ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2011.296.slv

Uradni list

Evropske unije

L 296

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
15. november 2011


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 1150/2011 z dne 14. novembra 2011 o spremembah Uredbe (EU) št. 442/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

1

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1151/2011 z dne 14. novembra 2011 o izvajanju Uredbe (EU) št. 442/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

3

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1152/2011 z dne 14. julija 2011 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih ( 1 )

6

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1153/2011 z dne 30. avgusta 2011 o spremembi Priloge Ib k Uredbi (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede tehničnih zahtev za cepljenje proti steklini ( 1 )

13

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1154/2011 z dne 10. novembra 2011 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Zgornjesavinjski želodec (ZGO))

14

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1155/2011 z dne 10. novembra 2011 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Šebreljski želodec (ZGO))

16

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1156/2011 z dne 10. novembra 2011 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Kočevski gozdni med (ZOP))

18

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1157/2011 z dne 10. novembra 2011 o prepovedi ribolova na atlantskega sleda v vodah EU in mednarodnih vodah con Vb, VIb in VIaN s plovili, ki plujejo pod zastavo Francije

20

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1158/2011 z dne 11. novembra 2011 o prepovedi ribolova na vahnjo v coni IIIa ter vodah EU podrazdelkov 22–32 za plovila, ki plujejo pod švedsko zastavo

22

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1159/2011 z dne 11. novembra 2011 o prepovedi ribolova na trsko v norveških vodah con I in II s plovili, ki plujejo pod zastavo Španije

24

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1160/2011 z dne 14. novembra 2011 o odobritvi in zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ( 1 )

26

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1161/2011 z dne 14. novembra 2011 o spremembi Direktive 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 953/2009 glede seznamov mineralnih snovi, ki se lahko dodajo živilom ( 1 )

29

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1162/2011 z dne 14. novembra 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

31

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1163/2011 z dne 14. novembra 2011 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 971/2011, za tržno leto 2011/12

33

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2011/90/EU z dne 14. novembra 2011 o spremembi dela II Priloge I k Direktivi 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki določa dodatne predpostavke za izračun letne efektivne obrestne mere ( 1 )

35

 

 

SKLEPI

 

 

2011/734/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 12. julija 2011 naslovljen na Grčijo za okrepitev in poglobitev fiskalnega nadzora ter poziv Grčiji, da sprejme ukrepe za zmanjšanje primanjkljaja, ki so potrebni za odpravo čezmernega primanjkljaja

38

 

*

Sklep Sveta 2011/735/SZVP z dne 14. novembra 2011 o spremembah Sklepa 2011/273/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji

53

 

*

Izvedbeni sklep Sveta 2011/736/SZVP z dne 14. novembra 2011 o izvajanju Sklepa 2011/273/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji

55

 

 

2011/737/EU, Euratom

 

*

Sklep Komisije z dne 9. novembra 2011 o spremembi poslovnika Komisije

58

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

15.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/1


UREDBA SVETA (EU) št. 1150/2011

z dne 14. novembra 2011

o spremembah Uredbe (EU) št. 442/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2011/273/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 9. maja 2011 z Uredbo (EU) št. 442/2011 (2) sprejel omejevalne ukrepe glede na razmere v Siriji.

(2)

Svet je 2. septembra 2011 z Uredbo (EU) 878/2011 (3) sprejel spremembe Uredbe (EU) št. 442/2011, zaradi dopolnitve ukrepov proti Siriji, vključno z dogovorjenimi merili za uvrstitev na seznam zaradi zamrznitve sredstev in gospodarskih virov ter prepovedjo nakupa, uvoza ali prevoza surove nafte iz Sirije. Svet je 23. septembra 2011 z Uredbo (EU) 950/2011 (4) sprejel spremembe Uredbe (EU) št. 442/2011, zaradi dodatnih dopolnitev ukrepov proti Siriji, vključno z ukrepom prepovedi naložb v sektor surove nafte, dodatnimi uvrstitvami na seznam ter prepovedjo dostave sirskih bankovcev in kovancev Centralni banki Sirije. Svet je 13. oktobra 2011 z Uredbo (EU) 1011/2011 (5) ponovno sprejel spremembe Uredbe (EU) št. 442/2011 zaradi dopolnitve seznama z uvrstitvijo dodatnega subjekta in uvedbe izjeme v omejenem obdobju za dovoljeno uporabo zamrznjenih sredstev, ki jih je ta subjekt naknadno prejel v zvezi s financiranjem trgovanja z osebami in subjekti, ki niso bili uvrščeni na seznam.

(3)

Glede na to, da vlada Sirije še naprej brutalno izvaja represijo in krši človekove pravice, je Svet dne 14. novembra 2011 sprejel Sklep 2011/735/SZVP o spremembah Sklepa 2011/273/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji (6) zaradi uvedbe dodatnega ukrepa, s katerim je Evropski investicijski banki prepovedano izvrševanje izplačil ali plačil na podlagi veljavnih posojilnih pogodb sklenjenih s Sirijo, ali v povezavi s temi pogodbami ter prekinitev izvjanja vseh veljavnih pogodb za storitve tehnične pomoči državnim projektom v Siriji.

(4)

Ta ukrep spada na področje uporabe Pogodbe o delovanju Evropske unije in za njegovo izvajanje je potreben regulativni ukrep na ravni Unije predvsem zato, da bi ga gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali.

(5)

Razen tega so s Sklepom Sveta 2011/735/SZVP bile posodobljene informacije o osebi s seznama iz Priloge I k Sklepu 2011/273/SZVP.

(6)

Zato bi bilo treba ustrezno spremeniti Uredbo (EU) št. 442/2011.

(7)

Zaradi zagotovitve učinkovitosti ukrepov, bi morala ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Uredbi (EU) št. 442/2011 se vstavi naslednji člen:

"Člen 3d

Evropska investicijska banka:

(a)

ne sme izvrševati izplačil ali plačil na podlagi veljavnih posojilnih pogodb ali v povezavi s temi pogodbami, sklenjenimi z državo Sirijo ali javnim organom države Sirije;

(b)

mora ustaviti izvajanje vseh veljavnih pogodb za storitve tehnične pomoči državnim projektom v Siriji, ki bi se sicer financirali na podlagi posojilnih pogodb iz točke (a) z namenom pridobivanja neposredne ali posredne koristi za državo Sirijo ali javni organ države Sirije.".

Člen 2

Besedilo Priloge II k Uredbi (EU) št. 442/2011 se spremeni v skladu z določbami iz priloge k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. novembra 2011

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 121, 10.5.2011, str. 11.

(2)  UL L 121, 10.5.2011, str. 1.

(3)  UL L 228, 3.9. 2011, str. 1.

(4)  UL L 247, 24.9.2011, str. 3.

(5)  UL L 269, 14.10.2011, str. 18.

(6)  Glej stran 53 tega Uradnega lista.


PRILOGA

Podatki o osebi Nizar AL-ASSAD iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 442/2011, se nadomestijo z naslednjimi podatki:

 

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„38.

Nizar Al-Assad

(Image)

bratranec Basharja Al-Assada; nekdanji vodja podjetja "Nizar Oilfield Supplies".

Tesen sodelavec ključnih vladnih uradnikov. Financira Šabiho na območju Latakije.

23.8.2011“


15.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/3


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 1151/2011

z dne 14. novembra 2011

o izvajanju Uredbe (EU) št. 442/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 442/2011 z dne 9. maja 2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji (1), zlasti člena 14(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 9. maja 2011 sprejel Uredbo (EU) št. 442/2011 o omejevalnih ukrepih proti Siriji.

(2)

Glede na resnost razmer v Siriji in v skladu z Izvedbenim sklepom Sveta 2011/736/SZVP z dne 14. novembra 2011 o izvajanju Sklepa 2011/273/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji (2) bi bilo treba na seznam oseb, subjektov in organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 442/2011 dodati še druge osebe –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Osebe s seznama iz Priloge k tej uredbi se dodajo na seznam iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 442/2011.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 14. novembra 2011

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 121, 10.5.2011, str. 1.

(2)  Glej stran 55 tega Uradnega lista.


PRILOGA

Osebe iz člena 1

 

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

general major Jumah Al-Ahmad

 

poveljnik posebnih sil; odgovoren za uporabo sile nad protestniki po vsej Siriji

14.11.2011

2.

polkovnik Lu'ai al-Ali

 

vodja sirijske vojaške obveščevalne službe v mestu Dera'a; odgovoren za nasilje nad protestniki v mestu Dera'a

14.11.2011

3.

generalpolkovnik Ali Abdullah Ayyub

 

namestnik načelnika generalštaba (kadrovanje); odgovoren za uporabo sile nad protestniki po vsej Siriji

14.11.2011

4.

generalpolkovnik Jasim al-Furayj

 

načelnik generalštaba; odgovoren za uporabo sile nad protestniki po vsej Siriji

14.11.2011

5.

general Aous (Aws) ASLAN

Rojen 1958.

vodja bataljona republikanske garde; tesen sodelavec Maherja al-ASSADA in predsednika al-ASSADA; sodelovanje pri nasilnem zatiranju civilnega prebivalstva po celotnem sirijskem ozemlju

14.11.2011

6.

general Ghassan BELAL

 

general, poveljujoč rezervnim sestavam 4. divizije; svetovalec Maherja al-ASSADA in koordinator varnostnih operacij; odgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva po celotnem sirijskem ozemlju

14.11.2011

7.

Abdullah BERRI

 

vodi milico družine BERRI; odgovoren za provladne milice, vpletene v nasilno zatiranje civilnega prebivalstva v ALEPU

14.11.2011

8.

George CHAOUI

 

član sirijske elektronske vojske (Syrian Electronic Army); sodelovanje pri nasilnem zatiranju civilnega prebivalstva in ščuvanje proti civilnemu prebivalstvu po celotnem sirijskem ozemlju

14.11.2011

9.

general major Zuhair Hamad

 

namestnik vodje splošne obveščevalne službe; odgovoren za uporabo sile po vsej Siriji ter za ustrahovanje in mučenje protestnikov

14.11.2011

10.

Amar ISMAEL

 

civilist –vodja sirijske elektronske vojske (Syrian Electronic Army), tj. obveščevalne službe kopenskih sil; sodelovanje pri nasilnem zatiranju civilnega prebivalstva in ščuvanje proti temu prebivalstvu po celotnem sirijskem ozemlju

14.11.2011

11.

Mujahed ISMAIL

 

član sirijske elektronske vojske (Syrian Electronic Army); sodelovanje pri nasilnem zatiranju civilnega prebivalstva in ščuvanje proti temu prebivalstvu po celotnem sirijskem ozemlju

14.11.2011

12.

Saqr KHAYR BEK

 

namestnik ministra za notranje zadeve; odgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva v Siriji

14.11.2011

13.

generalmajor Nazih

 

namestnik direktorja splošne obveščevalne službe, odgovoren za uporabo sile po vsej Siriji ter za ustrahovanje in mučenje protestnikov

14.11.2011

14.

Kifah MOULHEM

 

poveljnik bataljona 4. divizije; odgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva v Deïr el-Zoru

14.11.2011

15.

generalmajor Wajih Mahmud

 

poveljnik 18. oklepne divizije, odgovoren za nasilje nad protestniki v mestu Homs

14.11.2011

16.

Bassam SABBAGH

Rojen 24. avgusta 1959 v Damasku. Naslov: Kasaa, ulica Anwar al Attar, stavba al Midani, Damask. Sirijski potni list št.o004326765, izdan 2. 11. 2008, veljaven do novembra 2014.

vodja odvetniške pisarne Sabbagh et Associés (Damask), vpisan pri pariški odvetniški zbornici; pravni svetovalec, finančnik in upravitelj poslov za Ramija Makhloufa in Khaldouna Makhloufa; z Bašarjem Al Asadom (Bachar al-Assad) sodeloval pri financiranju nepremičninskega projekta v Latakiji; zagotavlja finančno podporo režimu.

14.11.2011

17.

generalpolkovnik Tala Mustafa Tlass

 

namestnik načelnika generalštaba (oskrba in logistika); odgovoren za uporabo sile nad protestniki po vsej Siriji

14.11.2011

18.

generalmajor Fu'ad Tawil

 

namestnik vodje obveščevalne službe sirijskih letalskih sil; odgovoren za uporabo sile po vsej Siriji ter za ustrahovanje in mučenje protestnikov

14.11.2011


15.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/6


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1152/2011

z dne 14. julija 2011

o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali, in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS (1) ter zlasti drugega pododstavka člena 5(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 998/2003 določa zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali. Zlasti določa pravila, ki se uporabljajo za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev v države članice, in po potrebi preventivne zdravstvene ukrepe, ki jih je treba sprejeti z delegiranimi akti, za nadzor drugih bolezni razen stekline, za katere obstaja verjetnost, da se razširijo zaradi premika navedenih živali. Navedeni ukrepi morajo biti znanstveno utemeljeni in sorazmerni s tveganjem za širjenje navedenih bolezni zaradi takih premikov.

(2)

Poleg tega Uredba (ES) št. 998/2003 določa, da morajo biti hišne živali opremljene s potnim listom, ki ga izda veterinar, pooblaščen od pristojnega organa, in ki po potrebi dokazuje, da so bili na zadevni živali izvedeni preventivni zdravstveni ukrepi za druge bolezni razen stekline.

(3)

Alveolarna ehinokokoza je zajedavska bolezen, ki jo povzroča trakulja Echinococcus multilocularis. Kjer je bolezen prisotna, temelji značilni razvojni krog zajedavca ter prenosa bolezni na prostoživečih živalih, pri čemer so prostoživeče zveri končni gostitelj, več vrst sesalcev, predvsem malih glodavcev, pa so vmesni gostitelj, ki se okuži z zaužitjem jajčec, raznesenih po okolju z iztrebki končnih gostiteljev.

(4)

Čeprav so psi drugotnega pomena za potek razvojnega kroga zajedavca v endemičnih razmerah, jih lahko ta napade pri zaužitju okuženih glodavcev. Ker so možni končni gostitelji in so v tesnem stiku s človekom, so lahko vir okužbe zanj in vir kontaminacije okolja, vključno z območji za naravnimi ovirami, ki so prosta zajedavcev. Ni poročil o belih dihurjih kot končnih gostiteljih, in kolikor je zdaj znano, je prispevek mačk k razvojnemu krogu zajedavca in prenosa bolezni dvomljiv.

(5)

Kadar larvalna oblika trakulje prizadene človeka kot neznačilnega vmesnega gostitelja, je po dolgi inkubacijski dobi opaziti hude klinične in patološke znake bolezni, katere stopnja umrljivosti pri nezdravljenih ali neustrezno zdravljenih pacientih je lahko višja kot 90 %. Čedalje večja prevalenca bolezni pri prostoživečih živalih in vzporedno ljudeh je v nekaterih predelih Evrope resen razlog za zaskrbljenost javnozdravstvenih organov v mnogih državah članicah.

(6)

Medtem ko se okužba z Echinococcusom multilocularis pri živalih pojavlja na severni polobli, vključno s srednjimi in severnimi predeli Evrope, Azije in Severne Amerike, ni bila nikoli opažena pri domačih in prostoživečih končnih gostiteljih na nekaterih območjih Evropske unije kljub stalnemu spremljanju prostoživečih živali ter neomejenemu dostopu psov.

(7)

V znanstvenem mnenju o oceni tveganja za vnos ehinokokoze v Združeno kraljestvo, Irsko, Švedsko, Malto in Finsko zaradi odprave nacionalnih pravil (2) je Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: EFSA) v čezmejnem gibanju okuženih prostoživečih živali ugotovila glavno možno pot vdora zajedavca Echinococcus multilocularis, predvsem na območjih, kjer ni dejanskih fizičnih ovir, kakršna so odprta morja. EFSA meni, da je epidemiološka vloga psov v endemičnih razmerah manjšega pomena za razvojni krog zajedavca.

(8)

Vendar EFSA meni, da tveganje, da se razvojni krog zajedavca Echinococcus multilocularis trajno ustali v primernih vmesnih in končnih gostiteljih pri prostoživečih živalih na območjih, ki so bila prej prosta bolezni, ni zanemarljivo, kjer se zajedavec vnese s premiki okuženih psov, ki izločajo jajčeca trakulje.

(9)

Po EFSA bi se tveganje za vnos zajedavca Echinococcus multilocularis na prej zajedavca prosta območja lahko ublažilo s tretiranjem psov z endemičnih območij. Zaradi preprečevanja ponovne okužbe je treba tako tretiranje opraviti čim prej pred vstopom na območja, prosta navedenega zajedavca. Vendar je potrebno minimalno 24-urno obdobje po tretiranju, da se prepreči izločanje ostanka kužnih jajčec v okolje zajedavca prostega območja.

