ISSN 1725-5155

doi:10.3000/17255155.L_2011.164.slv

Uradni list

Evropske unije

L 164

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 54
24. junij 2011


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 611/2011 z dne 23. junija 2011 o izvajanju Uredbe (EU) št. 442/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

1

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 612/2011 z dne 23. junija 2011 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

4

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 613/2011 z dne 23. junija 2011 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95

6

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 614/2011 z dne 23. junija 2011 o določitvi izvoznih nadomestil za goveje in telečje meso

8

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 615/2011 z dne 23. junija 2011 o določitvi izvoznih nadomestil za perutninsko meso

12

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Sveta 2011/367/SZVP z dne 23. junija 2011 o izvajanju Sklepa 2011/273/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji

14

 

 

Popravki

 

*

Popravek Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 504/2011 z dne 23. maja 2011 o izvajanju Uredbe (EU) št. 442/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji (UL L 136, 24.5.2011)

17

 

*

Popravek Sklepa Sveta 2011/299/SZVP z dne 23. maja 2011 o spremembah Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL L 136, 24.5.2011)

19

 

*

Popravek Izvedbenega sklepa Sveta 2011/302/SZVP z dne 23. maja 2011 o izvajanju Sklepa 2011/273/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji (UL L 136, 24.5.2011)

20

 

*

Popravek Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 503/2011 z dne 23. maja 2011 o izvajanju Uredbe (EU) št. 961/2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL L 136, 24.5.2011)

22

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

24.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/1


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 611/2011

z dne 23. junija 2011

o izvajanju Uredbe (EU) št. 442/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 442/2011 z dne 9. maja 2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji (1) in zlasti člena 14(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Ker bi bilo treba glede na resnost razmer v Siriji in v skladu z Izvedbenim sklepom Sveta 2011/367/SZVP z dne 23. junija 2011 o izvajanju Sklepa 2011/273/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji (2) na seznam oseb, subjektov in organov iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 442/2011, za katere veljajo omejevalni ukrepi, dodati še druge osebe in subjekte –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Osebe in subjekti, navedeni v Prilogi k tej uredbi, se dodajo na seznam iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 442/2011.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. junija 2011

Za Svet

Predsednik

MARTONYI J.


(1)  UL L 121, 10.5.2011, str. 1.

(2)  Glej stran 14 tega Uradnega lista.


PRILOGA

Osebe in subjekti iz člena 1

A.   Osebe

 

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

(datum in kraj rojstva itd.)

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Zoulhima CHALICHE

(Dhu al Himma SHALISH)

rojen leta 1951 ali 1946 v Kardahi

vodja službe za varnost predsednika; udeležen v nasilju nad protestniki; bratranec v prvem kolenu predsednika Basharja Al Asada

23.6.2011

2.

Riyad CHALICHE

(Riyad SHALISH)

 

direktor Military Housing Establishment; zagotavlja financiranje režima; bratranec v prvem kolenu predsednika Basharja Al Asada

23.6.2011

3.

poveljnik brigadir Mohammad Ali JAFARI (alias JA'FARI, Aziz; alias JAFARI, Ali; alias JAFARI, Mohammad Ali; alias JA'FARI, Mohammad Ali; alias JAFARI-NAJAFABADI, Mohammad Ali)

datum rojstva: 1. september 1957; kraj rojstva: Yazd, Iran

generalni poveljnik iranske revolucionarne garde, vpleten v zagotavljanje opreme in podpore sirskemu režimu pri zatiranju protestov v Siriji

23.6.2011

4.

general major Qasem SOLEIMANI;

alias Qasim SOLEIMANY)

 

poveljnik iranske revolucionarne garde (IRGC - Qods), vpleten v zagotavljanje opreme in podpore sirskemu režimu pri zatiranju protestov v Siriji

23.6.2011

5.

Hossein TAEB (alias TAEB, Hassan; alias TAEB, Hosein; alias TAEB, Hossein; alias TAEB, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein TA'EB)

letnica rojstva: 1963;

kraj rojstva: Teheran, Iran

namestnik poveljnika iranske revolucionarne garde, vpleten v zagotavljanje opreme in podpore sirskemu režimu pri zatiranju protestov v Siriji

23.6.2011

6.

Khalid QADDUR

 

poslovni partner Maherja Al Asada;

zagotavlja financiranje režima

23.6.2011

7.

Ra'if AL-QUWATLI (alias Ri'af AL-QUWATLI)

 

poslovni partner Maherja Al Asada;

zagotavlja financiranje režima

23.6.2011


B.   Subjekti

 

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Bena Properties

 

pod nadzorom Ramija Makhloufa; zagotavlja financiranje režima

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damascus

tel.: 963 112110059 / 963112110043

faks: 963 933333149

pod nadzorom Ramija Makhloufa; zagotavlja financiranje režima

23.6.2011

3.

