ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2012.075.slv

Uradni list

Evropske unije

L 75

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 55
15. marec 2012


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 217/2012 z dne 13. marca 2012 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Cinta Senese (ZOP))

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 218/2012 z dne 13. marca 2012 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Béa du Roussillon (ZOP))

3

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 219/2012 z dne 14. marca 2012 o popravku romunske različice Uredbe (ES) št. 1881/2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih ( 1 )

5

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 220/2012 z dne 14. marca 2012 o odstopanju od Uredbe (ES) št. 967/2006 glede rokov za sporočanje količin sladkorja, ki se prenesejo iz tržnega leta 2011/2012

6

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 221/2012 z dne 14. marca 2012 o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 37/2010 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora v zvezi s snovjo klozantel ( 1 )

7

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 222/2012 z dne 14. marca 2012 o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 37/2010 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora v zvezi s snovjo triklabendazol ( 1 )

10

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 223/2012 z dne 14. marca 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gnojilih zaradi prilagoditve prilog I in IV k Uredbi tehničnemu napredku ( 1 )

12

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 224/2012 z dne 14. marca 2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

24

 

 

III   Drugi akti

 

 

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

*

Odločba Nadzornega organa Efte št. 533/09/COL z dne 16. decembra 2009 o sedeminsedemdeseti spremembi procesnih in materialnih pravil na področju državne pomoči z uvedbo novega poglavja o poenostavljenem postopku obravnave nekaterih vrst državnih pomoči

26

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

15.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 75/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 217/2012

z dne 13. marca 2012

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Cinta Senese (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Italije za registracijo imena „Cinta Senese“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba navedeno ime registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. marca 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 200, 8.7.2011, str. 16.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.1   Sveže meso (in drobovina)

ITALIJA

Cinta Senese (ZOP)


15.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 75/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 218/2012

z dne 13. marca 2012

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Béa du Roussillon (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) in ob uporabi člena 17(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Francije za registracijo imena „Béa du Roussillon“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba navedeno ime registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. marca 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 193, 2.7.2011, str. 22.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.6.   Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani

FRANCIJA

Béa du Roussillon (ZOP)


15.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 75/5


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 219/2012

z dne 14. marca 2012

o popravku romunske različice Uredbe (ES) št. 1881/2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani (1) in zlasti člena 2(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V romunski različice Uredbe Komisije (ES) št. 1881/2006 (2) so tri napake, ki jih je treba popraviti.

(2)

Uredbo (ES) št. 1881/2006 je treba zato ustrezno popraviti.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

(Zadeva le romunsko različico besedila.)

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. marca 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 37, 13.2.1993, str. 1.

(2)  UL L 364, 20.12.2006, str. 5.


15.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 75/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 220/2012

z dne 14. marca 2012

o odstopanju od Uredbe (ES) št. 967/2006 glede rokov za sporočanje količin sladkorja, ki se prenesejo iz tržnega leta 2011/2012

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 85 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 17 Uredbe Komisije (ES) št. 967/2006 z dne 29. junija 2006 o podrobnih izvedbenih pravilih za Uredbo Sveta (ES) št. 318/2006 glede proizvodnje izvenkvotnega sladkorja v sektorju sladkorja (2) določa roke, do katerih morajo države članice Komisiji sporočiti količine sladkorja, ki se prenesejo v naslednje tržno leto.

(2)

Z odstopanjem od člena 63(2)(a) Uredbe (ES) št. 1234/2007 so bili v členu 1 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 214/2012 (3) za tržno leto 2011/2012 podaljšani roki, do katerih morajo države članice določiti rok, do katerega morajo gospodarski subjekti državam članicam sporočiti svojo odločitev o prenosu presežne proizvodnje sladkorja.

(3)

Posledično je treba roke, do katerih morajo države članice Komisiji sporočiti količine za prenos v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 967/2006, ustrezno premakniti.

(4)

Zato je treba za tržno leto 2011/2012 upoštevati odstopanja od rokov, določenih v točkah (a) in (b) člena 17 Uredbe (ES) št. 967/2006.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od točk (a) in (b) člena 17 Uredbe (ES) št. 967/2006 države članice najpozneje 1. septembra 2012 sporočijo Komisiji količine sladkorja iz sladkorne pese in sladkornega trsa iz tržnega leta 2011/2012, ki se prenesejo v naslednje tržno leto.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Veljati preneha 30. septembra 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. marca 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 176, 30.6.2006, str. 22.

(3)  UL L 74, 14.3.2012, str. 3.


15.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 75/7


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 221/2012

z dne 14. marca 2012

o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 37/2010 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora v zvezi s snovjo klozantel

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o določitvi postopkov Skupnosti za določitev mejnih vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 in spremembi Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 14 v povezavi s členom 17 Uredbe,

ob upoštevanju mnenja Evropske agencije za zdravila, ki ga je oblikoval Odbor za zdravila za veterinarsko uporabo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 470/2009 je treba določiti mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za farmakološko aktivne snovi, ki so namenjene uporabi v Uniji v zdravilih za uporabo v veterinarski medicini za živali za proizvodnjo živil ali v biocidnih proizvodih, ki se uporabljajo pri živinoreji.

(2)

Farmakološko aktivne snovi in njihova razvrstitev glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora so določene v Prilogi k Uredbi Komisije (EU) št. 37/2010 z dne 22. decembra 2009 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora (2).

(3)

Klozantel je trenutno vključen v razpredelnico 1 v Prilogi k Uredbi (EU) št. 37/2010 kot dovoljena snov za mišičje, maščevje, jetra in ledvice goveda in ovc, razen za živali, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

(4)

Irska je Evropsko agencijo za zdravila zaprosila za mnenje glede ekstrapolacije obstoječega vnosa za klozantel, ki velja za kravje in ovčje mleko.

(5)

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini je priporočil določitev začasnih mejnih vrednosti za klozantel v kravjem in ovčjem mleku ter črtanje obstoječe določbe „ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi“.

(6)

Vnos za klozantel v razpredelnici 1 v Prilogi k Uredbi (EU) št. 37/2010 je zato treba spremeniti in vključiti priporočeno začasno mejno vrednost ostankov za kravje mleko in ovčje mleko ter črtati obstoječo določbo „ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi“. Začasna mejna vrednost ostankov iz navedene razpredelnice za klozantel mora prenehati veljati 1. januarja 2014. Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini je priporočil prehodno obdobje dveh let, v katerem bodo opravljene znanstvene študije, na podlagi katerih bo mogoče odgovoriti na vprašanja, ki jih je Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini naslovil na Irsko.

(7)

Primerno je določiti razumen rok, da lahko zadevne zainteresirane strani sprejmejo ukrepe, ki so morda potrebni za uskladitev z novo MRL.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravila za uporabo v veterinarski medicini –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 37/2010 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 14. maja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. marca 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 152, 16.6.2009, str. 11.

(2)  UL L 15, 20.1.2010, str. 1.


PRILOGA

Vnos za klozantel v razpredelnici 1 v Prilogi k Uredbi (EU) št. 37/2010 se nadomesti z naslednjim:

Farmakološko aktivna snov

Marker ostanek

Živalska vrsta

MRL

Ciljna tkiva

Druge določbe

(v skladu s členom 14(7) Uredbe (ES) št. 470/2009)

Terapevtska razvrstitev

„klozantel

klozantel

govedo

1 000 μg/kg

mišičje

 

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti endoparazitom“

3 000 μg/kg

maščevje

1 000 μg/kg

jetra

3 000 μg/kg

ledvica

ovce

1 500 μg/kg

mišičje

2 000 μg/kg

maščevje

1 500 μg/kg

jetra

5 000 μg/kg

ledvica

govedo, ovce

45 μg/kg

mleko

začasna MRL preneha veljati 1. januarja 2014


15.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 75/10


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 222/2012

z dne 14. marca 2012

o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 37/2010 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora v zvezi s snovjo triklabendazol

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o določitvi postopkov Skupnosti za določitev mejnih vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 in spremembi Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 14 v povezavi s členom 17 Uredbe,

ob upoštevanju mnenja Evropske agencije za zdravila, ki ga je oblikoval Odbor za zdravila za veterinarsko uporabo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 470/2009 je treba določiti mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za farmakološko aktivne snovi, ki so namenjene uporabi v Uniji v zdravilih za uporabo v veterinarski medicini za živali za proizvodnjo živil ali v biocidnih proizvodih, ki se uporabljajo pri živinoreji.

(2)

Farmakološko aktivne snovi in njihova razvrstitev glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora so določene v Prilogi k Uredbi Komisije (EU) št. 37/2010 z dne 22. decembra 2009 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora (2).

(3)

Triklabendazol je trenutno vključen v razpredelnico 1 v Prilogi k Uredbi (EU) št. 37/2010 kot dovoljena snov za mišičje, maščevje, jetra in ledvice vseh prežvekovalcev, razen za živali, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

(4)

Irska je Evropsko agencijo za zdravila zaprosila za mnenje glede ekstrapolacije obstoječega vnosa za triklabendazol, ki velja za mleko vseh prežvekovalcev.

(5)

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini je priporočil določitev začasnih mejnih vrednosti za triklabendazol v mleku vseh prežvekovalcev ter črtanje obstoječe določbe „ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi“.

(6)

Vnos za triklabendazol v razpredelnici 1 v Prilogi k Uredbi (EU) št. 37/2010 je zato treba spremeniti in vključiti priporočeno začasno mejno vrednost ostankov za mleko vseh prežvekovalcev ter črtati obstoječo določbo „ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi“. Začasna mejna vrednost ostankov iz navedene razpredelnice za triklabendazol mora prenehati veljati 1. januarja 2014. Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini je priporočil prehodno obdobje dveh let, v katerem bodo opravljene znanstvene študije, na podlagi katerih bo mogoče odgovoriti na vprašanja, ki jih je Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini naslovil na Irsko.

(7)

Primerno je določiti razumen rok, da lahko zadevne zainteresirane strani sprejmejo ukrepe, ki so morda potrebni za uskladitev z novo MRL.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravila za uporabo v veterinarski medicini –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 37/2010 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 14. maja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. marca 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 152, 16.6.2009, str. 11.

(2)  UL L 15, 20.1.2010, str. 1.


