ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2012.088.slv

Uradni list

Evropske unije

L 88

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 55
24. marec 2012


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 267/2012 z dne 23. marca 2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 961/2010

1

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

24.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/1


UREDBA SVETA (EU) št. 267/2012

z dne 23. marca 2012

o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 961/2010

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2012/35/SZVP z dne 23. januarja 2012 o spremembah Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 25. oktobra 2010 za izvajanje Sklepa Sveta 2010/413/SZVP (2) sprejel Uredbo (EU) št. 961/2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 423/2007 (3).

(2)

Svet je 23. januarja 2012 odobril Sklep 2012/35/SZVP, ki določa dodatne omejevalne ukrepe proti Islamski republiki Iran (v nadaljnjem besedilu: Iran), kakor je 9. decembra 2011 zahteval Evropski svet.

(3)

Ti omejevalni ukrepi zajemajo zlasti dodatne trgovinske omejitve za blago in tehnologijo z dvojno rabo ter za ključno opremo in tehnologijo, ki bi se lahko uporabila v petrokemični industriji, prepoved uvoza iranske surove nafte, naftnih derivatov in petrokemičnih proizvodov, kot tudi prepoved naložb v petrokemično industrijo. Poleg tega bi bilo treba prepovedati tudi trgovino z zlatom, plemenitimi kovinami in diamanti z vlado Irana ter dostavo na novo natisnjenih bankovcev in kovancev Iranski centralni banki ali v njeno korist.

(4)

Prav tako so postale potrebne nekatere tehnične spremembe veljavnih ukrepov. Zlasti bi bilo treba pojasniti opredelitev izraza "posredniške storitve". V primerih, ko pristojni organi lahko dovolijo nakup, prodajo dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije ali finančnih ali tehničnih storitev, ne bo potrebno dodatno dovoljenje za povezane posredniške storitve.

(5)

Opredelitev izraza "prenos sredstev" bi bilo treba razširiti na neelektronske prenose, da se preprečijo poskusi izogibanja omejevalnim ukrepom.

(6)

Spremenjeni omejevalni ukrepi v zvezi z blagom z dvojno rabo bi morali zajemati vse blago in tehnologijo iz Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (4), razen določenega blaga iz dela 2 skupine 5 navedene priloge zaradi njihove uporabe pri storitvah javnega sporočanja v Iranu. Vendar pa se prepovedi iz člena 2 te uredbe ne uporabljajo za nakup, prodajo dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije, novo navedenih na seznamu iz priloge I ali II te uredbe, za katere so pristojni organi držav članic v skladu s členom 3 Uredbe (EU) št. 961/2010 že dodelili dovoljenje pred začetkom veljavnosti te uredbe.

(7)

Za zagotovitev učinkovitega izvajanja prepovedi prodaje, dobave, prenosa ali izvoza določene ključne opreme ali tehnologije Iranu, ki bi se lahko uporabljali v ključnih sektorjih naftne industrije in industrije zemeljskega plina ter v petrokemični industriji, bi bilo treba oblikovati sezname takšne ključne opreme in tehnologije.

(8)

Iz istega razloga bi bilo treba oblikovati sezname blaga, za katerega veljajo trgovinske omejitve za surovo nafto in naftne derivate, petrokemične proizvode, zlato, plemenite kovine in diamante.

(9)

Da bi bile omejitve naložb v naftnem in plinskem sektorju Irana učinkovite, bi morale veljati tudi za nekatere ključne dejavnosti, kot so storitve prenosa plina na veliko za namene tranzita ali dobave neposredno povezanim omrežjem, hkrati pa bi morale iz istega razloga omejitve veljati tudi za skupna podjetja ter druge oblike združenj in sodelovanja z Iranom v sektorju prenosa zemeljskega plina.

(10)

Zaradi učinkovite omejitve iranskih naložb v Unijo je treba sprejeti ukrepe, s katerimi se fizičnim ali pravnim osebam, subjektom in organom v pristojnosti držav članic prepove omogočanje ali dovoljevanje takšnih naložb.

(11)

Sklep 2012/35/SZVP poleg tega razširja zamrznitev sredstev na dodatne osebe, subjekte ali organe, ki zagotavljajo podporo iranski vladi, vključno s finančno, logistično in materialno podporo ali z njimi povezano podporo. Sklep prav tako razširja zamrznitvene ukrepe na druge člane Islamske revolucionarne garde (IRGC).

(12)

Sklep 2012/35/SZVP določa tudi zamrznitev sredstev Iranske centralne banke. Vendar je ob upoštevanju možnega sodelovanja Iranske centralne banke pri financiranju zunanje trgovine, potrebno odstopanje saj ta ciljno usmerjeni finančni ukrep ne bi smel preprečiti trgovinskih dejavnosti, vključno s pogodbami o hrani, zdravstveni oskrbi, medicinski opremi ali o humanitarni pomoči v skladu z določbami te uredbe. Izjeme iz členov 12 in 14 te uredbe glede pogodb v zvezi z uvozom, nakupom ali prevozom iranske surove nafte, naftnih derivatov ali petrokemičnih proizvodov, sklenjenih pred 23. januarjem 2012, se uporabljajo tudi za pomožne pogodbe, vključno s pogodbami o prevozu, zavarovanju ali inšpekcijah, ki so potrebne za izvrševanje navedenih pogodb. Poleg tega se iranska surova nafta, naftni derivati in petrokemični proizvodi, ki so zakonito uvoženi v državo članico v skladu z izjemami iz členov 12 in 14 te uredbe, štejejo, da so v prostem gibanju v Uniji

(13)

V skladu z obveznostjo zamrznitve sredstev podjetja Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL) ter subjektov v njegovi lasti ali pod njegovim nadzorom je prepovedano natovarjati tovor na plovila, ki so v lasti ali najemu podjetja IRISL ali navedenih subjektov v pristaniščih držav članic, in ga s takšnih plovil raztovarjati. Poleg tega je treba zaradi zamrznitve sredstev podjetij IRISL prepovedati tudi prenos lastništva plovil, ki so v njihovi lasti, pod njihovim nadzorom ali jih imajo ta v najemu, na druge subjekte. Toda obveznost zamrznitve sredstev in gospodarskih virov podjetja IRISL in subjektov v lasti ali pod nadzorom tega podjetja ne zahteva niti zaplembe niti zadržanja plovil v lasti teh subjektov ali tovora, ki ga ti prevažajo, če ta tovor pripada tretjim osebam, niti zadržanja osebja, ki je pri njih zaposleno.

(14)

Glede na poskuse Irana, da bi se izognil sankcijam, bi bilo treba pojasniti, da se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo osebam, subjektom ali organom, uvrščenim na seznam iz prilog I ali II k Sklepu 2010/413/SZVP, so v njihovi lasti, s katerimi ti razpolagajo ali so pod njihovim nadzorom, nemudoma zamrznejo, tudi tisti subjektov naslednikov, ustanovljenih za izogibanje ukrepom iz te uredbe.

(15)

Pojasniti bi bilo tudi treba, da predložitev in posredovanje potrebnih dokumentov banki za namene njihovega končnega prenosa osebi, subjektu ali organu, ki ni na seznamu, da se sprostijo plačila, dovoljena v skladu s to uredbo, ne pomeni dajanja sredstev na razpolago v smislu te uredbe.

(16)

Pojasniti bi bilo treba, da se lahko, v skladu z določbami te uredbe, sredstva ali gospodarski viri sprostijo za uradne namene diplomatskih ali konzularnih predstavništev ali mednarodnih organizacij, ki uživajo imunitete v skladu z mednarodnim pravom.

(17)

Uporabo ciljno usmerjenih finančnih ukrepov ponudnikov specializiranih finančnih storitev komuniciranja bi bilo treba v skladu z določbami te uredbe nadalje razviti.

Pojasniti bi bilo treba, da sredstva oseb, subjektov ali organov, ki niso uvrščeni na seznam, vendar s katerimi razpolagajo uvrščene kreditne ali finančne institucije, pri uporabi ciljno usmerjenih finančnih ukrepov ne smejo ostati zamrznjena ter bi se lahko sprostila v skladu s pogoji, določenimi v tej uredbi.

Glede na to, da je Iran poskusil uporabiti svoj finančni sistem za izogibanje sankcijam, je treba zagotoviti okrepljen nadzor v zvezi z dejavnostmi iranskih kreditnih in finančnih institucij, da se prepreči izogibanje določbam te uredbe, vključno z zamrznitvijo sredstev Iranske centralne banke. Te okrepljene nadzorne zahteve za kreditne in finančne institucije dopolnjujejo obstoječe obveznosti iz Uredbe (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev (5), in izvajanja Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (6).

(18)

Pregledati bi bilo treba nekatere določbe glede nadzora nad prenosi sredstev, da se olajša njihova uporaba, ki jo izvajajo pristojni organi in izvajalci, ter prepreči izogibanje določbam te uredbe, vključno z zamrznitvijo sredstev Iranske centralne banke.

(19)

Poleg tega bi bilo treba prilagoditi omejitve glede zavarovanja, predvsem z namenom pojasnitve, da je dovoljeno zavarovanje diplomatskih in konzularnih predstavništev v Uniji, ter da se omogoči zagotavljanje zavarovanja odgovornosti povzročitve škode tretji osebi ali zavarovanja okoljske odgovornosti.

(20)

Poleg tega bi bilo treba posodobiti zahtevo za predložitev informacij pred prihodom in pred odhodom, saj je od 1. januarja 2012 ta obveznost postala splošno veljavna za vse blago, ki prihaja na carinsko območje Unije ali z njega odhaja, zaradi polnega izvajanja carinskih varnostnih ukrepov, kot določajo zadevne določbe o vstopnih in izstopnih skupnih deklaracijah v Uredbi (EGS) št. 2913/92 (7) in Uredbi (EGS) št. 2454/93 (8).

(21)

Prav tako bi bilo treba prilagoditi določbe v zvezi z opravljanjem storitev oskrbovanja z gorivom ali drugimi zalogami, odgovornostjo izvajalcev ter prepovedjo izogibanja zadevnim omejevalnim ukrepom.

(22)

Mehanizme za izmenjavo informacij med državami članicami in Komisijo bi bilo treba pregledati, da se zagotovi učinkovito izvajanje in enotna interpretacija te uredbe.

(23)

Ob upoštevanju njenih ciljev bi bilo treba prepoved opreme za notranjo represijo določiti v okviru Uredbe Sveta (EU) št. 359/2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Iranu (9) in ne v tej uredbi.

(24)

Zaradi jasnosti bi bilo treba Uredbo (EU) št. 961/2010 razveljaviti in jo nadomestiti s to uredbo.

(25)

Navedeni omejevalni ukrepi iz te uredbe spadajo na področje uporabe Pogodbe o delovanju Evropske unije, zato je predvsem zaradi zagotovitve, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali, za njihovo izvajanje v okviru Unije potrebna zakonodaja na ravni Unije.

(26)

S to uredbo se spoštujejo temeljne pravice in upoštevajo načela, ki jih priznava zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, ter še posebej pravici do učinkovitega pravnega sredstva in poštenega sojenja ter lastninska pravica in pravica do varstva osebnih podatkov. To uredbo je treba uporabljati v skladu z navedenimi pravicami in načeli.

(27)

V tej uredbi so upoštevane tudi obveznosti držav članic, ki izhajajo iz Ustanovne listine Združenih narodov in pravno zavezujočih resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov.

(28)

Postopek za uvrstitev na seznam oseb, za katere veljajo zamrznitveni ukrepi iz te uredbe, bi moral vključevati obveščanje uvrščenih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov o razlogih za uvrstitev na seznam, kar bi jim omogočilo predložitev pripomb. Kadar se predložijo pripombe ali novi tehtni dokazi, bi moral Svet na podlagi teh pripomb proučiti svojo odločitev in o tem ustrezno obvestiti zadevno osebo, subjekt ali organ.

(29)

Za izvajanje te uredbe in zagotovitev čim večje pravne varnosti v Uniji je treba javnosti razkriti imena in druge ustrezne informacije o fizičnih in pravnih osebah, subjektih in organih, katerih sredstva in gospodarske vire je treba v skladu s to uredbo zamrzniti. Pri vsaki obdelavi osebnih podatkov fizičnih oseb v skladu s to uredbo je treba upoštevati Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (10) ter Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (11).

(30)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov, predvidenih s to uredbo, bi morala začeti veljati z dnem objave –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

OPREDELITVE POJMOV

Člen 1

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

"podružnica" finančne ali kreditne institucije pomeni sedež podjetja, ki je pravno odvisen del finančne ali kreditne institucije in ki neposredno izvaja vse ali nekatere pravne posle, ki so del poslovanja finančnih ali kreditnih institucij;

(b)

izraz "posredniške storitve" pomeni:

(i)

pogajanja ali ureditve glede nakupa, prodaje ali dobave blaga in tehnologije ali finančnih in tehničnih storitev, vključno iz ene tretje države v drugo, ali

(ii)

prodajo ali nakup blaga in tehnologije ali finančnih in tehničnih storitev, tudi v tretjih državah, za prenos v drugo tretjo državo;

(c)

"zahtevek" pomeni vsak zahtevek, ne glede na to, ali se uveljavlja v pravnem postopku ali ne, vložen pred dnevom začetka veljavnosti te uredbe ali po njem, ki izhaja iz pogodbe ali pravnega posla ali je v zvezi s pogodbo ali pravnim poslom, in vključuje zlasti:

(i)

zahtevek za izpolnitev katere koli obveznosti, ki izhaja iz pogodbe ali pravnega posla ali je v zvezi s pogodbo ali pravnim poslom;

(ii)

zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo obveznice, finančne garancije ali jamstva v kakršni koli obliki;

(iii)

zahtevek po nadomestilu škode v zvezi s pogodbo ali pravnim poslom;

(iv)

nasprotni zahtevek;

(v)

zahtevek po priznanju ali izvršitvi, vključno s postopkom eksekvature, sodbe, arbitražne odločbe ali enakovredne odločitve, kjer koli je bila oblikovana ali izdana;

(d)

"pogodba ali pravni posel" pomeni vsak pravni posel v kakršni koli obliki ali v okviru katere koli veljavne zakonodaje, ki vsebuje eno ali več pogodb ali podobnih obveznosti, sklenjenih med istimi ali različnimi strankami; v ta namen "pogodba" vključuje obveznice, garancije ali jamstva, zlasti finančne garancije ali finančna jamstva, in kredite, ki so lahko pravno samostojni ali ne, ter vse zadevne določbe, ki izhajajo iz pravnega posla ali so z njim v zvezi;

(e)

izraz "pristojni organi" pomeni pristojne organe držav članic, kot so določeni na seznamu spletnih strani iz Priloge X;

(f)

"kreditna institucija" pomeni kreditno institucijo, kot je opredeljena v členu 4(1) Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (12), vključno z njenimi podružnicami v Uniji ali zunaj Unije;

(g)

"carinsko območje Unije" pomeni območje, kot je opredeljeno v členu 3 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (13) in v Uredbi Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe (EGS) št. 2913/92 (14);

(h)

izraz "gospodarski viri" pomeni vse vrste sredstev, ki so opredmetena ali neopredmetena, premičnine ali nepremičnine, ki sicer niso sredstva, se jih pa lahko uporabi za pridobitev sredstev, blaga ali storitev;

(i)

"finančna institucija" pomeni:

(i)

podjetje, ki ni kreditna institucija, ki izvaja eno ali več dejavnosti iz točk 2 do 12 ter točk 14 in 15 Priloge I k Direktivi 2006/48/ES, vključno z dejavnostmi menjalnic (bureaux de change);

(ii)

zavarovalnico, ki je zakonito pridobila dovoljenje v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (15), če izvaja dejavnosti iz navedene direktive;

(iii)

investicijsko podjetje, kot je opredeljeno v točki 1 člena 4(1) Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov (16);

(iv)

kolektivno investicijsko podjetje, ki trži svoje enote ali deleže; ali

(v)

zavarovalnega posrednika, kot je opredeljen v členu 2(5) Direktive 2002/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. decembra 2002 o zavarovalnem posredovanju (17), z izjemo povezanih zavarovalnih posrednikov iz člena 2(7) navedene Direktive, ko izvajajo dejavnost posredovanja življenjskega zavarovanja in drugih z naložbami povezanih storitev;

vključno z njenimi podružnicami v Uniji ali zunaj Unije;

(j)

"zamrznitev gospodarskih virov" pomeni preprečitev njihove uporabe za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakršen koli način, kar vključuje, vendar ni omejeno na njihovo prodajo, dajanje v najem ali obremenitev s hipoteko;

(k)

"zamrznitev sredstev" pomeni preprečitev vsakršnega premika, prenosa, spremembe in uporabe sredstev, dostopa do njih ali kakršnega koli ravnanja z njimi, ki bi imelo za posledico spremembe v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, posedovanju, vrsti, namembnosti ali druge spremembe, ki bi omogočile uporabo sredstev, vključno z upravljanjem portfeljev;

(l)

izraz "sredstva" pomeni vse vrste finančnih sredstev in koristi, kar vključuje, vendar ni omejeno na:

(i)

gotovino, čeke, denarne terjatve, menice, denarna nakazila in druge plačilne instrumente;

(ii)

vloge v finančnih institucijah ali drugih subjektih, saldirane konte, dolgove in zadolžnice;

(iii)

vrednostne papirje in dolžniške instrumente, s katerimi se trguje javno ali zasebno, vključno z delnicami in deleži, certifikati vrednostnih papirjev, obveznicami, dolžniškimi vrednostnimi papirji, nakupnimi boni, zadolžnicami in pogodbami na izvedene finančne instrumente;

(iv)

obresti, dividende ali druge prihodke iz sredstev ali vrednost, ustvarjeno s sredstvi;

(v)

kredit, pravico do pobota, garancije, garancije za dobro izvedbo ali druge finančne obveznosti;

(vi)

kreditna pisma, konosamente, kupoprodajne listine; in

(vii)

dokumente, ki izkazujejo upravičenost do sredstev ali finančnih virov;

(m)

"blago" vključuje predmete, surovine in opremo;

(n)

"zavarovanje" pomeni zavezo ali obvezo, na podlagi katere je ena ali več fizičnih ali pravnih oseb v primeru nastanka zavarovalnega primera eni ali več drugim osebam dolžna v zameno za plačilo zagotoviti odškodnino ali ugodnost, kot to določa zaveza oziroma obveza;

(o)

"iranska oseba, subjekt ali organ" pomeni:

(i)

državo Iran ali kateri koli organ te države;

(ii)

vsako fizično osebo v Iranu ali osebo s prebivališčem v Iranu;

(iii)

vsako pravno osebo, subjekt ali organ, ki ima sedež v Iranu;

(iv)

vsako pravno osebo, subjekt ali organ v Iranu ali zunaj njega, ki je v neposredni ali posredni lasti oziroma pod neposrednim ali posrednim nadzorom ene ali več zgoraj navedenih oseb ali organov;

(p)

"pozavarovanje" pomeni dejavnost sprejemanja tveganj, ki jih odstopi zavarovalno podjetje ali pozavarovalno podjetje, v primeru združenja zavarovateljev, znanega kot Lloyd’s, pa pozavarovanje pomeni tudi dejavnost zavarovalnice ali pozavarovalnice, ki ni združenje zavarovateljev, znano kot Lloyd’s, in sprejema tveganja, ki jih odstopi kateri koli član združenja Lloyd’s;

(q)

"Odbor za sankcije" pomeni Odbor Varnostnega sveta Združenih narodov, ki je bil ustanovljen v skladu z odstavkom 18 Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov (RVSZN) 1737 (2006);

(r)

"tehnična pomoč" pomeni vsako tehnično podporo pri popravilih, razvoju, proizvodnji, sestavljanju, preizkušanju, vzdrževanju ali drugih tehničnih storitvah in je lahko v obliki navodil, svetovanja, usposabljanja, prenosa praktičnega znanja ali spretnosti ali svetovalnih storitev; vključuje tudi ustne oblike pomoči;

(s)

"ozemlje Unije" pomeni ozemlja držav članic, kjer se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi, vključno z njihovim zračnim prostorom;

(t)

"prenos sredstev" pomeni:

(i)

kateri koli pravni posel, izveden v imenu plačnika prek izvajalca plačilnih storitev z uporabo elektronskih sredstev z namenom dati sredstva na razpolago prejemniku plačila pri izvajalcu plačilnih storitev, ne glede na to, ali sta plačnik in prejemnik plačila ista oseba ali ne. Izrazi plačnik, prejemnik plačila in izvajalec plačilnih storitev imajo enak pomen kot v Direktivi 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o plačilnih storitvah na notranjem trgu (18),

(ii)

kater koli pravni posel, izveden z uporabo neelektronskih sredstev, kot so gotovina, čeki ali računovodski nalogi z namenom dati sredstva na razpolago prejemniku plačila, ne glede na to, ali sta plačnik in prejemnik plačila ista oseba ali ne.

POGLAVJE II

OMEJITVE IZVOZA IN UVOZA

Člen 2

1.   Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati blago in tehnologijo iz Priloge I ali II, ne glede na to, ali izvirata iz Unije ali ne, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu;

2.   Priloga I vsebuje seznam blaga in tehnologije, vključno s programsko opremo, ki so blago ali tehnologija z dvojno rabo, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009, razen za nekatero blago in tehnologijo, kot je določeno v delu A Priloge I te uredbe.

3.   Priloga II zajema drugo blago in tehnologijo, ki bi lahko prispevala k dejavnostim Irana, povezanim z bogatenjem ali predelavo urana ali s težko vodo, k razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja ali k opravljanju dejavnosti, povezanih z drugimi vprašanji, glede katerih je Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) izrazila zaskrbljenost ali ki jih je opredelila kot nerešena, vključno s tistimi, ki jih je določil Varnostni svet ZN ali Odbor za sankcije.

4.   Prilogi I in II ne zajemata blaga in tehnologije s Skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije (19) (Skupni seznam vojaškega blaga).

Člen 3

1.   Predhodno dovoljenje je potrebno za neposredno ali posredno prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije, navedenih v Prilogi III, ne glede na to, ali izvira iz Unije ali ne, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu.

2.   Vsa izvozna dovoljenja, ki so potrebna v skladu s tem členom, izdajo pristojni organi države članice, v kateri ima izvoznik sedež, in so skladna s podrobnimi pravili iz člena 11 Uredbe (ES) št. 428/2009. Dovoljenje velja po vsej Uniji.

3.   Priloga III zajema blago in tehnologijo, ki nista zajeta v prilogah I in II in bi lahko prispevala k dejavnostim, povezanim z bogatenjem ali predelavo urana ali s težko vodo, k razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja ali k opravljanju dejavnosti, povezanih z drugimi vprašanji, glede katerih je Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) izrazila zaskrbljenost ali ki jih je opredelila kot nerešena.

4.   Izvozniki pristojnim organom predložijo vse ustrezne informacije, ki se zahtevajo v zvezi z njihovo vlogo za izvozno dovoljenje.

5.   Pristojni organi ne izdajo dovoljenja za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga ali tehnologije iz Priloge III, če utemeljeno sklepajo, da je prodaja, dobava, prenos ali izvoz blaga ali tehnologije namenjena ali bi lahko bila namenjena eni od naslednjih dejavnosti:

(a)

dejavnostim Irana, povezanim z bogatenjem, predelovanjem ali težko vodo;

(b)

razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja s strani Irana; ali

(c)

dejavnostim Irana, povezanim z drugimi vprašanji, glede katerih je IAEA izrazila zaskrbljenost ali ki jih je opredelila kot nerešena.

6.   Pod pogoji iz odstavka 5 lahko pristojni organi razveljavijo, začasno zadržijo, spremenijo ali prekličejo izvozno dovoljenje, ki so ga izdali.

7.   Če pristojni organ zavrne, razveljavi, zadrži, bistveno omeji ali prekliče dovoljenje v skladu z odstavkom 5 ali 6, zadevna država članica o tem uradno obvesti druge države članice in Komisijo ter jim pošlje ustrezne informacije ob spoštovanju določb o zaupnosti takšnih podatkov iz Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 z dne 13. marca 1997 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje (20).

8.   Preden država članica izda dovoljenje v skladu z odstavkom 5 za pravni posel, ki je skoraj povsem enak pravnemu poslu, katerega je v skladu z odstavkoma 6 in 7 druga država članica zavrnila oziroma so druge države članice zavrnile in ta zavrnitev še velja, se najprej posvetuje z državo članico, ki je zavrnila, oziroma državami članicami, ki so zavrnile izdajo dovoljenja. Če se zadevna država članica po takšnih posvetovanjih odloči izdati dovoljenje, o tem obvesti druge države članice in Komisijo ter jim posreduje vse ustrezne informacije za obrazložitev svoje odločitve.

Člen 4

Prepovedan je neposreden ali posreden nakup, uvoz ali prevoz blaga in tehnologije iz Priloge I ali II iz Irana, ne glede na to, ali zadevno blago izvira iz Irana ali ne.

Člen 5

1.   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, ki je povezana z blagom in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga ali z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga s tega seznama, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu;

(b)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali posredniške storitve, ki so povezane z blagom in tehnologijo iz Priloge I ali II ali z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga iz Priloge I ali II, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu; in

(c)

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč, povezano z blagom in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga ali iz Priloge I ali II, vključno zlasti s subvencijami, posojili in zavarovanjem kreditnih izvoznih pravnih poslov, za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz takšnega blaga ali tehnologije ali za kakršno koli zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu;

2.   Dovoljenje pristojnega organa je potrebno za zagotavljanje:

(a)

tehnične pomoči ali posredniških storitev, povezanih z blagom in tehnologijo iz Priloge III ter z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo tega blaga in tehnologije, neposredno ali posredno kateri koli iranski osebi, subjektu ali organu ali za uporabo v Iranu;

(b)

financiranja ali finančne pomoči, povezane z blagom in tehnologijo iz Priloge III, vključno zlasti s subvencijami, posojili in zavarovanjem kreditnih izvoznih poslov, za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz takšnega blaga ali tehnologije ali za kakršno koli zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, neposredno ali posredno kateri koli iranski osebi, subjektu ali organu ali za uporabo v Iranu.

3.   Pristojni organi ne izdajo dovoljenja za pravne posle iz odstavka 2, če utemeljeno sklepajo, da bo to prispevalo ali bi lahko prispevalo k eni od naslednjih dejavnosti:

(a)

dejavnostim Irana, povezanim z bogatenjem, predelovanjem ali težko vodo;

(b)

razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja s strani Irana; ali

(c)

dejavnostim Irana, povezanim z drugimi vprašanji, glede katerih je IAEA izrazila zaskrbljenost ali ki jih je opredelila kot nerešena.

Člen 6

Člen 2(1) in člen 5(1) se ne uporabljata za:

(a)

neposredni ali posredni prenos blaga, ki spada v Del B Priloge I, čez ozemlja držav članic, če je navedeno blago prodano, dobavljeno, preneseno ali izvoženo v Iran ali za uporabo v tej državi, in sicer za lahkovodni reaktor v Iranu, katerega izgradnja se je začela pred decembrom 2006;

(b)

pravne posle, ki jih odreja program tehničnega sodelovanja Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA); ali

(c)

blago, ki je dobavljeno ali preneseno v Iran ali za uporabo v tej državi na podlagi obveznosti držav pogodbenic iz pariške Konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju z dne 13. januarja 1993.

Člen 7

1.   Brez poseganja v člen 1(b) Uredbe (EU) št. 359/2011 pristojni organi držav članic, lahko pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, izdajo dovoljenje za pravni posel v zvezi z blagom in tehnologijo iz člena 2(1) te uredbe ali v zvezi s pomočjo ali posredniškimi storitvami iz člena 5(1), in sicer:

(a)

če so blago in tehnologija, pomoč ali posredniške storitve namenjeni za hrano ali v kmetijske, zdravstvene ali druge humanitarne namene; in

(b)

v primerih, kadar je pravni posel povezan z blagom ali tehnologijo s seznama Skupine držav dobaviteljic jedrskega blaga ali Režima kontrole raketne tehnologije, Odbor za sankcije pa vnaprej in za vsak primer posebej ugotovi, da pravni posel nikakor ne bi prispeval niti k razvoju tehnologij v podporo dejavnostim Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja, niti k razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja.

2.   Zadevna država članica v štirih tednih obvesti druge države članice in Komisijo o izdaji dovoljenja v skladu s tem členom.

Člen 8

1.   Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati ključno opremo ali tehnologijo iz Priloge VI vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu.

2.   Priloga VI zajema ključno opremo in tehnologijo za naslednje ključne panoge naftne industrije in industrije zemeljskega plina v Iranu:

(a)

iskanje surove nafte in zemeljskega plina;

(b)

pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina;

(c)

rafiniranje;

(d)

utekočinjanje zemeljskega plina.

3.   V Prilogi VI sta navedeni tudi ključna oprema in tehnologija za petrokemično industrijo v Iranu.

4.   Priloga VI ne zajema predmetov, navedenih na Skupnem seznamu vojaškega blaga ali v Prilogi I, Prilogi II ali Prilogi III.

Člen 9

Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali posredniške storitve, ki so povezane s ključno opremo in tehnologijo iz Priloge VI ali z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga iz Priloge VI, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu;

(b)

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč, povezano s ključno opremo in tehnologijo iz Priloge VI, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu.

Člen 10

Prepovedi iz členov 8 in 9 se ne uporabljajo za:

(a)

pravne posle, določene s trgovsko pogodbo v zvezi s ključno opremo ali tehnologijo za iskanje surove nafte in zemeljskega plina, pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina, rafiniranje in utekočinjanje zemeljskega plina, sklenjene pred 27. oktobrom 2010, ali s pomožno pogodbo, potrebno za izvajanje navedenih pogodb ali s pogodbo ali sporazumom, sklenjenima pred 26. julijem 2010, ki sta povezana z naložbo v Iranu, opravljeno pred 26. julijem 2010; te prepovedi tudi ne preprečujejo izpolnitve obveznosti, ki izhaja iz zadevnih pravnih poslov; ali

(b)

pravne posle, določene s trgovsko pogodbo v zvezi s ključno opremo ali tehnologijo za petrokemično industrijo, sklenjeno pred dne 24. marca 2012 ali s pomožno pogodbo, potrebno za izvajanje navedenih pogodb ali s pogodbo ali sporazumom, sklenjenima pred 23. januarjem 2012, ki sta povezana z naložbo v Iranu, opravljeno pred 23. januarjem 2012; te prepovedi tudi ne preprečujejo izpolnitve obveznosti, ki izhaja iz zadevnih pravnih poslov.

