ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2011.335.slv

Uradni list

Evropske unije

L 335

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
17. december 2011


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ

1

 

 

II   Nezakonodajni akti

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1320/2011 z dne 16. decembra 2011 o izvajanju člena 8a(1) Uredbe (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Belorusijo

15

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1321/2011 z dne 16. decembra 2011 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav

17

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1322/2011 z dne 16. decembra 2011 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 517/94 o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Skupnosti

42

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1323/2011 z dne 16. decembra 2011 o določitvi pravil za upravljanje in razdelitev tekstilnih kvot, določenih za leto 2012 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 517/94

57

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1324/2011 z dne 16. decembra 2011 o odstopanju od Uredbe (ES) št. 1067/2008 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za navadno pšenico kakovosti, ki ni visoka kakovost, iz tretjih držav za leto 2012

65

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1325/2011 z dne 16. decembra 2011 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 glede sprožitvenih ravni za dodatne dajatve za hruške, limone, jabolka in bučke

66

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1326/2011 z dne 16. decembra 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

68

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1327/2011 z dne 16. decembra 2011 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2011 v okviru tarifnih kvot za perutninsko meso, odprtih z Uredbo (ES) št. 533/2007

70

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1328/2011 z dne 16. decembra 2011 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2011 v okviru tarifnih kvot za nekatere proizvode v sektorju za jajca in jajčni albumin, odprtih z Uredbo (ES) št. 539/2007

72

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1329/2011 z dne 16. decembra 2011 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2011 v okviru tarifne kvote za perutninsko meso, odprte z Uredbo (ES) št. 1385/2007

74

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1330/2011 z dne 16. decembra 2011 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2011 v okviru tarifne kvote za perutninsko meso s poreklom iz Izraela, odprte z Uredbo (ES) št. 1384/2007

76

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta 2011/845/SZVP z dne 16. decembra 2011 o začasnem sprejemu določenih Palestincev s strani držav članic Evropske unije

78

 

 

2011/846/SZVP

 

*

Sklep ATALANTA/5/2011 Političnega in varnostnega odbora z dne 16. decembra 2011 o spremembi Sklepa ATALANTA/2/2009 Političnega in varnostnega odbora o sprejetju prispevka tretjih držav k vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (Atalanta) in Sklepa ATALANTA/3/2009 Političnega in varnostnega odbora o vzpostavitvi odbora sodelujočih držav za vojaško operacijo Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (Atalanta)

79

 

*

Izvedbeni sklep Sveta 2011/847/SZVP z dne 16. decembra 2011 o izvajanju Sklepa 2010/639/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji

81

 

*

Izvedbeni sklep Sveta 2011/848/SZVP z dne 16. decembra 2011 o izvajanju Sklepa Sveta 2010/788/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo

83

 

 

2011/849/SZVP

 

*

Sklep Političnega in varnostnega odbora EULEX/2/2011 z dne 16. decembra 2011 o podaljšanju mandata vodje misije Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovem (EULEX KOSOVO)

85

 

 

2011/850/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 12. decembra 2011 o določitvi pravil za direktivi 2004/107/ES in 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzajemno izmenjavo informacij in poročanjem o kakovosti zunanjega zraka (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 9068)

86

 

 

2011/851/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 12. decembra 2011 o dodatnem finančnem prispevku Unije za leti 2006 in 2007 za kritje izdatkov, ki so nastali na Portugalskem, za boj proti borovi ogorčici Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 9247)

107

 

 

2011/852/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 15. decembra 2011 o spremembi Odločbe 2005/363/ES o ukrepih za zdravstveno varstvo živali pred afriško prašičjo kugo na Sardiniji, Italija (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 9248)  ( 1 )

109

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Zakonodajni akti

DIREKTIVE

17.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/1


DIREKTIVA 2011/92/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 13. decembra 2011

o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 82(2) in člena 83(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Dejanja spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok ter otroška pornografija so hude kršitve temeljnih človekovih pravic, zlasti pravic otrok do zaščite in dobrobiti, kot je določeno v Konvenciji Združenih narodov o otrokovih pravicah iz leta 1989 in Listini Evropske unije o temeljnih pravicah (3).

(2)

Unija v skladu s členom 6(1) Pogodbe o Evropski uniji priznava pravice, svoboščine in načela iz Listine o temeljnih pravicah Evropske unije, ki v členu 24(2) določa, da se morajo pri vseh ukrepih organov javne uprave ali zasebnih institucij, ki se nanašajo na otroke, upoštevati predvsem otrokovi najboljši interesi. Poleg tega je v stockholmskem programu – odprta in varna Evropa, ki služi državljanom in jih varuje (4), poudarjena prednost boja proti spolni zlorabi in spolnem izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji.

(3)

Otroška pornografija, ki vsebuje podobe spolne zlorabe otrok ter druge posebno hude oblike dejanj spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok, je vse pogostejša in se širi z uporabo novih tehnologij in spleta.

(4)

Namen Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ z dne 22. decembra 2003 o boju proti spolnemu izkoriščanju otrok in otroški pornografiji (5) je približevanje zakonodaj držav članic, da bi se inkriminirale najhujše oblike dejanj spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok ter uvedla nacionalna sodna pristojnost in tudi zagotovila minimalna raven pomoči žrtvam. Z Okvirnim sklepom Sveta 2001/220/PNZ z dne 15. marca 2001 o položaju žrtev v kazenskem postopku (6) so določene pravice žrtev v kazenskem postopku, vključno s pravico do zaščite in odškodnine. Prav tako je z izvajanjem Okvirnega sklepa Sveta 2009/948/PNZ z dne 30. novembra 2009 o preprečevanju in reševanju sporov o izvajanju pristojnosti v kazenskih postopkih (7) olajšano usklajevanje pregona dejanj spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok ter otroške pornografije.

(5)

V skladu s členom 34 Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah so države pogodbenice zavezane k zaščiti otrok pred vsemi oblikami dejanj spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja. Izbirni protokol Združenih narodov h Konvenciji o otrokovih pravicah glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije iz leta 2000 ter zlasti Konvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem iz leta 2007 sta ključna instrumenta v postopku krepitve mednarodnega sodelovanja na tem področju.

(6)

Hudi kaznivi dejanji, kot sta spolno izkoriščanje otrok in otroška pornografija, zahtevata celovit pristop, vključno s pregonom storilcev kaznivih dejanj, zaščito otrok žrtev in preprečevanjem teh pojavov. Pri izvajanju ukrepov za boj proti tem kaznivim dejanjem je treba skladno z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah upoštevati zlasti otrokove najboljše interese. Okvirni sklep 2004/68/PNZ bi bilo treba nadomestiti z novim instrumentom, ki bi moral zagotoviti celovit pravni okvir, s katerim bi navedeni namen bil dosežen.

(7)

Ta direktiva bi morala biti v celoti usklajena z Direktivo 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev in o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta št. 2002/629/PNZ (8), saj so bile nekatere žrtve trgovine z ljudmi tudi otroci žrtve spolne zlorabe ali spolnega izkoriščanja.

(8)

Glede kaznivosti dejanj, povezanih s pornografskimi predstavami, so v to direktivo vključena dejanja, ki pomenijo organizirano prikazovanje otrok za publiko v živo, medtem ko je iz te opredelitve izključena osebna in prostovoljna komunikacija med vrstniki in med otroci, ki so dosegli starost, ko oseba lahko pristane na spolnost, ter njihovimi partnerji.

(9)

Otroška pornografija pogosto vsebuje podobe odraslih, ki spolno zlorabljajo otroke. Lahko vsebuje tudi podobe otroka v spolnem aktu ali podobe spolnih organov otroka, ki so ustvarjene ali se jih uporabi ali izkoristi predvsem v spolne namene, ne glede na to, ali je otrok za to vedel ali ne. Razen tega vsebuje pojem otroške pornografije tudi realistične podobe otroka v spolnem aktu oziroma otroka, prikazanega, kot da bi bil v spolnem aktu, predvsem za spolne namene.

(10)

Invalidnost sama po sebi ne pomeni, da oseba ni zmožna pristati na spolne odnose. Vendar bi dejanje zlorabe invalidnosti z namenom sodelovanja v spolnih dejanjih z otrokom moralo biti kaznivo dejanje.

(11)

Pri sprejemanju zakonodaje na področju kazenskega materialnega prava bi morala Unija zagotoviti usklajenost tovrstne zakonodaje, zlasti glede višine kazni. Glede na Lizbonsko pogodbo bi bilo treba upoštevati sklepe Sveta z dne 24. in 25. aprila 2002 o pristopu, ki naj bi se uporabljal za približevanje kazni, v katerih so opisane štiri višine kazni. Ker je v tej direktivi opredeljeno izjemno veliko število različnih kaznivih dejanj, je glede na težo kaznivega dejanja potrebno določiti različne višine možnih kazni, kar presega običajno normiranje na ravni pravnih instrumentov Unije.

(12)

Za hujše oblike dejanj spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok bi morale biti predvidene učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni. To vključuje zlasti različne oblike dejanj spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok, ki so enostavneje izvedljive z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij, kot je na primer pridobivanje otrok po spletu za spolne namene na spletnih straneh socialnih omrežij in v spletnih klepetalnicah. Opredelitev pojma otroške pornografije je treba razjasniti in približati opredelitvi tega pojma v mednarodnih instrumentih.

(13)

Najvišja kazen zapora, določena za kazniva dejanja iz te direktive, bi se morala izreči vsaj za najhujše oblike teh kaznivih dejanj.

(14)

Da bi se dosegla najvišja kazen zapora, določena za kazniva dejanja spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok ter otroške pornografije iz te direktive, lahko države članice ob upoštevanju nacionalnega prava določijo, da se trajanje predvidene kazni zapora za ta kazniva dejanja v nacionalni zakonodaji sešteva.

(15)

S to direktivo je državam članicam naloženo, da v nacionalni zakonodaji določijo kazni, ki upoštevajo določbe zakonodaje Unije o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji. Ta direktiva ne ustvarja obveznosti uporabe teh kazni ali drugega razpoložljivega sistema pregona v posameznih primerih.

(16)

Države članice se povabi k preučitvi možnosti, da se razen kazni zapora lahko naložijo tudi denarne kazni, zlasti kadar se kazniva dejanja iz te direktive storijo z namenom ustvarjanja dobička.

(17)

Državam članicam izraz „protipravno“ v povezavi s pojmom „otroška pornografija“ omogoča, da izvzamejo legitimna ravnanja s pornografskim gradivom za medicinske, znanstvene ali podobne namene. Prav tako so dovoljena ravnanja domačih pravosodnih organov, kot so pristojni organi pregona in zakonita posest otroške pornografije za namene kazenskih postopkov ali za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Nadalje, ni izključena možnost pravice do zagovora ali uporabe podobnih načel, v skladu s katerimi so osebe v posebnih okoliščinah lahko izvzete od odgovornosti, na primer, ko s pomočjo odprtih telefonskih ali spletnih številk opravljajo dejavnosti v podporo naznanitvam primerov zlorab.

(18)

Zavestni dostop do otroške pornografije z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije bi moralo biti kaznivo dejanje. Oseba bi morala biti kazensko odgovorna za namerno vstopanje na spletna mesta z otroško pornografijo, če je za to slikovno gradivo vedela. Kazni se ne bi smele izrekati osebam, ki so na spletno mesto z otroško pornografijo vstopile nenamerno. Na to, da je navedeno kaznivo dejanje storjeno z namenom, se lahko sklepa predvsem zaradi dejstva, da je ponavljajoče ali storjeno s pomočjo storitve v zameno za plačilo.

(19)

Pridobivanje otrok za spolne namene je grožnja, ki ima v zvezi z spletom specifične lastnosti, saj splet uporabnikom omogoča anonimnost brez primere in s tem možnost prikrivanja identitete in osebnih lastnosti, kot je recimo starost. Istočasno države članice priznavajo, da je pomemben tudi boj proti pridobivanju otrok izven spleta, zlasti kadar pridobivanje ne poteka s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije. Države članice se spodbuja h določitvi kaznivosti dejanja pridobivanja otrok za spolne namene s storilcem v prisotnosti ali bližini otroka, na primer v obliki posebnega pripravljalnega dejanja, poskusa kaznivega dejanja iz te direktive ali v obliki spolne zlorabe. Ne glede na to, kakšna pravna rešitev se izbere za določitev kaznivosti pridobivanja otrok izven spleta, bi morale države članice na možen način zagotoviti pregon storilcev.

(20)

Ta direktiva ne ureja politik držav članic v zvezi s sporazumnimi spolnimi dejanji, ki lahko vključujejo otroke in ki se lahko štejejo za običajno spoznavanje spolnosti v okviru človeškega razvoja, ob upoštevanju različnih kulturnih in pravnih tradicij ter novih oblik vzpostavljanja in ohranjanja odnosov med otroki in mladostniki, vključno z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami. Te politike ne spadajo v področje uporabe te direktive. Države članice, ki uporabijo možnosti urejanja iz te direktive, s tem le izvršujejo svoje pristojnosti.

(21)

Države članice bi morale v svojih nacionalnih predpisih predvideti določbe o obteževalnih okoliščinah v skladu z določbami veljavnih predpisov svojega pravnega sistema glede obteževalnih okoliščin. Zagotoviti bi morale, da jih sodniki lahko upoštevajo ob izrekanju kazni storilcem kaznivih dejanj, čeprav jih niso zavezani upoštevati. Kadar te obteževalne okoliščine zaradi narave določenega kaznivega dejanja niso bistvene, državam članicam teh okoliščin v svoji zakonodaji ni treba predvideti. Na nacionalni ravni bi morala biti izdelana ocena o tem, ali so obteževalne okoliščine, predvidene v tej direktivi, bistvene za vsako kaznivo dejanje iz te direktive.

(22)

Duševna ali telesna nezmožnost iz te direktive bi morala vključevati tudi stanje telesne ali duševne nezmožnosti, ki jo povzroči vpliv prepovedanih drog in alkohola.

(23)

V boju proti spolnemu izkoriščanju otrok bi bilo treba v celoti uporabiti obstoječe instrumente za zaseg in zaplembo premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivim dejanjem, kot so Konvencija Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu ter njeni protokoli, Konvencija Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem iz leta 1990, Okvirni sklep Sveta 2001/500/PNZ z dne 26. junija 2001 o pranju denarja, identifikaciji, sledenju, zamrznitvi, zasegu in zaplembi pripomočkov za kazniva dejanja in premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem (9) ter Okvirni sklep Sveta 2005/212/PNZ z dne 24. februarja 2005 o zaplembi premoženjske koristi, pripomočkov in premoženja, ki so povezani s kaznivimi dejanji (10). Spodbujati bi bilo treba uporabo zaseženih in zaplenjenih sredstev in premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivimi dejanji iz te direktive za podporo pri pomoči in zaščiti žrtev.

(24)

Treba bi se bilo izogibati sekundarni viktimizaciji žrtev kaznivih dejanj iz te direktive. V državah članicah, kjer sta v skladu z nacionalnim kazenskim pravom prostitucija ali pojavljanje v pornografiji kaznivi dejanji, bi bilo treba omogočiti, da se v skladu s tem pravom zadevnega otroka ne preganja ali kaznuje, če je ta dejanja storil kot žrtev spolnega izkoriščanja ali če je bil prisiljen sodelovati v otroški pornografiji.

(25)

Ta direktiva kot instrument približevanja kazenskega prava predvideva višine kazni, ki bi se morale uporabljati brez vpliva na konkretne kazenske politike držav članic v zvezi z mladoletnimi storilci kaznivih dejanj.

(26)

Preiskovanje kaznivih dejanj in vlaganje obtožnic v kazenskih postopkih bi bilo treba poenostaviti z namenom upoštevanja stiske otrok žrtev ob naznanitvah kaznivih dejanj spolne zlorabe in anonimnosti storilcev kaznivih dejanj na spletu. Da bi zagotovili uspešno preiskovanje in pregon kaznivih dejanj iz te direktive, njuna uvedba načeloma ne bi smela biti odvisna od tega, ali je žrtev oziroma njen zastopnik kaznivo dejanje naznanil oziroma od tega, ali je storilec kaznivega dejanja bil obdolžen. Zadostno dolžino obdobja kazenskega pregona bi bilo treba določiti v skladu z nacionalno zakonodajo.

(27)

Odgovornim za preiskovanje in pregon kaznivih dejanj iz te direktive bi morala biti dostopna učinkovita preiskovalna orodja. Ta orodja bi lahko vključevala prestrezanje komunikacij, tajno nadzorovanje, vključno z elektronskim nadzorom, spremljanje bančnih računov in druge finančne preiskave, zlasti ob upoštevanju načela sorazmernosti ter narave in teže preiskovanih kaznivih dejanj. Kadar je to primerno in v skladu z nacionalnim pravom, bi morala ta orodja vključevati tudi možnost, da organi kazenskega pregona uporabijo prikrito identiteto na spletu.

(28)

Države članice bi morale spodbujati vse osebe, ki za kazniva dejanja spolnega izkoriščanja ali spolne zlorabe otrok vedo ali sumijo, da jih naznanijo pristojnim službam. Posamezne države članice so odgovorne za določitev pristojnih organov, katerim se lahko naznanijo takšna dejstva ali sumi. Ti pristojni organi ne bi smeli biti le službe za zaščito otrok ali zadevne socialne službe. Z zahtevo po utemeljenem sumu v dobri veri bi morali preprečiti uporabljanje navedene določbe za podajanje zlonamernih naznanitev, temelječih na povsem izmišljenih ali neresničnih dejstvih.

(29)

Pravila o sodni pristojnosti je treba spremeniti in zagotoviti, da v Uniji storilcem kaznivih dejanj spolne zlorabe ali spolnega izkoriščanja otrok grozi pregon, tudi če kazniva dejanja storijo izven Unije, zlasti v okviru tako imenovanega spolnega turizma. Otroški spolni turizem je treba razumeti kot kaznivo dejanje ene ali več oseb, ki spolno izkoriščajo otroke, ko iz svojega običajnega okolja potujejo v kraj v tujini, kjer imajo spolne stike z otroki. Kadar je kraj otroškega spolnega turizma izven Unije, bi bilo treba države članice spodbujati k boju proti spolnemu turizmu s povečanjem vzajemne pomoči ali prenosa postopkov, sodelovanja s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami s pomočjo nacionalnih in mednarodnih instrumentov, vključno z dvostranskimi ali večstranskimi sporazumi o izročitvi. Države članice bi morale spodbujati odprti dialog in komunikacijo z državami izven Unije, da bi v skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo bila zagotovljena možnost pregona storilcev kaznivih dejanj, ki zaradi otroškega spolnega turizma potujejo čez meje Unije.

(30)

Ukrepe za zaščito otrok žrtev je treba sprejeti v njihovem najboljšem interesu ob upoštevanju potreb otrok. Otroci žrtve bi morali imeti enostaven dostop do pravnih sredstev ter ukrepov za obravnavo navzkrižja interesov, če do spolne zlorabe ali spolnega izkoriščanja otroka pride v družini. Kadar je v kazenski preiskavi ali postopku otroku treba dodeliti posebnega zastopnika, lahko kot posebni zastopnik nastopa tudi pravna oseba, institucija ali organ. Poleg tega je treba otroke žrtve, ki o svojem primeru obvestijo pristojne organe, izvzeti od kaznovanja, na primer na podlagi nacionalne zakonodaje o prostituciji. Otroci žrtve, kolikor je to mogoče, ne smejo imeti dodatnih travm zaradi zaslišanj ali vizualnih stikov s storilci kaznivih dejanj v okviru sodelovanja v kazenskem postopku. Dobro razumevanje otrok in njihovega obnašanja, ko so izpostavljeni travmatičnim izkušnjam, bo pripomoglo k zagotavljanju kakovostnega dokazovanja in zmanjšanju stresa, ki so mu otroci izpostavljeni pri izvajanju potrebnih ukrepov.

(31)

Države članice bi morale preučiti možnosti takojšnje in dolgoročne pomoči otrokom žrtvam. Vsaka škoda, ki jo otroku povzročita dejanji spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja, je pomembna in jo je treba obravnavati. Zaradi narave škode, ki jo povzročita dejanji spolne zlorabe ali spolnega izkoriščanja, je treba tako pomoč zagotavljati kolikor je potrebno za otrokovo fizično in psihološko okrevanje in če je to potrebno, se pomoč nadaljuje v odraslost. Pomoč in svetovanje bi bilo treba nuditi tudi staršem ali skrbnikom otrok žrtev, če niso osumljeni zadevnega kaznivega dejanja, da bi se jim pomagalo podpirati otroka žrtev med postopki.

(32)

Okvirni sklep 2001/220/PNZ določa sistem pravic žrtev v kazenskem postopku, vključno s pravico do varstva in odškodnine. Poleg tega bi bilo treba zagotoviti, da imajo otroci, ki so žrtve dejanj spolne zlorabe, spolnega izkoriščanja ali otroške pornografije, dostop do pravnega svetovanja in v skladu z vlogo žrtve v zadevnem pravosodnem sistemu, do pravnega zastopanja, vključno za namen uveljavljanja odškodnine. Takšno pravno svetovanje in zastopanje bi lahko zagotovili tudi pristojni organi s ciljem uveljavljanja odškodnine od države. Namen pravnega svetovanja je žrtvam omogočiti dostop do informacij in jim svetovati o njihovih možnostih. Pravno svetovanje bi morala opravljati oseba, ki po izobrazbi ni nujno pravnik, je pa bila ustrezno pravno usposobljena. Pravno svetovanje in v skladu z vlogo žrtve v ustreznem pravosodnem sistemu, pravno zastopanje bi moralo biti brezplačno vsaj v primeru, ko žrtev nima zadostnih finančnih sredstev, in to v skladu z notranjimi postopki držav članic.

(33)

Države članice bi morale sprejeti ukrepe za preprečevanje ali prepoved dejanj, povezanih s spodbujanjem spolne zlorabe otrok in otroškega spolnega turizma. Predvideli bi lahko različne preventivne ukrepe, kot so na primer oblikovanje in spodbujanje kodeksa ravnanja in samo-regulativnih mehanizmov v turistični industriji, vzpostavitev etičnega kodeksa ali oznak kakovosti za turistične organizacije, ki se borijo proti otroškemu spolnemu turizmu ali so uvedle jasno politiko preprečevanja otroškega spolnega turizma.

(34)

Države članice bi morale oblikovati oziroma okrepiti politike za preprečevanje dejanj spolnega izkoriščanja in spolne zlorabe otrok, vključno z ukrepi za odvračanje in zmanjšanje povpraševanja, ki spodbuja vse oblike spolnega izkoriščanja otrok, ter ukrepi za zmanjšanje tveganja, da otroci postanejo žrtve in sicer na podlagi dejavnosti obveščanja in osveščenosti ter programov izobraževanja in raziskav. Pri takih pobudah bi morale države članice sprejeti pristop, temelječ na pravicah otroka. Posebej pazljivo je treba zagotoviti, da so kampanje za povečanje osveščenosti, ki so namenjene otrokom, primerne in dovolj razumljive. Preučiti je treba možnost vzpostavitve odprtih telefonskih linij ali linij za pomoč.

(35)

Glede sistema za prijavo spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok in pomoči otrokom, ki to potrebujejo, bi bilo treba spodbujati odprte telefonske številke in sicer številko 116 000 za pogrešane otroke, številko 116 006 za žrtve kaznivih dejanj in številko 116 111 za otroke, kakor je določeno z Odločbo Komisije št. 2007/116/ES z dne 15. februarja 2007 o rezervaciji nacionalnega območja oštevilčenja, ki se začenja z 116, za usklajene številke za usklajene storitve z družbeno vrednostjo (11), ter upoštevati izkušnje, pridobljene iz njihove uporabe.

(36)

Strokovnjaki, za katere je verjetno, da bodo prišli v stik z otroki, žrtvami spolnega izkoriščanja in spolnih zlorab, bi morali biti ustrezno usposobljeni za prepoznavanje takih žrtev in za ravnanje z njimi. Kadar obstaja verjetnost stika z otroki žrtvami bi bilo treba spodbujati usposabljanje naslednjih kategorij: policisti, državni tožilci, odvetniki, sodniki in sodni uradniki, osebje, ki se ukvarja z varstvom otrok in zdravstvenim varstvom, lahko pa to vključuje tudi druge skupine oseb, za katere je verjetno, da bodo pri svojem delu prišle v stik z otroki žrtvami spolnega izkoriščanja ali spolnih zlorab.

(37)

Da bi preprečili dejanja spolnega izkoriščanja in spolne zlorabe otrok, bi morali storilcem kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost predlagati sodelovanje v intervencijskih programih ali ukrepih. Ti intervencijski programi ali ukrepi bi morali biti široko zastavljeni in prilagodljivi ter se osredotočiti na zdravstvene in psiho-socialne vidike, obenem pa bi bili neobvezni. Ti intervencijski programi ali ukrepi ne vplivajo na intervencijske programe ali ukrepe, ki jih nalagajo pristojni pravosodni organi.

(38)

Intervencijski programi ali ukrepi niso samodejna pravica. Država članica odloči, kateri intervencijski programi ali ukrepi so ustrezni.