(10)

Za zagotovitev učinkovitosti zdravil pri nadzoru okužbe z Echinococcusom multilocularisom pri psih, morajo zdravila bodisi imeti dovoljenje za promet v skladu z Direktivo 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (3) ali Uredbo (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila (4) bodisi jih morajo pristojni organi tretje države izvora živali odobriti ali izdati dovoljenje zanje.

(11)

Člen 16 Uredbe (ES) št. 998/2003 določa, da glede ehinokokoze lahko Finska, Irska, Malta, Švedska in Združeno kraljestvo za vstop hišnih živali na svoje ozemlje zahtevajo izpolnjevanje posebnih pravil, ki se uporabljajo od datuma začetka veljavnosti navedene uredbe. Ker se člen 16 navedene uredbe uporablja samo do 31. decembra 2011, je pred navedenim datumom treba sprejeti ukrepe za nepretrgano zaščito tistih držav članic iz navedenega člena, ki trdijo, da so ostala zajedavca prosta zaradi izvajanja nacionalnih pravil.

(12)

Izkušnje so pokazale, da lahko 24- do 48-urno časovno okno za tretiranje, ki ga zahtevajo nekatere države članice po nacionalnih pravilih v skladu s členom 16 Uredbe (ES) št. 998/2003, močno obremenjuje ali je celo neizvedljiv za lastnike hišnih živali, zlasti ko je treba tretiranje opraviti konec tedna in na praznik ali ko se odhod po tretiranju odloži iz razlogov, na katere lastnik ne more vplivati.

(13)

Po izkušnjah nekaterih drugih držav članic, ki omogočajo daljše časovno okno za tretiranje po nacionalnih pravilih v skladu s členom 16 Uredbe (ES) št. 998/2003 in so ostala zajedavca prosta, razumno podaljšanje časovnega okna za tretiranje na od 24- do 120-urno obdobje ne bi smelo občutno povečati tveganja za ponovno okužbo tretiranih psov z endemičnih območij z zajedavcem Echinococcus multilocularis.

(14)

Preventivni zdravstveni ukrepi za nadzor okužbe z Echinococcusom multilocularisom pri psih morajo zato vključevati evidentirano uporabo zdravila, ki ga da veterinar in zagotavlja pravočasno uničenje črevesnih oblik zajedavca Echinoccocus multilocularis.

(15)

Tretiranje se evidentira v ustreznem oddelku potnega lista, kot ga določa Odločba Komisije 2003/803/ES z dne 26. novembra 2003 o določitvi vzorca potnega lista za premike psov, mačk in belih dihurjev znotraj Skupnosti (5), ali zdravstvenega spričevala, kot ga določa Odločba Komisije 2004/824/ES z dne 1. decembra 2004 o uvedbi vzorčnega zdravstvenega spričevala za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev iz tretjih držav v Skupnost (6).

(16)

Ker preventivni zdravstveni ukrepi pomenijo precejšnje breme, jih je treba izvajati sorazmerno s tveganjem za širjenje okužbe z Echinococcusom multilocularisom pri netrgovskih premikih hišnih psov. Zato je primerno omejiti taka tveganja z izvajanjem preventivnih zdravstvenih ukrepov iz te uredbe za netrgovske premike psov, ki vstopajo na ozemlje države članice ali njene dele, v katerih okužba ni bila ugotovljena, se pravi države članice, ki so navedene v delu A Priloge I k tej uredbi.

(17)

Za omejeno obdobje bo poleg tega treba izvajati preventivne zdravstvene ukrepe za preprečevanje ponovnega vnosa zajedavca Echinococcus multilocularis v države članice ali njene dele, v katerih je prevalenca navedenega zajedavca nizka in se izvaja obvezen program za njegovo izkoreninjenje pri prostoživečih končnih gostiteljih, se pravi države članice, ki so navedene v delu B Priloge I k tej uredbi.

(18)

Direktiva Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (7), med drugim določa predpise v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za trgovanje s psi in njihov uvoz iz tretjih držav. Zahteve zdravstvenega varstva iz členov 10 in 16 navedene direktive se nanašajo na Uredbo (ES) št. 998/2003. Zato je zaradi usklajenosti zakonodaje Unije primerno, da se programi za izkoreninjenje okužbe z Echinococcusom multilocularisom pri prostoživečih končnih gostiteljih sestavijo in predložijo Komisiji, pri čemer navedejo zlasti elemente iz člena 14(1) Direktive 92/65/EGS.

(19)

Ker premik psov z območja, prostega zajedavca Echinoccocus multilocularis, pomeni le zanemarljivo tveganje za širjenje bolezni, se preventivni zdravstveni ukrepi ne smejo zahtevati za pse, ki prihajajo iz držav članic ali njihovih delov, navedenih v delu A Priloge I k tej uredbi.

(20)

Švedska je od januarja 2011 poročala o primerih okužbe z Echinococcusom multilocularisom pri prostoživečih živalih, medtem ko so Irska, Finska in Združeno kraljestvo Komisiji predložili ugotovitve spremljanja zajedavca Echinococcus multilocularis pri prostoživečih končnih gostiteljih, ki potrjujejo njihove trditve, da je v njihovih ekosistemih zajedavec odsoten.

(21)

Malta je predložila dokaze, da na otoku ni primernih prostoživečih živali končnih gostiteljev, zajedavec Echinococcus multilocularis ni bil nikoli ugotovljen pri avtohtonih domačih končnih gostiteljih in okolje ne omogoča preživetja večje populacije živali, ki so možni vmesni gostitelji.

(22)

Iz podatkov, ki so jih predložili Irska, Malta, Finska in Združeno kraljestvo, je razvidno, da navedene države članice izpolnjujejo enega od pogojev za to, da se navedejo v delu A Priloge I k tej uredbi za celoto svojega ozemlja. Zato jim je treba dovoliti, da preventivne zdravstvene ukrepe iz te uredbe izvajajo od 1. januarja 2012, ko prenehajo veljati prehodni ukrepi iz člena 16 Uredbe (ES) št. 998/2003.

(23)

Po mnenju EFSA iz leta 2006 se izločanje kužnih jajčec zajedavca Echinococcus multilocularis ne začne v prvih 28 dneh po zaužitju okuženega vmesnega gostitelja. Zato mora ta uredba določiti pogoje za priznanje odstopanj za pse, ki so na ozemlju držav članic ali njihovih delov, navedenih v Prilogi I k tej uredbi, manj kot 28 dni po izvajanju preventivnih zdravstvenih ukrepov, ker psi ne pomenijo tveganja za vnos navedenega zajedavca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

Ta uredba določa preventivne zdravstvene ukrepe za nadzor okužbe z Echinococcusom multilocularisom pri psih, ki so namenjeni za netrgovske premike na ozemlja držav članic ali njihovih delov, opredeljenih na podlagi:

(a)

odsotnosti zajedavca Echinococcus multilocularis pri živalih, ki so končni gostitelj, ali

(b)

izvajanja časovno določenega programa za izkoreninjenje zajedavca Echinococcus multilocularis pri prostoživečih živalih, ki so končni gostitelj.

Člen 2

Zemljepisno izvajanje preventivnih zdravstvenih ukrepov

1.   Države članice, navedene v Prilogi I, izvajajo preventivne zdravstvene ukrepe iz člena 7 (v nadaljnjem besedilu: preventivni zdravstveni ukrepi) pri psih, ki so namenjeni za netrgovske premike in vstopajo na ozemlje držav članic ali njihovih delov, navedenih v Prilogi I.

2.   Države članice, navedene v delu A Priloge I, ne izvajajo preventivnih zdravstvenih ukrepov pri psih, ki so namenjeni za netrgovske premike in prihajajo neposredno iz druge države članice ali njenega dela, navedenih v delu A Priloge I.

3.   Države članice, navedene v delu B Priloge I, ne izvajajo preventivnih zdravstvenih ukrepov pri psih, ki so namenjeni za netrgovske premike in prihajajo neposredno iz druge države članice ali njenega dela, navedenih v delu A Priloge I.

Člen 3

Pogoji za navedbo držav članic ali njihovih delov v delu A Priloge I

Države članice se navedejo v delu A Priloge I za celoto ali dele svojega ozemlja, če so pri Komisiji oddale vlogo, ki dokazuje izpolnjevanje vsaj enega od naslednjih pogojev:

(a)

so izjavile po postopku, priporočenem v odstavku 3 člena 1.4.6. poglavja 1.4 Zoosanitarnega kodeksa za kopenske živali, zvezek 1 izdaje iz leta 2010, Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE), da je celota ali del njihovega ozemlja prost okužbe z Echinococcusom multilocularisom pri živalih, ki so končni gostitelj, in da obstajajo pravila za obvezno prijavo okužbe z Echinococcusom multilocularisom pri živalih gostiteljicah v skladu z nacionalno zakonodajo;

(b)

v 15 letih pred datumom navedene vloge in brez izvajanja programa spremljanja, specifičnega za patogen, niso ugotovile nobenega pojava okužbe z Echinococcusom multilocularisom pri živalih gostiteljicah, če so bili v desetih letih pred datumom navedene vloge izpolnjeni naslednji pogoji:

(i)

obstajala so pravila za obvezno prijavo okužb z Echinococcusom multilocularisom pri živalih gostiteljicah v skladu z nacionalno zakonodajo;

(ii)

obstajal je sistem za zgodnje odkrivanje okužb z Echinococcusom multilocularisom pri živalih gostiteljicah;

(iii)

obstajali so ustrezni ukrepi zoper vnos zajedavca Echinococcus multilocularis z domačimi živalmi, ki so končni gostitelj;

(iv)

ni bilo znano, da je pri prostoživečih živalih gostiteljicah na njihovem ozemlju endemična okužba z zajedavcem Echinococcus multilocularis;

(c)

so tri 12-mesečna obdobja pred datumom navedene vloge izvajale program spremljanja, ki je specifičen za patogen in izpolnjuje zahteve Priloge II ter s katerim ni bil ugotovljen noben pojav okužbe z Echinococcusom multilocularisom pri prostoživečih živalih, ki so končni gostitelj, pri čemer se morajo pojavi okužbe obvezno prijaviti v skladu z nacionalno zakonodajo.

Člen 4

Pogoji za navedbo držav članic ali njihovih delov v delu B Priloge I

Države članice se navedejo v delu B Priloge I za ne dlje kot pet 12-mesečnih obdobjih spremljanja, če so pri Komisiji oddale vlogo, ki dokazuje:

(a)

izvajanje obveznega programa v skladu z alineami člena 14(1) Direktive 92/65/EGS za izkoreninjenje okužbe z Echinococcusom multilocularisom pri prostoživečih živalih, ki so končni gostitelj, na celoti ali delu njihovega ozemlja, ki ga je treba navesti v delu B;

(b)

obstajanje pravil za obvezno prijavo okužbe z Echinococcusom multilocularisom pri živalih gostiteljicah v skladu z nacionalno zakonodajo.

Člen 5

Obveznosti držav članic, navedenih v Prilogi I

1.   V državah članicah, navedenih v Prilogi I, obstajajo:

(a)

pravila za obvezno prijavo okužbe z Echinococcusom multilocularisom pri živalih gostiteljicah v skladu z nacionalno zakonodajo;

(b)

sistem za zgodnje odkrivanje okužb z Echinococcusom multilocularisom pri živalih gostiteljicah.

2.   Države članice, navedene v Prilogi I, izvajajo program spremljanja, specifičen za patogen, ki se sestavi in poteka v skladu s Prilogo II.

3.   Države članice, navedene v Prilogi I, Komisiji in drugim državam članicam takoj prijavijo odkritje kakršne koli okužbe z Echinococcusom multilocularisom v vzorcih, odvzetih pri prostoživečih živalih, ki so končni gostitelji:

(a)

v predhodnem 12-mesečnem obdobju spremljanja pri državah članicah ali njihovih delih, navedenih v delu A Priloge I; ali

(b)

po prvem 24-mesečnem obdobju po začetku obveznega programa iz člena 4 za izkoreninjenje okužbe z Echinococcusom multilocularisom pri prostoživečih živalih, ki so končni gostitelj, v državah članicah ali njihovih delih, navedenih v delu B Priloge I.

4.   Države članice, navedene v Prilogi I, poročajo Komisiji o ugotovitvah iz programa spremljanja, specifičnega za patogen, iz člena 2 do 31. maja po koncu vsakega 12-mesečnega obdobja spremljanja.

Člen 6

Pogoji za črtanje držav članic ali njihovih delov iz Priloge I

Komisija odstrani države članice ali njihove dele z zadevnega seznama v Prilogi I, ko:

(a)

pogoji iz člena 5(1) ne veljajo več ali

(b)

se je med obdobji spremljanja iz člena 5(3) odkril pojav kakršne koli okužbe z Echinococcusom multilocularisom pri živalih, ki so končni gostitelj, ali

(c)

poročilo iz člena 5(4) ni bilo predloženo Komisiji v roku iz člena 5(4) ali

(d)

se je končal program izkoreninjenja iz člena 4.

Člen 7

Preventivni zdravstveni ukrepi

1.   Psi, ki so namenjeni za netrgovske premike v države članice ali njihove dele, navedene v Prilogi I, se tretirajo zoper odrasle in nezrele črevesne oblike zajedavca Echinococcus multilocularis v obdobju največ 120 ur in najmanj 24 ur pred predvidenim časom vstopa v navedene države članice ali njene dele.

2.   Tretiranje iz odstavka 1 opravi veterinar in sestoji iz zdravila:

(a)

ki vsebuje ustrezen odmerek:

(i)

prazikvantela ali

(ii)

farmakološko aktivnih snovi, ki same ali skupaj dokazano zmanjšujejo obremenitev z odraslimi in nezrelimi črevesnimi oblikami zajedavca Echinococcus multilocularis pri zadevnih gostiteljskih vrstah;

(b)

ki ima:

(i)

dovoljenje za promet v skladu s členom 5 Direktive 2001/82/ES ali členom 3 Uredbe (ES) št. 726/2004 ali

(ii)

odobritev ali dovoljenje pristojnega organa tretje države izvora psa, ki je namenjen za netrgovski premik.

3.   Tretiranje iz odstavka 1 potrdi:

(a)

veterinar, ki ga opravi, in sicer v zadevnem oddelku vzorca potnega lista iz Odločbe 2003/803/ES pri netrgovskih premikih psov znotraj Unije, ali

(b)

uradni veterinar, in sicer v zadevnem oddelku vzorca zdravstvenega spričevala iz Odločbe 2004/824/ES pri netrgovskih premikih psov iz tretje države.

Člen 8

Odstopanje od izvajanja preventivnih zdravstvenih ukrepov

1.   Z odstopanjem od člena 7(1) se netrgovski premik v državo članico ali njene dele, navedene v Prilogi I, dovoli psom, za katere so se izvajali preventivni zdravstveni ukrepi iz:

(a)

člena 7(2) in člena 7(3)(a) vsaj dvakrat v presledku največ 28 dni, tretiranje pa se je nato ponovilo v rednih presledkih, ki niso daljši od 28 dni;

(b)

člena 7(2) in (3), in sicer ne manj kot 24 ur pred časom vstopa in ne več kot 28 dni pred datumom dokončanja tranzita, pri čemer morajo zadevni psi skozi vstopno mesto za potnike, ki ga država članica navede na seznamu v skladu s členom 13 Uredbe (ES) št. 998/2003.

2.   Odstopanje iz odstavka 1 se uporablja samo za premike psov, ki vstopajo v tiste države članice ali njihove dele, navedene v Prilogi I, ki so:

(a)

Komisiji priglasile pogoje za nadzor takih premikov in

(b)

poskrbele, da so taki pogoji javno dostopni.

Člen 9

Pregled

Komisija:

(a)

pregleda to uredbo najpozneje pet let po datumu začetka veljavnosti na podlagi znanstvenih dognanj o okužbi z Echinococcusom multilocularisom pri živalih;

(b)

predloži ugotovitve svojega pregleda Evropskemu parlamentu in Svetu.

Pri pregledu se zlasti ocenita sorazmernost in znanstvena utemeljenost preventivnih zdravstvenih ukrepov.

Člen 10

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. julija 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 146, 13.6.2003, str. 1.

(2)  The EFSA Journal (2006) 441, str. 1-54 (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/441.pdf).

(3)  UL L 311, 28.11.2001, str. 1.

(4)  UL L 136, 30.4.2004, str. 1.

(5)  UL L 312, 27.11.2003, str. 1.

(6)  UL L 358, 3.12.2004, str. 12.

(7)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54.


PRILOGA I

DEL A

Seznam držav članic ali njihovih delov, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 3

Oznaka ISO

Država članica

Del ozemlja

FI

FINSKA

celotno ozemlje

GB

ZDRUŽENO KRALJESTVO

celotno ozemlje

IE

IRSKA

celotno ozemlje

MT

MALTA

celotno ozemlje


DEL B

Seznam držav članic ali njihovih delov, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 4

Oznaka ISO

Država članica

Del ozemlja

 

 

 


PRILOGA II

Zahteve za program spremljanja, specifičen za patogen, iz člena 3(c)

1.

