ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2011.316.slv

Uradni list

Evropske unije

L 316

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
29. november 2011


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba (EU) št. 1214/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o profesionalnem čezmejnem prevozu eurogotovine po cesti med državami članicami euroobmočja

1

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Zakonodajni akti

UREDBE

29.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 316/1


UREDBA (EU) št. 1214/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 16. novembra 2011

o profesionalnem čezmejnem prevozu eurogotovine po cesti med državami članicami euroobmočja

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi uvedbe eura se je znatno povečala potreba po čezmejnem prevozu gotovine po cesti. Znotraj euroobmočja bi moralo biti bankam, sektorju velikih trgovcev na drobno in profesionalnim gotovinskim ustanovam omogočeno, da sklenejo pogodbo s tistim podjetjem za prevoz gotovine, ki jim ponudi najboljšo ceno oziroma storitev in da izkoristijo gotovinske storitve najbližje podružnice nacionalne centralne banke (NCB) ali gotovinskega centra za prevoz gotovine, tudi če se nahaja v drugi državi članici. Poleg tega je veliko število držav članic, katerih valuta je euro (v nadaljnjem besedilu: sodelujoče države članice), uredilo ali nameravajo urediti proizvodnjo euro bankovcev in kovancev v tujini. Prav načelo enotne valute vsebuje svobodo za prenos gotovine med sodelujočimi državami članicami.

(2)

Zaradi izrazitih razlik med nacionalnimi predpisi držav članic je na splošno zelo težko izvajati profesionalni čezmejni prevoz eurogotovine po cesti med sodelujočimi državami članicami. Ta položaj je v nasprotju z načelom prostega pretoka eura in ovira načelo svobodnega opravljanja storitev, ki sta med temeljnimi načeli Evropske unije.

(3)

Ta uredba je odziv na možnost predložitve predlogov instrumentov za usklajevanje o prevozu gotovine, kot je to izraženo v členu 38(b) Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (3).

(4)

Da bi zagotovili varnejši prevoz gotovine tako za varnostno osebje, ki opravlja prevoz gotovine kot za javnost, bi bilo treba spodbujati uporabo inteligentnega sistema za nevtralizacijo bankovcev (IBNS), ki bi ga lahko sodelujoče države članice usklajeno razvijale, potem ko je Komisija opravila temeljito oceno morebitnega učinka in brez vpliva na zadevna pravila o ureditvi prevoza gotovine iz te uredbe.

(5)

Glede na posebne nevarnosti za zdravje in življenje varnostnega osebja za prevoz gotovine in splošne javnosti, ki so povezane z dejavnostjo prevoza gotovine je ustrezno, da se za čezmejni prevoz eurogotovine uvede obveznost imeti posebno dovoljenje za čezmejni prevoz gotovine. To dovoljenje je treba imeti poleg nacionalnega dovoljenja za prevoz gotovine, ki se zahteva v večini sodelujočih držav članic, katerega usklajena oblika pa ni določena s to uredbo. Primerno je tudi, da podjetja za prevoz gotovine, ustanovljena v tistih sodelujočih državah članicah, ki razen splošnih pravil o varnosti v sektorju prevoza nimajo posebnih postopkov odobritve za podjetja za prevoz gotovine dokažejo, da imajo vsaj 24 mesecev izkušenj na področju rednega prevoza gotovine v državi članici, v kateri so ustanovljena in da niso kršila nacionalnih predpisov, preden se jim v tej državi članici izda dovoljenje za čezmejni prevoz gotovine. Takšen pristop bi okrepil medsebojno zaupanje med državami članicami.

(6)

Da se prepreči podvajanje obveznosti in uvajanje nepotrebno obremenjujočega postopka, je nadalje primerno določiti, da imetniku dovoljenja za čezmejni prevoz gotovine ni treba imeti tudi dovoljenja Skupnosti za mednarodni prevoz blaga po cesti, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (4).

(7)

Pri profesionalnem čezmejnem prevozu eurogotovine po cesti med sodelujočimi državami članicami bi se morala popolnoma upoštevati ta uredba ali predpisi države članice izvora, države članice gostiteljice in, če je potrebno, države članice tranzita.

(8)

Ta uredba je oblikovana tako, da omogoča profesionalni čezmejni prevoz eurogotovine po cesti med sodelujočimi državami članicami pod pogoji, ki zagotavljajo varnost transakcije in sodelujočega varnostnega osebja za prevoz gotovine, kakor tudi javnosti, ter prosti pretok eurogotovine. V skladu z običajno tržno prakso je prav tako primerno, da se v istem vozilu za prevoz gotovine dovoli prevoz omejene vrednosti katere koli druge gotovine.

(9)

Glede na posebne zahteve za zaposlene pri čezmejnem prevozu gotovine je ustrezno, da se udeležijo posebnega modula usposabljanja o čezmejnem prevozu, kot je opisan v Prilogi VI. Da bi preprečili nepotrebno podvajanje, modul usposabljanja o čezmejnem prevozu ne bi smel vsebovati vsebin, ki so že bile obravnavane v obveznem usposabljanju, ki se zahteva za izvajanje domačega prevoza gotovine.

(10)

Zaradi posebnih razmer v sektorju prevoza gotovine je težko organizirati večdnevne dostave eurogotovine na varen način. Zaradi tega je ustrezno, da se vozilo za prevoz gotovine, ki izvaja profesionalni čezmejni prevoz eurogotovine po cesti, vrne v državo članico izvora še isti dan.

(11)

Komisija bi morala podati predlog za spremembo opredelitve izraza „dnevni čas“ oziroma za najkrajše zahtevano trajanje ad hoc začetnega usposabljanja, določenih v tej uredbi, če se socialni partnerji na ravni Unije dogovorijo, da bi bila drugačna opredelitev primernejša.

(12)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1072/2009 je število operacij, ki se lahko izvedejo v državi članici gostiteljici po mednarodnem prevozu iz druge države članice, omejeno na tri operacije kabotaže v sedmih dneh. Vendar je zaradi posebnih značilnosti sektorja prevoza gotovine običajna praksa, da lahko vozilo za prevoz gotovine izvede veliko večje število dostav/prevzemov eurogotovine na dan. Zaradi tega je ustrezno, da se določi izjema od Uredbe (ES) št. 1072/2009 tako, da število dostav/prevzemov eurogotovine, ki jih lahko vozilo za prevoz gotovine v istem dnevu izvede v državi članici gostiteljici ni omejeno.

(13)

Nacionalna pravila o ureditvi vedenja varnostnega osebja za prevoz gotovine, ko je izven vozila za prevoz gotovine in ureditvi varnosti lokacij za dostavo/prevzem eurogotovine, ne bi smela urejati morebitne uporabe sistemov za nevtralizacijo bankovcev skupaj s prevozi bankovcev v popolnoma blindiranem vozilu za prevoz gotovine, ki ni opremljeno z IBNS.

(14)

S členom 1(3)(a) Direktive 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev v okviru opravljanja storitev (5) so zajeti primeri napotitve, pri katerih podjetje zagotavlja čezmejne storitve za lasten račun in pod lastnim vodstvom na podlagi pogodbe, sklenjene med podjetjem in pogodbenico, ki so ji storitve namenjene.

(15)

Glede na posebno naravo storitev prevoza gotovine je treba poskrbeti za podobno uporabo Direktive 96/71/ES za vse tovrstne storitve čezmejnega prevoza eurogotovine, da bi zagotovili pravno varnost za operaterje in praktično uporabnost direktive v tem sektorju.

