ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2011.338.slv

Uradni list

Evropske unije

L 338

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
21. december 2011


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Dodatek k Uredbi (EU) št. 1007/2011 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2011 o imenih tekstilnih vlaken in s tem povezanim etiketiranjem in označevanjem surovinske sestave tekstilnih izdelkov ter razveljavitvi Direktive Sveta 73/44/EGS in direktiv 96/73/ES in 2008/121/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 272, 18.10.2011)

1

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva 2011/99/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o evropski odredbi o zaščiti

2

 

 

II   Nezakonodajni akti

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1345/2011 z dne 19. decembra 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 194/2008 o obnovitvi in okrepitvi omejevalnih ukrepov v zvezi z Burmo/Mjanmarom

19

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1346/2011 z dne 13. decembra 2011 o prepovedi ribolova na merjaščevko v vodah EU in mednarodnih vodah con VI, VII in VIII s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice, razen Danske in Irske

20

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1347/2011 z dne 13. decembra 2011 o prepovedi ribolova na atlantskega sleda v vodah EU in mednarodnih vodah območij Vb, VIb in VIaN s plovili, ki plujejo pod zastavo Nemčije

22

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1348/2011 z dne 13. decembra 2011 o prepovedi ribolova na merjaščevko v vodah EU in mednarodnih vodah območij VI, VII in VIII s plovili, ki plujejo pod zastavo Združenega kraljestva

24

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1349/2011 z dne 20. decembra 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 376/2008 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode

26

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1350/2011 z dne 20. decembra 2011 o začasni opustitvi uvoznih carin za nekatera žita v tržnem letu 2011/2012

27

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1351/2011 z dne 20. decembra 2011 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 747/2001 glede opustitve tarifnih kvot Unije in referenčnih količin za nekatere kmetijske izdelke s poreklom z Zahodnega brega in iz Gaze

29

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1352/2011 z dne 20. decembra 2011 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje

31

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1353/2011 z dne 20. decembra 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem računovodskih evidenc plačilnih agencij, izjavami o izdatkih in prejemkih ter pogojih za povračila izdatkov v okviru EKJS in EKSRP

35

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1354/2011 z dne 20. decembra 2011 o odprtju letnih tarifnih kvot Unije za ovce, koze ter ovčje in kozje meso

36

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1355/2011 z dne 20. decembra 2011 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 329/2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

39

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1356/2011 z dne 20. decembra 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

48

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1357/2011 z dne 20. decembra 2011 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, vloženih v prvih sedmih dneh decembra 2011 v okviru tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso, ki se upravlja Uredba (ES) št. 620/2009

50

 

*

Uredba (EU) št. 1358/2011 Evropske centralne banke z dne 14. decembra 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1745/2003 o uporabi obveznih rezerv (ECB/2003/9) (ECB/2011/26)

51

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta 2011/857/SZVP z dne 19. decembra 2011 o spremembi in podaljšanju Skupnega ukrepa 2005/889/SZVP o ustanovitvi Misije pomoči Evropske unije za mejni prehod Rafa (EU BAM Rafah)

52

 

*

Sklep Sveta 2011/858/SZVP z dne 19. decembra 2011 o spremembah in podaljšanju veljavnosti Sklepa 2010/784/SZVP o Policijski misiji Evropske unije za Palestinska ozemlja (EUPOL COPPS)

54

 

*

Sklep Sveta 2011/859/SZVP z dne 19. decembra 2011 o spremembi Sklepa 2010/232/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Burmi/Mjanmaru

55

 

*

Sklep Sveta 2011/860/SZVP z dne 19. decembra 2011 o spremembah Sklepa 2010/800/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

56

 

 

2011/861/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 19. decembra 2011 o začasnem odstopanju od pravil o poreklu iz Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 zaradi upoštevanja posebnih razmer v Keniji v zvezi s fileti tuna (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 9269)

61

 

 

2011/862/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 19. decembra 2011 o odobritvi nekaterih spremenjenih programov za izkoreninjenje in spremljanje živalskih bolezni in zoonoz za leto 2011 in spremembi Sklepa 2010/712/EU glede finančnega prispevka Unije za programe, odobrene z navedenim sklepom (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 9478)

64

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

 

2011/2/EU

 

*

Sklep št. 2/2011 Skupnega odbora Skupnosti in Švice za zračni promet, ki je bil ustanovljen na podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu z dne 25. novembra 2011 o nadomestitvi Priloge k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu

70

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Zakonodajni akti

UREDBE

21.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 338/1


DODATEK

k Uredbi (EU) št. 1007/2011 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2011 o imenih tekstilnih vlaken in s tem povezanim etiketiranjem in označevanjem surovinske sestave tekstilnih izdelkov ter razveljavitvi Direktive Sveta 73/44/EGS in direktiv 96/73/ES in 2008/121/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Uradni list Evropske unije L 272 z dne 18. oktobra 2011)

Uredbi (EU) št. 1007/2011 se doda naslednja izjava:

IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

Evropski parlament in Svet se zavedata, da je treba potrošnikom zagotoviti točne informacije, zlasti glede porekla izdelkov, da bi jih zaščitili pred goljufivimi, netočnimi ali zavajajočimi navedbami. Uporaba novih tehnologij, kot je elektronsko označevanje, vključno z radiofrekvenčno identifikacijo, je lahko uporabno orodje za zagotavljanje teh informacij, usklajeno s tehničnim razvojem. Evropski parlament in Svet pozivata Komisijo, naj pri pripravi poročila v skladu s členom 24 Uredbe upošteva njihov vpliv na morebitne nove zahteve glede označevanja, s čimer naj bi med drugim zagotovili boljšo sledljivost izdelkov.


DIREKTIVE

21.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 338/2


DIREKTIVA 2011/99/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 13. decembra 2011

o evropski odredbi o zaščiti

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 82(1)(a) in (d) Pogodbe,

ob upoštevanju pobude Kraljevine Belgije, Republike Bolgarije, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Republike Madžarske, Republike Poljske, Portugalske republike, Romunije, Republike Finske in Kraljevine Švedske,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska unija si je zadala cilj ohraniti in razvijati območje svobode, varnosti in pravice.

(2)

V členu 82(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) je določeno, da pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah v Uniji temelji na načelu vzajemnega priznavanja sodb in pravosodnih odločb.

(3)

V skladu s Stockholmskim programom – odprta in varna Evropa, ki služi državljanom in jih varuje (2), ki ga je Evropski svet sprejel na zasedanju 10. in 11. decembra 2009, bi bilo treba vzajemno priznavanje razširiti na vse vrste sodb in odločb pravosodne narave, ki so lahko, odvisno od pravnega sistema, kazenske ali upravne. Komisija in države članice so tudi pozvane, da preučijo, kako bi lahko izboljšale zakonodajo in praktične podporne ukrepe za zaščito žrtev. V programu je prav tako izpostavljeno, da se lahko za žrtve kaznivih dejanj predvidijo posebni zaščitni ukrepi, ki bi morali veljati v vsej Uniji. Ta direktiva je del skladnega in celovitega sklopa ukrepov v zvezi s pravicami žrtev.

(4)

Evropski parlament je v resoluciji z dne 26. novembra 2009 o odpravi nasilja nad ženskami pozval države članice, da izboljšajo svojo zakonodajo in politiko za boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami in da sprejmejo ukrepe za odpravo vzrokov nasilja nad ženskami, med drugim tudi preventivne ukrepe; nadalje je pozval Unijo, da vsem žrtvam nasilja zagotovi pravico do pomoči in podpore. Evropski parlament je v resoluciji z dne 10. februarja 2010 o enakosti žensk in moških v Evropski uniji – 2009 podprl predlog za uvedbo evropske odredbe o zaščiti žrtev.

(5)

Svet je v resoluciji z dne 10. junija 2011 o načrtu za okrepitev pravic in zaščite žrtev, zlasti v kazenskih postopkih, zapisal, da bi bilo treba na ravni Unije sprejeti ukrepe za okrepitev pravic in zaščite žrtev kaznivih dejanj, ter pozval Komisijo, da v ta namen predloži ustrezne predloge. V tej zvezi bi bilo treba vzpostaviti mehanizem za vzajemno priznavanje odločb o ukrepih za zaščito žrtev kaznivih dejanj med državami članicami. V skladu z navedeno resolucijo bi to direktivo, ki zadeva vzajemno priznavanje zaščitnih ukrepov v kazenskih zadevah, moral dopolnjevati ustrezen mehanizem za ukrepe v civilnih zadevah.

(6)

V skupnem območju pravice brez notranjih meja je treba zagotoviti, da se zaščita fizične osebe, zagotovljena v eni državi članici, ohrani in nadaljuje v kateri koli drugi državi članici, v katero se oseba preseli ali se je že preselila. Treba bi bilo tudi zagotoviti, da legitimno uveljavljanje pravice državljanov Unije do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic v skladu s členom 3(2) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in členom 21 PDEU ne bi povzročilo izgube njihove zaščite.

(7)

Za dosego teh ciljev bi morala biti v tej direktivi določena pravila, s katerimi se lahko zaščita, ki izhaja iz določenih zaščitnih ukrepov, sprejetih v skladu s pravom ene države članice (v nadaljnjem besedilu: država izdaje), razširi na drugo državo članico, v kateri se zaščitena oseba odloči prebivati ali zadrževati (v nadaljnjem besedilu: država izvršitve).

(8)

V tej direktivi so upoštevane različne pravne tradicije držav članic, pa tudi dejstvo, da se lahko učinkovita zaščita zagotovi z odredbami o zaščiti, ki jih izda organ, ki ni kazensko sodišče. Ta direktiva ne določa obveznosti spremembe nacionalnih sistemov za sprejem zaščitnih ukrepov in tudi ne določa obveznosti uvedbe ali spremembe kazenskopravnega sistema za izvrševanje evropske odredbe o zaščiti.

(9)

Ta direktiva se uporablja za zaščitne ukrepe, katerih namen je zlasti zaščititi osebo pred kaznivim dejanjem druge osebe, ki lahko na kakršen koli način ogrozi življenje ali telesno, duševno celovitost in spolno nedotakljivost te osebe, na primer s preprečevanjem kakršne koli oblike nadlegovanja, ter dostojanstvo ali osebno svobodo te osebe, na primer s preprečevanjem ugrabitev, zalezovanja in drugih oblik posredne prisile, pa tudi preprečiti nova kazniva dejanja ali zmanjšati posledice prejšnjih kaznivih dejanj. Te osebne pravice zaščitene osebe ustrezajo temeljnim vrednotam, ki se priznavajo in podpirajo v vseh državah članicah. Vendar država članica ni zavezana, da evropsko odredbo o zaščiti izda na podlagi kazenskega ukrepa, ki ne služi zaščiti osebe temveč primarno služi drugim ciljem, na primer socialni rehabilitaciji kršitelja. Treba je poudariti, da se ta direktiva nanaša na zaščitne ukrepe, ki poskušajo zaščititi vse žrtve in ne le žrtve spolnega nasilja, ob upoštevanju specifičnosti vsake vrste kaznivega dejanja.

(10)

Ta direktiva se uporablja za zaščitne ukrepe, sprejete v kazenskih zadevah, in tako ne zajema zaščitnih ukrepov, sprejetih v civilnih zadevah. Da bi bil zaščitni ukrep v skladu s to direktivo izvršljiv, ni nujno, da je obstoj kaznivega dejanja ugotovljen s pravnomočno sodno odločbo. Prav tako ni relevantna kazenska, upravna ali civilna narava organa, ki zaščitni ukrep sprejme. Ta direktiva držav članic ne obvezuje, da morajo spremeniti svoje nacionalno pravo, da bi lahko sprejemale zaščitne ukrepe v okviru kazenskih postopkov.

(11)

Namen te direktive je, da se uporablja za zaščitne ukrepe, sprejete v korist žrtev ali morebitnih žrtev kaznivih dejanj. Ta direktiva se zato ne bi smela uporabljati za ukrepe, sprejete z namenom zaščite prič.

(12)

Če je zaščitni ukrep, kakor je opredeljen v tej direktivi, sprejet za zaščito sorodnika glavne zaščitene osebe, lahko ob upoštevanju pogojev iz te direktive ta sorodnik zaprosi za evropsko odredbo o zaščiti zaprosi in se lahko ta zanj izda.

(13)

Vsako zaprosilo za izdajo evropske odredbe o zaščiti bi bilo treba obravnavati ustrezno hitro, pri tem pa upoštevati konkretne okoliščine primera, med drugim njegovo nujnost, predvideni datum prihoda zaščitene osebe na ozemlje države izvršitve in, če je možno, stopnjo ogroženosti zaščitene osebe.

(14)

Kadar se informacije na podlagi te direktive posredujejo zaščiteni osebi ali osebi, ki povzroča nevarnost, bi bilo treba te informacije posredovati tudi skrbniku oziroma zastopniku zadevne osebe, če je to ustrezno. Ustrezno pozornost bi bilo treba nameniti tudi potrebi, da so zaščitena oseba, oseba, ki povzroča nevarnost, ali skrbnik oziroma zastopnik v jeziku, ki ga razumejo, seznanjeni z informacijami, ki jih določa ta direktiva.

(15)

Pristojni organi bi morali v postopkih za izdajo in priznanje evropske odredbe o zaščiti ustrezno pozornost nameniti potrebam žrtev in še zlasti ranljivih oseb, kot so mladoletniki ali invalidi.

(16)

Za uporabo te direktive je bil morda odrejen zaščitni ukrep na podlagi sodbe, v smislu Okvirnega sklepa Sveta 2008/947/PNZ z dne 27. novembra 2008 o uporabi načela vzajemnega priznavanja sodb in pogojnih odločb zaradi zagotavljanja nadzorstva nad spremljevalnimi ukrepi in alternativnimi sankcijami (3), ali na podlagi odločbe o nadzornih ukrepih v smislu Okvirnega sklepa Sveta 2009/829/PNZ z dne 23. oktobra 2009 o uporabi načela vzajemnega priznavanja odločb o nadzornih ukrepih med državami članicami Evropske unije kot alternativi začasnemu priporu (4). Če je bila odločba v državi izdaje sprejeta na podlagi enega od navedenih okvirnih sklepov, bi morala država izvršitve ustrezno izvesti postopek za njeno priznanje. Vendar to ne bi smelo izključevati možnosti posredovanja evropske odredbe o zaščiti državi članici, ki ni država, ki izvršuje odločbe na podlagi navedenih okvirnih sklepov.

(17)

V skladu s členom 6 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter drugim odstavkom člena 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah bi bilo treba osebi, ki povzroča nevarnost, dati možnost zaslišanja in izpodbijanja zaščitnega ukrepa, bodisi med postopkom, ki vodi do sprejetja zaščitnega ukrepa, bodisi pred izdajo evropske odredbe o zaščiti.

(18)

Da bi se preprečilo, da bi bilo proti žrtvi v državi izvršitve storjeno kaznivo dejanje, bi morala imeti ta država na voljo pravna sredstva za priznanje odločbe, ki je bila predhodno sprejeta v korist žrtve v državi izdaje, hkrati pa tudi preprečiti, da bi morala žrtev sprožiti nov postopek ali ponovno predložiti dokaze v državi izvršitve, kot če država izdaje ne bi sprejela odločbe. Priznanje evropske odredbe o zaščiti s strani države izvršitve med drugim pomeni, da pristojni organ te države ob upoštevanju omejitev iz te direktive sprejema obstoj in veljavnost zaščitnega ukrepa, sprejetega v državi izdaje, prizna dejansko stanje, opisano v evropski odredbi o zaščiti, in soglaša, da bi bilo treba zagotoviti zaščito in da bi jo tudi bilo treba neprekinjeno zagotavljati v skladu z njenim nacionalnim pravom.

(19)

Ta direktiva vsebuje izčrpen seznam prepovedi in omejitev, ki bi, če bi bile izrečene v državi izdaje in vključene v evropski odredbi o zaščiti, morale biti priznane in izvršene v državi izvršitve ob upoštevanju omejitev iz te direktive. Na nacionalni ravni lahko obstajajo tudi druge vrste zaščitnih ukrepov, kot je, če to predpisuje nacionalno pravo, obveznost osebe, ki povzroča nevarnost, da ostane v določenem kraju. Takšne ukrepe lahko izreče država izdaje v okviru postopka, ki vodi do sprejetja enega od zaščitnih ukrepov, ki je lahko v skladu s to direktivo podlaga za evropsko odredbo o zaščiti.

(20)

Ker so v državah članicah za sprejetje in izvrševanje zaščitnih ukrepov pristojne različne vrste organov (civilni, kazenski ali upravni), se zdi primerno, da se v mehanizmu sodelovanja med državami članicami v okviru te direktive zagotovi visoka stopnja prožnosti. Pristojnemu organu države izvršitve zato ni treba v vseh primerih sprejeti enakega zaščitnega ukrepa, kot je bil sprejet v državi izdaje, in ima določeno stopnjo diskrecije, da sprejme kakršni koli ukrep, za katerega meni, da je v podobnem primeru v skladu z nacionalnim pravom ustrezen in primeren za zagotavljanje neprekinjene zaščite zaščitene osebe z vidika zaščitnega ukrepa, sprejetega v državi izdaje in opisanega v evropski odredbi o zaščiti.

(21)

Prepovedi ali omejitve, za katere se ta direktiva uporablja, med drugim obsegajo ukrepe, katerih cilj je omejitev osebnih stikov ali stikov na daljavo med zaščiteno osebo in osebo, ki povzroča nevarnost, kot sta to določitev nekaterih pogojev glede takšnih stikov ali omejitev vsebine komunikacije.

(22)

Pristojni organ države izvršitve bi moral obvestiti osebo, ki povzroča nevarnost, pristojni organ države izdaje in zaščiteno osebo o vsakem ukrepu, sprejetem na podlagi evropske odredbe o zaščiti. V uradnem obvestilu osebi, ki povzroča nevarnost, bi bilo treba ustrezno upoštevati interes zaščitene osebe, da se ne razkrije njenega naslova ali drugih kontaktnih podatkov. Takšne podatke bi bilo treba izločiti iz uradnega obvestila, pod pogojem, da naslov ali drugi kontaktni podatki niso del prepovedi ali omejitve, ki je kot izvršilni ukrep izrečena zoper osebo, ki povzroča nevarnost.

(23)

Če pristojni organ države izdaje umakne evropsko odredbo o zaščiti, bi moral pristojni organ države izvršitve prenehati izvajati ukrepe, ki jih je sprejel za izvrševanje evropske odredbe o zaščiti, pri čemer se razume, da lahko pristojni organ v državi izvršitve, samostojno in v skladu z nacionalnim pravom, sprejme kakršen koli zaščitni ukrep na podlagi nacionalnega prava za zaščito zadevne osebe.

(24)

Ker so v tej direktivi obravnavani primeri, v katerih se zaščitena oseba preseli v drugo državo članico, izdajanje ali izvrševanje evropske odredbe o zaščiti ne bi smelo pomeniti, da se na državo izvršitve prenesejo kakšne koli pristojnosti, povezane z glavnimi, odloženimi, alternativnimi, pogojnimi ali sekundarnimi sankcijami ali v zvezi z varnostnimi ukrepi, odrejenimi zoper osebo, ki povzroča nevarnost, če ta še naprej prebiva v državi, ki je sprejela zaščitni ukrep.

(25)

Kjer je to primerno bi moralo biti možno ukrepe, sprejete pri uporabi te direktive, v praksi uveljaviti z uporabo elektronskih sredstev, v skladu z nacionalno zakonodajo in postopki.

(26)

V okviru sodelovanja med organi, vključenimi v zagotavljanje zaščite zaščitene osebe, bi moral pristojni organ države izvršitve pristojnemu organu države izdaje sporočiti vsakršno kršitev ukrepov, sprejetih v državi izvršitve z namenom izvrševanja evropske odredbe o zaščiti. To sporočilo bi moralo pristojnemu organu države izdaje omogočiti, da se nemudoma odloči za kakršen koli ustrezen odziv glede zaščitnega ukrepa, izrečenega zoper osebo, ki povzroča nevarnost, v njegovi državi. Takšen odziv lahko, kjer je to primerno, vključuje izrek ukrepa odvzema prostosti kot nadomestitev prvotno sprejetega ukrepa brez odvzema prostosti, na primer kot alternativo preventivnemu priporu ali kot posledico pogojne odložitve sankcije. Ker takšna odločitev ne pomeni izreka nove sankcije v povezavi z novim kaznivim dejanjem, se razume, da takšna odločitev ne posega v možnost države izvršitve, da v primeru kršitve ukrepov, sprejetih zaradi izvrševanja evropske odredbe o zaščiti, po potrebi, izreče sankcije.

(27)

Zaradi različnih pravnih tradicij držav članic bi moral pristojni organ države izvršitve v primeru, če v tej državi ne bi bilo na voljo nobenega zaščitnega ukrepa glede na dejansko stanje, opisano v evropski odredbi o zaščiti, poročati pristojnemu organu države izdaje o vsaki kršitvi zaščitnega ukrepa, opisanega v evropski odredbi o zaščiti, s katero je seznanjen.

(28)

Za zagotavljanje nemotene uporabe te direktive v vsakem posameznem primeru, bi morali pristojni organi države izdaje in države izvršitve svoje pristojnosti izvajati v skladu z določbami te direktive in ob upoštevanju načela ne bis in idem.

(29)

Zaščitena oseba ne bi smela biti dolžna kriti stroškov v zvezi s priznanjem evropske odredbe o zaščiti, ki so nesorazmerni v primerjavi s podobnim nacionalnim primerom. Države članice bi morale pri izvajanju te direktive zagotoviti, da po priznanju evropske odredbe o zaščiti zaščitena oseba ni dolžna začeti nadaljnjih nacionalnih postopkov, da bi od pristojnega organa države izvršitve, kot neposredno posledico priznanja evropske odredbe o zaščiti, pridobila odločbo o sprejetju kakršnega koli ukrepa, ki bi bil v skladu z nacionalnim pravom te države na voljo v podobnem primeru za zagotavljanje zaščite zaščitene osebe.

(30)

Ob upoštevanju načela vzajemnega priznavanja, na katerem temelji ta direktiva, bi morale države članice v največji možni meri spodbujati neposredne stike med pristojnimi organi, kadar ti uporabljajo to direktivo.

(31)

Brez poseganja v neodvisnost sodstva in v razlike v organiziranosti pravosodja v Uniji bi morale države članice razmisliti o tem, da odgovorne za usposabljanje sodnikov, tožilcev ter zaposlenih na policiji in v pravosodju, ki sodelujejo v postopkih za izdajo ali priznanje evropske odredbe o zaščiti, zaprosijo, da se zagotovi ustrezno usposabljanje v zvezi s cilji te direktive.

(32)

Države članice bi morale Komisiji sporočiti ustrezne podatke o uporabi nacionalnih postopkov v zvezi z evropsko odredbo o zaščiti, vsaj glede števila zaprošenih, izdanih in/ali priznanih evropskih odredb o zaščiti, da bi tako pripomogle k lažji oceni uporabe te direktive. Pri tem bi bile koristne tudi druge vrste podatkov, kot so na primer vrsta zadevnih kaznivih dejanj.

(33)

Ta direktiva bi morala prispevati k zaščiti oseb, ki so v nevarnosti, ter brez poseganja vanje dopolnjevati instrumente, ki so že vzpostavljeni na tem področju, kot sta Okvirni sklep 2008/947/PNZ in Okvirni sklep 2009/829/PNZ, pri tem pa ne posegati vanje.

(34)

Če spada odločba v zvezi z zaščitnim ukrepom v področje uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (5), Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo (6) ali Haaške konvencije iz leta 1996 o pristojnosti, veljavni zakonodaji, priznanju, izvrševanju in sodelovanju v zvezi z odgovornostjo staršev in ukrepih za varstvo otrok (7), bi bilo treba priznavanje in izvrševanje takšne odločbe izvajati v skladu z določbami ustreznega pravnega instrumenta.

(35)

Države članice in Komisija bi morale po potrebi informacije o evropski odredbi o zaščiti vključiti v obstoječe kampanje za izobraževanje in ozaveščanje o zaščiti žrtev kaznivih dejanj.

(36)

Osebni podatki, ki se obdelujejo pri izvajanju te direktive, bi morali biti varovani v skladu z Okvirnim sklepom Sveta 2008/977/PNZ z dne 27. novembra 2008 o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (8), in načeli, določenimi v Konvenciji Sveta Evrope iz leta 1981 o varstvu posameznikov glede avtomatske obdelave osebnih podatkov.

(37)

Ta direktiva bi morala v skladu s členom 6 PEU spoštovati temeljne pravice, ki jih zagotavljata Listina Evropske unije o temeljnih pravicah ter Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

(38)

Države članice se spodbuja, da pri izvajanju te direktive upoštevajo pravice in načela iz Konvencije Združenih narodov iz leta 1979 o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk.

(39)

Ker cilja te direktive, namreč zaščititi ogrožene osebe, države članice same ne morejo zadovoljivo doseči in ker se ta cilj zaradi obsega in učinkov lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 PEU. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(40)

V skladu s členom 3 Protokola (št. 21) o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, je Združeno kraljestvo podalo uradno obvestilo, da želi sodelovati pri sprejetju in uporabi te direktive.

(41)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola (št. 21) o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, in brez poseganja v člen 4 navedenega protokola, Irska ne sodeluje pri sprejetju te direktive, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja.

