ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2011.187.slv

Uradni list

Evropske unije

L 187

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
16. julij 2011


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 683/2011 z dne 17. junija 2011 o spremembah Uredbe (EU) št. 57/2011 glede ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib

1

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 684/2011 z dne 15. julija 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

20

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 685/2011 z dne 15. julija 2011 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

22

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 686/2011 z dne 15. julija 2011 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 16. julija 2011

24

 

 

SKLEPI

 

 

2011/417/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 12. julija 2011 o razveljavitvi Sklepa 2010/408/EU o obstoju čezmernega primanjkljaja na Finskem

27

 

 

2011/418/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 14. julija 2011 o spremembi Odločbe 2005/7/ES o odobritvi metode za razvrščanje prašičjih trupov na Cipru (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 4996)

29

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

 

2011/419/EU

 

*

Sklep št. 1/2011 Skupnega odbora Skupnosti in Švice za zračni promet, ki je bil ustanovljen na podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu z dne 4. julija 2011 o nadomestitvi Priloge k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu

32

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

16.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 187/1


UREDBA SVETA (EU) št. 683/2011

z dne 17. junija 2011

o spremembah Uredbe (EU) št. 57/2011 glede ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 57/2011 (1) določa ribolovne možnosti za leto 2011 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode EU in za plovila EU v nekaterih vodah zunaj EU.

(2)

V posvetovanjih med Unijo in Ferskimi otoki o ribolovnih možnostih ni bilo mogoče doseči dogovora za leto 2011. Po nadaljnjem krogu posvetovanj z Norveško marca 2011 se lahko ribolovne možnosti, rezervirane za posvetovanja s Ferskimi otoki, sedaj dodelijo državam članicam. Zato bi bilo treba spremeniti člen 1 Uredbe (EU) št. 57/2011in zadevne celotne dovoljene ulove (TAC) v prilogah IA in IB k navedeni uredbi, da se razdeli nedodeljena kvota in upošteva tradicionalna dodelitev skuše v severno-vzhodnem Atlantiku.

(3)

Zaželeno je, da se uporablja prožnost pri rabi kvot za sinjega mola na dveh glavnih območjih upravljanja iz Priloge IA k Uredbi (EU) št. 57/2011 za navedeni ribolov (torej območje, ki ga sestavljajo vode EU in mednarodne vode con ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV, ter območje, ki ga sestavljajo ICES cone VIIIc, IX in X ter vode EU CECAF 34.1.1), saj za ti dve območji velja isto znanstveno mnenje in se štejeta za del istega biološkega staleža.

(4)

Priloga IA k Uredbi (EU) št. 57/2011 določa splošne kvote za škampa v coni ICES VII in posebne kvote za škampa na območju Plitvine ježevcev, ki je znotraj navedene cone. Te posebne kvote je treba za leto 2011 določiti na novo na podlagi posodobljenih podatkov o preteklem ulovu.

(5)

Na podlagi posvetovanj med obalnimi državami (Ferski otoki, Grenlandija in Islandija) ter drugimi pogodbenicami Konvencije NEAFC (Unija in Norveška) o upravljanju rdečega okuna v Irmingerskem morju in vodah, ki nanj mejijo, ki so bila zaključena 17. marca 2011, je treba določiti TAC za rdečega okuna na teh območjih ter pri tem spoštovati dogovorjene časovne in območne omejitve. Zato bi bilo treba ustrezno spremeniti Prilogo IB k Uredbi (EU) št. 57/2011.

(6)

Komisija za ribištvo zahodnega in srednjega Pacifika je na svojem letnem zasedanju leta 2010 sklenila, da z učinkom od 1. januarja 2011 ohrani omejitve za navedeno leto za ulov mečarice in za število plovil, ki imajo dovoljenje za ribolov mečarice. Te ukrepe je treba uvesti v zakonodajo Unije.

(7)

Na tretjem mednarodnem zasedanju za ustanovitev regionalne organizacije za upravljanje ribištva (RFMO) za globoka morja v južnem Tihem oceanu (SPRFMO) maja 2007 so udeleženci sprejeli začasne ukrepe, vključno z ribolovnimi možnostmi, za ureditev pelagičnih ribolovnih aktivnosti in pridnenega ribolova na tem območju do ustanovitve takšne regionalne organizacije za upravljanje ribištva. Novi začasni ukrepi so bili sprejeti na Drugi pripravljalni konferenci za komisijo SPRFMO, ki je potekala januarja 2011. Ti začasni ukrepi so prostovoljni in niso pravno zavezujoči po mednarodnem pravu. Vendar je ustrezno, da se v skladu z obveznostmi glede sodelovanja in ohranitve virov, ki jih določa mednarodno pomorsko pravo, navedeni ukrepi izvajajo v pravu Unije tako, da se uvedejo splošne kvote za Unijo. Za namen dodelitve kvote Unije med države članice je primerno določiti nov in končni dodelitveni ključ na podlagi razumnih, pravičnih in nepristranskih meril, določenih glede na pretekli ribolov držav članic v letih 2009 in 2010, ki predstavljata nedavno in dovolj reprezentativno obdobje, v katerem so bile na ribolovnih območjih prisotne vse zadevne države članice.

(8)

Priloga IIB k Uredbi (EU) št. 57/2011 določa omejitve ribolovnega napora za obnovitev nekaterih staležev južnega osliča in škampa v ICES razdelkih VIIIc in IXa, z izjemo Cadiškega zaliva. Ustrezno je pojasniti besedilo posebnega pogoja, določenega v okviru navedenih omejitev ribolovnega napora, in posledice prejema neomejenega števila dni za iztovarjanje v obdobju upravljanja 2011.

(9)

Priloga IIC k Uredbi (EU) št. 57/2011 določa omejitve ribolovnega napora za namene Uredbe Sveta (ES) št. 509/2007 z dne 7. maja 2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za trajnostno izkoriščanje staleža morskega lista v zahodnem Rokavskem prelivu (2). Besedilo navedene priloge je treba uskladiti z besedilom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 509/2007.

(10)

Uredba (EU) št. 57/2011 se na splošno uporablja od 1. januarja 2011. Vendar se omejitve ribolovnega napora določijo za obdobje enega leta, ki se začne s 1. februarjem 2011. Za uresničevanje ureditve vsakoletnega poročanja o ribolovnih možnostih bi se morale določbe te uredbe o omejitvi ulova in dodelitvah uporabljati od 1. januarja 2011, določbe o omejitvah ribolovnega napora pa od 1. februarja 2011, razen kadar je določeno drugače. Takšna retroaktivna uporaba ne posega v načelo pravne varnosti, saj zadevne ribolovne možnosti še niso bile izčrpane. Zaradi nujnosti bi ta uredba morala začeti veljati takoj po njeni objavi –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (EU) št. 57/2011

Uredba (EU) št. 57/2011 se spremeni:

1.

člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa naslednje ribolovne možnosti:

(a)

omejitve ulova za nekatere staleže rib in skupine staležev rib za leto 2011;

(b)

nekatere omejitve napora za obdobje od 1. februarja 2011 do 31. januarja 2012;

(c)

za obdobja iz členov 20, 21 in 22 ter Prilog IE in V ribolovne možnosti za nekatere staleže na konvencijskem območju Konvencije o ohranjanju živih morskih virov na Antarktiki (CCAMLR);

(d)

za obdobja iz člena 28 ribolovne možnosti za nekatere staleže na konvencijskem območju Medameriške komisije za tropske tune (IATTC) ter

(e)

dodatne ribolovne možnosti za skušo zaradi neizčrpane kvote v letu 2010.“;

2.

Priloga IA se spremeni:

(a)

vnos za pravo peščenko in z njo tudi prilov v vodah EU con IIa, IIIa in IV se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Prava peščenka in z njo tudi prilov

Ammodytes spp.

Cona

:

Vode EU con IIa, IIIa in IV (3)

(SAN/2A3A4.)

Danska

334 324

Analitski TAC

Združeno kraljestvo

7 308

Nemčija

511

Švedska

12 277

EU

354 420 (4)

Norveška

20 000

TAC

374 420

Posebni pogoji:

V mejah zgoraj navedenih kvot se lahko v naslednjih območjih upravljanja prave peščenke, kot je opredeljeno v Prilogi IID, ulovijo samo naslednje količine:

Cona

:

Vode EU območja upravljanja prave peščenke

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/*234_1)

(SAN/*234_2)

(SAN/*234_3)

(SAN/*234_4)

(SAN/*234_5)

(SAN/*234_6)

(SAN/*234_7)

Danska

282 989

32 072

9 434

9 434

0

395

0

Združeno kraljestvo

6 186

701

206

206

0

9

0

Nemčija

433

49

14

14

0

1

0

Švedska

10 392

1 178

346

346

0

15

0

EU

300 000

34 000

10 000

10 000

0

420

0

Norveška

20 000

0

0

0

0

0

0

Skupaj

320 000

34 000

10 000

10 000

0

420

0“;

(b)

vnos za atlantskega sleda v coni IIIa se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Atlantski sled (5)

Clupea harengus

Cona

:

IIIa

(HER/03A.)

Danska

12 608 (6)

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Nemčija

202 (6)

Švedska

13 189 (6)

EU

25 999 (6)

TAC

30 000

(c)

vnos za atlantskega sleda v vodah EU in mednarodnih vodah con Vb, VIb in VIaN se nadomesti z naslendjim:

„Vrsta

:

Atlantski sled

Clupea harengus

Cona

:

Vode EU in mednarodne vode Vb, VIb in VIaN (7)

(HER/5B6ANB)

Nemčija

2 513

Analitski TAC

Francija

475

Irska

3 396

Nizozemska

2 513

Združeno kraljestvo

13 584

EU

22 481

TAC

22 481

(d)

vnos za sinjega mola v vodah EU in mednarodnih vodah con I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Sinji mol

Micromesistius poutassou

Cona

:

Vode EU in mednarodne vode con I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII in XIV

(WHB/1X14)

Danska

1 533 (8)

Analitski TAC

Nemčija

596 (8)

Španija

1 300 (8)  (9)

Francija

1 067 (8)

Irska

1 187 (8)

Nizozemska

1 869 (8)

Portugalska

121 (8)  (9)

Švedska

379 (8)

Združeno kraljestvo

1 990 (8)

EU

10 042 (8)

TAC

40 100

(e)

vnos za modrega lenga v vodah EU in mednarodnih vodah con Vb, VI in VII se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Modri leng

Molva dypterygia

Cona

:

Vode EU in mednarodne vode con Vb, VI, VII

(BLI/5B67-) (12)

Nemčija

20

Analitski TAC

Uporablja se člen 13 te uredbe.

Estonija

3

Španija

62

Francija

1 422

Irska

5

Litva

1

Poljska

1

Združeno kraljestvo

362

Druge države

5 (10)

EU

1 717

Norveška

150 (11)

TAC

2 032

(f)

vnos za lenga v vodah EU in mednarodnih vodah con VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Leng

Molva molva

Cona

:

Vode EU in mednarodne vode con VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

(LIN/6X14.)

Belgija

30

Analitski TAC

Uporablja se člen 13 te uredbe.

Danska

5

Nemčija

109

Španija

2 211

Francija

2 357

Irska

591

Portugalska

5

Združeno kraljestvo

2 716

EU

8 024

Norveška

6 140 (15)  (16)

TAC

14 164

(g)

vnos za škampa v coni VII se nadomesti z:

„Vrsta

:

Škamp

Nephrops norvegicus

Cona

:

VII

(NEP/07.)

Španija

1 306 (17)

Analitski TAC

Francija

5 291 (17)

Irska

8 025 (17)

Združeno kraljestvo

7 137 (17)

EU

21 759 (17)

TAC

21 759 (17)

(h)

vnos za skušo v conah IIIa in IV; vodah EU con IIa, IIIb, IIIc in pododdelkov 22–32 se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Skuša

Scomber scombrus

Cona

:

IIIa in IV; vode EU con IIa, IIIb, IIIc in IIId

(MAC/2A34.)

Belgija

517 (20)

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Danska

18 084 (20)  (22)

Nemčija

539 (20)

Francija

1 629 (20)

Nizozemska

1 640 (20)

Švedska

4 860 (18)  (19)  (20)

Združeno kraljestvo

1 518 (20)

EU

28 787 (18)  (20)  (22)

Norveška

169 019 (21)

TAC

Ni relevantno.

Posebni pogoj:

V mejah navedenih kvot se v naslednjih conah ne sme uloviti več od naslednjih količin:

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa in IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI, mednarodne vode IIa, od 1. januarja do 31. marca 2011 ter v decembru 2011

(MAC/*2A6.)