PRILOGA

Vnos za triklabendazol v razpredelnici 1 v Prilogi k Uredbi (EU) št. 37/2010 se nadomesti z naslednjim:

Farmakološko aktivna snov

Marker ostanek

Živalska vrsta

MRL

Ciljna tkiva

Druge določbe

(v skladu s členom 14(7) Uredbe (ES) št. 470/2009)

Terapevtska razvrstitev

„triklabendazol

vsota izločljivih ostankov, ki se lahko oksidirajo v ketotriklabendazol

vsi prežvekovalci

225 μg/kg

mišičje

 

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti endoparazitom“

100 μg/kg

maščevje

250 μg/kg

jetra

150 μg/kg

ledvica

10 μg/kg

mleko

začasna MRL preneha veljati 1. januarja 2014


15.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 75/12


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 223/2012

z dne 14. marca 2012

o spremembi Uredbe (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gnojilih zaradi prilagoditve prilog I in IV k Uredbi tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o gnojilih (1) ter zlasti člena 31(1) in (3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3 Uredbe (ES) št. 2003/2003 določa, da se lahko gnojilo, ki ustreza vrsti gnojila s seznama v Prilogi I k Uredbi in izpolnjuje pogoje iz navedene uredbe, označi kot „gnojilo ES“.

(2)

Seznam vrst gnojil iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 2003/2003 vključuje nekatere vrste, ki se lahko prodajajo samo v obliki drobnega praška, ter druge vrste, ki se lahko prodajajo tudi v obliki suspenzij. Gnojila v obliki suspenzij so manj tvegana za zdravje kmetov, če se uporabljajo v pogojih, pri katerih bi uporaba drobnih praškov povzročila vdihovanje prahu. Za zmanjšanje izpostavljenosti kmetov prahu je treba razširiti možnost uporabe suspenzij, da se vključijo vrste manganovega mikrohranilnega gnojila, razširiti pa je treba tudi vrsto sestavin, dovoljenih v obstoječih borovih in bakrovih gnojilih v suspenzijah.

(3)

Uredba (ES) št. 2003/2003 določa uporabo kompleksirajočih reagentov kot sestavin mikrohranilnih gnojil. Vendar nobeno tako gnojilo ni bilo označeno kot „gnojilo ES“, ker v Prilogi I k navedeni uredbi ni nobenega seznama dovoljenih kompleksirajočih reagentov in ker ni nobenih tipskih oznak za gnojilo, ki vsebuje kompleksirajoče reagente. Ker so kompleksirajoči reagenti (soli lignosulfonske kisline) zdaj na voljo, jih je treba prav tako dodati na seznam dovoljenih kompleksirajočih reagentov in določiti ustrezne tipske oznake. Obstoječe tipske oznake za gnojila v raztopinah je tudi treba prilagoditi, da se omogoči uporaba kompleksirajočih reagentov, vendar zaradi lažjega uradnega nadzora vsaka raztopina ne sme vsebovati več kot enega kompleksirajočega reagenta.

(4)

Nova pravila za mikrohranilne raztopine in suspenzije zahtevajo nove oznake navedenih vrst gnojil. Vendar bodo gnojila, označena po starih pravilih, še nekaj časa na zalogi. Proizvajalcem je zato treba omogočiti dovolj časa, da pripravijo nove oznake in prodajo vse obstoječe zaloge.

(5)

Uredba (ES) št. 2003/2003 določa niz pravil za označevanje mešanih mikrohranilnih gnojil, v Prilogi I pa za njih ne določa ustreznih tipskih oznak. Z Uredbo (EU) št. 137/2011 je bila v oddelku E.2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 2003/2003 uvedena preglednica E.2.4, ki vsebuje ustrezne tipske oznake in jasnejša pravila za mešanice mikrohranilnih gnojil. Vendar je v preglednici E.2.4 potrebnih nekaj informacij o označevanju, ki v nekaterih primerih ne bi bile v skladu z zahtevami iz člena 6(6) in člena 23(2) Uredbe (ES) št. 2003/2003. Preglednico E.2.4 je zato treba ustrezno spremeniti. Zagotoviti je treba prehodno obdobje, da se gospodarskim subjektom omogoči prilagoditev novim pravilom in prodajo obstoječih zalog mikrohranilnih gnojil.

(6)

N,N'-di(2-hidroksibenzil)etilendiamin-N,N'-diocetna kislina (v nadaljnjem besedilu: HBED) je organski kelatni reagent za mikrohranila. Zlasti železo, kelatirano s HBED, se uporablja pri odpravljanju pomanjkanja železa in odpravi železove kloroze pri številnih sadnih drevesih. Odstranitev železove kloroze in njenih simptomov zagotavlja zeleno listje, dobro rast in zorenje sadežev. Železo, kelatirano s HBED, je bilo dovoljeno na Poljskem brez kakršne koli škode za okolje. HBED je zato treba vključiti na seznam dovoljenih organskih kelatnih reagentov za mikrohranila v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 2003/2003. Vendar je primerno zagotoviti prehodno obdobje, da se HBED odobri po objavi ustreznega standarda EN.

(7)

Diciandiamid/1,2,4 triazol (v nadaljnjem besedilu: DCD/TZ) in 1,2,4 triazol/3-metilpirazol (v nadaljnjem besedilu: TZ/MP) sta inhibitorja nitrifikacije, ki se uporabljata v kombinaciji z gnojili, ki vsebujejo hranljivi dušik v obliki sečnine in/ali amonijevih soli. Navedeni inhibitorji podaljšujejo dostopnost dušika posevkom, zmanjšujejo spiranje nitratov in zmanjšujejo emisije dušikovega oksida v ozračje.

(8)

N-(2-nitrofenil)fosforjev triamid (v nadaljnjem besedilu: 2-NPT) je inhibitor ureaze, namenjen za dušikova gnojila z vsebnostjo sečnine, da zvišuje dostopnost dušika rastlinam, hkrati pa zmanjšuje emisije amonijaka v ozračje.

(9)

DCD/TZ, TZ/MP in 2-NPT se že nekaj let uporabljajo v Nemčiji ter DCD/TZ in TZ/MP na Češkem, pokazalo pa se je, da so učinkoviti in da niso tvegani za okolje. DCD/TZ, TZ/MP in 2-NPT je zato treba dodati na seznam dovoljenih inhibitorjev nitrifikacije in ureaze v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 2003/2003, da bodo dostopnejši kmetom po celi Uniji.

(10)

Uredba (ES) št. 2003/2003 zahteva, da se nadzor gnojil ES izvaja v skladu z metodami vzorčenja in analize, ki so opisane v Prilogi IV k Uredbi. Vendar nekaj navedenih metod ni mednarodno priznanih in jih je treba nadomestiti s standardi EN, ki jih je nedavno razvil Evropski odbor za standardizacijo.

(11)

Standardi EN se običajno potrdijo z medlaboratorijsko primerjavo, da se količinsko določi ponovljivost analitskih metod. Treba je razlikovati med potrjenimi standardi EN in nepotrjenimi metodami, da se določi tiste standarde EN, ki so statistično zanesljivi.

(12)

Za poenostavitev zakonodaje in lažji prihodnji pregled je primerno nadomestiti celotno besedilo analitskih metod iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 2003/2003 s sklicevanjem na standarde EN, ki jih je objavil Evropski odbor za standardizacijo.

(13)

Uredbo (ES) št. 2003/2003 je treba zato ustrezno spremeniti.

(14)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 32 Uredbe (ES) št. 2003/2003 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe

1.   Priloga I k Uredbi (ES) št. 2003/2003 se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

2.   Priloga IV k Uredbi (ES) št. 2003/2003 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Točka (1)(a), (b)(i), (c)(i), (c)(ii), (d)(i), (e)(i), (f)(i) in točka (2) v Prilogi I se začneta uporabljati do 4. aprila 2013.

Vnos 11 pod točko (3) Priloge I se uporablja od 4. julija 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. marca 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 304, 21.11.2003, str. 1.


PRILOGA I

Priloga I k Uredbi (ES) št. 2003/2003 se spremeni:

1.

Oddelek E.1 se spremeni:

(a)

v oddelku E.1.1 se vnos 1f nadomesti z naslednjim:

„1f

Borirano gnojilo v suspenziji

Proizvod se pridobiva s suspenzijo tipov 1a in/ali 1b in/ali 1c in/ali 1d v vodi

2 % skupnega B

Oznaka mora vključevati imena navzočih sestavin.

Skupni bor (B)

Bor (B), topen v vodi, če je navzoč“

(b)

oddelek E.1.2 se spremeni:

(i)

vnos 2c se nadomesti z naslednjim:

„2c

Raztopina kobaltovega gnojila

Vodna raztopina tipov 2a in/ali 2b ali 2d

2 % Co, topnega v vodi

Pri mešanici tipov 2a in 2d mora kompleksirana frakcija Co, topnega v vodi, znašati vsaj 40 %

Oznaka mora vključevati:

1.

imena mineralnih anionov, če so navzoči;

2.

imena vseh morebitnih dovoljenih kelatnih reagentov, ki kelatirajo vsaj 1 % kobalta, topnega v vodi, ter jih je možno identificirati in količinsko opredeliti z evropskim standardom,

ali

ime dovoljenega kompleksirajočega reagenta, ki ga je možno identificirati z evropskim standardom, če je navzoč

Kobalt (Co), topen v vodi

Kobalt (Co), kelatiran z vsakim dovoljenim kelatnim reagentom, ki kelatira vsaj 1 % kobalta, topnega v vodi, ter ga je možno identificirati in količinsko opredeliti z evropskim standardom

Kobalt (Co), kompleksiran z dovoljenim kompleksirajočim reagentom, ki ga je možno identificirati z evropskim standardom

Neobvezno: skupni kobalt (Co), kelatiran z dovoljenimi kelatnimi reagenti“

(ii)

doda se naslednji vnos 2d:

„2d

Kompleks kobalta

Proizvod, topen v vodi, ki vsebuje kobalt, kemično vezan z enim dovoljenim kompleksirajočim reagentom

5 % Co, topnega v vodi, in kompleksirana frakcija Co, topnega v vodi, mora znašati vsaj 80 %

Oznaka mora vsebovati ime dovoljenega kompleksirajočega reagenta, ki ga je možno identificirati z evropskim standardom

Kobalt (Co), topen v vodi

Skupni Kobalt (Co), kompleksiran“

(c)

oddelek E.1.3 se spremeni:

(i)

vnos 3f se nadomesti z naslednjim:

„3f

Raztopina bakrovega gnojila

Vodna raztopina tipov 3a in/ali 3d ali 3i

2 % Cu, topnega v vodi

Pri mešanici tipov 3a in 3i mora kompleksirana frakcija Cu, topnega v vodi, znašati vsaj 40 %

Oznaka mora vključevati:

1.

imena mineralnih anionov, če so navzoči;

2.

imena vseh morebitnih dovoljenih kelatnih reagentov, ki kelatirajo vsaj 1 % bakra, topnega v vodi, ter jih je možno identificirati in količinsko opredeliti z evropskim standardom

ali

ime dovoljenega kompleksirajočega reagenta, ki ga je možno identificirati z evropskim standardom