(42)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola (št. 22) o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju te direktive, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Cilj

Ta direktiva določa pravila, ki pravosodnemu ali enakovrednemu organu države članice, v kateri je bil sprejet zaščitni ukrep z namenom, da se oseba zaščiti pred kaznivim dejanjem druge osebe, ki lahko ogrozi njeno življenje, telesno ali duševno celovitost, dostojanstvo, osebno svobodo ali spolno nedotakljivost, dovoljujejo, da izda evropsko odredbo o zaščiti, ki pristojnemu organu v drugi državi članici omogoča kontinuirano zaščito osebe na ozemlju te druge države članice v skladu z nacionalnim pravom države članice izdaje po izvršitvi ali domnevni izvršitvi kaznivega dejanja.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Za namene te direktive se uporabljajo naslednje opredelitve:

1.

„evropska odredba o zaščiti“ pomeni odločbo, ki jo sprejme pravosodni ali enakovredni organ države članice v zvezi z zaščitnim ukrepom in na podlagi katere pravosodni ali enakovredni organ druge države članice v skladu z nacionalno zakonodajo sprejme ustrezen ukrep ali ukrepe za kontinuirano varstvo zaščitene osebe;

2.

„zaščitni ukrep“ pomeni odločbo v kazenski zadevi, sprejeto v državi izdaje v skladu z nacionalnim pravom in postopki, ki osebi, ki povzroča nevarnost, izreka eno ali več prepovedi ali omejitev iz člena 5 za zaščito zaščitene osebe pred kaznivim dejanjem, ki lahko ogrozi njeno življenje, telesno ali duševno celovitost, dostojanstvo, osebno svobodo ali spolno nedotakljivost;

3.

„zaščitena oseba“ pomeni fizično osebo, ki je zaščitena na podlagi zaščitnega ukrepa, sprejetega v državi izdaje;

4.

„oseba, ki povzroča nevarnost“ pomeni fizično osebo, ki ji je izrečena ena ali več prepovedi ali omejitev iz člena 5;

5.

„država izdaje“ pomeni državo članico, v kateri je bil sprejet zaščitni ukrep, na podlagi katerega se izda evropska odredba o zaščiti;

6.

„država izvršitve“ pomeni državo članico, ki ji je bila posredovana evropska odredba o zaščiti z namenom, da bi to odredbo priznala;

7.

„država nadzora“ pomeni državo članico, ki ji je bila posredovana sodba v smislu člena 2 Okvirnega sklepa 2008/947/PNZ, ali odločba o nadzornih ukrepih v smislu člena 4 Okvirnega sklepa 2009/829/PNZ.

Člen 3

Določitev pristojnih organov

1.   Vsaka država članica, obvesti Komisijo o pravosodnem ali enakovrednem organu oziroma organih, ki so po nacionalnem pravu te države pristojni, da v skladu s to direktivo izdajo in priznajo evropsko odredbo o zaščiti, kadar je ta država izdaje ali država izvršitve.

2.   Komisija da prejete informacije na voljo vsem državam članicam. Države članice Komisijo obvestijo o kakršnih koli spremembah informacij iz odstavka 1.

Člen 4

Udeležba centralnega organa

1.   Vsaka država članica lahko določi centralni organ ali, če tako določa njen pravni sistem, več centralnih organov za pomoč njenim pristojnim organom.

2.   Država članica lahko, če je to potrebno zaradi organiziranosti njenega notranjega pravosodnega sistema, sklene, da bo njen centralni organ oziroma organi odgovorni za administrativno pošiljanje in prejemanje evropskih odredb o zaščiti in za vso s tem povezano uradno korespondenco. Kjer je to primerno lahko tako centralni organ oziroma organi zadevne države članice sodelujejo pri vsej komunikaciji, posvetovanjih, izmenjavi informacij, poizvedbah in uradnih obvestilih med pristojnimi organi.

3.   Države članice, ki želijo uporabiti možnosti iz tega člena, Komisiji posredujejo podatke o določitvi centralnega organa oziroma organov. Te navedbe so zavezujoče za vse organe države izdaje.

Člen 5

Potreba po zaščitnem ukrepu v skladu z nacionalnim pravom

Evropska odredba o zaščiti se lahko izda le, če je država izdaje predhodno sprejela zaščitni ukrep, ki zoper osebo, ki povzroča nevarnost, izreka eno ali več naslednjih prepovedi ali omejitev:

(a)

prepoved vstopa na določene kraje, mesta ali opredeljena območja, na katerih zaščitena oseba prebiva ali jih obiskuje;

(b)

prepoved ali ureditev stikov z zaščiteno osebo v kakršni koli obliki, tudi po telefonu, elektronski ali navadni pošti, faksu ali kako drugače, ali

(c)

prepoved ali ureditev približevanja zaščiteni osebi na krajšo razdaljo od predpisane.

Člen 6

Izdaja evropske odredbe o zaščiti

1.   Evropska odredba o zaščiti se lahko izda, če se zaščitena oseba odloči, da bo prebivala v drugi državi članici, ali tam že prebiva ali če se zaščitena oseba odloči, da se bo zadrževala v drugi državi članici, ali se tam že zadržuje. Pri odločitvi o izdaji evropske odredbe o zaščiti pristojni organ v državi izdaje med drugim upošteva predvideni čas, ki ga namerava zaščitena oseba prebiti v državi izvršitve, in nujnost potrebe po zaščiti.

2.   Pravosodni ali enakovredni organ države izdaje lahko izda evropsko odredbo o zaščiti le na zaprosilo zaščitene osebe in potem ko preveri, da zaščitni ukrep izpolnjuje pogoje iz člena 5.

3.   Zaščitena oseba lahko vloži zaprosilo za izdajo evropske odredbe o zaščiti bodisi pri pristojnem organu države izdaje bodisi pri pristojnem organu države izvršitve. Če je takšno zaprosilo vloženo v državi izvršitve, ga pristojni organ države izvršitve čim prej posreduje pristojnemu organu države izdaje.

4.   Osebi, ki povzroča nevarnost, je pred izdajo evropske odredbe o zaščiti zagotovljena pravica do zaslišanja in pravica do izpodbijanja zaščitnega ukrepa, če ta oseba teh pravic ni imela med postopkom, ki je vodil do sprejetja zaščitnega ukrepa.

5.   Če pristojni organ sprejme zaščitni ukrep, ki vsebuje eno ali več prepovedi ali omejitev iz člena 5, na ustrezen način v skladu s postopki iz njegovega nacionalnega prava obvesti zaščiteno osebo o možnosti, da lahko zaprosi za evropsko odredbo o zaščiti, če se ta oseba odloči oditi v drugo državo članico, in o osnovnih pogojih za tako zaprosilo. Organ svetuje zaščiteni osebi, da vloži zahtevek, preden zapusti ozemlje države izdaje.

6.   Če ima zaščitena oseba skrbnika oziroma zastopnika, lahko skrbnik oziroma zastopnik v imenu zaščitene osebe vloži zaprosilo iz odstavkov 2 in 3.

7.   Če je zaprosilo za izdajo evropske odredbe o zaščiti zavrnjeno, pristojni organ države izdaje obvesti zaščiteno osebo o vseh veljavnih pravnih sredstvih, ki so po nacionalnem pravu te države na voljo zoper takšno odločitev.

Člen 7

Oblika in vsebina evropske odredbe o zaščiti

Evropska odredba o zaščiti se izda v skladu z obrazcem iz Priloge I k tej direktivi. Vsebuje zlasti naslednje podatke:

(a)

identiteto in državljanstvo zaščitene osebe ter identiteto in državljanstvo skrbnika ali zastopnika, če je zaščitena oseba mladoletna ali poslovno nesposobna;

(b)

datum, od katerega namerava zaščitena oseba prebivati ali se zadrževati v državi izvršitve, in obdobje oziroma obdobja bivanja v tej državi, če je to znano;

(c)

ime, naslov, telefonsko številko, številko faksa in elektronski naslov pristojnega organa države izdaje;

(d)

navedbo pravnega akta (na primer številko in datum), ki vsebuje zaščitni ukrep, na podlagi katerega se izda evropska odredba o zaščiti;

(e)

povzetek dejstev in okoliščin, zaradi katerih je bil v državi izdaje sprejet zaščitni ukrep;

(f)

prepovedi ali omejitve, izrečene osebi, ki povzroča nevarnost, z zaščitnim ukrepom, na katerem temelji evropska odredba o zaščiti, njihovo trajanje in navedbo morebitne sankcije v primeru kršitve kakršnih koli prepovedi ali omejitve;

(g)

uporabo morebitnega tehničnega pripomočka, ki je bil priskrbljen zaščiteni osebi ali osebi, ki povzroča nevarnost, kot sredstvo za izvršitev zaščitnega ukrepa;

(h)

identiteto in državljanstvo osebe, ki povzroča nevarnost, ter kontaktne podatke te osebe;

(i)

kadar ima pristojni organ države izdaje, brez dodatnega poizvedovanja, na voljo podatek, ali sta bila zaščitena oseba in/ali oseba, ki povzroča nevarnost, v državi izdaje deležna brezplačne pravne pomoči;

(j)

kjer je to primerno opis drugih okoliščin, ki bi lahko vplivale na oceno nevarnosti, ki grozi zaščiteni osebi;

(k)

po potrebi izrecno navedbo, da je bila sodba v smislu člena 2 Okvirnega sklepa 2008/947/PNZ ali odločba o nadzornih ukrepih v smislu člena 4 Okvirnega sklepa 2009/829/PNZ že posredovana državi nadzora, če ta ni država izvršitve evropske odredbe o zaščiti, in podatke o pristojnem organu te države za izvršitev takšne sodbe ali odločbe.

Člen 8

Postopek posredovanja

1.   Pristojni organ države izdaje posreduje evropsko odredbo o zaščiti pristojnemu organu države izvršitve na kakršen koli način, ki ohrani pisni zapis, da lahko pristojni organ države izvršitve ugotovi verodostojnost evropske odredbe o zaščiti. Tudi vso uradno obveščanje v celoti poteka neposredno med tema pristojnima organoma.

2.   Če pristojni organ države izvršitve ali države izdaje ni znan pristojnemu organu druge države, slednji opravi vse potrebne poizvedbe, tudi prek kontaktnih točk Evropske pravosodne mreže iz Sklepa Sveta 2008/976/PNZ z dne 16. decembra 2008 o Evropski pravosodni mreži (9), nacionalnega člana Eurojusta ali nacionalnega sistema za usklajevanje dejavnosti Eurojusta svoje države, da pridobi potrebne informacije.

3.   Če organ države izvršitve, ki prejme evropsko odredbo o zaščiti, ni pristojen, da bi jo priznal, ta organ po uradni dolžnosti posreduje evropsko odredbo o zaščiti pristojnemu organu in o tem nemudoma obvesti pristojni organ države izdaje na kakršen koli način, ki ohrani pisni zapis.

Člen 9

Ukrepi v državi izvršitve

1.   Ob prejemu evropske odredbe o zaščiti, posredovane v skladu s členom 8, pristojni organ države izvršitve brez nepotrebnega odlašanja prizna navedeno odredbo in odloči, da bo sprejel vse ukrepe, ki bi bili v podobnem primeru na voljo po nacionalnem pravu te države, da se zagotovi zaščita zaščitene osebe, razen če se ne odloči, da bo uveljavljal enega od razlogov za nepriznanje iz člena 10. Država izvršitve lahko v skladu s svojim nacionalnim pravom odredi kazenske, upravne ali civilne ukrepe.

2.   Ukrep, ki ga pristojni organ države izvršitve sprejme v skladu z odstavkom 1, in vsi drugi ukrepi, sprejeti na podlagi nadaljnje odločitve iz člena 11, v največji možni meri ustrezajo zaščitnemu ukrepu, sprejetemu v državi izdaje.

3.   Pristojni organ države izvršitve obvesti osebo, ki povzroča nevarnost, pristojni organ države izdaje in zaščiteno osebo o vseh ukrepih, sprejetih v skladu z odstavkom 1, pa tudi o možnih pravnih posledicah kršitve takšnega ukrepa, ki ga predpisuje nacionalno pravo in v skladu s členom 11(2). Osebi, ki povzroča nevarnost, se ne razkrije naslov ali drugi kontaktni podatki zaščitene osebe, razen če to ni potrebno zaradi izvrševanja ukrepa, sprejetega v skladu z odstavkom 1.

4.   Če pristojni organ države izvršitve meni, da so informacije, poslane z evropsko odredbo o zaščiti v skladu s členom 7, nepopolne, o tem na kakršen koli način, ki ohrani pisni zapis, nemudoma obvesti pristojni organ države izdaje in mu določi razumen rok za zagotovitev manjkajočih informacij.

Člen 10

Razlogi za nepriznanje evropske odredbe o zaščiti

1.   Pristojni organ države izvršitve lahko zavrne priznanje evropske odredbe o zaščiti v naslednjih okoliščinah:

(a)

evropska odredba o zaščiti ni popolna ali ni bila dopolnjena v roku, ki ga je določil pristojni organ države izvršitve;

(b)

zahteve iz člena 5 niso izpolnjene;

(c)

zaščitni ukrep se nanaša na dejanje, ki po pravu države izvršitve ni kaznivo dejanje;

(d)

zaščita izhaja iz izvršitve sankcije ali ukrepa, za katerega v skladu s pravom države izvršitve velja amnestija in se nanaša na dejanje ali ravnanje, ki v skladu s tem pravom sodi v pristojnost države izvršitve;

(e)

po zakonodaji države izvršitve je osebi, ki povzroča nevarnost, podeljena imuniteta, kar onemogoča sprejetje ukrepov na podlagi evropske odredbe o zaščiti;

(f)

kazenski pregon zoper osebo, ki povzroča nevarnost, je za dejanje ali ravnanje po pravu države izvršitve zastaral in spada to dejanje ali ravnanje v pristojnost države izvršitve;

(g)

priznanje evropske odredbe o zaščiti bi bilo v nasprotju z načelom ne bis in idem;

(h)

po pravu države izvršitve oseba, ki povzroča nevarnost, zaradi svoje starosti ne more biti kazensko odgovorna za dejanje ali vedenje, v zvezi s katerim je bil sprejet zaščitni ukrep;

(i)

zaščitni ukrep se nanaša na kaznivo dejanje, za katero se po pravu države izvršitve obravnava, kot da je bilo v celoti ali v poglavitnem ali bistvenem delu storjeno na njenem ozemlju.

2.   Če pristojni organ države izvršitve zavrne priznanje evropske odredbe o zaščiti zaradi enega od razlogov iz odstavka 1:

(a)

nemudoma obvesti državo izdaje in zaščiteno osebo o tej zavrnitvi in o razlogih za zavrnitev;

(b)

kjer je to primerno obvesti zaščiteno osebo o možnosti, da zaprosi za sprejem zaščitnega ukrepa v skladu z nacionalnim pravom te države;

(c)

obvesti zaščiteno osebo o vseh veljavnih pravnih sredstvih, ki so po nacionalnem pravu te države na voljo zoper takšno odločitev.

Člen 11

Veljavno pravo in pristojnost v državi izvršitve

1.   Država izvršitve je po priznanju evropske odredbe o zaščiti pristojna za sprejetje in izvrševanje ukrepov na svojem ozemlju. Pravo države izvršitve se uporablja za sprejetje in izvršitev odločitve iz člena 9(1), vključno s pravili o pravnih sredstvih zoper odločitve, sprejete v državi izvršitve v zvezi z evropsko odredbo o zaščiti.

2.   V primeru kršitve enega ali več ukrepov, ki jih je sprejela država izvršitve po priznanju evropske odredbe o zaščiti, je pristojni organ države izvršitve v skladu z odstavkom 1 pristojen, da:

(a)

izreče kazenske sankcije in sprejme kak drug ukrep kot posledico kršitve, če ta kršitev pomeni kaznivo dejanje po pravu države izvršitve;

(b)

sprejme vse odločitve nekazenske narave v zvezi s kršitvijo;

(c)

sprejme vse nujne in začasne ukrepe, da zaustavi kršitev, dokler država izdaje, kjer je to primerno, ne sprejme nadaljnje odločitve.

3.   Če v podobnem primeru na nacionalni ravni ni nobenega ukrepa, ki bi se lahko sprejel v državi izvršitve, pristojni organ države izvršitve poroča pristojnemu organu države izdaje o vseh kršitvah zaščitnega ukrepa, opisanega v evropski odredbi o zaščiti, s katero je seznanjen.

Člen 12

Uradno obvestilo v primeru kršitve

Pristojni organ države izvršitve uradno obvesti pristojni organ države izdaje ali države nadzora o vsaki kršitvi ukrepa ali ukrepov, sprejetih na podlagi evropske odredbe o zaščiti. Za obvestilo se uporabi standardni obrazec iz Priloge II.

Člen 13

Pristojnost v državi izdaje

1.   Pristojni organ države izdaje ima izključno pristojnost za sprejemanje odločitev o:

(a)

podaljšanju, pregledu, spremembi, preklicu in umiku zaščitnega ukrepa in posledično evropske odredbe o zaščiti;

(b)

izreku ukrepa odvzema prostosti kot posledico preklica zaščitnega ukrepa, če je bil zaščitni ukrep uporabljen na podlagi sodbe v smislu člena 2 Okvirnega sklepa 2008/947/PNZ ali na podlagi odločbe o nadzornih ukrepih v smislu člena 4 Okvirnega sklepa 2009/829/PNZ.

2.   Za odločitve, sprejete v skladu z odstavkom 1, se uporablja pravo države izdaje.

3.   Če je bila sodba v smislu člena 2 Okvirnega sklepa 2008/947/PNZ ali odločba o nadzornih ukrepih v smislu člena 4 Okvirnega sklepa 2009/829/PNZ že posredovana drugi državi članici ali se ji posreduje po izdaji evropske odredbe o zaščiti, se nadaljnje odločitve, predvidene v teh okvirnih sklepih, sprejmejo v skladu z zadevnimi določbami navedenih okvirnih sklepov.

4.   Kadar je zaščitni ukrep naveden v sodbi v smislu člena 2 Okvirnega sklepa 2008/947/PNZ, ki je bila drugi državi članici že posredovana ali se ji posreduje po izdaji evropske odredbe o zaščiti, pristojni organ države nadzora pa je v skladu s členom 14 navedenega okvirnega sklepa sprejel nadaljnje odločitve, ki vplivajo na obveznosti ali navodila iz zaščitnega ukrepa, pristojni organ države izdaje nemudoma ustrezno podaljša, pregleda, spremeni, prekliče ali umakne evropsko odredbo o zaščiti.

5.   Pristojni organ države članice izdaje nemudoma obvesti pristojni organ države članice izvršitve o vsaki odločitvi, sprejeti v skladu z odstavkom 1 ali 4.

6.   Če je pristojni organ države izdaje v skladu s točko (a) odstavka 1 ali z odstavkom 4 preklical ali umaknil evropsko odredbo o zaščiti, pristojni organ države izvršitve preneha izvajati ukrepe, sprejete v skladu s členom 9(1), takoj ko ga o tem ustrezno obvesti pristojni organ države izdaje.

7.   Če je pristojni organ države izdaje v skladu s točko (a) odstavka 1 ali z odstavkom 4 spremenil evropsko odredbo o zaščiti, pristojni organ države izvršitve, kakor je ustrezno:

(a)

spremeni ukrepe, sprejete na podlagi evropske odredbe o zaščiti, v skladu s členom 9, ali

(b)

zavrne izvršitev spremenjene prepovedi ali omejitve, če ta ne ustreza vrstam prepovedi ali omejitev iz člena 5 ali če so podatki, poslani z evropsko odredbo o zaščiti v skladu s členom 7, nepopolni ali niso bili dopolnjeni v roku, ki ga je določil pristojni organ države izvršitve v skladu s členom 9(4).

Člen 14

Razlogi za prenehanje izvajanja ukrepov, sprejetih na podlagi evropske odredbe o zaščiti

1.   Pristojni organ države izvršitve lahko preneha izvrševati ukrepe, ki so bili sprejeti zaradi izvršitve evropske odredbe o zaščiti:

(a)

če obstajajo jasni indici, da zaščitena oseba ne prebiva ali se ne zadržuje na ozemlju države izvršitve ali da je dokončno zapustila to ozemlje;

(b)

če se v skladu z njegovim nacionalnim pravom izteče najdaljši možni čas trajanja ukrepov, sprejetih zaradi izvršitve evropske odredbe o zaščiti;

(c)

v primeru iz člena 13(7)(b), ali

(d)

če je sodba v smislu člena 2 Okvirnega sklepa 2008/947/PNZ ali odločba o nadzornih ukrepih v smislu člena 4 Okvirnega sklepa 2009/829/PNZ po priznanju evropske odredbe o zaščiti posredovana državi izvršitve.

2.   Pristojni organ države izvršitve nemudoma obvesti pristojni organ države izdaje in, če je mogoče, zaščiteno osebo o takšni odločitvi.

3.   Pred prenehanjem izvajanja ukrepov v skladu s točko (b) odstavka 1 lahko pristojni organ države izvršitve pozove pristojni organ države izdaje, da zagotovi informacije o tem, ali je zaščita, ki se izvaja na podlagi evropske odredbe o zaščiti, še vedno potrebna glede na okoliščine konkretnega primera. Pristojni organ države izdaje se na takšen poziv nemudoma odzove.

Člen 15

Prednostno priznavanje evropske odredbe o zaščiti

Evropska odredba o zaščiti se prizna z enakim prednostnim redom, kot bi veljal v podobnem nacionalnem primeru, ob upoštevanju vseh konkretnih okoliščin primera, vključno z nujnostjo zadeve, predvidenim datumom prihoda zaščitene osebe na ozemlje države izvršitve in, če je možno, stopnjo ogroženosti zaščitene osebe.

Člen 16

Posvetovanje med pristojnimi organi

Pristojni organi države izdaje in pristojni organi države izvršitve se lahko, kjer je to primerno, med seboj posvetujejo, da bi olajšali nemoteno in učinkovito uporabo te direktive.

Člen 17

Jeziki

1.   Pristojni organ države izdaje prevede evropsko odredbo o zaščiti v uradni jezik oziroma v enega od uradnih jezikov države izvršitve.

2.   Pristojni organ države izvršitve prevede obrazec iz člena 12 v uradni jezik oziroma v enega od uradnih jezikov države izdaje.

3.   Vsaka država članica lahko bodisi ob sprejetju te direktive bodisi pozneje v izjavi, ki jo deponira pri Komisiji, zapiše, da bo sprejela prevod v enega ali več drugih uradnih jezikov Unije.

Člen 18

Stroški

Stroške, ki nastanejo pri uporabi te direktive, krije država izvršitve v skladu s svojim nacionalnim pravom, razen stroškov, ki nastanejo izključno na ozemlju države izdaje.

Člen 19

Razmerje do drugih sporazumov in dogovorov

1.   Države članice lahko še naprej uporabljajo dvostranske ali večstranske sporazume ali dogovore, veljavne ob začetku veljavnosti te direktive, če ti omogočajo razširitev ali okrepitev ciljev te direktive ter prispevajo k nadaljnji poenostavitvi ali lažjemu izvajanju postopkov za sprejetje zaščitnih ukrepov.

2.   Države članice lahko sklenejo dvostranske ali večstranske sporazume ali dogovore po začetku veljavnosti te direktive, če ti omogočajo razširitev ali okrepitev ciljev te direktive ter prispevajo k poenostavitvi ali lažjemu izvajanju postopkov za sprejetje zaščitnih ukrepov.

3.   Države članice do 11. aprila 2012 Komisijo uradno obvestijo o obstoječih sporazumih in dogovorih iz odstavka 1, ki jih želijo še naprej uporabljati. Države članice Komisijo uradno obvestijo tudi o vseh novih sporazumih in dogovorih iz odstavka 2, in sicer v treh mesecih od njihovega podpisa.

Člen 20

Razmerje do drugih aktov

1.   Ta direktiva ne vpliva na uporabo Uredbe (ES) št. 44/2001, Uredbe (ES) št. 2201/2003, Haaške konvencije iz leta 1996 o pristojnosti, veljavni zakonodaji, priznanju, izvrševanju in sodelovanju v zvezi z odgovornostjo staršev in ukrepih za varstvo otrok ali na uporabo Haaške konvencije iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok.

2.   Ta direktiva ne vpliva na uporabo Okvirnega sklepa 2008/947/PNZ ali Okvirnega sklepa 2009/829/PNZ.

Člen 21

Izvajanje

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 11. januarja 2015. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 22

Zbiranje podatkov

Države članice zaradi lažjega ocenjevanja uporabe te direktive sporočijo Komisiji ustrezne podatke o izvajanju nacionalnih postopkov v zvezi evropsko odredbo o zaščiti, vsaj o številu zaprošenih, izdanih in/ali priznanih evropskih odredb o zaščiti.

Člen 23

Pregled

Komisija do 11. januarja 2016 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi te direktive. Temu poročilu se po potrebi priložijo zakonodajni predlogi.

Člen 24

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 25

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice v skladu s Pogodbama.

V Strasbourgu, 13. decembra 2011

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

M. SZPUNAR


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 14. decembra 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in stališče Sveta v prvi obravnavi z dne 24. novembra 2011 (še ni objavljeno v Uradnem listu). Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. decembra 2011 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL C 115, 4.5.2010, str. 1.

(3)  UL L 337, 16.12.2008, str. 102.