Hamcho International;

(alias Hamsho International Group)

Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damascus

tel.: 963 112316675

faks: 963 112318875

spletno mesto: www.hamshointl.com

e-pošta: info@hamshointl.com in hamshogroup@yahoo.com

pod nadzorom Mohammada Hamcha ali Hamsha; zagotavlja financiranje režima

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)

 

podjetje za javne gradnje, pod nadzorom Riyada Shalisha in Minstrstva za obrambo; zagotavlja financiranje režima

23.6.2011


24.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/4


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 612/2011

z dne 23. junija 2011

o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 24. junija 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. junija 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

AR

23,1

MA

57,8

MK

57,4

TR

55,0

ZZ

48,3

0707 00 05

TR

96,5

ZZ

96,5

0709 90 70

TR

117,3

ZZ

117,3

0805 50 10

AR

77,4

BR

40,6

TR

65,0

UY

65,6

ZA

93,2

ZZ

68,4

0808 10 80

AR

104,6

BR

79,6

CL

99,3

CN

95,4

NZ

108,3

UY

58,2

ZA

88,0

ZZ

90,5

0809 10 00

AR

89,7

TR

283,7

ZZ

186,7

0809 20 95

TR

360,5

XS

382,4

ZZ

371,5

0809 30

EC

116,4

ZZ

116,4


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


24.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 613/2011

z dne 23. junija 2011

o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) in zlasti člena 143 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 614/2009 z dne 7. julija 2009 o skupnem sistemu trgovine za ovalbumin in laktalbumin (2) ter zlasti člena 3(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1484/95 (3) navaja podrobna pravila za izvajanje sistema dodatnih uvoznih dajatev in določa reprezentativne cene v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin.

(2)

Iz rednega spremljanja podatkov, ki so podlaga za določanje reprezentativnih cen za proizvode v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin, sledi, da je treba spremeniti reprezentativne cene za uvoz nekaterih proizvodov ob upoštevanju sprememb cen glede na poreklo. Zato je treba objaviti reprezentativne cene.

(3)

Glede na razmere na trgu je treba to spremembo čim prej izvesti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1484/95 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. junija 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 181, 14.7.2009, str. 8.

(3)  UL L 145, 29.6.1995, str. 47.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 23. junija 2011 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95

„PRILOGA I

Tarifna oznaka KN

Poimenovanje proizvodov

Reprezentativna cena

(v EUR/100 kg)

Varščina iz člena 3(3)

(v EUR/100 kg)

Poreklo (1)

0207 12 10

Piščančji trupi, znani kot 70 % piščanci, zamrznjeni

113,9

0

BR

122,6

0

AR

0207 12 90

Piščančji trupi, znani kot 65 % piščanci, zamrznjeni

136,6

0

BR

123,9

0

AR

0207 14 10

Kosi kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus brez kosti, zamrznjeni

202,4

29

BR

236,8

19

AR

321,2

0

CL

0207 27 10

Kosi purana brez kosti, zamrznjeni

316,3

0

BR

383,2

0

CL

0408 11 80

Rumenjaki

359,2

0

AR

0408 91 80

Jajca brez lupine, sušena

336,2

0

AR

1602 32 11

Pripravki iz surovih kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus

240,9

14

BR

3502 11 90

Jajčni albumin, posušen

575,1

0

AR


(1)  Po nomenklaturi držav, določeni v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka ‚ZZ‘ predstavlja ‚drugo poreklo‘.“


24.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/8


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 614/2011

z dne 23. junija 2011

o določitvi izvoznih nadomestil za goveje in telečje meso

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (1) ter zlasti člena 164(2) in člena 170 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 162(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode, navedene v delu XV Priloge I k navedeni uredbi, in cenami za te proizvode v Uniji lahko krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Ob upoštevanju trenutnih razmer na trgu govejega in telečjega mesa je treba določiti izvozna nadomestila v skladu s pravili in merili iz členov 162, 163, 164, 167, 168 in 169 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

(3)

Člen 164(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se nadomestila lahko spreminjajo glede na namembni kraj, zlasti kadar to zahtevajo razmere na svetovnem trgu, posebne zahteve nekaterih trgov ali obveznosti, ki temeljijo na sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe.

(4)

Nadomestila je treba dodeliti samo proizvodom, ki jim je dovoljen prosti pretok v Uniji in imajo oznako zdravstvene ustreznosti, kot je določeno v členu 5(1)(a) Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (2). Ti proizvodi morajo prav tako izpolnjevati zahteve Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (3) in Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (4).