Če fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi sodelovati v teh pravnih poslih ali zagotavljati pomoč v zvezi s takšnimi pravnimi posli, o pravnem poslu ali pomoči vsaj 20 delovnih dni vnaprej uradno obvesti pristojni organ države članice, v kateri ima prebivališče ali sedež.

Člen 11

1.   Prepovedano je:

(a)

uvažati surovo nafto ali naftne derivate v Unijo, če:

(i)

izvirajo iz Irana; ali

(ii)

so bili izvoženi iz Irana;

(b)

kupiti surovo nafto ali naftne derivate, ki so v Iranu ali ki iz Irana izvirajo;

(c)

prevažati surovo nafto ali naftne derivate, če izvirajo iz Irana ali se iz Irana izvažajo v katero koli drugo državo; in

(d)

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti, ter zavarovalništvo in pozavarovalništvo v zvezi z uvozom, nabavo ali prevozom surove nafte in naftnih derivatov iranskega izvora, ali ki so bili izvoženi iz Irana.

2.   Surova nafta in naftni derivati pomenijo proizvode, naštete v Prilogi IV.

Člen 12

1.   Prepovedi iz člena 11 se ne uporabljajo za:

(a)

izvrševanje trgovskih pogodb, sklenjenih pred 23. januarjem 2012, ali pomožnih pogodb, ki so potrebne za izvrševanje trgovskih pogodb, in sicer do 1. julija 2012;

(b)

izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 23. januarjem 2012, ali pomožnih pogodb, ki so potrebne za izvrševanje takšnih pogodb, kadartakšna pogodba izrecno določa, da sta dobava iranske surove nafte in naftnih derivatov ali iztržek od njihove dobave namenjena poplačilu terjatev do oseb, subjektov ali organov, ki so v pristojnosti držav članic

(c)

uvoz, nakup in prevoz surove nafte ali naftnih derivatov, ki so bili izvoženi iz Irana pred 23. januarjem 2012, ali za izvoz v skladu s točko (a), in sicer 1. julija 2012 ali pred tem; ali za izvoz v skladu s točko (b);

če oseba, subjekt ali organ, ki želi izvrševati zadevno pogodbo, o dejavnosti ali pravnem poslu vsaj 20 delovnih dni vnaprej uradno obvesti pristojni organ države članice, v kateri ima prebivališče ali sedež.

2.   Prepoved iz točke (d) člena 11(1) se do 1. julija 2012 ne uporablja neposredno ali posredno za določbe o zavarovanju odgovornosti za tretjo osebo in za zavarovanje oziroma pozavarovanje okoljske odgovornosti.

Člen 13

1.   Prepovedan je:

(a)

uvoz petrokemičnih proizvodov v Unijo če:

(i)

izvirajo iz Irana; ali

(ii)

so bili izvoženi iz Irana;

(b)

nakup petrokemičnih proizvodov, ki se nahajajov Iranu ali ki izvirajo iz Irana;

(c)

prevoz petrokemičnih proizvodov, če ti izvirajo iz Irana ali se izvažajo iz Irana v drugo državo; in

(d)

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč, vključno s finančnimi derivati ter zavarovanja in pozavarovanja povezana z uvozom, nakupom ali prevozom petrokemičnih proizvodov, če ti izvirajo iz Irana ali se izvažajo iz Irana

2.   Petrokemični proizvodi so proizvodi našteti v Prilogi V.

Člen 14

1.   Prepovedi iz člena 13 se ne uporabljajo za:

(a)

izvrševanje trgovskih pogodb, sklenjenih pred 23. januarjem 2012, ali pomožnih pogodb, ki so potrebne za izvrševanje trgovskih pogodb, in sicer do 1. maja 2012;

(b)

izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 23. januarjem 2012, ali pomožnih pogodb, vključno s pogodbami o prevozu ali zavarovanju, ki so potrebne za izvrševanje takšnih pogodb, če takšna pogodba izrecno določa, da sta dobava iranskih petrokemičnih izdelkov ali iztržek od njihove dobave namenjena poplačilu terjatev do oseb, subjektov ali organov, ki so v pristojnosti držav članic;

(c)

uvoz, nakup in prevoz petrokemičnih proizvodov, ki so bili izvoženi iz Irana pred 23. januarjem 2012, ali za izvoz v skladu s točko (b) 1. maja 2012 ali pred tem; i

če oseba, subjekt ali organ, ki želi izvrševati zadevno pogodbo, o dejavnosti ali pravnem poslu vsaj 20 delovnih dni vnaprej uradno obvesti pristojni organ države članice, v kateri ima prebivališče ali sedež.

2.   Prepoved iz točke (d) člena 11(1) se do 1. julija 2012 ne uporablja neposredno ali posredno za določbe o zavarovanju odgovornosti za tretjo osebo in za zavarovanje oziroma pozavarovanje okoljske odgovornosti.

Člen 15

1.   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati zlato, plemenite kovine in diamante, navedene v Prilogi VII, ne glede na to, ali izvirajo iz Unije ali ne, in sicer iranski vladi, organom iranske javne uprave, korporacijam in agencijam, vsaki osebi, subjektu ali organu, ki deluje v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta ali organa, ki je v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom;

(b)

neposredno ali posredno kupiti, uvoziti ali prevažati zlato, plemenite kovine in diamante, navedene v Prilogi VII, ne glede na to ali zadevni predmet izvira iz Irana ali ne, od iranske vlade, organov iranske javne uprave, korporacij in agencij in vsake osebe, subjekta ali organa, ki deluje v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta ali organa, ki je v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom; in

(c)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali posredniške storitve, financiranje ali finančno pomoč, ki se nanaša na blago iz točk (a) in (b), iranski vladi, organom iranske javne uprave, korporacijam in agencijam ali vsaki osebi, subjektu ali organu, ki deluje v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta ali organa, ki je v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom.

2.   V Prilogi VII so zlato, diamanti in plemenite kovine, za katere veljajo prepovedi iz odstavka 1.

Člen 16

Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati novo natisnjene ali neizdane bankovce in kovance iranske valute, in sicer Iranski centralni banki ali v njeno korist.

POGLAVJE III

OMEJITVE FINANCIRANJA NEKATERIH PODJETIJ

Člen 17

1.   Prepovedano je:

(a)

odobravati kakršna koli finančna posojila ali kredite iranskim osebam, subjektom ali organom iz odstavka 2;

(b)

pridobivati ali povečevati lastniške deleže pri iranskih osebah, subjektih ali organih iz odstavka 2;

(c)

ustanoviti kakršno koli skupno podjetje z iranskimi osebami, subjekti ali organi iz odstavka 2;

2.   Prepoved iz odstavka 1 velja za vse iranske osebe, subjekte ali organe:

(a)

ki proizvajajo blago ali tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga ali iz Priloge I ali II;

(b)

ki iščejo ali pridobivajo surovo nafto in zemeljski plin, rafinirajo goriva ali utekočinjajo zemeljski plin; ali

(c)

v petrokemični industriji.

3.   V odstavku 2(b) in (c)se uporabljajo samo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

"iskanje surove nafte in zemeljskega plina" zajema iskanje surove nafte in zemeljskega plina, njuno raziskovanje ter gospodarjenje z njunimi zalogami kot tudi izvajanje geoloških storitev v povezavi s takšnimi zalogami;

(b)

"pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina" zajema storitve prenosa plina na veliko za namene tranzita ali dobave neposredno povezanim omrežjem;

(c)

"rafiniranje" pomeni obdelavo, kondicioniranje ali pripravo goriv za končno prodajo;

(d)

"petrokemična industrija" pomeni proizvodne obrate za izdelavo izdelkov iz postavk iz Priloge V.

4.   Prepovedano je vzpostaviti sodelovanje z iranskimi osebami, subjekti ali organi, ki se ukvarjajo s prenosom zemeljskega plina iz odstavka 3(b).

5.   "Sodelovanje" iz odstavka 4 pomeni:

(a)

delitev stroškov naložb v celostni ali nadzorovani dobavni verigi za prejem ali dobavo zemeljskega plina neposredno z ozemlja ali na ozemlje Irana; in

(b)

neposredno sodelovanje za namen vlaganja v obrate utekočinjenega zemeljskega plina na ozemlju Irana ali obrate utekočinjenega zemeljskega plina, ki so neposredno povezani z iranskim ozemljem.

Člen 18

1.   Izvedbo naložbe s pomočjo pravnih poslov iz člena 17(1), v iransko osebo, subjekt ali organ, ki se ukvarja s proizvodnjo blaga ali tehnologije iz Priloge III, mora dovoliti zadevni pristojni organ.

2.   Pristojni organi ne izdajo dovoljenja za pravne posle iz odstavka 1, če utemeljeno sklepajo, da bi to prispevalo k eni od naslednjih dejavnosti:

(a)

dejavnostim Irana, povezanim z bogatenjem, predelovanjem ali težko vodo;

(b)

razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja s strani Irana; ali

(c)

dejavnostim Irana, povezanim z drugimi vprašanji, glede katerih je IAEA izrazila zaskrbljenost ali ki jih je opredelila kot nerešena.

Člen 19

1.   Kot izjemo od člena 17(2)(a) lahko pristojni organi pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, izdajo dovoljenje za izvedbo naložbe s pomočjo pravnih poslov iz člena 17(1), če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

naložba je namenjena za hrano, kmetijske, medicinske ali humanitarne namene in;

(b)

v primerih, kadar gre za naložbe v iransko osebo, subjekt ali organ, ki se ukvarja s proizvodnjo blaga ali tehnologije s seznamov Skupine držav dobaviteljic jedrskega blaga in Režima kontrole raketne tehnologije, Odbor za sankcije vnaprej in za vsak primer posebej ugotovi, da pravni posel nikakor ne bi prispeval niti k razvoju tehnologij v podporo dejavnostim Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja, niti k razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja.

2.   Zadevna država članica v štirih tednih obvesti druge države članice in Komisijo o izdanih dovoljenjih v skladu s tem členom.

Člen 20

Člen 17(2)(b) se ne uporablja za odobritev finančnega posojila ali kredita ali za pridobitev ali povečanje lastniškega deleža, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

pravni posel je določen s sporazumom ali pogodbo, ki sta sklenjena pred 26. julijem 2010; in

(b)

pristojni organ je bil o tem sporazumu ali pogodbi obveščen najmanj 20 delovnih dni vnaprej.

Člen 21

Člen 17(2)(c) se ne uporablja za odobritev finančnega posojila ali kredita ali za pridobitev ali povečanje lastniškega deleža, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

pravni posel je določen s sporazumom ali pogodbo, ki sta sklenjena pred 23. januarjem 2012; in

(b)

pristojni organ je bil o tem sporazumu ali pogodbi obveščen najmanj 20 delovnih dni vnaprej.

Člen 22

Prepovedano je s sklenitvijo sporazuma ali na kakršen koli drug način sprejeti ali potrditi, da ena ali več iranskih oseb, subjektov ali organov odobri finančno posojilo ali kredit določenemu podjetju, v njem pridobi ali poveča lastniški delež ali z njim ustanovi skupno podjetje, če se navedeno podjetje ukvarja s katero koli od naslednjih dejavnosti:

(a)

s pridobivanjem urana;

(b)

z bogatenjem ali predelavo urana;

(c)

s proizvodnjo blaga ali tehnologije s seznamov Skupine držav dobaviteljic jedrskega blaga ali Režima kontrole raketne tehnologije.

POGLAVJE IV

ZAMRZNITEV SREDSTEV IN GOSPODARSKIH VIROV

Člen 23

1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti ali s katerimi razpolagajo ali jih nadzirajo osebe, subjekti ali organi, navedeni v Prilogi VIII. Priloga VIII zajema osebe, subjekte in organe, ki jih je določil Varnostni svet ali Odbor za sankcije Združenih narodov v skladu z odstavkom 12 RVSZN 1737 (2006), odstavkom 7 RVSZN 1803 (2008) ali odstavkom 11, 12 ali 19 RVSZN 1929 (2010).

2.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti ali s katerimi razpolagajo ali jih nadzirajo osebe, subjekti ali organi, navedeni v Prilogi IX. V Prilogi IX so navedene fizične in pravne osebe, subjekti in organi, ki so v skladu s členom 20(1)(b) in (c) Sklepa Sveta 2010/413/SZVP opredeljeni kot:

(a)

osebe, subjekti ali organi, ki sodelujejo v dejavnostih Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja, ali pri razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja Irana, so z njimi neposredno povezani ali jih podpirajo, vključno s sodelovanjem pri nabavi prepovedanega blaga in tehnologije, ali osebe, subjekti ali organi, ki so v lasti takšnih oseb, subjektov ali organov ali pod njihovim nadzorom (tudi na nezakonit način) ali delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih;

(b)

fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, ki pomagajo osebi, subjektu ali organu s seznama z namenom izogibanja ali kršitve določb te uredbe, Sklepa Sveta 2010/413/SZVP ali RVSZN 1737 (2006), RVSZN 1747 (2007), RVSZN 1803 (2008) in RVSZN 1929 (2010);

(c)

vodilni člani islamske revolucionarne garde ali pravne osebe, subjekti ali organi, ki so v lasti ali pod nadzorom islamske revolucionarne garde oziroma enega ali več njenih vodilnih članov, ali fizične ali pravne osebe, ki delujejo v njihovem imenu;

(d)

druge osebe, subjekti ali organi, ki zagotavljajo podporo, kot je materialna, logistična ali finančna podpora, iranski vladi, ter osebe in subjekti, povezani z njimi;

(e)

pravne osebe, subjekti ali organi, ki so v lasti ali pod nadzorom podjetja Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) ali ki delujejo v njegovem imenu.

V skladu z obveznostjo zamrznitve sredstev in gospodarskih virov podjetja IRISL ter določenih subjektov v njegovi lasti ali pod njegovim nadzorom je prepovedano natovarjati tovor na plovila, ki so v lasti ali najemu podjetja IRISL ali navedenih subjektov v pristaniščih držav članic, ali ga s takšnih plovil raztovarjati.

Obveznost zamrznitve sredstev in gospodarskih virov podjetja IRISL in določenih subjektov v lasti ali pod nadzorom tega podjetja ne pomeni tudi zaplembe ali zadržanja plovil v lasti takšnih subjektov ali tovora na njih, če so lastnice takšnega tovora tretje osebe, prav tako pa ne pomeni pridržanja osebja, ki je pri njih zaposleno.

3.   Nobena sredstva ali gospodarski viri se ne dajo neposredno ali posredno na voljo ali v korist fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, navedenim v prilogah VIII in IX.

4.   Brez poseganja v odstopanja iz členov 24, 25, 26, 27, 28 ali 29 je prepovedano zagotavljati specializirane finančne komunikacijske storitve, ki se uporabljajo za medsebojno izmenjavo finančnih podatkov, fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz prilog VIII ali IX..

5.   V prilogah VIII in IX so navedeni razlogi za uvrstitev teh oseb, subjektov in organov na seznam, kakor sta jih določila Varnostni svet ali Odbor za sankcije.

6.   V prilogah VIII in IX so zajete tudi morebitne razpoložljive informacije, ki so potrebne za identifikacijo zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov in organov, kakor sta jih določila Varnostni svet in Odbor za sankcije. Pri fizičnih osebah so lahko te informacije tudi imena, vključno z vzdevki, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številki potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcija ali poklic. Pri pravnih osebah, subjektih in organih pa so lahko ti podatki tudi imena, kraj in datum vpisa, številka vpisa in sedež podjetja. Kar zadeva letalske prevoznike in ladjarske družbe, so v prilogah VIII in IX tudi morebitne razpoložljive informacije, ki so potrebne za identifikacijo vsakega plovila ali zrakoplova v lasti navedene družbe, kot sta izvirna številka vpisa ali ime. Prilogi VIII in IX vsebujeta tudi datum določitve.

Člen 24

1.   Kot izjemo od člena 23 lahko pristojni organi dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

sredstva ali gospodarski viri so predmet sodnega, upravnega ali arbitražnega zasega, izvedenega pred dnem, ko je osebo, subjekt ali organ iz člena 23 določil Odbor za sankcije, Varnostni svet ali Svet, ali pravne, upravne ali arbitražne odločbe, izdane pred navedenim dnem;

(b)

sredstva ali gospodarski viri se uporabijo izključno za izpolnitev zahtevkov, zavarovanih s takim zasegom ali priznanih kot veljavnih s takšno odločbo, in sicer v okviru omejitev, ki jih določajo veljavni zakoni in drugi predpisi, ki urejajo pravice oseb s takšnimi zahtevki;

(c)

zaseg ali odločba nista v korist osebi, subjektu ali organu iz Priloge VIII ali IX;

(d)

priznanje zasega ali odločbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice; in

(e)

če se uporablja člen 23(1), je država članica o zasegu ali odločbi uradno obvestila Odbor za sankcije.

Člen 25

Kot izjemo od člena 23 in za izpolnitev dospelega plačila osebe, subjekta ali organa iz Priloge VIII ali IX na podlagi pogodbe ali sporazuma, ki so ju sklenili zadevna oseba, subjekt ali organ, ali obveznosti, ki je nastala zanje, preden so to osebo, subjekt ali organ določili Odbor za sankcije, Varnostni svet ali Svet, lahko pristojni organi pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

zadevni pristojni organ je odločil, da:

(i)

se sredstva ali gospodarski viri uporabijo za plačilo s strani osebe, subjekta ali organa iz Priloge VIII ali IX;

(ii)

plačilo ne bo prispevalo k dejavnosti, prepovedani s to uredbo, in

(iii)

plačilo ne pomeni kršitve člena 23(3); in

(b)

če se uporablja člen 23(1), je zadevna država članica uradno obvestila Odbor za sankcije o tej odločitviin svoji nameri, da bo izdala dovoljenje, ter Odbor za sankcije ni nasprotoval takemu ravnanju v desetih delovnih dneh po prejemu uradnega obvestila.

Člen 26

1.   Kot izjemo od člena 23 lahko pristojni organi držav članic pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z nekaterimi zamrznjenimi sredstvi ali gospodarskimi viri, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

zadevni pristojni organ ugotovi, da so sredstva ali gospodarski viri:

(i)

potrebni za zadovoljevanje osnovnih potreb oseb, navedenih v Prilogi VIII ali IX, in njihovih nepreskrbljenih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravstveno oskrbo, davke, zavarovalne premije in pristojbine za storitve javnih služb;

(ii)

namenjeni izključno za plačilo zmernih honorarjev in nadomestil za stroške, povezane z zagotavljanjem pravnih storitev; ali

(iii)

namenjeni izključno za plačilo honorarjev ali stroškov storitev za redno hranjenje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov; in

(b)

če se dovoljenje nanaša na osebo, subjekt ali organ iz Priloge VIII in je zadevna država članica uradno obvestila Odbor za sankcije o odločitvi iz točke (a) in o svoji nameri, da bo izdala dovoljenje, Odbor za sankcije pa ni nasprotoval takemu ravnanju v petih delovnih dneh po prejemu uradnega obvestila.

2.   Kot izjemo od člena 23 lahko pristojni organi dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z nekaterimi sredstvi ali gospodarskimi viri, potem ko se prepričajo, da so ta sredstva ali gospodarski viri potrebni za izredne izdatke ali za plačilo ali prenos blaga, ki je nabavljeno za lahkovodni reaktor v Iranu, katerega gradnja se je začela pred decembrom 2006, ali blaga za nemene iz členov 6(b) in (c), če sedovoljenje nanaša na osebo, subjekt ali organ iz Priloge VIII, zadevna država članica pa je o tej odločitvi uradno obvestila Odbor za sankcije, ki je odločitev potrdil.

Člen 27

1 Kot izjemo od člena 23(2) in (3) lahko pristojni organi pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali dajanje na razpolago določenih sredstev ali gospodarskih virov, potem ko se prepričajo, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri potrebni za uradne namene diplomatskih ali konzularnih predstavništev ali mednarodnih organizacij, ki uživajo imunitete v skladu z mednarodnim pravom.

Člen 28

Z odstopanjem od člena 23(2) in (3) lahko pristojni organi pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, dovolijo tudi:

(a)

dajanje na razpolago določenih sredstev Iranski centralni banki, potem ko ugotovijo, da so sredstva potrebna za izvrševanje pogodbe iz člena 12, in sicer do 1. julija 2012;

(b)

sprostitev določenih sredstev ali gospodarskih virov Iranske centralne banke ali dajanje na razpolago določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov Iranski centralni banki, potem ko ugotovijo, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri potrebni za zagotavljanje likvidnosti kreditnih ali finančnih institucij za financiranje trgovine ali za storitve posojil za trgovanje; ali

(c)

sprostitev določenih sredstev ali gospodarskih virov, ki jih ima Iranska centralna banka ali dajanje na razpolago določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov Iranski centralni banki, potem ko ugotovijo na podlagi posameznega primera, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri potrebna glede specifičnih trgovinskih pogodb, ki niso pogodbe iz odstavka (a), izvršitev katerih lahko vključuje Iransko centralno banko, pod pogojem, da plačilo ne bo prispevalo dejavnosti, ki je v skladu s to uredbo prepovedana;

če zadevna država članica uradno obvesti druge države članice in Komisijo o svoji nameri, da bo izdala dovoljenje, in sicer najmanj deset delovnih dni pred njegovo izdajo.

Člen 29

1.   Člen 23(3) finančnim ali kreditnim institucijam ne preprečuje knjiženja prilivov sredstev, ki se prenesejo na račun fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama, na zamrznjene račune, če se zamrznejo tudi vsi prilivi na takšne račune. Finančne ali kreditne institucije o takšnih pravnih poslih nemudoma obvestijo pristojne organe.

2.   Člen 23(3) se ne uporablja za prilive na zamrznjenih računih za:

(a)

obresti ali druge dohodke na teh računih; ali

(b)

plačila na podlagi pogodb, sporazumov ali obveznosti, ki so bili sklenjeni ali so nastali pred datumom, ko je osebo, subjekt ali organ iz člena 23 določil Odbor za sankcije, Varnostni svet ali Svet;

če se zamrznejo vse takšne obresti ali drugi dohodki in plačila v skladu s členom 23(1) ali (2).

3.   Ta člen ne pomeni dovoljenja za prenos sredstev iz člena 30.

POGLAVJE V

OMEJITVE ZA NAKAZILA IN FINANČNE STORITVE

Člen 30

1.   Prenosi sredstev na iransko osebo, subjekt ali organ in prenosi sredstev od njih potekajo na naslednji način:

(a)

prenosi na podlagi pravnih poslov v zvezi z živili, zdravstvenim varstvom, medicinsko opremo ali v humanitarne namene potekajo brez predhodnega dovoljenja. Prenos se vnaprej v pisni obliki sporoči pristojnim organom, če gre za znesek 10 000 EUR ali višji znesek;

(b)

vsak drug prenos, ki ne presega 40 000 EUR, se izvede brez predhodnega dovoljenja. Prenos se vnaprej v pisni obliki sporoči pristojnim organom, če gre za znesek 10 000 EUR ali višji znesek;

(c)

za vsak drug prenos 40 000 EUR ali več je potrebno predhodno dovoljenje pristojnih organov.

2.   Odstavek 1 velja ne glede na to, ali se prenos sredstev izvrši z enkratno transakcijo ali z več transakcijami, ki naj bi bile povezane. Za namene tega člena "dejanja, ki se zdijo povezana", vključujejo:

(i)

zaporedne prenose od iste iranske osebe, subjekta ali organa ali nanj, ki so opravljeni v zvezi z eno obveznostjo opraviti prenos sredstev, če je vsak posamezni prenos nižji od praga iz odstavka 1, vendar prenosi skupaj izpolnjujejo merila za obveznost obveščanja ali pridobitve dovoljenja; ali

(ii)

verigo prenosov, ki zajema različne ponudnike plačilnih storitev ali fizične ali pravne osebe, vendar je namenjena izpolnitvi ene obveznosti opraviti prenos sredstev.

3.   Pošiljanje uradnih obvestil in vlog za izdajo dovoljenja, ki se nanašajo na prenos sredstev, se opravi na naslednji način:

(a)

V primeru elektronskih prenosov sredstev, ki jih opravijo kreditne ali finančne institucije, se obvestila ali vloge za izdajo dovoljenja v zvezi s prenosom sredstev opravijo na naslednji način

(i)

priglasitve in vloge za izdajo dovoljenja za prenos sredstev na iransko osebo, subjekt ali organ, ki se nahaja izven Unije, se s strani izvajalca plačilnih storitev plačnika ali v njegovem imenu naslovijo na pristojne organe države članice, v kateri je bil vložen prvotni nalog za izvršitev prenosa;

(ii)

priglasitve in vloge za izdajo dovoljenja za prenos sredstev od iranske osebe, subjekta ali organa, ki se nahaja izven Unije, se s strani izvajalca plačilnih storitev prejemnika plačila ali v njegovem imenu naslovijo na pristojne organe države članice, v kateri ima prejemnik plačila stalno bivališče ali v kateri ima izvajalec plačilnih storitev svoj sedež;

(iii)

če ponudnik plačilnih storitev plačnika ali prejemnika plačila ne spada na področje uporabe člena 49, uradna obvestila in vloge za izdajo dovoljenja naslovi, v primeru prenosa na iransko osebo, subjekt ali organ plačnik, v primeru prenosa od iranske osebe, subjekta ali organa pa prejemnik plačila, in sicer na pristojne organe države članice, v kateri ima plačnik oziroma prejemnik plačila stalno prebivališče ali sedež;

(iv)

uradna obvestila in vloge za izdajo dovoljenja v zvezi s prenosom sredstev iranski osebi, subjektu ali organu, ki je v Uniji ponudnik plačilnih storitev prejemnika plačila naslovi, ali se naslovijo v njegovem imenu, na pristojni organ države članice, v kateri ima prejemnik plačila svoje bivališče ali v kateri ima ponudnik plačilnih storitev sedež;

(v)

uradna obvestila in vloge za izdajo dovoljenja v zvezi s prenosom sredstev iranski osebi, subjektu ali organu, ki je v Uniji ponudnik plačilnih storitev plačnika naslovi, ali se naslovijo v njegovem imenu, na pristojni organ države članice v kateri je dan prvotni nalog za izvedbo prenosa.

(vi)

v zvezi s prenosom finančnih sredstev iranski osebi, subjektu ali organu ali od njega, če ne plačnik ne prejemnik plačila ne njun ponudnik plačilnih storitev ne spada na področje uporabe člena 49, vendar pa ponudnik plačilnih storitev, ki ne spada na področje uporabe navedenega člena, deluje kot posrednik, mora ta ponudnik plačilnih storitev izpolniti obveznost obveščanja ali vložitve vloge za izdajo dovoljenja, kot je primerno, če ve ali bi lahko utemeljeno domneval, da gre za prenos iranski osebi, subjektu ali organu ali od njega; kadar več ponudnikov plačilnih storitev deluje kot posrednik, se le od prvega ponudnika plačilnih storitev, ki opravi prenos, zahteva, da izpolnjuje obveznost obveščanja ali vložitve vloge za izdajo dovoljenja, kot je primerno; vsako obvestilo ali vlogo za izdajo dovoljenja je treba nasloviti na pristojne organe države članice, v kateri ima ponudnik plačilnih storitev sedež;

(vii)

če več kot en ponudnik plačilnih storitev sodeluje v vrsti povezanih prenosov sredstev, prenosi znotraj Unije vključujejo sklic na dovoljenje, izdano v skladu s tem členom.

(b)

V primeru neelektronskih prenosov sredstev, se obvestila ali vloge za izdajo dovoljenja v zvezi s prenosom sredstev opravijo na naslednji način

(i)

uradna obvestila in vloge za izdajo dovoljenja v zvezi s prenosom sredstev iranski osebi, subjektu ali organu plačnik naslovi na pristojni organ države članice, v kateri ima plačnik bivališče;

(ii)

uradna obvestila in vloge za izdajo dovoljenja v zvezi s prenosom sredstev iranski osebi, subjektu ali organu prejemnik plačila naslovi na pristojni organ države članice, v kateri ima prejemnik plačila bivališče

4.   Za namene odstavka 1(c) pristojni organi izdajo, pod pogoji, kot se jim zdijo primerni, dovoljenje za prenos sredstev v vrednosti 40 000 EUR ali več, razen če utemeljeno sklepajo, da bi lahko prenos sredstev, v zvezi s katerim je vložena vloga za dovoljenje, kršil prepovedi iz te uredbe.

Pristojni organ lahko za obravnavo vlog za izdajo dovoljenja zaračuna pristojbino.

Šteje se, da je dovoljenje izdano, če je pristojni organ prejel pisno vlogo za izdajo dovoljenja in v štirih tednih ni pisno nasprotoval prenosu sredstev. Če organ prenosu nasprotuje zaradi tekoče preiskave, to navede in nemudoma sporoči svojo odločitev. Pristojnim organom se pravočasno omogoči neposreden ali posreden dostop do finančnih in upravnih informacij ter informacij o kazenskem pregonu, ki jih potrebujejo za izvedbo preiskave.

Zadevna država članica druge države članice in Komisijo obvesti o vlogah za izdajo dovoljenja, ki jih je zavrnila.

5.   Ta člen se ne uporablja, kadar se dovoljenje izda v skladu s členom 24, 25, 26, 27 ali 28.

6.   Osebe, subjekti ali organi, ki zgolj spreminjajo dokumente v papirni obliki v elektronske podatke in delujejo na podlagi pogodbe s kreditno ali finančno institucijo, ne spadajo na področje uporabe tega člena, isto velja za fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ, ki kreditni ali finančni instituciji zagotavlja zgolj sistem obveščanja ali drug sistem podpore za prenos sredstev ali le klirinške sisteme in sisteme poravnave.

Člen 31

1.   Tiste podružnice in hčerinske družbe kreditnih in finančnih institucij s sedežem v Iranu, za katere se uporablja člen 49, uradno obvestijo pristojni organ države članice, v kateri imajo sedež, o vseh izvršenih prenosih sredstev ali prejetih sredstvih, imenih strank, znesku in datumu pravnega posla, in sicer v petih delovnih dneh od izvršitve zadevnega prenosa ali prejema sredstev. Če so podatki na voljo, je treba v uradnem obvestilu navesti naravo pravnega posla in, če je primerno, tudi vrsto blaga, ki je predmet pravnega posla, ter zlasti označiti, ali gre za blago iz Priloge I, II, III, IV, V, VI ali VII k tej uredbi, če je za izvoz tega blaga potrebno dovoljenje, pa navesti tudi številko izdanega dovoljenja.

