ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2011.246.slv

Uradni list

Evropske unije

L 246

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
23. september 2011


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva 2011/72/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2011 o spremembah Direktive 2000/25/ES glede določb za traktorje, dane na trg v okviru sistema prožnosti ( 1 )

1

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep št. 940/2011/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2011 o evropskem letu aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami (2012) ( 1 )

5

 

 

II   Nezakonodajni akti

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 941/2011 z dne 22. septembra 2011 o izvajanju člena 16(2) in (5) Uredbe (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji

11

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 942/2011 z dne 22. septembra 2011 o neodobritvi aktivne snovi flufenoksuron v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in o spremembi Odločbe Komisije 2008/934/ES ( 1 )

13

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 943/2011 z dne 22. septembra 2011 o neodobritvi aktivne snovi propargit v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in o spremembi Odločbe Komisije 2008/934/ES ( 1 )

16

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 944/2011 z dne 22. septembra 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

18

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 945/2011 z dne 22. septembra 2011 o določitvi izvoznih nadomestil za goveje in telečje meso

20

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 946/2011 z dne 22. septembra 2011 o določitvi izvoznih nadomestil za perutninsko meso

24

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 947/2011 z dne 22. septembra 2011 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95

26

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 948/2011 z dne 22. septembra 2011 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

28

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta 2011/625/SZVP z dne 22. septembra 2011 o spremembah Sklepa Sveta 2011/137/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

30

 

 

2011/626/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 22. septembra 2011 o odobritvi odstopanja od izvajanja Uredbe (ES) št. 762/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o predložitvi statističnih podatkov o ribogojstvu s strani držav članic v zvezi z Republiko Češko, Velikim vojvodstvom Luksemburgom in Republiko Avstrijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 6533)

33

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Zakonodajni akti

DIREKTIVE

23.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 246/1


DIREKTIVA 2011/72/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 14. septembra 2011

o spremembah Direktive 2000/25/ES glede določb za traktorje, dane na trg v okviru sistema prožnosti

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2000/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2000 o ukrepih, ki jih je treba sprejeti proti emisijam plinastih in trdnih onesnaževal iz motorjev, namenjenih za pogon kmetijskih ali gozdarskih traktorjev (3), ureja emisije izpušnih plinov iz motorjev, vgrajenih v kmetijske in gozdarske traktorje, z namenom dodatne zaščite zdravja ljudi in varstva okolja. Direktiva 2000/25/ES določa, da se mejne vrednosti emisij, ki so v letu 2010 veljale za homologacijo večine motorjev na kompresijski vžig, stopnje III A, postopoma nadomestijo s strožjimi mejnimi vrednostmi stopnje III B, in sicer od 1. januarja 2011 za dajanje na trg in od 1. januarja 2010 za homologacijo navedenih motorjev. Mejne vrednosti emisij stopnje IV, ki so strožje od stopnje III B, bodo začele postopoma veljati od 1. januarja 2013 za homologacijo navedenih motorjev in od 1. januarja 2014 za dajanje na trg.

(2)

Prehod na stopnjo III B vključuje veliko spremembo v tehnologiji, ki zahteva bistvene izvedbene stroške za preoblikovanje motorjev in razvoj naprednih tehničnih rešitev. Vendar trenutna globalna finančna in gospodarska kriza ali kateri koli gospodarski upad ne bi smel biti razlog za znižanje okoljskih standardov. To revizijo Direktive 2000/25/ES bi bilo zato treba obravnavati kot izredno. Poleg tega so naložbe v okolju prijazne tehnologije pomembne za spodbujanje prihodnje rasti, delovnih mest in zdravstvene varnosti.

(3)

Direktiva 2000/25/ES določa sistem prožnosti, ki proizvajalcem traktorjev dovoljuje, da na dani stopnji kupijo omejeno število motorjev, ki niso skladni z veljavnimi mejnimi vrednostmi emisij na tej stopnji, vendar so homologirani v skladu z zahtevami stopnje, ki je neposredno pred obravnavano stopnjo.

(4)

Direktiva 2000/25/ES od leta 2005 predvideva oceno možne potrebe po dodatni prožnosti v zvezi z mejnimi vrednostmi stopenj emisij III B in IV. Za začasno razbremenitev industrije pri prehodu na naslednjo stopnjo je treba prilagoditi pogoje za uporabo sistema prožnosti.

(5)

V času stopnje III B število traktorjev, ki so dani na trg in v uporabo, ne bi smelo, za vsako kategorijo motorja, presegati 40 % števila traktorjev, ki jih je proizvajalec traktorjev dal na trg v tej kategoriji motorja. Alternativno možnost, v skladu s katero je določeno fiksno število traktorjev, ki so dani na trg in v uporabo v okviru sistema prožnosti, bi bilo treba ustrezno prilagoditi.

(6)

Proizvajalci traktorjev, ki sodijo na področje uporabe te direktive, bi morali biti deležni pomoči iz evropskih programov za finančno podporo ali drugih ustreznih podpornih programov v državah članicah. Ti podporni programi lahko dajejo prednost projektom, pri katerih se uporabljajo najboljše razpoložljive tehnologije z najvišjimi emisijskimi standardi.

(7)

Direktivo 2000/25/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi iz te direktive odražajo začasno težavo, s katero se srečuje industrija. Zato bi se uporaba teh ukrepov morala omejiti na obdobje trajanja stopnje III B.

(9)

Trenutne omejitve emisij bi bilo treba zaostriti, vključno tudi glede izredno majhnih sajastih delcev, zlasti z uvedbo omejitve števila delcev v prihodnji zakonodaji, če je to upravičeno z ustrezno presojo vpliva –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe Direktive 2000/25/ES

Direktiva 2000/25/ES se spremeni:

1.

členu 1 se dodajo naslednje alinee:

„—

izraz ‚sistem prožnosti‘ pomeni postopek oprostitve, s katerim država članica dovoli dajanje omejenega števila traktorjev na trg in v uporabo v skladu z zahtevami iz člena 3a,

izraz ‚kategorija motorjev‘ pomeni razvrstitev motorjev, ki združuje kategorijo moči in stopnjo omejitve emisij izpušnih plinov,

izraz ‚dostopnost na trgu‘ pomeni vsako dobavo traktorja ali motorja, za distribucijo ali uporabo na trgu Unije v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi za plačilo ali brezplačno,

izraz ‚dajanje na trg‘ pomeni, da je traktor ali motor prvič na voljo na trgu,

izraz ‚začetek uporabe‘ pomeni prvo uporabo v Uniji traktorja ali motorja za predvideni namen. Kot datum začetka uporabe šteje datum registracije, če je primerno, ali dajanja na trg.“;

2.

člen 3a se nadomesti z naslednjim:

"Člen 3a

Sistem prožnosti

Z odstopanjem od člena 3(1) in (2) države članice zagotovijo, da se lahko na zahtevo proizvajalca traktorjev in pod pogojem, da je homologacijski organ izdal ustrezno dovoljenje za dajanje na trg v skladu s postopki iz Priloge IV, začne uporabljati omejeno število traktorjev z motorji, homologiranimi v skladu z zahtevami iz stopnje omejitve emisij, ki je neposredno pred obravnavano stopnjo.

Sistem prožnosti se začne, ko se začne uporabljati dana stopnja, in traja toliko časa kot stopnja sama. Sistem prožnosti iz oddelka 1.2 Priloge IV je omejen na trajanje stopnje III B ali na tri leta, če naslednja stopnja ne obstaja.";

3.

Priloga IV se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej direktivi.

Člen 2

Prenos

1.   Države članice do 24. septembra 2011 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Besedilo navedenih predpisov takoj sporočijo Komisiji.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedila temeljnih določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 14. septembra 2011

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

M. DOWGIELEWICZ


(1)  UL C 107, 6.4.2011, str. 26.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 23. junija 2011 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 19. julija 2011.

(3)  UL L 173, 12.7.2000, str. 1.


PRILOGA

„PRILOGA IV

DOLOČBE ZA TRAKTORJE IN MOTORJE, DANE NA TRG V OKVIRU SISTEMA PROŽNOSTI IZ ČLENA 3a

1.   UKREPI PROIZVAJALCEV TRAKTORJEV

1.1

Z izjemo stopnje III B, proizvajalec traktorjev, ki želi uporabiti sistem prožnosti, homologacijski organ zaprosi za dovoljenje, da lahko da na trg traktorje v skladu z ustreznimi določbami iz te priloge. Število traktorjev ne presega tistega iz oddelkov 1.1.1 in 1.1.2. Motorji izpolnjujejo zahteve iz člena 3a.

1.1.1

Število traktorjev, danih na trg v okviru sistema prožnosti, v vsaki kategoriji motorjev ne preseže 20 % letnega števila traktorjev, ki jih je proizvajalec traktorjev dal na trg, z motorji iz navedene kategorije motorjev (izračunano kot povprečje prodaje na trgu Unije v zadnjih petih letih). Kadar proizvajalec traktorjev svoje traktorje na trgu Unije trži manj kot pet let, se povprečje izračuna za dejansko obdobje, v katerem proizvajalec traktorjev trži traktorje v Uniji.