(39)

Da se prepreči in zmanjša povratništvo, bi bilo treba storilce kaznivih dejanj oceniti glede na nevarnost, ki jo predstavljajo in glede na morebitno tveganje ponovitve kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost otrok. Ureditev podrobnosti v zvezi s to oceno, kot so vrsta organa, ki bi moral biti pristojen za odredbo in izvedbo ocene, trenutek med kazenskim postopkom ali po njem, ko naj se ocena izvede, pa tudi ureditev podrobnosti o učinkovitih intervencijskih programih ali ukrepih, ki bi se naj zagotovili po tej oceni, bi morala biti skladna z notranjimi postopki držav članic. Zaradi istega cilja, preprečiti in zmanjšati povratništvo, bi bilo treba storilcem kaznivih dejanj omogočiti tudi sodelovanje v učinkovitih prostovoljnih intervencijskih programih ali ukrepih. Ti intervencijski programi ali ukrepi se ne bi smeli prekrivati z nacionalnimi sistemi za zdravljenje oseb z duševno prizadetostjo.

(40)

Kadar je glede na nevarnost, ki jo predstavljajo storilci kaznivih dejanj in morebitno tveganje ponovitve kaznivega dejanja primerno, bi bilo treba obsojenim storilcem kaznivih dejanj začasno ali trajno preprečiti izvajanje vsaj tistih poklicnih dejavnosti, ki vključujejo neposredne in redne stike z otroki. Kadar delodajalci zaposlujejo na delovna mesta, ki vključujejo neposredne in redne stike z otroki, imajo pravico biti obveščeni o obstoječih dokončnih obsodbah za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost otrok, vpisanih v kazensko evidenco, ali o obstoječih prepovedih opravljanja poklica. Za namene te direktive bi izraz „delodajalec“ moral pomeniti tudi osebe, ki vodijo prostovoljske organizacije na področju varstva oziroma nege otrok, kjer imajo zaposleni neposredne in redne stike z otroki. Način, kako je taka informacija podana, na primer z dostopom do zadevne osebe in natančno vsebino takih informacij, pomen organiziranih prostovoljskih dejavnosti ter pojem neposrednih in rednih stikov z otroki bi bilo treba opredeliti v skladu z nacionalnim pravom.

(41)

Ta direktiva upošteva dejstvo, da imajo do kazenskih evidenc dostop le pristojni organi ali zadevna oseba, pri tem pa so ustrezno upoštevane tudi razlike v pravni tradiciji držav članic. Direktiva ne nalaga obveznosti sprememb nacionalnih sistemov ureditve kazenskih evidenc ali način dostopanja do njih.

(42)

Namen direktive ni usklajevanje pravil glede privolitve zadevne osebe ob izmenjavi informacij iz kazenskih evidenc, torej ali je treba privolitev te osebe zahtevati ali ne. Ne glede na to, ali se v skladu s pravili iz nacionalne zakonodaje privolitev mora zahtevati ali ne, direktiva ne nalaga obveznosti sprememb s tem povezane nacionalne zakonodaje in nacionalnih postopkov.

(43)

Države članice lahko preučijo možnost sprejetja drugih upravnih ukrepov za storilce kaznivih dejanj iz te direktive, kot na primer ukrep registracije v evidenci storilcev spolnih deliktov. Za dostop do teh evidenc bi morale veljati omejitve, skladne z nacionalnimi ustavnimi načeli in veljavnimi standardi varstva podatkov, na primer z omejitvijo dostopa na pravosodne organe oziroma organe odkrivanja in pregona.

(44)

Države članice se spodbuja, naj v sodelovanju s civilno družbo oblikujejo mehanizme za zbiranje podatkov ali središča na nacionalni ali lokalni ravni za namene opazovanja in ocenjevanja pojava spolnega zlorabljanja in spolnega izkoriščanja otrok. Da bi lahko pravilno ocenili rezultate ukrepov za preprečevanje spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok in otroške pornografije, bi morala Unija še naprej razvijati svoje delo na osnovi takšnih metodologij in metod za zbiranje podatkov, ki bi omogočale primerljivo statistiko.

(45)

Države članice bi morale ustrezno ukrepati za vzpostavitev informacijskih služb, ki bi zagotavljale informacije o prepoznavanju znakov spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja.

(46)

Otroška pornografija, ki zajema podobe spolne zlorabe otroka, je posebna vrsta vsebine, ki ne pomeni izražanja mnenja. Za boj proti otroški pornografiji je nujno treba storilcem kaznivih dejanj otežiti nalaganje takih vsebin na javno dostopni splet in tako zmanjšati obtok gradiva zlorabe otrok. Zato so potrebni ukrepi odstranitve teh vsebin pri viru in prijetje okrivljenih proizvajanja, razširjanja ali prenašanja podob spolne zlorabe otrok s spleta. V podporo prizadevanjem Unije v boju proti otroški pornografiji, bi morale države članice po najboljših močeh sodelovati s tretjimi državami in tako skušati odstraniti tovrstne vsebine s strežnikov na svojem ozemlju.

(47)

Vendar odstranjevanje tovrstnih vsebin pri viru kljub prizadevanjem ni vedno mogoče, kadar se izvirno gradivo ne nahaja v Uniji, bodisi ker država, v kateri so strežniki, ni pripravljena sodelovati ali ker je postopek za odstranitev gradiva v zadevni državi posebej dolg. Zato bi bilo mogoče vzpostaviti tudi mehanizme za preprečevanje dostopa z ozemlja Unije do spletnih strani, za katere je ugotovljeno, da vsebujejo ali razširjajo otroško pornografijo. Ukrepi, ki jih države članice sprejmejo v skladu s to direktivo za odstranitev otroške pornografije, po potrebi pa tudi za blokiranje spletnih strani, ki jo vsebujejo, temeljijo na različnih vrstah javnega delovanja, zakonodajnem, ne-zakonodajnem, pravosodnem ali drugem. Ob tem ta direktiva ne posega v prostovoljno ukrepanje spletne panoge za preprečitev zlorabe njenih storitev ali v podporo držav članic takšnemu delovanju. Ne glede na podlago ukrepanja bi morale države članice zagotoviti ustrezno raven pravne varnosti in predvidljivosti za uporabnike in ponudnike storitev. Vzpostaviti in okrepiti je treba sodelovanje med organi javne uprave, tako zaradi odstranjevanja vsebin zlorabe otrok kot zaradi preprečevanja dostopa do teh vsebin, zlasti za zagotovitev popolnosti nacionalnih seznamov spletnih strani, ki vsebujejo otroško pornografijo in v izognitev podvajanju dela. Pri vseh teh ukrepih je treba upoštevati pravice končnih uporabnikov, obstoječe pravne in pravosodne postopke ter skladnost z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. V okviru programa za varnejši splet je bilo vzpostavljeno omrežje odprtih telefonskih številk, katerega namen je zbirati informacije ter zagotoviti pokritost in izmenjavo poročil o glavnih vrstah nezakonitih spletnih vsebin.

(48)

Cilj te direktive so spremembe in razširitev področja uporabe določb Okvirnega sklepa 2004/68/PNZ. Ker so spremembe vsebinske in jih je veliko, bi bilo treba navedeni okvirni sklep za države članice, ki sodelujejo pri sprejemanju te direktive, zaradi jasnosti v celoti nadomestiti.

(49)

Ker države članice same ne morejo zadovoljivo doseči cilja te direktive, namreč boja proti spolni zlorabi, spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in ga je zaradi obsega in učinkov lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Skladno z načelom sorazmernosti iz istega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za uresničitev navedenega cilja.

(50)

Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in načela, priznana zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, predvsem človekovo dostojanstvo, prepoved mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, otrokove pravice, pravico do svobode in varnosti, pravico do svobode izražanja in obveščanja, pravico do varstva osebnih podatkov, pravico do učinkovitega pravnega sredstva in poštenega sojenja ter načeli zakonitosti in sorazmernosti kaznivih dejanj in kazni. Namen te direktive je zagotovitev spoštovanja navedenih pravic in načel v celoti in jo je treba ustrezno izvajati.

(51)

V skladu s členom 3 Protokola (št. 21) o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, sta Združeno kraljestvo in Irska uradno izrazila željo po sodelovanju pri sprejetju in uporabi te direktive.

(52)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola (št. 22) o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju te direktive, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Vsebina

Ta direktiva določa minimalna pravila glede opredelitve kaznivih dejanj in sankcij na področju spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok, otroške pornografije in pridobivanja otrok za spolne namene. Prav tako uvaja določbe za okrepitev preprečevanja tovrstnih kaznivih dejanj in zaščite žrtev teh dejanj.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Za namene te direktive se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„otrok“ pomeni osebo do 18 let starosti;

(b)

„starost, ko oseba lahko pristane na spolnost“ pomeni starost, pod katero je v skladu z nacionalnim pravom prepovedano sodelovanje v spolnih dejanjih z otrokom;

(c)

„otroška pornografija“ pomeni:

(i)

vsako gradivo, ki vizualno prikazuje otroka v dejanskem ali simuliranem spolnem aktu;

(ii)

vsakršno prikazovanje spolnih organov otroka predvsem za spolne namene;

(iii)

vsako gradivo, ki vizualno prikazuje katero koli osebo, ki je videti kot otrok, v dejanskem ali simuliranem spolnem aktu, ali vsakršno prikazovanje spolnih organov osebe, ki je videti kot otrok, predvsem za spolne namene; ali

(iv)

realistične podobe otroka v spolnem aktu ali realistične podobe spolnih organov otroka predvsem za spolne namene;

(d)

„otroška prostitucija“ pomeni vključitev otroka v spolna dejanja, za katera je izplačan ali obljubljen denar ali druga oblika plačila ali nadomestila v zameno za otrokovo sodelovanje v spolnih dejanjih, ne glede na to, ali se to plačilo, obljuba ali nadomestilo da otroku ali tretji osebi;

(e)

„pornografska predstava“ pomeni prikazovanje za publiko v živo, tudi z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije:

(i)

otroka, ki je vključen v dejansko ali simulirano spolno dejanje, ali

(ii)

otrokovih spolnih organov predvsem za spolne namene;

(f)

„pravna oseba“ pomeni subjekt, ki ima v skladu s pravom, ki se uporablja, status pravne osebe, razen državnih organov ali organov javne uprave, ki izvršujejo državno oblast, in javnih mednarodnih organizacij.

Člen 3

Kazniva dejanja spolne zlorabe

1.   Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da so naklepna dejanja iz odstavkov 2 do 6 kazniva.

2.   Kdor povzroči, da je otrok, ki še ni dopolnil starosti, ko lahko pristane na spolnost, v spolne namene priča spolnemu dejanju, tudi če mu pri tem dejanju ni treba sodelovati, se lahko kaznuje z najvišjo kaznijo zapora, vendar ne manj kot eno leto zapora.

3.   Kdor povzroči, da je otrok, ki še ni dopolnil starosti, ko lahko pristane na spolnost, v spolne namene priča spolni zlorabi, tudi če mu pri tem dejanju ni treba sodelovati, se lahko kaznuje z najvišjo kaznijo zapora, vendar ne manj kot dve leti zapora.

4.   Kdor sodeluje v spolnem dejanju z otrokom, ki še ni dopolnil starosti, ko lahko pristane na spolnost, se lahko kaznuje z najvišjo kaznijo zapora, vendar ne manj kot pet let zapora.

5.   Kdor sodeluje v spolnem dejanju z otrokom ob:

(i)

zlorabi priznanega položaja zaupanja, avtoritete ali vpliva nad otrokom, se lahko kaznuje z najvišjo kaznijo zapora, vendar ne manj kot osem let zapora, če otrok še ni dopolnil starosti, ko lahko pristane na spolnost, in ne manj kot tri leta zapora, če je ta starost dopolnjena; ali

(ii)

zlorabi posebej ranljivega položaja otroka, zlasti zaradi duševne ali telesne motnje ali zaradi odvisnosti od drugih, se lahko kaznuje z najvišjo kaznijo zapora, vendar ne manj kot osem let zapora, če otrok še ni dopolnil starosti, ko lahko pristane na spolnost, in ne manj kot tri leta zapora, če je ta starost dopolnjena; ali

(iii)

uporabi prisile, sile ali grožnje, se lahko kaznuje z najvišjo kaznijo zapora, vendar ne manj kot 10 let zapora, če otrok še ni dopolnil starosti, ko lahko pristane na spolnost, in ne manj kot pet let zapora, če je ta starost dopolnjena.

6.   Kdor otroka sili ali prisili v spolno dejanje s tretjo osebo ali mu s tem namenom grozi, se lahko kaznuje z najvišjo kaznijo zapora, vendar ne manj kot 10 let zapora, če otrok še ni dopolnil starosti, ko lahko pristane na spolnost, in ne manj kot pet let zapora, če je ta starost dopolnjena.

Člen 4

Kazniva dejanja spolnega izkoriščanja

1.   Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da so naklepna dejanja iz odstavkov 2 do 7 kazniva.

2.   Kdor povzroči sodelovanje otroka v pornografski predstavi, ali ga k takšnemu sodelovanju napeljuje, bodisi zaradi ustvarjanja dobička ali drugega izkoriščanja otroka v te namene, se lahko kaznuje z najvišjo kaznijo zapora, vendar ne manj kot pet let zapora, če otrok še ni dopolnil starosti, ko lahko pristane na spolnost, in ne manj kot dve leti zapora, če je ta starost dopolnjena.

3.   Kdor otroka sili ali prisili k sodelovanju v pornografski predstavi ali mu s tem namenom grozi, se lahko kaznuje z najvišjo kaznijo zapora, vendar ne manj kot osem let zapora, če otrok še ni dopolnil starosti, ko lahko pristane na spolnost, in ne manj kot pet let zapora, če je ta starost dopolnjena.

4.   Kdor zavestno obišče pornografsko predstavo, v kateri sodelujejo otroci, se lahko kaznuje z najvišjo kaznijo zapora, vendar ne manj kot dve leti zapora, če otrok še ni dopolnil starosti, ko lahko pristane na spolnost, in ne manj kot eno leto zapora, če je ta starost dopolnjena.

5.   Kdor povzroči sodelovanje otroka v otroški prostituciji ali ga k temu dejanju napeljuje, bodisi zaradi ustvarjanja dobička ali kakršnega koli drugega izkoriščanja otroka v te namene, se lahko kaznuje z najvišjo kaznijo zapora, vendar ne manj kot osem let zapora, če otrok še ni dopolnil starosti, ko lahko pristane na spolnost, in ne manj kot pet let zapora, če je ta starost dopolnjena.

6.   Kdor otroka sili ali prisili v otroško prostitucijo, ali mu s tem namenom grozi, se lahko kaznuje z najvišjo kaznijo zapora, vendar ne manj kot 10 let zapora, če otrok še ni dopolnil starosti, ko lahko pristane na spolnost, in ne manj kot pet let zapora, če je ta starost dopolnjena.

7.   Kdor sodeluje v spolnem dejanju z otrokom s pomočjo otroške prostitucije, se lahko kaznuje z najvišjo kaznijo zapora, vendar ne manj kot pet let zapora, če otrok še ni dopolnil starosti, ko lahko pristane na spolnost, in ne manj kot dve leti zapora, če je ta starost dopolnjena.

Člen 5

Kazniva dejanja v zvezi z otroško pornografijo

1.   Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da so protipravno storjena naklepna dejanja iz odstavkov 2 do 6 kazniva.

2.   Kdor pridobi ali ima otroško pornografijo, se lahko kaznuje z najvišjo kaznijo zapora, vendar ne manj kot eno leto zapora.

3.   Kdor zavestno pridobi dostop do otroške pornografije z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije, se lahko kaznuje z najvišjo kaznijo zapora, vendar ne manj kot eno leto zapora.

4.   Kdor dostavi, razpošlje ali posreduje otroško pornografijo, se lahko kaznuje z najvišjo kaznijo zapora, vendar ne manj kot dve leti zapora.

5.   Kdor ponudi, preskrbi ali omogoči dostop do otroške pornografije, se lahko kaznuje z najvišjo kaznijo zapora, vendar ne manj kot dve leti zapora.

6.   Kdor proizvede otroško pornografijo se lahko kaznuje z najvišjo kaznijo zapora, vendar ne manj kot tri leta zapora.

7.   Vsaka država članica lahko določi, ali se ta člen uporablja tudi za primere otroške pornografije iz člena 2(c)(iii), v katerih je oseba, ki je videti kot otrok, v času prikazovanja dejansko stara 18 let ali več.

8.   Vsaka država članica lahko določi, ali se odstavka 2 in 6 tega člena uporabljata za primere, v katerih je ugotovljeno, da ima tisti, ki je proizvedel pornografsko gradivo, opredeljeno v členu 2(c)(iv), to gradivo izključno za svoje zasebne namene in pod pogoji, da za izdelavo ni uporabil pornografskega gradiva, kot je opredeljeno v členu 2(c)(i),(ii) ali (iii) ter da to dejanje ne predstavlja tveganja razširjanja gradiva.

Člen 6

Pridobivanje otrok za spolne namene

1.   Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da se naklepno dejanje odrasle osebe, ki z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije nagovarja otroka, ki še ni dopolnil starosti, ko lahko pristane na spolnost, k srečanju z namenom storitve kaznivega dejanja iz člena 3(4) ali člena 5(6) in temu nagovarjanju sledijo še druga materialna dejanja, ki imajo za posledico srečanje, lahko kaznuje z najvišjo kaznijo zapora, vendar ne manj kot eno leto zapora.

2.   Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da je poskus storitve kaznivega dejanja iz člena 5(2) in (3), kadar odrasla oseba z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije nagovarja otroka, ki še ni dopolnil starosti, ko lahko pristane na spolnost, k zagotovitvi otroške pornografije v kateri bi bil prikazan, kazniv.

Člen 7

Napeljevanje, pomoč in podpiranje ter poskus

1.   Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da je napeljevanje k storitvi kaznivih dejanj iz členov 3 do 6, kakor tudi pomoč in podpiranje pri njihovi storitvi, kaznivo.

2.   Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da je poskus storitve kaznivih dejanj iz člena 3(4), (5) in (6), člena 4(2), (3), (5), (6) in (7) ter člena 5(4), (5) in (6) kazniv.

Člen 8

Sporazumna spolna dejanja

1.   Države članice lahko določijo ali se člen 3(2) in (3) uporablja za sporazumna spolna dejanja med vrstniki, ki so si blizu po starosti in stopnji psihičnega in fizičnega razvoja ali zrelosti pod pogojem, da navedena dejanja ne vključujejo zlorabe.

2.   Države članice lahko določijo ali se člen 4(4) uporablja za pornografsko predstavo v okviru sporazumnih odnosov, kadar je otrok dosegel starost, ko lahko pristane na spolnost, ali med vrstniki, ki so si blizu po starosti in stopnji psihičnega in fizičnega razvoja in zrelosti pod pogoji, da navedena dejanja ne vključujejo zlorabe ali izkoriščanja ter da za to pornografsko predstavo ni bil izplačan denar ali druga oblika plačila ali nadomestila.

3.   Države članice lahko določijo ali se člen 5(2) in (6) uporablja za osebe, ki pridobijo, imajo ali proizvedejo gradiva otroške pornografije z otroki v starosti, ko lahko pristanejo na spolnost pod pogoji, da je ta gradiva pridobila, jih ima ali jih je proizvedla s soglasjem teh otrok in izključno za zasebno uporabo udeleženih ter da dejanja ne vključujejo zlorab.

Člen 9

Obteževalne okoliščine

Kolikor navedene okoliščine še niso elementi kaznivih dejanj iz členov 3 do 7, države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da so pri teh kaznivih dejanjih obteževalne okoliščine v skladu z ustreznimi določbami nacionalnega prava lahko naslednje:

(a)

kaznivo dejanje je bilo izvršeno nad otrokom, ki je v posebej ranljivem položaju, na primer zaradi duševne ali telesne motnje ali zaradi njegove odvisnosti od drugih ali stanja duševne ali telesne nezmožnosti;

(b)

kaznivo dejanje je izvršil otrokov družinski član, oseba, ki biva z otrokom, ali oseba, ki je zlorabila svoj priznani položaj zaupanja ali avtoritete;

(c)

kaznivo dejanje je storilo več oseb v medsebojnem sodelovanju;

(d)

kaznivo dejanje je bilo storjeno v okviru hudodelske združbe v smislu Okvirnega sklepa Sveta 2008/841/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o boju proti organiziranemu kriminalu (12);

(e)

storilec je bil predhodno že obsojen za enakovrstna kazniva dejanja;

(f)

storilec je zavestno ali zaradi malomarnosti ogrozil otrokovo življenje; ali

(g)

kaznivo dejanje je vključevalo hudo nasilje ali pa je otrok utrpel hujšo škodo.

Člen 10

Prepoved zaradi obsodb

1.   Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da se lahko fizični osebi, ki je bila obsojena zaradi storitve katerega od kaznivih dejanj iz členov 3 do 7, zaradi preprečitve tveganja ponovitve kaznivih dejanj, začasno ali trajno prepreči izvajanje vsaj poklicnih dejavnosti, ki vključujejo neposredne in redne stike z otroki.

2.   Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da imajo delodajalci ob zaposlitvi osebe za izvajanje poklicnih ali prostovoljnih dejavnosti, ki vključujejo neposredne in redne stike z otroki pravico, da v skladu z nacionalnim pravom in na ustrezen način, na primer na zahtevo ali od zadevne osebe, pridobijo informacije o obstoju kazenske obsodbe za kaznivo dejanje iz členov 3 do 7, vpisane v kazensko evidenco, ali o obstoju prepovedi izvajanja dejavnosti, ki vključujejo neposredne in redne stike z otroki, zaradi tovrstnih kazenskih obsodb.

3.   Države članice za uporabo odstavkov 1 in 2 tega člena z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da se informacije o obstoju kazenskih obsodb za kaznivo dejanje iz členov 3 do 7 ali o prepovedi opravljanja dejavnosti, ki vključujejo neposredne in redne stike z otroki, ki izhajajo iz tovrstne obsodbe, posredujejo v skladu s postopki, določenimi v Okvirnem sklepu Sveta 2009/315/PNZ z dne 26. februarja 2009 o organizaciji in vsebini izmenjave informacij iz kazenske evidence med državami članicami (13), kadar se s privolitvijo zadevne osebe navedene informacije zahtevajo v skladu s členom 6 navedenega okvirnega sklepa.

Člen 11

Zaseg in zaplemba

Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da so njihovi pristojni organi pooblaščeni za zaseg in zaplembo sredstev in premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivimi dejanji iz členov 3, 4 in 5.

Člen 12

Odgovornost pravnih oseb

1.   Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja iz členov 3 do 7, ki jih v korist pravne osebe stori fizična oseba, samostojno ali kot del organa pravne osebe, ki ima v pravni osebi vodilni položaj kot:

(a)

zastopnik pravne osebe;

(b)

oseba, pooblaščena za odločanje v imenu pravne osebe; ali

(c)

oseba, pooblaščena za izvajanje nadzora v pravni osebi.

2.   Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo odgovornost pravnih oseb za dejanja podrejenih, kadar jim je zaradi pomanjkljivega nadzora ali kontrole osebe iz odstavka 1 tega člena bila omogočena izvršitev kaznivega dejanja iz členov 3 do 7 v korist te pravne osebe.

3.   Odgovornost pravnih oseb na podlagi odstavkov 1 in 2 tega člena ne vpliva na kazenske postopke zaradi kaznivih dejanj iz členov 3 do 7 fizičnih oseb, bodisi storilcev bodisi napeljevalcev ali pomagačev.

Člen 13

Sankcije za pravne osebe

1.   Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da se odgovorna pravna oseba iz člena 12(1) kaznuje z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi sankcijami, ki vključujejo kazenske ali ne-kazenske denarne kazni in lahko vključujejo tudi druge sankcije, kot so na primer:

(a)

izključitev iz upravičenosti do javnih ugodnosti ali pomoči;

(b)

začasno ali stalno prepoved opravljanja poslovnih dejavnosti;

(c)

uvedbo sodnega nadzora;

(d)

sodno likvidacijo; ali

(e)

začasno ali trajno zaprtje prostorov, ki so bili uporabljeni za storitev kaznivega dejanja.

2.   Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da se odgovorna pravna oseba iz člena 12(2) kaznuje z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi sankcijami ali ukrepi.

Člen 14

Izjeme od pregona ali kaznovanja za žrtve

Države članice v skladu s temeljnimi načeli svojih pravnih sistemov sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da imajo pristojni nacionalni organi diskrecijsko pravico, da otrok žrtev spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja ne preganjajo ali kaznujejo zaradi vpletenosti v kriminalnih dejavnostih, ki so jih ti otroci bili prisiljeni storiti, kot neposredno posledico dejstva, da so bili žrtve katerega izmed kaznivih dejanj iz člena 4(2), (3), (5) in (6) ter člena 5(6).

Člen 15

Preiskava in pregon

1.   Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da za uvedbo preiskave ali pregona zaradi kaznivih dejanj iz členov 3 do 7 žrtvi ali njenemu zastopniku ni treba tega dejanja naznaniti niti podati obdolžitve ter da se kazenski postopek lahko nadaljuje, tudi če sta žrtev ali njen zastopnik pozneje svoje izjave umaknila.

