ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2011.254.slv

Uradni list

Evropske unije

L 254

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
30. september 2011


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Sklep Sveta 2011/640/SZVP z dne 12. julija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o pogojih za premestitev osumljenih piratov in z njimi povezanih zaseženih sredstev s pomorske sile pod vodstvom Evropske unije v Republiko Mauritius ter pogojih za ravnanje z osumljenimi pirati po premestitvi

1

Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o pogojih za premestitev osumljenih piratov in z njimi povezanih zaseženih sredstev s pomorske sile pod vodstvom Evropske unije v Republiko Mauritius ter pogojih za ravnanje z osumljenimi pirati po premestitvi

3

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 969/2011 z dne 29. septembra 2011 o začetku pregleda Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 400/2010 (o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 1858/2005 na uvoz jeklenih vrvi in kablov s poreklom, med drugim, iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz jeklenih vrvi in kablov, poslanih iz Republike Koreje, ne glede na to, ali je njihovo poreklo deklarirano v Republiki Koreji ali ne), da se ugotovi, ali se za določenega korejskega izvoznika lahko odobri izvzetje iz navedenih ukrepov, odpravijo protidampinške dajatve pri njegovem uvozu in uvede registracija njegovega uvoza

7

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 970/2011 z dne 29. septembra 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

10

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 971/2011 z dne 29. septembra 2011 o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja za tržno leto 2011/2012

12

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 972/2011 z dne 29. septembra 2011 o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za melase v sektorju sladkorja, ki se uporabljajo od 1. oktobra 2011

14

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 973/2011 z dne 29. septembra 2011 o določanju najnižje stopnje carinskih dajatev kot odgovor na peti delni javni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) št. 634/2011

16

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta 2011/641/SZVP z dne 29. septembra 2011 o spremembi Sklepa 2010/573/SZVP o omejevalnih ukrepih proti vodstvu pridnestrske regije Republike Moldavije

18

 

 

2011/642/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 29. septembra 2011 o zaključku protidampinškega postopka za uvoz nekaterih sistemov grafitnih elektrod s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

20

 

 

Popravki

 

*

Popravek Direktive 2011/72/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2011 o spremembah Direktive 2000/25/ES glede določb za traktorje, dane na trg v okviru sistema prožnosti (UL L 246, 23.9.2011)

22

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

30.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 254/1


SKLEP SVETA 2011/640/SZVP

z dne 12. julija 2011

o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o pogojih za premestitev osumljenih piratov in z njimi povezanih zaseženih sredstev s pomorske sile pod vodstvom Evropske unije v Republiko Mauritius ter pogojih za ravnanje z osumljenimi pirati po premestitvi

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti njenega člena 37 ter Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti njenega člena 218(5) in (6),

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: VP),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Varnostni svet Združenih narodov (VS ZN) je 2. junija 2008 sprejel Resolucijo 1816 (2008), s katero je pozval vse države, naj sodelujejo pri določanju jurisdikcije ter preiskavi in pregonu oseb, ki so odgovorne za piratstvo in oborožene rope pred obalo Somalije. Te določbe so bile potrjene tudi v nadaljnjih resolucijah VSZN.

(2)

Svet je 10. novembra 2008 sprejel Skupni ukrep 2008/851/SZVP o vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (1) (operacija Atalanta).

(3)

Člen 12 Skupnega ukrepa 2008/851/SZVP določa, da se lahko osebe, ki so osumljene poskusa, izvrševanja ali storitve piratstva ali oboroženega ropa v somalskih teritorialnih vodah ter so priprte in pridržane zaradi sodnega pregona, ter sredstva, uporabljena pri storitvi teh dejanj, predajo tretji državi, ki želi izvrševati svojo jurisdikcijo nad temi osebami in sredstvi, če so bili s to tretjo državo dogovorjeni pogoji za predajo na način, ki je skladen z veljavnim mednarodnim pravom, predvsem z mednarodnim pravom na področju človekovih pravic, s čimer se zagotovi zlasti, da nobena oseba ni deležna smrtne kazni, mučenja ali drugega krutega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja.

(4)

Potem ko je Svet 22. marca 2010 sprejel sklep o odobritvi začetka pogajanj, je VP v skladu s členom 37 PEU izpogajal Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o pogojih za premestitev osumljenih piratov in z njimi povezanih zaseženih sredstev s pomorske sile pod vodstvom Evropske unije v Republiko Mauritius ter pogojih za ravnanje z osumljenimi pirati po premestitvi (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(5)

Sporazum bi bilo treba odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o pogojih za premestitev osumljenih piratov in z njimi povezanih zaseženih sredstev s pomorske sile pod vodstvom Evropske unije v Republiko Mauritius ter pogojih za ravnanje z osumljenimi pirati po premestitvi (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) se odobri v imenu Unije.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma, ki je za Unijo zavezujoč.

Člen 3

Predsednik Sveta v imenu Unije pošlje uradno obvestilo iz člena 11(1) Sporazuma (2).

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 12. julija 2011

Za Svet

Predsednik

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  UL L 301, 12.11.2008, str. 33.

(2)  Generalni sekretariat Sveta bo objavil datum začetka veljavnosti Sporazuma v Uradnem listu Evropske unije.