(4)  UL L 294, 11.11.2009, str. 20.

(5)  UL L 12, 16.1.2001, str. 1.

(6)  UL L 338, 23.12.2003, str. 1.

(7)  UL L 48, 21.2.2003, str. 3.

(8)  UL L 350, 30.12.2008, str. 60.

(9)  UL L 348, 24.12.2008, str. 130.


PRILOGA I

EVROPSKA ODREDBA O ZAŠČITI

iz člena 7

DIREKTIVE 2011/99/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA Z DNE 13. DECEMBRA 2011 O EVROPSKI ODREDBI O ZAŠČITI

Podatke v tem obrazcu je treba obravnavati z ustrezno stopnjo zaupnosti

Image

Image

Image

Image


PRILOGA II

OBRAZEC

iz člena 12

DIREKTIVE 2011/99/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA Z DNE 13. DECEMBRA 2011 O EVROPSKI ODREDBI O ZAŠČITI

URADNO OBVESTILO O KRŠITVI UKREPA, SPREJETEGA NA PODLAGI EVROPSKE ODREDBE O ZAŠČITI

Podatke v tem obrazcu je treba obravnavati z ustrezno stopnjo zaupnosti

Image

Image


II Nezakonodajni akti

UREDBE

21.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 338/19


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 1345/2011

z dne 19. decembra 2011

o izvajanju Uredbe (ES) št. 194/2008 o obnovitvi in okrepitvi omejevalnih ukrepov v zvezi z Burmo/Mjanmarom

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 194/2008 o obnovitvi in okrepitvi omejevalnih ukrepov v zvezi z Burmo/Mjanmarom, zlasti člena 18(5) Uredbe (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 25. februarja 2008 sprejel Uredbo (ES) št. 194/2008.

(2)

V skladu s Sklepom Sveta 2011/859/SZVP z dne 19. decembra 2011 o spremembi Sklepa 2010/232/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Burmi/Mjanmaru (2) bi morali biti posodobljeni podatki o podjetju s seznama iz Priloge V k Uredbi (ES) št. 194/2008.

(3)

Zato je potrebno ustrezno spremeniti Prilogo V k Uredbi (ES) št. 194/2008 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi V k Uredbi (ES) št. 194/2008 se podatki o podjetju pod zaporedno številko 98 „Mayar (H.K) Ltd“ nadomestijo z naslednjim:

„Mayar India Ltd (podružnica v Yangonu)

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon, Yangon.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2011

Za Svet

Predsednik

M. KOROLEC


(1)  UL L 66, 10.3.2008, str. 1.

(2)  Glej stran 55 tega Uradnega lista.


21.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 338/20


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1346/2011

z dne 13. decembra 2011

o prepovedi ribolova na merjaščevko v vodah EU in mednarodnih vodah con VI, VII in VIII s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice, razen Danske in Irske

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 57/2011 z dne 18. januarja 2011 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2011 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode EU, in za plovila EU v nekaterih vodah zunaj EU (2), določa kvote za leto 2011.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, kvota, dodeljena za leto 2011, izčrpala.

(3)

Zato je treba ribolovne dejavnosti za navedeni stalež prepovedati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2011 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, so od datuma iz navedene priloge prepovedane za stalež iz Priloge k tej uredbi. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 24, 27.1.2011, str. 1.


PRILOGA

Št.

23/T&Q

Država članica

Vse države članice razen Danske in Irske

Stalež

BOR/678-

Vrsta

Merjaščevka (Caproidae)

Območje

Vode EU in mednarodne vode območij VI, VII in VIII

Datum

29.11.2011


21.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 338/22


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1347/2011

z dne 13. decembra 2011

o prepovedi ribolova na atlantskega sleda v vodah EU in mednarodnih vodah območij Vb, VIb in VIaN s plovili, ki plujejo pod zastavo Nemčije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 57/2011 z dne 18. januarja 2011 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2011 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode EU in za plovila EU v nekaterih vodah zunaj EU (2), določa kvote za leto 2011.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala kvota, dodeljena za leto 2011.

(3)

Zato je treba ribolovne dejavnosti za navedeni stalež prepovedati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2011 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, so od datuma iz navedene priloge prepovedane za stalež iz Priloge k tej uredbi. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 24, 27.1.2011, str. 1.


PRILOGA

Št.

85/T&Q

Država članica

Nemčija

Stalež

HER/5B6ANB

Vrsta

atlantski sled (Clupea harengus)

Območje

vode EU in mednarodne vode območij Vb, VIb in VIaN

Datum

26.11.2011


21.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 338/24


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1348/2011

z dne 13. decembra 2011

o prepovedi ribolova na merjaščevko v vodah EU in mednarodnih vodah območij VI, VII in VIII s plovili, ki plujejo pod zastavo Združenega kraljestva

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 57/2011 z dne 18. januarja 2011 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2011 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode EU in za plovila EU v nekaterih vodah zunaj EU (2), določa kvote za leto 2011.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala kvota, dodeljena za leto 2011.

(3)

Zato je treba ribolovne dejavnosti za navedeni stalež prepovedati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2011 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, so od datuma iz navedene priloge prepovedane za stalež iz Priloge k tej uredbi. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 24, 27.1.2011, str. 1.


PRILOGA

Št.

83/T&Q

Država članica

Združeno kraljestvo

Stalež

BOR/678-

Vrsta

merjaščevka (Caproidae)

Območje

vode EU in mednarodne vode območij VI, VII in VIII

Datum

13.11.2011


21.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 338/26


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1349/2011

z dne 20. decembra 2011

o spremembi Uredbe (ES) št. 376/2008 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 134 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 130 Uredbe (ES) št. 1234/2007 ima Komisija za upravljanje uvoza pooblastilo, da določi proizvode, za katere se zahteva uvozno dovoljenje. Pri ocenjevanju potrebe po sistemu dovoljenj Komisija upošteva ustrezne instrumente za upravljanje trgov, zlasti instrumente za spremljanje uvoza.

(2)

Člen 1(2)(a)(i) Uredbe Komisije (ES) št. 376/2008 (2) v povezavi s točko I dela I Priloge II določa zahtevo po dovoljenju za uvoz „banan, sveže uvoženih na podlagi skupne carinske tarife“ iz oznake KN 0803 00 19.

(3)

Zdaj se lahko izvaja učinkovit nadzor uvoza z drugimi sredstvi. Zaradi poenostavitve in da se zmanjša upravno breme za države članice in upravljavce, je treba odpraviti zahtevo po uvoznih dovoljenjih za banane. Člen 1(3) Uredbe Komisije (ES) št. 2014/2005 z dne 9. decembra 2005 o dovoljenjih v okviru uvoznih režimov za banane, sproščene v prosti promet na podlagi enotne carinske stopnje, v Skupnost (3) omejuje veljavnost dovoljenj na leto izdaje. Zato je primerno ukiniti obveznost za pridobitev uvoznih dovoljenj od 1. januarja 2012.

(4)

Uredbo (ES) št. 376/2008 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Točka I „Banane (del XI Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234(2007)“ v delu I Priloge II k Uredbi (ES) št. 376/2008 se črta.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 114, 26.4.2008, str. 3.

(3)  UL L 324, 10.12.2005, str. 3.


21.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 338/27


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1350/2011

z dne 20. decembra 2011

o začasni opustitvi uvoznih carin za nekatera žita v tržnem letu 2011/2012

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 187 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi spodbujanja oskrbe trga Skupnosti z žiti v prvih mesecih tržnega leta 2011/2012 so bile z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 633/2011 (2) do 31. decembra 2011 opuščene carine za uvozne tarifne kvote za navadno pšenico nižje in srednje kakovosti in krmni ječmen, ki so bile odprte z uredbama Komisije (ES) št. 1067/2008 (3) oziroma (ES) št. 2305/2003 (4).

(2)

Glede na možnosti razvoja trga žit v Evropski uniji ob koncu tržnega leta 2011/2012 se sklepa, da bodo cene ob upoštevanju nizke ravni zalog in trenutnih ocen Komisije v zvezi s količinami, ki bodo dejansko na voljo v okviru žetve v letu 2011, ostale nespremenjene. Da bi se spodbudila ohranitev uvoznih tokov, ki so koristni za uravnoteženost trga Unije, je potrebno zagotoviti neprekinjenost politike uvoza žit z ohranitvijo začasne opustitve uvoznih carin v tržnem letu 2011/2012 za tarifne kvote, za katere se ta ukrep trenutno uporablja, in sicer do 30. junija 2012.

(3)

Vendar se izvajalcev ne sme kaznovati, kadar je odpošiljanje žit za uvoz v Unijo v teku. Zato je primerno upoštevati čas, ki je potreben za prevoz, in izvajalcem omogočiti izvedbo sprostitve žit v prosti promet v skladu z režimom opustitve carin iz te uredbe za vse proizvode, za katere se je neposredni prevoz v Unijo začel najpozneje 30. junija 2012. Treba je tudi določiti, kakšno dokazilo je potrebno za utemeljitev neposrednega prevoza v Unijo in datuma začetka navedenega prevoza.

(4)

Za zagotavljanje učinkovitega upravljanja postopka izdaje uvoznih dovoljenj od 1. januarja 2012, mora ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(5)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni dal svojega mnenja v času, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Uporaba uvoznih carin za proizvode iz oznake KN 1001 99 00, ki so kakovosti, ki v skladu z opredelitvijo iz Priloge II k Uredbi Komisije (EU) št. 642/2010 (5) ni visoka kakovost, in iz oznake KN 1003 se za tržno leto 2011/2012 začasno opusti za vse uvoze v okviru tarifnih kvot po znižani dajatvi, odprtih z uredbama (ES) št. 1067/2008 in (ES) št. 2305/2003.

2.   Če se za žita iz odstavka 1 tega člena opravi neposredni prevoz v Unijo, ki se začne najpozneje 30. junija 2012, se opustitev carin iz te uredbe še naprej uporablja za sprostitev zadevnih proizvodov v prosti promet.

Izvirnik dokumenta o prevozu, ki potrjuje neposredni prevoz v Unijo in datum začetka prevoza, je zadovoljiv dokaz za pristojne organe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2012 do 30. junija 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 170, 30.6.2011, str. 19.

(3)  UL L 290, 31.10.2008, str. 3.

(4)  UL L 342, 30.12.2003, str. 7.

(5)  UL L 187, 21.7.2010, str. 5.


21.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 338/29


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1351/2011

z dne 20. decembra 2011

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 747/2001 glede opustitve tarifnih kvot Unije in referenčnih količin za nekatere kmetijske izdelke s poreklom z Zahodnega brega in iz Gaze

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 747/2001 z dne 9. aprila 2001 o zagotovitvi upravljanja tarifnih kvot Skupnosti in referenčnih količin za izdelke, ki so na podlagi sporazumov z nekaterimi sredozemskimi državami upravičeni do preferencialov, ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1981/94 in (ES) št. 934/95 (1) ter zlasti člena 5(1)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum je bil sklenjen v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo na eni strani in Palestinsko upravo Zahodnega brega in Gaze na drugi strani o nadaljnji liberalizaciji kmetijskih proizvodov, predelanih kmetijskih proizvodov ter rib in ribiških proizvodov ter o spremembi Začasnega Evro-mediteranskega pridružitvenega sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko skupnostjo na eni strani in Palestinsko osvobodilno organizacijo (PLO) za Palestinsko upravo Zahodnega brega in Gaze na drugi strani („Sporazum“) (2). Sporazum je Unija odobrila s Sklepom Sveta 2011/824/EU (3).

(2)

Sporazum za obdobje desetih let od datuma začetka njegove veljavnosti zagotavlja povečane tarifne koncesije za uvoz neomejene količine izdelkov s poreklom z Zahodnega brega in iz Gaze v Evropsko unijo. Poleg tega je v Sporazumu predvideno tudi nadaljnje možno podaljšanje povečanih tarifnih koncesij glede na prihodnji gospodarski razvoj Zahodnega brega in Gaze.

(3)

Sporazum določa nadaljnjo liberalizacijo trgovine in kmetijskih izdelkov, predelanih kmetijskih proizvodov ter rib in ribiških proizvodov, zato je v obdobju izvajanja Sporazuma treba opustiti uporabo tarifnih kvot in referenčnih količin iz Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 747/2001 za izdelke s poreklom z Zahodnega brega in iz Gaze.

(4)

Uredba Sveta (EGS) št. 4088/87 z dne 21. decembra 1987 o določitvi pogojev za uporabo preferencialnih carin pri uvozu nekaterega cvetja s poreklom iz Cipra, Izraela, Jordanije, Maroka ter Zahodnega brega in Gaze (4) je bila razveljavljena z Uredbo Sveta (ES) št. 1234/2007 (5).

(5)

Uredba Komisije (EGS) št. 700/88 z dne 17. marca 1988 o podrobnih pravilih za uporabo režimov za uvoz nekaterih cvetličarskih proizvodov s poreklom s Cipra, iz Izraela, Jordanije, Maroka ter z Zahodnega brega in iz Gaze (6) je bila razveljavljena z Uredbo Komisije (ES) št. 1227/2006 (7).

(6)

Zaradi navedenih razveljavitev je člen 2 Uredbe (ES) št. 747/2001 o zagotovitvi neupravičenosti do tarifnih koncesij za sveže rezano cvetje in cvetne brste, kadar se ne spoštuje cenovnih pogojev, predpisanih z Uredbo (EGS) št. 4088/87, postal odvečen in ga je zato treba črtati.

(7)

Uredbo (ES) št. 747/2001 je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Sporazum začne veljati 1. januarja 2012, zato je treba to uredbo uporabljati od navedenega datuma.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 747/2001 se spremeni:

1.

vstavi se naslednji člen 1a:

„Člen 1a

Opustitev uporabe tarifnih kvot in referenčnih količin za izdelke s poreklom z Zahodnega brega in iz Gaze

Uporaba tarifnih kvot in referenčnih količin iz Priloge VIII za izdelke s poreklom z Zahodnega brega in iz Gaze je začasno opuščena za obdobje desetih let od 1. januarja 2012.

Vendar je glede na prihodnji gospodarski razvoj Zahodnega brega in Gaze možno podaljšanje za dodatno obdobje najpozneje eno leto pred iztekom desetletnega obdobja, kot določa Sporazum v obliki izmenjave pisem, ki ga je Unija odobrila s Sklepom Sveta 2011/824/EU. (8)

2.

člen 2 se črta.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2012.

Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 109, 19.4.2001, str. 2.

(2)  UL L 328, 10.12.2011, str. 5.

(3)  UL L 328, 10.12.2011, str. 2.

(4)  UL L 382, 31.12.1987, str. 22.

(5)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(6)  UL L 72, 18.3.1988, str. 16.

(7)  UL L 222, 15.8.2006, str. 4.

(8)  UL L 328, 10.12.2011, str. 2.“;


21.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 338/31


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1352/2011

z dne 20. decembra 2011

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 z dne 27. junija 2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (1), in zlasti člena 12(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1236/2005 prepoveduje izvoz blaga, ki je praktično uporabno zgolj za izvršitev smrtne kazni, za mučenje in drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje, in uvaja nadzor nad izvozom določenega blaga, ki bi se lahko uporabilo za te namene. Spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznava Listina Evropske Unije o temeljnih človekovih pravicah, zlasti spoštovanje in varstvo človekovega dostojanstva, pravico do življenja in prepoved mučenja ter nečloveškega in poniževalnega ravnanja ali kaznovanja.

(2)

Nedavno je bilo v nekaterih primerih izvoženo blago preusmerjeno in uporabljeno za izvršitev smrtne kazni, zlasti z vbrizganjem smrtonosnega odmerka. Unija nasprotuje smrtni kazni v kakršnih koli okoliščinah in si prizadeva za njeno ukinitev po vsem svetu. Izvozniki so protestirali, da se takšna zloraba proizvodov, ki so jih razvili za uporabo v medicini, neprostovoljno povezuje z njimi.

(3)

Zato je treba dopolniti seznam blaga, za katerega veljajo trgovinske omejitve, da se prepreči uporabo določenih medicinskih proizvodov za izvršitev smrtne kazni in zagotovi, da za vse izvoznike medicinskih proizvodov v Uniji na tem področju veljajo enaki pogoji. Zadevni medicinski proizvodi so bili med drugim razviti za anestezijo in sedacijo, zato se njihovega izvoza ne sme popolnoma prepovedati.

(4)

Poleg tega je treba prepoved trgovine s pasovi za elektrošoke razširiti tudi na podobne pripomočke, ki jih oseba nosi na telesu, kot so rokavi in lisice za elektrošoke, ki imajo enak učinek kot pasovi za elektrošoke.

(5)

Treba je prepovedati trgovino z bodičastimi gumijevkami, ki niso dovoljene pri kazenskem pregonu. Čeprav bodice lahko povzročijo znatno bolečino in trpljenje, se bodičaste gumijevke ne zdijo učinkovitejše od navadnih gumijevk za obvladovanje izgredov ali samozaščito, bolečine in trpljenje, ki jih povzročajo bodice, pa je okrutno in ni nujno potrebno za namene obvladovanja izgredov ali samozaščito.

(6)

Po sprejetju Uredbe (ES) št. 1236/2005 se je spremenilo številčenje določenih delov kombinirane nomenklature (KN), zato je treba zadevne oznake KN ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, določeni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za skupna pravila za izvoz izdelkov.

(8)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz te uredbe, mora ta začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II in Priloga III k Uredbi (ES) št. 1236/2005 se ustrezno nadomestita z besediloma Priloge I in Priloge II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ne velja za proizvode s seznama iz točke 4.1 Priloge III, za katere je bila izvozna deklaracija vložena pred začetkom veljavnosti te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Bruslju, 20. decembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 200, 30.7.2005, str. 1.


PRILOGA I

„PRILOGA II

Seznam blaga iz členov 3 in 4

Uvodna opomba:

‚Oznake KN‘ v tej prilogi se nanašajo na oznake, določene v delu II Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1).

Če je pred oznako KN navedeno ‚ex‘, potem blago, za katerega velja Uredba (ES) št. 1236/2005, spada le na del področja uporabe oznake KN ter je določeno z navedenim poimenovanjem in obsegom oznake KN.

Opomba: Ta seznam ne zajema medicinsko-tehničnega blaga.

Oznaka KN

Opis

1.   Blago, zasnovano za usmrtitev oseb, kot sledi:

ex 4421 90 98

ex 8208 90 00

1.1

Vislice in giljotine

ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

ex 9402 90 00

1.2

Električni stoli za usmrtitev oseb

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3

Nepredušne komore, npr. iz jekla in stekla, zasnovane za usmrtitev oseb z dovajanjem smrtonosnega plina ali snovi

ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84

1.4

Samodejni injekcijski sistemi, zasnovani za usmrtitev oseb z dajanjem smrtonosne kemične snovi

2.   Blago, zasnovano za obvladovanje oseb, kot sledi:

ex 8543 70 90

2.1

Naprave za zadajanje elektrošokov, ki se uporabljajo tako, da jih pridržana oseba nosi na telesu, kot so pasovi, rokavi in lisice, zasnovani za omejevanje gibanja ljudi z zadajanjem elektrošokov z napetostjo prostega teka, ki presega 10 000 V

3.   Prenosne naprave, domnevno zasnovane za nadzor v primeru izgredov, kot sledi:

ex 9304 00 00

3.1

Gumijevke in palice iz kovine ali drugih materialov s kovinskimi bodicami


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.“


PRILOGA II

„PRILOGA III

Seznam blaga iz člena 5

Uvodna opomba

‚Oznake KN‘ v tej prilogi se nanašajo na oznake, določene v delu II Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi.

Če je pred oznako KN navedeno ‚ex‘, potem blago, za katerega velja Uredba (ES) št. 1236/2005, spada le na del področja uporabe oznake KN ter je določeno z navedenim poimenovanjem in obsegom oznake KN.

Oznaka KN

Opis

1.   Blago, zasnovano za obvladovanje oseb, kot sledi:

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

1.1

Prisilni stoli in table z okovi.

Opomba:

Ta točka ne zajema prisilnih stolov, zasnovanih za invalidne osebe.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

1.2

Okovi za noge, skupinske verige, spone in posamezne lisice ali okovi.

Opomba:

Ta točka ne zajema ‚navadnih lisic‘. Navadne lisice so tiste, katerih skupna velikost, vključno z verigo, merjena od zunanjega roba ene do zunanjega roba druge zapestnice, je med 150 in 280 mm, ko so zaklenjene, pri čemer lisice niso bile prirejene, da bi povzročale telesno bolečino ali trpljenje.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

1.3

Lisice za palce in vijaki za stiskanje palcev, vključno z nazobčanimi lisicami za palce

2.   Prenosne naprave, zasnovane za nadzor v primeru izgredov ali za samozaščito, kot sledi:

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.1

Prenosni pripomočki za zadajanje elektrošokov, vključno z, vendar ne samo, električnimi pendreki, električnimi ščiti, pištolami za omamljanje in električni paralizatorji z napetostjo prostega teka, ki presega 10 000 V

1.

Ta točka ne zajema električnih pasov za zadajanje elektrošokov in drugih pripomočkov, kot je navedeno v točki 2.1 Priloge II.

2.

Ta točka ne zajema posameznih elektronskih pripomočkov za zadajanje elektrošokov, če so namenjeni za osebno varnost njihovih uporabnikov.

3.   Prenosna oprema za razširjanje snovi za onesposobitev, ki se uporabljajo za nadzor v primeru izgredov ali za samozaščito, in sorodne snovi, kot sledi:

ex 8424 20 00

ex 9304 00 00

3.1

Prenosne naprave, ki so izdelane ali prilagojene za nadzor v primeru izgredov ali za samozaščito z uporabo ali razširjanjem kemične snovi za onesposobitev

Opomba:

Ta točka ne zajema posameznih prenosnih pripomočkov, tudi če vsebujejo kemično snov, če so namenjeni za osebno varnost njihovih uporabnikov.

ex 2924 29 98

3.2

Vanililamid pelargonske kisline (PAVA) (CAS št. 2444-46-4)

ex 2939 99 00

3.3

Oleoresin capsicum (OC) (CAS št. 8023-77-6).

4.   Proizvodi, ki bi se lahko uporabili za usmrtitev oseb z vbrizganjem smrtonosnega odmerka, kot sledi:

ex 2933 53 90

[(a) do (f)]

ex 2933 59 95

[(g) in (h)]

4.1

Anestetična sredstva barbiturati s kratkoročnim ali srednjeročnim delovanjem, vključno z, vendar ne omejeno na:

(a)

amobarbital (CAS št. 57-43-2)

(b)

amobarbital natrijeva sol (CAS št. 64-43-7)

(c)

pentobarbital (CAS št. 76-74-4)

(d)

pentobarbital natrijeva sol (CAS št. 57-33-0)

(e)

sekobarbital (CAS št. 76-73-3)

(f)

sekobarbital natrijeva sol (CAS št. 309-43-3)

(g)

tiopental (CAS št. 76-75-5)

(h)

tiopental natrijeva sol (CAS št. 71-73-8), znan tudi kot tiopenton natrij

Opomba:

V to točko spadajo tudi proizvodi, ki vsebujejo eno od anestetičnih sredstev s seznama anestetičnih sredstev barbituratov s kratkoročnim ali srednjeročnim delovanjem.“


21.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 338/35


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1353/2011

z dne 20. decembra 2011

o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem računovodskih evidenc plačilnih agencij, izjavami o izdatkih in prejemkih ter pogojih za povračila izdatkov v okviru EKJS in EKSRP

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (1) in zlasti člena 42 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 70[(4c)] Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (2), dopušča, da se lahko stopnja prispevka EKSRP za države članice, ki se soočajo z resnimi težavami lastne finančne stabilnosti, poveča največ do 95 %.

(2)

Da bi države članice lahko čimprej uživale ugodnosti iz povečane stopnje sofinanciranja, se spremenijo pravila za izračun prispevka Unije, v okviru računov EKSRP, določenih z Uredbo Komisije (ES) št. 883/2006 (3), s takojšnjim začetkom veljave.

(3)

Uredbo Sveta (ES) št. 883/2006 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za kmetijske sklade –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Členu 17(1) Uredbe (ES) št. 883/2006 se doda naslednji pododstavek:

„Z odstopanjem od prvega pododstavka za spremenjene programe za razvoj podeželja se prispevek Unije v skladu s členom 70[(4c)] Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 za čas veljavnosti odstopanja iz člena 70[(4c)] te Uredbe izračuna na podlagi načrta financiranja, ki je veljal na zadnji dan referenčnega obdobja. Za zadnje referenčno obdobje, za katero velja odstopanje iz člena 70[(4c)] Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005, morajo biti v izjavi o izdatkih iz člena 16 ločeno navedeni izdatki, knjiženi pred koncem veljavnosti odstopanja in po njej. Prispevek, ki ga Unija izplača na podlagi teh podreferenčnih obdobij, se izračuna v skladu z načrtom financiranja, ki je v veljavi v posameznem podreferenčnem obdobju“

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1.

(2)  UL L 277, 21.10.2005, str. 1.

(3)  UL L 171, 23.6.2006, str. 1.