2.   Obveščeni pristojni organi ob upoštevanju dogovorov o izmenjavi informacij ali v skladu s temi dogovori te podatke po potrebi nemudoma pošljejo ustreznim pristojnim organom drugih držav članic, v katerih imajo sedež partnerji, ki jih takšni pravni posli zadevajo, da bi preprečili vsak pravni posel, ki bi lahko prispeval k dejavnostim, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja, ali k razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja.

Člen 32

1.   Kreditne in finančne institucije pri poslovanju s subjekti iz odstavka 2 in da se prepreči kršenje določb te uredbe temeljiteje izvajajo naslednje ukrepe:

(a)

nenehno pozorno spremljajo gibanje na računih, zlasti s svojimi programi za skrbno preverjanje strank;

(b)

zahtevajo, da se na plačilnih nalogih izpolnijo vsi podatki, ki se nanašajo na izdajatelja in prejemnika zadevnega pravnega posla in zavrnejo izvršitev pravnega posla, če ti podatki niso zagotovljeni;

(c)

pet let hranijo vse evidence pravnih poslov in jih na zahtevo dajo na voljo nacionalnim organom;

(d)

če utemeljeno domnevajo, da bi lahko dejavnosti s kreditnimi in finančnimi institucijami kršile določbe te uredbe, o tem nemudoma poročajo enoti za finančni nadzor (FIU) ali drugemu pristojnemu organu, ki ga je določila država članica, in sicer ne glede na člena 5 in 23. Enota za finančni nadzor ali drug pristojni organ deluje kot nacionalni center za sprejemanje in analizo poročil o sumljivih pravnih poslih glede morebitnih kršitev te uredbe. Enoti za finančni nadzor ali drugemu pristojnemu organu se pravočasno omogoči neposreden ali posreden dostop do finančnih in upravnih informacij ter informacij o kazenskem pregonu, ki jih potrebuje za pravilno izvedbo svojih nalog, vključno z analizo poročil o sumljivih pravnih poslih.

2.   Ukrepi iz odstavka 1 se uporabljajo za finančne in kreditne institucije ter njihovo poslovanje:

(a)

z menjalnicami, finančnimi in kreditnimi institucijami s sedežem v Iranu;

(b)

s podružnicami in hčerinskimi družbami kreditnih in finančnih institucij ter menjalnic s sedežem v Iranu, za katere se uporablja člen 49;

(c)

s podružnicami in hčerinskimi družbami kreditnih in finančnih institucij ter menjalnic s sedežem v Iranu, za katere se ne uporablja člen 49; in

(d)

z menjalnicami, kreditnimi in finančnimi institucijami, ki nimajo sedeža v Iranu, vendar jih nadzirajo osebe in subjekti s sedežem v Iranu.

Člen 33

1.   Kreditnim in finančnim institucijam, za katere se uporablja člen 49, je prepovedano:

(a)

odpreti nov bančni račun pri kreditni ali finančni instituciji s sedežem v Iranu ali pri kateri koli kreditni ali finančni instituciji iz člena 32(2);

(b)

vzpostaviti nov korespondenčni bančni odnos s kreditno ali finančno institucijo s sedežem v Iranu ali s katero koli kreditno ali finančno institucijo iz člena 32(2);

(c)

v Iranu odpreti novo predstavništvo ali ustanoviti novo podružnico ali hčerinsko družbo;

(d)

ustanoviti novo skupno podjetje s kreditno ali finančno institucijo s sedežem v Iranu ali s katero koli kreditno ali finančno institucijo iz člena 32(2).

2.   Prepovedano je:

(a)

dati dovoljenje za odprtje predstavništva, podružnice ali hčerinske družbe v Uniji kreditni ali finančni instituciji s sedežem v Iranu ali kateri koli kreditni ali finančni instituciji iz člena 32(2);

(b)

sklepati sporazume v imenu kreditne ali finančne institucije s sedežem v Iranu ali zanjo oziroma v imenu katere koli kreditne ali finančne institucije iz člena 32(2) ali zanjo v zvezi z odprtjem predstavništva ali ustanovitve podružnice ali hčerinske družbe v Uniji;

(c)

dati dovoljenje za začetek in izvajanje poslovne dejavnosti kreditnih institucij ali za katero koli drugo poslovno dejavnost, za katero je potrebno predhodno dovoljenje, predstavništvu, podružnici ali hčerinski družbi kreditne ali finančne institucije s sedežem v Iranu ali kateri koli kreditni ali finančni instituciji iz člena 32(2), če predstavništvo, podružnica ali hčerinska družba ni delovala pred 26. julijem 2010;

(d)

pridobiti ali povečati lastniški delež ali pridobiti kakršno koli drugo lastniško udeležbo v kreditni ali finančni instituciji, ki spada v področje uporabe člena 49, s strani katere koli kreditne ali finančne institucije iz člena 32(2).

Člen 34

Prepovedano je:

(a)

državne obveznice ali obveznice z jamstvom države, izdane po 26. juliju 2010, neposredno ali posredno prodati naslednjim osebam, subjektom ali organom ali jih od njih kupiti:

(i)

Iranu ali njegovi vladi ter njegovim organom javne uprave, korporacijam in agencijam;

(ii)

kreditni ali finančni instituciji s sedežem v Iranu ali kateri koli kreditni ali finančni instituciji iz člena 32(2);

(iii)

fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu, ki deluje v imenu ali po navodilih pravne osebe, subjekta ali organa iz točk (i) ali (ii);

(iv)

pravni osebi, subjektu ali organu, ki je v lasti ali pod nadzorom osebe, subjekta ali organa iz točk (i), (ii) ali (iii);

(b)

osebi, subjektu ali organu iz točke (a) zagotavljati posredniške storitve glede državnih obveznic ali obveznic z jamstvom države, izdanih po 26. juliju 2010;

(c)

pomagati osebi, subjektu ali organu iz točke (a) z namenom izdaje državnih obveznic ali obveznic z jamstvom države, in sicer z zagotavljanjem posredniških storitev, oglaševanja ali drugih storitev v zvezi s takšnimi obveznicami.

Člen 35

1.   Prepovedano je zagotoviti zavarovanje ali pozavarovanje ali posredovanje pri zagotovitvi zavarovanja ali pozavarovanja:

(a)

Iranu ali njegovi vladi ter njegovim organom javne uprave, korporacijam in agencijam;

(b)

iranski osebi, subjektu ali organu, ki ni fizična oseba; ali

(c)

fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu, kadar deluje v imenu ali po navodilih pravne osebe, subjekta ali organa iz točke (a) ali (b).

2.   Točki (a) in (b) odstavka 1 se ne uporabljata za zagotovitev posredovanja obveznega zavarovanja ali zavarovanja odgovornosti tretje osebe ali pozavarovanja za iranske osebe, subjekte ali organe, ki imajo sedeć v Uniji, niti ne za zagotovitev zavarovanja iranskih diplomatskih ali konzularnih predstavništev v Uniji.

3.   Točka (c) odstavka 1 se ne uporablja za zagotavljanje zavarovanja ali posredovanja zavarovanja, tudi ne zdravstvenega ali potovalnega zavarovanja ali pozavarovanja, posameznikom, ki nastopajo kot zasebniki, razen osebam iz prilog VIII in IX.

Točka (c) odstavka 1 ne preprečuje zagotovitve zavarovanja ali pozavarovanja ali posredovanja zavarovanja lastniku plovila, letala ali vozila, ki ga ima v najemu oseba, subjekt ali organ iz točke (a) ali (b) odstavka 1.

Za namene točke (c) odstavka 1 se šteje, da oseba, subjekt ali organ ne deluje po navodilih osebe, subjekta ali organa iz točk (a) in (b) odstavka 1(a), kadar se ta navodila nanašajo na namene pristajanja, natovarjanja, raztovarjanja ali varnega tranzita plovila ali letala, ki se začasno nahaja v iranskih vodah oziroma iranskem zračnem prostoru.

4.   Ta člen prepoveduje podaljševanje ali obnavljanje zavarovalnih ali pozavarovalnih pogodb, sklenjenih pred 27. oktobrom 2010, nasprotno pa – brez poseganja v člen 23(3) – ne prepoveduje spoštovanja pogodb, sklenjenih pred začetkom njene veljavnosti.

POGLAVJE VI

OMEJITVE ZA PROMET

Člen 36

1.   Za preprečitev prometa z blagom in tehnologijo, ki sta na Skupnem seznamu vojaškega blaga ali katerih dobava, prodaja, prenos, izvoz ali uvoz so prepovedani s to uredbo, in poleg obveznosti zagotoviti pristojnim carinskim organom informacije pred prihodom in odhodom, kot določajo zadevne določbe o vstopnih in izstopnih skupnih deklaracijah ter carinskih deklaracijah v Uredbi (EGS) št. 2913/92 (21) in Uredbi (EGS) št. 2454/93 (22), oseba, ki zagotovi informacije iz odstavka 2 tega člena, izjavi, ali gre za blago s Skupnega seznama vojaškega blaga ali iz te uredbe, če je za njegov izvoz potrebno dovoljenje, pa navede tudi podatke o izdanem izvoznem dovoljenju.

2.   Zahtevani dodatni elementi iz tega člena se predložijo bodisi pisno bodisi s carinsko deklaracijo, kot je primerno.

Člen 37

1.   Prepovedano je opravljati storitve oskrbovanja z gorivom ali drugimi zalogami ali katere koli druge storitve za plovila, ki so posredno ali neposredno v lasti ali pod nadzorom iranske osebe, subjekta ali organa, če imajo izvajalci storitev informacije, vključno z informacijami pristojnih carinskih organov, utemeljenimi na informacijah pred prihodom in odhodom iz člena 36, na podlagi katerih lahko utemeljeno sklepajo, da je na plovilih blago s Skupnega seznama vojaškega blaga ali blago, katerega dobava, prodaja, prenos ali izvoz so prepovedani v skladu s to uredbo, razen če so takšne storitve potrebne iz humanitarnih in varnostnih razlogov.

2.   Prepovedano je opravljati tehnična in vzdrževalna dela za tovorna letala, ki so posredno ali neposredno v lasti ali pod nadzorom iranske osebe, subjekta ali organa, če imajo izvajalci storitev informacije, vključno z informacijami pristojnih carinskih organov, utemeljenimi na informacijah pred prihodom in odhodom iz člena 37, na podlagi katerih lahko utemeljeno sklepajo, da je na tovornih letalih blago s Skupnega seznama vojaškega blaga, katerega dobava, prodaja, prenos ali izvoz so prepovedani v skladu s to uredbo, razen če so takšne storitve potrebne iz humanitarnih in varnostnih razlogov.

3.   Prepovedi v odstavkih 1 in 2 tega členase uporabljajo, dokler tovor ni pregledan in po potrebi bodisi zasežen bodisi odstranjen.

Rubež oziroma odstranitev se lahko v skladu z nacionalno zakonodajo ali odločitvijo pristojnega organa izvede na stroške uvoznika ali pa se stroški izterjajo od vsake druge osebe ali subjekta, ki je odgovoren za poskus nedovoljene dobave, prodaje, prenosa ali izvoza.

POGLAVJE VII

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 38

1.   V zvezi s pogodbami ali drugimi pravnimi posli, katerih izvedba je bila posredno ali neposredno, v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu s to uredbo, se ne ugodi nobenemu zahtevku, vključno z zahtevki za nadomestilo škode ali podobnimi zahtevki te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti obveznice, garancije ali jamstva, predvsem finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki ga zahteva:

(a)

določena oseba, subjekt ali organ s seznamov iz prilog VIII in IX;

(b)

katera koli druga iranska oseba, subjekt ali organ, vključno z iransko vlado;

(c)

katera koli druga oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek oseb, subjektov ali organov iz točk (a) in (b) ali v njihovem imenu.

2.   Za izvajanje pogodbe ali pravnega posla tudi velja, da so nanj vplivali ukrepi, naloženi s to uredbo, če obstoj ali vsebina zahtevka neposredno ali posredno izhaja iz navedenih ukrepov.

3.   V vseh postopkih za uveljavitev zahtevka nosi dokazno breme, da izpolnitev zahtevka ni prepovedana z odstavkom 1, oseba, ki uveljavlja zahtevek.

4.   Ta člen ne posega v pravico oseb, subjektov in organov iz odstavka 1 do sodne presoje zakonitosti neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v skladu s to uredbo.

Člen 39

Za namene členov 8 in 9, točke (b) člena 17(2) ter členov 30 in 35 se za vsak organ, subjekt ali nosilca pravic, ki izhajajo iz prvotne dodelitve pogodbe o delitvi proizvodnje pred 27. oktobrom 2010 s strani neodvisne vlade, ki ni iranska, šteje, da ni iranska oseba, subjekt ali organ. V takšnih primerih in v povezavi s členom 8 lahko pristojni organ države članice od katerega koli organa ali subjekta za vsako prodajo, dobavo, prenos ali izvoz ključne opreme ali tehnologije iz Priloge VI zahteva ustrezna jamstva za končnega uporabnika.

Člen 40

1.   Ne glede na veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poklicne molčečnosti fizične in pravne osebe, subjekti in organi:

(a)

pristojnim organom držav članic, kjer prebivajo ali imajo sedež, nemudoma predložijo vse informacije, ki bi olajšale izvajanje te uredbe, kot so informacije o računih in zneskih, zamrznjenih v skladu s členom 23, ter posredujejo te informacije Komisiji neposredno ali preko držav članic;

(b)

sodelujejo s pristojnimi organi pri vsakem preverjanju teh informacij.

2.   Vse dodatne informacije, ki jih Komisija prejme neposredno, so na voljo zadevni državi članici.

3.   Vse informacije, poslane ali prejete v skladu s tem členom, se uporabljajo samo za namene, za katere so bile poslane ali prejete.

Člen 41

Prepovedano je zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih cilj ali učinek je zaobiti ukrepe iz člena 2, 5, 8, 9, 11, 13, 17, 22, 23, 30, 34 ali 35.

Člen 42

1.   Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali odklonitev dajanja na voljo sredstev ali gospodarskih virov, izvedena v dobri veri, da je takšno dejanje v skladu s to uredbo, fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki jo uveljavlja, ali njegovi predstojniki ali uslužbenci niso odgovorni za škodo, razen če se dokaže, da je bila zamrznitev ali zadržanje sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

2.   Zadevne fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi niso odgovorni za škodo zaradi kršitve ukrepov iz te uredbe, če niso vedeli in niso imeli utemeljenega razloga za sum, da bi lahko s svojim ravnanjem kršili te prepovedi.

3.   Če oseba, subjekt ali organ, za katerega velja ta uredba, ali direktor ali uslužbenec takšne osebe, subjekta ali organa v dobri veri, kakor je predvideno v členih 30, 31 in 32, razkrije podatke iz členov 30, 31 in 32, to ne povzroči nikakršne odgovornosti za institucijo ali osebo oziroma njunega direktorja ali njune uslužbence.

Člen 43

1.   Država članica lahko sprejme kakršne koli ukrepe, ki se ji zdijo potrebni za zagotovitev spoštovanja ustreznih mednarodnih obveznosti, obveznosti Unije ali nacionalnih obveznosti glede zdravja in varnosti delavcev in varstva okolja, kadar lahko na sodelovanje z iransko osebo, subjektom ali organom vpliva izvajanje te uredbe.

2.   Za namen ukrepov iz odstavka 1 se ne uporabljajo prepovedi iz členov 8 in 9, točke (b) člena 17(2), člena 23(2) ter členov 30 in 35.

3.   Zadevna država članica uradno obvesti druge države članice in Komisijo o odločitvi iz odstavka 1 in svoji nameri, da bo izdala dovoljenje, in sicer najmanj deset delovnih dni pred njegovo izdajo.

Člen 44

1.   Komisija in države članice se obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in si izmenjajo vse druge pomembne informacije, ki so jim na voljo v zvezi s to uredbo, v časovnih presledkih treh mesecev, zlasti informacije:

(a)

o sredstvih, zamrznjenih v skladu s členom 23, in dovoljenj, izdanih v skladu s členi 24, 25, 26 in 27;

(b)

o težavah v zvezi s kršitvami in pregonom kršiteljev ter o sodbah, ki jih izdajo nacionalna sodišča.

2.   Države članice takoj obvestijo druga drugo in Komisijo o vseh drugih pomembnih razpoložljivih informacijah, ki bi lahko vplivale na učinkovito izvajanje te uredbe.

Člen 45

Komisija:

(a)

spremeni Prilogo II na podlagi ugotovitev bodisi Odbora za sankcije bodisi Varnostnega sveta Združenih narodov ali na podlagi podatkov, ki so jih predložile države članice;

(b)

spremeni priloge III, IV, V, VI, VII in X na podlagi informacij, ki so jih predložile države članice.

Člen 46

1.   Če Varnostni svet ali Odbor za sankcije navedeta fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ, Svet takšno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ vključi v Prilogo VIII.

2.   Če Svet odloči, da bodo za fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ veljali ukrepi iz člena 23(2) in (3), ustrezno spremeni Prilogo IX.

3.   Svet o svoji odločitvi in njeni utemeljitvi obvesti fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ iz odstavka 1 ali 2, bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo obvestila, s čimer takšni fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu da možnost, da predloži pripombe.

4.   Če so predložene pripombe ali tehtni novi dokazi, Svet preuči svojo odločitev in o tem ustrezno obvesti fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ.

5.   Če se Združeni narodi odločijo fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ izbrisati s seznama ali pa spremeniti identifikacijske podatke fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama, Svet ustrezno spremeni Prilogo VIII.

6.   Seznam iz Priloge IX se pregleduje v rednih časovnih presledkih, najmanj pa vsakih 12 mesecev.

Člen 47

1.   Države članice predpišejo kazni za kršitve te uredbe in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev njihovega izvajanja. Predpisane kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.   Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma uradno obvestijo Komisijo o zadevnih predpisih in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

Člen 48

1.   Države članice imenujejo pristojne organe iz te uredbe in jih opredelijo na spletnih straneh s seznama v Prilogi X. Države članice Komisijo uradno obvestijo o vseh spremembah naslovov na seznamu njihovih spletnih strani iz Priloge X.

2.   Države članice po začetku veljavnosti te uredbe Komisijo nemudoma uradno obvestijo o svojih pristojnih organih, vključno s kontaktnimi podatki navedenih pristojnih organov, in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

3.   Kadar ta uredba določa obveznost uradnega obveščanja Komisije, sporočanja ali druge vrste komuniciranja z njo, se za takšno komunikacijo uporabljajo naslov in drugi kontaktni podatki, ki so navedeni v Prilogi X.

Člen 49

Ta uredba se uporablja:

(a)

na ozemlju Unije, vključno z njenim zračnim prostorom;

(b)

na vseh letalih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti držav članic;

(c)

za vse osebe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki imajo državljanstvo države članice;

(d)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki so registrirani ali ustanovljeni v skladu z zakonodajo države članice;

(e)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi z vsakim pravnim poslom, opravljenim v celoti ali delno znotraj Unije.

Člen 50

Uredba (EU) št. 961/2010 se razveljavi. Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo.

Člen 51

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. marca 2012.

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 19, 24.1.2012, str. 22.

(2)  UL L 195, 27.7.2010, str. 39.

(3)  UL L 281, 27.10.2010, str. 1.

(4)  UL L 134, 29.5.2009, str. 1.

(5)  UL L 345, 8.12.2006, str. 1.

(6)  UL L 309, 25.11.2005, str. 15.

(7)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(8)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(9)  UL 100, 14.4.2011, str. 1.

(10)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(11)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(12)  UL L 177, 30.06.2006, str. 1.

(13)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(14)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(15)  UL L 335, 17.12.2009, str. 1.

(16)  UL L 145, 30.04.2004, str. 1.

(17)  UL L 9, 15.01.2003, str. 3.

(18)  UL L 319, 5.12.2007, str. 1.

(19)  UL C 69, 18.3.2010, str. 19.

(20)  UL L 82, 22.3.1997, str. 1.

(21)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(22)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.


PRILOGA I

DEL A

Blago in tehnologija iz členov 2(1),(2) in (4), 3(3), 5(1), 6, 8(4), 17(2) in 31(1)

Ta priloga obsega vse blago in tehnologijo iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009, kot sta opredeljena v njej, razen:

Blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

Opis

5A002

Sistemi za "informacijsko varnost", oprema in komponente zanje:

a.

Sistemi, oprema, "elektronski sklopi" za določene aplikacije, moduli in integrirana vezja za "informacijsko varnost" ter druge, posebej zanje zasnovane komponente:

Opomba:

Za nadzor opreme za sprejem v globalnih satelitskih navigacijskih sistemih (GNSS), ki vsebuje ali uporablja dešifriranje (tj. GPS ali GLONASS), glej točko 7A005.

1.

Zasnovani ali prirejeni za uporabo "kriptografije", ki uporablja digitalne tehnike za izvajanje katere koli kriptografske funkcije, razen prepoznavanja ali digitalnega podpisa, in ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

1.

Funkcije prepoznavanja in digitalnega podpisa vključujejo funkcijo upravljanja njihovega ključa.

2.

Prepoznavanje vključuje vse vidike kontrole dostopa, kadar se enkripcija datotek ali besedila ne izvaja, razen tistih, ki se neposredno navezujejo na varovanje gesel, osebnih identifikacijskih številk (PIN) ali podobnih podatkov za preprečevanje nepooblaščenega dostopa.

3.

"Kriptografija" ne vključuje "nespremenljivega" stiskanja podatkov ali tehnik kodiranja.

Opomba:

Točka 5A002.a.1 vključuje opremo, zasnovano ali prirejeno za uporabo "kriptografije" po analognih principih, kadar se uporablja skupaj z digitalnimi tehnikami.

a.

"simetrični algoritem", ki uporablja dolžino ključa, večjo od 56 bitov ali

b.

"asimetrični algoritem", pri katerem varnost algoritma temelji na:

1.

faktorizaciji celih števil nad 512 bitov (npr. RSA);

2.

izračunu skritih logaritmov v multiplikativni skupini končnega polja, večjega od 512 bitov (npr. Diffie-Hellman nad Z/pZ) ali

3.

skritih logaritmih v skupini, razen tistih iz točke 5A002.a.1.b.2 nad 112 bitov (npr. Diffie-Hellman nad eliptično krivuljo);

5D002

"Programska oprema":

a.

"programska oprema", zasnovana ali prirejena posebej za "uporabo" opreme iz točke 5A002.a.1 ali "programske opreme" iz točke 5D002.c.1;

posebna "programska oprema":

1.

"posebna programska oprema", ki ima lastnosti ali izvaja ali simulira funkcije opreme iz točke 5A002.a.1;

Opomba:

Predmet nadzora točke 5D002 ni naslednja "programska oprema":

a.

"programska oprema", potrebna za "uporabo" opreme, izključene iz nadzora na podlagi opombe k točki 5A002;

b.

"programska oprema", ki omogoča katero koli izmed funkcij opreme, izključene iz nadzora na podlagi opombe k točki 5A002.

5E002

"Tehnologija", ki je skladna s Splošno opombo o tehnologiji za "uporabo" opreme iz točke 5A002.a.1 "programske opreme" iz točke 5D002.a. ali 5D002.c.1 tega seznama.

DEL B

Člen 6 se uporablja za naslednje blago:

Blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

Opis

0A001

"Jedrski reaktorji" in posebej zanje zasnovana ali pripravljena oprema in komponente:

a.

"jedrski reaktorji";

b.

kovinske posode ali njihovi glavni tovarniško zasnovani deli, vključno z glavo reaktorske tlačne posode, ki so posebej zasnovani ali pripravljeni tako, da lahko vsebujejo sredico "jedrskega reaktorja";

c.

oprema, ki je zasnovana ali pripravljena posebej za vstavljanje ali odstranjevanje goriva v "jedrskem reaktorju";

d.

kontrolne palice, ki so zasnovane ali pripravljene posebej za nadzor cepitvenega procesa v "jedrskem reaktorju", vključno s podpornimi in obesnimi deli ter pogonskimi mehanizmi in vodili za kontrolne palice;

e.

tlačne cevi, ki so zasnovane ali pripravljene posebej za vstavitev gorivnih elementov in primarnega hladila v "jedrskem reaktorju" pri delovnem tlaku nad 5,1 MPa;

f.

kovinski cirkonij in cirkonij v zlitinah, v obliki cevi ali snopov cevi, v katerih je masno razmerje med hafnijem in cirkonijem manjše od 1:500 in ki so zasnovane ali pripravljene posebej za uporabo v "jedrskem reaktorju";

g.

črpalke, ki so zasnovane ali pripravljene posebej za kroženje primarnega hladila v "jedrskih reaktorjih";

h.

‚notranji deli jedrskega reaktorja‘, ki so zasnovani ali pripravljeni posebej za uporabo v "jedrskem reaktorju", vključno z nosilnimi stebri za sredico, gorilnimi kanali, termičnimi ščiti, loputami, mrežnimi podpornimi ploščami sredice reaktorja in mešalnimi ploščami;

Opomba:

V točki 0A001.h. pojem „,notranji deli jedrskega reaktorja“ pomeni kateri koli glavni element znotraj reaktorske posode, ki ima eno ali več pomožnih nalog, kot so podpora sredice, vzdrževanje položaja gorivnih elementov, usmerjanje toka primarnega hladila, zagotavljanje radiacijske zaščite za reaktorsko posodo in omogočanje postavitve merilnih instrumentov v sredici.

i.

toplotni izmenjevalniki (uparjalniki), ki so zasnovani ali pripravljeni posebej za uporabo v primarnem hladilnem krogu "jedrskega reaktorja";

j.

instrumenti za detekcijo nevtronov in merilni instrumenti, ki so zasnovani ali pripravljeni posebej za določanje nevtronskega toka v sredici "jedrskega reaktorja".

0C002

Nizko obogateni uran iz točke 0C002, vsebovan v sestavljenih jedrskih gorivnih elementih.


PRILOGA II

Blago in tehnologija iz členov 2(1), 2(2) in 2(4), 3(3), 5(1), 8(4), 17(2), 31(1) in 45

UVODNE OPOMBE

1.

Če ni navedeno drugače, se referenčne številke v stolpcu ‚Opis‘ nanašajo na opise blaga in tehnologije z dvojno rabo iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009.

2.

Referenčna številka v stolpcu ‚Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009‘ pomeni, da značilnosti predmeta, opisane v stolpcu ‚Opis‘, ne ustrezajo parametrom iz opisa blaga oziroma tehnologije z dvojno rabo, na katero se nanaša zgornja referenčna številka.

3.

Opredelitve pojmov, ki stojijo med ‚enojnima narekovajema‘, so podane v tehnični opombi k zadevni točki.

4.

Opredelitve pojmov med "dvojnima narekovajema” so navedene v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 428/2009.

SPLOŠNE OPOMBE

1.

Cilj prepovedi iz te priloge se ne sme izničiti z izvozom kakršnega koli neprepovedanega blaga (vključno z obrati), ki vsebuje eno ali več prepovedanih komponent, kadar je ena ali več prepovedanih komponent osnovni element tega blaga in jo je mogoče zlahka odstraniti in uporabiti v druge namene.

Opomba:

Pri presojanju, ali naj se ena ali več prepovedanih komponent obravnava kot osnovni element, je treba upoštevati dejavnike količine, vrednosti, vloženega tehnološkega znanja in druge posebne okoliščine, na podlagi katerih se lahko določi, da je ena ali več prepovedanih komponent osnovni element blaga, ki se nabavlja.

2.

Blago iz te priloge zajema novo in rabljeno blago.

SPLOŠNA OPOMBA O TEHNOLOGIJI (GTN)

(Upoštevati v povezavi z oddelkom II.B.)

1.

Prodaja, dobava, prenos ali izvoz "tehnologije", ki je "potrebna" za "razvoj", "proizvodnjo" ali "uporabo" blaga, katerega prodaja, dobava, prenos ali izvoz so prepovedani v delu A (Blago) spodaj, je prepovedan v skladu z določbami oddelka II.B.

2.

Prodaja, dobava, prenos ali izvoz "tehnologije", ki je "potrebna" za "razvoj" ali "proizvodnjo" blaga, katerega prodaja, dobava, prenos ali izvoz je pod nadzorom v delu A (Blago) Priloge IV, je prepovedan v skladu z določbami oddelka II.B.

3.

"Tehnologija", "potrebna" za "razvoj", "proizvodnjo" ali "uporabo" prepovedanega blaga, ostane prepovedana, tudi kadar se uporablja za neprepovedano blago.

4.

Prepovedi se ne uporabljajo za "tehnologijo", ki je potrebni minimum za vgradnjo, delovanje, vzdrževanje (preverjanje) in popravilo blaga, ki ni prepovedano ali katerega izvoz je dovoljen v skladu z Uredbo (ES) št. 423/2007 ali to uredbo.

5.

Prepovedi prenosa "tehnologije" se ne uporabljajo za "javno dostopne" informacije, "temeljne znanstvene raziskave" ali najosnovnejše informacije, ki so nujne za patentno prijavo.

II.A.   BLAGO

A0.   Jedrski materiali, objekti in oprema

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

II.A0.001

Žarnice z votlo katodo:

a.

jodove žarnice z votlo katodo z okni iz čistega silicija ali kremena

b.

uranove žarnice z votlo katodo

II.A0.002

Faradayevi izolatorji za valovno dolžino med 500 nm in 650 nm

II.A0.003

Optične mrežice za valovno dolžino med 500 nm in 650 nm.

II.A0.004

Optična vlakna za valovno dolžino med 500 nm in 650 nm, prevlečena z antirefleksnimi sloji za valovno dolžino med 500 nm in 650 nm, s premerom sredice, ki je večji od 0,4 mm, vendar ne večji od 2 mm.

II.A0.005

Komponente jedrskih reaktorskih posod in preskusna oprema, razen tistih iz točke 0A001:

1.

tesnila

2.

notranje komponente;

3.

oprema za tesnjenje, preskušanje in merjenje

0A001

II.A0.006

Jedrska opozorilna oprema za odkrivanje, prepoznavanje ali količinsko opredeljevanje radioaktivnih snovi ali sevanja jedrskega izvora in posebej zanjo zasnovane komponente, razen tistih iz točke 0A001.j. ali 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Ventili z mehom iz aluminijeve zlitine ali nerjavnega jekla vrste 304, 304L ali 316L.

Opomba:

Ta točka ne zajema ventilov z mehom, opredeljenih v točkah 0B001.c.6 in 2A226.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Laserska zrcala, razen tistih iz točke 6A005.e, sestavljena iz substratov s koeficientom toplotnega raztezanja 10-6 K-1 ali manj pri 20 °C (npr. kremenovo steklo ali safir).

Opomba:

Ta točka ne zajema optičnih sistemov, zasnovanih posebej za uporabo v astronomiji, razen če zrcala vsebujejo kremenovo steklo.

