ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2011.302.slv

Uradni list

Evropske unije

L 302

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
19. november 2011


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila ter o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi

1

 

*

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o spremembi Dodatnega sporazuma med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o razširitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi na Kneževino Lihtenštajn

2

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 1183/2011 z dne 14. novembra 2011 o spremembah Uredbe (ES) št. 521/2008 o ustanovitvi Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik

3

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1184/2011 z dne 14. novembra 2011 o prepovedi ribolova na saja v conah IIIa in IV ter v vodah EU con IIa, IIIb, IIIc in pododdelkov 22–32 s plovili, ki plujejo pod zastavo Švedske

6

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1185/2011 z dne 14. novembra 2011 o prepovedi ribolova na rdečega okuna v vodah EU in mednarodnih vodah cone V; mednarodnih vodah con XII in XIV s plovili, ki plujejo pod zastavo Portugalske

8

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1186/2011 z dne 15. novembra 2011 o prepovedi ribolova na atlantskega sleda v vodah EU in norveških vodah cone IV severno od 53° 30′ s. z. š. s plovili, ki plujejo pod zastavo Francije

10

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1187/2011 z dne 15. novembra 2011 o prepovedi ribolova na lenga v coni IIIa ter vodah EU podrazdelkov 22–32 za plovila, ki plujejo pod dansko zastavo

12

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1188/2011 z dne 15. novembra 2011 o prepovedi ribolova na trsko v coni IV, vodah EU cone IIa; delu cone IIIa, ki ne spada k Skagerraku in Kattegatu, za plovila, ki plujejo pod zastavo Švedske

14

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1189/2011 z dne 18. novembra 2011 o določitvi podrobnih pravil v zvezi z nekaterimi določbami Direktive Sveta 2010/24/EU o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev v zvezi z davki, carinami in drugimi ukrepi

16

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1190/2011 z dne 18. novembra 2011 o spremembi uredb (ES) št. 1730/2006 in (ES) št. 1138/2007 glede imena imetnika dovoljenja za krmni dodatek benzojska kislina (Vevo Vitall) ( 1 )

28

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1191/2011 z dne 18. novembra 2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 479/2010 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede uradnih obvestil držav članic Komisiji v sektorju mleka in mlečnih izdelkov

30

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1192/2011 z dne 18. novembra 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

32

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

19.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/1


Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila ter o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi

Postopki, potrebni za začetek veljavnosti Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila ter o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (1), ki je bil podpisan 17. maja 2011 v Bruslju, so bili zaključeni 21. oktobra 2011. Ta sporazum bo zato v skladu s členom 3(3) začel veljati 1. decembra 2011.


(1)  UL L 297, 16.11.2011, str. 3.


19.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/2


Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o spremembi Dodatnega sporazuma med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o razširitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi na Kneževino Lihtenštajn

Postopki, potrebni za začetek veljavnosti Sporazuma med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o spremembi Dodatnega sporazuma med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o razširitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi na Kneževino Lihtenštajn (1), ki je bil podpisan 17. maja 2011 v Bruslju, so bili zaključeni 21. oktobra 2011. Ta sporazum bo zato v skladu s členom 3 začel veljati 1. decembra 2011.


(1)  UL L 297, 16.11.2011, str. 49.


UREDBE

19.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/3


UREDBA SVETA (EU) št. 1183/2011

z dne 14. novembra 2011

o spremembah Uredbe (ES) št. 521/2008 o ustanovitvi Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členov 187 in 188 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutkov zakonodajnega akta nacionalnemu parlamentu,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,

v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ustanovna člana, Industrijsko združenje za gorivne celice in vodik (v nadaljnjem besedilu: Industrijsko združenje) in Komisija, sta v skladu z Uredbo (ES) št. 521/2008 (2), dne 30. maja 2008 ustanovila Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (v nadaljnjem besedilu: Skupno podjetje za GCV).

(2)

Raziskovalno združenje je postalo član Skupnega podjetja za GCV 14. julija 2008. To združenje finančno in stvarno prispeva k ciljem Skupnega podjetja za GCV. Glede na posebno sestavo Skupnega podjetja za GCV in njegova pravila, naravo, cilje in obseg dejavnosti lahko člani Raziskovalnega združenja dosežene rezultate uporabljajo v enaki meri kot člani Industrijskega združenja. Zato je upravičeno, da se stvarni prispevki tako Industrijskega združenja kot Raziskovalnega združenja štejejo kot prispevki, ki so enakovredni.

(3)

Ker je Raziskovalno združenje postalo član Skupnega podjetja za GCV, je primerno upoštevati, da so stvarni prispevki raziskovalnih organizacij (vključno z univerzami in raziskovalnimi središči) enakovredni prispevku Unije v smislu Statuta Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik iz Priloge k Uredbi (ES) št. 521/2008 (v nadaljnjem besedilu: Statut).

(4)

Skupno podjetje za GCV deluje več kot dve leti in v tem obdobju je bil sklenjen celoten cikel poslovanja od objave razpisov za zbiranje predlogov in ocene predlogov do pogajanj o financiranju in sklenitve sporazumov o dodelitvi sredstev. Izkušnje iz tega obdobja kažejo, da je bilo treba najvišje zneske financiranja za vse udeležence projektov Skupnega podjetja za GCV bistveno znižati. Stopnja udeležbe v ukrepih Skupnega podjetja za GCV je bila zato znatno nižja od prvotnih pričakovanj.

(5)

Upravni odbor je v skladu s Statutom odobril spremembe Uredbe(ES) št. 521/2008.

(6)

S tem, ko bi stvarne prispevke vseh pravnih oseb, ki sodelujejo v dejavnostih podjetja, šteli za enakovredne, bi se priznalo članstvo raziskovalnega združenja in povečala višina financiranja, hkrati pa bi se še vedno upoštevalo temeljno načelo ustreznosti prispevkov pa tudi, da se mora višina financiranja za različne kategorije udeležencev pravično in uravnoteženo zmanjšati.

(7)

Kritje tekočih stroškov programske pisarne Skupnega podjetja za GCV (v nadaljnjem besedilu: programska pisarna) bi morali zagotoviti njegovi trije člani. Primerno je določiti enak plačilni načrt za vse člane Skupnega podjetja za GCV.

(8)

Komisija bi morala imeti določeno mero prožnosti pri sprejemanju ukrepov v primeru, da prispevki niso enakovredni.

(9)

Trenutno se višina financiranja določi po vsaki oceni prejetih predlogov. Da bi upravičenci lahko ocenili obseg morebitnega financiranja, bi bilo treba predvideti možnost določitve najnižje višine financiranja za posamezni razpis.

(10)

Zato bi bilo treba Uredbo (ES) št. 521/2008 ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 521/2008 se spremeni, kot sledi:

1.

odstavek 2 člena 6 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Skupno podjetje za GCV lahko ima lastno službo za notranjo revizijo.“;

2.

