ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2012.020.slv

Uradni list

Evropske unije

L 20

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 55
24. januar 2012


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

PRORAČUNI

 

 

2012/30/EU, Euratom

 

*

Dokončno sprejetje spremembe proračuna Evropske unije št. 6 za proračunsko leto 2011

1

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

Vsi prihodki, predvideni v členu 18(1) Finančne uredbe, vpisani pod naslova 5 in 6 v izkazu prihodkov, lahko povzročijo, da se v poglavja, ki so nosila začetne odhodke, vpišejo dodatna odobrena proračunska sredstva, kar poveča ustrezne prihodke.

Številke izvedbe se nanašajo na vsa odobrena sredstva, vključno s proračunskimi sredstvi, dodatnimi sredstvi in namenskimi prihodki.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Zakonodajni akti

PRORAČUNI

24.1.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 20/1


DOKONČNO SPREJETJE

spremembe proračuna Evropske unije št. 6 za proračunsko leto 2011

(2012/30/EU, Euratom)

PREDSEDNIK EVROPSKEGA PARLAMENTA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členov 314(4) in 314(9) te pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti člena 106a te pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (1),

ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011, ki je bil dokončno sprejet 15. decembra 2010 (2),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (3),

ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 6 k splošnemu proračunu 2011, ki ga je Komisija pripravila 18. oktobra 2011,

ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 6/2011, ki ga je Svet sprejel 30. novembra 2011,

ob upoštevanju resolucije o stališču Sveta do predloga spremembe proračuna št. 6/2011, ki jo je Parlament sprejel 1. decembra 2011,

ob upoštevanju členov 75b in 75e poslovnika Evropskega parlamenta –

IZJAVLJA:

Edini člen

Postopek iz člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije je končan in sprememba proračuna Evropske unije št. 6 za proračunsko leto 2011 je dokončno sprejeta.

V Bruslju, 1. decembra 2011

Predsednik

J. BUZEK


(1)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(2)  UL L 68, 15.3.2011.

(3)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.


DOKONČNO SPREJETJE SPREMEMBE PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE št. 6 ZA PRORAČUNSKO LETO 2011

VSEBINA

SPLOŠNO STANJE PRIHODKOV

A. Uvod in financiranje splošnega proračuna

B. Splošni izkaz prihodkov po proračunskih postavkah

— Prihodki

— Naslov 1: Lastna sredstva

— Naslov 3: Presežki, neporabljena sredstva in popravki

— Naslov 6: Prispevki in nadomestila v zvezi s sporazumi in programi unije/skupnosti

— Naslov 7: Zamudne obresti in globe

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH

Oddelek III: Komisija

— Prihodki

— Naslov 6: Prispevki in nadomestila v zvezi s sporazumi in programi unije/skupnosti

— Naslov 7: Zamudne obresti in globe

— Odhodki

— Naslov 01: Gospodarske in finančne zadeve

— Naslov 04: Zaposlovanje in socialne zadeve

— Naslov 05: Kmetijstvo in razvoj podeželja

— Naslov 07: Okolje in podnebni ukrepi

— Naslov 08: Raziskave

— Naslov 09: Informacijska družba in mediji

— Naslov 11: Pomorske zadeve in ribištvo

— Naslov 14: Obdavčenje in carinska unija

— Naslov 15: Izobraževanje in kultura

— Naslov 17: Zdravje in varstvo potrošnikov

— Naslov 19: Zunanji odnosi

— Naslov 21: Razvoj in odnosi z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi (AKP) državami


 

A. UVOD IN FINANCIRANJE SPLOŠNEGA PRORAČUNA

FINANCIRANJE SPLOŠNEGA PRORAČUNA

Odobritve, ki se krijejo v proračunskem letu 2011 v skladu s členom 1 Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti

ODHODKI

Opis

Proračun 2011 (1)

Proračun 2010 (2)

Sprememba (v %)

1.

Trajnostna rast

53 629 039 384

47 647 241 763

12,55

2.

Ohranjanje in upravljanje naravnih virov

55 983 918 184

58 135 640 809

–3,70

3.

Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica

1 700 103 331

1 477 871 910

15,04

4.

EU kot globalni akter

7 242 528 574

7 787 695 183

–7,00

5.

Uprava

8 171 544 289

7 907 468 861

3,34

Skupni odhodki  (3)

126 727 133 762

122 955 918 526

+3,07


PRIHODKI

Opis

Proračun 2011 (4)

Proračun 2010 (5)

Sprememba (v %)

Razni prihodki (naslovi 4 do 9)

2 083 368 232

1 432 338 606

+45,45

Razpoložljivi presežek iz prejšnjega proračunskega leta (poglavje 3 0, člen 3 0 0)

4 539 394 283

2 253 591 199

+ 101,43

Presežek lastnih sredstev zaradi vračila presežka iz Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe (poglavje 3 0, člen 3 0 2)

p.m.

p.m.

Saldo lastnih sredstev, ki izhajajo iz lastnih sredstev iz naslova DDV in BNP/BND za pretekla leta (poglavji 3 1 in 3 2)

1 814 882 000

p.m.

Skupni prihodki za naslove 3 do 9

8 437 644 515

3 685 929 805

+ 128,91

Neto zneski carin in prelevmanov na sladkor (poglavji 1 1 in 1 2)

16 667 000 000

15 719 200 000

+6,03

Lastna sredstva iz naslova DDV po enotni stopnji (tabeli 1 in 2, poglavje 1 3)

14 125 977 050

13 277 325 100

+6,39

Preostanek, ki se financira iz dodatnih sredstev (lastna sredstva iz naslova BND, tabela 3, poglavje 1 4)

87 496 512 197

90 273 463 621

–3,08

Odobritve, ki se krijejo iz lastnih sredstev iz člena 2 Sklepa 2007/436/ES, Euratom (6)

118 289 489 247

119 269 988 721

–0,82

Skupni prihodki  (7)

126 727 133 762

122 955 918 526

+3,07


TABELA 1

Izračun omejitve usklajenih osnov za davek na dodano vrednost (DDV) v skladu s členom 2(1)(b) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

Država članica

1 % neomejene osnove za DDV

1 % bruto nacionalnega dohodka

Stopnja omejitve (v %)

1 % bruto nacionalnega dohodka, pomnožen s stopnjo omejitve

1 % omejene osnove za DDV (8)

Države članice, katerih osnova za DDV je omejena

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgija

1 627 587 000

3 698 643 000

50

1 849 321 500

1 627 587 000

 

Bolgarija

169 013 000

370 007 000

50

185 003 500

169 013 000

 

Češka

652 877 000

1 391 854 000

50

695 927 000

652 877 000

 

Danska

963 769 000

2 458 026 000

50

1 229 013 000

963 769 000

 

Nemčija

11 026 155 000

26 119 640 000

50

13 059 820 000

11 026 155 000

 

Estonija

71 993 000

146 742 000

50

73 371 000

71 993 000

 

Irska

649 089 000

1 266 969 000

50

633 484 500

633 484 500

Irska

Grčija

1 019 460 000

2 175 890 000

50

1 087 945 000

1 019 460 000

 

Španija

5 258 235 000

10 542 672 000

50

5 271 336 000

5 258 235 000

 

Francija

9 324 427 000

20 331 649 000

50

10 165 824 500

9 324 427 000

 

Italija

5 759 061 000

15 753 884 000

50

7 876 942 000

5 759 061 000

 

Ciper

147 063 000

179 320 000

50

89 660 000

89 660 000

Ciper

Latvija

61 563 000

186 604 000

50

93 302 000

61 563 000

 

Litva

118 148 000

290 314 000

50

145 157 000

118 148 000

 

Luksemburg

217 935 000

316 518 000

50

158 259 000

158 259 000

Luksemburg

Madžarska

421 920 000

978 454 000

50

489 227 000

421 920 000

 

Malta

44 136 000

60 993 000

50

30 496 500

30 496 500

Malta

Nizozemska

2 767 210 000

6 121 794 000

50

3 060 897 000

2 767 210 000

 

Avstrija

1 315 726 000

2 927 120 000

50

1 463 560 000

1 315 726 000

 

Poljska

1 810 016 000

3 689 995 000

50

1 844 997 500

1 810 016 000

 

Portugalska

860 113 000

1 644 805 000

50

822 402 500

822 402 500

Portugalska

Romunija

460 410 000

1 248 095 000

50

624 047 500

460 410 000

 

Slovenija

181 241 000

361 860 000

50

180 930 000

180 930 000

Slovenija

Slovaška

214 596 000

687 119 000

50

343 559 500

214 596 000

 

Finska

839 952 000

1 929 744 000

50

964 872 000

839 952 000

 

Švedska

1 674 991 000

3 932 868 000

50

1 966 434 000

1 674 991 000

 

Združeno kraljestvo

8 417 725 000

18 044 543 000

50

9 022 271 500

8 417 725 000

 

Skupaj

56 074 411 000

126 856 122 000

 

63 428 061 000

55 890 066 500

 


TABELA 2

Razčlenitev lastnih sredstev iz naslova DDV v skladu s členom 2(1)(b) Sklepa 2007/436/ES, Euratom (poglavje 1 3)

Država članica

1 % omejene osnove za DDV

Enotna stopnja lastnih sredstev iz naslova DDV (9) (v %)

Lastna sredstva iz naslova DDV po enotni stopnji

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

1 627 587 000

0,3000

488 276 100

Bolgarija

169 013 000

0,3000

50 703 900

Češka

652 877 000

0,3000

195 863 100

Danska

963 769 000

0,3000

289 130 700

Nemčija

11 026 155 000

0,1500

1 653 923 250

Estonija

71 993 000

0,3000

21 597 900

Irska

633 484 500

0,3000

190 045 350

Grčija

1 019 460 000

0,3000

305 838 000

Španija

5 258 235 000

0,3000

1 577 470 500

Francija

9 324 427 000

0,3000

2 797 328 100

Italija

5 759 061 000

0,3000

1 727 718 300

Ciper

89 660 000

0,3000

26 898 000

Latvija

61 563 000

0,3000

18 468 900

Litva

118 148 000

0,3000

35 444 400

Luksemburg

158 259 000

0,3000

47 477 700

Madžarska

421 920 000

0,3000

126 576 000

Malta

30 496 500

0,3000

9 148 950

Nizozemska

2 767 210 000

0,1000

276 721 000

Avstrija

1 315 726 000

0,2250

296 038 350

Poljska

1 810 016 000

0,3000

543 004 800

Portugalska

822 402 500

0,3000

246 720 750

Romunija

460 410 000

0,3000

138 123 000

Slovenija

180 930 000

0,3000

54 279 000

Slovaška

214 596 000

0,3000

64 378 800

Finska

839 952 000

0,3000

251 985 600

Švedska

1 674 991 000

0,1000

167 499 100

Združeno kraljestvo

8 417 725 000

0,3000

2 525 317 500

Skupaj

55 890 066 500

 

14 125 977 050


TABELA 3

Določitev enotne stopnje in razčlenitev sredstev iz naslova bruto nacionalnega dohodka v skladu s členom 2(1)(c) Sklepa 2007/436/ES, Euratom (poglavje 1 4)

Država članica

1 % bruto nacionalnega dohodka

Enotna stopnja lastnih sredstev iz „dodatne osnove“

Lastna sredstva iz „dodatne osnove“ po enotni stopnji

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

3 698 643 000

 

2 551 066 178

Bolgarija

370 007 000

 

255 205 042

Češka

1 391 854 000

 

960 003 889

Danska

2 458 026 000

 

1 695 375 032

Nemčija

26 119 640 000

 

18 015 507 359

Estonija

146 742 000

 

101 212 405

Irska

1 266 969 000

 

873 866 920

Grčija

2 175 890 000

 

1 500 777 282

Španija

10 542 672 000

 

7 271 600 414

Francija

20 331 649 000

 

14 023 354 543

Italija

15 753 884 000

 

10 865 931 276

Ciper

179 320 000

 

123 682 439

Latvija

186 604 000

0,6897303 (10)

128 706 435

Litva

290 314 000

 

200 238 365

Luksemburg

316 518 000

 

218 312 058

Madžarska

978 454 000

 

674 869 380

Malta

60 993 000

 

42 068 721

Nizozemska

6 121 794 000

 

4 222 386 866

Avstrija

2 927 120 000

 

2 018 923 381

Poljska

3 689 995 000

 

2 545 101 391

Portugalska

1 644 805 000

 

1 134 471 861

Romunija

1 248 095 000

 

860 848 950

Slovenija

361 860 000

 

249 585 810

Slovaška

687 119 000

 

473 926 800

Finska

1 929 744 000

 

1 331 002 925

Švedska

3 932 868 000

 

2 712 618 260

Združeno kraljestvo

18 044 543 000

 

12 445 868 215

Skupaj

126 856 122 000

 

87 496 512 197


TABELA 4

Izračun bruto znižanja prispevka BND za Nizozemsko in Švedsko ter njegovo financiranje v skladu členom 2(5) Sklepa 2007/436/ES, Euratom (poglavje 1 6).

Država članica

Bruto znižanje

Odstotni delež osnove za BND

Ključ BND, ki se uporablja za bruto znižanje

Financiranje znižanja v korist Nizozemske in Švedske

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgija

 

2,92

24 197 489

24 197 489

Bolgarija

 

0,29

2 420 682

2 420 682

Češka

 

1,10

9 105 873

9 105 873

Danska

 

1,94

16 081 048

16 081 048

Nemčija

 

20,59

170 881 511

170 881 511

Estonija

 

0,12

960 025

960 025

Irska

 

1,00

8 288 842

8 288 842

Grčija

 

1,72

14 235 241

14 235 241

Španija

 

8,31

68 972 916

68 972 916

Francija

 

16,03

133 014 961

133 014 961

Italija

 

12,42

103 066 026

103 066 026

Ciper

 

0,14

1 173 158

1 173 158

Latvija

 

0,15

1 220 812

1 220 812

Litva

 

0,23

1 899 310

1 899 310

Luksemburg

 

0,25

2 070 743

2 070 743

Madžarska

 

0,77

6 401 302

6 401 302

Malta

 

0,05

399 032

399 032

Nizozemska

– 665 039 963

4,83

40 050 378

– 624 989 585

Avstrija

 

2,31

19 149 984

19 149 984

Poljska

 

2,91

24 140 912

24 140 912

Portugalska

 

1,30

10 760 744

10 760 744

Romunija

 

0,98

8 165 364

8 165 364

Slovenija

 

0,29

2 367 383

2 367 383

Slovaška

 

0,54

4 495 312

4 495 312

Finska

 

1,52

12 624 890

12 624 890

Švedska

– 164 885 941

3,10

25 729 850

– 139 156 091

Združeno kraljestvo

 

14,22

118 052 116

118 052 116

Skupaj

– 829 925 904

100,00

829 925 904

0

Deflator cen EU BDP v EUR (gospodarska napoved iz pomladi 2010):

(a) 2004 EU-25 = 107,4023 / (b) 2006 EU-25 = 112,1509 / (c) 2006 EU-27 = 112,4894 / (d) 2011 EU-27 = 118,4172

Pavšalni znesek za Nizozemsko v cenah iz leta 2011:

605 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 665 039 963 EUR

Pavšalni znesek za Švedsko v cenah iz leta 2011:

150 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 164 885 941 EUR


TABELA 5.1

Popravek proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo za leto 2010 v skladu s členom 4 Sklepa 2007/436/ES, Euratom (Poglavje 1 5)

Opis

Koeficient (11) (%)

Znesek

1.

