ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2011.165.slv

Uradni list

Evropske unije

L 165

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
24. junij 2011


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba (EU) št. 579/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov in Uredbe Sveta (ES) št. 1288/2009 o uvedbi prehodnih tehničnih ukrepov za obdobje od 1. januarja 2010 do 30. junija 2011

1

 

*

Uredba (EU) št. 580/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 460/2004 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost omrežij in informacij glede njenega trajanja ( 1 )

3

 

*

Uredba (EU) št. 581/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 55/2008 o uvedbi avtonomnih trgovinskih preferencialov za Republiko Moldavijo

5

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Zakonodajni akti

UREDBE

24.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 165/1


UREDBA (EU) št. 579/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 8. junija 2011

o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov in Uredbe Sveta (ES) št. 1288/2009 o uvedbi prehodnih tehničnih ukrepov za obdobje od 1. januarja 2010 do 30. junija 2011

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 1288/2009 (3) določa nadaljnjo uporabo začasnih tehničnih ukrepov iz Priloge III k Uredbi Sveta (ES) št. 43/2009 (4), ki se uporabljajo do sprejetja trajnih ukrepov.

(2)

Glede na prihodnjo reformo skupne ribiške politike (SRP) in njen pomen za vsebino in področje uporabe trajnih tehničnih ukrepov je primerno preložiti sprejetje takih tehničnih ukrepov, dokler se ne vzpostavi novi zakonodajni okvir.

(3)

Zaradi nadaljnjega pravilnega ohranjanja in upravljanja staležev ter glede na to, da je upravičeno pričakovati, da se bo nov zakonodajni okvir začel uporabljati s 1. januarjem 2013, bi se morali trenutno veljavni tehnični ukrepi uporabljati do navedenega datuma.

(4)

Ker se bodo začasni tehnični ukrepi iz Uredbe (ES) št. 1288/2009 prenehali uporabljati 1. julija 2011, je posledično treba navedeno uredbo spremeniti in podaljšati njeno veljavnost do 31. decembra 2012.

(5)

Ribolovne kvote za merjaščevko (Caproidae) so bile prvič uvedene z Uredbo Sveta (EU) št. 57/2011 (5). Zato je primerno pojasniti, da je mogoče ciljno loviti merjaščevke z mrežami, pri katerih je razpon očesa 32 do 54 milimetrov. Zaradi tega je treba ustrezno spremeniti prilogi I in II k Uredbi Sveta (ES) št. 850/98 (6)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 850/98 se spremeni:

1.

v preglednici iz Priloge I se doda naslednji vnos:

„Merjaščevke (Caproidae)“ z velikostjo očesa 32 do 54 mm in najmanjši odstotek ciljnih vrst 90/60;

2.

v preglednici iz Priloge II se doda naslednji vnos:

„Merjaščevke (Caproidae)“ z velikostjo očesa 32 do 54 mm in najmanjši odstotek ciljnih vrst 90 %.

Člen 2

Uredba (ES) št. 1288/2009 se spremeni:

1.

člen 1 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se besede „30. junija 2011“ nadomestijo z besedami „31. decembra 2012“;

(b)

odstavek 2 se spremeni:

(i)

točka (a) se spremeni:

v točki (i) se črtajo besede „drugem odstavku točke 6.8“,

v točki (ii) se besede „Od 1. januarja 2010 do 30. junija 2011“ nadomestijo z besedami „Od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2012“,

v točki (iv) se besede „30. junija 2011“ nadomestijo z besedami „31. decembra 2012“,

besedilo točke (v) se nadomesti z naslednjim:

„Zadevne države članice Komisiji predložijo predhodno poročilo o skupni količini ulovov in zavržkov plovil, ki so vključena v program opazovanja, in sicer najpozneje 30. junija leta izvajanja programa. Končno poročilo za zadevno koledarsko leto se predloži najpozneje 1. februarja leta, ki sledi navedenemu koledarskemu letu.“,

doda se naslednja točka (vi):

„(vi)

drugi odstavek točke 6.8 se nadomesti z naslednjim:

‚Zadevne države članice Komisiji rezultate poskusov predložijo najpozneje 30. septembra leta njihove izvedbe.‘“;

(ii)

v točki (e) se črtajo besede „v letih 2010 in 2011“;

(iii)

v točki (h) se črta letnica „2010“;

2.

v členu 2 se besede „30. junija 2011“ nadomestijo z besedami „31. decembra 2012“.

Člen 3

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 8. junija 2011

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednica

GYŐRI E.


(1)  UL C 84, 17.3.2011, str. 47.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 6. aprila 2011 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 17. maja 2011.

(3)  UL L 347, 24.12.2009, str. 6.

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 43/2009 z dne 16. januarja 2009 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2009 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (UL L 22, 26.1.2009, str. 1).

(5)  Uredba Sveta (EU) št. 57/2011 z dne 18. januarja 2011 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2011 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode EU in za plovila EU v nekaterih vodah zunaj EU (UL L 24, 27.1.2011, str. 1).

(6)  UL L 125, 27.4.1998, str. 1.


