, in maso vlage, ki jo program odstrani iz perila, pri čemer je slednja razlika med maso preskusnega mokrega perila pred sušenjem in maso preskusnega perila po sušenju. Pri izračunu ponderirane kondenzacijske učinkovitosti se upošteva povprečna kondenzacijska učinkovitost za standardni program za bombaž tako pri polni kot tudi pri delni obremenitvi.

Ponderirana kondenzacijska učinkovitost (Ct ) programa se izračuna kot odstotni delež in se zaokroži na najbližji cel odstotek kot:

Ct  = (3 × Cdry  + 4 × Cdry½ )/7

pri čemer je:

Cdry

=

povprečna kondenzacijska učinkovitost standardnega programa za bombaž pri polni obremenitvi,

Cdry½

=

povprečna kondenzacijska učinkovitost standardnega programa za bombaž pri delni obremenitvi.

Povprečna kondenzacijska učinkovitost C se izračuna iz kondenzacijskih učinkovitosti preskusnih obratovanj in je izražena kot odstotni delež

Formula

pri čemer je:

n

=

število preskusnih obratovanj, ki obsega najmanj štiri veljavna preskusna obratovanja za izbrani program,

j

=

številka preskusnega obratovanja,

Wwj

=

masa vode, zbrane v kondenzacijskem zbiralniku med preskusnim obratovanjem j,

Wi

=

masa mokrega preskusnega perila pred sušenjem,

Wi

=

masa preskusnega perila po sušenju.


9.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 123/27


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 393/2012

z dne 7. maja 2012

o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosa o Tajski na seznam tretjih držav ali delov teh držav, iz katerih se dovolita uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Unijo in njihov tranzit skozi Unijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (1), in zlasti uvodnega stavka člena 8, prvega pododstavka točke 1 člena 8 in točke 4 člena 8 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 798/2008 z dne 8. avgusta 2008 o določitvi seznama tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovolita uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Skupnost in njihov tranzit skozi Skupnost, ter zahtevah za izdajanje veterinarskih spričeval (2) določa, da sta uvoz blaga iz navedene uredbe v Unijo in njegov tranzit skozi njo dovoljena samo iz tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov s seznama v delu 1 Priloge I k Uredbi.

(2)

Tajska se trenutno nahaja na seznamu v tabeli dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 kot država, iz katere je v Unijo dovoljen uvoz jajc, prostih specificiranih patogenih organizmov, in jajčnih izdelkov. Zaradi izbruhov visoko patogene aviarne influence leta 2004 je bil uvoz mesa perutnine, gojenih ratitov, divjih ptic in jajc v Unijo prepovedan, kakor je navedeno v vnosih iz stolpca 6 in stolpca 6A tabele iz dela 1 Priloge I k navedeni uredbi.

(3)

Poleg tega Odločba Komisije 2005/692/ES z dne 6. oktobra 2005 o nekaterih ukrepih zaščite v zvezi z aviarno influenco v tretjih državah (3) določa, da morajo države članice začasno ustaviti uvoz nekaterih proizvodov, vključno z mesom perutnine, gojenih ratitov, divjih ptic in jajc iz Tajske.

(4)

Zdravstveno stanje živali na Tajskem se je od takrat izboljšalo, zlasti kar zadeva nadzor visoko patogene aviarne influence pri perutnini. Strokovnjaki Komisije so opravili več pregledov na Tajskem, da bi ocenili zdravstveno stanje živali in sisteme obvladovanja bolezni, vzpostavljene v navedeni tretji državi. Na podlagi zadnjega pregleda, ki je bil opravljen na Tajskem, je mogoče sklepati, da sistem kot celota daje zadostno jamstvo, da zadevni proizvodi izpolnjujejo ustrezne zahteve Unije.

(5)

Na podlagi tega Odločba 2005/692/ES, kakor je bila spremenjena z Izvedbenim sklepom 2012/248/EU z dne 7. maja 2012 o spremembi odločb 2005/692/ES, 2005/734/ES, 2007/25/ES in 2009/494/ES, kar zadeva aviarno influenco (4), nič več začasno ne ustavlja uvoza proizvodov iz Tajske v Unijo, ki jih zajema Odločba 2005/692/ES, vključno z mesom perutnine, gojenih ratitov, divjih ptic in jajci.

(6)

Zaradi tega bi bilo treba vnos o Tajski v delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 spremeniti, da bi bilo iz njega razvidno, da uvoz mesa perutnine, gojenih ratitov, divjih ptic in jajc iz Tajske v Unijo in njihov tranzit skozi Unijo ni več prepovedan.

(7)

Vendar bi bilo treba uvoz jajc iz Tajske pogojevati s predložitvijo programa nadzora za salmonelo navedene tretje države.

(8)

Uredbo (ES) št. 798/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 798/2008 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. maja 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(2)  UL L 226, 23.8.2008, str. 1.

(3)  UL L 263, 8.10.2005, str. 20.

(4)  Glej stran 42 tega Uradnega lista.