1.1.2

Alternativna možnost za oddelek 1.1.1 je, da število traktorjev, danih na trg v okviru sistema prožnosti, v vsaki kategoriji moči ne preseže naslednjih pragov:

Kategorija moči motorja

P (kW)

Število traktorjev

19 ≤ P < 37

200

37 ≤ P < 75

150

75 ≤ P < 130

100

130 ≤ P ≤ 560

50

1.2

Med stopnjo III B proizvajalec traktorjev, ki želi uporabiti sistem prožnosti, homologacijski organ zaprosi za dovoljenje, da lahko da na trg traktorje v skladu z ustreznimi določbami iz te priloge. Število traktorjev ne presega tistega iz oddelkov 1.2.1 in 1.2.2. Motorji izpolnjujejo zahteve iz člena 3a.

1.2.1

Število traktorjev, danih na trg v okviru sistema prožnosti, v vsaki kategoriji motorjev ne preseže 40 % letnega števila traktorjev, ki jih da na trg proizvajalec traktorjev, z motorji iz navedene kategorije motorjev (izračunano kot povprečje prodaje na trgu Unije v zadnjih petih letih). Kadar proizvajalec traktorjev svoje traktorje na trgu Unije trži manj kot pet let, se povprečje izračuna za dejansko obdobje, v katerem proizvajalec traktorjev trži traktorje v Uniji.

1.2.2

Alternativna možnost za oddelek 1.2.1 je, da število traktorjev, danih na trg v okviru sistema prožnosti, v vsaki kategoriji moči ne preseže naslednjih pragov:

Kategorija moči motorja

P (kW)

Število traktorjev

37 ≤ P < 56

200

56 ≤ P < 75

175

75 ≤ P < 130

250

130 ≤ P ≤ 560

125

1.3

Proizvajalec traktorjev v vlogo, naslovljeno na homologacijski organ, vključi naslednje informacije:

(a)

vzorec oznak, ki se pritrdijo na vsak traktor, v katerega se bo vgradil motor, dan na trg v okviru sistema prožnosti. Oznake vsebujejo naslednje besedilo: ‚TRAKTOR št. … (serija traktorjev) OD … (skupno število traktorjev v posamezni kategoriji moči motorja) Z MOTORJEM št. … S HOMOLOGACIJO (Direktiva 2000/25/ES) št. …‘; ter

(b)

vzorec dodatne oznake, ki se pritrdi na motor, z besedilom iz oddelka 2.2.

1.4

Proizvajalec traktorjev homologacijskemu organu predloži vse potrebne informacije o izvajanju sistema prožnosti, ki jih homologacijski organ lahko zahteva kot potrebne za sprejetje odločitve.

1.5

Proizvajalci traktorjev vsakih šest mesecev homologacijskim organom vsake države članice, v kateri je traktor dan na trg, pošljejo poročilo o izvajanju sistemov prožnosti, ki jih uporabljajo. V poročilo vključijo skupne podatke o številu traktorjev, danih na trg v okviru sistema prožnosti, serijske številke motorjev in traktorjev ter države članice, v katerih se traktorji dajo v uporabo. Ta postopek se uporablja brez izjem, dokler se izvaja sistem prožnosti.

2.   DEJANJA PROIZVAJALCA MOTORJEV

2.1

Proizvajalec motorjev lahko da na trg motorje v okviru sistema prožnosti, odobrenega v skladu z oddelkoma 1 in 3 te priloge.

2.2

Proizvajalec motorjev te motorje označi z naslednjim besedilom: ‚motor, dan na trg v okviru sistema prožnosti‘ v skladu z zahtevami iz oddelka 5 Priloge I.

3.   DEJANJA HOMOLOGACIJSKEGA ORGANA

Homologacijski organ oceni vsebino zahteve v zvezi s sistemom prožnosti in priložene dokumente. Posledično proizvajalca traktorjev obvesti o svoji odločitvi, ali se sme uporabiti zahtevani sistem prožnosti.“


SKLEPI

23.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 246/5


SKLEP št. 940/2011/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 14. septembra 2011

o evropskem letu aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami (2012)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 153(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Unija naj bi v skladu s členom 147(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) prispevala k visoki stopnji zaposlenosti s spodbujanjem sodelovanja med državami članicami in s podpiranjem, po potrebi tudi dopolnjevanjem, njihovega delovanja.

(2)

Unija naj bi v skladu s členom 153(1) PDEU podpirala in dopolnjevala dejavnosti držav članic glede delovnih pogojev, vključevanja oseb, ki so izključene iz trga dela, ter boja proti socialni izključenosti.

(3)

Unija se v skladu s členom 3(3) Pogodbe o Evropski uniji med drugim bori proti socialni izključenosti in diskriminaciji ter spodbuja socialno pravičnost in varstvo, enakost žensk in moških ter solidarnost med generacijami.

(4)

Člen 174 PDEU priznava, da so nekatere regije Unije prikrajšane zaradi hudih in trajnih demografskih ovir, ki bi lahko otežile njihovo raven razvoja, in zahtevajo posebno pozornost, če naj bi Unija dosegla cilj gospodarske, socialne in teritorialne kohezije.

(5)

Unija v skladu s členom 25 Listine Evropske unije o temeljnih človekovih pravicah priznava in spoštuje pravico starejših do dostojnega in samostojnega življenja ter sodelovanja v družbenem in kulturnem življenju.

(6)

Staranje je nedvomno izziv za celotno družbo in za vse generacije v Evropi, je tudi predmet za medgeneracijsko solidarnost in za družino.

(7)

Delež prebivalstva v Uniji, ki so v poznih 50. letih ali starejši, bo naraščal veliko hitreje kot kdajkoli prej. To je zelo pozitiven razvoj, saj je logična posledica boljšega zdravja in večje kakovosti življenja. Vendar se zaradi teh demografskih sprememb Unija spoprijema s številnimi izzivi.

(8)

Evropski svet je na več zaporednih sejah priznal potrebo po obvladovanju vpliva starajočega se prebivalstva na evropske socialne modele. Ključni odziv na te hitre spremembe v starostni strukturi vključuje spodbujanje oblikovanja kulture aktivnega staranja kot vseživljenjskega procesa, da bi hitro rastoče prebivalstvo, ki obsega ljudi v poznih 50. letih in starejše, ki je na splošno bolj zdravo in bolj izobraženo kot katera koli taka starostna skupina pred njim, imelo dobre možnosti za zaposlitev in aktivno udeležbo v družbenem in družinskem življenju, tudi prek prostovoljstva, vseživljenjskega učenja, kulturnega izražanja in športa.

(9)

Po opredelitvi Svetovne zdravstvene organizacije je aktivno staranje proces, v katerem se optimizirajo možnosti za zdravje, sodelovanje in varnost, da bi izboljšali kakovost življenja v procesu staranja. Aktivno staranje omogoča ljudem, da uresničijo možnosti telesne, socialne in duševne blaginje v obdobju vsega življenja in sodelujejo v družbi, hkrati pa jim omogoča ustrezno varstvo, varnost in oskrbo, ko jo potrebujejo. Zato so za spodbujanje aktivnega staranja potrebni večrazsežnostni pristop in lastna odgovornost ter trajna podpora med vsemi generacijami.

(10)

Evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami (2012) bi moralo graditi na izročilu evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti (2010) in evropskega leta prostovoljnih dejavnosti za spodbujanje aktivnega državljanstva (2011), zaradi česar bi bilo treba spodbujati sinergije med tema evropskima letoma in evropskim letom aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami (2012) (v nadaljnjem besedilu: evropsko leto).

(11)

Vedno večji delež starejših ljudi v Evropi in povečanje kroničnih obolenj pomeni, da je še pomembnejše kot kdaj koli doslej spodbujati zdravo staranje za vse, zlasti za starejše, in podpirati njihovo vitalnost ter dostojanstvo, med drugim tako, da se jim zagotovi dostop do primernega in visoko kakovostnega zdravstvenega varstva, dolgotrajne oskrbe in socialnih storitev ter se razvijajo pobude, namenjene preprečevanju zdravstvenih tveganj, povezanih s staranjem. Zdravo staranje lahko poveča udeležbo starejših ljudi na trgu dela, jim omogoči, da dlje ostanejo aktivni v družbi, izboljša njihovo kakovost življenja in omeji obremenitve sistemov zdravstvenega in socialnega varstva ter pokojninskih sistemov.

(12)

Komisija je v sporočilih „Demografska prihodnost Evrope – kako spremeniti izziv v priložnost“ z dne 12. oktobra 2006, „Spodbujati solidarnost med generacijami“ z dne 10. maja 2007 in „Obvladovanje vpliva staranja prebivalstva v EU (Poročilo o staranju 2009)“ z dne 29. aprila 2009 predstavila svoja stališča o demografskih izzivih, s katerimi se sooča Unija, in priložnosti za njihovo obvladovanje.

(13)

Raznolikost starejših generacij v Evropi se bo še povečala. Zaradi tega je treba aktivno podpirati enake možnosti in spodbujati sodelovanje. Aktivni državljani iz različnih okolij imajo v družbi pomembno povezovalno funkcijo, spodbujajo povezovanje in prispevajo h gospodarstvu.

(14)

Svet in predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, so 22. februarja 2007 sprejeli resolucijo o „možnostih in izzivih, ki jih prinašajo demografske spremembe v Evropi: prispevek starejših h gospodarskemu in družbenemu razvoju“, ki je poudarila potrebo tako po več priložnostih za aktivno udeležbo starejših ljudi, tudi prek prostovoljnega dela, in poudarila nove gospodarske priložnosti („srebrno gospodarstvo“), nastale zaradi večjega povpraševanja s strani starejših ljudi po nekaterih vrstah blaga in storitev, ter po pomembnosti pozitivne javne podobe starejših.

