ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2011.252.slv

Uradni list

Evropske unije

L 252

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
28. september 2011


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

 

2011/637/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 26. septembra 2011 o spremembi in podaljšanju obdobja uporabe Sklepa 2007/641/ES o zaključku posvetovanj z Republiko Fidži na podlagi člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES in člena 37 Instrumenta za razvojno sodelovanje

1

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 960/2011 z dne 26. septembra 2011 o stooseminpetdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida

8

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 961/2011 z dne 27. septembra 2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 297/2011 ( 1 )

10

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 962/2011 z dne 27. septembra 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

16

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 963/2011 z dne 27. septembra 2011 o določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih dovoljenj, za katere so bili zahtevki vloženi od 8. do 14. septembra 2011, za proizvode v sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot ter o odložitvi vlaganja zahtevkov za takšna dovoljenja

18

 

 

SKLEPI

 

 

2011/638/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 26. septembra 2011 o referenčnih vrednostih za brezplačno dodeljevanje pravic do emisije toplogrednih plinov operatorjem zrakoplovov v skladu s členom 3e Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

20

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

MEDNARODNI SPORAZUMI

28.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/1


SKLEP SVETA

z dne 26. septembra 2011

o spremembi in podaljšanju obdobja uporabe Sklepa 2007/641/ES o zaključku posvetovanj z Republiko Fidži na podlagi člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES in člena 37 Instrumenta za razvojno sodelovanje

(2011/637/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 217 Pogodbe,

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju 23. junija 2000 (1), kakor je bil nazadnje spremenjen v Ouagadougou 22. junija 2010 (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu AKP-EU), ter zlasti člena 96 Sporazuma,

ob upoštevanju Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o ukrepih in postopkih, ki jih je treba sprejeti in upoštevati pri izvajanju Sporazuma o partnerstvu AKP-ES (3), ter zlasti člena 3 Notranjega Sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1905/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: Instrument za razvojno sodelovanje) (4) in zlasti člena 37 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Sveta 2007/641/ES (5) je bil sprejet, da bi se sprejeli ustrezni ukrepi po kršitvi bistvenih elementov iz člena 9 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU in uveljavile vrednote iz člena 3 Instrumenta za razvojno sodelovanje.

(2)

Navedeni ukrepi so bili podaljšani s Sklepom Sveta 2009/735/ES (6) ter nato še s sklepi Sveta 2010/208/EU (7), 2010/589/EU (8) in 2011/219/EU (9) saj mora Republika Fidži še vedno izpolniti pomembne zaveze glede bistvenih elementov Sporazuma o partnerstvu AKP-EU in Instrumenta za razvojno sodelovanje, ki jih je sprejela na posvetovanjih aprila 2007, poleg tega pa je bilo zabeleženo tudi pomembno nazadovanje pri uresničevanju več teh zavez.

(3)

Sklep 2007/641/ES se izteče 30. septembra 2011. Zato je primerno podaljšati njegovo veljavnost in ustrezno posodobiti vsebino ustreznih ukrepov –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2007/641/ES se spremeni:

1.

drugi odstavek člena 3 se nadomesti z naslednjim:

„Veljati preneha 30. septembra 2012. Redno se pregleda vsaj vsakih šest mesecev.“;

2.

priloga se nadomesti s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Dopis v Prilogi k temu sklepu je naslovljen na Republiko Fidži.

Člen 3

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

V Bruslju, 26. septembra 2011

Za Svet

Predsednik

M. KOROLEC


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(2)  UL L 287, 4.11.2010, str. 3.

(3)  UL L 317, 15.12.2000, str. 376.

(4)  UL L 378, 27.12.2006, str. 41.

(5)  UL L 260, 5.10.2007, str. 15.

(6)  UL L 262, 6.10.2009, str. 43.

(7)  UL L 89, 9.4.2010, str. 7.

(8)  UL L 260, 2.10.2010, str. 10.

(9)  UL L 93, 7.4.2011, str. 2.


PRILOGA

Njegova Ekscelenca Ratu Epeli NAILATIKAU

Predsednik Republike Fidži

Suva

Republika Fidži

Vaša Ekscelenca,

Evropska unija (EU) pripisuje velik pomen določbam člena 9 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU in členu 3 Instrumenta za razvojno sodelovanje. Partnerstvo AKP-EU temelji na spoštovanju človekovih pravic, demokratičnih načel in načela pravne države, ki so bistveni elementi Sporazuma o partnerstvu AKP-EU in so temelj naših odnosov.

Svet EU je 11. decembra 2006 obsodil vojaški prevzem oblasti na v Republiki Fidži(v nadaljnjem besedilu: Fidži).

Na podlagi člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU in ob upoštevanju dejstva, da je vojaški prevzem oblasti 5. decembra 2006 pomenil kršitev bistvenih elementov iz člena 9 Sporazuma, je EU povabila Fidži k posvetovanjem, da bi, kot določa Sporazum o partnerstvu AKP-EU, temeljito proučila položaj, in če bi se to izkazalo za potrebno, sprejela ukrepe za njegovo izboljšanje.