Danska

0

4 130

0

0

9 764 ()

Francija

0

490

0

0

0

Nizozemska

0

490

0

0

0

Švedska

0

0

390

10

1 847

Združeno kraljestvo

0

490

0

0

0

Norveška

3 000

0

0

0

0

()  Vključno s 183 tonami kvote, prenesenimi iz neizrabljenih ribolovnih možnosti za leto 2010.“;

(i)

vnos za skušo v conah VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe, vode EU in mednarodne vode cone Vb; ter v mednarodnih vodah con IIa, XII in XIV se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Skuša

Scomber scombrus

Cona

:

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode EU in mednarodne vode cone Vb; mednarodne vode con IIa, XII in XIV

(MAC/2CX14-)

Nemčija

20 694

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Španija

22

Estonija

172

Francija

13 797

Irska

68 978

Latvija

127

Litva

127

Nizozemska

30 177

Poljska

1 457

Združeno kraljestvo

189 694

EU

325 245 (26)

Norveška

14 050 (24)  (25)

TAC

Ni relevantno.

V mejah navedenih kvot se v naslednjih conah in navedenih obdobjih ne sme uloviti več od naslednjih količin.

 

Vode EU in norveške vode cone IVa

(MAC/*04A-EN)

V obdobjih od 1. januarja do 15. februarja 2011 in od 1. septembra do 31. decembra 2011

Norveške vode cone IIa

(MAC/*2AN-)

Nemčija

8 326

849

Francija

5 551

566

Irska

27 754

2 832

Nizozemska

12 142

1 238

Združeno kraljestvo

76 325

7 789

EU

130 098

13 274“;

(j)

vnos za skušo v conah VIIIc, IX in X ter vodah EU cone CECAF 34.1.1 se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Skuša

Scomber scombrus

Cona

:

VIIIc, IX in X; vode EU cone CECAF 34.1.1.

(MAC/8C3411)

Španija

30 609 (27)

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Francija

203 (27)

Portugalska

6 327 (27)

EU

37 139

TAC

Ni relevantno.

Posebni pogoj:

V mejah navedenih kvot se v naslednjih conah ne sme uloviti več od naslednjih količin.

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Španija

2 570

Francija

17

Portugalska

531“;

(k)

vnos za skušo v norveških vodah con IIa in IVa se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Skuša

Scomber scombrus

Cona

:

Norveške vode con IIa in IVa

(MAC/2A4A-N.)

Danska

13 018 (28)  (29)

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

EU

13 018 (28)  (29)

TAC

Ni relevantno.

(l)

vnos za papalino in z njo tudi prilov v vodah EU con IIa in IV se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Papalina in z njo tudi prilov

Sprattus sprattus

Cona

:

Vode EU con IIa in IV

(SPR/2AC4-C)

Belgija

1 835

Previdnostni TAC

Danska

145 273

Nemčija

1 835

Francija

1 835

Nizozemska

1 835

Švedska

1 330 (30)

Združeno kraljestvo

6 057

EU

160 000 (33)

Norveška

10 000 (31)

TAC

170 000 (32)

(m)

vnos za šura in z njim tudi prilov v vodah EU con IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vodah EU in mednarodnih vodah cone Vb; mednarodnih vodah con XII in XIV se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Šur in z njim tudi prilov

Trachurus spp.

Cona

:

Vode EU con IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode EU in mednarodne vode cone Vb; mednarodne vode con XII in XIV)

(JAX/2A-14)

Danska

15 781 (34)

Analitski TAC

Nemčija

12 314 (34)  (35)

Španija

16 795

Francija

6 338 (34)  (35)

Irska

41 010 (34)

Nizozemska

49 406 (34)  (35)

Portugalska

1 618

Švedska

675 (34)

Združeno kraljestvo

14 850 (34)  (35)

EU

158 787 (36)

TAC

158 787

3.

Priloga IB se spremeni:

(a)

vnos za trsko in vahnjo v vodah Ferskih otokov cone Vb se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Trska in vahnja

Gadus morhua in Melanogrammus aeglefinus

Cona

:

Vode Ferskih otokov cone Vb

(C/H/05B-F.)

Nemčija

0

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Francija

0

Združeno kraljestvo

0

EU

0

TAC

Ni relevantno.“;

(b)

vnos za sinjega mola v vodah Ferskih otokov se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Sinji mol

Micromesistius poutassou

Cona

:

Vode Ferskih otokov

(WHB/2A4AXF)

Danska

0

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Nemčija

0

Francija

0

Nizozemska

0

Združeno kraljestvo

0

EU

0

TAC

40 100 (37)

(c)

vnos za lenga in modrega lenga v vodah Ferskih otokov cone Vb se nadomesti z naseldnjim:

„Vrsta

:

Leng in modri leng

Molva molva in Molva dypterygia

Cona

:

Vode Ferskih otokov cone Vb

(B/L/05B-F.)

Nemčija

0

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Francija

0

Združeno kraljestvo

0

EU

0

TAC

Ni relevantno.“;

(d)

vnos za severno kozico v grenlandskih vodah con V in XIV se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Severna kozica

Pandalus borealis

Cona

:

Grenlandske vode con V in XIV

(PRA/514GRN)

Danska

1 950

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Francija

1 950

EU

7 000 (38)

TAC

Ni relevantno.

(e)

vnos za saja v vodah Ferskih otokov cone Vb se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Saj

Pollachius virens

Cona

:

Vode Ferskih otokov cone Vb

(POK/05B-F.)

Belgija

0

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Nemčija

0

Francija

0

Nizozemska

0

Združeno kraljestvo

0

EU

0

TAC

Ni relevantno.“;

(f)

vnos za grenlandsko morsko ploščo v grenlandskih vodah con NAFO 0 in 1 se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Grenlandska morska plošča

Reinhardtius hippoglossoides

Cona

:

Grenlandske vode con NAFO 0 in 1

(GHL/N01GRN)

Nemčija

1 850

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

EU

2 650 (39)

TAC

Ni relevantno.

(g)

vnos za grenlandsko morsko ploščo v grenlandskih vodah con V in XIV se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Grenlandska morska plošča

Reinhardtius hippoglossoides

Cona

:

Grenlandske vode con V in XIV

(GHL/514GRN)

Nemčija

5 867

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Združeno kraljestvo

309

EU

7 000 (40)

TAC

Ni relevantno.

(h)

vnos za rdečega okuna v vodah EU in mednarodnih vodah cone V ter mednarodnih vodah con XII in XIV se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Rdeči okun (plitvi pelagični)

Sebastes spp.

Cona

:

Vode EU in mednarodne vode cone V; mednarodne vode con XII in XIV

(RED/51214S)

Estonija

0 (41)

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Nemčija

0 (41)

Španija

0 (41)

Francija

0 (41)

Irska

0 (41)

Latvija

0 (41)

Nizozemska

0 (41)

Poljska

0 (41)

Portugalska

0 (41)

Združeno kraljestvo

0 (41)

EU

0 (41)

TAC

0 (41)


Vrsta

:

Rdeči okun (globokomorski pelagični)

Sebastes spp.

Cona

:

Vode EU in mednarodne vode cone V; mednarodne vode con XII in XIV

(RED/51214D)

Estonija

177 (42)  (43)

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Nemčija

3 569 (42)  (43)

Španija

633 (42)  (43)

Francija

336 (42)  (43)

Irska

1 (42)  (43)

Latvija

64 (42)  (43)

Nizozemska

2 (42)  (43)

Poljska

324 (42)  (43)

Portugalska

757 (42)  (43)

Združeno kraljestvo

8 (42)  (43)

EU

5 871 (42)  (43)

TAC

38 000 (42)  (43)

(i)

vnos za rdečega okuna v grenlandskih vodah con V in XIV se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Rdeči okun (pelagični)

Sebastes spp.

Cona

:

Grenlandske vode con V in XIV

(RED/514GRN)

Nemčija

5 164 (44)  (45)

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Francija

26 (44)  (45)

Združeno kraljestvo

37 (44)  (45)

EU

5 227 (44)  (45)

TAC

Ni relevantno.

(j)

vnos za druge vrste v vodah Ferskih otokov cone Vb se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Druge vrste (46)

Cona

:

Vode Ferskih otokov cone Vb

(OTH/05B-F.)

Nemčija

0

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Francija

0

Združeno kraljestvo

0

EU

0

TAC

Ni relevantno.

(k)

vnos za morskega lista v vodah Ferskih otokov cone Vb se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Morski list

Cona

:

Vode Ferskih otokov cone Vb

(FLX/05B-F.)

Nemčija

0

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Francija

0

Združeno kraljestvo

0

EU

0

TAC

Ni relevantno.“;

4.

v Prilogi IC se vnos za severno kozico v coni NAFO 3L nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Severna kozica

Pandalus borealis

Cona

:

NAFO 3L (47)

(PRA/N3L.)

Estonija

214

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Latvija

214

Litva

214

Poljska

214

Druge države članice

213 (48)

EU

1 069

TAC

19 200

5.

V Prilogi ID se vnos za navadnega tuna v Atlantskem oceanu vzhodno od 45° Z in Sredozemskem morju (BFT/AE045W) nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Navadni tun

Thunnus thynnus

Cona

:

Atlantski ocean vzhodno od 45° Z in Sredozemsko morje

(BFT/AE045W)

Ciper

66,98 (53)

 

Grčija

124,37

Španija

2 411,01 (50)  (53)

Francija

958,42 (50)  (51)  (53)

Italija

1 787,91 (53)  (54)

Malta

153,99 (53)

Portugalska

226,84

Druge države članice

26,90 (49)

EU

5 756,41 (50)  (51)  (53)  (54)

TAC

12 900

6.

Priloga IH se nadomesti z:

„PRILOGA IH

Območje Konvencije WCPFC

Vrsta

:

Mečarica

Xiphias gladius

Cona

:

Območje konvencije WCPFC južno od 20° J

(SWO/F7120S)

EU

3 170,36

Analitski TAC

TAC

Ni relevantno.“;

7.

Priloga IJ se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA IJ

območje konvencije SPRFMO

Vrsta

:

Pisani šur

Trachurus murphyi

Cona

:

Območje konvencije SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Nemčija

10 223,67

 

Nizozemska

11 080,80

Litva

7 112,63

Poljska

12 231,90

EU

40 649“;

8.

Priloga IIB se spremeni:

(a)

besedilo točke 5.2 se nadomesti z naslednjim:

„5.2

Za namene določitve največjega števila dni na morju, ki ga lahko plovilu EU odobri njegova država članica zastave, da je prisotno na območju, se uporabljajo naslednji posebni pogoji v skladu s Tabelo I:

(a)

skupni iztovor osliča v letih 2008 ali 2009, ki ga opravi plovilo, predstavlja manj kot 5 ton ali manj kot 3 % skupnega iztovora v živi teži, ter

(b)

skupni iztovor škampa v letu 2008 ali 2009, ki ga opravi plovilo, predstavlja manj kot 2,5 tone iztovora v živi teži.“;

(b)

besedilo točke 9.1. se nadomesti z naslednjim:

„9.1

Če je plovilo zaradi izpolnitve posebnih pogojev prejelo neomejeno število dni, iztovor plovila v obdobju upravljanja 2011 ne sme presegati 5 ton ali 3 % skupnega iztovora osliča v živi teži in 2,5 tone žive teže škampa.“;

9.

Priloga IIC se spremeni:

(a)

naslov in besedilo točke 2 se nadomestita z naslednjim:

„2.   Ribolovno orodje

Za namene te priloge se uporabljajo naslednje skupine ribolovnega orodja:

(a)

vlečne mreže z gredjo z velikostjo mrežnega očesa enako ali večjo od 80 mm;

(b)

mirujoče mreže, vključno z zabodnimi mrežami, trislojnimi mrežami in zapletnimi mrežami z velikostjo mrežnega očesa, ki je manjša od 220 mm ali enaka 220 mm.“;

(b)

tabela I se nadomesti z:

Tabela I

Orodje

Točka 2

Apoen

Uporabljajo se le skupine orodij iz točke 2

Zahodni Rokavski preliv

2(a)

Vlečne mreže z gredjo z velikostjo mrežnega očesa ≥ 80 mm

164

2(b)

Mirujoče mreže z mrežnimi očesi velikosti ≤ 220 mm

164“;

10.

Priloga VII se nadomesti z:

„PRILOGA VII

OBMOČJE KONVENCIJE WCPFC

Največje število plovil EU, za katera je bil odobren ribolov mečarice na območjih južno od 20 o J območja konvencije WCPFC

Španija

14

EU

14“.

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Določbe točk 1 do 7 in 10 člena 1 se uporabljajo od 1. januarja 2011.

Določbe točk 8 in 9 člena 1 se uporabljajo od 1. februarja 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 17. junija 2011

Za Svet

Predsednik

MATOLCSY Gy.


(1)  UL L 24, 27.1.2011, str. 1.

(2)  UL L 122, 11.5.2007, str. 7.

(3)  Brez voda znotraj šestih milj od temeljnih črt Združenega kraljestva pri Šetlandskih otokih, Fair Isle ter Foula.