0B001.g.5, 6A005.e

II.A0.009

Laserske leče, razen tistih iz točke 6A005.e.2, sestavljene iz substratov s koeficientom toplotnega raztezanja 10-6 K-1 ali manj pri 20 °C (npr. kremenovo steklo).

0B001.g, 6A005.e.2

II.A0.010

Cevi, cevni sistemi, vztrajniki, vezni kosi iz – ali s prevleko iz – niklja ali nikljevih zlitin, ki vsebujejo več kot 40 ut.%, niklja, razen tistih iz točke 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Vakuumske črpalke, razen tistih iz točke 0B002.f.2 ali 2B231:

 

turbomolekularne črpalke, ki imajo pretok enak ali večji od 400 l/s;

 

vakuumske predčrpalke tipa Roots (Roots type vacuum roughing pumps) z volumskim sesalnim pretokom nad 200 m3/h;

 

vijačni suhi kompresor in vijačne suhe vakuumske črpalke.

0B002.f.2, 2B231

II.A0.012

Zatesnjena ohišja za manipulacijo, hrambo in ravnanje z radioaktivnimi snovmi (vroče celice).

0B006

II.A0.013

‚Naravni uran‘ ali ‚osiromašeni uran‘ ali torij v obliki kovine, zlitine, kemične spojine ali koncentrata in kateri koli drug material, ki vsebuje enega ali več prej naštetih materialov, razen tistih iz točke 0C001.

0C001

II.A0.014

Detonacijske komore z zmogljivostjo absorpcije eksplozije ekvivalenta več kot 2,5 kg TNT.


A1.   Materiali, kemikalije, ‚mikroorganizmi‘ in ‚toksini‘

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

II.A1.001

Bis(2-etilheksil) fosforjeva kislina (HDEHP ali D2HPA) št. CAS 298-07-7, topljiva v kateri koli količini, s čistostjo nad 90 %.

II.A1.002

Plinasti fluor (št. CAS: 7782-41-4), s čistostjo najmanj 95 %.

II.A1.005

Elektrolitske celice za pridobivanje fluora s proizvodno zmogljivostjo, večjo od 100 g fluora na uro.

Opomba:

Ta točka ne zajema elektrolitskih celic, opredeljenih v točki 1B225.

1B225

II.A1.006

Katalizatorji, razen prepovedanih v točki 1A225, ki vsebujejo platino, paladij ali rodij in se uporabljajo za pospeševanje reakcije izmenjave vodikovega izotopa med vodikom in vodo pri pridobivanju tritija iz težke vode ali za pridobivanje težke vode.

1B231, 1A225

II.A1.007

Aluminij in njegove zlitine, razen tistih iz točke 1C002.b.4 ali 1C202.a, v surovi ali polpredelani obliki, ki imajo eno od naslednjih značilnosti:

a.

zmožnost skrajne natezne trdnosti 460 MPa ali več pri 293 °K (20 °C) ali

b.

natezno trdnost 415 MPa ali več pri 298 °K (25 °C).

1C002.b.4, 1C202.a

II.A1.008

Magnetne kovine vseh vrst in vseh oblik z začetno relativno prepustnostjo 120 000 ali več in debelino med 0,05 in 0,1 mm.

1C003.a

II.A1.009

‚Vlakneni ali nitasti materiali‘ ali prepregi:

OPOMBA

GLEJ TUDI TOČKO II.A1.019.a.

a.

ogljikovi ali aramidni ‚vlakneni ali nitasti materiali‘, ki imajo eno od naslednjih značilnosti:

1.

‚specifični modul‘, večji od 10 × 106 m, ali

2.

‚specifično natezno trdnost‘, večjo od 17 × 104 m;

b.

stekleni ‚vlakneni ali nitasti materiali‘, ki imajo eno od naslednjih značilnosti:

1.

‚specifični modul‘, večji od 3,18 × 106 m, ali

2.

‚specifično natezno trdnost‘, večjo od 76,2 × 103 m;

c.

neskončni ‚,preja‘, ‚predpreja‘, ‚predivo‘ ali ‚trakovi‘, impregnirani s smolo, ki so široki 15 mm ali manj (potem ko so prepregi) in izdelani iz ogljikovih ali steklenih ‚vlaknenih ali nitastih materialov‘, razen tistih iz točke II.A1.010.a. ali b.

Opomba:

Ta točka ne zajema ‚vlaknenih ali nitastih materialov‘, opredeljenih v točkah 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a in 1C210.b.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

II.A1.010

Vlakna, impregnirana z umetnimi ali naravnimi smolami (prepregi), vlakna, prevlečena s kovino ali ogljikom (predoblike), ali ‚predoblike ogljikovih vlaken‘:

a.

izdelana iz ‚vlaknenih ali nitastih materialov‘ iz točke II.A1.009 zgoraj;

b.

‚vlakneni ali nitasti materiali‘, impregnirani z ‚matriko‘ epoksi smol (prepregi), iz točke 1C010.a, 1C010.b ali 1C010.c, ki se uporabljajo pri popravilu delov ali laminatov zrakoplovov, če velikost posamezne plošče ne presega 50 cm × 90 cm;

c.

prepregi iz točke 1C010.a, 1C010.b ali 1C010.c, če so impregnirani s fenolnimi ali epoksi smolami, ki imajo točko posteklenitve (Tg) pod 433 °K (160 °C) in temperaturo procesa pod točko posteklenitve.

Opomba:

Ta točka ne zajema ‚vlaknenih ali nitastih materialov‘, opredeljenih v točki 1C010.e.

1C010.e.

1C210

II.A1.011

S silicij-ogljikovimi vlakni ojačani keramični kompozitni materiali, uporabni za konice, nosne dele, lopute šob, uporabni pri ‚projektilih‘, razen tistih iz točke 1C107.

1C107

II.A1.012

Martenzitna jekla, razen tistih iz točke 1C116 ali 1C216, ‚ki omogočajo‘ skrajno natezno trdnost 2 050 MPa ali več pri 293 °K (20 °C).

Tehnična opomba:

Besedna zveza ‚martenzitna jekla, ki omogočajo‘ zajema martenzitna jekla pred toplotno obdelavo ali po njej.

1C216

II.A1.013

Volfram, tantal, volframov karbid, tantalov karbid in zlitine, ki imajo obe naslednji značilnosti:

a.

so v oblikah, ki imajo votlo valjasto ali sferično simetrijo (vključno z valjastimi deli) z notranjim premerom med 50 mm in 300 mm, in

b.

imajo maso nad 5 kg.

Opomba:

Ta točka ne zajema volframa, volframovega karbida in zlitin, opredeljenih v točki 1C226.

1C226

II.A1.014

Elementarni prah kobalta, neodima ali samarija ali zlitine ali njihove mešanice, ki vsebujejo najmanj 20 ut. % kobalta, neodima ali samarija, velikost delcev pa je manjša od 200 μm.

II.A1.015

Čisti tributil fosfat (TBP) [št. CAS 126-73-8] ali katera koli mešanica, ki vsebuje več kot 5 ut. % TBP.

II.A1.016

Martenzitna jekla, razen prepovedanih v točki 1C116, 1C216 ali II.A1.012.

Tehnična opomba:

Martenzitna jekla so železove zlitine, katerih splošne značilnosti so visok delež niklja, zelo nizek delež ogljika in uporaba nadomestnih elementov ali usedlin, ki omogočajo ojačevanje in utrjevanje s staranjem.

II.A1.017

Kovine, kovinski prah in materiali:

a.

volfram in volframove zlitine, razen prepovedanih v točki 1C117, v obliki enakih sferičnih ali atomiziranih delcev premera 500 μm ali manj, z vsebnostjo volframa najmanj 97 ut. %;

b.

molibden in molibdenove zlitine, razen prepovedanih v točki 1C117, v obliki enakih sferičnih ali atomiziranih delcev premera 500 μm ali manj, z vsebnostjo molibdena najmanj 97 ut. %;

c.

materiali iz volframa v trdni obliki, razen prepovedanih v točki 1C226 ali II.A1.013, ki so sestavljeni iz naslednjih materialov:

1.

iz volframa in zlitin, ki vsebujejo najmanj 97 ut. % volframa;

2.

iz volframove zlitine z bakrom (copper infiltrated tungsten), ki vsebuje najmanj 80 ut. % volframa; ali

3.

iz volframove zlitine s srebrom (silver infiltrated tungsten), ki vsebuje najmanj 80 ut. % volframa.

II.A1.018

Mehke magnetne zlitine z naslednjo kemično sestavo:

a)

vsebnost železa med 30 % in 60 % ter

b)

vsebnost kobalta med 40 % in 60 %.

II.A1.019

"Vlakneni ali nitasti materiali" ali prepregi, ki niso prepovedani s Prilogo I ali Prilogo II (v točkah II.A1.009, II.A1.010) te uredbe ali določeni v Prilogi I Uredbe (ES) št. 428/2009:

a)

ogljikovi "vlakneni ali nitasti materiali";

Opomba:

Točka II.A1.019a. ne zajema tkanin.

b)

neskončni "preja", "predpreja", "predivo" ali "trakovi", impregnirani s smolo in izdelani iz ogljikovih "vlaknenih ali nitastih materialov";

c)

neskončni "preja", "predpreja", "predivo" ali "trakovi" iz poliakrilnitrila (PAN).


A2.   Obdelava materialov

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

II.A2.001

Sistemi za vibracijsko testiranje ter oprema in komponente zanje, razen tistih iz točke 2B116:

a.

sistemi za vibracijsko testiranje, ki delujejo na podlagi zaprte povratne zanke in digitalne kontrolne enote, omogočajo vibriranje sistema pri pospešku, enakem ali večjem od 0,1g rms, v frekvenčnem pasu med 0,1 Hz in 2 kHz, in so zmožni prenesti sile, enake ali večje od 50 kN, merjeno ‚brez zunanjih vplivov‘;

b.

digitalne kontrolne enote, ki so kombinirane s posebej zasnovano ‚programsko opremo‘ za vibracijsko testiranje, z realnočasovno pasovno širino, večjo od 5 kHz, in so namenjene za uporabo s sistemi za vibracijsko testiranje iz točke a.;

c.

pogonske vibracijske enote s pripadajočimi ojačevalci ali brez njih, ki so zmožne prenesti silo, enako ali večjo od 50 kN, merjeno „brez zunanjih vplivov“, in se uporabljajo v sistemih za vibracijsko testiranje iz točke a.;

d.

oprema za vibracijsko testiranje in elektronske enote, zasnovane za združevanje več vibracijskih enot v sistem, ki so zmožne efektivne kombinirane vsiljene sile na sistem, enake ali večje od 50 kN, merjeno ‚brez zunanjih vplivov‘, in se lahko uporabljajo v sistemih za vibracijsko testiranje iz točke a.

Tehnična opomba:

‚Brez zunanjih vplivov‘ pomeni s pomočjo ravne mize ali površine brez vpenjal ali drugih pritrdilnih elementov.

2B116

II.A2.002

Strojna orodja in komponente ter numerični krmilniki za strojna orodja:

a.

strojna orodja za brušenje, ki imajo pozicijsko natančnost z "vsemi razpoložljivimi kompenzacijami" enako ali manjšo (boljšo) od 15 μm po standardu ISO 230/2 (1988) (1) ali po enakovrednih nacionalnih standardih vzdolž katere koli linearne osi;

Opomba:

Ta točka ne zajema strojnih orodij za brušenje, opredeljene v točkah 2B201.b in 2B001.c.

b.

komponente in numerični krmilniki, zasnovani posebej za strojna orodja iz točke 2B001, točke 2B201 ali točke a.

2B201.b

2B001.c

II.A2.003

Balansirni stroji in sorodna oprema:

a.

balansirni stroji, ki so zasnovani ali prirejeni za zobozdravstveno ali drugo medicinsko opremo in imajo vse naslednje značilnosti:

1.

ne morejo uravnotežiti rotorjev/sklopov z maso, večjo od 3 kg;

2.

lahko uravnotežijo rotorje/sklope pri hitrostih nad 12 500 vrt./min;

3.

lahko odpravljajo neuravnoteženost v dveh ali več ravninah in

4.

lahko uravnotežijo neuravnotežene rotarirajoče mase reda 0,2 g x mm na kg;

b.

merilne sonde, zasnovane ali prirejene za uporabo s stroji iz točke a. zgoraj.

Tehnična opomba:

Merilne sonde so znane tudi kot instrumenti za uravnoteženje.

2B119

II.A2.004

Daljinske enote, ki omogočajo delovanje na daljavo pri radiokemičnem ločevanju ali v vročih celicah, razen tistih iz točke 2B225, ki imajo eno od naslednjih značilnosti:

a.

zmožnost penetriranja 0,3 m ali več globoko v steno vroče celice (delovanje skozi steno) ali

b.

zmožnost premostitve preko vrha stene vroče celice debeline 0,3 m ali več (delovanje čez steno).

2B225

II.A2.006

Peči, ki lahko delujejo pri temperaturah nad 400 °C:

a.

oksidacijske peči

b.

peči za toplotno obdelavo z nadzorovano atmosfero

Opomba:

Ta točka ne zajema tunelskih peči z valjčnim transportom, tunelskih peči s pomičnim vozom, tunelskih peči s transportnim trakom, potisnih peči ali komornih peči, zasnovanih posebej za proizvodnjo stekla, keramične namizne posode ali strukturne keramike.

2B226

2B227

II.A2.007

"Tlačni merilniki", razen tistih, opredeljenih v točki 2B230, ki omogočajo merjenje absolutnih tlakov kjer koli v območju med 0 in 200 kPa in imajo obe naslednji značilnosti:

a.

vsebujejo elemente za zaznavanje tlaka, izdelane iz "materialov, ki so odporni proti koroziji z uranovim heksafluoridom (UF6) ", in

b.

imajo eno od naslednjih značilnosti:

1.

merilno območje, manjše od 200 kPa, in "natančnost", večjo od ± 1 % na celotnem merilnem območju, ali

2.

merilno območje, enako 200 kPa ali več, in "natančnost", večjo od 2 kPa.

2B230

II.A2.011

Centrifugalni separatorji, ki omogočajo neprekinjeno separacijo brez širjenja aerosolov in so izdelani iz:

1.

zlitin z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma;

2.

fluoropolimerov;

3.

stekla (tudi če je prevlečeno s steklom ali emajlirano);

4.

niklja ali zlitin z več kot 40 ut. % niklja;

5.

tantala ali tantalovih zlitin;

6.

titana ali titanovih zlitin; ali

7.

cirkonija ali cirkonijevih zlitin.

Opomba:

Ta točka ne zajema centrifugalnih separatorjev, opredeljenih v točki 2B352.c.

2B352.c

II.A2.012

Sintrirani kovinski filtri iz niklja ali nikljeve zlitine z več kot 40 ut. % niklja.

Opomba:

Ta točka ne zajema filtrov, opredeljenih v točki 2B352.d.

2B352.d

II.A2.013

Stroji za oblikovalno valjanje in stroji za potisno oblikovanje, razen tistih, ki so predmet nadzora v točki 2B009, 2B109 ali 2B209, s pritisno silo nad 60 kN ter posebej zanje zasnovane komponente.

Tehnična opomba:

Za namene točke II.A2.013 se stroji, ki združujejo oblikovalno valjanje in potisno oblikovanje, štejejo za stroje za potisno oblikovanje.

II.A2.014

Oprema za ekstrakcijo tekoče-tekoče (mešalci-usedalniki, pulzne kolone in centrifugalni kontraktorji); ter za takšno opremo zasnovani tekočinski ločevalniki, parni ločevalniki ali tekočinski zbiralniki, pri katerih so vse površine, ki pridejo v neposredni stik z reagentom, katero od naslednjega:

OPOMBA

GLEJ TUDI TOČKO IV.A2.008.

a.

Izdelani so iz katerega koli od naslednjih materialov:

1.

zlitin z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma;

2.

fluoropolimerov;

3.

stekla (tudi če je prevlečeno s steklom ali emajlirano);

4.

grafita ali ‚ogljik-grafita‘;

5.

niklja ali zlitin z več kot 40 ut. % niklja;

6.

tantala ali tantalovih zlitin;

7.

titana ali titanovih zlitin; ali

8.

cirkonija ali cirkonijevih zlitin. ali

b.

izdelani so iz nerjavnega jekla in enega ali več materialov iz točke II.A2.014.a.

Tehnična opomba:

‚Ogljik-grafit‘ je kompozit amorfnega ogljika in grafita, ki vsebuje 8 ut. % ali več grafita.

2B350.e

II.A2.015

Industrijska oprema in komponente, razen tistih iz točke 2B350.d:

OPOMBA

GLEJ TUDI TOČKO IV.A2.009.

toplotni izmenjalniki ali kondenzatorji s površino za toplotno izmenjavo, večjo od 0,05 m2 in manjšo od 30 m2; ter za takšne toplotne izmenjevalnike ali kondenzatorje zasnovani valji, plošče, navitja ali bloki (jedra), pri katerih so vse površine, ki pridejo v neposredni stik s tekočinami, katero od naslednjega:

a.

Izdelani so iz katerega koli od naslednjih materialov:

1.

zlitin z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma;

2.

fluoropolimerov;

3.

stekla (tudi če je prevlečeno s steklom ali emajlirano);

4.

grafita ali ‚ogljik-grafita‘;

5.

niklja ali zlitin z več kot 40 ut. % niklja;

6.

tantala ali tantalovih zlitin;

7.

titana ali titanovih zlitin;

8.

cirkonija ali cirkonijevih zlitin.

9.

silicijevega karbida; ali

10.

titanovega karbida ali

b.

izdelani so iz nerjavnega jekla in enega ali več materialov iz točke II.A2.015.a.

Opomba:

Ta točka ne zajema hladilnikov za vozila.

Tehnična opomba:

Materiali, uporabljeni za izdelavo tesnil, sifonov in druge opreme za tesnjenje, ne vplivajo na nadzorni status toplotnega izmenjevalnika.

2B350.d

II.A2.016

Večkratno tesnjene in netesnjene črpalke, razen tistih iz točke 2B350.i, ki so primerne za korozivne tekočine, katerih maksimalni pretok je po proizvajalčevi specifikaciji večji od 0,6 m3/uro, ali vakuumske črpalke, katerih maksimalni pretok je po proizvajalčevi specifikaciji večji od 5 m3/uro [merjeno pri standardni temperaturi (273 °K oz. 0 °C) in standardnem tlaku (101,3 kPa)]; ter za takšne črpalke zasnovani puše (ohišja črpalk), predoblikovalne zamenljive puše, mešalna kolesa, rotorji ali šobe brizgalnih črpalk, pri katerih so vse površine, ki prihajajo v neposredni stik z reagentom, katero od naslednjega:

OPOMBA

GLEJ TUDI TOČKO IV.A2.010.

a.

Izdelani so iz katerega koli od naslednjih materialov:

1.

zlitin z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma;

2.

keramike;

3.

ferosilicija;

4.

fluoropolimerov;

5.

stekla (tudi če je prevlečeno s steklom ali emajlirano);

6.

grafita ali ‚ogljik-grafita‘;

7.

niklja ali zlitin z več kot 40 ut. % niklja;

8.

tantala ali tantalovih zlitin;

9.

titana ali titanovih zlitin;

10.

cirkonija ali cirkonijevih zlitin.

11.

niobija (kolumbija) ali niobijevih zlitin; ali

12.

aluminijevih zlitin ali

b.

izdelani so iz nerjavnega jekla in enega ali več materialov iz točke II.A2.016.a.

Tehnična opomba:

Materiali, uporabljeni za izdelavo tesnil, sifonov in druge opreme za tesnjenje, ne vplivajo na nadzorni status črpalke.

2B350.i


A3.   Elektronika

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

II.A3.001

Visokonapetostni enosmerni napajalniki, ki imajo obe naslednji značilnosti:

a.

v časovnem obdobju osmih ur lahko neprekinjeno proizvajajo 10 kV ali več, z izhodno močjo 5 kW ali več brez prekinitve in

b.

v časovnem obdobju štirih ur imajo tokovno ali napetostno stabilnost, večjo od 0,1 %.

Opomba:

Ta točka ne zajema napajalnikov, opredeljenih v točkah 0B001.j.5 in 3A227.

3A227

II.A3.002

Masni spektrometri, razen tistih iz točke 3A233 ali 0B002.g., ki omogočajo merjenje ionov z atomsko maso 200 ali več in ločljivostjo, večjo od 2 delov na 200, in njihovi ionski viri:

a.

masni spektrometri z induktivno sklopljeno plazmo (ICP/MS);

b.

masni spektrometri s tlilno razelektritvijo (GDMS);

c.

masni spektrometri s termično ionizacijo (TIMS);

d.

masni spektrometri za obstreljevanje z elektroni, ki imajo komoro z viri, izdelano iz ‚materialov, ki so odporni proti koroziji z uranovim heksaflouridom (UF6)‘, ali pa je s takšnimi materiali prevlečena ali prekrita;

e.

masni spektrometri z molekularnim snopom, ki imajo eno od naslednjih značilnosti:

1.

komoro z viri, ki je izdelana iz nerjavnega jekla ali molibdena ali pa prevlečena ali prekrita z njima in opremljena s hladilno pastjo, ki omogoča ohlajanje do 193 °K (– 80 °C) ali manj, ali

2.

komoro z viri, ki je izdelana iz ‚,materialov, ki so odporni proti koroziji z uranovim hekasflouridom (UF6)‘, ali pa je z njimi prevlečena ali prekrita;

f.

masni spektrometri, opremljeni z ionskim virom, ki omogoča mikrofluoriranje, in zasnovani za aktinoide ali fluoride aktinoidov.

3A233

II.A3.003

Frekvenčni pretvorniki ali generatorji, razen prepovedanih v točki 0B001 ali 3A225, ki imajo vse naslednje značilnosti, ter posebej zanje zasnovane programska oprema in komponente:

a.

večfazni izhod, ki lahko zagotavlja moč 40 W ali več;

b.

zmožnost delovanja v frekvenčnem območju med 600 in 2 000 Hz in

c.

regulacijo frekvence, večjo (manjšo) od 0,1 %.

Tehnična opomba:

Frekvenčni pretvorniki iz točke II.A3.003 so znani tudi kot konverterji ali inverterji.


A6.   Senzorji in laserji

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

II.A6.001

Itrij-aluminijeve granatne (YAG) palice.

II.A6.002

Optična oprema in komponente, razen tistih iz točk 6A002 in 6A004.b:

infrardeče optične naprave za valovno dolžino med 9 000 nm in 17 000 nm ter njihove komponente, vključno s komponentami iz kadmijevega telurida (CdTe).

6A002

6A004.b

II.A6.003

Sistemi za korekcijo valovnih front za uporabo z laserskim žarkom s premerom, večjim od 4 mm, in posebej zanje zasnovane komponente, vključno s krmilnimi sistemi, senzorji za zaznavanje faznih front in ‚deformljiva zrcala‘, vključno z bimorfnimi zrcali.

Opomba:

Ta točka ne zajema zrcal, opredeljenih v točkah 6A004.a, 6A005.e in 6A005.f.

6A003

II.A6.004

Argonovi ionski "laserji", ki imajo povprečno izhodno moč enako ali večjo od 5 W.

Opomba:

Ta točka ne zajema argonovih ionskih ‚laserjev‘, opredeljenih v točkah 0B001.g.5, 6A005 in 6A205.a.

6A005.a.6

6A205.a

II.A6.005

Polprevodniški "laserji" in komponente zanje:

a.

posamezni polprevodniški "laserji" z izhodno močjo posameznega laserja, večjo od 200 mW, pri količini nad 100;

b.

nizi polprevodniških "laserjev" z izhodno močjo posameznega laserja, večjo od 20 W.

1.

Polprevodniški "laserji" se navadno imenujejo "laserske" diode.

2.

Ta točka ne zajema "laserjev", opredeljenih v točkah 0B001.g.5, 0B001.h.6 in 6A005.b.

3.

Ta točka ne zajema "laserskih" diod z valovno dolžino med 1 200 nm in 2 000 nm.

6A005.b

II.A6.006

Nastavljivi polprevodniški "laserji" in nastavljivi polprevodniški nizi "laserjev" z izhodno valovno dolžino med 9 μm in 17 μm ter skupina nizov polprevodniških "laserjev" z vsaj enim nastavljivim polprevodniškim nizom "laserjev" s takšno valovno dolžino.

1.

Polprevodniški "laserji" se navadno imenujejo "laserske" diode.

2.

Ta točka ne zajema polprevodniških "laserjev", opredeljenih v točkah 0B001.h.6 in 6A005.b.

6A005.b

II.A6.007

Trdni "nastavljivi""laserji" in posebej zanje zasnovane komponente:

a.

titan-safirski laserji,

b.

aleksandritski laserji.

Opomba:

Ta točka ne zajema titan-safirskih in aleksandritskih laserjev, opredeljenih v točkah 0B001.g.5, 0B001.h.6 in 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.008

Neodijevi (razen stekla) "laserji", ki imajo izhodno valovno dolžino, večjo od 1 000 nm, vendar največ 1 100 nm, in izhodno energijo, večjo od 10 J na impulz.

Opomba:

Ta točka ne zajema neodijevih (razen stekla) ‚laserjev‘, opredeljenih v točki 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

II.A6.009

Akusto-optične komponente:

a.

slikovne elektronke in polprevodniške slikovne naprave s frekvenco ponavljanja, enako 1 kHz ali več;

b.

generatorji ponavljajoče frekvence;

c.

Pockelsove celice.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Radiacijsko utrjene kamere ali njihove leče, razen tistih iz točke 6A203.c., posebej zasnovane ali naznačene kot utrjene proti sevanju, tako da so sposobne delovanja pri dozah nad 50 × 103 Gy (silicij) (5 × 106 radov (silicij)), ne da bi prišlo do degradacije delovanja.

Tehnična opomba:

Pojem Gy (silicij) se nanaša na sevalno energijo v J/kg, ki jo absorbira nezaščiteni vzorec silicija, izpostavljen ionizirajočemu sevanju.

6A203.c

II.A6.011

Ojačevalniki in oscilatorji z nastavljivim impulznim načinom, ki uporabljajo laser z barvilom kot aktivnim sredstvom in imajo vse naslednje značilnosti:

1.

delujejo na valovnih dolžinah med 300 nm in 800 nm;

2.

njihova povprečna izhodna moč je večja od 10 W, vendar ne presega 30 W

3.

imajo korak ponovitve nad 1 kHz; in

4.

njihova impulzna širina je manjša od 100 ns.

1.

Ta točka ne zajema oscilatorjev, ki delujejo le v enem načinu.

2.

Ta točka ne zajema ojačevalnikov in oscilatorjev z nastavljivim impulznim načinom, ki uporabljajo laser z barvilom kot aktivnim sredstvom in so opredeljeni v točkah 6A205.c, 0B001.g.5 in 6A005.

6A205.c

II.A6.012

Impulzni "laserji" z ogljikovim dioksidom, ki imajo vse naslednje značilnosti:

1.

delujejo na valovnih dolžinah med 9 000 nm in 11 000 nm;

2.

imajo korak ponovitve nad 250 Hz;

3.

njihova povprečna izhodna moč je večja od 100 W, vendar ne presega 500 W in

4.

njihova impulzna širina je manjša od 200 ns.

Opomba:

Ta točka ne zajema ojačevalnikov in oscilatorjev z impulznim načinom, ki uporabljajo laser z ogljikovim dioksidom kot aktivnim sredstvom in so opredeljeni v točkah 6A205.d, 0B001.h.6 in 6A005.d.

6A205.d

II.A6.013

Bakrovi parni "laserji", ki imajo obe naslednji značilnosti:

1.

delujejo na valovnih dolžinah med 500 in 600 nm in

2.

njihova povprečna izhodna moč je enaka ali večja od 15 W.

6A005.b

II.A6.014

Impulzni "laserji" z ogljikovim monoksidom, ki imajo vse naslednje značilnosti:

1.

delujejo na valovnih dolžinah med 5 000 in 6 000 nm;

2.

imajo korak ponovitve nad 250 Hz;

3.

njihova povprečna izhodna moč je večja od 100 W in

4.

njihova impulzna širina je manjša od 200 ns.

Opomba:

Industrijski laserji z ogljikovim monoksidom z višjo močjo (običajno 1 do 5 kW), ki se uporabljajo pri opravilih, kot sta rezanje in varjenje, niso predmet nadzora te točke, saj so ti laserji kontinuirni ali pa impulzni z impulzno širino nad 200 ns.

 


A7.   Navigacija in letalska elektronika

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

II.A7.001

Inercialni navigacijski sistemi in posebej zanje zasnovane komponente:

I.

inercialni navigacijski sistemi, ki so jih za uporabo na "civilnih zrakoplovih" potrdile civilne oblasti države pogodbenice Wassenaarskega sporazuma, in posebej zanje zasnovane komponente:

a.

inercialni navigacijski sistemi (INS) (s kardanskim obešenjem ali mostom) in inercialna oprema, zasnovana za "zrakoplove", kopenska vozila, plovila (površinska ali podvodna) ali ‚vesoljska plovila‘ za lego, vodenje ali nadzor, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti, in posebej zanje zasnovane komponente:

1.

navigacijska napaka (brez inercije) po normalni poravnavi znaša 0,8 morske milje na uro (nm/hr) "verjetne cirkularne napake" (CEP) ali manj (bolje) ali

2.

namenjeni so za delovanje pri linearnih pospeških nad 10 g;

b.

hibridni inercialni navigacijski sistemi, integrirani z globalnimi satelitskimi navigacijskimi sistemi (GNSS) ali s sistemom oz. sistemi"navigacije na podlagi podatkovnih baz" ("DBRN"), za lego, vodenje ali nadzor, po normalni poravnavi, ki ima(jo) ob izgubi GNSS ali "DBRN" za čas do štirih minut natančnost navigacijskega položaja INS manjšo (boljšo) od 10 metrov ‚verjetne cirkularne napake‘ (CEP);

c.

inercialna oprema za določanje azimuta, smeri ali severa, ki ima katero koli od naslednjih značilnosti, in posebej zanjo zasnovane komponente:

1.

zasnovana je tako, da ima natančnost določanja azimuta, smeri ali severa enako ali manjšo (boljšo) od 6 ločnih minut RMS na 45 stopinjah zemljepisne širine, ali

2.

zasnovana je tako, da ima neoperativno stopnjo šoka pri najmanj 900 g v trajanju najmanj 1 milisekunde;

Opomba:

Parametri iz točk I.a. in I.b. se uporabljajo v katerem koli od naslednjih okolij:

1.

naključna vibracija s celotno magnitudo 7,7 g rms v prve pol ure in celotno trajanje preizkusa eno uro in pol po osi v vsaki od treh navpičnih osi, če imajo naključne vibracije naslednje značilnosti:

a.

stalno gostoto spektralne moči (PSD) 0,04 g2/Hz v frekvenčnem intervalu med 15 in 1 000 Hz; in

b.

dušenje PSD s frekvenco med 0,04 g2/Hz in 0,01 g2/Hz v frekvenčnem intervalu med 1 000 in 2 000 Hz;

2.

stopnja nagibanja in nihanja enaka ali večja od +2,62 radiana/s (150 deg/s ali

3.

v skladu z nacionalnimi standardi enakovredna točkama 1. in 2. zgoraj.