Baker (Cu), topen v vodi

Baker (Cu), kelatiran z vsakim dovoljenim kelatnim reagentom, ki kelatira vsaj 1 % bakra, topnega v vodi, ter ga je možno identificirati in količinsko opredeliti z evropskim standardom

Baker (Cu), kompleksiran z dovoljenim kompleksirajočim reagentom, ki ga je možno identificirati z evropskim standardom

Neobvezno: skupni baker (Cu), kelatiran z dovoljenimi kelatnimi reagenti“

(ii)

vnos 3h se nadomesti z naslednjim:

„3h

Bakrovo gnojilo v suspenziji

Proizvod se pridobiva s suspenzijo tipov 3a in/ali 3b in/ali 3c in/ali 3d in/ali 3g v vodi

17 % skupnega Cu

Oznaka mora vključevati:

1.

imena anionov, če so navzoči;

2.

imena vseh morebitnih dovoljenih kelatnih reagentov, ki kelatirajo vsaj 1 % bakra, topnega v vodi, ter jih je možno identificirati in količinsko opredeliti z evropskim standardom

Skupni baker (Cu)

Baker (Cu), topen v vodi, če je navzoč

Baker (Cu), kelatiran z vsakim dovoljenim kelatnim reagentom, ki kelatira vsaj 1 % bakra, topnega v vodi, ter ga je možno identificirati in količinsko opredeliti z evropskim standardom“

(iii)

doda se naslednji vnos 3i:

„3i

Kompleks bakra

Proizvod, topen v vodi, ki vsebuje baker, kemično vezan z enim dovoljenim kompleksirajočim reagentom

5 % Cu, topnega v vodi, in kompleksirana frakcija bakra, topnega v vodi, mora znašati vsaj 80 %

Oznaka mora vsebovati ime dovoljenega kompleksirajočega reagenta, ki ga je možno identificirati z evropskim standardom

Baker (Cu), topen v vodi

Skupni baker (Cu), kompleksiran“

(d)

oddelek E.1.4 se spremeni:

(i)

vnos 4c se nadomesti z naslednjim:

„4c

Raztopina železovega gnojila

Vodna raztopina tipov 4a in/ali 4b ali 4d

2 % Fe, topnega v vodi

Pri mešanici tipov 4a in 4d mora kompleksirana frakcija Fe, topnega v vodi, znašati vsaj 40 %

Oznaka mora vključevati:

1.

imena mineralnih anionov, če so navzoči;

2.

imena vseh morebitnih dovoljenih kelatnih reagentov, ki kelatirajo vsaj 1 % železa, topnega v vodi, ter jih je možno identificirati in količinsko opredeliti z evropskim standardom

ali

ime dovoljenega kompleksirajočega reagenta, ki ga je možno identificirati z evropskim standardom

Železo (Fe), topno v vodi

Železo (Fe), kelatirano z vsakim dovoljenim kelatnim reagentom, ki kelatira vsaj 1 % železa, topnega v vodi, ter ga je možno identificirati in količinsko opredeliti z evropskim standardom

Železo (Fe), kompleksirano z dovoljenim kompleksirajočim reagentom, ki ga je možno identificirati z evropskim standardom

Neobvezno: skupno železo (Fe), kelatirano z dovoljenimi kelatnimi reagenti“

(ii)

doda se naslednji vnos 4d:

„4d

Kompleks železa

Proizvod, topen v vodi, ki vsebuje železo, kemično vezano z enim dovoljenim kompleksirajočim reagentom

5 % Fe, topnega v vodi, in kompleksirana frakcija železa, topnega v vodi, mora znašati vsaj 80 %

Oznaka mora vsebovati ime dovoljenega kompleksirajočega reagenta, ki ga je možno identificirati z evropskim standardom

Železo (Fe), topno v vodi

Skupno železo (Fe), kompleksirano“

(e)

oddelek E.1.5 se spremeni:

(i)

vnos 5e se nadomesti z naslednjim:

„5e

Raztopina manganovega gnojila

Vodna raztopina tipov 5a in/ali 5b ali 5g

2 % Mn, topnega v vodi

Pri mešanici tipov 5a in 5g mora kompleksirana frakcija Mn, topnega v vodi, znašati vsaj 40 %

Oznaka mora vključevati:

1.

imena mineralnih anionov, če so navzoči;

2.

imena vseh morebitnih dovoljenih kelatnih reagentov, ki kelatirajo vsaj 1 % mangana, topnega v vodi, ter jih je možno identificirati in količinsko opredeliti z evropskim standardom

ali

ime dovoljenega kompleksirajočega reagenta, ki ga je možno identificirati z evropskim standardom

Mangan (Mn), topen v vodi

Mangan (Mn), kelatiran z vsakim dovoljenim kelatnim reagentom, ki kelatira vsaj 1 % mangana, topnega v vodi, ter ga je možno identificirati in količinsko opredeliti z evropskim standardom

Mangan (Mn), kompleksiran z dovoljenim kompleksirajočim reagentom, ki ga je možno identificirati z evropskim standardom

Neobvezno: skupni mangan (Mn), kelatiran z dovoljenimi kelatnimi reagenti“

(ii)

dodata se naslednja vnosa 5f in 5g:

„5f

Manganovo gnojilo v suspenziji

Proizvod se pridobiva s suspenzijo tipov 5a in/ali 5b in/ali 5c v vodi

17 % skupnega Mn

Oznaka mora vključevati:

1.

imena anionov, če so navzoči;

2.

imena vseh morebitnih dovoljenih kelatnih reagentov, ki kelatirajo vsaj 1 % mangana, topnega v vodi, ter jih je možno identificirati in količinsko opredeliti z evropskim standardom

Skupni mangan (Mn)

Mangan (Mn), topen v vodi, če je navzoč

Mangan (Mn), kelatiran z vsakim dovoljenim kelatnim reagentom, ki kelatira vsaj 1 % mangana, topnega v vodi, ter ga je možno identificirati in količinsko opredeliti z evropskim standardom

5g

Kompleks mangana

Proizvod, topen v vodi, ki vsebuje mangan, kemično vezan z enim dovoljenim kompleksirajočim reagentom

5 % Mn, topnega v vodi, in kompleksirana frakcija mangana, topnega v vodi, mora znašati vsaj 80 %

Oznaka mora vsebovati ime dovoljenega kompleksirajočega reagenta, ki ga je možno identificirati z evropskim standardom

Mangan (Mn), topen v vodi

Skupni mangan (Mn), kompleksiran“

(f)

oddelek E.1.7 se spremeni:

(i)

vnos 7e se nadomesti z naslednjim:

„7e

Raztopina cinkovega gnojila

Vodna raztopina tipov 7a in/ali 7b ali 7g

2 % Zn, topnega v vodi

Pri mešanici tipov 7a in 7g mora kompleksirana frakcija Zn, topnega v vodi, znašati vsaj 40 %

Oznaka mora vključevati:

1.

imena mineralnih anionov, če so navzoči;

2.

imena vseh morebitnih dovoljenih kelatnih reagentov, ki kelatirajo vsaj 1 % cinka, topnega v vodi, ter jih je možno identificirati in količinsko opredeliti z evropskim standardom

ali

ime dovoljenega kompleksirajočega reagenta, ki ga je možno identificirati z evropskim standardom

Cink (Zn), topen v vodi

Cink (Zn), kelatiran z vsakim dovoljenim kelatnim reagentom, ki kelatira vsaj 1 % cinka, topnega v vodi, ter ga je možno identificirati in količinsko opredeliti z evropskim standardom

Cink (Zn), kompleksiran z dovoljenim kompleksirajočim reagentom, ki ga je možno identificirati z evropskim standardom

Neobvezno: skupni cink (Zn), kelatiran z dovoljenimi kelatnimi reagenti“

(ii)

doda se naslednji vnos 7g:

„7g

Kompleks cinka

Proizvod, topen v vodi, ki vsebuje cink, kemično vezan z enim dovoljenim kompleksirajočim reagentom

5 % cinka, topnega v vodi, in kompleksirana frakcija cinka, topnega v vodi, mora znašati vsaj 80 %

Oznaka mora vsebovati ime dovoljenega kompleksirajočega reagenta, ki ga je možno identificirati z evropskim standardom

Cink (Zn), topen v vodi

Skupni cink (Zn), kompleksiran“

2.

V oddelku E.2 se preglednica E.2.4 nadomesti z naslednjim:

„Št.

Tipska oznaka

Podatki o metodi pridobivanja in bistvenih zahtevah

Najmanjša vsebnost hranil (masni odstotek)

Podatki o izražanju hranil

Druge zahteve

Drugi podatki o tipski oznaki

Deklarirana vsebnost hranil

Oblike in topnost mikrohranil

Druga merila

1

2

3

4

5

6

1

Mešanica mikrohranil

Proizvod, pridobljen z mešanjem dveh ali več gnojil tipov E.1 ali pridobljen z raztopitvijo in/ali suspendiranjem dveh ali več gnojil tipov E.1 v vodi

1.

5 % skupne vsebnosti za trdno mešanico

ali

2.

2 % skupne vsebnosti za tekočo mešanico

Posamezna mikrohranila glede na oddelek E.2.1

Imena vseh navzočih mikrohranil in njegovih kemijskih simbolov, navedenih po abecednem vrstnem redu kemijskih simbolov, ki jim sledijo imena protiionov takoj za tipsko oznako

Skupna vsebnost vsakega mikrohranila, izražena kot masni delež gnojila, razen kadar je mikrohranilo v celoti topno v vodi.

Vsebnost vsakega mikrohranila, topnega v vodi, izražena kot masni delež gnojila, kadar je topni delež vsaj polovica skupne vsebnosti. Kadar je mikrohranilo v celoti topno v vodi, se navede samo vsebnost, topna v vodi.

Kadar je mikrohranilo kemijsko vezano na organsko molekulo, se mikrohranilo navede takoj za vsebnostjo, topno v vodi, izraženo kot masni delež gnojila, ki mu sledi eden od izrazov „kelatiran z“ ali „kompleksiran z“, z imenom vseh dovoljenih kelatnih in kompleksirajočih reagentov, kakor je določeno v oddelku E.3. Ime organske molekule se lahko nadomesti z njenimi začetnicami.

Pod obveznimi in neobveznimi deklaracijami se navede naslednja izjava: Uporabljati samo v skladu s potrebami rastlin. Priporočenih odmerkov se ne sme presegati.“

3.

Oddelek E.3.1 se nadomesti z naslednjim:

„E.3.1   Kelatni reagenti (1)

Kisline ali natrijeve, kalijeve ali amonijeve soli naslednjih spojin:

Št.