PRILOGA

V delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 se vnos o Tajski nadomesti z naslednjim:

„TH – Tajska

TH-0

celotno ozemlje države

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

1.7.2012

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

1.7.2012

 

 

 

E

 

 

 

1.7.2012

 

 

S4“


9.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 123/30


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 394/2012

z dne 8. maja 2012

o določitvi količinske omejitve za izvoz izvenkvotnega sladkorja in izvenkvotne izoglukoze do konca tržnega leta 2012/2013

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti točke (d) prvega odstavka člena 61 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s točko (d) prvega odstavka člena 61 Uredbe (ES) št. 1234/2007 se lahko sladkor ali izoglukoza, katere proizvodnja presega kvoto iz člena 56 navedene uredbe, izvozi le v okviru količinske omejitve, ki jo je treba določiti.

(2)

Podrobna izvedbena pravila za izvoz izvenkvotnih količin, zlasti v zvezi z izdajo izvoznih dovoljenj, so določena v Uredbi Komisije (ES) št. 951/2006 (2). Vendar bi bilo treba zaradi morebitnih priložnosti na izvoznih trgih določiti količinske omejitve za tržna leta.

(3)

Za nekatere proizvajalce sladkorja in izoglukoze v Uniji pomeni izvoz iz Unije pomemben del gospodarskih dejavnosti ter so zunaj Unije vzpostavili tradicionalne trge. Izvoz sladkorja in izoglukoze na te trge je lahko gospodarsko uspešen tudi brez odobritve izvoznih nadomestil. Zato je treba za izvoz izvenkvotnega sladkorja in izvenkvotne izoglukoze določiti količinske omejitve, da bodo lahko zadevni proizvajalci EU še naprej oskrbovali svoje tradicionalne trge.

(4)

Ocenjuje se, da bi začetna določitev količinske omejitve za izvoz izvenkvotnega sladkorja v višini 650 000 ton, v enakovredni količini belega sladkorja, in za izvoz izvenkvotne izoglukoze v višini 70 000 ton suhe snovi za tržno leto 2012/2013 ustrezala tržnemu povpraševanju.

(5)

Izvoz sladkorja iz Unije v nekatere bližnje namembne države in tretje države, ki proizvodom iz Unije priznavajo preferencialni uvozni režim, je trenutno v posebno ugodnem konkurenčnem položaju. Zaradi odsotnosti ustreznih instrumentov za medsebojno pomoč v boju proti nepravilnostim ter da bi čim bolj zmanjšali tveganje goljufije in preprečili morebitne zlorabe v zvezi s ponovnim uvozom ali ponovnim vnosom izvenkvotnega sladkorja v Unijo, je treba s seznama upravičenih namembnih držav izključiti nekatere bližnje namembne države.

(6)

Ker se ocenjuje, da je tveganje morebitnih zlorab v zvezi z izoglukozo zaradi narave proizvoda manjše, upravičenih namembnih držav za izvoz izvenkvotne izoglukoze ni treba omejiti.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Določitev količinske omejitve za izvoz izvenkvotnega sladkorja

1.   Za tržno leto 2012/2013, ki traja od 1. oktobra 2012 do 30. septembra 2013, znaša količinska omejitev iz točke (d) prvega odstavka člena 61 Uredbe (ES) št. 1234/2007 za izvoz brez nadomestila izvenkvotnega belega sladkorja, ki spada pod oznako KN 1701 99, 650 000 ton.

2.   Izvoz v okviru količinske omejitve, določene v odstavku 1, se dovoli za vse namembne države, razen naslednjih:

(a)

tretjih držav: Andora, Lihtenštajn, Sveti sedež (Vatikanska mestna država), San Marino, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija (3), Črna gora, Albanija in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija;

(b)

ozemelj držav članic, ki niso del carinskega območja Unije: Ferski otoki, Grenlandija, Heligoland, Ceuta, Melilla, občini Livigno in Campione d’Italia ter območja Republike Ciper, v katerih vlada Republike Ciper ne izvaja učinkovitega nadzora;

(c)

evropskih ozemelj, za zunanje odnose katerih je odgovorna država članica, vendar niso del carinskega območja Unije: Gibraltar.

Člen 2

Določitev količinske omejitve za izvoz izvenkvotne izoglukoze

1.   Za tržno leto 2012/2013, ki traja od 1. oktobra 2012 do 30. septembra 2013, znaša količinska omejitev iz točke (d) prvega odstavka člena 61 Uredbe (ES) št. 1234/2007 za izvoz brez nadomestila izvenkvotne izoglukoze, ki spada pod oznake KN 1702 40 10, 1702 60 10 in 1702 90 30, 70 000 ton suhe snovi.

2.   Izvoz proizvodov iz odstavka 1 je dovoljen le, če je skladen s pogoji iz člena 4 Uredbe (ES) št. 951/2006.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. oktobra 2012.

Veljati preneha 30. septembra 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. maja 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  Tudi Kosovo v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.


9.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 123/32


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 395/2012

z dne 8. maja 2012

o odprtju tarifne kvote za določene količine industrijskega sladkorja za tržno leto 2012/2013

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 142 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za zagotovitev, da so zaloge, potrebne za proizvodnjo proizvodov iz člena 62(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007, na voljo po ceni, ki ustreza ceni na svetovnem trgu, je v interesu Unije, da za tržno leto 2012/2013 začasno odpravi uvozne dajatve na sladkor, ki je namenjen za proizvodnjo navedenih proizvodov, za količino, ki ustreza polovici njenih potreb po industrijskem sladkorju.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 891/2009 z dne 25. septembra 2009 o odprtju in upravljanju nekaterih tarifnih kvot Skupnosti v sektorju sladkorja (2) določa upravljanje tarifnih kvot za uvoz sladkornih proizvodov na podlagi člena 142 Uredbe (ES) št. 1234/2007 z zaporedno številko 09.4390 (sladkor iz industrijskega uvoza). Vendar je treba v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 891/2009 količine proizvodov, za katere naj bi se uvozne dajatve začasno odpravile, določiti v ločenem pravnem aktu.