1.

Točka I.b se nanaša na sisteme, ki imajo INS in druga neodvisna navigacijska pomagala vgrajene (integrirane) v eno enoto, s čimer se doseže boljše delovanje.

2.

‚Verjetna cirkularna napaka‘ (CEP) – pri normalni krožni porazdelitvi polmer kroga, v katerem je bilo opravljenih 50 % posamičnih meritev, ali polmer kroga, v katerem je verjetnost obstoja 50 %.

II.

teodolitski sistemi, ki vključujejo inercialno opremo, zasnovano posebej za civilne meritvene namene, in so zasnovani za natančnost določanja azimuta, smeri ali severa, enako ali manjšo (boljšo) od 6 ločnih minut RMS na 45 stopinjah zemljepisne širine, ter posebej zanje zasnovane komponente;

III.

inercialna ali druga oprema z merilci pospeškov iz točke 7A001 ali 7A101, posebej zasnovanimi in razvitimi kot senzorji MWD (Measurement While Drilling – merjenje med vrtanjem) za uporabo pri delu v jaških.

7A003

7A103


A9.   Zračna plovila in pogon

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

II.A9.001

Pirotehnični zapahi.

II.B.   TEHNOLOGIJA

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

II.B.001

Tehnologija, potrebna za razvoj, proizvodnjo ali uporabo predmetov iz dela II.A. (Blago) zgoraj.

II.B.002

Tehnologija, potrebna za razvoj ali proizvodnjo predmetov iz dela IV.A. (Blago) Priloge IV.

Tehnična opomba:

Pojem ‚tehnologija‘ vključuje programsko opremo.


PRILOGA III

Blago in tehnologija iz členov 3(1), 3(3) in 3(5), 5(2), 8(4), 18(1), 31(1) in 45

UVODNE OPOMBE

1.

Če ni navedeno drugače, se referenčne številke v stolpcu ‚Opis‘ nanašajo na opise blaga in tehnologije z dvojno rabo iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009.

2.

Referenčna številka v stolpcu ‚Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009‘ pomeni, da značilnosti predmeta, opisane v stolpcu ‚Opis‘, ne ustrezajo parametrom iz opisa blaga oz. tehnologije z dvojno rabo, na katero se nanaša zgornja referenčna številka.

3.

Opredelitve pojmov, ki stojijo med ‚enojnima narekovajema‘, so podane v tehnični opombi k zadevni točki.

4.

Opredelitve pojmov med ”dvojnima narekovajema” so navedene v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 428/2009.

SPLOŠNE OPOMBE

1.

Cilj nadzora iz te priloge se ne sme izničiti z izvozom kakršnega koli nenadzorovanega blaga (vključno z obratom), ki vsebuje eno ali več nadzorovanih komponent, kadar je ena ali več nadzorovanih komponent osnovni element tega blaga in jo je mogoče zlahka odstraniti ali uporabiti za druge namene.

Opomba:

Pri presojanju, ali naj se ena ali več nadzorovanih komponent obravnava kot osnovni element, je treba upoštevati dejavnike količine, vrednosti, vloženega tehnološkega znanja in druge posebne okoliščine, na podlagi katerih se lahko določi, da je ena ali več nadzorovanih komponent osnovni element blaga, ki se nabavlja.

2.

Blago iz te priloge zajema novo in rabljeno blago.

SPLOŠNA OPOMBA O TEHNOLOGIJI (GTN)

(Upoštevati v povezavi z oddelkom III.B.)

1.

Prodaja, dobava, prenos ali izvoz "tehnologije", ki je "potrebna" za "uporabo" blaga, katerega prodaja, dobava, prenos ali izvoz je pod nadzorom v delu A (Blago) spodaj, se nadzira v skladu z določbami oddelka III.B.

2.

Prodaja, dobava, prenos ali izvoz "tehnologije", ki je "potrebna" za "razvoj" ali "proizvodnjo" blaga, katerega prodaja, dobava, prenos ali izvoz je pod nadzorom v delu A (Blago) spodaj, je prepovedan v skladu z določbami Priloge II, oddelek II.B.

3.

"Tehnologija", "potrebna" za "uporabo" blaga pod nadzorom, se nadzira tudi, kadar se uporablja za nenadzorovano blago.

4.

Nadzor se ne uporablja za "tehnologijo", ki je potrebni minimum za vgradnjo, delovanje, vzdrževanje (preverjanje) in popravilo blaga, ki se ne nadzira ali katerega izvoz je dovoljen v skladu z Uredbo (ES) št. 423/2007 ali to uredbo.

5.

Nadzor prenosa "tehnologije" se ne uporablja za "javno dostopne" informacije, "temeljne znanstvene raziskave" ali najosnovnejše informacije, ki so nujne za patentno prijavo.

III.A.   BLAGO

A0.   Jedrski materiali, objekti in oprema

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

III.A0.015

‚Komore z rokavicami‘, posebej zasnovane za radioaktivne izotope, radioaktivne vire ali radionuklide.

Tehnična opomba:

Pojem ‚komore z rokavicami‘ pomeni opremo, ki ščiti uporabnika pred nevarnimi hlapi, delci ali sevanjem materialov v opremi, s katerimi oseba zunaj komore ravna ali jih obdeluje z manipulatorji ali rokavicami, ki so sestavni del komore.

0B006

III.A0.016

Nadzorni sistemi za toksične pline, izdelani za neprekinjeno delovanje in odkrivanje vodikovega sulfida, in posebej zanje zasnovani detektorji.

0A001

0B001.c

III.A0.017

Detektorji za zaznavanje uhajanja helija.

0A001

0B001.c


A1.   Materiali, kemikalije, ‚mikroorganizmi‘ in ‚toksini‘

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

III.A1.003

Obročasti sifoni in tesnila z notranjim premerom 400mm ali manj iz katerega koli od naslednjih materialov:

a.

kopolimerov viniliden fluorida, ki vsebujejo 75 % ali več beta kristalinske strukture v neraztegnjenem stanju;

b.

fluoriranih poliamidov, ki vsebujejo 10 ut. % ali več kombiniranega fluora;

c.

fluoriranih elastomerov fosfazena, ki vsebujejo 30 ut. % ali več kombiniranega fluora;

d.

poliklorotrifluoroetilena (PCTFE, npr. Kel-F ®);

e.

fluoro-elastomerjev (npr. Viton ®, Tecnoflon ®);

f.

politetrafluoretilena (PTFE).

 

III.A1.004

Osebna oprema za ugotavljanje sevanja jedrskega izvora, vključno z osebnimi dozimetri.

Opomba:

Ta točka ne zajema jedrskih opozorilnih sistemov, opredeljenih v točki 1A004.c.

1A004.c

III.A1.020

Jeklene zlitine v listih ali ploščah, ki imajo katero od naslednjih značilnosti:

(a)

jeklene zlitine ‚z zmožnostjo‘ skrajne natezne trdnosti 1 200 MPa ali več pri 293 °K (20 °C); ali

(b)

dupleksno nerjavno jeklo, stabilizirano z dušikom.

Opomba:

Pojem zlitine ‚z zmožnostjo‘ zajema zlitine pred toplotno obdelavo ali po njej.

Tehnična opomba:

‚Dupleksno nerjavno jeklo, stabilizirano z dušikom‘ ima dvofazno mikrostrukturo iz feritnih in avstenitnih zrn z dodatkom dušika za stabilizacijo mikrostrukture.

1C116

1C216

III.A1.021

Ogljiko-ogljikovi kompozitni materiali.

1A002.b.1

III.A1.022

Nikljeve zlitine v surovi ali polpredelani obliki, ki vsebujejo 60 ut. % ali več niklja.

1C002.c.1.a

III.A1.023

Titanove zlitine v listih ali ploščah ‚z zmožnostjo‘ skrajne natezne trdnosti 900 MPa ali več pri 293 °K (20 °C).

Opomba:

Pojem zlitine ‚z zmožnostjo‘ zajema zlitine pred toplotno obdelavo ali po njej.

1C002.b.3

III.A1.024

Pogonska goriva in kemijske sestavine teh goriv:

(a)

toluen diizocianat (TDI)

(b)

metil difenil diizocianat (MDI)

(c)

izoforon diizocianat (IPDI)

(d)

natrijev perklorat

(e)

ksilidin

(f)

hidroksi-terminirani polieter (HTPE)

(g)

hidroksi-terminirani kaprolakton eter (HTCE)

Tehnična opomba:

Ta točka se nanaša na čiste snov, in kakršne koli mešanice, ki vsebujejo vsaj 50 % katere od zgoraj navedenih kemikalij.

1C111

III.A1.025

‚Maziva‘, katerih osnovna sestavina je katera koli od naslednjih spojin ali materialov:

a)

perfluorirani alkil eter (CAS 60164-51-4);

b)

perfluorirani alkil polieter, PFPE, (CAS 6991-67-9).

‚Maziva‘ pomeni olja in tekočine.

1C006

III.A1.026

Zlitine berilija in bakra ali bakra in berilija v ploščah, listih, trakovih ali valjanih palicah s sestavo, ki kot glavni element po teži vsebuje baker ter druge elemente, vključno z manj kot 2 ut. % berilija.

1C002.b


A2.   Obdelava materialov

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

III.A2.008

Oprema za ekstrakcijo tekoče-tekoče (mešalci-usedalniki, pulzne kolone in centrifugalni kontraktorji); ter za takšno opremo zasnovani tekočinski ločevalniki, parni ločevalniki ali tekočinski zbiralniki, pri katerih so vse površine, ki pridejo v neposredni stik z reagentom, izdelane iz naslednjih materialov:

OPOMBA

GLEJ TUDI TOČKO IV.A2.014.

1.

nerjavnega jekla.

Opomba:

Za nerjavno jeklo z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma glej točko II.A2.014.a.

2B350.e

III.A2.009

Industrijska oprema in komponente, razen tistih iz točke 2B350.d:

OPOMBA

GLEJ TUDI TOČKO II.A2.015

toplotni izmenjalniki ali kondenzatorji s površino za toplotno izmenjavo, večjo od 0,05 m2 in manjšo od 30 m2; ter za takšne toplotne izmenjevalnike ali kondenzatorje zasnovani valji, plošče, navitja ali bloki (jedra), pri katerih so vse površine, ki pridejo v neposredni stik s tekočinami, izdelane iz naslednjih materialov:

1.

nerjavnega jekla.

Opomba 1:

Za nerjavno jeklo z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma glej točko II.A2.015.a.

Opomba 2:

Ta točka ne zajema hladilnikov za vozila.

Tehnična opomba:

Materiali, uporabljeni za izdelavo tesnil, sifonov in druge opreme za tesnjenje, ne vplivajo na nadzorni status toplotnega izmenjevalnika.

2B350.d

III.A2.010

Večkratno tesnjene in netesnjene črpalke, razen tistih iz točke 2B350.i, ki so primerne za korozivne tekočine, katerih maksimalni pretok je po proizvajalčevi specifikaciji večji od 0,6 m3/uro, ali vakuumske črpalke, katerih maksimalni pretok je po proizvajalčevi specifikaciji večji od 5 m3/uro [merjeno pri standardni temperaturi (273 °K oz. 0 °C) in standardnem tlaku (101,3 kPa)]; ter za takšne črpalkezasnovani puše (ohišja črpalk), predoblikovalne zamenljive puše, mešalna kolesa, rotorji ali šobe brizgalnih črpalk, pri katerih so vse površine, ki prihajajo v neposredni stik z reagentom, izdelane iz naslednjih materialov:

OPOMBA

GLEJ TUDI TOČKO II.A2.016

1.

nerjavnega jekla.

Opomba:

Za nerjavno jeklo z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma glej točko II.A2.016.a.

Tehnična opomba:

Materiali, uporabljeni za izdelavo tesnil, sifonov in druge opreme za tesnjenje, ne vplivajo na nadzorni status črpalke.

2B350.i

III.A2.017

Elektroerozijski stroji (EDM) za odstranjevanje ali rezanje kovin, keramike ali " kompozitov " in posebej zanje zasnovane prebijalne, potopne ali žične elektrode:

(a)

elektroerozijski stroji s prebijalnimi ali potopnimi elektrodami;

(b)

elektroerozijski stroji z žičnimi elektrodami.

Opomba:

Elektroerozijski stroji so znani tudi kot iskrilnoerozijski stroji in/ali žičnoerozijski stroji.

2B001.d

III.A2.018

Računalniško ali "numerično krmiljeni" koordinatni merilni stroji (co-ordinate measuring machines – CMM) ali merilni stroji za pregledovanje dimenzij s tridimenzionalnim (volumensko) največjim dovoljenim pogreškom (MPEE) na kateri koli točki dosega stroja (tj. po dolžini osi), ki je enaka ali manjša (boljša) od (3 + L/1 000) μm (L je merjena dolžina v mm), preizkušeno v skladu s standardom ISO 10360–2 (2001), in zanje zasnovane merilne sonde.

2B006.a

2B206.a

III.A2.019

Računalniško ali "numerično krmiljeni" stroji za varjenje z elektronskim snopom in posebej zanje zasnovane komponente.

2B001.e.1.b

III.A2.020

Računalniško ali "numerično krmiljeni" stroji za lasersko varjenje in lasersko rezanje in posebej zanje zasnovane komponente.

2B001.e.1.c

III.A2.021

Računalniško ali "numerično krmiljeni" plazemski rezalniki in posebej zanje zasnovane komponente.

2B001.e.1

III.A2.022

Oprema za spremljanje vibracij, posebej izdelana za rotorje ali vrtljivo opremo in stroje, ki omogoča merjenje frekvenc v območju 600–2 000 Hz.

2B116

III.A2.023

Vakuumske črpalke s tekočinskim tokokrogom, in posebej zanje zasnovane komponente.

2B231

2B350.i

III.A2.024

Lamelne vakuumske črpalke in posebej zanje zasnovane komponente.

Opomba 1:

Lamelne vakuumske črpalke, ki so posebej zasnovane za drugo posebno opremo, niso predmet nadzora točke III.A2.024.

Opomba 2:

Na nadzorni status lamelnih vakuumskih črpalk, ki so posebej zasnovane za drugo posebno opremo, vpliva nadzorni status te druge opreme.

2B231

2B235.i

0B002.f

III.A2.025

Zračni filtri, pri katerih ena ali več dimenzij presega 1 000 mm:

a)

filtri za zelo učinkovito zadrževanje zračnih delcev (HEPA);

b)

filtri za skrajno nizko prepustnost zraka (ULPA).

Opomba:

Zračni filtri, posebej zasnovani za medicinsko opremo, niso predmet nadzora točke III.A2.025.

2B352.d


A3.   Elektronika

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

III.A3.004

Spektrometri in difraktometri, zasnovani za okviren test ali kvantitativno analizo elementarne sestave kovin ali zlitin brez kemične razgradnje materiala.

 

III.A3.005

‚Frekvenčni pretvorniki‘, frekvenčni generatorji in električni pogoni spremenljive hitrosti, ki imajo vse naslednje značilnosti:

(a)

večfazno izhodno moč 10 W ali več;

(b)

zmožnost delovanja pri frekvenci 600 Hz ali več in

(c)

regulacijo frekvence, večjo (manjšo) od 0,2 %.

Tehnična opomba:

Pojem ‚frekvenčni pretvorniki‘ zajema frekvenčne konverterje in frekvenčne inverterje.

1.

Predmet nadzora točke III.A3.005 niso frekvenčni pretvorniki, ki vsebujejo komunikacijske protokole ali vmesnike, zasnovani za posebne industrijske stroje (kot so strojna orodja, predilni stroji, stroji s ploščami s tiskanim vezjem), tako da frekvenčnih pretvornikov, ki izpolnjujejo zgoraj navedene značilnosti delovanja, ni mogoče uporabljati za druge namene.

2.

Predmet nadzora točke III.A3.005 niso frekvenčni pretvorniki, posebej zasnovani za vozila, ki delujejo s kontrolnim nizom, ki si ga medsebojno sporočata frekvenčni pretvornik in krmilna enota vozila.

3A225

0B001.b.13


A6.   Senzorji in laserji

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

III.A6.012

‚Vakuumski merilniki tlaka‘, električni in z merilno natančnostjo 5 % ali manj (boljšo).

‚Vakuumski merilniki tlaka‘ zajemajo Piranijeve merilnike, Penningove merilnike in kapacitivne membranske vakuumetre.

0B001.b

III.A6.013

Mikroskopi ter sorodna oprema in detektorji:

a)

vrstični elektronski mikroskopi;

b)

vrstični elektronski mikroskopi z Augerjevo spektroskopijo;

c)

presevni elektronski mikroskopi;

d)

mikroskopi na osnovi atomske sile;

e)

vrstični mikroskopi na osnovi atomske sile;

f)

Oprema in detektorji, posebej zasnovani za uporabo pri mikroskopih iz točke III.A6.013 a) do e) zgoraj, ki uporabljajo katero od naslednjih tehnik analize materialov:

1.

rentgensko fotoelektronsko spektroskopijo (XPS);

2.

energijsko disperzivno rentgensko spektroskopijo (EDX, EDS) ali

3.

elektronsko spektroskopijo za kemijsko analizo (ESCA).

6B


A7.   Navigacija in letalska elektronika

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

III.A7.002

Merilci pospeška, ki vsebujejo piezoelektrično keramično tipalo, z občutljivostjo 1 000 mV/g ali večjo (višjo).

7A001


A9.   Zračna plovila in pogon

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

III.A9.002

‚Merilne celice‘, ki omogočajo merjenje potiska raketnih motorjev, z zmogljivostjo nad 30 kN.

Tehnična opomba:

‚Merilne celice‘ pomeni naprave in tipala za merjenje sile tako pri nategu kot tudi tlaku.

Opomba:

Točka III.A9.002 ne zajema opreme, naprav ali tipal, izdelanih posebej za merjenje mase vozil, npr. mostnih tehtnic.

9B117

III.A9.003

Plinske turbine za proizvodnjo električne energije, njihovi sestavni deli in z njimi povezana oprema:

(a)

plinske turbine, posebej izdelane za proizvodnjo električne energije, z izhodno močjo nad 200 MW;

(b)

lamele, statorji, zgorevalne komore in šobe za vbrizg goriva, posebej izdelani za plinske turbine za proizvodnjo električne energije iz točke III.A9.003.a;

(c)

oprema, posebej zasnovana za "razvoj" in "proizvodnjo" plinskih turbin za proizvodnjo električne energije iz točke III. A9.003.a.

9A001

9A002

9A003

9B001

9B003

9B004

III.B.   TEHNOLOGIJA

Št.

Opis

Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009

III.B.001

‚Tehnologija‘, potrebna za uporabo predmetov iz dela IV.A. (Blago) zgoraj.

Tehnična opomba:

Pojem ‚tehnologija‘ vključuje programsko opremo.

 


PRILOGA IV

Seznam ‧naftnih derivatov‧ iz členov 11 in 31(1)

Oznaka HS

Opis

2709 00

Olja, dobljena iz nafte, in olja iz bituminoznih mineralov, surova.

2710

Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, razen surovih; ter proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo 70 mas. % ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov; odpadna olja (ob upoštevanju, da v Iranu nakup kerozinskega reaktivnega goriva s tarifno oznako 2710 19 21 ni prepovedan, če je ta namenjen in se uporablja izključno za namen nadaljevanja letenja letala, na katerem je natovorjeno).

2712

Vazelin, parafinski vosek, mikrokristalni vosek iz nafte, stiskani parafini, ozokerit, vosek iz rjavega premoga ali lignita, vosek iz šote, drugi mineralni voski in podobni proizvodi, dobljeni s sintezo ali drugimi postopki, pobarvani ali nepobarvani.

2713

Naftni koks, bitumen in drugi ostanki iz nafte ali olj iz bituminoznih mineralov.

2714

Bitumen in asfalt, naravni; bituminozni ali oljni skrilavci in katranski pesek; asfaltiti in asfaltne kamnine.

2715 00 00

Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta, naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega katrana ali mineralne katranske smole (npr.: bituminozni kit, "cut-back").


PRILOGA V

Seznam ,petrokemičnih proizvodov‘ iz členov 13 in 31(1)

Oznaka HS

Opis

2812 10 94

Fosgen (ogljikov klorid)

2814 10

Amoniak

3102 30

Amonijev nitrit

2901 21 00

Etilen

2901 22 00

Propen (propilen)

2902 20 00

Benzen

2902 30 00

Toluen

2902 41 00

O-ksilen

2902 42 00

M-ksilen

2902 43 00

P-ksilen

2902 44 00

Izomeri ksilenov v mešanici

2902 50 00

Stiren

2902 60 00

Etil benzen

2902 70 00

Kumen

2903 11 00

Klorometan

2903 29 00

Klorirani derivati nenasičenih acikličnih ogljikovodikov

2903 81 00

Heksaklorocikloheksan [(HCH (ISO)], vključno lindan (ISO, INN)

2903 82 00

Aldrin (ISO), klordan (ISO) in heptaklor (ISO)

2903 89 90

Drugi halogenirani derivati ogljikovodikov

2903 91 00

Klorobenzen, o-diklorobenzen in p-diklorobenzen

2903 92 00

Heksaklorobenzen (ISO) in DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofenil)etan)

2903 99 90

Drugi halogenirani derivati ogljikovodikov

2909

Eter-alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

2909 41

Oksidietanol (dietilenglikol, digol)

2909 43

Monobutil etri etilenglikola ali dietilenglikola

2909 44

Drugi monoalkil etri etilenglikola ali dietilenglikola

2909 49

Drugi eter-alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

2905 11 00

Metanol (metil alkohol)

2905 12 00

Propan-1-ol (propil alkohol) in propan-2-ol (izopropil alkohol)

2905 13 00

Butan-1-ol (n-butil alkohol)

2905 31 00

Etilenglikol (etandiol)

2907 11 do 2907 19

Fenoli

2910 10 00

Oksiran (etilenoksid)

2910 20 00

Propilenoksid (metiloksiran)

2914 11 00

Aceton

2917 14 00

Anhidrid maleinske kisline

2917 35 00

Anhidrid ftalne kisline

2917 36 00

Tereftalna kislina in njene soli

2917 37 00

Dimetiltereftalat (DMT)

2926 10 00

Akrilonitril

ex ex 2929 10 00

Metilen difenil diizocianat (MDI)

ex ex 2929 10 00

Heksametilen diizocianat (HDI)

ex ex 2929 10 00

Toluen diizocianat (TDI)

3901

Polietilen v primarni obliki


Oznaka HS

Opis

 

2707 10

Benzol (benzen)

vse kode

2707 20

Toluol (toluen)

vse kode

2707 30

Ksilol (ksileni)

vse kode

2707 40

Naftalen

vse kode

2707 99 80

Fenoli

 

2711 14 000

Etilen, propilen, butadien

 


PRILOGA VI

Seznam ključne opreme in tehnologije iz členov 8 in 31(1)

SPLOŠNE OPOMBE

1.

Cilj prepovedi iz te priloge se ne sme izničiti z izvozom kakršnega koli neprepovedanega blaga (vključno z obrati), ki vsebuje eno ali več prepovedanih komponent, kadar je ena ali več prepovedanih komponent osnovni element tega blaga in jo je mogoče zlahka odstraniti in uporabiti v druge namene.

Opomba:

Pri presojanju, ali naj se ena ali več prepovedanih komponent obravnava kot osnovni element, je treba upoštevati dejavnike količine, vrednosti, vloženega tehnološkega znanja in druge posebne okoliščine, na podlagi katerih se lahko določi, da je ena ali več prepovedanih komponent osnovni element blaga, ki se nabavlja.

2.

Blago iz te priloge zajema novo in rabljeno blago.

3.

Opredelitve pojmov, ki stojijo med ‚enojnima narekovajema‘, so podane v tehnični opombi k zadevni točki.

4.

Opredelitve pojmov med "dvojnima narekovajema" so navedene v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 428/2009.

SPLOŠNA OPOMBA O TEHNOLOGIJI (GTN)

1.

"Tehnologija", "potrebna" za "razvoj", "proizvodnjo" ali "uporabo" prepovedanega blaga, ostane prepovedana, tudi kadar se uporablja za neprepovedano blago.

2.

Prepovedi se ne uporabljajo za "tehnologijo", ki je potrebni minimum za vgradnjo, delovanje, vzdrževanje (preverjanje) in popravilo blaga, ki ni prepovedano ali katerega izvoz je dovoljen v skladu z Uredbo (ES) št. 423/2007 ali to uredbo.

3.

Prepovedi prenosa "tehnologije" se ne uporabljajo za "javno dostopne" informacije, "temeljne znanstvene raziskave" ali najosnovnejše informacije, ki so nujne za patentno prijavo.

ISKANJE IN PRIDOBIVANJE SUROVE NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA

1.A   Oprema

1.

Oprema, vozila, plovila in letala za geofizične raziskave, posebej zasnovani ali prilagojeni za pridobivanje podatkov za iskanje nafte in plina, ter posebej zanje zasnovane komponente.

2.

Senzorji, posebej zasnovani za delo v naftnih in plinskih vrtinah, vključno s senzorji za merjenje med vrtanjem in s tem povezano opremo, posebej zasnovano za pridobivanje in shranjevanje podatkov iz takih senzorjev.

3.

Vrtalna oprema, zasnovana za vrtanje kamninskih formacij, zlasti za iskanje ali pridobivanje nafte, plina in drugih naravno prisotnih materialov iz ogljikovodikov.

4.

Vrtalne glave, vrtalne cevi, vrtalni venci, centrirniki in druga oprema, posebej zasnovani za uporabo v vrtalni opremi za nafto in plin ter skupaj z njo.

5.

Glave vrtine, "varovala proti izbruhu", "erupcijski križi" in posebej zanje zasnovane komponente, ki so v skladu s "standardoma API in ISO" za uporabo z naftnimi in plinskimi vrtinami.

Tehnični opombi:

a.

"Varovalo proti izbruhu" je naprava, ki se med vrtanjem uporablja na tleh (ali na morskem dnu, če se vrta pod vodo), da se prepreči nenadzorovano uhajanje nafte in/ali plina iz vrtine.

b.

"Erupcijski križ" je naprava, ki se uporablja za nadzor pretoka tekočin iz vrtine, ko je ta dokončana in se je začelo pridobivanje nafte in/ali plina.

c.

Za namene te točke "standardi API in ISO" pomenijo standarde 6A, 16A, 17D in 11IW Ameriškega inštituta za nafto in/ali standarda 10423 in 13533 Mednarodne organizacije za standardizacijo za varovala proti izbruhu, glave vrtine in erupcijske križe za uporabo na naftnih in/ali plinskih vrtinah.

6.

Vrtalne in proizvodne ploščadi za surovo nafto in zemeljski plin.

7.

Plovila in tovorne ladje, opremljeni z vrtalno opremo in/ali opremo za predelavo surove nafte, ki se uporablja za črpanje nafte, plina in drugih naravno prisotnih vnetljivih snovi.

8.

Ločevalniki tekočin in plinov, ki so v skladu s standardom št. 12J Ameriškega inštituta za nafto in so posebej zasnovani za obdelavo produkta iz naftne ali plinske vrtine, ločevanje naftnih tekočin od vode ter plina od tekočin.

9.

Plinski kompresor z računskim tlakom 40 barov (PN 40 in/ali ANSI 300) ali več, s sesalno zmogljivostjo 300 000 Nm3/h ali več, namenjen začetni predelavi in prenosu zemeljskega plina, razen plinskih kompresorjev za polnilnice stisnjenega zemeljskega plina, ter posebej zanj zasnovane komponente.

10.

Podmorska oprema za nadzor pridobivanja nafte in njene komponente, ki so v skladu s "standardoma API in ISO" za uporabo z naftnimi in plinskimi vrtinami.

Tehnična opomba:

Za namene tega vnosa "standard API in ISO" pomeni standard št. 17 F Ameriškega inštituta za nafto (American Petroleum Institute) in/ali standard št. 13268 Mednarodne organizacije za standardizacijo (International Standards Organisation) za podmorske sisteme za nadzor pridobivanja nafte.

11.

Črpalke, običajno z visoko zmogljivostjo in/ali visokotlačne (več kot 0,3 m3 na minuto in/ali 40 barov), posebej zasnovane za vbrizgavanje vrtalnih tekočin in/ali cementa v plinske ali naftne vrtine.

1.B   Oprema za testiranje in pregledovanje

1.

Oprema, posebej zasnovana za vzorčenje, testiranje in analizo značilnosti vrtalne tekočine, cementov za naftne vrtine in drugih materialov, posebej zasnovanih in/ali oblikovanih za uporabo v naftnih ali plinskih vrtinah.

2.

Oprema, posebej zasnovana za vzorčenje, testiranje in analizo vzorcev kamnin, tekočih in plinastih vzorcev ter drugih materialov, pridobljenih iz naftnih in/ali plinskih vrtin med vrtanjem ali po njem ali iz z njimi povezanih obratov za začetno predelavo.

3.

Oprema, posebej zasnovana za zbiranje in razlaganje informacij o fizičnem in mehanskem stanju naftne in/ali plinske vrtine ter za določanje značilnosti kamnin in bazena na kraju samem.

1.C   Materiali

1.

Vrtalne tekočine, dodatki za vrtalne tekočine in njihove komponente, posebej zasnovani za stabilizacijo naftnih in plinskih vrtin med vrtanjem, za prenos izvrtanine na površino ter podmazovanje in hlajenje vrtalne opreme v vrtini.

2.

Cementi in drugi materiali, ki izpolnjujejo "standarde API in ISO" ter so namenjeni uporabi v naftnih in plinskih vrtinah.

Tehnična opomba:

"Standard API in ISO" pomeni standard št. 10A Ameriškega inštituta za nafto ali standard št. 10426 Mednarodne organizacije za standardizacijo za cemente in druge materiale, posebej zasnovane za cementiranje naftnih in plinskih vrtin.

3.

Sredstva za zaviranje korozije, obdelavo emulzije in sredstva proti penjenju ter druge kemikalije, posebej zasnovani za uporabo pri vrtanju za pridobivanje in začetno predelavo nafte, pridobljene iz naftne in/ali plinske vrtine.