Imenovanje

Drugo imenovanje

Kemijska formula

Številka CAS kisline (2)

1

etilendiamintetraocetna kislina

EDTA

C10H16O8N2

60-00-4

2

2-hidroksietiletilendiamintriocetna kislina

HEEDTA

C10H18O7N2

150-39-0

3

dietilentriaminpentaocetna kislina

DTPA

C14H23O10N3

67-43-6

4

etilendiamin- N,N’-di[(orto-hidroksifenil)ocetna kislina]

[o,o] EDDHA

C18H20O6N2

1170-02-1

5

etilendiamin- N-[(orto-hidroksifenil)ocetna kislina]- N-[(para-hidroksifenil)ocetna kislina]

[o,p] EDDHA

C18H20O6N2

475475-49-1

6

etilendiamin- N,N’-di[(orto-hidroksi-metilfenil)ocetna kislina]

[o,o] EDDHMA

C20H24O6N2

641632-90-8

7

etilendiamin- N-[(orto-hidroksi-metilfenil)ocetna kislina]- N’-[(para-hidroksi-metilfenil)ocetna kislina]

[o,p] EDDHMA

C20H24O6N2

641633-41-2

8

etilendiamin- N,N’-di[(5-karboksi-2-hidroksifenil)ocetna kislina]

EDDCHA

C20H20O10N2

85120-53-2

9

etilendiamin- N,N’-di[(2-hidroksi-5-sulfofenil)ocetna kislina] in njeni kondenzacijski produkti

EDDHSA

C18H20O12N2S2 +n*(C12H14O8N2S)

57368-07-7 in 642045-40-7

10

iminodijantarna kislina

IDHA

C8H11O8N

131669-35-7

11

N,N'-di(2-hidroksibenzil)etilendiamin-N,N'- diocetna kislina

HBED

C20H24N2O6

35998-29-9

4.

Oddelek E.3.2 se nadomesti z naslednjim:

„E.3.2   Kompleksirajoči reagenti (3)

Naslednji kompleksirajoči reagenti so dovoljeni samo v proizvodih za fertigacijo in/ali za foliarno gnojenje, razen za Zn lignosulfonat, Fe lignosulfonat, Cu lignosulfonat in Mn lignosulfonat, ki se lahko nanesejo neposredno na tla.

Kisline ali natrijeve, kalijeve ali amonijeve soli naslednjih spojin:

Št.

Imenovanje

Drugo imenovanje

Kemijska formula

Številka CAS kisline (4)

1

lignosulfonska kislina

LS

Kemijska formula ni na voljo

8062-15-5

5.

V oddelku F.1 se dodata naslednja vnosa:

„2

Proizvod, ki vsebuje diciandiamid (DCD) in 1,2,4-triazol (TZ)

Št. ES# EINECS 207-312-8

Št. ES# EINECS 206-022-9

Najmanj 2,0

Največ 4,0

 

Razmerje mešanice

10:1 (DCD:TZ)

3

Proizvod, ki vsebuje 1,2,4-triazol (TZ) in 3-metilpirazol (MP)

Št. ES# EINECS 206-022-9

Št. ES# EINECS 215-925-7

Najmanj 0,2

Največ 1,0

 

Razmerje mešanice

2:1 (TZ:MP)“

6.

V oddelku F.2 se doda naslednji vnos:

„2

N-(2-nitrofenil)fosforjev triamid (2-NPT)

Št. ES# EINECS 477-690-9

Najmanj 0,04

Največ 0,15“

 

 


(1)  Kelatni reagenti morajo biti identificirani in količinsko opredeljeni z evropskimi standardi, ki vključujejo omenjene kelatne reagente.“

(2)  Samo v vednost.

(3)  Kompleksirajoči reagenti morajo biti identificirani z evropskimi standardi, ki vključujejo omenjene kompleksirajoče reagente“.

(4)  Samo v vednost.


PRILOGA II

Oddelek B Priloge IV k Uredbi (ES) št. 2003/2003 se spremeni:

1.

Metode 3.1.1 do 3.1.4 se nadomestijo z naslednjim:

„Metoda 3.1.1

Ekstrakcija fosforja, topnega v mineralnih kislinah

EN 15956: Gnojila – Ekstrakcija fosforja, topnega v mineralnih kislinah

Za to analitsko metodo je bil opravljen krožni test.

Metoda 3.1.2

Ekstrakcija fosforja, topnega v 2-odstotni mravljični kislini

EN 15919: Gnojila – Ekstrakcija fosforja, topnega v 2-odstotni mravljični kislini

Za to analitsko metodo ni bil opravljen krožni test.

Metoda 3.1.3

Ekstrakcija fosforja, topnega v 2-odstotni citronski kislini

EN 15920: Gnojila – Ekstrakcija fosforja, topnega v 2-odstotni citronski kislini

Za to analitsko metodo ni bil opravljen krožni test.

Metoda 3.1.4

Ekstrakcija fosforja, topnega v amonijevem citratu v nevtralnem mediju

EN 15957: Gnojila – Ekstrakcija fosforja, topnega v amonijevem citratu v nevtralnem mediju

Za to analitsko metodo je bil opravljen krožni test.“

2.

Metode 3.1.5.1 do 3.1.5.3 se nadomestijo z naslednjim:

„Metoda 3.1.5.1

Ekstrakcija topnega fosforja po Petermannu pri 65 °C

EN 15921: Gnojila – Ekstrakcija topnega fosforja po Petermannu pri 65 °C

Za to analitsko metodo ni bil opravljen krožni test.

Metoda 3.1.5.2

Ekstrakcija topnega fosforja po Petermannu pri sobni temperaturi

EN 15922: Gnojila – Ekstrakcija topnega fosforja po Petermannu pri sobni temperaturi

Za to analitsko metodo ni bil opravljen krožni test.

Metoda 3.1.5.3

Ekstrakcija fosforja, topnega v amonijevem citratu v alkalnem mediju (Joulie)

EN 15923: Gnojila – Ekstrakcija fosforja, topnega v amonijevem citratu v alkalnem mediju (Joulie)

Za to analitsko metodo ni bil opravljen krožni test.“

3.

Metoda 3.1.6 se nadomesti z naslednjim:

„Metoda 3.1.6

Ekstrakcija v vodi topnega fosforja

EN 15958: Gnojila – Ekstrakcija v vodi topnega fosforja

Za to analitsko metodo je bil opravljen krožni test.“

4.

Metoda 3.2 se nadomesti z naslednjim:

„Metoda 3.2

Določanje ekstrahiranega fosforja

EN 15959: Gnojila – Določanje ekstrahiranega fosforja

Za to analitsko metodo je bil opravljen krožni test.“

5.

Metodi 7.1 in 7.2 se nadomestita z naslednjim:

„Metoda 7.1

Določevanje finosti mletja (suhi postopek)

EN 15928: Gnojila – Določevanje finosti mletja (suhi postopek)

Za to analitsko metodo ni bil opravljen krožni test.

Metoda 7.2

Določevanje finosti mletja mehkih naravnih fosfatov

EN 15924: Gnojila – Določevanje finosti mletja mehkih naravnih fosfatov

Za to analitsko metodo ni bil opravljen krožni test.“

6.

Metode 8.1 do 8.5 se nadomestijo z naslednjim:

„Metoda 8.1

Ekstrakcija celotnega kalcija, magnezija, natrija in žvepla v obliki sulfatov

EN 15960: Gnojila – Ekstrakcija celotnega kalcija, magnezija, natrija in žvepla v obliki sulfatov

Za to analitsko metodo ni bil opravljen krožni test.

Metoda 8.2

Ekstrakcija celotnega žvepla v različnih oblikah

EN 15925: Gnojila – Ekstrakcija celotnega žvepla v različnih oblikah

Za to analitsko metodo ni bil opravljen krožni test.

Metoda 8.3

Ekstrakcija v vodi topnega kalcija, magnezija, natrija in žvepla (v obliki sulfatov)

EN 15961: Gnojila – Ekstrakcija v vodi topnega kalcija, magnezija, natrija in žvepla (v obliki sulfatov)

Za to analitsko metodo ni bil opravljen krožni test.

Metoda 8.4

Ekstrakcija v vodi topnega žvepla v različnih oblikah

EN 15926: Gnojila – Ekstrakcija v vodi topnega žvepla v različnih oblikah

Za to analitsko metodo ni bil opravljen krožni test.

Metoda 8.5

Ekstrakcija in določevanje elementarnega žvepla

EN 16032: Gnojila – Ekstrakcija in določevanje elementarnega žvepla

Za to analitsko metodo ni bil opravljen krožni test.“

7.

Vstavi se naslednja metoda 8.11:

„Metoda 8.11

Določevanje kalcija in formiata v kalcijevih foliarnih (listnih) gnojilih

EN 15909: Gnojila – Določevanje kalcija in formiata v kalcijevih foliarnih (listnih) gnojilih

Za to analitsko metodo je bil opravljen krožni test.“

8.

Metoda 11.3 se nadomesti z naslednjim:

„Metoda 11.3

Določevanje železa, kelatiranega z o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA in HBED

EN 13368-2: Gnojila – Določevanje kelatnih reagentov v gnojilih s kromatografijo Del 2: Določevanje Fe, kelatiranega z o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA in HBED z ionsko kromatografijo

Za to analitsko metodo je bil opravljen krožni test.“

9.

Vstavijo se naslednje metode 11.6, 11.7 in 11.8:

„Metoda 11.6

Določevanje IDHA

EN 15950: Gnojila – Določevanje N-(1,2-dikarboksietil) D,L asparaginske kisline (iminodijantarna kislina, IDHA) s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC)

Za to analitsko metodo je bil opravljen krožni test.

Metoda 11.7

Določevanje lignosulfonatov

EN 16109: Gnojila – Določevanje ionov mikrohranil kompleksno vezanih v gnojilih – Identifikacija lignosulfonatov

Za to analitsko metodo je bil opravljen krožni test.

Metoda 11.8

Določevanje kompleksiranih mikrohranil in kompleksiranih frakcij mikrohranil

EN 15962: Gnojila – Določevanje kompleksiranih mikrohranil in kompleksiranih frakcij mikrohranil

Za to analitsko metodo je bil opravljen krožni test.“

10.

Vstavijo se naslednje metode 12.3, 12.4 in 12.5:

„Metoda 12.3

Določevanje 3-metilpirazola

EN 15905: Gnojila – Določevanje 3-metilpirazola (MP) s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC)

Za to analitsko metodo je bil opravljen krožni test.

Metoda 12.4

Določevanje TZ

EN 16024: Gnojila – Določevanje 1H,1,2,4-triazola v sečnini in gnojilih, ki vsebujejo sečnino – Metoda s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC)

Za to analitsko metodo je bil opravljen krožni test.