Delež Združenega kraljestva (v %) v skupnem znesku neomejenih osnov za DDV

15,0995

 

2.

Delež Združenega kraljestva (v %) v skupnih dodeljenih odhodkih, prilagojenih za širitev

7,7390

 

3.

(1) – (2)

7,3605

 

4.

Dodeljeni odhodki skupaj

 

111 581 136 089

5.

Odhodki, povezani s širitvijo = (5a + 5b) (12)

 

23 885 731 392

5a.

Predpristopni odhodki

 

2 978 639 088

5b.

Odhodki, povezani s členom 4(1)(g)

 

20 907 092 304

6.

Skupni dodeljeni odhodki, prilagojeni za širitev = (4) – (5)

 

87 695 404 697

7.

Prvotni znesek popravka za Združeno kraljestvo = (3) × (6) × 0,66

 

4 260 193 166

8.

Ugodnost za Združeno kraljestvo (13)

 

388 810 830

9.

Temeljni popravek za Združeno kraljestvo = (7) – (8)

 

3 871 382 336

10.

Nepričakovani dobički iz tradicionalnih lastnih sredstev (14)

 

29 810 676

11.

Popravek za Združeno kraljestvo = (9) – (10)

 

3 841 571 660

V skladu s členom 4(2) Sklepa 2007/436/ES, Euratom, v obdobju 2007–2013 dodatni prispevek Združenega kraljestva, ki izvira iz znižanja dodeljenih odhodkov za odhodke, povezane s širitvijo, iz odstavka (1)(g) navedenega člena, ne sme presegati 10 500 000 000 EUR, izraženih v cenah iz leta 2004. Ustrezni zneski so navedeni v spodnji tabeli.

Popravek za Združeno kraljestvo za leta 2007–2012

Razlika prvotnega zneska glede na mejno vrednost 10 500 000 000 EUR

(SLS 2007 proti SLS 2000), v EUR

Razlika v tekočih cenah

Razlika v stalnih cenah iz leta 2004

(A)

Popravek za Združeno kraljestvo za leto 2007

0

0

(B)

Popravek za Združeno kraljestvo za leto 2008

– 301 636 064

– 279 914 923

(C)

Popravek za Združeno kraljestvo za leto 2009

–1 350 053 160

–1 271 666 250

(D)

Popravek za Združeno kraljestvo za leto 2010

–2 083 537 505

–1 918 060 737

(E)

Popravek za Združeno kraljestvo za leto 2011

se ne uporablja

se ne uporablja

(F)

Popravek za Združeno kraljestvo za leto 2012

se ne uporablja

se ne uporablja

(G)

Vsota razlik = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)

–3 735 226 728

–3 469 641 910


TABELA 5.2

Popravek proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo za leto 2007 v skladu s členom 4 Sklepa 2007/436/ES, Euratom (Poglavje 3 5)

Opis

Koeficient (15) (%)

Znesek

1.

Delež Združenega kraljestva (v %) v skupnem znesku neomejenih osnov za DDV

17,4496

 

2.

Delež Združenega kraljestva (v %) v skupnih dodeljenih odhodkih, prilagojenih za širitev

7,2384

 

3.

(1) – (2)

10,2111

 

4.

Dodeljeni odhodki skupaj

 

105 275 791 730

5.

Odhodki, povezani s širitvijo (16) = (5a + 5b)

 

2 930 808 042

5a.

Predpristopni odhodki

 

2 930 808 042

5b.

Odhodki, povezani s členom 4(1)(g)

 

0

6.

Skupni dodeljeni odhodki, prilagojeni za širitev = (4) – (5)

 

102 344 983 688

7.

Prvotni znesek popravka za Združeno kraljestvo = (3) × (6) × 0,66

 

6 897 392 491

8.

Ugodnost za Združeno kraljestvo (17)

 

67 188 488

9.

Temeljni popravek za Združeno kraljestvo = (7) – (8)

 

6 830 204 004

10.

Nepričakovani dobički iz tradicionalnih lastnih sredstev (18)

 

–46 980 802

11.

Popravek za Združeno kraljestvo = (9) – (10)

 

6 877 184 806


TABELA 5.3

Popravljanje proračunskih neuravnoteženosti, odobrenih Združenemu kraljestvu za leto 2006 v skladu s členom 4 Sklepa Sveta 2000/597/ES, Euratom (poglavje 3 5)

Opis

Koeficient (19) (%)

Znesek

1.

Delež Združenega kraljestva (v %) v skupnem znesku neomejenih osnov za DDV

17,2771

 

2.

Delež Združenega kraljestva (v %) v skupnih dodeljenih odhodkih, prilagojenih za širitev

8,6928

 

3.

(1) – (2)

8,5843

 

4.

Dodeljeni odhodki skupaj

 

97 195 051 529

5.

Predpristopni odhodki

 

1 837 296 087

6.

Dodeljeni odhodki skupaj, prilagojeni za predpristopne odhodke = (4) – (5)

 

95 357 755 442

7.

Prvotni znesek popravka za Združeno kraljestvo = (3) × (6) × 0,66

 

5 402 613 496

8.

Ugodnost za Združeno kraljestvo (20)

 

215 286 076

9.

Temeljni popravek za Združeno kraljestvo = (7) – (8)

 

5 187 327 420

10.

Nepričakovani dobički iz tradicionalnih lastnih sredstev (21)

 

–9 196 589

11.

Popravek za Združeno kraljestvo = (9) – (10)

 

5 196 524 008


TABELA 6.1

Izračun financiranja popravka za Združeno kraljestvo za leto 2010, ki znaša – 3 841 571 660 (poglavje 1 5)

Država članica

Odstotni delež osnove za BND

Deleži brez Združenega kraljestva

Deleži brez Nemčije, Nizozemske, Avstrije, Švedske in Združenega kraljestva

Tri četrtine deleža Nemčije, Nizozemske, Avstrije in Švedske iz stolpca 2

Stolpec 4, razdeljen v skladu s stolpcem 3

Finančni razdelitveni ključ

Finančni razdelitveni ključ, uporabljen za popravek

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgija

2,92

3,40

5,31

 

1,43

4,83

185 512 958

Bolgarija

0,29

0,34

0,53

 

0,14

0,48

18 558 453

Češka

1,10

1,28

2,00

 

0,54

1,82

69 811 267

Danska

1,94

2,26

3,53

 

0,95

3,21

123 287 291

Nemčija

20,59

24,00

0,00

–18,00

0,00

6,00

230 537 205

Estonija

0,12

0,13

0,21

 

0,06

0,19

7 360 143

Irska

1,00

1,16

1,82

 

0,49

1,65

63 547 406

Grčija

1,72

2,00

3,12

 

0,84

2,84

109 136 186

Španija

8,31

9,69

15,12

 

4,08

13,76

528 789 146

Francija

16,03

18,69

29,17

 

7,86

26,55

1 019 775 186

Italija

12,42

14,48

22,60

 

6,09

20,57

790 168 077

Ciper

0,14

0,16

0,26

 

0,07

0,23

8 994 159

Latvija

0,15

0,17

0,27

 

0,07

0,24

9 359 503

Litva

0,23

0,27

0,42

 

0,11

0,38

14 561 289

Luksemburg

0,25

0,29

0,45

 

0,12

0,41

15 875 604

Madžarska

0,77

0,90

1,40

 

0,38

1,28

49 076 349

Malta

0,05

0,06

0,09

 

0,02

0,08

3 059 228

Nizozemska

4,83

5,63

0,00

–4,22

0,00

1,41

54 032 187

Avstrija

2,31

2,69

0,00

–2,02

0,00

0,67

25 835 351

Poljska

2,91

3,39

5,29

 

1,43

4,82

185 079 200

Portugalska

1,30

1,51

2,36

 

0,64

2,15

82 498 538

Romunija

0,98

1,15

1,79

 

0,48

1,63

62 600 742

Slovenija

0,29

0,33

0,52

 

0,14

0,47

18 149 824

Slovaška

0,54

0,63

0,99

 

0,27

0,90

34 463 850

Finska

1,52

1,77

2,77

 

0,75

2,52

96 790 233

Švedska

3,10

3,61

0,00

–2,71

0,00

0,90

34 712 285

Združeno kraljestvo

14,22

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Skupaj

100,00

100,00

100,00

–26,95

26,95

100,00

3 841 571 660

Izračuni so narejeni na 15 decimalnih mest.

TABELA 6.2

Financiranje dokončnega popravka za Združeno kraljestvo za leto 2007 (poglavje 3 5)

Država članica

Znesek

 

(1)

Belgija

706 907

Bolgarija

535 312

Češka

6 744 356

Danska

–5 289 141

Nemčija

– 870 891

Estonija

– 989 889

Irska

–6 610 915

Grčija

–10 394 252

Španija

–14 463 921

Francija

–4 098 541

Italija

–32 446 645

Ciper

–71 604

Latvija

153 180

Litva

108 301

Luksemburg

– 114 511

Madžarska

757 788

Malta

11 085

Nizozemska

– 683 089

Avstrija

– 640 297

Poljska

14 123 243

Portugalska

3 156 918

Romunija

7 742 255

Slovenija

657 143

Slovaška

3 867 642

Finska

–4 997 969

Švedska

98 758

Združeno kraljestvo

43 008 777

Skupaj

0


TABELA 6.3

Financiranje dokončnega popravka za Združeno kraljestvo za leto 2006 (poglavje 3 5)

Država članica

Znesek

 

(1)

Belgija

–8 755 549

Bolgarija

– 741 523

Češka

–3 073 164

Danska

–5 928 694

Nemčija

–11 377 531

Estonija

– 375 342

Irska

–4 203 153

Grčija

–5 690 088

Španija

–26 632 223

Francija

–49 761 580

Italija

–39 816 491

Ciper

– 393 976

Latvija

– 532 301

Litva

– 715 807

Luksemburg

– 771 356

Madžarska

–2 426 193

Malta

– 137 272

Nizozemska

–2 637 055

Avstrija

–1 218 391

Poljska

–7 766 880

Portugalska

–4 055 856

Romunija

–3 137 843

Slovenija

– 877 883

Slovaška

–1 383 091

Finska

–4 673 150

Švedska

–1 563 025

Združeno kraljestvo

188 645 417

Skupaj

0


TABELA 7

Povzetek financiranja (22) splošnega proračuna po lastnih sredstvih in državah članicah

Država članica

Tradicionalna lastna sredstva (TLS)

Lastna sredstva iz naslova DDV in BND, vključno s prilagoditvami

Skupaj lastntna sredstva (23)

neto prelevmani v sektorju sladkorja (75 %)

neto carine (75 %)

neto tradicionalna lastna sredstva skupaj (75 %)

stroški zbiranja (25 % bruto TLS) p.m.

lastna sredstva iz naslova DDV

lastna sredstva iz naslova BND

znižanje v korist Nizozemske in Švedske

popravek za Združeno kraljestvo

„nacionalni prispevki“ skupaj

delež „nacionalnih prispevkov“ skupaj (v %)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgija

6 600 000

1 507 642 260

1 514 242 260

504 747 420

488 276 100

2 551 066 178

24 197 489

177 464 316

3 241 004 083

3,19

4 755 246 343

Bolgarija

400 000

45 406 418

45 806 418

15 268 806

50 703 900

255 205 042

2 420 682

18 352 242

326 681 866

0,32

372 488 284

Češka

3 400 000

191 135 846

194 535 846

64 845 282

195 863 100

960 003 889

9 105 873

73 482 459

1 238 455 321

1,22

1 432 991 167

Danska

3 400 000

299 756 949

303 156 949

101 052 316

289 130 700

1 695 375 032

16 081 048

112 069 456

2 112 656 236

2,08

2 415 813 185

Nemčija

26 300 000

3 328 560 834

3 354 860 834

1 118 286 941

1 653 923 250

18 015 507 359

170 881 511

218 288 783

20 058 600 903

19,74

23 413 461 737

Estonija

0

19 766 244

19 766 244

6 588 748

21 597 900

101 212 405

960 025

5 994 912

129 765 242

0,13

149 531 486

Irska

0

176 031 452

176 031 452

58 677 151

190 045 350

873 866 920

8 288 842

52 733 338

1 124 934 450

1,11

1 300 965 902

Grčija

1 400 000

192 814 112

194 214 112

64 738 038

305 838 000

1 500 777 282

14 235 241

93 051 846

1 913 902 369

1,88

2 108 116 481

Španija

4 700 000

1 182 245 136

1 186 945 136

395 648 379

1 577 470 500

7 271 600 414

68 972 916

487 693 002

9 405 736 832

9,26

10 592 681 968

Francija

30 900 000

1 450 021 795

1 480 921 795

493 640 598

2 797 328 100

14 023 354 543

133 014 961

965 915 065

17 919 612 669

17,63

19 400 534 464

Italija

4 700 000

1 893 363 721

1 898 063 721

632 687 907

1 727 718 300

10 865 931 276

103 066 026

717 904 941

13 414 620 543

13,20

15 312 684 264

Ciper

0

26 199 596

26 199 596

8 733 199

26 898 000

123 682 439

1 173 158

8 528 579

160 282 176

0,16

186 481 772

Latvija

0

18 274 452

18 274 452

6 091 484

18 468 900

128 706 435

1 220 812

8 980 382

157 376 529

0,15

175 650 981

Litva

800 000

38 693 354

39 493 354

13 164 452

35 444 400

200 238 365

1 899 310

13 953 783

251 535 858

0,25

291 029 212

Luksemburg

0

13 705 839

13 705 839

4 568 613

47 477 700

218 312 058

2 070 743

14 989 737

282 850 238

0,28

296 556 077

Madžarska

2 000 000

97 525 900

99 525 900

33 175 300

126 576 000

674 869 380

6 401 302

47 407 944

855 254 626

0,84

954 780 526

Malta

0

10 535 781

10 535 781

3 511 927

9 148 950

42 068 721

399 032

2 933 041

54 549 744

0,05

65 085 525

Nizozemska

7 300 000

1 779 241 635

1 786 541 635

595 513 878

276 721 000

4 222 386 866

– 624 989 585

50 712 043

3 924 830 324

3,86

5 711 371 959

Avstrija

3 200 000

160 367 637

163 567 637

54 522 546

296 038 350

2 018 923 381

19 149 984

23 976 663

2 358 088 378

2,32

2 521 656 015

Poljska

12 800 000

332 949 320

345 749 320

115 249 774

543 004 800

2 545 101 391

24 140 912

191 435 563

3 303 682 666

3,25

3 649 431 986

Portugalska

200 000

128 853 531

129 053 531

43 017 844

246 720 750

1 134 471 861

10 760 744

81 599 600

1 473 552 955

1,45

1 602 606 486

Romunija

1 000 000

103 120 120

104 120 120

34 706 707

138 123 000

860 848 950

8 165 364

67 205 154

1 074 342 468

1,06

1 178 462 588

Slovenija

0

66 571 217

66 571 217

22 190 406

54 279 000

249 585 810

2 367 383

17 929 084

324 161 277

0,32

390 732 494

Slovaška

1 400 000

105 823 993

107 223 993

35 741 331

64 378 800

473 926 800

4 495 312

36 948 401

579 749 313

0,57

686 973 306

Finska

800 000

141 720 237

142 520 237

47 506 746

251 985 600

1 331 002 925

12 624 890

87 119 114

1 682 732 529

1,66

1 825 252 766

Švedska

2 600 000

456 395 106

458 995 106

152 998 369

167 499 100

2 712 618 260

– 139 156 091

33 248 018

2 774 209 287

2,73

3 233 204 393

Združeno kraljestvo

9 500 000

2 776 877 515

2 786 377 515

928 792 505

2 525 317 500

12 445 868 215

118 052 116

–3 609 917 466

11 479 320 365

11,30

14 265 697 880

Skupaj

123 400 000

16 543 600 000

16 667 000 000

5 555 666 667

14 125 977 050

87 496 512 197

0

0

101 622 489 247

100,00

118 289 489 247

B. SPLOŠNI IZKAZ PRIHODKOV PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

PRIHODKI

Naslov

Postavka

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

1

LASTNA SREDSTVA

120 566 371 247

–2 276 882 000

118 289 489 247

3

PRESEŽKI, NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVKI

4 539 394 283

1 814 882 000

6 354 276 283

4

PRIHODKI IZ NASLOVA ZAPOSLENIH V INSTITUCIJAH IN DRUGIH ORGANIH UNIJE

1 180 425 515

 

