ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2011.214.slv

Uradni list

Evropske unije

L 214

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
19. avgust 2011


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 831/2011 z dne 16. avgusta 2011 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz barijevega karbonata s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009

1

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 832/2011 z dne 18. avgusta 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

11

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 833/2011 z dne 18. avgusta 2011 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

13

 

 

SKLEPI

 

 

2011/510/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 4. avgusta 2011 o podaljšanju obdobja iz člena 114(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi z ohranitvijo nacionalnih določb z mejnimi vrednostmi za svinec, barij, arzen, antimon, živo srebro ter nitrozamine in nitrozabilne snovi v igračah v skladu z uradnim obvestilom Nemčije po členu 114(4) (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 5355)  ( 1 )

15

 

 

2011/511/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 17. avgusta 2011 o spremembi Odločbe 2004/452/ES o določitvi seznama organov, katerih raziskovalci imajo dostop do zaupnih podatkov v znanstvene namene (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 5777)  ( 1 )

19

 

 

2011/512/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. avgusta 2011 o spremembi Priloge I k Odločbi 2004/211/ES glede vnosov za Bahrajn in Libanon na seznamu tretjih držav in delov tretjih držav, iz katerih je dovoljen vnos živih enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev v Unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 5863)  ( 1 )

22

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

19.8.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 214/1


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 831/2011

z dne 16. avgusta 2011

o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz barijevega karbonata s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba), in zlasti členov 9(4), 11(2), (5) in (6) Uredbe,

ob upoštevanju predloga, ki ga je Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) predložila po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   POSTOPEK

1.   Veljavni ukrepi

(1)

Z Uredbo (ES) št. 1175/2005 (2) je Svet uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz barijevega karbonata s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (v nadaljnjem besedilu: LRK). Stopnja dokončne posebne dajatve je bila med 6,3 EUR in 56,4 EUR na tono.

2.   Zahtevek za pregled zaradi izteka ukrepa

(2)

Komisija je po objavi obvestila marca 2010 o bližnjem izteku protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz barijevega karbonata s poreklom iz LRK (3)19. aprila 2010 prejela zahtevek za pregled zaradi izteka ukrepa na podlagi člena 11(2) osnovne uredbe.

(3)

Zahtevek za pregled zaradi izteka ukrepa je vložil Solvay & CPC Barium Strontium GmbH & Co. KG (v nadaljnjem besedilu: vložnik), edini proizvajalec barijevega karbonata v Evropski uniji, ki predstavlja 100 % celotne proizvodnje barijevega karbonata Unije. Zahtevek je bil utemeljen s tem, da bi iztek ukrepov verjetno povzročil nadaljevanje dampinga in škode za industrijo Unije.

(4)

Komisija je po posvetovanju s svetovalnim odborom ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi za začetek pregleda zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe in v Uradnem listu Evropske unije  (4) objavila obvestilo o začetku pregleda (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o začetku).

3.   Preiskava

3.1   Obdobje preiskave v zvezi s pregledom in obravnavano obdobje

(5)

Preiskava glede nadaljevanja ali ponovitve dampinga in škode je zajemala obdobje od 1. julija 2009 do 30. junija 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje preiskave v zvezi s pregledom ali OPP).

(6)

Preučitev gibanj, pomembnih za oceno verjetnosti nadaljevanja škode, je zajelo obdobje od 1. januarja 2007 do konca OPP (v nadaljnjem besedilu: obravnavano obdobje).

3.2   Strani, ki jih zadeva preiskava

(7)

Komisija je o začetku pregleda uradno obvestila vložnika, proizvajalce izvoznike v LRK, uvoznike/trgovce, uporabnike v Uniji, za katere je znano, da jih to zadeva, in njihova združenja, proizvajalce v primerljivi državi ter organe LRK.

(8)

Komisija je zainteresiranim stranem dala možnost, da pisno izrazijo svoja stališča in zahtevajo zaslišanje v roku iz obvestila o začetku. Vsem zainteresiranim stranem, ki so zahtevale zaslišanje in dokazale, da zanj obstajajo posebni razlogi, je bilo zaslišanje odobreno.

(9)

Glede na očitno veliko število kitajskih proizvajalcev izvoznikov, navedenih v zahtevku, je bilo v obvestilu o začetku za ugotavljanje dampinga in verjetnosti nadaljevanja dampinga predvideno vzorčenje v skladu s členom 17 osnovne uredbe.

(10)

Da bi se Komisija lahko odločila, ali bi bilo vzorčenje potrebno, in v tem primeru izbrala vzorec, so bili vsi proizvajalci izvozniki pozvani, da se javijo Komisiji in predložijo osnovne informacije o njihovih dejavnostih v zvezi z zadevnim izdelkom v obdobju od 1. julija 2009 do 30. junija 2010, kot je določeno v obvestilu o začetku.

(11)

Komisija je prejela odgovore le od treh podjetij oziroma skupin podjetij v LRK in zato je bilo sklenjeno, da vzorčenje v zvezi s kitajskimi proizvajalci izvozniki ni bilo potrebno.

(12)

Komisija je poslala vprašalnike vsem stranem, za katere je znano, da jih to zadeva, in tistim, ki so vprašalnik zahtevale v roku iz obvestila o začetku.

(13)

Izpolnjeni vprašalniki so bili prejeti od vložnika in njegovega zadevnega zastopnika, devetih uporabnikov, štirih uvoznikov, dveh proizvajalcev izvoznikov v LRK in dveh proizvajalcev v možnih primerljivih državah. Eden od kitajskih proizvajalcev izvoznikov, ki je sodeloval pri vzorčenju, se je odločil, da v nadaljnjem postopku ne bo sodeloval.

(14)

Komisija je zbrala in preverila vse informacije, ki jih je štela za potrebne za namen določitve verjetnosti nadaljevanja dampinga in škode ter za določitev interesa Unije. Preveritveni obiski so bili opravljeni v prostorih naslednjih podjetij:

(a)

vložnik

Solvay & CPC Barium Strontium GmbH & Co. KG, Hannover in z njim povezano podjetje Solvay Bario e Derivati SpA., Massa;

(b)

proizvajalci izvozniki v LRK

Zaozhuang Yongli Chemical Co., Ltd., Shangdong Province,

Guizhou Red Star Developing Import & Export Co., Ltd., Guizhou Province;

(c)

proizvajalec v primerljivi državi (Indija)

Solvay Vishnu Barium Private Limited, Hyderabad;

(d)

uvozniki

Norkem, Knutsford, Združeno kraljestvo,

L’Aprochimide Srl, Muggio, Italija;

(e)

uporabniki

Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, Illmenau, Nemčija.

B.   ZADEVNI IZDELEK IN PODOBNI IZDELEK

1.   Zadevni izdelek

(15)

Zadevni izdelek je enak kot pri prejšnji preiskavi in je opredeljen kot: barijev karbonat, z vsebnostjo stroncija več kot 0,07 mas. % in vsebnostjo žvepla več kot 0,0015 mas. %, bodisi v obliki prahu, stisnjenih granul ali žganih granul, s poreklom iz LRK, ki se trenutno uvršča pod oznako KN ex 2836 60 00.

(16)

Barijev karbonat se uporablja predvsem v industriji opeke in ploščic, sektorju keramike in v proizvodnji ferita. Prej se je uporabljal v proizvodnji katodnih cevi za televizorje (v nadaljnjem besedilu: CRT), vendar pa je bilo to z uvedbo zaslonov LCD in plazma zaslonov v Uniji ukinjeno.

2.   Podobni izdelek

(17)

Kot pri prvotni preiskavi je ta postopek pokazal, da imajo barijev karbonat, ki je proizveden v LRK in se izvaža v Unijo, in barijev karbonat, proizveden in prodan na domačem trgu primerljive države (Indija), ter barijev karbonat, ki ga v Uniji izdeluje in prodaja vložnik, enake osnovne fizikalne in kemične lastnosti ter enako osnovno uporabo.

(18)

Zato se ti izdelki štejejo za podobne izdelke v smislu člena 1(4) osnovne uredbe.

C.   DAMPING

(19)

V skladu s členom 11(2) osnovne uredbe je bilo preučeno, ali bi bilo verjetno, da bi iztek obstoječih ukrepov povzročil nadaljevanje dampinga.

1.   Splošno

(20)

Od 16 znanih kitajskih proizvajalcev izvoznikov, s katerimi je bil vzpostavljen stik ob začetku pregleda zaradi izteka ukrepa, so trije sodelovali pri vzorčenju, le dva pa sta v celoti sodelovala s Komisijo in v celoti izpolnila vprašalnik.