(16)

Zaradi posebnosti zadevnih dejavnosti prevoza in občasnih značilnosti nekaterih izmed teh dejavnosti bi bilo treba podobno izvajanje pravil o minimalni zaščiti iz Direktive 96/71/ES omejiti na minimalne urne postavke, tudi za nadurno delo, iz člena 3(1)(c) navedene direktive, te pa bi morale biti zagotovljene za ves delovni dan, brez nepotrebnih upravnih obremenitev za operaterje. Kakor je navedeno v Direktivi 96/71/ES in v okviru omejitev sodne prakse Sodišča Evropske unije je koncept minimalnih plačnih postavk opredeljen z nacionalnimi predpisi ali prakso države članice, kamor je delavec napoten. Kadar delavec v prevozu gotovine na podlagi pogodb, predpisov, upravnih določb ali praktičnih rešitev več kot 100 delovnih dni v koledarskem letu opravlja čezmejni prevoz v drugi državi članici je ustrezno, da se za tega delavca uporabljajo minimalna pravila o zaščiti s potrebnimi prilagoditvami, kot so določena v Direktivi 96/71/ES.

(17)

Uporaba pravil o minimalni zaščiti v državi članici gostiteljici ne bi smela vplivati na izvajanje pogojev za delo in zaposlitev, ki so za delavca ugodnejši po zakonu, kolektivni pogodbi ali pogodbi o zaposlitvi v državi članici izvora delavca.

(18)

Za vzpostavitev ustreznih minimalnih pravil o zaščiti je ustrezno, da se smiselno uporabljajo določbe o sodelovanju pri obveščanju s potrebnimi prilagoditvami, kot so določene v členu 4 Direktive 96/71/ES. Države članice bi lahko v tem smislu uporabile upravno sodelovanje in izmenjavo informacij, kot je določeno v Direktivi 96/71/ES.

(19)

Ta uredba ne posega v uporabo Uredbe (ES) št. 1889/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2005 o kontroli gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje (6).

(20)

Da bi se upošteval tehnološki razvoj kakor tudi morebitni novi evropski standardi, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), torej sprememb tehničnih pravil za standarde, ki se uporabljajo za IBNS, blilndiranje vozil za prevoz gotovine, neprebojne jopiče in sefe za orožje. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, tudi na ravni strokovnjakov in socialnih partnerjev. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti istočasno, pravočasno in ustrezno posredovanje ustreznih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

(21)

V skladu z načelom sorazmernosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje njenega cilja, namreč omogočanja profesionalnega čezmejnega prevoza eurogotovine po cesti med državami članicami euroobmočja –

STA SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

ODDELEK 1

SKUPNA PRAVILA ZA UREDITEV CELOTNEGA ČEZMEJNEGA PREVOZA EUROGOTOVINE PO CESTI

Člen 1

Opredelitev pojmov

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„sodelujoče države članice“ so države članice, katerih valuta je euro;

(b)

„čezmejni prevoz eurogotovine po cesti“ je profesionalni prevoz euro bankovcev ali kovancev bodisi za plačilo v imenu tretjih oseb bodisi opravljen v okviru podjetja za prevoz gotovine, z vozilom za prevoz gotovine po cesti iz sodelujoče države članice, z namenom dostave euro bankovcev ali kovancev ali njihovega prevzema z ene ali več lokacij v eni ali več drugih sodelujočih državah članicah in v državi članici izvora – brez vpliva na prevoz največ 20 % gotovine, ki ni eurogotovina, od skupne vrednosti gotovine, ki se jo prevaža v istem vozilu za prevoz gotovine – kadar je večina dostav/prevzemov eurogotovine, ki jih izvede vozilo za prevoz gotovine v istem dnevu, opravljenih na ozemlju države članice gostiteljice, ali v primeru prevoza od točke do točke, kadar se prevoz izvaja med dvema različnima sodelujočima državama članicama;

(c)

„dovoljenje za čezmejni prevoz gotovine“ je dovoljenje, ki ga izda organ države članice izvora in s katerim je imetnik pooblaščen za izvajanje čezmejnih prevozov eurogotovine po cesti med sodelujočimi državami članicami v skladu s pogoji, določenimi v tej uredbi;

(d)

„organ, ki izdaja dovoljenja“ je organ v državi članici izvora, ki je odgovoren za izdajanje dovoljenj za čezmejni prevoz gotovine;

(e)

„država članica izvora“ je sodelujoča država članica, na ozemlju katere je podjetje za prevoz gotovine ustanovljeno. Za podjetje za prevoz gotovine se šteje, da je ustanovljeno, če v skladu s členom 49 PDEU dejansko izvaja gospodarsko dejavnost, za nedoločen čas in ima stabilno infrastrukturo od koder se dejavnost opravljanja storitev dejansko izvaja;

(f)

„država članica gostiteljica“ je ena ali več sodelujočih držav članic, v katerih podjetje za prevoz gotovine opravlja storitve dostave oziroma prevzema eurogotovine, razen države članice izvora podjetja;

(g)

„država članica tranzita“ je ena ali več sodelujočih držav članic, razen države članice izvora, ki jih prečka vozilo za prevoz gotovine, da bi prispelo do države članice gostiteljice ali se vrnilo v državo članico izvora;

(h)

prevoz v „dnevnem času“ je prevoz, ki se izvaja med 6:00 in 22:00 uro;

(i)

„varnostno osebje za prevoz gotovine“ so zaposleni, usposobljeni za prevoz oziroma varovanje vsebine vozila za prevoz gotovine, v katerem se prevaža eurogotovina;

(j)

„vozilo za prevoz gotovine“ je vozilo, ki se uporablja za profesionalni prevoz eurogotovine po cesti;

(k)

„vozilo običajnega videza“ je vozilo za prevoz gotovine običajnega videza, na katerem ni nobenih posebnih oznak, ki označujejo, da je v lasti podjetja za prevoz gotovine ali da se uporablja za namene prevoza eurogotovine;

(l)

„prevoz od točke do točke“ je prevoz z ene varne lokacije na drugo, brez kakršnih koli vmesnih postankov;

(m)

„varovano območje“ je točka dostave/prevzema eurogotovine, ki se nahaja v stavbi in je zavarovana pred nepooblaščenim dostopom v smislu opreme (sistemi za javljanje nepooblaščene prisotnosti) in postopkov za preverjanje dostopa oseb;

(n)

„varna lokacija“ je lokacija znotraj varovanega območja, ki je dostopna za vozila za prevoz gotovine in na kateri je mogoče vozila za prevoz gotovine nakladati in razkladati na varen način;

(o)

„nevtralizacija bankovca“ je okrnitev ali poškodba bankovca z obarvanjem ali na drug način, kot je opredeljeno v Prilogi II;

(p)

„inteligentni sistem za nevtralizacijo bankovcev“ ali „(IBNS)“ je sistem, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

(i)

vsebnik za bankovce stalno ščiti bankovce s sistemom za nevtralizacijo eurogotovine od varovanega območja do točke dostave eurogotovine ali od točke prevzema eurogotovine do varovanega območja;

(ii)

varnostno osebje za prevoz gotovine po začetku prevoza eurogotovine ne more odpreti vsebnika izven vnaprej programiranih časovnih obdobij oziroma lokacij ali spremeniti vnaprej programiranih časovnih obdobij oziroma lokacij, kjer se vsebnik lahko odpre;

(iii)

vsebnik je opremljen z mehanizmom za stalno nevtralizacijo bankovcev v primeru kakršnega koli nepooblaščenega poskusa odprtja vsebnika; in

(iv)

zahteve iz Priloge II so bile upoštevane.

(q)

„IBNS iz točke v točko“ je IBNS, ki je opremljen za uporabo od točke do točke, kar pomeni, da bankovci vedno ostanejo nedostopni varnostnemu osebju za prevoz gotovine in da so od varovanega območja do varovanega območja, v primeru kaset za bankomate ali druge naprave za izdajanje gotovine pa od varovanega območja do notranjosti bankomata ali druge naprave, pod stalno zaščito IBNS;

(r)

ravni jezikovnega znanja „A1“ in „B1“ sta ravni jezikovnega znanja, določeni v skupnem referenčnem okviru za jezike Sveta Evrope iz Priloge VII;

(s)

„uradni jeziki EU“ so jeziki, opredeljeni v členu 1 Uredbe št. 1 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti (7).