Priloga z naslovom „Statut Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik“ se spremeni v skladu z določbami iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ne glede na člen 12(3) Priloge k Uredbi (ES) št. 521/2008, ta uredba ne vpliva na pravice in obveznosti iz sporazumov o dodelitvi sredstev in drugih pogodb, ki jih je Skupno podjetje GCV sklenilo pred začetkom veljavnosti te uredbe. Zlasti ne vpliva na tam določene zgornje meje financiranja.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Vendar se določba točke 2(a) Priloge k tej uredbi uporablja od 14. julija 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. novembra 2011

Za Svet

Predsednik

M. SAWICKI


(1)  Mnenje z dne 13. septembra 2011 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 153, 12.6.2008, str. 1.


PRILOGA

Statut Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik iz Priloge k Uredbi (ES) št. 521/2008 se spremeni, kot sledi:

1.

člen 2 se spremeni, kot sledi:

(a)

prva in druga alinea odstavka 2 se nadomestita z naslednjim:

„—

zagotovi, da je v skladu s členom 12 tega statuta njegov prispevek k finančnim sredstvom Skupnega podjetja za GCV plačan vnaprej kot prispevek v gotovini in krije 50 % tekočih stroškov Skupnega podjetja za GCV, denar pa je v proračun Skupnega podjetja za GCV nakazan v dogovorjenih obrokih,

zagotovi, da je prispevek industrije k izvajanju dejavnosti RTR, ki jih financira Skupno podjetje za GCV, skupaj s prispevki ostalih upravičencev najmanj enak višini prispevka Unije,“;

(b)

četrta alinea drugega pododstavka odstavka 3 se nadomesti z naslednjim:

„—

zagotovi, da je v skladu s členom 12 tega statuta njegov prispevek k finančnim sredstvom Skupnega podjetja za GCV plačan vnaprej kot prispevek v gotovini in krije 1/12 tekočih stroškov Skupnega podjetja za GCV, denar pa je v proračun Skupnega podjetja za GCV nakazan v dogovorjenih obrokih.“;

2.

člen 12 se spremeni, kot sledi:

(a)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Stroški poslovanja Skupnega podjetja za GCV se krijejo s finančnim prispevkom Unije in s stvarnimi prispevki pravnih oseb, ki sodelujejo v dejavnostih. Prispevek sodelujočih pravnih oseb je najmanj enak višini finančnega prispevka Unije.

Prejemki se obravnavajo v skladu s Pravili za udeležbo iz Sklepa št. 1982/2006/ES.

Določbe tega odstavka se uporabljajo od datuma, ko je raziskovalno združenje postalo član Skupnega podjetja za GCV.“;

(b)

drugi in tretji pododstavek odstavka 7 se nadomestita z naslednjim:

„Če se v oceni ugotovi, da stvarni prispevek sodelujočih pravnih oseb ne dosega zahtevane višine, lahko Komisija naslednje leto zmanjša svoj prispevek.

Če se ugotovi, da stvarni prispevek sodelujočih pravnih oseb dve leti zapored ne doseže zahtevane višine, lahko Komisija Svetu predlaga prenehanje delovanja Skupnega podjetja za GCV.“;

3.

v členu 15 se doda naslednji odstavek:

„4.   Upravni odbor lahko odloči, da se za posamezni razpis za zbiranje predlogov določi najnižja višina financiranja za vsako kategorijo udeležencev.“.


19.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/6


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1184/2011

z dne 14. novembra 2011

o prepovedi ribolova na saja v conah IIIa in IV ter v vodah EU con IIa, IIIb, IIIc in pododdelkov 22–32 s plovili, ki plujejo pod zastavo Švedske

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 57/2011 z dne 18. januarja 2011 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2011 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode EU in za plovila EU v nekaterih vodah zunaj EU (2), določa kvote za leto 2011.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, kvota, dodeljena za leto 2011, izčrpala.

(3)

Zato je treba ribolovne dejavnosti za navedeni stalež prepovedati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2011 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja za izčrpano od datuma iz navedene priloge.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, so od datuma iz navedene priloge prepovedane za stalež iz Priloge k tej uredbi. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. novembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 24, 27.1.2011, str. 1.


PRILOGA

Št.

73/T&Q

Država članica

Švedska

Stalež

POK/2A34.

Vrsta

Saj (Pollachius virens)

Cona

IIIa in IV; vode EU con IIa, IIIb, IIIc in pododdelkov 22–32

Datum

31.10.2011


19.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/8


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1185/2011

z dne 14. novembra 2011

o prepovedi ribolova na rdečega okuna v vodah EU in mednarodnih vodah cone V; mednarodnih vodah con XII in XIV s plovili, ki plujejo pod zastavo Portugalske

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 57/2011 z dne 18. januarja 2011 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2011 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode EU in za plovila EU v nekaterih vodah zunaj EU (2), določa kvote za leto 2011.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, kvota, dodeljena za leto 2011, izčrpala.

(3)

Zato je treba ribolovne dejavnosti za navedeni stalež prepovedati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2011 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja za izčrpano od datuma iz navedene priloge.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, so od datuma iz navedene priloge prepovedane za stalež iz Priloge k tej uredbi. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. novembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 24, 27.1.2011, str. 1.


PRILOGA

Št.

72/T&Q

Država članica

Portugalska

Stalež

RED/51214D

Vrsta

Rdeči okun (globokomorski pelagični) – (Sebastes spp.)

Cona

vode EU in mednarodne vode cone V; mednarodne vode con XII in XIV

Datum

24.10.2011


19.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/10


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1186/2011

z dne 15. novembra 2011

o prepovedi ribolova na atlantskega sleda v vodah EU in norveških vodah cone IV severno od 53° 30′ s. z. š. s plovili, ki plujejo pod zastavo Francije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 57/2011 z dne 18. januarja 2011 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2011 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode EU, in za plovila EU v nekaterih vodah zunaj EU (2), določa kvote za leto 2011.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, kvota, dodeljena za leto 2011, izčrpala.

(3)

Zato je treba ribolovne dejavnosti za navedeni stalež prepovedati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2011 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja za izčrpano od datuma iz navedene priloge.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, so od datuma iz navedene priloge prepovedane za stalež iz Priloge k tej uredbi. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. novembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 24, 27.1.2011, str. 1.


PRILOGA

Št.

75/T&Q

Država članica

Francija

Stalež

HER/4AB.

Vrsta

Atlantski sled (Clupea harengus)

Cona

Vode EU in norveške vode cone IV severno od 53° 30′ s. z. š.

Datum

23.10.2011


19.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/12


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1187/2011

z dne 15. novembra 2011

o prepovedi ribolova na lenga v coni IIIa ter vodah EU podrazdelkov 22–32 za plovila, ki plujejo pod dansko zastavo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 57/2011 z dne 18. januarja 2011 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2011 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode EU in za plovila EU v nekaterih vodah zunaj EU (2), določa kvote za leto 2011.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, kvota, dodeljena za leto 2011, izčrpala.