2.   Primerljiva država

(21)

V skladu s členom 2(7)(a) osnovne uredbe in ker je gospodarstvo LRK v prehodu, je treba normalno vrednost za proizvajalce izvoznike, katerim tržnogospodarska obravnava (v nadaljnjem besedilu: TGO) ni bila odobrena, določiti na podlagi cen ali konstruirane vrednosti v primerni tretji državi s tržnim gospodarstvom (v nadaljnjem besedilu: primerljiva država).

(22)

ZDA so bile v prvotni preiskavi uporabljene za primerljivo državo in v sedanji preiskavi predlagane za namen ugotavljanja normalne vrednosti. Vendar pa se je štelo za potrebno preveriti, ali je ta država še vedno primerna za ta pregled zaradi izteka ukrepa. Pisma so bila poslana vsem znanim proizvajalcem barijevega karbonata po svetu, torej v Braziliji, Indiji, na Japonskem in v ZDA. Prejeta sta bila dva odgovora, eden od proizvajalca iz ZDA in drugi od proizvajalca iz Indije.

(23)

Po temeljiti analizi meril, kot so skupna proizvodnja, število proizvajalcev, konkurenca na trgu, celotni uvoz, protidampinške dajatve in carine na ameriškem in indijskem domačem trgu, je bila za primerljivo državo izbrana Indija. V skladu s členom 2(7) osnovne uredbe je bila izbira Indije ocenjena kot ustreznejša od ZDA zaradi večje velikosti trga, večje količine uvoza in močne konkurence na domačem trgu glede tega proizvoda. Pripomb ali ugovorov v zvezi s tem ni predložila nobena zainteresirana stran. Posledično je normalna vrednost za proizvajalce izvoznike, katerim TGO ni bila odobrena, temeljila na podatkih, ki jih je predložil proizvajalec v Indiji.

3.   Damping uvoza v OPP

3.1   Normalna vrednost

(24)

Za podjetje, ki mu je bila v prvotni preiskavi odobrena tržnogospodarska obravnava TGO v skladu s členom 2(2) osnovne uredbe je Komisija preverila, ali je bila domača prodaja barijevega karbonata neodvisnim strankam v OPP reprezentativna, torej ali je celoten obseg takšne prodaje predstavljal vsaj 5 % izvozne prodaje zadevnega izdelka v Unijo. Preiskava je pokazala, da ta prodaja ni bila reprezentativna in je bilo zato treba normalno vrednost konstruirati. Določena normalna vrednost je temeljila na skupnih proizvodnih stroških ter prodajnih splošnih in administrativnih stroških (v nadaljevanju besedila: PSA stroški) podjetja ter dobičku iz domače prodaje v običajnem poteku trgovine podobnega izdelka.

(25)

V skladu s členom 2(7)(a) osnovne uredbe je bila normalna vrednost za podjetje, kateremu v prvotni preiskavi TGO ni bila odobrena, določena na osnovi informacij, ki jih je predložil sodelujoči proizvajalec v primerljivi državi.

(26)

Najprej je bilo ugotovljeno, ali je bila celotna domača prodaja podobnega izdelka neodvisnim strankam reprezentativna v skladu s členom 2(2) osnovne uredbe, torej ali je znašala vsaj 5 % celotnega obsega prodaje zadevnega izdelka, izvoženega v Unijo. Domača prodaja sodelujočega proizvajalca v Indiji se je v OPP štela za dovolj reprezentativno.

(27)

Komisija je nato proučila, ali bi se domača prodaja podobnega izdelka lahko štela za prodajo v običajnem poteku trgovine v skladu s členom 2(4) osnovne uredbe. To je bilo izvedeno tako, da se je za podobni izdelek, ki se prodaja na indijskem trgu, določil delež dobičkonosne domače prodaje neodvisnim strankam v OPP. Ker v OPP ni bilo dobičkonosne prodaje podobnega izdelka, je bilo normalno vrednost treba konstruirati. V skladu s členom 2(6)(c) je normalna vrednost temeljila na skupnih proizvodnih stroških zadevnega proizvajalca s prištetim razumnim zneskom za PSA stroške ter razumnim zneskom dobička. PSA stroški in dobiček, dodan proizvodnim stroškom uporabljenega podobnega izdelka, so v skladu s stroški, uporabljenimi v prvotni preiskavi, in znašajo 10,6 % za PSA stroške in 7,2 % za dobiček. Predložene niso bile nobene informacije, iz katerih bi bilo razvidno, da navedeni zneski ne bi bili razumni in da bi uporabljena stopnja dobička presegala dobiček, ki ga običajno dosežejo drugi izvozniki ali proizvajalci izdelkov enake splošne kategorije na domačem trgu države porekla.

3.2   Izvozna cena

(28)

Vsa izvozna prodaja v Unijo zadevnih sodelujočih proizvajalcev izvoznikov je bila opravljena neposredno neodvisnim strankam v Uniji in je tako bila izvozna cena določena v skladu s členom 2(8) osnovne uredbe, na podlagi dejansko plačanih ali plačljivih cen.

3.3   Primerjava

(29)

Primerjava med normalno vrednostjo in izvozno ceno je bila izvedena na podlagi franko tovarna.

(30)

Za zagotovitev poštene primerjave med normalno vrednostjo in izvozno ceno ter v skladu s členom 2(10) osnovne uredbe so se v obliki prilagoditve ustrezno upoštevale določene razlike pri transportu in provizijah, ki so vplivale na cene in primerljivost cen.

3.4   Stopnja dampinga

(31)

V skladu s členom 2(11) osnovne uredbe je bila stopnja dampinga določena na osnovi primerjave med tehtano povprečno normalno vrednostjo in tehtanim povprečjem izvoznih cen pri enaki stopnji trgovine.

(32)

Za podjetje, ki mu je bila v prvotni preiskavi TGO odobrena, je ta primerjava pokazala, da je podjetje nadaljevalo z dampingom na še višji ravni.

(33)

Za podjetje, ki mu v prvotni preiskavi TGO ni bila odobrena, je primerjava v skladu s členom 2(11) osnovne uredbe pokazala znaten damping. To podjetje predstavlja 98 % izvoza, za katerega veljajo preostale dajatve, preostala 2 % proizvajalcev izvoznikov, ki niso sodelovali v postopku, pa nimata nobenega vpliva na ugotovljeno stopnjo dampinga. Glede na njihovo nesodelovanje je bilo ugotovljeno tudi, da ne morejo izvajati dampinga na ravni, ki je nižja od ravni sodelujoče družbe.

D.   VERJETNOST NADALJEVANJA DAMPINGA

(34)

V skladu s členom 11(2) osnovne uredbe je bila preučena verjetnost, da bi se ob morebitni razveljavitvi ukrepov damping nadaljeval.

(35)

Glede verjetnosti nadaljevanja dampinga, sta bila preučena razvoj proizvodnje in proizvodnih zmogljivosti v LRK ter verjeten razvoj izvozne prodaje v Unijo in na trge drugih tretjih držav.

(36)

V skladu s pritožbo je LRK daleč največji svetovni proizvajalec barijevega karbonata. LRK je tudi največji proizvajalec barita, ki je glavna surovina za proizvodnjo zadevnega izdelka. Proizvodna zmogljivost dveh sodelujočih podjetij je 331 000 ton na leto, kar je približno trikratna vrednost potrošnje Unije v OPP. Poleg tega imata ti dve podjetji celotno prosto zmogljivost v višini 34 000 ton, kar zadošča za polovico potrošnje Unije.

(37)

Trije glavni svetovni proizvajalci barijevega karbonata (ZDA, Indija in Brazilija) imajo trenutno protidampinške ukrepe za kitajski uvoz zadevnega izdelka. Sklepno je mogoče ugotoviti, da bi bila glede na znatne proste proizvodne zmogljivosti v LRK ter dampinške prakse na več trgih v primeru razveljavitve ukrepov dodatna količina usmerjena na trg Unije.

(38)

Dejstvo, da so kitajski proizvajalci izvozniki kljub obstoječim protidampinškim ukrepom za kitajski uvoz uspeli v OPP izvoziti velike količine v Unijo (s povprečno ceno 251 EUR na tono) in povečati svoj tržni delež v Uniji, kaže stalni interes kitajskih izvoznikov za trg Unije.

(39)

Na podlagi kitajske izvozne statistike je še bolj jasno, da je Unija zelo privlačen trg za kitajske proizvajalce izvoznike, saj so pri izvozu v Uniji dosegli nekatere svojih najvišjih izvoznih cen (čeprav dampinških). Glede na kitajske izvozne statistike je bila povprečna prodajna cena v Unijo v OPP 269 USD FOB, medtem ko je bila povprečna izvozna cena v Indijo 220 USD.