Program spremljanja, specifičen za patogen, je namenjen odkrivanju prevalence največ 1 % ob stopnji zaupanja najmanj 95 % po epidemiološko relevantnih zemljepisnih enotah v državah članicah ali njihovih delih.

2.

Program spremljanja, specifičen za patogen, uporablja ustrezno vzorčenje bodisi po tveganju ali reprezentativnosti, ki zagotavlja odkrivanje zajedavca Echinococcus multilocularis, če je prisoten v katerem koli delu države članice ob prevalenci iz točke 1.

3.

Pri programu spremljanja, specifičnem za patogen, se v 12-mesečnem obdobju spremljanja stalno zbirajo vzorci prostoživečih končnih gostiteljev, oziroma če obstajajo dokazi, da prostoživečih končnih gostiteljev v državi članici ali njenem delu ni, domačih končnih gostiteljev, vzorci pa se analizirajo s preiskavo:

(a)

črevesne vsebine na zajedavca Echinococcus multilocularis s tehniko sedimentacije in štetja (SCT) ali enakovredno občutljivo in specifično tehniko ali

(b)

iztrebke na vrstno specifično deoksiribonukleinsko kislino (DNK) iz tkiva ali jajčec zajedavca Echinococcus multilocularis z verižno reakcijo s polimerazo ali enakovredno občutljivo in specifično tehniko.


15.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/13


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1153/2011

z dne 30. avgusta 2011

o spremembi Priloge Ib k Uredbi (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede tehničnih zahtev za cepljenje proti steklini

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali, in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS (1) ter zlasti člena 19a(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 998/2003 določa zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo med državami članicami za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev iz delov A in B Priloge I k navedeni uredbi. Določa tudi, da mora navedene živali spremljati potni list, ki potrjuje, da je bilo na zadevni živali v skladu s Prilogo Ib opravljeno veljavno cepljenje proti steklini. Uredba (ES) št. 998/2003 določa tudi, da se lahko tehnične zahteve za cepljenje proti steklini iz Priloge Ib spremenijo z delegiranimi akti.

(2)

Priloga Ib k Uredbi (ES) št. 998/2003 določa, da se lahko cepljenje proti steklini šteje za veljavno le, če med drugim datum cepljenja ni pred datumom mikročipiranja, navedenim v potnem listu ali spremljajočem veterinarskem spričevalu. Vendar se žival z jasno čitljivim znamenjem, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011, tudi šteje kot identificirana v skladu z navedeno uredbo. Zato je zaradi jasnosti zakonodaje Unije treba spremeniti Prilogo Ib k Uredbi (ES) št. 998/2003 tako, da se cepljenje proti steklini šteje kot veljavno, če med drugim datum cepljenja proti steklini ni pred datumom mikročipiranja ali tetoviranja.

(3)

Prilogo Ib k Uredbi (ES) št. 998/2003 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi Ib k Uredbi (ES) št. 998/2003 se točka 2(b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

datum iz točke (a) ne sme biti pred datumom mikročipiranja ali tetoviranja iz:

(i)

oddelka III(2) ali III(5) potnega lista ali

(ii)

ustreznega oddelka spremnega veterinarskega spričevala;“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. avgusta 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 146, 13.6.2003, str. 1.


15.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/14


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1154/2011

z dne 10. novembra 2011

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Zgornjesavinjski želodec (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Slovenije za registracijo imena „Zgornjesavinjski želodec“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba navedeno ime registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. novembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 45, 12.2.2011, str. 28.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.2   Mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itd.)

SLOVENIJA

Zgornjesavinjski želodec (ZGO)


15.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/16


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1155/2011

z dne 10. novembra 2011

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Šebreljski želodec (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Slovenije za registracijo imena „Šebreljski želodec“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba navedeno ime registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. novembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 45, 12.2.2011, str. 25.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.2   Mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itd.)

SLOVENIJA

Šebreljski želodec (ZGO)


15.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/18


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1156/2011

z dne 10. novembra 2011

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Kočevski gozdni med (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Slovenije za registracijo imena „Kočevski gozdni med“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba navedeno ime registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. novembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 70, 4.3.2011, str. 11.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.4   Drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med, različni mlečni proizvodi razen masla itd.)

SLOVENIJA

Kočevski gozdni med (ZOP)


15.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/20


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1157/2011

z dne 10. novembra 2011

o prepovedi ribolova na atlantskega sleda v vodah EU in mednarodnih vodah con Vb, VIb in VIaN s plovili, ki plujejo pod zastavo Francije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 57/2011 z dne 18. januarja 2011 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2011 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode EU in za plovila EU v nekaterih vodah zunaj EU (2), določa kvote za leto 2011.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, kvota, dodeljena za leto 2011, izčrpala.

(3)

Zato je treba ribolovne dejavnosti za navedeni stalež prepovedati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2011 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, so od datuma iz navedene priloge prepovedane za stalež iz Priloge k tej uredbi. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. novembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 24, 27.1.2011, str. 1.


PRILOGA

Št.

66/T&Q

Država članica

Francija

Stalež

HER/5B6ANB

Vrsta

Atlantski sled (Clupea harengus)

Območje

Vode EU in mednarodne vode con Vb, VIb in VIaN

Datum

12.10.2011


15.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/22


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1158/2011

z dne 11. novembra 2011

o prepovedi ribolova na vahnjo v coni IIIa ter vodah EU podrazdelkov 22–32 za plovila, ki plujejo pod švedsko zastavo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 57/2011 z dne 18. januarja 2011 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2011 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode EU in za plovila EU v nekaterih vodah zunaj EU (2), določa kvote za leto 2011.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, kvota, dodeljena za leto 2011, izčrpala.

(3)

Zato je treba ribolovne dejavnosti za navedeni stalež prepovedati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2011 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja za izčrpano od datuma iz navedene priloge.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, so od datuma iz navedene priloge prepovedane za stalež iz Priloge k tej uredbi. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. novembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 24, 27.1.2011, str. 1.


PRILOGA

Št.

69/T&Q

Država članica

Švedska

Stalež

HAD/3A/BCD

Vrsta

Vahnja (Melanogrammus aeglefinus)

Območje

IIIa; vode EU podrazdelkov 22–32

Datum

24.10.2011


15.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/24


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1159/2011

z dne 11. novembra 2011

o prepovedi ribolova na trsko v norveških vodah con I in II s plovili, ki plujejo pod zastavo Španije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 57/2011 z dne 18. januarja 2011 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2011 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode EU in za plovila EU v nekaterih vodah zunaj EU (2), določa kvote za leto 2011.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, kvota, dodeljena za leto 2011, izčrpala.

(3)

Zato je treba ribolovne dejavnosti za navedeni stalež prepovedati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2011 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja za izčrpano od datuma iz navedene priloge.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, so od datuma iz navedene priloge prepovedane za stalež iz Priloge k tej uredbi. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. novembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 24, 27.1.2011, str. 1.


PRILOGA

Št.

67/T&Q

Država članica

Španija

Stalež

COD/1N2AB.

Vrsta

Trska (Gadus morhua)

Cona

Norveške vode con I in II

Datum

6.7.2011


15.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/26


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1160/2011

z dne 14. novembra 2011

o odobritvi in zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (1) ter zlasti člena 17(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1924/2006 so zdravstvene trditve na živilih prepovedane, razen če jih Komisija v skladu z navedeno uredbo odobri in uvrsti na seznam dovoljenih trditev.

(2)

Uredba (ES) št. 1924/2006 določa tudi, da nosilci živilske dejavnosti lahko vloge za odobritev zdravstvenih trditev predložijo pristojnemu nacionalnemu organu države članice. Pristojni nacionalni organ veljavne vloge posreduje Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

(3)

Agencija po prejemu vloge takoj obvesti druge države članice in Komisijo ter pripravi mnenje o zadevni zdravstveni trditvi.

(4)

Komisija ob upoštevanju mnenja Agencije odloči o odobritvi zdravstvenih trditev.

(5)

Družba CreaNutrition AG je v skladu s členom 14(1)(a) Uredbe (ES) št. 1924/2006 predložila vlogo, Agencija pa je morala pripraviti mnenje o zdravstveni trditvi v zvezi z učinki beta-glukana iz ovsa na znižanje holesterola v krvi (vprašanje št. EFSA-Q-2008-681) (2). Vlagatelj je predlagal naslednjo trditev: „Uživanje beta-glukana iz ovsa kot del uravnotežene prehrane lahko aktivno zniža LDL (lipoprotein majhne gostote) in skupni holesterol.“

(6)

Agencija je v svojem mnenju, ki so ga Komisija in države članice prejele 8. decembra 2010, na podlagi predloženih podatkov sklenila, da je vzročno-posledična povezava med uživanjem beta-glukana iz ovsa ter znižanjem koncentracij LDL-holesterola v krvi utemeljena. Zdravstveno trditev, ki odraža ta sklep, je zato treba šteti za skladno z zahtevami iz Uredbe (ES) št. 1924/2006 ter jo uvrstiti na seznam dovoljenih trditev Unije.

(7)

Člen 16(4) Uredbe (ES) št. 1924/2006 določa, da mora mnenje, ki podpira odobritev zdravstvene trditve, vključevati nekatere podatke. Navedene podatke v zvezi z odobreno trditvijo je zato treba določiti v Prilogi I k tej uredbi ter vanje vključiti, odvisno od primera, spremenjeno besedilo trditve, posebne pogoje uporabe trditve in, kadar je to ustrezno, pogoje ali omejitve uporabe živila in/ali dodatno pojasnilo ali opozorilo v skladu s pravili iz Uredbe (ES) št. 1924/2006 in mnenji Agencije.

(8)

Eden od ciljev Uredbe (ES) št. 1924/2006 je zagotoviti, da so zdravstvene trditve resnične, jasne, zanesljive in za potrošnika uporabne ter da se pri tem upoštevata besedilo in predstavitev trditve. Kadar ima besedilo trditev za potrošnike enak pomen kot odobrena zdravstvena trditev, ker je med njima ista povezava kot med kategorijo živila, živilom ali njegovo sestavino in zdravjem, je treba te trditve uporabljati pod istimi pogoji, kot so navedeni v Prilogi k tej uredbi.

(9)

Družba HarlandHall Ltd (v imenu združenja za sojine beljakovine Soya Protein Association, evropske zveze za rastlinske beljakovine European Vegetable Protein Federation in evropskega združenja proizvajalcev naravnih živil iz soje European Natural Soyfood Manufacturers Association) je v skladu s členom 14(1)(a) Uredbe (ES) št. 1924/2006 predložila vlogo, Agencija pa je morala pripraviti mnenje o zdravstveni trditvi v zvezi z učinki sojinih beljakovin na znižanje koncentracij holesterola v krvi (vprašanje št. EFSA-Q-2009-00672) (3). Vlagatelji so predlagali naslednjo trditev: „Za sojine beljakovine je bilo ugotovljeno, da znižujejo holesterol v krvi; znižanje holesterola v krvi lahko zmanjša tveganje za (koronarno) bolezen srca.“

(10)

Agencija je v svojem mnenju, ki so ga Komisija in države članice prejele 30. julija 2010, na podlagi predloženih podatkov sklenila, da vzročno-posledična povezava med uživanjem sojinih beljakovin in navedeno trditvijo ni bila utemeljena. Ker zdravstvena trditev ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe (ES) št. 1924/2006, se ne sme odobriti.

(11)

Družba Danone France je v skladu s členom 14(1)(a) Uredbe (ES) št. 1924/2006 predložila vlogo, Agencija pa je morala pripraviti mnenje o zdravstveni trditvi v zvezi z učinki izdelka iz fermentiranega mleka Actimel®, ki vsebuje Lactobacillus casei DN-114 001 in simbiozo jogurta, na zmanjšanje prisotnosti toksinov Clostridium difficile v črevesju (vprašanje št. EFSA-Q-2009-00776) (4). Vlagatelj je predlagal naslednjo trditev: „Fermentirano mleko, ki vsebuje probiotik Lactobacillus casei DN-114001 in simbiozo jogurta, zmanjšuje prisotnost toksinov Clostridium difficile v črevesju (pri občutljivih starejših ljudeh). Prisotnost toksinov Clostridium difficile je povezana s pojavljanjem akutne diareje.“

(12)

Agencija je v svojem mnenju, ki so ga Komisija in države članice prejele 8. decembra 2010, na podlagi predloženih podatkov sklenila, da predloženi dokazi ne zadostujejo za utemeljitev vzročno-posledične povezave med uživanjem Actimel® in zmanjšanjem tveganja za diarejo C. difficile z zmanjšanjem prisotnosti toksinov C. difficile. Ker zdravstvena trditev ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe (ES) št. 1924/2006, se ne sme odobriti.

(13)

Pri določanju ukrepov iz te uredbe so bile upoštevane pripombe, ki so jih vlagatelji in predstavniki javnosti poslali Komisiji v skladu s členom 16(6) Uredbe (ES) št. 1924/2006.

(14)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa mu nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Zdravstvena trditev iz Priloge I k tej uredbi se lahko navede na živilih na trgu Evropske unije v skladu s pogoji iz navedene priloge.

2.   Zdravstvena trditev iz odstavka 1 se uvrsti na seznam dovoljenih trditev Unije v skladu s členom 14(1) Uredbe (ES) št. 1924/2006.

Člen 2

Zdravstveni trditvi iz Priloge II k tej uredbi se ne uvrstita na seznam dovoljenih trditev Unije v skladu s členom 14(1) Uredbe (ES) št. 1924/2006.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. novembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 404, 30.12.2006, str. 9.

(2)  EFSA Journal (2010); 8(12):1885.

(3)  EFSA Journal 2010; 8(7):1688.

(4)  EFSA Journal 2010; 8(12):1903.


PRILOGA I

DOVOLJENA ZDRAVSTVENA TRDITEV

Vloga – ustrezne določbe Uredbe (ES) št. 1924/2006

Vlagatelj – naslov

Hranilo, snov, živilo ali kategorija živil

Trditev

Pogoji uporabe trditve

Pogoji in/ali omejitve uporabe živila in/ali dodatno pojasnilo ali opozorilo

Referenčno mnenje Evropske agencije za varnost hrane

Zdravstvena trditev po členu 14(1)(a), ki se nanaša na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni

CreaNutrition AG, Business Park, 6301 Zug, Švica

beta-glukan iz ovsa

Za beta-glukan iz ovsa je bilo ugotovljeno, da znižuje holesterol v krvi. Visok holesterol je dejavnik tveganja za razvoj koronarne bolezni srca.

Potrošnike se obvesti, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 3 g beta-glukana iz ovsa.

Trditev se lahko uporablja za živila, v katerih je zagotovljen vsaj 1 g beta-glukana iz ovsa na količinsko določen obrok.

 

Q-2008-681


PRILOGA II

ZAVRNJENI ZDRAVSTVENI TRDITVI

Vloga – ustrezne določbe Uredbe (ES) št. 1924/2006

Hranilo, snov, živilo ali kategorija živil

Trditev

Referenčno mnenje Evropske agencije za varnost hrane

Zdravstvena trditev po členu 14(1)(a), ki se nanaša na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni

sojine beljakovine

Za sojine beljakovine je bilo ugotovljeno, da znižujejo holesterol v krvi; znižanje holesterola v krvi lahko zmanjša tveganje za (koronarno) bolezen srca.

Q-2009-00672

Zdravstvena trditev po členu 14(1)(a), ki se nanaša na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni

ACTIMEL® Lactobacillus casei DN-114 001 in simbioza jogurta

Fermentirano mleko, ki vsebuje probiotik Lactobacillus casei DN-114 001 in simbiozo jogurta, zmanjšuje prisotnost toksinov Clostridium difficile v črevesju (pri občutljivih starejših ljudeh). Prisotnost toksinov Clostridium difficile je povezana s pojavljanjem akutne diareje.

Q-2009-00776


15.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/29


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1161/2011

z dne 14. novembra 2011

o spremembi Direktive 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 953/2009 glede seznamov mineralnih snovi, ki se lahko dodajo živilom

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o približevanju zakonodaj držav članic o prehranskih dopolnilih (1) in zlasti člena 4(5) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1925/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom (2) ter zlasti člena 3(3) Uredbe,

ob upoštevanju Direktive 2009/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o živilih za posebne prehranske namene (3) in zlasti člena 4(3) Direktive,

po posvetovanju z Evropsko agencijo za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: EFSA),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Direktivi 2002/46/ES določa seznam vitaminov in mineralnih snovi, ki se lahko uporabljajo v proizvodnji prehranskih dopolnil. Uredba Komisije (ES) št. 1170/2009 (4) je nadomestila prilogi I in II k Direktivi 2002/46/ES. Sprejeti je treba spremembe seznama iz Priloge II k Direktivi 2002/46/ES, kakor je bila spremenjena z navedeno uredbo, v skladu z zahtevami iz člena 4 in s postopkom iz člena 13(3) navedene direktive.