(3)

Zato je treba ribolovne dejavnosti za navedeni stalež prepovedati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2011 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja za izčrpano od datuma iz navedene priloge.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, so od datuma iz navedene priloge prepovedane za stalež iz Priloge k tej uredbi. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. novembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 24, 27.1.2011, str. 1.


PRILOGA

Št.

70/T&Q

Država članica

Danska

Stalež

LIN/3A/BCD

Vrsta

Leng (Molva molva)

Območje

IIIa; vode EU podrazdelkov 22-32

Datum

17.10.2011


19.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/14


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1188/2011

z dne 15. novembra 2011

o prepovedi ribolova na trsko v coni IV, vodah EU cone IIa; delu cone IIIa, ki ne spada k Skagerraku in Kattegatu, za plovila, ki plujejo pod zastavo Švedske

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 57/2011 z dne 18. januarja 2011 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2011 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode EU in za plovila EU v nekaterih vodah zunaj EU (2), določa kvote za leto 2011.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, kvota, dodeljena za leto 2011, izčrpala.

(3)

Zato je treba ribolovne dejavnosti za navedeni stalež prepovedati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2011 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja za izčrpano od datuma iz navedene priloge.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, so od datuma iz navedene priloge prepovedane za stalež iz Priloge k tej uredbi. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. novembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 24, 27.1.2011, str. 1.


PRILOGA

Št.

74/T&Q

Država članica

Švedska

Stalež

COD/2A3AX4

Vrsta

Trska (Gadus morhua)

Cona

IV; vode EU cone IIa; del cone IIIa, ki ne spada k Skagerraku in Kattegatu

Datum

31.10.2011


19.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/16


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1189/2011

z dne 18. novembra 2011

o določitvi podrobnih pravil v zvezi z nekaterimi določbami Direktive Sveta 2010/24/EU o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev v zvezi z davki, carinami in drugimi ukrepi

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2010/24/EU z dne 16. marca 2010 o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev v zvezi z davki, carinami in drugimi ukrepi (1) ter zlasti člena 26 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2010/24/EU je v primerjavi z Direktivo Sveta 2008/55/ES (2) bistveno spremenila pravila o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev v zvezi z davki, carinami in drugimi ukrepi ter na novo določila izvedbena pooblastila Komisije. Zato je primerno, da se obstoječa izvedbena pravila, ki jih je sprejela Komisija, nadomestijo z novo izvedbeno uredbo.

(2)

Da se zagotovi hitra komunikacija med pristojnimi organi, je treba sprejeti podrobna pravila glede praktične ureditve in rokov za komunikacijo med zaprošenim organom in organom prosilcem.

(3)

Da se zagotovi pravna varnost, je primerno določiti, da pošiljanje po elektronski pošti ne vpliva na veljavnost dokumentov.

(4)

Za namene potrjevanja, da je dokumente, poslane po pošti, poslal pristojni organ, je primerno določiti posebna pravila za ta način komunikacije.

(5)

Da se zagotovi pošiljanje ustreznih podatkov in informacij, je treba določiti vzorce standardnih obrazcev, ki so priloženi zaprosilu za vročitev, in vzorce izvršilnega naslova v zaprošeni državni članici.

(6)

Da se zagotovi pravna varnost, je primerno izrecno pojasniti pravni učinek vročitve, ki jo zaprošena država članica izvede na zaprosilo države članice prosilke.

(7)

Da se zagotovi pravna varnost, je prav tako primerno določiti, da vročitev enotnega izvršilnega naslova ali obvestilo o njem v zaprošeni državni članici ne vpliva na posledice vročitve prvotnega izvršilnega naslova, in da spremenjeni izvršilni naslov v zaprošeni državi članici ne vpliva na prvotno terjatev ali prvotni izvršilni naslov.

(8)

Uredbo Komisije (ES) št. 1179/2008 z dne 28. novembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Direktive Sveta 2008/55/ES o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev v zvezi s prelevmani, davki in drugimi ukrepi (3) bi bilo treba razveljaviti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za izterjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Ta uredba določa podrobna pravila za izvajanje člena 5(1), členov 8, 10, 12(1), člena 13(2), (3), (4) in (5), členov 15, 16(1) in 21(1) Direktive 2010/24/EU, vključno s podrobnimi pravili za pretvorbo in prenos izterjanih vsot ter možnimi načini prenosa sporočil med organi.

Člen 2

1.   Vsa zaprosila za pridobitev podatkov, vročitev, izterjavo ali zavarovanje plačila terjatev v skladu s členi 5(1), 8, 10 in 16(1) Direktive 2010/24/EU (v nadaljnjem besedilu: zaprosila za pomoč) ter vsi spremni instrumenti, obrazci in drugi dokumenti ter vsi podatki, ki se sporočijo v zvezi s temi zaprosili, se pošljejo prek omrežja CCN, razen če to zaradi tehničnih razlogov ni izvedljivo.

2.   Za dokumente, poslane v elektronski obliki ali obliki računalniških izpisov, velja, da imajo enak pravni učinek kot dokumenti, poslani po pošti.

3.   Če se zaprosilo ne more poslati prek omrežja CCN, se pošlje po pošti. V tem primeru se uporabljajo naslednja pravila:

(a)

zaprosilo podpiše uradnik organa prosilca, ki je za to ustrezno pooblaščen;

(b)

standardni obrazec, priložen zaprosilu za vročitev iz drugega pododstavka člena 8(1) Direktive 2010/24/EU (v nadaljnjem besedilu: enotni obrazec za vročitev) ali enotnemu izvršilnemu naslovu v zaprošeni državi članici iz člena 12 te direktive podpiše ustrezno pooblaščen uradnik organa prosilca.

(c)

če je zaprosilu priložena kopija dokumenta, ki ni enotni obrazec za vročitev ali enotni izvršilni naslov v zaprošeni državi članici, organ prosilec potrdi skladnost te kopije z izvirnikom tako, da na njej (v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov države članice, v kateri ima sedež navede besedi „overjen izvod“, ime uradnika, ki je overil kopijo, in datum te overitve.

Za namene točke (b) prvega pododstavka države članice uporabijo enotni obrazec za vročitev v skladu z obrazcem iz Priloge I te uredbe in enotni izvršilni naslov v zaprošeni državi članici v skladu z obrazcem iz Priloge II te uredbe.

4.   Če se enotni obrazec za vročitev ali enotni izvršilni naslov v zaprošeni državi članici pošlje z elektronskimi sredstvi, se lahko sestava in razpored zaradi lažje komunikacije med pristojnimi organi prilagodita zahtevam elektronskega komunikacijskega sistema, če se niz podatkov in informacij v obrazcih glede na vzorce obrazcev iz Priloge I in II ne spremeni bistveno.

Člen 3

1.   Organ prosilec lahko sestavi zaprosilo za pomoč v zvezi z eno terjatvijo ali več terjatvami, kadar so te izterljive od ene osebe.