2.   Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo možnost pregona kaznivih dejanj iz členov 3, 4(2), (3), (5), (6) in (7) ter hudega kaznivega dejanja iz člena 5(6) zaradi uporabe otroške pornografije iz člena 2(c)(i) in (ii), v obdobju po doseženi polnoletnosti žrtve, sorazmernem s težo zadevnega kaznivega dejanja.

3.   Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da imajo osebe, enote ali službe, pristojne za preiskave ali pregon kaznivih dejanj iz členov 3 do 7 učinkovita preiskovalna sredstva, kot so na primer sredstva, ki se uporabljajo pri organiziranem kriminalu ali v drugih primerih hudih kaznivih dejanj.

4.   Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo preiskovalnim enotam ali službam možnost poskusa identifikacije žrtve kaznivih dejanj iz členov 3 do 7, zlasti z analizo otroške pornografije, na primer fotografij in avdiovizualnih posnetkov, prenesenih ali danih na razpolago s sredstvi informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

Člen 16

Naznanitev dejstva ali suma spolne zlorabe ali spolnega izkoriščanja

1.   Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da pravila nacionalne zakonodaje o zaupnosti, ki veljajo za zaposlene, katerih glavna naloga je delo z otroki, ne predstavljajo ovir za naznanitev pristojnim službam za zaščito otrok kakršnih koli razmer, v katerih obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je otrok žrtev kaznivih dejanj iz členov 3 do 7.

2.   Države članice z ustreznimi ukrepi spodbujajo vse osebe, ki v dobri veri vedo ali sumijo, da so bila storjena kazniva dejanja iz členov 3 do 7, naj o tem obvestijo pristojne službe.

Člen 17

Sodna pristojnost in koordinacija pregona

1.   Države članice z ustreznimi ukrepi uvedejo svojo sodno pristojnost nad kaznivimi dejanji iz členov 3 do 7, kadar je:

(a)

kaznivo dejanje v celoti ali delno storjeno na njihovem ozemlju;

(b)

storilec njihov državljan.

2.   Država članica, ki se odloči uvesti nadaljnjo sodno pristojnost za kazniva dejanja iz členov 3 do 7, ki niso storjena na njenem ozemlju, o tem obvesti Komisijo, kadar je na primer:

(a)

kaznivo dejanje storjeno zoper njenega državljana ali osebo z običajnim prebivališčem na njenem ozemlju;

(b)

kaznivo dejanje storjeno v korist pravne osebe ustanovljene na njenem ozemlju; ali

(c)

storilec kaznivega dejanja z običajnim prebivališčem na njenem ozemlju.

3.   Države članice zagotovijo, da v njihovo sodno pristojnost sodijo kazniva dejanja iz členov 5 in 6, ter kolikor je potrebno, členov 3 in 7, ki so storjena z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij z dostopom na njihovem ozemlju, ne glede na to, ali se same tehnologije nahajajo na njihovem ozemlju ali ne.

4.   Vsaka država članica z ustreznimi ukrepi zagotovi, da pri pregonu kaznivih dejanj iz členov 3(4), (5) in (6), člena 4(2), (3), (5), (6) in (7) ter člena 5(6) v povezavi z odstavkom 1(b) tega člena, ki niso bila storjena na ozemlju države članice, njena sodna pristojnost ni odvisna od dejstva, da se navedena dejanja v kraju, kjer so bila storjena, ne obravnavajo kot kazniva.

5.   Vsaka država članica z ustreznimi ukrepi zagotovi, da je pri pregonu kaznivih dejanj iz členov 3 do 7 v povezavi z odstavkom 1(b) tega člena, ki niso bila storjena na njenem ozemlju, njena sodna pristojnost neodvisna od pogoja, da se pregon lahko začne le na podlagi naznanitve žrtve kaznivega dejanja v kraju, kjer je bilo storjeno ali države, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno.

Člen 18

Splošne določbe o ukrepih za pomoč in podporo otrokom žrtvam ter za njihovo zaščito

1.   Otrokom žrtvam kaznivih dejanj iz členov 3 do 7 se zagotovi pomoč, podpora in zaščita v skladu s členoma 19 in 20 ob upoštevanju najboljših interesov otroka.

2.   Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da se otroku zagotovi pomoč in podpora takoj, ko pristojni organi utemeljeno sumijo, da je morebiti zoper otroka bilo storjeno kaznivo dejanje iz členov 3 do 7.

3.   Države članice zagotovijo, da se žrtev kaznivega dejanja iz členov 3 do 7, katere starost je negotova in za katero se upravičeno domneva, da je otrok, do ugotovitve njene starosti šteje za otroka in ima zato takojšen dostop do pomoči, podpore in zaščite v skladu s členoma 19 in 20.

Člen 19

Pomoč in podpora otrokom žrtvam

1.   Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da sta otrokom žrtvam zagotovljena pomoč in podpora pred kazenskim postopkom, med tem postopkom ter ustrezno obdobje po zaključku tega postopka, da bi se jim omogočilo uveljavljanje pravic iz Okvirnega sklepa 2001/220/PNZ ter iz te direktive. Države članice ukrenejo zlasti vse potrebno za zagotovitev zaščite otrok, ki naznanijo primere zlorab v krogu svoje družine.

2.   Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da pomoč in podpora otroku žrtvi nista pogojeni z njegovo pripravljenostjo sodelovati v kazenski preiskavi, pri pregonu ali sojenju.

3.   Države članice z ustreznimi ukrepi po oceni posebnih okoliščin vsakega posameznega otroka žrtve zagotovijo sprejetje posebnih ukrepov pomoči in podpore otrokom žrtvam pri uveljavljanju pravic iz te direktive, ob upoštevanju otrokovih pogledov, potreb in skrbi.

4.   Otroci žrtve kaznivih dejanj iz členov 3 do 7 so posebej ranljive žrtve v skladu s členom 2(2), členom 8(4) in členom 14(1) Okvirnega sklepa 2001/220/PNZ.

5.   Kadar je mogoče, države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo pomoč in podporo družini otroka žrtve pri uživanju pravic iz te direktive, če se družina nahaja na ozemlju držav članic. Kadar je mogoče, države članice ustrezno za družine otroka žrtve uporabljajo zlasti člen 4 Okvirnega sklepa 2001/220/PNZ.

Člen 20

Zaščita otrok žrtev v kazenskih preiskavah in postopkih

1.   Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da v kazenskih preiskavah in postopkih v skladu z vlogo žrtve v ustreznem pravosodnem sistemu pristojni organi otroku žrtvi dodelijo posebnega zastopnika, če so po nacionalnem pravu nosilci starševske odgovornosti izključeni iz kazenskega postopka zaradi navzkrižja interesov med starši in otrokom žrtvijo ali če otrok nima spremstva ali je ločen od svoje družine.

2.   Države članice zagotovijo, da imajo otroci žrtve nemudoma dostop do pravnega svetovanja in v skladu z vlogo žrtve v ustreznem pravosodnem sistemu do pravnega zastopanja, vključno zaradi uveljavljanja odškodnine. Pravno svetovanje in zastopanje je brezplačno, če žrtev nima dovolj finančnih sredstev.

3.   Države članice brez vpliva na pravice obrambe v kazenskih preiskavah kaznivih dejanj in postopkih iz členov 3 do 7 z ustreznimi ukrepi zagotovijo:

(a)

da se zaslišanja z otrokom žrtvijo izvedejo brez neupravičenega odlašanja, potem ko so bili pristojni organi obveščeni o dejstvih;

(b)

da zaslišanja otroka žrtve po potrebi potekajo v prostorih, ki so zasnovani ali prilagojeni za ta namen;

(c)

da zaslišanja otroka žrtve opravijo strokovnjaki, usposobljeni za te namene, ali se ta zaslišanja izvedejo z njihovo pomočjo;

(d)

da vsa zaslišanja z otrokom žrtvijo opravijo iste osebe, če je to mogoče in kadar je to primerno;

(e)

da je število zaslišanj čim manjše in da se opravijo le, če so nujno potrebna za namene kazenskih preiskav ali kazenskih postopkov;

(f)

da lahko otroka žrtev spremlja njegov pravni zastopnik ali po potrebi odrasla oseba po njegovi izbiri, razen če je bila v povezavi s to osebo sprejeta utemeljena odločitev, ki temu nasprotuje.

4.   Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da je v preiskavi kaznivih dejanj iz členov 3 do 7 mogoče avdiovizualno posneti vsa zaslišanja otrok žrtev ali po potrebi zaslišanja, v katerih kot priča nastopa otrok, in da je mogoče ta avdiovizualno posneta zaslišanja v sodnih postopkih predložiti kot dokaze v skladu z nacionalnimi pravili.

5.   Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da se lahko v kazenskih postopkih zaradi kaznivih dejanj iz členov 3 do 7 zahteva:

(a)

izključitev javnosti na zaslišanju;

(b)

da je otrok žrtev zaslišan v odsotnosti, zlasti z uporabo ustreznih komunikacijskih tehnologij.

6.   Države članice z ustreznimi ukrepi, če so v interesu otrok žrtev in ob upoštevanju drugih prevladujočih interesov, zaščitijo zasebnost, identiteto in podobo otrok žrtev ter preprečijo javno razširjanje kakršnih koli informacij, na podlagi katerih bi jih lahko identificirali.

Člen 21

Ukrepi zoper oglaševanje priložnosti za zlorabo in otroškega spolnega turizma

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za preprečitev ali prepoved:

(a)

širjenja gradiva, ki oglašuje možnost storitve kaznivih dejanj iz členov 3 do 6; in

(b)

organizacije potovanj v komercialne ali nekomercialne namene zaradi storitve kaznivih dejanj iz členov 3 do 5.

Člen 22

Preventivni intervencijski programi ali ukrepi

Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da imajo osebe v strahu, da bi lahko zagrešile kazniva dejanja iz členov 3 do 7 potreben dostop do učinkovitih intervencijskih programov ali ukrepov, namenjenih oceni in preprečevanju tveganja za storitev takih kaznivih dejanj.

Člen 23

Preprečevanje

1.   Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, kot sta izobraževanje in usposabljanje, za zmanjšanje in odvračanje od povpraševanja, ki spodbuja vse oblike spolnega izkoriščanja, povezane z izkoriščanjem otrok.

2.   Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, tudi prek spleta, kot so informacijske kampanje in kampanje za ozaveščenost, raziskovalni in izobraževalni programi, po potrebi v sodelovanju z ustreznimi organizacijami civilne družbe in drugimi zainteresiranimi stranmi, namenjene večji ozaveščenosti in zmanjšanju nevarnosti, da bi otroci postali žrtve spolne zlorabe ali spolnega izkoriščanja.

3.   Države članice spodbujajo redno usposabljanje uradnikov, ki bi se pri svojem delu lahko srečali z otroki žrtvami spolne zlorabe ali spolnega izkoriščanja, vključno s policisti na terenu, da bi znali odkriti otroke žrtve in potencialne otroke žrtve spolne zlorabe ali spolnega izkoriščanja ter z njimi ravnati.

Člen 24

Prostovoljni intervencijski programi ali ukrepi med kazenskim postopkom ali po njem

1.   Brez poseganja v intervencijske programe ali ukrepe, ki jih naložijo pristojni pravosodni organi v skladu z nacionalnim pravom, države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo učinkovite intervencijske programe ali ukrepe za preprečevanje ali zmanjševanje tveganj ponavljajočih se kaznivih dejanj spolne narave zoper otroke. Takšni programi ali ukrepi so vedno na voljo v kazenskih postopkih, v zaporih in zunaj njih, v skladu z nacionalnim pravom.

2.   Intervencijski programi ali ukrepi iz odstavka 1 ustrezajo posebnim razvojnim potrebam otrok, ki storijo kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost.

3.   Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da imajo lahko dostop do intervencijskih programov ali ukrepov iz odstavka 1 naslednje osebe:

(a)

osebe, ki se obravnavajo v kazenskih postopkih zaradi kaznivih dejanj iz členov 3 do 7 pod pogoji, ki ne škodijo pravici do obrambe in je ne ovirajo, hkrati pa niso v nasprotju z zahtevami o poštenem in nepristranskem sojenju in so v skladu z načelom domneve nedolžnosti, ter

(b)

osebe, obsojene za katero koli od kaznivih dejanj iz členov 3 do 7.

4.   Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da se za osebe iz odstavka 3 pripravi ocena nevarnosti, ki jo te osebe predstavljajo, in morebitnega tveganja ponovitve kaznivih dejanj iz členov 3 do 7, da se določijo ustrezni intervencijski programi ali ukrepi.

5.   Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da so osebe iz odstavka 3, ki so jim bili predlagani intervencijski programi ali ukrepi v skladu z odstavkom 4:

(a)

v celoti obveščene o razlogih za predlog;

(b)

ob poznavanju vseh dejstev soglašajo s sodelovanjem v programih ali ukrepih;

(c)

lahko zavrnejo in so v primeru obsojenih oseb seznanjene z morebitnimi posledicami, ki jih ima lahko taka zavrnitev.

Člen 25

Ukrepi zoper spletišča, ki vsebujejo ali razširjajo otroško pornografijo

1.   Države članice z ustreznimi ukrepi zagotovijo takojšnjo odstranitev spletnih strani na strežnikih na njihovem ozemlju, ki vsebujejo ali širijo otroško pornografijo, ter si prizadevajo za odstranitev takšnih strani tudi na strežnikih izven njihovega ozemlja.

2.   Države članice lahko z ukrepi preprečijo dostop do spletnih strani, ki vsebujejo otroško pornografijo ali jo širijo med spletnimi uporabniki na njihovem ozemlju. Te ukrepe je treba določiti s preglednimi postopki in zagotoviti primerne zaščitne ukrepe, zlasti za zagotovitev, da je omejitev omejena le na najnujnejše in je sorazmerna ter da so uporabniki obveščeni o razlogih za omejitev. Ti zaščitni ukrepi vsebujejo tudi možnost sodnega varstva.

Člen 26

Nadomestitev Okvirnega sklepa 2004/68/PNZ

Okvirni sklep 2004/68/PNZ se za države članice, ki sodelujejo pri sprejetju te direktive nadomesti, ne glede na njihove obveznosti prenosa okvirnega sklepa v nacionalno zakonodajo v določenih rokih.

Za države članice, ki sodelujejo pri sprejetju te direktive, se sklicevanja na Okvirni sklep 2004/68/PNZ razumejo kot sklicevanja na to direktivo.

Člen 27

Prenos

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo do 18. decembra 2013.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila določb predpisov, sprejetih zaradi prenosa obveznosti iz te direktive v nacionalno zakonodajo.

3.   Ko države članice sprejmejo te ukrepe, se v njih sklicujejo na to direktivo ali sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 28

Poročanje

1.   Komisija do 18. decembra 2015 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo z oceno o tem, do kolikšne mere so države članice sprejele potrebne usklajevalne ukrepe za izpolnitev zahtev te direktive, skupaj z zakonodajnimi predlogi, če je to potrebno.

2.   Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu do 18. decembra 2015 predloži poročilo z oceno izvajanja ukrepov iz člena 25.

Člen 29

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 30

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice v skladu s Pogodbama.

V Strasbourgu, 13. decembra 2011

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

M. SZPUNAR


(1)  UL C 48, 15.2.2011, str. 138.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 27. oktobra 2011 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 15. novembra 2011.

(3)  UL C 364, 18.12.2000, str. 1.

(4)  UL C 115, 4.5.2010, str. 1.

(5)  UL L 13, 20.1.2004, str. 44.

(6)  UL L 82, 22.3.2001, str. 1.

(7)  UL L 328, 15.12.2009, str. 42.

(8)  UL L 101, 15.4.2011, str. 1.

(9)  UL L 182, 5.7.2001, str. 1.

(10)  UL L 68, 15.3.2005, str. 49.

(11)  UL L 49, 17.2.2007, str. 30.

(12)  UL L 300, 11.11.2008, str. 42.

(13)  UL L 93, 7.4.2009, str. 23.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

17.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/15


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 1320/2011

z dne 16. decembra 2011

o izvajanju člena 8a(1) Uredbe (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Belorusijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 765/2006 z dne 18. maja 2006 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Belorusijo (1) in zlasti člena 8a(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 18. maja 2006 sprejel Uredbo (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Belorusijo.

(2)

Glede na resnost razmer v Belorusiji bi bilo treba na seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov iz Priloge IA k Uredbi (ES) št. 765/2006, za katere veljajo omejevalni ukrepi, uvrstiti še nekatere druge osebe –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Osebe s seznama iz Priloge k tej uredbi se dodajo na seznam iz Priloge IA k Uredbi (ES) št. 765/2006.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2011

Za Svet

Predsednik

T. NALEWAJK


(1)  UL L 134, 20.5.2006, str. 1.


PRILOGA

Osebe iz člena 1

 

Priimek in ime

Transkripcija beloruskega črkovanja

Transkripcija ruskega črkovanja

Priimek in ime (belorusko črkovanje)

Priimek in ime (rusko črkovanje)

Kraj in datum rojstva

Funkcija

„1.

Bandarenka Sjargej Uladzimiravič (Bandarenka Siarhei Uladzimiravich)

Bondarenko Sergej Vladimirovič (Bondarenko Sergei Vladimirovich)

Бандарэнка Сяргей Уладзiмiравiч

Бондаренко Сергей Владимирович

Naslov: Department of law of administration of Pervomaysky district Chornogo K. 5 office 417

Tel.: +375 17 2800264

Sodnik okrožnega sodišča Pervomajski v Minsku. 24. novembra 2011 je obsodil Alesa Bjaljackega, enega najuglednejših zagovornikov človekovih pravic, vodjo beloruskega centra za človekove pravice "Vjasna" in podpredsednika FIDH. Potek sojenja je očitno kršil zakon o kazenskem postopku.

Bjaljacki je dejavno branil žrtve represije, povezane z volitvami 19. decembra 2010, ter nasilja nad civilno družbo in demokratično opozicijo in jim pomagal.

2.

Sajkovski Uladzimir (Saikouski Uladzimir)

Sajkovski Vladimir

Сайкоўскi Уладзiмiр

Сайковский Владимир

Naslov: Department of law of administration of Pervomaysky district Chornogo K. 5 office 417

Tel.: +375 17 2800264

Državni tožilec okrožnega sodišča Pervomajski v Minsku. Sodeloval je na sojenju Alesu Bjaljackemu, enemu najuglednejših zagovornikov človekovih pravic, vodji beloruskega centra za človekove pravice "Vjasna" in podpredsedniku FIDH. Obtožnica, ki jo je na tem sojenju vložil tožilec, je bila očitno in neposredno politično motivirana ter je očitno kršila zakon o kazenskem postopku.

Bjaljacki je dejavno branil žrtve represije, povezane z volitvami 19. decembra 2010, ter nasilja nad civilno družbo in demokratično opozicijo in jim pomagal.“


17.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/17


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1321/2011

z dne 16. decembra 2011

o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3030/93 z dne 12. oktobra 1993 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav (1) in zlasti člena 19 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupna pravila za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav je treba posodobiti zaradi upoštevanja sprememb Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (2), ki zadevajo tudi nekatere oznake v Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 3030/93.

(2)

Zato je treba Uredbo (EGS) št. 3030/93 ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za tekstil, ustanovljenega s členom 17 Uredbe (EGS) št. 3030/93 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EGS) št. 3030/93 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 275, 8.11.1993, str. 1.

(2)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (EGS) št. 3030/93 se spremeni:

Priloga I se nadomesti z naslednjim:

PRILOGA I

TEKSTILNI IZDELKI IZ ČLENA 1  (1)

1.

Brez poseganja v pravila za razlaganje kombinirane nomenklature se šteje, da je besedilo poimenovanja blaga le okvirno, ker so izdelki v vsaki kategoriji v tej prilogi določeni z oznako KN. Če je pred oznako KN navedeno „ex“, so izdelki, zajeti v posamezni kategoriji, opredeljeni z obsegom oznake KN in z obsegom ustreznega poimenovanja.

2.

Kadar sestavni material izdelkov iz kategorij od 1 do 114 s poreklom iz Kitajske ni posebej naveden, se šteje, da so ti izdelki izdelani izključno iz volne ali fine živalske dlake, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken.

3.

Oblačila, ki niso prepoznavna kot oblačila za moške ali dečke ali oblačila za ženske ali deklice, so uvrščena skupaj s slednjimi.

4.

Če je uporabljen izraz „oblačila za dojenčke“, ta zajema oblačila do vključno trgovske velikosti 86.

Kategorija

Opis

Oznaka KN 2012

Preglednica enakovrednosti

kosov/kg

g/kos

(1)

(2)

(3)

(4)

SKUPINA I A

1

Bombažna preja, nepripravljena za prodajo na drobno

 

 

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

2

Tkanine iz bombaža, razen gaze, frotirja, ozkih tkanin, tkanin z zankasto oz. lasasto površino, tkanin iz ženiljske preje, tila in drugih mrežastih tkanin

 

 

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

2 a)

Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih

 

 

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

3

Tkanine iz sintetičnih vlaken (rezanih ali odpadnih), razen ozko tkanih tkanin, tkanin z zankasto oz. lasasto površino (vključno s frotirjem) in tkanin iz ženiljske preje

 

 

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

3 a)

Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih

 

 

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

SKUPINA I B

4

Srajce, majice s kratkimi rokavi, lahke, fino pletene jope in puloverji, puliji s polo ovratnikom ali ravnim izrezom (razen iz volne ali fine živalske dlake), spodnje majice in podobno, pletene ali kvačkane

6,48

154

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

5

Jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki, kompleti jopic in puloverjev, jope, domače halje in majice (razen suknjičev in blazerjev), anoraki, vetrni jopiči, bunde in podobno, pleteni ali kvačkani

4,53

221

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

6

Moške ali deške tkane jahalne hlače in kratke hlače, razen kopalk (vključno dolge hlače); ženske ali dekliške tkane hlače in dolge hlače iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken; spodnji deli podloženih trenirk, razen tistih iz kategorije 16 ali 29, iz bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

1,76

568

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

7

Ženske ali dekliške bluze, srajce in srajčne bluze, tudi pletene ali kvačkane, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

5,55

180

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

8

Moške ali deške srajce, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža, umetnih ali sintetičnih vlaken

4,60

217

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

SKUPINA II A

9

Frotirne tkanine za brisače in podobne zankaste frotirne tkanine iz bombaža; toaletno in kuhinjsko perilo, razen pletenega ali kvačkanega, iz frotirnih tkanin za brisače ali podobne zankaste frotirne tkanine, iz bombaža

 

 

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

20

Posteljno perilo, razen pletenega ali kvačkanega

 

 

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

22

Preja iz rezanih ali odpadnih sintetičnih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno

 

 

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

22 a)

Od katerih akrilna

 

 

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

23

Preja iz rezanih ali odpadnih umetnih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno

 

 

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

32

Tkanine z zankasto oz. lasasto površino in tkanine iz ženiljske preje (razen frotirja za brisače iz bombaža in ozko tkanih tkanin) in prešite tkanine iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

 

 

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 26 005801 27 005801 31 005801 32 005801 33 005801 36 005801 37 005802 20 005802 30 00

32 a)

Od katerih: bombažni rebrasti žamet

 

 

5801 22 00

39

Namizno perilo, toaletno perilo in kuhinjsko perilo, razen pletenega ali kvačkanega, razen iz frotirja za brisače ali podobnega frotirja iz bombaža

 

 

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

SKUPINA II B

12

Hlačne nogavice, nogavice, kratke nogavice, nogavice do gležnjev, nogavičke za stopala in podobno, pletene ali kvačkane, razen za dojenčke, vključno z nogavicami za krčne žile, razen izdelkov iz kategorije 70

24,3 parov

41

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

13

Moške ali deške spodnjice in spodnjice brez hlačnic, ženske ali dekliške spodnjice in spodnjice brez hlačnic, pletene ali kvačkane, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

17

59

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10ex 9619 00 51

14

Moški ali deški tkani plašči, dežni plašči in drugi plašči, pelerine iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken (razen park iz kategorije 21)

0,72

1 389

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

15

Moški ali deški tkani plašči, dežni plašči in drugi plašči, pelerine; jopiči in suknjiči iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken (razen park iz kategorije 21)

0,84

1 190

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

16

Moške ali deške obleke in kompleti, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken, razen smučarskih kompletov; moške ali deške podložene trenirke, z zunanjo površino iz ene same tkanine, iz bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

0,80

1 250

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

17

Moški ali deški suknjiči ali blazerji, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

1,43

700

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

18

Moške ali deške spodnje majice in druge majice, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, domače halje, kopalni plašči in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Ženske ali dekliške spodnje majice in druge majice, kombineže, spodnja krila, hlačke, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, domače halje in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10ex 9619 00 59

19

Robci, razen pletenih ali kvačkanih

59

17

6213 20 00ex 6213 90 00

21

Parke; vetrovke, vetrni jopiči, bunde in podobno, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken; zgornji deli podloženih trenirk, razen iz kategorije 16 ali 29, iz bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

2,3

435

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

24

Moške ali deške spalne srajce, pižame, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani

3,9

257

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Ženske ali dekliške spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

26

Ženske ali dekliške obleke, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

3,1

323

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

27

Ženska ali dekliška krila, vključno s hlačnimi krili

2,6

385

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

28

Hlače, hlače z naprsnikom in naramnicami (pumparice) in kratke hlače (razen kopalk), pletene ali kvačkane, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

