ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2012.119.slv

Uradni list

Evropske unije

L 119

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 55
4. maj 2012


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 377/2012 z dne 3. maja 2012 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau

1

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 378/2012 z dne 3. maja 2012 o zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok ( 1 )

9

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 379/2012 z dne 3. maja 2012 o zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok ( 1 )

12

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 380/2012 z dne 3. maja 2012 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pogoji in ravnmi uporabe za aditive za živila, ki vsebujejo aluminij ( 1 )

14

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 381/2012 z dne 3. maja 2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

39

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 382/2012 z dne 3. maja 2012 o določanju najnižje stopnje carinskih dajatev za sladkor kot odgovor na peti delni javni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1239/2011

41

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta 2012/237/SZVP z dne 3. maja 2012 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau

43

 

 

2012/238/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 26. aprila 2012 o smernicah za politike zaposlovanja držav članic

47

 

 

2012/239/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 2. maja 2012 o imenovanju treh španskih članov in dveh španskih nadomestnih članov Odbora regij

49

 

 

2012/240/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 27. aprila 2012 o potrditvi obračunov plačilnih agencij držav članic v zvezi z izdatki, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) za proračunsko leto 2011 (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 2891)

50

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

4.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 119/1


UREDBA SVETA (EU) št. 377/2012

z dne 3. maja 2012

o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2012/237/SZVP z dne 3. maja 2012 o omejevalnih ukrepih proti proti nekaterim osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep 2012/237/SZVP predvideva sprejetje omejevalnih ukrepov proti nekaterim osebam, subjektom in organom, ki poskušajo preprečiti ali zavirati miroljuben politični proces ali s svojimi dejavnostmi spodkopavajo stabilnost v Republiki Gvineji Bissau. To zadeva zlasti tiste, ki so imeli vodilno vlogo pri uporu 1. aprila 2010 ter pri državnem prevratu 12. aprila 2012 ter s svojimi dejanji še naprej poskušajo oslabiti pravno državo in moč civilnih oblasti. Ti ukrepi vključujejo zamrznitev sredstev in gospodarskih virov fizičnih ali pravnih oseb, subjektov in organov s seznama iz Priloge k navedenemu sklepu.

(2)

Ti ukrepi spadajo na področje uporabe Pogodbe o delovanju Evropske unije, zato je zlasti zaradi zagotovitve, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali, za njihovo izvajanje potreben regulativni ukrep na ravni Unije.

(3)

Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznava zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, še posebej pravico do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča ter pravico do varstva osebnih podatkov. To uredbo bi bilo treba uporabljati v skladu z navedenimi pravicami in načeli.

(4)

Zaradi posebne nevarnosti, ki jo za mednarodni mir in varnost predstavljajo razmere v Gvineji Bissau, ter zaradi zagotovitve skladnosti s postopkom za spremembo in pregled Priloge k Sklepu 2012/237/SZVP bi moral pristojnost za spremembo seznama iz Priloge I k tej uredbi izvajati Svet.

(5)

V okviru postopka za spremembo seznama v Prilogi I k tej uredbi bi bilo treba določene fizične ali pravne osebe, subjekte ali organe obvestiti o razlogih za vključitev na seznam, da bi jim dali možnost, da predložijo pripombe. Kadar se predložijo pripombe ali novi tehtni dokazi, bi moral Svet pregledati svojo odločitev glede na navedene pripombe in ustrezno obvestiti zadevno osebo, subjekt ali organ.

(6)

Za izvajanje te uredbe in za zagotovitev čim večje pravne varnosti v Uniji bi bilo treba imena in druge ustrezne podatke o fizičnih in pravnih osebah, subjektih in organih, katerih sredstva in gospodarske vire je treba v skladu s to uredbo zamrzniti, razkriti javnosti. Pri vsakršni obdelavi osebnih podatkov bi bilo treba upoštevati Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (2) ter Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (3).

(7)

Da bi bila zagotovljena učinkovitost ukrepov iz te uredbe bi morala ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„sredstva“ pomeni vse vrste finančnih sredstev in koristi, kar vključuje, vendar ni omejeno na:

(i)

gotovino, čeke, denarne terjatve, menice, denarna nakazila in druge plačilne instrumente;

(ii)

depozite pri finančnih institucijah ali drugih subjektih, saldirane konte, dolgove in zadolžnice;

(iii)

vrednostne papirje in dolžniške instrumente, s katerimi se trguje javno ali zasebno, vključno z delnicami in deleži, certifikati vrednostnih papirjev, obveznicami, dolžniškimi vrednostnimi papirji, nakupnimi boni, zadolžnicami in pogodbami o izvedenih finančnih instrumentih;

(iv)

obresti, dividende ali druge prihodke iz sredstev ali vrednost, ustvarjeno s sredstvi;

(v)

kredit, pravico do pobota, garancije, garancije za dobro izvedbo ali druge finančne obveznosti;

(vi)

kreditna pisma, konosamente, kupoprodajne listine;

(vii)

dokumente o izkazani upravičenosti do sredstev ali finančnih virov;

(b)

„zamrznitev sredstev“ pomeni preprečitev vsakršnega premika, prenosa, spremembe, uporabe sredstev, dostopa do njih ali kakršnega koli ravnanja z njimi, ki bi imelo za posledico spremembe v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, posedovanju, vrsti, namembnosti ali druge spremembe, ki bi omogočile uporabo sredstev, vključno z upravljanjem portfeljev;

(c)

„gospodarski viri“ pomeni vse vrste premoženja, opredmetenega ali neopredmetenega, premičnega ali nepremičnega, ki sicer niso sredstva, vendar se lahko uporabijo za pridobitev sredstev, blaga ali storitev;

(d)

„zamrznitev gospodarskih virov“ pomeni preprečitev uporabe gospodarskih virov za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakršen koli način, kar vključuje, vendar ni omejeno na njihovo prodajo, najem ali hipoteko;

(e)

„ozemlje Unije“ pomeni ozemlja, kjer se uporablja Pogodba pod pogoji, določenimi v Pogodbi.

Člen 2

1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti, s katerimi razpolagajo ali jih nadzorujejo fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, za katere je Svet v skladu s členom 2(1) Sklepa 2012/237/SZVP opredelil, da (i) sodelujejo v dejanjih, ki ogrožajo mir, varnost ali stabilnost v Republiki Gvineji Bissau, ali ta dejanja podpirajo ali (ii) so povezani s temi osebami, subjekti ali organi, navedenimi na seznamu v Prilogi I.

2.   Nobena sredstva ali gospodarski viri ne smejo biti neposredno ali posredno dana fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz Priloge I na razpolago ali v njihovo korist.

3.   Zavestno in namerno sodelovanje pri dejavnostih, katerih namen ali posledica je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz odstavkov 1 in 2, je prepovedano.

Člen 3

1.   V Prilogi I so navedeni tudi razlogi za uvrstitev oseb, subjektov in organov na seznam.

2.   V Prilogi I so navedeni tudi razpoložljivi podatki, ki so potrebni za identifikacijo zadevnih fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov. Pri fizičnih osebah lahko ti podatki vključujejo imena, pa tudi vzdevke, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številko potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Pri pravnih osebah, subjektih in organih lahko ti podatki vključujejo imena, kraj in datum vpisa, številko vpisa in sedež podjetja.

Člen 4

1.   Z odstopanjem od člena 2 lahko pristojni organi držav članic, kakor so določeni na spletnih straneh, naštetih v Prilogi II pod pogoji, ki se jim zdi primerni, odobrijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali dajanje na razpolago nekaterih sredstev ali gospodarskih virov, ko ugotovijo, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri:

(a)

potrebni za zadovoljevanje osnovnih potreb oseb iz Priloge I in njihovih vzdrževanih družinskih članov, vključno s plačilom živil, najemnine ali hipoteke, zdravil in zdravljenje, davkov, zavarovalnih premij ter stroškov komunalnih storitev;

(b)

namenjeni izključno za plačilo zmernih honorarjev in povračilo nastalih stroškov, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev;

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za redno hranjenje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov; ali

(d)

potrebni za kritje izrednih izdatkov, če država članica najmanj dva tedna pred odobritvijo vsem drugim državam članicam in Komisiji uradno sporoči razloge, na podlagi katerih meni, da je treba izdati posebno odobritev.

2.   Zadevna državna članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1.

Člen 5

1.   Z odstopanjem od člena 2 lahko pristojni organi držav članic, kakor so določeni na spletnih straneh, naštetih v Prilog II, odobrijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

zadevna sredstva ali gospodarski viri so predmet sodnega, upravnega ali arbitražnega zasega, določenega pred datumom, ko je bila fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz člena 2 vključena v Prilogo I, ali pravne, upravne ali arbitražne sodbe, izdane pred navedenim datumom;

(b)

zadevna sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabili izključno za poravnavo terjatev, ki so zavarovane s tako zastavno pravico ali priznane kot veljavne v taki sodbi, v mejah, določenih z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami;

(c)

zastavna pravica ali sodba ni v korist fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa iz Priloge I; in

(d)

priznanje zastavne pravice ali sodbe ni v nasprotju z javno politiko zadevne države članice.

2.   Zadevna državna članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1.

Člen 6

1.   Člen 2(2) se ne uporablja za prilive na zamrznjenih računih, kot so:

(a)

obresti ali drugi dohodki na teh računih ali

(b)

zapadla plačila po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so bili sklenjeni ali so nastali pred datumom, ko je bila fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz člena 2 vključena v Prilogo I,

če so take obresti, drugi dohodki in plačila zamrznjeni v skladu s členom 2(1).

2.   Člen 2(2) finančnim ali kreditnim institucijam v Uniji ne preprečuje knjiženja prilivov sredstev, ki se nakažejo na račun fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama, na zamrznjene račune, če se zamrznejo tudi vsi prilivi na tak račun. Finančne ali kreditne institucije o vseh takih transakcijah nemudoma obvestijo zadevni pristojni organ.

Člen 7

1.   Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali odklonitev dajanja sredstev ali gospodarskih virov na razpolago, izvedena v dobri veri, da je tako dejanje v skladu s to uredbo, ne povzroči nikakršne odgovornosti fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa, ki jo uveljavlja, ali njegovih direktorjev ali uslužbencev, razen če se dokaže, da je bila zamrznitev ali zadržanje sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

2.   Prepoved iz člena 2(2) ne povzroči nikakršne odgovornosti fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, ki so dali sredstva ali gospodarske vire na razpolago, če niso vedeli, da s svojimi dejanji kršijo to prepoved, in niso imeli utemeljenega razloga, da bi to domnevali.

Člen 8

1.   Ne glede na veljavna pravila o poročanju, zaupnosti in poslovni skrivnosti fizične in pravne osebe, subjekti ter organi, našteti v Prilogi I:

(a)

pristojnemu organu, kakor je določen na eni od spletnih straneh, naštetih v Prilogi II, v državi članici, kjer prebivajo ali imajo sedež, nemudoma predložijo vse informacije, ki bi olajšali uresničevanje te uredbe, kot so računi in zneski, zamrznjeni v skladu s členom 2, ter pošljejo te podatke Komisiji neposredno ali prek navedenega pristojnega organa; in

(b)

s pristojnim organom sodelujejo pri kakršnem koli preverjanju teh podatkov.

2.   Vsi podatki, poslani ali prejeti v skladu s tem členom, se uporabljajo samo za namene, za katere so bili poslani ali prejeti.

Člen 9

Komisija in države članice se medsebojno nemudoma obvestijo o ukrepih, sprejetih na podlagi te uredbe, in druga drugi predložijo vse druge ustrezne podatke v zvezi s to uredbo, s katerimi razpolagajo, zlasti podatke glede problemov kršenja in uveljavljanja ter sodb, ki so jih izrekla nacionalna sodišča.

Člen 10

Komisija je pooblaščena za spremembe Priloge II na podlagi podatkov, ki so jih posredovale države članice.

Člen 11

1.   Kadar Svet odloči, da bodo za fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ veljali ukrepi iz člena 2(1), ustrezno spremeni Prilogo I.

2.   Svet o svoji odločitvi in njeni utemeljitvi obvesti fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ iz odstavka 1 bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo uradnega obvestila, s čimer taki fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu da možnost, da predloži pripombe.

3.   Kadar se predložijo pripombe ali novi tehtni dokazi, Svet pregleda svojo odločitev in o tem ustrezno obvesti zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ.

4.   Seznam iz Priloge I se pregleda v rednih časovnih presledkih in vsaj vsakih 12 mesecev.

Člen 12

1.   Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo izvajanje. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.   Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma uradno obvestijo Komisijo o teh pravilih in jo uradno obveščajo o vseh naknadnih spremembah teh pravil.

Člen 13

Kadar ta uredba določa obveznost uradnega obveščanja Komisije, sporočanja Komisiji ali druge vrste komuniciranja z njo, se za tako komunikacijo uporabljajo naslov in drugi kontaktni podatki, kakor so določeni v Prilogi II.

Člen 14

Ta uredba se uporablja:

(a)

na ozemlju Unije, vključno z njenim zračnim prostorom;

(b)

na vseh zrakoplovih in vseh plovilih, ki so v pristojnosti držav članic;

(c)

za vse osebe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki imajo državljanstvo države članice;

(d)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe, ki nastanejo ali so ustanovljeni po pravu države članice;

(e)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi z vsakim poslom, opravljenim v celoti ali delno znotraj Unije.

Člen 15

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. maja 2012

Za Svet

Predsednik

N. WAMMEN


(1)  Glej stran 43 tega Uradnega lista.

(2)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(3)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.


PRILOGA I

Seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov ali organov iz člena 2(1) in 2(2)

Osebe

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti (datum in kraj rojstva (d. r. in k. r.), številka potnega lista ali osebne izkaznice itd.)

Razlogi za uvrstitev na seznam

Datum uvrstitve na seznam

1.

General António INJAI (tudi António INDJAI)

Državljanstvo: Gvineja Bissau

d. r.: 20. januar 1955

k. r.: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Gvineja Bissau

Starševstvo: Wasna Injai in Quiritche Cofte

Uradna funkcija: generalpodpolkovnik – Chefe de Estado-Maior Geral das Forças Armadas

António Injai je bil osebno udeležen pri načrtovanju in vodenju upora 1. aprila 2010, zaradi katerega je prišlo do nezakonitega prijetja predsednika vlade Carla Gomesa mlajšega in Joséja Zamore Indute, takratnega načelnika generalštaba oboroženih sil.

Antonio Injai je s svojimi dejanji izvajal pritisk na vlado, da bi ga imenovala za načelnika generalštaba oboroženih sil.

3.5.2012

 

 

Nacionalna osebna izkaznica: številka ni znana (Gvineja Bissau)

Potni list: diplomatski potni list AAID00435

Datum izdaje: 18. 2. 2010

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 18. 2. 2013

Injai je v javnih izjavah zakonitim oblastem, zlasti predsedniku vlade Carlosu Gomesu mlajšemu, večkrat grozil s smrtjo ter poskušal oslabiti pravno državo, omejiti moč civilnih oblasti ter spodbujati razširjen koncept nekaznovanja in nestabilnosti v državi.