(2)

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1925/2006 določa seznam vitaminov in mineralnih snovi, ki se lahko dodajo k živilom.

(3)

Priloga k Uredbi Komisije (ES) št. 953/2009 (5) določa seznam snovi, ki se lahko dodajo za posebne prehranske namene v živilih za posebne prehranske namene.

(4)

EFSA je ocenila nove mineralne snovi za uporabo v živilih. Snovi, za katere je EFSA izrekla pozitivno mnenje, je treba dodati na sezname navedenih aktov.

(5)

Posvetovanje z zainteresiranimi stranmi je bilo izvedeno prek svetovalne skupine za prehranjevalno verigo ter zdravje živali in rastlin, upoštevale pa so se tudi posredovane pripombe.

(6)

Direktivo 2002/46/ES, Uredbo (ES) št. 1925/2006 in Uredbo (ES) št. 953/2009 je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Točka B Priloge II k Direktivi 2002/46/ES se spremeni:

(a)

za vnosom „železov fosfat“ se vstavita naslednja vnosa:

„amonijev železov fosfat

natrijev železov EDTA“;

(b)

za vnosom „natrijeve soli ortofosforne kisline“ se vstavita naslednja vnosa:

„natrijev sulfat

kalijev sulfat“.

Člen 2

Točka 2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1925/2006 se spremeni:

(a)

za vnosom „železov sulfat“ se vstavita naslednja vnosa:

„amonijev železov fosfat

natrijev železov EDTA“;

(b)

za vnosom „kromov (III) sulfat in njegov heksahidrat“ se vstavi naslednji vnos:

„kromov pikolinat“.

Člen 3

Kategorija 2 (minerali) Priloge k Uredbi (ES) št. 953/2009 se spremeni:

(a)

za vnosom „železov sulfat“ se vstavita naslednja vnosa:

„amonijev železov fosfat

x

 

natrijev železov EDTA

x“

 

(b)

za vnosom „kromov (III) sulfat in njegov heksahidrat“ se vstavi naslednji vnos:

„kromov pikolinat

x“

 

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. novembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 183, 12.7.2002, str. 51.

(2)  UL L 404, 30.12.2006, str. 26.

(3)  UL L 124, 20.5.2009, str. 21.

(4)  UL L 314, 1.12.2009, str. 36.

(5)  UL L 269, 14.10.2009, str. 9.


15.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/31


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1162/2011

z dne 14. novembra 2011

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 15. novembra 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. novembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

64,0

AR

40,4

MA

67,1

TR

89,1

ZZ

65,2

0707 00 05

AL

64,0

TR

143,9

ZZ

104,0

0709 90 70

AR

61,1

MA

59,0

TR

129,4

ZZ

83,2

0805 20 10

MA

115,3

ZA

71,4

ZZ

93,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

29,1

IL

75,8

MA

79,7

TR

82,5

UY

54,6

ZZ

64,3

0805 50 10

TR

61,0

ZA

59,4

ZZ

60,2

0806 10 10

BR

235,4

EC

65,7

LB

271,1

TR

145,0

US

266,1

ZA

77,5

ZZ

176,8

0808 10 80

CA

86,1

CL

90,0

CN

67,2

NZ

182,1

US

142,4

ZA

142,9

ZZ

118,5

0808 20 50

CL

73,3

CN

46,3

TR

133,1

ZA

73,2

ZZ

81,5


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


15.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/33


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1163/2011

z dne 14. novembra 2011

o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 971/2011, za tržno leto 2011/12

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto 2011/12 so bile določene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 971/2011 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1137/2011 (4).

(2)

Glede na podatke, ki so trenutno na voljo Komisiji, je treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s pravili in postopki iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 971/2011 za tržno leto 2011/12, se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 15. novembra 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. novembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 254, 30.9.2011, str. 12.

(4)  UL L 292, 10.11.2011, str. 10.


PRILOGA

Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 15. novembra 2011

(EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

43,24

0,00

1701 11 90 (1)

43,24

1,93

1701 12 10 (1)

43,24

0,00

1701 12 90 (1)

43,24

1,64

1701 91 00 (2)

47,87

3,11

1701 99 10 (2)

47,87

0,00

1701 99 90 (2)

47,87

0,00

1702 90 95 (3)

0,48

0,23


(1)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)  Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.


DIREKTIVE

15.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/35


DIREKTIVA KOMISIJE 2011/90/EU

z dne 14. novembra 2011

o spremembi dela II Priloge I k Direktivi 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki določa dodatne predpostavke za izračun letne efektivne obrestne mere

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS (1) (direktiva o potrošniških kreditih) ter zlasti člena 19(5) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izkušnje držav članic z izvajanjem Direktive 2008/48/ES so pokazale, da predpostavke iz dela II Priloge I k navedeni direktivi ne zadostujejo za izračun letne efektivne obrestne mere na enoten način in poleg tega niso več prilagojene ekonomskemu položaju na trgu.

(2)

Navedenim predpostavkam je treba dodati nove predpostavke, ki temeljijo na standardih za izračun letne efektivne obrestne mere za kredite, ki niso sklenjeni za določen čas ali so v celoti odplačljivi v obliki več plačil. Prav tako je treba zagotoviti standarde za časovni okvir začetka črpanja kredita in plačil, ki jih opravi potrošnik.

(3)

Del II Priloge I k Direktivi 2008/48/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenim s členom 25(1) Direktive 2008/48/ES, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Del II Priloge I k Direktivi 2008/48/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo najpozneje do 31. decembra 2012. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Navedeni predpisi se začnejo uporabljati z 1. januarjem 2013.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 14. novembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 133, 22.5.2008, str. 66.


PRILOGA

Del II Priloge I k Direktivi 2008/48/ES se nadomesti z naslednjim:

„II.

Dodatne predpostavke za izračun letne efektivne obrestne mere so naslednje:

(a)

Če daje kreditna pogodba potrošniku možnost prostega črpanja, se šteje, da je celotni znesek kredita črpan takoj in v celoti.

(b)

Če daje kreditna pogodba potrošniku možnost prostega črpanja na splošno, vendar pa med različnimi načini črpanja predvideva omejitev zneska kredita in časovnega obdobja, se šteje, da je znesek kredita črpan na prvi datum, določen v kreditni pogodbi, in v skladu s temi omejitvami črpanja.

(c)

Če kreditna pogodba predvideva različne načine črpanja z različnimi stroški ali posojilnimi obrestnimi merami, se šteje, da je celotni znesek kredita črpan po najvišjih stroških in posojilni obrestni meri, ki se obračunajo za najpogosteje uporabljen mehanizem črpanja za tovrstne kreditne pogodbe.

(d)

V primeru prekoračitve se šteje, da se celoten znesek kredita izčrpa v celoti za celotno trajanje kreditne pogodbe. Če trajanje prekoračitve ni znano, se pri izračunu letne efektivne obrestne mere predpostavlja, da je čas trajanja kredita tri mesece.

(e)

V primeru odprte kreditne pogodbe, razen pri prekoračitvi, se predpostavlja, da:

(i)

se kredit zagotovi za eno leto, in sicer se začne na dan začetka črpanja, s končnim plačilom potrošnika pa se poravnajo saldo kredita, obresti in morebitni drugi stroški;

(ii)

potrošnik odplača kredit z enakimi mesečnimi plačili, pri čemer začne odplačevati en mesec po dnevu začetka črpanja. Vendar se v primerih, ko mora biti kredit v vsakem plačilnem roku odplačan v celoti z enkratnim zneskom, predpostavlja, da bodo naslednja črpanja in odplačila celotnega kredita potrošnika opravljena v enem letu. Obresti in drugi stroški se določijo v skladu z navedenimi črpanji in odplačili kredita ter tako kot je predpisano v kreditni pogodbi.

Za namene te točke je odprta kreditna pogodba kreditna pogodba, ki ni sklenjena za določen čas, in vključuje kredite, ki jih je treba odplačati v celoti v določenem roku ali po njem in ki so zopet na voljo za črpanje, potem ko se odplačajo.

(f)

V primeru kreditnih pogodb, razen pri prekoračitvah in odprtih kreditnih pogodbah, kot je navedeno v predpostavkah iz točk (d) in (e):

(i)

če se datum ali znesek odplačila kredita s strani potrošnika ne moreta ugotoviti, se predpostavlja, da se odplačilo opravi na prvi datum, ki ga določa kreditna pogodba, znesek pa je tisti najnižji, ki ga določa kreditna pogodba;

(ii)

če datum sklenitve kreditne pogodbe ni znan, se predpostavlja, da je datum začetka črpanja datum, ki omogoča najkrajši časovni presledek med navedenim datumom in datumom prvega plačila potrošnika.

(g)

Kadar datuma ali zneska plačila s strani potrošnika ni mogoče ugotoviti na podlagi kreditne pogodbe ali predpostavk iz točk (d), (e) ali (f), se predpostavlja, da se plačilo opravi v skladu z datumi in pogoji, ki jih zahteva dajalec kredita, in kadar so ti neznani:

(i)

se stroški obresti plačajo skupaj z odplačili kredita;

(ii)

se na dan sklenitve kreditne pogodbe kot enoten znesek plačajo pristojbine, ki niso obresti;

(iii)

se pristojbine, ki niso obresti in so v obliki več plačil, plačajo v rednih časovnih presledkih, z začetkom na dan prvega odplačila kredita; če pa znesek takih plačil ni znan, se predpostavlja, da so zneski enaki;

(iv)

se s končnim plačilom poravnajo saldo kredita, obresti in morebitni drugi stroški.

(h)

Če najvišja dovoljena meja kredita še ni bila dogovorjena, se predvideva, da znaša 1 500 EUR.

(i)

Če se za omejeno obdobje ali znesek ponudijo različne posojilne obrestne mere in stroški, se za posojilno obrestno mero in stroške šteje najvišja mera za celotno trajanje kreditne pogodbe;

(j)

Za potrošniške kreditne pogodbe z dogovorjeno fiksno posojilno obrestno mero v začetnem obdobju, ob izteku katerega se določi nova posojilna obrestna mera, ki se nato redno prilagaja v skladu z dogovorjenim kazalnikom, temelji izračun letne efektivne obrestne mere na predpostavki, da je na koncu obdobja fiksne posojilne obrestne mere posojilna obrestna mera enaka kot ob izračunu letne efektivne obrestne mere na podlagi vrednosti dogovorjenega kazalnika ob tem istem času.“


SKLEPI

15.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/38


SKLEP SVETA

z dne 12. julija 2011

naslovljen na Grčijo za okrepitev in poglobitev fiskalnega nadzora ter poziv Grčiji, da sprejme ukrepe za zmanjšanje primanjkljaja, ki so potrebni za odpravo čezmernega primanjkljaja

(prenovitev)

(2011/734/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 126(9) in člena 136 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Sveta 2010/320/EU z dne 10. maja 2010, naslovljen na Grčijo za okrepitev in poglobitev fiskalnega nadzora ter poziv Grčiji, da sprejme ukrepe za zmanjšanje primanjkljaja, ki so potrebni za odpravo čezmernega primanjkljaja (1), je bil večkrat bistveno spremenjen (2). Ker so potrebne dodatne spremembe, bi bilo treba zaradi jasnosti navedeni sklep prenoviti.

(2)

Člen 136(1)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določa možnost sprejetja ukrepov za tiste države članice, katerih valuta je euro, za večjo uskladitev in nadzorovanje njihove proračunske discipline.

(3)

Člen 126 PDEU določa, da se države članice izogibajo čezmernemu javnofinančnemu primanjkljaju in v ta namen določa postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem. Pakt stabilnosti in rasti, ki v svojem korektivnem delu izvaja postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem, zagotavlja okvir, ki podpira politike vlad za hitro ponovno vzpostavitev zdravega proračunskega stanja, pri tem pa upošteva gospodarske razmere.

(4)

Svet je 27. aprila 2009 v skladu s členom 104(6) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES) ugotovil, da v Grčiji obstaja čezmerni primanjkljaj, in izdal priporočila za zmanjšanje tega primanjkljaja najpozneje do leta 2010 v skladu s členom 104(7) PES in členom 3(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1467/97 z dne 7. julija 1997 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (3). Svet je za sprejetje ustreznih ukrepov Grčiji postavil tudi rok 27. oktober 2009. Svet je 30. novembra 2009 v skladu s členom 126(8) PDEU ugotovil, da Grčija ni sprejela učinkovitih ukrepov; zato je 16. februarja 2010 v skladu s členom 126(9) pozval Grčijo, da sprejme ukrepe za zmanjšanje čezmernega primanjkljaja najpozneje do leta 2012 (v nadaljnjem besedilu: Sklep Sveta v skladu s členom 126(9)). Svet je prav tako določil 15. maj 2010 kot rok za sprejetje učinkovitih ukrepov.

(5)

Člen 5(2) Uredbe (ES) št. 1467/97 določa, da lahko Svet, če so bili v skladu s členom 126(9) PDEU sprejeti učinkoviti ukrepi in po sprejetju poziva nastopijo nepričakovani neugodni gospodarski dogodki z večjimi negativnimi posledicami za javne finance, na priporočilo Komisije odloči, da sprejme revidiran poziv po členu 126(9) PDEU.

(6)

V skladu z napovedmi služb Komisije iz jeseni 2009, ki so bile podlaga za prvi poziv Grčiji, naj bi se BDP zmanjšal za 0,25 % v letu 2010 ter naj bi si z letom 2011 opomogel, ko naj bi se po napovedih gospodarska rast povečala za 0,7 %. V letu 2010 je prišlo do večjega zmanjšanja realnega BDP, ki naj bi se v letu 2011 nadaljevalo. Nato se pričakuje postopna ponovna rast. To znatno poslabšanje gospodarskega scenarija pomeni temu ustrezno slabše obete za javne finance, če se politika ne spremeni. Temu je treba dodati popravek navzgor končnega javno-finančnega primanjkljaja za leto 2009 (z ocenjenega 12,7 % BDP v času Sklepa Sveta v skladu s členom 126(9) na 13,6 % BDP v skladu s fiskalnim obvestilom, ki ga je Grčija predložila 1. aprila 2010) (4) in pozneje na 15,4 % BDP po zaključku raziskav, ki jih je opravil Eurostat skupaj z grškimi statističnimi službami (5). Nazadnje, zaskrbljenost na trgih zaradi javnofinančnih obetov se odraža v znatnem povišanju premij za tveganja za javni dolg, kar še povečuje težave pri nadzorovanju razvoja javnofinančnega primanjkljaja in javnega dolga.

(7)

Bruto državni dolg je konec leta 2009 znašal 127,1 % BDP. Ta delež dolga je med najvišjimi v EU in precej nad referenčno vrednostjo 60 % BDP iz Pogodbe. Zmanjševanje primanjkljaja po načrtu, ki se zdi potrebno in izvedljivo glede na okoliščine, bi pomenilo, da se povečevanje dolga odpravi do leta 2014. Poleg stalnih visokih javno-finančnih primanjkljajev so k povečanju dolga veliko prispevale tudi določene finančne operacije. To je še dodatno zamajalo zaupanje trgov, da lahko grška vlada nadzoruje dolg. Grčija mora nujno sprejeti odločne ukrepe, najbolj obsežne do zdaj, v zvezi s primanjkljajem in drugimi dejavniki, ki prispevajo k povišanju dolga, da bi zaustavila večanje razmerja med dolgom in BDP ter omogočila, da se dolg čim prej zniža na raven, ki omogoča tržno financiranje.

(8)

Zelo resno poslabšanje finančnega položaja grške vlade je druge države članice euroobmočja spodbudilo k odločitvi, da Grčiji zagotovijo pomoč za stabilnost, da bi zaščitile finančno stabilnost euroobmočja kot celote, skupaj z večstransko pomočjo Mednarodnega denarnega sklada. Pomoč držav članic euroobmočja bo v obliki združevanja dvostranskih posojil, ki ga koordinira Komisija. Posojilodajalci so se odločili, da bo Grčija njihovo pomoč prejela, če bo upoštevala ta sklep. Predvsem se od Grčije pričakuje, da bo izvedla ukrepe iz tega sklepa po v njem določenem razporedu.

(9)

Junija 2011 je glede na odstopanje od proračunskega cilja za leto 2010 in izvrševanje proračuna do maja postalo jasno, da bi bil z nespremenjenimi politikami ciljni primanjkljaj za leto 2011 prekoračen za znaten znesek, kar bi ogrozilo splošno verodostojnost programa. Zato je bilo treba posodobiti posebne proračunske ukrepe, da bi se Grčiji v letu 2011 lahko zagotovil ciljni primanjkljaj, v naslednjih letih pa upoštevale zgornje meje primanjkljaja, ki so bile določene v Sklepu 2010/320/EU. O teh ukrepih se je temeljito razpravljalo z grško vlado, o njih pa so se skupno dogovorili Evropska komisija, Evropska centralna banka in Mednarodni denarni sklad.