Metoda 12.5

Določevanje 2-NPT

EN 16075: Gnojila – Določevanje N-(2-nitrofenil) triamida fosforne kisline (2-NPT) v sečnini in v gnojilih, ki vsebujejo sečnino – Metoda s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC)

Za to analitsko metodo je bil opravljen krožni test.“


15.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 75/24


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 224/2012

z dne 14. marca 2012

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. marca 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

51,1

JO

68,6

MA

63,8

TN

88,2

TR

117,1

ZZ

77,8

0707 00 05

JO

183,3

TR

170,7

ZZ

177,0

0709 91 00

EG

158,2

ZZ

158,2

0709 93 10

MA

52,1

TR

134,9

ZZ

93,5

0805 10 20

EG

51,3

IL

72,0

MA

59,2

TN

55,2

TR

65,7

ZZ

60,7

0805 50 10

EG

69,0

MA

69,1

TR

55,4

ZZ

64,5

0808 10 80

AR

89,5

BR

84,7

CA

121,2

CL

103,2

CN

91,7

MK

36,4

US

159,7

ZZ

98,1

0808 30 90

AR

95,7

CL

108,4

CN

52,9

ZA

102,9

ZZ

90,0


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


III Drugi akti

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

15.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 75/26


ODLOČBA NADZORNEGA ORGANA EFTE

št. 533/09/COL

z dne 16. decembra 2009

o sedeminsedemdeseti spremembi procesnih in materialnih pravil na področju državne pomoči z uvedbo novega poglavja o poenostavljenem postopku obravnave nekaterih vrst državnih pomoči

NADZORNI ORGAN EFTE JE (1)

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (2) in zlasti členov 61 do 63 ter Protokola 26 k Sporazumu,

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča (3) ter zlasti člena 24 in člena 5(2)(b) Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

V skladu s členom 24 Sporazuma o nadzornem organu in sodišču Nadzorni organ uveljavlja določbe Sporazuma EGP v zvezi z državno pomočjo.

Nadzorni organ v skladu s členom 5(2)(b) Sporazuma o nadzornem organu in sodišču izda obvestila ali smernice o zadevah, ki jih obravnava Sporazum EGP, če to izrecno določata navedeni sporazum ali Sporazum o nadzornem organu in sodišču ali če Nadzorni organ meni, da je to potrebno.

Nadzorni organ je 19. januarja 1994 sprejel procesna in materialna pravila na področju državne pomoči (4).

Evropska Komisija je 16. junija 2009 sprejela Obvestilo o poenostavljenem postopku obravnave nekaterih vrst državnih pomoči (5).

Navedeno obvestilo je pomembno tudi za Evropski gospodarski prostor.

Zagotoviti je treba enotno uporabo pravil glede državne pomoči EGP v celotnem Evropskem gospodarskem prostoru.

V skladu s točko II pod naslovom „SPLOŠNO“ na koncu Priloge XV k Sporazumu EGP mora Nadzorni organ po posvetovanju s Komisijo sprejeti akte, ki ustrezajo tistim, ki jih je sprejela Evropska komisija.

Po posvetovanju z Evropsko komisijo 8. decembra 2009 in z državami Efte v dopisu z dne 20. novembra 2009 –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Smernice o državni pomoči se spremenijo z uvedbo novega poglavja o poenostavljenem postopku obravnave nekaterih vrst državnih pomoči. Novo poglavje je v prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno.

V Bruslju, 16. decembra 2009

Za Nadzorni organ Efte

Per SANDERUD

Predsednik

Kristján Andri STEFÁNSSON

Član kolegija


(1)  V nadaljnjem besedilu: Nadzorni organ.

(2)  V nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP.

(3)  V nadaljnjem besedilu: Sporazum o nadzornem organu in sodišču.

(4)  Smernice o uporabi in razlagi členov 61 in 62 Sporazuma EGP in člena 1 Protokola 3 k Sporazumu o nadzornem organu in sodišču, ki jih je sprejel in izdal Nadzorni organ 19. januarja 1994, objavljene v Uradnem listu Evropske Unije (v nadaljnjem besedilu: UL) L 231, 3.9.1994, str. 1, in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije št. 32, 3.9.1994, str. 1. V nadaljnjem besedilu: Smernice o državni pomoči. Posodobljena različica Smernic o državni pomoči je objavljena na spletni strani Nadzornega organa: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines

(5)  UL C 136, 16.6.2009, str. 3.


PRILOGA I

SMERNICE O POENOSTAVLJENEM POSTOPKU OBRAVNAVE NEKATERIH VRST DRŽAVNIH POMOČI  (1)

1.   Uvod

(1)

Te smernice določajo poenostavljeni postopek, po katerem namerava Nadzorni organ v tesnem sodelovanju z zadevnimi državami Efte v pospešenem časovnem okviru proučiti nekatere vrste ukrepov državne pomoči, pri katerih mora Nadzorni organ samo preveriti, ali je ukrep v skladu z obstoječimi pravili in praksami, ne da bi pri tem uporabil kakršna koli diskrecijska pooblastila. Izkušnje Nadzornega organa, pridobljene z uporabo člena 61 Sporazuma EGP ter na njegovi podlagi sprejetih uredb (2), okvirov, smernic in obvestil, kažejo, da so nekatere kategorije priglašenih pomoči običajno odobrene brez vsakršnega dvoma o njihovi združljivosti s Sporazumom EGP pod pogojem, da ni posebnih okoliščin. Te kategorije pomoči so opisane v delu 2. Za druge ukrepe pomoči, priglašene Nadzornemu organu, se bodo uporabljali ustrezni postopki (3) in običajno Kodeks najboljših praks pri izvajanju postopkov za nadzor državne pomoči.

(2)

Namen teh smernic je določiti pogoje, pod katerimi bo Nadzorni organ običajno izdal odločbo po skrajšanem postopku, s katero nekatere vrste ukrepov državne pomoči po takšnem postopku razglasi za združljive s Sporazumom EGP, in zagotoviti navodila v zvezi s samim postopkom. Če so izpolnjeni vsi pogoji iz teh smernic, si bo Nadzorni organ v skladu s členom 4(2) ali (3) dela II Protokola 3 k Sporazumu med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča po svojih najboljših močeh prizadeval v 20 delovnih dneh od dneva priglasitve pomoči po skrajšanem postopku sprejeti odločbo, s katero ugotovi, da priglašeni ukrep ni pomoč, oziroma, da ji ne ugovarja.

(3)

Vendar se Nadzorni organ, če se uporabljajo zaščitni ukrepi ali izključitve, določeni v točkah od 6 do 12 teh smernic, vrne k običajnemu postopku za priglašeno pomoč, opisanemu v poglavju II Protokola 3 ter nato v običajnem postopku izda odločbo v skladu s členom 4 in/ali členom 7 navedenega protokola. V vsakem primeru so pravno zavezujoči samo roki, navedeni v členu 4(5) in členu 7(6) Protokola 3.

(4)

Nadzorni organ si z upoštevanjem postopka, ki je opisan v teh smernicah, prizadeva za predvidljivejši in učinkovitejši nadzor državnih pomoči EGP. Noben del teh smernic se ne bi smel razlagati, kot da določa, da je treba podporni ukrep, ki ni državna pomoč v smislu člena 61 Sporazuma EGP, priglasiti Nadzornemu organu, kljub temu, da lahko države Efte takšne podporne ukrepe priglasijo zaradi pravne varnosti.

2.   Kategorije državnih pomoči, ki so primerne za obravnavo po poenostavljenem postopku

Upravičene kategorije državnih pomoči

(5)

Za obravnavo po poenostavljenem postopku so načeloma primerne naslednje kategorije ukrepov:

(a)

Kategorija 1: Ukrepi pomoči, za katere se uporablja „standardna ocena“ obstoječih smernic.

Ukrepi pomoči, za katere se uporablja „standardna ocena“ (po t.i. oddelkih „varnega pristana“) (4) oziroma enakovreden način ocenjevanja (5) iz horizontalnih smernic ter za katere ne velja uredba o splošnih skupinskih izjemah, so načeloma primerni za obravnavo po poenostavljenem postopku.

Vendar se poenostavljeni postopek uporabi samo, če je Nadzorni organ po fazi pred priglasitvijo (glej točke 13 do 16) prepričan, da so izpolnjene vse vsebinske in postopkovne zahteve iz ustreznih oddelkov posameznih instrumentov. To pomeni, da se v fazi pred priglasitvijo potrdi, da priglašena pomoč prima facie izpolnjuje ustrezne pogoje, ki so podrobno razloženi v posameznih veljavnih horizontalnih instrumentih glede:

vrste upravičencev,

upravičenih stroškov,

intenzivnosti pomoči in dodatkov,

praga oziroma najvišjega zneska pomoči za posamezno priglasitev,

vrste uporabljenega instrumenta pomoči,

kumulacije,

spodbujevalnega učinka,

preglednosti,

izključitve upravičencev, ki so naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo (6).

Nadzorni organ je pripravljen po poenostavljenem postopku obravnavati zlasti naslednje vrste ukrepov v tej kategoriji:

(i)

ukrepe v zvezi z rizičnim kapitalom, ki ne pomenijo udeležbe v skladu za naložbe lastniškega kapitala in izpolnjujejo vse druge pogoje iz oddelka 4 smernic o rizičnem kapitalu;

(ii)

pomoč za okoljske naložbe, ki izpolnjuje pogoje iz oddelka 3 smernic o okoljski pomoči:

katere upravičeni stroški so določeni na podlagi metodologije izračuna celotnih stroškov v skladu s točko 82 smernic o okoljski pomoči (7), ali

ki vključuje dodatek za ekološke inovacije, ki so dokazano v skladu s točko 78 smernic o okoljski pomoči (8);

(iii)

pomoč za mlada inovativna podjetja, dodeljeno v skladu z oddelkom 5.4 smernic za raziskave in razvoj ter inovacije, katerih inovativni značaj se ugotovi na podlagi oddelka 5.4(b)(i) smernic (9);

(iv)

pomoč za inovacijske grozde, dodeljeno v skladu z oddelkoma 5.8 in 7.1 smernic za raziskave in razvoj ter inovacije;

(v)

pomoč za procesne in organizacijske inovacije v storitvah, dodeljeno v skladu z oddelkom 5.5 smernic za raziskave in razvoj ter inovacije;

(vi)

ad hoc regionalno pomoč, ki ne dosega posameznega praga za priglasitev, določenega v točki 53 smernic o regionalni pomoči (10);

(vii)

pomoč za reševanje v sektorjih predelovalnih dejavnosti in storitev (razen finančnega sektorja), ki izpolnjuje vse vsebinske pogoje iz oddelkov 3.1.1 in 3.1.2 smernic o pomoči za reševanje in prestrukturiranje (11);

(viii)

sheme za reševanje in prestrukturiranje za mala podjetja, ki izpolnjujejo vse pogoje, določene v oddelku 4 smernic o pomoči za reševanje in prestrukturiranje (12);

(ix)

ad hoc pomoč za prestrukturiranje v korist MSP, pod pogojem, da izpolnjuje vse pogoje, ki so določeni v oddelku 3 smernic o pomoči za reševanje in prestrukturiranje (13);

(x)

izvozno kreditiranje v ladjedelništvu, ki izpolnjuje vse pogoje iz oddelka 3.3.4 smernic za ladjedelništvo (14);

(xi)

sheme pomoči za avdiovizualno produkcijo, ki izpolnjujejo vse pogoje glede razvoja, produkcije, distribucije in promocije avdiovizualnih del, določene v oddelku 2.3 smernic o kinematografiji (15).