(40)

Kitajske izvozne statistike so pokazale, da se je kljub prenehanju glavne uporabe barijevega karbonata (proizvodnje CRT) kitajski izvoz v svetovnem merilu povečal s 130 000 ton leta 2009 na 158 000 ton leta 2010.

(41)

Če bi bili ukrepi razveljavljeni, se glede na veliko prosto proizvodno zmogljivost v LRK pričakuje, da se bo kitajski izvoz najverjetneje usmeril v Unijo. To ugotovitev potrjuje dejstvo, da so glavni svetovni trgi, kot so ZDA, Indija in Brazilija, zaščiteni z visokimi protidampinškimi dajatvami.

(42)

Cene tega uvoza bi bile verjetno še naprej dampinške, saj nič ne kaže na to, da bi izvozniki spremenili svoje oblikovanje cen, če bi bili ukrepi razveljavljeni.

(43)

Zato se ugotavlja, da je nadaljevanje dampinga verjetno.

E.   OPREDELITEV INDUSTRIJE UNIJE

(44)

Edini sodelujoči proizvajalec Unije je v OPP predstavljal 100 % proizvodnje barijevega karbonata v Uniji. Zato predstavlja industrijo Unije v smislu člena 4(1) in člena 5(4) osnovne uredbe.

F.   POLOŽAJ NA TRGU UNIJE

1.   Potrošnja Unije

Razpredelnica 1

potrošnja Unije

 

2007

2008

2009

OPP

Potrošnja (v tonah)

123 354

104 037

62 637

76 560

Indeks

100

84

51

62

Vir: preverjeni odgovori industrije Unije na vprašalnike in statistični podatki Eurostata

(45)

Potrošnja Unije je temeljila na kombinaciji obsega prodaje industrije Unije v Uniji in obsega uvoza iz tretjih držav na podlagi podatkov Eurostata.

(46)

Na podlagi tega in podatkov iz razpredelnice 1 se je potrošnja Unije v zadevnem obdobju znatno zmanjšala, torej za 38 %, kar je razloženo predvsem z izginotjem proizvodne dejavnosti CRT v Uniji.

2.   Obseg, tržni delež in cene uvoza iz LRK

Razpredelnica 2

uvoz iz LRK v smislu obsega, tržnega deleža in uvozne cene

 

2007

2008

2009

OPP

Obseg uvoza (v tonah)

76 306

64 573

37 341

48 720

Indeks

100

85

49

64

Tržni delež

61,9 %

62,1 %

59,6 %

63,6 %

Indeks

100

100

96

103

Uvozna cena CIF v EUR na tono

230

257

239

251

Indeks

100

112

104

109

Vir: statistika Eurostata

(47)

Obseg uvoza iz LRK se je v obravnavanem obdobju zmanjšal za 36 %, medtem ko se je potrošnja v Uniji zmanjšala za 38 %. Kitajski tržni delež se je kljub veljavnim protidampinškim ukrepom in na podlagi zmanjšanja potrošnje v obravnavanem obdobju povečal za tri odstotne točke.

(48)

Povprečne cene uvoza iz LRK so se v obravnavanem obdobju zvišale za 9 %. Zvišanje cen je bilo najvišje v letih 2007 in 2008, leta 2009 so cene padle in se znova povečale v OPP.

(49)

Povprečna cena franko tovarna industrije Unije se je primerjala s kitajskimi povprečnimi uvoznimi cenami CIF na meji Unije. Te cene so bile pridobljene iz podatkov Eurostata ter so vključevale stroške po uvozu, carino in protidampinške dajatve. Primerjava je pokazala, da so kitajske uvozne cene med OPP nelojalno zniževale prodajne cene industrije Unije za 37,9 %. Na podlagi navedenega je bilo ugotovljeno, da bi kitajske uvozne cene nelojalno znižale cene industrije Unije za 44,1 %, če ukrepov ne bi bilo.

3.   Obseg in tržni delež uvoza iz drugih tretjih držav

(50)

Skupni obseg uvoza barijevega karbonata iz tretjih držav, razen LRK, je bil zanemarljiv in je predstavljal manj kot 1 % potrošnje Unije v obravnavanem obdobju.

(51)

Treba bi bilo opozoriti, da uvozne cene iz drugih tretjih držav niso nelojalno znižale cen Unije v OPP.

4.   Gospodarski položaj industrije Unije

4.1   Proizvodnja, proizvodna zmogljivost in izkoriščenost zmogljivosti

(52)

Treba bi bilo opozoriti, da je bilo treba glede na to, da je proizvajalec industrije Unije en sam, podatke o proizvodnji, zmogljivosti in izkoriščenosti sporočati v obliki indeksov.

Razpredelnica 3

proizvodnja, proizvodna zmogljivost in izkoriščenost zmogljivosti v Uniji

Indeks

2007

2008

2009

OPP

Proizvodnja

100

79

36

47

Proizvodna zmogljivost

100

100

100

100

Izkoriščenost zmogljivosti

100

79

36

47

Vir: preverjeni odgovori industrije Unije na vprašalnike

(53)

Proizvodnja industrije Unije se je v obravnavanem obdobju zmanjšala za 53 %. Treba bi bilo opozoriti, da je industrija Unije prilagodila svoj proizvodni model od leta 2003, da bi se primerno prilagodila novim razmeram na trgu in prenehanju proizvodnje televizijskih zaslonov CRT v Uniji. Posledično se je proizvodna zmogljivost zmanjšala za več kot 50 %, ker se izdelek, ki se pregleduje, zdaj proizvaja izmenično na enakih napravah s stroncijevim karbonatom.

(54)

Proizvodna zmogljivost industrije Unije je v obravnavanem obdobju ostala nespremenjena. Izkoriščenost zmogljivosti se je tako razvijala podobno kot obseg proizvodnje.

4.2   Zaloge

Razpredelnica 4

zaloge

 

2007

2008

2009

OPP

Indeks

100

97

41

41

Vir: preverjeni odgovori industrije Unije na vprašalnike

(55)

V obravnavanem obdobju so se zaloge zmanjšale za 59 %. To zmanjšanje je posledica zmanjšanega povpraševanja in zmožnosti prilagoditve industrije Unije novim razmeram na trgu.

4.3   Obseg prodaje in cene

Razpredelnica 5

obseg prodaje, vrednosti in prodajna cena na enoto

 

2007

2008

2009

OPP

Prodaja po obsegu (indeks)

100

84

53

59

Prodaja po vrednosti (indeks)

100

92

66

73

Prodajna cena na enoto (indeks)

100

109

124

123

Vir: preverjeni odgovori industrije Unije na vprašalnike

(56)

Obseg prodaje industrije Unije se je v obravnavanem obdobju zmanjšal za 41 %. Največje zmanjšanje je bilo leta 2009 kot posledica splošnega gospodarskega upada. Tako se je obseg prodaje industrije Unije zmanjšal sorazmerno bolj kot potrošnja Unije v istem obdobju. Vrednost prodaje se je zmanjšala znatno manj kot obseg, saj je industriji Unije uspelo povečati svoje ravni cen v obravnavanem obdobju, ko so se prodajne cene na enoto povečale za 23 %.

4.4   Tržni delež in rast

Razpredelnica 6

tržni delež industrije Unije

 

2007

2008

2009

OPP

Indeks

100

100

105

95

Vir: preverjeni odgovori industrije Unije na vprašalnike, prilagojeni statistični podatki Eurostata

(57)

Tržni delež industrije Unije se je leta 2009 povečal za 5 %, nato pa se je znatno znižal za 10 % v OPP. To kaže, da industrija Unije brez rasti na trgu ni mogla ohraniti svojega tržnega deleža.

4.5   Zaposlovanje, plače in produktivnost

Razpredelnica 7

zaposlovanje, plače in produktivnost

 

2007

2008

2009

OPP

Zaposlovanje (indeks)

100

87

55

57

Plače (EUR/zaposlenega; indeks)

100

108

106

113

Produktivnost (indeks)

100

91

65

82

Vir: preverjeni odgovori industrije Unije na vprašalnike

(58)

Zaposlovanje se je v obravnavanem obdobju znatno zmanjšalo kot posledica gospodarskega upada in novih razmer na trgu. Povprečne plače so se povečale za 13 % kot posledica visoke stopnje inflacije, ki je neposredno vplivala na indeksacijo plač. Produktivnost se je zaradi zmanjšanja obsega proizvodnje, česar ni bilo mogoče nadomestiti z zmanjšanjem števila zaposlenih, zmanjšala za 18 % v istem obdobju.