1,61

620

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

29

Ženski ali dekliški kostimi in kompleti, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken, razen smučarskih oblek; ženske ali dekliške podložene trenirke, z zunanjo plastjo iz enega identičnega blaga, iz bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

1,37

730

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

31

Modrčki, tkani, pleteni ali kvačkani

18,2

55

ex 6212 10 106212 10 90

68

Oblačila in oblačilni dodatki za dojenčke, razen rokavic, palčnikov in rokavic brez prstov za dojenčke iz kategorij 10 in 87, in dolge nogavice, kratke nogavice in nogavičke za dojenčke, razen pletenih ali kvačkanih, iz kategorije 88

 

 

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90ex 9619 00 51ex 9619 00 59

73

Trenirke iz pletene ali kvačkane tkanine, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

1,67

600

6112 11 006112 12 006112 19 00

76

Moška ali deška delovna ali poklicna oblačila, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Ženski ali dekliški predpasniki, delovni kombinezoni in druga delovna in poklicna oblačila, razen pletenih ali kvačkanih

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

77

Smučarske obleke, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

ex 6211 20 00

78

Oblačila, razen pletenih ali kvačkanih, razen oblačil iz kategorij 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 in 77

 

 

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 42 906211 43 90ex 6211 49 00ex 9619 00 59

83

Plašči, suknjiči, blazerji in druga oblačila, vključno s smučarskimi oblekami, pleteni ali kvačkani, razen oblačil iz kategorij 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

 

 

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00ex 9619 00 51

SKUPINA III A

33

Tkanine iz preje iz sintetičnih filamentov, dobljene iz trakov ali podobno iz polietilena ali polipropilena, širine manj kot 3 m

 

 

5407 20 11

Vreče in vrečke za pakiranje blaga, razen pletenih ali kvačkanih, dobljene iz trakov ali podobno

6305 32 196305 33 90

34

Tkanine iz preje iz sintetičnih filamentov, dobljene iz polietilenskih ali polipropilenskih trakov ali podobno, široke 3 m ali več

 

 

5407 20 19

35

Tkanine iz sintetičnih filamentov (neskončnih), razen tistih za pnevmatike iz kategorije 114

 

 

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

35 a)

Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih

 

 

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36

Tkanine iz umetnih filamentov, razen tistih za pnevmatike iz kategorije 114

 

 

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36 a)

Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih

 

 

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

37

Tkanine iz rezanih umetnih vlaken

 

 

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

37 a)

Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih

 

 

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

38 A

Pleteni ali kvačkani sintetični materiali za zavese vključno z mrežastim blagom za zavese

 

 

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

38 B

Mrežaste zavese, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

40

Tkane zavese (vključno draperije, notranje platnene navojnice, volani za zavese in posteljo ter drugi izdelki za notranjo opremo), razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

41

Preja iz sintetičnega filamenta (neskončna), nepripravljena za prodajo na drobno, razen neteksturirane enojne preje, brez zavojev ali do vključno 50 zavojev na meter

 

 

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

42

Preja iz neskončnih umetnih ali sintetičnih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno

 

 

5401 20 10

Preja iz umetnih vlaken; preja iz umetnih filamentov, nepripravljena za prodajo na drobno, razen enojne preje iz viskoznega rajona brez zavojev ali do vključno 250 zavojev na meter in enojne neteksturirane preje iz celuloznega acetata

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

43

Preja iz umetnih ali sintetičnih filamentov, preja iz rezanih umetnih vlaken, bombažna preja, pripravljena za prodajo na drobno

 

 

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

46

Mikana ali česana ovčja ali jagnječja volna ali druga fina živalska dlaka

 

 

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

47

Preja iz mikane ovčje ali jagnječje volne (volnena preja) ali iz mikane fine živalske dlake, nepripravljena za prodajo na drobno

 

 

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

48

Preja iz česane ovčje ali jagnječje volne (česana preja) ali iz česane fine živalske dlake, nepripravljena za prodajo na drobno

 

 

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

49

Preja iz ovčje ali jagnječje volne ali iz česane fine živalske dlake, pripravljena za prodajo na drobno

 

 

5109 10 105109 10 905109 90 00

50

Tkanine iz ovčje ali jagnječje volne ali iz fine živalske dlake

 

 

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

51

Bombaž, mikan ali česan

 

 

5203 00 00

53

Bombažna gaza

 

 

5803 00 10

54

Umetna vlakna, rezana, vključno z odpadki, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje

 

 

5507 00 00

55

Sintetična vlakna, rezana, vključno z odpadki, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje

 

 

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

56

Preja iz rezanih sintetičnih vlaken (vključno z odpadki), pripravljena za prodajo na drobno

 

 

5508 10 905511 10 005511 20 00

58

Preproge, talna prekrivala in predposteljniki, vozlani (dokončani ali nedokončani)

 

 

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

59

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, razen preprog iz kategorije 58

 

 

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80

60

Ročno izdelane tapiserije tipov Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais in podobne ter z iglo izdelane tapiserije (npr. z majhnim in križnim vbodom), izdelane v obliki panelov in podobno

 

 

5805 00 00

61

Ozke tkanine in ozki materiali (bolduk), ki so sestavljeni samo iz osnove, katere niti so med seboj zlepljene, razen nalepk in podobnih izdelkov iz kategorije 62

Elastični materiali in pozamenterija iz elastičnih materialov (razen pletenih ali kvačkanih), narejeni iz tekstilnih materialov, sestavljenih iz gumijastih niti

 

 

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

62

Ženiljska preja (vključno kosmičena ženiljska preja), ovita preja (razen metalizirane preje in ovite preje iz konjske žime)

 

 

5606 00 915606 00 99

Til in drug mrežast material, razen tkanega, pletenega ali kvačkanega, ročno ali strojno izdelane čipke v metraži, trakovih ali motivih

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Etikete, značke in podobni izdelki iz tekstilnih materialov, nevezeni, v metraži, trakovih ali razrezani v določene oblike ali velikosti, tkani

5807 10 105807 10 90

Pletenice in okrasna pozamenterija v metraži; rese, pomponi in podobni izdelki

5808 10 005808 90 00

Vezenina v metraži, trakovih ali motivih

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

63

Pleteni ali kvačkani materiali iz sintetičnih vlaken, ki vsebujejo po masi 5 % ali več elastomerne preje, in pleteni ali kvačkani materiali, ki po masi vsebujejo 5 % ali več gumenih niti

 

 

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Čipka rašel in materiali z dolgolasasto površino iz sintetičnih vlaken

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

65

Pleteni ali kvačkani materiali, razen tistih iz kategorij 38 A in 63, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

 

 

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

66

Potovalne odeje in odeje, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

 

 

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

SKUPINA III B

10

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, pletene ali kvačkane

17 parov

59

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

67

Pleteni ali kvačkani oblačilni dodatki, razen tistih za dojenčke; gospodinjsko perilo vseh vrst, pleteno ali kvačkano; zavese (vključno draperije) in notranje platnene navojnice; volani za zavese ali posteljo in drugi izdelki za notranjo opremo, pleteni ali kvačkani; pletene ali kvačkane odeje in potovalne odeje, drugi pleteni ali kvačkani izdelki, vključno z deli oblačil ali oblačilnih dodatkov

 

 

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 109619 00 41ex 9619 00 51

67 a)

Od katerih: vrečke in vreče za pakiranje blaga, izdelane iz polietilenskih ali polipropilenskih trakov

 

 

6305 32 116305 33 10

69

Ženske in dekliške kombineže in spodnja krila, pletena ali kvačkana

7,8

128

6108 11 006108 19 00

70

Hlačne nogavice in nogavice iz sintetičnih vlaken, številke enojne preje manj kot 67 deciteksov (6,7 teksa)

30,4 parov

33

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Ženske dolge nogavice iz sintetičnih vlaken

ex 6115 10 906115 96 91

72

Kopalke iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

9,7

103

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

74

Ženski ali dekliški pleteni ali kvačkani kostimi in kompleti, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken, razen smučarskih oblek

1,54

650

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

75

Moške ali deške pletene ali kvačkane obleke in kompleti iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken, razen smučarskih oblek

0,80

1 250

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

84

Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

 

 

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

85

Metuljčki in kravate, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

17,9

56

6215 20 006215 90 00

86

Stezniki, pasovi za steznike, pasovi za nogavice, oporniki, naramnice, podveze in podobni izdelki ter njihovi deli, vključno s pletenimi ali kvačkanimi

8,8

114

6212 20 006212 30 006212 90 00

87

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

88

Nogavice, kratke nogavice in nogavičke, razen pletenih ali kvačkanih; drugi oblačilni dodatki, deli oblačil ali oblačilnih dodatkov, razen tistih za dojenčke in razen pletenih ali kvačkanih

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

90

Dvonitne vrvi, vrvje, konopci in kabli iz sintetičnih vlaken, prepleteni ali ne

 

 

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

91

Šotori

 

 

6306 22 006306 29 00

93

Vrečke in vreče za pakiranje blaga iz tkanin, razen izdelanih iz polietilenskih ali polipropilenskih trakov

 

 

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

94

Vata iz tekstilnih materialov in izdelki iz vate; tekstilna vlakna, dolga do vključno 5 mm (kosmiči); tekstilni prah in nopki - vlaknati vozlički

 

 

5601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 009619 00 319619 00 39

95

Klobučevina in izdelki iz klobučevine, vključno impregnirana ali prevlečena, razen talnih prekrival

 

 

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

96

Netkano blago in izdelki iz takšnega blaga, vključno impregnirano, prevlečeno, prekrito ali laminirano

 

 

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 926210 10 98ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 30ex 6307 90 92ex 6307 90 989619 00 49ex 9619 00 59

97

Mreže in mrežasti izdelki iz dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov ali konopcev ter zgotovljene ribiške mreže iz preje, dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov ali konopcev

 

 

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

98

Drugi izdelki iz preje, dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, kabli ali konopci, razen tekstilnih materialov, izdelkov iz takšnih materialov in izdelkov iz kategorije 97

 

 

5609 00 005905 00 10

99

Tekstilni materiali, prevlečeni z lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo vezavo knjig in podobne namene; tkanine za prerisovanje; pripravljeno slikarsko platno; škrobljeno platno in podobni togi tekstilni materiali, ki se uporabljajo za izdelavo klobukov

 

 

5901 10 005901 90 00

Linolej, vključno rezan v oblike; talna prekrivala na tekstilni podlagi, premazani, prevlečeni ali prekriti, vključno z razrezanimi v oblike

5904 10 005904 90 00

Gumirani tekstilni materiali, ki niso pleteni ali kvačkani, razen tistih za pnevmatike

5906 10 005906 99 105906 99 90

Tekstilni materiali, drugače impregnirani ali premazani; platna, slikana za odrske kulise, tkanine za ateljeje, razen tistih iz kategorije 100

5907 00 00

100

Tekstilni materiali, impregnirani, prevlečeni, prekriti ali laminirani s pripravki iz celuloznih derivatov ali drugih plastičnih materialov

 

 

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

101

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, pleteni ali ne, razen iz sintetičnih vlaken

 

 

ex 5607 90 90

109

Ponjave, jadra, platnene strehe in zunanje platnene navojnice (tende)

 

 

6306 12 006306 19 006306 30 00

110

Tkane napihljive blazine

 

 

6306 40 00

111

Tkani izdelki za taborjenje, razen napihljivih blazin in šotorov

 

 

6306 90 00

112

Drugi tkani gotovi tekstilni izdelki, razen tistih iz kategorij 113 in 114

 

 

6307 20 00ex 6307 90 98

113

Krpe za tla, za posodo in za prah, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

6307 10 90

114

Tkanine in izdelki za tehnične namene

 

 

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

SKUPINA IV

115

Lanena preja ali preja iz ramije

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Tkanine iz lanu ali ramije

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Namizno perilo, toaletno perilo in kuhinjsko perilo iz lanu ali ramije, razen pletenega ali kvačkanega

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Zavese (vključno draperije), notranje platnene navojnice, volani za zavese ali posteljo in drugi izdelki za notranjo opremo, razen pletenih ali kvačkanih, iz lanu ali ramije

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, pleteni ali ne, iz lanu ali ramije

 

 

ex 5607 90 90

122

Vrečke in vreče za pakiranje blaga, rabljene, iz lanu, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

ex 6305 90 00

123

Tkanine z lasasto površino in ženiljske tkanine iz lanu ali ramije, razen ozkih tkanin

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki iz lanu ali ramije, razen pletenih ali kvačkanih

ex 6214 90 00

SKUPINA V

124

Rezana sintetična vlakna

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Preja iz sintetičnih filamentov (neskončna), nepripravljena za prodajo na drobno, razen preje iz kategorije 41

 

 

5402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Monofil, trak (umetna slama in podobno) ter imitacije katguta, iz sintetičnih tekstilnih materialov

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Rezana umetna vlakna

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Preja iz umetnih filamentov (neskončna), nepripravljena za prodajo na drobno, razen preje iz kategorije 42

 

 

5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Monofil, trak (umetna slama in podobno) ter imitacije katguta, iz umetnih tekstilnih materialov

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Groba živalska dlaka, mikana ali česana

 

 

5105 40 00

129

Preja iz grobe živalske dlake ali konjske žime

 

 

5110 00 00

130 A

Svilena preja, razen preje, spredene iz svilenih odpadkov

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Svilena preja, razen tiste iz kategorije 130 A; svileni katgut

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken

 

 

5308 90 90

132

Papirnata preja

 

 

5308 90 50

133

Preja iz prave konoplje

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Metalizirana preja

 

 

5605 00 00

135

Tkanine iz grobe živalske dlake ali konjske žime

 

 

5113 00 00

136

Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov

 

 

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Tkanine z lasasto površino in ženiljske tkanine ter ozke tkanine iz svile ali svilenih odpadkov

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Tkanine iz papirne preje in druga tekstilna vlakna, razen iz ramije

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Tkanine iz kovinskih niti ali metalizirane preje

 

 

5809 00 00

140

Pletene ali kvačkane tkanine iz tekstilnih materialov, razen volne ali fine živalske dlake, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Potovalne odeje in odeje iz tekstilnih materialov, razen volne ali fine živalske dlake, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

 

 

ex 6301 90 90

142

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala iz sisala, drugih vlaken iz rodu agave ali manilske konoplje

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Klobučevina iz grobe živalske dlake

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, kabli in konopci, pleteni ali ne, iz abak (manilska konoplja) ali prave konoplje

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Dvonitne vrvi za povezovanje ali strojno pakiranje za kmetijske stroje iz sisala ali drugih vlaken iz družine agav

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli iz sisala ali drugih vlaken iz družine agav, razen izdelkov iz kategorije 146 A

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, vključno prepleteni, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Svileni odpadki (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje), odpadki preje in razvlaknjeni tekstilni materiali, razen nemikanih ali nečesanih

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Preja iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke 5303

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Preja iz kokosovega vlakna

 

 

5308 10 00

149

Tkanine iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, širših od 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Tkanine iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, širine do vključno 150 cm; vrečke in vreče za pakiranje blaga, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, razen rabljenih

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Talna prekrivala iz kokosovih vlaken

 

 

5702 20 00

151 B

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, razen taftanih ali kosmičenih

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Iglana klobučevina iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, ki ni impregnirana ali prevlečena, razen talnih prekrival

 

 

5602 10 11

153

Rabljene vrečke in vreče za pakiranje blaga, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke 5303

 

 

6305 10 10

154

Zapredki sviloprejk, primerni za odvijanje

 

 

5001 00 00

Surova svila (nepredena)

5002 00 00

Svileni odpadki (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje), odpadki preje in razvlaknjeni tekstilni materiali, nemikani ali nečesani

ex 5003 00 00

Volna, nemikana ali nečesana

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Fina ali groba živalska dlaka, nemikana ali nečesana

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Odpadki volne ali fine ali grobe živalske dlake, vključno z odpadno prejo, z izjemo razvlaknjenih tekstilnih materialov

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Razvlaknjeni tekstilni materiali iz volne ali fine ali grobe živalske dlake

5104 00 00

Lan, surov ali predelan, toda nepreden: laneno predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramija in druga rastlinska tekstilna vlakna, surova ali predelana, toda nepredena: predivo, izčeski in odpadki, razen kokosovih vlaken in abake

5305 00 00

Bombaž, nemikan in nečesan

5201 00 105201 00 90

Bombažni odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Prava konoplja (cannabis sativa L.), surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki prave konoplje (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5302 10 005302 90 00

Abaka (manilska konoplja ali Musa textilis Nee), surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki abake (vključno z odpadki preje in raztrganimi tekstilnimi surovinami)

5305 00 00

Juta ali druga tekstilna ličnata vlakna (ne vključuje lanu, konoplje in ramije), surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken (vključno z odpadki preje in raztrganimi tekstilnimi surovinami)

5303 10 005303 90 00

Druga rastlinska tekstilna vlakna, surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki takšnih vlaken (vključno z odpadki preje in raztrganimi tekstilnimi surovinami)

5305 00 00

156

Ženske ali dekliške bluze in puloverji, pleteni ali kvačkani, iz svile ali svilenih odpadkov

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Oblačila, pletena ali kvačkana, razen tistih iz kategorij 1 do 123 in 156

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Obleke, bluze in srajčne bluze, razen pletenih ali kvačkanih, iz svile ali svilenih odpadkov

 

 

6204 49 106206 10 00

Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih, iz svile ali svilenih odpadkov

6214 10 00

Metuljčki in kravate iz svile ali svilenih odpadkov

6215 10 00

160

Robci iz svile ali svilenih odpadkov

 

 

ex 6213 90 00

161

Oblačila, razen pletenih ali kvačkanih in razen tistih iz kategorij 1 do 123 in kategorije 159

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 00ex 6211 49 00ex 9619 00 59

PRILOGA I A

Kategorija

Opis

Oznaka KN 2012

Preglednica enakovrednosti

kosov/kg

g/kos

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Gaza in izdelki iz gaze, pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno

 

 

3005 90 31

PRILOGA I B

1.

Ta priloga zajema tekstilne surovine (kategoriji 128 in 154) in tekstilne izdelke, razen tistih iz volne in fine živalske dlake, bombaža in umetnih ali sintetičnih vlaken, kot tudi iz umetnih ali sintetičnih vlaken ter filamentov in preje iz kategorij 124, 125A, 125B, 126, 127A in 127B.

2.

Brez poseganja v pravila za razlaganje kombinirane nomenklature se šteje, da je besedilo poimenovanja blaga le okvirno, ker so izdelki v vsaki kategoriji v tej prilogi določeni z oznako KN. Če je pred oznako KN navedeno „ex“, so izdelki, zajeti v posamezni kategoriji, opredeljeni z obsegom oznake KN in z obsegom ustreznega poimenovanja.

3.

Oblačila, ki niso prepoznavna kot oblačila za moške ali dečke ali oblačila za ženske ali deklice, so uvrščena skupaj s slednjimi.

4.

Če je uporabljen izraz „oblačila za dojenčke“, to zajema oblačila do vključno trgovske velikosti 86.

Kategorija

Opis

Oznaka KN 2012

Preglednica enakovrednosti

kosov/kg

g/kos

(1)

(2)

(3)

(4)

SKUPINA I

ex 20

Posteljno perilo, razen pletenega ali kvačkanega

 

 

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

ex 32

Tkanine z lasasto površino in ženiljske tkanine ter taftane tkanine

 

 

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

ex 39

Namizno perilo, toaletno in kuhinjsko perilo, razen pletenega ali kvačkanega in razen tistega iz kategorije 118

 

 

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

SKUPINA II

ex 12

Hlačne nogavice, nogavice, kratke nogavice, nogavice do gležnjev, nogavičke in podobno, pletene ali kvačkane, razen za dojenčke

24,3

41

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

ex 13

Moške ali deške spodnjice in spodnjice brez hlačnic, ženske ali dekliške spodnjice in spodnjice brez hlačnic, pletene ali kvačkane

17

59

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

ex 14

Moški ali deški tkani plašči, dežni plašči in drugi plašči, pelerine

0,72

1 389

ex 6210 20 00

ex 15

Ženski ali dekliški tkani površniki, dežni plašči in drugi plašči, pelerine, jopiči in suknjiči, razen park

0,84

1 190

ex 6210 30 00

ex 18

Moške ali deške spodnje majice brez rokavov in druge majice, spodnjice, spodnjice brez hlačnic, spalne srajce, pižame, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Ženske ali dekliške spodnje majice brez rokavov in druge majice, kombineže, spodnja krila, spodnjice brez hlačnic, spodnje hlačke, spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

ex 19

Robci, razen tistih iz svile ali svilenih odpadkov

59

17

ex 6213 90 00

ex 24

Moške ali deške spalne srajce, pižame, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani

3,9

257

ex 6107 29 00

Ženske ali dekliške spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani

ex 6108 39 00

ex 27

Ženska ali dekliška krila, vključno s hlačnimi krili

2,6

385

ex 6104 59 00

ex 28

Hlače, hlače z naprsnikom in naramnicami (pumparice) in kratke hlače (razen kopalk), pletene ali kvačkane

1,61

620

ex 6103 49 00ex 6104 69 00

ex 31

Modrčki, tkani, pleteni ali kvačkani

18,2

55

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

ex 68

Oblačila in oblačilni dodatki za dojenčke, razen rokavic, palčnikov in rokavic brez prstov za dojenčke iz kategorij ex 10 in ex 87, in dolge nogavice, kratke nogavice in nogavičke za dojenčke, razen pletenih ali kvačkanih, iz kategorije ex 88

 

 

ex 6209 90 90

ex 73

Trenirke iz pletene ali kvačkane tkanine

1,67

600

ex 6112 19 00

ex 78

Tkana oblačila iz materialov iz tarifne številke 5903, 5906 in 5907, razen oblačil iz kategorij ex 14 in ex 15

 

 

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

ex 83

Oblačila iz pletenih ali kvačkanih materialov iz tarifne številke 5903 in 5907 ter smučarske obleke, pletene ali kvačkane

 

 

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

SKUPINA III A

ex 38 B

Mrežaste zavese, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

ex 6303 99 90

ex 40

Tkane zavese (vključno draperije, notranje platnene navojnice, volani za zavese in posteljo ter drugi izdelki za notranjo opremo), razen pletenih ali kvačkanih

 

 

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

ex 58

Preproge, talna prekrivala in predposteljniki, vozlani (dokončani ali nedokončani)

 

 

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

ex 59

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, razen preprog iz kategorij ex 58, 142 in 151B

 

 

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 80

ex 60

Ročno izdelane tapiserije tipov Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais in podobne ter z iglo izdelane tapiserije (npr. z majhnim in križnim vbodom), izdelane v obliki panelov in podobno

 

 

ex 5805 00 00

ex 61

Ozke tkanine in ozki materiali (bolduk), ki so sestavljeni samo iz osnove, katere niti so med seboj zlepljene, razen nalepk in podobnih izdelkov iz kategorije ex 62 in kategorije 137

Elastični materiali in pozamenterija iz elastičnih materialov (razen pletenih ali kvačkanih), narejeni iz tekstilnih materialov, sestavljenih iz gumijastih niti

 

 

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

ex 62

Ženiljska preja (vključno kosmičena ženiljska preja), ovita preja (razen metalizirane preje in ovite preje iz konjske žime)

 

 

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Til in drug mrežast material, razen tkanega, pletenega ali kvačkanega, ročno ali strojno izdelane čipke v metraži, trakovih ali motivih

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Etikete, značke in podobni izdelki iz tekstilnih materialov, nevezeni, v metraži, trakovih ali razrezani v določene oblike ali velikosti, tkani

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Pletenice in okrasna pozamenterija v metraži; rese, pomponi in podobni izdelki

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Vezenina v metraži, trakovih ali motivih

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

ex 63

Pleteni ali kvačkani materiali iz sintetičnih vlaken, ki vsebujejo po masi 5 % ali več elastomerne preje, in pleteni ali kvačkani materiali, ki po masi vsebujejo 5 % ali več gumenih niti

 

 

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

ex 65

Pleteni ali kvačkani materiali, razen tistih iz kategorije ex 63

 

 

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

ex 66

Odeje, vključno potovalne, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

ex 6301 10 00

SKUPINA III B

ex 10

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, pletene ali kvačkane

17 parov

59

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

ex 67

Pleteni ali kvačkani oblačilni dodatki, razen tistih za dojenčke; gospodinjsko perilo vseh vrst, pleteno ali kvačkano; zavese (vključno draperije) in notranje platnene navojnice; volani za zavese ali posteljo in drugi izdelki za notranjo opremo, pleteni ali kvačkani; pletene ali kvačkane odeje in potovalne odeje, drugi pleteni ali kvačkani izdelki, vključno z deli oblačil ali oblačilnih dodatkov

 

 

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

ex 69

Ženske in dekliške kombineže in spodnja krila, pletena ali kvačkana

7,8

128

ex 6108 19 00

ex 72

Kopalke

9,7

103

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

ex 75

Moške ali deške pletene ali kvačkane obleke in kompleti

0,80

1 250

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

ex 85

Metuljčki in kravate, razen pletenih ali kvačkanih in razen tistih iz kategorije 159