24.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 165/3


UREDBA (EU) št. 580/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 8. junija 2011

o spremembi Uredbe (ES) št. 460/2004 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost omrežij in informacij glede njenega trajanja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski parlament in Svet sta leta 2004 sprejela Uredbo (ES) št. 460/2004 (3), s katero je bila ustanovljena Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

(2)

Evropski parlament in Svet sta glede trajanja Agencije leta 2008 sprejela Uredbo (ES) št. 1007/2008 (4) o spremembi Uredbe (ES) št. 460/2004.

(3)

Od novembra 2008 je potekala javna razprava o splošni usmeritvi evropskih prizadevanj za večjo varnost omrežij in informacij, vključno z razpravo o Agenciji. V skladu s svojo strategijo za boljšo pripravo zakonodaje in kot prispevek k tej razpravi je Komisija odprla javno posvetovanje o ciljih okrepljene politike za varnost omrežij in informacij na ravni Unije, ki je potekalo od novembra 2008 do januarja 2009. Razprava se je zaključila decembra 2009 s sprejetjem Resolucije Sveta z dne 18. decembra 2009 o skupnem evropskem pristopu do varnosti omrežij in informacij (5).

(4)

Ob upoštevanju rezultatov javne razprave se namerava Uredbo (ES) št. 460/2004 nadomestiti.

(5)

Zakonodajni postopek za reformo Agencije lahko zahteva več časa za razpravo in ker se mandat Agencije izteče 13. marca 2012, ga je treba podaljšati, da se omogoči dovolj časa za razpravo v Evropskem parlamentu in Svetu ter obenem zagotovi doslednost in neprekinjenost.

(6)

Zato bi bilo treba trajanje Agencije podaljšati do 13. septembra 2013 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 27 Uredbe (ES) št. 460/2004 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 27

Trajanje

Agencija se ustanovi s 14. marcem 2004 za obdobje devetih let in šest mesecev.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 8. junija 2011

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednica

GYŐRI E.


(1)  UL C 54, 19.2.2011, str. 35.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 24. marca 2011 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 27. maja 2011.

(3)  UL L 77, 13.3.2004, str. 1.

(4)  UL L 293, 31.10.2008, str. 1.

(5)  UL C 321, 29.12.2009, str. 1.


24.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 165/5


UREDBA (EU) št. 581/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 8. junija 2011

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 55/2008 o uvedbi avtonomnih trgovinskih preferencialov za Republiko Moldavijo

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 55/2008 (2) je začela veljati 31. januarja 2008 in se uporablja od 1. marca 2008. Navedena uredba uvaja posebno shemo avtonomnih trgovinskih preferencialov (ATP) za Republiko Moldavijo (v nadaljnjem besedilu: Moldavija). Zagotavlja prost dostop do trga Unije za vse izdelke s poreklom iz Moldavije, razen za nekatere kmetijske proizvode iz Priloge I, za katere so bile določene omejene koncesije v obliki carinskih oprostitev v mejah tarifnih kvot ali v obliki znižanja carine.

(2)

Moldavija je v okviru evropske sosedske politike (ESP), akcijskega načrta ESP med EU in Moldavijo ter vzhodnega partnerstva sprejela velikopotezen načrt za politično združevanje in nadaljnje gospodarsko povezovanje z Unijo. Pogajanja o novem pridružitvenem sporazumu so se začela januarja 2010. Moldavija tudi dobro napreduje na področju približevanja pravne ureditve, ki vodi do konvergence z zakonodajo in standardi Unije, v okviru priprave na prihodnja pogajanja o temeljitem in celovitem območju proste trgovine (DCFTA) med Unijo in Moldavijo v okviru prihodnjega pridružitvenega sporazuma.

(3)

Od začetka uporabe Uredbe (ES) št. 55/2008 je bila tarifna kvota za vino vsako leto v celoti izkoriščena že nekaj mesecev pred koncem leta.

(4)

Moldavsko gospodarstvo so močno prizadeli negativni vplivi svetovne finančne in gospodarske krize. Vinski sektor zaposluje okoli 300 000 delavcev, izvoz vina pa je pomemben vir prihodkov od izvoza.

(5)

Za podporo prizadevanj Moldavije v skladu z ESP in vzhodnim partnerstvom ter za zagotavljanje privlačnega in zanesljivega trga za moldavski izvoz vina se predlaga povečanje obstoječe tarifne kvote za vino, in sicer za leto 2011 s 100 000 hektolitrov na 150 000 hektolitrov, za leto 2012 s 120 000 hektolitrov na 180 000 hektolitrov in od leta 2013 naprej na 240 000 hektolitrov na leto.

(6)

Uredba (ES) št. 55/2008 se uporablja do 31. decembra 2012.

(7)

Pogajanja o prihodnjem DCFTA med Unijo in Moldavijo so skupni cilj obeh strank, pod pogojem, da Moldavija pokaže pripravljenost za pogajanja in prevzem posledic takšnega velikopoteznega načrta. Da se omogoči dovolj časa za ustrezno pripravo ter pogajanja o DCFTA, je treba veljavnost Uredbe (ES) št. 55/2008 podaljšati, da bo veljala tudi po 31. decembru 2012.

