ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2012.071.slv

Uradni list

Evropske unije

L 71

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 55
9. marec 2012


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

 

2012/142/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 14. februarja 2012 o pristopu Evropske unije k Pravilniku št. 29 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo o enotnih določbah za homologacijo vozil glede zaščite potnikov v kabini gospodarskega vozila ( 1 )

1

 

 

2012/143/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 14. februarja 2012 o stališču Evropske unije glede osnutka pravilnika Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo o varnosti peščev in glede osnutka pravilnika Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo o svetlobnih virih s svetlečimi diodami (LED)

3

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 193/2012 z dne 8. marca 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 560/2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov zoper nekatere osebe in subjekte glede na razmere v Slonokoščeni obali

5

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 194/2012 z dne 8. marca 2012 o določitvi zneska pomoči za zasebno skladiščenje nekaterih ribiških proizvodov v ribolovnem letu 2012

10

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 195/2012 z dne 8. marca 2012 o določitvi prodajnih cen Unije za ribiške proizvode iz Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000 za ribolovno leto 2012

11

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 196/2012 z dne 8. marca 2012 o določitvi zneska pomoči za prenos in pavšalne pomoči za nekatere ribiške proizvode za ribolovno leto 2012

13

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 197/2012 z dne 8. marca 2012 o določitvi referenčnih cen za nekatere ribiške proizvode za ribolovno leto 2012

15

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 198/2012 z dne 8. marca 2012 o določitvi odtegnitvenih in prodajnih cen Unije za ribiške proizvode iz Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000 za ribolovno leto 2012

19

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 199/2012 z dne 8. marca 2012 o določitvi pavšalnih vrednosti, ki jih je treba v ribolovnem letu 2012 uporabiti pri izračunu finančnih nadomestil in pripadajočih predujmov za ribiške proizvode, umaknjene s trga

29

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 200/2012 z dne 8. marca 2012 o cilju Unije za zmanjšanje Salmonelle enteritidis in Salmonelle typhimurium v jatah brojlerjev, določenem v Uredi (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

31

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 201/2012 z dne 8. marca 2012 o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 37/2010 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora v zvezi s snovjo nitroksinil ( 1 )

37

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 202/2012 z dne 8. marca 2012 o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 37/2010 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora v zvezi s snovjo faktor, ki spodbuja nastajanje kolonij pegiliranih govejih granulocitov ( 1 )

40

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 203/2012 z dne 8. marca 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi s podrobnimi pravili za ekološko vino

42

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 204/2012 z dne 8. marca 2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

48

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Sveta 2012/144/SZVP z dne 8. marca 2012 o izvajanju Sklepa 2010/656/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali

50

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

9.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 71/1


SKLEP SVETA

z dne 14. februarja 2012

o pristopu Evropske unije k Pravilniku št. 29 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo o enotnih določbah za homologacijo vozil glede zaščite potnikov v kabini gospodarskega vozila

(Besedilo velja za EGP)

(2012/142/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 97/836/ES z dne 27. novembra 1997 v pričakovanju pristopa Evropske skupnosti k Sporazumu Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo o sprejetju enotnih tehničnih predpisov za cestna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo v cestna vozila in/ali uporabijo na njih, in o pogojih za vzajemno priznanje homologacij, dodeljenih na podlagi teh predpisov (1) („revidiran sporazum iz leta 1958“), ter zlasti člena 3(3) in druge alinee člena 4(2) Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske Komisije,

ob upoštevanju privolitve Evropskega parlamenta (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Namen standardiziranih zahtev iz Pravilnika št. 29 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE) o enotnih določbah za homologacijo vozil glede zaščite potnikov v kabini gospodarskega vozila (3) („Pravilnik št. 29 UNECE“) je odstraniti tehnične ovire v trgovini z motornimi vozili med pogodbenicami revidiranega sporazuma iz leta 1958 in zagotoviti visoko raven varnosti in zaščite potnikov v vozilu.

(2)

Ob pristopu k revidiranemu sporazumu iz leta 1958 je Unija pristopila k omejenemu številu pravilnikov UNECE iz Priloge II k Sklepu 97/836/ES; na navedenem seznamu ni bilo Pravilnika UNECE št. 29.

(3)

Glede na poznejše spremembe Pravilnika št. 29 UNECE in Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (4), v skladu s katero bi morala Unija upoštevati Pravilnik št. 29 UNECE, je treba navedeni pravilnik vključiti v sistem EU-homologacije za motorna vozila –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Pravilnik št. 29 UNECE o enotnih določbah za homologacijo vozil glede zaščite potnikov v kabini gospodarskega vozila se odobri.

Člen 2

Pravilnik št. 29 UNECE o enotnih določbah za homologacijo vozil glede zaščite potnikov v kabini gospodarskega vozila se vključi v sistem EU-homologacije za motorna vozila.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan njegove objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Komisija o tem sklepu uradno obvesti generalnega sekretarja Združenih narodov.

V Bruslju, 14. februarja 2012

Za Svet

Predsednik

M. LIDEGAARD


(1)  UL L 346, 17.12.1997, str. 78.

(2)  Odobritev z dne 19. januarja 2012 (še ni objavljena v Uradnem listu).

(3)  UL L 304, 20.11.2010, str. 21.

(4)  UL L 200, 31.7.2009, str. 1.


9.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 71/3


SKLEP SVETA

z dne 14. februarja 2012

o stališču Evropske unije glede osnutka pravilnika Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo o varnosti peščev in glede osnutka pravilnika Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo o svetlobnih virih s svetlečimi diodami (LED)

(2012/143/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 97/836/ES z dne 27. novembra 1997 v pričakovanju pristopa Evropske skupnosti k Sporazumu Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo o sprejetju enotnih tehničnih predpisov za cestna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo v cestna vozila oziroma uporabijo na njih, in o pogojih za vzajemno priznanje homologacij, dodeljenih na podlagi teh predpisov (1) (’revidiran sporazum iz leta 1958‘), ter zlasti druge alinee člena 4(2) Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju privolitve Evropskega parlamenta (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Namen standardiziranih zahtev osnutka pravilnika Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE) o enotnih določbah za homologacijo motornih vozil glede varnosti pešcev (3) in osnutka pravilnika UNECE o enotnih določbah za homologacijo motornih vozil glede svetlobnih virov s svetlečimi diodami (LED) (4) je odstraniti tehnične ovire v trgovini z motornimi vozili med pogodbenicami revidiranega sporazuma iz leta 1958 in pri takih vozilih zagotoviti visoko raven varnosti in zaščite.

(2)

Primerno je opredeliti stališče Evropske unije o navedenih osnutkih pravilnikov in Evropski uniji, ki jo zastopa Komisija, omogočiti, da glasuje za ta osnutka.

(3)

Zato je treba osnutka pravilnikov o varnosti pešcev in o svetlobnih virih s svetlečimi diodami (LED) vključiti v sistem EU-homologacije motornih vozil –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odobri se Osnutek pravilnika UNECE o enotnih določbah za homologacijo motornih vozil glede varnosti pešcev iz dokumenta ECE TRANS/WP.29/2010/127.

Člen 2

Odobri se osnutek pravilnika UNECE o enotnih določbah za homologacijo motornih vozil glede svetlobnih virov s svetlečimi diodami (LED), iz dokumenta ECE TRANS/WP.29/2010/44, skupaj z njegovimi popravki.

Člen 3

Evropska unija, ki jo zastopa Komisija, na prihodnjem zasedanju Upravnega odbora Svetovnega foruma za usklajevanje predpisov o vozilih UNECE glasuje v prid osnutkov pravilnikov UNECE iz členov 1 in 2.

Člen 4

V skladu s členoma 35 in 36 Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (5), se prizna enakovrednost zahtev iz osnutka Pravilnika UNECE o enotnih določbah za homologacijo motornih vozil glede varnosti pešcev in zahtev iz odstavkov 3.1, 3.3, 3.4 in 3.5 Priloge I k Uredbi (ES) št. 78/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. januarja 2009 o homologaciji motornih vozil glede zaščite pešcev in drugih izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu (6).

Člen 5

Osnutka pravilnikov UNECE iz členov 1 in 2 se vključita v sistem EU-homologacije motornih vozil.

Člen 6

Ta sklep začne veljati na dan njegove objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 14. februarja 2012

Za Svet

Predsednik

M. LIDEGAARD


(1)  UL L 346, 17.12.1997, str. 78.

(2)  Odobritev z dne 19. januarja 2012 (še ni objavljena v Uradnem listu).

(3)  Dokument UN/ECE ECE TRANS/WP.29/2010/127.

(4)  Dokument UN/ECE ECE TRANS/WP.29/2010/44.

(5)  UL L 263, 9.10.2007, str. 1.

(6)  UL L 35, 4.2.2009, str. 1.


UREDBE

9.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 71/5


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 193/2012

z dne 8. marca 2012

o izvajanju Uredbe (ES) št. 560/2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov zoper nekatere osebe in subjekte glede na razmere v Slonokoščeni obali

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 560/2005 z dne 12. aprila 2005 o sprejetju določenih posebnih omejevalnih ukrepov zoper nekatere osebe in subjekte glede na razmere v Slonokoščeni obali (1), ter zlasti člena 11a(2) in (5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 12. aprila 2005 sprejel Uredbo (ES) št. 560/2005.

(2)

Svet po pregledu seznama oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Uredbe (ES) št. 560/2005 meni, da ni več razlogov za ohranjanje nekaterih oseb na tem seznamu.

(3)

Poleg tega bi bilo treba posodobiti informacije o osebi na seznamu iz Priloge I in o nekaterih osebah na seznamu iz Priloge IA k navedeni uredbi –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi I k Uredbi (ES) št. 560/2005 se vnos za naslednjo osebo:

Désiré Tagro

nadomesti z vnosom iz Priloge I k tej uredbi.

Člen 2

Priloga IA k Uredbi (ES) št. 560/2005 se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. marca 2012

Za Svet

Predsednik

M. BØDSKOV


(1)  UL L 95, 14.4.2005, str. 1.


PRILOGA I

Vnos iz člena 1

„Désiré TAGRO. Št. potnega lista: PD – AE 065FH08. Datum rojstva: 27. januar 1959. Kraj rojstva: Issia, Slonokoščena obala. Umrl 12. aprila 2011 v Abidžanu.

Generalni sekretar v tako imenovanem „predsedstvu“ Laurenta GBAGBOJA: sodelovanje v nelegitimni vladi Laurenta GBAGBOJA, oviranje mirovnega in spravnega procesa, nepriznavanje izida predsedniških volitev, sodelovanje pri nasilnem zatiranju ljudskih gibanj. Datum uvrstitve na seznam (ZN): 30. 3. 2011 (uvrstitev na seznam Evropske unije: 22.12.2010).“


PRILOGA II

„PRILOGA IA

Seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov ali organov, ki jih ni določil Varnostni svet ZN ali Odbor za sankcije, iz členov 2, 4 in 7

 

Ime (in morebitni vzdevki)

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi za uvrstitev na seznam

1.

Kadet Bertin

Datum rojstva: leta 1957 Kraj rojstva: Mama

Posebni svetovalec Laurenta Gbagboja za varnost, obrambo in vojaško opremo, nekdanji Gbagbojev minister za obrambo.

Nečak Laurenta Gbagboja.

V izgnanstvu v Gani. Zanj je bil izdan mednarodni nalog za prijetje.

Odgovoren za izsiljevanje in prisilna izginotja ter financiranje in oboroževanje milic in ‚mladih patriotov‘ (COJEP).

Vpleten v trgovino z orožjem in njeno financiranje ter izogibanje embargu.

Kadet Bertin je imel tesne stike z zahodnimi milicami in je bil Gbagbojeva oseba za zvezo s temi skupinami. Vpleten v oblikovanje ‚sile Lima‘ (vodi smrti).

V izgnanstvu v Gani še naprej načrtuje ponovni prevzem oblasti s silo. Zahteva tudi takojšnjo izpustitev Laurenta Gbagboja.

Kadet Bertin zaradi svojih finančnih virov, poznavanja ilegalnih omrežij za trgovino z orožjem in stalnih stikov s še vedno aktivnimi skupinami milic (zlasti v Liberiji) še vedno predstavlja realno grožnjo za varnost in stabilnost Slonokoščene obale.

2.

Oulaï Delafosse

Datum rojstva: 28. oktober 1968

Nekdanji podprefekt v kraju Toulepleu. Vodja Rodoljubne unije odporniškega gibanja Velikega zahoda.

Kot vodja milice je bil vpleten v nasilje in zločine, zlasti na območju kraja Toulepleu.