(5)

Tretji pododstavek člena 7(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1359/2007 z dne 21. novembra 2007 o določitvi pogojev za dodelitev posebnih izvoznih nadomestil za nekatere kose odkoščenega govejega mesa (5) določa, da se posebno nadomestilo zniža, če znaša količina odkoščenega mesa, ki naj bi se izvozila, manj kakor 95 %, vendar ne manj kakor 85 % skupne mase kosov, dobljenih z izkoščevanjem.

(6)

Trenutno veljavna nadomestila so bila določena z Uredbo Komisije (EU) št. 265/2011 (6). Ker je treba določiti nova nadomestila, je navedeno uredbo treba razveljaviti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Proizvodi, ki so upravičeni do izvoznih nadomestil iz člena 164 Uredbe (ES) št. 1234/2007, in zneski teh nadomestil so navedeni v Prilogi k tej uredbi ob upoštevanju pogojev iz odstavka 2 tega člena.

2.   Proizvodi, ki so upravičeni do nadomestil na podlagi odstavka 1, izpolnjujejo ustrezne zahteve uredb (ES) št. 852/2004 in (ES) št. 853/2004 ter zlasti zahtevo, da so pripravljeni v odobrenem obratu v skladu z zahtevami v zvezi z označevanjem zdravstvene ustreznosti, določenimi v poglavju III oddelka I Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004.

Člen 2

V primeru iz tretjega pododstavka člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1359/2007 se stopnja nadomestila za proizvode z oznako 0201 30 00 9100 zniža za 3,5 EUR/100 kg.

Člen 3

Uredba (EU) št. 265/2011 se razveljavi.

Člen 4

Ta uredba začne veljati 24. junija 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. junija 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(4)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206.

(5)  UL L 304, 22.11.2007, str. 21.

(6)  UL L 71, 18.3.2011, str. 11.


PRILOGA

Izvozna nadomestila v sektorju govejega mesa, ki se uporabljajo od 24. junija 2011

Oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestil

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg žive mase

12,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg žive mase

12,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

18,3

B03

EUR/100 kg neto mase

10,8

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

24,4

B03

EUR/100 kg neto mase

14,4

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

24,4

B03

EUR/100 kg neto mase

14,4

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

18,3

B03

EUR/100 kg neto mase

10,8

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

30,5

B03

EUR/100 kg neto mase

17,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg neto mase

18,3

B03

EUR/100 kg neto mase

10,8

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg neto mase

3,3

CA (5)

EUR/100 kg neto mase

3,3

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg neto mase

11,3

B03

EUR/100 kg neto mase

3,8

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg neto mase

42,4

B03

EUR/100 kg neto mase

24,9

EG

EUR/100 kg neto mase

51,7

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg neto mase

25,4

B03

EUR/100 kg neto mase

15,0

EG

EUR/100 kg neto mase

31,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg neto mase

8,1

B03

EUR/100 kg neto mase

2,7

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg neto mase

8,1

B03

EUR/100 kg neto mase

2,7

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg neto mase

8,1

B03

EUR/100 kg neto mase

2,7

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg neto mase

8,1

B03

EUR/100 kg neto mase

2,7

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg neto mase

3,3

CA (5)

EUR/100 kg neto mase

3,3

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg neto mase

11,3

B03

EUR/100 kg neto mase

3,8

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg neto mase

11,6

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg neto mase

10,3

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg neto mase

11,6

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg neto mase

10,3

Opomba: Oznake proizvodov in oznake namembne države serije „A“ so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Oznake namembnih držav so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 1883/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19).

Druge namembne države:

B00

:

vse namembne države (tretje države, druga ozemlja, oskrba in namembni kraji, ki se štejejo za izvoz iz Unije).

B02

:

B04 in namembni kraj EG.

B03

:

Albanija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Kosovo (), Črna gora, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, zaloge in oskrba (namembne države iz členov 33 in 42 in, če je ustrezno, iz člena 41 Uredbe Komisije (ES) št. 612/2009 (UL L 186, 17.7.2009, str. 1)).