Med volilnim obdobjem leta 2012 je Injai kot načelnik generalštaba oboroženih sil znova dajal izjave, v katerih je grozil z rušenjem izvoljene oblasti in prekinitvijo volilnega procesa.

 

 

 

 

Antonio Injai je bil vpleten tudi v operativno načrtovanje državnega udara 12. aprila 2012. Po tem državnem udaru je prvo sporočilo vojaškega poveljstva izdal generalštab oboroženih sil, ki ga vodi general Injai. Z nikakršnimi ukrepi ni nasprotoval tej neustavni vojaški akciji niti je ni obsodil.

 

2.

Generalmajor Mamadu TURE (N'KRUMAH) (tudi N’Krumah)

Državljanstvo – Gvineja Bissau

d. r.: 26. april 1947

Diplomatski potni list št. DA0002186

Datum izdaje: 30. 3. 2007

Datum izteka veljavnosti: 26. 8. 2013

Namestnik načelnika štaba oboroženih sil. Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

3.5.2012

3.

General Augusto MÁRIO CÓ

 

Načelnik štaba kopenske vojske. Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

3.5.2012

4.

General Estêvão NA MENA

 

Načelnik pomorskih operacij. Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

3.5.2012

5.

Brigadni general Ibraima CAMARÁ (tudi Papa Camará)

Državljanstvo – Gvineja Bissau

d. r.: 11. maj 1964

Diplomatski potni list št. AAID00437

Datum izdaje: 18. 2. 2010

Datum izteka veljavnosti: 18. 2. 2013

Načelnik štaba zračnih sil. Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

3.5.2012

6.

Podpolkovnik Daba NAUALNA (tudi Daba Na Walna)

Državljanstvo – Gvineja Bissau

d. r.: 6. junij 1966

Številka potnega lista: SA 0000417

Datum izdaje: 29. 10. 2003

Datum izteka veljavnosti: 10. 3. 2013

Tiskovni predstavnik vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

3.5.2012


PRILOGA II

Spletne strani o informacijah glede pristojnih organov držav članic iz členov 4(1), 5(1) in 8(1) ter naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji

A.

Pristojni organi vsake države članice:

 

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BOLGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

 

ČEŠKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANSKA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

 

NEMČIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRČIJA

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

 

ŠPANIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

CIPER

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

MADŽARSKA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NIZOZEMSKA

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

 

AVSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALSKA

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAŠKA

http://www.foreign.gov.sk

 

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

 

ZDRUŽENO KRALJESTVO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.

Naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji ali druge vrste komuniciranja z njo:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

Unit FPIS.2

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

E-naslov: relex-sanctions@ec.europa.eu

Telefon: +32-2-295-5585

Faks: +32-2-299-0873


4.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 119/9


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 378/2012

z dne 3. maja 2012

o zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (1) ter zlasti člena 17(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1924/2006 so zdravstvene trditve na živilih prepovedane, razen če jih Komisija v skladu z navedeno uredbo odobri in uvrsti na seznam dovoljenih trditev.

(2)

Uredba (ES) št. 1924/2006 določa tudi, da nosilci živilske dejavnosti lahko vloge za odobritev zdravstvenih trditev predložijo pristojnemu nacionalnemu organu države članice. Pristojni nacionalni organ veljavne vloge pošlje Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

(3)

Agencija po prejemu vloge takoj obvesti druge države članice in Komisijo ter pripravi mnenje o zadevni zdravstveni trditvi.

(4)

Komisija ob upoštevanju mnenja Agencije odloči o odobritvi zdravstvenih trditev.

(5)

Družba SVUS Pharma a.s je v skladu s členom 14(1)(a) Uredbe (ES) št. 1924/2006 predložila vlogo, Agencija pa je morala pripraviti mnenje o zdravstveni trditvi v zvezi z učinki ProteQuine®, mešanice prostih aminokislin, oligopeptidov in nukleotidov, na zvišanje koncentracije sekretornih imunoglobulinov A (SigA) ter zmanjšanje tveganja za gripo in običajni prehlad (vprašanje št. EFSA-Q-2008-397) (2). Vlagatelja sta predlagala naslednjo trditev: „ProteQuine® zvišuje/ohranja koncentracijo SigA na sluznicah. Znižana ali nezadostna koncentracija SigA je dejavnik tveganja za razvoj običajnega prehlada ali gripe.“

(6)

Agencija je v svojem mnenju, ki so ga Komisija in države članice prejele 13. aprila 2011, na podlagi predloženih podatkov sklenila, da vzročno-posledična povezava med uživanjem ProteQuine® in zvišanjem koncentracij SigA ter zmanjšanjem tveganja za običajni prehlad in gripo ni bila utemeljena. Ker zdravstvena trditev ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe (ES) št. 1924/2006, se ne sme odobriti.

(7)

Družba SVUS Pharma a.s je v skladu s členom 14(1)(a) Uredbe (ES) št. 1924/2006 predložila vlogo, Agencija pa je morala pripraviti mnenje o zdravstveni trditvi v zvezi z učinki ProteQuine®, mešanice prostih aminokislin, oligopeptidov in nukleotidov, ter govejega laktoferina na zvišanje koncentracije sekretornih imunoglobulinov A ter zmanjšanje tveganja za običajni prehlad z vnetjem žrela (vprašanje št. EFSA-Q-2008-398) (3). Vlagatelja sta predlagala naslednjo trditev: „ProteQuine® v kombinaciji z govejim laktoferinom zvišuje/ohranja koncentracijo SigA na sluznicah. Znižana ali nezadostna koncentracija SigA je dejavnik tveganja za razvoj običajnega prehlada z vnetjem žrela, kombinacija ProteQuine® z govejim laktoferinom pa zmanjšuje tveganje za razvoj vnetja grla.“

(8)

Agencija je v svojem mnenju, ki so ga Komisija in države članice prejele 13. aprila 2011, na podlagi predloženih podatkov sklenila, da vzročno-posledična povezava med uživanjem ProteQuine® in govejega laktoferina ter zvišanjem koncentracij SigA in zmanjšanjem tveganja za običajni prehlad z vnetjem žrela ni bila utemeljena. Ker zdravstvena trditev ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe (ES) št. 1924/2006, se ne sme odobriti.

(9)

Družba CSL – Centro Sperimentale del Latte S.p.A. je v skladu s členom 14(1)(b) Uredbe (ES) št. 1924/2006 predložila vlogo, Agencija pa je morala pripraviti mnenje o zdravstveni trditvi v zvezi z učinki kombinacije bakterije Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus sev AY/CSL (LMG P-17224) in bakterije Streptococcus thermophilus sev 9Y/CSL (LMG P-17225) na koristno modulacijo črevesne mikroflore (vprašanje št. EFSA-Q-2008-273) (4). Vlagatelja sta predlagala naslednjo trditev: „Ohranja dobro zdravje črevesja z normalizacijo črevesne flore.“

(10)

Agencija je v svojem mnenju, ki so ga Komisija in države članice prejele 20. julija 2011, na podlagi predloženih podatkov sklenila, da vzročno-posledična povezava med uživanjem kombinacije bakterije L. delbrueckii subsp. bulgaricus sev AY/CSL (LMG P-17224) in bakterije S. thermophilus sev 9Y/CSL (LMG P-17225) ter ugodnim fiziološkim učinkom v zvezi s trditvijo ni bila utemeljena. Ker zdravstvena trditev ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe (ES) št. 1924/2006, se ne sme odobriti.

(11)

Evropsko združenje industrij dietetičnih živil (IDACE) je v skladu s členom 14(1)(b) Uredbe (ES) št. 1924/2006 predložilo vlogo, Agencija pa je morala pripraviti mnenje o zdravstveni trditvi v zvezi z vplivi betapalmitata na povečano absorpcijo kalcija (vprašanje št. EFSA-Q-2008-172) (5). Vlagatelj je med drugim predlagal naslednjo trditev: „Obogatitev z betapalmitatom prispeva k povečani absorpciji kalcija.“

(12)

Agencija je v svojem mnenju, ki so ga Komisija in države članice prejele 28. julija 2011, na podlagi predloženih podatkov sklenila, da predloženi dokazi ne zadostujejo za vzpostavitev vzročno-posledične povezave med uživanjem betapalmitata in navedeno trditvijo. Ker zdravstvena trditev ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe (ES) št. 1924/2006, se ne sme odobriti.

(13)

V skladu s členom 28(6) Uredbe (ES) št. 1924/2006 se zdravstvene trditve iz člena 14(1)(b) navedene uredbe, ki niso odobrene z odločbo v skladu s členom 17(3) Uredbe (ES) št. 1924/2006, lahko uporabljajo šest mesecev po sprejetju te uredbe, če je bila vloga vložena pred 19. januarjem 2008. Prehodno obdobje iz navedenega člena se nanaša na zdravstveno trditev v zvezi z betapalmitatom, navedenim v Prilogi k tej uredbi.

(14)

Ker vloga za zdravstveno trditev v zvezi s kombinacijo bakterije Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus sev AY/CSL (LMG P-17224) in bakterije Streptococcus thermophilus sev 9Y/CSL (LMG P-17225) ni bila predložena pred 19. januarjem 2008, zahteva iz člena 28(6)(b) ni izpolnjena, zato se prehodno obdobje iz navedenega člena ne uporablja.

(15)

Za zagotovitev popolne skladnosti s to uredbo morajo nosilci živilske dejavnosti in nacionalni pristojni organi sprejeti potrebne ukrepe, da zdravstvene trditve, navedene v Prilogi k tej uredbi, ki so bile predložene v skladu s členom 14(1)(b) Uredbe (ES) št. 1924/2006, najpozneje šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe niso več prisotne na trgu.

(16)

Pri določanju ukrepov iz te uredbe so bile upoštevane pripombe, ki so jih vlagatelji in predstavniki javnosti poslali Komisiji v skladu s členom 16(6) Uredbe (ES) št. 1924/2006.

(17)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa mu nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Zdravstvene trditve iz Priloge k tej uredbi se ne uvrstijo na seznam dovoljenih trditev Unije v skladu s členom 14(1) Uredbe (ES) št. 1924/2006.

2.   Zdravstvene trditve iz člena 14(1)(b) Uredbe (ES) št. 1924/2006 in odstavka 1, ki so se uporabljale pred začetkom veljavnosti te uredbe, se lahko uporabljajo še šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. maja 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 404, 30.12.2006, str. 9.

(2)  The EFSA Journal 2011; 9(4):2128.

(3)  The EFSA Journal 2011; 9(4):2129.

(4)  The EFSA Journal 2011; 9(7):2288.

(5)  The EFSA Journal 2011; 9(7):2289.


PRILOGA

Zavrnjene zdravstvene trditve

Vloga – ustrezne določbe Uredbe (ES) št. 1924/2006

Hranilo, snov, živilo ali kategorija živil

Trditev

Referenčno mnenje Agencije za varnost hrane

Zdravstvena trditev po členu 14(1)(a), ki se nanaša na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni

ProteQuine®

ProteQuine® zvišuje/ohranja koncentracijo SigA na sluznicah. Znižana ali nezadostna koncentracija SigA je dejavnik tveganja za razvoj običajnega prehlada ali gripe.

Q-2008-397

Zdravstvena trditev po členu 14(1)(a), ki se nanaša na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni

ProteQuine® v kombinaciji z govejim laktoferinom

ProteQuine® v kombinaciji z govejim laktoferinom zvišuje/ohranja koncentracijo SigA na sluznicah. Znižana ali nezadostna koncentracija SigA je dejavnik tveganja za razvoj običajnega prehlada z vnetjem žrela, kombinacija ProteQuine® z govejim laktoferinom pa zmanjšuje tveganje za razvoj vnetja žrela.

Q-2008-398

Zdravstvena trditev po členu 14(1)(b), ki se nanaša na razvoj in zdravje otrok

Bakterija Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus sev AY/CSL (LMG P-17224) in bakterija Streptococcus thermophilus sev 9Y/CSL (LMG P-17225)

Ohranja dobro zdravje črevesja z normalizacijo črevesne flore.

Q-2008-273

Zdravstvena trditev po členu 14(1)(b), ki se nanaša na razvoj in zdravje otrok

Betapalmitat

Obogatitev z betapalmitatom prispeva k povečani absorpciji kalcija.

Q-2008-172


4.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 119/12


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 379/2012

z dne 3. maja 2012

o zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (1) ter zlasti člena 18(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1924/2006 so zdravstvene trditve na živilih prepovedane, razen če jih Komisija v skladu z navedeno uredbo odobri in uvrsti na seznam dovoljenih trditev.

(2)

Uredba (ES) št. 1924/2006 določa tudi, da nosilci živilske dejavnosti lahko vloge za odobritev zdravstvenih trditev predložijo pristojnemu nacionalnemu organu države članice. Pristojni nacionalni organ veljavne vloge pošlje Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

(3)

Agencija po prejemu vloge takoj obvesti druge države članice in Komisijo ter pripravi mnenje o zadevni zdravstveni trditvi.

(4)

Komisija ob upoštevanju mnenja Agencije odloči o odobritvi zdravstvenih trditev.

(5)

Družba Valio Ltd. je v skladu s členom 13(5) Uredbe (ES) št. 1924/2006 predložila vlogo, Agencija pa je morala pripraviti mnenje o zdravstveni trditvi v zvezi z vplivi Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) na ohranjanje odpornosti proti patogenim želodčno-črevesnim mikroorganizmom (vprašanje št. EFSA-Q-2010-01028) (2). Vlagatelj je predlagal naslednjo trditev: „Lactobacillus GG pomaga ohranjati odpornost proti črevesnim patogenom.“

(6)

Komisija in države članice so 1. junija 2010 prejele znanstveno mnenje Agencije, ki je na podlagi predloženih podatkov ugotovila, da vzročno-posledična povezava med uživanjem Lactobacillus rhamnosus GG in navedeno trditvijo ni utemeljena. Ker zdravstvena trditev ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe (ES) št. 1924/2006, se ne sme odobriti.

(7)

Družba Gelita AG je v skladu s členom 13(5) Uredbe (ES) št. 1924/2006 predložila vlogo, Agencija pa je morala pripraviti mnenje o zdravstveni trditvi v zvezi z vplivi kolagenskega hidrolizata na ohranjanje funkcije sklepov (vprašanje št. EFSA-Q-2011-00201) (3). Vlagatelj je predlagal naslednjo trditev: „Značilna mešanica kolagena in peptidov (kolagenski hidrolizat), ki ima pozitiven fiziološki učinek na ohranjanje funkcije sklepov pri fizično aktivnih ljudeh.“

(8)

Komisija in države članice so 20. julija 2011 prejele znanstveno mnenje Agencije, ki je na podlagi predloženih podatkov ugotovila, da vzročno-posledična povezava med uživanjem kolagenskega hidrolizata in navedeno trditvijo ni utemeljena. Ker zdravstvena trditev ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe (ES) št. 1924/2006, se ne sme odobriti.