(3)

V skladu s tem je treba določiti količine za uvoz industrijskega sladkorja, za katere se za tržno leto 2012/2013 ne bi uporabile uvozne dajatve.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so skladni z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uvozne dajatve za industrijski sladkor z oznako KN 1701 in zaporedno številko 09.4390 se začasno odpravijo za količino 400 000 ton za obdobje od 1. oktobra 2012 do 30. septembra 2013.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. oktobra 2012.

Veljati preneha 30. septembra 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. maja 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 254, 26.9.2009, str. 82.


9.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 123/33


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 396/2012

z dne 8. maja 2012

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. maja 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

143,3

MA

69,3

TN

124,7

TR

143,3

US

39,7

ZZ

104,1

0707 00 05

JO

200,0

TR

128,9

ZZ

164,5

0709 93 10

JO

225,1

TR

118,2

ZZ

171,7

0805 10 20

EG

48,3

IL

73,0

MA

46,2

ZZ

55,8

0805 50 10

TR

52,0

ZA

91,9

ZZ

72,0

0808 10 80

AR

94,7

BR

83,2

CA

148,4

CL

95,8

CN

90,6

MA

85,1

MK

31,8

NZ

124,9

US

155,8

UY

85,3

ZA

105,6

ZZ

100,1


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


9.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 123/35


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 397/2012

z dne 8. maja 2012

o določitvi dodelitvenega koeficienta, zavrnitvi nadaljnjih zahtevkov in zaključku obdobja za predložitev vlog za razpoložljive dodatne količine izvenkvotnega sladkorja za prodajo na trgu Unije po znižani presežni dajatvi v tržnem letu 2011/2012

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 367/2012 z dne 27. aprila 2012 o potrebnih ukrepih glede dajanja dodatnih količin izvenkvotnega sladkorja in izoglukoze na trg Unije z znižanimi dajatvami na presežne zaloge v tržnem letu 2011/2012 (2) ter zlasti člena 5 Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Količine, zajete v vlogah za dovoljenja za izvenkvotni sladkor, predloženih od 1. maja 2012 do 2. maja 2012 in sporočenih Komisiji dne 4. maja 2012, presegajo mejo, določeno v členu 1 Izvedbene uredbe (EU) št. 367/2012.

(2)

Zato je v skladu s členom 5 Izvedbene uredbe (EU) št. 367/2012 treba določiti dodelitveni koeficient, ki ga države članice upoštevajo pri vseh sporočenih vlogah za izdajo dovoljenja, zavrniti še nesporočene vloge in zaključiti obdobje za predložitev vlog.

(3)

Da bi zagotovili učinkovito upravljanje ukrepa, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Količine, za katere je bilo zaprošeno v vlogah za dovoljenja za izvenkvotni sladkor, predloženih v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 367/2012 od 1. maja 2012 do 2. maja 2012 in sporočenih Komisiji dne 4. maja 2012, se pomnožijo z dodelitvenim koeficientom 22,007274 %.

Vloge za dovoljenja za izvenkvotni sladkor, predložene od 3. maja 2012 do 9. maja 2012 v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 367/2012, se zavrnejo.

Obdobje za predložitev vlog za dovoljenja za izvenkvotni sladkor v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 367/2012 se zaključi dne 9. maja 2012.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. maja 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 116, 28.4.2012, str. 12.


DIREKTIVE

9.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 123/36


DIREKTIVA KOMISIJE 2012/14/EU

z dne 8. maja 2012

o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev metil-nonil-ketona kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (1) in zlasti drugega pododstavka člena 16(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1451/2007 z dne 4. decembra 2007 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (2) določa seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove možne vključitve v Prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES. Navedeni seznam vključuje metil-nonil-keton.

(2)

Na podlagi Uredbe (ES) št. 1451/2007 je bila v skladu s členom 11(2) Direktive 98/8/ES opravljena presoja metil-nonil-ketona glede uporabe v 19. vrsti izdelkov, repelenti in sredstva za privabljanje (atraktanti), kot je opredeljena v Prilogi V k navedeni direktivi.

(3)

Španija, ki je bila imenovana za državo članico poročevalko, je 8. aprila 2009 v skladu s členom 14(4) in (6) Uredbe (ES) št. 1451/2007 Komisiji poslala poročilo pristojnega organa in priporočilo.

(4)

Države članice in Komisija so pregledale poročilo pristojnega organa. V skladu s členom 15(4) Uredbe (ES) št. 1451/2007 so bile 9. decembra 2011 ugotovitve pregleda v Stalnem odboru za biocidne pripravke vključene v poročilo o oceni.

(5)

Presoje so pokazale, da je za biocidne pripravke, ki se uporabljajo kot repelenti in vsebujejo metil-nonil-keton, mogoče pričakovati, da izpolnjujejo zahteve iz člena 5 Direktive 98/8/ES. Zato je primerno vključiti metil-nonil-keton v Prilogo I k navedeni direktivi.