1 180 425 515

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJ

57 294 000

 

57 294 000

6

PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI S SPORAZUMI IN PROGRAMI UNIJE/SKUPNOSTI

30 000 000

52 000 000

82 000 000

7

ZAMUDNE OBRESTI IN GLOBE

123 000 000

610 000 000

733 000 000

8

NAJEMANJE IN DAJANJE POSOJIL

438 717

 

438 717

9

RAZNI PRIHODKI

30 210 000

 

30 210 000

 

Skupaj

126 527 133 762

200 000 000

126 727 133 762

NASLOV 1

LASTNA SREDSTVA

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

1 1

PRELEVMANI IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE V OKVIRU SKUPNE UREDITVE TRGOV ZA SLADKOR (ČLEN 2(1)(a) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM)

123 400 000

 

123 400 000

1 2

CARINE IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE NA PODLAGI ČLENA 2(1)(A) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

1 3

LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA DAVKA NA DODANO VREDNOST V SKLADU S ČLENOM 2(1)(B) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

14 125 977 050

 

14 125 977 050

1 4

LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA BRUTO NACIONALNEGA DOHODKA V SKLADU S ČLENOM 2(1)(C) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

1 5

POPRAVEK PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ

0

 

0

1 6

BRUTO ZNIŽANJE LETNIH PRISPEVKOV IZ NASLOVA BND ZA NIZOZEMSKO IN ŠVEDSKO

0

 

0

 

Naslov 1 – Skupaj

120 566 371 247

–2 276 882 000

118 289 489 247

POGLAVJE 1 2 — CARINE IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE NA PODLAGI ČLENA 2(1)(A) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

1 2

CARINE IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE NA PODLAGI ČLENA 2(1)(A) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

1 2 0

Carine in druge dajatve, določene na podlagi člena 2(1)(a) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

 

Poglavje 1 2 – Skupaj

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

1 2 0
Carine in druge dajatve, določene na podlagi člena 2(1)(a) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

Opombe

Dodelitev carin kot lastnih sredstev za financiranje skupnih odhodkov je logična posledica prostega pretoka blaga v Uniji. Ta člen lahko vsebuje dajatve, premije, dopolnilne ali kompenzacijske zneske, dodatne zneske ali faktorje, dajatve po skupni carinski tarifi, ki so jih oziroma jih bodo določile institucije Evropske unije v zvezi s trgovino s tretjimi državami, ter carine na proizvode po potekli Pogodbi o Evropski skupnosti za premog in jeklo.

Navedeni so neto zneski brez stroškov zbiranja.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17) in zlasti člen 2(1)(a) Sklepa.

Država članica

Proračun 2011

Spremembae proračuna št. 6/2011

Novi znesek

Belgija

1 617 000 000

– 109 357 740

1 507 642 260

Bolgarija

48 700 000

–3 293 582

45 406 418

Češka

205 000 000

–13 864 154

191 135 846

Danska

321 500 000

–21 743 051

299 756 949

Nemčija

3 570 000 000

– 241 439 166

3 328 560 834

Estonija

21 200 000

–1 433 756

19 766 244

Irska

188 800 000

–12 768 548

176 031 452

Grčija

206 800 000

–13 985 888

192 814 112

Španija

1 268 000 000

–85 754 864

1 182 245 136

Francija

1 555 200 000

– 105 178 205

1 450 021 795

Italija

2 030 700 000

– 137 336 279

1 893 363 721

Ciper

28 100 000

–1 900 404

26 199 596

Latvija

19 600 000

–1 325 548

18 274 452

Litva

41 500 000

–2 806 646

38 693 354

Luksemburg

14 700 000

– 994 161

13 705 839

Madžarska

104 600 000

–7 074 100

97 525 900

Malta

11 300 000

– 764 219

10 535 781

Nizozemska

1 908 300 000

– 129 058 365

1 779 241 635

Avstrija

172 000 000

–11 632 363

160 367 637

Poljska

357 100 000

–24 150 680

332 949 320

Portugalska

138 200 000

–9 346 469

128 853 531

Romunija

110 600 000

–7 479 880

103 120 120

Slovenija

71 400 000

–4 828 783

66 571 217

Slovaška

113 500 000

–7 676 007

105 823 993

Finska

152 000 000

–10 279 763

141 720 237

Švedska

489 500 000

–33 104 894

456 395 106

Združeno kraljestvo

2 978 300 000

– 201 422 485

2 776 877 515

Člen 1 2 0 – Skupaj

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

POGLAVJE 1 4 — LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA BRUTO NACIONALNEGA DOHODKA V SKLADU S ČLENOM 2(1)(C) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

1 4

LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA BRUTO NACIONALNEGA DOHODKA V SKLADU S ČLENOM 2(1)(C) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

1 4 0

Lastna sredstva iz naslova bruto nacionalnega dohodka v skladu s členom 2(1)(c) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

 

Poglavje 1 4 – Skupaj

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

1 4 0
Lastna sredstva iz naslova bruto nacionalnega dohodka v skladu s členom 2(1)(c) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

Opombe

Sredstva iz naslova BND so dodatna sredstva, ki zagotavljajo prihodke, potrebne za pokritje odhodkov, ki presegajo znesek iz tradicionalnih lastnih sredstev, plačila iz naslova DDV in druge prihodke v vsakem letu posebej. Z uporabo sredstev iz naslova BND se zagotovi, da je splošni proračun Evropske unije vedno uravnotežen vnaprej.

Vpoklicna stopnja BND se določi z dodatnimi prihodki, potrebnimi za financiranje v proračunu predvidenih odhodkov, ki jih ne pokrivajo druga sredstva (plačila iz naslova DDV, tradicionalna lastna sredstva in drugi prihodki). Tako se vpoklicna stopnja uporabi za BND vsake države članice.

Stopnja, ki se uporablja za bruto nacionalni dohodek držav članic v tem proračunskem letu, znaša 0,6897 %.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17) in zlasti člen 2(1)(c) Sklepa.

Država članica

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

Belgija

2 582 463 970

–31 397 792

2 551 066 178

Bolgarija

258 346 033

–3 140 991

255 205 042

Češka

971 819 342

–11 815 453

960 003 889

Danska

1 716 241 222

–20 866 190

1 695 375 032

Nemčija

18 237 237 068

– 221 729 709

18 015 507 359

Estonija

102 458 098

–1 245 693

101 212 405

Irska

884 622 223

–10 755 303

873 866 920

Grčija

1 519 248 418

–18 471 136

1 500 777 282

Španija

7 361 097 188

–89 496 774

7 271 600 414

Francija

14 195 949 972

– 172 595 429

14 023 354 543

Italija

10 999 666 044

– 133 734 768

10 865 931 276

Ciper

125 204 687

–1 522 248

123 682 439

Latvija

130 290 516

–1 584 081

128 706 435

Litva

202 702 841

–2 464 476

200 238 365

Luksemburg

220 998 980

–2 686 922

218 312 058

Madžarska

683 175 478

–8 306 098

674 869 380

Malta

42 586 490

– 517 769

42 068 721

Nizozemska

4 274 354 793

–51 967 927

4 222 386 866

Avstrija

2 043 771 712

–24 848 331

2 018 923 381

Poljska

2 576 425 769

–31 324 378

2 545 101 391

Portugalska

1 148 434 615

–13 962 754

1 134 471 861

Romunija

871 444 032

–10 595 082

860 848 950

Slovenija

252 657 640

–3 071 830

249 585 810

Slovaška

479 759 755

–5 832 955

473 926 800

Finska

1 347 384 528

–16 381 603

1 331 002 925

Švedska

2 746 004 388

–33 386 128

2 712 618 260

Združeno kraljestvo

12 599 048 395

– 153 180 180

12 445 868 215

Člen 1 4 0 – skupaj

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

NASLOV 3

PRESEŽKI, NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

3 0

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

4 539 394 283

 

4 539 394 283

3 1

NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVEK NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ NASLOVA DDV ZA PREJŠNJA PRORAČUNSKA LETA ZARADI UPORABE ČLENA 10(4), (5) IN (8) UREDBE (ES, EURATOM) ŠT. 1150/2000

p.m.

673 159 000

673 159 000

3 2

NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVKI NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ NASLOVA BRUTO NACIONALNEGA DOHODKA/PROIZVODA ZA PREJŠNJA PRORAČUNSKA LETA ZARADI UPORABE ČLENA 10(6), (7) IN (8) UREDBE (ES, EURATOM) ŠT. 1150/2000

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

3 4

POPRAVEK, KI SE NANAŠA NA NEUDELEŽBO NEKATERIH DRŽAV ČLANIC V NEKATERIH POLITIKAH NA PODROČJU SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE

p.m.

 

p.m.

3 5

REZULTAT DOKONČNEGA IZRAČUNA FINANCIRANJA POPRAVKA PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO

0

 

0

3 6

REZULTAT VMESNIH POSODOBITEV IZRAČUNA FINANCIRANJA POPRAVKA PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO

p.m.

 

p.m.

3 7

PRILAGODITVE ZARADI IZVAJANJA SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

 

 

Naslov 3 – Skupaj

4 539 394 283

1 814 882 000

6 354 276 283

POGLAVJE 3 1 — NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVEK NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ NASLOVA DDV ZA PREJŠNJA PRORAČUNSKA LETA ZARADI UPORABE ČLENA 10(4), (5) IN (8) UREDBE (ES, EURATOM) ŠT. 1150/2000

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2011

predlog spremembe proračuna št. 6/2011

Novi znesek

3 1

NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVEK NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ NASLOVA DDV ZA PREJŠNJA PRORAČUNSKA LETA ZARADI UPORABE ČLENA 10(4), (5) IN (8) UREDBE (ES, EURATOM) ŠT. 1150/2000

3 1 0

Uporaba člena 10(4), (5) in (8) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

3 1 0 3

Uporaba člena 10(4), (5) in (8) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

p.m.

673 159 000

673 159 000

 

Člen 3 1 0 – Vmesni seštevek

p.m.

673 159 000

673 159 000

 

Poglavje 3 1 – Skupaj

p.m.

673 159 000

673 159 000

3 1 0
Uporaba člena 10(4), (5) in (8) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

3 1 0 3
Uporaba člena 10(4), (5) in (8) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

p.m.

673 159 000

673 159 000

Opombe

V skladu s členom 7(1) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89 države članice Komisiji do 31. julija pošljejo poročilo o skupnem znesku osnove za sredstva iz naslova DDV za prejšnje koledarsko leto.

Vsaki državi članici se knjiži v breme znesek, izračunan na podlagi navedenega poročila v skladu s pravili Evropske unije, v dobro pa se ji knjiži dvanajst plačil, dejansko izvršenih v preteklem proračunskem letu. Komisija izračuna razliko in pravočasno obvesti države članice, da jo lahko knjižijo na račun Komisije iz člena 9(1) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 prvi delovni dan decembra istega leta.

Vsi popravki zgoraj omenjenih poročil, ki izhajajo iz kontrol Komisije v skladu s členom 9 Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89, ali/in vse spremembe BND iz prejšnjih proračunskih let, ki so imele učinek na omejitev osnove za „DDV“, bodo privedle do popravka salda sredstev iz naslova „DDV“.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (EGS, Euratom) št. 1553/89 z dne 29. maja 1989 o dokončni enotni ureditvi zbiranja lastnih sredstev, pridobljenih iz davka na dodano vrednost (UL L 155, 7.6.1989, str. 9).

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2007 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 130, 31.5.2000, str. 1), ter zlasti člen 10(4), (5) in (8) Uredbe.

Država članica

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

Belgija

p.m.

28 248 000

28 248 000

Bolgarija

p.m.

492 000

492 000

Češka

p.m.

7 670 000

7 670 000

Danska

p.m.

2 075 000

2 075 000

Nemčija

p.m.

16 721 000

16 721 000

Estonija

p.m.

1 256 000

1 256 000

Irska

p.m.

3 469 000

3 469 000

Grčija

p.m.

–27 208 000

–27 208 000

Španija

p.m.

386 936 000

386 936 000

Francija

p.m.

119 302 000

119 302 000

Italija

p.m.

83 866 000

83 866 000

Ciper

p.m.

67 000

67 000

Latvija

p.m.

–2 630 000

–2 630 000

Litva

p.m.

–7 591 000

–7 591 000

Luksemburg

p.m.

– 808 000

– 808 000

Madžarska

p.m.

–10 819 000

–10 819 000

Malta

p.m.

306 000

306 000

Nizozemska

p.m.

13 623 000

13 623 000

Avstrija

p.m.

4 800 000

4 800 000

Poljska

p.m.

–2 181 000

–2 181 000

Portugalska

p.m.

10 613 000

10 613 000

Romunija

p.m.

–48 000

–48 000

Slovenija

p.m.

451 000

451 000

Slovaška

p.m.

–4 424 000

–4 424 000

Finska

p.m.

14 757 000

14 757 000

Švedska

p.m.

6 459 000

6 459 000

Združeno kraljestvo

p.m.

27 757 000

27 757 000

Postavka 3 1 0 3 – Skupaj

p.m.