B04

:

Turčija, Ukrajina, Belorusija, Moldavija, Rusija, Gruzija, Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizistan, Maroko, Alžirija, Tunizija, Libija, Libanon, Sirija, Irak, Iran, Izrael, Zahodni breg/Gaza, Jordanija, Saudova Arabija, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Združeni arabski emirati, Oman, Jemen, Pakistan, Šrilanka, Mjanmar (Burma), Tajska, Vietnam, Indonezija, Filipini, Kitajska, Severna Koreja, Hongkong, Sudan, Mavretanija, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Zelenortski otoki, Senegal, Gambija, Gvineja Bissau, Gvineja, Sierra Leone, Liberija, Slonokoščena obala, Gana, Togo, Benin, Nigerija, Kamerun, Srednjeafriška republika, Ekvatorialna Gvineja, Sao Tome in Principe, Gabon, Kongo, Kongo (demokratična republika), Ruanda, Burundi, Sveta Helena in odvisna ozemlja, Angola, Etiopija, Eritreja, Džibuti, Somalija, Uganda, Tanzanija, Sejšeli in odvisna ozemlja, Britansko ozemlje v Indijskem oceanu, Mozambik, Mauritius, Komori, Mayotte, Zambija, Malavi, Južna Afrika, Lesoto.


(1)  Kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.

(2)  Za razvrstitev pod to tarifno podštevilko je treba predložiti potrdilo iz Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 433/2007 (UL L 104, 21.4.2007, str. 3).

(3)  Za dodelitev nadomestila je treba izpolnjevati pogoje iz Uredbe Komisije (ES) št. 1359/2007 (UL L 304, 22.11.2007, str. 21), in če je to ustrezno, iz Uredbe Komisije (ES) št. 1741/2006 (UL L 329, 25.11.2006, str. 7).

(4)  Izvedene v skladu s pogoji iz Uredbe Komisije (ES) št. 1643/2006 (UL L 308, 8.11.2006, str. 7).

(5)  Izvedene v skladu s pogoji iz Uredbe Komisije (ES) št. 1041/2008 (UL L 281, 24.10.2008, str. 3).

(6)  Za dodelitev nadomestila je treba izpolnjevati pogoje iz Uredbe Komisije (ES) št. 1731/2006 (UL L 325, 24.11.2006, str. 12).

(7)  Vsebnost pustega govejega mesa brez maščobe se določi v skladu s postopkom analize iz Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 2429/86 (UL L 210, 1.8.1986, str. 39).

Izraz „povprečna vsebnost“ se nanaša na količino vzorca iz člena 2(1) Uredbe Komisije (ES) št. 765/2002 (UL L 117, 4.5.2002, str. 6). Vzorec je vzet iz dela zadevne serije, ki predstavlja največje tveganje.


24.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/12


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 615/2011

z dne 23. junija 2011

o določitvi izvoznih nadomestil za perutninsko meso

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (1) ter zlasti člena 164(2) in člena 170 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 162(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode, navedene v delu XX Priloge I k navedeni uredbi, in cenami za te proizvode v Uniji lahko krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Ob upoštevanju trenutnih razmer na trgu perutninskega mesa je treba določiti izvozna nadomestila v skladu s pravili in merili iz členov 162, 163, 164, 167 in 169 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

(3)

Člen 164(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se nadomestila lahko spreminjajo glede na namembni kraj, kadar to zahtevajo razmere na svetovnem trgu, posebne zahteve nekaterih trgov ali obveznosti, ki temeljijo na sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe.

(4)

Nadomestila je treba dodeliti samo proizvodom, ki jim je dovoljen prosti pretok v Uniji in imajo identifikacijsko oznako iz člena 5(1)(b) Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (2). Ti proizvodi morajo prav tako izpolnjevati zahteve Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (3).

(5)

Trenutno veljavna nadomestila so bila določena z Uredbo Komisije (EU) št. 266/2011 (4). Ker je treba določiti nova nadomestila, je navedeno uredbo treba razveljaviti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Proizvodi, ki so upravičeni do izvoznih nadomestil iz člena 164 Uredbe (ES) št. 1234/2007, in zneski teh nadomestil so navedeni v Prilogi k tej uredbi ob upoštevanju pogojev iz odstavka 2 tega člena.

2.   Proizvodi, ki so upravičeni do nadomestila na podlagi odstavka 1, izpolnjujejo ustrezne zahteve uredb (ES) št. 852/2004 in (ES) št. 853/2004 ter zlasti zahtevo, da so pripravljeni v odobrenem obratu v skladu s pogoji označevanja identifikacije iz oddelka I Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004.

Člen 2

Uredba (EU) št. 266/2011 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 24. junija 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. junija 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(4)  UL L 71, 18.3.2011, str. 15.


PRILOGA

Izvozna nadomestila za perutninsko meso od 24. junija 2011

Tarifna oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

32,50

N.B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Drugi namembni kraji so:

V03:

A24, Angola, Saudova Arabija, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Oman, Združeni arabski emirati, Jordanija, Jemen, Libanon, Irak, Iran.