Člen 2

Izključene kategorije

1.   Iz področja uporabe te uredbe je izključen prevoz euro bankovcev in kovancev, ki:

(a)

se izvaja v imenu NCB ali med tiskarnami bankovcev oziroma kovnicami sodelujočih držav članic ter zadevnimi NCB; in

(b)

ga spremlja vojska ali policija.

2.   Iz področja uporabe te uredbe je izključen prevoz euro kovancev, ki:

(a)

se izvaja v imenu NCB ali med kovnicami sodelujočih držav članic ter zadevnimi NCB; in

(b)

ga v ločenih vozilih spremlja vojska ali policija ali zasebno varnostno osebje.

Člen 3

Kraj odhoda, maksimalno trajanje in število dostav/prevzemov eurogotovine

1.   Čezmejni prevoz eurogotovine, ki se zagotavlja v skladu s to uredbo, se izvaja v dnevnem času.

2.   Vozilo za prevoz gotovine, ki izvaja čezmejni prevoz eurogotovine, svojo pot začne v svoji državi članici izvora in se vanjo vrne še isti dan.

3.   Kot izjema od odstavkov 1 in 2, se lahko prevozi od točke do točke izvajajo v časovnem obdobju 24 ur, pod pogojem, da je nočni prevoz eurogotovine dovoljen po nacionalnih pravilih države članice izvora, države članice tranzita in države članice gostiteljice.

4.   Kot izjema od Uredbe (ES) št. 1072/2009, za števila dostav/prevzemov eurogotovine, ki jih vozilo za prevoz gotovine lahko izvede v državi članici gostiteljici v istem dnevu ni nobenih omejitev.

Člen 4

Dovoljenje za čezmejni prevoz gotovine

1.   Podjetje, ki želi opravljati čezmejni prevoz eurogotovine po cesti, v svoji državi članici izvora zaprosi za dovoljenje organ, ki izdaja dovoljenja za čezmejni prevoz gotovine.

2.   Nacionalni organ, ki izdaja dovoljenja, izda dovoljenje za čezmejni prevoz gotovine za obdobje petih let, če podjetje, ki je za dovoljenje zaprosilo, izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

ima dovoljenje za izvajanje prevoza gotovine v svoji državi članici izvora ali, če se v državi članici razen splošnih pravil o varnosti ali transportnem sektorju ne uporablja poseben postopek pridobitve dovoljenja za podjetja za prevoz gotovine, lahko zagotovi dokazila, da je pred predložitvijo prošnje za dovoljenje v svoji državi članici izvora vsaj 24 mesecev opravljalo redno dejavnost prevoza gotovine brez kršitev nacionalnih predpisov te države članice, ki urejajo te dejavnosti;

(b)

vodje in člani upravnega odbora podjetja nimajo relevantnih vpisov v kazenski evidenci in imajo poleg tega dober ugled in integriteto, na primer glede na zadevno policijsko evidenco;

(c)

ima veljavno zavarovanje za primer civilne odgovornosti, s katerim je krita vsaj škoda, povzročena življenju in lastnini tretjih, ne glede na to, ali je v to zavarovanje všteto zavarovanje gotovine, ki se prevaža;

(d)

da podjetje, zaposleno varnostno osebje za prevoz gotovine, vozila in varnostni postopki, ki jih uporablja za namene čezmejnega prevoza eurogotovine, upoštevajo to uredbo ali, če se ta uredba izrecno sklicuje nanj, nacionalni predpis o prevozu gotovine.

3.   Dovoljenje za čezmejni prevoz gotovine je sestavljeno v skladu z vzorcem in fizičnimi lastnostmi, določenimi v Prilogi I. Varnostno osebje za prevoz gotovine v vozilih za prevoz gotovine, ki sodeluje pri profesionalnem čezmejnem prevozu eurogotovine po cesti, mora inšpekcijskim organom ob nadzoru vedno predložiti izvirnik ali overjen izvod veljavnega dovoljenja za čezmejni prevoz gotovine.

4.   Dovoljenje za čezmejni prevoz gotovine podjetju omogoča izvajanje čezmejnega prevoza eurogotovine pod pogoji iz te uredbe. Kot izjema od Uredbe (ES) št. 1072/2009 imetniku navedenega dovoljenja ni treba imeti dovoljenja Skupnosti za mednarodni prevoz blaga po cesti.

Člen 5

Varnostno osebje za prevoz gotovine

1.   Vsi člani varnostnega osebja za prevoz gotovine izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

nimajo relevantnega vpisa v kazenski evidenci in imajo poleg tega dober ugled in integriteto, na primer glede na zadevno policijsko evidenco;

(b)

imajo zdravniško spričevalo, ki potrjuje, da so fizično in psihično zdravstveno sposobni za opravljanje teh nalog;

(c)

uspešno so opravili vsaj 200 ur ad hoc začetnega usposabljanja, ki ne vključuje usposabljanja za uporabo strelnega orožja.

Minimalne zahteve za ad hoc začetno usposabljanje iz točke (c) so določene v Prilogi VI. Varnostno osebje za prevoz gotovine najmanj vsaka tri leta opravi nadaljnje usposabljanje na področjih iz točke 3 Priloge VI.

2.   Vsaj en član varnostnega osebja za prevoz gotovine v vozilu zna jezike najmanj na ravni A1, ki jih uporabljajo lokalni organi in prebivalstvo zadevnih območij držav članic tranzita in države članice gostiteljice. Nadalje je vozilo za prevoz gotovine preko nadzornega centra podjetja za prevoz gotovine v stalni radijski povezavi z nekom, ki zadevne jezike zna najmanj na ravni B1, ki jih uporabljajo lokalni organi in prebivalstvo zadevnih območij držav članic tranzita in države članice gostiteljice za zagotovitev, da je vedno mogoča učinkovita komunikacija z nacionalnimi organi.

Člen 6

Nošenje orožja

1.   Varnostno osebje za prevoz gotovine upošteva predpise države članice izvora, države članice tranzita in države članice gostiteljice o nošenju orožja in največjega dovoljenega kalibra.

2.   Ob vstopu na ozemlje države članice, katere predpisi varnostnemu osebju za prevoz gotovine ne dovoljujejo nošenja orožja, se vse orožje, ki ga nosi varnostno osebje za prevoz gotovine, odloži v vgrajen sef za orožje, ki je v skladu z evropskim standardom EN 1143-1. To orožje je varnostnemu osebju za prevoz gotovine nedostopno na celotni poti po ozemlju te države članice. Orožje se lahko vzame iz sefa za orožje ob vstopu na ozemlje države članice, katere predpisi varnostnemu osebju za prevoz gotovine dovoljujejo nošenje orožja in ga je treba vzeti iz sefa ob vstopu na ozemlje države članice, katere predpisi zahtevajo, da je varnostno osebje za prevoz gotovine oboroženo. Za odpiranje sefa za orožje je potrebno posredovanje nadzornega centra vozila na daljavo, izvede pa se lahko šele, ko nadzorni center vozila preveri natančen zemljepisni položaj vozila za prevoz gotovine.

Zahteve iz prvega pododstavka se uporabljajo tudi, če vrsta ali kaliber orožja nista dovoljena v skladu s predpisi države članice tranzita ali države članice gostiteljice.

3.   Ko vozilo za prevoz gotovine, katerega država članica izvora varnostnemu osebju za prevoz gotovine ne dovoljuje nošenja orožja, vstopi na ozemlje države članice, katere predpisi zahtevajo, da varnostno osebje za prevoz gotovine nosi orožje, podjetje za prevoz gotovine zagotovi, da je posadka vozila za prevoz gotovine opremljena z zahtevanim orožjem in da izpolnjuje zahteve države članice gostiteljice glede minimalnega usposabljanja.

4.   Oboroženo varnostno osebje za prevoz gotovine na poti ima v vozilu za prevoz gotovine uradno orožno dovoljenje ali pooblastilo, ki ga izdajo nacionalni organi držav članic tranzita oziroma države članice gostiteljice, če te države članice varnostnemu osebju za prevoz gotovine dovoljujejo, da je oboroženo, in izpolnjuje vse nacionalne zahteve za tovrstno uradno orožno dovoljenje ali pooblastilo. Države članice lahko v ta namen priznajo uradno orožno dovoljenje ali pooblastilo druge države članice.