673 159 000

673 159 000

POGLAVJE 3 2 — NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVKI NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ NASLOVA BRUTO NACIONALNEGA DOHODKA/PROIZVODA ZA PREJŠNJA PRORAČUNSKA LETA ZARADI UPORABE ČLENA 10(6), (7) IN (8) UREDBE (ES, EURATOM) ŠT. 1150/2000

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

3 2

NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVKI NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ NASLOVA BRUTO NACIONALNEGA DOHODKA/PROIZVODA ZA PREJŠNJA PRORAČUNSKA LETA ZARADI UPORABE ČLENA 10(6), (7) IN (8) UREDBE (ES, EURATOM) ŠT. 1150/2000

3 2 0

Uporaba člena 10(6), (7) in (8) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

3 2 0 3

Uporaba člena 10(6), (7) in (8) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

 

Člen 3 2 0 – Vmesni seštevek

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

 

Poglavje 3 2 – Skupaj

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

3 2 0
Uporaba člena 10(6), (7) in (8) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

3 2 0 3
Uporaba člena 10(6), (7) in (8) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

Opombe

Na podlagi podatkov o skupnem BND po tržnih cenah in o sestavnih delih BND za preteklo leto, ki jih pošljejo države članice v skladu s členom 2(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1287/2003, se vsaki državi članici knjiži v breme znesek, izračunan na podlagi pravil Evropske unije, v dobro pa se ji knjižijo plačila, izvršena v navedenem preteklem finančnem letu.

Komisija izračuna razliko in pravočasno obvesti države članice, da jo lahko knjižijo na račun iz člena 9(1) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 prvi delovni dan decembra istega leta.

Vsaka sprememba bruto nacionalnega proizvoda/bruto nacionalnega dohodka iz prejšnjih proračunskih let v skladu s členom 2(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1287/2003 ob upoštevanju členov 4 in 5 Uredbe pomeni, da mora vsaka zadevna država članica popraviti razliko, ugotovljeno v skladu s členom 10(7) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2007 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 130, 31.5.2000, str. 1), ter zlasti člen 10(6), (7) in (8) Uredbe.

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 z dne 15. julija 2003 o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (Uredba BND) (UL L 181, 19.7.2003, str. 1.)

Država članica

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

Belgija

p.m.

75 091 000

75 091 000

Bolgarija

p.m.

18 780 000

18 780 000

Češka

p.m.

193 523 000

193 523 000

Danska

p.m.

8 750 000

8 750 000

Nemčija

p.m.

– 413 112 000

– 413 112 000

Estonija

p.m.

5 607 000

5 607 000

Irska

p.m.

12 642 000

12 642 000

Grčija

p.m.

– 125 366 000

– 125 366 000

Španija

p.m.

80 168 000

80 168 000

Francija

p.m.

5 653 000

5 653 000

Italija

p.m.

832 542 000

832 542 000

Ciper

p.m.

– 259 000

– 259 000

Latvija

p.m.

4 298 000

4 298 000

Litva

p.m.

13 405 000

13 405 000

Luksemburg

p.m.

–3 302 000

–3 302 000

Madžarska

p.m.

–12 955 000

–12 955 000

Malta

p.m.

1 449 000

1 449 000

Nizozemska

p.m.

–7 047 000

–7 047 000

Avstrija

p.m.

130 157 000

130 157 000

Poljska

p.m.

8 593 000

8 593 000

Portugalska

p.m.

52 802 000

52 802 000

Romunija

p.m.

36 444 000

36 444 000

Slovenija

p.m.

2 221 000

2 221 000

Slovaška

p.m.

796 000

796 000

Finska

p.m.

104 522 000

104 522 000

Švedska

p.m.

101 843 000

101 843 000

Združeno kraljestvo

p.m.

14 478 000

14 478 000

Postavka 3 2 0 3 – Skupaj

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

NASLOV 6

PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI S SPORAZUMI IN PROGRAMI UNIJE/SKUPNOSTI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

6 0

PRISPEVKI ZA PROGRAME UNIJE/SKUPNOSTI

p.m.

 

p.m.

6 1

POVRAČILO RAZNIH ODHODKOV

p.m.

 

p.m.

6 2

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH ZA PLAČILO

p.m.

 

p.m.

6 3

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

p.m.

 

p.m.

6 5

FINANČNI POPRAVKI

p.m.

 

p.m.

6 6

DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 7

PRIHODKI V ZVEZI Z EVROPSKIM KMETIJSKIM JAMSTVENIM SKLADOM IN EVROPSKIM KMETIJSKIM SKLADOM ZA RAZVOJ PODEŽELJA

p.m.

 

p.m.

6 8

ZAČASNI ZNESKI ZA PRESTRUKTURIRANJE

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 6 – Skupaj

30 000 000

52 000 000

82 000 000

POGLAVJE 6 6 — DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

6 6

DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA

6 6 0

Drugi prispevki in nadomestila

6 6 0 0

Drugi namenski prispevki in nadomestila – Namenski prejemki

p.m.

 

p.m.

6 6 0 1

Drugi nenamenski prispevki in povračila

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Člen 6 6 0 – Vmesni seštevek

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Poglavje 6 6 – Skupaj

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 6 0
Drugi prispevki in nadomestila

6 6 0 1
Drugi nenamenski prispevki in povračila

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

30 000 000

52 000 000

82 000 000

Opombe

V to postavko se knjižijo vsi prihodki, ki niso vključeni v drugih delih naslova 6 in se ne uporabijo v skladu s členom 18 finančne uredbe.

Parlament

 

p.m.

Komisija

 

82 000 000

 

Skupaj

82 000 000

NASLOV 7

ZAMUDNE OBRESTI IN GLOBE

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

7 0

ZAMUDNE OBRESTI

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 1

GLOBE

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 2

OBRESTI OD POLOGOV IN GLOB

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 7 – Skupaj

123 000 000

610 000 000

733 000 000

POGLAVJE 7 0 — ZAMUDNE OBRESTI

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

7 0

ZAMUDNE OBRESTI

7 0 0

Zamudne obresti

7 0 0 0

Zapadle zamudne obresti na račune pri zakladnicah držav članic

5 000 000

170 000 000

175 000 000

7 0 0 1

Druge zamudne obresti

3 000 000

 

3 000 000

 

Člen 7 0 0 – Vmesni seštevek

8 000 000

170 000 000

178 000 000

7 0 1

Zamudne obresti in druge obresti na globe

15 000 000

5 000 000

20 000 000

 

Poglavje 7 0 – Skupaj

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 0 0
Zamudne obresti

7 0 0 0
Zapadle zamudne obresti na račune pri zakladnicah držav članic

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

5 000 000

170 000 000

175 000 000

Opombe

Za vsako zamudo pri knjiženju lastnih sredstev na račun iz člena 9(1) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000, odprt v imenu Komisije, zadevna država članica plača obresti.

Če je valuta države članice euro, je uporabljena obrestna mera enaka meri, objavljeni v seriji C Uradnega lista Evropske unije, ki jo uporablja Evropska centralna banka v refinančnih operacijah na prvi koledarski dan meseca, v katerem znesek zapade v plačilo, povečana za dve odstotni točki. Ta obrestna mera se poveča za 0,25 odstotne točke za vsak mesec zamude. Povečana obrestna mera se uporablja za celotno obdobje zamude.

Če valuta država članica ni euro, je uporabljena obrestna mera enaka meri, ki jo uporabljajo centralne banke v svojih glavnih refinančnih operacijah na prvi koledarski dan zadevnega meseca, povečana za dve odstotni točki; za države članice, za katere obrestna mera centralne banke ni na voljo, pa temu najbolj enakovredna mera, ki velja na denarnem trgu te države članice na prvi dan zadevnega meseca, povečana za dve odstotni točki. Ta obrestna mera se poveča za 0,25 odstotne točke za vsak mesec zamude. Povečana obrestna mera se uporablja za celotno obdobje zamude.

Obrestna mera se uporablja za vse vknjižbe lastnih sredstev, naštetih v členu 10 Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000.

Svet

 

p.m.

Komisija

 

175 000 000

Evropska služba za zunanje delovanje

 

p.m.

 

Skupaj

175 000 000

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 130, 31.5.2000, str. 1).

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1), in zlasti člen 71(4) Uredbe.

7 0 1
Zamudne obresti in druge obresti na globe

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

15 000 000

5 000 000

20 000 000

Opombe

V to postavko se knjižijo natečene obresti na posebnem bančnem računu za globe in zamudne obresti, povezane s plačilom glob.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1), in zlasti člen 71(4) Uredbe.

Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL L 1, 4.1.2003, str. 1).

Uredba Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 357, 31.12.2002, str. 1), in zlasti člen 86 Uredbe.

Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (UL L 24, 29.1.2004, str. 1) ter zlasti člena 14 in 15 Uredbe.

POGLAVJE 7 1 — GLOBE

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

7 1

GLOBE

7 1 0

Globe, periodične denarne kazni in druge kazni

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 2

Plačila denarnih kazni in pavšalni zneski, ki jih mora država članica plačati, ker ni izvršila sodbe Sodišča Evropske unije o neizpolnjevanju njenih obveznosti po Pogodbi

p.m.

 

p.m.

 

Poglavje 7 1 – Skupaj

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 0
Globe, periodične denarne kazni in druge kazni

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

100 000 000

435 000 000

535 000 000

Opombe

Komisija lahko podjetjem in podjetniškim združenjem zaradi nespoštovanja prepovedi ali neizpolnjevanja obveznosti na podlagi spodnjih uredb ali na podlagi členov 101 in 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije naloži globe, periodične denarne kazni in druge kazni.

Običajno morajo biti globe plačane v treh mesecih od obvestila o sklepu Komisije. Vendar pa Komisija ne bo izterjala zapadlih zneskov, če je podjetje vložilo pritožbo pred Sodiščem Evropske unije. V tem primeru mora podjetje pristati na plačilo obresti, ki bodo nastale iz naslova dolga po končnem roku za plačilo, in Komisiji predložiti bančno jamstvo, ki zajema glavnico dolga in tudi pripadajoče obresti ali dodatne dajatve do končnega plačilnega roka.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1).

Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL L 1, 4.1.2003, str. 1).

Uredba Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2007 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 357, 31.12.2002, str. 1).

Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (UL L 24, 29.1.2004, str. 1) ter zlasti člena 14 in 15 Uredbe.

ODDELEK III

KOMISIJA

ŠTEVILKE

Naslov

Postavka

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

4

PRIHODKI IZ NASLOVA ZAPOSLENIH V INSTITUCIJAH IN DRUGIH ORGANIH UNIJE

890 812 767

 

890 812 767

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

55 700 000

 

55 700 000

6

PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI S SPORAZUMI IN PROGRAMI UNIJE/SKUPNOSTI

30 000 000

52 000 000

82 000 000

7

ZAMUDNE OBRESTI IN GLOBE

123 000 000

610 000 000

733 000 000

8

NAJEMANJE IN DAJANJE POSOJIL

438 717

 

438 717

9

RAZNI PRIHODKI

30 000 000

 

30 000 000

 

Skupaj

1 129 951 484

662 000 000

1 791 951 484

NASLOV 6

PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI S SPORAZUMI IN PROGRAMI UNIJE/SKUPNOSTI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

6 0

PRISPEVKI ZA PROGRAME UNIJE/SKUPNOSTI

p.m.

 

p.m.

6 1

POVRAČILO RAZNIH ODHODKOV

p.m.

 

p.m.

6 2

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH ZA PLAČILO

p.m.

 

p.m.

6 3

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

p.m.

 

p.m.

6 5

FINANČNI POPRAVKI

p.m.

 

p.m.

6 6

DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 7

PRIHODKI V ZVEZI Z EVROPSKIM KMETIJSKIM JAMSTVENIM SKLADOM IN EVROPSKIM KMETIJSKIM SKLADOM ZA RAZVOJ PODEŽELJA

p.m.

 

p.m.

6 8

ZAČASNI ZNESKI ZA PRESTRUKTURIRANJE

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 6 – Skupaj

30 000 000

52 000 000

82 000 000

POGLAVJE 6 6 — DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

6 6

DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA

6 6 0

Drugi prispevki in nadomestila

6 6 0 0

Drugi namenski prispevki in nadomestila – Namenski prejemki

p.m.

 

p.m.

6 6 0 1

Drugi nenamenski prispevki in nadomestila

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Člen 6 6 0 – Vmesni seštevek

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Poglavje 6 6 – Skupaj

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 6 0
Drugi prispevki in nadomestila

6 6 0 1
Drugi nenamenski prispevki in nadomestila

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

30 000 000

52 000 000

82 000 000

Opombe

V skladu s členom 18 finančne uredbe je ta postavka namenjena knjiženju drugih neuporabljenih prihodkov, ki niso vključeni v drugih delih naslova 6.

NASLOV 7

ZAMUDNE OBRESTI IN GLOBE

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

7 0

ZAMUDNE OBRESTI

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 1

GLOBE

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 2

OBRESTI OD POLOGOV IN GLOB

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 7 – Skupaj

123 000 000

610 000 000

733 000 000

POGLAVJE 7 0 — ZAMUDNE OBRESTI

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

7 0

ZAMUDNE OBRESTI

7 0 0

Zamudne obresti

7 0 0 0

Zapadle zamudne obresti na račune pri zakladnicah držav članic

5 000 000

170 000 000

175 000 000

7 0 0 1

Druge zamudne obresti

3 000 000

 

3 000 000

 

Člen 7 0 0 – Vmesni seštevek

8 000 000

170 000 000

178 000 000

7 0 1

Zamudne obresti in druge obresti na globe

15 000 000

5 000 000

20 000 000

 

Poglavje 7 0 – Skupaj

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 0 0
Zamudne obresti

7 0 0 0
Zapadle zamudne obresti na račune pri zakladnicah držav članic

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

5 000 000

170 000 000

175 000 000

Opombe

Za vsako zamudo pri knjiženju lastnih sredstev na račun iz člena 9(1) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000, odprt v imenu Komisije, zadevna država članica plača obresti.

Če je valuta države članice euro, je uporabljena obrestna mera enaka meri, objavljeni v seriji C Uradnega lista Evropske unije, ki jo uporablja Evropska centralna banka v refinančnih operacijah na prvi koledarski dan meseca, v katerem znesek zapade v plačilo, povečana za dve odstotni točki. Ta obrestna mera se poveča za 0,25 odstotne točke za vsak mesec zamude. Povečana obrestna mera se uporablja za celotno obdobje zamude.

Če valuta države članice ni euro, je uporabljena obrestna mera enaka meri, ki jo uporabljajo centralne banke v svojih glavnih refinančnih operacijah na prvi koledarski dan zadevnega meseca, povečana za dve odstotni točki; za države članice, za katere obrestna mera centralne banke ni na voljo, pa temu najbolj enakovredna mera, ki velja na denarnem trgu te države članice na prvi dan zadevnega meseca, povečana za dve odstotni točki. Ta obrestna mera se poveča za 0,25 odstotne točke za vsak mesec zamude. Povečana obrestna mera se uporablja za celotno obdobje zamude.