2.   Zaprosilo za podatke, izterjavo ali zavarovanje plačila terjatev se lahko nanaša na naslednje osebe:

(a)

glavnega dolžnika ali sodolžnika;

(b)

osebo, ki ni sodolžnik, upravičeno za poravnavo davkov, dajatev in drugih ukrepov ali drugih terjatev, povezanih s temi davki, dajatvami in drugimi ukrepi po veljavni zakonodaji države članice, v kateri ima organ prosilec sedež;

(c)

katero koli tretjo osebo, ki razpolaga s premoženjem ali je dolžnik osebe iz točke (a) ali (b).

Člen 4

Podatki in druge podrobnosti, ki jih sporoči zaprošeni organ organu prosilcu v skladu s členi 5(1), 8, 10 in 16(1) Direktive 2010/24/EU, se prenašajo v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov države članice zaprošenega organa ali v drugem jeziku, za katerega sta se sporazumela organ prosilec in zaprošeni organ.

Člen 5

Če zaprošeni organ zavrne zaprosilo za pomoč, organ prosilec obvesti o razlogih za zavrnitev, pri čemer navede določbe Direktive 2010/24/EU, na katere se sklicuje. Zaprošeni organ to obvestilo pošlje, takoj ko sprejme odločitev, vsekakor pa v enem mesecu od datuma potrditve prejema zaprosila.

Člen 6

Na vsakem zaprosilu za podatke ali izterjavo ali zavarovanje plačila terjatev se navede, ali je bilo podobno zaprosilo naslovljeno na drug organ.

POGLAVJE II

ZAPROSILA ZA PRIDOBITEV PODATKOV

Člen 7

Zaprošeni organ potrdi prejem zaprosila za pridobitev podatkov čim prej in vsekakor v sedmih koledarskih dneh po njegovem prejemu.

Po prejemu zaprosila zaprošeni organ po potrebi zahteva od organa prosilca, da priskrbi kakršne koli dodatno potrebne podatke. Organ prosilec priskrbi vse dodatno potrebne podatke, do katerih ima običajno dostop.

Člen 8

1.   Zaprošeni organ posreduje vsak zahtevani podatek organu prosilcu, če in ko ga pridobi.

2.   Kadar ob upoštevanju posamičnih primerov bodisi dela bodisi vseh zahtevanih podatkov ni mogoče pridobiti v primernem času, zaprošeni organ o tem obvesti organ prosilec ter za to navede razloge.

Zaprošeni organ vsekakor po šestih mesecih od datuma potrditve prejema zaprosila obvesti organ prosilec o izidu opravljenih poizvedovanj, ki jih je opravil za pridobitev zahtevanih podatkov.

Organ prosilec lahko na podlagi podatkov, ki jih pridobi od zaprošenega organa, od zaprošenega organa zahteva, da nadaljuje svoje poizvedovanje. Tako zaprosilo se sestavi v dveh mesecih po prejemu obvestila o izidu poizvedovanj, ki jih je opravil zaprošeni organ, zaprošeni organ pa ga obravnava v skladu z določbami, ki se uporabljajo za prvotno zaprosilo.

Člen 9

Organ prosilec lahko kadar koli umakne zaprosilo za podatke, ki ga je poslal zaprošenemu organu. Odločitev o umiku se posreduje zaprošenemu organu.

POGLAVJE III

ZAPROSILA ZA VROČITEV

Člen 10

1.   Zaprosilu za vročitev se priloži izvirnik ali overjena kopija vsakega dokumenta, za katerega se prosi za vročitev.

Enotni obrazec za vročitev, priložen zaprosilu v skladu z drugim pododstavkom člena 8(1) Direktive 2010/24/EU, izpolni organ prosilec ali se izpolni na njegovo odgovornost. Naslovniku se zagotovi informacije glede dokumentov, za katere je zahtevana pomoč pri vročitvi.

2.   Glede informacij, navedenih v enotnem obrazcu za vročitev, velja naslednje:

(a)

navede se znesek terjatve, če je že določen;

(b)

obdobje, v katerem mora biti vročitev izvedena, se lahko navede z datumom, do katerega namerava organ prosilec izvesti vročitev.

Člen 11

Zaprosilo za vročitev se lahko nanaša na katero koli osebo iz člena 3(c) Direktive 2010/24/EU, od katere se v skladu z veljavno zakonodajo države članice prosilke zahteva, da je obveščena o katerem koli dokumentu, ki zadeva to osebo.

Člen 12

1.   Zaprošeni organ potrdi prejem zaprosila za vročitev čim prej in vsekakor v sedmih koledarskih dneh od njegovega prejema.

Po prejemu zaprosila za vročitev zaprošeni organ sprejme vse potrebne ukrepe za izvedbo vročitve v skladu z veljavno zakonodajo v državi članici, v kateri ima sedež.

Po potrebi, vendar ne tako, da bi to vplivalo na skrajni rok za vročitev, naveden v zaprosilu za vročitev, zaprošeni organ zahteva od organa prosilca, da priskrbi dodatne podatke.

Organ prosilec priskrbi vse dodatne podatke, do katerih ima običajno dostop.

2.   Zaprošeni organ obvesti organ prosilec o datumu vročitve takoj po njeni izvedbi s potrditvijo vročitve na zaprosilu za vročitev, ki ga vrne organu prosilcu.

Člen 13

1.   Vročitev, ki jo zaprošena država članica izvede v skladu z nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi ter upravno prakso, ki veljajo v tej državi članici, ima enak učinek v državi članici prosilki, kot če bi jo država članica prosilka izvedla sama v skladu z nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi ter upravno prakso, ki veljajo v državi članici prosilki.

2.   Vročitev dokumenta v zvezi z več kot eno vrsto davka, carine ali drugega ukrepa je veljavna, če jo izvede organ zaprošene države članice, ki je pristojen za vsaj enega od davkov, carin ali drugih ukrepov, navedenih v vročenem dokumentu, če to dovoljuje nacionalna zakonodaja zaprošene države članice.

Člen 14

Za namene vročitve lahko zaprošena država članica uporabi enotni obrazec za vročitev iz člena 10(1) v svojem uradnem jeziku ali enem od svojih uradnih jezikov v skladu s svojo nacionalno zakonodajo.

POGLAVJE IV

ZAPROSILA ZA IZTERJAVO ALI ZAVAROVANJE PLAČILA TERJATEV

Člen 15

Zaprosila za izterjavo ali zavarovanje plačila terjatev vsebujejo izjavo, da so izpolnjeni pogoji iz Direktive 2010/24/EU za začetek postopka za vzajemno pomoč.

Člen 16

1.   Enotni izvršilni naslov v zaprošeni državi članici, ki je priložen zaprosilu za izterjavo ali zavarovanje plačila terjatev, izpolni organ prosilec ali se izpolni na njegovo odgovornost na podlagi prvotnega izvršilnega naslova v državi članici prosilki.