Uradni del teh posvetovanj se je začel v Bruslju 18. aprila 2007. EU je bila zadovoljna, da je začasna vlada takrat potrdila vrsto ključnih zavez glede človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanja demokratičnih načel in načela pravne države, kot je navedeno spodaj, ter predlagala pozitivne ukrepe glede njihovega izvajanja.

Žal so se odtlej razmere poslabšale, zlasti aprila 2009, tako da Fidži zdaj krši več svojih zavez. To se nanaša zlasti na razveljavitev ustave, zelo velike zamude pri izvedbi parlamentarnih volitev in kršitve človekovih pravic. Čeprav so pri uresničevanju zavez nastale velike zamude, jih je večina glede na trenutni položaj Fidžija še vedno zelo pomembnih in so zato priložene temu dopisu. Zaradi enostranske odločitve, s katero je Fidži prelomil več ključnih zavez, je ta država izgubila razvojna sredstva.

Vendar EU v duhu partnerstva, ki je temelj Sporazuma o partnerstvu AKP-EU, izraža pripravljenost za začetek novih uradnih posvetovanj, čim bo mogoče razumno predvideti uspešen zaključek tovrstnih posvetovanj. Začasni predsednik vlade je 1. julija 2009 predstavil časovni načrt za reforme in vrnitev k demokratični ureditvi. EU je pripravljena razpravljati o tem časovnem načrtu in presoditi, ali bi ga bilo mogoče uporabiti kot podlago za nova posvetovanja. EU se je v skladu s tem odločila, da bo podaljšala obstoječe ustrezne ukrepe za Fidži in s tem ustvarila priložnost za nova posvetovanja. Ker so nekateri ustrezni ukrepi zdaj zastareli, je EU sklenila, da bo raje proučila možnosti za nova posvetovanja s Fidžijem, kot pa da enostransko posodobi obstoječe ukrepe. Zato je še zlasti pomembno, da se začasna vlada zaveže domačemu političnemu dialogu, ki bo vključeval vse strani, in da je prožna pri razporedu predlaganega časovnega načrta. Čeprav EU v svojem stališču vedno upošteva bistvene elemente Sporazuma o partnerstvu AKP-EU in njegova temeljna načela, predvsem osrednjo vlogo dialoga in izpolnjevanje medsebojnih obveznosti, pa želi poudariti, da izid prihodnjih posvetovanj, kar zadeva EU, ni že vnaprej odločen.

Če bo Fidži po novih posvetovanjih sprejel pomembne zaveze, se bo EU zavzela za hiter, pozitiven pregled teh ustreznih ukrepov. Nasprotno pa, če pa se razmere na Fidžiju ne izboljšajo, se ne bo mogoče izogniti nadaljnjim izgubam razvojnih sredstev. EU bo pri njenih prihodnjih odločitvah o spremljevalnih ukrepih za države podpisnice protokola o sladkorju in o nacionalnem okvirnem programu Fidžija za 10. Evropski razvojni sklad (ERS) usmerjala zlasti ocena napredka pri ponovnem vzpostavljanju ustavne ureditve.

EU poziva Fidži, naj do začetka novih posvetovanj nadaljuje in še stopnjuje okrepljeni politični dialog.

Ustrezni ukrepi so naslednji:

humanitarna pomoč ter neposredna pomoč civilni družbi in ranljivim prebivalcem se lahko nadaljujeta,

dejavnosti sodelovanja, ki že potekajo, zlasti v okviru 8. in 9. ERS, se lahko nadaljujejo,

dejavnosti sodelovanja, ki bi pripomogle k obnovitvi demokracije in izboljšale javno upravljanje, se lahko izvajajo, razen v izrednih okoliščinah,

izvajanje spremljevalnih ukrepov za reformo sladkornega sektorja za leto 2006 se lahko nadaljuje. Fidži je sporazum o financiranju na tehnični ravni podpisal 19. junija 2007. Upoštevati je treba, da sporazum o financiranju vključuje klavzulo o odložitvi,

lahko se nadaljujeta priprava in morebitni podpis večletnega okvirnega programa spremljevalnih ukrepov za reformo sladkornega sektorja za obdobje 2011–2013,

dokončno oblikovanje, podpis na tehnični ravni ter izvajanje državnega strateškega dokumenta in nacionalnega okvirnega programa za 10. ERS z dodeljenim finančnim okvirom ter morebitna dodelitev motivacijskega deleža v višini do 25 % tega zneska bodo odvisni od spoštovanja zavez, danih v zvezi s človekovimi pravicami in pravno državo, in sicer: da začasna vlada potrdi ustavo, da se v celoti spoštuje neodvisnost sodstva in da se čim prej odpravijo ukrepi za izredne razmere, ki so bili ponovno uvedeni 6. septembra 2007, da se v skladu z različnimi postopki in forumi po zakonih Fidžija opravi preiskava ali obravnava vseh domnev o kršitvi človekovih pravic ter da si začasna vlada po najboljših močeh prizadeva za preprečitev, da varnostne agencije dajejo izjave, ki so namenjene zastraševanju,