Ukaze je prejemal neposredno od Kadeta Bertina in med povolilno krizo je zelo zagreto sodeloval pri najemanju liberijskih plačancev in nezakoniti trgovini z orožjem iz Liberije. Njegove enote so ves čas povolilne krize izvajale nasilje in pri tem ubile na stotine ljudi s severa Slonokoščene obale.

Zaradi svojega političnega ekstremizma, tesnih stikov s Kadetom Bertinom in tesne povezave s krogi liberijskih plačancev še vedno predstavlja grožnjo za stabilnost države.

3.

pastor Gammi

 

Vodja milice ‚Gibanje Slonokoščene obale za osvoboditev zahoda‘ (MILOCI), ustanovljene leta 2004. Kot vodja gibanja MILOCI, tj. milice, ki podpira Gbagboja, je vpleten v več množičnih pokolov in izsiljevanj.

Na begu v Gani (verjetno v kraju Takoradi). Zanj je bil izdan mednarodni nalog za prijetje.

V izgnanstvu se je pridružil ‚Mednarodni koaliciji za osvoboditev Slonokoščene obale‘ (CILCI), ki podpira ‚oborožen odpor‘ za vrnitev Gbagboja na oblast.

4.

Marcel Gossio

Datum rojstva: 18. februar 1951 Kraj rojstva: Adjamé

Št. potnega lista: 08AA14345 (veljaven do 6. oktobra 2013)

Pobegnil iz Slonokoščene obale. Zanj je bil izdan mednarodni nalog za prijetje.

Vpleten v nezakonito prilastitev državnih sredstev ter financiranje in oboroževanje milic.

Ključna oseba pri financiranju Gbagbojevega klana in milic. Poleg tega je eden od osrednjih akterjev nezakonite trgovine z orožjem.

Zaradi znatnih sredstev, ki si jih je prilastil, in poznavanja ilegalnih orožarskih mrež še vedno predstavlja grožnjo za stabilnost in varnost Slonokoščene obale.

5.

Justin Koné Katina

 

Na begu v Gani. Zanj je bil izdan mednarodni nalog za prijetje.

Vpleten v oborožen rop Centralne banke zahodnoafriških držav (BCEAO).

V izgnanstvu se še vedno predstavlja za Gbagbojevega tiskovnega predstavnika. V sporočilu za javnost z dne 12. decembra 2011 je izjavil, da Alassane Ouattara ni zmagal na volitvah in da je novi režim nelegitimen. Poziva k odporu in verjame, da se bo Gbagbo vrnil na oblast.

6.

Ahoua Don Mello

Datum rojstva: 23. junij 1958 Kraj rojstva: Bongouanou

Št. potnega lista: PD-AE/044GN02 (veljaven do 23. februarja 2013)

Tiskovni predstavnik Laurenta Gbagboja. Nekdanji minister za infrastrukturo in komunalno ureditev v nelegitimni vladi.

V izgnanstvu v Gani. Zanj je bil izdan mednarodni nalog za prijetje.

V izgnanstvu še naprej izjavlja, da je izvolitev predsednika Ouattare goljufija in ne priznava njegove oblasti. Zavrača poziv vlade Slonokoščene obale k spravi in v tisku redno poziva k uporu, v begunskih taboriščih v Gani pa izvaja mobilizacijske akcije.

Decembra 2011 je izjavil, da je Slonokoščena obala ‚oblegana plemenska država‘ in da so ‚režimu Alassana Ouattare šteti dnevi‘.

7.

Moussa Touré Zéguen

Datum rojstva: 9. september 1944

Št. starega potnega lista: AE/46CR05

Vodja Organizacije domoljubov za mir (GPP – Groupement des Patriotes pour la Paix).

Ustanovitelj ‚Mednarodne koalicije za osvoboditev Slonokoščene obale‘ (CILCI).

Vodja milice od leta 2002 in vodja GPP od leta 2003. Pod njegovim vodstvom je GPP postala Gbagbojeva ‚oborožena roka‘ v Abidžanu in na jugu države.

Skupaj z GPP je odgovoren za zelo veliko izsiljevanj, predvsem prebivalstva s severa države in nasprotnikov režima.

Osebno vpleten v povolilno nasilje (zlasti v četrtih Abobo in Adjamé).

Touré Zéguen je v izgnanstvu v Akri ustanovil ‚Mednarodno koalicijo za osvoboditev Slonokoščene obale‘ (CILCI), katere cilj je vrnitev Gbagboja na oblast.

V izgnanstvu s svojimi izjavami pogosto spodbuja nasilje (na primer na tiskovni konferenci 9. decembra 2011) ter še naprej odločno podpira spopade in maščevanje z orožjem. Meni, da je Slonokoščena obala pod vodstvom Alassana Ouattare nelegitimna in da je bila ‚ponovno kolonizirana‘, prebivalce Slonokoščene obale pa poziva, naj ‚preženejo sleparje‘ (Jeune Afrique, julij 2011).

Na svojem blogu odločno poziva k mobilizaciji prebivalcev Slonokoščene obale proti Allassanu Ouattari.“


9.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 71/10


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 194/2012

z dne 8. marca 2012

o določitvi zneska pomoči za zasebno skladiščenje nekaterih ribiških proizvodov v ribolovnem letu 2012

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2813/2000 z dne 21. decembra 2000 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 v zvezi z dodelitvijo pomoči za zasebno skladiščenje za določene ribiške proizvode (2) in zlasti člena 1 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pomoč za zasebno skladiščenje ne sme presegati tehničnih in finančnih stroškov, ki so bili evidentirani v Uniji med ribolovnim letom pred zadevnim letom.

(2)

Da bi preprečili dolgotrajno skladiščenje, skrajšali plačilne roke in zmanjšali breme nadzora, je treba pomoč za zasebno skladiščenje izplačati v enem obroku.

(3)

Da v letu 2012 ne bi ovirali delovanja intervencijskega sistema, je treba to uredbo uporabljati retroaktivno od 1. januarja 2012.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ribolovno leto 2012 znaša znesek pomoči za zasebno skladiščenje iz člena 25 Uredbe (ES) št. 104/2000 za proizvode iz Priloge II k navedeni uredbi:

:

prvi mesec

:

219 EUR na tono,

:

drugi mesec

:

0 EUR na tono.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. marca 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22.

(2)  UL L 326, 22.12.2000, str. 30.


9.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 71/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 195/2012

z dne 8. marca 2012

o določitvi prodajnih cen Unije za ribiške proizvode iz Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000 za ribolovno leto 2012

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (1) ter zlasti člena 25(1) in (6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za vsak proizvod iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 104/2000 se pred začetkom ribolovnega leta določi prodajna cena Unije v višini najmanj 70 % in največ 90 % priporočene cene.

(2)

Uredba Sveta (EU) št. 1388/2011 (2) določa priporočene cene za ribolovno leto 2012 za vse zadevne proizvode.

(3)

Tržne cene se precej razlikujejo, odvisno od posamezne vrste in predstavitve proizvodov, zlasti v primeru lignjev in osličev.

(4)

Faktorje pretvorbe je zato treba določiti za različne vrste in predstavitve zamrznjenih proizvodov, iztovorjenih v Uniji, da bi se določila raven cene, ki sproži intervencijski ukrep iz člena 25(2) Uredbe (ES) št. 104/2000.

(5)

Da v letu 2012 ne bi ovirali delovanja intervencijskega sistema, je treba to uredbo uporabljati retroaktivno od 1. januarja 2012.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prodajne cene Unije v skladu s členom 25(1) Uredbe (ES) št. 104/2000, ki v ribolovnem letu 2012 veljajo za proizvode iz Priloge II k navedeni uredbi, ter predstavitve in faktorji pretvorbe, na katere se nanašajo, so navedeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. marca 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22.

(2)  UL L 346, 30.12.2011, str. 1.


PRILOGA

PRODAJNE CENE IN FAKTORJI PRETVORBE

Vrsta

Predstavitev

Faktor pretvorbe

Stopnja intervencije

Prodajna cena

(EUR/tono)

Grenlandska morska plošča

(Reinhardtius hippoglossoides)

cela ali brez drobovja, z glavo ali brez nje

1,0

0,85

1 661

Oslič

(Merluccius spp.)

cel ali brez drobovja, z glavo ali brez nje;

1,0

0,85

1 068

posamezni fileji

 

 

 

s kožo

1,0

0,85

1 299

brez kože

1,1

0,85

1 429

Špari

(Dentex dentex in Pagellus spp.)

celi ali brez drobovja, z glavo ali brez nje

1,0

0,85

1 242

Mečarica

(Xiphias gladius)

cela ali brez drobovja, z glavo ali brez nje

1,0

0,85

3 518

Kozice

Penaeidae

zamrznjene

 

 

 

(a)

Parapenaeus Longirostris

 

1,0

0,85

3 530

(b)

druge Penaeidae

 

1,0

0,85

6 641

Sipe in velike sipice

(Sepia officinalis, Rossia macrosoma in Sepiola rondeletti)

zamrznjene

1,0

0,85

1 669

Lignji (Loligo spp.)

(a)

Loligo patagonica

celi, neočiščeni

1,00

0,85

1 012

očiščeni

1,20

0,85

1 215

(b)

Loligo vulgaris

celi, neočiščeni

2,50

0,85

2 531

očiščeni

2,90

0,85

2 936

Hobotnice

(Octopus spp.)

zamrznjene

1,00

0,85

1 892

Illex argentinus

celi, neočiščeni

1,00

0,80

719

trup

1,70

0,80

1 223

Oblike trgovske predstavitve:

cel, neočiščen

:

proizvod, ki ni bil obdelan

očiščen

:

proizvod, ki mu je bilo odstranjeno vsaj drobovje

trup

:

trup lignja, ki sta mu bila odstranjena vsaj drobovje in glava


9.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 71/13


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 196/2012

z dne 8. marca 2012

o določitvi zneska pomoči za prenos in pavšalne pomoči za nekatere ribiške proizvode za ribolovno leto 2012

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2814/2000 z dne 21. decembra 2000 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 v zvezi z dodelitvijo pomoči za prenos za nekatere ribiške proizvode (2) in zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št 939/2001 z dne 14. maja 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 v zvezi z dodelitvijo pavšalne pomoči za določene ribiške proizvode (3) in zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 104/2000 določa, da se pomoč lahko dodeli za količine nekaterih svežih proizvodov, umaknjene s trga ter predelane zaradi stabilizacije in skladiščene ali konzervirane.

(2)

Namen te pomoči je ustrezno spodbuditi organizacije proizvajalcev, da predelajo ali konzervirajo proizvode, umaknjene s trga, da bi preprečili njihovo uničenje.

(3)

Obseg pomoči ne sme biti tolikšen, da bi ogrožal ravnotežje trga zadevnih proizvodov ali izkrivljal konkurenco.

(4)

Raven pomoči ne sme presegati tehničnih in finančnih stroškov, ki so povezani z dejavnostmi, bistvenimi za stabilizacijo in skladiščenje, in so bili evidentirani v Uniji med ribolovnim letom pred zadevnim letom.

(5)

Da v letu 2012 ne bi ovirali delovanja intervencijskega sistema, je treba to uredbo uporabljati retroaktivno od 1. januarja 2012.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ribolovno leto 2012 so zneski pomoči za prenos iz člena 23 Uredbe (ES) št. 104/2000 in zneski pavšalne pomoči iz člena 24(4) navedene uredbe določeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. marca 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22.

(2)  UL L 326, 22.12.2000, str. 34.

(3)  UL L 132, 15.5.2001, str. 10.


PRILOGA

1.

Znesek pomoči za prenos za proizvode iz delov A in B Priloge I ter za morske liste (Solea spp.) iz dela C Priloge I k Uredbi (ES) št. 104/2000

Načini predelave iz člena 23 Uredbe (ES) št. 104/2000

Pomoč (EUR/tono)

1

2

I.   

Zamrzovanje in skladiščenje celih proizvodov, brez drobovja, z glavo, ali razrezanih proizvodov

sardele vrste Sardina pilchardus

359

druge vrste

291

II.

Filetiranje, zamrzovanje in skladiščenje

410

III.

Soljenje in/ali sušenje ter skladiščenje celih proizvodov, brez drobovja, z glavo, ali razrezanih ali filetiranih proizvodov

277

IV.

Mariniranje in skladiščenje

260

2.

Znesek pomoči za prenos za druge proizvode iz dela C Priloge I k Uredbi (ES) št. 104/2000

Načini predelave in/ali konzerviranja iz člena 23 Uredbe (ES) št. 104/2000

Proizvodi

Pomoč (EUR/tono)

1

2

3

I.