(4)  Najmanj 98 % iztovorjenega ulova, šteto glede na TAC, mora biti za prave peščenke. Prilovi limande, skuše in mola se vštevajo v preostala 2 % TAC.

Posebni pogoji:

V mejah zgoraj navedenih kvot se lahko v naslednjih območjih upravljanja prave peščenke, kot je opredeljeno v Prilogi IID, ulovijo samo naslednje količine:

Cona

:

Vode EU območja upravljanja prave peščenke

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/*234_1)

(SAN/*234_2)

(SAN/*234_3)

(SAN/*234_4)

(SAN/*234_5)

(SAN/*234_6)

(SAN/*234_7)

Danska

282 989

32 072

9 434

9 434

0

395

0

Združeno kraljestvo

6 186

701

206

206

0

9

0

Nemčija

433

49

14

14

0

1

0

Švedska

10 392

1 178

346

346

0

15

0

EU

300 000

34 000

10 000

10 000

0

420

0

Norveška

20 000

0

0

0

0

0

0

Skupaj

320 000

34 000

10 000

10 000

0

420

0“;

(5)  Iztovarjanje sleda, ulovljenega pri ribolovu z mrežo z velikostjo mrežnega očesa 32 mm ali več.

(6)  Do 50 % te količine se lahko ulovi v vodah EU IV.“;

(7)  Gre za stalež atlantskega sleda v razdelku VIa, severno od 56° 00′ S, in iz tistega dela VIa, ki se nahaja vzhodno od 7° 00′ Z in severno od 55° 00′ S, razen otokov Clyde.“;

(8)  Od tega jih je lahko do 68 % ulovljenih v norveški ekonomski coni ali v ribolovni coni okrog otoka Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

(9)  Ta kvota se lahko prenese na vode con VIIIc, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1. Vendar je treba o teh prenosih vnaprej obvestiti Komisijo.“;

(10)  Izključno za prilov. V okviru te kvote ni dovoljen usmerjen ribolov.

(11)  Ta kvota se lahko lovi v vodah EU con IIa, IV, Vb, VI in VII.

(12)  Posebna pravila se uporabljajo v skladu s členom 1 Uredbe (ES) št. 1288/2009 () in točko 7 Priloge III k Uredbi (ES) št. 43/2009 ().

(13)  Uredba Sveta (ES) št. 1288/2009 z dne 27. novembra 2009 o uvedbi prehodnih tehničnih ukrepov za obdobje od 1. januarja 2010 do 30. junija 2011 (UL L 347, 24.12.2009, str. 6).

(14)  Uredba Sveta (ES) št. 43/2009 z dne 16. januarja 2009 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2009 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupne staleže rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (UL L 22, 26.1.2009, str. 1).“;

(15)  Od tega je dovoljen naključni ulov drugih vrst v višini 25 % na ladjo kadar koli v conah Vb, VI in VII. Vendar se lahko ta odstotek v prvih 24 urah po začetku ribolova preseže zaradi posebnega razloga. Skupni naključni ulov drugih vrst v conah VI in VII ne presega 3 000 ton.

(16)  Vključno z morskim menkom. Te kvote so za Norveško 6 140 ton lenga in 2 923 ton morskega menka ter so medsebojno zamenljive do 2 000 ton in se lahko lovijo le s parangalom v Vb, VI in VII.“;

(17)  Od tega se lahko v coni VII (Plitvina ježevcev – Enota 16) (NEP/*07U16) ulovijo samo naslednje kvote:

Španija

377

Francija

241

Irska

454

Združeno kraljestvo

188

EU

1 260“;

(18)  Vključno z 242 tonami, ki se lahko lovijo v norveških vodah južno od 62° S (MAC/*04N-).

(19)  Pri ribolovu v norveških vodah se prilov trske, vahnje, polaka in mola ter saja všteva v kvote za te vrste.

(20)  Lovi se lahko v norveških vodah cone IVa.

(21)  Se odšteje od norveškega deleža TAC (kvota za dostop). Ta količina vključuje norveški delež TAC v Severnem morju od količine 47 197 ton. Ta kvota se lahko lovi le v coni IVa, razen 3 000 ton, ki se lahko lovijo v coni IIIa.

(22)  Vključno s 323 tonami kvote, prenesenimi iz neizrabljenih ribolovnih možnosti za leto 2010.

Posebni pogoj:

V mejah navedenih kvot se v naslednjih conah ne sme uloviti več od naslednjih količin:

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa in IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI, mednarodne vode IIa, od 1. januarja do 31. marca 2011 ter v decembru 2011

(MAC/*2A6.)

Danska

0

4 130

0

0

9 764 ()

Francija

0

490

0

0

0

Nizozemska

0

490

0

0

0

Švedska

0

0

390

10

1 847

Združeno kraljestvo

0

490

0

0

0

Norveška

3 000

0

0

0

0

()  Vključno s 183 tonami kvote, prenesenimi iz neizrabljenih ribolovnih možnosti za leto 2010.“;

(23)  Vključno s 183 tonami kvote, prenesenimi iz neizrabljenih ribolovnih možnosti za leto 2010.“;

(24)  Lahko se lovi v conah IIa, VIa severno od 56° 30′ S, IVa, VIId, VIIe, VIIf in VIIh.

(25)  Poleg tega lahko Norveška severno od 56° 30′ S lovi dodatnih 33 804 ton kvote za dostop, ki se všteje v omejitev ulova.

(26)  Vključno s 674 tonami kvote, ki ni bila vključena v ribolovne možnosti za leto 2010.

Posebni pogoj:

V mejah navedenih kvot se v naslednjih conah in navedenih obdobjih ne sme uloviti več od naslednjih količin.

 

Vode EU in norveške vode cone IVa

(MAC/*04A-EN)

V obdobjih od 1. januarja do 15. februarja 2011 in od 1. septembra do 31. decembra 2011

Norveške vode cone IIa

(MAC/*2AN-)

Nemčija

8 326

849

Francija

5 551

566

Irska

27 754

2 832

Nizozemska

12 142

1 238

Združeno kraljestvo

76 325

7 789

EU

130 098

13 274“;

(27)  Količine, ki se lahko medsebojno zamenjujejo z drugimi državami članicami, se lahko lovijo v conah VIIIa, VIIIb in VIIId (MAC/*8ABD.) Vendar pa količine, ki jih dajo na voljo Španija, Portugalska ali Francija za namen izmenjave in ki se lahko lovijo v conah VIIIa, VIIIb in VIIId, ne presegajo 25 % kvot države članice dajalke.

Posebni pogoj:

V mejah navedenih kvot se v naslednjih conah ne sme uloviti več od naslednjih količin.

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Španija

2 570

Francija

17

Portugalska

531“;

(28)  O ulovih v coni IVa (MAC/*04.) in coni IIa (MAC/*02A) je treba poročati posebej.

(29)  Vključno s 272 tonami kvote, prenesenimi iz neizrabljenih ribolovnih možnosti za leto 2010.“;

(30)  Vključno s pravo peščenko.

(31)  Se lahko lovi le v vodah EU cone IV.

(32)  Predhodni TAC. Končni TAC bo določen na podlagi novega znanstvenega mnenja v prvi polovici leta 2011.

(33)  Najmanj 98 % iztovorjenega ulova, šteto glede na TAC, mora biti za papalino. Prilovi limande in mola se vštevajo v preostala 2 % TAC.“;

(34)  Do 5 % te kvote, ulovljene v vodah EU con IIa ali IVa pred 30. junijem, se lahko prišteje v kvoto za cone voda EU IVb, IVc in VIId. Vendar je treba o uporabi tega posebnega pogoja vnaprej obvestiti Komisijo (JAX/*4BC7D).

(35)  Do 5 % te kvote se lahko ulovi v coni VIId. Vendar je treba o uporabi tega posebnega pogoja vnaprej obvestiti Komisijo (JAX/*07D.).

(36)  Najmanj 95 % iztovorjenega ulova, šteto glede na TAC, mora biti za šura. Prilovi merjaščevke, vahnje, mola in skuše se vštevajo v preostalih 5 % TAC.“;

(37)  TAC, dogovorjen med Unijo, Ferskimi otoki, Norveško in Islandijo.“;

(38)  Od česar se 3 100 ton dodeli Norveški.“;

(39)  Od česar se 800 ton dodeli Norveški za ribolov samo v coni NAFO 1.“;

(40)  Od česar se 824 ton dodeli Norveški.“;

(41)  Ribolov ni dovoljen od 1. januarja do 9. maja 2011.

(42)  Ribolov dovoljen le znotraj območja, omejenega s črtami, ki povezujejo naslednje koordinate:

Točka št.

Zemljepisna širina S

Zemljepisna dolžina Z

1

64° 45’

28° 30’

2

62° 50’

25° 45’

3

61° 55’

26° 45’

4

61° 00’

26° 30’

5

59° 00’

30° 00’

6

59° 00’

34° 00’

7

61° 30’

34° 00’

8

62° 50’

36° 00’

9

64° 45’

28° 30’

(43)  Ribolov ni dovoljen od 1. januarja do 9. maja 2011.“;

(44)  Ribolov dovoljen le s pelagično vlečno mrežo. Ribolov dovoljen na vzhodu ali zahodu.

(45)  Kvota se lahko ulovi v upravnem območju NEAFC, če so izpolnjeni grenlandski pogoji za poročanje (RED/*51214). Kvota se v upravnem območju NEAFC od 10. maja 2011 lahko ulovi kot globokomorski stalež pelagičnega rdečega okuna in samo znotraj območja, omejenega s črtami, ki povezujejo naslednje koordinate (RED/*5-14):

Točka št.

Zemljepisna širina S

Zemljepisna dolžina Z

1

64° 45’

28° 30’

2

62° 50’

25° 45’

3

61° 55’

26° 45’

4

61° 00’

26° 30’

5

59° 00’

30° 00’

6

59° 00’

34° 00’

7

61° 30’

34° 00’

8

62° 50’

36° 00’

9

64° 45’

28° 30’ “;

(46)  Brez ribjih vrst, ki nimajo tržne vrednosti.“;

(47)  Ne vključuje območja, omejenega z naslednjimi koordinatami:

Točka št.

Zemljepisna širina S

Zemljepisna dolžina Z

1

47° 20’ 0

46° 40’ 0

2

47° 20’ 0

46° 30’ 0

3

46° 00’ 0

46° 30’ 0

4

46° 00’ 0

46° 40’ 0

(48)  Razen Estonije, Latvije, Litve in Poljske.“;

(49)  Razen Cipra, Grčije, Španije, Francije, Italije, Malte in Portugalske ter samo kot prilov.

(50)  V okviru tega TAC za ulov navadnega tuna med 8 kg/75 cm in 30 kg/115 cm s plovili iz točke 1 Priloge IV veljajo naslednje omejitve ulova in dodelitve med državami članicami (BFT/*8301):

Španija

350,51

Španija

158,14

EU

508,65

(51)  V okviru tega TAC za ulov navadnega tuna, ki tehta najmanj 6,4 kg ali meri najmanj 70 cm, s plovili iz točke 1 Priloge IV veljajo naslednje omejitve ulova in dodelitve med državami članicami (BFT/*641):

Francija

45 ()

EU

45

()  Komisija lahko to količino na zahtevo Francije spremeni na največ 100 ton, kot je navedeno v priporočilu ICCAT 08-05.

(52)  Komisija lahko to količino na zahtevo Francije spremeni na največ 100 ton, kot je navedeno v priporočilu ICCAT 08-05.

(53)  V okviru tega TAC za ulov navadnega tuna med 8 kg in 30 kg s plovili iz točke 2 Priloge IV veljajo naslednje omejitve ulova in dodelitve med državami članicami (BFT/*8302):

Španija

48,22

Francija

47,57

Italija

37,55

Ciper

1,34

Malta

3,08

EU

137,77

(54)  V okviru tega TAC za ulov navadnega tuna med 8 kg in 30 kg s plovili iz točke 3 Priloge IV veljajo naslednje omejitve ulova in dodelitve med državami članicami (BFT/*643):

ItalijaItaly

37,55

EU

37,55“;


16.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 187/20


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 684/2011

z dne 15. julija 2011

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. julija 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. julija 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

AL

49,0

AR

19,4

EC

19,4

MK

45,6

ZZ

33,4

0707 00 05

AR

22,0

TR

105,8

ZZ

63,9

0709 90 70

AR

24,9

TR

110,8

ZZ

67,9

0805 50 10

AR

62,1

TR

64,0

UY

68,5

ZA

71,8

ZZ

66,6

0808 10 80

AR

91,7

BR

78,2

CA

106,0

CL

91,2

CN

75,6

EC

60,7

NZ

119,1

US

181,5

ZA

96,6

ZZ

100,1

0808 20 50

AR

140,6

CL

107,9

CN

46,2

NZ

118,4

ZA

103,6

ZZ

103,3

0809 10 00

AR

75,0

TR

222,9

XS

138,6

ZZ

145,5

0809 20 95

TR

309,1

ZZ

309,1

0809 40 05

BA

56,1

EC

75,9

ZZ

66,0


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


16.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 187/22


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 685/2011

z dne 15. julija 2011

o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, določenih z Uredbo (EU) št. 867/2010, za tržno leto 2010/11

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter nekatere sirupe za tržno leto 2010/11 so bile določene z Uredbo Komisije (EU) št. 867/2010 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 676/2011 (4).