5.   Države članice vzpostavijo centralno nacionalno kontaktno točko, na kateri lahko podjetja za prevoz gotovine iz drugih držav članic vložijo vlogo za uradno orožno dovoljenje ali pooblastilo za svoje varnostno osebje za prevoz gotovine. Države članice z zvezno ureditvijo lahko ustanovijo tovrstne kontaktne točke na ravni države. Države članice vlagatelja obvestijo o rešitvi prošnje v treh mesecih od predložitve popolne dokumentacije vloge.

6.   Da bi varnostnemu osebju za prevoz gotovine, ki je zaposleno v podjetju, ustanovljenem v drugi državi članici, omogočili izpolnitev nacionalnih zahtev za pridobitev uradnega orožnega dovoljenja ali pooblastila, države članice omogočijo potrjevanje enakovrednega strokovnega usposabljanja za ravnanje z orožjem, opravljenega v državi članici, v kateri je ustanovljen delodajalec vlagatelja. Če to ni mogoče, države članice zagotovijo, da se potrebno strokovno usposabljanje za ravnanje z orožjem zagotovi na njihovem ozemlju v uradnem jeziku EU, ki je uradni jezik države članice ustanovitve delodajalca vlagatelja.

Člen 7

Oprema vozila za prevoz gotovine

1.   Vsa uporabljana vozila za prevoz gotovine so opremljena z globalnim navigacijskim sistemom. Nadzorni center podjetja za prevoz gotovine mora biti sposoben stalno in natančno določiti lokacijo vozila za prevoz gotovine.

2.   Vozila za prevoz gotovine so opremljena z ustreznimi komunikacijskimi orodji, ki omogočajo, da se kadar koli vzpostavi stik z nadzornim centrom podjetja za prevoz gotovine, ki upravlja vozila, in s pristojnimi nacionalnimi organi. V vozilih so na voljo številke za nujne primere za vzpostavitev stika s policijskimi organi v državi članici tranzita ali v državi članici gostiteljici.

3.   Vozila za prevoz gotovine so opremljena na način, ki omogoča registracijo ure in lokacije vseh dostav/prevzemov eurogotovine, da se lahko kadar koli preveri delež dostav/prevzemov eurogotovine iz člena 1(b).

4.   Kadar so vozila za prevoz gotovine opremljena z IBNS, je uporabljeni IBNS skladen s Prilogo II in je bil homologiran v sodelujoči državi članici. Podjetja, ki izvajajo čezmejni prevoz eurogotovine z vozili za prevoz gotovine, ki uporabljajo IBNS, na vsako zahtevo organov države članice izvora, države članice gostiteljice ali države članice tranzita v 48 urah predložijo pisno dokazilo o homologaciji uporabljanega modela IBNS.

Člen 8

Vloga nacionalnih policijskih organov

Ta uredba na vpliva na izvajanje nacionalnih pravil, ki zahtevajo:

(a)

vnaprejšnjo priglasitev prevozov gotovine policiji;

(b)

opremljenost vozil za prevoz gotovine z napravo, ki policiji omogoča nadzor nad lokacijo vozila na daljavo;

(c)

prevoze visoke vrednosti od točke do točke v spremstvu policije.

Člen 9

Pravila za zagotovitev varnosti lokacij dostave/prevzema gotovine v državi članici gostiteljici

Ta uredba ne vpliva na uporabo nacionalnih pravil o vedenju varnostnega osebja za prevoz gotovine zunaj vozila za prevoz gotovine in varnosti lokacij, na katere se dostavlja oziroma s katerih se prevzema gotovina v zadevni državi članici.

Člen 10

Umik nevtraliziranih bankovcev iz obtoka

Podjetja za prevoz gotovine, ki delujejo po tej uredbi, umaknejo iz obtoka vse bankovce, ki bi lahko bili nevtralizirani in so jih odkrili med izvajanjem svojih dejavnosti. Te bankovce izročijo ustrezni poslovalnici NCB svoje države članice izvora in zagotovijo pisno izjavo o vzroku in naravi nevtralizacije. Če se ti bankovci prevzamejo v državi članici gostiteljice, NCB države članice gostiteljice o tem obvesti NCB države članice izvora.

Člen 11

Vzajemno obveščanje

1.   Države članice Komisiji predložijo pravila iz členov 8 in 9 ter informacije, na podlagi katerih so homologirale IBNS, ter Komisijo nemudoma obvestijo o kakršnih koli spremembah, ki vplivajo na ta pravila in homologacije. Komisija poskrbi za objavo teh pravil in seznama homologiranih IBNS v vseh uradnih jezikih EU, ki so uradni jeziki zadevnih sodelujočih držav članic, po ustrezni poti, da bi bili vsi sodelujoči pri čezmejnem prevozu gotovine ustrezno obveščeni.

2.   Države članice vodijo register vseh podjetij, katerim so izdale dovoljenje za čezmejni prevoz gotovine in obvestijo Komisijo o njegovi vsebini. Register posodabljajo, vključno v zvezi z vsakim sklepom o razveljavitvi ali odvzemu dovoljenja v skladu s členom 22, in obenem takoj obvestijo Komisijo o takšni posodobitvi. Komisija za lažjo izmenjavo informacij vzpostavi osrednjo zbirko podatkov s podatki o izdanih dovoljenjih, razveljavitvah in začasnih odvzemih, z dostopom za zadevne organe sodelujočih držav članic.

3.   Država članica izvora pri izvajanju člena 5(1)(a) dosledno upošteva informacije o kazenski evidenci, ugledu in integriteti varnostnega osebja za prevoz gotovine, ki ji jih sporoči država članica gostiteljica.

4.   Države članice obvestijo Komisijo o svojih posebnih zahtevah glede usposabljanja varnostnega osebja za prevoz gotovine z namenom ad hoc začetnega usposabljanja iz člena 5(1)(c). Komisija zagotovi objavo teh informacij v vseh uradnih jezikih EU, ki so uradni jeziki zadevnih sodelujočih držav članic, po ustrezni poti, da bi bili vsi sodelujoči pri čezmejnem prevozu gotovine ustrezno obveščeni.

5.   Države članice Komisijo obvestijo o naslovih in drugih kontaktnih podatkih nacionalnih kontaktnih točk iz člena 6(5) in o zadevnih nacionalnih predpisih. Komisija zagotovi objavo teh informacij po ustrezni poti, da bi bili vsi sodelujoči pri čezmejnem prevozu gotovine ustrezno obveščeni.

6.   Če država članica odvzame uradno orožno dovoljenje ali pooblastilo, ki ga je izdala članu varnostnega osebja za prevoz gotovine podjetja ustanovljenega v drugi državi članici, o tem odvzemu obvesti organ, ki izdaja dovoljenja v državi članici izvora.

7.   Države članice Komisiji sporočijo naslove in druge kontaktne podatke zadevnih organov iz člena 12(2). Komisija zagotovi objavo teh informacij po ustrezni poti, da bi bili vsi sodelujoči pri čezmejnem prevozu gotovine ustrezno obveščeni.

Člen 12

Obveščanje pred začetkom čezmejnega prevoza

1.   Podjetje, ki ima ali je vložilo prošnjo za dovoljenje za čezmejni prevoz gotovine, obvesti organ, ki izdaja dovoljenja, vsaj dva meseca pred začetkom čezmejne dejavnosti, o državah članicah, v katerih bo izvajalo prevoz gotovine. Država članica izvora nato takoj uradno obvesti zadevne države članice, da se bo začela čezmejna dejavnost.

2.   Podjetje, ki namerava izvajati čezmejni prevoz gotovine, zadevnemu organu ali organom, ki jih navede država članica gostiteljica, vnaprej sporoči, katero vrsto ali vrste prevoza bo uporabljalo, imena oseb, ki lahko izvajajo te prevoze, in vrste kakršnega koli orožja, ki ga nosijo.