PREVOD

SPORAZUM

med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o pogojih za premestitev osumljenih piratov in z njimi povezanih zaseženih sredstev s pomorske sile pod vodstvom Evropske unije v Republiko Mauritius ter pogojih za ravnanje z osumljenimi pirati po premestitvi

EVROPSKA UNIJA (EU)

na eni strani in

REPUBLIKA MAURITIUS,

v nadaljnjem besedilu: Mauritius,

na drugi strani,

skupaj v nadaljnjem besedilu: pogodbenici, STA SE –

OB UPOŠTEVANJU:

resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov (RVSZN) 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) ter nadaljnjih RVSZN,

Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu iz leta 1982 (UNCLOS), zlasti členov 100 do 107 in člena 110 Konvencije,

Skupnega ukrepa Sveta EU 2008/851/SZVP z dne 10. novembra 2008 o vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (1) (operacija EUNAVFOR Atalanta), kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2009/907/SZVP z dne 8. decembra 2009 (2),

mednarodnega prava o človekovih pravicah, vključno z Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966, in Konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju iz leta 1984,

dejstva, da ta sporazum ne bo vplival na pravice in obveznosti, ki jih imata pogodbenici na podlagi mednarodnih sporazumov in drugih instrumentov o ustanovitvi mednarodnih sodišč, vključno s statutom Mednarodnega kazenskega sodišča –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Cilj

V sporazumu so opredeljeni pogoji in načini

(a)

premestitve oseb, osumljenih poskusa storitve, izvrševanja ali storitve piratstva znotraj območja operacije EUNAVFOR na odprtem morju v bližini teritorialnih morij Mauritiusa, Madagaskarja, Komorov, Sejšelov in otoka Réunion in ki so bile pridržane s strani EUNAVFOR;

(b)

premestitve z njimi povezanih sredstev, zaseženih s strani EUNAVFOR, z EUNAVFOR na Mauritius in

(c)

ravnanja s premeščenimi osebami.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Za namene tega sporazuma:

(a)

pomorske sile pod vodstvom Evropske unije (EUNAVFOR)“ pomenijo vojaško poveljstvo EU in nacionalne kontingente, ki prispevajo k operaciji EU Atalanta, njihove ladje, zrakoplove in sredstva;

(b)

operacija“ pomeni pripravo, vzpostavitev, izvedbo in podpiranje vojaške misije, vzpostavljene s Skupnim ukrepom Sveta EU 2008/851/SZVP in/ali z njim povezanimi nadaljnjimi ukrepi;

(c)

nacionalni kontingenti“ pomenijo enote in ladje, ki pripadajo državam članicam Evropske unije in, kakor določi EU, drugim državam, ki sodelujejo v operaciji;

(d)

država pošiljateljica“ pomeni državo, ki je EUNAVFOR zagotovila nacionalni kontingent;

(e)

piratstvo“ pomeni piratstvo, kakor je opredeljeno v členu 101 UNCLOS;

(f)

premeščena oseba“ pomeni vsako osebo, osumljeno poskusa storitve, izvrševanja ali storitve piratstva, ki je s strani EUNAVFOR na podlagi tega sporazuma premeščena na Mauritius.

Člen 3

Splošna načela

1.   Mauritius lahko na zahtevo s strani EUNAVFOR odobri premestitev oseb, ki so bile pridržane s strani EUNAVFOR zaradi piratstva, in z njimi povezanih sredstev, zaseženih s strani EUNAVFOR, ter te osebe in sredstva preda svojim pristojnim organom za namen preiskave in pregona. Mauritius bo odločal o odobritvi predlagane izročitve za vsak primer posebej in pri tem upošteval vse ustrezne okoliščine, vključno s krajem dejanja.

2.   EUNAVFOR preda osebe izključno organom Mauritiusa, ki so pristojni za kazenski pregon.

3.   Premestitve se ne izvede, dokler organi Mauritiusa, ki so pristojni za kazenski pregon, ne odločijo, da obstajajo realne možnosti za zagotovitev obsodbe oseb, pridržanih s strani EUNAVFOR; to morajo storiti v petih delovnih dneh od datuma prejema dokazov, posredovanih s strani EUNAVFOR.

4.   Odločitev o tem, ali obstajajo realne možnosti za zagotovitev obsodbe, sprejmejo organi Mauritiusa, ki so pristojni za kazenski pregon, na podlagi dokazov, posredovanih s strani EUNAVFOR z uporabo ustreznih komunikacijskih kanalov.

5.   Z vsemi premeščenimi osebami je treba ravnati humano in v skladu z mednarodnimi obveznostmi na področju človekovih pravic, vsebovanimi v ustavi Mauritiusa, kar vključuje prepoved mučenja in krutega, nečloveškega ter poniževalnega ravnanja ali kaznovanja, prepoved samovoljnega pridržanja in spoštovanje zahteve po poštenem sojenju.

Člen 4

Obravnava, pregon in sojenje premeščenim osebam

1.   V skladu z mednarodnimi obveznostmi na področju človekovih pravic, vsebovanimi v ustavi Mauritiusa, je treba z vsemi premeščenimi osebami ravnati humano, jih ne izpostavljati mučenju ali krutemu, nečloveškemu ali poniževalnemu ravnanju ali kaznovanju; prav tako se jim zagotovi ustrezna namestitev, prehrana in dostop do zdravstvene oskrbe in omogoči opravljanje verskih obredov.

2.   Vsako premeščeno osebo je treba takoj privesti pred sodnika ali drugo uradno osebo, ki na podlagi zakona izvršuje sodno oblast, ta pa nemudoma odloči o zakonitosti pridržanja te osebe in odredi njeno izpustitev, če pridržanje ni utemeljeno.

3.   Vsaka premeščena oseba ima pravico do sojenja v razumnem roku ali do izpustitve.

4.   Vsaka premeščena oseba je pri določanju kakršne koli kazenske obtožbe zoper njo upravičena do poštenega in javnega zaslišanja, ki ga opravi pristojno, neodvisno in nepristransko sodišče, ki je ustanovljeno z zakonom.

5.   Vsaka premeščena oseba, obtožena kaznivega dejanja, velja za nedolžno, dokler ni njena krivda dokazana v skladu z zakonom.