Zamrzovanje in skladiščenje

škampi

(Nephrops norvegicus)

327

repi škampa

(Nephrops norvegicus)

248

II.

Odstranjevanje glav, zamrzovanje in skladiščenje

škampi

(Nephrops norvegicus)

293

III.

Kuhanje, zamrzovanje in skladiščenje

škampi

(Nephrops norvegicus)

327

velika rakovica

(Cancer pagurus)

248

IV.

Pasterizacija in skladiščenje

velike rakovice

(Cancer pagurus)

392

V.

Shranjevanje živih živali v fiksnih bazenih ali kletkah

velike rakovice

(Cancer pagurus)

210

3.

Znesek pavšalne pomoči za proizvode iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 104/2000

Načini predelave

Pomoč (EUR/tono)

I.

Zamrzovanje in skladiščenje celih proizvodov, brez drobovja, z glavo, ali razrezanih proizvodov

291

II.

Filetiranje, zamrzovanje in skladiščenje

410


9.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 71/15


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 197/2012

z dne 8. marca 2012

o določitvi referenčnih cen za nekatere ribiške proizvode za ribolovno leto 2012

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (1) ter zlasti člena 29(1) in (5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Uredbi (ES) št. 104/2000 je določeno, da se lahko referenčne cene, ki veljajo za Unijo, vsako leto glede na kategorijo proizvoda določijo za proizvode, za katere velja zmanjšanje carinskih dajatev v skladu s členom 28(1). Enako velja za proizvode, ki morajo biti v skladu z referenčno ceno, ker zanje veljajo zavezujoče zmanjšanje carinskih dajatev v skladu s STO ali kakšne druge preferencialne ureditve.

(2)

V skladu s členom 29(3)(a) Uredbe (ES) št. 104/2000 so referenčne cene za proizvode iz delov A in B Priloge I k navedeni uredbi enake odtegnitvenim cenam, določenim v skladu s členom 20(1) navedene uredbe.

(3)

Odtegnitvene cene Unije za zadevne proizvode so za ribolovno leto 2012 določene v Uredbi Komisije (EU) št. 198/2012 (2).

(4)

V skladu s členom 29(3)(d) Uredbe (ES) št. 104/2000 se referenčne cene za proizvode, ki niso navedeni v prilogah I in II k navedeni uredbi, določijo predvsem na podlagi ponderiranega povprečja carinskih vrednosti, evidentiranih na uvoznih trgih ali v uvoznih pristaniščih v zadnjih treh letih pred datumom, na katerega je bila določena referenčna cena.

(5)

Referenčnih cen ni treba določiti za tiste proizvode na podlagi meril iz člena 29(1) Uredbe (ES) št. 104/2000, ki se v neznatnih količinah uvažajo iz tretjih držav.

(6)

Da se v letu 2012 omogoči hitro uporabo referenčnih cen, mora ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Referenčne cene za ribolovno leto 2012 za ribiške proizvode, kot so opredeljeni v členu 29 Uredbe (ES) št. 104/2000, so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. marca 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22.

(2)  Glej stran 19 tega Uradnega lista.


PRILOGA

1.   Referenčne cene za ribiške proizvode iz člena 29(3)(a) Uredbe (ES) št. 104/2000

Vrsta

Velikost (1)

Referenčna cena

(EUR/tono)

brez drobovja, z glavo (1)

cele ribe (1)

dodatna oznaka TARIC

ekstra, A (1)

dodatna oznaka TARIC

ekstra, A (1)

Sled vrste

Clupea harengus

ex 0302 41 00

1

 

F011

133

2

F012

203

3

F013

192

4a

F016

121

4b

F017

121

4c

F018

254

5

F015

226

6

F019

113

7a

F025

113

7b

F026

102

8

F027

85

Rdeči okun

(Sebastes spp.)

ex 0302 89 31

in ex 0302 89 39

1

 

F067

996

2

F068

996

3

F069

836

Trska vrste

Gadus morhua

ex 0302 51 10

1

F073

1 161

F083

839

2

F074

1 161

F084

839

3

F075

1 097

F085

645

4

F076

871

F086

484

5

F077

613

F087

355

 

 

kuhane v vodi

sveže ali hlajene

dodatna oznaka TARIC

ekstra, A (1)

dodatna oznaka TARIC

ekstra, A (1)

Severne kozice

(Pandalus borealis)

ex 0306 26 90

1

F317

5 288

F321

1 114

2

F318

1 854


2.   Referenčne cene za ribiške proizvode iz člena 29(3)(d) Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000

Proizvod

Dodatna oznaka TARIC

Oblika predstavitve

Referenčna cena

(EUR/tono)

1.   

Rdeči okun

 

 

Celi:

 

ex 0303 89 31

ex 0303 89 39

F411

z glavo ali brez

998

ex 0304 89 21

ex 0304 89 29

 

Fileji:

 

F412

s kostmi („standardni“)

2 011

F413

brez kosti

2 136

F414

kosi v izvirnem pakiranju, ki niso težji od 4 kg

2 239

2.   

Trske

ex 0303 63 10, ex 0303 63 30, ex 0303 63 90, ex 0303 69 10

F416

Cele, z glavo ali brez glave

1 095

ex 0304 71 90

ex 0304 79 10

 

Fileji:

 

F417

ločeni s folijo ali v industrijskih kosih, s kostmi („standardni“)

2 451

F418

ločeni s folijo ali v industrijskih kosih, brez kosti

2 716

F419

posamezni fileti ali ločeni s folijo, s kožo

2 574

F420

posamezni fileti ali ločeni s folijo, brez kože

2 972

F421

kosi v izvirnem pakiranju, ki niso težji od 4 kg

2 990

ex 0304 95 25

F422

Kosi in drugo meso, razen zmletih kosov.

1 448

3.   

Saji (Polachius virens)

ex 0304 73 00

 

Fileji:

 

F424

ločeni s folijo ali v industrijskih kosih, s kostmi („standardni“)

1 611

F425

ločeni s folijo ali v industrijskih kosih, brez kosti

1 688

F426

posamezni fileti ali ločeni s folijo, s kožo

1 476

F427

posamezni fileti ali ločeni s folijo, brez kože

1 713

F428

kosi v izvirnem pakiranju, ki niso težji od 4 kg

1 895

ex 0304 95 40

F429

Kosi in drugo meso, razen zmletih kosov.

976

4.   

Vahnje (Melanogrammus aeglefinus)

ex 0304 72 00

 

Fileji:

 

F431

ločeni s folijo ali v industrijskih kosih, s kostmi („standardni“)

2 241

F432

ločeni s folijo ali v industrijskih kosih, brez kosti

2 606

F433

posamezni fileti ali ločeni s folijo, s kožo

2 537

F434

posamezni fileti ali ločeni s folijo, brez kože

2 682

F435

kosi v izvirnem pakiranju, ki niso težji od 4 kg

2 988

5.   

Aljaški polak

 

 

Fileji:

 

ex 0304 75 00

F441

ločeni s folijo ali v industrijskih kosih, s kostmi („standardni“)

1 170

F442

ločeni s folijo ali v industrijskih kosih, brez kosti

1 298

6.   

Sled

 

 

Plavuti sleda

 

ex 0304 59 50

ex 0304 99 23

F450

nad 80 g na kos

510

F450

nad 80 g na kos

464


(1)  Kategorije svežosti, velikosti in predstavitve so opredeljene v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 104/2000.


9.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 71/19


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 198/2012

z dne 8. marca 2012

o določitvi odtegnitvenih in prodajnih cen Unije za ribiške proizvode iz Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000 za ribolovno leto 2012

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (1) ter zlasti člena 20(3) in člena 22 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Uredbi (ES) št. 104/2000 je določeno, da se odtegnitvene in prodajne cene Unije za vsakega od proizvodov iz Priloge I k Uredbi določijo glede na svežost, velikost ali težo in predstavitev proizvoda tako, da se faktor pretvorbe za zadevno kategorijo proizvoda uporabi za znesek, ki ne presega 90 % ustrezne priporočene cene.

(2)

Odtegnitvene cene se sme na mestih iztovarjanja, ki so zelo oddaljena od glavnih porabniških centrov v Uniji, pomnožiti z utežnimi faktorji. Priporočene cene za ribolovno leto 2012 so bile za vse zadevne proizvode določene z Uredbo Sveta (EU) št. 1388/2011 (2).

(3)

Da v letu 2012 ne bi ovirali delovanja intervencijskega sistema, je treba to uredbo uporabljati retroaktivno od 1. januarja 2012.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Faktorji pretvorbe, uporabljeni za izračun odtegnitvenih in prodajnih cen Unije v skladu s členoma 20 in 22 Uredbe (ES) št. 104/2000 za ribolovno leto 2012 za proizvode iz Priloge I k navedeni uredbi, so določeni v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 2

Odtegnitvene in prodajne cene Unije, ki se uporabljajo v ribolovnem letu 2012, in proizvodi, na katere se nanašajo, so določeni v Prilogi II.

Člen 3

Odtegnitvene cene, ki se za ribolovno leto 2012 uporabljajo na mestih iztovarjanja, ki so zelo oddaljena od glavnih porabniških centrov v Uniji, utežni faktorji, ki se uporabljajo za izračun teh cen, in proizvodi, na katere se te cene nanašajo, so določeni v Prilogi III.

Člen 4

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. marca 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22.

(2)  UL L 346, 30.12.2011, str. 1.


PRILOGA I

Faktorji pretvorbe za proizvode iz točk A, B in C Priloge I k Uredbi (ES) št. 104/2000

Vrsta

Velikost (1)

Faktorji pretvorbe

Ribe brez drobovja z glavo (1)

Cele ribe (1)

ekstra, A (1)

ekstra, A (1)

sled vrste

Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

sardele vrste

Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

trneži

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

morske mačke

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

rdeči okun

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

trska vrste

Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

saj

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

vahnja

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

mol

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

leng

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

skuša vrste

Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

Lokarda vrste

Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

sardoni

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

morska plošča

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

oslič vrste

Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

krilati rombi

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

limanda

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

iverka

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

beli tun ali dolgoplavuti tun

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

sipa in velika sipica

Sepia officinalis in

Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Vrsta

Velikost (2)

Faktor pretvorbe

 

Cele ribe

Ribe brez glave (2)

Ribe brez drobovja z glavo (2)

 

ekstra, A (2)

ekstra, A (2)

morske spake

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

3

0,78

0,68

4

0,65

0,60

5

0,36

0,43

 

 

vse predstavitve

 

ekstra, A (2)

 

kozice vrste

Crangon crangon

1

0,59

 

 

2

0,27

 

 

kuhane v vodi

sveže ali ohlajeno

 

ekstra, A (2)

ekstra, A (2)

severna kozica

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

cele (2)

 

 

velika rakovica

Cancer pagurus

1

0,72

 

 

2

0,54

 

 

cele (2)

 

repki (2)

E’ (2)

ekstra, A (2)

ekstra, A (2)

škamp

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Ribe brez drobovja z glavo (2)

Cele ribe (2)

 

ekstra, A (2)

ekstra, A (2)

morski list

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

3

0,71

0,54

4

0,58

0,42

5

0,50

0,33


(1)  Kategorije svežosti, velikosti in predstavitve so opredeljene v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 104/2000.

(2)  Kategorije svežosti, velikosti in predstavitve so opredeljene v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 104/2000.


PRILOGA II

Odtegnitvene in prodajne cene v Uniji za proizvode iz točk A, B in C Priloge I k Uredbi (ES) št. 104/2000

Vrsta

Velikost (1)

Odtegnitvena cena (EUR/t)

Ribe brez drobovja z glavo (1)

Cele ribe (1)

ekstra, A (1)

ekstra, A (1)

sled vrste

Clupea harengus

1

0

133

2

0

203

3

0

192

4a

0

121

4b

0

121

4c

0

254

5

0

226

6

0

113

7a

0

113

7b

0

102

8

0

85

sardele vrste

Sardina pilchardus

1

0

293

2

0

367

3

0

413

4

0

270

trneži

Squalus acanthias

1

674

674

2

573

573

3

314

314

morske mačke

Scyliorhinus spp.

1

455

427

2

455

398

3

313

256

rdeči okun

Sebastes spp.

1

0

996

2

0

996

3

0

836

trska vrste

Gadus morhua

1

1 161

839

2

1 161

839

3

1 097

645

4

871

484

5

613

355

saj

Pollachius virens

1

593

461

2

593

461

3

584

453

4

502

247

vahnja

Melanogrammus aeglefinus

1

702

546

2

702

546

3

605

419

4

507

351

mol

Merlangius merlangus

1

595

451

2

577

433

3

541

397

4

370

271

leng

Molva spp.