dodeljena kvota za sladkor za leto 2007 je nič,

za leto 2008 dodeljena kvota za sladkor je bila na voljo pod pogojem, da bodo zagotovljeni dokazi o verodostojni in pravočasni pripravi volitev v skladu z dogovorjenimi zavezami, zlasti glede popisa prebivalstva, ponovne določitve meja in volilne reforme v skladu z ustavo, da bodo do 30. septembra 2007 sprejeti ukrepi, s katerimi se bo zagotovilo delovanje volilnega urada, vključno z imenovanjem volilnega nadzornika v skladu z ustavo. Ta kvota za sladkor za leto 2008 je bila izgubljena 31. decembra 2009,

kvota za sladkor za leto 2009 je bila ukinjena maja 2009 zaradi odločitve začasne vlade, da odloži splošne volitve do septembra 2014,

kvota za sladkor za leto 2010 je bila ukinjena pred 1. majem 2010, saj pri nadaljevanju demokratičnega procesa ni bilo doseženega nobenega napredka, vendar je bil glede na kritično stanje v sektorju sladkorja del kvote dodeljen za neposredno pomoč prebivalstvu, ki je neposredno odvisno od proizvodnje sladkorja, da bi se ublažile negativne družbene posledice. S temi sredstvi centralno upravlja delegacija EU v Suvi in se ne dodeljujejo prek vlade,

razpoložljivost okvirnih sredstev v večletnem okvirnem programu za spremljevalne ukrepe za nekdanje države podpisnice Protokola o sladkorju za obdobje 2011–2013 bo odvisna od dogovora, doseženega med posvetovanjem; če se dogovor ne doseže, se bodo lahko s temi sredstvi financirali samo ukrepi za zmanjšanje socialnih vplivov,

za pripravo in izvajanje ključnih zavez, zlasti v podporo priprave in/ali izvajanja volitev, je mogoče proučiti možnosti za posebno podporo,

regionalno sodelovanje in udeležba Fidžija v njem ostaneta nespremenjena,

spremljanje zavez se bo izvajalo v skladu z zavezami iz Priloge k temu dopisu, ki se nanašajo na redni dialog, dejansko sodelovanje z misijami za ocenjevanje in spremljanje ter na poročanje.

Poleg tega EU pričakuje, da bo Fidži v celoti sodeloval s Forumom pacifiških otokov pri izvajanju priporočil skupine uglednih oseb, ki so jih sprejeli zunanji ministri Foruma na srečanju v Vanuatuju 16. marca 2007.

EU bo še naprej skrbno spremljala razmere na Fidžiju. Na podlagi člena 8 Sporazuma o partnerstvu AKP-EU bo s Fidžijem potekal okrepljen politični dialog, da se zagotovi spoštovanje človekovih pravic, obnova demokracije in spoštovanje pravne države, zaključil pa se bo, ko bosta obe strani ugotovili, da je okrepljeni dialog dosegel svoj namen.

Če bo začasna vlada upočasnila ali prekinila izvajanje danih zavez ali pri tem nazadovala, si EU pridržuje pravico, da prilagodi ustrezne ukrepe.

EU poudarja, da so privilegiji Fidžija pri njegovem sodelovanju z EU odvisni od spoštovanja bistvenih elementov Sporazuma o partnerstvu AKP-EU in načel iz Instrumenta za razvojno sodelovanje. Če želi Fidži prepričati EU, da je začasna vlada v celoti pripravljena uresničiti dane zaveze, je bistvenega pomena, da izvajanje dogovorjenih zavez v kratkem zelo napreduje.

S spoštovanjem,

V Bruslju,

Za Svet Evropske unije

Za Evropsko komisijo

PRILOGA K PRILOGI

ZAVEZE, DOGOVORJENE Z REPUBLIKO FIDŽI

A.   Spoštovanje demokratičnih načel

Zaveza št. 1

Svobodne in poštene parlamentarne volitve se izvedejo v 24 mesecih od 1. marca 2007 ob upoštevanju ugotovitev ocene, ki jo bodo opravili neodvisni presojevalci, ki jih bo imenoval sekretariat Foruma pacifiških otokov. Postopki priprave in izvajanja volitev se bodo skupaj spremljali, prilagajali in popravljali, kot bo potrebno, na podlagi vzajemno dogovorjenih meril. To pomeni zlasti:

da bo začasna vlada do 30. junija 2007 sprejela časovni načrt z datumi za izvedbo različnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti za pripravo novih parlamentarnih volitev,

da ta načrt določa časovne okvire za popis prebivalstva, ponovno določitev meja in volilno reformo,

da se ponovna določitev meja in volilna reforma izvedeta v skladu z ustavo,

da bodo sprejeti ukrepi, s katerimi se bo zagotovilo delovanje volilnega urada, vključno z imenovanjem volilnega nadzornika v skladu z ustavo do 30. septembra 2007,

da bo podpredsednik imenovan v skladu z ustavo.