(10)

Ob upoštevanju zgoraj navedenega se zdi primerno spremeniti številne vidike Sklepa 2010/320/EU, pri tem pa ohraniti rok za odpravo čezmernega primanjkljaja –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Grčija čim hitreje in najpozneje do leta 2014 odpravi sedanji čezmerni primanjkljaj.

2.   Cilj prilagajanja, ki omogoča zmanjšanje čezmernega primanjkljaja, je doseči splošen javnofinančni primanjkljaj, ki ne presega 18 508 milijonov EUR (8,0 % BDP) v letu 2010, 17 065 milijonov EUR (7,6 % BDP) v letu 2011, 14 916 milijonov EUR (6,5 % BDP) v letu 2012, 11 399 milijonov EUR (4,8 % BDP) v letu 2013, 6 385 milijonov EUR (2,6 % BDP) v letu 2014. V ta namen bo treba v obdobju 2009–2014 strukturni saldo izboljšati za vsaj 10 % BDP.

3.   Prilagoditve iz odstavka 2 zahtevajo, da letna sprememba konsolidiranega bruto splošnega javnega dolga ne preseže 34 058 milijonov EUR v letu 2010, 17 365 milijonov EUR v letu 2011, 15 016 milijonov EUR v leta 2012, 11 599 milijonov EUR v letu 2013 in 7 885 milijonov EUR v letu 2014. Glede na napovedi BDP iz maja 2011 razmerje med dolgom in BDP ne sme presegati 143 % v letu 2010, 154 % v letu 2011, 158 % v letu 2012, 159 % v letu 2013 in 157 % v letu 2014.

Člen 2

1.   Grčija pred koncem junija 2010 sprejme naslednje ukrepe:

(a)

zakon, ki uvaja progresivno davčno lestvico za vse vire prihodka in horizontalno enotno obravnavo prihodkov iz dela in kapitala;

(b)

zakon, ki razveljavlja vse davčne oprostitve in avtonomne davčne določbe v davčnem sistemu, vključno s prihodkom od posebnih nadomestil za javne uslužbence;

(c)

odprava odobritev proračunskih sredstev za varnostno rezervo, da se privarčuje 700 milijonov EUR;

(d)

ukinitev večine odobritev proračunskih sredstev za solidarnostne dodatke (razen dela, ki je namenjen odpravljanju revščine), da se prihrani 400 milijonov EUR;

(e)

znižanje najvišjih pokojnin, da se v celotnem letu prihrani 500 milijonov EUR (350 milijonov EUR v letu 2010);

(f)

znižanje velikonočnega, poletnega in božičnega dodatka ter dodatkov, ki se plačujejo državnim uslužbencem, da se v celotnem letu prihrani 1 500 milijonov EUR (1 100 milijonov EUR v letu 2010);

(g)

ukinitev velikonočnega, poletnega in božičnega dodatka upokojencem, vendar je pri tem treba zaščititi tiste, ki prejemajo nizke pokojnine, da se v celotnem letu prihrani 1 900 milijonov EUR (1 500 milijonov EUR v letu 2010);

(h)

povišanje stopnje DDV, kar v celotnem letu zagotovi prihodek najmanj 1 800 milijonov EUR (800 milijonov EUR v letu 2010);

(i)

povišanje trošarin za gorivo, tobak in alkohol, kar v celotnem letu zagotovi prihodek najmanj 1 050 milijonov EUR (450 milijonov EUR v letu 2010);

(j)

zakonodaja o izvajanju direktive o storitvah (6);

(k)

zakon o preoblikovanju in poenostavitvi javne uprave na lokalni ravni, da se znižajo stroški njenega delovanja;

(l)

ustanovitev delovne skupine za izboljšanje stopnje črpanja sredstev iz strukturnih in kohezijskih skladov;

(m)

zakon za poenostavitev ustanavljanja novih podjetij;

(n)

znižanje javnih naložb za 500 milijonov EUR glede na načrtovane;

(o)

nakazovanje odobritev iz proračuna za sofinanciranje strukturnih in kohezijskih skladov na poseben centralni račun, ki ga ni mogoče uporabiti v noben drug namen;

(p)

ustanovitev neodvisnega sklada finančne stabilnosti za odpravo morebitnih kapitalskih primanjkljajev ter ohranitev zdravega finančnega sektorja, po potrebi tudi z zagotovitvijo finančne podpore bankam iz lastnih sredstev;

(q)

okrepljen bančni nadzor, z zvišanjem človeških virov, pogostejšim poročanjem in četrtletnimi preizkusi stresa.

2.   Grčija pred koncem septembra 2010 sprejme naslednje ukrepe:

(a)

vključitev ukrepov za fiskalno konsolidacijo v predlog proračuna za leto 2011, ki znašajo vsaj 3,2 % BDP (4,3 % BDP, če se upoštevajo prenosi iz ukrepov, ki se izvajajo v letu 2010): znižanje neposredne porabe osrednje države za vsaj 300 milijonov EUR v primerjavi z ravnjo iz leta 2010 (poleg prihrankov, ki izhajajo iz reforme javne uprave in lokalne uprave iz tega odstavka); zamrznitev indeksacije pokojnin (da se prihrani 100 milijonov EUR); uvedba začasnih kriznih dajatev za zelo donosna podjetja (kar bi zagotovilo vsaj 600 milijonov EUR dodatnih letnih prihodkov v letih 2011, 2012 in 2013); uvedba pavšalnega predplačila davka za strokovne delavce (kar bi zagotovilo vsaj 400 milijonov EUR v letu 2011, v letih 2012 in 2013 pa bi za vsaj 100 milijonov EUR na leto povečalo donos); razširitev osnove za DDV z vključitvijo nekaterih storitev, ki so trenutno izvzete, in s premikom 30 % blaga in storitev, za katere se za odmero DDV uporablja znižana stopnja, v osrednjo stopnjo (kar bi zagotovilo 1 milijardo EUR); postopna uvedba zelenega davka na emisije CO2 (kar bi zagotovilo vsaj 300 milijonov EUR v letu 2011); izvajanje, s strani vlade, zakonodaje o reformi javne uprave in reorganizacija lokalne uprave (da se v letu 2011 stroški znižajo za najmanj 500 milijonov EUR, v letih 2012 in 2013 pa še za dodatnih 500 milijonov EUR na leto); znižanje domačih naložb (za vsaj 500 milijonov EUR), tako da se da prednost naložbenim projektom, ki se financirajo iz strukturnih skladov EU, pobude za ureditev kršitev v zvezi z rabo zemljišč (kar bi od leta 2011 do 2013 zagotovilo vsaj 1 500 milijonov EUR, od tega vsaj 500 milijonov EUR v letu 2011); pobiranje prihodkov z izdajo licenc za igre na srečo (vsaj 500 milijonov EUR iz prodaje licenc in 200 milijonov EUR iz letnih licenčnin); širitev osnove za davek na nepremičnine s posodobitvijo vrednosti sredstev (kar bi zagotovilo vsaj 400 milijonov EUR dodatnega prihodka); višja obdavčitev plač v naravi, vključno z obdavčitvijo obrokov za odplačevanje leasinga avtomobila (za vsaj 150 milijonov EUR); povišanje obdavčenja luksuznih izdelkov (za vsaj 100 milijonov EUR); poseben davek na črne gradnje (kar bi zagotovilo vsaj 800 milijonov EUR na leto) in zapolnitev le 20 % izpraznjenih delovnih mest v javnem sektorju ob upokojitvi uslužbencev (osrednja vlada, lokalna uprava, skladi socialnega zavarovanja, javna podjetja, državne agencije in druge javne ustanove). Po posvetovanju s Komisijo lahko pridejo v poštev tudi ukrepi, ki prinašajo primerljive proračunske prihranke;

(b)

okrepitev vloge in virov splošnega računovodskega urada ter sprejetje ukrepov za zaščito pred možnimi političnimi posegi v napovedi podatkov in računovodstvo;

(c)

osnutek reforme zakonodaje o plačah v javnem sektorju, zlasti tudi ustanovitev enotnega plačilnega organa za izplačevanje plač ter uvedba enotnih načel in rokov za izdelavo racionalizirane enotne plačne lestvice javnega sektorja, ki se bo uporabljala za državni sektor, lokalne organe in druge agencije;

(d)

zakonodaja, ki izboljšuje učinkovitost davčne uprave in nadzora;

(e)

uvedba neodvisnih pregledov osrednje uprave in obstoječih socialnih programov;

(f)

objava mesečnih statističnih podatkov (na podlagi denarnega toka) o prihodkih, odhodkih, financiranju in zaostalih plačilih, ki so na voljo za osrednjo državo in njene podsubjekte;

(g)

akcijski načrt za izboljšanje zbiranja in obdelave splošnih javnofinančnih podatkov, zlasti z izboljšanjem mehanizmov nadzora pri statističnih organih in splošnem računovodskem uradu ter zagotovitvijo učinkovite osebne odgovornosti v primeru napačnega poročanja, da se lahko hitro zagotovijo visokokakovostni splošni javnofinančni podatki v skladu z uredbami (ES) št. 2223/96 (7), (ES) št. 264/2000 (8), (ES) št. 1221/2002 (9), (ES) št. 501/2004 (10), (ES) št. 1222/2004 (11), (ES) št. 1161/2005 (12), (ES) št. 223/2009 (13) in (ES) št. 479/2009 (14);

(h)

redno objavljanje informacij o finančnem stanju javnih podjetij in drugih javnih subjektov, ki se ne uvrščajo v osrednjo državo (vključno s podrobnimi izkazi poslovnega izida, bilancami stanja ter podatki o zaposlovanju in plačah);

(i)

vzpostavitev celovitega centralnega registra državnih podjetij;

(j)

akcijski načrt s časovnico konkretnih ukrepov za ustanovitev osrednjega organa za javna naročila;

(k)

akt o določitvi zgornje meje 50 milijonov EUR prispevka za letno obveznost javnih služb, ki ga osrednja država za obdobje 2011–2013 nameni železniškim operaterjem, z določitvijo načela, da država železniškim operaterjem ne zagotavlja nobene dodatne eksplicitne ali implicitne podpore;

(l)

poslovni načrt za grške železnice. V poslovnem načrtu se določijo ukrepi za vzpostavitev donosnosti operativnih dejavnosti upoštevajoč kritje stroškov amortizacije od leta 2011 dalje, vključno z zaprtjem linij, ki prinašajo izgubo, povečanjem tarif ter zmanjšanjem plač in števila zaposlenih; načrt vsebuje izčrpno analizo občutljivosti o učinku različnih scenarijev kolektivnih pogodb na stroške plač in ponuja informacije o različnih možnostih glede zaposlenih; obenem določa tudi prestrukturiranje holdinške družbe, vključno s prodajo zemljišč in drugih sredstev;

(m)

zakon o reformi sistema pogajanj o plačah v zasebnem sektorju, ki mora predvideti znižanje plačil za nadurno delo, izboljšanje prožnosti upravljanja delovnega časa in omogočiti sklepanje lokalnih teritorialnih paktov o rasti plač pod sektorskimi dogovori;

(n)

reforma zakonodaje o varnosti zaposlitve s ciljem podaljšati poskusno dobo pri novih zaposlitvah na eno leto, in spodbuditi pogostejšo uporabo začasnih pogodb o zaposlitvi in dela s krajšim delovnim časom;

(o)

sprememba ureditve arbitražnega sistema, da se vsaki strani omogoči, da se zateče k arbitraži, če se ne strinja s predlogom posrednika;

(p)

reforma arbitražnega postopka, da se zagotovi, da arbitražni postopek poteka v skladu s preglednimi in objektivnimi merili preko neodvisnega razsodišča z možnostjo sprejemanja odločitev brez vpliva vlade.

3.   Grčija do konca decembra 2010 sprejme naslednje ukrepe:

(a)

dokončno sprejetje ukrepov iz odstavka 2(a);

(b)

izvajanje zakonodaje za okrepitev fiskalnega okvira. To bi moralo vključevati zlasti vzpostavitev srednjeročnega fiskalnega okvira, oblikovanje obvezne varnostne rezerve v proračunu, ki ustreza 5 % vseh odobrenih sredstev vladnih služb, ki niso plače, pokojnine in obresti, oblikovanje strožjih mehanizmov za spremljanje odhodkov in ustanovitev proračunskega urada pri parlamentu;

(c)

znatno povišanje stopenj črpanja strukturnih in kohezijskih skladov;

(d)

zakonodaja, ki poenostavlja in pospešuje postopek izdaje dovoljenj za podjetja, industrijske dejavnosti in za poklice;

(e)

sprememba institucionalnega okvira grškega organa za konkurenco, da se poveča njegova neodvisnost, določijo razumni roki za preiskave in izdajo odločitev ter da se mu dodeli pooblastilo za zavračanje pritožb;

(f)

ukrepi, namenjeni odpravljanju obstoječih omejitev svobode opravljanja storitev;

(g)

zakon, ki lokalnim upravam najmanj do leta 2014 prepoveduje imeti primanjkljaj; zmanjšanje transferjev na lokalno upravo v skladu z načrtovanimi prihranki in prenosi pristojnosti;

(h)

objava vmesnih dolgoročnih projekcij odhodkov za pokojnine do leta 2060 na podlagi zakonodajne reforme iz julija 2010, ki zajema glavne pokojninske sheme (IKA, vključno s pokojninsko shemo za javne uslužbence, OGA in OAEE);

(i)

izvajanje enotnega sistema za e-izdajanje receptov; objava celovitega cenika zdravil na trgu; uporaba seznama zdravil brez povračila in seznama zdravil brez zdravniškega recepta; objava novega seznama zdravil s povračilom z uporabo novega sistema referenčnih cen; uporaba informacij, pridobljenih na podlagi e-izdajanja receptov in skeniranja, za doseganje popustov pri farmacevtskih družbah; uvedba mehanizma za spremljanje, ki bo omogočil mesečno ocenjevanje odhodkov za farmacevtske izdelke; uvedba participacije za redne ambulantne storitve v višini 5 EUR in razširitev participacije na neupravičene obiske služb za nujno zdravniško pomoč; objava revidiranih računov bolnišnic in zdravstvenih domov; ter ustanovitev neodvisne projektne skupine strokovnjakov s področja zdravstvene politike, katere naloga je do konca maja 2011 pripraviti podrobno poročilo o splošni reformi zdravstvenega sistema z namenom izboljšati učinkovitost in uspešnost zdravstvenega sistema;

(j)

nadaljnje zmanjšanje odhodkov za poslovanje za vsaj 5 %, s čimer se bodo ustvarili prihranki v višini vsaj 100 milijonov EUR;

(k)

nadaljnje zmanjšanje transferjev, s čimer bo vlada skupno prihranila vsaj 100 milijonov EUR. Upravičeni javni subjekti bodo zagotovili hkratno zmanjšanje odhodkov, da bi se preprečila akumulacija zaostalih plačil;

(l)

ugotavljanje upravičenosti do družinskih nadomestil na podlagi premoženjskega stanja od januarja 2011, s čimer se bodo ustvarili prihranki v višini vsaj 150 milijonov EUR (brez zadevnih upravnih stroškov);

(m)

zmanjšanje nakupa vojaške opreme (dobav) za vsaj 500 milijonov EUR v primerjavi z dejansko ravnjo leta 2010;

(n)

zmanjšanje odhodkov skladov socialnega zavarovanja za farmacevtske izdelke za 900 milijonov EUR zaradi dodatnega znižanja cen zdravil in novih postopkov javnih naročil ter odhodkov bolnišnic (vključno z odhodki za opremo) za vsaj 350 milijonov EUR;

(o)

spremembe v vodenju, vrednotenju in plačah javnih podjetij, s čimer se bodo ustvarili prihranki v višini vsaj 800 milijonov EUR;

(p)

zvišanje znižanih stopenj DDV s 5,5 % na 6,5 % ter z 11 % na 13 %, s čimer bi se zagotovilo vsaj 880 milijonov EUR; ter znižanje stopnje DDV, ki se uporablja za zdravila in hotelske namestitve, z 11 % na 6,5 %, pri čemer stroški brez prihrankov za sklade socialnega zavarovanja in bolnišnice, ki bi bili posledica nižje stopnje DDV na zdravila, ne smejo preseči 250 milijonov EUR;

(q)

okrepitev boja proti tihotapljenju goriva (vsaj 190 milijonov EUR);

(r)

zvišanje stroškov sodnih postopkov (vsaj 100 milijonov EUR);

(s)

izvajanje akcijskega načrta za pospešitev pobiranja davčnih dolgov (vsaj 200 milijonov EUR);

(t)

pospeševanje pobiranja davčnih kazni (vsaj 400 milijonov EUR);

(u)

pobiranje prihodkov, ki so posledica novega okvira davčnih sporov in postopkov (vsaj 300 milijonov EUR);

(v)

prihodki zaradi obnovitve licenc na področju telekomunikacij, ki bodo prenehale veljati (vsaj 350 milijonov EUR);

(w)

prihodki iz koncesij (vsaj 250 milijonov EUR);

(x)

načrt za prestrukturiranje atenskega prometnega omrežja (OASA). Cilj načrta je zmanjšanje izgub iz poslovanja družbe in zagotovitev njene ekonomske uspešnosti. Načrt vključuje zmanjšanje odhodkov za poslovanja družbe in povečanje tarif. Zahtevani ukrepi se izvedejo do marca 2011;

(y)

akt, s katerim se bo omejilo zaposlovanje v celotni osrednji državni upravi na razmerje, ki ne bo preseglo ene nove zaposlitve na pet upokojitev ali odpustov, brez sektorskih izjem in vključno z osebjem, ki se bo premestilo iz javnih podjetij v postopku prestrukturiranja na državne subjekte;

(z)

akte za okrepitev trga dela in zagotovi da: pogodbe na ravni podjetja prevladajo nad sektorskimi in poklicnimi pogodbami brez neupravičenih omejitev; kolektivne pogodbe na ravni podjetja niso omejene z zahtevami glede najmanjše velikosti podjetij; se odpravi razširitev sektorskih in poklicnih sporazumov na strani, ki v pogajanjih niso zastopane; se podaljša poskusna doba za nove zaposlitve; se odpravijo časovne omejitve pri uporabi agencij za začasno posredovanje dela; se odpravijo ovire za širšo uporabo pogodb z nedoločenim delovnim časom; se odpravi določba, ki določa višje urno plačilo za delavce, ki delajo s krajšim delovnim časom; in se dovoli bolj prožno upravljanje z delovnim časom, vključno z izmenskim delom s krajšim delovnim časom.