1

800

659

2

776

635

3

706

564

skuša vrste

Scomber scombrus

1

0

236

2

0

233

3

0

226

lokarda vrste

Scomber japonicus

1

0

226

2

0

226

3

0

185

4

0

138

sardoni

Engraulis spp.

1

0

862

2

0

913

3

0

761

4

0

317

morska plošča

Pleuronectes platessa

od 1. januarja do 30. aprila 2012

1

758

415

2

758

415

3

728

415

4

526

344

od 1. maja do 31. decembra 2012

1

1 048

573

2

1 048

573

3

1 006

573

4

726

475

oslič vrste

Merluccius merluccius

1

2 912

2 297

2

2 200

1 715

3

2 200

1 682

4

1 812

1 391

5

1 682

1 326

krilati rombi

Lepidorhombus spp.

1

1 608

1 514

2

1 419

1 324

3

1 277

1 159

4

804

686

limanda

Limanda limanda

1

562

459

2

427

332

iverka

Platichtys flesus

1

325

286

2

247

207

beli tun ali dolgoplavuti tun

Thunnus alalunga

1

2 149

1 898

2

2 149

1 804

sipa in velika sipica

Sepia officinalis in Rossia macrosoma

1

0

1 163

2

0

1 163

3

0

727

 

 

Cele ribe

Ribe brez glave (1)

Ribe brez drobovja z glavo (1)

 

ekstra, A (1)

ekstra, A (1)

morske spake

Lophius spp.

1

1 756

4 585

2

2 246

4 288

3

2 246

4 049

4

1 871

3 573

5

1 036

2 561

 

 

vse predstavitve

ekstra, A (1)

kozice vrste

Crangon crangon

1

1 401

2

641

 

 

kuhane v vodi

sveže ali ohlajene

ekstra, A (1)

ekstra, A (1)

severna kozica

Pandalus borealis

1

5 288

1 114

2

1 854


Vrsta

Velikost (2)

Prodajne cene (EUR/t)

 

Cele (2)

 

velika rakovica

Cancer pagurus

1

1 219

 

 

2

914

 

 

 

 

Cele (2)

Repki (2)

E’ (2)

ekstra, A (2)

ekstra, A (2)

škamp

Nephrops norvegicus

1

4 469

4 469

3 272

2

4 469

3 066

2 747

3

4 001

3 066

2 020

4

2 598

2 130

1 656

 

 

Ribe brez drobovja z glavo (2)

Cele ribe (2)

 

ekstra, A (2)

ekstra, A (2)

morski list

Solea spp.

1

5 183

4 008

 

2

5 183

4 008

 

3

4 907

3 732

 

4

4 008

2 903

 

5

3 456

2 281

 


(1)  Kategorije svežosti, velikosti in predstavitve so opredeljene v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 104/2000.

(2)  Kategorije svežosti, velikosti in predstavitve so opredeljene v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 104/2000.


PRILOGA III

Odtegnitvene cene na mestih iztovarjanja, ki so zelo oddaljena od glavnih porabniških centrov

Vrsta

Mesto iztovarjanja

Nastavitev Faktor

Velikost (1)

Odtegnitvena cena (EUR/tono)

Ribe brez drobovja z glavo (1)

Cele ribe (1)

ekstra, A (1)

ekstra, A (1)

sled vrste

Clupea harengus

obalne regije in otoki Irske

0,90

1

0

119

2

0

183

3

0

173

4a

0

109

obalne regije vzhodne Anglije od Berwicka do Dovra

obalne regije Škotske od Portpatricka do Eyemoutha in otoki zahodno in severno od navedenih regij

obalne regije okraja Down (Severna Irska)

0,90

1

0

119

2

0

183

3

0

173

4a

0

109

skuša vrste

Scomber scombrus

obalne regije in otoki Irske

0,96

1

0

227

2

0

224

3

0

217

obalne regije in otoki Cornwalla in Devona v Združenem kraljestvu

0,95

1

0

224

2

0

221

3

0

215

oslič vrste

Merluccius merluccius

obalne regije od Troona (na jugozahodnem Škotskem) do Wicka (na severnovzhodnem Škotskem) in otoki zahodno in severno od navedenih regij

0,75

1

2 184

1 723

2

1 650

1 286

3

1 650

1 262

4

1 359

1 043

5

1 262

995

beli tun ali dolgoplavuti tun

Thunnus alalunga

Azorski otoki in Madeira

0,48

1

1 032

911

2

1 032

866

sardele vrste

Sardina pilchardus

Kanarski otoki

0,48

1

0

141

2

0

176

3

0

198

4

0

129

obalne regije in otoki Cornwalla in Devona v Združenem kraljestvu

0,74

1

0

217

2

0

272

3

0

306

4

0

200

atlantske obalne regije na Portugalskem

0,93

2

0

342

0,81

3

0

335


(1)  Kategorije svežosti, velikosti in predstavitve so opredeljene v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 104/2000.


9.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 71/29


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 199/2012

z dne 8. marca 2012

o določitvi pavšalnih vrednosti, ki jih je treba v ribolovnem letu 2012 uporabiti pri izračunu finančnih nadomestil in pripadajočih predujmov za ribiške proizvode, umaknjene s trga

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (1) ter zlasti člena 21(5) in (8) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 104/2000 določa finančna nadomestila, ki jih je treba plačati organizacijam proizvajalcev, ki pod določenimi pogoji s trga umaknejo proizvode iz delov A in B Priloge I k navedeni uredbi. Znesek takšnega finančnega nadomestila za proizvode, ki niso namenjeni za prehrano ljudi, je treba zmanjšati za standardne vrednosti.

(2)

V Uredbi Komisije (ES) št. 2493/2001 z dne 19. decembra 2001 o namenski uporabi nekaterih ribiških proizvodov, ki so bili umaknjeni s trga (2), so podrobno opredeljeni načini namenske uporabe proizvodov, umaknjenih s trga. Vrednost teh proizvodov je treba določiti na pavšalni ravni za vsak način namenske uporabe, upoštevajoč povprečne prihodke, ki se lahko pridobijo z namensko uporabo v različnih državah članicah.

(3)

V skladu s členom 7 Uredbe Komisije (ES) št. 2509/2000 z dne 15. novembra 2000 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 v zvezi z odobritvijo finančne kompenzacije za umike določenih ribiških proizvodov (3) posebni predpisi določajo, da mora organizacija proizvajalcev ali eden od njenih članov, ki ponudi svoje proizvode v prodajo v državi članici, ki ni tista, v kateri je priznana, o tem obvestiti organ, pristojen za dodeljevanje finančnih nadomestil. Ta organ je organ v državi članici, v kateri je organizacija proizvajalcev priznana. Standardna vrednost, ki se odšteje, mora zato biti vrednost, ki se uporablja v tej državi članici.

(4)

Enako metodo izračuna je treba uporabiti za predujme finančnih nadomestil, kot je določeno v členu 6 Uredbe (ES) št. 2509/2000.

(5)

Da v letu 2012 ne bi ovirali delovanja intervencijskega sistema, je treba to uredbo uporabljati retroaktivno od 1. januarja 2012.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne vrednosti za ribolovno leto 2012, ki jih je treba uporabiti pri izračunu finančnih nadomestil in pripadajočih predujmov za ribiške proizvode, ki so jih organizacije proizvajalcev umaknile s trga in niso bili namenjeni za prehrano ljudi, kot je navedeno v členu 21(5) Uredbe (ES) št. 104/2000, so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Pavšalne vrednosti, ki jih je treba odšteti od finančnih nadomestil in pripadajočih predujmov, se uporabljajo v državi članici, v kateri je organizacija proizvajalcev priznana.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. marca 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22.

(2)  UL L 337, 20.12.2001, str. 20.

(3)  UL L 289, 16.11.2000, str. 11.


PRILOGA

Standardne vrednosti

Uporaba proizvodov, umaknjenih s trga

EUR/tono

1.

Uporaba po predelavi v moko (krma za živali):

 

(a)

sled vrste Clupea harengus ter skuša vrst Scomber scombrus in Scomber japonicus:

 

Danska in Švedska

50

Združeno kraljestvo

50

druge države članice

15

Francija

2

(b)

kozice vrste Crangon crangon in severne kozice (Pandalus borealis):

 

Danska in Švedska

0

druge države članice

10

(c)

drugi proizvodi:

 

Danska

40

Švedska, Portugalska in Irska

20

Združeno kraljestvo

20

druge države članice

1

2.

Uporaba v svežem ali konzerviranem stanju (krma za živali)

 

(a)

sardele vrste Sardina pilchardus in sardoni (Engraulis spp.):

 

vse države članice

8

(b)

drugi proizvodi:

 

Švedska

0

Francija

25

druge države članice

30

3.

Uporaba kot vaba:

 

Francija

55

druge države članice

20

4.

Uporaba za druge namene kot za krmo za živali

0


9.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 71/31


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 200/2012

z dne 8. marca 2012

o cilju Unije za zmanjšanje Salmonelle enteritidis in Salmonelle typhimurium v jatah brojlerjev, določenem v Uredi (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljih zoonoz, ki se prenašajo z živili (1), ter zlasti drugega pododstavka člena 4(1), drugega pododstavka člena 8(1) ter drugega odstavka člena 13 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Namen Uredbe (ES) št. 2160/2003 je zagotoviti sprejetje ustreznih in učinkovitih ukrepov za odkrivanje in nadzor med drugim salmonele v vseh ustreznih fazah in zlasti na ravni primarne proizvodnje, tj. v jatah, da se zmanjša razširjenost povzročiteljev zoonoz, ki se prenašajo z živili, in tveganje, ki ga predstavljajo za javno zdravje.

(2)

Člen 4(5) Uredbe (ES) št. 2160/2003 določa, da je treba vzpostaviti cilje Unije za zmanjšanje razširjenosti vseh serotipov salmonele pri brojlerjih, pomembnih za javno zdravje. Navedeno zmanjšanje je ključno, da se lahko zagotovi izpolnjevanje meril za salmonelo v svežem mesu brojlerjev iz dela E Priloge II k navedeni uredbi in poglavja 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila (2).

(3)

Uredba (ES) št. 2160/2003 določa, da je treba pri cilju Unije numerično navesti najvišji odstotek epidemioloških enot, ki ostanejo pozitivne, in/ali najnižji odstotek zmanjšanja števila epidemioloških enot, ki ostanejo pozitivne, najdaljši rok, v katerem mora biti cilj dosežen, in opredelitev načrtov preskušanja, potrebnih za preverjanje izpolnjevanja cilja. Kadar je ustrezno, je treba vključiti tudi opredelitev serotipov, pomembnih za javno zdravje.

(4)

Uredba (ES) št. 2160/2003 določa, da je treba pri določanju cilja Unije upoštevati izkušnje iz obstoječih nacionalnih ukrepov ter informacije, predložene Komisiji ali Evropski agenciji za varnost hrane („EFSA“) v skladu z veljavnimi zahtevami Unije, zlasti v okviru informacij iz Direktive 2003/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o spremljanju zoonoz in povzročiteljev zoonoz, ki spreminja Odločbo Sveta 90/424/EGS in razveljavlja Direktivo Sveta 92/117/EGS (3), ter zlasti člena 5 Direktive.

(5)

Odstavek 1 člena 1 Uredbe Komisije (ES) št. 646/2007 z dne 12. junija 2007 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede cilja Skupnosti za zmanjšanje razširjenosti Salmonelle enteritidis in Salmonelle typhimurium v pitovnih piščancih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1091/2005 (4) določa cilj za zmanjšanje najvišjega odstotka jat brojlerjev, ki ostanejo pozitivne na navedena dva serotipa salmonele, na 1 % ali manj do 31. decembra 2011.

(6)

Zbirno poročilo Evropske unije o trendih in virih zoonoz, njihovih povzročiteljih in izbruhih okužb leta 2009 (5) navaja, da sta Salmonella enteritidis in Salmonella typhimurium serovara, ki najpogosteje povzročata obolenja ljudi. Okužbe ljudi s Salmonello enteritidis so se drastično zmanjšale leta 2009, povečalo pa se je število okužb s Salmonello typhimurium.

(7)

EFSA je julija 2011 sprejela znanstveno mnenje o kvantitativni oceni vpliva na javno zdravje določitve novega cilja za zmanjšanje salmonele v brojlerjih (6). Ugotovila je, da je Salmonella enteritidis najpogosteje prenosljiv serotip salmonele pri perutnini, ki se prenaša z odraslih na mladiče. EFSA je prav tako ugotovila, da so v primerjavi s stanjem leta 2006 nadzorni ukrepi Unije za brojlerje prispevali k znatnem znižanju števila primerov salmoneloze pri ljudeh, povezane z brojlerji. Cilj je zato treba odobriti.