Upravne kazni, globe, pristojbine in dodatne dajatve iz člena 2(2)(a) Direktive 2010/24/EU ter obresti in stroške iz člena 2(2)(c) navedene direktive, ki lahko v skladu z veljavnimi pravili države članice prosilke začnejo teči od dneva prvotnega izvršilnega naslova do dneva pred dnem, ko je poslano zaprosilo za izterjavo, se lahko dodajo enotnemu izvršilnemu naslovu v zaprošeni državi članici.

2.   V zaprošeni državi članici je lahko v zvezi z več terjatvami in več osebami izdan en enotni izvršilni naslov v skladu s prvotnim izvršilnim naslovom v državi članici prosilki.

3.   Če je prvotne izvršilne naslove za več terjatev v državi članici prosilki že nadomestil seznam izvršilnih naslovov za vse te terjatve v navedeni državi članici, lahko enotni izvršilni naslov v zaprošeni državi članici temelji na prvotnem izvršilnem naslovu v državi članici prosilki ali na navedenem seznamu izvršilnih naslovov, ki združuje navedene prvotne naslove v državi članici prosilki.

4.   Za izvršitev terjatev, za katere je zahtevana pomoč pri izterjavi, lahko zaprošena država članica uporabi enotni izvršilni naslov v navedeni državi članici v njenem uradnem jeziku ali enem od njenih uradnih jezikov v skladu z njeno nacionalno zakonodajo.

Člen 17

Naslovnik zaprosila za izterjavo ali zavarovanja plačila terjatev se ne sme sklicevati na vročitev ali obvestilo o enotnem izvršilnem naslovu v zaprošeni državi članici pri zahtevku za podaljšanje ali ponovno uvedbo roka za izpodbijanje terjatve ali prvotnega izvršilnega naslova, če je bil le-ta ustrezno vročen.

Člen 18

1.   Če je valuta zaprošene države članice različna od valute države članice prosilke, organ prosilec izrazi znesek terjatve, ki naj se izterja, v obeh valutah.

2.   Menjalni tečaj, ki se uporabi za namene pomoči pri izterjavi, je zadnji menjalni tečaj, objavljen v Uradnem listu Evropske unije pred dnem, ko je bilo zaprosilo poslano.

Člen 19

1.   Zaprošeni organ čim prej in vsekakor v sedmih koledarskih dneh od prejema zaprosila za izterjavo ali zavarovanje plačila terjatev potrdi prejem zaprosila.

2.   Zaprošeni organ lahko zahteva od organa prosilca, da priskrbi dodatne podatke ali izpolni enotni izvršilni naslov v zaprošeni državi članici, če je potrebno. Organ prosilec priskrbi vse dodatne podatke, do katerih ima običajno dostop.

Člen 20

1.   Kadar ob upoštevanju posamičnih primerov bodisi dela bodisi celotne terjatve ni mogoče izterjati ali zavarovanja plačila terjatev ni mogoče sprejeti v primernem času, zaprošeni organ o tem obvesti organ prosilec ter za to navede razloge.

Na podlagi podatkov, prejetih od zaprošenega organa, lahko organ prosilec tega zaprosi za ponovno uvedbo postopka za izterjavo ali za zavarovanje plačila terjatev. To zaprosilo se sestavi v dveh mesecih od prejema obvestila o izidu navedenih postopkov, zaprošeni organ pa ga obravnava v skladu z določbami, veljavnimi za prvotno zaprosilo.

2.   Najpozneje do konca vsakega šestmesečnega obdobja po datumu potrditve prejema zaprosila zaprošeni organ obvesti organ prosilec o napredovanju postopka ali izidu postopka za izterjavo ali zavarovanje plačila terjatev.

Člen 21

1.   Organ prosilec obvesti zaprošeni organ o kakršnem koli ukrepu za izpodbijanje terjatve ali izvršilnega naslova, sprejetem v državi članici organa prosilca, takoj ko je o tem obveščen.

2.   Če zakoni in drugi predpisi ter upravna praksa, veljavni v zaprošeni državi članici, ne dovoljujejo zavarovanja plačila terjatve ali izterjave, zahtevanih v drugem in tretjem pododstavku člena 14(4) Direktive 2010/24/EU, zaprošeni organ o tem obvesti organ prosilec čim prej in vsekakor v enem mesecu od prejema obvestila iz odstavka 1.

3.   Zaprošeni organ obvesti organ prosilec o vseh ukrepih, sprejetih v zaprošeni državi članici, za izplačilo izterjanih vsot ali za nadomestilo v zvezi z izterjavo izpodbijanih terjatev iz tretjega pododstavka člena 14(4) Direktive 2010/24/EU takoj po tem, ko je o tem obveščen.

Zaprošeni organ, kolikor je to mogoče, vključi organ prosilec v postopke za poravnavo zneska za povračilo in ustreznega nadomestila. Po utemeljenem zaprosilu zaprošenega organa organ prosilec prenese povrnjene zneske in plačano nadomestilo v dveh mesecih od prejema tega zaprosila.

Člen 22

1.   Če zaprosilo za izterjavo ali zavarovanje plačila terjatev postane brezpredmetno bodisi zaradi plačila terjatve bodisi njenega preklica ali zaradi kakšnega drugega razloga, organ prosilec o tem takoj obvesti zaprošeni organ, tako da lahko ta ustavi vse začete postopke.

2.   Če se znesek terjatve, ki je predmet zaprosila za izterjavo, spremeni zaradi odločitve pristojnega organa iz člena 14(1) Direktive 2010/24/EU, organ prosilec o tem obvesti zaprošeni organ in, če je zaprošena izterjava, sporoči spremenjeni enotni izvršilni naslov v zaprošeni državi članici. Spremenjeni enotni izvršilni naslov v zaprošeni državi članici poda organ prosilec ali se izpolni na njegovo odgovornost na podlagi sklepa, ki spreminja znesek terjatve.

3.   Spremenjeni enotni izvršilni naslov v zaprošeni državi članici nima nobenih posledic glede možnosti za izpodbijanje prvotne terjatve, prvotnega izvršilnega naslova v državi članici ali sklepa iz prejšnjega odstavka.

4.   Če iz spremembe iz odstavka 2 izhaja zmanjšanje zneska terjatve, zaprošeni organ nadaljuje postopek, ki ga je začel z namenom izterjave ali zavarovanja plačila terjatev, vendar je ta postopek omejen na neplačani znesek.

Če je v času, ko je bil zaprošeni organ obveščen o zmanjšanju zneska terjatve, znesek, večji od še neplačanega zneska, že izterjan, vendar se postopek prenosa iz člena 23 še ni začel, zaprošeni organ povrne preplačani znesek osebi, ki je do njega upravičena.

5.   Če iz spremembe iz odstavka 2 izhaja povečanje zneska terjatve, lahko organ prosilec naslovi na zaprošeni organ dodatno zaprosilo za izterjavo ali za zavarovanje plačila terjatev.

Zaprošeni organ ta dodatni znesek, če je to mogoče, obravnava istočasno s prvotnim zaprosilom organa prosilca. Kadar združitev dodatnega zaprosila s prvotnim zaprosilom zaradi napredka potekajočega postopka ni mogoča, zaprošeni organ ustreže dodatnemu zaprosilu le, če ta zadeva znesek, ki ni manjši od tistega iz člena 18(3) Direktive 2010/24/EU.