Zgornji seznam je samo za ponazoritev in se lahko spreminja na podlagi prihodnjih revizij sedanjih veljavnih instrumentov oziroma sprejetja novih instrumentov. Nadzorni organ lahko ta seznam občasno pregleda, da zagotovi njegovo skladnost z veljavnimi predpisi o državni pomoči.

(b)

Kategorija 2: Ukrepi, ki ustrezajo ustaljeni praksi odločanja Nadzornega organa.

Ukrepi pomoči z enakimi značilnostmi kot jih imajo ukrepi pomoči, ki jih je Nadzorni organ odobril v najmanj treh prejšnjih odločbah (v nadaljnjem besedilu: precedenčne odločbe (16)) in se zato lahko ocenijo na osnovi te ustaljene prakse odločanja Nadzornega organa, so načeloma primerni za obravnavo po poenostavljenem postopku. Za „precedenčne odločbe“ se lahko štejejo samo odločbe, ki jih je Nadzorni organ sprejel v zadnjih desetih letih pred datumom predhodne priglasitve (glej točko 14).

Poenostavljeni postopek se uporabi samo v primeru, kadar je Nadzorni organ po fazi pred priglasitvijo (glej točke 13–16) prepričan, da so izpolnjene vse ustrezne vsebinske in postopkovne zahteve, ki so veljale za precedenčne odločbe, zlasti glede ciljev in splošne ureditve ukrepa, vrst upravičencev, upravičenih stroškov, posameznih pragov za priglasitev, intenzivnosti pomoči in (kadar je primerno) dodatkov, določb o kumulaciji, spodbujevalnega učinka in zahtev po preglednosti. Nadzorni organ se, kot je poudarjeno v točki 11, poleg tega k običajnemu postopku vrne tudi v primeru, da bi priglašena pomoč lahko koristila podjetju, ki je naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi prejšnje odločbe, s katero je Nadzorni organ pomoč razglasil za nezakonito in nezdružljivo s Sporazumom EGP (t.i. vprašanje Deggendorf).

Nadzorni organ je pripravljen po poenostavljenem postopku obravnavati zlasti naslednje vrste ukrepov v tej kategoriji:

(i)

ukrepe pomoči za varstvo nacionalne kulturne dediščine v zvezi z dejavnostmi, ki so povezane z zgodovinskimi, starodavnimi kraji ali nacionalnimi spomeniki, pod pogojem, da je pomoč omejena na „ohranjanje dediščine“ v skladu s členom 61(3)(c) Sporazuma EGP v povezavi s členom 107(3)(d) Pogodbe o delovanju Evropske unije (17);

(ii)

sheme pomoči za gledališke, plesne in glasbene dejavnosti (18);

(iii)

sheme pomoči za promocijo manjšinskih jezikov (19);

(iv)

ukrepe pomoči v korist založništva (20);

(v)

ukrepe pomoči v korist širokopasovne povezljivosti na podeželskih območjih (21);

(vi)

poroštvene sheme za financiranje na področju ladjedelništva (22);

(vii)

ukrepe pomoči, ki izpolnjujejo vse druge veljavne določbe uredbe o splošnih skupinskih izjemah, vendar so iz njene uporabe izvzeti samo zato:

ker gre pri teh ukrepih za ad hoc pomoč (23),

ker se ti ukrepi izvajajo v nepregledni obliki (člen 5 Uredbe o splošnih skupinskih izjemah), vendar se njihov bruto ekvivalent dotacije izračunava na podlagi metodologije, ki jo je Nadzorni organ sprejel po 1. januarju 2007 s tremi posameznimi odločbami;

(viii)

ukrepi, ki podpirajo razvoj lokalne infrastrukture in niso državna pomoč v smislu člena 61(1) Sporazuma EGP glede na dejstvo, da ob upoštevanju posebnosti posameznega primera zadevni ukrep ne bo imel vpliva na trgovino znotraj EGP (24);

(ix)

podaljšanje in/ali spremembe obstoječih shem izven poenostavljenega postopka, ki ga predvideva Odločba Nadzornega organa št. 195/04/COL z dne 14. julija 2004 o izvedbenih določbah iz člena 27 dela II Protokola 3 k Sporazumu med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča (25) (glej kategorijo 3 spodaj), na primer v zvezi s prilagajanjem obstoječih shem novim horizontalnim smernicam (26).

Ta seznam je samo za ponazoritev, saj se natančen obseg te kategorije lahko spremeni glede na prakso odločanja Nadzornega organa. Nadzorni organ lahko ponazoritveni seznam občasno pregleda, da zagotovi njegovo skladnost z razvijajočo se prakso.

(c)

Kategorija 3: podaljšanje ali razširitev obstoječih shem.

Člen 4 Odločbe Nadzornega organa št. 195/2004/COL predvideva poenostavljeni postopek priglasitve za nekatere spremembe obstoječe pomoči. V skladu z navedenim členom se „naslednje spremembe […] obstoječe pomoči priglasijo na poenostavljenem obrazcu za priglasitev iz Priloge II k tej odločbi:

(a)

povečanje proračuna potrjene sheme pomoči, ki je večje od 20 %;

(b)

podaljšanje obstoječe potrjene sheme pomoči za največ šest let, s povečanjem proračuna ali brez;

(c)

poostritev meril za uporabo potrjene sheme pomoči, zmanjšanje intenzivnosti pomoči ali zmanjšanje upravičenih stroškov.“

Te smernice ne vplivajo na možnost uporabe člena 4 Odločbe Nadzornega organa št. 195/04/COL. Vendar pa Nadzorni organ državo Efte priglasiteljico poziva, naj ravna v skladu s temi smernicami, vključno s predhodno priglasitvijo zadevnih ukrepov pomoči, ter pri tem uporabi poenostavljeni obrazec za priglasitev, ki je priložen Odločbi Nadzornega organa št. 195/2004/COL. Nadzorni organ bo v okviru tega postopka zadevno državo Efte tudi pozval, naj pristane na objavo povzetka svoje priglasitve na spletni strani Nadzornega organa.

Zaščitni ukrepi in izključitve

(6)

Glede na to, da se poenostavljeni postopek uporablja samo za pomoč, priglašeno na podlagi člena 1(3) dela I Protokola 3 k Sporazumu med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča, so nezakonite pomoči izključene. Zaradi specifične narave zadevnih sektorjev se poenostavljeni postopek ne bo uporabljal za pomoči v korist dejavnosti v sektorjih ribištva in akvakulture, dejavnosti v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov ali dejavnosti predelave ali trženja kmetijskih proizvodov, v kolikor se Sporazum EGP uporablja za te sektorje. Poleg tega se poenostavljeni postopek ne bo uporabljal retroaktivno za ukrepe, ki so bili predhodno priglašeni pred 1. januarjem 2010.

(7)

Ko bo Nadzorni organ ocenjeval, ali priglašeni ukrep pomoči spada v katero od upravičenih kategorij iz točke 5, bo poskrbel za zadostno jasnost pri določanju veljavnih smernic in/ali ustaljene prakse odločanja Nadzornega organa ter vseh pomembnih dejanskih okoliščin, na podlagi katerih bo potekalo ocenjevanje priglašenega ukrepa pomoči. Glede na to, da je popolnost priglasitve ključen element za odločitev glede uporabe tega postopka, se državo Efte priglasiteljico pozove, naj na začetku faze pred priglasitvijo predloži vse ustrezne informacije, po potrebi tudi uporabljene precedenčne odločbe (glej točko 14).

(8)

Če obrazec za priglasitev ni popoln oziroma so v njem navedeni zavajajoči ali nepravilni podatki, Nadzorni organ ne uporabi poenostavljenega postopka. Tudi v primeru, da priglasitev odpira nova splošna pravna vprašanja, Nadzorni organ poenostavljenega postopka praviloma ne bo uporabil.

(9)

Čeprav se običajno lahko domneva, da pri ukrepih pomoči, ki spadajo v kategorije iz točke 5, ne bo dvomov glede njihove združljivosti s Sporazumom EGP, pa lahko nastopijo posebne okoliščine, ki zahtevajo podrobnejšo preiskavo. Nadzorni organ se v takšnih primerih lahko kadar koli vrne k običajnemu postopku.

(10)

Primeri takšnih posebnih okoliščin so lahko zlasti: nekatere oblike pomoči, ki še niso bile preizkušene v praksi odločanja Nadzornega organa; precedenčne odločbe, ki jih Nadzorni organ mogoče ponovno ocenjuje zaradi najnovejše sodne prakse ali dogajanja v EGP; nova tehnična vprašanja ali pa pomisleki glede skladnosti ukrepa z drugimi določbami Sporazuma EGS (na primer načelo nediskriminacije, štiri svoboščine itd.).

(11)

Nadzorni organ se k običajnemu postopku vrne tudi v primeru, da bi priglašena pomoč lahko koristila podjetju, ki je naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi prejšnje odločbe, s katero je Nadzorni organ pomoč razglasil za nezakonito in nezdružljivo s Sporazumom EGP (t.i. vprašanje Deggendorf).

(12)

Poleg tega bo Nadzorni organ uporabil običajni postopek (27) tudi, če tretja stranka izrazi utemeljene pomisleke v zvezi s priglašenim ukrepom pomoči v roku iz točke 21 teh smernic, ter o tem obvestil državo Efte.

3.   Postopkovne določbe

Stiki pred priglasitvijo

(13)

Stiki pred priglasitvijo med Nadzornim organom in državo Efte priglasiteljico so se izkazali za koristne celo v zadevah, ki se niso zdele problematične. Takšni stiki Nadzornemu organu in zlasti državam Efte omogočijo, da že na zgodnji stopnji določijo ustrezne instrumente Nadzornega organa oziroma precedenčne odločbe, verjetno stopnjo kompleksnosti ocene Nadzornega organa ter obseg in natančnost informacij, ki jih Nadzorni organ potrebuje za popolno oceno zadeve.