6.   Vsaka premeščena oseba je pri določanju kakršne koli kazenske obtožbe zoper njo povsem enakopravno upravičena do naslednjih minimalnih jamstev, in sicer da:

(a)

je pravočasno in natančno obveščena o naravi in razlogu obtožbe zoper njo v jeziku, ki ga razume;

(b)

ima na voljo dovolj časa in možnosti za pripravo svoje obrambe ter da je lahko v stiku z zagovornikom, ki ga izbere sama;

(c)

se ji sodi brez neupravičenega zavlačevanja;

(d)

se ji sodi v prisotnosti ter da se brani sama ali s pomočjo zagovornika, ki ga izbere sama; če nima zagovornika, da je obveščena o tej pravici; ter da se ji v vsakem primeru dodeli zagovornik, če je to v interesu pravice, ter da se ji v vsakem takem primeru zagovornik dodeli brezplačno, če nima dovolj sredstev za njegovo plačilo;

(e)

preuči ali zahteva preučitev vseh dokazov zoper njo, vključno z zapriseženimi pisnimi izjavami prič, ki so izvedle odvzem prostosti, ter doseže navzočnost in zaslišanje prič v svojem imenu pod enakimi pogoji, kot so jih imele priče proti njej;

(f)

ima na voljo brezplačno pomoč tolmača, če ne razume ali ne govori jezika, ki ga uporablja sodišče;

(g)

ni zavezana pričati proti sebi ali priznati krivde.

7.   Vsaka premeščena oseba, obsojena za kaznivo dejanje, ima pravico, da njeno obsodbo in kazen v skladu s pravom Mauritiusa ponovno preuči višje sodišče ali da na to sodišče vloži pritožbo.

8.   Mauritius lahko po posvetovanju z EU takšne osebe, ki so obsojene in prestajajo kazen na Mauritiusu, preda drugi državi, ki zagotavlja navedene standarde človekovih pravic, da bi preostanek kazni prestali v tej drugi državi. Če obstajajo resni pomisleki o stanju človekovih pravic v drugi državi, se premestitev ne izvede, dokler pogodbenici v posvetovanjih, namenjenih obravnavi izraženih pomislekov, ne poiščeta zadovoljive rešitve.

Člen 5

Smrtna kazen

V skladu z aktom Mauritiusa o odpravi smrtne kazni se nobena premeščena oseba ne obtoži kaznivega dejanja, za katerega je zagrožena smrtna kazen; prav tako se ji ne prisodi smrtna kazen ali se zoper njo izvede smrtna kazen.

Člen 6

Evidence in uradna obvestila

1.   Za vsako premestitev se pripravi ustrezen dokument, ki ga podpišeta predstavnik EUNAVFOR in predstavnik organov Mauritiusa, ki so pristojni za kazenski pregon.

2.   EUNAVFOR posreduje Mauritiusu evidence o pridržanju v zvezi z vsako premeščeno osebo. Te evidence po možnosti vsebujejo podatke o fizičnem stanju premeščene osebe v času pridržanja, natančen čas premestitve organom Mauritiusa, razlog za njeno pridržanje, čas in kraj začetka njenega pridržanja in vse odločitve, sprejete v zvezi z njenim pridržanjem.

3.   Mauritius je odgovoren za vodenje natančnega seznama vseh premeščenih oseb, vključno z vendar brez omejitve zgolj na vodenje evidenc o kakršnih koli zaseženih sredstvih, fizičnem stanju oseb, lokaciji njihovih prostorov za pridržanje, kakršnih koli obtožbah zoper osebe in vseh pomembnih odločitvah, sprejetih med sodnim pregonom in sojenjem proti njim.

4.   Te evidence so na podlagi pisne zahteve, naslovljene na ministrstvo za zunanje zadeve Mauritiusa, na razpolago predstavnikom EU in EUNAVFOR.

5.   Poleg tega Mauritius uradno obvesti EUNAVFOR o kraju pridržanja vsake osebe, premeščene na podlagi tega sporazuma, o kakršnem koli poslabšanju njenega fizičnega stanja in kakršnih koli trditev domnevne neprimerne obravnave. Predstavniki EU in EUNAVFOR imajo dostop do vseh oseb, premeščenih na podlagi tega sporazuma, dokler so te osebe v priporu, in jih imajo pravico zaslišati.

6.   Nacionalne in mednarodne humanitarne agencije lahko na svojo zahtevo obiščejo osebe, premeščene na podlagi tega sporazuma.

7.   Da bi EUNAVFOR lahko Mauritiusu zagotovil pravočasno pomoč s pričami z EUNAVFOR in predložitvijo ustreznih dokazov, Mauritius uradno obvesti EUNAVFOR, da namerava začeti postopek kazenske obravnave zoper katero koli premeščeno osebo in časovni razpored za predložitev dokazov ter izvedbe dokazov z zaslišanjem.

Člen 7

Pomoč EU in EUNAVFOR

1.   EUNAVFOR v okviru svojih sredstev in zmožnosti Mauritiusu zagotovi vso pomoč pri preiskavi in pregonu premeščenih oseb.

2.   EUNAVFOR predvsem:

(a)

izroči evidence o pridržanju, pripravljene v skladu s členom 6(2) tega sporazuma;

(b)

preuči kakršne koli dokaze v skladu z zahtevami pristojnih organov Mauritiusa skladno z izvedbenimi dogovori iz člena 10;

(c)

pripravi izjave ali zaprisežene pisne izjave prič, ki sodelujejo v EUNAVFOR, vpletene v kakršno koli dejanje, zaradi katerega so bile osebe premeščene na podlagi tega sporazuma;

(d)

si prizadeva za izjave prič ali zaprisežene pisne izjave drugih prič, ki niso na Mauritiusu;

(e)

ohrani ali izroči vsa zadevna zasežena sredstva, dokaze, fotografije in vse predmete, ki bi lahko imeli dokazno vrednost, v posesti EUNAVFOR;

(f)

po potrebi zagotovi udeležbo prič, ki sodelujejo v EUNAVFOR, za namen izvedbe dokazov pred sodiščem (ali prek televizije v živo ali z drugimi odobrenimi tehnološkimi sredstvi) med sojenjem;

(g)

po potrebi omogoči udeležbo drugih prič za namen izvedbe dokazov pred Sodiščem (ali prek televizije v živo ali z drugimi odobrenimi tehnološkimi sredstvi) med sojenjem;

(h)

omogoči udeležbo tolmačev, v kolikor to zahtevajo pristojni organi Mauritiusa zaradi pomoči pri preiskavi in sojenju v zvezi s premeščenimi osebami.