Obrestna mera se uporablja za vse vknjižbe lastnih sredstev, navedenih v členu 10 Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti (UL L 130, 31.5.2000, str. 1).

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1), in zlasti člen 71(4) Uredbe.

7 0 1
Zamudne obresti in druge obresti na globe

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

15 000 000

5 000 000

20 000 000

Opombe

V ta člen se knjižijo natečene obresti na posebnem bančnem računu za globe in zamudne obresti, povezane s plačilom glob.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1), in zlasti člen 71(4) Uredbe.

Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL L 1, 4.1.2003, str. 1).

Uredba Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 357, 31.12.2002, str. 1), in zlasti člen 86 Uredbe.

Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (UL L 24, 29.1.2004, str. 1) ter zlasti člena 14 in 15 Uredbe.

POGLAVJE 7 1 — GLOBE

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

7 1

GLOBE

7 1 0

Globe, periodične denarne kazni in druge kazni

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 2

Plačila denarnih kazni in pavšalni zneski, ki jih mora država članica plačati, ker ni ravnala v skladu s presojo Sodišča Evropske unije o neizpolnjevanju njenih obveznosti po Pogodbi

p.m.

 

p.m.

 

Poglavje 7 1 – Skupaj

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 0
Globe, periodične denarne kazni in druge kazni

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

100 000 000

435 000 000

535 000 000

Opombe

Komisija lahko podjetjem in podjetniškim združenjem zaradi nespoštovanja prepovedi ali neizpolnjevanja obveznosti na podlagi spodnjih uredb ali na podlagi členov 101 in 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije naloži globe, periodične denarne kazni in druge kazni.

Običajno morajo biti globe plačane v treh mesecih od obvestila o sklepu Komisije. Vendar pa Komisija ne bo izterjala zapadlih zneskov, če je podjetje vložilo pritožbo pred Sodiščem Evropske unije. V tem primeru mora podjetje pristati na plačilo obresti, ki bodo nastale iz naslova dolga po končnem roku za plačilo, in Komisiji predložiti bančno jamstvo, ki zajema glavnico dolga in tudi pripadajoče obresti ali dodatne dajatve do končnega plačilnega roka.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1).

Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL L 1, 4.1.2003, str. 1).

Uredba Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 357, 31.12.2002, str. 1).

Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (Uredba ES o združitvah) (UL L 24, 29.1.2004, str. 1) ter zlasti člena 14 in 15 Uredbe.

ODHODKI

Naslov

Postavka

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

01

GOSPODARSKE IN FINANČNE ZADEVE

524 283 196

341 387 137

– 104 325 091

 

419 958 105

341 387 137

 

40 01 40

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

524 324 125

341 428 066

 

 

419 999 034

341 428 066

02

PODJETNIŠTVO

1 055 561 122

1 209 465 022

 

 

1 055 561 122

1 209 465 022

 

40 01 40

52 772

52 772

 

 

52 772

52 772

 

 

1 055 613 894

1 209 517 794

 

 

1 055 613 894

1 209 517 794

03

KONKURENCA

93 403 671

93 403 671

 

 

93 403 671

93 403 671

 

40 01 40

56 917

56 917

 

 

56 917

56 917

 

 

93 460 588

93 460 588

 

 

93 460 588

93 460 588

04

ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

11 398 325 662

9 213 443 236

3 250 000

453 000 000

11 401 575 662

9 666 443 236

 

40 01 40, 40 02 41

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

11 398 369 997

9 213 487 571

 

 

11 401 619 997

9 666 487 571

05

KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

57 292 184 763

55 269 004 060

–75 977

– 395 000 000

57 292 108 786

54 874 004 060

 

40 01 40, 40 02 40

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

57 292 259 295

55 269 078 592

 

 

57 292 183 318

54 874 078 592

06

MOBILNOST IN PROMET

1 546 683 351

1 141 803 775

 

 

1 546 683 351

1 141 803 775

 

40 01 40

25 609

25 609

 

 

25 609

25 609

 

 

1 546 708 960

1 141 829 384

 

 

1 546 708 960

1 141 829 384

07

OKOLJE IN PODNEBNI UKREPI

470 550 540

390 290 122

– 174 118

 

470 376 422

390 290 122

 

40 01 40, 40 02 41

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

470 595 393

390 334 975

 

 

470 421 275

390 334 975

08

RAZISKAVE

5 334 630 545

4 117 083 880

 

82 000 000

5 334 630 545

4 199 083 880

 

40 01 40

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

5 334 637 429

4 117 090 764

 

 

5 334 637 429

4 199 090 764

09

INFORMACIJSKA DRUŽBA IN MEDIJI

1 538 552 441

1 334 275 234

 

60 000 000

1 538 552 441

1 394 275 234

 

40 01 40, 40 02 41

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

1 538 581 825

1 334 304 618

 

 

1 538 581 825

1 394 304 618

10

NEPOSREDNE RAZISKAVE

394 978 000

396 209 233

 

 

394 978 000

396 209 233

11

POMORSKE ZADEVE IN RIBIŠTVO

948 592 229

719 026 792

p.m.

p.m.

948 592 229

719 026 792

 

40 01 40, 40 02 41

52 021 983

52 021 983

23 140 000

 

75 161 983

52 021 983

 

 

1 000 614 212

771 048 775

23 140 000

 

1 023 754 212

771 048 775

12

NOTRANJI TRG

94 868 629

93 358 064

 

 

94 868 629

93 358 064

 

40 01 40, 40 02 41

35 305

35 305

 

 

35 305

35 305

 

 

94 903 934

93 393 369

 

 

94 903 934

93 393 369

13

REGIONALNA POLITIKA

40 584 774 912

33 519 147 680

 

 

40 584 774 912

33 519 147 680

 

40 01 40

43 816

43 816

 

 

43 816

43 816

 

 

40 584 818 728

33 519 191 496

 

 

40 584 818 728

33 519 191 496

14

OBDAVČENJE IN CARINSKA UNIJA

142 229 539

114 783 765

– 129 471

 

142 100 068

114 783 765

 

40 01 40

32 492

32 492

 

 

32 492

32 492

 

 

142 262 031

114 816 257

 

 

142 132 560

114 816 257

15

IZOBRAŽEVANJE IN KULTURA

2 428 691 266

1 996 401 080

–6 326 400

 

2 422 364 866

1 996 401 080

 

40 01 40

38 857

38 857

 

 

38 857

38 857

 

 

2 428 730 123

1 996 439 937

 

 

2 422 403 723

1 996 439 937

16

KOMUNICIRANJE

273 374 552

253 374 552

 

 

273 374 552

253 374 552

 

40 01 40

46 111

46 111

 

 

46 111

46 111

 

 

273 420 663

253 420 663

 

 

273 420 663

253 420 663

17

ZDRAVJE IN VARSTVO POTROŠNIKOV

692 021 626

596 046 062

–23 140 000

 

668 881 626

596 046 062

 

40 01 40

57 583

57 583

 

 

57 583

57 583

 

 

692 079 209

596 103 645

 

 

668 939 209

596 103 645

18

OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE

1 234 986 291

915 630 180

 

 

1 234 986 291

915 630 180

 

40 01 40, 40 02 41

16 479 335

13 005 028

 

 

16 479 335

13 005 028

 

 

1 251 465 626

928 635 208

 

 

1 251 465 626

928 635 208

19

ZUNANJI ODNOSI

4 270 665 587

3 378 255 172

100 000 000

 

4 370 665 587

3 378 255 172

 

40 01 40, 40 02 41

44 005 106

6 441 836

 

 

44 005 106

6 441 836

 

 

4 314 670 693

3 384 697 008

 

 

4 414 670 693

3 384 697 008

20

TRGOVINA

105 067 905

104 422 321

 

 

105 067 905

104 422 321

 

40 01 40

34 787

34 787

 

 

34 787

34 787

 

 

105 102 692

104 457 108

 

 

105 102 692

104 457 108

21

RAZVOJ IN ODNOSI Z AFRIŠKIMI, KARIBSKIMI IN PACIFIŠKIMI (AKP) DRŽAVAMI

1 433 111 933

1 392 926 690

54 031 057

28 565 370

1 487 142 990

1 421 492 060

 

40 01 40, 40 02 41

109 058 175

86 736 049

–43 000 000

–28 565 370

66 058 175

58 170 679

 

 

1 542 170 108

1 479 662 739

11 031 057

 

1 553 201 165

1 479 662 739

22

ŠIRITEV

1 123 357 217

1 012 513 363

 

 

1 123 357 217

1 012 513 363

 

40 01 40

17 764

17 764

 

 

17 764

17 764

 

 

1 123 374 981

1 012 531 127

 

 

1 123 374 981

1 012 531 127

23

HUMANITARNA POMOČ

878 195 432

838 516 019

 

 

878 195 432

838 516 019

 

40 01 40

14 878

14 878

 

 

14 878

14 878

 

 

878 210 310

838 530 897

 

 

878 210 310

838 530 897

24

BOJ PROTI GOLJUFIJAM

81 749 000

74 805 171

 

 

81 749 000

74 805 171

25

USKLAJEVANJE POLITIKE KOMISIJE IN PRAVNO SVETOVANJE

190 812 414

190 812 414

 

 

190 812 414

190 812 414

 

40 01 40

565 027

565 027

 

 

565 027

565 027

 

 

191 377 441

191 377 441

 

 

191 377 441

191 377 441

26

UPRAVNA SLUŽBA KOMISIJE

1 018 708 135

1 017 153 328

 

 

1 018 708 135

1 017 153 328

 

40 01 40, 40 02 41

78 381

78 381

 

 

78 381

78 381

 

 

1 018 786 516

1 017 231 709

 

 

1 018 786 516

1 017 231 709

27

PRORAČUN

69 440 094

69 440 094

 

 

69 440 094

69 440 094

 

40 01 40

30 939

30 939

 

 

30 939

30 939

 

 

69 471 033

69 471 033

 

 

69 471 033

69 471 033

28

REVIZIJA

11 399 202

11 399 202

 

 

11 399 202

11 399 202

 

40 01 40

7 105

7 105

 

 

7 105

7 105

 

 

11 406 307

11 406 307

 

 

11 406 307

11 406 307

29

STATISTIKA

145 143 085

124 373 319

 

 

145 143 085

124 373 319

 

40 01 40

47 443

47 443

 

 

47 443

47 443

 

 

145 190 528

124 420 762

 

 

145 190 528

124 420 762

30

POKOJNINE IN Z NJIMI POVEZANI ODHODKI

1 278 009 000

1 278 009 000

 

 

1 278 009 000

1 278 009 000

31

JEZIKOVNE SLUŽBE

392 908 762

392 908 762

 

 

392 908 762

392 908 762

 

40 01 40

236 399

236 399

 

 

236 399

236 399

 

 

393 145 161

393 145 161

 

 

393 145 161

393 145 161

32

ENERGETIKA

699 617 012

1 239 252 266

 

 

699 617 012

1 239 252 266

 

40 01 40, 40 02 41

41 299

41 299

 

 

41 299

41 299

 

 

699 658 311

1 239 293 565

 

 

699 658 311

1 239 293 565

40

REZERVE

977 129 000

259 909 297

 

 

977 129 000

259 909 297

 

Skupaj

138 500 737 113

122 938 920 666

23 110 000

228 565 370

138 523 847 113

123 167 486 036

 

40 01 40, 40 02 40, 40 02 41

223 269 000

159 909 297

–19 860 000

–28 565 370

203 409 000

131 343 927

 

 

138 724 006 113

123 098 829 963

3 250 000

200 000 000

138 727 256 113

123 298 829 963

NASLOV 01

GOSPODARSKE IN FINANČNE ZADEVE

Naslov

Poglavje

Postavka

FO

Proračun 2011

predlog spremembe proračuna št. 6/2011

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

01 01

UPRAVNI ODHODKI NA PODROČJU POLITIKE „GOSPODARSKE IN FINANČNE ZADEVE“

5

66 574 059

66 574 059

 

 

66 574 059

66 574 059

 

40 01 40

 

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

 

66 614 988

66 614 988

 

 

66 614 988

66 614 988

01 02

EKONOMSKA IN MONETARNA UNIJA

 

14 500 000

14 713 074

 

 

14 500 000

14 713 074

01 03

MEDNARODNE EKONOMSKE IN FINANČNE ZADEVE

4

139 329 137

92 654 634

– 104 325 091

 

35 004 046

92 654 634

01 04

FINANČNI POSLI IN INSTRUMENTI

 

303 880 000

167 445 370

 

 

303 880 000

167 445 370

 

Naslov 01 – Skupaj

 

524 283 196

341 387 137

– 104 325 091

 

419 958 105

341 387 137

 

40 01 40

 

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

 

524 324 125

341 428 066

 

 

419 999 034

341 428 066

POGLAVJE 01 03 — MEDNARODNE EKONOMSKE IN FINANČNE ZADEVE

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

01 03

MEDNARODNE EKONOMSKE IN FINANČNE ZADEVE

01 03 01

Udeležba v kapitalu mednarodnih finančnih institucij

01 03 01 01

Evropska banka za obnovo in razvoj – Zagotavljanje vplačanih deležev vpisanega kapitala

4

34 460 570

4 101 987

 

 

34 460 570

4 101 987

01 03 01 02

Evropska banka za obnovo in razvoj – Delež vpisanega kapitala na poziv

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Člen 01 03 01 – Vmesni seštevek

 

34 460 570

4 101 987

 

 

34 460 570

4 101 987

01 03 02

Makroekonomska pomoč

4

104 868 567

88 552 647

– 104 325 091

 

543 476

88 552 647

 

Poglavje 01 03 – Skupaj

 

139 329 137

92 654 634

– 104 325 091

 

35 004 046

92 654 634

01 03 02
Makroekonomska pomoč

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

104 868 567

88 552 647

– 104 325 091

 

543 476

88 552 647

Opombe

Ta izredna pomoč je namenjena lajšanju finančnih omejitev določenih tretjih držav, ki se spopadajo z makroekonomskimi težavami, katerih značilnosti so primanjkljaj plačilne bilance in/ali bistvena proračunska neravnovesja.

Neposredno je povezana z izvajanjem makroekonomskih stabilizacijskih in strukturnih uskladitvenih ukrepov v državah prejemnicah. Dejavnost Unije na splošno dopolnjuje dejavnost Mednarodnega denarnega sklada, v koordinaciji z drugimi bilateralnimi donatorji.

Komisija dvakrat letno obvesti proračunski organ o makroekonomskem položaju držav upravičenk ter vsako leto obsežno poroča o izvrševanju te pomoči.

Odobritve iz tega člena bodo porabljene tudi za finančno pomoč za obnovo gruzijskih območij, ki so bila prizadeta v spopadih z Rusijo. Ukrepi morajo biti namenjeni predvsem makroekonomski stabilizaciji države. Skupni znesek pomoči je bil določen na mednarodni konferenci donatorjev leta 2008.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2006/880/ES z dne 30. novembra 2006 o zagotovitvi izredne finančne pomoči Skupnosti Kosovu (UL L 339, 6.12.2006, str. 36).