(9)

Zdravstveni trditvi iz te uredbe sta zdravstveni trditvi iz točke (a) člena 13(1) Uredbe (ES) št. 1924/2006, zato zanju velja prehodno obdobje iz člena 28(5) navedene uredbe. Agencija je ugotovila, da vzročno-posledične povezave med živili in navedenima trditvama niso utemeljene, zato trditvi nista v skladu z Uredbo (ES) št. 1924/2006 in se prehodno obdobje iz navedenega člena zanju ne more uporabiti.

(10)

Za zagotovitev popolne skladnosti s to uredbo morajo nosilci živilske dejavnosti in nacionalni pristojni organi sprejeti potrebne ukrepe, da se zagotovi, da se zdravstveni trditvi iz Priloge k tej uredbi najpozneje šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe več ne uporabljata.

(11)

Pri določanju ukrepov iz te uredbe so bile upoštevane pripombe, ki so jih vlagatelji in predstavniki javnosti poslali Komisiji v skladu s členom 16(6) Uredbe (ES) št. 1924/2006.

(12)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa mu nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Zdravstveni trditvi iz Priloge k tej uredbi se ne uvrstita na seznam dovoljenih trditev Unije v skladu s členom 13(3) Uredbe (ES) št. 1924/2006.

2.   Vendar se zdravstveni trditvi iz odstavka 1, uporabljeni pred začetkom veljavnosti te uredbe, lahko še naprej uporabljata največ šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. maja 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 404, 30.12.2006, str. 9.

(2)  The EFSA Journal (2011); 9(6):2167.

(3)  The EFSA Journal (2011); 9(7):2291.


PRILOGA

Zavrnjeni zdravstveni trditvi

Vloga – ustrezne določbe Uredbe (ES) št. 1924/2006

Hranilo, snov, živilo ali kategorija živil

Trditev

Referenčno mnenje Agencije za varnost hrane

Zdravstvena trditev po členu 13(5), ki je utemeljena na novo ugotovljenih znanstvenih dokazih in/ali vključuje zahtevo za zakonsko zaščito podatkov

Lactobacillus rhamnosus GG (LGG)

Lactobacillus GG pomaga ohranjati odpornost proti črevesnim patogenom.

Q-2010-01028

Zdravstvena trditev po členu 13(5), ki je utemeljena na novo ugotovljenih znanstvenih dokazih in/ali vključuje zahtevo za zakonsko zaščito podatkov

kolagenski hidrolizat

Značilna mešanica kolagena in peptidov (kolagenski hidrolizat), ki ima pozitiven fiziološki učinek na ohranjanje funkcije sklepov pri fizično aktivnih ljudeh.

Q-2011-00201


4.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 119/14


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 380/2012

z dne 3. maja 2012

o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pogoji in ravnmi uporabe za aditive za živila, ki vsebujejo aluminij

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) in zlasti člena 10(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 je določen seznam Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v živilih, in pogoji njihove uporabe.

(2)

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je v svojem mnenju z dne 22. maja 2008 (2) priporočila znižanje sprejemljivega tedenskega vnosa za aluminij na 1 mg/kg telesne teže/teden. Poleg tega EFSA meni, da je spremenjen sprejemljiv tedenski vnos pri porabnikih, zlasti pri otrocih, ki zaužijejo velike količine, v večjem delu Unije na splošno presežen.

(3)

EFSA meni, da je splošno prebivalstvo aluminijevim spojinam najbolj izpostavljeno prek hrane zaradi naravnega pojava aluminija v hrani in uporabe aluminijevih spojin pri predelavi hrane, vključno z aditivi za živila. Vendar ESFA ne more opredeliti vloge posameznega vira zaradi zasnove študij človeške prehrane in uporabljenih analitičnih metod, s katerimi se določi samo skupna vsebnost aluminija v hrani.

(4)

V Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 je odobrena uporaba aditivov za živila, ki vsebujejo aluminij, v številnih živilih, pogosto pri zelo visokih najvišjih dovoljenih vsebnostih ali brez navedbe najvišjih dovoljenih vsebnosti koncentracije (quantum satis).

(5)

V Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 in Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (3), je odobrena uporaba nekaterih barvil, ki lahko vsebujejo aluminij v obliki lakov, v številnih živilih, na splošno brez navedbe najvišjih dovoljenih vsebnosti koncentracije aluminija v lakih.

(6)

Zato je primerno spremeniti trenutno veljavne pogoje uporabe in zmanjšati ravni uporabe za aditive za živila, ki vsebujejo aluminij, vključno z aluminijevimi laki, za zagotovitev, da spremenjen sprejemljiv tedenski vnos ni presežen.

(7)

Proizvodne prakse, pri katerih se uporabljajo večje količine aditivov za živila, se izvajajo že desetletja, zato je treba določiti prehodno obdobje, da se nosilcem živilske dejavnosti omogoči, da se prilagodijo novim zahtevam iz te uredbe za uporabe aditivov za živila, ki vsebujejo aluminij, razen lakov.

(8)

Označevanje vsebnosti aluminija v aluminijevih lakih, ki niso namenjeni za prodajo končnemu potrošniku, trenutno ni obvezno. Obvezno mora postati v 12 mesecih od začetka veljavnosti te uredbe, da se proizvajalcem živil, ki uporabljajo aluminijeve lake, omogoči, da najvišje dovoljene vsebnosti za take lake prilagodijo predlaganim najvišjim dovoljenim vsebnostim. Zato je treba določiti prehodno obdobje, daljše od 12 mesecev, da se lahko nosilci živilske dejavnosti prilagodijo novim zahtevam iz te uredbe.

(9)

Priloga II, kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 1129/2011 (4), se načeloma uporablja od 1. junija 2013. Za olajšanje učinkovitega izvajanja Priloge II je primerno v Prilogo vstaviti obdobja uporabe, ki se ne začnejo 1. junija 2013 in nastopijo po začetku veljavnosti te uredbe.

(10)

Nosilec bentonit E 558, ki vsebuje aluminij, se po informacijah, ki so jih predložili proizvajalci živil, ne uporablja več. Zato ni vključen v del 1 Priloge III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 in ga je treba črtati s seznama vseh aditivov v delu B Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008.

(11)

Aditiva za živila kalcijev aluminijev silikat E 556 in aluminijev silikat (kaolin) E 559 je treba črtati s seznama vseh aditivov v delu B Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008, saj se te snovi lahko nadomestijo z drugimi aditivi za živila.

(12)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

1.   Živila, ki niso v skladu z določbami iz te uredbe, ki se bo začela uporabljati 1. februarja 2014, in ki so bila zakonito dana na trg pred 1. februarjem 2014, se lahko še naprej tržijo do minimalnega roka trajanja ali roka uporabe.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se živila, ki vsebujejo aluminijeve lake in niso v skladu z določbami iz te uredbe, ki se bo začela uporabljati 1. avgusta 2014, ter ki so bila zakonito dana na trg pred 1. avgustom 2014, lahko še naprej tržijo do minimalnega roka trajanja ali roka uporabe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah.

V Bruslju, 3. maja 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(2)  Znanstveno mnenje Odbora za aditive za živila, arome, pomožna tehnološka sredstva in materiale za stik z živili o varnosti vnosa aluminija s hrano, The EFSA Journal (2008) 754, str. 1.

(3)  UL L 83, 22.3.2012, str. 1.

(4)  UL L 295, 12.11.2011, str. 1.


PRILOGA

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni:

(a)

del A se spremeni:

(i)

točka 4 oddelka 2 se nadomesti z naslednjim:

„4.

Aluminijevi laki, pripravljeni iz vseh barvil iz preglednice 1 dela B, so odobreni do 31. julija 2014.

Od 1. avgusta 2014 so odobreni samo aluminijevi laki, pripravljeni iz barvil iz preglednice 3 dela A, in samo v kategorijah živil, za katere so izrecno v delu E navedene določbe o dovoljeni vsebnosti aluminija iz lakov.“

(ii)

doda se naslednja preglednica 3:

Preglednica 3

Barvila, ki se lahko uporabljajo v obliki lakov

E-številka

Ime

E 100

kurkumin

E 102

tartrazin

E 104

kinolinsko rumeno

E 110

sončno rumeno FCF/oranžno rumeno S

E 120

košenilja, karminska kislina, karmini

E 122

azorubin, karmoizin

E 123

amarant

E 124

rdeče 4R, košenil rdeče A

E 127

eritrozin

E 129

alura rdeče AC

E 131

patentno modro V

E 132

indigotin, indigo karmin

E 133

briljantno modro FCF

E 141

bakrovi kompleksi klorofilov in klorofilinov

E 142

zeleno S

E 151

briljantno črno BN, črno PN

E 155

rjavo HT

E 163

antocianini

E 180

litolrubin BK“

(b)

preglednica 3 dela B (Aditivi razen barvil in sladil) se spremeni:

(i)

vnosi za E 556 (kalcijev aluminijev silikat), E 558 (bentonit) in E 559 (aluminijev silikat (kaolin)) se nadomestijo z naslednjim:

„E 556

kalcijev aluminijev silikat (*)

E 558

bentonit (**)

E 559

aluminijev silikat (kaolin) (*)“

(ii)

dodata se naslednji opombi:

„(*) =

dovoljen do 31. januarja 2014

(**) =

dovoljen do 31. maja 2013“

(c)

točka (s) v preglednici 5 dela C „E 551 – 559: silicijev dioksid – silikati“ se nadomesti z naslednjim:

„(s.1.)

E 551–559: silicijev dioksid – silikati (1)

E-številka

Ime

E 551

silicijev dioksid

E 552

kalcijev silikat

E 553a

magnezijevi silikati

E 553b

smukec

E 554

natrijev aluminijev silikat

E 555

kalijev aluminijev silikat

E 556

kalcijev aluminijev silikat

E 559

aluminijev silikat (kaolin)

(s.2.)

E 551–553: silicijev dioksid – silikati (2)

Število E

Ime

E 551

silicijev dioksid

E 552

kalcijev silikat

E 553a

magnezijevi silikati

E 553b

smukec

(d)

del E se spremeni:

(1)

v kategoriji 0 (Aditivi za živila, odobreni v vseh kategorijah živil) se:

(i)

vnos za aditive E 551–559 (samo živila v obliki prahu (tj. živila, posušena v proizvodnem postopku, in njihove mešanice), razen živil, navedenih v preglednici 1 dela A te priloge) nadomesti z naslednjim:

„E 551–559

silicijev dioksid – silikati

10 000

(1) (57)

samo živila v obliki prahu (tj. živila, posušena v proizvodnem postopku, in njihove mešanice), razen živil, navedenih v preglednici 1 dela A te priloge

obdobje uporabe:

do 31. januarja 2014

E 551–553

silicijev dioksid – silikati

10 000

(1) (57)

samo živila v obliki prahu (tj. živila, posušena v proizvodnem postopku, in njihove mešanice), razen živil, navedenih v preglednici 1 dela A te priloge

obdobje uporabe:

od 1. februarja 2014“

(ii)

vnos za aditive E 551–559 (samo živila v obliki tablet in dražejev, razen živil, navedenih v preglednici 1 dela A te priloge) nadomesti z naslednjim:

„E 551–559

silicijev dioksid – silikati

quantum satis

(1)

samo živila v obliki tablet in dražejev, razen živil, navedenih v preglednici 1 dela A te priloge

obdobje uporabe:

do 31. januarja 2014

E 551–553

silicijev dioksid – silikati

quantum satis

(1)

samo živila v obliki tablet in dražejev, razen živil, navedenih v preglednici 1 dela A te priloge

obdobje uporabe:

od 1. februarja 2014“

(2)

v kategoriji 01.4 (Aromatizirani fermentirani mlečni izdelki, vključno s toplotno obdelanimi izdelki) se:

(i)

vnos za skupino II nadomesti z naslednjim:

„skupina II

barvila pri quantum satis

quantum satis

 

 

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

skupina II

barvila pri quantum satis

quantum satis

(74)

 

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(ii)

vnos za skupino III nadomesti z naslednjim:

„skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

150

 

 

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

150

(74)

 

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(iii)

vnos za aditiv E 104 nadomesti z naslednjim:

„E 104

kinolinsko rumeno

10

(61)

 

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 104

kinolinsko rumeno

10

(61) (74)

 

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(iv)

vnos za aditiv E 110 nadomesti z naslednjim:

„E 110

sončno rumeno FCF/oranžno rumeno S

5

(61)

 

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 110

sončno rumeno FCF/oranžno rumeno S

5

(61) (74)

 

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(v)

vnos za aditiv E 124 nadomesti z naslednjim:

„E 124

rdeče 4R, košenil rdeče A

5

(61)

 

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 124

rdeče 4R, košenil rdeče A

5

(61), (74)

 

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(vi)

doda naslednja opomba:

 

 

„(74):

Najvišja dovoljena vsebnost za aluminij iz vseh aluminijevih lakov je 15 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013.“

(3)

v kategoriji 01.7.2 (Zorjeni sir) se vnos za aditive E 551–559 nadomesti z naslednjim:

„E 551–559

silicijev dioksid – silikati

10 000

(1)

samo na rezine narezan ali nariban trdi ali poltrdi sir

obdobje uporabe:

do 31. januarja 2014

E 551–553

silicijev dioksid – silikati

10 000

(1)

samo na rezine narezan ali nariban trdi ali poltrdi sir

obdobje uporabe:

od 1. februarja 2014“

(4)

v kategoriji 01.7.3 (Užitna skorja sira) se:

(i)

vnos za skupino III nadomesti z naslednjim:

„skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

quantum satis

 

 

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

quantum satis

(67)

 

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(ii)

vnos za aditiv E 180 nadomesti z naslednjim:

„E 180

litolrubin BK

quantum satis

 

 

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

E 180

litolrubin BK

quantum satis

(67)

 

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(iii)

doda naslednja opomba:

 

 

„(67):

Najvišja dovoljena vsebnost aluminija iz vseh aluminijevih lakov aditivov E 120 (košenilja, karminska kislina, karmini) in E 180 (litolrubin BK) je 10 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013.“

(5)

v kategoriji 01.7.5 (Topljeni sir) se:

(i)

vnos za aditiv E 120 nadomesti z naslednjim:

„E 120

košenilja, karminska kislina, karmini

100

(33)

samo aromatiziran topljeni sir

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

E 120

košenilja, karminska kislina, karmini

100

(33) (66)

samo aromatiziran topljeni sir

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(ii)

vnos za aditive E 551–559 nadomesti z naslednjim:

„E 551–559

silicijev dioksid – silikati

10 000

(1)

 

obdobje uporabe:

do 31. januarja 2014

E 551–553

silicijev dioksid – silikati

10 000

(1)

 

obdobje uporabe:

od 1. februarja 2014“

(iii)

doda naslednja opomba:

 

 

„(66):

Najvišja dovoljena vsebnost aluminija iz vseh aluminijevih lakov aditivov E 120 (košenilja, karminska kislina, karmini) je 1,5 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013.“

(6)

v kategoriji 01.7.6 (Sirni izdelki (razen izdelkov, ki spadajo v kategorijo 16)) se vnos za aditive E 551–559 nadomesti z naslednjim:

„E 551–559

silicijev dioksid, kalcijev silikat, magnezijevi silikati, smukec

10 000

(1)

samo na rezine narezani ali naribani trdi in poltrdi proizvodi

obdobje uporabe:

do 31. januarja 2014

E 551–553

silicijev dioksid – silikati

10 000

(1)

samo na rezine narezani ali naribani trdi in poltrdi proizvodi

obdobje uporabe:

od 1. februarja 2014“

(7)

v kategoriji 01.8 (Mlečnim izdelkom podobni izdelki, vključno z mlečnimi nadomestki) se vnos za aditive E 551–559 nadomesti z naslednjim:

„E 551–559

silicijev dioksid – silikati

10 000

(1)

samo na rezine narezan ali nariban siru podoben proizvod in topljenemu siru podoben proizvod; mlečni nadomestki

obdobje uporabe:

do 31. januarja 2014

E 551–553

silicijev dioksid – silikati

10 000

(1)

samo na rezine narezan ali nariban siru podoben proizvod in topljenemu siru podoben proizvod; mlečni nadomestki

obdobje uporabe:

od 1. februarja 2014“

(8)

v kategoriji 02.2.2 (Druge emulzije masti in olj, vključno z namazi, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007, ter tekoče emulzije) se vnos za aditive E 551–559 nadomesti z naslednjim:

„E 551–559

silicijev dioksid – silikati

30 000

(1)

samo proizvodi za mazanje pekačev

obdobje uporabe:

do 31. januarja 2014

E 551–553

silicijev dioksid – silikati

30 000

(1)

samo proizvodi za mazanje pekačev

obdobje uporabe:

od 1. februarja 2014“

(9)

v kategoriji 02.3 (Rastlinsko olje v pršilu za ponve) se vnos za aditive E 551–559 nadomesti z naslednjim:

„E 551–559

silicijev dioksid – silikati

30 000

(1)

samo proizvodi za mazanje pekačev

obdobje uporabe:

do 31. januarja 2014

E 551–553

silicijev dioksid – silikati

30 000

(1)

samo proizvodi za mazanje pekačev

obdobje uporabe:

od 1. februarja 2014“

(10)

v kategoriji 03 (Sladoledi) se:

(i)

vnos za skupino II nadomesti z naslednjim:

„skupina II

barvila pri quantum satis

quantum satis

 

 

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

skupina II

barvila pri quantum satis

quantum satis

(75)

 

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(ii)

doda naslednja opomba:

 

 

„(75):

Najvišja dovoljena vsebnost za aluminij iz vseh aluminijevih lakov je 30 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013.“

(11)

v kategoriji 04.2.5.2 (Džemi, želeji in marmelade ter sladkan kostanjev pire, kot so opredeljeni v Direktivi 2001/113/ES) se:

(i)

vnos za aditiv E 120 nadomesti z naslednjim:

„E 120

košenilja, karminska kislina, karmini

100

(31)

razen kostanjevega pireja

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

E 120

košenilja, karminska kislina, karmini

100

(31) (66)

razen kostanjevega pireja

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(ii)

doda naslednja opomba:

 

 

„(66):

Najvišja dovoljena vsebnost aluminija iz vseh aluminijevih lakov aditivov E 120 (košenilja, karminska kislina, karmini) je 1,5 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013.“

(12)

v kategoriji 05.2 (Drugi slaščičarski izdelki, vključno z mikro sladkornimi izdelki za osvežitev daha) se:

(i)

vnos za skupino II nadomesti z naslednjim:

„skupina II

barvila pri quantum satis

quantum satis

 

 

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

skupina II

barvila pri quantum satis

quantum satis

(72)

 

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(ii)

vnos za skupino III (razen kandiranega sadja in zelenjave) nadomesti z naslednjim:

„skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

300

(25)

razen kandiranega sadja in zelenjave

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

300

(25) (72)

razen kandiranega sadja in zelenjave

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(iii)

vnos za aditiv E 104, ki se uporablja v živilih iz kategorije 05.2, razen kandiranega sadja in zelenjave; tradicionalni slaščičarski izdelki na osnovi oreščkov ali kakava, prevlečeni s sladkorjem, mandljaste oblike ali v obliki hostije, običajno daljši od 2 cm, ki se običajno zaužijejo ob posebnih priložnostih, kot so poroke, obhajilo itd., nadomesti z naslednjim:

„E 104

kinolinsko rumeno

30

(61)

razen kandiranega sadja in zelenjave; tradicionalni slaščičarski izdelki na osnovi oreščkov ali kakava, prevlečeni s sladkorjem, mandljaste oblike ali v obliki hostije, običajno daljši od 2 cm, ki se običajno zaužijejo ob posebnih priložnostih, kot so poroke, obhajilo itd.

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 104

kinolinsko rumeno

30

(61) (72)

razen kandiranega sadja in zelenjave; tradicionalni slaščičarski izdelki na osnovi oreščkov ali kakava, prevlečeni s sladkorjem, mandljaste oblike ali v obliki hostije, običajno daljši od 2 cm, ki se običajno zaužijejo ob posebnih priložnostih, kot so poroke, obhajilo itd.

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(iv)

vnos za aditiv E 110, ki se uporablja v živilih iz kategorije 05.2, razen kandiranega sadja in zelenjave; tradicionalni slaščičarski izdelki na osnovi oreščkov ali kakava, prevlečeni s sladkorjem, mandljaste oblike ali v obliki hostije, običajno daljši od 2 cm, ki se običajno zaužijejo ob posebnih priložnostih, kot so poroke, obhajilo itd., nadomesti z naslednjim:

„E 110

sončno rumeno FCF/oranžno rumeno S

35

(61)

razen kandiranega sadja in zelenjave; tradicionalni slaščičarski izdelki na osnovi oreščkov ali kakava, prevlečeni s sladkorjem, mandljaste oblike ali v obliki hostije, običajno daljši od 2 cm, ki se običajno zaužijejo ob posebnih priložnostih, kot so poroke, obhajilo itd.

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 110

sončno rumeno FCF/oranžno rumeno S

35

(61) (72)

razen kandiranega sadja in zelenjave; tradicionalni slaščičarski izdelki na osnovi oreščkov ali kakava, prevlečeni s sladkorjem, mandljaste oblike ali v obliki hostije, običajno daljši od 2 cm, ki se običajno zaužijejo ob posebnih priložnostih, kot so poroke, obhajilo itd.

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(v)

vnos za aditiv E 124, ki se uporablja v živilih iz kategorije 05.2, razen kandiranega sadja in zelenjave; tradicionalni slaščičarski izdelki na osnovi oreščkov ali kakava, prevlečeni s sladkorjem, mandljaste oblike ali v obliki hostije, običajno daljši od 2 cm, ki se običajno zaužijejo ob posebnih priložnostih, kot so poroke, obhajilo itd., nadomesti z naslednjim:

„E 124

rdeče 4R, košenil rdeče A

20

(61)

razen kandiranega sadja in zelenjave; tradicionalni slaščičarski izdelki na osnovi oreščkov ali kakava, prevlečeni s sladkorjem, mandljaste oblike ali v obliki hostije, običajno daljši od 2 cm, ki se običajno zaužijejo ob posebnih priložnostih, kot so poroke, obhajilo itd.

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 124

rdeče 4R, košenil rdeče A

20

(61) (72)

razen kandiranega sadja in zelenjave; tradicionalni slaščičarski izdelki na osnovi oreščkov ali kakava, prevlečeni s sladkorjem, mandljaste oblike ali v obliki hostije, običajno daljši od 2 cm, ki se običajno zaužijejo ob posebnih priložnostih, kot so poroke, obhajilo itd.

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(vi)

vnos za skupino III (samo kandirano sadje in zelenjava) nadomesti z naslednjim:

„skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

200

 

samo kandirano sadje in zelenjava

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

200

(72)

samo kandirano sadje in zelenjava

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(vii)

vnos za aditiv E 104, ki se uporablja samo v kandiranem sadju in zelenjavi, nadomesti z naslednjim:

„E 104

kinolinsko rumeno

30

(61)

samo kandirano sadje in zelenjava

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 104

kinolinsko rumeno

30

(61) (72)

samo kandirano sadje in zelenjava

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(viii)

vnos za aditiv E 110, ki se uporablja samo v kandiranem sadju in zelenjavi, nadomesti z naslednjim:

„E 110

sončno rumeno FCF/oranžno rumeno S

10

(61)

samo kandirano sadje in zelenjava

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 110

sončno rumeno FCF/oranžno rumeno S

10

(61) (72)

samo kandirano sadje in zelenjava

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(ix)

vnos za aditiv E 124, ki se uporablja samo v kandiranem sadju in zelenjavi, nadomesti z naslednjim:

„E 124

rdeče 4R, košenil rdeče A

10

(61)

samo kandirano sadje in zelenjava

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 124

rdeče 4R, košenil rdeče A

10

(61) (72)

samo kandirano sadje in zelenjava

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(x)

vnos za aditiv E 104, ki se uporablja samo v samo tradicionalnih slaščičarskih izdelkih na osnovi oreščkov ali kakava, prevlečenih s sladkorjem, mandljaste oblike ali v obliki hostije, običajno daljših od 2 cm, ki se običajno zaužijejo ob posebnih priložnostih, kot so poroke, obhajilo itd., nadomesti z naslednjim:

„E 104

kinolinsko rumeno

300

(61)

samo tradicionalni slaščičarski izdelki na osnovi oreščkov ali kakava, prevlečeni s sladkorjem, mandljaste oblike ali v obliki hostije, običajno daljši od 2 cm, ki se običajno zaužijejo ob posebnih priložnostih, kot so poroke, obhajilo itd.

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 104

kinolinsko rumeno

300

(61) (72)

samo tradicionalni slaščičarski izdelki na osnovi oreščkov ali kakava, prevlečeni s sladkorjem, mandljaste oblike ali v obliki hostije, običajno daljši od 2 cm, ki se običajno zaužijejo ob posebnih priložnostih, kot so poroke, obhajilo itd.

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(xi)

vnos za aditiv E 110, ki se uporablja samo v samo tradicionalnih slaščičarskih izdelkih na osnovi oreščkov ali kakava, prevlečenih s sladkorjem, mandljaste oblike ali v obliki hostije, običajno daljših od 2 cm, ki se običajno zaužijejo ob posebnih priložnostih, kot so poroke, obhajilo itd., nadomesti z naslednjim:

„E 110

sončno rumeno FCF/oranžno rumeno S

50

(61)

samo tradicionalni slaščičarski izdelki na osnovi oreščkov ali kakava, prevlečeni s sladkorjem, mandljaste oblike ali v obliki hostije, običajno daljši od 2 cm, ki se običajno zaužijejo ob posebnih priložnostih, kot so poroke, obhajilo itd.

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 110

sončno rumeno FCF/oranžno rumeno S

50

(61) (72)

samo tradicionalni slaščičarski izdelki na osnovi oreščkov ali kakava, prevlečeni s sladkorjem, mandljaste oblike ali v obliki hostije, običajno daljši od 2 cm, ki se običajno zaužijejo ob posebnih priložnostih, kot so poroke, obhajilo itd.

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(xii)

vnos za aditiv E 124, ki se uporablja samo v samo tradicionalnih slaščičarskih izdelkih na osnovi oreščkov ali kakava, prevlečenih s sladkorjem, mandljaste oblike ali v obliki hostije, običajno daljših od 2 cm, ki se običajno zaužijejo ob posebnih priložnostih, kot so poroke, obhajilo itd., nadomesti z naslednjim:

„E 124

rdeče 4R, košenil rdeče A

50

(61)

samo tradicionalni slaščičarski izdelki na osnovi oreščkov ali kakava, prevlečeni s sladkorjem, mandljaste oblike ali v obliki hostije, običajno daljši od 2 cm, ki se običajno zaužijejo ob posebnih priložnostih, kot so poroke, obhajilo itd.

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 124

rdeče 4R, košenil rdeče A

50

(61) (72)

samo tradicionalni slaščičarski izdelki na osnovi oreščkov ali kakava, prevlečeni s sladkorjem, mandljaste oblike ali v obliki hostije, običajno daljši od 2 cm, ki se običajno zaužijejo ob posebnih priložnostih, kot so poroke, obhajilo itd.

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(xiii)

vnos za aditiv E 173 (aluminij) nadomesti z naslednjim:

„E 173

aluminij

quantum satis

 

samo zunanji premaz slaščičarskih izdelkov za dekoracijo peciva in finega peciva

obdobje uporabe:

do 1. februarja 2014“

(xiv)

vnos za aditive E 520–523 (aluminijevi sulfati) nadomesti z naslednjim:

„E 520 – 523

aluminijevi sulfati

200

(1) (38)

samo kandirano, kristalizirano ali glazirano sadje in zelenjava

obdobje uporabe:

do 31. januarja 2014

E 520–523

aluminijevi sulfati

200

(1), (38)

samo kandirane češnje

obdobje uporabe:

od 1. februarja 2014“

(xv)

vnos za aditive E 551–559 nadomesti z naslednjim:

„E 551–559

silicijev dioksid – silikati

quantum satis

(1)

samo površinska obdelava

obdobje uporabe:

do 31. januarja 2014

E 551–553

silicijev dioksid – silikati

quantum satis

(1)

samo površinska obdelava

obdobje uporabe:

od 1. februarja 2014“

(xvi)

doda naslednja opomba:

 

 

„(72):

Najvišja dovoljena vsebnost za aluminij iz vseh aluminijevih lakov je 70 mg/kg. Z odstopanjem od tega pravila je najvišja dovoljena vsebnost samo za mikro sladkorne izdelke 40 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013.“

(13)

v kategoriji 05.3 (Žvečilni gumi) se:

(i)

vnos za skupino II nadomesti z naslednjim:

„skupina II

barvila pri quantum satis

quantum satis

 

 

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

skupina II

barvila pri quantum satis

quantum satis

(73)

 

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(ii)

vnos za skupino III nadomesti z naslednjim:

„skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

300

(25)

 

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

300

(25) (73)

 

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(iii)

vnos za aditiv E 104 nadomesti z naslednjim:

„E 104

kinolinsko rumeno

30

(61)

 

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 104

kinolinsko rumeno

30

(61) (73)

 

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(iv)

vnos za aditiv E 110 nadomesti z naslednjim:

„E 110

sončno rumeno FCF/oranžno rumeno S

10

(61)

 

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 110

sončno rumeno FCF/oranžno rumeno S

10

(61) (73)

 

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(v)

vnos za aditiv E 124 nadomesti z naslednjim:

„E 124

rdeče 4R, košenil rdeče A

10

(61)

 

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 124

rdeče 4R, košenil rdeče A

10

(61) (73)

 

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(vi)

doda naslednja opomba:

 

 

„(73):

Najvišja dovoljena vsebnost za aluminij iz vseh aluminijevih lakov je 300 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013.“

(14)

v kategoriji 05.4 (Dekoracije, premazi in nadevi, razen nadevov na osnovi sadja, ki jih zajema kategorija 4.2.4) se:

(i)

vnos za skupino II nadomesti z naslednjim:

„skupina II

barvila pri quantum satis

quantum satis

 