(6)

Na ravni Unije ni bila opravljena presoja vseh možnih uporab. Zato je primerno, da države članice ocenijo te možnosti uporabe oziroma scenarije izpostavljenosti ter tveganja za populacije ljudi in dele okolja, ki niso bili reprezentativno obravnavani v oceni tveganja na ravni Unije, ter da pri izdaji dovoljenj za pripravke zagotovijo, da se sprejmejo ustrezni ukrepi ali naložijo posebni pogoji za zmanjšanje ugotovljenih tveganj na sprejemljivo raven.

(7)

Določbe te direktive se morajo uporabljati hkrati v vseh državah članicah, da se zagotovi enako ravnanje z biocidnimi pripravki, ki vsebujejo aktivno snov metil-nonil-keton, na trgu Unije in tudi da se omogoči ustrezno delovanje trga biocidnih pripravkov na splošno.

(8)

Pred vključitvijo aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 98/8/ES je treba zagotoviti ustrezno obdobje, ki bo državam članicam in zainteresiranim stranem omogočilo, da se pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev, prijaviteljem, ki so pripravili dokumentacijo, pa, da lahko povsem izkoristijo desetletno obdobje za varstvo podatkov, ki se v skladu s členom 12(1)(c)(ii) Direktive 98/8/ES začne z dnem vključitve.

(9)

Po vključitvi morajo imeti države članice na voljo razumno dolgo obdobje za izvedbo člena 16(3) Direktive 98/8/ES.

(10)

Direktivo 98/8/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 98/8/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. aprila 2013.

Navedene predpise uporabljajo od 1. maja 2014.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice posredujejo Komisiji besedilo temeljnih določb nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. maja 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 123, 24.4.1998, str. 1.

(2)  UL L 325, 11.12.2007, str. 3.


PRILOGA

V Prilogi I k Direktivi 98/8/ES se doda naslednji vnos:

Št.

Splošno ime

Ime po IUPAC

Identifikacijske številke

Minimalna čistost aktivne snovi v biocidnem pripravku, kakor se daje v promet

Datum vključitve

Rok za uskladitev s členom 16(3) (razen za pripravke, ki vsebujejo več kot eno aktivno snov, za katere je rok za uskladitev s členom 16(3) enak roku, določenemu v zadnji odločitvi o vključitvi njegovih aktivnih snovi)

Datum izteka veljavnosti vključitve

Vrsta izdelkov

Posebne določbe (1)

„54

Metil-nonil-keton

Undekan-2-on

Št. CAS: 112-12-9

št. ES: 203-937-5

975 g/kg

1. maj 2014

30. april 2016

30. april 2024

19

Ocena tveganja na ravni Unije je temeljila na uporabi v zaprtem prostoru nepoklicnih uporabnikov. Kadar je za določen pripravek to potrebno, države članice pri ocenjevanju vloge za izdajo dovoljenja za pripravek v skladu s členom 5 in Prilogo VI ocenijo možne uporabe oziroma scenarije izpostavljenosti ter tveganja za populacije ljudi in dele okolja, ki niso bili reprezentativno obravnavani v oceni tveganja na ravni Unije.“


(1)  Za izvajanje splošnih načel Priloge VI so vsebina in sklepne ugotovitve poročil o oceni na voljo na naslednji spletni strani Komisije: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


9.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 123/39


DIREKTIVA KOMISIJE 2012/15/EU

z dne 8. maja 2012

o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev margoza ekstrakta kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (1) in zlasti drugega pododstavka člena 16(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1451/2007 z dne 4. decembra 2007 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (2) določa seznam aktivnih snovi, ki se ocenijo glede njihove možne vključitve v priloge I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES. Navedeni seznam vključuje margoza ekstrakt.

(2)

Na podlagi Uredbe (ES) št. 1451/2007 je bila v skladu s členom 11(2) Direktive 98/8/ES opravljena presoja margoza ekstrakta glede uporabe v 18. vrsti izdelkov, insekticidih, akaricidih in pripravkih za nadzor drugih členonožcev, kot je opredeljena v Prilogi V k navedeni direktivi. Presoja se je nanašala na margoza ekstrakt iz jedrc Azadirachta indica, ekstrahiran z vodo in nadalje obdelan z organskimi topili. Za vse druge možne snovi, ki so v skladu z opredelitvijo margoza ekstrakta na seznamu aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti v skladu z Uredbo (ES) št. 1451/2007, presoja ni bila opravljena in se zato ne smejo vključiti v Prilogo I k Direktivi 98/8/ES na podlagi te presoje.

(3)

Nemčija, ki je bila imenovana za državo članico poročevalko, je 26. novembra 2009 v skladu s členom 14(4) in (6) Uredbe (ES) št. 1451/2007 Komisiji poslala poročilo pristojnega organa in priporočilo.

(4)

Države članice in Komisija so pregledale poročilo pristojnega organa. V skladu s členom 15(4) Uredbe (ES) št. 1451/2007 so bile ugotovitve pregleda 9. decembra 2011 v Stalnem odboru za biocidne pripravke vključene v poročilo o oceni.

(5)

Presoje so pokazale, da je za biocidne pripravke, ki se uporabljajo kot insekticidi, akaricidi in pripravki za nadzor drugih členonožcev ter vsebujejo margoza ekstrakt, mogoče pričakovati, da izpolnjujejo zahteve iz člena 5 Direktive 98/8/ES. Zato je primerno vključiti margoza ekstrakt v Prilogo I k navedeni direktivi.