Sklep Sveta 2007/860/ES z dne 10. decembra 2007 o zagotovitvi makro-finančne pomoči Skupnosti Libanonu (UL L 337, 21.12.2007, str. 111).

Sklep Sveta 2009/889/ES z dne 30. novembra 2009 o zagotavljanju makro-finančne pomoči Gruziji (UL L 320, 5.12.2009, str. 1).

Sklep Sveta 2009/890/ES z dne 30. novembra 2009 o zagotavljanju makro-finančne pomoči Armeniji (UL L 320, 5.12.2009, str. 3).

NASLOV 04

ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

Naslov

Poglavje

Postavka

FO

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

04 01

UPRAVNI ODHODKI NA PODROČJU POLITIKE „ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE“

 

95 925 690

95 925 690

 

 

95 925 690

95 925 690

 

40 01 40

 

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

 

95 970 025

95 970 025

 

 

95 970 025

95 970 025

04 02

EVROPSKI SOCIALNI SKLAD

1

10 963 813 972

8 743 950 522

3 250 000

453 000 000

10 967 063 972

9 196 950 522

04 03

DELO V EVROPI – SOCIALNI DIALOG IN MOBILNOST

1

79 130 000

64 266 181

 

 

79 130 000

64 266 181

04 04

ZAPOSLOVANJE, SOCIALNA SOLIDARNOST IN ENAKOST MED SPOLOMA

 

157 056 000

151 704 616

 

 

157 056 000

151 704 616

04 05

EVROPSKI SKLAD ZA PRILAGAJANJE GLOBALIZACIJI (ESPG)

1

p.m.

97 608 950

 

 

p.m.

97 608 950

04 06

INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA) – RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV

4

102 400 000

59 987 277

 

 

102 400 000

59 987 277

 

Naslov 04 – Skupaj

 

11 398 325 662

9 213 443 236

3 250 000

453 000 000

11 401 575 662

9 666 443 236

 

40 01 40, 40 02 41

 

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

 

11 398 369 997

9 213 487 571

 

 

11 401 619 997

9 666 487 571

POGLAVJE 04 02 — EVROPSKI SOCIALNI SKLAD

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

04 02

EVROPSKI SOCIALNI SKLAD

04 02 01

Zaključek programov Evropskega socialnega sklada (ESS) – Cilj 1 (2000–2006)

1.2

p.m.

550 800 000

 

 

p.m.

550 800 000

04 02 02

Zaključek posebnega programa za mir in spravo na Severnem Irskem ter v državah, ki mejijo na Irsko (2000–2006)

1.2

p.m.

9 700 000

 

 

p.m.

9 700 000

04 02 03

Zaključek programov Evropskega socialnega sklada (ESS) – Cilj 1 (pred letom 2000)

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 02 04

Zaključek programov Evropskega socialnega sklada (ESS) – Cilj 2 (2000–2006)

1.2

p.m.

48 000 000

 

 

p.m.

48 000 000

04 02 05

Zaključek programov Evropskega socialnega sklada (ESS) – Cilj 2 (pred letom 2000)

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

04 02 06

Zaključek programov Evropskega socialnega sklada (ESS) – Cilj 3 (2000–2006)

1.2

p.m.

360 299 039

 

 

p.m.

360 299 039

04 02 07

Zaključek programov Evropskega socialnega sklada (ESS) – Cilj 3 (pred letom 2000)

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 02 08

Zaključek programa EQUAL (2000–2006)

1.2

p.m.

72 000 000

 

 

p.m.

72 000 000

04 02 09

Zaključek prejšnjih programov pobud Skupnosti (pred letom 2000)

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

04 02 10

Zaključek programov Evropskega socialnega sklada (ESS) – Tehnična pomoč in inovativni ukrepi (2000–2006)

1.2

p.m.

 

 

p.m.

04 02 11

Zaključek programov Evropskega socialnega sklada (ESS) – Tehnična pomoč in inovativni ukrepi (pred letom 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 17

Evropski socialni sklad (ESS) – Konvergenca

1.2

7 748 847 361

5 430 000 000

 

226 350 000

7 748 847 361

5 656 350 000

04 02 18

Evropski socialni sklad (ESS) – PEACE

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Evropski socialni sklad (ESS) – Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje

1.2

3 204 966 611

2 259 651 483

 

226 350 000

3 204 966 611

2 486 001 483

04 02 20

Evropski socialni sklad (ESS) – Operativna tehnična pomoč (2007–2013)

1.2

10 000 000

7 500 000

3 250 000

300 000

13 250 000

7 800 000

 

Poglavje 04 02 – Skupaj

 

10 963 813 972

8 743 950 522

3 250 000

453 000 000

10 967 063 972

9 196 950 522

Opombe

Člen 39 Uredbe (ES) št. 1260/1999 določa finančne popravke, za katere se vnesejo prihodki v postavko 6 5 0 0 izkaza prihodkov. Ti prihodki se lahko uporabijo za zagotovitev dodatnih odobritev v skladu s členom 18 finančne uredbe v posebnih primerih, ko je treba kriti tveganje za predhodno sprejete popravke za primer, da se prekličejo ali zmanjšajo.

Uredba (ES) št. 1083/2006 predvideva finančne popravke za obdobje 2007–2013.

Uredba (ES) št. 1260/1999 določa pogoje odplačila predplačil na račun, ki ne vpliva na zmanjšanje prispevkov iz strukturnih skladov za zadevni ukrep. Vsi prihodki, ki izhajajo iz odplačila predplačil na račun, vnesen v postavko 6 1 5 7 izkaza prihodkov, se uporabijo za zagotavljanje dodatnih odobritev v skladu s členoma 18 in 157 finančne uredbe.

Uredba (ES) št. 1083/2006 določa pogoje za povračilo predfinanciranja za obdobje 2007–2013.

Posebni program za mir in spravo se nadaljuje v skladu s sklepi Evropskega sveta z zasedanja v Berlinu dne 24. in 25. marca 1999 za zagotovitev 500 000 000 EUR za novo obdobje veljavnosti programa. Dodatnost je treba v celoti spoštovati. Komisija predloži letno poročilo o tem ukrepu Evropskemu parlamentu.

Ukrepi za boj proti goljufijam se financirajo po členu 24 02 01.

Pravna podlaga

Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti členi 158, 159 in 161 Pogodbe. Pogodba o delovanju Evropske unije, zlasti členi 174, 175 in 177 Pogodbe.

Uredba Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih (UL L 161, 26.6.1999, str. 1).

Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL L 210, 31.7.2006, str. 12).

Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L 210, 31.7.2006, str. 25).

Spremljajoči akti

Sklepi Evropskega sveta z zasedanja v Berlinu z dne 24. in 25. marca 1999.

Sklepi Evropskega sveta z zasedanja v Bruslju z dne 16. in 17. decembra 2005.

04 02 17
Evropski socialni sklad (ESS) – Konvergenca

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

7 748 847 361

5 430 000 000

 

226 350 000

7 748 847 361

5 656 350 000

Opombe

Ukrepi, ki jih Unija sprejme v skladu s členom 174 Pogodbe o delovanju Evropske unije, so namenjeni krepitvi ekonomske in socialne kohezije v razširjeni Uniji za spodbujanje skladnega, uravnoteženega in trajnostnega razvoja Unije. Ukrepi se sprejmejo ob pomoči skladov kohezijske politike, Evropske investicijske banke (EIB) in drugih obstoječih finančnih instrumentov. Cilj ukrepov je zmanjšati gospodarske, socialne in ozemeljske razlike, ki so se pojavile zlasti v državah in regijah, ki zaostajajo v razvoju zaradi čedalje večjega obsega gospodarskega in socialnega prestrukturiranja ter staranja prebivalstva.

Ukrepi, sprejeti v okviru skladov kohezijske politike, na nacionalni in regionalni ravni vključujejo prednostne naloge Unije v prid trajnostnemu razvoju s krepitvijo rasti, konkurenčnosti in zaposlovanja, socialnim vključevanjem ter varstvom in boljšo kakovostjo okolja.

Konvergenčni cilj je namenjen pospešitvi približevanja najmanj razvitih držav članic in regij z izboljšanjem pogojev za rast in zaposlovanje v okviru večje kakovosti naložb v fizični in človeški kapital, z razvijanjem inovacij in družbe znanja, s prilagajanjem gospodarskim in socialnim spremembam, z varstvom in izboljšanjem okolja ter z upravno učinkovitostjo. Ta cilj je prednostna naloga skladov kohezijske politike. Pri dejavnostih, ki se izvajajo v okviru skladov kohezijske politike, se bodo spoštovale enake možnosti za ženske in moške.

Del teh sredstev se nameni za izboljšanje otroškega varstva, da se otrokom omogoči življenje v družinskem okolju. Podpora vključuje:

sodelovanje med nevladnimi organizacijami in lokalnimi oblastmi ter tehnično pomoč tem organom, vključno z zagotavljanjem pomoči za opredeljevanje projektov, ki so upravičeni do finančnih sredstev Unije,

opredelitev in izmenjavo primerov najboljšega ravnanja ter širšo uporabo teh primerov, vključno z natančnim spremljanjem na ravni otrok.

Del proračunskih sredstev je namenjen financiranju trajnostnih in okolju prijaznih ukrepov (Green New Deal), ki obravnavajo združljivost gospodarskih, socialnih in okoljskih razvojnih zahtev ter oživitev evropskih regij po gospodarski in finančni krizi.

Pravna podlaga

Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL L 210, 31.7.2006, str. 12).

Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L 210, 31.7.2006, str. 25).

04 02 19
Evropski socialni sklad (ESS) – Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

3 204 966 611

2 259 651 483

 

226 350 000

3 204 966 611

2 486 001 483

Opombe

Ukrepi, ki jih Unija sprejme v skladu s členom 174 Pogodbe o delovanju Evropske unije, so namenjeni krepitvi ekonomske in socialne kohezije v razširjeni Uniji za spodbujanje skladnega, uravnoteženega in trajnostnega razvoja Unije. Ukrepi se sprejmejo ob pomoči skladov kohezijske politike, Evropske investicijske banke (EIB) in drugih obstoječih finančnih instrumentov. Cilj ukrepov je zmanjšati gospodarske, socialne in ozemeljske razlike, ki so se pojavile zlasti v državah in regijah, ki zaostajajo v razvoju zaradi čedalje večjega obsega gospodarskega in socialnega prestrukturiranja ter staranja prebivalstva.

Ukrepi, sprejeti v okviru skladov kohezijske politike, na nacionalni in regionalni ravni vključujejo prednostne naloge Unije v prid trajnostnemu razvoju s krepitvijo rasti, konkurenčnosti in zaposlovanja, socialnim vključevanjem ter varstvom in boljšo kakovostjo okolja.

Cilj regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja je, razen v primeru najmanj razvitih regij, namenjen krepitvi konkurenčnosti, večji privlačnosti regij in krepitvi zaposlovanja s predvidevanjem gospodarskih in socialnih sprememb, vključno s spremembami v zvezi z vzpostavitvijo trgovine, z večjo kakovostjo naložb v človeški kapital, z inovativnostjo, spodbujanjem družbe znanja, podjetništvom, varstvom in izboljšanjem okolja, z večjo dostopnostjo, s prilagoditvijo delavcev in podjetij ter z oblikovanjem vključujočih trgov dela. Pri dejavnostih, ki se izvajajo v okviru skladov kohezijske politike, se bodo spoštovale enake možnosti za ženske in moške.

Del proračunskih sredstev je namenjen financiranju trajnostnih in okolju prijaznih ukrepov (Green New Deal), ki obravnavajo združljivost gospodarskih, socialnih in okoljskih razvojnih zahtev ter oživitev evropskih regij po gospodarski in finančni krizi.

Pravna podlaga

Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL L 210, 31.7.2006, str. 12).

Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L 210, 31.7.2006, str. 25).

04 02 20
Evropski socialni sklad (ESS) – Operativna tehnična pomoč (2007–2013)

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

10 000 000

7 500 000

3 250 000

300 000

13 250 000

7 800 000

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju tehnične pomoči iz členov 45 in 46 Uredbe (ES) št. 1083/2006 in člena 9 Uredbe (ES) št. 1081/2006.

Tehnična pomoč zajema pripravljalne dejavnosti, spremljanje, ocenjevanje, nadzor in upravljanje, potrebne za izvajanja ESS. Te odobritve se lahko uporabijo zlasti za kritje:

podpornih odhodkov (reprezentančni stroški, usposabljanje, sestanki, službena potovanja),

odhodkov za informiranje in objave,

odhodkov za informacijsko tehnologijo in telekomunikacije,

odhodkov za podporo za dostopnost za invalidne osebe v okviru ukrepov za tehnično pomoč,

odhodkov skupine na visoki ravni za izvajanje horizontalnih načel, kot so enakost med moškimi in ženskami, dostopnost za invalidne osebe in trajnostni razvoj,

pogodb za zagotavljanje storitev, ocenjevalnih študij (vključno z naknadnimi ocenami za obdobje 2000–2006) ter študij,

finančnih pomoči.

Tehnična pomoč zajema tudi izmenjavo izkušenj, dejavnosti ozaveščanja, seminarje, mrežno povezovanje in strokovne preglede z namenom opredelitve in razširjanja dobre prakse, spodbujanja vzajemnega učenja ter transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja s ciljem okrepitve politične razsežnosti in prispevka ESS k izpolnjevanju ciljev Unije v zvezi z zaposlovanjem in socialnim vključevanjem.

Pravna podlaga

Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL L 210, 31.7.2006, str. 12).

Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L 210, 31.7.2006, str. 25).

NASLOV 05

KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

Naslov

Poglavje

Postavka

FO

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

05 01

UPRAVNI ODHODKI NA PODROČJU „KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA“

 

133 430 679

133 430 679

 

 

133 430 679

133 430 679

 

40 01 40

 

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

 

133 505 211

133 505 211

 

 

133 505 211

133 505 211

05 02

INTERVENCIJE NA KMETIJSKIH TRGIH

2

2 969 410 000

2 966 742 495

 

 

2 969 410 000

2 966 742 495

05 03

NEPOSREDNE POMOČI

2

39 771 100 000

39 771 100 000

 

 

39 771 100 000

39 771 100 000

05 04

RAZVOJ PODEŽELJA

2

14 432 151 552

12 558 160 388

 

– 395 000 000

14 432 151 552

12 163 160 388

05 05

PREDPRISTOPNI UKREPI NA PODROČJU KMETIJSTVA IN RAZVOJA PODEŽELJA

4

215 000 000

71 318 207

 

 

215 000 000

71 318 207

05 06

MEDNARODNI VIDIKI NA PODROČJU POLITIKE „KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA“

4

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

05 07

REVIZIJA ODHODKOV ZA KMETIJSTVO

2

– 262 500 000

– 262 500 000

 

 

– 262 500 000

– 262 500 000

05 08

STRATEGIJA IN USKLAJEVANJE POLITIKE NA PODROČJU „KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA“

2

27 232 532

24 696 433

 

 

27 232 532

24 696 433

 

Naslov 05 – Skupaj

 

57 292 184 763

55 269 004 060

–75 977

– 395 000 000

57 292 108 786

54 874 004 060

 

40 01 40, 40 02 40

 

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

 

57 292 259 295

55 269 078 592

 

 

57 292 183 318

54 874 078 592

POGLAVJE 05 04 — RAZVOJ PODEŽELJA

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

05 04

RAZVOJ PODEŽELJA

05 04 01

Razvoj podeželja, ki se financira iz Jamstvenega oddelka EKUJS – Programsko obdobje 2000 do 2006

05 04 01 14

Razvoj podeželja, ki se financira iz Jamstvenega oddelka EKUJS – Programsko obdobje 2000 do 2006

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Člen 05 04 01 – Vmesni seštevek

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02

Razvoj podeželja, ki se financira iz Usmerjevalnega oddelka EKUJS – Zaključek prejšnjih programov

05 04 02 01

Zaključek programa, ki se financira iz Usmerjevalnega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada – Regije iz cilja 1 (2000 do 2006)

2

p.m.