17,9

56

ex 6215 90 00

ex 86

Stezniki, pasovi za steznike, pasovi za nogavice, oporniki, naramnice, podveze in podobni izdelki ter njihovi deli, vključno s pletenimi ali kvačkanimi

8,8

114

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

ex 87

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

ex 88

Nogavice, kratke nogavice in nogavičke, razen pletenih ali kvačkanih; drugi oblačilni dodatki, deli oblačil ali oblačilnih dodatkov, razen tistih za dojenčke in razen pletenih ali kvačkanih

 

 

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

ex 91

Šotori

 

 

ex 6306 29 00

ex 94

Vata iz tekstilnih materialov in izdelki iz vate; tekstilna vlakna, dolga do vključno 5 mm (kosmiči); tekstilni prah in nopki - vlaknati vozlički

 

 

ex 9619 00 39ex 5601 29 00ex 5601 30 00

ex 95

Klobučevina in izdelki iz klobučevine, vključno impregnirana ali prevlečena, razen talnih prekrival

 

 

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

ex 97

Mreže in mrežasti izdelki iz dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov ali konopcev ter zgotovljene ribiške mreže iz preje, dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov ali konopcev

 

 

ex 5608 90 00

ex 98

Drugi izdelki iz preje, dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, kabli ali konopci, razen tekstilnih materialov, izdelkov iz takšnih materialov in izdelkov iz kategorije 97

 

 

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

ex 99

Tekstilni materiali, prevlečeni z lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo vezavo knjig in podobne namene; tkanine za prerisovanje; pripravljeno slikarsko platno; škrobljeno platno in podobni togi tekstilni materiali, ki se uporabljajo za izdelavo klobukov

 

 

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Linolej, vključno rezan v oblike; talna prekrivala na tekstilni podlagi, premazani, prevlečeni ali prekriti, vključno z razrezanimi v oblike

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Gumirani tekstilni materiali, ki niso pleteni ali kvačkani, razen tistih za pnevmatike

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

Tekstilni materiali, drugače impregnirani ali premazani; platna, slikana za odrske kulise, tkanine za ateljeje, razen tistih iz kategorije ex 100

ex 5907 00 00

ex 100

Tekstilni materiali, impregnirani, prevlečeni, prekriti ali laminirani s pripravki iz celuloznih derivatov ali drugih plastičnih materialov

 

 

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

ex 109

Ponjave, jadra, platnene strehe in zunanje platnene navojnice (tende)

 

 

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

ex 110

Tkane napihljive blazine

 

 

ex 6306 40 00

ex 111

Tkani izdelki za taborjenje, razen napihljivih blazin in šotorov

 

 

ex 6306 90 00

ex 112

Drugi tkani gotovi tekstilni izdelki, razen tistih iz kategorij ex 113 in ex 114

 

 

ex 6307 20 00ex 6307 90 98

ex 113

Krpe za tla, za posodo in za prah, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

ex 6307 10 90

ex 114

Tkanine in izdelki za tehnične namene, razen tistih iz kategorije 136

 

 

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 11ex 5911 32 19ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

SKUPINA IV

115

Lanena preja ali preja iz ramije

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Tkanine iz lanu ali ramije

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Namizno perilo, toaletno perilo in kuhinjsko perilo iz lanu ali ramije, razen pletenega ali kvačkanega

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Zavese (vključno draperije), notranje platnene navojnice, volani za zavese ali posteljo in drugi izdelki za notranjo opremo, razen pletenih ali kvačkanih, iz lanu ali ramije

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, pleteni ali ne, iz lanu ali ramije

 

 

ex 5607 90 90

122

Vrečke in vreče za pakiranje blaga, rabljene, iz lanu, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

ex 6305 90 00

123

Tkanine z lasasto površino in ženiljske tkanine iz lanu ali ramije, razen ozkih tkanin

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki iz lanu ali ramije, razen pletenih ali kvačkanih

ex 6214 90 00

SKUPINA V

124

Rezana sintetična vlakna

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Preja iz sintetičnih filamentov (neskončna), nepripravljena za prodajo na drobno

 

 

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Monofil, trak (umetna slama in podobno) ter imitacije katguta, iz sintetičnih tekstilnih materialov

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Rezana umetna vlakna

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Preja iz umetnih filamentov (neskončna), nepripravljena za prodajo na drobno, enojna preja iz viskoznega rajona brez zavojev ali do vključno 250 zavojev na meter in enojna neteksturirana preja iz celuloznega acetata

 

 

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Monofil, trak (umetna slama in podobno) ter imitacije katguta, iz umetnih tekstilnih materialov

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Groba živalska dlaka, mikana ali česana

 

 

5105 40 00

129

Preja iz grobe živalske dlake ali konjske žime

 

 

5110 00 00

130 A

Svilena preja, razen preje, spredene iz svilenih odpadkov

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Svilena preja, razen tiste iz kategorije 130 A; svileni katgut

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken

 

 

5308 90 90

132

papirnata preja

 

 

5308 90 50

133

Preja iz prave konoplje

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Metalizirana preja

 

 

5605 00 00

135

Tkanine iz grobe živalske dlake ali konjske žime

 

 

5113 00 00

136 A

Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov, razen nebeljenih, degumiranih ali beljenih

 

 

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

136 B

Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov, razen tistih iz kategorije 136 A

 

 

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Tkanine z lasasto površino in ženiljske tkanine ter ozke tkanine iz svile ali svilenih odpadkov

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Tkanine iz papirne preje in druga tekstilna vlakna, razen iz ramije

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Tkanine iz kovinskih niti ali metalizirane preje

 

 

5809 00 00

140

Pletene ali kvačkane tkanine iz tekstilnih materialov, razen volne ali fine živalske dlake, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Potovalne odeje in odeje iz tekstilnih materialov, razen volne ali fine živalske dlake, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

 

 

ex 6301 90 90

142

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala iz sisala, drugih vlaken iz rodu agave ali manilske konoplje

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Klobučevina iz grobe živalske dlake

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, kabli in konopci, pleteni ali ne, iz abak (manilska konoplja) ali prave konoplje

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Dvonitne vrvi za povezovanje ali strojno pakiranje za kmetijske stroje iz sisala ali drugih vlaken iz družine agav

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli iz sisala ali drugih vlaken iz družine agav, razen izdelkov iz kategorije 146 A

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, vključno prepleteni, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Svileni odpadki (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje), odpadki preje in razvlaknjeni tekstilni materiali, razen nemikanih ali nečesanih

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Preja iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke 5303

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Preja iz kokosovega vlakna

 

 

5308 10 00

149

Tkanine iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, širših od 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Tkanine iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, širine do vključno 150 cm; vrečke in vreče za pakiranje blaga, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, razen rabljenih

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Talna prekrivala iz kokosovih vlaken

 

 

5702 20 00

151 B

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, razen taftanih ali kosmičenih

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Iglana klobučevina iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, ki ni impregnirana ali prevlečena, razen talnih prekrival

 

 

5602 10 11

153

Rabljene vrečke in vreče za pakiranje blaga, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke 5303

 

 

6305 10 10

154

Zapredki sviloprejk, primerni za odvijanje

 

 

5001 00 00

Surova svila (nepredena)

5002 00 00

Svileni odpadki (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje), odpadki preje in razvlaknjeni tekstilni materiali, nemikani ali nečesani

ex 5003 00 00

Volna, nemikana ali nečesana

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Fina ali groba živalska dlaka, nemikana ali nečesana

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

odpadki volne ali fine ali grobe živalske dlake, vključno z odpadno prejo, z izjemo razvlaknjenih tekstilnih materialov

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Razvlaknjeni tekstilni materiali iz volne ali fine ali grobe živalske dlake

5104 00 00

Lan, surov ali predelan, toda nepreden: laneno predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramija in druga rastlinska tekstilna vlakna, surova ali predelana, toda nepredena: predivo, izčeski in odpadki, razen kokosovih vlaken in abake

5305 00 00

Bombaž, nemikan in nečesan

5201 00 105201 00 90

Bombažni odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Prava konoplja (cannabis sativa), surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki prave konoplje (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5302 10 005302 90 00

Abaka (manilska konoplja ali Musa textilis Nee), surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki abake (vključno z odpadki preje in raztrganimi tekstilnimi surovinami)

5305 00 00

Juta ali druga tekstilna ličnata vlakna (ne vključuje lanu, konoplje in ramije), surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken (vključno z odpadki preje in raztrganimi tekstilnimi surovinami)

5303 10 005303 90 00

Druga rastlinska tekstilna vlakna, surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki takšnih vlaken (vključno z odpadki preje in raztrganimi tekstilnimi surovinami)

5305 00 00

156

Ženske ali dekliške bluze in puloverji, pleteni ali kvačkani, iz svile ali svilenih odpadkov

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Pletena ali kvačkana oblačila, razen oblačil iz kategorij ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 in 156

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Obleke, bluze in srajčne bluze, razen pletenih ali kvačkanih, iz svile ali svilenih odpadkov

 

 

6204 49 106206 10 00

Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih, iz svile ali svilenih odpadkov

6214 10 00

Metuljčki in kravate iz svile ali svilenih odpadkov

6215 10 00

160

Robci iz svile ali svilenih odpadkov

 

 

ex 6213 90 00

161

Oblačila, razen pletenih ali kvačkanih in razen tistih iz kategorij ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 in 159

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00


(1)  Opomba: zajete so samo kategorije od 1 do 114, z izjemo Ruske federacije in Srbije, za kateri so zajete kategorije od 1 do 161.

(2)  Uporablja se samo za uvoz iz Kitajske.


17.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/42


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1322/2011

z dne 16. decembra 2011

o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 517/94 o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Skupnosti

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 517/94 z dne 7. marca 1994 o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Skupnosti (1), in zlasti člena 28 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupna pravila za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov iz tretjih držav je treba posodobiti zaradi upoštevanja sprememb Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (2), ki zadevajo tudi nekatere oznake v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 517/94.

(2)

Uredbo (ES) št. 517/94 je treba zato ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za tekstil, ustanovljenega s členom 25 Uredbe (ES) št. 517/94 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 517/94 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 67, 10.3.1994, str. 1.

(2)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.


PRILOGA

Priloga I k Uredbi Sveta (ES) št. 517/94 se spremeni:

Priloga I se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA I

A.   TEKSTILNI IZDELKI IZ ČLENA 1

1.

Brez poseganja v pravila za razlaganje kombinirane nomenklature se šteje, da je besedilo poimenovanja blaga le okvirno, ker so izdelki v vsaki kategoriji v tej prilogi določeni z oznako KN. Če je pred oznako KN navedeno ‚ex‘, so izdelki, zajeti v posamezni kategoriji, opredeljeni z obsegom oznake KN in obsegom ustreznega poimenovanja.

2.

Oblačila, ki niso prepoznavna kot oblačila za moške ali dečke ali oblačila za ženske ali deklice, so uvrščena skupaj s slednjimi.

3.

Če je uporabljen izraz ’oblačila za dojenčke’, ta zajema oblačila do vključno trgovske velikosti 86.

Kategorija

Poimenovanje

Oznaka KN 2012

Preglednica enakovrednosti

kosov/kg

g/kos

(1)

(2)

(3)

(4)

SKUPINA I A

1

Bombažna preja, nepripravljena za prodajo na drobno

 

 

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

2

Tkanine iz bombaža, razen gaze, frotirja, ozkih tkanin, tkanin z zankasto oz. lasasto površino, tkanin iz ženiljske preje, tila in drugih mrežastih tkanin

 

 

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

2 a)

Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih

 

 

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

3

Tkanine iz sintetičnih vlaken (rezanih ali odpadnih), razen ozko tkanih tkanin, tkanin z zankasto oz. lasasto površino (vključno s frotirjem) in tkanin iz ženiljske preje

 

 

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

3 a)

Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih

 

 

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

SKUPINA I B

4

Srajce, majice s kratkimi rokavi, lahke, fino pletene jope in puloverji, puliji s polo ovratnikom ali ravnim izrezom (razen iz volne ali fine živalske dlake), spodnje majice in podobno, pletene ali kvačkane

6,48

154

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

5

Jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki, kompleti jopic in puloverjev, jope, domače halje in majice (razen suknjičev in blazerjev), anoraki, vetrni jopiči, bunde in podobno, pleteni ali kvačkani

4,53

221

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

6

Moške ali deške tkane jahalne hlače in kratke hlače, razen kopalk (vključno dolge hlače); ženske ali dekliške tkane hlače in dolge hlače iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken; spodnji deli podloženih trenirk, razen tistih iz kategorije 16 ali 29, iz bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

1,76

568

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

7

Ženske ali dekliške bluze, srajce in srajčne bluze, tudi pletene ali kvačkane, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

5,55

180

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

8

Moške ali deške srajce, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža, umetnih ali sintetičnih vlaken

4,60

217

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

SKUPINA II A

9

Frotirne tkanine za brisače in podobne zankaste frotirne tkanine iz bombaža; toaletno in kuhinjsko perilo, razen pletenega ali kvačkanega, iz frotirnih tkanin za brisače ali podobne zankaste frotirne tkanine, iz bombaža

 

 

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

20

Posteljno perilo, razen pletenega ali kvačkanega

 

 

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

22

Preja iz rezanih ali odpadnih sintetičnih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno

 

 

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

22 a)

Od katerih akrilna

 

 

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

23

Preja iz rezanih ali odpadnih umetnih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno

 

 

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

32

Tkanine z zankasto oz. lasasto površino in tkanine iz ženiljske preje (razen frotirja za brisače iz bombaža in ozko tkanih tkanin) in prešite tkanine iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

 

 

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 26 005801 27 005801 31 005801 32 005801 33 005801 36 005801 37 005802 20 005802 30 00

32 a)

Od katerih: bombažni rebrasti žamet

 

 

5801 22 00

39

Namizno perilo, toaletno perilo in kuhinjsko perilo, razen pletenega ali kvačkanega, razen iz frotirja za brisače ali podobnega frotirja iz bombaža

 

 

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

SKUPINA II B

12

Hlačne nogavice, nogavice, kratke nogavice, nogavice do gležnjev, nogavičke za stopala in podobno, pletene ali kvačkane, razen za dojenčke, vključno z nogavicami za krčne žile, razen izdelkov iz kategorije 70

24,3 parov

41

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

13

Moške ali deške spodnjice in spodnjice brez hlačnic, ženske ali dekliške spodnjice in spodnjice brez hlačnic, pletene ali kvačkane, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

17

59

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10ex 9619 00 51

14

Moški ali deški tkani plašči, dežni plašči in drugi plašči, pelerine iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken (razen park iz kategorije 21)

0,72

1 389

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

15

Moški ali deški tkani plašči, dežni plašči in drugi plašči, pelerine; jopiči in suknjiči iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken (razen park iz kategorije 21)

0,84

1 190

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

16

Moške ali deške obleke in kompleti, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken, razen smučarskih kompletov; moške ali deške podložene trenirke, z zunanjo površino iz ene same tkanine, iz bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

0,80

1 250

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

17

Moški ali deški suknjiči ali blazerji, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

1,43

700

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

18

Moške ali deške spodnje majice in druge majice, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, domače halje, kopalni plašči in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Ženske ali dekliške spodnje majice in druge majice, kombineže, spodnja krila, hlačke, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, domače halje in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10ex 9619 00 59

19

Robci, razen pletenih ali kvačkanih

59

17

6213 20 00ex 6213 90 00

21

Parke; vetrovke, vetrni jopiči, bunde in podobno, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken; zgornji deli podloženih trenirk, razen iz kategorije 16 ali 29, iz bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

2,3

435

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

24

Moške ali deške spalne srajce, pižame, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani

3,9

257

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Ženske ali dekliške spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

26

Ženske ali dekliške obleke, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

3,1

323

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

27

Ženska ali dekliška krila, vključno s hlačnimi krili

2,6

385

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

28

Hlače, hlače z naprsnikom in naramnicami (pumparice) in kratke hlače (razen kopalk), pletene ali kvačkane, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

1,61

620

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

29

Ženski ali dekliški kostimi in kompleti, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken, razen smučarskih oblek; ženske ali dekliške podložene trenirke, z zunanjo plastjo iz enega identičnega blaga, iz bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

1,37

730

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

31

Modrčki, tkani, pleteni ali kvačkani

18,2

55

ex 6212 10 106212 10 90

68

Oblačila in oblačilni dodatki za dojenčke, razen rokavic, palčnikov in rokavic brez prstov za dojenčke iz kategorij 10 in 87, in dolge nogavice, kratke nogavice in nogavičke za dojenčke, razen pletenih ali kvačkanih, iz kategorije 88

 

 

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90ex 9619 00 51ex 9619 00 59

73

Trenirke iz pletene ali kvačkane tkanine, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

1,67

600

6112 11 006112 12 006112 19 00

76

Moška ali deška delovna ali poklicna oblačila, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Ženski ali dekliški predpasniki, delovni kombinezoni in druga delovna in poklicna oblačila, razen pletenih ali kvačkanih

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

77

Smučarske obleke, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

ex 6211 20 00

78

Oblačila, razen pletenih ali kvačkanih, razen oblačil iz kategorij 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 in 77

 

 

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 42 906211 43 90ex 6211 49 00ex 9619 00 59

83

Plašči, suknjiči, blazerji in druga oblačila, vključno s smučarskimi oblekami, pleteni ali kvačkani, razen oblačil iz kategorij 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

 

 

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00ex 9619 00 51

SKUPINA III A

33

Tkanine iz preje iz sintetičnih filamentov, dobljene iz trakov ali podobno iz polietilena ali polipropilena, širine manj kot 3 m

 

 

5407 20 11

Vreče in vrečke za pakiranje blaga, razen pletenih ali kvačkanih, dobljene iz trakov ali podobno

6305 32 196305 33 90

34

Tkanine iz preje iz sintetičnih filamentov, dobljene iz polietilenskih ali polipropilenskih trakov ali podobno, široke 3 m ali več

 

 

5407 20 19

35

Tkanine iz sintetičnih filamentov, razen tistih za pnevmatike iz kategorije 114

 

 

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

35 a)

Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih

 

 

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36

Tkanine iz umetnih filamentov, razen tistih za pnevmatike iz kategorije 114

 

 

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36 a)

Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih

 

 

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

37

Tkanine iz rezanih umetnih vlaken

 

 

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

37 a)

Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih

 

 

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

38 A

Pleteni ali kvačkani sintetični materiali za zavese vključno z mrežastim blagom za zavese

 

 

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

38 B

Mrežaste zavese, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

40

Tkane zavese (vključno draperije, notranje platnene navojnice, volani za zavese in posteljo ter drugi izdelki za notranjo opremo), razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

41

Preja iz sintetičnega filamenta (neskončna), nepripravljena za prodajo na drobno, razen neteksturirane enojne preje, brez zavojev ali do vključno 50 zavojev na meter

 

 

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

42

Preja iz neskončnih umetnih ali sintetičnih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno

 

 

5401 20 10

Preja iz umetnih vlaken; preja iz umetnih filamentov, nepripravljena za prodajo na drobno, razen enojne preje iz viskoznega rajona brez zavojev ali do vključno 250 zavojev na meter in enojne neteksturirane preje iz celuloznega acetata

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

43

Preja iz umetnih ali sintetičnih filamentov, preja iz rezanih umetnih vlaken, bombažna preja, pripravljena za prodajo na drobno

 

 

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

46

Mikana ali česana ovčja ali jagnječja volna ali druga fina živalska dlaka

 

 

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

47

Preja iz mikane ovčje ali jagnječje volne (volnena preja) ali iz mikane fine živalske dlake, nepripravljena za prodajo na drobno

 

 

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

48

Preja iz česane ovčje ali jagnječje volne (česana preja) ali iz česane fine živalske dlake, nepripravljena za prodajo na drobno

 

 

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

49

Preja iz ovčje ali jagnječje volne ali iz česane fine živalske dlake, pripravljena za prodajo na drobno

 

 

5109 10 105109 10 905109 90 00

50

Tkanine iz ovčje ali jagnječje volne ali iz fine živalske dlake

 

 

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

51

Bombaž, mikan ali česan

 

 

5203 00 00

53

Bombažna gaza

 

 

5803 00 10

54

Umetna vlakna, rezana, vključno z odpadki, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje

 

 

5507 00 00

55

Sintetična vlakna, rezana, vključno z odpadki, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje

 

 

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

56

Preja iz rezanih sintetičnih vlaken (vključno z odpadki), pripravljena za prodajo na drobno

 

 

5508 10 905511 10 005511 20 00

58

Preproge, talna prekrivala in predposteljniki, vozlani (dokončani ali nedokončani)

 

 

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

59

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, razen preprog iz kategorije 58

 

 

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80

60

Ročno izdelane tapiserije tipov Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais in podobne ter z iglo izdelane tapiserije (npr. z majhnim in križnim vbodom), izdelane v obliki panelov in podobno

 

 

5805 00 00

61

Ozke tkanine in ozki materiali (bolduk), ki so sestavljeni samo iz osnove, katere niti so med seboj zlepljene, razen nalepk in podobnih izdelkov iz kategorije 62

Elastični materiali in pozamenterija iz elastičnih materialov (razen pletenih ali kvačkanih), narejeni iz tekstilnih materialov, sestavljenih iz gumijastih niti

 

 

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

62

Ženiljska preja (vključno kosmičena ženiljska preja), ovita preja (razen metalizirane preje in ovite preje iz konjske žime)

 

 

5606 00 915606 00 99

Til in drug mrežast material, razen tkanega, pletenega ali kvačkanega, ročno ali strojno izdelane čipke v metraži, trakovih ali motivih

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Etikete, značke in podobni izdelki iz tekstilnih materialov, nevezeni, v metraži, trakovih ali razrezani v določene oblike ali velikosti, tkani

5807 10 105807 10 90

Pletenice in okrasna pozamenterija v metraži; rese, pomponi in podobni izdelki

5808 10 005808 90 00

Vezenina v metraži, trakovih ali motivih

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

63

Pleteni ali kvačkani materiali iz sintetičnih vlaken, ki vsebujejo po masi 5 % ali več elastomerne preje, in pleteni ali kvačkani materiali, ki po masi vsebujejo 5 % ali več gumenih niti

 

 

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Čipka rašel in materiali z dolgolasasto površino iz sintetičnih vlaken

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

65

Pleteni ali kvačkani materiali, razen tistih iz kategorij 38 A in 63, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

 

 

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

66

Potovalne odeje in odeje, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

 

 

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

SKUPINA III B

10

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, pletene ali kvačkane

17 parov

59

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

67

Pleteni ali kvačkani oblačilni dodatki, razen tistih za dojenčke; gospodinjsko perilo vseh vrst, pleteno ali kvačkano; zavese (vključno draperije) in notranje platnene navojnice; volani za zavese ali posteljo in drugi izdelki za notranjo opremo, pleteni ali kvačkani; pletene ali kvačkane odeje in potovalne odeje, drugi pleteni ali kvačkani izdelki, vključno z deli oblačil ali oblačilnih dodatkov

 

 

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 109619 00 41ex 9619 00 51

67 a)

Od katerih: vrečke in vreče za pakiranje blaga, izdelane iz polietilenskih ali polipropilenskih trakov

 

 

6305 32 116305 33 10

69

Ženske in dekliške kombineže in spodnja krila, pletena ali kvačkana

7,8

128

6108 11 006108 19 00

70

Hlačne nogavice in nogavice iz sintetičnih vlaken, številke enojne preje manj kot 67 deciteksov (6,7 teksa)

30,4 parov

33

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Ženske dolge nogavice iz sintetičnih vlaken

ex 6115 10 906115 96 91

72

Kopalke iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

9,7

103

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

74

Ženski ali dekliški pleteni ali kvačkani kostimi in kompleti, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken, razen smučarskih oblek

1,54

650

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

75

Moške ali deške pletene ali kvačkane obleke in kompleti iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken, razen smučarskih oblek

0,80

1 250

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

84

Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

 

 

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

85

Metuljčki in kravate, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

17,9

56

6215 20 006215 90 00

86

Stezniki, pasovi za steznike, pasovi za nogavice, oporniki, naramnice, podveze in podobni izdelki ter njihovi deli, vključno s pletenimi ali kvačkanimi

8,8

114

6212 20 006212 30 006212 90 00

87

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

88

Nogavice, kratke nogavice in nogavičke, razen pletenih ali kvačkanih; drugi oblačilni dodatki, deli oblačil ali oblačilnih dodatkov, razen tistih za dojenčke in razen pletenih ali kvačkanih

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

90

Dvonitne vrvi, vrvje, konopci in kabli iz sintetičnih vlaken, prepleteni ali ne

 

 

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

91

Šotori

 

 

6306 22 006306 29 00

93

Vrečke in vreče za pakiranje blaga iz tkanin, razen izdelanih iz polietilenskih ali polipropilenskih trakov

 

 

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

94

Vata iz tekstilnih materialov in izdelki iz vate; tekstilna vlakna, dolga do vključno 5 mm (kosmiči), tekstilni prah in nopki

 

 

5601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 009619 00 319619 00 39

95

Klobučevina in izdelki iz klobučevine, vključno impregnirana ali prevlečena, razen talnih prekrival

 

 