(8)

Monofazni sevi Salmonelle typhimurium so v zadnjih letih postali eden od najpogosteje odkritih serotipov salmonele pri številnih vrstah živali in kliničnih izolatih pri ljudeh. V znanstvenem mnenju EFSA iz leta 2010 o spremljanju in oceni tveganja za javno zdravje zaradi „sevov, podobnih Salmonelli typhimurium“, ki ga je sprejela 22. septembra 2010 (7), je navedeno tudi, da je treba monofazne seve Salmonelle typhimurium z antigensko formulo 1,4,[5],12:i:-, ki vključujejo seve z antigenom O5 in brez njega, šteti za različice Salmonelle typhimurium, ki pomenijo tveganje za javno zdravje, primerljivo s tveganjem zaradi drugih sevov Salmonelle typhimurium. Seve Salmonelle typhimurium z antigensko formulo 1,4,[5],12:i:- je zato treba vključiti v cilj.

(9)

Da se preveri, ali je bil cilj Unije izpolnjen, je treba redno vzorčiti jate brojlerjev. Za ovrednotenje in primerjavo rezultatov je treba opisati skupen načrt preskušanja, da se preveri, ali je bil cilj Unije izpolnjen.

(10)

Nacionalni programi nadzora za doseganje cilja Unije za leto 2012 pri jatah brojlerjev vrste Gallus gallus so bili predloženi za sofinanciranje Unije v skladu z Odločbo Sveta 2009/470/ES z dne 25. maja 2009 o odhodkih na področju veterine (8). Tehnične spremembe, uvedene v Prilogi k tej uredbi, se neposredno uporabljajo. Posledično Komisiji ni treba ponovno odobriti nacionalnih programov nadzora, ki izvajajo to uredbo. Prehodno obdobje zato ni potrebno.

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Cilj Unije

1.   Cilj Unije, kot je navedeno v členu 4(1) Uredbe (ES) št. 2160/2003, za zmanjšanje razširjenosti Salmonelle enteritidis in Salmonelle typhimurium v brojlerjih („cilj Unije“) je zmanjšati največji letni odstotek jat brojlerjev, ki ostanejo pozitivne na Salmonello enteritidis in Salmonello typhimurium, na 1 % ali manj.

Glede monofazne Salmonelle typhimurium se serotipi z antigensko formulo 1,4,[5],12:i:- vključijo v cilj Unije.

2.   Načrt preskušanja, potreben za preverjanje napredka pri doseganju cilja Unije, je naveden v Prilogi („načrt preskušanja“).

Člen 2

Preverjanje cilja Unije

Komisija preveri cilj Unije ob upoštevanju informacij, zbranih v skladu z načrtom preskušanja, in meril iz člena 4(6)(c) Uredbe (ES) št. 2160/2003.

Člen 3

Razveljavitev Uredbe (ES) št. 646/2007

Uredba (ES) št. 646/2007 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. marca 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 325, 12.12.2003, str. 1.

(2)  UL L 338, 22.12.2005, str. 1.

(3)  UL L 325, 12.12.2003, str. 31.

(4)  UL L 151, 13.6.2007, str. 21.

(5)  EFSA Journal 2011; 9(3):2090.

(6)  EFSA Journal 2011; 9(7):2106.

(7)  EFSA Journal 2010; 8(10):1826.

(8)  UL L 155, 18.6.2009, str. 30.


PRILOGA

Načrt preskušanja za preverjanje izpolnjevanja cilja Unije iz člena 1(2)

1.   VZORČENJE

Okvirno vzorčenje zajema vse jate brojlerjev vrste Gallus gallus („brojlerji“) v okviru nacionalnih programov nadzora iz člena 5 Uredbe (ES) št. 2160/2003.

2.   SPREMLJANJE PRI BROJLERJIH

2.1.   Pogostost vzorčenja

(a)

Nosilec živilske dejavnosti izvede vzorčenje vseh jat brojlerjev v obdobju treh tednov pred zakolom.

Z odstopanjem od zahteve za vzorčenje iz prvega pododstavka lahko pristojni organ določi, da nosilci živilske dejavnosti vzorčijo vsaj po eno jato brojlerjev na proizvodni cikel na gospodarstvih z več kot eno jato, na katerih:

(i)

se pri vseh jatah na gospodarstvu uporablja sistem popolnega praznjenja in ponovnega naseljevanja hlevov;

(ii)

se v vseh jatah uporablja ista rejska praksa;

(iii)

sta krma in voda skupni za vse jate;

(iv)

je bil test na Salmonello spp. v skladu z načrtom vzorčenja iz prvega pododstavka izveden vsaj v zadnjih šestih proizvodnih ciklih v vseh jatah na gospodarstvu in je pristojni organ odvzel vzorce vsaj v enem proizvodnem ciklu v vseh jatah;

(v)

so bili vsi rezultati preskušanja v skladu s prvim pododstavkom in točko (b) na Salmonello enteritidis ali Salmonello typhimurium negativni.

Z odstopanjem od zahteve za vzorčenje iz te točke lahko pristojni organ odobri vzorčenje v zadnjih šestih tednih pred datumom zakola v primeru, da se brojlerji gojijo več kot 81 dni ali spadajo v biološko rejo brojlerjev v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 889/2008 (1).

(b)

Pristojni organ vsako leto vzorči vsaj eno jato brojlerjev na 10 % gospodarstev z več kot 5 000 živalmi. Tako vzorčenje se lahko izvede na podlagi ocene tveganj, in vsakokrat, kadar pristojni organ meni, da je potrebno.

Vzorčenje, ki ga izvede pristojni organ, lahko nadomesti vzorčenje, ki ga izvaja nosilec živilske dejavnosti, kakor je zahtevano v točki (a).

2.2.   Protokol vzorčenja

2.2.1.   Splošna navodila za vzorčenje

Pristojni organ ali nosilec živilske dejavnosti zagotovi, da vzorce odvzamejo osebe, usposobljene za ta namen.

Med vzorčenjem se odvzameta vsaj dva para brisov z obuval. Vpojne prevleke za odvzem brisov se obuje čez obuvala, vzorec pa se odvzame med hojo po perutninskem hlevu. Brise iz iste jate brojlerjev se lahko združijo v en vzorec.

Preden se vpojno prevleko za odvzem brisa obuje čez obuvalo, se njeno površino se navlaži:

(a)

z razredčilom za kar največjo ohranitev mikroorganizmov (MRD: 0,8 % natrijevega klorida, 0,1 % peptona v sterilni deionizirani vodi);

(b)

s sterilno vodo;

(c)

s kakršnim koli drugim razredčilom, ki ga odobri nacionalni referenčni laboratorij iz člena 11(3) Uredbe (ES) št. 2160/2003; ali

(d)

z avtoklaviranjem v posodi skupaj z razredčilom.

Vpojne prevleke za odvzem brisov z obuval se navlažijo tako, da se vanje vlije tekočino, preden se jih obuje, ali pa se jih prepoji z razredčilom med stresanjem v posodi z razredčilom.

Zagotovi se, da so vsi predeli hleva sorazmerno zastopani med vzorčenjem. Z vsakim parom brisov z obuval je treba zajeti okrog 50 % površine hleva.

Po končanem vzorčenju je treba vpojne prevleke previdno odstraniti z obuval, da se ne odstrani sprijeti material. Vpojne prevleke se lahko obrnejo navznoter, da se prepreči odpadanje materiala. Vloži se jih v vrečko ali posodo, ki se jo označi.

Pristojni organ se v posameznih primerih lahko odloči povečati najmanjše število vzorcev za zagotovitev reprezentativnega vzorčenja na podlagi ocene epidemioloških parametrov, kakor so biovarnostni pogoji, porazdelitev ali obseg jate.

Če to odobri pristojni organ, se lahko en par brisov z obuval zamenja s 100-gramskim vzorcem prahu, zbranim na različnih mestih po vsem hlevu s površin z vidno prisotnostjo prahu. Alternativno se lahko za zbiranje brisov prahu na različnih mestih po vsem hlevu uporabi enega ali več navlaženih kosov tkanine s skupno površino vsaj 900 cm2. Vsak kos tkanine z brisom mora biti po obeh straneh dobro prekrit s prahom.

2.2.2.   Posebna navodila za nekatere vrste gospodarstev

(a)

V jatah brojlerjev iz proste reje se vzorci odvzamejo samo v hlevu.

(b)

Kadar vstop v hlev ni mogoč zaradi pomanjkanja prostora v jatah z manj kot 100 brojlerji in zato ni mogoče uporabiti brisov z obuval za hojo po hlevu, se jih lahko zamenja z enakimi kosi tkanine, ki se uporabljajo za ročno zbiranje prahu, s katerimi se podrgne po površinah, kontaminiranih s svežim fecesom ali, če to ni izvedljivo, z drugimi tehnikami vzorčenja fecesa, primernimi za ta namen.

2.2.3.   Vzorčenje, ki ga izvaja pristojni organ

Pristojni organ z izvajanjem dodatnih testov in/ali dokumentarnih pregledov preverja, da rezultati niso spremenjeni zaradi prisotnosti protimikrobnih sredstev ali drugih snovi, ki zavirajo rast bakterij.

Kadar ni ugotovljena prisotnost Salmonelle enteritidis in Salmonelle typhimurium, temveč je ugotovljena prisotnost protimikrobnih snovi ali zaviralnega učinka bakterijske rasti, se za namene cilja Unije iz člena 1(2) jata šteje za okuženo jato brojlerjev.

2.2.4.   Prevoz

Vzorci se brez nepotrebnega odloga po možnosti s hitro pošto ali kurirsko službo pošljejo v laboratorije iz členov 11 in 12 Uredbe (ES) št. 2160/2003. Med prevozom morajo biti zaščiteni pred temperaturo nad 25 °C in izpostavljenostjo sončni svetlobi.

Kadar vzorcev ni mogoče poslati v 24 urah od časa vzorčenja, se hranijo v hladilniku.

3.   LABORATORIJSKA ANALIZA

3.1.   Priprava vzorcev

V laboratoriju se vzorci do preiskave hranijo v hladilniku. Preiskava se začne v 48 urah po sprejetju vzorcev in v obdobju štirih dni od datuma vzorčenja.

Vzorci prahu se analizirajo ločeno. Pristojni organ lahko določi, da se analizirajo v zbirnem vzorcu skupaj s parom brisov z obuval.

Vzorec se vrtinči do popolne zasičenosti, nasaditev kulture pa poteka z uporabo metode odkrivanja iz točke 3.2.

Dva para brisov z obuval se pazljivo odvije, da ne izpade sprijeti feces, jih združi v zbirni vzorec in da v 225 ml puferirane peptonske vode (PPV), predogrete na sobno temperaturo, ali pa se 225 ml razredčila vlije neposredno v posodo z dvema paroma brisov z obuval, v kateri sta bila sprejeta v laboratorij.

Prevleki z brisi z obuval se popolnoma potopita v PPV, da je zagotovljena zadostna količina nevezane vode okoli vzorca, da salmonela preide iz vzorca v vodo, in po potrebi se lahko še doda PPV.

V primeru sprejetja standardov EN/ISO o pripravi fecesa za ugotavljanje prisotnosti salmonele se ti uporabijo namesto določb o pripravi vzorcev iz te točke.

3.2.   Metoda detekcije

Ugotavljanje prisotnosti Salmonelle spp. se izvaja v skladu z Amandmajem št. 1 standarda EN/ISO 6579 »Mikrobiologija živil in krme – Horizontalna metoda za ugotavljanje prisotnosti bakterije Salmonella spp. – Amandma št.1: Priloga D: Ugotavljanje prisotnosti bakterije Salmonella spp. v živalskem fecesu in v okoljskih vzorcih na stopnji primarne proizvodnje« Mednarodne organizacije za standardizacijo.

3.3.   Serotipizacija

Vsaj po en izolat iz vsakega pozitivnega vzorca, ki ga odvzame pristojni organ, se tipizira z uporabo veljavne sheme Kaufmann-White-LeMinor.

Nosilci živilske dejavnosti zagotovijo, da se pri vseh izolatih izključi vsaj to, da niso niti serotipa Salmonelle enteritidis niti serotipa Salmonelle typhimurium.

3.4.   Alternativne metode

Pri vzorcih, odvzetih na pobudo nosilca živilske dejavnosti, se namesto metod za pripravo vzorcev, metod odkrivanja in serotipizacije iz točk 3.1, 3.2 in 3.3 te priloge lahko uporabljajo analitske metode iz člena 11 Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (2), če so validirane v skladu s standardom EN/ISO 16140.