21.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 338/36


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1354/2011

z dne 20. decembra 2011

o odprtju letnih tarifnih kvot Unije za ovce, koze ter ovčje in kozje meso

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (1) ter zlasti člena 144(1) in člena 148 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odpreti je treba tarifne kvote Unije za ovce, koze ter ovčje in kozje meso za leto 2012. Dajatve in količine je treba določiti v skladu z ustreznimi mednarodnimi sporazumi, veljavnimi v letu 2012. Na podlagi pogajanj, ki so vodila v sklenitev Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Novo Zelandijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji (2), je Unija sklenila, da bo povečala letno količino za Novo Zelandijo za 400 ton in v njen seznam vključila letno tarifno kvoto erga omnes za uvoz mesa ovac in koz v višini 200 ton mase klavnega trupa.

(2)

Uredba Sveta (ES) št. 312/2003 z dne 18. februarja 2003 o izvajanju, za Skupnost, tarifnih določb Sporazuma o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Čile na drugi strani (3) določa, da se s 1. februarjem 2003 odpre dodatna dvostranska tarifna kvota za oznako proizvoda 0204 v višini 2 000 ton ter dodatno 10-odstotno letno povečanje prvotne količine. Zato je treba tarifni kvoti GATT/STO za Čile dodati 200 ton na leto, obe kvoti pa je treba še naprej upravljati skupaj na enak način.

(3)

Uredba Komisije (EU) št. 1245/2010 z dne 21. decembra 2010 o odprtju tarifnih kvot Unije za leto 2011 za ovce, koze, ovčje in kozje meso (4) je za leto 2011 odprla tarifne kvote Unije v skladu z ustreznimi mednarodnimi sporazumi, veljavnimi v letu 2011. Navedene tarifne kvote je treba ohraniti in jih odpreti vsako leto ob upoštevanju zgoraj navedenih določb sporazumov z Novo Zelandijo in Čilom. Uredba (EU) št. 1245/2010 tudi konec leta 2011 zastara, zato jo je treba razveljaviti. Poleg tega se mora ta uredba uporabljati več kot eno leto in mora biti v skladu s ciljem poenostavitve, tako da se prepreči sprejemanje nove uredbe vsako leto.

(4)

Uvoze v skladu s to uredbo je treba upravljati na podlagi koledarskega leta.

(5)

Da bi zagotovili pravilno delovanje tarifnih kvot Unije, je treba določiti ekvivalent mase trupa.

(6)

Tarifne kvote za proizvode iz ovčjega in kozjega mesa je treba z odstopanjem od Uredbe Komisije (ES) št. 1439/95 z dne 26. junija 1995 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 3013/89 glede uvoza in izvoza proizvodov v sektorju ovčjega in kozjega mesa (5) upravljati v skladu s členom 144(2)(a) Uredbe (ES) št. 1234/2007. To je treba narediti v skladu s členoma 308a in 308b ter členom 308c(1) Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (6).

(7)

Tarifne kvote iz te uredbe je sprva treba šteti za nekritične v smislu člena 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93, ko se kvote upravljajo po sistemu „prvi prispe, prvi dobi“. Zato je treba carinske organe pooblastiti, da odstopijo od zahteve glede varščine za blago, ki je bilo prvotno uvoženo v okviru navedenih tarifnih kvot v skladu s členom 308c(1) in členom 248(4) Uredbe (EGS) št. 2454/93.

(8)

Treba je natančno določiti, kakšno potrdilo o poreklu proizvodov morajo predložiti izvajalci, da lahko uveljavljajo tarifne kvote po sistemu „prvi prispe, prvi dobi“.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba s 1. januarjem 2012 odpira letne tarifne kvote Unije za uvoz ovac, koz ter ovčjega in kozjega mesa.

Člen 2

Carinske dajatve, ki se uporabljajo za proizvode, ki se uvrščajo v tarifne kvote iz člena 1, oznake KN, države porekla, letne količine in zaporedne številke so določene v Prilogi.

Člen 3

1.   Količine, izražene kot ekvivalenti mase klavnega trupa, za uvoz proizvodov, ki se uvrščajo v tarifne kvote iz člena 1, so določene v Prilogi.

2.   Za izračun količin, izraženih kot „ekvivalent mase klavnega trupa“ iz odstavka 1, se neto masa proizvodov iz ovčjega in kozjega mesa pomnoži z naslednjimi koeficienti:

(a)

za žive živali: 0,47;

(b)

za jagnječje meso brez kosti in meso kozlička brez kosti: 1,67;

(c)

za meso koštrunov in ovac brez kosti, za kozje meso brez kosti, razen za meso kozlička, in mešanice navedenih: 1,81;

(d)

za proizvode iz mesa s kostmi: 1,00.

„Kozlički“ so koze do starosti enega leta.

Člen 4

Z odstopanjem od naslova II(A) in (B) Uredbe (ES) št. 1439/95 se tarifne kvote iz Priloge k tej uredbi upravljajo po sistemu „prvi prispe, prvi dobi“ skladno s členoma 308a in 308b ter členom 308c(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93. Uvozna dovoljenja se ne zahtevajo.

Člen 5

1.   Za uveljavitev tarifnih kvot iz Priloge je treba carinskim organom Unije za zadevno blago predložiti veljavno potrdilo o poreklu, ki so ga izdali pristojni organi zadevne tretje države, in carinsko deklaracijo za sprostitev v prosti promet.

Poreklo blaga, za katerega se uporabljajo druge tarifne kvote kot tiste, ki so posledica preferencialnih tarifnih sporazumov, se določi skladno z veljavnimi določbami Unije.

2.   Potrdilo o poreklu iz odstavka 1 je:

(a)

pri tarifni kvoti, ki je del preferencialnega tarifnega sporazuma, potrdilo o poreklu, predpisano v navedenem sporazumu;

(b)

pri drugih tarifnih kvotah potrdilo, izdano v skladu s členom 47 Uredbe (EGS) št. 2454/93, in naslednji podatki, ki se navedejo poleg podatkov, določenih v navedenem členu:

oznaka KN (vsaj prve štiri števke),

zaporedna številka ali zaporedne številke zadevne tarifne kvote,

skupna neto masa po kategorijah koeficientov, kakor je določena v členu 3(2) te uredbe;

(c)

pri državi, katere tarifna kvota je uvrščena v točkah (a) in (b) in se združuje, se predloži dokazilo iz točke (a).

Če se potrdilo o poreklu iz točke (b) predloži kot spremna listina za eno samo deklaracijo za sprostitev v prosti promet, lahko vsebuje več zaporednih številk. V vseh drugih primerih vsebuje eno samo zaporedno številko.

Člen 6

Uredba (EU) št. 1245/2010 se razveljavi.

Člen 7

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 317, 30.11.2011, str. 2.

(3)  UL L 46, 20.2.2003, str. 1.

(4)  UL L 338, 22.12.2010, str. 37.

(5)  UL L 143, 27.6.1995, str. 7.

(6)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.


PRILOGA

OVČJE IN KOZJE MESO (v tonah (t) ekvivalenta mase klavnega trupa) LETNE TARIFNE KVOTE UNIJE OD LETA 2012

Oznake KN

Dajatev „ad valorem

%

Posebna dajatev

EUR/100 kg

Zaporedna številka po sistemu „prvi prispe, prvi dobi“

Poreklo

Letna količina v tonah ekvivalentov mase klavnega trupa

Žive živali

(koeficient = 0,47)

Meso jagnjet brez kosti (1)

(koeficient = 1,67)

Meso koštrunov/ovac brez kosti (2)

(koeficient = 1,81)

Meso s kostmi in trupi

(koeficient = 1,00)

0204

Nič

Nič

09.2101

09.2102

09.2011

Argentina

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Avstralija

19 186

09.2109

09.2110

09.2013

Nova Zelandija

228 254

09.2111

09.2112

09.2014

Urugvaj

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Čile (3)

6 800

09.2121

09.2122

09.0781

Norveška

300

09.2125

09.2126

09.0693

Grenlandija

100

09.2129

09.2130

09.0690

Ferski otoki

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turčija

200

09.2171

09.2175

09.2015

Drugo (4)

200

09.2178

09.2179

09.2016

Erga omnes  (5)

200

0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60

Nič

Nič

09.2119

09.2120

09.0790

Islandija

1 850

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

Nič

09.2181

09.2019

Erga omnes  (5)

92


(1)  Vključno z mesom kozličkov.

(2)  Vključno s kozjim mesom razen mesa kozličkov.

(3)  Tarifna kvota za Čile se zviša za 200 t na leto.

(4)  „Drugo“ se nanaša na vse članice STO razen Argentine, Avstralije, Nove Zelandije, Urugvaja, Čila, Grenlandije in Islandije.

(5)  „Erga omnes“ se nanaša na vsa porekla vključno z državami, navedenimi v tej tabeli.


21.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 338/39


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1355/2011

z dne 20. decembra 2011

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 329/2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 329/2007 (1) in zlasti člena 13(1)(e) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga V k Uredbi (ES) št. 329/2007 navaja osebe, subjekte in organe, ki jih je imenoval Svet in na katere se nanaša zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Svet je 19. decembra 2011 sklenil spremeniti seznam oseb, subjektov in organov, na katere se nanaša zamrznitev finančnih sredstev in gospodarskih virov. Prilogo V je zato treba posodobiti.

(3)

Da bi se zagotovila učinkovitost ukrepov iz te uredbe, mora ta začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga V k Uredbi (ES) št. 329/2007 se nadomesti s prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

Vodja službe za instrumente zunanje politike


(1)  UL L 88, 29.3.2007, str. 1.


PRILOGA

„PRILOGA V

Seznam oseb, subjektov in organov iz člena 6(2)

A.   Fizične osebe iz člena 6(2)(a)

#

Ime (in morebitni vzdevki)

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

1.

CHANG Song-taek (tudi JANG Song-Taek)

Datum rojstva:

2. 2. 1946 ali 6. 2. 1946 ali 23. 2. 1946 (provinca North Hamgyong)

Številka potnega lista (od leta 2006): PS 736420617

Član Nacionalne obrambne komisije. Direktor upravnega oddelka Delavske stranke Koreje.

2.

CHON Chi Bu

 

Član Generalnega urada za atomsko energijo, nekdanji tehnični direktor centra Jongbjon.

3.

CHU Kyu-Chang (tudi JU Kyu-Chang)

Datum rojstva: med 1928 in 1933

Prvi namestnik direktorja oddelka za obrambno industrijo (balistični program), Delavska stranka Koreje, član Nacionalne obrambne komisije.

4.

HYON Chol-hae

Leto rojstva: 1934 (Mandžurija, Kitajska)

Namestnik direktorja oddelka za splošno politiko ljudskih oboroženih sil (vojaški svetovalec Kim Jong Ila).

5.

JON Pyong-ho

Leto rojstva: 1926

Sekretar Centralnega komiteja Delavske stranke Koreje, vodja industrijskega oddelka za vojaške dobave Centralnega komiteja, ki nadzoruje Drugi ekonomski odbor Centralnega komiteja, član Nacionalne obrambne komisije.

6.

Generalpodpolkovnik KIM Yong Chol

(tudi: Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)

Leto rojstva: 1946

(Pyongan-Pukto, Severna Koreja)

Poveljnik urada Reconnaissance General Bureau (RGB)

7.

KIM Yong-chun (tudi Young-chun)

Datum rojstva: 4. 3. 1935

Številka potnega lista: 554410660

Podpredsednik Nacionalne obrambne komisije, minister za ljudske oborožene sile, posebni svetovalec za jedrsko strategijo Kim Jong Ila.

8.

O Kuk-Ryol

Leto rojstva: 1931

(provinca Džilin, Kitajska)

Podpredsednik Nacionalne obrambne komisije, ki nadzoruje nakup napredne tehnologije za jedrske in balistične programe v tujini.

9.

PAEK Se-bong

Leto rojstva: 1946

Predsednik Drugega ekonomskega odbora (odgovoren za balistični program) Centralnega komiteja Delavske stranke Koreje. Član Nacionalne obrambne komisije.

10.

PAK Jae-gyong (tudi Chae-Kyong)

Leto rojstva: 1933

Številka potnega lista: 554410661

Namestnik direktorja oddelka za splošno politiko ljudskih oboroženih sil in namestnik direktorja logističnega urada ljudskih oboroženih sil (vojaški svetovalec Kim Jong Ila).

11.

PAK To-Chun

Datum rojstva: 9. 3. 1944

(Jagang, Rangrim)

Član Nacionalnega obrambnega sveta. Odgovoren je za oborožitveno industrijo in naj bi poveljeval uradu za jedrsko energijo. Ta ustanova je bistvenega pomena za jedrski in transportni program Demokratične ljudske republike Koreje

12.

PYON Yong Rip (tudi Yong-Nip)

Datum rojstva: 20. 9. 1929

Številka potnega lista: 645310121 (izdan 13. 9. 2005)

Predsednik Znanstvene akademije, vpleten v biološke raziskave, povezane z orožjem za množično uničevanje.

13.

RYOM Yong

 

Direktor Generalnega urada za atomsko energijo (subjekta, ki so ga Združeni narodi uvrstili na seznam), zadolžen za mednarodne odnose.

14.

SO Sang-kuk

Datum rojstva: med 1932 in 1938

Vodja oddelka za jedrsko fiziko na Univerzi Kim Il Sunga.


B.   Pravne osebe, subjekti in organi iz člena 6(2)(a)

 

Ime (in morebitni vzdevki)

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

1.

Green Pine Associated Corporation (tudi: Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap; Saengpil Associated Company; General Precious Metal Complex (GPM); Myong Dae Company; Twin Dragon Trading (TDT))

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pjongjang / Nungrado, Pjongjang

Za družbo Ch’o’ngsong Yo’nhap so bile določene sankcije zaradi izvoza orožja ali sorodnih materialov iz Severne Koreje. Korporacija Green Pine je specializirana za proizvodnjo pomorskih vojaških vozil in orožja, na primer podmornic, vojaških čolnov in raketnih sistemov, ter izvaža torpede in zagotavlja tehnično pomoč iranskim družbam, dejavnim na področju obrambe. Odgovorna je za približno polovico orožja in sorodnih materialov, ki jih izvozi Severna Koreja, in je prevzela veliko dejavnosti korporacije KOMID, potem ko je slednjo na seznam uvrstil Varnostni svet Združenih narodov.

2.

Hesong Trading Corporation

Kraj: Pjongjang

Pod nadzorom korporacije Korea Mining Development Corporation (KOMID) (subjekta, ki so ga Združeni narodi na seznam uvrstili 24. aprila 2009); najpomembnejši trgovec z orožjem ter glavni izvoznik blaga in opreme, ki sta povezana z balističnimi izstrelki in klasičnim orožjem.

Korporacija Hesong Trading Corporation je vpletena v dobave, ki se lahko potencialno uporabljajo v programu balističnih izstrelkov.

3.

Korea Complex Equipment Import Corporation

Kraj: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pjongjang

Pod nadzorom korporacije Korea Ryongbong General Corporation (subjekta, ki so ga Združeni narodi na seznam uvrstili 24. aprila 2009); obrambni konglomerat, specializiran za nabavo blaga za obrambno industrijo Demokratične ljudske republike Koreje in za podporo njene prodaje blaga, povezanega z vojsko.

4.

Korea Heungjin Trading Company

Kraj: Pjongjang

Subjekt iz Pjongjanga, ki ga korporacija Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) uporablja za namene trgovanja (korporacijo KOMID so Združeni narodi na seznam uvrstili 24. aprila 2009). Družba Korea Heungjin Trading Company naj bi bila tudi vpletena v dobave blaga, povezanega z raketami, iranski skupini Shahid Hemmat Industrial Group.

5.

Korea International Chemical Joint Venture Company

(tudi Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)

Kraj: Hamhung, South Hamgyong Province; Man gyongdae-kuyok, Pjongjang; Mangyungdae-gu, Pjongjang

Pod nadzorom korporacije Korea Ryongbong General Corporation (subjekta, ki so ga Združeni narodi na seznam uvrstili 24. aprila 2009); obrambni konglomerat, specializiran za nabavo blaga za obrambno industrijo Demokratične ljudske republike Koreje in za podporo njene prodaje blaga, povezanega z vojsko.

6.

Korea Kwangsong Trading Corporation

Kraj: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pjongjang

Pod nadzorom korporacije Korea Ryongbong General Corporation (subjekta, ki so ga Združeni narodi na seznam uvrstili 24. aprila 2009); obrambni konglomerat, specializiran za nabavo blaga za obrambno industrijo Demokratične ljudske republike Koreje in za podporo njene prodaje blaga, povezanega z vojsko.

7.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

Podružnica korporacije Korea Ryongbong General Corporation (subjekta, ki so ga Združeni narodi na seznam uvrstili 24. aprila 2009); upravlja obrate za proizvodnjo aluminijevega prahu, ki se lahko uporablja v raketah.

8.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

(tudi: Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation)

Kraj: Central District, Pjongjang; Mangungdae-gu, Pjongjang; Mangyongdae District, Pjongjang

Pod nadzorom korporacije Korea Ryongbong General Corporation (subjekta, ki so ga Združeni narodi na seznam uvrstili 24. aprila 2009); obrambni konglomerat, specializiran za nabavo blaga za obrambno industrijo Demokratične ljudske republike Koreje in za podporo njene prodaje blaga, povezanega z vojsko.

Proizvodni obrati korporacije Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation so bili nedavno modernizirani in so delno namenjeni za predelavo materialov, pomembnih za jedrsko proizvodnjo.

9.

Korea Taesong Trading Company

Kraj: Pjongjang

Subjekt iz Pjongjanga, ki ga korporacija Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) uporablja za namene trgovanja (korporacijo KOMID so Združeni narodi na seznam uvrstili 24. aprila 2009). Družba Korea Taesong Trading Company deluje v imenu korporacije KOMID pri poslih s Sirijo.

10.

Oddelek za industrijo streliva

(tudi: oddelek za industrijo vojaških dobav)

Kraj: Pjongjang

Odgovoren je za nadzor dejavnosti vojaške industrije Severne Koreje, vključno z dejavnostmi Drugega ekonomskega odbora in korporacije KOMID. To zajema nadzor razvoja programa balističnih izstrelkov in jedrskega programa Severne Koreje.

Do nedavnega je oddelek za industrijo streliva vodil Jon Pyong Ho; informacije kažejo, da je nekdanji prvi namestnik direktorja oddelka za industrijo streliva Chu Kyu-ch’ang (Ju Gyu-chang) sedanji direktor oddelka za industrijo streliva, ki se javno imenuje oddelek sektorja za izdelavo strojev. Chu je bil splošni nadzornik za razvoj raketnega programa Severne Koreje, vključno z nadzorom izstrelitve rakete Taepo Dong-2 (TD-2) 5. aprila 2009 in neuspešne izstrelitve rakete TD-2 julija 2006.

11.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pjongjang, Severna Koreja.

Podružnica korporacije Korea Ryongbong General Corporation (subjekta, ki so ga Združeni narodi na seznam uvrstili 24. aprila 2009).

12.

Reconnaissance General Bureau (RGB)

(tudi: Chongch’al Ch’ongguk; RGB; KPA Unit 586)

Kraj: Hyongjesan-Guyok, Pjongjang, Severna Koreja; Nungrado, Pjongjang, Severna Koreja

Urad Reconnaissance General Bureau (RGB) je glavna obveščevalna organizacija Severne Koreje; ustanovljena je bila na začetku leta 2009 z združitvijo obstoječih obveščevalnih organizacij iz Delavske stranke Koreje, oddelka za operacije in Urada 35 ter urada Reconnaissance Bureau ljudske vojske Koreje. Je pod neposrednim poveljstvom ministrstva za obrambo in odgovoren predvsem za zbiranje vojaških informacij. Urad RGB trguje s klasičnim orožjem in nadzoruje severnokorejsko podjetje za izdelavo klasičnega orožja Green Pine Associated Corporation (Green Pine).

13.

Drugi ekonomski odbor in Druga akademija za naravoslovne vede

 

Drugi ekonomski odbor je vpleten v ključne vidike raketnega programa Severne Koreje. Odgovoren je za nadzor proizvodnje balističnih raket v Severni Koreji. Prav tako usmerja dejavnosti korporacije KOMID (korporacijo KOMID so Združeni narodi na seznam uvrstili 24. aprila 2009). Je organizacija na nacionalni ravni, odgovorna za raziskave in razvoj naprednih oborožitvenih sistemov v Severni Koreji, vključno z raketami in verjetno tudi jedrskim orožjem. Za pridobivanje tehnologije, opreme in informacij iz tujine uporablja številne podrejene organizacije, vključno s korporacijo Korea Tangun Trading Corporation, in sicer za uporabo v raketnem programu in verjetno tudi programu jedrskega oboroževanja Severne Koreje.

14.

Sobaeku United Corp (tudi Sobaeksu United Corp)

 

Državno podjetje, vpleteno v raziskave in nabavo občutljivih izdelkov in opreme. V lasti ima več nahajališč naravnega grafita, ki zalagajo dva predelovalna obrata; ta proizvajata med drugim grafitne bloke, ki se lahko uporabljajo v raketnem programu.

15.

Tosong Technology Trading Corporation

Kraj: Pjongjang

Pod nadzorom korporacije Korea Mining Development Corporation (KOMID) (subjekta, ki so ga Združeni narodi na seznam uvrstili 24. aprila 2009); najpomembnejši trgovec z orožjem ter glavni izvoznik blaga in opreme, ki sta povezana z balističnimi izstrelki in klasičnim orožjem.

16.

Center za jedrske raziskave Jongbjon

 

Center za raziskave je sodeloval pri proizvodnji plutonija za vojsko. Deluje v okviru Generalnega urada za atomsko energijo (subjekta, ki so ga Združeni narodi na seznam uvrstili 16. julija 2009).


C.   Fizične osebe iz člena 6(2)(b)

#

Ime (in morebitni vzdevki)

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

1.

JON Il-chun

Datum rojstva: 24. 8. 1941

Februarja 2010 je bil KIM Tong-un odstavljen s položaja direktorja Urada 39, ki je med drugim zadolžen za nakup blaga prek diplomatskih predstavništev Demokratične ljudske republike Koreje, da bi se izognili sankcijam. Nadomestil ga je JON Il-chun. JON Il-chun naj bi bil tudi ena vodilnih osebnosti v Državni razvojni banki.

2.

KIM Tong-un

 

Nekdanji direktor „Urada 39“ Centralnega komiteja Delavske stranke, ki je vpleten v financiranje širjenja orožja.

3.

KIM Tong-Myo'ng

(tudi: Kim Chin-so'k)

Leto rojstva: 1964

Državljanstvo: Severna Koreja

Kim Tong-Myo'ng deluje v imenu banke Tanchon Commercial Bank (subjekta, ki so ga Združeni narodi na seznam uvrstili 24. aprila 2009).

Kim Dong Myong je v banki Tanchon opravljal različne funkcije vsaj od leta 2002 in je trenutno njen predsednik. Vlogo je imel tudi pri upravljanju zadev korporacije Amroggang (ki je v lasti ali pod nadzorom banke Tanchon Commercial Bank), pri čemer je uporabljal vzdevek Kim Chin-so'k.


D.   Pravne osebe, subjekti ali organi iz člena 6(2)(b)

#

Ime (in morebitni vzdevki)

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

1.

Amroggang Development Banking Corporation

(tudi: Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank)

Naslov: Tongan-dong, Pjongjang

Subjekt, ki je v lasti ali pod nadzorom banke Tanchon Commercial Bank (subjekta, ki so ga Združeni narodi na seznam uvrstili 24. aprila 2009).

Korporacija Amroggang Development Banking Corporation je bila ustanovljena leta 2006, upravljajo pa jo uradniki banke Tanchon Commercial Bank, ki posreduje pri financiranju prodaje balističnih izstrelkov korporacije KOMID (subjekta, ki so ga Združeni narodi na seznam uvrstili 24. aprila 2009) in je bila vpletena tudi v transakcije v zvezi z balističnimi izstrelki med korporacijo KOMID in iransko skupino Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).

2.

Bank of East Land

(tudi: Dongbang Bank; Tongbang U’nhaeng; Tongbang Bank)

Naslov: PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pjongjang

Severnokorejska finančna institucija, ki omogoča transakcije, povezane z orožjem, in druge oblike podpore proizvajalcu orožja in izvozniku Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Bank of East Land je dejavno sodelovala s korporacijo Green Pine pri prenosu sredstev, pri katerem so se obšle sankcije.

V letih 2007 in 2008 je banka Bank of East Land omogočila transakcije, v katere so bile vpletene korporacija Green Pine in nekatere iranske finančne institucije, med njimi banki Bank Melli in Bank Sepah. Bank of East Land je prav tako omogočila finančne transakcije v korist programa oboroževanja severnokorejskega urada Reconnaissance General Bureau’s (RGB).

3.

Korea Daesong Bank

(tudi: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Naslov: Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pjongjang

tel.: 850 2 381 8221

tel.: 850 218111 int. 8221

faks: 850 2 381 4576

Severnokorejska finančna institucija, ki je neposredno podrejena Uradu 39 in vpletena v spodbujanje severnokorejskih projektov financiranja širjenja orožja.

4.

Korea Daesong General Trading Corporation

(tudi: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Naslov: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pjongjang

tel.: 850 218111 int. 8204/8208

tel.: 850 2 381 8208/4188

faks: 850 2 381 4431/4432

Družba, ki je podrejena Uradu 39 in se uporablja za spodbujanje mednarodnih transakcij v imenu Urada 39.

Direktor Urada 39, Kim Tong-un, je na seznamu iz Priloge V k Uredbi Sveta (EU) št. 329/2007.