Zaveza št. 2

Začasna vlada bo pri sprejemanju pomembnih zakonodajnih, proračunskih in drugih političnih pobud in sprememb upoštevala posvetovanja s civilno družbo ter drugimi zainteresiranimi stranmi.

B.   Pravna država

Zaveza št. 1

Začasna vlada si bo po najboljših močeh prizadevala, da prepreči izjave varnostnih agencij, ki so namenjene zastraševanju.

Zaveza št. 2

Začasna vlada potrdi ustavo iz leta 1997 ter jamči nemoteno in neodvisno delovanje ustavnih institucij, kot so fidžijska komisija za človekove pravice, komisija za javne službe in komisija za ustavne naloge. Ohranjena bosta bistvena neodvisnost in delovanje Velikega sveta poglavarjev.

Zaveza št. 3

Neodvisnost sodstva se v celoti spoštuje in omogoča se njegovo nemoteno delovanje, njegove odločitve pa upoštevajo vse zainteresirane strani, zlasti:

začasna vlada se zaveže, da bo sodišče v skladu z oddelkom 138(3) ustave imenovano do 15. julija 2007,

vsakršna imenovanja in/ali razrešitve sodnikov bodo odslej potekala ob strogem upoštevanju ustavnih določil in postopkovnih pravil,

vojska, policija ali začasna vlada se v nobenem primeru in v nikakršni obliki ne bodo vmešavale v sodni postopek, vključno s polnim spoštovanjem pravnega poklica.

Zaveza št. 4

Vsi kazenski postopki, povezani s korupcijo, se obravnavajo po ustreznih pravosodnih poteh in vsak drug organ, ki bo morda vzpostavljen za preiskavo domnevnih primerov korupcije, bo deloval v okviru ustavnih določil.

C.   Človekove pravice in temeljne svoboščine

Zaveza št. 1

Začasna vlada bo sprejela vse potrebne ukrepe, da bodo preiskave ali obravnave vseh obtožb o kršitvi človekovih pravic v skladu z različnimi postopki in forumi po zakonih Fidžija.

Zaveza št. 2

Začasna vlada bo maja 2007 odpravila ukrepe za izredne razmere, če ne bo groženj nacionalni varnosti, javnemu redu in varnosti.

Zaveza št. 3

Začasna vlada si bo prizadevala zagotoviti, da bo fidžijska komisija za človekove pravice delovala povsem neodvisno ter v skladu z ustavo.

Zaveza št. 4

Svoboda izražanja in svoboda medijev v vseh oblikah se polno spoštujeta, kot to zagotavlja ustava.

D.   Spremljanje izvajanja zavez

Zaveza št. 1

Začasna vlada se zavezuje, da bo ohranila reden dialog, ki bo omogočal potrjevanje doseženega napredka, organom/predstavnikom EU in Evropske komisije pa dala popoln dostop do vseh informacij, povezanih s človekovimi pravicami, mirno obnovitvijo demokracije in pravno državo na Fidžiju.

Zaveza št. 2

Začasna vlada v celoti sodeluje z morebitnimi misijami EU za oceno in spremljanje napredka.

Zaveza št. 3

Začasna vlada vsake tri mesece od 30. junija 2007 naprej pošilja poročila o napredku glede bistvenih elementov Sporazuma iz Cotonouja in glede zavez.

Ugotavlja se, da je nekatera vprašanja mogoče učinkovito obravnavati zgolj s pragmatičnim pristopom, ki priznava dejansko stanje razmer in je usmerjen v prihodnost.


UREDBE

28.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/8


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 960/2011

z dne 26. septembra 2011

o stooseminpetdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida (1), in zlasti člena 7(1)(a) in člena 7a(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 15. septembra 2011 sklenil dodati dve fizični osebi na seznam oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov.

(3)

Prilogo I k Uredbi (ES) št. 881/2002 je zato treba ustrezno posodobiti.

(4)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov, predvidenih s to uredbo, bi morala ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. septembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

Vodja službe za instrumente zunanje politike


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.