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

96

Netkano blago in izdelki iz takšnega blaga, vključno impregnirano, prevlečeno, prekrito ali laminirano

 

 

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 926210 10 98ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 306307 90 92ex 6307 90 989619 00 49ex 9619 00 59

97

Mreže in mrežasti izdelki iz dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov ali konopcev ter zgotovljene ribiške mreže iz preje, dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov ali konopcev

 

 

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

98

Drugi izdelki iz preje, dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, kabli ali konopci, razen tekstilnih materialov, izdelkov iz takšnih materialov in izdelkov iz kategorije 97

 

 

5609 00 005905 00 10

99

Tekstilni materiali, prevlečeni z lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo vezavo knjig in podobne namene; tkanine za kopiranje; pripravljeno slikarsko platno; škrobljeno platno in podobni togi tekstilni materiali, ki se uporabljajo za izdelavo klobukov

 

 

5901 10 005901 90 00

Linolej, vključno rezan v oblike; talna prekrivala na tekstilni podlagi, premazani, prevlečeni ali prekriti, vključno z razrezanimi v oblike

5904 10 005904 90 00

Gumirani tekstilni materiali, ki niso pleteni ali kvačkani, razen tistih za pnevmatike

5906 10 005906 99 105906 99 90

Tekstilni materiali, drugače impregnirani ali premazani; platna, slikana za odrske kulise, tkanine za ateljeje, razen tistih iz kategorije 100

5907 00 00

100

Tekstilni materiali, impregnirani, prevlečeni, prekriti ali laminirani s pripravki iz celuloznih derivatov ali drugih plastičnih materialov

 

 

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

101

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, pleteni ali ne, razen iz sintetičnih vlaken

 

 

ex 5607 90 90

109

Ponjave, jadra, platnene strehe in zunanje platnene navojnice (tende)

 

 

6306 12 006306 19 006306 30 00

110

Tkane napihljive blazine

 

 

6306 40 00

111

Tkani izdelki za taborjenje, razen napihljivih blazin in šotorov

 

 

6306 90 00

112

Drugi tkani gotovi tekstilni izdelki, razen tistih iz kategorij 113 in 114

 

 

6307 20 00ex 6307 90 98

113

Krpe za tla, za posodo in za prah, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

6307 10 90

114

Tkanine in izdelki za tehnične namene

 

 

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

SKUPINA IV

115

Lanena preja ali preja iz ramije

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Tkanine iz lanu ali ramije

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Namizno perilo, toaletno perilo in kuhinjsko perilo iz lanu ali ramije, razen pletenega ali kvačkanega

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Zavese (vključno draperije), notranje platnene navojnice, volani za zavese ali posteljo in drugi izdelki za notranjo opremo, razen pletenih ali kvačkanih, iz lanu ali ramije

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, pleteni ali ne, iz lanu ali ramije

 

 

ex 5607 90 90

122

Vrečke in vreče za pakiranje blaga, rabljene, iz lanu, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

ex 6305 90 00

123

Tkanine z lasasto površino in ženiljske tkanine iz lanu ali ramije, razen ozkih tkanin

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki iz lanu ali ramije, razen pletenih ali kvačkanih

ex 6214 90 00

SKUPINA V

124

Rezana sintetična vlakna

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Preja iz sintetičnih filamentov (neskončna), nepripravljena za prodajo na drobno, razen preje iz kategorije 41

 

 

5402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Monofil, trak (umetna slama in podobno) ter imitacije katguta, iz sintetičnih tekstilnih materialov

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Rezana umetna vlakna

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Preja iz umetnih filamentov (neskončna), nepripravljena za prodajo na drobno, razen preje iz kategorije 42

 

 

5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Monofil, trak (umetna slama in podobno) ter imitacije katguta, iz umetnih tekstilnih materialov

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Groba živalska dlaka, mikana ali česana

 

 

5105 40 00

129

Preja iz grobe živalske dlake ali konjske žime

 

 

5110 00 00

130 A

Svilena preja, razen preje, spredene iz svilenih odpadkov

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Svilena preja, razen tiste iz kategorije 130 A; svileni katgut

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken

 

 

5308 90 90

132

papirnata preja

 

 

5308 90 50

133

Preja iz prave konoplje

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Metalizirana preja

 

 

5605 00 00

135

Tkanine iz grobe živalske dlake ali konjske žime

 

 

5113 00 00

136

Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov

 

 

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Tkanine z lasasto površino in ženiljske tkanine ter ozke tkanine iz svile ali svilenih odpadkov

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Tkanine iz papirne preje in druga tekstilna vlakna, razen iz ramije

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Tkanine iz kovinskih niti ali metalizirane preje

 

 

5809 00 00

140

Pletene ali kvačkane tkanine iz tekstilnih materialov, razen volne ali fine živalske dlake, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Potovalne odeje in odeje iz tekstilnih materialov, razen volne ali fine živalske dlake, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

 

 

ex 6301 90 90

142

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala iz sisala, drugih vlaken iz rodu agave ali manilske konoplje

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Klobučevina iz grobe živalske dlake

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, kabli in konopci, pleteni ali ne, iz abak (manilska konoplja) ali prave konoplje

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Dvonitne vrvi za povezovanje ali strojno pakiranje za kmetijske stroje iz sisala ali drugih vlaken iz družine agav

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli iz sisala ali drugih vlaken iz družine agav, razen izdelkov iz kategorije 146 A

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, vključno prepleteni, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Svileni odpadki (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje), odpadki preje in razvlaknjeni tekstilni materiali, razen nemikanih ali nečesanih

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Preja iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke 5303

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Preja iz kokosovega vlakna

 

 

5308 10 00

149

Tkanine iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, širših od 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Tkanine iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, širine do vključno 150 cm; vrečke in vreče za pakiranje blaga, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, razen rabljenih

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Talna prekrivala iz kokosovih vlaken

 

 

5702 20 00

151 B

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, razen taftanih ali kosmičenih

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Iglana klobučevina iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, ki ni impregnirana ali prevlečena, razen talnih prekrival

 

 

5602 10 11

153

Rabljene vrečke in vreče za pakiranje blaga, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke 5303

 

 

6305 10 10

154

Zapredki sviloprejk, primerni za odvijanje

 

 

5001 00 00

Surova svila (nepredena)

5002 00 00

Svileni odpadki (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje), odpadki preje in razvlaknjeni tekstilni materiali, nemikani ali nečesani

ex 5003 00 00

Volna, nemikana ali nečesana

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Fina ali groba živalska dlaka, nemikana ali nečesana

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Odpadki volne ali fine ali grobe živalske dlake, vključno z odpadki preje, z izjemo razvlaknjenih tekstilnih materialov

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Razvlaknjeni tekstilni materiali iz volne ali fine ali grobe živalske dlake

5104 00 00

Lan, surov ali predelan, toda nepreden: laneno predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramija in druga rastlinska tekstilna vlakna, surova ali predelana, toda nepredena: predivo, izčeski in odpadki, razen kokosovih vlaken in abake

5305 00 00

Bombaž, nemikan in nečesan

5201 00 105201 00 90

Bombažni odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Prava konoplja (cannabis sativa L.), surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki prave konoplje (vključno z odpadki preje in raztrganimi tekstilnimi surovinami)

5302 10 005302 90 00

Abaka (manilska konoplja ali Musa textilis Nee), surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki abake (vključno z odpadki preje in raztrganimi tekstilnimi surovinami)

5305 00 00

Juta ali druga tekstilna ličnata vlakna (ne vključuje lanu, konoplje in ramije), surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken (vključno z odpadki preje in raztrganimi tekstilnimi surovinami)

5303 10 005303 90 00

Druga rastlinska tekstilna vlakna, surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki takšnih vlaken (vključno z odpadki preje in raztrganimi tekstilnimi surovinami)

5305 00 00

156

Ženske ali dekliške bluze in puloverji, pleteni ali kvačkani, iz svile ali svilenih odpadkov

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Oblačila, pletena ali kvačkana, razen tistih iz kategorij 1 do 123 in 156

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Obleke, bluze in srajčne bluze, razen pletenih ali kvačkanih, iz svile ali svilenih odpadkov

 

 

6204 49 106206 10 00

Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih, iz svile ali svilenih odpadkov

6214 10 00

Metuljčki in kravate iz svile ali svilenih odpadkov

6215 10 00

160

Robci iz svile ali svilenih odpadkov

 

 

ex 6213 90 00

161

Oblačila, razen pletenih ali kvačkanih in razen tistih iz kategorij 1 do 123 in kategorije 159

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 00ex 6211 49 00ex 9619 00 59

B.   DRUGI TEKSTILNI IZDELKI IZ ČLENA 1(1)

Oznake kombinirane nomenklature

 

3005 90

 

3921 12 00

 

ex 3921 13

 

ex 3921 90 60

 

4202 12 19

 

4202 12 50

 

4202 12 91

 

4202 12 99

 

4202 22 10

 

4202 22 90

 

4202 32 10

 

4202 32 90

 

4202 92 11

 

4202 92 15

 

4202 92 19

 

4202 92 91

 

4202 92 98

 

5604 10 00

 

6309 00 00

 

6310 10 00

 

6310 90 00

 

ex 6405 20

 

ex 6406 10

 

ex 6406 90

 

ex 6501 00 00

 

ex 6502 00 00

 

ex 6504 00 00

 

ex 6505 00

 

ex 6506 99

 

6601 10 00

 

6601 91 00

 

6601 99

 

6601 99 90

 

7019 11 00

 

7019 12 00

 

ex 7019 19

 

8708 21 10

 

8708 21 90

 

8804 00 00

 

ex 9113 90 00

 

ex 9404 90

 

ex 9612 10“


17.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/57


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1323/2011

z dne 16. decembra 2011

o določitvi pravil za upravljanje in razdelitev tekstilnih kvot, določenih za leto 2012 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 517/94

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 517/94 z dne 7. marca 1994 o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Skupnosti (1), in zlasti člena 17(3) in (6) ter člena 21(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 517/94 je določila količinske omejitve za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov s poreklom iz nekaterih tretjih držav, ki se dodelijo po načelu „prvi prispe, prvi dobi“.

(2)

V skladu z navedeno uredbo je mogoče v nekaterih okoliščinah uporabiti drugačne metode dodelitve, razdeliti kvote v tranše ali rezervirati delež posebne količinske omejitve izključno za vloge, ki jim je priloženo dokazilo o preteklem uvozu.

(3)

Pravila za upravljanje kvot, določenih za leto 2012, je treba sprejeti pred začetkom kvotnega leta, da nimajo neupravičenega vpliva na kontinuiteto trgovinskih tokov.

(4)

Izkazalo se je, da so ukrepi, sprejeti prejšnja leta, kakor so tisti, določeni v Uredbi Komisije (ES) št. 1159/2010 z dne 9. decembra 2010 o določitvi pravil za upravljanje in razdelitev tekstilnih kvot, določenih za leto 2011 v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 517/94 (2), zadovoljivi in je zato ustrezno sprejeti podobna pravila za leto 2012.

(5)

Da bi lahko ugodili čim večjemu številu gospodarskih subjektov, je ustrezno metodo dodelitve po načelu „prvi prispe, prvi dobi“ oblikovati bolj prožno, tako da se določijo najvišje količine, ki se lahko po navedeni metodi dodelijo posameznemu gospodarskemu subjektu.

(6)

Za zagotovitev kontinuitete pri trgovini in učinkovitega upravljanja kvot, bi moralo biti izvajalcem dovoljeno, da v svoji začetni vlogi za uvozno dovoljenje za leto 2012 zahtevajo količino, enako tisti, ki je bila uvožena v letu 2011.

(7)

Da bi zagotovili optimalno porabo količin, je treba gospodarskim subjektom, ki so porabili vsaj polovico že odobrene količine, dovoliti, da zaprosijo za dodatno količino, če so te na voljo v kvotah.

(8)

Da bi zagotovili dobro upravljanje, morajo uvozna dovoljenja veljati devet mesecev od datuma izdaje, vendar največ do konca leta. Države članice lahko izdajo dovoljenja šele potem, ko jih Komisija uradno obvesti, da so količine na voljo, ter samo če gospodarski subjekt lahko dokaže, da ima pogodbo, in lahko potrdi, kadar ni s posebno določbo določeno drugače, da mu v skladu s to uredbo še ni bilo dodeljeno uvozno dovoljenje Skupnosti za zadevne kategorije in države. Pristojne nacionalne organe je treba pooblastiti, da na podlagi vlog uvoznikov podaljšajo dovoljenja, v okviru katerih je bila do datuma vloge porabljena vsaj polovica odobrene količine, za tri mesece in do 31. marca 2013.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za tekstil, ustanovljenega s členom 25 Uredbe (ES) št. 517/94 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Namen te uredbe je določiti pravila za upravljanje količinskih kvot za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov, določenih v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 517/94 za leto 2012.

Člen 2

Kvote iz člena 1 je treba dodeliti kronološko, kakor je Komisija prejela uradna obvestila držav članic o vlogah posameznih gospodarskih subjektov za količine, ki ne presegajo največjih količin na gospodarski subjekt, določenih v Prilogi I.

Največje količine ne veljajo za gospodarske subjekte, ki lahko ob predložitvi prve vloge za leto 2012 pristojnim nacionalnim organom dokažejo, da so glede na določene kategorije in tretje države uvozili več, kot znaša največja količina za vsako kategorijo v skladu z uvoznimi dovoljenji, odobrenimi za leto 2011.

V takem primeru lahko pristojni organi odobrijo uvoz, ki ne presega uvoženih količin v letu 2011 iz zadevnih tretjih držav in za zadevne kategorije, kadar je na voljo dovolj kvot.

Člen 3

Vsak uvoznik, ki je že porabil 50 % ali več količine, ki mu je bila dodeljena v skladu s to uredbo, lahko predloži dodatno vlogo v zvezi z isto kategorijo in državo porekla za količine, ki ne presegajo največjih količin, določenih v Prilogi I.

Člen 4

1.   Pristojni nacionalni organi, navedeni v Prilogi II, lahko 9. januarja 2012 od 10. ure naprej uradno obvestijo Komisijo o količinah, zajetih v zahtevkih za uvozna dovoljenja.

Čas, določen v prvem pododstavku, se razume kot bruseljski čas.

2.   Pristojni nacionalni organi izdajo dovoljenja šele potem, ko Komisija v skladu s členom 17(2) Uredbe (ES) št. 517/94 objavi, da so količine na razpolago za uvoz.

Dovoljenja izdajo samo, kadar gospodarski subjekt:

(a)

dokaže, da obstaja pogodba v zvezi z dobavo blaga, ter

(b)

pisno potrdi, glede na zadevne kategorije in države, da:

(i)

v skladu s to uredbo doslej dovoljenje ni bilo dodeljeno ali

(ii)

je bilo po tej uredbi dano dovoljenje, vendar je porabil vsaj 50 % odobrenih količin.

3.   Uvozna dovoljenja veljajo devet mesecev od datuma izdaje, vendar najdlje do 31. decembra 2012.

Pristojni nacionalni organi lahko na zahtevo uvoznika za tri mesece podaljšajo dovoljenja, če je bilo do datuma vloge porabljeno vsaj 50 % odobrenih količin. Tako podaljšanje v nobenem primeru ne velja dlje kot do 31. marca 2013.

Člen 5

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 67, 10.3.1994, str. 1.

(2)  UL L 326, 10.12.2010, str. 25.


PRILOGA I

Največje količine iz členov 2 in 3

Zadevna država

Kategorija

Enota

Največja količina

Belorusija

1

kilogrami

20 000

2

kilogrami

80 000

3

kilogrami

5 000

4

kosi

20 000

5

kosi

15 000

6

kosi

20 000

7

kosi

20 000

8

kosi

20 000

15

kosi

17 000

20

kilogrami

5 000

21

kosi

5 000

22

kilogrami

6 000

24

kosi

5 000

26/27

kosi

10 000

29

kosi

5 000

67

kilogrami

3 000

73

kosi

6 000

115

kilogrami

20 000

117

kilogrami

30 000

118

kilogrami

5 000

Severna Koreja

1

kilogrami

10 000

2

kilogrami

10 000

3

kilogrami

10 000

4

kosi

10 000

5

kosi

10 000

6

kosi

10 000

7

kosi

10 000

8

kosi

10 000

9

kilogrami

10 000

12

pari

10 000

13

kosi

10 000

14

kosi

10 000

15

kosi

10 000

16

kosi

10 000

17

kosi

10 000

18

kilogrami

10 000

19

kosi

10 000

20

kilogrami

10 000

21

kosi

10 000

24

kosi

10 000

26

kosi

10 000

27

kosi

10 000

28

kosi

10 000

29

kosi

10 000

31

kosi

10 000

36

kilogrami

10 000

37

kilogrami

10 000

39

kilogrami

10 000

59

kilogrami

10 000

61

kilogrami

10 000

68

kilogrami

10 000

69

kosi

10 000

70

pari

10 000

73

kosi

10 000

74

kosi

10 000

75

kosi

10 000

76

kilogrami

10 000

77

kilogrami

5 000

78

kilogrami

5 000

83

kilogrami

10 000

87

kilogrami

8 000

109

kilogrami

10 000

117

kilogrami

10 000

118

kilogrami

10 000

142

kilogrami

10 000

151A

kilogrami

10 000

151B

kilogrami

10 000

161

kilogrami

10 000


PRILOGA II

Seznam uradov za izdajo dovoljenj iz člena 4

1.   Avstrija

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1A

1011 Wien, Österreich

Tel.: +43 171100-0

Fax: +43 171100-8386

2.   Belgija

FOD Economie, kmo, Middenstand en Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitganstraat 50

1210 Brussel

Tel. +32 22776713

Fax +32 22775063

SPF Économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale potentiel économique

Service licences

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tél. +32 22776713

Fax +32 22775063

3.   Bolgarija

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Тел.: +359 29 40 7008/+359 29 40 7673/+359 29 40 7800

Факс: +359 29 81 5041/+359 29 80 4710/+359 29 88 3654

4.   Ciper

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

CY-1421 Nicosia

Τηλ. +357 2 867100

Φαξ +357 2 375120

5.   Češka

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Tel.: (420) 22490 7111

Fax: (420) 22421 2133

6.   Danska

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinje Allé 17

DK – 2100 København

Tlf. (45) 35 46 60 30

Fax (45) 35 46 60 29

7.   Estonija

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Tel: +372 6256400

Faks: +372 6313660

8.   Finska

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

SUOMI

Puhelin: +358 96141

Faksi: +358 204922852

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

FINLAND

Faksi: +358 204922852

9.   Francija

Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

Sous-direction «industries de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux»

Bureau «matérieaux du futur et nouveaux procédés»

Le Bervil

12, rue Villiot

75572 Paris Cedex 12

FRANCE

Tél. + 33 153449026

Fax + 33 153449172

10.   Nemčija

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29-35

65760 Eschborn, Deutschland

Tel.: +49 6196-9080

Fax: +49 6196-908800

11.   Grčija

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. +(30 210) 328 6021-22

Φαξ +(30 210) 328 60 94

12.   Madžarska

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Budapest

Németvölgyi út 37–39.

1124

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 1458 5503

Fax + 36 1458 5814

E-mail: mkeh@mkeh.gov.hu

13.   Irska

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel. (353 1) 631 21 21

Fax (353 1) 631 28 26

14.   Italija

Ministero dello Sviluppo economico

Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione

Direzione generale per la Politica commerciale internazionale

Divisione III — Politiche settoriali

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

Tel. (39 06) 5964 7517, 5993 2202, 5993 2198

Fax (39 06) 5993 2263, 5993 2636

E-mail: polcom3@sviluppoeconomico.gov.it

15.   Latvija

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Tālr.: + 371 670 132 99/+ 371 670 132 48

Fakss: + 371 672 808 82

16.   Litva

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija

Gedimino pr. 38, Vasario 16-osios g. 2

LT-01104 Vilnius

Tel.: + 370 706 64 658/+ 370 706 64 808

Faks. + 370 706 64 762

17.   Luksemburg

Ministère de l’économie et du commerce

Office des licences

Boîte postale 113

2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. + 352 4782371

Fax + 352 466138

18.   Malta

Il-Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment

Id-Dipartiment tal-Kummerċ, Id-Direttorat tas-Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta VLT 2000

Malta

Tel. 00 356 256 90 202

Fax 00 356 212 37 112

19.   Nizozemska

Belastingdienst/Douane

Centrale dienst voor in- en uitvoer

Kempkensberg 12

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tel. +31 881512122

Fax +31 881513182

20.   Poljska

Ministerstwo Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-950 Warszawa

Tel.: 0048/22/693 55 53

Faks: 0048/22/693 40 21

21.   Portugalska

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

P-1149-060 LISBOA

Tel. (351-1) 218 814 263

Fax: (351-1) 218 814 261

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

22.   Romunija

Ministerul Economiei,

Comerțului și Mediului de Afaceri

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. +40 213150081

Fax +40 213150454

e-mail: clc@dce.gov.ro

23.   Slovaška

Ministerstvo hospodárstva SR

Oddelenie licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava

Tel.: +421 24854 2021 / +421 2 4854 7119

Fax: + 421 24342 3919

24.   Slovenija

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji plavž 6c

SLO-4270 Jesenice

Slovenija

Telefon: +386-4 2974470

Telefaks: +386-4 2974472

E-naslov: taric.cuje@gov.si

25.   Španija

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana no 162

E-28046 Madrid

Tel. (34 91) 349 38 17 / 349 38 74

Fax (34 91) 349 38 31

E-mail: sgindustrial.sscc@comercio.mityc.es

26.   Švedska

National Board of Trade (Kommerskollegium)

Box 6803

113 86 Stockholm

Tfn +46 86904800

Fax +46 8306759

E-post: registrator@kommers.se

27.   Združeno kraljestvo

Department for Business, Innovation and Skills

Import Licensing Branch

Queensway House – West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Tel. (44-1642) 36 43 33

Fax (44-1642) 36 42 69

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk


17.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/65


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1324/2011

z dne 16. decembra 2011

o odstopanju od Uredbe (ES) št. 1067/2008 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za navadno pšenico kakovosti, ki ni visoka kakovost, iz tretjih držav za leto 2012

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) in zlasti člena 144 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3(3) Uredbe (ES) št. 1067/2008 z dne 30. oktobra 2008 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za navadno pšenico kakovosti, ki ni visoka kakovost, iz tretjih držav in o odstopanju od Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (2) določa, da se podkvota III za ostale tretje države razdeli na štiri trimesečna podobdobja, ki zajemajo zlasti podobdobje 1 od 1. januarja do 31. marca za količino 594 597 ton in podobdobje 2 od 1. aprila do 30. junija za količino 594 597 ton.

(2)

Da bi v letu 2012 ob upoštevanju položaja na trgu spodbudili nemoteno dobavo žit na trg Unije v skladu s podkvoto III, je treba združiti podobdobje 1 in podobdobje 2 v eno samo podobdobje, ki zajema skupno količino podobdobij 1 in 2, to je 1 189 194 ton.

(3)

Zato se v letu 2012 odstopi od Uredbe (ES) št. 1067/2008.

(4)

Za zagotavljanje učinkovitega upravljanja postopka izdaje uvoznih dovoljenj od 1. januarja 2012 mora ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(5)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni dal mnenja v roku, ki ga je določil predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od točke (a) člena 3(3) Uredbe (ES) št. 1067/2008 za leto 2012, podobdobje 1 traja od 1. januarja 2012 do 30. junija 2012 in zajema količino 1 189 194 ton.

Z odstopanjem od točke (b) člena 3(3) Uredbe (ES) št. 1067/2008 se za leto 2012 črta podobdobje 2.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se do 30. junija 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 290, 31.10.2008, str. 3.


17.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/66


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1325/2011

z dne 16. decembra 2011

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 glede sprožitvenih ravni za dodatne dajatve za hruške, limone, jabolka in bučke

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) in zlasti člena 143(b) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) določa nadzor uvoza proizvodov, naštetih v njeni prilogi XVIII. Ta nadzor se izvaja v skladu s pravili iz člena 308d Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (3).

(2)

Za namene izvajanja člena 5(4) Sporazuma o kmetijstvu (4), sklenjenega v okviru urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj, in glede na najnovejše razpoložljive podatke za leta 2008, 2009 in 2010 je treba spremeniti sprožitvene ravni za dodatne dajatve za hruške, limone, jabolka in bučke.

(3)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 543/2011 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga XVIII k Izvedbeni uredbi (EU) št. 543/2011 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.

(3)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(4)  UL L 336, 23.12.1994, str. 22.


PRILOGA

„PRILOGA XVIII

DODATNE UVOZNE DAJATVE: NASLOV IV, POGLAVJE I, ODDELEK 2

Brez poseganja v pravila za tolmačenje kombinirane nomenklature je treba poimenovanje blaga razumeti zgolj okvirno. Področje uporabe dodatnih dajatev v okviru te priloge je določeno s področjem uporabe oznak KN, kakršne obstajajo ob sprejetju te uredbe.