(15)

Svet je 8. junija 2009 sprejel sklepe o „enakih možnostih za ženske in moške: aktivno in dostojno staranje“, v katerih je bilo ugotovljeno, da se starejši moški in ženske, ki si prizadevajo za aktivno življenje in dostojno staranje, po vsej Uniji soočajo z resnimi izzivi, ter državam članicam in Komisiji predlaga številne ukrepe, med drugim, naj spodbujajo politike aktivnega staranja, ob tem pa upoštevajo različne razmere v različnih državah članicah ter različne izzive, s katerimi se soočajo ženske in moški.

(16)

Svet je 30. novembra 2009 sprejel sklepe o „zdravem in dostojnem staranju“, v katerih je povabil Komisijo, da med drugim „oblikuje dejavnosti za boljšo ozaveščenost glede spodbujanja aktivnega staranja, vključno z možnim evropskim letom aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti v letu 2012“.

(17)

Komisija je v sporočilu z naslovom „Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ z dne 3. marca 2010 poudarila, kako pomembno je, da Unija spodbuja zdravo in aktivno staranje prebivalstva zaradi socialne kohezije in večje produktivnosti. 23. novembra 2010 je Komisija kot del strategije Evropa 2020 sprejela vodilno pobudo z naslovom „Program za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta: evropski prispevek k polni zaposlenosti“, po kateri bi morale države članice zlasti spodbujati politike aktivnega staranja. Komisija je 16. decembra 2010 sprejela tudi vodilno pobudo o „Evropski platformi za boj proti revščini in socialni izključenosti: Evropski okvir za socialno in teritorialno kohezijo“. Doseganje teh ciljev politike zahteva ukrepanje na vseh vladnih ravneh in s strani različnih nevladnih zainteresiranih strani; ti cilji pa so na ravni Unije lahko podprti z dejavnostmi evropskega leta, ki so namenjene ozaveščanju in spodbujanju izmenjave dobre prakse. Nacionalni koordinatorji bi morali poskrbeti, da so nacionalni ukrepi usklajeni in združljivi s splošnimi cilji evropskega leta. Prav tako bi se morala načrtovati udeležba drugih institucij in zainteresiranih strani.

(18)

Svet je 7. junija 2010 sprejel sklepe o „aktivnem staranju“ in pozval Komisijo, naj „nadaljuje priprave na evropsko leto aktivnega staranja leta 2012, ko bo mogoče opozoriti na prednosti aktivnega staranja in njegov prispevek k solidarnosti med generacijami ter seznaniti javnost z obetavnimi pobudami za spodbujanje aktivnega staranja na vseh ravneh“.

(19)

Evropski parlament je 11. novembra 2010 sprejel resolucijo z naslovom „Demografski izzivi in medgeneracijska solidarnost“, v kateri je države članice pozval, naj aktivno staranje v naslednjih letih določijo kot prednostno nalogo. V resoluciji je bilo tudi poudarjeno, da bi bilo treba v evropskem letu izpostaviti zlasti prispevek starejših k družbi in zagotoviti priložnosti za spodbujanje solidarnosti, sodelovanja in razumevanja med generacijami ter mladim in starejšim omogočiti, da delajo skupaj.

(20)

Tudi mnenji, ki sta jih pripravila Evropski ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij, sta poudarjali pomembnost aktivnega staranja za Evropo, tako da sta med drugim izpostavili vrednost zdravstvenega varstva za vse generacije.

(21)

Sklep Sveta 2010/707/EU z dne 21. oktobra 2010 o smernicah za politike zaposlovanja držav članic (3) v okviru smernic 7 in 8 za države članice predlaga povečanje udeležbe delovne sile s politikami za spodbujanje aktivnega staranja, dvigovanje stopenj zaposlenosti starejših delavcev s spodbujanjem inovacij pri organizaciji dela ter povečanje zaposljivosti starejših delavcev z dodatnim izobraževanjem in sodelovanjem v shemah vseživljenjskega učenja. Smernica 10 poudarja potrebo po okrepitvi sistemov socialne varnosti, vseživljenjskega učenja in politik dejavnega vključevanja, da se ustvarijo priložnosti za ljudi v različnih življenjskih obdobjih, da se zaščitijo pred morebitno revščino in socialno izključenostjo in se okrepi njihovo aktivno sodelovanje v družbi.

(22)

Komisija je v svojem sporočilu „Evropska digitalna agenda“, sprejetem 19. maja 2010, ki je prva vodilna pobuda Evrope 2020, poudarila pomembnost aplikacij in storitev informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) za prijetno staranje ter predlagala zlasti okrepitev skupnega programa za pomoč okolice pri samostojnem življenju. Evropska digitalna agenda je prav tako predlagala usklajene ukrepe za izboljšanje digitalne pismenosti vseh Evropejcev, vključno s starejšimi, ki prekomerno zastopajo skupino s 150 milijoni državljanov oziroma okoli 30 % celotnega števila državljanov, ki niso nikoli uporabili interneta. Olajšanje dostopa do novih tehnologij in zagotavljanje usposabljanja za njihovo uporabo bi še izboljšalo možnosti starejših.

(23)

V povezavi s strategijo Evropa 2020 je Komisija v okviru vodilne pobude „Unija inovacij“ predlagala izvajanje inovacijskega partnerstva za aktivno in zdravo staranje. Namen navedenega partnerstva je omogočiti neodvisno, zdravo in daljše življenje državljanom in povečati povprečno število zdravih let življenja za dve leti do leta 2020.

(24)

Komisija izvaja evropsko strategijo za invalide 2010–2020, ki zaradi pogoste povezave med invalidnostjo in staranjem vključuje ustrezne ukrepe za starejše ljudi. Relevantni so zlasti ukrepi v zvezi z dostopnostjo na podlagi pristopov „namenjeno vsem uporabnikom“. Pomembni so ukrepi za podpiranje samostojnega življenja in vključevanja v skupnost, tudi starejših invalidnih oseb, ki potrebujejo visoko raven podpore, imajo večplastne potrebe, so posebej ranljivi in izpostavljeni socialni izključenosti. Poleg tega so Unija in vse države članice podpisale Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov, ki med drugim vsebuje določbe, ki so ustrezne za starejše ljudi.

(25)

Evropski dan medgeneracijske solidarnosti se praznuje vsako leto 29. aprila. Je dobra priložnost, da Unija obnovi svojo zavezanost krepitvi solidarnosti in sodelovanja med generacijami, da bi spodbudila pravično in trajnostno družbo.

(26)

Ta sklep določa finančni okvir, ki bo osnovni referenčni okvir za proračunski organ v smislu točke 37 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (4).

(27)

Aktivnemu staranju je med drugim namenjenih nekaj skladov, programov in akcijskih načrtov Unije, kot so Evropski socialni sklad (5), Evropski sklad za regionalni razvoj (6), program Progress (7), program vseživljenjskega učenja (8) in predvsem program Grundtvig, program Zdravje (9), posebni programi o IKT ter o družbeno-ekonomskih in humanističnih vedah v sedmem okvirnem programu za raziskave in razvoj (10), akcijski načrt „Prijetno staranje v informacijski družbi“, skupni program za pomoč okolice pri samostojnem življenju (11), okvirni program za konkurenčnost in inovacije (12) s pilotnimi projekti razporejanja o IKT za prijetno staranje, pripravljalni ukrep o socialnem turizmu Calypso ter akcijski načrt za mobilnost v mestih.

(28)

Da bi zagotovili sodelovanje raznovrstnih organizacij, bi bilo treba v evropskem letu, kolikor je mogoče, olajšati dogodke in operacije manjšega obsega.

(29)

Na ravni Unije bi bilo treba spodbujati sodelovanje ustreznih mrež v evropskem letu in ga podpreti z ustreznimi viri.

(30)

Ker ciljev evropskega leta države članice ne morejo zadovoljivo doseči zaradi potrebe po nadnacionalni izmenjavi informacij in razširjanju dobrih praks v vsej Uniji in ker se ti cilji zaradi obsega predlaganih ukrepov lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta sklep ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Zadeva

Leto 2012 se razglasi za „evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami“ (v nadaljnjem besedilu: evropsko leto). S tem se spodbujata vitalnost in dostojanstvo za vse.

Člen 2

Cilji

Splošni cilj evropskega leta je poenostaviti oblikovanje kulture aktivnega staranja v Evropi na podlagi družbe za vse starosti. V okviru tega bo evropsko leto spodbujalo in podpiralo prizadevanja držav članic, njihovih regionalnih in lokalnih organov, socialnih partnerjev, civilne družbe in poslovne skupnosti, vključno z malimi in srednje velikimi podjetji, za spodbujanje aktivnega staranja ter boljši razvoj potenciala prebivalstva v poznih 50. letih ali starejšega, katerega število hitro narašča. Pri tem spodbuja solidarnost in sodelovanje med generacijami ob upoštevanju raznolikosti in enakosti med spoloma. Spodbujanje aktivnega staranja pomeni oblikovanje boljših priložnosti za starejše ženske in moške, da se jim omogoči udeležba na trgu dela, boj proti revščini, zlasti žensk, socialni izključenosti, da se spodbudita prostovoljstvo in aktivna udeležba v družinskem življenju ter družbi ter spodbujanje zdravega staranja in dostojanstva. To pomeni med drugim prilagoditev delovnih pogojev, preprečevanje negativnih starostnih stereotipov in diskriminacije na podlagi starosti, izboljšanje varnosti in zdravja pri delu, prilagajanje sistemov vseživljenjskega učenja potrebam starajoče se delovne sile in ustrezne sisteme socialne zaščite s primernimi spodbudami.