4.6   Dobičkonosnost

Razpredelnica 8

dobičkonosnost

 

2007

2008

2009

OPP

Indeks

–100

–192

–351

–206

Vir: preverjeni odgovori industrije Unije na vprašalnike

(59)

Dobičkonosnost industrije Unije se je zaradi gospodarskega upada in prenehanja uporabe televizijskih zaslonov CRT, ki sta oba vplivala na obseg prodaje in stroške proizvodnje, zmanjšala za več kot 106 % v obravnavanem obdobju. Industrija je imela v obravnavanem obdobju stalno izgubo.

4.7   Naložbe, donosnost naložb in sposobnost zbiranja kapitala

Razpredelnica 9

naložbe in donosnost naložb

 

2007

2008

2009

OPP

Naložbe (indeks)

100

82

90

97

Donosnost naložb (indeks)

–100

–251

–506

–176

Vir: preverjeni odgovori industrije Unije na vprašalnike

(60)

V obravnavanem obdobju so naložbe ostale stabilne. Naložbe industrije Unije so prikazane v letu njihove izvedbe. Donosnost naložb (dobiček, izražen kot delež naložb na leto) se je v skladu z dobičkonosnostjo v obravnavanem obdobju razvijala negativno.

(61)

Preiskava ni pokazala, da bi imela industrija Unije kakršne koli večje težave pri zbiranju kapitala. Vendar bi bilo treba opozoriti, da naložbe v obravnavanem obdobju niso bile znatne.

4.8   Denarni tok

Razpredelnica 10

denarni tok

 

2007

2008

2009

OPP

Indeks

–100

–83

25

32

Vir: preverjeni odgovori industrije Unije na vprašalnike

(62)

Denarni tok se je v obravnavanem obdobju zaradi zmanjšanja obsega zalog znatno izboljšal.

4.9   Višina stopnje dampinga

(63)

Na podlagi podatkov, pridobljenih od sodelujočih proizvajalcev izvoznikov in Eurostata, se je med OPP kljub veljavnim ukrepom nadaljeval znaten damping na še višjih ravneh, kot so bile ugotovljene v prvotni preiskavi.

4.10   Okrevanje od učinkov preteklega dampinga

(64)

Industrija Unije v negativnih gospodarskih razmerah, ki se razlaga s splošnim gospodarskim upadom in izginotjem pomembne uporabe, ni okrevala od preteklega dampinga, zlasti glede obsega prodaje, prodajne cene in dobičkonosnosti. Poleg tega je bilo ugotovljeno, da se je damping v OPP nadaljeval.

4.11   Izvozna dejavnost industrije Unije

Razpredelnica 11

obseg izvoza industrije Unije

 

2007

2008

2009

OPP

Indeks

100

86

45

66

Vir: preverjeni odgovori industrije Unije na vprašalnike

(65)

Izvoz barijevega karbonata industrije Unije se je v obravnavanem obdobju zmanjšal za 34 %. Glede na veliko konkurenco kitajskega izvoza na trgih zunaj Unije je industrija Unije lahko izvozila le omejen obseg. Zmanjšanje obsega izvoza v obravnavanem obdobju se razlaga tudi z gospodarskim upadom.

4.12.   Sklepna ugotovitev o položaju industrije Unije

(66)

Medtem ko so vsi glavni kazalniki škode, kot so obseg prodaje, dobičkonosnost, proizvodnja, zaposlovanje in produktivnost kazali na negativen razvoj v obravnavanem obdobju, so protidampinški ukrepi blažilno vplivali na položaj industrije Unije.

(67)

Glede tržnega deleža industrije Unije trend majhnega zmanjševanja kaže, da kitajski izvoz kljub obstoječim ukrepom in zmanjšanju potrošnje na trgu ni le izključil drugih držav iz trga, ampak je na račun industrije Unije pridobil tudi tržni delež.

(68)

Na koncu je bilo glede na negativni razvoj kazalnikov, ki se nanašajo na industrijo Unije, ugotovljeno, da je industrija Unije v obravnavanem obdobju še naprej trpela znatno škodo. Zato je bilo preučeno, ali obstaja verjetnost nadaljevanja škode, če bi se dovolil iztek veljavnosti ukrepov.

G.   VERJETNOST NADALJEVANJA ŠKODE

1.   Povzetek analize verjetnosti nadaljevanja dampinga in ponovitve škodljivega dampinga

(69)

Ugotovljeno je bilo, da se je potrošnja na trgu Unije od prvotne preiskave znatno zmanjšala kot posledica izginotja CRT in gospodarskega upada. V teh okoliščinah se je tržni delež kitajskega uvoza povečal za več kot 15 %, medtem ko sta se tržni delež industrije in uvoz tretjih držav znatno zmanjšala. To kaže, da kitajski proizvajalci izvozniki kljub veljavnim ukrepom in zmanjšanju potrošnje Unije še naprej kažejo interes za trg Unije in jim je iz njega uspelo izločiti tretje države.

(70)

Opozoriti je tudi treba, da so proizvajalci izvozniki v LRK nadaljevali z dampingom in nelojalnim znižanjem cen industrije Unije v OPP. Na podlagi tega ni razlogov za domnevo, da kitajski proizvajalci izvozniki ne bodo še naprej izvajali dampinga in nelojalno nižali cen industrije Unije.

(71)

Preiskava je pokazala, da so imeli kitajski proizvajalci izvozniki v OPP veliko prostih zmogljivosti, torej približno 280 000 ton. To je več kot trikratna velikost trga Unije v OPP. Kljub pričakovanem povečanju potreb v LRK se pričakuje, da se bo znatna presežna zmogljivost v prihodnjih letih ohranila.

(72)

Trg Unije je za LRK glavna izvozna destinacija. Drugi glavni izvozni trgi, kot sta ZDA in Indija, imajo visoke (5) veljavne protidampinške ukrepe za barijev karbonat s poreklom iz LRK. Ti trgi so tako rekoč nedostopni za kitajski izvoz. Ob upoštevanju interesa kitajskih proizvajalcev izvoznikov za trg Unije se pričakuje, da bi ob razveljavitvi ukrepov na trg Unije prišla velika količina izvoza, kar bi na splošno močno znižalo cene.

2.   Sklepna ugotovitev o verjetnosti nadaljevanja škode

(73)

Glede na navedeno se šteje, da bi bilo ob razveljavitvi ukrepov verjetno, da bi se dampinški uvoz iz LRK v Unijo znatno povečal, kar bi povzročilo pritisk na nižanje cen. Takšne razmere bi verjetno vodile k srednjeročnemu izginotju industrije Unije, saj zmanjšan obseg prodaje na eni strani industriji Unije ne bi dopuščal zadostne omejitve stalnih stroškov in na drugi strani ne bi mogel doseči zadostnih ravni cen. Nadaljevanje škode se je zaradi gospodarskega upada in izginotja pomembne uporabe v obravnavanem obdobju povečalo.

3.   Razvoj po OPP

(74)

Čeprav so se uvozne cene LRK od konca OPP do februarja 2011 povečale za 17,8 %, medtem ko so se prodajne cene Unije v istem času povečale le za okoli 7 %, je uvoz LRK še vedno nelojalno nižal cene Unije za več kot 15 % po OPP.

H.   INTERES UNIJE

1.   Uvodna opomba

(75)

V skladu s členom 21 osnovne uredbe je bilo preučeno, ali bi bilo nadaljevanje obstoječih protidampinških ukrepov v nasprotju s splošnim interesom Unije. Določitev interesa Unije je temeljila na oceni različnih vključenih interesov, torej interesov industrije Unije, uvoznikov in uporabnikov zadevnega izdelka.

(76)

Ker je sedanja preiskava pregled zaradi izteka ukrepa, sta potrebni analiza položaja, v katerem že veljajo protidampinški ukrepi, in ocena vsakršnega nepotrebnega negativnega učinka, ki ga imajo sedanji protidampinški ukrepi na zadevne strani.

(77)

Na podlagi tega je bilo preučeno, ali kljub zgornjim ugotovitvam o verjetnosti nadaljevanja dampinga in verjetnosti nadaljevanja škode obstajajo nujni razlogi, na podlagi katerih bi bilo mogoče zaključiti, da v tem konkretnem primeru ohranitev ukrepov ni v interesu Unije.