(6)

Na ravni Unije ni bila opravljena presoja vseh možnih uporab. Zato je primerno, da države članice ocenijo te možnosti uporabe oziroma scenarije izpostavljenosti ter tveganja za populacije ljudi in dele okolja, ki niso bili reprezentativno obravnavani v oceni tveganja na ravni Unije, ter da pri izdaji dovoljenj za pripravke zagotovijo, da se sprejmejo ustrezni ukrepi ali naložijo posebni pogoji za zmanjšanje ugotovljenih tveganj na sprejemljive ravni.

(7)

Zaradi ugotovljenega tveganja za površinske vode, usedline in neciljne členonožce je primerno, da se zahteva, da se za dovoljenja za pripravke sprejmejo ustrezni ukrepi za zmanjševanje tveganj.

(8)

Določbe te direktive se morajo uporabljati hkrati v vseh državah članicah, da se zagotovi enako ravnanje z biocidnimi pripravki, ki vsebujejo aktivno snov margoza ekstrakt, na trgu Unije in tudi da se omogoči ustrezno delovanje trga biocidnih pripravkov na splošno.

(9)

Pred vključitvijo aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 98/8/ES je treba zagotoviti ustrezno obdobje, ki bo državam članicam in zainteresiranim stranem omogočilo, da se pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev, prijaviteljem, ki so pripravili dokumentacijo, pa, da lahko povsem izkoristijo desetletno obdobje za varstvo podatkov, ki se v skladu s členom 12(1)(c)(ii) Direktive 98/8/ES začne z dnem vključitve.

(10)

Po vključitvi morajo imeti države članice na voljo razumno dolgo obdobje za izvedbo člena 16(3) Direktive 98/8/ES.

(11)

Direktivo 98/8/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 98/8/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. aprila 2013.

Navedene predpise uporabljajo od 1. maja 2014.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. maja 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 123, 24.4.1998, str. 1.

(2)  UL L 325, 11.12.2007, str. 3.


PRILOGA

V Prilogi I k Direktivi 98/8/ES se doda naslednji vnos:

Št.

Splošno ime

Ime po IUPAC

Identifikacijske številke

Minimalna čistost aktivne snovi v biocidnem pripravku, kakor se daje v promet

Datum vključitve

Rok za uskladitev s členom 16(3) (razen za pripravke, ki vsebujejo več kot eno aktivno snov, za katere je rok za uskladitev s členom 16(3) enak roku, določenemu v zadnji odločitvi o vključitvi njegovih aktivnih snovi)

Datum izteka veljavnosti vključitve

Vrsta pripravka

Posebne določbe (1)

„55

margoza ekstrakt

Ime po IUPAC: ni relevantno.

Št. CAS: 84696-25-3

Št. EC: 283-644-7

Opis: margoza ekstrakt iz jedrc Azadirachta indica, ekstrahiran z vodo in nadalje obdelan z organskimi topili

1 000 g/kg

1. maj 2014

30. april 2016

30. april 2024

18

Kadar je za določen pripravek to potrebno, države članice pri ocenjevanju vloge za izdajo dovoljenja za pripravek v skladu s členom 5 in Prilogo VI ocenijo možne uporabe oziroma scenarije izpostavljenosti ter tveganja za populacije ljudi in dele okolja, ki niso bili reprezentativno obravnavani v oceni tveganja na ravni Unije.

Države članice zagotovijo, da se za dovoljenja sprejmejo ustrezni ukrepi za zmanjševanje tveganj za zaščito površinskih voda, usedlin in neciljnih členonožcev.“


(1)  Za izvajanje splošnih načel Priloge VI so vsebina in sklepne ugotovitve poročil o oceni na voljo na naslednji spletni strani Komisije: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


SKLEPI

9.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 123/42


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 7. maja 2012

o spremembi odločb 2005/692/ES, 2005/734/ES, 2007/25/ES in 2009/494/ES v zvezi z aviarno influenco

(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 2947)

(Besedilo velja za EGP)

(2012/248/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (1), in zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta št. 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (2) in zlasti člena 18(7) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (3), in zlasti člena 22(6) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali, in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS (4) ter zlasti člena 18 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je sprejela več zaščitnih ukrepov v zvezi z aviarno influenco po izbruhih navedene bolezni v jugovzhodni Aziji, do katerih je prišlo sredi leta 2003 in ki jih je povzročil visoko patogeni virus aviarne influence podtipa H5N1.

(2)

Navedeni ukrepi so določeni zlasti v Odločbi Komisije 2005/692/ES z dne 6. oktobra 2005 o nekaterih ukrepih zaščite v zvezi z aviarno influenco v tretjih državah (5), Odločbi Komisije 2005/734/ES z dne 19. oktobra 2005 o določitvi ukrepov biološke varnosti za zmanjšanje tveganja prenosa visoko patogene aviarne influence, ki jo povzroča virus influence A H5N1, s ptic, ki živijo v divjini, na perutnino in druge ptice v ujetništvu ter zagotavljanje sistema zgodnjega odkrivanja na območjih z izrazitim tveganjem (6), Odločbi Komisije 2007/25/ES z dne 22. decembra 2006 glede nekaterih zaščitnih ukrepov v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco in premiki hišnih ptic, ki spremljajo svoje lastnike v Skupnost (7), in Odločbi Komisije 2009/494/ES z dne 25. junija 2009 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N1 na Hrvaškem in v Švici (8).