1.D   Programska oprema

1.

"Programska oprema", posebej zasnovana za zbiranje in razlago podatkov, pridobljenih med seizmičnimi, elektromagnetnimi, magnetnimi ali gravitacijskimi raziskavami, opravljenimi zaradi določitve potenciala nahajališča nafte ali plina.

2.

"Programska oprema", posebej zasnovana za shranjevanje, analizo in razlago informacij, pridobljenih med vrtanjem in pridobivanjem, za ovrednotenje značilnosti naftnih ali plinskih bazenov.

3.

"Programska oprema", posebej zasnovana za "uporabo" obratov za črpanje in obdelavo surove nafte ali posebnih podenot takih obratov.

1.E   Tehnologija

1.

"Tehnologija", "potrebna" za "razvoj", "proizvodnjo" ali "uporabo" opreme iz točk 1.A.01 do 1.A11.

RAFINIRANJE SUROVE NAFTE IN UTEKOČINJANJE ZEMELJSKEGA PLINA

2.A   Oprema

1.

Toplotni izmenjevalniki in posebej zanje zasnovane komponente:

a.

toplotni izmenjevalniki z orebreno ploščo, pri katerih je razmerje med površino in prostornino večje od 500 m2/m3 in ki so posebej zasnovani za predhlajenje zemeljskega plina;

b.

spiralni toplotni izmenjevalniki, posebej zasnovani za utekočinjanje ali podhlajevanje zemeljskega plina.

2.

Kriogenske črpalke za transport medija na temperaturi pod – 120 °C, z zmogljivostjo prenosa več kot 500 m3/h, in posebej zanje zasnovane komponente.

3.

"Coldbox" in oprema "coldbox", ki ni navedena v točki 2.A1.

Tehnična opomba:

Oprema "coldbox" pomeni posebej zasnovano konstrukcijo, ki je značilna za obrate za utekočinjeni zemeljski plin in vključuje fazo utekočinjanja. "Coldbox" je sestavljen iz toplotnih izmenjevalnikov, cevi, drugih instrumentov in toplotne izolacije. Temperatura v "coldboxu" je nižja od – 120 °C (pogoji za kondenzacijo zemeljskega plina). "Coldbox" se uporablja za toplotno izolacijo navedene opreme.

4.

Oprema za ladijske terminale za utekočinjeni plin s temperaturo pod – 120 °C in posebej zanjo zasnovane komponente.

5.

Prožni in neprožni cevovod s premerom nad 50 mm za transport medija s temperaturo pod – 120 °C.

6.

Pomorska plovila, posebej zasnovana za transport utekočinjenega zemeljskega plina.

7.

Elektrostatični razsoljevalniki, posebej zasnovani za odstranjevanje nečistoč iz surove nafte, kot so soli, trdni delci in voda, in posebej zanje zasnovane komponente.

8.

Vsi razgrajevalniki, vključno s tistimi za hidrokreking, in koksarne, posebej zasnovani za pretvorbo vakuumskega plinskega olja ali vakuumskega ostanka, in posebej zanje zasnovane komponente.

9.

Obrati za razžvepljevanje z vodikom, posebej zasnovani za razžvepljevanje bencina, dizelskih frakcij in kerozina, in posebej zanje zasnovane komponente.

10.

Katalitski reformerji, posebej zasnovani za pretvorbo razžvepljenega bencina v visokooktanski bencin, in posebej zanje zasnovane komponente.

11.

Rafinerije za izomerizacijo ogljikovodikovih frakcij C5-C6 ter rafinerije za alkiliranje lažjih olefinov za povečanje oktanskega števila ogljikovodikovih frakcij.

12.

Črpalke, posebej zasnovane za transport surove nafte in goriv z zmogljivostjo 50 m3/h ali več, in posebej zanje zasnovane komponente.

13.

Cevi z zunanjim premerom 0,2 m ali več, izdelane iz enega od naslednjih materialov:

a.

nerjavnih jekel s 23 ut. % kroma ali več;

b.

nerjavnih jekel in nikljevih zlitin z "odpornostjo proti jamičasti koroziji", višjo od 33.

Tehnična opomba:

Število PRE ("odpornost proti jamičasti koroziji") označuje odpornosti nerjavnih jekel in nikljevih zlitin proti jamičasti ali špranjski koroziji. Odpornost nerjavnih jekel in nikljevih zlitin proti jamičasti koroziji v prvi vrsti določajo njihove sestavine, zlasti: krom, molibden in dušik. Enačba za izračun števila PRE se glasi: PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N.

14.

"Pigs" (Pipeline Inspection Gauge(s)) in posebej zanje zasnovane komponente.

15.

Podajalniki in lovilniki naprave "pig" za njeno vstavljanje v cevovod in odstranjevanje iz njega.

Tehnična opomba:

"Pig" je naprava, ki se običajno uporablja za čiščenje ali pregledovanje cevovoda od znotraj (stopnja korozije ali pojav razpok), po cevovodu pa jo potiska pritisk proizvoda v njem.

16.

Rezervoarji za shranjevanje surove nafte in goriv s prostornino nad 1 000 m3 (1 000 000 litrov), ter posebej zanje zasnovane komponente, in sicer:

a.

rezervoarji z nepremično streho;

b.

rezervoarji s plavajočo streho.

17.

Podmorske gibljive cevi, posebej zasnovane za transport ogljikovodikov in injekcijskih tekočin, vode ali plina, s premerom nad 50 mm.

18.

Gibljive visokotlačne cevi za uporabo nad vodo in pod njo.

19.

Oprema za izomerizacijo, posebej zasnovana za proizvodnjo visokooktanskega bencina iz lahkih ogljikovodikov, in posebej zanjo zasnovane komponente.

2.B   Oprema za testiranje in pregledovanje

1.

Oprema, posebej zasnovana za testiranje in analizo kakovosti (lastnosti) surove nafte in goriv.

2.

Vmesniški krmilni sistemi, posebej zasnovani za krmiljenje in optimizacijo procesa razsoljevanja.

2.C   Materiali

1.

Dietilenglikol (CAS 111-46-6), trietilenglikol (CAS 112-27-6).

2.

N-metil-pirolidon (CAS 872-50-4), sulfolan (CAS 126-33-0).

3.

Zeoliti, naravni ali umetni, posebej zasnovani za katalitski kreking ali za čiščenje in/ali dehidracijo plinov, vključno z zemeljskimi plini.

4.

Katalizatorji za kreking in pretvorbo ogljikovodikov:

a.

ena kovina (platinska skupina) na nosilcih iz aluminijevega oksida ali zeolita, posebej zasnovana za postopek katalitskega reforminga;

b.

mešanica kovin (platine v kombinaciji z drugimi plemenitimi kovinami) na nosilcih iz aluminijevega oksida ali zeolita, posebej zasnovana za postopek katalitskega reforminga;

c.

katalizatorji iz kobalta in niklja, ojačani z molibdenom na nosilcih iz aluminijevega oksida ali zeolita in posebej zasnovani za postopek katalitskega razžvepljevanja;

d.

katalizatorji iz paladija, niklja, kroma in volframa na nosilcih iz aluminijevega oksida ali zeolita, posebej zasnovani za postopek katalitskega hidrokrekinga.

5.

Dodatki za bencin, posebej oblikovani za povečanje oktanske vrednosti bencina.

Opomba:

Pod ta vnos sodita etil-terc-butil eter (ETBE) (CAS 637-92-3) in metil-terc-butil eter (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.D   Programska oprema

1.

"Programska oprema", posebej zasnovana za "uporabo" obratov za utekočinjeni zemeljski plin ali posebnih podenot takih obratov.

2.

"Programska oprema", posebej zasnovana za "razvoj", "postavitev" ali "uporabo" obratov za rafiniranje nafte (vključno z njihovimi podenotami).

2.E   Tehnologija

1.

"Tehnologija", "potrebna" za "razvoj", "proizvodnjo" ali "uporabo" naprav za kondicioniranje in čiščenje surovega zemeljskega plina (dehidracija, zmanjševanje kislosti, odstranjevanje nečistoč).

2.

"Tehnologija" za utekočinjanje zemeljskega plina, vključno s "tehnologijo", potrebno za "razvoj", "postavitev" ali "uporabo" obratov za utekočinjeni zemeljski plin.

3.

"Tehnologija", "potrebna" za "razvoj", "proizvodnjo" ali "uporabo" naprav za prevoz utekočinjenega zemeljskega plina.

4.

"Tehnologija", "potrebna" za "razvoj", "proizvodnjo" ali "uporabo" pomorskih plovil, posebej zasnovanih za transport utekočinjenega zemeljskega plina.

5.

"Tehnologija", "potrebna" za "razvoj", "proizvodnjo" ali "uporabo" rezervoarjev za skladiščenje surove nafte in goriv.

6.

"Tehnologija", "potrebna" za "razvoj", "postavitev" ali "uporabo" rafinerije, na primer:

6.1.

"tehnologija" za pretvorbo lažjih olefinov v bencin,

6.2.

tehnologija za katalitski reforming in izomerizacijo,

6.3.

tehnologija za katalitski in termični kreking.

PETROKEMIČNA INDUSTRIJA

3.A   Oprema

1.

Reaktorji

a.

posebej zasnovani za proizvodnjo fosgena (CAS 506-77-4) in posebej zanje zasnovane komponente;

b.

za fosgeniranje, posebej zasnovani za proizvodnjo HDI, TDI in MDI, in posebej zanje zasnovane komponente, razen sekundarnih reaktorjev;

c.

posebej zasnovani za polimerizacijo etilena in propilena pri nizkem tlaku (do največ 40 barov) in posebej zanje zasnovane komponente;

d.

posebej zasnovani za termični kreking etilen diklorida (EDC) in posebej zanje zasnovane komponente, razen sekundarnih reaktorjev;

e.

posebej zasnovani za kloriranje in oksikloriranje pri proizvodnji vinil klorida in posebej zanje zasnovane komponente, razen sekundarnih reaktorjev;

2.

Tankoslojni uparjalniki in uparjalniki s padajočim filmom iz materialov, ki so odporni proti vroči koncentrirani ocetni kislini, in posebej zanje zasnovane komponente ter ustrezna zanje razvita programska oprema;

3.

Obrati za separacijo klorovodikove kisline z elektrolizo in posebej zanje zasnovane komponente ter ustrezna zanje razvita programska oprema;

4.

Nosilni stebri s premerom več kot 5 000 mm in posebej zanje zasnovane komponente;

5.

Krogelni in drsniški ventili s keramičnimi kroglicami ali drsniki, z nazivnim premerom 10 mm ali več, in posebej zanje zasnovane komponente;

6.

Centrifugalni in/ali batni kompresor z imensko močjo nad 2 MW, ki ustreza standardu API610.

3.B   Oprema za testiranje in pregledovanje

3.C   Materiali

1.

Katalizatorji, ki se uporabljajo v procesu proizvodnje trinitrotoluena, amonijevega nitrata ter drugih kemičnih in petrokemičnih procesih, ki se uporabljajo za proizvodnjo eksplozivov, ter ustrezna zanje razvita programska oprema;

2.

Katalizatorji, ki se uporabljajo za proizvodnjo monomerov, kot sta etilen in propilen (enote za parni kreking in/ali enote za pretvorbo plina v petrokemične proizvode), ter ustrezna zanje razvita programska oprema;

3.D   Programska oprema

1.

"programska oprema", posebej zasnovana za "razvoj", "proizvodnjo" ali "uporabo" naprav iz 3.A;

2.

"programska oprema", posebej zasnovana za "uporabo" v obratih metanola;

3.E   Tehnologija

1.

"tehnologija" za "razvoj", "postavitev" ali "uporabo" obratov za pretvorbo plina v tekočino ali pretvorbo plina v petrokemične proizvode;

2.

"tehnologija", "potrebna" za "razvoj", "proizvodnjo" ali "uporabo" opreme, namenjene za izdelavo obratov amoniaka in metanola;

3.

"tehnologija" za "proizvodnjo" MEG (mono etilenglikol), EO (etilenoksid)/EG (etilenglikol)

Opomba:

"Tehnologija" pomeni specifične informacije, potrebne za "razvoj", "proizvodnjo" ali "uporabo" blaga. Te informacije so v obliki "tehničnih podatkov" ali "tehnične pomoči".


PRILOGA VII

Seznam zlata, plemenitih kovin in diamantov iz členov 15 in 31(1)

Oznaka HS

Opis

7102

Diamanti, neobdelani ali obdelani, toda nemontirani in nevdelani

7106

Srebro (vključno srebro, prevlečeno z zlatom ali platino), neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu

7108

Zlato (vključno zlato, prevlečeno s platino), neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu

7109

Navadne kovine ali srebro, platirani s slojem zlata, brez nadaljnje obdelave, kot polizdelki

7110

Platina, neobdelana, polizdelki ali v prahu

7111

Navadne kovine, srebro ali zlato, platirani s slojem platine, brez nadaljnje obdelave, kot polizdelki

7112

Odpadki in ostanki plemenitih kovin ali kovin, platiranih s slojem plemenite kovine; drugi ostanki in odpadki, ki vsebujejo plemenite kovine ali njihove spojine, vrst, ki se uporabljajo predvsem za ponovno pridobivanje plemenitih kovin


PRILOGA VIII

Seznam oseb in subjektov iz člena 23(1)

A.

Osebe in subjekti, vključeni v jedrske dejavnosti ali dejavnosti v zvezi z balističnimi raketami

 

Fizične osebe

(1)

Fereidoun Abbasi-Davani. Drugi podatki: višji znanstvenik ministrstva za obrambo in logistiko oboroženih sil (MODAFL) z zvezami na inštitutu za uporabno fiziko. Tesno sodeluje z Mohsenom Fakhrizadeh-Mahabadijem.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(2)

Dawood Agha-Jani. Funkcija: vodja PFEP – Natanz. Drugi podatki: oseba, vključena v iranski jedrski program.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(3)

Ali Akbar Ahmadian. Naziv: viceadmiral. Funkcija: poveljnik združenih sil iranske revolucionarne garde (IRGC).

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(4)

Amir Moayyed Alai. Drugi podatki: vključen v nadzor montaže in izdelave centrifug.

Datum uvrstitve na seznam EU: 24.4.2007 (ZN: 3.3.2008).

(5)

Behman Asgarpour. Funkcija: operativni vodja (Arak). Drugi podatki: oseba, vključena v iranski jedrski program.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(6)

Mohammad Fedai Ashiani. Drugi podatki: vključen v proizvodnjo amonijevega uranil karbonata in vodenje obrata za bogatitev urana v Natanzu.

Datum uvrstitve na seznam EU: 24.4.2007 (ZN: 3.3.2008).

(7)

Abbas Rezaee Ashtiani. Drugi podatki: višji uradnik v Uradu za raziskovanje in rudarstvo organizacije AEOI.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 3.3.2008.

(8)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Funkcija: vodja oddelka za finance in proračun, Organizacija za vesoljsko industrijo (AIO). Drugi podatki: oseba, vključena v iranski program balističnih raket.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(9)

Haleh Bakhtiar. Drugi podatki: vključen v proizvodnjo magnezija v koncentraciji 99,9 %.

Datum uvrstitve na seznam EU: 24.4.2007 (ZN: 3.3.2008).

(10)

Morteza Behzad. Drugi podatki: vključen v izdelovanje sestavnih delov za centrifuge.

Datum uvrstitve na seznam EU: 24.4.2007 (ZN: 3.3.2008).

(11)

Ahmad Vahid Dastjerdi. Funkcija: vodja Organizacije za vesoljsko industrijo (AIO). Drugi podatki: oseba, vključena v iranski program balističnih raket.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(12)

Ahmad Derakhshandeh. Funkcija: predsednik in generalni direktor banke Bank Sepah.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(13)

Mohammad Eslami. Naziv: dr. Drugi podatki: vodja Raziskovalnega in izobraževalnega inštituta za obrambno industrijo.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 3.3.2008.

(14)

Reza-Gholi Esmaeli. Funkcija: vodja oddelka za trgovino in mednarodne posle, Organizacija za vesoljsko industrijo (AIO). Drugi podatki: oseba, vključena v iranski program balističnih raket.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(15)

Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Drugi podatki: višji znanstvenik na MODAFL in nekdanji vodja raziskovalnega centra za fiziko (PHRC).

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(16)

Mohammad Hejazi. Naziv: brigadni general. Funkcija: poveljnik odporniških sil Bassij.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(17)

Mohsen Hojati. Funkcija: direktor koncerna Fajr.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(18)

Seyyed Hussein Hosseini. Drugi podatki: uradnik organizacije AEOI, vključen v projekt raziskovalnega reaktorja za težko vodo v Araku.

Datum uvrstitve na seznam EU: 24.4.2007 (ZN: 3.3.2008).

(19)

M. Javad Karimi Sabet. Drugi podatki: vodja družbe Novin Energy Company, ki je uvrščena na seznam z Resolucijo 1747 (2007).

Datum uvrstitve na seznam EU: 24.4.2007 (ZN: 3.3.2008).

(20)

Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Funkcija: direktor koncerna Shahid Bagheri (SBIG).

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(21)

Ali Hajinia Leilabadi. Funkcija: generalni direktor družbe Mesbah Energy Company. Drugi podatki: oseba, vključena v iranski jedrski program.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(22)

Naser Maleki. Funkcija: vodja koncerna Shahid Hemmat (SHIG). Drugi podatki: Naser Maleki je tudi funkcionar MODAFL, ki nadzoruje delo v programu balističnih raket šahab-3. Šahab-3 je iranska balistična raketa dolgega dosega, ki je v operativni uporabi.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(23)

Hamid-Reza Mohajerani. Drugi podatki: vključen v upravljanje proizvodnje v obratu za predelovanje urana (UCF) v Esfahanu.

Datum uvrstitve na seznam EU: 24.4.2007 (ZN: 3.3.2008).

(24)

Jafar Mohammadi. Funkcija: tehnični svetovalec Iranske organizacije za atomsko energijo (AEOI; vodja upravljanja proizvodnje ventilov za centrifuge). Drugi podatki: oseba, vključena v iranski jedrski program.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(25)

Ehsan Monajemi. Funkcija: vodja gradbenega projekta, Natanz. Drugi podatki: oseba, vključena v iranski jedrski program.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23. 12. 2006.

(26)

Mohammad Reza Naqdi. Naziv: brigadni general. Drugi podatki: nekdanji namestnik načelnika splošnega osebja za logistiko in industrijske raziskave oboroženih sil/vodja državnega urada za boj proti tihotapljenju, vključen v ukrepe, s katerimi naj bi se izognili sankcijam iz RVSZN 1737 (2006) in RVSZN 1747 (2007).

Datum uvrstitve na seznam ZN: 3.3.2008.

(27)

Houshang Nobari. Drugi podatki: vključen v vodenje obrata za bogatitev urana v Natanzu.

Datum uvrstitve na seznam EU: 24.4.2007 (ZN: 3.3.2008).

(28)

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Naziv: generalpodpolkovnik. Funkcija: rektor Univerze za obrambno tehnologijo Malek Ashtar. Drugi podatki: kemijski oddelek Univerze za obrambno tehnologijo Ashtar je povezan z MODALF in je izvajal poskuse z berilijem. Oseba, vključena v iranski jedrski program.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(29)

Mohammad Qannadi. Funkcija: podpredsednik organizacije AEOI za raziskave in razvoj. Drugi podatki: oseba, vključena v iranski jedrski program.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(30)

Amir Rahimi. Funkcija: vodja razvojnega in proizvodnega centra za jedrsko gorivo v Esfahanu. Drugi podatki: center za raziskave in proizvodnjo jedrskega goriva v Esfahanu (Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center) je del družbe za proizvodnjo in zagotavljanje jedrskega goriva organizacije AEOI, ki se ukvarja z dejavnostmi, povezanimi z bogatenjem.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(31)

Javad Rahiqi. Funkcija: vodja centra za jedrsko tehnologijo v Esfahanu Iranske organizacije za atomsko energijo (Atomic Energy Organization of Iran – AEOI). Dodatni podatki – datum rojstva: 24. april 1954; kraj rojstva: Marshad.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010 (EU: 24.4.2007).

(32)

Abbas Rashidi. Drugi podatki: vključen v bogatenje urana v Natanzu.

Datum uvrstitve na seznam EU: 24.4.2007 (ZN: 3.3.2008).

(33)

Morteza Rezaie. Naziv: brigadni general. Funkcija: namestnik poveljnika IRGC.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(34)

Morteza Safari. Naziv: kontraadmiral. Funkcija: poveljnik mornarice IRGC.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(35)

Yahya Rahim Safavi. Naziv: generalmajor. Funkcija: poveljnik IRGC (Pasdaran). Drugi podatki: oseba, vključena v iranski jedrski program in program balističnih raket.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(36)

Seyed Jaber Safdari. Drugi podatki: direktor obrata za bogatenje v Natanzu.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(37)

Hosein Salimi. Naziv: general. Funkcija: poveljnik zračnih sil IRGC (Pasdaran). Drugi podatki: oseba, vključena v iranski program balističnih raket.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(38)

Qasem Soleimani. Naziv: brigadni general. Funkcija: poveljnik sil Qods.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(39)

Ghasem Soleymani. Drugi podatki: vodja izkopavanja urana v rudniku urana Saghand.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 3.3.2008.

(40)

Mohammad Reza Zahedi. Naziv: brigadni general. Funkcija: poveljnik kopenskih sil IRGC.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(41)

General Zolqadr. Funkcija: namestnik notranjega ministra za varnostne zadeve, častnik IRGC.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

 

Subjekti

(1)

Abzar Boresh Kaveh Co. (alias BK Co.) Drugi podatki: družba je vključena v izdelavo sestavnih delov za centrifuge.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 3.3.2008.

(2)

Amin Industrial Complex. Družba Amin Industrial Complex je povpraševala po merilcih temperature, ki se lahko uporabljajo pri jedrskih raziskavah ter v operativnih/proizvodnih objektih in napravah. Družba Amin Industrial Complex je v lasti ali pod nadzorom Organizacije za obrambno industrijo (Defence Industries Organisation – DIO), ki je bila uvrščena na seznam z Resolucije 1737 (2006), ali deluje v njenem imenu.

Lokacija: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran.

Alias: Amin Industrial Compound in Amin Industrial Company.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(3)

Ammunition and Metallurgy Industries Group (alias (a) AMIG, (b) Ammunition Industries Group). Drugi podatki: (a) koncern AMIG nadzoruje družbo 7th of Tir, (b) koncern AMIG je v lasti in pod nadzorom Organizacije za obrambno industrijo (Defence Industries Organisation – DIO).

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(4)

Armament Industries Group. Koncern Armament Industries Group (AIG) izdeluje in vzdržuje različno osebno in lahko orožje, vključno z orožjem velikega in srednjega kalibra ter s tem povezano tehnologijo. Koncern AIG večino svojih dejavnosti naročanja izvaja prek družbe Hadid Industries Complex.

Lokacija: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Teheran, Iran.

Datum uvrstitve na seznam EU: 24.4.2007 (ZN: 9.6.2010).

(5)

Iranska organizacija za atomsko energijo (AEOI). Drugi podatki: vključena v iranski jedrski program.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(6)

Bank Sepah in Bank Sepah International. Drugi podatki: banka Bank Sepah podpira Organizacijo za vesoljsko industrijo (AIO) ter podrejene družbe, vključno s koncernoma Shahid Hemmat (SHIG) in Shahid Bagheri (SBIG).

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(7)

Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Drugi podatki: (a) podružnica družbe Saccal System companies, (b) družba je poskušala kupiti občutljivo blago za subjekt, naveden v Resoluciji 1737 (2006).

Datum uvrstitve na seznam ZN: 3.3.2008.

(8)

Cruise Missile Industry Group (alias Naval Defence Missile Industry Group).

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(9)

Organizacija za obrambno industrijo (DIO). Drugi podatki: (a) krovna organizacija pod nadzorom iranskega ministrstva za obrambo in logistiko oboroženih sil (MODAFL); nekatere njene podružnice so bile vključene v program za izdelavo sestavnih delov za centrifuge in v raketni program, (b) vključena v iranski jedrski program.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(10)

Raziskovalni center za obrambno tehnologijo in znanost (Defense Technology and Science Research Center – DTSRC). Raziskovalni center za obrambno tehnologijo in znanost je v lasti ali pod nadzorom iranskega ministrstva za obrambo in logistiko oboroženih sil (MODAFL), ki nadzira raziskave in razvoj v Iranu na področju obrambe, s tem povezano proizvodnjo, vzdrževanje, izvoz in naročila, ali deluje v njegovem imenu.

Lokacija: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Teheran, Iran.

Datum uvrstitve na seznam EU: 24.4.2007 (ZN: 9.6.2010).

(11)

Doostan International Company. Družba Doostan International Company (DICO) dobavlja sestavne dele za iranski program balističnih raket.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(12)

Electro Sanam Company (alias (a) E. S. Co., (b) E. X. Co.) Drugi podatki: navidezna družba Organizacije za vesoljsko industrijo (AIO), vključena v program balističnih raket.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 3.3.2008.

(13)

Razvojni in proizvodni center za jedrsko gorivo v Esfahanu (NFRPC) in center za jedrsko tehnologijo v Esfahanu (ENTC). Drugi podatki: sta del Organizacije za jedrsko energijo Iranske družbe za proizvodnjo in zagotavljanje jedrskega goriva.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(14)

Ettehad Technical Group. Drugi podatki: navidezna družba Organizacije za vesoljsko industrijo (AIO), vključena v program balističnih raket.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 3.3.2008.

(15)

Fajr Industrial Group. Drugi podatki: (a) prejšnji Instrumentation Factory Plant, (b) podrejeni subjekt Organizacije za vesoljsko industrijo, (c) vključen v iranski program balističnih raket.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(16)

Farasakht Industries. Družba Farasakht Industries je v lasti ali pod nadzorom ali deluje v imenu družbe Iran Aircraft Manufacturing Company, ki je v lasti ali pod nadzorom MODAFL.

Lokacija: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(17)

Farayand Technique. Drugi podatki: (a) vključena v iranski jedrski program (program centrifug), (b) navedena v poročilih MAAE.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(18)

First East Export Bank, P.L.C.. Banka First East Export Bank, PLC je v lasti ali pod nadzorom banke Bank Mellat ali deluje v njenem imenu. Banka Bank Mellat je v zadnjih sedmih letih izvršila transakcije v višini več sto milijonov dolarjev za iranske jedrske, raketne in obrambne subjekte;

Lokacija: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malezija; matična številka podjetja LL06889 (Malezija).

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(19)

Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (alias Instrumentation Factories Plant). Drugi podatki: organizacija AIO jo je uporabila v poskusih prevzemov.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 3.3.2008.

(20)

Jabber Ibn Hayan. Drugi podatki: laboratorij organizacije AEOI, vključen v dejavnosti gorivnega ciklusa.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 3.3.2008 (EU: 24.4.2007).

(21)

Joza Industrial Co. Drugi podatki: navidezna družba Organizacije za vesoljsko industrijo (AIO), vključena v program balističnih raket.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 3.3.2008.

(22)

Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Drugi podatki: (a) dobaviteljica za PFEP (obrat za bogatenje urana in testna goriva) – Natanz, (b) vključena v iranski jedrski program.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(23)

Center za jedrske raziskave Karaj. Drugi podatki: del raziskovalnega oddelka organizacije AEOI.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(24)

Kaveh Cutting Tools Company. Družba Kaveh Cutting Tools Company je v lasti ali pod nadzorom organizacije DIO ali deluje v njenem imenu.

Lokacija: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Teheran, Iran.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(25)

Kavoshyar Company. Drugi podatki: Hčerinsko podjetje organizacije AEOI.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(26)

Khorasan Metallurgy Industries. Drugi podatki: (a) podružnica koncerna Ammunition Industries Group (AMIG), ki je odvisen od Organizacije za obrambno industrijo, (b) vključena v izdelavo sestavnih delov za centrifuge.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 3.3.2008.

(27)

M. Babaie Industries. Družba M. Babaie Industries je podrejena koncernu Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (uradno Air Defense Missile Industries Group) iranske organizacije za vesoljsko industrijo (Aerospace Industries Organization – AIO). Organizacija AIO nadzoruje raketni organizaciji Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) in Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG), ki sta bili na seznam uvrščeni z Resolucijo 1737 (2006).

Lokacija: P.O. Box 16535-76, Teheran, 16548, Iran.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(28)

Univerza za obrambno tehnologijo Malek Ashtar. Podrejena DTRSC v okviru MODAFL, kar vključuje raziskovalne skupine, ki so prej spadale v Physics Research Center (PHRC). Inšpektorjem MAAE ni bilo dovoljeno zaslišati njenih uslužbencev ali pregledati dokumentacije te organizacije, da bi se tako rešila odprta vprašanja o morebitni vojaški razsežnosti iranskega jedrskega programa.

Lokacija: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Teheran, Iran.

Datum uvrstitve na seznam EU: 24.6.2008 (ZN: 9.6.2010).

(29)

Mesbah Energy Company. Drugi podatki: (a) dobaviteljica za raziskovalni reaktor A40 v Araku, (b) vključena v iranski jedrski program.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(30)

Logistična izvozna družba Ministrstva za obrambo (Ministry of Defense Logistics Export). Logistična izvozna družba Ministrstva za obrambo (MODLEX) prodaja orožje, proizvedeno v Iranu, odjemalcem po vsem svetu v nasprotju z Resolucijo 1747 (2007), ki Iranu prepoveduje prodajo orožja ali sorodnega materiala.

Lokacija: PO Box 16315-189, Teheran, Iran; zahodna stran Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran.

Datum uvrstitve na seznam EU: 24.6.2008 (ZN: 9.6.2010).

(31)

Mizan Machinery Manufacturing. Družba Mizan Machinery Manufacturing (3M) je v lasti ali pod nadzorom koncerna SHIG ali deluje v njegovem imenu.

Lokacija: P.O. Box 16595-365, Teheran, Iran.

Alias: 3MG.

Datum uvrstitve na seznam EU: 24.6.2008 (ZN: 9.6.2010).

(32)

Modern Industries Technique Company. Družba Modern Industries Technique Company (MITEC) je odgovorna za načrtovanje in izgradnjo reaktorja za težko vodo IR-40 v Araku. MITEC je vodila naročila za izgradnjo reaktorja za težko vodo IR-40.

Lokacija: Arak, Iran.

Alias: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(33)

Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine. Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (Jedrski raziskovalni center za kmetijstvo in medicino – NFRPC) je velika raziskovalna enota Iranske organizacije za atomsko energijo (Atomic Energy Organization of Iran – AEOI), ki je bila uvrščena na seznam z Resolucijo 1737 (2006). NFRPC je center organizacije AEOI za razvoj jedrskega goriva in sodeluje pri dejavnostih, povezanih z bogatitvijo urana.