Na podlagi prvega odstavka so cilji evropskega leta:

(a)

povečanje splošne ozaveščenosti o pomenu aktivnega staranja v njegovih različnih razsežnostih in zagotovitev, da se mu nameni vidno mesto na političnem dnevnem redu zainteresiranih skupin na vseh ravneh, da se poudari uporabni prispevek starejših ljudi k družbi in gospodarstvu in poveča njegovo vrednotenje, spodbudijo aktivno staranje, solidarnost med generacijami ter vitalnost in dostojanstvo vseh, ter mobilizira potencial starejših ljudi ne glede na njihov izvor, ter se jim omogoči samostojno življenje;

(b)

pospeševanje razprav, izmenjava informacij in razvoj vzajemnega učenja med državami članicami in zainteresiranimi stranmi na vseh ravneh, da se spodbujajo politike aktivnega staranja, opredelijo in razširijo primeri dobrih praks ter izboljšajo sodelovanje in sinergije;

(c)

oblikovanje okvira za zaveze in konkretne ukrepe, ki bo ob sodelovanju civilne družbe, socialnih partnerjev in podjetij ter s posebnim poudarkom na spodbujanju informacijskih strategij Uniji, državam članicam in zainteresiranim stranem na vseh ravneh omogočil razvoj inovativnih rešitev, politik in dolgoročnih strategij, vključno z obsežnimi strategijami za obvladovanje staranja, povezanimi z izobraževanjem in delom, s posebnimi dejavnostmi, ter prizadevanje za posebne cilje v zvezi z aktivnim staranjem in medgeneracijsko solidarnostjo;

(d)

spodbujanje dejavnosti za preprečevanje diskriminacije na podlagi starosti, premagovanje stereotipov, povezanih s starostjo, in odstranjevanje ovir, zlasti glede zaposljivosti.

Člen 3

Vsebina ukrepov

1.   Ukrepi, ki jih je treba sprejeti za doseganje ciljev iz člena 2, vključujejo naslednje dejavnosti na ravni Unije ter nacionalni, regionalni ali lokalni ravni:

(a)

konference, prireditve in pobude, ob dejanem sodelovanju zadevnih zainteresiranih strani, za spodbujanje razprav, večjo ozaveščenost in spodbujanje zavezanosti posebnim ciljem, kar bo prispevalo k trajnim vplivom;

(b)

informacijske, promocijske in izobraževalne kampanje z uporabo multimedijev;

(c)

izmenjava informacij, izkušenj in dobre prakse z uporabo, med drugim, odprte metode usklajevanja in mrež zainteresiranih strani, ki si prizadevajo za dosego ciljev evropskega leta;

(d)

raziskave in ankete na ravni Unije ali nacionalni ali regionalni ravni ter razširjanje rezultatov, s poudarkom na gospodarskem in socialnem vplivu spodbujanja aktivnega staranja in aktivnemu staranju prijaznih politik.

2.   Pri izvajanju dejavnosti iz odstavka 1 se pozornost nameni vključevanju vseh generacij v dosego ciljev evropskega leta, predvsem z razvijanjem vključujočega pristopa in spodbujanjem sodelovanja starejših in mlajših v skupnih pobudah.

3.   Komisija ali države članice lahko opredelijo druge dejavnosti, ki prispevajo k ciljem evropskega leta, ter lahko dovolijo, da se ime evropskega leta uporablja pri promociji navedenih dejavnosti, če prispevajo k doseganju ciljev iz člena 2.

4.   Komisija in države članice v povezavi z izvajanjem evropskega leta pri vseh svojih dejavnostih upoštevajo vključevanje načela enakosti spolov.

5.   Komisija upošteva potencial čezmejnih dejavnosti, ki se odvija na regionalni ali lokalni ravni za uresničevanje ciljev iz člena 2.

6.   Prizadeva se, da so vse dejavnosti evropskega leta, namenjene širši javnosti, zlahka dostopne vsem, tudi invalidom.

Člen 4

Koordinacija z državami članicami

1.   Vsaka država članica imenuje nacionalnega koordinatorja, ki je odgovoren za sodelovanje zadevne države članice v evropskem letu, in o tem obvesti Komisijo.

2.   Nacionalni koordinatorji tudi poskrbijo, da so nacionalne dejavnosti evropskega leta ustrezno koordinirane, ter lahko v tem okviru spodbujajo tudi dejavnosti na lokalni in regionalni ravni in skrbijo za njihovo lažje izvajanje. Nacionalni koordinatorji tudi spodbujajo sodelovanje vseh zadevnih zainteresiranih strani, vključno s civilno družbo, v dejavnostih evropskega leta.

3.   Države članice se pozove, da do 25. novembra 2011 obvestijo Komisijo o svojem delovnem programu, ki določa podrobnosti o načrtovanih nacionalnih dejavnostih v okviru evropskega leta.

Člen 5

Sodelujoče države

Pri evropskem letu lahko sodelujejo:

(a)

države članice;

(b)

države kandidatke;

(c)

države Zahodnega Balkana in

(d)

države Evropskega združenja za prosto trgovino, ki so pogodbenice Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru.

Člen 6

Koordinacija na ravni Unije

1.   Komisija izvaja evropsko leto na ravni Unije.

2.   Komisija sklicuje sestanke nacionalnih koordinatorjev z namenom koordiniranja dejavnosti evropskega leta na ravni Unije in izmenjave informacij in znanja, vključno z morebitnimi zavezami in njihovim izvajanjem v državah članicah.

3.   Komisija omogoča in podpira izvajanje dejavnosti evropskega leta na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, med drugim, kjer je to primerno, s predlaganjem novih poti in orodij za dosego ciljev evropskega leta ter njihovo ocenjevanje.

4.   Koordinacija dejavnosti evropskega leta na ravni Unije je prav tako v pristojnosti obstoječih odborov za politike in svetovalnih skupin.

5.   Komisija tudi sklicuje sestanke predstavnikov evropskih organizacij ali organov, ki delujejo na področju aktivnega staranja, z namenom, da ji pomagajo pri vodenju evropskega leta.

6.   Tema evropskega leta je prednostna naloga Komisije pri komunikacijskih dejavnostih njenih predstavništev v državah članicah in zadevnih glavnih omrežij na ravni Unije, katerih stroški delovanja se krijejo iz splošnega proračuna Unije, v njihovih delovnih programih.

7.   V dejavnosti evropskega leta so vključeni Evropski parlament, države članice, Evropski ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij.

Člen 7

Finančna in nefinančna podpora

1.   Za dejavnosti določene v členu 3(1), ki se izvajajo na ravni Unije, se lahko sklene pogodba o javnem naročilu ali se dodelijo donacije, ki se financirajo iz splošnega proračuna Unije.

2.   Po potrebi lahko v skladu z veljavnimi pravili in v okviru njihovih obstoječih možnosti določanja prednostnih nalog evropsko leto podpirajo programi in politike z drugih področij, ki tudi prispevajo k spodbujanju aktivnega staranja, na primer zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti, izobraževanje in kultura, zdravstvo, raziskave, informacijska družba, regionalna politika in prometna politika.

3.   Nefinančno podporo lahko Unija dodeli za dejavnosti, ki jih izvajajo javne ali zasebne organizacije v skladu s členom 3(3).

Člen 8

Proračunska sredstva

1.   Finančni okvir za izvajanje tega sklepa na ravni Unije, zlasti za dejavnosti iz člena 3(1), za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2012, je 5 000 000 EUR.

2.   Letna proračunska sredstva odobri proračunski organ v mejah finančnega okvira.

Člen 9

Doslednost

Komisija, skupaj z državami članicami, zagotovi, da so ukrepi iz tega sklepa skladni z drugimi programi in pobudami Unije ter nacionalnimi in regionalnimi programi in pobudami, ki prispevajo k uresničevanju ciljev evropskega leta.

Člen 10

Mednarodno sodelovanje

Komisija lahko za namene evropskega leta sodeluje z ustreznimi mednarodnimi organizacijami, zlasti z Združenimi narodi in Svetom Evrope, ter si prizadeva za prepoznavnost prizadevanja Unije za spodbujanje aktivnega staranja.

Člen 11

Vrednotenje

1.   Komisija do 30. junija 2014 Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij predloži poročilo, ki vsebuje celovito oceno pobud iz tega sklepa, s podrobnostmi o izvajanju in rezultatih, ki bo podlaga prihodnjim politikam, ukrepom in dejavnostim Unije na tem področju.

2.   Poročilo iz odstavka 1 vsebuje tudi informacije o tem, kako je bilo načelo enakosti med spoloma vključeno v dejavnosti evropskega leta in kako je zagotovljena dostopnost teh dejavnosti za invalide.

3.   Poročilo iz odstavka 1 poudarja tudi, kako je evropsko leto proizvedlo trajne učinke pri spodbujanju aktivnega staranja v Uniji.