PRILOGA

Priloga I k Uredbi Sveta (ES) št. 881/2002 se spremeni:

Pod naslov „Fizične osebe“ se dodata naslednja vnosa:

(a)

„Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed (tudi (a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, (b) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, (c) Muhammad Hassan Qayed, (d) Mohammad Hassan Abu Bakar, (e) Hasan Qa'id, (f) Muhammad Hasan al-Libi, (g) Abu Yahya al-Libi, (h) Abu Yahya, (i) Sheikh Yahya, (j) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, (k) Abu Yunus Rashid, (l) al-Rashid, (m) Abu al-Widdan, (n) Younes Al-Sahrawi, (o) Younes Al-Sahraoui). Naslov: Wadi 'Ataba, Libija (prejšnja lokacija iz leta 2004). Datum rojstva: (a) 1963, (b) 1969. Kraj rojstva: Marzaq, libijska arabska džamahirija. Državljanstvo: libijsko. Št. potnega lista: 681819/88 (libijski potni list). Nacionalna identifikacijska št.: 5617/87 (libijska nacionalna identifikacija). Druge informacije: (a) od konca leta 2010 pomembnejši vodja v Al-Kaidi, pristojen za nadzor drugih visokih uradnikov Al-Kaide; (b) od leta 2010 poveljnik Al-Kaide v Pakistanu, zagotavljal pa je tudi finančno pomoč bojevnikom Al-Kaide v Afganistanu; (c) bil je tudi eden vodilnih strategov Al-Kaide in poveljnik v Afganistanu ter inštruktor na Al-Kaidinem vadbišču; (d) ime matere: Al-Zahra Amr Al-Khouri (tudi al Zahra’ ‘Umar). Datum uvrstitve na seznam iz člena 2a(4)(b): 15.9.2011.“

(b)

„Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim (tudi (a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, (b) Yunis al-Mauritani, (c) Younis al-Mauritani, (d) Sheikh Yunis al-Mauritani, (e) Shaykh Yunis the Mauritanian, (f) Salih the Mauritanian, (g) Mohamed Salem, (h) Youssef Ould Abdel Jelil, (i) El Hadj Ould Abdel Ghader, (j) Abdel Khader, (k) Abou Souleimane, (l) Chingheity). Datum rojstva: okrog leta 1981. Kraj rojstva: Saudova Arabija. Državljanstvo: mavretansko. Druge informacije: (a) pomembnejši vodja Al-Kaide v Pakistanu, povezan tudi z organizacijo Al-Kaida v islamskem Magrebu; (b) iščejo ga mavretanski organi. Datum uvrstitve na seznam iz člena 2a(4)(b): 15.9.2011.“


28.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/10


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 961/2011

z dne 27. septembra 2011

o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 297/2011

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), ter zlasti člena 53(1)(b)(ii) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 53 Uredbe (ES) št. 178/2002 dopušča možnost, da se za živila in krmo, uvožene iz tretje države, zaradi varovanja zdravja ljudi, živali ali okolja sprejmejo ustrezni nujni ukrepi Unije, kadar tveganja ni mogoče na zadovoljiv način obvladati z ukrepi posameznih držav članic.

(2)

Po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima 11. marca 2011 je bila Komisija obveščena, da so vrednosti radionuklidov v nekaterih živilih s poreklom iz Japonske, npr. v mleku in špinači, presegle vrednosti za ukrepanje, ki se za živila uporabljajo na Japonskem. Taka kontaminacija lahko ogrozi zdravje ljudi in živali v Uniji, zato je bila sprejeta Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 297/2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukushima (2).

(3)

Uredba (EU) št. 297/2011 je bila zaradi upoštevanja spremenjenega položaja večkrat spremenjena. Pri teh spremembah je šlo za sprejetje mejnih vrednosti radioaktivnosti, ki jih je treba uporabljati za krmo in živila s poreklom iz Japonske; poleg tega so bile območju, za katerega veljajo posebne omejitve, nekatere prefekture dodane, potem ko je bila v njih ugotovljena kontaminacija nad mejnimi vrednostmi, nekatere pa so bile z območja z omejitvami črtane, potem ko je bilo s temeljitim spremljanjem dokazano, da jih radioaktivna kontaminacija ni bistveno prizadela.

(4)

Od sredine julija 2011 so japonski organi Komisijo obveščali o visokih vrednostih cezija v govedini, pridobljeni iz goveda iz različnih japonskih prefektur. Ker za uvoz govedine iz Japonske v EU velja prepoved, ki ni povezana z radioaktivnostjo, temveč z zdravjem živali in javnim zdravjem, te ugotovitve evropskih potrošnikov ne zadevajo. Nedavno so bile mejne vrednosti radioaktivnosti presežene tudi pri drugih živilih. Te ugotovitve ter dejstvo, da se v kontaminiranem območju pridelujejo in spravljajo nove/druge kmetijske kulturne rastline/vrtnine, dokazujejo, da je primerno ohraniti veljavne ukrepe tudi po 30. septembru 2011. Zato je primerno veljavno uredbo izvajati do 31. decembra 2011 in ne le do 30. septembra 2011, kot je bilo prvotno predvideno. Ohrani se načelo mesečnega pregleda izvajanja Uredbe.