2.   Interesi industrije Unije

(78)

Preiskava je pokazala, da je industrija Unije delovala stroškovno zelo učinkovito. Zmanjšala je število zaposlenih in spremenila proizvodne modele za prilagoditev novim razmeram na trgu in zagotovitvi vzdržnosti obrata, kadar sta barijev karbonat in stroncijev karbonat v skladu z uvodno izjavo 53 proizvedena izmenično. Čeprav ukrepi niso prispevali k okrevanju finančnega položaja industrije Unije, so nanj blažilno vplivali. Brez veljavnih ukrepov bi bil trg Unije verjetno preplavljen s cenovno nizkim uvozom s poreklom iz LRK in industrija Unije bi prenehala delovati.

(79)

Kot navedeno, proizvodni model industrije Unije temelji na dveh soodvisnih izdelkih; torej za omejitev stalnih stroškov je potreben zadosten obseg prodaje za oba izdelka. Če se dovoli iztek veljavnosti ukrepov, bo pričakovan povečan obseg dampinškega uvoza vodil k znatnemu zmanjšanju dejavnosti barijevega karbonata, kar bo samo po sebi zmanjšalo dobičkonosnost dejavnosti stroncijevega karbonata in sčasoma vodilo k razgraditvi celotnega obrata.

(80)

Glede na navedeno je bilo ugotovljeno, da je v interesu industrije Unije, da se ukrepi za dampinški uvoz iz LRK ohranijo.

3.   Interesi nepovezanih uvoznikov

(81)

Komisija je poslala vprašalnike vsem znanim nepovezanim uvoznikom. Štirje nepovezani uvozniki so poslali odgovore. Dva od teh uvoznikov sta se ukvarjala s proizvodnjo tekoče zmesi, ki je raztopina, sestavljena iz barijevega karbonata, dodatkov in vode, namenjena za industrijo opeke.

(82)

Uvozniki so navedli, da je uvedba protidampinških dajatev v času uvedbe povišala cene. Glede tega bi bilo treba opozoriti, da takšna razlika ni bila več opazna, saj so bile izvozne cene za Unijo v primerjavi s povprečnimi cenami za vse trge zunaj Unije na podobnih ravneh kot v OPP (6).

(83)

Uvozniki so navedli tudi, da na trgu EU ni bilo pomanjkanja barijevega karbonata, čeprav so se zaradi povečanega domačega povpraševanja soočali z vedno večjimi težavami pri pridobivanju barijevega karbonata iz LRK. Vendar pa izvozne statistike ne kažejo nobenega zmanjšanja v obsegu izvoza zadevnega izdelka v Unijo v OPP ali po njem. To so potrdile tudi ugotovitve glede presežne zmogljivosti v uvodni izjavi 71.

(84)

Ugotovljeno je bilo tudi, da veljavni ukrepi niso imeli nobenega negativnega vpliva na finančni položaj uvoznikov.

(85)

Na osnovi navedenega je bilo ugotovljeno, da trenutno veljavni ukrepi niso vplivali bistveno na njihov finančni položaj in da nadaljevanje ukrepov ne bi pretirano vplivalo na uvoznike.

4.   Interesi uporabnikov

(86)

Komisija je poslala vprašalnike vsem znanim uporabnikom. Odgovori so bili prejeti od devetih uporabnikov zadevnega izdelka. Kot je navedeno v uvodni izjavi 16, so glavni industrijski uporabniki barijevega karbonata v Uniji dejavni v industriji opeke in ploščic, sektorju keramike in v proizvodnji ferita.

(87)

En uporabnik je navedel, da obstoj ali nadaljevanje ukrepov ne bi bilo v interesu uporabnikov, vendar svoje trditve ni utemeljil. Noben od drugih uporabnikov, ki so izpolnili vprašalnike, ni navedel, da so ukrepi znatno vplivali na njihovo poslovanje in da bi jih bilo treba ukiniti.

5.   Sklepna ugotovitev o interesu Unije

(88)

Glede na navedeno je bilo ugotovljeno, da ni nujnih razlogov, ki bi nasprotovali podaljšanju veljavnih protidampinških ukrepov.

I.   PROTIDAMPINŠKI UKREPI

(89)

Vse strani so bile obveščene o osnovnih dejstvih in premislekih, na podlagi katerih se je nameravalo priporočiti ohranitev ukrepov. Po razkritju jim je bil odobren rok za predložitev pripomb in zahtevkov. Po razkritju niso bile prejete nobene pripombe.

(90)

Iz zgoraj navedenega sledi, kot določa člen 11(2) osnovne uredbe, da bi bilo treba ohraniti protidampinške ukrepe, ki se uporabljajo pri uvozu barijevega karbonata s poreklom iz LRK in jih je uvedla Uredba (ES) št. 1175/2005 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Uvede se dokončna protidampinška dajatev na uvoz barijevega karbonata, z vsebnostjo stroncija več kot 0,07 mas. % in vsebnostjo žvepla več kot 0,0015 mas. %, bodisi v obliki prahu, stisnjenih granul ali žganih granul, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki se trenutno uvršča pod oznako KN ex 2836 60 00 (oznaka TARIC 2836600010).

2.   Znesek dokončne protidampinške dajatve je enak fiksnemu znesku, kot je določen v nadaljevanju za izdelke naslednjih proizvajalcev:

Podjetje

Stopnja dajatve

(EUR/tono)

Dodatna oznaka TARIC

Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd, 62, Qinglong Road, Songhe Town, Jingshan County, provinca Hubei, LRK

6,3

A606

Zaozhuang Yongli Chemical Co. Ltd, South Zhuzibukuang Qichun, Zaozhuang City Center District, provinca Shandong, LRK

8,1

A607

Vsa druga podjetja

56,4

A999

3.   V primerih, ko se blago poškoduje še pred vstopom v prost promet, in se zato dejansko plačana ali plačljiva cena pri določanju carinske vrednosti porazdeli v skladu s členom 145 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (7), se znesek protidampinške dajatve, izračunan na podlagi zgoraj določenih fiksnih zneskov, zmanjša za odstotek, ki ustreza porazdelitvi dejansko plačane ali plačljive cene.

4.   Če ni drugače določeno, se uporabljajo veljavne določbe o carinah.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije in velja za obdobje petih let.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. avgusta 2011

Za Svet

Predsednik

M. DOWGIELEWICZ


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL L 189, 21.7.2005, str. 15.

(3)  UL C 78, 27.3.2010, str. 4.

(4)  UL C 192, 16.7.2010, str. 4.

(5)  Indijske protidampinške dajatve za kitajski barijev karbonat so v višini od 76,06 USD do 236 USD na tono; protidampinške dajatve ZDA za kitajski narijev karbonat so v višini od 34,4 % do 81,3 %.

(6)  Vir: kitajska izvozna statistika.

(7)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.


19.8.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 214/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 832/2011

z dne 18. avgusta 2011

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. avgusta 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. avgusta 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

AR

38,5

MK

29,3

ZZ

33,9

0707 00 05

TR

141,4

ZZ

141,4

0709 90 70

EC

45,6

TR

147,7

ZZ

96,7

0805 50 10

AR

62,5

BR

45,3

CL

75,4

TR

64,0

UY

94,4

ZA

82,0

ZZ

70,6

0806 10 10

EG

67,8

MK

41,0

TR

158,0

ZZ

88,9

0808 10 80

AR

84,3

BR

60,8

CA

98,2

CL

115,4

CN

73,5

NZ

100,9

US

161,1

ZA

90,7

ZZ

98,1

0808 20 50

AR

161,3

CL

156,9

CN

49,3

NZ

115,4

ZA

117,2

ZZ

120,0

0809 30

TR

121,9

ZZ

121,9

0809 40 05

BA

46,2

ZZ

46,2


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


19.8.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 214/13


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 833/2011

z dne 18. avgusta 2011

o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto 2010/11 so bile določene z Uredbo Komisije (EU) št. 867/2010 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 823/2011 (4).

(2)

Glede na podatke, ki so trenutno na voljo Komisiji, je treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s pravili in postopki iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene z Uredbo (EU) št. 867/2010 za tržno leto 2010/11, se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. avgusta 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. avgusta 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 259, 1.10.2010, str. 3.

(4)  UL L 209, 17.8.2011, str. 41.


PRILOGA

Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 19. avgusta 2011

(EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

48,04

0,00

1701 11 90 (1)

48,04

0,49

1701 12 10 (1)

48,04

0,00

1701 12 90 (1)

48,04

0,20

1701 91 00 (2)

53,24

1,50

1701 99 10 (2)

53,24

0,00

1701 99 90 (2)

53,24

0,00

1702 90 95 (3)

0,53

0,20


(1)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)  Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.