5.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC)

(tudi: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Naslov: Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pjongjang

Podrejeni subjekt, ki deluje v imenu ali po navodilih korporacije Korea Ryonbong General Corporation (subjekta, ki so ga Združeni narodi na seznam uvrstili 24. aprila 2009) ali je v njeni lasti ali pod njenim nadzorom.

Zagotavlja finančne storitve v podporo banki Tanchon Commercial Bank (subjektu, ki so ga Združeni narodi na seznam uvrstili 24. aprila 2009) in korporaciji Korea Hyoksin Trading Corporation (subjektu, ki so ga Združeni narodi na seznam uvrstili 16. julija 2009).

Od leta 2008 je banka Tanchon Commercial Bank korporacijo KKBC uporabljala za lažji prenos sredstev, tudi v višini več milijonov dolarjev, vključno s prenosi leta 2009, v katerih so bili udeleženi korporacija Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) (subjekt, ki so ga Združeni narodi na seznam uvrstili 24. aprila 2009) in z njo povezana sredstva po izvoru iz Burme in Kitajske.

Poleg tega je korporacija Hyoksin, ki naj bi bila po podatkih Združenih narodov vpletena v razvoj orožja za množično uničevanje, leta 2008 poskušala uporabiti korporacijo KKBC v povezavi z nabavo opreme z dvojno rabo. Korporacija KKBC ima vsaj eno izpostavo v tujini, v mestu Dandong na Kitajskem.

6.

Urad 39 Delavske stranke Koreje

(tudi: Office #39; Office #39; Bureau 39; centralni komite; Third Floor Division 39.)

Naslov: Second KWP Government Building (Korean: Ch’o’ngsa), Chungso’ng, Urban Tower (Korean’Dong), Chung Ward, Pjongjang; Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pjongjang; Changgwang Street, Pjongjang.

Urad 39 Delavske stranke Koreje je udeležen v nezakoniti gospodarski dejavnosti v podporo severnokorejski vladi. Po celi državi ima izpostave, ki zbirajo in upravljajo sredstva, ter je odgovoren za pridobivanje tujih valut za vodilne v Delavski stranki Koreje, in sicer prek nezakonitih dejavnosti, kot je trgovina z narkotiki. Urad 39 nadzoruje vrsto subjektov v Severni Koreji in tujini, prek katerih opravlja številne nezakonite dejavnosti, vključno s proizvodnjo, tihotapljenjem in distribucijo narkotikov. Vpleten je bil tudi v poizkus nakupa in prenosa luksuznega blaga v Severno Korejo.

Urad 39 je med najpomembnejšimi organizacijami, zadolženimi za pridobivanje sredstev in blaga. Subjekt naj bi bil pod neposrednim poveljstvom Kim Jong Ila; nadzoruje več trgovskih družb, nekatere od njih se ukvarjajo z nezakonitimi dejavnostmi, med njimi urad Daesong General Bureau, ki je del skupine Daesong, največje skupine podjetij v državi. Po nekaterih virih naj bi imel Urad 39 predstavništva v Rimu, Pekingu, Bangkoku, Singapurju, Hongkongu in Dubaju. Navzven Urad 39 redno spreminja svoje ime in podobo. Direktor Urada 39, JON Il-chun, je že na seznamu oseb EU, za katere veljajo sankcije.

Urad 39 je v Sangwonu, provinci South Pyongan, proizvajal metamfetamin in ga dobavljal malim severnokorejskim tihotapcem za nadaljnjo prodajo prek Kitajske in Južne Koreje. Urad 39 upravlja tudi nasade za pridelavo maka v provincah North Hamkyo’ng in South Pyongan ter v krajih Hamhu’ng in Nachinp proizvaja opij in heroin.

Leta 2009 je bil Urad 39 vpleten v neuspešen poizkus nakupa in izvoza dveh v Italiji izdelanih luksuznih jaht v vrednosti več kot 15 milijonov USD prek Kitajske v Severno Korejo. Poizkus izvoza jaht, ki sta bili namenjeni za Kim Jong Ila, so preprečili italijanski organi, ker je šlo za kršitev sankcij Združenih narodov zoper Severno Korejona podlagi Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1718, ki od držav članic izrecno zahteva, da preprečijo dobavo, prodajo ali prenos luksuznega blaga v Severno Korejo.

Urad 39 je za pranje sredstev, pridobljenih z nezakonitimi dejavnostmi, prej uporabljal banko Banco Delta Asia. Finančno ministrstvo ZDA je glede banke Banco Delta Asia leta 2005 presodilo, da predstavlja „veliko tveganje v zvezi s pranjem denarja“ na podlagi člena 311 zakona o domovinski varnosti ZDA (Patriot Act), ker je pomenila nesprejemljivo tveganje pranja denarja in drugih oblik finančnega kriminala.“


21.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 338/48


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1356/2011

z dne 20. decembra 2011

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. decembra 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

61,8

MA

67,1

TN

88,5

TR

107,8

ZZ

81,3

0707 00 05

JO

182,1

TR

149,7

ZZ

165,9

0709 90 70

MA

37,8

TR

140,3

ZZ

89,1

0805 10 20

AR

41,5

BR

39,7

CL

30,5

MA

53,2

TR

67,2

ZA

48,3

ZZ

46,7

0805 20 10

MA

87,3

TR

79,7

ZZ

83,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

75,8

MA

64,3

TR

78,1

ZZ

72,7

0805 50 10

AR

52,9

TR

52,4

ZZ

52,7

0808 10 80

CA

112,8

US

108,5

ZA

121,8

ZZ

114,4

0808 20 50

CN

80,4

ZZ

80,4


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


21.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 338/50


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1357/2011

z dne 20. decembra 2011

o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, vloženih v prvih sedmih dneh decembra 2011 v okviru tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso, ki se upravlja Uredba (ES) št. 620/2009

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 620/2009 z dne 13. julija 2009 o upravljanju uvozne tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso (3) določa podrobna pravila za vložitev zahtevkov in izdajo uvoznih dovoljenj.

(2)

Člen 7(2) Uredbe (ES) št. 1301/2006 določa, da je treba v primerih, kadar količine, zajete v zahtevkih za izdajo dovoljenja, presegajo količine, ki so na voljo za obdobje kvote, določiti koeficient dodelitve za količine, zajete v posameznem zahtevku za izdajo dovoljenja. Zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženi v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 620/2009 med 1. in 7. decembra 2011, presegajo količine, ki so na voljo. Zato je treba določiti koeficient dodelitve in v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zahtevki za uvozna dovoljenja iz kvote z zaporedno številko 09.4449, vloženi med 1. in 7. decembra 2011, v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 620/2009, se pomnožijo s koeficientom dodelitve 0,401722 %.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 182, 15.7.2009, str. 25.


21.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 338/51


UREDBA (EU) št. 1358/2011 EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 14. decembra 2011

o spremembi Uredbe (ES) št. 1745/2003 o uporabi obveznih rezerv (ECB/2003/9)

(ECB/2011/26)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB) in zlasti člena 19.1 Statuta ESCB,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 19.1 Statuta ESCB določa, da Evropska centralna banka (ECB) od kreditnih institucij s sedežem v državah članicah lahko zahteva, da imajo obvezne rezerve na računih pri ECB in nacionalnih centralnih bankah, skladno s cilji monetarne politike, in da Svet ECB lahko opredeli pravila za izračun in določitev zahtevanih obveznih rezerv.

(2)

Uredba (ES) št. 1745/2003 Evropske centralne banke z dne 12. septembra 2003 o uporabi obveznih rezerv (ECB/2003/9) (1) med drugim določa kategorije institucij, ki so obvezniki za obvezne rezerve, in stopnje obveznih rezerv, ki se uporabljajo za določene kategorije obveznosti.

(3)

Dne 8. decembra 2011 je Svet ECB odločil o dodatnih ukrepih izboljšane kreditne podpore za podporo bančnega posojanja in likvidnosti na denarnem trgu euroobmočja. Ker sistema obveznih rezerv ECB ni treba uporabiti za usmerjanje pogojev denarnega trga v enakem obsegu kot v običajnih okoliščinah, je treba znižati stopnjo obveznih rezerv na 1 %, da bi tako izboljšali zagotavljanje likvidnosti nasprotnim strankam pri operacijah denarne politike Eurosistema. Uredbo (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9) je zato treba spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Uredbe (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9)

Člen 4(2) Uredbe (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Stopnja obveznih rezerv 1 % se uporablja za vse ostale obveznosti, ki so vključene v osnovo za obvezne rezerve.“.

Člen 2

Začetek veljavnosti

1.   Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Člen 1 se uporablja od obdobja izpolnjevanja, ki se začne 18. januarja 2012.

V Frankfurtu na Majni, 14. decembra 2011

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 250, 2.10.2003, str. 10.


SKLEPI

21.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 338/52


SKLEP SVETA 2011/857/SZVP

z dne 19. decembra 2011

o spremembi in podaljšanju Skupnega ukrepa 2005/889/SZVP o ustanovitvi Misije pomoči Evropske unije za mejni prehod Rafa (EU BAM Rafah)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 28, člena 42(4) in člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 12. decembra 2005 sprejel Skupni ukrep 2005/889/SZVP o ustanovitvi Misije pomoči Evropske unije za mejni prehod Rafa (EU BAM Rafah) (1).

(2)

Svet je 26. maja 2011 sprejel Sklep 2011/312/SZVP (2) o spremembi Skupnega ukrepa 2005/889/SZVP in o njegovem podaljšanju do 31. decembra 2011.

(3)

Politični in varnostni odbor je 8. novembra 2011 priporočil tehnično podaljšanje EU BAM Rafah za nadaljnjih 6 mesecev.

(4)

EU BAM Rafah bi bilo treba na podlagi sedanjega mandata podaljšati za obdobje od 1. januarja 2012 do 30. junija 2012.

(5)

Prav tako je treba določiti referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z EU BAM Rafah za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2012.

(6)

Misija EU BAM Rafah se bo izvajala v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko ovirale doseganje ciljev zunanjega delovanja Unije iz člena 21 Pogodbe o Evropski uniji –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Skupni ukrep 2005/889/SZVP se spremeni:

(1)

člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Varnost

1.   Poveljnik civilne operacije usmerja načrtovanje varnostnih ukrepov vodje misije in zagotavlja, da se ti ukrepi za EU BAM Rafah ustrezno in uspešno izvajajo v skladu s členoma 5 in 9, pri tem pa se usklajuje z Varnostnim direktoratom Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD).

2.   Vodja misije je odgovoren za varnost EU BAM Rafah in zagotavljanje skladnosti z minimalnimi varnostnimi standardi, ki se uporabljajo za EU BAM Rafah, v skladu s politiko Unije v zvezi z varnostjo osebja, napotenega v operativni vlogi izven Unije v skladu z naslovom V Pogodbe in s tem povezanimi instrumenti.

3.   Vodji misije pomaga višji uradnik za varnost misije (SMSO), ki poroča vodji misije in vzdržuje tesne delovne stike z Varnostnim direktoratom ESZD.

4.   Osebje EU BAM Rafah pred začetkom dela opravi obvezno varnostno usposabljanje v skladu z OPLAN. Osebju se na območju namestitve prav tako zagotovi redno osvežilno usposabljanje, ki ga organizira SMSO.“;

(2)

v členu 13 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z EU BAM Rafah za obdobje od 25. novembra 2005 do 31. decembra 2011, znaša 21 570 000 EUR.

Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z EU BAM Rafah za obdobje od 1. januarja 2012 do 30. junija 2012, znaša 970 000 EUR.“;

(3)

v členu 16 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Veljati preneha 30. junija 2012.“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. januarja 2012.

V Bruslju, 19. decembra 2011

Za Svet

Predsednik

M. DOWGIELEWICZ


(1)  UL L 327, 14.12.2005, str. 28.

(2)  UL L 140, 27.5.2011, str. 55.


21.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 338/54


SKLEP SVETA 2011/858/SZVP

z dne 19. decembra 2011

o spremembah in podaljšanju veljavnosti Sklepa 2010/784/SZVP o Policijski misiji Evropske unije za Palestinska ozemlja (EUPOL COPPS)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 28, člena 42(4) in člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 14. novembra 2005 sprejel Skupni ukrep 2005/797/SZVP (1) o Policijski misiji Evropske unije za Palestinska ozemlja (EUPOL COPPS), nazadnje spremenjen s Sklepom 2009/955/SZVP (2) in s prenehanjem veljavnosti 31. decembra 2010.

(2)

Svet je 17. decembra 2010 sprejel Sklep 2010/784/SZVP (3) o nadaljevanju izvajanja Policijske misije Evropske unije za Palestinska ozemlja s 1. januarjem 2011, s prenehanjem veljavnosti 31. decembra 2011.

(3)

Politični in varnostni odbor (PVO) je 8. novembra 2011 priporočil tehnično nadaljevanje izvajanja EUPOL COPPS misije za dodatnih šest mesecev.

(4)

Na podlagi sedanjega mandata misije EUPOL COPPS bi se moralo njeno izvajanje nadaljevati, in sicer v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2012.

(5)

Prav tako je za isto obdobje treba določiti referenčne finančne zneske za kritje odhodkov misije EUPOL COPPS.

(6)

Misija EUPOL COPPS se bo izvajala v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko ovirale doseganje ciljev zunanjega delovanja Unije, kot je navedeno v členu 21 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2010/784/SZVP se spremeni, kot sledi:

1.

člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Varnost

1.   Poveljnik civilne operacije usmerja načrtovanje varnostnih ukrepov vodje misije in zagotavlja, da se ti ukrepi za misijo EUPOL COPPS ustrezno in učinkovito izvajajo v skladu s členi 5, 6 in 9, pri tem pa se usklajuje z Varnostnim direktoratom Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD).

2.   Vodja misije je odgovoren za varnost misije EUPOL COPPS in zagotavljanje skladnosti z minimalnimi varnostnimi zahtevami, ki se uporabljajo za misijo EUPOL COPPS, v skladu s politiko Unije v zvezi z varnostjo osebja, napotenega v operativni vlogi izven Unije v skladu z naslovom V Pogodbe in s tem povezanimi instrumenti.

3.   Vodji misije pomaga višji uradnik za varnost misije (SMSO), ki poroča vodji misije in bo vzdrževal tesne delovne stike z Varnostnim direktoratom ESZD.

4.   Osebje misije EUPOL COPPS pred začetkom dela opravi obvezno varnostno usposabljanje v skladu z OPLAN. Osebju se na območju namestitve prav tako zagotovi redno osvežilno usposabljanje, ki ga organizira SMSO.“;

2.

odstavek 1 člena 13 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo EUPOL COPPS v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2011 je 8 250 000 EUR.

Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo EUPOL COPPS v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2012 je 4 750 000 EUR.“;

3.

drugi odstavek člena 16 se nadomesti z naslednjim:

„Veljati preneha 30. junija 2012.“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. januarja 2012.

V Bruslju, 19. decembra 2011

Za Svet

Predsednik

M. DOWGIELEWICZ


(1)  UL L 300, 17.11.2005, str. 65.

(2)  UL L 330, 16.12.2009, str. 76.

(3)  UL L 335, 18.12.2010, str. 60.


21.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 338/55


SKLEP SVETA 2011/859/SZVP

z dne 19. decembra 2011

o spremembi Sklepa 2010/232/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Burmi/Mjanmaru

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/232/SZVP z dne 26. aprila 2010 o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Burmi/Mjanmaru (1), zlasti člena 14 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je dne 26. aprila 2010 sprejel Sklep 2010/232/SZVP.

(2)

Podatki o podjetju s seznama iz Priloge I k Sklepu 2010/232/SZVP bi morali biti posodobljeni.

(3)

Zato je potrebno ustrezno spremeniti Prilogo I k Sklepu 2010/232/SZVP –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V Prilogi I k Sklepu 2010/232/SZVP se podatki o podjetju „Mayar (H.K) Ltd“ nadomestijo z naslednjim:

„Mayar India Ltd (podružnica v Yangonu)

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon, Yangon.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 19. decembra 2011

Za Svet

Predsednik

M. KOROLEC


(1)  UL L 105, 27.4.2010, str. 22.


21.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 338/56


SKLEP SVETA 2011/860/SZVP

z dne 19. decembra 2011

o spremembah Sklepa 2010/800/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/800/SZVP z dne 22. decembra 2010 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (1), zlasti členov 9(2) in 12(3) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je dne 22. decembra 2010 sprejel Sklep 2010/800/SZVP, s katerim so bili uvedeni omejevalni ukrepi proti Demokratični ljudski republiki Koreji.

(2)

Svet je podrobno pregledal sezname oseb in subjektov iz prilog II in III Sklepa 2010/800/SZVP, za katere se uporabljata člena 4(1)(b) in (c) ter 5(1)(b) in (c) navedenega sklepa.

(3)

Svet je sklenil, da bi bilo treba za osebe in subjekte iz prilog II in III Sklepa 2010/800/SZVP še naprej uporabljati posebne omejevalne ukrepe, določene v navedenem sklepu.

(4)

Svet je tudi sklenil, da bi bilo treba spremeniti podatke o subjektu iz Priloge II Sklepa 2010/800/SZVP.

(5)

Nadalje je Svet sklenil, da bi bilo treba na seznam oseb, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz prilog II in IV Sklepa 2010/800/SZVP, uvrstiti dodatne osebe in subjekte.

(6)

Zato bi bilo treba sezname oseb in subjektov iz prilog II in III Sklepa 2010/800/SZVP temu ustrezno posodobiti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prilogi II in III Sklepa 2010/800/SZVP se spremenita, kot je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 19. decembra 2011

Za Svet

Predsednik

M. KOROLEC


(1)  UL L 341, 23.12.2010, str. 32.


ANNEX

Decision 2010/800/CFSP shall be amended as follows:

(1)

Annex II shall be amended as follows:

(a)

The following persons shall be added to point (A) and the following entities shall be added to point (B):

A.   List of persons referred to in Articles 4(1)(b) and 5(1)(b)

 

Name

(and possible aliases)

Identifying information

Reasons

1.

Lieutenant General Kim Yong Chol

(alias: Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)

DOB: 1946

Location: Pyongan-Pukto, North Korea

Kim Yong Chol is the commander of Reconnaissance General Bureau (RGB).

2.

Pak To-Chun

DBO: March 9th 1944

POB: Jagang, Rangrim

Member of the National Security Council.

He is in charge of the arms industry. It is reported that he commands the office for nuclear energy. This institution is decisive for DPRK’s nuclear and rocket launcher program.

B.   List of entities referred to in Article 5(1)(b)

 

Name

(and possible aliases)

Identifying information

Reasons

1.

Hesong Trading Corporation

Pyongyang, DPRK

Controlled by Korea Mining Development Corporation (KOMID) (designated by UNSCR 1718 Sanctions Committee in April 2009): primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons.

Involved in supplies with potential use in ballistic missile program.

2.

Tosong Technology Trading Corporation

Pyongyang, DPRK

Controlled by Korea Mining Development Corporation (KOMID) (designated by UNSCR 1718 Sanctions Committee in April 2009): primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons

3.

Korea Complex Equipment Import Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK

Controlled by Korea Ryonbong General Corporation (designated by the UNSCR 1718 Sanctions Committee in April 2009): defence conglomerate specialising in acquisition for DPRK defence industries and support to that country's military-related sales

4.

Korea International Chemical Joint Venture Company

(alias Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)

Hamhung, South Hamgyong Province, DPRK; Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, DPRK; Mangyungdae-gu, Pyongyang, DPRK

Controlled by Korea Ryonbong General Corporation (designated by the UNSCR 1718 Sanctions Committee in April 2009): defence conglomerate specialising in acquisition for DPRK defence industries and support to that country's military-related sales

5.

Korea Kwangsong Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK

Controlled by Korea Ryonbong General Corporation (designated by the UNSCR 1718 Sanctions Committee in April 2009): defence conglomerate specialising in acquisition for DPRK defence industries and support to that country's military-related sales

6.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

(a.k.a.: Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation)

Central District, Pyongyang, DPRK; Mangungdae-gu, Pyongyang, DPRK; Mangyongdae District, Pyongyang, DPRK

Controlled by Korea Ryonbong General Corporation (designated by the UNSCR 1718 Sanctions Committee in April 2009): defence conglomerate specialising in acquisition for DPRK defence industries and support to that country’s military-related sales

Production sites have been modernized lately and are partly intended for processing materials relevant to nuclear production.

7.

Munitions Industry Department

(a.k.a.: Military Supplies Industry Department)

Pyongyang, DPRK

Responsible for overseeing activities of North Korea’s military industries, including the Second Economic Committee (SEC) and KOMID. This includes overseeing the development of North Korea’s ballistic missile and nuclear programmes.

Until recently, it was headed by Jon Pyong Ho. Information suggests former Minitions Industry Department (MID) first vice director Chu Kyu-ch’ang (Ju Gyu-chang) is now director of the MID, which is publicly referred to as the Machine Building Industry Department. Chu served as the overall supervisor for North Korea’s missile development, including oversight of the April 5, 2009 Taepo Dong-2 (TD-2) missile launch and the failed July 2006 TD-2 launch.

8.

Reconnaissance General Bureau (RGB)

(a.k.a.: Chongch’al Ch’ongguk; RGB; KPA Unit 586)

Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, North Korea; Nungrado, Pyongyang, North Korea.

The Reconnaissance General Bureau (RGB) is North Korea’s premiere intelligence organization, created in early 2009 by the merger of existing intelligence organizations from the Korean Workers’ Party, the Operations Department and Office 35, and the Reconnaissance Bureau of the Korean People’s Army. It falls under direct command of the Ministry of Defence and is primarily in charge of gathering military intelligence. RGB trades in conventional arms and controls the EU-designated North Korean conventional arms firm Green Pine Associated Corporation (Green Pine).

(b)

In point (B), the entry for Green Pine Associated Corporation shall be replaced by the following:

 

Name

Identifying information

Reasons

1.

Green Pine Associated Corporation (alias: Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap; Saengpil Associated Company; General Precious Metal Complex (GPM); Myong Dae Company; Twin Dragon Trading (TDT))

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang/Nungrado, Pyongyang

Ch’o’ngsong Yo’nhap has been identified for sanctions for exporting arms or related material from North Korea. Green Pine specializes in the production of maritime military craft and armaments, such as submarines, military boats and missile systems, and has exported torpedoes and technical assistance to Iranian defence-related firms. Green Pine is responsible for approximately half of the arms and related materiel exported by North Korea and has taken over many of the activities of KOMID after its designation by the UNSC.

(2)

In Annex III, the following persons shall be added to point (A) and the following entities shall be added to point (B):

A.   List of persons referred to in Articles 4(1)(c) and 5(1)(c)

 

Name

(and possible aliases)

Identifying information

Reasons

1.

Kim Tong-Myo'ng

(a.k.a.: Kim Chin-so'k)

DOB: 1964, Nationality: North Korean.

Kim Tong-Myo'ng acts on behalf of Tanchon Commercial Bank (designated by the 1718 Committee in April 2009).

Kim Dong Myong has held various positions within Tanchon since at least 2002 and is currently Tanchon's president. He has also played a role in managing Amroggang's affairs (owned or controlled by Tanchon Commercial Bank) using the alias Kim Chin-so'k.

B.   List of entities referred to in Article 5(1)(c)

 

Name

(and possible aliases)

Identifying information

Reasons

1.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC)

(a.k.a.: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, DPRK

A subordinate acting on behalf of or at the direction of, owned or controlled by the Korea Ryonbong General Corporation (designated by the UNSCR 1718 Sanctions Committee in April 2009).

Provides financial services in support of both Tanchon Commercial Bank (designated by UNSCR1718 Sanctions Committee in April 2009) and Korea Hyoksin Trading Corporation (designated by UNSCR1718 Sanctions Committee in July 2009).

Since 2008, Tanchon has been utilizing KKBC to facilitate funds transfers likely amounting to millions of dollars, including transfers involving Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) (designated by UNSCR1718 Sanctions Committee in April 2009) related funds from Burma to China in 2009.

Additionally, Hyoksin, which the UN described as being involved in the development of weapons of mass destruction, sought to use KKBC in connection with a purchase of dual-use equipment in 2008. KKBC has at least one overseas branch in Dandong, China.

2.

Amroggang Development Banking Corporation

(a.k.a.: Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank)

Tongan-dong, Pyongyang, DPRK

Owned or controlled by Tanchon Commercial Bank (designated by the 1718 Committee in April 2009). Established in 2006, Amroggang is managed by Tanchon officials. Tanchon plays a role in financing KOMID’s (designated by the 1718 Committee in April 2009) sales of ballistic missiles and has also been involved in ballistic missile transactions from KOMID to Iran’s Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).

3.

Bank of East Land

(a.k.a.: Dongbang Bank; Tongbang U’nhaeng; Tongbang Bank)

PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, North Korea

North Korean financial institution Bank of East Land (aka Dongbang Bank) facilitates weapons-related transactions for, and other support to, designated arms manufacturer and exporter Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Bank of East Land has actively worked with Green Pine to transfer funds in a manner that circumvents sanctions.

In 2007 and 2008, Bank of East Land facilitated transactions involving Green Pine and designated Iranian financial institutions, including Bank Melli and Bank Sepah. Bank of East Land has also facilitated financial transactions for the benefit of North Korea’s Reconnaissance General Bureau’s (RGB) weapons program.

4.

Office 39 of The Korean Workers’ Party

(a.k.a.: Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee; Third Floor Division 39.)