(2)

Glede na podatke, ki so trenutno na voljo Komisiji, je treba navedene cene in dajatve spremeniti v skladu s pravili in postopki iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene z Uredbo (EU) št. 867/2010 za tržno leto 2010/11, se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. julija 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. julija 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 259, 1.10.2010, str. 3.

(4)  UL L 184, 14.7.2011, str. 7.


PRILOGA

Spremenjene reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za beli in surovi sladkor ter proizvode z oznako KN 1702 90 95, ki se uporabljajo od 16. julija 2011

(EUR)

Oznaka KN

Reprezentativna cena na 100 kg neto zadevnega proizvoda

Dodatna uvozna dajatev na 100 kg neto zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

48,41

0,00

1701 11 90 (1)

48,41

0,38

1701 12 10 (1)

48,41

0,00

1701 12 90 (1)

48,41

0,08

1701 91 00 (2)

59,96

0,00

1701 99 10 (2)

59,96

0,00

1701 99 90 (2)

59,96

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki III Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določena v točki II Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)  Določitev na 1 % vsebnosti saharoze.


16.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 187/24


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 686/2011

z dne 15. julija 2011

o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 16. julija 2011

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EU) št. 642/2010 z dne 20. julija 2010 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (2) in zlasti člena 2(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da je uvozna dajatev za proizvode z oznakami KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (navadna pšenica visoke kakovosti), 1002, ex 1005, razen hibridnega semena, in ex 1007, razen hibrida za setev, enaka intervencijski ceni, ki velja za te proizvode ob uvozu, zvišani za 55 %, od česar se odšteje uvozna cena cif zadevne pošiljke. Vendar pa ta dajatev ne sme presegati stopnje dajatev iz skupne carinske tarife.

(2)

Člen 136(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se za izračun uvozne dajatve iz odstavka 1 navedenega člena za zadevne proizvode redno določajo reprezentativne uvozne cene cif.

(3)

V skladu s členom 2(2) Uredbe (EU) št. 642/2010 je cena za izračun uvozne dajatve za proizvode z oznakami KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (navadna pšenica visoke kakovosti), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 in 1007 00 90 enaka dnevni reprezentativni uvozni ceni cif, določeni v skladu z metodo iz člena 5 navedene uredbe.

(4)

Uvozne dajatve, ki se uporabljajo, dokler ne začne veljati nova določitev, se določijo za obdobje z začetkom 16. julija 2011 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Od 16. julija 2011 so uvozne dajatve v sektorju žit iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 dajatve, določene v Prilogi I k tej uredbi na podlagi podatkov, navedenih v Prilogi II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. julija 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. julija 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 187, 21.7.2010, str. 5.


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007, ki se uporabljajo od 16. julija 2011

Oznaka KN

Poimenovanje

Uvozna dajatev (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA trda, visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

0,00

1001 90 91

PŠENICA navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA navadna, visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

0,00

1005 10 90

KORUZA semenska, razen hibridne

0,00

1005 90 00

KORUZA razen semenske (2)

0,00

1007 00 90

SIREK v zrnju, razen hibridnega, za setev

0,00


(1)  Za blago, ki pride v Unijo prek Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa, je prevoznik z uporabo člena 2(4) Uredbe (EU) št. 642/2010 upravičen do znižanja dajatev za:

3 EUR/t, če je pristanišče razkladanja v Sredozemskem ali Črnem morju,

2 EUR/t, če je pristanišče razkladanja na Danskem, Irskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski, na Finskem, Švedskem, v Združenem kraljestvu ali na atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 3 Uredbe (EU) št. 642/2010.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev iz Priloge I

30.6.2011-14.7.2011

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (EU) št. 642/2010:

(EUR/t)

 

Navadna pšenica (1)

Koruza

Trda pšenica, visoke kakovosti

Trda pšenica srednje kakovosti (2)

Trda pšenica, nizke kakovosti (3)

Borza

Minnéapolis

Chicago

Kotacija

223,61

178,28

Cena FOB ZDA

414,64

404,64

383,64

Premija za Zaliv

21,27

Premija za Velika jezera

76,97

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (EU) št. 642/2010:

Prevoz/stroški Mehiški zaliv–Rotterdam:

18,39 EUR/t

Prevoz/stroški Velika jezera–Rotterdam:

48,40 EUR/t


(1)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 5(3) Uredbe (EU) št. 642/2010).

(2)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 5(3) Uredbe (EU) št. 642/2010).

(3)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 5(3) Uredbe (EU) št. 642/2010).


SKLEPI

16.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 187/27


SKLEP SVETA

z dne 12. julija 2011

o razveljavitvi Sklepa 2010/408/EU o obstoju čezmernega primanjkljaja na Finskem

(2011/417/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 126(12) Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

S Sklepom 2010/408/EU (1) je bilo po priporočilu Komisije v skladu s členom 126(6) Pogodbe odločeno, da na Finskem obstaja čezmerni primanjkljaj. Svet je v navedenem sklepu opozoril, da je predvideni javnofinančni primanjkljaj za leto 2010 znašal 4,1 % BDP, kar je nad referenčno vrednostjo 3 % BDP iz Pogodbe, medtem ko naj bi bruto javni dolg po pričakovanjih dosegel 49,9 % BDP, kar je pod referenčno vrednostjo 60 % BDP iz Pogodbe.

(2)

Svet je dne 13. julija 2010 v skladu s členom 126(7) Pogodbe in členom 3(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1467/97 z dne 7. julija 1997 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (2), po priporočilu Komisije na Finsko naslovil priporočilo, v skladu s katerim bi morala Finska odpraviti stanje čezmernega primanjkljaja ne pozneje kot do konca leta 2011. Priporočilo je bilo objavljeno.

(3)

V skladu s členom 126(12) Pogodbe je treba sklepe Sveta o obstoju čezmernega primanjkljaja razveljaviti, če se je čezmerni primanjkljaj v zadevni državi članici po mnenju Sveta ustrezno zmanjšal.

(4)

V skladu s členom 4 Protokola (št. 12) o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki je priložen pogodbama, Komisija zagotovi podatke za izvajanje postopka. Države članice v okviru uporabe navedenega protokola uradno sporočijo podatke o javnofinančnem primanjkljaju in dolgu ter drugih s tem povezanih spremenljivkah dva krat na leto in sicer do 1. aprila in do 1. oktobra, v skladu s členom 3 Uredbe Sveta (ES) št. 479/2009 z dne 25. maja 2009 o uporabi Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki je priložen k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (3).

(5)

Na podlagi podatkov, ki jih je zagotovila Komisija (Eurostat) v skladu s členom 14 Uredbe (ES) št. 479/2009 po uradnem obvestilu, ki ga je Finska poslala pred 1. aprilom 2011 in na podlagi napovedi služb Komisije iz pomladi 2011 se utemeljijo naslednji sklepi:

V uradnem obvestilu o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem iz aprila 2010 je bil napovedan primanjkljaj v vrednosti 4,1 % BDP za leto 2010. Dejanski rezultat je bil veliko boljši, saj je primanjkljaj znašal 2,5 % BDP.

Boljši rezultat od pričakovanega se v glavnem razlaga z gospodarsko rastjo, ki je presegla pričakovanja, ter izboljšanimi razmerami na trgu dela, zaradi česar so se povečali prihodki od davkov (zlasti DDV in davka na dohodek), medtem ko je bila rast odhodkov na splošno omejena.

V spomladanski napovedi služb Komisije za leto 2011 se pričakuje, da se bo primanjkljaj v letu 2011 zmanjšal na 1 % BDP. Podobno je tudi v posodobljeni različici programa za stabilnost za leto 2011 napovedano, da bo primanjkljaj v letu 2011 znašal 0,9 % BDP. Izboljšanje fiskalnega salda glede na prejšnje leto so spodbudili ciklični dejavniki, ki odražajo pričakovano nadaljevanje sorazmerno živahne gospodarske dejavnosti, in nekatera diskrecijska zvišanja davkov (zlasti davka na energijo in davka na proizvode) v vrednosti približno 0,5 % BDP. Po napovedih služb Komisije in posodobljene različice programa za stabilnost za leto 2011 naj bi se primanjkljaj v letu 2012 še dodatno malo izboljšal, in sicer na 0,7 % BDP.

V skladu z napovedjo služb Komisije iz pomladi 2011 in strukturnim saldom (ki so ga izračunale službe Komisije na podlagi informacij iz najnovejše posodobitve programa za stabilnost z uporabo enotne metodologije) v letu 2011 se ocenjuje, da bo strukturni saldo ugodnejši od srednjeročnega cilja, ki so ga finski organi opredelili kot strukturni presežek v višini 0,5 % BDP. Vendar se ocenjuje, da se bo strukturni saldo malo poslabšal in srednjeročno dosegel negativne vrednosti. Ta očiten padec ocenjenega strukturnega salda je posledica na splošno stabilnega nominalnega primanjkljaja v razmerah ugodnih napovedi glede rasti, ki bodo zapolnile trenutno veliko proizvodno vrzel. Posledično se ocenjuje, da bo strukturni saldo v letu 2015, očiščen cikličnih dejavnikov ter enkratnih ukrepov in drugih začasnih ukrepov, če ne bodo sprejeti dodatni ukrepi, dosegel raven malo pod –1,2 % BDP ki je najnižja raven, ki še preprečuje, da bi ob običajnih cikličnih nihanjih bila presežena referenčna vrednost 3 % BDP. Po napovedih programa za stabilnost, ki segajo do leta 2015, naj bi se splošni javnofinančni primanjkljaj v obdobju 2013–2015 gibal okrog 1 % BDP.

Po napovedih služb Komisije iz pomladi 2011 naj bi se delež dolga z 48,4 % BDP, zabeleženih leta 2010, v letu 2012 zvišal na 52,2 % BDP. V posodobitvi programa za stabilnost je napovedano, da se bo delež dolga do leta 2012 povzpel na 51,3 % BDP.

(6)

Iz navedenega sledi, da je bil čezmerni primanjkljaj na Finskem odpravljen, zato je treba Sklep 2010/408/EU razveljaviti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Iz celovite ocene sledi, da je na Finskem čezmerni primanjkljaj odpravljen.

Člen 2

Sklep 2010/408/ES se razveljavi.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na Republiko Finsko.

V Bruslju, 12. julija 2011

Za Svet

Predsednik

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  UL L 189, 22.7.2010, str. 17.

(2)  UL L 209, 2.8.1997, str. 6.

(3)  UL L 145, 10.6.2009, str. 1.


16.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 187/29


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 14. julija 2011

o spremembi Odločbe 2005/7/ES o odobritvi metode za razvrščanje prašičjih trupov na Cipru

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 4996)

(Besedilo v grškem jeziku je edino verodostojno)

(2011/418/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 43(m) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Odločbo Komisije 2005/7/ES (2) je bila odobrena uporaba ene metode za razvrščanje prašičjih trupov na Cipru.

(2)

Zaradi potrebe po posodobitvi enačbe, ki se uporablja pri navedeni metodi že skoraj pet let od odobritve, je Ciper sklenil izvesti nov poskus z dvema instrumentoma, in sicer HGP-4 in Ultra FOM 300.

(3)

Ciper je Komisijo prosil za odobritev zamenjave enačbe, ki se uporablja pri metodi za razvrščanje prašičjih trupov „Hennessy Grading Probe (HGP 4)“, in odobritev nove neinvazivne posodobljene metode (Ultra FOM 300) za razvrščanje prašičjih trupov na svojem ozemlju ter je v protokolu iz člena 23(4) Uredbe Komisije (ES) št. 1249/2008 z dne 10. decembra 2008 o podrobnih pravilih za uporabo lestvic Skupnosti za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanje njihovih cen (3) predložil podroben opis preskusa z razkosanjem, v katerem so navedeni načela, na katerih temelji ta metoda, rezultati preskusa z razkosanjem in enačbe, uporabljene za ocenjevanje vsebnosti pustega mesa.

(4)

Preučitev navedene prošnje je pokazala, da so pogoji za odobritev navedenih metod za razvrščanje izpolnjeni. Zato je treba te metode za razvrščanje na Cipru odobriti.

(5)

Odločbo 2005/7/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Spremembe naprav ali metod ocenjevanja ne bi smele biti dovoljene, če niso izrecno odobrene s sklepom Komisije.