SKLEPI

19.8.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 214/15


SKLEP KOMISIJE

z dne 4. avgusta 2011

o podaljšanju obdobja iz člena 114(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi z ohranitvijo nacionalnih določb z mejnimi vrednostmi za svinec, barij, arzen, antimon, živo srebro ter nitrozamine in nitrozabilne snovi v igračah v skladu z uradnim obvestilom Nemčije po členu 114(4)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 5355)

(Besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2011/510/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114(6) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Nemška zvezna vlada je 20. januarja 2011 v skladu s členom 114(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) pri Komisiji vložila vlogo za ohranitev obstoječih določb iz nemške zakonodaje o petih prvinah, in sicer svincu, arzenu, živem srebru, bariju in antimonu, ter o nitrozaminih in nitrozabilnih snoveh, ki se sproščajo iz materialov za igrače, še po začetku veljavnosti dela III Priloge II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o varnosti igrač (1).

(2)

Člen 114(4) in (6) PDEU določa:

„4.   Če po tem, ko Svet ali Komisija sprejme usklajevalni ukrep, država članica meni, da mora ohraniti nacionalne določbe zaradi pomembnih potreb iz člena 36 ali določbe, ki zadevajo varstvo okolja ali delovnega okolja, o teh določbah pa tudi o razlogih za njihovo ohranitev uradno obvesti Komisijo.

(…)

6.   Komisija v šestih mesecih po uradnem obvestilu odobri ali zavrne nacionalne določbe, potem ko preveri, ali so morda sredstvo samovoljne diskriminacije ali prikrita omejitev trgovine med državami članicami in ali ovirajo delovanje notranjega trga.

Če Komisija v tem roku ne sprejme nobenega sklepa, se šteje, da so nacionalne določbe iz odstavkov 4 […] odobrene.

Če to upravičuje zahtevnost zadeve in če ni nevarnosti za zdravje ljudi, lahko Komisija zadevno državo članico uradno obvesti, da se rok iz tega odstavka lahko podaljša za nadaljnje obdobje največ šestih mesecev.“.

(3)

Direktiva 2009/48/ES (v nadaljnjem besedilu: Direktiva) določa pravila o varnosti igrač in njihovem prostem pretoku v Evropski uniji. V skladu s členom 54 države članice uveljavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 20. januarja 2011 in jih uporabljajo od 20. julija 2011. Del III Priloge II k Direktivi se uporablja od 20. julija 2013.

(4)

Direktiva v točki 8 dela III Priloge II vsebuje posebne vrednosti za nitrozamine in nitrozabilne snovi. Te snovi so prepovedane za uporabo v igračah za otroke, mlajše od 36 mesecev, ali v drugih igračah, namenjenih dajanju v usta, če je migracija snovi enaka ali večja kot 0,05 mg/kg za nitrozamine in 1 mg/kg za nitrozabilne snovi. Točka 13 dela III Priloge II k Direktivi vsebuje posebne mejne vrednosti migracije za več prvin, vključno s svincem, arzenom, živim srebrom, barijem in antimonom. Obstajajo tri različne mejne vrednosti migracije glede na vrsto materiala za igrače: suh, lomljiv, prahasti ali prožni material za igrače; tekoči ali lepljivi material za igrače ter material, postrgan s površine igrače. Naslednje mejne vrednosti ne smejo biti presežene: 13,5, 3,4 in 160 mg/kg za svinec; 3,8, 0,9 in 47 mg/kg za arzen; 7,5, 1,9 in 94 mg/kg za živo srebro; 4 500, 1 125 in 56 000 mg/kg za barij ter 45, 11,3 in 560 mg/kg za antimon.

(5)

Nemška odredba o potrošniškem blagu (Bedarfsgegenständeverordnung) določa zahteve za nitrozamine in nitrozabilne snovi. Te določbe so bile sprejete leta 2008, ko ni bilo posebnih določb EU o nitrozaminih in nitrozabilnih snoveh v igračah. Odredba o potrošniškem blagu (Bedarfsgegenständeverordnung) določa, da mora biti pri nitrozaminih in nitrozabilnih snoveh v igračah iz naravnega ali sintetičnega kavčuka za otroke, mlajše od 36 mesecev, ki so namenjene dajanju v usta ali pri katerih je verjetno, da jih bodo otroci dali v usta, sproščena količina pri migraciji snovi tako majhna, da je ni mogoče laboratorijsko zaznati. V skladu z navedeno odredbo je mejna vrednost migracije 0,01 mg/kg za nitrozamine in 0,1 mg/kg za nitrozabilne snovi. Podrobne določbe o nitrozaminih in nitrozabilnih snoveh so v točki 1.b Priloge 4 in točki 6 Priloge 10 k Odredbi o potrošniškem blagu (Bedarfsgegenständeverordnung), objavljeni 23. decembra 1997, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odredbo z dne 6. marca 2007.

(6)

Druga odredba k Zakonu o varnosti naprav in izdelkov (Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug – 2. GPSGV) obravnava zlasti naslednje prvine: svinec, arzen, živo srebro, barij in antimon. Mejne vrednosti za navedene prvine iz Druge odredbe k Zakonu o varnosti naprav in izdelkov (Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug – 2. GPSGV) so mejne vrednosti iz Direktive Sveta 88/378/EGS z dne 3. maja 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z varnostjo igrač (2). Te mejne vrednosti se v EU uporabljajo od leta 1990. Največja dnevna biološka dostopnost znaša 0,7 μg za svinec, 0,1 μg za arzen, 0,5 μg za živo srebro, 25 μg za barij in 0,2 μg za antimon. Podrobne določbe o navedenih prvinah so v § 2 Druge odredbe k Zakonu o varnosti naprav in izdelkov (Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug – 2. GPSGV), kakor je bila nazadnje spremenjena z Odredbo z dne 6. marca 2007.

(7)

Ob sprejetju Direktive (maja 2009) je Nemčija glasovala proti sprejetju, kot razlog pa je med drugim navedla, da raven zaščite v zvezi z zahtevami o kemičnih snoveh ni ustrezna.

(8)

Nemška zvezna vlada je s prvim dopisom zveznega ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo 20. januarja 2011 v skladu s členom 114(4) PDEU pri Komisijo vložila vlogo za ohranitev obstoječih določb iz nemške zakonodaje o petih prvinah, in sicer svincu, arzenu, živem srebru, bariju in antimonu, ter o nitrozaminih in nitrozabilnih snoveh, ki se sproščajo iz materialov za igrače, še po začetku veljavnosti dela III Priloge II k Direktivi. Popolno utemeljitev vloge je z dopisom iz stalnega predstavništva poslala 2. marca 2011. Podrobna utemeljitev je vsebovala številne priloge, vključno z znanstvenimi študijami o tveganju navedenih snovi za zdravje, ki jih je pripravil zvezni inštitut za oceno tveganja (Bundesinstitut für Risikobewertung; v nadaljnjem besedilu: BfR), iz januarja 2011.

(9)

Komisija je z dopisoma 24. februarja 2011 in 14. marca 2011 potrdila prejem vloge ter v skladu s členom 114(6) PDEU kot rok za odgovor določila 5. september 2011.

(10)

Z dopisom z dne 24. junija 2011 je Komisija druge države članice obvestila o uradnem obvestilu, ki ga je prejela od nemške zvezne vlade. Komisija je o uradnem obvestilu objavila tudi obvestilo v Uradnem listu Evropske unije  (3), da bi druge zainteresirane strani obvestila o nacionalnih določbah, ki jih namerava nemška zvezna vlada ohraniti, in razlogih za njihovo ohranitev.

(11)

Člen 114(4) zadeva primere, ko država članica v zvezi z usklajevalnim ukrepom EU obvesti Komisijo o nacionalnih določbah, ki so bile sprejete in začele veljati pred sprejetjem usklajevalnega ukrepa EU ter katerih ohranitev bi bila nezdružljiva z usklajevalnim ukrepom EU. Uradno obvestilo o nacionalnih določbah se je nanašalo na Direktivo 2009/48/ES, tj. na usklajevalni ukrep, sprejet na podlagi člena 95 nekdanje Pogodbe ES. Nacionalne določbe so bili sprejete in začele veljati leta 1990 in leta 2008, torej pred sprejetjem navedene direktive.

Poleg tega člen 114(4) zahteva, da mora uradno obvestilo o nacionalnih določbah vsebovati opis razlogov, ki zadevajo eno ali več pomembnih potreb iz člena 36 ali varstvo okolja ali delovnega okolja. V vlogi, ki jo je vložila Nemčija, so pojasnjeni razlogi, ki zadevajo varovanje zdravja ljudi, ki po mnenju Nemčije upravičuje ohranitev nacionalnih določb.