SKLEPI

24.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/14


IZVEDBENI SKLEP SVETA 2011/367/SZVP

z dne 23. junija 2011

o izvajanju Sklepa 2011/273/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 31(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2011/273/SZVP z dne 9. maja 2011 o omejevalnih ukrepih proti Siriji (1) in zlasti člena 5(1) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

Ker bi bilo treba glede na resnost razmer v Siriji na seznam oseb in subjektov iz Priloge k Sklepu 2011/273/SZVP, za katere veljajo omejevalni ukrepi, dodati še druge osebe in subjekte –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Osebe in subjekti, navedeni v Prilogi k temu sklepu se dodajo na seznam iz Priloge k Sklepu 2011/273/SZVP.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 23. junija 2011

Za Svet

Predsednik

MARTONYI J.


(1)  UL L 121, 10.5.2011, str. 11.


PRILOGA

OSEBE IN SUBJEKTI IZ ČLENA 1

A.   Persons

 

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete (datum in kraj rojstva itd.)

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Zoulhima CHALICHE

(Dhu al Himma SHALISH)

rojen leta 1951 ali 1946 v Kardahi

vodja službe za varnost predsednika; udeležen v nasilju nad protestniki; bratranec v prvem kolenu Basharja Al Asada

23.6.2011

2.

Riyad CHALICHE

(Riyad SHALISH)

 

direktor Military Housing Establishment; zagotavlja financiranje režima; bratranec v prvem kolenu predsednika Basharja Al Asada

23.6.2011

3.

poveljnik brigadir Mohammad Ali JAFARI (alias JA'FARI, Aziz; alias JAFARI, Ali; alias JAFARI, MohammadAli; alias JA'FARI, Mohammad Ali; alias JAFARI-NAJAFABADI, Mohammad Ali)

datum rojstva: 1. september 1957; kraj rojstva: Yazd, Iran

generalni poveljnik iranske revolucionarne garde, vpleten v zagotavljanje opreme in podpore sirskemu režimu pri zatiranju protestov v Siriji

23.6.2011

4.

general major Qasem SOLEIMANI;

alias Qasim SOLEIMANY

 

poveljnik iranske revolucionarne garde (IRGC - Qods), vpleten v zagotavljanje opreme in podpore sirskemu režimu pri zatiranju protestov v Siriji

23.6.2011

5.

Hossein TAEB (alias TAEB, Hassan; alias TAEB, Hosein; alias TAEB, Hossein; alias TAEB, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein TA'EB)

letnica rojstva: 1963;

kraj rojstva: Teheran, Iran

namestnik poveljnika iranske revolucionarne garde, vpleten v zagotavljanje opreme in podpore sirskemu režimu pri zatiranju protestov v Siriji

23.6.2011

6.

Khalid QADDUR

 

poslovni partner Maherja Al Asada;

zagotavlja financiranje režima

23.6.2011

7.

Ra'if AL-QUWATLI (alias Ri'af AL-QUWATLI)

 

poslovni partner Maherja Al Asada;

zagotavlja financiranje režima

23.6.2011


B.   Subjekti

 

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Bena Properties

 

pod nadzorom Ramija Makhloufa; zagotavlja financiranje režima

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damascus

tel.: 963 112110059 / 963112110043

faks: 963 933333149

pod nadzorom Ramija Makhloufa; zagotavlja financiranje režima

23.6.2011

3.

Hamcho International;

(alias Hamsho International Group)

Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damascus

tel.: 963 112316675

faks: 963 112318875

spletno mesto: www.hamshointl.com

e-pošta: info@hamshointl.com in hamshogroup@yahoo.com

pod nadzorom Mohammada Hamcha ali Hamsha; zagotavlja financiranje režima

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)

 

podjetje za javne gradnje, pod nadzorom Riyada Shalisha in Minstrstva za obrambo; zagotavlja financiranje režima

23.6.2011


Popravki

24.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/17


Popravek Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 504/2011 z dne 23. maja 2011 o izvajanju Uredbe (EU) št. 442/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

( Uradni list Evropske unije L 136 z dne 24. maja 2011 )

Stran 46, Priloga, Priloga se nadomesti z naslednjim:

PRILOGA II

SEZNAM FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB, SUBJEKTOV ALI ORGANOV IZ ČLENA 4

Osebe

 

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Bashar Al-Assad

Rojen 11. septembra 1965 v Damasku;

št. diplomatskega potnega lista: D1903

Predsednik republike; odredbodajalec in izvajalec zatrtja nad protestniki.

23.5.2011

2.

Maher (tudi Mahir) Al-Assad

Rojen 8. decembra 1967;

št. diplomatskega potnega lista: 4138

Poveljnik 4. divizije armade, član centralnega poveljstva stranke Baas, pomemben član republikanske garde; brat predsednika Bašarja Al-Assada; glavni vodja nasilja nad protestniki.

09.5.2011

3.