(5)

Ker je bila Uredba (EU) št. 297/2011 v kratkem času večkrat spremenjena, jo je primerno nadomestiti z novo uredbo.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za krmo in živila v smislu člena 1(2) Uredbe (Euratom) št. 3954/87 (3), ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, z izjemo proizvodov, ki so zapustili Japonsko pred 28. marcem 2011, in proizvodov, ki so bili spravljeni in/ali predelani pred 11. marcem 2011.

Člen 2

Potrjevanje

1.   Za vse pošiljke proizvodov iz člena 1 se uporabljajo pogoji iz te uredbe.

2.   Pošiljke proizvodov iz člena 1, ki so zunaj področja uporabe Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (4), vstopijo v Unijo prek določene vstopne točke v smislu člena 3(b) Uredbe Komisije (ES) št. 669/2009 (v nadaljnjem besedilu: „določena vstopna točka“) (5).

3.   Vsako pošiljko proizvodov iz člena 1 spremlja izjava, ki potrjuje, da:

(a)

so bili proizvodi spravljeni in/ali predelani pred 11. marcem 2011, ali

(b)

proizvodi izvirajo in so poslani iz prefekture, ki ni prefektura Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Nagano, Jamanaši, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagava in Šizuoka, ali

(c)

so proizvodi poslani iz prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Nagano, Jamanaši, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagava in Šizuoka, vendar ne izvirajo iz katere od navedenih prefektur in med tranzitom niso bili izpostavljeni radioaktivnosti, ali

(d)

pri proizvodih, ki izvirajo iz prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Nagano, Jamanaši, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagava in Šizuoka, vrednost radionuklidov jod-131, cezij-134 in cezij-137 ne presega mejnih vrednosti iz Priloge II k tej uredbi.

4.   Točka (d) odstavka 3 se uporablja tudi za proizvode, ki so ulovljeni ali nabrani v obalnih vodah prefektur iz navedene točke, ne glede na kraj, kjer so pripeljani na kopno.

5.   Izjava iz odstavka 3 se sestavi v skladu z vzorcem iz Priloge I. Izjavo podpiše pooblaščeni predstavnik japonskega pristojnega organa. Pri proizvodih iz točke (d) odstavka 3 se izjavi priloži poročilo o analizi, ki vsebuje rezultate vzorčenja in analize.

Člen 3

Identifikacija

Vsaka pošiljka proizvodov iz člena 1 se identificira na podlagi kode, ki se navede v izjavi iz člena 2(3), v poročilu o analizi iz člena 2(5), v sanitarnem spričevalu in vseh komercialnih dokumentih, ki spremljajo pošiljko.

Člen 4

Predhodno uradno obveščanje

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo in živilske dejavnosti ali njihovi predstavniki vsaj dva delovna dneva pred fizičnim prihodom pošiljke o prispetju vsake pošiljke proizvodov iz člena 1 uradno obvestijo pristojne organe na mejni kontrolni točki ali določeni vstopni točki.

Člen 5

Uradni nadzor

1.   Pristojni organi na mejni kontrolni točki ali določeni vstopni točki:

(a)

preverijo dokumentacijo in identiteto pri vseh pošiljkah proizvodov iz člena 1 ter

(b)

fizično pregledajo, vključno z izvedbo laboratorijskih analiz za prisotnost joda-131, cezija-134 in cezija-137, najmanj:

10 % pošiljk proizvodov iz člena 2(3)(d) in

20 % pošiljk proizvodov iz člena 2(3)(b) in (c).

2.   Pošiljke se zadržijo pod uradnim nadzorom do prejetja rezultatov laboratorijskih analiz, vendar največ 5 delovnih dni.

3.   Pošiljke se sprostijo v prosti pretok, potem ko nosilec dejavnosti poslovanja s krmo in živilske dejavnosti ali njegov predstavnik carinskim organom predloži izjavo iz člena 2(3), ki jo je potrdil pristojni organ na mejni kontrolni točki ali določeni vstopni točki ter dokazuje, da je bil opravljen uradni nadzor iz odstavka 1 in da so rezultati fizičnih pregledov, kadar so bili opravljeni, negativni.

Člen 6

Stroški

Vse stroške uradnega nadzora iz člena 5(1) in člena 5(2) in vseh ukrepov, sprejetih zaradi neskladnosti, nosi nosilec dejavnosti poslovanja s krmo in živilske dejavnosti.

Člen 7

Neskladni proizvodi

Krma in živila, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani in niso v skladu z mejnimi vrednostmi iz Priloge II, se ne dajo na trg. Taka neskladna krma in živila se varno odstranijo ali vrnejo v državo izvora.

Člen 8

Poročanje

Države članice mesečno obveščajo Komisijo o rezultatih vseh analiz prek sistema hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF) in prek sistema Evropske unije za izmenjavo nujnih informacij o radioloških in jedrskih zadevah (ECURIE).

Člen 9

Razveljavitev

Uredba (EU) št. 297/2011 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo.