Zaporedna številka

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Obdobje veljave

Sprožitvene ravni (v tonah)

78.0015

0702 00 00

Paradižniki

Od 1. oktobra do 31. maja

481 762

78.0020

Od 1. junija do 30. septembra

44 251

78.0065

0707 00 05

Kumare

Od 1. maja do 31. oktobra

92 229

78.0075

Od 1. novembra do 30. aprila

55 270

78.0085

0709 90 80

Artičoke

Od 1. novembra do 30. junija

11 620

78.0100

0709 90 70

Bučke

Od 1. januarja do 31. decembra

54 760

78.0110

0805 10 20

Pomaranče

Od 1. decembra do 31. maja

292 760

78.0120

0805 20 10

Klementine

Od 1. novembra do konca februarja

85 392

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarine (vključno s tangerinami in mandarinami satsuma); mandarine wilking in podobni hibridi agrumov

Od 1. novembra do konca februarja

99 128

78.0155

0805 50 10

Limone

Od 1. junija do 31. decembra

340 920

78.0160

Od 1. januarja do 31. maja

90 108

78.0170

0806 10 10

Namizno grozdje

Od 21. julija do 20. novembra

80 588

78.0175

0808 10 80

Jabolka

Od 1. januarja do 31. avgusta

701 247

78.0180

Od 1. septembra do 31. decembra

64 981

78.0220

0808 20 50

Hruške

Od 1. januarja do 30. aprila

230 148

78.0235

Od 1. julija do 31. decembra

35 573

78.0250

0809 10 00

Marelice

Od 1. junija do 31. julija

5 794

78.0265

0809 20 95

Češnje, razen višenj

Od 21. maja do 10. avgusta

30 783

78.0270

0809 30

Breskve, vključno z breskvami sorte brugnon in nektarinami

Od 11. junija do 30. septembra

5 613

78.0280

0809 40 05

Slive

Od 11. junija do 30. septembra

10 293“


17.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/68


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1326/2011

z dne 16. decembra 2011

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 17. decembra 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

60,1

MA

69,2

TN

85,7

TR

109,2

ZZ

81,1

0707 00 05

TR

125,1

ZZ

125,1

0709 90 70

MA

43,8

TR

148,5

ZZ

96,2

0805 10 20

AR

40,2

BR

39,0

CL

30,5

MA

57,8

TR

51,6

ZA

54,5

ZZ

45,6

0805 20 10

MA

69,3

TR

79,7

ZZ

74,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

87,9

TR

86,3

ZZ

87,1

0805 50 10

AR

52,9

TR

51,2

ZZ

52,1

0808 10 80

CA

109,9

CL

90,0

US

106,5

ZA

80,2

ZZ

96,7

0808 20 50

CN

42,7

ZZ

42,7


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


17.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/70


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1327/2011

z dne 16. decembra 2011

o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2011 v okviru tarifnih kvot za perutninsko meso, odprtih z Uredbo (ES) št. 533/2007

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 533/2007 z dne 14. maja 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju za perutninsko meso (3) in zlasti člena 5(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 533/2007 je odprla tarifne kvote za uvoz proizvodov v sektorju za perutninsko meso.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2011 za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2012, so pri nekaterih kvotah višje od razpoložljivih. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za zahtevke za uvozna dovoljenja, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 533/2007 predloženi za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2012 se uporabijo koeficienti dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 17. decembra 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2011

Za Komisijo V imene predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 125, 15.5.2007, str. 9.


PRILOGA

Številka skupine

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za zahtevke za uvozna dovoljenja, predložene za podobdobje od 1.1.2012-31.3.2012

(%)

P1

09.4067

2,34745

P3

09.4069

0,396986


17.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/72


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1328/2011

z dne 16. decembra 2011

o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2011 v okviru tarifnih kvot za nekatere proizvode v sektorju za jajca in jajčni albumin, odprtih z Uredbo (ES) št. 539/2007

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 539/2007 z dne 15. maja 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju za jajca in jajčni albumin (3) ter zlasti člena 5(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 539/2007 je odprla tarifne kvote za uvoz proizvodov v sektorju za jajca in jajčni albumin.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2011 za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2012, so pri nekaterih kvotah višje od razpoložljivih. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za zahtevke za uvozna dovoljenja, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 539/2007 predloženi za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2012, se uporabijo koeficienti dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 17. decembra 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 128, 16.5.2007, str. 19.


PRILOGA

Številka skupine

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za zahtevke za uvozna dovoljenja, predložene za podobdobje od 1.1.2012-31.3.2012

(%)

E2

09.4401

45,956039


17.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/74


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1329/2011

z dne 16. decembra 2011

o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2011 v okviru tarifne kvote za perutninsko meso, odprte z Uredbo (ES) št. 1385/2007

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1385/2007 z dne 26. novembra 2007 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in zagotavljanju upravljanja določenih tarifnih kvot Skupnosti za perutninsko meso (3) in zlasti člena 5(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2011 za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2012, so pri nekaterih kvotah višje od razpoložljivih. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za zahtevke za uvozna dovoljenja, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 predloženi za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2012, se uporabijo koeficienti dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 17. decembra 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 309, 27.11.2007, str. 47.


PRILOGA

Številka skupine

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za zahtevke za uvozna dovoljenja, predložene za podobdobje od 1.1.2012-31.3.2012

(%)

1

09.4410

0,339444

3

09.4412

0,379075

4

09.4420

0,385208

6

09.4422

0,388953


17.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/76


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1330/2011

z dne 16. decembra 2011

o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2011 v okviru tarifne kvote za perutninsko meso s poreklom iz Izraela, odprte z Uredbo (ES) št. 1384/2007

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1384/2007 z dne 26. novembra 2007 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2398/96 o odprtju in upravljanju nekaterih kvot za uvoz proizvodov iz perutninskega mesa s poreklom iz Izraela v Skupnost (3) in zlasti člena 5(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2011 za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2012, so v okviru kvote z zaporedno številko 09.4092 višje od razpoložljivih. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za zahtevke za uvozna dovoljenja, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 1384/2007 predloženi za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2012, se uporabijo koeficienti dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 17. decembra 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 309, 27.11.2007, str. 40.


PRILOGA

Številka skupine

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za zahtevke za uvozna dovoljenja, predložene za podobdobje od 1.1.2012-31.3.2012

(v %)

IL1

09.4092

77,639751


SKLEPI

17.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/78


SKLEP SVETA 2011/845/SZVP

z dne 16. decembra 2011

o začasnem sprejemu določenih Palestincev s strani držav članic Evropske unije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti člena 29 in člena 31(1) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 17. novembra 2010 sprejel Sklep 2010/694/SZVP o začasnem sprejemu določenih Palestincev s strani držav članic Evropske unije (1), ki je določil podaljšanje veljavnosti njihovih nacionalnih dovoljenj za vstop in bivanje na ozemlju držav članic iz Skupnega stališča Sveta 2002/400/SZVP z dne 21. maja 2002 o začasnem sprejemu nekaterih Palestincev v države članice Evropske unije (2) za nadaljnje obdobje 12 mesecev.

(2)

Na podlagi ocene uporabe Skupnega stališča 2002/400/SZVP Svet meni, da je primerno podaljšati veljavnost teh dovoljenj za obdobje nadaljnjih 12 mesecev –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Države članice iz člena 2 Skupnega stališča 2002/400/SZVP podaljšajo veljavnost nacionalnih dovoljenj za vstop in bivanje, izdanih na podlagi člena 3 navedenega skupnega stališča, za obdobje nadaljnjih 12 mesecev.

Člen 2

Svet oceni uporabo Skupnega stališča 2002/400/SZVP v roku 6 mesecev od sprejetja tega sklepa.

Člen 3

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

V Bruslju, 16. decembra 2011

Za Svet

Predsednik

T. NALEWAJK


(1)  UL L 303, 19.11.2010, str. 13.

(2)  UL L 138, 28.5.2002, str. 33.


17.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/79


SKLEP ATALANTA/5/2011 POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA

z dne 16. decembra 2011

o spremembi Sklepa ATALANTA/2/2009 Političnega in varnostnega odbora o sprejetju prispevka tretjih držav k vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (Atalanta) in Sklepa ATALANTA/3/2009 Političnega in varnostnega odbora o vzpostavitvi odbora sodelujočih držav za vojaško operacijo Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (Atalanta)

(2011/846/SZVP)

POLITIČNI IN VARNOSTNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti tretjega pododstavka člena 38 Pogodbe;

ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 2008/851/SZVP z dne 10. novembra 2008 o vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (1) ter zlasti člena 10 Skupnega ukrepa;

ob upoštevanju Sklepa Atalanta/2/2009 Političnega in varnostnega odbora (2) in Sklepa Atalanta/3/2009 Političnega in varnostnega odbora (3) ter Dodatka k Sklepu Atalanta/3/2009 Političnega in varnostnega odbora (4);

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Poveljnik operacije EU je 16. decembra 2008 organiziral konferenco o oblikovanju sil.

(2)

Na podlagi ponudbe Srbije za prispevek k operaciji Atalanta, priporočila poveljnika operacije EU in Vojaškega odbora Evropske unije (VOEU) bi bilo prispevek Srbije treba sprejeti.

(3)

V skladu s členom 5 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri pripravi in izvajanju sklepov in ukrepov Unije, ki zadevajo obrambo –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 1 Sklepa Atalanta/2/2009 Političnega in varnostnega odbora se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Prispevek tretjih držav

Na podlagi konferenc o oblikovanju in popolnjevanju sil ter priporočil poveljnika operacije EU in vojaškega odbora Evropske unije se sprejmejo prispevki Norveške, Hrvaške, Črne gore, Ukrajine in Srbije za vojaško operacijo EU kot prispevek k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (Atalanta).“

Člen 2

Priloga k Sklepu Atalanta/3/2009 Političnega in varnostnega odbora se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 16. decembra 2011

Za Politični in varnostni odbor

Predsednik

O. SKOOG


(1)  UL L 301, 12.11.2008, str. 33.

(2)  UL L 109, 30.4.2009, str. 52.

(3)  UL L 112, 6.5.2009, str. 9.

(4)  UL L 119, 14.5.2009, str. 40.


PRILOGA

„PRILOGA

SEZNAM TRETJIH DRŽAV IZ ČLENA 2(1)

Norveška

Hrvaška

Črna gora

Ukrajina

Srbija“


17.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/81


IZVEDBENI SKLEP SVETA 2011/847/SZVP

z dne 16. decembra 2011

o izvajanju Sklepa 2010/639/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 31(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/639/SZVP z dne 25. oktobra 2010 o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji (1) in zlasti člena 4(1) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 25. oktobra 2010 sprejel Sklep 2010/639/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji.

(2)

Glede na resnost razmer v Belorusiji bi bilo treba na seznam oseb in subjektov iz Priloge IIIA k Sklepu 2010/639/SZVP, za katere veljajo omejevalni ukrepi, uvrstiti še nekatere druge osebe.

(3)

Prilogo IIIA k Sklepu 2010/639/SZVP bi bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Osebe s seznama iz Priloge k temu sklepu se dodajo na seznam iz Priloge IIIA k Sklepu 2010/639/SZVP.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 16. decembra 2011

Za Svet

Predsednik

T. NALEWAJK


(1)  UL L 280, 26.10.2010, str. 18.


PRILOGA

Osebe iz člena 1

 

Priimek in ime

Transkripcija beloruskega črkovanja

Transkripcija ruskega črkovanja

Priimek in ime

(belorusko črkovanje)

Priimek in ime

(rusko črkovanje)

Kraj in datum rojstva

Funkcija

„1.

Bandarenka Sjargej Uladzimiravič (Bandarenka Siarhei Uladzimiravich)

Bondarenko Sergej Vladimirovič (Bondarenko Sergei Vladimirovich)

Бандарэнка Сяргей Уладзiмiравiч

Бондаренко Сергей Владимирович

Naslov: Department of law of administration of Pervomaysky district Chornogo K. 5 office 417

Tel.: +375 17 2800264

Sodnik okrožnega sodišča Pervomajski v Minsku. 24. novembra 2011 je obsodil Alesa Bjaljackega, enega najuglednejših zagovornikov človekovih pravic, vodjo beloruskega centra za človekove pravice „Vjasna“ in podpredsednika FIDH. Potek sojenja je očitno kršil zakon o kazenskem postopku.

Bjaljacki je dejavno branil žrtve represije, povezane z volitvami 19. decembra 2010, ter nasilja nad civilno družbo in demokratično opozicijo in jim pomagal.

2.

Sajkovski Uladzimir (Saikouski Uladzimir)

Sajkovski Vladimir

Сайкоўскi Уладзiмiр

Сайковский Владимир

Naslov: Department of law of administration of Pervomaysky district Chornogo K. 5 office 417

Tel.: +375 17 2800264

Državni tožilec okrožnega sodišča Pervomajski v Minsku. Sodeloval je na sojenju Alesu Bjaljackemu, enemu najuglednejših zagovornikov človekovih pravic, vodji beloruskega centra za človekove pravice „Vjasna“ in podpredsedniku FIDH. Obtožnica, ki jo je na tem sojenju vložil tožilec, je bila očitno in neposredno politično motivirana ter je očitno kršila zakon o kazenskem postopku.

Bjaljacki je dejavno branil žrtve represije, povezane z volitvami 19. decembra 2010, ter nasilja nad civilno družbo in demokratično opozicijo in jim pomagal.“


17.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/83


IZVEDBENI SKLEP SVETA 2011/848/SZVP

z dne 16. decembra 2011

o izvajanju Sklepa Sveta 2010/788/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 31(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/788/SZVP z dne 20. decembra 2010 o omejitvenih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo (1) in zlasti člena 6 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 20. decembra 2010 sprejel Sklep 2010/788/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo.

(2)

Odbor Varnostnega sveta, ustanovljen v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1533 (2004) o Demokratični republiki Kongo, je 12. oktobra in 28. novembra 2011 posodobil seznam posameznikov in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi.

(3)

Prilogo k Sklepu 2010/788/SZVP bi bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Osebe s seznama iz Priloge k temu sklepu se dodajo na seznam iz Priloge k Sklepu 2010/788/SZVP.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 16. decembra 2011

Za Svet

Predsednik

T. NALEWAJK


(1)  UL L 336, 21.12.2010, str. 30.


PRILOGA

Osebe iz člena 1

Ime

Privzeto ime

Datum/kraj rojstva

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

Jamil MUKULU

Profesor Mušaraf

Steven Alirabaki

David Kyagulanyi

Musezi Talengelanimiro

Mzee Tutu

Abdullah Junjuaka

Alilabaki Kyagulanyi

1965

Drug možen datum rojstva: 1. januar 1964

vas Ntoke,

podokrožje Ntenjeru,

območje Kayunga,

Uganda

Ugandčan

Vodja Zavezniških demokratičnih sil

Poveljnik, Zavezniške demokratične sile.

Iz javno dostopnih virov in uradnih poročil, tudi iz poročil strokovne skupine Odbora VS ZN za sankcije v DR Kongo, izhaja, da je Jamil Mukulu vojaški vodja Zavezniških demokratičnih sil, tuje oborožene skupine, ki deluje v DR Kongo ter ovira razoroževanje in prostovoljno vračanje oziroma ponovno naseljevanje borcev Zavezniških demokratičnih sil, kar je navedeno tudi v odstavku 4(b) Resolucije 1857 (2008).

12.10.2011

Hussein Muhammad

Nicolas Luumu

Talengelanimiro

 

 

Strokovna skupina Odbora VS ZN za sankcije v DR Kongo je poročala, da je Jamil Mukulu vodil in zagotavljal materialno podporo Zavezniškim demokratičnim silam, oboroženi skupini, ki deluje na ozemlju DR Kongo.

Iz več virov, tudi iz poročil strokovne skupine Odbora VS ZN za sankcije v DR Kongo, izhaja, da je Jamil Mukulu stalno vplival na politiko, zagotavljal finančno podporo ter neposredno poveljeval in nadziral dejavnosti Zavezniških demokratičnih sil na terenu, nadziral je tudi naveze z mednarodnimi terorističnimi mrežami.

Ntabo Ntaberi SHEKA

 

4. april 1976

Ozemlje Walikale,

Demokratična republika Kongo

Kongovec

Glavni poveljnik, Obramba Konga Nduma, skupina Mayi Mayi Sheka

Ntabo Ntaberi Sheka, glavni poveljnik politične veje skupine Mayi Mayi Sheka, je politični vodja kongovske oborožene skupine, ki ovira razoroževanje, demobilizacijo oziroma ponovno vključevanje borcev. Skupina Mayi Mayi Sheka je kongovska milica z bazo na ozemlju Walikale v vzhodnem delu DR Kongo.

Skupina Mayi Mayi Sheka je izvedla napade na rudnike v vzhodnem delu DR Kongo ter prevzela rudnike Bisiye in jih odvzela lokalnim prebivalcem.

Ntabo Ntaberi Sheka je tudi huje kršil mednarodno pravo z dejanji, katerih tarča so otroci. V obdobju od 30. julija do 2. avgusta 2010 je Ntabo Ntaberi Sheka načrtoval in naročil več napadov na ozemlju Walikale, da bi kaznoval lokalne prebivalce, ki naj bi sodelovali s kongovskimi vladnimi silami. V napadih so bili otroci posiljeni in ugrabljeni za opravljanje prisilnega dela, deležni pa so bili okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja. Milica Mayi Mayi Sheka tudi prisilno rekrutira dečke in na podlagi rekrutiranja zadržuje otroke v svojih vrstah.

28.11.2011


17.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/85


SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA EULEX/2/2011

z dne 16. decembra 2011

o podaljšanju mandata vodje misije Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovem (1) (EULEX KOSOVO)

(2011/849/SZVP)

POLITIČNI IN VARNOSTNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti tretjega pododstavka člena 38 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 2008/124/SZVP z dne 4. februarja 2008 o misiji Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovem (EULEX KOSOVO) (2) in zlasti člena 12(2) Skupnega ukrepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi Skupnega ukrepa 2008/124/SZVP je Politični in varnostni odbor (PVO) v skladu s členom 38 Pogodbe pooblaščen za sprejemanje ustreznih odločitev glede političnega nadzora in strateškega vodenja misije Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovem (EULEX KOSOVO), vključno z odločitvijo o imenovanju vodje misije.

(2)

Svet je 8. junija 2010 sprejel Sklep 2010/322/SZVP (3), s katerim je podaljšal trajanje EULEX KOSOVO do 14. junija 2012.

(3)

PVO je na predlog visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (VP) s Sklepom 2010/431/SZVP (4) za vodjo misije EULEX KOSOVO od 15. oktobra 2010 imenoval Xavierja BOUTA DE MARNHACA.

(4)

PVO je s Sklepom 2011/688/SZVP (5) podaljšal mandat Xavierja BOUTA DE MARNHACA kot vodje misije EULEX KOSOVO do 14. decembra 2011.

(5)

VP je 9. decembra 2011 predlagal podaljšanje mandata Xavierja BOUTA DE MARNHACA kot vodje misije EULEX KOSOVO do 14. junija 2012 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Mandat Xavierja BOUTA DE MARNHACA kot vodje misije EULEX KOSOVO se podaljša do 14. junija 2012.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 15. decembra 2011.

V Bruslju, 16. decembra 2011

Za Politični in varnostni odbor

Predsednik

O. SKOOG


(1)  Na podlagi Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 (1999).

(2)  UL L 42, 16.2.2008, str. 92.

(3)  UL L 145, 11.6.2010, str. 13.

(4)  UL L 202, 4.8.2010, str. 10.

(5)  UL L 270, 15.10.2011, str. 32.


17.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/86


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 12. decembra 2011

o določitvi pravil za direktivi 2004/107/ES in 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzajemno izmenjavo informacij in poročanjem o kakovosti zunanjega zraka

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 9068)

(2011/850/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2004/107/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (1) ter zlasti člena 5(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (2) ter zlasti člena 28(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2004/107/ES določa ciljne vrednosti, ki jih je treba doseči do določenega datuma, opredeljuje skupne metode in merila za oceno navedenih onesnaževal, določa informacije, ki jih je treba posredovati Komisiji, ter zagotavlja, da se dajo javnosti na voljo ustrezne informacije o koncentracijah navedenih onesnaževal. Direktiva določa, da se sprejmejo natančne ureditve za posredovanje informacij o kakovosti zunanjega zraka.

(2)

Direktiva 2008/50/ES določa okvir za ocenjevanje in upravljanje kakovosti zunanjega zraka. V skladu z njo je treba za namene poročanja in vzajemne izmenjave informacij o kakovosti zraka določiti informacije o kakovosti zunanjega zraka in roke, v katerih jih morajo države članice predložiti. Zahteva tudi opredelitev načinov za racionalizacijo poročanja in izmenjave teh informacij.

(3)

Odločba Sveta 97/101/ES z dne 27. januarja 1997 o vzpostavitvi vzajemne izmenjave informacij in podatkov iz merilnih mrež in posameznih postaj za merjenje onesnaženosti zunanjega zraka v državah članicah (3) navaja informacije o kakovosti zraka, ki jih morajo države članice zagotoviti za namene vzajemne izmenjave.

(4)

Direktiva 2008/50/ES določa, da se Odločba 97/101/ES razveljavi z učinkom od konca drugega koledarskega leta po začetku veljavnosti izvedbenih ukrepov o posredovanju informacij in poročanju. Zato mora ta sklep izražati določbe Odločbe 97/101/ES.

(5)

Področje uporabe tega sklepa vključuje letno poročanje o oceni kakovosti zunanjega zraka ter predložitev informacij o načrtih in programih v zvezi z mejnimi vrednostmi nekaterih onesnaževal v zunanjem zraku, kar zdaj urejata Odločba Komisije 2004/224/ES z dne 20. februarja 2004 o določitvi načinov predložitve informacij o načrtih ali programih, zahtevanih v Direktivi Sveta 96/62/ES v zvezi z mejnimi vrednostmi nekaterih onesnaževal v zunanjem zraku (4), ter Odločba Komisije 2004/461/ES z dne 29. aprila 2004 o določitvi vprašalnika za letno poročanje o oceni kakovosti zunanjega zraka po direktivah Sveta 96/62/ES in 1999/30/ES ter po direktivah Evropskega parlamenta in Sveta 2000/69/ES in 2002/3/ES (5). Zato je treba zaradi jasnosti in doslednosti zakonodaje Unije razveljaviti navedeni odločbi.

(6)

Komisija mora ob pomoči Evropske agencije za okolje vzpostaviti internetni vmesnik, t. i. portal kakovosti zunanjega zraka, na katerem morajo države članice dajati na voljo informacije o kakovosti zraka, javnost pa lahko dostopa do okoljskih informacij, ki jih dajo na voljo države članice.

(7)

Da se racionalizira obseg informacij, ki jih dajo na voljo države članice, čim bolj poveča uporabnost teh informacij in zmanjša upravno breme, morajo države članice dati informacije na voljo v standardizirani strojno čitljivi obliki. Komisija mora ob pomoči Evropske agencije za okolje razviti standardizirano strojno čitljivo obliko v skladu z zahtevami Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) (6). Predvsem je pomembno, da Komisija med pripravami izvede ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov.

(8)

Za zmanjšanje upravnega bremena in obsega napak morajo države članice pri dajanju informacij na voljo uporabiti elektronsko spletno orodje, ki je dostopno prek portala kakovosti zunanjega zraka. To orodje je treba uporabiti za preverjanje skladnosti informacij in kakovosti podatkov ter za združevanje primarnih podatkov. Kadar je treba v skladu s tem sklepom informacije dati na voljo v združeni obliki, se to združevanje izvede z navedenim orodjem. Državam članicam je treba omogočiti, da orodje uporabljajo neodvisno od dajanja informacij o kakovosti zunanjega zraka na voljo Komisiji v okviru izpolnjevanja obveznosti poročanja ali izmenjave podatkov o kakovosti zunanjega zraka.

(9)

Evropska agencija za okolje mora po potrebi pomagati Komisiji pri upravljanju portala kakovosti zunanjega zraka ter razvoju orodja za skladnost informacij, kakovost podatkov in združevanje primarnih podatkov. Evropska agencija za okolje mora Komisiji zlasti pomagati pri spremljanju odložišča podatkov in analizi v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti držav članic v skladu z direktivama 2004/107/ES in 2008/50/ES.

(10)

Države članice in Komisija morajo zbirati, izmenjavati in ocenjevati posodobljene informacije o kakovosti zraka, da lahko bolje razumejo vplive onesnaženosti zraka in oblikujejo ustrezne politike. Da se olajšata obravnava in primerjava posodobljenih informacij o kakovosti zraka, je treba te informacije dati na voljo Komisiji v razumnem roku po tem, ko so bile dane na voljo javnosti, in sicer v enaki standardizirani obliki kot potrjene podatke.

(11)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za kakovost zunanjega zraka –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Zadeva

Ta sklep določa pravila za izvajanje direktiv 2004/107/ES in 2008/50/ES v zvezi z:

(a)

obveznostmi držav članic glede poročanja o oceni in upravljanju kakovosti zunanjega zraka;

(b)

vzajemno izmenjavo informacij med državami članicami o mrežah in postajah ter meritvah kakovosti zraka, pridobljenih s postaj, ki jih države članice med obstoječimi postajami izberejo za namene vzajemne izmenjave informacij.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tem sklepu se poleg opredelitev pojmov iz člena 2 Direktive 2004/107/ES, člena 3 Direktive 2007/2/ES ter člena 2 Direktive 2008/50/ES in Priloge VII k tej direktivi uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„postaja“ pomeni lokacijo, na kateri se opravljajo meritve ali jemljejo vzorci na enem ali več vzorčevalnih mestih na istem mestu znotraj območja približno 100 m2;

2.