Ali Mamluk (tudi Mamlouk)

Rojen 19. februarja 1946 v Damasku;

št. diplomatskega potnega lista: 983

Vodja sirske splošne obveščevalne službe; vpleten v nasilje nad protestniki.

09.5.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (tudi Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Minister za notranje zadeve; vpleten v nasilje nad protestniki.

09.5.2011

5.

Atej (tudi Atef, Atif) Najib

 

Nekdanji načelnik službe za politično varnost v Deri; bratranec predsednika Bašarja Al-Assada; vpleten v nasilje nad protestniki.

09.5.2011

6.

Hafiz Makhluf (tudi Hafez Makhlouf)

Rojen 2. aprila 1971 v Damasku;

št. diplomatskega potnega lista: 2246

Polkovnik in vodja enote na območju Damaska v splošni obveščevalni službi; bratranec predsednika Bašarja Al-Assada; blizu Maherju Al-Assadu; vpleten v nasilje nad protestniki.

09.5.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (tudi Mohammed Dib Zeitoun)

Rojen 20. maja 1951 v Damasku;

št. diplomatskega potnega lista: D000001300

Vodja službe za politično varnost; vpleten v nasilje nad protestniki.

09.5.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Načelnik službe politične varnosti v Banyasu, vpleten v nasilje nad protestniki v Baidi.

09.5.2011

9.

Rami Makhlouf

Rojen 10. julija 1969 v Damasku;

št. potnega lista: 454224

Sirski poslovnež; povezan z Maherjem Al-Assadom; bratranec predsednika Bašarja Al-Assada; financira režim in tako omogoča nasilje nad protestniki.

09.5.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Rojen leta 1953 v Hami;

št. diplomatskega potnega lista: D0005788

Vodja sirske vojaške obveščevalne službe; vpleten v zatrtje civilnega prebivalstva.

09.5.2011

11.

Jamil Hassan

 

Vodja obveščevalne službe sirskih letalskih sil; vpleten v zatrtje civilnega prebivalstva.

09.5.2011

12.

Rustum Ghazali

Rojen 3. maja 1953 v Deri;

št. diplomatskega potnega lista: D000000887

Načelnik enote za podeželje na območju Damaska v sirski vojaški obveščevalni službi; vpleten v zatrtje civilnega prebivalstva.

09.5.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Rojen 18. junija 1962 v Kerdali;

št. potnega lista: 88238

Vpleten v zatrtje civilnega prebivalstva kot član milice shabiha.

09.5.2011

14.

Munzir Al-Assad

Rojen 1. marca 1961 v Latakiji;

št. potnih listov: 86449 in 842781

Vpleten v zatrtje civilnega prebivalstva kot član milice shabiha.

09.5.2011

15.

Asif Shawkat

Rojen 15. januarja 1950 v Al-Madehlehu v Tartusu

Namestnik načelnika štaba za varnost in obveščanje; vpleten v zatrtje civilnega prebivalstva.

23.5.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Rojen leta 1941

Vodja sirskega državnega varnostnega urada; vpleten v zatrtje civilnega prebivalstva.

23.5.2011

17.

Faruq Al Shar'

Rojen 10. decembra 1938

Podpredsednik Sirije; vpleten v zatrtje civilnega prebivalstva.

23.5.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Rojen 10. aprila 1937 (ali 20. maja 1937) v Hami;

št. diplomatskega potnega lista: 0002250

Namestnik sirskega podpredsednika za državno varnost, vpleten v zatrtje civilnega prebivalstva.

23.5.2011

19.

Mohamed Hamcho

Rojen 20. maja 1966;

št. potnega lista: 002954347

Svak Maherja Al-Assada; poslovnež in lokalni zastopnik več tujih družb; financira režim in tako omogoča zatrtje protestnikov.

23.5.2011

20.

Iyad (tudi Eyad) Makhlouf

Rojen 21. januarja 1973 v Damasku;

št. potnega lista: N001820740

Brat Ramija Makhloufa in uradnik splošne obveščevalne službe, vpleten v zatrtje civilnega prebivalstva.

23.5.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Svetovalec predsednika za strateške zadeve; vpleten v zatrtje civilnega prebivalstva.

23.5.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Načelnik štaba oboroženih sil, odgovoren za vojaško posredovanje pri zatrtju miroljubnih protestnikov.

23.5.2011

23.

Ihab (tudi Ehab, Iehab) Makhlouf

Rojen 21. januarja 1973 v Damasku;

št. potnega lista: N002848852

Podpredsednik podjetja SyriaTel in skrbnik podjetja Ramija Makhloufa v ZDA; financira režim in tako omogoča zatrtje protestnikov.