Člen 10

Začetek veljavnosti in obdobje uporabe

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od začetka veljavnosti do 31. decembra 2011. Uredba bo mesečno pregledana ob upoštevanju spremenjenega položaja kontaminacije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. septembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(2)  UL L 80, 26.3.2011, str. 5.

(3)  UL L 371, 30.12.1987, str. 11.

(4)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

(5)  UL L 194, 25.7.2009, str. 11.


PRILOGA I

Image

Image


PRILOGA II

Mejne vrednosti za živila  (1) (Bq/kg)

 

Živila za dojenčke in majhne otroke

Mleko in mlečni izdelki

Druga živila, razen tekočih živil

Tekoča živila

Vsota izotopov stroncija, zlasti Sr-90

75

125

750

125

Vsota izotopov joda, zlasti I-131

100 (2)

300 (2)

2 000

300 (2)

Vsota izotopov plutonija in transplutonijevih elementov, ki sevajo alfa delce, zlasti Pu-239, Am-241

1

1 (2)

10 (2)

1 (2)

Vsota vseh ostalih nuklidov z razpolovno dobo, daljšo od 10 dni, zlasti Cs-134 in Cs-137, razen C-14 in H-3

200 (2)

200 (2)

500 (2)

200 (2)

Mejne vrednosti za krmo  (3) (Bq/kg)

 

Krma

Vsota Cs-134 in Cs-137

500 (4)

Vsota izotopov joda, zlasti I-131

2 000 (5)


(1)  Vrednost, ki se uporablja za koncentrirane ali posušene proizvode, se ustrezno preračuna na podlagi proizvoda, pripravljenega za neposredno uporabo.

(2)  Za zagotovitev skladnosti z vrednostmi za ukrepanje, ki se trenutno uporabljajo na Japonskem, te vrednosti začasno nadomeščajo vrednosti iz Uredbe Sveta (Euratom) 3954/87.

(3)  Mejna vrednost se nanaša na krmo z 12-odstotno vsebnostjo vlage.

(4)  Za zagotovitev skladnosti z vrednostmi za ukrepanje, ki se trenutno uporabljajo na Japonskem, ta vrednost začasno nadomešča vrednost iz Uredbe Sveta (Euratom) št. 770/90.

(5)  Ta vrednost je začasna in velja tudi za živila do priprave ocene dejavnikov prenosa joda iz krme v živila.


28.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/16


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 962/2011

z dne 27. septembra 2011

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 28. septembra 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. septembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

AR

25,3

EC

25,3

MK

52,7

ZZ

34,4

0707 00 05

MK

44,0

TR

107,2

ZZ

75,6

0709 90 70

TR

121,6

ZZ

121,6

0805 50 10

AR

72,7

CL

69,1

TR

68,8

UY

67,6

ZA

78,4

ZZ

71,3

0806 10 10

CL

69,0

IL

136,9

MK

82,2

TR

102,0

ZA

63,5

ZZ

90,7

0808 10 80

BZ

86,4

CL

142,0

NZ

95,3

US

90,6

ZA

101,7

ZZ

103,2

0808 20 50

AR

47,4

CN

68,0

TR

120,5

ZA

61,3

ZZ

74,3

0809 30

TR

166,1

ZZ

166,1


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


28.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/18


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 963/2011

z dne 27. septembra 2011

o določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih dovoljenj, za katere so bili zahtevki vloženi od 8. do 14. septembra 2011, za proizvode v sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot ter o odložitvi vlaganja zahtevkov za takšna dovoljenja

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 891/2009 z dne 25. septembra 2009 o odprtju in upravljanju nekaterih tarifnih kvot Skupnosti v sektorju sladkorja (3) ter zlasti člena 5(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Količine, zajete v zahtevkih za uvozna dovoljenja, ki so bili vloženi pristojnim organom od 8. do 14. septembra 2011 v skladu z Uredbo (ES) št. 891/2009, presegajo razpoložljivo količino po zaporedni številki 09.4320.

(2)

Količine, zajete v zahtevkih za uvozna dovoljenja, ki so bili vloženi pristojnim organom od 8. do 14. septembra 2011 v skladu z Uredbo (ES) št. 891/2009, so enake razpoložljivi količini po zaporedni številki 09.4317.

(3)

V teh okoliščinah je treba v skladu z Uredbo (ES) št. 1301/2006 za dovoljenja, ki bodo izdana glede zaporedne številke 09.4320.

(4)

V skladu z Uredbo (ES) št. 891/2009 je treba vlaganje nadaljnjih zahtevkov za dovoljenja za navedeni zaporedni številki 09.4317 in 09.4320 odložiti do konca tržnega leta –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Količine, za katere so bili zahtevki za uvozna dovoljenja vloženi v skladu z Uredbo (ES) št. 891/2009 od 8. do 14. septembra 2011, se pomnožijo s koeficienti dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

2.   Vlaganje nadaljnjih zahtevkov za dovoljenja, katerih zaporedne številke so navedene v Prilogi, se odloži do konca tržnega leta 2011/2012.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. septembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 254, 26.9.2009, str. 82.