 

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

skupina II

barvila pri quantum satis

quantum satis

(73)

 

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(ii)

vnos za skupino III (samo dekoracije, premazi in omake, razen nadevov) nadomesti z naslednjim:

„skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

500

 

samo dekoracije, premazi in omake, razen nadevov

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

500

(73)

samo dekoracije, premazi in omake, razen nadevov

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(iii)

vnos za aditiv E 104 (samo dekoracije, premazi in omake, razen nadevov) nadomesti z naslednjim:

„E 104

kinolinsko rumeno

50

(61)

samo dekoracije, premazi in omake, razen nadevov

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 104

kinolinsko rumeno

50

(61) (73)

samo dekoracije, premazi in omake, razen nadevov

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(iv)

vnos za aditiv E 110 (samo dekoracije, premazi in omake, razen nadevov) nadomesti z naslednjim:

„E 110

sončno rumeno FCF/oranžno rumeno S

35

(61)

samo dekoracije, premazi in omake, razen nadevov

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 110

sončno rumeno FCF/oranžno rumeno S

35

(61) (73)

samo dekoracije, premazi in omake, razen nadevov

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(v)

vnos za aditiv E 124(samo dekoracije, premazi in omake, razen nadevov) nadomesti z naslednjim:

„E 124

rdeče 4R, košenil rdeče A

55

(61)

samo dekoracije, premazi in omake, razen nadevov

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 124

rdeče 4R, košenil rdeče A

55

(61) (73)

samo dekoracije, premazi in omake, razen nadevov

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(vi)

vnos za skupino III (samo nadevi) nadomesti z naslednjim:

„skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

300

(25)

samo nadevi

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

300

(25) (73)

samo nadevi

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(vii)

vnos za aditiv E 104 (samo nadevi) nadomesti z naslednjim:

„E 104

kinolinsko rumeno

50

(61)

samo nadevi

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 104

kinolinsko rumeno

50

(61) (73)

samo nadevi

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(viii)

vnos za aditiv E 110 (samo nadevi) nadomesti z naslednjim:

„E 110

sončno rumeno FCF/oranžno rumeno S

35

(61)

samo nadevi

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 110

sončno rumeno FCF/oranžno rumeno S

35

(61) (73)

samo nadevi

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(ix)

vnos za aditiv E 124 (samo nadevi) nadomesti z naslednjim:

„E 124

rdeče 4R, košenil rdeče A

55

(61)

samo nadevi

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 124

rdeče 4R, košenil rdeče A

55

(61) (73)

samo nadevi

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(x)

vnos za aditive E 551–559 nadomesti z naslednjim:

„E 551–559

silicijev dioksid – silikati

quantum satis

 

samo površinska obdelava

obdobje uporabe:

do 31. januarja 2014

E 551–553

silicijev dioksid – silikati

quantum satis

 

samo površinska obdelava

obdobje uporabe:

od 1. februarja 2014“

(xi)

doda naslednja opomba:

 

 

„(73):

Najvišja dovoljena vsebnost za aluminij iz vseh aluminijevih lakov je 300 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013.“

(15)

v kategoriji 07.2 (Fini pekovski izdelki) se:

(i)

vnos za skupino III nadomesti z naslednjim:

„skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

200

(25)

 

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

200

(25) (76)

 

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(ii)

vnos za aditiv E 541 nadomesti z naslednjim:

„E 541

natrijev aluminijev fosfat, kisli

1 000

(38)

samo scones in biskvitni izdelki

obdobje uporabe:

do 31. januarja 2014

E 541

natrijev aluminijev fosfat, kisli

400

(38)

samo biskvitne torte, narejene iz kontrastnih barvnih segmentov, ki se držijo skupaj z džemom ali namazom iz želeja in so obdane z aromatizirano sladkorno pasto (dovoljena vsebnost se uporablja samo za biskvit)

obdobje uporabe:

od 1. februarja 2014“

(iii)

doda naslednja opomba:

 

 

„(76):

Najvišja dovoljena vsebnost aluminija iz vseh aluminijevih lakov aditivov E 120 (košenilja, karminska kislina, karmini) je 5 mg/kg. Ne smejo se uporabljati nobeni drugi aluminijevi laki. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013.“

(16)

v kategoriji 08.2.1 (Toplotno neobdelano predelano meso) se:

(i)

vnos za aditiv E 120 (samo klobase) nadomesti z naslednjim:

„E 120

 

košenilja, karminska kislina, karmini

100

 

samo klobase

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

E 120

 

košenilja, karminska kislina, karmini

100

(66)

samo klobase

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(ii)

vnos za aditiv E 120 (samo pasturmas) nadomesti z naslednjim:

„E 120

 

košenilja, karminska kislina, karmini

quantum satis

 

samo pasturmas

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

E 120

 

košenilja, karminska kislina, karmini

quantum satis

(66)

samo pasturmas

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(iii)

doda naslednja opomba:

 

 

„(66):

Najvišja dovoljena vsebnost aluminija iz vseh aluminijevih lakov aditivov E 120 (košenilja, karminska kislina, karmini) je 1,5 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013.“

(17)

v kategoriji 08.2.2 (Toplotno obdelano predelano meso) se:

(i)

vnos za aditiv E 120 nadomesti z naslednjim:

„E 120

košenilja, karminska kislina, karmini

100

 

samo klobase, paštete in terine

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

E 120

košenilja, karminska kislina, karmini

100

(66)

samo klobase, paštete in terine

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(ii)

doda naslednja opomba:

 

 

„(66):

Najvišja dovoljena vsebnost aluminija iz vseh aluminijevih lakov aditivov E 120 (košenilja, karminska kislina, karmini) je 1,5 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013.“

(18)

v kategoriji 08.2.3 (Čreva, ovoji za meso in podobno) se:

(i)

vnos za skupino III (samo dekoracije in ovoji, razen užitnega zunanjega ovoja pasturmas) nadomesti z naslednjim:

„skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

500

 

samo dekoracije in ovoji, razen užitnega zunanjega ovoja pasturmas

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

500

(78)

samo dekoracije in ovoji, razen užitnega zunanjega ovoja pasturmas

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(ii)

vnos za aditiv E 104 (samo dekoracije in ovoji, razen užitnega zunanjega ovoja pasturmas) nadomesti z naslednjim:

„E 104

kinolinsko rumeno

50

(61)

samo dekoracije in ovoji, razen užitnega zunanjega ovoja pasturmas

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 104

kinolinsko rumeno

50

(61) (78)

samo dekoracije in ovoji, razen užitnega zunanjega ovoja pasturmas

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(iii)

vnos za aditiv E 110 (samo dekoracije in ovoji, razen užitnega zunanjega ovoja pasturmas) nadomesti z naslednjim:

„E 110

sončno rumeno FCF/oranžno rumeno S

35

(61)

samo dekoracije in ovoji, razen užitnega zunanjega ovoja pasturmas

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 110

sončno rumeno FCF/oranžno rumeno S

35

(61) (78)

samo dekoracije in ovoji, razen užitnega zunanjega ovoja pasturmas

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(iv)

vnos za aditiv E 124 (samo dekoracije in ovoji, razen užitnega zunanjega ovoja pasturmas) nadomesti z naslednjim:

„E 124

rdeče 4R, košenil rdeče A

55

(61)

samo dekoracije in ovoji, razen užitnega zunanjega ovoja pasturmas

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 124

rdeče 4R, košenil rdeče A

55

(61) (78)

samo dekoracije in ovoji, razen užitnega zunanjega ovoja pasturmas

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(v)

vnos za skupino III (samo užitna čreva) nadomesti z naslednjim:

„skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

quantum satis

 

samo užitna čreva

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

quantum satis

(78)

samo užitna čreva

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(vi)

vnos za aditiv E 104 (samo užitna čreva) nadomesti z naslednjim:

„E 104

kinolinsko rumeno

10

(62)

samo užitna čreva

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 104

kinolinsko rumeno

10

(62) (78)

samo užitna čreva

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(vii)

vnos za aditiv E 120 nadomesti z naslednjim:

„E 120

košenilja, karminska kislina, karmini

quantum satis

 

samo užitni zunanji ovoj pasturmas

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

E 120

košenilja, karminska kislina, karmini

quantum satis

(78)

samo užitni zunanji ovoj pasturmas

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(viii)

doda naslednja opomba:

 

 

„(78):

Najvišja dovoljena vsebnost aluminija iz vseh aluminijevih lakov aditivov E 120 (košenilja, karminska kislina, karmini) je 10 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013.“

(19)

v kategoriji 09.3 (Ribje ikre) se:

(i)

vnos za aditiv E 123 nadomesti z naslednjim:

„E 123

amarant

30

 

razen jajčec jesetra (kaviar)

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

E 123

amarant

30

(68)

razen jajčec jesetra (kaviar)

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(ii)

doda naslednja opomba:

 

 

„(68):

Najvišja dovoljena vsebnost aluminija iz vseh aluminijevih lakov aditiva E 123 (amarant) je 10 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013.“

(20)

v kategoriji 10.1 (Nepredelana jajca) se:

(i)

vnos nadomesti z naslednjim:

„Barvila za živila iz dela B 1 Priloge II se lahko uporabljajo za dekorativno barvanje ali žigosanje jajčnih lupin, kot določa Uredba (ES) št. 589/2008.

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

Barvila za živila iz dela B 1 Priloge II se lahko uporabljajo za dekorativno barvanje ali žigosanje jajčnih lupin, kot določa Uredba (ES) št. 589/2008. (77)

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(ii)

doda naslednja opomba:

 

 

„(77):

Najvišja dovoljena vsebnost za aluminij iz vseh aluminijevih lakov je „quantum satis“. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013.“

(21)

v kategoriji 10.2 (Predelani jajca in jajčni proizvodi) se:

(i)

prva vrstica nadomesti z naslednjim:

„Barvila za živila iz dela B 1 te priloge se lahko uporabljajo za dekorativno barvanje jajčnih lupin.

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

Barvila za živila iz dela B 1 te priloge se lahko uporabljajo za dekorativno barvanje jajčnih lupin. (77)

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(ii)

vnos za aditive E 520–523 nadomesti z naslednjim:

„E 520 – 523

aluminijevi sulfati

30

(1) (38)

samo jajčni beljak

obdobje uporabe:

do 31. januarja 2014

E 520

aluminijev sulfat

25

(38)

tekoči jajčni beljak samo za jajčne pene

obdobje uporabe:

od 1. februarja 2014“

(iii)

doda naslednja opomba:

 

 

„(77):

Najvišja dovoljena vsebnost za aluminij iz vseh aluminijevih lakov je „quantum satis“. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013.“

(22)

v kategoriji 11.1 (Sladkorji in sirupi, kot so opredeljeni v Direktivi 2001/111/ES) se:

(i)

vnos za aditive E 551–559 (samo živila v obliki tablet in dražejev) nadomesti z naslednjim:

„E 551–559

silicijev dioksid – silikati

quantum satis

(1)

samo živila v obliki tablet in dražejev

obdobje uporabe:

do 31. januarja 2014

E 551–553

silicijev dioksid – silikati

quantum satis

(1)

samo živila v obliki tablet in dražejev

obdobje uporabe:

od 1. februarja 2014“

(ii)

vnos za aditive E 551–559 (samo posušena živila v prahu) nadomesti z naslednjim:

„E 551–559

silicijev dioksid – silikati

10 000

(1)

samo posušena živila v prahu

obdobje uporabe:

do 31. januarja 2014

E 551–553

silicijev dioksid – silikati

10 000

(1)

samo posušena živila v prahu

obdobje uporabe:

od 1. februarja 2014“

(23)

v kategoriji 11.4.2 (Namizna sladila v prahu) se vnos za aditive E 551–559 nadomesti z naslednjim:

„E 551–559

silicijev dioksid – silikati

10 000

(1)

 

obdobje uporabe:

do 31. januarja 2014

E 551–553

silicijev dioksid – silikati

10 000

(1)

 

obdobje uporabe:

od 1. februarja 2014“

(24)

v kategoriji 11.4.3 (Namizna sladila v tabletah) se vnos za aditive E 551–559 nadomesti z naslednjim:

„E 551–559

silicijev dioksid – silikati

quantum satis

 

 

obdobje uporabe:

do 31. januarja 2014

E 551–553

silicijev dioksid – silikati

quantum satis

 

 

obdobje uporabe:

od 1. februarja 2014“

(25)

v kategoriji 12.1.1 (Sol) se:

(i)

vnos za aditive E 551–559 nadomesti z naslednjim:

„E 551–559

silicijev dioksid – silikati

10 000

 

 

obdobje uporabe:

do 31. januarja 2014

E 551–553

silicijev dioksid – silikati

10 000

 

 

obdobje uporabe:

od 1. februarja 2014

E 554

natrijev aluminijev silikat

20 mg/kg prenosa v siru

(38)

samo za sol, namenjeno površinski obdelavi zorjenega sira iz kategorije 01.7.2

obdobje uporabe:

od 1. februarja 2014“

(ii)

vstavi naslednja opomba:

 

 

„(38):

Izraženo kot aluminij.“

(26)

v kategoriji 12.1.2 (Nadomestki za sol) se vnos za aditive E 551–559 nadomesti z naslednjim:

„E 551 – 559

silicijev dioksid – silikati

20 000

 

 

obdobje uporabe:

do 31. januarja 2014

E 551 – 553

silicijev dioksid – silikati

20 000

 

 

obdobje uporabe:

od 1. februarja 2014“

(27)

v kategoriji 12.2.2 (Mešanice začimb) se:

(i)

vnos za skupino II nadomesti z naslednjim:

„skupina II

barvila pri quantum satis

quantum satis

 

samo začimbne mešanice, na primer curry v prahu, tandoori

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

skupina II

barvila pri quantum satis

quantum satis

(70)

samo začimbne mešanice, na primer curry v prahu, tandoori

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(ii)

vnos za skupino III nadomesti z naslednjim:

„skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

500

 

samo začimbne mešanice, na primer curry v prahu, tandoori

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

500

(70)

samo začimbne mešanice, na primer curry v prahu, tandoori

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(iii)

vnos za aditiv E 104 nadomesti z naslednjim:

„E 104

kinolinsko rumeno

10

(62)

samo začimbne mešanice, na primer curry v prahu, tandoori

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 104

kinolinsko rumeno

10

(62) (70)

samo začimbne mešanice, na primer curry v prahu, tandoori

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(iv)

vnos za aditive E 551–559 nadomesti z naslednjim:

„E 551–559

silicijev dioksid – silikati

30 000

(1)

samo začimbne mešanice

obdobje uporabe:

do 31. januarja 2014

E 551–553

silicijev dioksid – silikati

30 000

(1)

samo začimbne mešanice

obdobje uporabe:

od 1. februarja 2014“

(v)

doda naslednja opomba:

 

 

„(70):

Najvišja dovoljena vsebnost za aluminij iz vseh aluminijevih lakov je 120 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013.“

(28)

v kategoriji 12.6 (Omake) se:

(i)

vnos za skupino III nadomesti z naslednjim:

„skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

500

 

vključno z vloženo zelenjavo, pikantnimi dodatki k hrani, chutneyjem (indijsko vloženo močno začinjeno sadje) in picalillijem; razen omak na osnovi paradižnika

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

500

(65)

vključno z vloženo zelenjavo, pikantnimi dodatki k hrani, chutneyjem (indijsko vloženo močno začinjeno sadje) in picalillijem; razen omak na osnovi paradižnika

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(ii)

doda naslednja opomba:

 

 

„(65):

Najvišja dovoljena vsebnost aluminija iz vseh aluminijevih lakov aditivov E 120 (košenilja, karminska kislina, karmini) je 10 mg/kg. Ne smejo se uporabljati nobeni drugi aluminijevi laki. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013.“

(29)

v kategoriji 14.1.4 (Aromatizirane pijače) se:

(i)

vnos za skupino II nadomesti z naslednjim:

„skupina II

barvila pri quantum satis

quantum satis

 

razen čokoladnega mleka in proizvodov z dodatkom sladu

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

skupina II

barvila pri quantum satis

quantum satis

(74)

razen čokoladnega mleka in proizvodov z dodatkom sladu

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(ii)

vnos za skupino III nadomesti z naslednjim:

„skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

100

(25)

razen čokoladnega mleka in proizvodov z dodatkom sladu

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

100

(25) (74)

razen čokoladnega mleka in proizvodov z dodatkom sladu

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(iii)

vnos za aditiv E 104 nadomesti z naslednjim:

„E 104

kinolinsko rumeno

10

(61)

razen čokoladnega mleka in proizvodov z dodatkom sladu

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 104

kinolinsko rumeno

10

(61) (74)

razen čokoladnega mleka in proizvodov z dodatkom sladu

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(iv)

vnos za aditiv E 110 nadomesti z naslednjim:

„E 110

sončno rumeno FCF/oranžno rumeno S

20

(61)

razen čokoladnega mleka in proizvodov z dodatkom sladu

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 110

sončno rumeno FCF/oranžno rumeno S

20

(61) (74)

razen čokoladnega mleka in proizvodov z dodatkom sladu

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(v)

vnos za aditiv E 124 nadomesti z naslednjim:

„E 124

rdeče 4R, košenil rdeče A

10

(61)

razen čokoladnega mleka in proizvodov z dodatkom sladu

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 124

rdeče 4R, košenil rdeče A

10

(61) (74)

razen čokoladnega mleka in proizvodov z dodatkom sladu

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(vi)

doda naslednja opomba:

 

 

„(74):

Najvišja dovoljena vsebnost za aluminij iz vseh aluminijevih lakov je 15 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013.“

(30)

v kategoriji 15.1 (Prigrizki na osnovi krompirja, žit, moke in škroba) se:

(i)

vnos za skupino II nadomesti z naslednjim:

„skupina II

barvila pri quantum satis

quantum satis

 

 

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

skupina II

barvila pri quantum satis

quantum satis

(71)

 

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(ii)

vnos za skupino III (razen ekstrudiranih ali ekspandiranih aromatiziranih začinjenih proizvodov) nadomesti z naslednjim:

„skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

100

 

razen ekstrudiranih ali ekspandiranih aromatiziranih začinjenih proizvodov

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

100

(71)

razen ekstrudiranih ali ekspandiranih aromatiziranih začinjenih proizvodov

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(iii)

vnos za skupino III (samo ekstrudirani ali ekspandirani aromatizirani začinjeni proizvodi) nadomesti z naslednjim:

„skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

200

 

samo ekstrudirani ali ekspandirani aromatizirani začinjeni proizvodi

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

200

(71)

samo ekstrudirani ali ekspandirani aromatizirani začinjeni proizvodi

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(iv)

doda naslednja opomba:

 

 

„(71):

Najvišja dovoljena vsebnost za aluminij iz vseh aluminijevih lakov je 30 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013.“

(31)

v kategoriji 16 (Deserti, razen proizvodov, zajetih v kategorijah 1, 3 in 4) se:

(i)

vnos za skupino II nadomesti z naslednjim:

„skupina II

barvila pri quantum satis

quantum satis

 

 

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

skupina II

barvila pri quantum satis

quantum satis

(74)

 

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(ii)

vnos za skupino III nadomesti z naslednjim:

„skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

150

 

 

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

150

(74)

 

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(iii)

vnos za aditiv E 104 nadomesti z naslednjim:

„E 104

kinolinsko rumeno

10

(61)

 

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 104

kinolinsko rumeno

10

(61) (74)

 

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(iv)

vnos za aditiv E 110 nadomesti z naslednjim:

„E 110

sončno rumeno FCF/oranžno rumeno S

5

(61)

 

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 110

sončno rumeno FCF/oranžno rumeno S

5

(61) (74)

 

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(v)

vnos za aditiv E 124 nadomesti z naslednjim:

„E 124

rdeče 4R, košenil rdeče A

10

(61)

 

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 124

rdeče 4R, košenil rdeče A

10

(61) (74)

 

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(vi)

doda naslednja opomba:

 

 

„(74):

Najvišja dovoljena vsebnost za aluminij iz vseh aluminijevih lakov je 15 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013.“

(32)

v kategoriji 17.1 (Prehranska dopolnila, dobavljena v trdni obliki, vključno s kapsulami in tabletami ter podobnimi oblikami, razen za žvečenje) se:

(i)

vnos za skupino II nadomesti z naslednjim:

„skupina II

barvila pri quantum satis

quantum satis

 

 

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

skupina II

barvila pri quantum satis

quantum satis

(69)

 

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(ii)

vnos za skupino III nadomesti z naslednjim:

„skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

300

 

 

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

300

(69)

 

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(iii)

vnos za E 104 nadomesti z naslednjim:

„E 104

kinolinsko rumeno

35

(61)

 

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 104

kinolinsko rumeno

35

(61) (69)

 

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(iv)

vnos za aditiv E 110 nadomesti z naslednjim:

„E 110

sončno rumeno FCF/oranžno rumeno S

10

(61)

 

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 110

sončno rumeno FCF/oranžno rumeno S

10

(61) (69)

 

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(v)

vnos za aditiv E 124 nadomesti z naslednjim:

‚E 124

rdeče 4R, košenil rdeče A

35

(61)

 

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 124

rdeče 4R, košenil rdeče A

35

(61) (69)

 

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014‘

(vi)

vnos za aditive E 551–559 nadomesti z naslednjim:

„E 551–559

silicijev dioksid – silikati

10 000

 

 

obdobje uporabe:

do 31. januarja 2014

E 551–553

silicijev dioksid – silikati

10 000

 

 

obdobje uporabe:

od 1. februarja 2014“

(vii)

doda naslednja opomba:

 

 

„(69):

Najvišja dovoljena vsebnost za aluminij iz vseh aluminijevih lakov je 150 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013.“

(33)

v kategoriji 17.2 (Prehranska dopolnila v tekoči obliki) se:

(i)

vnos za aditive E 551–559 nadomesti z naslednjim:

„E 551–559

silicijev dioksid – silikati

10 000

 

 

obdobje uporabe:

do 31. januarja 2014

E 551–553

silicijev dioksid – silikati

10 000

 

 

obdobje uporabe:

od 1. februarja 2014“

(34)

v kategoriji 17.3 (Prehranska dopolnila v obliki sirupa ali za žvečenje) se:

(i)

vnos za skupino II nadomesti z naslednjim:

„skupina II

barvila pri quantum satis

quantum satis

 

 

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

skupina II

barvila pri quantum satis

quantum satis

(69)

 

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(ii)

vnos za skupino III (samo prehranska dopolnila v trdni obliki) nadomesti z naslednjim:

„skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

300

 

samo prehranska dopolnila v trdni obliki

obdobje uporabe:

do 31. julija 2014

skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

300

(69)

samo prehranska dopolnila v trdni obliki

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(iii)

vnos za aditiv E 104 nadomesti z naslednjim:

„E 104

kinolinsko rumeno

10

(61)

 

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 104

kinolinsko rumeno

10

(61) (69)

 

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(iv)

vnos za aditiv E 110 nadomesti z naslednjim:

„E 110

sončno rumeno FCF/oranžno rumeno S

10

(61)

 

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 110

sončno rumeno FCF/oranžno rumeno S

10

(61) (69)

 

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(v)

vnos za aditiv E 124 nadomesti z naslednjim:

„E 124

rdeče 4R, košenil rdeče A

10

(61)

 

obdobje uporabe:

od 1. januarja 2014 do 31. julija 2014

E 124

rdeče 4R, košenil rdeče A

10

(61) (69)

 

obdobje uporabe:

od 1. avgusta 2014“

(vi)

vnos za aditive E 551–559 nadomesti z naslednjim:

„E 551–559

silicijev dioksid – silikati

10 000

 

 

obdobje uporabe:

do 31. januarja 2014

E 551–553

silicijev dioksid – silikati

10 000

 

 

obdobje uporabe:

od 1. februarja 2014“

(vii)

doda naslednja opomba:

 

 

„(69):

Najvišja dovoljena vsebnost za aluminij iz vseh aluminijevih lakov je 150 mg/kg. Navedena dovoljena vsebnost se za namene člena 22(1)(g) Uredbe (ES) št. 1333/2008 uporablja od 1. februarja 2013.“


(1)  uporablja se do 31. januarja 2014.

(2)  uporablja se od 1. februarja 2014.“


4.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 119/39


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 381/2012

z dne 3. maja 2012

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. maja 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

64,1

TN

124,7

TR

131,5

ZZ

106,8

0707 00 05

JO

225,1

TR

128,9

ZZ

177,0

0709 93 10

JO

225,1

MA

29,9

TR

107,4

ZZ

120,8

0805 10 20

EG

51,0

IL

69,2

MA

53,5

TN

116,7

ZA

40,1

ZZ

66,1

0805 50 10

TR

36,9

ZA

91,9

ZZ

64,4

0808 10 80

AR

118,3

BR

76,9

CA

148,4

CL

92,3

CN

117,3

MK

31,8

NZ

129,6

US

168,3

ZA

84,7

ZZ

107,5


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


4.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 119/41


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 382/2012

z dne 3. maja 2012

o določanju najnižje stopnje carinskih dajatev za sladkor kot odgovor na peti delni javni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1239/2011

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 187 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1239/2011 (2) je odprla stalni javni razpis za tržno leto 2011/2012 za uvoz sladkorja z oznako KN 1701 po znižani carinski dajatvi.

(2)

V skladu s členom 6 Izvedbene uredbe (EU) št. 1239/2011 se bo Komisija ob upoštevanju ponudb, prejetih v odgovor na delni javni razpis, odločila o tem, ali bo določila najnižjo carinsko dajatev za osemmestno oznako KN.

(3)

Na podlagi ponudb, prejetih na petem delni javni razpis, se najmanjša carinska dajatev določi za nekatere osemmestne oznake za sladkor z oznako KN 1701 in se ne določi za druge osemmestne oznake za sladkor z navedeno oznako KN.

(4)

Da se trg hitro obvesti in zagotovi učinkovito upravljanje ukrepa, mora ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za peti delni javni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1239/2011, se ob upoštevanju časovnega roka za predložitev ponudb, ki je potekel 2. maja 2012, v skladu s Prilogo k tej uredbi določi ali ne določi najmanjša carinska dajatev za osemmestne oznake za sladkor z oznako KN 1701.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. maja 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 318, 1.12.2011, str. 4.


PRILOGA

Najnižje stopnje carinskih dajatev

(EUR/t)

Osemmestna oznaka KN

Najnižje stopnje carinskih dajatev

1

2

1701 12 10

X

1701 12 90

1701 13 10

X

1701 13 90

1701 14 10

289,36

1701 14 90

1701 91 00

X

1701 99 10

320,00

1701 99 90

X

(—)

Minimalna carinska dajatev ni določena (vse ponudbe zavrnjene).

(X)

Brez ponudb.


SKLEPI

4.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 119/43


SKLEP SVETA 2012/237/SZVP

z dne 3. maja 2012

o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet meni, da je treba zaradi resnosti sedanjih razmer v Republiki Gvineji Bissau sprejeti ukrepe proti tistim, ki poskušajo preprečiti ali zavirati miroljuben politični proces, ali tistim, ki s svojimi dejavnostmi spodkopavajo stabilnost v Republiki Gvineji Bissau, zlasti tistim, ki so imeli vodilno vlogo pri uporu 1. aprila 2010 ter pri državnem prevratu 12. aprila 2012 in ki s svojimi dejanji poskušajo oslabiti pravno državo, omejiti moč civilne oblasti ter ohraniti prakso nekaznovanja in nestabilnosti v državi.

(2)

Za izvajanje nekaterih ukrepov je potrebno nadaljnje ukrepanje Unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da osebam, ki sodelujejo v dejanjih, ki ogrožajo mir, varnost ali stabilnost v Republiki Gvineji Bissau, ali osebam, ki te dejavnosti podpirajo, kakor tudi osebam, povezanih s temi osebami, kakor so navedene na seznamu v Prilogi, preprečijo vstop na svoje ozemlje ali tranzit prek svojega ozemlja.

2.   Odstavek 1 države članice ne zavezuje, da lastnim državljanom odkloni vstop na svoje ozemlje.

3.   Odstavek 1 ne posega v primere, v katerih državo članico zavezuje mednarodnopravna obveznost, in sicer:

(a)

kot državo gostiteljico mednarodne medvladne organizacije;

(b)

kot državo gostiteljico mednarodne konference, ki jo skličejo Združeni narodi ali pa je pod njihovim okriljem,

(c)

v okviru večstranskega sporazuma, s katerim so predvideni privilegiji in imunitete, ali

(d)

v okviru Lateranske pogodbe, ki sta jo leta 1929 sklenila Sveti sedež (Vatikanska mestna država) in Italija.

4.   Odstavek 3 se uporablja tudi v primerih, ko je država članica država gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).

5.   Svet je ustrezno obveščen o vseh primerih, v katerih posamezna država članica odobri izjemo v skladu z odstavkoma 3 ali 4.

6.   Države članice lahko odobrijo izvzetje iz ukrepov na podlagi odstavka 1, kadar je potovanje utemeljeno z nujnimi humanitarnimi potrebami ali udeležbo na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, ki jih podpira Unija, ali jih gosti država članica, ki predseduje OVSE, in na katerih poteka politični dialog za neposredno podporo demokraciji, človekovim pravicam in pravni državi v Republiki Gvineji Bissau.

7.   Država članica, ki želi odobriti izvzetje iz odstavka 6, o tem pisno obvesti Svet. Izvzetje se šteje za odobreno, če eden ali več članov Sveta ne pošlje pisnega ugovora v dveh delovnih dneh po prejemu uradnega obvestila o predlaganem izvzetju. Če eden ali več članov Sveta vloži ugovor, lahko Svet s kvalificirano večino odloči, da bo predlagano izvzetje odobril.

8.   V primerih, ko posamezna država članica na podlagi odstavkov 3, 4, 6 in 7 dovoli vstop na svoje ozemlje ali tranzit prek njega osebam, kot so navedene v Prilogi, se dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo odobreno, in na osebe, na katere se nanaša.