(7)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odločba 2005/7/ES se spremeni:

1.

Člen 1 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 1

Za razvrščanje prašičjih trupov na Cipru se v skladu s točko 1 oddelka B.IV Priloge V k Uredbi (ES) št. 1234/2007 (4) odobri uporaba naslednjih metod:

naprave, imenovane ‚Hennessy Grading Probe (HGP 4)‘, in z njo povezane metode ocenjevanja, podrobneje opredeljene v delu I Priloge,

naprave, imenovane ‚UltraFom 300‘, in z njo povezane metode ocenjevanja, podrobneje opredeljene v delu II Priloge,

Glede naprave ‚Ultra FOM 300‘ iz druge alinee prvega pododstavka mora biti po opravljenem postopku merjenja možno preveriti, ali je naprava izmerila vrednosti meritve X1 in X2 na mestu iz točke 3 dela II Priloge. Ob izpeljavi postopka merjenja se označi ustrezno mesto merjenja.

2.

Priloga se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep se uporablja od 5. septembra 2011.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na Republiko Ciper.

V Bruslju, 14. julija 2011

Za Komisijo

Dacian CIOLOŞ

Član Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 2, 5.1.2005, str. 19.

(3)  UL L 337, 16.12.2008, str. 3.

(4)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.“


PRILOGA

„PRILOGA

METODE ZA RAZVRŠČANJE PRAŠIČJIH TRUPOV NA CIPRU

DEL I

Hennessy Grading Probe (HPG 4)

1.

Pravila, določena v tem delu, se uporabljajo, kadar se razvrščanje prašičjih trupov opravi s pomočjo naprave, imenovane ‚Hennessy grading probe (HGP 4)‘.

2.

Naprava je opremljena z sondo premera 5,95 milimetra (in 6,3 mm na jezičku na vrhu sonde), ki vsebuje fotodiodo (Siemens LED tipa LYU 260-EO) in fotodetektor tipa 58 MR; njena obratovalna razdalja pa je med 0 in 120 milimetri. Rezultati meritev se preračunajo v ocenjeno vsebnost pustega mesa s samim HGP 4 ali z njim povezanim računalnikom.

3.

Vsebnost pustega mesa v trupu se izračuna v skladu z naslednjo enačbo:

Formula

pri čemer je:

Ŷ

=

ocenjena vsebnost pustega mesa v trupu,

X1

=

debelina hrbtne slanine (vključno s kožo) v milimetrih, merjena 6 cm od vzdolžne osi razpolovljenega trupa med tretjim in četrtim zadnjim rebrom,

X2

=

debelina hrbtne mišice v milimetrih, merjena istočasno in na istem mestu kot X1.

Ta enačba velja za trupe, ki tehtajo med 55 in 120 kilogramov.

DEL II

Ultra FOM 300

1.

Pravila, določena v tem delu, se uporabljajo, kadar se razvrščanje prašičjih trupov opravi s pomočjo naprave, imenovane ‚Ultra FOM 300‘.

2.

Naprava je opremljena s 5 cm dolgo ultrazvočno sondo s frekvenco 3,5 MHz, ki vsebuje 64 ultrazvočnih pretvornikov. Ultrazvočni signal se digitalizira, shrani in obdela z mikroprocesorjem (vrste SHARC ADSP-21060L).

Naprava Ultra-FOM 300 sama preračuna rezultate meritev v ocenjeno vsebnost pustega mesa.

3.

Vsebnost pustega mesa v trupu se izračuna v skladu z naslednjo enačbo:

Formula

pri čemer je:

Ŷ

=

ocenjena vsebnost pustega mesa v trupu,

X1

=

debelina hrbtne slanine (vključno s kožo) v milimetrih, merjena 6 cm od vzdolžne osi razpolovljenega trupa med tretjim in četrtim zadnjim rebrom,

X2

=

debelina hrbtne mišice v milimetrih, merjena istočasno in na istem mestu kot X1.

Ta enačba velja za trupe, ki tehtajo med 55 in 120 kilogramov.“


AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

16.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 187/32


SKLEP št. 1/2011 SKUPNEGA ODBORA SKUPNOSTI IN ŠVICE ZA ZRAČNI PROMET, KI JE BIL USTANOVLJEN NA PODLAGI SPORAZUMA MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN ŠVICARSKO KONFEDERACIJO O ZRAČNEM PROMETU

z dne 4. julija 2011

o nadomestitvi Priloge k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu

(2011/419/EU)

ODBOR SKUPNOSTI IN ŠVICE ZA ZRAČNI PROMET JE –

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) ter zlasti člena 23(4) Sporazuma –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Edini člen

Priloga k Sporazumu se s 1. avgustom 2011 nadomesti s Prilogo k temu sklepu.

V Bruslju, 4. julija 2011

Za Skupni odbor

Vodja delegacije Evropske unije

Matthew BALDWIN

Vodja švicarske delegacije

Peter MÜLLER


PRILOGA

Za namene tega sporazuma velja:

na podlagi Lizbonske pogodbe, ki je začela veljati 1. decembra 2009, Evropska unija nadomesti in nasledi Evropsko skupnost,

kadar akti iz te priloge vsebujejo sklicevanje na države članice Evropske skupnosti, ki je bila nadomeščena z Evropsko unijo, ali zahtevo po povezavi s slednjo, se za namen Sporazuma razume, da se sklicevanja enako nanašajo na Švico ali na zahtevo po povezavi s Švico,

sklicevanja na uredbi Sveta (EGS) št. 2407/92 in (EGS) št. 2408/92 v členih 4, 15, 18, 27 in 35 Sporazuma se razumejo kot sklicevanja na Uredbo (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta,

brez poseganja v člen 15 tega sporazuma zajema izraz „letalski prevoznik Skupnosti“ v naslednjih direktivah in uredbah Skupnosti tudi letalskega prevoznika z licenco in glavno poslovno enoto ter registriranim sedežem, če ga ima, v Švici v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 1008/2008. Vsako sklicevanje na Uredbo (EGS) št. 2407/92 se razume kot sklicevanje na Uredbo (ES) št. 1008/2008,

vsi sklici v naslednjih besedilih na člena 81 in 82 Pogodbe ali na člena 101 in 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije se razumejo kot sklici na člena 8 in 9 tega sporazuma.

1.   Liberalizacija letalstva in drugi predpisi civilnega letalstva

Št. 1008/2008

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti

Št. 2000/79

Direktiva Sveta z dne 27. novembra 2000 o Evropskem sporazumu o razporejanju delovnega časa mobilnih delavcev v civilnem letalstvu, ki so ga sklenili Združenje evropskih letalskih prevoznikov (AEA), Evropska federacija delavcev v prometu (ETF), Evropsko združenje pilotov (ECA), Evropsko združenje regionalnih letalskih prevoznikov (ERA) in Mednarodno združenje letalskih prevoznikov (IACA)

Št. 93/104

Direktiva Sveta z dne 23. novembra 1993 o določenih vidikih organizacije delovnega časa, kakor je bila spremenjena z:

Direktivo 2000/34/ES

Št. 437/2003

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2003 o statističnih podatkih v zvezi z zračnim prevozom potnikov, tovora in pošte

Št. 1358/2003

Uredba Komisije z dne 31. julija 2003 o izvajanju Uredbe (ES) št. 437/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih v zvezi z zračnim prevozom potnikov, tovora in pošte ter o spremembi prilog I in II k Uredbi

Št. 785/2004

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje, kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (EU) št. 285/2010

Št. 95/93

Uredba Sveta z dne 18. januarja 1993 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti (členi 1–12), kakor je bila spremenjena z:

Uredbo (ES) št. 793/2004

Št. 2009/12

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o letaliških pristojbinah (ki jo bo Švica uporabljala od 1. julija 2011)

Št. 96/67

Direktiva Sveta z dne 15. oktobra 1996 o dostopu do trga storitev zemeljske oskrbe na letališčih Skupnosti

(členi 1–9, 11–23 in 25)

Št. 80/2009

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. januarja 2009 o kodeksu poslovanja računalniških sistemov rezervacij in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2299/89

2.   Predpisi o konkurenci

Št. 3975/87

Uredba Sveta z dne 14. decembra 1987 o postopku za uporabo pravil o konkurenci za podjetja v sektorju zračnega prevoza (člen 6(3)), kakor je bila nazadnje spremenjena z:

Uredbo Sveta (ES) št. 1/2003 (členi 1–13 in 15–45)

Št. 1/2003

Uredba Sveta z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (členi 1–13 in 15–45)

(Če se ta uredba uporablja pri izvajanju tega sporazuma. Vključitev te uredbe ne vpliva na delitev nalog v skladu s tem sporazumom.)

Uredba (EGS) št. 17/62 je bila razveljavljena z Uredbo (ES) št. 1/2003, razen člena 8(3), ki se še naprej uporablja za odločbe, sprejete v skladu s členom 81(3) Pogodbe, pred datumom uporabe te uredbe do datuma izteka veljavnosti teh odločb.

Št. 773/2004

Uredba Komisije z dne 7. aprila 2004 v zvezi z vodenjem postopkov Komisije v skladu s členoma 81 in 82 Pogodbe ES, kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (ES) št. 1792/2006

Št. 139/2004

Uredba Sveta z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (Uredba ES o združitvah)

(členi 1–18, 19(1) in (2), 20–23)

V skladu s členom 4(5) Uredbe o združitvah se med Evropsko skupnostjo in Švico uporablja naslednje:

(1)

Pri koncentraciji, kakor je opredeljena v členu 3 Uredbe (ES) št. 139/2004 in ki nima razsežnosti Skupnosti v smislu člena 1 navedene uredbe ter ki se lahko preveri po nacionalnem pravu o konkurenci vsaj treh držav članic ES in Švicarske konfederacije, lahko osebe ali podjetja iz člena 4(2) navedene uredbe pred vsako priglasitvijo pristojnim organom z utemeljeno vlogo obvestijo Komisijo ES, da bi morala koncentracijo pregledati Komisija.

(2)

Evropska komisija v skladu s členom 4(5) Uredbe (ES) št. 139/2004 in prejšnjim odstavkom vse vloge nemudoma pošlje Švicarski konfederaciji.

(3)

Če Švicarska konfederacija izrazi nesoglasje v zvezi z zahtevo po predložitvi zadeve, pristojni švicarski urad za konkurenco ohrani svojo pristojnost in Švicarska konfederacija v skladu s tem odstavkom zadeve ne predloži naprej.

Ob upoštevanju rokov iz člena 4(4) in (5), člena 9(2) in (6) ter člena 22(2) Uredbe o združitvah:

(1)

Evropska komisija v skladu s členom 4(4) in (5), členom 9(2) in (6) ter členom 22(2) vse zadevne dokumente nemudoma pošlje pristojnemu švicarskemu uradu za konkurenco.

(2)

Roki iz člena 4(4) in (5), člena 9(2) in (6) ter člena 22(2) Uredbe (ES) št. 139/2004 za Švicarsko konfederacijo začnejo teči, ko pristojni švicarski urad za konkurenco prejme zadevne dokumente.

Št. 802/2004

Uredba Komisije z dne 7. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 o nadzoru koncentracij podjetij (členi 1–24), kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (ES) št. 1792/2006

Št. 2006/111

Direktiva Komisije z dne 16. novembra 2006 o preglednosti finančnih odnosov med državami članicami in javnimi podjetji ter o finančni preglednosti znotraj določenih podjetij

Št. 487/2009

Uredba Sveta (ES) št. 487/2009 z dne 25. maja 2009 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za nekatere kategorije sporazumov in usklajenih ravnanj v sektorju zračnega prevoza

3.   Varnost v letalstvu

Št. 216/2008

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES, kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (ES) št. 690/2009

Uredbo (ES) št. 1108/2009

Agencija ima tudi v Švici pooblastila, ki so ji dodeljena v skladu z določbami Uredbe.

Komisija ima tudi v Švici pooblastila, ki so ji dodeljena na podlagi člena 11(2), člena 14(5), (7), člena 24(5), člena 25(1), člena 38(3)(i), člena 39(1), člena 40(3), člena 41(3), (5), člena 42(4), člena 54(1) in člena 61(3).

Ne glede na horizontalno prilagoditev, predvideno v drugi alinei Priloge k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu, se navedbe „držav članic“ v členu 65 Uredbe ali v določbah Sklepa 1999/468/ES, navedene v omenjeni določbi, ne nanašajo na Švico.

Nobena določba v tej uredbi se ne sme razlagati tako, da bi se na Evropsko agencijo za varnost v letalstvu (EASA) prenesla pooblastila za ukrepanje v imenu Švice v skladu z mednarodnimi sporazumi za kateri koli drug namen kot za pomoč pri izvajanju njenih obveznosti v skladu z navedenimi sporazumi.