3.   V kolikor takšni viri niso zagotovljeni prek drugih finančnih donatorjev, pogodbenici ob upoštevanju veljavnih postopkov oblikujeta izvedbene dogovore o finančni, tehnični in drugi pomoči, da se omogoči premestitev, pridržanje, preiskava, pregon in sojenje premeščenim osebam. Cilj teh izvedbenih dogovorov je tudi zagotovitev tehnične in logistične pomoči Mauritiusu na področju spremembe zakonodaje, usposabljanja preiskovalcev in tožilcev, preiskovalnih in sodnih postopkov ter zlasti ureditve hranjenja in izročitve dokazov ter pritožbenih postopkov. Poleg tega je cilj teh izvedbenih dogovorov omogočanje repatriacije premeščenih oseb v primeru oprostitve ali nepreganjanja, njihova premestitev za dokončanje kazni v drugi državi ali njihova repatriacija po prestani zaporni kazni na Mauritiusu.

Člen 8

Povezava z drugimi pravicami premeščenih oseb

Nobena določba v tem sporazumu ni namenjena odstopanju od katerih koli pravic, ki jih ima lahko premeščena oseba v skladu z veljavnim nacionalnim ali mednarodnim pravom, niti je ni mogoče razlagati kot odstopanje od teh pravic.

Člen 9

Stiki in spori

1.   Vsa vprašanja v zvezi z uporabo tega sporazuma skupaj preučijo pristojni organi Mauritiusa in EU.

2.   Če predhodno ni mogoče doseči rešitve sporov v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma, jih predstavniki Mauritiusa in EU rešujejo izključno po diplomatski poti.

Člen 10

Izvedbeni dogovori

1.   Za namene izvajanja tega sporazuma lahko pristojni organi Mauritiusa na eni strani ter pristojni organi EU in pristojni organi držav pošiljateljic na drugi strani sklenejo izvedbene dogovore o operativnih, administrativnih in tehničnih zadevah.

2.   Izvedbeni dogovori lahko med drugim zajemajo:

(a)

opredelitev organov Mauritiusa, ki so pristojni za kazenski pregon, katerim lahko EUNAVFOR preda osebe;

(b)

zmogljivosti za pridržanje, kjer bodo premeščene osebe nameščene;

(c)

ravnanje z dokumenti, vključno s tistimi, ki so povezani z zbiranjem dokazov, ki se izročijo organom Mauritiusa, pristojnim za kazenski pregon, ob premestitvi osebe;

(d)

kontaktne točke za uradna obvestila;

(e)

obrazce, ki se uporabljajo za premestitve;

(f)

zagotavljanje tehnične podpore, strokovnega znanja, usposabljanja in druge pomoči iz člena 7 na zahtevo Mauritiusa, da bi se izpolnili cilji tega sporazuma.

Člen 11

Začetek veljavnosti in prenehanje

1.   Ta sporazum se bo začasno uporabljal od dneva podpisa, veljati pa bo začel, ko bosta pogodbenici druga drugo uradno obvestili, da sta zaključili svoje notranje postopke za ratifikacijo sporazuma.

2.   Ta sporazum velja, dokler EUNAVFOR ne pošlje uradnega obvestila o zaključku operacije. Vendar lahko vsaka od pogodbenic ta sporazum odpove z uradnim pisnim obvestilom. Odpoved začne učinkovati šest mesecev po datumu prejema uradnega obvestila. V primeru, da EU meni, da je takojšnja odpoved tega sporazuma upravičena zaradi spremembe materialnega kazenskega prava Mauritiusa, kakor je navedeno v tem sporazumu, ima EU pravico sporazum odpovedati z učinkom od dneva, ko pošlje uradno obvestilo. Nobena sprememba v materialnem kazenskem pravu Mauritiusa ne sme škodovati osebam, ki so že premeščene na podlagi tega sporazuma.

3.   Ta sporazum se lahko spremeni s pisnim dogovorom med pogodbenicama.

4.   Prenehanje veljavnosti tega sporazuma ne vpliva na pravice ali obveznosti, ki izhajajo iz izvajanja tega sporazuma pred tovrstno odpovedjo, vključno s pravicami katerih koli premeščenih oseb, dokler so v priporu na Mauritiusu ali dokler jih Mauritius preganja.

5.   Po zaključku operacije lahko vse pravice EUNAVFOR v skladu s tem sporazumom izvaja katera koli oseba ali subjekt, ki ga imenuje visoki predstavnik EU za zunanje zadeve in varnostno politiko. Tako imenovana oseba ali subjekt je lahko med drugim vodja ali član osebja delegacije EU na Mauritiusu ali diplomatski predstavnik ali konzularni uradnik države članice EU, akreditiran na Mauritiusu. Po zaključku operacije se vsa uradna obvestila, ki jih je treba v skladu s tem sporazumom nasloviti na EUNAVFOR, naslovijo na visokega predstavnika EU za zunanje zadeve in varnostno politiko.

V Port Louisu, dne štirinajstega julija leta dva tisoč enajst, v dveh izvirnikih v angleškem jeziku.

Za Evropsko unijo

Za Mauritius


(1)  UL L 301, 12.11.2008, str. 33. Popravek v UL L 253, 25.9.2009, str. 18 (ne zadeva slovenske različice).

(2)  UL L 322, 9.12.2009, str. 27.


UREDBE

30.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 254/7


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 969/2011

z dne 29. septembra 2011

o začetku pregleda Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 400/2010 (o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 1858/2005 na uvoz jeklenih vrvi in kablov s poreklom, med drugim, iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz jeklenih vrvi in kablov, poslanih iz Republike Koreje, ne glede na to, ali je njihovo poreklo deklarirano v Republiki Koreji ali ne), da se ugotovi, ali se za določenega korejskega izvoznika lahko odobri izvzetje iz navedenih ukrepov, odpravijo protidampinške dajatve pri njegovem uvozu in uvede registracija njegovega uvoza

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna protidampinška uredba“), in zlasti člena 11(4), člena 13(4) in člena 14(5) Uredbe,

po posvetovanju s Svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   OBSTOJEČI UKREPI

(1)

Svet je z Uredbo (EC) št. 1858/2005 (2) uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz jeklenih vrvi in kablov s poreklom med drugim iz Ljudske republike Kitajske („prvotni ukrepi“). Svet je z Uredbo (ES) št. 400/2010 (3) razširil te ukrepe na jeklene vrvi in kable, poslane iz Republike Koreje („razširjeni ukrepi“), razen uvoza, ki ga pošljejo nekatere posebej navedene družbe.