Člen 12

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 13

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Strasbourgu, 14. septembra 2011

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

M. DOWGIELEWICZ


(1)  UL C 51, 17.2.2011, str. 55.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 19. julija 2011.

(3)  UL L 308, 24.11.2010, str. 46.

(4)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(5)  Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu (UL L 210, 31.7.2006, str. 12).

(6)  Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L 210, 31.7.2006, str. 1).

(7)  Sklep št. 1672/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 o uvedbi programa Skupnosti za zaposlovanje in socialno solidarnost – Progress (UL L 315, 15.11.2006, str. 1).

(8)  Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o uvedbi akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja (UL L 327, 24.11.2006, str. 45).

(9)  Sklep št. 1350/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o uvedbi drugega programa ukrepov Skupnosti na področju zdravja (2008–2013) (UL L 301, 20.11.2007, str. 3).

(10)  Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

(11)  Odločba št. 742/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o sodelovanju Skupnosti v programu za raziskave in razvoj, namenjenemu izboljšanju kakovosti življenja starejših z uporabo novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), ki ga je sprejelo več držav članic (UL L 201, 30.7.2008, str. 49).

(12)  Sklep št. 1639/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 o ustanovitvi Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost (2007–2013) (UL L 310, 9.11.2006, str. 15).


II Nezakonodajni akti

UREDBE

23.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 246/11


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 941/2011

z dne 22. septembra 2011

o izvajanju člena 16(2) in (5) Uredbe (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 204/2011 z dne 2. marca 2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji (1), zlasti člena 16(2) in (5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 2. marca 2011 sprejel Uredbo (EU) št. 204/2011.

(2)

Po sprejetju Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov (RVSZN) 2009 (2011) 16. septembra 2011 in v skladu s Sklepom Sveta 2011/625/SZVP z dne 22. septembra 2011 o spremembah Sklepa Sveta 2011/137/SZVP (2) o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji bi bilo treba spremeniti seznama oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, v prilogah II in III k Uredbi (EU) št. 204/2011 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Subjekti, navedeni v Prilogi k tej uredbi, se črtajo s seznamov iz prilog II in III k Uredbi (EU) št. 204/2011.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. septembra 2011

Za Svet

Predsednik

M. DOWGIELEWICZ


(1)  UL L 58, 3.3.2011, str. 1.

(2)  Glej stran 30 tega Uradnega lista.


PRILOGA

Subjekti iz člena 1

Subjekt, ki se črta s seznama iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 204/2011:

5.

Libyan National Oil Corporation.

Subjekt, ki se črta s seznama iz Priloge III k Uredbi (EU) št. 204/2011:

29.

Zuietina Oil Company.


23.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 246/13


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 942/2011

z dne 22. septembra 2011

o neodobritvi aktivne snovi flufenoksuron v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in o spremembi Odločbe Komisije 2008/934/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 13(2) in člena 78(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 80(1)(c) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in ob upoštevanju postopka in pogojev za odobritev se mora uporabljati Direktiva Sveta 91/414/EGS (2) za aktivne snovi, za katere je bilo ugotovljeno, da je dokumentacija popolna v skladu s členom 16 Uredbe Komisije (ES) št. 33/2008 z dne 17. januarja 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Direktive Sveta 91/414/EGS glede rednega in pospešenega postopka za oceno aktivnih snovi, ki so bile del programa dela iz člena 8(2) navedene direktive, vendar niso bile vključene v Prilogo I (3). Flufenoksuron je aktivna snov, za katero je bilo ugotovljeno, da je dokumentacija popolna v skladu z navedeno uredbo.

(2)

Uredbi Komisije (ES) št. 451/2000 (4) in (ES) št. 1490/2002 (5) določata podrobna pravila za izvajanje druge in tretje faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS in sezname aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Ti seznami so vključevali flufenoksuron.

(3)

V skladu s členom 3(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1095/2007 z dne 20. septembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1490/2002 o nadaljnjih podrobnih pravilih za izvajanje tretje faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS ter Uredbe (ES) št. 2229/2004 o določitvi nadaljnjih podrobnih pravil za izvajanje četrte faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS (6) je prijavitelj v dveh mesecih po začetku veljavnosti Uredbe (ES) št. 1095/2007 umaknil predlog za vključitev navedene aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Zato je bila za nevključitev flufenoksurona sprejeta Odločba Komisije 2008/934/ES z dne 5. decembra 2008 o nevključitvi nekaterih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedene snovi (7).

(4)

Prvotni prijavitelj (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) je v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS vložil nov zahtevek za uporabo pospešenega postopka iz členov 14 do 19 Uredbe (ES) št. 33/2008.

(5)

Zahtevek je bil poslan Franciji, ki je bila z Uredbo (ES) št. 1490/2002 imenovana za državo članico poročevalko. Rok za pospešeni postopek je bil upoštevan. Specifikacija aktivne snovi in podprte uporabe so enake kot v Odločbi 2008/934/ES. Navedeni zahtevek je tudi v skladu z ostalimi vsebinskimi in postopkovnimi zahtevami iz člena 15 Uredbe (ES) št. 33/2008.

(6)

Francija je ocenila dodatne podatke, ki jih je predložil vlagatelj, in pripravila dodatno poročilo. Navedeno poročilo je 8. marca 2010 predložila Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Komisiji. Agencija je dodatno poročilo poslala v presojo drugim državam članicam in vlagatelju ter prejete pripombe posredovala Komisiji. V skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 33/2008 in na zahtevo Komisije je Agencija 23. februarja 2011 (8) Komisiji predložila svoj sklep o oceni tveganja flufenoksurona. Države članice in Komisija so osnutek poročila o oceni, dodatno poročilo in sklep Agencije pregledale v Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 15. julija 2011 v obliki poročila Komisije o pregledu flufenoksurona.

(7)

Med ocenjevanjem te aktivne snovi so se pojavili pomisleki. Ti zadevajo zlasti naslednje. Ocene tveganja za potrošnike ni bilo mogoče dokončati, ker ni bilo mogoče izvesti ustrezne ocene izpostavljenosti potrošnikov, zlasti z vidika razsežnosti in toksikološkega pomena različnih metabolitov. Flufenoksuron ima poleg tega visoke možnosti za kopičenje v organizmih v prehranski verigi. Ugotovljeno je bilo tudi visoko tveganje za vodne organizme.

(8)

Komisija je vlagatelja pozvala, naj predloži pripombe k sklepu Agencije. Poleg tega je Komisija v skladu s členom 21(1) Uredbe (ES) št. 33/2008 pozvala vlagatelja, naj predloži pripombe k osnutku poročila o pregledu. Vlagatelj je predložil pripombe, ki so bile natančno pregledane.

(9)

Kljub argumentom, ki jih je predložil vlagatelj, pomislekov iz uvodne izjave 7 ni bilo mogoče odpraviti. Zato ni bilo dokazano, da bi bilo pod predlaganimi pogoji uporabe pričakovati, da fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo flufenoksuron, izpolnjujejo splošne zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS.

(10)

Flufenoksuron se zato ne sme odobriti kot aktivna snov na podlagi člena 13(2) Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(11)

Za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo flufenoksuron in pri katerih države članice odobrijo prehodno obdobje v skladu s členom 46 Uredbe (ES) št. 1107/2009, to obdobje poteče najpozneje 31. decembra 2012, kot je določeno v drugem odstavku člena 3 Odločbe 2008/934/ES.

(12)

Ta uredba ne vpliva na predložitev ponovnega zahtevka za flufenoksuron v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(13)

Zaradi jasnosti je treba v Prilogi k Odločbi 2008/934/ES črtati vrstico o flufenoksuronu.

(14)

Odločbo 2008/934/ES je zato primerno ustrezno spremeniti.

(15)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Neodobritev aktivne snovi

Aktivna snov flufenoksuron se ne odobri.

Člen 2

Prehodni ukrepi

Države članice zagotovijo, da se registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo flufenoksuron, prekličejo do 31. decembra 2011.

Člen 3

Prehodno obdobje

Morebitno prehodno obdobje, ki ga odobrijo države članice v skladu s členom 46 Uredbe (ES) št. 1107/2009, je čim krajše in traja največ do vključno 31. decembra 2012.

Člen 4

Spremembe Odločbe 2008/934/ES

V Prilogi k Odločbi 2008/934/ES se črta vrstica o flufenoksuronu.

Člen 5

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. septembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(3)  UL L 15, 18.1.2008, str. 5.

(4)  UL L 55, 29.2.2000, str. 25.

(5)  UL L 224, 21.8.2002, str. 23.

(6)  UL L 246, 21.9.2007, str. 19.

(7)  UL L 333, 11.12.2008, str. 11.

(8)  Evropska agencija za varnost hrane; Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo flufenoksuron. EFSA Journal 2011; 9(3):2088. [72 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2088. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


23.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 246/16


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 943/2011

z dne 22. septembra 2011

o neodobritvi aktivne snovi propargit v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in o spremembi Odločbe Komisije 2008/934/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 13(2) in člena 78(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 80(1)(c) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in ob upoštevanju postopka in pogojev za odobritev se mora uporabljati Direktiva Sveta 91/414/EGS (2) za aktivne snovi, za katere je bilo ugotovljeno, da je dokumentacija popolna v skladu s členom 16 Uredbe Komisije (ES) št. 33/2008 z dne 17. januarja 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Direktive Sveta 91/414/EGS glede rednega in pospešenega postopka za oceno aktivnih snovi, ki so bile del programa dela iz člena 8(2) navedene direktive, vendar niso bile vključene v Prilogo I (3). Propargit je aktivna snov, za katero je bilo ugotovljeno, da je dokumentacija popolna v skladu z navedeno uredbo.