4.   Grčija do konca marca 2011 sprejme naslednje ukrepe:

(a)

objava celovitih dolgoročnih projekcij odhodkov za pokojnine do leta 2060 na podlagi zakonodajne reforme iz julija 2010. Projekcije zajemajo dopolnilne (pomožne) sisteme na podlagi celovitega sklopa podatkov, zbranih in obdelanih s strani nacionalnega aktuarskega organa. Projekcije strokovno oceni in potrdi Odbor za ekonomsko politiko;

(b)

vlada potrdi zaostala plačila, ki so se nabrala v letu 2010 in zmanjša tista iz prejšnjih let;

(c)

načrt proti utaji davkov, ki vključuje kvantitativne kazalce uspešnosti za odgovorno upravljanje prihodkov; sprejetje zakonodaje za racionalizacijo postopkov upravnih davčnih sporov in postopkov sodnega varstva ter zahtevanih aktov in postopkov, ki so potrebni za boljše obravnavanje kršitev, korupcije in slabih rezultatov davčnih uradnikov, vključno s pregonom v primerih kršitve dolžnosti; ter objava mesečnih poročil petih projektnih skupin proti utaji davkov, vključno z nizom kazalnikov napredka;

(d)

podroben akcijski načrt s časovnim okvirom za dokončanje in izvajanje poenostavljenega sistema plačil; priprava srednjeročnega načrta človeških virov za obdobje do leta 2013 v skladu s pravilom 1 zaposlitve na 5 odhodov, ki opredeljuje tudi načrte za prerazporeditev usposobljenega osebja na prednostna področja; ter objava mesečnih poročil o premikih osebja (prihodi, odhodi premestitve med subjekti) za nekatere vladne službe;

(e)

izvajanje obsežne reforme sistema zdravstvenega varstva, ki se je začela leta 2010, da se javni odhodki za zdravstveno varstvo obdržijo pri ali pod 6 % BDP; ukrepi, ki prinašajo prihranke pri farmacevtskih izdelkih v višini vsaj 2 milijard EUR v primerjavi z letom 2010, pri čemer znaša prihranek v letu 2011 vsaj 1 milijardo EUR; izboljšanje računovodskega sistema in sistema zaračunavanja storitev bolnišnic z: zaključkom uvedbe dvostavnega računovodskega sistema na podlagi nastanka poslovnih dogodkov v vseh bolnišnicah; uporabo enotnega kodnega sistema in skupnega registra za medicinsko opremo; izračunom zalog ter beleženjem pritoka in odtoka medicinske opreme v vseh bolnišnicah, ki uporabljajo enotni kodni sistem za medicinsko opremo; in pravočasnim izdajanjem računov za zdravstvene storitve (najkasneje v dveh mesecih) grškim skladom socialnega zavarovanja, drugim državam članicam in zasebnim zdravstvenim zavarovalnicam; ter zagotovitvijo, da bodo do konca leta 2011 vsaj 50 % količine zdravil, ki jo bodo porabile javne bolnišnice, sestavljala generična zdravila in zdravila brez patenta, pri čemer bodo morale vse javne bolnišnice farmacevtske izdelke obvezno nabavljati na podlagi aktivnih snovi;

(f)

da se prepreči izgube in slabo vodenje podjetij v državni lasti ter ustvari fiskalne prihranke v višini vsaj 800 milijonov EUR, sprejme akt, ki: zmanjšuje primarna plačila v javnih podjetjih za vsaj 10 % na ravni družbe; omejuje sekundarna plačila na 10 % primarnih plačil; določa zgornjo mejo bruto plač v višini 4 000 EUR na mesec (12 plačil na leto); zviša tarife mestnega prevoza za vsaj 30 %; vzpostavi ukrepe, ki bodo zmanjšali odhodke za poslovanje javnih družb za 15 % do 25 %; in sprejme akt za prestrukturiranje OASA;

(g)

nov zakonski okvir za lažje sklepanje koncesijskih sporazumov za regionalna letališča;

(h)

ustanovitev neodvisne projektne skupine s področja izobraževalne politike z namenom povečanja učinkovitosti javnega izobraževalnega sistema (osnovnošolsko, srednješolsko in visokošolsko izobraževanje) in doseganje učinkovitejše rabe virov;

(i)

sprejetje zakona za ustanovitev enotnega organa za javna naročila v skladu z akcijskim načrtom; ter vzpostavitev IT platforme za e-javna naročila in določitev vmesnih ciljev v skladu z akcijskim načrtom, vključno s: testno pilotno različico, dostopnostjo vseh funkcionalnosti za vse pogodbe ter postopnim uvajanjem obvezne uporabe sistema e-javnih naročil za naročila blaga, storitev ali gradenj.

5.   Grčija sprejme naslednje ukrepe do konca julija 2011:

(a)

parlamentu predlaga racionalizirano in enotno plačno lestvico za državni sektor, lokalne organe in druge agencije, ki se bo postopoma uvedla v treh letih, z nadomestili, ki ustrezajo produktivnosti in nalogam;

(b)

srednjeročni načrt zaposlovanja za obdobje do leta 2015 v skladu s pravilom 1 zaposlitve na 5 odhodov (1 na 10 v letu 2011). Načrt vključuje strožja pravila za začasno osebje, odpravo praznih delovnih mest in prerazporeditev usposobljenega osebja na prednostna področja ter upošteva podaljšanje delovnega časa v javnem sektorju;

(c)

podroben akcijski načrt s časovnim okvirom za dokončanje in izvajanje poenostavljenega sistema plačil v skladu s plačami v zasebnem sektorju, s čimer se bo doseglo zmanjšanje skupnega obsega sredstev za plače. Ta načrt temelji na rezultatih poročila, ki sta ga objavila ministrstvo za finance in enotni plačilni organ. Zakonodaja za poenostavljeni sistem plačil se postopno uvaja tri leta. Plače zaposlenih v podjetjih v državni lasti so skladne z novo plačilno lestvico za javni sektor;

(d)

okrepitev inšpektorata za delo, v katerem je zaposleno samo usposobljeno osebje in ima postavljene kvantitativne cilje glede števila pregledov, ki jih je treba opraviti;

(e)

akt o spremembi glavnih parametrov pokojninskega sistema, da se omeji povečanje porabe javnega sektorja za pokojnine v obdobju 2009–2060 na manj kot 2,5 % BDP, če se pri dolgoročnih projekcijah pokaže, da bi napovedano povečanje javnih odhodkov za pokojnine preseglo to vrednost. Nacionalni aktuarski organ nadaljuje s predložitvijo dolgoročnih projekcij odhodkov za pokojnine do leta 2060 v okviru sprejete reforme. Projekcije zajemajo glavne dopolnilne (pomožne) sheme (ETEAM, TEADY, MTPY) na podlagi celovitih podatkov, ki jih je zbral in obdelal nacionalni aktuarski organ

(f)

revizija seznama zahtevnih poklicev s ciljem, da bi poklici s tega seznama zajemali največ 10 % zaposlitev; novi seznam zahtevnih in nevarnih poklicev bo od 1. avgusta 2011 veljal za vse sedanje in prihodnje zaposlene;

(g)

zakonodaja za ustanovitev enotnega organa za javna naročila, katerega naloge, cilji, pristojnosti in pooblastila kot tudi rok za začetek veljavnosti so v skladu z akcijskim načrtom;

(h)

nadaljnji ukrepi za spodbujanje uporabe generičnih zdravil z: obveznim e-izdajanjem receptov na podlagi aktivnih snovi in cenejših generičnih zdravil, če so na voljo; povezovanjem nižje stopnje delitve stroškov z generičnimi zdravili, katerih cena je precej nižja od referenčne cene (pod 60 % referenčne cene), na podlagi izkušenj v drugih državah članicah EU; določitvijo najvišje cene generičnih zdravil na 60 % cene zdravil z blagovno znamko, ki vsebujejo podobno aktivno snov;

(i)

objava popisa premoženja v državni lasti, vključno z deleži v podjetjih, ki kotirajo oziroma ne kotirajo na borzi, in komercialno donosnimi nepremičninami in zemljo; ustanovitev generalnega sekretariata za razvoj nepremičnin, katerega cilji so izboljšanje upravljanja nepremičninskih sredstev, odprava obremenitev in priprava na privatizacijo;

(j)

srednjeročna fiskalna strategija do konca leta 2015, kakor je opisana v Prilogi I k temu sklepu, in zadevni izvedbeni akti. Srednjeročna fiskalna strategija določa trajne ukrepe za fiskalno konsolidacijo, ki zagotavljajo, da zgornja meja primanjkljaja za obdobje 2011–2015, kakor je bila določena s sklepom Sveta, ne bo presežena ter da se bo razmerje med dolgom in BDP trajnostno manjšalo;

(k)

privatizacija premoženja, vrednega vsaj 390 milijonov EUR; sprejetje privatizacijskega programa, katerega cilj je zbrati vsaj 15 milijard EUR do konca leta 2012, 22 milijard EUR do konca leta 2013, 35 milijard EUR do konca leta 2014 in vsaj 50 milijard EUR do konca leta 2015; prihodki od prodaje premoženja (nepremičnine, koncesije in finančno premoženje) se uporabijo za odplačilo dolga in ne bodo zmanjšali prizadevanj za fiskalno konsolidacijo za izpolnitev zgornjih mej primanjkljaja iz člena 1(2);

(l)

ustanovitev privatizacijskega sklada z dobrim upravljanjem, da bi se pospešil proces privatizacije ter zagotovila nepovratnost in profesionalno vodenje. Sklad pridobi zakonito lastninsko pravico na sredstvih, ki se privatizirajo. Sklad ne more zastaviti sredstev na način, ki bi bil v nasprotju z njegovim namenom, torej privatizacijo premoženja;

(m)

predlaga zakonodajne akte o zapiranju, združevanju in zmanjševanju nedonosnih subjektov;

(n)

ukrepi za okrepitev nadzora nad odhodki: sklep, ki določa usposobljenost in odgovornosti računovodij, ki se jih imenuje v vseh resornih ministrstvih in katerih naloga je zagotavljati trden finančni nadzor;

(o)

nova merila in pogoji za pogodbe, ki jih skladi socialnega zavarovanja sklepajo z vsemi ponudniki zdravstvenih storitev, katerih namen je zagotovitev ciljnega zmanjšanja porabe; skrbi za skupno nabavo zdravstvenih storitev in blaga, da bi se s sporazumi o količinskih popustih doseglo znatno zmanjšanje odhodkov za vsaj 25 % v primerjavi z letom 2010;

(p)

objava zavezujočih smernic glede izdajanja receptov za zdravnike na podlagi mednarodnih smernic za izdajanje receptov, da bi se zagotovila stroškovno učinkovita uporaba zdravil; objava in stalno posodabljanje pozitivnega seznama zdravil, za katere se dobi povračilo;

(q)

priprava kratkoročnega do srednjeročnega načrta za reorganizacijo in prestrukturiranje bolnišnic, da bi se zmanjšala sedanja neučinkovitost, uporabile ekonomije obsega in izboljšala kakovost oskrbe pacientov. Cilj je zmanjšati stroške bolnišnic za vsaj 10 % v letu 2011 in za dodatnih 5 % v letu 2012 poleg zmanjšanja v prejšnjem letu.

6.   Grčija do konca septembra 2011 sprejme naslednje ukrepe:

(a)

proračun za leto 2012 v skladu s srednjeročno fiskalno strategijo in cilj upoštevati zgornje meje primanjkljaja iz člena 1(2);

(b)

zmanjšanje davčnih ovir za združitve in prevzeme;

(c)

poenostavitev postopka carinjenja za izvoz in uvoz;

(d)

dodatno povišanje stopenj črpanja strukturnih in kohezijskih skladov;

(e)

popolno izvajanje programa boljše pravne ureditve, da se za 20 % zmanjša upravno breme (glede na leto 2008);

(f)

zakonodaja o zapiranju, združevanju in zmanjševanju velikih nedonosnih subjektov;

(g)

ukrepi za zmanjšanje stroškov javnih naročil in tretjih oseb v podjetjih v državni lasti, posodobitev tarif, ustanavljanje novih poslovnih dejavnosti ter zmanjšanje stroškov osebja z dokončanjem in izvajanjem načrta za omejevanje zaposlovanja. Preveliko število osebja, ki se ga ne da zmanjšati s pravilom 1 zaposlitve na 5 odhodov (1 na 10 v letu 2011), se obravnava z neprostovoljnim odpuščanjem in dopusti (rezervna delovna sila). To pravilo je brez sektorskih izjem; velja tudi za osebje, premeščeno iz javnih podjetij v druge državne subjekte potem ko je ASEP preveril poklicno usposobljenost na podlagi svojih običajnih ocenjevalnih meril. Osebje, ki predstavlja rezervno delovno silo, največ 12 mesecev prejema 60 % njihove plače, po tem obdobju pa se odpusti;

(h)

pravni okvir, ki omogoča hitro dodelitev rabe zemljišč in pospešuje registracijo zemljišč v državni rasti;

(i)

akt, ki omogoča spodbujanje naložb v sektor turizma (turistični kraji in sekundarne turistične namestitve) in bi skupaj z zakonom o rabi zemljišč omogočil pospešitev procesa privatizacije zemljiških parcel, s katerimi upravlja grška agencija za turistične nepremičnine (ETA);

(j)

zaključek funkcionalnega pregleda obstoječih socialnih programov; ocena rezultatov druge in končne faze neodvisnega funkcionalnega pregleda osrednje uprave s strani vlade; zakonodaja in ukrepi za izvajanje operativnih priporočil za prvo fazo funkcionalnega pregleda javne uprave na osrednji ravni in celovitega pregleda obstoječih socialnih programov;

(k)

podroben pregled delovanja sekundarnih/dopolnilnih javnih pokojninskih skladov, vključno s socialnimi skladi in shemami enkratnih pavšalnih plačil. Cilj pregleda je stabilizirati odhodke za pokojnine, zagotoviti proračunsko nevtralnost teh shem ter zagotoviti srednjeročno in dolgoročno vzdržnost sistema. S pregledom se zagotovi: dodatno zmanjšanje števila obstoječih skladov; odprava neravnovesij v skladih s primanjkljajem; stabilizacija trenutne porabe na trajnostni ravni z ustreznimi prilagoditvami, do katerih naj bi prišlo po 1. januarju 2012; dolgoročna vzdržnost sekundarnih shem s strogo povezavo med prispevki in storitvami;

(l)

opredelitev shem, pri katerih pavšalni zneski, plačani ob upokojitvi, niso skladni s plačanimi prispevki, da bi se prilagodila plačila do konca decembra 2011;

(m)

nadaljnji ukrepi za stroškovno učinkovito razširitev e-izdajanja receptov za zdravila, diagnostike in napotitve zdravnikov na vse sklade socialnega zavarovanja, zdravstvene domove in bolnišnice; vlada v skladu s pravili EU o javnih naročilih opravi razpisne postopke, ki so potrebni za izvajanje celovitega in enotnega informacijskega sistema zdravstvenega varstva (e-sistem zdravstvenega varstva);

(n)

nadaljnji ukrepi za zagotovitev, da vsaj 30 % količine zdravil, ki jih porabijo javne bolnišnice, sestavljajo generična zdravila, katerih cena je nižja od cene podobnih zdravil z blagovno znamko, in zdravila brez patenta, pri čemer bi morale zlasti vse javne bolnišnice farmacevtske izdelke obvezno nabavljati na podlagi aktivnih snovi;

(o)

sklepi o ustanovitvi enotnega organa za javna naročila (SPPA) in določitvi položaja njegovega osebja ter tudi o organizaciji človeških virov in storitev organa v skladu z določbami zakona o SPPA; o imenovanju članov SPPA;

(p)

objava mesečnih podatkov o premikih osebja (prihodi, odhodi, premestitve med subjekti) za nekatere vladne službe.