(3)

Ukrepi iz navedenih odločb se uporabljajo do 30. junija 2012. Vendar se izbruhi visoko patogene aviarne influence podtipa H5N1 pri divjih pticah in perutnini v tretjih državah še vedno pojavljajo ter poleg tega predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in živali v Uniji.

(4)

Glede na epidemiološke razmere v zvezi z aviarno influenco je primerno, da se še naprej omejujejo tveganja, ki jih povzroča uvoz perutnine, perutninskih proizvodov, hišnih ptic in drugih proizvodov iz navedenih odločb, ter da se ohranjajo ukrepi biološke varnosti, sistemi zgodnjega odkrivanja in nekateri zaščitni ukrepi v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N1.

(5)

Zato bi bilo treba obdobje uporabe odločb 2005/692/ES, 2005/734/ES, 2007/25/ES in 2009/494/ES podaljšati do 31. decembra 2013.

(6)

Leta 2004 so bili na Tajskem odkriti izbruhi visoko patogene aviarne influence. Zato je Komisija sprejela zaščitne ukrepe v zvezi z uvozom nekaterih proizvodov iz perutnine in ptic na Tajskem.

(7)

Skladno s tem člen 1 Odločbe 2005/692/ES določa, da morajo države članice začasno ustaviti uvoz nekaterih proizvodov, vključno z mesom perutnine, gojenih ratitov, divjih ptic in jajci, s Tajske.

(8)

Tajska izvaja strogo politiko pokončanja in uničenja okuženih živali, da bi izkoreninila visoko patogeno aviarno influenco s svojega ozemlja. O zadnjem izbruhu navedene bolezni so poročali novembra 2008, Tajska pa je razglasila, da je prosta visoko patogene aviarne influence z učinkom od 11. februarja 2009.

(9)

Strokovnjaki Komisije so na Tajskem izvedli več inšpekcijskih pregledov, da bi ocenili zdravstveno stanje živali in sisteme za nadzor bolezni v navedeni tretji državi. V zadnjem pregledu, opravljenem na Tajskem, so ugotovili, da skupni sistem daje zadostna jamstva o izpolnjevanju ustreznih zahtev Unije pri zadevnih proizvodih.

(10)

Ob upoštevanju ugodnega zdravstvenega stanja živali, zlasti kar zadeva nadzor visoko patogene aviarne influence pri perutnini in jamstva Tajske, se ustavitve uvoza iz člena 1 Odločbe 2005/692/ES ne bi smelo več uporabljati.

(11)

Odločbe 2005/692/ES, 2005/734/ES, 2007/25/ES in 2009/494/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odločba 2005/692/ES se spremeni:

1.

člen 1 se črta;

2.

v členu 7 se datum „30. junija 2012“ nadomesti z „31. decembra 2013“.

Člen 2

V členu 4 Odločbe 2005/734/ES se datum „30. junija 2012“ nadomesti z „31. decembra 2013“.

Člen 3

V členu 6 Odločbe 2007/25/ES se datum „30. junija 2012“ nadomesti z „31. decembra 2013“.

Člen 4

V členu 3 Odločbe 2009/494/ES se datum „30. junija 2012“ nadomesti z „31. decembra 2013“.

Člen 5

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 7. maja 2012

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(2)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56.

(3)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

(4)  UL L 146, 13.6.2003, str. 1.

(5)  UL L 263, 8.10.2005, str. 20.

(6)  UL L 274, 20.10.2005, str. 105.

(7)  UL L 8, 13.1.2007, str. 29.

(8)  UL L 166, 27.6.2009, str. 74.


9.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 123/44


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 7. maja 2012

o določitvi obdobij zagona in ustavitve za namene Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah

(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 2948)

(Besedilo velja za EGP)

(2012/249/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (1) ter zlasti točke (a) prvega odstavka člena 41 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2010/75/EU ne določa obdobij zagona in ustavitve, čeprav se nanje nanaša več določb navedene direktive.

(2)

Za kurilne naprave, obravnavane v poglavju III Direktive 2010/75/EU, je treba določiti obdobji zagona in ustavitve, da bi ocenili skladnost z mejnimi vrednostmi emisij, določenimi v Prilogi V k Direktivi 2010/75/EU, ob upoštevanju dela 4 navedene priloge, in določili število obratovalnih ur kurilnih naprav, kadar je to pomembno za izvajanje navedene direktive.

(3)

V skladu s členom 14(1)(f) Direktive 2010/75/EU mora dovoljenje vsebovati ukrepe, ki se nanašajo na pogoje, ki niso običajni pogoji obratovanja, kot sta zagon in ustavitev. V skladu s členom 6 Direktive 2010/75/EU se lahko taki ukrepi vključijo v splošne zavezujoče predpise.

(4)

Za emisije kurilnih naprav med obdobjema zagona in ustavitve so na splošno značilne povečane koncentracije v primerjavi z običajnimi pogoji obratovanja. V skladu s ciljem Direktive 2010/75/EU, ki je preprečevanje emisij, morata biti ti obdobji čim krajši.

(5)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 75 Direktive 2010/75/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

Ta sklep določa pravila glede določitve obdobij zagona in ustavitve iz točke 27 člena 3 in točke 1 dela 4 Priloge V k Direktivi 2010/75/EU.