Second KWP Government Building (Korean: Ch’o’ngsa), Chungso’ng, Urban Tower (Korean’Dong), Chung Ward, Pyongyang, North Korea; Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang, North Korea; Changgwang Street, Pyongyang, North Korea.

Office 39 of the Korean Workers’ Party engages in illicit economic activity to support the North Korean government. It has branches throughout the nation that raise and manage funds and is responsible for earning foreign currency for North Korea’s Korean Workers’ Party senior leadership through illicit activities such as narcotics trafficking. Office 39 controls a number of entities inside North Korea and abroad through which it conducts numerous illicit activities including the production, smuggling, and distribution of narcotics. Office 39 has also been involved in the attempted procurement and transfer to North Korea of luxury goods.

Office 39 figures among the most important organisations assigned with currency and merchandise acquisition. It is said to be directly under the command of KIM Jong-il.

It controls several trading companies some of which are active in illicit activites, among them Daesong General Bureau, part of Daesong group, the largest company group of the country. Office 39 according to some sources entertains representation office in Rome, Beijing, Bangkok, Singapore, Hongkong and Dubai. To the outside office 39 changes name and appearance regularly. Director of office 39, JON il-chun is already listed on the EU sanction list.

Office 39 produced methamphetamine in Sangwon, South Pyongan Province and was also involved in the distribution of methamphetamine to small-scale North Korean smugglers for distribution through China and South Korea. Office 39 also operates poppy farms in North Hamkyo’ng Province and North Pyongan Province and produces opium and heroin in Hamhu’ng and Nachin.

In 2009, Office 39 was involved in the failed attempt to purchase and export to North Korea – through China – two Italian-made luxury yachts worth more than $15 million. Halted by Italian authorities, the attempted export of the yachts destined for Kim Jong-il was in violation of United Nations sanctions against North Korea under UNSCR 1718, which specifically require Member States to prevent the supply, sale, or transfer of luxury goods to North Korea.

Office 39 previously used Banco Delta Asia to launder illicit proceeds. Banco Delta Asia was identified by the Treasury Department in September 2005 as a ‘primary money laundering concern’ under Section 311 of the USA PATRIOT Act because it represented an unacceptable risk of money laundering and other financial crimes.


21.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 338/61


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 19. decembra 2011

o začasnem odstopanju od pravil o poreklu iz Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 zaradi upoštevanja posebnih razmer v Keniji v zvezi s fileti tuna

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 9269)

(2011/861/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1528/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu (1), in zlasti člena 36(4) Priloge II k Uredbi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 36 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 je Kenija 16. februarja 2011 zahtevala odstopanje od pravil o poreklu iz navedene priloge za obdobje enega leta. Kenija je 20. septembra 2011 predložila dodatne informacije v zvezi z zahtevkom. Zahtevek zadeva celotno količino 2 000 ton filetov tuna iz tarifne številke HS 1604. Zahtevek je bil vložen, ker sta se ulov in dobava surovega tuna s poreklom zmanjšala ter zaradi problema piratstva.

(2)

Po informacijah, ki jih je predložila Kenija, je ulov surovega tuna s poreklom nenavadno majhen celo v primerjavi z običajnimi sezonskimi nihanji in je privedel do zmanjšanja proizvodnje filetov tuna. Poleg tega je Kenija izpostavila tveganje zaradi piratstva pri dobavi surovega tuna. Zaradi teh neobičajnih razmer Kenija v določenem obdobju ne more izpolnjevati pravil o poreklu iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007.

(3)

Za zagotovitev neprekinjenega uvoza proizvodov iz držav AKP v Unijo in tekočega prehoda od Sporazuma o partnerstvu AKP-ES k Sporazumu o določitvi okvira za Sporazum o začasnem gospodarskem partnerstvu (Sporazum o začasnem partnerstvu VAS-EU) je treba odobriti novo odstopanje z retroaktivnim učinkom od 1. januarja 2011.

(4)

Začasno odstopanje od pravil o poreklu iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 ne bi povzročilo resne škode obstoječi industriji Skupnosti ob upoštevanju zadevnega uvoza, če se spoštujejo nekateri pogoji v zvezi s količinami, nadzorom in trajanjem.

(5)

Zato je odobritev začasnega odstopanja iz člena 36(1)(a) Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 upravičena.

(6)

Keniji bo odobreno samodejno odstopanje od pravil o poreklu za filete tuna iz tarifne številke HS 1604 v skladu s členom 41(8) Protokola o poreklu, priloženega k Sporazumu o začasnem partnerstvu VAS–EU, ko začne navedeni sporazum veljati ali se začasno uporabljati.

(7)

V skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 1528/2007 se pravila o poreklu iz Priloge II k navedeni uredbi in odstopanja od njih nadomestijo s pravili Sporazuma o začasnem partnerstvu VAS–EU, katerega začetek veljavnosti ali začasna uporaba sta predvidena za leto 2012. Zato se mora to odstopanje uporabljati do 31. decembra 2011. Za leto 2011 naj bi se odstopanje še odobrilo, vendar bo celotni položaj, vključno s stanjem ratifikacije začasnega sporazuma o partnerstvu VAS-EU, ponovno ocenjen leta 2012.

(8)

V skladu s členom 41(8) Protokola o poreklu, priloženega k Sporazumu o začasnem partnerstvu VAS–EU, je samodejno odstopanje od pravil o poreklu omejeno na letno kvoto 2 000 ton filetov tuna za države, ki so parafirale Sporazum o začasnem partnerstvu VAS–EU (Kenija, Uganda, Tanzanija, Ruanda in Burundi). Kenija je edina država regije, ki trenutno izvaža filete tuna v Unijo. Zato je primerno, da se Keniji odobri odstopanje v skladu s členom 36 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 v zvezi z 2 000 tonami filetov tuna, kar ne presega celotne letne kvote, odobrene regiji VAS na podlagi Sporazuma o začasnem partnerstvu VAS-EU.

(9)

V skladu s tem je treba Keniji odobriti odstopanje v zvezi z 2 000 tonami filetov tuna za obdobje enega leta.

(10)

Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) določa pravila v zvezi z upravljanjem tarifnih kvot. Zaradi učinkovitega upravljanja, ki ga v tesnem sodelovanju izvajajo organi Kenije, carinski organi držav članic in Komisija, je treba navedena pravila smiselno uporabljati za količine, uvožene v skladu z odstopanjem, odobrenim s tem sklepom.

(11)

Za zagotovitev učinkovitega spremljanja izvajanja odstopanja morajo organi Kenije Komisiji redno sporočati podrobne podatke o izdanih potrdilih o gibanju blaga EUR.1.

(12)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Z odstopanjem od Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 in v skladu s členom 36(1)(a) navedene priloge se fileti tuna iz tarifne številke HS 1604, proizvedeni iz materialov brez porekla, štejejo za proizvod s poreklom iz Kenije v skladu s pogoji iz členov od 2 do 6 tega sklepa.

Člen 2

Odstopanje iz člena 1 se uporablja za proizvode in količine iz Kenije, navedene v Prilogi, ki so prijavljeni za sprostitev v prosti promet v Uniji med 1. januarjem 2011 in 31. decembrom 2011.

Člen 3

Količine iz Priloge k temu sklepu se upravljajo v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 4

Carinski organi Kenije sprejmejo potrebne ukrepe za izvajanje količinskih pregledov v zvezi z izvozom proizvodov iz člena 1.

Vsa potrdila o gibanju blaga EUR.1, ki jih izdajo za zadevne proizvode, vsebujejo sklic na ta sklep.

Pristojni organi Kenije Komisiji vsake tri mesece pošljejo izjavo o količinah, za katere so bila v skladu s tem sklepom izdana potrdila o gibanju blaga EUR.1, in zaporedne številke teh potrdil.

Člen 5

Polje 7 potrdil o gibanju blaga EUR.1, izdanih na podlagi tega sklepa, vsebuje naslednjo navedbo:

„Derogation — Implementing Decision 2011/861/EU“.

Člen 6

Ta sklep se uporablja od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011.

Člen 7

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 19. decembra 2011

Za Komisijo

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  UL L 348, 31.12.2007, str. 1.

(2)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.


PRILOGA

Zaporedna številka

Oznaka KN

Opis blaga

Obdobje

Količine

09.1667

1604 14 16

Fileti tuna

1.1.2011 do 31.12.2011

2 000 ton


21.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 338/64


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 19. decembra 2011

o odobritvi nekaterih spremenjenih programov za izkoreninjenje in spremljanje živalskih bolezni in zoonoz za leto 2011 in spremembi Sklepa 2010/712/EU glede finančnega prispevka Unije za programe, odobrene z navedenim sklepom

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 9478)

(2011/862/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 2009/470/ES z dne 25. maja 2009 o odhodkih na področju veterine (1) in zlasti člena 27(5) in (6) ter člena 28(2) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba 2009/470/ES določa postopke za dodelitev finančnega prispevka Unije za programe za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje živalskih bolezni in zoonoz.

(2)

Odločba Komisije 2008/341/ES z dne 25. aprila 2008 o določitvi meril Skupnosti za nacionalne programe za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje nekaterih živalskih bolezni in zoonoz (2) določa, da morajo programi za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje živalskih bolezni in zoonoz iz Priloge k navedeni odločbi, ki jih države članice predložijo Komisiji, izpolnjevati vsaj merila iz Priloge k Odločbi 2008/341/ES, da bi bili odobreni v skladu z ukrepi iz člena 27(1) Odločbe 2009/470/ES.

(3)

S Sklepom Komisije 2010/712/EU z dne 23. novembra 2010 o odobritvi letnih in večletnih programov ter finančnega prispevka Unije za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje nekaterih živalskih bolezni in zoonoz, ki so jih države članice predložile za leto 2011 in naslednja leta (3), so bili odobreni nekateri nacionalni programi ter določena stopnja in najvišji znesek finančnega prispevka Unije za vsak program, ki so ga predložile države članice.

(4)

Komisija je ocenila poročila držav članic o izdatkih za navedene programe. Rezultati navedene ocene kažejo, da nekatere države članice dodeljenih sredstev za leto 2011 ne bodo porabile v celoti, druge pa jih bodo porabile več.

(5)

Nekatere države članice so obvestile Komisijo, da glede na sedanji finančni položaj potrebujejo dodatno podporo za izplačilo nadomestil lastnikom izločenih živali ter druge ukrepe, financirane na ravni 50 %, da se zagotovi kontinuiteta veterinarskih programov, ki jih sofinancira EU, in ohrani pozitiven trend v zvezi z različnimi boleznimi.

(6)

Komisija je preučila zahtevke za povečano stopnjo financiranja ob upoštevanju veterinarskih razmer in razpoložljivosti sredstev sedanjega finančnega leta ter sklenila, da je za upravičene ukrepe, ki se financirajo na ravni 50 %, primerno okrepiti podporo s spremembo stopnje financiranja na 60 %.

(7)

Zato je treba finančni prispevek Unije za številne nacionalne programe prilagoditi. Primerno je, da se dodeljena sredstva iz nacionalnih programov, ki ne bodo porabljena v celoti, prerazporedijo za tiste, pri katerih bo dodeljeni znesek presežen. Prerazporeditev mora temeljiti na najnovejših podatkih o odhodkih, ki so v zadevnih državah članicah dejansko nastali.

(8)

Poleg tega je Portugalska predložila spremenjeni program za izkoreninjenje goveje bruceloze, Latvija je predložila spremenjeni program za nadzor salmoneloze, Romunija in Slovaška sta predložili spremenjena programa za nadzor in spremljanje klasične prašičje kuge, Danska je predložila spremenjeni program spremljanja aviarne influence pri perutnini in divjih pticah, Belgija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Irska, Španija, Francija, Italija, Ciper, Latvija, Luksemburg, Madžarska, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Slovenija, Slovaška, Finska, Švedska in Združeno kraljestvo so predložili spremenjene programe za transmisivne spongiformne encefalopatije (TSE), govejo spongiformno encefalopatijo (BSE) in praskavec, Romunija, Slovenija in Finska pa so predložile spremenjene programe za izkoreninjenje stekline.

(9)

Komisija je navedene spremenjene programe ocenila z veterinarskega in finančnega vidika. Ugotovljeno je bilo, da so skladni z ustrezno veterinarsko zakonodajo Unije in zlasti z merili iz Priloge k Odločbi 2008/341/ES. Zato je treba spremenjene programe odobriti.

(10)

Sklep 2010/712/EU je zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odobritev spremenjenega programa za izkoreninjenje goveje bruceloze, ki ga je predložila Portugalska

Spremenjeni program za govejo brucelozo, ki ga je 12. aprila 2011 predložila Portugalska, se s tem sklepom odobri za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011.

Člen 2

Odobritev spremenjenih programov za salmonelozo (zoonotsko salmonelo) v matičnih jatah, jatah nesnic in jatah brojlerjev Gallus gallus ter v jatah puranov (Meleagris gallopavo), ki sta ju predložili Belgija in Latvija

Naslednja spremenjena programa za nadzor nekaterih zoonotskih salmonel v matičnih jatah, jatah nesnic in jatah brojlerjev Gallus gallus ter jatah puranov (Meleagris gallopavo) se odobrita za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011:

(a)

program, ki ga je 26. julija 2011 predložila Belgija;

(b)

program, ki ga je 8. marca 2011 predložila Latvija.

Člen 3

Odobritev spremenjenih programov za klasično prašičjo kugo, ki sta ju predložili Romunija in Slovaška

Naslednja spremenjena programa za nadzor in spremljanje klasične prašičje kuge se s tem sklepom odobrita za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011:

(a)

program, ki ga je 7. oktobra 2011 predložila Romunija;

(b)

program, ki ga je 21. novembra 2011 predložila Slovaška.

Člen 4

Odobritev spremenjenega programa spremljanja aviarne influence pri perutnini in divjih pticah, ki ga je predložila Danska

Spremenjeni program spremljanja aviarne influence pri perutnini in divjih pticah, ki ga je Danska predložila 4. marca 2011, se odobri za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011.

Člen 5

Odobritev spremenjenih programov za transmisivne spongiformne encefalopatije (TSE), govejo spongiformno encefalopatijo (BSE) in praskavec, ki so jih predložile nekatere države članice

Naslednji spremenjeni programi za spremljanje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE) ter izkoreninjenje goveje spongiformne encefalopatije (BSE) in praskavca se s tem sklepom odobrijo za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011:

(a)

program, ki ga je 15. junija 2011 predložila Belgija;

(b)

program, ki ga je 17. junija 2011 predložila Češka;

(c)

program, ki ga je 8. junija 2011 predložila Danska;

(d)

program, ki ga je 14. junija 2011 predložila Nemčija;

(e)

program, ki ga je 27. junija 2011 predložila Estonija;

(f)

program, ki ga je 29. junija 2011 predložila Irska;

(g)

program, ki ga je 1. julija 2011 predložila Španija;

(h)

program, ki ga je 13. julija 2011 predložila Francija;

(i)

program, ki ga je 22. junija 2011 predložila Italija;

(j)

program, ki ga je 30. junija 2011 predložil Ciper;

(k)

program, ki ga je 28. junija 2011 predložila Latvija;

(l)

program, ki ga je 24. junija 2011 predložil Luksemburg;

(m)

program, ki ga je 29. junija 2011 predložila Madžarska;

(n)

program, ki ga je 30. junija 2011 predložila Nizozemska;

(o)

program, ki ga je 29. junija 2011 predložila Avstrija;

(p)

program, ki ga je 28. junija 2011 predložila Poljska;

(q)

program, ki ga je 29. junija 2011 predložila Portugalska;

(r)

program, ki ga je 8. junija 2011 predložila Slovenija;

(s)

program, ki ga je 30. junija 2011 predložila Slovaška;

(t)

program, ki ga je 22. junija 2011 predložila Finska;

(u)

program, ki ga je 20. junija 2011 predložila Švedska;

(v)

program, ki ga je 28. junija 2011 predložilo Združeno kraljestvo.

Člen 6

Odobritev spremenjenih programov za steklino, ki sta ju predložili Romunija in Finska

Naslednja spremenjena programa za steklino se s tem sklepom odobrita za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011:

(a)

program, ki ga je 23. septembra 2011 predložila Romunija;

(b)

program, ki ga je 15. septembra 2011 predložila Finska.

Člen 7

Odobritev spremenjenega večletnega programa za steklino, ki ga je predložila Slovenija

Spremenjeni večletni program za steklino, ki ga je 16. septembra 2011 predložila Slovenija, se s tem sklepom odobri za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2012.

Člen 8

Spremembe Sklepa 2010/712/EU

Sklep 2010/712/EU se spremeni:

1.

člen 1 se spremeni:

(a)

v odstavku 2(b) se „50 %“ nadomesti s „60 %“;

(b)

odstavek 2(c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

ne presega naslednjih vrednosti:

(i)

4 600 000 EUR za Španijo;

(ii)

3 000 000 EUR za Italijo;

(iii)

90 000 EUR za Ciper;

(iv)

1 040 000 EUR za Portugalsko;

(v)

1 350 000 EUR za Združeno kraljestvo.“;

(c)

v odstavku 3 se točke (a) do (d) nadomestijo z naslednjim:

„(a)

:

za rose bengal test

:

0,24 EUR na test;

(b)

:

za test SAT

:

0,24 EUR na test;

(c)

:

za test vezave komplementa

:

0,48 EUR na test;

(d)

:

za test ELISA

:

1,2 EUR na test;“;

2.

člen 2 se spremeni:

(a)

v odstavku 2(b) se „50 %“ nadomesti s „60 %“;

(b)

odstavek 2(c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

ne presega naslednjih vrednosti:

(i)

16 000 000 EUR za Irsko;

(ii)

18 500 000 EUR za Španijo;

(iii)

5 500 000 EUR za Italijo;

(iv)

1 440 000 EUR za Portugalsko;

(v)

26 500 000 EUR za Združeno kraljestvo.“;

(c)

v odstavku 3 se točki (a) in (b) nadomestita z naslednjim:

„(a)

:

za tuberkulinski test

:

2,4 EUR na test;

(b)

:

za gama-interferonski test

:

6 EUR na test;“;

3.

člen 3 se spremeni:

(a)

v odstavku 2(b) se „50 %“ nadomesti s „60 %“;

(b)

odstavek 2(c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

ne presega naslednjih vrednosti:

(i)

160 000 EUR za Grčijo;

(ii)

9 200 000 EUR za Španijo;

(iii)

4 200 000 EUR za Italijo;

(iv)

85 000 EUR za Ciper;

(v)

2 260 000 EUR za Portugalsko.“;

(c)

v odstavku 3 se točki (a) in (b) nadomestita z naslednjim:

„(a)

:

za rose bengal test

:

0,24 EUR na test;

(b)

:

za test vezave komplementa

:

0,48 EUR na test;“;

4.

člen 4 se spremeni:

(a)

v odstavku 2(b) se „50 %“ nadomesti s „60 %“;

(b)

odstavek 2(c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

ne presega naslednjih vrednosti:

(i)

420 000 EUR za Belgijo;

(ii)

10 000 EUR za Bolgarijo;

(iii)

1 700 000 EUR za Češko;

(iv)

0 EUR za Dansko;

(v)

400 000 EUR za Nemčijo;

(vi)

10 000 EUR za Estonijo;

(vii)

10 000 EUR za Irsko;

(viii)

100 000 EUR za Grčijo;

(ix)

5 200 000 EUR za Španijo;

(x)

3 000 000 EUR za Francijo;

(xi)

300 000 EUR za Italijo;

(xii)

20 000 EUR za Latvijo;

(xiii)

5 000 EUR za Litvo;

(xiv)

60 000 EUR za Madžarsko;

(xv)

10 000 EUR za Malto;

(xvi)

50 000 EUR za Nizozemsko;

(xvii)

160 000 EUR za Avstrijo;

(xviii)

50 000 EUR za Poljsko;

(xix)

1 650 000 EUR za Portugalsko;

(xx)

100 000 EUR za Romunijo;

(xxi)

50 000 EUR za Slovenijo;

(xxii)

60 000 EUR za Slovaško;

(xxiii)

20 000 EUR za Finsko;

(xxiv)

20 000 EUR za Švedsko.“;

(c)

v odstavku 3 se točke (a) do (f) nadomestijo z naslednjim:

„(a)

:

za test ELISA

:

3 EUR na test;

(b)

:

za test PCR

:

12 EUR na test;

(c)

:

za nakup monovalentnih cepiv

:

0,36 EUR na odmerek;

(d)

:

za nakup bivalentnih cepiv

:

0,54 EUR na odmerek;

(e)

:

za cepljenje goveda

:

1,80 EUR na cepljeno govedo ne glede na število in vrste uporabljenih odmerkov cepiva;

(f)

:

za cepljenje ovc in koz

:

0,90 EUR na cepljeno ovco ali kozo ne glede na število in vrste uporabljenih odmerkov cepiva.“;

5.

člen 5 se spremeni:

(a)

v odstavku 2(b) se „50 %“ nadomesti s „60 %“;

(b)

odstavek 2(c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

ne presega naslednjih vrednosti:

(i)

1 200 000 EUR za Belgijo;

(ii)

25 000 EUR za Bolgarijo;

(iii)

2 100 000 EUR za Češko;

(iv)

340 000 EUR za Dansko;

(v)

1 000 000 EUR za Nemčijo;

(vi)

40 000 EUR za Estonijo;

(vii)

120 000 EUR za Irsko;

(viii)

1 000 000 EUR za Grčijo;

(ix)

1 300 000 EUR za Španijo;

(x)

660 000 EUR za Francijo;

(xi)

1 700 000 EUR za Italijo;

(xii)

150 000 EUR za Ciper;

(xiii)

1 650 000 EUR za Latvijo;

(xiv)

20 000 EUR za Luksemburg;

(xv)

2 400 000 EUR za Madžarsko;

(xvi)

150 000 EUR za Malto;

(xvii)

3 900 000 EUR za Nizozemsko;

(xviii)

1 200 000 EUR za Avstrijo;

(xix)

4 800 000 EUR za Poljsko;

(xx)

65 000 EUR za Portugalsko;

(xxi)

500 000 EUR za Romunijo;

(xxii)

120 000 EUR za Slovenijo;

(xxiii)

600 000 EUR za Slovaško;

(xxiv)

75 000 EUR za Združeno kraljestvo.“;

(c)

v odstavku 3 se točke (a) do (e) nadomestijo z naslednjim:

„(a)

:

za bakteriološki test (gojenje/izolacija)

:

8,4 EUR na test;

(b)

:

za nakup cepiva

:

0,06 EUR na odmerek;

(c)

:

za serotipizacijo ustreznih izolatov Salmonelle spp.

:

24 EUR na test;

(d)

:

za bakteriološki test za potrditev učinkovitosti razkuževanja kokošnjakov po depopulaciji jate, pozitivne na salmonelo

:

6 EUR na test;

(e)

:

za test za odkrivanje protimikrobnih snovi ali zaviralnega učinka na bakterijsko rast v tkivih ptic iz jat, testiranih na salmonelo

:

6 EUR na test;“;

6.

člen 6 se spremeni:

(a)

v odstavku 2(b) se „50 %“ nadomesti s „60 %“;

(b)

odstavek 2(c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

ne presega naslednjih vrednosti:

(i)

120 000 EUR za Bolgarijo;

(ii)

1 600 000 EUR za Nemčijo;

(iii)

240 000 EUR za Francijo;

(iv)

160 000 EUR za Italijo;

(v)

700 000 EUR za Madžarsko;

(vi)

700 000 EUR za Romunijo;

(vii)

30 000 EUR za Slovenijo;

(viii)

300 000 EUR za Slovaško.“;

(c)

v odstavku 3 se „2,5 EUR“ nadomesti s „3 EUR“;

7.

člen 8 se spremeni:

(a)

v odstavku 2(b) se „50 %“ nadomesti s „60 %“;

(b)

odstavek 2(c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

ne presega naslednjih vrednosti:

(i)

90 000 EUR za Belgijo;

(ii)

25 000 EUR za Bolgarijo;

(iii)

70 000 EUR za Češko;

(iv)

80 000 EUR za Dansko;

(v)

300 000 EUR za Nemčijo;

(vi)

10 000 EUR za Estonijo;

(vii)

75 000 EUR za Irsko;

(viii)

50 000 EUR za Grčijo;

(ix)

150 000 EUR za Španijo;

(x)

150 000 EUR za Francijo;

(xi)

1 000 000 EUR za Italijo;

(xii)

20 000 EUR za Ciper;

(xiii)

45 000 EUR za Latvijo;

(xiv)

10 000 EUR za Litvo;

(xv)

10 000 EUR za Luksemburg;

(xvi)

360 000 EUR za Madžarsko;

(xvii)

20 000 EUR za Malto;

(xviii)

360 000 EUR za Nizozemsko;

(xix)

60 000 EUR za Avstrijo;

(xx)

100 000 EUR za Poljsko;

(xxi)

45 000 EUR za Portugalsko;

(xxii)

180 000 EUR za Romunijo;

(xxiii)

50 000 EUR za Slovenijo;

(xxiv)

15 000 EUR za Slovaško;

(xxv)

25 000 EUR za Finsko;

(xxvi)

50 000 EUR za Švedsko;

(xxvii)

160 000 EUR za Združeno kraljestvo.“;

(c)

v odstavku 3 se točke (a) do (e) nadomestijo z naslednjim:

„(a)

:

za test ELISA

:

2,4 EUR na test;

(b)

:

za imunodifuzijski agar-gel test

:

1,44 EUR na test;

(c)

:

za test HI za H5/H7

:

14,40 EUR na test;

(d)

:

za test izolacije virusa

:

48 EUR na test;

(e)

:

za test PCR

:

24 EUR na test.“;

8.