(2)

Uredbi Komisije (ES) št. 451/2000 (4) in (ES) št. 1490/2002 (5) določata podrobna pravila za izvajanje druge in tretje faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS in sezname aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Ti seznami so vključevali propargit.

(3)

V skladu s členom 3(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1095/2007 z dne 20. septembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1490/2002 o nadaljnjih podrobnih pravilih za izvajanje tretje faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS ter Uredbe (ES) št. 2229/2004 o določitvi nadaljnjih podrobnih pravil za izvajanje četrte faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS (6) je prijavitelj v dveh mesecih po začetku veljavnosti Uredbe (ES) št. 1095/2007 umaknil predlog za vključitev aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Zato je bila za nevključitev propargita sprejeta Odločba Komisije 2008/934/ES z dne 5. decembra 2008 o nevključitvi nekaterih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedene snovi (7).

(4)

Prvotni prijavitelj (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) je v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS vložil nov zahtevek za uporabo pospešenega postopka iz členov 14 do 19 Uredbe (ES) št. 33/2008.

(5)

Zahtevek je bil poslan Italiji, ki je izvedla oceno v dogovoru s Francijo, ki je bila z Uredbo (ES) št. 1490/2002 imenovana za državo članico poročevalko. Rok za pospešeni postopek je bil upoštevan. Specifikacija aktivne snovi in podprte uporabe so enake kot v Odločbi 2008/934/ES. Navedeni zahtevek je tudi v skladu z ostalimi vsebinskimi in postopkovnimi zahtevami iz člena 15 Uredbe (ES) št. 33/2008.

(6)

Italija je ocenila dodatne podatke, ki jih je predložil vlagatelj, in pripravila dodatno poročilo. Navedeno poročilo je 4. marca 2010 predložila Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Komisiji. Agencija je dodatno poročilo poslala v presojo drugim državam članicam in vlagatelju ter prejete pripombe posredovala Komisiji. V skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 33/2008 in na zahtevo Komisije je Agencija 23. februarja 2011 (8) Komisiji predložila svoj sklep o oceni tveganja propargita. Države članice in Komisija so osnutek poročila o oceni, dodatno poročilo in sklep Agencije pregledale v Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 15. julija 2011 v obliki poročila Komisije o pregledu propargita.

(7)

Med ocenjevanjem te aktivne snovi so se pojavili pomisleki, ki zadevajo zlasti naslednje. Zanesljive ocene tveganja ni bilo mogoče pripraviti za potrošnike, izvajalce tretiranja, delavce in druge navzoče osebe. Poleg tega ni bilo mogoče dokončati ocene ekotoksikološkega tveganja. Ugotovljeno je bilo zlasti tudi visoko dolgoročno tveganje za sesalce, tveganje sekundarne zastrupitve ptic ter visoko tveganje za vodne organizme.

(8)

Komisija je vlagatelja pozvala, naj predloži pripombe k sklepu Agencije. Poleg tega je Komisija v skladu s členom 21(1) Uredbe (ES) št. 33/2008 pozvala vlagatelja, naj predloži pripombe k osnutku poročila o pregledu. Vlagatelj je predložil pripombe, ki so bile natančno pregledane.

(9)

Kljub argumentom, ki jih je predložil vlagatelj, pomislekov iz uvodne izjave 7 ni bilo mogoče odpraviti. Zato ni bilo dokazano, da bi bilo pod predlaganimi pogoji uporabe pričakovati, da fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo propargit, izpolnjujejo splošne zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS.

(10)

Propargit se zato ne sme odobriti kot aktivna snov na podlagi člena 13(2) Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(11)

Za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo propargit in pri katerih države članice odobrijo prehodno obdobje v skladu s členom 46 Uredbe (ES) št. 1107/2009, to obdobje poteče najpozneje 31. decembra 2012, kot je določeno v drugem odstavku člena 3 Odločbe 2008/934/ES.

(12)

Ta uredba ne vpliva na predložitev ponovnega zahtevka za propargit v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(13)

Zaradi jasnosti je treba v Prilogi k Odločbi 2008/934/ES črtati vrstico o propargitu.

(14)

Odločbo 2008/934/ES je zato primerno ustrezno spremeniti.

(15)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Neodobritev aktivne snovi

Aktivna snov propargit se ne odobri.

Člen 2

Prehodni ukrepi

Država članice zagotovijo, da se registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo propargit, prekličejo do 31. decembra 2011.

Člen 3

Prehodno obdobje

Morebitno prehodno obdobje, ki ga odobrijo države članice v skladu s členom 46 Uredbe (ES) št. 1107/2009, je čim krajše in traja največ do vključno 31. decembra 2012.

Člen 4

Spremembe Odločbe 2008/934/ES

V Prilogi k Odločbi 2008/934/ES se črta vrstica o propargitu.

Člen 5

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. septembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(3)  UL L 15, 18.1.2008, str. 5.

(4)  UL L 55, 29.2.2000, str. 25.

(5)  UL L 224, 21.8.2002, str. 23.

(6)  UL L 246, 21.9.2007, str. 19.

(7)  UL L 333, 11.12.2008, str. 11.

(8)  Evropska agencija za varnost hrane; Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo propargit. EFSA Journal 2011; 9(3):2087. [71 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2087. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


23.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 246/18


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 944/2011

z dne 22. septembra 2011

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. septembra 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. septembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

EC

25,3

MK

53,6

XS

31,8

ZZ

36,9

0707 00 05

MK

20,0

TR

106,2

ZZ

63,1

0709 90 70

TR

130,5

ZZ

130,5

0805 50 10

AR

65,9

CL

79,9

TR

74,0

UY

62,5

ZA

76,8

ZZ

71,8

0806 10 10

CL

75,1

EG

116,3

IL

136,9

MK

85,4

TR

110,9

US

271,3

ZA

62,4

ZZ

122,6

0808 10 80

BZ

86,4

CL

148,5

CN

82,6

NZ

116,8

US

123,7

ZA

124,0

ZZ

113,7

0808 20 50

AR

47,4

CN

78,7

TR

114,2

ZA

61,3

ZZ

75,4

0809 30

TR

145,2

ZZ

145,2


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


23.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 246/20


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 945/2011

z dne 22. septembra 2011

o določitvi izvoznih nadomestil za goveje in telečje meso

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (1) ter zlasti člena 164(2) in člena 170 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 162(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode, navedene v delu XV Priloge I k navedeni uredbi, in cenami za te proizvode v Uniji lahko krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Ob upoštevanju trenutnih razmer na trgu govejega in telečjega mesa je treba določiti izvozna nadomestila v skladu s pravili in merili iz členov 162, 163, 164, 167, 168 in 169 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

(3)

Člen 164(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se nadomestila lahko spreminjajo glede na namembni kraj, zlasti kadar to zahtevajo razmere na svetovnem trgu, posebne zahteve nekaterih trgov ali obveznosti, ki temeljijo na sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe.

(4)

Nadomestila je treba dodeliti samo proizvodom, ki jim je dovoljen prosti pretok v Uniji in imajo oznako zdravstvene ustreznosti, kot je določeno v členu 5(1)(a) Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (2). Ti proizvodi morajo prav tako izpolnjevati zahteve Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (3) in Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (4).

(5)

Tretji pododstavek člena 7(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1359/2007 z dne 21. novembra 2007 o določitvi pogojev za dodelitev posebnih izvoznih nadomestil za nekatere kose odkoščenega govejega mesa (5) določa, da se posebno nadomestilo zniža, če znaša količina odkoščenega mesa, ki naj bi se izvozila, manj kakor 95 %, vendar ne manj kakor 85 % skupne mase kosov, dobljenih z izkoščevanjem.

(6)

Trenutno veljavna nadomestila so bila določena z Uredbo Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 614/2011 (6). Ker je treba določiti nova nadomestila, je navedeno uredbo treba razveljaviti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Proizvodi, ki so upravičeni do izvoznih nadomestil iz člena 164 Uredbe (ES) št. 1234/2007, in zneski teh nadomestil so navedeni v Prilogi k tej uredbi ob upoštevanju pogojev iz odstavka 2 tega člena.

2.   Proizvodi, ki so upravičeni do nadomestil na podlagi odstavka 1, izpolnjujejo ustrezne zahteve uredb (ES) št. 852/2004 in (ES) št. 853/2004 ter zlasti zahtevo, da so pripravljeni v odobrenem obratu v skladu z zahtevami v zvezi z označevanjem zdravstvene ustreznosti, določenimi v poglavju III oddelka I Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004.

Člen 2

V primeru iz tretjega pododstavka člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1359/2007 se stopnja nadomestila za proizvode z oznako 0201 30 00 9100 zniža za 3,5 EUR/100 kg.

Člen 3

Izvedbena uredba (EU) št. 614/2011 se razveljavi.

Člen 4

Ta uredba začne veljati 23. septembra 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. septembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(4)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206.

(5)  UL L 304, 22.11.2007, str. 21.

(6)  UL L 164, 24.6.2011, str. 8.