ODDELEK 2

POSEBNA PRAVILA ZA POSAMEZNE VRSTE PREVOZA

Člen 13

Ureditve prevoza

1.   Posamezna država članica za čezmejni prevoz euro bankovcev po cesti, ki se izvaja na njenem ozemlju, dovoli:

(a)

vsaj eno od možnosti iz člena 14, 15, 16, 17 ali 18; ter

(b)

tiste možnosti iz členov 14, 15, 16, 17 in 18, ki so primerljive z ureditvami prevoza, dovoljenimi za domači prevoz gotovine.

Za prevoz od točke do točke se za vse države članice uporablja člen 17.

2.   Posamezna država članica za čezmejni prevoz euro kovancev po cesti, ki se izvaja na njenem ozemlju, dovoli:

(a)

vsaj eno od možnosti iz člena 19 ali 20; ter

(b)

tiste možnosti iz členov 19 in 20, ki so primerljive z ureditvami prevoza, dovoljenimi za domači prevoz gotovine.

3.   Za hkratni prevoz euro bankovcev in kovancev se uporabljajo ureditve prevoza za čezmejni prevoz euro bankovcev.

4.   Glede uporabe členov 14, 15, 16 in 18 se lahko država članica odloči, da se lahko na njenem ozemlju za oskrbovanje bankomatov ali drugih naprav za izdajanje gotovine zunaj prostorov banke uporablja samo IBNS iz točke v točko, če se za domače prevoze gotovine uporabljajo ista pravila.

5.   Sodelujoče države članice uradno obvestijo Komisijo o ureditvah prevoza, ki se uporabljajo v skladu s tem členom. Komisija objavi ustrezno informativno obvestilo v Uradnem listu Evropske unije. Ureditve prevoza začnejo veljati mesec dni po objavi informativnega obvestila. Sodelujoče države članice uporabijo enak postopek, ko začnejo uporabljati nove ureditve prevoza v skladu s tem členom.

6.   Če država članica gostiteljica ali država članica tranzita ugotovi resne pomanjkljivosti IBNS pri običajno zahtevanih tehničnih značilnostih, kar pomeni, da obstaja možnost dostopa do gotovine brez sprožitve mehanizma za nevtralizacijo ali da je bil IBNS po homologaciji spremenjen na način, zaradi katerega je prenehal izpolnjevati merila homologacije, o tem obvesti Komisijo in državo članico, ki je izdala homologacijo, in lahko zahteva izvedbo ponovnih testov na tem IBNS. Države članice lahko pred pridobitvijo rezultatov teh testov začasno prepovedo uporabo tega IBNS na svojem ozemlju. O tem takoj obvestijo Komisijo in druge sodelujoče države članice.

Člen 14

Prevoz bankovcev v neblindiranem vozilu za prevoz gotovine običajnega videza, opremljenim z IBNS

Podjetja, ki imajo dovoljenje za čezmejni prevoz gotovine, lahko izvajajo čezmejni prevoz euro bankovcev po cesti z uporabo neblindiranega vozila za prevoz gotovine, opremljenega z IBNS, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

vozilo je običajnega videza;

(b)

v vsakem vozilu sta vsaj dva člana varnostnega osebja za prevoz gotovine;

(c)

varnostno osebje za prevoz gotovine ne nosi uniforme.

Člen 15

Prevoz bankovcev v neblindiranem vozilu za prevoz gotovine z jasno oznako, da je opremljeno z IBNS

Podjetja, ki imajo dovoljenje za čezmejni prevoz gotovine, lahko izvajajo čezmejni prevoz euro bankovcev po cesti z uporabo neblindiranega vozila za prevoz gotovine, opremljenega z IBNS, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

na vozilu in vsebniku euro bankovcev so zelo jasne oznake, ki označujejo, da je opremljeno z IBNS in se morajo skladati s piktogramom, prikazanim v Prilogi III;

(b)

v vsakem vozilu sta vsaj dva člana varnostnega osebja za prevoz gotovine.

Člen 16

Prevoz bankovcev v vozilu za prevoz gotovine z blindirano kabino, opremljenem z IBNS

Podjetja, ki imajo dovoljenje za čezmejni prevoz gotovine, lahko izvajajo čezmejni prevoz euro bankovcev po cesti z vozilom za prevoz gotovine z blindirano kabino, opremljenim z IBNS, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

blindirana kabina vozila je kot absolutni minimum zmožna zdržati strele iz strelnega orožja po specifikacijah iz Priloge V;

(b)

na vozilu in vsebniku euro bankovcev so zelo jasne oznake, ki označujejo, da je opremljeno z IBNS in se skladajo s piktogramom, prikazanim v Prilogi III;

(c)

v kabini vozila so neprebojni jopiči za vsakega člana posadke za prevoz gotovine, ki so vsaj v skladu z normativom VPAM razred 5, NIJ IIIA ali enakovrednim standardom;

(d)

v vsakem vozilu sta vsaj dva člana varnostnega osebja za prevoz gotovine.

Varnostno osebje za prevoz gotovine lahko nosi neprebojne jopiče iz točke (c) med prevozom in jih nosi vedno, kadar se to zahteva s predpisi države članice, v kateri se nahaja.

Člen 17

Prevoz bankovcev v popolnoma blindiranem vozilu za prevoz gotovine, ki ni opremljeno z IBNS

Podjetja, ki imajo dovoljenje za čezmejni prevoz gotovine, lahko izvajajo čezmejni prevoz euro bankovcev po cesti s popolnoma blindiranim vozilom za prevoz gotovine, ki ni opremljeno z IBNS, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

deli vozila, v katerih je varnostno osebje za prevoz gotovine, so kot absolutni minimum zmožni zdržati vsaj strele iz strelnega orožja v skladu s specifikacijami iz Priloge V;

(b)

v kabini vozila so neprebojni jopiči za vsakega člana posadke za prevoz gotovine, ki so vsaj v skladu z normativom VPAM razred 5, NIJ IIIA ali enakovrednim standardom;

(c)

v vsakem vozilu so vsaj trije člani varnostnega osebja za prevoz gotovine.

Varnostno osebje za prevoz gotovine lahko nosi neprebojne jopiče iz točke (b) med prevozom, nosi pa jih vedno, kadar se to zahteva s predpisi države članice, v kateri se nahaja.

Člen 18

Prevoz bankovcev v popolnoma blindiranem vozilu za prevoz gotovine, opremljenem z IBNS

Podjetja, ki imajo dovoljenje za čezmejni prevoz gotovine, lahko izvajajo čezmejni prevoz euro bankovcev po cesti s popolnoma blindiranim vozilom za prevoz gotovine, opremljenim z IBNS, v skladu s členom 16(b) in 17(a) in (b).

V vsakem vozilu sta vsaj dva člana varnostnega osebja za prevoz gotovine.

Člen 19

Prevoz kovancev v neblindiranem vozilu za prevoz gotovine

Podjetja, ki imajo dovoljenje za čezmejni prevoz gotovine, lahko izvajajo čezmejni prevoz euro kovancev po cesti z neblindiranim vozilom za prevoz gotovine, ki prevaža samo kovance, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

vozilo je običajnega videza;

(b)

v vsakem vozilu sta vsaj dva člana varnostnega osebja za prevoz gotovine;

(c)

varnostno osebje za prevoz gotovine ne nosi uniforme.

Člen 20

Prevoz kovancev v vozilu z blindirano kabino

Podjetja, ki imajo dovoljenje za čezmejni prevoz gotovine, lahko izvajajo čezmejni prevoz euro kovancev po cesti z vozilom z blindirano kabino, ki prevaža samo kovance, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

kabina vozila je blindirana in kot absolutni minimum zmožna zdržati strele iz strelnega orožja v skladu s specifikacijami iz Priloge V;

(b)

na vozilu so zelo jasne oznake, ki označujejo, da prevaža samo kovance, in se skladajo s piktogramom, prikazanim v Prilogi IV;

(c)

v kabini vozila so neprebojni jopiči za vsakega člana posadke za prevoz gotovine, ki so vsaj v skladu z normativom VPAM razred 5, NIJ IIIA ali enakovrednim standardom;

(d)

v vsakem vozilu za prevoz gotovine sta vsaj dva člana varnostnega osebja za prevoz gotovine.