člen 9 se spremeni:

(a)

v odstavku 2(c) se „50 %“ nadomesti s „60 %“;

(b)

odstavek 2(d) se nadomesti z naslednjim:

„(d)

ne presega naslednjih vrednosti:

(i)

1 900 000 EUR za Belgijo;

(ii)

330 000 EUR za Bolgarijo;

(iii)

1 030 000 EUR za Češko;

(iv)

1 370 000 EUR za Dansko;

(v)

7 750 000 EUR za Nemčijo;

(vi)

330 000 EUR za Estonijo;

(vii)

4 000 000 EUR za Irsko;

(viii)

2 000 000 EUR za Grčijo;

(ix)

6 650 000 EUR za Španijo;

(x)

18 850 000 EUR za Francijo;

(xi)

6 000 000 EUR za Italijo;

(xii)

1 700 000 EUR za Ciper;

(xiii)

320 000 EUR za Latvijo;

(xiv)

720 000 EUR za Litvo;

(xv)

125 000 EUR za Luksemburg;

(xvi)

1 180 000 EUR za Madžarsko;

(xvii)

25 000 EUR za Malto;

(xviii)

3 530 000 EUR za Nizozemsko;

(xix)

1 800 000 EUR za Avstrijo;

(xx)

3 440 000 EUR za Poljsko;

(xxi)

1 800 000 EUR za Portugalsko;

(xxii)

1 000 000 EUR za Romunijo;

(xxiii)

250 000 EUR za Slovenijo;

(xxiv)

550 000 EUR za Slovaško;

(xxv)

580 000 EUR za Finsko;

(xxvi)

850 000 EUR za Švedsko;

(xxvii)

6 500 000 EUR za Združeno kraljestvo.“;

(c)

v odstavku 3(d) se „10 EUR“ nadomesti z „12 EUR“;

9.

v členu 10 se odstavek 2(c) spremeni:

(a)

v točki (i) se „1 800 000 EUR“ nadomesti z „850 000 EUR“;

(b)

v točki (ii) se „620 000 EUR“ nadomesti s „570 000 EUR“;

(c)

v točki (iv) se „7 110 000 EUR“ nadomesti z „8 110 000 EUR“;

(d)

v točki (v) se „5 000 000 EUR“ nadomesti z „2 100 000 EUR“;

(e)

v točki (vii) se „200 000 EUR“ nadomesti z „290 000 EUR“;

10.

v členu 10(4) se „odstavka 2 in 3“ nadomesti z „odstavek 2(a) in (b) ter odstavek 3“;

11.

v členu 11 se odstavek 5(c) spremeni:

(a)

v točki (i) se „2 250 000 EUR“ nadomesti z „1 600 000 EUR“;

(b)

v točki (ii) se „1 800 000 EUR“ nadomesti z „1 500 000 EUR“;

(c)

v točki (v) se „740 000 EUR“ nadomesti z „850 000 EUR“;

12.

v členu 11(7) se „odstavka 5 in 6“ nadomesti z „odstavek 5(a) in (b) ter odstavek 6“.

Člen 9

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 19. decembra 2011

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 155, 18.6.2009, str. 30.

(2)  UL L 115, 29.4.2008, str. 44.

(3)  UL L 309, 25.11.2010, str. 18.


AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

21.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 338/70


SKLEP št. 2/2011 SKUPNEGA ODBORA SKUPNOSTI IN ŠVICE ZA ZRAČNI PROMET, KI JE BIL USTANOVLJEN NA PODLAGI SPORAZUMA MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN ŠVICARSKO KONFEDERACIJO O ZRAČNEM PROMETU

z dne 25. novembra 2011

o nadomestitvi Priloge k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu

(2011/2/EU)

ODBOR SKUPNOSTI IN ŠVICE ZA ZRAČNI PROMET JE –

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) ter zlasti člena 23(4) Sporazuma –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Edini člen

Priloga k Sporazumu se s 1. februarjem 2012 nadomesti s Prilogo k temu sklepu.

V Bruslju, 25. novembra 2011

Za Skupni odbor

Vodja delegacije Evropske unije

Matthew BALDWIN

Vodja švicarske delegacije

Peter MÜLLER


PRILOGA

Za namene tega sporazuma velja:

na podlagi Lizbonske pogodbe, ki je začela veljati 1. decembra 2009, Evropska unija nadomesti in nasledi Evropsko skupnost,

kadar akti iz te priloge vsebujejo sklicevanje na države članice Evropske skupnosti, ki je bila nadomeščena z Evropsko unijo, ali zahtevo po povezavi s slednjo, se za namen Sporazuma razume, da se sklicevanja enako nanašajo na Švico ali na zahtevo po povezavi s Švico,

sklicevanja na uredbi Sveta (EGS) št. 2407/92 in (EGS) št. 2408/92 v členih 4, 15, 18, 27 in 35 Sporazuma se razumejo kot sklicevanja na Uredbo (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta,

brez poseganja v člen 15 tega sporazuma zajema izraz „letalski prevoznik Skupnosti“ v naslednjih direktivah in uredbah Skupnosti tudi letalskega prevoznika z licenco in glavno poslovno enoto ter registriranim sedežem, če ga ima, v Švici v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 1008/2008. Vsako sklicevanje na Uredbo (EGS) št. 2407/92 se razume kot sklicevanje na Uredbo (ES) št. 1008/2008,

vsi sklici v naslednjih besedilih na člena 81 in 82 Pogodbe ali na člena 101 in 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije se razumejo kot sklici na člena 8 in 9 tega sporazuma.

1.   Liberalizacija letalstva in drugi predpisi civilnega letalstva

Št. 1008/2008

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti

Št. 2000/79

Direktiva Sveta z dne 27. novembra 2000 o Evropskem sporazumu o razporejanju delovnega časa mobilnih delavcev v civilnem letalstvu, ki so ga sklenili Združenje evropskih letalskih prevoznikov (AEA), Evropska federacija delavcev v prometu (ETF), Evropsko združenje pilotov (ECA), Evropsko združenje regionalnih letalskih prevoznikov (ERA) in Mednarodno združenje letalskih prevoznikov (IACA)

Št. 93/104

Direktiva Sveta z dne 23. novembra 1993 o določenih vidikih organizacije delovnega časa, kakor je bila spremenjena z:

Direktivo 2000/34/ES

Št. 437/2003

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2003 o statističnih podatkih v zvezi z zračnim prevozom potnikov, tovora in pošte

Št. 1358/2003

Uredba Komisije z dne 31. julija 2003 o izvajanju Uredbe (ES) št. 437/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih v zvezi z zračnim prevozom potnikov, tovora in pošte ter o spremembi prilog I in II k Uredbi

Št. 785/2004

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje, kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (EU) št. 285/2010

Št. 95/93

Uredba Sveta z dne 18. januarja 1993 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti (členi 1–12), kakor je bila spremenjena z:

Uredbo (ES) št. 793/2004

Št. 2009/12

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o letaliških pristojbinah (ki jo bo Švica uporabljala od 1. julija 2011)

Št. 96/67

Direktiva Sveta z dne 15. oktobra 1996 o dostopu do trga storitev zemeljske oskrbe na letališčih Skupnosti

(členi 1–9, 11–23 in 25)

Št. 80/2009

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. januarja 2009 o kodeksu poslovanja računalniških sistemov rezervacij in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2299/89

2.   Predpisi o konkurenci

Št. 3975/87

Uredba Sveta z dne 14. decembra 1987 o postopku za uporabo pravil o konkurenci za podjetja v sektorju zračnega prevoza (člen 6(3)), kakor je bila nazadnje spremenjena z:

Uredbo Sveta (ES) št. 1/2003 (členi 1–13 in 15–45)

Št. 1/2003

Uredba Sveta z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (členi 1–13 in 15–45)

(Če se ta uredba uporablja pri izvajanju tega sporazuma. Vključitev te uredbe ne vpliva na delitev nalog v skladu s tem sporazumom.)

Uredba (EGS) št. 17/62 je bila razveljavljena z Uredbo (ES) št. 1/2003, razen člena 8(3), ki se še naprej uporablja za odločbe, sprejete v skladu s členom 81(3) Pogodbe, pred datumom uporabe te uredbe do datuma izteka veljavnosti teh odločb.

Št. 773/2004

Uredba Komisije z dne 7. aprila 2004 v zvezi z vodenjem postopkov Komisije v skladu s členoma 81 in 82 Pogodbe ES, kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (ES) št. 1792/2006

Uredbo Komisije (ES) št. 622/2008

Št. 139/2004

Uredba Sveta z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (Uredba ES o združitvah)

(členi 1–18, 19(1) in (2), 20–23)

V skladu s členom 4(5) Uredbe o združitvah se med Evropsko skupnostjo in Švico uporablja naslednje:

1.

Pri koncentraciji, kakor je opredeljena v členu 3 Uredbe (ES) št. 139/2004 in ki nima razsežnosti Skupnosti v smislu člena 1 navedene uredbe ter ki se lahko preveri po nacionalnem pravu o konkurenci vsaj treh držav članic ES in Švicarske konfederacije, lahko osebe ali podjetja iz člena 4(2) navedene uredbe pred vsako priglasitvijo pristojnim organom z utemeljeno vlogo obvestijo Komisijo ES, da bi morala koncentracijo pregledati Komisija.

2.

Evropska komisija v skladu s členom 4(5) Uredbe (ES) št. 139/2004 in prejšnjim odstavkom vse vloge nemudoma pošlje Švicarski konfederaciji.

3.

Če Švicarska konfederacija izrazi nesoglasje v zvezi z zahtevo po predložitvi zadeve, pristojni švicarski urad za konkurenco ohrani svojo pristojnost in Švicarska konfederacija v skladu s tem odstavkom zadeve ne predloži naprej.

Ob upoštevanju rokov iz členov 4(4) in (5), 9(2) in (6) ter 22(2) Uredbe o združitvah:

1.

Evropska komisija v skladu s členom 4(4) in (5), členom 9(2) in (6) ter členom 22(2) vse zadevne dokumente nemudoma pošlje pristojnemu švicarskemu uradu za konkurenco.

2.

Roki iz člena 4(4) in (5), člena 9(2) in (6) ter člena 22(2) Uredbe (ES) št. 139/2004 za Švicarsko konfederacijo začnejo teči, ko pristojni švicarski urad za konkurenco prejme zadevne dokumente.

Št. 802/2004

Uredba Komisije z dne 7. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 o nadzoru koncentracij podjetij (členi 1–24), kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (ES) št. 1792/2006

Uredbo Komisije (ES) št. 1033/2008

Št. 2006/111

Direktiva Komisije z dne 16. novembra 2006 o preglednosti finančnih odnosov med državami članicami in javnimi podjetji ter o finančni preglednosti znotraj določenih podjetij

Št. 487/2009

Uredba Sveta (ES) št. 487/2009 z dne 25. maja 2009 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za nekatere kategorije sporazumov in usklajenih ravnanj v sektorju zračnega prevoza

3.   Varnost v letalstvu

Št. 216/2008

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES, kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (ES) št. 690/2009

Uredbo (ES) št. 1108/2009

Agencija ima tudi v Švici pooblastila, ki so ji dodeljena v skladu z določbami Uredbe.

Komisija ima tudi v Švici pooblastila, ki so ji dodeljena na podlagi člena 11(2), člena 14(5), (7), člena 24(5), člena 25(1), člena 38(3)(i), člena 39(1), člena 40(3), člena 41(3), (5), člena 42(4), člena 54(1) in člena 61(3).

Ne glede na horizontalno prilagoditev, predvideno v drugi alinei Priloge k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu, se navedbe „držav članic“ v členu 65 Uredbe ali v določbah Sklepa 1999/468/ES, navedene v omenjeni določbi, ne nanašajo na Švico.

Nobena določba v tej uredbi se ne sme razlagati tako, da bi se na Evropsko agencijo za varnost v letalstvu (EASA) prenesla pooblastila za ukrepanje v imenu Švice v skladu z mednarodnimi sporazumi za kateri koli drug namen kot za pomoč pri izvajanju njenih obveznosti v skladu z navedenimi sporazumi.

Za namene Sporazuma velja besedilo Uredbe z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

Člen 12 se spremeni:

(i)

v odstavku 1 se za besedo „Skupnostjo“ vstavita besedi „ali Švico“;

(ii)

v odstavku 2(a) se za besedo „Skupnostjo“ vstavita besedi „ali Švico“;

(iii)

v odstavku 2 se črtata točki (b) in (c);

(iv)

doda se naslednji odstavek:

„3.   Kadar koli se Skupnost pogaja s tretjo državo o sklenitvi sporazuma, v skladu s katerim lahko država članica ali Agencija izda certifikate na podlagi certifikatov, ki so jih izdali letalski organi te tretje države, si prizadeva za Švico pridobiti ponudbo za podoben sporazum z zadevno tretjo državo. Švica pa si po drugi strani prizadeva s tretjimi državami skleniti sporazume, ki ustrezajo sporazumom Skupnosti.“

(b)

V členu 29 se doda naslednji odstavek:

„4.   Z odstopanjem od člena 12(2)(a) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti lahko izvršni direktor Agencije pogodbeno zaposli švicarske državljane, ki imajo vse državljanske pravice.“

(c)

V členu 30 se doda naslednji odstavek:

„Švica za Agencijo uporabi Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije iz Priloge A k tej prilogi v skladu z Dodatkom k Prilogi A.“

(d)

V členu 37 se doda naslednji odstavek:

„Švica v celoti sodeluje v upravnem odboru ter ima v njem enake pravice in obveznosti kot države članice Evropske unije, razen glasovalne pravice.“

(e)

V členu 59 se doda naslednji odstavek:

„12.   Švica sodeluje pri finančnem prispevku iz odstavka 1(b) po naslednji formuli:

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

pri čemer je:

S

=

del proračuna agencije, ki ni krit s taksami in dajatvami iz odstavka 1(c) in (d),

a

=

število pridruženih držav,

b

=

število držav članic EU,

c

=

prispevek Švice v proračun ICAO,

C

=

skupni prispevek držav članic EU in pridruženih držav v proračun ICAO.“

(f)

V členu 61 se doda naslednji odstavek:

„Določbe, ki se nanašajo na finančni nadzor s strani Skupnosti v Švici v zvezi z udeleženci v dejavnostih Agencije, so določene v Prilogi B k tej prilogi.“

(g)

Priloga II k Uredbi se razširi, tako da se vanjo vključijo naslednji zrakoplovi kot proizvodi, ki sodijo v člen 2(3)(a)(ii) Uredbe Komisije (ES) št. 1702/2003 z dne 24. septembra 2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (1):

 

A/c - [HB-IDJ] – tip CL600-2B19,

 

A/c - [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] – tip Gulfstream G-IV,

 

A/c - [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – tip Gulfstream G-V,

 

A/c - [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] – tip MD900.

Št. 1108/2009

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 v zvezi z aerodromi, upravljanjem zračnega prometa in navigacijskimi službami zračnega prometa ter o razveljavitvi Direktive 2006/23/ES

Št. 91/670

Direktiva Sveta z dne 16. decembra 1991 o vzajemnem priznavanju licenc osebja za opravljanje funkcij v civilnem letalstvu

(členi 1–8)

Št. 3922/91

Uredba Sveta z dne 16. decembra 1991 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva (členi 1–3, 4(2), (5–11 in 13)), kakor je bila spremenjena z:

Uredbo (ES) št. 1899/2006 Evropskega parlamenta in Sveta

Uredbo (ES) št. 1900/2006 Evropskega parlamenta in Sveta

Uredbo Komisije (ES) št. 8/2008

Uredbo Komisije (ES) št. 859/2008

Št. 996/2010

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o preiskavah in preprečevanju nesreč in incidentov v civilnem letalstvu ter razveljavitvi Direktive 94/56/ES

Št. 2004/36

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o varnosti zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih Skupnosti (členi 1–9 in 11–14), kakor je bila nazadnje spremenjena z:

Direktivo Komisije 2008/49/ES

Št. 351/2008

Uredba Komisije z dne 16. aprila 2008 o izvajanju Direktive 2004/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede prednostne razvrstitve preverjanj na ploščadi pri zrakoplovih, ki pristajajo na letališčih Skupnosti

Št. 768/2006

Uredba Komisije z dne 19. maja 2006 o izvajanju Direktive 2004/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zbiranja in izmenjave informacij o varnosti zrakoplovov, ki pristajajo na letališčih Skupnosti, in upravljanja informacijskega sistema

Št. 2003/42

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2003 o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu (členi 1–12)

Št. 1321/2007

Uredba Komisije z dne 12. novembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za vključitev informacij o dogodkih v civilnem letalstvu, izmenjanih v skladu z Direktivo 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta, v centralno podatkovno bazo

Št. 1330/2007

Uredba Komisije z dne 24. septembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za razširjanje informacij zainteresiranim strankam o dogodkih v civilnem letalstvu iz člena 7(2) Direktive 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta

Št. 736/2006

Uredba Komisije z dne 16. maja 2006 o načinih dela Evropske agencije za varnost v letalstvu pri opravljanju inšpekcijskih pregledov standardiziranja

Št. 1702/2003

Uredba z dne 24. septembra 2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij, kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (ES) št. 335/2007

Uredbo Komisije (ES) št. 381/2005

Uredbo Komisije (ES) št. 375/2007

Uredbo Komisije (ES) št. 706/2006

Uredbo Komisije (ES) št. 287/2008

Uredbo Komisije (ES) št. 1057/2008

Uredbo Komisije (ES) št. 1194/2009

Za namen Sporazuma določbe Uredbe veljajo z naslednjo prilagoditvijo:

Člen 2 se spremeni:

v odstavkih 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 in 14 se datum „28. september 2003“ nadomesti z „datumom začetka veljavnosti sklepa Odbora Skupnosti in Švice za zračni promet, ki v Prilogo k Uredbi vključuje Uredbo (ES) št. 216/2008“.

Št. 2042/2003

Uredba Komisije z dne 20. novembra 2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami, kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (ES) št. 707/2006

Uredbo Komisije (ES) št. 376/2007

Uredbo Komisije (ES) št. 1056/2008

Uredbo Komisije (EU) št. 127/2010

Uredbo Komisije (EU) št. 962/2010

Št. 104/2004

Uredba Komisije z dne 22. januarja 2004 o predpisih glede organizacije in sestave Odbora za pritožbe Evropske agencije za varnost v letalstvu

Št. 593/2007

Uredba Komisije z dne 31. maja 2007 o taksah in dajatvah, ki jih obračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu, kakor je bila nazadnje spremenjena z:

Uredbo Komisije (ES) št. 1356/2008

Št. 2111/2005

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2005 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, ter razveljavitvi člena 9 Direktive 2004/36/ES

Št. 473/2006

Uredba Komisije z dne 22. marca 2006 o določitvi izvedbenih pravil za seznam Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti iz poglavja II Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005

Št. 474/2006

Uredba Komisije z dne 22. marca 2006 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti iz poglavja II Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005, kakor je bila nazadnje spremenjena z:

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1197/2011 (2)

4.   Varovanje v letalstvu

Št. 300/2008

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002

Št. 272/2009

Uredba Komisije z dne 2. aprila 2009 o dopolnitvi skupnih osnovnih standardov na področju varovanja v civilnem letalstvu iz Priloge k Uredbi (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, kakor je bila nazadnje spremenjena z:

Uredbo Komisije (EU) št. 297/2010

Uredbo Komisije (EU) št. 720/2011

Št. 1254/2009

Uredba Komisije (EU) z dne 18. decembra 2009 o določitvi meril, na podlagi katerih lahko države članice odstopajo od skupnih osnovnih standardov za varnost civilnega letalstva ter sprejmejo druge alternativne varnostne ukrepe

Št. 18/2010

Uredba Komisije (EU) z dne 8. januarja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede specifikacij za nacionalne programe za nadzor kakovosti na področju varovanja civilnega letalstva

Št. 72/2010

Uredba Komisije (EU) z dne 26. januarja 2010 o določitvi postopkov za izvajanje inšpekcijskih pregledov Komisije na področju varnosti civilnega letalstva

Št. 185/2010

Uredba Komisije (EU) z dne 4. marca 2010 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva, kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (EU) št. 357/2010

Uredbo Komisije (EU) št. 358/2010

Uredbo Komisije (EU) št. 573/2010

Uredbo Komisije (EU) št. 983/2010

Uredbo Komisije (EU) št. 334/2011

Št. 2010/774

Sklep Komisije (EU) z dne 13. aprila 2010 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva, ki vsebujejo podatke iz točke (a) člena 18 Uredbe (ES) št. 300/2008, kakor je bil spremenjen s:

Sklepom Komisije 2010/2604/EU

Sklepom Komisije 2010/3572/EU

Sklepom Komisije 2010/9139/EU

5.   Upravljanje zračnega prometa

Št. 549/2004

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o določitvi okvira za oblikovanje enotnega evropskega neba (okvirna uredba), kakor je bila spremenjena z:

Uredbo (ES) št. 1070/2009

Komisija ima v Švici pooblastila po členih 6, 8, 10, 11 in 12.

Člen 10 se spremeni:

 

v odstavku 2 se izraz „na ravni Skupnosti“ nadomesti z izrazom „na ravni Skupnosti, vključno s Švico“.

 

Ne glede na horizontalno prilagoditev, navedeno v drugi alinei Priloge k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu, se navedbe „držav članic“ v členu 5 Uredbe (ES) št. 549/2004 ali v določbah Sklepa 1999/468/ES, navedene v navedeni določbi, ne nanašajo na Švico.

Št. 550/2004

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa na enotnem evropskem nebu (Uredba o izvajanju služb), kakor je bila spremenjena z:

Uredbo (ES) št. 1070/2009

Komisija ima v Švici pooblastila po členih 9a, 9b, 15a, 16 in 17.

Za namene Sporazuma določbe Uredbe veljajo z naslednjo prilagoditvijo:

(a)

Člen 3 se spremeni:

v odstavku 2 se za besedo „Skupnosti“ vstavita besedi „in Švici“.

(b)

Člen 7 se spremeni:

v odstavkih 1 in 6 se za besedo „Skupnosti“ vstavita besedi „in Švici“.

(c)

Člen 8 se spremeni:

v odstavku 1 se za besedo „Skupnosti“ vstavita besedi „in Švici“.

(d)

Člen 10 se spremeni:

v odstavku 1 se za besedo „Skupnosti“ vstavita besedi „in Švici“.

(e)

Člen 16(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Komisija o svoji odločitvi obvesti države članice in izvajalca služb, če ga pravno zadeva.“

Št. 551/2004

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o organiziranosti in uporabi zračnega prostora na enotnem evropskem nebu (uredba o zračnem prostoru), kakor je bila spremenjena z:

Uredbo (ES) št. 1070/2009

Komisija ima v Švici pooblastila po členih 3a, 6 in 10.

Št. 552/2004

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o interoperabilnosti evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (uredba o interoperabilnosti), kakor je bila spremenjena z:

Uredbo (ES) št. 1070/2009

Komisija uživa v Švici pooblastila, ki so ji dodeljena v skladu s členi 4, 7 in 10(3).

Za namene Sporazuma določbe Uredbe veljajo z naslednjo prilagoditvijo:

(a)

Člen 5 se spremeni:

v odstavku 2 se za besedo „Skupnosti“ vstavita besedi „ali Švici“.

(b)

Člen 7 se spremeni:

v odstavku 4 se za besedo „Skupnosti“ vstavita besedi „ali Švici“.

(c)

Priloga III se spremeni:

v drugi in zadnji alinei oddelka 3 se za besedo „Skupnosti“ vstavita besedi „ali Švici“.

Št. 2096/2005

Uredba Komisije z dne 20. decembra 2005 o skupnih zahtevah za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa, kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (ES) št. 1315/2007

Uredbo Komisije (ES) št. 482/2008

Uredbo Komisije (ES) št. 668/2008

Uredbo Komisije (EU) št. 691/2010

Komisija uživa v Švici pooblastila, ki so ji dodeljena v skladu s členom 9.