Za namene Sporazuma velja besedilo Uredbe z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

Člen 12 se spremeni:

(i)

v odstavku 1 se za besedo „Skupnostjo“ vstavita besedi „ali Švico“;

(ii)

v odstavku 2(a) se za besedo „Skupnostjo“ vstavita besedi „ali Švico“;

(iii)

v odstavku 2 se črtata točki (b) in (c);

(iv)

doda se naslednji odstavek:

„3.   Kadar koli se Skupnost pogaja s tretjo državo o sklenitvi sporazuma, v skladu s katerim lahko država članica ali Agencija izda certifikate na podlagi certifikatov, ki so jih izdali letalski organi te tretje države, si prizadeva za Švico pridobiti ponudbo za podoben sporazum z zadevno tretjo državo.

Švica pa si po drugi strani prizadeva s tretjimi državami skleniti sporazume, ki ustrezajo sporazumom Skupnosti.“

(b)

V členu 29 se doda naslednji odstavek:

„4.   Z odstopanjem od člena 12(2)(a) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti lahko izvršni direktor Agencije pogodbeno zaposli švicarske državljane, ki imajo vse državljanske pravice.“

(c)

V členu 30 se doda naslednji odstavek:

„Švica za Agencijo uporabi Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije iz Priloge A k tej prilogi v skladu z Dodatkom k Prilogi A.“

(d)

V členu 37 se doda naslednji odstavek:

„Švica v celoti sodeluje v upravnem odboru ter ima v njem enake pravice in obveznosti kot države članice Evropske unije, razen glasovalne pravice.“

(e)

V členu 59 se doda naslednji odstavek:

„12.   Švica sodeluje pri finančnem prispevku iz odstavka 1(b) po naslednji formuli:

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

pri čemer je:

S

=

del proračuna agencije, ki ni krit s taksami in dajatvami iz odstavka 1(c) in (d),

a

=

število pridruženih držav,

b

=

število držav članic EU,

c

=

prispevek Švice v proračun ICAO,

C

=

skupni prispevek držav članic EU in pridruženih držav v proračun ICAO.“

(f)

V členu 61 se doda naslednji odstavek:

„Določbe, ki se nanašajo na finančni nadzor s strani Skupnosti v Švici v zvezi z udeleženci v dejavnostih Agencije, so določene v Prilogi B k tej prilogi.“

(g)

Priloga II k Uredbi se razširi, tako da se vanjo vključijo naslednji zrakoplovi kot proizvodi, ki sodijo v člen 2(3)(a)(ii) Uredbe Komisije (ES) št. 1702/2003 z dne 24. septembra 2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (1):

 

A/c - [HB-IDJ] – tip CL600-2B19,

 

A/c - [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] – tip Gulfstream G-IV,

 

A/c - [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – tip Gulfstream G-V,

 

A/c - [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] – tip MD900.

Št. 1108/2009

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 v zvezi z aerodromi, upravljanjem zračnega prometa in navigacijskimi službami zračnega prometa ter o razveljavitvi Direktive 2006/23/ES

Št. 91/670

Direktiva Sveta z dne 16. decembra 1991 o vzajemnem priznavanju licenc osebja za opravljanje funkcij v civilnem letalstvu

(členi 1–8)

Št. 3922/91

Uredba Sveta z dne 16. decembra 1991 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva (členi 1–3, 4(2), 5–11 in 13), kakor je bila spremenjena z:

Uredbo (ES) št. 1899/2006

Uredbo (ES) št. 1900/2006

Uredbo Komisije (ES) št. 8/2008

Uredbo Komisije (ES) št. 859/2008

Št. 94/56

Direktiva Sveta z dne 21. novembra 1994 o določitvi temeljnih načel za vodenje preiskav nesreč in incidentov v civilnem letalstvu

(členi 1–13)

Št. 2004/36

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o varnosti zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih Skupnosti (členi 1–9 in 11–14), kakor je bila nazadnje spremenjena z:

Direktivo Komisije 2008/49/ES

Št. 351/2008

Uredba Komisije z dne 16. aprila 2008 o izvajanju Direktive 2004/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede prednostne razvrstitve preverjanj na ploščadi pri zrakoplovih, ki pristajajo na letališčih Skupnosti

Št. 768/2006

Uredba Komisije z dne 19. maja 2006 o izvajanju Direktive 2004/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zbiranja in izmenjave informacij o varnosti zrakoplovov, ki pristajajo na letališčih Skupnosti, in upravljanja informacijskega sistema

Št. 2003/42

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2003 o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu (členi 1–12)

Št. 1321/2007

Uredba Komisije z dne 12. novembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za vključitev informacij o dogodkih v civilnem letalstvu, izmenjanih v skladu z Direktivo 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta, v centralno podatkovno bazo

Št. 1330/2007

Uredba Komisije z dne 24. septembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za razširjanje informacij zainteresiranim strankam o dogodkih v civilnem letalstvu iz člena 7(2) Direktive 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta

Št. 736/2006

Uredba Komisije z dne 16. maja 2006 o načinih dela Evropske agencije za varnost v letalstvu pri opravljanju inšpekcijskih pregledov standardiziranja

Št. 1702/2003

Uredba z dne 24. septembra 2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij, kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (ES) št. 335/2007

Uredbo Komisije (ES) št. 381/2005

Uredbo Komisije (ES) št. 375/2007

Uredbo Komisije (ES) št. 706/2006

Uredbo Komisije (ES) št. 287/2008

Uredbo Komisije (ES) št. 1057/2008

Uredbo Komisije (ES) št. 1194/2009

Za namen Sporazuma določbe Uredbe veljajo z naslednjo prilagoditvijo:

Člen 2 se spremeni:

v odstavkih 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 in 14 se datum „28. september 2003“ nadomesti z „datumom začetka veljavnosti sklepa Odbora Skupnosti in Švice za zračni promet, ki v Prilogo k Uredbi vključuje Uredbo (ES) št. 216/2008“.

Št. 2042/2003

Uredba Komisije z dne 20. novembra 2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami, kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (ES) št. 707/2006

Uredbo Komisije (ES) št. 376/2007

Uredbo Komisije (ES) št. 1056/2008

Uredbo Komisije (EU) št. 127/2010

Uredbo Komisije (EU) št. 962/2010

Št. 104/2004

Uredba Komisije z dne 22. januarja 2004 o predpisih glede organizacije in sestave Odbora za pritožbe Evropske agencije za varnost v letalstvu

Št. 593/2007

Uredba Komisije z dne 31. maja 2007 o taksah in dajatvah, ki jih obračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu, kakor je bila nazadnje spremenjena z:

Uredbo Komisije (ES) št. 1356/2008

Št. 2111/2005

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2005 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, ter razveljavitvi člena 9 Direktive 2004/36/ES

Št. 473/2006

Uredba Komisije z dne 22. marca 2006 o določitvi izvedbenih pravil za seznam Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti iz poglavja II Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005

Št. 474/2006

Uredba Komisije z dne 22. marca 2006 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti iz poglavja II Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005, kakor je bila nazadnje spremenjena z:

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 390/2011 (2)

4.   Varovanje v letalstvu

Št. 300/2008

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002

Št. 272/2009

Uredba Komisije z dne 2. aprila 2009 o dopolnitvi skupnih osnovnih standardov na področju varovanja v civilnem letalstvu iz Priloge k Uredbi (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, kakor je bila nazadnje spremenjena z:

Uredbo Komisije (EU) št. 297/2010

Št. 1254/2009

Uredba Komisije (EU) z dne 18. decembra 2009 o določitvi meril, na podlagi katerih lahko države članice odstopajo od skupnih osnovnih standardov za varnost civilnega letalstva ter sprejmejo druge alternativne varnostne ukrepe

Št. 18/2010

Uredba Komisije (EU) z dne 8. januarja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede specifikacij za nacionalne programe za nadzor kakovosti na področju varovanja civilnega letalstva

Št. 72/2010

Uredba Komisije (EU) z dne 26. januarja 2010 o določitvi postopkov za izvajanje inšpekcijskih pregledov Komisije na področju varnosti civilnega letalstva

Št. 185/2010

Uredba Komisije (EU) z dne 4. marca 2010 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva, kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (EU) št. 357/2010

Uredbo Komisije (EU) št. 358/2010

Uredbo Komisije (EU) št. 573/2010

Uredbo Komisije (EU) št. 983/2010

Uredbo Komisije (EU) št. 334/2011

Št. 2010/774

Sklep Komisije (EU) z dne 13. aprila 2010 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva, ki vsebujejo podatke iz točke (a) člena 18 Uredbe (ES) št. 300/2008, kakor je bil spremenjen s:

Sklepom Komisije 2010/2604/EU

Sklepom Komisije 2010/3572/EU

Sklepom Komisije 2010/9139/EU

5.   Upravljanje zračnega prometa

Št. 549/2004

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o določitvi okvira za oblikovanje enotnega evropskega neba (okvirna uredba), kakor je bila spremenjena z:

Uredbo (ES) št. 1070/2009

Komisija ima v Švici pooblastila po členih 6, 8, 10, 11 in 12.

Člen 10 se spremeni:

 

v odstavku 2 se izraz „na ravni Skupnosti“ nadomesti z izrazom „na ravni Skupnosti, vključno s Švico“.

 

Ne glede na horizontalno prilagoditev, navedeno v drugi alinei Priloge k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu, se navedbe „držav članic“ v členu 5 Uredbe (ES) št. 549/2004 ali v določbah Sklepa 1999/468/ES, navedene v navedeni določbi, ne nanašajo na Švico.

Št. 550/2004

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa na enotnem evropskem nebu (Uredba o izvajanju služb), kakor je bila spremenjena z:

Uredbo (ES) št. 1070/2009

Komisija ima v Švici pooblastila po členih 9a, 9b, 15a, 16 in 17.

Za namene Sporazuma določbe Uredbe veljajo z naslednjo prilagoditvijo:

(a)

Člen 3 se spremeni:

v odstavku 2 se za besedo „Skupnosti“ vstavita besedi „in Švici“.

(b)

Člen 7 se spremeni:

v odstavkih 1 in 6 se za besedo „Skupnosti“ vstavita besedi „in Švici“.

(c)

Člen 8 se spremeni:

v odstavku 1 se za besedo „Skupnosti“ vstavita besedi „in Švici“.

(d)

Člen 10 se spremeni:

v odstavku 1 se za besedo „Skupnosti“ vstavita besedi „in Švici“.

(e)

Člen 16(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Komisija o svoji odločitvi obvesti države članice in izvajalca služb, če ga pravno zadeva.“

Št. 551/2004

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o organiziranosti in uporabi zračnega prostora na enotnem evropskem nebu (uredba o zračnem prostoru), kakor je bila spremenjena z:

Uredbo (ES) št. 1070/2009

Komisija ima v Švici pooblastila po členih 3a, 6 in 10.

Št. 552/2004

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o interoperabilnosti evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (uredba o interoperabilnosti), kakor je bila spremenjena z:

Uredbo (ES) št. 1070/2009

Komisija uživa v Švici pooblastila, ki so ji dodeljena v skladu s členi 4, 7 in 10(3).

Za namene Sporazuma določbe Uredbe veljajo z naslednjo prilagoditvijo:

(a)

Člen 5 se spremeni:

v odstavku 2 se za besedo „Skupnosti“ vstavita besedi „ali Švici“.

(b)

Člen 7 se spremeni:

v odstavku 4 se za besedo „Skupnosti“ vstavita besedi „ali Švici“.

(c)

Priloga III se spremeni:

v drugi in zadnji alinei oddelka 3 se za besedo „Skupnosti“ vstavita besedi „ali Švici“.

Št. 2096/2005

Uredba Komisije z dne 20. decembra 2005 o skupnih zahtevah za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa, kakor je bila spremenjena z:

Uredbo Komisije (ES) št. 1315/2007

Uredbo Komisije (ES) št. 482/2008

Uredbo Komisije (ES) št. 668/2008

Uredbo Komisije (EU) št. 691/2010

Komisija uživa v Švici pooblastila, ki so ji dodeljena v skladu s členom 9.