Ta sklep se uporablja za kurilne naprave, obravnavane v poglavju III Direktive 2010/75/EU.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„minimalna obremenitev pri zagonu za stabilno proizvodnjo“ pomeni minimalno obremenitev, skladno z enakomernim obratovanjem proizvodne kurilne naprave po začetnem zagonu, po katerem lahko naprava varno in zanesljivo dobavlja proizvedeno energijo v omrežje, toplotnemu akumulatorju ali industrijskemu obratu;

2.

„minimalna obremenitev pri ustavitvi za stabilno proizvodnjo“ pomeni minimalno obremenitev, pri kateri naprava ne more več varno in zanesljivo dobavljati proizvedene energije v omrežje, toplotnemu akumulatorju ali industrijskemu obratu in se šteje, da se naprava ustavlja.

Člen 3

Splošna pravila za določitev obdobij zagona in ustavitve

Za določitev konca obdobja zagona in začetka obdobja ustavitve veljajo naslednja pravila:

1.

merila ali parametri, ki se uporabljajo za določitev obdobij zagona in ustavitve, so pregledni in jih je mogoče preveriti od zunaj;

2.

določitev obdobij zagona in ustavitve temelji na pogojih, ki omogočajo stabilen proces proizvodnje ob upoštevanju zdravstvenih in varnostnih standardov;

3.

obdobja, med katerimi kurilna naprava po zagonu obratuje stabilno in varno z oskrbo z gorivom, vendar brez odvajanja toplote ali električne ali mehanske energije, niso vključena v obdobje zagona ali ustavitve.

Člen 4

Določitev obdobij zagona in ustavitve v dovoljenju

1.   Za namene določitve obdobij zagona in ustavitve v dovoljenju obrata, ki obsega kurilno napravo, ukrepi iz člena 14(1)(f) Direktive 2010/75/EU vključujejo:

(a)

vsaj eno od naslednjih točk:

(i)

končno točko obdobja zagona in začetno točko obdobja ustavitve, izraženi kot prag obremenitve v skladu s členi 6, 7 in 8 ter ob upoštevanju dejstva, da je minimalna obremenitev pri ustavitvi za stabilno proizvodnjo lahko nižja od minimalne obremenitve pri zagonu za stabilno proizvodnjo, saj lahko kurilna naprava obratuje stabilno ob manjši obremenitvi, potem ko po obdobju obratovanja doseže zadostno temperaturo;

(ii)

ločene procese ali pragove za obratovalne parametre, ki so povezani s koncem obdobja zagona in začetkom obdobja ustavitve ter so jasni, jih je mogoče enostavno spremljati in so ustrezni glede na uporabljeno tehnologijo, kot je določeno v členu 9;

(b)

ukrepe za zagotovitev, da sta obdobji zagona in ustavitve čim krajši;

(c)

ukrepe za zagotovitev, da se naprava za čiščenje odpadnih plinov začne uporabljati takoj, ko je to tehnično izvedljivo.

Za namene prvega pododstavka bodo upoštevane tehnične in obratovalne značilnosti kurilne naprave in njenih enot ter tehnične zahteve za obratovanje nameščene naprave za čiščenje odpadnih plinov.

2.   Če se kateri koli vidik kurilne naprave, ki vpliva na obdobji zagona in ustavitve, spremeni, vključno z nameščeno čistilno napravo, vrsto goriva, vlogo naprave v sistemu in nameščenimi čistilnimi tehnikami, pristojni organ ponovno prouči pogoje izdaje dovoljenja v zvezi z obdobjema zagona in ustavitve ter jih po potrebi posodobi.

Člen 5

Določitev obdobij zagona in ustavitve za kurilne naprave, ki so sestavljene iz dveh ali več enot

1.   Za namen izračuna povprečnih vrednosti emisij iz točke 1 dela 4 Priloge V k Direktivi 2010/75/EU veljajo naslednja pravila za določitev obdobij zagona in ustavitve kurilnih naprav, ki so sestavljene iz ene ali več enot:

(a)

vrednosti, izmerjene med obdobjem zagona prve kurilne enote, ko se ta zaganja, in obdobjem ustavitve zadnje enote, ko se ta ustavlja, se ne upoštevajo;

(b)

vrednosti, določene med ostalimi obdobji zagona in ustavitve posameznih enot se ne upoštevajo le, če so izmerjene ali, kadar meritev ekonomsko ali tehnično ni mogoče izvesti, izračunane ločeno za vsako zadevno enoto.

2.   Za namen točke 27 člena 3 Direktive 2010/75/EU sta obdobji zagona in ustavitve kurilnih naprav, ki so sestavljene iz dveh ali več enot, le obdobje zagona prve kurilne enote, ko se ta zaganja, in obdobje ustavitve zadnje kurilne enote, ko se ta ustavlja.

Za kurilne naprave, za katere je v skladu s točkami 2, 4 in 6 dela 1 Priloge V k Direktivi 2010/75/EU dovoljena uporaba mejne vrednosti emisij za del kurilne naprave, ki odvaja odpadne pline skozi eno ali več posebnih odvodnih cevi v skupnem odvodniku, se lahko obdobji zagona in ustavitve določita ločeno za vsak posamezni del kurilne naprave. Obdobji zagona in ustavitve za del kurilne naprave sta sestavljeni iz obdobja zagona prve kurilne enote, ki se zaganja znotraj zadevnega dela kurilne naprave, in obdobja ustavitve zadnje kurilne enote, ki se ustavlja znotraj zadevnega dela kurilne enote.