568 790 562

 

 

p.m.

568 790 562

05 04 02 02

Zaključek posebnega programa za mir in spravo na Severnem Irskem ter v obmejnih grofijah Irske (2000–2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 03

Zaključek prejšnjih programov v regijah iz ciljev 1 in 6 (pred letom 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 04

Zaključek prejšnjih programov v regijah iz cilja 5b (pred letom 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 05

Zaključek prejšnjih programov v regijah iz cilja 1 (pred letom 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 06

Zaključek pobude Leader (2000–2006)

2

p.m.

77 775 316

 

 

p.m.

77 775 316

05 04 02 07

Zaključek prejšnjih pobud Skupnosti (pred letom 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 08

Zaključek prejšnjih inovativnih ukrepov (pred letom 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 09

Zaključek Usmerjevalnega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada – Operativna tehnična pomoč (2000–2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Člen 05 04 02 – Vmesni seštevek

 

p.m.

646 565 878

 

 

p.m.

646 565 878

05 04 03

Drugi ukrepi

05 04 03 02

Rastlinski in živalski genski viri – Zaključek predhodnih ukrepov

2

p.m.

1 944 383

 

 

p.m.

1 944 383

 

Člen 05 04 03 – Vmesni seštevek

 

p.m.

1 944 383

 

 

p.m.

1 944 383

05 04 04

Prehodni instrument za financiranje razvoja podeželja s strani Jamstvenega oddelka EKUJS za nove države članice – Zaključek programov (2004–2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 05

Razvoj podeželja, ki se financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (2007–2013)

05 04 05 01

Programi za razvoj podeželja

2

14 408 211 311

11 900 560 364

 

– 395 000 000

14 408 211 311

11 505 560 364

05 04 05 02

Operativna tehnična pomoč

2

22 440 241

8 339 763

 

 

22 440 241

8 339 763

05 04 05 03

Pilotni projekt – Program izmenjave za mlade kmete

2

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

 

Člen 05 04 05 – Vmesni seštevek

 

14 432 151 552

11 909 650 127

 

– 395 000 000

14 432 151 552

11 514 650 127

 

Poglavje 05 04 – Skupaj

 

14 432 151 552

12 558 160 388

 

– 395 000 000

14 432 151 552

12 163 160 388

05 04 05
Razvoj podeželja, ki se financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (2007–2013)

Opombe

Vsak prihodek, vnesen v člen 6 7 1 splošnega izkaza prihodkov, lahko omogoči dodatne odobritve za vsako postavko tega člena v skladu s členom 18 finančne uredbe.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L 209, 11.8.2005, str. 1).

Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L 277, 21.10.2005, str. 1).

Uredba Sveta (ES) št. 378/2007 z dne 27. marca 2007 o pravilih za prostovoljno modulacijo neposrednih plačil, predvidenih v Uredbi (ES) št. 1782/2003(UL L 95, 5.4.2007, str. 1).

Uredba Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L 30, 31.1.2009, str. 16).

05 04 05 01
Programi za razvoj podeželja

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

14 408 211 311

11 900 560 364

 

– 395 000 000

14 408 211 311

11 505 560 364

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju programov za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Od vseh odobritev za prevzem obveznosti v tej postavki znesek 2 095 300 000 EUR izhaja iz obvezne modulacije v skladu s členom 9(1) Uredbe (ES) št. 73/2009. Poleg tega 374 900 000 EUR izhaja iz prostovoljne modulacije v skladu z Uredbo (ES) št. 378/2007. Ukrepi za razvoj podeželja na vseh oseh se bodo merili z izboljšanimi kazalniki učinkovitosti kmetijskih sistemov in proizvodnih metod, kar bo odgovor na izzive, ki jih prinašajo podnebne spremembe, varstvo voda, biotska raznovrstnost in obnovljive energije. Države članice poročajo o ukrepih, s katerimi so se spopadle z novimi izzivi pri razvoju podeželja, vključno v sektorju mleka in mlečnih izdelkov.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L 209, 11.8.2005, str. 1).

Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L 277, 21.10.2005, str. 1).

Uredba Sveta (ES) št. 378/2007 z dne 27. marca 2007 o pravilih za prostovoljno modulacijo neposrednih plačil, predvidenih v Uredbi (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L 95, 5.4.2007, str. 1).

Uredba Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L 30, 31.1.2009, str. 16).

05 04 05 02
Operativna tehnična pomoč

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

22 440 241

8 339 763

 

 

22 440 241

8 339 763

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju ukrepov tehnične pomoči, kot predvideva člen 66(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005, zlasti Evropske mreže za razvoj podeželja.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L 209, 11.8.2005, str. 1).

Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L 277, 21.10.2005, str. 1).

05 04 05 03
Pilotni projekt – Program izmenjave za mlade kmete

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

Opombe

Nova postavka

Pilotni projekt je namenjen vzpostavitvi programa izmenjave za mlade kmete, ki bo omogočil čezmejno izmenjavo praktičnih zgledov upravljanja kmetij, zlasti v povezavi z izzivi, ki so pred evropskim kmetijstvom, da bi pomagali razvoju evropskih podeželskih območij.

Program bi bil odlična priložnost za mlade kmete, da se sami seznanijo z različnimi kmetijskimi razmerami v Uniji, tako da nekaj časa preživijo na kmetijah v drugih državah članicah. Izmenjava znanja in izkušenj bi evropskim mladim kmetom omogočila, da bi bili sposobni bolje zadovoljiti potrebe evropskih potrošnikov, prispevala bi k večji zanesljivosti preskrbe s hrano in reševala druge izzive, s katerimi se spopada evropsko kmetijstvo, kot so uporaba obnovljivih virov energije, izguba biotske raznovrstnosti in skladiščenje ogljika.

Pravna podlaga

Pilotni projekt v smislu člena 49(6) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1).

POGLAVJE 05 06 — MEDNARODNI VIDIKI NA PODROČJU POLITIKE „KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA“

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

05 06

MEDNARODNI VIDIKI NA PODROČJU POLITIKE „KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA“

05 06 01

Mednarodni kmetijski sporazumi

4

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

 

Poglavje 05 06 – Skupaj

 

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

05 06 01
Mednarodni kmetijski sporazumi

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju prispevka Unije za spodaj navedene mednarodne sporazume.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 92/580/EGS z dne 13. novembra 1992 o podpisu in sklenitvi Mednarodnega sporazuma o sladkorju iz leta 1992 (UL L 379, 23.12.1992, str. 15).

Sklep Sveta 96/88/ΕS z dne 19. decembra 1995 o odobritvi Konvencije o trgovanju z žiti in Konvencije o pomoči v hrani, ki sestavljata Mednarodni sporazum o žitih iz leta 1995, s strani Evropske skupnosti (UL L 21, 27.1.1996, str. 47).

Sklep Sveta 2000/421/ES z dne 13. junija 2000 o sklenitvi Konvencije o pomoči v hrani iz leta 1999 v imenu Evropske skupnosti (UL L 163, 4.7.2000, str. 37).

Sklep Sveta 2005/800/ES z dne 14. novembra 2005 o sklenitvi Mednarodnega sporazuma o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2005 (UL L 302, 19.11.2005, str. 46).

NASLOV 07

OKOLJE IN PODNEBNI UKREPI

Naslov

Poglavje

Postavka

FO

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

07 01

UPRAVNI ODHODKI NA PODROČJU POLITIKE „OKOLJE IN PODNEBNI UKREPI“

 

93 845 213

93 845 213

 

 

93 845 213

93 845 213

 

40 01 40

 

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

 

93 890 066

93 890 066

 

 

93 890 066

93 890 066

07 02

GLOBALNE OKOLJSKE ZADEVE

4

3 150 000

3 785 230

 

 

3 150 000

3 785 230

07 03

RAZVOJ IN IZVAJANJE OKOLJSKE POLITIKE IN ZAKONODAJE UNIJE

2

349 105 327

274 350 327

 

 

349 105 327

274 350 327

07 11

GLOBALNI PODNEBNI UKREPI

4

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

07 12

IZVAJANJE POLITIKE IN ZAKONODAJE UNIJE NA PODROČJU PODNEBNIH UKREPOV

2

17 600 000

15 000 000

 

 

17 600 000

15 000 000

07 13

VKLJUČEVANJE PODNEBNIH VPRAŠANJ IN INOVACIJE

2

6 000 000

2 500 000

 

 

6 000 000

2 500 000

 

Naslov 07 – Skupaj

 

470 550 540

390 290 122

– 174 118

 

470 376 422

390 290 122

 

40 01 40, 40 02 41

 

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

 

470 595 393

390 334 975

 

 

470 421 275

390 334 975

POGLAVJE 07 11 — GLOBALNI PODNEBNI UKREPI

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2011

predlog spremembe proračuna št. 6/2011

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

07 11

GLOBALNI PODNEBNI UKREPI

07 11 01

Prispevki k večstranskim in mednarodnim podnebnim sporazumom

4

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

 

Poglavje 07 11 – Skupaj

 

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

07 11 01
Prispevki k večstranskim in mednarodnim podnebnim sporazumom

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

Opombe

Prejšnji člen 07 02 01 (delno)

Te odobritve so namenjene kritju obveznih in prostovoljnih prispevkov vrsti mednarodnih konvencij, protokolov in sporazumov, katerih pogodbenica je Unija, ter pripravljalnega dela za bodoče mednarodne sporazume, ki vključujejo Unijo.

Pravna podlaga

Odločba Sveta 88/540/EGS z dne 14. oktobra 1988 o sklenitvi Dunajske konvencije o varstvu ozonskega plašča in Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč (UL L 297, 31.10.1988, str. 8).

Sklep Sveta 94/69/ES z dne 15. decembra 1993 o sklenitvi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UL L 33, 7.2.1994, str. 11).

Odločba Sveta 2002/358/ES z dne 25. aprila 2002 o odobritvi Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja v imenu Evropske skupnosti in skupnega izpolnjevanja iz njega izhajajočih obveznosti (UL L 130, 15.5.2002, str. 1).

NASLOV 08

RAZISKAVE

Naslov

Poglavje

Postavka

FO

Proračun 2011

predlog spremembe proračuna št. 6/2011

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

08 01

UPRAVNI ODHODKI NA PODROČJU POLITIKE „RAZISKAVE“

 

333 124 545

333 124 545

 

 

333 124 545

333 124 545

 

40 01 40

 

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

 

333 131 429

333 131 429

 

 

333 131 429

333 131 429

08 02

SODELOVANJE – ZDRAVJE

1

830 789 000

465 567 921

 

 

830 789 000

465 567 921

08 03

SODELOVANJE – HRANA, KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO TER BIOTEHNOLOGIJA

1

267 892 000

181 125 393

 

 

267 892 000

181 125 393

08 04

SODELOVANJE – NANOZNANOSTI, NANOTEHNOLOGIJE, MATERIALI IN NOVE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE

1

452 444 000

262 572 880

 

82 000 000

452 444 000

344 572 880

08 05

SODELOVANJE – ENERGIJA

1

157 410 000

114 947 049

 

 

157 410 000

114 947 049

08 06

SODELOVANJE – OKOLJE (VKLJUČNO S PODNEBNIMI SPREMEMBAMI)

1

252 505 000

236 420 332

 

 

252 505 000

236 420 332

08 07

SODELOVANJE – PROMET (VKLJUČNO Z AERONAVTIKO)

1

414 351 000

428 450 080

 

 

414 351 000

428 450 080

08 08

SODELOVANJE – DRUŽBENO-EKONOMSKE IN HUMANISTIČNE ZNANOSTI

1

84 366 000

61 891 635

 

 

84 366 000

61 891 635

08 09

SODELOVANJE – SKLAD ZA FINANCIRANJE NA OSNOVI DELITVE TVEGANJA (RSFF)

1

200 000 000

190 435 799

 

 

200 000 000

190 435 799

08 10

ZAMISLI

1

1 298 731 000

714 134 248

 

 

1 298 731 000

714 134 248

08 12

ZMOGLJIVOSTI – RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE

1

156 304 000

200 909 768

 

 

156 304 000

200 909 768

08 13

ZMOGLJIVOSTI – RAZISKAVE V KORIST MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ (MSP)

1

223 099 000

173 296 578

 

 

223 099 000

173 296 578

08 14

ZMOGLJIVOSTI – REGIJE ZNANJA

1

18 856 000

16 192 756

 

 

18 856 000

16 192 756

08 15

ZMOGLJIVOSTI – RAZISKOVALNI POTENCIAL

1

63 802 000

51 589 058

 

 

63 802 000

51 589 058

08 16

ZMOGLJIVOSTI – ZNANOST V DRUŽBI

1

44 798 000

30 469 728

 

 

44 798 000

30 469 728

08 17

ZMOGLJIVOSTI – DEJAVNOSTI MEDNARODNEGA SODELOVANJA

1

28 265 000

19 043 580

 

 

28 265 000

19 043 580

08 18

ZMOGLJIVOSTI – SKLAD ZA FINANCIRANJE NA OSNOVI DELITVE TVEGANJA (RSFF)

1

50 000 000

47 608 950

 

 

50 000 000

47 608 950

08 19

ZMOGLJIVOSTI – PODPORA ZA SKLADEN RAZVOJ RAZISKOVALNIH POLITIK

1

9 804 000

5 713 074

 

 

9 804 000

5 713 074

08 20

EURATOM – FUZIJSKA ENERGIJA

1

396 090 000

235 092 994

 

 

396 090 000

235 092 994

08 21

EURATOM – JEDRSKA FISIJA IN ZAŠČITA PRED SEVANJEM

1

52 000 000

24 280 564

 

 

52 000 000

24 280 564

08 22

ZAKLJUČEK PREJŠNJIH OKVIRNIH PROGRAMOV IN DRUGIH DEJAVNOSTI

1

p.m.