Lokacija: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran.

Alias: Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine; Karaji Agricultural and Medical Research Center.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(34)

Niru Battery Manufacturing Company. Drugi podatki: (a) podružnica DIO, (b) njena naloga je izdelava energetskih enot za iransko vojsko, vključno z raketnimi sistemi.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 3.3.2008.

(35)

Novin Energy Company (alias Pars Novin). Drugi podatki: deluje v okviru organizacije AEOI.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(36)

Parchin Chemical Industries. Drugi podatki: podružnica organizacije DIO.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(37)

Pars Aviation Services Company. Drugi podatki: vzdržuje zračna plovila.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(38)

Pars Trash Company. Drugi podatki: (a) vključena v iranski jedrski program (program centrifug), (b) navedena v poročilih MAAE.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(39)

Pejman Industrial Services Corporation. Družba Pejman Industrial Services Corporation je v lasti ali pod nadzorom koncerna SBIG ali deluje v njegovem imenu.

Lokacija: P.O. Box 16785-195, Teheran, Iran.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(40)

Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Drugi podatki: sodelovala je pri gradnji obrata za predelovanje urana v Esfahanu.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 3.3.2008.

(41)

Qods Aeronautics Industries. Drugi podatki: proizvaja zrakoplove brez posadke (UAV), padala, jadralna padala, motorna padala itd.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(42)

Sabalan Company. Sabalan je izposojeno ime za koncern SHIG.

Lokacija: Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(43)

Sanam Industrial Group. Drugi podatki: podrejen je organizaciji AIO.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(44)

Družba za zagotavljanje varnostne opreme (Safety Equipment Procurement – SEP). Drugi podatki: navidezna družba Organizacije za vesoljsko industrijo (AIO), vključena v program balističnih raket.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 3.3.2008.

(45)

7th of Tir. Drugi podatki: (a) podrejena organizaciji DIO, za katero je splošno znano, da je neposredno vključena v iranski jedrski program, (b) vključena v iranski jedrski program.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(46)

Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO). SAPICO je izposojeno ime za koncern SHIG.

Lokacija: Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(47)

Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Drugi podatki: (a) podrejeni subjekt Organizacije za vesoljsko industrijo, (b) vključen v iranski program balističnih raket.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(48)

Shahid Hemmat Industrial Group (SBIG). Drugi podatki: (a) podrejeni subjekt Organizacije za vesoljsko industrijo, (b) vključen v iranski program balističnih raket.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(49)

Shahid Karrazi Industries. Družba Shahid Karrazi Industries je v lasti ali pod nadzorom koncerna SBIG ali deluje v njegovem imenu.

Lokacija: Teheran, Iran.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(50)

Shahid Satarri Industries. Družba Shahid Sattari Industries je v lasti ali pod nadzorom koncerna SBIG ali deluje v njegovem imenu.

Lokacija: Jugovzhodni Teheran, Iran.

Alias: Shahid Sattari Group Equipment Industries.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(51)

Shahid Sayyade Shirazi Industries. Družba Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) je v lasti ali pod nadzorom organizacije DIO ali deluje v njenem imenu.

Lokacija: poleg Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Teheran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Teheran 1835, Iran; Babaei Highway — poleg Niru M.F.G, Teheran, Iran.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(52)

Sho’a’ Aviation. Drugi podatki: proizvaja mikrolahka letala.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(53)

Special Industries Group. Koncern Special Industries Group (SIG) je podrejen organizaciji DIO.

Lokacija: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Teheran, Iran.

Datum uvrstitve na seznam EU: 24.7.2007 (ZN: 9.6.2010).

(54)

TAMAS Company. Drugi podatki: (a) vključena v dejavnosti, povezane z bogatitvijo urana, (b) družba TAMAS je krovni organ, v okviru katerega so bile ustanovljene štiri hčerinske družbe, od katerih ena izvaja ekstrakcijo urana za pridobivanje koncentriranega urana, druga pa je odgovorna za predelavo in bogatitev urana ter uranove odpadke.

Datum uvrstitve na seznam EU: 24.4.2007 (ZN: 3.3.2008).

(55)

Tiz Pars. Tiz Pars je izposojeno ime za koncern SHIG. Družba Tiz Pars je med aprilom in julijem 2007 v imenu koncerna SHIG poskusila naročiti petosni laserski stroj za varjenje in rezanje, kar bi lahko bil znaten prispevek k iranskemu raketnemu programu.

Lokacija: Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(56)

Ya Mahdi Industries Group. Drugi podatki: podrejen je organizaciji AIO.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(57)

Yazd Metallurgy Industries. Družba Yazd Metallurgy Industries (YMI) je podrejena organizaciji DIO.

Lokacija: Pasdaran Avenue, poleg Telecommunication Industry, Teheran 16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran.

Alias: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

B.

Subjekti, ki so v lasti ali pod nadzorom Islamske revolucionarne garde ali delujejo v njenem imenu

(1)

Fater (ali Faater) Institute. Hčerinsko podjetje družbe Khatam al-Anbiya (KAA). Institut Fater je z dobavitelji iz tujine, verjetno v imenu drugih podjetij družbe KAA, sodeloval pri projektih Islamske revolucionarne garde v Iranu.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(2)

Gharagahe Sazandegi Ghaem. Družba Gharagahe Sazandegi Ghaem je v lasti ali pod nadzorom družbe KAA.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(3)

Ghorb Karbala. Družba Ghorb Karbala je v lasti ali pod nadzorom družbe KAA.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(4)

Ghorb Nooh. Družba Ghorb Nooh je v lasti ali pod nadzorom družbe KAA.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(5)

Hara Company. V lasti ali pod nadzorom družbe Ghorb Nooh.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(6)

Imensazan Consultant Engineers Institute. Je v lasti ali pod nadzorom družbe KAA ali deluje v njenem imenu.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(7)

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters. Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) je družba v lasti Islamske revolucionarne garde (IRGC). Sodeluje pri obsežnih civilnih in vojaških gradbenih projektih ter drugih inženirskih dejavnostih. Veliko sodeluje pri projektih Passive Defense Organization. Zlasti podružnice družbe KAA so bile v veliki meri vključene v izgradnjo objekta za bogatitev urana v kraju Qom/Fordow.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(8)

Makin. Družba Makin je v lasti ali pod nadzorom družbe KAA ali deluje v njenem imenu; je tudi hčerinsko podjetje družbe KAA.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(9)

Omran Sahel. V lasti ali pod nadzorom družbe Ghorb Nooh.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(10)

Oriental Oil Kish. Družba Oriental Oil Kish je v lasti ali pod nadzorom družbe KAA ali deluje v njenem imenu.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(11)

Rah Sahel. Družba Rah Sahel je v lasti ali pod nadzorom družbe KAA ali deluje v njenem imenu.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(12)

Rahab Engineering Institute. Institut Rahab je v lasti ali pod nadzorom družbe KAA ali deluje v njenem imenu; je tudi podružnica družbe KAA.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(13)

Sahel Consultant Engineers. V lasti ali pod nadzorom družbe Ghorb Nooh.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(14)

Sepanir. Družba Sepanir je v lasti ali pod nadzorom družbe KAA ali deluje v njenem imenu.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(15)

Sepasad Engineering Company. Družba Sepasad Engineering Company je v lasti ali pod nadzorom družbe KAA ali deluje v njenem imenu.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

C.

Subjekti, ki so v lasti ali pod nadzorom družbe Islamic Republic of Iran Shipping Lines ali delujejo v njenem imenu

(1)

Irano Hind Shipping Company.

Lokacija: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, nasproti Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Teheran, Iran; 265, poleg Mehrshad, Sedaghat St., nasproti Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(2)

IRISL Benelux NV.

Lokacija: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerpen, Belgija; št. za DDV BE480224531 (Belgija).

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(3)

South Shipping Line Iran (SSL).

Lokacija: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Teheran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Teheran, Iran.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.


PRILOGA IX

Seznam oseb in subjektov iz člena 23(2)

I.

Osebe in subjekti, vključeni v jedrske dejavnosti ali dejavnosti v zvezi z balističnimi raketami

A.   Osebe

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Reza AGHAZADEH

Datum rojstva: 15. 3. 1949;

številka potnega lista: S4409483, veljavnost 26. 4. 2000 – 27. 4. 2010, izdan v Teheranu;

številka diplomatskega potnega lista: D9001950, izdan 22. 1. 2008, veljaven do 21. 1. 2013; kraj rojstva: Khoy.

Nekdanji vodja Iranske organizacije za atomsko energijo (AEOI), ki nadzira iranski jedrski program in je bila uvrščena na seznam RVSZN 1737 (2006).

23. 4. 2007

2.

Ali DIVANDARI (alias DAVANDARI)

 

Vodja banke Bank Mellat (glej del B, št. 4).

26. 7. 2010

3.

Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Naslov NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran, Iran.

Namestnik in generalni direktor Podjetja za proizvodnjo in dobavo jedrskega goriva (NFPC) (glej del B, št. 30), dela organizacije AEOI, ki nadzira iranski jedrski program in je bila uvrščena na seznam RVSZN 1737 (2006). Svet guvernerjev MAAE in Varnostni svet od Irana zahtevata, naj prekine dejavnosti, povezane z bogatitvijo urana, v katerih sodeluje NFPC.

23. 4. 2007

4.

Inženir Mojtaba HAERI

 

Namestnik ministra, pristojen za industrijo, na iranskem ministrstvu za obrambo in logistiko oboroženih sil (MODAFL). Nadzornik Organizacije za vesoljsko industrijo (AIO) in Organizacije za obrambno industrijo (DIO).

23. 6. 2008

5.

Mahmood JANNATIAN

Datum rojstva: 21. 4. 1946;

številka potnega lista: T12838903.

Namestnik vodje Iranske organizacije za atomsko energijo (AEOI).

23. 6. 2008

6.

Said Esmail KHALILIPOUR (alias LANGROUDI)

Datum rojstva: 24. 11. 1945;

kraj rojstva: Langroud.

Namestnik vodje organizacije AEOI, ki nadzira iranski jedrski program in je bila uvrščena na seznam RVSZN 1737 (2006).

23. 4. 2007

7.

Ali Reza KHANCHI

Naslov NRC: AEOI-NRC, P.O. Box: 11365-8486, Teheran, Iran,

faks: (+9821) 8021412.

Vodja Centra za jedrske raziskave organizacije AEOI v Teheranu. MAAE od Irana še naprej zahteva pojasnilo glede poskusov ločevanja plutonija, izvedenih v TNRC, in glede prisotnosti delcev visoko obogatenega urana (HEU) v vzorcih iz okolja, vzetih v skladišču odpadkov v Karaju, kjer so našli zabojnike za skladiščenje tarč z osiromašenim uranom, uporabljenih v teh poskusih. Organizacija AEOI nadzira iranski jedrski program in je bila uvrščena na seznam RVSZN 1737 (2006).

23. 4. 2007

8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Generalni direktor družbe Iran Electronic Industries (glej del B, št. 20).

23. 6. 2008

9.

Fereydoun MAHMOUDIAN

Rojen 7. 11. 1943 v Iranu.

Št. potnega lista: 05HK31387, izdan 1. 1. 2002 v Iranu, veljaven do 7. 8. 2010.

Pridobil francosko državljanstvo 7. 5. 2008.

Direktor družbe Fulmen (glej del B, št. 13).

26. 7. 2010

10.

Brigadni general Beik MOHAMMADLU

 

Namestnik ministra, pristojen za preskrbo in logistiko, na MODAFL (glej del B, št. 29).

23. 6. 2008

11.

Mohammad MOKHBER

4th Floor, No. 39 Ghandi street, Teheran, Iran; 1517883115.

Predsednik fundacije Setad Ejraie, tj. investicijskega sklada, povezanega z glavnim vodjo Alijem Khameneïjem; član upravnega odbora banke Sina Bank.

26. 7. 2010

12.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

Vodja skupine Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), znane tudi pod imenom Cruise Missile Industry Group. Ta organizacija je uvrščena na seznam RVSZN 1747 in Priloge I k Skupnemu stališču 2007/140/SZVP.

26. 7. 2010

13.

Anis NACCACHE

 

Direktor družbe Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; njegova družba je poskušala pridobiti občutljivo blago v korist subjektov, navedenih v Resoluciji 1737 (2006).

23. 6. 2008

14.

Brigadni general Mohammad NADERI

 

Vodja Organizacije za vesoljsko industrijo (AIO) (glej del B, št. 1), ki je sodelovala v občutljivih iranskih programih.

23. 6. 2008

15.

Ali Akbar SALEHI

 

Minister za zunanje zadeve. Nekdanji vodja Iranske organizacije za atomsko energijo (AEOI), ki nadzira iranski jedrski program in je uvrščena na seznam RVSZN 1737 (2006).

17. 11. 2009

16.

Kontraadmiral Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

Nekdanji namestnik ministra, pristojen za usklajevanje, na MODAFL (glej del B, št. 29).

23. 6. 2008

17.

Abdollah SOLAT SANA

 

Generalni direktor obrata za predelovanje urana (UCF) v Esfahanu, v katerem izdelujejo material za predelavo (UF6) v obratu za bogatitev urana v Natanzu. Solat Sana je 27. avgusta 2006 od predsednika Ahmadinedžada prejel posebno nagrado za svoje delo.

23. 4. 2007

18.

Mohammad AHMADIAN

 

Nekdanji v. d. vodje Iranske organizacije za atomsko energijo (AEOI) in sedanji namestnik vodje AEOI, ki nadzira iranski jedrski program in je bila uvrščena na seznam RVSZN 1737 (2006).

23. 5. 2011

19.

Inženir Naser RASTKHAH

 

Namestnik vodje organizacije AEOI, ki nadzira iranski jedrski program in je bila uvrščena na seznam RVSZN 1737 (2006).

23. 5. 2011

20.

Behzad SOLTANI

 

Namestnik vodje organizacije AEOI, ki nadzira iranski jedrski program in je bila uvrščena na seznam RVSZN 1737 (2006).

23. 5. 2011

21.

Massoud AKHAVAN-FARD

 

Namestnik vodje organizacije AEOI za načrtovanje ter mednarodne in parlamentarne zadeve. AEOI nadzira iranski jedrski program in je bila uvrščena na seznam RVSZN 1737 (2006).

23. 5. 2011

22.

Dr. Ahmad AZIZI

 

Namestnik predsednika in generalni direktor banke Melli Bank PLC, ki je uvrščena na seznam EU.

1. 12. 2011

23.

Davoud BABAEI

 

Sedanji vodja varnostne službe raziskovalnega inštituta za logistiko oboroženih sil pri Ministrstvu za obrambo, imenovanega Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND), pod vodstvom Mohsena Fakhrizadeha, ki je uvrščen na seznam ZN. Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE) je opozorila na SPND zaradi možnih vojaških razsežnosti iranskega jedrskega programa, glede katerega Iran zavrača sodelovanje. Babaei je kot vodja varnostne službe odgovoren za preprečevanje razkrivanja informacij, tudi MAAE.

1. 12. 2011

24.

Hassan BAHADORI

 

Glavni izvršni direktor banke Arian Bank, ki je uvrščena na seznam EU.

1. 12. 2011

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

Namestnik vodje Iranske organizacije za atomsko energijo, ki je uvrščena na seznam EU; podrejen je Feridunu Abbasiju Davaniju, ki je uvrščen na seznam ZN. Pri iranskem jedrskem programu sodeluje vsaj od leta 2002, med drugim je bil vodja dobavne in logistične službe v okviru Amada, kjer je bil odgovoren za uporabo navideznih družb, kot je Kimia Madan, pri nabavi opreme in materiala za iranski program jedrskega orožja.

1. 12. 2011

26.

Dr. Peyman Noori BROJERDI

 

Predsednik nadzornega sveta in generalni direktor banke Bank Refah, ki je uvrščena na seznam EU.

1. 12. 2011

27.

Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)

 

Od volitev leta 2009 minister za znanost, raziskave in tehnologijo. Iran MAAE ni pojasnil njegove vloge pri študijah v zvezi z razvijanjem bojnih glav izstrelkov. To je eden od primerov iranskega nesodelovanja z MAAE pri njeni preiskavi "domnevnih študij", ki kaže, da ima iranski jedrski program tudi vojaški vidik; Iran med drugim zavrača dostop do dokumentov v zvezi z vpletenimi posamezniki.

Daneshjoo poleg ministrske funkcije v imenu predsednika Ahmadinedžada sodeluje tudi pri dejavnostih "pasivne obrambe". Organizacija za pasivno obrambo (Passive Defence Organisation) je že uvrščena na seznam EU.

1. 12. 2011

28.

Dr. Abdolnaser HEMMATI

 

Generalni direktor in glavni izvršni direktor banke Sina Bank, ki je uvrščena na seznam EU.

1. 12. 2011

29.

Milad JAFARI

Datum rojstva: 20. 9. 1974.

Iranski državljan, ki navideznim podjetjem SHIG, ki so uvrščena na seznam EU, dobavlja blago, zlasti kovine. Med januarjem in novembrom 2010 je dobavljal blago za SHIG. Nekaj od tega blaga je bilo plačanega po novembru 2010 pri centralni enoti banke Export Development Bank of Iran (EDBI) v Teheranu, ki je uvrščena na seznam EU.

1. 12. 2011

30.

Dr. Mohammad JAHROMI

 

Predsednik in generalni direktor banke Bank Saderat, ki je uvrščena na seznam EU.

1. 12. 2011

31.

Ali KARIMIAN

 

Iranski državljan, ki navideznim podjetjem SHIG in SBIG, ki so uvrščena na seznam ZN, dobavlja blago, zlasti ogljikova vlakna.

1. 12. 2011

32.

Majid KHANSARI

 

Generalni direktor družbe Kalaye Electric Company, ki je uvrščena na seznam ZN.

1. 12. 2011

33.

Mahmoud Reza KHAVARI

 

Predsednik nadzornega sveta in generalni direktor banke Bank Melli, ki je uvrščena na seznam EU.

1. 12. 2011

34.

Mohammad Reza MESKARIAN

 

Glavni izvršni direktor banke Persia International Bank v Londonu, ki je uvrščena na seznam EU.

1. 12. 2011

35.

Mohammad MOHAMMADI

 

Generalni direktor družbe MATSA.

1. 12. 2011

36.

Dr. M H MOHEBIAN

 

Generalni direktor Poštne banke (Post Bank), ki je uvrščena na seznam EU.

1. 12. 2011

37.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Vodja Raziskovalnega inštituta za fiziko (Physics Research Institute, prej Inštitut za uporabno fiziko – Institute of Applied Physics).

1. 12. 2011

38.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

Generalni direktor družbe za gorivo za jedrske reaktorje (Nuclear Reactors Fuel Company –SUREH), ki je uvrščena na seznam EU. Je tudi uradnik Iranske organizacije za atomsko energijo (AEOI – Atomic Energy Organisation of Iran). Nadzira in objavlja razpise za dobavna podjetja na področju občutljivih dobav za obrate za proizvodnjo goriva (Fuel Manufacturing Plant – FMP), pridobivanje cirkonija (Zirconium Powder Plant – ZPP) in konverzijo urana (Uranium Conversion Facility – UCF).

1. 12. 2011

39.

A. SEDGHI

 

Predsednik in neizvršni direktor banke Melli Bank PLC, ki je uvrščena na seznam EU.

1. 12. 2011

40.

Hamid SOLTANI

 

Generalni direktor upravljavske družbe za izgradnjo jedrskih elektrarn (Management Company for Nuclear Power Plant Construction – MASNA), ki je uvrščena na seznam EU.

1. 12. 2011

41.

Bahman VALIKI

 

Predsednik nadzornega sveta in generalni direktor banke Export Development Bank of Iran, ki je na seznamu EU.

1.12.2011

42.

Javad AL YASIN

 

Vodja Raziskovalnega centra za eksplozije in njihove posledice (Research Centre for Explosion and Impact; tudi METFAZ).

1.12.2011

43.

S ZAVVAR

 

Začasni generalni direktor banke Persia International Bank v Dubaju, ki je na seznamu EU.

1.12.2011

B.   Subjekti

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Organizacija za vesoljsko industrijo (AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran, Iran.

Langare Street, Nobonyad Square, Teheran, Iran.

AIO nadzira iransko proizvodnjo raket, vključno s skupinami Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group in Fajr Industrial Group, ki so bile vse uvrščene na seznam RVSZN 1737 (2006); vodja organizacije AIO in dva druga visoka uradnika so bili prav tako uvrščeni na seznam RVSZN 1737 (2006).

23. 4. 2007

2.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Organizacija, namenjena zagotavljanju geoprostorskih podatkov za program balističnih raket.

23. 6. 2008

3.

Azarab Industries

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teheran, Iran.

Energetska družba, ki zagotavlja podporo za proizvodnjo v okviru jedrskega programa, vključno z dejavnostmi, občutljivimi za širjenje orožja, ki so bile uvrščene na seznam; sodeluje pri izgradnji težkovodnega reaktorja v Araku.

26. 7. 2010

4.

Bank Mellat (vključno z vsemi podružnicami) in hčerinske družbe

Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran;

P. O. Box 11365-5964, Teheran 15817, Iran.

Vključena je v mrežo, ki podpira in spodbuja iranski jedrski program in program balističnih raket; opravljala je bančne storitve za subjekte, ki so na seznamu ZN in EU, ali subjekte, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjektov, uvrščenih na seznam, ali subjekte, ki so pod njihovim nadzorom ali v njihovi lasti; je matična družba banke First East Export Bank, ki je na seznamu RVSZN 1929.

26. 7. 2010

(a)

Mellat Bank SB CJSC

P.O. Box 24, Erevan 0010, Republika Armenija.

V 100-odstotni lasti banke Bank Mellat.

26. 7. 2010

(b)

Persia International Bank Plc

Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Združeno kraljestvo.

V 60-odstotni lasti banke Bank Mellat.

26. 7. 2010

5.

Bank Melli, Bank Melli Iran (vključno z vsemi podružnicami) in hčerinske družbe

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran, Iran.

Zagotavlja ali poskuša zagotavljati finančno pomoč družbam, ki sodelujejo pri nabavi blaga za iranski jedrski program in program balističnih raket ali ga dobavljajo (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company in DIO); ima vlogo posrednika za občutljive dejavnosti Irana; posredovala je pri številnih nakupih občutljivih materialov za iranski jedrski program in program balističnih raket; v imenu subjektov, povezanih z iransko jedrsko in raketno industrijo, je opravila vrsto finančnih storitev, vključno z odpiranjem akreditivov in vodenjem računovodskih evidenc; številne navedene družbe so bile uvrščene na seznam z RVSZN 1737 (2006) in 1747 (2007);

banka Bank Melli ni prekinila svojih dejavnosti, s katerimi podpira in spodbuja občutljive dejavnosti Irana; z izkoriščanjem svojih bančnih povezav še naprej nudi podporo in finančne storitve subjektom, ki so na seznamu ZN in EU, pri tovrstnih dejavnostih; prav tako deluje vimenu in v skladu z navodili teh subjektov, vključno z banko Bank Sepah, in pri tem pogosto deluje prek njihovih hčerinskih družb in družabnikov.

23. 6. 2008

(a)

Arian Bank (alias Aryan Bank)

House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan.

Banka Arian Bank je skupno podjetje bank Bank Melli in Bank Saderat.

26. 7. 2010

(b)

Assa Corporation

ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, ZDA davčna številka: 1368932 (ZDA).

Družba Assa Corporation je navidezna družba, ki jo je ustanovila in jo nadzira banka Bank Melli; ustanovljena je bila za prelivanje denarja iz Združenih držav Amerike v Iran.

26. 7. 2010

(c)

Assa Corporation Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Kanalski otoki.

Družba Assa Corporation Ltd je matična organizacija družbe Assa Corporation in je v lasti in pod nadzorom banke Bank Melli.

26. 7. 2010

(d)

Bank Kargoshaie (alias Bank Kargoshaee, alias Kargosai Bank, alias Kargosa'i Bank)

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran.

Banka Bank Kargoshaee je v lasti banke Bank Melli.

26. 7. 2010

(e)

Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

No 1 - Didare Shomali Haghani Highway 1518853115 Teheran, Iran;

druga lokacija:

2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teheran, Iran, P. O. Box 3898-15875;

druga: lokacija:

Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teheran, Iran 15116;

druga lokacija:

Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran;

registracijska številka družbe: 89584.

Banka je pridružena subjektom, ki so jih od leta 2000 sankcionirale Združene države Amerike, Evropska unija ali Združeni narodi; Združene države Amerike so jo uvrstile med družbe, ki so v lasti ali pod nadzorom banke Bank Melli.

26. 7. 2010

(f)

Bank Melli Iran

9/1, Ulitsa Mashkova, Moskva 130064, Rusija;

drugi naslov:

Mashkova st. 9/1 Moskva 105062, Rusija.

 

23. 6. 2008

(g)

Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)

18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Teheran, Iran, P.O. Box 37515-183;

druga lokacija:

Km 16 Karaj Special Road, Teheran, Iran;

registracijska številka družbe: 382231.

Združene države Amerike so banko uvrstile med družbe, ki so v lasti ali pod nadzorom banke Bank Melli.

26. 7. 2010

(h)

Cement Investment and Development Company (CIDCO) (alias Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)

No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave. Teheran, Iran, 1967757451;

No 241, Mirdamad Street, Teheran, Iran.

V popolni lasti družbe Bank Melli Investment Co. Holding Company za upravljanje vseh cementnih podjetij v lasti banke BMIIC.

26. 7. 2010

(i)

First Persian Equity Fund

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Kajmanski otoki;

druga lokacija:

Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104 Kajmanski otoki;

druga lokacija:

Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, P.O. Box 15875-3898.

Sklad s sedežem na Kajmanskih otokih in z dovoljenjem iranske vlade za tuje naložbe na teheranski borzi.

26. 7. 2010

(j)

Mazandaran Cement Company

No 51, sattari st. Afric Ave. Teheran, Iran;

druga lokacija:

Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Teheran, Iran 19688;

druga lokacija:

40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teheran, Iran.

Pod nadzorom banke Bank Melli Iran.

26. 7. 2010

(k)

Mehr Cayman Ltd.

Kajmanski otoki; številka iz trgovinskega registra: 188926 (Kajmanski otoki).

V lasti ali pod nadzorom banke Bank Melli.

26. 7. 2010

(l)

Melli Agrochemical Company PJS (alias Melli Shimi Keshavarz)

5th Floor No 23 15th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Teheran, Iran;

druga lokacija:

Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teheran, Iran.

V lasti ali pod nadzorom banke Bank Melli.

26. 7. 2010

(m)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Združeno kraljestvo.

 

23. 6. 2008

(n)

Melli Investment Holding International

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubaj, Združeni arabski emirati;

številka registracije družbe (Dubaj): 0107, izdana 30. 11. 2005.

V lasti ali pod nadzorom banke Bank Melli.

26. 7. 2010

(o)

Shemal Cement Company (alias Siman Shomal, alias Shomal Cement Company)

No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Teheran - 15146 Iran;

druga lokacija:

Dr Beheshti Ave No. 289, Teheran, Iran 151446;

druga lokacija:

289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teheran, Iran.

Pod nadzorom banke Bank Melli Iran.

26. 7. 2010

6.

Bank Refah

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, 19917 Iran.

Potem ko je Evropska unija proti banki Bank Melli uvedla sankcije, je njene tekoče posle prevzela banka Bank Refah.

26. 7. 2010

7.

Bank Saderat Iran (vključno z vsemi podružnicami) in hčerinske družbe:

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran.

Bank Saderat je iranska banka v delni lasti iranske vlade; subjektom, ki so zagotavljali storitve za iranski jedrski program in program balističnih raket, je zagotavljala finančne storitve, med drugim tudi za subjekte, ki so na seznamu RVSZN 1737; banka Bank Saderat je še marca 2009 upravljala plačila in akreditive za organizacijo DIO (proti kateri so bile z RVSZN 1737 uvedene sankcije); leta 2003 je banka Bank Saderat upravljala akreditive v imenu iranske energetske družbe Mesbah (proti kateri so bile pozneje uvedene sankcije v skladu z RVSZN 1737).

26. 7. 2010

(a)

Bank Saderat PLC (London)

5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, Združeno kraljestvo.

Hčerinska družba v 100-odstotni lasti banke Bank Saderat.

 

8.

Sina Bank

187, Avenue Motahari, Teheran, Iran.

Interesi te banke so tesno povezani z interesi "Daftarja" (tj. uradom glavnega vodje, katerega administracija šteje okoli 500 sodelavcev); na ta način prispeva k financiranju strateških interesov režima.

26. 7. 2010

9.

ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)

No 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iran.

Zagotavlja industrijsko blago, posebej za dejavnosti jedrskega programa, ki jih opravljajo organizacija AEOI ter družbi Novin Energy in Kalaye Electric Company (vse na seznamu RVSZN 1737); direktor družbe ESNICO je Haleh Bakhtiar (na seznamu RVSZN 1803).

26. 7. 2010

10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Teheran, Iran.

Etemad Amin Invest Co Mobin, ki je povezan z družbo Naftar in fundacijo Bonyad-e Mostazafan; prispeva k financiranju strateških interesov režima in vzporedne iranske države.

26. 7. 2010

11.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (vključno z vsemi podružnicami) in hčerinske družbe:

Export Development Building, 21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Teheran – Iran, 15138-35711;

15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iran;

Tose'e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran;

No 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teheran, Iran;

številka trgovinskega registra: 86936

(Iran).

Banka Export Development Bank of Iran (EDBI) zagotavlja finančne storitve družbam, povezanim z domnevnimi iranskimi programi za širjenje orožja; subjektom s seznamov ZN pa pomaga pri izmikanju sankcijam in njihovem kršenju; zagotavlja finančne storitve subjektom, podrejenim MODAFL, in njihovim navideznim družbam, ki podpirajo iranski jedrski program in program balističnih raket;

še naprej opravlja plačila za banko Bank Sepah, ki so jo ZN naknadno uvrstili na seznam, med drugim tudi njena plačila, povezana z iranskim jedrskim programom in programom balističnih raket; EDBI opravlja transakcije za subjekte, povezane z iransko obrambo in raketno industrijo, med katerimi je veliko takih, proti katerim je Varnostni svet ZN uvedel sankcije; banka EDBI je bila glavna posrednica pri vodenju financiranja banke BankSepah (od leta 2007 na seznamu subjektov, proti katerim je Varnostni svet ZN uvedel sankcije); različnim subjektom MODAFL zagotavlja finančne storitve ter omogoča dejavnosti neprekinjenega preskrbovanja navideznih družb, povezanih s subjekti MODAFL.