Št. 2150/2005

Uredba Komisije z dne 23. decembra 2005 o določitvi skupnih pravil za prilagodljivo uporabo zračnega prostora

Št. 1033/2006

Uredba Komisije z dne 4. julija 2006 o določitvi zahtev glede postopkov za načrte leta v fazi pred letom za enotno evropsko nebo, kakor je bila nazadnje spremenjena z:

Uredbo Komisije (ES) št. 929/2010

Št. 1032/2006

Uredba Komisije z dne 6. julija 2006 o zahtevah za avtomatske sisteme za izmenjavo podatkov o letih za namen obveščanja, koordinacije in predaje letov med enotami kontrole letenja, kakor je bila nazadnje spremenjena z:

Uredbo Komisije (ES) št. 30/2009

Št. 1794/2006

Uredba Komisije z dne 6. decembra 2006 o določitvi skupne ureditve pristojbin za navigacijske službe zračnega prometa (ki jo bo Švica uporabljala od začetka veljavnosti zadevne švicarske zakonodaje, vendar najpozneje od 1. januarja 2012), kakor je bila nazadnje spremenjena z:

Uredbo Komisije (EU) št. 1191/2010

Št. 2006/23

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o licenci kontrolorja zračnega prometa Skupnosti

Št. 730/2006

Uredba Komisije z dne 11. maja 2006 o razvrstitvi zračnega prostora in dostopu letov, upravljanih v skladu s pravili vizualnega letenja, nad nivo letenja 195

Št. 219/2007

Uredba Sveta z dne 27. februarja 2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR), kakor je bila nazadnje spremenjena z:

Uredbo Sveta (ES) št. 1361/2008

Št. 633/2007

Uredba Komisije z dne 7. junija 2007 o zahtevah za uporabo protokola prenosa sporočila o letu, ki se uporablja za namen obveščanja, koordinacije in predaje letov med enotami kontrole letenja, kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (EU) št. 283/2011

Št. 1265/2007

Uredba Komisije z dne 26. oktobra 2007 o zahtevah glede razmika med zvočnimi kanali zrak-zemlja za enotno evropsko nebo

Št. 29/2009

Uredba Komisije z dne 16. januarja 2009 o zahtevah glede storitev podatkovnih zvez za enotno evropsko nebo

Št. 262/2009

Uredba Komisije z dne 30. marca 2009 o določitvi zahtev za usklajeno dodelitev in uporabo spraševalnih kod Mode S za enotno evropsko nebo

Št. 73/2010

Uredba Komisije z dne 26. januarja 2010 o zahtevah glede kakovosti letalskih podatkov in letalskih informacij za enotno evropsko nebo

Št. 255/2010

Uredba Komisije z dne 25. marca 2010 o določitvi skupnih pravil za upravljanje pretoka zračnega prometa

Št. 691/2010

Uredba Komisije z dne 29. julija 2010 o določitvi načrta izvedbe za navigacijske službe zračnega prometa in funkcije omrežja ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2096/2005 o skupnih zahtevah za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa

Korektivni ukrepi, ki jih sprejme Komisija v skladu s členom 14(3) Uredbe, so za Švico obvezni, potem ko se sprejmejo s sklepom Skupnega odbora.

Št. 2010/5134

Sklep Komisije z dne 29. julija 2010 o imenovanju organa za oceno uspešnosti enotnega evropskega neba

Št. 2010/5110

Sklep Komisije z dne 12. avgusta 2010 o imenovanju koordinatorja sistema funkcionalnih blokov zračnega prostora v okviru skupnega evropskega neba

Št. 176/2011

Uredba Komisije (EU) št. 176/2011 z dne 24. februarja 2011 o informacijah, ki jih je treba dostaviti pred vzpostavitvijo in spremembo funkcionalnega bloka zračnega prostora

Št. 2011/121

Sklep Komisije 2011/121/EU z dne 21. februarja 2011 o vzpostavitvi vseevropskih ciljev uspešnosti in mejnih vrednosti opozarjanja za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa med letoma 2012 in 2014

6.   Okolje in hrup

No 2002/30

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. marca 2002 o oblikovanju pravil in postopkov glede uvedbe s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Skupnosti (členi 1–12 in 14–18)

(Uporabljajo se spremembe Priloge I, ki izhajajo iz točke 2 oddelka G (Zračni promet) poglavja 8 (Prometna politika) Priloge II k Aktu o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija.)

Št. 89/629

Direktiva Sveta z dne 4. decembra 1989 o omejevanju hrupa civilnih podzvočnih reaktivnih letal

(členi 1–8)

Št. 2006/93/ES

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o reguliranju uporabe letal, ki jo ureja del II poglavja 3 zvezka 1 Priloge 16 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, druga izdaja (1988)

7.   Varstvo potrošnikov

Št. 90/314

Direktiva Sveta z dne 13. junija 1990 o paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in izletih

(členi 1–10)

Št. 93/13

Direktiva Sveta z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah

(členi 1–11)

Št. 2027/97

Uredba Sveta z dne 9. oktobra 1997 o odgovornosti letalskih prevoznikov v primeru nesreč (členi 1–8), kakor je bila spremenjena z:

Uredbo (ES) št. 889/2002

Št. 261/2004

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91

(členi 1–18)

Št. 1107/2006

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu

8.   Razno

Št. 2003/96

Direktiva Sveta z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije

(člen 14(1)(b) in člen 14(2))

9.   Priloge

A

:

Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije

B

:

Določbe o finančnem nadzoru s strani Evropske unije v zvezi s švicarskimi udeleženci v dejavnostih Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA)


(1)  UL L 243, 27.9.2003, str. 6.

(2)  Ta uredba se uporablja v Švici, dokler velja v EU.

PRILOGA A

PROTOKOL O PRIVILEGIJIH IN IMUNITETAH EVROPSKE UNIJE

VISOKE POGODBENICE SO SE –

OB UPOŠTEVANJU, da skladno s členom 343 Pogodbe o delovanju Evropske unije in členom 191 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (ESAE), Evropska unija in ESAE na ozemljih držav članic uživata privilegije in imunitete, ki jih potrebujeta za opravljanje svojih nalog,

DOGOVORILE o naslednjih določbah, ki so priložene Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o Evropski skupnosti za atomsko energijo:

POGLAVJE I

NEPREMIČNINE, SREDSTVA, PREMOŽENJE IN POSLOVANJE EVROPSKE UNIJE

Člen 1

Prostori in stavbe Unije so nedotakljivi. Ne smejo se preiskovati, zaseči, zapleniti ali razlastiti. Nepremičnine in premoženje Unije ne morejo biti predmet upravnega ali pravnega prisilnega ukrepa brez dovoljenja Sodišča.

Člen 2

Arhivi Unije so nedotakljivi.

Člen 3

Unija, njena sredstva, prihodki in drugo premoženje so oproščeni vseh neposrednih davkov.

Vlade držav članic vsakokrat, ko je mogoče, sprejmejo ustrezne ukrepe za odpustitev ali vračilo zneskov posrednih davkov ali davkov na promet, ki so vključeni v ceno nepremičnine ali premičnine, če Unija za svoje službene potrebe izvede večje nakupe, katerih cena vključuje tovrstne davke. Vendar uporaba teh ukrepov ne sme povzročiti izkrivljanja konkurence v Uniji.

Ne odobri se oprostitev za davke in dajatve, ki so le plačilo za zagotavljanje javnih storitev.

Člen 4

Unija je oproščena vseh carin, prepovedi in omejitev pri uvozu in izvozu za predmete, namenjene službeni uporabi; tako uvoženih predmetov se na ozemlju države, v katero so bili uvoženi, ne sme odplačno ali neodplačno odstopiti, razen pod pogoji, ki jih je odobrila vlada te države.

Unija je oproščena tudi vseh carin ter prepovedi in omejitev pri uvozu in izvozu za svoje publikacije.

POGLAVJE II

SPORAZUMEVANJE IN PREPUSTNICE

Člen 5

Pri uradnem sporazumevanju in prenosu vseh svojih dokumentov uživajo institucije Unije na ozemlju vsake države članice tako obravnavanje, kakršno ta država daje diplomatskim predstavništvom.

Uradnega dopisovanja in drugega uradnega sporazumevanja institucij Unije se ne sme cenzurirati.

Člen 6

Članom in uslužbencem institucij Unije lahko predsedniki teh institucij izdajo prepustnice v obliki, ki jo bo določil Svet z navadno večino in ki jih organi držav članic priznajo kot veljavne potne dokumente. Te prepustnice se izdajo uradnikom in drugim uslužbencem pod pogoji, določenimi v kadrovskih predpisih za uradnike in pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Unije.

Komisija lahko sklepa sporazume, na podlagi katerih so te prepustnice priznane kot veljavni potni dokumenti na ozemlju tretjih držav.

POGLAVJE III

ČLANI EVROPSKEGA PARLAMENTA

Člen 7

Prosto gibanje članov Evropskega parlamenta do kraja zasedanja Evropskega parlamenta ali nazaj se ne sme upravno ali kako drugače omejevati.

Člani Evropskega parlamenta uživajo pri carinskem in deviznem nadzoru:

(a)

enake olajšave, kot jih njihove vlade priznajo visokim uradnikom, ki potujejo v tujino zaradi začasne uradne naloge;

(b)

enake olajšave, kot jih vlade drugih držav članic podeljujejo predstavnikom tujih vlad na začasni uradni nalogi.

Člen 8

Zoper člana Evropskega parlamenta se ne sme začeti preiskava, ne sme biti priprt niti se zoper njega ne sme začeti sodni postopek zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti.

Člen 9

Med zasedanjem Evropskega parlamenta njegovi člani uživajo:

(a)

na ozemlju svoje države imunitete, priznane članom parlamenta te države;

(b)

na ozemlju vseh drugih držav članic imuniteto pred kakršnim koli priporom in sodnim postopkom.

Za člane velja imuniteta tudi, ko potujejo na kraj zasedanja Evropskega parlamenta in nazaj.

Kadar je član zaloten pri storitvi kaznivega dejanja, sklicevanje na imuniteto ni mogoče in Evropskemu parlamentu ne preprečuje uresničevanja pravice do odvzema imunitete svojemu članu.

POGLAVJE IV

PREDSTAVNIKI DRŽAV ČLANIC, KI SODELUJEJO PRI DELU INSTITUCIJ EVROPSKE UNIJE

Člen 10

Predstavniki držav članic, ki sodelujejo pri delu institucij Unije, njihovi svetovalci in tehnični strokovnjaki pri opravljanju svojih nalog in medtem, ko potujejo do kraja zasedanja in nazaj, uživajo običajne privilegije, imunitete in olajšave.

Ta člen se uporablja tudi za člane svetovalnih organov Unije.

POGLAVJE V

URADNIKI IN DRUGI USLUŽBENCI EVROPSKE UNIJE

Člen 11

Na ozemlju vsake države članice in ne glede na njihovo državljanstvo, uradniki in drugi uslužbenci Unije:

(a)

uživajo, ob upoštevanju določb Pogodb, ki se nanašajo na odgovornost uradnikov in drugih uslužbencev do Unije in na pristojnost Sodišča v sporih med Unijo in njenimi uradniki in drugimi uslužbenci, imuniteto pred sodnimi postopki za dejanja, storjena pri opravljanju uradnih dolžnosti, vključno z izgovorjenimi ali zapisanimi besedami. To imuniteto uživajo tudi po prenehanju funkcije;

(b)

zanje ter za njihove zakonce in vzdrževane družinske člane ne veljajo omejitve glede priseljevanja ali formalnosti glede registriranja tujcev;

(c)

glede monetarnih ali deviznih predpisov uživajo enake olajšave, kot jih imajo običajno uradniki mednarodnih organizacij;

(d)

imajo pravico, da brez carine uvozijo pohištvo in druge predmete za osebno uporabo, ko prvič prevzamejo dolžnost v zadevni državi, ter pravico, da jih potem ob prenehanju dolžnosti v tej državi brez carin ponovno izvozijo; v obeh primerih pod pogoji, ki jih vlada države, v kateri uveljavljajo to pravico, šteje za potrebne;

(e)

imajo pravico uvoziti brez carine avtomobil za osebno uporabo, pridobljen v državi njihovega zadnjega prebivališča ali državi njihovega državljanstva, pod pogoji, ki veljajo na domačem trgu te države, ter ga ponovno izvoziti brez carine, v obeh primerih pod pogoji, ki jih vlada države, v kateri uresničujejo to pravico, šteje za potrebne.

Člen 12

Uradniki in drugi uslužbenci Unije so dolžni plačevati davek v korist Unije od plač, mezd in prejemkov, ki jih prejemajo od Unije, v skladu s pogoji in postopki, ki jih določita Evropski parlament in Svet z uredbami po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z zadevnimi institucijami.

Oproščeni so nacionalnih davkov od plač, mezd in prejemkov, ki jih plačujejo Uniji.

Člen 13

Pri izvajanju davka od dohodka, od premoženja in od dediščin ter pri uporabi konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja, sklenjenih med državami članicami Unije, se za uradnike in druge uslužbence Unije, ki imajo izključno zaradi opravljanja svojih dolžnosti v službi Unije prebivališče na ozemlju države članice, ki ni država njihovega davčnega domicila v času, ko nastopijo službo pri Uniji, šteje tako v državi njihovega dejanskega prebivališča kot v državi njihovega davčnega domicila, da so obdržali domicil v slednji državi, če je ta država članica Unije. Ta določba se uporablja tudi za zakonca, kolikor ta sam ne opravlja pridobitne dejavnosti in za vzdrževane otroke, za katere skrbijo osebe iz tega člena.

Premičnine oseb iz prejšnjega odstavka, ki so na ozemlju države bivanja, so v tej državi oproščene davka od dediščin; pri odmeri tega davka se ob upoštevanju pravic tretjih držav in ob morebitni uporabi določb mednarodnih konvencij o dvojnem obdavčevanju šteje, da so take premičnine na ozemlju države davčnega domicila.

Pri uporabi določb tega člena se ne upošteva domicil, pridobljen izključno zaradi opravljanja dolžnosti v službi drugih mednarodnih organizacij.

Člen 14

Evropski parlament in Svet z uredbami po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z zadevnimi institucijami določita sistem socialnovarnostnih dajatev za uradnike in druge uslužbence Unije.

Člen 15

Evropski parlament in Svet z uredbami po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z drugimi zadevnimi institucijami določita kategorije uradnikov in drugih uslužbencev Unije, za katere se v celoti ali delno uporabljajo določbe člena 11, drugega odstavka člena 12 in člena 13.

Vladam držav članic se redno sporočajo imena, službeni položaji in naslovi uradnikov in drugih uslužbencev, vključenih v take kategorije.

POGLAVJE VI

PRIVILEGIJI IN IMUNITETE PREDSTAVNIŠTEV TRETJIH DRŽAV PRI EVROPSKI UNIJI

Člen 16

Država članica, na ozemlju katere ima Unija sedež, priznava predstavništvom tretjih držav, ki so akreditirane pri Uniji, običajne diplomatske imunitete.

POGLAVJE VII

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 17

Uradnikom in drugim uslužbencem Unije se priznajo privilegiji, imunitete in olajšave izključno v interesu Unije.

Vsaka institucija Unije mora uradniku ali drugemu uslužbencu odvzeti priznano imuniteto, kadar meni, da odvzem imunitete ni v nasprotju z interesi Unije.

Člen 18

Institucije Unije sodelujejo s pristojnimi organi zadevnih držav članic pri uporabi tega protokola.

Člen 19

Členi 11 do 14 in člen 17 se uporabljajo za člane Komisije.

Člen 20

Členi 11 do 14 in člen 17 se uporabljajo za sodnike, generalne pravobranilce, sodnega tajnika in pomožne poročevalce Sodišča Evropske unije, ne da bi to posegalo v določbe člena 3 Protokola o statutu Sodišča Evropske unije, ki se nanaša na imuniteto sodnikov in generalnih pravobranilcev pred sodnimi postopki.

Člen 21

Ta protokol se uporablja tudi za Evropsko investicijsko banko, za člane njenih organov, njene zaposlene in za predstavnike držav članic, ki sodelujejo pri njenem delu, ne da bi to posegalo v določbe protokola o statutu banke.

Poleg tega je Evropska investicijska banka oproščena vseh davkov in podobnih dajatev ob povečanju svojega kapitala ter raznih formalnosti, ki so s tem lahko povezane v državi, v kateri ima banka sedež. Ob njenem prenehanju delovanja ali likvidaciji prav tako ni nikakršnih dajatev. Dejavnosti banke in njenih organov, ki se izvajajo v skladu z njenim statutom, pa tudi niso predmet kakršnih koli prometnih davkov.

Člen 22

Ta protokol se uporablja tudi za Evropsko centralno banko, za člane njenih organov in zaposlene, brez poseganja v določbe Protokola o statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke.

Poleg tega je Evropska centralna banka oproščena vseh davkov in podobnih dajatev ob povečanju svojega kapitala ter raznih formalnosti, ki so s tem lahko povezane v državi, v kateri ima banka sedež. Dejavnosti banke in njenih organov, ki se izvajajo v skladu s statutom Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, niso predmet kakršnih koli prometnih davkov.

Dodatek

POSTOPKI ZA UPORABO PROTOKOLA O PRIVILEGIJIH IN IMUNITETAH EVROPSKE UNIJE V ŠVICI

1.   Razširitev uporabe na Švico

Kadar koli Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Protokol) vsebuje sklicevanja na države članice, se razume, da se ta sklicevanja enako uporabljajo za Švico, razen kadar naslednje določbe določajo drugače.

2.   Izvzetje Agencije iz posredne obdavčitve (vključno z DDV)

Blago in storitve, ki se izvažajo iz Švice, niso zavezani švicarskemu davku na dodano vrednost (DDV). Če gre za blago in storitve, dobavljene Agenciji v Švici za njeno službeno rabo, se oprostitev DDV v skladu z drugim odstavkom člena 3 Protokola izvede z vračilom. Oprostitev plačila DDV se odobri, če dejanska skupna nakupna cena blaga in storitev, navedenih v računu ali enakovrednem dokumentu, znaša vsaj 100 švicarskih frankov (vključno z davkom).

Vračilo DDV se odobri ob predložitvi švicarskih obrazcev, predvidenih za ta namen, Glavnemu oddelku za DDV Zvezne davčne uprave. Zahtevki za vračilo se morajo praviloma obravnavati v treh mesecih po njihovi vložitvi skupaj s potrebnimi dokazili.

3.   Postopki uporabe pravil za osebje Agencije

Kar zadeva drugi odstavek člena 12 Protokola, Švica po načelih svojega nacionalnega prava in v smislu člena 2 Uredbe (Euratom, ESPJ, EGS) št. 549/69 (1) oprosti uradnike in druge uslužbence Agencije zveznih, kantonskih in občinskih davkov na plače, mezde in prejemke, ki jim jih izplačuje Evropska unija in ki so zavezani notranjemu davku v korist slednje.

Za uporabo člena 13 Protokola se Švica ne šteje za državo članico v smislu točke 1 zgoraj.

Uradniki in drugi uslužbenci Agencije ter njihovi družinski člani, ki so vključeni v sistem socialnega zavarovanja za uradnike in druge uslužbence Evropske unije, se niso dolžni vključiti v švicarski sistem socialnega zavarovanja.

Sodišče Evropske unije ima izključno pristojnost za vse zadeve, ki se nanašajo na odnose med Agencijo ali Komisijo in njunim osebjem, v zvezi z uporabo Uredbe Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (2) in drugih določb prava Evropske unije, ki opredeljujejo pogoje dela.


(1)  Uredba Sveta (Euratom, ESPJ, EGS) št. 549/69 z dne 25. marca 1969 o določitvi kategorij uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, za katere se uporabljajo določbe člena 12, drugega odstavka člena 13 in člena 14 Protokola o privilegijih in imunitetah Skupnosti (UL L 74, 27.3.1969, str. 1). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1749/2002 (UL L 264, 2.10.2002, str. 13).

(2)  Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 z dne 29. februarja 1968 o določitvi kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter uvedbi posebnih ukrepov, ki se začasno uporabljajo za uslužbence Komisije (pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev) (UL L 56, 4.3.1968, str. 1). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2104/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 7).

PRILOGA B

FINANČNI NADZOR ŠVICARSKIH UDELEŽENCEV PRI DEJAVNOSTIH V OKVIRU EVROPSKEGA SPORAZUMA O ZRAČNEM PROMETU

Člen 1

Neposredno sporazumevanje

Agencija in Komisija neposredno komunicirata z vsemi fizičnimi ali pravnimi osebami s sedežem v Švici, ki sodelujejo pri dejavnostih Agencije kot pogodbeniki, udeleženci programov Agencije, prejemniki plačil iz proračuna Agencije ali Skupnosti ali kot podizvajalci. Te osebe lahko Komisiji in Agenciji neposredno pošljejo vse ustrezne informacije in dokumentacijo, ki jih morajo sporočiti na podlagi predpisov, navedenih v tem sklepu, in na podlagi pogodb ali sporazumov, sklenjenih v skladu z navedenimi predpisi, ter odločitev, sprejetih v skladu z navedenimi predpisi.

Člen 2

Pregledi

1.   V skladu z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (1), in finančno uredbo, sprejeto na upravnem odboru agencije 26. marca 2003, v skladu z Uredbo Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 23. decembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti (2) ter z drugimi predpisi, navedenimi v tem sklepu, lahko sklenjene pogodbe ali sporazumi ter odločitve, sprejete z upravičenci s sedežem v Švici, predvidijo možnost znanstvenih, finančnih, tehnoloških ali drugih revizij, ki jih lahko pri njih ali pri njihovih podizvajalcih kadar koli opravijo uradniki agencije in Komisije ali druge osebe s pooblastilom agencije in Komisije.

2.   Uradniki Agencije in Komisije ter druge osebe, ki jih pooblastita Agencija in Komisija, morajo imeti ustrezen dostop do lokacij, del in dokumentov ter vseh informacij, tudi v elektronski obliki, ki jih potrebujejo za izvajanje takih revizij. Ta pravica dostopa se izrecno navede v pogodbah ali sporazumih, sklenjenih za izvajanje predpisov, na katere se sklicuje ta sklep.

3.   Evropsko računsko sodišče ima enake pravice kot Komisija.

4.   Revizije se lahko opravijo v petih letih po izteku veljavnosti tega sklepa ali v skladu s pogoji, navedenimi v sklenjenih pogodbah ali sporazumih ter v sprejetih odločitvah.

5.   Švicarska zvezna finančna inšpekcija se vnaprej obvesti o revizijah, opravljenih na švicarskem ozemlju. To obveščanje ni pravni pogoj za izvedbo teh revizij.

Člen 3

Pregledi na kraju samem

1.   Po tem sklepu je Komisija (OLAF) pooblaščena za izvajanje kontrol in inšpekcijskih pregledov na kraju samem na švicarskem ozemlju v skladu s pogoji iz Uredbe Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (3).

2.   Preverjanja in preglede na kraju samem pripravlja in izvaja Komisija v tesnem sodelovanju s Švicarsko zvezno finančno inšpekcijo ali drugimi pristojnimi švicarskimi organi, ki jih določi Švicarska zvezna finančna inšpekcija in ki jih je treba pravočasno obvestiti o predmetu, namenu in pravni podlagi preverjanj in pregledov, tako da lahko zagotovijo vso potrebno pomoč. V ta namen lahko uradniki pristojnih švicarskih organov sodelujejo pri preverjanjih in pregledih na kraju samem.

3.   Komisija in pristojni švicarski organi lahko skupaj opravljajo preverjanja in preglede na kraju samem, če to želijo zadevni pristojni švicarski organi.

4.   Če udeleženci programa nasprotujejo preverjanju ali pregledu na kraju samem, švicarski organi v skladu z nacionalnimi pravili zagotovijo inšpektorjem Komisije vso potrebno pomoč, da lahko ti opravijo svojo nalogo preverjanja in pregleda na kraju samem.

5.   Komisija Švicarsko zvezno finančno inšpekcijo v najkrajšem možnem času obvesti o vsakem dejstvu ali sumu v zvezi z nepravilnostjo, ki jo je odkrila med preverjanjem ali pregledom na kraju samem. Komisija mora navedeni organ v vsakem primeru obvestiti o rezultatih takih preverjanj in pregledov.

Člen 4

Obveščanje in posvetovanje

1.   Za pravilno izvajanje te priloge si pristojni švicarski organi in organi Skupnosti redno izmenjujejo informacije in se, na zahtevo ene od pogodbenic, posvetujejo.

2.   Pristojni švicarski organi nemudoma obvestijo Agencijo in Komisijo, če naletijo na kakršno koli dejstvo ali sum glede nepravilnosti v zvezi s sklepanjem in izvajanjem pogodb ali sporazumov, sprejetih pri uporabi predpisov, navedenih v tem sklepu.

Člen 5

Zaupnost

Informacije v kakršni koli obliki, sporočene ali pridobljene v skladu s to prilogo, so poslovna skrivnost in so varovane tako, kot za podobne informacije določajo švicarsko nacionalno pravo in ustrezne določbe, ki se uporabljajo za institucije Skupnosti. Take informacije se ne smejo sporočati drugim osebam kot tistim v institucijah Skupnosti, državah članicah ali v Švici, ki jih morajo poznati zaradi svoje funkcije, niti se ne smejo uporabljati v drug namen kot za zagotavljanje učinkovitega varovanja finančnih interesov pogodbenic.

Člen 6

Upravni ukrepi in kazni

Brez poseganja v izvajanje švicarskega kazenskega prava lahko agencija ali Komisija predpiše upravne ukrepe in sankcije v skladu z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 in Uredbo Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 ter z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (4).

Člen 7

Izterjava in izvršba

Odločitve, ki jih Agencija ali Komisija sprejme znotraj področja uporabe tega sklepa in ki vsebujejo finančne obveznosti za tiste osebe, ki niso države, se izvršujejo v Švici.

Nalog za izvršbo mora izdati organ, ki ga imenuje švicarska vlada in ki mora o tem obvestiti Agencijo ali Komisijo, pri čemer ni potrebna nobena druga formalnost razen overitve verodostojnosti akta. Izvršba poteka v skladu s poslovnikom Švice. Zakonitost odločbe o izvršbi nadzira Sodišče Evropske unije.

Sodbe Sodišča Evropske unije na podlagi arbitražne klavzule so izvršljive pod istimi pogoji.


(1)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(2)  UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(3)  UL L 292, 15.11.1996, str. 2.

(4)  UL L 312, 23.12.1995, str. 1.