Glede na navedeno Komisija meni, da je vloga Nemčije za pridobitev dovoljenja za ohranitev nacionalnih določb o petih prvinah, in sicer svincu, arzenu, živem srebru, bariju in antimonu, ter o nitrozaminih in nitrozabilnih snoveh dopustna.

(12)

Komisija po temeljiti preučitvi vseh podatkov in informacij meni, da so izpolnjeni pogoji iz tretjega pododstavka člena 114(6) in se lahko uporabi možnost podaljšanja šestmesečnega roka, v katerem mora odobriti ali zavrniti nacionalne določbe iz uradnega obvestila Nemčije.

(13)

Nemška zvezna vlada je predložila številne priloge, ki vsebujejo podrobno utemeljitev in znanstvene informacije v podporo nacionalnim ukrepom iz obvestila. Zlasti je bila predložena ocena tveganja za zdravje iz januarja 2011, ki jo je pripravil BfR za svinec, antimon, barij, arzen in živo srebro ter za nitrozamine in nitrozabilne snovi.

(14)

Informacije BfR vsebujejo podrobne in kompleksne toksikološke podatke o navedenih snoveh ter obširno sklicevanje na znanstvena poročila in literaturo. Za sprejetje sklepa Komisije v skladu s členom 114(6) PDEU je treba preveriti, ali so bile informacije, ki jih je predložila Nemčija, že ocenjene in obravnavane pri pregledu Direktive ali pa jih je treba obravnavati kot nove znanstvene informacije.

(15)

Direktiva v členu 46 zaradi prilagajanja tehničnemu in znanstvenemu razvoju predvideva možnost sprememb nekaterih določb v zvezi s kemičnimi snovmi. Zato se lahko določbe o petih prvinah iz vloge Nemčije (svinec, arzen, barij, živo srebro in antimon) spremenijo in uskladijo z najnovejšimi znanstvenimi informacijami.

(16)

Komisija je leta 2010 na zahtevo držav članic ustanovila delovno skupino o kemičnih snoveh v igračah (v nadaljnjem besedilu: delovna skupina). Ta delovna skupina, v kateri sodelujejo strokovnjaki za kemijo iz Nemčije, Danske, Italije, Francije, Švedske, Avstrije, Nizozemske, Češke ter industrijskih združenj in potrošniških organizacij, presoja nove znanstvene informacije ter za države članice in Komisijo pripravlja priporočila glede sprememb nekaterih določb o kemičnih snoveh iz Direktive.

(17)

Komisija bo v zvezi s podrobno utemeljitvijo Nemčije za mnenje prosila delovno skupino, da se ugotovi, ali gre za nove znanstvene informacije, ki se lahko uporabijo kot podlaga za spremembe določb o kemičnih snoveh iz Direktive in za poostritev zahtev. Naslednje zasedanje delovne skupine bo 31. avgusta 2011.

(18)

Poleg tega je delovna skupina 5. aprila 2011 strokovnjakom držav članic priporočila znižanje veljavnih mejnih vrednosti za svinec. Komisija in države članice so ta priporočila podprle. Komisija je začela s pripravljalnimi deli za to spremembo, začasno poročilo o oceni učinka pa bo predstavljeno in obravnavano na naslednjem zasedanju s strokovnjaki držav članic oktobra 2011. Sprejetje uradnega predloga je načrtovano v prvi polovici leta 2012.

(19)

Delovna skupina je obravnavala veljavne mejne vrednosti za barij in navedla, da novi znanstveni dokazi niso na voljo, znanstvene organizacije pa so opravile različne ocene. Delovna skupina je sklenila, da je potrebna nadaljnja razprava. Pričakuje se, da bo delovna skupina na zasedanju 31. avgusta 2011 dokončala svoja priporočila in jih oktobra 2011 predstavila strokovnjakom držav članic.

(20)

Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov trenutno ocenjuje tveganje, ki ga pomenijo nitrozamini in nitrozabilne snovi v balonih in kozmetičnih izdelkih. To mnenje, pričakovano v septembru 2011, bo prineslo nova spoznanja o izpostavljenosti otrok nitrozaminom in nitrozabilnim snovem ter tveganju zaradi te izpostavljenosti.

(21)

Za sklep Komisije v skladu s prvim pododstavkom člena 114(6) je zato treba počakati na izsledke tekočih razprav in ocen, da se skrbno ocenijo vsi zadevni sedanji ali prihodnji dokazi ter sprejmejo sklepi glede nacionalnih ukrepov. Zato Komisija meni, da je šestmesečno obdobje, v katerem mora odobriti ali zavrniti nacionalne določbe, utemeljeno podaljšati za nadaljnje obdobje do 5. marca 2012.

(22)

V skladu s členom 55 Direktive se točki 8 in 13 dela III Priloge II uporabljata od 20. julija 2013. Do 20. julija 2013 se uporabljajo veljavne določbe za svinec, antimon, barij, arzen in živo srebro iz Direktive 88/378/EGS ter iz Druge odredbe k Zakonu o varnosti naprav in izdelkov (Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug - 2. GPSGV). Ker o nitrozaminih in nitrozabilnih snoveh, ki se sproščajo iz igrač, ni veljavnih določb EU, se do 20. julija 2013 uporabljata tudi točka 1.b Priloge 4 in točka 6 Priloge 10 iz Odredbe o potrošniškem blagu (Bedarfsgegenständeverordnung).

(23)

Nacionalne določbe, ki jih namerava ohraniti nemška zvezna vlada, ne bodo razveljavljene pred 20. julijem 2013, saj Komisija meni, da ni nevarnosti za zdravje ljudi.

(24)

Glede na navedeno je Komisija sklenila, da je vloga Nemčije, v celoti vložena 2. marca 2011 za pridobitev dovoljenja za ohranitev mejnih vrednosti za svinec, arzen, živo srebro, barij in antimon ter nitrozamine in nitrozabilne snovi v igračah za otroke, mlajše od 36 mesecev, ali igračah, namenjenih dajanju v usta, dopustna.

(25)

Vendar Komisija zaradi zahtevnosti zadeve in odsotnosti dokazov o nevarnosti za zdravje ljudi meni, da je utemeljeno podaljšanje roka iz prvega pododstavka člena 114(6), in sicer do 5. marca 2012 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V skladu s tretjim pododstavkom člena 114(6) PDEU se šestmesečno obdobje iz prvega pododstavka navedenega člena za odobritev ali zavrnitev nacionalnih določb o petih prvinah (svincu, arzenu, živem srebru, bariju in antimonu) ter nitrozaminih in nitrozabilnih snoveh, o katerih je Nemčija 2. marca 2011 v skladu s členom 114(4) uradno obvestila Komisijo, podaljša do 5. marca 2012.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Zvezno republiko Nemčijo.

V Bruslju, 4. avgusta 2011

Za Komisijo

Antonio TAJANI

Podpredsednik


(1)  UL L 170, 30.6.2009, str. 1.

(2)  UL L 187, 16.7.1988, str. 1.

(3)  UL C 159, 28.5.2011, str. 23.


19.8.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 214/19


SKLEP KOMISIJE

z dne 17. avgusta 2011

o spremembi Odločbe 2004/452/ES o določitvi seznama organov, katerih raziskovalci imajo dostop do zaupnih podatkov v znanstvene namene

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 5777)

(Besedilo velja za EGP)

(2011/511/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki (1) in zlasti členu 23 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije št. (ES) 831/2002 (2) glede dostopa do zaupnih podatkov v znanstvene namene za omogočanje statističnih ugotovitev v znanstvene namene določa pogoje, pod katerimi se lahko dodeli dostop do zaupnih podatkov, poslanih organu Skupnosti, in pravila sodelovanja med Skupnostjo in nacionalnimi organi za lajšanje takega dostopa.

(2)

Odločba Komisije 2004/452/ES (3) določa seznam organov, katerih raziskovalci imajo dostop do zaupnih podatkov v znanstvene namene.

(3)

Šteje se, da sta Enota „Socialna zaščita in strategija za socialno vključenost“ Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje Evropske komisije ter Inštitut za davčne študije (Instituto de Estudios Fiscales – IEF), Madrid, Španija organa, ki izpolnjujeta zahtevane pogoje in ju je zato treba vključiti v seznam agencij, organizacij in institucij iz člena 3(1)(e) Uredbe (ES) št. 831/2002.