Št. 2150/2005

Uredba Komisije z dne 23. decembra 2005 o določitvi skupnih pravil za prilagodljivo uporabo zračnega prostora

Št. 1033/2006

Uredba Komisije z dne 4. julija 2006 o določitvi zahtev glede postopkov za načrte leta v fazi pred letom za enotno evropsko nebo, kakor je bila nazadnje spremenjena z:

Uredbo Komisije (EU) št. 929/2010

Št. 1032/2006

Uredba Komisije z dne 6. julija 2006 o zahtevah za avtomatske sisteme za izmenjavo podatkov o letih za namen obveščanja, koordinacije in predaje letov med enotami kontrole letenja, kakor je bila nazadnje spremenjena z:

Uredbo Komisije (ES) št. 30/2009

Št. 1794/2006

Uredba Komisije z dne 6. decembra 2006 o določitvi skupne ureditve pristojbin za navigacijske službe zračnega prometa (ki jo bo Švica uporabljala od začetka veljavnosti zadevne švicarske zakonodaje, vendar najpozneje od 1. januarja 2012), kakor je bila nazadnje spremenjena z:

Uredbo Komisije (EU) št. 1191/2010

Št. 2006/23

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o licenci kontrolorja zračnega prometa Skupnosti

Št. 730/2006

Uredba Komisije z dne 11. maja 2006 o razvrstitvi zračnega prostora in dostopu letov, upravljanih v skladu s pravili vizualnega letenja, nad nivo letenja 195

Št. 219/2007

Uredba Sveta z dne 27. februarja 2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR), kakor je bila nazadnje spremenjena z:

Uredbo Sveta (ES) št. 1361/2008

Št. 633/2007

Uredba Komisije z dne 7. junija 2007 o zahtevah za uporabo protokola prenosa sporočila o letu, ki se uporablja za namen obveščanja, koordinacije in predaje letov med enotami kontrole letenja

Št. 1265/2007

Uredba Komisije z dne 26. oktobra 2007 o zahtevah glede razmika med zvočnimi kanali zrak-zemlja za enotno evropsko nebo

Št. 29/2009

Uredba Komisije z dne 16. januarja 2009 o zahtevah glede storitev podatkovnih zvez za enotno evropsko nebo

Št. 262/2009

Uredba Komisije z dne 30. marca 2009 o določitvi zahtev za usklajeno dodelitev in uporabo spraševalnih kod Mode S za enotno evropsko nebo

Št. 73/2010

Uredba Komisije z dne 26. januarja 2010 o zahtevah glede kakovosti letalskih podatkov in letalskih informacij za enotno evropsko nebo

Št. 255/2010

Uredba Komisije z dne 25. marca 2010 o določitvi skupnih pravil za upravljanje pretoka zračnega prometa

Št. 691/2010

Uredba Komisije z dne 29. julija 2010 o določitvi načrta izvedbe za navigacijske službe zračnega prometa in funkcije omrežja ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2096/2005 o skupnih zahtevah za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa

Korektivni ukrepi, ki jih sprejme Komisija v skladu s členom 14(3) Uredbe, so za Švico obvezni, potem ko se sprejmejo s sklepom Skupnega odbora.

Št. 2010/5134

Sklep Komisije z dne 29. julija 2010 o imenovanju organa za oceno uspešnosti enotnega evropskega neba

Št. 2010/5110

Sklep Komisije z dne 12. avgusta 2010 o imenovanju koordinatorja sistema funkcionalnih blokov zračnega prostora v okviru skupnega evropskega neba

Št. 2011/121

Sklep Komisije 2011/121/EU z dne 21. februarja 2011 o vzpostavitvi vseevropskih ciljev uspešnosti in mejnih vrednosti opozarjanja za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa med letoma 2012 in 2014

6.   Okolje in hrup

No 2002/30

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. marca 2002 o oblikovanju pravil in postopkov glede uvedbe s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Skupnosti (členi 1–12 in 14–18)

(Uporabljajo se spremembe Priloge I, ki izhajajo iz točke 2 oddelka G (Zračni promet) poglavja 8 (Prometna politika) Priloge II k Aktu o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija.)

Št. 89/629

Direktiva Sveta z dne 4. decembra 1989 o omejevanju hrupa civilnih podzvočnih reaktivnih letal

(členi 1–8)

Št. 2006/93/ES

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o reguliranju uporabe letal, ki jo ureja del II poglavja 3 zvezka 1 Priloge 16 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, druga izdaja (1988)

7.   Varstvo potrošnikov

Št. 90/314

Direktiva Sveta z dne 13. junija 1990 o paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in izletih

(členi 1–10)

Št. 93/13

Direktiva Sveta z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah

(členi 1–11)

Št. 2027/97

Uredba Sveta z dne 9. oktobra 1997 o odgovornosti letalskih prevoznikov v primeru nesreč (členi 1–8), kakor je bila spremenjena z:

Uredbo (ES) št. 889/2002

Št. 261/2004

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91

(členi 1–18)

Št. 1107/2006

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu

8.   Razno

Št. 2003/96

Direktiva Sveta z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije

(člen 14(1)(b) in člen 14(2))

9.   Priloge

A

:

Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije

B

:

Določbe o finančnem nadzoru s strani Evropske unije v zvezi s švicarskimi udeleženci v dejavnostih Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA)


(1)  UL L 243, 27.9.2003, str. 6.

(2)  Ta uredba se uporablja v Švici, dokler velja v EU.

PRILOGA A

PROTOKOL O PRIVILEGIJIH IN IMUNITETAH EVROPSKE UNIJE

VISOKE POGODBENICE SO SE –

OB UPOŠTEVANJU, da skladno s členom 343 Pogodbe o delovanju Evropske unije in členom 191 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (ESAE), Evropska unija in ESAE na ozemljih držav članic uživata privilegije in imunitete, ki jih potrebujeta za opravljanje svojih nalog –

DOGOVORILE o naslednjih določbah, ki so priložene Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o Evropski skupnosti za atomsko energijo:

POGLAVJE I

NEPREMIČNINE, SREDSTVA, PREMOŽENJE IN POSLOVANJE EVROPSKE UNIJE

Člen 1

Prostori in stavbe Unije so nedotakljivi. Ne smejo se preiskovati, zaseči, zapleniti ali razlastiti. Nepremičnine in premoženje Unije ne morejo biti predmet upravnega ali pravnega prisilnega ukrepa brez dovoljenja Sodišča.

Člen 2

Arhivi Unije so nedotakljivi.

Člen 3

Unija, njena sredstva, prihodki in drugo premoženje so oproščeni vseh neposrednih davkov.

Vlade držav članic vsakokrat, ko je mogoče, sprejmejo ustrezne ukrepe za odpustitev ali vračilo zneskov posrednih davkov ali davkov na promet, ki so vključeni v ceno nepremičnine ali premičnine, če Unija za svoje službene potrebe izvede večje nakupe, katerih cena vključuje tovrstne davke. Vendar uporaba teh ukrepov ne sme povzročiti izkrivljanja konkurence v Uniji.

Ne odobri se oprostitev za davke in dajatve, ki so le plačilo za zagotavljanje javnih storitev.

Člen 4

Unija je oproščena vseh carin, prepovedi in omejitev pri uvozu in izvozu za predmete, namenjene službeni uporabi; tako uvoženih predmetov se na ozemlju države, v katero so bili uvoženi, ne sme odplačno ali neodplačno odstopiti, razen pod pogoji, ki jih je odobrila vlada te države.

Unija je oproščena tudi vseh carin ter prepovedi in omejitev pri uvozu in izvozu za svoje publikacije.

POGLAVJE II

SPORAZUMEVANJE IN PREPUSTNICE

Člen 5

Pri uradnem sporazumevanju in prenosu vseh svojih dokumentov uživajo institucije Unije na ozemlju vsake države članice tako obravnavanje, kakršno ta država daje diplomatskim predstavništvom.

Uradnega dopisovanja in drugega uradnega sporazumevanja institucij Unije se ne sme cenzurirati.

Člen 6

Članom in uslužbencem institucij Unije lahko predsedniki teh institucij izdajo prepustnice v obliki, ki jo bo določil Svet z navadno večino, in ki jih organi držav članic priznajo kot veljavne potne dokumente. Te prepustnice se izdajo uradnikom in drugim uslužbencem pod pogoji, določenimi v kadrovskih predpisih za uradnike in pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Unije.

Komisija lahko sklepa sporazume, na podlagi katerih so te prepustnice priznane kot veljavni potni dokumenti na ozemlju tretjih držav.

POGLAVJE III

ČLANI EVROPSKEGA PARLAMENTA

Člen 7

Prosto gibanje članov Evropskega parlamenta do kraja zasedanja Evropskega parlamenta ali nazaj se ne sme upravno ali kako drugače omejevati.

Člani Evropskega parlamenta uživajo pri carinskem in deviznem nadzoru:

(a)

enake olajšave, kot jih njihove vlade priznajo visokim uradnikom, ki potujejo v tujino zaradi začasne uradne naloge;

(b)

enake olajšave, kot jih vlade drugih držav članic podeljujejo predstavnikom tujih vlad na začasni uradni nalogi.

Člen 8

Zoper člana Evropskega parlamenta se ne sme začeti preiskava, ne sme biti priprt niti se zoper njega ne sme začeti sodni postopek zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti.

Člen 9

Med zasedanjem Evropskega parlamenta njegovi člani uživajo:

(a)

na ozemlju svoje države imunitete, priznane članom parlamenta te države;

(b)

na ozemlju vseh drugih držav članic imuniteto pred kakršnim koli priporom in sodnim postopkom.

Za člane velja imuniteta tudi, ko potujejo na kraj zasedanja Evropskega parlamenta in nazaj.

Kadar je član zaloten pri storitvi kaznivega dejanja, sklicevanje na imuniteto ni mogoče in Evropskemu parlamentu ne preprečuje uresničevanja pravice do odvzema imunitete svojemu članu.

POGLAVJE IV

PREDSTAVNIKI DRŽAV ČLANIC, KI SODELUJEJO PRI DELU INSTITUCIJ EVROPSKE UNIJE

Člen 10

Predstavniki držav članic, ki sodelujejo pri delu institucij Unije, njihovi svetovalci in tehnični strokovnjaki pri opravljanju svojih nalog in med tem, ko potujejo do kraja zasedanja in nazaj, uživajo običajne privilegije, imunitete in olajšave.

Ta člen se uporablja tudi za člane svetovalnih organov Unije.

POGLAVJE V

URADNIKI IN DRUGI USLUŽBENCI EVROPSKE UNIJE

Člen 11

Na ozemlju vsake države članice in ne glede na njihovo državljanstvo, uradniki in drugi uslužbenci Unije:

(a)

uživajo, ob upoštevanju določb Pogodb, ki se nanašajo na odgovornost uradnikov in drugih uslužbencev do Unije in na pristojnost Sodišča v sporih med Unijo in njenimi uradniki in drugimi uslužbenci, imuniteto pred sodnimi postopki za dejanja, storjena pri opravljanju uradnih dolžnosti, vključno z izgovorjenimi ali zapisanimi besedami. To imuniteto uživajo tudi po prenehanju funkcije;

(b)

zanje ter za njihove zakonce in vzdrževane družinske člane ne veljajo omejitve glede priseljevanja ali formalnosti glede registriranja tujcev;

(c)

glede monetarnih ali deviznih predpisov uživajo enake olajšave, kot jih imajo običajno uradniki mednarodnih organizacij;

(d)

imajo pravico, da brez carine uvozijo pohištvo in druge predmete za osebno uporabo, ko prvič prevzamejo dolžnost v zadevni državi, ter pravico, da jih potem ob prenehanju dolžnosti v tej državi brez carin ponovno izvozijo; v obeh primerih pod pogoji, ki jih vlada države, v kateri uveljavljajo to pravico, šteje za potrebne;

(e)

imajo pravico uvoziti brez carine avtomobil za osebno uporabo, pridobljen v državi njihovega zadnjega prebivališča ali državi njihovega državljanstva, pod pogoji, ki veljajo na domačem trgu te države, ter ga ponovno izvoziti brez carine, v obeh primerih pod pogoji, ki jih vlada države, v kateri uresničujejo to pravico, šteje za potrebne.

Člen 12

Uradniki in drugi uslužbenci Unije so dolžni plačevati davek v korist Unije od plač, mezd in prejemkov, ki jih prejemajo od Unije, v skladu s pogoji in postopki, ki jih določita Evropski parlament in Svet z uredbami po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z zadevnimi institucijami.

Oproščeni so nacionalnih davkov od plač, mezd in prejemkov, ki jih plačujejo Uniji.

Člen 13

Pri izvajanju davka od dohodka, od premoženja in od dediščin ter pri uporabi konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja, sklenjenih med državami članicami Unije, se za uradnike in druge uslužbence Unije, ki imajo izključno zaradi opravljanja svojih dolžnosti v službi Unije prebivališče na ozemlju države članice, ki ni država njihovega davčnega domicila v času, ko nastopijo službo pri Uniji, šteje tako v državi njihovega dejanskega prebivališča kot v državi njihovega davčnega domicila, da so obdržali domicil v slednji državi, če je ta država članica Unije. Ta določba se uporablja tudi za zakonca, kolikor ta sam ne opravlja pridobitne dejavnosti, in za vzdrževane otroke, za katere skrbijo osebe iz tega člena.

Premičnine oseb iz prejšnjega odstavka, ki so na ozemlju države bivanja, so v tej državi oproščene davka od dediščin; pri odmeri tega davka se ob upoštevanju pravic tretjih držav in ob morebitni uporabi določb mednarodnih konvencij o dvojnem obdavčevanju šteje, da so take premičnine na ozemlju države davčnega domicila.