(2)

Komisija je novembra 2010 objavila obvestilo o začetku pregleda (4) zaradi izteka pregleda protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz jeklenih vrvi in kablov s poreklom med drugim iz Ljudske republike Kitajske. Ukrepi ostajajo veljavni do zaključka preiskave v zvezi s pregledom zaradi izteka ukrepa.

B.   ZAHTEVEK ZA PREGLED

(3)

Komisija je prejela zahtevek za izvzetje iz protidampinških ukrepov, razširjenih na uvoz jeklenih vrvi in kablov, poslanih iz Republike Koreje, v skladu s členom 11(4) in členom 13(4) osnovne protidampinške uredbe. Zahtevek je vložila družba SEIL Wire and Cable („vložnik“), proizvajalec iz Republike Koreje („zadevna država“).

C.   IZDELEK

(4)

Izdelek, ki je predmet pregleda, so jeklene vrvi in kabli, vključno z zaprtimi svitki vrvi, razen vrvi in kablov iz nerjavnega jekla, z največjim prečnim prerezom več kot 3 mm, dobavljeni iz Republike Koreje („zadevni izdelek“), trenutno uvrščeni pod oznake KN ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 in ex 7312 10 98.

D.   RAZLOGI ZA PREGLED

(5)

Vložnik trdi, da v obdobju preiskave, to je od 1. julija 2008 do 30. junija 2009, uporabljenem v preiskavi, ki je privedla do razširjenih ukrepov, zadevnega izdelka ni izvažal v Evropsko unijo.

(6)

Poleg tega vložnik trdi, da ni povezan s proizvajalci izvozniki, za katere veljajo ukrepi, in da se ni izogibal ukrepom, ki veljajo za jeklene vrvi in kable s poreklom s Kitajske.

(7)

Vložnik tudi trdi, da je začel izvažati zadevni izdelek v Unijo po koncu obdobja preiskave, uporabljenega v preiskavi, ki je privedla do razširjenih ukrepov.

E.   POSTOPEK

(8)

Proizvajalci Unije, za katere je znano, da jih to zadeva, so bili obveščeni o zgornjem zahtevku in imeli so možnost, da predložijo svoje pripombe.

(9)

Po proučitvi razpoložljivih dokazov Komisija ugotavlja, da obstajajo zadostni dokazi, ki upravičujejo začetek preiskave v skladu s členoma 11(4) in 13(4) osnovne protidampinške uredbe, da se ugotovi, ali se lahko vložniku odobri izvzetje iz razširjenih ukrepov.

(a)   Vprašalniki

Komisija bo vložniku poslala vprašalnik za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za njeno preiskavo.

(b)   Zbiranje informacij in zaslišanja

Vse zainteresirane strani so vabljene, da izrazijo svoja stališča v pisni obliki in predložijo ustrezne dokaze. Poleg tega lahko Komisija zasliši zainteresirane strani, če te vložijo pisni zahtevek za zaslišanje in v njem navedejo posebne razloge, zaradi katerih bi morale biti zaslišane.

F.   ODPRAVA VELJAVNIH PROTIDAMPINŠKIH DAJATEV IN REGISTRACIJA UVOZA

(10)

V skladu s členom 11(4) osnovne protidampinške uredbe je treba veljavno protidampinško dajatev v zvezi z uvozom zadevnega izdelka, ki ga vložnik proizvaja in prodaja za izvoz v Skupnost, razveljaviti.

(11)

Istočasno je treba uvesti registracijo takšnega uvoza v skladu s členom 14(5) osnovne protidampinške uredbe, da se zagotovi možnost retroaktivnega obračunavanja protidampinških dajatev od datuma začetka tega pregleda, če se z njim ugotovi vložnikovo izogibanje. V tej fazi postopka ni mogoče določiti obsega vložnikovih morebitnih prihodnjih obveznosti.

G.   ROKI

(12)

Zaradi dobrega upravljanja je treba določiti roke, v katerih:

se zainteresirane stranke lahko javijo Komisiji, pisno izrazijo svoja stališča in predložijo izpolnjene vprašalnike iz uvodne izjave 9(a) te uredbe ali zagotovijo katere koli druge informacije, ki naj bi se upoštevale med preiskavo;

lahko zainteresirane strani vložijo pisni zahtevek, da jih Komisija zasliši.

H.   NESODELOVANJE

(13)

Če katera koli zainteresirana stran zavrne dostop do potrebnih informacij, jih ne predloži v predpisanih rokih ali znatno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 18 osnovne protidampinške uredbe na podlagi razpoložljivih dejstev sprejmejo pozitivne ali negativne ugotovitve.

(14)

Če se ugotovi, da je katera od zainteresiranih strank predložila napačne ali zavajajoče informacije, se te ne upoštevajo, v skladu s členom 18 osnovne protidampinške uredbe pa se lahko uporabijo razpoložljiva dejstva. Če zainteresirana stranka ne sodeluje ali pa sodeluje le delno in zato ugotovitve temeljijo na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 18 osnovne protidampinške uredbe, je lahko izid za to stranko manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovala.

I.   OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

(15)

Vsi osebni podatki, zbrani v tej preiskavi, bodo obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (5).

J.   POOBLAŠČENEC ZA ZASLIŠANJE

(16)

Zainteresirane strani, ki imajo težave pri uveljavljanju pravic do obrambe, lahko zahtevajo posredovanje pooblaščenca za zaslišanje GD za trgovino. Pooblaščenec je posrednik med zainteresiranimi stranmi in službami Komisije, tako da po potrebi posreduje pri postopkovnih vprašanjih, ki vplivajo na zaščito njihovih interesov v postopku, zlasti pri vprašanjih dostopa do dokumentacije, zaupnosti podatkov, podaljšanja rokov ter obravnave pisnih in/ali ustnih stališč.