(4)

Ukrepi, določeni s tem sklepom so v skladu z Odborom za evropski statistični sistem („Odbor ESS“) –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2004/452/ES se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 17. avgusta 2011

Za Komisijo

Olli REHN

Član Komisije


(1)  UL L 87, 31.3.2009, str. 164.

(2)  UL L 133, 18.5.2002, str. 7.

(3)  UL L 156, 30.4.2004, str. 1.


PRILOGA

„PRILOGA

ORGANI, KATERIH RAZISKOVALCI IMAJO DOSTOP DO ZAUPNIH PODATKOV V ZNANSTVENE NAMENE

Evropska centralna banka

Španska centralna banka

Italijanska centralna banka

University of Cornell (zvezna država New York, Združene države Amerike)

Oddelek za politične znanosti, Baruch College, New York City University (zvezna država New York, Združene države Amerike)

Nemška centralna banka

Oddelek za analizo politike zaposlovanja Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti Evropske komisije

Univerza v Tel Avivu (Izrael)

Svetovna banka

Center of Health and Wellbeing (CHW) of the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs at Princeton University, New Jersey, Združene države Amerike

The University of Chicago (UofC), Illinois, Združene države Amerike

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)

Family and Labour Studies Division of Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Kanada

Enota ‚Ekonometrija in statistična podpora boju proti goljufijam‘ (ESAF) Generalnega direktorata Evropske komisije Skupno raziskovalno središče

Enota ‚Podpora evropskemu raziskovalnemu prostoru‘ (SERA) Generalnega direktorata Skupno raziskovalno središče Evropske komisije

Canada Research Chair of the School of Social Science in the Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies at York University, Ontario, Kanada

University of Illinois at Chicago (UIC), Chicago, ZDA

Rady School of Management at the University of California, San Diego, ZDA

Direktorat za raziskave, študije in statistike (Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques – DARES) na ministrstvu za delo, delovna razmerja in solidarnost, Pariz, Francija

The Research Foundation of State University of New York (RFSUNY), Albany, ZDA

Finnish Centre for Pensions, (Eläketurvakeskus – ETK), Finska

Direktorat za raziskave, študije, vrednotenje in statistiko (Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques – DREES) na ministrstvu za delo, socialni dialog in solidarnost, ministrstvu za zdravje, mladino in šport ter ministrstvu za proračun, javne finance in državno reformo, Pariz, Francija

Duke University (DUKE), North Carolina, ZDA

Social Insurance Institution of Finland (Kansaneläkelaitos – KELA), Finska

Hebrew University of Jerusalem (HUJI), Izrael

Federal Public Service Social Security, Belgija

Sabanci University, Tuzla/Istanbul, Turčija

McGill University, Montreal, Kanada

Direktorat Gospodarska služba in strukturne reforme, Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve Evropske komisije

Enota ‚Socialna zaščita in strategija za socialno vključenost‘ Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje Evropske komisije

Inštitut za davčne študije (Instituto de Estudios Fiscales – IEF), Madrid, Španija“


19.8.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 214/22


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 18. avgusta 2011

o spremembi Priloge I k Odločbi 2004/211/ES glede vnosov za Bahrajn in Libanon na seznamu tretjih držav in delov tretjih držav, iz katerih je dovoljen vnos živih enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev v Unijo

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 5863)

(Besedilo velja za EGP)

(2011/512/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (1), in zlasti člena 17(3)(a) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2009/156/ES z dne 30. novembra 2009 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (2), in zlasti člena 12(1) in (4), uvodnega stavka člena 19 ter točk (a) in (b) člena 19 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 92/65/EGS določa pogoje, ki se uporabljajo za uvoz živali, semena, jajčnih celic in zarodkov. Navedeni pogoji morajo biti vsaj enakovredni tistim, ki se uporabljajo za trgovino med državami članicami.

(2)

Direktiva 2009/156/ES določa pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za uvoz živih enoprstih kopitarjev v Unijo. Direktiva določa, da je uvoz enoprstih kopitarjev v Unijo dovoljen samo iz tretjih držav, kjer 6 mesecev ni bilo smrkavosti.

(3)

Z Odločbo Komisije 2004/211/ES z dne 6. januarja 2004 o uvedbi seznama tretjih držav in delov njihovega ozemlja, s katerih države članice dovolijo uvoz živih kopitarjev in semena, jajčnih celic in zarodkov vrste kopitarji, ter o spremembi odločb 93/195/EGS in 94/63/ES (3) je bil uveden seznam tretjih držav ali, kjer se uporablja regionalizacija, delov tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev, v njej pa so navedeni tudi drugi pogoji, ki se uporabljajo za tak uvoz. Navedeni seznam je v Prilogi I k navedeni odločbi ter vključuje registrirane konje in njihovo seme iz Libanona.

(4)

Regionalna komisija za Bližnji vzhod Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE) je Komisijo obvestila, da je referenčni laboratorij OIE potrdil primere smrkavosti (Burkholderia mallei) pri enoprstih kopitarjih v Libanonu.

(5)

Vnos registriranih konj in njihovega semena v Unijo iz Libanona zato ne sme biti več dovoljen. Vnos za Libanon na seznamu v Prilogi I k Odločbi 2004/211/ES je zato treba spremeniti.

(6)

Komisija je aprila 2010 prejela poročilo o potrjenih primerih smrkavosti v severnih delih Bahrajna. Komisija je za zaustavitev vnosa v Unijo registriranih konj ter njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov sprejela Sklep 2010/333/EU z dne 14. junija 2010 o spremembi Odločbe 2004/211/ES glede vnosov za Bahrajn in Brazilijo na seznamu tretjih držav in delov tretjih držav, iz katerih je dovoljen vnos živih kopitarjev in semena, jajčnih celic in zarodkov vrste kopitarji v Evropsko unijo (4).

(7)

Med veterinarskim pregledom, ki je bil junija 2011 izveden v Bahrajnu, je bil ugotovljen zadosten dokaz, da je Bahrajn izvedel ukrepe za nadzor bolezni v severnem delu države in da je nadzor, ki je bil izveden na celotnem ozemlju Bahrajna, potrdil stalno odsotnost te bolezni v južnem delu Bahrajna. Poleg tega je Bahrajn uvedel nadzor premikov, ki vključuje dosledno izvajanje prepovedi premikov enoprstih kopitarjev iz severnega dela ozemlja Bahrajna v južni del glavnega otoka Bahrajna. Bahrajn je zato možno regionalizirati, da se dovoli začasen sprejem in uvoz v Unijo registriranih konj iz južnega dela glavnega otoka Bahrajna.

(8)

Vnos za Bahrajn je zato treba ustrezno spremeniti in na seznamu v Prilogi I k Odločbi 2004/211/ES navesti podrobnosti o razmejitvi južnega dela glavnega otoka Bahrajna.

(9)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga I k Odločbi 2004/211/ES se spremeni:

1.

vnos za Libanon se nadomesti z naslednjim:

„LB

Libanon

LB-0

Celotno ozemlje države

E

—“

 

2.

vnos za Bahrajn se nadomesti z naslednjim:

„BH

Bahrajn

BH-0

Celotno ozemlje države

E

 

BH-1

Južni del glavnega otoka Bahrajna

(za podrobnejše informacije glej okence 4)

E

X

X

—“

 

3.

okence 4 se doda v skladu s Prilogo.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 18. avgusta 2011

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54.

(2)  UL L 192, 23.7.2010, str. 1.

(3)  UL L 73, 11.3.2004, str. 1.

(4)  UL L 150, 16.6.2010, str. 53.


PRILOGA

V Prilogo I k Odločbi 2004/211/ES se doda naslednje okence 4:

„Okence 4:

BH

Bahrajn

BH-1

Razmejitev južnega dela glavnega otoka Bahrajna.

Severna razmejitvena črta

:

Od konca ceste Zallaq pri vhodu v hotel Sofitel na zahodni obali proti vzhodu po cesti Zallaq do križišča s cesto SHK Khalifa,

nato po cesti SHK Khalifa proti severu do meje Al Rawdha, ki jo predstavlja zid kraljeve palače,

vzdolž meje območja Al Rawdha proti vzhodu do krožišča na cesti SHK Salman v kraju Al Safra in nato proti jugu do krožišča pri vhodu v vas Awali,

nato po cesti Muaskar proti vzhodu do krožišča, kjer se križata cesti Al Esteglal in Hawar, ter po cesti Hawar proti jugu do njenega konca na vzhodni obali pri vhodu v vas Askar.

Zahodna razmejitvena črta

:

obala

Vzhodna razmejitvena črta

:

obala

Južna razmejitvena črta

:

obala“