6.   Organ prosilec za pretvorbo zneska terjatve zaradi spremembe iz odstavka 2 v valuto države članice zaprošenega organa uporablja menjalni tečaj, ki je uporabljen v prvotnem zaprosilu.

Člen 23

1.   Zneske, ki morajo biti nakazani organu prosilcu v skladu s členom 13(5) Direktive 2010/24/EU, se prenesejo organu prosilcu v valuti zaprošene države članice.

Prenos izterjanih zneskov se opravi v dveh mesecih od datuma, na katerega je izterjava izvedena.

Če se ukrepi izterjave, ki jih uporabi zaprošeni organ, izpodbijajo zaradi razloga, ki ne sodi v pristojnost države članice prosilke, lahko zaprošeni organ počaka s prenosom vseh zneskov, izterjanih v zvezi s terjatvijo države članice prosilke, dokler se spor ne reši, če so hkrati izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

zaprošeni organ meni, da bo izid tega izpodbijanja verjetno ugoden za zadevno stranko, in

(b)

organ prosilec ni izjavil, da bo povrnil vse že prenesene zneske, če bo to izpodbijanje rešeno ugodno za zadevno stranko.

Če je organ prosilec podal izjavo o povračilu v skladu s točko (b) tretjega pododstavka, vrne izterjane zneske, ki jih je zaprošeni organ že prenesel, v enem mesecu od prejema zaprosila za povračilo. Vsako drugo povračilo v tem primeru nosi zaprošeni organ.

2.   Pristojni organi držav članic se lahko sporazumejo o različnih ureditvah za prenos zneskov, manjših od tistih iz člena 18(3) Direktive 2010/24/EU.

Člen 24

Ne glede na zneske, ki jih zaprošeni organ zbere z obrestmi iz člena 13(4) Direktive 2010/24/EU, se za terjatev šteje, da je izterjana v sorazmerju z izterjanim zneskom, izraženim v nacionalni valuti države članice zaprošenega organa na podlagi menjalnega tečaja iz člena 18(2) te uredbe.

POGLAVJE V

KONČNE DOLOČBE

Člen 25

Uredba (ES) št. 1179/2008 se razveljavi.

Člen 26

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. novembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 84, 31.3.2010, str. 1.

(2)  UL L 150, 10.6.2008, str. 28.

(3)  UL L 319, 29.11.2008, str. 21.


PRILOGA I

Enotni obrazec za vročitev za zagotavljanje informacij o vročenem dokumentu oziroma dokumentih (pošlje se naslovniku vročitve)  (1)

Ta dokument je priložen dokumentu (dokumentom), ki jih vroča pristojni organ [ime zaprošene države članice].

Ta vročitev se nanaša na dokumente pristojnih organov [ime države članice prosilke], ki je zaprosila za pomoč pri vročitvi v skladu s členom 8 Direktive Sveta 2010/24/EU z dne 16. marca 2010.

A.   IDENTIFIKACIJA NASLOVNIKA VROČITVE

1.

Ime in priimek:

2.

Naslov:

3.

Datum rojstva:

4.

Kraj rojstva:

B.   NAMEN VROČITVE

1.

Namen te vročitve je:

naslovnika obvestiti o dokumentu (dokumentih), kateremu je priložen ta opisni dokument.

prekiniti zastaralni rok v zvezi s terjatvami iz vročenega dokumenta (dokumentov).

potrditi obveznost naslovnika glede plačila zneskov iz točke C.

V primeru neplačila lahko organi začnejo z izvršbo in/ali zavarovanjem plačila terjatve (terjatev). Zaradi tega se lahko naslovniku zaračunajo dodatni stroški.

Naslovnik te vročitve ste, ker se šteje, da ste:

glavni dolžnik

sodolžnik

tretja oseba, ki je dolžna poravnati davke, dajatve in druge ukrepe ali druge terjatve, v zvezi s temi davki, dajatvami in drugimi ukrepi, v skladu z veljavno zakonodajo v državi prosilki

tretja oseba, ki razpolaga s premoženjem ali ima dolgove do sodolžnika ali katere koli druge dolžne osebe

tretja oseba, ki se jo lahko izterjuje v zvezi z drugo oseb.

(Naslednje informacije bodo prikazane, če je naslovnik vročitve tretja oseba, ki razpolaga s premoženjem ali ima dolgove do sodolžnika ali katere koli druge dolžne osebe ali je tretja oseba, zoper katero se lahko vodi postopek izterjave v zvezi z drugo osebo vročeni dokumenti se nanašajo na terjatve v zvezi z davki in dajatvami, za katere je odgovorna naslednja oseba (osebe): [ime in priimek ter naslov (znani ali domnevni)]).

2.

Organ prosilec [ime države članice prosilke] je pozval pristojne organe [ime zaprošene države članice], da to vročitev izvede pred [datum]. Ta datum ni izrecno povezan z zastaralnim rokom.

C.   OPIS VROČENEGA DOKUMENTA OZIROMA DOKUMENTOV

1.

Sklicna številka:

Datum nastanka:

2.

Vrsta vročenega dokumenta:

davčna odmera

plačilni nalog

odločba po upravni pritožbi

drug upravni dokument:

sodba/sklep:

drug sodni dokument.

3.

Naziv zadevne terjatve (v jeziku države članice prosilke):

4.

Vrsta terjatve:

 a)

carine

 b)

davek na dodano vrednost

 c)

trošarine

 d)

davek na dohodek ali kapital

 e)

davek na zavarovalne premije

 f)

davek na dediščine in darila

 g)

nacionalni davki in dajatve na nepremično premoženje razen zgoraj naštetih

 h)

nacionalni davki in dajatve na uporabo ali lastništvo prevoznih sredstev

 i)

drugi davki ali dajatve, ki jih obračuna ali se obračunajo v imenu države prosilke

 j)

davki in dajatve, ki jih obračunajo ali se obračunajo v imenu teritorialnih ali upravnih pododdelkov države prosilke razen davkov in dajatev, ki jih obračunajo lokalni organi

 k)

davki in dajatve, ki jih obračunajo ali se obračunajo v imenu lokalnih organov

 l)

druge davčne terjatve

 m)

povračila, intervencijski in drugi ukrepi, ki so del sistema popolnega ali delnega financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), vključno z zneski, ki bodo pobrani v zvezi s temi ukrepi, ter prelevmani in druge dajatve, predvidene v okviru skupne ureditve trga v sektorju za sladkor.

5.

Znesek zadevne terjatve v valuti [ime države članice prosilke]:

glavnica:

upravne kazni in globe:

obresti do [datum]:

stroški do [datum]:

pristojbine za potrdila in podobne dokumente, izdane v zvezi z upravnimi postopki, ki se nanašajo na terjatev iz točke 3:

skupni znesek te terjatve:

6.