Varnostno osebje za prevoz gotovine lahko nosi neprebojne jopiče iz točke (c) med prevozom, nosi pa jih vedno, kadar se to zahteva s predpisi države članice, v kateri se nahaja.

ODDELEK 3

KONČNE DOLOČBE

Člen 21

Upoštevanje pravil

Države članice izvora v času veljavnosti dovoljenja za čezmejni prevoz gotovine zagotovijo upoštevanje pravil, določenih v tej uredbi, tudi z naključnimi inšpekcijami brez predhodnega obvestila podjetju. Te inšpekcijske nadzore lahko izvajajo tudi države članice gostiteljice.

Člen 22

Kazni

1.   Kadar pristojni nacionalni organi ugotovijo, da je bil kršen eden od pogojev, pod katerimi je bilo izdano dovoljenje za čezmejni prevoz gotovine, lahko organ, ki izdaja dovoljenja, glede na naravo ali težo kršitve zadevnemu podjetju izda opozorilo, naloži kazen ali začasno odvzame dovoljenje za obdobje od dveh tednov do dveh mesecev ali dovoljenje trajno odvzame. Organ, ki izdaja dovoljenja, lahko zadevnemu podjetju tudi prepove, da se v obdobju do pet let prijavi za novo dovoljenje.

2.   Država članica tranzita ali država članica gostiteljica vsako kršitev te uredbe – vključno s kršitvami nacionalnih pravil iz členov 8 in 9 – sporoči pristojnim nacionalnim organom države članice izvora, ki odločijo o ustrezni kazni. Poleg tega lahko država članica tranzita ali država članica gostiteljica naloži kazen v primeru kršenja nacionalnih pravil iz členov 8 in 9, ali ustreznih oblik prevoza iz člena 13. Nadalje lahko varnostnemu osebju za prevoz gotovine, ki je kršilo ta pravila ali določbe, prepove izvajanje čezmejnega prevoza gotovine na svojem ozemlju, če je za kršitev odgovorno osebje.

3.   Država članica tranzita ali država članica gostiteljica lahko podjetju za prevoz gotovine začasno prepove izvajanje prevoza eurogotovine po cesti na njenem ozemlju za obdobje največ dveh mesecev dokler organ države članice izvora, ki izdaja dovoljenja, v istem obdobju ne sprejme odločitve in v primerih, če podjetje za prevoz gotovine:

(a)

ni ravnalo v skladu z določbami te uredbe o najmanjšem številu varnostnega osebja za prevoz gotovine v posameznem vozilu za prevoz gotovine ali o orožju;

(b)

izvaja dejavnost prevoza na način, ki povzroča nevarnost za javni red; ali

(c)

ponavlja kršitve določb te uredbe.

4.   Država članica, ki je izdala kakršnokoli uradno orožno dovoljenje ali pooblastilo, lahko v primeru kršitev njenih nacionalnih predpisov o orožju naloži kazni varnostnemu osebju za prevoz gotovine v skladu s svojimi nacionalnimi pravili o orožju.

5.   Kazni so sorazmerne glede na težo kršitve.

Člen 23

Izredni varnostni ukrepi

1.   Država članica se lahko v primeru nenadne težave, ki bistveno vpliva na varnost prevoza gotovine, odloči za uvedbo začasnih varnostnih ukrepov, ki presegajo tiste, ki so določeni v tej uredbi. Ti začasni ukrepi vplivajo na vse prevoze gotovine na celotnem nacionalnem ozemlju ali delu le-tega, in se uporabljajo največ štiri tedne, o njih pa je treba nemudoma obvestiti Komisijo. Komisija zagotovi njihovo takojšnjo objavo po ustrezni poti.

2.   Podaljšanje začasnih ukrepov iz odstavka 1 na več kot štiri tedne mora predhodno odobriti Komisija. Komisija o taki predhodni odobritvi odloči v 72 urah po prejemu zahtevka.

Člen 24

Plačilo osebja za prevoz gotovine, ki izvaja čezmejni prevoz

Varnostnemu osebju za prevoz gotovine, ki izvaja čezmejni prevoz v skladu s to uredbo, se zagotovijo ustrezne minimalne urne postavke, tudi za nadurno delo, v državi članici gostiteljici v skladu s členom 3(1)(c) Direktive 96/71/ES. Če so ustrezne minimalne urne postavke v državi članici gostiteljici višje od plačila, ki se zaposlenemu izplačuje v državi članici izvora, se za celoten delovni dan uporabljajo ustrezne minimalne urne postavke, tudi za nadurno delo, države članice gostiteljice. Če se prevoz tekom dneva izvaja v več kot eni državi članici gostiteljici in v več kot eni od njih veljajo višje ustrezne minimalne urne postavke od plačila, ki se uporablja v državi članici izvora, se za celoten delovni dan uporabljajo najvišje minimalne urne postavke, tudi za nadurno delo.

Kadar pa delavec v prevozu gotovine na podlagi pogodb, predpisov, upravnih določb ali praktičnih rešitev čezmejni prevoz več kot 100 delovnih dni v koledarskem letu v celoti ali delno opravlja v drugi državi članici, se za vse delovne dni, delno ali v celoti preživete v tej državi članici gostiteljici v tem koledarskem letu, uporabljajo pogoji za delo in zaposlitev iz Direktive 96/71/ES.

Za namen določitve ustreznih pogojev dela in zaposlitve se s potrebnimi prilagoditvami uporablja člen 4 Direktive 96/71/ES.

Člen 25

Odbor za čezmejni prevoz eurogotovine

1.   Ustanovi se Odbor za čezmejni prevoz eurogotovine. Predseduje mu Komisija, sestavljajo pa ga po dva predstavnika sodelujočih držav članic, skupaj z dvema predstavnikoma Evropske centralne banke.

2.   Odbor se sestaja vsaj enkrat na leto za izmenjavo mnenj o izvajanju te uredbe. V ta namen se posvetuje z zainteresiranimi stranmi v sektorju, vključno s socialnimi partnerji, in upošteva njihova stališča, kot je primerno. Sodeluje pri pripravi pregleda iz člena 26.

Člen 26

Pregled

Komisija poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju te uredbe do 1. decembra 2016, nato pa vsakih pet let. V ta namen se posvetuje z zainteresiranimi stranmi v sektorju, vključno s socialnimi partnerji, nato pa še z državami članicami. V poročilu se zlasti raziščejo možnosti uvedbe skupnih zahtev glede enotnega usposabljanja varnostnega osebja za prevoz gotovine za nošenje orožja, morebitne potrebne spremembe člena 24 glede na Direktivo 96/71/ES, dosledno upošteva tehnološki napredek na področju IBNS, preuči morebitna dodano vrednost skupinskega podeljevanja dovoljenj Unije za prevoz gotovine ter oceni, ali je treba uredbo ustrezno spremeniti.

Člen 27

Sprememba tehničnih pravil

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 28 o spremembah Priloge II in tehničnih pravil za standarde, ki se uporabljajo za blindiranje vozil za prevoz gotovine in neprebojne jopiče, iz členov 16, 17, 18 in 20 ter za uporabljane sefe za orožje, kakor je navedeno v členu 6(2), zaradi upoštevanja tehnološkega napredka in morebitnih novih evropskih standardov.

Člen 28

Izvajanje pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se prenese na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 27 se na Komisijo prenese za nedoločen čas od 30. novembra 2012.

3.   Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekličeta prenos pooblastila iz člena 27. Prenos pooblastila preneha veljati z odločitvijo o preklicu. Sklep začne učinkovati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, kot je določeno. Sklep ne vpliva na veljavnost delegiranih aktov.