(14)

Glede na časovne omejitve v poenostavljenem postopku je ocena ukrepa državne podpore po tem poenostavljenem postopku odvisna od tega, ali ima država Efte z Nadzornim organom stike pred priglasitvijo. V tem okviru se državo Efte pozove, naj prek vzpostavljene računalniške aplikacije Nadzornega organa predloži osnutek obrazca za priglasitev s potrebnimi obrazci za dodatne informacije iz člena 2 Odločbe Nadzornega organa št. 195/04/COL in, po potrebi, z ustreznimi precedenčnimi odločbami. Država Efte lahko na tej stopnji tudi zaprosi, naj Nadzorni organ dopusti neizpolnitev nekaterih delov obrazca za priglasitev. Država Efte in Nadzorni organ se lahko v okviru stika pred priglasitvijo dogovorita, da državi Efte v fazi pred priglasitvijo ni treba predložiti osnutka obrazca za priglasitev in spremnih informacij. Takšen dogovor bi bil lahko primeren na primer zaradi določenih ponavljajočih se ukrepov pomoči (na primer kategorija pomoči iz točke 5(c) teh smernic). Če Nadzorni organ meni, da ni potrebe po podrobni razpravi o predvidenih ukrepih pomoči, se lahko državo Efte pozove, naj preide neposredno na priglasitev.

(15)

Nadzorni organ bo organiziral prvi stik pred priglasitvijo v dveh tednih od dneva, ko prejme osnutek obrazca za priglasitev. Nadzorni organ bo spodbujal stike prek elektronske pošte ali konferenčnih klicev oziroma bo na posebno zahtevo zadevne države Efte organiziral sestanke. Nadzorni organ bo v petih delovnih dneh od zadnjega stika pred priglasitvijo zadevno državo Efte obvestil, ali zadeva po njegovem mnenju prima facie izpolnjuje pogoje za obravnavo po poenostavljenem postopku, katere informacije je še treba predložiti, da bi ukrep izpolnjeval pogoje za takšno obravnavo, oziroma ali se bo zadeva še naprej obravnavala po običajnem postopku.

(16)

Navedba Nadzornega organa, da se zadevni primer lahko obravnava po poenostavljenem postopku, pomeni, da se država Efte in Nadzorni organ prima facie strinjata, da bi informacije, predložene v okviru postopka pred priglasitvijo, pomenile popolno priglasitev, če bi bile predložene kot uradna priglasitev. Nadzorni organ bi tako ukrep načeloma lahko odobril, ko bi bil o njem formalno obveščen z obrazcem za priglasitev, ki bi vseboval rezultate stikov pred priglasitvijo, ne da bi zahteval dodatne informacije.

Priglasitev

(17)

Država Efte mora zadevne ukrepe pomoči priglasiti najpozneje v dveh mesecih po tem, ko jo Nadzorni organ obvesti, da ukrep prima facie izpolnjuje pogoje za obravnavo po poenostavljenem postopku. Če so v priglasitvi kakršne koli spremembe glede na informacije, vsebovane v dokumentih, predloženih pred priglasitvijo, morajo biti te spremembe na obrazcu za priglasitev vidno poudarjene.

(18)

S predložitvijo priglasitve zadevne države Efte začne teči rok iz točke 2.

(19)

Poenostavljeni postopek ne predvideva posebnega obrazca za poenostavljeno priglasitev. Razen v primerih, ki spadajo v kategorijo pomoči iz točke 5(c) teh smernic, je treba priglasitev opraviti na osnovi standardnih obrazcev za priglasitev iz Odločbe Nadzornega organa št. 195/04/COL.

Objava povzetka priglasitve

(20)

Nadzorni organ bo na svoji spletni strani objavil povzetek priglasitve na osnovi informacij, ki jih bo država Efte predložila po standardnem obrazcu iz Priloge k tem smernicam. Standardni obrazec vsebuje navedbo, da je na podlagi informacij, ki jih je predložila država Efte, ukrep pomoči lahko upravičen do obravnave po poenostavljenem postopku. Če država Efte Nadzorni organ zaprosi, da priglašeni ukrep obravnava v skladu s temi smernicami, se zanjo šteje, da se strinja, da informacije iz njene priglasitve, ki se objavijo na spletni strani v obliki obrazca iz Priloge k tem smernicam, niso zaupne narave. Države Efte naj poleg tega jasno navedejo, ali priglasitev vsebuje poslovne skrivnosti.

(21)

Zainteresirane stranke bodo imele po tem 10 delovnih dni za predložitev pripomb (vključno z nezaupno različico), zlasti o okoliščinah, ki bi lahko zahtevale temeljitejšo preiskavo. Če zainteresirane stranke v zvezi s priglašenim ukrepom izrazijo utemeljene pomisleke glede konkurence, Nadzorni organ uporabi običajni postopek ter o tem obvesti zadevno državo Efte in zainteresirane stranke. Zadevno državo Efte se obvesti tudi o vseh morebitnih utemeljenih pomislekih in se ji omogoči, da predloži pripombe nanje.

Odločba, izdana po skrajšanem postopku

(22)

Če se bo Nadzorni organ prepričal, da priglašeni ukrep izpolnjuje pogoje za obravnavo po poenostavljenem postopku (glej zlasti točko 5), bo izdal odločbo po skrajšanem postopku. Nadzorni organ si bo tako po svojih najboljših močeh prizadeval v 20 delovnih dneh od dneva priglasitve v skladu s členom 4(2) ali členom 4(3) dela II Protokola 3 sprejeti odločbo, s katero bo ugotovil, da priglašeni ukrep ni pomoč oziroma, da pomoči ne ugovarja, razen če se ne uporabi kateri izmed zaščitnih ukrepov ali izključitev iz točk 6 do 12 teh smernic.

Objava odločbe, izdane po skrajšanem postopku

(23)

Nadzorni organ bo v skladu s členom 26(1) dela II Protokola 3 objavil povzetek odločbe v Uradnem listu Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije. Odločba, izdana po skrajšanem postopku, bo na voljo na spletni strani Nadzornega organa. Sklicevala se bo na povzetek informacij o priglasitvi, objavljen na spletni strani Nadzornega organa v času priglasitve, standardno oceno ukrepa v skladu s členom 61(1) Sporazuma EGP in, kadar je primerno, izjavo, da je ukrep pomoči razglašen za združljivega s Sporazumom EGP, ker spada v eno ali več kategorij iz točke 5 teh smernic, pri čemer bo izrecno navedel zadevne kategorije ter vključeval napotilo na veljavne horizontalne instrumente in/ali uporabljene precedenčne odločbe.

4.   Končne določbe

(24)

Nadzorni organ bo od 1. januarja 2010 na zahtevo zadevne države Efte uporabil načela iz teh smernic za ukrepe, priglašene v skladu s točko 17.

(25)

Nadzorni organ lahko te smernice spremeni na osnovi pomembnih premislekov v zvezi s politiko konkurence oziroma zaradi upoštevanja razvoja zakonodaje s področja državnih pomoči in prakse odločanja. Nadzorni organ namerava prvi pregled teh smernic opraviti najpozneje štiri leta po njihovi objavi. Pri pregledu bo Nadzorni organ proučil, do kakšne mere bi bilo treba za lažje izvajanje teh smernic pripraviti posebne obrazce za poenostavljeno priglasitev.


(1)  To poglavje se ujema z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave nekaterih vrst državnih pomoči, UL C 136, 16.6.2009, str. 3.

(2)  Glej zlasti smernice za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (UL L 305, 19.11.2009, str. 1 in Dopolnilo EGP št. 60, 19.11.2009, str. 1), v nadaljnjem besedilu: smernice za raziskave in razvoj ter inovacije; smernice o državnih pomočeh za spodbujanje naložb rizičnega kapitala v mala in srednje velika podjetja (UL L 184, 16.7.2009, str. 18), v nadaljnjem besedilu: smernice o rizičnem kapitalu; smernice o državni pomoči za varstvo okolja (UL L 144, 10.6.2010, str. 1 in Dopolnilo EGP št. 29, 10.6.2010, str. 1), v nadaljnjem besedilu: smernice o okoljski pomoči; smernice o državni regionalni pomoči za 2007–2013 (UL L 54, 28.2.2008, str. 1), v nadaljnjem besedilu: smernice o regionalni pomoči; sklep o podaljšanju smernic za državno pomoč ladjedelništvu (UL L 148, 11.6.2009, str. 55), v nadaljnjem besedilu: smernice za ladjedelništvo; smernice o državni pomoči za kinematografska in druga avdiovizualna dela (UL L 105, 21.4.2011, str. 32 in Dopolnilo EGP št. 23, 21.4.2011, str. 1), v nadaljnjem besedilu: smernice o kinematografiji; Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L 214, 9.8.2008, str. 3), vključeno v Prilogo XV k Sporazumu EGP s Sklepom Skupnega odbora št. 120/2008 (UL L 339, 18.12.2008, str. 111 in Dopolnilo EGP št. 79, 18.12.2008, str. 20).

(3)  Za ukrepe, priglašene Nadzornemu organu v okviru sedanje finančne krize v skladu s smernicami Nadzornega organa „Uporaba pravil o državni pomoči za ukrepe v zvezi s finančnimi institucijami v okviru trenutne svetovne finančne krize“ (UL L 17, 20.1.2011, str. 1 in Dopolnilo EGP št. 3, 20.1.2011, str. 1) in smernicami „Začasni okvir Skupnosti za ukrepe državnih pomoči v podporo dostopu do financiranja ob trenutni finančni in gospodarski krizi“ (UL L 15, 20.1.2011, str. 26 in Dopolnilo EGP št. 3, 20.1.2011, str. 31), se ne bo uporabljal poenostavljeni postopek iz teh smernic. Za navedene primere so bile sprejete ad hoc odločitve za zagotovitev njihove hitre obravnave.

(4)  Na primer oddelek 5 smernic za raziskave in razvoj ter inovacije ali oddelek 3 smernic o okoljski pomoči in oddelek 4 smernic o rizičnem kapitalu.

(5)  Smernice o regionalni pomoči; oddelek 3.1.2 Smernic o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, UL L 107, 28.4.2005, str. 28 (v nadaljnjem besedilu: smernice o pomoči za reševanje in prestrukturiranje).

(6)  Nadzorni organ se k običajnemu postopku vrne tudi v primeru, da bi priglašena pomoč lahko koristila podjetju, ki je naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi prejšnje odločbe, s katero je Nadzorni organ pomoč razglasil za nezakonito in nezdružljivo s Sporazumom EGP (t.i. vprašanje Deggendorf). Glej Zadevo C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Recueil 1994, str. I-833.

(7)  Člen 18(5) Uredbe o splošnih skupinskih izjemah predvideva poenostavljeno metodologijo za izračun stroškov.