(17)

Dodatne informacije in kontaktni podatki so zainteresiranim stranem na voljo na spletnih straneh pooblaščenca za zaslišanje na spletišču GD za trgovino: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/ –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Začne se pregled Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 400/2010 v skladu s členom 11(4) in členom 13(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009, da se ugotovi, ali je treba na uvoz jeklenih vrvi in kablov, vključno z zaprtimi svitki vrvi, razen vrvi in kablov iz nerjavnega jekla, z največjim prečnim prerezom več kot 3 mm, trenutno uvrščenih v oznake KN ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 in ex 7312 10 98 (oznake TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 in 7312109813), ki so poslani iz Republike Koreje in jih proizvaja družba SEIL Wire and Cable (dodatna oznaka TARIC A994), uporabljati protidampinško dajatev, uvedeno z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 400/2010.

Člen 2

Protidampinška dajatev, uvedena z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 400/2010 v zvezi z uvozom, opredeljenim v členu 1 te uredbe, se odpravi.

Člen 3

Carinskim organom se v skladu s členom 14(5) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 dajo navodila, da izvedejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza iz člena 1 te uredbe. Registracija preneha veljati devet mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 4

1.   Če zainteresirane strani želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, pisno izraziti svoja stališča in predložiti izpolnjen vprašalnik iz uvodne izjave 9(a) te uredbe ali kakršne koli druge informacije v 37 dneh od začetka veljavnosti te uredbe. Opozoriti je treba na dejstvo, da je uveljavljanje večine procesnih pravic, določenih v Uredbi Sveta (ES) št. 1225/2009, odvisno od tega, ali se stranka javi v omenjenem roku.

Zainteresirane strani lahko v istem 37-dnevnem roku pisno zaprosijo tudi za zaslišanje pred Komisijo.

2.   Vsa pisna stališča, vključno z informacijami, ki jih zahteva ta uredba, izpolnjenimi vprašalniki in korespondenco, ki jih zainteresirane strani predložijo kot zaupne, se označijo z „Limited (6).

Zainteresirane stranke, ki predložijo informacije z oznako „Limited“, morajo v skladu s členom 19(2) osnovne uredbe predložiti nezaupni povzetek teh informacij, ki se opremi z oznako „For inspection by interested parties“. Ti povzetki morajo biti dovolj podrobni, da zajamejo bistvo zaupnih informacij. Če zainteresirana stran zaupnim informacijam ne priloži nezaupnega povzetka v predpisani obliki in z zahtevano kakovostjo, takšne zaupne informacije morda ne bodo upoštevane.

Komisija bo v tej preiskavi uporabila sistem elektronskega vodenja dokumentacije. Vsa stališča in zahtevki zainteresiranih strani morajo biti predloženi v elektronski obliki (nezaupna dokumentacija po elektronski pošti, zaupna na CD-R/DVD), v njih pa morajo biti navedeni ime, naslov, elektronski naslov ter številka telefona in telefaksa zainteresirane strani. Vsa pooblastila, podpisana potrdila in kakršne koli dopolnitve teh dokumentov, priloženi izpolnjenim vprašalnikom pa morajo biti predloženi v pisni obliki, tj. po pošti ali osebno, na spodnji naslov. Če zainteresirana stran ne more zagotoviti stališč in zahtevkov v elektronski obliki, mora nemudoma obvestiti Komisijo v skladu s členom 18(2) osnovne uredbe. Dodatne informacije o korespondenci s Komisijo so zainteresiranim stranem na voljo na zadevni spletni strani spletišča GD za trgovino: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/.

Naslov Komisije za korespondenco:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruselj

BELGIJA

Telefaks: +32 22956505

E-naslov: TRADE-STEEL-ROPE-DUMPING@EC.EUROPA.EU

Člen 5

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. septembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL L 299, 16.11.2005, str. 1.

(3)  UL L 117, 11.5.2010, str. 1.

(4)  UL C 309, 13.11.2010, str. 6.

(5)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(6)  Dokument z oznako „Limited“ se šteje za zaupnega v skladu s členom 19 Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (UL L 343, 22.12.2009, str. 51) in členom 6 Sporazuma STO o izvajanju člena VI GATT 1994 (Protidampinški sporazum). Poleg tega je dokument zaščiten v skladu s členom 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).


30.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 254/10


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 970/2011

z dne 29. septembra 2011

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 30. septembra 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. septembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

AR

25,3

BR

31,9

MK

26,7

ZZ

28,0

0707 00 05

MK

44,0

TR

111,6

ZZ

77,8

0709 90 70

TR

107,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

65,8

BR

41,3

CL

65,2

TR

71,3

UY

61,2

ZA

72,4

ZZ

62,9

0806 10 10

CL

71,0

MK

82,2

TR

106,4

ZA

58,9

ZZ

79,6

0808 10 80

CL

73,3

CN

82,6

NZ

98,4

US

83,3

ZA

92,6

ZZ

86,0

0808 20 50

CN

88,7

TR

120,5

ZZ

104,6

0809 30

TR

167,9

ZZ

167,9


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


30.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 254/12


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 971/2011

z dne 29. septembra 2011

o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja za tržno leto 2011/2012

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 143 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) določa, da se uvozne cene CIF za beli in surovi sladkor štejejo kot „reprezentativne cene“. Te cene veljajo za standardno kakovost, kot je določena v točkah II in III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(2)

Pri določanju teh reprezentativnih cen je treba upoštevati vse podatke iz člena 23 Uredbe (ES) št. 951/2006, razen v primerih iz člena 24 navedene uredbe.

(3)

Pri prilagajanju cen, ki veljajo za nestandardne kakovosti, se za beli sladkor pri sprejetih ponudbah uporablja zvišanje ali znižanje, določeno v skladu s členom 26(1)(a) Uredbe (ES) št. 951/2006. Za surovi sladkor se uporablja metoda za določanje korekcijskih faktorjev iz točke (b) navedenega odstavka.