Znesek iz točke 5 se mora plačati:

pred:

v [število] koledarskih dneh od datuma te vročitve

takoj.

Plačilo naj se izvede na:

Sklic, ki se uporabi pri nakazilu denarja:

7.

Lahko odgovorite na vročeni dokument (dokumente).

Končni datum za odgovor:

Obdobje za odgovor:

Ime in naslov organa, ki se mu lahko pošlje odgovor:

8.

Možnost izpodbijanja

Obdobje za izpodbijanje terjatve ali vročenega dokumenta (dokumentov) je že poteklo.

Končni datum za izpodbijanje:

Obdobje za izpodbijanje:

Ime in naslov organa, kjer se lahko izpodbija terjatev:

Spori v zvezi s terjatvijo, izvršilnim naslovom ali drugim dokumentom, ki izvira od organov [ime države članice prosilke], sodijo v pristojnost pristojnih organov [ime države članice prosilke] v skladu s členom 14 Direktive Sveta 2010/24/EU.

Za vsak spor se uporablja postopkovna in jezikovna ureditev, ki velja v [ime države članice prosilke].

Izterjava se lahko začne pred potekom roka za vložitev pravnega sredstva.

9.

Urad, pristojen za priloženi dokument (dokumente)

Naziv

Naslov

Telefon

E-pošta

Jezik, v katerem je mogoča komunikacija s službo

10.

Dodatne informacije o:

vročenem dokumentu (dokumentih)

in/ali možnostih za izpodbijanje obveznosti plačila

Se lahko pridobijo pri:

uradu, pristojnem za priloženi dokument (dokumente) iz točke C.9.

naslednjem uradu:


(1)  Elementi v poševnem tisku niso obvezni.


PRILOGA II

Enotni izvršilni naslov v zaprošeni državi članici  (1)

   ENOTNI IZVRŠILNI NASLOV ZA TERJATVE, ZAJETE V DIREKTIVI SVETA 2010/24/EU

Datum izdaje:

   SPREMENJENI ENOTNI IZVRŠILNI NASLOV ZA TERJATVE, ZAJETE V DIREKTIVI SVETA 2010/24/EU

Datum izdaje prvotnega enotnega izvršilnega naslova:

Datum spremembe:

Razlog za spremembo:  sodba/sklep [naziv sodišča]  administrativna odločba z dne [datum]

Sklicna številka:

Država članica EU, v kateri je bil ta dokument izdan:

Vsaka država članica EU lahko zaprosi drugo državo članico za pomoč pri izterjavi neplačanih terjatev iz člena 2 Direktive Sveta 2010/24/EU z dne 16. marca 2010.

Ukrepi izterjave, ki jih izvede zaprošena država članica, temeljijo na:

enotnem izvršilnem naslovu v skladu s členom 12 te direktive.

spremenjenem enotnem izvršilnem naslovu v skladu s členom 15 te direktive (z upoštevanjem odločitve pristojnega organa iz točke 14(1) te direktive).

Ta dokument je [spremenjeni] enotni izvršilni naslov. Nanaša se na spodaj navedeno terjatev (terjatve), ki ostajajo neplačane v [ime države članice prosilke]. Prvotni izvršilni naslov za izterjavo te terjatve (terjatev) je bil vročen, kakor to zahteva nacionalna zakonodaja [ime države članice prosilke].

Spori v zvezi s terjatvijo oziroma terjatvami so skladno s členom 14 Direktive 2010/24/EU izključno v pristojnosti pristojnih organov [ime države članice prosilke]. Pravno sredstvo mora biti pristojnim organom predloženo v skladu s postopkovno in jezikovno ureditvijo, veljavno v [ime države članice prosilke].

OPIS ZADEVNE TERJATVE (TERJATEV) IN OSEBE (OSEB)

IDENTIFIKACIJA TERJATVE

1.

Sklic:

2.

Vrsta terjatve:

 a)

carine

 b)

davek na dodano vrednost

 c)

trošarine

 d)

davek na dohodek ali kapital

 e)

davek na zavarovalne premije

 f)

davek na dediščine in darila

 g)

nacionalni davki in dajatve na nepremično premoženje razen zgoraj naštetih

 h)

nacionalni davki in dajatve na uporabo ali lastništvo prevoznih sredstev

 i)

drugi davki ali dajatve, ki jih obračuna ali se obračunajo v imenu države prosilke

 j)

davki in dajatve, ki jih obračunajo ali se obračunajo v imenu teritorialnih ali upravnih pododdelkov države prosilke razen davkov in dajatev, ki jih obračunajo lokalni organi

 k)

davki in dajatve, ki jih obračunajo ali se obračunajo v imenu lokalnih organov

 l)

druge davčne terjatve

 m)

povračila, intervencijski in drugi ukrepi, ki so del sistema popolnega ali delnega financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), vključno z zneski, ki bodo pobrani v zvezi s temi ukrepi, ter prelevmani in druge dajatve, predvidene v okviru skupne ureditev trga v sektorju za sladkor

3.

Naziv davka/carine:

4.

Zadevno obdobje ali datum:

5.

Datum nastanka terjatve:

6.

Datum nastopa izvršljivosti:

7.

Znesek terjatve (prvotno dolgovan – še dolgovan):

glavnica:

upravne kazni in globe:

obresti do dne pred pošiljanjem zaprosila:

stroški do dne pred pošiljanjem zaprosila:

pristojbine za potrdila in podobne dokumente, izdane v zvezi z upravnimi postopki, ki se nanašajo na zadevni davek/dajatev;

skupni znesek te terjatve:

8.

Datum vročitve prvotnega izvršilnega naslova v [ime države prosilke]

9.

Urad, pristojen za odmero terjatve: naziv, naslov in drugi kontaktni podatki:

10.

Dodatne informacije v zvezi z uveljavljanjem možnosti ali izpodbijanj plačilnih obveznosti so na voljo pri:

uradu, pristojnem za odmero terjatve iz točke 9

uradu, pristojnem za enotni izvršilni naslov: naziv, naslov in drugi kontaktni podatki

IDENTIFIKACIJA ZADEVNE OSEBE (OSEB) V NACIONALNEM IZVRŠILNEM NASLOVU (NASLOVIH)

1.

Ime

2.

Naslov

3.

Razlog obveznosti:

glavni dolžnik

sodolžnik

tretja oseba, ki je dolžna poravnati davke, dajatve in druge ukrepe ali druge terjatve, v zvezi s temi davki, dajatvami in drugimi ukrepi


(1)  Elementi v poševnem tisku niso obvezni.


19.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/28


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1190/2011

z dne 18. novembra 2011

o spremembi uredb (ES) št. 1730/2006 in (ES) št. 1138/2007 glede imena imetnika dovoljenja za krmni dodatek benzojska kislina (Vevo Vitall)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Družba Emerald Kalama Chemical BV je predložila zahtevke v skladu s členom 13(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 s predlogom za spremembo imena imetnika dovoljenja v Uredbi Komisije (ES) št. 1730/2006 z dne 23. novembra 2006 o izdaji dovoljenja za benzojsko kislino (Vevo Vitall) kot dodatka v krmi (2) in v Uredbi Komisije (ES) št. 1138/2007 z dne 1. oktobra 2007 o izdaji dovoljenja za novo uporabo benzojske kisline (Vevo Vitall) kot krmnega dodatka (3).