4.   Ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.   Delegirani akti, sprejeti v skladu s členom 27, začnejo veljati samo, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotujeta aktu v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne nameravata nasprotovati. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.

Člen 29

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati 12 mesecev po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Strasbourgu, 16. novembra 2011

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

W. SZCZUKA


(1)  UL C 278, 15.10.2010, str. 1.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 27. septembra 2011 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 27. oktobra 2011.

(3)  UL L 376, 27.12.2006, str. 36.

(4)  UL L 300, 14.11.2009, str. 72.

(5)  UL L 18, 21.1.1997, str. 1.

(6)  UL L 309, 25.11.2005, str. 9.

(7)  UL 17, 6.10.1958, str. 385.


PRILOGA I

VZOREC DOVOLJENJA ZA ČEZMEJNI PREVOZ GOTOVINE

Image

Image


PRILOGA II

INTELIGENTNI SISTEM ZA NEVTRALIZACIJO BANKOVCEV (IBNS)

I.   Opredelitve pojmov in splošne določbe

IBNS lahko vsebuje bankovce (pakirane ali nepakirane) ali eno ali več kaset za bankomate ali druge naprave za izplačevanje gotovine.

IBNS mora biti za to, da se lahko uporablja za čezmejni prevoz eurogotovine v skladu s to uredbo, homologiran v sodelujoči državi članici euroobmočja. Homologacijo je treba izvesti v skladu z obstoječim posebnim evropskim standardom. Dokler tega standarda ni, je treba homologacijo izvesti v skladu z določbami te priloge.

II.   Postopek odobritve IBNS

(a)   IBNS mora za to, da je lahko homologiran, prestati razne preizkuse v preizkusnem laboratoriju, ki je odobren ali ga priznava sodelujoča država članica. Poleg tega mora biti opremljen z navodili za uporabo, kjer so opisani operativni postopki in pogoji, ki zagotavljajo, da so bankovci učinkovito uničeni ali nevtralizirani.

Ti preizkusi morajo omogočiti, da se ugotovi, ali so naslednje tehnične značilnosti IBNS zadovoljive:

(i)

glavne zahtevane funkcije nadzornega sistema

stalno spremljanje in beleženje navodil glede pogojev za dostop do in uporabo IBNS,

stalno preverjanje izpolnjevanja teh pravil in zaznavanje nepravilnih situacij,

samodejna in takojšnja nevtralizacija bankovcev v primeru neizpolnjevanja pravil, zaznavanja nepravilnih situacij ali odpiranja vsebnika izven vnaprej programiranih časovnih obdobij in/ali lokacij.

(ii)

Lokacija, kjer je dovoljeno programiranje nadzornega sistema, in vpliv varnostnega osebja za prevoz gotovine na način delovanja IBNS

Programiranje IBNS mora biti dovoljeno samo v varovanem območju. Programiranje IBNS iz točke v točko mora biti dovoljeno samo na varni lokaciji.

Varnostno osebje za prevoz gotovine ne sme imeti nikakršnih sredstev za vplivanje na delovanje IBNS izven vnaprej programiranih časovnih obdobij oziroma lokacij. Kjer pa obstaja sistem časovnega zamika za sprožitev nevtralizacije, lahko varnostno osebje za prevoz gotovine enkrat ponovno sproži časovni zamik.

(iii)

Lokacija, na kateri je dovoljeno odpiranje IBNS (za sisteme iz točke v točko)

IBNS mora biti dovoljeno odpreti samo na vnaprej programiranih destinacijah.

(b)   IBNS je treba ponovno preizkusiti vsakih pet let, tudi če je nacionalna odobritev izdana za neomejeno obdobje. Če novi preizkusi niso prepričljivi, homologacija za čezmejni prevoz po tej uredbi preneha veljati.

(c)   Za uspešno opravljanje preizkusa mora biti dosežen eden od naslednjih rezultatov pri preizkusu:

dostop do bankovcev ni bil mogoč, IBNS ni bil poškodovan in njegov mehanizem je še naprej deloval; ali

IBNS je bil poškodovan, vendar dostop do bankovcev ni bil mogoč, ne da bi se sprožil sistem za nevtralizacijo.

III.   Postopki preizkušanja

V tej prilogi je opredeljena metoda, ki se uporablja za izvajanje preizkusov, in standardi, ki določajo rezultate, ki jih morajo doseči preizkušeni sistemi. Na nacionalni ravni pa se lahko izvedejo prilagoditve z namenom uskladitve z obstoječimi protokoli preizkusov, ki jih uporabljajo laboratoriji v posamezni državi članici. Proizvajalec IBNS za pridobitev homologacije mora zagotoviti, da se rezultati postopkov preizkušanja iz te priloge posredujejo organu za homologacije.

(a)   Preizkus odpornosti IBNS pri različnih potekih napadov

Države članice morajo izvesti šest izmed raznih preizkusov, ki simulirajo razne poteke napada, v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili pa lahko izvedejo tudi druge preizkuse.

Rezultat vsakega opravljenega preizkusa mora biti uspešen v smislu točke II(c).

obvezni preizkusi:

1.

prekinitev napajanja;

2.

vlom v vsebnik;

3.

odpiranje vsebnika z destruktivnimi sredstvi (na primer kovaško kladivo);

4.

hitro rezanje („giljotiniranje“);

5.

potopitev v tekočino;

6.

postopna in takojšnja izpostavljenost ekstremnim temperaturam (vroče in mrzlo): na primer hlajenje v tekočem dušiku in gretje v ogreti pečici.

priporočeni preizkusi, ki se jih tudi lahko izvede:

7.

odpornost na strelno orožje (na primer s kasetami z 12 naboji);

8.

uporaba kemikalij;

9.

prosti padec;

10.

izpostavljenost močnemu elektromagnetnemu valovanju;

11.

izpostavljenost močnemu elektrostatičnemu valovanju.

(b)   Učinkovitost nevtralizacije bankovcev

Trenutno se uporabljajo postopki nevtralizacije z obarvanjem, kemičnim uničenjem in pirotehničnim uničenjem. Glede na možnost tehnološkega razvoja je seznam uporabljanih postopkov neizčrpen in zgolj informativen.

Pri kakršnem koli poskusu nepooblaščenega dostopa do bankovcev z raznimi oblikami napada je treba bankovce uničiti ali obarvati. Izvesti je treba najmanj tri preizkuse.

100 % bankovcev mora biti nepovratno nevtraliziranih. Prav tako mora biti vsakemu imetniku bankovcev jasno, da so bili nevtralizirani.

Če so bankovci v varnostnih vrečah, mora biti obarvane najmanj 10 % površine na obeh straneh vsakega bankovca. Če bankovci niso v varnostnih vrečah, mora biti obarvanih najmanj 20 % površine na obeh straneh vsakega bankovca. Pri uporabi sistemov za uničenje mora biti v obeh primerih uničenih najmanj 20 % površine vsakega bankovca.

(c)   Vsebina preizkusov odpornosti bankovcev na čiščenje – za IBNS, ki uporabljajo obarvanje

Za takšno „čiščenje“ je treba uporabiti razne proizvode ali kombinacije proizvodov. Izvesti je treba različne možne scenarije, v katerih se spreminjata temperatura in trajanje čiščenja. Za te preizkuse čiščenja je treba uporabiti dva postopka:

čiščenje je treba izvesti takoj po obarvanju; in

čiščenje je treba izvesti 24 ur po obarvanju.

Te preizkuse je treba izvesti na reprezentativnem vzorcu pravih bankovcev, ki se uporabljajo v euroobmočju.

Po koncu teh preizkusov mora biti dosežen eden od naslednjih rezultatov:

čiščenje povzroči uničenje bankovcev,

po čiščenju ostane črnilo vidno na najmanj 10 % površine vsakega bankovca (preizkus gostote uporabljenega črnila),

tako barve kot tudi varnostne značilnosti bankovcev so po čiščenju uničene.