Pri uporabi določb tega člena se ne upošteva domicil, pridobljen izključno zaradi opravljanja dolžnosti v službi drugih mednarodnih organizacij.

Člen 14

Evropski parlament in Svet z uredbami po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z zadevnimi institucijami določita sistem socialnovarnostnih dajatev za uradnike in druge uslužbence Unije.

Člen 15

Evropski parlament in Svet z uredbami po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z drugimi zadevnimi institucijami določita kategorije uradnikov in drugih uslužbencev Unije, za katere se v celoti ali delno uporabljajo določbe člena 11, drugega odstavka člena 12 in člena 13.

Vladam držav članic se redno sporočajo imena, službeni položaji in naslovi uradnikov in drugih uslužbencev, vključenih v take kategorije.

POGLAVJE VI

PRIVILEGIJI IN IMUNITETE PREDSTAVNIŠTEV TRETJIH DRŽAV PRI EVROPSKI UNIJI

Člen 16

Država članica, na ozemlju katere ima Unija sedež, priznava predstavništvom tretjih držav, ki so akreditirane pri Uniji, običajne diplomatske imunitete.

POGLAVJE VII

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 17

Uradnikom in drugim uslužbencem Unije se priznajo privilegiji, imunitete in olajšave izključno v interesu Unije.

Vsaka institucija Unije mora uradniku ali drugemu uslužbencu odvzeti priznano imuniteto, kadar meni, da odvzem imunitete ni v nasprotju z interesi Unije.

Člen 18

Institucije Unije sodelujejo s pristojnimi organi zadevnih držav članic pri uporabi tega protokola.

Člen 19

Členi 11 do 14 in člen 17 se uporabljajo za člane Komisije.

Člen 20

Členi 11 do 14 in člen 17 se uporabljajo za sodnike, generalne pravobranilce, sodnega tajnika in pomožne poročevalce Sodišča Evropske unije, ne da bi to posegalo v določbe člena 3 Protokola o statutu Sodišča Evropske unije, ki se nanaša na imuniteto sodnikov in generalnih pravobranilcev pred sodnimi postopki.

Člen 21

Ta protokol se uporablja tudi za Evropsko investicijsko banko, za člane njenih organov, njene zaposlene in za predstavnike držav članic, ki sodelujejo pri njenem delu, ne da bi to posegalo v določbe protokola o statutu banke.

Poleg tega je Evropska investicijska banka oproščena vseh davkov in podobnih dajatev ob povečanju svojega kapitala ter raznih formalnosti, ki so s tem lahko povezane v državi, v kateri ima banka sedež. Ob njenem prenehanju delovanja ali likvidaciji prav tako ni nikakršnih dajatev. Dejavnosti banke in njenih organov, ki se izvajajo v skladu z njenim statutom, pa tudi niso predmet kakršnih koli prometnih davkov.

Člen 22

Ta protokol se uporablja tudi za Evropsko centralno banko, za člane njenih organov in zaposlene, brez poseganja v določbe Protokola o statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke.

Poleg tega je Evropska centralna banka oproščena vseh davkov in podobnih dajatev ob povečanju svojega kapitala ter raznih formalnosti, ki so s tem lahko povezane v državi, v kateri ima banka sedež. Dejavnosti banke in njenih organov, ki se izvajajo v skladu s statutom Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, niso predmet kakršnih koli prometnih davkov.

Dodatek k Prilogi A

POSTOPKI ZA UPORABO PROTOKOLA O PRIVILEGIJIH IN IMUNITETAH EVROPSKE UNIJE V ŠVICI

1.   Razširitev uporabe na Švico

Kadar koli Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Protokol) vsebuje sklicevanja na države članice, se razume, da se ta sklicevanja enako uporabljajo za Švico, razen kadar naslednje določbe določajo drugače:

2.   Izvzetje Agencije iz posredne obdavčitve (vključno z DDV)

Blago in storitve, ki se izvažajo iz Švice, niso zavezani švicarskemu davku na dodano vrednost (DDV). Če gre za blago in storitve, dobavljene Agenciji v Švici za njeno službeno rabo, se oprostitev DDV v skladu z drugim odstavkom člena 3 Protokola izvede z vračilom. Oprostitev plačila DDV se odobri, če dejanska skupna nakupna cena blaga in storitev, navedenih v računu ali enakovrednem dokumentu, znaša vsaj 100 švicarskih frankov (vključno z davkom).

Vračilo DDV se odobri ob predložitvi švicarskih obrazcev, predvidenih za ta namen, Glavnemu oddelku za DDV Zvezne davčne uprave. Zahtevki za vračilo se morajo praviloma obravnavati v treh mesecih po njihovi vložitvi skupaj s potrebnimi dokazili.

3.   Postopki uporabe pravil za osebje Agencije

Kar zadeva drugi odstavek člena 12 Protokola, Švica po načelih svojega nacionalnega prava in v smislu člena 2 Uredbe (Euratom, ESPJ, EGS) št. 549/69 (1) oprosti uradnike in druge uslužbence Agencije zveznih, kantonskih in občinskih davkov na plače, mezde in prejemke, ki jim jih izplačuje Evropska unija in ki so zavezani notranjemu davku v korist slednje.

Za uporabo člena 13 Protokola se Švica ne šteje za državo članico v smislu točke 1 zgoraj.

Uradniki in drugi uslužbenci Agencije ter njihovi družinski člani, ki so vključeni v sistem socialnega zavarovanja za uradnike in druge uslužbence Evropske unije, se niso dolžni vključiti v švicarski sistem socialnega zavarovanja.

Sodišče Evropske unije ima izključno pristojnost za vse zadeve, ki se nanašajo na odnose med Agencijo ali Komisijo in njunim osebjem, v zvezi z uporabo Uredbe Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (2) in drugih določb prava Evropske unije, ki opredeljujejo pogoje dela.


(1)  Uredba Sveta (Euratom, ESPJ, EGS) št. 549/69 z dne 25. marca 1969 o določitvi kategorij uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, za katere se uporabljajo določbe člena 12, drugega odstavka člena 13 in člena 14 Protokola o privilegijih in imunitetah Skupnosti (UL L 74, 27.3.1969, str. 1). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1749/2002 (UL L 264, 2.10.2002, str. 13).

(2)  Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 z dne 29. februarja 1968 o določitvi kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter uvedbi posebnih ukrepov, ki se začasno uporabljajo za uslužbence Komisije (pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev) (UL L 56, 4.3.1968, str. 1). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2104/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 7).

PRILOGA B

FINANČNI NADZOR ŠVICARSKIH UDELEŽENCEV PRI DEJAVNOSTIH V OKVIRU EVROPSKEGA SPORAZUMA O ZRAČNEM PROMETU

Člen 1

Neposredno sporazumevanje

Agencija in Komisija neposredno komunicirata z vsemi fizičnimi ali pravnimi osebami s sedežem v Švici, ki sodelujejo pri dejavnostih Agencije kot pogodbeniki, udeleženci programov Agencije, prejemniki plačil iz proračuna Agencije ali Skupnosti ali kot podizvajalci. Te osebe lahko Komisiji in Agenciji neposredno pošljejo vse ustrezne informacije in dokumentacijo, ki jih morajo sporočiti na podlagi predpisov, navedenih v tem sklepu, in na podlagi pogodb ali sporazumov, sklenjenih v skladu z navedenimi predpisi, ter odločitev, sprejetih v skladu z navedenimi predpisi.

Člen 2

Pregledi

1.   V skladu z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (1), in finančno uredbo, sprejeto na upravnem odboru Agencije 26. marca 2003, v skladu z Uredbo Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 23. decembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti (2) ter z drugimi predpisi, navedenimi v tem sklepu, lahko sklenjene pogodbe ali sporazumi ter odločitve, sprejete z upravičenci s sedežem v Švici, predvidijo možnost znanstvenih, finančnih, tehnoloških ali drugih revizij, ki jih lahko pri njih ali pri njihovih podizvajalcih kadar koli opravijo uradniki Agencije in Komisije ali druge osebe s pooblastilom Agencije in Komisije.

2.   Uradniki Agencije in Komisije ter druge osebe, ki jih pooblastita Agencija in Komisija, morajo imeti ustrezen dostop do lokacij, del in dokumentov ter vseh informacij, tudi v elektronski obliki, ki jih potrebujejo za izvajanje takih revizij. Ta pravica dostopa se izrecno navede v pogodbah ali sporazumih, sklenjenih za izvajanje predpisov, na katere se sklicuje ta sklep.

3.   Evropsko računsko sodišče ima enake pravice kot Komisija.

4.   Revizije se lahko opravijo v petih letih po izteku veljavnosti tega sklepa ali v skladu s pogoji, navedenimi v sklenjenih pogodbah ali sporazumih ter v sprejetih odločitvah.

5.   Švicarska zvezna finančna inšpekcija se vnaprej obvesti o revizijah, opravljenih na švicarskem ozemlju. To obveščanje ni pravni pogoj za izvedbo teh revizij.

Člen 3

Pregledi na kraju samem

1.   Po tem sklepu je Komisija (OLAF) pooblaščena za izvajanje kontrol in inšpekcijskih pregledov na kraju samem na švicarskem ozemlju v skladu s pogoji iz Uredbe Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (3).

2.   Preverjanja in preglede na kraju samem pripravlja in izvaja Komisija v tesnem sodelovanju s Švicarsko zvezno finančno inšpekcijo ali drugimi pristojnimi švicarskimi organi, ki jih določi Švicarska zvezna finančna inšpekcija in ki jih je treba pravočasno obvestiti o predmetu, namenu in pravni podlagi preverjanj in pregledov, tako da lahko zagotovijo vso potrebno pomoč. V ta namen lahko uradniki pristojnih švicarskih organov sodelujejo pri preverjanjih in pregledih na kraju samem.

3.   Komisija in pristojni švicarski organi lahko skupaj opravljajo preverjanja in preglede na kraju samem, če to želijo zadevni pristojni švicarski organi.

4.   Če udeleženci programa nasprotujejo preverjanju ali pregledu na kraju samem, švicarski organi v skladu z nacionalnimi pravili zagotovijo inšpektorjem Komisije vso potrebno pomoč, da lahko ti opravijo svojo nalogo preverjanja in pregleda na kraju samem.

5.   Komisija Švicarsko zvezno finančno inšpekcijo v najkrajšem možnem času obvesti o vsakem dejstvu ali sumu v zvezi z nepravilnostjo, ki jo je odkrila med preverjanjem ali pregledom na kraju samem. Komisija mora navedeni organ v vsakem primeru obvestiti o rezultatih takih preverjanj in pregledov.

Člen 4

Obveščanje in posvetovanje

1.   Za pravilno izvajanje te priloge si pristojni švicarski organi in organi Skupnosti redno izmenjujejo informacije in se, na zahtevo ene od pogodbenic, posvetujejo.

2.   Pristojni švicarski organi nemudoma obvestijo Agencijo in Komisijo, če naletijo na kakršno koli dejstvo ali sum glede nepravilnosti v zvezi s sklepanjem in izvajanjem pogodb ali sporazumov, sprejetih pri uporabi predpisov, navedenih v tem sklepu.

Člen 5

Zaupnost

Informacije v kakršni koli obliki, sporočene ali pridobljene v skladu s to prilogo, so poslovna skrivnost in so varovane tako, kot za podobne informacije določajo švicarsko nacionalno pravo in ustrezne določbe, ki se uporabljajo za institucije Skupnosti. Take informacije se ne smejo sporočati drugim osebam kot tistim v institucijah Skupnosti, državah članicah ali v Švici, ki jih morajo poznati zaradi svoje funkcije, niti se ne smejo uporabljati v drug namen kot za zagotavljanje učinkovitega varovanja finančnih interesov pogodbenic.

Člen 6

Upravni ukrepi in kazni

Brez poseganja v izvajanje švicarskega kazenskega prava lahko Agencija ali Komisija predpiše upravne ukrepe in sankcije v skladu z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 in Uredbo Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 ter z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (4).

Člen 7

Izterjava in izvršba

Odločitve, ki jih Agencija ali Komisija sprejme znotraj področja uporabe tega sklepa in ki vsebujejo finančne obveznosti za tiste osebe, ki niso države, se izvršujejo v Švici.

Nalog za izvršbo mora izdati organ, ki ga imenuje švicarska vlada in ki mora o tem obvestiti Agencijo ali Komisijo, pri čemer ni potrebna nobena druga formalnost razen overitve verodostojnosti akta. Izvršba poteka v skladu s poslovnikom Švice. Zakonitost odločbe o izvršbi nadzira Sodišče Evropske unije.

Sodbe Sodišča Evropske unije na podlagi arbitražne klavzule so izvršljive pod istimi pogoji.


(1)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(2)  UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(3)  UL L 292, 15.11.1996, str. 2.

(4)  UL L 312, 23.12.1995, str. 1.