Člen 6

Določitev obdobij zagona in ustavitve za kurilne naprave, ki proizvajajo električno energijo ali dobavljajo energijo za mehanski pogon, na podlagi pragov obremenitve

1.   Za kurilne naprave, ki proizvajajo električno energijo, in za kurilne naprave za mehanske pogone velja, da se obdobje zagona konča na točki, ko naprava doseže minimalno obremenitev pri zagonu za stabilno proizvodnjo.

2.   Za obdobje ustavitve velja, da se začne ob začetku prenehanja oskrbe z gorivom po točki minimalne obremenitve pri ustavitvi za stabilno proizvodnjo, po kateri se proizvedena električna energija ne dobavlja več v omrežje ali proizvedena mehanska energija ne koristi več mehanski obremenitvi.

3.   Pragovi obremenitve, ki se uporabljajo za določitev konca obdobja zagona in začetka obdobja ustavitve za kurilne naprave, ki proizvajajo električno energijo, in se vključijo v dovoljenje naprave, so določen odstotek nazivne izhodne električne moči kurilne naprave.

4.   Pragovi obremenitve, ki se uporabljajo za določitev konca obdobja zagona in začetka obdobja ustavitve za kurilne naprave za mehanski pogon in se vključijo v dovoljenje naprave, so določen odstotek izhodne mehanske energije kurilne naprave.

Člen 7

Določitev obdobij zagona in ustavitve za kurilne naprave, ki proizvajajo toploto, na podlagi pragov obremenitve

1.   Za kurilne naprave, ki proizvajajo toploto, velja, da se obdobje zagona konča, ko naprava doseže minimalno obremenitev pri zagonu za stabilno proizvodnjo in se lahko toplota varno in zanesljivo dobavlja v distribucijsko omrežje, toplotnemu akumulatorju ali se neposredno uporablja v lokalnem industrijskem obratu.

2.   Za obdobje ustavitve velja, da se začne potem, ko se doseže minimalna obremenitev pri ustavitvi za stabilno proizvodnjo, ko toplote ni več mogoče varno in zanesljivo dobavljati v omrežje ali neposredno uporabljati v lokalnem industrijskem obratu.

3.   Pragovi obremenitve, ki se uporabljajo za določitev konca obdobja zagona in začetka obdobja ustavitve za kurilne naprave, ki proizvajajo toploto, in se vključijo v dovoljenje naprave, so določen odstotek nazivne izhodne toplotne moči kurilne naprave.

4.   Obdobja, ko naprave, ki proizvajajo toploto, segrevajo akumulator ali rezervoar brez odvajanja toplote, se štejejo za obratovalne ure in ne za obdobje zagona ali ustavitve.

Člen 8

Določitev obdobij zagona in ustavitve za kurilne naprave, ki proizvajajo toploto in električno energijo, na podlagi pragov obremenitve

Za kurilne naprave, ki proizvajajo električno energijo in toploto, se obdobji zagona in ustavitve določita v skladu s členoma 6 in 7 ob upoštevanju proizvedene električne energije in toplote.

Člen 9

Določitev obdobij zagona in ustavitve na podlagi obratovalnih parametrov ali ločenih procesov

Za določitev minimalne obremenitve pri zagonu in ustavitvi za stabilno proizvodnjo se opredelijo najmanj tri merila, pri čemer je konec obdobja zagona ali začetek obdobja ustavitve dosežen, ko sta izpolnjeni najmanj dve merili.

Ta merila se izberejo izmed naslednjih:

1.

ločeni procesi, določeni v Prilogi, ali enakovredni procesi, ki ustrezajo tehničnim značilnostim kurilne naprave,

2.

pragovi za obratovalne parametre, določeni v Prilogi, ali enakovredni parametri, ki ustrezajo tehničnim značilnostim kurilne naprave.

Člen 10

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 7. maja 2012

Za Komisijo

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  UL L 334, 17.12.2010, str. 17.


PRILOGA

LOČENI PROCESI IN OBRATOVALNI PARAMETRI, POVEZANI Z OBDOBJEMA ZAGONA IN USTAVITVE

1.   Ločeni procesi, povezani z minimalno obremenitvijo pri zagonu za stabilno proizvodnjo

1.1

Za kotle na trda goriva: celoten prehod z uporabe stabilnostnih pomožnih ali dodatnih gorilnikov na obratovanje le z običajnim gorivom.

1.2

Za kotle na tekoča goriva: zagon glavne črpalke za napajanje z gorivom in ko se tlak olja v gorilniku stabilizira ter za katerega se pretok goriva lahko uporabi kot kazalnik.

1.3

Za plinske turbine: točka, ko način izgorevanja preklopi na popolnoma vnaprej pripravljeno ustaljeno stanje ali „prosti tek“.

2.   Obratovalni parametri

2.1

Vsebnost kisika v dimnih plinih

2.2

Temperatura dimnega plina

2.3

Tlak pare

2.4

Za naprave, ki proizvajajo toploto: entalpija in toplotna prevodnost tekočin.

2.5

Za naprave na tekoča in plinska goriva: pretok goriva kot odstotek nazivne zmogljivosti pretoka goriva.

2.6

Za naprave s parnim kotlom: temperatura pare ob izhodu iz kotla.