ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2012.031.slv

Uradni list

Evropske unije

L 31

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 55
3. februar 2012


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 90/2012 z dne 2. februarja 2012 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 736/2006 o načinih dela Evropske agencije za varnost v letalstvu pri opravljanju inšpekcijskih pregledov standardiziranja

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 91/2012 z dne 2. februarja 2012 o izdaji dovoljenja za Bacillus subtilis (CBS 117162) kot krmni dodatek za odstavljene pujske in prašiče za pitanje (imetnik dovoljenja Krka d.d.) ( 1 )

3

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 92/2012 z dne 2. februarja 2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

5

 

 

Popravki

 

*

Popravek Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 54/2012 z dne 23. januarja 2012 o izvajanju Uredbe (EU) št. 961/2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL L 19, 24.1.2012)

7

 

*

Popravek Sklepa Sveta 2012/35/SZVP z dne 23. januarja 2012 o spremembah Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL L 19, 24.1.2012)

7

 

*

Popravek Sklepa Sveta 2012/35/SZVP z dne 23. januarja 2012 o spremembah Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL L 19, 24.1.2012)

8

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

3.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 31/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 90/2012

z dne 2. februarja 2012

o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 736/2006 o načinih dela Evropske agencije za varnost v letalstvu pri opravljanju inšpekcijskih pregledov standardiziranja

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (1) ter zlasti člena 24(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 736/2006 (2) določa delovne metode Evropske agencije za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: Agencija) za izvajanje inšpekcijskih pregledov standardiziranja v skladu s členom 24(5) Uredbe (ES) št. 216/2008. Uredba (ES) št. 736/2006 je bila sprejeta v času, ko je bilo področje veljavnosti Uredbe (ES) št. 1592/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (3) omejeno na začetno in stalno plovnost.

(2)

Od tedaj je Uredba (ES) št. 216/2008 nadomestila Uredbo (ES) št. 1592/2002 in dvakrat razširila njeno področje veljavnosti, najprej da bi zlasti vključevala letalsko osebje in letalske operacije, drugič pa da bi vključevala upravljanje zračnega prometa in storitve navigacijskih služb zračnega prometa ter letališko varnost. Komisija je sprejela številne izvedbene predpise, ki ustrezajo tem novim področjem pristojnosti.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 1702/2003 (4) že določa izvedbene predpise za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter za certificiranje projektivnih in proizvodnih organizacij ter vključuje tehnične zahteve in upravne postopke, da se zagotovi ustrezno izvajanje s strani pristojnih organov držav članic.

(4)

Uredba Komisije (ES) št. 2042/2003 (5) določa izvedbene predpise za stalno plovnost zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav in za potrjevanje organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami ter vključuje tehnične zahteve in upravne postopke, da se zagotovi ustrezno izvajanje s strani pristojnih organov držav članic.

(5)

Uredba Komisije (EU) št. 805/2011 (6) določa podrobne predpise za dovoljenja kontrolorjev zračnega prometa in nekatera spričevala ter vključuje tehnične zahteve in upravne postopke, da se zagotovi ustrezno izvajanje s strani pristojnih organov držav članic.

(6)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 (7) določa tehnične zahteve in upravne postopke za letalsko osebje v civilnem letalstvu, da se zagotovi ustrezno izvajanje s strani pristojnih organov držav članic.

(7)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1034/2011 (8) določa upravne postopke za varnostni nadzor nad upravljanjem zračnega prometa in storitvami navigacijskih služb zračnega prometa, da se zagotovi ustrezno izvajanje skupnih zahtev za zagotavljanje storitev navigacijskih služb zračnega prometa iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1035/2011 s strani pristojnih organov držav članic (9).

(8)

Uredba Sveta (EGS) št. 3922/91 (10), kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 859/2008 (11), določa skupne tehnične zahteve, ki veljajo za komercialne prevoze z letalom, in upravne postopke, da se zagotovi ustrezno izvajanje s strani pristojnih organov držav članic, ki veljajo, vse dokler veljajo izvedbeni predpisi na področju zračnih operacij.

(9)

Direktiva 2004/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta (12) o varnosti zrakoplovov tretjih držav, ki pristajajo na letališčih Skupnosti, kot je bila spremenjena z Direktivo Komisije 2008/49/ES (13), določa postopke za izvajanje preverjanj takšnih zrakoplovov na ploščadi (SAFA) s strani držav članic, ki veljajo, vse dokler veljajo izvedbeni predpisi na področju preverjanj na ploščadi.