PRILOGA

Izvozna nadomestila v sektorju govejega mesa, ki se uporabljajo od 23. septembra 2011

Oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestil

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg žive mase

12,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg žive mase

12,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

18,3

B03

EUR/100 kg neto mase

10,8

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

24,4

B03

EUR/100 kg neto mase

14,4

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

24,4

B03

EUR/100 kg neto mase

14,4

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

18,3

B03

EUR/100 kg neto mase

10,8

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

30,5

B03

EUR/100 kg neto mase

17,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

18,3

B03

EUR/100 kg neto mase

10,8

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg neto mase

3,3

CA (5)

EUR/100 kg neto mase

3,3

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg neto mase

11,3

B03

EUR/100 kg neto mase

3,8

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg neto mase

42,4

B03

EUR/100 kg neto mase

24,9

EG

EUR/100 kg neto mase

51,7

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg neto mase

25,4

B03

EUR/100 kg neto mase

15,0

EG

EUR/100 kg neto mase

31,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg neto mase

8,1

B03

EUR/100 kg neto mase

2,7

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg neto mase

8,1

B03

EUR/100 kg neto mase

2,7

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg neto mase

8,1

B03

EUR/100 kg neto mase

2,7

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg neto mase

8,1

B03

EUR/100 kg neto mase

2,7

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg neto mase

3,3

CA (5)

EUR/100 kg neto mase

3,3

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg neto mase

11,3

B03

EUR/100 kg neto mase

3,8

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg neto mase

11,6

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg neto mase

10,3

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg neto mase

11,6

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg neto mase

10,3

Opomba: Oznake proizvodov in oznake namembne države serije „A“ so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Oznake namembnih držav so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 1883/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19).

Druge namembne države:

B00

:

vse namembne države (tretje države, druga ozemlja, oskrba in namembni kraji, ki se štejejo za izvoz iz Unije).

B02

:

B04 in namembni kraj EG.

B03

:

Albanija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Kosovo (), Črna gora, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, zaloge in oskrba (namembne države iz členov 33 in 42 in, če je ustrezno, iz člena 41 Uredbe Komisije (ES) št. 612/2009 (UL L 186, 17.7.2009, str. 1)).

B04

:

Turčija, Ukrajina, Belorusija, Moldavija, Rusija, Gruzija, Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizistan, Maroko, Alžirija, Tunizija, Libija, Libanon, Sirija, Irak, Iran, Izrael, Zahodni breg/Gaza, Jordanija, Saudova Arabija, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Združeni arabski emirati, Oman, Jemen, Pakistan, Šrilanka, Mjanmar (Burma), Tajska, Vietnam, Indonezija, Filipini, Kitajska, Severna Koreja, Hongkong, Sudan, Mavretanija, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Zelenortski otoki, Senegal, Gambija, Gvineja Bissau, Gvineja, Sierra Leone, Liberija, Slonokoščena obala, Gana, Togo, Benin, Nigerija, Kamerun, Srednjeafriška republika, Ekvatorialna Gvineja, Sao Tome in Principe, Gabon, Kongo, Kongo (demokratična republika), Ruanda, Burundi, Sveta Helena in odvisna ozemlja, Angola, Etiopija, Eritreja, Džibuti, Somalija, Uganda, Tanzanija, Sejšeli in odvisna ozemlja, Britansko ozemlje v Indijskem oceanu, Mozambik, Mauritius, Komori, Mayotte, Zambija, Malavi, Južna Afrika, Lesoto.


(1)  Kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.

(2)  Za razvrstitev pod to tarifno podštevilko je treba predložiti potrdilo iz Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 433/2007 (UL L 104, 21.4.2007, str. 3).

(3)  Za dodelitev nadomestila je treba izpolnjevati pogoje iz Uredbe Komisije (ES) št. 1359/2007 (UL L 304, 22.11.2007, str. 21), in če je to ustrezno, iz Uredbe Komisije (ES) št. 1741/2006 (UL L 329, 25.11.2006, str. 7).

(4)  Izvedene v skladu s pogoji iz Uredbe Komisije (ES) št. 1643/2006 (UL L 308, 8.11.2006, str. 7).

(5)  Izvedene v skladu s pogoji iz Uredbe Komisije (ES) št. 1041/2008 (UL L 281, 24.10.2008, str. 3).

(6)  Za dodelitev nadomestila je treba izpolnjevati pogoje iz Uredbe Komisije (ES) št. 1731/2006 (UL L 325, 24.11.2006, str. 12).

(7)  Vsebnost pustega govejega mesa brez maščobe se določi v skladu s postopkom analize iz Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 2429/86 (UL L 210, 1.8.1986, str. 39).

Izraz „povprečna vsebnost“ se nanaša na količino vzorca iz člena 2(1) Uredbe Komisije (ES) št. 765/2002 (UL L 117, 4.5.2002, str. 6). Vzorec je vzet iz dela zadevne serije, ki predstavlja največje tveganje.


23.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 246/24


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 946/2011

z dne 22. septembra 2011

o določitvi izvoznih nadomestil za perutninsko meso

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (1) ter zlasti člena 164(2) in člena 170 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 162(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode, navedene v delu XX Priloge I k navedeni uredbi, in cenami za te proizvode v Uniji lahko krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Ob upoštevanju trenutnih razmer na trgu perutninskega mesa je treba določiti izvozna nadomestila v skladu s pravili in merili iz členov 162, 163, 164, 167 in 169 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

(3)

Člen 164(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se nadomestila lahko spreminjajo glede na namembni kraj, kadar to zahtevajo razmere na svetovnem trgu, posebne zahteve nekaterih trgov ali obveznosti, ki temeljijo na sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe.

(4)

Nadomestila je treba dodeliti samo proizvodom, ki jim je dovoljen prosti pretok v Uniji in imajo identifikacijsko oznako iz člena 5(1)(b) Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (2). Ti proizvodi morajo prav tako izpolnjevati zahteve Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (3).

(5)

Trenutno veljavna nadomestila so bila določena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 615/2011 (4). Ker je treba določiti nova nadomestila, je navedeno uredbo treba razveljaviti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Proizvodi, ki so upravičeni do izvoznih nadomestil iz člena 164 Uredbe (ES) št. 1234/2007, in zneski teh nadomestil so navedeni v Prilogi k tej uredbi ob upoštevanju pogojev iz odstavka 2 tega člena.

2.   Proizvodi, ki so upravičeni do nadomestila na podlagi odstavka 1, izpolnjujejo ustrezne zahteve uredb (ES) št. 852/2004 in (ES) št. 853/2004 ter zlasti zahtevo, da so pripravljeni v odobrenem obratu v skladu s pogoji označevanja identifikacije iz oddelka I Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004.

Člen 2

Izvedbena uredba (EU) št. 615/2011 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 23. septembra 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. septembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(4)  UL L 164, 24.6.2011, str. 12.


PRILOGA

Izvozna nadomestila za perutninsko meso od 23. septembra 2011

Tarifna oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

32,50

N.B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Drugi namembni kraji so:

V03:

A24, Angola, Saudova Arabija, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Oman, Združeni arabski emirati, Jordanija, Jemen, Libanon, Irak, Iran.


23.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 246/26


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 947/2011

z dne 22. septembra 2011

o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) in zlasti člena 143 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 614/2009 z dne 7. julija 2009 o skupnem sistemu trgovine za ovalbumin in laktalbumin (2) ter zlasti člena 3(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1484/95 (3) navaja podrobna pravila za izvajanje sistema dodatnih uvoznih dajatev in določa reprezentativne cene v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin.

(2)

Iz rednega spremljanja podatkov, ki so podlaga za določanje reprezentativnih cen za proizvode v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin, sledi, da je treba spremeniti reprezentativne cene za uvoz nekaterih proizvodov ob upoštevanju sprememb cen glede na poreklo. Zato je treba objaviti reprezentativne cene.

(3)

Glede na razmere na trgu je treba to spremembo čim prej izvesti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1484/95 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. septembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 181, 14.7.2009, str. 8.

(3)  UL L 145, 29.6.1995, str. 47.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 22. septembra 2011 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95

„PRILOGA I

Tarifna oznaka KN

Poimenovanje proizvodov

Reprezentativna cena

(v EUR/100 kg)

Varščina iz člena 3(3)

(v EUR/100 kg)

Poreklo (1)

0207 12 10

Piščančji trupi, znani kot 70 % piščanci, zamrznjeni

120,6

0

AR

0207 12 90

Piščančji trupi, znani kot 65 % piščanci, zamrznjeni

136,6

0

BR

132,4

0

AR

0207 14 10

Kosi kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus brez kosti, zamrznjeni

226,2

22

BR

258,8

12

AR

341,2

0

CL

0207 27 10

Kosi purana brez kosti, zamrznjeni

342,3

0

BR

419,2

0

CL

0408 11 80

Rumenjaki

303,9

2

AR

0408 91 80

Jajca brez lupine, sušena

319,9

0

AR

1602 32 11

Pripravki iz surovih kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus

278,7

5

BR

377,0

0

CL

3502 11 90

Jajčni albumin, posušen

495,0

0

AR


(1)  Po nomenklaturi držav, določeni v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka ‚ZZ‘ predstavlja ‚drugo poreklo‘.“


23.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 246/28


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 948/2011

z dne 22. septembra 2011

o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto 2010/11 so bile določene z Uredbo Komisije (EU) št. 867/2010 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 933/2011 (4).