23.5.2011


24.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/19


Popravek Sklepa Sveta 2011/299/SZVP z dne 23. maja 2011 o spremembah Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu

( Uradni list Evropske unije L 136 z dne 24. maja 2011 )

Stran 84, Priloga II se nadomesti z naslednjim:

PRILOGA II

OSEBE IN SUBJEKTI IZ ČLENA 3

A.   Fizične osebe

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Ali Akbar SALEHI

 

Minister za zunanje zadeve. Nekdanji vodja Iranske organizacije za atomsko energijo (AEOI). AEOI nadzira iranski jedrski program in je uvrščena na seznam RVSZN 1737 (2006).

17.11.2009


B.   Subjekti

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Raziskovalni inštitut za jedrsko znanost in tehnologijo (Research Institute of Nuclear Science and Technology, tudi Nuclear Science and Technology Research Institute)

AEOI, PO Box 14395-836, Teheran

Pod pristojnostjo AEOI, nadaljuje delo njenega nekdanjega raziskovalnega oddelka. Njegov generalni direktor je podpredsednik AEOI Mohammad Ghannadi (na seznamu RVSZN 1737).

26.07.2010

2.

Ministrstvo za obrambo in podporo logistiki oboroženih sil (Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics, tudi Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics, tudi MODAFL, tudi MODSAF)

Nahaja se na zahodni strani ulice Dabestan Street, okrožje Abbas Abad, Teheran, Iran.

Pristojno za iranske raziskovalne, razvojne in proizvodne programe na obrambnem področju, vključno z jedrskim programom in programom balističnih raket.

23.06.2008

3.

Iran Centrifuge Technology Company (tudi TSA ali TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teheran

Podjetje TESA je prevzelo dejavnosti Farayand Technique (na seznamu RVSZN 1737). Proizvaja dele za centrifuge za bogatenje urana in neposredno podpira dejavnosti, ki bi lahko bile povezane s širjenjem orožja in ki bi jih moral Iran v skladu z resolucijami VSZN prenehati izvajati. Opravlja delo za podjetje Kalaye Electric Company (na seznamu RVSZN 1737).

26.07.2010


24.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/20


Popravek Izvedbenega sklepa Sveta 2011/302/SZVP z dne 23. maja 2011 o izvajanju Sklepa 2011/273/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji

( Uradni list Evropske unije L 136 z dne 24. maja 2011 )

Na strani 92 se Priloga nadomesti z naslednjim:

PRILOGA

SEZNAM OSEB IN SUBJEKTOV IZ ČLENOV 3 IN 4

Osebe

 

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Bashar Al-Assad

Rojen 11. septembra 1965 v Damasku; št. diplomatskega potnega lista: D1903

Predsednik republike; odredbodajalec in izvajalec zatrtja protestnikov.

23.5.2011

2.

Maher (tudi Mahir) Al-Assad

Rojen 8. decembra 1967; št. diplomatskega potnega lista: 4138

Poveljnik 4. divizije armade, član centralnega poveljstva stranke Baas, pomemben član republikanske garde; brat predsednika Bašarja Al-Assada, glavni vodja nasilja nad protestniki.

9.5.2011

3.

Ali Mamluk (tudi Mamlouk)

Rojen 19. februarja 1946 v Damasku; št. diplomatskega potnega lista: 983

Načelnik sirske splošne obveščevalne službe; vpleten v nasilje nad protestniki.

9.5.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (tudi Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Minister za notranje zadeve; vpleten v nasilje nad protestniki.

9.5.2011

5.

Atej (tudi Atef, Atif) Najib

 

Nekdanji načelnik službe za politično varnost v Deri; bratranec predsednika Bašarja Al-Assada, vpleten v nasilje nad protestniki.

9.5.2011

6.

Hafiz Makhluf (tudi Hafez Makhlouf)

Rojen 2. aprila 1971 v Damasku; št. diplomatskega potnega lista: 2246

Polkovnik in vodja enote na območju Damaska v splošni obveščevalni službi; bratranec predsednika Bašarja Al-Assada, blizu Maherju Al-Assadu; vpleten v nasilje nad protestniki.

9.5.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (tudi Mohammed Dib Zeitoun)

Rojen 20. maja 1951 v Damasku; št. diplomatskega potnega lista: D000001300

Vodja službe za politično varnost; vpleten v nasilje nad protestniki.

9.5.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Načelnik službe za politično varnost v Banyasu, vpleten v nasilje nad protestniki v Baidi.

9.5.2011

9.

Rami Makhlouf

Rojen 10. julija 1969 v Damasku; št. potnega lista: 454224

Sirski poslovnež; povezan z Maherjem Al-Assadom; bratranec predsednika Bašarja Al-Assada; financira režim in tako omogoča nasilje nad protestniki.