7.   Grčija sprejme naslednje ukrepe do konca decembra 2011:

(a)

dokončno sprejetje proračuna za leto 2012;

(b)

okrepitev vodstvene sposobnosti vseh organov upravljanja in posredniških teles operativnih programov v okviru nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013 in certificiranje po ISO 9001:2008 (vodenje kakovosti);

(c)

sistem izračuna bolnišničnih stroškov glede na posamezni primer, ki se bo uporabil za namene proračuna od leta 2013 dalje;

(d)

akti za izvajanje operativnih priporočil za prvo fazo funkcionalnega pregleda javne uprave na osrednji ravni in celovitega pregleda obstoječih socialnih programov; ocena rezultatov druge in končne faze neodvisnega funkcionalnega pregleda osrednje uprave;

(e)

začetek delovanja enotnega organa za javna naročila s sredstvi, potrebnimi za izpolnitev njegovih nalog, ciljev, pristojnosti in pooblastil, kakor so opredeljeni v akcijskem načrtu;

(f)

pregled pristojbin za zdravstvene storitve, ki se naročajo pri zasebnih izvajalcih, da bi se s tem povezani stroški zmanjšali za vsaj 15 % v letu 2011 in za dodatnih 15 % v letu 2012;

(g)

ukrepi za poenostavitev davčnega sistema, razširitev osnov in zmanjšanje davčnih stopenj na fiskalno nevtralen način v zvezi z dohodnino, davkom od dobička pravnih oseb in DDV;

(h)

nadaljnji ukrepi za zagotovitev, da vsaj 50 % količine zdravil, ki jih porabijo javne bolnišnice, sestavljajo generična zdravila, katerih cena je nižja od cene podobnih zdravil z blagovno znamko, in zdravila brez patenta, pri čemer bi morale zlasti vse javne bolnišnice farmacevtske izdelke obvezno nabavljati na podlagi aktivne snovi.

8.   Grčija do konca marca 2012 sprejme naslednje ukrepe:

(a)

reforma sekundarnih/dopolnilnih pokojninskih sistemov z združitvijo skladov in začetkom izračunavanja nadomestil na podlagi novega pojmovno opredeljenega prispevnega sistema; zamrznitev nominalnih dopolnilnih pokojnin in znižanje nadomestitvenih stopenj za pridobljene pravice v skladih, ki imajo primanjkljaj, na podlagi aktuarske študije, ki jo pripravi nacionalni aktuarski organ. Če se aktuarska študija ne pripravi, se nadomestitvene stopnje znižajo s 1. januarjem 2012 z namenom izognitve primanjkljajem;

(b)

izračun stopenj dobička lekarn kot pavšalnega zneska ali pavšalne takse v kombinaciji z majhno stopnjo dobička, da bi se skupna stopnja dobička zmanjšala na največ 15 %, vključno z najdražjimi zdravili.

Člen 3

Grčija v celoti sodeluje s Komisijo in ji na njeno utemeljeno zahtevo takoj pošlje vse podatke ali dokumente, ki so potrebni za spremljanje upoštevanja tega sklepa.

Člen 4

1.   Grčija vsako četrtletje Svetu in Komisiji predloži poročilo, v katerem so opisani ukrepi politike, ki jih je sprejela za izpolnitev zahtev tega sklepa.

2.   Poročila iz odstavka 1 vsebujejo podrobne informacije o:

(a)

konkretnih ukrepih, izvedenih do roka za poročilo, za izpolnitev zahtev tega sklepa, vključno s kvantitativno opredeljenim proračunskim vplivom teh ukrepov;

(b)

konkretnih ukrepih, ki naj bi se izvedli po roku za poročilo, za izpolnitev zahtev tega sklepa, časovnem načrtu za njihovo izvajanje in oceni njihovega proračunskega vpliva;

(c)

mesečnem izvrševanju državnega proračuna;

(d)

medletnih podatkih o izvrševanju proračuna na področju socialne varnosti, lokalnih oblasti in izvenproračunskih sredstev;

(e)

izdajah državnega dolga in njegovem odplačevanju;

(f)

razvoju na področju stalnega in začasnega zaposlovanja v javnem sektorju;

(g)

državnih odhodkih, ki čakajo na izplačilo, z določitvijo zapadlih izplačil;

(h)

finančnem stanju javnih podjetij in drugih javnih subjektov.

3.   Komisija in Svet analizirata poročila z namenom oceniti, če Grčija spoštuje ta sklep. V okviru teh ocen lahko Komisija navede ukrepe, ki so potrebni za upoštevanje postopka prilagoditve, določenega v tem sklepu za zmanjšanje čezmernega primanjkljaja.

Člen 5

Sklep 2010/320/EU se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeni sklep se štejejo za sklicevanja na ta sklep in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge III.

Člen 6

Ta sklep učinkuje z dnem uradnega obvestila.

Člen 7

Ta sklep je naslovljen na Helensko republiko.

V Bruslju, 12. julija 2011

Za Svet

Predsednik

M. SAWICKI


(1)  UL L 145, 11.6.2010, str. 6.

(2)  Glej Prilogo I.

(3)  UL L 209, 2.8.1997, str. 6.

(4)  Eurostatovo sporočilo za javnost 55/2010, 22. april 2010.

(5)  Eurostatovo sporočilo za javnost 60/2011, 26. april 2011.

(6)  Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L 376, 27.12.2006, str. 36).

(7)  Uredba Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti (UL L 310, 30.11.1996, str. 1).

(8)  Uredba Komisije (ES) št. 264/2000 z dne 3. februarja 2000 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 2223/96 glede kratkoročne statistike javnih financ (UL L 29, 4.2.2000, str. 4).

(9)  Uredba (ES) št. 1221/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o četrtletnih nefinančnih računih sektorja država (UL L 179, 9.7.2002, str. 1).

(10)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 501/2004 z dne 10. marca 2004 o četrtletnih finančnih računih sektorja država (UL L 81, 19.3.2004, str. 1).

(11)  Uredba Sveta (ES) št. 1222/2004 z dne 28. junija 2004 o zbiranju in posredovanju podatkov o četrtletnem javnem dolgu (UL L 233, 2.7.2004, str. 1).

(12)  Uredba (ES) št. 1161/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2005 o sestavljanju četrtletnih nefinančnih računov po institucionalnih sektorjih (UL L 191, 22.7.2005, str. 22).

(13)  Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164).

(14)  Uredba Sveta (ES) št. 479/2009 z dne 25. maja 2009 o uporabi Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki je priloga k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (UL L 145, 10.6.2009, str. 1).


PRILOGA I

Ukrepi srednjeročne fiskalne strategije

(kot so navedeni v členu 2(5) tega sklepa)

Srednjeročna fiskalna strategija do leta 2015 bo vključevala naslednje:

 

Zmanjšanje plač za vsaj 770 milijonov EUR leta 2011, dodatnih 600 milijonov EUR leta 2012, 448 milijonov EUR leta 2013, 306 milijonov EUR leta 2014 in 71 milijonov EUR leta 2015 s postopnim zmanjševanjem števila zaposlenih z višjim številom odhodov kot pri pravilu 1 zaposlitve na 5 odhodov (1 na 10 leta 2011); povišanjem števila delovnih ur na teden za zaposlene v javnem sektorju s 37,5 na 40 ur in znižanjem plačil za nadurno delo; zmanjšanjem števila odborov in svetov, ki prejemajo plačila; znižanjem drugih dodatnih nadomestil, dodatkov in bonusov; zmanjšanjem števila pogodbenih delavcev (50 % leta 2011 ter dodatnih 10 % leta 2012 in pozneje); začasno zamrznitvijo samodejnega napredovanja; uvedbo nove lestvice plačil; uvedbo dela s krajšim delovnim časom v javnem sektorju in neplačanega dopusta; zmanjšanjem števila sprejetih v vojaške in policijske akademije, premestitvijo presežka zaposlenih k rezervi delovne sile s plačo v povprečju 60 % plače do 12 mesecev in zmanjšanjem dodatka za produktivnost za 50 %.

 

Zmanjšanje državnih odhodkov za poslovanje za vsaj 190 milijonov EUR leta 2011, dodatnih 92 milijonov EUR leta 2012, 161 milijonov EUR leta 2013, 323 milijonov EUR leta 2014 in 370 milijonov EUR leta 2015 z uporabo e-javnih naročil za vsa javna naročila; racionalizacijo izdatkov za energijo javnih služb; zmanjšanjem izdatkov za najeme z učinkovitejšo rabo javne lastnine; zmanjšanjem vseh telekomunikacijskih izdatkov, odpravo brezplačnega razdeljevanja časopisov; zmanjšanjem vseh odhodkov za poslovanje v okviru rednega proračuna; uporabo meril za javno porabo po enoletnem popolnem delovanju MIS za splošne javnofinančne odhodke.

 

Zmanjšanje izdatkov zunajproračunskih skladov ter prenos na druge subjekte vsaj 540 milijonov EUR leta 2011, dodatnih 150 milijonov EUR leta 2012, 200 milijonov EUR leta 2013, 200 milijonov EUR leta 2014 in 150 milijonov EUR leta 2015 z oceno nalog, uspešnosti in izdatkov vseh subjektov, subvencioniranih s strani javnega sektorja, njihovih združitev in zaprtij; združitvijo/zaprtjem in zmanjšanjem subvencij za izobraževalne ustanove (šole, visokošolske ustanove); zmanjšanjem državnih podpor subjektom zunaj osrednje državne uprave ter izdelavo akcijskega načrta za zaprtje, združitev in zmanjšanje velikosti subjektov.

 

Realizacijo prihrankov v podjetjih v državni lasti v višini vsaj 414 milijonov EUR leta 2012, dodatnih 329 milijonov EUR leta 2013, 297 milijonov EUR leta 2014 in 274 milijonov EUR leta 2015 s povečanjem prihodkov OSE, OASA in drugih podjetij, izvajanjem načrtov za prestrukturiranje in privatizacijo podjetij Hellenic Defence Systems, Hellenic Aeronautical Industry in Hellenic Horse Racing Corporation; prodajo premoženja podjetij, ki ni povezano z glavnimi dejavnostmi; zmanjšanjem izdatkov za zaposlene; zmanjšanjem izdatkov za poslovanje; združitvami in zaprtji podjetij.

 

Zmanjšanje operativnih odhodkov, povezanih z obrambo, za vsaj 133 milijonov EUR leta 2013 in dodatnih 133 milijonov EUR leta 2014 ter 134 milijonov EUR leta 2015 poleg zmanjšanja javnih naročil za vojaško opremo (dobave) v višini 830 milijonov EUR od leta 2010 do leta 2015.

 

Zmanjšanje odhodkov za zdravstveno varstvo in za farmacevtske izdelke za vsaj 310 milijonov EUR leta 2011, dodatnih 697 milijonov EUR leta 2012, 349 milijonov EUR leta 2013, 303 milijone EUR leta 2014 in 463 milijonov EUR leta 2015 z izvajanjem novega „načrta za zdravje“ in s tem povezanim zmanjšanjem izdatkov za bolnišnice; ponovno oceno nalog in izdatkov subjektov, ki niso bolnišnice in so pod nadzorom; uvedbo osrednjega sistema javnih naročil; zmanjšanjem povprečnih stroškov na bolnika z uporabo sistema skupine primerljivih primerov („case mixing“); zmanjšanjem storitev za nezavarovane osebe (funkcija nadzora dostopa do oskrbe); uvedbo zaračunavanja storitev, nudenih tujim državljanom; delovanjem nacionalne organizacije za primarno zdravstveno varstvo (EOPI); preverjanjem z roko napisanih receptov s strani organizacije IKA; razširitvijo seznama farmacevtskih izdelkov, za katere ni potreben recept; novimi cenami zdravil; določanjem cen zavarovanja s strani sektorja za socialno varnost in popolno uvedbo sistema elektronskih receptov.

 

Zmanjšanje socialnih prejemkov za vsaj 1 188 milijonov EUR leta 2011, dodatnih 1 230 milijonov EUR leta 2012, 1 025 milijonov EUR leta 2013, 1 010 milijonov EUR leta 2014 in 700 milijonov EUR leta 2015 s prilagoditvijo dopolnilnih pokojninskih sistemov in nato z zamrznitvijo do leta 2015; zamrznitvijo osnovnih pokojnin; reformo sistema invalidskih pokojnin; popisom upokojencev in navzkrižnim preverjanjem osebnih podatkov ter polno uporabo številke socialnega zavarovanja in zgornje meje pokojnin; racionalizacijo meril za upokojence (EKAA); racionalizacijo prejemkov in upravičencev organizacij OEE-OEK in OAED; zmanjšanjem pavšalnih zneskov, plačanih ob upokojitvi; navzkrižnim preverjanjem osebnih podatkov pri uvedbi zgornjih mej za delojemalce, ki se lahko pridružijo shemam organizacije OAED; znižanjem temeljne pokojnine organizacije OGA in spodnjih pokojninskih pragov drugih skladov socialnega zavarovanja ter zaostritvijo meril na podlagi stalnega prebivališča; zmanjšanjem izdatkov za socialne prejemke z navzkrižnim preverjanjem podatkov; enotno ureditvijo zdravstvenih storitev za vse sklade socialnega zavarovanja; enotnimi pogodbami z zasebnimi bolnišnicami in zdravstvenimi centri; pregledom socialnih prejemkov v gotovini in v naravi s ciljem ukinitve najmanj učinkovitih; povečanjem posebnega pokojninskega prispevka (zakon 3863/2010) za upokojence, katerih mesečna pokojnina presega 1 700 EUR; povečanjem posebnega prispevka za socialno varnost, ki ga plačujejo upokojenci pod 60. letom starosti, katerih mesečna pokojnina presega 1 700 EUR; uvedbo posebnega prispevka po stopnjah za dopolnilne pokojnine nad 300 EUR na mesec in zmanjšanjem transferjev, namenjenih NAT (pokojninska shema za mornarje) in pokojninski shemi OTE s hkratnim zmanjšanjem odhodkov za pokojnine ali povečanjem prispevkov upravičencev.

 

Zmanjšanje državnih transferjev lokalnim upravam za vsaj 150 milijonov EUR leta 2011 ter dodatnih 355 milijonov EUR leta 2012, 345 milijonov EUR leta 2013, 350 milijonov EUR leta 2014 in 305 milijonov EUR leta 2015. Ta zmanjšanja se bodo dosegla predvsem z zmanjšanji odhodkov lokalnih uprav, ki bodo znašali najmanj 150 milijonov EUR leta 2011 ter dodatnih 250 milijonov EUR leta 2012, 175 milijonov EUR leta 2013, 170 milijonov EUR leta 2014 in 160 milijonov EUR leta 2015. Poleg tega se bodo lastni prihodki lokalnih uprav povečali za vsaj 105 milijonov EUR leta 2012, dodatnih 170 milijonov EUR leta 2013, 130 milijonov EUR leta 2014 in 145 milijonov EUR leta 2015 s povečanjem prihodkov iz cestnin, pristojbin, pravic in drugih virov prihodkov po združitvi lokalnih uprav ter izboljšanjem spoštovanja davčnih predpisov na lokalni ravni po uvedbi zahteve za predložitev potrdila o plačilu lokalnega davka.

 

Zmanjšanje odhodkov v okviru proračuna za javne naložbe (domače javne naložbe in z naložbami povezane podpore) in upravnih stroškov za 950 milijonov EUR leta 2011, od tega bo 350 milijonov EUR trajnih, ter dodatnih 154 milijonov EUR (upravni stroški) leta 2012.