26. 7. 2010

(a)

EDBI Exchange Company (alias Export Development Exchange Broker Co.)

No 20, 13th St., Vozara Ave., Teheran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353;

druga lokacija:

Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran.

Družba EDBI Exchange Company s sedežem v Teheranu je v 70-odstotni lasti banke Export Development Bank of Iran (EDBI); oktobra 2008 je bila uvrščena na seznam ZN, ker je v lasti ali pod nadzorom banke EDBI.

26. 7. 2010

(b)

EDBI Stock Brokerage Company

Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran.

EDBI Stock Brokerage Company s sedežem v Teheranu je hčerinska družba banke Export Development Bank of Iran (EDBI) in v njeni popolni lasti; oktobra 2008 je bila uvrščena na seznam ZN, ker je v lasti ali pod nadzorom banke EDBI.

26. 7. 2010

(c)

Banco Internacional De Desarrollo CA

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C. P. 1060, Venezuela.

Banka Banco Internacional De Desarrollo CA je v lasti banke Export Development Bank of Iran.

26. 7. 2010

12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teheran, Iran.

Hčerinska družba organizacije IAIO v okviru MODAFL (glej št. 29); njena glavna dejavnost je proizvodnja kompozitnih materialov za letalsko industrijo, povezana pa je tudi z razvijanjem zmogljivosti za proizvodnjo ogljikovih vlaken za jedrske in raketne naprave; povezana je z uradom Technology Cooperation Office. Iran je nedavno naznanil, da načrtuje masivno proizvodnjo nove generacije centrifug, za katere bo morala družba FACI razvijati zmogljivosti za proizvodnjo ogljikovih vlaken.

26. 7. 2010

13.

Fulmen

167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teheran.

Družba Fulmen je sodelovala pri vgradnji električne opreme na lokaciji Qom/Fordoo še v času pred razkritjem njenega obstoja.

26. 7. 2010

(a)

Arya Niroo Nik

 

Arya Niroo Nik je navidezna družba, ki jo družba Fulmen uporablja za opravljanje nekaterih svojih dejavnosti.

26. 7. 2010

14.

Future Bank BSC

Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrajn. PO Box 785;

registracijska številka družbe: 54514-1 (Bahrajn), veljati preneha 9. junija 2009; številka dovoljenja za poslovanje: 13388 (Bahrajn).

Dve tretjini banke Future Bank s sedežem v Bahrajnu sta v lasti iranskih bank; banki Bank Melli in Bank Saderat, ki sta na seznamu EU, imata vsaka v lasti po eno tretjino delnic, preostala tretjina pa je v lasti bahrajnske banke Ahli United Bank (AUB); čeprav ima AUB v lasti še vedno delnice banke Future Bank (v skladu z njenim letnim poročilom za leto 2007), nima več večjega vpliva nad banko, ki jo dejansko upravljata iranski matični družbi, obe uvrščeni na seznam RVSZN 1803 kot banki, ki ju je treba posebej "nadzirati"; tesno povezavo med banko Future Bank in Iranom dokazuje tudi dejstvo, da je predsednik banke Bank Melli hkrati tudi predsednik banke Future Bank.

26. 7. 2010

15.

Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)

 

Vladni organ, pristojen za spodbujanje industrializacije Irana; nadzira različne družbe, ki sodelujejo v dejavnostih jedrskega programa in programa balističnih raket ter pri nabavi napredne proizvodne tehnologije v tujini v podporo tema programoma.

26. 7. 2010

16.

Iran Aircraft Industries (IACI)

 

Hčerinska družba organizacije IAIO v okviru MODAFL (glej št. 29); proizvaja, popravlja in opravlja remont letal in motorjev zrakoplovov ter dobavlja dele za letalski sektor, pogosto s poreklom iz Združenih držav Amerike, običajno prek tujih posrednikov; družba IACI in njene hčerinske družbe sodelujejo tudi v svetovni mreži posrednikov, ki iščejo dobavitelje blaga za letalski sektor.

26. 7. 2010

17.

Iran Aircraft Manufacturing Company (alias HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;

P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran;

P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran;

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran.

Je v lasti ali pod nadzorom MODAFL ali deluje v njegovem imenu (glej št. 29).

26. 7. 2010

18.

Iran Centrifuge Technology Company (tudi TSA ali TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teheran.

Podjetje TESA je prevzelo dejavnosti Farayand Technique (na seznamu RVSZN 1737). Proizvaja dele za centrifuge za bogatenje urana in neposredno podpira dejavnosti, ki bi lahko bile povezane s širjenjem orožja in ki bi jih moral Iran v skladu z resolucijami VSZN prenehati izvajati. Opravlja delo za podjetje Kalaye Electric Company (na seznamu RVSZN 1737).

26. 7. 2010

19.

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;

drugi naslov:

PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran;

drugi naslov:

Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran.

Iran Communications Industries, hčerinska družba družbe Iran Electronics Industries (glej št. 20), proizvaja različne artikle, med drugim komunikacijske sisteme, avionične, optične in elektro-optične naprave, mikroelektroniko, informacijsko tehnologijo, naprave za testiranja in meritve, zaščito za telekomunikacijske naprave in elektronsko orožje, ter proizvaja in obnavlja radarske cevi in metalce raket; ti izdelki se lahko uporabijo v programih, v zvezi s katerimi v skladu z RVSZN 1737 veljajo sankcije.

26. 7. 2010

20.

Iran Electronics Industries

(vključno z vsemi podružnicami) in hčerinske družbe:

P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran.

Hčerinska družba v popolni lasti MODAFL (in zato sestrska organizacija organizacij AIO, AvIO in DIO); njena vloga je proizvodnja elektronskih sestavnih delov za iraške sisteme orožja.

23. 6. 2008

(a)

Isfahan Optics

P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran;

P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran.

Je v lasti ali pod nadzorom družbe Iran Electronics Industries ali deluje v njenem imenu.

26. 7. 2010

21.

Iran Insurance Company (alias Bimeh Iran)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Teheran, Iran;

P. O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iran.

Družba Iran Insurance Company je zavarovala nakup različnih predmetov, ki se lahko uporabijo v programih, proti katerim so bile uvedene sankcije v skladu z RVSZN 1737; kupljeni zavarovani predmeti vključujejo rezervne dele za helikopterje, elektroniko in računalnike, ki se uporabljajo v zrakoplovih in za navigacijo raket.

26. 7. 2010

22.

Organizacija za iransko letalsko industrijo (Iranian Aviation Industries Organization, IAIO)

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Teheran, Iran;

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Teheran, Iran;

107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran.

Organizacija v okviru MODAFL (glej št. 29), ki je pristojna za načrtovanje in vodenje industrije iraškega vojaškega letalstva.

26. 7. 2010

23.

Javedan Mehr Toos

 

Inženirska družba, ki skrbi za dobavo Iranski organizaciji za atomsko energijo AEOI, ki pa je na seznamu RVSZN 1737.

26. 7. 2010

24.

Kala Naft

Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iran;

No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;

Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran;

Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1.

Trguje z opremo za naftni in plinski sektor, ki se uporablja za izvajanje iranskega jedrskega programa; družba je poskušala pridobiti material (zelo odporna vrata iz zlitine), ki ga uporabljajo samo v jedrski industriji; povezana je z družbami, ki sodelujejo v iranskem jedrskem programu.

26. 7. 2010

25.

Machine Sazi Arak

4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran.

Energetska družba, povezana z organizacijo IDRO, ki zagotavlja proizvodno podporo v jedrskem programu in izvaja dejavnosti, uvrščene na seznam in občutljive za širjenje orožja; sodeluje pri izgradnji težkovodnega reaktorja v Araku; Združeno kraljestvo je za družbo Machine Sazi Arak julija 2009 izdalo obvestilo o zavrnitvi izvoza za zapiralo za odprtine iz grafita iz aluminijevega oksida (alumina graphite stopper rod); Švedska je maja 2009 zanikala, da je družbi Machine Sazi Arak izvozila obloge za robove tlačne posode (cladding of dish ends for pressure vessels).

26. 7. 2010

26.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran.

Hčerinska družba organizacije DIO.

23. 4. 2007

27.

MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran), upravljavska družba za izgradnjo jedrskih elektrarn

 

Podrejena organizaciji AEOI in družbi Novin Energy (obe na seznamu RVSZN 1737); sodeluje pri razvoju jedrskih reaktorjev.

26. 7. 2010

28.

Mechanic Industries Group

 

Je bila vključena v izdelavo sestavnih delov za program balističnih raket.

23. 6. 2008

29.

Ministrstvo za obrambo in podporo logistiki oboroženih sil (Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics, tudi Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics, tudi MODAFL, tudi MODSAF)

Nahaja se na zahodni strani ulice Dabestan Street, okrožje Abbas Abad, Teheran, Iran.

Pristojno za iranske raziskovalne, razvojne in proizvodne programe na obrambnem področju, vključno z jedrskim programom in programom balističnih raket.

23. 6. 2008

30.

Podjetje za proizvodnjo in dobavo jedrskega goriva (Nuclear Fuel Production and Procurement Company, NFPC)

AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teheran / Iran;

P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Teheran, Iran.

Oddelek za proizvodnjo jedrskega goriva (NFPD) organizacije AEOI vodi raziskave in razvoj na področju ciklusa jedrskega goriva, vključno z iskanjem, izkopavanjem, mletjem in predelavo urana ter ravnanjem z jedrskimi odpadki. NFPC je naslednik NFPD; kot hčerinska družba organizacije AEOI vodi raziskave in razvoj na področju ciklusa jedrskega goriva, vključno s predelavo in bogatitvijo urana.

23. 4. 2007

31.

Parchin Chemical Industries

 

Družba je bila dejavna na področju pogonske tehnologije za iranski balistični program.

23. 6. 2008

32.

Parto Sanat Co

No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teheran, 15178 Iran.

Družba proizvaja menjalce frekvenc in je sposobna razviti/predelati iz tujine uvožene menjalce frekvenc tako, da se lahko uporabijo pri bogatenju s plinskimi centrifugami; najverjetneje sodeluje pri dejavnostih širjenja jedrskega orožja.

26. 7. 2010

33.

Passive Defense Organization

 

Organizacija, odgovorna za izbor in izgradnjo strateških objektov, vključno – sodeč po zagotovilih Irana – z objektom za bogatitev urana v Fordowu (Qom), katerega izgradnja ni bila prijavljena pri MAAE, kar je v nasprotju z obveznostmi Irana (potrjeno v resoluciji sveta guvernerjev MAAE); njen predsednik je nekdanji vodja iranske revolucionarne garde (IRGC), brigadni general Gholam-Reza Jalali.

26. 7. 2010

34.

Poštna banka

237, Motahari Ave., Teheran, Iran 1587618118.

Poštna banka se je iz iranske državne banke razvila v banko, ki pomaga Iranu v mednarodni trgovini; deluje v imenu banke Bank Sepah (na seznamu RVSZN 1747): izvaja transakcije banke Bank Sepah in prikriva povezavo slednje s transakcijami, da bi se ta izognila sankcijam; poštna banka je leta 2009 v imenu banke Bank Sepah posredovala v poslovnih dejavnostih med iransko obrambno industrijo in čezmorskimi upravičenci; posredovala je v poslovnih dejavnostih z navidezno družbo za severnokorejsko poslovno banko Tranchon, znano po posredovanju v poslovnih dejavnostih, povezanih s širjenjem orožja med Iranom in DLRK.

26. 7. 2010

35.

Raka

 

Oddelek družbe Kalaye Electric Company (na seznamu RVSZN 1737); ustanovljen je bil konec leta 2006 in je pristojen za izgradnjo obrata za bogatitev urana v Fordowu (Qom).

26. 7. 2010

36.

Raziskovalni inštitut za jedrsko znanost in tehnologijo (Research Institute of Nuclear Science and Technology, tudi Nuclear Science and Technology Research Institute)

AEOI, PO Box 14395-836, Teheran.

Pod pristojnostjo AEOI, nadaljuje delo njenega nekdanjega raziskovalnega oddelka. Njegov generalni direktor je podpredsednik AEOI Mohammad Ghannadi (na seznamu RVSZN 1737).

26. 7. 2010

37.

Schiller Novin

Gheytariyeh Avenue - no153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran.

Deluje v imenu Organizacije za obrambno industrijo (DIO).

26. 7. 2010

38.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group

 

Industrijska skupina SAKIG razvija in proizvaja izstrelke zemlja–zrak za iranske vojaške sile; vzdržuje vojaške, raketne in protiletalskoobrambne projekte ter dobavlja blago iz Rusije, Belorusije in Severne Koreje.

26. 7. 2010

39.

Shakhese Behbud Sanat

 

Družba, ki proizvaja opremo in dele za jedrski gorilni ciklus.

26. 7. 2010

40.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

SPO po vsej verjetnosti posreduje pri uvozu celega orožja; verjetno je hčerinska družba MODAFL.

23. 6. 2008

41.

Urad za tehnološko sodelovanje urada iranskega predsednika (Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office)

Teheran, Iran.

Pristojen za tehnološki napredek Irana s pomočjo ustreznih tujih javnih naročil in usposabljanja; podpira jedrske in raketne programe.

26. 7. 2010

42.

Yasa Part (vključno z vsemi podružnicami) in hčerinske družbe

 

Družba, ki se ukvarja z javnimi naročili v zvezi z nakupi materiala in tehnologije, ki so potrebni za jedrske in balistične programe.

26. 7. 2010

(a)

Arfa Paint Company

 

Deluje v imenu družbe Yasa Part.

26. 7. 2010

(b)

Arfeh Company

 

Deluje v imenu družbe Yasa Part.

26. 7. 2010

(c)

Farasepehr Engineering Company

 

Deluje v imenu družbe Yasa Part.

26. 7. 2010

(d)

Hosseini Nejad Trading Co.

 

Deluje v imenu družbe Yasa Part.

26. 7. 2010

(e)

Iran Saffron Company or Iransaffron Co.

 

Deluje v imenu družbe Yasa Part.

26. 7. 2010

(f)

Shetab G.

 

Deluje v imenu družbe Yasa Part.

26. 7. 2010

(g)

Shetab Gaman

 

Deluje v imenu družbe Yasa Part.

26. 7. 2010

(h)

Shetab Trading

 

Deluje v imenu družbe Yasa Part.

26. 7. 2010

(i)

Y.A.S. Co. Ltd

 

Deluje v imenu družbe Yasa Part.

26. 7. 2010

43.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Sedež: Depenau 2, D-Hamburg 20095; podružnica na otoku Kiš: Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Otok Kiš 79415;

podružnica v Teheranu: No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Teheran, Iran.

EIH pomembno pomaga več iranskim bankam z drugimi možnostmi za transakcije, ki jih onemogočajo sankcije EU proti Iranu. Deluje kot svetovalna in posredniška banka za transakcije z iranskimi subjekti s seznama. Avgusta 2010 je na primer zamrznila račune banke Saderat Iran in Bank Mellat pri EIH v Hamburgu. Kmalu zatem je ponovno začela poslovati v eurih z Bank Mellat in Bank Saderat Iran ter pri tem uporabljalaračune EIH pri neimenovani iranski banki. Avgusta 2010 je vzpostavljala sistem, ki bi omogočil redna plačila bankama Bank Saderat London in Future Bank Bahrain, ki bi zaobšla sankcije EU.

Oktobra 2010 je EIH še vedno delovala kot posrednica za plačila sankcioniranim iranskim bankam, tudi Bank Mellat in Bank Saderat. Te sankcionirane banke morajo svoja plačila preusmeriti na EIH prek iranske banke za industrijo in rudarstvo (Bank of Industry and Mine). Leta 2009 se je prek EIH sankcijam izognila banka Post Bank, del česar je bilo tudi opravljanje transakcij za Bank Sepah, ki je uvrščena na seznam ZN. Bank Mellat, ki je na seznamu EU, je ena od matičnih bank EIH.

23. 5. 2011

44.

Onerbank ZAO (alias. Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, Minsk 220004, Belorusija.

Banka s sedežem v Belorusiji, v lasti Bank Refah Kargaran, Bank Saderat in Bank Toseeh Saderat Iran.

23. 5. 2011

45.

Aras Farayande

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Teheran.

Sodelovanje pri nabavi materiala za iransko podjetje za centrifugalno tehnologijo (Iran Centrifuge Technology Company), za katero veljajo sankcije EU.

23. 5. 2011

46.

EMKA Company

 

Podružnica podjetja TAMAS, za katerega veljajo sankcije ZN, ki se ukvarja z odkrivanjem in pridobivanjem urana.

23. 5. 2011

47.

Neda Industrial Group

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Teheran.

Podjetje za industrijsko avtomatizacijo, ki dela za električno podjetje Kalaye, za katerega veljajo sankcije ZN, v obratu za obogatitev uranskega goriva v Natanzu.

23. 5. 2011

48.

Neka Novin

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Teheran, 15875-6653.

Sodelovanje pri nabavi specialistične opreme in materiala za neposredno uporabo v iranskem jedrskem programu.

23. 5. 2011

49.

Noavaran Pooyamoj

No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Teheran.

Sodelovanje pri nabavi materiala pod nadzorom, ki se neposredno uporablja pri proizvodnji centrifug za iranski program bogatenja urana.

23. 5. 2011

50.

Noor Afza Gostar, (tudi Noor Afzar Gostar)

Opp Seventh Alley, Zarafshan Street, Eivanak Street, občina Qods.

Podjetje, ki je podružnica Iranske organizacije za atomsko energijo (AEOI). Sodeluje pri nabavi opreme za jedrski program.

23. 5. 2011

51.

Pouya Control

No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Teheran.

Podjetje, ki sodeluje pri nabavi inverterjev za prepovedani iranski program bogatenja urana.

23. 5. 2011

52.

Raad Iran (tudi Raad Automation Company)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teheran.

Podjetje, ki sodeluje pri nabavi inverterjev za prepovedani iranski program bogatenja urana. Ustanovljeno je bilo za proizvodnjo in zasnovo krmilnih sistemov, ukvarja pa se tudi s prodajo in instalacijo inverterjev in programljivih logičnih krmilnikov.

23. 5. 2011

53.

SUREH (podjetje za gorivo za jedrske reaktorje)

Sedež: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, TeheranComplex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road.

Podjetje pod pristojnostjo AEOI, sestavljeno iz obrata za konverzijo urana, obrata za proizvodnjo goriva in obrata za pridobivanje cirkonija.

23. 5. 2011

54.

Sun Middle East FZ Company

 

Podjetje, ki nabavlja občutljivo blago za Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Sun Middle East prek posrednikov zunaj Irana podjetju SUREH nabavlja potrebno blago. Kadar je blago namenjeno za Iran, daje tem posrednikom napačne podatke o končnem uporabniku ter tako poskuša zaobiti carinske organe zadevne države.

23. 5. 2011

55.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teheran.

Proizvajalec električne opreme (stikala), ki sodeluje pri izgradnji objekta Fordow (Kom), ki ni bila prijavljena pri MAAE.

23. 5. 2011

56.

Bals Alman

 

Proizvajalec električne opreme (stikala), ki sodeluje pri gradnji objekta Fordow (Kom), ki je v teku in ki ni bila prijavljena pri MAAE.

23. 5. 2011

57.

Hirbod Co

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Teheran 14316.

Podjetje, ki za Kalaye Electric Company (KEC), za katerega veljajo sankcije ZN, nabavlja blago in opremo za iranski jedrski program in program balističnih raket.

23. 5. 2011

58.

Iran Transfo

15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Teheran.

Proizvajalec pretvornikov, ki sodeluje pri gradnji objekta Fordow (Kom), ki je v teku in ki ni bila prijavljena pri MAAE.

23. 5. 2011

59.

Marou Sanat (tudi Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Teheran.

Nabavno podjetje, ki dela za Mesbah Energy, ki je uvrščeno na seznam RVSZN 1737.

23. 5. 2011

60.

Paya Parto (tudi Paya Partov)

 

Podružnica podjetja Novin Energy, ki se ukvarja z laserskim varjenjem; zanj so bile uvede sankcije z RVSZN 1747.

23. 5. 2011

61.

Safa Nicu, tudi "Safa Nicu Sepahan", "Safanco Company", "Safa Nicu Afghanistan Company", "Safa Al-Noor Company" in "Safa Nicu Ltd Company".

Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran;

No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Teheran, Iran;

No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran;

PO Box 106900, Abu Dabi, ZAE;

No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afghanistan;

No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, ZAE.

Podjetje za komunikacijsko tehnologijo, ki je dobavljalo opremo za objekt na lokaciji Fordow (Kom), katerega gradnja ni bila prijavljena pri MAAE.

23. 5. 2011

62.

Taghtiran

 

Strojegradno podjetje, ki nabavlja opremo za iranski raziskovalni reaktor na težko vodo IR-40.

23. 5. 2011

63.

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malezija.

Pearl Energy Company Ltd. je podružnica v stoodstotni lasti First East Export Bank (FEEB), ki so jo ZN junija 2010 uvrstili na seznam Resolucije Varnostnega sveta 1929. Pearl Energy Company je ustanovila banka FEEB za gospodarske raziskave o več svetovnih industrijskih panogah.

23. 5. 2011

64.

Pearl Energy Services, SA

15 Avenue de Montchoisi, Lozana, 1006 VD, Švica; registracijsko potrdilo podjetja #CH-550. 1. 058. 055-9.

Pearl Energy Services S. A. je podružnica v polni lasti podjetja Pearl Energy Company Ltd. s sedežem v Švici. Njena naloga je zagotavljanje finančnih sredstev in strokovnega znanja subjektom, ki želijo vstopiti v iranski naftni sektor.

23. 5. 2011

65.

West Sun Trade GMBH

Winterhuder Weg 8, Hamburg 22085, Nemčija;

telefon: 0049 40 2270170; registracijsko potrdilo podjetja # HRB45757 (Nemčija).

V lasti ali pod nadzorom podjetja Machine Sazi Arak.

23. 5. 2011

66.

MAAA Synergy

Malezija.

Sodelovanje pri nabavi sestavnih delov za iranska bojna letala.

23. 5. 2011

67.

Modern Technologies FZC (MTFZC)

PO Box 8032, Šarja, Združeni arabski emirati

Sodelovanje pri nabavi sestavnih delov za iranski jedrski program.

23. 5. 2011

68.

Qualitest FZE

Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubaj, Združeni arabski emirati.

Sodelovanje pri nabavi sestavnih delov za iranski jedrski program.

23. 5. 2011

69.

Raziskovalni center Bonab (Bonab Research Center – BRC)

Jade ye Tabriz (km 7), Vzhodni Azerbajdžan, Iran.

Pridružen AEOI.

23. 5. 2011

70.

Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran.

Sodelovanje pri nabavi sestavnih delov za iranski jedrski program.

23. 5. 2011

71.

Institut za aplikativno fiziko (Institute of Applied Physics – IAP)

 

Raziskuje uporabo iranskega jedrskega programa za vojaške namene.

23. 5. 2011

72.

Aran Modern Devices (AMD)

 

Pridružen mreži MTFZC.

23. 5. 2011

73.

Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (tudi Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)

8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, Iran.

Sodelovanje pri nabavah za iranskih program raket.

23. 5. 2011

74.

Electronic Components Industries (ECI)

Hossain Abad Avenue, Širaz, Iran.

Podružnica Iran Electronics Industries.

23. 5. 2011

75.

Shiraz Electronics Industries

Box 71365-1589, Širaz, Iran.

Podružnica Iran Electronics Industries.

23. 5. 2011

76.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Teheran, Iran.

V lasti ali pod nadzorom Khatam al-Anbiya Construction Headquarters.

23. 5. 2011

77.

Univerza Shahid Beheshti

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Teheran, Iran.

V lasti ali pod nadzorom Ministrstva za obrambo in logistiko oboroženih sil (MODAFL). Opravlja znanstvene raziskave o jedrskem orožju.

23. 5. 2011

78.

Aria Nikan, (alias Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Teheran, 1576935561.

Dobavitelj komercialnega oddelka iranskega podjetja za centrifugalno tehnologijo (Iran Centrifuge Technology Company – TESA), ki je na seznamu EU. Prizadevali so si zagotoviti prepovedani material, med drugim tudi iz EU, za uporabo pri iranskem jedrskem programu.

1. 12. 2011

79.

Bargh Azaraksh; (alias Barghe Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.

Z družbo je bila sklenjena pogodba za dela v zvezi z električno napeljavo in cevovodi na objektih za bogatitev urana na lokacijah Natanz in Qom/Fordow. Družba je bila zadolžena za oblikovanje, nabavo in vgradnjo električne nadzorne opreme v Natanzu leta 2010.

1. 12. 2011

80.

Behineh Trading Co

Teheran, Iran.

Družba, vpletena v pošiljanje streliva iz Irana v tretjo državo prek Nigerije.

1. 12. 2011

81.

Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Teheran, Iran.

Proizvajalec vakuumske opreme, s katero se oskrbujeta objekta za bogatitev urana na lokacijah Natanz in Qom/Fordow. Leta 2011 je družbi Kalaye Electric Company, ki je na seznamu ZN, dostavil tlačne merilnike.

1. 12. 2011

82.

Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Teheran.

Iranska družba za pridobivanje urana in proizvodnjo jedrskega goriva. Nadzira jo Iranska organizacija za atomsko energijo (AEOI), ki je na seznamu ZN.

1. 12. 2011

83.

Ghani Sazi Uranium Company (alias Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Teheran.

Družba je podrejena podjetju TAMAS, ki je na seznamu ZN. Z družbo Kalaye Electric Company, ki je na seznamu ZN, in podjetjem TESA, ki je na seznamu EU, ima sklenjene pogodbe o proizvodnji.

1. 12. 2011

84.

Iran Pooya (alias Iran Pouya)

 

Družba v lasti vlade, ki je upravljala največji ekstruder aluminija v Iranu in dobavljala material za uporabo v proizvodnji ohišij za centrifuge IR-1 in IR-2. Pomembna proizvajalka aluminijskih cilindrov za centrifuge, katere stranki sta tudi organizacija AEOI, ki je na seznamu ZN, in podjetje TESA, ki je na seznamu EU.

1. 12. 2011

85.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Teheran 19395-5999.

Energetsko podjetje, vpleteno v gradnjo objekta za bogatitev urana na lokaciji Qom/Fordow. Ne sme izvažati v Združeno kraljestvo, Italijo in Španijo.

1. 12. 2011

86.

Karanir (alias Moaser, alias Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue; PO Box 19395-6439, Teheran.

Sodeluje pri nakupu opreme in materiala, ki se neposredno uporablja pri iranskem jedrskem programu.

1. 12. 2011

87.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Teheran.

Sodeluje pri nakupu opreme in materiala, ki se neposredno uporablja pri iranskem jedrskem programu.

1. 12. 2011

88.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul.

Družba, ki jo vodi Milad Jafari in ki podjetjem Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) prek navideznih družb dobavlja blago, predvsem kovine.

1. 12. 2011

89.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Teheran, Iran.

Iranska družba, ki ima z družbo Kalaye Electric Company, ki je na seznamu ZN, sklenjeno pogodbo za zagotavljanje oblikovalskih in inženirskih storitev na področju celotnega ciklusa jedrskega goriva. Pred kratkim je dobavila opremo za objekt za bogatitev urana v Natanzu.

1. 12. 2011

90.

Mobin Sanjesh (alias FITCO)

Street, Abbas Abad, Teheran.

Sodeluje pri nakupu opreme in materiala, ki se neposredno uporablja pri iranskem jedrskem programu.

1. 12. 2011

91.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Družba, ki jo vodi Milad Jafari in ki podjetjem Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) prek navideznih družb dobavlja blago, predvsem kovine.

1. 12. 2011

92.

Research Centre for Explosion and Impact (alias METFAZ)

44, 180th Street West, Teheran, 16539-75751.

Podrejen univerzi Malek Ashtar University, ki je na seznamu EU; nadzira dejavnosti v zvezi s možnimi vojaškimi razsežnostmi iranskega jedrskega programa, glede katerih Iran ne sodeluje z agencijo MAAE.

1. 12. 2011

93.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.

Izvajalec gradbenih del, ki je vgradil cevovode in zadevno podporno opremo v objektu za bogatitev urana v Natanzu. Posebej se je ukvarjal s centrifugalnimi cevmi.

1. 12. 2011

94.

Saman Tose'e Asia (SATA)

 

Inženirsko podjetje, ki sodeluje pri podpori vrste velikih industrijskih projektov, vključno z iranskim programom za bogatenje urana, tudi z neprijavljenim delom v obratu za bogatenje urana na lokaciji Qom/Fordow.

1. 12. 2011

95.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O. Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran,

tel.: +98 511 3853008,

+98 511 3870225.

Fiktivno ime za družbo Khorasan Mettalurgy Industries (uvrščeno na seznam RVSZN 1803 (2008), hčerinsko podjetje družbe Ammunition Industries Group (AMIG)).

1. 12. 2011

96.

SOREH (podjetje za gorivo za jedrske reaktorje)

61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Teheran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Ispahan.

Podružnica Iranske organizacije za atomsko energijo (AEOI), ki je na seznamu Združenih narodov.

1. 12. 2011

97.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turčija.

Družba, ki jo vodi Milad Jafari in ki podjetjem Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) prek navideznih družb dobavlja blago, predvsem kovine.

1. 12. 2011

98.

SURENA (alias Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Družba za izgradnjo in naročila za jedrske elektrarne. Pod nadzorom družbe Novin Energy Company, ki je na seznamu ZN.

1. 12. 2011

99.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Teheran.

V lasti ali pod nadzorom podjetja TESA, ki je na seznamu EU. Sodeluje pri izdelavi opreme in materiala, ki se neposredno uporabljata pri iranskem jedrskem programu.

1. 12. 2011

100.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Teheran, Iran.

Družba proizvaja in dobavlja posebne kontejnerje za UF6 za objekte za bogatitev urana na lokacijah Natanz in Qom/Fordow.

1. 12. 2011

101.

Tosse Silooha (alias Tosseh Jahad E Silo)

 

Sodelovanje pri iranskem jedrskem programu na lokacijah Natanz, Qom in Arak.

1. 12. 2011

102.

Yarsanat (alias. Yar Sanat, alias Yarestan Vacuumi)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Teheran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Teheran.

Dobavno podjetje družbe Kalaye Electric Company, ki je na seznamu ZN. Sodeluje pri nakupu opreme in materiala, ki se neposredno uporablja pri iranskem jedrskem programu. Družba je poskušala dobaviti vakuumske izdelke in tlačilne merilnike.

1. 12. 2011

103.

Oil Turbo Compressor Company (OTC)