(4)

Če za zadevni proizvod obstaja razlika med sprožitveno in reprezentativno ceno, je treba določiti dodatne uvozne dajatve, če so izpolnjeni pogoji iz člena 39 Uredbe (ES) št. 951/2006.

(5)

Zato je treba v skladu s členom 36 Uredbe (ES) št. 951/2006 za zadevne proizvode določiti reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. oktobra 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. septembra 2011

Za Komisijo, V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.


PRILOGA

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN 1702 90 99, ki se uporabljajo od 1. oktobra 2011

(v EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

44,74

0,00

1701 11 90 (1)

44,74

1,48

1701 12 10 (1)

44,74

0,00

1701 12 90 (1)

44,74

1,19

1701 91 00 (2)

47,22

3,30

1701 99 10 (2)

47,22

0,17

1701 99 90 (2)

47,22

0,17

1702 90 95 (3)

0,47

0,23


(1)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)  Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.


30.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 254/14


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 972/2011

z dne 29. septembra 2011

o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za melase v sektorju sladkorja, ki se uporabljajo od 1. oktobra 2011

EVROSPKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 143 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) določa, da se uvozna cena CIF za melase šteje kot „reprezentativna cena“. Ta cena velja za standardno kakovost, kot je določena v členu 27 Uredbe (ES) št. 951/2006.

(2)

Pri določanju reprezentativnih cen je treba upoštevati vse podatke iz člena 29 Uredbe (ES) št. 951/2006, razen v primerih iz člena 30 navedene uredbe, po potrebi pa se to določanje lahko izvede na podlagi metode iz člena 33 Uredbe (ES) št. 951/2006.

(3)

Pri prilagajanju cen, ki veljajo za nestandardne kakovosti, se glede na kakovost melase pri ponudbah uporablja zvišanje ali znižanje v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 951/2006.

(4)

Če za zadevni proizvod obstaja razlika med sprožitveno in reprezentativno ceno, je treba določiti dodatne uvozne dajatve pod pogoji iz člena 39 Uredbe (ES) št. 951/2006. V primeru začasne odložitve uporabe uvoznih dajatev iz člena 40 Uredbe (ES) št. 951/2006 je treba za te dajatve določiti posebne zneske.

(5)

Zato je treba v skladu s členom 34 Uredbe (ES) št. 951/2006 za zadevne proizvode določiti reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 34 Uredbe (ES) št. 951/2006 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. oktobra 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. septembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.


PRILOGA

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za melase v sektorju sladkorja, ki se uporabljajo od 1. oktobra 2011

(v EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Uvozna dajatev, ki se uporabi v primeru začasne odložitve iz člena 40 Uredbe (ES) št. 951/2006, na 100 kg neto zadevnega proizvoda (1)

1703 10 00 (2)

12,44

0

1703 90 00 (2)

11,97

0


(1)  Ta znesek v skladu s členom 40 Uredbe (ES) št. 951/2006 nadomešča stopnjo dajatve skupne carinske tarife, določeno za te proizvode.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v členu 27 Uredbe (ES) št. 951/2006.


30.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 254/16


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 973/2011

z dne 29. septembra 2011

o določanju najnižje stopnje carinskih dajatev kot odgovor na peti delni javni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) št. 634/2011

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 187 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 634/2011 (2) je odprla stalni javni razpis za tržno leto 2010/2011 za uvoz sladkorja z oznako KN 1701 po znižani carinski dajatvi.

(2)

V skladu s členom 6 Izvedbene uredbe (EU) št. 634/2011 se bo Komisija ob upoštevanju ponudb, prejetih v odgovor na delni javni razpis, odločila o tem, ali bo določila najnižjo carinsko dajatev za osemmestno oznako KN.

(3)

Na podlagi ponudb, prejetih na petem delnem javnem razpisu, se najmanjša carinska dajatev določi za nekatere osemmestne oznake za sladkor z oznako KN 1701 in se ne določi za druge osemmestne oznake za sladkor z navedeno KN oznako.

(4)

Da se trg hitro obvesti in zagotovi učinkovito upravljanje ukrepa, mora ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

(5)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni dal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za peti delni javni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) št. 634/2011, se ob upoštevanju časovnega roka za predložitev ponudb, ki je potekel 28. septembra 2011, v skladu s Prilogo k tej uredbi določi ali ne določi najmanjša carinska dajatev za osemmestne oznake za sladkor z oznako KN 1701.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. septembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 170, 30.6.2011, str. 21.


PRILOGA

Najnižje stopnje carinskih dajatev

(EUR/t)

Osemmestna oznaka KN

Najnižje stopnje carinskih dajatev

1

2

1701 11 10

227

1701 11 90

300

1701 12 10

X

1701 12 90

1701 91 00

X

1701 99 10

308,80

1701 99 90

X

(—)

Minimalna carinska dajatev ni določena (vse ponudbe zavrnjene).

(X)

Brez ponudb.


SKLEPI

30.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 254/18


SKLEP SVETA 2011/641/SZVP

z dne 29. septembra 2011

o spremembi Sklepa 2010/573/SZVP o omejevalnih ukrepih proti vodstvu pridnestrske regije Republike Moldavije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 27. septembra 2010 sprejel Sklep 2010/573/SZVP (1).

(2)

Na podlagi pregleda Sklepa 2010/573/SZVP bi bilo treba omejevalne ukrepe podaljšati do 30. septembra 2012.

(3)

Da pa se spodbudi napredek pri doseganju politične rešitve pridnestrskega spora z obravnavo preostalih težav v zvezi s šolami, ki uporabljajo latinico, in vnovično zagotovitvijo prostega pretoka oseb, bi bilo treba izvajanje teh omejevalnih ukrepov začasno prekiniti do 31. marca 2012. Svet bo ob koncu tega obdobja omejevalne ukrepe ponovno pregledal v luči razvoja dogodkov, zlasti na zgoraj navedenih področjih. Svet lahko kadar koli odloči ponovno uvesti ali odpraviti omejitve potovanja.

(4)

Treba bi bilo posodobiti podatke o nekaterih osebah, uvrščenih na sezname v prilogah I in II k Sklepu 2010/573/SZVP.