(10)

Za spremljanje izvajanja teh izvedbenih predpisov s strani pristojnih organov držav članic je treba nemudoma razširiti uporabo obstoječih delovnih metod Agencije za izvajanje inšpekcijskih pregledov standardiziranja na nova področja licenciranja letalskega osebja, zračnih operacij, dovoljenj kontrolorjev zračnega prometa ter zagotavljanja upravljanja zračnega prometa/navigacijskih služb zračnega prometa.

(11)

Uredbo Sveta (ES) št. 736/2006 je zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 65 Uredbe (ES) št. 216/2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 3 Uredbe (ES) št. 736/2006 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Za namene ugotavljanja skladnosti z zahtevami Uredbe (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi na področjih začetne in stalne plovnosti, letalskih operacij, preverjanj na ploščadi, letalskega osebja, kontrolorjev zračnega prometa ter upravljanja zračnega prometa in storitev navigacijskih služb zračnega prometa Agencija izvaja preglede pristojnih organov držav članic in o tem izdaja poročila.“

Člen 2

Agencija najkasneje en mesec po začetku veljavnosti te uredbe spremeni svoje delovne postopke, da bodo skladni s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. februarja 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 79, 19.3.2008, str. 1.

(2)  UL L 129, 17.5.2006, str. 10.

(3)  UL L 240, 7.9.2002, str. 1.

(4)  UL L 243, 27.9.2003, str. 6.

(5)  UL L 315, 28.11.2003, str. 1.

(6)  UL L 206, 11.8.2011, str. 21.

(7)  UL L 311, 25.11.2011, str. 1.

(8)  UL L 271, 18.10.2011, str. 15.

(9)  UL L 271, 18.10.2011, str. 23.

(10)  UL L 373, 31.12.1991, str. 4.

(11)  UL L 254, 20.9.2008, str. 1.

(12)  UL L 143, 30.4.2004, str. 76.

(13)  UL L 109, 19.4.2008, str. 17.


3.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 31/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 91/2012

z dne 2. februarja 2012

o izdaji dovoljenja za Bacillus subtilis (CBS 117162) kot krmni dodatek za odstavljene pujske in prašiče za pitanje (imetnik dovoljenja Krka d.d.)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil vložen zahtevek za dovoljenje za Bacillus subtilis (CBS 117162). V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(3)

Zahtevek zadeva izdajo dovoljenja za Bacillus subtilis (CBS 117162) kot krmni dodatek za odstavljene pujske in prašiče za pitanje ter njegovo uvrstitev v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenju z dne 7. septembra 2011 (2) sklenila, da Bacillus subtilis (CBS 117162) v predlaganih pogojih uporabe nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali okolje ter da njegova uporaba lahko izboljša prirast teže ciljne živalske vrste. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s poprodajnim nadzorom. Potrdila je tudi poročilo o analitski metodi krmnega dodatka, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5)

Ocena pripravka Bacillus subtilis (CBS 117162) je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato je treba dovoliti uporabo tega pripravka, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „stabilizatorji mikroflore“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. februarja 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(9): 2375.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: stabilizatorji mikroflore.

4b1824

Krka d.d.

Bacillus subtilis

(CBS 117162)

 

Sestava dodatka

pripravek Bacillus subtilis (CBS 117162) z najnižjo vsebnostjo 4 × 109 CFU/g dodatka (v granulah)

 

Lastnosti aktivne snovi

spore Bacillus subtilis (CBS 117162)

 

Analitska metoda  (1)

 

metoda štetja: metoda razmaza na plošči (EN 15787)

 

identifikacija: metoda gelske elektroforeze v pulzirajočem polju (PFGE)

pujski (odstavljeni)

prašiči za pitanje

2x109

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Za pujske (odstavljene) do 35 kg.

3.

Zaradi varnosti je treba pri ravnanju s pripravkom uporabljati zaščito za dihala, zaščitna očala in rokavice.