Člen 2

1.   Vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti, s katerimi razpolagajo ali jih nadzorujejo fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, ki sodelujejo v dejanjih, ki ogrožajo mir, varnost ali stabilnost Republike Gvineje Bissau, ali osebe, subjekti ali organi, ki ta dejanja podpirajo, in z njimi povezane fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, navedeni v Prilogi, se zamrznejo.

2.   Fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s seznama v Prilogi ne smejo biti dana na razpolago ali v njihovo korist nikakršna sredstva ali gospodarski viri, ne posredno ne neposredno.

3.   Pristojni organ države članice lahko pod pogoji, ki se mu zdijo primerni, odobri sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali zagotovitev nekaterih sredstev ali gospodarskih virov, ko ugotovi, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri:

(a)

potrebni za osnovne potrebe oseb, navedenih v Prilogi, in njihovih vzdrževanih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravljenje, davke, zavarovalne premije in pristojbine za storitve javnih gospodarskih služb,

(b)

namenjeni izključno za plačilo zmernih strokovnih honorarjev in povračilo nastalih stroškov, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev,

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za redno hranjenje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov,

(d)

nujni za kritje izrednih stroškov pod pogojem, da je pristojni organ o razlogih, zaradi katerih meni, da bi bilo treba izdati posebno dovoljenje, uradno obvestil druge pristojne organe in Komisijo vsaj dva tedna pred izdajo dovoljenja.

Države članice obvestijo druge države članice in Komisijo o vsakršnem dovoljenju, izdanem na podlagi tega odstavka.

4.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organi države članice dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

zadevna sredstva ali gospodarski viri so predmet sodnega, upravnega ali arbitražnega zasega, določenega pred datumom, ko je bila fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz odstavka 1 vključena na seznam iz Priloge, ali pravne, upravne ali arbitražne sodbe, izdane pred navedenim datumom;

(b)

sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabljali izključno za poravnavo terjatev, ki so zavarovane s takšno zastavno pravico ali priznane kot veljavne v takšni sodbi, v mejah, določenih z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami;

(c)

zastavna pravica ali sodba ni v korist fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, naštetim v Prilogi;

(d)

priznanje zastavne pravice ali sodbe ni v nasprotju z javnim redom v zadevni državi članici.

Države članice obvestijo druge države članice in Komisijo o vsakršnem dovoljenju, izdanem na podlagi tega odstavka.

5.   Odstavek 2 se ne uporablja za prilive na zamrznjenih računih, kot so:

(a)

obresti ali drugi dohodki na teh računih ali

(b)

zapadla plačila po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so bili sklenjeni ali so nastali pred datumom, od katerega za te račune veljajo določbe tega sklepa,

pod pogojem, da za takšne obresti, druge dohodke in plačila še naprej velja odstavek 1.

Člen 3

1.   Svet na predlog države članice ali visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko po potrebi sprejme spremembe seznama v Prilogi.

2.   Svet o svojem sklepu in razlogih za vključitev na seznam obvesti zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ, bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo uradnega obvestila, s tem pa navedeni fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu da možnost, da predloži pripombe.

3.   Če so podane pripombe ali predloženi novi tehtni dokazi, Svet ponovno pregleda svoj sklep in o tem ustrezno obvesti zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ.

Člen 4

Da bi bili ukrepi iz tega sklepa čim bolj učinkoviti, Unija spodbuja tretje države k sprejetju omejevalnih ukrepov, podobnih ukrepom iz tega sklepa.

Člen 5

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta sklep se uporablja do 5. maja 2013. Redno se pregleduje. Če Svet meni, da cilji tega sklepa niso bili doseženi, ga po potrebi podaljša ali spremeni.

V Bruslju, 3. maja 2012

Za Svet

Predsednik

N. WAMMEN


PRILOGA

Seznam oseb, subjektov in organov iz členov 1 in 2

Osebe

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti (datum in kraj rojstva (d. r. in k. r.), številka potnega lista ali osebne izkaznice itd.)

Razlogi za uvrstitev na seznam

Datum uvrstitve na seznam

1.

General António INJAI (tudi António INDJAI)

Državljanstvo: Gvineja Bissau

d. r.: 20. januar 1955

k. r.: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Gvineja Bissau

Starševstvo: Wasna Injai in Quiritche Cofte

Uradna funkcija: generalpodpolkovnik – Chefe de Estado-Maior Geral das Forças Armadas

António Injai je bil osebno udeležen pri načrtovanju in vodenju upora 1. aprila 2010, zaradi katerega je prišlo do nezakonitega prijetja predsednika vlade Carla Gomesa mlajšega in Joséja Zamore Indute, takratnega načelnika generalštaba oboroženih sil.

Antonio Injai je s svojimi dejanji izvajal pritisk na vlado, da bi ga imenovala za načelnika generalštaba oboroženih sil.

3.5.2012

 

 

Nacionalna osebna izkaznica: številka ni znana (Gvineja Bissau)

Potni list: diplomatski potni list AAID00435

Datum izdaje: 18. 2. 2010

Država izdaje: Gvineja Bissau

Datum izteka veljavnosti: 18. 2. 2013

Injai je v javnih izjavah zakonitim oblastem, zlasti predsedniku vlade Carlosu Gomesu mlajšemu, večkrat grozil s smrtjo ter poskušal oslabiti pravno državo, omejiti moč civilnih oblasti ter spodbujati razširjen koncept nekaznovanja in nestabilnosti v državi.

Med volilnim obdobjem leta 2012 je Injai kot načelnik generalštaba oboroženih sil znova dajal izjave, v katerih je grozil z rušenjem izvoljene oblasti in prekinitvijo volilnega procesa.

 

 

 

 

Antonio Injai je bil vpleten tudi v operativno načrtovanje državnega udara 12. aprila 2012. Po tem državnem udaru je prvo sporočilo vojaškega poveljstva izdal generalštab oboroženih sil, ki ga vodi general Injai. Z nikakršnimi ukrepi ni nasprotoval tej neustavni vojaški akciji niti je ni obsodil.

 

2.

Generalmajor Mamadu TURE (N'KRUMAH) (tudi N’Krumah)

Državljanstvo – Gvineja Bissau

d. r.: 26. april 1947

Diplomatski potni list št. DA0002186

Datum izdaje: 30. 3. 2007

Datum izteka veljavnosti: 26. 8. 2013

Namestnik načelnika štaba oboroženih sil. Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

3.5.2012

3.

General Augusto MÁRIO CÓ

 

Načelnik štaba kopenske vojske. Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

3.5.2012

4.

General Estêvão NA MENA

 

Načelnik pomorskih operacij. Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

3.5.2012

5.

Brigadni general Ibraima CAMARÁ (tudi Papa Camará)

Državljanstvo – Gvineja Bissau

d. r.: 11. 5. 1964

Diplomatski potni list št. AAID00437

Datum izdaje: 18. 2. 2010

Datum izteka veljavnosti: 18. 2. 2013

Načelnik štaba zračnih sil. Član vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

3.5.2012

6.

Podpolkovnik Daba NAUALNA (tudi Daba Na Walna)

Državljanstvo – Gvineja Bissau

d. r.: 6. 6. 1966

Številka potnega lista: SA 0000417

Datum izdaje: 29. 10. 2003

Datum izteka veljavnosti: 10. 3. 2013

Tiskovni predstavnik vojaškega poveljstva, ki je prevzelo odgovornost za državni udar 12. aprila 2012.

3.5.2012


4.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 119/47


SKLEP SVETA

z dne 26. aprila 2012

o smernicah za politike zaposlovanja držav članic

(2012/238/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 148(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

po posvetovanju z Odborom regij,

ob upoštevanju mnenja Odbora za zaposlovanje,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 145 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) je določeno, da si države članice in Unija prizadevajo za razvoj usklajene strategije zaposlovanja in zlasti za spodbujanje kvalificirane, usposobljene in prilagodljive delovne sile in trgov dela, ki se prilagajajo gospodarskim spremembam, z namenom, da bi dosegle cilje, opredeljene v členu 3 Pogodbe o Evropski uniji (PEU).

(2)

"Strategija Evropa 2020", ki jo je predlagala Komisija, omogoča Uniji, da svoje gospodarstvo usmerja k pametni, trajnostni in vključujoči rasti, ki jo bo spremljala visoka stopnja zaposlenosti, produktivnosti in socialne kohezije. Svet je 13. julija 2010 sprejel Priporočilo o širših smernicah ekonomskih politik držav članic in Unije (3). Po tem je Svet dne 21. oktobra 2010 sprejel Sklep 2010/707/EU o smernicah za politike zaposlovanja držav članic (4) (v nadaljnjem besedilu: smernice za zaposlovanje). Navedene smernice skupaj prestavljajo integrirane smernice za izvajanje Strategije Evropa 2020. Pet krovnih ciljev, navedenih pod ustreznimi integriranimi smernicami, predstavlja skupne cilje, na katerih temelji ukrepanje držav članic ob upoštevanju različnih izhodiščnih položajev in nacionalnih razmer, pa tudi položaja Unije in razmer v njej. Evropska strategija zaposlovanja igra vodilno vlogo pri uresničevanju ciljev Strategije Evropa 2020, ki zadevajo zaposlovanje in trge dela. V letu 2011 so bile smernice zaposlovanja ohranjene.

(3)

Te integrirane smernice so usklajene s sklepi Evropskega sveta z dne 17. junija 2010. Državam članicam dajejo natančna navodila, kako naj oblikujejo nacionalne programe reform in izvajajo reforme; v njih je upoštevana njihova medsebojna povezanost, poleg tega pa so usklajene s Paktom za stabilnost in rast. Smernice za zaposlovanje bi morale biti podlaga za vsa priporočila posameznim državam, ki jih lahko Svet naslovi na države članice v skladu s členom 148(4) PDEU, skupaj s priporočili posameznim državam, ki so naslovljena na države članice v skladu s členom 121(2) PDEU. Smernice za zaposlovanje bi morale biti tudi podlaga za pripravo skupnega poročila o zaposlovanju, ki ga Svet in Komisija vsako leto pošljeta Evropskemu svetu.

(4)

Pregled osnutkov nacionalnih programov reform držav članic iz osnutka skupnega poročila o zaposlovanju, ki ga je Svet sprejel 17. februarja 2012, kaže, da bi si morale države članice še naprej z vsemi močmi prizadevati, da bi dosegle naslednje prednostne cilje: povečanje udeležbe na trgu dela in zmanjšanje strukturne brezposelnosti, razvoj kvalificirane delovne sile, ki ustreza potrebam trga dela, ter spodbujanje kakovostnih delovnih mest in vseživljenjskega učenja, izboljšanje uspešnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja na vseh ravneh ter spodbujanje vključevanja v terciarno izobraževanje, socialnega vključevanja in boj proti revščini.

(5)

Smernice za zaposlovanje, sprejete leta 2010, bi morale ostati enake do leta 2014, da bi se lahko osredotočili na njihovo izvajanje. V vmesnih letih do konca leta 2014 bi moralo biti njihovo posodabljanje kar se da omejeno.

(6)

Države članice bi morale pri izvajanju smernic za zaposlovanje razmisliti o uporabi sredstev iz Evropskega socialnega sklada –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Smernice za politike zaposlovanja držav članic, kot so določene v Prilogi k Sklepu 2010/707/EU ostajajo v letu 2012 nespremenjene in jih države članice upoštevajo v svojih politikah zaposlovanja.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Luxembourgu, 26. aprila 2012

Za Svet

Predsednica

M. GJERSKOV


(1)  Mnenje z dne 15. februarja 2012 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje z dne 22. februarja 2012 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL L 191, 23.7.2010, str. 28.

(4)  UL L 308, 24.11.2010, str. 46.


4.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 119/49


SKLEP SVETA

z dne 2. maja 2012

o imenovanju treh španskih članov in dveh španskih nadomestnih članov Odbora regij

(2012/239/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 305 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga španske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. decembra 2009 in 18. januarja 2010 sprejel sklepa 2009/1014/EU (1) in 2010/29/EU (2) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2010 do 25. januarja 2015.

(2)

Zaradi konca mandatov g. Pedra CASTRA VÁZQUEZA, g. Jordija HEREUA I BOHERA in g. Alberta RUIZA-GALLARDÓNA JIMÉNEZA so se sprostila tri mesta članov Odbora regij. Zaradi konca mandatov ge. Paz FERNÁNDEZ FELGUEROSO in g. Andrésa OCAÑE RABADÁNA sta se sprostili mesti nadomestnih članov –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2015, se v Odbor regij imenujejo:

(a)

za člane:

g. Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ, Alcalde de Sevilla,

g. Abel CABALLERO ÁLVAREZ, Alcalde de Vigo,

ga. Nuria MARÍN MARTÍNEZ, Alcaldesa de Hospitalet de Llobregat,

in

(b)

za nadomestna člana:

g. Ramón ROPERO MANCERA, Alcalde de Villafranca de los Barros,

g. Jordi SAN JOSÉ I BUENAVENTURA, Alcalde de Sant Feliú de Llobregat (Barcelona).

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 2. maja 2012

Za Svet

Predsednica

M. VESTAGER


(1)  UL L 348, 29.12.2009, str. 22.

(2)  UL L 12, 19.1.2010, str. 11.


4.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 119/50


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 27. aprila 2012

o potrditvi obračunov plačilnih agencij držav članic v zvezi z izdatki, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) za proračunsko leto 2011

(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 2891)

(2012/240/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (1) ter zlasti členov 30 in 32 Uredbe,

po posvetovanju z Odborom za kmetijske sklade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 30 Uredbe (ES) št. 1290/2005 Komisija na podlagi letnih računovodskih izkazov, ki jih predložijo države članice, skupaj s podatki, ki se zahtevajo za potrditev obračunov, ter certifikatom o celovitosti, točnosti in verodostojnosti obračunov in poročil certifikacijskih organov, potrdi obračune plačilnih agencij iz člena 6 navedene uredbe.

(2)

V skladu z drugim pododstavkom člena 5(1) Uredbe Komisije (ES) št. 883/2006 z dne 21. junija 2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem računovodskih evidenc plačilnih agencij, izjavami o izdatkih in prejemkih ter pogojih za povračila izdatkov v okviru EKJS in EKSRP (2) se za proračunsko leto 2011 upoštevajo izdatki, ki so jih imele države članice med 16. oktobrom 2010 in 15. oktobrom 2011.

(3)

Prvi pododstavek člena 10(2) Uredbe Komisije (ES) št. 885/2006 z dne 21. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 glede akreditacije plačilnih agencij in drugih organov ter potrditve obračunov Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (3) določa, da se zneski, ki se izterjajo od vsake države članice ali se ji plačajo v skladu s sklepom o potrditvi obračunov iz prvega pododstavka člena 10(1) navedene Uredbe, določijo tako, da se mesečna plačila glede na zadevno proračunsko leto, tj. 2011, odštejejo od izdatkov, priznanih za isto leto v skladu z odstavkom 1. Komisija ta znesek odšteje od mesečnega plačila za izvedene odhodke za drugi mesec po mesecu sprejetja sklepa o potrditvi obračuna, oziroma ga temu plačilu doda.