(8)

O podaljšanju veljavnosti Uredbe (ES) št. 55/2008 bi se bilo treba odločiti precej pred dnevom prenehanja njene veljavnosti, da se moldavskim gospodarskim subjektom pravočasno zagotovi pregleden in predvidljiv trgovinski sistem za izvoz v Unijo po 31. decembru 2012. Veljavnost navedene uredbe bi bilo treba zato podaljšati do 31. decembra 2015.

(9)

Na podlagi izkušenj, pridobljenih v okviru sedanje sheme ATP, in za podporo nadaljnjega razvoja moldavskega gospodarstva ter procesa približevanja pravne ureditve, ki vodi do konvergence z zakonodajo in standardi Unije v okviru vzhodnega partnerstva, je ustrezno pregledati stopnje tarifnih kvot nekaterih izdelkov, zajetih v sedanje ATP.

(10)

Za zagotovitev upoštevanja mednarodnih obveznosti Unije bi morali biti preferenciali iz te uredbe pogojeni s podaljšanjem ali obnovitvijo sedanjega odstopanja od obveznosti do Svetovne trgovinske organizacije, odobrenega Uniji.

(11)

Uredbo (ES) št. 55/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 55/2008 se spremeni:

1.

v členu 16 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se do 31. decembra 2015.

Preferenciali iz te uredbe se v celoti ali delno prenehajo uporabljati, če niso v celoti ali delno dovoljeni z odstopanjem, ki ga je odobrila Svetovna trgovinska organizacija.

Ti preferenciali se prenehajo uporabljati z dnem prenehanja veljavnosti odstopanja.

Komisija pravočasno pred tem dnem objavi obvestilo v Uradnem listu Evropske unije ter s tem obvesti gospodarske subjekte in pristojne organe. V obvestilu je navedeno, kateri preferenciali iz te uredbe se ne uporabljajo več in datum prenehanja njihove veljavnosti.“;

2.

tabela 1 iz Priloge I se nadomesti s tabelo iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 8. junija 2011

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednica

GYŐRI E.


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 24. marca 2011 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 27. maja 2011.

(2)  UL L 20, 24.1.2008, str. 1.


PRILOGA

„Zaporedna št.

Oznaka KN

Opis

2008 (1)

2009 (1)

2010 (1)

2011 (1)

2012 (1)

2013 (1)

2014 (1)

2015 (1)

09.0504

0201 do 0204

Meso sveže, ohlajeno ali zamrznjeno, goveje, prašičje, ovčje in kozje

3 000 (2)

3 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

09.0505

ex 0207

Meso in užitni klavnični proizvodi perutnine iz tarifne številke 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno, razen mastnih jeter iz tarifne podštevilke 0207 34

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.0506

ex 0210

Meso in užitni klavnični proizvodi prašičev in govedi, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih proizvodov domačih prašičev in govedi

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.4210

0401 do 0406

Mlečni izdelki

1 000 (2)

1 000 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

09.0507

0407 00

Ptičja jajca, v lupini

90 (3)

95 (3)

100 (3)

110 (3)

120 (3)

120 (3)

120 (3)

120 (3)

09.0508

ex 0408

Ptičja jajca brez lupine ter jajčni rumenjaki, neprimerna za prehrano ljudi

200 (2)

200 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

09.0509

1001 90 91

1001 90 99

Druga pira (razen pire za setev), navadna pšenica in soržica

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

40 000 (2)

50 000 (2)

55 000 (2)

60 000 (2)

65 000 (2)

09.0510

1003 00 90

Ječmen

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

45 000 (2)

50 000 (2)

55 000 (2)

60 000 (2)

09.0511

1005 90

Koruza

15 000 (2)

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

40 000 (2)

45 000 (2)

50 000 (2)

55 000 (2)

09.0512

1601 00 91 in

1601 00 99

Klobase in podobni proizvodi iz mesa, klavničnih proizvodov ali krvi; prehrambeni proizvodi na osnovi teh proizvodov

500 (2)

500 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

ex 1602

Drugi pripravljeni ali konzervirani proizvodi iz mesa, klavničnih proizvodov ali krvi:

kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus, termično neobdelani,

domačih prašičev,

govedi, termično neobdelani

09.0513

1701 99 10

Beli sladkor

15 000 (2)

18 000 (2)

22 000 (2)

26 000 (2)

34 000 (2)

34 000 (2)

34 000 (2)

34 000 (2)

09.0514

2204 21 in

2204 29

Vino iz svežega grozdja, razen penečih vin

60 000 (4)

70 000 (4)

80 000 (4)

150 000 (4)

180 000 (4)

240 000 (4)

240 000 (4)

240 000 (4)


(1)  Od 1. januarja do 31. decembra, razen za leto 2008, za katerega se tarifne kvote uporabljajo od prvega dneva uporabe uredbe do 31. decembra.

(2)  Tone (neto teža).

(3)  Milijon enot.

(4)  Hektolitri.“