3.5.   Shranjevanje sevov

Pristojni organ zagotovi, da se med vzorčenjem, ki je del uradnega nadzora, shrani vsaj po en izoliran sev serotipov salmonele na hlev in na leto za prihodnjo fagotipizacijo ali preskušanje odpornosti proti protimikrobnim sredstvom ob uporabi uveljavljenih metod za zbiranje kultur, ki morajo zagotoviti celovitost sevov vsaj dve leti od datuma analize.

Pristojni organ lahko določi, da se izolati iz vzorčenja, ki ga izvajajo nosilci živilskih dejavnosti, prav tako hranijo za prihodnjo fagotipizacijo ali preskušanje odpornosti proti protimikrobnim sredstvom, da se zagotovi preskušanje izolatov v skladu s členom 2 Odločbe Komisije 2007/407/ES (3).

4.   REZULTATI IN POROČANJE

4.1.   Izračun razširjenosti za preverjanje izpolnjevanja cilja Unije

Za namen preverjanja izpolnjevanja cilja Unije se jata brojlerjev šteje za pozitivno takrat, kadar se v jati ugotovi prisotnost Salmonelle enteritidis in/ali Salmonelle typhimurium (razen cepnih sevov).

Pozitivne jate brojlerjev se štejejo samo enkrat v proizvodnem ciklu, ne glede na število izvedenih vzorčenj in preskušanj, in poročanje o njih se izvede samo v letu prvega pozitivnega vzorčenja.

4.2.   Poročanje

Poročanje obsega:

(a)

skupno število jat brojlerjev, ki so vsaj enkrat preskušane v letu poročanja;

(b)

skupno število jat, pozitivnih za kateri koli serotip salmonele v državi članici;

(c)

število jat brojlerjev, vsaj enkrat pozitivnih za Salmonello enteritidis in Salmonello typhimurium, vključno z monofaznimi sevi z antigensko formulo 1,4,[5],12:i:-;

(d)

število pozitivnih jat brojlerjev za vsak serotip salmonele ali za nedoločen sev salmonele (izolati, ki jih ni mogoče tipizirati ali niso bili tipizirani).

Podatki o vzorčenju se predložijo ločeno za vzorčenje v okviru enotnega nacionalnega programa nadzora salmonele iz točke 2.1. (a) in (b), za vzorčenje, ki ga izvajajo nosilci živilske dejavnosti iz točke 2.1. (a), in za vzorčenje, ki ga izvajajo pristojni organi iz točke 2.1. (b).

Rezultati testov se štejejo za relevantne podatke o prehranski verigi iz oddelka III Priloge II k Uredbi št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (4).

Za vsako preskušano jato brojlerjev se pristojnemu organu predložijo vsaj naslednji podatki:

(a)

oznaka gospodarstva, ki je edinstvena in nespremenljiva;

(b)

oznaka hleva, ki je edinstvena in nespremenljiva;

(c)

mesec vzorčenja.

Rezultati in kakršne koli dodatne ustrezne informacije se poročajo kot del poročila o trendih in virih iz člena 9(1) Direktive 2003/99/ES (5).

Nosilec živilske dejavnosti brez nepotrebnega odloga obvesti pristojni organ o potrjeni prisotnosti Salmonelle enteritidis in Salmonelle typhimurium. Nosilec živilske dejavnosti obvesti laboratorij, ki bo izvajal analize, da mora ukrepati skladno s tem.


(1)  UL L 250, 18.9.2008, str. 1.

(2)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

(3)  UL L 153, 14.6.2007, str. 26.

(4)  UL L 226, 25.6.2004, str. 22.

(5)  UL L 325, 12.12.2003, str. 31.


9.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 71/37


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 201/2012

z dne 8. marca 2012

o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 37/2010 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora v zvezi s snovjo nitroksinil

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o določitvi postopkov Skupnosti za določitev mejnih vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 in spremembi Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 14 v povezavi s členom 17 Uredbe,

ob upoštevanju mnenja Evropske agencije za zdravila, ki ga je oblikoval Odbor za zdravila za veterinarsko uporabo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 470/2009 je treba določiti mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za farmakološko aktivne snovi, ki so namenjene uporabi v Uniji v zdravilih za uporabo v veterinarski medicini za živali za proizvodnjo živil ali v biocidnih proizvodih, ki se uporabljajo pri živinoreji.

(2)

Farmakološko aktivne snovi in njihova razvrstitev glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora so določene v Prilogi k Uredbi Komisije (EU) št. 37/2010 z dne 22. decembra 2009 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora (2).

(3)

Nitroksinil je trenutno vključen v razpredelnico 1 v Prilogi k Uredbi (EU) št. 37/2010 kot dovoljena snov za mišičje, maščevje, jetra in ledvice goveda in ovc, razen za živali, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

(4)

Irska je Evropsko agencijo za zdravila zaprosila za mnenje za ekstrapolacijo obstoječega vnosa za nitroksinil, ki velja za kravje in ovčje mleko.

(5)

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini je priporočil določitev MRL za nitroksinil za kravje in ovčje mleko ter črtanje določbe „ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi“.

(6)

Vnos za nitroksinil v razpredelnici 1 v Prilogi k Uredbi (EU) št. 37/2010 je zato treba spremeniti in vključiti priporočene MRL za kravje in ovčje mleko ter črtati obstoječo določbo „ni za uporabo pri živalih, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi“.

(7)

Primerno je določiti razumen rok, da lahko zadevne zainteresirane strani sprejmejo ukrepe, ki so morda potrebni za uskladitev z novo MRL.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravila za uporabo v veterinarski medicini –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 37/2010 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 8. maja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. marca 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 152, 16.6.2009, str. 11.

(2)  UL L 15, 20.1.2010, str. 1.


PRILOGA

Vnos, ki ustreza nitroksinilu v razpredelnici 1 v Prilogi k Uredbi (EU) št. 37/2010 se nadomesti z naslednjim:

Farmakološko aktivna snov

Marker ostanek

Živalska vrsta

MRL

Ciljna tkiva

Druge določbe

(v skladu s členom 14(7) Uredbe (ES) št. 470/2009)

Terapevtska razvrstitev

„nitroksinil

nitroksinil

govedo, ovce

400 μg/kg

mišičje

 

učinkovine, ki delujejo proti parazitom/učinkovine, ki delujejo proti endoparazitom“

200 μg/kg

maščevje

20 μg/kg

jetra

400 μg/kg

ledvice

20 μg/kg

mleko


9.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 71/40


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 202/2012

z dne 8. marca 2012

o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 37/2010 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora v zvezi s snovjo faktor, ki spodbuja nastajanje kolonij pegiliranih govejih granulocitov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o določitvi postopkov Skupnosti za določitev mejnih vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 in spremembi Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 14 v povezavi s členom 17 Uredbe,

ob upoštevanju mnenja Evropske agencije za zdravila, ki ga je oblikoval Odbor za zdravila za veterinarsko uporabo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 470/2009 je treba določiti mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za farmakološko aktivne snovi, ki so namenjene uporabi v Uniji v zdravilih za uporabo v veterinarski medicini za živali za proizvodnjo živil ali v biocidnih proizvodih, ki se uporabljajo pri živinoreji.

(2)

Farmakološko aktivne snovi in njihova razvrstitev glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora so določene v Prilogi k Uredbi Komisije (EU) št. 37/2010 z dne 22. decembra 2009 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora (2).

(3)

Evropski agenciji za zdravila je bil predložen zahtevek za določitev mejnih vrednosti ostankov za faktor, ki spodbuja nastajanje kolonij pegiliranih govejih granulocitov.

(4)

Odbor za zdravila za veterinarsko uporabo je priporočil, da ni treba določiti MRL za faktor, ki spodbuja nastajanje kolonij pegiliranih govejih granulocitov.

(5)

Razpredelnico 1 v Prilogi k Uredbi (EU) št. 37/2010 je zato treba spremeniti in vključiti snov faktor, ki spodbuja nastajanje kolonij pegiliranih govejih granulocitov.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravila za uporabo v veterinarski medicini –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 37/2010 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. marca 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 152, 16.6.2009, str. 11.

(2)  UL L 15, 20.1.2010, str. 1.


PRILOGA

V razpredelnici 1 v Prilogi k Uredbi (EU) št. 37/2010 se po abecednem vrstnem redu vstavi naslednja snov:

Farmakološko aktivna snov

Marker ostanek

Živalska vrsta

MRL

Ciljna tkiva

Druge določbe (v skladu s členom 14(7) Uredbe (ES) št. 470/2009)

Terapevtska razvrstitev

„faktor, ki spodbuja nastajanje kolonij pegiliranih govejih granulocitov

Se ne uporablja

govedo

MRL se ne zahteva.

Se ne uporablja

NI VNOSA

biološko zdravilo / imunomodulator“


9.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 71/42


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 203/2012

z dne 8. marca 2012

o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi s podrobnimi pravili za ekološko vino

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (1) ter zlasti drugega pododstavka člena 19(3), člena 21(2), člena 22(1), člena 38(a) in člena 40 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 834/2007 in zlasti poglavje 4 naslova III te uredbe določa osnovne zahteve v zvezi z ekološko pridelavo predelane hrane. Podrobna pravila za izvajanje navedenih osnovnih zahtev določa Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (2).

(2)

Posebne določbe o proizvodnji ekološkega vina bi morala vsebovati Uredba (ES) št. 889/2008. Te določbe bi morale veljati za proizvode vinskega sektorja, navedene v Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (3).

(3)

Pri predelavi ekološkega vina je treba pod natančno določenimi pogoji uporabljati določene proizvode in snovi, kot so dodatki ali predelovalni pripomočki. Za ta namen in na podlagi priporočil študije, izvedene na ravni Unije, z naslovom „Ekološko vinogradništvo in pridelovanje vina: razvoj tehnologij za izboljšanje kakovosti ekološkega vina, ki bodo prijazne do okolja in potrošnikov, in znanstveno utemeljenega zakonodajnega okvira“ (znane tudi kot „ORWINE“ – Organic viticulture and wine-making: Development of environment and consumer friendly technologies for organic wine quality improvement and scientifically based legislative framework) (4), bi morala biti uporaba takšnih proizvodov in snovi dovoljena v skladu s členom 21 Uredbe (ES) št. 834/2007.

(4)

Določeni proizvodi in snovi, ki se uporabljajo kot dodatki in predelovalni pripomočki pri enoloških postopkih v okviru Uredbe Komisije (ES) št. 606/2009 z dne 10. julija 2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 glede kategorij proizvodov vinske trte, enoloških postopkov in z njimi povezanih omejitev (5), so pridobljeni iz surovin kmetijskega izvora. V takem primeru so lahko surovine na trgu na voljo v ekološki obliki. Zaradi spodbujanja povečanja povpraševanja po teh surovinah na trgu je treba dati prednost uporabi dodatkov in predelovalnih pripomočkov, pridobljenih iz ekološko pridelanih surovin.

(5)

Postopki in tehnike za proizvodnjo vina so določene na ravni Unije v Uredbi (ES) št. 1234/2007 in njenih izvedbenih pravilih, kot so določena v Uredbi (ES) št. 606/2009 ter v Uredbi Komisije (ES) št. 607/2009 z dne 14. julija 2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 v zvezi z zaščitenimi označbami porekla in geografskimi označbami, tradicionalnimi izrazi, označevanjem in predstavitvijo nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja (6). Uporaba navedenih postopkov in tehnik pri pridelavi ekološkega vina morda ni v skladu s cilji in načeli, določenimi v Uredbi (ES) št. 834/2007, in zlasti z določenimi načeli iz člena 6 Uredbe (ES) št. 834/2007, ki se uporabljajo za predelavo ekološke hrane. Zato je treba za nekatere enološke postopke in obdelave določiti specifične omejitve.

(6)

Nekateri drugi postopki, ki se v veliki meri uporabljajo pri predelavi hrane, so na voljo tudi za proizvodnjo vina in lahko vplivajo na nekatere ključne značilnosti ekoloških proizvodov in s tem na njihovo dejansko naravo, vendar trenutno ni na voljo nobene alternativne tehnike, ki bi jih lahko nadomestila. To velja za toplotne obdelave, filtriranje, reverzno osmozo in uporabo ionskih izmenjevalnih smol. Zato morajo biti ti postopki na voljo proizvajalcem ekološkega vina, vendar mora biti njihova uporaba omejena. Možnost ponovne preučitve toplotne obdelave, ionskih izmenjevalnih smol in reverzne osmoze je treba predvideti pravočasno.