324 216 948

 

 

p.m.

324 216 948

08 23

RAZISKOVALNI PROGRAM RAZISKOVALNEGA SKLADA ZA PREMOG IN JEKLO

1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Naslov 08 – Skupaj

 

5 334 630 545

4 117 083 880

 

82 000 000

5 334 630 545

4 199 083 880

 

40 01 40

 

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

 

5 334 637 429

4 117 090 764

 

 

5 334 637 429

4 199 090 764

Opombe

Te opombe se nanašajo na vse proračunske postavke iz tega naslova (z izjemo poglavja 08 22).

Te odobritve se bodo uporabile v skladu z Uredbo (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa in razširjanju rezultatov raziskav (2007–2013) (UL L 391, 30.12.2006, str. 1) in Uredbo Sveta (Euratom) št. 1908/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo in pri razširjanju rezultatov raziskav (2007–2011) (UL L 400, 30.12.2006, str. 1).

Za vse odobritve iz tega naslova se uporablja ista opredelitev malih in srednje velikih podjetij (MSP), kot se uporablja za posebne horizontalne programe, namenjene MSP, v sklopu istega okvirnega programa. Ta opredelitev se glasi: upravičeno MSP je pravna oseba v skladu z opredelitvijo MSP v Priporočilu Komisije 2003/361/ES in ni raziskovalni center, raziskovalni inštitut, pogodbena raziskovalna organizacija ali svetovalno podjetje. Raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru Sedmega okvirnega programa, morajo spoštovati temeljna etična načela (v skladu s členom 6(1) Sklepa št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1)), vključno z zahtevami za dobro počutje živali. To vključuje zlasti načela iz člena 6 Pogodbe o Evropski uniji in Listini o temeljnih pravicah Evropske unije. Posebna pozornost bo usmerjena na poudarjanje dejavnosti, katerih cilj je promocija vloge žensk v znanosti in raziskovalnih dejavnostih.

Pod te člene in postavke spadajo tudi stroški znanstvenih in tehnoloških srečanj na visoki ravni, konferenc, delavnic in seminarjev, ki jih v okviru evropskega interesa organizira Komisija, financiranje znanstvenih in tehnoloških analiz ter ocen na visoki ravni, ki se jih opravlja v imenu Unije, da bi preučili nova področja raziskovanja, primerna za dejavnost Unije, med drugim tudi v kontekstu Evropskega raziskovalnega prostora, ter ukrepov za spremljanje in razširjanje rezultatov programov, vključno z ukrepi prejšnjih okvirnih programov.

Te odobritve krijejo tudi upravne odhodke, vključno z odhodki za osebje, ki so ali pa ne kriti s Kadrovskimi predpisi, informiranje, publikacije, upravno in tehnično delovanje ter določene druge postavke odhodkov, ki se nanašajo na notranjo infrastrukturo, povezano z doseganjem ciljev konkretnega ukrepa, katerega sestavni del so, vključno z delovanjem in pobudami, ki so potrebni za pripravo in spremljanje strategije raziskav in tehničnega razvoja Unije.

Prihodki iz sporazumov o sodelovanju med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Švico ali večstranskega Evropskega sporazuma o razvoju fuzije (EFDA) bodo vneseni v postavki 6 0 1 1 in 6 0 1 2 izkaza prihodkov in lahko omogočijo dodatne odobritve, dane na voljo v skladu s členom 18 finančne uredbe.

Za nekatere od teh projektov je predvidena možnost udeležbe tretjih držav ali ustanov iz tretjih držav v evropskem sodelovanju na področju znanstvenih in tehničnih raziskav. Vsi finančni prispevki bodo vneseni v postavki 6 0 1 3 in 6 0 1 5 izkaza prihodkov in lahko omogočijo dodatne odobritve, dane na voljo v skladu s členom 18 finančne uredbe.

Prihodki iz držav, ki so udeležene pri evropskem sodelovanju na področju znanstvenih in tehničnih raziskav, bodo vneseni v postavko 6 0 1 6 izkaza prihodkov in lahko omogočijo dodatne odobritve, dane na voljo v skladu s členom 18 finančne uredbe.

Vsi prihodki iz prispevkov držav kandidatk in, kjer je to primerno, potencialnih držav kandidatk zahodnega Balkana za udeležbo v programih Unije/Skupnosti, ki se vnesejo v postavko 6 0 3 1 izkaza prihodkov, lahko omogočijo dodatne odobritve v skladu s členom 18(1)(d) finančne uredbe.

Vsi prihodki iz prispevkov zunanjih organov za dejavnosti Unije/Skupnosti, ki se vnesejo v postavko 6 0 3 3 izkaza prihodkov in lahko omogočijo dodatne odobritve, dane na voljo v skladu s členom 18 finančne uredbe.

Dodatne odobritve bodo na voljo v členu 08 22 04.

Da bi uresničili cilj 15 % udeležbe MSP v projektih, ki se financirajo iz teh sredstev, kot določa Sklep št. 1982/2006/ES, so potrebni bolj specifični ukrepi. Projekti, ki se lahko uvrstijo med posebne ukrepe za MSP, bi morali biti upravičeni do financiranja v okviru tematskega programa, če ti projekti izpolnjujejo potrebne (tematske) zahteve.

POGLAVJE 08 04 — SODELOVANJE – NANOZNANOSTI, NANOTEHNOLOGIJE, MATERIALI IN NOVE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

08 04

SODELOVANJE – NANOZNANOSTI, NANOTEHNOLOGIJE, MATERIALI IN NOVE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE

08 04 01

Sodelovanje – Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije

1.1

442 234 000

257 088 329

 

82 000 000

442 234 000

339 088 329

08 04 02

Sodelovanje – Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije – Skupno podjetje za gorivne celice in vodik

1.1

10 210 000

5 484 551

 

 

10 210 000

5 484 551

 

Poglavje 08 04 – Skupaj

 

452 444 000

262 572 880

 

82 000 000

452 444 000

344 572 880

08 04 01
Sodelovanje – Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

442 234 000

257 088 329

 

82 000 000

442 234 000

339 088 329

Opombe

Dejavnosti, ki se izvajajo na tem področju, so namenjene pomoči pri doseganju kritične mase zmogljivosti, potrebnih za razvijanje in izkoriščanje, zlasti za ekološko učinkovitost in zmanjšanje odvajanja nevarnih snovi v okolje, za vodilne mejne tehnologije za proizvode, storitve in proizvodne postopke v prihodnjih letih, ki temeljijo zlasti na znanju in inteligenci.

Treba je zagotoviti zadostna sredstva za raziskave na področju nanotehnologije v povezavi z oceno tveganja za okolje in zdravje, saj je temu danes namenjeno samo 5–10 % vseh raziskav na področju nanotehnologije.

Sem spadajo tudi stroški znanstvenih in tehnoloških srečanj na visoki ravni, konferenc, delavnic in seminarjev, ki jih zaradi evropskega interesa organizira Komisija, financiranje študij, subvencij, spremljanja in vrednotenja posebnih programov kot tudi financiranje sekretariata IPS, znanstvenih in tehnoloških analiz na visoki ravni ter ukrepov prejšnjih okvirnih programov.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v ta člen. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov, ki predstavljajo namenske prejemke v skladu s členom 18(1)(d) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza odhodkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Pravna podlaga

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Uredba (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa in razširjanju rezultatov raziskav (2007–2013) (UL L 391, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/971/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu Sodelovanje za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 86).

NASLOV 09

INFORMACIJSKA DRUŽBA IN MEDIJI

Naslov

Poglavje

Postavka

FO

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

09 01

UPRAVNI ODHODKI NA PODROČJU POLITIKE „INFORMACIJSKA DRUŽBA IN MEDIJI“

 

127 060 941

127 060 941

 

 

127 060 941

127 060 941

 

40 01 40

 

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

 

127 090 325

127 090 325

 

 

127 090 325

127 090 325

09 02

REGULATIVNI OKVIR PROGRAMA ZA DIGITALNE TEHNOLOGIJE

 

31 116 500

24 540 045

 

 

31 116 500

24 540 045

09 03

PREVZEM IKT

1

119 120 000

115 285 305

 

 

119 120 000

115 285 305

09 04

SODELOVANJE – INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)

1

1 170 285 000

974 075 401

 

60 000 000

1 170 285 000

1 034 075 401

09 05

ZMOGLJIVOSTI – RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE

1

90 970 000

93 313 542

 

 

90 970 000

93 313 542

 

Naslov 09 – Skupaj

 

1 538 552 441

1 334 275 234

 

60 000 000

1 538 552 441

1 394 275 234

 

40 01 40, 40 02 41

 

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

 

1 538 581 825

1 334 304 618

 

 

1 538 581 825

1 394 304 618

POGLAVJE 09 04 — SODELOVANJE – INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

09 04

SODELOVANJE – INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)

09 04 01

Podpora sodelovanju v raziskavah na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT – Sodelovanje)

09 04 01 01

Podpora sodelovanju v raziskavah na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT – Sodelovanje)

1.1

1 081 288 900

852 200 203

 

60 000 000

1 081 288 900

912 200 203

09 04 01 02

Sodelovanje – Informacijske in komunikacijske tehnologije – Skupno podjetje ARTEMIS

1.1

43 000 000

38 087 160

 

 

43 000 000

38 087 160

09 04 01 03

Sodelovanje – Informacijske in komunikacijske tehnologije – Odhodki za podporo skupnemu podjetju ARTEMIS

1.1

1 500 000

1 428 268

 

 

1 500 000

1 428 268

09 04 01 04

Sodelovanje – Informacijske in komunikacijske tehnologije – Skupno podjetje ENIAC

1.1

43 000 000

19 043 580

 

 

43 000 000

19 043 580

09 04 01 05

Sodelovanje – Informacijske in komunikacijske tehnologije – Odhodki za podporo skupnemu podjetju ENIAC

1.1

1 496 100

1 424 555

 

 

1 496 100

1 424 555

 

Člen 09 04 01 – Vmesni seštevek

 

1 170 285 000

912 183 766

 

60 000 000

1 170 285 000

972 183 766

09 04 02

Odobritve iz prispevkov tretjih oseb (ki niso del Evropskega gospodarskega prostora) za raziskave in tehnološki razvoj

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

09 04 03

Zaključek prejšnjih okvirnih programov Evropske skupnosti (pred letom 2007)

1.1

61 891 635

 

 

61 891 635

 

Poglavje 09 04 – Skupaj

 

1 170 285 000

974 075 401

 

60 000 000

1 170 285 000

1 034 075 401

09 04 01
Podpora sodelovanju v raziskavah na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT – Sodelovanje)

09 04 01 01
Podpora sodelovanju v raziskavah na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT – Sodelovanje)

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1 081 288 900

852 200 203

 

60 000 000

1 081 288 900

912 200 203

Opombe

Cilj sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) ter teme „Informacijske in komunikacijske tehnologije“ posebnega programa „Sodelovanje“ je izboljšati konkurenčnost evropske industrije in omogočiti Evropi, da obvladuje in oblikuje prihodnji razvoj IKT tako, da bodo izpolnjene družbene in gospodarske zahteve.

Dejavnosti bodo okrepile znanstveno in tehnološko bazo Evrope in zagotovile njen svetovni vodilni položaj na področju IKT, pomagale pospeševati in spodbujati inovativnost z uporabo IKT in zagotovile hitro prenašanje napredka IKT v koristi za državljane, podjetja, industrijo in vlade.

Tema IKT daje prednost strateškim raziskavam v zvezi s ključnimi stebri tehnologije, omogoča neprekinjeno vključevanje tehnologij ter zagotavlja znanje in sredstva za razvoj širokega spektra inovativnih uporab IKT.

Dejavnosti povečujejo industrijsko in tehnološko prednost v sektorju IKT ter izboljšujejo konkurenčno prednost pomembnih sektorjev, ki temeljijo na intenzivni rabi IKT – tako z inovativnimi izdelki in storitvami z veliko vrednostjo, ki temeljijo na IKT, kot tudi z novimi ali izboljšanimi organizacijskimi postopki v podjetjih in upravah. Poleg tega ta tema z aktiviranjem IKT za izpolnjevanje javnih in družbenih zahtev podpira druge politike Unije.

Dejavnosti vključujejo dejavnosti sodelovanja in povezovanja v omrežja ter pobude za usklajevanje nacionalnih programov. V ta člen spadajo tudi stroški neodvisnih strokovnjakov, ki pomagajo pri ocenjevanju predlogov in preverjanju projektov, stroški dogodkov, srečanj, konferenc, delavnic in seminarjev, ki jih zaradi evropskega interesa organizira Komisija, stroški študij, analiz in ocen, stroški spremljanja in vrednotenja posebnih programov in okvirnih programov ter stroški ukrepov za spremljanje in razširjanje rezultatov programov, vključno z ukrepi prejšnjih okvirnih programov.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v to postavko. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov in so namenski prejemki v skladu s členom 18(1)(d) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza odhodkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Pravna podlaga

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Uredba (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru sedmega okvirnega programa in razširjanju rezultatov raziskav (2007–2013) (UL L 391, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/971/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu „Sodelovanje“ za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 86).

09 04 01 02
Sodelovanje – Informacijske in komunikacijske tehnologije – Skupno podjetje ARTEMIS

Proračun 2011

Sprememba proračuna št. 6/2011

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

43 000 000

38 087 160

 

 

43 000 000

38 087 160

Opombe

Skupno podjetje Artemis prispeva k izvajanju sedmega okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) ter teme „Informacijske in komunikacijske tehnologije“ posebnega programa „Sodelovanje“. Njegov namen bo zlasti:

opredeliti in izvajati raziskovalni program za razvoj ključnih tehnologij za vgrajene računalniške sisteme na različnih področjih uporabe z namenom izboljšati evropsko konkurenčnost in trajnost ter omogočiti oblikovanje novih trgov in družbenih aplikacij,

podpirati izvajanje raziskovalnih in razvojnih dejavnosti, zlasti z dodeljevanjem sredstev udeležencem projektov, izbranih na podlagi konkurenčnih razpisov za zbiranje predlogov,

spodbujati javno-zasebno partnerstvo, katerega cilj je aktiviranje in združevanje prizadevanj Unije ter nacionalnih in zasebnih prizadevanj, povečanje vseh naložb v raziskave in razvoj na področju vgrajenih računalniških sistemov ter spodbujanje sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem,

zagotavljati učinkovitost in trajnost skupne tehnološke pobude o vgrajenih računalniških sistemih,

doseči sinergijo in usklajenost evropskih raziskovalnih in razvojnih prizadevanj na področju vgrajenih računalniških sistemov, vključno s postopnim vključevanjem povezanih dejavnosti, ki se zdaj izvajajo z medvladnimi programi raziskav in razvoja (Eureka), v skupno podjetje Artemis.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v to postavko. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov in so namenski prejemki v skladu s členom 18(1)(d) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza odhodkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Pravna podlaga

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/971/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu „Sodelovanje“ za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 86).