9.5.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Rojen leta 1953 v Hami; št. diplomatskega potnega lista: D0005788

Vodja sirske vojaške obveščevalne službe; vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom.

9.5.2011

11.

Jamil Hassan

 

Vodja obveščevalne službe sirskih letalskih sil; vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom.

9.5.2011

12.

Rustum Ghazali

Rojen 3. maja 1953 v Deri; št. diplomatskega potnega lista: D000000887

Načelnik enote za podeželje na območju Damaska v sirski vojaški obveščevalni službi; vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom

9.5.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Rojen 18. junija 1962 v Kerdali; št. potnega lista: 88238

Vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom kot član milice shabiha.

9.5.2011

14.

Munzir Al-Assad

Rojen 1. marca 1961 v Latakiji; št. potnih listov: 86449 in 842781

Vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom kot član milice shabiha.

9.5.2011

15.

Asif Shawkat

Rojen 15. januarja 1950 v Al-Madehlehu v Tartusu

Namestnik načelnika štaba za varnost in obveščanje; vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom.

23.5.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Rojen leta 1941

Vodja sirskega državnega varnostnega urada; vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom.

23.5.2011

17.

Faruq Al Shar′

Rojen 10. decembra 1938

Podpredsednik Sirije; vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom.

23.5.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Rojen 10. aprila 1937 (ali 20. maja 1937) v Hami; št. diplomatskega potnega lista: 0002250

Namestnik podpredsednika Sirije za državno varnost; vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom.

23.5.2011

19.

Mohamed Hamcho

Rojen 20. maja 1966; št. potnega lista: 002954347

Svak Maherja Al-Assada; poslovnež in lokalni zastopnik več tujih družb; financira režim in tako omogoča nasilje nad protestniki.

23.5.2011

20.

Iyad (tudi Eyad) Makhlouf

Rojen 21. januarja 1973 v Damasku; št. potnega lista: N001820740

Brat Ramija Makhloufa in uradnik splošne obveščevalne službe, vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom.

23.5.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Svetovalec predsednika za strateške zadeve; vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom

23.5.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Načelnik štaba oboroženih sil, odgovoren za vojaško posredovanje pri nasilju nad miroljubnimi protestniki.

23.5.2011

23.

Ihab (tudi Ehab, Iehab) Makhlouf

Rojen 21. januarja 1973 v Damasku; št. potnega lista: N002848852

Podpredsednik podjetja SyriaTel in skrbnik podjetja Ramija Makhloufa v ZDA; financira režim in tako omogoča nasilje nad protestniki.

23.5.2011


24.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/22


Popravek Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 503/2011 z dne 23. maja 2011 o izvajanju Uredbe (EU) št. 961/2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

( Uradni list Evropske unije L 136 z dne 24. maja 2011 )

Stran 44, Priloga II se nadomesti z naslednjim:

PRILOGA II

OSEBE IN SUBJEKTI IZ ČLENA 2

A.   Fizične osebe

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Ali Akbar SALEHI

 

Minister za zunanje zadeve. Nekdanji vodja Iranske organizacije za atomsko energijo (AEOI). AEOI nadzira iranski jedrski program in je uvrščena na seznam RVSZN 1737 (2006).

17.11.2009


B.   Subjekti

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Raziskovalni inštitut za jedrsko znanost in tehnologijo (Research Institute of Nuclear Science and Technology, tudi Nuclear Science and Technology Research Institute)

AEOI, PO Box 14395-836, Teheran

Pod pristojnostjo AEOI, nadaljuje delo njenega nekdanjega raziskovalnega oddelka. Njegov generalni direktor je podpredsednik AEOI Mohammad Ghannadi (na seznamu RVSZN 1737).

26.07.2010

2.

Ministrstvo za obrambo in podporo logistiki oboroženih sil (Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics, tudi Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics, tudi MODAFL, tudi MODSAF)

Nahaja se na zahodni strani ulice Dabestan Street, okrožje Abbas Abad, Teheran, Iran.

Pristojno za iranske raziskovalne, razvojne in proizvodne programe na obrambnem področju, vključno z jedrskim programom in programom balističnih raket.

23.06.2008

3.

Iran Centrifuge Technology Company (tudi TSA ali TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teheran

Podjetje TESA je prevzelo dejavnosti Farayand Technique (na seznamu RVSZN 1737). Proizvaja dele za centrifuge za bogatenje urana in neposredno podpira dejavnosti, ki bi lahko bile povezane s širjenjem orožja in ki bi jih moral Iran v skladu z resolucijami VSZN prenehati izvajati. Opravlja delo za podjetje Kalaye Electric Company (na seznamu RVSZN 1737).

26.07.2010