(5)

Sklep 2010/573/SZVP bi bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2010/573/SZVP se spremeni:

1.

člen 4(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Ta sklep se uporablja do 30. septembra 2012 in se redno pregleduje. Če Svet meni, da njegovi cilji niso bili doseženi, ga lahko po potrebi podaljša ali spremeni.“;

2.

člen 4(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Izvajanje omejevalnih ukrepov iz tega sklepa se začasno prekine do 31. marca 2012. Ob koncu tega obdobja jih Svet ponovno pregleda.“.

Člen 2

1.   V Prilogi I k Sklepu 2010/573/SZVP se vnosa za naslednji osebi:

1.

Oleg Igorevič SMIRNOV;

2.

Oleg Andrejevič GUDIMO

nadomestita z vnosoma iz Priloge I k temu sklepu.

2.   V Prilogi II k Sklepu 2010/573/SZVP se vnos za naslednjo osebo:

1.

Alla Viktorovna ČERBULENKO

nadomesti z vnosom iz Priloge II k temu sklepu.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 29. septembra 2011

Za Svet

Predsednik

M. KOROLEC


(1)  UL L 253, 28.9.2010, str. 54.


PRILOGA I

Vnosa iz člena 2(1)

„3.

SMIRNOV, Oleg Igorevič, sin osebe št. 1 in nekdanji ‚svetovalec državnega carinskega odbora‘, nekdanji ‚član Vrhovnega sovjeta‘, rojen 8. avgusta 1967 v Novaji Kahovki, Hersonska oblast, Ukrajina, ruski potni list št. 60No1907537.“

„9.

GUDIMO, Oleg Andrejevič, nekdanji ‚član Vrhovnega sovjeta‘, nekdanji ‚predsednik Odbora Vrhovnega sovjeta za varnost, obrambo in vzdrževanje miru‘, nekdanji ‚namestnik ministra za varnost‘, rojen 11. septembra 1944 v Alma-Ati, Kazahstan, ruski potni list št. 51No0592094.“


PRILOGA II

Vnos iz člena 2(2)

„3.

ČERBULENKO, Alla Viktorovna, nekdanja ‚namestnica načelnika državne uprave v Ribnici‘, pristojna za izobraževanje.“


30.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 254/20


SKLEP KOMISIJE

z dne 29. septembra 2011

o zaključku protidampinškega postopka za uvoz nekaterih sistemov grafitnih elektrod s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

(2011/642/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 9 Uredbe,

po posvetovanju s Svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   POSTOPEK

(1)

Evropska komisija („Komisija“) je 5. novembra 2010 prejela pritožbo o domnevnem škodljivem dampingu nekaterih sistemov grafitnih elektrod („grafitne elektrode“) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („Kitajska“), ki jo je v skladu s členom 5 osnovne uredbe vložilo Evropsko združenje za ogljik in grafit („pritožnik“) v imenu proizvajalcev, ki predstavljajo glavni delež, v tem primeru več kot 50 %, celotne proizvodnje nekaterih sistemov grafitnih elektrod v Uniji.

(2)

Pritožba je vsebovala dokaze prima facie o dampingu in o posledični znatni škodi, kar je zadostovalo za upravičenost začetka protidampinškega postopka.

(3)

Po posvetovanju s Svetovalnim odborom je Komisija z obvestilom, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije  (2), začela protidampinški postopek za uvoz v Unijo nekaterih sistemov grafitnih elektrod s poreklom iz Kitajske.

(4)

Komisija je o začetku postopka uradno obvestila proizvajalce izvoznike na Kitajskem, uvoznike, trgovce, uporabnike in združenja, za katere je znano, da jih to zadeva, kitajske organe in vse znane proizvajalce Unije. Zainteresirane strani so imele možnost, da pisno izrazijo svoja stališča in zahtevajo zaslišanje v roku iz obvestila o začetku.

(5)

Vsem zainteresiranim stranem, ki so zahtevale zaslišanje in dokazale, da zanj obstajajo posebni razlogi, je bilo to odobreno.

B.   UMIK PRITOŽBE IN ZAKLJUČEK POSTOPKA

(6)

Pritožnik je v pismu Komisiji z dne 8. julija 2011 uradno umaknil svojo pritožbo.

(7)

V skladu s členom 9(1) osnovne uredbe se postopek lahko zaključi, če se pritožba umakne, razen če tak zaključek ne bi bil v interesu Unije.

(8)

V zvezi s tem je treba omeniti, da Komisija ni našla nobenega razloga, ki bi kazal na to, da zaključek postopka ni v interesu Unije, niti takih razlogov niso izpostavile zainteresirane strani. Komisija je zato menila, da je ta postopek treba zaključiti. Zainteresirane strani so bile o tem ustrezno obveščene in so imele možnost predložiti pripombe. Komisija ni prejela nobene pripombe, ki bi kazala, da tak zaključek ni v interesu Unije.

(9)

Komisija zato ugotavlja, da je treba protidampinški postopek za uvoz v Unijo nekaterih sistemov grafitnih elektrod s poreklom iz Ljudske republike Kitajske zaključiti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Protidampinški postopek za uvoz nekaterih grafitnih elektrod, ki se uporabljajo za električne peči, z navidezno gostoto 1,5 g/cm3 ali več in električnim uporom 7 μΩ.m ali manj s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, trenutno uvrščenih v oznako KN ex 8545 11 00, in šob, ki se uporabljajo za take elektrode in so trenutno uvrščene v oznako KN ex 8545 90 90, se zaključi.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 29. septembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL C 343, 17.12.2010, str. 24.


Popravki

30.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 254/22


Popravek Direktive 2011/72/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2011 o spremembah Direktive 2000/25/ES glede določb za traktorje, dane na trg v okviru sistema prožnosti

( Uradni list Evropske unije L 246 z dne 23. septembra 2011 )

Stran 2, člen 2(1), prvi stavek:

besedilo:

„1.   Države članice do 24. septembra 2011 sprejmejo in objavijo …“

se glasi:

„1.   Države članice do 24. septembra 2012 sprejmejo in objavijo …“