PRILOGA

Sladkor iz koncesij CXL

Tržno leto 2011/2012

Zahtevki, vloženi od 8.9.2011 do 14.9.2011

Zaporedna št.

Država

Koeficient dodelitve

(v %)

Drugi zahtevki

09.4317

Avstralija

 (1)

odložen

09.4318

Brazilija

 

09.4319

Kuba

 

09.4320

Tretje države

4,761909

odložen

09.4321

Indija

 

Se ne uporablja: Komisiji ni bil poslan noben zahtevek za dovoljenje.


Balkanski sladkor

Tržno leto 2011/2012

Zahtevki, vloženi od 8.9.2011 do 14.9.2011

Zaporedna št.

Država

Koeficient dodelitve

(v %)

Drugi zahtevki

09.4324

Albanija

 

09.4325

Bosna in Hercegovina

 

09.4326

Srbija

 (2)

 

09.4327

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

 

09.4328

Hrvaška

 (2)

 

Se ne uporablja: Komisiji ni bil poslan noben zahtevek za dovoljenje.


Sladkor iz posebnega in industrijskega uvoza

Tržno leto 2011/2012

Zahtevki, vloženi od 8.9.2011 do 14.9.2011

Zaporedna št.

Tip

Koeficient dodelitve

(v %)

Drugi zahtevki

09.4380

Posebni

 

09.4390

Industrijski

 (3)

 

Se ne uporablja: Komisiji ni bil poslan noben zahtevek za dovoljenje.


(1)  Se ne uporablja: zahtevki ne presegajo razpoložljivih količin in se v celoti odobrijo.

(2)  Se ne uporablja: zahtevki ne presegajo razpoložljivih količin in se v celoti odobrijo.

(3)  Se ne uporablja: zahtevki ne presegajo razpoložljivih količin in se v celoti odobrijo.


SKLEPI

28.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/20


SKLEP KOMISIJE

z dne 26. septembra 2011

o referenčnih vrednostih za brezplačno dodeljevanje pravic do emisije toplogrednih plinov operatorjem zrakoplovov v skladu s členom 3e Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

(2011/638/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (1) ter zlasti člena 3e(3)(e) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Potrebno je sprejeti referenčne vrednosti, ki se bodo uporabljale za brezplačno dodeljevanje pravic operatorjem zrakoplovov v obdobju trgovanja od 1. januarja do 31. decembra 2012 iz člena 3c(1) Direktive 2003/87/ES in obdobju trgovanja od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2020 iz člena 13(1) v povezavi s členom 3c(2) navedene direktive.

(2)

Dodelitve v zvezi s temi referenčnimi vrednostmi morajo ostati nespremenjene do leta 2020, razen kadar se sprejmejo akti v skladu s členom 25a Direktive 2003/87/ES, ki zahtevajo posledične spremembe.

(3)

Po tem, ko je bila Direktiva 2008/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi vključitve letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (2) s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 6/2011 z dne 1. aprila 2011 o spremembah Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP (3) vključena v Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru, je referenčne vrednosti treba uporabljati znotraj EGP.

(4)

Zato je referenčne vrednosti potrebno osnovati na številu brezplačnih pravic, ki je določeno s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 93/2011 z dne 20. julija 2011 o spremembah Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP (4) in ki velja za celotni EGP.

(5)

Referenčnih vrednosti se ne sme izračunati tako, da bi se število pravic za celotni EGP, ki se uporablja za obdobje trgovanja od 1. januarja do 31. decembra 2012 ter za obdobje trgovanja od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2020, delilo z vsoto, navedeno v podatkih o tonskih kilometrih iz vlog, predloženih Komisiji v skladu s členom 3e(2) Direktive 2003/87/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Ne glede na člen 25a Direktive 2003/87/ES referenčna vrednost, ki jo je treba uporabljati za brezplačno dodeljevanje pravic operatorjem zrakoplovov v skladu s členom 3e(1) navedene direktive za obdobje trgovanja od 1. januarja do 31. decembra 2012, znaša 0,000679695907431681 pravice na tonski kilometer.

2.   Ne glede na člen 25a Direktive 2003/87/ES referenčna vrednost, ki jo je treba uporabljati za brezplačno dodeljevanje pravic operatorjem zrakoplovov v skladu s členom 3e(1) navedene direktive za obdobje trgovanja od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2020, znaša 0,000642186914222035 pravice na tonski kilometer.

Člen 2

Izračuni v zvezi s številom pravic, ki se jih dodeli v skladu z referenčnimi vrednostmi iz člena 1, se zaokrožijo na najbližje število pravic.

Člen 3

Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 26. septembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32.

(2)  UL L 8, 13.1.2009, str. 3.

(3)  UL L 93, 7.4.2011, str. 35.

(4)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.