(7)

Enološke postopke in obdelave, ki bi lahko bili zavajajoči glede dejanske narave ekoloških proizvodov, je treba izključiti iz proizvodnje ekološkega vina. To velja za zgoščevanje s hlajenjem, dealkoholizacijo, odstranjevanje žveplovega dioksida s fizikalnimi postopki, elektrodializo in uporabo kationskih izmenjevalcev, saj ti enološki postopki močno spremenijo sestavo proizvoda in zato lahko zavajajo glede dejanske narave ekološkega vina. Iz istih razlogov je lahko uporaba ali dodajanje določenih snovi tudi zavajajoča glede dejanske narave ekološkega vina. Zato je primerno določiti, da se takšnih snovi ne sme uporabljati ali dodajati v okviru ekoloških enoloških postopkov in obdelav.

(8)

Kar podrobneje zadeva sulfite, so rezultati študije ORWINE pokazali, da so ekološki pridelovalci vina v Uniji že dosegli zmanjšanje vsebnosti žveplovega dioksida v vinih, proizvedenih iz ekološkega grozdja, v primerjavi z maksimalno vsebnostjo žveplovega dioksida, ki je dovoljena za neekološka vina. Zato je primerno, da se za ekološka vina določi največja vsebnost sulfita, ki mora biti nižja od vsebnosti, dovoljene za neekološka vina. Potrebne količine žveplovega dioksida so odvisne od različnih kategorij vina in nekaterih notranjih značilnosti vina, zlasti njegove vsebnosti sladkorja, ki jih je treba upoštevati pri določanju največje vsebnosti žveplovega dioksida za ekološka vina. Vendar lahko izjemne vremenske razmere povzročijo težave na določenih vinorodnih območjih, zaradi česar je treba pri proizvodnji vina uporabiti dodatne količine sulfitov, da se doseže stabilnost končnega proizvoda tistega leta. Zato je treba v takšnih primerih dovoliti povečanje največje vsebnosti žveplovega dioksida.

(9)

Vino je proizvod z dolgim rokom uporabnosti in nekatera vina se pred vnosom na trg v skladu s tradicijo več let shranjujejo v sodih ali cisternah. V skladu s pogoji iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne 24. junija 1991 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil (7) ter za omejeno obdobje v skladu z Uredbo (ES) št. 889/2008 mora biti trženje takšnih vin, pri katerem se ohranijo zahteve glede označevanja v skladu z navedeno uredbo, zato dovoljeno do porabe zalog.

(10)

Nekatera od teh shranjenih vin so bila že proizvedena po postopku proizvodnje vin, ki je že v skladu s pravili o proizvodnji ekološkega vina iz te uredbe. Kadar se to lahko dokaže, je treba dovoliti uporabo ekološkega logotipa Skupnosti iz člena 25(1) Uredbe (ES) št. 834/2007, ki se od 1. julija 2010 imenuje „ekološki logotip EU“, da se omogoči pravična primerjava in konkurenca med ekološkimi vini, proizvedenimi pred in po začetku veljave te uredbe. V nasprotnem primeru se vino označi izključno z besedilom „vino, proizvedeno iz ekološkega grozdja“, se pravi brez ekološkega logotipa EU, pod pogojem, da je vino proizvedeno v skladu z Uredbo (EGS) št. 2092/91 in z Uredbo (ES) št. 889/2008, preden se spremeni s to uredbo.

(11)

Uredbo (ES) št. 889/2008 je zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Ukrepi, določeni s to uredbo, so v skladu z mnenjem regulativnega odbora za ekološko pridelavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 889/2008 se spremeni:

1.

naslov II se spremeni:

(a)

v členu 27(1) se uvodni odstavek nadomesti z naslednjim:

„Za namene člena 19(2)(b) Uredbe (ES) št. 834/2007 se razen proizvodov vinskega sektorja, za katere veljajo določbe iz poglavja 3a, pri predelavi ekološke hrane lahko uporabljajo samo naslednje snovi:“;

(b)

vstavi se novo poglavje 3a:

POGLAVJE 3a

Posebna pravila za pridelovanje vina

Člen 29b

Področje uporabe

1.   To poglavje določa posebna pravila za ekološko pridelavo proizvodov vinskega sektorja iz člena 1(1)(l) Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (8).

2.   Uredbi Komisije (ES) št. 606/2009 (9) in (ES) št. 607/2009 (10) se uporabljata, razen če je v tem poglavju izrecno določeno drugače.

Člen 29c

Uporaba nekaterih proizvodov in snovi

1.   Za namene člena 19(2)(a) Uredbe (ES) št. 834/2007 se proizvodi vinskega sektorja proizvajajo iz ekoloških surovin.

2.   Za namene člena 19(2)(b) Uredbe (ES) št. 834/2007 se z upoštevanjem pogojev in omejitev, določenih v Uredbi (ES) št. 1234/2007 in Uredbi (ES) št. 606/2009 ter zlasti Prilogi I A k navedeni uredbi, le proizvodi in snovi, navedeni v Prilogi VIIIa k tej uredbi, uporabljajo za proizvodnjo proizvodov vinskega sektorja, tudi med obdelavo in enološkimi postopki.

3.   Proizvodi in snovi, pridobljeni iz ekoloških surovin, ki so navedeni v Prilogi VIIIa k tej uredbi in označeni z zvezdico, se uporabijo, če so na voljo.

Člen 29d

Enološki postopki in omejitve

1.   Brez poseganja v člen 29c ter določene prepovedi in omejitve iz odstavkov 2 in 5 tega člena so dovoljeni le enološki postopki in obdelave, vključno z omejitvami iz členov 120c in 120d Uredbe (ES) št. 1234/2007 ter členov 3, 5 do 9 in 11 do 14 Uredbe (ES) št. 606/2009 in njunih prilog, ki so se uporabljali pred 1. avgustom 2010.

2.   Prepovedana je uporaba naslednjih enoloških postopkov in obdelav:

(a)

delno zgoščevanje z ohlajanjem v skladu s točko (c) oddelka B.1 Priloge XVa k Uredbi (ES) št. 1234/2007;

(b)

odstranjevanje žveplovega dioksida po fizikalnih postopkih v skladu s točko 8 Priloge I A k Uredbi (ES) št. 606/2009;

(c)

obdelava z elektrodializo za zagotovitev stabilizacije vina v skladu s točko 36 Priloge I A k Uredbi (ES) št. 606/2009;

(d)

delna dealkoholizacija vina v skladu s točko 40 Priloge I A k Uredbi (ES) št. 606/2009;

(e)

obdelava s kationskimi izmenjevalci za zagotovitev stabilizacije vina v skladu s točko 43 Priloge I A k Uredbi (ES) št. 606/2009.

3.   Uporaba naslednjih enoloških postopkov in obdelav je dovoljena pod naslednjimi pogoji:

(a)

pri toplotnih obdelavah v skladu s točko 2 Priloge I A k Uredbi (ES) št. 606/2009 temperatura ne sme preseči 70 °C;

(b)

za centrifugiranje in filtracijo z inertnim filtracijskim sredstvom ali brez njega v skladu s točko 3 Priloge I A k Uredbi (ES) št. 606/2009 velikost por ne sme biti manjša od 0,2 mikrometrov.

4.   Komisija bo pred 1. avgustom 2015 ponovno preučila uporabo naslednjih enoloških postopkov in obdelav z namenom njihove postopne ukinitve ali dodatne omejitve:

(a)

toplotne obdelave iz točke 2 Priloge I A k Uredbi (ES) št. 606/2009;

(b)

uporabe ionskih izmenjevalnih smol iz točke 20 Priloge I A k Uredbi (ES) št. 606/2009;

(c)

reverzne osmoze v skladu s točko (c) oddelka B.1 Priloge XVa k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

5.   Spremembe, vključene po 1. avgustu 2010, glede enoloških postopkov in obdelav iz Uredbe (ES) št. 1234/2007 ali Uredbe (ES) št. 606/2009 se lahko uporabljajo pri ekološki proizvodnji vin le po sprejetju ukrepov, potrebnih za izvajanje pravil o pridelavi iz člena 19(3) Uredbe (ES) št. 834/2007 in, po potrebi, meril za ovrednotenje v skladu s členom 21 navedene uredbe.

(c)

člen 47 se spremeni:

(i)

v prvem odstavku se doda naslednja točka (e):

„(e)

uporabo žveplovega dioksida, katerega največja vsebnost se določi v skladu s Prilogo I B k Uredbi (ES) št. 606/2009, če se zaradi izjemnih vremenskih razmer v zadevnem pridelovalnem letu poslabša zdravstveno stanje ekološkega grozdja na določenem geografskem območju zaradi resnih bakterijskih ali glivičnih okužb, zaradi katerih mora proizvajalec vina uporabiti več žveplovega dioksida kot v predhodnem letu, da dobi primerljiv končni proizvod.“;

(ii)

drugi odstavek se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Pod pogojem, da to odobri pristojni organ, morajo posamezni izvajalci hraniti dokazila o uporabi navedenih izjem. Države članice morajo obvestiti druge države članice in Komisijo o izjemah, ki so jih odobrile na podlagi točk (c) in (e) prvega odstavka.“;

2.

naslov V se spremeni:

(a)

členu 94(1) se doda naslednja točka:

„(d)

izjeme, ki so jih odobrile države članice v skladu s členoma (c) in (e) prvega odstavka člena 47, in sicer v enem mesecu od njihove odobritve.“;

(b)

v členu 95 se odstavek 10a nadomesti z naslednjim besedilom:

„10a.   Za proizvode vinskega sektorja se prehodno obdobje iz odstavka 8 konča 31. julija 2012.

Zaloge vina, proizvedenega do 31. julija 2012 v skladu z Uredbo (EGS) št. 2092/91 ali Uredbo (ES) št. 834/2007, se lahko še naprej dajejo na trg do porabe zalog ob upoštevanju naslednjih zahtev glede označevanja:

(a)

logotip ekološke pridelave Skupnosti iz člena 25(1) Uredbe (ES) št. 834/2007, ki se od 1. julija 2010 imenuje ‚ekološki logotip EU‘, se uporabi le pod pogojem, da je postopek proizvodnje vina v skladu s poglavjem 3a naslova II te uredbe;

(b)

izvajalci, ki uporabljajo ‚ekološki logotip EU‘, morajo hraniti dokazila vsaj za obdobje petih let po vnosu na trg vina, proizvedenega iz ekološkega grozdja, vključno s podatki o količinah vina v litrih na kategorijo vina in leto;

(c)

če dokazila iz točke (b) tega odstavka niso na voljo, se lahko takšno vino označi kot ‚vino, proizvedeno iz ekološkega grozdja‘ pod pogojem, da je v skladu z zahtevami te uredbe, razen s tistimi iz poglavja 3a naslova II Uredbe;

(d)

vino, označeno z ‚vino, proizvedeno iz ekološkega grozdja‘, ne sme biti označeno z ‚ekološkim logotipom EU‘.“;

3.

vstavi se nova Priloga VIIIa, katere besedilo je v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. avgusta 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. marca 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 189, 20.7.2007, str. 1.

(2)  UL L 250, 18.9.2008, str. 1.

(3)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(4)  http://www.orwine.org/default.asp?scheda=263

(5)  UL L 193, 24.7.2009, str. 1.

(6)  UL L 193, 24.7.2009, str. 60.

(7)  UL L 198, 22.7.1991, str. 1. Uredbo (EGS) št. 2092/91 je 1. januarja 2009 razveljavila in nadomestila Uredba (ES) št. 834/2007.

(8)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(9)  UL L 193, 24.7.2009, str. 1.

(10)  UL L 193, 24.7.2009, str. 60.“;


PRILOGA

„PRILOGA VIIIa

Proizvodi in snovi, ki se lahko uporabljajo ali dodajo ekološkim proizvodom vinskega sektorja iz člena 29c.

Vrsta obdelave v skladu s Prilogo I A k Uredbi (ES) št. 606/2009

Ime proizvoda ali snovi

Posebni pogoji, omejitve v okviru omejitev in pogojev iz Uredbe (ES) št. 1234/2007 in Uredbe (ES) št. 606/2009

Točka 1:

uporaba za prezračevanje ali dovajanje kisika

zrak

plinasti kisik

 

Točka 3:

centrifugiranje in filtracija

perlit

celuloza

diatomejska prst

Uporablja se le kot inertno filtracijsko sredstvo.