(4)

Komisija je preverila podatke, ki so jih predložile države članice, in pred 31. marcem 2012 državam članicam sporočila rezultate preverjanj, skupaj s potrebnimi spremembami.

(5)

Komisija lahko na podlagi letnih obračunov in spremnih dokumentov za nekatere plačilne agencije odloči o popolnosti, točnosti in verodostojnosti predloženih letnih obračunov. V Prilogi I so navedeni potrjeni zneski po posameznih državah članicah, in zneski, ki jih je od držav članic treba izterjati ali jih državam članicam plačati.

(6)

Podatke, ki so jih predložile nekatere druge plačilne agencije, je treba dodatno preučiti, zato njihovi obračuni ne morejo biti potrjeni s tem sklepom. Te plačilne agencije so navedene v Prilogi II.

(7)

V skladu s členom 9(4) Uredbe (ES) št. 883/2006 se morebitne prekoračitve rokov v avgustu, septembru in oktobru upoštevajo pri sklepu o potrditvi obračunov. Posamezni izdatki, ki so jih nekatere države članice prijavile med navedenimi meseci leta 2011, so nastali po veljavnih rokih. V tem sklepu bi bilo zato treba določiti ustrezna znižanja.

(8)

Komisija je v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 1290/2005 in členom 9 Uredbe (ES) št. 883/2006 že zmanjšala ali začasno ustavila vrsto mesečnih plačil pri vknjižbi izdatkov za proračunsko leto 2011. Da bi se izognili kakršnemu koli prezgodnjemu ali začasnemu povračilu zadevnih zneskov, se jih v tem sklepu ne bi smelo priznati in bi jih bilo treba nadalje pregledati v skladu s postopkom potrditve skladnosti iz člena 31 Uredbe (ES) št. 1290/2005.

(9)

V skladu s členom 32(5) Uredbe (ES) št. 1290/2005 zadevna država članica krije 50 % finančnih posledic zaradi neizvršene izterjave v primeru nepravilnosti, če do izterjave ni prišlo v štirih letih po datumu prve upravne ali sodne ugotovitve ali v osmih letih, če je izterjava predmet tožbe pred nacionalnimi sodišči. V skladu s členom 32(3) navedene uredbe morajo države članice Komisiji skupaj z letnimi obračuni predložiti poročilo o postopkih izterjav zaradi nepravilnosti. Podrobna pravila za izpolnjevanje obveznosti poročanja držav članic o zneskih, ki jih je treba izterjati, so določena v Uredbi (ES) št. 885/2006. V Prilogi III k navedeni uredbi je preglednica, ki so jo države članice morale predložiti v letu 2012. Na podlagi preglednic, ki jih izpolnijo države članice, bi morala Komisija sprejeti sklep glede finančnih posledic, ki nastanejo, če se izterjave niso izvršile v štirih oziroma osmih letih. Ta sklep je ne glede na prihodnje sklepe skladnosti skladen s členom 32(8) Uredbe (ES) št. 1290/2005.

(10)

V skladu s členom 32(6) Uredbe (ES) št. 1290/2005 se lahko države članice odločijo, da ne bodo izvajale postopka izterjave. Takšno odločitev je mogoče sprejeti le, če je skupna vsota obstoječih in verjetnih stroškov izterjave višja od zneska izterjave ali če izterjave ni mogoče izvršiti zaradi plačilne nesposobnosti dolžnika ali oseb, ki so pravno odgovorne za nepravilnost, pri čemer je plačilna nesposobnost ugotovljena in priznana v skladu z nacionalno zakonodajo. Če je takšna odločitev sprejeta v štirih letih po prvi upravni ali sodni ugotovitvi ali v osmih letih, če je izterjava v postopku pred nacionalnimi sodišči, bi bilo treba 100 % finančnih posledic zaradi neizvršene izterjave kriti iz proračuna EU. V poročilu iz člena 32(3) Uredbe (ES) št. 1290/2005 so navedeni zneski, za katere so se države članice odločile, da jih ne bodo izterjale, in razlogi za takšno odločitev. Za te zneske se ne bremeni zadevnih držav članic in se zato krijejo iz proračuna EU. Ta sklep je ne glede na prihodnje sklepe o skladnosti skladen s členom 32(8) navedene uredbe.

(11)

V skladu s členom 30(2) Uredbe (ES) št. 1290/2005 ta sklep ne posega v poznejše sklepe Komisije, s katerimi se iz financiranja Evropske unije izvzamejo izdatki, ki niso bili izvršeni v skladu s predpisi Evropske unije –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Razen plačilnih agencij iz člena 2 se obračuni plačilnih agencij držav članic v zvezi z izdatki, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) za proračunsko leto 2011, potrdijo.

Zneski, ki se izterjajo od vsake države članice ali izplačajo vsaki državi članici na podlagi tega sklepa, vključno s tistimi, ki izhajajo iz uporabe člena 32(5) Uredbe (ES) št. 1290/2005, so določeni v Prilogi I.

Člen 2

Za proračunsko leto 2011 se obračuni plačilnih agencij držav članic za izdatke, ki jih financira EKJS, opredeljeni v Prilogi II, izključijo iz tega sklepa in bodo obravnavani v prihodnjem sklepu o potrditvi obračunov.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 27. aprila 2012

Za Komisijo

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1.

(2)  UL L 171, 23.6.2006, str. 1.

(3)  UL L 171, 23.6.2006, str. 90.


PRILOGA I

POTRDITEV OBRAČUNOV PLAČILNIH AGENCIJ

PRORAČUNSKO LETO 2011

Znesek, ki ga je treba izterjati od države članice ali ji ga plačati

Op.: Nomenklatura 2012: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803

 

2011 - Izdatki / namenski prejemki plačilnih agencij, katerih obračuni so

Skupaj a + b

Zmanjšanja in začasne ustavitve za celotno proračunsko leto (1)

Zmanjšanja v skladu s členom 32 Uredbe 1290/2005

Skupni znesek, vključno z zmanjšanji in začasnimi ustavitvami

Plačila državam članicam za proračunsko leto

Znesek, ki ga je treba izterjati od (–) države članice ali ji ga plačati (+) (2)

potrjeni

izvzeti

= izdatki / namenski prejemki, navedeni v letnem poročilu

= skupni izdatki / namenski prejemki, navedeni v mesečnih poročilih

 

 

a

b

c=a+b

d

e

f=c+d+e

g

h=f–g

BE

EUR

634 760 357,47

0,00

634 760 357,47

0,00

– 105 388,36

634 654 969,11

634 798 583,09

– 143 613,98

BG

EUR

299 122 846,74

0,00

299 122 846,74

0,00

0,00

299 122 846,74

301 667 953,59

–2 545 106,85

CZ

EUR

667 420 261,01

0,00

667 420 261,01

0,00

0,00

667 420 261,01

667 503 043,04

–82 782,03

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 636 877,62

– 636 877,62

0,00

– 636 877,62

DK

EUR

958 035 625,77

0,00

958 035 625,77

0,00

0,00

958 035 625,77

958 033 356,98

2 268,79

DE

EUR

5 517 442 035,14

21 210 680,66

5 538 652 715,80

0,00

– 276 371,37

5 538 376 344,43

5 520 543 082,88

17 833 261,55

EE

EUR

74 583 453,69

0,00

74 583 453,69

0,00

–8 747,39

74 574 706,30

74 553 780,04

20 926,26

IE

EUR

1 310 481 827,22

0,00

1 310 481 827,22

–13 215,75

–21 745,90

1 310 446 865,57

1 309 273 415,09

1 173 450,48

EL

EUR

2 230 598 617,41

0,00

2 230 598 617,41

–1 773 698,15

–1 976 009,69

2 226 848 909,57

2 228 873 030,13

–2 024 120,56

ES

EUR

5 811 699 716,21

0,00

5 811 699 716,21

–4 744 271,13

–2 635 285,98

5 804 320 159,10

5 806 393 228,40

–2 073 069,30

FR

EUR

8 755 024 372,50

0,00

8 755 024 372,50

–2 610 231,00

–3 088 524,90

8 749 325 616,60

8 752 670 931,07

–3 345 314,47

IT

EUR

4 755 048 387,67

0,00

4 755 048 387,67

–2 294 113,22

–1 148 090,06

4 751 606 184,39

4 746 634 761,34

4 971 423,05

CY

EUR

42 159 581,47

0,00

42 159 581,47

–26,69

0,00

42 159 554,78

42 082 610,19

76 944,59

LV

EUR

112 006 965,10

0,00

112 006 965,10

0,00

0,00

112 006 965,10

112 006 965,10

0,00

LT

EUR

279 621 055,32

0,00

279 621 055,32

0,00

0,00

279 621 055,32

277 900 898,84

1 720 156,48

LU

EUR

34 725 475,44

0,00

34 725 475,44

0,00

–2 760,64

34 722 714,80

34 565 673,83

157 040,97

HU

HUF

0,00

0,00

0,00

0,00

– 104 899 105,00

– 104 899 105,00

0,00

– 104 899 105,00

HU

EUR

1 062 924 020,10

0,00

1 062 924 020,10

– 575,13

0,00

1 062 923 444,97

1 063 337 563,43

– 414 118,46

MT

EUR

4 101 334,67

0,00

4 101 334,67

0,00

0,00

4 101 334,67

4 101 334,67

0,00

NL

EUR

877 151 935,61

0,00

877 151 935,61

0,00

0,00

877 151 935,61

876 800 061,94

351 873,67

AT

EUR

745 783 095,42

0,00

745 783 095,42

0,00

0,00

745 783 095,42

745 783 095,42

0,00

PL

PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

– 200 088,92

– 200 088,92

0,00

– 200 088,92

PL

EUR

2 537 375 664,13

0,00

2 537 375 664,13

0,00

0,00

2 537 375 664,13

2 537 577 480,05

– 201 815,92

PT

EUR

754 259 328,80

0,00

754 259 328,80

–3 089 903,59

–2 591 130,79

748 578 294,42

749 774 180,63

–1 195 886,21

RO

EUR

0,00

768 973 165,29

768 973 165,29

0,00

0,00

768 973 165,29

768 973 165,29

0,00

SI

EUR

104 397 622,46

0,00

104 397 622,46

0,00

0,00

104 397 622,46

104 397 622,46

0,00

SK

EUR

298 511 468,47

0,00

298 511 468,47

– 346 334,22

0,00

298 165 134,25

298 165 180,49

–46,24

FI

EUR

498 644 025,79

0,00

498 644 025,79

0,00

–1 278,88

498 642 746,91

498 672 933,53

–30 186,62

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 283 324,44

– 283 324,44

0,00

– 283 324,44

SE

EUR

705 760 132,36

0,00

705 760 132,36

–3 013,42

0,00

705 757 118,94

705 565 199,68

191 919,26

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–33 586,86

–33 586,86

0,00

–33 586,86

UK

EUR

3 292 405 994,39

0,00

3 292 405 994,39

– 599 154,55

0,00

3 291 806 839,84

3 284 921 472,19

6 885 367,65


 

Izdatki (3)

Namenski prejemki (3)

Sklad za sladkor

Člen 32 (=e)

Skupaj (=h)

Izdatki (4)

Namenski prejemki (4)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

 

 

i

j

k

l

m

n = i+j+k+l+m

BE

EUR

–38 225,62

0,00

0,00

0,00

– 105 388,36

– 143 613,98

BG

EUR

–2 545 106,85

0,00

0,00

0,00

0,00

–2 545 106,85

CZ

EUR

–82 782,03

0,00

0,00

0,00

0,00

–82 782,03

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 636 877,62

– 636 877,62

DK

EUR

2 268,79

0,00

0,00

0,00

0,00

2 268,79

DE

EUR

18 109 632,92

0,00

0,00

0,00

– 276 371,37

17 833 261,55

EE

EUR

29 673,65

0,00

0,00

0,00

–8 747,39

20 926,26

IE

EUR

1 194 611,05

0,00

585,33

0,00

–21 745,90

1 173 450,48

EL

EUR

–48 110,87

0,00

0,00

0,00

–1 976 009,69

–2 024 120,56

ES

EUR

562 216,68

0,00

0,00

0,00

–2 635 285,98

–2 073 069,30

FR

EUR

– 220 973,54

–35 816,03

0,00

0,00

–3 088 524,90

–3 345 314,47

IT

EUR

6 119 513,11

0,00

0,00

0,00

–1 148 090,06

4 971 423,05

CY

EUR

76 944,59

0,00

0,00

0,00

0,00

76 944,59

LV

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LT

EUR

1 720 156,48

0,00

0,00

0,00

0,00

1 720 156,48

LU

EUR

159 801,61

0,00

0,00

0,00

–2 760,64

157 040,97

HU

HUF

0,00

0,00

0,00

0,00

– 104 899 105,00

– 104 899 105,00

HU

EUR

– 414 118,46

0,00

0,00

0,00

0,00

– 414 118,46

MT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NL

EUR

642 280,17

– 290 406,50

0,00

0,00

0,00

351 873,67

AT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PL

PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

– 200 088,92

– 200 088,92

PL

EUR

– 201 815,92

0,00

0,00

0,00

0,00

– 201 815,92

PT

EUR

1 395 244,58

0,00

0,00

0,00

–2 591 130,79

–1 195 886,21

RO

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SI

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SK

EUR

–46,24

0,00

0,00

0,00

0,00

–46,24

FI

EUR

–5 651,78

–23 255,96

0,00

0,00

–1 278,88

–30 186,62

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 283 324,44

– 283 324,44

SE

EUR

191 919,26

0,00

0,00

0,00

0,00

191 919,26

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–33 586,86

–33 586,86

UK

EUR

6 885 367,65

0,00

0,00

0,00

0,00

6 885 367,65


(1)  Gre za zmanjšanja in začasne prekinitve, ki se upoštevajo v plačilnem sistemu, katerim so dodani zlasti popravki zaradi neupoštevanja plačilnih rokov iz avgusta, septembra in oktobra 2011.

(2)  Pri izračunu zneska, ki ga je treba izterjati od države članice ali ji ga plačati, se v primeru potrjenih izdatkov (stolpec a) upošteva skupna vsota v letnem poročilu, v primeru izvzetih izdatkov (stolpec b) pa skupna vsota v mesečnih poročilih.

Veljavni menjalni tečaj: člen 7(2) Uredbe (ES) št. 883/2006.

(3)  Če so namenski prejemki v korist države članice, jih je treba prijaviti pod 05 07 01 06.

(4)  Če so namenski prejemki iz Sklada za sladkor v korist države članice, jih je treba prijaviti pod 05 02 16 02.

Op.: Nomenklatura 2012: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803


PRILOGA II

POTRDITEV OBRAČUNOV PLAČILNIH AGENCIJ

PRORAČUNSKO LETO 2011 – EKJS

Seznam plačilnih agencij, katerih obračuni so izvzeti in se bodo obravnavali v poznejšem sklepu o potrditvi obračunov

Država članica

Plačilna agencija

Nemčija

Hamburg-Jonas

Romunija

PIAA