(2)

Vlagatelj trdi, da se je z dnem 26. maja 2011 družba DSM Special Products BV preoblikovala v družbo Emerald Kalama Chemical BV, ki ima zdaj pravice trženja za navedeni dodatek. Vlagatelj je v podporo svojih navedb predložil dokumentacijo.

(3)

Predlagana sprememba pogojev dovoljenja je povsem upravnega značaja in ne vključuje nove ocene zadevnega dodatka. Evropska agencija za varnost hrane je bila obveščena o zahtevku.

(4)

Da bi se vlagatelju zahtevka omogočilo, da izkoristi svoje pravice trženja pod imenom Emerald Kalama Chemical BV, je treba spremeniti pogoje dovoljenj.

(5)

Uredbi (ES) št. 1730/2006 in (ES) št. 1138/2007 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ker spremembe pogojev izdaje dovoljenja niso povezane z varnostnimi razlogi, je primerno, da se omogoči prehodno obdobje za porabo obstoječih zalog.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V stolpcu 2 Priloge k Uredbi (ES) št. 1730/2006 se besede „Posebni proizvodi DSM“ zamenjajo z besedami „Emerald Kalama Chemical BV“.

Člen 2

V stolpcu 2 Priloge k Uredbi (ES) št. 1138/2007 se besede „DSM Special Products“ zamenjajo z besedami „Emerald Kalama Chemical BV“.

Člen 3

Obstoječe zaloge, ki so v skladu z določbami, ki so se uporabljale pred začetkom veljavnosti te uredbe, se lahko še naprej dajejo v promet in se uporabljajo do 9 junija 2012.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. novembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  UL L 325, 24.11.2006, str. 9.

(3)  UL L 256, 2.10.2007, str. 8.


19.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/30


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1191/2011

z dne 18. novembra 2011

o spremembi Uredbe (EU) št. 479/2010 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede uradnih obvestil držav članic Komisiji v sektorju mleka in mlečnih izdelkov

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 192(2) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 2(4) Uredbe Komisije (EU) št. 479/2010 (2) določa, da se mora „cena franko tovarna“, ki jo država članica sporoči Komisiji, nanašati na prodajo, ki je bila fakturirana v referenčnem obdobju.

(2)

Čeprav so fakture zanesljiv uradni računovodski dokument, bi z določanjem faktur kot izključnih cenovnih virov državam članicam preprečili rabo drugih dostopnih in zanesljivih cenovnih virov. Ostali veljavni cenovni viri lahko, odvisno od proizvoda, bolje odražajo prevladujoče razmere na trgu. Zato morajo biti dovoljena tudi uradna obvestila o cenah, ki izhajajo iz pogodb, sklenjenih v referenčnem obdobju.

(3)

V praksi se je pokazalo, da nekatere države članice težko spoštujejo rok za obveščanje o cenah za vsak mesec v skladu s členom 2(2) Uredbe (EU) št. 479/2010 in Komisiji ne uspejo posredovati dokončnih cen. S podaljšanjem roka se bo izboljšala točnost cen iz obvestil.

(4)

Primeren je tudi natančnejši opis metode določanja izvora podatkov o ceni ter opis načina, s katerim pristojni organi zbirajo podatke.

(5)

Treba je uskladiti podatke o izvoznih dovoljenjih, ki jih države članice sporočajo na mesečni ravni s tistimi, ki jih posredujejo na dnevni ravni. Zato je v mesečna uradna obvestila treba vključiti dodatne informacije.

(6)

Uredbo (EU) št. 479/2010 je treba zato ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 479/2010 se spremeni:

1.

člen 2 se spremeni:

(a)

v odstavku 2 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„2.   Države članice Komisijo najpozneje do 15. dne v mesecu v zvezi s cenami franko tovarna, ki so bile v prejšnjem mesecu zabeležene za proizvode iz Priloge I.B, obvestijo o:“;

(b)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Za namene odstavkov 1 in 2 je ‚cena franko tovarna‘ cena, po kateri je proizvod kupljen od podjetja, brez davkov (DDV) in drugih stroškov (transportnih, nakladalnih, manipulativnih, skladiščnih, stroškov za palete, zavarovanje itd.).

Države članice zagotovijo, da so cene iz obvestil reprezentativne za prevladujoče razmere na trgu. Cena iz obvestil temelji na najprimernejšem dostopnem viru, in sicer:

(a)

prodaji, ki je bila fakturirana v referenčnem obdobju;

in/ali

(b)

pogodbah, sklenjenih v referenčnem obdobju, za dobavo v naslednjih treh mesecih.“;

2.

v členu 7(1) se točki (a) in (b) nadomestita z naslednjim:

„(a)

količinah, razvrščenih po oznakah nomenklature za izvozna nadomestila za mlečne izdelke, oznakah namembnega kraja in datumu za oddajo zahtevka, zajetih v zahtevkih za dovoljenja, ki so bila preklicana na podlagi drugega pododstavka člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1187/2009;

(b)

neuporabljenih količinah iz dovoljenj, ki so prejšnji mesec potekla in bila vrnjena ter so bila izdana od 1. julija tekočega leta GATT, razvrščenih po oznakah nomenklature za izvozna nadomestila za mlečne izdelke in oznakah namembnega kraja;“;

3.

točka 3(c) Priloge II se nadomesti z naslednjim:

„(c)

metoda raziskave: navesti je treba, od katerih zainteresiranih strani (proizvajalci, prvi kupci) izvirajo podatki ter na kakšen način in po kakšni metodi se podatki zbirajo;“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. decembra 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. novembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 135, 2.6.2010, str. 26.


19.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/32


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1192/2011

z dne 18. novembra 2011

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. novembra 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. novembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

49,9

MA

48,9

MK

64,0

TR

86,5

ZZ

62,3

0707 00 05

AL

64,0

EG

161,4

TR

101,9

ZZ

109,1

0709 90 70

MA

57,3

TR

133,9

ZZ

95,6

0805 20 10

MA

91,7

ZA

65,5

ZZ

78,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

43,0

IL

74,8

MA

53,5

TR

77,6

UY

42,7

ZA

62,9

ZZ

59,1

0805 50 10

TR

56,4

ZA

43,5

ZZ

50,0

0806 10 10

BR

224,5

CL

70,8

EC

65,7

LB

293,6

PE

261,2

TR

143,7

US

270,3

ZA

85,0

ZZ

176,9

0808 10 80

CA

114,3

CL

90,0

MK

41,0

NZ

76,3

TR

95,1

US

111,1

ZA

104,2

ZZ

90,3

0808 20 50

AR

43,9

CL

73,3

CN

54,3

TR

85,0

ZA

73,2

ZZ

65,9


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.