IV.   Varnostna zagotovila za uporabljene sisteme

Kemične snovi, ki se sprostijo iz IBNS za nevtralizacijo bankovcev, so lahko predmet Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) in o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije (1). Navedena uredba obravnava tveganja za zdravje ljudi in okolje, ki izhajajo iz proizvedenih, uvoženih ali uporabljenih snovi, samostojno ali v mešanici ali v izdelku.

Proizvajalec mora za homologacijo IBNS mora preveriti, ali mora registrirati ali priglasiti snovi, vsebovane v njegovih proizvodih, ali strankam posredovati informacije o varni uporabi. Proizvajalec ima lahko tudi zakonske obveznosti, ki izhajajo iz vključitve teh snovi na seznam snovi, ki vzbujajo zaskrbljenost, ali na seznam snovi, za katere je potrebna odobritev, določena v Uredbi (ES) št. 1907/2006. Te obveznosti se ne nanašajo samo na navedene samostojne snovi ali snovi v mešanicah, pač pa tudi na njihovo prisotnost v izdelkih.

Proizvajalec IBNS mora organu države članice za homologacijo predložiti potrdilo, ki vključuje rezultate tega preverjanja in v katerem so navedene snovi ali elementi, ki se uporabljajo za uničenje ali nevtralizacijo bankovcev, in je potrjeno, da ne predstavljajo resne nevarnosti za zdravje varnostnega osebja za prevoz gotovine in osebja NCB v primeru vdihavanja ali stika s kožo. Potrdilo mora vsebovati tudi morebitne potrebne previdnostne ukrepe. Organ za homologacijo posreduje potrdilo o homologaciji IBNS NCB sodelujočih držav članic.

V ta namen lahko potrdilo vključuje analizo izpostavljenosti kemikalijam, tj. najdaljšega dopustnega trajanja izpostavljenosti določeni količini.


(1)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.


PRILOGA III

PIKTOGRAMI ZA IBNS

Piktogram za vozilo za prevoz gotovine, opremljeno z IBNS

Image

Piktogram za vsebnik bankovcev, opremljen z IBNS

Image


PRILOGA IV

PIKTOGRAM ZA VOZILO ZA PREVOZ GOTOVINE, KI PREVAŽA IZKLJUČNO KOVANCE

Image


PRILOGA V

SPECIFIKACIJE BLINDIRANJA

Minimalne zahteve za blindiranje iz oddelka 2 te uredbe pomenijo, da blindiranje vozila za prevoz gotovine zdrži strele iz strelnega orožja tipa kalašnikov kalibra 7,62 mm × 39 mm, strele z naboji s polno-oplaščeno kroglo (jeklen plašč, železno jedro) mase 7,97 g (+/– 0,1 g) s hitrostjo vsaj 700 m/s z razdalje 10 m (+/– 0,5 m).


PRILOGA VI

MINIMALNE ZAHTEVE ZAČETNEGA USPOSABLJANJA ZA ČLANE VARNOSTNEGA OSEBJA ZA PREVOZ GOTOVINE, KI IZVAJA ČEZMEJNI PREVOZ EUROGOTOVINE

Delavci za prevoz eurogotovine, ki sodelujejo pri profesionalnem čezmejnem prevozu eurogotovine po cesti med državami članicami euroobmočja:

(1)

se morajo v celoti udeležili in zaključili najmanj ustrezno začetno usposabljanje, določeno v njihovih nacionalnih predpisih ali referencah oziroma ustreznih kolektivnih pogodbah ali – če prej navedeno ne obstaja – tečaj usposabljanja nacionalnega združenja za prevoz gotovine/varnost ali notranji tečaj usposabljanja v podjetju;

(2)

morajo po tem začetnem usposabljanju uspešno opraviti preverjanja ali kateri koli postopek, katerega namen je preizkus rezultatov pridobljenega znanja;

(3)

se morajo v celoti udeležili in zaključili dodatni in obvezni modul usposabljanja v skladu z določbami te priloge, ki vključuje vsaj:

postopke čezmejnega prevoza gotovine,

predpise Unije o prevozu gotovine,

veljavne nacionalne predpise, ki zajemajo prevoz gotovine v državah članicah tranzita in državah članicah gostiteljicah,

pravila vožnje za prevoz gotovine v državah članicah tranzita in državah članicah gostiteljicah (vključno s pravico vozil za prevoz gotovine do uporabe posebnih voznih pasov),

nacionalne varnostne protokole v primeru napada v državah članicah tranzita in državah članicah gostiteljicah,

organizacijske in operativne postopke držav članic tranzita in držav članic gostiteljic za prevoz gotovine, zaščitene s tehnologijo IBNS,

veljavne nacionalne operativne protokole, pravila in predpise držav članic tranzita in držav članic gostiteljic,

nacionalne protokole v primeru izrednih razmer v državah članicah tranzita in državah članicah gostiteljicah v primeru okvare, prometnih nezgod ter tehničnih in mehanskih okvar katere koli opreme za prevoz gotovine in vozila,

nacionalne upravne postopke in pravila za podjetja znotraj držav članic tranzita in držav članic gostiteljic glede komuniciranja z nadzorno točko itd. vseh držav tranzita in držav članic gostiteljic,

informiranje in usposabljanje glede sodelovanja in primernih protokolov z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi policijskimi silami, vključno v zvezi z nadzori vozil za prevoz gotovine in varnostnega osebja za prevoz gotovine,

veljavne nacionalne predpise in predpise Unije oziroma veljavne kolektivne pogodbe glede delovnega časa, števila potrebnih odmorov, delovnih pogojev, veljavnih plač,

veljavne nacionalne predpise in predpise Unije oziroma določbe veljavnih kolektivnih pogodb glede odmorov varnostnega osebja za prevoz gotovine – kdaj so potrebni, kako pogosto, trajanje posameznega odmora, varna lokacija, komunikacija z nadzornimi centri itd.,

veljavna varnostna pravila za dostave/prevzeme (varna lokacija, upravljanje tveganja med vozilom in stranko itd.),

nacionalno referenčno zakonodajo o uporabi orožja in njegovem shranjevanju,

ofenzivne in defenzivne tehnike vožnje,

ustrezno usposabljanje iz uporabe GPS, telefona in druge tehnične opreme/sistemov, ki se uporabljajo pri čezmejnem prevozu gotovine,

nacionalne predpise o zdravju in varnosti v državah članicah tranzita in državah članicah gostiteljicah, ki veljajo za delavce, ki prevažajo dragocenosti in potujejo z velikimi vozili po cesti, ter protokole v primeru poškodbe ali bolezni zaposlenih,

usposabljanje iz prve pomoči.

Usposabljanje mora nadalje vključevati naslednje točke:

preventivne in popravne ukrepe na področjih upravljanja stresa in nasilja tretjih oseb,

presojo tveganja na delovnem mestu,

jezikovno usposabljanje, ki je potrebno za izpolnjevanje jezikovnih zahtev, določenih v členu 5(2).


PRILOGA VII

SKUPNE EVROPSKE REFERENČNE RAVNI SVETA EVROPE ZA ZNANJE JEZIKOV: STOPNJE

Uporabnik B1: Razume bistvene točke jasnih standardnih podatkov o običajnih stvareh, s katerimi se redno srečuje pri delu, v šoli, pri dejavnostih v prostem času itd. Se znajde v večini okoliščin, ki lahko nastanejo med potovanjem po območju, kjer se govori zadevni jezik. Lahko oblikuje preprosto, povezano besedilo o temah, ki so mu znane ali ga zanimajo. Lahko opisuje izkušnje in dogodke, sanje, upe in ambicije ter na kratko razloži in utemelji svoja mnenja in načrte.

Uporabnik A1: Razume in uporablja znane vsakdanje izraze in zelo osnovne fraze, namenjene zadovoljevanju konkretnih potreb. Se lahko predstavi drugim in lahko zastavi vprašanja o osebnih podatkih, na primer o tem, kje živi, o ljudeh, ki jih pozna in stvareh, ki jih ima, in nanje odgovori. Se lahko preprosto pogovarja, če sogovornik govori počasi in jasno in je pripravljen pomagati.