(8)  Na podlagi Uredbe o splošnih skupinskih izjemah dodatki za ekološke inovacije niso izvzeti.

(9)  Uredba o splošnih skupinskih izjemah se uporablja samo za pomoč za mlada inovativna podjetja, ki izpolnjuje pogoje, določene v točki 5.4(b)(ii) smernic za raziskave in razvoj ter inovacije.

(10)  V takih primerih morajo informacije, ki jih zagotovi država Efte, vnaprej dokazati, da: (i) znesek pomoči ostaja pod pragom za priglasitev (brez zapletenih izračunov sedanje neto vrednosti), (ii) pomoč zadeva novo naložbo (ne nadomestnih naložb) in (iii) koristni učinki pomoči na regionalni razvoj očitno odtehtajo povzročeno izkrivljanje konkurence. Glej na primer odločbo Komisije v zadevi N 721/2007 (Poljska, „Reuters Europe SA“).

(11)  Glej na primer odločbe Komisije v zadevah N 28/2006 (Poljska, Techmatrans), N 258/2007 (Nemčija, Rettungsbeihilfe zugunsten der Erich Rohde KG) in N 802/2006 (Italija, pomoč za reševanje v korist podjetja Sandretto Industrie).

(12)  Glej na primer odločbe Komisije v zadevah N 85/2008 (Avstrija, poroštvena shema v korist MSP v regiji Salzburg), N 386/2007 (Francija, shema pomoči za reševanje in prestrukturiranje malih in srednje velikih podjetij) in N 832/2006 (Italija, shema za reševanje in prestrukturiranje Valle d’Aosta). Ta pristop je v skladu s členom 1(7) Uredbe o splošnih skupinskih izjemah.

(13)  Glej na primer odločbi Komisije v zadevah N 92/2008 (Avstrija, pomoč za prestrukturiranje v korist podjetja Der Bäcker Legat) in N 289/2007 (Italija, pomoč za prestrukturiranje v korist podjetja Fiem SRL).

(14)  Glej na primer odločbe Komisije v zadevah N 76/2008 (Nemčija, podaljšanje sheme financiranja CIRR za izvoz ladij), N 26/2008 (Danska, spremembe sheme financiranja za izvoz ladij) in N 760/2006 (Španija, razširitev sheme izvoznega financiranja – špansko ladjedelništvo).

(15)  Čeprav merila iz smernic neposredno veljajo samo za produkcijo, se v praksi smiselno uporabljajo tudi pri ocenjevanju združljivosti pred- in poprodukcije avdiovizualnih del ter načel nujnosti in sorazmernosti v skladu s členom 61(3)(c) Sporazuma EGP. Glej na primer odločbe Komisije v zadevah N 233/2008 (latvijska shema podpore filmski industriji), N 72/2008 (Španija, shema za promocijo filmskih del v Madridu), N 60/2008 (Italija, podpora filmski produkciji v regiji Sardinija) in N 291/2007 (Nizozemski filmski sklad).

(16)  Nadzorni organ lahko pri ugotavljanju, ali obstaja ustaljena praksa odločanja, uporabi sklepe, ki jih sprejme Komisija.

(17)  Glej na primer odločbe Komisije v zadevah N 393/2007 (Nizozemska, subvencija za NV Bergkwartier), N 106/2005 (Poljska, Hala Ludowa v Wroclawu) in N 123/2005 (Madžarska, namenski program za turizem in kulturo na Madžarskem).

(18)  Glej na primer odločbe Komisije v zadevah N 340/2007 (Španija, pomoč za gledališke, plesne, glasbene in avdiovizualne dejavnosti v Baskiji), N 257/2007 (Španija, spodbujanje gledališke produkcije v Baskiji) in N 818/99 (Francija, parafiskalne dajatve za spektakle in koncerte).

(19)  Glej na primer odločbe Komisije v zadevah N 776/2006 (Španija, pomoč za baskovščino), N 49/2007 (Španija, pomoč za baskovščino) in N 161/2008 (Španija, pomoč za baskovščino).

(20)  Glej na primer odločbe Komisije v zadevah N 687/2006 (Slovaška republika, pomoč podjetju Kalligram s.r.o. za periodično publikacijo), N 1/2006 (Slovenija, spodbujanje založništva v Sloveniji) in N 268/2002 (Italija, pomoč v korist založništva na Siciliji).

(21)  Glej na primer odločbe Komisije v zadevah N 264/2006 (Italija, širokopasovni dostop za toskansko podeželje), N 473/2007 (Italija, širokopasovne povezave za Alto Adige) in N 115/2008 (širokopasovni dostop na podeželskih območjih v Nemčiji).

(22)  Glej na primer odločbe Komisije v zadevah N 325/2006 (Nemčija, podaljšanje poroštvenih shem za financiranje na področju ladjedelništva), N 35/2006 (Francija, poroštvena shema za financiranje ladij in za dobro izvedbo posla) in N 253/2005 (Nizozemska, poroštvena shema za financiranje na področju ladjedelništva).

(23)  Ad hoc pomoč je pogosto izključena iz uporabe uredbe o splošnih skupinskih izjemah. Ta izključitev velja za vsa velika podjetja (člen 1(5) Uredbe o splošnih skupinskih izjemah), v nekaterih primerih pa tudi za mala in srednje velika podjetja (glej člena 13 in 14 v zvezi z regionalno pomočjo, člen 16 v zvezi s pomočjo za nova mala podjetja, ki so jih ustanovile podjetnice, člen 29 v zvezi s pomočjo v obliki tveganega kapitala in člen 40 v zvezi s pomočjo za zaposlovanje prikrajšanih delavcev). Glede posebnih pogojev, ki urejajo ad hoc regionalno pomoč za naložbe, glej opombo 10. Poleg tega te smernice ne vplivajo na sporočila ali smernice Nadzornega organa, ki določajo podrobna merila za ekonomsko oceno pri analizi združljivosti za zadeve, ki so predmet individualne priglasitve.

(24)  Glej odločbe Komisije v zadevah N 258/2000 (Nemčija, bazen za rekreacijo Dorsten), N 486/2002 (Švedska, pomoč v korist kongresne dvorane v mestu Visby), N 610/2001 (Nemčija, program turistične infrastrukture v pokrajini Baden-Württemberg), N 377/2007 (Nizozemska, podpora za Bataviawerf – obnova plovila iz 17. stoletja). Da bi se za zadevni ukrep štelo, da ne vpliva na trgovino znotraj EGP, morajo države Efte glede na te štiri precedenčne odločbe na prvem mestu dokazati naslednje lastnosti: 1. da pomoč ne privablja investicij v zadevno regijo; 2. da so izdelki in storitve, ki jih proizvaja oziroma opravlja upravičenec, izključno lokalne narave in/ali imajo geografsko omejeno območje; 3. da je vpliv na potrošnike v sosednjih državah EGP neznaten ter 4. da je tržni delež upravičenca glede na katero koli opredelitev trga minimalen, in da upravičenec ni del širše skupine podjetij. Te lastnosti bi bilo treba poudariti v osnutku obrazca za priglasitev iz točke 14 teh smernic.

(25)  UL L 139, 25.5.2006, str. 37 in Dopolnilo EGP št. 26, 25.5.2006, str. 1. Spremenjena z Odločbo št. 319/05/COL z dne 14. decembra 2005 (UL L 113, 27.4.2006, str. 24 in Dopolnilo EGP št. 21, 27.4.2006, str. 46) in Odločbo št. 789/08/COL z dne 17. decembra 2008 (UL L 340, 22.12.2010, str. 1 in Dopolnilo EGP št. 72, 22.12.2010, str. 1). Uredba Komisije (ES) št. 794/2004 z dne 21. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES, UL L 140, 30.4.2004, str. 1.

(26)  Glej na primer odločbe Komisije v zadevah N 585/2007 (Združeno kraljestvo, podaljšanje sheme za raziskave in razvoj v pokrajini Yorkshire), N 275/2007 (Nemčija, podaljšanje sheme pomoči za reševanje in prestrukturiranje malih in srednje velikih podjetij v Bremnu), N 496/2007 (Italija (Lombardija), jamstveni sklad za razvoj rizičnega kapitala) in N 625/2007 (Latvija, pomoč tveganemu kapitalu v malih in srednje velikih podjetjih).

(27)  To ne pomeni razširitve pravic tretjih oseb v zvezi s sodno prakso sodišča Efte in sodišč Skupnosti. Glej zadevo T-95/03, Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid in Federación Catalana de Estaciones de Servicio proti Komisiji, ZOdl. 2006, str. II-4739, točka 139 in zadevo T-73/98, Prayon–Rupel proti Komisiji, Recueil 2001, str. II-867, točka 45.


PRILOGA II

POVZETEK PRIGLASITVE: POZIV TRETJIM OSEBAM ZA ODDAJO PRIPOMB

PRIGLASITEV UKREPA DRŽAVNE POMOČI

Nadzorni organ je … prejel priglasitev ukrepa pomoči v skladu s členom 1(3) dela I Protokola 3 k Sporazumu med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča. Po predhodnem pregledu Nadzorni organ ugotavlja, da bi priglašeni ukrep lahko spadal v področje uporabe smernic Nadzornega organa o poenostavljenem postopku obravnave nekaterih vrst državnih pomoči (UL C …, str. …).

Nadzorni organ zainteresirane tretje stranke poziva, naj mu predložijo svoje morebitne pripombe glede predlaganega ukrepa.

Glavne značilnosti ukrepa pomoči so:

 

Št. pomoči: N …

 

Država Efte:

 

Referenčna oznaka države Efte:

 

Regija:

 

Organ, ki dodeli pomoč:

 

Naziv ukrepa pomoči:

 

Nacionalna pravna podlaga:

 

Predlagana podlaga EGP za oceno: … smernice ali ustaljena praksa Nadzornega organa, kot so navedene v odločbah Nadzornega organa (1, 2 in 3).

 

Vrsta ukrepa: shema pomoči/ad hoc pomoč

 

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči:

 

Trajanje (shema):

 

Datum dodelitve:

 

Zadevni gospodarski sektor(-ji):

 

Vrsta upravičencev (MSP/velika podjetja):

 

Proračun:

 

Instrument pomoči (dotacija, subvencionirana obrestna mera …):

Pripombe glede vprašanj konkurence v zvezi s priglašenim ukrepom mora Nadzorni organ prejeti najpozneje v 10 delovnih dneh po datumu te objave, priložena pa mora biti tudi nezaupna različica pripomb, ki se predloži zadevni državi Efte in/ali drugim zainteresiranim strankam. Pripombe lahko pošljete Nadzornemu organu po telefaksu, po pošti ali po elektronski pošti z navedbo sklicne številke N … na naslov:

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Telefaks: +32 22861800

E-naslov: registry@eftasurv.int