Točka 4:

uporaba za ustvarjanje inertne atmosfere in zaščito proizvoda pred zrakom

dušik

ogljikov dioksid

argon

 

Točke 5, 15 in 21:

uporaba

kvasovke (1)

 

Točka 6:

uporaba

diamonijev fosfat

tiamin hidroklorid

 

Točka 7:

uporaba

žveplov dioksid,

kalijev bisulfit ali kalijev metabisulfit

(a)

Največja vsebnost žveplovega dioksida ne sme preseči 100 miligramov na liter za rdeče vino iz točke 1(a) dela A Priloge I B k Uredbi (ES) št. 606/2009 in z vsebnostjo preostalega sladkorja manj kot 2 grama na liter.

(b)

Največja vsebnost žveplovega dioksida ne sme preseči 150 miligramov na liter za belo vino in vino rosé iz točke 1(b) dela A Priloge I B k Uredbi (ES) št. 606/2009 in z vsebnostjo preostalega sladkorja manj kot 2 grama na liter.

(c)

Za vsa ostala vina se največja vsebnost žveplovega dioksida, ki se v skladu s Prilogo I B k Uredbi (ES) št. 606/2009 uporablja 1. avgusta 2010, zmanjša za 30 miligramov na liter.

Točka 9:

uporaba

oglje za enološko uporabo

 

Točka 10:

bistrenje

užitna želatina (2)

rastlinske beljakovine iz pšenice ali graha (2)

želatina iz ribjih mehurjev (2)

albumin iz jajčnih beljakov (2)

tanini (2)

 

kazein

kalijev kazeinat

silicijev dioksid

bentonit

pektolitični encimi

 

Točka 12:

uporaba za dokisanje

mlečna kislina

L(+) vinska kislina

 

Točka 13:

uporaba za razkisanje

L(+) vinska kislina

kalcijev karbonat

nevtralni kalijev tartrat

kalijev bikarbonat

 

Točka 14:

dodatek

smola alepskega bora

 

Točka 17:

uporaba

mlečnokislinske bakterije

 

Točka 19:

dodatek

L-askorbinska kislina

 

Točka 22:

uporaba za prepihovanje

dušik

 

Točka 23:

dodatek

ogljikov dioksid

 

Točka 24:

dodatek za stabilizacijo vina

citronska kislina

 

Točka 25:

dodatek

tanini (2)

 

Točka 27:

dodatek

metavinska kislina

 

Točka 28:

uporaba

gumiarabikum (2)

 

Točka 30:

uporaba

kalijev bitartrat

 

Točka 31:

uporaba

bakrov citrat

 

Točka 31:

uporaba

bakrov sulfat

Dovoljen le do 31. julija 2015

Točka 38:

uporaba

trske iz hrastovega lesa

 

Točka 39:

uporaba

kalijev alginat

 

Vrsta obdelave v skladu s točko A 2(b) Priloge III k Uredbi (ES) št. 606/2009

kalcijev sulfat

Le za ‚vino generoso‘ ali ‚vino generoso de licor‘.


(1)  Za posamezne seve kvasovk: če so na voljo, iz ekoloških surovin.

(2)  Pridobljeno iz ekoloških surovin, če so na voljo.“


9.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 71/48


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 204/2012

z dne 8. marca 2012

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. marca 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

85,1

JO

78,3

MA

64,7

SN

207,5

TN

99,6

TR

90,3

ZZ

104,3

0707 00 05

JO

121,8

TR

170,7

ZZ

146,3

0709 91 00

EG

82,2

ZZ

82,2

0709 93 10

MA

53,5

TR

99,8

ZZ

76,7

0805 10 20

EG

49,2

IL

69,1

MA

47,5

TN

55,6

TR

72,6

ZZ

58,8

0805 50 10

BR

43,7

EG

41,7

MA

69,3

TR

57,0

ZZ

52,9

0808 10 80

CA

117,2

CL

104,7

CN

107,7

MK

31,8

US

164,3

ZZ

105,1

0808 30 90

AR

76,6

CL

119,7

CN

55,6

ZA

88,3

ZZ

85,1


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


SKLEPI

9.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 71/50


IZVEDBENI SKLEP SVETA 2012/144/SZVP

z dne 8. marca 2012

o izvajanju Sklepa 2010/656/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 31(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/656/SZVP z dne 29. oktobra 2010 o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni (1) obali ter zlasti člena 6(1) in (2) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 29. oktobra 2010 sprejel Sklep 2010/656/SZVP.

(2)

Na podlagi pregleda seznama oseb in subjektov, za katere se uporabljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa 2010/656/SZVP, Svet meni, da ni več razlogov, da bi bile nekatere osebe še naprej vključene na ta seznam.

(3)

Poleg navedenega, bi bilo treba posodobiti informacije o osebi s seznama iz Priloge I in osebah s seznama iz Priloge II k Sklepu 2010/656/SZVP –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V Prilogi I k Sklepu 2010/656/SZVP se vnos za naslednjo osebo:

Désiré Tagro

nadomesti z vnosom iz Priloge I k temu sklepu.

Člen 2

Priloga II k Sklepu 2010/656/SZVP se nadomesti z besedilom iz Priloge II k temu sklepu.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 8. marca 2012

Za Svet

Predsednik

M. BØDSKOV


(1)  UL L 285, 30.10.2010, str. 28.


PRILOGA I

Vnos iz člena 1

Ime (in morebitni vzdevki)

Podatki za ugotavljanje istovetnosti (datum in kraj rojstva, št. potnega lista / osebnega dokumenta itd.)

Razlogi za uvrstitev na seznam

Datum uvrstitve na seznam ZN

Désiré Tagro

Št. potnega lista: PD-AE 065FH08

Datum rojstva: 27. januar 1959

Kraj rojstva: Issia, Slonokoščena obala

Datum in kraj smrti: 12. april 2011, Abidžan

Generalni sekretar tako imenovanega predsedstva Laurenta GBAGBOJA: sodelovanje v nelegitimni vladi Laurenta GBAGBOJA, oviranje mirovnega in spravnega procesa, nepriznavanje izida predsedniških volitev, sodelovanje pri nasilnem zatiranju ljudskih gibanj.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 30. marec 2011

(uvrstitev na seznam Evropske unije: 22. december 2010)


PRILOGA II

„PRILOGA II

Seznam oseb iz člena 4(1)(b) in člena 5(1)(b)

 

Ime (in morebitni vzdevki)

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi za uvrstitev na seznam

1.

Kadet Bertin

Datum in kraj rojstva: 1957, Mama

Posebni svetovalec Laurenta Gbagboja za varnost, obrambo in vojaško opremo, nekdanji minister za obrambo Laurenta Gbagboja.

Nečak Laurenta Gbagboja.

V izgnanstvu v Gani. Zanj je bil izdan mednarodni nalog za prijetje.

Odgovoren za izsiljevanje in prisilna izginotja ter financiranje in oboroževanje milic in ‚mladih patriotov‘ (COJEP).

Vpleten v trgovino z orožjem in njeno financiranje ter izogibanje embargu.

Kadet Bertin je imel tesne stike z zahodnimi milicami in je bil Gbagbojeva oseba za zvezo s temi skupinami. Sodeloval je pri ustanovitvi ‚sile Lima‘ (vodi smrti).

V izgnanstvu v Gani še naprej načrtuje ponovni oboroženi prevzem oblasti s silo. Zahteva tudi takojšnjo izpustitev Laurenta Gbagboja.

Kadet Bertin zaradi svojih finančnih virov, poznavanja ilegalnih omrežij za trgovino z orožjem in stalnih stikov s še vedno aktivnimi skupinami milic (zlasti v Liberiji) še vedno predstavlja realno grožnjo za varnost in stabilnost Slonokoščene obale.

2.

Oulaï Delafosse

Datum rojstva: 28. oktober 1968

Nekdanji podprefekt v kraju Toulepleu. Vodja Rodoljubne unije odporniškega gibanja Velikega zahoda.

Kot vodja milice je bil vpleten v nasilje in zločine, zlasti na območju kraja Toulepleu.

Ukaze je prejemal neposredno od Kadeta Bertina in med povolilno krizo je zelo zagreto sodeloval pri najemanju liberijskih plačancev in nezakoniti trgovini z orožjem iz Liberije. Njegove enote so ves čas povolilne krize izvajale nasilje in pri tem ubile na stotine ljudi s severa Slonokoščene obale.

Zaradi svojega političnega ekstremizma, tesnih stikov s Kadetom Bertinom in tesne povezave s krogi liberijskih plačancev še vedno predstavlja grožnjo za stabilnost države.

3.

pastor Gammi

 

Vodja milice „Gibanje Slonokoščene obale za osvoboditev zahoda“ (MILOCI), ustanovljene leta 2004. Kot vodja gibanja MILOCI, tj. milice, ki podpira Gbagboja, je vpleten v več množičnih pokolov in izsiljevanj.

Na begu v Gani (verjetno v kraju Takoradi). Zanj je bil izdan mednarodni nalog za prijetje.

V izgnanstvu se je pridružil ‚Mednarodni koaliciji za osvoboditev Slonokoščene obale‘ (CILCI), ki podpira oborožen odpor za vrnitev Gbagboja na oblast.

4.

Marcel Gossio

Datum rojstva: 18. februar 1951 Kraj rojstva: Adjamé

Št. potnega lista: 08AA14345 (veljaven do 6. oktobra 2013)

Pobegnil iz Slonokoščene obale. Zanj je bil izdan mednarodni nalog za prijetje.

Vpleten v nezakonito prilastitev državnih sredstev ter financiranje in oboroževanje milic. Ključna oseba pri financiranju Gbagbojevega klana in milic.

Poleg tega je eden od osrednjih akterjev nezakonite trgovine z orožjem. Zaradi znatnih sredstev, ki si jih je prilastil, in poznavanja ilegalnih orožarskih mrež še vedno predstavlja grožnjo za stabilnost in varnost Slonokoščene obale.

5.

Justin Koné Katina

 

Na begu v Gani. Zanj je bil izdan mednarodni nalog za prijetje.

Vpleten v oborožen rop Centralne banke zahodnoafriških držav (BCEAO).

V izgnanstvu se še vedno predstavlja za Gbagbojevega tiskovnega predstavnika. V sporočilu za javnost z dne 12. decembra 2011 je izjavil, da Alassane Ouattara ni zmagal na volitvah in da je novi režim nelegitimen. Poziva k odporu in verjame, da se bo Gbagbo vrnil na oblast.

6.

Ahoua Don Mello

Datum rojstva: 23. junij 1958 Kraj rojstva: Bongouanou

Št. potnega lista: PD-AE/044GN02 (veljaven do 23. februarja 2013)

Tiskovni predstavnik Laurenta Gbagboja. Nekdanji minister za infrastrukturo in komunalno ureditev v nelegitimni vladi.

V izgnanstvu v Gani. Zanj je bil izdan mednarodni nalog za prijetje.

V izgnanstvu še naprej izjavlja, da je izvolitev predsednika Ouattare goljufija in ne priznava njegove oblasti. Zavrača poziv vlade Slonokoščene obale k spravi in v tisku redno poziva k uporu, v begunskih taboriščih v Gani pa izvaja mobilizacijske akcije.

Decembra 2011 je izjavil, da je Slonokoščena obala ‚oblegana plemenska država‘ in da so ‚režimu Alassana Ouattare šteti dnevi‘.

7.

Moussa Touré Zéguen

Datum rojstva: 9. september 1944

Št. starega potnega lista: AE/46CR05

Vodja Organizacije domoljubov za mir (GPP – Groupement des Patriotes pour la Paix).

Ustanovitelj ‚Mednarodne koalicije za osvoboditev Slonokoščene obale‘ (CILCI).

Vodja milice od leta 2002 in vodja GPP od leta 2003. Pod njegovim vodstvom je GPP postala Gbagbojeva ‚oborožena roka‘ v Abidžanu in na jugu države.

Skupaj z GPP je odgovoren za zelo veliko izsiljevanj, predvsem prebivalstva s severa države in nasprotnikov režima.

Osebno vpleten v povolilno nasilje (zlasti v četrtih Abobo in Adjamé).

Touré Zéguen je v izgnanstvu v Akri ustanovil ‚Mednarodno koalicijo za osvoboditev Slonokoščene obale‘ (CILCI), katere cilj je vrnitev Gbagboja na oblast.

V izgnanstvu s svojimi izjavami pogosto spodbuja nasilje (na primer na tiskovni konferenci 9. decembra 2011) ter še naprej odločno podpira spopade in maščevanje z orožjem. Meni, da je Slonokoščena obala pod vodstvom Alassana Ouattare nelegitimna in da je bila ‚ponovno kolonizirana‘, prebivalce Slonokoščene obale pa poziva, naj ‚preženejo sleparje‘ (Jeune Afrique, julij 2011).

Na svojem blogu odločno poziva k mobilizaciji prebivalcev Slonokoščene obale proti Allassanu Ouattari.“