 

Povišanje davkov za vsaj 2 017 milijonov EUR leta 2011, dodatnih 3 678 milijonov EUR leta 2012, 156 milijonov EUR leta 2013 in 685 milijonov EUR leta 2014 s povišanjem stopnje DDV za restavracije in bare s 13 % na 23 % od septembra 2011; povišanjem davkov na nepremičnine; znižanjem praga za neobdavčeni dohodek na 8 000 EUR in uvedbo progresivnega solidarnostnega prispevka; povečanjem pavšalnega predplačila davka in dajatev za samozaposlene; zmanjšanjem davčnih oprostitev/odhodkov; spremembo davčne ureditve za tobačne izdelke, vključno s pospešenim plačevanjem trošarin, in davčne strukture; uvedbo trošarin za brezalkoholne pijače; uvedbo trošarin za zemeljski plin in utekočinjen plin; odpravo davčne ugodnosti za kurilno olje (za podjetja od oktobra 2011 naprej in postopoma za gospodinjstva od oktobra 2011 do oktobra 2013); povišanjem davka na vozila; izrednimi prispevki za vozila, motorje in bazene; povišanjem denarnih kazni za nedovoljene gradnje in reševanjem kršitev predpisov načrtovanja; obdavčitvijo zasebnih čolnov in jaht; posebno dajatvijo za nepremičnine z visoko vrednostjo; ter posebno dajatvijo za prostore, v katerih se kadi.

 

Izboljšanje spoštovanja davčnih predpisov za vsaj 878 milijonov EUR leta 2013, dodatnih 975 milijonov EUR leta 2014 in 1 147 milijonov EUR leta 2015.

 

Povišanje socialnih prispevkov za vsaj 629 milijonov EUR leta 2011, dodatnih 259 milijonov EUR leta 2012, 714 milijonov EUR leta 2013, 1 139 milijonov EUR leta 2014 in 504 milijone EUR leta 2015 s polno uvedbo enotnega načina plačila za plače in prispevke za zavarovanje; povišanjem prispevnih stopenj za upravičence organizacij OGA in ETAA; ustanovitvijo solidarnostnega sklada za upravičence organizacije OAEE; prilagoditvijo prispevka za primer brezposelnosti za zaposlene v zasebnem sektorju; uvedbo prispevka za primer brezposelnosti za samozaposlene; uvedbo prispevka za primer brezposelnosti za zaposlene v javnem sektorju, vključno s podjetji v državni lasti, lokalno upravo in drugimi javnimi subjekti.


PRILOGA II

Razveljavljeni sklepi s seznamom njihovih zaporednih sprememb

Sklep Sveta 2010/320/EU

(UL L 145, 11.6.2010, str. 6)

Sklep Sveta 2010/486/EU

(UL L 241, 14.9.2010, str. 12)

Sklep Sveta 2011/57/EU

(UL L 26, 29.1.2011, str. 15)

Sklep Sveta 2011/257/EU

(UL L 110, 29.4.2011, str. 26)


PRILOGA III

Korelacijska tabela

Sklep 2010/320/EU

Ta sklep

Člen 1

Člen 1

Člen 2(1)

Člen 2(1)

Člen 2(2), uvodno besedilo

Člen 2(2), uvodno besedilo

Člen 2(2)(a)

Člen 2(2)(a)

Člen 2(2)(c)

Člen 2(2)(b)

Člen 2(2)(d)

Člen 2(2)(c)

Člen 2(2)(e)

Člen 2(2)(d)

Člen 2(2)(f)

Člen 2(2)(e)

Člen 2(2)(g)

Člen 2(2)(f)

Člen 2(2)(h)

Člen 2(2)(g)

Člen 2(2)(i)

Člen 2(2)(h)

Člen 2(2)(j)

Člen 2(2)(i)

Člen 2(2)(k)

Člen 2(2)(j)

Člen 2(2)(l)

Člen 2(2)(k)

Člen 2(2)(m)

Člen 2(2)(l)

Člen 2(2)(n)

Člen 2(2)(m)

Člen 2(2)(o)

Člen 2(2)(n)

Člen 2(2)(p)

Člen 2(2)(o)

Člen 2(2)(q)

Člen 2(2)(p)

Člen 2(3), uvodno besedilo

Člen 2(3), uvodno besedilo

Člen 2(3)(a)

Člen 2(3)(a)

Člen 2(3)(b)

Člen 2(3)(b)

Člen 2(3)(f)

Člen 2(3)(c)

Člen 2(3)(i)

Člen 2(3)(d)

Člen 2(3)(j)

Člen 2(3)(e)

Člen 2(3)(k)

Člen 2(3)(l)

Člen 2(3)(f)

Člen 2(3)(m)

Člen 2(3)(g)

Člen 2(3)(n)

Člen 2(3)(h)

Člen 2(3)(o)

Člen 2(3)(i)

Člen 2(3)(q)

Člen 2(3)(j)

Člen 2(3)(r)

Člen 2(3)(k)

Člen 2(3)(s)

Člen 2(3)(l)

Člen 2(3)(t)

Člen 2(3)(m)

Člen 2(3)(u)

Člen 2(3)(n)

Člen 2(3)(v)

Člen 2(3)(o)

Člen 2(3)(w)

Člen 2(3)(x)

Člen 2(3)(p)

Člen 2(3)(y)

Člen 2(3)(q)

Člen 2(3)(z)

Člen 2(3)(r)

Člen 2(3)(aa)

Člen 2(3)(s)

Člen 2(3)(bb)

Člen 2(3)(t)

Člen 2(3)(cc)

Člen 2(3)(u)

Člen 2(3)(dd)

Člen 2(3)(v)

Člen 2(3)(ee)

Člen 2(3)(w)

Člen 2(3)(ff)

Člen 2(3)(x)

Člen 2(3)(gg)

Člen 2(3)(y)

Člen 2(3)(hh)

Člen 2(3)(z)

Člen 2(4), uvodno besedilo

Člen 2(4), uvodno besedilo

Člen 2(4)(b)

Člen 2(4)(a)

Člen 2(4)(c)

Člen 2(4)(b)

Člen 2(4)(d)

Člen 2(4)(e)

Člen 2(4)(c)

Člen 2(4)(f)

Člen 2(4)(d)

Člen 2(4)(g)

Člen 2(4)(e)

Člen 2(4)(h)

Člen 2(4)(f)

Člen 2(4)(i)

Člen 2(4)(g)

Člen 2(4)(j)

Člen 2(4)(h)

Člen 2(4)(k)

Člen 2(4)(i)

Člen 2(4)(l)

Člen 2(5), uvodno besedilo

Člen 2(5), uvodno besedilo

Člen 2(5)(a)

Člen 2(5)(a)

Člen 2(5)(b)

Člen 2(5)(b) in (c)

Člen 2(5)(c)

Člen 2(5)(d)

Člen 2(5)(d)

Člen 2(5)(e)

Člen 2(5)(e)

Člen 2(5)(f)

Člen 2(5)(f)

Člen 2(5)(g)

Člen 2(5)(g)

Člen 2(5)(h)

Člen 2(5)(h)

Člen 2(5)(i)

Člen 2(5)(i)

Člen 2(5)(j)–(q)

Člen 2(6), uvodno besedilo

Člen 2(6), uvodno besedilo

Člen 2(6)(a)

Člen 2(6)(a)

Člen 2(6)(b)

Člen 2(6)(b)

Člen 2(6)(c)

Člen 2(6)(c)

Člen 2(6)(d)

Člen 2(6)(d)

Člen 2(6)(e)

Člen 2(6)(e)

Člen 2(6)(f)

Člen 2(6)(f)–(p)

Člen 2(7), uvodno besedilo

Člen 2(7), uvodno besedilo

Člen 2(7)(a)

Člen 2(7)(a)

Člen 2(7)(b)

Člen 2(7)(b)

Člen 2(7)(d)

Člen 2(7)(c)

Člen 2(7)(e)

Člen 2(7)(d)

Člen 2(7)(f)

Člen 2(7)(e)

Člen 2(7)(f)–(h)

Člen 2(8), uvodno besedilo

Člen 2(8), uvodno besedilo

Člen 2(8)(a)

Člen 2(8)(a)

Člen 2(8)(b)

Člen 3

Člen 3

Člen 4

Člen 4

Člen 5

Člen 5

Člen 6

Člen 6

Člen 7

Priloge I, II in III


15.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/53


SKLEP SVETA 2011/735/SZVP

z dne 14. novembra 2011

o spremembah Sklepa 2011/273/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 9. maja 2011 sprejel Sklep 2011/273/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji (1).

(2)

Evropski svet je 23. oktobra 2011 sporočil, da bo EU uvedla nadaljnje ukrepe proti režimu v Siriji, ki jih bo ohranila, dokler se bo zatiranje civilnega prebivalstva nadaljevalo.

(3)

Svet meni, da je uvedba dodatnih omejevalnih ukrepov nujna zaradi hudih razmer v Siriji.

(4)

Evropska investicijska banka bi morala ustaviti izvrševanje izplačil ali drugih plačil na podlagi veljavnih posojilnih pogodb s Sirijo ali v povezavi z njimi ter izvajanje pogodb za storitve tehnične pomoči državnim projektom v Siriji.

(5)

Razen tega bi bilo treba posodobiti informacije o osebi s seznama iz Priloge I k Sklepu 2011/273/SZVP.

(6)

Zato bi bilo treba ustrezno spremeniti Sklep 2011/273/SZVP –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V Sklep Sveta 2011/273/SZVP se vstavi naslednji člen:

"Člen 2e

Prepovedano je, da bi:

(a)

Evropska investicijska banka (EIB) izvrševala izplačila ali plačila na podlagi veljavnih posojilnih pogodb sklenjenih s Sirijo, ali v povezavi s temi pogodbami;

(b)

EIB izvajala veljavne pogodbe za storitve tehnične pomoči državnim projektom v Siriji.".

Člen 2

V Prilogi I Sklepa 2011/273/SZVP se podatki o osebi Nizar AL-ASSAAD nadomestijo s podatki iz priloge k temu sklepu.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 14. novembra 2011

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 121, 10.5.2011, str. 11.


PRILOGA

Podatki o osebi iz člena 2

 

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Nizar Al-Assad

(Image)

bratranec Basharja Al-Assada; nekdanji vodja podjetja "Nizar Oilfield Supplies".

Tesen sodelavec ključnih vladnih uradnikov. Financira Šabiho na območju Latakije.

23.8.2011


15.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/55


IZVEDBENI SKLEP SVETA 2011/736/SZVP

z dne 14. novembra 2011

o izvajanju Sklepa 2011/273/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 31(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 9. maja 2011 sprejel Sklep 2011/273/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji. (1)

(2)

Evropski svet je 23. oktobra 2011 sporočil, da bi EU uvedla nadaljnje ukrepe proti sirijskemu režimu, ki jih bo ohranila, dokler se bo nadaljevalo zatiranje civilnega prebivalstva.

(3)

Svet meni, da je zaradi hudih razmer v Siriji nujno uvesti dodatne omejevalne ukrepe.

(4)

Na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge k Sklepu 2011/273/SZVP bi bilo treba vključiti še druge osebe.

(5)

Sklep 2011/273/SZVP bi bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Osebe s seznama iz Priloge k temu sklepu se dodajo na seznam iz Priloge I k Sklepu 2011/273/SZVP.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 14. novembra 2011

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 121, 10.5.2011, str. 11.


PRILOGA

Osebe iz člena 1

 

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

general major Jumah Al-Ahmad

 

poveljnik posebnih sil; odgovoren za uporabo sile nad protestniki po vsej Siriji

14.11.2011

2.

polkovnik Lu'ai al-Ali

 

vodja sirijske vojaške obveščevalne službe v mestu Dera'a; odgovoren za nasilje nad protestniki v mestu Dera'a

14.11.2011

3.

generalpolkovnik Ali Abdullah Ayyub

 

namestnik načelnika generalštaba (kadrovanje); odgovoren za uporabo sile nad protestniki po vsej Siriji

14.11.2011

4.

generalpolkovnik Jasim al-Furayj

 

načelnik generalštaba; odgovoren za uporabo sile nad protestniki po vsej Siriji

14.11.2011

5.

general Aous (Aws) ASLAN

Rojen 1958.

vodja bataljona republikanske garde; tesen sodelavec Maherja al-ASSADA in predsednika al-ASSADA; sodelovanje pri nasilnem zatiranju civilnega prebivalstva po celotnem sirijskem ozemlju

14.11.2011

6.

general Ghassan BELAL

 

general, poveljujoč rezervnim sestavam 4. divizije; svetovalec Maherja al-ASSADA in koordinator varnostnih operacij; odgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva po celotnem sirijskem ozemlju

14.11.2011

7.

Abdullah BERRI

 

vodi milico družine BERRI; odgovoren za provladne milice, vpletene v nasilno zatiranje civilnega prebivalstva v ALEPU

14.11.2011

8.

George CHAOUI

 

član sirijske elektronske vojske (Syrian Electronic Army); sodelovanje pri nasilnem zatiranju civilnega prebivalstva in ščuvanje proti civilnemu prebivalstvu po celotnem sirijskem ozemlju

14.11.2011

9.

general major Zuhair Hamad

 

namestnik vodje splošne obveščevalne službe; odgovoren za uporabo sile po vsej Siriji ter za ustrahovanje in mučenje protestnikov

14.11.2011

10.

Amar ISMAEL

 

civilist –vodja sirijske elektronske vojske (Syrian Electronic Army), tj. obveščevalne službe kopenskih sil; sodelovanje pri nasilnem zatiranju civilnega prebivalstva in ščuvanje proti temu prebivalstvu po celotnem sirijskem ozemlju

14.11.2011

11.

Mujahed ISMAIL

 

član sirijske elektronske vojske (Syrian Electronic Army); sodelovanje pri nasilnem zatiranju civilnega prebivalstva in ščuvanje proti temu prebivalstvu po celotnem sirijskem ozemlju

14.11.2011

12.

Saqr KHAYR BEK

 

namestnik ministra za notranje zadeve; odgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva v Siriji

14.11.2011

13.

generalmajor Nazih

 

namestnik direktorja splošne obveščevalne službe, odgovoren za uporabo sile po vsej Siriji ter za ustrahovanje in mučenje protestnikov

14.11.2011

14.

Kifah MOULHEM

 

poveljnik bataljona 4. divizije; odgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva v Deïr el-Zoru

14.11.2011

15.

generalmajor Wajih Mahmud

 

poveljnik 18. oklepne divizije, odgovoren za nasilje nad protestniki v mestu Homs

14.11.2011

16.

Bassam SABBAGH

Rojen 24. avgusta 1959 v Damasku. Naslov: Kasaa, ulica Anwar al Attar, stavba al Midani, Damask. Sirijski potni list št. 004326765, izdan 2. 11. 2008, veljaven do novembra 2014.

vodja odvetniške pisarne Sabbagh et Associés (Damask), vpisan pri pariški odvetniški zbornici; pravni svetovalec, finančnik in upravitelj poslov za Ramija Makhloufa in Khaldouna Makhloufa; z Bašarjem Al Asadom (Bachar al-Assad) sodeloval pri financiranju nepremičninskega projekta v Latakiji; zagotavlja finančno podporo režimu.

14.11.2011

17.

generalpolkovnik Tala Mustafa Tlass

 

namestnik načelnika generalštaba (oskrba in logistika); odgovoren za uporabo sile nad protestniki po vsej Siriji

14.11.2011

18.

generalmajor Fu'ad Tawil

 

namestnik vodje obveščevalne službe sirijskih letalskih sil; odgovoren za uporabo sile po vsej Siriji ter za ustrahovanje in mučenje protestnikov

14.11.2011


15.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/58


SKLEP KOMISIJE

z dne 9. novembra 2011

o spremembi poslovnika Komisije

(2011/737/EU, Euratom)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 249 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Komisije 2010/138/EU, Euratom z dne 24. februarja 2010 o spremembi poslovnika Komisije (1),

ob upoštevanju Sklepa predsednika Komisije C(2011) 8000 z dne 27. oktobra 2011 –

SKLENILA:

Člen 1

V členu 12 poslovnika Komisije se doda nova točka 5 z naslednjim besedilom:

„5.   Vsak član Komisije, ki želi odložitev pisnega postopka na področju usklajevanja in nadzora gospodarske in proračunske politike držav članic, zlasti z euroobmočja, naslovi na predsednika obrazloženo zahtevo v zvezi s tem, v kateri so izrecno navedeni vidiki osnutka sklepa, na katere se zahteva nanaša, na podlagi nepristranske in objektivne ocene časovnega vidika, strukture, utemeljitve ali rezultata predlaganega sklepa.

Če po mnenju predsednika navedeni razlogi niso utemeljeni in se pri zahtevi za odložitev vztraja, lahko predsednik zavrne odložitev in se odloči za nadaljevanje pisnega postopka; v tem primeru generalni sekretar pridobi stališča drugih članov Komisije, da se zagotovi upoštevanje sklepčnosti v skladu s členom 250 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Predsednik lahko točko za namen njenega sprejetja tudi vključi na dnevni red naslednje seje Komisije.“

Člen 2

V členu 23 poslovnika Komisije se vstavi nova točka 5a z naslednjim besedilom:

„5a   Posvetovanje z Generalnim direktoratom za gospodarske in finančne zadeve je obvezno za vse pobude, ki se nanašajo ali lahko vplivajo na rast, konkurenčnost ali gospodarsko stabilnost v Evropski uniji ali euroobmočju.“

Člen 3

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 9. novembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 55, 5.3.2010, str. 60.