23. februarja 2022


(1)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija Skupnosti: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


3.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 31/5


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 92/2012

z dne 2. februarja 2012

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. februarja 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

158,6

MA

56,3

TN

94,3

TR

110,0

ZZ

104,8

0707 00 05

EG

217,9

JO

221,0

TR

179,1

US

57,6

ZZ

168,9

0709 91 00

EG

317,7

ZZ

317,7

0709 93 10

MA

98,0

TR

196,5

ZZ

147,3

0805 10 20

EG

49,5

MA

53,6

TN

55,4

TR

64,1

ZZ

55,7

0805 20 10

IL

178,3

MA

77,4

ZZ

127,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,2

EG

88,5

IL

91,2

JM

118,0

KR

94,1

MA

72,5

PK

55,0

TR

71,3

ZZ

81,5

0805 50 10

EG

69,0

TR

59,6

ZZ

64,3

0808 10 80

CA

130,0

CL

98,4

CN

85,1

US

164,1

ZZ

119,4

0808 30 90

CN

55,2

US

121,5

ZA

109,1

ZZ

95,3


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


Popravki

3.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 31/7


Popravek Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 54/2012 z dne 23. januarja 2012 o izvajanju Uredbe (EU) št. 961/2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

( Uradni list Evropske unije L 19 z dne 24. januarja 2012 )

Stran 5, Priloga III, „Subjekta iz člena 1(3)“, peti stolpec tabele, „Datum uvrstitve“, vnosa 1 in 2:

besedilo:

„23.1.2012“

se glasi:

„26.7.2010“.


3.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 31/7


Popravek Sklepa Sveta 2012/35/SZVP z dne 23. januarja 2012 o spremembah Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu

( Uradni list Evropske unije L 19 z dne 24. januarja 2012 )

Stran 30, Priloga III, „Subjekta iz člena 2(3)“, peti stolpec tabele, „Datum uvrstitve“, vnosa 1 in 2:

besedilo:

„23.1.2012“

se glasi:

„26.7.2010“.


3.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 31/8


Popravek Sklepa Sveta 2012/35/SZVP z dne 23. januarja 2012 o spremembah Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu

( Uradni list Evropske unije L 19 z dne 24. januarja 2012 )

Stran 23, člen 1, točka 2 (novi člen 3c(2) Sklepa 2010/413/SZVP):

besedilo:

„2.   Prepovedi (…) ali na podlagi dodatnih pogodb, ki jih je bilo treba skleniti in izvršiti zaradi izpolnitve navedenih pogodbenih obveznosti do 1. julija 2012, kadar je namen …“

se glasi:

„2.   Prepovedi (…) ali na podlagi dodatnih pogodb, ki jih je bilo treba skleniti in izvršiti zaradi izpolnitve navedenih pogodbenih obveznosti, kadar je namen …“.

Stran 24, člen 1, točka 3, (novi člen 4c, prvi odstavek Sklepa 2010/413/SZVP):

besedilo:

„Člen 4c

Prepovedana je neposredna ali posredna prodaja, nakup, prevoz ali posredovanje zlata in žlahtnih kovin ter diamantov iranski vladi, njenim javnim organom, družbam in agencijam, Centralni banki Irana ter osebam in subjektom, ki delujejo v njihovem imenu in po njihovih navodilih, ali subjektom, ki so v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom, prav tako je prepovedana tovrstna prodaja, nakup, prevoz ali posredovanje od njih in zanje.“

se glasi:

„Člen 4c

Prepovedana je neposredna ali posredna prodaja, nakup, prevoz ali posredovanje zlata in žlahtnih kovin ter diamantov iranski vladi, njenim javnim organom, družbam in agencijam, Centralni banki Irana ter osebam in subjektom, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali subjektom, ki so v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom, prav tako je prepovedana tovrstna prodaja, nakup, prevoz ali posredovanje od njih in zanje.“.

Strani 24 in 25, člen 1, točka 5, (novi člen 7, uvodni stavek odstavkov 1 in 2 Sklepa 2010/413/SZVP):

besedilo:

„Člen 7

1.   Prepovedi iz točk (a) oziroma (b) člena 6:

(…)

2.   Prepoved iz točk (a) oziroma (b) člena 6a:

(…)“

se glasi:

„Člen 7

1.   Prepoved iz točke (a) oziroma (b) člena 6:

(…)

2.   Prepoved iz točke (a) oziroma (b) člena 6a:

(…)“.

Stran 23, člen 1, točka 2, (novi člen 3c(1) (enkrat) in (2) (dvakrat) ter novi člen 3d(1) (enkrat) in (2) (dvakrat) Sklepa 2010/413/SZVP)

Stran 24, člen 1, točka 3, (novi člen 4b(3) in (4) Sklepa 2010/413/SZVP)

Stran 25, člen 1, točka 5, (novi člen 7(2)(i) in (ii) Sklepa 2010/413/SZVP)

besedilo:

„… pred 23. januarja 2012 …“;

se glasi:

„… pred 23. januarjem 2012 …“.