„mreža“ pomeni organizacijsko strukturo, ki ocenjuje kakovost zunanjega zraka na podlagi meritev na eni ali več postajah;

3.

„konfiguracija meritve“ pomeni tehnične zmogljivosti, ki se uporabljajo za meritev enega onesnaževala ali ene od njegovih sestavin na posamezni postaji;

4.

„podatki o meritvah“ pomenijo informacije o ravneh koncentracije ali usedlin posameznega onesnaževala, pridobljene z meritvami;

5.

„podatki o modeliranju“ pomenijo informacije o ravneh koncentracije ali usedlin posameznega onesnaževala, pridobljene na podlagi številčne simulacije fizične realnosti;

6.

„podatki o objektivni oceni“ pomenijo informacije o ravneh koncentracije ali usedlin posameznega onesnaževala, ki so pridobljene na podlagi strokovne analize in lahko vključujejo uporabo statističnih orodij;

7.

„primarni podatki“ pomenijo informacije o ravneh koncentracije ali usedlin posameznega onesnaževala ob najvišji časovni ločljivosti, obravnavani v tem sklepu;

8.

„primarni posodobljeni podatki o oceni“ pomenijo primarne podatke, ki se zbirajo s pogostostjo, primerno za posamezno metodo ocenjevanja onesnaževala, in takoj dajo na voljo javnosti;

9.

„portal kakovosti zunanjega zraka“ pomeni spletno stran, ki jo upravlja Komisija ob pomoči Evropske agencije za okolje in prek katere se zagotavljajo informacije v zvezi z izvajanjem tega sklepa, vključno z odložiščem podatkov;

10.

„odložišče podatkov“ pomeni informativni sistem, ki je povezan s portalom kakovosti zunanjega zraka in ga upravlja Evropska agencija za okolje, pri čemer vsebuje informacije o kakovosti zraka in podatke, dane na voljo prek nacionalnih vozlišč za sporočanje in izmenjavo podatkov pod nadzorom držav članic;

11.

„vrsta podatkov“ pomeni deskriptor, v skladu s katerim se podobni podatki, ki se uporabijo za različne namene, razvrstijo v skladu z delom A Priloge II k temu sklepu;

12.

„okoljski cilj“ pomeni cilj glede kakovosti zunanjega zraka, ki ga je treba doseči v določenem roku ali, po možnosti, v danem obdobju ali dolgoročno v skladu z direktivama 2004/107/ES in 2008/50/ES.

POGLAVJE II

SKUPNE DOLOČBE O POSTOPKU POSREDOVANJA INFORMACIJ IN NADZORU KAKOVOSTI

Člen 3

Portal kakovosti zunanjega zraka in odložišče podatkov

1.   Komisija ob pomoči Agencije za okolje vzpostavi odložišče podatkov in omogoči dostop do njega prek portala kakovosti zunanjega zraka (v nadaljnjem besedilu: portal).

2.   Države članice dajo odložišču podatkov na voljo informacije, ki se posredujejo pri poročanju in vzajemni izmenjavi, v skladu s členom 5.

3.   Odložišče podatkov upravlja Evropska agencija za okolje.

4.   Javnost lahko brezplačno dostopa do odložišča podatkov.

5.   Vsaka država članica imenuje osebo ali osebe, ki odložišču podatkov v njenem imenu zagotavljajo vse informacije, o katerih se je poročalo ali ki so se izmenjale. Informacije, o katerih se poroča ali ki se izmenjajo, dajo na voljo le imenovane osebe.

6.   Vsaka država članica Komisiji sporoči ime(-na) osebe ali oseb iz odstavka 5.

Člen 4

Kodiranje informacij

Komisija da ob pomoči Evropske agencije za okolje na portalu državam članicam na voljo standardiziran strojno čitljiv opis, kako kodirati informacije, ki se zahtevajo v skladu s tem sklepom.

Člen 5

Postopek dajanja informacij na voljo

1.   Države članice dajo odložišču podatkov na voljo informacije, zahtevane v tem sklepu, v skladu z zahtevami po podatkih iz dela A Priloge I. Te informacije samodejno obdela elektronsko orodje.

2.   Orodje iz odstavka 1 se uporablja za:

(a)

preverjanje skladnosti informacij, ki jih je treba dati na voljo;

(b)

preverjanje primarnih podatkov v zvezi s posebnimi cilji glede kakovosti podatkov iz Priloge IV k Direktivi 2004/107/ES in Priloge I k Direktivi 2008/50/ES;

(c)

združevanje primarnih podatkov v skladu s pravili iz Priloge I k temu sklepu ter prilog VII in XI k Direktivi 2008/50/ES.

3.   Kadar je treba v skladu s členi 6 do 14 dati na voljo združene podatke, se ti pripravijo z orodjem iz odstavka 1 tega člena.

4.   Komisija potrdi prejem informacij.

5.   Kadar želi država članica posodobiti informacije, opiše razlike med posodobljenimi in prvotnimi informacijami ter razloge za posodobitev, ko da posodobljene informacije na voljo v odložišču podatkov.

Komisija potrdi prejem posodobljenih informacij. Po potrditvi se posodobljene informacije obravnavajo kot uradne informacije.

POGLAVJE III

DAJANJE NA VOLJO INFORMACIJ DRŽAV ČLANIC O KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

Člen 6

Območja in aglomeracije

1.   V skladu s postopkom iz člena 5 tega sklepa dajo države članice na voljo informacije iz dela B Priloge II k temu sklepu o razmejitvi in vrsti območij in aglomeracij, opredeljenih v skladu s členom 3 Direktive 2004/107/ES in členom 4 Direktive 2008/50/ES, na/v katerih se bosta v naslednjem koledarskem letu izvajala ocenjevanje in upravljanje kakovosti zraka.

Kadar se za območja in aglomeracije v skladu s členom 22 Direktive 2008/50/ES uporabi odlog ali oprostitev, informacije, dane na voljo, vključujejo navedbo o tem.

2.   Države članice dajo informacije iz odstavka 1 Komisiji na voljo najpozneje do 31. decembra vsakega koledarskega leta. Države članice lahko navedejo, da informacije, ki so bile predhodno dane na voljo, niso bile spremenjene.

3.   V primeru sprememb razmejitve in vrste območij in aglomeracij države članice Komisijo o tem obvestijo najpozneje devet mesecev po koncu koledarskega leta, v katerem so bile izvedene spremembe.

Člen 7

Ureditev ocenjevanja

1.   V skladu s postopkom iz člena 5 tega sklepa dajo države članice na voljo informacije iz dela C Priloge II o ureditvi ocenjevanja, ki se bo v naslednjem koledarskem letu uporabljala za vsa onesnaževala znotraj posameznih območij in aglomeracij v skladu s členom 4 Direktive 2004/107/ES ter členoma 5 in 9 Direktive 2008/50/ES.

2.   Države članice dajo informacije iz odstavka 1 Komisiji na voljo najpozneje do 31. decembra vsakega koledarskega leta. Države članice lahko navedejo, da informacije, ki so bile predhodno dane na voljo, niso bile spremenjene.

Člen 8

Metode za prikaz in odštetje preseganj, ki se lahko pripišejo naravnim virom ali zimskemu posipanju ali soljenju cest

1.   V skladu s postopkom iz člena 5 tega sklepa dajo države članice na voljo informacije iz dela D Priloge II o metodah, ki se uporabljajo za prikaz in odštetje preseganj, ki se lahko pripišejo naravnim virom ali zimskemu posipanju ali soljenju cest znotraj posameznih območij in aglomeracij v skladu s členoma 20 in 21 Direktive 2008/50/ES.

2.   Države članice dajo informacije iz odstavka 1 za celotno koledarsko leto Komisiji na voljo najpozneje devet mesecev po koncu vsakega koledarskega leta.

Člen 9

Metode ocenjevanja

1.   V skladu s postopkom iz člena 5 tega sklepa dajo države članice na voljo informacije iz dela D Priloge II o kakovosti in sledljivosti uporabljenih metod ocenjevanja.

2.   Države članice dajo informacije iz odstavka 1 za celotno koledarsko leto Komisiji na voljo najpozneje devet mesecev po koncu vsakega koledarskega leta.

3.   Kadar je na posameznem območju ali v posamezni aglomeraciji obvezna meritev na stalnem merilnem mestu v skladu s členom 4 Direktive 2004/107/ES ter členoma 6 in 9 ter členom 10(6) Direktive 2008/50/ES, informacije vključujejo vsaj:

(a)

konfiguracijo meritve;

(b)

prikaz enakovrednosti, kadar se uporabi nereferenčna metoda;

(c)

postavitev vzorčevalnega mesta, njegov opis in razvrstitev;

(d)

dokumentacijo o kakovosti podatkov.

4.   Kadar se na posameznem območju ali v posamezni aglomeraciji uporabi indikativna meritev v skladu s členom 4 Direktive 2004/107/ES ter členoma 6 in 9 ter členom 10(6) Direktive 2008/50/ES, informacije vključujejo vsaj:

(a)

uporabljeno merilno metodo;

(b)

vzorčevalna mesta in zajeto območje;

(c)

metodo potrditve;

(d)

dokumentacijo o kakovosti podatkov.

5.   Kadar se na posameznem območju ali v posamezni aglomeraciji uporabijo tehnike modeliranja v skladu s členom 4 Direktive 2004/107/ES ter členoma 6 in 9 Direktive 2008/50/ES, informacije vključujejo vsaj:

(a)

opis sistema modeliranja in njegovih prispevkov;

(b)

potrditev modela z meritvami;

(c)

zajeto območje;

(d)

dokumentacijo o kakovosti podatkov.

6.   Kadar se na posameznem območju ali v posamezni aglomeraciji uporabi objektivna ocena v skladu s členom 4 Direktive 2004/107/ES ter členoma 6 in 9 Direktive 2008/50/ES, informacije vključujejo vsaj:

(a)

opis metode ocenjevanja;

(b)

dokumentacijo o kakovosti podatkov.

7.   Države članice dajo na voljo tudi informacije iz dela D Priloge II o kakovosti in sledljivosti uporabljenih metod ocenjevanja za mreže in postaje, ki jih izberejo države članice za namene vzajemne izmenjave informacij v skladu s členom 1(b), v zvezi z onesnaževali iz dela B Priloge I ter, če so na voljo, v zvezi z dodatnimi onesnaževali iz dela C Priloge I in dodatnimi onesnaževali, ki so v ta namen navedena na portalu. Odstavki 1 do 6 tega člena se uporabljajo za izmenjane informacije.

Člen 10

Primarni potrjeni podatki o oceni in primarni posodobljeni podatki o oceni

1.   V skladu s postopkom iz člena 5 tega sklepa dajo države članice na voljo informacije iz dela E Priloge II o primarnih potrjenih podatkih o oceni za vsa vzorčevalna mesta, na katerih se zbirajo podatki o meritvah za namene ocen, kot jih države članice v skladu s členom 9 navedejo za onesnaževala iz delov B in C Priloge I.

Kadar se na posameznem območju ali v posamezni aglomeraciji uporabljajo tehnike modeliranja, dajo države članice na voljo informacije iz dela E Priloge II ob najvišji možni časovni ločljivosti.

2.   Primarni potrjeni podatki o oceni se dajo Komisiji na voljo za celotno koledarsko leto kot popolna časovna vrsta najpozneje devet mesecev po koncu vsakega koledarskega leta.

3.   Kadar države članice uporabijo možnost iz člena 20(2) in člena 21(3) Direktive 2008/50/ES, dajo na voljo informacije o količinski opredelitvi prispevka iz naravnih virov v skladu s členom 20(1) Direktive 2008/50/ES ali iz zimskega posipanja ali soljenja cest v skladu s členom 21(1) in (2) Direktive 2008/50/ES.

Informacije vključujejo:

(a)

prostorski obseg odštetja;

(b)

količino primarnih potrjenih podatkov o oceni, danih na voljo v skladu z odstavkom 1 tega člena, ki jih je mogoče pripisati naravnim virom ali zimskemu posipanju ali soljenju cest;

(c)

rezultate o uporabi metod, sporočenih v skladu s členom 8.

4.   Države članice dajo na voljo tudi informacije iz dela E Priloge II o primarnih posodobljenih podatkih o oceni za mreže in postaje, ki jih izberejo države članice za poseben namen dajanja posodobljenih informacij na voljo mrežam in postajam, ki jih izberejo države članice za namene vzajemne izmenjave informacij v skladu s členom 1(b), v zvezi z onesnaževali iz dela B Priloge I ter, če so na voljo, v zvezi z dodatnimi onesnaževali iz dela C Priloge I in dodatnimi onesnaževali, ki so v ta namen navedena na portalu.

5.   Države članice dajo na voljo tudi informacije iz dela E Priloge II o primarnih potrjenih podatkih za oceno za mreže in postaje, ki jih izberejo države članice za namene vzajemne izmenjave informacij v skladu s členom 1(b), v zvezi z onesnaževali iz dela B Priloge I ter, če so na voljo, v zvezi z dodatnimi onesnaževali iz dela C Priloge I in dodatnimi onesnaževali, ki so v ta namen navedena na portalu. Odstavka 2 in 3 tega člena se uporabljata za izmenjane informacije.

6.   V zvezi z onesnaževali, določenimi za ta namen v delu B Priloge I k temu sklepu, se dajo primarni posodobljeni podatki o oceni v skladu z odstavkom 4 začasno na voljo Komisiji s pogostostjo, primerno za posamezno metodo ocenjevanja onesnaževala, in v razumnem roku po tem, ko so bili podatki dani na voljo javnosti v skladu s členom 26 Direktive 2008/50/ES.

Informacije vključujejo:

(a)

ocenjene ravni koncentracije;

(b)

navedbo statusa o nadzoru kakovosti.

7.   Primarne posodobljene informacije, dane na voljo v skladu z odstavkom 4, so skladne z informacijami, danimi na voljo v skladu s členi 6, 7 in 9.

8.   Države članice lahko po dodatnem nadzoru kakovosti posodobijo primarne posodobljene podatke o oceni, dane na voljo v skladu z odstavkom 4. Posodobljene informacije nadomestijo prvotne informacije, pri čemer se jasno navede njihov status.

Člen 11

Združeni potrjeni podatki o oceni

1.   Z orodjem iz člena 5(1) se pripravijo informacije iz dela F Priloge II o združenih potrjenih podatkih o oceni na podlagi informacij, ki so jih države članice dale na voljo o primarnih potrjenih podatkih o oceni v skladu s členom 10.

2.   Pri onesnaževalih, za katera veljajo zahteve glede obveznega spremljanja, informacije, pripravljene z navedenim orodjem, zajemajo združene izmerjene ravni koncentracije za vsa vzorčevalna mesta, za katera dajo države članice na voljo informacije v skladu s členom 9(3)(c).

3.   Pri onesnaževalih z opredeljenimi okoljskimi cilji informacije, pripravljene z navedenim orodjem, zajemajo ravni koncentracije, izražene v merskih enotah, povezanih z opredeljenim okoljskim ciljem iz dela B Priloge I, in vključujejo:

(a)

letno povprečje, če je določen cilj ali mejna vrednost letnega povprečja;

(b)

skupno število ur preseganja, če je določena urna mejna vrednost;

(c)

skupno število dni preseganja, če je določena dnevna mejna vrednost, ali percentil 90,4 za delce PM10 v posebnih primerih, ko se namesto stalnih meritev uporabijo naključne meritve;

(d)

skupno število dni preseganja, če je določen cilj ali mejna vrednost za največjo dnevno osemurno srednjo vrednost;

(e)

vrednost AOT40, kot je določena v delu A Priloge VII k Direktivi 2008/50/ES, v primeru ciljne vrednosti za ozon za varstvo rastlin;

(f)

kazalnik povprečne izpostavljenosti v primeru cilja zmanjšanja izpostavljenosti delcem PM2,5 in obveznosti glede stopnje izpostavljenosti.

Člen 12

Doseganje okoljskih ciljev

1.   V skladu s postopkom iz člena 5 tega sklepa dajo države članice na voljo informacije iz dela G Priloge II o doseganju okoljskih ciljev iz direktiv 2004/107/ES in 2008/50/ES.

2.   Informacije iz odstavka 1 se dajo Komisiji na voljo za celotno koledarsko leto najpozneje devet mesecev po koncu vsakega koledarskega leta.

Informacije vključujejo:

(a)

izjavo o doseganju vseh okoljskih ciljev na vsakem posameznem območju ali v vsaki posamezni aglomeraciji, vključno z informacijami o preseganju katerega koli veljavnega sprejemljivega preseganja;

(b)

izjavo, da je preseganje na območju mogoče pripisati naravnim virom, če je to ustrezno;

(c)

izjavo, da je preseganje cilja glede kakovosti zraka PM10 na območju ali v aglomeraciji posledica resuspenzije delcev po zimskem posipanju ali soljenju cest, če je to ustrezno;

(d)

informacije o izpolnjevanju obveznosti glede stopnje izpostavljenosti delcem PM2,5.

3.   Če se pojavi preseganje, informacije, dane na voljo, vključujejo tudi informacije o območju preseganja in številu izpostavljenih ljudi.

4.   Informacije, dane na voljo, so skladne z razmejitvijo območij, dano na voljo v skladu s členom 6 za isto koledarsko leto, in združenimi potrjenimi podatki o oceni, danimi na voljo v skladu s členom 11.

Člen 13

Načrti za kakovost zraka

1.   V skladu s postopkom iz člena 5 tega sklepa države članice dajo na voljo informacije iz delov H, I, J in K Priloge II k temu sklepu o načrtih za kakovost zraka v skladu s členom 23 Direktive 2008/50/ES, ki vključujejo:

(a)

obvezne elemente načrta za kakovost zraka, kot so v skladu s členom 23 Direktive 2008/50/ES navedeni v oddelku A Priloge XV k Direktivi 2008/50/ES;

(b)

sklicevanja na mesto, kjer lahko javnost dostopa do redno posodobljenih informacij o izvajanju načrtov za kakovost zraka.

2.   Informacije se dajo čim prej na voljo Komisiji, vendar ne pozneje kot dve leti po koncu koledarskega leta, v katerem je bilo zabeleženo prvo preseganje.

Člen 14

Ukrepi za skladnost s ciljnimi vrednostmi iz Direktive 2004/107/ES

1.   V skladu s postopkom iz člena 5 tega sklepa države članice dajo na voljo informacije iz dela K Priloge II k temu sklepu o ukrepih, sprejetih za skladnost s ciljnimi vrednostmi, zahtevanimi v skladu s členom 5(2) Direktive 2004/107/ES.

2.   Informacije se dajo Komisiji na voljo najpozneje dve leti po koncu leta, v katerem je bilo zabeleženo preseganje, zaradi katerega so bili ukrepi sprejeti.

POGLAVJE IV

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 15

Razveljavitev

Odločbi 2004/224/ES in 2004/461/ES se razveljavita z učinkom od 1. januarja 2014.

Člen 16

Uporaba

1.   Ta sklep se uporablja od 1. januarja 2014.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena dajo države članice prvič na voljo informacije, zahtevane v skladu s členoma 6 in 7, najpozneje 31. decembra 2013.

Člen 17

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 12. decembra 2011

Za Komisijo

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  UL L 23, 26.1.2005, str. 3.

(2)  UL L 152, 11.6.2008, str. 1.

(3)  UL L 35, 5.2.1997, str. 14.

(4)  UL L 68, 6.3.2004, str. 27.

(5)  UL L 156, 30.4.2004, str. 78.

(6)  UL L 108, 25.4.2007, str. 1.


PRILOGA I

(A)   Zahteve glede podatkov

(1)   Sporočanje časa

Vsi časovni podatki se dajo na voljo v skladu s standardom ISO 8601:2004(E) v razširjeni obliki (LLLL-MM-DDTuu:mm:ss ± uu:mm), ki vključuje informacijo o razliki z UTC.

Časovni žig se nanaša na konec obdobja merjenja.

(2)   Število števk in zaokrožanje

Podatki morajo biti predloženi z enakim številom števk, kot jih je bilo uporabljeno pri mreži za spremljanje.

Zaokrožanje se mora izvesti v zadnjem koraku vsakega izračuna, tj. tik pred primerjavo rezultatov z okoljskim ciljem, in sicer le enkrat. Sistem bo po potrebi privzeto izvedel zaokrožanje podatkov, ki so bili dani na voljo, na podlagi trgovskih pravil zaokroževanja.

(3)   Enakovrednost

Če je na posameznem mestu uporabljena več kot ena metoda ocenjevanja, je treba podatke predložiti z uporabo metode ocenjevanja, ki prikazuje najmanjšo negotovost na tem določenem mestu.

(4)   Standardizacija

Za vzajemno izmenjavo informacij se morajo uporabljati določbe iz dela IV Priloge IV k Direktivi 2004/107/ES in dela C Priloge VI k Direktivi 2008/50/ES.

(5)   Določbe za delce PM2,5

Mejne vrednosti plus sprejemljivo preseganje

Za delce PM2,5 se v skladu z delom E Priloge XIV k Direktivi 2008/50/ES za posamezna leta, navedena spodaj, uporablja naslednja vsota mejne vrednosti (LV) in sprejemljivega preseganja (MOT):

Leto

LV + MOT

2008

30

2009

29

2010

29

2011

28

2012

27

2013

26

2014

26

2015

25

Izračun kazalnika povprečne izpostavljenosti (AEI) v skladu z delom A Priloge XIV k Direktivi 2008/50/ES

Izračun se izvede za vsako posamezno leto, pri čemer se izračunajo letne srednje vrednosti delcev PM2,5 za vsako od izbranih vzorčevalnih mest. Izbira vzorčevalnih mest mora biti razvidna iz ustreznih informacij, danih na voljo.

Za veljavne letne srednje vrednosti, ki so skladne s cilji kakovosti podatkov, se izračuna povprečje vseh določenih mest AEI v državi članici, da se pridobi letno povprečje.

Postopek se ponovi za vsako od treh let, potem pa se izračuna povprečje treh letnih povprečij, da se pridobi AEI.

AEI se vsako leto objavi kot triletna drseča srednja vrednost. V primeru potrebe po posodobitvi katerih koli podatkov, ki bi lahko neposredno ali posredno (prek izbire vzorčevalnega mesta) vplivali na AEI, je treba v celoti posodobiti vse zadevne informacije.

(B)   Okoljski cilji in merske enote za poročanje

Formula

Cilj varovanja

Vrsta okoljskega cilja (koda (1))

Obdobje za izračun povprečja ocen

Merska enota za poročanje o okoljskem cilju

Številčne vrednosti okoljskega cilja

(dovoljeno št. preseganj)

Onesnaževala, za katera je treba sporočati posodobljene in potrjene podatke

NO2

zdravje

LV

ena ura

ure preseganja v koledarskem letu

200 μg/m3 (18)

LVMT

LV

eno koledarsko leto

letno povprečje

40 μg/m3

LVMT

ALT

ena ura

tri zaporedne ure preseganja (na mestih, ki so reprezentativna za kakovost zraka na vsaj 100 km2, ali na celotnem območju ali v aglomeraciji, kar koli od tega je manjše)

400 μg/m3

NOx

rastline

CL

eno koledarsko leto

letno povprečje

30 μg/m3

PM10

zdravje

LV

en dan

dnevi preseganja v koledarskem letu

50 μg/m3 (35)

percentil 90,4

LV

eno koledarsko leto

letno povprečje

40 μg/m3

WSS (2)

en dan

odšteti dnevi preseganja v koledarskem letu

n. r.

eno koledarsko leto

odštetje letnega povprečja

n. r.

NAT (2)

en dan

odšteti dnevi preseganja v koledarskem letu

n. r.

eno koledarsko leto

odštetje letnega povprečja

n. r.

PM2,5

zdravje

ECO

tri zaporedna koledarska leta

kazalnik povprečne izpostavljenosti (za izračun glej Direktivo 2008/50/ES)

20 μg/m3

ERT

v skladu z delom B Priloge XIV k Direktivi 2008/50/ES

TV

eno koledarsko leto

letno povprečje

25 μg/m3

LV

LVMT

SO2

zdravje

LV

ena ura

ure preseganja v koledarskem letu

350 μg/m3 (24)

en dan

dnevi preseganja v koledarskem letu

125 μg/m3 (3)

ALT

ena ura

tri zaporedne ure preseganja (na mestih, ki so reprezentativna za kakovost zraka na vsaj 100 km2, ali na celotnem območju ali v aglomeraciji, kar koli od tega je manjše)

500 μg/m3

NAT (2)

ena ura

odštete ure preseganja v koledarskem letu

n. r.

en dan

odšteti dnevi preseganja v koledarskem letu

n. r.

rastline

CL

eno koledarsko leto

letno povprečje

20 μg/m3

zima

povprečna vrednost zimskih mesecev, tj. od 1. oktobra leta x–1 do 31. marca leta x

20 μg/m3

O3

zdravje

TV

največja dnevna osemurna srednja vrednost

dnevi, na katere je največja dnevna osemurna srednja vrednost presegla ciljno vrednost, povprečno za tri leta