(2)

Glede na podatke, ki so trenutno na voljo Komisiji, je treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s pravili in postopki iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene z Uredbo (EU) št. 867/2010 za tržno leto 2010/11, se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. septembra 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. septembra 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 259, 1.10.2010, str. 3.

(4)  UL L 242, 20.9.2011, str. 6.


PRILOGA

Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 23. septembra 2011

(EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

47,27

0,00

1701 11 90 (1)

47,27

0,72

1701 12 10 (1)

47,27

0,00

1701 12 90 (1)

47,27

0,43

1701 91 00 (2)

48,57

2,90

1701 99 10 (2)

48,57

0,00

1701 99 90 (2)

48,57

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)  Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.


SKLEPI

23.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 246/30


SKLEP SVETA 2011/625/SZVP

z dne 22. septembra 2011

o spremembah Sklepa Sveta 2011/137/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 28. februarja 2011 sprejel Sklep 2011/137/SZVP (1), s katerim se izvaja Resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov (RVSZN) 1970 (2011).

(2)

Svet je 23. marca 2011 sprejel Sklep 2011/178/SZVP o spremembah Sklepa 2011/137/SZVP (2), s katerim se izvaja RVSZN 1973 (2011).

(3)

Varnostni svet Združenih narodov je 16. septembra 2011 sprejel RVSZN 2009 (2011), ki je med drugim spreminjala omejevalne ukrepe, uvedene z RVSZN 1970 (2011) in RVSZN 1973 (2011).

(4)

Sklep 2011/137/SZVP bi bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2011/137/SZVP se spremeni, kot sledi:

1.

v členu 2 se doda naslednji odstavek:

„3.   Člen 1 se ne uporablja za dobavo, prodajo ali prenos:

(a)

orožja in sorodnih materialov vseh vrst, vključno s tehnično pomočjo, usposabljanjem, finančno in drugo pomočjo, namenjenih zgolj za pomoč libijskim oblastem pri varnosti in razoroževanju;

(b)

osebnega in lahkega orožja ter sorodnih materialov, ki se začasno izvozijo v Libijo in ga uporabljajo zgolj osebje Združenih narodov, predstavniki medijev, humanitarni in razvojni delavci ter z njimi povezano osebje,

če je bil odbor o tem vnaprej uradno obveščen in v petih delovnih dneh od tega uradnega obvestila ni sprejel negativne odločitve.“;

2.

člen 4a(1) se črta;

3.

člen 6:

(a)

vstavi se naslednji odstavek:

„1a.   Vsa sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri, ki so v lasti ali jih neposredno ali posredno nadzorujejo:

(a)

Central Bank of Libya;

(b)

Libyan Arab Foreign Bank;

(c)

Libyan Investment Authority; ter

(d)

Libyan Africa Investment Portfolio,

in so še zamrznjeni s 16. septembrom 2011, so še naprej zamrznjeni.“.

(b)

vstavi se naslednji odstavek:

„4b.   V zvezi s subjekti iz odstavka 1a so dopustne tudi izjeme za sredstva, drugo finančno premoženje ali gospodarske vire, če:

(a)

zadevna država članica uradno obvesti odbor, da namerava dovoliti dostop do sredstev, drugega finančnega premoženja ali gospodarskih virov, za enega ali več naslednjih namenov in če odbor v petih delovnih dneh od tega obvestila ni sprejel negativne odločitve:

(i)

humanitarne potrebe;

(ii)

gorivo, elektrika in voda zgolj za civilno uporabo;

(iii)

ponoven zagon proizvodnje in prodaje ogljikovodikov v Libiji;

(iv)

vzpostavitev, delovanje in krepitev ustanov civilne vlade in civilne javne infrastrukture; ali

(v)

lažja ponovna vzpostavitev delovanja bančnega sektorja, vključno s pomočjo ali spodbujanjem mednarodne trgovine z Libijo;

(b)

zadevna država članica uradno obvesti odbor, da ta sredstva, drugo finančno premoženje ali gospodarski viri ne bodo dani na razpolago osebam iz odstavka 1 niti ti ne bodo imeli od njih koristi;

(c)

se zadevna država članica vnaprej posvetuje z libijskimi oblastmi o uporabi takšnih sredstev, drugega finančnega premoženja ali gospodarskih virov; ter

(d)

zadevna država članica posreduje libijskim oblastem uradno obvestilo, predloženo v skladu s tem odstavkom, in libijske oblasti v petih delovnih dneh ne nasprotujejo sprostitvi takšnih sredstev, drugega finančnega premoženja ali gospodarskih virov;“;

(c)

vstavi se naslednji odstavek:

„5a   Odstavek 1a ne preprečuje tam navedenim subjektom, da nakažejo plačilo po pogodbi, sklenjeni pred uvrstitvijo subjekta na seznam v skladu s tem sklepom, pod pogojem, da je zadevna država članica ugotovila, da plačila neposredno ali posredno ne prejme oseba ali subjekt iz odstavkov 1 in 1a, potem ko zadevna država članica uradno obvesti odbor o nameri, da nakaže ali prejme takšna plačila ali v ta namen odobri odmrznitev sredstev, drugega finančnega premoženja ali gospodarskih virov, in sicer deset delovnih dni pred takšno odobritvijo.“.

Člen 2

Subjekti s seznama iz Priloge k temu sklepu se črtajo s seznamov iz prilog III in IV k Sklepu 2011/137/SZVP.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 22. septembra 2011

Za Svet

Predsednik

M. DOWGIELEWICZ


(1)  UL L 58, 3.3.2011, str. 53.

(2)  UL L 78, 24.3.2011, str. 24.


PRILOGA

SUBJEKTI IZ ČLENA 2

S seznama iz Priloge III k Sklepu 2011/137/SZVP se črtajo naslednji subjekti:

1.

„Central Bank of Libya“;

2.

„Libyan Investment Authority“;

3.

„Libyan Foreign Bank“;

4.

„Libyan Africa Investment Portfolio“;

5.

„Libyan National Oil Corporation“.

S seznama iz Priloge IV k Sklepu 2011/137/SZVP se črta naslednji subjekt:

„Zuietina Oil Company“.


23.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 246/33


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 22. septembra 2011

o odobritvi odstopanja od izvajanja Uredbe (ES) št. 762/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o predložitvi statističnih podatkov o ribogojstvu s strani držav članic v zvezi z Republiko Češko, Velikim vojvodstvom Luksemburgom in Republiko Avstrijo

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 6533)

(Besedilo v češkem, francoskem in nemškem jeziku je edino verodostojno)

(2011/626/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 762/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o predložitvi statističnih podatkov o ribogojstvu s strani držav članic in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 788/96 (1) ter zlasti člena 8(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Kadar bi vključitev statističnih podatkov določenega sektorja ribogojnih dejavnosti povzročila težave, ki bi bile nesorazmerne s pomenom navedenega sektorja, lahko Komisija v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 762/2008 omogoči državi članici, da iz predloženih nacionalnih podatkov izključi podatke, ki zajemajo navedeni sektor, ali da uporabi metode ocenjevanja, ki se uporabljajo za zagotavljanje podatkov za več kot 10 % celotne proizvodnje.

(2)

Prošnje za pridobitev odstopanj so posredovale Republika Češka, Veliko vojvodstvo Luksemburg in Republika Avstrija.

(3)

Na podlagi informacij, ki so jih predložili Republika Češka, Veliko vojvodstvo Luksemburg in Republika Avstrija, je treba navedena odstopanja odobriti Republiki Češki, Velikemu vojvodstvu Luksemburgu in Republiki Avstriji.

(4)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za kmetijsko statistiko, ustanovljenega s Sklepom Sveta 72/279/EGS (2).

(5)

Ukrepi iz tega sklepa dopolnjujejo Sklep Komisije 2010/76/EU z dne 9. februarja 2010 odobritvi prehodnega obdobja za izvajanje Uredbe (ES) št. 762/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o predložitvi statističnih podatkov o ribogojstvu s strani držav članic, kar zadeva Češko, Nemčijo, Grčijo, Avstrijo, Poljsko, Portugalsko in Slovenijo (3)

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Češka lahko za vrednost proizvodnje vsake vrste razen navadnega krapa (Cyprinus carpio) predloži le ocenjene podatke za obdobje do 31. decembra 2012.

2.   To odstopanje se odobri za referenčna leta 2009 do 2011.

Člen 2

1.   Luksemburgu se odobri odstopanje od obveznosti oddaje statističnih podatkov o celotnem sektorju ribogojstva za obdobje do 31. decembra 2012.

2.   To odstopanje se odobri za referenčna leta 2008 do 2011.

Člen 3

1.   Avstrija lahko za vrednost proizvodnje vsake vrste ter za proizvodnjo vsake vrste v sektorju vališč in vzgajališč predloži le ocenjene podatke za obdobje do 31. decembra 2012.

2.   To odstopanje se odobri za referenčno leto 2011.

Člen 4

1.   Ta sklep je naslovljen na Republiko Češko, Veliko vojvodstvo Luksemburg in Republiko Avstrijo, in o katerem se jih uradno obvesti.

2.   Ta sklep začne učinkovati s takšno objavo.

V Bruslju, 22. septembra 2011

Za Komisijo

Olli REHN

Član Komisije


(1)  UL L 218, 13.8.2008, str. 1.

(2)  UL L 179, 7.8.1972, str. 1.

(3)  UL L 37, 10.2.2010, str. 70.